Vindkraftsmarknaden 2015 Motvind i turbulent marknad

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vindkraftsmarknaden 2015 Motvind i turbulent marknad"

Transkript

1 Vindkraftsmarknaden 2015 Motvind i turbulent marknad

2 2

3 Innehåll Förord Vår syn på marknaden Sammanfattning Marknadsöverblick vindkraft Lönsamhet och finansiell ställning Vindkraftsmarknaden

4 Förord Energibranschen som helhet, och vindkraftsbranschen i synnerhet, står inför betydande utmaningar med historiskt låga elpriser och en omvärld i snabb förändring. Sverige och Norden har varit föregångsländer internationellt och inom Europa när det kommer till förnybar energi. Utbyggnadstakten har varit hög och kostnaderna förenade med utbyggnaden relativt låga. I tillägg har vi framgångsrikt energieffektiviserat vårt samhälle och minskat behovet av fossila bränslen. Till stor del har omställningen varit driven av reglering och politiska beslut men även tekniska framsteg och innovativa lösningar samt krav från kunder har varit drivande i utvecklingen. Den stora omställning vi ser förändrar snabbt marknadsförutsättningarna för alla aktörer som agerar inom den nordiska energimarknaden. Vindkraftsbranschen påverkas av omställningen. Politiska mål och ambitioner samt stödsystem har lett till en kraftig utbyggnad. Tekniken har utvecklats och branschen har gått från att använda små ineffektiva verk till stora turbiner med hög effekt. Vi har under de senaste åren sett framför oss att dagens låga priser på el och elcertifikat skulle kunna innebära problem för ett antal aktörer på marknaden och det är nu tydligt att utbyggnadstakten i princip avstannat. Politikerna fortsätter att stötta förnybar energi i Sverige vilket det senaste Riksdagsbeslut den 21 oktober kring utökad ambitionsnivå i elcertifikatsystemet är ett tecken på. Den utökade ambitionsnivån är dock sannolikt inte tillräcklig 4

5 för att vända en finansiellt ansträngd bransch. Vi hoppas att rapporten ska belysa nuläget i den svenska vindkraftsbranschen och blir ett inlägg i pågående debatt kring investeringar i vindkraft. Vi vill betona vikten av att hitta nya möjligheter och låta marknaden driva utvecklingen utan att införa eller förändra för mycket i målsättningar och styrmedel. Priser går upp och ner och tillgång och efterfrågan justeras därefter. I tider med svag lönsamhet testas marknaden som måste skapa nya affärsmodeller och hitta nya kreativa lösningar. Till exempel ser vi som ljuset i slutet av tunneln en snabbt växande andrahandsmarknad och nya möjligheter i samband med att äldre verk med dålig effekt antingen har tjänat ut sin tekniska eller ekonomiska livslängd. Vi delar gärna med oss av vår syn på marknaden varför vi uppmuntrar dig som läsare att kontakta oss för att utbyta idéer om ni finner materialet av intresse. Anna Elmfeldt Ansvarig för Energy, Utilities & Mining, PwC +46 (0) Vindkraftsmarknaden

6 Vår syn på marknaden Motvind i turbulent marknad 6

7 Avsnitt 1 Vår syn på marknaden Svag lönsamhet leder till kapitaltillskottsbehov Vår analys av marknaden visar att lönsamheten är historiskt låg bland vindkraftsbolagen. Omsättningen har i princip varit oförändrad samtidigt som rörelseresultatet har minskat med 48% i genomsnitt per år sedan Historiskt sett har prissäkringar inneburit ett skydd mot dagens låga priser men denna möjlighet ser inte längre attraktiv ut på marknaden med fortsatt låga elprisprognoser. Intäkterna täcker inte upp för höga kostnader och flertalet bolag och enskilda vindkraftsparker kommer uppvisa negativt resultat under kommande år, särskilt de som har operationella problem eller av någon annan anledning inte kan generera tillräckliga intäkter. om inte projektörer och ägare kan hitta nya sätt att säkra intäktsströmmar och minska kostnader... Den tuffa marknaden innebär att vindkraftsbolagen bör överväga olika typer av samarbetsmodeller för att dra nytta av synergier i form av till exempel minskade finansieringskostnader (genom till exempel omfinansiering av lån), drift- och underhållskostnader. Givet den svåra marknaden måste ägarna sannolikt överväga olika alternativ till att säkra intäktsströmmar genom till exempel leasing, PPA-avtal* eller andra längre kommersiella lösningar trots det låga priserna. Det finns intressenter på marknaden som söker efter denna sorts lösningar för att uppnå uppsatta miljömål och långsiktigt säkra sina elkostnader. Därtill bör man se över sina kostnader genom att omförhandla drift- och underhållsavtal då dessa kostnader har ökat för bolagen i studien. måste de överväga att avyttra hela, eller delar av, nuvarande parker Ägare bör även utreda möjligheterna att ta in externt kapital eller avyttra operationella vindkraftsparker. Det finns ett stort intresse hos till exempel pensionskapitalförvaltare eller infrastrukturfonder att investera i förnybar energi. Ett problem hos denna typ av intressenter är dock den begränsade storleken på existerande vindkraftsparker varför nuvarande ägare bör diskutera samgående, minska geografiska exponeringen samt utnyttja stordriftsfördelar i drift- och underhåll. Även innan en avyttring bör nuvarande ägare agera för att säkra intäktsströmmarna och på så sätt minska marknadsrisken, som ofta upplevs som negativ av internationella investerare. Härigenom ökar även ofta marknadsvärdet på vindkraftsverken i fråga. *Power Purchase Agreement Vindkraftsmarknaden

8 Avsnitt 2 Sammanfattning Historiskt hög tillväxt genom subventioner Vindkraftproduktionen på 12 TWh under 2014 stod för 8% av Sveriges totala elproduktion. Den årliga utbyggnadstakten av vindkraft mellan var 13% och har till stor del stimulerats av elcertifikatsystemet. Utöver elcertifikaten har även skattebefrielsen på vindkraftsel till egen förbrukning som använts av ett flertal fastighetsbolag och kommunala bolag varit drivande. På senare år har genomsnittlig installerad effekt per verk ökat varför ökningstakten i total installerad effekt är högre än i antal verk. Elöverskott pressar priset Vindkraftsutbyggnaden har varit en av flera bidragande orsaker till att Sverige har haft ett elöverskott på 11% per år. Andelen elcertifikatberättigad produktion har överstigit prognoserna och resulterat i ett överskott om 13,5 miljoner elcertifikat under Det uppbyggda överskottet har medfört att elcertifikatpriserna sjunkit med 57% sedan Antal verk och installerad effekt (antal och MW, ) Antal verk (st) Trend med högre installerad effekt per verk. Installerad effekt (MW) Genomsnittlig intäkt el och elcertifikat (SEK/MWh, framtid) Spotpris Nord Pool Elpris (forward) Elcertifikatpris (spot) Elcertifikatpris (forward) Källor: Montel augusti, PwC analys 8

9 Avsnitt 2 Sammanfattning Lönsamhetsproblem bromsar investeringar i vindkraftsbranschen Vindkraftsbranschen avser bolag som projekterar, bygger och driver vindkraftsparker och studien omfattar cirka 30 bolag i vindkraftsbranschen. Total omsättning för dessa bolag har inte förändrats nämnvärt under perioden och uppgick 2014 till cirka 4 miljarder SEK trots fler vindparker med högre installerad effekt och producerad volym el. Den genomsnittliga intäkten per MWh har således sjunkit. Total omsättning och rörelsemarginal (ksek, Genomsnitt och median %, ) Total omsättning (ksek) ,0% ,0% ,2% 0,3% ,9% 0,3% ,2% 10% 8% 6% 4% 2% 0% Det samlade rörelseresultatet för bolagen var 85% lägre 2014 än 2011 på grund av lägre elpriser och ökade kostnader för framförallt drift samt av- och nedskrivningar. Bolagens låga rörelsemarginaler innebär att ett flertal har svårt att täcka finansiella kostnader och det finns begränsat utrymme för utdelning till aktieägarna År Total nettoomsättning Genomsnittlig rörelsemarginal Median rörelsemarginal -3,0% (2%) (4%) Mättad marknad för vindkraft En del kommunala bolag och fastighetsbolag har haft möjlighet att dra nytta av skattelättnader. Prognos årligen avvecklade vindkraftverk framtid vid antagande om 20 års livslängd (antal, ) 400 Slopade skattelättnader kommer påverka lönsamheten i projekten negativt och kan leda till att fler kommunala bolag och fastighetsbolag tvingas överväga olika alternativ om den svaga lönsamheten fortsätter. Flertalet vindkraftsparker med låg kapacitet och dålig lönsamhet förväntas avvecklas de närmaste åren. Samtidigt ger det upphov till en växande avvecklingsmarknad framöver Avvecklade vindkraftverk CAGR 17% Vindkraftsmarknaden

10 Avsnitt 3 Marknadsöverblick vindkraft Bakgrund och Syfte Med en nationell målsättning om 50% förnybart har vindkraftsbranschen utvecklats till att bli den tredje största energikällan i Sverige på endast ett par år. Utvecklingen har stimulerats av styrmedel i form av elcertifikat som har delats ut till producenter för varje MWh producerad förnyelsebar el. Såväl stora industribolag, fastighetsbolag som kommunala elbolag har valt att investera i vindkraft samtidigt som vi har ett elöverskott. Den snabba utbyggnadstakten har påverkat elpriserna negativt varför branschens lönsamhet har blivit lägre än prognoserna. PwC identifierade därför ett behov av att analysera marknaden och se hur lönsamheten och utbyggnaden har utvecklats och förväntas fortsätta framgent. Syftet med denna analys har varit att gå igenom såväl tidigare framtaget material inom området vindkraft som aktuell data för att kartlägga nuläget och därefter analysera scenarier för den fortsatta utvecklingen. Avgränsningar De utvalda vindkraftsbolagen har begränsats till vindkraftsprojektörer samt privata och kommunala vindkraftsbolag. Cirka 30 vindkraftsbolag har valts ut med en blandning av små och stora bolag. Stora energibolag med vindkraftsprojekt som Vattenfall och E.ON har inte inkluderats. 10

11 Avsnitt 3 Marknadsöverblick vindkraft Avgränsningar De utvalda vindkraftsbolagen har begränsats till projektörer, kommunala elbolag, fastighetsbolag och industribolag. Cirka 30 vindkraftsbolag har valts ut med en blandning av små och stora bolag. Stora energibolag med vindkraftsprojekt som Vattenfall och E.ON har inte inkluderats. Vindkraftsmarknaden

12 Avsnitt 3 Marknadsöverblick vindkraft Vindkraftsmarknaden är på väg in i en fjärde fas där låga elpriser och svagare incitament åtminstone på kort sikt, tros minska investeringsviljan och utbyggnadstakten framgent Vindkraftens utveckling och prognos i Sverige (styck och MW, ) Fas Fas Fas Fas Antal verk (st) Installerad effekt (MW) Prognos antal verk (st) Prognos installerade effekt (MW) Fas 1: Omogen marknad Fas 2: Tillväxt Fas 3: Teknikutveckling Fas 4: Konsolidering (?) Mellan var tillväxten låg med 8% (CAGR) fler byggda verk årligen: De största vindkraftverken hade en effekt på 2,5MW men största andelen var mindre verk med en effekt på 0,5 MW. Intresset var lågt bland kommunalpolitiker. Elcertifikatsystemet introduceras, men utbyggnadstakten var låg på grund av långa tillståndsprocesser. Den andra fasen mellan kännetecknas av en ökad utbyggnadstakt av vindkraftverk: Under perioden byggdes det årligen ca 20% (CAGR) fler vindkraftverk och kapaciteten per verk stiger än snabbare. Kommersiella intresset ökade för vindkraft. Tillståndsgivningen blev enklare. Elpriserna ökade och rådande prognoser vid tillfället indikerade kraftigt ökande priser (drivet av höga prisförväntningar på CO2). Den tredje fasen mellan kännetecknades av bättre projekterade vindkraftverk: Sedan 2013 är antalet byggda verk årligen återigen på års nivåer men effekten stiger. Turbinerna var större och starkare och levererade mer effekt (installerad snitteffekt under 2 MW 2010, 2,5 MW 2013). Vindkraftverken byggdes högre och med större rotordiameter för att nå starkare vindar. Avisningssystem med bland annat värme i bladen. Kraftigt minskande investeringskostnad per MWh. Den fjärde fasen från 2015 väntas kännetecknas av ett minskat byggande, avveckling av vindkraftverk som är utanför elcertifikatsystemet och konsolidering av mindre lönsamma bolag: Låga elpriser har pressat lönsamheten på marknaden. Svagare incitament om skattelättnader tas bort och elcertifikatspriserna är låga på grund av fortsatt stort överskott. Svårigheter att projektfinansiera med hög belåningsgrad när lånefinansiärer är osäkra på utvecklingen. De äldre verken med låg installerad effekt avvecklas och ersätts av nya verk med högre effekt. Källor: Svensk Vindkraft, Elforsk, PwC Analys 12

13 Avsnitt 3 Marknadsöverblick vindkraft Vindkraftsmarknaden

14 Avsnitt 3 Marknadsöverblick vindkraft Vind- och energibolag är de vanligaste ägarna av vindkraft och har gemensamt en marknadsandel om 70 procent Ägarfördelning Utbyggnade av vindkraft i Sverige har varit snabb och en del har varit hänförlig till offentlig sektor. Kommuner och landsting har de senaste åren ökat sina investeringar i vindkraft men utgör endast 3% av Sveriges totala installerade effekt. En drivkraft bakom dessa investeringar har varit skattelättnader. Skatteregler vindkraft Vindkraft kan vara energiskattebefriad om producenten inte yrkesmässigt producerar el för egen förbrukning. Möjligheten har använts av ett flertal kommunala bolag och fastighetsbolag då undantaget från energiskatt leder till besparingar på upp till 29,4 öre/kwh. För andra energislag finns motsvarande skattebefrielse upp till en effekt av 100 kw. Skattebefrielsen ses för närvarande över av regeringen eftersom den leder till olika spelregler mellan olika aktörer, mellan olika energislag och mellan Sverige och Norge. Fördelning ägande av vindkraftsparker (installerad effekt %, januari 2015) 3% 3% 3% 1% 1% 7% 12% 41% 29% Vindkraftsbolag Energibolag Industribolag Handelsbolag Övrigt Bostadsbolag Kommuner eller landsting Privatpersoner Ekonomiska föreningar Källa: Energimyndigheten, PwC Analys 14

15 Vindkraftsmarknaden

16 Avsnitt 4 Lönsamhet och finansiell ställning Vindkraftsbolagens snittintäkter utgör cirka 80 procent av elproduktionskostnaderna och fler bolag förväntas därför gå med förlust även under kommande år Vindkraftbolagens omsättning för producerad el De stora överskotten av elcertifikat och el har halverat snittintäkten sedan Ett antal bolag har bibehållit sin omsättning genom uthyrning av vindkraftsparker, prissäkrade el- och elcertifikatspriser samt genom försäljning av färre men större parker. Historiska prissäkringar på 40% över marknadspriset har säkrat vissa bolags omsättning, men prissäkringarna börjar nu löpa ut. Bolag som bedriver projektering och försäljning av vindkraftsparker har hittills varit mer lönsamma än bolag som endast äger parker och säljer el. Med den låga snittintäkten på 382 SEK/MWh och utlöpta prissäkringar har vindkraftsbolagen svårt att täcka upp produktionskostnaderna. Genomsnittlig intäkt el och elcertifikat (SEK/MWh, ) Snitt 773 SEK/MWh. Sammanslagna snittintäkten 382 SEK/MWh Spotpris Nord Pool Elpris (forward) Elcertifikatpris (spot) Elcertifikatpris (forward) Källor: Montel augusti, PwC analys 16

17 Avsnitt 4 Lönsamhet och finansiell ställning Total omsättning hos bolagen har inte förändrats nämvärt under perioden trots kraftig utbyggnad och uppgick 2014 till cirka 4 miljarder SEK Vindkraftbolagens omsättning Total omsättning för bolagen har inte förändrats nämnvärt under perioden och uppgick 2014 till cirka 4 miljarder SEK trots fler vindparker med högre installerad effekt och högre producerad volym el. Omsättningen för de analyserade bolagen har ökat med cirka 4% i genomsnitt per år (CAGR) under perioden Den genomsnittliga rörelsemarginalen för bolagen har minskat från 9,0% 2011 till 1,2% 2014 och medianen uppgick till -3% Utöver minskade el- och elcertifikatpriser beror det låga marginalerna på ökade av- och nedskrivningar samt ökade driftkostnader. Total omsättning och rörelsemarginal (ksek, Genomsnitt och median %, ) Total omsättning (ksek) ,0% ,0% ,2% 0,3% CAGR 4% ,9% 0,3% ,2% 10% 8% 6% 4% 2% 0% ,0% (2%) Källa: PwC Analys År Total nettoomsättning Genomsnittlig rörelsemarginal Median rörelsemarginal (4%) Vindkraftsmarknaden

18 Avsnitt 4 Lönsamhet och finansiell ställning Vindkraftbolagens lönsamhet Rörelseresultatet har i genomsnitt minskat med 48% årligen sedan En stor del av det svaga rörelseresultatet är på grund av nedskrivningar. En del vindkraftsparker uppvisar fortfarande positiva kassaflöden men överskotten går till stor del till att finansiera räntor och amorteringar. Den låga avkastningen på sysselsatt kapital innebär att ägarna sannolikt inte får ut den förväntade avkastningen de hade när de valde att investera i bolagen. Kommunala bolag och fastighetsbolag har i snitt sämre avkastning på sysselsatt kapital som i genomsnitt har minskat från 3,3% 2011 till -2,6% Bolagens genomsnittliga rörelseresultat och avkastning på sysselsatt kapital (ksek och %, ) ,8% 4, ,5 Genomsnittligt rörelseres (ksek) Källa: PwC Analys - CAGR 48% ,6% ,6% År Genomsnittligt rörelseresultat 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0% 0,0 Genomsnittlig avkastning på sysselsatt kapital % Det samlade rörelseresultatet för bolagen var 85% lägre 2014 än 2011 på grund av minskade intäkter och ökade kostnader för framförallt drift och avskrivningar. 18

19 Avsnitt 4 Lönsamhet och finansiell ställning Vindkraftbolagen har sedan 2012 en ökad genomsnittlig skuldränta och minskad avkastning på totalt kapital och gör därför en förlust på varje lånad krona Lånefinansiering och skuldsättning Sämre avkastning på totalt kapital och högre genomsnittlig skuldränta ger låg riskbuffert och är ett orosmoment för vissa vindkraftsbolag. Ett flertal projekt har en relativt hög belåningsgrad. Belåningen har i vissa fall skett genom obligationer och lån där kreditavtalen har baserats på kovenanter som initialt har kunnat säkrats genom hedgar men som framöver väntas brytas i takt med att lönsamheten tros bli fortsatt svag. Vi ser en trend mot en ökande skuldsättningsgrad framför allt i de små bolagen. Givet den svåra marknaden måste ägarna sannolikt därför överväga olika alternativ till att säkra intäktsströmmar genom till exempel leasing, PPA-avtal* eller andra längre lösningar trots det låga priserna. Genomsnittlig skuldränta och avkastning på totalt kapital (%, ) 5% 4% 3,9% 3,4% 4,1% 3% 2% 2,7% 2,8% 1,9% 1% 1,3% 0% -0,2% -1% Genomsnittlig skuldränta(%) Avkastning på totalt kapital(%) Skuldsättningsgrad (S/E, ) 6,0 5,0 4,0 3,7 3,0 3,6 2,4 2,8 2,0 1,6 2,6 1,8 1,4 1,6 1,0 1,4 1,2 0, År Källor: PwC Analys * Power Purchase Agreement Skuldsättningsgrad median Skuldsättningsgrad fem största vindkraftsbolagen Skuldsättningsgrad fem minsta vindkraftsbolagen 5,1 Vindkraftsmarknaden

20 20

21 Avsnitt 4 Lönsamhet och finansiell ställning Driftskostnaderna har ökat de senaste fyra åren. En orsak kan vara relativt sett dyra serviceavtal Operationella kostnader Samtliga betydande kostnadsposter har ökat i bolagen under perioden Övriga externa kostnader har ökat mest men utgör också den minsta kostnaden relativt sett. Driftkostnaderna innefattar kostnader för varor och projektering, serviceavtal, förvaltning och försäkringar för bl.a. produktionsbortfall. Serviceavtal Turbintillverkare erbjuder normalt serviceavtal med underhåll och garanterad drifttillgänglighet på upp till 97%. Kostnaden för fullserviceavtal varierar beroende på projekt men kan uppskattas kosta cirka 70 SEK/MWh, vilket kan resultera i en årlig servicekostnad på mellan 2 5 MSEK för en normalstor svensk vindpark. En förklaring till att driftskostnader har gått upp kan vara att leverantörer valt att lägga över en större del av intäkterna på drift och underhåll. Kostnadsutveckling (indexerad, ) Index = År Personalkostnader Av- och nedskrivningar Driftkostnader Övriga externa kostnader Källor: Enercon, Vestas, Siemens, PwC Analys Vindkraftsmarknaden

22 Avsnitt 4 Lönsamhet och finansiell ställning Antalet avvecklade vindkraftverk förväntas årligen stiga med 17 procent mellan , men låga elpriser kan påskynda avvecklingen ytterligare Ökning av avvecklade vindkraftverk Ett vindkraftverk beräknas ha en livslängd på år och med en stor utbyggnad från början av 2000-talet förväntas antalet avvecklade vindkraftverk stiga med 17% årligen de närmaste åren. Prognosen utgår från att ett uppbyggt verk nedmonteras efter 20 år, men eftersom vindkraften är relativt ny i Sverige kan avvecklingen öka fortare än beräknat. Prognos årligen avvecklade vindkraftverk framtid vid antagande om 20 års livslängd (antal, ) CAGR 17% Andrahandsmarknad Låga elpriser i Sverige har öppnat upp för försäljning av begagnade vindkraftverk med till exempel mindre kapacitet till länder så som Irland där elproduktionen är mer lönsam. Intresset för andrahandsmarknaden för vindkraftverk kommer huvudsakligen från mer omogna vindkraftsmarknader i Östeuropa och Latinamerika. Vid försäljning står i dagsläget slutkunden för kostnader som demontering och transport vilket leder till kostnadsbesparingar för säljaren Avvecklade vindkraftverk Prognos marknadsstorlek för avvecklade verk ( ) tsek Källa: PwC Analys Marknadsstorlek 22

23 Vindkraftsmarknaden

24 Kontakta oss för mer information! Anna Elmfeldt Carl-Wilhelm Levert Christer Bois PwC Sverige är marknadsledande inom revision, redovisning, skatte- och affärsrådgivning med medarbetare och verksamhet på 100 orter runt om i landet. Med erfarenhet och unik branschkunskap utvecklar vi värden för våra kunder vilka utgörs av globala företag, svenska storföretag och organisationer, mindre och medelstora, främst lokala företag samt den offentliga sektorn. PwC Sverige drivs som en självständig och oberoende juridisk enhet. Vi ingår i det globala nätverket PwC och delar våra kunskaper, erfarenheter och lösningar med medarbetare i 157 länder för att utveckla nya perspektiv och praktiska råd. Läs mer på

Årsstämma Anförande av Lars Larsson, tf VD Fredrik Samuelsson, Ekonomichef Britta Ersman, IR- och Finanschef

Årsstämma Anförande av Lars Larsson, tf VD Fredrik Samuelsson, Ekonomichef Britta Ersman, IR- och Finanschef Årsstämma 2016-06-01 Anförande av Lars Larsson, tf VD Fredrik Samuelsson, Ekonomichef Britta Ersman, IR- och Finanschef 1 Lars Larsson, tf VD Rabbalshede Kraft juni 2015 Göteborg Energi AB Vattenfall 2

Läs mer

Windcap Fond 2 AB Halvårsrapport

Windcap Fond 2 AB Halvårsrapport Windcap Fond 2 AB Halvårsrapport 2011-06-30 Högre elproduktion, intäkter och resultat i intressebolaget än föregående år. Nedskrivning på innehavet av elcertifikat pga sjunkande elcertifikatpriser. Nyemission

Läs mer

Årsstämma 2015 Halmstad den 5 maj

Årsstämma 2015 Halmstad den 5 maj Årsstämma 2015 Halmstad den 5 maj Årets händelser i sammandrag Året präglades av konsolidering av den egna verksamheten samt justerad affärsmodell (omställning till att också sälja, bygga och förvalta

Läs mer

Vindkraft. Varför? Finns det behov? Finns det ekonomi i vindkraft? Samverkan ett recept till framgång!

Vindkraft. Varför? Finns det behov? Finns det ekonomi i vindkraft? Samverkan ett recept till framgång! Vindkraft Varför? Finns det behov? Finns det ekonomi i vindkraft? Samverkan ett recept till framgång! Klimatförändring är ett faktum V i t ä n k e r p å m o r g o n d a g e n s e n e r g i b e h o v -

Läs mer

Windcap Fond 1 AB. Halvårsrapport

Windcap Fond 1 AB. Halvårsrapport Windcap Fond 1 AB Koncern Halvårsrapport 2010-06-30 Periodens utveckling i sammandrag Intäkterna uppgick till 6 242 kkr Rörelseresultat uppgick till 4765 kkr Avskrivningarna uppgick till -3863 kkr och

Läs mer

framtidens energikälla Stora Aktie och Fonddagen i Göteborg 22 november Thomas Linnard VD Rabbalshede Kraft thomas.linnard@rabbalshedekraft.

framtidens energikälla Stora Aktie och Fonddagen i Göteborg 22 november Thomas Linnard VD Rabbalshede Kraft thomas.linnard@rabbalshedekraft. framtidens energikälla framtidens energikälla Stora Aktie och Fonddagen i Göteborg 22 november Thomas Linnard VD Rabbalshede Kraft thomas.linnard@rabbalshedekraft.se Historik Vindpark Kil (8 MW) i Tanums

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 6 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 DELÅRSRAPPORT För perioden 2008-09-01 2008-11-30 (3 månader) KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och dotterbolagen

Läs mer

Windcap Fond 2 AB Halvårsrapport

Windcap Fond 2 AB Halvårsrapport Windcap Fond 2 AB Halvårsrapport 2010-06-30 Periodens utveckling i sammandrag (exklusive intressebolag) Intäkterna uppgick till 147 kkr Rörelseresultat uppgick till -131 kkr Resultatet före skatt och minoritetens

Läs mer

LATHUND olika begrepp som förekommer i branschen

LATHUND olika begrepp som förekommer i branschen LATHUND olika begrepp som förekommer i branschen Januari 2010 Siffror 1 TWh = 1 000 GWh = 1 000 000 MWh = 1 000 000 000 kwh Sveriges totala elproduktionseffekt år 2009 = cirka 34 000 MW Sveriges sammanlagda

Läs mer

Vindkraftsfond Windcap D I R E K T I N V E S T E R I N G I N O R D I S K V I N D K R A F T

Vindkraftsfond Windcap D I R E K T I N V E S T E R I N G I N O R D I S K V I N D K R A F T Vindkraftsfond Windcap D I R E K T I N V E S T E R I N G I N O R D I S K V I N D K R A F T Låg korrelation med aktiemarknaden. Etisk, hållbar och lönsam placering. Vindkraftsfond E N M I L J Ö V Ä N L

Läs mer

Qvinnovindar Falbygden

Qvinnovindar Falbygden ENERGIFAKTA Qvinnovindar Falbygden Ett engagemang för kvinnligt företagande och hot om uranbrytning på Falbygden var två skäl till Qvinnovindars bildande. Wanja Wallemyr, initiativtagare till Qvinnovindar

Läs mer

Ägarmodeller för vindkraft - så blir nya aktörer energiproducenter. så har nya aktörer blivit energiproducenter

Ägarmodeller för vindkraft - så blir nya aktörer energiproducenter. så har nya aktörer blivit energiproducenter Ägarmodeller för vindkraft - så blir nya aktörer energiproducenter så har nya aktörer blivit energiproducenter Presentation Författare Vindkraft i teori och praktik, m.fl. Lärare Högskolan på Gotland SLU

Läs mer

Arise Windpower AB. Årsstämma 25 april 2012

Arise Windpower AB. Årsstämma 25 april 2012 Arise Windpower AB Årsstämma 25 april 212 Q1-9 Q2-9 Q3-9 Q4-9 Q1-1 Q2-1 Q3-1 Q4-1 Q1-11 Q2-11 Q3-11 Q4-11 212 213 214 År 211 i sammandrag Avgörande händelser 211 Realiserad intäkt Installerat och driftsatt

Läs mer

Solenergi och vindkraft i energisystemet

Solenergi och vindkraft i energisystemet Solenergi och vindkraft i energisystemet Skånes Vindkraftsakademi Malmö 18 Mars 2015 Martin Lindholm New Technology & Innovation Manager E.ON Climate & Renewables Agenda Introduktion Technology & Innovation

Läs mer

Vindkraft. En investering i framtiden

Vindkraft. En investering i framtiden Vindkraft En investering i framtiden Att som företag eller privatperson investera i vindkraft är säkert och lönsamt. Företagspresentation GoldWind är en ekonomisk förening som investerar i förnyelsebar

Läs mer

2014-04-28. Landstinget Blekinge. Planerad effektminskning i Rocknebys vindkraftverk Köp av 2/8-dels vindkraftverk Ekonomiska kalkyler

2014-04-28. Landstinget Blekinge. Planerad effektminskning i Rocknebys vindkraftverk Köp av 2/8-dels vindkraftverk Ekonomiska kalkyler 2014-04-28 Landstinget Blekinge Planerad effektminskning i Rocknebys vindkraftverk Köp av 2/8-dels vindkraftverk Ekonomiska kalkyler 2 Elproduktion från vindkraft Bakgrund Landstinget Blekinge är delägare

Läs mer

Framtida prisskillnader mellan elområden 2012-06-12

Framtida prisskillnader mellan elområden 2012-06-12 Framtida prisskillnader mellan elområden 2012-06-12 Modity Energy Trading Energihandel som skapar kundvärden Modity ska vara en attraktiv och självklar motpart i alla former av bilateral och marknadsbaserad

Läs mer

Problemstillinger knyttet til et norsk/svensk elsertifikatmarked. Martin Johansson

Problemstillinger knyttet til et norsk/svensk elsertifikatmarked. Martin Johansson Problemstillinger knyttet til et norsk/svensk elsertifikatmarked Martin Johansson Energimyndigheten Enheten för operativa styrmedel Energidagarna i Oslo den 14 oktober Historik Elcertifikat infördes den

Läs mer

Gemensam elcertifikatmarknaden med Norge

Gemensam elcertifikatmarknaden med Norge Gemensam elcertifikatmarknaden med Norge Roger Östberg Analysavdelningen Energimyndigheten NORWEA, Oslo 2011-03-30 Gemensam elcertifikatmarknad med Norge - historik och pågående process Elcertifikatsystemet

Läs mer

Erbjudande om delägande i Nordanstig Vind AB

Erbjudande om delägande i Nordanstig Vind AB Erbjudande om delägande i Nordanstig Vind AB Eolus Vind AB (publ) Eolus Vind AB är Sveriges ledande vindkraftprojektör med branschens längsta erfarenhet. Vi projekterar, uppför, säljer och förvaltar vindkraftanläggningar

Läs mer

Windcap Fond 2 AB Halvårsrapport

Windcap Fond 2 AB Halvårsrapport Windcap Fond 2 AB Halvårsrapport 2013-06-30 Omsättningen har ökat i och med försäljningen av aktierna i intressebolagskoncernen TVKF 1 AB som istället ersatts av direkt ägda hel- och delägda vindkraftverk.

Läs mer

Vindkraft - ekonomi. Sara Fogelström 2013-03-26

Vindkraft - ekonomi. Sara Fogelström 2013-03-26 Vindkraft - ekonomi Sara Fogelström 2013-03-26 Ekonomi Intäkter: Försäljning av el på Nord Pool Försäljning av elcertifikat Elpris Spotpris Fleråriga avtal 40 öre/kwh Elcertifikat Elcertifikatsystemet

Läs mer

Kvittning av egenproducerad el

Kvittning av egenproducerad el Sveriges Kommuner och Landsting 118 82 Stockholm Kvittning av egenproducerad el Sollentuna kommun föreslår att Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) driver frågan om kvittning av egenproducerad el och

Läs mer

VINDKRAFTINVESTERINGAR

VINDKRAFTINVESTERINGAR VINDKRAFTINVESTERINGAR EN VINDKRAFTBYGGARES SYN PÅ SAKEN Ingvar Svantesson, Eolus Vind AB Eolus Vind AB Tre verksamhetsgrenar Projektering och försäljning av nyckelfärdiga vindkraftanläggningar Förvaltning

Läs mer

Vindpark Töftedalsfjället

Vindpark Töftedalsfjället Vindpark Töftedalsfjället En förnybar energikälla På Töftedalsfjället omvandlas vindenergi till el. Genom att utnyttja en av jordens förnybara energikällor kan vi ta ytterligare ett steg bort från användandet

Läs mer

André Höglund Energimyndigheten Enheten för operativa styrmedel andre.hoglund@energimyndigheten.se

André Höglund Energimyndigheten Enheten för operativa styrmedel andre.hoglund@energimyndigheten.se Förnybar el med Gröna certifikat André Höglund Energimyndigheten Enheten för operativa styrmedel andre.hoglund@energimyndigheten.se Agenda Allmänt om elcertifikatsystemet - hur det fungerar Statistik,

Läs mer

Introduktion LOKALT ÄGD VINDKRAFT 2010-10-22. Tore Wizelius www.vindform.se tore@vindbruk.org Oktober 2010. Presentation. Nätverket för Vindbruk

Introduktion LOKALT ÄGD VINDKRAFT 2010-10-22. Tore Wizelius www.vindform.se tore@vindbruk.org Oktober 2010. Presentation. Nätverket för Vindbruk 2010-10-22 LOKALT ÄGD VINDKRAFT Tore Wizelius www.vindform.se tore@vindbruk.org Oktober 2010 Introduktion Presentation Nätverket för Vindbruk Vindkraftens utveckling globalt och i Sverige Vem äger vindkraft?

Läs mer

Välkomna till Arise Årsstämma 4 maj 2017

Välkomna till Arise Årsstämma 4 maj 2017 Välkomna till Arise Årsstämma 4 maj 2017 Arise i korthet Ledande vindkraftföretag i Sverige Huvudkontor i Halmstad, ~29 anställda Utveckling och byggnation av vindkraftparker Arise aktuella portfölj Egenägd

Läs mer

Presentation - Andra Kvartalet

Presentation - Andra Kvartalet Presentation - Andra Kvartalet Introduktion Utdelning av Momentum Group till aktieägarna är genomförd Syfte med avknoppning 2017 Avknoppning och utdelning till aktieägarna Öka resultattillväxten genom

Läs mer

Windcap Fond 2 AB Halvårsrapport

Windcap Fond 2 AB Halvårsrapport Windcap Fond 2 AB Halvårsrapport 2012-06-30 Trots en fortsatt negativ marknadsutveckling blev resultatet väsentligt bättre än föregående år. Försäljningen av aktierna i den delägda koncernen Triventus

Läs mer

Windcap Fond 1 AB. Halvårsrapport

Windcap Fond 1 AB. Halvårsrapport Windcap Fond 1 AB Koncern Halvårsrapport 2014-06-30 Periodens omsättning och resultat ökade kraftigt jämfört med motsvarande period föregående år vilket till stor del kan härledas till ett positivt utfall

Läs mer

Konsekvenser av höjda kvotnivåer i elcertfikatsystemet på elmarknaden

Konsekvenser av höjda kvotnivåer i elcertfikatsystemet på elmarknaden Konsekvenser av höjda kvotnivåer i elcertfikatsystemet på elmarknaden Harald Klomp Riksdagsseminarium om förnybar el och elmarknaden 14-05-07 14-05-08 1 Mikael Lundin, vd Nordpool, 3 februari 14: - Om

Läs mer

Klimatcertifikat för fordonsbränsle En idéskiss. Nils Andersson, Nilsan Energikonsult AB

Klimatcertifikat för fordonsbränsle En idéskiss. Nils Andersson, Nilsan Energikonsult AB Klimatcertifikat för fordonsbränsle En idéskiss Nils Andersson, Nilsan Energikonsult AB www.nilsan.se Elcertifikat Certifikat Certifikat pris MWh El El pris 2 IEAs granskning av Sveriges Energipolitik

Läs mer

Känslighetsanalys för nuvärdeskalkyl för vindkraft för Sundbyberg stad

Känslighetsanalys för nuvärdeskalkyl för vindkraft för Sundbyberg stad Känslighetsanalys för nuvärdeskalkyl för vindkraft för Sundbyberg stad 1. Bakgrund och syfte Jag har med PM benämnd Nuvärdeskalkyl för vindkraft för Sundbyberg stad daterad 2014-03-13 redovisat utfallet

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 9 DELÅRSRAPPORT För perioden 26-9-1 27-2-28 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda dotterbolagen Kattegatt

Läs mer

Förvärv av vindkraftverk

Förvärv av vindkraftverk KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE Handläggare Datum 2015-04-28 Diarienummer KSN-2014-1682 Kommunstyrelsen Förvärv av vindkraftverk Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att fastlägga

Läs mer

Vindkraft är en baktung investering som behöver elcertifikat under 15 år

Vindkraft är en baktung investering som behöver elcertifikat under 15 år Vindkraft är en baktung investering som behöver elcertifikat under 15 år 2014-01-14 2014-01-16 Page 1 Det som ger oss problem är inte vad vi inte vet utan vad vi är helt övertygade om, men som visar sig

Läs mer

REDEYE - ICM. Industrials, Cleantech and Mining. Börsdagarna, November 2011

REDEYE - ICM. Industrials, Cleantech and Mining. Börsdagarna, November 2011 REDEYE - ICM Industrials, Cleantech and Mining Börsdagarna, November 2011 1 Innehållsförteckning Introduktion till Redeye ICM Översikt sektorn Makro och drivkrafter Värdering Redeyes favoriter 2 Introduktion

Läs mer

Vindkraftsfond Windcap

Vindkraftsfond Windcap Vindkraftsfond Windcap Målavkastning 8 % per år 6 års investeringshorisont Fast kupongränta 6 % per år som alternativ Skattefri utdelning till aktiebolag Dra fördel av en historisk omställning W i n d

Läs mer

Tal Vattenfalls extrastämma

Tal Vattenfalls extrastämma Promemoria 2012-11-27 Finansdepartementet Tal Vattenfalls extrastämma Tack för ordet! Låt mig först säga att den här stämman är viktig; vi kommer idag bestämma de övergripande målen för bolaget samt få

Läs mer

Älvsborgsvind AB (publ)

Älvsborgsvind AB (publ) Delårsrapport för Älvsborgsvind AB (publ) Perioden 2015-01-01-2015-06-30 Älvsborgsvind AB (publ) 1 av 6 Delårsrapport jan-jun 2015, för Älvsborgsvind AB(publ) Styrelsen och verkställande direktören för

Läs mer

LOKALT ÄGD VINDKRAFT. Tore Wizelius www.vindform.se tore@vindbruk.org Mars 2011

LOKALT ÄGD VINDKRAFT. Tore Wizelius www.vindform.se tore@vindbruk.org Mars 2011 LOKALT ÄGD VINDKRAFT Tore Wizelius www.vindform.se tore@vindbruk.org Mars 2011 Introduktion Presentation Nätverket för Vindbruk Vindkraftens utveckling globalt och i Sverige Vem äger vindkraft? Vindkraft

Läs mer

MAGNUS HALL. VD och koncernchef

MAGNUS HALL. VD och koncernchef MAGNUS HALL VD och koncernchef FORTSATT PRESS PÅ ELPRISER Sjunkande efterfrågan på kol i Europa - överkapacitet - låga priser på utsläppsrätter Elpris spot & forward Kolpris spot & forward CO 2 spot &

Läs mer

ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010

ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010 ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010 eworks adresserbara marknad Marknaden för IT-tjänster i Norden 2010 uppgår till 200 GSEK enligt IDC Därav bedöms 60 GSEK

Läs mer

Ger vindkraften någon nytta?

Ger vindkraften någon nytta? Ger vindkraften någon nytta? Fredrik Dolff och Henrik Aleryd Noden för Näringslivs- och affärsutveckling, Nätverket för vindbruk Nätverket för vindbruk Nätverket för vindbruk sprider kunskap och information

Läs mer

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013 Ökad omsättning Perioden januari mars Omsättningen ökade till 61,9 MSEK (58,7), vilket ger en tillväxt om 6 % Rörelseresultatet uppgick till 4,3 MSEK (4,5) vilket ger en rörelsemarginal om 6,9 % (7,7)

Läs mer

Ett svensk-norskt elcertifikatsystem. Kjell Jansson Svensk Energi

Ett svensk-norskt elcertifikatsystem. Kjell Jansson Svensk Energi Ett svensk-norskt elcertifikatsystem Kjell Jansson Svensk Energi Alltid i fokus 2 3 155 000 GWh Elanvändningen i Sverige 1990- (rullande 12-månadersvärde) (december) 153 000 Total förbrukning inkl. förluster

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Januari juni 2006 jämfört med samma period 2005 Stark kundtillväxt och förstärkt position på den svenska marknaden. Den norska

Läs mer

Delårsrapport januari - juni 2006. VD Claes-Göran Sylvén

Delårsrapport januari - juni 2006. VD Claes-Göran Sylvén Delårsrapport januari - juni 2006 VD Claes-Göran Sylvén Vision Hakon Invest ska med ägandet i ICA AB som bas vara ett av Nordens ledande bolag som investerar inom handelsområdet Vi ska vara den naturliga

Läs mer

Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden.

Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden. Delårsrapport januari - september 2008 Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden. Rörelseresultatet uppgick till 0,9 MSEK (1,8) för kvartalet och

Läs mer

Gemensam elcertifikatmarknad Sverige - Norge

Gemensam elcertifikatmarknad Sverige - Norge Gemensam elcertifikatmarknad Sverige - Norge Roger Östberg Energimyndigheten Enheten för operativa styrmedel ZERO10 23 nov. 2010 Energiutblick Den 15-17 mars 2011 håller Energimyndigheten en nordisk energikonferens

Läs mer

Motion till årsstämman O2 Ekonomisk förening 2015

Motion till årsstämman O2 Ekonomisk förening 2015 Förslag till förbättring av Andelstorget. Vid föreningsstämmorna 2013 och 2014 motionerades om förmedling av andelar i föreningen. 2013 års motion bifölls vilket hittills resulterat i att en kolumn med

Läs mer

Teknik- och kostnadsutvecklingen av vindkraft - Vindkraften Viktig Energikälla -

Teknik- och kostnadsutvecklingen av vindkraft - Vindkraften Viktig Energikälla - Teknik- och kostnadsutvecklingen av vindkraft - Vindkraften Viktig Energikälla - Fredrik Dolff Noden för näringslivs- och affärsutveckling Västra Götalandsregionen, Miljösavdelningen 010-441 40 33 fredrik.dahlstrom.dolff@vgregion.se

Läs mer

Elcertifikat återhämtning eller kollaps? Några slutsatser

Elcertifikat återhämtning eller kollaps? Några slutsatser Elcertifikat återhämtning eller kollaps? Några slutsatser Elcertifikatsystemet har varit ett lyckat system som bidragit till förnybar kraft till låg kostnad. Ambitionshöjningen som ökar målet med 2 TWh

Läs mer

Erfarenheter från det svenska elcertifikatsystemet Erfaringer fra Sverige med grønne sertifikat

Erfarenheter från det svenska elcertifikatsystemet Erfaringer fra Sverige med grønne sertifikat Erfarenheter från det svenska elcertifikatsystemet Erfaringer fra Sverige med grønne sertifikat Anna Bergek Linköpings universitet & UiO Presentationen är baserad på en rapport till Finansdepartementets

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 september 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Delårsrapport 1 januari 30 september 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) 1 Delårsrapport 1 januari 30 september 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Juli - september 2006 jämfört med samma period föregående år Nettoomsättningen ökade med 142% till 14,9 MSEK (6,1). Rörelseresultatet

Läs mer

Vindkra( förutsä0ningar och ekonomi

Vindkra( förutsä0ningar och ekonomi Vindkra( förutsä0ningar och ekonomi Storlek E0 2 MW vindkra(verk har en tornhöjd på 80-100 meter och en rotordiameter på 80-100 meter De största verk som är i kommersiell dri( i Sverige har e0 100 meter

Läs mer

2014-06-10. Sänk din elkostnad med vindkraft

2014-06-10. Sänk din elkostnad med vindkraft Sänk din elkostnad med vindkraft 1 Innehåll 1. Om OX2 2. Drivkrafter på marknaden 3. Varför vindkraft? 4. Case 5. Struktur 5. Vindkraftsprojektet Rödstahöjden 2 OM OX2 Projekterade vindkraftverk: Ca 500

Läs mer

Samhällsbyggnadsenheten Ledningskontoret 2009-06-09. Samhällsekonomiska effekter vid en utbyggnad av vindkraften

Samhällsbyggnadsenheten Ledningskontoret 2009-06-09. Samhällsekonomiska effekter vid en utbyggnad av vindkraften Samhällsbyggnadsenheten Ledningskontoret 2009-06-09 Samhällsekonomiska effekter vid en utbyggnad av vindkraften Innehållsförteckning Inledning... 3 Bakgrund... 3 Syfte... 3 Avgränsningar... 3 Målsättning

Läs mer

Header. Body Text. Svensk vindkraftförening. Ideell förening med ca 2000 medlemmar. Verkar för en långsiktigt hållbar vindkraftanvändning

Header. Body Text. Svensk vindkraftförening. Ideell förening med ca 2000 medlemmar. Verkar för en långsiktigt hållbar vindkraftanvändning Innehåll: Vad är en andel vindkraft? Olika sätt att bli andelsägare Starta ett vindkraftskooperativ Olika modeller för vindkooperativ Köpa vindkraftverk Uttagsskatten, vad hände? Om du vill veta mer...

Läs mer

Årsstämma Halmstad 3 maj

Årsstämma Halmstad 3 maj Årsstämma 2016 Halmstad 3 maj El- och elcertifikatpriser SEK/MWh 500 450 400 350 300 250 200 150 100 50 0 jan-15 feb-15 mar-15 apr-15 maj-15 jun-15 jul-15 aug-15 sep-15 okt-15 nov-15 dec-15 jan-16 feb-16

Läs mer

Lokal vindkraftsatsning i Uppvidinge.

Lokal vindkraftsatsning i Uppvidinge. Lokal vindkraftsatsning i Uppvidinge. Fyra markägare från bygden har tillsammans med prästlönetillgångar i Växjö stift bildat UppVind ekonomisk förening som avser att uppföra nio vindkraftverk norr och

Läs mer

EOLUS VIND AB. Vindkraftseminarium Falköping 2010-02-19

EOLUS VIND AB. Vindkraftseminarium Falköping 2010-02-19 EOLUS VIND AB Vindkraftseminarium Falköping 2010-02-19 EOLUS VIND AB Bildat 1990 Har etablerat fler än 200 vindkraftverk Ca 35 anställda Kontor i Hässleholm, Vårgårda, Falun, Halmstad, Motala och Sundsvall.

Läs mer

Klimatcertifikat för grönare transporter. Gävle-Dala Drivmedelskonvent, Borlänge Torsdagen den 20 mars, 2104

Klimatcertifikat för grönare transporter. Gävle-Dala Drivmedelskonvent, Borlänge Torsdagen den 20 mars, 2104 Klimatcertifikat för grönare transporter Gävle-Dala Drivmedelskonvent, Borlänge Torsdagen den 20 mars, 2104 Inledande frågor Kvotplikten är här för att stanna hur kan den utformas för att gynna biobränslen

Läs mer

Bokslutskommuniké Jan Dec 2013 21 februari 2014

Bokslutskommuniké Jan Dec 2013 21 februari 2014 Bokslutskommuniké Jan Dec 2013 21 februari 2014 Göran Brorsson VD och Koncernchef 2013 ett bra år Styrelsen föreslår en utdelning på 2:00 kr/aktie (1:00) Koncernen Okt-dec Okt-dec Jan-dec Jan-dec 2013

Läs mer

Vindkraften från verksamhetsidkarnas synvinkel. Anders Stenberg, Anni Mikkonen Finska Vindkraftföreningen r.f. Helsingfors, 25.10.

Vindkraften från verksamhetsidkarnas synvinkel. Anders Stenberg, Anni Mikkonen Finska Vindkraftföreningen r.f. Helsingfors, 25.10. Vindkraften från verksamhetsidkarnas synvinkel Anders Stenberg, Anni Mikkonen Finska Vindkraftföreningen r.f. Helsingfors, 25.10.2011 Finska Vindkraftföreningen r.f. Föreningen grundades 1988 Samarbete

Läs mer

Försäljning av vindenergi från Vindpark Stamåsen

Försäljning av vindenergi från Vindpark Stamåsen Erbjudandet gäller till och med 1 december 2013. Försäljning av vindenergi från Vindpark Stamåsen Statkraft SCA Vind AB Investera i förnybar energi och påverka dina elkostnader Nu kan du som har elabonnemang

Läs mer

Ett svensk-norskt elcertifikatsystem. Kjell Jansson Svensk Energi

Ett svensk-norskt elcertifikatsystem. Kjell Jansson Svensk Energi Ett svensk-norskt elcertifikatsystem Kjell Jansson Svensk Energi Alltid i fokus 2 3 155 000 153 000 151 000 GWh Elanvändningen i Sverige 1990- (rullande 12-månadersvärde) Total förbrukning inkl. förluster

Läs mer

SVEBIO Svenska Bioenergiföreningen /Kjell Andersson REMISSYTTRANDE N2014/734/E

SVEBIO Svenska Bioenergiföreningen /Kjell Andersson REMISSYTTRANDE N2014/734/E SVEBIO Svenska Bioenergiföreningen /Kjell Andersson 2014-05- 16 REMISSYTTRANDE N2014/734/E Till Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Remissyttrande över Energimyndighetens uppdragsredovisning Kontrollstation

Läs mer

Windcap Vindkraftverksfond

Windcap Vindkraftverksfond Windcap Vindkraftverksfond DIREKTINVESTERING I SVENSK VINDKRAFT Ingen korrelation med aktiemarknaden. Etisk, hållbar och lönsam placering. CN = Sven Eric Persson, C = SE, O = AnalysInvest, OU = 070-249

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 Insplanets resultat och omsättning utvecklas fortsatt starkt > Nettoomsättningen ökade med 180 procent till 23 974 (8 567) TSEK. > Rörelseresultatet förbättrades

Läs mer

Prisdiskussioner och Moditys senaste prognoser

Prisdiskussioner och Moditys senaste prognoser 2014-11-14 Prisdiskussioner och Moditys senaste prognoser Inledning I detta månadsbrev har vi delat upp prisdiskussionen i tre delar; kort sikt (Q1-15), medellång sikt (år 2015) samt lång sikt. För analysen

Läs mer

LOKALT ÄGD VINDKRAFT. Tore Wizelius www.vindform.se tore@vindbruk.org November 2011

LOKALT ÄGD VINDKRAFT. Tore Wizelius www.vindform.se tore@vindbruk.org November 2011 LOKALT ÄGD VINDKRAFT Tore Wizelius www.vindform.se tore@vindbruk.org November 2011 Introduktion Presentation Nätverket för Vindbruk Vindkraftens utveckling globalt och i Sverige Vem äger vindkraft? Vindkraft

Läs mer

Kartläggning av, med stöd från sysselsättningseffekter från vindkraft företagens syn på potential, hinder & möjligheter

Kartläggning av, med stöd från sysselsättningseffekter från vindkraft företagens syn på potential, hinder & möjligheter Kartläggning av, med stöd från sysselsättningseffekter från vindkraft företagens syn på potential, hinder & möjligheter En rapport från nätverket Power Väst som drivs i samarbete mellan Västra Götalandsregionen,

Läs mer

Potentialen för gas i energisystemet ELSA WIDDING

Potentialen för gas i energisystemet ELSA WIDDING 1 Potentialen för gas i energisystemet ELSA WIDDING 2 Hur kommer prisutvecklingen att se ut fram till 2025? Rapporten 3 Tar utgångspunkt i nuläget på elmarknaden i Norden och ambitionen att ställa om energisystemet

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011 Fortsatt stark utveckling Tredje kvartalet Intäkterna ökade med 20 procent till 23,3 (19,4) MSEK. Rörelseresultatet ökade med 25 procent till 6,1

Läs mer

Investeringsenkät 2009

Investeringsenkät 2009 SVE1 v1. 5-12-22 SVENSK ENERGI - SWEDENERGY - AB Produktion Folke Sjöbohm 8-677 26 97, 7-419 26 97 folke.sjobohm@svenskenergi.se PROMEMORIA 1 (9) Datum 9-6-8 Investeringsenkät 9 Sammanfattning Energiinvesteringar

Läs mer

VÄTTERBYGDENS VINDKONSORTIUM

VÄTTERBYGDENS VINDKONSORTIUM VÄTTERBYGDENS VINDKONSORTIUM Erbjudande om delägarskap i vindkraftanläggningar preliminär version 1 september 2014 Vätterbygdens Vindkraftkonsortium Vindkraft-Gruppen Eric Paulsson och Gunnar Paulsson,

Läs mer

2013-01-01-2013-06-30

2013-01-01-2013-06-30 Delårsrapport för Älvsborgsvind AB (publ) Perioden 2013-01-01-2013-06-30 Älvsborgsvind AB (publ) 1 av 5 Delårsrapport, jan-jun 2013, för Älvsborgsvind AB(publ) Styrelsen och verkställande direktören för

Läs mer

Stockholm 2008-10-22. Jan Bengtsson VD Uniflex

Stockholm 2008-10-22. Jan Bengtsson VD Uniflex Stockholm 2008-10-22 Jan Bengtsson VD Uniflex Uniflexaktien 2008-10-22 3 368 000 Aktier Börskurs 80 kr = 270 MSEK Uthyrning och rekrytering av personal Yrkesområden 1. Industri 2. Lager 3. El & Tele 4.

Läs mer

Mekonomen Group. januari - december 2013. 13 februari 2014

Mekonomen Group. januari - december 2013. 13 februari 2014 Mekonomen Group januari - december 2013 13 februari 2014 Januari december 2013 Intäkter: 5 863 MSEK (5 426) Försäljningen i jämförbara enheter var oförändrad EBITA: 626 MSEK (602) EBITA-marginal: 11 procent

Läs mer

Årsstämma 2014. Jan Johansson, vd och koncernchef

Årsstämma 2014. Jan Johansson, vd och koncernchef Årsstämma 2014 Jan Johansson, vd och koncernchef SCA-koncernen Ett ledande globalt hygien- och skogsindustriföretag Nettoomsättning: 93* miljarder SEK Idag 44 000 medarbetare Försäljning i cirka 100 länder

Läs mer

Förutsättningar för vindkraft

Förutsättningar för vindkraft Mats Håkansson affärsutveckling AB Förutsättningar för vindkraft Rapport utförd på uppdrag av Sundbybergs stad Mats Håkansson Tel +46 40 49 65 00 Mobil +46 705 65 31 00 mh@affu.se www.affu.se 1. Bakgrund...

Läs mer

Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014. Perioden oktober-december. Perioden januari december

Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014. Perioden oktober-december. Perioden januari december Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014 Perioden oktober-december Omsättningen uppgick till 79,0 MSEK (70,3), vilket motsvarar en tillväxt med 12,4 % Rörelseresultatet uppgick till 7,5 MSEK (8,2)

Läs mer

Vindkraftutbyggnadförutsättningar

Vindkraftutbyggnadförutsättningar Vindkraftutbyggnadförutsättningar och prognos Svensk Vindenergi 2015-09-29 Tomas Hallberg Agenda Statistik och prognos Förutsättningar Styrmedel Nätinfrastruktur Vikande lönsamhet Goda vindlägen Vind 2015

Läs mer

VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november

VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november Poolia AB Poolia har halverat förlusttakten från föregående år. Det förbättrade rörelseresultatet visar att koncernens

Läs mer

Läget på elmarknaden Vecka 18. Veckan i korthet. Ansvarig: Jens Lundgren jens.lundgren@ei.se

Läget på elmarknaden Vecka 18. Veckan i korthet. Ansvarig: Jens Lundgren jens.lundgren@ei.se 1 (12) Läget på elmarknaden Vecka 18 Ansvarig: Jens Lundgren jens.lundgren@ei.se Veckan i korthet Under vecka 18 har vårfloden fortsatt i både Sverige och Norge. Samtidigt börjar den svenska kärnkraften

Läs mer

Läget på elmarknaden Vecka 43. Veckan i korthet. Ansvarig: Lovisa Elfman

Läget på elmarknaden Vecka 43. Veckan i korthet. Ansvarig: Lovisa Elfman 1 (11) Läget på elmarknaden Vecka 43 Ansvarig: Lovisa Elfman lovisa.elfman@ei.se Veckan i korthet Mildare väderlek och nederbörd ledde till fallande priser på den nordiska spotmarknaden. Även på den finansiella

Läs mer

Mervind i kommunerna. www.dalavind.se

Mervind i kommunerna. www.dalavind.se Mervind i kommunerna Niklas Lundaahl Vindkraftansvarig, Dala Kraft AB Projektledare, Dala Vind AB Kommunikationsråd, Svensk Vindenergi Styrelseuppdrag Vindela Ekonomisk förening Fjällbergsvind Ekonomisk

Läs mer

Förnyelsebar Energi I AB

Förnyelsebar Energi I AB O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Förnyelsebar Energi I AB Kvartalsrapport juni 2015 INNEHÅLL Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Allmänt om bolaget 6 Om rapporten

Läs mer

Behov av vindkrafttekniker för perioden 2015-2019

Behov av vindkrafttekniker för perioden 2015-2019 Foto: Fredrik Axelsson Behov av vindkrafttekniker för perioden 2015-2019 Service, drift och underhållsarbete i torn & turbin på vindkraftverk i Sverige, noden för arbetskraftförsörjning, drift och underhåll

Läs mer

Poolia ökar lönsamheten och visar god tillväxt i samtliga länder

Poolia ökar lönsamheten och visar god tillväxt i samtliga länder Pressinformation den 5 maj 2006 Poolia ökar lönsamheten och visar god tillväxt i samtliga länder Pooliakoncernens omsättning för första kvartalet uppgick till 295,2 Mkr, vilket innebär en tillväxt på 31%

Läs mer

PostNord januari-mars 2012 Stora omställningar i fortsatt utmanande marknad 2012-05-10

PostNord januari-mars 2012 Stora omställningar i fortsatt utmanande marknad 2012-05-10 PostNord januari-mars 212 Stora omställningar i fortsatt utmanande marknad 212-5-1 Finansiell översikt Finansiell översikt jan-mar MSEK Q1 212 Q1 211 Förändring Rörelsens intäkter* 1 51 1 7-19 ±% Rörelsens

Läs mer

En rapport från Villaägarnas Riksförbund

En rapport från Villaägarnas Riksförbund VATTENFALLS VINST Q1 2009 En rapport från Villaägarnas Riksförbund 2009-04-29 Denna rapport är framtagen av Villaägarnas Riksförbund för att belysa de stora elbolagens vinster. Rapporten är framtagen med

Läs mer

Ökad orderingång noteras. Perioden oktober-december. Perioden januari december. Vd:s kommentar. Bokslutskommuniké 2012

Ökad orderingång noteras. Perioden oktober-december. Perioden januari december. Vd:s kommentar. Bokslutskommuniké 2012 Ökad orderingång noteras Perioden oktober-december Omsättningen uppgick till 58,2 MSEK (60,4), vilket motsvarar en minskning med -3 % Rörelseresultatet uppgick till 4,3 MSEK (6,2) vilket ger en rörelsemarginal

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI 31 DECEMBER 2005

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI 31 DECEMBER 2005 1(5) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI 31 DECEMBER 2005 Bokslutskommunikén i sammanfattning Omsättningen uppgick till 351,3 MSEK (296,6), en ökning med 18,5%. Rörelseresultatet uppgick till 20,2 MSEK (17,7),

Läs mer

Delårsrapport för. Älvsborgsvind AB(publ) Perioden

Delårsrapport för. Älvsborgsvind AB(publ) Perioden 1(6) Delårsrapport för Älvsborgsvind AB(publ) Perioden 2016-01-01-2016-06-30 2(6) Delårsrapport jan jun 2016 för Älvsborgsvind AB(publ) Styrelsen och verkställande direktören för Älvsborgsvind AB(Publ)

Läs mer

Energimarknadsrapport - elmarknaden

Energimarknadsrapport - elmarknaden 2014-02-14 Energimarknadsrapport - elmarknaden Läget på elmarknaden, vecka 7, år 2014 vecka 7, år 2014 2 (19) Sammanfattning Under veckan sjönk nivån i Sveriges vattenmagasin med 3,2 procentenheter och

Läs mer

Tertialbokslut 2 jämte prognos 2 för Kapellskärs Hamn AB

Tertialbokslut 2 jämte prognos 2 för Kapellskärs Hamn AB 6. KAPHAB 2016-09-26 Tertialbokslut 2 jämte prognos 2 för 2016- Kapellskärs Hamn AB Marknaden Som en följd av en ökad osäkerhet i världsekonomin skrev IMF i början av 2016 ner sin prognos för den globala

Läs mer

Omsättningsökning med 29 % och rörelsemarginal över 10 %

Omsättningsökning med 29 % och rörelsemarginal över 10 % Omsättningsökning med 29 % och rörelsemarginal över 10 % Perioden juli - sep Omsättningen uppgick till 69,7 MSEK (54,2), vilket motsvarar en tillväxt på 29,0 % Rörelseresultatet uppgick till 7,2 MSEK (4,7)

Läs mer