Revisionsrapport. LSS-verksamheten. Marks kommun. Ingrid Norman Cert. kommunal revisor Augusti 2012

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Revisionsrapport. LSS-verksamheten. Marks kommun. Ingrid Norman Cert. kommunal revisor Augusti 2012"

Transkript

1 Revisionsrapport LSS-verksamheten Marks kommun Ingrid Norman Cert. kommunal revisor

2 Kommunens LSS-verksamhet Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning Bakgrund Uppdrag och revisionsfråga Avgränsning och metod Resultatet av granskningen Omfattning av LSS-insatser en jämförelse Organisation och ansvarsfördelning Politisk Förvaltning Bedömning Nämndens styrning och uppföljning Mål och riktlinjer för verksamheten Mål och riktlinjer för handläggning och dokumentation Återrapportering och vidtagna åtgärder Bedömning Direktiv för styrning av verksamheten Bedömning Samverkan mellan funktioner Bedömning Bilaga: Beskrivning av lagstiftningens personkretsar Tabell 1 Jämförelse över antalet personer med LSS-insatser offentlig statistik Tabell 2 Jämförelse antal personer i olika åldersgrupper offentlig statistik Marks kommun

3 1. Sammanfattande bedömning På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Marks kommun har / Kommunal Sektor granskat socialnämndens styrning och uppföljning av LSSverksamheten. Granskningen har initierats mot bakgrund av nämndens budgetöverskridande och ökande behov inom LSS-verksamheten. Granskningen har utförts genom intervjuer, stickprovsgranskning av LSS-utredningar och genom granskning av styr- och uppföljningsdokument. Granskningen har inriktats mot att besvara revisionsfrågan: Bedriver socialnämnden LSS-verksamheten på ett ändamålsenligt och ekonomiskt tillfredsställande sätt? Utifrån de iakttagelser vi gjort i granskningen samt efter vår analys av resultatet är vår bedömning att det pågår ett arbete inom socialnämnden för att utveckla styrningen av LSS-verksamheten. Vår samlade bedömning är dock att ytterligare åtgärder behöver vidtas innan nämndens styrning och kontroll av verksamheten är tillräckligt ändamålsenlig och ekonomiskt tillfredsställande. Följande revisionskriterier har lett till den samlade bedömningen: Organisation och ansvarsfördelning Vi bedömer det finnas ett styrsystem och en tydlig struktur för nämndens styrning, från nämnd till verksamheten. Granskningen visar att mycket är på gång inom förvaltningen. Det har varit bristande kontinuitet både bland LSS-handläggare och bland LSS-chefer, vilket påverkat verksamhetens inre styrning och utveckling. Finns mål och riktlinjer för LSS-verksamheten inklusive för handläggning och dokumentation? Nämnden har angett många mål och viljeinriktningar. Vår bedömning är att det i nuläget är målen som gäller brukarfokus och behovet av verksamhetsutveckling som fått mest uppmärksamhet inom enheterna och inte nämndens övergripande prioritering en ekonomi i balans. Vi bedömer att nämndens styrning avseende LSS-handläggning och dokumentation kan stärkas. Vilken återrapportering av LSS- verksamheten begär nämnden och vilka åtgärder vidtas? Granskningen visar att nämnden regelbundet tar del av ekonomi- och verksamhetsrapporter, att det finns rutiner för uppföljning och att nämnden vidtar åtgärder vid behov. Nämnden kan ytterligare tydliggöra uppdragen till förvaltningen. Finns en fungerande samverkan - handläggarfunktion, ekonomifunktion och verksamhet? En organisation med åtskild handläggar- och utförardel behöver definiera och organisera upp sin samverkan. Granskningen påvisar flera områden där samverkan mellan avdelningar och funktioner behöver utvecklas. Marks kommun 1 av 15

4 Finns direktiv för styrning av verksamheterna? Vår bedömning är att det inom bostäder med särskild service pågår ett utvecklingsarbete för att kvalitetssäkra och effektivisera verksamheten. Det är framför allt inom verksamhetsområdet personlig assistans som styrning och kontroll behöver utvecklas. Ansvarsfördelningen för uppföljning av privat utförd assistans (med kommunala beslut) både avseende verksamhet och kostnader behöver tydliggöras. Behov finns även av att förbättra principer för budgetering och uppföljning av kostnader och intäkter för den kommunalt utförda insatsen. Efter varje avsnitt i revisionsrapporten finns rekommendationer som kan bidra till att utveckla nämndens styrning, uppföljning och kontroll av LSS-verksamheten. Marks kommun 2 av 15

5 2. Bakgrund Två av de mest kostsamma insatserna inom verksamheter för funktionsnedsatta (LSSverksamhet) är bostad med särskild service och biträde av personlig assistent (LSS och LASS 1 ). För att kunna påverka och ha kontroll över de egna kostnaderna är det angeläget med principer för resursfördelning för LSS- bostäder och assistans samt system för uppföljning av verksamhet och kostnader. Det är även väsentligt att LSS-handläggningen och styrningen av verksamheten är ändamålsenlig. För år 2011 redovisade socialnämnden ett budgetöverskridande på 40,7 mnkr totalt sett. Nämnden hade under året signalerat om ökade behov inom LSS-verksamheten motsvarande ca 33 mnkr, men beräknade att en del skulle kunna tas omhand i den ordinarie verksamheten Uppdrag och revisionsfråga Revisorerna i Marks kommun har i sin riskbedömning beslutat att genomföra en granskning av om socialnämnden styr och följer upp handläggning och verksamhet inom LSS-området på ett effektivt och ändamålsenligt sätt. Uppdraget att genomföra granskningen har lämnats till /Kommunal Sektor. Granskningen ska besvara följande revisionsfråga: Bedriver socialnämnden LSSverksamheten på ett ändamålsenligt och ekonomiskt tillfredsställande sätt? Revisionskriterier: Organisation och ansvarsfördelning Finns mål och riktlinjer för LSS-verksamheten inklusive för handläggning och dokumentation? Finns en fungerande samverkan - handläggarfunktion, ekonomifunktion och verksamhet? Finns direktiv för styrning av verksamheterna? Vilken återrapportering av LSS- verksamheten begär nämnden och vilka åtgärder vidtas? 2.2. Avgränsning och metod Granskningen avgränsas till socialnämndens LSS-verksamhet och LSS-handläggning samt till insatserna bostad med särskild service och biträde av personlig assistent. Granskningen har genomförts genom intervjuer med förvaltningschef, verksamhetschef för individ, familj och funktionshinder, fyra enhetschefer inom LSS, tre LSS- handläggare samt ekonom. Stickprovsvis granskning av åtta utredningar om LSS-insats. Dokument som varit underlag för granskningen: Reglemente för socialnämnden, Delegationsförteckning , Budgetutfall 2011 för LSS-verksamheterna, Nämndsplan (socialnämnden, reviderad ), Förvaltningsplan 2012 (beslutad ), Verksamhetsplan (Individ, familj och funktionshinder) 2012, Enhetsplaner för LSSbostäder och personlig assistans, Kvartalsrapporter från aktuella enheter, Aprilrapport 2012 för Individ, familj och funktionshinder, MORP för socialnämnden (reviderad au ), Omvärldsanalys socialnämnden , Internkontrollplan 2012, Vägledning för handläggning av ärenden enligt LSS samt nämndens protokoll mars maj LASS har upphört och är numera ersatt av 51 kap. socialförsäkringsbalken (2010:110), SFB. I denna rapport fortsätter vi att skriva LASS eftersom det fortfarande används i dagligt tal. Marks kommun 3 av 15

6 3. Resultatet av granskningen 3.1. Omfattning av LSS-insatser en jämförelse Antalet personer med LSS-insatser ökar såväl i riket som i Marks kommun. Socialstyrelsen inhämtar årligen uppgifter om antalet LSS-insatser från respektive kommun. Vi har gjort en jämförelse av antalet personer med LSS-insatser i Marks kommun med några andra kommuner i samma kommungrupp (enligt Sveriges Kommuners och Landstings definition kommuner i tätbefolkad region ) och med jämförbart invånarantal. Statistiken och jämförelsen återfinns i bilaga 1. Jämförelsen i tabell 1, (bilaga 1) visar att antalet personer med LSS-insatser i riket i oktober 2011 i genomsnitt var 67 personer per invånare, vilket överensstämmer med förhållandet i Marks kommun. Jämförelsen i tabell 2 (bilaga 1) visar att andelen äldre (personer över 65 år) med LSS-insatser i Mark är lägre i förhållande till genomsnittet i riket medan övriga åldersgrupper med LSS-insatser i Mark ligger något över genomsnittet i riket. Nedan redovisas en sammanställning över olika beviljade pågående LSS-insatser (oktober 2011) hos de kommuner som ingår i jämförelsen. Under granskningen har vi fått uppgifter om en avsevärd ökning under det senaste halvåret av antalet personer med beslut om LSS-insatser i kommunen. Vi har därför låtit komplettera sammanställningen med uppgifter inhämtade direkt från kommunens LSS-handläggare (maj 2012) i Mark. Vid granskningstillfället framkommer att nya rutiner arbetats fram inom förvaltningen för framtagande av statistik eftersom tidigare rutiner inte varit helt säkra. Tabell 3) Antal personer med pågående insats enligt LSS den 1 oktober 2011 samt fördelade efter insats, Statistik hämtad från Socialstyrelsen. (Personer med beslut om enbart personlig assistans med statlig assistansersättning ingår ej) kompletterat med uppgifter från LSS-handläggare (färgad rad) Antal personer med insatser Pers ass Ledsagarservice Kontaktperson Avlösarservice Korttidsvistelse Korttidstillsyn Boende barn Boende vuxna Daglig verksamhet Mark, okt Mark, maj Falköping X Karlshamn Katrineholm X Västervik X) = när antalet insatser understiger 3 st Jämförelsen visar att antalet personer med beslut om insatser ökat med tio under det senaste halvåret. Även antalet beviljade insatser har ökat, framför allt beslut om korttidsvistelse, avlösarservice, kontaktperson och daglig verksamhet. Förvaltning- Marks kommun 4 av 15

7 en har tidigare påtalat att det varit en ökning över längre tid avseende antalet personer med LSS-insatser. Ökningen förklaras av ledningen bero dels på ökad kunskap om och diagnostisering av neuropsykiatriska funktionshinder (personkrets 1), dels försäkringskassans striktare bedömning vid beslut om statlig assistansersättning för personlig assistans. Båda förklaringarna kan innebära fler ansökningar till kommunen om LSS-insatser, och i socialnämndens omvärldsanalys (Dnr bilaga till MORP) konstateras ökade behov av både nya LSS-boenden och behov av utveckling inom den dagliga verksamheten. Ökningen av antalet LSS-insatser påverkar även prognosen över LSS-utjämningen för år Socialnämnden har fått del av prognosen. Kommunen har under tidigare år betalat till utjämningssystemet (mellan 7,8 mnkr för år 2010 och 1,2 mnkr år 2012) men kommer enligt prognosen nu att få ett bidrag på 16,3 mnkr år Bidraget är en del av kommunens skatteintäkter och går inte direkt till socialnämnden Organisation och ansvarsfördelning Politisk Socialnämnden ansvarar för kommunens uppgifter avseende verksamhet och insatser enligt LSS. Nämndens övergripande och allmänna uppgifter är enligt reglementet dels att lämna information om sin verksamhet, dels att utveckla brukarinflytandet och dialogen med kommuninvånare samt att följa utvecklingen inom sitt verksamhetsområde. Till nämnden hör ett arbetsutskott och ett socialutskott, vardera med fem ledamöter och ersättare. Det finns en aktuell delegationsordning, där nämnden reglerat uppgiftsfördelningen mellan nämnd, utskott och tjänstemän. Avseende beslut om LSSinsatser har samtliga beslut delegerats till tjänstemän, med undantag av beslut om boende i familjehem för barn och unga (insats enligt LSS 9 punkt 8) som delegerats till socialutskottet. I nämndplanen tydliggör nämnden de viljeinriktningar som ska gälla inom verksamheterna och vilka underlag som behövs för att analysera verksamheternas resultat. I dokumentet beskrivs även ansvarsfördelningen mellan nämnd och förvaltning avseende styrning av den ekonomiska tilldelningen. Där framgår även enhetschefernas ansvar och ansvarsfördelning mellan verksamhetschef och enhetschef Förvaltning Denna granskning har i huvudsak berört nämndens styrning inom två av förvaltningens avdelningar. Det är dels avdelningen Individ, familj och funktionshinder där utföraransvaret för LSS-insatser ligger samlat, dels Handläggaravdelningen dit LSS-handläggare som handlägger, bedömer och fattar beslut om LSS-insatser hör. Respektive avdelning leds av en verksamhetschef som tillsammans med administrativ chef, kvalitetschef, ekonom m fl hör till socialchefens ledningsgrupp. Med nämndsplanen som underlag har en förvaltningsplan upprättats för år Nämndens politiska mål har konkretiserats och där framgår att målen ska omsättas i praktiskt arbete, vem som ansvarar samt när arbetet ska vara slutfört. Varje verk- Marks kommun 5 av 15

8 samhetschef ska upprätta en verksamhetsplan. Vi har tagit del av Individ, familj och funktionshinders verksamhetsplan. Den följer samma struktur som förvaltningsplanen och lyfter fram de områden som är aktuella för verksamheten. LSS-handläggningen Inom förvaltningen finns tre LSS-handläggare. Två av dem började under år 2011 och den tredje har arbetat som handläggare mer än tio år. Var och en har ansvar för ca personärenden (inkl alla LASS-beslut). Två av handläggarna är socialpedagoger 2 och den tredje har gått sociala omsorgsprogrammet. Under det senaste året har de inte haft tillgång till fortbildning. Två gånger per termin deltar de i nätverksmöten tillsammans med extern konsult (LSS-expert) för diskussion om handläggning av komplicerade personärenden och av aktuella domar. Handläggarna har tillgång till en databas med rättspraxis. Till stöd finns även ett internt dokument Vägledning vid handläggning av ärenden enligt LSS. Handläggarna tycker de har bra stöd internt för diskussioner i ärendehandläggningen samt även av Vägledningsdokumentet. För att få en uppfattning om enhetlighet och rättssäkerhet i LSS-handläggningen har vi gjort en personaktsgranskning. Den omfattade åtta slumpmässigt utvalda akter, fördelade på olika personkretsar, insatser och åldrar. Allmänt kan sägas att ordningen i handläggarnas personakter kan förbättras så att det är lättare att hitta olika dokument; intyg, utredningar, anteckningar, korrespondens osv. Beträffande innehållet i utredningarna så utgick dessa från adekvata rubriker. Personkretsbedömningar 3 (styrkt med intyg) var genomförda i samtliga fall, funktionshindret beskrevs liksom konsekvenserna av det. Det som saknades var fylligare beskrivningar av den enskildes behov av sökt insats; varför behöver sökanden denna insats och vilka behov ska insatsen tillgodose? Även målet/syftet med beviljad insats vad ska uppnås? kan utvecklas. Enheterna bostäder med särskild service och insatsen personlig assistans För funktionshinderområdet finns sedan årsskiftet åtta chefsområden. Vi träffade två av enhetscheferna som ansvarade för bostäder med särskild service och två som ansvarade för det kommunala utförandet av insatsen personlig assistans. Det har varit en del byten bland enhetscheferna och byten av verksamheter mellan chefsområdena. Två av dem vi träffade hade endast arbetat mellan 8-14 mån i kommunen, men hade chefserfarenhet från liknande verksamhet i andra kommuner. Cheferna för LSS-bostäder ansvarar vardera för fyra olika bostäder på olika adresser inom kommunen. I maj 2012 fanns inom kommunen 40 kommunala beslut om personlig assistent och 77 statliga beslut om assistansersättning från försäkringskassan. Av samtliga beslut utförs 10 av kommunal utförare och resterande 107 beslut av 17 olika privata aktörer. En av de kommunala cheferna har ansvaret för utförandet av 9 beslut (uppskattningsvis ca 30 assistenter) tillsammans med ansvaret för insatserna ledsagning, avlösning och kontaktpersoner. Den andra kommunala chefen har sedan års- 2 I Socialpedagogutbildningen ingår 15 p handläggning inom socialtjänsten 3 Se förklaringar i bilaga 1 Marks kommun 6 av 15

9 skiftet ansvaret för ett omfattande assistansbeslut (8 assistenter), för ett LSSboende samt för insatsen korttidsvistelse. Samtliga av de intervjuade cheferna har upprättat egna enhets- och/eller arbetsgruppsplaner. Vi har läst dessa och kan konstatera att struktur och rubriker i enhetsplanerna överensstämmer, men cheferna har kommit olika långt i att formulera enhetens utvecklingsarbete. Enligt cheferna finns det en tydlighet i styrning och ansvarsfördelning inom förvaltningen, men en otydlighet i förvaltningens arbetsprocesser och viktiga rutiner saknas. I ledningsgruppen har påtalats behov av att upprätta rutiner för det vardagliga arbetet i verksamheterna, exempelvis rutiner för hantering av privata medel i LSS-boenden, rutiner för pedagogiska måltider m m Bedömning Antalet personer med LSS-insatser i Marks kommun har ökat de senaste åren liksom antalet beviljade insatser. Enligt vår bedömning kan ökningen i Marks kommun inte förklaras enbart av försäkringskassans strängare bedömningar eller ökningen av personer med neuropsykiatriska diagnoser. Det är viktigt att nämnden har tillförlitliga underlag inför sin framtida planering utifrån målgrupper och deras behov, samt för den redovisning som lämnas som underlag till det nationella utjämningssystemet. Nämnden har delegerat flertalet beslut om LSS-insatser till tjänstemän. Vi bedömer att beslut om bostad med särskild service och beslut om personlig assistent (förslagsvis över 15 timmar/vecka), d v s LSS- beslut som dels är kostsamma, dels kan leda till behov av framtida investeringar bör delegeras till högre nivå, förslagsvis till sociala utskottet. Då får ledamöterna i utskottet tidigt veta om framtida behov samt även tillfälle att öka sin kunskap om målgrupperna/verksamheterna. En annan effekt är att handläggarna måste utveckla behovsbedömningarna och förtydliga sina motiveringar inför förslag till beslut. För att utveckla sin professionalitet rekommenderar vi att handläggarna får tillgång till fortbildning/utbildning. Vi bedömer att det finns ett tydligt styrsystem och en tydlig struktur för nämndens styrning, från nämnd och ut till respektive enhet. Granskningen och intervjuerna visar att mycket är på gång inom förvaltningen för att skapa ordning och reda. Hos chefer för LSS-verksamheterna och för LSS-handläggningen har det varit bristande kontinuitet vilket påverkat styrning och utvecklingsarbete. Vi bedömer att det finns risk för att delar av enheternas utvecklingsarbeten ( enhetens vad i enhetsplanen) kommer vara svåra att följa upp eftersom de inte är tillräckligt konkreta. Efter genomförd granskning är vårt intryck att grunder nu lagts för arbete med utveckling och kvalitetssäkring inom kommunens LSS-verksamhet, ett utvecklingsarbete som ställer krav på ett närvarande ledarskap och tydlig arbetsledning. Trots utökning av ytterligare ett chefsområde från årsskiftet är vår bedömning att flera av cheferna fortfarande har stora chefsområden, vilket vi bedömer försvårar arbetet med vardaglig styrning, ledning, uppföljning och kontroll. Cheferna för insatsen personlig assistans har dessutom splittrade ansvarsområden där ansvaret för utförandet av flera olika insatser ingår. Marks kommun 7 av 15

10 Vi rekommenderar: Låt göra en grundligare genomgång och analys av det ökade antalet LSSinsatser, Låt göra en översyn av delegationsordningen för beslut om LSS-insatser Nämndens styrning och uppföljning Nämnden har antagit övergripande mål och det finns prioriterade aktiviteter. Nämndens övergripande prioritering för perioden är en verksamhet i ekonomisk balans. Det finns mätbara mål kopplade till de strategiska målen Mål och riktlinjer för verksamheten Bland socialnämndens övergripande prioriteringar anges inrättandet av en optimerad bemanningsplanering som tydligare utgår från brukares behov samt att resursfördelningsmodeller ska införas. Det pågår ett arbete med att upprätta kvalitetsledningssystem i syfte att långsiktigt säkra verksamheternas kvalitet. I förvaltningsplanen betonas bl a behovet av en effektivare bemanningsplanering samt att utreda möjligheterna till en striktare biståndsbedömning. Ansvaret för att arbeta fram en resursfördelningsmodell för LSS/Socialpsykiatri ligger på verksamhetschefer för Handläggaravdelningen och Individ, familj och funktionshinder. En första rapport ska lämnas i slutet av maj och vara slutförd i september Ingen av de intervjuade cheferna hade tagit del av årets nämndsplan. Arbetet med att införa en resursfördelningsmodell hade vid granskningstillfället inte kommit igång och någon metod för att styra de personella resurserna utifrån brukares behov fanns inte. De intervjuade cheferna har arbetat med bemanningsplanering inom det egna chefsområdet och kommit olika långt i det arbetet. Cheferna uppskattar inrättandet av en bemanningsenhet som de bedömer kommer att underlätta korttidsrekrytering och placering av inlasad 4 personal. Enhetscheferna lyfter fram behov av kompetensutveckling för baspersonalen, ett behov som även betonas i deras enhetsplaner, liksom arbetet med brukarinflytande, upprättande av genomförandeplaner och att dokumentera utförandet Mål och riktlinjer för handläggning och dokumentation Det finns en Vägledning för handläggning av ärenden enligt LSS, enligt uppgift reviderad under år Dokumentet innehåller dels vägledning och tolkning av lagens olika insatser, dels vägledning och rutiner för handläggningsförfarandet. Framtagandet skedde i en särskild arbetsgrupp där en av de nuvarande handläggarna deltog. Nämnden har antagit Vägledningen. Handläggarna tycker Vägledningen ger ett bra stöd men önskar att den var tydligare avseende insatsen personlig assistent. Vägledningens anvisning om årlig uppföljning av insatser och omprövning av 4 LAS = Lagen om anställningsskydd LAS- regeln innebär att en arbetstagare inte kan vara tillfälligt anställd hos arbetsgivaren i sammanlagt mer än två år under en femårsperiod. Om tidsgränsen överskrids så övergår den tidsbegränsade anställningen till en tillsvidareanställning. Marks kommun 8 av 15

11 behovet vart annat år (gäller ej LSS-bostad och daglig verksamhet) har inte kunnat fullföljas Återrapportering och vidtagna åtgärder Vi har tagit del av fyra protokoll för år Där kan ses att nämnden får månatliga verksamhetsrapporter från förvaltningen. En gång per kvartal redovisas ej verkställda gynnande beslut. Redovisningen har inte lett till någon aktiv handling från nämndens sida. Återkommande anmäls delegationsbeslut. Med några månaders förskjutning granskas dessa av några nämndsledamöter, då även möjlighet finns att ställa frågor som uppkommit med anledning av granskningen. I början av året konstaterar nämnden att underskottet för år 2011 främst kunde förklaras av den kraftiga ökningen av antalet insatser och begärde hos kommunstyrelsen att delar av underskottet inte skulle belasta nämndens resultat. I mars återredovisas ett uppdrag som socialnämnden gavs i februari 2009 angående framtida behov av LSS-insatser och reglerna kring LASS och dess konsekvenser. Nämnden gavs möjlighet att ställa frågor och informeras om en behovsanalys som kommer i MORP I mars får nämnden information om hur det kommunövergripande projektet Optimerad bemanningsplanering fortlöper. I samband med redovisning av aprilrapporten gavs förvaltningen uppdraget att närmare beskriva behoven inom daglig verksamhet och eventuell risk för vite. Nämnden har fattat beslut om att hos fullmäktige begära tillåtelse att överskrida årets ram med 15 mnkr Bedömning Det finns många mål och viljeinriktningar för verksamheten att ta hänsyn till och enligt vår bedömning är det de strategiska målen om delaktighet och inflytande samt god service och kvalitet som fått mest uppmärksamhet i chefernas planer och inte den övergripande prioriteringen en ekonomi i balans. Arbetet med effektivt resursutnyttjande har till viss del kommit igång, bl a genom införandet av Bemanningsenhet och genom chefernas aktiva arbete med bemanningsplanering i sina arbetsgrupper. Arbetet med modell för resursfördelning har inte kommit igång. Det finns riktlinjer för handläggning och dokumentation. Enligt vår bedömning kan Vägledningen formuleras tydligare så att den verkligen blir till stöd vid handläggningen. Nuvarande Vägledning bedömer vi vara mycket försiktigt hållen och motsvarar inte förvaltningsplanens ambition om en striktare bedömning. Granskningen visar att nämnden regelbundet tar del av ekonomi- och verksamhetsrapporter, av delegationsbeslut och sådana ärenden som är nödvändiga för nämndens styrning. Vår bedömning är att nämnden har rutiner för uppföljning och vidtar åtgärder vid behov. Vi rekommenderar: Låt utveckla innehållet i Vägledningen beträffande handläggning av insatsen personlig assistans, Marks kommun 9 av 15

12 Ange en tidplan/tidpunkt för återrapportering i samband med att förvaltningen ges uppdrag att utföra Direktiv för styrning av verksamheten Det är framför allt följande områden som vi bedömer vara viktiga och kräver tydliga direktiv för att nå en mer effektiv verksamhet. Vissa av nedanstående områden arbetar verksamheterna med medan andra behöver utvecklas: Bemanningsplanering det är en politisk ambition att kunna erbjuda heltid till den personal som önskar, och årligen inventeras vilka önskemål som finns. Motprestationen är att personal måste vara beredd att arbeta på fler arbetsplatser. Det finns teknikstöd för bemanningsplanering och respektive chef ska godkänna föreslagna scheman. Vid intervjuerna sägs att många arbetsgrupper fått fungera självständigt och flexibiliteten i verksamheten/mellan arbetsgrupper har inte varit synbar. Enligt de intervjuade enhetscheferna är en förändring på gång inom några enheter. (Arbete pågår) Styrning av arbetet med/stödet till den enskilde omsorgstagaren. Det pågår ett arbete med att utveckla genomförandeplaner och för dokumentationen av genomförandet, d v s en form av kvalitetssäkring av insatserna. Delar av verksamhetspersonalen (personliga assistenter) har i dagsläget inte tillgång till verksamhetssystemet. (Arbete pågår) Styrningen inom området kommunal personlig assistans vad ska gälla inom den kommunala assistansen? Vad ska kommunen erbjuda, vad har brukaren för rättigheter och för skyldigheter. För närvarande finns ett kortfattat avtal som upprättas med den brukare som begär kommunalt utförd assistans. Det är viktigt att fastställa principer för schemaläggning, ska alla timmar schemaläggas (t ex även tid för apt och handledning?), vad ska gälla beträffande omkostnadsersättningen som ingår i assistansersättningen, osv. Nivån på LSS- ersättningen för kommunala beslut om personlig assistans enligt SKL 5 har kommunerna ingen skyldighet att följa försäkringskassans schablon för statigt finansierad assistans utan kan ersätta privata utförare för skäliga kostnader. Enligt en dom i Regeringsrätten (2005:86) kan man inte utan något uttryckligt lagstadgande låta schabloniseringen smitta över på kommunen. Kommunens skyldighet att utge ersättning kan alltså inte utgå från annat än de verkliga kostnaderna för insatsen. Underlag för beslut om ersättning vid ordinarie assistents sjukdom privata utförare i dagsläget inkommer fakturor från bolagen för ersättning av kostnader vid sjukdom, vilka betalas utan fastlagda och enhetliga krav på underlag eller rutiner för uppföljning. SKL har i cirkulär 2006:39 skrivit om kommunens ansvar i dessa fall och rekommenderar att kommunen begär in de underlag som behövs för att kunna bedöma och besluta om ersättningsnivån till sådana skäliga kostnader för assistans som inte täcks av assistansersättningen. 5 SKL = Sveriges Kommuner och Landsting Marks kommun 10 av 15

13 Upplysningsvis har fakturor för sjukfrånvaro betalats med kr under januari månad (25 utbetalningar) Bedömning Vår bedömning är att det inom bostäder med särskild service pågår ett utvecklingsarbete för att kvalitetssäkra och effektivisera verksamheten. Det är framför allt inom verksamhetsområdet personlig assistans som styrning och ansvarsfördelning behöver utvecklas. Vi rekommenderar: tillsätt en arbetsgrupp som bl a: o tar fram förslag som tydliggör ansvarsfördelningen mellan handläggare och utförare avseende uppföljning av externa utförare av personlig assistans, o arbetar fram förslag till policy och direktiv om vad som ska gälla vid kommunalt utförande Samverkan mellan funktioner Handläggarna överlämnar beställningar om utförande av beviljade LSS- insatser till enhetscheferna via det digitala verksamhetssystemet. En ny rutin har införts för kompletterande muntlig informationsöverföring i samband med chefsgruppens möten. Den förändrade rutinen leder till personlig kontakt och direktkommunikation, men nackdelen är att det kan ta längre tid. Cheferna uppskattar förändringen med ökad direktkontakt för informationsutbyte. De önskar dock ännu mer information om nya brukares behov. Det är cheferna som avgör var verkställigheten ska ske, och i de fall beslut inte går att verkställa förs en dialog med verksamhetschefen. Handläggarna ska årligen följa upp de beslut de fattat, en arbetsinsats de inte hunnit med. Innevarande år gjordes ett försök med utskick av förtryckta uppföljningsblanketter till ett antal brukare. Ingen av de ansvariga cheferna för utförandet hade varit delaktiga i uppföljningen. Handläggarna brukar informera ekonomen om tillkommande kostnader vid nya kommunala assistansbeslut men har för övrigt ingen återkommande kontakt. Enhetscheferna sammanträffar månatligen med ekonom, oftast tillsammans med verksamhetschef då de går igenom månadsrapporten. Varje kvartal avlämnas en kvartalsrapport från respektive enhet. Det finns en inarbetad budgetprocess och enhetscheferna är delaktiga i budgetarbetet. Budgetering och uppföljning av kostnader för insatsen personlig assistent har i stort sett skett genom en traditionell uppräkning. Budget är fördelad på fyra verksamheter; personlig assistans LASS; köpt respektive egen regi, personlig assistans LSS; köpt respektive egen regi. Marks kommun 11 av 15

14 Intervjuer med handläggare och chefer för personlig assistans markerar en otydlighet i ansvarsfördelning avseende uppföljning av de LSS-beslut som privata utförare utför. Inom en av enhetschefernas budget finns medel för köpt verksamhet, exempelvis tillfällig utökning av personlig assistans. Det är handläggare som fattar beslut men det ställs inga enhetliga krav på underlag från utföraren inför beslutet och ingen följer upp att det föreligger ett behov eller att insatsen utförs Bedömning En organisation med åtskild handläggar- och utförardel behöver definiera och organisera upp sin samverkan. Det är bra att handläggare och chefer nu regelbundet träffas för informationsutbyte. Men vi ser fler områden där samverkan behöver utvecklas. Vi saknar exempelvis ett forum för diskussion av strategiska frågor; hur möta framtida behov? Hur ser boendestrukturen ut och hur vill vi ha den? Hur fungerar boendestödet och hur kan vi förändra det? Är den dagliga verksamheten tillfyllest? Cheferna har idag litet utrymme för att arbeta med strategisk utveckling, en utveckling som enligt vår bedömning skulle bidra till större flexibilitet och effektivitet. Vid intervjuer med enhetschefer för personlig assistans och handläggare efterlyser samtliga ytterligare stöd främst när det gäller kunskap och tolkning vid handläggning och vid utförandet av insatsen personlig assistent. Granskningen visar att nuvarande chefer för personlig assistans har ansvar för utförandet av många olika insatser och att det administrativa arbetet, kvalitetsarbetet och uppföljning/kontroll har blivit eftersatt. Vi ser stora behov av att ansvarsfördelningen tydliggörs för uppföljning av privat utförd assistans (med kommunala beslut) både avseende verksamhet och kostnader. Vi bedömer att det även finns behov av en tydligare budgetering och uppföljning av kostnader och intäkter för den kommunalt utförda insatsen. För att få tillgång till ett underlag som är möjligt att analysera och vid behov vidta åtgärder bör varje beslut om personlig assistans få en objektskod. På så sätt kan mönster utkristalliseras och åtgärder sättas in. Försäkringskassan kan, om det finns särskilda skäl, bevilja förhöjd assistansersättning. Någon sådan ansökan har inte gjorts från kommunens sida. Vi rekommenderar: Se över struktur och principer för budgetering och uppföljning av kostnader och intäkter för de kommunala kostnaderna avseende insatsen personlig assistans. Marks kommun 12 av 15

15 Bilaga 1 För att bedöma rätten till insatser enligt LSS ingår alltid för LSS-handläggare att göra en s k personkretsbedömning tillsammans med en behovsbedömning. Det finns tre personkretsar och lite kortfattat kan de beskrivas: Personkrets 1 avser personer med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd. Personkrets 2 avser vuxen person med förvärvad hjärnskada (som lett till en kognitiv nedsättning) i vuxen ålder. I båda dessa fall går personkretsbedömningen att göra utifrån diagnos. Tillhörighet till personkrets 3 avgörs genom handläggarens bedömning och genom inhämtande av intyg/utlåtande som styrker. För att höra till personkrets 3 ska funktionsnedsättningen vara stor, omfattande och i princip innebära ett dagligt behov av stöd. Ofta handlar det om personer med stora fysiska eller psykiska funktionsnedsättningar. Om personen inte har tillräckligt stora behov av stöd kan insatserna bedömas och beviljas enligt socialtjänstlagen. Tabell 1 Antal per av befolkningen fördelat på olika personkretsar, uppgifterna hämtade från Socialstyrelsens offentliga statistik över antalet personer med LSS-insatser fördelat på olika personkretsar, oktober 2011 P 1 + P 2 P 3 samtliga Riket Mark Falköping Karlshamn Katrineholm Västervik Tabell 2 Antal personer med insats enligt LSS den 1 oktober 2011, fördelade efter ålder samt antal per av befolkningen i respektive ålderskategori, hämtat från Socialstyrelsen. (Personer med beslut om enbart personlig assistans med statlig assistansersättning ingår ej) Kommun Inv antal Antal m Insatser per invånare januari insats Ålder Ålder Ålder Samtliga 2012 Verkligt antal w Hela riket Marks kommun i förhållande till några andra kommuner i samma kommungrupp enl SKL:s definition; Kommuner i tätbefolkad region Mark Falköping Karlshamn Katrineholm Västervik Marks kommun 13 av 15

16 Kinna 2012 Ingrid Norman Fredrik Carlsson Marks kommun 14 av 15

17 Projektledare Uppdragsledare Marks kommun 15 av 15

REVISIONSRAPPORT. Granskning av LSS. Kvalitetssäkring av genomförandeplaner. Emmaboda kommun. 9 oktober 2012

REVISIONSRAPPORT. Granskning av LSS. Kvalitetssäkring av genomförandeplaner. Emmaboda kommun. 9 oktober 2012 REVISIONSRAPPORT Granskning av LSS Kvalitetssäkring av genomförandeplaner Emmaboda kommun 9 oktober 2012 Jard Larsson, certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Inledning 1 1.1 Uppdrag, revisionsfråga

Läs mer

Granskning av LSS kvalitetssäkring av genomförandeplaner

Granskning av LSS kvalitetssäkring av genomförandeplaner REVISIONSRAPPORT Granskning av LSS kvalitetssäkring av genomförandeplaner LSS = lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Trelleborgs kommun 17 mars 2014 Jard Larsson Certifierad kommunal revisor

Läs mer

Kungälvs kommun. Granskning av utbetalningsprinciper Personlig assistans. Granskningsrapport. KPMG AB 2014-08-27 Antal sidor: 5

Kungälvs kommun. Granskning av utbetalningsprinciper Personlig assistans. Granskningsrapport. KPMG AB 2014-08-27 Antal sidor: 5 Bilaga 1 Granskning av utbetalningsprinciper Personlig assistans Granskningsrapport KPMG AB Antal sidor: 5 2014 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent

Läs mer

Granskning avseende assistentersättning

Granskning avseende assistentersättning Granskning avseende assistentersättning Härryda kommun Oktober 2013 Johan Osbeck, revisor Pernilla Lihnell, certifierad kommunal revisor Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Granskning...

Läs mer

www.pwc.se Revisionsrapport Granskning FredrikOttosson Certifieradkommunal revisor Mars2015 stans

www.pwc.se Revisionsrapport Granskning FredrikOttosson Certifieradkommunal revisor Mars2015 stans www.pwc.se Revisionsrapport FredrikOttosson Certifieradkommunal revisor Mars2015 av insyn utförd assi- Granskning kommunens vid privat personlig stans Karlshamns kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattande

Läs mer

LSS. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Barn- och utbildningsförvaltningen

LSS. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Barn- och utbildningsförvaltningen LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Barn- och utbildningsförvaltningen Vilka omfattas av lagen? - LSS är en lag om hjälp till personer som har något eller några av dessa funktionshinder:

Läs mer

LSS Information för personer med funktionsnedsättning

LSS Information för personer med funktionsnedsättning LSS Information för personer med funktionsnedsättning Information från Socialkontoret i Danderyd om insatser enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS LSS Lagen om stöd och service

Läs mer

Revisionsrapport Utskottsorganisation. Ragunda kommun

Revisionsrapport Utskottsorganisation. Ragunda kommun Revisionsrapport Utskottsorganisation. Ragunda kommun 30Augusti 2013 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Budgetprocessen... 3 3. Revisionell bedömning... 6 Sammanfattning På uppdrag av kommunens

Läs mer

Granskning av Intern kontroll

Granskning av Intern kontroll www.pwc.se Revisionsrapport Lars Wigström Cert. kommunal revisor Granskning av Intern kontroll Vingåkers kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning och rekommendationer... 1 2. Inledning...3

Läs mer

LSS-verksamheten i Vallentuna kommun

LSS-verksamheten i Vallentuna kommun Revisionsrapport LSS-verksamheten i Vallentuna kommun (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) Insatsen biträde av personlig assistent Socialnämnden Juni 2009 Inger Kullberg certifierad

Läs mer

Granskning av LSS kvalitetssäkring av genomförandeplaner

Granskning av LSS kvalitetssäkring av genomförandeplaner Revisionsrapport Granskning av LSS kvalitetssäkring av genomförandeplaner Uppvidinge kommun Jard Larsson 10 oktober 2012 Innehållsförteckning 1 Inledning 1 1.1 Uppdrag, revisionsfråga och kontrollfrågor

Läs mer

Social sektor. Leva som andra. - information om LSS - Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade

Social sektor. Leva som andra. - information om LSS - Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Social sektor Leva som andra - information om LSS - Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Vad är LSS? LSS betyder lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Det är en lag

Läs mer

LSS Ledsagarservice Personlig assistans-

LSS Ledsagarservice Personlig assistans- Revisionsrapport LSS Ledsagarservice Personlig assistans- Staffanstorps kommun Jean Odgaard Cert. kommunal revisor Innehållsförteckning Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 1.1. Bakgrund... 2 1.2. Uppdrag

Läs mer

Omsorg om funktionshindrade och Bistånds- och avgiftsenheten

Omsorg om funktionshindrade och Bistånds- och avgiftsenheten Omsorg om funktionshindrade och Bistånds- och avgiftsenheten Verksamhetschef Bistånd och avgifter Områdeschef SoL Socialpsykiatri Områdeschef LSS Boende/ Sysselsättning Områdeschef LSS Boende/ Pers ass

Läs mer

Verksamhetsplan för 2010 Avdelningen för LSS-verksamhet

Verksamhetsplan för 2010 Avdelningen för LSS-verksamhet Verksamhetsplan för 2010 Avdelningen för LSS-verksamhet Avdelningen för LSS-verksamhet 2009-12-15 2 (6) Mål för verksamheten Verksamhetsplan för 2010 Verksamhetsmålen utgår ytterst från fullmäktiges mål

Läs mer

Stöd till personer med funktionsnedsättning

Stöd till personer med funktionsnedsättning Stöd till personer med funktionsnedsättning i Lessebo kommun Stöd till personer med funktionsnedsättning Omsorgen om personer med funktionsnedsättning (OF) erbjuder en rad olika stöd till personer med

Läs mer

Uppföljning av tidigare genomförd granskning av vissa LSS-insatser. Falkenbergs kommun. Handläggning och utförande av insatsen personlig assistent

Uppföljning av tidigare genomförd granskning av vissa LSS-insatser. Falkenbergs kommun. Handläggning och utförande av insatsen personlig assistent UTKAST Uppföljning av tidigare genomförd granskning av vissa LSS-insatser Handläggning och utförande av insatsen personlig assistent Falkenbergs kommun Augusti 2010 Harald Jagner Pernilla Lihnell Innehållsförteckning

Läs mer

Kvalitet inom äldreomsorgen

Kvalitet inom äldreomsorgen Revisionsrapport* Kvalitet inom äldreomsorgen Mora kommun Februari 2009 Inger Kullberg Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning och bakgrund...4 2.1 Revisionsfråga...5 2.2 Revisionsmetod...5

Läs mer

Arvika kommun. Granskning av styrning och organisation av LSS-verksamheten Revisionsrapport. Offentlig sektor KPMG AB 2013-09-30 Antal sidor: 13

Arvika kommun. Granskning av styrning och organisation av LSS-verksamheten Revisionsrapport. Offentlig sektor KPMG AB 2013-09-30 Antal sidor: 13 Granskning av styrning och organisation av Revisionsrapport Offentlig sektor KPMG AB Antal sidor: 13 Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund 2 3. Syfte 3 4. Avgränsning 3 5. Revisionskriterier 3 6. Ansvarig

Läs mer

Granskning av LSSverksamheten

Granskning av LSSverksamheten Revisionsrapport Granskning av LSSverksamheten Fredrik Anderberg, Linda Gustafsson Svalövs kommun Februari 2013 Innehållsförteckning 1 Inledning 3 1.1 Bakgrund 3 1.2 Revisionsfråga 3 1.3 Metod och avgränsning

Läs mer

Revisionsrapport. LSS-verksamheten. Trelleborgs kommun. Jean Odgaard Certifierad kommunal revisor Juni 2011

Revisionsrapport. LSS-verksamheten. Trelleborgs kommun. Jean Odgaard Certifierad kommunal revisor Juni 2011 Revisionsrapport LSS-verksamheten Trelleborgs kommun Jean Odgaard Certifierad kommunal revisor LSS-verksamheten Innehållsförteckning Sammanfattning 1 1 Inledning 3 1.1 Bakgrund 3 1.2 Uppdrag och revisionsfråga

Läs mer

Personliga assistenter - Köp av tjänster

Personliga assistenter - Köp av tjänster Revisionsrapport Personliga assistenter - Köp av tjänster Östersunds kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Revisionsfråga och kontrollmål 2 2.3 Avgränsning 3 2.4

Läs mer

Motiv till medverkan. Tema. Vilket mandat ger politikerna tjänstemännen att tillämpa lagstiftning och rättsfall?

Motiv till medverkan. Tema. Vilket mandat ger politikerna tjänstemännen att tillämpa lagstiftning och rättsfall? LSS-råd 2013-09-26 Motiv till medverkan Tema Vilket mandat ger politikerna tjänstemännen att tillämpa lagstiftning och rättsfall? Handläggning LSS Omorganisation 2010: Ett av motiven var att skapa EN ingång

Läs mer

Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS.

Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Nordmalings kommun 914 81 NORDMALING Tfn 0930-140 00 www.nordmaling.se Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Lagen börjar med personkretsen. Det är de personer som har rätt till hjälp.

Läs mer

LAG OM STÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE - LSS

LAG OM STÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE - LSS LAG OM STÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE - LSS HAGFORS KOMMUN MÅLET MED LAGEN OM STÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE, LSS, ÄR ATT DEN ENSKILDE FÅR MÖJLIGHET ATT LEVA SOM ANDRA LSS

Läs mer

Information om stöd och service

Information om stöd och service Information om stöd och service Information om stöd och service enligt LSS Socialförvaltningen informerar Vad är LSS? LSS betyder lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Socialnämnden ska

Läs mer

Granskning av intern kontroll

Granskning av intern kontroll Revisionsrapport* Granskning av intern kontroll Nordmalings kommun Juni 2007 Åsa Adolfsson *connectedthinking Innehållsförteckning Sammanfattning och förslag på utvecklingsåtgärder...1 1 Uppdrag och revisionsfrågor...2

Läs mer

Ks 352 Dnr 2014.0294.759. Kommunstyrelsen beslutar

Ks 352 Dnr 2014.0294.759. Kommunstyrelsen beslutar Ks 352 Dnr 2014.0294.759 Uppföljning av granskning kring kvalitet inom socialtjänsten Kommunstyrelsen beslutar 1. Att till kommunrevisorerna överlämna ovanstående svar avseende granskning kring kvalitet

Läs mer

LSS-omsorgen. Det här kan du som har funktionsnedsättning

LSS-omsorgen. Det här kan du som har funktionsnedsättning LSS-omsorgen Det här kan du som har funktionsnedsättning få hjälp med Genom LSS (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) kan personer med omfattande funktionsnedsättningar få möjlighet

Läs mer

Värmdö kommun. Förstudie angående styrning och organisation av LSS-verksamheten Revisionsrapport. KPMG AB 2011-12-13 Antal sidor: 9

Värmdö kommun. Förstudie angående styrning och organisation av LSS-verksamheten Revisionsrapport. KPMG AB 2011-12-13 Antal sidor: 9 Förstudie angående styrning och organisation av LSS-verksamheten KPMG AB Antal sidor: 9 Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund 2 2.1 Syfte och revisionsfrågor 3 2.2 Metod 3 2.3 Projektorganisation 3

Läs mer

Information om. LSS- Lagen. stöd och service till vissa. funktionshindrade. Telefonnummer: LSS-handläggare Tina Persson 0240-66 0178

Information om. LSS- Lagen. stöd och service till vissa. funktionshindrade. Telefonnummer: LSS-handläggare Tina Persson 0240-66 0178 Telefonnummer: LSS-handläggare Tina Persson 0240-66 0178 Avdelningschef LSS Agneta Stabforsmo 0240-66 03 25 SMEDJEBACKENS KOMMUN Socialförvaltningen LSS-avdelningen Information om LSS- Lagen om När Du

Läs mer

Revisionsrapport. Stadsrevisionen i Örebro. Förstudie - ej verkställda gynnande SoL-beslut Socialnämnderna i Örebro kommun

Revisionsrapport. Stadsrevisionen i Örebro. Förstudie - ej verkställda gynnande SoL-beslut Socialnämnderna i Örebro kommun Revisionsrapport Förstudie - ej verkställda gynnande SoL-beslut Socialnämnderna i Örebro kommun Stadsrevisionen i Örebro Ingrid Norman, certifierad kommunal revisor Förstudie - ej verkställda SoL-beslut

Läs mer

VÄRNAMO KOMMUN. informerar om LSS

VÄRNAMO KOMMUN. informerar om LSS VÄRNAMO KOMMUN informerar om LSS Vad är LSS? LSS betyder Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade. Syftet med LSS är att ge människor med funktionshinder möjlighet att leva som andra. Insatser

Läs mer

Personlig assistans. Nordiskt seminarium. 11 12 april 2013 Clarion Hotel Stockholm. Ulla Clevnert

Personlig assistans. Nordiskt seminarium. 11 12 april 2013 Clarion Hotel Stockholm. Ulla Clevnert Personlig assistans Nordiskt seminarium 11 12 april 2013 Clarion Hotel Stockholm Ulla Clevnert Personlig assistans enligt 9 2 LSS Biträde av personlig assistent eller ekonomiskt stöd till skäliga kostnader

Läs mer

Revisionsrapport LSS-verksamheten Botkyrka kommun

Revisionsrapport LSS-verksamheten Botkyrka kommun Revisionsrapport LSS-verksamheten Botkyrka kommun Lars Högberg Certifierad kommunal revisor LSS Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Uppdrag... 2 2.1. Revisionsfråga... 2 2.2. Metod... 2 3. Resultat

Läs mer

LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. - Kan sökas av funktionsnedsatta i alla åldrar

LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. - Kan sökas av funktionsnedsatta i alla åldrar LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade - Kan sökas av funktionsnedsatta i alla åldrar Rev nov 2014 Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Den första januari 1994

Läs mer

Handläggning inom äldreomsorgen och för personer med funktionsnedsättning

Handläggning inom äldreomsorgen och för personer med funktionsnedsättning Revisionsrapport Handläggning inom äldreomsorgen och för personer med funktionsnedsättning Fredrik Ottosson Malin Kronmar Mars 2012 Borgholms kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell

Läs mer

Information om LSS. Version 5.1 20150804 Vård- och omsorg

Information om LSS. Version 5.1 20150804 Vård- och omsorg Information om LSS Version 5.1 20150804 Vård- och omsorg Om LSS Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade (LSS) är en rättighetslag som garanterar personer med omfattande varaktiga funktionshinder

Läs mer

LSS. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 2011-10-20

LSS. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 2011-10-20 LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 2011-10-20 Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Du som har stora och omfattade behov av stöd och service kan tillhöra lagens

Läs mer

Arbetsplats/Projektdeltagare: LSS-verksamheten i Bollebygds kommun Stefan Modén

Arbetsplats/Projektdeltagare: LSS-verksamheten i Bollebygds kommun Stefan Modén Arbetsplats/Projektdeltagare: LSS-verksamheten i Bollebygds kommun Stefan Modén Val av frågeställning/medborgarprocess LSS-insatser utifrån ett jämställdhetsperspektiv. Kartläggning av beslut enligt LSS

Läs mer

LSS. Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade för dig som bor i Huddinge kommun

LSS. Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade för dig som bor i Huddinge kommun S O C I A L F Ö RVA LT N I N G E N I H U D D I N G E LSS Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade för dig som bor i Huddinge kommun Vart vänder jag mig? Du som bor i Huddinge kommun och

Läs mer

Rapport. Personliga assistenter 2003 2004-05-25. Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Finspångs kommun

Rapport. Personliga assistenter 2003 2004-05-25. Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Finspångs kommun Rapport Personliga assistenter 2003 2004-05-25 Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Finspångs kommun Anna-Karin Woodhouse Löfsved Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING...2 1 INLEDNING...3

Läs mer

Utjämning av LSS-kostnader mellan kommuner

Utjämning av LSS-kostnader mellan kommuner Utjämning av LSS-kostnader mellan kommuner Innehåll 1. Beskrivning av utjämningssystemet för LSS... 4 1.1 Bakgrund och syfte... 4 1.2 Beräkning av utfallet i LSS-utjämningen... 5 1.3 Historik... 6 Förfrågningar

Läs mer

Omsorg om funktionshindrade. Information och stödformer

Omsorg om funktionshindrade. Information och stödformer Omsorg om funktionshindrade Information och stödformer Vård och omsorg om de som lever med funktionshinder Det handlar egentligen inte om människor med särskilda behov utan om människor med alldeles vanliga

Läs mer

LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, är en rättighetslag. De som tillhör någon av lagens tre personkretsar kan få rätt till

Läs mer

Revisionsrapport. stöd. Kalmar kommun. 3 november 2008. Christel Eriksson Stefan Wik

Revisionsrapport. stöd. Kalmar kommun. 3 november 2008. Christel Eriksson Stefan Wik Revisionsrapport Resursfördelning inom LSSverksamheten - boende med särskilt stöd Kalmar kommun 3 november 2008 Christel Eriksson Stefan Wik 1 2008-11-03 Chistel Eriksson Stefan Wik 2 Innehållsförteckning

Läs mer

Personlig assistans Kvalitet i bemötande

Personlig assistans Kvalitet i bemötande Revisionsrapport Personlig assistans Kvalitet i bemötande och rätt insatser Christel Eriksson Cert. Kommunal revisor Mars 2014 Sammanfattning har fått de förtroendevalda revisorerna i Halmstads kommuns

Läs mer

LSS-Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS-Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade Socialförvaltningen LSS-Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade En lag om rätten att leva som andra Genom LSS kan personer med omfattande funktionshinder få möjlighet till stöd

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN FÖR OMSORG OM FUNKTIONSHINDRADE 2013-2015

VERKSAMHETSPLAN FÖR OMSORG OM FUNKTIONSHINDRADE 2013-2015 VERKSAMHETSPLAN FÖR OMSORG OM FUNKTIONSHINDRADE 2013-2015 Upprättad 2013-01-23 2(7) INLEDNING Omsorgen om funktionshindrade riktar sig till personer med fysiska och psykiska funktionshinder och deras familjer.

Läs mer

Stöd och service enligt LSS

Stöd och service enligt LSS Stöd och service enligt LSS LSS betyder lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. LSS är en lag som ger särskilda rättigheter till en del personer med funktionsnedsättningar. Socialtjänstlagen,

Läs mer

Uppföljning av granskning av missbruksvården

Uppföljning av granskning av missbruksvården Revisionsrapport Uppföljning av granskning av missbruksvården Carl-Gustaf Folkeson, Fredrik Anderberg, Innehåll 1. Inledning... 1 1.1. Bakgrund och syfte... 1 1.2. Revisionsmetod... 1 2. Granskningsresultat...

Läs mer

Funktionshinderområdet och äldreomsorgen

Funktionshinderområdet och äldreomsorgen Riktlinjer för social dokumentation Funktionshinderområdet och äldreomsorgen Ansvarig/upprättad av Kvalitetsenheten Christina Almqvist Beslut fattat av Upprättad 2012-10-18 Reviderad Socialnämnden och

Läs mer

information om LSS VERKSAMHETEN

information om LSS VERKSAMHETEN information om LSS VERKSAMHETEN LSS Lagen om stöd och service till vissa personer med funktionsnedsättning LSS ger vissa personer med funktionsnedsättning särskilda rättigheter genom tio olika insatser.

Läs mer

LSS. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Innehållsförteckning LSS - Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Vem gäller lagen för?... 1 Tio rättigheter/insatser... 2 1. Rådgivning

Läs mer

LSS - Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade VÅR OMSORG -DIN TRYGGHET

LSS - Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade VÅR OMSORG -DIN TRYGGHET LSS - Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade VÅR OMSORG -DIN TRYGGHET LAG OM STÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE (LSS) LSS är en rättighetslag som ska garantera personer med stora

Läs mer

LSS. Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade för dig som bor i Huddinge kommun.

LSS. Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade för dig som bor i Huddinge kommun. LSS Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade för dig som bor i Huddinge kommun. Vart vänder jag mig? Du som bor i Huddinge kommun och har stora funktionsnedsättningar kan vända dig till biståndskansliet

Läs mer

Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS

Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS 1. Utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd, 2. Betydande och bestående begåvningsmässigt funktionshinder efter hjärnskada

Läs mer

Personlig assistans. leva som alla andra. Förvaltningen för Funktionsstöd Kungsbacka kommun

Personlig assistans. leva som alla andra. Förvaltningen för Funktionsstöd Kungsbacka kommun Personlig assistans leva som alla andra Förvaltningen för Funktionsstöd Kungsbacka kommun Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS Vissa kriterier måste vara uppfyllda för att man ska

Läs mer

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Hälso- och sjukvårdslagen, HSL

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Hälso- och sjukvårdslagen, HSL Juridik för handläggare inom barn- och ungdomsvården Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS Hälso- och sjukvårdslagen, HSL 2010-04-22 BasUt SoL Hjälpbehövande medborgare Soc tjänsten

Läs mer

VÅRD OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS

VÅRD OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS VÅRD OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS 1 Innehåll LSS - Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade... 4 Vem gäller lagen för?... 4 Rätten till

Läs mer

Rapport Granskning av försörjningsstöd.

Rapport Granskning av försörjningsstöd. Rapport Granskning av försörjningsstöd. Härjedalens kommun Socialnämnden 13 November 2013 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Granskningsresultat... 4 3. Bedömning och rekommendationer...

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av projektredovisning

Revisionsrapport Granskning av projektredovisning Revisionsrapport Granskning av projektredovisning Anna Hilmarsson, Certifierad kommunal revisor Emelie Lönnblad, Revisionskonsult Kristianstads kommun Januari 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning

Läs mer

Övergripande granskning av Regionstyrelsens intern kontroll arbete. Region Halland. Revisionsrapport

Övergripande granskning av Regionstyrelsens intern kontroll arbete. Region Halland. Revisionsrapport Revisionsrapport Övergripande granskning av Regionstyrelsens intern kontroll arbete Region Halland Rebecca Andersson, revisionskonsult Kerstin Sikander, Cert. kommunal revisor Carl-Magnus Stensson, Cert.

Läs mer

Vård- och omsorgsförvaltningen LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

Vård- och omsorgsförvaltningen LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Vård- och omsorgsförvaltningen LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Denna broschyr vänder sig till dig som söker information om stöd, service och rättigheter för personer med funktionshinder

Läs mer

Granskning av arbetet med hot och våld i nära relationer

Granskning av arbetet med hot och våld i nära relationer www.pwc.se Revisionsrapport Inger Kullberg Cert. kommunal revisor Granskning av arbetet med hot och våld i nära relationer Trosa kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning...

Läs mer

Kvalitetsnyckeltal 2014 verksamhet för personer med funktionsnedsättning Dnr VOO 2014/0409

Kvalitetsnyckeltal 2014 verksamhet för personer med funktionsnedsättning Dnr VOO 2014/0409 Vård- och omsorgsförvaltningen Tjänsteskrivelse 2014-12-01 1(5) Eva Henriksson 046-355365 eva.henriksson@lund.se Vård- och omsorgsnämnden Kvalitetsnyckeltal 2014 verksamhet för personer med funktionsnedsättning

Läs mer

* Ledsagarservice * Korttidstillsyn för skolungdomar * Kontaktperson * Boende i familjehem eller i bostad med särskild service för

* Ledsagarservice * Korttidstillsyn för skolungdomar * Kontaktperson * Boende i familjehem eller i bostad med särskild service för * Ledsagarservice Ledsagare är en person som är anställd av kommunen och som kan följa med ex till badhus, affär, läkare, bio och promenader. Servicen skall anpassas efter den enskildes behov. Den som

Läs mer

OCKELBO KOMMUN Socialförvaltningen LSS. - lagen om stöd & service till vissa funktionshindrade. En lag om rätten att leva som andra

OCKELBO KOMMUN Socialförvaltningen LSS. - lagen om stöd & service till vissa funktionshindrade. En lag om rätten att leva som andra OCKELBO KOMMUN Socialförvaltningen LSS - lagen om stöd & service till vissa funktionshindrade En lag om rätten att leva som andra Vad är LSS? LSS-lagen är en rättighetslag om stöd och service till vissa

Läs mer

Ledningssystem för kvalitet enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12

Ledningssystem för kvalitet enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12 1(9) enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12 Inledning Socialstyrelsen har angett föreskrifter och allmänna råd för hur kommunerna ska inrätta ledningssystem för kvalitet i verksamheter enligt SoL, LVU,

Läs mer

Revisionsrapport Bokslutsprocessen

Revisionsrapport Bokslutsprocessen www.pwc.se Revisionsrapport Per Ståhlberg Cert. kommunal revisor Bokslutsprocessen Skellefteå kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning...2 2.1. Bakgrund...2

Läs mer

Granskning av socialnämndens styrning, uppföljning och kontroll. Motala kommun

Granskning av socialnämndens styrning, uppföljning och kontroll. Motala kommun Revisionsrapport Granskning av socialnämndens styrning, uppföljning och kontroll Motala kommun Håkan Lindahl Juni 2012 Innehållsförteckning 1. Revisionell bedömning 1 2. Bakgrund 1 3. Metod 2 4. Granskningsresultat

Läs mer

Revisionsrapport. Mjölby kommun. Omsorgs- och socialnämndens LSS-verksamhet. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade

Revisionsrapport. Mjölby kommun. Omsorgs- och socialnämndens LSS-verksamhet. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Revisionsrapport Omsorgs- och socialnämndens LSS-verksamhet Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Mjölby kommun Ingrid Norman och Karin Jäderbrink certifierade kommunala revisorer Omsorgs-

Läs mer

LSS. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade. 1 Lättläst version

LSS. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade. 1 Lättläst version LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade 1 Lättläst version Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Lagen är en rättighetslag. Lagen förkortas med LSS. LSS gäller för människor

Läs mer

Information om Insatser för vissa funktionshindrade enligt LSS

Information om Insatser för vissa funktionshindrade enligt LSS Information om Insatser för vissa funktionshindrade enligt LSS Stöd och service till vissa funktionshindrade enligt LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) ger människor med vissa

Läs mer

Verksamhetsuppföljning Ledsagare, avlösare, stödfamilj och kontaktperson (LSS) 2014-01-17

Verksamhetsuppföljning Ledsagare, avlösare, stödfamilj och kontaktperson (LSS) 2014-01-17 Verksamhetsuppföljning Ledsagare, avlösare, stödfamilj och kontaktperson (LSS) 2014-01-17 Malin Rehnstam Kvalitetscontroller Sofia Spetz Avdelningschef Handläggarenheten 1 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Verksamheten

Läs mer

Behovet av LSS-insatser Plan för åtgärder inom LSS till år 2015.

Behovet av LSS-insatser Plan för åtgärder inom LSS till år 2015. Behovet av LSS-insatser Plan för åtgärder inom LSS till år 2015. Skattninghöstenår2009 PlanföråtgärderinomLSS-verksamheten Tidplan2010-2015 LSS Lagenomstödochserviceförvissafunktionshindrade Sammanfattning

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen 55 Svar på Revisionsrapport kommunstyrelsens uppsikt över bolagen Beredning Yrkande Kommunstyrelsens beslut

PROTOKOLL Kommunstyrelsen 55 Svar på Revisionsrapport kommunstyrelsens uppsikt över bolagen Beredning Yrkande Kommunstyrelsens beslut PROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad nr Kommunstyrelsen 2013-02-26 15 55 Dnr 2012.397 107 Svar på Revisionsrapport kommunstyrelsens uppsikt över bolagen Kommunens revisorer har gett Kommunal Sektor inom PwC

Läs mer

Landstingets ärende- och beslutsprocess

Landstingets ärende- och beslutsprocess LANDSTINGET I VÄRMLAND REVISIONSRAPPORT Revisorerna AM/JM 2012-12-18 Rev/12017 Landstingets ärende- och beslutsprocess Sammanfattning Denna granskning har omfattat hantering enligt riktlinjen för landstingets

Läs mer

Delegation av beslutanderätten Härryda kommun

Delegation av beslutanderätten Härryda kommun Revisionsrapport Delegation av beslutanderätten Härryda kommun 2009-05-25 Hans Gåsste, Certifierad kommunal revisor 2009-05-25 Hans Gåsste Innehållsförteckning 1 Bakgrund...4 1.1 Uppdrag och revisionsfråga...4

Läs mer

Välkommen som ny stödfamilj i Jönköpings kommun!

Välkommen som ny stödfamilj i Jönköpings kommun! Välkommen som ny stödfamilj i Jönköpings kommun! Information till uppdragstagare i Funktionshinderomsorgen 2011-05-25 Innehållsförteckning Organisationsbeskrivning... 1 Målgrupp...1 Rättigheter för personer

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av kompetensförsörjning. Härjedalens Kommun

Revisionsrapport Granskning av kompetensförsörjning. Härjedalens Kommun Revisionsrapport Granskning av kompetensförsörjning Härjedalens Kommun 27 Januari 2013 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Resultat... 3 3. Revisionell bedömning... 5 Sammanfattning Uppdrag

Läs mer

www.pwc.se Revisionsrapport Kommunala kontokort Haparanda stad Bo Rehnberg Cert. kommunal revisor Martin Gandal

www.pwc.se Revisionsrapport Kommunala kontokort Haparanda stad Bo Rehnberg Cert. kommunal revisor Martin Gandal www.pwc.se Revisionsrapport Bo Rehnberg Cert. kommunal revisor Kommunala kontokort Haparanda stad Martin Gandal Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund... 2 2.2. Syfte

Läs mer

UPPDRAG OCH YRKESROLL PERSONLIG ASSISTANS

UPPDRAG OCH YRKESROLL PERSONLIG ASSISTANS UPPDRAG & YRKESROLL UPPDRAG OCH YRKESROLL PERSONLIG ASSISTANS Läsanvisning och bakgrund Uppdrag och yrkesroll Personlig assistans består av just dessa två delar, uppdraget och yrkesrollen. Det är en beskrivning

Läs mer

LSS. Till Dig som nu läser denna broschyr! Lag om stöd och service. till vissa funktionshindrade

LSS. Till Dig som nu läser denna broschyr! Lag om stöd och service. till vissa funktionshindrade Till Dig som nu läser denna broschyr! Lagen vänder sig till personer i alla åldersgrupper och med olika funktionshinder och livssituationer. Lag om stöd och service LSS till vissa funktionshindrade Lagen

Läs mer

Sammanträdesdatum 2011-05-31. Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd

Sammanträdesdatum 2011-05-31. Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesdatum 2011-05-31 14 (33) 139 Dnr 2011/105 Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd INLEDNING

Läs mer

Revisionsrapport 2010. Landskrona stad. Kommunstyrelsens styrning och ledning avseende personalavdelning

Revisionsrapport 2010. Landskrona stad. Kommunstyrelsens styrning och ledning avseende personalavdelning Revisionsrapport 2010 Landskrona stad Kommunstyrelsens styrning och ledning avseende personalavdelning Jakob Smith Februari 2011 Innehållsförteckning SAMMANFATTNING... 3 1 UPPDRAGET... 4 1.1 Bakgrund och

Läs mer

Gränsdragning av Sjukvård och Egenvård samt Biståndsbeslut och samordning av det praktiska stödet till den enskilde

Gränsdragning av Sjukvård och Egenvård samt Biståndsbeslut och samordning av det praktiska stödet till den enskilde Riktlinje med rutiner Utgåva nr 1 sida 1 av 5 Dokumentets namn Gränsdragning av Sjukvård och Egenvård samt Biståndsbeslut och samordning av det praktiska stödet till den enskilde Utfärdare/handläggare

Läs mer

Kommunstyrelsen Bygg- och miljönämnden Humanistiska nämnden Socialnämnden Tekniska nämnden. För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium

Kommunstyrelsen Bygg- och miljönämnden Humanistiska nämnden Socialnämnden Tekniska nämnden. För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisorerna 1 (1) Kommunstyrelsen Bygg- och miljönämnden Humanistiska nämnden Socialnämnden Tekniska nämnden För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport: Revisorerna har uppdragit till

Läs mer

Stöd i vardagen från Omvårdnad Gävle

Stöd i vardagen från Omvårdnad Gävle OMVÅRDNAD GÄVLE Stöd i vardagen från Omvårdnad Gävle enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Mer information och ansökan Om du har frågor eller vill ansöka om stöd, ring 026-17

Läs mer

www.pwc.se Revisionsrapport Granskning av intern kontroll Joanna Hägg Tilda Lindell Tierps kommun September 2014 pwc

www.pwc.se Revisionsrapport Granskning av intern kontroll Joanna Hägg Tilda Lindell Tierps kommun September 2014 pwc www.pwc.se Revisionsrapport Joanna Hägg Tilda Lindell Granskning av intern kontroll Tierps kommun pwc Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Granskningsbakgrund...

Läs mer

LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Sollefteå kommun Individ- och omsorgsförvaltningen Information om vad lagen innebär och hur det går till vid ansökan om insats Vart vänder man

Läs mer

LSS. Här kan du läsa om... Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS. Här kan du läsa om... Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Här kan du läsa om... LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade "Det rör sig inte om människor med särskilda behov, utan om människor med alldeles vanliga, normala behov som måste tillgodoses

Läs mer

Avesta kommun. Styrning och organisation av LSSverksamheten. Förstudie. KPMG AB 2011-09-21 Antal sidor: 10

Avesta kommun. Styrning och organisation av LSSverksamheten. Förstudie. KPMG AB 2011-09-21 Antal sidor: 10 Avesta kommun Styrning och organisation av LSSverksamheten KPMG AB Antal sidor: 10 KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative 201-09-21 Innehåll 1. Sammanfattning

Läs mer

Rapport ang. ledsagning/ledsagarservice vid synskada

Rapport ang. ledsagning/ledsagarservice vid synskada DANDERYDS KOMMUN Socialkontoret Handläggare: Millie Lindroth 2009-12-11 1(5) Rapport ang. ledsagning/ledsagarservice vid synskada Socialnämnden beslutade 2009-11-03 uppdra åt socialkontoret att sammanställa

Läs mer

Yttrande över övergripande granskning av socialnämnden 2011

Yttrande över övergripande granskning av socialnämnden 2011 Allmänna utskottet 2012 06 07 49 5 Socialnämnden 2012 06 20 103 8 Dnr 2011/645 70 Yttrande över övergripande granskning av socialnämnden 2011 Bilagor: Övergripande granskning av socialnämnden 2011 Tjänsteutlåtande

Läs mer

Granskning av LSS-verksamheten

Granskning av LSS-verksamheten Revisionsrapport Granskning av LSS-verksamheten (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) Östersunds kommun 3 juni 2009 Therese Runarsdotter Revisionskonsult Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING...

Läs mer

LSS. Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade 2014-10-22 1

LSS. Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade 2014-10-22 1 LSS Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade 2014-10-22 1 Principer i LSS 5 Verksamhet ska: Främja jämlikhet i levnadsvillkor Främja full delaktighet i samhällslivet Målet är: Få

Läs mer

OMSORG OM FUNKTIONSHINDRADE. Utbildning socialnämnden 2015-01-22

OMSORG OM FUNKTIONSHINDRADE. Utbildning socialnämnden 2015-01-22 OMSORG OM FUNKTIONSHINDRADE Utbildning socialnämnden 2015-01-22 Administrativa enheten Administration Bemanningspool Biståndshandläggare LSS, SoL o färdtjänst, 5,0 tjänst OoF Avd chef Utvecklingsenhet

Läs mer

2009-01-08. /LMG Ledning POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON (vx) FAX BANKGIRO. 451 81 UDDEVALLA Stadshuset Varvsvägen 1

2009-01-08. /LMG Ledning POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON (vx) FAX BANKGIRO. 451 81 UDDEVALLA Stadshuset Varvsvägen 1 1 (6) HANDLÄGGARE Avdelningschef Lena Mossberg Socialdepartementet 103 33 Stockholm TELEFON 0522-69 70 51 lena.mossberg@uddevalla.se Remissyttrande Dnr S2008/7126/ST Betänkandet SOU 2008:77, Möjlighet

Läs mer

Revisionsrapport Översiktlig granskning ledningssystem för systematisk kvalitetsarbete

Revisionsrapport Översiktlig granskning ledningssystem för systematisk kvalitetsarbete s revisorer Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport Översiktlig granskning ledningssystem för systematisk kvalitetsarbete Revisionen har via KPMG genomfört en granskning

Läs mer