VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013"

Transkript

1 VERKSAMHETSBERÄTTELSE

2 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2 ANSVARSOMRÅDE 2 ÅRETS RESULTAT 2 EKONOMISKT UTFALL 2 INVESTERINGAR 2 VÄSENTLIGA PERSONALFÖRHÅLLANDEN 3 MILJÖREDOVISNING 5 VIKTIGA HÄNDELSER UNDER PERIODEN 5 FRAMTIDEN 5 VÅRD OCH OMSORG BOKSLUT 6 LEDNING OCH STÖDVERKSAMHETER 7 LEDNING OCH STÖD 7 KONCERNGEMENSAMT 9 PERSONLIGT OMBUD 12 JÄRFÄLLA HEMSTÖD 13 RESTAURANGERNA 16 VAKANSEN 18 ÄLDREOMSORG 20 JÄRFÄLLA HEMTJÄNST 20 MÖTESPLATSEN 22 DAGVERKSAMHET 24 NATTPATRULL 26 TRYGGHETSLARM 28 BJÖRKENS ÄLDREBOENDE 30 OLOVSLUNDS ÄLDREBOENDE 32 EKENS ÄLDREBOENDE 34 TALLBOHOVS ÄLDREBOENDE OMVÅRDNAD 36 TALLBOHOVS ÄLDREBOENDE DEMENS 38 KASTANJENS KORTTIDSBOENDE 40 FUNKTIONSNEDSÄTTNING 42 PERSONLIG ASSISTANS 42 JÄRFÄLLA DAGLIGA VERKSAMHET 44 JÄRFÄLLA KORTTIDSHEM 47 SYSSELSÄTTNING ASPEN 49 LÄDERSÄTTRAVÄGENS SERVICEBOSTAD 51 KORPRALSVÄGENS SERVICEBOSTAD 53 ARRENDEVÄGENS GRUPPBOSTAD 55 BLOMSTERVÄGENS GRUPPBOSTAD 57 FANJUNKARGRÄNDS GRUPPBOSTAD 59 FRIHETSGRÄNDS GRUPPBOSTAD 61 RÖSVÄGENS GRUPPBOSTAD 63 TENORGRÄNDS GRUPPBOSTAD 65 BOENDESTÖD 67 VERKSAMHETSBERÄTTELSE Vård och omsorg 1

3 Verksamhetsberättelse Socialförvaltningen, Socialnämndens egenregiverksamhet Chef: Arnfinn Kleveland Antal anställda: 812 månadsanställda Ansvarsområde Vård och omsorg är kommunens egen regi inom äldreomsorg och stöd och service till personer med funktionsnedsättning. Organisationen innehåller många olika verksamheter. Hemtjänst, äldreboende, mötesplats för äldre, dagverksamhet för äldre, larm- och nattpatruller, daglig verksamhet, sysselsättning, gruppboende, serviceboende, boendestöd, personlig assistans, avlösare, kontaktperson, ledsagare, korttidsfamilj, korttidshem, restauranger, personligt ombud och Järfälla hemstöd. Som stöd till verksamheterna finns Vakansen som är Vård och omsorgs egen vikarieförmedling samt funktionen Ledning och stöd. Årets resultat Enhet: mnkr Intäkter 457,3 460,2 408,7 385,2 Kostnader exkl. kapitalkostnad -464,0-459,6-409,4-380,9 Kapitalkostnader -0,4-0,4-0,3-0,3 Summa kostnader -464,5-460,0-409,7-381,2 Årets resultat -7,2 0,3-1,0 4,0 Eget kapital ,4 Ekonomiskt utfall Vård och omsorg redovisar ett överskott med 0,3 mnkr. Resultatet är bättre än budget och prognosen som lämnades per den 31 augusti. Den positiva avvikelsen beror till stor del på att vi under året inte genomfört några utvecklingssatsningar. Avvikelsen beror också på att kostnaden för vikarier blev lägre än beräknat. Huvuddelen av enheterna visar på överskott. Järfälla hemtjänsts resultat blev ett underskott med 6,6 mkr vilket är bättre än vad som var budgeterat (7,0 mnkr). Det är mycket glädjande att resultatet blev positivt med tanke på utgångsläget i början av året. Ett stort engagemang hos chefer och medarbetare har möjliggjort detta. Investeringar Vård och omsorg disponerade 0,4 mnkr för investeringar inom områdena ersättningsinventarier och arbetsmiljö. Utfallet vid årets slut blev 0,1 mnkr. Genomförda investeringar avser ersättningsinventarier. VERKSAMHETSBERÄTTELSE Vård och omsorg 2

4 Väsentliga personalförhållanden Personalstruktur 812 personer fanns anställda inom Vård och omsorg, varav 753 personer (ca 93 procent) var tillsvidareanställda. Antalet anställda skiljer sig marginellt från året innan. Antalet årsarbetare har minskat i något högre grad. Andelen män är i stort sett oförändrat. Däremot har andelen tillsvidareanställda män ökat. Andelen heltidsanställda har minskat något, vilket är en anpassning till ersättningssystemen. Vad gäller medelsysselsättningsgraden har denna, om än marginellt, minskat men ligger på en fortsatt mycket hög nivå. De som arbetar deltid har en genomsnittlig sysselsättningsgrad på 77,3 procent. Personalstruktur diff Antal personer (månadsanställda) Antal årsarbetare 698,7 710,1-11,4 % %-enhet Andel Kvinnor 83,0 83,5-0,5 Andel Män 17,0 16,5 0,5 Tillsvidareanställda Totalt antal Totalt andel 92,7 93,4-0,7 Kvinnor 92,3 93,1-0,8 Män 94,9 92,3 2,6 Heltidsanställda Totalt 38,6 42,2-3,7 Kvinnor 38,1 40,8-2,7 Män 40,6 49,6-9,0 Medelsysselsättningsgrad 86,1 86,8-0,8 Medelålder Totalt 46,67 45,16 1,51 Kvinnor 46,82 45,24 1,58 Män 45,93 44,76 1,17 Åldersstruktur % %-enhet Anställda yngre än 30 år 5,1 6,9-1, år 24,0 22,6 1, år 28,7 29,4-0, år 28,9 28,1 0,9 60 år och äldre 13,3 13,1 0,2 Medelåldern har ökat med 1,5 år under året. Den största ökningen har skett hos kvinnorna och sett till åldersstrukturer är den största förändringen minskningen i gruppen yngre än 30 år. diff VERKSAMHETSBERÄTTELSE Vård och omsorg 3

5 Sjukfrånvaro Sjukfrånvaron per arbetad tid ligger i stort sett på samma nivå som året innan. Något över 6 procent av arbetstiden är sjukfrånvarande. Det har dock fortsatt skett en förskjutning från långtidssjukdom till korttidsfrånvaro. Sjukfrånvaromönster diff Sjukfrånvaro i förhållande till arbetad tid % %-enhet Totalt 6,16 5,96 0,20 Män 2,69 2,96-0,27 Kvinnor 7,06 6,83 0,23 Sjukfrånvaro 60 dagar eller mer - andel av totala sjukfrånvaron Totalt 39,22 39,05 0,17 Korttidsfrånvaro 1-14 dagar - antal dagar per snittanställd dagar Totalt 8,7 8,1 0,60 Åldersstruktur - sjukfrånvaro/arbetad tid %-enhet Yngre än 30 år 4,47 4,00 0, år 5,63 5,93-0,30 50 år och äldre 7,19 6,45 0,74 Ingen sjukfrånvaro under året Totalt 29,04 28,72 0,32 Män 43,67 39,60 4,07 Kvinnor 25,97 26,48-0,51 Ca 39 procent av sjukfrånvaron består av dagar för personer som varit frånvarande mer än 59 dagar. Korttidsfrånvaron har ökat med närmare 7 procent. Andelen personer utan någon sjukfrånvaro alls under året har ökat marginellt. 29 procent har inte haft någon sjukfrånvaro under. Rörlighet Den externa personalrörligheten har minskat markant under året, beroende på att inga verksamhetsövergångar genomförts, till skillnad mot år. Tretton personer har avgått med ålderspension. Personalrörlighet skillnad Slutat i kommunen - extern avgång Börjat i kommunen - extern rekrytering VERKSAMHETSBERÄTTELSE Vård och omsorg 4

6 Miljöredovisning Vård och omsorgs mål är att samtliga enheter/uppdrag minst ska ha Miljödiplom brons. Huvuddelen har nått målet. Viktiga händelser under perioden har varit ett år fullt av utmaningar. Järfälla hemtjänst svåra ekonomiska situation har under året påverkat alla enheter inom Vård och omsorg. Utvecklings- och utbildningsinsatser har varit kraftigt begränsade. Som en följd av detta har ovanligt lite kompetensutveckling genomförts. Vård och omsorg har dock fortsatt sitt deltagande i det regionala EU-projektet (CARPE) som avser kompetensutveckling inom området funktionsnedsättning. De uppföljningar av kundkvalitet som är gjorda visar på en generellt hög nöjdhetsgrad som är i nivå med uppsatta mål eller högre vilket är glädjande. Vid uppföljning av resultaten fokuserar Vård och omsorg på de delar som får svagare respons där kan vi göra förbättringar. Samtliga uppdrag som Vård och omsorg har ansvaret för under har genomförts i enlighet med de mål och ambitioner som är uttryckta i kravspecifikationer eller överenskommelser. Vård och omsorg har under styrt och följt upp uppdragen med Balanserat styrkort. Perspektiven kund, ekonomi och medarbetare har använts. Utfallen redovisas i delårsuppföljningar och verksamhetsberättelse. Respektive uppdrags månadsuppföljningar redovisas på Järfälla kommuns intranät, vilket underlättar för medarbetare att följa utvecklingen. Vård och omsorgs kvalitetsledningssystem har varit certifierat enligt SS-EN ISO 9001:2008 för perioden Efter en extern revision hösten har certifikatet förnyats och gäller nu fram till Certifikatet omfattar samtliga verksamheter utom Rösvägens gruppbostad, Korpralsvägens servicebostad, Fanjunkargränds, Tenorgränds samt Arrendevägens gruppboenden. Anledningen är att socialnämnden genomförde respektive planerade att upphandla driften av dessa enheter under. Resultatet blev att Fanjunkargränds, Tenorgränds och Arrendevägens gruppboenden blev kvar i Vård och omsorgs regi och kommer att inrangeras senare. Järfälla hemtjänst fick under en kort period ta över hundratals kunder när två stora externa utförare lämnade Järfälla kommun. Vård och omsorg har som första förvaltning i kommunen utvecklat en övergripande miljödiplomering. Framtiden Vård och omsorg ser positivt på framtiden. Behovet av omsorg ökar och de satsningar inom fortbildning och kvalitetsutveckling som har gjorts under en rad av år gör att organisation är väl rustad för att anta nya utmaningar. Under 2014 finns det flera stora utmaningar. En är effekten av upphandlingar inom området funktionsnedsättning som innebär att Vård och omsorg både får lämna över och ta emot nya uppdrag. En annan är utvecklingen inom området hemtjänst där ambitionen är att klara en ekonomi i balans under En tredje är att hitta personer med rätt kompetens. En fjärde avser marknadsföring av våra tjänster inom kundvalssystemet. VERKSAMHETSBERÄTTELSE Vård och omsorg 5

7 Vård och omsorg bokslut Enhet: tkr Intäkter Interna Externa Summa intäkter Kostnader Personalkostnader Driftkostnader Kapitalkostnader Summa kostnader Resultat Enhet: tkr Ledning och stödverksamheter Ledning & stöd Koncerngemensamt Personligt ombud Järfälla hemstöd Restaurangerna Vakansen Äldreomsorg Järfälla hemtjänst Mötesplatser Dagverksamhet Nattpatrull Trygghetslarm Björkens äldreboende Olovslunds äldreboende Ekens äldreboende Tallbohovs äldreboende omv Tallbohosv äldreboende dem Kastanjens korttidsboende Funktionsnedsättning Personlig assistans Järfälla dagliga verksamhet Järfälla korttidshem Sysselsättning Aspen Lädersättra servicebostad Korpralsvägens servicebostad Arrendevägens gruppbostad Blomstervägens gruppbostad Fanjunkargränds gruppbostad Frihetsgränds gruppbostad Rösvägens gruppbostad Tenorgränds gruppbostad Boendestöd Total Enhet: Tkr Ersättningsinventarier Arbetsmiljöåtgärder VERKSAMHETSBERÄTTELSE Vård och omsorg 6

8 LEDNING OCH STÖDVERKSAMHETER Ledning och stöd Enhetens uppdrag är att leda, samordna och stödja verksamhetscheferna inom olika områden såsom ekonomi, personal, utredning och verksamhetsutveckling. EKONOMI Årets resultat är positivt. Lägre kostnader för personal och drift bidrar till det. Enhet: tkr Intäkter Interna Externa Summa intäkter Kostnader Personalkostnader Driftkostnader Kapitalkostnader Summa kostnader detta. Resultat Miljöredovisning Enheten innehar inget miljödiplom men har tillgång till källsortering och strävar efter att så långt som möjligt köpa miljövänliga produkter. Viktiga händelser under perioden Aktiviteter som har varit tongivande under året är. Arbete med bokslut och verksamhetsberättelse för. Analyser och uppföljning av budget för. Fortsatt arbete med att utveckla kvalitetsledningssystemet. Genomförande av löneöversyn. Lämna anbud till upphandlingar inom området funktionsnedsättning. Delta i projekt Carpe. VERKSAMHETSBERÄTTELSE Vård och omsorg 7

9 Framtiden Verksamhetschefernas behov av att kunna följa och analysera sina verksamheter ökar. Samarbete med andra kommuner/aktörer inom branscherna och olika utbildningsanordnare kommer att vara en nödvändighet för att säkerställa medarbetarnas kompetens samt framtida rekrytering. Personalförsörjning med dagens kompetenskrav kommer att bli en stor utmaning. Under 2014 kommer Vård och omsorg att fortsätta arbetet med kvalitetscertifieringen enligt ISO 9001:2008. Arnfinn Kleveland Chef Vård och omsorg VERKSAMHETSBERÄTTELSE Vård och omsorg 8

10 Koncerngemensamt EKONOMI Det ackumulerad utfallet per december visar på ett överskott, vilket är bättre än målet. Den positiva avvikelsen beror på högre intäkter än planerat och lägre kostnader för utvecklingsinsatser. Enhet: tkr Intäkter Interna Externa Summa intäkter Kostnader Personalkostnader Driftkostnader Kapitalkostnader Summa kostnader Resultat Viktiga händelser under perioden Kvalitetsarbete Vård och omsorgs kvalitetsledningssystem har varit certifierat enligt SS-EN ISO 9001:2008 för perioden Efter en extern revision hösten har certifikatet förnyats och gäller nu fram till Certifikatet omfattar samtliga verksamheter utom Rösvägens gruppbostad, Korpralsvägens servicebostad, Fanjunkargränds, Tenorgränds samt Arrendevägens gruppboenden. Anledningen är att beställaren genomförde resp planerade att upphandla driften av dessa enheter under. Resultatet blev att Fanjunkargränds, Tenorgränds och Arrendevägens gruppboenden blev kvar i Vård och omsorgs regi och kommer att inrangeras senare. Arbetet med förbättringar och förtydligande i rutiner, processer och ansvar pågår kontinuerligt. Vård och omsorgs kvalitetsledningsgrupp består av chefen för Vård och omsorg samt verksamhetscheferna som mötts vid tio tillfällen för information, uppföljning och utveckling av kvalitetsledningssystemet. Inkomna klagomål, rapporter enligt lex Sarah, resultat av externa och interna revisioner, kundenkäter mm redovisas, analyseras och bildar underlag för beslut om förändringar i styrande dokument, rutiner mm. En genomgripande genomgång av kvalitetsledningssystemet har genomförts av ledningen vid två tillfällen i april respektive november. Sju medarbetare har uppdrag som internrevisor. Deras uppdrag är att komplettera den externa revisionen genom att utföra minst en revision per enhet under certifikatperioden. Samtliga revisionsrapporter finns att läsa på Portalen. Under har inkommit - 36 rapporter enligt lex Sarah varav 17 bedömts som allvarliga, - 46 klagomål varav 6 berör larm, 14 miss i omsorg, 6 bemötande och 20 annat. - Sex övriga avvikelser har rapporterats som berör samarbetet med sjukvården. Samtliga har utretts, åtgärder vidtagits och återkoppling skett till berörda. I kvalitetsledningsarbetet ingår att regelbundet mäta kundernas nöjdhet med Vård och omsorgs insatser genom bland annat enkäter. Resultaten redovisas på Vård och omsorgs webbsida VERKSAMHETSBERÄTTELSE Vård och omsorg 9

11 Kunderna som svarar är överlag nöjda med sina insatser. Deras kommentarer ger oss värdefull information - både ris och ros - som används i diskussionen hur utveckla stöd- och hjälpformerna för högre kundtillfredsställelse. Svarsfrekvensen är dock varierande vilket delvis kan bero på att vi inte har system för påminnelser. Vård och omsorg skickar inte enkäter till de kunder som får enkät från samhällsuppdrag/beställaren - äldreboende, hemtjänst, dagverksamhet, grupp- och serviceboenden samt daglig verksamhet. Nya sätt att mäta kundernas nöjdhet utvärderas kontinuerligt. Bland annat har intervjuer använts på serviceboende och daglig verksamhet. Enheterna ger också kunder och deras anhöriga tillfälle att uttrycka sina synpunkter på anhörigträffar, om maten som serveras etc. Under har en policy för brandskydds- resp miljöarbete fastställts. Information Introduktionsmappar till nya kunder och medarbetare ger svar på många frågor. För att nå nya kunder annonseras bland annat i Järfälla kommunguide, Välkommen till Järfälla och Nyinflyttad. Marknadsföringen gäller främst de kundvalsstyrda insatserna. En ytterst betydelsefull informationskanal är Vård och omsorgs egen webbsida Lokalredaktörer = medarbetare uppdaterar den egna enhetens sidor. För att öka antalet besökare arbetar vi med att exponera adressen tydligare och i flera sammanhang. Fortbildning Kvaliteten i utförda insatser beror till stor del på medarbetarens kompetens. Därför har Vård och omsorg satsat på fortbildning på såväl enhetsnivå som organisationsnivå. Fortbildningsinsatser under har dock drastiskt begränsats av ekonomiska skäl. I nyanställdas introduktion ingår ett databaserat program som innehåller information om lagar, etik och förhållningssätt, hygien och dokumentation. Det används också vid uppdatering av medarbetarnas kunskaper vid arbetsplatsträffar och planeringsdagar. - Projekt Carpe 2 och Forum Carpe För medarbetare inom funktionshinder-området erbjuds fortbildning genom - Carpe 2 som är ett projekt finansierat av ESF-rådet till och med Vård och omsorg deltar i två delprojekt: Arbetsspåret resp Utvecklingsstörning och åldrande samt i det övergripande temat Lärande och yrkeskrav. - Forum Carpe som är ett samarbetsprojekt där nu 24 av länets kommuner ingår med uppgift att erbjuda fortbildningsinsatser inom funktionshinder-området. Medlemskapet finansieras av socialförvaltningens programområde funktionsnedsättning. Här ingår även medarbetare inom socialpsykiatrin samt anställda i privata vårdföretag som driver verksamhet i de anslutna kommunerna. De två delarna erbjuder medarbetare föreläsningar, seminarier, högskolekurser. Sedan starten har 51 medarbetare från Vård och omsorg deltagit i fortbildningsinsatser genom Carpe 2 och 117 genom Carpe Forum (inklusive medarbetare från privata utförare). - ArbetSam Eu-projektet ArbetSam avslutades den 30 juni. Syftet var att stärka personals kompetens inom äldreomsorgen och de som på grund av bristande kompetens har en svag ställning på arbetsmarknaden. Projektet skulle även utveckla lärande och språkutvecklande arbetsplatser. Vård och omsorg deltog med 58 medarbetare. Projektet drevs i samarbete med sex andra kommuner och fem privata vårdföretag. Friskvård Vård och omsorgs friskvårdspolicy har två huvudmål - att minska korttidsfrånvaron (1-14 dagar) jämfört med året innan - att andelen positiva svar om trivsel på arbetsplatsen ska vara minst 90 procent Vi lyckades inte nå målet om korttidsfrånvaron under. Utvärdering av trivsel-målet pågår. Medarbetarna har kostnadsfritt tillgång till friskvårdskort på Jakobsbergs simhall alternativt ett bidrag om max 1.500:- per år som utbetalas till medarbetare som på egen hand köper gymkort eller motsvarande. VERKSAMHETSBERÄTTELSE Vård och omsorg 10

12 Verksamheterna arbetar på olika sätt för att nå målen. Av besparingsskäl genomfördes inte några gemensamma aktiviteter som Blodomloppet och julmiddag under. Etik Enheternas etikombud har träffats vid fyra tillfällen under året för att stödja och inspirera varandra i arbetet att hålla diskussionen levande om våra "Etiska riktlinjer - en vägledning för vårt förhållningssätt". En revidering av riktlinjerna genomfördes under året av etikombud och chefer som gäller från Som en hjälp finns riktlinjerna tryckta på affisch, i folder samt på plastkort i fickformat samt en handbok med övningar och diskussionsämnen. En arbetsmetod har utarbetats av etikgruppen för att underlätta den fortsatta diskussionen på resp arbetsplats. Framtiden För att stärka Vård och omsorgs konkurrenskraft fortsätter arbetet att utveckla och förbättra vårt certifierade kvalitetsledningssystem enligt ISO 9001:2008. Arbetet går helt i linje med Socialstyrelsens föreskrift och allmänna råd SOSFS :9 Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete som gäller från Processkartläggningar och uppgiftsbeskrivningar kompletteras kontinuerligt. En ständigt pågående dialog med kunderna och en diskussion om hur vi kan ta del av hur kunderna upplever kvaliteten i våra tjänster är också betydelsefulla delar. Inom de kundvalsstyrda verksamheterna blir konkurrensen allt tuffare med fler aktörer vilket gör att Vård och omsorg behöver synas mer genom en aktiv marknadsföring, tydligt profilerat informationsmaterial, en lättillgänglig informativ webbsida osv. Järfälla kommuns nya grafiska profils strama regelsystem har hittills inte visat sig underlätta för Vård och omsorg att profilera sig i konkurrens med privata utförare. Att medarbetarna har rätt kompetens är en nyckelfråga för en insats med hög kvalitet. Carpe-projektet har som ett mål att påverka yrkesutbildningens innehåll och för äldreomsorgens medarbetare knyts förhoppningar till Omvårdnadslyftets insatser med bidrag från staten. Arnfinn Kleveland Chef Vård och omsorg VERKSAMHETSBERÄTTELSE Vård och omsorg 11

13 Personligt ombud Stöd till personer med psykiska funktionshinder i kontakt med myndigheter, vårdgivare, hyresvärdar och andra för att den enskilde ska få möjlighet till ett fungerande vardagsliv. Medverka till att den enskilde får en individuell plan. Ombudet har kontor i posthuset 12 tr. Telefontid vardagar , övrig tid hänvisning till mobiltelefonen. EKONOMI Det ackumulerade resultatet per december visar på ett litet överskott, vilket är bättre än målet. Den positiva avvikelsen beror på lägre personalkostnad än planerat. Enhet: tkr Intäkter Interna Externa Summa intäkter Kostnader Personalkostnader Driftkostnader Kapitalkostnader Summa kostnader Resultat Miljöredovisning Ombudet har tillgång till källsortering. Viktiga händelser under perioden Ombudet har under året haft kontakt med 32 personer för rådgivning och stöd. Ärendena har gällt stöd i kontakten med myndigheter, vårdgivare, hyresvärdar och andra så att den enskilde har fått möjlighet till ett mera fungerande vardagsliv. I den uppsökande verksamhet har ombudet: regelbundet en dag per månad besökt den öppna verksamheten på Nibblevägen haft kontakt med Aspens sysselsättningsverksamheter haft kontakt med boendestöd för målgruppen haft skriftlig information uppsatt på flera ställen som exempelvis kyrkan, bibliotek, landstingets psykosverksamhet och öppna mottagning Ombudet har under året deltagit i: nätverksträffar konferens anordnad av YPOS (yrkesförening för personliga ombud) Seminarium om socialförsäkringen Framtiden Behovet av personligt ombud bedöms vara oförändrat den närmaste tiden. Marie Sandfeldt Personligt ombud VERKSAMHETSBERÄTTELSE Vård och omsorg 12

14 Järfälla hemstöd Enheten arbetar på uppdrag av socialnämnden med att tillhandahålla expertstöd med syfte att möjliggöra att äldre kan bo kvar i ordinarie boende samt att stödja anhöriga. Enheten ska även erbjuda kompetensstöd inom området demenssjukdomar. EKONOMI Utfallet är bättre än planeringen för året. Den positiva avvikelsen beror på att omställningskostnaden på grund av avsevärt minskat uppdrag blev lägre än planerat. Enhet: tkr Intäkter Interna Externa Summa intäkter Kostnader Personalkostnader Driftkostnader Kapitalkostnader Summa kostnader Resultat Miljöredovisning Enheten har uppnått Miljödiplom guld. Viktiga händelser under perioden Anhörigkonsulenten har under året: Genomfört tre anhöriggrupper, två för make/maka och en för föräldrar med barn som har neuropsykiatrisk diagnos exempelvis Aspergers syndrom och ADHD. Anhöriggrupperna för maka/make är avslutade och fortsätter i Röda Korsets regi. Följt upp anhöriggrupperna som Röda Korset tagit över, idag tre stycken. Har tillsammans med biståndshandläggare inom socialpsykiatrin försökt att få till stånd en anhöriggrupp för personer som har närstående med psykisk diagnos. Det har ännu inte blivit någon grupp. Har tillsammans med Sollentunas anhörigkonsulent arrangerat och genomfört två kvällsföreläsningar. Den första, som hölls i Sollentuna, handlade om sömn och vad man kan göra för att sova bättre. Den andra, som hölls i Järfälla, handlade om hur man som anhörig kan finna kraft/tänka när man har en tung situation med vård av närstående. Samarbetet var tänkt att sänka kostnaderna och på det här sättet få två föreläsningar till priset av en. Men resultatet visade att båda föreläsningarna förvisso var mycket uppskattade men man väljer att gå på den föreläsningen som är i ens egen kommun. Genomfört en anhörigdag tillsammans med Röda Korset och Järfälla Anhörigförening. Arrangemanget genomfördes på Hyllan i biblioteket i Jakobsbergs centrum. Dagen innehöll två föreläsningar samt visning av teknik och information om olika stödinsatser som är tillgängliga för anhöriga i Järfälla. Dagen och kvällen var mycket uppskattad och välbesökt. VERKSAMHETSBERÄTTELSE Vård och omsorg 13

15 Under hösten påbörjat ett försök att ge anhöriga ett enkelt sätt att få kontakt med anhörigkonsulent genom att besöka Kastanjens demensavdelning en gång per vecka. Genomfört en enkät till anhöriga för att mäta hur nöjd man är med anhörigkonsulentens insatser. Svarsfrekvensen blev 67 procent och de som svarade var odelat positiva. Genomfört en intervjuundersökning under en vecka i november för att följa upp anhörigkonsulentens tillgänglighet och funktionalitet. Även i dessa uppföljningar var nöjdhetsgraden hög. Tagit fram en folder för anhörigkonsulenten i Järfälla. Informerat på HTS-gymnasiet om anhörigkonsulentens roll och anhörigstöd i stort, för vuxna elever som utbildar sig till undersköterskor. Teknik för äldre har under året; Avslutat projektet, Inter-ACTION. Avslutat projektet ACTION. Avslutat projektet med Ippi och Joice. Två familjer har övertagit utrustning och fortsätter privat med Ippi. En person som bor på ett gruppboende har övertagit abonnemanget till bildtelefonen Joice. Avslutat projektet med digital fotoram på Kallhälls dagverksamhet. Fortsatt med Nattfrid. Sju personer har tjänsten Nattfrid, sex kvinnor och en man. Alla nattfridskamror är utbytta till en ny modell. Utvärderingen av Nattfrid har gjorts av FoU. Genomfört fem prova på träffar för äldre med målsättning att ge inblick i smart vardagsteknik. Fortsatt med visningsmiljön på Kastanjens korttidsboende och utvecklat en bärbar visningsmiljö som visas för grupper efter bokning. Kontinuerligt uppdaterat anhörigportalen och visat den för bland annat Järfälla Rotaryklubb, Reumatikerförbundet Järfälla-Upplands Bro, Kommunala pensionärsrådet och anhörigkonsulenter i Stockholmsområdet. Genomfört en information om anhörigportalen på kvalitetsmässan i Göteborg. Deltagit i en referensgrupp via SKL angående en bok om e-hälsa. Frivilligsamordnaren har under året; Haft fyra möten med lokala samverkansgruppen. Haft möte med Studieförbundet Vuxenskolan angående deras projekt Äldre och Skype. Ett projekt har startats med syfte att locka volontärer att bli högläsare på kommunens äldreboenden. Antalet aktiva uppdrag den 31 december är femton stycken. Antalet befintliga volontärer 41. Antalet befintliga äldre som vill ha stöd av en volontär är 49. Fixartjänsten har under året: Genomfört 888 kundbesök. Fått 87 nya kunder. De efterfrågade tjänsterna som ligger i topp är byte av glödlampor och gardiner, rengöring av taklampor samt hjälp med montering av tavlor, hyllor och liknande. En annan viktig uppgift är kontroll av brandvarnare samt vid behov utbyte av batteri eller montering av ny brandvarnare. På grund av pensionering finns det en ny "fixare" från och med. den 5 augusti. Demenskoordinator har under perioden Genomfört stödsamtal, information och råd till anhöriga och demensdrabbade personer genom telefon, hembesök eller mottagningsbesök samt konsultation och handledning vid förfrågan och behov från verksamheterna och anhöriga. Bistått handläggare på Äldreenheten och Enheten funktionsnedsättning i bedömningsärenden. Genomfört kompetenshöjande utbildningar och aktiviteter som hjälp i implementeringen av VERKSAMHETSBERÄTTELSE Vård och omsorg 14

16 nationella riktlinjer. Erbjudit stöd till verksamhetscheferna för egen del och till personal som skall hålla i införandet av levnadsberättelsen - det viktigaste arbetsverktyget i demensvård. Arrangerat föreläsningar med Dagny Vikström om förhållningssätt och bemötande i vardagssituationer. Inbjudan gick till all personal, även inom primärvård, geriatrik och minnesmottagning samt anhöriga. Arrangerat föreläsning om kommunikation genom musik och bild för samma målgrupp. Skickat ut utbildningstillfällen genom Äldrecentrums försorg avseende BPSD registreringsutbildning, till de verksamheter som inte har kvar någon personal med utbildningen och de som har få eller inte kommit igång med förankringen av nationella riktlinjernas personcentrerade omvårdnad. Informerat om föreläsningar som anordnas av Kloka listan. Implementering av de nationella riktlinjernas prioriteringar 1 och 2 följs upp med en checklista på särskilda boenden för att se vilket implementeringsstöd som ytterligare behövs i processen. Information om Demens ABC, nätbaserat studiecirkelmaterial, har skickats till verksamheterna och informerar för att säkra lägsta kompetens och introducera ny personal. Deltagit i uppstartsfasen för sammanhållen vård primärvård/kommun och Minnesmottagning. Deltagit som en del i nätverksgrupp inför implementeringsarbetet av bland annat framtagna rutiner. Informerat utförare om sammanhållen vård och den arbetsinsats som krävs av utförare. Under perioden april - december har det inkommit 88 diagnosintyg avseende demenssjukdom från minnesmottagningen i Jakobsberg. Deltagit genom FOU.nu i utvecklingsområdet mun och tandvård tillsammans med folktandvården för äldre och tagit fram rutiner för förebyggande tandvård för personer med demenssjukdom. Medverkat och informerat om demenssjukdomar i anhöriggrupp. I övrigt deltagit i nätverksarbete för kommunalt anställda demenssjuksköterskor och kognitiva klubben som samarbetar med Demensrådet samt genomfört ett studiebesök på nybyggt orientaliskt boende och Stockholms Sjukhems nya boenden för yngre demenssjuka personer. Avslutat utbildning i fördjupad värdegrund. Information till 80-åringar Under hösten har ca 350 personer som fyllt 80 år under fått skriftlig information tillsänt sig. Framtiden Enhetens uppdrag har minskat avsevärt från och med den 1 april. Nu ingår anhörigkonsulent, demenskoordinator, fixare för äldre, IKT-utvecklare och frivilligsamordning i mycket begränsad omfattning. IT-teknikens utveckling kommer fortsättningsvis att skapa nya möjligheter att stödja äldre som väljer att bo kvar i ordinärt boende och yngre personer med funktionsnedsättningar. Arbetet med att tidigt hitta och stödja anhörigvårdare kommer fortsättningsvis vara strategiskt viktigt. Här måste samarbetet med berörda aktörer vidareutvecklas. Antalet personer med demensdiagnoser tenderar att öka och utbildning och handledning för personal efterfrågas allt mer. Nya former för att nå ut till målgruppen och deras närstående måste utvecklas. Stödet till anhöriga till personer med funktionsnedsättning kommer att utvecklas under det närmaste året. Arnfinn Kleveland Chef Vård och omsorg VERKSAMHETSBERÄTTELSE Vård och omsorg 15

17 Restaurangerna Det finns fyra restauranger inom Vård och omsorg. Restaurang Kärnmakaren i Kallhäll seniorboende. Där tillagas mat och serveras lunch till de boende som så önskar, pensionärer boende hemma som kommer till matsalen eller får sin matlåda hämtad av hemtjänstpersonal samt leverans av lunch och middag till Björkens och Ekens äldreboenden samt Kastanjens korttidsboende. Restaurang Olovslund tillagar alla måltider som serveras under dygnet till de boende på Olovslunds äldreboende, personal och matlådor som hämtas av hemtjänsten. Restaurang Ikaros i Barkarby seniorboende. Där tillagas mat och serverar lunch till gäster som kommer till matsalen eller får sin matlåda hämtad av hemtjänstens personal. Restaurang Solhöjden, Tallbohovs äldreboende. Där tillagas mat och serveras lunch till de boende som så önskar, pensionärer boende hemma som kommer till matsalen eller får sin matlåda hämtad av hemtjänstpersonal. EKONOMI Det ackumulerade utfallet per december visar på ett överskott vilket är bättre än målet. Den positiva avvikelsen beror på högre intäkter än beräknat. Utmärkt Enhet: tkr Intäkter Interna Externa Summa intäkter Kostnader Personalkostnader Driftkostnader Kapitalkostnader Summa kostnader Resultat KUND MEDARBETARE Enligt de senaste matråden är kunderna nöjda med matens kvalitet. Målet är 3-4 matråd per år vilket har genomförts. Enligt den senaste personalenkäten är 90 procent av personalen nöjda med sitt arbete vilket är i nivå med målet. Korttidssjukfrånvaron är lägre än målet. Övriga mål bedöms vara uppfyllda. En medarbetare utbildar sig på distans i arbetsledning Alla har nu utbildning i E-handel. Alla har under året genomgått uppdatering i livsmedelshygien. VERKSAMHETSBERÄTTELSE Vård och omsorg 16

18 Miljöredovisning Enheten har Miljödiplom brons. Vi fortsätter vårt arbete och hoppas kunna uppnå kraven för Miljödiplom silver. Vi handlar endast varor som är upphandlade av Järfälla kommun. Viktiga händelser under perioden Alla restauranger är certifierade enligt ISO 9001:2008. Alla restauranger beställer nu varor via e-handel. Vi har ett nytt system där kunderna själva kan beställa sina matlådor hemifrån. Detta system provas nu även på äldreboendena som beställer mat från Kärnmakaren och Tallbohov. Systemet genererar också underlag för fakturering. På grund av renovering var restaurang Ikaros stängd under sex veckor. Maten lagades under tiden på Olovslund och transporteras till Ikaros. Margareta Andersson Verksamhetschef VERKSAMHETSBERÄTTELSE Vård och omsorg 17

19 Vakansen Vakansen är Vård och omsorgs interna bemanningscenter och har i uppdrag att rekrytera och förmedla korttidsvikarier till Vård och omsorgs samtliga enheter. Vakansen har öppet från 06:45 årets alla dagar. EKONOMI Utmärkt Det ackumulerade utfallet för året visar på ett positivt resultat. Extra resurser har lagts på rekrytering vilket har bidragit till att vi har kunnat få in fler nya vikarier och därmed också kunnat bemanna fler pass. Nya poolare har anställts vilket har medfört ökade intäkter för poolgruppen. Besparingar har gjorts i form av icke genomförda planeringsdagar och aktiviteter men den största bidragande orsaken till överskottet är att antalet bemannade pass är långt fler än beräknat. Enhet: tkr Intäkter Interna Externa Summa intäkter Kostnader Personalkostnader Driftkostnader Kapitalkostnader Summa kostnader Resultat KUND Ok En enkät skickades ut till alla beställare av uppdrag under oktober. Enkäten visar på en total nöjdhetsgrad på 91 procent vilket är något under målnivå. Resultatet visar på många positiva aspekter men det finns också saker som kan förbättras som enheten kommer att arbeta vidare med under Antalet inte genomförda uppdrag har hittills varit fler än målet under samtliga månader. Orsakerna är flera, bland annat har antalet beställningar ökat mer än väntat och rekryteringen har inte kunnat möta efterfrågan. Rekryteringsarbetet försvåras genom att det är svårt att hitta vikarier med rätt kompetens som vill arbeta på obekväm arbetstid. Åtgärder för att hitta fler vikarier har vidtagits genom att mer resurser har lagts på rekrytering samt exempelvis kontakt med skolor, arbetsförmedling, deltagande vid olika jobb- och rekryteringsmässor. VERKSAMHETSBERÄTTELSE Vård och omsorg 18

20 MEDARBETARE Arbetsmiljöenkäten har genomförts i december och den visar på en nöjdhetsgrad på 74 procent. Detta är under målnivå och vi kommer att titta på vilka åtgärder som behöver vidtas under Som helhet trivs de flesta med sitt arbete och sin arbetssituation men det finns vissa områden som upplevs som negativa. Ok Främst upplever medarbetarna missnöje i form av stress som präglas av en känsla av att inte räcka till i sitt arbete. Miljöredovisning Enheten innehar inget miljödiplom men har tillgång till källsortering och strävar efter att så långt som möjligt köpa miljövänliga produkter. Viktiga händelser under perioden Behovet av vikarier har varit fortsatt stort under året. I januari och februari ökade speciellt hemtjänstens beställningar och för att möta denna efterfrågan anställdes tre nya hemtjänstpoolare. Under juli och augusti arbetade en sommarvikarie som hemtjänst-poolare vilket minskade sårbarheten när övriga hade semester. Under mars-maj arbetade en extra resurs på 80 procent med enbart rekrytering eftersom det för tillfället var svårt att hitta vikarier med rätt kompetens som vill arbeta på obekväma tider. Viss omorganisering har gjorts i bemanningsteamet eftersom en person inte längre är placerad på personlig assistans. Bemanningsteamet består från årsskiftet av fyra personer på heltid som samtliga arbetar med bemanning, rekrytering och övrig administration. Yrkestiteln bemanningsassistent har ersatts med bemanningskoordinator för att på ett bättre sätt tydliggöra arbetet i bemanningen. Under hösten påbörjades ett arbete med att utöka Vakansens uppdragsområde till att även innefatta sjuksköterskor. Kastanjens korttidsboende var den första enheten som prövade att beställa sjuksköterskor från Vakansen. Framtiden Fokus framåt kommer även fortsättningsvis att ligga på att minska antalet obemannade pass. Vi kommer att fortsätta rekrytera och introducera fler nya vikarier men också fortsätta ha täta uppföljningar med enheterna så att rätt person kommer på rätt plats. Vakansen kommer att fortsätta delta på jobb- och rekryteringsmässor under Vi kommer att arbeta vidare med processen kring sjuksköterskor och förhoppningsvis kunna rekrytera fler sjuksköterskevikarier som kan arbeta på samtliga äldre- och korttidsboenden inom Vård och omsorg. På grund av den höga belastningen på bemanningsteamet kommer organisation och struktur att ses över för att vi på bästa sätt ska kunna möta den ökade efterfrågan. Jenny Sundberg Enhetschef VERKSAMHETSBERÄTTELSE Vård och omsorg 19

Verksamhetsberättelse VÅRD OCH OMSORG

Verksamhetsberättelse VÅRD OCH OMSORG Verksamhetsberättelse VÅRD OCH OMSORG VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2 ANSVARSOMRÅDE 2 ÅRETS RESULTAT 2 EKONOMISKT UTFALL 2 INVESTERINGAR 2 VÄSENTLIGA PERSONALFÖRHÅLLANDEN 3 MILJÖREDOVISNING 5 VIKTIGA HÄNDELSER

Läs mer

[BUDGET OCH VERKSAMHETSUPPFÖLJNING PER AUGUSTI 2012]

[BUDGET OCH VERKSAMHETSUPPFÖLJNING PER AUGUSTI 2012] Vård och omsorg [BUDGET OCH VERKSAMHETSUPPFÖLJNING PER AUGUSTI ] DELÅRSRAPPORT PER AUGUSTI 2 EKONOMISKTUTFALL 2 VÄSENTLIGA PERSONALFÖRHÅLLANDEN 3 LEDNING OCH STÖDVERKSAMHETER 5 LEDNING OCH STÖD 5 KONCERNGEMENSAMT

Läs mer

Vård och omsorg Delårsrapport per den 31 augusti 2011

Vård och omsorg Delårsrapport per den 31 augusti 2011 Vård och omsorg Delårsrapport per den 31 augusti DELÅRSRAPPORT PER AUGUSTI 2 DELÅRSRAPPORT PER AUGUSTI OCH BUDGETUTFALLSPROGNOS 2 VÄSENTLIGA PERSONALFÖRHÅLLANDEN 3 MILJÖREDOVISNING 4 VIKTIGA HÄNDELSER

Läs mer

Verksamhetsberättelse. Socialnämnden Vård och omsorg

Verksamhetsberättelse. Socialnämnden Vård och omsorg Verksamhetsberättelse Socialnämnden Vård och omsorg VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2 ANSVARSOMRÅDE 2 ÅRETS RESULTAT 2 EKONOMISKT UTFALL 2 VÄSENTLIGA PERSONALFÖRHÅLLANDEN 3 MILJÖREDOVISNING 5 VIKTIGA HÄNDELSER UNDER

Läs mer

Vård och omsorgs system med kundenkäter

Vård och omsorgs system med kundenkäter 2013-05-17 1 (13) Vård och omsorgs system med kundenkäter Kundernas synpunkter på beviljad insats är en betydelsefull komponent i arbetet med att utveckla kvaliteten i kundens insatser. Genom kundenkäterna

Läs mer

Uppföljning av utförare - Hemtjänst

Uppföljning av utförare - Hemtjänst Datum 2013-05-15 Uppföljning av utförare - Hemtjänst Uppföljningen avser: Adeocare AB Adress: Bryggavägen 100, 178 31 Ekerö Verksamhetschef (namn och kontaktuppgifter): Hilde Knapasjö, tfn: 08-731 7707

Läs mer

Om du får ett negativt beslut kan du överklaga. För mer information, ring mottagningsgruppen på 011-15 27 37.

Om du får ett negativt beslut kan du överklaga. För mer information, ring mottagningsgruppen på 011-15 27 37. Hemtjänst i Norrköping Det är vård- och omsorgsnämnden som har ansvar för kommunens äldre- och handikappomsorg. Vård- och omsorgsnämnden erbjuder stöd, omsorg och omvårdnad i livets olika skeden. I vård-

Läs mer

Äldreomsorgen - För dig med demenssjukdom

Äldreomsorgen - För dig med demenssjukdom Äldreomsorgen - För dig med demenssjukdom Socialförvaltningen Äldreomsorgen Våra lokala värdighetsgarantier Delaktighet och inflytande Klippans Kommuns Äldreomsorg garanterar dig regelbundna samtal med

Läs mer

Stöd och service till pensionärer och personer med funktionsnedsättningar i Norrköping

Stöd och service till pensionärer och personer med funktionsnedsättningar i Norrköping Stöd och service till pensionärer och personer med funktionsnedsättningar i Norrköping Det är vård- och omsorgsnämnden som har ansvar för kommunens äldre- och handikappomsorg. Vård- och omsorgsnämnden

Läs mer

Genomlysning av natt- och larmpatrullen i Järfälla kommun

Genomlysning av natt- och larmpatrullen i Järfälla kommun Genomlysning av natt- och larmpatrullen i Järfälla kommun Jenny Sjöberg Dnr Son 2013/703 November 2013 2013-11-20 1 (16) Innehåll SAMMANFATTNING... 2 1. BAKGRUND OCH SYFTE... 2 2. METOD... 2 3. NATT- OCH

Läs mer

bildarkivet.se, fotograf Stephan Berglund

bildarkivet.se, fotograf Stephan Berglund bildarkivet.se, fotograf Stephan Berglund Så vill vi ha Flens kommuns äldreomsorg i framtiden 2008 2012 Är du intresserad av en god äldreomsorg i Flen? Vi politiker hoppas att du som bor i Flens kommun

Läs mer

STÖD OCH SERVICE FRÅN HANDIKAPPFÖRVALTNINGEN

STÖD OCH SERVICE FRÅN HANDIKAPPFÖRVALTNINGEN Stöd & Service STÖD OCH SERVICE FRÅN HANDIKAPPFÖRVALTNINGEN STÖD OCH SERVICE till dig som har en psykisk funktionsnedsättning -Team Psykiatri- STÖD OCH SERVICE till dig som har en intellektuell funktionsnedsättning

Läs mer

HÄRNÖSANDS KOMMUN. Socialförvaltningen Information till äldre och personer med funktionsnedsättning

HÄRNÖSANDS KOMMUN. Socialförvaltningen Information till äldre och personer med funktionsnedsättning HÄRNÖSANDS KOMMUN Socialförvaltningen Information till äldre och personer med funktionsnedsättning RÄTTIGHETSFÖRKLARING Socialtjänstlagen Socialtjänstlagen anger att socialnämnden skall verka för att äldre

Läs mer

Stöd och service för äldre I Torsås Kommun. vi informerar..

Stöd och service för äldre I Torsås Kommun. vi informerar.. Stöd och service för äldre I Torsås Kommun vi informerar.. Innehållsförteckning Sida Värdegrund 3 Stöd och service till äldre i Torsås kommun 3 Ansökan om insatser enligt Socialtjänstlagen (SoL) 3 Taxor

Läs mer

Uppföljning av utförare - Hemtjänst

Uppföljning av utförare - Hemtjänst Datum 2013-05-12 Uppföljning av utförare - Hemtjänst Uppföljningen avser: Mälaröarnas Hemtjänst Adress: Tegelbruksvägen 8, 178 30 Ekerö Verksamhetschef (namn och kontaktuppgifter): Ulla Johansson, tfn:

Läs mer

Målprogram för vård- och omsorgsnämnden 2011 2014

Målprogram för vård- och omsorgsnämnden 2011 2014 program för vård- och omsorgsnämnden 2011 2014 program för vård- och omsorgsnämnden 2011-2014 Vår vision Köpings kommuns insatser inom vård och omsorg ska vara bland de bästa i Sverige. Det ska kännas

Läs mer

Vad får vi för pengarna? Omsorgsnämnd Äldrenämnd

Vad får vi för pengarna? Omsorgsnämnd Äldrenämnd Vad får vi för pengarna? Omsorgsnämnd Äldrenämnd Omsorgsnämnd Förebyggande insatser samt insatser till personer med psykosocial problemtik samt psykisk eller fysisk funktionsnedsättning. Ungefär 7 500

Läs mer

Hemtjänst i Båstads kommun

Hemtjänst i Båstads kommun Hemtjänst i Båstads kommun Fotograf: Lars Bygdemark Vår verksamhetsidé Vård och omsorg i Båstads kommun ska präglas av respekt, värdighet, trygghet och professionalism. Vad är hemtjänst? Kommunen har enligt

Läs mer

Omsorgsförvaltningen 141215 Ingrid Johansson, Charlotte Thorstensson Ljusdals kommuns hemtjänst Uppföljning. LOV

Omsorgsförvaltningen 141215 Ingrid Johansson, Charlotte Thorstensson Ljusdals kommuns hemtjänst Uppföljning. LOV Ingrid Johansson, Charlotte Thorstensson Ljusdals kommuns hemtjänst Antal kunder: 300 med insatser, ytterligare drygt 200 kunder med enbart larm. Personal: 36 rader, 18 östra och 18 västra. Just nu två

Läs mer

Projektplan. Behovsstyrt IKT (Inter Kommunikativ Teknik ) för äldre

Projektplan. Behovsstyrt IKT (Inter Kommunikativ Teknik ) för äldre Projektplan Behovsstyrt IKT (Inter Kommunikativ Teknik ) för äldre Info ÄO Projektplan-ITK-stöd för äldre.docm Socialförvaltningen Besöksadress: Riddarplatsen 5, 4 tr Vård och omsorg, Järfälla hemstöd

Läs mer

Vård och omsorg. Äldreomsorg, handikappomsorg, hälso- och sjukvård

Vård och omsorg. Äldreomsorg, handikappomsorg, hälso- och sjukvård e c i v r e S i t n a r a g Vård och omsorg Äldreomsorg, handikappomsorg, hälso- och sjukvård Servicegaranti Vård och omsorg Äldreomsorg Du som har kontakt med oss skall möta en kunnig och vänlig personal,

Läs mer

Riktlinje för stöd till Anhöriga som vårdar eller stödjer en närstående

Riktlinje för stöd till Anhöriga som vårdar eller stödjer en närstående Riktlinje för stöd till Anhöriga som vårdar eller stödjer en närstående Socialförvaltningen Vård och Omsorg 2012-04-10 Innehåll 1 Bakgrund 5 2 Direkt stöd till anhöriga i Arboga kommun 6 2.1 Information...

Läs mer

Värdighets- och servicegarantier för Omsorgsnämndens verksamhetsområden

Värdighets- och servicegarantier för Omsorgsnämndens verksamhetsområden Värdighets- och servicegarantier för Omsorgsnämndens verksamhetsområden Värdighets- och servicegarantier för Omsorgsnämndens verksamhetsområden Den 1 oktober 2013 inför omsorgsnämnden i Karlshamns kommun

Läs mer

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ansvaret för personer med demenssjukdom och bemanning i särskilda boenden;

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ansvaret för personer med demenssjukdom och bemanning i särskilda boenden; 1 SOSFS 2012:xx (S) Utkom från trycket den 2012 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ansvaret för personer med demenssjukdom och bemanning i särskilda boenden; beslutade den 26 juni 2012.

Läs mer

Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING

Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING HJÄLP OCH STÖD I HEMMET Svedala kommun har enligt Socialtjänstlagen (SoL) ansvar för att personer som bor eller vistas i kommunen

Läs mer

kvalitet God service och nöjda kunder Resultat på minst 2% Anvar Mod Fantasi Positiv befolkningsutveckling God folkhälsa Valfrihet för medborgarna

kvalitet God service och nöjda kunder Resultat på minst 2% Anvar Mod Fantasi Positiv befolkningsutveckling God folkhälsa Valfrihet för medborgarna Anvar Mod Fantasi Dnr 2/2013.041 Id 2014. 21398 Nämndsplan Socialnämnden Verksamhetsbeskrivning Socialnämnden ansvarar för verksamhet enligt: socialtjänstlagen (SoL) lagen om stöd och service till vissa

Läs mer

Solgården vårdbostad och hemvård

Solgården vårdbostad och hemvård Solgården vårdbostad och hemvård Solgården vårdbostad och hemvård i Gemla Omsorgsnämndens vision Vi är OMSORG PÅ VÄG med nöjda omsorgstagare, stolta medarbetare och trygga medborgare. Mål och speciell

Läs mer

SERVICE TILL DIG SOM ÄR ÄLDRE I NACKA KOMMUN

SERVICE TILL DIG SOM ÄR ÄLDRE I NACKA KOMMUN 20 5 SERVICE TILL DIG SOM ÄR ÄLDRE I NACKA KOMMUN Äldreenheten Förtroende och respekt för människors kunskap och egen förmåga samt för deras vilja att ta ansvar. Innehåll Service till dig som är äldre

Läs mer

TILL DIG SOM ÄR ANHÖRIG ELLER NÄRSTÅENDE Har du en anhörig eller närstående som är sjuk, gammal eller funktionshindrad?

TILL DIG SOM ÄR ANHÖRIG ELLER NÄRSTÅENDE Har du en anhörig eller närstående som är sjuk, gammal eller funktionshindrad? ANHÖRIGSTÖD INFORMATION OCH STÖD TILL DIG SOM VÅRDAR EN ANHÖRIG ANHÖRIGSTÖD 2 TILL DIG SOM ÄR ANHÖRIG ELLER NÄRSTÅENDE Har du en anhörig eller närstående som är sjuk, gammal eller funktionshindrad? Du

Läs mer

Socialstyrelsens författningssamling. Ansvaret för personer med demenssjukdom och bemanning i särskilda boenden

Socialstyrelsens författningssamling. Ansvaret för personer med demenssjukdom och bemanning i särskilda boenden SOSFS (S) Föreskrifter och allmänna råd Ansvaret för personer med demenssjukdom och bemanning i särskilda boenden Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras

Läs mer

Till dig som stödjer någon i din omgivning

Till dig som stödjer någon i din omgivning Till dig som stödjer någon i din omgivning En presentation av stödinsatser som kan underlätta både för dig som är anhörig och för den du stödjer Köpings kommun, Vård & Omsorg Vi ger stöd när det behövs

Läs mer

Utredning av tjänsten Nattfrid tillsyn nattetid med webbkamera

Utredning av tjänsten Nattfrid tillsyn nattetid med webbkamera Utredning av tjänsten Nattfrid tillsyn nattetid med webbkamera Jenny Sjöberg September 2013 Dnr Son 2013/658 2013-09-11 1 (8) Innehåll 1. BAKGRUND OCH SYFTE... 2 2. METOD... 2 3. NATTFRID I JÄRFÄLLA...

Läs mer

Verksamhetsplan/Kvalitetsredovisning 2010 Gylle/Åselbygruppen

Verksamhetsplan/Kvalitetsredovisning 2010 Gylle/Åselbygruppen Omsorgsnämnden Verksamhetsplan/Kvalitetsredovisning 2010 Gylle/Åselbygruppen Innehållsförteckning Sid 1 Omsorgsnämndens kvalitetsarbete 1.1 Metod. 3 1.2 Enkäter 3 2 Omsorgsnämndens mål... 3 3 Verksamhetsinformation

Läs mer

KS-2014/665. Äldreombudsmannens årsrapport

KS-2014/665. Äldreombudsmannens årsrapport KS-2014/665 Äldreombudsmannens årsrapport 2014 SAMMANFATTNING... 4 ÄLDREOMBUDSMANNENS UPPDRAG... 4 ANTAL ÄRENDEN... 4 MÖTEN MED ÄLDRE... 4 INKOMNA FRÅGOR 2014... 5 INKOMNA SYNPUNKTER 2014... 5 Huddinge

Läs mer

Kvalitetsberättelse för område Vård och omsorg

Kvalitetsberättelse för område Vård och omsorg Kvalitetsberättelse för område Vård och omsorg År 2012 2013-02-25 Maria Ottosson Lundström Dnr: 2013-80 1 Innehåll Sammanfattning... 3 Övergripande mål och strategier... 4 Organisatoriskt ansvar... 4 Struktur

Läs mer

Hjälp i hemmet Hjälp i hemmet kan beviljas i form av omsorgsinsatser, serviceinsatser samt trygghetslarm.

Hjälp i hemmet Hjälp i hemmet kan beviljas i form av omsorgsinsatser, serviceinsatser samt trygghetslarm. Hjälp i hemmet Hjälp i hemmet Hjälp i hemmet kan beviljas i form av omsorgsinsatser, serviceinsatser samt trygghetslarm. Omsorgsinsatser Du kan få hjälp med din personliga hygien och med på och avklädning.

Läs mer

Hemtjänst. Du är med och planerar. omvårdnad gävle

Hemtjänst. Du är med och planerar. omvårdnad gävle omvårdnad gävle SVENSKA/LÄTTLÄST Hemtjänst Vem kan få hemtjänst? Funktionsnedsättning eller sjukdom kan göra att du behöver stöd och omsorg från andra för att leva ett bra liv i vardagen. Då kan du få

Läs mer

Välj mellan kommunal och privat utförare Kundval inom hemtjänsten

Välj mellan kommunal och privat utförare Kundval inom hemtjänsten Välj mellan kommunal och privat utförare Kundval inom hemtjänsten Vård- och omsorgsförvaltningen Enköpings kommun vård- och omsorgsförvaltningen. December 2010. Foto omslag IBL Kundval inom hemtjänsten

Läs mer

Svar på motion angående äldreomsorgen i Piteå kommun

Svar på motion angående äldreomsorgen i Piteå kommun PITEÅ KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Socialnämnden 2013-08-14 10 Sn 110 Svar på motion angående äldreomsorgen i Piteå kommun Beslut Socialnämnden anser motionen som färdigbehandlad. Ärendebeskrivning

Läs mer

Kvalitet inom äldreomsorgen

Kvalitet inom äldreomsorgen Revisionsrapport* Kvalitet inom äldreomsorgen Mora kommun Februari 2009 Inger Kullberg Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning och bakgrund...4 2.1 Revisionsfråga...5 2.2 Revisionsmetod...5

Läs mer

Avtalsuppföljning av Humaniora hemtjänst år 2013

Avtalsuppföljning av Humaniora hemtjänst år 2013 Omvårdnadsförvaltningen 2013-09-27 SID 1 (5) Avtalsuppföljning av Humaniora hemtjänst år 2013 Bakgrund Staben för kvalitetsutveckling genomför en uppföljning varje år. Vid 2013 års avtalsuppföljning har

Läs mer

UPPDRAGSBESKRIVNING BOSTAD MED SA RSKILD SERVICE ENLIGT LSS 2015

UPPDRAGSBESKRIVNING BOSTAD MED SA RSKILD SERVICE ENLIGT LSS 2015 Eskilstuna kommun Vård- och omsorgsnämnden 2015-03-01 UPPDRAGSBESKRIVNING BOSTAD MED SA RSKILD SERVICE ENLIGT LSS 2015 Bostad med särskild service enligt LSS Innehåll 1. Beskrivning av uppdragen... 3 Enheten

Läs mer

Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING

Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING HJÄLP OCH STÖD I HEMMET Svedala kommun har enligt Socialtjänstlagen (SoL) ansvar för att personer som bor eller vistas i kommunen

Läs mer

Vård- och omsorgsnämndens. Uppdragsplan 2015. Dnr VON 2015/0058 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Vård- och omsorgsnämndens. Uppdragsplan 2015. Dnr VON 2015/0058 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Vård- och omsorgsnämndens Uppdragsplan 2015 Dnr VON 2015/0058 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Uppdragsplan för vård- och omsorgsnämnden 2015 Inledning Vård- och omsorgsnämnden vill med uppdragsplanen för 2015

Läs mer

Välkommen till. Solhällan. Solvägen 37. Vård- och omsorgsboende

Välkommen till. Solhällan. Solvägen 37. Vård- och omsorgsboende Välkommen till Solhällan Solvägen 37 Vård- och omsorgsboende Lägenhet på Solhällan På Solhällan finns 48 lägenheter fördelat på fyra olika enheter. Hälften av lägenheterna ligger i markplan och andra hälften

Läs mer

ANHÖRIGPLAN 2012-2015

ANHÖRIGPLAN 2012-2015 ANHÖRIGPLAN 2012-2015 INLEDNING Anhörigplanen för Svedala kommun 2012-2015 är kommunens plattform för anhörigstödet. Planen ska ses som ett uttryck för den politiska synen på verksamheten, övergripande

Läs mer

Omvårdnad Gävle. Bokslutsdagen. 27 mars 2015

Omvårdnad Gävle. Bokslutsdagen. 27 mars 2015 Omvårdnad Gävle Bokslutsdagen 27 mars 2015 Omvårdnad Gävle Omvårdnad Gävle ansvarar för stöd och omsorg till äldre och personer med fysisk eller psykisk funktionsnedsättning i Gävle kommun. Verksamheten

Läs mer

Uppföljning av utförare - Hemtjänst

Uppföljning av utförare - Hemtjänst Datum 2013-04-26 Uppföljning av utförare - Hemtjänst Uppföljningen avser: Ekerö Hemtjänst Adress: Ekerö kommun, Box 205, 178 23 Ekerö Verksamhetschef (namn och kontaktuppgifter): Kerstin Henriksson, 08-560

Läs mer

Verksamhetsplan 2012 Guldsmedsgården

Verksamhetsplan 2012 Guldsmedsgården Verksamhetsplan 2012 Guldsmedsgården Guldsmedsgårdens servicebostads Verksamhetsplan 2012 Guldsmedsgården är ett särskilt boende enligt LSS, Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Servicebostaden

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN FÖR OMSORG OM FUNKTIONSHINDRADE 2013-2015

VERKSAMHETSPLAN FÖR OMSORG OM FUNKTIONSHINDRADE 2013-2015 VERKSAMHETSPLAN FÖR OMSORG OM FUNKTIONSHINDRADE 2013-2015 Upprättad 2013-01-23 2(7) INLEDNING Omsorgen om funktionshindrade riktar sig till personer med fysiska och psykiska funktionshinder och deras familjer.

Läs mer

Behovsanpassad bemanning på särskilda boenden

Behovsanpassad bemanning på särskilda boenden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Datum 2014-02-27 Sida 10(23) Socialnämnden SN Punkt 9 SNau 22 Sn/2014:55/021 Behovsanpassad bemanning på särskilda boenden Förslag till beslut Socialnämndens arbetsutskott föreslår

Läs mer

Hemvård Mottagningssekreterare kontaktuppgiter. i Åstorps kommun

Hemvård Mottagningssekreterare kontaktuppgiter. i Åstorps kommun Hemvård Mottagningssekreterare kontaktuppgiter i Åstorps kommun Varje individ ska mötas med värdighet och respekt med utgångspunkt i att stärka den egna förmågan. Om Hemvård Många vill bo kvar hemma även

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Socialnämndens arbetsutskott

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Socialnämndens arbetsutskott PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(11) Plats och tid Kommunförvaltningen, 2015-04-08, kl. 09:00 12:00 Beslutande Anna Kumpula Kostet, V Johny Lantto, S Anita Sköld, M Övriga deltagande Maj-Lis Ejderlöf,

Läs mer

Kvalitetsberättelse 2014

Kvalitetsberättelse 2014 Kvalitetsberättelse 2014 AB OmsorgsCompagniet i Norden Hemtjänst/avlösning/ledsagning/boendestöd/personlig assistans/ stödboende Kvalitetsavdelningen 2015-01-10 Innehållsförteckning Kvalitetsberättelse

Läs mer

Stöd till anhörigvårdare

Stöd till anhörigvårdare Revisionsrapport Stöd till anhörigvårdare Surahammars kommun Kerstin Karlstedt Stina Björnram Surahammars kommun Söd till anhörigvårdare Innehållsförteckning 2.1. Revisionsfråga...3 2.2. Metod och avgränsningar...3

Läs mer

Nya föreskrifter och allmänna råd om ansvaret för personer med demenssjukdom och bemanning i särskilda boenden.

Nya föreskrifter och allmänna råd om ansvaret för personer med demenssjukdom och bemanning i särskilda boenden. Meddelandeblad Mottagare: Socialnämnder med ansvar för äldreomsorg, förvaltningschefer, enskilda verksamheter bedriver äldreomsorg i särskilda boenden, förvaltningsdomstolar Nr 8/2012 Juli 2012 Nya föreskrifter

Läs mer

Välkommen till Hesselgrenska

Välkommen till Hesselgrenska Välkommen till Hesselgrenska Rev sep 15 Hesselgrenska är ett särskilt boende med inriktning mot demenssjuka. På Hesselgrenska arbetar vi efter målsättningen att skapa en lugn och trygg atmosfär i en hemlik

Läs mer

Verksamhetsplan för 2010 Avdelningen för LSS-verksamhet

Verksamhetsplan för 2010 Avdelningen för LSS-verksamhet Verksamhetsplan för 2010 Avdelningen för LSS-verksamhet Avdelningen för LSS-verksamhet 2009-12-15 2 (6) Mål för verksamheten Verksamhetsplan för 2010 Verksamhetsmålen utgår ytterst från fullmäktiges mål

Läs mer

Hagalund. Vi är OMSORG PÅ VÄG med nöjda omsorgstagare, stolta medarbetare och trygga medborgare. Hur vi arbetar för att nå omsorgsnämndens mål

Hagalund. Vi är OMSORG PÅ VÄG med nöjda omsorgstagare, stolta medarbetare och trygga medborgare. Hur vi arbetar för att nå omsorgsnämndens mål Hagalund Hagalund Omsorgsnämndens vision Vi är OMSORG PÅ VÄG med nöjda omsorgstagare, stolta medarbetare och trygga medborgare. Hur vi arbetar för att nå omsorgsnämndens mål På Hagalund arbetar vi med

Läs mer

Mora kommun Socialförvaltningen Prostgatan 7 792 80 Mora Tfn. 0250-264 00

Mora kommun Socialförvaltningen Prostgatan 7 792 80 Mora Tfn. 0250-264 00 Mora kommun Socialförvaltningen Prostgatan 7 792 80 Mora Tfn. 0250-264 00 Information om vård och omsorg i Mora kommun Reviderad 2014-08-04 Socialförvaltningen Innehåll Sida Välkommen 3 Gången är följande

Läs mer

Kvalitetsdokument Socialförvaltningen D.nr. eller dokumenttyp: Sid. 1 (12)

Kvalitetsdokument Socialförvaltningen D.nr. eller dokumenttyp: Sid. 1 (12) Sid. 1 (12) Programområde eller övergripande: Omsorg om funktionshindrade, Socialpsykiatri Framtagen av: Ingrid Fagerström Utbildnings- och kvalitetssamordnare Gäller from: Verksamhet: Särskilt boende

Läs mer

Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom 2009

Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom 2009 Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom 2009 Pernilla Edström, Göteborgsregionen Helena Mårdstam, Göteborgsregionen Anders Paulin, Fyrbodal Kerstin Sjöström, Skaraborg Yvonne Skogh

Läs mer

Så tycker brukarna med bostad med särskild service, personlig assistans samt boendestöd. En brukarundersökning genomförd mars 2012.

Så tycker brukarna med bostad med särskild service, personlig assistans samt boendestöd. En brukarundersökning genomförd mars 2012. Så tycker brukarna med bostad med särskild service, personlig assistans samt boendestöd. En brukarundersökning genomförd mars 2012. Oktober 2012 Sammanfattning Brukarundersökningen som genomfördes under

Läs mer

Insatser som kan beviljas av biståndshandläggare

Insatser som kan beviljas av biståndshandläggare Länsgemensam ledning i samverkan Inom socialtjänst och angränsande område Hälso- och sjukvård i Kalmar län Insatser som kan beviljas av biståndshandläggare inom ramen för socialtjänstlagen Sammanställd

Läs mer

Åsa Johansson (S) Ann-Christine Janhagen Olsén (S) Leif Andersson (V) Ulla Lundh (S) Lars T. Stenson (FP)

Åsa Johansson (S) Ann-Christine Janhagen Olsén (S) Leif Andersson (V) Ulla Lundh (S) Lars T. Stenson (FP) Sammanträdesdatum Sida 1/13 Plats och tid Sammanträdesrummet, socialkontoret kl 09:00 12:15 Beslutande Övriga Åsa Johansson (S) Ann-Christine Janhagen Olsén (S) Leif Andersson (V) Ulla Lundh (S) Lars T.

Läs mer

Information om Äldreomsorgen i Borlänge kommun

Information om Äldreomsorgen i Borlänge kommun Information om Äldreomsorgen i Borlänge kommun När du behöver hjälp När du behöver hjälp eller stöd vänder du dig till den behovsbedömare som ansvarar för det område där du bor. För det mesta gör behovsbedömaren

Läs mer

Verksamhetsplan/Kvalitetsredovisning 2009 Bemanningsenheten

Verksamhetsplan/Kvalitetsredovisning 2009 Bemanningsenheten Omsorgsnämnden Verksamhetsplan/Kvalitetsredovisning 2009 Bemanningsenheten 1 2009-04-28 Innehållsförteckning 1 Omsorgsnämndens kvalitetsarbete 1.1 Metod. 4 1.2 Enkäter 4 2 Verksamhetsinformation 2.1 Presentation

Läs mer

Välkommen till Spelmannen

Välkommen till Spelmannen Välkommen till Spelmannen Rev sep -15 Spelmannen är ett särskilt boende som består av 43 lägenheter där 14 av dessa är särskilt anpassade för personer med demenssjukdom. Vi erbjuder även parboende för

Läs mer

Stöd enligt socialtjänstlagen (SoL)

Stöd enligt socialtjänstlagen (SoL) Stöd enligt socialtjänstlagen (SoL) Omsorg, stöd och service för dig som har en funktionsnedsättning och som bor i Huddinge. Vart vänder jag mig? Du som bor eller vistas i Huddinge kommun, är under 65

Läs mer

Introduktion. Personkretsen. Paragraf 1. LSS har bestämmelser om hjälp till dessa personer:

Introduktion. Personkretsen. Paragraf 1. LSS har bestämmelser om hjälp till dessa personer: Introduktion LSS betyder lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade och ger rätt till särskild hjälp. LSS är en lag som ger särskilda rättigheter till personer med funktionshinder. Socialtjänstlagen,

Läs mer

Verksamhetsplan/Kvalitetsredovisning 2010 Bemanningsenheten

Verksamhetsplan/Kvalitetsredovisning 2010 Bemanningsenheten Omsorgsnämnden Verksamhetsplan/Kvalitetsredovisning 2010 Bemanningsenheten 1 Innehållsförteckning 1 Omsorgsnämndens kvalitetsarbete 1.1 Metod. 4 1.2 Enkäter 4 2 Omsorgsnämndens mål... 4 3 Verksamhetsinformation

Läs mer

2010-02-23 SIDAN 1. Kundval-/ valfrihetssystem - upphandling och uppföljning inom äldreomsorgen

2010-02-23 SIDAN 1. Kundval-/ valfrihetssystem - upphandling och uppföljning inom äldreomsorgen SIDAN 1 Kundval-/ valfrihetssystem - upphandling och uppföljning inom äldreomsorgen Kundval- /valfrihetssystem Hemtjänst 1 januari 2002 Ledsagning och avlösning 1 januari 2002 Vård- och omsorgsboende 1

Läs mer

2008-06-16 Reviderad 2013-01-03. Riktlinjer Demensvård

2008-06-16 Reviderad 2013-01-03. Riktlinjer Demensvård 2008-06-16 Reviderad 2013-01-03 Riktlinjer Demensvård 2(9) Innehållsförteckning Riktlinjer Demensvård... 1 Innehållsförteckning... 2 Inledning... 3 Demenssjukdom... 3 Befolkningsstruktur 4 Demensvård.4

Läs mer

INFORMATION NYA MEDARBETARE ÄHO. Välkommen som medarbetare inom äldre- och handikappomsorgen i Orsa kommun!

INFORMATION NYA MEDARBETARE ÄHO. Välkommen som medarbetare inom äldre- och handikappomsorgen i Orsa kommun! INFORMATION NYA MEDARBETARE ÄHO Välkommen som medarbetare inom äldre- och handikappomsorgen i Orsa kommun! Organisationen Socialförvaltningen ansvarar över att alla som bor eller tillfälligt vistas i kommunen

Läs mer

Socialförvaltningen Information om omsorg till äldre och personer med funktionsnedsättning 2014

Socialförvaltningen Information om omsorg till äldre och personer med funktionsnedsättning 2014 Socialförvaltningen Information om omsorg till äldre och personer med funktionsnedsättning 2014 Innehållsförteckning Omsorg är vår uppgift 2 Grunden bistånd (hjälp) enligt socialtjänstlagen 3 Särskilt

Läs mer

STÖD OCH SERVICE TILL FUNKTIONSHINDRADE I KARLSKRONA KOMMUN HANDIKAPPOMSORGEN I KARLSKRONA KOMMUN Den broschyr du håller framför dig ska ge en bild av Karlskrona kommuns insatser för funktionshindrade.

Läs mer

Välkommen till. Trollsjögården. Remmarlövsvägen 21. Vård- och omsorgsboende

Välkommen till. Trollsjögården. Remmarlövsvägen 21. Vård- och omsorgsboende Välkommen till Trollsjögården Remmarlövsvägen 21 Vård- och omsorgsboende Lägenhet på Trollsjögården Trollsjögården ligger i ett naturskönt område nära Trollsjön. Lägenheterna är fördelade på två våningar

Läs mer

Äldreomsorg. i Täby kommun

Äldreomsorg. i Täby kommun Äldreomsorg i Täby kommun I denna broschyr beskrivs de tjänster som du kan ansöka om och ta del av som Täbybo. De flesta tjänster tilldelas efter bedömning av den individuella förmågan. Hur den bedöm ningen

Läs mer

Hjälp och stöd till äldre i Västerås

Hjälp och stöd till äldre i Västerås Hjälp och stöd till äldre i Västerås Hjälp och stöd till äldre i Västerås Du som är äldre och bor i Västerås kan få hjälp och stöd. I den här broschyren kan du läsa om olika former av stöd och insatser

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnd. Nämndsbudget 2012-2014

Vård- och omsorgsnämnd. Nämndsbudget 2012-2014 Nämndsbudget 2012-2014 Innehållsförteckning LÅNGSIKTIG HÅLLBAR UTVECKLING... 3 VÄRDEGRUND... 3 BRUKARE... 4 VISION... 4 VERKSAMHETSIDÉ... 4 ÖVERGRIPANDE BRUKARMÅL... 4 PERSONAL... 6 VISION... 6 VERKSAMHETSIDÉ...

Läs mer

LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, är en rättighetslag. De som tillhör någon av lagens tre personkretsar kan få rätt till

Läs mer

Omsorg om funktionshindrade. Information och stödformer

Omsorg om funktionshindrade. Information och stödformer Omsorg om funktionshindrade Information och stödformer Vård och omsorg om de som lever med funktionshinder Det handlar egentligen inte om människor med särskilda behov utan om människor med alldeles vanliga

Läs mer

Äldreomsorgen i Södertälje. Hemtjänsten VI GÖR DET MÖJLIGT FÖR DIG ATT BO HEMMA

Äldreomsorgen i Södertälje. Hemtjänsten VI GÖR DET MÖJLIGT FÖR DIG ATT BO HEMMA Äldreomsorgen i Södertälje Hemtjänsten VI GÖR DET MÖJLIGT FÖR DIG ATT BO HEMMA Vad kan vi hjälpa dig med? Hemtjänstens viktigaste uppgift är att göra det möjligt för dig att kunna bo kvar i din invanda

Läs mer

Information om Handikappomsorgen/LSS Mottagningssekreterare kontaktuppgiter. Åstorps Kommun

Information om Handikappomsorgen/LSS Mottagningssekreterare kontaktuppgiter. Åstorps Kommun Information om Handikappomsorgen/LSS Mottagningssekreterare kontaktuppgiter i Åstorps kommun Varje individ ska mötas med värdighet och respekt med utgångspunkt i att stärka den egna förmågan. Åstorps Kommun

Läs mer

Uppföljning av daglig verksamhet LSS

Uppföljning av daglig verksamhet LSS 2013-11-04 SN-2013/2908.726 1 (7) HANDLÄGGARE Natalie Vaneker 08-535 316 74 natalie.vaneker@huddinge.se Socialnämnden Uppföljning av daglig verksamhet LSS Förslag till beslut Socialnämnden tar del av sammanställning

Läs mer

Kvalitetsplan 2015 Kärnhuset

Kvalitetsplan 2015 Kärnhuset Kvalitetsplan 2015 Kärnhuset Inledning Beskrivning Kärnhuset är en enhet för behovsbedömning. Beslut om heldygnsbedömning på Kärnhuset fattas av Biståndshandläggaren inom Äldreomsorgen. Heldygnsbedömningen

Läs mer

Förslag till yttrande över motion om garanterat äldreboende efter viss ålder

Förslag till yttrande över motion om garanterat äldreboende efter viss ålder Vård- och omsorgsnämndens handling nr 27/2014 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (6) Vår handläggare Johanna Wennerth, utvecklingsledare Ert datum Er beteckning Vård- och omsorgsnämnden Förslag till yttrande över motion

Läs mer

Slutrapport Förstärkt stöd till anhöriga som hjälper och vårdar närstående 2008

Slutrapport Förstärkt stöd till anhöriga som hjälper och vårdar närstående 2008 1 (8) Slutrapport Förstärkt stöd till anhöriga som hjälper och vårdar närstående 2008 Kommun Nacka kommun Enheten Äldre Kontaktperson Enhetschef Anne-Lie Söderlund Anhörigkonsulent Ove Lindroth Telefon

Läs mer

Anhörigvård är frivilligt

Anhörigvård är frivilligt Stöd till anhöriga Anhörigomsorg I vårt samhälle finns det många människor som på olika sätt hjälper andra i deras vardag. Det kan bero på att dessa personer på grund av fysiska eller psykiska funktionsnedsättningar,

Läs mer

Välkommen till Hantverkarn

Välkommen till Hantverkarn Välkommen till Hantverkarn Rev juni 2014 Hantverkarn är ett särskilt boende som består av 28 lägenheter. På Hantverkarn arbetar vi efter målsättningen att skapa en lugn, trygg och förtroendefull hemmamiljö

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Personligt ombud Sid 1 av 11 1 Information om ledningssystemet sid 3 Omfattning, uppdrag, processer, intressenter 2 Dokumentstyrning... sid 6 Styrande dokument

Läs mer

Personlig assistans Kvalitet i bemötande

Personlig assistans Kvalitet i bemötande Revisionsrapport Personlig assistans Kvalitet i bemötande och rätt insatser Christel Eriksson Cert. Kommunal revisor Mars 2014 Sammanfattning har fått de förtroendevalda revisorerna i Halmstads kommuns

Läs mer

Värdig äldreomsorg Västeråsmoderaternas äldreprogram för 2014-2018

Värdig äldreomsorg Västeråsmoderaternas äldreprogram för 2014-2018 Värdig äldreomsorg Västeråsmoderaternas äldreprogram för 2014-2018 1 Värdig äldreomsorg Västeråsarna blir allt äldre. Tack vare sjukvården kan vi bota allt fler sjukdomar och många får möjligheten att

Läs mer

Information om hjälp i hemmet och valfrihet

Information om hjälp i hemmet och valfrihet Information om hjälp i hemmet och valfrihet Version 9.0 20150203 Vård- och omsorg Information om hemtjänst Vad är hemtjänst? Hemtjänst är ett samlat begrepp för olika former av stöd, service och omvårdnad

Läs mer

Birkagården. Vi är OMSORG PÅ VÄG med nöjda omsorgstagare, stolta medarbetare och trygga medborgare. Mål och speciell inriktning:

Birkagården. Vi är OMSORG PÅ VÄG med nöjda omsorgstagare, stolta medarbetare och trygga medborgare. Mål och speciell inriktning: Birkagården Birkagården Omsorgsnämndens vision Vi är OMSORG PÅ VÄG med nöjda omsorgstagare, stolta medarbetare och trygga medborgare. Mål och speciell inriktning: Birka ska med sin välutbildade personal

Läs mer

LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade. lättläst

LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade. lättläst LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade lättläst Introduktion LSS betyder lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade och ger rätt till särskild hjälp. LSS är en lag som ger

Läs mer

Service och om- vårdnad för äldre och funktionshindrade Omsorgsbroschyr08_version2.indd 1 08-05-27 07.20.58

Service och om- vårdnad för äldre och funktionshindrade Omsorgsbroschyr08_version2.indd 1 08-05-27 07.20.58 Service och omvårdnad för äldre och funktionshindrade Omsorgsbroschyr08_version2.indd 1 08-05-27 07.20.58 Kommunens verksamhet inom Vård och omsorg ska ge äldre och funktionshindrade möjlighet att leva

Läs mer

Hovslund vårdbostad och hemvård

Hovslund vårdbostad och hemvård Hovslund vårdbostad och hemvård Hovslund vårdbostad och hemvård Omsorgsnämndens vision Vi är OMSORG PÅ VÄG med nöjda omsorgstagare, stolta medarbetare och trygga medborgare. Mål och speciell inriktning

Läs mer

Hemtjänst i. Strängnäs kommun. Dnr SN/2015:251-707

Hemtjänst i. Strängnäs kommun. Dnr SN/2015:251-707 Hemtjänst i Strängnäs kommun Dnr SN/2015:251-707 Förord I den här broschyren har vi samlat information för dig som vill veta mer om hemtjänst i Strängnäs kommun. Vi beskriver hur en ansökan om hemtjänst

Läs mer

Yttrande över förslag till utskottsinitiativ ifråga om krav på bemanning för en god äldreomsorg

Yttrande över förslag till utskottsinitiativ ifråga om krav på bemanning för en god äldreomsorg 2012-01-16 Dnr 42107/2011 1(7) Avdelningen för regler och tillstånd Birgitta Resenius Birgitta.resenius@socialstyrelsen.se Riksdagens socialutskott 100 12 STOCKHOLM Yttrande över förslag till utskottsinitiativ

Läs mer