VERKSAMHETSBESKRIVNING OMSORG OM FUNKTIONSHINDRADE

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VERKSAMHETSBESKRIVNING OMSORG OM FUNKTIONSHINDRADE"

Transkript

1

2 INNEHÅLL Inledning...3 Vision...3 Målgrupper...3 Lagstiftning...3 Områdets olika verksamheter...4 Personlig assistans...4 Ledsagareservice...4 Kontaktperson...4 Avlösarservice...4 Korttidsvistelse...4 Korttidstillsyn...4 Bostad med särskild service för barn och ungdom...4 Bostad med särskild service för vuxna...5 Daglig verksamhet...5 Individuell plan...5 Socialpsykiatri...5 Individstöd (f d bostöd)...5 Sysselsättning...5 Medarbetare...6 Ekonomi och budget...6 Utvecklingsområden...6 Tillgänglighet...7 Kvalitetssystem...7 Styrkort/mål för Socialnämnd/förvaltningen...8 Mål för programområdet...9 Sammanställning av kommunens grupp- och serviceboenden...10 daglig verksamhet och sysselsättning...10 individuella insatser

3 Inledning Denna verksamhetsbeskrivning är övergripande och presenterar samtliga insatser inom programområdet för personer med funktionsnedsättning och med beslut om stödinsatser. Verksamheten benämns olika runt om i landets kommuner. Under senare tid har de flesta bytt ut handikappomsorg till andra mer tidsenliga benämningar. Vision Alla människors lika värde och lika rätt ligger till grund för programområdets arbete och verksamhet. Det övergripande målet för verksamheten är att personer med funktionsnedsättning kan uppnå delaktighet, jämlikhet och gemenskap och leva så likt andra som möjligt. Programområdet arbetar efter normaliseringsprincipen vilken innebär att en person med funktionsnedsättning har samma rättigheter och skyldigheter som andra i samhället. Målgrupper Verksamheten vänder sig till personer med vissa funktionsnedsättningar De personer som beviljas insatser efter biståndsbedömning, skall få sina behov tillgodosedda av kompetent personal inom programområdets olika verksamheter. Omvårdnaden skall ske i samverkan med för brukaren nödvändiga aktörer. Brukaren och dess företrädare skall vara nöjd med insatserna som ges. Lagstiftning Programområdets verksamhet och stödinsatser regleras utifrån olika lagstiftningar: - Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. - Socialtjänstlagen, SoL. - Hälso- och sjukvårdslagen, HSL. - Lag om assistansersättning, LASS, m.fl. Andra styrdokument förutom lagstiftning och kommunens egna är bl.a, Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd samt FN: s standardregler. LSS och SoL Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS är en rättighetslag. Den enskilde beviljas sökt insats om följande villkor uppfylls Personen ska tillhöra någon av personkretsarna; 1 Personer med utvecklings störning, autism eller autismliknande tillstånd, 2 Personer med betydande och bestående begåvningsmässigt funktionshinder efter hjärnskada i vuxen ålder föranledd av yttre våld eller kroppslig sjukdom eller, 3 Personer med andra varaktiga fysiska eller psykiska funktionshinder som uppenbart inte beror på normalt åldrande, om de är stora och förorsakar betydande svårigheter i den dagliga livsföringen och därmed ett omfattande behov av stöd eller service. Personen ska vara i behov av sökt insats. Behovet ska inte redan vara tillgodosett. Utifrån Socialtjänstlagen (SoL), som är en ramlag kan den enskilde beviljas bistånd som utgår ifrån den kommunala ambitionsnivån. 3

4 Myndighetsutövningen, dvs. prövning av sökt insats enligt SoL eller LSS, görs av biståndshandläggare på kommunens Stöd och biståndsenhet. Ledsagareservice Målsättningen med ledsagarservice är att bryta isolering för personen med funktionsnedsättning och att hjälpa den enskilde att aktivt kunna delta i samhällslivet. Omsorg eller omvårdnad ingår inte i uppdraget. Kontaktperson Personer med funktionsnedsättning kan ha rätt till kontaktperson - en person som ställer sig till förfogande som medmänniska och som bryr sig om. Alternativt kan stödet också bestå av en kontaktfamilj. Kontaktperson kan ges utifrån LSS eller SoL. Avlösarservice Syftet med avlösarservice är att bereda föräldrar/anhöriga en möjlighet till avlastning. Det sker genom att någon annan än tex. föräldrarna tar hand om personen med funktionsnedsättning under kortare perioder i hemmet. Den som får bistånd har fortfarande ansvar för sin egen person och sin situation. Alla insatser bygger på frivillighet. Verksamheter Personlig assistans Insatsen riktar sig till personer med svår funktionsnedsättning som behöver omfattande hjälp med bl.a. personlig hygien, att äta, att kommunicera och annan personlig service. Insatsen ges enligt LSS eller Lagen om assistans ersättning (LASS). Beslut tas av Försäkringskassan. Kommunen finansierar de 20 första timmarna/vecka oavsett vem som utsetts till verkställare av assistanstimmarna. Korttidsvistelse Vistelsen skall göra det möjligt för anhöriga att få avlösning i omvårdnaden och dessutom kunna erbjudas som miljöombyte och rekreation för den enskilde. Exempel på insats är korttids hem, kontaktfamilj. Insatsen ges enligt LSS. Korttidstillsyn I kommunen finns korttidstillsyn för ungdomar i åldrarna år, sk. eftis. Där ges möjlighet till olika fritids aktiviteter och gemenskap. Ungdomarnas föräldrar ges därmed också möjlighet till förvärvsarbete. Barn- och skolförvaltningen verkställer eftisverksamheten i Villan på uppdrag av Socialnämnden. Bostad med särskild service för barn och ungdom Insatsen ges i situationer där barnet trots olika stödinsatser helt eller delvis, inte kan bo kvar hos sina föräldrar. 4

5 Insatsen kan erbjudas i form av familjehem eller bostad med särskild service för unga (ofta kallat elevhem). Boendet på elevhem kan både vara orsakat av barnets eller den unges skolsituation och/eller av omfattande omvårdnadsbehov. Programområdet säljer också platser till andra kommuner för ungdomar som studerar på gymnasiesärskolan i Härnösand. Bostad med särskild service för vuxna Insatsen är en boendeform som kan ges enligt LSS eller SoL. Personerna är vuxna och har behov av särskilt boende i gruppbostad eller servicebostad. I gruppboendet bor fem eller maximalt sex personer med omfattande behov av stöd och service. Serviceboendet kan omfatta upp till ca tio boende med lägre behov av stöd och service. Det finns tillgång till gemensamhetsutrymme i båda boendeformerna. Socialpsykiatri För personer med psykisk funktionsnedsättning finns olika former av stöd i kommunen. Stödformer såsom boende, sysselsättning, individstöd mm erbjuds via LSS eller socialtjänstlagen (SoL) efter biståndsprövning. Individstöd Insatsen erbjuds personer med psykisk ohälsa eller andra kognitiva funktionsnedsättningar. Stödet har en rehabiliterande/ habiliterande inriktning och bygger på delaktighet. Målet för den enskilde är att stödet skall leda till ökad självständighet. Sysselsättning Personen får stöd till en meningsfull sysselsättning utifrån egna önskemål och förutsättningar. Insatsen erbjuds i första hand till personer med psykisk funktionsnedsättning. Daglig verksamhet Daglig verksamhet riktar sig till personer med utvecklingsstörning, autism eller hjärnskada och som på grund av funktionsnedsättning inte kan stå till arbetsmarknadens förfogande eller utbilda sig. Insatsen kan ges vid dagcenter, integrerade arbetsplatser eller på företagsplatser ute i kommunen. Den dagliga verksamhet som anordnas av kommunen ska inte betraktas som ett regelrätt arbete/anställningsförhållande. Individuell plan Den som får LSS-insatser kan begära att en Individuell plan upprätts. Det innebär att biståndshandläggaren tillsammans med personen (eller företrädare) upprättar en plan med beslutade och planerade insatser. 5

6 Medarbetare, personal och uppdragstagare Programområdet har ca 200 medarbetare. Därutöver finns ca 300 personer med frivilliga uppdrag, tex. kontaktperson eller ledsagare. Verksamheten leds av enhetschefer, konsulenter och programområdets chef. Därtill finns centrala lednings- och stabsfunktioner. Ekonomi Verksamhetens bruttobudget för 2010 är 121 mkr och inför 2011 tilldelas programområdet 125 mkr plus äskade medel för nya inkommande beslut om insatser. Utvecklingsområden I Sverige har antal LSS-insatser till personer med utvecklingsstörning och funktionsnedsättning ökat med 14% sedan 2004 enligt Socialstyrelsen. Härnösand redovisar en liknande ökning som riket i övrigt avseende boendeinsatserna men när det gäller insatsen daglig verksamhet är ökningen 31% under samma period. Insatser enligt LSS 2004 = 423 i H-sand Insatser enligt LSS 2008 = 504 Insatser enligt LSS 2009 = 531 Ökningen av insatser kan bero på att Härnösand har både gymnasiesärskola och grundskola för döva och hörselskadade med intag från andra delar av landet. En annan trolig orsak antas vara ökad kunskap kring neuropsykiatriska diagnoserna. Det kan också noteras att arbetsmarknadsläget i kommunen kan bidra till att fler ansöker om daglig verksamhet En ny målgrupp bland brukare har noterats. Det är yngre personer med lindrig utvecklingsstörning som riskerar att hamna i kriminella beteenden. Alternativa stödmodeller/boenden behöver kunna erbjudas den grupp av unga personer som har andra behov av stöd och alternativ till traditionellt gruppboende. Det är vanligt att personer ansöker om boende och dagligverksamhet när skolgången avslutas vid ca 21 års ålder. Behovet av stödinsatser kan bli livslångt. Den yngre generationen med funktionsnedsättning tar också tekniken till hjälp, t.ex. som kommunikationsstöd. Stora krav på kompetens kommer att ställas på kommunens personal. Därför är det nödvändigt att kompetensfrågorna får 6

7 en framskjutande plats i planering och politiska ställningstaganden. Samverkan med kommunens olika aktörer behöver intensifieras för att nyttja gemensamma resurser i arbetet med att skapa goda alternativ till bl.a daglig sysselsättning/arbete/utbildning. Tillgänglighet Programområdet Omsorg om funktionshindrade har också en rådgivande roll när tillgänglighetslösningar skall diskuteras inför tex. nybyggnationer eller planändringar. Syftet med ett kvalitetssystem är att säkra att den enskildes behov av omsorg, vård och service tillgodoses. Läs om verksamhetens kvalitetsmål på s. 9. Egna noteringar Kvalitet Enligt Socialtjänstlagen (SoL) och Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) ska insatserna inom socialtjänsten vara av god kvalitet. Fotografer till bildmaterialet Elias Lindén, Jesper Molin, Kentaroo Tryman, Peter Fisher, Fabian Fogelberg och Leif Johansson via Bildarkivet.se 7

8 Övergripande mål 2010 Nämndsområde: Socialnämnden Socialförvaltningen Ekonomi: Personal: Medborgare: Verksamhet: Utveckling: - Nämndens resultat - Totala medel - Sjukfrånvaro mindre än 6,5% - Andel i personalgruppen som utreder barn har angiven kompetens - Antalet anställda med utländsk härkomst skall öka - Brukarenkät skall genomföras årligen - Informationsstillfällen till medborgare skall öka - Fallskador inom särskilda boenden skall minska - Uppsökande verksamhet skall genomföras - Antalet unga med långvarigt ek bistånd skall minska - Verksamhetsplan skall finnas på alla arb.platser - BBIC som utredningsmetod skall användas inom IFO Socialnämndens inriktningsmål Socialnämndens verksamhet ska bygga på ett uttalat barnperspektiv, respekt för individens integritet och rätt till självbestämmande Socialnämndens verksamheter ska präglas av ett mångfalds och jämställdhetsperspektiv Socialnämnden ska ha en öppen och nära dialog med medborgarna Socialnämndens verksamhet ska präglas av hög kvalitet genom utveckling/utvärdering och effektivisering. Socialnämnden ska verka för att utveckla attraktiva arbetsplatser 2011 Nämndsområde: Ekonomi: Personal: Medborgare: Verksamhet: Utveckling: Socialnämnden Socialförvaltningen - Nämndens resultat - Totala medel - Sjukfrånvaro mindre än 5,8% - Andel soc.sekr som utreder barn ska ha kompetens utöver socionomexamen. - Antalet anställda med utländsk härkomst skall öka - Antal forum som Socialnämnden använder för att sprida info om vht ska vara mer än 8 st - Nöjdkundindex inom Äldreomsorgen 80% eller mer - Antalet inkomna synpunkter till Socilaförvaltn. 70 st eller fler - Genomförandeplaner för personer i särsk.boende enl SoL ska vara 100% - Antalet biståndsbedömda unga i öppenvård, 2 pers - Antalet arbetslösa m försörjningsstöd, 300 pers - Antal grupper inom hemtjänsten som genomfört kvalitetsmätningar, 5 st - Antal brukare inom Oof och - ÄO som har annan utförare än egna regin,15% 8

9 Programområdets mål att veta VAD jag gör, för VEM och VARFÖR Ekonomi En ekonomi i balans genom planering och prioriteringar Personal Årliga medarbetarsamtal och lönesamtal Medborgare - Brukarundersökning årligen. År 1 boendeverksamheten, år 2 daglig verksamhet/sysselsättning och år 3 individuella insatser - Uppsökande verksamhet inom socialpsykiatriområdet - Information om verksamheten ska finnas tillgängligt Verksamhet - Genomförandeplaner ska erbjudas och införas successivt - Öka användandet av kognitiva stöd Utveckling - Verksamhetsplan skall finnas på varje arbetsplats. - Verksamhetsberättelse skall finnas på programområdesnivå - Kompetensförstärkning inom utsedda områden Vårt Kvalitetsarbete ska omfatta följande områden: - Intern och extern samverkan och samarbete - Förhållningssätt och arbetsmetoder - Kompetens - Upphandling, inköp, tekniska system och produkter - Riskanalys, avvikelsehantering och klagomålshantering. Hur ska vi uppnå detta? - Kvalitetsarbete/system som alla förstår och arbetar efter - Kunskap/kompetens i vardagsarbetet - Aktiva och engagerade medarbetare - Tydliga och gemensamma mål för verksamhet och ekonomi - Tydlig arbetsledning - Effekter och resultat med fokus på den enskilde - Uppföljning, återkoppling av resultat och mål - Ett ständigt levande kvalitetsarbete. 9

10 Grupp- och servicebostad, 157 insatser Daglig verksamhet och sysselsättning, ca 250 insatser Östanbäcksgatan 23 6 platser boende vuxna Aktivitetshus Gula Villan / Villagruppen Södravägen 44 6 platser boende vuxna Rosenbäckens pappershantering Pumpacksgatan 10 6 platser boende vuxna Härnö-Ved Utsiktsvägen 2 6 platser boende vuxna Ringens dagliga verksamhet Källvägen platser boende vuxna Rosens dagliga verksamhet Ludvig Nordströmsgatan 5 platser boende vuxna Gullvivans dagliga verksamhet Volontären platser boende vuxna Gula Villas Café Volontären platser boende vuxna Murbergsgruppen Nattviksgatan 5 6 platser boende vuxna Fixargruppen Solbrännan Pumpacksgatan 3 E 6 platser boende vuxna Rådhus Cafe Eriksbergsgränd 6 A 6 platser boende vuxna Herrgår ns öppna verksamhet Talgoxevägen 6 5 platser boende vuxna Trädgår n / Mötesplatsen Beckhusgatan 6 5 platser boende vuxna Transport och servicegrupp Tunnelplan 31 B 8 platser serv.boende vuxna Företagsplatser runt om i kommunen Pumpacksgatan 3 A 7 platser serv.boende vuxna Rönngatans demontering Bergstigen 18 3 platser boende unga Ny daglig verksamhet planeras 2011 Individuella insatser, ca 360 insatser N:a Kyrkogatan 16 C 4 platser boende unga Tunnelplan 11 4 platser boende unga Individstöd Eriksbergsgränd 12 4 platser boende unga Individuella insatser, tex kontaktperson,ledsagarservice, korttidsvistelse i familj mm Eriksbergsgränd 6 C 4 platser boende unga Koltrastvägen platser boende vuxna Gullvivan korttidsboende 8 platser/ nyttjande 32 Vårstagatan 9A 6 platser boende vuxna Vårstagatan 9B 2 platser boende vuxna 10

11 FUNKTIONSNEDSÄTTNING är inte detsamma som funktionshinder 11

Beslut i socialnämnden 2014-12-11, 170. Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Kinda kommun

Beslut i socialnämnden 2014-12-11, 170. Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Kinda kommun Beslut i socialnämnden 2014-12-11, 170 Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Kinda kommun Riktlinjer för LSS-insatser i Kinda kommun Det här är en information till dig som är i behov av

Läs mer

1(20) Myndighetsbeslut - LSS. Styrdokument

1(20) Myndighetsbeslut - LSS. Styrdokument 1(20) Myndighetsbeslut - LSS Styrdokument 2(20) Styrdokument Dokumenttyp Riktlinje Beslutad av Kommunstyrelsen 2014-12-02 Dokumentansvarig Områdeschef, Inger Höglund Reviderad 3(20) Innehållsförteckning

Läs mer

Stöd till personer med funktionsnedsättning

Stöd till personer med funktionsnedsättning Stöd till personer med funktionsnedsättning i Lessebo kommun Stöd till personer med funktionsnedsättning Omsorgen om personer med funktionsnedsättning (OF) erbjuder en rad olika stöd till personer med

Läs mer

STÖD OCH SERVICE FRÅN HANDIKAPPFÖRVALTNINGEN

STÖD OCH SERVICE FRÅN HANDIKAPPFÖRVALTNINGEN Stöd & Service STÖD OCH SERVICE FRÅN HANDIKAPPFÖRVALTNINGEN STÖD OCH SERVICE till dig som har en psykisk funktionsnedsättning -Team Psykiatri- STÖD OCH SERVICE till dig som har en intellektuell funktionsnedsättning

Läs mer

Vård- och omsorgsförvaltningen LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

Vård- och omsorgsförvaltningen LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Vård- och omsorgsförvaltningen LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Denna broschyr vänder sig till dig som söker information om stöd, service och rättigheter för personer med funktionshinder

Läs mer

LSS Riktlinjer. Riktlinjer. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Faställd av kommunstyrelsen 109/2008

LSS Riktlinjer. Riktlinjer. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Faställd av kommunstyrelsen 109/2008 r LSS r Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Faställd av kommunstyrelsen 109/2008 Tierps kommun 815 80 TIERP i Telefon: 0293-180 00 i www.tierp.se Innehållsförteckning r LSS 1 1 LSS Personkretsar

Läs mer

VÅRD OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS

VÅRD OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS VÅRD OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS 1 Innehåll LSS - Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade... 4 Vem gäller lagen för?... 4 Rätten till

Läs mer

Stöd och service till dig som har funktionsnedsättning

Stöd och service till dig som har funktionsnedsättning Stöd och service till dig som har funktionsnedsättning Jörgen Wiklund & Co/Bildarkivet.se Stöd och service till dig som har funktionsnedsättning Om du har en funktionsnedsättning som är omfattande, betydande

Läs mer

LSS riktlinjer Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS riktlinjer Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS riktlinjer Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Ansvarig: Ingegärd Gundersvik, avdelningschef Förvaltning: Socialförvaltningen Avdelning: Avdelningen för funktionshinder Datum: 2009-12-16

Läs mer

Riktlinjer för handläggning enligt LSS (Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade)

Riktlinjer för handläggning enligt LSS (Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade) Styrdokument Dokumenttyp: Riktlinjer Beslutat av: Socialnämnden Fastställelsedatum: 2015-02-10 SN 14 Ansvarig: Områdeschef enheten för bistånd och stöd Revideras: Årligen Följas upp: Av områdeschef för

Läs mer

Länsförbundet. i Stockholms län. En genomgång av LSS

Länsförbundet. i Stockholms län. En genomgång av LSS Länsförbundet i Stockholms län En genomgång av LSS Av Harald Strand, ordförande 2011 Innehåll Sida 3...Personkrets och antal personer med insats 4...Huvudmän för LSS 5...LSS grundläggande principer 6...Skillnader

Läs mer

Remiss Utredning av ny resurstilldelningsmodell för LSS-verksamheter. godkänna yttrandet och översända detsamma till kommunstyrelsen.

Remiss Utredning av ny resurstilldelningsmodell för LSS-verksamheter. godkänna yttrandet och översända detsamma till kommunstyrelsen. Malmö stad Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen 1 (2) Datum 2014-09-05 Tjänsteskrivelse Vår referens Marianne Dymling-Hjelm Strateg marianne.dymling-hjelm@malmo.se@malmo.se Remiss Utredning av ny

Läs mer

VÅRD OCH OMSORGSPLAN 2012 2015

VÅRD OCH OMSORGSPLAN 2012 2015 VÅRD OCH OMSORGSPLAN 2012 2015 INNEHÅLL 1 Inledning 4 2 Vad styr verksamheten? 5 2.1 Nationell lagstiftning 5 2.2 Kommunfullmäktige 5 2.3 Nationell utvecklingsplan för vård och omsorg om äldre 6 2.4 Avtal

Läs mer

Handläggning av insatser enligt LSS och bistånd enligt SoL till barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning RIKTLINJER

Handläggning av insatser enligt LSS och bistånd enligt SoL till barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning RIKTLINJER Handläggning av insatser enligt LSS och bistånd enligt SoL till barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning RIKTLINJER Antagna av KS april 2002 Reviderade av KF februari 2012 SOCIALFÖRVALTNINGEN

Läs mer

Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Laxå kommun

Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Laxå kommun LSS-verksamheten Kjell Handfast Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Laxå kommun Antagna av social- och omsorgsnämnden den 13 december 2010 www.laxa.se 2 Innehållsförteckning Med lagen

Läs mer

Plan för vård och omsorg Inriktningsmål och strategier ÖSTERSUNDS KOMMUN

Plan för vård och omsorg Inriktningsmål och strategier ÖSTERSUNDS KOMMUN och god Brukare och inflytan de närstående bemöts på och i planering och Ökad livskvalitet genom ett varierat och individuella insatser ett respektfullt sätt och utformning av med rätt stöd och insatser

Läs mer

Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Örebro kommun

Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Örebro kommun 2012-06-15 Nf 185/2012 Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Örebro kommun Presenterad 2010-06-09 i Nämnden för funktionshindrade Antagen 2010-06-23, ledningsgrupp Förvaltningen för funktionshindrade

Läs mer

LSS - Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade VÅR OMSORG -DIN TRYGGHET

LSS - Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade VÅR OMSORG -DIN TRYGGHET LSS - Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade VÅR OMSORG -DIN TRYGGHET LAG OM STÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE (LSS) LSS är en rättighetslag som ska garantera personer med stora

Läs mer

Tema LSS. LSS - en viktig lag som urholkas allt mer. LSS - lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (1993:387) www.reclaimlss.

Tema LSS. LSS - en viktig lag som urholkas allt mer. LSS - lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (1993:387) www.reclaimlss. Tema LSS LSS - lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (1993:387) Denna bilaga är framtagen av FUB Stockholms län LSS - en viktig lag som urholkas allt mer LSS är en pluslag. Pluslagstanken

Läs mer

Verksamhetsplan 2011-2013

Verksamhetsplan 2011-2013 VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN 3 (32) PRESENTATION AV KOMMUNENS STYRMODELL KOMMUNFULLMÄKTIGES VISION av hur kommunen skall utvecklas är utgångspunkten för målstyrningsprocessen. Utifrån visionen beslutar fullmäktige

Läs mer

Vägledning LSS Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade

Vägledning LSS Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade Vägledning LSS Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade En beskrivning av insatserna och begreppet goda levnadsvillkor samt en vägledning för handläggning och utförande Beslut Omsorgsnämnden

Läs mer

Omvårdnad Gävle. Förslag. K valitetsdeklaration för insatser. enligt LSS i ordinärt boende

Omvårdnad Gävle. Förslag. K valitetsdeklaration för insatser. enligt LSS i ordinärt boende Omvårdnad Gävle Förslag K valitetsdeklaration för insatser enligt LSS i ordinärt boende Innehållsförteckning INLEDNING Vad är en kvalitetsdeklaration? INSATSERNA 1. Vem har rätt till insatserna? 2. Insatsernas

Läs mer

Ett gott liv. Om bostad och stöd i bostaden, nu och i framtiden, för personer med utvecklingsstörning Riksförbundet FUB

Ett gott liv. Om bostad och stöd i bostaden, nu och i framtiden, för personer med utvecklingsstörning Riksförbundet FUB Ett gott liv Om bostad och stöd i bostaden, nu och i framtiden, för personer med utvecklingsstörning Riksförbundet FUB SAMMANFATTNING Den här rapporten innehåller resultatet av en enkätundersökning om

Läs mer

Socialtjänsten. Stöd & omsorg för dig med funktionsnedsättning. Information om vilket stöd som finns för personer med funktionsnedsättning

Socialtjänsten. Stöd & omsorg för dig med funktionsnedsättning. Information om vilket stöd som finns för personer med funktionsnedsättning Socialtjänsten Stöd & omsorg för dig med funktionsnedsättning Information om vilket stöd som finns för personer med funktionsnedsättning Denna broschyr ges ut av Umeå socialtjänst. Denna utgåva uppdaterades

Läs mer

Värdighets- och servicedeklarationer, vård- och omsorgsnämnden, Vännäs kommun

Värdighets- och servicedeklarationer, vård- och omsorgsnämnden, Vännäs kommun 2014-01-20 Värdighets- och servicedeklarationer, vård- och omsorgsnämnden, Vännäs kommun I socialtjänstlagen har man skrivit in att socialtjänstens omsorg om äldre ska inriktas på att äldre personer får

Läs mer

Vid prövning av bistånd. Riktlinjer SoL och LSS. Vård- och omsorgsförvaltningen

Vid prövning av bistånd. Riktlinjer SoL och LSS. Vård- och omsorgsförvaltningen Vid prövning av bistånd Riktlinjer SoL och LSS Vård- och omsorgsförvaltningen I nnehållsförteckning Syfte...3 Bistånd enligt SoL och insatser enligt LSS...3 Socialtjänstlagen...3 Behoven tillgodosedda

Läs mer

Rätt kompetens hos personal i verksamheter för personer med funktionsnedsättning. Vägledning för arbetsgivare

Rätt kompetens hos personal i verksamheter för personer med funktionsnedsättning. Vägledning för arbetsgivare Rätt kompetens hos personal i verksamheter för personer med funktionsnedsättning Vägledning för arbetsgivare ISBN 978-91-87169-04-5 Artikelnr 2012-2-17 Omslag Socialstyrelsen/Iwa Wasberg Foto Scanpix/Lennart

Läs mer

Riktlinjer bistånd enligt SoL inom vård och omsorg

Riktlinjer bistånd enligt SoL inom vård och omsorg 1(28) Vård, omsorg och IFO Antagen av Kommunstyrelsen Diarienummer 2014.730.241 KS 109/14 Riktlinjer bistånd enligt SoL inom vård och omsorg 2 Innehåll Inledning... 4 Ansvarsfördelning för invånare som

Läs mer

Stöd till anhöriga som vårdar och stödjer närstående

Stöd till anhöriga som vårdar och stödjer närstående Ds 2008:18 Stöd till anhöriga som vårdar och stödjer närstående Socialdepartementet SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes Offentliga Publikationer

Läs mer

Riktlinjer till hjälp eller stjälp

Riktlinjer till hjälp eller stjälp Riktlinjer till hjälp eller stjälp Länsstyrelsernas granskning av kommunala riktlinjer för bedömning av insatser enligt lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade, LSS Samtliga länsstyrelser

Läs mer