Verksamhetsberättelse 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsberättelse 2012"

Transkript

1 VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Utvecklingsstaben Karlstad Marie Johansson, Verksamhetsberättelse 2012 Måluppfyllelse Enligt nämndens egen undersökning är 81 procent av kunderna inom både hemtjänst (78 procent 2011)och inom vårdboende (77 procent år 2011) sammantaget nöjda med insatsen. På femgradig skala får hemtjänsten värdet 4,3 och vårdboendet värdet 4,4 avseende trygghet. Inom LSS är 82 procent av kunderna nöjda med insatserna (85 procent under 2011). 83 procent av kunderna upplever att de är trygga med insatserna. Verksamhetsstyrning och verksamhetsuppföljning Utveckling av mål och värdegrunder Vård- och omsorgsförvaltningen har deltagit i det koncernövergripande arbetet med den strategiska planen, där de åtaganden som fastställs inom den strategiska planens interna och externa perspektiv systematiserats i vård- och omsorgsförvaltningens verksamhetsplan- och verksamhetsuppföljning. Värdegrunderna är ständigt levande genom att de följs upp vid APT eller motsvarande, i en planering som verksamhets- och stabscheferna ansvarar för. Kvalitetskrav, service- och värdighetsgarantier Kvalitetskraven har uppdaterats under Egenkontrollen har därför också reviderats och form och organisation har ändrats. Den numera en webbaserad enkät för varje verksamhetsområde, som fr o m 2013 varje utförarområde ansvarar för på egen hand. På avdelningarna på vårdboende finns egenkontrollprogram för livsmedelshygien som innehåller dokumentering av regelbunden mätning av den varma maten som levereras till avdelningarna, temperaturkontroll av kyl, frys, diskmaskin samt livsmedelshygienrutiner. Vård- och omsorgsförvaltningens dietist har följt upp hur egenkontrollprogrammet följs på tre enheter. Enheterna fick sedan rapporter där eventuella förbättringsåtgärder rekommenderades Postadress: Vård- och omsorgsförvaltningen, Karlstad Besöksadress: Järnvägsgatan 4 karlstad.se Tel: E-post: Org.nr: Säte: Karlstad PlusGiro: Bankgiro:

2 sid 2 (14) Vård- och omsorgsförvaltningen har tagit fram och fastställt service- och värdighetsgarantier, som lanserats till medborgare och kund. Det finns en tillhörande plan för uppföljning, som ska provas och utvecklas. Tillsyn Tillsynsenheten följer kontinuerligt upp entreprenörer samt förvaltningens egen utförarorganisation inom hemtjänst, vårdboende och handikappomsorg samt myndighetsutövning. Tillsyn sker utifrån gällande författningssamling, och har under 2012 genomförts på 13 enheter, genom granskning av dokumentation (utredningar, genomförandeplaner, hälso- och sjukvårdsjournaler samt avvikelsedokumentation) deltagande observation genom bredvidgång samt intervjuer med personal och chefer utifrån framtagna mallar. Tillsammans med dietist har kostombuden genomfört måltidsobservationer på ett antal vårdboende. Detta för att öka kvaliteten på måltidsituationen vilket kan resultera i en ökad aptit och en minskad risk för undernäring. Inkomna synpunkter 2012 Under 2012 inkom 61 synpunkter till Vård- och omsorgsförvaltningen och hanterades enligt gällande rutin för synpunkter. Antalet synpunkter har ungefär samma omfattning som tidigare år. Det har inkommit synpunkter inom alla verksamheter. Synpunkterna som inkommit på hemtjänst och vårdboende gäller ofta utförandet av insatser eller övrigt. Övrigt kan till exempel vara synpunkter på hur personalen hanterar leasingbilar. Inom handikappomsorgen var det främst synpunkter på utförandet. Synpunkterna som inkommit på biståndskontoret är av varierande art, bland annat finns synpunkter på brister i information. Hälso- och sjukvårdsverksamhetens synpunkter gäller främst utförande och trygghetslarm. Av alla 61 inkomna synpunkter gäller fyra bemötande. Lex Sarah-rapporter 2012 Under 2012 inkom 41 Lex Sarah-rapporter. Detta är en minskning från 2011 då 63 rapporter inkom. Fyra händelser har bedömts vara så allvarliga att de anmälts vidare till Socialstyrelsen. Socialstyrelsen Socialstyrelsen har skyldighet att vid minst två tillfällen per år göra inspektioner vid bostäder med särskild service för barn och ungdomar enligt 9 8 LSS. Socialstyrelsen har granskat Långgatan, Nygatan, Skagersviksgatan och Värmlandsgatan. I denna tillsyn var syftet att barn och unga ska få sina individuella behov tillgodosedda i ett tryggt och säkert boende i hemlik miljö. Socialstyrelsens bedömning var att alla boenden uppfyllde gällande lagstiftning. Socialstyrelsen har genomfört en inspektion inom ramen för Äldreuppdraget på Gunnerns vårdboende, ingen kritik riktades mot verksamheten däremot fortsatt granskning gällande förskrivning av läkemedel.

3 sid 3 (14) Vidare har Socialstyrelsen utrett 8 ärenden med anledning av enskilda anmälningar, där avslutades ett ärende med anledning av att dokumentation saknades, 2 avslutades efter redovisning av åtgärder och 5 avslutades utan kritik. Socialstyrelsen har även granskat nämndens arbete med våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld, inget beslut har redovisats till nämnden. Patientsäkerhetsberättelse MAS/MAR har upprättat en Patientsäkerhetsberättelse utifrån att varje utförare upprättat en verksamhetsberättelse där patientsäkerhetsberättelsen ska vara en del. Bl a finns riskanalyser, avvikelsehantering och åtgärder samt resultat på hur hälsooch sjukvården bedrivits. Lov Agaten AB startade sin verksamhet 1/ Inga ytterligare utförare har tillkommit. Organisation Verksamhetsövergång inom handikappomsorgen Inom Handikappomsorgen har verksamhetsövergång av fyra boenden skett till Frösunda LSS AB. Detta innebar en volymminskning inom handikappomsorgen inom egenregin. Organisationsförändringar Handikappomsorgens verksamhetsområde har omorganiserats, bl a med anledning av ovanstående verksamhetsövergång, samt avseende bemanningen nattetid. Erforderliga effektiviseringar har genomförts, och området har arbetat med ett sparbeting som krävt nya arbetssätt och nya organisationsformer. Entreprenaden för hemtjänst i Molkoms tätort med tillhörande område upphörde i oktober och hemtjänstval infördes. Kommunens egenregi har numer utförarverksamhet i Molkoms tätort med tillhörande område. Kunder kan utöver egenregin välja Carema som utförare. Denna förändring påverkade även kommunens larmoch nattptarull, då tidigare entreprenad omfattande heldygnsansvar och larmmottagning. Enhet för nattverksamheten har under 2012 delats upp i 2 enheter, natt Östra och natt Västra. Detta för att skapa bättre möjligheter till styrning och uppföljning genom att chefer får färre medarbetare. Enheten Resurscentrum har omstrukturerats för att möta behovet av fler vårdboendeplatser inom äldreomsorgen. Totalt är 4 våningar nu vårdboende med inriktning demens/ somatiskt sjuka. Inriktningen palliativ vård på våning Vågen

4 sid 4 (14) avslutades och verksamheten bedrivs numer som korttidsvård/ växelvård. Dagträffen Utsikten har startas upp i nya lokaler. Inriktning ändrades till att gälla alla somatiskt sjuka och inte enbart utifrån ett anhörigperspektiv. Flera projekt har avslutats, trygghetsteamet avslutades , Trygghetspaket med Må bra samtal avslutades Några projekt har övergått i permanent form, t ex Rehab-projekt som hade tjänster finansierade med statliga stimulans medel och som nu är permanentade. Detsamma gäller för projektet med samordnande förflyttningsinstruktör som nu är permanentad och finansieras helt med egna medel.. Hemtjänstval Kontaktcenter har involverats i arbetet med information till kund och deras företrädare om hemtjänstvalet, samt handlägger byten av hemtjänstutförare. Under 2012 har de flesta nya kunder valt Karlstad kommun som utförare. Under 2012 valde 37 procent av kunderna privata utförare, detta är en ökning med 0,5 procent från föregående år. När hemtjänstvalet infördes 2007 valde 17 procent privat utförare. De flesta kunder gör själva ett aktivt val, under 2012 gjordes 449 aktiva val. Under 2012 fick 6 kunder en utsedd utförare enligt gällande rutin. Under 2012 har 17 kunder valt att byta utförare. Antal byten ligger på samma nivå som föregående år. Bytena har fördelats enligt följande; fyra kunder har bytt till Attendo från Karlstad kommun. Tre kunder har bytt till Carema, två från Attendo och en kund från Karlstads kommun. Fem kunder har bytt till Karlstad kommun, tre från Attendo och två från Carema. Sju kunder bytte till Agaten, sex av dessa kunder bytte från Carema och en från Attendo. Personal Ledaruppdraget - Chefs- och ledarutveckling Under året har samtliga chefer deltagit i gemensamma chefsträffar två gånger/halvår. Dessa har vid två tillfällen genomförts som internat och extern konsult har medverkat. Träffarna har ägnats åt ledarskapsfrågor och under 2012 har vi fortsatt inriktning mot det kommunikativa ledarskapet. I årets LMU, se nedan, syns detta genom att 4 av 5 medarbetare upplever att cheferna är bra på att leda och organisera verksamheten, samma gäller för information om viktiga händelser och beslut, 4 av 5 medarbetare upplever att de får denna information. Vård- och omsorgsförvaltningens verksamhet ställer krav på en flexibel organisation, som hela tiden måste provas mot nya arbetsmetoder och nya sätt att organisera arbetet. Inriktningen för 2012 har därför också varit att ta in omvärlden genom de föreläsningar som hållits på chefsträffar. De har bl a handlat om hur kulturer möts och hur detta tar sig uttryck i olika sätt att kommunicera, samt hur organisationer utvecklas inom de branschfält de ingår i.

5 sid 5 (14) Vård- och omsorgsförvaltningens nya chefer har deltagit i koncernens utvecklingsprogram för nya chefer. Flera chefer har också deltagit i utvecklingsprogrammet för erfarna chefer. Utöver det har vård- och omsorgsförvaltningen ett eget program för medarbetare som vill prova på ledarskap, där en erfaren chef fungerar som mentor. Nya chefer Under 2012 har flera nya enhetschefer rekryterats, bl a genom förvaltningens egen mentorsprogram. Dessutom har förvaltningen rekryterat en ny beställarchef och en ny verksamhetschef för LSS Kompetensutveckling Förvaltningen arbetar kontinuerligt med omvårdnadspersonalens kompetens utifrån verksamhetens mål och kundernas behov. Varje enhetschef har planerat kompetensutvecklingen för sina medarbetare. Den för året största har varit in IT, där social dokumentation varit i fokus. Andra områden är inom sårvård, diabetes, hygien, läkemedel m.m. som planeras tillsammans med MAS, MAR m fl. Utförarområdenas verksamhetsutvecklare erbjuder löpande fortbildnings tillfällen som bl a handlar om grunderna inom lagstiftning och dokumentation. Riktade fortbildningsinsatser och även handledning sker kontinuerligt utifrån de behov som finns i verksamheten. Det finns riktade medel, som används individuellt och till gemensamma satsningar Med stöd av statliga medel, Omvårdnadslyftet, har man avslutat de sista valideringarna. Förvaltningen har erbjudit 20st medarbetare att läsa upp sin kompetens till undersköterskenivå genom distansutbildningen på deltid. Övriga validerade medarbetare erbjuds samma upplägg under vår och höst Under hösten 2012 påbörjade den koncernövergripande gruppen för strategisk kompetensförsörjning sitt arbete. Målet är att utveckla strategiska arbetssätt för att attrahera nya medarbetare, på kort och lång sikt, behålla befintlig arbetskraft och att stärka varumärket. Vård- och omsorgsförvaltningen representerar här en bransch i stort behov av rätt kompetens. Interna chefsprogram finns både koncernövergripande som internt i förvaltningen. Det koncernövergripande programmet kompletteras med vård- och omsorgsförvaltningens utvecklingsprogram (se ovan) till chefer med praktik och utbildning inom förvaltningens verksamheter utifrån den enskildes behov. Under året har kollegiala observationer inom ramen för EU-projekt genomförts. Halva projektet har genomförts under 2012 där tio medarbetare har gjort erfarenhetsutbyte inom hemsjukvården med Danmark och Kroatien,

6 sid 6 (14) Vård- och omsorgscollege Under året har man träffats regelbundet i lokalstyrgrupp, regionalstyrgrupp och programråd. Några utvecklingsområden som kan nämnas är att man förstärkt handledarutbildningen, så att fler kan ta emot elever inom verksamheterna. Vidare har man samverkat inom omvårdnadslyftet, och genomfört valideringar och erbjudande om utbildning så att fler utbildas med undersköterskekompetens. En regionalt sammansatt arbetsgrupp inom har tagit fram ett förslag för marknadsföringsåtgärder inom vård- och omsorgscollege. Sjukfrånvaro Under 2012 har sjukfrånvaron ökat från kalenderdagar till kalenderdagar (en ökning med 4177 kalenderdagar). Förvaltningens långtidsfrånvaro var 29 procent av all sjukfrånvaro och korttidsfrånvaron var 44,7 procent Dag Dag Dag Total Antalet sjukdagar har ökat med ca 12 procent jämfört med Totalt har förvaltningen ökat från 16,4 sjukdagar till 18,3 sjukdagar per månadsanställd och år. Rehabilitering Befintliga rehabiliteringsaktörers avtal har förlängts och dessa tjänster avropas numera via Previa. Friskvård Inom Haga motion har man under året genomfört hälsoprofilsbedömningar, kostrådgivning, yoga och steptest. Man har också genomfört egenvårdskurser, ryggskola och kurs i Mindfulness, samt erbjudit inspirationstillfällen i form av prova på aktiviteter. Mångfald och jämställdhet En jämställdhets- och mångfaldsplan för har upprättats och fastställts. Könsfördelningen inom förvaltningen motsvarade ett förhållande av 90,8 procent kvinnor och 9,2 procent män, där könsfördelningen bland chefer motsvarar ett förhållande av 85,5 procent kvinnor och 14,5 procent män. Studenter vid KAU har skrivit en uppsats med syfte att undersöka om det finns förbättringsområden gällande jämställdhet i biståndsbedömningen.

7 sid 7 (14) LMU En LMU undersökning genomfördes under hösten Vård- och omsorgsförvaltningen hade mycket bra svarsfrekvens, 95 procent. Medarbetarindex låg på 78 procent, (samma som genomsnittsindex inom koncernen) Engagemangsindex låg på 81 procent, (högre än KK genomsnittsindex som var 79 procent) och Ledarindex låg på 77 procent (högre än koncernens genomsnittsindex som var 73 procent). Det var mycket fina resultat, och cheferna arbetar nu tillsammans med medarbetare med olika frågor utifrån resultatet. LMU har genomförts under många år, och i 2012 års undersökning angav 3,6 på en skala på 1-5 att man kunnat se effekter på sin arbetsplats utifrån tidigare års LMU resultat. IT PeLe har blivit Heroma Det nya personaladministrativa systemet, Heroma, ersätter förvaltningens nuvarande system inom personaladministration; SMiL, ecompanion och BeSched med flera. Det innebär att förvaltningen kommer att använda ett och samma system och endast en inloggning för att hantera exempelvis semester, schemaläggning, reseräkningar, utdata och löneadministration. Under hösten har utbildning till utbildare genomförts med hjälp av konsulter från leverantören. Utbildarna har i olika konstellationer utbildat vidare, så att berörda administratörer har fått kunskap att hantera sitt specifika område. Treserva och TES Versionsuppgraderingar har genomförts och systemet blir alltmer funktionellt. Flera flöden har på verksamheternas begäran byggts om. Det finns behov av att förbättra kvalitetssäkringen uppgraderingar och prestanda, och vi har därför börjar träffa CGI (Tidigare Logica) i sk. förvaltarmöten. Där följs våra synpunkter och önskemål om utveckling upp, och ges får feed-back på ärenden vi rapporterat till Service Desk. Vi är väldigt nöjda med samarbetet. Breddinförandet av GF webben har förskjutits p.g.a problem med åtkomst och till viss del även innehåll. Införandet är nästan slutfört, och systemet har fått flera bra funktioner som gör att det upplevs som snabbare och enklare att komma åt. Utförarområdena menar att GF webben blir ett allt bättre stöd i arbetet med dokumentationen runt kund. Utveckling mot e-hälsa Vård- och omsorgsförvaltningen har även 2012 deltagit i det regionala projektet med flera medarbetare bl a för informationsmängderna, gemensamma processer och säker meddelandehantering. Allt arbete som görs ute i organisationen, med att utveckla redskapen för dokumentation och förenkla åtkomsten till systemen (Treserva, genomförandewebben, TES, OSAP och SAP) syftar till att få en bra och

8 sid 8 (14) uppdaterad dokumentation för informationsutbyte med andra vårdgivare och med kund. Ekonomi Ekonomisk utveckling Volymutvecklingen har avgörande betydelse för vård- och omsorgsnämndens ekonomi. Hemtjänstvolymen har minskat två år i rad, med 2,1 procent mellan åren 2011 och Antalet ärenden inom personlig assistans (både med statlig finansiering och med helt kommunalt ansvar) ökade något under 2012, men ökningstakten är klart lägre än för något år sedan. Eftersom det är de ärenden där nämnden har hela finansieringsansvaret som ökar, blir den ekonomiska belastningen allt större. Antalet personer som får insatser inom LSS fortsätter att öka något. Nettokostnadsökningen mellan 2011 och 2012 uppgår till endast 1,2 procent. En viktig förklaring till detta är de intäktsförstärkningar, effektiviseringar och besparingar som nämnden beslutade i anslutning till budget Budgetavvikelse Vård- och omsorgsnämnden redovisar för verksamhetsåret 2012 ett underskott på 11,4 mnkr, till stor del beroende på att budgeten var underbalanserad med 14,5 mnkr. Av resultatet svarar 2,0 mnkr för planerat ianspråktagande av eget kapital till projekt och engångssatsningar. Den årliga driften redovisar således ett underskott på 9,4 mnkr. Efter en justering utifrån demografin med 3,4 mnkr, slutade utfallet på 6,0 mnkr. Utförarorganisationen redovisar ett överskott på 7,5 mnkr på en omsättning på 977 mnkr. Resultatet är en kraftig förbättring jämfört med året innan då överskottet uppgick till 2,1 mnkr. Inom äldreområdet ökade hemtjänstens underskott något medan boendesidan förbättrade sitt resultat. Sammantaget redovisar äldreområdet ett överskott på 4,4 mnkr. Verksamhetsområdet hälso- och sjukvård förbättrade sitt resultat till ett överskott på 3,0 mnkr. Handikappomsorgens har under året nått sparkravet på 8 mnkr. Biståndskontoret har i sin budget nämndens volymmedel. Överskottet är klart lägre än 2011 års utfall. Hemtjänstvolymen sjönk med 2,1 procent och det budgetmässiga överskottet blev cirka 4 mnkr. Antalet ärenden med personlig assistans (LASS) har varierat mellan 130 och 135 stycken med ett snitt i närheten av budgeterad nivå. Antalet helt kommunala assistansärenden har ökat från 18 till 23, vilket medför ett underskott på 1,1 mnkr. Inom äldreomsorgen har vissa specifika ärenden varit kostnadsdrivande och verksamheten redovisar ett underskott på 2,3 mnkr. Vårdavgifterna tillsammans med kostintäkter lämnar ett överskott på 1 mnkr. Kostnaderna för köpta platser har ökat och bidrar med ett underskott på 2,7 mnkr. Biståndskontorets överskott uppgår sammanlagt till 2,7 mnkr.

9 sid 9 (14) Semesterlöneskulden inklusive kostnader för ob- och timtid resulterade i ett underskott på 4,0 mnkr. Löneökningarna under året blev högre än budgeterad nivå med en sammanlagd merkostnad på 2,5 mnkr Vård- och omsorgsförvaltningens itkostnader var även under 2012 högre än vad som var budgeterat och resulterade i ett underskott på 1,3 mnkr. Lokalkostnaderna inklusive renoveringar lämnar för första gången ett överskott på 1,6 mnkr, beroende på större hyresintäkter samt återbetalning av för högt budgeterade hyror, främst avseende Zakrisdal. De sänkta arbetsgivaravgifterna för personer under 25 år lämnade ett överskott på 0,6 mnkr. De så kallade centrala medlen gav ett totalt underskott på 1,0 mnkr. Intern kontroll Revision av privata medel omfattar åtagandeblanketter, genomgång av kassaböcker och avstämning av kvitton. Under året har kontrollinsatser genomförts inom äldreomsorgen. Redovisningen av medel fungerar i allmänhet väl. En del brister har rättats till i samband med granskningen och genomgången med enhetscheferna. Handkasseredovisningarna har kontrollerats i samband med bokslutet. Kommunens centrala granskningsgrupp har granskat leverantörsfakturor avseende betalningstider och förekomsten av korrekta referenskoder. Den centrala kontrollgruppens granskning visade att cirka 6 procent av fakturorna inte var betalade i rätt tid. Referenskoderna eller tydlig namngivning fanns på 84 procent av fakturorna, vilket innebär att dessa hamnade direkt hos rätt attestant. Säkerhetsarbete Inom säkerhetsområdet har ekonomifunktionen deltagit i arbetet kring kommunens fastigheters förmåga att tåla katastrofer och/eller annan icke önskvärd påverkan, så kallad robustutredning. Under 2012 har arbetet omfattat vattenförsörjning på äldreboenden. Upphandling av fasta vattentankar påbörjades hösten Upphandling Upphandling har genomförts avseende internlarmsystem på Pelargården. Upphandling av larmmottagning för hemtjänst har genomförts med resultat att en ny avtalspart, CareTech, tar över ansvaret för larmmottagningen. Upphandlingen av nyckelfritt låssystem för hemtjänsten har varit det mest tidskrävande av årets upphandlingar. Första upphandlingen blev överklagad och prövades av förvaltningsdomstolen. En ny upphandling fick göras parallellt med domstolsförfarandet. Upphandlingsledaren har arbetat med förberedelsearbete kring gemensam kostnämnd med LiV och övriga värmlandskommuner. Ett stort arbete har varit att förebereda övergången av mattransporterna av kyld mat till en ny distributör, Jetpak.

10 sid 10 (14) Att konkurrensutsätta handikappomsorgen har varit ett stort arbete för förvaltningen. Under våren omfattade arbetet konkurrensutsättning av gruppboenden inom LSS. Samarbete och samverkan, internt och externt Attraktiv arbetsgivare Inom ramen för Vård- och omsorgscollege fortsätter arbetet med att arbeta utifrån de antagna kriterierna för att vara en attraktiv arbetsgivare. Förvaltningen ska ha en öppen och positiv attityd till elever och nya medarbetare, ställa krav på formell omvårdnads- och omsorgsutbildning vid rekrytering samt erbjuda möjlighet till arbetsrotation under sin anställning. Förvaltningen representerar också i gemensamma aktiviteter tillsammans med gymnasiet, för att locka fler unga till branschen. Ett samarbete har också inletts med gymnasieförvaltningen och arbetsmarknads- och socialförvaltningen för att öka vuxenutbildningen inom vårdoch omsorgsyrket. Koncernövergripande arbete Vård- och omsorgsförvaltningen engagerar sig i koncernövergripande organisationsfrågor, och det gemensamma arbetet för Karlstad för medborgarens bästa. Bl a har ett stort arbete har lagts på att hjälpa till att stötta upp starten av koncernens kontaktcenter. Vidare är vård- och omsorgsförvaltningen engagerade i modellen för hur IT frågor styrs inom koncernen, bl a genom medverkan i Styrgrupp IT. Vård- och omsorgsförvaltningen är också engagerade i flera andra koncernövergripande områden, t ex det övergripande arbetet med att ta fram servicegarantier, kommunens kvalitet i korthet, kvalitetsnätverket, kommunikatörsnätverket och de nya grupperingar som kommunikationsenheten utvecklat, fler nätverk inom ekonomiområdet, KBU arbetet, PaLG, flera nätverk inom personalområdet samt inom upphandling. Regionalt arbete och länsövergripande samverkan Vård- och omsorgsförvaltningen engagerar sig också i regionalt arbete via de forum och till viss del uppdrag Region Värmland har. Bl a många råd och uppföljningsforum, där hälso- och sjukvård kommer i fokus. Vidare i Nya Perspektiv och dess tillhörande beredningsgrupp, som arbetar med olika inriktningar för de mest sjuka äldre, bl a Ledningskraft i vården. I det ingår också utvecklingen av evidensbaserad praktik inom socialtjänsten, ett arbete som riktas mot att utveckla en Plattform för kunskapsutveckling, där även FoU Värmland är inblandade Inom LSS verksamheten finns samverkansavtal med vuxenhabiliteringen skall följas upp och möjligheten till samverkansavtal med barn- och ungdomshabiliteringen skall undersökas. Detta har skett i arbetsgrupper.

11 sid 11 (14) Internationellt arbete Vård- och omsorgsförvaltningen deltar i koncernens internationella nätverk, och under året har vi haft ett par internationella studiebesök. Externa lärdomar har vi också fått genom den kollegiala observation som förvaltningen haft i samverkan med Danmark och Kroatien Miljö- och klimatfrågor När det gäller bränsleförbrukningen har bensinförbrukningen sjunkit med 15 procent sedan 2011, och är numer 37 procent av total bränsleförbrukning. Vi kan inte mäta elförbrukningen, men de aktiviteter som planerats för att minska elanvändningen och medvetandegöra medarbetare om vikten av att hushålla med el har genomförts. När det gäller avfall har alla kommunägda fastigheter där vi bedriver verksamhet organiserad sopsortering. När det fastigheter vi hyr, har alla organiserad sopsortering utom två. Enhetscheferna strävar efter att minska antal transporter vid t ex varuinköp. Omvårdnadsverksamhet Kost och måltider Kostombudsverksamheten omfattar omvårdnadspersonal på vårdboende (dag- och nattpersonal) och på servicehus (dagpersonal) samt i hemtjänsten (dagpersonal). Det är en till två representanter från varje avdelning/grupp. Kostombudsverksamhet för resurscentrum är nytt för i år. Nytt för i år är att man tillskapat matråd med kostombud, representanter från köket och dietist. Kostombuden har tillsammans med övrig omvårdnadspersonal på vårdboende genomfört mätningar av nattfastan. Mätningarna görs som ett led i arbetet med att minska nattfastan vilket i sin tur är en del i arbetet med att förebygga undernäring. Temperaturmätningar på den kylda maten gjordes under sommaren. Dietist mätte temperaturer på matlådor när de lämnades från CSK till hemtjänstlokal, efter förvaring i hemtjänstlokal, samt när de kom till kund. Temperaturmätningar har resulterat i att användandet av kylväskor nyttjas i större utsträckning samt att nya kylar har införskaffats. Handkontrollen Mätman har introducerats på Ruds servicehus för att underlätta egenkontrollen. Återkommande temperaturmätningar är ett sätt att säkra kvaliteten av maten som levereras och serveras våra kunder på Det har också gjorts uppföljning av hur beställningar samt distribution av kylda matlådor fungerar ute i verksamheten samt hur samarbetet med Jetpak och produktionsköket på CSK fungerar. Analys av maten från Centralsjukhuset har genomförts för att säkerställa kvaliteten samt att avtalet följs. Inom äldreomsorgen ges kunder som bor på servicehus möjligheten att äta gemensam frukost. Det har visat sig att detta är uppskattat, de som vill äter tillsammans med andra, de får sällskap och en trevlig stund vilket gjort att vissa äter bättre än de görs när de äter ensamma.

12 sid 12 (14) Hälsogenomgångar Ett nytt arbetssätt för att på ett strukturerat sätt följa och planera omvårdnads- och sjukvårdsinsatser runt kund har prövats under hösten 2011 och införts på alla äldreomsorgens boendeenheter under första halvåret Meningsfull vardag Arbetet med inriktningen meningsfull vardag har fortsatt, bl a med stöd av värdighetsgarantin avseende aktiviteter. Anhörigstöd Anhörigcentrum har under året haft i snitt 89 besökare/vecka. Det är fördelat på spontanbesök samt deltagande i anhöriggrupper. Man har också utbildat medarbetare inom verksamheterna, bl a i hur anhörigstödet är organiserat samt bemötande och förhållningssätt till anhöriga för barn och vuxna med funktionsnedsättning, demens- och bemötandefrågor. Vidare har träffar med anhöriga ute i verksamheten hållits, som stöd när livet förändras. Demensvård Under året har demensstödsmodellen implementerats. I stora drag handlar det om att skapa former som gör att personer med begynnande demens får rätt stöd, i enlighet med resultaten från Vålbergsprojektet, samt att fortsatt stöd och behandling ges av rätt funktion vid rätt tillfälle. Hälsogenomgångar Arbete med hälsogenomgångar har fortsatt under 2012, ett strukturerat arbetssätt gällande bl.a. nutrition, läkemedel, trycksår etc. Arbetet följer rekommendationerna enligt Ledningskraft i vården- bättre liv för sjuka äldre. Framtidprojekt LSS Ett framtidsprojekt har pågått i samverkan med kultur- och fritidsförvaltningen. Målet med arbetet var att öka tillgänglighet och inkludering för ungdomar med funktionsnedsättning i det allmänna fritidsutbudet. Projektet innehöll under 2011 en gemensam aktivitets dag och en dag för kunskapshöjning i frågor angående tillgänglighet och inkludering. Den gemensamma aktivitetsdagen är från och med år 2012 permanentad och kommer att genomföras i samarbete med kultur- och fritidsförvaltningen. Varumärket, reklam och marknadsföring 2012 års kampanj handlade om allt som sker under ett vanligt år hos vård- och omsorgsförvaltningen. Fem filmer har gjorts som visar exempel på aktiviteter inom verksamheten, Solstaspelen, Nobelfesten, fixarservice som hjälper till med juldekorationer, hockeymatch med ledsagare och kreativitet inom daglig verksamhet. Affischer och webbsidor har också tagits fram för att fånga uppmärksamhet till filmerna som visats på tv och på webben. Syftet med

13 sid 13 (14) kampanjerna har varit att visa hela förvaltningens bredd och hur mycket arbete och aktiviteter som faktiskt sker inom vård och omsorg i Karlstads kommun. Kvalitet och verksamhetsutveckling Verksamheternas utvecklingsarbete har bedrivits utifrån resultat från LMU och KBU samt från andra underlag från verksamhetsuppföljningen.

14 sid 14 (14) Nyckeltal och prestationer Bilaga 1 Verksamhet Budget OMSORG OM ÄLDRE VÅRDBOENDE Somatisk långtidssjuka Dementa Servicelägenheter Summa vårdboendeplatser Korttidsplatser (växelvård o trygghetspl) Summa boendeplatser Andel entreprenaddrift 15% 13% 13% 13% Andel platser med kvinnliga vårdtagare ( %) 71% 72% 72% 70% Andel platser med manliga vårdtagare ( %) 29% 28% 28% 30% Antal personer i kö till särskilt boenden 31/ Omsättning av platser, snitt per månad Genomsnittlig väntetid till boende, månader - servicehus 1,2 2,1 2,0 - gruppboende 1,9 3,2 2,2 Avslag HEMTJÄNST FÖR ÄLDRE MFL (inkl hemsjukvård) Antal betalda vårdtimmar Vårdtagare i medeltal under året *) Antal vårdtagare som omfattas av LOV Antal byten av utförare inom hemtjänstval (under året) Andel kvinnliga vårdtagare 70% 70% 67% 71% Andel manliga vårdtagare 30% 30% 33% Andel entreprenaddrift 37% 38% 34% *) fr o m oktober ingår inte personer med enbart larm ÖVRIGT Fixarservice - antal besök STÖD TILL FUNKTIONSHINDRADE Antal personer med insatser Ökning av nettokostnad per år 3,0% 4,5% 1,8% PERSONLIG ASSISTANS LASS med beslut från försäkringskassan Antal ärenden med kommunalt ansvar BOENDE/BOENDESTÖD FÖR VUXNA Gruppboende/serviceboende, antal platser Stöd i eget boende - antal personer Ej verkställda beslut boende 6 5 7

VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN

VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN sid 1 (8) VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN Verksamhet Vård- och omsorgsnämndens verksamhet är inriktad mot äldre- och funktionshindrade människors behov av vård och stöd. Nämnden ansvarar för hemtjänst och vårdboende

Läs mer

Tillsynsrapport omsorgskonsulenter 2012

Tillsynsrapport omsorgskonsulenter 2012 VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Tillsynsenheten Karlstad 2013-02-22 Tillsynsrapport omsorgskonsulenter 2012 Omsorgskonsulenternas uppdrag Omsorgskonsulenter arbetar tillsammans med MAS, MAR och dietist

Läs mer

VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN Verksamhetsrapport 2 oktober 2013

VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN Verksamhetsrapport 2 oktober 2013 VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN Verksamhetsrapport 2 oktober 2013 EKONOMI Ekonomi med helårsprognos Vård- och omsorgsnämndens beräknade årsresultat för 2013 i den löpande verksamheten uppgår till -15,3 mnkr,

Läs mer

VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN Verksamhetsrapport 12 juni 2013

VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN Verksamhetsrapport 12 juni 2013 VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN Verksamhetsrapport 12 juni 2013 EKONOMI Ekonomi m m Den ekonomiska bilden efter maj är inte helt entydig. Utförarsidan redovisar ett sämre resultat efter maj månad jämfört med

Läs mer

Patientsäkerhetsarbete 2013 för verksamhetsområde Äldreomsorg

Patientsäkerhetsarbete 2013 för verksamhetsområde Äldreomsorg VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Service och utveckling Karlstad 2014-02-01 ann-sophie.gustafsson@karlstad.se MAS: Yvonne Nordenberg MAS: Wanja Lööw MAR: Kristina Grubb-Karlsson Dietist: Frida Karlsson Patientsäkerhetsarbete

Läs mer

Uppföljning av Frösunda vård- och omsorgsboende år 2014

Uppföljning av Frösunda vård- och omsorgsboende år 2014 2014-10-29 SID 1 (5) Uppföljning av Frösunda vård- och omsorgsboende år 2014 Bakgrund Verksamheten på Frösunda vård- och omsorgsboende drivs av Attendo Care. Frösunda har 44 lägenheter uppdelade på fyra

Läs mer

Information vård och omsorg

Information vård och omsorg Information vård och omsorg Uppdrag ge äldre och andra i behov av stöd, vård och omsorg, en god omvårdnad och hälso- och sjukvård. förebyggande verksamhet och stöd till anhöriga. varje människa ska få

Läs mer

BEMANNING UTIFRÅN RESURSER, STYRNING OCH STRATEGIER

BEMANNING UTIFRÅN RESURSER, STYRNING OCH STRATEGIER BEMANNING UTIFRÅN RESURSER, STYRNING OCH STRATEGIER - GÄLLER EGEN REGI RIKTLINJE KARLSTADS KOMMUN Beslutad i: Vård- och omsorgsdirektör Ansvarig samt fr.o.m: Utvecklingsledare 150530 Uppdateras: 160130

Läs mer

Patientsäkerhetsarbete 2012 för verksamhetsområde Äldreomsorg

Patientsäkerhetsarbete 2012 för verksamhetsområde Äldreomsorg Bilaga 2 VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Service och utveckling Karlstad 2013-02-12 ann-sophie.gustafsson@karlstad.se MAS: Yvonne Nordenberg MAS: Lena Lindberg-Schlegel MAR: Kristina Grubb-Karlsson Dietist:

Läs mer

Kvalitetsberättelse 2015 Medihead

Kvalitetsberättelse 2015 Medihead Kvalitetsberättelse 2015 Medihead Inledning och verksamhetsbeskrivning: Medihead ett privat hemtjänst och assistansföretag, med mångkulturell inriktning (främst till persisk-, arabisk- och kurdisk- talande

Läs mer

Kvalitetsuppföljningsplan 2015

Kvalitetsuppföljningsplan 2015 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (8) 2014-11-04 Kvalitets- och utvärderingskontoret Dnr Än 2014-480 Mattias Bly Äldrenämnden Kvalitetsuppföljningsplan 2015 OMSORG- OCH ÄLDREFÖRVALTNINGENS FÖRSLAG TILL BESLUT 1. Äldrenämnden

Läs mer

Gemensamma 1. Verksamheten skall bygga på respekt för människor, deras självbestämmande och integritet.

Gemensamma 1. Verksamheten skall bygga på respekt för människor, deras självbestämmande och integritet. STRATEGISKA FOKUSOMRÅDEN Kompetensutveckling Mål, uppföljning och nyckeltal Barnperspektivet/stöd i föräldrarollen Förebyggande hälsoarbete Vårdtagare/Klient/ INRIKTNINGSMÅL Gemensamma 1. Verksamheten

Läs mer

Kvalitetsberättelse för område Vård och omsorg

Kvalitetsberättelse för område Vård och omsorg Kvalitetsberättelse för område Vård och omsorg År 2012 2013-02-25 Maria Ottosson Lundström Dnr: 2013-80 1 Innehåll Sammanfattning... 3 Övergripande mål och strategier... 4 Organisatoriskt ansvar... 4 Struktur

Läs mer

Varje medarbetare har ansvar för att inom sin enhet aktivt delta i verksamhetens utvärdering

Varje medarbetare har ansvar för att inom sin enhet aktivt delta i verksamhetens utvärdering Samverkan och samarbete det finns rutiner som tydliggör ansvaret för samarbete internt och externt, som gäller den enskildes behov av insatser vad avser t ex överföring av information hur samverkan ska

Läs mer

Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen

Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen STYRDOKUMENT 1 (9) Vår handläggare Jan Nilsson Antaget av vård- och omsorgsnämnden 2012-10-25, 122 Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen STYRDOKUMENT 2 (9) Innehållsförteckning Bakgrund...

Läs mer

Arbetsgivarperspektivet

Arbetsgivarperspektivet Sid 1(8) KOMMUNLEDNINGSKONTORET Karlstad 2016-05-10 Malin Ronnby, 054-540 10 40 Malin.ronnby@karlstad.se Arbetsgivarperspektivet Arbetsgivarperspektiv Övergripande mål: Bra ledarskap och medarbetarskap

Läs mer

Tillsynsenheten. Administrativ chef MAS/MAR Omsorgskonsulenter Dietist

Tillsynsenheten. Administrativ chef MAS/MAR Omsorgskonsulenter Dietist Tillsynsenheten Administrativ chef MAS/MAR Omsorgskonsulenter Dietist Omsorgskonsulent Tillhör Tillsynsenheten Ansvarar för uppföljning och tillsyn i enskilda ärenden enligt SoL och LSS Upprättar riktlinjer

Läs mer

Verksamhetsuppföljning Kvarngatan 2014-01-30

Verksamhetsuppföljning Kvarngatan 2014-01-30 Verksamhetsuppföljning Kvarngatan 2014-01-30 Malin Rehnstam Kvalitetscontroller Sofia Spetz Avdelningschef Handläggarenheten Elisabeth Rubin MAS 1 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Kvarngatans gruppboende ligger

Läs mer

Att arbeta med våld i nära relationer. Ingrid Hjalmarson Eva Norman

Att arbeta med våld i nära relationer. Ingrid Hjalmarson Eva Norman Att arbeta med våld i nära relationer Ingrid Hjalmarson Eva Norman Utvärderingar om Våld i nära relationer Kommunernas och hälso- och sjukvårdens ansvar för insatser mot våld SoL 5 kap reglerar insatserna

Läs mer

Vård- och omsorgsnämndens kvalitetsuppföljningsplan

Vård- och omsorgsnämndens kvalitetsuppföljningsplan Vård- och omsorgsnämnden Reviderad 17 december 2013 Vård- och omsorgsnämndens kvalitetsuppföljningsplan Vård- och omsorgsnämndens ansvar Vård och omsorgsnämnden tillhandahåller tjänster bl.a. i form av

Läs mer

Bokslut 2014: resultat -17,8 mkr Bokslut 2013: resultat +0,1 mkr (med kompenserade volymer)

Bokslut 2014: resultat -17,8 mkr Bokslut 2013: resultat +0,1 mkr (med kompenserade volymer) Bilaga till Dnr: VoO.2015.0042 1 (6) 2015-02-17 Vård och Omsorg Johanna Elfsberg Bokslutsanalys 2014 Bokslut 2014: resultat -17,8 mkr Bokslut 2013: resultat +0,1 mkr (med kompenserade volymer) Volymökningar

Läs mer

Utredning om förutsättningarna att införa valfrihet enligt LOV inom daglig verksamhet

Utredning om förutsättningarna att införa valfrihet enligt LOV inom daglig verksamhet Dnr VON-2012-324 Dpl 31 sid 1 (5) VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Biståndskontoret Tjänsteyttrande 2013-09-23 Susanne Göransson, 054-540 55 13 Susanne.goransson@karlstad.se Utredning om förutsättningarna

Läs mer

Kommunen som arbetsgivare

Kommunen som arbetsgivare KOMMUNLEDNINGSKONTORET Verksamhetsstyrning Karlstad 2014-04-08 Lina Helgerud, lina.helgerud@karlstad.se Kommunen som arbetsgivare Tematisk månadsrapport av indikatorer i strategisk plan Målområde: Arbetsgivarperspektiv

Läs mer

Redovisning av avvikelser januari-juni 2016

Redovisning av avvikelser januari-juni 2016 Redovisning av avvikelser januari-juni 2016 Enligt Patientsäkerhetslagen (2010:659) är hälso- och sjukvårdspersonal skyldig att bidra till att hög patientsäkerhet upprätthålls. I detta syfte ska personalen

Läs mer

Verksamhetsplan/Kvalitetsredovisning 2009 Bemanningsenheten

Verksamhetsplan/Kvalitetsredovisning 2009 Bemanningsenheten Omsorgsnämnden Verksamhetsplan/Kvalitetsredovisning 2009 Bemanningsenheten 1 2009-04-28 Innehållsförteckning 1 Omsorgsnämndens kvalitetsarbete 1.1 Metod. 4 1.2 Enkäter 4 2 Verksamhetsinformation 2.1 Presentation

Läs mer

Vad får vi för pengarna? Omsorgsnämnd Äldrenämnd

Vad får vi för pengarna? Omsorgsnämnd Äldrenämnd Vad får vi för pengarna? Omsorgsnämnd Äldrenämnd Omsorgsnämnd Förebyggande insatser samt insatser till personer med psykosocial problemtik samt psykisk eller fysisk funktionsnedsättning. Ungefär 7 500

Läs mer

Projektspecifikation

Projektspecifikation Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(9) 2010-04-19 Projektspecifikation Projekt: Kost/Nutrition 2262 Beställare: Äldreomsorgsförvaltningen Skriven av: Wera Ekholm Datum: 100407 Godkänd av: Karin

Läs mer

295 (236 Kvinnor 61 Män) Undersköterskor 23 291 23 289 23 577 23 425 21 350 21 030 24 600 24 850

295 (236 Kvinnor 61 Män) Undersköterskor 23 291 23 289 23 577 23 425 21 350 21 030 24 600 24 850 sid 1 (10) VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Vård- och omsorgsförvaltningens jämställdhetsoch mångfaldsplan 2014-2016 Dnr VON-2014-19 Dpl 08 Inledning och bakgrund Jämställdhet och mångfald är en förutsättning

Läs mer

Policys. Vård och omsorg

Policys. Vård och omsorg LEDNINGSSYSTEM FÖR KVALITET Policys Vård och omsorg 2010/2011 Antagen av vård- och omsorgsnämnden 2010-08-26 ( 65) Reviderad av vård- och omsorgsnämnden 2013-12-19 (Policy för insatser och vårdåtgärder)

Läs mer

Tolkning och jämförelse av enkätresultat - enkät riktad till personer som vårdar eller stödjer en närstående

Tolkning och jämförelse av enkätresultat - enkät riktad till personer som vårdar eller stödjer en närstående Vetlanda kommun Vård- och omsorgsförvaltningen Tolkning och jämförelse av enkätresultat - enkät riktad till personer som vårdar eller stödjer en närstående 94 personer har svarat på enkäten vilket var

Läs mer

Stöd och lärande. Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Stöd och Lärande Tomelilla Kommun.

Stöd och lärande. Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Stöd och Lärande Tomelilla Kommun. Stöd och lärande Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Stöd och Lärande Tomelilla Kommun. Innehåll Inledning... 3 Syfte... 3 Kvalitetsindikatorer... 3 Lagrum... 3 Berörda... 3 Utveckling...

Läs mer

Denna patientsäkerhetsberättelse utgör en bilaga till vårdgivarens Patientsäkerhetsberättelse.

Denna patientsäkerhetsberättelse utgör en bilaga till vårdgivarens Patientsäkerhetsberättelse. Patientsäkerhetsberättelse för Falkenberg LSS1, Nytida AB År 2013 2013-12-30 Catharina Johansson Denna patientsäkerhetsberättelse utgör en bilaga till vårdgivarens Patientsäkerhetsberättelse. Mallen är

Läs mer

Övergripande ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom vård och omsorg i Malmö stad

Övergripande ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom vård och omsorg i Malmö stad Övergripande ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom vård och omsorg i Malmö stad Datum: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2012-06-13 Stadskontoret Stadsområdesförvaltningar/Sociala Resursförvaltningen

Läs mer

Uppföljning av Team trygg hemgång

Uppföljning av Team trygg hemgång Uppföljning av Team trygg hemgång Februari - september 2016 Handläggare: Hanna Henningsson Innehåll Bakgrund... 3 Effekter... 3 Inskrivning och vårdplanering... 3 Tillfälliga vistelser och betalningsansvar...

Läs mer

Avtalsuppföljning av vård- och omsorgsboende år 2015

Avtalsuppföljning av vård- och omsorgsboende år 2015 2016-01-18 Avtalsuppföljning av vård- och omsorgsboende år 2015 Sammanfattning Staben för kvalitetsutveckling genomför årliga uppföljningar av verksamheten på stadens vård- och omsorgsboenden. Syftet med

Läs mer

Regionalt stöd till struktur för kunskapsutveckling och samverkan inom socialtjänst/hälso- och sjukvård.

Regionalt stöd till struktur för kunskapsutveckling och samverkan inom socialtjänst/hälso- och sjukvård. Regionalt stöd till struktur för kunskapsutveckling och samverkan inom socialtjänst/hälso- och sjukvård. Länsstyrgruppen gav den 24 oktober 2014 en arbetsgrupp, bestående av Monika Agnedal, Inger Eklind

Läs mer

Allmän information. Personal. Bemanning. Utbildning/fortbildning. 1. Enhetens namn. 2. Antal kunder fördelat på kvinnor och män. Kvinnor.

Allmän information. Personal. Bemanning. Utbildning/fortbildning. 1. Enhetens namn. 2. Antal kunder fördelat på kvinnor och män. Kvinnor. Allmän information 1. Enhetens namn 2. Antal kunder fördelat på kvinnor och män. Kvinnor Män Personal Bemanning 3. Motsvarar bemanningen av medarbetare den mängd som behövs för att kunden ska få sina insatser

Läs mer

Kvalitetskrav för daglig verksamhet och sysselsättning i Varbergs kommun

Kvalitetskrav för daglig verksamhet och sysselsättning i Varbergs kommun Kvalitetskrav för daglig verksamhet och sysselsättning i Varbergs kommun RIKTLINJER Följande kvalitetskrav för daglig verksamhet enligt lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade (LSS) och för

Läs mer

Instruktion till omvårdnadspersonal gällande matdistribution

Instruktion till omvårdnadspersonal gällande matdistribution Sid 1(6) VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Biståndskontor, Tillsynsenheten Karlstad 2015-10-06 Dietist Instruktion till omvårdnadspersonal gällande matdistribution Beviljande Insatsen matdistribution beviljas

Läs mer

Ekonomi. Verksamhetsberättelse 2013. Omsorgsnämnden

Ekonomi. Verksamhetsberättelse 2013. Omsorgsnämnden Verksamhetsberättelse 2013 Omsorgsnämnden Det ekonomiska resultatet för 2013 visar ett underskott mot budget med 10 Mkr. Personalkostnaderna inom Vård och omsorg står för den största delen av budgetunderskottet.

Läs mer

Ägarsamråd april 2014

Ägarsamråd april 2014 Ägarsamråd april 2014 Ägarsamråd utifrån ägaruppdraget Föregående ägarsamråd: Egenregins årsrapport 2013 Idag: Egenregins årsplan för 2014 Årsrapport och årsplan styr vårt utvecklingsarbete. Framgångsområden

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för. Falkenberg LSS 2, Nytida AB. År 2014. 2015-01-10 Annika Hoffsten Hultén

Patientsäkerhetsberättelse för. Falkenberg LSS 2, Nytida AB. År 2014. 2015-01-10 Annika Hoffsten Hultén Patientsäkerhetsberättelse för Falkenberg LSS 2, Nytida AB År 2014 2015-01-10 Annika Hoffsten Hultén Detta underlag till patientsäkerhetsberättelse utgör en bilaga till vårdgivarens patientsäkerhetsberättelse.

Läs mer

Kvalitetskrav. i bostad med särskild service för vuxna enligt LSS exklusive annan särskilt anpassad bostad i Varbergs kommun

Kvalitetskrav. i bostad med särskild service för vuxna enligt LSS exklusive annan särskilt anpassad bostad i Varbergs kommun Kvalitetskrav i bostad med särskild service för vuxna enligt LSS exklusive annan särskilt anpassad bostad i Varbergs kommun RIKTLINJER Följande kvalitetskrav för bostäder med särskild service för vuxna

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING

KVALITETSREDOVISNING KVALITETSREDOVISNING Budgetenhet Äldreomsorg 2012 ENHET/ BUDGETENHET Äldreomsorg TIDSPERIOD 2012 FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR KVALITET GRUNDFAKTA OM ENHETEN Äldreomsorg/hälso- och sjukvård omfattar gemensam verksamhet,

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnden - Budget 2013. Vård- och omsorgssnämnden 2013 2014 2015

Vård- och omsorgsnämnden - Budget 2013. Vård- och omsorgssnämnden 2013 2014 2015 Vård- och omsorgsnämnden - Budget 2013 1. Inledning Vård- och omsorgsnämndens ekonomi har resulterat i överskott under flera år fram till år 2010. År 2011 gick den löpande verksamheten i stort sett ihop

Läs mer

SVANEN HEMTJÄNST AB KVALITETSBERÄTTELSE 2015/2016

SVANEN HEMTJÄNST AB KVALITETSBERÄTTELSE 2015/2016 KVALITETSBERÄTTELSE 2015/2016 Verksamheten leds av verksamhetsansvarig, fyra enhetschefer, fyra arbetsledare och två samordnare. Kompetenserna inom företagets ledning är socionom, jurist, ekonom och IT.

Läs mer

Samverkan och samarbete 4 kap 1 KRAV GÄLLANDE RUTINER/PROCESSER UPPFÖLJNING/METOD ANSVAR

Samverkan och samarbete 4 kap 1 KRAV GÄLLANDE RUTINER/PROCESSER UPPFÖLJNING/METOD ANSVAR Samverkan och samarbete 4 kap 1 Ledningssystemet ska säkerställa att det finns rutiner som tydliggör 1. ansvaret för samarbete internt och externt som gäller den enskildes behov av insatser t.ex. överföring

Läs mer

Beslut om antagande av leverantör för transport och beställning av kylda måltider till kunder med matdistribution

Beslut om antagande av leverantör för transport och beställning av kylda måltider till kunder med matdistribution Dnr VON-2011-77 Dpl 30 sid 1 (4) VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Förvaltningsledningskontoret Tjänsteskrivelse 2012-03-30 Karin Frejsjö, 054-540 55 62 karin.frejsjo@karlstad.se Vård- och omsorgsnämnden

Läs mer

Uppföljning av verksamhet och entreprenadavtal avseende dagverksamhet för äldre med demenssjukdom 2015

Uppföljning av verksamhet och entreprenadavtal avseende dagverksamhet för äldre med demenssjukdom 2015 Skarpnäcks stadsdelförvaltning Avdelningen för äldre och funktionsnedsatta Tjänsteutlåtande Sida 1 (6) 2015-05-18 Handläggare Christina Koistinen Telefon: 08-508 15024 Till Skarpnäcks stadsdelsnämnd 2015-06-11

Läs mer

Medicinsk ansvarig sjuksköterskas (MAS) redovisning av avvikelser inom vård och omsorg för period tre samt årssammanställning för 2010 SN-2011/32

Medicinsk ansvarig sjuksköterskas (MAS) redovisning av avvikelser inom vård och omsorg för period tre samt årssammanställning för 2010 SN-2011/32 Socialnämnden FÖRSLAG TILL BESLUT Rolf Samuelsson (MP) 2011-02-04 ordförande Till socialnämnden Medicinsk ansvarig sjuksköterskas (MAS) redovisning av avvikelser inom vård och omsorg för period tre samt

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012 Gruppbostäder 2

Verksamhetsberättelse 2012 Gruppbostäder 2 KUNGSHOLMENS STADSDELSNÄMND GRUPPBOSTÄDER 2 TJÄNSTEUTLÅTANDE DNR 1.1-521-2012 SID 1 (9) 2013-02-13 Handläggare: Mathias Englund Telefon:08-508 08 549 Till Kungsholmens stadsdelsnämnd Verksamhetsberättelse

Läs mer

Uppföljning av Attendo hemtjänst år 2013

Uppföljning av Attendo hemtjänst år 2013 Omvårdnadsförvaltningen 2013-10-01 SID 1 (5) Uppföljning av Attendo hemtjänst år 2013 Bakgrund Staben för kvalitetsutveckling genomför en uppföljning varje år. Vid 2013 års avtalsuppföljning har kvalitetsutvecklaren

Läs mer

Patient- och kvalitetsberättelse för socialnämnden

Patient- och kvalitetsberättelse för socialnämnden Patient- och kvalitetsberättelse för socialnämnden 2015 2016-02-15 Iris Kjellander Ing-Marie Berglund Innehållsförteckning Sammanfattning... 2 Övergripande mål... 2 Ansvar för systematiskt kvalitetsarbete...

Läs mer

Omvårdnad Gävle. Bokslutsdagen. 27 mars 2015

Omvårdnad Gävle. Bokslutsdagen. 27 mars 2015 Omvårdnad Gävle Bokslutsdagen 27 mars 2015 Omvårdnad Gävle Omvårdnad Gävle ansvarar för stöd och omsorg till äldre och personer med fysisk eller psykisk funktionsnedsättning i Gävle kommun. Verksamheten

Läs mer

Managementrapport 2014

Managementrapport 2014 Social- och omsorgskontoret Managementrapport 2014 Nämnd: Äldreomsorgsnämnden Månad: oktober Ekonomi tkr Resultat perioden Rättvisande resultat efter korrigeringar helårsresultat efter beslutade åtgärder

Läs mer

Verksamhetsuppföljning

Verksamhetsuppföljning Verksamhetsuppföljning Anhörigcentrum Strigeln Hösten 2012 Eskilstuna kommun Vuxenförvaltningen Uppdragskansliet 1 Verksamhetsuppföljning på Anhörigcentrum Strigeln 1 Inledning Syftet med verksamhetsuppföljningen

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för år 2013 SN-2014/48

Patientsäkerhetsberättelse för år 2013 SN-2014/48 Rolf Samuelsson Ordförandens förslag Diarienummer Socialnämndens ordförande 2014-02-17 SN-2014/48 Socialnämnden Patientsäkerhetsberättelse för år 2013 SN-2014/48 Förslag till beslut Socialnämnden beslutar

Läs mer

Socialnämndens Verksamhetsplan 2014

Socialnämndens Verksamhetsplan 2014 Socialnämndens Verksamhetsplan 2014 SOCIALNÄMND Kommunfullmäktige 18 juni 2013 2014 2015 2016 Kommunbidrag, tkr 453 592 444 300 444 371 varav: serviceutökning, tkr 2 000 priskompensation, tkr 1 910 engångsanslag,

Läs mer

Verksamhetsplan 2014-2017 för nämnd och bolag

Verksamhetsplan 2014-2017 för nämnd och bolag Bilaga 4 Verksamhetsplan - för nämnd och bolag Omvårdnadsnämnd 1 Mål inom respektive perspektiv 1.1 Medborgare och kunder Omvårdnadsnämnden har nöjda kunder som erbjuds god service och möjlighet till inflytande,

Läs mer

Personlig assistans Kvalitet i bemötande

Personlig assistans Kvalitet i bemötande Revisionsrapport Personlig assistans Kvalitet i bemötande och rätt insatser Christel Eriksson Cert. Kommunal revisor Mars 2014 Sammanfattning har fått de förtroendevalda revisorerna i Halmstads kommuns

Läs mer

kvalitet God service och nöjda kunder Resultat på minst 2% Anvar Mod Fantasi Positiv befolkningsutveckling God folkhälsa Valfrihet för medborgarna

kvalitet God service och nöjda kunder Resultat på minst 2% Anvar Mod Fantasi Positiv befolkningsutveckling God folkhälsa Valfrihet för medborgarna Anvar Mod Fantasi Dnr 2/2013.041 Id 2014. 21398 Nämndsplan Socialnämnden Verksamhetsbeskrivning Socialnämnden ansvarar för verksamhet enligt: socialtjänstlagen (SoL) lagen om stöd och service till vissa

Läs mer

Angående schemaläggning och bemanning m.m. inom äldreomsorgen

Angående schemaläggning och bemanning m.m. inom äldreomsorgen RINKEBY-KISTA STADSDELSFÖRVALTNING ÄLDREOMSORG Handläggare: Katarina Odén-Ryhede Telefon: 08-508 01 303 22 Till Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (5) 2012-03-08 SDN 2012-03- Angående

Läs mer

KVALITETSBOKSLUT 2014

KVALITETSBOKSLUT 2014 KVALITETSBOKSLUT [År] KVALITETSBOKSLUT 2014 Socialförvaltningen Ovanåkers kommun Inledning I denna bokslutsrapport redogörs för de kvalitetsinsatser som genomförts inom socialförvaltningen i Ovanåkers

Läs mer

Plan Ledningssystem för kvalitetsarbete

Plan Ledningssystem för kvalitetsarbete BESLUT Datum 2017-02-20 Sida 1 (2) Diarienummer 2016/SON0118 700 Anna Thuresson, 033-357301 Kommunstyrelsen Plan Ledningssystem för kvalitetsarbete Arbetslivsnämnden, Individ- och familjeomsorgsnämnden,

Läs mer

Veroma Omsorgs kvalitetsberättelse

Veroma Omsorgs kvalitetsberättelse Veroma Omsorgs kvalitetsberättelse Enhetens namn: Veroma Omsorg VD: Veronica Forsberg-Meurling Enhetschefens namn: Eva Torgestad/ Veronica Forsberg-Meurling Telefonnummer till enheten: 0705850067 E-post

Läs mer

Pressinformation inför äldrenämndens sammanträde

Pressinformation inför äldrenämndens sammanträde 1 Äldrenämnden 2009-04-23 Pressinformation inför äldrenämndens sammanträde För ytterligare information kontakta äldrenämndens ordförande Jan-Willy Andersson (KD), telefon 013 20 71 84 eller 070-590 71

Läs mer

Utvecklingsplan för verksamhet: Berga vård och omsorgsboende Utvecklingsplan upprättad: Datum för omvårdnadsförvaltningens uppföljning:

Utvecklingsplan för verksamhet: Berga vård och omsorgsboende Utvecklingsplan upprättad: Datum för omvårdnadsförvaltningens uppföljning: Utvecklingsplan för verksamhet: Berga vård och omsorgsboende Utvecklingsplan upprättad: 2017-01-23 Datum för omvårdnadsförvaltningens uppföljning: Rubrik Förbättringsområde Mål Åtgärd och egenkontroll

Läs mer

Ledningssystem för kvalitet enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12

Ledningssystem för kvalitet enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12 1(9) enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12 Inledning Socialstyrelsen har angett föreskrifter och allmänna råd för hur kommunerna ska inrätta ledningssystem för kvalitet i verksamheter enligt SoL, LVU,

Läs mer

Uppföljning av särskilda boenden inom äldreomsorgen

Uppföljning av särskilda boenden inom äldreomsorgen SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN 2014-05-08 AN-2014/162.732 1 (6) HANDLÄGGARE Natalie Vaneker 08-535 316 74 natalie.vaneker@huddinge.se Äldreomsorgsnämnden Uppföljning av särskilda boenden inom äldreomsorgen

Läs mer

Vård- och omsorgsnämndens. Uppdragsplan Dnr 2013/ VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Vård- och omsorgsnämndens. Uppdragsplan Dnr 2013/ VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Vård- och omsorgsnämndens Uppdragsplan 2014 Dnr 2013/0439 003 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Uppdragsplan för vård- och omsorgsnämnden 2014 Inledning Vård- och omsorgsnämnden vill med uppdragsplanen för 2014

Läs mer

Avtalsuppföljning av FSB omsorg år 2013

Avtalsuppföljning av FSB omsorg år 2013 Omvårdnadsförvaltningen 2013-09-26 SID 1 (5) Avtalsuppföljning av FSB omsorg år 2013 Bakgrund Staben för kvalitetsutveckling genomför en uppföljning varje år. Vid 2013 års avtalsuppföljning har kvalitetsutvecklaren

Läs mer

Kommunikationspolicy för koncernen Karlstads kommun

Kommunikationspolicy för koncernen Karlstads kommun sid 1 (7) Kommunikationspolicy för koncernen Karlstads kommun Postadress: Kommunledningskontoret, informationsenheten, 651 84 Karlstad Besöksadress: Drottninggatan 32 karlstad.se Tel: 054-540 00 00 E-post:

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnden

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnden Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnden Ledningssystem för kvalitet inom socialtjänsten i Härjedalens kommun Ledningssystem Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnden

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnden Uppföljning juni månad Bilaga Von 86

Vård- och omsorgsnämnden Uppföljning juni månad Bilaga Von 86 Vård- och omsorgsnämnden Uppföljning juni månad Bilaga Von 86 Vård- och omsorgsnämndens sammanfattning till kommunstyrelsen för perioden jan-juni samt prognos Liksom under tidigare prognoser under året

Läs mer

Avvikelsehantering inom äldreomsorgen Yttrande till Stadsrevisionen

Avvikelsehantering inom äldreomsorgen Yttrande till Stadsrevisionen FARSTA STADSDELSFÖRVALTNING AVDELNINGEN FÖR ÄLDR E TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (6) 2013-04-23 Handläggare: Monika Lind Telefon: 08-508 18 122 Till Farsta stadsdelsnämnd 2013-05-23 Avvikelsehantering inom äldreomsorgen

Läs mer

Svar på motion angående äldreomsorgen i Piteå kommun

Svar på motion angående äldreomsorgen i Piteå kommun PITEÅ KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Socialnämnden 2013-08-14 10 Sn 110 Svar på motion angående äldreomsorgen i Piteå kommun Beslut Socialnämnden anser motionen som färdigbehandlad. Ärendebeskrivning

Läs mer

Uppdragsbeskrivning för Demensteamet

Uppdragsbeskrivning för Demensteamet Dokumentnamn: Uppdragsbeskrivning för Demensteamet Skapad av: Bodil Evertsson, MAR, Christina Taraldsson, handläggare Beslutad av: Robert Brandt, biträdande förvaltningschef Gäller från: 1 januari 2013

Läs mer

Verksamhetsuppföljning Skillinge Vård- och omsorgdistrikt

Verksamhetsuppföljning Skillinge Vård- och omsorgdistrikt Verksamhetsuppföljning Skillinge Vård- och omsorgdistrikt 2014-09-26 2014-09-29 Malin Rehnstam Kvalitetscontroller Sofia Spetz Avdelningschef Handläggarenheten 1 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Skillinge Vård-

Läs mer

Utförd egen- och internkontroll 2015

Utförd egen- och internkontroll 2015 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Kristina Appert 2016-02-09 SN 2014/0652.03.01 0480-450950 Socialnämnden Utförd egen- och internkontroll 2015 Förslag till beslut Socialnämnden godkänner

Läs mer

Patientsäkerhetsarbetet under 2011 Strategi 2012 Mål 2012 Långsiktiga mål

Patientsäkerhetsarbetet under 2011 Strategi 2012 Mål 2012 Långsiktiga mål 1 Patientsäkerhetsarbetet under 2011 Strategi 2012 Mål 2012 Långsiktiga mål Antal fall med kroppsskada Uppföljningar årligen av har under 2011 minskat från 2,7 per 100 patienter till 2,3. Dock har antalet

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för. Daglig Verksamhet, Nytida AB. År 2014. 2015-01-08 Ewa Sjögren

Patientsäkerhetsberättelse för. Daglig Verksamhet, Nytida AB. År 2014. 2015-01-08 Ewa Sjögren Patientsäkerhetsberättelse för Daglig Verksamhet, Nytida AB År 2014 2015-01-08 Ewa Sjögren Innehåll Sammanfattning... 3 Övergripande mål och strategier... 4 Organisatoriskt ansvar för patientsäkerhetsarbetet...

Läs mer

Riktlinjer för social dokumentation

Riktlinjer för social dokumentation Riktlinjer för social dokumentation Februari 2011 1 Juni 2011 Inledning Omvårdnadsförvaltningens Riktlinjer för social dokumentation reglerar hur genomförandet av beviljade insatser till äldre personer

Läs mer

Ledningssystem för kvalitet i verksamhet enligt SoL, LVU, LVM och LSS

Ledningssystem för kvalitet i verksamhet enligt SoL, LVU, LVM och LSS 2008-07-04 Socialnämnd Eva Martinsson Andersson Planeringsledare Ledningssystem för kvalitet i verksamhet enligt SoL, LVU, LVM och LSS Bakgrund År 2006 utkom socialstyrelsens föreskrifter och allmänna

Läs mer

Plan för införandet av lokala värdighetsgarantier inom socialtjänstens omsorg om äldre i Håbo Kommun

Plan för införandet av lokala värdighetsgarantier inom socialtjänstens omsorg om äldre i Håbo Kommun TJÄNSTESKRIVELSE 1(6) Socialförvaltningen Förvaltningens stab/kansli Britt-Louise Thorberg, utvecklingsledare 0171-525 56 britt-louise.thorberg@habo.se Plan för införandet av lokala värdighetsgarantier

Läs mer

Verksamhetsuppföljning Oxelgatan 2013-08-23

Verksamhetsuppföljning Oxelgatan 2013-08-23 Verksamhetsuppföljning Oxelgatan 2013-08-23 Malin Rehnstam Kvalitetscontroller Sofia Spetz Avdelningschef Handläggarenheten Elisabeth Rubin MAS 1 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Oxelgatans gruppboende ligger

Läs mer

Personlig assistans Verksamhetsplan 2014

Personlig assistans Verksamhetsplan 2014 Personlig assistans Tjänsteutlåtande Dnr: Sid 1 (9) Handläggare: Tina Udd Telefon: 08-508 08 000 Till Personlig assistans Personlig assistans Verksamhetsplan 2014 Förslag till beslut Personlig assistans

Läs mer

Medgivande att ta emot medel - Prestationsersättning för införandet av lokala värdighetsgarantier (KS/2012:470)

Medgivande att ta emot medel - Prestationsersättning för införandet av lokala värdighetsgarantier (KS/2012:470) ORDFÖRANDEFÖRSLAG 1[1] Kommunstyrelsen 2012-11-05 Dnr KS/2012:470 Medgivande att ta emot medel - Prestationsersättning för införandet av lokala värdighetsgarantier (KS/2012:470) Beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Kvalitets och värdegrundsdeklaration

Kvalitets och värdegrundsdeklaration s och värdegrundsdeklaration på Fogdaröd: I vårt dagliga arbete på Fogdaröd strävar vi alltid efter att brukare, boende och elever med sina företrädare och anhöriga ska uppleva att vi med överlägsen yrkeskompetens

Läs mer

Dokumentation inom äldreomsorgen redovisning av strategi för hur bristerna i dokumentation ska åtgärdas

Dokumentation inom äldreomsorgen redovisning av strategi för hur bristerna i dokumentation ska åtgärdas ENSKEDE-ÅRSTA-VANTÖRS STADSDELSFÖRVALTNING AVDELNINGEN FÖR ÄLDR EOMSORG TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (6) 2009-04-30 Handläggare: Gunweig Högberg Telefon: 08-508 20 505 Till Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd

Läs mer

Uppföljning Bromma Personlig assistans

Uppföljning Bromma Personlig assistans Bromma stadsdelsförvaltning Rapport Sida 1 (6) 2014-09-18 Uppföljningen gäller insatsen personlig, enheten arbetar även med avlösar- och ledsagarservice. Adress: Tunnlandsvägen 91 B 168 36 Bromma Enhetschef:

Läs mer

Verksamhetsberättelse Hälso- och sjukvård 2013

Verksamhetsberättelse Hälso- och sjukvård 2013 VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Hälso- och sjukvård Karlstad 2014-02-14 Verksamhetschef Peter Nylander Verksamhetsberättelse Hälso- och sjukvård 2013 Året 2013 har främst rört sig kring utveckling och anpassning

Läs mer

Vård- och omsorgsnämndens verksamhet

Vård- och omsorgsnämndens verksamhet Vård- och omsorgsnämndens verksamhet Nämnden beställer verksamhet Från Division Social omsorg i Internöverenskommelsen Från hemtjänstleverantörer enligt LOV (privata och DSO) Från privata särskilda boenden

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (16) Omsorgsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (16) Omsorgsnämnden Plats och sammanträdestid Beslutare SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (16) Omsorgskontorets sammanträdesrum kl. 13:00 16.00 Leif Andersson (S) Roger Persson (S), tjänstgörande ersättare Anna-Lena Carlsson (C)

Läs mer

Den fortsatta driften av Postiljonens vård- och omsorgsboende

Den fortsatta driften av Postiljonens vård- och omsorgsboende Avdelningen beställare äldreomsorg, funktionsnedsättning, individ och familj inklusive socialpsykiatri Sida 1 (6) 2015-12-09 Handläggare: Per-Ove Mattsson 08 508 18 148 Michael Boström 08 508 18 156 Till

Läs mer

verksamhetsplan för Mångkulturell Hemtjänst AB 2016

verksamhetsplan för Mångkulturell Hemtjänst AB 2016 MÅNGKULTURELL HEMTJÄNST I STOCKHOLM AB 2016-01-08 verksamhetsplan för Mångkulturell Hemtjänst AB 2016 Mångkulturell Hemtjänst bedriver hemtjänst i Solna. Verksamhetens kontor är beläget med adress, Norgegatan

Läs mer

Kvalitet inom äldreomsorgen

Kvalitet inom äldreomsorgen Revisionsrapport* Kvalitet inom äldreomsorgen Mora kommun Februari 2009 Inger Kullberg Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning och bakgrund...4 2.1 Revisionsfråga...5 2.2 Revisionsmetod...5

Läs mer

Sammanställning av avvikelser i hälso- och sjukvården 1 juli 31 december 2009

Sammanställning av avvikelser i hälso- och sjukvården 1 juli 31 december 2009 FARSTA STADSDELSFÖRVALTNING STABEN TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (5) 2010-03-02 Handläggare: Inger Blomqvist Telefon: 08-508 18 039 Till Farsta stadsdelsnämnd 2010-03-25 Sammanställning av avvikelser i hälso-

Läs mer

En regering måste kunna ge svar. Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar.

En regering måste kunna ge svar. Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar. En regering måste kunna ge svar Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar. 2014-08-27 Mer trygghet för Sveriges äldre Sverige är världens bästa land att åldras i. Alliansregeringens

Läs mer

LMU, Ledar- och medarbetarbetarundersökning 2014. Karlstads kommun

LMU, Ledar- och medarbetarbetarundersökning 2014. Karlstads kommun LMU, Ledar- och medarbetarbetarundersökning 2014 Karlstads kommun Genomförd av CMA Research AB Mars 2014 Fakta om undersökningen Syfte Metod Att utveckla styrning, ledning och ge de förtroendevalda bra

Läs mer

System för systematiskt kvalitetsarbete

System för systematiskt kvalitetsarbete Ansvarig Bengt Gustafson, Tf verksamhetschef Dokumentnamn Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Upprättad av Elisabet Olsson Gunilla Marcusson Ledningssystem enligt SOSFS 2011:9 Berörda verksamheter

Läs mer