Samverkan kring vuxna med psykiska funktionshinder. Mora kommun

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Samverkan kring vuxna med psykiska funktionshinder. Mora kommun"

Transkript

1 Revisionsrapport Samverkan kring vuxna med psykiska funktionshinder Mora kommun Lena Brönnert

2 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande revisionell bedömning 1 2 Inledning Bakgrund och revisionskriterier Revisionsfrågan Revisionsmetod 4 3 Organisation 4 4 Iakttagelser Styrning mot samarbetet Är ansvarfördelningen mellan huvudmännen tydlig? Finns forum för samverkan i övergripande frågor? Finns en struktur för samverkan? Vård och stödsamordning Fortsatt implementering av case management enligt Integrerad psykiatri Finns eventuella hinder för samverkan? 9 Mora Kommun

3 1 Sammanfattande revisionell bedömning På uppdrag av Mora kommuns revisorer har Kommunal Sektor inom granskat om socialnämnden säkerställer att ett samarbete finns inom kommunen och med olika aktörer för att försäkra tillgång till stöd- och behandlingsinsatser för vuxna med psykiska funktionshinder. Granskningsresultatet visar att det finns en tydlig styrning i kommunen kring samverkan och att den ses som betydelsefull. Det finns en övergripande struktur för samverkan men den är dock inte känd av alla som berörs av samverkan. Det är en svaghet och måste åtgärdas. På individnivå finns rutiner för samverkan men också att ett missnöje då de inte alltid följs. Från brukarrepresentanter beskrivs en god samverkan mellan huvudmännen kommun och landsting. Är ansvarfördelningen mellan huvudmännen tydlig? Ansvarsfördelningen mellan huvudmännen tydliggörs i ett samverkansavtal på ett tillfredsställande sätt. En samsyn gällande ansvarsfördelning saknas gällande vårdinsatser och fördelning av kostnaderna. Detta bedöms som otillfredsställande och riskerar att ytterst drabba den enskilde. I granskningen konstateras också att personer med samsjuklighet (psykisk ohälsa och missbruk) inte kan få stöd för båda problemtyperna i ett helhetsperspektiv vilket inte överensstämmer med de nationella riktlinjerna för missbruksvård. Finns forum för samverkan i övergripande frågor? Granskningen visar att det inom kommunen finns samverkansforum på olika nivåer med andra samverkansorgan, organisationer och föreningar för de övergripande frågorna. Inom Folkhälsorådets uppdrag finns ansvar för att skapa forum för samverkan. Samverkansavtalet och den samverkan som följer av Vård- och stödsamordningsprojektet bedöms ytterligare tillgodose behov av forum för samverkan i övergripande frågor. Internt inom kommunen finns forum för samverkan mellan dess olika verksamheter. Finns en struktur för samverkan? Samverkansavtalet bedöms ge en struktur för samverkan genom Socialpsykiatrisk forum och en strävan att nå ett gemensamt synsätt. Nämnden har genom rutiner tydliggjort ansvar för samarbete som gäller den enskildes behov av insatser internt och externt. Detta säkerställer att vården når sitt syfte och att verksamheten bedrivs effektivt. Granskningen visar behov av säkerställa att all personal är väl insatta i de styrande dokumenten rörande samverkan. Mora kommun 1 av 11

4 Vi rekommenderar att biståndshandläggare och missbrukshandläggare engageras i Vårdoch stödsamordningsprojektets utbildning. Finns eventuella hinder för samverkan? De hinder som förts fram i intervjuerna beskriver framförallt en pressad arbetssituation framförallt inom landstinget. Den psykiatriska öppenvården bedöms utifrån intervjuerna som präglad av hög personalomsättning vilket drabbar samverkan med kommunen. Den struktur för samverkan som finns uppfattas underlätta att samverkan sker. Mora kommun 2 av 11

5 2 Inledning 2.1 Bakgrund och revisionskriterier Kommunen har det yttersta ansvaret för att de som vistas i kommunen får det stöd och den hjälp som de behöver. Detta ansvar innebär ingen inskränkning i det som åvilar andra huvudmän. Kommunen har ansvar för boende, boendestöd och arbete/sysselsättning för psykiskt funktionshindrade medan landstingets ansvar omfattar diagnostik, behandling och psykisk rehabilitering. Kommunen är huvudansvarig för att planera, initiera och samordna sociala insatser. Socialnämnden ska i sin planering av insatser samverka med andra samhällsorgan, organisationer och föreningar. Otillräcklig samordning kan leda till att det är den enskilde som får ta på sig samordnarrollen. Socialtjänstens och hälso- och sjukvårdens uppdrag och ansvar är att alltid se till helheten när det gäller människors behov av vård, stöd och rehabilitering. Samverkan ses som en viktig framgångsfaktor för den vård och de stödinsatser som påverkar personens förmåga till återhämtning och en fungerande vardag. 1 Kommunens ledning har att säkerställa att det finns rutiner som tydliggör ansvaret för samarbete som gäller den enskildes behov av insatser, såväl internt inom och mellan nämnder, som externt med myndigheter och andra aktörer 2. Om samordningen brister finns en risk för att både vården och stödet inte når sitt syfte. Ineffektivitet och slöseri med resurser, men också ett lidande för den enskilde blir följden. Kommunen ska ingå en överenskommelse med landstinget om samarbetet för personer med psykiska funktionsnedsättningar. 3 Brukarorganisationer och närstående bör fått möjligheter att lämna synpunkter på innehållet. Patienter som tidigare vårdats i sluten psykiatrisk tvångsvård eller rättspsykiatrisk vård kan vårdas i öppen psykiatrisk tvångsvård sedan den 1 september Syftet är att tillgodose vårdbehovet hos patienter som inte kan ta emot psykiatrisk vård på frivillig väg, men som inte behöver vårdas på en sjukvårdsinrättning. Detta kan ske genom beslut hos allmän förvaltningsdomstol. Vårdformen kräver nära samarbete mellan psykiatri och socialtjänst. I målgruppen finns många med ett aktivt missbruk. De insatser som främst kan bli aktuella är struktur i vardagen, sysselsättning/verksamhet, boende, boendestöd, stöd i ekonomi m m. Kommunens revisorer har i sin risk- och väsentlighetsanalys funnit skäl att genomföra granskningen. 1 Regeringens skrivelse 2008/09:185 En politik för personer med psykisk sjukdom eller psykisk funktionsnedsättning 2 SOSFS 2006:11: Ledningssystem för kvalitet i verksamheter enligt SoL, LVU, LVM och LSS 3 Socialtjänstlagen 5 kap 8a Mora kommun 3 av 11

6 2.2 Revisionsfrågan Säkerställs att ett samarbete finns inom kommunen och med olika aktörer för att försäkra tillgång till stöd- och behandlingsinsatser för vuxna med psykiska funktionshinder? Kontrollmål: Är ansvarfördelningen mellan huvudmännen tydlig? Finns forum för samverkan i övergripande frågor? Finns en struktur för samverkan? Finns eventuella hinder för samverkan? Granskningen avgränsas till det ansvar som finns hos socialnämnden enligt reglementet. 2.3 Revisionsmetod Granskningen har genomförts genom intervjuer med: Avdelningschef för IFO/LSS Chef Norra Dalarnas myndighetsservice Enhetschef boendestöd socialpsykiatri Handläggare inom kommunens socialpsykiatri Handläggare missbruksvård Personal inom stödboendet Solkatten och utförare av boendestöd Coach utvecklingscenter Personal och brukare inom RSMH 4 Representant för den psykiatriska öppenvården har skriftligen besvarat aktuella frågor. Styrande dokumentation har granskats och analyserats. Rapporten är sakgranskad i verksamheten och kvalitetssäkrad av certifierad kommunal revisor. 3 Organisation Socialnämnden ansvarar enligt reglementet för kommunens uppgifter enligt Socialtjänstlagen (SoL), hälso- och sjukvårdlagen, lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) samt lagar och författningar i övrigt inom socialnämndens område. Detta innebär omsorg om äldre- och funktionshindrade, stöd, rådgivning och övriga insatser till barn, ungdomar och vuxna samt tillstånd och tillsyn enligt Alkohollagen. Socialnämnden ansvarar även för enheten Arbete och utveckling vars syfte är att ge personer arbete och sysselsättning. Avtal med Arbetsförmedlingen och Integrationsenheten, har tecknats angående arbetsträning. Inom enheten finns Utvecklingscenter som vägleder och stöttar personer med särskilda behov till arbete och sysselsättning. En gemensam nämnd för social myndighetsutövning sammansatt av socialnämndens ordförande i Mora, Orsa och Älvdalens kommuner ansvarar för utredning och beslut enligt LSS och SoL för äldre, fysiskt och psykiskt funktionshindrad, familjerätt samt placering för 4 Riksförbundet för social och mental hälsa. Organiserar människor med egen erfarenhet av psykiskt ohälsa för att stödja varandra och verka för förbättringar i den psykiatriska vården och samhällets stöd i övrigt. Mora kommun 4 av 11

7 ensamkommande barn. 5 Handläggningen utförs av en gemensam enhet, Norra Dalarnas myndighetsservice. Socialförvaltningen är indelad i två avdelningar där äldreomsorgen ansvarar för hemtjänst, korttidsvård, särskilda boenden, färdtjänst, anhörigstöd och verksamhetens hälso- och sjukvård. Individ- och familjeomsorgen och handikappomsorgen ansvarar för gruppbostäder, korttidsboende, personlig assistans, daglig verksamhet sysselsättning, boendestöd, stöd, rådgivning och övriga insatser till barn, ungdomar och vuxna samt för tillstånd och tillsyn enligt Alkohollagen. Inom kommunen finns två stödboenden för 10 respektive 9 boenden. Insatsen ges till personer som har behov av ett mera omfattande stöd med närhet till personal. Personalen ansvarar även för boendestöd, om 25 respektive 18 ärenden, vilket är ett individuellt anpassat stöd i den egna bostaden. Detta kan innebära stöd att sköta bostaden, göra inköp, uträtta ärenden och bryta ensamhet m m. Efterfrågan på denna insats beskrivs som stor. 4 Iakttagelser 4.1 Styrning mot samarbetet Enligt kommunplan ses samverkan som ett sätt att effektivsera verksamheten och ta vara på medarbetarnas kompetens. I det folkhälsopolitiska 7 programmet fastlås att samarbete krävs mellan kommunala verksamheter, hälso- och sjukvård, myndigheter, organisationer, näringsliv och medborgare för att skapa en god hälsa. Programmet ska ge stöd och vägledning för en ökad samverkan. I det handikappolitiska programmet 8 sägs att kommunen ska samarbeta med arbetsförmedlingen för att underlätta anställning av personer med någon form av funktionshinder. På många håll i landet finns regionala samverkansöverenskommelser mellan landsting och kommuner som beskriver huvudmännens ansvarsområden och samverkansformer. 9 I Mora finns ett regionalt samverkansavtal upprättat i november 2011 mellan landstinget Dalarna och kommunerna Leksand, Malung, Mora, Orsa, Rättvik, Vansbro och Älvdalen. Bedömning Granskningen visar att det övergripande finns en styrning från kommunstyrelsen som tydliggöra att en samverkan ska ske. 5 Reglemente för sociala myndighetsnämnden i Mora. Fastställd av Kommunfullmäktige Kommunplan 2012 med utblick Reviderad KF Mora folkhälsoråd: Ett gott liv i Mora. Folkhälsoprogram Antaget i Mora Kommunstyrelse , Mora Kommunfullmäktige och Hälso-och sjukvårdsnämnden i norra och västra Dalarna Handikappolitiskt program för Mora kommun Antaget av Kommunfullmäktige Regeringens skrivelse 2008/09:185 En politik för personer med psykisk sjukdom eller psykiskt funktionsnedsättning. Mora kommun 5 av 11

8 4.2 Är ansvarfördelningen mellan huvudmännen tydlig? Samverkansavtalet mellan landstinget och sju kommuner i Dalarna rör samverkan kring personer över 18 år med psykiskt funktionsnedsättning/psykisk sjukdom som bor i eget boende och som är i behov av stöd/insatser från huvudmännen. Det reglerar ansvar mellan landstingets primärvård, vuxenpsykiatri, barn- och ungdomspsykiatri och kommunen vad gäller bedömning och insatser. Vid intervjuerna framkommer att ansvarsgränsen mellan kommunen och landstinget uppfattas som tydlig. Personalen uppger dock att en samsyn saknas mellan huvudmännen gällande brukare som från kommunens sida bedöms vara i behov av slutenvård/placering. Många har ofta flera diagnoser och insatser behövs från båda huvudmännen. Svårigheter uppstår ofta kring ansvar för kostnader. Ibland leder detta till att kommunen övertar landstinget ansvar, enligt intervjuerna. Personer med behov av missbruksvård handläggs inte inom socialtpsykiatrin enligt enhetschefen. De hänvisas till missbrukshandläggare även i de fall en psykisk ohälsa också finns. Handläggaren beskriver dock en samverkan. I Riktlinjer för boendestöd till vuxna personer med funktionsnedsättning 10 nämns inte samverkan. Dock anges vilken enhet som kan ge det stöd som inte kan fås genom boendestödet (hemtjänst, missbruksvård). Det framgår också att behandling såsom samtalsterapi, korttidsterapi inte ingår i boendestödets uppgifter. Bedömning Ansvarsfördelningen mellan huvudmännen tydliggörs i ett samverkansantal på ett tillfredsställande sätt. Granskningen visar dock att en samsyn saknas vid vissa behov av vård och vad gäller kostnader för vård. Detta riskerar att ytterst drabba den enskilde, vilket inte kan bedömas som tillfredsställande. Vi vill påtala vikten av att personer med samsjuklighet (psykisk ohälsa och missbruk) enligt de nationella riktlinjerna för missbruksvård 11 ska kunna få stöd för båda problemtyperna samtidigt och i samverkan. 4.3 Finns forum för samverkan i övergripande frågor? Folkhälsorådet är styrgrupp för det lokala folkhälsoarbetet. Rådets uppdrag är att verka mot de folkhälsomål som riksdagen fastställt. Detta innebär bland annat att skapa mötesplatser, bevaka ett folkhälsoperspektiv i olika frågor och följa upp beslut samt att agera som kunskapsbank. Enligt årsredovisning 2011 är detta ett forum för samverkan och ömsesidig information. Under året riktades fokus bland annat mot barns och ungas psykiska hälsa. 10 SN : Gemensamma riktlinjer för Mora, Orsa och Älvdalen. Riktlinjer för boendestöd till vuxna personer med funktionsnedsättning. Bistånd enligt Socialtjänstlagen 4 kap 1. Dnr 2011/ Socialstyrelsen (2007): Nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevård. Vägledning för socialtjänstens och hälso- och sjukvårdens verksamhet för personer med missbruks- och beroendeproblem. En viktig slutsats i riktlinjerna när det gäller all behandling för personer med dubbeldiagnos(psykiskt ohälsa och missbruk) är att man bör samordna behandlingen. Goda erfarenheter finns från sådana team eller enheter, där behandling av båda tillstånden ges samtidigt som sociala insatser aktualiseras. Mora kommun 6 av 11

9 Deltagare i rådet är politiska företrädare från kommun och landsting, folkhälsoplanerare och samhällsplanerare. Enligt samverkansavtalet finns en styrgrupp av chefer från landsting och kommuner med syfte att svara för övergripande, strategiska och övriga gemensamma frågor som berör samverkan. Det politiska organ där samverkan enligt avtal mellan kommun och landsting skall ske är Mora Folkhälsoråd. Det kommunala handikapprådet, som är organisatoriskt kopplat till kommunstyrelsen, är ett organ för överläggningar, samråd och informationsöverföring mellan företrädare för handikapporganisationerna och kommunens nämnder, styrelser och bolag. Rådet får del i information för att kunna ha möjlighet att påverka beslut som rör handikappade. Vid intervjuerna har framkommit att den samverkan som följt av den gemensamma Vårdoch stödsamordningsprojektet (se vidare 4.4.1) medfört träffar mellan respektive personalgrupper dit frågor förs kring samverkan och ansvar (socialpsykiatriskt forum). Denna träffas vid ett tillfälle i månaden. Vid intervjuerna framkommer att det internt inom kommunen finns en samverkansgrupp för att tydliggöra gränsdragning mellan olika interna verksamheter, exempelvis vad som ska handläggas som hemtjänst och vad som är socialpsykiatri. En strävan är att brukaren ska ha så få handläggare som möjligt. Bedömning Granskningen visar att det inom kommunen finns samverkansforum på olika nivåer med andra samverkansorgan, organisationer och föreningar för de övergripande frågorna. Inom Folkhälsorådets uppdrag finns ansvar för att skapa forum för samverkan. Samverkansavtalet och den samverkan som följer av Vård- och stödsamordningsprojektet bedöms ytterligare tillgodose behov av forum för samverkan i övergripande frågor. Internt inom kommunen finns forum för samverkan mellan dess olika verksamheter. 4.4 Finns en struktur för samverkan? Enligt samverkansavtalet har styrgrupp skapats vilken har en uppgift är att svara för frågor som inte kan lösas på medarbetarnivå samt att upprätta gemensamma riktlinjer och rutiner, inventera målgruppens storlek, utforma lokala överenskommelser för samverkan kring personer i bostad med särskild service samt verka för gemensamma utbildningsinsatser. Under intervjuerna har inte framkommit att denna utnyttjas för att lösa frågor på operativ nivå. Beslut har enligt intervjuerna fattats 12 enligt ett förslag från Region Dalarna om en rutin för upprättande av samordnad individuell plan. Rutinen berör vem som kallar till planering kring den enskilde, samtycke till att samverkan sker, ansvar, aktuella insatser hos respektive huvudman, mål med insatserna och uppföljning. Landstinget personal uppfattar att rutinen skapar en trygghet för patienten och bidrar till delaktighet i vården. Rutinen följs i stort och fungerar väl, enligt intervju med kommunens handläggare och landstingets personal. Rutinen tillämpas även vid behov av samordning i samband beslut om öppen psykiatrisk 12 Trots efterfrågan och påstötningar har detta beslut inte kunnat presenteras för utredaren. Mora kommun 7 av 11

10 tvångsvård. Intervjuerna med kommunens personal påvisar dock att denna ibland inte tillämpas av tidsbrist. I rutiner för insatser 13 enligt SoL berörs samverkan något. Här framgår att anmälan om behov av vårdplanering tas emot från sjukhuset elektroniskt, att biståndshandläggaren ska samråda med berörda parter såväl internt som externt samt anhöriga/närstående och att medgivande ska inhämtas. Det är oklart om dessa rutiner tillämpas vid planering för patienter i öppen psykiatrisk tvångsvård som är i behov av kommunens insatser, då motstridiga uppgifter framkommit vid intervjuerna. Vid Socialpsykiatriskt forum träffas representanter från den psykiatriska öppenvården och vårdcentralen inom landstinget, biståndshandläggare och missbrukshandläggare, representant för boendet, sjuksköterska, coach från Arbete och utveckling och arbetsterapeut. Träffarna sker en gång per månad. Här diskuteras frågor som rör medicinska- och andra utredningsfrågor, behov av insatser i form av behandlingshemsvistelse, sysselsättning, boende m m. Enligt enhetschefen för öppenvårdpsykiatrin blir resultatet att varje instans kan arbeta aktivt med det som är var och ens uppdrag vilket leder till att patienten får adekvata insatser samt vård och behandling. Strukturen och värdet av dessa träffar bekräftas vid samtliga intervjuer. Vid intervjuerna uppges att personal och enhetschef inom Norra Dalarnas myndighetsservice inte deltar i någon form av samverkansforum. Enhetschefen känner inte heller till om det finns överenskommelser eller andra reglerande dokument gällande samverkan men att samverkan kring brukarna sker med Utvecklingscenter och Försäkringskassan. Hon uppger dock att vårdplaner ibland upprättas gemensamt mellan landsting och kommun. För boendet finns en utsedd kontaktperson inom den psykiatriska öppenvården. Boendepersonalen finns ofta med vid de boendes kontakter med psykiatrin. De uppfattar personal inom den psykiatriska öppenvården uppskattar detta. En sköterska från psykiatriska öppenvården besöker stödboendet en gång per vecka för medicinutlämning. Denna kontakt ger också möjlighet till viss diskussion. En önskan finns om ett större utrymma för denna kontakt Vård och stödsamordning Fortsatt implementering av case management enligt Integrerad psykiatri Sedan 2007 pågår projektet Vård och stödsamordning Fortsatt implementering av case management enligt Integrerad psykiatri (vård- och stödsamordningsprojektet) som engagerar psykiatrin i Dalarna, Dalarnas kommuner och Dalarnas nätverk (brukar- och anhörigorganisationer). Syftet har varit att skapa en gemensam kunskapsgrund och samverkan mellan ingående verksamheter för att kunna erbjuda personer med psykiskt sjukdom eller psykiskt funktionsnedsättning som har komplexa vård- och stödbehov, möjligheter att få en samordning av sina insatser. Målet är att arbetssättet utgår från evidensbaserade praktik och att de samordnade insatserna ges utifrån ett formaliserat arbetssätt och i samverkan med anhöriga och berörda parter. Även Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan ingår i delar av arbetet. 13 Norra Dalarnas myndighetsservice: Rutiner för insatser enligt SoL i Norra Dalarna Mora kommun 8 av 11

11 Inom Vård- och stödsamordningsprojektet har omvårdnadspersonal (inom såväl kommun 14 som landsting som möter gruppen och även brukare) utbildats enligt Integrerad psykiatri 15. Totalt har 211 medarbetar utbildats om totalt 7.5 högskolepoäng för att skapa en gemensam kunskapsgrund gällande färdighetsträning, sjukdomshantering och familjestödsarbete. Den berör också vikten av samverkan med brukaren och dennes nätverka för att främja återhämtning och minska behov av vård och stöd. 36 av dessa har utbildats till vård- och stödsamordnare för att sprida arbetsmetoden på respektive arbetsplatser. Inom kommunens har totalt tio personer gått denna utbildning. Vid intervjuerna framkommer att i Mora har personal från vårdcentralen och den psykiatriska öppenvården, personal inom boendestöd och stödboende, sjuksköterska, arbetsterapeut deltagit. Enligt intervjuerna har inte biståndshandläggare eller missbrukshandläggare genomgått denna utbildning. Projektet har medfört en god personkännedom vilket är en god förutsättning för samverkan. Enligt intervjuerna har detta bidragit också till tydliga ansvarsgränser. Enligt intervjuerna har detta lett till ett ökat samarbete, ökad förståelse för varandras uppdrag och ett tydligare gemensamt arbetssätt. Bedömning Nämnden har genom rutiner tydliggjort ansvar för samarbete som gäller den enskildes behov av insatser internt och externt. Detta säkerställer att vården når sitt syfte och att verksamheten bedrivs effektivt. Den styrgrupp som ska finnas enligt samverkansavtalet bedöms som betydelsefull för ansvaret kring samverkansstrukturen. Inga exempel har framkommit vad detta i realiteten lett till, varför dess värde inte kan bedömas. Strukturen för socialpsykiatriskt forum tillgodoser behov av forum för att uppnå en konkret samverkan för såväl individärenden som övergripande frågor, vilket är tillfredsställande. Granskningen visar behov av säkerställa att all personal är väl insatta i de styrande dokumenten och strukturen rörande samverkan. Vi bedömer att Vård- och stödsamordningsprojektet är ett värdefullt initiativ för att säkerställa en bra samverkan och rekommenderar att biståndshandläggare och missbrukshandläggare är delaktiga i utbildningen. 4.5 Finns eventuella hinder för samverkan? Vid intervjuer på ledningsnivå inom kommunen framkommer att landstingets personal inte närvarar vid samverkansmöten och att tillgängligheten uppfatta som dålig. De uppfattar brukare som inte själva klarar att hålla en kontakt med behandlare inom vården tappas bort. Kommunens personal beskriver en hög personalomsättning inom den psykiatriska öppenvården, vilket lett till att det inte gått att hålla samverkansvinsterna och att målen om samverkan inte uppnås. Det framkommer också att en hög arbetsbelastning kan leda till 14 I kommunen har såväl handläggare inom socialpsykiatri som missbruk och personal inom utförarverksamheter deltagit. 15 En metod för att arbeta med de som har svåra och kroniska psykiatriska sjukdomar. Arbetssättet har vetenskapligt stöd och är manualbaserat. Programmet kan pågå i många år och bidrar till att det lättare att leva med sjukdomen, både för patienter och anhöriga, samt leder till bättre livskvalitet och många gånger färre återinsjuknanden och inläggningar Mora kommun 9 av 11

12 en bristande samverkan då den uppfattas kräva mera resurser även av kommunens personal. Oklarheter beskrivs i ärenden som rör kostnadsfördelning mellan landsting och kommunen. Dessa är ofta ärenden där både en missbruksproblematik och psykiska funktionshinder finns. Förutom detta beskrivs en brist på samsyn rörande behov av inläggning, avgiftning eller en tids behandling på behandlingshem. Enheten Arbete och utveckling eftersträvar att stötta enskilda till sysselsättning. Detta innebär en samverkan med Arbetsförmedling, biståndsbedömare inom socialpsykiatrin, missbrukshandläggare och personal inom boendestöd och stödboendet. Även vid denna intervju bekräftas en avsaknad av tillgänglighet till den psykiatriska vården, såväl för kommunens personal som för brukaren. Detta kan innebära, att kontakterna ibland övertas av kommunen. Från landstinget sida uppger man att inge hinder för samverkan finns om samverkansavtal och de individuella vårdplanerna nyttjas. RSMH har en representant i Handikapprådet. Vid kontakt med brukare och personal inom föreningen framkommer att man gärna ser att den kommunala personalen i högre utsträckning skulle kunna samverkan med föreningen för information och erfarenhetsutbyte. De medverkande brukarna berättar att de är nöjda med kontakten hos såväl landsting som kommunen. De har flera exempel där båda huvudmännen eftersträvat samverkan och också varit behjälpliga med kontakterna med övriga vårdgivare. Bedömning De hinder för samverkan som framförts rör personalsituationen i form av stor rörlighet eller hög arbetsbelastning, framförallt inom den psykiatriska öppenvården. Exempel har också getts över att samverkan uppfattas som resurskrävande, varför bristande resurser blir ett hinder i samverkan. Erfarenheter nationellt visar dock att en fungerande samverkan leder till en ökad effektivitet. Granskningen visar behov av att ytterligare förtydliga kommunens respektive landstingets ansvar vid framförallt kostnadsfördelning, vilket bör kunna bearbetas i styrgruppen enligt samverkansavtalet. Mora kommun 10 av 11

13 Lena Brönnert, projektledare Hans Gåsste, uppdragsledare Mora kommun 11 av 11

Överenskommelse mellan kommunerna i Jönköpings län och Region Jönköpings län om samarbete kring personer med psykisk funktionsnedsättning

Överenskommelse mellan kommunerna i Jönköpings län och Region Jönköpings län om samarbete kring personer med psykisk funktionsnedsättning Överenskommelse mellan kommunerna i Jönköpings län och Region Jönköpings län om samarbete kring personer med psykisk funktionsnedsättning Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) och Socialtjänstlagen (SoL) föreskriver

Läs mer

Samverkansöverenskommelse mellan Landstinget i Kalmar län och Kalmar kommun kring personer med psykisk funktionsnedsättning 2012-2014

Samverkansöverenskommelse mellan Landstinget i Kalmar län och Kalmar kommun kring personer med psykisk funktionsnedsättning 2012-2014 Handläggare Datum Ärendebeteckning Ingela Möller 2012-09-05 Avtal 0480 450885 Samverkansöverenskommelse mellan Landstinget i Kalmar län och Kalmar kommun kring personer med psykisk funktionsnedsättning

Läs mer

Bilaga 1. Ansvar för boende, sociala insatser och hälso- och sjukvård i andra boendeformer än ordinärt boende

Bilaga 1. Ansvar för boende, sociala insatser och hälso- och sjukvård i andra boendeformer än ordinärt boende Bilaga 1 Bilaga 1 Ansvar för boende, sociala insatser och hälso- och sjukvård i andra boendeformer än ordinärt boende Psykiskt funktionshindrade kan ibland behöva stödinsatser i form av annat boende än

Läs mer

Lerums kommun. Förstudie av hur det kommunala ansvaret för psykiatrin är organiserat. z!l ERNST ÅYOUNG

Lerums kommun. Förstudie av hur det kommunala ansvaret för psykiatrin är organiserat. z!l ERNST ÅYOUNG Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna Januari 2011 Lerums kommun Förstudie av hur det kommunala ansvaret för psykiatrin är organiserat H" z!l ERNST ÅYOUNG MlERNSTÅYOUNG Innehåll Sammanfattning

Läs mer

Program. för vård och omsorg

Program. för vård och omsorg STYRDOKUMENT 1(5) Program för vård och omsorg Område 2Hälsa och Omsorg Fastställd KF 2013-02-25 10 Program Program för Vård och Omsorg Plan Riktlinje Tjänsteföreskrift Giltighetstid Reviderad Diarienummer

Läs mer

Lagstiftning om samverkan kring barn och unga

Lagstiftning om samverkan kring barn och unga Lagstiftning om samverkan kring barn och unga en sammanfattning Samverkan är nödvändig för många barn och unga. Därför finns det bestämmelser om samverkan i den lagstiftning som gäller för socialtjänsten,

Läs mer

Genomförandeplan med gemensamma riktlinjer för kommun och landsting angående missbruks-och beroendevården i Haparanda 2009

Genomförandeplan med gemensamma riktlinjer för kommun och landsting angående missbruks-och beroendevården i Haparanda 2009 Genomförandeplan med gemensamma riktlinjer för kommun och landsting angående missbruks-och beroendevården i Haparanda 2009 Sammanfattning Detta bygger på av socialstyrelsen 2007 utfärdade nationella riktlinjerna

Läs mer

LÄNSÖVERGRIPANDE ÖVERENSKOMMELSE OM ANSVARSFÖRDELNING NÄR KOMMUNEN BESLUTAR OM PLACERING PÅ HEM FÖR VÅRD ELLER BOENDE (HVB)

LÄNSÖVERGRIPANDE ÖVERENSKOMMELSE OM ANSVARSFÖRDELNING NÄR KOMMUNEN BESLUTAR OM PLACERING PÅ HEM FÖR VÅRD ELLER BOENDE (HVB) LÄNSÖVERGRIPANDE ÖVERENSKOMMELSE OM ANSVARSFÖRDELNING NÄR KOMMUNEN BESLUTAR OM PLACERING PÅ HEM FÖR VÅRD ELLER BOENDE (HVB) Dokumenttyp: Samverkansöverenskommelse Utfärdande: Landstinget och kommunerna

Läs mer

Informationsöverföring. kommunikation med landstinget - uppföljande granskning

Informationsöverföring. kommunikation med landstinget - uppföljande granskning www.pwc.se Revisionsrapport Jenny Krispinsson Augusti 2015 Informationsöverföring och kommunikation med landstinget - uppföljande granskning Gällivare kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning...

Läs mer

Stockholms stads program för stöd till anhöriga 2012-2016

Stockholms stads program för stöd till anhöriga 2012-2016 Stockholms stads program för stöd till anhöriga 2012-2016 KF, februari 2013 Dnr 325-1035/2012 www.stockholm.se Stockholms stads program för stöd till anhöriga 2012-2016 Februari 2013 Stockholms stads program

Läs mer

Överenskommelse om samarbete kring personer med psykisk funktionsnedsättning

Överenskommelse om samarbete kring personer med psykisk funktionsnedsättning MISSIV 2015-08-28 RJL 2015/1138 Kommunalt forum Överenskommelse om samarbete kring personer med psykisk funktionsnedsättning Ledningsgruppen för samverkan Region Jönköpings län och kommun överlämnar bilagd

Läs mer

Hur samverkar kommuner och landsting utifrån personens behov? Vem ansvarar för vad?

Hur samverkar kommuner och landsting utifrån personens behov? Vem ansvarar för vad? Hur samverkar kommuner och landsting utifrån personens behov? Vem ansvarar för vad? 13:00 Inledning Birgitta Jervinge 13:15 Samverkansavtalet i Halland 14:00 Paus 14:15 Samordnade planer hur går det till?

Läs mer

Lagstiftning kring samverkan

Lagstiftning kring samverkan 1(5) Lagstiftning kring samverkan För att samverkan som är nödvändig för många barn och unga ska komma till stånd finns det bestämmelser om det i den lagstiftning som gäller för de olika verksamheterna

Läs mer

Handlingsplan och policy för anhörigstöd i Årjängs kommun

Handlingsplan och policy för anhörigstöd i Årjängs kommun Lena Bergman, 0573-142 89 lena.bergman@arjang.se HANDLINGSPLAN/POLICY Antagen av Stöd och omsorgsnämnden Handlingsplan och policy för anhörigstöd i Årjängs kommun 2(5) Bakgrund Handlingsplan/policyn för

Läs mer

Projektplan Samverkan kring barn med behov av samordnande insatser

Projektplan Samverkan kring barn med behov av samordnande insatser 1 Projektplan Samverkan kring barn med behov av samordnande insatser En del barn och unga har behov av särskilt stöd. Det kan bero på flera orsaker så som social problematik, psykisk ohälsa, kroniska sjukdomar

Läs mer

Psykisk funktionsnedsättning

Psykisk funktionsnedsättning Ärendenr 1 (6) Handlingstyp Överenskommelse Psykisk funktionsnedsättning Överenskommelse mellan Hälso- och sjukvårdsnämnden och avseende samverkan kring barn, unga och vuxna personer med psykiska funktionsnedsättningar

Läs mer

Riktlinje för ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete

Riktlinje för ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Riktlinje för ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnden Riktlinje för ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete xx Fastställd Socialnämnden 2014-05-07 Reviderad - Produktion Socialförvaltningen

Läs mer

Antagen av Landstingsfullmäktige 2013-06-12. Överenskommelse. Personer med psykisk funktionsnedsättning. Värmland

Antagen av Landstingsfullmäktige 2013-06-12. Överenskommelse. Personer med psykisk funktionsnedsättning. Värmland 2 200 Antagen av Landstingsfullmäktige 2013-06-12 Överenskommelse Personer med psykisk funktionsnedsättning I Värmland Kommunens och hälso och sjukvårdens verksamhet för personer med psykisk funktionsnedsättning

Läs mer

Lokal överenskommelse om samarbete inom området psykisk ohälsa mellan Piteå kommun och Piteå närsjukvårdsområde 2015 2017

Lokal överenskommelse om samarbete inom området psykisk ohälsa mellan Piteå kommun och Piteå närsjukvårdsområde 2015 2017 Lokal överenskommelse om samarbete inom området psykisk ohälsa mellan Piteå kommun och Piteå närsjukvårdsområde 2015 2017 Norrbottens läns landsting och Norrbottens 14 kommuner har sedan 2013/2014 gemensamma

Läs mer

LOKAL HANDLINGSPLAN För missbruk och beroendefrågor mellan Stenungsunds kommun, primärvården och psykiatrin

LOKAL HANDLINGSPLAN För missbruk och beroendefrågor mellan Stenungsunds kommun, primärvården och psykiatrin LOKAL HANDLINGSPLAN För missbruk och beroendefrågor mellan Stenungsunds kommun, primärvården och psykiatrin Antagen av Simbas ledninggrupp maj 2009, reviderad 2011 Lokal handlingsplan för missbruks- och

Läs mer

Stockholms stad program för stöd till anhöriga

Stockholms stad program för stöd till anhöriga 159/2012 SoN dnr 3.1-098/2012 ÄN dnr070303- Stockholms stad program för stöd till anhöriga 2012-2016 Förslag maj 2012 SOCIALFÖRVALTNINGEN ÄLDREFÖRVALTNINGEN Inledning Många anhöriga utför ett omfattande

Läs mer

➎ Om kommuner, landsting och beslutsfattare. Kunskap kan ge makt och inflytande. Vem bestämmer vad?

➎ Om kommuner, landsting och beslutsfattare. Kunskap kan ge makt och inflytande. Vem bestämmer vad? ➎ Om kommuner, landsting och beslutsfattare 32 Kunskap kan ge makt och inflytande. Vem bestämmer vad? Så mycket har skrivits och sagts om långtidssjukskrivna den senaste tiden. Man kan känna sig utpekad.

Läs mer

Program för stöd till anhöriga

Program för stöd till anhöriga Program för stöd till anhöriga 2017-2020 stockholm.se Maj 2016 Dnr: 3.1.1 244/2016 och 540-244/2016 Utgivare: Socialförvaltningen och Äldreförvaltningen 3 (11) Introduktion Det här programmet ska fungera

Läs mer

Socialtjänstens insatser för att personer med LSS-insatser ska få vård i tid

Socialtjänstens insatser för att personer med LSS-insatser ska få vård i tid SOCIALFÖRVALTNINGEN AVDELNINGEN FÖR STAD SÖVERGRIPANDE SOCIALA FRÅGOR TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (5) 2013-05-08 Handläggare: Malin Torberger Telefon: 08 508 12 25 416 Till Socialnämnden Socialtjänstens insatser

Läs mer

Äldre personer med missbruk

Äldre personer med missbruk Äldre personer med missbruk Rutiner för samverkan Ledningsgruppen för social-och fritidsförvaltningen 2014-09-22 Ledningsgruppen för omsorgsförvaltningen 2014-04-10 Innehåll 1 Uppdraget 5 1.1 Mål med

Läs mer

SIKTA- Skånes missbruks- och beroendevård i utveckling Projektledare: Anna von Reis Peter Hagberg

SIKTA- Skånes missbruks- och beroendevård i utveckling Projektledare: Anna von Reis Peter Hagberg Alla dessa planerbegreppsförklaring SIKTA- Skånes missbruks- och Projektledare: Anna von Reis Peter Hagberg Vård och omsorgsplaner Vård och omsorgsplanering Kan resultera i Vård och omsorgsplan Dokumenteras

Läs mer

Samverkansöverenskommelse mellan Landstinget i Kalmar län och kommunerna i Kalmar län kring personer med psykisk funktionsnedsättning

Samverkansöverenskommelse mellan Landstinget i Kalmar län och kommunerna i Kalmar län kring personer med psykisk funktionsnedsättning Datum Ärendebeteckning 2013-05-02 SN 2012/0684 Samverkansöverenskommelse mellan Landstinget i Kalmar län och kommunerna i Kalmar län kring personer med psykisk funktionsnedsättning 2013-2014 Kalmar kommun

Läs mer

www.pwc.se Granskning av missbruksvården Lena Brönnert November 2013 Mjölby kommun

www.pwc.se Granskning av missbruksvården Lena Brönnert November 2013 Mjölby kommun www.pwc.se Granskning av missbruksvården Lena Brönnert November 2013 Mjölby kommun Innehåll 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund... 2 2.2. Revisionsfråga...

Läs mer

Granskning av vård, omsorg och stöd för personer med missbruks- och beroendeproblematik

Granskning av vård, omsorg och stöd för personer med missbruks- och beroendeproblematik www.pwc.se Revisionsrapport Eda kommun Lena Brönnert Lars Näsström Granskning av vård, omsorg och stöd för personer med missbruks- och beroendeproblematik En samgranskning av Landstinget i Värmland och

Läs mer

Handlingsplan Samordnad Individuell Plan

Handlingsplan Samordnad Individuell Plan Handlingsplan Samordnad Individuell Plan Baserad på överenskommelse personer med psykisk funktionsnedsättning, Landstinget i Värmland och länets kommuner 2014-10-30--2016-10-29 1. Definition av målgrupp/er

Läs mer

Meddelandeblad. Vård och stöd till patienter i psykiatrisk tvångsvård och rättspsykiatrisk vård

Meddelandeblad. Vård och stöd till patienter i psykiatrisk tvångsvård och rättspsykiatrisk vård Meddelandeblad Mottagare: Verksamhetschefer och vårdpersonal på enheter som bedriver psykiatrisk tvångsvård eller rättspsykiatrisk vård. Personal i kommunernas verksamheter som möter personer som är föremål

Läs mer

Riktlinje för bedömning av egenvård

Riktlinje för bedömning av egenvård SOCIALFÖRVALTNINGEN Annika Nilsson, 0554-191 56 annika.nilsson@kil.se 2013-10-23 Riktlinje för bedömning av egenvård BAKGRUND Enligt SOSFS 2009:6 är det den behandlande yrkesutövaren inom hälso- och sjukvården

Läs mer

Granskning av vård, omsorg och stöd för personer med missbruks- och beroendeproblematik

Granskning av vård, omsorg och stöd för personer med missbruks- och beroendeproblematik www.pwc.se Revisionsrapport Granskning av vård, omsorg och stöd för personer med missbruks- och beroendeproblematik Lena Brönnert Lars Näsström Hammarö kommun - En samgranskning av Landstinget i Värmland

Läs mer

Dnr SN13/25 RIKTLINJER. Riktlinjer för handläggning inom missbruks- och beroendevården. Antagen av socialnämnden 2013-11-07

Dnr SN13/25 RIKTLINJER. Riktlinjer för handläggning inom missbruks- och beroendevården. Antagen av socialnämnden 2013-11-07 Dnr SN13/25 RIKTLINJER för handläggning inom missbruks- och beroendevården socialnämnden 2013-11-07 Dnr SN13/25 2/6 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Mål och inriktning... 3 3 Utredning och handläggning...

Läs mer

Samverkan kring äldre personer i behov av särskilt stöd. Region Gotland

Samverkan kring äldre personer i behov av särskilt stöd. Region Gotland Samverkan kring äldre personer i behov av särskilt stöd Region Gotland Samverkan kring (äldre?) personer i behov av samordnat stöd Enligt Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) och Socialtjänstlagen (SoL) ska

Läs mer

Uppföljning Bostadsförsörjning för personer med psykiskt funktionshinder

Uppföljning Bostadsförsörjning för personer med psykiskt funktionshinder Revisionsrapport* Uppföljning Bostadsförsörjning för personer med psykiskt funktionshinder Eskilstuna kommun April 2008 Kerstin Svensson, Certifierad kommunal revisor *connectedthinking Innehållsförteckning

Läs mer

Avtalet gäller från tid för undertecknande t o m 20171231, med möjlighet till förlängning med två år åt gången.

Avtalet gäller från tid för undertecknande t o m 20171231, med möjlighet till förlängning med två år åt gången. Överenskommelse om samverkan mellan Region Östergötland och Boxholm, Finspång, Kinda, Linköping, Motala, Mjölby, Norrköping, Söderköping, Valdemarsvik, Vadstena, Ydre, Åtvidaberg och Ödeshögs kommun, avseende

Läs mer

Ramavtal kring personer över 18 år med psykisk funktionsnedsättning/ psykisk sjukdom

Ramavtal kring personer över 18 år med psykisk funktionsnedsättning/ psykisk sjukdom Datum 2008-08-06 Ramavtal kring personer över 18 år med psykisk funktionsnedsättning/ psykisk sjukdom Mellan Region Skåne och.. kommun har träffats följande ramavtal om samverkan kring personer över 18

Läs mer

Riktlinje för Vårdplanering inom psykiatriförvaltningen

Riktlinje för Vårdplanering inom psykiatriförvaltningen Riktlinje för Vårdplanering inom psykiatriförvaltningen Giltighet 2012-11-06 2013-11-06 Egenkontroll, uppföljning och erfarenhetsåterföring Målgrupp Samtliga vårdgivare inom psykiatriförvaltningen Ansvarig

Läs mer

Handlingsplan för anhörigstöd i Strömsunds

Handlingsplan för anhörigstöd i Strömsunds 1 (7) Typ: Plan Giltighetstid: 2015 Version: 1.0 Fastställd: SN 2013-02-21 Uppdateras: 1:a kvartalet 2014 Handlingsplan för anhörigstöd i Strömsunds kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning 2. Bestämmelser

Läs mer

DOKUMENTTYP Riktlinje PUBLICERAD

DOKUMENTTYP Riktlinje PUBLICERAD UPPRÄTTAD: 2015-04-29 UTGÅVA: 1 VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN Ledningssystem DOKUMENTNAMN Samordnad individuell plan (SIP) ORGANISATION VÅRD OCH OMSORGSNÄMNDEN HANDLÄGGARE Kvalitetshandläggare DOKUMENTTYP Riktlinje

Läs mer

Samverkansriktlinjer enligt 3 f HSL, 2 kap. 7 SoL och SOSFS 2007:10/2008:20

Samverkansriktlinjer enligt 3 f HSL, 2 kap. 7 SoL och SOSFS 2007:10/2008:20 1 Samverkansriktlinjer enligt 3 f HSL, 2 kap. 7 SoL och SOSFS 2007:10/2008:20 SAMORDNAD INDIVIDUELL PLANERING MELLAN LANDSTINGETS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD OCH KOMMUNERNAS SOCIALTJÄNST SAMT SAMORDNING AV INSATSER

Läs mer

Etiskt förhållningssätt mellan landsting och kommun. Vi vill samverka för att människor ska få god vård- och omsorg på rätt vårdnivå.

Etiskt förhållningssätt mellan landsting och kommun. Vi vill samverka för att människor ska få god vård- och omsorg på rätt vårdnivå. Etiskt förhållningssätt mellan landsting och kommun Vi vill samverka för att människor ska få god vård- och omsorg på rätt vårdnivå. Vi ska ha respekt för varandras uppdrag! Vilket innebär vi har förtroende

Läs mer

Handlingsplan 18 år och äldre

Handlingsplan 18 år och äldre Handlingsplan 18 år och äldre Baserad på överenskommelse personer med psykisk funktionsnedsättning, Landstinget i Värmland och länets kommuner 2013-09-25 1. Definition av målgrupp/er eller det område handlingsplanen

Läs mer

Rapport. Öppna jämförelser för missbruks- och beroendevård 2013. www.ljungby.se

Rapport. Öppna jämförelser för missbruks- och beroendevård 2013. www.ljungby.se www.ljungby.se Rapport Öppna jämförelser för missbruks- och beroendevård 2013 Sammanställd av socialförvaltningens kvalitetsgrupp Redovisad för socialnämnden 2013-06-19 Bakgrund Syftet med öppna jämförelser

Läs mer

BUS Gotland. Samverkan kring barn och unga i behov av särskilt stöd. BarnSam Region Gotland

BUS Gotland. Samverkan kring barn och unga i behov av särskilt stöd. BarnSam Region Gotland Samverkan kring barn och unga i behov av särskilt stöd BarnSam Region Gotland Samverkan kring barn och unga i behov av särskilt stöd I Region Gotland finns sedan sommaren 2012 en överenskommelse om samverkan

Läs mer

Överenskommelse angående samverkan vid in- och utskrivning i slutenvården Rekommendation från Kommunförbundet Stockholms län (KSL)

Överenskommelse angående samverkan vid in- och utskrivning i slutenvården Rekommendation från Kommunförbundet Stockholms län (KSL) PM 2010: RVII (Dnr 326-1523/2010) Överenskommelse angående samverkan vid in- och utskrivning i slutenvården Rekommendation från Kommunförbundet Stockholms län (KSL) Borgarrådsberedningen föreslår att kommunstyrelsen

Läs mer

EGENVÅRD RIKTLINJE FÖR BEDÖMNING AV EGENVÅRD

EGENVÅRD RIKTLINJE FÖR BEDÖMNING AV EGENVÅRD EGENVÅRD RIKTLINJE FÖR BEDÖMNING AV EGENVÅRD KARLSTADS KOMMUN Beslutad i: Vård- och omsorgsförvaltningen Ansvarig samt giltighetstid: Medicinskt ansvarig sjuksköterska Medicinskt ansvarig för rehabilitering

Läs mer

Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 7 (17) 2015-05-25 Ks 5. Samverkansöverenskommelse mellan landstinget och kommunerna i Kalmar län kring personer med psykiska funktionsnedsättningar revidering Dnr

Läs mer

Meddelandeblad. Socialstyrelsens föreskrifter om bedömningen av egenvård

Meddelandeblad. Socialstyrelsens föreskrifter om bedömningen av egenvård Meddelandeblad Berörda: nämnder med ansvar för äldre- och handikappomsorg enl. SoL och LSS, landsting och kommuner (sjukvårdshuvudmän), enskilda vårdgivare, enskilda verksamheter enl. SoL och LSS, samverkansnämnder,

Läs mer

MÅL OCH SYFTE MED SAMVERKAN MÅLGRUPP SEKRETESS ANSVAR 2011-06-27

MÅL OCH SYFTE MED SAMVERKAN MÅLGRUPP SEKRETESS ANSVAR 2011-06-27 2011-06-27 LOKAL ÖVERENSKOMMELSE OM SAMVERKAN KRING VUXNA MED PSYKISK SJUKDOM/FUNKTIONSNEDSÄTTNING MELLAN NACKA KOMMUN, PSYKIATRISK VÅRDENHET NACKA, PSYKIATRI SÖDRA STOCKHOLM OCH CAREMA HJÄRNHÄLSAN NACKA

Läs mer

Övergripande ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom vård och omsorg i Malmö stad

Övergripande ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom vård och omsorg i Malmö stad Övergripande ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom vård och omsorg i Malmö stad Datum: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2012-06-13 Stadskontoret Stadsområdesförvaltningar/Sociala Resursförvaltningen

Läs mer

Blekinge landsting och kommuner Antagen av LSVO Tillämpning Blekingerutiner- Egenvård/Hälso- och sjukvård

Blekinge landsting och kommuner Antagen av LSVO Tillämpning Blekingerutiner- Egenvård/Hälso- och sjukvård Tillämpning Blekingerutiner- Egenvård/Hälso- och sjukvård Blekingerutin för samverkan i samband med möjlighet till egenvård. Socialstyrelsen gav 2009 ut en föreskrift om bedömningen av om en hälso- och

Läs mer

Rutin fö r samördnad individuell plan (SIP)

Rutin fö r samördnad individuell plan (SIP) Rutin fö r samördnad individuell plan (SIP) 1. Syfte och omfattning Efter ändringar i hälso- och sjukvårdslagen (HSL) och Socialtjänstlagen (SoL) 1 januari 2010 ska landsting och kommun tillsammans ska

Läs mer

BESLUT. Vårdgivare och Kommunfullmäktige. - Region Skåne - Kommunfullmäktige, Eslövs Kommun

BESLUT. Vårdgivare och Kommunfullmäktige. - Region Skåne - Kommunfullmäktige, Eslövs Kommun (9) Socialstyrelsen BESLUT K 0.M f\il N ch On'sorg Zigi -12- Regionala tillsynsenheten syd/sek3 Rolf Köhler Rolf.Kohler@socialstyrelsen.se 2011-12-05 Dnr 1-26754/Z911 Enligt sändlista V60. 2011.0ON Vårdgivare

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (7)

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (7) FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (7) Q. 6 VERKSAMHETSPLAN FÖR SOCIALFÖRVALTNINGEN 2015 Inledning Socialnämndens nämndplan för 2015 utgör tillsammans med den av kommunfullmäktige fastställda budgeten, det grundläggande

Läs mer

Utfärdare/handläggare Anne Hallbäck Medicinskt ansvarig sjuksköterska Margareta Oswald Medicinskt ansvarig rehabilitering

Utfärdare/handläggare Anne Hallbäck Medicinskt ansvarig sjuksköterska Margareta Oswald Medicinskt ansvarig rehabilitering Riktlinje Utgåva nr 3 sida 1 (6) Dokumentets namn Riktlinje gällande egenvård, bedömning, planering och samverkan Utfärdare/handläggare Anne Hallbäck Medicinskt ansvarig sjuksköterska Margareta Oswald

Läs mer

Samverkan socialnämnd och omvårdnadsnämnd Solna stad Mars 2016

Samverkan socialnämnd och omvårdnadsnämnd Solna stad Mars 2016 www.pwc.se Riskbedömning Samverkan socialnämnd och omvårdnadsnämnd Solna stad Mars 2016 Ansvarsområden för nämnderna Socialnämnden Socialnämnden ansvarar för att utifrån individens behov erbjuda skydd

Läs mer

Får personer med psykiska funktionshinder ett bra stöd? LÄNSSTYRELSEN KALMAR LÄN INFORMERAR

Får personer med psykiska funktionshinder ett bra stöd? LÄNSSTYRELSEN KALMAR LÄN INFORMERAR LÄNSSTYRELSEN KALMAR LÄN INFORMERAR Får personer med psykiska funktionshinder ett bra stöd? Kartläggning och granskning av kommunernas verksamhet för personer med psykiska funktionshinder i Kalmar län

Läs mer

Riktlinjer och rutin för hälso- och sjukvård, socialtjänst och LSS om Egenvård

Riktlinjer och rutin för hälso- och sjukvård, socialtjänst och LSS om Egenvård BURLÖVS KOMMUN Socialförvaltningen 2014-11-19 Beslutad av 1(6) Ninette Hansson MAS Gunilla Ahlstrand Enhetschef IFO Riktlinjer och rutin för hälso- och sjukvård, socialtjänst och LSS om Egenvård Denna

Läs mer

Kvalitet inom äldreomsorgen

Kvalitet inom äldreomsorgen Revisionsrapport* Kvalitet inom äldreomsorgen Mora kommun Februari 2009 Inger Kullberg Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning och bakgrund...4 2.1 Revisionsfråga...5 2.2 Revisionsmetod...5

Läs mer

Överenskommelse om samverkan kring personer med psykiska funktionshinder och/eller beroendeproblematik

Överenskommelse om samverkan kring personer med psykiska funktionshinder och/eller beroendeproblematik Överenskommelse om samverkan kring personer med psykiska funktionshinder och/eller beroendeproblematik 1 Mål och syfte med samverkan Målet för samverkan mellan de båda huvudmännen är att det för den enskilde

Läs mer

Riktlinjer för handläggning enligt SoL för personer med psykisk funktionsnedsättning

Riktlinjer för handläggning enligt SoL för personer med psykisk funktionsnedsättning Datum Nämnd, förvaltning 2016-02-29 Socialnämnden Riktlinjer för handläggning enligt SoL för personer med psykisk funktionsnedsättning Beslutad av socialnämnden 2010-06-22 Reviderad 2014-05-20, 55 Reviderad

Läs mer

Säters kommun. Stöd till personer med psykisk funktionsnedsättning Revisionsrapport. Offentlig sektor KPMG AB 11 december 2012 Antal sidor: 13

Säters kommun. Stöd till personer med psykisk funktionsnedsättning Revisionsrapport. Offentlig sektor KPMG AB 11 december 2012 Antal sidor: 13 ABCD Säters kommun Stöd till personer med psykisk funktionsnedsättning Revisionsrapport Offentlig sektor KPMG AB 11 december 2012 Antal sidor: 13 Innehåll 1. Sammanfattning 2 2. Inledning 2 2.1 Bakgrund

Läs mer

Överenskommelse om samverkan kring barn i behov av särskilt stöd mellan Danderyds kommun och Stockholms läns landsting

Överenskommelse om samverkan kring barn i behov av särskilt stöd mellan Danderyds kommun och Stockholms läns landsting Överenskommelse om samverkan kring barn i behov av särskilt stöd mellan Danderyds kommun och Stockholms läns landsting Inledning KSL, kommunerna och Stockholms läns landsting har tillsammans arbetat fram

Läs mer

2012-03-18. Inledning

2012-03-18. Inledning Inledning Dokumentet bygger på de nationella riktlinjerna (Socialstyrelsen, 2007) och förtydligar hur socialtjänsten och hälso- och sjukvården i Piteå älvdal kan samarbeta och avgränsa sitt arbete kring

Läs mer

Verksamheten för personer med psykiska funktionsnedsättningar

Verksamheten för personer med psykiska funktionsnedsättningar 1(8) LSS Verksamheten för personer med psykiska funktionsnedsättningar i Hylte kommun Verksamhetstillsyn genomförd av Arbetsmiljöverket, Länsstyrelsen i Hallands län och Socialstyrelsens regionala tillsynsenhet

Läs mer

Överenskommelse mellan kommunerna i Örebro län och Örebro läns landsting för samordnad individuell planering (SIP)

Överenskommelse mellan kommunerna i Örebro län och Örebro läns landsting för samordnad individuell planering (SIP) 2014-09-16 Överenskommelse mellan kommunerna i Örebro län och Örebro läns landsting för samordnad individuell planering (SIP) Inledning Denna överenskommelse är tecknad mellan kommunerna i Örebro län,

Läs mer

LGS Temagrupp Psykiatri

LGS Temagrupp Psykiatri LGS Temagrupp Psykiatri Lokal riktlinje för samverkan mellan Mödra- Barnhälsovårdsteamet i Haga, socialtjänst och Beroendekliniken vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset 2012-09 -12 Lagstöd Förvaltningslag

Läs mer

Samverkansöverenskommelse med landstinget. med landstinget gällande personer med psykisk funktionsnedsättning

Samverkansöverenskommelse med landstinget. med landstinget gällande personer med psykisk funktionsnedsättning TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Thomas Tryggvesson 2013-07-04 ON 2012/0087 0480-45 35 05 Omsorgsnämnden Samverkansöverenskommelse med landstinget gällande personer med psykisk funktionsnedsättning

Läs mer

Överenskommelsen följer ramöverenskommelsen för Regionen (se punkt 25 i Ramöverenskommelsen).

Överenskommelsen följer ramöverenskommelsen för Regionen (se punkt 25 i Ramöverenskommelsen). Bilaga 2 Lokal överenskommelse rörande samverkan kring personer under 18 år med psykisk funktionsnedsättning/psykisk sjukdom eller riskerar utveckla psykisk ohälsa. Region Skåne har tecknat ramöverenskommelse

Läs mer

Riktlinje gällande egenvård. Utfärdare/handläggare Anne Hallbäck, MAS Margareta Oswald, MAR

Riktlinje gällande egenvård. Utfärdare/handläggare Anne Hallbäck, MAS Margareta Oswald, MAR Dokumentets namn Riktlinje gällande egenvård, bedömning, planering och samverkan Riktlinje gällande egenvård Utfärdare/handläggare Anne Hallbäck, MAS Margareta Oswald, MAR Utgåva nr 2 Datum 090924 sida

Läs mer

Länsövergripande överenskommelse för missbruks- och beroendevård, Hallands län

Länsövergripande överenskommelse för missbruks- och beroendevård, Hallands län Länsövergripande överenskommelse för missbruks- och beroendevård, Hallands län Bakgrund Hallands sex kommuner och landstinget Halland representerat av psykiatrin i Halland och Närsjukvården Landstinget

Läs mer

Gränsdragning av Sjukvård och Egenvård samt Biståndsbeslut och samordning av det praktiska stödet till den enskilde

Gränsdragning av Sjukvård och Egenvård samt Biståndsbeslut och samordning av det praktiska stödet till den enskilde Riktlinje med rutiner Utgåva nr 1 sida 1 av 5 Dokumentets namn Gränsdragning av Sjukvård och Egenvård samt Biståndsbeslut och samordning av det praktiska stödet till den enskilde Utfärdare/handläggare

Läs mer

Handlingsplan Gemensamt ansvar för vård, behandling och resultat vid placering utanför det egna hemmet

Handlingsplan Gemensamt ansvar för vård, behandling och resultat vid placering utanför det egna hemmet Handlingsplan Gemensamt ansvar för vård, behandling och resultat vid placering utanför det egna hemmet 1. Definition av målgrupp/er eller det område handlingsplanen avser Målgruppen för handlingsplanen

Läs mer

Kvalitetskrav för daglig verksamhet och sysselsättning i Varbergs kommun

Kvalitetskrav för daglig verksamhet och sysselsättning i Varbergs kommun Kvalitetskrav för daglig verksamhet och sysselsättning i Varbergs kommun RIKTLINJER Följande kvalitetskrav för daglig verksamhet enligt lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade (LSS) och för

Läs mer

Vägledning för personal i kommuner och landsting i Stockholms län. Samordnad individuell plan (SIP) för vuxna och äldre i Stockholms län

Vägledning för personal i kommuner och landsting i Stockholms län. Samordnad individuell plan (SIP) för vuxna och äldre i Stockholms län Vägledning för personal i kommuner och landsting i Stockholms län Samordnad individuell plan (SIP) för vuxna och äldre i Stockholms län Inledning... 3 Syftet med SIP... 3 Mål med SIP... 3 Målgrupper för

Läs mer

Samverkan psykiatri och socialtjänst Lagstiftning mm. Robert Larsson Agneta Widerståhl 2015-01-15

Samverkan psykiatri och socialtjänst Lagstiftning mm. Robert Larsson Agneta Widerståhl 2015-01-15 Samverkan psykiatri och socialtjänst Lagstiftning mm. Robert Larsson Agneta Widerståhl 2015-01-15 Dagordning Styrande lagstiftning för socialtjänsten och hälso- och sjukvården Samordnad individuell plan

Läs mer

Kartläggning av kommunernas uppdrag till privata vårdgivare i samband med placering av personer med psykisk funktionsnedsättning

Kartläggning av kommunernas uppdrag till privata vårdgivare i samband med placering av personer med psykisk funktionsnedsättning Kan tydliga uppdrag förbättra livsvillkoren för personer med psykisk funktionsnedsättning? JANUARI Sociala enheten informerar 2009 Kartläggning av kommunernas uppdrag till privata vårdgivare i samband

Läs mer

Äldre med sammansatta vårdbehov i grän s- snittet mellan landsting och kommun

Äldre med sammansatta vårdbehov i grän s- snittet mellan landsting och kommun ÄLDREFÖRVALTNINGEN AVDELNINGEN FÖR STRA TEGI- OCH PLANERING TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (6) 2011-04-01 Handläggare: Ulla Fredriksson Telefon: 08-508 36 216 Till Äldrenämnden den 12 april 2011 Äldre med sammansatta

Läs mer

Nämnden för Folkhälsa och sjukvård 76-87

Nämnden för Folkhälsa och sjukvård 76-87 PROTOKOLL UTDRAG Nämnden för Folkhälsa och sjukvård 76-87 Tid: 2015-09-08, kl 13:00-16:15 Plats: 80 RJL 2015/ 1135 Sal A, Regionens hus Överenskommelse mellan kommunerna i Jönköpings län om samarbete kring

Läs mer

Granskning av vård, omsorg och stöd för personer med missbruks- och beroendeproblematik

Granskning av vård, omsorg och stöd för personer med missbruks- och beroendeproblematik www.pwc.se Revisionsrapport Granskning av vård, omsorg och stöd för personer med missbruks- och beroendeproblematik Lena Brönnert Lars Näsström Grums kommun - En samgranskning av Landstinget i Värmland

Läs mer

Detta styrdokument beslutades av vård- och omsorgsnämnden

Detta styrdokument beslutades av vård- och omsorgsnämnden Riktlinjer som stöd för Handläggning enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS och enligt SOL för personer under 65 år. 1 Innehåll 1 Inledning... 3 1.1 Målgrupp... 3

Läs mer

Samordning av insatser för habilitering och rehabilitering. Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommuner i Stockholms län

Samordning av insatser för habilitering och rehabilitering. Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommuner i Stockholms län Samordning av insatser för habilitering och rehabilitering Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommuner i Stockholms län Innehållet i denna överenskommelse är framtaget av Hälso- och sjukvårdsförvaltningen,

Läs mer

Hälso- och sjukvården Samordnad vårdplanering på Gotland rutiner

Hälso- och sjukvården Samordnad vårdplanering på Gotland rutiner MANUAL 1(7) Samordnad vårdplanering på Gotland rutiner Samverkan vid in och utskrivning av patienter i slutenvård. (SOSFS 2005:27 ) 1) Signal till socialtjänsten vid inläggning. Vid inskrivning av samtliga

Läs mer

Riktlinjer för stöd till anhöriga

Riktlinjer för stöd till anhöriga Riktlinjer för stöd till anhöriga Upprättad 2014-08-28 1 Innehåll Riktlinjer för anhörigstöd/stöd till närstående... 2 Inledning... 2 De som omfattas av stöd till anhöriga... 2 Syftet med stöd till anhöriga...

Läs mer

Uppföljning - Insatser för att bli självförsörjande

Uppföljning - Insatser för att bli självförsörjande www.pwc.se Revisionsrapport Lena Brönnert Cert. kommunal revisor Uppföljning - Insatser för att bli självförsörjande Marks kommun Uppföljning - insatser för att bli självförsörjande Innehåll 1. Sammanfattning...

Läs mer

Boendestöd och case manager, slutrapport

Boendestöd och case manager, slutrapport HÄGERSTEN-LILJEHOLMENS STADSDELSFÖRVALTNING SOCIAL OMSORG TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (5) 2009-03-12 DNR 100-09-500 SDN 2009-03-19 Handläggare: Lena Ahlsén Telefon: 508 23 303 Till Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd

Läs mer

Riktlinje för Anhörigstöd Vård- och omsorgsförvaltningen

Riktlinje för Anhörigstöd Vård- och omsorgsförvaltningen Riktlinje för Anhörigstöd Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Tel 08-530 610 00 www.botkyrka.se Org.nr 212000-2882 Bankgiro 624-1061 Inledning Den 1 juli 2009 infördes en lagskärpning

Läs mer

Uppföljning. Kommunrevisionen i Linköpings kommun. Granskning av nämndernas. som riskerar att fara illa. Revisionsrapport.

Uppföljning. Kommunrevisionen i Linköpings kommun. Granskning av nämndernas. som riskerar att fara illa. Revisionsrapport. www.pwc.se Revisionsrapport Lena Brönnert Cert. kommunal revisor Uppföljning Granskning av nämndernas arbete med barn som riskerar att fara illa Kommunrevisionen i Linköpings kommun Uppföljning - samverkan

Läs mer

Anhörigstöd - en skyldighet

Anhörigstöd - en skyldighet Anhörigstöd Anhörigstöd - en skyldighet Sedan 2009 ska alla socialnämnder erbjuda stöd för att underlätta för de personer som: - vårdar en närstående som är långvarigt sjuk eller äldre - stödjer en närstående

Läs mer

Samordnad individuell plan

Samordnad individuell plan Version 2014-04-10 Samordnad individuell plan Gemensamma riktlinjer för samverkan mellan kommunerna och landstinget avseende vuxna personer från 18 år som är i behov av insatser från båda huvudmännen samtidigt

Läs mer

Analys och planering för arbetet med målgruppen personer med psykisk funktionsnedsättning i Järfälla kommun

Analys och planering för arbetet med målgruppen personer med psykisk funktionsnedsättning i Järfälla kommun Analys och planering för arbetet med målgruppen personer med psykisk funktionsnedsättning i Järfälla kommun Jenny Sjöberg Inger Brandell Oktober 2014 2014-10-28 1 (11) Innehåll SAMMANFATTNING... 2 1. BAKGRUND

Läs mer

Socialnämndens Verksamhetsplan 2014

Socialnämndens Verksamhetsplan 2014 Socialnämndens Verksamhetsplan 2014 SOCIALNÄMND Kommunfullmäktige 18 juni 2013 2014 2015 2016 Kommunbidrag, tkr 453 592 444 300 444 371 varav: serviceutökning, tkr 2 000 priskompensation, tkr 1 910 engångsanslag,

Läs mer

Överenskommelse om rutin för samordnad habilitering och rehabilitering mellan Landstinget Halland och kommunerna i Halland. enligt

Överenskommelse om rutin för samordnad habilitering och rehabilitering mellan Landstinget Halland och kommunerna i Halland. enligt Överenskommelse om rutin för samordnad habilitering och rehabilitering mellan Landstinget Halland och kommunerna i Halland enligt Socialstyrelsens föreskrift SOSFS 2008:20 Slutversion 2009-06 2 Bakgrund

Läs mer

Tillvägagångssätt vid upprättande av individuell plan

Tillvägagångssätt vid upprättande av individuell plan Individuell plan Samverkansdokument mellan landstinget och kommunerna i Jämtlands län avseende gemensam individuell planering mellan landstingets hälso- och sjukvård och kommunernas socialtjänst Skapad

Läs mer

Uppdragsavtal. - de samverkande parternas uppdrag i Pilotmodell Samordningsteam Västerås. Naturunderstödd och kognitiv metodik med existentiell grund

Uppdragsavtal. - de samverkande parternas uppdrag i Pilotmodell Samordningsteam Västerås. Naturunderstödd och kognitiv metodik med existentiell grund BILAGA 2 Uppdragsavtal - de samverkande parternas uppdrag i Pilotmodell Samordningsteam Västerås Naturunderstödd och kognitiv metodik med existentiell grund 2013-09-13 I Pilotmodell Samordningsteam Västerås

Läs mer

System för systematiskt kvalitetsarbete

System för systematiskt kvalitetsarbete Ansvarig Bengt Gustafson, Tf verksamhetschef Dokumentnamn Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Upprättad av Elisabet Olsson Gunilla Marcusson Ledningssystem enligt SOSFS 2011:9 Berörda verksamheter

Läs mer

Social dokumentation

Social dokumentation Sid. 1 (6) Programområde eller övergripande: Äldreomsorgen Framtagen av: Ingrid Fagerström Utbildnings- och kvalitetssamordnare Gäller from: 100218 Verksamhet: Beslutad av: Socialnämnden 100218 13 Reviderad:

Läs mer

Handlingsplan Vård- och stödsamordning

Handlingsplan Vård- och stödsamordning Handlingsplan Vård- och stödsamordning Baserad på överenskommelse personer med psykisk funktionsnedsättning, Landstinget i Värmland och länets kommuner 2013-09-25 1. Definition av målgrupp/er eller det

Läs mer