Samverkan kring vuxna med psykiska funktionshinder. Mora kommun

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Samverkan kring vuxna med psykiska funktionshinder. Mora kommun"

Transkript

1 Revisionsrapport Samverkan kring vuxna med psykiska funktionshinder Mora kommun Lena Brönnert

2 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande revisionell bedömning 1 2 Inledning Bakgrund och revisionskriterier Revisionsfrågan Revisionsmetod 4 3 Organisation 4 4 Iakttagelser Styrning mot samarbetet Är ansvarfördelningen mellan huvudmännen tydlig? Finns forum för samverkan i övergripande frågor? Finns en struktur för samverkan? Vård och stödsamordning Fortsatt implementering av case management enligt Integrerad psykiatri Finns eventuella hinder för samverkan? 9 Mora Kommun

3 1 Sammanfattande revisionell bedömning På uppdrag av Mora kommuns revisorer har Kommunal Sektor inom granskat om socialnämnden säkerställer att ett samarbete finns inom kommunen och med olika aktörer för att försäkra tillgång till stöd- och behandlingsinsatser för vuxna med psykiska funktionshinder. Granskningsresultatet visar att det finns en tydlig styrning i kommunen kring samverkan och att den ses som betydelsefull. Det finns en övergripande struktur för samverkan men den är dock inte känd av alla som berörs av samverkan. Det är en svaghet och måste åtgärdas. På individnivå finns rutiner för samverkan men också att ett missnöje då de inte alltid följs. Från brukarrepresentanter beskrivs en god samverkan mellan huvudmännen kommun och landsting. Är ansvarfördelningen mellan huvudmännen tydlig? Ansvarsfördelningen mellan huvudmännen tydliggörs i ett samverkansavtal på ett tillfredsställande sätt. En samsyn gällande ansvarsfördelning saknas gällande vårdinsatser och fördelning av kostnaderna. Detta bedöms som otillfredsställande och riskerar att ytterst drabba den enskilde. I granskningen konstateras också att personer med samsjuklighet (psykisk ohälsa och missbruk) inte kan få stöd för båda problemtyperna i ett helhetsperspektiv vilket inte överensstämmer med de nationella riktlinjerna för missbruksvård. Finns forum för samverkan i övergripande frågor? Granskningen visar att det inom kommunen finns samverkansforum på olika nivåer med andra samverkansorgan, organisationer och föreningar för de övergripande frågorna. Inom Folkhälsorådets uppdrag finns ansvar för att skapa forum för samverkan. Samverkansavtalet och den samverkan som följer av Vård- och stödsamordningsprojektet bedöms ytterligare tillgodose behov av forum för samverkan i övergripande frågor. Internt inom kommunen finns forum för samverkan mellan dess olika verksamheter. Finns en struktur för samverkan? Samverkansavtalet bedöms ge en struktur för samverkan genom Socialpsykiatrisk forum och en strävan att nå ett gemensamt synsätt. Nämnden har genom rutiner tydliggjort ansvar för samarbete som gäller den enskildes behov av insatser internt och externt. Detta säkerställer att vården når sitt syfte och att verksamheten bedrivs effektivt. Granskningen visar behov av säkerställa att all personal är väl insatta i de styrande dokumenten rörande samverkan. Mora kommun 1 av 11

4 Vi rekommenderar att biståndshandläggare och missbrukshandläggare engageras i Vårdoch stödsamordningsprojektets utbildning. Finns eventuella hinder för samverkan? De hinder som förts fram i intervjuerna beskriver framförallt en pressad arbetssituation framförallt inom landstinget. Den psykiatriska öppenvården bedöms utifrån intervjuerna som präglad av hög personalomsättning vilket drabbar samverkan med kommunen. Den struktur för samverkan som finns uppfattas underlätta att samverkan sker. Mora kommun 2 av 11

5 2 Inledning 2.1 Bakgrund och revisionskriterier Kommunen har det yttersta ansvaret för att de som vistas i kommunen får det stöd och den hjälp som de behöver. Detta ansvar innebär ingen inskränkning i det som åvilar andra huvudmän. Kommunen har ansvar för boende, boendestöd och arbete/sysselsättning för psykiskt funktionshindrade medan landstingets ansvar omfattar diagnostik, behandling och psykisk rehabilitering. Kommunen är huvudansvarig för att planera, initiera och samordna sociala insatser. Socialnämnden ska i sin planering av insatser samverka med andra samhällsorgan, organisationer och föreningar. Otillräcklig samordning kan leda till att det är den enskilde som får ta på sig samordnarrollen. Socialtjänstens och hälso- och sjukvårdens uppdrag och ansvar är att alltid se till helheten när det gäller människors behov av vård, stöd och rehabilitering. Samverkan ses som en viktig framgångsfaktor för den vård och de stödinsatser som påverkar personens förmåga till återhämtning och en fungerande vardag. 1 Kommunens ledning har att säkerställa att det finns rutiner som tydliggör ansvaret för samarbete som gäller den enskildes behov av insatser, såväl internt inom och mellan nämnder, som externt med myndigheter och andra aktörer 2. Om samordningen brister finns en risk för att både vården och stödet inte når sitt syfte. Ineffektivitet och slöseri med resurser, men också ett lidande för den enskilde blir följden. Kommunen ska ingå en överenskommelse med landstinget om samarbetet för personer med psykiska funktionsnedsättningar. 3 Brukarorganisationer och närstående bör fått möjligheter att lämna synpunkter på innehållet. Patienter som tidigare vårdats i sluten psykiatrisk tvångsvård eller rättspsykiatrisk vård kan vårdas i öppen psykiatrisk tvångsvård sedan den 1 september Syftet är att tillgodose vårdbehovet hos patienter som inte kan ta emot psykiatrisk vård på frivillig väg, men som inte behöver vårdas på en sjukvårdsinrättning. Detta kan ske genom beslut hos allmän förvaltningsdomstol. Vårdformen kräver nära samarbete mellan psykiatri och socialtjänst. I målgruppen finns många med ett aktivt missbruk. De insatser som främst kan bli aktuella är struktur i vardagen, sysselsättning/verksamhet, boende, boendestöd, stöd i ekonomi m m. Kommunens revisorer har i sin risk- och väsentlighetsanalys funnit skäl att genomföra granskningen. 1 Regeringens skrivelse 2008/09:185 En politik för personer med psykisk sjukdom eller psykisk funktionsnedsättning 2 SOSFS 2006:11: Ledningssystem för kvalitet i verksamheter enligt SoL, LVU, LVM och LSS 3 Socialtjänstlagen 5 kap 8a Mora kommun 3 av 11

6 2.2 Revisionsfrågan Säkerställs att ett samarbete finns inom kommunen och med olika aktörer för att försäkra tillgång till stöd- och behandlingsinsatser för vuxna med psykiska funktionshinder? Kontrollmål: Är ansvarfördelningen mellan huvudmännen tydlig? Finns forum för samverkan i övergripande frågor? Finns en struktur för samverkan? Finns eventuella hinder för samverkan? Granskningen avgränsas till det ansvar som finns hos socialnämnden enligt reglementet. 2.3 Revisionsmetod Granskningen har genomförts genom intervjuer med: Avdelningschef för IFO/LSS Chef Norra Dalarnas myndighetsservice Enhetschef boendestöd socialpsykiatri Handläggare inom kommunens socialpsykiatri Handläggare missbruksvård Personal inom stödboendet Solkatten och utförare av boendestöd Coach utvecklingscenter Personal och brukare inom RSMH 4 Representant för den psykiatriska öppenvården har skriftligen besvarat aktuella frågor. Styrande dokumentation har granskats och analyserats. Rapporten är sakgranskad i verksamheten och kvalitetssäkrad av certifierad kommunal revisor. 3 Organisation Socialnämnden ansvarar enligt reglementet för kommunens uppgifter enligt Socialtjänstlagen (SoL), hälso- och sjukvårdlagen, lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) samt lagar och författningar i övrigt inom socialnämndens område. Detta innebär omsorg om äldre- och funktionshindrade, stöd, rådgivning och övriga insatser till barn, ungdomar och vuxna samt tillstånd och tillsyn enligt Alkohollagen. Socialnämnden ansvarar även för enheten Arbete och utveckling vars syfte är att ge personer arbete och sysselsättning. Avtal med Arbetsförmedlingen och Integrationsenheten, har tecknats angående arbetsträning. Inom enheten finns Utvecklingscenter som vägleder och stöttar personer med särskilda behov till arbete och sysselsättning. En gemensam nämnd för social myndighetsutövning sammansatt av socialnämndens ordförande i Mora, Orsa och Älvdalens kommuner ansvarar för utredning och beslut enligt LSS och SoL för äldre, fysiskt och psykiskt funktionshindrad, familjerätt samt placering för 4 Riksförbundet för social och mental hälsa. Organiserar människor med egen erfarenhet av psykiskt ohälsa för att stödja varandra och verka för förbättringar i den psykiatriska vården och samhällets stöd i övrigt. Mora kommun 4 av 11

7 ensamkommande barn. 5 Handläggningen utförs av en gemensam enhet, Norra Dalarnas myndighetsservice. Socialförvaltningen är indelad i två avdelningar där äldreomsorgen ansvarar för hemtjänst, korttidsvård, särskilda boenden, färdtjänst, anhörigstöd och verksamhetens hälso- och sjukvård. Individ- och familjeomsorgen och handikappomsorgen ansvarar för gruppbostäder, korttidsboende, personlig assistans, daglig verksamhet sysselsättning, boendestöd, stöd, rådgivning och övriga insatser till barn, ungdomar och vuxna samt för tillstånd och tillsyn enligt Alkohollagen. Inom kommunen finns två stödboenden för 10 respektive 9 boenden. Insatsen ges till personer som har behov av ett mera omfattande stöd med närhet till personal. Personalen ansvarar även för boendestöd, om 25 respektive 18 ärenden, vilket är ett individuellt anpassat stöd i den egna bostaden. Detta kan innebära stöd att sköta bostaden, göra inköp, uträtta ärenden och bryta ensamhet m m. Efterfrågan på denna insats beskrivs som stor. 4 Iakttagelser 4.1 Styrning mot samarbetet Enligt kommunplan ses samverkan som ett sätt att effektivsera verksamheten och ta vara på medarbetarnas kompetens. I det folkhälsopolitiska 7 programmet fastlås att samarbete krävs mellan kommunala verksamheter, hälso- och sjukvård, myndigheter, organisationer, näringsliv och medborgare för att skapa en god hälsa. Programmet ska ge stöd och vägledning för en ökad samverkan. I det handikappolitiska programmet 8 sägs att kommunen ska samarbeta med arbetsförmedlingen för att underlätta anställning av personer med någon form av funktionshinder. På många håll i landet finns regionala samverkansöverenskommelser mellan landsting och kommuner som beskriver huvudmännens ansvarsområden och samverkansformer. 9 I Mora finns ett regionalt samverkansavtal upprättat i november 2011 mellan landstinget Dalarna och kommunerna Leksand, Malung, Mora, Orsa, Rättvik, Vansbro och Älvdalen. Bedömning Granskningen visar att det övergripande finns en styrning från kommunstyrelsen som tydliggöra att en samverkan ska ske. 5 Reglemente för sociala myndighetsnämnden i Mora. Fastställd av Kommunfullmäktige Kommunplan 2012 med utblick Reviderad KF Mora folkhälsoråd: Ett gott liv i Mora. Folkhälsoprogram Antaget i Mora Kommunstyrelse , Mora Kommunfullmäktige och Hälso-och sjukvårdsnämnden i norra och västra Dalarna Handikappolitiskt program för Mora kommun Antaget av Kommunfullmäktige Regeringens skrivelse 2008/09:185 En politik för personer med psykisk sjukdom eller psykiskt funktionsnedsättning. Mora kommun 5 av 11

8 4.2 Är ansvarfördelningen mellan huvudmännen tydlig? Samverkansavtalet mellan landstinget och sju kommuner i Dalarna rör samverkan kring personer över 18 år med psykiskt funktionsnedsättning/psykisk sjukdom som bor i eget boende och som är i behov av stöd/insatser från huvudmännen. Det reglerar ansvar mellan landstingets primärvård, vuxenpsykiatri, barn- och ungdomspsykiatri och kommunen vad gäller bedömning och insatser. Vid intervjuerna framkommer att ansvarsgränsen mellan kommunen och landstinget uppfattas som tydlig. Personalen uppger dock att en samsyn saknas mellan huvudmännen gällande brukare som från kommunens sida bedöms vara i behov av slutenvård/placering. Många har ofta flera diagnoser och insatser behövs från båda huvudmännen. Svårigheter uppstår ofta kring ansvar för kostnader. Ibland leder detta till att kommunen övertar landstinget ansvar, enligt intervjuerna. Personer med behov av missbruksvård handläggs inte inom socialtpsykiatrin enligt enhetschefen. De hänvisas till missbrukshandläggare även i de fall en psykisk ohälsa också finns. Handläggaren beskriver dock en samverkan. I Riktlinjer för boendestöd till vuxna personer med funktionsnedsättning 10 nämns inte samverkan. Dock anges vilken enhet som kan ge det stöd som inte kan fås genom boendestödet (hemtjänst, missbruksvård). Det framgår också att behandling såsom samtalsterapi, korttidsterapi inte ingår i boendestödets uppgifter. Bedömning Ansvarsfördelningen mellan huvudmännen tydliggörs i ett samverkansantal på ett tillfredsställande sätt. Granskningen visar dock att en samsyn saknas vid vissa behov av vård och vad gäller kostnader för vård. Detta riskerar att ytterst drabba den enskilde, vilket inte kan bedömas som tillfredsställande. Vi vill påtala vikten av att personer med samsjuklighet (psykisk ohälsa och missbruk) enligt de nationella riktlinjerna för missbruksvård 11 ska kunna få stöd för båda problemtyperna samtidigt och i samverkan. 4.3 Finns forum för samverkan i övergripande frågor? Folkhälsorådet är styrgrupp för det lokala folkhälsoarbetet. Rådets uppdrag är att verka mot de folkhälsomål som riksdagen fastställt. Detta innebär bland annat att skapa mötesplatser, bevaka ett folkhälsoperspektiv i olika frågor och följa upp beslut samt att agera som kunskapsbank. Enligt årsredovisning 2011 är detta ett forum för samverkan och ömsesidig information. Under året riktades fokus bland annat mot barns och ungas psykiska hälsa. 10 SN : Gemensamma riktlinjer för Mora, Orsa och Älvdalen. Riktlinjer för boendestöd till vuxna personer med funktionsnedsättning. Bistånd enligt Socialtjänstlagen 4 kap 1. Dnr 2011/ Socialstyrelsen (2007): Nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevård. Vägledning för socialtjänstens och hälso- och sjukvårdens verksamhet för personer med missbruks- och beroendeproblem. En viktig slutsats i riktlinjerna när det gäller all behandling för personer med dubbeldiagnos(psykiskt ohälsa och missbruk) är att man bör samordna behandlingen. Goda erfarenheter finns från sådana team eller enheter, där behandling av båda tillstånden ges samtidigt som sociala insatser aktualiseras. Mora kommun 6 av 11

9 Deltagare i rådet är politiska företrädare från kommun och landsting, folkhälsoplanerare och samhällsplanerare. Enligt samverkansavtalet finns en styrgrupp av chefer från landsting och kommuner med syfte att svara för övergripande, strategiska och övriga gemensamma frågor som berör samverkan. Det politiska organ där samverkan enligt avtal mellan kommun och landsting skall ske är Mora Folkhälsoråd. Det kommunala handikapprådet, som är organisatoriskt kopplat till kommunstyrelsen, är ett organ för överläggningar, samråd och informationsöverföring mellan företrädare för handikapporganisationerna och kommunens nämnder, styrelser och bolag. Rådet får del i information för att kunna ha möjlighet att påverka beslut som rör handikappade. Vid intervjuerna har framkommit att den samverkan som följt av den gemensamma Vårdoch stödsamordningsprojektet (se vidare 4.4.1) medfört träffar mellan respektive personalgrupper dit frågor förs kring samverkan och ansvar (socialpsykiatriskt forum). Denna träffas vid ett tillfälle i månaden. Vid intervjuerna framkommer att det internt inom kommunen finns en samverkansgrupp för att tydliggöra gränsdragning mellan olika interna verksamheter, exempelvis vad som ska handläggas som hemtjänst och vad som är socialpsykiatri. En strävan är att brukaren ska ha så få handläggare som möjligt. Bedömning Granskningen visar att det inom kommunen finns samverkansforum på olika nivåer med andra samverkansorgan, organisationer och föreningar för de övergripande frågorna. Inom Folkhälsorådets uppdrag finns ansvar för att skapa forum för samverkan. Samverkansavtalet och den samverkan som följer av Vård- och stödsamordningsprojektet bedöms ytterligare tillgodose behov av forum för samverkan i övergripande frågor. Internt inom kommunen finns forum för samverkan mellan dess olika verksamheter. 4.4 Finns en struktur för samverkan? Enligt samverkansavtalet har styrgrupp skapats vilken har en uppgift är att svara för frågor som inte kan lösas på medarbetarnivå samt att upprätta gemensamma riktlinjer och rutiner, inventera målgruppens storlek, utforma lokala överenskommelser för samverkan kring personer i bostad med särskild service samt verka för gemensamma utbildningsinsatser. Under intervjuerna har inte framkommit att denna utnyttjas för att lösa frågor på operativ nivå. Beslut har enligt intervjuerna fattats 12 enligt ett förslag från Region Dalarna om en rutin för upprättande av samordnad individuell plan. Rutinen berör vem som kallar till planering kring den enskilde, samtycke till att samverkan sker, ansvar, aktuella insatser hos respektive huvudman, mål med insatserna och uppföljning. Landstinget personal uppfattar att rutinen skapar en trygghet för patienten och bidrar till delaktighet i vården. Rutinen följs i stort och fungerar väl, enligt intervju med kommunens handläggare och landstingets personal. Rutinen tillämpas även vid behov av samordning i samband beslut om öppen psykiatrisk 12 Trots efterfrågan och påstötningar har detta beslut inte kunnat presenteras för utredaren. Mora kommun 7 av 11

10 tvångsvård. Intervjuerna med kommunens personal påvisar dock att denna ibland inte tillämpas av tidsbrist. I rutiner för insatser 13 enligt SoL berörs samverkan något. Här framgår att anmälan om behov av vårdplanering tas emot från sjukhuset elektroniskt, att biståndshandläggaren ska samråda med berörda parter såväl internt som externt samt anhöriga/närstående och att medgivande ska inhämtas. Det är oklart om dessa rutiner tillämpas vid planering för patienter i öppen psykiatrisk tvångsvård som är i behov av kommunens insatser, då motstridiga uppgifter framkommit vid intervjuerna. Vid Socialpsykiatriskt forum träffas representanter från den psykiatriska öppenvården och vårdcentralen inom landstinget, biståndshandläggare och missbrukshandläggare, representant för boendet, sjuksköterska, coach från Arbete och utveckling och arbetsterapeut. Träffarna sker en gång per månad. Här diskuteras frågor som rör medicinska- och andra utredningsfrågor, behov av insatser i form av behandlingshemsvistelse, sysselsättning, boende m m. Enligt enhetschefen för öppenvårdpsykiatrin blir resultatet att varje instans kan arbeta aktivt med det som är var och ens uppdrag vilket leder till att patienten får adekvata insatser samt vård och behandling. Strukturen och värdet av dessa träffar bekräftas vid samtliga intervjuer. Vid intervjuerna uppges att personal och enhetschef inom Norra Dalarnas myndighetsservice inte deltar i någon form av samverkansforum. Enhetschefen känner inte heller till om det finns överenskommelser eller andra reglerande dokument gällande samverkan men att samverkan kring brukarna sker med Utvecklingscenter och Försäkringskassan. Hon uppger dock att vårdplaner ibland upprättas gemensamt mellan landsting och kommun. För boendet finns en utsedd kontaktperson inom den psykiatriska öppenvården. Boendepersonalen finns ofta med vid de boendes kontakter med psykiatrin. De uppfattar personal inom den psykiatriska öppenvården uppskattar detta. En sköterska från psykiatriska öppenvården besöker stödboendet en gång per vecka för medicinutlämning. Denna kontakt ger också möjlighet till viss diskussion. En önskan finns om ett större utrymma för denna kontakt Vård och stödsamordning Fortsatt implementering av case management enligt Integrerad psykiatri Sedan 2007 pågår projektet Vård och stödsamordning Fortsatt implementering av case management enligt Integrerad psykiatri (vård- och stödsamordningsprojektet) som engagerar psykiatrin i Dalarna, Dalarnas kommuner och Dalarnas nätverk (brukar- och anhörigorganisationer). Syftet har varit att skapa en gemensam kunskapsgrund och samverkan mellan ingående verksamheter för att kunna erbjuda personer med psykiskt sjukdom eller psykiskt funktionsnedsättning som har komplexa vård- och stödbehov, möjligheter att få en samordning av sina insatser. Målet är att arbetssättet utgår från evidensbaserade praktik och att de samordnade insatserna ges utifrån ett formaliserat arbetssätt och i samverkan med anhöriga och berörda parter. Även Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan ingår i delar av arbetet. 13 Norra Dalarnas myndighetsservice: Rutiner för insatser enligt SoL i Norra Dalarna Mora kommun 8 av 11

11 Inom Vård- och stödsamordningsprojektet har omvårdnadspersonal (inom såväl kommun 14 som landsting som möter gruppen och även brukare) utbildats enligt Integrerad psykiatri 15. Totalt har 211 medarbetar utbildats om totalt 7.5 högskolepoäng för att skapa en gemensam kunskapsgrund gällande färdighetsträning, sjukdomshantering och familjestödsarbete. Den berör också vikten av samverkan med brukaren och dennes nätverka för att främja återhämtning och minska behov av vård och stöd. 36 av dessa har utbildats till vård- och stödsamordnare för att sprida arbetsmetoden på respektive arbetsplatser. Inom kommunens har totalt tio personer gått denna utbildning. Vid intervjuerna framkommer att i Mora har personal från vårdcentralen och den psykiatriska öppenvården, personal inom boendestöd och stödboende, sjuksköterska, arbetsterapeut deltagit. Enligt intervjuerna har inte biståndshandläggare eller missbrukshandläggare genomgått denna utbildning. Projektet har medfört en god personkännedom vilket är en god förutsättning för samverkan. Enligt intervjuerna har detta bidragit också till tydliga ansvarsgränser. Enligt intervjuerna har detta lett till ett ökat samarbete, ökad förståelse för varandras uppdrag och ett tydligare gemensamt arbetssätt. Bedömning Nämnden har genom rutiner tydliggjort ansvar för samarbete som gäller den enskildes behov av insatser internt och externt. Detta säkerställer att vården når sitt syfte och att verksamheten bedrivs effektivt. Den styrgrupp som ska finnas enligt samverkansavtalet bedöms som betydelsefull för ansvaret kring samverkansstrukturen. Inga exempel har framkommit vad detta i realiteten lett till, varför dess värde inte kan bedömas. Strukturen för socialpsykiatriskt forum tillgodoser behov av forum för att uppnå en konkret samverkan för såväl individärenden som övergripande frågor, vilket är tillfredsställande. Granskningen visar behov av säkerställa att all personal är väl insatta i de styrande dokumenten och strukturen rörande samverkan. Vi bedömer att Vård- och stödsamordningsprojektet är ett värdefullt initiativ för att säkerställa en bra samverkan och rekommenderar att biståndshandläggare och missbrukshandläggare är delaktiga i utbildningen. 4.5 Finns eventuella hinder för samverkan? Vid intervjuer på ledningsnivå inom kommunen framkommer att landstingets personal inte närvarar vid samverkansmöten och att tillgängligheten uppfatta som dålig. De uppfattar brukare som inte själva klarar att hålla en kontakt med behandlare inom vården tappas bort. Kommunens personal beskriver en hög personalomsättning inom den psykiatriska öppenvården, vilket lett till att det inte gått att hålla samverkansvinsterna och att målen om samverkan inte uppnås. Det framkommer också att en hög arbetsbelastning kan leda till 14 I kommunen har såväl handläggare inom socialpsykiatri som missbruk och personal inom utförarverksamheter deltagit. 15 En metod för att arbeta med de som har svåra och kroniska psykiatriska sjukdomar. Arbetssättet har vetenskapligt stöd och är manualbaserat. Programmet kan pågå i många år och bidrar till att det lättare att leva med sjukdomen, både för patienter och anhöriga, samt leder till bättre livskvalitet och många gånger färre återinsjuknanden och inläggningar Mora kommun 9 av 11

12 en bristande samverkan då den uppfattas kräva mera resurser även av kommunens personal. Oklarheter beskrivs i ärenden som rör kostnadsfördelning mellan landsting och kommunen. Dessa är ofta ärenden där både en missbruksproblematik och psykiska funktionshinder finns. Förutom detta beskrivs en brist på samsyn rörande behov av inläggning, avgiftning eller en tids behandling på behandlingshem. Enheten Arbete och utveckling eftersträvar att stötta enskilda till sysselsättning. Detta innebär en samverkan med Arbetsförmedling, biståndsbedömare inom socialpsykiatrin, missbrukshandläggare och personal inom boendestöd och stödboendet. Även vid denna intervju bekräftas en avsaknad av tillgänglighet till den psykiatriska vården, såväl för kommunens personal som för brukaren. Detta kan innebära, att kontakterna ibland övertas av kommunen. Från landstinget sida uppger man att inge hinder för samverkan finns om samverkansavtal och de individuella vårdplanerna nyttjas. RSMH har en representant i Handikapprådet. Vid kontakt med brukare och personal inom föreningen framkommer att man gärna ser att den kommunala personalen i högre utsträckning skulle kunna samverkan med föreningen för information och erfarenhetsutbyte. De medverkande brukarna berättar att de är nöjda med kontakten hos såväl landsting som kommunen. De har flera exempel där båda huvudmännen eftersträvat samverkan och också varit behjälpliga med kontakterna med övriga vårdgivare. Bedömning De hinder för samverkan som framförts rör personalsituationen i form av stor rörlighet eller hög arbetsbelastning, framförallt inom den psykiatriska öppenvården. Exempel har också getts över att samverkan uppfattas som resurskrävande, varför bristande resurser blir ett hinder i samverkan. Erfarenheter nationellt visar dock att en fungerande samverkan leder till en ökad effektivitet. Granskningen visar behov av att ytterligare förtydliga kommunens respektive landstingets ansvar vid framförallt kostnadsfördelning, vilket bör kunna bearbetas i styrgruppen enligt samverkansavtalet. Mora kommun 10 av 11

13 Lena Brönnert, projektledare Hans Gåsste, uppdragsledare Mora kommun 11 av 11

Samverkansöverenskommelse mellan Landstinget i Kalmar län och Kalmar kommun kring personer med psykisk funktionsnedsättning 2012-2014

Samverkansöverenskommelse mellan Landstinget i Kalmar län och Kalmar kommun kring personer med psykisk funktionsnedsättning 2012-2014 Handläggare Datum Ärendebeteckning Ingela Möller 2012-09-05 Avtal 0480 450885 Samverkansöverenskommelse mellan Landstinget i Kalmar län och Kalmar kommun kring personer med psykisk funktionsnedsättning

Läs mer

Stockholms stads program för stöd till anhöriga 2012-2016

Stockholms stads program för stöd till anhöriga 2012-2016 Stockholms stads program för stöd till anhöriga 2012-2016 KF, februari 2013 Dnr 325-1035/2012 www.stockholm.se Stockholms stads program för stöd till anhöriga 2012-2016 Februari 2013 Stockholms stads program

Läs mer

Program. för vård och omsorg

Program. för vård och omsorg STYRDOKUMENT 1(5) Program för vård och omsorg Område 2Hälsa och Omsorg Fastställd KF 2013-02-25 10 Program Program för Vård och Omsorg Plan Riktlinje Tjänsteföreskrift Giltighetstid Reviderad Diarienummer

Läs mer

Äldre personer med missbruk

Äldre personer med missbruk Äldre personer med missbruk Rutiner för samverkan Ledningsgruppen för social-och fritidsförvaltningen 2014-09-22 Ledningsgruppen för omsorgsförvaltningen 2014-04-10 Innehåll 1 Uppdraget 5 1.1 Mål med

Läs mer

LOKAL HANDLINGSPLAN För missbruk och beroendefrågor mellan Stenungsunds kommun, primärvården och psykiatrin

LOKAL HANDLINGSPLAN För missbruk och beroendefrågor mellan Stenungsunds kommun, primärvården och psykiatrin LOKAL HANDLINGSPLAN För missbruk och beroendefrågor mellan Stenungsunds kommun, primärvården och psykiatrin Antagen av Simbas ledninggrupp maj 2009, reviderad 2011 Lokal handlingsplan för missbruks- och

Läs mer

LÄNSÖVERGRIPANDE ÖVERENSKOMMELSE OM ANSVARSFÖRDELNING NÄR KOMMUNEN BESLUTAR OM PLACERING PÅ HEM FÖR VÅRD ELLER BOENDE (HVB)

LÄNSÖVERGRIPANDE ÖVERENSKOMMELSE OM ANSVARSFÖRDELNING NÄR KOMMUNEN BESLUTAR OM PLACERING PÅ HEM FÖR VÅRD ELLER BOENDE (HVB) LÄNSÖVERGRIPANDE ÖVERENSKOMMELSE OM ANSVARSFÖRDELNING NÄR KOMMUNEN BESLUTAR OM PLACERING PÅ HEM FÖR VÅRD ELLER BOENDE (HVB) Dokumenttyp: Samverkansöverenskommelse Utfärdande: Landstinget och kommunerna

Läs mer

SIKTA- Skånes missbruks- och beroendevård i utveckling Projektledare: Anna von Reis Peter Hagberg

SIKTA- Skånes missbruks- och beroendevård i utveckling Projektledare: Anna von Reis Peter Hagberg Alla dessa planerbegreppsförklaring SIKTA- Skånes missbruks- och Projektledare: Anna von Reis Peter Hagberg Vård och omsorgsplaner Vård och omsorgsplanering Kan resultera i Vård och omsorgsplan Dokumenteras

Läs mer

Granskning av vård, omsorg och stöd för personer med missbruks- och beroendeproblematik

Granskning av vård, omsorg och stöd för personer med missbruks- och beroendeproblematik www.pwc.se Revisionsrapport Granskning av vård, omsorg och stöd för personer med missbruks- och beroendeproblematik Lena Brönnert Lars Näsström Hammarö kommun - En samgranskning av Landstinget i Värmland

Läs mer

Genomförandeplan med gemensamma riktlinjer för kommun och landsting angående missbruks-och beroendevården i Haparanda 2009

Genomförandeplan med gemensamma riktlinjer för kommun och landsting angående missbruks-och beroendevården i Haparanda 2009 Genomförandeplan med gemensamma riktlinjer för kommun och landsting angående missbruks-och beroendevården i Haparanda 2009 Sammanfattning Detta bygger på av socialstyrelsen 2007 utfärdade nationella riktlinjerna

Läs mer

Lagstiftning kring samverkan

Lagstiftning kring samverkan 1(5) Lagstiftning kring samverkan För att samverkan som är nödvändig för många barn och unga ska komma till stånd finns det bestämmelser om det i den lagstiftning som gäller för de olika verksamheterna

Läs mer

Lokal överenskommelse om samarbete inom området psykisk ohälsa mellan Piteå kommun och Piteå närsjukvårdsområde 2015 2017

Lokal överenskommelse om samarbete inom området psykisk ohälsa mellan Piteå kommun och Piteå närsjukvårdsområde 2015 2017 Lokal överenskommelse om samarbete inom området psykisk ohälsa mellan Piteå kommun och Piteå närsjukvårdsområde 2015 2017 Norrbottens läns landsting och Norrbottens 14 kommuner har sedan 2013/2014 gemensamma

Läs mer

Riktlinje för ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete

Riktlinje för ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Riktlinje för ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnden Riktlinje för ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete xx Fastställd Socialnämnden 2014-05-07 Reviderad - Produktion Socialförvaltningen

Läs mer

Handlingsplan Gemensamt ansvar för vård, behandling och resultat vid placering utanför det egna hemmet

Handlingsplan Gemensamt ansvar för vård, behandling och resultat vid placering utanför det egna hemmet Handlingsplan Gemensamt ansvar för vård, behandling och resultat vid placering utanför det egna hemmet 1. Definition av målgrupp/er eller det område handlingsplanen avser Målgruppen för handlingsplanen

Läs mer

Meddelandeblad. Socialstyrelsens föreskrifter om bedömningen av egenvård

Meddelandeblad. Socialstyrelsens föreskrifter om bedömningen av egenvård Meddelandeblad Berörda: nämnder med ansvar för äldre- och handikappomsorg enl. SoL och LSS, landsting och kommuner (sjukvårdshuvudmän), enskilda vårdgivare, enskilda verksamheter enl. SoL och LSS, samverkansnämnder,

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (7)

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (7) FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (7) Q. 6 VERKSAMHETSPLAN FÖR SOCIALFÖRVALTNINGEN 2015 Inledning Socialnämndens nämndplan för 2015 utgör tillsammans med den av kommunfullmäktige fastställda budgeten, det grundläggande

Läs mer

Dnr SN13/25 RIKTLINJER. Riktlinjer för handläggning inom missbruks- och beroendevården. Antagen av socialnämnden 2013-11-07

Dnr SN13/25 RIKTLINJER. Riktlinjer för handläggning inom missbruks- och beroendevården. Antagen av socialnämnden 2013-11-07 Dnr SN13/25 RIKTLINJER för handläggning inom missbruks- och beroendevården socialnämnden 2013-11-07 Dnr SN13/25 2/6 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Mål och inriktning... 3 3 Utredning och handläggning...

Läs mer

Handlingsplan Vård- och stödsamordning

Handlingsplan Vård- och stödsamordning Handlingsplan Vård- och stödsamordning Baserad på överenskommelse personer med psykisk funktionsnedsättning, Landstinget i Värmland och länets kommuner 2013-09-25 1. Definition av målgrupp/er eller det

Läs mer

Kvalitet inom äldreomsorgen

Kvalitet inom äldreomsorgen Revisionsrapport* Kvalitet inom äldreomsorgen Mora kommun Februari 2009 Inger Kullberg Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning och bakgrund...4 2.1 Revisionsfråga...5 2.2 Revisionsmetod...5

Läs mer

Överenskommelse om samverkan kring barn i behov av särskilt stöd mellan Danderyds kommun och Stockholms läns landsting

Överenskommelse om samverkan kring barn i behov av särskilt stöd mellan Danderyds kommun och Stockholms läns landsting Överenskommelse om samverkan kring barn i behov av särskilt stöd mellan Danderyds kommun och Stockholms läns landsting Inledning KSL, kommunerna och Stockholms läns landsting har tillsammans arbetat fram

Läs mer

Gränsdragning av Sjukvård och Egenvård samt Biståndsbeslut och samordning av det praktiska stödet till den enskilde

Gränsdragning av Sjukvård och Egenvård samt Biståndsbeslut och samordning av det praktiska stödet till den enskilde Riktlinje med rutiner Utgåva nr 1 sida 1 av 5 Dokumentets namn Gränsdragning av Sjukvård och Egenvård samt Biståndsbeslut och samordning av det praktiska stödet till den enskilde Utfärdare/handläggare

Läs mer

2012-03-18. Inledning

2012-03-18. Inledning Inledning Dokumentet bygger på de nationella riktlinjerna (Socialstyrelsen, 2007) och förtydligar hur socialtjänsten och hälso- och sjukvården i Piteå älvdal kan samarbeta och avgränsa sitt arbete kring

Läs mer

Anhörigstöd - en skyldighet

Anhörigstöd - en skyldighet Anhörigstöd Anhörigstöd - en skyldighet Sedan 2009 ska alla socialnämnder erbjuda stöd för att underlätta för de personer som: - vårdar en närstående som är långvarigt sjuk eller äldre - stödjer en närstående

Läs mer

Ledningssystem för kvalitet enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12

Ledningssystem för kvalitet enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12 1(9) enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12 Inledning Socialstyrelsen har angett föreskrifter och allmänna råd för hur kommunerna ska inrätta ledningssystem för kvalitet i verksamheter enligt SoL, LVU,

Läs mer

REVISIONSRAPPORT. Granskning av LSS. Kvalitetssäkring av genomförandeplaner. Emmaboda kommun. 9 oktober 2012

REVISIONSRAPPORT. Granskning av LSS. Kvalitetssäkring av genomförandeplaner. Emmaboda kommun. 9 oktober 2012 REVISIONSRAPPORT Granskning av LSS Kvalitetssäkring av genomförandeplaner Emmaboda kommun 9 oktober 2012 Jard Larsson, certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Inledning 1 1.1 Uppdrag, revisionsfråga

Läs mer

Vård och omsorg. Äldreomsorg, handikappomsorg, hälso- och sjukvård

Vård och omsorg. Äldreomsorg, handikappomsorg, hälso- och sjukvård e c i v r e S i t n a r a g Vård och omsorg Äldreomsorg, handikappomsorg, hälso- och sjukvård Servicegaranti Vård och omsorg Äldreomsorg Du som har kontakt med oss skall möta en kunnig och vänlig personal,

Läs mer

Riktlinjer för stöd till anhöriga

Riktlinjer för stöd till anhöriga Riktlinjer för stöd till anhöriga Upprättad 2014-08-28 1 Innehåll Riktlinjer för anhörigstöd/stöd till närstående... 2 Inledning... 2 De som omfattas av stöd till anhöriga... 2 Syftet med stöd till anhöriga...

Läs mer

Policys. Vård och omsorg

Policys. Vård och omsorg LEDNINGSSYSTEM FÖR KVALITET Policys Vård och omsorg 2010/2011 Antagen av vård- och omsorgsnämnden 2010-08-26 ( 65) Reviderad av vård- och omsorgsnämnden 2013-12-19 (Policy för insatser och vårdåtgärder)

Läs mer

Uppföljning av granskning av missbruksvården

Uppföljning av granskning av missbruksvården Revisionsrapport Uppföljning av granskning av missbruksvården Carl-Gustaf Folkeson, Fredrik Anderberg, Innehåll 1. Inledning... 1 1.1. Bakgrund och syfte... 1 1.2. Revisionsmetod... 1 2. Granskningsresultat...

Läs mer

Samverkan psykiatri och socialtjänst Lagstiftning mm. Robert Larsson Agneta Widerståhl 2015-01-15

Samverkan psykiatri och socialtjänst Lagstiftning mm. Robert Larsson Agneta Widerståhl 2015-01-15 Samverkan psykiatri och socialtjänst Lagstiftning mm. Robert Larsson Agneta Widerståhl 2015-01-15 Dagordning Styrande lagstiftning för socialtjänsten och hälso- och sjukvården Samordnad individuell plan

Läs mer

RIKTLINJER HANDLÄGGNING OCH DOKUMENTATION. funktionshinder LSS och SoL 2007-06

RIKTLINJER HANDLÄGGNING OCH DOKUMENTATION. funktionshinder LSS och SoL 2007-06 RIKTLINJER HANDLÄGGNING OCH DOKUMENTATION funktionshinder LSS och SoL 2007-06 Följande principer ligger till grund för alla insatser för funktionshindrade som erbjuds inom LSS och SoL: delaktighet genom

Läs mer

Riktlinje gällande egenvård. Utfärdare/handläggare Anne Hallbäck, MAS Margareta Oswald, MAR

Riktlinje gällande egenvård. Utfärdare/handläggare Anne Hallbäck, MAS Margareta Oswald, MAR Dokumentets namn Riktlinje gällande egenvård, bedömning, planering och samverkan Riktlinje gällande egenvård Utfärdare/handläggare Anne Hallbäck, MAS Margareta Oswald, MAR Utgåva nr 2 Datum 090924 sida

Läs mer

Riktlinjer för social dokumentation

Riktlinjer för social dokumentation Riktlinjer för social dokumentation Februari 2011 1 Juni 2011 Inledning Omvårdnadsförvaltningens Riktlinjer för social dokumentation reglerar hur genomförandet av beviljade insatser till äldre personer

Läs mer

Samverkan kring uppsökande verksamhet och nödvändig tandvård

Samverkan kring uppsökande verksamhet och nödvändig tandvård Revisionsrapport Samverkan kring uppsökande verksamhet och nödvändig tandvård Landstinget i Östergötland Linköpings kommun Datum 2010-04-07 Eva Ogensjö, certifierad kommunal revisor Karin Jäderbrink, certifierad

Läs mer

Revisionsrapport. Missbruksvård. Kinda kommun. Lena Brönnert. November 2011

Revisionsrapport. Missbruksvård. Kinda kommun. Lena Brönnert. November 2011 Revisionsrapport Missbruksvård Kinda kommun Lena Brönnert Innehållsförteckning 1 Sammanfattning och revisionell bedömning 1 2 Bakgrund 2 3 Uppdrag, revisonsfråga och revisionsmetod 3 3.1 Revisionsfråga

Läs mer

Riktlinjer och rutin för hälso- och sjukvård, socialtjänst och LSS om Egenvård

Riktlinjer och rutin för hälso- och sjukvård, socialtjänst och LSS om Egenvård BURLÖVS KOMMUN Socialförvaltningen 2014-11-19 Beslutad av 1(6) Ninette Hansson MAS Gunilla Ahlstrand Enhetschef IFO Riktlinjer och rutin för hälso- och sjukvård, socialtjänst och LSS om Egenvård Denna

Läs mer

Vad får vi för pengarna? Omsorgsnämnd Äldrenämnd

Vad får vi för pengarna? Omsorgsnämnd Äldrenämnd Vad får vi för pengarna? Omsorgsnämnd Äldrenämnd Omsorgsnämnd Förebyggande insatser samt insatser till personer med psykosocial problemtik samt psykisk eller fysisk funktionsnedsättning. Ungefär 7 500

Läs mer

Våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld. Nationell tillsyn 2012-2013. Hur ser det ut?

Våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld. Nationell tillsyn 2012-2013. Hur ser det ut? Våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld Nationell tillsyn 2012-2013 - kommunernas, hälso- och sjukvårdens och kvinnojourernas arbete - Hur ser det ut? Ingrid Andersson Inspektionen för vård och

Läs mer

Social dokumentation

Social dokumentation Sid. 1 (6) Programområde eller övergripande: Äldreomsorgen Framtagen av: Ingrid Fagerström Utbildnings- och kvalitetssamordnare Gäller from: 100218 Verksamhet: Beslutad av: Socialnämnden 100218 13 Reviderad:

Läs mer

Rutiner för dokumentation enligt Socialtjänstlagen (SoL) och Lagen med särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)

Rutiner för dokumentation enligt Socialtjänstlagen (SoL) och Lagen med särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) 2011-10-28 Rutiner för dokumentation enligt Socialtjänstlagen (SoL) och Lagen med särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Rutiner för dokumentation enligt SoL och LSS Dnr KS 2011-377

Läs mer

Patientens rätt till fast vårdkontakt verksamhetschefens ansvar för patientens trygghet, kontinuitet och samordning

Patientens rätt till fast vårdkontakt verksamhetschefens ansvar för patientens trygghet, kontinuitet och samordning Meddelandeblad Mottagare: Kommuner: nämnder med ansvar för verksamheter inom hälso- och sjukvård, socialtjänst och LSS, Landsting: nämnder med ansvar för verksamheter inom hälso- och sjukvård, tandvård

Läs mer

Tjänsteutlåtande 2010-08-17. DANDERYDS KOMMUN Socialkontoret Handläggare: Millie Lindroth. Svar på motion angående värdighetsgaranti i äldreomsorgen

Tjänsteutlåtande 2010-08-17. DANDERYDS KOMMUN Socialkontoret Handläggare: Millie Lindroth. Svar på motion angående värdighetsgaranti i äldreomsorgen DANDERYDS KOMMUN Socialkontoret Handläggare: Millie Lindroth Tjänsteutlåtande 2010-08-17 1(5) Socialnämnden 2010-08-23 SN 2010/0068 Svar på motion angående värdighetsgaranti i äldreomsorgen Förslag till

Läs mer

Överenskommelse om rutin för samordnad habilitering och rehabilitering mellan Landstinget Halland och kommunerna i Halland. enligt

Överenskommelse om rutin för samordnad habilitering och rehabilitering mellan Landstinget Halland och kommunerna i Halland. enligt Överenskommelse om rutin för samordnad habilitering och rehabilitering mellan Landstinget Halland och kommunerna i Halland enligt Socialstyrelsens föreskrift SOSFS 2008:20 Slutversion 2009-06 2 Bakgrund

Läs mer

2013-04-02. Hemsjukvård 2015. delprojekt beslut om hur en individ blir hemsjukvårdspatient. Gunnel Rohlin. Ann Johansson HEMSJUKVÅRD 2015 1

2013-04-02. Hemsjukvård 2015. delprojekt beslut om hur en individ blir hemsjukvårdspatient. Gunnel Rohlin. Ann Johansson HEMSJUKVÅRD 2015 1 2013-04-02 Hemsjukvård 2015 delprojekt beslut om hur en individ blir hemsjukvårdspatient Gunnel Rohlin Ann Johansson HEMSJUKVÅRD 2015 1 HEMSJUKVÅRD 2015 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING BESLUT OM HEMSJUKVÅRD...

Läs mer

Lokal överenskommelse för barn i behov av särskilt stöd mellan Stockholms Läns Landsting och Värmdö kommun

Lokal överenskommelse för barn i behov av särskilt stöd mellan Stockholms Läns Landsting och Värmdö kommun Lokal överenskommelse för barn i behov av särskilt stöd mellan Stockholms Läns Landsting och Värmdö kommun Bakgrund och syfte Kommunerna i Stockholm län och Stockholms Läns Landsting har nedtecknat ett

Läs mer

LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, är en rättighetslag. De som tillhör någon av lagens tre personkretsar kan få rätt till

Läs mer

Socialstyrelsens tillsyn av missbruksvården och öppna jämförelser visar att uppföljning

Socialstyrelsens tillsyn av missbruksvården och öppna jämförelser visar att uppföljning Stöd till chefer vid implementering av lokal uppföljning inom missbruksoch beroendevården Socialstyrelsens tillsyn av missbruksvården och öppna jämförelser visar att uppföljning av verksamheternas resultat

Läs mer

Guide för personer med psykiska funktionshinder

Guide för personer med psykiska funktionshinder Guide för personer med psykiska funktionshinder Information och vägledning till Dig som bor i Orsa kommun. Informationsansvarig: Åsa Lundin Reviderad: 2013-06-17 E-post: asa.lundin@orsa.se Innehållsförteckning

Läs mer

SOSFS 2009:6 (M och S) Föreskrifter. Bedömningen av om en hälso- och sjukvårdsåtgärd kan utföras som egenvård. Socialstyrelsens författningssamling

SOSFS 2009:6 (M och S) Föreskrifter. Bedömningen av om en hälso- och sjukvårdsåtgärd kan utföras som egenvård. Socialstyrelsens författningssamling SOSFS 2009:6 (M och S) Föreskrifter Bedömningen av om en hälso- och sjukvårdsåtgärd kan utföras som egenvård Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras

Läs mer

Stöd till anhörigvårdare

Stöd till anhörigvårdare Revisionsrapport Stöd till anhörigvårdare Surahammars kommun Kerstin Karlstedt Stina Björnram Surahammars kommun Söd till anhörigvårdare Innehållsförteckning 2.1. Revisionsfråga...3 2.2. Metod och avgränsningar...3

Läs mer

STRATEGISK PLAN FÖR INDIVID- OCH FAMILJEOMSORGEN I YDRE KOMMUN 2003 2008

STRATEGISK PLAN FÖR INDIVID- OCH FAMILJEOMSORGEN I YDRE KOMMUN 2003 2008 1 2003-03-21 STRATEGISK PLAN FÖR INDIVID- OCH FAMILJEOMSORGEN I YDRE KOMMUN 2003 2008 Bakgrund Individ- och familjeomsorgen i kommunen styrs på många sätt av den nationella lagstiftning som finns. Till

Läs mer

Handlingsplan psykiatrisk ohälsa

Handlingsplan psykiatrisk ohälsa SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Socialberedningen Sammanträdesdatum 2014-11-12 64/71 44./. Bilaga. Handlingsplan psykiatrisk ohälsa I Norrbottens län finns sedan hösten 2013 en överenskommelse om samarbete

Läs mer

kvalitet God service och nöjda kunder Resultat på minst 2% Anvar Mod Fantasi Positiv befolkningsutveckling God folkhälsa Valfrihet för medborgarna

kvalitet God service och nöjda kunder Resultat på minst 2% Anvar Mod Fantasi Positiv befolkningsutveckling God folkhälsa Valfrihet för medborgarna Anvar Mod Fantasi Dnr 2/2013.041 Id 2014. 21398 Nämndsplan Socialnämnden Verksamhetsbeskrivning Socialnämnden ansvarar för verksamhet enligt: socialtjänstlagen (SoL) lagen om stöd och service till vissa

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnden

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnden Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnden Ledningssystem för kvalitet inom socialtjänsten i Härjedalens kommun Ledningssystem Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnden

Läs mer

Ansökan om projektmedel från Samordningsförbundet; Vägknuten 2

Ansökan om projektmedel från Samordningsförbundet; Vägknuten 2 Ansökan om projektmedel från Samordningsförbundet; Vägknuten 2 Ansökan Lokala samverkansgruppen i området Högsby, Mönsterås och Oskarshamn ansöker om projektmedel för gemensam verksamhet under tiden 1

Läs mer

Information om Socialstyrelsens nya föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9)

Information om Socialstyrelsens nya föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9) Meddelandeblad Mottagare: Kommuner: nämnder med ansvar för verksamheter inom hälso- och sjukvård, socialtjänst och LSS, Landsting: nämnder med ansvar för verksamheter inom hälso- och sjukvård, tandvård

Läs mer

SAMVERKANSRUTINER. (enligt SOSFS 2009:6) FÖR HANTERING AV EGENVÅRD I SÖRMLAND

SAMVERKANSRUTINER. (enligt SOSFS 2009:6) FÖR HANTERING AV EGENVÅRD I SÖRMLAND SAMVERKANSRUTINER (enligt SOSFS 2009:6) FÖR HANTERING AV EGENVÅRD I SÖRMLAND Egenvård ska erbjuda möjligheter till ökad livskvalitet och ökat välbefinnande genom självbestämmande, ökad frihetskänsla och

Läs mer

FRAMTIDSPLAN HÄLSO- OCH SJUKVÅRD DALARNA Vuxenpsykiatrin

FRAMTIDSPLAN HÄLSO- OCH SJUKVÅRD DALARNA Vuxenpsykiatrin FRAMTIDSPLAN HÄLSO- OCH SJUKVÅRD DALARNA Vuxenpsykiatrin Struktur och samverkan Samarbete mellan primärvård - specialistvård När landstinget har breddad kompetensen inom primärvården för det psykiatriska

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN FÖR OMSORG OM FUNKTIONSHINDRADE 2013-2015

VERKSAMHETSPLAN FÖR OMSORG OM FUNKTIONSHINDRADE 2013-2015 VERKSAMHETSPLAN FÖR OMSORG OM FUNKTIONSHINDRADE 2013-2015 Upprättad 2013-01-23 2(7) INLEDNING Omsorgen om funktionshindrade riktar sig till personer med fysiska och psykiska funktionshinder och deras familjer.

Läs mer

System för systematiskt kvalitetsarbete

System för systematiskt kvalitetsarbete Ansvarig Bengt Gustafson, Tf verksamhetschef Dokumentnamn Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Upprättad av Elisabet Olsson Gunilla Marcusson Ledningssystem enligt SOSFS 2011:9 Berörda verksamheter

Läs mer

SOCIAL OCH ÄLDRENÄMNDEN ÅRSBOKSLUT (T3) - 2012

SOCIAL OCH ÄLDRENÄMNDEN ÅRSBOKSLUT (T3) - 2012 SOCIAL OCH ÄLDRENÄMNDEN ÅRSBOKSLUT (T3) - 2012 SOCIAL OCH ÄLDRENÄMNDEN - ÅRSBOKSLUT (T3): 2012 Fortsatt hög andel nöjda kunder inom socialtjänsten; 4,5 (5-gradig skala) Fortsatt hög andel som är nöjda

Läs mer

Enkäten besvaras av socialchef eller motsvarande chef med ansvar för målgruppen.

Enkäten besvaras av socialchef eller motsvarande chef med ansvar för målgruppen. Diarienummer 00-5401/2008 Enkät 2 om Kommunernas insatser för personer med psykiska funktionsnedsättningar 2010-11-29 Socialstyrelsen har av regeringen fått i uppdrag att genomföra en uppföljning av det

Läs mer

Handlingsplan för vård och behandling av etablerade missbrukare i Malmö 2006 2009

Handlingsplan för vård och behandling av etablerade missbrukare i Malmö 2006 2009 Handlingsplan för vård och behandling av etablerade missbrukare i Malmö 2006 2009 Handlingsplan för vård och behandling av etablerade missbrukare i Malmö 2006 2009 Kontaktpersoner Stadsdelsförvaltning

Läs mer

Revisionsrapport Ledningssystemet Stratsys

Revisionsrapport Ledningssystemet Stratsys www.pwc.se Revisionsrapport Ledningssystemet Stratsys Håkan Olsson Cerifierad Kommunal Yrkesrevisor Anna Laurell Lysekils kommun Kommunens arbete med ledning och styrning samt användandet av Stratsys Innehållsförteckning

Läs mer

Projektplan Samordnad vårdplanering

Projektplan Samordnad vårdplanering 1 Projektplan Samordnad vårdplanering Enligt lagstiftningen har regionen och kommunen en skyldighet att erbjuda patienterna en trygg och säker vård efter utskrivning från regionens slutna hälso- och sjukvård

Läs mer

Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län

Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län Bakgrund Regeringen har den 24 april 2008 träffat en överenskommelse med Sveriges

Läs mer

Riktlinje för stöd till Anhöriga som vårdar eller stödjer en närstående

Riktlinje för stöd till Anhöriga som vårdar eller stödjer en närstående Riktlinje för stöd till Anhöriga som vårdar eller stödjer en närstående Socialförvaltningen Verksamheten för funktionshinder Antagen i socialnämnd 2013-08-21 Innehåll 1 Bakgrund 5 2 Direkt stöd till anhöriga

Läs mer

Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING

Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING HJÄLP OCH STÖD I HEMMET Svedala kommun har enligt Socialtjänstlagen (SoL) ansvar för att personer som bor eller vistas i kommunen

Läs mer

Rapport. Öppna jämförelser stöd till personer med funktionsnedsättning LSS. www.ljungby.se

Rapport. Öppna jämförelser stöd till personer med funktionsnedsättning LSS. www.ljungby.se www.ljungby.se Rapport Öppna jämförelser stöd till personer med funktionsnedsättning LSS Sammanställd av socialförvaltningens kvalitetsgrupp Redovisad för socialnämnden 2013-01-23 Bakgrund Syftet med öppna

Läs mer

Övergripande rutin i samband med vård under eget ansvar - Egenvård för barn över sju år och vuxna enligt SOSFS 2009:6

Övergripande rutin i samband med vård under eget ansvar - Egenvård för barn över sju år och vuxna enligt SOSFS 2009:6 LANDSTINGET I VÄRMLAND PM Hälso- och sjukvårdsstaben Eva Eriksson 2011-09-28 LK/100553 Övergripande rutin i samband med vård under eget ansvar - Egenvård för barn över sju år och vuxna enligt SOSFS 2009:6

Läs mer

HJÄLP OCH STÖD. för dig som är äldre eller har funktionsnedsättning

HJÄLP OCH STÖD. för dig som är äldre eller har funktionsnedsättning HJÄLP OCH STÖD för dig som är äldre eller har funktionsnedsättning 1 Lomma kommun har ansvar för att du som bor eller vistas i kommunen, får det stöd och den hjälp du behöver, allt enligt Socialtjänstlagen

Läs mer

Ledningssystem för kvalitet i verksamhet enligt SoL, LVU, LVM och LSS

Ledningssystem för kvalitet i verksamhet enligt SoL, LVU, LVM och LSS 2008-07-04 Socialnämnd Eva Martinsson Andersson Planeringsledare Ledningssystem för kvalitet i verksamhet enligt SoL, LVU, LVM och LSS Bakgrund År 2006 utkom socialstyrelsens föreskrifter och allmänna

Läs mer

Placering av barn och unga

Placering av barn och unga Revisionsrapport Placering av barn och unga Lena Brönnert Innehållsförteckning Sammanfattning och revisionell bedömning 1 1. Inledning 2 1.1. Bakgrund och revisionskriterier 2 1.2. Revisionsfråga 3 1.3.

Läs mer

Insatser för att bli självförsörjande

Insatser för att bli självförsörjande Revisionsrapport Insatser för att bli självförsörjande Marks kommun Lena Brönnert Innehållsförteckning 1 Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2 Bakgrund... 2 2.1 Organisation... 3 3 Uppdrag, revisonsfråga

Läs mer

Stöd och lärande. Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Stöd och Lärande Tomelilla Kommun.

Stöd och lärande. Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Stöd och Lärande Tomelilla Kommun. Stöd och lärande Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Stöd och Lärande Tomelilla Kommun. Innehåll Inledning... 3 Syfte... 3 Kvalitetsindikatorer... 3 Lagrum... 3 Berörda... 3 Utveckling...

Läs mer

Projektdirektiv. Införande av ÄBIC i äldreomsorgen i Järfälla kommun. Dnr: Son 2014/370

Projektdirektiv. Införande av ÄBIC i äldreomsorgen i Järfälla kommun. Dnr: Son 2014/370 Projektdirektiv Införande av ÄBIC i äldreomsorgen i Järfälla kommun Dnr: Son 2014/370 Socialförvaltningen Besöksadress: Vibblabyvägen 3 Postadress: 177 80 JÄRFÄLLA Jenny Wilhelmsson, Telefon växel: 08-580

Läs mer

Information om Insatser för vissa funktionshindrade enligt LSS

Information om Insatser för vissa funktionshindrade enligt LSS Information om Insatser för vissa funktionshindrade enligt LSS Stöd och service till vissa funktionshindrade enligt LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) ger människor med vissa

Läs mer

ÖVERENSKOMMELSE 2011-11-03

ÖVERENSKOMMELSE 2011-11-03 ÖVERENSKOMMELSE mellan kommunerna i Västra Götaland och Västra Götalandsregionen om samarbete och samordning av insatser till personer med psykisk funktionsnedsättning 2011-11-03 2 (20) INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

NPF i Sverige framsteg och utmaningar. Anna Norrman, Riksförbundet Attention 13 november 2014

NPF i Sverige framsteg och utmaningar. Anna Norrman, Riksförbundet Attention 13 november 2014 NPF i Sverige framsteg och utmaningar Anna Norrman, Riksförbundet Attention 13 november 2014 Attention vi organiserar personer med NPF Vi driver på utvecklingen inom NPF Vi skapar medlemsnytta Vi sprider

Läs mer

Samverkan kring vuxna med psykisk sjukdom/ funktionsnedsättning

Samverkan kring vuxna med psykisk sjukdom/ funktionsnedsättning Samverkan kring vuxna med psykisk sjukdom/ funktionsnedsättning Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommuner i Stockholms län Innehållet i denna överenskommelse är framtaget av Hälso-

Läs mer

Uppsökande verksamhet, nödvändig tandvård för vissa äldre och funktionshindrade

Uppsökande verksamhet, nödvändig tandvård för vissa äldre och funktionshindrade 1 (10) Avdelningen för särskilda vårdfrågor Tandvårdsenheten Uppsökande verksamhet, nödvändig tandvård för vissa äldre och funktionshindrade Anvisningar för kommunens personal mars 2009 2 (10) Innehåll

Läs mer

Rutin för lex Sarah 2014-11-01

Rutin för lex Sarah 2014-11-01 RUTIN FÖR LEX SARAH Rutin för lex Sarah 2014-11-01 Bakgrund och syfte Den 1 juli 2011 trädde nya bestämmelser om lex Sarah i kraft. De nya bestämmelserna ska tillämpas inom hela socialtjänsten. Det innebär

Läs mer

STÖD OCH SERVICE FRÅN HANDIKAPPFÖRVALTNINGEN

STÖD OCH SERVICE FRÅN HANDIKAPPFÖRVALTNINGEN Stöd & Service STÖD OCH SERVICE FRÅN HANDIKAPPFÖRVALTNINGEN STÖD OCH SERVICE till dig som har en psykisk funktionsnedsättning -Team Psykiatri- STÖD OCH SERVICE till dig som har en intellektuell funktionsnedsättning

Läs mer

Yttrande över förslag till utskottsinitiativ ifråga om krav på bemanning för en god äldreomsorg

Yttrande över förslag till utskottsinitiativ ifråga om krav på bemanning för en god äldreomsorg 2012-01-16 Dnr 42107/2011 1(7) Avdelningen för regler och tillstånd Birgitta Resenius Birgitta.resenius@socialstyrelsen.se Riksdagens socialutskott 100 12 STOCKHOLM Yttrande över förslag till utskottsinitiativ

Läs mer

Dokumenttyp Fastställd av Beslutsdatum Reviderat Vård- och omsorgsnämnden, 2015-09-29 Utbildningsnämnden Dokumentansvarig Förvaring Dnr

Dokumenttyp Fastställd av Beslutsdatum Reviderat Vård- och omsorgsnämnden, 2015-09-29 Utbildningsnämnden Dokumentansvarig Förvaring Dnr Dokumenttyp Fastställd av Beslutsdatum Reviderat Vård- och omsorgsnämnden, 2015-09-29 Utbildningsnämnden Dokumentansvarig Förvaring Dnr Dokumentinformation Riktlinje för samverkan mellan socialtjänst barn

Läs mer

Samordning av insatser för habilitering och rehabilitering. Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommuner i Stockholms län

Samordning av insatser för habilitering och rehabilitering. Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommuner i Stockholms län Samordning av insatser för habilitering och rehabilitering Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommuner i Stockholms län Innehållet i denna överenskommelse är framtaget av Hälso- och sjukvårdsförvaltningen,

Läs mer

Kvalitetsledningssystem för Socialnämnden i Timrå kommun Utgångspunkter, ansvar och processer

Kvalitetsledningssystem för Socialnämnden i Timrå kommun Utgångspunkter, ansvar och processer Kvalitetsledningssystem för Socialnämnden i Timrå kommun Utgångspunkter, ansvar och processer Upprättad 2013-12-18 2(5) Kvalitetsledningssystem i Timrå Bakgrund Socialtjänstlagen (SoL) 3 kap 3 säger insatserna

Läs mer

2008-06-16 Reviderad 2013-01-03. Riktlinjer Demensvård

2008-06-16 Reviderad 2013-01-03. Riktlinjer Demensvård 2008-06-16 Reviderad 2013-01-03 Riktlinjer Demensvård 2(9) Innehållsförteckning Riktlinjer Demensvård... 1 Innehållsförteckning... 2 Inledning... 3 Demenssjukdom... 3 Befolkningsstruktur 4 Demensvård.4

Läs mer

Information om hjälp i hemmet och valfrihet

Information om hjälp i hemmet och valfrihet Information om hjälp i hemmet och valfrihet Version 9.0 20150203 Vård- och omsorg Information om hemtjänst Vad är hemtjänst? Hemtjänst är ett samlat begrepp för olika former av stöd, service och omvårdnad

Läs mer

Rutin för social dokumentation för utförare inom vård och omsorg samt LSS-verksamhet

Rutin för social dokumentation för utförare inom vård och omsorg samt LSS-verksamhet 1(8) SOCIALFÖRVALTNINGEN Beslutsdatum: 150301 Gäller från och med: 160301 Beslutad av (namn och titel): Framtagen av (namn och titel): Reviderad av (namn och titel): Reviderad den: Amelie Gustafsson Lotta

Läs mer

Information om ärendet har getts programberedningen för äldre och multisjuka. godkänna den reviderade överenskommelsen mellan Stockholms

Information om ärendet har getts programberedningen för äldre och multisjuka. godkänna den reviderade överenskommelsen mellan Stockholms SJUKVÅRDSUTSKOTTET STOCKHOLMS STAD OCH EKERÖ 2009-10-12 P 10 1 (2) Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning TJÄNSTEUTLÅTANDE 2009-09-15 HSN 0909-0849 Handläggare: Marie-Louise Fagerström Överenskommelse

Läs mer

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ansvaret för äldre personer och bemanning i särskilda boenden;

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ansvaret för äldre personer och bemanning i särskilda boenden; 1 2014-11-11 SOSFS 2015:XX (S) Utkom från trycket den 2015 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ansvaret för äldre personer och bemanning i särskilda boenden; beslutade den XX XX 2015. Socialstyrelsen

Läs mer

Magnus Lander (mp) Håkan Andersson Inger Karlsson Ulla Johansson, 40 Yvonne Högrud, 41. Solveig Eriksson Socialförvaltningen 2011-04-29

Magnus Lander (mp) Håkan Andersson Inger Karlsson Ulla Johansson, 40 Yvonne Högrud, 41. Solveig Eriksson Socialförvaltningen 2011-04-29 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (12) 2011-04-26 Plats och tid Kullängen, Hallsberg, kl 08.30-09.50 Beslutande Magnus Andersson (s) Gunnel Hedström (s) Roland Johansson (s) Inger Larsson (s) Inga-Lill Thim

Läs mer

Granskning av LSS kvalitetssäkring av genomförandeplaner

Granskning av LSS kvalitetssäkring av genomförandeplaner Revisionsrapport Granskning av LSS kvalitetssäkring av genomförandeplaner Uppvidinge kommun Jard Larsson 10 oktober 2012 Innehållsförteckning 1 Inledning 1 1.1 Uppdrag, revisionsfråga och kontrollfrågor

Läs mer

Anhöriga som ger omsorg till närstående

Anhöriga som ger omsorg till närstående www.pwc.se Revisionsrapport Christer Marklund Anhöriga som ger omsorg till närstående Sollefteå kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund... 2 2.2. Syfte och revisionsfråga...

Läs mer

Samordnad Individuell Plan

Samordnad Individuell Plan Så här fungerar det när en Samordnad individuell plan ska genomföras. Samordnad Individuell Plan En Samordnad Individuell Plan (SIP) ska göras när den enskilde har behov av insatser både från socialtjänsten

Läs mer

Granskning av handläggningen av institutionsplaceringar

Granskning av handläggningen av institutionsplaceringar Revisionsrapport Granskning av handläggningen av institutionsplaceringar Uppvidinge kommun Datum 2009-02-18 Författare Stefan Wik Eva Gustafsson 200X-XX-XX Namnförtydligande Namnförtydligande Innehållsförteckning

Läs mer

Omsorg om funktionshindrade. Information och stödformer

Omsorg om funktionshindrade. Information och stödformer Omsorg om funktionshindrade Information och stödformer Vård och omsorg om de som lever med funktionshinder Det handlar egentligen inte om människor med särskilda behov utan om människor med alldeles vanliga

Läs mer

Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING

Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING HJÄLP OCH STÖD I HEMMET Svedala kommun har enligt Socialtjänstlagen (SoL) ansvar för att personer som bor eller vistas i kommunen

Läs mer

Träffar du anhöriga i ditt arbete? Om anhörigstöd. Enköpings kommun

Träffar du anhöriga i ditt arbete? Om anhörigstöd. Enköpings kommun Träffar du anhöriga i ditt arbete? Om anhörigstöd Enköpings kommun Träffar du i ditt arbete personer som är anhöriga? Den 1 juli 2009 gjordes en ändring i Socialtjänstlagen: Socialnämnden ska erbjuda stöd

Läs mer