VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013"

Transkript

1 VERKSAMHETSBERÄTTELSE

2 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2 ANSVARSOMRÅDE 2 ÅRETS RESULTAT 2 EKONOMISKT UTFALL 2 INVESTERINGAR 2 VÄSENTLIGA PERSONALFÖRHÅLLANDEN 3 MILJÖREDOVISNING 5 VIKTIGA HÄNDELSER UNDER PERIODEN 5 FRAMTIDEN 5 VÅRD OCH OMSORG BOKSLUT 6 LEDNING OCH STÖDVERKSAMHETER 7 LEDNING OCH STÖD 7 KONCERNGEMENSAMT 9 PERSONLIGT OMBUD 12 JÄRFÄLLA HEMSTÖD 13 RESTAURANGERNA 16 VAKANSEN 18 ÄLDREOMSORG 20 JÄRFÄLLA HEMTJÄNST 20 MÖTESPLATSEN 22 DAGVERKSAMHET 24 NATTPATRULL 26 TRYGGHETSLARM 28 BJÖRKENS ÄLDREBOENDE 30 OLOVSLUNDS ÄLDREBOENDE 32 EKENS ÄLDREBOENDE 34 TALLBOHOVS ÄLDREBOENDE OMVÅRDNAD 36 TALLBOHOVS ÄLDREBOENDE DEMENS 38 KASTANJENS KORTTIDSBOENDE 40 FUNKTIONSNEDSÄTTNING 42 PERSONLIG ASSISTANS 42 JÄRFÄLLA DAGLIGA VERKSAMHET 44 JÄRFÄLLA KORTTIDSHEM 47 SYSSELSÄTTNING ASPEN 49 LÄDERSÄTTRAVÄGENS SERVICEBOSTAD 51 KORPRALSVÄGENS SERVICEBOSTAD 53 ARRENDEVÄGENS GRUPPBOSTAD 55 BLOMSTERVÄGENS GRUPPBOSTAD 57 FANJUNKARGRÄNDS GRUPPBOSTAD 59 FRIHETSGRÄNDS GRUPPBOSTAD 61 RÖSVÄGENS GRUPPBOSTAD 63 TENORGRÄNDS GRUPPBOSTAD 65 BOENDESTÖD 67 VERKSAMHETSBERÄTTELSE Vård och omsorg 1

3 Verksamhetsberättelse Socialförvaltningen, Socialnämndens egenregiverksamhet Chef: Arnfinn Kleveland Antal anställda: 812 månadsanställda Ansvarsområde Vård och omsorg är kommunens egen regi inom äldreomsorg och stöd och service till personer med funktionsnedsättning. Organisationen innehåller många olika verksamheter. Hemtjänst, äldreboende, mötesplats för äldre, dagverksamhet för äldre, larm- och nattpatruller, daglig verksamhet, sysselsättning, gruppboende, serviceboende, boendestöd, personlig assistans, avlösare, kontaktperson, ledsagare, korttidsfamilj, korttidshem, restauranger, personligt ombud och Järfälla hemstöd. Som stöd till verksamheterna finns Vakansen som är Vård och omsorgs egen vikarieförmedling samt funktionen Ledning och stöd. Årets resultat Enhet: mnkr Intäkter 457,3 460,2 408,7 385,2 Kostnader exkl. kapitalkostnad -464,0-459,6-409,4-380,9 Kapitalkostnader -0,4-0,4-0,3-0,3 Summa kostnader -464,5-460,0-409,7-381,2 Årets resultat -7,2 0,3-1,0 4,0 Eget kapital ,4 Ekonomiskt utfall Vård och omsorg redovisar ett överskott med 0,3 mnkr. Resultatet är bättre än budget och prognosen som lämnades per den 31 augusti. Den positiva avvikelsen beror till stor del på att vi under året inte genomfört några utvecklingssatsningar. Avvikelsen beror också på att kostnaden för vikarier blev lägre än beräknat. Huvuddelen av enheterna visar på överskott. Järfälla hemtjänsts resultat blev ett underskott med 6,6 mkr vilket är bättre än vad som var budgeterat (7,0 mnkr). Det är mycket glädjande att resultatet blev positivt med tanke på utgångsläget i början av året. Ett stort engagemang hos chefer och medarbetare har möjliggjort detta. Investeringar Vård och omsorg disponerade 0,4 mnkr för investeringar inom områdena ersättningsinventarier och arbetsmiljö. Utfallet vid årets slut blev 0,1 mnkr. Genomförda investeringar avser ersättningsinventarier. VERKSAMHETSBERÄTTELSE Vård och omsorg 2

4 Väsentliga personalförhållanden Personalstruktur 812 personer fanns anställda inom Vård och omsorg, varav 753 personer (ca 93 procent) var tillsvidareanställda. Antalet anställda skiljer sig marginellt från året innan. Antalet årsarbetare har minskat i något högre grad. Andelen män är i stort sett oförändrat. Däremot har andelen tillsvidareanställda män ökat. Andelen heltidsanställda har minskat något, vilket är en anpassning till ersättningssystemen. Vad gäller medelsysselsättningsgraden har denna, om än marginellt, minskat men ligger på en fortsatt mycket hög nivå. De som arbetar deltid har en genomsnittlig sysselsättningsgrad på 77,3 procent. Personalstruktur diff Antal personer (månadsanställda) Antal årsarbetare 698,7 710,1-11,4 % %-enhet Andel Kvinnor 83,0 83,5-0,5 Andel Män 17,0 16,5 0,5 Tillsvidareanställda Totalt antal Totalt andel 92,7 93,4-0,7 Kvinnor 92,3 93,1-0,8 Män 94,9 92,3 2,6 Heltidsanställda Totalt 38,6 42,2-3,7 Kvinnor 38,1 40,8-2,7 Män 40,6 49,6-9,0 Medelsysselsättningsgrad 86,1 86,8-0,8 Medelålder Totalt 46,67 45,16 1,51 Kvinnor 46,82 45,24 1,58 Män 45,93 44,76 1,17 Åldersstruktur % %-enhet Anställda yngre än 30 år 5,1 6,9-1, år 24,0 22,6 1, år 28,7 29,4-0, år 28,9 28,1 0,9 60 år och äldre 13,3 13,1 0,2 Medelåldern har ökat med 1,5 år under året. Den största ökningen har skett hos kvinnorna och sett till åldersstrukturer är den största förändringen minskningen i gruppen yngre än 30 år. diff VERKSAMHETSBERÄTTELSE Vård och omsorg 3

5 Sjukfrånvaro Sjukfrånvaron per arbetad tid ligger i stort sett på samma nivå som året innan. Något över 6 procent av arbetstiden är sjukfrånvarande. Det har dock fortsatt skett en förskjutning från långtidssjukdom till korttidsfrånvaro. Sjukfrånvaromönster diff Sjukfrånvaro i förhållande till arbetad tid % %-enhet Totalt 6,16 5,96 0,20 Män 2,69 2,96-0,27 Kvinnor 7,06 6,83 0,23 Sjukfrånvaro 60 dagar eller mer - andel av totala sjukfrånvaron Totalt 39,22 39,05 0,17 Korttidsfrånvaro 1-14 dagar - antal dagar per snittanställd dagar Totalt 8,7 8,1 0,60 Åldersstruktur - sjukfrånvaro/arbetad tid %-enhet Yngre än 30 år 4,47 4,00 0, år 5,63 5,93-0,30 50 år och äldre 7,19 6,45 0,74 Ingen sjukfrånvaro under året Totalt 29,04 28,72 0,32 Män 43,67 39,60 4,07 Kvinnor 25,97 26,48-0,51 Ca 39 procent av sjukfrånvaron består av dagar för personer som varit frånvarande mer än 59 dagar. Korttidsfrånvaron har ökat med närmare 7 procent. Andelen personer utan någon sjukfrånvaro alls under året har ökat marginellt. 29 procent har inte haft någon sjukfrånvaro under. Rörlighet Den externa personalrörligheten har minskat markant under året, beroende på att inga verksamhetsövergångar genomförts, till skillnad mot år. Tretton personer har avgått med ålderspension. Personalrörlighet skillnad Slutat i kommunen - extern avgång Börjat i kommunen - extern rekrytering VERKSAMHETSBERÄTTELSE Vård och omsorg 4

6 Miljöredovisning Vård och omsorgs mål är att samtliga enheter/uppdrag minst ska ha Miljödiplom brons. Huvuddelen har nått målet. Viktiga händelser under perioden har varit ett år fullt av utmaningar. Järfälla hemtjänst svåra ekonomiska situation har under året påverkat alla enheter inom Vård och omsorg. Utvecklings- och utbildningsinsatser har varit kraftigt begränsade. Som en följd av detta har ovanligt lite kompetensutveckling genomförts. Vård och omsorg har dock fortsatt sitt deltagande i det regionala EU-projektet (CARPE) som avser kompetensutveckling inom området funktionsnedsättning. De uppföljningar av kundkvalitet som är gjorda visar på en generellt hög nöjdhetsgrad som är i nivå med uppsatta mål eller högre vilket är glädjande. Vid uppföljning av resultaten fokuserar Vård och omsorg på de delar som får svagare respons där kan vi göra förbättringar. Samtliga uppdrag som Vård och omsorg har ansvaret för under har genomförts i enlighet med de mål och ambitioner som är uttryckta i kravspecifikationer eller överenskommelser. Vård och omsorg har under styrt och följt upp uppdragen med Balanserat styrkort. Perspektiven kund, ekonomi och medarbetare har använts. Utfallen redovisas i delårsuppföljningar och verksamhetsberättelse. Respektive uppdrags månadsuppföljningar redovisas på Järfälla kommuns intranät, vilket underlättar för medarbetare att följa utvecklingen. Vård och omsorgs kvalitetsledningssystem har varit certifierat enligt SS-EN ISO 9001:2008 för perioden Efter en extern revision hösten har certifikatet förnyats och gäller nu fram till Certifikatet omfattar samtliga verksamheter utom Rösvägens gruppbostad, Korpralsvägens servicebostad, Fanjunkargränds, Tenorgränds samt Arrendevägens gruppboenden. Anledningen är att socialnämnden genomförde respektive planerade att upphandla driften av dessa enheter under. Resultatet blev att Fanjunkargränds, Tenorgränds och Arrendevägens gruppboenden blev kvar i Vård och omsorgs regi och kommer att inrangeras senare. Järfälla hemtjänst fick under en kort period ta över hundratals kunder när två stora externa utförare lämnade Järfälla kommun. Vård och omsorg har som första förvaltning i kommunen utvecklat en övergripande miljödiplomering. Framtiden Vård och omsorg ser positivt på framtiden. Behovet av omsorg ökar och de satsningar inom fortbildning och kvalitetsutveckling som har gjorts under en rad av år gör att organisation är väl rustad för att anta nya utmaningar. Under 2014 finns det flera stora utmaningar. En är effekten av upphandlingar inom området funktionsnedsättning som innebär att Vård och omsorg både får lämna över och ta emot nya uppdrag. En annan är utvecklingen inom området hemtjänst där ambitionen är att klara en ekonomi i balans under En tredje är att hitta personer med rätt kompetens. En fjärde avser marknadsföring av våra tjänster inom kundvalssystemet. VERKSAMHETSBERÄTTELSE Vård och omsorg 5

7 Vård och omsorg bokslut Enhet: tkr Intäkter Interna Externa Summa intäkter Kostnader Personalkostnader Driftkostnader Kapitalkostnader Summa kostnader Resultat Enhet: tkr Ledning och stödverksamheter Ledning & stöd Koncerngemensamt Personligt ombud Järfälla hemstöd Restaurangerna Vakansen Äldreomsorg Järfälla hemtjänst Mötesplatser Dagverksamhet Nattpatrull Trygghetslarm Björkens äldreboende Olovslunds äldreboende Ekens äldreboende Tallbohovs äldreboende omv Tallbohosv äldreboende dem Kastanjens korttidsboende Funktionsnedsättning Personlig assistans Järfälla dagliga verksamhet Järfälla korttidshem Sysselsättning Aspen Lädersättra servicebostad Korpralsvägens servicebostad Arrendevägens gruppbostad Blomstervägens gruppbostad Fanjunkargränds gruppbostad Frihetsgränds gruppbostad Rösvägens gruppbostad Tenorgränds gruppbostad Boendestöd Total Enhet: Tkr Ersättningsinventarier Arbetsmiljöåtgärder VERKSAMHETSBERÄTTELSE Vård och omsorg 6

8 LEDNING OCH STÖDVERKSAMHETER Ledning och stöd Enhetens uppdrag är att leda, samordna och stödja verksamhetscheferna inom olika områden såsom ekonomi, personal, utredning och verksamhetsutveckling. EKONOMI Årets resultat är positivt. Lägre kostnader för personal och drift bidrar till det. Enhet: tkr Intäkter Interna Externa Summa intäkter Kostnader Personalkostnader Driftkostnader Kapitalkostnader Summa kostnader detta. Resultat Miljöredovisning Enheten innehar inget miljödiplom men har tillgång till källsortering och strävar efter att så långt som möjligt köpa miljövänliga produkter. Viktiga händelser under perioden Aktiviteter som har varit tongivande under året är. Arbete med bokslut och verksamhetsberättelse för. Analyser och uppföljning av budget för. Fortsatt arbete med att utveckla kvalitetsledningssystemet. Genomförande av löneöversyn. Lämna anbud till upphandlingar inom området funktionsnedsättning. Delta i projekt Carpe. VERKSAMHETSBERÄTTELSE Vård och omsorg 7

9 Framtiden Verksamhetschefernas behov av att kunna följa och analysera sina verksamheter ökar. Samarbete med andra kommuner/aktörer inom branscherna och olika utbildningsanordnare kommer att vara en nödvändighet för att säkerställa medarbetarnas kompetens samt framtida rekrytering. Personalförsörjning med dagens kompetenskrav kommer att bli en stor utmaning. Under 2014 kommer Vård och omsorg att fortsätta arbetet med kvalitetscertifieringen enligt ISO 9001:2008. Arnfinn Kleveland Chef Vård och omsorg VERKSAMHETSBERÄTTELSE Vård och omsorg 8

10 Koncerngemensamt EKONOMI Det ackumulerad utfallet per december visar på ett överskott, vilket är bättre än målet. Den positiva avvikelsen beror på högre intäkter än planerat och lägre kostnader för utvecklingsinsatser. Enhet: tkr Intäkter Interna Externa Summa intäkter Kostnader Personalkostnader Driftkostnader Kapitalkostnader Summa kostnader Resultat Viktiga händelser under perioden Kvalitetsarbete Vård och omsorgs kvalitetsledningssystem har varit certifierat enligt SS-EN ISO 9001:2008 för perioden Efter en extern revision hösten har certifikatet förnyats och gäller nu fram till Certifikatet omfattar samtliga verksamheter utom Rösvägens gruppbostad, Korpralsvägens servicebostad, Fanjunkargränds, Tenorgränds samt Arrendevägens gruppboenden. Anledningen är att beställaren genomförde resp planerade att upphandla driften av dessa enheter under. Resultatet blev att Fanjunkargränds, Tenorgränds och Arrendevägens gruppboenden blev kvar i Vård och omsorgs regi och kommer att inrangeras senare. Arbetet med förbättringar och förtydligande i rutiner, processer och ansvar pågår kontinuerligt. Vård och omsorgs kvalitetsledningsgrupp består av chefen för Vård och omsorg samt verksamhetscheferna som mötts vid tio tillfällen för information, uppföljning och utveckling av kvalitetsledningssystemet. Inkomna klagomål, rapporter enligt lex Sarah, resultat av externa och interna revisioner, kundenkäter mm redovisas, analyseras och bildar underlag för beslut om förändringar i styrande dokument, rutiner mm. En genomgripande genomgång av kvalitetsledningssystemet har genomförts av ledningen vid två tillfällen i april respektive november. Sju medarbetare har uppdrag som internrevisor. Deras uppdrag är att komplettera den externa revisionen genom att utföra minst en revision per enhet under certifikatperioden. Samtliga revisionsrapporter finns att läsa på Portalen. Under har inkommit - 36 rapporter enligt lex Sarah varav 17 bedömts som allvarliga, - 46 klagomål varav 6 berör larm, 14 miss i omsorg, 6 bemötande och 20 annat. - Sex övriga avvikelser har rapporterats som berör samarbetet med sjukvården. Samtliga har utretts, åtgärder vidtagits och återkoppling skett till berörda. I kvalitetsledningsarbetet ingår att regelbundet mäta kundernas nöjdhet med Vård och omsorgs insatser genom bland annat enkäter. Resultaten redovisas på Vård och omsorgs webbsida VERKSAMHETSBERÄTTELSE Vård och omsorg 9

11 Kunderna som svarar är överlag nöjda med sina insatser. Deras kommentarer ger oss värdefull information - både ris och ros - som används i diskussionen hur utveckla stöd- och hjälpformerna för högre kundtillfredsställelse. Svarsfrekvensen är dock varierande vilket delvis kan bero på att vi inte har system för påminnelser. Vård och omsorg skickar inte enkäter till de kunder som får enkät från samhällsuppdrag/beställaren - äldreboende, hemtjänst, dagverksamhet, grupp- och serviceboenden samt daglig verksamhet. Nya sätt att mäta kundernas nöjdhet utvärderas kontinuerligt. Bland annat har intervjuer använts på serviceboende och daglig verksamhet. Enheterna ger också kunder och deras anhöriga tillfälle att uttrycka sina synpunkter på anhörigträffar, om maten som serveras etc. Under har en policy för brandskydds- resp miljöarbete fastställts. Information Introduktionsmappar till nya kunder och medarbetare ger svar på många frågor. För att nå nya kunder annonseras bland annat i Järfälla kommunguide, Välkommen till Järfälla och Nyinflyttad. Marknadsföringen gäller främst de kundvalsstyrda insatserna. En ytterst betydelsefull informationskanal är Vård och omsorgs egen webbsida Lokalredaktörer = medarbetare uppdaterar den egna enhetens sidor. För att öka antalet besökare arbetar vi med att exponera adressen tydligare och i flera sammanhang. Fortbildning Kvaliteten i utförda insatser beror till stor del på medarbetarens kompetens. Därför har Vård och omsorg satsat på fortbildning på såväl enhetsnivå som organisationsnivå. Fortbildningsinsatser under har dock drastiskt begränsats av ekonomiska skäl. I nyanställdas introduktion ingår ett databaserat program som innehåller information om lagar, etik och förhållningssätt, hygien och dokumentation. Det används också vid uppdatering av medarbetarnas kunskaper vid arbetsplatsträffar och planeringsdagar. - Projekt Carpe 2 och Forum Carpe För medarbetare inom funktionshinder-området erbjuds fortbildning genom - Carpe 2 som är ett projekt finansierat av ESF-rådet till och med Vård och omsorg deltar i två delprojekt: Arbetsspåret resp Utvecklingsstörning och åldrande samt i det övergripande temat Lärande och yrkeskrav. - Forum Carpe som är ett samarbetsprojekt där nu 24 av länets kommuner ingår med uppgift att erbjuda fortbildningsinsatser inom funktionshinder-området. Medlemskapet finansieras av socialförvaltningens programområde funktionsnedsättning. Här ingår även medarbetare inom socialpsykiatrin samt anställda i privata vårdföretag som driver verksamhet i de anslutna kommunerna. De två delarna erbjuder medarbetare föreläsningar, seminarier, högskolekurser. Sedan starten har 51 medarbetare från Vård och omsorg deltagit i fortbildningsinsatser genom Carpe 2 och 117 genom Carpe Forum (inklusive medarbetare från privata utförare). - ArbetSam Eu-projektet ArbetSam avslutades den 30 juni. Syftet var att stärka personals kompetens inom äldreomsorgen och de som på grund av bristande kompetens har en svag ställning på arbetsmarknaden. Projektet skulle även utveckla lärande och språkutvecklande arbetsplatser. Vård och omsorg deltog med 58 medarbetare. Projektet drevs i samarbete med sex andra kommuner och fem privata vårdföretag. Friskvård Vård och omsorgs friskvårdspolicy har två huvudmål - att minska korttidsfrånvaron (1-14 dagar) jämfört med året innan - att andelen positiva svar om trivsel på arbetsplatsen ska vara minst 90 procent Vi lyckades inte nå målet om korttidsfrånvaron under. Utvärdering av trivsel-målet pågår. Medarbetarna har kostnadsfritt tillgång till friskvårdskort på Jakobsbergs simhall alternativt ett bidrag om max 1.500:- per år som utbetalas till medarbetare som på egen hand köper gymkort eller motsvarande. VERKSAMHETSBERÄTTELSE Vård och omsorg 10

12 Verksamheterna arbetar på olika sätt för att nå målen. Av besparingsskäl genomfördes inte några gemensamma aktiviteter som Blodomloppet och julmiddag under. Etik Enheternas etikombud har träffats vid fyra tillfällen under året för att stödja och inspirera varandra i arbetet att hålla diskussionen levande om våra "Etiska riktlinjer - en vägledning för vårt förhållningssätt". En revidering av riktlinjerna genomfördes under året av etikombud och chefer som gäller från Som en hjälp finns riktlinjerna tryckta på affisch, i folder samt på plastkort i fickformat samt en handbok med övningar och diskussionsämnen. En arbetsmetod har utarbetats av etikgruppen för att underlätta den fortsatta diskussionen på resp arbetsplats. Framtiden För att stärka Vård och omsorgs konkurrenskraft fortsätter arbetet att utveckla och förbättra vårt certifierade kvalitetsledningssystem enligt ISO 9001:2008. Arbetet går helt i linje med Socialstyrelsens föreskrift och allmänna råd SOSFS :9 Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete som gäller från Processkartläggningar och uppgiftsbeskrivningar kompletteras kontinuerligt. En ständigt pågående dialog med kunderna och en diskussion om hur vi kan ta del av hur kunderna upplever kvaliteten i våra tjänster är också betydelsefulla delar. Inom de kundvalsstyrda verksamheterna blir konkurrensen allt tuffare med fler aktörer vilket gör att Vård och omsorg behöver synas mer genom en aktiv marknadsföring, tydligt profilerat informationsmaterial, en lättillgänglig informativ webbsida osv. Järfälla kommuns nya grafiska profils strama regelsystem har hittills inte visat sig underlätta för Vård och omsorg att profilera sig i konkurrens med privata utförare. Att medarbetarna har rätt kompetens är en nyckelfråga för en insats med hög kvalitet. Carpe-projektet har som ett mål att påverka yrkesutbildningens innehåll och för äldreomsorgens medarbetare knyts förhoppningar till Omvårdnadslyftets insatser med bidrag från staten. Arnfinn Kleveland Chef Vård och omsorg VERKSAMHETSBERÄTTELSE Vård och omsorg 11

13 Personligt ombud Stöd till personer med psykiska funktionshinder i kontakt med myndigheter, vårdgivare, hyresvärdar och andra för att den enskilde ska få möjlighet till ett fungerande vardagsliv. Medverka till att den enskilde får en individuell plan. Ombudet har kontor i posthuset 12 tr. Telefontid vardagar , övrig tid hänvisning till mobiltelefonen. EKONOMI Det ackumulerade resultatet per december visar på ett litet överskott, vilket är bättre än målet. Den positiva avvikelsen beror på lägre personalkostnad än planerat. Enhet: tkr Intäkter Interna Externa Summa intäkter Kostnader Personalkostnader Driftkostnader Kapitalkostnader Summa kostnader Resultat Miljöredovisning Ombudet har tillgång till källsortering. Viktiga händelser under perioden Ombudet har under året haft kontakt med 32 personer för rådgivning och stöd. Ärendena har gällt stöd i kontakten med myndigheter, vårdgivare, hyresvärdar och andra så att den enskilde har fått möjlighet till ett mera fungerande vardagsliv. I den uppsökande verksamhet har ombudet: regelbundet en dag per månad besökt den öppna verksamheten på Nibblevägen haft kontakt med Aspens sysselsättningsverksamheter haft kontakt med boendestöd för målgruppen haft skriftlig information uppsatt på flera ställen som exempelvis kyrkan, bibliotek, landstingets psykosverksamhet och öppna mottagning Ombudet har under året deltagit i: nätverksträffar konferens anordnad av YPOS (yrkesförening för personliga ombud) Seminarium om socialförsäkringen Framtiden Behovet av personligt ombud bedöms vara oförändrat den närmaste tiden. Marie Sandfeldt Personligt ombud VERKSAMHETSBERÄTTELSE Vård och omsorg 12

14 Järfälla hemstöd Enheten arbetar på uppdrag av socialnämnden med att tillhandahålla expertstöd med syfte att möjliggöra att äldre kan bo kvar i ordinarie boende samt att stödja anhöriga. Enheten ska även erbjuda kompetensstöd inom området demenssjukdomar. EKONOMI Utfallet är bättre än planeringen för året. Den positiva avvikelsen beror på att omställningskostnaden på grund av avsevärt minskat uppdrag blev lägre än planerat. Enhet: tkr Intäkter Interna Externa Summa intäkter Kostnader Personalkostnader Driftkostnader Kapitalkostnader Summa kostnader Resultat Miljöredovisning Enheten har uppnått Miljödiplom guld. Viktiga händelser under perioden Anhörigkonsulenten har under året: Genomfört tre anhöriggrupper, två för make/maka och en för föräldrar med barn som har neuropsykiatrisk diagnos exempelvis Aspergers syndrom och ADHD. Anhöriggrupperna för maka/make är avslutade och fortsätter i Röda Korsets regi. Följt upp anhöriggrupperna som Röda Korset tagit över, idag tre stycken. Har tillsammans med biståndshandläggare inom socialpsykiatrin försökt att få till stånd en anhöriggrupp för personer som har närstående med psykisk diagnos. Det har ännu inte blivit någon grupp. Har tillsammans med Sollentunas anhörigkonsulent arrangerat och genomfört två kvällsföreläsningar. Den första, som hölls i Sollentuna, handlade om sömn och vad man kan göra för att sova bättre. Den andra, som hölls i Järfälla, handlade om hur man som anhörig kan finna kraft/tänka när man har en tung situation med vård av närstående. Samarbetet var tänkt att sänka kostnaderna och på det här sättet få två föreläsningar till priset av en. Men resultatet visade att båda föreläsningarna förvisso var mycket uppskattade men man väljer att gå på den föreläsningen som är i ens egen kommun. Genomfört en anhörigdag tillsammans med Röda Korset och Järfälla Anhörigförening. Arrangemanget genomfördes på Hyllan i biblioteket i Jakobsbergs centrum. Dagen innehöll två föreläsningar samt visning av teknik och information om olika stödinsatser som är tillgängliga för anhöriga i Järfälla. Dagen och kvällen var mycket uppskattad och välbesökt. VERKSAMHETSBERÄTTELSE Vård och omsorg 13

15 Under hösten påbörjat ett försök att ge anhöriga ett enkelt sätt att få kontakt med anhörigkonsulent genom att besöka Kastanjens demensavdelning en gång per vecka. Genomfört en enkät till anhöriga för att mäta hur nöjd man är med anhörigkonsulentens insatser. Svarsfrekvensen blev 67 procent och de som svarade var odelat positiva. Genomfört en intervjuundersökning under en vecka i november för att följa upp anhörigkonsulentens tillgänglighet och funktionalitet. Även i dessa uppföljningar var nöjdhetsgraden hög. Tagit fram en folder för anhörigkonsulenten i Järfälla. Informerat på HTS-gymnasiet om anhörigkonsulentens roll och anhörigstöd i stort, för vuxna elever som utbildar sig till undersköterskor. Teknik för äldre har under året; Avslutat projektet, Inter-ACTION. Avslutat projektet ACTION. Avslutat projektet med Ippi och Joice. Två familjer har övertagit utrustning och fortsätter privat med Ippi. En person som bor på ett gruppboende har övertagit abonnemanget till bildtelefonen Joice. Avslutat projektet med digital fotoram på Kallhälls dagverksamhet. Fortsatt med Nattfrid. Sju personer har tjänsten Nattfrid, sex kvinnor och en man. Alla nattfridskamror är utbytta till en ny modell. Utvärderingen av Nattfrid har gjorts av FoU. Genomfört fem prova på träffar för äldre med målsättning att ge inblick i smart vardagsteknik. Fortsatt med visningsmiljön på Kastanjens korttidsboende och utvecklat en bärbar visningsmiljö som visas för grupper efter bokning. Kontinuerligt uppdaterat anhörigportalen och visat den för bland annat Järfälla Rotaryklubb, Reumatikerförbundet Järfälla-Upplands Bro, Kommunala pensionärsrådet och anhörigkonsulenter i Stockholmsområdet. Genomfört en information om anhörigportalen på kvalitetsmässan i Göteborg. Deltagit i en referensgrupp via SKL angående en bok om e-hälsa. Frivilligsamordnaren har under året; Haft fyra möten med lokala samverkansgruppen. Haft möte med Studieförbundet Vuxenskolan angående deras projekt Äldre och Skype. Ett projekt har startats med syfte att locka volontärer att bli högläsare på kommunens äldreboenden. Antalet aktiva uppdrag den 31 december är femton stycken. Antalet befintliga volontärer 41. Antalet befintliga äldre som vill ha stöd av en volontär är 49. Fixartjänsten har under året: Genomfört 888 kundbesök. Fått 87 nya kunder. De efterfrågade tjänsterna som ligger i topp är byte av glödlampor och gardiner, rengöring av taklampor samt hjälp med montering av tavlor, hyllor och liknande. En annan viktig uppgift är kontroll av brandvarnare samt vid behov utbyte av batteri eller montering av ny brandvarnare. På grund av pensionering finns det en ny "fixare" från och med. den 5 augusti. Demenskoordinator har under perioden Genomfört stödsamtal, information och råd till anhöriga och demensdrabbade personer genom telefon, hembesök eller mottagningsbesök samt konsultation och handledning vid förfrågan och behov från verksamheterna och anhöriga. Bistått handläggare på Äldreenheten och Enheten funktionsnedsättning i bedömningsärenden. Genomfört kompetenshöjande utbildningar och aktiviteter som hjälp i implementeringen av VERKSAMHETSBERÄTTELSE Vård och omsorg 14

16 nationella riktlinjer. Erbjudit stöd till verksamhetscheferna för egen del och till personal som skall hålla i införandet av levnadsberättelsen - det viktigaste arbetsverktyget i demensvård. Arrangerat föreläsningar med Dagny Vikström om förhållningssätt och bemötande i vardagssituationer. Inbjudan gick till all personal, även inom primärvård, geriatrik och minnesmottagning samt anhöriga. Arrangerat föreläsning om kommunikation genom musik och bild för samma målgrupp. Skickat ut utbildningstillfällen genom Äldrecentrums försorg avseende BPSD registreringsutbildning, till de verksamheter som inte har kvar någon personal med utbildningen och de som har få eller inte kommit igång med förankringen av nationella riktlinjernas personcentrerade omvårdnad. Informerat om föreläsningar som anordnas av Kloka listan. Implementering av de nationella riktlinjernas prioriteringar 1 och 2 följs upp med en checklista på särskilda boenden för att se vilket implementeringsstöd som ytterligare behövs i processen. Information om Demens ABC, nätbaserat studiecirkelmaterial, har skickats till verksamheterna och informerar för att säkra lägsta kompetens och introducera ny personal. Deltagit i uppstartsfasen för sammanhållen vård primärvård/kommun och Minnesmottagning. Deltagit som en del i nätverksgrupp inför implementeringsarbetet av bland annat framtagna rutiner. Informerat utförare om sammanhållen vård och den arbetsinsats som krävs av utförare. Under perioden april - december har det inkommit 88 diagnosintyg avseende demenssjukdom från minnesmottagningen i Jakobsberg. Deltagit genom FOU.nu i utvecklingsområdet mun och tandvård tillsammans med folktandvården för äldre och tagit fram rutiner för förebyggande tandvård för personer med demenssjukdom. Medverkat och informerat om demenssjukdomar i anhöriggrupp. I övrigt deltagit i nätverksarbete för kommunalt anställda demenssjuksköterskor och kognitiva klubben som samarbetar med Demensrådet samt genomfört ett studiebesök på nybyggt orientaliskt boende och Stockholms Sjukhems nya boenden för yngre demenssjuka personer. Avslutat utbildning i fördjupad värdegrund. Information till 80-åringar Under hösten har ca 350 personer som fyllt 80 år under fått skriftlig information tillsänt sig. Framtiden Enhetens uppdrag har minskat avsevärt från och med den 1 april. Nu ingår anhörigkonsulent, demenskoordinator, fixare för äldre, IKT-utvecklare och frivilligsamordning i mycket begränsad omfattning. IT-teknikens utveckling kommer fortsättningsvis att skapa nya möjligheter att stödja äldre som väljer att bo kvar i ordinärt boende och yngre personer med funktionsnedsättningar. Arbetet med att tidigt hitta och stödja anhörigvårdare kommer fortsättningsvis vara strategiskt viktigt. Här måste samarbetet med berörda aktörer vidareutvecklas. Antalet personer med demensdiagnoser tenderar att öka och utbildning och handledning för personal efterfrågas allt mer. Nya former för att nå ut till målgruppen och deras närstående måste utvecklas. Stödet till anhöriga till personer med funktionsnedsättning kommer att utvecklas under det närmaste året. Arnfinn Kleveland Chef Vård och omsorg VERKSAMHETSBERÄTTELSE Vård och omsorg 15

17 Restaurangerna Det finns fyra restauranger inom Vård och omsorg. Restaurang Kärnmakaren i Kallhäll seniorboende. Där tillagas mat och serveras lunch till de boende som så önskar, pensionärer boende hemma som kommer till matsalen eller får sin matlåda hämtad av hemtjänstpersonal samt leverans av lunch och middag till Björkens och Ekens äldreboenden samt Kastanjens korttidsboende. Restaurang Olovslund tillagar alla måltider som serveras under dygnet till de boende på Olovslunds äldreboende, personal och matlådor som hämtas av hemtjänsten. Restaurang Ikaros i Barkarby seniorboende. Där tillagas mat och serverar lunch till gäster som kommer till matsalen eller får sin matlåda hämtad av hemtjänstens personal. Restaurang Solhöjden, Tallbohovs äldreboende. Där tillagas mat och serveras lunch till de boende som så önskar, pensionärer boende hemma som kommer till matsalen eller får sin matlåda hämtad av hemtjänstpersonal. EKONOMI Det ackumulerade utfallet per december visar på ett överskott vilket är bättre än målet. Den positiva avvikelsen beror på högre intäkter än beräknat. Utmärkt Enhet: tkr Intäkter Interna Externa Summa intäkter Kostnader Personalkostnader Driftkostnader Kapitalkostnader Summa kostnader Resultat KUND MEDARBETARE Enligt de senaste matråden är kunderna nöjda med matens kvalitet. Målet är 3-4 matråd per år vilket har genomförts. Enligt den senaste personalenkäten är 90 procent av personalen nöjda med sitt arbete vilket är i nivå med målet. Korttidssjukfrånvaron är lägre än målet. Övriga mål bedöms vara uppfyllda. En medarbetare utbildar sig på distans i arbetsledning Alla har nu utbildning i E-handel. Alla har under året genomgått uppdatering i livsmedelshygien. VERKSAMHETSBERÄTTELSE Vård och omsorg 16

18 Miljöredovisning Enheten har Miljödiplom brons. Vi fortsätter vårt arbete och hoppas kunna uppnå kraven för Miljödiplom silver. Vi handlar endast varor som är upphandlade av Järfälla kommun. Viktiga händelser under perioden Alla restauranger är certifierade enligt ISO 9001:2008. Alla restauranger beställer nu varor via e-handel. Vi har ett nytt system där kunderna själva kan beställa sina matlådor hemifrån. Detta system provas nu även på äldreboendena som beställer mat från Kärnmakaren och Tallbohov. Systemet genererar också underlag för fakturering. På grund av renovering var restaurang Ikaros stängd under sex veckor. Maten lagades under tiden på Olovslund och transporteras till Ikaros. Margareta Andersson Verksamhetschef VERKSAMHETSBERÄTTELSE Vård och omsorg 17

19 Vakansen Vakansen är Vård och omsorgs interna bemanningscenter och har i uppdrag att rekrytera och förmedla korttidsvikarier till Vård och omsorgs samtliga enheter. Vakansen har öppet från 06:45 årets alla dagar. EKONOMI Utmärkt Det ackumulerade utfallet för året visar på ett positivt resultat. Extra resurser har lagts på rekrytering vilket har bidragit till att vi har kunnat få in fler nya vikarier och därmed också kunnat bemanna fler pass. Nya poolare har anställts vilket har medfört ökade intäkter för poolgruppen. Besparingar har gjorts i form av icke genomförda planeringsdagar och aktiviteter men den största bidragande orsaken till överskottet är att antalet bemannade pass är långt fler än beräknat. Enhet: tkr Intäkter Interna Externa Summa intäkter Kostnader Personalkostnader Driftkostnader Kapitalkostnader Summa kostnader Resultat KUND Ok En enkät skickades ut till alla beställare av uppdrag under oktober. Enkäten visar på en total nöjdhetsgrad på 91 procent vilket är något under målnivå. Resultatet visar på många positiva aspekter men det finns också saker som kan förbättras som enheten kommer att arbeta vidare med under Antalet inte genomförda uppdrag har hittills varit fler än målet under samtliga månader. Orsakerna är flera, bland annat har antalet beställningar ökat mer än väntat och rekryteringen har inte kunnat möta efterfrågan. Rekryteringsarbetet försvåras genom att det är svårt att hitta vikarier med rätt kompetens som vill arbeta på obekväm arbetstid. Åtgärder för att hitta fler vikarier har vidtagits genom att mer resurser har lagts på rekrytering samt exempelvis kontakt med skolor, arbetsförmedling, deltagande vid olika jobb- och rekryteringsmässor. VERKSAMHETSBERÄTTELSE Vård och omsorg 18

20 MEDARBETARE Arbetsmiljöenkäten har genomförts i december och den visar på en nöjdhetsgrad på 74 procent. Detta är under målnivå och vi kommer att titta på vilka åtgärder som behöver vidtas under Som helhet trivs de flesta med sitt arbete och sin arbetssituation men det finns vissa områden som upplevs som negativa. Ok Främst upplever medarbetarna missnöje i form av stress som präglas av en känsla av att inte räcka till i sitt arbete. Miljöredovisning Enheten innehar inget miljödiplom men har tillgång till källsortering och strävar efter att så långt som möjligt köpa miljövänliga produkter. Viktiga händelser under perioden Behovet av vikarier har varit fortsatt stort under året. I januari och februari ökade speciellt hemtjänstens beställningar och för att möta denna efterfrågan anställdes tre nya hemtjänstpoolare. Under juli och augusti arbetade en sommarvikarie som hemtjänst-poolare vilket minskade sårbarheten när övriga hade semester. Under mars-maj arbetade en extra resurs på 80 procent med enbart rekrytering eftersom det för tillfället var svårt att hitta vikarier med rätt kompetens som vill arbeta på obekväma tider. Viss omorganisering har gjorts i bemanningsteamet eftersom en person inte längre är placerad på personlig assistans. Bemanningsteamet består från årsskiftet av fyra personer på heltid som samtliga arbetar med bemanning, rekrytering och övrig administration. Yrkestiteln bemanningsassistent har ersatts med bemanningskoordinator för att på ett bättre sätt tydliggöra arbetet i bemanningen. Under hösten påbörjades ett arbete med att utöka Vakansens uppdragsområde till att även innefatta sjuksköterskor. Kastanjens korttidsboende var den första enheten som prövade att beställa sjuksköterskor från Vakansen. Framtiden Fokus framåt kommer även fortsättningsvis att ligga på att minska antalet obemannade pass. Vi kommer att fortsätta rekrytera och introducera fler nya vikarier men också fortsätta ha täta uppföljningar med enheterna så att rätt person kommer på rätt plats. Vakansen kommer att fortsätta delta på jobb- och rekryteringsmässor under Vi kommer att arbeta vidare med processen kring sjuksköterskor och förhoppningsvis kunna rekrytera fler sjuksköterskevikarier som kan arbeta på samtliga äldre- och korttidsboenden inom Vård och omsorg. På grund av den höga belastningen på bemanningsteamet kommer organisation och struktur att ses över för att vi på bästa sätt ska kunna möta den ökade efterfrågan. Jenny Sundberg Enhetschef VERKSAMHETSBERÄTTELSE Vård och omsorg 19

Delårsrapport per augusti 2013

Delårsrapport per augusti 2013 Delårsrapport per augusti TERTIALBOKSLUT PER AUGUSTI OCH PROGNOS HELÅR 2 TERTIALBOKSLUT PER AUGUSTI OCH BUDGETUTFALLSPROGNOS 2 VÄSENTLIGA PERSONALFÖRHÅLLANDEN 3 LEDNING OCH STÖDVERKSAMHETER 5 LEDNING OCH

Läs mer

BUDGET 2014, VÅRD OCH OMSORG 2 SAMMANSTÄLLNING 2 LEDNING OCH STÖDVERKSAMHETER 2

BUDGET 2014, VÅRD OCH OMSORG 2 SAMMANSTÄLLNING 2 LEDNING OCH STÖDVERKSAMHETER 2 Vård och omsorg, BUDGET, VÅRD OCH OMSORG 2 SAMMANSTÄLLNING 2 LEDNING OCH STÖDVERKSAMHETER 2 LEDNING OCH STÖD 3 KONCERNGEMENSAMT 4 PERSONLIGT OMBUD 5 JÄRFÄLLA HEMSTÖD 6 RESTAURANGERNA 7 VAKANSEN 8 ÄLDREOMSORG

Läs mer

Verksamhetsberättelse VÅRD OCH OMSORG

Verksamhetsberättelse VÅRD OCH OMSORG Verksamhetsberättelse VÅRD OCH OMSORG VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2 ANSVARSOMRÅDE 2 ÅRETS RESULTAT 2 EKONOMISKT UTFALL 2 INVESTERINGAR 2 VÄSENTLIGA PERSONALFÖRHÅLLANDEN 3 MILJÖREDOVISNING 5 VIKTIGA HÄNDELSER

Läs mer

Delårsrapport per augusti 2015 Son/Dnr 2015/29

Delårsrapport per augusti 2015 Son/Dnr 2015/29 0 Delårsrapport per augusti Son/Dnr /29 DELÅRSRAPPORT PER AUGUSTI OCH PROGNOS HELÅR 3 DELÅRSBOKSLUT PER AUGUSTI OCH BUDGETUTFALLSPROGNOS HELÅR - VÅRD OCH OMSORG TOTAL 3 DELÅRSBOKSLUT PER AUGUSTI OCH BUDGETUTFALLSPROGNOS

Läs mer

Vård och omsorg Budget 2012

Vård och omsorg Budget 2012 Vård och omsorg VÅRD OCH OMSORG BUDGET 2 SAMMANSTÄLLNING 2 LEDNING OCH STÖD 3 KONCERNGEMENSAMT 4 PERSONLIGT OMBUD 5 JÄRFÄLLA HEMSTÖD 6 RESTAURANGERNA 7 VAKANSEN 8 ÄLDREOMSORG 9 JÄRFÄLLA HEMTJÄNST 9 KALLHÄLLS

Läs mer

Vård och omsorg [BUDGET 2013]

Vård och omsorg [BUDGET 2013] Vård och omsorg [BUDGET ] VÅRD OCH OMSORG BUDGET 2 BUDGET SAMMANSTÄLLNING 2 LEDNING OCH STÖDVERKSAMHETER 4 LEDNING OCH STÖD 4 KONCERNGEMENSAMT 5 PERSONLIGT OMBUD 6 JÄRFÄLLA HEMSTÖD 7 RESTAURANGERNA 8 VAKANSEN

Läs mer

Vård och omsorg [BUDGET 2013]

Vård och omsorg [BUDGET 2013] Vård och omsorg [BUDGET ] VÅRD OCH OMSORG BUDGET 2 BUDGET SAMMANSTÄLLNING 2 LEDNING OCH STÖDVERKSAMHETER 4 LEDNING OCH STÖD 4 KONCERNGEMENSAMT 5 PERSONLIGT OMBUD 6 JÄRFÄLLA HEMSTÖD 7 RESTAURANGERNA 8 VAKANSEN

Läs mer

TERTIALBOKSLUT PER APRIL OCH PROGNOS FÖR HELÅR 2012... 3 ÄLDREOMSORG... 18

TERTIALBOKSLUT PER APRIL OCH PROGNOS FÖR HELÅR 2012... 3 ÄLDREOMSORG... 18 Tertialbokslut per april och prognos för helår TERTIALBOKSLUT PER APRIL OCH PROGNOS FÖR HELÅR... 3 TERTIALBOKSLUT PER APRIL OCH BUDGETUTFALLSPROGNOS... 3 VÄSENTLIGA PERSONALFÖRHÅLLANDEN JANUARI TILL MARS...

Läs mer

Socialförvaltningen, Vård och omsorg. Budget- och verksamhetsuppföljning per april och prognos helår för 2013

Socialförvaltningen, Vård och omsorg. Budget- och verksamhetsuppföljning per april och prognos helår för 2013 Socialförvaltningen, Vård och omsorg - och verksamhetsuppföljning per april och prognos helår för BUDGET- OCH VERKSAMHETSUPPFÖLJNING PER APRIL 2 TERTIALBOKSLUT PER APRIL OCH BUDGETUTFALLSPROGNOS 2 VÄSENTLIGA

Läs mer

Vård och omsorg Budget 2011

Vård och omsorg Budget 2011 Vård och omsorg VÅRD OCH OMSORG BUDGET 2 SAMMANSTÄLLNING 2 LEDNING OCH STÖDVERKSAMHETER 3 LEDNING OCH STÖD 3 KONCERNGEMENSAMT 4 PERSONLIGT OMBUD 5 JÄRFÄLLA HEMSTÖD 6 RESTAURANGERNA KÄRNMAKAREN OCH OLOVSLUND

Läs mer

Budget 2016 Son/Dnr 2015/534

Budget 2016 Son/Dnr 2015/534 0 Son/Dnr /534 BUDGET 2 BUDGET - VÅRD OCH OMSORG TOTAL 2 INVESTERINGSBUDGET 2 SAMMANSTÄLLNING BUDGET - PER ENHET 3 LEDNING OCH STÖDVERKSAMHETER 4 LEDNING OCH STÖD 4 KONCERNGEMENSAMT 5 PERSONLIGT OMBUD

Läs mer

Vård och omsorg Delårsrapport per den 31 augusti 2011

Vård och omsorg Delårsrapport per den 31 augusti 2011 Vård och omsorg Delårsrapport per den 31 augusti DELÅRSRAPPORT PER AUGUSTI 2 DELÅRSRAPPORT PER AUGUSTI OCH BUDGETUTFALLSPROGNOS 2 VÄSENTLIGA PERSONALFÖRHÅLLANDEN 3 MILJÖREDOVISNING 4 VIKTIGA HÄNDELSER

Läs mer

[BUDGET OCH VERKSAMHETSUPPFÖLJNING PER AUGUSTI 2012]

[BUDGET OCH VERKSAMHETSUPPFÖLJNING PER AUGUSTI 2012] Vård och omsorg [BUDGET OCH VERKSAMHETSUPPFÖLJNING PER AUGUSTI ] DELÅRSRAPPORT PER AUGUSTI 2 EKONOMISKTUTFALL 2 VÄSENTLIGA PERSONALFÖRHÅLLANDEN 3 LEDNING OCH STÖDVERKSAMHETER 5 LEDNING OCH STÖD 5 KONCERNGEMENSAMT

Läs mer

Vård och omsorg Budget- och verksamhetsuppföljning per den 30 april 2011

Vård och omsorg Budget- och verksamhetsuppföljning per den 30 april 2011 Vård och omsorg - och verksamhetsuppföljning per den 30 april BUDGET- OCH VERKSAMHETSUPPFÖLJNING PER APRIL 2 TERTIALBOKSLUT PER APRIL OCH BUDGETUTFALLSPROGNOS FÖR 2 LEDNING OCH STÖDVERKSAMHETER 5 LEDNING

Läs mer

VÅRD OCH OMSORG Verksamhetsberättelse 2014

VÅRD OCH OMSORG Verksamhetsberättelse 2014 VÅRD OCH OMSORG Verksamhetsberättelse 0 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 3 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 3 ANSVARSOMRÅDE 3 ÅRETS RESULTAT 3 EKONOMISKT UTFALL 3 VÄSENTLIGA PERSONALFÖRHÅLLANDEN 4 MILJÖREDOVISNING 6 VIKTIGA

Läs mer

Verksamhetsberättelse. Socialnämnden Vård och omsorg

Verksamhetsberättelse. Socialnämnden Vård och omsorg Verksamhetsberättelse Socialnämnden Vård och omsorg VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2 ANSVARSOMRÅDE 2 ÅRETS RESULTAT 2 EKONOMISKT UTFALL 2 VÄSENTLIGA PERSONALFÖRHÅLLANDEN 3 MILJÖREDOVISNING 5 VIKTIGA HÄNDELSER UNDER

Läs mer

Vård och omsorgs system med kundenkäter

Vård och omsorgs system med kundenkäter 2013-05-17 1 (13) Vård och omsorgs system med kundenkäter Kundernas synpunkter på beviljad insats är en betydelsefull komponent i arbetet med att utveckla kvaliteten i kundens insatser. Genom kundenkäterna

Läs mer

SVANEN HEMTJÄNST AB KVALITETSBERÄTTELSE 2015/2016

SVANEN HEMTJÄNST AB KVALITETSBERÄTTELSE 2015/2016 KVALITETSBERÄTTELSE 2015/2016 Verksamheten leds av verksamhetsansvarig, fyra enhetschefer, fyra arbetsledare och två samordnare. Kompetenserna inom företagets ledning är socionom, jurist, ekonom och IT.

Läs mer

HJÄLP & STÖD VID DEMENSSJUKDOM HJÄLP & STÖD VID DEMENSSJUKDOM

HJÄLP & STÖD VID DEMENSSJUKDOM HJÄLP & STÖD VID DEMENSSJUKDOM HJÄLP & STÖD VID DEMENSSJUKDOM HJÄLP & STÖD VID DEMENSSJUKDOM 1 Hjälp och stöd vid demenssjukdom Minnesstörning behöver inte alltid vara ett tecken på demenssjukdom och en anledning till oro. Det är ändå

Läs mer

STÖD OCH SERVICE FRÅN HANDIKAPPFÖRVALTNINGEN

STÖD OCH SERVICE FRÅN HANDIKAPPFÖRVALTNINGEN Stöd & Service STÖD OCH SERVICE FRÅN HANDIKAPPFÖRVALTNINGEN STÖD OCH SERVICE till dig som har en psykisk funktionsnedsättning -Team Psykiatri- STÖD OCH SERVICE till dig som har en intellektuell funktionsnedsättning

Läs mer

Om du får ett negativt beslut kan du överklaga. För mer information, ring mottagningsgruppen på 011-15 27 37.

Om du får ett negativt beslut kan du överklaga. För mer information, ring mottagningsgruppen på 011-15 27 37. Hemtjänst i Norrköping Det är vård- och omsorgsnämnden som har ansvar för kommunens äldre- och handikappomsorg. Vård- och omsorgsnämnden erbjuder stöd, omsorg och omvårdnad i livets olika skeden. I vård-

Läs mer

Område Rehabilitering

Område Rehabilitering Redovisning av avslutade projekt och aktiviteter finansierade av statliga stimulansbidrag för utveckling av vården och omsorgen om äldre personer. Område Rehabilitering KomSam projektet Äldreenheten, Nacka

Läs mer

Stöd & Service. Funktionsstödsförvaltningen

Stöd & Service. Funktionsstödsförvaltningen Stöd & Service Funktionsstödsförvaltningen STÖD OCH SERVICE FRÅN FUNKTIONSSTÖDSFÖRVALTNINGEN Vi vill att denna broschyr ska ge dig en bild av de insatser som Funktionsstödsförvaltnigen kan erbjuda dig

Läs mer

Handlingsplan för anhörigstöd i Strömsunds

Handlingsplan för anhörigstöd i Strömsunds 1 (7) Typ: Plan Giltighetstid: 2015 Version: 1.0 Fastställd: SN 2013-02-21 Uppdateras: 1:a kvartalet 2014 Handlingsplan för anhörigstöd i Strömsunds kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning 2. Bestämmelser

Läs mer

Granskning av Tyresö kommuns hemtjänst

Granskning av Tyresö kommuns hemtjänst TJÄNSTESKRIVELSE Tyresö kommun 2009-11-13 Socialförvaltningen Maria Johansson, kvalitetsinspektör 1 (6) Diarienummer 095/09-739 Granskning av Tyresö kommuns hemtjänst Beslut Tillsynen avslutas Socialförvaltningen

Läs mer

Uppföljning av verksamhet och entreprenadavtal avseende dagverksamhet för äldre med demenssjukdom 2015

Uppföljning av verksamhet och entreprenadavtal avseende dagverksamhet för äldre med demenssjukdom 2015 Skarpnäcks stadsdelförvaltning Avdelningen för äldre och funktionsnedsatta Tjänsteutlåtande Sida 1 (6) 2015-05-18 Handläggare Christina Koistinen Telefon: 08-508 15024 Till Skarpnäcks stadsdelsnämnd 2015-06-11

Läs mer

Riktlinje för stöd till Anhöriga som vårdar eller stödjer en närstående

Riktlinje för stöd till Anhöriga som vårdar eller stödjer en närstående Riktlinje för stöd till Anhöriga som vårdar eller stödjer en närstående Socialförvaltningen Vård och Omsorg 2012-04-10 Innehåll 1 Bakgrund 5 2 Direkt stöd till anhöriga i Arboga kommun 6 2.1 Information...

Läs mer

HÄRNÖSANDS KOMMUN. Socialförvaltningen Information till äldre och personer med funktionsnedsättning

HÄRNÖSANDS KOMMUN. Socialförvaltningen Information till äldre och personer med funktionsnedsättning HÄRNÖSANDS KOMMUN Socialförvaltningen Information till äldre och personer med funktionsnedsättning RÄTTIGHETSFÖRKLARING Socialtjänstlagen Socialtjänstlagen anger att socialnämnden skall verka för att äldre

Läs mer

Kvalitetsberättelse för område Vård och omsorg

Kvalitetsberättelse för område Vård och omsorg Kvalitetsberättelse för område Vård och omsorg År 2012 2013-02-25 Maria Ottosson Lundström Dnr: 2013-80 1 Innehåll Sammanfattning... 3 Övergripande mål och strategier... 4 Organisatoriskt ansvar... 4 Struktur

Läs mer

Välkommen till äldreomsorgen i Karlskrona kommun

Välkommen till äldreomsorgen i Karlskrona kommun Välkommen till äldreomsorgen i Karlskrona kommun 1 Denna broschyr har arbetats fram av Birgitta Håkansson, Margareta Olsson, Eleonore Steenari och Ewa Axén Gustavsson, Äldreförvaltningen våren 2004 Layout,

Läs mer

Uppföljning av utförare - Hemtjänst

Uppföljning av utförare - Hemtjänst Datum 2013-05-15 Uppföljning av utförare - Hemtjänst Uppföljningen avser: Adeocare AB Adress: Bryggavägen 100, 178 31 Ekerö Verksamhetschef (namn och kontaktuppgifter): Hilde Knapasjö, tfn: 08-731 7707

Läs mer

Stöd och service till pensionärer och personer med funktionsnedsättningar i Norrköping

Stöd och service till pensionärer och personer med funktionsnedsättningar i Norrköping Stöd och service till pensionärer och personer med funktionsnedsättningar i Norrköping Det är vård- och omsorgsnämnden som har ansvar för kommunens äldre- och handikappomsorg. Vård- och omsorgsnämnden

Läs mer

Utredning av tjänsten Nattfrid tillsyn nattetid med webbkamera

Utredning av tjänsten Nattfrid tillsyn nattetid med webbkamera Utredning av tjänsten Nattfrid tillsyn nattetid med webbkamera Jenny Sjöberg September 2013 Dnr Son 2013/658 2013-09-11 1 (8) Innehåll 1. BAKGRUND OCH SYFTE... 2 2. METOD... 2 3. NATTFRID I JÄRFÄLLA...

Läs mer

Målprogram för vård- och omsorgsnämnden 2011 2014

Målprogram för vård- och omsorgsnämnden 2011 2014 program för vård- och omsorgsnämnden 2011 2014 program för vård- och omsorgsnämnden 2011-2014 Vår vision Köpings kommuns insatser inom vård och omsorg ska vara bland de bästa i Sverige. Det ska kännas

Läs mer

Veroma Omsorgs kvalitetsberättelse

Veroma Omsorgs kvalitetsberättelse Veroma Omsorgs kvalitetsberättelse Enhetens namn: Veroma Omsorg VD: Veronica Forsberg-Meurling Enhetschefens namn: Eva Torgestad/ Veronica Forsberg-Meurling Telefonnummer till enheten: 0705850067 E-post

Läs mer

verksamhetsplan för Mångkulturell Hemtjänst AB 2016

verksamhetsplan för Mångkulturell Hemtjänst AB 2016 MÅNGKULTURELL HEMTJÄNST I STOCKHOLM AB 2016-01-08 verksamhetsplan för Mångkulturell Hemtjänst AB 2016 Mångkulturell Hemtjänst bedriver hemtjänst i Solna. Verksamhetens kontor är beläget med adress, Norgegatan

Läs mer

Uppföljning av utförare - Hemtjänst

Uppföljning av utförare - Hemtjänst Datum 2013-05-12 Uppföljning av utförare - Hemtjänst Uppföljningen avser: Mälaröarnas Hemtjänst Adress: Tegelbruksvägen 8, 178 30 Ekerö Verksamhetschef (namn och kontaktuppgifter): Ulla Johansson, tfn:

Läs mer

Verksamheten för personer med psykiska funktionsnedsättningar

Verksamheten för personer med psykiska funktionsnedsättningar 1(8) LSS Verksamheten för personer med psykiska funktionsnedsättningar i Hylte kommun Verksamhetstillsyn genomförd av Arbetsmiljöverket, Länsstyrelsen i Hallands län och Socialstyrelsens regionala tillsynsenhet

Läs mer

UPPFÖLJNING AV LSS-VERKSAMHET LOV

UPPFÖLJNING AV LSS-VERKSAMHET LOV SID 1 (12) 2012-12-11 BASUPPGIFTER Enhetens namn: Enhetens adress: Företag: Hemsida: Beckomberga gruppboende Bällstavägen 240 G Frösunda omsorg AB www.frosunda.se Verksamhetschef: Helena Hallgren Telefon:

Läs mer

Genomlysning av natt- och larmpatrullen i Järfälla kommun

Genomlysning av natt- och larmpatrullen i Järfälla kommun Genomlysning av natt- och larmpatrullen i Järfälla kommun Jenny Sjöberg Dnr Son 2013/703 November 2013 2013-11-20 1 (16) Innehåll SAMMANFATTNING... 2 1. BAKGRUND OCH SYFTE... 2 2. METOD... 2 3. NATT- OCH

Läs mer

Information om anhörigstöd 2010

Information om anhörigstöd 2010 SÖDERMALMS STADSDELSFÖRVALTNING STÖD OCH SERVICE TIL L PERSONER MED FUNKT IONSNEDSÄTTNING ANMÄLNINGSÄRENDE SID 1 (5) 2010-11-22 Handläggare: Kerstin Larsson, Ninnie Jonsson och Siv Lundgren Telefon: 08-508

Läs mer

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ansvaret för personer med demenssjukdom och bemanning i särskilda boenden;

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ansvaret för personer med demenssjukdom och bemanning i särskilda boenden; 1 SOSFS 2012:xx (S) Utkom från trycket den 2012 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ansvaret för personer med demenssjukdom och bemanning i särskilda boenden; beslutade den 26 juni 2012.

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för år 2013 SN-2014/48

Patientsäkerhetsberättelse för år 2013 SN-2014/48 Rolf Samuelsson Ordförandens förslag Diarienummer Socialnämndens ordförande 2014-02-17 SN-2014/48 Socialnämnden Patientsäkerhetsberättelse för år 2013 SN-2014/48 Förslag till beslut Socialnämnden beslutar

Läs mer

Äldreomsorgen - För dig med demenssjukdom

Äldreomsorgen - För dig med demenssjukdom Äldreomsorgen - För dig med demenssjukdom Socialförvaltningen Äldreomsorgen Våra lokala värdighetsgarantier Delaktighet och inflytande Klippans Kommuns Äldreomsorg garanterar dig regelbundna samtal med

Läs mer

Uppföljning Bromma Personlig assistans

Uppföljning Bromma Personlig assistans Bromma stadsdelsförvaltning Rapport Sida 1 (6) 2014-09-18 Uppföljningen gäller insatsen personlig, enheten arbetar även med avlösar- och ledsagarservice. Adress: Tunnlandsvägen 91 B 168 36 Bromma Enhetschef:

Läs mer

Uppföljning av särskilda boenden inom äldreomsorgen

Uppföljning av särskilda boenden inom äldreomsorgen SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN 2014-05-08 AN-2014/162.732 1 (6) HANDLÄGGARE Natalie Vaneker 08-535 316 74 natalie.vaneker@huddinge.se Äldreomsorgsnämnden Uppföljning av särskilda boenden inom äldreomsorgen

Läs mer

Stöd i Sollentuna. Information till dig som är vuxen och har en funktionsnedsättning. Senast uppdaterad:

Stöd i Sollentuna. Information till dig som är vuxen och har en funktionsnedsättning. Senast uppdaterad: Stöd i Sollentuna Information till dig som är vuxen och har en funktionsnedsättning Senast uppdaterad: 2016-09-08 Innehåll Vem kan få hjälp och stöd enligt LSS Så här gör du för att ansöka Ledsagarservice

Läs mer

Socialförvaltningen, Vård och omsorg, Verksamhetsberättelse 2016 VÅRD OCH OMSORG. Verksamhetsberättelse 2016

Socialförvaltningen, Vård och omsorg, Verksamhetsberättelse 2016 VÅRD OCH OMSORG. Verksamhetsberättelse 2016 Socialförvaltningen, Vård och omsorg, Verksamhetsberättelse 0 VÅRD OCH OMSORG Verksamhetsberättelse VERKSAMHETSBERÄTTELSE 3 ANSVARSOMRÅDE 3 ÅRETS RESULTAT 3 EKONOMISKT UTFALL 3 VÄSENTLIGA PERSONALFÖRHÅLLANDEN

Läs mer

Foto Maria Carlsson. Scandinav.se. Äldreomsorg i Borås Stad. Förebyggande insatser, service, omsorg, hälso- och sjukvård samt rehabilitering

Foto Maria Carlsson. Scandinav.se. Äldreomsorg i Borås Stad. Förebyggande insatser, service, omsorg, hälso- och sjukvård samt rehabilitering Scandinav.se Foto Maria Carlsson Äldreomsorg i Borås Stad Förebyggande insatser, service, omsorg, hälso- och sjukvård samt rehabilitering Du som är äldre ska ha möjlighet att leva ett gott liv var dag.

Läs mer

Verksamhetsbeskrivning

Verksamhetsbeskrivning Verksamhetsbeskrivning Fyrislundsgatan 62 plan 1, 4 och 5 Kontaktuppgifter Besöksadress: Fyrislundsgatan 62 Telefon: 018-727 69 45 vardochomsorg.uppsala.se www.sober.uppsala.se www.uppsala.se Sida 2 av

Läs mer

bildarkivet.se, fotograf Stephan Berglund

bildarkivet.se, fotograf Stephan Berglund bildarkivet.se, fotograf Stephan Berglund Så vill vi ha Flens kommuns äldreomsorg i framtiden 2008 2012 Är du intresserad av en god äldreomsorg i Flen? Vi politiker hoppas att du som bor i Flens kommun

Läs mer

Plan för införandet av lokala värdighetsgarantier inom socialtjänstens omsorg om äldre i Håbo Kommun

Plan för införandet av lokala värdighetsgarantier inom socialtjänstens omsorg om äldre i Håbo Kommun TJÄNSTESKRIVELSE 1(6) Socialförvaltningen Förvaltningens stab/kansli Britt-Louise Thorberg, utvecklingsledare 0171-525 56 britt-louise.thorberg@habo.se Plan för införandet av lokala värdighetsgarantier

Läs mer

Hemtjänst i egen regi inom Älvsjö stadsdelsområde verksamhetsbeskrivning

Hemtjänst i egen regi inom Älvsjö stadsdelsområde verksamhetsbeskrivning Älvsjö stadsdelsförvaltning Verksamhetsområdet äldre och funktionsnedsatta Tjänsteutlåtande Dnr 7.281-2015 Sida 1 (6) 2015-07-21 Handläggare Karin Lindbom Telefon: 08-508 21 000 Älvsjö stadsdelsnämnd 2015-08-27

Läs mer

SERVICE TILL DIG SOM ÄR ÄLDRE I NACKA KOMMUN

SERVICE TILL DIG SOM ÄR ÄLDRE I NACKA KOMMUN 20 5 SERVICE TILL DIG SOM ÄR ÄLDRE I NACKA KOMMUN Äldreenheten Förtroende och respekt för människors kunskap och egen förmåga samt för deras vilja att ta ansvar. Innehåll Service till dig som är äldre

Läs mer

Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING

Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING HJÄLP OCH STÖD I HEMMET Svedala kommun har enligt Socialtjänstlagen (SoL) ansvar för att personer som bor eller vistas i kommunen

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR NÄRSTÅENDESTÖD I GULLSPÅNGS KOMMUN

HANDLINGSPLAN FÖR NÄRSTÅENDESTÖD I GULLSPÅNGS KOMMUN Senast gjord revidering: 12 10 15 Beslutet fattat av: Utförd av: Äldreomsorgsutskottet och IFO/LSS-utskottet Antagen av kommunfullmäktige 2013-01-28, 14 Eva Thimfors HANDLINGSPLAN FÖR NÄRSTÅENDESTÖD I

Läs mer

Uppföljning av utförare - Hemtjänst

Uppföljning av utförare - Hemtjänst Datum 2013-05-13 Uppföljning av utförare - Hemtjänst Uppföljningen avser: Proffssystern i Stockholm AB Adress: Bagartorpsringen 26, 170 64 Solna Verksamhetschef (namn och kontaktuppgifter): Hengameh Azari,

Läs mer

Socialstyrelsens författningssamling. Ansvaret för personer med demenssjukdom och bemanning i särskilda boenden

Socialstyrelsens författningssamling. Ansvaret för personer med demenssjukdom och bemanning i särskilda boenden SOSFS (S) Föreskrifter och allmänna råd Ansvaret för personer med demenssjukdom och bemanning i särskilda boenden Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras

Läs mer

Vård och omsorg. Äldreomsorg, handikappomsorg, hälso- och sjukvård

Vård och omsorg. Äldreomsorg, handikappomsorg, hälso- och sjukvård e c i v r e S i t n a r a g Vård och omsorg Äldreomsorg, handikappomsorg, hälso- och sjukvård Servicegaranti Vård och omsorg Äldreomsorg Du som har kontakt med oss skall möta en kunnig och vänlig personal,

Läs mer

Hemtjänst i Båstads kommun

Hemtjänst i Båstads kommun Hemtjänst i Båstads kommun Fotograf: Lars Bygdemark Vår verksamhetsidé Vård och omsorg i Båstads kommun ska präglas av respekt, värdighet, trygghet och professionalism. Vad är hemtjänst? Kommunen har enligt

Läs mer

Information vård och omsorg

Information vård och omsorg Information vård och omsorg Uppdrag ge äldre och andra i behov av stöd, vård och omsorg, en god omvårdnad och hälso- och sjukvård. förebyggande verksamhet och stöd till anhöriga. varje människa ska få

Läs mer

Avtalsuppföljning av Humaniora hemtjänst år 2013

Avtalsuppföljning av Humaniora hemtjänst år 2013 Omvårdnadsförvaltningen 2013-09-27 SID 1 (5) Avtalsuppföljning av Humaniora hemtjänst år 2013 Bakgrund Staben för kvalitetsutveckling genomför en uppföljning varje år. Vid 2013 års avtalsuppföljning har

Läs mer

Stöd & service. För dig som är äldre eller har en funktionsnedsättning

Stöd & service. För dig som är äldre eller har en funktionsnedsättning Stöd & service För dig som är äldre eller har en funktionsnedsättning 1 INNEHÅLL HEMTJÄNST HEMTJÄNST...3 Ansökan, beslut Eget val av utförare... 4 Kontaktperson Avgift DAGVERKSAMHET...5 Ansökan, beslut

Läs mer

kvalitet God service och nöjda kunder Resultat på minst 2% Anvar Mod Fantasi Positiv befolkningsutveckling God folkhälsa Valfrihet för medborgarna

kvalitet God service och nöjda kunder Resultat på minst 2% Anvar Mod Fantasi Positiv befolkningsutveckling God folkhälsa Valfrihet för medborgarna Anvar Mod Fantasi Dnr 2/2013.041 Id 2014. 21398 Nämndsplan Socialnämnden Verksamhetsbeskrivning Socialnämnden ansvarar för verksamhet enligt: socialtjänstlagen (SoL) lagen om stöd och service till vissa

Läs mer

Välj mellan kommunal och privat utförare Kundval inom hemtjänsten

Välj mellan kommunal och privat utförare Kundval inom hemtjänsten Välj mellan kommunal och privat utförare Kundval inom hemtjänsten Vård- och omsorgsförvaltningen Enköpings kommun vård- och omsorgsförvaltningen. December 2010. Foto omslag IBL Kundval inom hemtjänsten

Läs mer

Kvalitet inom äldreomsorgen

Kvalitet inom äldreomsorgen Revisionsrapport* Kvalitet inom äldreomsorgen Mora kommun Februari 2009 Inger Kullberg Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning och bakgrund...4 2.1 Revisionsfråga...5 2.2 Revisionsmetod...5

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN FÖR OMSORG OM FUNKTIONSHINDRADE 2013-2015

VERKSAMHETSPLAN FÖR OMSORG OM FUNKTIONSHINDRADE 2013-2015 VERKSAMHETSPLAN FÖR OMSORG OM FUNKTIONSHINDRADE 2013-2015 Upprättad 2013-01-23 2(7) INLEDNING Omsorgen om funktionshindrade riktar sig till personer med fysiska och psykiska funktionshinder och deras familjer.

Läs mer

ENHETENS NAMN OCH ANSVARIG CHEF:

ENHETENS NAMN OCH ANSVARIG CHEF: ENHETENS NAMN OCH ANSVARIG CHEF: Formulär för kvalitetsuppföljning av verksamheten Fyll i formuläret så korrekt och sanningsenligt som möjligt. Syftet är inte bara att kvalitetssäkra verksamheten utan

Läs mer

Kvalitetsberättelse 2015

Kvalitetsberättelse 2015 SID 1 (5) Kvalitetsberättelse 2015 Humaniora hemtjänst ingår i Humaniora vård och omsorg, kommunal regi med avtal enligt LOV sedan 1:a mars 2011. Sedan maj 2015 ingår trygghetslarm och nattpatrull under

Läs mer

Vad får vi för pengarna? Omsorgsnämnd Äldrenämnd

Vad får vi för pengarna? Omsorgsnämnd Äldrenämnd Vad får vi för pengarna? Omsorgsnämnd Äldrenämnd Omsorgsnämnd Förebyggande insatser samt insatser till personer med psykosocial problemtik samt psykisk eller fysisk funktionsnedsättning. Ungefär 7 500

Läs mer

Trygghet. Vår vision. Äldre och personer med funktionsnedsättning ska känna sig trygga i sitt boende och

Trygghet. Vår vision. Äldre och personer med funktionsnedsättning ska känna sig trygga i sitt boende och Målprogram för vård- och omsorgsnämnden 2015 2019 Vår vision Köpings kommuns insatser inom Vård & Omsorg ska vara bland de bästa i Sverige. Alla människor har lika värde och ska känna att de har samma

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Brukarundersökning 2014. 2015-01-07 Vår referens. Rebecca Nannsjö Utvecklingssekreterare Rebecca.Nannsjo@malmo.

Tjänsteskrivelse. Brukarundersökning 2014. 2015-01-07 Vår referens. Rebecca Nannsjö Utvecklingssekreterare Rebecca.Nannsjo@malmo. Malmö stad Stadsområdesförvaltning Väster 1 (1) Datum 2015-01-07 Vår referens Rebecca Nannsjö Utvecklingssekreterare Rebecca.Nannsjo@malmo.se Tjänsteskrivelse Brukarundersökning 2014 SOFV-2015-56 Sammanfattning

Läs mer

Verksamhetsplan för Hemvårdsområdet Hästen

Verksamhetsplan för Hemvårdsområdet Hästen Verksamhetsplan för Hemvårdsområdet Hästen Socialnämnden 2006-04-26 2 Verksamhetsplan för hemvården Hästen... 3 Uppdrag... 3 Värdegrund synsätt... 3 Respektfullt bemötande... 3 Engagemang... 3 Flexibilitet...

Läs mer

Uppföljning av LSS-verksamheter

Uppföljning av LSS-verksamheter -verksamheter Sida 1 (13) Enhetens namn: Beckomberga gruppbostad Enhetens adress: Bällstavägen 240 G Företag: Frösunda Omsorg AB Hemsida: www.frosunda.se Föreståndare: Indra Näsell Telefon: 010-130 34

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING

KVALITETSREDOVISNING KVALITETSREDOVISNING Budgetenhet Äldreomsorg 2012 ENHET/ BUDGETENHET Äldreomsorg TIDSPERIOD 2012 FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR KVALITET GRUNDFAKTA OM ENHETEN Äldreomsorg/hälso- och sjukvård omfattar gemensam verksamhet,

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012 Gruppbostäder 2

Verksamhetsberättelse 2012 Gruppbostäder 2 KUNGSHOLMENS STADSDELSNÄMND GRUPPBOSTÄDER 2 TJÄNSTEUTLÅTANDE DNR 1.1-521-2012 SID 1 (9) 2013-02-13 Handläggare: Mathias Englund Telefon:08-508 08 549 Till Kungsholmens stadsdelsnämnd Verksamhetsberättelse

Läs mer

Dnr 2015/213 Svar till IVO gällande tillsyn på Tallbohovs äldreboende

Dnr 2015/213 Svar till IVO gällande tillsyn på Tallbohovs äldreboende TJÄNSTESKRIVELSE 1 (8) 2015-07-12 Dnr 2015/213 Svar till IVO gällande tillsyn på Tallbohovs äldreboende Förslag till beslut Socialförvaltningens förslag 1. Socialnämnden godkänner förvaltningens redovisning

Läs mer

Arbetsmarknadsenheten Verksamhetsberättelse VB 2013

Arbetsmarknadsenheten Verksamhetsberättelse VB 2013 Arbetsmarknadsenheten Tjänsteutlåtande Dnr 1.2.1-002-2014 Sid 1 (8) Handläggare: Lena Hallqvist Telefon: Till Arbetsmarknadsenheten Arbetsmarknadsenheten Verksamhetsberättelse VB 2013 Förslag till beslut

Läs mer

Projektplan. Behovsstyrt IKT (Inter Kommunikativ Teknik ) för äldre

Projektplan. Behovsstyrt IKT (Inter Kommunikativ Teknik ) för äldre Projektplan Behovsstyrt IKT (Inter Kommunikativ Teknik ) för äldre Info ÄO Projektplan-ITK-stöd för äldre.docm Socialförvaltningen Besöksadress: Riddarplatsen 5, 4 tr Vård och omsorg, Järfälla hemstöd

Läs mer

Hemstöd. För dig med en psykisk funktionsnedsättning

Hemstöd. För dig med en psykisk funktionsnedsättning Hemstöd För dig med en psykisk funktionsnedsättning 1 INNEHÅLL HEMSTÖD...3 Ansökan Beslut Kontaktman Avgift SYSSELSÄTTNING...5 Avgift TRYGGHETSLARM... 6 Ansökan, beslut och avgift SÄRSKILT BOENDE... 7

Läs mer

Kundval inom hemtjänsten. Välj mellan kommunal eller privat utförare

Kundval inom hemtjänsten. Välj mellan kommunal eller privat utförare Kundval inom hemtjänsten Välj mellan kommunal eller privat utförare Innehåll Kundval Hemtjänst Hemsjukvård Privat utförare Kommunal utförare Valet Kommunens ansvar I 3 I 3 I 4 I 5 I 5 I 5 I 6 På följande

Läs mer

ANHÖRIGPLAN 2012-2015

ANHÖRIGPLAN 2012-2015 ANHÖRIGPLAN 2012-2015 INLEDNING Anhörigplanen för Svedala kommun 2012-2015 är kommunens plattform för anhörigstödet. Planen ska ses som ett uttryck för den politiska synen på verksamheten, övergripande

Läs mer

Ansökan till Socialstyrelsen om stimulansmedel för att utveckla äldreomsorgen

Ansökan till Socialstyrelsen om stimulansmedel för att utveckla äldreomsorgen ENSKEDE-ÅRSTA-VANTÖR STADSDELSFÖRVALTNING AVDELNINGEN FÖR ÄLDR EOMSORG TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1( 6) 2009-03-20 Handläggare: Kjell O Jansson Telefon: 08-508 14 542 Marie Kelpe Telefon: 076-12 20 583 Till

Läs mer

Till dig som stödjer någon i din omgivning

Till dig som stödjer någon i din omgivning Till dig som stödjer någon i din omgivning En presentation av stödinsatser som kan underlätta både för dig som är anhörig och för den du stödjer Köpings kommun, Vård & Omsorg Vi ger stöd när det behövs

Läs mer

Uppföljning 2013-11-14 Bäst Omsorg i Stockholm AB

Uppföljning 2013-11-14 Bäst Omsorg i Stockholm AB SOLNA STAD Omvårdnadsförvaltningen Uppföljning 20131114 AB Granskare: Metod: Webbenkät, intervju, granskning av rutiner och social dokumentation Företagets representanter: Carina Andersson, Bito Tengroth

Läs mer

Verksamhetsplan för Bryggarens hemtjänstområde

Verksamhetsplan för Bryggarens hemtjänstområde Verksamhetsplan2009-2011 för Bryggarens hemtjänstområde Reviderad 20110104 Till grund för enhetens verksamhet är Förvaltningen för omsorg och hälsas verksamhetsplan 2009-2011 Vision Vi är till för att

Läs mer

TILL DIG SOM ÄR ANHÖRIG ELLER NÄRSTÅENDE Har du en anhörig eller närstående som är sjuk, gammal eller funktionshindrad?

TILL DIG SOM ÄR ANHÖRIG ELLER NÄRSTÅENDE Har du en anhörig eller närstående som är sjuk, gammal eller funktionshindrad? ANHÖRIGSTÖD INFORMATION OCH STÖD TILL DIG SOM VÅRDAR EN ANHÖRIG ANHÖRIGSTÖD 2 TILL DIG SOM ÄR ANHÖRIG ELLER NÄRSTÅENDE Har du en anhörig eller närstående som är sjuk, gammal eller funktionshindrad? Du

Läs mer

Uppföljning boendestöd

Uppföljning boendestöd Sida 1 (10) Enhetens namn: Omsorgshusets Boendestöd Enhetens adress: Kärrtorpsvägen 9, 121 55 Johanneshov Företag: Omsorgshuset Stockholm AB Hemsida: www.omsorgshuset.se Enhetschef: Ann Wickström Telefon:

Läs mer

Verksamhetsuppföljning

Verksamhetsuppföljning Verksamhetsuppföljning Anhörigcentrum Strigeln Hösten 2012 Eskilstuna kommun Vuxenförvaltningen Uppdragskansliet 1 Verksamhetsuppföljning på Anhörigcentrum Strigeln 1 Inledning Syftet med verksamhetsuppföljningen

Läs mer

Kvalitetskrav för daglig verksamhet och sysselsättning i Varbergs kommun

Kvalitetskrav för daglig verksamhet och sysselsättning i Varbergs kommun Kvalitetskrav för daglig verksamhet och sysselsättning i Varbergs kommun RIKTLINJER Följande kvalitetskrav för daglig verksamhet enligt lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade (LSS) och för

Läs mer

UPPFÖLJNING AV LSS-VERKSAMHET LOV

UPPFÖLJNING AV LSS-VERKSAMHET LOV SID 1 (12) 2012-12-11 BASUPPGIFTER Enhetens namn: Söderberga gruppbostad 22:an Enhetens adress: Söderberga allé 22 Företag: Frösunad omsorg AB Hemsida: www.frosunda.se Verksamhetschef: Kerstin Heinerborg

Läs mer

Upphandlande nämnd: Socialnämnden. Enhetens namn: Kullens korttidshem. Följs upp av: Södermalm. Enhetens adress: Företag: Hemsida: Föreståndare:

Upphandlande nämnd: Socialnämnden. Enhetens namn: Kullens korttidshem. Följs upp av: Södermalm. Enhetens adress: Företag: Hemsida: Föreståndare: Upphandlande nämnd: Socialnämnden Enhetens namn: Kullens korttidshem Följs upp av: Södermalm Enhetens adress: Bränningevägen 2, Årsta Företag: Samsa AB Hemsida: samsa.nu Föreståndare: Per Edström Telefon:

Läs mer

Förteckning 2013-01-08

Förteckning 2013-01-08 Son 2012/868-6 Kontrakt- Avtal för utförarservice av tjänsterna enligt Lag om Valfrihetssystem, Marie Weckström, programchef, Äldreomsorgen och Jenny Wilhelmsson, programchef Funktionshinder / Mångkulturell

Läs mer

Verksamhetsplan/Kvalitetsredovisning 2010 Bemanningsenheten

Verksamhetsplan/Kvalitetsredovisning 2010 Bemanningsenheten Omsorgsnämnden Verksamhetsplan/Kvalitetsredovisning 2010 Bemanningsenheten 1 Innehållsförteckning 1 Omsorgsnämndens kvalitetsarbete 1.1 Metod. 4 1.2 Enkäter 4 2 Omsorgsnämndens mål... 4 3 Verksamhetsinformation

Läs mer

Uppföljning av Frösunda vård- och omsorgsboende år 2014

Uppföljning av Frösunda vård- och omsorgsboende år 2014 2014-10-29 SID 1 (5) Uppföljning av Frösunda vård- och omsorgsboende år 2014 Bakgrund Verksamheten på Frösunda vård- och omsorgsboende drivs av Attendo Care. Frösunda har 44 lägenheter uppdelade på fyra

Läs mer

Uppdragsbeskrivning för Demensteamet

Uppdragsbeskrivning för Demensteamet Dokumentnamn: Uppdragsbeskrivning för Demensteamet Skapad av: Bodil Evertsson, MAR, Christina Taraldsson, handläggare Beslutad av: Robert Brandt, biträdande förvaltningschef Gäller från: 1 januari 2013

Läs mer

Äldrepolitiskt program för Socialdemokraterna i Nacka. (Förslag till slutversion, 2010-05-19)

Äldrepolitiskt program för Socialdemokraterna i Nacka. (Förslag till slutversion, 2010-05-19) Äldrepolitiskt program för Socialdemokraterna i Nacka (Förslag till slutversion, 2010-05-19) Äldrepolitiskt program för Socialdemokraterna i Nacka Nacka kommun får allt fler äldre och äldre som lever allt

Läs mer

Omsorgsförvaltningen 141215 Ingrid Johansson, Charlotte Thorstensson Ljusdals kommuns hemtjänst Uppföljning. LOV

Omsorgsförvaltningen 141215 Ingrid Johansson, Charlotte Thorstensson Ljusdals kommuns hemtjänst Uppföljning. LOV Ingrid Johansson, Charlotte Thorstensson Ljusdals kommuns hemtjänst Antal kunder: 300 med insatser, ytterligare drygt 200 kunder med enbart larm. Personal: 36 rader, 18 östra och 18 västra. Just nu två

Läs mer

Riktlinjer inför sommarplanering gällande vård- och omsorgspersonal

Riktlinjer inför sommarplanering gällande vård- och omsorgspersonal SOCIALFÖRVALTNINGEN Medicinskt ansvarig sjuksköterska Annika Nilsson 2015-03-25 annika.nilsson@kil.se Riktlinjer inför sommarplanering gällande vård- och omsorgspersonal BAKGRUND Under sommarperioden ska

Läs mer

Namn på enheten:fsb Finsk Hemtjänst AB - Innerstaden. Uppföljande stadsdelsförvaltning:östermalm. Avtalspart/Nämnd: Verksamhetschef: Adress: Telefon:

Namn på enheten:fsb Finsk Hemtjänst AB - Innerstaden. Uppföljande stadsdelsförvaltning:östermalm. Avtalspart/Nämnd: Verksamhetschef: Adress: Telefon: Namn på enheten:fsb Finsk Hemtjänst AB - Innerstaden Uppföljande stadsdelsförvaltning:östermalm Avtalspart/Nämnd: Östermalms stadsdelsförvaltning Verksamhetschef: Minna Allerbrand Adress: Baltzar von Platens

Läs mer