Återrapportering av slutredovisade projekt Projekten har slutredovisats under mars 2015

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Återrapportering av slutredovisade projekt Projekten har slutredovisats under mars 2015"

Transkript

1 Analys och uppföljning Återrapportering av slutredovisade projekt Projekten har slutredovisats under mars 2015

2 Sammanställning av förväntat utfall och utfall av de projekt som har slutredovisats under perioden mars Nedanstående tabeller är uppdelade på resultat- respektive aktivitetsindikatorer. Resultatindikatorer Förväntat resultat Utfall Kv Män Tot* andel kv** Kv Mä n Tot* andel kv** Antal nya arbetstillfällen % % Antal nya företag Antal nya metoder, modeller och strategier Antal nya eller utvecklade produkter Antal projekt som startas upp Antal nya utbildningar Antal nyskapade nätverk Antal rapporter Antal förstudier/utredningar Aktivitetsindikatorer Förväntat resultat Utfall Kv Män Tot* andel kv** Kv Män Tot* andel kv** Antal privata och/eller offentliga företag och organisationer som samverkar Antal internationella FoUsamarbeten Antal nationella FoU-samarbeten Antal kronor i FoU-resurser (i tkr) Antal företag och organisationer som utvecklar produkter Antal företag och organisationer som deltar i kompetenshöjande aktiviteter Antal individer som deltar i kompetenshöjande aktiviteter % % Antal individer i entreprenörsfrämjande aktiviteter % % Antal företag och organisationer som deltagit i projekt Antal aktiviteter för att öka det internationella samarbeten Antal seminarier Antal konferenser *Totalen avser såväl det resultat som är fördelat på kvinnor och män samt det som ev. inte är fördelat. **Gäller andelen kvinnor av de kvinnor och män som redovisats fördelade på kön

3 Ett gott klimat för kreativitet, entreprenörskap och företagande ADA i Västra Götaland (RUN ) Syfte: Att lyfta fram och samordna aktiviteter inom de kreativa näringarna i Västra Götaland via mötesplatser, social medier, webb mm samt att genomföra innovationslabb i regionen. Antal nya företag 10 0 Antal företag som samverkar med andra företag kompetenshöjande aktiviteter Antal kvinnor och mäns som deltar i entreprenörsfrämjande aktiviteter attitydförändrande aktiviteter Det har varit svårt att mäta antal nya företag. Idéer på nya företag har uppkommit i innovationslabben men inget är registrerat vid projekttidens utgång Övriga resultat: Arbetet, framförallt innovationslabben, har lett till nya samarbeten mellan befintliga företag snarare än nya företag. Jämställdhet, miljö och integration: Ett enskilt seminarium har genomförts om jämställdhet och ett med fokus på miljöperspektivet. Två enskilda seminarium har genomförts om etnisk mångfald inom kreativa näringar. Övriga kommentarer: Projektägare: Business Region Göteborg AB Projekttid: Totala projektkostnader: kr Västra Götalandsregionens del: kr (27 %) Övriga finansiärer: BRG Steget in (RUN ) Syfte: Att i en förstudie genomföra aktiviteter för barn- och ungdomar med särskilt inriktning på ungdomar med invandrarbakgrund. Att skapa en plattform för idrottsföreningens integrationsarbete för barn i Uddevalla. Antal individer i kompetensutvecklingsinsats Övriga resultat: Föreningen har samarbetat med skolidrottsföreningar och andra frivilligorganisationer. De har genomfört aktiviteter i form av folkhälsoinriktade motionsaktiviteter, hälsopreventiv upplysning och sociala umgängesytor. Jämställdhet, miljö och integration: Föreningen nådde fler deltagare än man räknat med, det blev dock en övervikt på killar som deltog i aktiviteterna. De har jobbat aktivt på att få med barn från olika invandrarbakgrunder och nådde % med utomeuropeisk bakgrund. Framöver ska föreningen jobba på att nå fler barn med utomeuropeisk bakgrund. Övriga kommentarer:

4 Projektägare: Hälle IF Projekttid: Totala projektkostnader: kr Västra Götalandsregionens del: kr (50 %) Övriga finansiärer: Uddevalla kommun Förstudie Fenix Trädgård (RUN ) Syfte: Förstudie för att skapa en stark grund för att kunna etablera verksamheten Fenix Trädgård som ett socialt företag/personalkooperativ. Antal privata och/eller offentliga företag och organisationer som samverkar Övriga resultat: Fem studiebesök inom Västra Götaland gjordes. Samtal har förts med Arbetsmarknadsenheten, Tenkik & Fritid, ÅKAB, Kostenheten, Samverket, Arbetsförmedlingen, Hushållningssällskapet, Folkets Husföreningen, Byalag, tillsammansodling, markägare, Snickeri, Not Quite och SV. Jämställdhet, miljö och integration: under förstudien har man inte arbetat med dessa perspektiv, däremot har man tagit in erfarenheter från studiebesöken om hur man kan arbeta med frågorna när verksamheten startas. Övriga kommentarer: Projektägare: Fenix Trädgård Projekttid: Totala projektkostnader: kr Västra Götalandsregionens del: kr (50 %) Utbetalade medel i procent av beslutade: 98 % Övriga finansiärer: Åmål kommun Idéforum (RUN ) Syfte: Kartlägga behovet av en speciell samlingsplats för idéutveckling och entreprenörskap bland utrikesfödda kvinnor. Förstudien ska ge en bild av vilka aktiviteter som kan stärka utrikesfödda kvinnors möjligheter att utveckla verksamhetsidéer. Antal individer i entreprenörsfrämjande insats Övriga resultat: 50 kvinnor med olika bakgrunder har intervjuats. De har också arrangerat Informationsmöten med 36 deltagare (25 kvinnor och 11 män). En mötesplats för idéutveckling och entreprenörskap är efterfrågat, ingångarna till på vilket sätt kvinnorna själva deltar ser olika ut. Slutrapporten innehåller information om intressegrupper, utbildning, validering, synergieffekter mm. Jämställdhet, miljö och integration: Förstudien har valt att intervjua utrikesfödda kvinnor för att särskilt uppmärksamma villkoren för gruppen. Övriga kommentarer: Projektägare: EDCS-ekonomisk förening Projekttid: Totala projektkostnader: kr Västra Götalandsregionens del: kr (46 %)

5 Utbetalade medel i procent av beslutade: 87 % Övriga finansiärer: ABF Skaraborg Internationell konkurrenskraft genom regional kraftsamling kring styrkeområden ELECTRICITY INNOVATION CHALLENGE (RUN ) Syfte: Projektets syfte är att samla ElectriCitys partners och identifiera behov och möjligheter för att utveckla arbetet med demoplattformen ElectriCity med hjälp av innovationstävlingar. Innovationstävlingar är ett nytt arbetssätt inom mjukvaruutveckling för att nå enskilda utvecklare och småföretag. Antal privata och/eller offentliga företag som samverkar Antal workshops 1 1 Antal upplägg för innovationstävlingar 1 1 Antal rapporter 1 1 Övriga resultat: Förutom de tretton företagen och organisationerna tillkom samarbete med ytterligare fem organisationer, vilka sedan deltog i en ansökan till Vinnova om finansiering av en innovationstävling för ElectriCity. Projektet har lagt grunden för den planerade innovationstävlingen inom ElectriCity, EIC 2015, och som finansieras av Vinnova och 16 företag. Den digitala plattform för tjänsteinnovation som utvecklas i samverkan med ElectriCity partners och andra aktörer kommer att användas för att genomföra tävlingen. Jämställdhet, miljö och integration: Jämställdhetsfrågor har beaktats i de olika aktiviteter som genomförts. Projektets parter är baserade i Göteborg och resorna är få. Telefon/video-konferenser har använts för att minimera resor. Övriga kommentarer: Projektägare: Lindholmen Science Park Projekttid: Totala projektkostnader: kr Västra Götalandsregionens del: kr (57 %) Övriga finansiärer: In-kind-tid av Lindholmen Science Park, Älvstranden Utvecklimg, Akademiska Hus, Chalmersfastigheter, Volvo Buss, White, BOID, Göteborg Energi, Chalmers, SP. DRIVE C2X (RUN ) Syfte: Syftet med projektet DRIVE C2X är dels att utveckla kompetens i regionen inom förarstödsystem och intelligenta transportsystem, dels att bidra till att industrin och akademin deltar i större strategiskt viktiga EU/FP7-projektet inom området. Antal nya internationella FoU samarbeten 3 Antal företag och organisationer som deltar i att utveckla nya eller befintliga varor, tjänster eller processer 2 Det framgår av slutrapporten att DRIVE och DRIVE C2X har genomförts i ett sammanhang av omfattande samarbeten, både nationellt och internationellt. För tjänster och processer så har det utvecklats flera nya

6 affärsmodeller för de applikationer för förarstöd som testats. Sammantagen bedömning är därför att projektet uppfyller förväntat resultat. Övriga resultat: Projektet attraherade ca 1 mkr EU-medel och en tilläggsfinansiering av Vinnova. Deltagare har varit Volvo Cars, Trafikverket, SAFER och Lindholmen Science Park. En testflotta med 20 fordon kördes i vanlig trafik. Slutdemonstration av projektet genomfördes på Lindholmen Science Park och samlade drygt 250 deltagare. Allmänheten gavs möjlighet att prova hur de nya systemen fungerar. Volvo Cars har fortsatt utvecklingen av teknikområdet med egna medel. Jämställdhet, miljö och integration: Enligt Lindholmen Science Parks policy inom områdena. Övriga kommentarer: Projektägare: Lindholmen Science Park Projekttid: Totala projektkostnader: kr Västra Götalandsregionens del: kr (22 %) Övriga finansiärer: EU, Vinnova, Pegufon AB METIS (RUN ) Syfte: Syftet med projektet är att ta fram en plattform och guidebok för att undanröja och hantera potentiella hinder för innovation. På denna plattform kan sedan utveckling hanteras för att driva innovation, utveckla vården och skapa möjligheter för långsiktigt framgångsrikt företagande. Antal rapporter 1 1 Antal kvinnor och män som deltagit i kompetenshöjande aktivitet Antal företag och organisationer som deltagit i kompetenshöjande aktivitet Antal förstudier/utredningar 1 1 Antal seminarier 2 4 Övriga resultat: Ett värdefullt nätverk av aktörer från vården, företag och akademi har skapats som man kommer bygga vidare på för vidare arbete. Jämställdhet, miljö och integration: Området är starkt dominerat av män och deltagandet har återspeglat det. Produkter och tjänster som kan tas fram skall dock alltid genomlysas utifrån alla de horisontella kriterierna. Projektägare: Hälso- och sjukvårdskansliet Projekttid: Totala projektkostnader: kr Västra Götalandsregionens del: kr (23%) Utbetalade medel i procent av beslutade: 100% Övriga finansiärer: Vinnova METIS del 2 (RUN ) Syfte: Under denna del av projektet skall man ta tillvara det man gjort under fas 1 i form av en handbok och Metis Forum och ur detta fortsätta med att utveckla projekt. För dessa skall man sen söka medel från förslagsvis hos Vinnova men även andra finansiärer kan vara aktuella.

7 Antal nya/utvecklade varor, tjänster eller processer 2 2 Antal företag som samverkar med offentlig verksamhet 5 5 Övriga resultat: Ansökningar har gjorts och nätverket förstärkts. Jämställdhet, miljö och integration: Området är starkt dominerat av män och deltagandet har återspeglat det. Produkter och tjänster som kan tas fram skall dock alltid genomlysas utifrån alla de horisontella kriterierna. Övriga kommentarer: Under 2014 togs beslut om att inrätta en ny Open arena inom prohospital IT på Lindholmen Science Park där erfarenheterna från METIS projekten kommer vara grunden för arbetssättet. Projektägare: Hälso- och sjukvårdsavdelningen, Västra Götalandsregionen Projekttid: Totala projektkostnader: kr Västra Götalandsregionens del: kr (41 %) Övriga finansiärer: Vinnova Centret för kardiovaskulär och metabolisk forskning (CMR) (RUN ) Syfte: Visionen för CMR är att genom en ökad förståelse bidra till att bota och lindra några av vår tids allvarligaste folksjukdomar genom att länka samman forskning om fetma, typ 2 diabetes och hjärtkärlsjukdomar. Centrumet består av flera etablerade forskare som samverkar för att finna nya lösningar på alvarliga sjukdomar och man har en nära samverkan med företag t.ex. Astrazeneca. Västra Götalandsregionens stöd skall möjliggöra samverkan mellan aktörerna genom möten, workshops, seminarier och gemensamma ansökningar. Antal kronor i FoU resurser från nationella finansiärer 10 mkr Ca 10 mkr Antal kronor i FoU resurser från internationella finansiärer 10 mkr Ca 10 mkr Antal nationella FoU samarbeten 20 >20 Antal internationella FoU samarbeten 10 >10 Eftersom antalet som redovisas är från flera olika forskargrupper så blir det en uppskattning. Men man har mer än väl uppnått de uppsatta nivåerna i ansökan. Övriga resultat: Internationalisering genom gästforskare. Jämställdhet, miljö och integration: Man arbetar aktivt med att rekrytera kvinnliga toppforskare till centret och följer såväl GU:s som VGR:s miljöpolicys. Forskningen är en internationell miljö. Projektägare: Center for Cardiovascular and metabolic research, Wallenberglab Projekttid: Totala projektkostnader: kr Västra Götalandsregionens del: kr (30 %) Övriga finansiärer: Göteborgs universitet Gothia Forum (RUN ) Syfte: Syftet med Gothia Forum är att skapa direkt och konkret samverkan i utvecklingen för en effektiv och långsiktig hållbar klinisk forskningsmiljö i VGR med målet är att göra VGR till den mest attraktiva miljön för högkvalitativ forskning i Europa

8 Antal nyskapade nätverk Antal projekt som startas upp Antal företag och organisationer som deltagit i projekt Antal aktiviteter för att öka det internationella samarbetet Jämställdhet, miljö och integration: De tre kriterierna beaktas inom de projekt och utvecklingsverksamhet som bedrivs inom Gothia Forum. Bland annat genom samverkan med övriga enheter på VGR. Övriga kommentarer: Verksamheten utvärderades under denna projekttid med gott resultat och kommer from 2014 att erhålla verksamhetsbidrag från RUN. Projektägare: Gothia Forum Projekttid: Totala projektkostnader: kr Västra Götalandsregionens del: kr (49 %) Utbetalade medel i procent av beslutade: 97 % Övriga finansiärer: VGR- hälso- och sjukvårdsavdelningen Utökad basfinansiering av Lindholmen Science Park (RUN ) Syfte: Syftet med detta projekt att personellt förstärka Lindholmens organisation för att möjliggöra en fortsatt positiv utveckling under kvalitet och kontroll. Detta för att fortsatt hålla hög kvalitet i enskilda projekt dels att successivt skapa synergier mellan olika satsningar. Antal företag som samverkar med andra företag och eller akademi, offentlig verksamhet, forskningsinstitut eller liknande Antal nya företag eller organisationer som deltagit i aktiviteter Övriga resultat: Industrin har vänt sig till Lindholmen Science Park (LSP) med två stora projekt, Electric city och Drive Me och det har varit mycket positivt att utveckla en modell för att kunna hantera dessa projekt. Jämställdhet, miljö och integration: Projektet genomförs enligt de principer och policys som finns på LSP för att arbeta aktivt med dessa kriterier. Projektägare: Lindholmen Science Park AB Projekttid: Totala projektkostnader: kr Västra Götalandsregionens del: kr (50 %) Övriga finansiärer: Göteborgs Stad och Chalmers Etablering av Core facility inom 3Dmodellering och 3D Bioprinting (RUN ) Syfte: Projektet syftar till att etablera en core facility (ett lab dit flera forskargrupper kan komma) för bioprinting, det vill säga levande vävnad som skrivs ut i tre-dimensionella strukturer, för att bättre modellera mänsklig vävnad jämfört med konventionell cellodling.

9 Antal nya arbetstillfällen Antal företag och organisationer som deltar i samverkansaktiviteter 5 6 Övriga resultat: Ett antal ansökningar om FoU medel har gjorts under perioden och vissa har beviljats. Jämställdhet, miljö och integration: Man arbetar enligt Chalmers policys Projektägare: Chalmers Tekniska Högskola Projekttid: Totala projektkostnader: kr Västra Götalandsregionens del: kr (42 %) Övriga finansiärer: Chalmers och Vinnova Modeinkubatorn som nationell utvecklingsnod för Mode och design (RUN ) Syfte: Att verifiera behovet av en nationell Modeinkubator samt utveckla metoder och verktyg för hur vi ska tillgängliggöra arbetsprocessen för företag som sitter utanför regionen. Antal intervjuade företagsledare Workshop med flera inbjudna modeföretag Övriga resultat: 1 rapport samt 4 intervjuer med branschstöttande organisationer Jämställdhet, miljö och integration: inga riktade åtgärder har genomförts i förstudien Övriga kommentarer: Anknyter till Vision Västra Götaland Ett livskraftigt och hållbart näringsliv. Projektägare: Inkubatorn i Borås Projekttid: Totala projektkostnader: kr Västra Götalandsregionens del: kr (25 %) Utbetalade medel i procent av beslutade: 62 % Övriga finansiärer: Tillväxtverket, Modeink See Center for Photography and Film (RUN ) Syfte: Förstudie av hur etablerade internationella arkiv för fotografi och film i USA och Europa är uppbyggda och vilken verksamhet de bedriver Antal rapporter 1 1 Antal förstudier 1 1 Antal seminarier 1 1 Övriga resultat: Jämställdhet, miljö och integration: En jämn könsfördelning har uppnåtts i projektet Övriga kommentarer: Anknyter till Vision Västra Götaland Ledande i kompetens och kunskapsutveckling. Projektägare: Nätverket IT-universitetet

10 Projekttid: Totala projektkostnader: kr Västra Götalandsregionens del: kr (20 %) Övriga finansiärer: Chalmers, Göteborgs universitet, Göteborgs stad, Hasselbladsstiftelsen Bryta utanförskap och segregation och stärka kopplingarna mellan utbildning och arbetsliv Transfer Väst 2014 (RUN ) Syfte: Transfer Västs idé är att skapa inspiration, inblick, kunskap och förebilder för gymnasieelever men även för de vuxna som har den dagliga kontakten med eleverna. entreprenörsfrämjande aktiviteter Antal företag som samverkar med andra företag och/eller akademi, offentlig verksamhet, forskningsinstitut eller liknande Antal beställda föreläsningar Övriga resultat: Snittbetyg från deltagarna på föreläsningarna; 8,9 av 10. Jämställdhet, miljö och integration: Transfer arbetar aktivt med att förbättra genusbalanser inom olika ämnesområden samt att visa på förebilder med utländsk härkomst. Föreläsare söks inom skolans närområde för att minska miljöbelastning. Övriga kommentarer: Verksamheten finansieras till ca 70 % av näringslivet. Projektägare: Transfer Väst Projekttid: Totala projektkostnader: kr Västra Götalandsregionens del: kr (15 %) Övriga finansiärer: Göteborgs stad, Skolverket, Göteborgs Universitet, ett antal företag. Personlig assistent för invandrare (RUN ) Syfte: Projektet syftade till att förbättra integrationen i samhället och samtidigt möta de kompetensbrister som finns inom vård och omsorg. Antal nya arbetstillfällen i offentlig verksamhet kompetenshöjning attitydförändrande aktiviteter Antal nätverksträffar arbetsgivare/brukare/utbildningsanord nare

11 Antal anställningar av kursdeltagare direkt efter kursen Antal deltagare som fortsätter i studier Övriga resultat: Man startade en utbildning till personlig assistent för nyanlända eller invandrade kvinnor och män med låga kunskaper i svenska. Tanken var att använda den mångfalden och kunskapen de har om andra kulturer i arbetet som personlig assistent och på så sätt skapa snabbare vägar till arbete. Av 32 deltagande fick 19 stycken fast anställning efter utbildningen och flera andra hade jobb på gång. Av de som hoppade av var den primära orsaken att de redan hittat ett jobb. Deltagarna i utbildningen kom från Brasilien, Gambia, Sierra Leone, Tunisien, Thailand, Somalia, Litauen, Kosovo, Irak, Serbien, Turkiet, Angola, Turkmenistan och Colombia. Man har upplevt svårigheter att får deltagare till nätverksträffarna, vilket gjorde att man till slut gjorde ett tryckt material som skickades ut med information. Jämställdhet, miljö och integration: Trots att man använde sig av positiv särbehandling för att locka fler män var det endast nio stycken som klarade inträdeskraven (grundskolebehörighet samt SFI nivå D). Man har integrerat projektet med den vanliga utbildningen till personlig assistent, där merparten har svenskt ursprung, för att öka integrationsdelarna. Deltagarna har även fått lära sig mer om den svenska arbetsmarknaden och har uppmuntrats berätta om sig själva och sin bakgrund under sina praktikperioder. Kursen har även innehållit moment kring miljökunskap som sopsortering, energibesparande åtgärder inom yrket. Övriga kommentarer: Projektet fick goda resultat utefter sina ambitioner. Utbildningar hölls i framförallt Borås, men även Göteborg. Borås Stad ändrade kort efter projektet sina riktlinjer så att alla personliga assistenter behövde gymnasiebehörighet, vilket försvårade för målgruppen. Dock startade en liknande utbildning vid Göteborgs Folkhögskola Projektägare: Skolföreningen Dagfolkhögskola Projekttid: Totala projektkostnader: kr Västra Götalandsregionens del: kr (78%) Utbetalade medel i procent av beslutade: 100% Övriga finansiärer: Skolföreningen Dagfolkhögskola Livslångt lärande för ökad delaktighet och konkurrenskraft Matena Göteborg (RUN ) Syfte: Matena (matematik, teknik, naturvetenskap) syftade till att främja ungas intresse inom matematik, teknik och naturvetenskap genom att föra samman skolor och arbetsliv. Sammanlagt 15 skolor och 15 teknikintensiva företag har först samman under tio fortbildningsdagar där lärarna har fått inblick och kunskap kring hur teknikföretag arbetar. Antal företag som samverkar med offentlig verksamhet, skola/akademi Antal företag och organisationer som deltar i kompetenshöjande aktiviteter kompetenshöjande aktiviteter attitydförändrande aktiviteter Antal nya metoder och strategier för flexibelt utbildningssystem Antal nya former för fortbildning och partnerskap som utvecklats 10 15

12 Övriga resultat: En utvärdering genomfördes efter projekttiden som visade på att företagen fått en större kunskap och insikt om hur skolan fungerar och hur de kan kommunicera på ett bättre sätt med både lärare och elever. Lärarna själva uppgav att de fått en ökad kunskap och insikt kring vad teknikföretag gör och vad yrket ingenjör innebär. 300 elever deltog och i en enkät som visade att deras förståelse för matematik, teknik och naturvetenskap ökat efter projekttiden och en majoritet upplevde även en ökad studiemotivation. Jämställdhet, miljö och integration: Projektet har strävat efter jämlik könsfördelning hos lärarkåren och bland företagsrepresentanterna. Man har valt ut skolor på Hisingen och i Hammarkullen, tillsammans med skolor i Hovås och Centrum för att skapa en dynamisk grupp med olika bakgrunder. Projektet har i övrigt förhållit sig till Västra Götalandsregionens miljö- och resepolicy. Övriga kommentarer: Projektet fick goda utvärderingar, men man identifierade även en utvecklingspotential inom de pedagogiska bitarna som resulterade i en fortsatt dialog med Göteborgsregionens Kommunalförbund om ett framtida projekt. Konceptet Matena lyftes sedan över till Teknikföretagen, där projektet fortsatte utan inblandning från regionutvecklingsnämnden. Projektägare: Västsvenska industri- och handelskammaren Service AB Projekttid: Totala projektkostnader: kr Västra Götalandsregionens del: kr (25%) Utbetalade medel i procent av beslutade: 85% Övriga finansiärer: Västsvenska industri- och handelskammaren, Matena Sverige, Partnerföretag till Matena Konferens Westum 2011 (RUN ) Syfte: Syftet med konferensen var att samla de kommuner som är medlemmar i Westum för ett gemensamt utbyte kring idéer och erfarenheter, samt diskutera det nyligen inrättade kompetensplattformsuppdraget, för att undersöka vilken roll Westum kan spela som organisation i en regional kompetensförsörjningsstruktur. Antal rapporter 1 1 Antal kvinnor och män som deltagit i kompetenshöjande aktivitet Antal konferenser 1 1 Övriga resultat: Diskussionerna under konferensen visade på att Westum kan ha en viktig roll inom kompetensplattformsarbetet i både Halland och Västra Götaland. Konferensen var också viktig för Westum som organisation och skapade ökad sammanhållning inom nätverket. Jämställdhet, miljö och integration: Respektive kommun som deltog förhåller sig till sin egen kommuns policy gällande jämställdhet och miljö. Konferensen tog även upp såväl integration som jämställdhet, sett till att de är viktiga aspekter att förhållas sig till inom kompetensförsörjningsarbetet. Övriga kommentarer: Med startpunkt i denna konferens har Westum under åren etablerat sig som en viktig aktör inom det regionala kompetensförsörjningsarbetet, där de varit projektägare för ett flertal större projekt som gagnat det regionala kompetensförsörjningsarbetet. Projektägare: Nätverk Westum Projekttid: Totala projektkostnader: kronor Västra Götalandsregionens del: kronor (31%) Utbetalade medel i procent av beslutade: 79% Övriga finansiärer: Westum, medlemskommuner (nedlagd tid) Hemslöjdens ledarutbildning till högskolan (RUN ) Syfte: Förstudien syftade till att lägga grunden för en treårig ledarutbildning inom hemslöjd och hantverk utifrån branschen behov. Utbildningen är avsedd att förläggas till Göteborgs Universitet och institutionen för kulturvård.

13 En processledare anställdes för att leda arbetet och samla ihop tankar och idéer samt förankra utbildningen bland relevanta aktörer runt om i regionen. Antal rapporter/förstudier 1 2 Antal seminarier och konferenser 3 6 Antal personer som deltar Övriga resultat: Efter förstudien valde Göteborgs Universitet att starta utbildningen, vilket gör att själva huvudmålet med förstudien uppnåddes. Vidare hölls olika seminarier som lyckades förankra utbildningen hos relevanta aktörer. Första ansökningsomgången hade man 2 sökande per plats, vilket var en signal på ett starkt intresse. Jämställdhet, miljö och integration: Hemslöjd är ett område starkt dominerat av kvinnor. Man har dock säkerställt representation av båda könen i såväl arbetsgrupper som referensgrupper. Hemslöjd i sig utgår från en hållbarhetstanke, vilket framkommit under förstudiens gång och som vävts in i själva utbildningen. Övriga kommentarer: Genom en donation lyckades man även inrätta en gästprofessur, vilket möjliggjorde forskning redan från starten och en stärkt ställning för själva utbildningen Projektägare: Nämnden för hemslöjdsfrågor Projekttid: Totala projektkostnader: kr Västra Götalandsregionens del: kr (46%) Utbetalade medel i procent av beslutade: 100% Övriga finansiärer: Kulturnämnden, Nämnden för Hemslöjdsfrågor, Göteborgs Universitet institutionen för kulturvård, Svenska Hemslöjdsföreningarnas Riksförbund Spridning och erfarenheter och resultat från SkanKomp-projektet (RUN ) Syfte: Projektet Skankomp var ett INTERREG-projekt med svenska, norska och danska partners. Detta projekt var en medfinansiering för Westums del och deras roll som koordinerande part på den svenska sidan. Skankomp syftade till att skapa nya arbetssätt och metoder för matchning mellan arbetslivets behov och utbildningsanordnarnas utbud av utbildningar. Westums roll var att koordinera 14 svenska partners i projektet och driva processer gällande metodutveckling, organisering, informationsutbyten och analys. Antal rapporter 1 1 Antal kvinnor och män som deltagit i kompetenshöjande aktivitet Antal seminarier 5 5 Övriga resultat: Skakomp-projektet i stort var mycket framgångsrikt och har lagt grunden för ett djupare partnerskap mellan de tre länderna Danmark, Norge och Sverige. Samma konstellation av parter kommer söka för ett nytt genomförandeprojekt under nuvarande programperiod. Jämställdhet, miljö och integration: För Westums del har man aktivt strävat efter en jämn könsfördelning i sin koordinerande roll. Projektet har även lyft fram mångfald som en tillgång och resurs inom matchningsarbetet. Man har i övrigt förhållit sig till Västra Götalandsregionens miljö- och resepolicy. Övriga kommentarer: Projektet har även stärkt Westums ställning som organisation och som samlande kraft för deltagande kommuner. Projektägare: Nätverket Westum Projekttid: Totala projektkostnader: kr

14 Västra Götalandsregionens del: kr (40%) Utbetalade medel i procent av beslutade: 93% Övriga finansiärer: Region Halland, Westum, INTERREG- sekretariatet. Ekonomisk samverkan för metodutveckling inom SkanKomp (RUN ) Syfte: På grund av Skankomp-projektet storlek kom det krav på en anställd ekonom inom projektet för att säkerställa att ekonomin rekvireras korrekt och att budget följs. Västra Götalandsregionen och Region Halland gick då in tillsammans med INTERREG-sekretariatet och medfinansierade en tjänst på Campus Lidköping, då Lidköping kommun var en av de deltagande parterna. Syftet var att säkerställa den ekonomiska rapporteringen för de 14 svenska parterna gentemot lead-partner (Region Midtjylland) och INTERREG-sekretariatet. Antal rapporter 1 1 Antal kvinnor och män som deltagit i kompetenshöjande aktivitet Antal nya metoder, modeller och strategier 1 0 Antal seminarier 5 0 Övriga resultat: Kraven om säkerställd ekonomisk funktion inom projektet kom väldigt sent i processen, vilket gjorde att man från Westums, Campus Lidköping och regionernas sida feltolkade varandra, vilket är tydligt avseende indikatorerna. Projektet innebär säkerställd ekonomisk rapportering inom projektet, medan man från projektsökandens sida blandade samman detta med andra projektindikatorer. Av den anledningen kunde man inte nå de indikatorer som var satta, men den ekonomiska rapporteringen fungerade bra och projektet kan därmed sägas ha uppfyllt sitt syfte. Jämställdhet, miljö och integration: I den mån den ekonomiska funktionen deltog i projektet har man arbetar med ett normkritiskt förhållningssätt gällande jämställdhet och integration. Man har även använt kollektivtrafik för resor när man behövt resa. Övriga kommentarer: Samtliga inblandade lärde sig mycket av projektet kring hur man kan utveckla det gemensamma arbetet kring större EU-projekt. De lärdomar man drog från projektet kommer gagna alla vid nästkommande tillfälle. Projektägare: Lidköpings kommun Projekttid: Totala projektkostnader: kr Västra Götalandsregionens del: kr (38%) Utbetalade medel i procent av beslutade: 89% Övriga finansiärer: Region Halland, INTERREG-sekretariatet Utveckling av Westums roll i kompetensplattform Västra Götaland (RUN ) Syfte: Syftet med projektet var att stärka Westums roll som intermediär i det regionala kompetensplattformsarbetet och bidra till den enskilda kommunens utveckling kopplat till uppdraget. Parallellt deltog Westum i en förstudie inför ett kommande INTERREG-projekt, som nu är framarbetat med förmodad start i höst. Antal nya metoder, modeller och strategier 3 3 Antal nya utbildningar 5 6 Antal privata och/eller offentliga aktörer som samverkar 40 40

VÄSTRA GÖTALAND 2020 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP)

VÄSTRA GÖTALAND 2020 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP) VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP) 1 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 INNEHÅLL FÖRORD 3 UTGÅNGSPUNKTER

Läs mer

Handlingar till sammanträde med regionutvecklingsnämnden

Handlingar till sammanträde med regionutvecklingsnämnden Handlingar till sammanträde med regionutvecklingsnämnden 25 juni 2015 1 (6) Föredragningslista Sammanträde med regionutvecklingsnämnden den 25 juni 2015 Plats: Gullbergsvass Konferens, Vita Huset, Göteborg

Läs mer

20 lärande exempel. Metoder, verktyg och arbetssätt för jämställd regional tillväxt

20 lärande exempel. Metoder, verktyg och arbetssätt för jämställd regional tillväxt 20 lärande exempel Metoder, verktyg och arbetssätt för jämställd regional tillväxt Förord Tillväxtverket har sedan 2012 haft regeringens uppdrag att stödja det regionala arbetet för jämställd regional

Läs mer

Slutrapport genomförande

Slutrapport genomförande Sid 1 (13) Projektnamn Dalalyft Slutrapport genomförande FRIRPT v.1 [1411476919594] d.frirpt v.1 Sammanfattning Ge en sammanfattande beskrivning av projektidé och framkomna resultat. Sammanfattning En

Läs mer

Sammanfattning... 2 Förprojekteringens resultat... 4

Sammanfattning... 2 Förprojekteringens resultat... 4 1(23) Sammanfattning... 2 Förprojekteringens resultat... 4 Resultatet av problem- och behovsanalysen med ett tydligt fokus på förstudiens tema och målgrupp (del 1)... 4 Målgrupper... 4 Näringsliv och arbetsmarknad...

Läs mer

Region Skånes strategiska arbete med integrations- och mångfaldsfrågor: Aktörskartläggning

Region Skånes strategiska arbete med integrations- och mångfaldsfrågor: Aktörskartläggning Region Skånes strategiska arbete med integrations- och mångfaldsfrågor: Aktörskartläggning Jonas Hugosson, Erik Åstedt, Peter Kempinsky Kontigo AB, 2012-08-20 Innehåll Innehåll... 2 1 Inledning... 4 1.1

Läs mer

Årsredovisning 2011 1. SAMMANFATTNING OCH SLUTSATS. 1.1 Sammanfattning medborgarperspektivet. Sida 1(38) Västarvet

Årsredovisning 2011 1. SAMMANFATTNING OCH SLUTSATS. 1.1 Sammanfattning medborgarperspektivet. Sida 1(38) Västarvet Sida 1(38) Årsredovisning 2011 Västarvet 1. SAMMANFATTNING OCH SLUTSATS Västarvet är regionens natur- och kulturarvsförvaltning och har till uppgift att samordna verksamheten inom området. Förvaltningen

Läs mer

Utbildningsgruppens verksamhet

Utbildningsgruppens verksamhet Utbildningsgruppens verksamhet 2010 Utbildningsgruppens verksamhetsberättelse 2010... 5 Utbildningsgruppens utgångspunkter... 5 Utbildningsgruppens strategier... 5 Årets verksamhet i sammandrag... 7 Några

Läs mer

Regionutvecklingssekretariatet. Djupare uppföljning, oktober 2014. Uppföljningsrapport. Företagsakuten

Regionutvecklingssekretariatet. Djupare uppföljning, oktober 2014. Uppföljningsrapport. Företagsakuten Regionutvecklingssekretariatet Djupare uppföljning, oktober 2014 Uppföljningsrapport Företagsakuten Innehåll Sammanfattning... 5 Inledning... 6 Regionutvecklingsnämndens medverkan... 6 Organisation...

Läs mer

Entreprenörskap stort och smått. Lärdomar från det nationella entreprenörskapsprogrammet

Entreprenörskap stort och smått. Lärdomar från det nationella entreprenörskapsprogrammet Entreprenörskap stort och smått Lärdomar från det nationella entreprenörskapsprogrammet Entreprenörskap i stort och smått Lärdomar från det nationella entreprenörskapsprogrammet Nutek Stockholm 2008 Infonr:

Läs mer

Engagemang. som gör skillnad

Engagemang. som gör skillnad Engagemang som gör skillnad Verksamheter med engagemangsguider 2012 Engagemang som gör skillnad Verksamheter med engagemangsguider 2012 Förord Engagemang som gör skillnad är Ungdomsstyrelsens tredje

Läs mer

Om Stödstrukturer. för socialt företagande

Om Stödstrukturer. för socialt företagande Om Stödstrukturer för socialt företagande Inom ramen för Östgötamodellen för start, stimulans och tillväxt av sociala företag/ arbetskooperativ finns ytterligare tre skrifter: Om socialt företagande Om

Läs mer

14 sätt att jobba jämt!

14 sätt att jobba jämt! 14 sätt att jobba jämt! ESF Jämt Inledning Processtöd i jämställdhetsintegrering - ESF Jämt är ett nationellt projekt som ägs av Länsstyrelsen i Örebro län och drivs av samtliga 21 Länsstyrelser tillsammans.

Läs mer

FRÅN POLITIK TILL PRAKTIK

FRÅN POLITIK TILL PRAKTIK FRÅN POLITIK TILL PRAKTIK METAANALYS AV FYRA SATSNINGAR PÅ JÄMSTÄLLDHETSINTEGRERING SLUTRAPPORT OKTOBER 2013 ANN BOMAN KARIN SJÖBERG LENNART SVENSSON Sammanfattning Jämställdhetsintegrering är den strategi

Läs mer

Från kunskap till handling

Från kunskap till handling Från kunskap till handling ENKÄTUNDERSÖKNING SAMLING FÖR SOCIAL HÅLLBARHET Från kunskap till handling 1 Från kunskap till handling 2 Inledning Tillsammans med 20 kommuner, landsting och regioner samordnade

Läs mer

PRIMUS MOTOR - den drivande kraften SLUTREDOVISNING FRÅNPROJEKTANORDNARE INOM INTEGRATIONSFONDEN

PRIMUS MOTOR - den drivande kraften SLUTREDOVISNING FRÅNPROJEKTANORDNARE INOM INTEGRATIONSFONDEN PRIMUS MOTOR - den drivande kraften SLUTREDOVISNING FRÅNPROJEKTANORDNARE INOM INTEGRATIONSFONDEN 2 Projektet Primus Motor- den drivand kraften, genomfördes inom ramen för Europeiska integrationsfonden

Läs mer

Slututvärdering av Företagsakademin 3.0. CSR och företagande att förena samhällsnytta med affärsnytta. Januari 2014

Slututvärdering av Företagsakademin 3.0. CSR och företagande att förena samhällsnytta med affärsnytta. Januari 2014 Slututvärdering av Företagsakademin 3.0 CSR och företagande att förena samhällsnytta med affärsnytta Januari 2014 Anette Moberg Contextio Ethnographic AB Sammanfattning Projektet CSR 1 och företagande

Läs mer

Slutrapport - Följeforskning FÖRST-projektet Högskolan i Gävle

Slutrapport - Följeforskning FÖRST-projektet Högskolan i Gävle Slutrapport - Följeforskning FÖRST-projektet Högskolan i Gävle Fredrik Jönsson Erik Jakobsson Lennart Svensson APeL FoU Mars 2010 Innehåll Inledning... 3 Arbetssätt och teoretiska perspektiv... 5 Målformulering,

Läs mer

Följeforskning i projektet Nu kör vi: Slutrapport

Följeforskning i projektet Nu kör vi: Slutrapport Följeforskning i projektet Nu kör vi: Slutrapport Erik Åstedt, Moa Almerud, Isabelle Zupanc Kontigo AB, 2014-12-23 Kontigo AB Katarinavägen 19 116 45 Stockholm www.kontigo.se +46 (0)8 562 262 40 Innehåll

Läs mer

Slutrapport för regeringsuppdraget Kommunala strategier för föräldrastöd. Redovisning för åren 2010-2011

Slutrapport för regeringsuppdraget Kommunala strategier för föräldrastöd. Redovisning för åren 2010-2011 GENERALDIREKTÖREN 2012-07-10 NKC 2009/20 Socialdepartementet 103 33 Stockholm Slutrapport för regeringsuppdraget Kommunala strategier för föräldrastöd Redovisning för åren 2010-2011 Statens folkhälsoinstitut

Läs mer

EN SVENSK MODELL FÖR ARBETSPLATSENS LÄRANDE

EN SVENSK MODELL FÖR ARBETSPLATSENS LÄRANDE EN SVENSK MODELL FÖR ARBETSPLATSENS LÄRANDE INTRODUKTION Den Europeiska socialfonden i Sverige, ESF, har fem nationella temagrupper, vars uppdrag är att samla, analysera och systematisera erfarenheter

Läs mer

Så mycket. bättre. Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2

Så mycket. bättre. Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2 Så mycket bättre Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2 Så mycket bättre Verksamheter med engagemangsguider 2010 Förord Under 2010 hade Ungdomsstyrelsen i uppdrag att

Läs mer

Fler innovationer helt enkelt - en del av innovationsmotorn

Fler innovationer helt enkelt - en del av innovationsmotorn n v tor la o de nsm En tio a ov n in FLER INNOVATIONER HELT ENKELT - EN DEL AV INNOVATIONSMOTORN Fler innovationer helt enkelt - en del av innovationsmotorn Slututvärdering Regionförbundet Sörmland levererar

Läs mer

Det bästa av två världar

Det bästa av två världar EN RAPPORT FRÅN KK-STIFTELSEN Det bästa av två världar effekter för näringslivet av samverkan i forskarutbildning en rapport om KK-stiftelsens Företagsforskarskolor Om KK-stiftelsen KK-stiftelsen är de

Läs mer

INSATSER FÖR UNGA I RISKMILJÖER

INSATSER FÖR UNGA I RISKMILJÖER E AND E G BYG J A N D ET E R FÖ F R Ä M KSAMH OCH OMSVER UNG D INSATSER FÖR UNGA I RISKMILJÖER UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2008:8 Ungdomsstyrelsens slutrapport Insatser för unga i riskmiljöer förebyggande

Läs mer

Daglig verksamhet för personer med högfungerande autism

Daglig verksamhet för personer med högfungerande autism Daglig verksamhet för personer med högfungerande autism UTVÄRDERING AV EU-PROJEKTET BLACK & WHITE I SKÖVDE RAPPORT 2013:1 SKARABORGS KOMMUNALFÖRBUND FoU INNEHÅLL Förord... 4 Sammanfattning... 5 Bakgrund...

Läs mer

Nio områden där politiker och tjänstemän kan göra skillnad för långtidsarbetslösa

Nio områden där politiker och tjänstemän kan göra skillnad för långtidsarbetslösa Nio områden där politiker och tjänstemän kan göra skillnad för långtidsarbetslösa Företagande som verktyg mot arbetslöshet, med fokus på arbetsintegrerande sociala företag Rapport 0130 En rapport från

Läs mer

FRÅN STAT TILL KOMMUN

FRÅN STAT TILL KOMMUN FRÅN STAT TILL KOMMUN En kartläggning av Ungdomsstyrelsens stöd till den kommunala ungdomspolitiken 1997 2011 och en strategi för framtida insatser FRÅN STAT TILL KOMMUN En kartläggning av Ungdomsstyrelsens

Läs mer

Slutrapport Processtöd Tillgänglighet

Slutrapport Processtöd Tillgänglighet Datum 2013-12-31 Diarienummer 2013/0020 Slutrapport Processtöd Tillgänglighet Handisam, Myndigheten för handikappolitisk samordning, 2013 Titel: Slutrapport Processtöd Tillgänglighet Handisam Serie A 2014:1

Läs mer

Vi vill vara med! Samordningsförbunden Östra Skaraborg. Slutrapport, ESF-förstudie. Rickard Stenström Projektsamordnare Vi vill vara med ESF-förstudie

Vi vill vara med! Samordningsförbunden Östra Skaraborg. Slutrapport, ESF-förstudie. Rickard Stenström Projektsamordnare Vi vill vara med ESF-förstudie Samordningsförbunden Östra Skaraborg 2014 Vi vill vara med! Slutrapport, ESF-förstudie Rickard Stenström Projektsamordnare Vi vill vara med ESF-förstudie Samordningsförbunden Östra Skaraborg Telefon: 010-487

Läs mer