VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013"

Transkript

1 VERKSAMHETSBERÄTTELSE

2 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2 ANSVARSOMRÅDE 2 ÅRETS RESULTAT 2 EKONOMISKT UTFALL 2 INVESTERINGAR 2 VÄSENTLIGA PERSONALFÖRHÅLLANDEN 3 MILJÖREDOVISNING 5 VIKTIGA HÄNDELSER UNDER PERIODEN 5 FRAMTIDEN 5 VÅRD OCH OMSORG BOKSLUT 6 LEDNING OCH STÖDVERKSAMHETER 7 LEDNING OCH STÖD 7 KONCERNGEMENSAMT 9 PERSONLIGT OMBUD 12 JÄRFÄLLA HEMSTÖD 13 RESTAURANGERNA 16 VAKANSEN 18 ÄLDREOMSORG 20 JÄRFÄLLA HEMTJÄNST 20 MÖTESPLATSEN 22 DAGVERKSAMHET 24 NATTPATRULL 26 TRYGGHETSLARM 28 BJÖRKENS ÄLDREBOENDE 30 OLOVSLUNDS ÄLDREBOENDE 32 EKENS ÄLDREBOENDE 34 TALLBOHOVS ÄLDREBOENDE OMVÅRDNAD 36 TALLBOHOVS ÄLDREBOENDE DEMENS 38 KASTANJENS KORTTIDSBOENDE 40 FUNKTIONSNEDSÄTTNING 42 PERSONLIG ASSISTANS 42 JÄRFÄLLA DAGLIGA VERKSAMHET 44 JÄRFÄLLA KORTTIDSHEM 47 SYSSELSÄTTNING ASPEN 49 LÄDERSÄTTRAVÄGENS SERVICEBOSTAD 51 KORPRALSVÄGENS SERVICEBOSTAD 53 ARRENDEVÄGENS GRUPPBOSTAD 55 BLOMSTERVÄGENS GRUPPBOSTAD 57 FANJUNKARGRÄNDS GRUPPBOSTAD 59 FRIHETSGRÄNDS GRUPPBOSTAD 61 RÖSVÄGENS GRUPPBOSTAD 63 TENORGRÄNDS GRUPPBOSTAD 65 BOENDESTÖD 67 VERKSAMHETSBERÄTTELSE Vård och omsorg 1

3 Verksamhetsberättelse Socialförvaltningen, Socialnämndens egenregiverksamhet Chef: Arnfinn Kleveland Antal anställda: 812 månadsanställda Ansvarsområde Vård och omsorg är kommunens egen regi inom äldreomsorg och stöd och service till personer med funktionsnedsättning. Organisationen innehåller många olika verksamheter. Hemtjänst, äldreboende, mötesplats för äldre, dagverksamhet för äldre, larm- och nattpatruller, daglig verksamhet, sysselsättning, gruppboende, serviceboende, boendestöd, personlig assistans, avlösare, kontaktperson, ledsagare, korttidsfamilj, korttidshem, restauranger, personligt ombud och Järfälla hemstöd. Som stöd till verksamheterna finns Vakansen som är Vård och omsorgs egen vikarieförmedling samt funktionen Ledning och stöd. Årets resultat Enhet: mnkr Intäkter 457,3 460,2 408,7 385,2 Kostnader exkl. kapitalkostnad -464,0-459,6-409,4-380,9 Kapitalkostnader -0,4-0,4-0,3-0,3 Summa kostnader -464,5-460,0-409,7-381,2 Årets resultat -7,2 0,3-1,0 4,0 Eget kapital ,4 Ekonomiskt utfall Vård och omsorg redovisar ett överskott med 0,3 mnkr. Resultatet är bättre än budget och prognosen som lämnades per den 31 augusti. Den positiva avvikelsen beror till stor del på att vi under året inte genomfört några utvecklingssatsningar. Avvikelsen beror också på att kostnaden för vikarier blev lägre än beräknat. Huvuddelen av enheterna visar på överskott. Järfälla hemtjänsts resultat blev ett underskott med 6,6 mkr vilket är bättre än vad som var budgeterat (7,0 mnkr). Det är mycket glädjande att resultatet blev positivt med tanke på utgångsläget i början av året. Ett stort engagemang hos chefer och medarbetare har möjliggjort detta. Investeringar Vård och omsorg disponerade 0,4 mnkr för investeringar inom områdena ersättningsinventarier och arbetsmiljö. Utfallet vid årets slut blev 0,1 mnkr. Genomförda investeringar avser ersättningsinventarier. VERKSAMHETSBERÄTTELSE Vård och omsorg 2

4 Väsentliga personalförhållanden Personalstruktur 812 personer fanns anställda inom Vård och omsorg, varav 753 personer (ca 93 procent) var tillsvidareanställda. Antalet anställda skiljer sig marginellt från året innan. Antalet årsarbetare har minskat i något högre grad. Andelen män är i stort sett oförändrat. Däremot har andelen tillsvidareanställda män ökat. Andelen heltidsanställda har minskat något, vilket är en anpassning till ersättningssystemen. Vad gäller medelsysselsättningsgraden har denna, om än marginellt, minskat men ligger på en fortsatt mycket hög nivå. De som arbetar deltid har en genomsnittlig sysselsättningsgrad på 77,3 procent. Personalstruktur diff Antal personer (månadsanställda) Antal årsarbetare 698,7 710,1-11,4 % %-enhet Andel Kvinnor 83,0 83,5-0,5 Andel Män 17,0 16,5 0,5 Tillsvidareanställda Totalt antal Totalt andel 92,7 93,4-0,7 Kvinnor 92,3 93,1-0,8 Män 94,9 92,3 2,6 Heltidsanställda Totalt 38,6 42,2-3,7 Kvinnor 38,1 40,8-2,7 Män 40,6 49,6-9,0 Medelsysselsättningsgrad 86,1 86,8-0,8 Medelålder Totalt 46,67 45,16 1,51 Kvinnor 46,82 45,24 1,58 Män 45,93 44,76 1,17 Åldersstruktur % %-enhet Anställda yngre än 30 år 5,1 6,9-1, år 24,0 22,6 1, år 28,7 29,4-0, år 28,9 28,1 0,9 60 år och äldre 13,3 13,1 0,2 Medelåldern har ökat med 1,5 år under året. Den största ökningen har skett hos kvinnorna och sett till åldersstrukturer är den största förändringen minskningen i gruppen yngre än 30 år. diff VERKSAMHETSBERÄTTELSE Vård och omsorg 3

5 Sjukfrånvaro Sjukfrånvaron per arbetad tid ligger i stort sett på samma nivå som året innan. Något över 6 procent av arbetstiden är sjukfrånvarande. Det har dock fortsatt skett en förskjutning från långtidssjukdom till korttidsfrånvaro. Sjukfrånvaromönster diff Sjukfrånvaro i förhållande till arbetad tid % %-enhet Totalt 6,16 5,96 0,20 Män 2,69 2,96-0,27 Kvinnor 7,06 6,83 0,23 Sjukfrånvaro 60 dagar eller mer - andel av totala sjukfrånvaron Totalt 39,22 39,05 0,17 Korttidsfrånvaro 1-14 dagar - antal dagar per snittanställd dagar Totalt 8,7 8,1 0,60 Åldersstruktur - sjukfrånvaro/arbetad tid %-enhet Yngre än 30 år 4,47 4,00 0, år 5,63 5,93-0,30 50 år och äldre 7,19 6,45 0,74 Ingen sjukfrånvaro under året Totalt 29,04 28,72 0,32 Män 43,67 39,60 4,07 Kvinnor 25,97 26,48-0,51 Ca 39 procent av sjukfrånvaron består av dagar för personer som varit frånvarande mer än 59 dagar. Korttidsfrånvaron har ökat med närmare 7 procent. Andelen personer utan någon sjukfrånvaro alls under året har ökat marginellt. 29 procent har inte haft någon sjukfrånvaro under. Rörlighet Den externa personalrörligheten har minskat markant under året, beroende på att inga verksamhetsövergångar genomförts, till skillnad mot år. Tretton personer har avgått med ålderspension. Personalrörlighet skillnad Slutat i kommunen - extern avgång Börjat i kommunen - extern rekrytering VERKSAMHETSBERÄTTELSE Vård och omsorg 4

6 Miljöredovisning Vård och omsorgs mål är att samtliga enheter/uppdrag minst ska ha Miljödiplom brons. Huvuddelen har nått målet. Viktiga händelser under perioden har varit ett år fullt av utmaningar. Järfälla hemtjänst svåra ekonomiska situation har under året påverkat alla enheter inom Vård och omsorg. Utvecklings- och utbildningsinsatser har varit kraftigt begränsade. Som en följd av detta har ovanligt lite kompetensutveckling genomförts. Vård och omsorg har dock fortsatt sitt deltagande i det regionala EU-projektet (CARPE) som avser kompetensutveckling inom området funktionsnedsättning. De uppföljningar av kundkvalitet som är gjorda visar på en generellt hög nöjdhetsgrad som är i nivå med uppsatta mål eller högre vilket är glädjande. Vid uppföljning av resultaten fokuserar Vård och omsorg på de delar som får svagare respons där kan vi göra förbättringar. Samtliga uppdrag som Vård och omsorg har ansvaret för under har genomförts i enlighet med de mål och ambitioner som är uttryckta i kravspecifikationer eller överenskommelser. Vård och omsorg har under styrt och följt upp uppdragen med Balanserat styrkort. Perspektiven kund, ekonomi och medarbetare har använts. Utfallen redovisas i delårsuppföljningar och verksamhetsberättelse. Respektive uppdrags månadsuppföljningar redovisas på Järfälla kommuns intranät, vilket underlättar för medarbetare att följa utvecklingen. Vård och omsorgs kvalitetsledningssystem har varit certifierat enligt SS-EN ISO 9001:2008 för perioden Efter en extern revision hösten har certifikatet förnyats och gäller nu fram till Certifikatet omfattar samtliga verksamheter utom Rösvägens gruppbostad, Korpralsvägens servicebostad, Fanjunkargränds, Tenorgränds samt Arrendevägens gruppboenden. Anledningen är att socialnämnden genomförde respektive planerade att upphandla driften av dessa enheter under. Resultatet blev att Fanjunkargränds, Tenorgränds och Arrendevägens gruppboenden blev kvar i Vård och omsorgs regi och kommer att inrangeras senare. Järfälla hemtjänst fick under en kort period ta över hundratals kunder när två stora externa utförare lämnade Järfälla kommun. Vård och omsorg har som första förvaltning i kommunen utvecklat en övergripande miljödiplomering. Framtiden Vård och omsorg ser positivt på framtiden. Behovet av omsorg ökar och de satsningar inom fortbildning och kvalitetsutveckling som har gjorts under en rad av år gör att organisation är väl rustad för att anta nya utmaningar. Under 2014 finns det flera stora utmaningar. En är effekten av upphandlingar inom området funktionsnedsättning som innebär att Vård och omsorg både får lämna över och ta emot nya uppdrag. En annan är utvecklingen inom området hemtjänst där ambitionen är att klara en ekonomi i balans under En tredje är att hitta personer med rätt kompetens. En fjärde avser marknadsföring av våra tjänster inom kundvalssystemet. VERKSAMHETSBERÄTTELSE Vård och omsorg 5

7 Vård och omsorg bokslut Enhet: tkr Intäkter Interna Externa Summa intäkter Kostnader Personalkostnader Driftkostnader Kapitalkostnader Summa kostnader Resultat Enhet: tkr Ledning och stödverksamheter Ledning & stöd Koncerngemensamt Personligt ombud Järfälla hemstöd Restaurangerna Vakansen Äldreomsorg Järfälla hemtjänst Mötesplatser Dagverksamhet Nattpatrull Trygghetslarm Björkens äldreboende Olovslunds äldreboende Ekens äldreboende Tallbohovs äldreboende omv Tallbohosv äldreboende dem Kastanjens korttidsboende Funktionsnedsättning Personlig assistans Järfälla dagliga verksamhet Järfälla korttidshem Sysselsättning Aspen Lädersättra servicebostad Korpralsvägens servicebostad Arrendevägens gruppbostad Blomstervägens gruppbostad Fanjunkargränds gruppbostad Frihetsgränds gruppbostad Rösvägens gruppbostad Tenorgränds gruppbostad Boendestöd Total Enhet: Tkr Ersättningsinventarier Arbetsmiljöåtgärder VERKSAMHETSBERÄTTELSE Vård och omsorg 6

8 LEDNING OCH STÖDVERKSAMHETER Ledning och stöd Enhetens uppdrag är att leda, samordna och stödja verksamhetscheferna inom olika områden såsom ekonomi, personal, utredning och verksamhetsutveckling. EKONOMI Årets resultat är positivt. Lägre kostnader för personal och drift bidrar till det. Enhet: tkr Intäkter Interna Externa Summa intäkter Kostnader Personalkostnader Driftkostnader Kapitalkostnader Summa kostnader detta. Resultat Miljöredovisning Enheten innehar inget miljödiplom men har tillgång till källsortering och strävar efter att så långt som möjligt köpa miljövänliga produkter. Viktiga händelser under perioden Aktiviteter som har varit tongivande under året är. Arbete med bokslut och verksamhetsberättelse för. Analyser och uppföljning av budget för. Fortsatt arbete med att utveckla kvalitetsledningssystemet. Genomförande av löneöversyn. Lämna anbud till upphandlingar inom området funktionsnedsättning. Delta i projekt Carpe. VERKSAMHETSBERÄTTELSE Vård och omsorg 7

9 Framtiden Verksamhetschefernas behov av att kunna följa och analysera sina verksamheter ökar. Samarbete med andra kommuner/aktörer inom branscherna och olika utbildningsanordnare kommer att vara en nödvändighet för att säkerställa medarbetarnas kompetens samt framtida rekrytering. Personalförsörjning med dagens kompetenskrav kommer att bli en stor utmaning. Under 2014 kommer Vård och omsorg att fortsätta arbetet med kvalitetscertifieringen enligt ISO 9001:2008. Arnfinn Kleveland Chef Vård och omsorg VERKSAMHETSBERÄTTELSE Vård och omsorg 8

10 Koncerngemensamt EKONOMI Det ackumulerad utfallet per december visar på ett överskott, vilket är bättre än målet. Den positiva avvikelsen beror på högre intäkter än planerat och lägre kostnader för utvecklingsinsatser. Enhet: tkr Intäkter Interna Externa Summa intäkter Kostnader Personalkostnader Driftkostnader Kapitalkostnader Summa kostnader Resultat Viktiga händelser under perioden Kvalitetsarbete Vård och omsorgs kvalitetsledningssystem har varit certifierat enligt SS-EN ISO 9001:2008 för perioden Efter en extern revision hösten har certifikatet förnyats och gäller nu fram till Certifikatet omfattar samtliga verksamheter utom Rösvägens gruppbostad, Korpralsvägens servicebostad, Fanjunkargränds, Tenorgränds samt Arrendevägens gruppboenden. Anledningen är att beställaren genomförde resp planerade att upphandla driften av dessa enheter under. Resultatet blev att Fanjunkargränds, Tenorgränds och Arrendevägens gruppboenden blev kvar i Vård och omsorgs regi och kommer att inrangeras senare. Arbetet med förbättringar och förtydligande i rutiner, processer och ansvar pågår kontinuerligt. Vård och omsorgs kvalitetsledningsgrupp består av chefen för Vård och omsorg samt verksamhetscheferna som mötts vid tio tillfällen för information, uppföljning och utveckling av kvalitetsledningssystemet. Inkomna klagomål, rapporter enligt lex Sarah, resultat av externa och interna revisioner, kundenkäter mm redovisas, analyseras och bildar underlag för beslut om förändringar i styrande dokument, rutiner mm. En genomgripande genomgång av kvalitetsledningssystemet har genomförts av ledningen vid två tillfällen i april respektive november. Sju medarbetare har uppdrag som internrevisor. Deras uppdrag är att komplettera den externa revisionen genom att utföra minst en revision per enhet under certifikatperioden. Samtliga revisionsrapporter finns att läsa på Portalen. Under har inkommit - 36 rapporter enligt lex Sarah varav 17 bedömts som allvarliga, - 46 klagomål varav 6 berör larm, 14 miss i omsorg, 6 bemötande och 20 annat. - Sex övriga avvikelser har rapporterats som berör samarbetet med sjukvården. Samtliga har utretts, åtgärder vidtagits och återkoppling skett till berörda. I kvalitetsledningsarbetet ingår att regelbundet mäta kundernas nöjdhet med Vård och omsorgs insatser genom bland annat enkäter. Resultaten redovisas på Vård och omsorgs webbsida VERKSAMHETSBERÄTTELSE Vård och omsorg 9

11 Kunderna som svarar är överlag nöjda med sina insatser. Deras kommentarer ger oss värdefull information - både ris och ros - som används i diskussionen hur utveckla stöd- och hjälpformerna för högre kundtillfredsställelse. Svarsfrekvensen är dock varierande vilket delvis kan bero på att vi inte har system för påminnelser. Vård och omsorg skickar inte enkäter till de kunder som får enkät från samhällsuppdrag/beställaren - äldreboende, hemtjänst, dagverksamhet, grupp- och serviceboenden samt daglig verksamhet. Nya sätt att mäta kundernas nöjdhet utvärderas kontinuerligt. Bland annat har intervjuer använts på serviceboende och daglig verksamhet. Enheterna ger också kunder och deras anhöriga tillfälle att uttrycka sina synpunkter på anhörigträffar, om maten som serveras etc. Under har en policy för brandskydds- resp miljöarbete fastställts. Information Introduktionsmappar till nya kunder och medarbetare ger svar på många frågor. För att nå nya kunder annonseras bland annat i Järfälla kommunguide, Välkommen till Järfälla och Nyinflyttad. Marknadsföringen gäller främst de kundvalsstyrda insatserna. En ytterst betydelsefull informationskanal är Vård och omsorgs egen webbsida Lokalredaktörer = medarbetare uppdaterar den egna enhetens sidor. För att öka antalet besökare arbetar vi med att exponera adressen tydligare och i flera sammanhang. Fortbildning Kvaliteten i utförda insatser beror till stor del på medarbetarens kompetens. Därför har Vård och omsorg satsat på fortbildning på såväl enhetsnivå som organisationsnivå. Fortbildningsinsatser under har dock drastiskt begränsats av ekonomiska skäl. I nyanställdas introduktion ingår ett databaserat program som innehåller information om lagar, etik och förhållningssätt, hygien och dokumentation. Det används också vid uppdatering av medarbetarnas kunskaper vid arbetsplatsträffar och planeringsdagar. - Projekt Carpe 2 och Forum Carpe För medarbetare inom funktionshinder-området erbjuds fortbildning genom - Carpe 2 som är ett projekt finansierat av ESF-rådet till och med Vård och omsorg deltar i två delprojekt: Arbetsspåret resp Utvecklingsstörning och åldrande samt i det övergripande temat Lärande och yrkeskrav. - Forum Carpe som är ett samarbetsprojekt där nu 24 av länets kommuner ingår med uppgift att erbjuda fortbildningsinsatser inom funktionshinder-området. Medlemskapet finansieras av socialförvaltningens programområde funktionsnedsättning. Här ingår även medarbetare inom socialpsykiatrin samt anställda i privata vårdföretag som driver verksamhet i de anslutna kommunerna. De två delarna erbjuder medarbetare föreläsningar, seminarier, högskolekurser. Sedan starten har 51 medarbetare från Vård och omsorg deltagit i fortbildningsinsatser genom Carpe 2 och 117 genom Carpe Forum (inklusive medarbetare från privata utförare). - ArbetSam Eu-projektet ArbetSam avslutades den 30 juni. Syftet var att stärka personals kompetens inom äldreomsorgen och de som på grund av bristande kompetens har en svag ställning på arbetsmarknaden. Projektet skulle även utveckla lärande och språkutvecklande arbetsplatser. Vård och omsorg deltog med 58 medarbetare. Projektet drevs i samarbete med sex andra kommuner och fem privata vårdföretag. Friskvård Vård och omsorgs friskvårdspolicy har två huvudmål - att minska korttidsfrånvaron (1-14 dagar) jämfört med året innan - att andelen positiva svar om trivsel på arbetsplatsen ska vara minst 90 procent Vi lyckades inte nå målet om korttidsfrånvaron under. Utvärdering av trivsel-målet pågår. Medarbetarna har kostnadsfritt tillgång till friskvårdskort på Jakobsbergs simhall alternativt ett bidrag om max 1.500:- per år som utbetalas till medarbetare som på egen hand köper gymkort eller motsvarande. VERKSAMHETSBERÄTTELSE Vård och omsorg 10

12 Verksamheterna arbetar på olika sätt för att nå målen. Av besparingsskäl genomfördes inte några gemensamma aktiviteter som Blodomloppet och julmiddag under. Etik Enheternas etikombud har träffats vid fyra tillfällen under året för att stödja och inspirera varandra i arbetet att hålla diskussionen levande om våra "Etiska riktlinjer - en vägledning för vårt förhållningssätt". En revidering av riktlinjerna genomfördes under året av etikombud och chefer som gäller från Som en hjälp finns riktlinjerna tryckta på affisch, i folder samt på plastkort i fickformat samt en handbok med övningar och diskussionsämnen. En arbetsmetod har utarbetats av etikgruppen för att underlätta den fortsatta diskussionen på resp arbetsplats. Framtiden För att stärka Vård och omsorgs konkurrenskraft fortsätter arbetet att utveckla och förbättra vårt certifierade kvalitetsledningssystem enligt ISO 9001:2008. Arbetet går helt i linje med Socialstyrelsens föreskrift och allmänna råd SOSFS :9 Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete som gäller från Processkartläggningar och uppgiftsbeskrivningar kompletteras kontinuerligt. En ständigt pågående dialog med kunderna och en diskussion om hur vi kan ta del av hur kunderna upplever kvaliteten i våra tjänster är också betydelsefulla delar. Inom de kundvalsstyrda verksamheterna blir konkurrensen allt tuffare med fler aktörer vilket gör att Vård och omsorg behöver synas mer genom en aktiv marknadsföring, tydligt profilerat informationsmaterial, en lättillgänglig informativ webbsida osv. Järfälla kommuns nya grafiska profils strama regelsystem har hittills inte visat sig underlätta för Vård och omsorg att profilera sig i konkurrens med privata utförare. Att medarbetarna har rätt kompetens är en nyckelfråga för en insats med hög kvalitet. Carpe-projektet har som ett mål att påverka yrkesutbildningens innehåll och för äldreomsorgens medarbetare knyts förhoppningar till Omvårdnadslyftets insatser med bidrag från staten. Arnfinn Kleveland Chef Vård och omsorg VERKSAMHETSBERÄTTELSE Vård och omsorg 11

13 Personligt ombud Stöd till personer med psykiska funktionshinder i kontakt med myndigheter, vårdgivare, hyresvärdar och andra för att den enskilde ska få möjlighet till ett fungerande vardagsliv. Medverka till att den enskilde får en individuell plan. Ombudet har kontor i posthuset 12 tr. Telefontid vardagar , övrig tid hänvisning till mobiltelefonen. EKONOMI Det ackumulerade resultatet per december visar på ett litet överskott, vilket är bättre än målet. Den positiva avvikelsen beror på lägre personalkostnad än planerat. Enhet: tkr Intäkter Interna Externa Summa intäkter Kostnader Personalkostnader Driftkostnader Kapitalkostnader Summa kostnader Resultat Miljöredovisning Ombudet har tillgång till källsortering. Viktiga händelser under perioden Ombudet har under året haft kontakt med 32 personer för rådgivning och stöd. Ärendena har gällt stöd i kontakten med myndigheter, vårdgivare, hyresvärdar och andra så att den enskilde har fått möjlighet till ett mera fungerande vardagsliv. I den uppsökande verksamhet har ombudet: regelbundet en dag per månad besökt den öppna verksamheten på Nibblevägen haft kontakt med Aspens sysselsättningsverksamheter haft kontakt med boendestöd för målgruppen haft skriftlig information uppsatt på flera ställen som exempelvis kyrkan, bibliotek, landstingets psykosverksamhet och öppna mottagning Ombudet har under året deltagit i: nätverksträffar konferens anordnad av YPOS (yrkesförening för personliga ombud) Seminarium om socialförsäkringen Framtiden Behovet av personligt ombud bedöms vara oförändrat den närmaste tiden. Marie Sandfeldt Personligt ombud VERKSAMHETSBERÄTTELSE Vård och omsorg 12

14 Järfälla hemstöd Enheten arbetar på uppdrag av socialnämnden med att tillhandahålla expertstöd med syfte att möjliggöra att äldre kan bo kvar i ordinarie boende samt att stödja anhöriga. Enheten ska även erbjuda kompetensstöd inom området demenssjukdomar. EKONOMI Utfallet är bättre än planeringen för året. Den positiva avvikelsen beror på att omställningskostnaden på grund av avsevärt minskat uppdrag blev lägre än planerat. Enhet: tkr Intäkter Interna Externa Summa intäkter Kostnader Personalkostnader Driftkostnader Kapitalkostnader Summa kostnader Resultat Miljöredovisning Enheten har uppnått Miljödiplom guld. Viktiga händelser under perioden Anhörigkonsulenten har under året: Genomfört tre anhöriggrupper, två för make/maka och en för föräldrar med barn som har neuropsykiatrisk diagnos exempelvis Aspergers syndrom och ADHD. Anhöriggrupperna för maka/make är avslutade och fortsätter i Röda Korsets regi. Följt upp anhöriggrupperna som Röda Korset tagit över, idag tre stycken. Har tillsammans med biståndshandläggare inom socialpsykiatrin försökt att få till stånd en anhöriggrupp för personer som har närstående med psykisk diagnos. Det har ännu inte blivit någon grupp. Har tillsammans med Sollentunas anhörigkonsulent arrangerat och genomfört två kvällsföreläsningar. Den första, som hölls i Sollentuna, handlade om sömn och vad man kan göra för att sova bättre. Den andra, som hölls i Järfälla, handlade om hur man som anhörig kan finna kraft/tänka när man har en tung situation med vård av närstående. Samarbetet var tänkt att sänka kostnaderna och på det här sättet få två föreläsningar till priset av en. Men resultatet visade att båda föreläsningarna förvisso var mycket uppskattade men man väljer att gå på den föreläsningen som är i ens egen kommun. Genomfört en anhörigdag tillsammans med Röda Korset och Järfälla Anhörigförening. Arrangemanget genomfördes på Hyllan i biblioteket i Jakobsbergs centrum. Dagen innehöll två föreläsningar samt visning av teknik och information om olika stödinsatser som är tillgängliga för anhöriga i Järfälla. Dagen och kvällen var mycket uppskattad och välbesökt. VERKSAMHETSBERÄTTELSE Vård och omsorg 13

15 Under hösten påbörjat ett försök att ge anhöriga ett enkelt sätt att få kontakt med anhörigkonsulent genom att besöka Kastanjens demensavdelning en gång per vecka. Genomfört en enkät till anhöriga för att mäta hur nöjd man är med anhörigkonsulentens insatser. Svarsfrekvensen blev 67 procent och de som svarade var odelat positiva. Genomfört en intervjuundersökning under en vecka i november för att följa upp anhörigkonsulentens tillgänglighet och funktionalitet. Även i dessa uppföljningar var nöjdhetsgraden hög. Tagit fram en folder för anhörigkonsulenten i Järfälla. Informerat på HTS-gymnasiet om anhörigkonsulentens roll och anhörigstöd i stort, för vuxna elever som utbildar sig till undersköterskor. Teknik för äldre har under året; Avslutat projektet, Inter-ACTION. Avslutat projektet ACTION. Avslutat projektet med Ippi och Joice. Två familjer har övertagit utrustning och fortsätter privat med Ippi. En person som bor på ett gruppboende har övertagit abonnemanget till bildtelefonen Joice. Avslutat projektet med digital fotoram på Kallhälls dagverksamhet. Fortsatt med Nattfrid. Sju personer har tjänsten Nattfrid, sex kvinnor och en man. Alla nattfridskamror är utbytta till en ny modell. Utvärderingen av Nattfrid har gjorts av FoU. Genomfört fem prova på träffar för äldre med målsättning att ge inblick i smart vardagsteknik. Fortsatt med visningsmiljön på Kastanjens korttidsboende och utvecklat en bärbar visningsmiljö som visas för grupper efter bokning. Kontinuerligt uppdaterat anhörigportalen och visat den för bland annat Järfälla Rotaryklubb, Reumatikerförbundet Järfälla-Upplands Bro, Kommunala pensionärsrådet och anhörigkonsulenter i Stockholmsområdet. Genomfört en information om anhörigportalen på kvalitetsmässan i Göteborg. Deltagit i en referensgrupp via SKL angående en bok om e-hälsa. Frivilligsamordnaren har under året; Haft fyra möten med lokala samverkansgruppen. Haft möte med Studieförbundet Vuxenskolan angående deras projekt Äldre och Skype. Ett projekt har startats med syfte att locka volontärer att bli högläsare på kommunens äldreboenden. Antalet aktiva uppdrag den 31 december är femton stycken. Antalet befintliga volontärer 41. Antalet befintliga äldre som vill ha stöd av en volontär är 49. Fixartjänsten har under året: Genomfört 888 kundbesök. Fått 87 nya kunder. De efterfrågade tjänsterna som ligger i topp är byte av glödlampor och gardiner, rengöring av taklampor samt hjälp med montering av tavlor, hyllor och liknande. En annan viktig uppgift är kontroll av brandvarnare samt vid behov utbyte av batteri eller montering av ny brandvarnare. På grund av pensionering finns det en ny "fixare" från och med. den 5 augusti. Demenskoordinator har under perioden Genomfört stödsamtal, information och råd till anhöriga och demensdrabbade personer genom telefon, hembesök eller mottagningsbesök samt konsultation och handledning vid förfrågan och behov från verksamheterna och anhöriga. Bistått handläggare på Äldreenheten och Enheten funktionsnedsättning i bedömningsärenden. Genomfört kompetenshöjande utbildningar och aktiviteter som hjälp i implementeringen av VERKSAMHETSBERÄTTELSE Vård och omsorg 14

16 nationella riktlinjer. Erbjudit stöd till verksamhetscheferna för egen del och till personal som skall hålla i införandet av levnadsberättelsen - det viktigaste arbetsverktyget i demensvård. Arrangerat föreläsningar med Dagny Vikström om förhållningssätt och bemötande i vardagssituationer. Inbjudan gick till all personal, även inom primärvård, geriatrik och minnesmottagning samt anhöriga. Arrangerat föreläsning om kommunikation genom musik och bild för samma målgrupp. Skickat ut utbildningstillfällen genom Äldrecentrums försorg avseende BPSD registreringsutbildning, till de verksamheter som inte har kvar någon personal med utbildningen och de som har få eller inte kommit igång med förankringen av nationella riktlinjernas personcentrerade omvårdnad. Informerat om föreläsningar som anordnas av Kloka listan. Implementering av de nationella riktlinjernas prioriteringar 1 och 2 följs upp med en checklista på särskilda boenden för att se vilket implementeringsstöd som ytterligare behövs i processen. Information om Demens ABC, nätbaserat studiecirkelmaterial, har skickats till verksamheterna och informerar för att säkra lägsta kompetens och introducera ny personal. Deltagit i uppstartsfasen för sammanhållen vård primärvård/kommun och Minnesmottagning. Deltagit som en del i nätverksgrupp inför implementeringsarbetet av bland annat framtagna rutiner. Informerat utförare om sammanhållen vård och den arbetsinsats som krävs av utförare. Under perioden april - december har det inkommit 88 diagnosintyg avseende demenssjukdom från minnesmottagningen i Jakobsberg. Deltagit genom FOU.nu i utvecklingsområdet mun och tandvård tillsammans med folktandvården för äldre och tagit fram rutiner för förebyggande tandvård för personer med demenssjukdom. Medverkat och informerat om demenssjukdomar i anhöriggrupp. I övrigt deltagit i nätverksarbete för kommunalt anställda demenssjuksköterskor och kognitiva klubben som samarbetar med Demensrådet samt genomfört ett studiebesök på nybyggt orientaliskt boende och Stockholms Sjukhems nya boenden för yngre demenssjuka personer. Avslutat utbildning i fördjupad värdegrund. Information till 80-åringar Under hösten har ca 350 personer som fyllt 80 år under fått skriftlig information tillsänt sig. Framtiden Enhetens uppdrag har minskat avsevärt från och med den 1 april. Nu ingår anhörigkonsulent, demenskoordinator, fixare för äldre, IKT-utvecklare och frivilligsamordning i mycket begränsad omfattning. IT-teknikens utveckling kommer fortsättningsvis att skapa nya möjligheter att stödja äldre som väljer att bo kvar i ordinärt boende och yngre personer med funktionsnedsättningar. Arbetet med att tidigt hitta och stödja anhörigvårdare kommer fortsättningsvis vara strategiskt viktigt. Här måste samarbetet med berörda aktörer vidareutvecklas. Antalet personer med demensdiagnoser tenderar att öka och utbildning och handledning för personal efterfrågas allt mer. Nya former för att nå ut till målgruppen och deras närstående måste utvecklas. Stödet till anhöriga till personer med funktionsnedsättning kommer att utvecklas under det närmaste året. Arnfinn Kleveland Chef Vård och omsorg VERKSAMHETSBERÄTTELSE Vård och omsorg 15

17 Restaurangerna Det finns fyra restauranger inom Vård och omsorg. Restaurang Kärnmakaren i Kallhäll seniorboende. Där tillagas mat och serveras lunch till de boende som så önskar, pensionärer boende hemma som kommer till matsalen eller får sin matlåda hämtad av hemtjänstpersonal samt leverans av lunch och middag till Björkens och Ekens äldreboenden samt Kastanjens korttidsboende. Restaurang Olovslund tillagar alla måltider som serveras under dygnet till de boende på Olovslunds äldreboende, personal och matlådor som hämtas av hemtjänsten. Restaurang Ikaros i Barkarby seniorboende. Där tillagas mat och serverar lunch till gäster som kommer till matsalen eller får sin matlåda hämtad av hemtjänstens personal. Restaurang Solhöjden, Tallbohovs äldreboende. Där tillagas mat och serveras lunch till de boende som så önskar, pensionärer boende hemma som kommer till matsalen eller får sin matlåda hämtad av hemtjänstpersonal. EKONOMI Det ackumulerade utfallet per december visar på ett överskott vilket är bättre än målet. Den positiva avvikelsen beror på högre intäkter än beräknat. Utmärkt Enhet: tkr Intäkter Interna Externa Summa intäkter Kostnader Personalkostnader Driftkostnader Kapitalkostnader Summa kostnader Resultat KUND MEDARBETARE Enligt de senaste matråden är kunderna nöjda med matens kvalitet. Målet är 3-4 matråd per år vilket har genomförts. Enligt den senaste personalenkäten är 90 procent av personalen nöjda med sitt arbete vilket är i nivå med målet. Korttidssjukfrånvaron är lägre än målet. Övriga mål bedöms vara uppfyllda. En medarbetare utbildar sig på distans i arbetsledning Alla har nu utbildning i E-handel. Alla har under året genomgått uppdatering i livsmedelshygien. VERKSAMHETSBERÄTTELSE Vård och omsorg 16

18 Miljöredovisning Enheten har Miljödiplom brons. Vi fortsätter vårt arbete och hoppas kunna uppnå kraven för Miljödiplom silver. Vi handlar endast varor som är upphandlade av Järfälla kommun. Viktiga händelser under perioden Alla restauranger är certifierade enligt ISO 9001:2008. Alla restauranger beställer nu varor via e-handel. Vi har ett nytt system där kunderna själva kan beställa sina matlådor hemifrån. Detta system provas nu även på äldreboendena som beställer mat från Kärnmakaren och Tallbohov. Systemet genererar också underlag för fakturering. På grund av renovering var restaurang Ikaros stängd under sex veckor. Maten lagades under tiden på Olovslund och transporteras till Ikaros. Margareta Andersson Verksamhetschef VERKSAMHETSBERÄTTELSE Vård och omsorg 17

19 Vakansen Vakansen är Vård och omsorgs interna bemanningscenter och har i uppdrag att rekrytera och förmedla korttidsvikarier till Vård och omsorgs samtliga enheter. Vakansen har öppet från 06:45 årets alla dagar. EKONOMI Utmärkt Det ackumulerade utfallet för året visar på ett positivt resultat. Extra resurser har lagts på rekrytering vilket har bidragit till att vi har kunnat få in fler nya vikarier och därmed också kunnat bemanna fler pass. Nya poolare har anställts vilket har medfört ökade intäkter för poolgruppen. Besparingar har gjorts i form av icke genomförda planeringsdagar och aktiviteter men den största bidragande orsaken till överskottet är att antalet bemannade pass är långt fler än beräknat. Enhet: tkr Intäkter Interna Externa Summa intäkter Kostnader Personalkostnader Driftkostnader Kapitalkostnader Summa kostnader Resultat KUND Ok En enkät skickades ut till alla beställare av uppdrag under oktober. Enkäten visar på en total nöjdhetsgrad på 91 procent vilket är något under målnivå. Resultatet visar på många positiva aspekter men det finns också saker som kan förbättras som enheten kommer att arbeta vidare med under Antalet inte genomförda uppdrag har hittills varit fler än målet under samtliga månader. Orsakerna är flera, bland annat har antalet beställningar ökat mer än väntat och rekryteringen har inte kunnat möta efterfrågan. Rekryteringsarbetet försvåras genom att det är svårt att hitta vikarier med rätt kompetens som vill arbeta på obekväm arbetstid. Åtgärder för att hitta fler vikarier har vidtagits genom att mer resurser har lagts på rekrytering samt exempelvis kontakt med skolor, arbetsförmedling, deltagande vid olika jobb- och rekryteringsmässor. VERKSAMHETSBERÄTTELSE Vård och omsorg 18

20 MEDARBETARE Arbetsmiljöenkäten har genomförts i december och den visar på en nöjdhetsgrad på 74 procent. Detta är under målnivå och vi kommer att titta på vilka åtgärder som behöver vidtas under Som helhet trivs de flesta med sitt arbete och sin arbetssituation men det finns vissa områden som upplevs som negativa. Ok Främst upplever medarbetarna missnöje i form av stress som präglas av en känsla av att inte räcka till i sitt arbete. Miljöredovisning Enheten innehar inget miljödiplom men har tillgång till källsortering och strävar efter att så långt som möjligt köpa miljövänliga produkter. Viktiga händelser under perioden Behovet av vikarier har varit fortsatt stort under året. I januari och februari ökade speciellt hemtjänstens beställningar och för att möta denna efterfrågan anställdes tre nya hemtjänstpoolare. Under juli och augusti arbetade en sommarvikarie som hemtjänst-poolare vilket minskade sårbarheten när övriga hade semester. Under mars-maj arbetade en extra resurs på 80 procent med enbart rekrytering eftersom det för tillfället var svårt att hitta vikarier med rätt kompetens som vill arbeta på obekväma tider. Viss omorganisering har gjorts i bemanningsteamet eftersom en person inte längre är placerad på personlig assistans. Bemanningsteamet består från årsskiftet av fyra personer på heltid som samtliga arbetar med bemanning, rekrytering och övrig administration. Yrkestiteln bemanningsassistent har ersatts med bemanningskoordinator för att på ett bättre sätt tydliggöra arbetet i bemanningen. Under hösten påbörjades ett arbete med att utöka Vakansens uppdragsområde till att även innefatta sjuksköterskor. Kastanjens korttidsboende var den första enheten som prövade att beställa sjuksköterskor från Vakansen. Framtiden Fokus framåt kommer även fortsättningsvis att ligga på att minska antalet obemannade pass. Vi kommer att fortsätta rekrytera och introducera fler nya vikarier men också fortsätta ha täta uppföljningar med enheterna så att rätt person kommer på rätt plats. Vakansen kommer att fortsätta delta på jobb- och rekryteringsmässor under Vi kommer att arbeta vidare med processen kring sjuksköterskor och förhoppningsvis kunna rekrytera fler sjuksköterskevikarier som kan arbeta på samtliga äldre- och korttidsboenden inom Vård och omsorg. På grund av den höga belastningen på bemanningsteamet kommer organisation och struktur att ses över för att vi på bästa sätt ska kunna möta den ökade efterfrågan. Jenny Sundberg Enhetschef VERKSAMHETSBERÄTTELSE Vård och omsorg 19

Verksamhetsberättelser per enhet 2012

Verksamhetsberättelser per enhet 2012 Socialnämnden Verksamhetsberättelser per enhet 2012 Socialnämnden Innehållsförteckning Avdelning FoS - Funktionsnedsättning och Socialpsykiatri 3 Fridhem och Dragaregatan 4 Fritidsverksamhet 8 Daglig verksamhet

Läs mer

Granskning av den faktiska kvaliteten inom äldreomsorgen

Granskning av den faktiska kvaliteten inom äldreomsorgen Revisionsrapport Granskning av den faktiska kvaliteten inom äldreomsorgen Jean Odgaard Certifierad kommunal revisor Lunds kommun Adrian Göransson revisionskonsult Christel Eriksson Certifierad kommunal

Läs mer

Bokslut och verksamhetsberättelse 2009

Bokslut och verksamhetsberättelse 2009 DANDERYDS KOMMUN Socialkontoret Handläggare: Karl-Olof Magnusson Millie Lindroth Tjänsteutlåtande 1(49) Socialnämnden 2010-03-08 SN 2010/0029 Bokslut och verksamhetsberättelse 2009 Förslag till beslut

Läs mer

Hemtjänst för personer med demenssjukdom

Hemtjänst för personer med demenssjukdom Hemtjänst för personer med demenssjukdom En studie om specialiserade hemtjänstgrupper Karin Gens Sven Erik Wånell Rapporter/Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum 2013:12 ISSN 1401-5129 FÖRORD Kunskapen

Läs mer

VÅRD OCH OMSORGSPLAN 2012 2015

VÅRD OCH OMSORGSPLAN 2012 2015 VÅRD OCH OMSORGSPLAN 2012 2015 INNEHÅLL 1 Inledning 4 2 Vad styr verksamheten? 5 2.1 Nationell lagstiftning 5 2.2 Kommunfullmäktige 5 2.3 Nationell utvecklingsplan för vård och omsorg om äldre 6 2.4 Avtal

Läs mer

ENSKEDE-ÅRSTA-VANTÖRS STADSDELSFÖRVALTNING

ENSKEDE-ÅRSTA-VANTÖRS STADSDELSFÖRVALTNING ENSKEDE-ÅRSTA-VANTÖRS STADSDELSFÖRVALTNING AVDELNINGEN FÖR EGEN REGI/ ÄLDREOMSORG SID 1 (41) 2012-04-17 Verksamhetsbeskrivning till stadens Stockholms stads kvalitetsutmärkelse 2012 Anders Broberg Verksamhetschef

Läs mer

JAG BARA LYFTER LUREN

JAG BARA LYFTER LUREN JAG BARA LYFTER LUREN Utvärdering av Äldreteamet i Huddinge Ingrid Hjalmarson Rapporter/Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum 2011:4 ISSN 1401-5129 FÖRORD Åtskilliga granskningar under de senaste decennierna

Läs mer

Ungdomsbesök i vård- och omsorgsboenden

Ungdomsbesök i vård- och omsorgsboenden Ungdomsbesök i vård- och omsorgsboenden Jenny Österman Lisbeth Hagman Rapporter/Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum 2013:9 ISSN 1401-5129 FÖRORD I en studie som nyligen gjorts inom ramen av SNAC-studien

Läs mer

DOKUMENTERA ELLER GE VÅRD OCH OMSORG?

DOKUMENTERA ELLER GE VÅRD OCH OMSORG? DOKUMENTERA ELLER GE VÅRD OCH OMSORG? UTVÄRDERING AV PROJEKTET SOCIAL DOKUMENTATION PÅ KUNGSHOLMEN EVA NORMAN & ROSE-MARIE HEDBERG Rapporter/Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum 2010:9 ISSN 1401-5129

Läs mer

ATT FÅ INFLYTANDE ÖVER SIN EGEN VÅRDPLANERING

ATT FÅ INFLYTANDE ÖVER SIN EGEN VÅRDPLANERING ATT FÅ INFLYTANDE ÖVER SIN EGEN VÅRDPLANERING Äldrevägledare i Nacka kommun - en modell för att förbereda den äldre inför samordnad vårdplanering Jenny Österman Anita Karp Rapporter/Stiftelsen Stockholms

Läs mer

SpråkSam- en nyckel till utveckling

SpråkSam- en nyckel till utveckling SpråkSam- en nyckel till utveckling Utvärdering Utvärderare: Pia Juhlin Åstrand Ingrid Skeppstedt Anders Wiberg Stockholm den 7 mars år 2011 1 FÖRORD 3 INLEDNING 4 RESULTATREDOVISNING 7 Språksams utbildning

Läs mer

Man kan nog aldrig lära sig för mycket

Man kan nog aldrig lära sig för mycket Man kan nog aldrig lära sig för mycket En utvärdering av grundutbildningarna för vårdpersonal i äldreomsorg i Stockholms stad ht 2012 Ingrid Hjalmarson Lars Sonde Rapporter/Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnden är inbjuden till en visning av Tornet kl 17:30. Därefter gruppmöten från kl 18:00.

Vård- och omsorgsnämnden är inbjuden till en visning av Tornet kl 17:30. Därefter gruppmöten från kl 18:00. KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 [2] Vård- och omsorgsnämnden 2014-05-20 Tid 2014-05-20, Kl 19:00 Plats Vård- och omsorgsboendet Tornet, Tomtbergavägen 361, Norsborg Vård- och omsorgsnämnden är inbjuden till

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2008 VÅRD OCH ÄLDREOMSORG

Verksamhetsberättelse 2008 VÅRD OCH ÄLDREOMSORG Verksamhetsberättelse 2008 VÅRD OCH ÄLDREOMSORG 2(19) 1. Verksamhetsöversikt Sektorn ansvarar för vården av äldre och för den hälso- och sjukvård som kommunen enligt lag ska utföra. Hälso- och sjukvården

Läs mer

Tertialrapport. april 2011. Härnösands kommun

Tertialrapport. april 2011. Härnösands kommun Tertialrapport april 2011 Härnösands kommun Innehållsförteckning Del 1 Förvaltningsberättelse Omvärldsanalys 4 God ekonomisk hushållning 7 Finansiell analys 8 Medarbetare 12 Del 2 Verksamhetsberättelser

Läs mer

Norrmalms stadsdelsnämnd Verksamhetsberättelse VB 2013

Norrmalms stadsdelsnämnd Verksamhetsberättelse VB 2013 Sid 2 (59) Handläggare: Maria Cameron Telefon: Till Norrmalms stadsdelsnämnd Norrmalms stadsdelsnämnd Verksamhetsberättelse VB 2013 Stadsdelsnämndens beslut 6 februari 2014: 1. Stadsdelsnämnden godkänner

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av TESplaneringssystem

Revisionsrapport Granskning av TESplaneringssystem Sida 1(1) Datum 2015-02-18 Revisionen Till: BAS-nämnden För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Kommunstyrelsen Revisionsrapport Granskning av TESplaneringssystem KPMG har av s revisorer fått i uppdrag

Läs mer

Slutrapport Måltidsprogram för äldre

Slutrapport Måltidsprogram för äldre Projektnamn Måltidsprogram för äldre Dokumentansvarig Ingela Oscarsson Fastställd av Catharina Johansson Dokument version 13-05-27 Slutrapport Måltidsprogram för äldre Förord I framtidens äldreomsorg har

Läs mer

Verksamhetsplan 2011-2013

Verksamhetsplan 2011-2013 VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN 3 (32) PRESENTATION AV KOMMUNENS STYRMODELL KOMMUNFULLMÄKTIGES VISION av hur kommunen skall utvecklas är utgångspunkten för målstyrningsprocessen. Utifrån visionen beslutar fullmäktige

Läs mer

Matchning Södertörn. Utvärdering/följeforskning Delrapport 2. Mars 2011 Björn Jansson Hans Kilsved

Matchning Södertörn. Utvärdering/följeforskning Delrapport 2. Mars 2011 Björn Jansson Hans Kilsved Matchning Södertörn Utvärdering/följeforskning Delrapport 2 Mars 2011 Björn Jansson Hans Kilsved Innehåll Inledning... 3 Komplext projekt i en föränderlig värld... 9 Projektets utveckling och nuläge...

Läs mer

Slutrapport genomförande

Slutrapport genomförande Sid 1 (16) Projektnamn Projekt arbetsliv Slutrapport genomförande Sammanfattning Ge en sammanfattande beskrivning av projektidé och framkomna resultat. Projekt Arbetsliv var från början ett treårigt ESF

Läs mer

Omslag Leif Johansson/Scandinav Bildbyrå, sidan 3 Maud Lindeberg/Socialstyrelsen Tryck Edita Bobergs AB, Falun, februari 2015

Omslag Leif Johansson/Scandinav Bildbyrå, sidan 3 Maud Lindeberg/Socialstyrelsen Tryck Edita Bobergs AB, Falun, februari 2015 Årsredovisning 2014 Denna publikation skyddas av upphovsrättslagen. Vid citat ska källan uppges. För att återge bilder, fotografier och illustrationer krävs upphovsmannens tillstånd. Artikelnummer 2015-2-46

Läs mer

Att leva gott som äldre i Östhammars kommun.

Att leva gott som äldre i Östhammars kommun. Att leva gott som äldre i Östhammars kommun. Plan för framtidens service, trygghet, omsorg och vård av äldre Östhammars kommun. Inledning Bakgrund, uppdrag och syfte Kommunstyrelsen har gett socialnämnden

Läs mer

Stöd- och serviceenhetens planeringsdokument med ekonomisk prognos

Stöd- och serviceenhetens planeringsdokument med ekonomisk prognos Stöd- och serviceenhetens planeringsdokument med ekonomisk prognos Omsorgsförvaltningen Stöd- och serviceenheten Myndighetsenheten Intresseorganisationerna Dokumentet revideras fortlöpande och låses vid

Läs mer

Vem ska bestämma vad i hemtjänsten?

Vem ska bestämma vad i hemtjänsten? Vem ska bestämma vad i hemtjänsten? Ingrid Hjalmarson Rapporter/Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum 2014:2 ISSN 1401-5129 FÖRORD Rapporten, Vem ska bestämma vad i hemtjänsten, handlar om olika aspekter

Läs mer

Social- och omsorgskontoret föreslår att äldreomsorgsnämnden antar den reviderade verksamhetsplanen för 2015.

Social- och omsorgskontoret föreslår att äldreomsorgsnämnden antar den reviderade verksamhetsplanen för 2015. 1 (2) 2015-05-12 Tjänsteskrivelse ÄON 15/004 Kontor Social- och omsorgskontoret Handläggare Maria Johansson 08-523 037 29 Maria.d.johansson@sodertalje.se Äldreomsorgsnämnden Reviderad verksamhetsplan Dnr

Läs mer

BUDGET 2013 MUNKFORS KOMMUN

BUDGET 2013 MUNKFORS KOMMUN BUDGET MUNKFORS KOMMUN Beslutad KF -10-30 Mål justerade enligt Sn 83, -11-06 INLEDNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING inledning MUNKFORS KOMMUN 1 INLEDNING 1 KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE HAR ORDET 2 ORGANISATIONSÖVERSIKT

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. 2013 del 2

ÅRSREDOVISNING. 2013 del 2 ÅRSREDOVISNING 2013 del 2 Innehållsförteckning Kommunservice- och beslutsstödsavdelningen... 4 Inledning... 4 Viktiga händelser... 4 Resultat och analys av Avdelningens mål... 4 Brukare/Kunder... 4 Ekonomi...

Läs mer

Kvalitetsberättelse för verksamheten personlig assistans samt särskilt boende vuxna 1 januari 31 december 2013

Kvalitetsberättelse för verksamheten personlig assistans samt särskilt boende vuxna 1 januari 31 december 2013 Kvalitetsberättelse för verksamheten personlig assistans samt särskilt boende vuxna 1 januari 31 december 2013 Dokumentnamn Kvalitetsberättelse för verksamheten personlig assistans samt särskilt boende

Läs mer

Förslag till beslut Hälso- och sjukvårdsstyrelsen utser Johan Edstav (MP) att jämte ordföranden Anna-Karin Klomp (KD) justera dagens protokoll.

Förslag till beslut Hälso- och sjukvårdsstyrelsen utser Johan Edstav (MP) att jämte ordföranden Anna-Karin Klomp (KD) justera dagens protokoll. LANDSTINGET I UPPSALA LÄN Föredragningspromemoria Hälso- och sjukvårdsstyrelsen 2013-03-25 36 Val av justerare Förslag till beslut Hälso- och sjukvårdsstyrelsen utser Johan Edstav (MP) att jämte ordföranden

Läs mer