Återrapportering av slutredovisade projekt Projekten har slutredovisats under mars 2015

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Återrapportering av slutredovisade projekt Projekten har slutredovisats under mars 2015"

Transkript

1 Analys och uppföljning Återrapportering av slutredovisade projekt Projekten har slutredovisats under mars 2015

2 Sammanställning av förväntat utfall och utfall av de projekt som har slutredovisats under perioden mars Nedanstående tabeller är uppdelade på resultat- respektive aktivitetsindikatorer. Resultatindikatorer Förväntat resultat Utfall Kv Män Tot* andel kv** Kv Mä n Tot* andel kv** Antal nya arbetstillfällen % % Antal nya företag Antal nya metoder, modeller och strategier Antal nya eller utvecklade produkter Antal projekt som startas upp Antal nya utbildningar Antal nyskapade nätverk Antal rapporter Antal förstudier/utredningar Aktivitetsindikatorer Förväntat resultat Utfall Kv Män Tot* andel kv** Kv Män Tot* andel kv** Antal privata och/eller offentliga företag och organisationer som samverkar Antal internationella FoUsamarbeten Antal nationella FoU-samarbeten Antal kronor i FoU-resurser (i tkr) Antal företag och organisationer som utvecklar produkter Antal företag och organisationer som deltar i kompetenshöjande aktiviteter Antal individer som deltar i kompetenshöjande aktiviteter % % Antal individer i entreprenörsfrämjande aktiviteter % % Antal företag och organisationer som deltagit i projekt Antal aktiviteter för att öka det internationella samarbeten Antal seminarier Antal konferenser *Totalen avser såväl det resultat som är fördelat på kvinnor och män samt det som ev. inte är fördelat. **Gäller andelen kvinnor av de kvinnor och män som redovisats fördelade på kön

3 Ett gott klimat för kreativitet, entreprenörskap och företagande ADA i Västra Götaland (RUN ) Syfte: Att lyfta fram och samordna aktiviteter inom de kreativa näringarna i Västra Götaland via mötesplatser, social medier, webb mm samt att genomföra innovationslabb i regionen. Antal nya företag 10 0 Antal företag som samverkar med andra företag kompetenshöjande aktiviteter Antal kvinnor och mäns som deltar i entreprenörsfrämjande aktiviteter attitydförändrande aktiviteter Det har varit svårt att mäta antal nya företag. Idéer på nya företag har uppkommit i innovationslabben men inget är registrerat vid projekttidens utgång Övriga resultat: Arbetet, framförallt innovationslabben, har lett till nya samarbeten mellan befintliga företag snarare än nya företag. Jämställdhet, miljö och integration: Ett enskilt seminarium har genomförts om jämställdhet och ett med fokus på miljöperspektivet. Två enskilda seminarium har genomförts om etnisk mångfald inom kreativa näringar. Övriga kommentarer: Projektägare: Business Region Göteborg AB Projekttid: Totala projektkostnader: kr Västra Götalandsregionens del: kr (27 %) Övriga finansiärer: BRG Steget in (RUN ) Syfte: Att i en förstudie genomföra aktiviteter för barn- och ungdomar med särskilt inriktning på ungdomar med invandrarbakgrund. Att skapa en plattform för idrottsföreningens integrationsarbete för barn i Uddevalla. Antal individer i kompetensutvecklingsinsats Övriga resultat: Föreningen har samarbetat med skolidrottsföreningar och andra frivilligorganisationer. De har genomfört aktiviteter i form av folkhälsoinriktade motionsaktiviteter, hälsopreventiv upplysning och sociala umgängesytor. Jämställdhet, miljö och integration: Föreningen nådde fler deltagare än man räknat med, det blev dock en övervikt på killar som deltog i aktiviteterna. De har jobbat aktivt på att få med barn från olika invandrarbakgrunder och nådde % med utomeuropeisk bakgrund. Framöver ska föreningen jobba på att nå fler barn med utomeuropeisk bakgrund. Övriga kommentarer:

4 Projektägare: Hälle IF Projekttid: Totala projektkostnader: kr Västra Götalandsregionens del: kr (50 %) Övriga finansiärer: Uddevalla kommun Förstudie Fenix Trädgård (RUN ) Syfte: Förstudie för att skapa en stark grund för att kunna etablera verksamheten Fenix Trädgård som ett socialt företag/personalkooperativ. Antal privata och/eller offentliga företag och organisationer som samverkar Övriga resultat: Fem studiebesök inom Västra Götaland gjordes. Samtal har förts med Arbetsmarknadsenheten, Tenkik & Fritid, ÅKAB, Kostenheten, Samverket, Arbetsförmedlingen, Hushållningssällskapet, Folkets Husföreningen, Byalag, tillsammansodling, markägare, Snickeri, Not Quite och SV. Jämställdhet, miljö och integration: under förstudien har man inte arbetat med dessa perspektiv, däremot har man tagit in erfarenheter från studiebesöken om hur man kan arbeta med frågorna när verksamheten startas. Övriga kommentarer: Projektägare: Fenix Trädgård Projekttid: Totala projektkostnader: kr Västra Götalandsregionens del: kr (50 %) Utbetalade medel i procent av beslutade: 98 % Övriga finansiärer: Åmål kommun Idéforum (RUN ) Syfte: Kartlägga behovet av en speciell samlingsplats för idéutveckling och entreprenörskap bland utrikesfödda kvinnor. Förstudien ska ge en bild av vilka aktiviteter som kan stärka utrikesfödda kvinnors möjligheter att utveckla verksamhetsidéer. Antal individer i entreprenörsfrämjande insats Övriga resultat: 50 kvinnor med olika bakgrunder har intervjuats. De har också arrangerat Informationsmöten med 36 deltagare (25 kvinnor och 11 män). En mötesplats för idéutveckling och entreprenörskap är efterfrågat, ingångarna till på vilket sätt kvinnorna själva deltar ser olika ut. Slutrapporten innehåller information om intressegrupper, utbildning, validering, synergieffekter mm. Jämställdhet, miljö och integration: Förstudien har valt att intervjua utrikesfödda kvinnor för att särskilt uppmärksamma villkoren för gruppen. Övriga kommentarer: Projektägare: EDCS-ekonomisk förening Projekttid: Totala projektkostnader: kr Västra Götalandsregionens del: kr (46 %)

5 Utbetalade medel i procent av beslutade: 87 % Övriga finansiärer: ABF Skaraborg Internationell konkurrenskraft genom regional kraftsamling kring styrkeområden ELECTRICITY INNOVATION CHALLENGE (RUN ) Syfte: Projektets syfte är att samla ElectriCitys partners och identifiera behov och möjligheter för att utveckla arbetet med demoplattformen ElectriCity med hjälp av innovationstävlingar. Innovationstävlingar är ett nytt arbetssätt inom mjukvaruutveckling för att nå enskilda utvecklare och småföretag. Antal privata och/eller offentliga företag som samverkar Antal workshops 1 1 Antal upplägg för innovationstävlingar 1 1 Antal rapporter 1 1 Övriga resultat: Förutom de tretton företagen och organisationerna tillkom samarbete med ytterligare fem organisationer, vilka sedan deltog i en ansökan till Vinnova om finansiering av en innovationstävling för ElectriCity. Projektet har lagt grunden för den planerade innovationstävlingen inom ElectriCity, EIC 2015, och som finansieras av Vinnova och 16 företag. Den digitala plattform för tjänsteinnovation som utvecklas i samverkan med ElectriCity partners och andra aktörer kommer att användas för att genomföra tävlingen. Jämställdhet, miljö och integration: Jämställdhetsfrågor har beaktats i de olika aktiviteter som genomförts. Projektets parter är baserade i Göteborg och resorna är få. Telefon/video-konferenser har använts för att minimera resor. Övriga kommentarer: Projektägare: Lindholmen Science Park Projekttid: Totala projektkostnader: kr Västra Götalandsregionens del: kr (57 %) Övriga finansiärer: In-kind-tid av Lindholmen Science Park, Älvstranden Utvecklimg, Akademiska Hus, Chalmersfastigheter, Volvo Buss, White, BOID, Göteborg Energi, Chalmers, SP. DRIVE C2X (RUN ) Syfte: Syftet med projektet DRIVE C2X är dels att utveckla kompetens i regionen inom förarstödsystem och intelligenta transportsystem, dels att bidra till att industrin och akademin deltar i större strategiskt viktiga EU/FP7-projektet inom området. Antal nya internationella FoU samarbeten 3 Antal företag och organisationer som deltar i att utveckla nya eller befintliga varor, tjänster eller processer 2 Det framgår av slutrapporten att DRIVE och DRIVE C2X har genomförts i ett sammanhang av omfattande samarbeten, både nationellt och internationellt. För tjänster och processer så har det utvecklats flera nya

6 affärsmodeller för de applikationer för förarstöd som testats. Sammantagen bedömning är därför att projektet uppfyller förväntat resultat. Övriga resultat: Projektet attraherade ca 1 mkr EU-medel och en tilläggsfinansiering av Vinnova. Deltagare har varit Volvo Cars, Trafikverket, SAFER och Lindholmen Science Park. En testflotta med 20 fordon kördes i vanlig trafik. Slutdemonstration av projektet genomfördes på Lindholmen Science Park och samlade drygt 250 deltagare. Allmänheten gavs möjlighet att prova hur de nya systemen fungerar. Volvo Cars har fortsatt utvecklingen av teknikområdet med egna medel. Jämställdhet, miljö och integration: Enligt Lindholmen Science Parks policy inom områdena. Övriga kommentarer: Projektägare: Lindholmen Science Park Projekttid: Totala projektkostnader: kr Västra Götalandsregionens del: kr (22 %) Övriga finansiärer: EU, Vinnova, Pegufon AB METIS (RUN ) Syfte: Syftet med projektet är att ta fram en plattform och guidebok för att undanröja och hantera potentiella hinder för innovation. På denna plattform kan sedan utveckling hanteras för att driva innovation, utveckla vården och skapa möjligheter för långsiktigt framgångsrikt företagande. Antal rapporter 1 1 Antal kvinnor och män som deltagit i kompetenshöjande aktivitet Antal företag och organisationer som deltagit i kompetenshöjande aktivitet Antal förstudier/utredningar 1 1 Antal seminarier 2 4 Övriga resultat: Ett värdefullt nätverk av aktörer från vården, företag och akademi har skapats som man kommer bygga vidare på för vidare arbete. Jämställdhet, miljö och integration: Området är starkt dominerat av män och deltagandet har återspeglat det. Produkter och tjänster som kan tas fram skall dock alltid genomlysas utifrån alla de horisontella kriterierna. Projektägare: Hälso- och sjukvårdskansliet Projekttid: Totala projektkostnader: kr Västra Götalandsregionens del: kr (23%) Utbetalade medel i procent av beslutade: 100% Övriga finansiärer: Vinnova METIS del 2 (RUN ) Syfte: Under denna del av projektet skall man ta tillvara det man gjort under fas 1 i form av en handbok och Metis Forum och ur detta fortsätta med att utveckla projekt. För dessa skall man sen söka medel från förslagsvis hos Vinnova men även andra finansiärer kan vara aktuella.

7 Antal nya/utvecklade varor, tjänster eller processer 2 2 Antal företag som samverkar med offentlig verksamhet 5 5 Övriga resultat: Ansökningar har gjorts och nätverket förstärkts. Jämställdhet, miljö och integration: Området är starkt dominerat av män och deltagandet har återspeglat det. Produkter och tjänster som kan tas fram skall dock alltid genomlysas utifrån alla de horisontella kriterierna. Övriga kommentarer: Under 2014 togs beslut om att inrätta en ny Open arena inom prohospital IT på Lindholmen Science Park där erfarenheterna från METIS projekten kommer vara grunden för arbetssättet. Projektägare: Hälso- och sjukvårdsavdelningen, Västra Götalandsregionen Projekttid: Totala projektkostnader: kr Västra Götalandsregionens del: kr (41 %) Övriga finansiärer: Vinnova Centret för kardiovaskulär och metabolisk forskning (CMR) (RUN ) Syfte: Visionen för CMR är att genom en ökad förståelse bidra till att bota och lindra några av vår tids allvarligaste folksjukdomar genom att länka samman forskning om fetma, typ 2 diabetes och hjärtkärlsjukdomar. Centrumet består av flera etablerade forskare som samverkar för att finna nya lösningar på alvarliga sjukdomar och man har en nära samverkan med företag t.ex. Astrazeneca. Västra Götalandsregionens stöd skall möjliggöra samverkan mellan aktörerna genom möten, workshops, seminarier och gemensamma ansökningar. Antal kronor i FoU resurser från nationella finansiärer 10 mkr Ca 10 mkr Antal kronor i FoU resurser från internationella finansiärer 10 mkr Ca 10 mkr Antal nationella FoU samarbeten 20 >20 Antal internationella FoU samarbeten 10 >10 Eftersom antalet som redovisas är från flera olika forskargrupper så blir det en uppskattning. Men man har mer än väl uppnått de uppsatta nivåerna i ansökan. Övriga resultat: Internationalisering genom gästforskare. Jämställdhet, miljö och integration: Man arbetar aktivt med att rekrytera kvinnliga toppforskare till centret och följer såväl GU:s som VGR:s miljöpolicys. Forskningen är en internationell miljö. Projektägare: Center for Cardiovascular and metabolic research, Wallenberglab Projekttid: Totala projektkostnader: kr Västra Götalandsregionens del: kr (30 %) Övriga finansiärer: Göteborgs universitet Gothia Forum (RUN ) Syfte: Syftet med Gothia Forum är att skapa direkt och konkret samverkan i utvecklingen för en effektiv och långsiktig hållbar klinisk forskningsmiljö i VGR med målet är att göra VGR till den mest attraktiva miljön för högkvalitativ forskning i Europa

8 Antal nyskapade nätverk Antal projekt som startas upp Antal företag och organisationer som deltagit i projekt Antal aktiviteter för att öka det internationella samarbetet Jämställdhet, miljö och integration: De tre kriterierna beaktas inom de projekt och utvecklingsverksamhet som bedrivs inom Gothia Forum. Bland annat genom samverkan med övriga enheter på VGR. Övriga kommentarer: Verksamheten utvärderades under denna projekttid med gott resultat och kommer from 2014 att erhålla verksamhetsbidrag från RUN. Projektägare: Gothia Forum Projekttid: Totala projektkostnader: kr Västra Götalandsregionens del: kr (49 %) Utbetalade medel i procent av beslutade: 97 % Övriga finansiärer: VGR- hälso- och sjukvårdsavdelningen Utökad basfinansiering av Lindholmen Science Park (RUN ) Syfte: Syftet med detta projekt att personellt förstärka Lindholmens organisation för att möjliggöra en fortsatt positiv utveckling under kvalitet och kontroll. Detta för att fortsatt hålla hög kvalitet i enskilda projekt dels att successivt skapa synergier mellan olika satsningar. Antal företag som samverkar med andra företag och eller akademi, offentlig verksamhet, forskningsinstitut eller liknande Antal nya företag eller organisationer som deltagit i aktiviteter Övriga resultat: Industrin har vänt sig till Lindholmen Science Park (LSP) med två stora projekt, Electric city och Drive Me och det har varit mycket positivt att utveckla en modell för att kunna hantera dessa projekt. Jämställdhet, miljö och integration: Projektet genomförs enligt de principer och policys som finns på LSP för att arbeta aktivt med dessa kriterier. Projektägare: Lindholmen Science Park AB Projekttid: Totala projektkostnader: kr Västra Götalandsregionens del: kr (50 %) Övriga finansiärer: Göteborgs Stad och Chalmers Etablering av Core facility inom 3Dmodellering och 3D Bioprinting (RUN ) Syfte: Projektet syftar till att etablera en core facility (ett lab dit flera forskargrupper kan komma) för bioprinting, det vill säga levande vävnad som skrivs ut i tre-dimensionella strukturer, för att bättre modellera mänsklig vävnad jämfört med konventionell cellodling.

9 Antal nya arbetstillfällen Antal företag och organisationer som deltar i samverkansaktiviteter 5 6 Övriga resultat: Ett antal ansökningar om FoU medel har gjorts under perioden och vissa har beviljats. Jämställdhet, miljö och integration: Man arbetar enligt Chalmers policys Projektägare: Chalmers Tekniska Högskola Projekttid: Totala projektkostnader: kr Västra Götalandsregionens del: kr (42 %) Övriga finansiärer: Chalmers och Vinnova Modeinkubatorn som nationell utvecklingsnod för Mode och design (RUN ) Syfte: Att verifiera behovet av en nationell Modeinkubator samt utveckla metoder och verktyg för hur vi ska tillgängliggöra arbetsprocessen för företag som sitter utanför regionen. Antal intervjuade företagsledare Workshop med flera inbjudna modeföretag Övriga resultat: 1 rapport samt 4 intervjuer med branschstöttande organisationer Jämställdhet, miljö och integration: inga riktade åtgärder har genomförts i förstudien Övriga kommentarer: Anknyter till Vision Västra Götaland Ett livskraftigt och hållbart näringsliv. Projektägare: Inkubatorn i Borås Projekttid: Totala projektkostnader: kr Västra Götalandsregionens del: kr (25 %) Utbetalade medel i procent av beslutade: 62 % Övriga finansiärer: Tillväxtverket, Modeink See Center for Photography and Film (RUN ) Syfte: Förstudie av hur etablerade internationella arkiv för fotografi och film i USA och Europa är uppbyggda och vilken verksamhet de bedriver Antal rapporter 1 1 Antal förstudier 1 1 Antal seminarier 1 1 Övriga resultat: Jämställdhet, miljö och integration: En jämn könsfördelning har uppnåtts i projektet Övriga kommentarer: Anknyter till Vision Västra Götaland Ledande i kompetens och kunskapsutveckling. Projektägare: Nätverket IT-universitetet

10 Projekttid: Totala projektkostnader: kr Västra Götalandsregionens del: kr (20 %) Övriga finansiärer: Chalmers, Göteborgs universitet, Göteborgs stad, Hasselbladsstiftelsen Bryta utanförskap och segregation och stärka kopplingarna mellan utbildning och arbetsliv Transfer Väst 2014 (RUN ) Syfte: Transfer Västs idé är att skapa inspiration, inblick, kunskap och förebilder för gymnasieelever men även för de vuxna som har den dagliga kontakten med eleverna. entreprenörsfrämjande aktiviteter Antal företag som samverkar med andra företag och/eller akademi, offentlig verksamhet, forskningsinstitut eller liknande Antal beställda föreläsningar Övriga resultat: Snittbetyg från deltagarna på föreläsningarna; 8,9 av 10. Jämställdhet, miljö och integration: Transfer arbetar aktivt med att förbättra genusbalanser inom olika ämnesområden samt att visa på förebilder med utländsk härkomst. Föreläsare söks inom skolans närområde för att minska miljöbelastning. Övriga kommentarer: Verksamheten finansieras till ca 70 % av näringslivet. Projektägare: Transfer Väst Projekttid: Totala projektkostnader: kr Västra Götalandsregionens del: kr (15 %) Övriga finansiärer: Göteborgs stad, Skolverket, Göteborgs Universitet, ett antal företag. Personlig assistent för invandrare (RUN ) Syfte: Projektet syftade till att förbättra integrationen i samhället och samtidigt möta de kompetensbrister som finns inom vård och omsorg. Antal nya arbetstillfällen i offentlig verksamhet kompetenshöjning attitydförändrande aktiviteter Antal nätverksträffar arbetsgivare/brukare/utbildningsanord nare

11 Antal anställningar av kursdeltagare direkt efter kursen Antal deltagare som fortsätter i studier Övriga resultat: Man startade en utbildning till personlig assistent för nyanlända eller invandrade kvinnor och män med låga kunskaper i svenska. Tanken var att använda den mångfalden och kunskapen de har om andra kulturer i arbetet som personlig assistent och på så sätt skapa snabbare vägar till arbete. Av 32 deltagande fick 19 stycken fast anställning efter utbildningen och flera andra hade jobb på gång. Av de som hoppade av var den primära orsaken att de redan hittat ett jobb. Deltagarna i utbildningen kom från Brasilien, Gambia, Sierra Leone, Tunisien, Thailand, Somalia, Litauen, Kosovo, Irak, Serbien, Turkiet, Angola, Turkmenistan och Colombia. Man har upplevt svårigheter att får deltagare till nätverksträffarna, vilket gjorde att man till slut gjorde ett tryckt material som skickades ut med information. Jämställdhet, miljö och integration: Trots att man använde sig av positiv särbehandling för att locka fler män var det endast nio stycken som klarade inträdeskraven (grundskolebehörighet samt SFI nivå D). Man har integrerat projektet med den vanliga utbildningen till personlig assistent, där merparten har svenskt ursprung, för att öka integrationsdelarna. Deltagarna har även fått lära sig mer om den svenska arbetsmarknaden och har uppmuntrats berätta om sig själva och sin bakgrund under sina praktikperioder. Kursen har även innehållit moment kring miljökunskap som sopsortering, energibesparande åtgärder inom yrket. Övriga kommentarer: Projektet fick goda resultat utefter sina ambitioner. Utbildningar hölls i framförallt Borås, men även Göteborg. Borås Stad ändrade kort efter projektet sina riktlinjer så att alla personliga assistenter behövde gymnasiebehörighet, vilket försvårade för målgruppen. Dock startade en liknande utbildning vid Göteborgs Folkhögskola Projektägare: Skolföreningen Dagfolkhögskola Projekttid: Totala projektkostnader: kr Västra Götalandsregionens del: kr (78%) Utbetalade medel i procent av beslutade: 100% Övriga finansiärer: Skolföreningen Dagfolkhögskola Livslångt lärande för ökad delaktighet och konkurrenskraft Matena Göteborg (RUN ) Syfte: Matena (matematik, teknik, naturvetenskap) syftade till att främja ungas intresse inom matematik, teknik och naturvetenskap genom att föra samman skolor och arbetsliv. Sammanlagt 15 skolor och 15 teknikintensiva företag har först samman under tio fortbildningsdagar där lärarna har fått inblick och kunskap kring hur teknikföretag arbetar. Antal företag som samverkar med offentlig verksamhet, skola/akademi Antal företag och organisationer som deltar i kompetenshöjande aktiviteter kompetenshöjande aktiviteter attitydförändrande aktiviteter Antal nya metoder och strategier för flexibelt utbildningssystem Antal nya former för fortbildning och partnerskap som utvecklats 10 15

12 Övriga resultat: En utvärdering genomfördes efter projekttiden som visade på att företagen fått en större kunskap och insikt om hur skolan fungerar och hur de kan kommunicera på ett bättre sätt med både lärare och elever. Lärarna själva uppgav att de fått en ökad kunskap och insikt kring vad teknikföretag gör och vad yrket ingenjör innebär. 300 elever deltog och i en enkät som visade att deras förståelse för matematik, teknik och naturvetenskap ökat efter projekttiden och en majoritet upplevde även en ökad studiemotivation. Jämställdhet, miljö och integration: Projektet har strävat efter jämlik könsfördelning hos lärarkåren och bland företagsrepresentanterna. Man har valt ut skolor på Hisingen och i Hammarkullen, tillsammans med skolor i Hovås och Centrum för att skapa en dynamisk grupp med olika bakgrunder. Projektet har i övrigt förhållit sig till Västra Götalandsregionens miljö- och resepolicy. Övriga kommentarer: Projektet fick goda utvärderingar, men man identifierade även en utvecklingspotential inom de pedagogiska bitarna som resulterade i en fortsatt dialog med Göteborgsregionens Kommunalförbund om ett framtida projekt. Konceptet Matena lyftes sedan över till Teknikföretagen, där projektet fortsatte utan inblandning från regionutvecklingsnämnden. Projektägare: Västsvenska industri- och handelskammaren Service AB Projekttid: Totala projektkostnader: kr Västra Götalandsregionens del: kr (25%) Utbetalade medel i procent av beslutade: 85% Övriga finansiärer: Västsvenska industri- och handelskammaren, Matena Sverige, Partnerföretag till Matena Konferens Westum 2011 (RUN ) Syfte: Syftet med konferensen var att samla de kommuner som är medlemmar i Westum för ett gemensamt utbyte kring idéer och erfarenheter, samt diskutera det nyligen inrättade kompetensplattformsuppdraget, för att undersöka vilken roll Westum kan spela som organisation i en regional kompetensförsörjningsstruktur. Antal rapporter 1 1 Antal kvinnor och män som deltagit i kompetenshöjande aktivitet Antal konferenser 1 1 Övriga resultat: Diskussionerna under konferensen visade på att Westum kan ha en viktig roll inom kompetensplattformsarbetet i både Halland och Västra Götaland. Konferensen var också viktig för Westum som organisation och skapade ökad sammanhållning inom nätverket. Jämställdhet, miljö och integration: Respektive kommun som deltog förhåller sig till sin egen kommuns policy gällande jämställdhet och miljö. Konferensen tog även upp såväl integration som jämställdhet, sett till att de är viktiga aspekter att förhållas sig till inom kompetensförsörjningsarbetet. Övriga kommentarer: Med startpunkt i denna konferens har Westum under åren etablerat sig som en viktig aktör inom det regionala kompetensförsörjningsarbetet, där de varit projektägare för ett flertal större projekt som gagnat det regionala kompetensförsörjningsarbetet. Projektägare: Nätverk Westum Projekttid: Totala projektkostnader: kronor Västra Götalandsregionens del: kronor (31%) Utbetalade medel i procent av beslutade: 79% Övriga finansiärer: Westum, medlemskommuner (nedlagd tid) Hemslöjdens ledarutbildning till högskolan (RUN ) Syfte: Förstudien syftade till att lägga grunden för en treårig ledarutbildning inom hemslöjd och hantverk utifrån branschen behov. Utbildningen är avsedd att förläggas till Göteborgs Universitet och institutionen för kulturvård.

13 En processledare anställdes för att leda arbetet och samla ihop tankar och idéer samt förankra utbildningen bland relevanta aktörer runt om i regionen. Antal rapporter/förstudier 1 2 Antal seminarier och konferenser 3 6 Antal personer som deltar Övriga resultat: Efter förstudien valde Göteborgs Universitet att starta utbildningen, vilket gör att själva huvudmålet med förstudien uppnåddes. Vidare hölls olika seminarier som lyckades förankra utbildningen hos relevanta aktörer. Första ansökningsomgången hade man 2 sökande per plats, vilket var en signal på ett starkt intresse. Jämställdhet, miljö och integration: Hemslöjd är ett område starkt dominerat av kvinnor. Man har dock säkerställt representation av båda könen i såväl arbetsgrupper som referensgrupper. Hemslöjd i sig utgår från en hållbarhetstanke, vilket framkommit under förstudiens gång och som vävts in i själva utbildningen. Övriga kommentarer: Genom en donation lyckades man även inrätta en gästprofessur, vilket möjliggjorde forskning redan från starten och en stärkt ställning för själva utbildningen Projektägare: Nämnden för hemslöjdsfrågor Projekttid: Totala projektkostnader: kr Västra Götalandsregionens del: kr (46%) Utbetalade medel i procent av beslutade: 100% Övriga finansiärer: Kulturnämnden, Nämnden för Hemslöjdsfrågor, Göteborgs Universitet institutionen för kulturvård, Svenska Hemslöjdsföreningarnas Riksförbund Spridning och erfarenheter och resultat från SkanKomp-projektet (RUN ) Syfte: Projektet Skankomp var ett INTERREG-projekt med svenska, norska och danska partners. Detta projekt var en medfinansiering för Westums del och deras roll som koordinerande part på den svenska sidan. Skankomp syftade till att skapa nya arbetssätt och metoder för matchning mellan arbetslivets behov och utbildningsanordnarnas utbud av utbildningar. Westums roll var att koordinera 14 svenska partners i projektet och driva processer gällande metodutveckling, organisering, informationsutbyten och analys. Antal rapporter 1 1 Antal kvinnor och män som deltagit i kompetenshöjande aktivitet Antal seminarier 5 5 Övriga resultat: Skakomp-projektet i stort var mycket framgångsrikt och har lagt grunden för ett djupare partnerskap mellan de tre länderna Danmark, Norge och Sverige. Samma konstellation av parter kommer söka för ett nytt genomförandeprojekt under nuvarande programperiod. Jämställdhet, miljö och integration: För Westums del har man aktivt strävat efter en jämn könsfördelning i sin koordinerande roll. Projektet har även lyft fram mångfald som en tillgång och resurs inom matchningsarbetet. Man har i övrigt förhållit sig till Västra Götalandsregionens miljö- och resepolicy. Övriga kommentarer: Projektet har även stärkt Westums ställning som organisation och som samlande kraft för deltagande kommuner. Projektägare: Nätverket Westum Projekttid: Totala projektkostnader: kr

14 Västra Götalandsregionens del: kr (40%) Utbetalade medel i procent av beslutade: 93% Övriga finansiärer: Region Halland, Westum, INTERREG- sekretariatet. Ekonomisk samverkan för metodutveckling inom SkanKomp (RUN ) Syfte: På grund av Skankomp-projektet storlek kom det krav på en anställd ekonom inom projektet för att säkerställa att ekonomin rekvireras korrekt och att budget följs. Västra Götalandsregionen och Region Halland gick då in tillsammans med INTERREG-sekretariatet och medfinansierade en tjänst på Campus Lidköping, då Lidköping kommun var en av de deltagande parterna. Syftet var att säkerställa den ekonomiska rapporteringen för de 14 svenska parterna gentemot lead-partner (Region Midtjylland) och INTERREG-sekretariatet. Antal rapporter 1 1 Antal kvinnor och män som deltagit i kompetenshöjande aktivitet Antal nya metoder, modeller och strategier 1 0 Antal seminarier 5 0 Övriga resultat: Kraven om säkerställd ekonomisk funktion inom projektet kom väldigt sent i processen, vilket gjorde att man från Westums, Campus Lidköping och regionernas sida feltolkade varandra, vilket är tydligt avseende indikatorerna. Projektet innebär säkerställd ekonomisk rapportering inom projektet, medan man från projektsökandens sida blandade samman detta med andra projektindikatorer. Av den anledningen kunde man inte nå de indikatorer som var satta, men den ekonomiska rapporteringen fungerade bra och projektet kan därmed sägas ha uppfyllt sitt syfte. Jämställdhet, miljö och integration: I den mån den ekonomiska funktionen deltog i projektet har man arbetar med ett normkritiskt förhållningssätt gällande jämställdhet och integration. Man har även använt kollektivtrafik för resor när man behövt resa. Övriga kommentarer: Samtliga inblandade lärde sig mycket av projektet kring hur man kan utveckla det gemensamma arbetet kring större EU-projekt. De lärdomar man drog från projektet kommer gagna alla vid nästkommande tillfälle. Projektägare: Lidköpings kommun Projekttid: Totala projektkostnader: kr Västra Götalandsregionens del: kr (38%) Utbetalade medel i procent av beslutade: 89% Övriga finansiärer: Region Halland, INTERREG-sekretariatet Utveckling av Westums roll i kompetensplattform Västra Götaland (RUN ) Syfte: Syftet med projektet var att stärka Westums roll som intermediär i det regionala kompetensplattformsarbetet och bidra till den enskilda kommunens utveckling kopplat till uppdraget. Parallellt deltog Westum i en förstudie inför ett kommande INTERREG-projekt, som nu är framarbetat med förmodad start i höst. Antal nya metoder, modeller och strategier 3 3 Antal nya utbildningar 5 6 Antal privata och/eller offentliga aktörer som samverkar 40 40

15 kompetenshöjande aktivitet Företag och organisationer som deltar i kompetenshöjande aktivitet Övriga resultat: Westums roll kopplat till kompetensplattformsuppdraget har stärkts och både Sjuhärad, Fyrbodal och Skaraborg ingår numera i det kommande INTERREG-projektet utifrån ett delregionalt perspektiv, där nuvarande strukturer i form av branschråd, styrgrupper och andra funktioner nyttjas på bästa sätt. Jämställdhet, miljö och integration: Projektet har haft en jämn könsfördelning inom projektorganisationen och genomförda kompetensutvecklingsinsatser har också uppvisat en jämn könsfördelning. Man avser dock fortsatt stärka det normkritiska förhållningssättet gällande såväl jämställdhet som mångfald i det kommande INTERREG-projektet. Man har i övrigt följt Västra Götalandsregionens rese- och miljöpolicy. Övriga kommentarer: Det har under projektets gång funnits utmaningar sett till roller och ansvar mellan framförallt Westum som en ideell förening med kommuner som medlemmar och kommunalförbunden. Genom öppna och produktiva samtal har dock processen kontinuerligt förts framåt till ett läge där vi blev överens om hur man ska förhålla sig till varandras mandat, intressen och ambitioner. Projektägare: Nätverk Westum Projekttid: Totala projektkostnader: kr Västra Götalandsregionens del: kr (29 %) Övriga finansiärer: Region Halland, Westum, INTERREG-sekretariatet Samordnande funktion inom Kompetensplattform VGR - Fyrbodal (RUN ) Syfte: Att upprätthålla och utveckla de delregionala strukturer som etablerats i Fyrbodal med koppling till Kompetensplattformsarbetet. Projektet har även möjliggjort deltagande i den regionala arbetsgruppen samt utveckling och implementering av gemensamma verktyg och stödfunktioner såsom REKAS, Validering Väst och SYVonline. De delregionala strukturerna bygger mycket på dialog med kommuner, utbildningsanordnare, näringsliv, branscher och andra offentliga aktörer såsom arbetsförmedlingen. Antal privata och/eller offentliga aktörer som samverkar Antal nya metoder, modeller och strategier 1 1 Övriga resultat: Projektet var avgörande för att kunna bibehålla och utveckla delregionala strukturer inom Fyrbodal. Det möjliggjorde att Fyrbodal kunde delta i gemensamma regionala satsningar och medverka in planering och uppbyggnad inför kommande genomförandeprojekt kopplat till olika EU-fonder. Jämställdhet, miljö och integration: Såväl jämställdhet som integration är horisontella principer inom kompetensplattformsarbetet med långsiktiga mål om att minska könssegregering på arbetsmarknaden och förenkla vägarna till arbetsmarknaden för nyanlända genom att synliggöra redan existerande kunskap och kompetens. Projektet har i övrigt förhållit sig till Västra Götalandsregionens mljö- och resepolicy. Övriga kommentarer: Efter projektets slut finansieras arbetet av Fyrbodals kommunalförbund själva genom delregionala tillväxtmedel, på grund av områdets koppling till Västra Götaland 2020 Projektägare: Fyrbodals kommunalförbund Projekttid: Totala projektkostnader: kr Västra Götalandsregionens del: kr (100 %) Utbetalade medel i procent av beslutade: 97 % Övriga finansiärer: Inga

16 Möjligheternas värld (RUN ) Syfte: Att vidareutveckla och sprida konceptet Möjligheternas Värld genom fler aktiviteter och stationer samt skapa spridning utanför Göteborg. Möjligheternas Värld kan liknas vid en mötesarena, där ungdomar får testa på olika teknikrelaterade moment såsom design i CAD, robotik, automation och liknande. Företag hjälper till med utrustning och elever från teknikcollege agerar ambassadörer. Möjligheternas Värld vänder sig mot elever, lärare och föräldrar för att öka kunskapen om teknik och få fler att vilja läsa teknikrelaterade ämnen. Man bedriver även kompletteringskurser inom teknik för lärare tillsammans med Göteborgs Universitet. Antal nya metoder, modeller och strategier 4 4 Antal nya metoder, modeller och strategier för etnisk mångfald 2 2 kompetenshöjande aktiviteter attitydförändrande aktiviteter Övriga resultat: Möjligheternas Värld har under projekttiden spridit sig till både Sjuhärad och Skaraborg, där evenemang genomförts med goda resultat. Utöver indikatorerna ovan har även samverkan mellan näringsliv och teknikcollege-skolor ökat tack vare möjligheternas värld. Man har även påbörjat en samverkan med flera Science Centers i regionen, vilket skapar goda synergier. Jämställdhet, miljö och integration: Alla aktiviteter vänder sig till både killar och tjejer och man är noga med att försöka få en jämn könsfördelning bland ambassadörer och företagsrepresentanter. På grund av den rådande könsfördelningen inom utbildning och arbetsliv har man även anordnat speciella kvällar där endast tjejer bjudits in. Man har även haft riktade aktiviteter mot förortsskolor tillsammans med Volvobolagen för att locka fler att söka sig till teknikutbildningar. Miljödimensionen lyfts fram som ett generellt perspektiv inom möjligheternas värld kopplat till grön omställning och hållbar produktion. Övriga kommentarer: Möjligheternas värld är ett fungerande koncept för att locka fler unga till teknikrelaterade utbildningar med möjlighet att ta emot många ungdomar och lärare. Den positiva responsen från Skaraborg och Sjuhärad tyder på att konceptet är spridningsbart och diskussioner pågår kring hur vi kan hitta en långsiktigt hållbar finansiering där möjligheternas värld kan möta fler unga. Projektägare: Göteborgs Tekniska College Projekttid: Totala projektkostnader: kr Västra Götalandsregionens del: kr (33 %) Övriga finansiärer: Teknikcollege GR, Svenska Mässan, Teknikföretagen, Business Region Göteborg, IF Metall, Unionen samt cirka 60 st företag. Metodstöd och erfarenhetsutbyten inom kompetensplattform Västra Götaland Göteborgsregionens Kommunalförbund (RUN ) Syfte: Att bistå politiska beslutsfattare, organisationer och andra aktörer med ansvar inom kompetensförsörjningsområdet i hur Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) lyckats skapa delregionala hållbara strukturer och funktioner kopplat till utbildning. Många av de gemensamma regionala verktyg som tas fram inom kompetensplattformsarbetet har sitt ursprung i GR och projektet möjliggjorde att GR kunde hjälpa till och stötta övriga kommunalförbund med expertis, råd och handfast arbete inom olika frågor såsom praktiksamordning, gymnasieantagning med mera.

17 Antal privata och/eller offentliga organisationer som samverkar 4 4 Antal nya metoder, modeller och strategier 1 1 Övriga resultat: Konkreta resultat av projektet har varit att Fyrbodal valt att använda sig av samma gymnasieantagningssystem som GR, samt att Skaraborg nu börjat utveckla ett praktiksamordningssystem likt det som finns i Göteborgsregionen. De mjuka resultaten i form av fördjupade samtal om olika frågor och ökad kännedom om varandras förutsättningar är dock lika viktiga. Bland annat har den juridiska aspekten lyfts upp och klarats ut, då kommunalförbunden aldrig arbetat så sätt tidigare i dessa frågor. Jämställdhet, miljö och integration: Projektet har beaktat jämställdhet och integration såtillvida att det är horisontella perspektiv inom såväl utbildningsplanering som kompetensförsörjning i stort. De strukturer och system som etableras och utvecklas har alla som ett genomsyrande tema att på sikt utjämna könsskillnader på arbetsmarknaden och stärka integrationen i Västra Götaland Övriga kommentarer: Projektet lade grunden för gemensamma satsningar som nu görs på praktikplatssamordning (Skaraborg) och gymnasieantagning (Fyrbodal) och har haft indirekta effekter på satsningar som REKAS-verktyget, SYVonline och planering inför kommande ESF-utlysningar. Projektägare: Göteborgsregionens kommunalförbund Projekttid: Totala projektkostnader: kr Västra Götalandsregionens del: kr (100 %) Utbetalade medel i procent av beslutade: 99 % Övriga finansiärer: Inga En ledande kulturregion och ett rikt kulturliv med fokus på barn, unga och delaktighet Södra Rådaprojektet 2014 (RUN ) Syfte: Att återuppföra Södra Rådas gamla kyrka och skapa ett nationellt besöksmål Antal utvecklade attraktioner 2 4 Antal bokade och räknade besök Antal besök utanför guidning (uppskattat antal) Vetenskapligt nätverk 5 5 Antal besökare föreläsningsserie för privatpersoner 220 Övriga resultat: Jämställdhet, miljö och integration: Hela rekonstruktionsarbetet har skett på ett miljö- och hållbart arbetssätt Övriga kommentarer: Anknyter till Vision Västra Götaland genom fokusområde Ett livskraftigt näringsliv. Projektägare: Insamlingsstiftelse Södra Råda gamla kyrkplats Projekttid: Totala projektkostnader: kr Västra Götalandsregionens del: 36 kr (36 %) Övriga finansiärer: Riksantikvarieämbetet, Länsstyrelsen, Gullspångs kommun

Återrapportering av slutredovisade projekt Projekten har slutredovisats under september-oktober 2014

Återrapportering av slutredovisade projekt Projekten har slutredovisats under september-oktober 2014 Analys och uppföljning Återrapportering av slutredovisade projekt Projekten har slutredovisats under september-oktober 2014 Sammanställning av förväntat utfall och utfall av de projekt som har slutredovisats

Läs mer

Återrapportering av slutredovisade projekt Projekten har slutredovisats under oktober-november 2014

Återrapportering av slutredovisade projekt Projekten har slutredovisats under oktober-november 2014 Analys och uppföljning Återrapportering av slutredovisade projekt Projekten har slutredovisats under oktober-november 2014 Sammanställning av förväntat utfall och utfall av de projekt som har slutredovisats

Läs mer

Återrapportering av slutredovisade projekt Projekten har slutredovisats under maj-juni 2015

Återrapportering av slutredovisade projekt Projekten har slutredovisats under maj-juni 2015 Koncernavdelning data och analys Återrapportering av slutredovisade projekt Projekten har slutredovisats under maj-juni 2015 Sammanställning av förväntat utfall och utfall av de projekt som har slutredovisats

Läs mer

TILLVÄXTPROGRAM FYRBODAL HANDLEDNING/DISKUSSIONSUNDERLAG

TILLVÄXTPROGRAM FYRBODAL HANDLEDNING/DISKUSSIONSUNDERLAG 20110909 TILLVÄXTPROGRAM FYRBODAL HANDLEDNING/DISKUSSIONSUNDERLAG Tillväxtprogram Fyrbodal Prioriterade programområden Projekt Förstudier Verksamheter t med programområdenas prioriteringar och insatser

Läs mer

Slutrapport Främja kvinnors företagande i Västra Götaland 2011-2014

Slutrapport Främja kvinnors företagande i Västra Götaland 2011-2014 Slutrapport Främja kvinnors företagande i Västra Götaland 2011-2014 Marie Sjövall Västra Götalandsregionen 1. Affärs- och innovationsutvecklingsinsatser Inriktning på insatserna utifrån regionala behov

Läs mer

2 Internationell policy

2 Internationell policy Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 19 februari 2002 Reviderad den: 20 augusti 2009 För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen För ev uppföljning och tidplan för denna ansvarar: Dokumentet gäller för:

Läs mer

Information kring VG2020 och strategisk styrning

Information kring VG2020 och strategisk styrning Information kring VG2020 och strategisk styrning Lars Jerrestrand lars.jerrestrand@borasregionen.se 0723-666561 1 Varför gör vi det vi gör? Invånarna i Västra Götaland ska ha bästa möjliga förutsättningar

Läs mer

Styrdokument för hantering av tillväxtmedel

Styrdokument för hantering av tillväxtmedel Styrdokument för hantering av tillväxtmedel Vi har i Fyrbodal ett nytt tillväxtprogram för perioden 2008 2013, framtaget i dialog mellan kommunerna och partnerskapen. Där har våra gemensamma prioriteringar

Läs mer

Beredningen Utbildning Minnesanteckningar Beredningsansvarig: Karin Jansson

Beredningen Utbildning Minnesanteckningar Beredningsansvarig: Karin Jansson Beredningen Utbildning Minnesanteckningar Beredningsansvarig: 2014-11-11 Tid: Tisdagen den 11 november 2014, kl. 13.00-16.00 Plats: Närvarande: Fyrbodals kommunalförbund, Riverside, Uddevalla Peter Heie,

Läs mer

- en del i programmet Att främja kvinnors företagande

- en del i programmet Att främja kvinnors företagande Slutrapport Projekt Företagsamma kvinnor i Karlskrona - en del i programmet Att främja kvinnors företagande Under åren 2007 2009 har Tillväxtverket samordnat och genomfört ett nationellt program vars syfte

Läs mer

Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin. Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden. Hur gör man i Skövde?

Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin. Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden. Hur gör man i Skövde? Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden Hur gör man i Skövde? Utlysning av projektmedel 2013-2014 Dnr RUN 614-0186-13 Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin 1. Inbjudan

Läs mer

Utbildningsråd Skövde 26 april 2012. Mariestad 21 dec 2010 1

Utbildningsråd Skövde 26 april 2012. Mariestad 21 dec 2010 1 Utbildningsråd Skövde 26 april 2012 Mariestad 21 dec 2010 1 Kopplingen mellan utbildningssystem och arbetsliv kan och måste öka. Samtliga som deltagit i intervjuer och arbetsmöten ser frågan som helt central

Läs mer

Teknik och innovationer

Teknik och innovationer Teknik och innovationer 0011100010 1100101110 01101110001 01001110100 1111011000 Teknik Att ha kunskaper i teknik och naturvetenskap är viktigt i det samhälle vi lever i. Intresset för att läsa vidare

Läs mer

CONNECT Väst. Näring åt tillväxtföretag

CONNECT Väst. Näring åt tillväxtföretag CONNECT Väst Näring åt tillväxtföretag CONNECT Väst Vi är en ideell organisation, som stöder start ups och SME-företag i tillväxtfas. Vi stöds och finansieras av det lokala Näringslivet, VGR, Tillväxtverket,

Läs mer

Ansökningsomgång. Medel till utveckling av sociala innovationer eller affärsutveckling i arbetsintegrerande sociala företag

Ansökningsomgång. Medel till utveckling av sociala innovationer eller affärsutveckling i arbetsintegrerande sociala företag sista ansökningsdag 31 oktober 2012 Ansökningsomgång Medel till utveckling av sociala innovationer eller affärsutveckling i arbetsintegrerande sociala företag Bakgrund Tillväxtverket arbetar på många olika

Läs mer

Kort rapport om arbetsgruppen för jämställdhets arbete under 2009 till Landsbygdsnätverkets hemsida.

Kort rapport om arbetsgruppen för jämställdhets arbete under 2009 till Landsbygdsnätverkets hemsida. Kort rapport om arbetsgruppen för jämställdhets arbete under 2009 till Landsbygdsnätverkets hemsida. Följande personer har deltagit i arbetsgruppen Jessica Hagård, SJV, Landsbygdsnätverkets kansli Roland

Läs mer

Hallands sommarlovsentreprenörer. Projektnamn. Projektidé. Bakgrund. Hallands sommarlovsentreprenörer

Hallands sommarlovsentreprenörer. Projektnamn. Projektidé. Bakgrund. Hallands sommarlovsentreprenörer Hallands sommarlovsentreprenörer Projektnamn Hallands sommarlovsentreprenörer Projektidé Att ta konceptet sommarlovsentreprenör till Halland och tillsammans med kommuner, lokala näringsidkare och föreningar

Läs mer

Regional vätgassamverkan öppnar för f r deltagande i FP7

Regional vätgassamverkan öppnar för f r deltagande i FP7 Regional vätgassamverkan v öppnar för f r deltagande i FP7 Erfarenheter och planer från n SamVäte, J Vätgasgruppen V ETC Agenda Presentation av projektet SamVäte och Vätgasgruppens verksamhet Planerna

Läs mer

Bilaga 1: Uppföljning av de strategiska forskningsområdena 2010

Bilaga 1: Uppföljning av de strategiska forskningsområdena 2010 Bilaga 1: Uppföljning av de strategiska forskningsområdena 2010 Sammanfattande slutsatser Vetenskapsrådet, FAS, Formas, VINNOVA och Energimyndigheten har gemensamt, på uppdrag av regeringen, genom en enkät

Läs mer

TEKNIKUTBILDNING FÖR DAGENS OCH FRAMTIDENS INDUSTRI - KOMPETENSCENTRA FÖR EFFEKTIV RESURSANVÄNDNING

TEKNIKUTBILDNING FÖR DAGENS OCH FRAMTIDENS INDUSTRI - KOMPETENSCENTRA FÖR EFFEKTIV RESURSANVÄNDNING TEKNIKUTBILDNING FÖR DAGENS OCH FRAMTIDENS INDUSTRI - KOMPETENSCENTRA FÖR EFFEKTIV RESURSANVÄNDNING TEKNIKCOLLEGE SOM TILLVÄXTFAKTOR Svenska teknik- och industriföretag har stor betydelse för vår samhällsekonomi

Läs mer

Senaste nytt från Biogas Väst Kraftsamling för biogas i Västra Götaland

Senaste nytt från Biogas Väst Kraftsamling för biogas i Västra Götaland Senaste nytt från Kraftsamling för biogas i Västra Götaland Hanna Jönsson, Västra Götalandsregionen Processledare Agenda Introduktion till programmet Vad har hänt sedan 1 mars? Vad är på gång framöver?

Läs mer

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Riktlinjer Internationellt arbete Mariestad Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Datum: 2012-02-01 Dnr: Sida: 2 (7) Riktlinjer för internationellt arbete Kommunfullmäktiges beslut 62/02 Bakgrund

Läs mer

Destination Visit Bollnäs

Destination Visit Bollnäs Destination Visit Bollnäs Bakgrund: I spåren av det arbete som Region Gävleborg initierat via projektet Nu kör vi har vår förening Bollnäsdraget ekonomisk förening beslutat oss för att ta taktpinnen och

Läs mer

Återrapportering av slutredovisade projekt Projekten har slutredovisats under perioden maj - juni 2013

Återrapportering av slutredovisade projekt Projekten har slutredovisats under perioden maj - juni 2013 Analys och uppföljning Återrapportering av slutredovisade projekt Projekten har slutredovisats under perioden maj - juni 2013 Sammanställning av förväntat utfall och utfall av de projekt som har slutredovisats

Läs mer

Hur ser ojämlikheten i hälsa ut i Västra Götaland?

Hur ser ojämlikheten i hälsa ut i Västra Götaland? Hur ser ojämlikheten i hälsa ut i Västra Götaland? Varje år dör 1.600 personer i förtid på grund av ojämlikheter i hälsa. Detta medför ett produktionsbortfall motsvarande 2,2 miljarder kronor en förlust

Läs mer

Hur går det för oss i SkanKomp? Erfarenhetsutbyte mellan deltagare.

Hur går det för oss i SkanKomp? Erfarenhetsutbyte mellan deltagare. Minnesanteckningar; möte för svenska partners i SkanKomp Datum: 2011-04-28 Plats: Lärcentrum Majorna, Göteborg Tid: 13:00 ca 15:00 Arrangör: Westum Hur går det för oss i SkanKomp? Erfarenhetsutbyte mellan

Läs mer

Projekt Utländska Akademiker arbetar på bred front för att vägen till ett kvali cerat arbete för utländska akademiker ska bli kortare.

Projekt Utländska Akademiker arbetar på bred front för att vägen till ett kvali cerat arbete för utländska akademiker ska bli kortare. Projekt Utländska Akademiker arbetar på bred front för att vägen till ett kvali cerat arbete för utländska akademiker ska bli kortare. Foto: Filip Andersson; bild från Utländska tekniker och ingenjörer

Läs mer

PROGRAM FÖR SOCIAL EKONOMI I VÄSTRA GÖTALAND

PROGRAM FÖR SOCIAL EKONOMI I VÄSTRA GÖTALAND PROGRAM FÖR SOCIAL EKONOMI I VÄSTRA GÖTALAND 1. BAKGRUND Den sociala ekonomin utgörs av verksamheter som primärt har samhälleliga ändamål, bygger på demokratiska värderingar och är organisatoriskt fristående

Läs mer

ÖKAD ETNISK MÅNGFALD I

ÖKAD ETNISK MÅNGFALD I ÖKAD ETNISK MÅNGFALD I ARBETSLIV OCH FÖRETAGANDE Version 0612 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. BAKGRUND... 3 2. PROGRAMMETS MÅLSÄTTNING, OMFATTNING OCH INRIKTNING... 3 3. FÖRSLAG PÅ ÅTGÄRDER OCH AKTIVITETER...

Läs mer

Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete

Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete Åsa Johansson, utredare/ nämndsekreterare Tfn: 0345-18236 E-post: asa.johansson@hylte.se Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete Kommunfullmäktige 2014-06-18 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Syfte...

Läs mer

Projekt Tillgängligt Friluftsliv 2009-12/2011-12 Naturligt lönsamt för näring och besökare

Projekt Tillgängligt Friluftsliv 2009-12/2011-12 Naturligt lönsamt för näring och besökare Projekt Tillgängligt Friluftsliv 2009-12/2011-12 Naturligt lönsamt för näring och besökare Delfinansieras av Europeiska Unionen,, Interreg IVA Sverige-Norge 2007-2013. Allmänna uppgifter Delområde: Prioriterat

Läs mer

Utvärdering av utvecklingsinsatser för strategiskt styrelsearbete. Sammanfattning

Utvärdering av utvecklingsinsatser för strategiskt styrelsearbete. Sammanfattning Utvärdering av utvecklingsinsatser för strategiskt styrelsearbete Sammanfattning Sammanfattning av rapporten Utvärdering av utvecklingsinsatser för strategiskt styrelsearbete Förord Tillväxtverket arbetar

Läs mer

Slutrapport för projekt

Slutrapport för projekt Slutrapport för projekt Vänligen notera att slutrapporten och godkännande för att publicera kontaktuppgifterna (sista sidan) ska sändas i original till Länsstyrelsen, dessutom slutrapporten sändas i digital

Läs mer

ANSÖKNINGSOMGÅNG 2014 Golden Rules of Leadership för fler kvinnor på ledande positioner i näringslivet

ANSÖKNINGSOMGÅNG 2014 Golden Rules of Leadership för fler kvinnor på ledande positioner i näringslivet ANSÖKNINGSOMGÅNG 2014 Golden Rules för fler kvinnor på ledande positioner i näringslivet Inom projektet Golden Rules, som Tillväxtverket driver, finns det nu möjlighet att söka pengar för projekt som syftar

Läs mer

LÄRCENTRUM I FRAMTIDEN några reflektioner av Anders

LÄRCENTRUM I FRAMTIDEN några reflektioner av Anders LÄRCENTRUM I FRAMTIDEN några reflektioner av Anders ..fenomenet Lärcentra..i ett evolutionsperspektiv .. Anders erfarenheter Butiksbiträde jourbutiker Fastighetsskötare/rörmokare Bild/medielärare/projektledare

Läs mer

Pilotprojekt Kompetensmäklarfunktioner i Fyrbodal. Uppstartsmöte - Pilotprojekt kompetensmäklarfunktioner i Fyrbodal

Pilotprojekt Kompetensmäklarfunktioner i Fyrbodal. Uppstartsmöte - Pilotprojekt kompetensmäklarfunktioner i Fyrbodal Pilotprojekt Kompetensmäklarfunktioner i Fyrbodal Uppstartsmöte - Pilotprojekt kompetensmäklarfunktioner i Fyrbodal Tid: 2014-12-09 kl. 09.00 16.00 Plats: Bohusgårdens Hotell och konferens, Uddevalla Deltagare:

Läs mer

1 (5) Verksamhetsplan 2012

1 (5) Verksamhetsplan 2012 1 (5) Verksamhetsplan 2012 CSR Västsverige ger medlemmar ökad konkurrenskraft genom att omsätta kunskap i konkret handling. CSR Västsverige utvecklar och sprider verktyg och kompetens kring betydelsen

Läs mer

NEW BRIGHT FUTURE. En förstudie om integration av högutbildade, nyetablerade utrikesfödda personer

NEW BRIGHT FUTURE. En förstudie om integration av högutbildade, nyetablerade utrikesfödda personer NEW BRIGHT FUTURE En förstudie om integration av högutbildade, nyetablerade utrikesfödda personer Ett samverkansprojekt med Strängnäs Business Park och Arbetsförmedlingen 2015-02-20 Förstudie New Bright

Läs mer

KUL, Kreativa Unga Ledare Leader journalnr: 2009 7324 Sälenvägen 2 780 67 Sälen

KUL, Kreativa Unga Ledare Leader journalnr: 2009 7324 Sälenvägen 2 780 67 Sälen Leader DalÄlvarna Slutrapport 1. Projekt Journalnr: 2009 7324 Projektnamn: Ledarskapsutbildning för ungdomar, förstudie Stödmottagare: Föreningen KUL, Kreativa Unga Ledare 2. Kontaktperson Jonas Wikström,

Läs mer

Internationell strategi Sävsjö Kommun

Internationell strategi Sävsjö Kommun Internationell strategi Sävsjö Kommun riktlinjer för det internationella perspektivet kopplat till Utvecklingsstrategin(Usen) Antagen av kf 2013-12-16 Bakgrund En ökad internationalisering, Sveriges medlemskap

Läs mer

Verksamhetsledare Bodil Nilsson, verksamhetssekreterare Susanne Kvant, projektledare Matilda Andersson, Maren Buchmüller Ordförande Christina Arvesen

Verksamhetsledare Bodil Nilsson, verksamhetssekreterare Susanne Kvant, projektledare Matilda Andersson, Maren Buchmüller Ordförande Christina Arvesen Verksamhetsledare Bodil Nilsson, verksamhetssekreterare Susanne Kvant, projektledare Matilda Andersson, Maren Buchmüller Ordförande Christina Arvesen www.winnetskane.se Fjelievägen 5, Lund Vi är ca 150

Läs mer

Livskraftigt näringsliv

Livskraftigt näringsliv 1 Livskraftigt näringsliv Två huvuduppdrag Hälso- och sjukvård Tillväxt och utveckling Ca 50 000 anställda. 2 Bredd i uppdraget Helhetssyn - Utmaningar Infrastruktur Kollektivtrafik Näringsliv FoU Kunskap

Läs mer

Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på social hållbarhet

Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på social hållbarhet Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2014-11-04 1.0 Marie Holmberg Stadskontoret Näringslivsavdelningen

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

Kulturnäring Skåne 33 kommuner i samverkan Slutrapport för Media Evolutions uppdrag i projektet

Kulturnäring Skåne 33 kommuner i samverkan Slutrapport för Media Evolutions uppdrag i projektet Kulturnäring Skåne 33 kommuner i samverkan Slutrapport för Media Evolutions uppdrag i projektet Inom ramen för Region Skånes satsning på projektet Kulturnäring Skåne, har Media Evolution på uppdrag av

Läs mer

Lärande skapar utveckling!

Lärande skapar utveckling! Lärande skapar utveckling! strategisk kompetensförsörjning Genom kunskap om företagets vision och affärsidé känner vi ökat engagemang vilket också är en grund för att vilja lära nytt. Ett jämställt samhälle

Läs mer

Projekt Skånsk Nätverkskraft. Mål. Syfte. Projektplan Bakgrund

Projekt Skånsk Nätverkskraft. Mål. Syfte. Projektplan Bakgrund Projekt Skånsk Nätverkskraft Mål Att via nätverksbyggande och föreläsningar stimulera de deltagande företagens affärsutveckling. Syfte Att genom projektet få kunskap om kompetensbehovet land företagare

Läs mer

En kunskapsdriven regional utveckling. Bertil Törsäter Regionutvecklingsdirektör

En kunskapsdriven regional utveckling. Bertil Törsäter Regionutvecklingsdirektör En kunskapsdriven regional utveckling Bertil Törsäter Regionutvecklingsdirektör Vision Västra Götaland Ett livskraftigt och hållbart näringsliv Västra Götalands utveckling beror i hög grad av utvecklingskraften

Läs mer

- Regionalt projekt - Innovativa servicelösningar

- Regionalt projekt - Innovativa servicelösningar Delrapport - Regionalt projekt - Innovativa servicelösningar Delrapport nr 3 Projektnamn: Norrbottens landsbygd siktar mot 2020 Projektägare: Hela Sverige ska leva Norrbotten Redovisningsperiod: aug -

Läs mer

Genomförda aktiviteter 2014-02-01 till 2014-04-30

Genomförda aktiviteter 2014-02-01 till 2014-04-30 Samordningsförbundet Utskriftsdatum 2014-04-30 Lägesrapport till Region Värmland Projektnamn: Förstudie Arena Organisation: Samordningsförbundet Samspelet Rekvisitionsperiod: 2014-02-01 till 2014-04-30

Läs mer

Slutrapport. Från. Konferensen Mellanlanda 2009 26 27 mars

Slutrapport. Från. Konferensen Mellanlanda 2009 26 27 mars Slutrapport Från Konferensen Mellanlanda 2009 26 27 mars Innehåll Inledning... 3 Bakgrund... 3 LUVG, Lokal Utveckling Västra Götaland... 3 Tema... 4 Målgrupp... 4 Organisation... 4 Medverkande... 5 Deltagare...

Läs mer

Doktorandprogram. Tjänsteinnovation i kollektivtrafik

Doktorandprogram. Tjänsteinnovation i kollektivtrafik Doktorandprogram Tjänsteinnovation i kollektivtrafik Som Excellence Center har vi ett särskilt ansvar att föra praktik och akademi närmare varandra och som ett led i att hitta nya former för kunskapsutveckling

Läs mer

Yrkesinriktat. mentorskap. för nyanlända invandrare

Yrkesinriktat. mentorskap. för nyanlända invandrare Yrkesinriktat mentorskap för nyanlända invandrare 2 YRKESINRIKTAT MENTORSKAP FÖR NYANLÄNDA INVANDRARE Frivilliga mentorer öppnar vägen till jobb för nyanlända Ungdomsstyrelsen har regeringens uppdrag att

Läs mer

Sammanställning av utvärdering av projekt Utsikten, mars 2009 - juni 2011

Sammanställning av utvärdering av projekt Utsikten, mars 2009 - juni 2011 Sammanställning av utvärdering av projekt Utsikten, mars 2009 - juni 2011 Inledning Projekt Utsikten har följts av Leif Drambo, utvärderare från ISIS Kvalitetsinstitut AB, från augusti 2009 till januari

Läs mer

Frågor och svar Teknikcollege november 2014

Frågor och svar Teknikcollege november 2014 Frågor och svar Teknikcollege november 2014 BUDSKAP: Svenska teknik- och industriföretag har stor betydelse för vår samhällsekonomi och hög teknisk kompetens är avgörande för svensk tillväxt. Företagen

Läs mer

Projektansökan jämställdhet, integration och demokrati 2009

Projektansökan jämställdhet, integration och demokrati 2009 IAKCO Projektansökan jämställdhet, integration och demokrati 2009 1. Bakgrund Den ideella föreningen Internationella Afghanska Kvinnocenter Organisation, nedan kallat IAKCO, har varit verksam sedan 2005.

Läs mer

1(6) Patricia Staaf BESLUT. 2008-11-27 Dnr Mahr 12-2008/621. Handlingsplan för breddad rekrytering 2008 2010

1(6) Patricia Staaf BESLUT. 2008-11-27 Dnr Mahr 12-2008/621. Handlingsplan för breddad rekrytering 2008 2010 MAH /Centrum för kompetensbreddning 1(6) 2008-11-27 Dnr Mahr 12-2008/621 Handlingsplan för breddad rekrytering 2008 2010 Inledning Malmö högskola hade redan vid starten 1998 ett uttalat uppdrag att locka

Läs mer

Utvärdering av projektet Sociala entreprenörshuset

Utvärdering av projektet Sociala entreprenörshuset Utvärdering av projektet Sociala entreprenörshuset -juni 2012 Utvärderare, Christina Ehneström och Torbjörn Skarin Skellefteå, 14 juni Uppföljning av vårens utvärdering Workshop om framtiden Fokusgrupper

Läs mer

Utvecklingsområde 1. Kunskap och kompetens. Välkomna!

Utvecklingsområde 1. Kunskap och kompetens. Välkomna! Utvecklingsområde 1 Kunskap och kompetens Välkomna! Workshop Kunskap och kompetens Introduktion av Peter Morfeldt Vart ska vi och vad gör vi för att nå målen, inom kunskapslyft barn och unga (5 min) Presentation

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

HANDLEDARE INOM TEKNIKCOLLEGE

HANDLEDARE INOM TEKNIKCOLLEGE HANDLEDARE INOM TEKNIKCOLLEGE Välkommen som handledare inom Teknikcollege Denna broschyr är en första allmän information till dig som handledare inom Teknikcollege. Du kommer också att under handledarutbildningen

Läs mer

Hästnäringen i Karlshamns kommun Förstudie

Hästnäringen i Karlshamns kommun Förstudie Hästnäringen i Karlshamns kommun Förstudie 2013-01-29 Karlshamns Kommun Marianne Westerberg och Maria Hjelm Nilsson INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Sammanfattning... 2 2. Bakgrund... 2 3. Projektets syfte... 2

Läs mer

Vägen till en framgångsrik lärlingsmodell

Vägen till en framgångsrik lärlingsmodell Vägen till en framgångsrik lärlingsmodell Våra rekommendationer är inom fyra huvudpunkter: Modellens utgångspunkt Organisering Pedagogens nya roll Marknadsföring till nya och befintliga målgrupper Men,

Läs mer

HANDLEDARE INOM TEKNIKCOLLEGE

HANDLEDARE INOM TEKNIKCOLLEGE HANDLEDARE INOM TEKNIKCOLLEGE Välkommen som handledare inom Teknikcollege Denna broschyr är en första allmän information till dig som handledare inom Teknikcollege. Du kommer också att under handledarutbildningen

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. Annika Westerberg Tillväxtverket

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. Annika Westerberg Tillväxtverket Annika Westerberg Tillväxtverket 1 2 5 Nio program i Sverige Åtta regionala strukturfondsprogram Ett nationellt regionalfondsprogram 23 Fyra Insatsområden 1. Att stärka forskning, teknisk utveckling och

Läs mer

Trollhättan-Vänersborg TillväxtAllians

Trollhättan-Vänersborg TillväxtAllians Tvåstadskommitténs plattform I plattformen från maj 2003 konstateras bland annat följande: Kommunledningarna i / Trollhättan-Vänersborg / är överens om att utveckla samarbetet sinsemellan för att ytterligare

Läs mer

Let s do it! Förslag på insatser för att förstärka arbetet med entreprenörskap i skolan i Östergötland

Let s do it! Förslag på insatser för att förstärka arbetet med entreprenörskap i skolan i Östergötland Let s do it! Förslag på insatser för att förstärka arbetet med entreprenörskap i skolan i Östergötland Regional Action Plan 7 YES Let s do it Förord 8 4 Det regionala utvecklingsprogrammet Regionförbundet

Läs mer

Omställning till ny inriktning för FoU-verksamheten på Skaraborgs Kommunalförbund

Omställning till ny inriktning för FoU-verksamheten på Skaraborgs Kommunalförbund Omställning till ny inriktning för FoU-verksamheten på Skaraborgs Kommunalförbund Innehållsförteckning Inledning... Uppdragsbeskrivning för Skaraborgs Kommunalförbunds FoU-verksamhet... FoU verksamheten

Läs mer

2. Arbetsprocessen med Överenskommelsen vad har skett fram tills idag?

2. Arbetsprocessen med Överenskommelsen vad har skett fram tills idag? Sociala Ekonomins Råd i Västra Götaland (SER) Sammanträde Plats: Norra Hamngatan, Göteborg 2014-09-17 kl 10:00-15:00 NÄRVARANDE Ledamöter: Ulrika Frick, VGR ordförande Roland Karlsson, VGR Anders Fasth,

Läs mer

Åmåls kommuns Näringslivsprogram 2014-2020

Åmåls kommuns Näringslivsprogram 2014-2020 1 Åmåls kommuns Näringslivsprogram 2014-2020 Näringslivsprogrammet har sin utgångspunkt i 2020 för Åmåls kommun Sveriges mest gästvänliga stad Syfte Åmåls kommuns Näringslivsprogram har till syfte att

Läs mer

WORKSHOP II REGIONAL KOMPETENSPLATTFORM ULRIKA EKSTRÖM

WORKSHOP II REGIONAL KOMPETENSPLATTFORM ULRIKA EKSTRÖM WORKSHOP II REGIONAL KOMPETENSPLATTFORM ULRIKA EKSTRÖM INNEHÅLL 01 Nulägesbild 02 03 04 Behov och nytta (förväntningar på resultat) Presentation - gruppdiskussion Kaffe Målgrupp 05 Form och innehåll 06

Läs mer

Våga Växa Vinna Under 2008-2010 driver ALMI i Gotlands, Jönköpings, Kalmars och Kronobergs län tillsammans med Science Park Jönköping, Träcentrum och

Våga Växa Vinna Under 2008-2010 driver ALMI i Gotlands, Jönköpings, Kalmars och Kronobergs län tillsammans med Science Park Jönköping, Träcentrum och Våga Växa Vinna Under 2008-2010 driver ALMI i Gotlands, Jönköpings, Kalmars och Kronobergs län tillsammans med Science Park Jönköping, Träcentrum och Swerea SWECAST projektet Våga Växa Vinna. Projektet

Läs mer

Internationell strategi. Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner

Internationell strategi. Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner Internationell strategi Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner Vi lever i en allt mer globaliserad värld som ger ökade möjligheter men som också ställer nya krav. Linköpings

Läs mer

Program för ett integrerat samhälle

Program för ett integrerat samhälle Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Program för ett integrerat samhälle Integrerat samhälle 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för

Läs mer

2011-11-30 1. Bräknemodellen. En utvecklingsmodell för småorter på landsbygden.

2011-11-30 1. Bräknemodellen. En utvecklingsmodell för småorter på landsbygden. 2011-11-30 1 Bräknemodellen. En utvecklingsmodell för småorter på landsbygden. Bakgrund Sedan ett år tillbaka har Hoby Företagarförening och Bygd i Samverkan, båda ideella föreningar, arbetat med att ta

Läs mer

Kompetensberedningens handlingsplan underlag för inriktningsbeslut

Kompetensberedningens handlingsplan underlag för inriktningsbeslut TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2014-10-20 Dnr Kompetensberedningens handlingsplan underlag för inriktningsbeslut Bakgrund Regionstyrelsen beslöt vid sammanträdet 2013-02-14 att tillsätta en beredning för kompetensfrågor

Läs mer

Projektplan 2010-04 - 27 Företagsutveckling genom coachinsatser i nya och befintliga företag

Projektplan 2010-04 - 27 Företagsutveckling genom coachinsatser i nya och befintliga företag Projektplan 2010-04 - 27 Företagsutveckling genom coachinsatser i nya och befintliga företag Fyrbodals fordonskommuner - Omställningsprojektet Innehåll 1. Information om projektet... 2 1.1 Bakgrund...

Läs mer

Anteckningarna och en sammanställning från NÖHRA-arbetet på utvecklingsdagen den 26/2 i Folkets Hus.

Anteckningarna och en sammanställning från NÖHRA-arbetet på utvecklingsdagen den 26/2 i Folkets Hus. Anteckningarna och en sammanställning från NÖHRA-arbetet på utvecklingsdagen den 26/2 i Folkets Hus. Grupparbetet bestod av 6 blandgrupper med ca 6 personer i varje grupp. Varje grupp skulle göra en egen

Läs mer

MÄNNISKOR SÄGER INTE VAD DE TÄNKER. DE VET INTE VAD DE KÄNNER OCH GÖR INTE SOM DE SÄGER.

MÄNNISKOR SÄGER INTE VAD DE TÄNKER. DE VET INTE VAD DE KÄNNER OCH GÖR INTE SOM DE SÄGER. 2015-01- 29 Ida Hult om: A3 vara människa Medborgarvärldar nu och framåt MÄNNISKOR SÄGER INTE VAD DE TÄNKER. DE VET INTE VAD DE KÄNNER OCH GÖR INTE SOM DE SÄGER. Vad är arbete utan anställning? Vad är

Läs mer

Slutrapport för projekt

Slutrapport för projekt Slutrapport för projekt Vänligen notera att slutrapporten och godkännande för att publicera kontaktuppgifterna (sista sidan) ska sändas i original till Länsstyrelsen, dessutom slutrapporten sändas i digital

Läs mer

Omställningskontoret+

Omställningskontoret+ Omställningskontoret+ Aktiva insatser för tillväxt och sysselsättning 2012 2014 FINANSIÄRER: Omställningskontoret+ BEFINTLIGT NÄRINGSLIV NYSTARTER & NYETABLERINGAR Almi Almi OK+ OK+ NFC Högskolan Väst

Läs mer

LuTek Luleålärare i teknik och naturvetenskap

LuTek Luleålärare i teknik och naturvetenskap LuTek Luleålärare i teknik och naturvetenskap PROJEKTBESKRIVNING 2009-2014 2012-06-05 Sida 1 av 11 Revisionsinformation Projektbeskrivningen ska revideras årligen, av styrgruppen för LuTek. Projektbeskrivningen

Läs mer

Våra barn och ungdomar är vår framtid! Presentation av projektidé - KNUT

Våra barn och ungdomar är vår framtid! Presentation av projektidé - KNUT Våra barn och ungdomar är vår framtid! Presentation av projektidé - KNUT Vilka är det som arbetar med projektet? Ev. andra nationella aktörer så som ex branschorganisationer Blekinge, Kalmar & Kronobergs

Läs mer

Måldokument Utbildning Skaraborg

Måldokument Utbildning Skaraborg Måldokument Utbildning Skaraborg 1 Inledning Undertecknande kommuner i Skaraborg har beslutat att samverka kring utbildning i Skaraborg. Denna samverkan regleras genom samverkansavtal som är bilagor till

Läs mer

Arbetsförmedlingen Vaggeryds kommun Samordningsförbundet Södra Vätterbygden Sparbanksstiftelsen Alfa

Arbetsförmedlingen Vaggeryds kommun Samordningsförbundet Södra Vätterbygden Sparbanksstiftelsen Alfa 20150331 200 Arbetsförmedlingen Vaggeryds kommun Samordningsförbundet Södra Vätterbygden Sparbanksstiftelsen Alfa 200 i praktiken 12mån-rapport för perioden 2014-02-01 tom 2015-01-31 Projekt för matchning

Läs mer

Projektplan. Britta Andersson britta.andersson@gotene.se. IFO/Vuxen Lidköpings kommun Elisabeth Rahmberg. elisabeth.rahmberg@lidkoping.

Projektplan. Britta Andersson britta.andersson@gotene.se. IFO/Vuxen Lidköpings kommun Elisabeth Rahmberg. elisabeth.rahmberg@lidkoping. Projektplan Projektägare Falköpings kommun Projektledare OBS! Detta är arbetsmaterial och ska läggas fram som förslag på styrgruppsmöte den 4 maj Catarina Carlehed catarina.carlehed@skovde.se 0768-19 49

Läs mer

Internationell strategi. för Gävle kommun

Internationell strategi. för Gävle kommun Internationell strategi för Gävle kommun Innehåll Inledning Sammanfattning... 4 Syfte med det internationella arbetet... 5 Internationell strategi För invånare, företag och Gävle kommunkoncern Foto: Mostprotos.com

Läs mer

HANDBOK. för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS

HANDBOK. för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS HANDBOK för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS Världen angår oss Centerkvinnornas fond Världen angår oss (VAO) är fonden för Centerkvinnornas medlemmar som vill jobba för en

Läs mer

Rapport Passivhusdagarna 2009

Rapport Passivhusdagarna 2009 Rapport Passivhusdagarna 2009 Förord: Den 6-8 november anordnades Passivhusdagarna 2009 i Västra Götaland. Passivhusdagarna är från början ett tyskt initiativ och genomfördes för första gången av IG Passivhaus

Läs mer

Interreg Nord 2014-2020

Interreg Nord 2014-2020 Interreg Nord 2014-2020 Delområde Nord och delområde Sápmi Yta: Nord ca 380 221 km 2, Sápmi: ca 388 350 km² (inklusive Kolahalvön i Ryssland). Folkmängd: ca 1,4 miljoner invånare, ca 3,75 invånare/km 2.

Läs mer

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR GOD LIVSKVALITET Vår främsta uppgift är att skapa förutsättningar för god livskvalitet. Detta gör vi genom att bygga välfärden på en solidarisk och jämlik

Läs mer

Sveriges miljöteknikråd

Sveriges miljöteknikråd Sveriges miljöteknikråd En delegation för miljöteknik Berit Gullbransson, Stockholm 26 maj Kommittédirektiv 2008:2 Sveriges miljöteknikråd - en delegation för miljöteknik Swentec, Sveriges miljöteknikråd,

Läs mer

Samhällsentreprenörskap och sociala innovationer i region Jönköpings län

Samhällsentreprenörskap och sociala innovationer i region Jönköpings län Tjänsteskrivelse 2015-03-25 Regionledningskontoret Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet Samhällsentreprenörskap och sociala innovationer i region Jönköpings län Förslag till beslut Samhällsentreprenörskap

Läs mer

PROJEKTUTVECKLING. 12 maj 2009. Ängelholm

PROJEKTUTVECKLING. 12 maj 2009. Ängelholm PROJEKTUTVECKLING 12 maj 2009 Ängelholm Syfte Utveckla arbetssätt för att stärka kvinnor och män som står långt från arbetsmarknaden att komma i arbete eller närmare arbetsmarknaden Se och ta tillvara

Läs mer

Projektplan. Lönsamhet och attityder steg 2

Projektplan. Lönsamhet och attityder steg 2 Projektplan Lönsamhet och attityder steg 2 Projektperiod 1 december 2013 15 november 2014 Lönsamhet och attityder steg 2 Projektperiod 1 december 2013 15 november 2014 Bakgrundsbeskrivning Ideella föreningen

Läs mer

Avsiktsförklaring för samarbetet mellan Miljösamverkan Västra Götaland och Miljösamverkan Halland efter TUV

Avsiktsförklaring för samarbetet mellan Miljösamverkan Västra Götaland och Miljösamverkan Halland efter TUV Överenskommen vid gemensamt styrgruppsmöte för båda miljösamverkan 20 maj, efter förankring på chefsmötet 6 maj i Varberg Avsiktsförklaring för samarbetet mellan Miljösamverkan Västra Götaland och Miljösamverkan

Läs mer

Demokratidagarna 2011: Dokumentation från Samtal om medborgardialog 22 oktober

Demokratidagarna 2011: Dokumentation från Samtal om medborgardialog 22 oktober Demokratidagarna 2011: Dokumentation från Samtal om medborgardialog 22 oktober Den 20-22 oktober 2011 arrangerades för första gången demokratidagar i Huddinge kommun med det övergripande syftet att lyfta

Läs mer

Europeiska socialfonden i Västsverige och Norra Mellansverige

Europeiska socialfonden i Västsverige och Norra Mellansverige Europeiska socialfonden i Västsverige och Norra Mellansverige - ESF-rådet har cirka 130 anställda och är indelat i åtta regioner, med huvudkontor i Stockholm - En nationell handlingsplan och åtta regionala

Läs mer

Internationella Kvinnoföreningen i Malmö (IKF i Malmö) www.ikf.se. Jelica Ugricic, ordförande

Internationella Kvinnoföreningen i Malmö (IKF i Malmö) www.ikf.se. Jelica Ugricic, ordförande Internationella Kvinnoföreningen i Malmö (IKF i Malmö) www.ikf.se Jelica Ugricic, ordförande Ideell förening som är politiskt och religiöst obunden Grundades 1970 Ca 600 medlemmar 30% av medlemmarna har

Läs mer