Verksamhetsberättelse 2012

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsberättelse 2012"

Transkript

1 VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Utvecklingsstaben Karlstad Marie Johansson, Verksamhetsberättelse 2012 Måluppfyllelse Enligt nämndens egen undersökning är 81 procent av kunderna inom både hemtjänst (78 procent 2011)och inom vårdboende (77 procent år 2011) sammantaget nöjda med insatsen. På femgradig skala får hemtjänsten värdet 4,3 och vårdboendet värdet 4,4 avseende trygghet. Inom LSS är 82 procent av kunderna nöjda med insatserna (85 procent under 2011). 83 procent av kunderna upplever att de är trygga med insatserna. Verksamhetsstyrning och verksamhetsuppföljning Utveckling av mål och värdegrunder Vård- och omsorgsförvaltningen har deltagit i det koncernövergripande arbetet med den strategiska planen, där de åtaganden som fastställs inom den strategiska planens interna och externa perspektiv systematiserats i vård- och omsorgsförvaltningens verksamhetsplan- och verksamhetsuppföljning. Värdegrunderna är ständigt levande genom att de följs upp vid APT eller motsvarande, i en planering som verksamhets- och stabscheferna ansvarar för. Kvalitetskrav, service- och värdighetsgarantier Kvalitetskraven har uppdaterats under Egenkontrollen har därför också reviderats och form och organisation har ändrats. Den numera en webbaserad enkät för varje verksamhetsområde, som fr o m 2013 varje utförarområde ansvarar för på egen hand. På avdelningarna på vårdboende finns egenkontrollprogram för livsmedelshygien som innehåller dokumentering av regelbunden mätning av den varma maten som levereras till avdelningarna, temperaturkontroll av kyl, frys, diskmaskin samt livsmedelshygienrutiner. Vård- och omsorgsförvaltningens dietist har följt upp hur egenkontrollprogrammet följs på tre enheter. Enheterna fick sedan rapporter där eventuella förbättringsåtgärder rekommenderades Postadress: Vård- och omsorgsförvaltningen, Karlstad Besöksadress: Järnvägsgatan 4 karlstad.se Tel: E-post: Org.nr: Säte: Karlstad PlusGiro: Bankgiro:

2 sid 2 (14) Vård- och omsorgsförvaltningen har tagit fram och fastställt service- och värdighetsgarantier, som lanserats till medborgare och kund. Det finns en tillhörande plan för uppföljning, som ska provas och utvecklas. Tillsyn Tillsynsenheten följer kontinuerligt upp entreprenörer samt förvaltningens egen utförarorganisation inom hemtjänst, vårdboende och handikappomsorg samt myndighetsutövning. Tillsyn sker utifrån gällande författningssamling, och har under 2012 genomförts på 13 enheter, genom granskning av dokumentation (utredningar, genomförandeplaner, hälso- och sjukvårdsjournaler samt avvikelsedokumentation) deltagande observation genom bredvidgång samt intervjuer med personal och chefer utifrån framtagna mallar. Tillsammans med dietist har kostombuden genomfört måltidsobservationer på ett antal vårdboende. Detta för att öka kvaliteten på måltidsituationen vilket kan resultera i en ökad aptit och en minskad risk för undernäring. Inkomna synpunkter 2012 Under 2012 inkom 61 synpunkter till Vård- och omsorgsförvaltningen och hanterades enligt gällande rutin för synpunkter. Antalet synpunkter har ungefär samma omfattning som tidigare år. Det har inkommit synpunkter inom alla verksamheter. Synpunkterna som inkommit på hemtjänst och vårdboende gäller ofta utförandet av insatser eller övrigt. Övrigt kan till exempel vara synpunkter på hur personalen hanterar leasingbilar. Inom handikappomsorgen var det främst synpunkter på utförandet. Synpunkterna som inkommit på biståndskontoret är av varierande art, bland annat finns synpunkter på brister i information. Hälso- och sjukvårdsverksamhetens synpunkter gäller främst utförande och trygghetslarm. Av alla 61 inkomna synpunkter gäller fyra bemötande. Lex Sarah-rapporter 2012 Under 2012 inkom 41 Lex Sarah-rapporter. Detta är en minskning från 2011 då 63 rapporter inkom. Fyra händelser har bedömts vara så allvarliga att de anmälts vidare till Socialstyrelsen. Socialstyrelsen Socialstyrelsen har skyldighet att vid minst två tillfällen per år göra inspektioner vid bostäder med särskild service för barn och ungdomar enligt 9 8 LSS. Socialstyrelsen har granskat Långgatan, Nygatan, Skagersviksgatan och Värmlandsgatan. I denna tillsyn var syftet att barn och unga ska få sina individuella behov tillgodosedda i ett tryggt och säkert boende i hemlik miljö. Socialstyrelsens bedömning var att alla boenden uppfyllde gällande lagstiftning. Socialstyrelsen har genomfört en inspektion inom ramen för Äldreuppdraget på Gunnerns vårdboende, ingen kritik riktades mot verksamheten däremot fortsatt granskning gällande förskrivning av läkemedel.

3 sid 3 (14) Vidare har Socialstyrelsen utrett 8 ärenden med anledning av enskilda anmälningar, där avslutades ett ärende med anledning av att dokumentation saknades, 2 avslutades efter redovisning av åtgärder och 5 avslutades utan kritik. Socialstyrelsen har även granskat nämndens arbete med våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld, inget beslut har redovisats till nämnden. Patientsäkerhetsberättelse MAS/MAR har upprättat en Patientsäkerhetsberättelse utifrån att varje utförare upprättat en verksamhetsberättelse där patientsäkerhetsberättelsen ska vara en del. Bl a finns riskanalyser, avvikelsehantering och åtgärder samt resultat på hur hälsooch sjukvården bedrivits. Lov Agaten AB startade sin verksamhet 1/ Inga ytterligare utförare har tillkommit. Organisation Verksamhetsövergång inom handikappomsorgen Inom Handikappomsorgen har verksamhetsövergång av fyra boenden skett till Frösunda LSS AB. Detta innebar en volymminskning inom handikappomsorgen inom egenregin. Organisationsförändringar Handikappomsorgens verksamhetsområde har omorganiserats, bl a med anledning av ovanstående verksamhetsövergång, samt avseende bemanningen nattetid. Erforderliga effektiviseringar har genomförts, och området har arbetat med ett sparbeting som krävt nya arbetssätt och nya organisationsformer. Entreprenaden för hemtjänst i Molkoms tätort med tillhörande område upphörde i oktober och hemtjänstval infördes. Kommunens egenregi har numer utförarverksamhet i Molkoms tätort med tillhörande område. Kunder kan utöver egenregin välja Carema som utförare. Denna förändring påverkade även kommunens larmoch nattptarull, då tidigare entreprenad omfattande heldygnsansvar och larmmottagning. Enhet för nattverksamheten har under 2012 delats upp i 2 enheter, natt Östra och natt Västra. Detta för att skapa bättre möjligheter till styrning och uppföljning genom att chefer får färre medarbetare. Enheten Resurscentrum har omstrukturerats för att möta behovet av fler vårdboendeplatser inom äldreomsorgen. Totalt är 4 våningar nu vårdboende med inriktning demens/ somatiskt sjuka. Inriktningen palliativ vård på våning Vågen

4 sid 4 (14) avslutades och verksamheten bedrivs numer som korttidsvård/ växelvård. Dagträffen Utsikten har startas upp i nya lokaler. Inriktning ändrades till att gälla alla somatiskt sjuka och inte enbart utifrån ett anhörigperspektiv. Flera projekt har avslutats, trygghetsteamet avslutades , Trygghetspaket med Må bra samtal avslutades Några projekt har övergått i permanent form, t ex Rehab-projekt som hade tjänster finansierade med statliga stimulans medel och som nu är permanentade. Detsamma gäller för projektet med samordnande förflyttningsinstruktör som nu är permanentad och finansieras helt med egna medel.. Hemtjänstval Kontaktcenter har involverats i arbetet med information till kund och deras företrädare om hemtjänstvalet, samt handlägger byten av hemtjänstutförare. Under 2012 har de flesta nya kunder valt Karlstad kommun som utförare. Under 2012 valde 37 procent av kunderna privata utförare, detta är en ökning med 0,5 procent från föregående år. När hemtjänstvalet infördes 2007 valde 17 procent privat utförare. De flesta kunder gör själva ett aktivt val, under 2012 gjordes 449 aktiva val. Under 2012 fick 6 kunder en utsedd utförare enligt gällande rutin. Under 2012 har 17 kunder valt att byta utförare. Antal byten ligger på samma nivå som föregående år. Bytena har fördelats enligt följande; fyra kunder har bytt till Attendo från Karlstad kommun. Tre kunder har bytt till Carema, två från Attendo och en kund från Karlstads kommun. Fem kunder har bytt till Karlstad kommun, tre från Attendo och två från Carema. Sju kunder bytte till Agaten, sex av dessa kunder bytte från Carema och en från Attendo. Personal Ledaruppdraget - Chefs- och ledarutveckling Under året har samtliga chefer deltagit i gemensamma chefsträffar två gånger/halvår. Dessa har vid två tillfällen genomförts som internat och extern konsult har medverkat. Träffarna har ägnats åt ledarskapsfrågor och under 2012 har vi fortsatt inriktning mot det kommunikativa ledarskapet. I årets LMU, se nedan, syns detta genom att 4 av 5 medarbetare upplever att cheferna är bra på att leda och organisera verksamheten, samma gäller för information om viktiga händelser och beslut, 4 av 5 medarbetare upplever att de får denna information. Vård- och omsorgsförvaltningens verksamhet ställer krav på en flexibel organisation, som hela tiden måste provas mot nya arbetsmetoder och nya sätt att organisera arbetet. Inriktningen för 2012 har därför också varit att ta in omvärlden genom de föreläsningar som hållits på chefsträffar. De har bl a handlat om hur kulturer möts och hur detta tar sig uttryck i olika sätt att kommunicera, samt hur organisationer utvecklas inom de branschfält de ingår i.

5 sid 5 (14) Vård- och omsorgsförvaltningens nya chefer har deltagit i koncernens utvecklingsprogram för nya chefer. Flera chefer har också deltagit i utvecklingsprogrammet för erfarna chefer. Utöver det har vård- och omsorgsförvaltningen ett eget program för medarbetare som vill prova på ledarskap, där en erfaren chef fungerar som mentor. Nya chefer Under 2012 har flera nya enhetschefer rekryterats, bl a genom förvaltningens egen mentorsprogram. Dessutom har förvaltningen rekryterat en ny beställarchef och en ny verksamhetschef för LSS Kompetensutveckling Förvaltningen arbetar kontinuerligt med omvårdnadspersonalens kompetens utifrån verksamhetens mål och kundernas behov. Varje enhetschef har planerat kompetensutvecklingen för sina medarbetare. Den för året största har varit in IT, där social dokumentation varit i fokus. Andra områden är inom sårvård, diabetes, hygien, läkemedel m.m. som planeras tillsammans med MAS, MAR m fl. Utförarområdenas verksamhetsutvecklare erbjuder löpande fortbildnings tillfällen som bl a handlar om grunderna inom lagstiftning och dokumentation. Riktade fortbildningsinsatser och även handledning sker kontinuerligt utifrån de behov som finns i verksamheten. Det finns riktade medel, som används individuellt och till gemensamma satsningar Med stöd av statliga medel, Omvårdnadslyftet, har man avslutat de sista valideringarna. Förvaltningen har erbjudit 20st medarbetare att läsa upp sin kompetens till undersköterskenivå genom distansutbildningen på deltid. Övriga validerade medarbetare erbjuds samma upplägg under vår och höst Under hösten 2012 påbörjade den koncernövergripande gruppen för strategisk kompetensförsörjning sitt arbete. Målet är att utveckla strategiska arbetssätt för att attrahera nya medarbetare, på kort och lång sikt, behålla befintlig arbetskraft och att stärka varumärket. Vård- och omsorgsförvaltningen representerar här en bransch i stort behov av rätt kompetens. Interna chefsprogram finns både koncernövergripande som internt i förvaltningen. Det koncernövergripande programmet kompletteras med vård- och omsorgsförvaltningens utvecklingsprogram (se ovan) till chefer med praktik och utbildning inom förvaltningens verksamheter utifrån den enskildes behov. Under året har kollegiala observationer inom ramen för EU-projekt genomförts. Halva projektet har genomförts under 2012 där tio medarbetare har gjort erfarenhetsutbyte inom hemsjukvården med Danmark och Kroatien,

6 sid 6 (14) Vård- och omsorgscollege Under året har man träffats regelbundet i lokalstyrgrupp, regionalstyrgrupp och programråd. Några utvecklingsområden som kan nämnas är att man förstärkt handledarutbildningen, så att fler kan ta emot elever inom verksamheterna. Vidare har man samverkat inom omvårdnadslyftet, och genomfört valideringar och erbjudande om utbildning så att fler utbildas med undersköterskekompetens. En regionalt sammansatt arbetsgrupp inom har tagit fram ett förslag för marknadsföringsåtgärder inom vård- och omsorgscollege. Sjukfrånvaro Under 2012 har sjukfrånvaron ökat från kalenderdagar till kalenderdagar (en ökning med 4177 kalenderdagar). Förvaltningens långtidsfrånvaro var 29 procent av all sjukfrånvaro och korttidsfrånvaron var 44,7 procent Dag Dag Dag Total Antalet sjukdagar har ökat med ca 12 procent jämfört med Totalt har förvaltningen ökat från 16,4 sjukdagar till 18,3 sjukdagar per månadsanställd och år. Rehabilitering Befintliga rehabiliteringsaktörers avtal har förlängts och dessa tjänster avropas numera via Previa. Friskvård Inom Haga motion har man under året genomfört hälsoprofilsbedömningar, kostrådgivning, yoga och steptest. Man har också genomfört egenvårdskurser, ryggskola och kurs i Mindfulness, samt erbjudit inspirationstillfällen i form av prova på aktiviteter. Mångfald och jämställdhet En jämställdhets- och mångfaldsplan för har upprättats och fastställts. Könsfördelningen inom förvaltningen motsvarade ett förhållande av 90,8 procent kvinnor och 9,2 procent män, där könsfördelningen bland chefer motsvarar ett förhållande av 85,5 procent kvinnor och 14,5 procent män. Studenter vid KAU har skrivit en uppsats med syfte att undersöka om det finns förbättringsområden gällande jämställdhet i biståndsbedömningen.

7 sid 7 (14) LMU En LMU undersökning genomfördes under hösten Vård- och omsorgsförvaltningen hade mycket bra svarsfrekvens, 95 procent. Medarbetarindex låg på 78 procent, (samma som genomsnittsindex inom koncernen) Engagemangsindex låg på 81 procent, (högre än KK genomsnittsindex som var 79 procent) och Ledarindex låg på 77 procent (högre än koncernens genomsnittsindex som var 73 procent). Det var mycket fina resultat, och cheferna arbetar nu tillsammans med medarbetare med olika frågor utifrån resultatet. LMU har genomförts under många år, och i 2012 års undersökning angav 3,6 på en skala på 1-5 att man kunnat se effekter på sin arbetsplats utifrån tidigare års LMU resultat. IT PeLe har blivit Heroma Det nya personaladministrativa systemet, Heroma, ersätter förvaltningens nuvarande system inom personaladministration; SMiL, ecompanion och BeSched med flera. Det innebär att förvaltningen kommer att använda ett och samma system och endast en inloggning för att hantera exempelvis semester, schemaläggning, reseräkningar, utdata och löneadministration. Under hösten har utbildning till utbildare genomförts med hjälp av konsulter från leverantören. Utbildarna har i olika konstellationer utbildat vidare, så att berörda administratörer har fått kunskap att hantera sitt specifika område. Treserva och TES Versionsuppgraderingar har genomförts och systemet blir alltmer funktionellt. Flera flöden har på verksamheternas begäran byggts om. Det finns behov av att förbättra kvalitetssäkringen uppgraderingar och prestanda, och vi har därför börjar träffa CGI (Tidigare Logica) i sk. förvaltarmöten. Där följs våra synpunkter och önskemål om utveckling upp, och ges får feed-back på ärenden vi rapporterat till Service Desk. Vi är väldigt nöjda med samarbetet. Breddinförandet av GF webben har förskjutits p.g.a problem med åtkomst och till viss del även innehåll. Införandet är nästan slutfört, och systemet har fått flera bra funktioner som gör att det upplevs som snabbare och enklare att komma åt. Utförarområdena menar att GF webben blir ett allt bättre stöd i arbetet med dokumentationen runt kund. Utveckling mot e-hälsa Vård- och omsorgsförvaltningen har även 2012 deltagit i det regionala projektet med flera medarbetare bl a för informationsmängderna, gemensamma processer och säker meddelandehantering. Allt arbete som görs ute i organisationen, med att utveckla redskapen för dokumentation och förenkla åtkomsten till systemen (Treserva, genomförandewebben, TES, OSAP och SAP) syftar till att få en bra och

8 sid 8 (14) uppdaterad dokumentation för informationsutbyte med andra vårdgivare och med kund. Ekonomi Ekonomisk utveckling Volymutvecklingen har avgörande betydelse för vård- och omsorgsnämndens ekonomi. Hemtjänstvolymen har minskat två år i rad, med 2,1 procent mellan åren 2011 och Antalet ärenden inom personlig assistans (både med statlig finansiering och med helt kommunalt ansvar) ökade något under 2012, men ökningstakten är klart lägre än för något år sedan. Eftersom det är de ärenden där nämnden har hela finansieringsansvaret som ökar, blir den ekonomiska belastningen allt större. Antalet personer som får insatser inom LSS fortsätter att öka något. Nettokostnadsökningen mellan 2011 och 2012 uppgår till endast 1,2 procent. En viktig förklaring till detta är de intäktsförstärkningar, effektiviseringar och besparingar som nämnden beslutade i anslutning till budget Budgetavvikelse Vård- och omsorgsnämnden redovisar för verksamhetsåret 2012 ett underskott på 11,4 mnkr, till stor del beroende på att budgeten var underbalanserad med 14,5 mnkr. Av resultatet svarar 2,0 mnkr för planerat ianspråktagande av eget kapital till projekt och engångssatsningar. Den årliga driften redovisar således ett underskott på 9,4 mnkr. Efter en justering utifrån demografin med 3,4 mnkr, slutade utfallet på 6,0 mnkr. Utförarorganisationen redovisar ett överskott på 7,5 mnkr på en omsättning på 977 mnkr. Resultatet är en kraftig förbättring jämfört med året innan då överskottet uppgick till 2,1 mnkr. Inom äldreområdet ökade hemtjänstens underskott något medan boendesidan förbättrade sitt resultat. Sammantaget redovisar äldreområdet ett överskott på 4,4 mnkr. Verksamhetsområdet hälso- och sjukvård förbättrade sitt resultat till ett överskott på 3,0 mnkr. Handikappomsorgens har under året nått sparkravet på 8 mnkr. Biståndskontoret har i sin budget nämndens volymmedel. Överskottet är klart lägre än 2011 års utfall. Hemtjänstvolymen sjönk med 2,1 procent och det budgetmässiga överskottet blev cirka 4 mnkr. Antalet ärenden med personlig assistans (LASS) har varierat mellan 130 och 135 stycken med ett snitt i närheten av budgeterad nivå. Antalet helt kommunala assistansärenden har ökat från 18 till 23, vilket medför ett underskott på 1,1 mnkr. Inom äldreomsorgen har vissa specifika ärenden varit kostnadsdrivande och verksamheten redovisar ett underskott på 2,3 mnkr. Vårdavgifterna tillsammans med kostintäkter lämnar ett överskott på 1 mnkr. Kostnaderna för köpta platser har ökat och bidrar med ett underskott på 2,7 mnkr. Biståndskontorets överskott uppgår sammanlagt till 2,7 mnkr.

9 sid 9 (14) Semesterlöneskulden inklusive kostnader för ob- och timtid resulterade i ett underskott på 4,0 mnkr. Löneökningarna under året blev högre än budgeterad nivå med en sammanlagd merkostnad på 2,5 mnkr Vård- och omsorgsförvaltningens itkostnader var även under 2012 högre än vad som var budgeterat och resulterade i ett underskott på 1,3 mnkr. Lokalkostnaderna inklusive renoveringar lämnar för första gången ett överskott på 1,6 mnkr, beroende på större hyresintäkter samt återbetalning av för högt budgeterade hyror, främst avseende Zakrisdal. De sänkta arbetsgivaravgifterna för personer under 25 år lämnade ett överskott på 0,6 mnkr. De så kallade centrala medlen gav ett totalt underskott på 1,0 mnkr. Intern kontroll Revision av privata medel omfattar åtagandeblanketter, genomgång av kassaböcker och avstämning av kvitton. Under året har kontrollinsatser genomförts inom äldreomsorgen. Redovisningen av medel fungerar i allmänhet väl. En del brister har rättats till i samband med granskningen och genomgången med enhetscheferna. Handkasseredovisningarna har kontrollerats i samband med bokslutet. Kommunens centrala granskningsgrupp har granskat leverantörsfakturor avseende betalningstider och förekomsten av korrekta referenskoder. Den centrala kontrollgruppens granskning visade att cirka 6 procent av fakturorna inte var betalade i rätt tid. Referenskoderna eller tydlig namngivning fanns på 84 procent av fakturorna, vilket innebär att dessa hamnade direkt hos rätt attestant. Säkerhetsarbete Inom säkerhetsområdet har ekonomifunktionen deltagit i arbetet kring kommunens fastigheters förmåga att tåla katastrofer och/eller annan icke önskvärd påverkan, så kallad robustutredning. Under 2012 har arbetet omfattat vattenförsörjning på äldreboenden. Upphandling av fasta vattentankar påbörjades hösten Upphandling Upphandling har genomförts avseende internlarmsystem på Pelargården. Upphandling av larmmottagning för hemtjänst har genomförts med resultat att en ny avtalspart, CareTech, tar över ansvaret för larmmottagningen. Upphandlingen av nyckelfritt låssystem för hemtjänsten har varit det mest tidskrävande av årets upphandlingar. Första upphandlingen blev överklagad och prövades av förvaltningsdomstolen. En ny upphandling fick göras parallellt med domstolsförfarandet. Upphandlingsledaren har arbetat med förberedelsearbete kring gemensam kostnämnd med LiV och övriga värmlandskommuner. Ett stort arbete har varit att förebereda övergången av mattransporterna av kyld mat till en ny distributör, Jetpak.

10 sid 10 (14) Att konkurrensutsätta handikappomsorgen har varit ett stort arbete för förvaltningen. Under våren omfattade arbetet konkurrensutsättning av gruppboenden inom LSS. Samarbete och samverkan, internt och externt Attraktiv arbetsgivare Inom ramen för Vård- och omsorgscollege fortsätter arbetet med att arbeta utifrån de antagna kriterierna för att vara en attraktiv arbetsgivare. Förvaltningen ska ha en öppen och positiv attityd till elever och nya medarbetare, ställa krav på formell omvårdnads- och omsorgsutbildning vid rekrytering samt erbjuda möjlighet till arbetsrotation under sin anställning. Förvaltningen representerar också i gemensamma aktiviteter tillsammans med gymnasiet, för att locka fler unga till branschen. Ett samarbete har också inletts med gymnasieförvaltningen och arbetsmarknads- och socialförvaltningen för att öka vuxenutbildningen inom vårdoch omsorgsyrket. Koncernövergripande arbete Vård- och omsorgsförvaltningen engagerar sig i koncernövergripande organisationsfrågor, och det gemensamma arbetet för Karlstad för medborgarens bästa. Bl a har ett stort arbete har lagts på att hjälpa till att stötta upp starten av koncernens kontaktcenter. Vidare är vård- och omsorgsförvaltningen engagerade i modellen för hur IT frågor styrs inom koncernen, bl a genom medverkan i Styrgrupp IT. Vård- och omsorgsförvaltningen är också engagerade i flera andra koncernövergripande områden, t ex det övergripande arbetet med att ta fram servicegarantier, kommunens kvalitet i korthet, kvalitetsnätverket, kommunikatörsnätverket och de nya grupperingar som kommunikationsenheten utvecklat, fler nätverk inom ekonomiområdet, KBU arbetet, PaLG, flera nätverk inom personalområdet samt inom upphandling. Regionalt arbete och länsövergripande samverkan Vård- och omsorgsförvaltningen engagerar sig också i regionalt arbete via de forum och till viss del uppdrag Region Värmland har. Bl a många råd och uppföljningsforum, där hälso- och sjukvård kommer i fokus. Vidare i Nya Perspektiv och dess tillhörande beredningsgrupp, som arbetar med olika inriktningar för de mest sjuka äldre, bl a Ledningskraft i vården. I det ingår också utvecklingen av evidensbaserad praktik inom socialtjänsten, ett arbete som riktas mot att utveckla en Plattform för kunskapsutveckling, där även FoU Värmland är inblandade Inom LSS verksamheten finns samverkansavtal med vuxenhabiliteringen skall följas upp och möjligheten till samverkansavtal med barn- och ungdomshabiliteringen skall undersökas. Detta har skett i arbetsgrupper.

11 sid 11 (14) Internationellt arbete Vård- och omsorgsförvaltningen deltar i koncernens internationella nätverk, och under året har vi haft ett par internationella studiebesök. Externa lärdomar har vi också fått genom den kollegiala observation som förvaltningen haft i samverkan med Danmark och Kroatien Miljö- och klimatfrågor När det gäller bränsleförbrukningen har bensinförbrukningen sjunkit med 15 procent sedan 2011, och är numer 37 procent av total bränsleförbrukning. Vi kan inte mäta elförbrukningen, men de aktiviteter som planerats för att minska elanvändningen och medvetandegöra medarbetare om vikten av att hushålla med el har genomförts. När det gäller avfall har alla kommunägda fastigheter där vi bedriver verksamhet organiserad sopsortering. När det fastigheter vi hyr, har alla organiserad sopsortering utom två. Enhetscheferna strävar efter att minska antal transporter vid t ex varuinköp. Omvårdnadsverksamhet Kost och måltider Kostombudsverksamheten omfattar omvårdnadspersonal på vårdboende (dag- och nattpersonal) och på servicehus (dagpersonal) samt i hemtjänsten (dagpersonal). Det är en till två representanter från varje avdelning/grupp. Kostombudsverksamhet för resurscentrum är nytt för i år. Nytt för i år är att man tillskapat matråd med kostombud, representanter från köket och dietist. Kostombuden har tillsammans med övrig omvårdnadspersonal på vårdboende genomfört mätningar av nattfastan. Mätningarna görs som ett led i arbetet med att minska nattfastan vilket i sin tur är en del i arbetet med att förebygga undernäring. Temperaturmätningar på den kylda maten gjordes under sommaren. Dietist mätte temperaturer på matlådor när de lämnades från CSK till hemtjänstlokal, efter förvaring i hemtjänstlokal, samt när de kom till kund. Temperaturmätningar har resulterat i att användandet av kylväskor nyttjas i större utsträckning samt att nya kylar har införskaffats. Handkontrollen Mätman har introducerats på Ruds servicehus för att underlätta egenkontrollen. Återkommande temperaturmätningar är ett sätt att säkra kvaliteten av maten som levereras och serveras våra kunder på Det har också gjorts uppföljning av hur beställningar samt distribution av kylda matlådor fungerar ute i verksamheten samt hur samarbetet med Jetpak och produktionsköket på CSK fungerar. Analys av maten från Centralsjukhuset har genomförts för att säkerställa kvaliteten samt att avtalet följs. Inom äldreomsorgen ges kunder som bor på servicehus möjligheten att äta gemensam frukost. Det har visat sig att detta är uppskattat, de som vill äter tillsammans med andra, de får sällskap och en trevlig stund vilket gjort att vissa äter bättre än de görs när de äter ensamma.

12 sid 12 (14) Hälsogenomgångar Ett nytt arbetssätt för att på ett strukturerat sätt följa och planera omvårdnads- och sjukvårdsinsatser runt kund har prövats under hösten 2011 och införts på alla äldreomsorgens boendeenheter under första halvåret Meningsfull vardag Arbetet med inriktningen meningsfull vardag har fortsatt, bl a med stöd av värdighetsgarantin avseende aktiviteter. Anhörigstöd Anhörigcentrum har under året haft i snitt 89 besökare/vecka. Det är fördelat på spontanbesök samt deltagande i anhöriggrupper. Man har också utbildat medarbetare inom verksamheterna, bl a i hur anhörigstödet är organiserat samt bemötande och förhållningssätt till anhöriga för barn och vuxna med funktionsnedsättning, demens- och bemötandefrågor. Vidare har träffar med anhöriga ute i verksamheten hållits, som stöd när livet förändras. Demensvård Under året har demensstödsmodellen implementerats. I stora drag handlar det om att skapa former som gör att personer med begynnande demens får rätt stöd, i enlighet med resultaten från Vålbergsprojektet, samt att fortsatt stöd och behandling ges av rätt funktion vid rätt tillfälle. Hälsogenomgångar Arbete med hälsogenomgångar har fortsatt under 2012, ett strukturerat arbetssätt gällande bl.a. nutrition, läkemedel, trycksår etc. Arbetet följer rekommendationerna enligt Ledningskraft i vården- bättre liv för sjuka äldre. Framtidprojekt LSS Ett framtidsprojekt har pågått i samverkan med kultur- och fritidsförvaltningen. Målet med arbetet var att öka tillgänglighet och inkludering för ungdomar med funktionsnedsättning i det allmänna fritidsutbudet. Projektet innehöll under 2011 en gemensam aktivitets dag och en dag för kunskapshöjning i frågor angående tillgänglighet och inkludering. Den gemensamma aktivitetsdagen är från och med år 2012 permanentad och kommer att genomföras i samarbete med kultur- och fritidsförvaltningen. Varumärket, reklam och marknadsföring 2012 års kampanj handlade om allt som sker under ett vanligt år hos vård- och omsorgsförvaltningen. Fem filmer har gjorts som visar exempel på aktiviteter inom verksamheten, Solstaspelen, Nobelfesten, fixarservice som hjälper till med juldekorationer, hockeymatch med ledsagare och kreativitet inom daglig verksamhet. Affischer och webbsidor har också tagits fram för att fånga uppmärksamhet till filmerna som visats på tv och på webben. Syftet med

13 sid 13 (14) kampanjerna har varit att visa hela förvaltningens bredd och hur mycket arbete och aktiviteter som faktiskt sker inom vård och omsorg i Karlstads kommun. Kvalitet och verksamhetsutveckling Verksamheternas utvecklingsarbete har bedrivits utifrån resultat från LMU och KBU samt från andra underlag från verksamhetsuppföljningen.

14 sid 14 (14) Nyckeltal och prestationer Bilaga 1 Verksamhet Budget OMSORG OM ÄLDRE VÅRDBOENDE Somatisk långtidssjuka Dementa Servicelägenheter Summa vårdboendeplatser Korttidsplatser (växelvård o trygghetspl) Summa boendeplatser Andel entreprenaddrift 15% 13% 13% 13% Andel platser med kvinnliga vårdtagare ( %) 71% 72% 72% 70% Andel platser med manliga vårdtagare ( %) 29% 28% 28% 30% Antal personer i kö till särskilt boenden 31/ Omsättning av platser, snitt per månad Genomsnittlig väntetid till boende, månader - servicehus 1,2 2,1 2,0 - gruppboende 1,9 3,2 2,2 Avslag HEMTJÄNST FÖR ÄLDRE MFL (inkl hemsjukvård) Antal betalda vårdtimmar Vårdtagare i medeltal under året *) Antal vårdtagare som omfattas av LOV Antal byten av utförare inom hemtjänstval (under året) Andel kvinnliga vårdtagare 70% 70% 67% 71% Andel manliga vårdtagare 30% 30% 33% Andel entreprenaddrift 37% 38% 34% *) fr o m oktober ingår inte personer med enbart larm ÖVRIGT Fixarservice - antal besök STÖD TILL FUNKTIONSHINDRADE Antal personer med insatser Ökning av nettokostnad per år 3,0% 4,5% 1,8% PERSONLIG ASSISTANS LASS med beslut från försäkringskassan Antal ärenden med kommunalt ansvar BOENDE/BOENDESTÖD FÖR VUXNA Gruppboende/serviceboende, antal platser Stöd i eget boende - antal personer Ej verkställda beslut boende 6 5 7

Granskning av den faktiska kvaliteten inom äldreomsorgen

Granskning av den faktiska kvaliteten inom äldreomsorgen Revisionsrapport Granskning av den faktiska kvaliteten inom äldreomsorgen Jean Odgaard Certifierad kommunal revisor Lunds kommun Adrian Göransson revisionskonsult Christel Eriksson Certifierad kommunal

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2008 VÅRD OCH ÄLDREOMSORG

Verksamhetsberättelse 2008 VÅRD OCH ÄLDREOMSORG Verksamhetsberättelse 2008 VÅRD OCH ÄLDREOMSORG 2(19) 1. Verksamhetsöversikt Sektorn ansvarar för vården av äldre och för den hälso- och sjukvård som kommunen enligt lag ska utföra. Hälso- och sjukvården

Läs mer

Social- och omsorgskontoret föreslår att äldreomsorgsnämnden antar den reviderade verksamhetsplanen för 2015.

Social- och omsorgskontoret föreslår att äldreomsorgsnämnden antar den reviderade verksamhetsplanen för 2015. 1 (2) 2015-05-12 Tjänsteskrivelse ÄON 15/004 Kontor Social- och omsorgskontoret Handläggare Maria Johansson 08-523 037 29 Maria.d.johansson@sodertalje.se Äldreomsorgsnämnden Reviderad verksamhetsplan Dnr

Läs mer

Norrmalms stadsdelsnämnd Verksamhetsberättelse VB 2013

Norrmalms stadsdelsnämnd Verksamhetsberättelse VB 2013 Sid 2 (59) Handläggare: Maria Cameron Telefon: Till Norrmalms stadsdelsnämnd Norrmalms stadsdelsnämnd Verksamhetsberättelse VB 2013 Stadsdelsnämndens beslut 6 februari 2014: 1. Stadsdelsnämnden godkänner

Läs mer

Bokslut och verksamhetsberättelse 2009

Bokslut och verksamhetsberättelse 2009 DANDERYDS KOMMUN Socialkontoret Handläggare: Karl-Olof Magnusson Millie Lindroth Tjänsteutlåtande 1(49) Socialnämnden 2010-03-08 SN 2010/0029 Bokslut och verksamhetsberättelse 2009 Förslag till beslut

Läs mer

Verksamhetsplan 2011-2013

Verksamhetsplan 2011-2013 VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN 3 (32) PRESENTATION AV KOMMUNENS STYRMODELL KOMMUNFULLMÄKTIGES VISION av hur kommunen skall utvecklas är utgångspunkten för målstyrningsprocessen. Utifrån visionen beslutar fullmäktige

Läs mer

ENSKEDE-ÅRSTA-VANTÖRS STADSDELSFÖRVALTNING

ENSKEDE-ÅRSTA-VANTÖRS STADSDELSFÖRVALTNING ENSKEDE-ÅRSTA-VANTÖRS STADSDELSFÖRVALTNING AVDELNINGEN FÖR EGEN REGI/ ÄLDREOMSORG SID 1 (41) 2012-04-17 Verksamhetsbeskrivning till stadens Stockholms stads kvalitetsutmärkelse 2012 Anders Broberg Verksamhetschef

Läs mer

Utredning om upphandling av kommunens insatser inom personlig assistans enligt LASS och LSS i Hofors kommun.

Utredning om upphandling av kommunens insatser inom personlig assistans enligt LASS och LSS i Hofors kommun. Utredning om upphandling av kommunens insatser inom personlig assistans enligt LASS och LSS i Hofors kommun. 2011-11-20 Planum Organisation AB Göran Svensson Inledning... 3 Lagstiftning... 3 Motiv till

Läs mer

Färgelanda kommun. delårsrapport

Färgelanda kommun. delårsrapport Färgelanda kommun delårsrapport 2006 Innehållsförteckning Redovisning av kommunen och kommunkoncernen Kommentarer delårsbokslut.......................... 1 Kommunfullmäktige................................

Läs mer

Omslag Leif Johansson/Scandinav Bildbyrå, sidan 3 Maud Lindeberg/Socialstyrelsen Tryck Edita Bobergs AB, Falun, februari 2015

Omslag Leif Johansson/Scandinav Bildbyrå, sidan 3 Maud Lindeberg/Socialstyrelsen Tryck Edita Bobergs AB, Falun, februari 2015 Årsredovisning 2014 Denna publikation skyddas av upphovsrättslagen. Vid citat ska källan uppges. För att återge bilder, fotografier och illustrationer krävs upphovsmannens tillstånd. Artikelnummer 2015-2-46

Läs mer

VÅRD OCH OMSORGSPLAN 2012 2015

VÅRD OCH OMSORGSPLAN 2012 2015 VÅRD OCH OMSORGSPLAN 2012 2015 INNEHÅLL 1 Inledning 4 2 Vad styr verksamheten? 5 2.1 Nationell lagstiftning 5 2.2 Kommunfullmäktige 5 2.3 Nationell utvecklingsplan för vård och omsorg om äldre 6 2.4 Avtal

Läs mer

Vad efterfrågar kommunerna

Vad efterfrågar kommunerna Vad efterfrågar kommunerna en sammanställning av vilka krav på kvalitet och krav på uppföljning kommunerna ställer i förfrågningsunderlag vid upphandling av vård och omsorg för äldre 2012 Du får gärna

Läs mer

Nyckeltal som spelar roll. Förbättra styrningen med hjälp av nyckeltal

Nyckeltal som spelar roll. Förbättra styrningen med hjälp av nyckeltal Nyckeltal som spelar roll Förbättra styrningen med hjälp av nyckeltal Innehållsförteckning Förord...3 1. Nyckeltal i styrprocessen en sann utmaning!...4 2. Att genomföra en väsentlighetsanalys...7 2.1

Läs mer

Bättre måltider. i äldreomsorgen

Bättre måltider. i äldreomsorgen Rapport 27-2014 Bättre måltider Bättre måltider i äldreomsorgen - vad i äldreomsorgen har gjorts och vad behöver göras - vad har gjorts och vad behöver göras Slutrapport för regeringsuppdraget att inventera

Läs mer

Eksjö kommun. Granskning av personal- och kompetensförsörjningen. Granskningsrapport. KPMG AB 2013-12-20 Antal sidor: 17

Eksjö kommun. Granskning av personal- och kompetensförsörjningen. Granskningsrapport. KPMG AB 2013-12-20 Antal sidor: 17 ABCD Eksjö kommun Granskning av personal- och kompetensförsörjningen Granskningsrapport KPMG AB Antal sidor: 17 ABCD Eksjö kommun Innehåll 1. Sammanfattning 1 1.1 Syfte och sammanfattande bedömning 1 2.

Läs mer

PROTOKOLL. Maria Sellberg. Datum Omsorgsnämnden 2015-05-13. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00.

PROTOKOLL. Maria Sellberg. Datum Omsorgsnämnden 2015-05-13. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00 Beslutande: Helena Brink (C), ordförande László Gönczi (MP) Tommy Olsson (C) Kennet Hedman (M) Maria Molin (M), tjänstgörande ersättare

Läs mer

KommunKompassen GRÄSTORPS KOMMUN 2014 ANALYS AV. Leif Eldås och Torkel Wadman SKL

KommunKompassen GRÄSTORPS KOMMUN 2014 ANALYS AV. Leif Eldås och Torkel Wadman SKL KommunKompassen ANALYS AV GRÄSTORPS KOMMUN 2014 Leif Eldås och Torkel Wadman SKL Sveriges Kommuner och Landsting 2 (34) Innehåll 1 Vad är Kommunkompassen?...3 2 Grästorps kommun - En sammanfattande genomgång...4

Läs mer

Man kan nog aldrig lära sig för mycket

Man kan nog aldrig lära sig för mycket Man kan nog aldrig lära sig för mycket En utvärdering av grundutbildningarna för vårdpersonal i äldreomsorg i Stockholms stad ht 2012 Ingrid Hjalmarson Lars Sonde Rapporter/Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum

Läs mer

DOKUMENTERA ELLER GE VÅRD OCH OMSORG?

DOKUMENTERA ELLER GE VÅRD OCH OMSORG? DOKUMENTERA ELLER GE VÅRD OCH OMSORG? UTVÄRDERING AV PROJEKTET SOCIAL DOKUMENTATION PÅ KUNGSHOLMEN EVA NORMAN & ROSE-MARIE HEDBERG Rapporter/Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum 2010:9 ISSN 1401-5129

Läs mer

Utveckling av e-hälsa i kommunerna. Uppföljning av stimulansmedel 2013

Utveckling av e-hälsa i kommunerna. Uppföljning av stimulansmedel 2013 Utveckling av e-hälsa i kommunerna Uppföljning av stimulansmedel 2013 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får

Läs mer

JAG BARA LYFTER LUREN

JAG BARA LYFTER LUREN JAG BARA LYFTER LUREN Utvärdering av Äldreteamet i Huddinge Ingrid Hjalmarson Rapporter/Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum 2011:4 ISSN 1401-5129 FÖRORD Åtskilliga granskningar under de senaste decennierna

Läs mer

Delå rsråpport 2012-08-31

Delå rsråpport 2012-08-31 Delå rsråpport 2012-08-31 3 (70) INNEHÅLL INLEDNING... 5 Kommunstyrelsens ordförande har ordet... 5 Snabbfakta, 4 år i sammandrag... 9 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE... 10 Viktiga händelser... 10 Ekonomisk översikt...

Läs mer

Vadstena kommuns ÅRSREDOVISNING

Vadstena kommuns ÅRSREDOVISNING ÅRSREDOVISNING Vadstena kommuns 212 HÄNT UNDER 212... 3 3 Mötesplats för ungdomar Projektet Ung i Vadstena slutfördes under 212 vilket resulterade i Fritidscentrum, en verksamhet där man erbjuder olika

Läs mer

Delårsrapport 2 år 2014

Delårsrapport 2 år 2014 Delårsrapport 2 år 2014 Delårsbokslut 2014-08-31 218 mkr Resultaten från Liv och Hälsa Ung 2014 visar att de flesta skolungdomar i Västmanland mår bra och är nöjda med sin livssituation. En försämring

Läs mer

Årsredovisningsgranskning 2012. Reglementen och delegation Flik 6

Årsredovisningsgranskning 2012. Reglementen och delegation Flik 6 Revisorernas redogörelse för 2012 Flik 1 Årsredovisningsgranskning 2012 Flik2 Delårsrapport 2012 Flik3 Överförmyndarverksamheten Flik4 Externt penetrationstest - publik version Fliks Reglementen och delegation

Läs mer

Förslag till beslut Att godkänna Service årsredovisning för 2014 Att godkänna begäran om ombudgetering och resultatfondering

Förslag till beslut Att godkänna Service årsredovisning för 2014 Att godkänna begäran om ombudgetering och resultatfondering TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2015-02-05 Diarienummer SE/2015:11 Tjänstskrivelse Årsredovisning Förslag till beslut Att godkänna Service årsredovisning för 2014 Att godkänna begäran om ombudgetering och resultatfondering

Läs mer

Förslag till beslut Hälso- och sjukvårdsstyrelsen utser Johan Edstav (MP) att jämte ordföranden Anna-Karin Klomp (KD) justera dagens protokoll.

Förslag till beslut Hälso- och sjukvårdsstyrelsen utser Johan Edstav (MP) att jämte ordföranden Anna-Karin Klomp (KD) justera dagens protokoll. LANDSTINGET I UPPSALA LÄN Föredragningspromemoria Hälso- och sjukvårdsstyrelsen 2013-03-25 36 Val av justerare Förslag till beslut Hälso- och sjukvårdsstyrelsen utser Johan Edstav (MP) att jämte ordföranden

Läs mer

Årsredovisning 2011. Landstinget Kronobergs vision: Ett gott liv i ett livskraftigt län

Årsredovisning 2011. Landstinget Kronobergs vision: Ett gott liv i ett livskraftigt län Årsredovisning 2011 Landstinget Kronobergs vision: Ett gott liv i ett livskraftigt län Mål: Landstinget Kronoberg ska vara ett kvalitetsstyrt landsting med ett hälsofrämjande förhållningssätt och med respekt

Läs mer

UPPDRAGSBESKRIVNING. Korttidsvistelse enlig Socialtjänstlagen. Eskilstuna kommun Vuxenförvaltningen 2014-01-01-2014-12-31

UPPDRAGSBESKRIVNING. Korttidsvistelse enlig Socialtjänstlagen. Eskilstuna kommun Vuxenförvaltningen 2014-01-01-2014-12-31 UPPDRAGSBESKRIVNING Korttidsvistelse enlig Socialtjänstlagen Eskilstuna kommun Vuxenförvaltningen 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll 1. Uppdragsbeskrivning- en överenskommelse mellan uppdragsfunktionen och

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. 2013 del 2

ÅRSREDOVISNING. 2013 del 2 ÅRSREDOVISNING 2013 del 2 Innehållsförteckning Kommunservice- och beslutsstödsavdelningen... 4 Inledning... 4 Viktiga händelser... 4 Resultat och analys av Avdelningens mål... 4 Brukare/Kunder... 4 Ekonomi...

Läs mer