Återrapportering av slutredovisade projekt Projekten har slutredovisats under mars 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Återrapportering av slutredovisade projekt Projekten har slutredovisats under mars 2015"

Transkript

1 Analys och uppföljning Återrapportering av slutredovisade projekt Projekten har slutredovisats under mars 2015

2 Sammanställning av förväntat utfall och utfall av de projekt som har slutredovisats under perioden mars Nedanstående tabeller är uppdelade på resultat- respektive aktivitetsindikatorer. Resultatindikatorer Förväntat resultat Utfall Kv Män Tot* andel kv** Kv Mä n Tot* andel kv** Antal nya arbetstillfällen % % Antal nya företag Antal nya metoder, modeller och strategier Antal nya eller utvecklade produkter Antal projekt som startas upp Antal nya utbildningar Antal nyskapade nätverk Antal rapporter Antal förstudier/utredningar Aktivitetsindikatorer Förväntat resultat Utfall Kv Män Tot* andel kv** Kv Män Tot* andel kv** Antal privata och/eller offentliga företag och organisationer som samverkar Antal internationella FoUsamarbeten Antal nationella FoU-samarbeten Antal kronor i FoU-resurser (i tkr) Antal företag och organisationer som utvecklar produkter Antal företag och organisationer som deltar i kompetenshöjande aktiviteter Antal individer som deltar i kompetenshöjande aktiviteter % % Antal individer i entreprenörsfrämjande aktiviteter % % Antal företag och organisationer som deltagit i projekt Antal aktiviteter för att öka det internationella samarbeten Antal seminarier Antal konferenser *Totalen avser såväl det resultat som är fördelat på kvinnor och män samt det som ev. inte är fördelat. **Gäller andelen kvinnor av de kvinnor och män som redovisats fördelade på kön

3 Ett gott klimat för kreativitet, entreprenörskap och företagande ADA i Västra Götaland (RUN ) Syfte: Att lyfta fram och samordna aktiviteter inom de kreativa näringarna i Västra Götaland via mötesplatser, social medier, webb mm samt att genomföra innovationslabb i regionen. Antal nya företag 10 0 Antal företag som samverkar med andra företag kompetenshöjande aktiviteter Antal kvinnor och mäns som deltar i entreprenörsfrämjande aktiviteter attitydförändrande aktiviteter Det har varit svårt att mäta antal nya företag. Idéer på nya företag har uppkommit i innovationslabben men inget är registrerat vid projekttidens utgång Övriga resultat: Arbetet, framförallt innovationslabben, har lett till nya samarbeten mellan befintliga företag snarare än nya företag. Jämställdhet, miljö och integration: Ett enskilt seminarium har genomförts om jämställdhet och ett med fokus på miljöperspektivet. Två enskilda seminarium har genomförts om etnisk mångfald inom kreativa näringar. Övriga kommentarer: Projektägare: Business Region Göteborg AB Projekttid: Totala projektkostnader: kr Västra Götalandsregionens del: kr (27 %) Övriga finansiärer: BRG Steget in (RUN ) Syfte: Att i en förstudie genomföra aktiviteter för barn- och ungdomar med särskilt inriktning på ungdomar med invandrarbakgrund. Att skapa en plattform för idrottsföreningens integrationsarbete för barn i Uddevalla. Antal individer i kompetensutvecklingsinsats Övriga resultat: Föreningen har samarbetat med skolidrottsföreningar och andra frivilligorganisationer. De har genomfört aktiviteter i form av folkhälsoinriktade motionsaktiviteter, hälsopreventiv upplysning och sociala umgängesytor. Jämställdhet, miljö och integration: Föreningen nådde fler deltagare än man räknat med, det blev dock en övervikt på killar som deltog i aktiviteterna. De har jobbat aktivt på att få med barn från olika invandrarbakgrunder och nådde % med utomeuropeisk bakgrund. Framöver ska föreningen jobba på att nå fler barn med utomeuropeisk bakgrund. Övriga kommentarer:

4 Projektägare: Hälle IF Projekttid: Totala projektkostnader: kr Västra Götalandsregionens del: kr (50 %) Övriga finansiärer: Uddevalla kommun Förstudie Fenix Trädgård (RUN ) Syfte: Förstudie för att skapa en stark grund för att kunna etablera verksamheten Fenix Trädgård som ett socialt företag/personalkooperativ. Antal privata och/eller offentliga företag och organisationer som samverkar Övriga resultat: Fem studiebesök inom Västra Götaland gjordes. Samtal har förts med Arbetsmarknadsenheten, Tenkik & Fritid, ÅKAB, Kostenheten, Samverket, Arbetsförmedlingen, Hushållningssällskapet, Folkets Husföreningen, Byalag, tillsammansodling, markägare, Snickeri, Not Quite och SV. Jämställdhet, miljö och integration: under förstudien har man inte arbetat med dessa perspektiv, däremot har man tagit in erfarenheter från studiebesöken om hur man kan arbeta med frågorna när verksamheten startas. Övriga kommentarer: Projektägare: Fenix Trädgård Projekttid: Totala projektkostnader: kr Västra Götalandsregionens del: kr (50 %) Utbetalade medel i procent av beslutade: 98 % Övriga finansiärer: Åmål kommun Idéforum (RUN ) Syfte: Kartlägga behovet av en speciell samlingsplats för idéutveckling och entreprenörskap bland utrikesfödda kvinnor. Förstudien ska ge en bild av vilka aktiviteter som kan stärka utrikesfödda kvinnors möjligheter att utveckla verksamhetsidéer. Antal individer i entreprenörsfrämjande insats Övriga resultat: 50 kvinnor med olika bakgrunder har intervjuats. De har också arrangerat Informationsmöten med 36 deltagare (25 kvinnor och 11 män). En mötesplats för idéutveckling och entreprenörskap är efterfrågat, ingångarna till på vilket sätt kvinnorna själva deltar ser olika ut. Slutrapporten innehåller information om intressegrupper, utbildning, validering, synergieffekter mm. Jämställdhet, miljö och integration: Förstudien har valt att intervjua utrikesfödda kvinnor för att särskilt uppmärksamma villkoren för gruppen. Övriga kommentarer: Projektägare: EDCS-ekonomisk förening Projekttid: Totala projektkostnader: kr Västra Götalandsregionens del: kr (46 %)

5 Utbetalade medel i procent av beslutade: 87 % Övriga finansiärer: ABF Skaraborg Internationell konkurrenskraft genom regional kraftsamling kring styrkeområden ELECTRICITY INNOVATION CHALLENGE (RUN ) Syfte: Projektets syfte är att samla ElectriCitys partners och identifiera behov och möjligheter för att utveckla arbetet med demoplattformen ElectriCity med hjälp av innovationstävlingar. Innovationstävlingar är ett nytt arbetssätt inom mjukvaruutveckling för att nå enskilda utvecklare och småföretag. Antal privata och/eller offentliga företag som samverkar Antal workshops 1 1 Antal upplägg för innovationstävlingar 1 1 Antal rapporter 1 1 Övriga resultat: Förutom de tretton företagen och organisationerna tillkom samarbete med ytterligare fem organisationer, vilka sedan deltog i en ansökan till Vinnova om finansiering av en innovationstävling för ElectriCity. Projektet har lagt grunden för den planerade innovationstävlingen inom ElectriCity, EIC 2015, och som finansieras av Vinnova och 16 företag. Den digitala plattform för tjänsteinnovation som utvecklas i samverkan med ElectriCity partners och andra aktörer kommer att användas för att genomföra tävlingen. Jämställdhet, miljö och integration: Jämställdhetsfrågor har beaktats i de olika aktiviteter som genomförts. Projektets parter är baserade i Göteborg och resorna är få. Telefon/video-konferenser har använts för att minimera resor. Övriga kommentarer: Projektägare: Lindholmen Science Park Projekttid: Totala projektkostnader: kr Västra Götalandsregionens del: kr (57 %) Övriga finansiärer: In-kind-tid av Lindholmen Science Park, Älvstranden Utvecklimg, Akademiska Hus, Chalmersfastigheter, Volvo Buss, White, BOID, Göteborg Energi, Chalmers, SP. DRIVE C2X (RUN ) Syfte: Syftet med projektet DRIVE C2X är dels att utveckla kompetens i regionen inom förarstödsystem och intelligenta transportsystem, dels att bidra till att industrin och akademin deltar i större strategiskt viktiga EU/FP7-projektet inom området. Antal nya internationella FoU samarbeten 3 Antal företag och organisationer som deltar i att utveckla nya eller befintliga varor, tjänster eller processer 2 Det framgår av slutrapporten att DRIVE och DRIVE C2X har genomförts i ett sammanhang av omfattande samarbeten, både nationellt och internationellt. För tjänster och processer så har det utvecklats flera nya

6 affärsmodeller för de applikationer för förarstöd som testats. Sammantagen bedömning är därför att projektet uppfyller förväntat resultat. Övriga resultat: Projektet attraherade ca 1 mkr EU-medel och en tilläggsfinansiering av Vinnova. Deltagare har varit Volvo Cars, Trafikverket, SAFER och Lindholmen Science Park. En testflotta med 20 fordon kördes i vanlig trafik. Slutdemonstration av projektet genomfördes på Lindholmen Science Park och samlade drygt 250 deltagare. Allmänheten gavs möjlighet att prova hur de nya systemen fungerar. Volvo Cars har fortsatt utvecklingen av teknikområdet med egna medel. Jämställdhet, miljö och integration: Enligt Lindholmen Science Parks policy inom områdena. Övriga kommentarer: Projektägare: Lindholmen Science Park Projekttid: Totala projektkostnader: kr Västra Götalandsregionens del: kr (22 %) Övriga finansiärer: EU, Vinnova, Pegufon AB METIS (RUN ) Syfte: Syftet med projektet är att ta fram en plattform och guidebok för att undanröja och hantera potentiella hinder för innovation. På denna plattform kan sedan utveckling hanteras för att driva innovation, utveckla vården och skapa möjligheter för långsiktigt framgångsrikt företagande. Antal rapporter 1 1 Antal kvinnor och män som deltagit i kompetenshöjande aktivitet Antal företag och organisationer som deltagit i kompetenshöjande aktivitet Antal förstudier/utredningar 1 1 Antal seminarier 2 4 Övriga resultat: Ett värdefullt nätverk av aktörer från vården, företag och akademi har skapats som man kommer bygga vidare på för vidare arbete. Jämställdhet, miljö och integration: Området är starkt dominerat av män och deltagandet har återspeglat det. Produkter och tjänster som kan tas fram skall dock alltid genomlysas utifrån alla de horisontella kriterierna. Projektägare: Hälso- och sjukvårdskansliet Projekttid: Totala projektkostnader: kr Västra Götalandsregionens del: kr (23%) Utbetalade medel i procent av beslutade: 100% Övriga finansiärer: Vinnova METIS del 2 (RUN ) Syfte: Under denna del av projektet skall man ta tillvara det man gjort under fas 1 i form av en handbok och Metis Forum och ur detta fortsätta med att utveckla projekt. För dessa skall man sen söka medel från förslagsvis hos Vinnova men även andra finansiärer kan vara aktuella.

7 Antal nya/utvecklade varor, tjänster eller processer 2 2 Antal företag som samverkar med offentlig verksamhet 5 5 Övriga resultat: Ansökningar har gjorts och nätverket förstärkts. Jämställdhet, miljö och integration: Området är starkt dominerat av män och deltagandet har återspeglat det. Produkter och tjänster som kan tas fram skall dock alltid genomlysas utifrån alla de horisontella kriterierna. Övriga kommentarer: Under 2014 togs beslut om att inrätta en ny Open arena inom prohospital IT på Lindholmen Science Park där erfarenheterna från METIS projekten kommer vara grunden för arbetssättet. Projektägare: Hälso- och sjukvårdsavdelningen, Västra Götalandsregionen Projekttid: Totala projektkostnader: kr Västra Götalandsregionens del: kr (41 %) Övriga finansiärer: Vinnova Centret för kardiovaskulär och metabolisk forskning (CMR) (RUN ) Syfte: Visionen för CMR är att genom en ökad förståelse bidra till att bota och lindra några av vår tids allvarligaste folksjukdomar genom att länka samman forskning om fetma, typ 2 diabetes och hjärtkärlsjukdomar. Centrumet består av flera etablerade forskare som samverkar för att finna nya lösningar på alvarliga sjukdomar och man har en nära samverkan med företag t.ex. Astrazeneca. Västra Götalandsregionens stöd skall möjliggöra samverkan mellan aktörerna genom möten, workshops, seminarier och gemensamma ansökningar. Antal kronor i FoU resurser från nationella finansiärer 10 mkr Ca 10 mkr Antal kronor i FoU resurser från internationella finansiärer 10 mkr Ca 10 mkr Antal nationella FoU samarbeten 20 >20 Antal internationella FoU samarbeten 10 >10 Eftersom antalet som redovisas är från flera olika forskargrupper så blir det en uppskattning. Men man har mer än väl uppnått de uppsatta nivåerna i ansökan. Övriga resultat: Internationalisering genom gästforskare. Jämställdhet, miljö och integration: Man arbetar aktivt med att rekrytera kvinnliga toppforskare till centret och följer såväl GU:s som VGR:s miljöpolicys. Forskningen är en internationell miljö. Projektägare: Center for Cardiovascular and metabolic research, Wallenberglab Projekttid: Totala projektkostnader: kr Västra Götalandsregionens del: kr (30 %) Övriga finansiärer: Göteborgs universitet Gothia Forum (RUN ) Syfte: Syftet med Gothia Forum är att skapa direkt och konkret samverkan i utvecklingen för en effektiv och långsiktig hållbar klinisk forskningsmiljö i VGR med målet är att göra VGR till den mest attraktiva miljön för högkvalitativ forskning i Europa

8 Antal nyskapade nätverk Antal projekt som startas upp Antal företag och organisationer som deltagit i projekt Antal aktiviteter för att öka det internationella samarbetet Jämställdhet, miljö och integration: De tre kriterierna beaktas inom de projekt och utvecklingsverksamhet som bedrivs inom Gothia Forum. Bland annat genom samverkan med övriga enheter på VGR. Övriga kommentarer: Verksamheten utvärderades under denna projekttid med gott resultat och kommer from 2014 att erhålla verksamhetsbidrag från RUN. Projektägare: Gothia Forum Projekttid: Totala projektkostnader: kr Västra Götalandsregionens del: kr (49 %) Utbetalade medel i procent av beslutade: 97 % Övriga finansiärer: VGR- hälso- och sjukvårdsavdelningen Utökad basfinansiering av Lindholmen Science Park (RUN ) Syfte: Syftet med detta projekt att personellt förstärka Lindholmens organisation för att möjliggöra en fortsatt positiv utveckling under kvalitet och kontroll. Detta för att fortsatt hålla hög kvalitet i enskilda projekt dels att successivt skapa synergier mellan olika satsningar. Antal företag som samverkar med andra företag och eller akademi, offentlig verksamhet, forskningsinstitut eller liknande Antal nya företag eller organisationer som deltagit i aktiviteter Övriga resultat: Industrin har vänt sig till Lindholmen Science Park (LSP) med två stora projekt, Electric city och Drive Me och det har varit mycket positivt att utveckla en modell för att kunna hantera dessa projekt. Jämställdhet, miljö och integration: Projektet genomförs enligt de principer och policys som finns på LSP för att arbeta aktivt med dessa kriterier. Projektägare: Lindholmen Science Park AB Projekttid: Totala projektkostnader: kr Västra Götalandsregionens del: kr (50 %) Övriga finansiärer: Göteborgs Stad och Chalmers Etablering av Core facility inom 3Dmodellering och 3D Bioprinting (RUN ) Syfte: Projektet syftar till att etablera en core facility (ett lab dit flera forskargrupper kan komma) för bioprinting, det vill säga levande vävnad som skrivs ut i tre-dimensionella strukturer, för att bättre modellera mänsklig vävnad jämfört med konventionell cellodling.

9 Antal nya arbetstillfällen Antal företag och organisationer som deltar i samverkansaktiviteter 5 6 Övriga resultat: Ett antal ansökningar om FoU medel har gjorts under perioden och vissa har beviljats. Jämställdhet, miljö och integration: Man arbetar enligt Chalmers policys Projektägare: Chalmers Tekniska Högskola Projekttid: Totala projektkostnader: kr Västra Götalandsregionens del: kr (42 %) Övriga finansiärer: Chalmers och Vinnova Modeinkubatorn som nationell utvecklingsnod för Mode och design (RUN ) Syfte: Att verifiera behovet av en nationell Modeinkubator samt utveckla metoder och verktyg för hur vi ska tillgängliggöra arbetsprocessen för företag som sitter utanför regionen. Antal intervjuade företagsledare Workshop med flera inbjudna modeföretag Övriga resultat: 1 rapport samt 4 intervjuer med branschstöttande organisationer Jämställdhet, miljö och integration: inga riktade åtgärder har genomförts i förstudien Övriga kommentarer: Anknyter till Vision Västra Götaland Ett livskraftigt och hållbart näringsliv. Projektägare: Inkubatorn i Borås Projekttid: Totala projektkostnader: kr Västra Götalandsregionens del: kr (25 %) Utbetalade medel i procent av beslutade: 62 % Övriga finansiärer: Tillväxtverket, Modeink See Center for Photography and Film (RUN ) Syfte: Förstudie av hur etablerade internationella arkiv för fotografi och film i USA och Europa är uppbyggda och vilken verksamhet de bedriver Antal rapporter 1 1 Antal förstudier 1 1 Antal seminarier 1 1 Övriga resultat: Jämställdhet, miljö och integration: En jämn könsfördelning har uppnåtts i projektet Övriga kommentarer: Anknyter till Vision Västra Götaland Ledande i kompetens och kunskapsutveckling. Projektägare: Nätverket IT-universitetet

10 Projekttid: Totala projektkostnader: kr Västra Götalandsregionens del: kr (20 %) Övriga finansiärer: Chalmers, Göteborgs universitet, Göteborgs stad, Hasselbladsstiftelsen Bryta utanförskap och segregation och stärka kopplingarna mellan utbildning och arbetsliv Transfer Väst 2014 (RUN ) Syfte: Transfer Västs idé är att skapa inspiration, inblick, kunskap och förebilder för gymnasieelever men även för de vuxna som har den dagliga kontakten med eleverna. entreprenörsfrämjande aktiviteter Antal företag som samverkar med andra företag och/eller akademi, offentlig verksamhet, forskningsinstitut eller liknande Antal beställda föreläsningar Övriga resultat: Snittbetyg från deltagarna på föreläsningarna; 8,9 av 10. Jämställdhet, miljö och integration: Transfer arbetar aktivt med att förbättra genusbalanser inom olika ämnesområden samt att visa på förebilder med utländsk härkomst. Föreläsare söks inom skolans närområde för att minska miljöbelastning. Övriga kommentarer: Verksamheten finansieras till ca 70 % av näringslivet. Projektägare: Transfer Väst Projekttid: Totala projektkostnader: kr Västra Götalandsregionens del: kr (15 %) Övriga finansiärer: Göteborgs stad, Skolverket, Göteborgs Universitet, ett antal företag. Personlig assistent för invandrare (RUN ) Syfte: Projektet syftade till att förbättra integrationen i samhället och samtidigt möta de kompetensbrister som finns inom vård och omsorg. Antal nya arbetstillfällen i offentlig verksamhet kompetenshöjning attitydförändrande aktiviteter Antal nätverksträffar arbetsgivare/brukare/utbildningsanord nare

11 Antal anställningar av kursdeltagare direkt efter kursen Antal deltagare som fortsätter i studier Övriga resultat: Man startade en utbildning till personlig assistent för nyanlända eller invandrade kvinnor och män med låga kunskaper i svenska. Tanken var att använda den mångfalden och kunskapen de har om andra kulturer i arbetet som personlig assistent och på så sätt skapa snabbare vägar till arbete. Av 32 deltagande fick 19 stycken fast anställning efter utbildningen och flera andra hade jobb på gång. Av de som hoppade av var den primära orsaken att de redan hittat ett jobb. Deltagarna i utbildningen kom från Brasilien, Gambia, Sierra Leone, Tunisien, Thailand, Somalia, Litauen, Kosovo, Irak, Serbien, Turkiet, Angola, Turkmenistan och Colombia. Man har upplevt svårigheter att får deltagare till nätverksträffarna, vilket gjorde att man till slut gjorde ett tryckt material som skickades ut med information. Jämställdhet, miljö och integration: Trots att man använde sig av positiv särbehandling för att locka fler män var det endast nio stycken som klarade inträdeskraven (grundskolebehörighet samt SFI nivå D). Man har integrerat projektet med den vanliga utbildningen till personlig assistent, där merparten har svenskt ursprung, för att öka integrationsdelarna. Deltagarna har även fått lära sig mer om den svenska arbetsmarknaden och har uppmuntrats berätta om sig själva och sin bakgrund under sina praktikperioder. Kursen har även innehållit moment kring miljökunskap som sopsortering, energibesparande åtgärder inom yrket. Övriga kommentarer: Projektet fick goda resultat utefter sina ambitioner. Utbildningar hölls i framförallt Borås, men även Göteborg. Borås Stad ändrade kort efter projektet sina riktlinjer så att alla personliga assistenter behövde gymnasiebehörighet, vilket försvårade för målgruppen. Dock startade en liknande utbildning vid Göteborgs Folkhögskola Projektägare: Skolföreningen Dagfolkhögskola Projekttid: Totala projektkostnader: kr Västra Götalandsregionens del: kr (78%) Utbetalade medel i procent av beslutade: 100% Övriga finansiärer: Skolföreningen Dagfolkhögskola Livslångt lärande för ökad delaktighet och konkurrenskraft Matena Göteborg (RUN ) Syfte: Matena (matematik, teknik, naturvetenskap) syftade till att främja ungas intresse inom matematik, teknik och naturvetenskap genom att föra samman skolor och arbetsliv. Sammanlagt 15 skolor och 15 teknikintensiva företag har först samman under tio fortbildningsdagar där lärarna har fått inblick och kunskap kring hur teknikföretag arbetar. Antal företag som samverkar med offentlig verksamhet, skola/akademi Antal företag och organisationer som deltar i kompetenshöjande aktiviteter kompetenshöjande aktiviteter attitydförändrande aktiviteter Antal nya metoder och strategier för flexibelt utbildningssystem Antal nya former för fortbildning och partnerskap som utvecklats 10 15

12 Övriga resultat: En utvärdering genomfördes efter projekttiden som visade på att företagen fått en större kunskap och insikt om hur skolan fungerar och hur de kan kommunicera på ett bättre sätt med både lärare och elever. Lärarna själva uppgav att de fått en ökad kunskap och insikt kring vad teknikföretag gör och vad yrket ingenjör innebär. 300 elever deltog och i en enkät som visade att deras förståelse för matematik, teknik och naturvetenskap ökat efter projekttiden och en majoritet upplevde även en ökad studiemotivation. Jämställdhet, miljö och integration: Projektet har strävat efter jämlik könsfördelning hos lärarkåren och bland företagsrepresentanterna. Man har valt ut skolor på Hisingen och i Hammarkullen, tillsammans med skolor i Hovås och Centrum för att skapa en dynamisk grupp med olika bakgrunder. Projektet har i övrigt förhållit sig till Västra Götalandsregionens miljö- och resepolicy. Övriga kommentarer: Projektet fick goda utvärderingar, men man identifierade även en utvecklingspotential inom de pedagogiska bitarna som resulterade i en fortsatt dialog med Göteborgsregionens Kommunalförbund om ett framtida projekt. Konceptet Matena lyftes sedan över till Teknikföretagen, där projektet fortsatte utan inblandning från regionutvecklingsnämnden. Projektägare: Västsvenska industri- och handelskammaren Service AB Projekttid: Totala projektkostnader: kr Västra Götalandsregionens del: kr (25%) Utbetalade medel i procent av beslutade: 85% Övriga finansiärer: Västsvenska industri- och handelskammaren, Matena Sverige, Partnerföretag till Matena Konferens Westum 2011 (RUN ) Syfte: Syftet med konferensen var att samla de kommuner som är medlemmar i Westum för ett gemensamt utbyte kring idéer och erfarenheter, samt diskutera det nyligen inrättade kompetensplattformsuppdraget, för att undersöka vilken roll Westum kan spela som organisation i en regional kompetensförsörjningsstruktur. Antal rapporter 1 1 Antal kvinnor och män som deltagit i kompetenshöjande aktivitet Antal konferenser 1 1 Övriga resultat: Diskussionerna under konferensen visade på att Westum kan ha en viktig roll inom kompetensplattformsarbetet i både Halland och Västra Götaland. Konferensen var också viktig för Westum som organisation och skapade ökad sammanhållning inom nätverket. Jämställdhet, miljö och integration: Respektive kommun som deltog förhåller sig till sin egen kommuns policy gällande jämställdhet och miljö. Konferensen tog även upp såväl integration som jämställdhet, sett till att de är viktiga aspekter att förhållas sig till inom kompetensförsörjningsarbetet. Övriga kommentarer: Med startpunkt i denna konferens har Westum under åren etablerat sig som en viktig aktör inom det regionala kompetensförsörjningsarbetet, där de varit projektägare för ett flertal större projekt som gagnat det regionala kompetensförsörjningsarbetet. Projektägare: Nätverk Westum Projekttid: Totala projektkostnader: kronor Västra Götalandsregionens del: kronor (31%) Utbetalade medel i procent av beslutade: 79% Övriga finansiärer: Westum, medlemskommuner (nedlagd tid) Hemslöjdens ledarutbildning till högskolan (RUN ) Syfte: Förstudien syftade till att lägga grunden för en treårig ledarutbildning inom hemslöjd och hantverk utifrån branschen behov. Utbildningen är avsedd att förläggas till Göteborgs Universitet och institutionen för kulturvård.

13 En processledare anställdes för att leda arbetet och samla ihop tankar och idéer samt förankra utbildningen bland relevanta aktörer runt om i regionen. Antal rapporter/förstudier 1 2 Antal seminarier och konferenser 3 6 Antal personer som deltar Övriga resultat: Efter förstudien valde Göteborgs Universitet att starta utbildningen, vilket gör att själva huvudmålet med förstudien uppnåddes. Vidare hölls olika seminarier som lyckades förankra utbildningen hos relevanta aktörer. Första ansökningsomgången hade man 2 sökande per plats, vilket var en signal på ett starkt intresse. Jämställdhet, miljö och integration: Hemslöjd är ett område starkt dominerat av kvinnor. Man har dock säkerställt representation av båda könen i såväl arbetsgrupper som referensgrupper. Hemslöjd i sig utgår från en hållbarhetstanke, vilket framkommit under förstudiens gång och som vävts in i själva utbildningen. Övriga kommentarer: Genom en donation lyckades man även inrätta en gästprofessur, vilket möjliggjorde forskning redan från starten och en stärkt ställning för själva utbildningen Projektägare: Nämnden för hemslöjdsfrågor Projekttid: Totala projektkostnader: kr Västra Götalandsregionens del: kr (46%) Utbetalade medel i procent av beslutade: 100% Övriga finansiärer: Kulturnämnden, Nämnden för Hemslöjdsfrågor, Göteborgs Universitet institutionen för kulturvård, Svenska Hemslöjdsföreningarnas Riksförbund Spridning och erfarenheter och resultat från SkanKomp-projektet (RUN ) Syfte: Projektet Skankomp var ett INTERREG-projekt med svenska, norska och danska partners. Detta projekt var en medfinansiering för Westums del och deras roll som koordinerande part på den svenska sidan. Skankomp syftade till att skapa nya arbetssätt och metoder för matchning mellan arbetslivets behov och utbildningsanordnarnas utbud av utbildningar. Westums roll var att koordinera 14 svenska partners i projektet och driva processer gällande metodutveckling, organisering, informationsutbyten och analys. Antal rapporter 1 1 Antal kvinnor och män som deltagit i kompetenshöjande aktivitet Antal seminarier 5 5 Övriga resultat: Skakomp-projektet i stort var mycket framgångsrikt och har lagt grunden för ett djupare partnerskap mellan de tre länderna Danmark, Norge och Sverige. Samma konstellation av parter kommer söka för ett nytt genomförandeprojekt under nuvarande programperiod. Jämställdhet, miljö och integration: För Westums del har man aktivt strävat efter en jämn könsfördelning i sin koordinerande roll. Projektet har även lyft fram mångfald som en tillgång och resurs inom matchningsarbetet. Man har i övrigt förhållit sig till Västra Götalandsregionens miljö- och resepolicy. Övriga kommentarer: Projektet har även stärkt Westums ställning som organisation och som samlande kraft för deltagande kommuner. Projektägare: Nätverket Westum Projekttid: Totala projektkostnader: kr

14 Västra Götalandsregionens del: kr (40%) Utbetalade medel i procent av beslutade: 93% Övriga finansiärer: Region Halland, Westum, INTERREG- sekretariatet. Ekonomisk samverkan för metodutveckling inom SkanKomp (RUN ) Syfte: På grund av Skankomp-projektet storlek kom det krav på en anställd ekonom inom projektet för att säkerställa att ekonomin rekvireras korrekt och att budget följs. Västra Götalandsregionen och Region Halland gick då in tillsammans med INTERREG-sekretariatet och medfinansierade en tjänst på Campus Lidköping, då Lidköping kommun var en av de deltagande parterna. Syftet var att säkerställa den ekonomiska rapporteringen för de 14 svenska parterna gentemot lead-partner (Region Midtjylland) och INTERREG-sekretariatet. Antal rapporter 1 1 Antal kvinnor och män som deltagit i kompetenshöjande aktivitet Antal nya metoder, modeller och strategier 1 0 Antal seminarier 5 0 Övriga resultat: Kraven om säkerställd ekonomisk funktion inom projektet kom väldigt sent i processen, vilket gjorde att man från Westums, Campus Lidköping och regionernas sida feltolkade varandra, vilket är tydligt avseende indikatorerna. Projektet innebär säkerställd ekonomisk rapportering inom projektet, medan man från projektsökandens sida blandade samman detta med andra projektindikatorer. Av den anledningen kunde man inte nå de indikatorer som var satta, men den ekonomiska rapporteringen fungerade bra och projektet kan därmed sägas ha uppfyllt sitt syfte. Jämställdhet, miljö och integration: I den mån den ekonomiska funktionen deltog i projektet har man arbetar med ett normkritiskt förhållningssätt gällande jämställdhet och integration. Man har även använt kollektivtrafik för resor när man behövt resa. Övriga kommentarer: Samtliga inblandade lärde sig mycket av projektet kring hur man kan utveckla det gemensamma arbetet kring större EU-projekt. De lärdomar man drog från projektet kommer gagna alla vid nästkommande tillfälle. Projektägare: Lidköpings kommun Projekttid: Totala projektkostnader: kr Västra Götalandsregionens del: kr (38%) Utbetalade medel i procent av beslutade: 89% Övriga finansiärer: Region Halland, INTERREG-sekretariatet Utveckling av Westums roll i kompetensplattform Västra Götaland (RUN ) Syfte: Syftet med projektet var att stärka Westums roll som intermediär i det regionala kompetensplattformsarbetet och bidra till den enskilda kommunens utveckling kopplat till uppdraget. Parallellt deltog Westum i en förstudie inför ett kommande INTERREG-projekt, som nu är framarbetat med förmodad start i höst. Antal nya metoder, modeller och strategier 3 3 Antal nya utbildningar 5 6 Antal privata och/eller offentliga aktörer som samverkar 40 40

15 kompetenshöjande aktivitet Företag och organisationer som deltar i kompetenshöjande aktivitet Övriga resultat: Westums roll kopplat till kompetensplattformsuppdraget har stärkts och både Sjuhärad, Fyrbodal och Skaraborg ingår numera i det kommande INTERREG-projektet utifrån ett delregionalt perspektiv, där nuvarande strukturer i form av branschråd, styrgrupper och andra funktioner nyttjas på bästa sätt. Jämställdhet, miljö och integration: Projektet har haft en jämn könsfördelning inom projektorganisationen och genomförda kompetensutvecklingsinsatser har också uppvisat en jämn könsfördelning. Man avser dock fortsatt stärka det normkritiska förhållningssättet gällande såväl jämställdhet som mångfald i det kommande INTERREG-projektet. Man har i övrigt följt Västra Götalandsregionens rese- och miljöpolicy. Övriga kommentarer: Det har under projektets gång funnits utmaningar sett till roller och ansvar mellan framförallt Westum som en ideell förening med kommuner som medlemmar och kommunalförbunden. Genom öppna och produktiva samtal har dock processen kontinuerligt förts framåt till ett läge där vi blev överens om hur man ska förhålla sig till varandras mandat, intressen och ambitioner. Projektägare: Nätverk Westum Projekttid: Totala projektkostnader: kr Västra Götalandsregionens del: kr (29 %) Övriga finansiärer: Region Halland, Westum, INTERREG-sekretariatet Samordnande funktion inom Kompetensplattform VGR - Fyrbodal (RUN ) Syfte: Att upprätthålla och utveckla de delregionala strukturer som etablerats i Fyrbodal med koppling till Kompetensplattformsarbetet. Projektet har även möjliggjort deltagande i den regionala arbetsgruppen samt utveckling och implementering av gemensamma verktyg och stödfunktioner såsom REKAS, Validering Väst och SYVonline. De delregionala strukturerna bygger mycket på dialog med kommuner, utbildningsanordnare, näringsliv, branscher och andra offentliga aktörer såsom arbetsförmedlingen. Antal privata och/eller offentliga aktörer som samverkar Antal nya metoder, modeller och strategier 1 1 Övriga resultat: Projektet var avgörande för att kunna bibehålla och utveckla delregionala strukturer inom Fyrbodal. Det möjliggjorde att Fyrbodal kunde delta i gemensamma regionala satsningar och medverka in planering och uppbyggnad inför kommande genomförandeprojekt kopplat till olika EU-fonder. Jämställdhet, miljö och integration: Såväl jämställdhet som integration är horisontella principer inom kompetensplattformsarbetet med långsiktiga mål om att minska könssegregering på arbetsmarknaden och förenkla vägarna till arbetsmarknaden för nyanlända genom att synliggöra redan existerande kunskap och kompetens. Projektet har i övrigt förhållit sig till Västra Götalandsregionens mljö- och resepolicy. Övriga kommentarer: Efter projektets slut finansieras arbetet av Fyrbodals kommunalförbund själva genom delregionala tillväxtmedel, på grund av områdets koppling till Västra Götaland 2020 Projektägare: Fyrbodals kommunalförbund Projekttid: Totala projektkostnader: kr Västra Götalandsregionens del: kr (100 %) Utbetalade medel i procent av beslutade: 97 % Övriga finansiärer: Inga

16 Möjligheternas värld (RUN ) Syfte: Att vidareutveckla och sprida konceptet Möjligheternas Värld genom fler aktiviteter och stationer samt skapa spridning utanför Göteborg. Möjligheternas Värld kan liknas vid en mötesarena, där ungdomar får testa på olika teknikrelaterade moment såsom design i CAD, robotik, automation och liknande. Företag hjälper till med utrustning och elever från teknikcollege agerar ambassadörer. Möjligheternas Värld vänder sig mot elever, lärare och föräldrar för att öka kunskapen om teknik och få fler att vilja läsa teknikrelaterade ämnen. Man bedriver även kompletteringskurser inom teknik för lärare tillsammans med Göteborgs Universitet. Antal nya metoder, modeller och strategier 4 4 Antal nya metoder, modeller och strategier för etnisk mångfald 2 2 kompetenshöjande aktiviteter attitydförändrande aktiviteter Övriga resultat: Möjligheternas Värld har under projekttiden spridit sig till både Sjuhärad och Skaraborg, där evenemang genomförts med goda resultat. Utöver indikatorerna ovan har även samverkan mellan näringsliv och teknikcollege-skolor ökat tack vare möjligheternas värld. Man har även påbörjat en samverkan med flera Science Centers i regionen, vilket skapar goda synergier. Jämställdhet, miljö och integration: Alla aktiviteter vänder sig till både killar och tjejer och man är noga med att försöka få en jämn könsfördelning bland ambassadörer och företagsrepresentanter. På grund av den rådande könsfördelningen inom utbildning och arbetsliv har man även anordnat speciella kvällar där endast tjejer bjudits in. Man har även haft riktade aktiviteter mot förortsskolor tillsammans med Volvobolagen för att locka fler att söka sig till teknikutbildningar. Miljödimensionen lyfts fram som ett generellt perspektiv inom möjligheternas värld kopplat till grön omställning och hållbar produktion. Övriga kommentarer: Möjligheternas värld är ett fungerande koncept för att locka fler unga till teknikrelaterade utbildningar med möjlighet att ta emot många ungdomar och lärare. Den positiva responsen från Skaraborg och Sjuhärad tyder på att konceptet är spridningsbart och diskussioner pågår kring hur vi kan hitta en långsiktigt hållbar finansiering där möjligheternas värld kan möta fler unga. Projektägare: Göteborgs Tekniska College Projekttid: Totala projektkostnader: kr Västra Götalandsregionens del: kr (33 %) Övriga finansiärer: Teknikcollege GR, Svenska Mässan, Teknikföretagen, Business Region Göteborg, IF Metall, Unionen samt cirka 60 st företag. Metodstöd och erfarenhetsutbyten inom kompetensplattform Västra Götaland Göteborgsregionens Kommunalförbund (RUN ) Syfte: Att bistå politiska beslutsfattare, organisationer och andra aktörer med ansvar inom kompetensförsörjningsområdet i hur Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) lyckats skapa delregionala hållbara strukturer och funktioner kopplat till utbildning. Många av de gemensamma regionala verktyg som tas fram inom kompetensplattformsarbetet har sitt ursprung i GR och projektet möjliggjorde att GR kunde hjälpa till och stötta övriga kommunalförbund med expertis, råd och handfast arbete inom olika frågor såsom praktiksamordning, gymnasieantagning med mera.

17 Antal privata och/eller offentliga organisationer som samverkar 4 4 Antal nya metoder, modeller och strategier 1 1 Övriga resultat: Konkreta resultat av projektet har varit att Fyrbodal valt att använda sig av samma gymnasieantagningssystem som GR, samt att Skaraborg nu börjat utveckla ett praktiksamordningssystem likt det som finns i Göteborgsregionen. De mjuka resultaten i form av fördjupade samtal om olika frågor och ökad kännedom om varandras förutsättningar är dock lika viktiga. Bland annat har den juridiska aspekten lyfts upp och klarats ut, då kommunalförbunden aldrig arbetat så sätt tidigare i dessa frågor. Jämställdhet, miljö och integration: Projektet har beaktat jämställdhet och integration såtillvida att det är horisontella perspektiv inom såväl utbildningsplanering som kompetensförsörjning i stort. De strukturer och system som etableras och utvecklas har alla som ett genomsyrande tema att på sikt utjämna könsskillnader på arbetsmarknaden och stärka integrationen i Västra Götaland Övriga kommentarer: Projektet lade grunden för gemensamma satsningar som nu görs på praktikplatssamordning (Skaraborg) och gymnasieantagning (Fyrbodal) och har haft indirekta effekter på satsningar som REKAS-verktyget, SYVonline och planering inför kommande ESF-utlysningar. Projektägare: Göteborgsregionens kommunalförbund Projekttid: Totala projektkostnader: kr Västra Götalandsregionens del: kr (100 %) Utbetalade medel i procent av beslutade: 99 % Övriga finansiärer: Inga En ledande kulturregion och ett rikt kulturliv med fokus på barn, unga och delaktighet Södra Rådaprojektet 2014 (RUN ) Syfte: Att återuppföra Södra Rådas gamla kyrka och skapa ett nationellt besöksmål Antal utvecklade attraktioner 2 4 Antal bokade och räknade besök Antal besök utanför guidning (uppskattat antal) Vetenskapligt nätverk 5 5 Antal besökare föreläsningsserie för privatpersoner 220 Övriga resultat: Jämställdhet, miljö och integration: Hela rekonstruktionsarbetet har skett på ett miljö- och hållbart arbetssätt Övriga kommentarer: Anknyter till Vision Västra Götaland genom fokusområde Ett livskraftigt näringsliv. Projektägare: Insamlingsstiftelse Södra Råda gamla kyrkplats Projekttid: Totala projektkostnader: kr Västra Götalandsregionens del: 36 kr (36 %) Övriga finansiärer: Riksantikvarieämbetet, Länsstyrelsen, Gullspångs kommun

Återrapportering av slutredovisade projekt Projekten har slutredovisats under september-oktober 2014

Återrapportering av slutredovisade projekt Projekten har slutredovisats under september-oktober 2014 Analys och uppföljning Återrapportering av slutredovisade projekt Projekten har slutredovisats under september-oktober 2014 Sammanställning av förväntat utfall och utfall av de projekt som har slutredovisats

Läs mer

Återrapportering av slutredovisade projekt Projekten har slutredovisats under oktober-november 2014

Återrapportering av slutredovisade projekt Projekten har slutredovisats under oktober-november 2014 Analys och uppföljning Återrapportering av slutredovisade projekt Projekten har slutredovisats under oktober-november 2014 Sammanställning av förväntat utfall och utfall av de projekt som har slutredovisats

Läs mer

TILLVÄXTPROGRAM FYRBODAL HANDLEDNING/DISKUSSIONSUNDERLAG

TILLVÄXTPROGRAM FYRBODAL HANDLEDNING/DISKUSSIONSUNDERLAG 20110909 TILLVÄXTPROGRAM FYRBODAL HANDLEDNING/DISKUSSIONSUNDERLAG Tillväxtprogram Fyrbodal Prioriterade programområden Projekt Förstudier Verksamheter t med programområdenas prioriteringar och insatser

Läs mer

Återrapportering av slutredovisade projekt

Återrapportering av slutredovisade projekt Analys och uppföljning Återrapportering av slutredovisade projekt Projekten har slutredovisats under november 2014 Sammanställning av förväntat utfall och utfall av de projekt som har slutredovisats under

Läs mer

Regionutvecklingsnämndens beslut i korthet Vänersborg

Regionutvecklingsnämndens beslut i korthet Vänersborg Regionutvecklingsnämndens beslut i korthet Vänersborg 2015-03-17 Projektbeslut från regionutvecklingsnämndens sammanträde 17 mars Regionutvecklingsnämnden medfinansierar satsningar för att främja tillväxt

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2015. Internationella Kvinnoföreningen Lokalt ResursCentrum för kvinnor i Öresundsregionen

VERKSAMHETSPLAN 2015. Internationella Kvinnoföreningen Lokalt ResursCentrum för kvinnor i Öresundsregionen VERKSAMHETSPLAN 2015 Internationella Kvinnoföreningen Lokalt ResursCentrum för kvinnor i Öresundsregionen Inledning Internationella Kvinnoföreningen i Malmö, IKF i Malmö, är en väl etablerad ideell förening

Läs mer

2 Internationell policy

2 Internationell policy Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 19 februari 2002 Reviderad den: 20 augusti 2009 För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen För ev uppföljning och tidplan för denna ansvarar: Dokumentet gäller för:

Läs mer

Återrapportering av slutredovisade projekt Projekten har slutredovisats under maj-juni 2015

Återrapportering av slutredovisade projekt Projekten har slutredovisats under maj-juni 2015 Koncernavdelning data och analys Återrapportering av slutredovisade projekt Projekten har slutredovisats under maj-juni 2015 Sammanställning av förväntat utfall och utfall av de projekt som har slutredovisats

Läs mer

College Väst

College Väst College Väst 2016-2018 GR ESF Collegeparaplyprojekt GR VoC Livsmedel/G röna näringar GRTC Halland GR GR GR i nära samverkan med VGR & Halland samt övriga KF/delregioner inom VGR Syfte Skapa förstärkta

Läs mer

Nätverksträff Skolmatsakademin 2015-11-17. Marja-Leena Lampinen, Koncernstab Västra Götalandsregionen, Regional utveckling

Nätverksträff Skolmatsakademin 2015-11-17. Marja-Leena Lampinen, Koncernstab Västra Götalandsregionen, Regional utveckling Nätverksträff Skolmatsakademin 2015-11-17 Marja-Leena Lampinen, Koncernstab Västra Götalandsregionen, Regional utveckling VÄSTRA GÖTALAND 1,6 milj invånare. 49 kommuner Lång tradition inom industri och

Läs mer

kraftsamling för miljö, energi och hållbara

kraftsamling för miljö, energi och hållbara kraftsamling för miljö, energi och hållbara transportlösningar Game seminarium 13 oktober 2009 Västsvenska satsningar på framtidens energi- och miljöteknik Bertil Törsäter Två ansvarsområden Tillväxt och

Läs mer

Vad menar vi med social hållbarhet i samhällsplanering inom GR?

Vad menar vi med social hållbarhet i samhällsplanering inom GR? Vad menar vi med social hållbarhet i samhällsplanering inom GR? Jämlik tillgång till: välfungerande boende- och livsmiljöer rekreation (natur, fritid och kultur) service och kollektivtrafik över tid och

Läs mer

Dnr RUN 612-0936-12. Detta beslut har fattats av Regionutvecklingsnämnden.

Dnr RUN 612-0936-12. Detta beslut har fattats av Regionutvecklingsnämnden. REGIONUTVECKLINGSSEKRETARIATET BESLUT FoUU-enheten 2012-02-01 Till Göteborgs Tekniska College AB Webbadress: www.gtc.com e-postadress till kontaktperson hos sökanden: johan.bengtsson@gtc.com Medel till

Läs mer

Information kring VG2020 och strategisk styrning

Information kring VG2020 och strategisk styrning Information kring VG2020 och strategisk styrning Lars Jerrestrand lars.jerrestrand@borasregionen.se 0723-666561 1 Varför gör vi det vi gör? Invånarna i Västra Götaland ska ha bästa möjliga förutsättningar

Läs mer

Återrapportering av slutredovisade projekt Projekten har slutredovisats under januari 2015

Återrapportering av slutredovisade projekt Projekten har slutredovisats under januari 2015 Analys och uppföljning Återrapportering av slutredovisade projekt Projekten har slutredovisats under januari 2015 Sammanställning av förväntat utfall och utfall av de projekt som har slutredovisats under

Läs mer

Sammanfattande beskrivning

Sammanfattande beskrivning Projektnamn: DRIV i Blekinge Programområde: Skåne-Blekinge Ärende ID: 20200450 Sammanfattande beskrivning Under 2014 har ett energikluster i Blekinge byggts upp bestående av företag, offentliga aktörer

Läs mer

Arbetsgruppen för social hållbarhet

Arbetsgruppen för social hållbarhet Arbetsgruppen för social hållbarhet 22 augusti Syfte med arbetsgruppens arbete Främja social hållbarhet i Göteborgsregionen Detta sker genom kunskapsspridning, erfarenhetsutbyte och metodutveckling Vad

Läs mer

Slutrapport Främja kvinnors företagande i Västra Götaland 2011-2014

Slutrapport Främja kvinnors företagande i Västra Götaland 2011-2014 Slutrapport Främja kvinnors företagande i Västra Götaland 2011-2014 Marie Sjövall Västra Götalandsregionen 1. Affärs- och innovationsutvecklingsinsatser Inriktning på insatserna utifrån regionala behov

Läs mer

Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin. Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden. Hur gör man i Skövde?

Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin. Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden. Hur gör man i Skövde? Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden Hur gör man i Skövde? Utlysning av projektmedel 2013-2014 Dnr RUN 614-0186-13 Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin 1. Inbjudan

Läs mer

Plattform för Strategi 2020

Plattform för Strategi 2020 HIG-STYR 2016/146 Högskolan i Gävle Plattform för Strategi 2020 VERKSAMHETSIDÉ Högskolan i Gävle sätter människan i centrum och utvecklar kunskapen om en hållbar livsmiljö VISION Högskolan i Gävle har

Läs mer

VG 2020 och EU:s strukturfondsprogram

VG 2020 och EU:s strukturfondsprogram VG 2020 och EU:s strukturfondsprogram Högskolan i Borås 7 mars 2017 Andreas Catoni EU:s Struktur-och investeringsfonder EU:s Struktur-och investeringsfonder Regionalfonden, ERUF Socialfonden, ESF (Sammanhållningsfond)

Läs mer

Välfärdsteknik och tillgängliga boendemiljöer

Välfärdsteknik och tillgängliga boendemiljöer Välfärdsteknik och tillgängliga boendemiljöer Ett forsknings-, utvecklings- och innovationscenter som främjar tillgängliga boendemiljöer och välfärdstekniktjänster så att människor oavsett funktionsvariation

Läs mer

Växa i Västmanland. Arbetsmarknad och kompetensförsörjning

Växa i Västmanland. Arbetsmarknad och kompetensförsörjning Växa i Västmanland Arbetsmarknad och kompetensförsörjning Slutrapport Växa i Västmanland 1 december Referensgrupp Kompetensrådet - Länsstyrelsen sammankallande Arbetsförmedlingen, Folkbildningen, Jobba

Läs mer

Utvärdering av utvecklingsinsatser för strategiskt styrelsearbete. Sammanfattning

Utvärdering av utvecklingsinsatser för strategiskt styrelsearbete. Sammanfattning Utvärdering av utvecklingsinsatser för strategiskt styrelsearbete Sammanfattning Sammanfattning av rapporten Utvärdering av utvecklingsinsatser för strategiskt styrelsearbete Förord Tillväxtverket arbetar

Läs mer

Styrdokument för hantering av tillväxtmedel

Styrdokument för hantering av tillväxtmedel Styrdokument för hantering av tillväxtmedel Vi har i Fyrbodal ett nytt tillväxtprogram för perioden 2008 2013, framtaget i dialog mellan kommunerna och partnerskapen. Där har våra gemensamma prioriteringar

Läs mer

Beredningen Utbildning Minnesanteckningar Beredningsansvarig: Karin Jansson

Beredningen Utbildning Minnesanteckningar Beredningsansvarig: Karin Jansson Beredningen Utbildning Minnesanteckningar Beredningsansvarig: 2014-11-11 Tid: Tisdagen den 11 november 2014, kl. 13.00-16.00 Plats: Närvarande: Fyrbodals kommunalförbund, Riverside, Uddevalla Peter Heie,

Läs mer

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Riktlinjer Internationellt arbete Mariestad Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Datum: 2012-02-01 Dnr: Sida: 2 (7) Riktlinjer för internationellt arbete Kommunfullmäktiges beslut 62/02 Bakgrund

Läs mer

Utlysningstext socialt entreprenörskap 2015

Utlysningstext socialt entreprenörskap 2015 Utlysningstext socialt entreprenörskap 2015 - projektmedel för utvecklingsinsatser inom social ekonomi Utlysning av projektmedel 2015 Dnr RUN 614-0186-13 1. Inbjudan socialt entreprenörskap i Västra Götaland

Läs mer

Regional vätgassamverkan öppnar för f r deltagande i FP7

Regional vätgassamverkan öppnar för f r deltagande i FP7 Regional vätgassamverkan v öppnar för f r deltagande i FP7 Erfarenheter och planer från n SamVäte, J Vätgasgruppen V ETC Agenda Presentation av projektet SamVäte och Vätgasgruppens verksamhet Planerna

Läs mer

SUMMERING STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND Remissversion

SUMMERING STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND Remissversion SUMMERING VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 Remissversion Strategin gäller för Västra Götaland. Den är framtagen i samverkan mellan Västra Götalandsregionen

Läs mer

Arbetsgruppen för social hållbarhet

Arbetsgruppen för social hållbarhet Arbetsgruppen för social hållbarhet Handlingsplan för fortsatt arbete 27 april 2016 Arbetsgruppens fortsatta arbete På kort sikt: Fortsätta arbeta med idé och erfarenhetsutbyte i nätverks- och seminarieform.

Läs mer

Västra Götalandsregionens arbete med internationella FoIsamarbeten.

Västra Götalandsregionens arbete med internationella FoIsamarbeten. Västra Götalandsregionens arbete med internationella FoIsamarbeten En ledande industriregion Ett uttalat politiskt mål att Västra Götaland är och fortsatt ska vara en ledande industriregion Industrin har

Läs mer

Utbildningsråd Skövde 26 april 2012. Mariestad 21 dec 2010 1

Utbildningsråd Skövde 26 april 2012. Mariestad 21 dec 2010 1 Utbildningsråd Skövde 26 april 2012 Mariestad 21 dec 2010 1 Kopplingen mellan utbildningssystem och arbetsliv kan och måste öka. Samtliga som deltagit i intervjuer och arbetsmöten ser frågan som helt central

Läs mer

Status. Kvalitet. Matchning

Status. Kvalitet. Matchning = Status Kvalitet Matchning Bakgrund Ökande kompetenskrav på personal inom teknikintensiva branscher Konkurrenskraftiga företag behöver tillgång på välutbildad personal 40-talisterna lämnar arbetsmarknaden

Läs mer

Uppföljningsrapport Gränskommitténs Østfold-Bohuslän/Dalslands kontaktmässor som regionutvecklingsnämnden medfinansierat

Uppföljningsrapport Gränskommitténs Østfold-Bohuslän/Dalslands kontaktmässor som regionutvecklingsnämnden medfinansierat Regionutvecklingssekretariatet Djupare uppföljning, mars 2012 Uppföljningsrapport Gränskommitténs Østfold-Bohuslän/Dalslands kontaktmässor som regionutvecklingsnämnden medfinansierat Innehåll Sammanfattning...

Läs mer

Senaste nytt från Biogas Väst Kraftsamling för biogas i Västra Götaland

Senaste nytt från Biogas Väst Kraftsamling för biogas i Västra Götaland Senaste nytt från Kraftsamling för biogas i Västra Götaland Hanna Jönsson, Västra Götalandsregionen Processledare Agenda Introduktion till programmet Vad har hänt sedan 1 mars? Vad är på gång framöver?

Läs mer

ANSÖKNINGSOMGÅNG 2014 Golden Rules of Leadership för fler kvinnor på ledande positioner i näringslivet

ANSÖKNINGSOMGÅNG 2014 Golden Rules of Leadership för fler kvinnor på ledande positioner i näringslivet ANSÖKNINGSOMGÅNG 2014 Golden Rules för fler kvinnor på ledande positioner i näringslivet Inom projektet Golden Rules, som Tillväxtverket driver, finns det nu möjlighet att söka pengar för projekt som syftar

Läs mer

Klusterutveckling. Reglab Årskonferens, workshop 2 februari 2011

Klusterutveckling. Reglab Årskonferens, workshop 2 februari 2011 Klusterutveckling Reglab Årskonferens, workshop 2 februari 2011 Samverkan kring kluster 4Kluster för Innovation och Tillväxt VINNOVA och Tillväxtverket 4Kluster för Regional Utveckling Region Dalarna 4Lärprojektet

Läs mer

28 DestinationHalland beslut om medfinansiering av EU-projekt RS150304

28 DestinationHalland beslut om medfinansiering av EU-projekt RS150304 Ärende 28 RS 2015-09-23 28 DestinationHalland2020 - beslut om medfinansiering av EU-projekt RS150304 Ärende Projektet syfte är att skapa en attraktiv och innovativ samverkansarena för utveckling av den

Läs mer

Lärande för hållbar utveckling i Malmö

Lärande för hållbar utveckling i Malmö Lärande för hållbar utveckling i Malmö Verksamhetsplan 2010 Upprättad Datum: Version: Ansvariga: Förvaltning: Enhet: 2010-06-15 1.0 Johanna Ekne, Åsa Hellström, Per-Arne Nilsson Miljöförvaltningen Miljöstrategiska

Läs mer

Presentation av projektet Östra sjukhuset framtidens hållbara sjukhusområde 5 feb 2014

Presentation av projektet Östra sjukhuset framtidens hållbara sjukhusområde 5 feb 2014 Presentation av projektet Östra sjukhuset framtidens hållbara sjukhusområde 5 feb 2014 Västra Götalandsregionen Östra sjukhuset Byggnadsplan 2011 Framtidens hållbara sjukhusområde Hållbar samhällsutveckling

Läs mer

REGION DALARNAS Handlingsplan för kompetensförsörjning

REGION DALARNAS Handlingsplan för kompetensförsörjning , REGION DALARNAS Handlingsplan för kompetensförsörjning Handlingsplanen framtagen av: Conny Danielsson Dan Gustafsson Region Dalarna, Tillväxtenheten Avdelningen för kompetensförsörjning Mars 2017 0 Regionala

Läs mer

Inbjudan till Överenskommelsen mellan Västra Götalandsregionen och den sociala ekonomin

Inbjudan till Överenskommelsen mellan Västra Götalandsregionen och den sociala ekonomin Inbjudan till Överenskommelsen mellan Västra Götalandsregionen och den sociala ekonomin Vill du vara med och skapa historia? Sedan juni 2012 pågår ett arbete som ska ge invånarna i Västra Götalandsregionen

Läs mer

Slutrapport av verksamheten inom projektet Entrecoop i Dalarna

Slutrapport av verksamheten inom projektet Entrecoop i Dalarna Slutrapport av verksamheten inom projektet Entrecoop i Dalarna . SAMMANFATTNING Entrecoop i Dalarna har under projektperioden bidragit till att 7 företag bildats och där associationsformen är ekonomisk

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet A. Uppgifter om stödmottagare Namn och adress Leader Inlandet Ideell förening Munktellstorget 2 633 43 Eskilstuna Journalnummer 2012-3536 E-postadress info@leaderinlandet.se B. Uppgifter om kontaktpersonen

Läs mer

Kompetensförsörjning för tillväxt och utveckling

Kompetensförsörjning för tillväxt och utveckling Kompetensförsörjning för tillväxt och utveckling Marja-Leena Lampinen Frågor i fokus idag Kompetensplattform - vad har det lett till? Strategi för tillväxt- och utveckling i Västra Götaland 2014-2020 -

Läs mer

I Mellerud finns cirka 9 000 invånare och 800 företag. Näringslivsplanen är framtagen för att bidra till ett bra företagsklimat i kommunen.

I Mellerud finns cirka 9 000 invånare och 800 företag. Näringslivsplanen är framtagen för att bidra till ett bra företagsklimat i kommunen. 1 Näringslivsplan för Melleruds Kommun 2015-2018 I Mellerud finns cirka 9 000 invånare och 800 företag. Näringslivsplanen är framtagen för att bidra till ett bra företagsklimat i kommunen. Syfte och mål

Läs mer

Ansökningsomgång. Medel till utveckling av sociala innovationer eller affärsutveckling i arbetsintegrerande sociala företag

Ansökningsomgång. Medel till utveckling av sociala innovationer eller affärsutveckling i arbetsintegrerande sociala företag sista ansökningsdag 31 oktober 2012 Ansökningsomgång Medel till utveckling av sociala innovationer eller affärsutveckling i arbetsintegrerande sociala företag Bakgrund Tillväxtverket arbetar på många olika

Läs mer

Smart industri. en nyindustrialiseringsstrategi för Sverige. Näringsdepartementet. Foto: ABB

Smart industri. en nyindustrialiseringsstrategi för Sverige. Näringsdepartementet. Foto: ABB Smart industri en nyindustrialiseringsstrategi för Sverige Foto: ABB Industrin är större än de producerande företagen Insatsproduktion Företagstjänster Transporter Finansiering Industriföretag 550 000

Läs mer

TEKNIKUTBILDNING FÖR DAGENS OCH FRAMTIDENS INDUSTRI

TEKNIKUTBILDNING FÖR DAGENS OCH FRAMTIDENS INDUSTRI TEKNIKUTBILDNING FÖR DAGENS OCH FRAMTIDENS INDUSTRI TEKNIKCOLLEGE SOM TILLVÄXTFAKTOR Svensk industri har stor betydelse för vår samhällsekonomi och hög teknisk kompetens är viktig för svensk tillväxt.

Läs mer

CONNECT Väst. Näring åt tillväxtföretag

CONNECT Väst. Näring åt tillväxtföretag CONNECT Väst Näring åt tillväxtföretag CONNECT Väst Vi är en ideell organisation, som stöder start ups och SME-företag i tillväxtfas. Vi stöds och finansieras av det lokala Näringslivet, VGR, Tillväxtverket,

Läs mer

Teknik och innovationer

Teknik och innovationer Teknik och innovationer 0011100010 1100101110 01101110001 01001110100 1111011000 Teknik Att ha kunskaper i teknik och naturvetenskap är viktigt i det samhälle vi lever i. Intresset för att läsa vidare

Läs mer

Antingen finns projektets partners/deltagare i Leaderområdet eller så finns ett tydligt samarbete mellan projektet och aktörer i Leaderområdet

Antingen finns projektets partners/deltagare i Leaderområdet eller så finns ett tydligt samarbete mellan projektet och aktörer i Leaderområdet BEDÖMNINGSGRUNDER Följande dokument beskriver hur LAG bedömer era projekt utifrån urvalskriterier och poängsättning. Grundvillkor Dessa villkor bedöms lika för alla projekt och alla fonder. Villkor Projektet

Läs mer

1 (5) Verksamhetsplan 2012

1 (5) Verksamhetsplan 2012 1 (5) Verksamhetsplan 2012 CSR Västsverige ger medlemmar ökad konkurrenskraft genom att omsätta kunskap i konkret handling. CSR Västsverige utvecklar och sprider verktyg och kompetens kring betydelsen

Läs mer

HANDLEDNING till ansökningsblankett om projektstöd

HANDLEDNING till ansökningsblankett om projektstöd HANDLEDNING till ansökningsblankett om projektstöd Handledning till ansökningsblankett om projektstöd Rubrikerna nedan följer de punkter som finns i ansökningsblanketten. 1. Allmänna uppgifter Projektets

Läs mer

TEKNIKUTBILDNING FÖR DAGENS OCH FRAMTIDENS INDUSTRI - KOMPETENSCENTRA FÖR EFFEKTIV RESURSANVÄNDNING

TEKNIKUTBILDNING FÖR DAGENS OCH FRAMTIDENS INDUSTRI - KOMPETENSCENTRA FÖR EFFEKTIV RESURSANVÄNDNING TEKNIKUTBILDNING FÖR DAGENS OCH FRAMTIDENS INDUSTRI - KOMPETENSCENTRA FÖR EFFEKTIV RESURSANVÄNDNING TEKNIKCOLLEGE SOM TILLVÄXTFAKTOR Svenska teknik- och industriföretag har stor betydelse för vår samhällsekonomi

Läs mer

- ett västsvenskt perspektiv

- ett västsvenskt perspektiv Nya möjligheter för små och medelstora företag - ett västsvenskt perspektiv Informationsdag, VINNOVA 27 november 2009 Helena L Nilsson, Enhetschef, h FoU, Regional utveckling 1 Näringslivets satsning på

Läs mer

stärker näringsliv vinnors företaga i Sverige Främja kvinnors företagande Programmet i korthet

stärker näringsliv vinnors företaga i Sverige Främja kvinnors företagande Programmet i korthet 1. 3.. 1. 3. Främja kvinnors 2. företagande 2007 2009 Programmet i korthet 4. 4 Delprogram 1. Delprogram 2. Delprogram 3. Delprogram 4. vinnors företaga stärkäringsliv 2008-03-28 i Sve Kvinnors företagande

Läs mer

Regionala aktiviteter i KNUT-projektet 2010 Västernorrland & Västerbotten

Regionala aktiviteter i KNUT-projektet 2010 Västernorrland & Västerbotten 1 Regionala aktiviteter i KNUT-projektet 2010 Västernorrland & Västerbotten Innehåll: 1. Projektbeskrivning & information sid 3 2. Aktiviteter för intressenter/finansiärer sid 4 2.1 Regional referensgrupp

Läs mer

Hur ser ojämlikheten i hälsa ut i Västra Götaland?

Hur ser ojämlikheten i hälsa ut i Västra Götaland? Hur ser ojämlikheten i hälsa ut i Västra Götaland? Varje år dör 1.600 personer i förtid på grund av ojämlikheter i hälsa. Detta medför ett produktionsbortfall motsvarande 2,2 miljarder kronor en förlust

Läs mer

Industriell plattform för leverantörer

Industriell plattform för leverantörer Industriell plattform för leverantörer Handlingsplan 2013-2015 Beslutad 2013-06-04 Bilagor: 1. Aktivitetsplan inkl. tidsplan och ansvarsfördelning 2. Budget 3. Riskanalys Bakgrund Handlingsplanen tar sin

Läs mer

- en del i programmet Att främja kvinnors företagande

- en del i programmet Att främja kvinnors företagande Slutrapport Projekt Företagsamma kvinnor i Karlskrona - en del i programmet Att främja kvinnors företagande Under åren 2007 2009 har Tillväxtverket samordnat och genomfört ett nationellt program vars syfte

Läs mer

Prioriteringar 2015 Program för social ekonomi

Prioriteringar 2015 Program för social ekonomi Prioriteringar 2015 Program för social ekonomi Insatsområden 1. Social innovation och socialt entreprenörskap 2. Opinionsarbete, kunskapsspridning och kompetensutveckling 3. Sociala ekonomins förutsättningar

Läs mer

Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete

Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete Åsa Johansson, utredare/ nämndsekreterare Tfn: 0345-18236 E-post: asa.johansson@hylte.se Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete Kommunfullmäktige 2014-06-18 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Syfte...

Läs mer

Handlingsplan Beredningen för överenskommelsen mellan Västra Götalandsregionen och den sociala ekonomin

Handlingsplan Beredningen för överenskommelsen mellan Västra Götalandsregionen och den sociala ekonomin Handlingsplan Beredningen för överenskommelsen mellan Västra Götalandsregionen och den sociala ekonomin 2016 2018 Dialog Långsiktighet Kvalitet Öppenhet och insyn Självständighet och oberoende Mångfald

Läs mer

1(6) Patricia Staaf BESLUT. 2008-11-27 Dnr Mahr 12-2008/621. Handlingsplan för breddad rekrytering 2008 2010

1(6) Patricia Staaf BESLUT. 2008-11-27 Dnr Mahr 12-2008/621. Handlingsplan för breddad rekrytering 2008 2010 MAH /Centrum för kompetensbreddning 1(6) 2008-11-27 Dnr Mahr 12-2008/621 Handlingsplan för breddad rekrytering 2008 2010 Inledning Malmö högskola hade redan vid starten 1998 ett uttalat uppdrag att locka

Läs mer

Programbeskrivning RE:Source bilaga D Kommunikationsstrategi för RE:Source Etapp

Programbeskrivning RE:Source bilaga D Kommunikationsstrategi för RE:Source Etapp Programbeskrivning RE:Source bilaga D Kommunikationsstrategi för RE:Source Etapp 1 2016-2018 1 (5) Mål för programkommunikationen Vision för RE:Source Sverige ska bli världsledande på att minimera och

Läs mer

Forum för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft Utvecklad samverkan och dialog i det regionala tillväxtarbetet

Forum för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft Utvecklad samverkan och dialog i det regionala tillväxtarbetet VERSION 2015-05-05 Forum för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft Utvecklad samverkan och dialog i det regionala tillväxtarbetet Inledning I Strategin En Nationell strategi för hållbar regional

Läs mer

Kort rapport om arbetsgruppen för jämställdhets arbete under 2009 till Landsbygdsnätverkets hemsida.

Kort rapport om arbetsgruppen för jämställdhets arbete under 2009 till Landsbygdsnätverkets hemsida. Kort rapport om arbetsgruppen för jämställdhets arbete under 2009 till Landsbygdsnätverkets hemsida. Följande personer har deltagit i arbetsgruppen Jessica Hagård, SJV, Landsbygdsnätverkets kansli Roland

Läs mer

Bilaga 4. Urvalskriterier Lappland 2020

Bilaga 4. Urvalskriterier Lappland 2020 Bilaga 4. Urvalskriterier Lappland 2020 Villkoren måste uppfyllas för att projektet ska gå vidare i ansökningsprocessen. För kriterier märkta med * finns krav på att uppfylla minst 1 p. För att erhålla

Läs mer

Internationell strategi. Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner

Internationell strategi. Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner Internationell strategi Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner Vi lever i en allt mer globaliserad värld som ger ökade möjligheter men som också ställer nya krav. Linköpings

Läs mer

HANDLINGSPROGRAM BJURHOLM FÖRETAGSAMHET & ENTREPRENÖRSKAP I SKOLAN

HANDLINGSPROGRAM BJURHOLM FÖRETAGSAMHET & ENTREPRENÖRSKAP I SKOLAN HANDLINGSPROGRAM BJURHOLM FÖRETAGSAMHET & ENTREPRENÖRSKAP I SKOLAN INLEDNING Skolchef, ansvarig projektledare inom PRIOPOL och näringslivsrepresentant från Bjurholms kommun har haft i uppdrag att under

Läs mer

KORTVERSION. VÄSTRA GÖTALAND 2020 Strategi för tillväxt och utveckling i Västra Götaland #vg2020

KORTVERSION. VÄSTRA GÖTALAND 2020 Strategi för tillväxt och utveckling i Västra Götaland #vg2020 KORTVERSION VÄSTRA GÖTALAND 2020 Strategi för tillväxt och utveckling i Västra Götaland 2014-2020 #vg2020 Den gemensamma vägvisaren för Västra Götalands utveckling Västra Götaland 2020 strategi för tillväxt

Läs mer

Klicka här för att ändra format Teknikcollege FILM

Klicka här för att ändra format Teknikcollege FILM Klicka här för att ändra format Teknikcollege FILM KFY 2000 - Kompetensutveckling för yrkesverksamma Detta var KFY 2000 EU finansierat projekt mellan Metall & Verkstadsindustrierna Kartläggning hos industriföretag

Läs mer

STRATEGIPLAN

STRATEGIPLAN STRATEGIPLAN 2016-2018 VISION STRATEGIPLAN 2016-2018 ÅRLIGA VERKSAMHETSPLANER 1. OMFATTNING & SYFTE Detta dokument omfattar en beskrivning av s strategiplan för 2016-2018. Det innehåller en övergripande

Läs mer

Det västsvenska innovationssystemet - En plattform för EU-samarbete

Det västsvenska innovationssystemet - En plattform för EU-samarbete Det västsvenska innovationssystemet - En plattform för EU-samarbete Regionutvecklingssekretariatet Västra Götalandsregionen Hållpunkter Regionala prioriteringar och arbetssätt Operationellt program Mål

Läs mer

Policy för EU- och internationellt arbete. Antagen av kommunfullmäktige den 25 augusti 2016, 176

Policy för EU- och internationellt arbete. Antagen av kommunfullmäktige den 25 augusti 2016, 176 Policy för EU- och internationellt arbete Antagen av kommunfullmäktige den 25 augusti 2016, 176 Inledning Vi lever i en allt mer globaliserad värld där människor reser, handlar, semestrar och arbetar i

Läs mer

Härnösands internationella arbete - ny internationell policy

Härnösands internationella arbete - ny internationell policy Härnösands internationella arbete - ny internationell policy Innehållsförteckning sidan Inledning... 3 Syfte... 3 Övergripande mål... 3 Prioriterade områden... 4 Utbildning Arbete och tillväxt Näringsliv

Läs mer

Projekt Skånsk Nätverkskraft. Mål. Syfte. Projektplan Bakgrund

Projekt Skånsk Nätverkskraft. Mål. Syfte. Projektplan Bakgrund Projekt Skånsk Nätverkskraft Mål Att via nätverksbyggande och föreläsningar stimulera de deltagande företagens affärsutveckling. Syfte Att genom projektet få kunskap om kompetensbehovet land företagare

Läs mer

92 miljoner i EU-stöd med fokus på tillverkningsindustrin i Västsverige

92 miljoner i EU-stöd med fokus på tillverkningsindustrin i Västsverige 92 miljoner i EU-stöd med fokus på tillverkningsindustrin i Västsverige Kompetensutveckling, flexicurity och förbättrad integration. Det är några av satsningarna som strukturfondspartnerskapet i Västsverige

Läs mer

Återrapportering av slutredovisade projekt Projekten har slutredovisats under perioden maj - juni 2013

Återrapportering av slutredovisade projekt Projekten har slutredovisats under perioden maj - juni 2013 Analys och uppföljning Återrapportering av slutredovisade projekt Projekten har slutredovisats under perioden maj - juni 2013 Sammanställning av förväntat utfall och utfall av de projekt som har slutredovisats

Läs mer

Hallands sommarlovsentreprenörer. Projektnamn. Projektidé. Bakgrund. Hallands sommarlovsentreprenörer

Hallands sommarlovsentreprenörer. Projektnamn. Projektidé. Bakgrund. Hallands sommarlovsentreprenörer Hallands sommarlovsentreprenörer Projektnamn Hallands sommarlovsentreprenörer Projektidé Att ta konceptet sommarlovsentreprenör till Halland och tillsammans med kommuner, lokala näringsidkare och föreningar

Läs mer

Internationell strategi. för Gävle kommun

Internationell strategi. för Gävle kommun Internationell strategi för Gävle kommun Innehåll Inledning Sammanfattning... 4 Syfte med det internationella arbetet... 5 Internationell strategi För invånare, företag och Gävle kommunkoncern Foto: Mostprotos.com

Läs mer

Kulturnäring Skåne 33 kommuner i samverkan Slutrapport för Media Evolutions uppdrag i projektet

Kulturnäring Skåne 33 kommuner i samverkan Slutrapport för Media Evolutions uppdrag i projektet Kulturnäring Skåne 33 kommuner i samverkan Slutrapport för Media Evolutions uppdrag i projektet Inom ramen för Region Skånes satsning på projektet Kulturnäring Skåne, har Media Evolution på uppdrag av

Läs mer

Politisk inriktning för Region Gävleborg

Politisk inriktning för Region Gävleborg Diarienr: RS 2016/293 Datum: 2016-04-27 Politisk inriktning för Region Gävleborg 2016-2019 Beslutad i regionfullmäktige Region Gävleborg 2016-04-27 diarienummer RS 2016/293 Politisk inriktning 2016-2019

Läs mer

Doktorandprogram. Tjänsteinnovation i kollektivtrafik

Doktorandprogram. Tjänsteinnovation i kollektivtrafik Doktorandprogram Tjänsteinnovation i kollektivtrafik Som Excellence Center har vi ett särskilt ansvar att föra praktik och akademi närmare varandra och som ett led i att hitta nya former för kunskapsutveckling

Läs mer

Sammanfattande beskrivning

Sammanfattande beskrivning Projektnamn: Lokalt klimatarbete, regionalt lärande och färdplaner mot en koldioxidsnål ekonomi Programområde: Östra Mellansverige Ärende ID: 20200666 Sammanfattande beskrivning För att påskynda arbetet

Läs mer

Utvecklingsdialog med regionala ordföranden och samordnare inom VO-College! En utvecklingsresa pågår

Utvecklingsdialog med regionala ordföranden och samordnare inom VO-College! En utvecklingsresa pågår Utvecklingsdialog med regionala ordföranden och samordnare inom VO-College! En utvecklingsresa pågår Statsbidrag för att utveckla regionala stödfunktioner mellan skola och arbetsliv om yrkesutbildning

Läs mer

Bilaga 1: Uppföljning av de strategiska forskningsområdena 2010

Bilaga 1: Uppföljning av de strategiska forskningsområdena 2010 Bilaga 1: Uppföljning av de strategiska forskningsområdena 2010 Sammanfattande slutsatser Vetenskapsrådet, FAS, Formas, VINNOVA och Energimyndigheten har gemensamt, på uppdrag av regeringen, genom en enkät

Läs mer

Internationell strategi Sävsjö Kommun

Internationell strategi Sävsjö Kommun Internationell strategi Sävsjö Kommun riktlinjer för det internationella perspektivet kopplat till Utvecklingsstrategin(Usen) Antagen av kf 2013-12-16 Bakgrund En ökad internationalisering, Sveriges medlemskap

Läs mer

AFFÄRSDRIVEN MILJÖUTVECKLING I FYRBODAL

AFFÄRSDRIVEN MILJÖUTVECKLING I FYRBODAL 2013-02-04 AFFÄRSDRIVEN MILJÖUTVECKLING I FYRBODAL Under de kommande två åren kommer Fyrbodals Kommunalförbund inom ramen för satsningen på Affärsdriven Miljöutveckling prioritera enligt följande programskrivning.

Läs mer

VAD VILL VI GÖRA? Nyttja och synliggöra lokala resurser effektivare. Skapa en plattform för kommunikation och samverkan mellan aktörer.

VAD VILL VI GÖRA? Nyttja och synliggöra lokala resurser effektivare. Skapa en plattform för kommunikation och samverkan mellan aktörer. VAD VILL VI GÖRA? Nyttja och synliggöra lokala resurser effektivare. Skapa en plattform för kommunikation och samverkan mellan aktörer. Öka kunskap om finansiering, idéburen utveckling och social innovation.

Läs mer

Processen Kartläggning Dialog, april juni Kommunchefer, 20 maj RUS kompetensplattformar RUS kompetensplattformar Loka internat 2-3 september

Processen Kartläggning Dialog, april juni Kommunchefer, 20 maj RUS kompetensplattformar RUS kompetensplattformar Loka internat 2-3 september Processen Kartläggning av aktörer/etablerade samverkansformer/branscher/utbildningsanordnare Dialog, april juni Dialogmötena i syfte att diskutera vilka behov och frågor nuvarande plattformar tar hand

Läs mer

stärker näringsliv vinnors företaga i Sverige Främja kvinnors företagande Programmet i korthet

stärker näringsliv vinnors företaga i Sverige Främja kvinnors företagande Programmet i korthet 1. 3.. 1. 3. Främja kvinnors 2. företagande 2007 2009 Programmet i korthet 2007-09-04 4. 4 Delprogram 1. Delprogram 2. Delprogram 3. Delprogram 4. vinnors företaga stärkäringsliv i Sve de stärk Kvinnors

Läs mer

Johanneberg Science Park

Johanneberg Science Park Johanneberg Science Park Vi är en samverkansmiljö för idé- och kunskapsutbyten mellan akademin, näringsliv och samhällsaktörer på Chalmersområdet i centrala Göteborg. Profilområden: Samhällsbyggnad, Energi,

Läs mer

Slutrapport för projekt

Slutrapport för projekt Slutrapport för projekt Vänligen notera att slutrapporten och godkännande för att publicera kontaktuppgifterna (sista sidan) ska sändas i original till Länsstyrelsen, dessutom slutrapporten sändas i digital

Läs mer

Näringslivsprogram Tillsammans mot nya jobb

Näringslivsprogram Tillsammans mot nya jobb Näringslivsprogram 2017 Tillsammans mot 70 000 nya jobb Näringslivsprogram 2017 Inledning Näringslivsprogrammet beskriver Uppsala kommuns långsiktiga näringslivsarbete och är ett kommunövergripande styrdokument.

Läs mer

Slutrapport. Från. Konferensen Mellanlanda 2009 26 27 mars

Slutrapport. Från. Konferensen Mellanlanda 2009 26 27 mars Slutrapport Från Konferensen Mellanlanda 2009 26 27 mars Innehåll Inledning... 3 Bakgrund... 3 LUVG, Lokal Utveckling Västra Götaland... 3 Tema... 4 Målgrupp... 4 Organisation... 4 Medverkande... 5 Deltagare...

Läs mer

Slutrapport. 1. Allmänna uppgifter vilket projekt redovisas? 2. Vilka personer kan svara på frågor om projektet? Förstudie Integration

Slutrapport. 1. Allmänna uppgifter vilket projekt redovisas? 2. Vilka personer kan svara på frågor om projektet? Förstudie Integration Slutrapport 1. Allmänna uppgifter vilket projekt redovisas? Datum (ÅÅÅÅ-MM-DD) 2011-10-31 Projektnamn Förstudie Integration Journalnummer 2010-7716 Diarienummer TM080 Stödmottagare/projektägare Leader

Läs mer

Projektansökan jämställdhet, integration och demokrati 2009

Projektansökan jämställdhet, integration och demokrati 2009 IAKCO Projektansökan jämställdhet, integration och demokrati 2009 1. Bakgrund Den ideella föreningen Internationella Afghanska Kvinnocenter Organisation, nedan kallat IAKCO, har varit verksam sedan 2005.

Läs mer