SEKTORN FÖR SOCIALTJÄNST

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SEKTORN FÖR SOCIALTJÄNST"

Transkript

1 SEKTORN FÖR SOCIALTJÄNST Sektorschef Lena Lager Medicinskt ansvarig sjuksköterska, MAS Administration Funktionshinder Vård och omsorg Hälsa och bistånd Kvalitet och utveckling Individ- och familjeomsorg Administrativ chef Jonas Lundqvist Verksamhetschef Vakant Verksamhetschef Tina Forsgren Verksamhetschef Carina Fransson Sektorn för socialtjänst har som uppdrag att bidra till goda livsvillkor hela livet för människor som vistas i Härryda kommun, genom att erbjuda äldreomsorg, omsorg om funktionsnedsatta, individ- och familjeomsorg, kommunal hälso- och sjukvård och arbetsmarknadsåtgärder. Politiskt fastställda mål Kommunfullmäktige har fastställt inriktningsmål för verksamheterna Vård och Omsorg, Individoch familjeomsorg, Funktionshinder samt Hälsa och bistånd. Kommunstyrelsen har fastställt verksamhetsmål för samtliga verksamheter. Dessa har under reviderats för Individ och Familjeomsorg, och nya verksamhetsmål har tagit fram för Hälsa och bistånd. Under har även nya förvaltningsövergripande mål tagits fram för alkohol, dopning, tobak och spel (ANDTS). 64

2 Resultatbudget/plan, sektorn totalt Belopp, tkr Taxor och avgifter Hyror och arrende Bidrag Fsg av verksamhet Övriga intäkter Summa intäkter Lönekostnader m.m Bidrag och köp av huvudverksamhet Lokalkostnader Avskrivning, internränta Övriga kostnader Summa kostnader Nettokostnader Fastställd budget/plan för sektorn innebär en nettokostnadsökning om 49,3 mkr under planperioden, jämfört med budget. De största förändringarna under planperioden består av: - En planeringsledare anställs för att leda arbetet med effektiv vikarieanskaffning - För uppbyggnad av socialtjänstkompetens i kommunens gemensamma kontaktcenter avsätts 2 årsarbetare - Förstärkningar inom familjerätt samt för barn och unga och ensamkommande flyktingbarn - Förstärkt budget avseende ekonomiskt bistånd - Bostadsfrågan är högaktuell inom verksamheten för funktionshinder. Landvetter bostad med särskild service senareläggs medan Enebacken servicebostad och Båtmanstorpets gruppbostad tas i drift under för att möta upp behovet av bostäder inom målgruppen - Ny daglig verksamhet med 15 platser startas under perioden - Kreativt center tas tillbaka som kommunal verksamhet för personer med psykiska funktionshinder - Tillbyggnad av Bygårdens äldreboende i två etapper, totalt 21 nya lägenheter - Avdelningen i malpåse på Ekdalagårdens äldreboende beräknas öppna igen först under hösten - Ytterligare tillskott enligt plan till Vård och omsorg i samband med ny författning bedöms inte längre som nödvändigt och återlämnas därför - lagda förstärkningar till hemtjänst och personlig assistans minskas något då verksamheten ser en mindre volymökning än tidigare - Utökning av resurser till hälso- och sjukvårdspersonal i paritet med utbyggnad av verksamheter inom Vård och omsorg och Funktionshinder 65

3 Fördelning av bruttokostnader Ledning och administration 3% Vård och omsorg 38% Individ- och familjeomsorg & Funktionshinder 36% Hälsa & Bistånd 23% Investeringsbudget/plan 2019, sektorn totalt Belopp, tkr Summa Sektor för Socialtjänst Inkomst Utgift Netto I investeringsbudgeten finns anslag för IT-investeringar, arbetsmiljöåtgärder, reinvesteringar (förnyelse av inventarier) samt investeringar i anknytning till de objekt som finns upptagna i lokalresursplan Investeringsbudgeten redovisas i sin helhet i bilaga 1. 66

4 Ledning och administration LEDNING OCH ADMINISTRATION Beskrivning Ledningen har i uppdrag att leda och samordna sektorns olika verksamheter och företräda sektorn internt och externt. Sektorns ledning består av sektorschef, verksamhetschefer och administrativ chef. Dessa ingår också i sektorns ledningsgrupp, som ska ge stöd i beslutsfattande, verkställighet och ledarroller så att socialtjänstens chefer och stab uthålligt klarar sina uppdrag och mål. Inom ledning och administration finns Medicinskt ansvarig sjuksköterska, MAS, och medicinskt ansvarig för rehabilitering, MAR. Det medicinska ansvaret omfattar hälso- och sjukvård, habilitering och rehabilitering upp till sjuksköterske-, sjukgymnast- och arbetsterapeutnivå och har som målsättning att kommuninvånarna ska få en säker och ändamålsenlig hälso- och sjukvård av god kvalitet inom kommunens ansvar enligt hälso- och sjukvårdslagen. Socialtjänstens administration svarar för sektorsövergripande uppgifter, inom bland annat arkiv och diarieföring, tillstånd och tillsyn, ekonomi, IT, lokalplanering, utredning, utveckling och kvalitetsarbete, samt nämndadministration för sociala myndighetsnämnden. Ekonomi Belopp, tkr Ledning och administration Intäkt Kostnad Netto Verksamhetens budget består av medel för personal och verksamhet inom Ledning och administration samt vissa sektorsgemensamma kostnader inom IT-området. Under har en arbetsgrupp med representanter från både arbetsgivare och arbetstagare utrett möjligheterna till en effektivare vikarieanskaffning inom sektorn, och i budget för ledning och administration finns från och med resurser avsatta för att implementera och driva en organisation för detta. Utökningen förväntas leda till bland annat ökad kontinuitet för brukarna, bättre ekonomi genom ett bättre resursutnyttjande, ökade sysselsättningsgrader samt färre visstidsanställningar. en innehåller även en förstärkning med 0,75 årsarbetare arkivhandläggare för att säkra sektorns arkivhantering, samt medel för fortsatt arbete med e-hälsa inom sektorn. För uppbyggnad av socialtjänstkompetens i kommunens gemensamma kontaktcenter avsätts 2,0 årsarbetare. 67

5 Individ- och familjeomsorg och funktionshinder INDIVID- OCH FAMILJEOMSORG OCH FUNKTIONSHINDER Uppdrag Samhällets insatser till stöd för enskilda inriktas på generella, allmänna och individinriktade insatser. Socialtjänstens Individ- och familjeomsorg (IFO) har till uppgift att utreda, skydda, stödja och hjälpa samt ge service till utsatta personer i kommunen. Det gäller framför allt individuellt inriktade insatser mot barn och unga och deras familjer, personer i behov av försörjningsstöd och arbetsträning, personer med missbruks- eller beroendeproblematik samt personer med olika former av psykosocial ohälsa. Socialtjänsten har ett uttalat ansvar för personer utsatta för våld i nära relationer samt brottoffer och närstående. Det stöd socialtjänsten förmedlar ska vara ett komplement till den enskildes egna resurser, och ges företrädesvis frivilligt men även utan den enskildes samtycke. IFO erbjuder personer som uppbär försörjningsstöd arbetsmarknadsinsatser eller träning för att öka möjligheten till återgång i arbete. IFO erbjuder också gruppverksamhet för barn i behov av särskilt stöd, föräldrastöd på familjecentraler och i gruppverksamhet samt rådgivning vid riskbruk av alkohol eller droger. IFO:s verksamheter är: ekonomiskt bistånd, flyktingmottagande, resursenhet vid biståndsbeslut eller som serviceinsats och familjerådgivning. IFO har en utredningsenhet och familjerätt inklusive samarbetssamtal, faderskapsfastställelse, familjehemsgrupp och mottagande av ensamkommande asylsökande barn, socialt arbete för vuxna inklusive boendestöd, arbetsmarknadsåtgärder samt förebyggande arbete. Verksamheten regleras främst av socialtjänstlagen (SoL), lagen om vård av unga (LVU), lagen med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare (LUL), lagen om vård av vuxna missbrukare (LVM), föräldrabalken (FB), etableringslagen samt sekretesslagen. Verksamheten Funktionshinder regleras främst genom lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), socialtjänstlagen (SoL), hälso- och sjukvårdslagen (HSL) samt assistansersättning enligt kap i socialförsäkringsbalken (SFB). Målsättningen i lagstiftningen är att främja jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet i samhällslivet för personer med funktionsnedsättningar. Målet är att den enskilde ska ges möjligheter att leva ett självständigt liv på samma villkor som andra. Den enskilde ska även tillförsäkras goda levnadsvillkor. Efter begäran och godkänd behovsbedömning har en person med funktionsnedsättning rätt till en eller flera insatser enligt LSS-lagstiftningen. De lagstadgade insatser som finns är: - Rådgivning - Biträde av personlig assistent - Biträde av kontaktperson - Ledsagarservice - Avlösarservice - Korttidsvistelse utanför det egna hemmet - Korttidstillsyn i anslutning till skoldagen för skolungdom över 12 år - Boende i bostad med särskild service eller i familjehem för barn och ungdom - Bostad med särskild service eller annan särskild anpassad bostad för vuxna - Daglig verksamhet för personer i arbetsför ålder som saknar förvärvsarbete eller studieplats 68

6 Individ- och familjeomsorg och funktionshinder Verksamheten Funktionshinder i Härryda omfattar alla biståndsinsatser förutom rådgivning. Korttidstillsyn i anslutning till skoldagen för skolungdom över 12 år verkställs av UTK. Insatser som inte utförs inom egen regi, som placeringar i boende för särskilda målgrupper, lägerverksamhet och viss korttidsavlastning, köps av annan utförare. Personlig assistans tillhör fr.o.m. organisatoriskt vård och omsorg. Insatser enligt socialtjänstlagen är företrädesvis boendestöd och plats på bostad med särskild service, alternativt korttidsplats. Informationsmått Antal barn/unga i familjehem 51* Antal barn/unga med kontaktperson/-familj Antal anmälningar/ansökningar om barn som far illa Antal årsplaceringar barn/unga HVB 18,4* Antal placerade individer barn/unga Kostnad för HVB barn/unga (netto mkr) 11, ,3 10,3 10,3 Antal familjer som har kontakt med resursenheten för stöd i föräldraroll Antal vuxna som p.g.a. missbruk har kontakt med vuxenheten Antal årsplatser HVB vuxna 5,7 8,6 6,6 6,6 6,6 Antal placerade LVM vuxna Antal placerade SoL vuxna Kostnad HVB vuxna (netto mkr) 3,3 5,0 4,8 4,8 4,8 Antal hushåll med försörjningsstöd Utbetalt ekonomiskt bistånd (brutto mkr) 17,7 15,7 16,7 17,2 17,2 Antal nyanlända flyktingar Antal individer som har kontakt med arbetsmarknadsgruppen för arbetsfrämjande stöd Antal personer med bistånd enligt LSS/SOL Antal personer med kontaktperson Antal personer med ledsagarservice Antal personer med avlösarservice Antal utnyttjade dygn med korttidsvistelse i egen regi (Totalt producerade dygn = 2190) Antal köpta dygn korttidsvistelse och läger Antal personer med daglig verksamhet (egen regi utflyttad) Antal personer med daglig verksamhet (köpt) Antal personer med köpt boendeplats LSS/SOL * Inklusive ensamkommande flyktingbarn 69

7 Individ- och familjeomsorg och funktionshinder Ekonomi Belopp, tkr Individ- och familjeomsorg och Funktionshinder Intäkt Kostnad Netto en är under planperioden för IFO något utökad. Förstärkning görs inom området utredning av barn och unga där ärendemängden ökat med cirka 25 procent under. Enheten har haft svårt att hålla lagstadgade krav på utredningstider. Även inom familjerätt har enheten haft svårt att klara tingsrättens tidskrav. en förstärks för uppföljning av ensamkommande flyktingbarn vilket är en konsekvens av statens krav på ökat mottagande till barn per år. Ett boende för ensamkommande barn etableras, med förhoppningen att mottagandet ska vara kostnadsneutralt för kommunen. Kostnaderna för försörjningsstöd har de senaste åren ökat, och en översyn görs för effektivitet i handläggning och insatser för att öka försörjningsgraden. Verksamheten arbetar med tidiga förebyggande insatser. Där mer ingripande behandlingsinsatser behövs, som inte kan ske i öppen form, ska dessa vara korta och väl matchade för effektiv resursanvändning. Inom funktionshinderverksamheten skapas utifrån prognos nya bostäder med särskild service och även daglig verksamhet, för att tillgodose det behov av insatser i form av omvårdnad, boende och sysselsättning som uppstår. Under planperioden kommer bemanningen inom hela verksamheten att ses över för ett bättre resursutnyttjande. Förhoppningen är att detta ska kunna genomföras utan kvalitetssänkningar för brukarna. Bedömning av insatser och bemanning görs, utöver lagstiftningens krav, även utifrån ett kostnads- och effektivitetsperspektiv. I budgeten finns utvecklingsmedel för kreativt centrum för att kunna pröva olika former av verksamhet så att en större målgrupp nås. Dagpenningen höjs med 7 kronor. utfall följs upp och prognostiseras varje månad av ansvariga enhetschefer. Genomgång av budgetutfall diskuteras på arbetsplatsträffar. Verksamheten fortsätter att analysera effektivitetsvinster genom samordning av verksamheterna inom IFO och FH. Fördelning av bruttokostnader Resursenhet Barn/Unga 4% Enheten för Barn och Unga 14% Ekonomienhet 13% Vuxenenhet 7% Ledning och Administration Fh 4% Boende LSS/SOL 42% Ledning och Administration Ifo 2% Övrig verksamhet FH 3% Daglig verksamhet 11% 70

8 Individ- och familjeomsorg och funktionshinder Kommunstyrelsens verksamhetsmål med plan för måluppfyllelse Inriktningsmål Verksamhetsmål Indikator Kommunens invånare i behov av Individ- och familjeomsorgens stöd erbjuds aktivt insatser som syftar till att de, så långt som möjligt genom egen förmåga, inkluderas i den sociala gemenskapen. Människors arbetsförmåga, resurser och möjligheter till egen försörjning främjas och utvecklas. Handläggningen i individ- och familjeomsorgen utformas så att den är rättssäker för kommunens invånare. Individ- och familjeomsorgens utredning och insatser leder till att det enskilda barnet/ungdomen inte behöver fortsatt stöd från socialtjänsten. Aktivt stödja föräldrar i samförståndslösningar i familjerättsliga ärenden. Ge stöd till personer med missbruk och/eller psykisk ohälsa som möjliggör kvarboende i eget hem. Resultat av vård och behandling följs systematiskt upp på individnivå och bedömning görs om insatserna svarade mot behoven. Färre vuxna är långtidsberoende av försörjningsstöd. Väntetid vid nybesök och handläggning av försörjningsstöd överstiger inte 21 dagar. Antal överklaganden till Förvaltningsrätten som bifallits (Totalt antal ärenden/ bifall). Andel barn (0 12 år) som inte återaktualiserats inom ett år efter avslutad insats/ utredning, Andel ungdomar (13 20 år) som inte återaktualiserats inom ett år efter avslutad insats/ utredning, Andel utredningar som läggs ned i och med att föräldrar enas, Andel av målgruppen som ska kunna bo kvar i sitt egna hem, Andel utvärderingar på individnivå, Andel vuxna som erhållit stöd via Arbetsmarknadsgruppen (AMG) som blir självförsörjande via arbete/studier, Maximalt antal bidragsmånader per hushåll. Maximalt antal dagars väntetid vid ansökan om försörjningsstöd. Maximalt antal dagar för utredning i ärenden gällande försörjningsstöd. 100/10 100/10 100/ , v 2v 2,5v 2,5v 2,5v 5 dagar vid kompl ans 5 dagar vid kompl ans 5 dagar vid kompl ans 71

9 Individ- och familjeomsorg och funktionshinder Inriktningsmål Verksamhetsmål Indikator Människors arbetsförmåga, resurser och möjligheter till egen försörjning främjas och utvecklas. Individ- och familjeomsorgen uppmärksammar, initierar och samordnar vid behov insatser till arbetslösa ungdomar som verksamheten möter. Samverkan mellan företrädare för utbildning, socialtjänst, hälso- och sjukvård, rättsväsendet och fritid och kultur är av hög kvalitet. Det finns utbildning och/eller aktivitetsprojekt för riskgrupper. Personer med komplex problematik som uppbär försörjningsstöd ges möjlighet till samordnade insatser för återgång till egen försörjning. Ungdomar med en komplex problematik som uppbär försörjningsstöd ges möjlighet till samordnade insatser som stöd till egen försörjning. Färre ungdomar är långtidsberoende av försörjningsstöd. Verksamheterna beskriver och utvärderar varje år de samverkansformer som används. 11 grupper genomförs för barn och unga i utsatta hemmiljöer. Andel barnfamiljer med långvarigt försörjningsstöd som åtminstone 1 gång/år erhållit uppföljning i syfte att säkerställa barnens möjlighet att efter behov delta i fritidsaktiviteter, Andel vuxna personer som varje år fått stöd via vuxennätverkets insatser, Andel ungdomar som varje år fått stöd via ungdomsnätverkets insatser, Andel ungdomar som erhållit stöd via Arbetsmarknadsenheten (AMG) som är självförsörjande via arbete/studier, Antal SAMSSmöten. Utvärdering genomförd Antal Västbusmöten. Utvärdering genomförd. Antal möten SSPF (skola, socialtjänst, polis, fritid). Utvärdering genomförd. Antal möten Ungdomsnätverk. Utvärdering genomförd. Antal samtalsgrupper genomförda av Kraftkällan Ja Ja Ja Ja barngr 5 förgr 8 trappansamtal 8 barngr 5 förgr 8 trappansamtal 8 barngr 5 förgr 8 trappansamtal 72

10 Individ- och familjeomsorg och funktionshinder Inriktningsmål Verksamhetsmål Indikator Barn och deras familjer som behöver särskilt stöd identifieras tidigt. Utsatta barn, unga och deras familjer får riktade och strukturerade skyddsinsatser. Psykiskt funktionshindrade upplever i vår kommun en hög livskvalitet genom kvalificerat och av kommunen samordnat och initierat stöd. Personer med funktionsnedsättning tillförsäkras jämlikhet, delaktighet och inflytande. Metoder för tidig upptäckt av normbrytande beteende används i kommunens samtliga förskolor. Gemensamma seminarier med UTK i modellen. Föräldrautbildning och föräldrastöd erbjuds utsatta barn och ungas föräldrar via socialtjänstens Individ- och familjeomsorg. Personal inom skola och socialtjänst genomför gemensamma utbildningsinsatser. Stöd ges i boendet för personer med missbruk och psykisk ohälsa för att klara sin vardag och öka möjligheten att ingå i en social gemenskap. Verksamheten ska verkställa biståndsbeslut på sådant sätt att brukarna upplever att de fått sina behov tillgodosedda. Målet är att den enskilde får möjligheter att leva som andra. Att daglig verksamhet utformas på sådant sätt att den tillgodoser behovet av daglig sysselsättning och stimulans för personer med funktionsnedsättning inom kommunen. Verksamhetens inriktning ska syfta till att förbereda för förvärvsarbete. ering och uppföljning tillsammans med förskoleteamet 2 tillfällen/år omfattande 50 personer Antal familjer som erhåller stöd via resursenheten 1 tillfälle/år omfattande 50 personer Ersatt med annan samverk ansform Antal personer med psykisk funktionsnedsättning som erbjuds särskilt boende. Antal personer med psykisk funktionsnedsättning som erbjuds boendestöd NKI boende NKI daglig verksamhet. NKI korttidsverksamhet. NKI samtliga områden. Antal personer som har utflyttad daglig verksamhet

11 Individ- och familjeomsorg och funktionshinder Inriktningsmål Verksamhetsmål Indikator Funktionshinder beaktas och integreras i alla verksamheters planering och budgetarbete. Kunskap och förståelse om funktionshinder är god hos kommunens anställda och förtroendevalda. Kommunen bidrar till förståelse om funktionshinder hos allmänheten. Inom ram för budgeterade medel ska verksamhetens utformning och innehåll tillförsäkra medborgarna med funktionsnedsättning goda levnadsvillkor. Genom riktade informationsinsatser bidrar kommunen till att anställda, förtroendevalda och allmänhet får ökad kunskap om olika typer av funktionsnedsättningar och uppkomsten av funktionshinder. avvikelse, Antal infoblad som belyser frågan. Andel IDA-tablå som belyser frågan, 2, Rättssäkerhetsaspekten är grundläggande i all myndighetsutövning. Verksamheten ska noga följa lagstiftning och utveckling av rättspraxis genom att ta del av domar och rättsfall. Klienter ochbrukare informeras alltid och ges även stöd i att överklaga beslut. Ambitionen är att 90 procent av alla överklagade ärenden bedöms i enlighet med förvaltningens beslut. De analyser, bedömningar och behandlande insatser som görs ska ha så hög kvalitet att barn och unga inte blir föremål för nya utredningar och insatser för samma problematik som man aktualiserats för tidigare. Barn som befinner sig i långvariga konflikter när det gäller vårdnad, boende eller umgänge löper stor risk att utveckla ohälsa och utanförskap. En viktig inkluderingsfaktor bedöms vara att förmå föräldrar att hitta samförståndslösningar som är varaktiga över tid, för att förhindra nya rättsprocesser. Nya metoder för detta utvecklas tillsammans med rättssystemet. Att ha en egen bostad, även om det innebär att man har socialt kontrakt, har evidensmässigt visat sig ha stor betydelse för hälsa och återhämtning och är en grund för fortsatt behandling och psykosociala insatser. Målet är att genom stöd i boendet på olika sätt förhindra hemlöshet. För ett kontinuerligt lärande och för att kunna matcha brukares behov mot insatser är utvärdering på individnivå en viktig faktor. Verksamheten ska utveckla instrument för brukarutvärdering på individnivå och kartlägga om de IT-baserade system som finns för detta är möjliga att implementera. Genom arbetsträning och arbetsförmågebedömning ökas möjligheterna att bli anställningsbar eller få motivation att gå vidare i utbildning och på sikt egen försörjning. Verksamheten deltar aktivt i olika arbetsmarknadsprojekt inom ramen för Framkant. Från aktualisering till beslut eftersträvas så kort väntetid och handläggningstid som möjligt. Tydlig information till sökande om vad som krävs för utredning och beslut är nödvändig. Under perioden kommer möjligheten att få samlad inkomstinformation från flera myndigheter att införas. Det underlättar beslutsfattande, vilket innebär att handläggningstiden bedöms som rimlig även om antalet ärenden per handläggare ökar. För personer med behov av insatser från flera aktörer, som kommun, Arbetsförmedling eller Försäkringskassa, arbetar verksamheten i det som kallas vuxennätverk. I flerpartssamtal kartläggs och beslutas om gemensamma insatser för återgång i egen försörjning. För att möjliggöra för barn i 74

12 Individ- och familjeomsorg och funktionshinder familjer med långvarigt försörjningsstöd att ha en fritidssysselsättning görs särskilda insatser årligen. Detta är ett komplement till den fritidspeng som införs i lagstiftningen från För ungdomar år som har behov av insatser från mer än en aktör finns ungdomsnätverket, som är en samordning mellan socialtjänst, utbildning och arbetsförmedling och vid behov även andra aktörer. Syftet är att ge gemensamt stöd för arbete och utbildning. Bedömningen är att 30 procent av de ungdomar som är aktuella inom försörjningsstöd ska få insats via ungdomsnätverket. Målet, när ungdomar är aktuella på AMG, är att genom arbetsträning och motivation till studier främja individens ansvar för och möjlighet till egen försörjning, och att korta bidragstider. Individ- och familjeomsorgen deltar i olika former av professionella nätverk med företrädare för andra kommunala aktörer, hälso- och sjukvården och rättsväsendet för att tidigt identifiera och förebygga att barn och unga och deras familjer hamnar i en utsatt situation. Detta arbetssätt är angeläget för att informera och utforma adekvata insatser inom IFO och för att tidigt uppmärksamma barn och unga i riskzonen för normbrytande beteende av olika slag och för att förebygga framtida svårigheter. Genom arbete på familjecentraler och genom deltagande i generell föräldrautbildning får många familjer kontakt med familjebehandlare och kan utan biståndsbeslut få del av s.k. serviceinsatser som t.ex. familjebehandling eller individuellt stöd. Via samverkan med skolans stödenhet och förskoleteamet finns förhoppning om att hitta nya former för tidig upptäckt av normbrytande beteende, och implementera olika arbetssätt, metoder och gemensamt stöd för att förebygga utanförskap. Genom Kraftkällans gruppverksamhet kan barn i utsatta situationer både genom missbruk, psykisk sjukdom, separationskonflikter och våld i familjen få stöd och möjlighet till bearbetning. Gemensamma utbildningsinsatser genomförs både för att bygga en gemensam värdegrund och utveckla kunskap inom olika områden som utvecklingspsykologi, relationsvåld och olika länder och kulturer. Målgruppen personer med funktionsnedsättningar har ofta komplicerade behov och behov av insatser från flera huvudmän. Alla brukare som har kontakt med både kommun och psykiatri har rätt att få stödinsatser i samverkan, både via samordnad individuell plan (SIP) och genom modellen med s.k. vård- och stödsamordning. Modellen skapar ett ramverk för samverkan och ger brukaren möjlighet att få ökat inflytande över sin vård och rehabilitering. Avtal avseende detta skapas både genom delregional och lokal överenskommelse mellan kommunen och psykiatrin. Genom boendestöd tränas olika förmågor, och stöd ges i att bryta social isolering som är ett stort problem för målgruppen. Årligen genomförs brukarundersökningar för att mäta hur brukarna, anhöriga och ställföreträdare uppfattar verksamheten. Det görs genom enkäter med frågor runt måluppfyllelse och kvalitet. Resultatet tas upp på enheterna där man arbetar med förbättringsområdena. Resultatet redovisas på kommunens hemsida. Verksamheten arbetar för att behålla och förbättra de redan goda resultaten. Mätningar sker också på individuell nivå genom individuella genomförandeplaner och brukarmöten. På verksamhetsnivå sker anhörigträffar och samverkan med brukarorganisationer. All verksamhet ska utifrån brukarnas önskemål utformas så att brukaren kan leva ett så självständigt och självstyrande liv som möjligt. Målet är att brukarens egen kapacitet och förmåga ska stärkas. Ett fortsatt samarbete med arbetsförmedlingen krävs för ungdomar med LSS-beslut, för att inte daglig verksamhet ska ge en inlåsningseffekt. Med olika former av sysselsättningsstöd och metoder för arbetsinträde ökas möjligheten för den enskilde att få arbete inom ordinarie arbetsmarknad. Genom samverkansinsatser och projekt kan arbetsmarknaden vidgas för grupper med behov av särskilt stöd. En målsättning är också etablering av s.k. sociala företag i kommunen. Under planperioden kan behovet av köpta platser för boende minskas genom att flera planerade bostäder med särskild service tas i bruk. För brukare med särskilt stora eller specialiserade behov kommer det även fortsättningsvis att vara svårt att tillgodose behoven inom kommunens boenden. En utbyggnad av gymnasieprogram inom regionen kan minska behovet av internatplaceringar på 75

13 Individ- och familjeomsorg och funktionshinder gymnasieskola. Genom tydliga riktlinjer, effektiv handläggning och god planering ska behovet i möjligaste mån tillgodoses på hemmaplan. En viktig aspekt av att leva som andra är att inte behöva flytta till annan ort för att få behovet av stöd och service tillgodosett. Information om kommunens stöd och service till personer med funktionsnedsättningar lämnas på kommunens hemsida. Under planperioden fortsätter arbetet med att se till att information och beslut är lättillgängligt. Verksamheten ska på olika sätt och i olika former informera även allmänheten om vad det innebär att leva med en funktionsnedsättning och hur uppkomsten av funktionshinder kan minskas. 76

14 Vård och omsorg VÅRD OCH OMSORG Uppdrag Verksamheten inom Vård och omsorg utgår från nationella mål för äldrepolitiken, socialtjänstlagen, hälso- och sjukvårdslagen, Politiska inriktningsmål för vård och omsorg samt Politiska verksamhetsmål för vård och omsorg". Inom omsorgen för äldre erbjuds social omsorg och hälso- och sjukvård som utgår från individens behov. Vård- och omsorgsarbetet ska inriktas på att skapa trygghet i livet och en god vård och omsorg med god kontinuitet. Äldre människor ska ges förutsättningar att vara delaktiga i samhällslivet och ha ett bra boende med bibehållet oberoende. All verksamhet ska ha en helhetssyn med utgångspunkt från brukaren, som bemöts respektfullt med empati och kunskap. Omsorgen och omvårdnaden ska utformas förebyggande och hälsofrämjande för att stärka och bevara hälsan hos den enskilde och skapa förutsättningar för en bra livskvalitet till livets slut. Personalen ska kontinuerligt kompetensutvecklas och särskild vikt läggs vid etik- och bemötandefrågor. Vård och omsorg består av äldreboende, hemtjänst och personlig assistans. Informationsmått Antal personer med hemtjänst 1 okt Antal beviljade timmar hemtjänst per månad (mätmånad oktober) Antal besök dagverksamhet Antal besök dagcentraler Ekonomi Belopp, tkr Vård och omsorg Intäkt Kostnad Netto Uppföljningsarbetet inom ekonomiprocessen ska vara högt prioriterat under perioden. Det ska finnas en hög medvetenhet bland medarbetare om ekonomin, och en ansvarsfull resurshantering ska vara utgångspunkten. Nyckeltal och statistik är en viktig del av uppföljningsarbetet, vilket tas fram regelbundet och systematiskt. Vid verksamheternas arbetsplatsträffar ska det regelbundet ges information om enhetens utfall för att få medarbetare insatta i de ekonomiska ramarna. är under planperioden förhållandevis oförändrad. Inom personlig assistans, egenregin, kommer fokus att ligga på att få en kostnadseffektiv verksamhet för att kunna följa det av Försäkringskassan fastställda timpriset. Tillskottet för att kunna leva upp till intentionerna i den nya författningen om individuell biståndsbedömning på särskilt boende räcker tills vidare, och därför återlämnas de ytterligare 2 mkr som legat i plan. 77

15 Vård och omsorg Fördelning av bruttokostnader Dagverksamhet 1% Hemtjänst och larm 20% Ledning och adm. 7% Personlig assistans/ sfb 11% Äldreboende 60% Kommunstyrelsens verksamhetsmål med plan för måluppfyllelse Inriktningsmål Verksamhetsmål Indikator Alla brukare i kommunen har förutsättningar att vara delaktiga i samhällslivet, ha ett bra boende och leva ett inflytelserikt, gott, aktivt, hälsosamt och tryggt liv med bibehållet oberoende. Alla brukare i kommunen har tillgång till god vård och omsorg med god kontinuitet, och bemöts respektfullt med empati och kunskap. Brukare i ordinärt boende och i särskilt boende känner till sin kontaktman och dess uppdrag. Äldre har god kunskap om informationsteknologi, IT, och kan tillämpa den i sin vardag. Kommunen samarbetar aktivt med ideella sektorn. Brukare upplever att insatserna utförs lika oavsett vem som utför dem. Medarbetare är tillmötesgående, omtänksamma och stödjande i sitt bemötande av brukare och anhöriga. Andel brukare som känner till sin kontaktman, Antal äldre besökare på IKTmässan. Antal äldre deltagare på Ipadkurser. Antal äldre besökare på internetkafe. Antal idéburna organisationer som deltar i nätverksträffar med kommunen. Andel nöjda brukare inom kvalitetsområdet kontinuitet, lokal brukarundersökning, Andel nöjda brukare inom kvalitetsområdet bemötande, nationell brukarundersökning,

16 Vård och omsorg Inriktningsmål Verksamhetsmål Indikator Kommunen arbetar utifrån en helhetssyn med ett förebyggande, rehabiliterande 1, habiliterande 2 och salutogent 3 synsätt samt skapar förutsättningar för en god livskvalitet till livets slut. Brukares egna förmågor och intressen tas tillvara vid genomförandet av insatserna. Andel brukare som har en upprättad IGP, Andel brukare som har en upprättad levnadsberättelse, All personal har erforderlig utbildning och erhåller kontinuerlig kompetensutveckling. All berörd personal har kompetens inom gerontologi, geriatrik, palliativ vård samt etik. Andel medarbetare som har en aktuell individuell kompetensutvecklingsplan, Vård och omsorg kommer att fortsätta att arbeta för att kontaktmannauppdraget ska vara väl känt bland alla medarbetare, och varje brukare som har en kontaktman ska känna till och ha en god relation med denna. För att underlätta kännedomen om sin kontaktman kommer verksamheten att införa foton på viktiga funktioner inom alla verksamheter. Det ska vara lätt att få information om vem som arbetar och vem som är kontaktman. Kontaktmannen ska regelbundet ha kontakt med sin brukare och dess anhöriga om samtycke finns. Informationsteknologi är ett verktyg för att öka äldre människors självständighet och delaktighet i samhället, och insatser för att sprida kunskap om vardagsteknik kommer att fortsätta. Internetkafé ska regelbundet finnas på olika orter i kommunen. Utbudet kommer att utformas efter efterfrågan. Kurser för Ipad- och Iphoneanvändning kommer att genomföras, och volontäruppdraget som IT-coach utvidgas. En aktiv samverkan med den ideella sektorn skapar förutsättningar för att verksamheten kan medverka till ett gott, inflytelserikt och hälsosamt liv för brukare. Informationsarbetet och nätverksträffar med olika aktörer ska utvecklas ännu mer. Genom en noggrant beskriven individuell genomförandeplan (IGP), framtagen i delaktighet med brukaren, kommer en bättre kontinuitet i genomförandet av insatserna att uppnås. Arbetet kommer att fortsätta med att utveckla och få en väl dokumenterad IGP, för att insatserna ska utföras på det sätt som brukaren vill oavsett vem som utför dem. Åtgärder kommer att genomföras för att minska antalet personer runt en brukare, i den mån det är möjligt. Vård och omsorg ska arbeta aktivt med att skapa förutsättningar för reflektion och etiska diskussioner för att äldreomsorgens nationella värdegrund ska genomsyra verksamheten. Värdegrundsträffar genomförs på alla arbetsplatser fyra gånger om året och arbetet kommer att följas upp regelbundet. Fördjupningsutbildning ska genomföras för värdegrundsledarna. Reflektion utifrån etiska dilemman i verksamheten, liksom utbildningsinsatser, kommer att öka möjligheterna för att medarbetare inom verksamheten ska uppfattas som stödjande och omtänksamma i sitt bemötande och i sitt vård- och omsorgsarbete. Den salutogena utgångspunkten och det rehabiliterande förhållningssättet ska prägla medarbetares inställning vid framtagandet av den individuella planen, och så även vid genomförandet av insatserna. För att öka möjligheterna till en god livskvalitet ska verksamheten på ett mer systematiskt sätt arbeta för att ta fram levnadsberättelser i de fall som brukaren vill detta. Det ger en god grund för ett helhetsperspektiv på brukarens livssituation. Teamträffar, genomförda på ett effektivt och 1 Rehabilitering = Insatser som bidrar till att en person med funktionsnedsättning återfår sin funktionsförmåga. 2 Habilitering = Insatser som bidrar till att en person med varaktig funktionsnedsättning bibehåller sin funktionsförmåga. 3 Salutogent synsätt = Ett hälsofrämjande förhållningssätt. 79

17 Vård och omsorg ändamålsenligt sätt, ger också en bättre förutsättning för att få en helhetssyn på brukarens situation. En utveckling av teamträffar ska påbörjas. Kunskap och kompetens bland medarbetare är också en förutsättning för en god och säker vård och omsorg. I en treårsplan kommer verksamheten, i den takt som ekonomin tillåter, att ta fram förutsättningar för att höja kompetensen bland omvårdnadspersonalen inom områdena geriatrik, gerontologi, palliativ vård och omsorg samt etik. Alla insatser kommer systematiskt att följas upp i sektorns kvalitetsledningssystem. 80

18 Hälsa och bistånd HÄLSA OCH BISTÅND Uppdrag Verksamheten Hälsa och bistånd styrs främst av socialtjänstlagen (SoL), lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) samt hälso- och sjukvårdslagen (HSL). Verksamhetens övergripande uppdrag är att utveckla en rättssäker myndighetsutövning och en god och säker hälso- och sjukvård med stort fokus på hälsofrämjande och förebyggande arbete. Verksamheten består av handläggarenhet, sjuksköterskeenhet och rehabenhet. Handläggarenheten ansvarar för biståndsbedömning och LSS-handläggning samt avgiftshandläggning för Vård och omsorg samt Funktionshinder. Den kommunala hälso- och sjukvården innefattar sjuksköterskor, arbetsterapeuter och sjukgymnaster. Informationsmått Antal avslag vid ansökan om hjälp i hemmet eller särskilt boende Antal överklaganden av ovanstående avslag/varav 2/0 5/0 5/0 5/0 5/0 bifallits av Förvaltningsrätten Antal personer med hemtjänst 1 okt Antal beviljade timmar hemtjänst per månad (mätmånad oktober) Antal besök sjuksköterskeenhet Antal besök rehabenheten Ekonomi Belopp, tkr Hälsa & Bistånd Intäkt Kostnad Netto Under planperioden förstärks budgeten för Hälsa och bistånd, dels genom ett ökat anslag till hälsooch sjukvårdspersonal, dels då budgeten för personlig assistans placeras hos Handläggarenheten. En ny ledningsgrupp för strategisk ledning av verksamheten Hälsa och bistånd har bildats under, vilket ger nya möjligheter att samordna individens behov av stödinsatser. Ledningen ska prioritera hälsofrämjande och förebyggande insatser för att minska eller förändra brukarnas behov av bistånd. Uppföljning av ekonomin kommer att vara högt prioriterad under perioden. ansvariga kommer att följa utfallet och göra prognoser för året, vilket även kommer diskuteras på enhetens arbetsplatsträffar. De stora budgetanslagen för hemtjänst och personlig assistans kommer från och med båda att finnas hos Handläggarenheten och fördelas ut till verkställande enheter i samband med beslutsfattandet. Det blir tydligt för både handläggare och verkställare att pengar följer med besluten. Detta tydliggör i sin tur varför uppföljning av beslut blir av minst lika stor vikt som uppföljning av kostnader för utförandet, för att överblicka den totala ekonomin för sektorn. 81

19 Hälsa och bistånd Fördelning av bruttokostnader Hemtjänst 33% Förebyggande och Hälsofrämj. Arbete mm 6% Ledning och adm. 1% Handläggare 5% Hälso- och sjukvård 14% Rehab och hjälpmedel 6% Personlig assistans /SFB 36% 82

20 Hälsa och bistånd Kommunstyrelsens verksamhetsmål med plan för måluppfyllelse Inriktningsmål Verksamhetsmål Indikator Informationen från kommunen anpassas till brukarens behov. Kommunen arbetar utifrån en helhetssyn med ett förebyggande, rehabiliterande 4, habiliterande 5 och salutogent 6 synsätt samt skapar förutsättningar för en god livskvalitet till livets slut. Berörda vårdtagare/patienter har god palliativ vård med andligt, socialt och med-icinskt innehåll. Personer med funktionsnedsättning tillförsäkras jämlikhet, delaktighet och inflytande. Information om beslut, insatser och stöd kommuniceras såväl skriftligt som muntligt och är lätt att förstå. Kommunen ser till att brukaren har tillgodogjort sig informationen. Berörda professioner samordnar och planerar brukares vård- och omsorgsinsatser. Den palliativa vården och omsorgen tillgodoser behoven utifrån en helhetssyn på brukares totala situation. Anhöriga får ett respektfullt bemötande och ett gott stöd vid närståendes bortgång. LSS-handläggningens utformning och innehåll försäkrar medborgare med funktionsnedsättning goda levnadsvillkor. Beviljat LSSbeslut verkställs inom kommunen. NKI samtliga områden, Funktionshinder. Resultat öppna jämförelser, andel ja-svar avseende informationsfrågorna, Antal avvikelser avseende informationsöverföring. Andel av avlidna som smärtskattats under den sista levnadsveckan, Andel avlidna som fått ett brytpunktssamtal, Andel närstående som erbjuds ett efterlevandesamtal, Andel brukare som avlider med mänsklig närvaro, Antal överklaganden till Förvaltningsrätten som bifallits. (Totalt antal ärenden/ bifall). Kostnadsmässig andel beviljade LSS/SoL-beslut som ej verkställs i egen regi, /1 10/0 10/0 10/0 10/0 17, Information om kommunens stöd och service till personer med funktionsnedsättningar lämnas på kommunens hemsida. Under planperioden fortsätter arbetet med att se till att information och beslut är lättillgängligt. Verksamheten ska på olika sätt och i olika former informera även allmänheten vad det innebär att leva med en funktionsnedsättning, och hur funktionshinder kan minska. Sektorn för socialtjänst har under genomfört en organisationsförändring där biståndsbedömning och LSS-handläggning förs samman med den kommunala hälso- och sjukvården. Syftet med förändringen är att skapa bättre förutsättningar för en samlad bedömning av individens behov av 4 Rehabilitering = Insatser som bidrar till att en person med funktionsnedsättning återfår sin funktionsförmåga. 5 Habilitering = Insatser som bidrar till att en person med varaktig funktionsnedsättning bibehåller sin funktionsförmåga. 6 Salutogent synsätt = Ett hälsofrämjande förhållningssätt. 83

Program. för vård och omsorg

Program. för vård och omsorg STYRDOKUMENT 1(5) Program för vård och omsorg Område 2Hälsa och Omsorg Fastställd KF 2013-02-25 10 Program Program för Vård och Omsorg Plan Riktlinje Tjänsteföreskrift Giltighetstid Reviderad Diarienummer

Läs mer

Omsorg om funktionshindrade och Bistånds- och avgiftsenheten

Omsorg om funktionshindrade och Bistånds- och avgiftsenheten Omsorg om funktionshindrade och Bistånds- och avgiftsenheten Verksamhetschef Bistånd och avgifter Områdeschef SoL Socialpsykiatri Områdeschef LSS Boende/ Sysselsättning Områdeschef LSS Boende/ Pers ass

Läs mer

LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, är en rättighetslag. De som tillhör någon av lagens tre personkretsar kan få rätt till

Läs mer

LSS-Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS-Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade Socialförvaltningen LSS-Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade En lag om rätten att leva som andra Genom LSS kan personer med omfattande funktionshinder få möjlighet till stöd

Läs mer

Information om Insatser för vissa funktionshindrade enligt LSS

Information om Insatser för vissa funktionshindrade enligt LSS Information om Insatser för vissa funktionshindrade enligt LSS Stöd och service till vissa funktionshindrade enligt LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) ger människor med vissa

Läs mer

2015-04-27. Uppdragshandling. Socialnämnden 2015

2015-04-27. Uppdragshandling. Socialnämnden 2015 -04-27 Uppdragshandling Socialnämnden 1 -04-27 1 UPPDRAG 1.1 Uppgift Vision Verksamheten skall bidra till att: - Skapa ekonomisk och social trygghet för invånarna - Skapa jämlikhet i levnadsvillkor och

Läs mer

att jobba på socialförvaltningen

att jobba på socialförvaltningen att jobba på socialförvaltningen Socialförvaltningen Socialförvaltningen ansvarar för insatser till barn, ungdomar, familjer samt personer med funktionsnedsättning eller någon form av beroende. Socialförvaltningen

Läs mer

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Hälso- och sjukvårdslagen, HSL

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Hälso- och sjukvårdslagen, HSL Juridik för handläggare inom barn- och ungdomsvården Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS Hälso- och sjukvårdslagen, HSL 2010-04-22 BasUt SoL Hjälpbehövande medborgare Soc tjänsten

Läs mer

Stöd till personer med funktionsnedsättning

Stöd till personer med funktionsnedsättning Stöd till personer med funktionsnedsättning i Lessebo kommun Stöd till personer med funktionsnedsättning Omsorgen om personer med funktionsnedsättning (OF) erbjuder en rad olika stöd till personer med

Läs mer

Stöd och service enligt LSS

Stöd och service enligt LSS Stöd och service enligt LSS LSS betyder lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. LSS är en lag som ger särskilda rättigheter till en del personer med funktionsnedsättningar. Socialtjänstlagen,

Läs mer

Information om Handikappomsorgen/LSS Mottagningssekreterare kontaktuppgiter. Åstorps Kommun

Information om Handikappomsorgen/LSS Mottagningssekreterare kontaktuppgiter. Åstorps Kommun Information om Handikappomsorgen/LSS Mottagningssekreterare kontaktuppgiter i Åstorps kommun Varje individ ska mötas med värdighet och respekt med utgångspunkt i att stärka den egna förmågan. Åstorps Kommun

Läs mer

LSS-omsorgen. Det här kan du som har funktionsnedsättning

LSS-omsorgen. Det här kan du som har funktionsnedsättning LSS-omsorgen Det här kan du som har funktionsnedsättning få hjälp med Genom LSS (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) kan personer med omfattande funktionsnedsättningar få möjlighet

Läs mer

Verksamhetsplan SOCIALNÄMNDEN 2012-2015. Antagen av kommunfullmäktige 2011-12-19 85

Verksamhetsplan SOCIALNÄMNDEN 2012-2015. Antagen av kommunfullmäktige 2011-12-19 85 Verksamhetsplan SOCIALNÄMNDEN 2012-2015 Antagen av kommunfullmäktige 2011-12-19 85 Verksamhetsplan Sidan 2 Innehållsförteckning Inledning... 3 Nationella förutsättningar... 3 Vägledande principer... 3

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse Socialtjänst Godkänd av kommunstyrelsen 2014-03-14 INNEHÅLL SEKTORN FÖR SOCIALTJÄNST 3 POLITISKT FASTSTÄLLDA MÅL 3 MÅL FÖR GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING 4 SAMMANSTÄLLNING AV MÅLUPPFYLLELSE

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN FÖR INDIVID- OCH FAMILJEOMSORGEN 2013-2015

VERKSAMHETSPLAN FÖR INDIVID- OCH FAMILJEOMSORGEN 2013-2015 VERKSAMHETSPLAN FÖR INDIVID- OCH FAMILJEOMSORGEN 2013-2015 Upprättad 2013-04-23 2(6) INLEDNING Individ- och familjeomsorgens uppgift består i huvudsak av att bistå kommunmedborgarna när de är i behov av

Läs mer

Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS.

Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Nordmalings kommun 914 81 NORDMALING Tfn 0930-140 00 www.nordmaling.se Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Lagen börjar med personkretsen. Det är de personer som har rätt till hjälp.

Läs mer

LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. - Kan sökas av funktionsnedsatta i alla åldrar

LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. - Kan sökas av funktionsnedsatta i alla åldrar LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade - Kan sökas av funktionsnedsatta i alla åldrar Rev nov 2014 Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Den första januari 1994

Läs mer

kvalitet God service och nöjda kunder Resultat på minst 2% Anvar Mod Fantasi Positiv befolkningsutveckling God folkhälsa Valfrihet för medborgarna

kvalitet God service och nöjda kunder Resultat på minst 2% Anvar Mod Fantasi Positiv befolkningsutveckling God folkhälsa Valfrihet för medborgarna Anvar Mod Fantasi Dnr 2/2013.041 Id 2014. 21398 Nämndsplan Socialnämnden Verksamhetsbeskrivning Socialnämnden ansvarar för verksamhet enligt: socialtjänstlagen (SoL) lagen om stöd och service till vissa

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN FÖR OMSORG OM FUNKTIONSHINDRADE 2013-2015

VERKSAMHETSPLAN FÖR OMSORG OM FUNKTIONSHINDRADE 2013-2015 VERKSAMHETSPLAN FÖR OMSORG OM FUNKTIONSHINDRADE 2013-2015 Upprättad 2013-01-23 2(7) INLEDNING Omsorgen om funktionshindrade riktar sig till personer med fysiska och psykiska funktionshinder och deras familjer.

Läs mer

Omsorg om funktionshindrade. Information och stödformer

Omsorg om funktionshindrade. Information och stödformer Omsorg om funktionshindrade Information och stödformer Vård och omsorg om de som lever med funktionshinder Det handlar egentligen inte om människor med särskilda behov utan om människor med alldeles vanliga

Läs mer

Omvårdnad, Fritid och kultur. Vad kostar det att få hjälp? Så här klagar du. Vem ger hjälpen? Vill du veta mer?

Omvårdnad, Fritid och kultur. Vad kostar det att få hjälp? Så här klagar du. Vem ger hjälpen? Vill du veta mer? Omvårdnad, Fritid och kultur Personer med funktionshinder kan bo i bostäder där det finns personal. Personalen hjälper till med det praktiska. Men personalen ska också ge god vård. En människa som får

Läs mer

STYRDOKUMENT FÖR SOCIALFÖRVALTNINGEN

STYRDOKUMENT FÖR SOCIALFÖRVALTNINGEN STYRDOKUMENT FÖR SOCIALFÖRVALTNINGEN Socialförvaltningens huvuduppgift är att bistå med insatser i form av stöd, vård och omsorg till de medborgare som har rätt till det. Rättigheterna definieras genom

Läs mer

LAG OM STÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE - LSS

LAG OM STÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE - LSS LAG OM STÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE - LSS HAGFORS KOMMUN MÅLET MED LAGEN OM STÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE, LSS, ÄR ATT DEN ENSKILDE FÅR MÖJLIGHET ATT LEVA SOM ANDRA LSS

Läs mer

LSS. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Vad är LSS? Lagen om stöd och service till vissa människor med funktionsnedsättning, är

Läs mer

Information om LSS. Version 5.1 20150804 Vård- och omsorg

Information om LSS. Version 5.1 20150804 Vård- och omsorg Information om LSS Version 5.1 20150804 Vård- och omsorg Om LSS Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade (LSS) är en rättighetslag som garanterar personer med omfattande varaktiga funktionshinder

Läs mer

information om LSS VERKSAMHETEN

information om LSS VERKSAMHETEN information om LSS VERKSAMHETEN LSS Lagen om stöd och service till vissa personer med funktionsnedsättning LSS ger vissa personer med funktionsnedsättning särskilda rättigheter genom tio olika insatser.

Läs mer

LSS Information för personer med funktionsnedsättning

LSS Information för personer med funktionsnedsättning LSS Information för personer med funktionsnedsättning Information från Socialkontoret i Danderyd om insatser enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS LSS Lagen om stöd och service

Läs mer

LSS. Här kan du läsa om... Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS. Här kan du läsa om... Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Här kan du läsa om... LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade "Det rör sig inte om människor med särskilda behov, utan om människor med alldeles vanliga, normala behov som måste tillgodoses

Läs mer

Motiv till medverkan. Tema. Vilket mandat ger politikerna tjänstemännen att tillämpa lagstiftning och rättsfall?

Motiv till medverkan. Tema. Vilket mandat ger politikerna tjänstemännen att tillämpa lagstiftning och rättsfall? LSS-råd 2013-09-26 Motiv till medverkan Tema Vilket mandat ger politikerna tjänstemännen att tillämpa lagstiftning och rättsfall? Handläggning LSS Omorganisation 2010: Ett av motiven var att skapa EN ingång

Läs mer

OMSORG OM FUNKTIONSHINDRADE. Utbildning socialnämnden 2015-01-22

OMSORG OM FUNKTIONSHINDRADE. Utbildning socialnämnden 2015-01-22 OMSORG OM FUNKTIONSHINDRADE Utbildning socialnämnden 2015-01-22 Administrativa enheten Administration Bemanningspool Biståndshandläggare LSS, SoL o färdtjänst, 5,0 tjänst OoF Avd chef Utvecklingsenhet

Läs mer

Verksamhetsplan 2012 Guldsmedsgården

Verksamhetsplan 2012 Guldsmedsgården Verksamhetsplan 2012 Guldsmedsgården Guldsmedsgårdens servicebostads Verksamhetsplan 2012 Guldsmedsgården är ett särskilt boende enligt LSS, Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Servicebostaden

Läs mer

Kvalitetsdeklaration. för dig som får insatser enligt LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) Reviderad 2011-06-01

Kvalitetsdeklaration. för dig som får insatser enligt LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) Reviderad 2011-06-01 Kvalitetsdeklaration för dig som får insatser enligt LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) Reviderad 2011-06-01 Kvalitetsdeklaration LSS Om kvalitetsdeklarationen Kvalitetsdeklarationen

Läs mer

Vård- och omsorgsförvaltningen LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

Vård- och omsorgsförvaltningen LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Vård- och omsorgsförvaltningen LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Denna broschyr vänder sig till dig som söker information om stöd, service och rättigheter för personer med funktionshinder

Läs mer

VÅRD OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS

VÅRD OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS VÅRD OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS 1 Innehåll LSS - Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade... 4 Vem gäller lagen för?... 4 Rätten till

Läs mer

STÖD OCH SERVICE FRÅN HANDIKAPPFÖRVALTNINGEN

STÖD OCH SERVICE FRÅN HANDIKAPPFÖRVALTNINGEN Stöd & Service STÖD OCH SERVICE FRÅN HANDIKAPPFÖRVALTNINGEN STÖD OCH SERVICE till dig som har en psykisk funktionsnedsättning -Team Psykiatri- STÖD OCH SERVICE till dig som har en intellektuell funktionsnedsättning

Läs mer

Information om stöd och service

Information om stöd och service Information om stöd och service Information om stöd och service enligt LSS Socialförvaltningen informerar Vad är LSS? LSS betyder lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Socialnämnden ska

Läs mer

Ledningssystem för kvalitet enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12

Ledningssystem för kvalitet enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12 1(9) enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12 Inledning Socialstyrelsen har angett föreskrifter och allmänna råd för hur kommunerna ska inrätta ledningssystem för kvalitet i verksamheter enligt SoL, LVU,

Läs mer

LSS. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Innehållsförteckning LSS - Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Vem gäller lagen för?... 1 Tio rättigheter/insatser... 2 1. Rådgivning

Läs mer

Äldre personer med missbruk

Äldre personer med missbruk Äldre personer med missbruk Rutiner för samverkan Ledningsgruppen för social-och fritidsförvaltningen 2014-09-22 Ledningsgruppen för omsorgsförvaltningen 2014-04-10 Innehåll 1 Uppdraget 5 1.1 Mål med

Läs mer

Stöd i vardagen från Omvårdnad Gävle

Stöd i vardagen från Omvårdnad Gävle OMVÅRDNAD GÄVLE Stöd i vardagen från Omvårdnad Gävle enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Mer information och ansökan Om du har frågor eller vill ansöka om stöd, ring 026-17

Läs mer

Socialstyrelsens författningssamling

Socialstyrelsens författningssamling 1 Socialstyrelsens författningssamling Ansvarig utgivare: Chefsjurist Eleonore Källstrand Nord 2013 05 06 SOSFS 2013:X (S) Utkom från trycket den 2013 Socialstyrelsens allmänna råd om grundläggande kunskaper

Läs mer

Barntandvårdsdagar 2006 i Jönköping

Barntandvårdsdagar 2006 i Jönköping Barntandvårdsdagar 2006 i Jönköping Barnkompetens Socialtjänstperspektiv Agneta Ekman Odont. dr., socialchef Hälso- och sjukvården, tandvården och socialtjänsten. har verksamheter som sträcker sig från

Läs mer

STRATEGISK PLAN FÖR INDIVID- OCH FAMILJEOMSORGEN I YDRE KOMMUN 2003 2008

STRATEGISK PLAN FÖR INDIVID- OCH FAMILJEOMSORGEN I YDRE KOMMUN 2003 2008 1 2003-03-21 STRATEGISK PLAN FÖR INDIVID- OCH FAMILJEOMSORGEN I YDRE KOMMUN 2003 2008 Bakgrund Individ- och familjeomsorgen i kommunen styrs på många sätt av den nationella lagstiftning som finns. Till

Läs mer

Verksamhetsplan 2012 Orrekullens gruppbostad

Verksamhetsplan 2012 Orrekullens gruppbostad Verksamhetsplan 2012 Orrekullens gruppbostad Orrekullens gruppbostads Verksamhetsplan 2012 Orrekullen är ett särskilt boende enligt LSS, Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Gruppbostaden

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2013 FÖR LINDBACKENS SERVICEBOENDE

VERKSAMHETSPLAN 2013 FÖR LINDBACKENS SERVICEBOENDE VERKSAMHETSPLAN 2013 FÖR LINDBACKENS SERVICEBOENDE Februari 2013-1 - INLEDNING Lindbacken IFO/FH Enhetschef Solstens gruppboende 5 brukare 7 personal Lindbackens serviceboende 8 brukare (9 lgh) 8 personal

Läs mer

STÖD FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING

STÖD FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING STÖD FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING STÖD FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING Du som har en funktionsnedsättning har möjlighet att ansöka om insatser för att kunna få leva ett så självständigt

Läs mer

Rapport ang. ledsagning/ledsagarservice vid synskada

Rapport ang. ledsagning/ledsagarservice vid synskada DANDERYDS KOMMUN Socialkontoret Handläggare: Millie Lindroth 2009-12-11 1(5) Rapport ang. ledsagning/ledsagarservice vid synskada Socialnämnden beslutade 2009-11-03 uppdra åt socialkontoret att sammanställa

Läs mer

SOCIAL OCH ÄLDRENÄMNDEN T3-2013

SOCIAL OCH ÄLDRENÄMNDEN T3-2013 SOCIAL OCH ÄLDRENÄMNDEN T3-2013 SOCIAL OCH ÄLDRENÄMNDEN T3: 2013 Brukarenkät visar positiva resultat avseende nöjdhet, handläggning, tillgänglighet samt delakaktighet i handläggningsprocessen Medarbetarindex

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (7)

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (7) FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (7) Q. 6 VERKSAMHETSPLAN FÖR SOCIALFÖRVALTNINGEN 2015 Inledning Socialnämndens nämndplan för 2015 utgör tillsammans med den av kommunfullmäktige fastställda budgeten, det grundläggande

Läs mer

Kommunens stöd och service till personer med funktionsnedsättning. Pia Ehnhage, socialförvaltningen, avdelningen för stadsövergripande sociala frågor

Kommunens stöd och service till personer med funktionsnedsättning. Pia Ehnhage, socialförvaltningen, avdelningen för stadsövergripande sociala frågor Kommunens stöd och service till personer med funktionsnedsättning Pia Ehnhage, socialförvaltningen, avdelningen för stadsövergripande sociala frågor The Capital of Scandinavia Detta seminarium ska handla

Läs mer

LSS Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade Information från socialtjänsten Sundsvalls kommun Omsorg om funktionshindrade LSS Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade Genom LSS kan personer med omfattande funktionshinder få

Läs mer

LSS. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Barn- och utbildningsförvaltningen

LSS. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Barn- och utbildningsförvaltningen LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Barn- och utbildningsförvaltningen Vilka omfattas av lagen? - LSS är en lag om hjälp till personer som har något eller några av dessa funktionshinder:

Läs mer

LSS. Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade 2014-10-22 1

LSS. Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade 2014-10-22 1 LSS Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade 2014-10-22 1 Principer i LSS 5 Verksamhet ska: Främja jämlikhet i levnadsvillkor Främja full delaktighet i samhällslivet Målet är: Få

Läs mer

Kunskaper hos personal som ger stöd, service eller omsorg enligt SoL och LSS till personer med funktionsnedsättning

Kunskaper hos personal som ger stöd, service eller omsorg enligt SoL och LSS till personer med funktionsnedsättning SOSFS (S) Allmänna råd Kunskaper hos personal som ger stöd, service eller omsorg enligt SoL och LSS till personer med funktionsnedsättning Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling

Läs mer

Plan Barn, ungdomar och vuxna 2012-2015

Plan Barn, ungdomar och vuxna 2012-2015 Plan Barn, ungdomar och vuxna 2012-2015 Förebyggande och stödjande arbete med barn, ungdomar och vuxna Upprättad: 0000-00-00 Antagen av: ange instans Datum för antagande: 0000-00-00, 00 Kontaktperson:

Läs mer

SOCIAL OCH ÄLDRENÄMNDEN ÅRSBOKSLUT (T3) - 2012

SOCIAL OCH ÄLDRENÄMNDEN ÅRSBOKSLUT (T3) - 2012 SOCIAL OCH ÄLDRENÄMNDEN ÅRSBOKSLUT (T3) - 2012 SOCIAL OCH ÄLDRENÄMNDEN - ÅRSBOKSLUT (T3): 2012 Fortsatt hög andel nöjda kunder inom socialtjänsten; 4,5 (5-gradig skala) Fortsatt hög andel som är nöjda

Läs mer

bildarkivet.se, fotograf Stephan Berglund

bildarkivet.se, fotograf Stephan Berglund bildarkivet.se, fotograf Stephan Berglund Så vill vi ha Flens kommuns äldreomsorg i framtiden 2008 2012 Är du intresserad av en god äldreomsorg i Flen? Vi politiker hoppas att du som bor i Flens kommun

Läs mer

Information om. LSS- Lagen. stöd och service till vissa. funktionshindrade. Telefonnummer: LSS-handläggare Tina Persson 0240-66 0178

Information om. LSS- Lagen. stöd och service till vissa. funktionshindrade. Telefonnummer: LSS-handläggare Tina Persson 0240-66 0178 Telefonnummer: LSS-handläggare Tina Persson 0240-66 0178 Avdelningschef LSS Agneta Stabforsmo 0240-66 03 25 SMEDJEBACKENS KOMMUN Socialförvaltningen LSS-avdelningen Information om LSS- Lagen om När Du

Läs mer

Stöd och service till dig som har funktionsnedsättning

Stöd och service till dig som har funktionsnedsättning Stöd och service till dig som har funktionsnedsättning Jörgen Wiklund & Co/Bildarkivet.se Stöd och service till dig som har funktionsnedsättning Om du har en funktionsnedsättning som är omfattande, betydande

Läs mer

Riktlinje gällande egenvård. Utfärdare/handläggare Anne Hallbäck, MAS Margareta Oswald, MAR

Riktlinje gällande egenvård. Utfärdare/handläggare Anne Hallbäck, MAS Margareta Oswald, MAR Dokumentets namn Riktlinje gällande egenvård, bedömning, planering och samverkan Riktlinje gällande egenvård Utfärdare/handläggare Anne Hallbäck, MAS Margareta Oswald, MAR Utgåva nr 2 Datum 090924 sida

Läs mer

Stöd och service för äldre I Torsås Kommun. vi informerar..

Stöd och service för äldre I Torsås Kommun. vi informerar.. Stöd och service för äldre I Torsås Kommun vi informerar.. Innehållsförteckning Sida Värdegrund 3 Stöd och service till äldre i Torsås kommun 3 Ansökan om insatser enligt Socialtjänstlagen (SoL) 3 Taxor

Läs mer

Leva som andra. Stöd för dig som har en funktionsnedsättning

Leva som andra. Stöd för dig som har en funktionsnedsättning Leva som andra Stöd för dig som har en funktionsnedsättning Stöd att leva ett självständigt liv Du som har en funktionsnedsättning kan få stöd och hjälp i vardagen. Med hjälp kan du leva som andra och

Läs mer

KVALITETSKRITERIER FÖR PERSONLIG ASSISTANS SOM UTFÖRS AV ÖSTRA GÖINGE KOMMUN

KVALITETSKRITERIER FÖR PERSONLIG ASSISTANS SOM UTFÖRS AV ÖSTRA GÖINGE KOMMUN Produktion KVALITETSKRITERIER FÖR PERSONLIG ASSISTANS SOM UTFÖRS AV ÖSTRA GÖINGE KOMMUN Kriterierna gäller från 2009-10-01 Storgatan 4 280 60 Broby Växel: 044-775 60 00 Fax: 044-775 62 90 Plusgiro: 8 46

Läs mer

Riktlinjer för social dokumentation

Riktlinjer för social dokumentation Riktlinjer för social dokumentation Februari 2011 1 Juni 2011 Inledning Omvårdnadsförvaltningens Riktlinjer för social dokumentation reglerar hur genomförandet av beviljade insatser till äldre personer

Läs mer

VÄRNAMO KOMMUN. informerar om LSS

VÄRNAMO KOMMUN. informerar om LSS VÄRNAMO KOMMUN informerar om LSS Vad är LSS? LSS betyder Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade. Syftet med LSS är att ge människor med funktionshinder möjlighet att leva som andra. Insatser

Läs mer

LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Sollefteå kommun Individ- och omsorgsförvaltningen Information om vad lagen innebär och hur det går till vid ansökan om insats Vart vänder man

Läs mer

LSS. Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade för dig som bor i Huddinge kommun.

LSS. Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade för dig som bor i Huddinge kommun. LSS Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade för dig som bor i Huddinge kommun. Vart vänder jag mig? Du som bor i Huddinge kommun och har stora funktionsnedsättningar kan vända dig till biståndskansliet

Läs mer

* Ledsagarservice * Korttidstillsyn för skolungdomar * Kontaktperson * Boende i familjehem eller i bostad med särskild service för

* Ledsagarservice * Korttidstillsyn för skolungdomar * Kontaktperson * Boende i familjehem eller i bostad med särskild service för * Ledsagarservice Ledsagare är en person som är anställd av kommunen och som kan följa med ex till badhus, affär, läkare, bio och promenader. Servicen skall anpassas efter den enskildes behov. Den som

Läs mer

STÖD OCH SERVICE TILL FUNKTIONSHINDRADE I KARLSKRONA KOMMUN HANDIKAPPOMSORGEN I KARLSKRONA KOMMUN Den broschyr du håller framför dig ska ge en bild av Karlskrona kommuns insatser för funktionshindrade.

Läs mer

Personlig assistans. Nordiskt seminarium. 11 12 april 2013 Clarion Hotel Stockholm. Ulla Clevnert

Personlig assistans. Nordiskt seminarium. 11 12 april 2013 Clarion Hotel Stockholm. Ulla Clevnert Personlig assistans Nordiskt seminarium 11 12 april 2013 Clarion Hotel Stockholm Ulla Clevnert Personlig assistans enligt 9 2 LSS Biträde av personlig assistent eller ekonomiskt stöd till skäliga kostnader

Läs mer

Vad får vi för pengarna? Omsorgsnämnd Äldrenämnd

Vad får vi för pengarna? Omsorgsnämnd Äldrenämnd Vad får vi för pengarna? Omsorgsnämnd Äldrenämnd Omsorgsnämnd Förebyggande insatser samt insatser till personer med psykosocial problemtik samt psykisk eller fysisk funktionsnedsättning. Ungefär 7 500

Läs mer

Gränsdragning av Sjukvård och Egenvård samt Biståndsbeslut och samordning av det praktiska stödet till den enskilde

Gränsdragning av Sjukvård och Egenvård samt Biståndsbeslut och samordning av det praktiska stödet till den enskilde Riktlinje med rutiner Utgåva nr 1 sida 1 av 5 Dokumentets namn Gränsdragning av Sjukvård och Egenvård samt Biståndsbeslut och samordning av det praktiska stödet till den enskilde Utfärdare/handläggare

Läs mer

Kompetens hos personal som arbetar med stöd, service och omsorg till personer med funktionsnedsättning enligt SoL och LSS

Kompetens hos personal som arbetar med stöd, service och omsorg till personer med funktionsnedsättning enligt SoL och LSS Kompetens hos personal som arbetar med stöd, service och omsorg till personer med funktionsnedsättning enligt SoL och LSS Carpes nationella konferens 14 mars 2012 Vägledning för arbetsgivare Ulla Essén

Läs mer

Övertorneå kommun. Socialtjänsten Övertorneå Kommun informerar om: LSS. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade

Övertorneå kommun. Socialtjänsten Övertorneå Kommun informerar om: LSS. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Övertorneå kommun Socialtjänsten Övertorneå Kommun informerar om: LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Alla personer med funktionsvariation har, vid behov, möjlighet till stöd och

Läs mer

nriktningsmål sociala insatser för vuxna

nriktningsmål sociala insatser för vuxna I nriktningsmål sociala insatser för vuxna Antagna av kommunfullmäktige 2003-05-26, 123 Ersätter Inriktningsmål för individ- och familjeomsorg antagna av Kommunfullmäktige 1996-11-25 i de delar som avser

Läs mer

LSS, LVU,LVM och Socialtjänstlag Socialtjäns en tlag,

LSS, LVU,LVM och Socialtjänstlag Socialtjäns en tlag, LSS, LVU,LVM och Socialtjänstlagen, LVM LVU SoL LSS Men hur och när? SoL LSS LVU LVM LVU och LVM Tvångslagar på samma sätt som LPT Det är svårt att omhändertaga någon Dessa lagar tas till när det mesta

Läs mer

Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS

Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS 1. Utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd, 2. Betydande och bestående begåvningsmässigt funktionshinder efter hjärnskada

Läs mer

Plan för Stödjande och förebyggande arbete för barn, ungdomar och vuxna 2012-2015

Plan för Stödjande och förebyggande arbete för barn, ungdomar och vuxna 2012-2015 Plan för Stödjande och förebyggande arbete för barn, ungdomar och vuxna 2012-2015 Upprättad: 2011-11-28 Antagen av: kommunfullmäktige Datum för antagande: 2012-02-27, 22 Kontaktperson: Susanna Ward Jonsson

Läs mer

Anhörigstöd - en skyldighet

Anhörigstöd - en skyldighet Anhörigstöd Anhörigstöd - en skyldighet Sedan 2009 ska alla socialnämnder erbjuda stöd för att underlätta för de personer som: - vårdar en närstående som är långvarigt sjuk eller äldre - stödjer en närstående

Läs mer

Handlingsplan psykiatrisk ohälsa

Handlingsplan psykiatrisk ohälsa SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Socialberedningen Sammanträdesdatum 2014-11-12 64/71 44./. Bilaga. Handlingsplan psykiatrisk ohälsa I Norrbottens län finns sedan hösten 2013 en överenskommelse om samarbete

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SOCIALNÄMNDEN 2010-11-09 Budget 2011 Mål och uppdrag

MELLERUDS KOMMUN SOCIALNÄMNDEN 2010-11-09 Budget 2011 Mål och uppdrag 1 MELLERUDS KOMMUN SOCIALNÄMNDEN 2010-11-09 Budget 2011 Mål och uppdrag INRIKTNINGSMÅL Förvaltningsövergripande Mellerud ska vara ett samhälle med positiv gemenskap och social sammanhållning. Där ska finnas

Läs mer

Policy: Bostad och stöd i bostaden

Policy: Bostad och stöd i bostaden Riksförbundet FUB, för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning Policy: Bostad och stöd i bostaden Allmänna principer: Enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, ska den enskilde

Läs mer

HJÄLP OCH STÖD. för dig som är äldre eller har funktionsnedsättning

HJÄLP OCH STÖD. för dig som är äldre eller har funktionsnedsättning HJÄLP OCH STÖD för dig som är äldre eller har funktionsnedsättning 1 Lomma kommun har ansvar för att du som bor eller vistas i kommunen, får det stöd och den hjälp du behöver, allt enligt Socialtjänstlagen

Läs mer

Socialförvaltningen Information om omsorg till äldre och personer med funktionsnedsättning 2014

Socialförvaltningen Information om omsorg till äldre och personer med funktionsnedsättning 2014 Socialförvaltningen Information om omsorg till äldre och personer med funktionsnedsättning 2014 Innehållsförteckning Omsorg är vår uppgift 2 Grunden bistånd (hjälp) enligt socialtjänstlagen 3 Särskilt

Läs mer

Information om Insatser för vuxna Individ- och familjeomsorgen. Åstorps Kommun

Information om Insatser för vuxna Individ- och familjeomsorgen. Åstorps Kommun Information om Insatser för vuxna Individ- och familjeomsorgen i Åstorps kommun Mottagningssekreterare kontaktuppgiter Varje individ ska mötas med värdighet och respekt med utgångspunkt i att stärka den

Läs mer

SOCIALTJÄNSTEN Verksamhet & organisation

SOCIALTJÄNSTEN Verksamhet & organisation SOCIALTJÄNSTEN Verksamhet & organisation Socialtjänsten i Uddevalla kommun Socialtjänsten i Uddevalla har 2000 anställda och en budget på en miljard. Dagligen kommer tusentals människor i kontakt med de

Läs mer

Socialnämnden BUDGET 2004

Socialnämnden BUDGET 2004 Socialnämnden BUDGET 2004 Verksamhetsbeskrivning Socialnämnden ansvarar för ekonomiskt stöd till resurssvaga, behandlingsinsatser till barn, ungdomar och familjer, missbruksvård, flyktingmottagning, vård

Läs mer

Informationsbroschyr till dig som har ett funktionshinder.

Informationsbroschyr till dig som har ett funktionshinder. Informationsbroschyr till dig som har ett funktionshinder. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS Lagen om stöd och service åt vissa funktionshindrade (LSS) är en rättighetslag som

Läs mer

System för systematiskt kvalitetsarbete

System för systematiskt kvalitetsarbete Ansvarig Bengt Gustafson, Tf verksamhetschef Dokumentnamn Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Upprättad av Elisabet Olsson Gunilla Marcusson Ledningssystem enligt SOSFS 2011:9 Berörda verksamheter

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnd. Nämndsbudget 2012-2014

Vård- och omsorgsnämnd. Nämndsbudget 2012-2014 Nämndsbudget 2012-2014 Innehållsförteckning LÅNGSIKTIG HÅLLBAR UTVECKLING... 3 VÄRDEGRUND... 3 BRUKARE... 4 VISION... 4 VERKSAMHETSIDÉ... 4 ÖVERGRIPANDE BRUKARMÅL... 4 PERSONAL... 6 VISION... 6 VERKSAMHETSIDÉ...

Läs mer

Policys. Vård och omsorg

Policys. Vård och omsorg LEDNINGSSYSTEM FÖR KVALITET Policys Vård och omsorg 2010/2011 Antagen av vård- och omsorgsnämnden 2010-08-26 ( 65) Reviderad av vård- och omsorgsnämnden 2013-12-19 (Policy för insatser och vårdåtgärder)

Läs mer

LSS. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade I denna broschyr skriver vi om den hjälp du kan få enligt lagen som heter LSS det vill säga lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade.

Läs mer

Granskning avseende assistentersättning

Granskning avseende assistentersättning Granskning avseende assistentersättning Härryda kommun Oktober 2013 Johan Osbeck, revisor Pernilla Lihnell, certifierad kommunal revisor Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Granskning...

Läs mer

LSS - Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade VÅR OMSORG -DIN TRYGGHET

LSS - Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade VÅR OMSORG -DIN TRYGGHET LSS - Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade VÅR OMSORG -DIN TRYGGHET LAG OM STÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE (LSS) LSS är en rättighetslag som ska garantera personer med stora

Läs mer

Vård och omsorg. Äldreomsorg, handikappomsorg, hälso- och sjukvård

Vård och omsorg. Äldreomsorg, handikappomsorg, hälso- och sjukvård e c i v r e S i t n a r a g Vård och omsorg Äldreomsorg, handikappomsorg, hälso- och sjukvård Servicegaranti Vård och omsorg Äldreomsorg Du som har kontakt med oss skall möta en kunnig och vänlig personal,

Läs mer

Servicedeklaration för Vård och omsorg

Servicedeklaration för Vård och omsorg för Vård och omsorg Biståndsbedömning Hemtjänst Hemsjukvård Äldreboende Anhörigstöd Gruppboende LSS Personlig assistans Stödinsatser LSS Daglig verksamhet LSS Korttidsverksamhet LSS Korttidsvård (AKKVA)

Läs mer

LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade. lättläst

LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade. lättläst LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade lättläst Introduktion LSS betyder lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade och ger rätt till särskild hjälp. LSS är en lag som ger

Läs mer

Stockholms stads program för stöd till anhöriga 2012-2016

Stockholms stads program för stöd till anhöriga 2012-2016 Stockholms stads program för stöd till anhöriga 2012-2016 KF, februari 2013 Dnr 325-1035/2012 www.stockholm.se Stockholms stads program för stöd till anhöriga 2012-2016 Februari 2013 Stockholms stads program

Läs mer

Patientens rätt till fast vårdkontakt verksamhetschefens ansvar för patientens trygghet, kontinuitet och samordning

Patientens rätt till fast vårdkontakt verksamhetschefens ansvar för patientens trygghet, kontinuitet och samordning Meddelandeblad Mottagare: Kommuner: nämnder med ansvar för verksamheter inom hälso- och sjukvård, socialtjänst och LSS, Landsting: nämnder med ansvar för verksamheter inom hälso- och sjukvård, tandvård

Läs mer

Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen

Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen STYRDOKUMENT 1 (9) Vår handläggare Jan Nilsson Antaget av vård- och omsorgsnämnden 2012-10-25, 122 Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen STYRDOKUMENT 2 (9) Innehållsförteckning Bakgrund...

Läs mer