Verksamhetsberättelse 2012

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsberättelse 2012"

Transkript

1 VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Utvecklingsstaben Karlstad Marie Johansson, Verksamhetsberättelse 2012 Måluppfyllelse Enligt nämndens egen undersökning är 81 procent av kunderna inom både hemtjänst (78 procent 2011)och inom vårdboende (77 procent år 2011) sammantaget nöjda med insatsen. På femgradig skala får hemtjänsten värdet 4,3 och vårdboendet värdet 4,4 avseende trygghet. Inom LSS är 82 procent av kunderna nöjda med insatserna (85 procent under 2011). 83 procent av kunderna upplever att de är trygga med insatserna. Verksamhetsstyrning och verksamhetsuppföljning Utveckling av mål och värdegrunder Vård- och omsorgsförvaltningen har deltagit i det koncernövergripande arbetet med den strategiska planen, där de åtaganden som fastställs inom den strategiska planens interna och externa perspektiv systematiserats i vård- och omsorgsförvaltningens verksamhetsplan- och verksamhetsuppföljning. Värdegrunderna är ständigt levande genom att de följs upp vid APT eller motsvarande, i en planering som verksamhets- och stabscheferna ansvarar för. Kvalitetskrav, service- och värdighetsgarantier Kvalitetskraven har uppdaterats under Egenkontrollen har därför också reviderats och form och organisation har ändrats. Den numera en webbaserad enkät för varje verksamhetsområde, som fr o m 2013 varje utförarområde ansvarar för på egen hand. På avdelningarna på vårdboende finns egenkontrollprogram för livsmedelshygien som innehåller dokumentering av regelbunden mätning av den varma maten som levereras till avdelningarna, temperaturkontroll av kyl, frys, diskmaskin samt livsmedelshygienrutiner. Vård- och omsorgsförvaltningens dietist har följt upp hur egenkontrollprogrammet följs på tre enheter. Enheterna fick sedan rapporter där eventuella förbättringsåtgärder rekommenderades Postadress: Vård- och omsorgsförvaltningen, Karlstad Besöksadress: Järnvägsgatan 4 karlstad.se Tel: E-post: Org.nr: Säte: Karlstad PlusGiro: Bankgiro:

2 sid 2 (14) Vård- och omsorgsförvaltningen har tagit fram och fastställt service- och värdighetsgarantier, som lanserats till medborgare och kund. Det finns en tillhörande plan för uppföljning, som ska provas och utvecklas. Tillsyn Tillsynsenheten följer kontinuerligt upp entreprenörer samt förvaltningens egen utförarorganisation inom hemtjänst, vårdboende och handikappomsorg samt myndighetsutövning. Tillsyn sker utifrån gällande författningssamling, och har under 2012 genomförts på 13 enheter, genom granskning av dokumentation (utredningar, genomförandeplaner, hälso- och sjukvårdsjournaler samt avvikelsedokumentation) deltagande observation genom bredvidgång samt intervjuer med personal och chefer utifrån framtagna mallar. Tillsammans med dietist har kostombuden genomfört måltidsobservationer på ett antal vårdboende. Detta för att öka kvaliteten på måltidsituationen vilket kan resultera i en ökad aptit och en minskad risk för undernäring. Inkomna synpunkter 2012 Under 2012 inkom 61 synpunkter till Vård- och omsorgsförvaltningen och hanterades enligt gällande rutin för synpunkter. Antalet synpunkter har ungefär samma omfattning som tidigare år. Det har inkommit synpunkter inom alla verksamheter. Synpunkterna som inkommit på hemtjänst och vårdboende gäller ofta utförandet av insatser eller övrigt. Övrigt kan till exempel vara synpunkter på hur personalen hanterar leasingbilar. Inom handikappomsorgen var det främst synpunkter på utförandet. Synpunkterna som inkommit på biståndskontoret är av varierande art, bland annat finns synpunkter på brister i information. Hälso- och sjukvårdsverksamhetens synpunkter gäller främst utförande och trygghetslarm. Av alla 61 inkomna synpunkter gäller fyra bemötande. Lex Sarah-rapporter 2012 Under 2012 inkom 41 Lex Sarah-rapporter. Detta är en minskning från 2011 då 63 rapporter inkom. Fyra händelser har bedömts vara så allvarliga att de anmälts vidare till Socialstyrelsen. Socialstyrelsen Socialstyrelsen har skyldighet att vid minst två tillfällen per år göra inspektioner vid bostäder med särskild service för barn och ungdomar enligt 9 8 LSS. Socialstyrelsen har granskat Långgatan, Nygatan, Skagersviksgatan och Värmlandsgatan. I denna tillsyn var syftet att barn och unga ska få sina individuella behov tillgodosedda i ett tryggt och säkert boende i hemlik miljö. Socialstyrelsens bedömning var att alla boenden uppfyllde gällande lagstiftning. Socialstyrelsen har genomfört en inspektion inom ramen för Äldreuppdraget på Gunnerns vårdboende, ingen kritik riktades mot verksamheten däremot fortsatt granskning gällande förskrivning av läkemedel.

3 sid 3 (14) Vidare har Socialstyrelsen utrett 8 ärenden med anledning av enskilda anmälningar, där avslutades ett ärende med anledning av att dokumentation saknades, 2 avslutades efter redovisning av åtgärder och 5 avslutades utan kritik. Socialstyrelsen har även granskat nämndens arbete med våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld, inget beslut har redovisats till nämnden. Patientsäkerhetsberättelse MAS/MAR har upprättat en Patientsäkerhetsberättelse utifrån att varje utförare upprättat en verksamhetsberättelse där patientsäkerhetsberättelsen ska vara en del. Bl a finns riskanalyser, avvikelsehantering och åtgärder samt resultat på hur hälsooch sjukvården bedrivits. Lov Agaten AB startade sin verksamhet 1/ Inga ytterligare utförare har tillkommit. Organisation Verksamhetsövergång inom handikappomsorgen Inom Handikappomsorgen har verksamhetsövergång av fyra boenden skett till Frösunda LSS AB. Detta innebar en volymminskning inom handikappomsorgen inom egenregin. Organisationsförändringar Handikappomsorgens verksamhetsområde har omorganiserats, bl a med anledning av ovanstående verksamhetsövergång, samt avseende bemanningen nattetid. Erforderliga effektiviseringar har genomförts, och området har arbetat med ett sparbeting som krävt nya arbetssätt och nya organisationsformer. Entreprenaden för hemtjänst i Molkoms tätort med tillhörande område upphörde i oktober och hemtjänstval infördes. Kommunens egenregi har numer utförarverksamhet i Molkoms tätort med tillhörande område. Kunder kan utöver egenregin välja Carema som utförare. Denna förändring påverkade även kommunens larmoch nattptarull, då tidigare entreprenad omfattande heldygnsansvar och larmmottagning. Enhet för nattverksamheten har under 2012 delats upp i 2 enheter, natt Östra och natt Västra. Detta för att skapa bättre möjligheter till styrning och uppföljning genom att chefer får färre medarbetare. Enheten Resurscentrum har omstrukturerats för att möta behovet av fler vårdboendeplatser inom äldreomsorgen. Totalt är 4 våningar nu vårdboende med inriktning demens/ somatiskt sjuka. Inriktningen palliativ vård på våning Vågen

4 sid 4 (14) avslutades och verksamheten bedrivs numer som korttidsvård/ växelvård. Dagträffen Utsikten har startas upp i nya lokaler. Inriktning ändrades till att gälla alla somatiskt sjuka och inte enbart utifrån ett anhörigperspektiv. Flera projekt har avslutats, trygghetsteamet avslutades , Trygghetspaket med Må bra samtal avslutades Några projekt har övergått i permanent form, t ex Rehab-projekt som hade tjänster finansierade med statliga stimulans medel och som nu är permanentade. Detsamma gäller för projektet med samordnande förflyttningsinstruktör som nu är permanentad och finansieras helt med egna medel.. Hemtjänstval Kontaktcenter har involverats i arbetet med information till kund och deras företrädare om hemtjänstvalet, samt handlägger byten av hemtjänstutförare. Under 2012 har de flesta nya kunder valt Karlstad kommun som utförare. Under 2012 valde 37 procent av kunderna privata utförare, detta är en ökning med 0,5 procent från föregående år. När hemtjänstvalet infördes 2007 valde 17 procent privat utförare. De flesta kunder gör själva ett aktivt val, under 2012 gjordes 449 aktiva val. Under 2012 fick 6 kunder en utsedd utförare enligt gällande rutin. Under 2012 har 17 kunder valt att byta utförare. Antal byten ligger på samma nivå som föregående år. Bytena har fördelats enligt följande; fyra kunder har bytt till Attendo från Karlstad kommun. Tre kunder har bytt till Carema, två från Attendo och en kund från Karlstads kommun. Fem kunder har bytt till Karlstad kommun, tre från Attendo och två från Carema. Sju kunder bytte till Agaten, sex av dessa kunder bytte från Carema och en från Attendo. Personal Ledaruppdraget - Chefs- och ledarutveckling Under året har samtliga chefer deltagit i gemensamma chefsträffar två gånger/halvår. Dessa har vid två tillfällen genomförts som internat och extern konsult har medverkat. Träffarna har ägnats åt ledarskapsfrågor och under 2012 har vi fortsatt inriktning mot det kommunikativa ledarskapet. I årets LMU, se nedan, syns detta genom att 4 av 5 medarbetare upplever att cheferna är bra på att leda och organisera verksamheten, samma gäller för information om viktiga händelser och beslut, 4 av 5 medarbetare upplever att de får denna information. Vård- och omsorgsförvaltningens verksamhet ställer krav på en flexibel organisation, som hela tiden måste provas mot nya arbetsmetoder och nya sätt att organisera arbetet. Inriktningen för 2012 har därför också varit att ta in omvärlden genom de föreläsningar som hållits på chefsträffar. De har bl a handlat om hur kulturer möts och hur detta tar sig uttryck i olika sätt att kommunicera, samt hur organisationer utvecklas inom de branschfält de ingår i.

5 sid 5 (14) Vård- och omsorgsförvaltningens nya chefer har deltagit i koncernens utvecklingsprogram för nya chefer. Flera chefer har också deltagit i utvecklingsprogrammet för erfarna chefer. Utöver det har vård- och omsorgsförvaltningen ett eget program för medarbetare som vill prova på ledarskap, där en erfaren chef fungerar som mentor. Nya chefer Under 2012 har flera nya enhetschefer rekryterats, bl a genom förvaltningens egen mentorsprogram. Dessutom har förvaltningen rekryterat en ny beställarchef och en ny verksamhetschef för LSS Kompetensutveckling Förvaltningen arbetar kontinuerligt med omvårdnadspersonalens kompetens utifrån verksamhetens mål och kundernas behov. Varje enhetschef har planerat kompetensutvecklingen för sina medarbetare. Den för året största har varit in IT, där social dokumentation varit i fokus. Andra områden är inom sårvård, diabetes, hygien, läkemedel m.m. som planeras tillsammans med MAS, MAR m fl. Utförarområdenas verksamhetsutvecklare erbjuder löpande fortbildnings tillfällen som bl a handlar om grunderna inom lagstiftning och dokumentation. Riktade fortbildningsinsatser och även handledning sker kontinuerligt utifrån de behov som finns i verksamheten. Det finns riktade medel, som används individuellt och till gemensamma satsningar Med stöd av statliga medel, Omvårdnadslyftet, har man avslutat de sista valideringarna. Förvaltningen har erbjudit 20st medarbetare att läsa upp sin kompetens till undersköterskenivå genom distansutbildningen på deltid. Övriga validerade medarbetare erbjuds samma upplägg under vår och höst Under hösten 2012 påbörjade den koncernövergripande gruppen för strategisk kompetensförsörjning sitt arbete. Målet är att utveckla strategiska arbetssätt för att attrahera nya medarbetare, på kort och lång sikt, behålla befintlig arbetskraft och att stärka varumärket. Vård- och omsorgsförvaltningen representerar här en bransch i stort behov av rätt kompetens. Interna chefsprogram finns både koncernövergripande som internt i förvaltningen. Det koncernövergripande programmet kompletteras med vård- och omsorgsförvaltningens utvecklingsprogram (se ovan) till chefer med praktik och utbildning inom förvaltningens verksamheter utifrån den enskildes behov. Under året har kollegiala observationer inom ramen för EU-projekt genomförts. Halva projektet har genomförts under 2012 där tio medarbetare har gjort erfarenhetsutbyte inom hemsjukvården med Danmark och Kroatien,

6 sid 6 (14) Vård- och omsorgscollege Under året har man träffats regelbundet i lokalstyrgrupp, regionalstyrgrupp och programråd. Några utvecklingsområden som kan nämnas är att man förstärkt handledarutbildningen, så att fler kan ta emot elever inom verksamheterna. Vidare har man samverkat inom omvårdnadslyftet, och genomfört valideringar och erbjudande om utbildning så att fler utbildas med undersköterskekompetens. En regionalt sammansatt arbetsgrupp inom har tagit fram ett förslag för marknadsföringsåtgärder inom vård- och omsorgscollege. Sjukfrånvaro Under 2012 har sjukfrånvaron ökat från kalenderdagar till kalenderdagar (en ökning med 4177 kalenderdagar). Förvaltningens långtidsfrånvaro var 29 procent av all sjukfrånvaro och korttidsfrånvaron var 44,7 procent Dag Dag Dag Total Antalet sjukdagar har ökat med ca 12 procent jämfört med Totalt har förvaltningen ökat från 16,4 sjukdagar till 18,3 sjukdagar per månadsanställd och år. Rehabilitering Befintliga rehabiliteringsaktörers avtal har förlängts och dessa tjänster avropas numera via Previa. Friskvård Inom Haga motion har man under året genomfört hälsoprofilsbedömningar, kostrådgivning, yoga och steptest. Man har också genomfört egenvårdskurser, ryggskola och kurs i Mindfulness, samt erbjudit inspirationstillfällen i form av prova på aktiviteter. Mångfald och jämställdhet En jämställdhets- och mångfaldsplan för har upprättats och fastställts. Könsfördelningen inom förvaltningen motsvarade ett förhållande av 90,8 procent kvinnor och 9,2 procent män, där könsfördelningen bland chefer motsvarar ett förhållande av 85,5 procent kvinnor och 14,5 procent män. Studenter vid KAU har skrivit en uppsats med syfte att undersöka om det finns förbättringsområden gällande jämställdhet i biståndsbedömningen.

7 sid 7 (14) LMU En LMU undersökning genomfördes under hösten Vård- och omsorgsförvaltningen hade mycket bra svarsfrekvens, 95 procent. Medarbetarindex låg på 78 procent, (samma som genomsnittsindex inom koncernen) Engagemangsindex låg på 81 procent, (högre än KK genomsnittsindex som var 79 procent) och Ledarindex låg på 77 procent (högre än koncernens genomsnittsindex som var 73 procent). Det var mycket fina resultat, och cheferna arbetar nu tillsammans med medarbetare med olika frågor utifrån resultatet. LMU har genomförts under många år, och i 2012 års undersökning angav 3,6 på en skala på 1-5 att man kunnat se effekter på sin arbetsplats utifrån tidigare års LMU resultat. IT PeLe har blivit Heroma Det nya personaladministrativa systemet, Heroma, ersätter förvaltningens nuvarande system inom personaladministration; SMiL, ecompanion och BeSched med flera. Det innebär att förvaltningen kommer att använda ett och samma system och endast en inloggning för att hantera exempelvis semester, schemaläggning, reseräkningar, utdata och löneadministration. Under hösten har utbildning till utbildare genomförts med hjälp av konsulter från leverantören. Utbildarna har i olika konstellationer utbildat vidare, så att berörda administratörer har fått kunskap att hantera sitt specifika område. Treserva och TES Versionsuppgraderingar har genomförts och systemet blir alltmer funktionellt. Flera flöden har på verksamheternas begäran byggts om. Det finns behov av att förbättra kvalitetssäkringen uppgraderingar och prestanda, och vi har därför börjar träffa CGI (Tidigare Logica) i sk. förvaltarmöten. Där följs våra synpunkter och önskemål om utveckling upp, och ges får feed-back på ärenden vi rapporterat till Service Desk. Vi är väldigt nöjda med samarbetet. Breddinförandet av GF webben har förskjutits p.g.a problem med åtkomst och till viss del även innehåll. Införandet är nästan slutfört, och systemet har fått flera bra funktioner som gör att det upplevs som snabbare och enklare att komma åt. Utförarområdena menar att GF webben blir ett allt bättre stöd i arbetet med dokumentationen runt kund. Utveckling mot e-hälsa Vård- och omsorgsförvaltningen har även 2012 deltagit i det regionala projektet med flera medarbetare bl a för informationsmängderna, gemensamma processer och säker meddelandehantering. Allt arbete som görs ute i organisationen, med att utveckla redskapen för dokumentation och förenkla åtkomsten till systemen (Treserva, genomförandewebben, TES, OSAP och SAP) syftar till att få en bra och

8 sid 8 (14) uppdaterad dokumentation för informationsutbyte med andra vårdgivare och med kund. Ekonomi Ekonomisk utveckling Volymutvecklingen har avgörande betydelse för vård- och omsorgsnämndens ekonomi. Hemtjänstvolymen har minskat två år i rad, med 2,1 procent mellan åren 2011 och Antalet ärenden inom personlig assistans (både med statlig finansiering och med helt kommunalt ansvar) ökade något under 2012, men ökningstakten är klart lägre än för något år sedan. Eftersom det är de ärenden där nämnden har hela finansieringsansvaret som ökar, blir den ekonomiska belastningen allt större. Antalet personer som får insatser inom LSS fortsätter att öka något. Nettokostnadsökningen mellan 2011 och 2012 uppgår till endast 1,2 procent. En viktig förklaring till detta är de intäktsförstärkningar, effektiviseringar och besparingar som nämnden beslutade i anslutning till budget Budgetavvikelse Vård- och omsorgsnämnden redovisar för verksamhetsåret 2012 ett underskott på 11,4 mnkr, till stor del beroende på att budgeten var underbalanserad med 14,5 mnkr. Av resultatet svarar 2,0 mnkr för planerat ianspråktagande av eget kapital till projekt och engångssatsningar. Den årliga driften redovisar således ett underskott på 9,4 mnkr. Efter en justering utifrån demografin med 3,4 mnkr, slutade utfallet på 6,0 mnkr. Utförarorganisationen redovisar ett överskott på 7,5 mnkr på en omsättning på 977 mnkr. Resultatet är en kraftig förbättring jämfört med året innan då överskottet uppgick till 2,1 mnkr. Inom äldreområdet ökade hemtjänstens underskott något medan boendesidan förbättrade sitt resultat. Sammantaget redovisar äldreområdet ett överskott på 4,4 mnkr. Verksamhetsområdet hälso- och sjukvård förbättrade sitt resultat till ett överskott på 3,0 mnkr. Handikappomsorgens har under året nått sparkravet på 8 mnkr. Biståndskontoret har i sin budget nämndens volymmedel. Överskottet är klart lägre än 2011 års utfall. Hemtjänstvolymen sjönk med 2,1 procent och det budgetmässiga överskottet blev cirka 4 mnkr. Antalet ärenden med personlig assistans (LASS) har varierat mellan 130 och 135 stycken med ett snitt i närheten av budgeterad nivå. Antalet helt kommunala assistansärenden har ökat från 18 till 23, vilket medför ett underskott på 1,1 mnkr. Inom äldreomsorgen har vissa specifika ärenden varit kostnadsdrivande och verksamheten redovisar ett underskott på 2,3 mnkr. Vårdavgifterna tillsammans med kostintäkter lämnar ett överskott på 1 mnkr. Kostnaderna för köpta platser har ökat och bidrar med ett underskott på 2,7 mnkr. Biståndskontorets överskott uppgår sammanlagt till 2,7 mnkr.

9 sid 9 (14) Semesterlöneskulden inklusive kostnader för ob- och timtid resulterade i ett underskott på 4,0 mnkr. Löneökningarna under året blev högre än budgeterad nivå med en sammanlagd merkostnad på 2,5 mnkr Vård- och omsorgsförvaltningens itkostnader var även under 2012 högre än vad som var budgeterat och resulterade i ett underskott på 1,3 mnkr. Lokalkostnaderna inklusive renoveringar lämnar för första gången ett överskott på 1,6 mnkr, beroende på större hyresintäkter samt återbetalning av för högt budgeterade hyror, främst avseende Zakrisdal. De sänkta arbetsgivaravgifterna för personer under 25 år lämnade ett överskott på 0,6 mnkr. De så kallade centrala medlen gav ett totalt underskott på 1,0 mnkr. Intern kontroll Revision av privata medel omfattar åtagandeblanketter, genomgång av kassaböcker och avstämning av kvitton. Under året har kontrollinsatser genomförts inom äldreomsorgen. Redovisningen av medel fungerar i allmänhet väl. En del brister har rättats till i samband med granskningen och genomgången med enhetscheferna. Handkasseredovisningarna har kontrollerats i samband med bokslutet. Kommunens centrala granskningsgrupp har granskat leverantörsfakturor avseende betalningstider och förekomsten av korrekta referenskoder. Den centrala kontrollgruppens granskning visade att cirka 6 procent av fakturorna inte var betalade i rätt tid. Referenskoderna eller tydlig namngivning fanns på 84 procent av fakturorna, vilket innebär att dessa hamnade direkt hos rätt attestant. Säkerhetsarbete Inom säkerhetsområdet har ekonomifunktionen deltagit i arbetet kring kommunens fastigheters förmåga att tåla katastrofer och/eller annan icke önskvärd påverkan, så kallad robustutredning. Under 2012 har arbetet omfattat vattenförsörjning på äldreboenden. Upphandling av fasta vattentankar påbörjades hösten Upphandling Upphandling har genomförts avseende internlarmsystem på Pelargården. Upphandling av larmmottagning för hemtjänst har genomförts med resultat att en ny avtalspart, CareTech, tar över ansvaret för larmmottagningen. Upphandlingen av nyckelfritt låssystem för hemtjänsten har varit det mest tidskrävande av årets upphandlingar. Första upphandlingen blev överklagad och prövades av förvaltningsdomstolen. En ny upphandling fick göras parallellt med domstolsförfarandet. Upphandlingsledaren har arbetat med förberedelsearbete kring gemensam kostnämnd med LiV och övriga värmlandskommuner. Ett stort arbete har varit att förebereda övergången av mattransporterna av kyld mat till en ny distributör, Jetpak.

10 sid 10 (14) Att konkurrensutsätta handikappomsorgen har varit ett stort arbete för förvaltningen. Under våren omfattade arbetet konkurrensutsättning av gruppboenden inom LSS. Samarbete och samverkan, internt och externt Attraktiv arbetsgivare Inom ramen för Vård- och omsorgscollege fortsätter arbetet med att arbeta utifrån de antagna kriterierna för att vara en attraktiv arbetsgivare. Förvaltningen ska ha en öppen och positiv attityd till elever och nya medarbetare, ställa krav på formell omvårdnads- och omsorgsutbildning vid rekrytering samt erbjuda möjlighet till arbetsrotation under sin anställning. Förvaltningen representerar också i gemensamma aktiviteter tillsammans med gymnasiet, för att locka fler unga till branschen. Ett samarbete har också inletts med gymnasieförvaltningen och arbetsmarknads- och socialförvaltningen för att öka vuxenutbildningen inom vårdoch omsorgsyrket. Koncernövergripande arbete Vård- och omsorgsförvaltningen engagerar sig i koncernövergripande organisationsfrågor, och det gemensamma arbetet för Karlstad för medborgarens bästa. Bl a har ett stort arbete har lagts på att hjälpa till att stötta upp starten av koncernens kontaktcenter. Vidare är vård- och omsorgsförvaltningen engagerade i modellen för hur IT frågor styrs inom koncernen, bl a genom medverkan i Styrgrupp IT. Vård- och omsorgsförvaltningen är också engagerade i flera andra koncernövergripande områden, t ex det övergripande arbetet med att ta fram servicegarantier, kommunens kvalitet i korthet, kvalitetsnätverket, kommunikatörsnätverket och de nya grupperingar som kommunikationsenheten utvecklat, fler nätverk inom ekonomiområdet, KBU arbetet, PaLG, flera nätverk inom personalområdet samt inom upphandling. Regionalt arbete och länsövergripande samverkan Vård- och omsorgsförvaltningen engagerar sig också i regionalt arbete via de forum och till viss del uppdrag Region Värmland har. Bl a många råd och uppföljningsforum, där hälso- och sjukvård kommer i fokus. Vidare i Nya Perspektiv och dess tillhörande beredningsgrupp, som arbetar med olika inriktningar för de mest sjuka äldre, bl a Ledningskraft i vården. I det ingår också utvecklingen av evidensbaserad praktik inom socialtjänsten, ett arbete som riktas mot att utveckla en Plattform för kunskapsutveckling, där även FoU Värmland är inblandade Inom LSS verksamheten finns samverkansavtal med vuxenhabiliteringen skall följas upp och möjligheten till samverkansavtal med barn- och ungdomshabiliteringen skall undersökas. Detta har skett i arbetsgrupper.

11 sid 11 (14) Internationellt arbete Vård- och omsorgsförvaltningen deltar i koncernens internationella nätverk, och under året har vi haft ett par internationella studiebesök. Externa lärdomar har vi också fått genom den kollegiala observation som förvaltningen haft i samverkan med Danmark och Kroatien Miljö- och klimatfrågor När det gäller bränsleförbrukningen har bensinförbrukningen sjunkit med 15 procent sedan 2011, och är numer 37 procent av total bränsleförbrukning. Vi kan inte mäta elförbrukningen, men de aktiviteter som planerats för att minska elanvändningen och medvetandegöra medarbetare om vikten av att hushålla med el har genomförts. När det gäller avfall har alla kommunägda fastigheter där vi bedriver verksamhet organiserad sopsortering. När det fastigheter vi hyr, har alla organiserad sopsortering utom två. Enhetscheferna strävar efter att minska antal transporter vid t ex varuinköp. Omvårdnadsverksamhet Kost och måltider Kostombudsverksamheten omfattar omvårdnadspersonal på vårdboende (dag- och nattpersonal) och på servicehus (dagpersonal) samt i hemtjänsten (dagpersonal). Det är en till två representanter från varje avdelning/grupp. Kostombudsverksamhet för resurscentrum är nytt för i år. Nytt för i år är att man tillskapat matråd med kostombud, representanter från köket och dietist. Kostombuden har tillsammans med övrig omvårdnadspersonal på vårdboende genomfört mätningar av nattfastan. Mätningarna görs som ett led i arbetet med att minska nattfastan vilket i sin tur är en del i arbetet med att förebygga undernäring. Temperaturmätningar på den kylda maten gjordes under sommaren. Dietist mätte temperaturer på matlådor när de lämnades från CSK till hemtjänstlokal, efter förvaring i hemtjänstlokal, samt när de kom till kund. Temperaturmätningar har resulterat i att användandet av kylväskor nyttjas i större utsträckning samt att nya kylar har införskaffats. Handkontrollen Mätman har introducerats på Ruds servicehus för att underlätta egenkontrollen. Återkommande temperaturmätningar är ett sätt att säkra kvaliteten av maten som levereras och serveras våra kunder på Det har också gjorts uppföljning av hur beställningar samt distribution av kylda matlådor fungerar ute i verksamheten samt hur samarbetet med Jetpak och produktionsköket på CSK fungerar. Analys av maten från Centralsjukhuset har genomförts för att säkerställa kvaliteten samt att avtalet följs. Inom äldreomsorgen ges kunder som bor på servicehus möjligheten att äta gemensam frukost. Det har visat sig att detta är uppskattat, de som vill äter tillsammans med andra, de får sällskap och en trevlig stund vilket gjort att vissa äter bättre än de görs när de äter ensamma.

12 sid 12 (14) Hälsogenomgångar Ett nytt arbetssätt för att på ett strukturerat sätt följa och planera omvårdnads- och sjukvårdsinsatser runt kund har prövats under hösten 2011 och införts på alla äldreomsorgens boendeenheter under första halvåret Meningsfull vardag Arbetet med inriktningen meningsfull vardag har fortsatt, bl a med stöd av värdighetsgarantin avseende aktiviteter. Anhörigstöd Anhörigcentrum har under året haft i snitt 89 besökare/vecka. Det är fördelat på spontanbesök samt deltagande i anhöriggrupper. Man har också utbildat medarbetare inom verksamheterna, bl a i hur anhörigstödet är organiserat samt bemötande och förhållningssätt till anhöriga för barn och vuxna med funktionsnedsättning, demens- och bemötandefrågor. Vidare har träffar med anhöriga ute i verksamheten hållits, som stöd när livet förändras. Demensvård Under året har demensstödsmodellen implementerats. I stora drag handlar det om att skapa former som gör att personer med begynnande demens får rätt stöd, i enlighet med resultaten från Vålbergsprojektet, samt att fortsatt stöd och behandling ges av rätt funktion vid rätt tillfälle. Hälsogenomgångar Arbete med hälsogenomgångar har fortsatt under 2012, ett strukturerat arbetssätt gällande bl.a. nutrition, läkemedel, trycksår etc. Arbetet följer rekommendationerna enligt Ledningskraft i vården- bättre liv för sjuka äldre. Framtidprojekt LSS Ett framtidsprojekt har pågått i samverkan med kultur- och fritidsförvaltningen. Målet med arbetet var att öka tillgänglighet och inkludering för ungdomar med funktionsnedsättning i det allmänna fritidsutbudet. Projektet innehöll under 2011 en gemensam aktivitets dag och en dag för kunskapshöjning i frågor angående tillgänglighet och inkludering. Den gemensamma aktivitetsdagen är från och med år 2012 permanentad och kommer att genomföras i samarbete med kultur- och fritidsförvaltningen. Varumärket, reklam och marknadsföring 2012 års kampanj handlade om allt som sker under ett vanligt år hos vård- och omsorgsförvaltningen. Fem filmer har gjorts som visar exempel på aktiviteter inom verksamheten, Solstaspelen, Nobelfesten, fixarservice som hjälper till med juldekorationer, hockeymatch med ledsagare och kreativitet inom daglig verksamhet. Affischer och webbsidor har också tagits fram för att fånga uppmärksamhet till filmerna som visats på tv och på webben. Syftet med

13 sid 13 (14) kampanjerna har varit att visa hela förvaltningens bredd och hur mycket arbete och aktiviteter som faktiskt sker inom vård och omsorg i Karlstads kommun. Kvalitet och verksamhetsutveckling Verksamheternas utvecklingsarbete har bedrivits utifrån resultat från LMU och KBU samt från andra underlag från verksamhetsuppföljningen.

14 sid 14 (14) Nyckeltal och prestationer Bilaga 1 Verksamhet Budget OMSORG OM ÄLDRE VÅRDBOENDE Somatisk långtidssjuka Dementa Servicelägenheter Summa vårdboendeplatser Korttidsplatser (växelvård o trygghetspl) Summa boendeplatser Andel entreprenaddrift 15% 13% 13% 13% Andel platser med kvinnliga vårdtagare ( %) 71% 72% 72% 70% Andel platser med manliga vårdtagare ( %) 29% 28% 28% 30% Antal personer i kö till särskilt boenden 31/ Omsättning av platser, snitt per månad Genomsnittlig väntetid till boende, månader - servicehus 1,2 2,1 2,0 - gruppboende 1,9 3,2 2,2 Avslag HEMTJÄNST FÖR ÄLDRE MFL (inkl hemsjukvård) Antal betalda vårdtimmar Vårdtagare i medeltal under året *) Antal vårdtagare som omfattas av LOV Antal byten av utförare inom hemtjänstval (under året) Andel kvinnliga vårdtagare 70% 70% 67% 71% Andel manliga vårdtagare 30% 30% 33% Andel entreprenaddrift 37% 38% 34% *) fr o m oktober ingår inte personer med enbart larm ÖVRIGT Fixarservice - antal besök STÖD TILL FUNKTIONSHINDRADE Antal personer med insatser Ökning av nettokostnad per år 3,0% 4,5% 1,8% PERSONLIG ASSISTANS LASS med beslut från försäkringskassan Antal ärenden med kommunalt ansvar BOENDE/BOENDESTÖD FÖR VUXNA Gruppboende/serviceboende, antal platser Stöd i eget boende - antal personer Ej verkställda beslut boende 6 5 7

VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN

VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN sid 1 (8) VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN Verksamhet Vård- och omsorgsnämndens verksamhet är inriktad mot äldre- och funktionshindrade människors behov av vård och stöd. Nämnden ansvarar för hemtjänst och vårdboende

Läs mer

Patientsäkerhetsarbete 2013 för verksamhetsområde Äldreomsorg

Patientsäkerhetsarbete 2013 för verksamhetsområde Äldreomsorg VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Service och utveckling Karlstad 2014-02-01 ann-sophie.gustafsson@karlstad.se MAS: Yvonne Nordenberg MAS: Wanja Lööw MAR: Kristina Grubb-Karlsson Dietist: Frida Karlsson Patientsäkerhetsarbete

Läs mer

BEMANNING UTIFRÅN RESURSER, STYRNING OCH STRATEGIER

BEMANNING UTIFRÅN RESURSER, STYRNING OCH STRATEGIER BEMANNING UTIFRÅN RESURSER, STYRNING OCH STRATEGIER - GÄLLER EGEN REGI RIKTLINJE KARLSTADS KOMMUN Beslutad i: Vård- och omsorgsdirektör Ansvarig samt fr.o.m: Utvecklingsledare 150530 Uppdateras: 160130

Läs mer

Vad får vi för pengarna? Omsorgsnämnd Äldrenämnd

Vad får vi för pengarna? Omsorgsnämnd Äldrenämnd Vad får vi för pengarna? Omsorgsnämnd Äldrenämnd Omsorgsnämnd Förebyggande insatser samt insatser till personer med psykosocial problemtik samt psykisk eller fysisk funktionsnedsättning. Ungefär 7 500

Läs mer

Verksamhetsberättelse Hälso- och sjukvård 2013

Verksamhetsberättelse Hälso- och sjukvård 2013 VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Hälso- och sjukvård Karlstad 2014-02-14 Verksamhetschef Peter Nylander Verksamhetsberättelse Hälso- och sjukvård 2013 Året 2013 har främst rört sig kring utveckling och anpassning

Läs mer

Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen

Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen STYRDOKUMENT 1 (9) Vår handläggare Jan Nilsson Antaget av vård- och omsorgsnämnden 2012-10-25, 122 Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen STYRDOKUMENT 2 (9) Innehållsförteckning Bakgrund...

Läs mer

Verksamhetsuppföljning Kvarngatan 2014-01-30

Verksamhetsuppföljning Kvarngatan 2014-01-30 Verksamhetsuppföljning Kvarngatan 2014-01-30 Malin Rehnstam Kvalitetscontroller Sofia Spetz Avdelningschef Handläggarenheten Elisabeth Rubin MAS 1 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Kvarngatans gruppboende ligger

Läs mer

Utredning om förutsättningarna att införa valfrihet enligt LOV inom daglig verksamhet

Utredning om förutsättningarna att införa valfrihet enligt LOV inom daglig verksamhet Dnr VON-2012-324 Dpl 31 sid 1 (5) VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Biståndskontoret Tjänsteyttrande 2013-09-23 Susanne Göransson, 054-540 55 13 Susanne.goransson@karlstad.se Utredning om förutsättningarna

Läs mer

kvalitet God service och nöjda kunder Resultat på minst 2% Anvar Mod Fantasi Positiv befolkningsutveckling God folkhälsa Valfrihet för medborgarna

kvalitet God service och nöjda kunder Resultat på minst 2% Anvar Mod Fantasi Positiv befolkningsutveckling God folkhälsa Valfrihet för medborgarna Anvar Mod Fantasi Dnr 2/2013.041 Id 2014. 21398 Nämndsplan Socialnämnden Verksamhetsbeskrivning Socialnämnden ansvarar för verksamhet enligt: socialtjänstlagen (SoL) lagen om stöd och service till vissa

Läs mer

Policys. Vård och omsorg

Policys. Vård och omsorg LEDNINGSSYSTEM FÖR KVALITET Policys Vård och omsorg 2010/2011 Antagen av vård- och omsorgsnämnden 2010-08-26 ( 65) Reviderad av vård- och omsorgsnämnden 2013-12-19 (Policy för insatser och vårdåtgärder)

Läs mer

Omvårdnad Gävle. Bokslutsdagen. 27 mars 2015

Omvårdnad Gävle. Bokslutsdagen. 27 mars 2015 Omvårdnad Gävle Bokslutsdagen 27 mars 2015 Omvårdnad Gävle Omvårdnad Gävle ansvarar för stöd och omsorg till äldre och personer med fysisk eller psykisk funktionsnedsättning i Gävle kommun. Verksamheten

Läs mer

Bokslut 2014: resultat -17,8 mkr Bokslut 2013: resultat +0,1 mkr (med kompenserade volymer)

Bokslut 2014: resultat -17,8 mkr Bokslut 2013: resultat +0,1 mkr (med kompenserade volymer) Bilaga till Dnr: VoO.2015.0042 1 (6) 2015-02-17 Vård och Omsorg Johanna Elfsberg Bokslutsanalys 2014 Bokslut 2014: resultat -17,8 mkr Bokslut 2013: resultat +0,1 mkr (med kompenserade volymer) Volymökningar

Läs mer

Riktlinjer för social dokumentation

Riktlinjer för social dokumentation Riktlinjer för social dokumentation Februari 2011 1 Juni 2011 Inledning Omvårdnadsförvaltningens Riktlinjer för social dokumentation reglerar hur genomförandet av beviljade insatser till äldre personer

Läs mer

Gemensamma 1. Verksamheten skall bygga på respekt för människor, deras självbestämmande och integritet.

Gemensamma 1. Verksamheten skall bygga på respekt för människor, deras självbestämmande och integritet. STRATEGISKA FOKUSOMRÅDEN Kompetensutveckling Mål, uppföljning och nyckeltal Barnperspektivet/stöd i föräldrarollen Förebyggande hälsoarbete Vårdtagare/Klient/ INRIKTNINGSMÅL Gemensamma 1. Verksamheten

Läs mer

Tolkning och jämförelse av enkätresultat - enkät riktad till personer som vårdar eller stödjer en närstående

Tolkning och jämförelse av enkätresultat - enkät riktad till personer som vårdar eller stödjer en närstående Vetlanda kommun Vård- och omsorgsförvaltningen Tolkning och jämförelse av enkätresultat - enkät riktad till personer som vårdar eller stödjer en närstående 94 personer har svarat på enkäten vilket var

Läs mer

Kvalitetsuppföljningsplan 2015

Kvalitetsuppföljningsplan 2015 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (8) 2014-11-04 Kvalitets- och utvärderingskontoret Dnr Än 2014-480 Mattias Bly Äldrenämnden Kvalitetsuppföljningsplan 2015 OMSORG- OCH ÄLDREFÖRVALTNINGENS FÖRSLAG TILL BESLUT 1. Äldrenämnden

Läs mer

Projektspecifikation

Projektspecifikation Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(9) 2010-04-19 Projektspecifikation Projekt: Kost/Nutrition 2262 Beställare: Äldreomsorgsförvaltningen Skriven av: Wera Ekholm Datum: 100407 Godkänd av: Karin

Läs mer

Stöd och lärande. Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Stöd och Lärande Tomelilla Kommun.

Stöd och lärande. Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Stöd och Lärande Tomelilla Kommun. Stöd och lärande Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Stöd och Lärande Tomelilla Kommun. Innehåll Inledning... 3 Syfte... 3 Kvalitetsindikatorer... 3 Lagrum... 3 Berörda... 3 Utveckling...

Läs mer

Verksamhetsplan/Kvalitetsredovisning 2009 Bemanningsenheten

Verksamhetsplan/Kvalitetsredovisning 2009 Bemanningsenheten Omsorgsnämnden Verksamhetsplan/Kvalitetsredovisning 2009 Bemanningsenheten 1 2009-04-28 Innehållsförteckning 1 Omsorgsnämndens kvalitetsarbete 1.1 Metod. 4 1.2 Enkäter 4 2 Verksamhetsinformation 2.1 Presentation

Läs mer

Ledningssystem för kvalitet enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12

Ledningssystem för kvalitet enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12 1(9) enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12 Inledning Socialstyrelsen har angett föreskrifter och allmänna råd för hur kommunerna ska inrätta ledningssystem för kvalitet i verksamheter enligt SoL, LVU,

Läs mer

Svar på motion angående äldreomsorgen i Piteå kommun

Svar på motion angående äldreomsorgen i Piteå kommun PITEÅ KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Socialnämnden 2013-08-14 10 Sn 110 Svar på motion angående äldreomsorgen i Piteå kommun Beslut Socialnämnden anser motionen som färdigbehandlad. Ärendebeskrivning

Läs mer

Kvalitetsberättelse för område Vård och omsorg

Kvalitetsberättelse för område Vård och omsorg Kvalitetsberättelse för område Vård och omsorg År 2012 2013-02-25 Maria Ottosson Lundström Dnr: 2013-80 1 Innehåll Sammanfattning... 3 Övergripande mål och strategier... 4 Organisatoriskt ansvar... 4 Struktur

Läs mer

Vård- och omsorgsnämndens verksamhet

Vård- och omsorgsnämndens verksamhet Vård- och omsorgsnämndens verksamhet Nämnden beställer verksamhet Från Division Social omsorg i Internöverenskommelsen Från hemtjänstleverantörer enligt LOV (privata och DSO) Från privata särskilda boenden

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete i Vård och omsorg och Individ- och familjeomsorg

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete i Vård och omsorg och Individ- och familjeomsorg Hjo kommun Styrdokument Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete i Vård och omsorg och Individ- och familjeomsorg 1. Dokumenttyp Ledningssystem enligt SOSFS 2011:9 2. Fastställande/upprättad 2012-01-18

Läs mer

Kommunen som arbetsgivare

Kommunen som arbetsgivare KOMMUNLEDNINGSKONTORET Verksamhetsstyrning Karlstad 2014-04-08 Lina Helgerud, lina.helgerud@karlstad.se Kommunen som arbetsgivare Tematisk månadsrapport av indikatorer i strategisk plan Målområde: Arbetsgivarperspektiv

Läs mer

LMU, Ledar- och medarbetarbetarundersökning 2012. Karlstads kommun

LMU, Ledar- och medarbetarbetarundersökning 2012. Karlstads kommun LMU, Ledar- och medarbetarbetarundersökning 2012 Karlstads kommun Genomförd av CMA Research AB Januari 2013 Svarsfrekvens Per förvaltning och bolag Karlstads Kommun Airport ASF BUF FD/VD GYF KBAB KEAB

Läs mer

Pressmeddelande inför äldrenämndens sammanträde

Pressmeddelande inför äldrenämndens sammanträde 2011-02-17 Pressmeddelande Pressmeddelande inför äldrenämndens sammanträde Ärende 2 Aktuell kösituation Den 28 januari hade 18 personer väntat på vårdbostad i mer än tre månader. Tre personer hade väntat

Läs mer

KVALITETSKRITERIER FÖR PERSONLIG ASSISTANS SOM UTFÖRS AV ÖSTRA GÖINGE KOMMUN

KVALITETSKRITERIER FÖR PERSONLIG ASSISTANS SOM UTFÖRS AV ÖSTRA GÖINGE KOMMUN Produktion KVALITETSKRITERIER FÖR PERSONLIG ASSISTANS SOM UTFÖRS AV ÖSTRA GÖINGE KOMMUN Kriterierna gäller från 2009-10-01 Storgatan 4 280 60 Broby Växel: 044-775 60 00 Fax: 044-775 62 90 Plusgiro: 8 46

Läs mer

TIMRÅ KOMMUN Socialförvaltningen Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom socialtjänstens verksamheter Enligt SoL, LVU, LVM, LSS och HSL

TIMRÅ KOMMUN Socialförvaltningen Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom socialtjänstens verksamheter Enligt SoL, LVU, LVM, LSS och HSL Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom socialtjänstens verksamheter Enligt SoL, LVU, LVM, LSS och HSL Fastställd av socialnämnden 2012-01-25 2(14) Innehållsförteckning sid Kvalitetsarbetet

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnden

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnden Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnden Ledningssystem för kvalitet inom socialtjänsten i Härjedalens kommun Ledningssystem Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnden

Läs mer

Rapport 2013. Dnr KS-2013-707 Dpl 01

Rapport 2013. Dnr KS-2013-707 Dpl 01 Rapport 2013 Dnr KS-2013-707 Dpl 01 Postadress: Kommunledningskontoret, 651 84 KARLSTAD Besöksadress: Tage Erlandegatan 8a karlstad.se Tel: 054-540 00 00 E-post: kommunledningskontoret@karlstad.se Org.nr:

Läs mer

Verksamhetsplan 2014-2017 för nämnd och bolag

Verksamhetsplan 2014-2017 för nämnd och bolag Bilaga 4 Verksamhetsplan - för nämnd och bolag Omvårdnadsnämnd 1 Mål inom respektive perspektiv 1.1 Medborgare och kunder Omvårdnadsnämnden har nöjda kunder som erbjuds god service och möjlighet till inflytande,

Läs mer

Uppföljning av daglig verksamhet LSS

Uppföljning av daglig verksamhet LSS 2013-11-04 SN-2013/2908.726 1 (7) HANDLÄGGARE Natalie Vaneker 08-535 316 74 natalie.vaneker@huddinge.se Socialnämnden Uppföljning av daglig verksamhet LSS Förslag till beslut Socialnämnden tar del av sammanställning

Läs mer

2010-02-23 SIDAN 1. Kundval-/ valfrihetssystem - upphandling och uppföljning inom äldreomsorgen

2010-02-23 SIDAN 1. Kundval-/ valfrihetssystem - upphandling och uppföljning inom äldreomsorgen SIDAN 1 Kundval-/ valfrihetssystem - upphandling och uppföljning inom äldreomsorgen Kundval- /valfrihetssystem Hemtjänst 1 januari 2002 Ledsagning och avlösning 1 januari 2002 Vård- och omsorgsboende 1

Läs mer

Uppföljning av stöd i ordinärt boende personlig assistans LSS

Uppföljning av stöd i ordinärt boende personlig assistans LSS 2013-09-23 SN-2013/2907.726 1 (6) HANDLÄGGARE Natalie Vaneker 08-535 316 74 natalie.vaneker@huddinge.se Socialnämnden Uppföljning av stöd i ordinärt boende personlig assistans LSS Förslag till beslut Socialnämnden

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Eva-Lena Segerud. Ordförande Maria Ohlsson. Justerare Britt Palmius

Underskrifter Sekreterare Eva-Lena Segerud. Ordförande Maria Ohlsson. Justerare Britt Palmius sid 1 (8) Tid och plats Torsdag den 21 juni 2012 kl. 09.00-12.00 Kronoparkssalen, Bibliotekshuset Ledamöter Övriga Maria Ohlsson, ordf, kommunstyrelsen Håkan Holm, kommunstyrelsen Anita Svensson Nilsson,

Läs mer

Regler och rutiner för nutrition inom äldre och handikappomsorgen

Regler och rutiner för nutrition inom äldre och handikappomsorgen Regler och rutiner för nutrition inom äldre och handikappomsorgen the022 2008 11 26 Syfte Vid all vård av sjuka personer är maten i sig en del av behandlingen och omvårdnaden. Detta dokument syftar till

Läs mer

Granskning av kommunstyrelsens och nämndernas interna kontroll

Granskning av kommunstyrelsens och nämndernas interna kontroll Dnr VON-2013-64 Dpl 13 sid 1 (6) VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Ekonomistaben Tjänsteyttrande 2013-04-04 Tapani Savallampi, 054-5405557 tapani.savallampi@karlstad.se Granskning av kommunstyrelsens och

Läs mer

Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING

Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING HJÄLP OCH STÖD I HEMMET Svedala kommun har enligt Socialtjänstlagen (SoL) ansvar för att personer som bor eller vistas i kommunen

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för. Falkenberg LSS 2, Nytida AB. År 2014. 2015-01-10 Annika Hoffsten Hultén

Patientsäkerhetsberättelse för. Falkenberg LSS 2, Nytida AB. År 2014. 2015-01-10 Annika Hoffsten Hultén Patientsäkerhetsberättelse för Falkenberg LSS 2, Nytida AB År 2014 2015-01-10 Annika Hoffsten Hultén Detta underlag till patientsäkerhetsberättelse utgör en bilaga till vårdgivarens patientsäkerhetsberättelse.

Läs mer

Delegation - förenklad biståndsbedömning

Delegation - förenklad biståndsbedömning Ärende 7 Dnr VON-2012-212 Dpl 01 sid 1 (2) VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Biståndskontoret Tjänsteskrivelse 2012-08-13 Roger Granat, 054-540 54 52 roger.granat@karlstad.se Vård- och omsorgsnämnden Delegation

Läs mer

Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING

Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING HJÄLP OCH STÖD I HEMMET Svedala kommun har enligt Socialtjänstlagen (SoL) ansvar för att personer som bor eller vistas i kommunen

Läs mer

Kvalitetsdokument Socialförvaltningen D.nr. eller dokumenttyp: Sid. 1 (12)

Kvalitetsdokument Socialförvaltningen D.nr. eller dokumenttyp: Sid. 1 (12) Sid. 1 (12) Programområde eller övergripande: Omsorg om funktionshindrade, Socialpsykiatri Framtagen av: Ingrid Fagerström Utbildnings- och kvalitetssamordnare Gäller from: Verksamhet: Särskilt boende

Läs mer

Uppföljning av utförare - Hemtjänst

Uppföljning av utförare - Hemtjänst Datum 2013-05-15 Uppföljning av utförare - Hemtjänst Uppföljningen avser: Adeocare AB Adress: Bryggavägen 100, 178 31 Ekerö Verksamhetschef (namn och kontaktuppgifter): Hilde Knapasjö, tfn: 08-731 7707

Läs mer

Arbetsgivarperspektiv

Arbetsgivarperspektiv Arbetsgivarperspektiv Alla som arbetar i koncernen Karlstads kommun gör det på uppdrag av medborgarna. Vår uppgift är att ge medborgarna bästa tänkbara tjänster och service. Medborgarnas bedömning av kommunen

Läs mer

Bra ledarskap och medarbetarskap. Viktiga händelser. Ledarskapsindex 73 Medarbetarindex 78 Engagemangsindex 79. Förvaltningsberättelse

Bra ledarskap och medarbetarskap. Viktiga händelser. Ledarskapsindex 73 Medarbetarindex 78 Engagemangsindex 79. Förvaltningsberättelse Arbetsgivarperspektiv Finansiellt perspektiv Vårda tillgångar Styrsystem/ kvalitetsarbete Arbetsgivarperspektiv Alla som arbetar i koncernen Karlstads kommun gör det på uppdrag av medborgarna. Vår uppgift

Läs mer

17/09 Bilaga 1 Avrapportering mål och specifika uppdrag 2009 Handikapp & Habilitering och Sjukresor Habilitering & Hjälpmedel och Sjukresor 1) Måluppfyllelse 3 Målet är helt uppfyllt (vid tidpunkten för

Läs mer

Uppsala ^ "KOMMUN KONTORET FÖR HÄLSA, VÅRD OCH OMSORG

Uppsala ^ KOMMUN KONTORET FÖR HÄLSA, VÅRD OCH OMSORG Uppsala ^ "KOMMUN KONTORET FÖR HÄLSA, VÅRD OCH OMSORG Handläggare Hedberg Jenny Datum Diarienummer 13--6 ALN--16.3 Äldrenämnden Tertialuppföljningar, tertial 3 Förslag till beslut Äldrenämnden föreslås

Läs mer

Presentation av budget 2013-2015

Presentation av budget 2013-2015 Presentation av budget 2013-2015 2012-04-25 Omsorgsförvaltningen 1 Hur gick det 2011? Resultat: 5,94 Mkr Verksamhetsnetto (fem områden samt bistånds- och vårdenheten) 1,60 Mkr Personlig assistans -2,4

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(13) Plats och tid Bysjön, kommunhuset, kl. 08:30 12:05 Utskottet ajournerade sammanträdet kl. 11:50-12:00 24 Beslutande Ledamöter Thomas Lidberg, (S), ordförande Kenneth Axelsson,

Läs mer

LÄMPLIG BEMANNING i boende särskilt avsett för personer med demenssjukdom

LÄMPLIG BEMANNING i boende särskilt avsett för personer med demenssjukdom LÄMPLIG BEMANNING i boende särskilt avsett för personer med demenssjukdom Rapporter/Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum; 2010:10 www.aldrecentrum.se Vårt uppdrag Uppdrag från kommunfullmäktige i Stockholms

Läs mer

2010-02-18 Äldrenämnden

2010-02-18 Äldrenämnden 1 2010-02-18 Äldrenämnden Pressinformation inför äldrenämndens sammanträde För ytterligare information kontakta äldrenämndens ordförande Jan-Willy Andersson (KD), telefon 013-20 71 84 eller 070-590 71

Läs mer

System för systematiskt kvalitetsarbete

System för systematiskt kvalitetsarbete Ansvarig Bengt Gustafson, Tf verksamhetschef Dokumentnamn Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Upprättad av Elisabet Olsson Gunilla Marcusson Ledningssystem enligt SOSFS 2011:9 Berörda verksamheter

Läs mer

Kompetensförsörjningsstrategi för Försäkringskassan.

Kompetensförsörjningsstrategi för Försäkringskassan. STRATEGI 1 (6) Kompetensförsörjningsstrategi för Försäkringskassan. Inledning Försäkringskassan mål är att vara en organisation som har medborgarnas fulla förtroende när det gäller service, bemötande och

Läs mer

Utskottet för omsorg 2013-09-24. Plats och tid Centrumhuset, Henån s-rum 3 2013-09-24 08.30-12.30

Utskottet för omsorg 2013-09-24. Plats och tid Centrumhuset, Henån s-rum 3 2013-09-24 08.30-12.30 1 Plats och tid Centrumhuset, Henån s-rum 3 2013-09-24 08.30-12.30 Beslutande Ledamöter Lisbeth Arff (M) Johan Stein (C) tjänstg. ers. för 112 Anders Tenghede (V) Lotta Husberg (S) k. 10.10 Bertil Olsson

Läs mer

Årsredovisning av åtagande inom strategisk plan.

Årsredovisning av åtagande inom strategisk plan. Årsredovisning av åtagande inom strategisk plan. Tillväxt Karlstads kommun ska ha god planberedskap för bostäder och verksamhetsmark samt skapa attraktiva boendemiljöer med blandad bebyggelse. Kommunens

Läs mer

Kommunikationspolicy för koncernen Karlstads kommun

Kommunikationspolicy för koncernen Karlstads kommun sid 1 (7) Kommunikationspolicy för koncernen Karlstads kommun Postadress: Kommunledningskontoret, informationsenheten, 651 84 Karlstad Besöksadress: Drottninggatan 32 karlstad.se Tel: 054-540 00 00 E-post:

Läs mer

Verksamhetsuppföljning Ledsagare, avlösare, stödfamilj och kontaktperson (LSS) 2014-01-17

Verksamhetsuppföljning Ledsagare, avlösare, stödfamilj och kontaktperson (LSS) 2014-01-17 Verksamhetsuppföljning Ledsagare, avlösare, stödfamilj och kontaktperson (LSS) 2014-01-17 Malin Rehnstam Kvalitetscontroller Sofia Spetz Avdelningschef Handläggarenheten 1 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Verksamheten

Läs mer

Det här kan du förvänta dig av äldreomsorgen i Norrtälje kommun

Det här kan du förvänta dig av äldreomsorgen i Norrtälje kommun Det här kan du förvänta dig av äldreomsorgen i Norrtälje kommun Värdigt liv och välbefinnande Enligt socialtjänstlagen ska all personal i äldreomsorgen arbeta för att du får ett värdigt liv och känna välbefinnande.

Läs mer

Ledningssystem för kvalitet inom äldreomsorg

Ledningssystem för kvalitet inom äldreomsorg Revisionsrapport Ledningssystem för kvalitet inom äldreomsorg Motala kommun Kerstin Karlstedt December 2012 Innehållsförteckning 2.1. Revisionsfrågor... 3 2.2. Metod... 3 4.1. Servicegaranti... 7 4.2.

Läs mer

Ständigt förbättringsarbete i vård- och omsorgsnämndens verksamheter

Ständigt förbättringsarbete i vård- och omsorgsnämndens verksamheter Ledningssystem Ledning för kvalitet! Ständigt förbättringsarbete i vård- och omsorgsnämndens verksamheter Diarienummer: VON 2014/0469 Vård- och omsorgsnämnden antog dokumentet den 17 september 2014 Dokumentet

Läs mer

Projekt: Fallprevention Svedala kommun

Projekt: Fallprevention Svedala kommun Projekt: Fallprevention Svedala kommun Projektperiod: 110901-121231 Projektledare: Sofia Fredriksson, Leg sjukgymnast Projektansvarig: Anita Persson, Mas Yvonne Lenander, Enhetschef Hemsjukvården Beskrivning

Läs mer

LMU, Ledar- och medarbetarbetarundersökning 2014. Karlstads kommun

LMU, Ledar- och medarbetarbetarundersökning 2014. Karlstads kommun LMU, Ledar- och medarbetarbetarundersökning 2014 Karlstads kommun Genomförd av CMA Research AB Mars 2014 Fakta om undersökningen Syfte Metod Att utveckla styrning, ledning och ge de förtroendevalda bra

Läs mer

MAR rapport 2014. MAR ansvarar för att: Sid 1(6) Biståndskontor, Tillsynsenheten Karlstad 2015-02-02 Medicinskt ansvarig för rehabilitering

MAR rapport 2014. MAR ansvarar för att: Sid 1(6) Biståndskontor, Tillsynsenheten Karlstad 2015-02-02 Medicinskt ansvarig för rehabilitering Sid 1(6) VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Biståndskontor, Tillsynsenheten Karlstad 2015-02-02 Medicinskt ansvarig för rehabilitering MAR rapport 2014 MAR ansvar 24 HSL Det ska finnas rutiner så att läkare

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Kvalitetsberättelse för individ- och familjeomsorgen 2013

Tjänsteskrivelse. Kvalitetsberättelse för individ- och familjeomsorgen 2013 Malmö stad Stadsområdesförvaltning Norr 1 (1) Datum 2014-04-03 Vår referens Sofi Kimfors Planeringssekreterare Tjänsteskrivelse sofi.kimfors@malmo.se Kvalitetsberättelse för individ- och familjeomsorgen

Läs mer

Uppföljning 2012-06-14 Mångkulturell Hemtjänst i Stockholm AB

Uppföljning 2012-06-14 Mångkulturell Hemtjänst i Stockholm AB SOLNA STAD Omvårdnadsförvaltningen Uppföljning 20120614 Mångkulturell Hemtjänst i Stockholm AB Granskare: Metod: Webbenkät, intervju, granskning av rutiner, genomförandeplaner och socialdokumentation Företagets

Läs mer

Kvalitets - och vardegru ndsdeklaration

Kvalitets - och vardegru ndsdeklaration Kvalitets - och vardegru ndsdeklaration Fogdaröd ett unikt alternativ för människor i behov av särskilt stöd. Därför är det viktigt att garantera att kvaliteten är hög och värdegrunderna sunda och solida.

Läs mer

Kvalitet inom äldreomsorgen

Kvalitet inom äldreomsorgen Revisionsrapport* Kvalitet inom äldreomsorgen Mora kommun Februari 2009 Inger Kullberg Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning och bakgrund...4 2.1 Revisionsfråga...5 2.2 Revisionsmetod...5

Läs mer

Onsdag den 24 oktober 2012 kl. 13.00-14.45 Falken, Järnvägsgatan 4 Sammanträdet ajourneras för gruppmöte kl. 13.15-13.50

Onsdag den 24 oktober 2012 kl. 13.00-14.45 Falken, Järnvägsgatan 4 Sammanträdet ajourneras för gruppmöte kl. 13.15-13.50 sid 1 (14) Tid och plats Ledamöter Ersättare Onsdag den 24 oktober 2012 kl. 13.00-14.45 Falken, Järnvägsgatan 4 Sammanträdet ajourneras för gruppmöte kl. 13.15-13.50 Marléne Lund Kopparklint (M) ordförande

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för sociala sektorn i Härryda kommun År 2011

Patientsäkerhetsberättelse för sociala sektorn i Härryda kommun År 2011 Patientsäkerhetsberättelse för sociala sektorn i Härryda kommun År 2011 2012-02-27 Tina Forsgren, Verksamhetschef Vård och Omsorg Elisabeth Sjöberg, Verksamhetschef Funktionshinder Mallen är framtagen

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnd. Nämndsbudget 2012-2014

Vård- och omsorgsnämnd. Nämndsbudget 2012-2014 Nämndsbudget 2012-2014 Innehållsförteckning LÅNGSIKTIG HÅLLBAR UTVECKLING... 3 VÄRDEGRUND... 3 BRUKARE... 4 VISION... 4 VERKSAMHETSIDÉ... 4 ÖVERGRIPANDE BRUKARMÅL... 4 PERSONAL... 6 VISION... 6 VERKSAMHETSIDÉ...

Läs mer

Projekt Lärandeorganisation i Älvsjö stadsdel

Projekt Lärandeorganisation i Älvsjö stadsdel Projekt Lärandeorganisation i Älvsjö stadsdel Slutrapport 2009-01-09 Hans Stavrot Hans Stavrot arbetade vid tidpunkten för projektet som regionchef på Omsorgshuset i Älvsjö stadsdel. Projektet handleddes

Läs mer

Granskning avseende assistentersättning

Granskning avseende assistentersättning Granskning avseende assistentersättning Härryda kommun Oktober 2013 Johan Osbeck, revisor Pernilla Lihnell, certifierad kommunal revisor Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Granskning...

Läs mer

Kommunen som arbetsgivare

Kommunen som arbetsgivare Sid 1(5) KOMMUNLEDNINGSKONTORET Karlstad 2015-03-31 Lina Helgerud, 054-540 10 40 lina.helgerud@karlstad.se Kommunen som arbetsgivare Tematisk månadsrapport av indikatorer i strategisk plan Eftersom ledar-

Läs mer

Tillgänglighet och bemötande inom individ- och familjeomsorg

Tillgänglighet och bemötande inom individ- och familjeomsorg www.pwc.se Revisionsrapport Inger Kullberg Cert. kommunal revisor Tillgänglighet och bemötande inom individ- och familjeomsorg Surahammars kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell

Läs mer

SOCIAL OCH ÄLDRENÄMNDEN ÅRSBOKSLUT (T3) - 2012

SOCIAL OCH ÄLDRENÄMNDEN ÅRSBOKSLUT (T3) - 2012 SOCIAL OCH ÄLDRENÄMNDEN ÅRSBOKSLUT (T3) - 2012 SOCIAL OCH ÄLDRENÄMNDEN - ÅRSBOKSLUT (T3): 2012 Fortsatt hög andel nöjda kunder inom socialtjänsten; 4,5 (5-gradig skala) Fortsatt hög andel som är nöjda

Läs mer

Äldre personer med missbruk

Äldre personer med missbruk Äldre personer med missbruk Rutiner för samverkan Ledningsgruppen för social-och fritidsförvaltningen 2014-09-22 Ledningsgruppen för omsorgsförvaltningen 2014-04-10 Innehåll 1 Uppdraget 5 1.1 Mål med

Läs mer

LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, är en rättighetslag. De som tillhör någon av lagens tre personkretsar kan få rätt till

Läs mer

Kvalitetsledningssystem för vård- och omsorgsförvaltningen enligt SOSFS 2011:9

Kvalitetsledningssystem för vård- och omsorgsförvaltningen enligt SOSFS 2011:9 1 (13) Kvalitetsledningssystem för vård- och omsorgsförvaltningen enligt SOSFS 2011:9 Dokumenttyp: Riktlinje Beslutad av: Vård- och omsorgsnämnden (2014-10-08, 146 ) Gäller för: Vård- och omsorgsförvaltningen

Läs mer

Uppföljning av Bostad med särskild service enligt LSS

Uppföljning av Bostad med särskild service enligt LSS Uppföljning av Bostad med särskild service enligt LSS Ansvarig för uppföljningen: Uppföljningen genomförd den: Föregående uppföljning den: Nästa uppföljning den: Verksamhetens namn Verksamhetens platsantal

Läs mer

Nöjdhet och förtroende

Nöjdhet och förtroende Sid 1(6) KOMMUNLEDNINGSKONTORET Verksamhetsstyrning, 214-1-2 Lina Helgerud, 54-54 1 4 lina.helgerud@karlstad.se Nöjdhet och förtroende Tematisk månadsrapport av indikatorer i strategisk plan Målområde:

Läs mer

Värdegrund och lokala värdighetsgarantier i den svenska äldreomsorgen

Värdegrund och lokala värdighetsgarantier i den svenska äldreomsorgen Värdegrund och lokala värdighetsgarantier i den svenska äldreomsorgen Katarina Andersson, FD, institutionen för socialt arbete, Umeå universitet Konferens: skal vi have en värdighetsgaranti? Köpenhamn,

Läs mer

www.simrishamn.se 2 (6)

www.simrishamn.se 2 (6) Socialförvaltningen 1 (6) Hemtjänsten SKRIVELSE 2009-01-15 Kristina Privér Verksamhetsutvecklare Sammanfattning av verksamhetsuppföljningar genomförda hösten 2008 Hid nr: 2008.2134 Medicinsk ansvarig sjuksköterska

Läs mer

Rapport och analys av resultatet av Socialstyrelsens Äldreguide 2012 - En del av Öppna jämförelser - Äldreomsorg och hemsjukvård

Rapport och analys av resultatet av Socialstyrelsens Äldreguide 2012 - En del av Öppna jämförelser - Äldreomsorg och hemsjukvård 212-6-12 Vv 6/212 Vö 12/212 Rapport och analys av resultatet av Socialstyrelsens Äldreguide 212 - En del av Öppna jämförelser - Äldreomsorg och hemsjukvård Sammanfattning Äldreguiden 212 är den sjätte

Läs mer

Program. för vård och omsorg

Program. för vård och omsorg STYRDOKUMENT 1(5) Program för vård och omsorg Område 2Hälsa och Omsorg Fastställd KF 2013-02-25 10 Program Program för Vård och Omsorg Plan Riktlinje Tjänsteföreskrift Giltighetstid Reviderad Diarienummer

Läs mer

RIKTLINJER HANDLÄGGNING OCH DOKUMENTATION. funktionshinder LSS och SoL 2007-06

RIKTLINJER HANDLÄGGNING OCH DOKUMENTATION. funktionshinder LSS och SoL 2007-06 RIKTLINJER HANDLÄGGNING OCH DOKUMENTATION funktionshinder LSS och SoL 2007-06 Följande principer ligger till grund för alla insatser för funktionshindrade som erbjuds inom LSS och SoL: delaktighet genom

Läs mer

Slutrapport 2010. Samtalsledare och reflektionsgrupper. Siv Tagesson

Slutrapport 2010. Samtalsledare och reflektionsgrupper. Siv Tagesson Slutrapport 2010 Samtalsledare och reflektionsgrupper Delprojektet har utbildat samtalsledare och startat upp reflektionsgrupper på kommunens gruppboenden för personer med en demenssjukdom. Satsningen

Läs mer

Jämställdhets- och mångfaldsplan 2013-2014 för kommunledningskontoret

Jämställdhets- och mångfaldsplan 2013-2014 för kommunledningskontoret sid 1 (7) Jämställdhets- och mångfaldsplan 2013-2014 för kommunledningskontoret Postadress: Kommunledningskontoret, 651 84 Karlstad Besöksadress: Tage Erlanderg 8 www.karlstad.se Tel: 054-540 00 00 Fax:

Läs mer

Dnr KK12/384 POLICY. Personalpolicy. för Nyköpings kommun. Antagen av Kommunfullmäktige 2012 12 11

Dnr KK12/384 POLICY. Personalpolicy. för Nyköpings kommun. Antagen av Kommunfullmäktige 2012 12 11 Dnr KK12/384 POLICY Personalpolicy för Nyköpings kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2012 12 11 Dnr KK12/384 2/6 Personalpolitisk viljeinriktning Nyköpings kommun är en attraktiv arbetsgivare som behåller

Läs mer

Delegeringsordning för vård- och omsorgsnämnden revideras

Delegeringsordning för vård- och omsorgsnämnden revideras Ärende 11 sid 1 (2) VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Administrativa staben Tjänsteskrivelse 2012-05-31 Rakel Salomonsson, 054-540 55 51 rakel.salomonsson@karlstad.se Vård- och omsorgsnämnden Delegeringsordning

Läs mer

Uppföljningsplan. Plan för uppföljning av utförd verksamhet inom social- och äldreomsorgsnämndernas ansvarsområden.

Uppföljningsplan. Plan för uppföljning av utförd verksamhet inom social- och äldreomsorgsnämndernas ansvarsområden. Uppföljningsplan Plan för uppföljning av utförd verksamhet inom social- och äldreomsorgsnämndernas ansvarsområden. Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 1. Inledning... 3 1.1 Uppdragsbeskrivning/avtal...

Läs mer

Länsövergripande regionalt Vård- och Omsorgscollege

Länsövergripande regionalt Vård- och Omsorgscollege MISSIV 2015-02-26 RJL2015/221 Kommunalt forum Länsövergripande regionalt Vård- och Omsorgscollege Ledningsgruppen för samverkan Region Jönköpings län och kommun överlämnar bilagd skrivelse till Kommunalt

Läs mer

Kvalitetsberättelse 2014

Kvalitetsberättelse 2014 Kvalitetsberättelse 2014 AB OmsorgsCompagniet i Norden Hemtjänst/avlösning/ledsagning/boendestöd/personlig assistans/ stödboende Kvalitetsavdelningen 2015-01-10 Innehållsförteckning Kvalitetsberättelse

Läs mer

Sammanträdesrummet, Björkarna Torsby

Sammanträdesrummet, Björkarna Torsby OMSORGSNÄMNDEN Tid och plats Tisdag 19 februari 2013 kl. 10:00 Sammanträdesrummet, Björkarna Torsby Beslutande Övriga deltagare Åke Gustavsson (S), Ordförande Ann Louise Brodén (S) Ann Mari Uppvall (S)

Läs mer

En länssammanställning av brukarinflytande inom socialtjänsten Vad säger resultaten i Öppna Jämförelser?

En länssammanställning av brukarinflytande inom socialtjänsten Vad säger resultaten i Öppna Jämförelser? Arbetsrapport 2014:1 En länssammanställning av brukarinflytande inom socialtjänsten Vad säger resultaten i Öppna Jämförelser? Agneta Morelli En länssammanställning av brukarinflytande inom socialtjänsten

Läs mer

Preliminär budget för vård- och omsorgsnämnden 2016-2018, samt förslag till budgetjusteringar för år 2019

Preliminär budget för vård- och omsorgsnämnden 2016-2018, samt förslag till budgetjusteringar för år 2019 TJÄNSTESKRIVELSE 1(2) 2015-04-22 Handläggare, titel, telefon Lotta Rengart, ekonomistrateg 011-153312 Vård- och omsorgsnämnden Preliminär budget för vård- och omsorgsnämnden 2016-2018, samt förslag till

Läs mer

Ronneby kommuns personalpolitik

Ronneby kommuns personalpolitik Ronneby kommuns personalpolitik Bakgrund Att arbeta i Ronneby kommun är ett välfärdsarbete. Vårt främsta uppdrag är att ge god service till våra medborgare. Det är därför en viktig samhällsfråga att kommunen

Läs mer

Vård- och omsorgsnämndens. Uppdragsplan 2015. Dnr VON 2015/0058 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Vård- och omsorgsnämndens. Uppdragsplan 2015. Dnr VON 2015/0058 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Vård- och omsorgsnämndens Uppdragsplan 2015 Dnr VON 2015/0058 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Uppdragsplan för vård- och omsorgsnämnden 2015 Inledning Vård- och omsorgsnämnden vill med uppdragsplanen för 2015

Läs mer

Ledningssystem inom Äldre- och handikappomsorg Vellinge kommun. 2010-04-19 Reviderat 2011-04-14

Ledningssystem inom Äldre- och handikappomsorg Vellinge kommun. 2010-04-19 Reviderat 2011-04-14 Ledningssystem inom Äldre- och handikappomsorg Vellinge kommun 2010-04-19 Reviderat 2011-04-14 1 Inledning Socialstyrelsen gav 2006 ut föreskrifter om ledningssystem för kvalitet i verksamhet enligt SOL,

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete i Socialförvaltningen, Karlsborg

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete i Socialförvaltningen, Karlsborg Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete i Socialförvaltningen, Karlsborg Dokumenttyp: Riktlinje Diarienummer: 26/2015 Beslutande: Socialnämnden Antagen: 2015-03-04 Giltighetstid: Tillsvidare Dokumentet

Läs mer