SEKTORN FÖR SOCIALTJÄNST

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SEKTORN FÖR SOCIALTJÄNST"

Transkript

1 SEKTORN FÖR SOCIALTJÄNST Sektorschef Lena Lager Medicinskt ansvarig sjuksköterska, MAS Administration Funktionshinder Vård och omsorg Hälsa och bistånd Kvalitet och utveckling Individ- och familjeomsorg Administrativ chef Jonas Lundqvist Verksamhetschef Vakant Verksamhetschef Tina Forsgren Verksamhetschef Carina Fransson Sektorn för socialtjänst har som uppdrag att bidra till goda livsvillkor hela livet för människor som vistas i Härryda kommun, genom att erbjuda äldreomsorg, omsorg om funktionsnedsatta, individ- och familjeomsorg, kommunal hälso- och sjukvård och arbetsmarknadsåtgärder. Politiskt fastställda mål Kommunfullmäktige har fastställt inriktningsmål för verksamheterna Vård och Omsorg, Individoch familjeomsorg, Funktionshinder samt Hälsa och bistånd. Kommunstyrelsen har fastställt verksamhetsmål för samtliga verksamheter. Dessa har under reviderats för Individ och Familjeomsorg, och nya verksamhetsmål har tagit fram för Hälsa och bistånd. Under har även nya förvaltningsövergripande mål tagits fram för alkohol, dopning, tobak och spel (ANDTS). 64

2 Resultatbudget/plan, sektorn totalt Belopp, tkr Taxor och avgifter Hyror och arrende Bidrag Fsg av verksamhet Övriga intäkter Summa intäkter Lönekostnader m.m Bidrag och köp av huvudverksamhet Lokalkostnader Avskrivning, internränta Övriga kostnader Summa kostnader Nettokostnader Fastställd budget/plan för sektorn innebär en nettokostnadsökning om 49,3 mkr under planperioden, jämfört med budget. De största förändringarna under planperioden består av: - En planeringsledare anställs för att leda arbetet med effektiv vikarieanskaffning - För uppbyggnad av socialtjänstkompetens i kommunens gemensamma kontaktcenter avsätts 2 årsarbetare - Förstärkningar inom familjerätt samt för barn och unga och ensamkommande flyktingbarn - Förstärkt budget avseende ekonomiskt bistånd - Bostadsfrågan är högaktuell inom verksamheten för funktionshinder. Landvetter bostad med särskild service senareläggs medan Enebacken servicebostad och Båtmanstorpets gruppbostad tas i drift under för att möta upp behovet av bostäder inom målgruppen - Ny daglig verksamhet med 15 platser startas under perioden - Kreativt center tas tillbaka som kommunal verksamhet för personer med psykiska funktionshinder - Tillbyggnad av Bygårdens äldreboende i två etapper, totalt 21 nya lägenheter - Avdelningen i malpåse på Ekdalagårdens äldreboende beräknas öppna igen först under hösten - Ytterligare tillskott enligt plan till Vård och omsorg i samband med ny författning bedöms inte längre som nödvändigt och återlämnas därför - lagda förstärkningar till hemtjänst och personlig assistans minskas något då verksamheten ser en mindre volymökning än tidigare - Utökning av resurser till hälso- och sjukvårdspersonal i paritet med utbyggnad av verksamheter inom Vård och omsorg och Funktionshinder 65

3 Fördelning av bruttokostnader Ledning och administration 3% Vård och omsorg 38% Individ- och familjeomsorg & Funktionshinder 36% Hälsa & Bistånd 23% Investeringsbudget/plan 2019, sektorn totalt Belopp, tkr Summa Sektor för Socialtjänst Inkomst Utgift Netto I investeringsbudgeten finns anslag för IT-investeringar, arbetsmiljöåtgärder, reinvesteringar (förnyelse av inventarier) samt investeringar i anknytning till de objekt som finns upptagna i lokalresursplan Investeringsbudgeten redovisas i sin helhet i bilaga 1. 66

4 Ledning och administration LEDNING OCH ADMINISTRATION Beskrivning Ledningen har i uppdrag att leda och samordna sektorns olika verksamheter och företräda sektorn internt och externt. Sektorns ledning består av sektorschef, verksamhetschefer och administrativ chef. Dessa ingår också i sektorns ledningsgrupp, som ska ge stöd i beslutsfattande, verkställighet och ledarroller så att socialtjänstens chefer och stab uthålligt klarar sina uppdrag och mål. Inom ledning och administration finns Medicinskt ansvarig sjuksköterska, MAS, och medicinskt ansvarig för rehabilitering, MAR. Det medicinska ansvaret omfattar hälso- och sjukvård, habilitering och rehabilitering upp till sjuksköterske-, sjukgymnast- och arbetsterapeutnivå och har som målsättning att kommuninvånarna ska få en säker och ändamålsenlig hälso- och sjukvård av god kvalitet inom kommunens ansvar enligt hälso- och sjukvårdslagen. Socialtjänstens administration svarar för sektorsövergripande uppgifter, inom bland annat arkiv och diarieföring, tillstånd och tillsyn, ekonomi, IT, lokalplanering, utredning, utveckling och kvalitetsarbete, samt nämndadministration för sociala myndighetsnämnden. Ekonomi Belopp, tkr Ledning och administration Intäkt Kostnad Netto Verksamhetens budget består av medel för personal och verksamhet inom Ledning och administration samt vissa sektorsgemensamma kostnader inom IT-området. Under har en arbetsgrupp med representanter från både arbetsgivare och arbetstagare utrett möjligheterna till en effektivare vikarieanskaffning inom sektorn, och i budget för ledning och administration finns från och med resurser avsatta för att implementera och driva en organisation för detta. Utökningen förväntas leda till bland annat ökad kontinuitet för brukarna, bättre ekonomi genom ett bättre resursutnyttjande, ökade sysselsättningsgrader samt färre visstidsanställningar. en innehåller även en förstärkning med 0,75 årsarbetare arkivhandläggare för att säkra sektorns arkivhantering, samt medel för fortsatt arbete med e-hälsa inom sektorn. För uppbyggnad av socialtjänstkompetens i kommunens gemensamma kontaktcenter avsätts 2,0 årsarbetare. 67

5 Individ- och familjeomsorg och funktionshinder INDIVID- OCH FAMILJEOMSORG OCH FUNKTIONSHINDER Uppdrag Samhällets insatser till stöd för enskilda inriktas på generella, allmänna och individinriktade insatser. Socialtjänstens Individ- och familjeomsorg (IFO) har till uppgift att utreda, skydda, stödja och hjälpa samt ge service till utsatta personer i kommunen. Det gäller framför allt individuellt inriktade insatser mot barn och unga och deras familjer, personer i behov av försörjningsstöd och arbetsträning, personer med missbruks- eller beroendeproblematik samt personer med olika former av psykosocial ohälsa. Socialtjänsten har ett uttalat ansvar för personer utsatta för våld i nära relationer samt brottoffer och närstående. Det stöd socialtjänsten förmedlar ska vara ett komplement till den enskildes egna resurser, och ges företrädesvis frivilligt men även utan den enskildes samtycke. IFO erbjuder personer som uppbär försörjningsstöd arbetsmarknadsinsatser eller träning för att öka möjligheten till återgång i arbete. IFO erbjuder också gruppverksamhet för barn i behov av särskilt stöd, föräldrastöd på familjecentraler och i gruppverksamhet samt rådgivning vid riskbruk av alkohol eller droger. IFO:s verksamheter är: ekonomiskt bistånd, flyktingmottagande, resursenhet vid biståndsbeslut eller som serviceinsats och familjerådgivning. IFO har en utredningsenhet och familjerätt inklusive samarbetssamtal, faderskapsfastställelse, familjehemsgrupp och mottagande av ensamkommande asylsökande barn, socialt arbete för vuxna inklusive boendestöd, arbetsmarknadsåtgärder samt förebyggande arbete. Verksamheten regleras främst av socialtjänstlagen (SoL), lagen om vård av unga (LVU), lagen med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare (LUL), lagen om vård av vuxna missbrukare (LVM), föräldrabalken (FB), etableringslagen samt sekretesslagen. Verksamheten Funktionshinder regleras främst genom lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), socialtjänstlagen (SoL), hälso- och sjukvårdslagen (HSL) samt assistansersättning enligt kap i socialförsäkringsbalken (SFB). Målsättningen i lagstiftningen är att främja jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet i samhällslivet för personer med funktionsnedsättningar. Målet är att den enskilde ska ges möjligheter att leva ett självständigt liv på samma villkor som andra. Den enskilde ska även tillförsäkras goda levnadsvillkor. Efter begäran och godkänd behovsbedömning har en person med funktionsnedsättning rätt till en eller flera insatser enligt LSS-lagstiftningen. De lagstadgade insatser som finns är: - Rådgivning - Biträde av personlig assistent - Biträde av kontaktperson - Ledsagarservice - Avlösarservice - Korttidsvistelse utanför det egna hemmet - Korttidstillsyn i anslutning till skoldagen för skolungdom över 12 år - Boende i bostad med särskild service eller i familjehem för barn och ungdom - Bostad med särskild service eller annan särskild anpassad bostad för vuxna - Daglig verksamhet för personer i arbetsför ålder som saknar förvärvsarbete eller studieplats 68

6 Individ- och familjeomsorg och funktionshinder Verksamheten Funktionshinder i Härryda omfattar alla biståndsinsatser förutom rådgivning. Korttidstillsyn i anslutning till skoldagen för skolungdom över 12 år verkställs av UTK. Insatser som inte utförs inom egen regi, som placeringar i boende för särskilda målgrupper, lägerverksamhet och viss korttidsavlastning, köps av annan utförare. Personlig assistans tillhör fr.o.m. organisatoriskt vård och omsorg. Insatser enligt socialtjänstlagen är företrädesvis boendestöd och plats på bostad med särskild service, alternativt korttidsplats. Informationsmått Antal barn/unga i familjehem 51* Antal barn/unga med kontaktperson/-familj Antal anmälningar/ansökningar om barn som far illa Antal årsplaceringar barn/unga HVB 18,4* Antal placerade individer barn/unga Kostnad för HVB barn/unga (netto mkr) 11, ,3 10,3 10,3 Antal familjer som har kontakt med resursenheten för stöd i föräldraroll Antal vuxna som p.g.a. missbruk har kontakt med vuxenheten Antal årsplatser HVB vuxna 5,7 8,6 6,6 6,6 6,6 Antal placerade LVM vuxna Antal placerade SoL vuxna Kostnad HVB vuxna (netto mkr) 3,3 5,0 4,8 4,8 4,8 Antal hushåll med försörjningsstöd Utbetalt ekonomiskt bistånd (brutto mkr) 17,7 15,7 16,7 17,2 17,2 Antal nyanlända flyktingar Antal individer som har kontakt med arbetsmarknadsgruppen för arbetsfrämjande stöd Antal personer med bistånd enligt LSS/SOL Antal personer med kontaktperson Antal personer med ledsagarservice Antal personer med avlösarservice Antal utnyttjade dygn med korttidsvistelse i egen regi (Totalt producerade dygn = 2190) Antal köpta dygn korttidsvistelse och läger Antal personer med daglig verksamhet (egen regi utflyttad) Antal personer med daglig verksamhet (köpt) Antal personer med köpt boendeplats LSS/SOL * Inklusive ensamkommande flyktingbarn 69

7 Individ- och familjeomsorg och funktionshinder Ekonomi Belopp, tkr Individ- och familjeomsorg och Funktionshinder Intäkt Kostnad Netto en är under planperioden för IFO något utökad. Förstärkning görs inom området utredning av barn och unga där ärendemängden ökat med cirka 25 procent under. Enheten har haft svårt att hålla lagstadgade krav på utredningstider. Även inom familjerätt har enheten haft svårt att klara tingsrättens tidskrav. en förstärks för uppföljning av ensamkommande flyktingbarn vilket är en konsekvens av statens krav på ökat mottagande till barn per år. Ett boende för ensamkommande barn etableras, med förhoppningen att mottagandet ska vara kostnadsneutralt för kommunen. Kostnaderna för försörjningsstöd har de senaste åren ökat, och en översyn görs för effektivitet i handläggning och insatser för att öka försörjningsgraden. Verksamheten arbetar med tidiga förebyggande insatser. Där mer ingripande behandlingsinsatser behövs, som inte kan ske i öppen form, ska dessa vara korta och väl matchade för effektiv resursanvändning. Inom funktionshinderverksamheten skapas utifrån prognos nya bostäder med särskild service och även daglig verksamhet, för att tillgodose det behov av insatser i form av omvårdnad, boende och sysselsättning som uppstår. Under planperioden kommer bemanningen inom hela verksamheten att ses över för ett bättre resursutnyttjande. Förhoppningen är att detta ska kunna genomföras utan kvalitetssänkningar för brukarna. Bedömning av insatser och bemanning görs, utöver lagstiftningens krav, även utifrån ett kostnads- och effektivitetsperspektiv. I budgeten finns utvecklingsmedel för kreativt centrum för att kunna pröva olika former av verksamhet så att en större målgrupp nås. Dagpenningen höjs med 7 kronor. utfall följs upp och prognostiseras varje månad av ansvariga enhetschefer. Genomgång av budgetutfall diskuteras på arbetsplatsträffar. Verksamheten fortsätter att analysera effektivitetsvinster genom samordning av verksamheterna inom IFO och FH. Fördelning av bruttokostnader Resursenhet Barn/Unga 4% Enheten för Barn och Unga 14% Ekonomienhet 13% Vuxenenhet 7% Ledning och Administration Fh 4% Boende LSS/SOL 42% Ledning och Administration Ifo 2% Övrig verksamhet FH 3% Daglig verksamhet 11% 70

8 Individ- och familjeomsorg och funktionshinder Kommunstyrelsens verksamhetsmål med plan för måluppfyllelse Inriktningsmål Verksamhetsmål Indikator Kommunens invånare i behov av Individ- och familjeomsorgens stöd erbjuds aktivt insatser som syftar till att de, så långt som möjligt genom egen förmåga, inkluderas i den sociala gemenskapen. Människors arbetsförmåga, resurser och möjligheter till egen försörjning främjas och utvecklas. Handläggningen i individ- och familjeomsorgen utformas så att den är rättssäker för kommunens invånare. Individ- och familjeomsorgens utredning och insatser leder till att det enskilda barnet/ungdomen inte behöver fortsatt stöd från socialtjänsten. Aktivt stödja föräldrar i samförståndslösningar i familjerättsliga ärenden. Ge stöd till personer med missbruk och/eller psykisk ohälsa som möjliggör kvarboende i eget hem. Resultat av vård och behandling följs systematiskt upp på individnivå och bedömning görs om insatserna svarade mot behoven. Färre vuxna är långtidsberoende av försörjningsstöd. Väntetid vid nybesök och handläggning av försörjningsstöd överstiger inte 21 dagar. Antal överklaganden till Förvaltningsrätten som bifallits (Totalt antal ärenden/ bifall). Andel barn (0 12 år) som inte återaktualiserats inom ett år efter avslutad insats/ utredning, Andel ungdomar (13 20 år) som inte återaktualiserats inom ett år efter avslutad insats/ utredning, Andel utredningar som läggs ned i och med att föräldrar enas, Andel av målgruppen som ska kunna bo kvar i sitt egna hem, Andel utvärderingar på individnivå, Andel vuxna som erhållit stöd via Arbetsmarknadsgruppen (AMG) som blir självförsörjande via arbete/studier, Maximalt antal bidragsmånader per hushåll. Maximalt antal dagars väntetid vid ansökan om försörjningsstöd. Maximalt antal dagar för utredning i ärenden gällande försörjningsstöd. 100/10 100/10 100/ , v 2v 2,5v 2,5v 2,5v 5 dagar vid kompl ans 5 dagar vid kompl ans 5 dagar vid kompl ans 71

9 Individ- och familjeomsorg och funktionshinder Inriktningsmål Verksamhetsmål Indikator Människors arbetsförmåga, resurser och möjligheter till egen försörjning främjas och utvecklas. Individ- och familjeomsorgen uppmärksammar, initierar och samordnar vid behov insatser till arbetslösa ungdomar som verksamheten möter. Samverkan mellan företrädare för utbildning, socialtjänst, hälso- och sjukvård, rättsväsendet och fritid och kultur är av hög kvalitet. Det finns utbildning och/eller aktivitetsprojekt för riskgrupper. Personer med komplex problematik som uppbär försörjningsstöd ges möjlighet till samordnade insatser för återgång till egen försörjning. Ungdomar med en komplex problematik som uppbär försörjningsstöd ges möjlighet till samordnade insatser som stöd till egen försörjning. Färre ungdomar är långtidsberoende av försörjningsstöd. Verksamheterna beskriver och utvärderar varje år de samverkansformer som används. 11 grupper genomförs för barn och unga i utsatta hemmiljöer. Andel barnfamiljer med långvarigt försörjningsstöd som åtminstone 1 gång/år erhållit uppföljning i syfte att säkerställa barnens möjlighet att efter behov delta i fritidsaktiviteter, Andel vuxna personer som varje år fått stöd via vuxennätverkets insatser, Andel ungdomar som varje år fått stöd via ungdomsnätverkets insatser, Andel ungdomar som erhållit stöd via Arbetsmarknadsenheten (AMG) som är självförsörjande via arbete/studier, Antal SAMSSmöten. Utvärdering genomförd Antal Västbusmöten. Utvärdering genomförd. Antal möten SSPF (skola, socialtjänst, polis, fritid). Utvärdering genomförd. Antal möten Ungdomsnätverk. Utvärdering genomförd. Antal samtalsgrupper genomförda av Kraftkällan Ja Ja Ja Ja barngr 5 förgr 8 trappansamtal 8 barngr 5 förgr 8 trappansamtal 8 barngr 5 förgr 8 trappansamtal 72

10 Individ- och familjeomsorg och funktionshinder Inriktningsmål Verksamhetsmål Indikator Barn och deras familjer som behöver särskilt stöd identifieras tidigt. Utsatta barn, unga och deras familjer får riktade och strukturerade skyddsinsatser. Psykiskt funktionshindrade upplever i vår kommun en hög livskvalitet genom kvalificerat och av kommunen samordnat och initierat stöd. Personer med funktionsnedsättning tillförsäkras jämlikhet, delaktighet och inflytande. Metoder för tidig upptäckt av normbrytande beteende används i kommunens samtliga förskolor. Gemensamma seminarier med UTK i modellen. Föräldrautbildning och föräldrastöd erbjuds utsatta barn och ungas föräldrar via socialtjänstens Individ- och familjeomsorg. Personal inom skola och socialtjänst genomför gemensamma utbildningsinsatser. Stöd ges i boendet för personer med missbruk och psykisk ohälsa för att klara sin vardag och öka möjligheten att ingå i en social gemenskap. Verksamheten ska verkställa biståndsbeslut på sådant sätt att brukarna upplever att de fått sina behov tillgodosedda. Målet är att den enskilde får möjligheter att leva som andra. Att daglig verksamhet utformas på sådant sätt att den tillgodoser behovet av daglig sysselsättning och stimulans för personer med funktionsnedsättning inom kommunen. Verksamhetens inriktning ska syfta till att förbereda för förvärvsarbete. ering och uppföljning tillsammans med förskoleteamet 2 tillfällen/år omfattande 50 personer Antal familjer som erhåller stöd via resursenheten 1 tillfälle/år omfattande 50 personer Ersatt med annan samverk ansform Antal personer med psykisk funktionsnedsättning som erbjuds särskilt boende. Antal personer med psykisk funktionsnedsättning som erbjuds boendestöd NKI boende NKI daglig verksamhet. NKI korttidsverksamhet. NKI samtliga områden. Antal personer som har utflyttad daglig verksamhet

11 Individ- och familjeomsorg och funktionshinder Inriktningsmål Verksamhetsmål Indikator Funktionshinder beaktas och integreras i alla verksamheters planering och budgetarbete. Kunskap och förståelse om funktionshinder är god hos kommunens anställda och förtroendevalda. Kommunen bidrar till förståelse om funktionshinder hos allmänheten. Inom ram för budgeterade medel ska verksamhetens utformning och innehåll tillförsäkra medborgarna med funktionsnedsättning goda levnadsvillkor. Genom riktade informationsinsatser bidrar kommunen till att anställda, förtroendevalda och allmänhet får ökad kunskap om olika typer av funktionsnedsättningar och uppkomsten av funktionshinder. avvikelse, Antal infoblad som belyser frågan. Andel IDA-tablå som belyser frågan, 2, Rättssäkerhetsaspekten är grundläggande i all myndighetsutövning. Verksamheten ska noga följa lagstiftning och utveckling av rättspraxis genom att ta del av domar och rättsfall. Klienter ochbrukare informeras alltid och ges även stöd i att överklaga beslut. Ambitionen är att 90 procent av alla överklagade ärenden bedöms i enlighet med förvaltningens beslut. De analyser, bedömningar och behandlande insatser som görs ska ha så hög kvalitet att barn och unga inte blir föremål för nya utredningar och insatser för samma problematik som man aktualiserats för tidigare. Barn som befinner sig i långvariga konflikter när det gäller vårdnad, boende eller umgänge löper stor risk att utveckla ohälsa och utanförskap. En viktig inkluderingsfaktor bedöms vara att förmå föräldrar att hitta samförståndslösningar som är varaktiga över tid, för att förhindra nya rättsprocesser. Nya metoder för detta utvecklas tillsammans med rättssystemet. Att ha en egen bostad, även om det innebär att man har socialt kontrakt, har evidensmässigt visat sig ha stor betydelse för hälsa och återhämtning och är en grund för fortsatt behandling och psykosociala insatser. Målet är att genom stöd i boendet på olika sätt förhindra hemlöshet. För ett kontinuerligt lärande och för att kunna matcha brukares behov mot insatser är utvärdering på individnivå en viktig faktor. Verksamheten ska utveckla instrument för brukarutvärdering på individnivå och kartlägga om de IT-baserade system som finns för detta är möjliga att implementera. Genom arbetsträning och arbetsförmågebedömning ökas möjligheterna att bli anställningsbar eller få motivation att gå vidare i utbildning och på sikt egen försörjning. Verksamheten deltar aktivt i olika arbetsmarknadsprojekt inom ramen för Framkant. Från aktualisering till beslut eftersträvas så kort väntetid och handläggningstid som möjligt. Tydlig information till sökande om vad som krävs för utredning och beslut är nödvändig. Under perioden kommer möjligheten att få samlad inkomstinformation från flera myndigheter att införas. Det underlättar beslutsfattande, vilket innebär att handläggningstiden bedöms som rimlig även om antalet ärenden per handläggare ökar. För personer med behov av insatser från flera aktörer, som kommun, Arbetsförmedling eller Försäkringskassa, arbetar verksamheten i det som kallas vuxennätverk. I flerpartssamtal kartläggs och beslutas om gemensamma insatser för återgång i egen försörjning. För att möjliggöra för barn i 74

12 Individ- och familjeomsorg och funktionshinder familjer med långvarigt försörjningsstöd att ha en fritidssysselsättning görs särskilda insatser årligen. Detta är ett komplement till den fritidspeng som införs i lagstiftningen från För ungdomar år som har behov av insatser från mer än en aktör finns ungdomsnätverket, som är en samordning mellan socialtjänst, utbildning och arbetsförmedling och vid behov även andra aktörer. Syftet är att ge gemensamt stöd för arbete och utbildning. Bedömningen är att 30 procent av de ungdomar som är aktuella inom försörjningsstöd ska få insats via ungdomsnätverket. Målet, när ungdomar är aktuella på AMG, är att genom arbetsträning och motivation till studier främja individens ansvar för och möjlighet till egen försörjning, och att korta bidragstider. Individ- och familjeomsorgen deltar i olika former av professionella nätverk med företrädare för andra kommunala aktörer, hälso- och sjukvården och rättsväsendet för att tidigt identifiera och förebygga att barn och unga och deras familjer hamnar i en utsatt situation. Detta arbetssätt är angeläget för att informera och utforma adekvata insatser inom IFO och för att tidigt uppmärksamma barn och unga i riskzonen för normbrytande beteende av olika slag och för att förebygga framtida svårigheter. Genom arbete på familjecentraler och genom deltagande i generell föräldrautbildning får många familjer kontakt med familjebehandlare och kan utan biståndsbeslut få del av s.k. serviceinsatser som t.ex. familjebehandling eller individuellt stöd. Via samverkan med skolans stödenhet och förskoleteamet finns förhoppning om att hitta nya former för tidig upptäckt av normbrytande beteende, och implementera olika arbetssätt, metoder och gemensamt stöd för att förebygga utanförskap. Genom Kraftkällans gruppverksamhet kan barn i utsatta situationer både genom missbruk, psykisk sjukdom, separationskonflikter och våld i familjen få stöd och möjlighet till bearbetning. Gemensamma utbildningsinsatser genomförs både för att bygga en gemensam värdegrund och utveckla kunskap inom olika områden som utvecklingspsykologi, relationsvåld och olika länder och kulturer. Målgruppen personer med funktionsnedsättningar har ofta komplicerade behov och behov av insatser från flera huvudmän. Alla brukare som har kontakt med både kommun och psykiatri har rätt att få stödinsatser i samverkan, både via samordnad individuell plan (SIP) och genom modellen med s.k. vård- och stödsamordning. Modellen skapar ett ramverk för samverkan och ger brukaren möjlighet att få ökat inflytande över sin vård och rehabilitering. Avtal avseende detta skapas både genom delregional och lokal överenskommelse mellan kommunen och psykiatrin. Genom boendestöd tränas olika förmågor, och stöd ges i att bryta social isolering som är ett stort problem för målgruppen. Årligen genomförs brukarundersökningar för att mäta hur brukarna, anhöriga och ställföreträdare uppfattar verksamheten. Det görs genom enkäter med frågor runt måluppfyllelse och kvalitet. Resultatet tas upp på enheterna där man arbetar med förbättringsområdena. Resultatet redovisas på kommunens hemsida. Verksamheten arbetar för att behålla och förbättra de redan goda resultaten. Mätningar sker också på individuell nivå genom individuella genomförandeplaner och brukarmöten. På verksamhetsnivå sker anhörigträffar och samverkan med brukarorganisationer. All verksamhet ska utifrån brukarnas önskemål utformas så att brukaren kan leva ett så självständigt och självstyrande liv som möjligt. Målet är att brukarens egen kapacitet och förmåga ska stärkas. Ett fortsatt samarbete med arbetsförmedlingen krävs för ungdomar med LSS-beslut, för att inte daglig verksamhet ska ge en inlåsningseffekt. Med olika former av sysselsättningsstöd och metoder för arbetsinträde ökas möjligheten för den enskilde att få arbete inom ordinarie arbetsmarknad. Genom samverkansinsatser och projekt kan arbetsmarknaden vidgas för grupper med behov av särskilt stöd. En målsättning är också etablering av s.k. sociala företag i kommunen. Under planperioden kan behovet av köpta platser för boende minskas genom att flera planerade bostäder med särskild service tas i bruk. För brukare med särskilt stora eller specialiserade behov kommer det även fortsättningsvis att vara svårt att tillgodose behoven inom kommunens boenden. En utbyggnad av gymnasieprogram inom regionen kan minska behovet av internatplaceringar på 75

13 Individ- och familjeomsorg och funktionshinder gymnasieskola. Genom tydliga riktlinjer, effektiv handläggning och god planering ska behovet i möjligaste mån tillgodoses på hemmaplan. En viktig aspekt av att leva som andra är att inte behöva flytta till annan ort för att få behovet av stöd och service tillgodosett. Information om kommunens stöd och service till personer med funktionsnedsättningar lämnas på kommunens hemsida. Under planperioden fortsätter arbetet med att se till att information och beslut är lättillgängligt. Verksamheten ska på olika sätt och i olika former informera även allmänheten om vad det innebär att leva med en funktionsnedsättning och hur uppkomsten av funktionshinder kan minskas. 76

14 Vård och omsorg VÅRD OCH OMSORG Uppdrag Verksamheten inom Vård och omsorg utgår från nationella mål för äldrepolitiken, socialtjänstlagen, hälso- och sjukvårdslagen, Politiska inriktningsmål för vård och omsorg samt Politiska verksamhetsmål för vård och omsorg". Inom omsorgen för äldre erbjuds social omsorg och hälso- och sjukvård som utgår från individens behov. Vård- och omsorgsarbetet ska inriktas på att skapa trygghet i livet och en god vård och omsorg med god kontinuitet. Äldre människor ska ges förutsättningar att vara delaktiga i samhällslivet och ha ett bra boende med bibehållet oberoende. All verksamhet ska ha en helhetssyn med utgångspunkt från brukaren, som bemöts respektfullt med empati och kunskap. Omsorgen och omvårdnaden ska utformas förebyggande och hälsofrämjande för att stärka och bevara hälsan hos den enskilde och skapa förutsättningar för en bra livskvalitet till livets slut. Personalen ska kontinuerligt kompetensutvecklas och särskild vikt läggs vid etik- och bemötandefrågor. Vård och omsorg består av äldreboende, hemtjänst och personlig assistans. Informationsmått Antal personer med hemtjänst 1 okt Antal beviljade timmar hemtjänst per månad (mätmånad oktober) Antal besök dagverksamhet Antal besök dagcentraler Ekonomi Belopp, tkr Vård och omsorg Intäkt Kostnad Netto Uppföljningsarbetet inom ekonomiprocessen ska vara högt prioriterat under perioden. Det ska finnas en hög medvetenhet bland medarbetare om ekonomin, och en ansvarsfull resurshantering ska vara utgångspunkten. Nyckeltal och statistik är en viktig del av uppföljningsarbetet, vilket tas fram regelbundet och systematiskt. Vid verksamheternas arbetsplatsträffar ska det regelbundet ges information om enhetens utfall för att få medarbetare insatta i de ekonomiska ramarna. är under planperioden förhållandevis oförändrad. Inom personlig assistans, egenregin, kommer fokus att ligga på att få en kostnadseffektiv verksamhet för att kunna följa det av Försäkringskassan fastställda timpriset. Tillskottet för att kunna leva upp till intentionerna i den nya författningen om individuell biståndsbedömning på särskilt boende räcker tills vidare, och därför återlämnas de ytterligare 2 mkr som legat i plan. 77

15 Vård och omsorg Fördelning av bruttokostnader Dagverksamhet 1% Hemtjänst och larm 20% Ledning och adm. 7% Personlig assistans/ sfb 11% Äldreboende 60% Kommunstyrelsens verksamhetsmål med plan för måluppfyllelse Inriktningsmål Verksamhetsmål Indikator Alla brukare i kommunen har förutsättningar att vara delaktiga i samhällslivet, ha ett bra boende och leva ett inflytelserikt, gott, aktivt, hälsosamt och tryggt liv med bibehållet oberoende. Alla brukare i kommunen har tillgång till god vård och omsorg med god kontinuitet, och bemöts respektfullt med empati och kunskap. Brukare i ordinärt boende och i särskilt boende känner till sin kontaktman och dess uppdrag. Äldre har god kunskap om informationsteknologi, IT, och kan tillämpa den i sin vardag. Kommunen samarbetar aktivt med ideella sektorn. Brukare upplever att insatserna utförs lika oavsett vem som utför dem. Medarbetare är tillmötesgående, omtänksamma och stödjande i sitt bemötande av brukare och anhöriga. Andel brukare som känner till sin kontaktman, Antal äldre besökare på IKTmässan. Antal äldre deltagare på Ipadkurser. Antal äldre besökare på internetkafe. Antal idéburna organisationer som deltar i nätverksträffar med kommunen. Andel nöjda brukare inom kvalitetsområdet kontinuitet, lokal brukarundersökning, Andel nöjda brukare inom kvalitetsområdet bemötande, nationell brukarundersökning,

16 Vård och omsorg Inriktningsmål Verksamhetsmål Indikator Kommunen arbetar utifrån en helhetssyn med ett förebyggande, rehabiliterande 1, habiliterande 2 och salutogent 3 synsätt samt skapar förutsättningar för en god livskvalitet till livets slut. Brukares egna förmågor och intressen tas tillvara vid genomförandet av insatserna. Andel brukare som har en upprättad IGP, Andel brukare som har en upprättad levnadsberättelse, All personal har erforderlig utbildning och erhåller kontinuerlig kompetensutveckling. All berörd personal har kompetens inom gerontologi, geriatrik, palliativ vård samt etik. Andel medarbetare som har en aktuell individuell kompetensutvecklingsplan, Vård och omsorg kommer att fortsätta att arbeta för att kontaktmannauppdraget ska vara väl känt bland alla medarbetare, och varje brukare som har en kontaktman ska känna till och ha en god relation med denna. För att underlätta kännedomen om sin kontaktman kommer verksamheten att införa foton på viktiga funktioner inom alla verksamheter. Det ska vara lätt att få information om vem som arbetar och vem som är kontaktman. Kontaktmannen ska regelbundet ha kontakt med sin brukare och dess anhöriga om samtycke finns. Informationsteknologi är ett verktyg för att öka äldre människors självständighet och delaktighet i samhället, och insatser för att sprida kunskap om vardagsteknik kommer att fortsätta. Internetkafé ska regelbundet finnas på olika orter i kommunen. Utbudet kommer att utformas efter efterfrågan. Kurser för Ipad- och Iphoneanvändning kommer att genomföras, och volontäruppdraget som IT-coach utvidgas. En aktiv samverkan med den ideella sektorn skapar förutsättningar för att verksamheten kan medverka till ett gott, inflytelserikt och hälsosamt liv för brukare. Informationsarbetet och nätverksträffar med olika aktörer ska utvecklas ännu mer. Genom en noggrant beskriven individuell genomförandeplan (IGP), framtagen i delaktighet med brukaren, kommer en bättre kontinuitet i genomförandet av insatserna att uppnås. Arbetet kommer att fortsätta med att utveckla och få en väl dokumenterad IGP, för att insatserna ska utföras på det sätt som brukaren vill oavsett vem som utför dem. Åtgärder kommer att genomföras för att minska antalet personer runt en brukare, i den mån det är möjligt. Vård och omsorg ska arbeta aktivt med att skapa förutsättningar för reflektion och etiska diskussioner för att äldreomsorgens nationella värdegrund ska genomsyra verksamheten. Värdegrundsträffar genomförs på alla arbetsplatser fyra gånger om året och arbetet kommer att följas upp regelbundet. Fördjupningsutbildning ska genomföras för värdegrundsledarna. Reflektion utifrån etiska dilemman i verksamheten, liksom utbildningsinsatser, kommer att öka möjligheterna för att medarbetare inom verksamheten ska uppfattas som stödjande och omtänksamma i sitt bemötande och i sitt vård- och omsorgsarbete. Den salutogena utgångspunkten och det rehabiliterande förhållningssättet ska prägla medarbetares inställning vid framtagandet av den individuella planen, och så även vid genomförandet av insatserna. För att öka möjligheterna till en god livskvalitet ska verksamheten på ett mer systematiskt sätt arbeta för att ta fram levnadsberättelser i de fall som brukaren vill detta. Det ger en god grund för ett helhetsperspektiv på brukarens livssituation. Teamträffar, genomförda på ett effektivt och 1 Rehabilitering = Insatser som bidrar till att en person med funktionsnedsättning återfår sin funktionsförmåga. 2 Habilitering = Insatser som bidrar till att en person med varaktig funktionsnedsättning bibehåller sin funktionsförmåga. 3 Salutogent synsätt = Ett hälsofrämjande förhållningssätt. 79

17 Vård och omsorg ändamålsenligt sätt, ger också en bättre förutsättning för att få en helhetssyn på brukarens situation. En utveckling av teamträffar ska påbörjas. Kunskap och kompetens bland medarbetare är också en förutsättning för en god och säker vård och omsorg. I en treårsplan kommer verksamheten, i den takt som ekonomin tillåter, att ta fram förutsättningar för att höja kompetensen bland omvårdnadspersonalen inom områdena geriatrik, gerontologi, palliativ vård och omsorg samt etik. Alla insatser kommer systematiskt att följas upp i sektorns kvalitetsledningssystem. 80

18 Hälsa och bistånd HÄLSA OCH BISTÅND Uppdrag Verksamheten Hälsa och bistånd styrs främst av socialtjänstlagen (SoL), lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) samt hälso- och sjukvårdslagen (HSL). Verksamhetens övergripande uppdrag är att utveckla en rättssäker myndighetsutövning och en god och säker hälso- och sjukvård med stort fokus på hälsofrämjande och förebyggande arbete. Verksamheten består av handläggarenhet, sjuksköterskeenhet och rehabenhet. Handläggarenheten ansvarar för biståndsbedömning och LSS-handläggning samt avgiftshandläggning för Vård och omsorg samt Funktionshinder. Den kommunala hälso- och sjukvården innefattar sjuksköterskor, arbetsterapeuter och sjukgymnaster. Informationsmått Antal avslag vid ansökan om hjälp i hemmet eller särskilt boende Antal överklaganden av ovanstående avslag/varav 2/0 5/0 5/0 5/0 5/0 bifallits av Förvaltningsrätten Antal personer med hemtjänst 1 okt Antal beviljade timmar hemtjänst per månad (mätmånad oktober) Antal besök sjuksköterskeenhet Antal besök rehabenheten Ekonomi Belopp, tkr Hälsa & Bistånd Intäkt Kostnad Netto Under planperioden förstärks budgeten för Hälsa och bistånd, dels genom ett ökat anslag till hälsooch sjukvårdspersonal, dels då budgeten för personlig assistans placeras hos Handläggarenheten. En ny ledningsgrupp för strategisk ledning av verksamheten Hälsa och bistånd har bildats under, vilket ger nya möjligheter att samordna individens behov av stödinsatser. Ledningen ska prioritera hälsofrämjande och förebyggande insatser för att minska eller förändra brukarnas behov av bistånd. Uppföljning av ekonomin kommer att vara högt prioriterad under perioden. ansvariga kommer att följa utfallet och göra prognoser för året, vilket även kommer diskuteras på enhetens arbetsplatsträffar. De stora budgetanslagen för hemtjänst och personlig assistans kommer från och med båda att finnas hos Handläggarenheten och fördelas ut till verkställande enheter i samband med beslutsfattandet. Det blir tydligt för både handläggare och verkställare att pengar följer med besluten. Detta tydliggör i sin tur varför uppföljning av beslut blir av minst lika stor vikt som uppföljning av kostnader för utförandet, för att överblicka den totala ekonomin för sektorn. 81

19 Hälsa och bistånd Fördelning av bruttokostnader Hemtjänst 33% Förebyggande och Hälsofrämj. Arbete mm 6% Ledning och adm. 1% Handläggare 5% Hälso- och sjukvård 14% Rehab och hjälpmedel 6% Personlig assistans /SFB 36% 82

20 Hälsa och bistånd Kommunstyrelsens verksamhetsmål med plan för måluppfyllelse Inriktningsmål Verksamhetsmål Indikator Informationen från kommunen anpassas till brukarens behov. Kommunen arbetar utifrån en helhetssyn med ett förebyggande, rehabiliterande 4, habiliterande 5 och salutogent 6 synsätt samt skapar förutsättningar för en god livskvalitet till livets slut. Berörda vårdtagare/patienter har god palliativ vård med andligt, socialt och med-icinskt innehåll. Personer med funktionsnedsättning tillförsäkras jämlikhet, delaktighet och inflytande. Information om beslut, insatser och stöd kommuniceras såväl skriftligt som muntligt och är lätt att förstå. Kommunen ser till att brukaren har tillgodogjort sig informationen. Berörda professioner samordnar och planerar brukares vård- och omsorgsinsatser. Den palliativa vården och omsorgen tillgodoser behoven utifrån en helhetssyn på brukares totala situation. Anhöriga får ett respektfullt bemötande och ett gott stöd vid närståendes bortgång. LSS-handläggningens utformning och innehåll försäkrar medborgare med funktionsnedsättning goda levnadsvillkor. Beviljat LSSbeslut verkställs inom kommunen. NKI samtliga områden, Funktionshinder. Resultat öppna jämförelser, andel ja-svar avseende informationsfrågorna, Antal avvikelser avseende informationsöverföring. Andel av avlidna som smärtskattats under den sista levnadsveckan, Andel avlidna som fått ett brytpunktssamtal, Andel närstående som erbjuds ett efterlevandesamtal, Andel brukare som avlider med mänsklig närvaro, Antal överklaganden till Förvaltningsrätten som bifallits. (Totalt antal ärenden/ bifall). Kostnadsmässig andel beviljade LSS/SoL-beslut som ej verkställs i egen regi, /1 10/0 10/0 10/0 10/0 17, Information om kommunens stöd och service till personer med funktionsnedsättningar lämnas på kommunens hemsida. Under planperioden fortsätter arbetet med att se till att information och beslut är lättillgängligt. Verksamheten ska på olika sätt och i olika former informera även allmänheten vad det innebär att leva med en funktionsnedsättning, och hur funktionshinder kan minska. Sektorn för socialtjänst har under genomfört en organisationsförändring där biståndsbedömning och LSS-handläggning förs samman med den kommunala hälso- och sjukvården. Syftet med förändringen är att skapa bättre förutsättningar för en samlad bedömning av individens behov av 4 Rehabilitering = Insatser som bidrar till att en person med funktionsnedsättning återfår sin funktionsförmåga. 5 Habilitering = Insatser som bidrar till att en person med varaktig funktionsnedsättning bibehåller sin funktionsförmåga. 6 Salutogent synsätt = Ett hälsofrämjande förhållningssätt. 83

VÅRD OCH OMSORGSPLAN 2012 2015

VÅRD OCH OMSORGSPLAN 2012 2015 VÅRD OCH OMSORGSPLAN 2012 2015 INNEHÅLL 1 Inledning 4 2 Vad styr verksamheten? 5 2.1 Nationell lagstiftning 5 2.2 Kommunfullmäktige 5 2.3 Nationell utvecklingsplan för vård och omsorg om äldre 6 2.4 Avtal

Läs mer

Verksamhetsplan 2011-2013

Verksamhetsplan 2011-2013 VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN 3 (32) PRESENTATION AV KOMMUNENS STYRMODELL KOMMUNFULLMÄKTIGES VISION av hur kommunen skall utvecklas är utgångspunkten för målstyrningsprocessen. Utifrån visionen beslutar fullmäktige

Läs mer

1(20) Myndighetsbeslut - LSS. Styrdokument

1(20) Myndighetsbeslut - LSS. Styrdokument 1(20) Myndighetsbeslut - LSS Styrdokument 2(20) Styrdokument Dokumenttyp Riktlinje Beslutad av Kommunstyrelsen 2014-12-02 Dokumentansvarig Områdeschef, Inger Höglund Reviderad 3(20) Innehållsförteckning

Läs mer

Beslut i socialnämnden 2014-12-11, 170. Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Kinda kommun

Beslut i socialnämnden 2014-12-11, 170. Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Kinda kommun Beslut i socialnämnden 2014-12-11, 170 Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Kinda kommun Riktlinjer för LSS-insatser i Kinda kommun Det här är en information till dig som är i behov av

Läs mer

Plan för vård och omsorg Inriktningsmål och strategier ÖSTERSUNDS KOMMUN

Plan för vård och omsorg Inriktningsmål och strategier ÖSTERSUNDS KOMMUN och god Brukare och inflytan de närstående bemöts på och i planering och Ökad livskvalitet genom ett varierat och individuella insatser ett respektfullt sätt och utformning av med rätt stöd och insatser

Läs mer

LSS riktlinjer Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS riktlinjer Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS riktlinjer Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Ansvarig: Ingegärd Gundersvik, avdelningschef Förvaltning: Socialförvaltningen Avdelning: Avdelningen för funktionshinder Datum: 2009-12-16

Läs mer

Handläggning av insatser enligt LSS och bistånd enligt SoL till barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning RIKTLINJER

Handläggning av insatser enligt LSS och bistånd enligt SoL till barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning RIKTLINJER Handläggning av insatser enligt LSS och bistånd enligt SoL till barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning RIKTLINJER Antagna av KS april 2002 Reviderade av KF februari 2012 SOCIALFÖRVALTNINGEN

Läs mer

10 Verksamhetsplaner 2014-2016 för Sala kommuns nämnder som ska delges kommunfullmäktige Bilaga KS 2013/260/1-3

10 Verksamhetsplaner 2014-2016 för Sala kommuns nämnder som ska delges kommunfullmäktige Bilaga KS 2013/260/1-3 10 Verksamhetsplaner 2014-2016 för Sala kommuns nämnder som ska delges kommunfullmäktige Bilaga KS 2013/260/1-3 Bilaga KS 2013/260/1 SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL VÅRD OCH OMSORGSNÄMNOEN Sammanträdesdatum

Läs mer

Riktlinjer för handläggning enligt LSS (Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade)

Riktlinjer för handläggning enligt LSS (Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade) Styrdokument Dokumenttyp: Riktlinjer Beslutat av: Socialnämnden Fastställelsedatum: 2015-02-10 SN 14 Ansvarig: Områdeschef enheten för bistånd och stöd Revideras: Årligen Följas upp: Av områdeschef för

Läs mer

LSS Riktlinjer. Riktlinjer. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Faställd av kommunstyrelsen 109/2008

LSS Riktlinjer. Riktlinjer. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Faställd av kommunstyrelsen 109/2008 r LSS r Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Faställd av kommunstyrelsen 109/2008 Tierps kommun 815 80 TIERP i Telefon: 0293-180 00 i www.tierp.se Innehållsförteckning r LSS 1 1 LSS Personkretsar

Läs mer

Vid prövning av bistånd. Riktlinjer SoL och LSS. Vård- och omsorgsförvaltningen

Vid prövning av bistånd. Riktlinjer SoL och LSS. Vård- och omsorgsförvaltningen Vid prövning av bistånd Riktlinjer SoL och LSS Vård- och omsorgsförvaltningen I nnehållsförteckning Syfte...3 Bistånd enligt SoL och insatser enligt LSS...3 Socialtjänstlagen...3 Behoven tillgodosedda

Läs mer

Värdighets- och servicedeklarationer, vård- och omsorgsnämnden, Vännäs kommun

Värdighets- och servicedeklarationer, vård- och omsorgsnämnden, Vännäs kommun 2014-01-20 Värdighets- och servicedeklarationer, vård- och omsorgsnämnden, Vännäs kommun I socialtjänstlagen har man skrivit in att socialtjänstens omsorg om äldre ska inriktas på att äldre personer får

Läs mer

Riktlinjer bistånd enligt SoL inom vård och omsorg

Riktlinjer bistånd enligt SoL inom vård och omsorg 1(28) Vård, omsorg och IFO Antagen av Kommunstyrelsen Diarienummer 2014.730.241 KS 109/14 Riktlinjer bistånd enligt SoL inom vård och omsorg 2 Innehåll Inledning... 4 Ansvarsfördelning för invånare som

Läs mer

INDIVID & FAMILJEOMSORG. Nämnd. budget

INDIVID & FAMILJEOMSORG. Nämnd. budget INDIVID & FAMILJEOMSORG Nämnd budget Innehållsförteckning 1 Översiktlig beskrivning av nämnden... 4 1.1 Nämndens uppdrag... 4 1.2 Verksamhetens omfattning... 4 1.3 Nämnd/styrelse... 4 1.4 Förvaltningens

Läs mer

Att leva gott som äldre i Östhammars kommun.

Att leva gott som äldre i Östhammars kommun. Att leva gott som äldre i Östhammars kommun. Plan för framtidens service, trygghet, omsorg och vård av äldre Östhammars kommun. Inledning Bakgrund, uppdrag och syfte Kommunstyrelsen har gett socialnämnden

Läs mer

Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Laxå kommun

Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Laxå kommun LSS-verksamheten Kjell Handfast Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Laxå kommun Antagna av social- och omsorgsnämnden den 13 december 2010 www.laxa.se 2 Innehållsförteckning Med lagen

Läs mer

Stöd till anhöriga. vägledning till kommunerna för tillämpning av 5 kap. 10 socialtjänstlagen

Stöd till anhöriga. vägledning till kommunerna för tillämpning av 5 kap. 10 socialtjänstlagen Stöd till anhöriga vägledning till kommunerna för tillämpning av 5 kap. 10 socialtjänstlagen Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 Arbetsliv o Stöd

Verksamhetsplan 2015 Arbetsliv o Stöd Verksamhetsplan 2015 Arbetsliv o Stöd Innehållsförteckning 1 Inledning... 4 2 Sektorns budget... 5 2.1 Ekonomi... 5 2.1.1 Utfall för hela sektorn (Tkr)... 5 2.1.2 Utfall för Försörjningsstöd... 5 2.1.3

Läs mer

Tema LSS. LSS - en viktig lag som urholkas allt mer. LSS - lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (1993:387) www.reclaimlss.

Tema LSS. LSS - en viktig lag som urholkas allt mer. LSS - lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (1993:387) www.reclaimlss. Tema LSS LSS - lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (1993:387) Denna bilaga är framtagen av FUB Stockholms län LSS - en viktig lag som urholkas allt mer LSS är en pluslag. Pluslagstanken

Läs mer

Samverkan kring vuxna med psykisk sjukdom/ funktionsnedsättning

Samverkan kring vuxna med psykisk sjukdom/ funktionsnedsättning Samverkan kring vuxna med psykisk sjukdom/ funktionsnedsättning Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommuner i Stockholms län Innehållet i denna överenskommelse är framtaget av Hälso-

Läs mer

Vägledning LSS Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade

Vägledning LSS Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade Vägledning LSS Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade En beskrivning av insatserna och begreppet goda levnadsvillkor samt en vägledning för handläggning och utförande Beslut Omsorgsnämnden

Läs mer

Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Örebro kommun

Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Örebro kommun 2012-06-15 Nf 185/2012 Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Örebro kommun Presenterad 2010-06-09 i Nämnden för funktionshindrade Antagen 2010-06-23, ledningsgrupp Förvaltningen för funktionshindrade

Läs mer

Överenskommelse med uppdragsbeskrivning Hjälp i hemmet, under 65 år Hemtjänst Trygghetslarm Hemsjukvård

Överenskommelse med uppdragsbeskrivning Hjälp i hemmet, under 65 år Hemtjänst Trygghetslarm Hemsjukvård Överenskommelse med uppdragsbeskrivning Hjälp i hemmet, under 65 år Hemtjänst Trygghetslarm Hemsjukvård Vuxenförvaltningen 2011-03-01 Innehållsförteckning 1. Överenskommelse mellan uppdragsfunktionen

Läs mer

Policy för att förebygga och behandla missbruk och beroende. Samverkan mellan kommunerna och landstinget i Stockholms län

Policy för att förebygga och behandla missbruk och beroende. Samverkan mellan kommunerna och landstinget i Stockholms län Policy för att förebygga och behandla missbruk och beroende Samverkan mellan kommunerna och landstinget i Stockholms län Form: Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning, Kommunikation Illustratör: Johnny

Läs mer

Bokslut och verksamhetsberättelse 2009

Bokslut och verksamhetsberättelse 2009 DANDERYDS KOMMUN Socialkontoret Handläggare: Karl-Olof Magnusson Millie Lindroth Tjänsteutlåtande 1(49) Socialnämnden 2010-03-08 SN 2010/0029 Bokslut och verksamhetsberättelse 2009 Förslag till beslut

Läs mer

Eskilstuna kommun Vård- och omsorgsnämnden 2015-03-01 UPPDRAGSBESKRIVNING. Vård- och omsorgsboende

Eskilstuna kommun Vård- och omsorgsnämnden 2015-03-01 UPPDRAGSBESKRIVNING. Vård- och omsorgsboende Eskilstuna kommun Vård- och omsorgsnämnden 2015-03-01 UPPDRAGSBESKRIVNING Vård- och omsorgsboende Innehållsförteckning 1. Uppdragsbeskrivning... 5 1.1 Parter... 5 1.2 Giltighetstid... 5 1.3 Uppdragsbeskrivningar...

Läs mer

Remiss Utredning av ny resurstilldelningsmodell för LSS-verksamheter. godkänna yttrandet och översända detsamma till kommunstyrelsen.

Remiss Utredning av ny resurstilldelningsmodell för LSS-verksamheter. godkänna yttrandet och översända detsamma till kommunstyrelsen. Malmö stad Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen 1 (2) Datum 2014-09-05 Tjänsteskrivelse Vår referens Marianne Dymling-Hjelm Strateg marianne.dymling-hjelm@malmo.se@malmo.se Remiss Utredning av ny

Läs mer

Handlingsplan för socialt hållbar utveckling i Bjuvs kommun

Handlingsplan för socialt hållbar utveckling i Bjuvs kommun Handlingsplan för socialt hållbar utveckling i Bjuvs kommun INLEDNING... 3 STRUKTUR... 4 GENOMFÖRANDE... 4 ÖVERGRIPANDE VISION... 5 PRIORITERADE MÅLOMRÅDEN OCH MÅL... 5 ORGANISATION... 6 STRATEGISKT ARBETE

Läs mer

BUDGET 2013 MUNKFORS KOMMUN

BUDGET 2013 MUNKFORS KOMMUN BUDGET MUNKFORS KOMMUN Beslutad KF -10-30 Mål justerade enligt Sn 83, -11-06 INLEDNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING inledning MUNKFORS KOMMUN 1 INLEDNING 1 KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE HAR ORDET 2 ORGANISATIONSÖVERSIKT

Läs mer

UPPDRAGSBESKRIVNING. Korttidsvistelse enlig Socialtjänstlagen. Eskilstuna kommun Vuxenförvaltningen 2014-01-01-2014-12-31

UPPDRAGSBESKRIVNING. Korttidsvistelse enlig Socialtjänstlagen. Eskilstuna kommun Vuxenförvaltningen 2014-01-01-2014-12-31 UPPDRAGSBESKRIVNING Korttidsvistelse enlig Socialtjänstlagen Eskilstuna kommun Vuxenförvaltningen 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll 1. Uppdragsbeskrivning- en överenskommelse mellan uppdragsfunktionen och

Läs mer