xx Dan Munther, (KD) 39

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "xx Dan Munther, (KD) 39"

Transkript

1 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL ON 2 24 Omsorgsnämnden PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÅD E MED OMSORGSNÄMNDEN Plats och tid: Rådhussalen, Rådhuset, Karlshamn, kl13:30-15:05, ajournering får rast mellan kl. 14:35-14:55. Deltagande (markerade med x, i ledamots ställe tjänstgörande suppleant med xx) Ledamöter Ersättare x Christel Friskopp, (S), ordförande Patrik Engström (S), x Gun Hedlund, (FP), Iv ordf, x Aunika Roth, (S) x!rene Ah! strand-mårlind (M), 2 v ordf x Kerstin Filipsen, (M) x Annika Westerlund, (S) x Billy Månsson, (S) x Christel Englesson, (MP) x Ellen Kragh, (MP) x Anders Karlsson, (S) x Sirleka Kahilainen (S) x Carl-Magnus Kälvestam (M) x Edward Thörnqvist, (M) x Berith Gustavsson, (S) x Le1mart Wallin, (S) Karin Lange, (SD) Mattias Svensson, (SD) x Tommy Alm, (S), xx Inger Åkesson, (C) x Jessica Persson, (C) xx Dan Munther, (KD) 39 Tjänstemän x x Annelie Myrbeck, förvaltningschef Katarina Bondesson, sekreterare Tid för justering: Vid sammanträdet behandlade ärenden: Justeringsledamöter Christel Friskopp Ordförande Berith Gustavsson Justeringsledamot Katarina Bondesson S ekreterare Justering av protokollet har tillkännagivits på kommunens anslagstavla i Rådhuset Katarina Bondesson

2 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL ON 2 25 Omsorgsnämnden Innehållsförteclming Ärende 21 Godkännande av dagordning. 22 Ordfårandens information. 23 Förvaltningens information. 24 Omsorgsnämndens boksint 2012, dnr 2012/ Ny budget får 2013, dnr 2013/ Förslag till Omsorgsnämndens internkontrollplan 2013 samt KS 11- forslag till tillämpningsanvisningar och forslag till kmnrnungemensamma kontrollområden, dnr 2013/ Demensdiagnos eller dement beteende, dnr 2013/ Revidering av delegationsordning, dnr 2013/ Motion om att utreda möjligheten att modernisera Karlshamns inköpssystem, dnr 2012/ Egenavgifter l egenansvar för hjälpmedel, dnr 2012/ Avgifter for personer med beslut om bostad med särskild service enligt 9 punkterna 8 och 9 LSS, dnr 2013/ Omkostnadsersättning i samband med personlig assistans, dnr 2013/ Omsorgsforvattningens uppfoljning av synpunkter och klagomål, dnr 2012/ Epidemiplan får Blekinge, dnr Kungörelse om granskning. Detaljplan for del av fastigheten Smörblomman lo m. fl., Karlshamn, dnr 2012/ Delegationsbeslut 37 Domar och beslut i enskilda ärenden. 38 Inkomna skrivelser och meddelanden mm. 39 Vikariehantering inom omsorgsforvaltningen, dnr 2013/129.

3 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL ON 2 26 Omsorgsnämnden Godkännande av dagordning Omsorgsnämndens beslut att godkätma dagordningen. Sammanfattning Dagordningen har skickats tillledamöterna tillsammans med kallelsen.

4 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL ON 2 27 Omsorgsnämnden Ordförandens information Omsorgsnämndens beslut att ta informationen till protokollet Ordförande Christel Friskopp (S) informerar ledamöterna om: Omsorgsnämnden informerades om kommande förändring för trygghetslarmen, det vill säga att från och med den l februari anlitar Karlshamns kommun och omsorgsförvaltningen, Care Techs Trygghetsjour i Malmö. Anledningen till bytet var att SOS Alann AB har beslutat att de inte kommer att tillhandahålla tjänsten trygghetslarm. Förutom att Trygghetsjouren förmedlar brukarens larm till hemtjänstpersonalen kommer säkerhetsnivån att höjas med bland annat en kvittensfunktion. Detta innebär att hemtjänstpersonal kvitterar via lannienappen hos brukaren och på så vis bekräftar att de är på plats. Varje dag kommer dessutom larmen att testas och eventuella störningar rapporteras. Varje!ann och testlarm resulterar i en markering på brukarens telefonräkning. En något förhöjd kostnad kompenseras förhoppningsvis av att säkerhetsnivån höjs med detta nya system. 1;t

5 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL ON 2 28 Omsorgsnämnden Förvaltningens information Omsorgsnämndens beslut att ta informationen till protokollet Förvaltningschef Annelie Myrbeck informerar ledamöterna om: Kön till särskilt boende består idag av 13 personer. Sex personer har väntat mer än tre månader men samtliga har fått erbjudande om ledig lägenhet men tackat nej. Många äldre som återvänder hem efter en sjukhusvistelse har behov av sociala insatser, medicinsk omvårdnad och rehabilitering. Det är därför angeläget att utveckla arbetssätt och arbetsmetoder i samverkan för att hemgången från sjukhusvistelsen ska bli trygg. Med anledning av detta har förvaltningsledningsgruppen tillsatt en projektgrupp för Trygg hemgång. Syftet är att skapa förutsättningar för en trygg hemgång efter sjukhusvistelse genom att utveckla arbetssätt och arbetsmetoder för samverkan och som stödjer och samordnar insatser för den enskilde i hemmiljön. Projektgruppen ska ta fram en projektplan som presenteras tillledningsgruppen inom kort, dnr 2013/127. Förvaltningschef Annelie Myrbeck redogör för nämndens ledamöter om pågående utvecklingsprogrmn Leda för resultat, där ledningsgmppen och stödfunktionerna i förvaltningen deltar. Det är Sveriges Kommuner och Landsting som inbjudit till detta program. Förvaltningens deltagare har tillsammans valt ut ett förbättringsområde: Bättre bemötande genom tydligare information. I ett hemtjänstområde är fokusgrupper igång för att ta fram underlag till fortsatt förbättringsarbete. Annelie kommer att delge nämnden resultatet av detta arbete.

6 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL ON 2 29 Omsorgsnämnden /027 Omsorgsnämndens bokslut 2012 Omsorgsnämndens beslut att ta informationen till protokollet, att anta bokslut för 2012, att godkänna omsorgsnämndens bokslutsrapport för 2012, att godkänna patientsäkerhets- och kvalitetsrapport samt att ställa sig bakom skrivelse till bokslutsberedningen angående överskottsreglering bokslut 2012, Omsorgsnämnden. Sammanfattning Omsorgsnämnden visar på ett positivt resultat på tkr för Bokslutsrapport för 2012 inklusivepatientsäkerhets-och kvalitetsrapport är framtagen. Beslutsunderlag Missiv: Bokslut 2012, Omsorgsnämndens bokslutsapport inld uppföljning av KF mål. Patientsäkerhets-och kvalitetsrapport Slaivelse till bokslutsberedningen angående överskottsreglering bokslut Omsorgsnämnden, Presentationsmaterial till bokslutsberedningen.

7 Omsorgsnämnden Ordförande: Christel Friskopp Förvaltningschef: Annelie Myrbeck Årets verksamhet Omsorgsnämnden ansvarar för stöd till äldre och funktionsnedsatta enligt Socialtjänstlagen (SoL) och Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Omsorgsförvaltningens vision om en hållbar brukarorienterad organisation på väg utgår från kommunfullmäktiges och omsorgsnämndens mål för verksamheten. Liksom 2011 har 2012 präglats av omfattande kompetensutveckling dels inom ramen för ESFmedel och dels genom egna utbildningsinsatser. Utbildningsinsatserna ställer stora krav på verksamheten som måste fortgå som vanligt utan avbrott dygnet och året runt. Förvaltningens ledningsgrupp har tillsammans med stödfunktioner under hösten deltagit i SKL:s utvecklingsprogram "Leda för resultat". Syftet är att utveckla den samlade ledningsfunktionens förmåga att leda och styra mot resultat med moderna kvalitetsmetoder och med fokus på socialtjänsten som helhet. Programmet fortsätter under våren 2013 och avslutas i maj med avrapportering av det egna utvecklingsarbete. Stöd i ordinärt boende, Hemtjänst Hemtjänsten har en central och bärande roll inom äldreomsorgen då den för många är en förutsättning för att kunna bo kvar i sin egen bostad. Efter sommaren startade genomförandet av önskad sysselsättningsgrad och tlexibla arbetstider. Som administrativt stöd används Hero ma, kommunens personalsystem. Arbetet har genomförts i några av hemtjänstens enheter och planeras vara i full drift före sommaren Projektet avseende det sociala innehållet har fortsatt under året. Syftet är att synlig- och medvetandegöra det sociala innehållet för medarbetarna så att brukarnas möjlighet till meningsfullhet i vardagen ökas För att bättre samordna och planera avlösning i hemmet startades i slutet av oktober ett avlösarteam som arbetar med att verkställa avlösning i hela kommunen. Fortsatt utvecklingsarbete har skett gällande verksamhetens resursfördelningssystem där syftet är att fördela personalresurser inom och mellan enheterna utifrån beviljade biståndsbeslut och bedömd tid. Antalet bedömda timmar har ökat jämfört med föregående år. Antalet årsarbetare ligger i snitt på samma nivå som föregående år men under hösten 2012 har i snitt 4 årsarbetare fler använts per månad jämfört med våren. Särskilt boende för äldre inkl hälso- och sjukvård Sjuka äldre har ett särskilt stort behov av individanpassad, samordnad och kontinuerlig vård och omsorg. Det ställer stora krav på helhetssyn och samarbete över yrkes- och organisationsgränser. Särskilt boende har genomfört ett förbättringsarbetet genom att använda olika nationella dataregister och för detta har Karlshamn fått en stor del av de prestationsersättningar som Regeringen/Socialstyrelsen betalar ut. Genom att Karlshamn tillsammans med de andra Blekingekommunerna och Landstinget använder nationella register kan man på ett bättre sätt

8 dra nytta av de erfarenheter som görs på annat håll. Detta leder också till en bra samverkan mellan kommunerna och Landstinget. Processen med att kvalitetssäkra och tydliggöra medarbetarnas uppdrag beträffande kontaktmannaskapet, genomförandeplanen, dokumentationen och strukturen i arbetet pågår. LSS- Stöd och service Inom personlig assistans har under året en ny organisation med inrättande av team, samordnare samt införande av önskad sysselsättningsgrad och tvättslugeschema startats upp. Under året har märkts en minskning av antalet ärende av personlig assistans enligt SFB, där staten bär det största kostnadsansvaret, till en ökning av personlig assistans enligt LSS där kommunen bär hela kostnadsansvaret Omsorgsnämnden har beslutat om avveckling av jössastigens gruppbostad utifrån förändringar i verksamheten. I samband med beslutet fattades även beslut om en utbyggnad av Höralyckans gruppbostad med två boendeplatser. Bygglov för utbyggnad är sökt av KABO och utbyggnaden planeras ske under LSS boendeteam verkställer beslut enligt SoL i form av personligt utformat stöd. Insatsen har under året fortsatt att öka i omfattning och omfattar nu 32 personer jämfört med 2011 då 17 personer omfattades. Ekonomiskt utfall Årets resultat är tkr. De största avvikelserna är: tkr Positivt utfall inom särskilda boenden främst beroende på att vårdtyngden inte uppgått till den planerade 863 tkr Positivt utfall inom hemtjänsten trots ökat antal bedömda timmar. 480 tkr Av beslutat tillskott med 680 tkr från "AF A-pengarna" har 200 tkr använts till inköp av arbetskläder. 736 tkr Budgeten för utbildningar ger ett överskott med 736 tkr men kostnaderna har till stor del bokförts på annan verksamhet -732 tkr Ökade kostnader för övergripande och arbetsrättsliga personalåtgärder -49 tkr LSS-verksamheten går med underskott med 49 tkr jämfört med förra året då underskottet var tkr. Ett långsiktigt arbete som har gett resultat. 138 tkr Övrig verksamhetsavvikelse Framtiden -förväntad utveckling Utifrån omsorgsförvaltningens vision, en hållbar brukarorienterad organisation på väg, kommer fokus framöver att ligga på: Fortsatt etablering av ett användarvänligt ledningssystem för kvalitetsarbetet Fortsatt införande av önskad sysselsättning och flexibla arbetstidsmodeller i hela verksamheten. Socialstyrelsen har av regeringen i uppdrag att öka förutsättningarna för att äldre personer ska leva ett värdigt liv och känna välbefinnande inom äldreomsorgen. Den nationella värdegrunden, som är en del av socialtjänstlagen, ska vara väl förankrad och tillämpas inom äldreomsorgen. För att uppnå detta har omsorgsförvaltningen beslutat att värdegrundsledare ska utbildas i värdegrundsfrågor. Värdegrundsledaren ska, tillsammans med närmaste enhetschef ansvara för att värdegrundsfrågorna på ett systematiskt sätt diskuteras och dokumenteras i arbetslaget. Målet är att öka kunskapen och medvetandegöra det gemensamma ansvaret för värdegrundsar betet, där den enskilde vårdtagaren/brukaren är i centrum och där värdegrundsarbetet är en ständigt pågående process i arbetslaget.

9 Nya regler om bemanning på särskilda boenden träder i kraft 1 januari Socialstyrelsens föreskrift och allmänna råd SOSFS 2012:12 reglerar ansvaret för personer med demenssjukdom och bemanning i särskilda boenden. Detta påverkar både bistånds bedömningen, som blir mycket mer omfattande, och personalbemanningen på kommunens särskilda boenden. Från och med 1 januari 2013 har ansvaret för vissa hälso- och sjukvårdsinsatser i ordinärt boende övergått från landstinget Blekinge till Blekingekommunerna. Under hösten 2012 pågick ett intensivt arbete med att förbereda förändringen och från och med 2013 kommer arbetet starta med att samordna den nya organisationen med den befintliga. Utvecklingsarbetet rör bland annat säkerställande av rutiner, läkemedelsdelegationer, samarbetsformer och hur arbetet ska bedrivas avseende den palliativa vården. En ny tjänst som verksamhetschef för all hälso- och sjukvård inom omsorgsförvaltningen har tillsatts. SKL inledde 2010 ett landsomfattande förändringsarbete kring de mest sjuka äldre genom överenskommelse med staten om prestationsbaserat statsbidrag. Den senaste överenskommelsen mellan staten och SKL om sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre 2013 kom Överenskommelsen handlar om attgenom ekonomiska incitament och med de mest sjuka äldres behov i centrum, uppmuntra, stärka och intensifiera samverkan mellan kommuner och landsting. Ytterligare kompletteringar har gjorts för att arbeta med chefer, "Ledningskraft". Ledningskraft bir ett naturligt steg i det påbörjade arbetet med att införa ett nytt sätt i vården och omsorgen om äldre som är mer strukturerat, förebyggande, evidensbaserat och använder sig av resultaten från kvalitetsregister och öppna jämförelser i styrning och ledning samt i det dagliga förändringsarbetet. l Karlshamn, liksom på en nationell nivå, syns en minskning av personer som får beslut om personlig assistans enligt SFB från Försäkringskassan till att flera får beslut om personlig assistans enligt LSS där hela kostnadsansvaret ligger på kommunerna. Detta blir viktigt att följa under 2013 i samband med att allt flera ärenden kommer att omprövas av Försäkringskassan. LSS-verksamheten har beviljats projektmedel från Allmänna arvsfonden för att hitta former och metoder för att stärka barnsjungdomars möjlighet till delaktighet och inflytande i verkställigheten. Projektet planeras pågå Användandet av!t -stöd för utveckling i hela verksamheten är viktigt. Ett litet projekt som startar i januari 2013 är användandet av lpad i daglig verksamhet LSS som ett verktyg i kommunikation mellan brukare och personal och för att träna och utveckla olika färdigheter och aktiviteter. Inom daglig verksamhet LSS finns behov av omstruktureringar och renoveringar j anpassningar av befintliga lokaler för att kunna forma en flexibel verksamhet som kan möta brukarnas varierande behov. Driftredovisning (tkr) Bokslut 2011 Bokslut 2012 Budget2012 Budgetavvil{else 2012 Intäkter Kostnader Nettokostnader

10 Verksamhetsmått Bokslut Bol{slut Bol{slut Bokslut Nettokostnad per invånare (obligatorisk uppgift) sjukfrånvaro i o/o av tillgänglig arbetstid 1) 8,80% 7,76% 7,24% 6,4 7% Genomsnittlig sjukfrånvaro dagar l 30,46 23,61 21,76 22,92 anställd 1) (26,8) Kostnad per hemtjänsttimme (kr) Brukartid i hemtjänst i förhållande till 61,60% 63,31 o/o 64,88% 65,02% bedömd tid (snitt helår) Brukartid i hemtjänst i förhållande till planerad tid (snitt helår) Antal bedömda 1 planerade timmar hemtjänst KKIK, mått 11. Antal personal som besöker en brukare under 14 dagars period i hemtjänst KKIK mått 27. Serviceutbud hemtjänst, o/o % av max KKIK mått 29. Nöjda hemtjänsttagare o/o % 70% (2010 och 2011 NK! vilket inte är helt överensstämmande med 2012) Kostnad per plats särskilt boende ä o ink! ink! hälso- och sjukvård (tkr) KKJK mått 24. Serviceutbud äldreboende %! o/o av max KI<IK mått 26. Nöjda med sitt äldreboende o/o 73% o/o (2010 och 2011 NK! vilket inte är helt överensstämmande med 2012) Kostnad per plats korttidsboende äo (tkr) Antal ärenden personlig assistans enligt SFB (1110) Antal ärenden personlig assistans enligt LSS (1110) Kostnad per ärende personlig ass enligt SFB genomsnitt (tkr) Kostnad per ärende personlig ass enligt LSS genomsnitt (tkr) Kostnad per plats LSS boende ink! hälso och sjukvård (tkr) Bokslut ,20% 24, ,65% 65,02% % 91% % 85% KKIK mått 30. Serviceutbud LSS %av max %.. ".. 1) 2009 mfordes ett nytt personalsystem vtlket forandrat underlagen. Talen mellan 2008 och 2009 är därför ej fullt jämförbara. 89%

11 Investeringsredovisning Omsorgsnämnden Projel{t > 5 mnkr Årets Årets utfall Total Totalt budget budget utfall Totalt Projekt 2772, utökat brandskydd, har inte kunnat genomföras som planerat pga försenad upphandling. Förarbete och planering har skett i slutet av 2012 och fortsatt arbete kommer att ske Omsorgsnämnden kommer att begära att ej använd investeringsbudget förs över till 2013 ( tkr). Projekt 2767, Ombyggnad RC BjörkhaHa har inte kunnat genomföras bl a pga byte av hyresvärd och ändrade förutsättningar i verksamheten. Planering för genomförande är framtaget och presenterat för omsorgsnämnden. Omsorgsnämnden kommer att begära att ej använd investeringsbudget förs över till2013 (625 tkr).

12 Omsorgsnämnden Uppföljning av kommunfullmäktiges mål Prioriterade kärnområden och utvecklingsområden med I<Ommungemensamma mål Kärnområden Trygghet, vård och omsorg för barn och äldre Mål: De äldre ska ha rätten att vårdas med värdighet och integritet utgående från social och ekonomisk rättvisa. Måluppfyllelse: Helt uppfyllt. De etiska riktlinjerna som är antagna av omsorgsnämnden ligger till grund för verksamhetens arbete. För att säkerställa målet pågår arbete med att kvalitetssäkra genomförandeplaner, etiska riktlinjer, kontaktmannaskap och medarbetaransvar. Den nationella värdegrunden, som är en del av socialtjänstlagen, ska vara väl förankrad och tillämpas inom äldreomsorgen. Arbete med värdegrundsledare har påbörjats. Mål: Äldreomsorgen ska präglas av trygghet och omtanke i vardagen. Hänsyn ska tas till de äldres behov av friskvård i olika former. Måluppfyllelse: Helt uppfyllt. I KKIK för 2012 framgår att 91 o/o av hemtjänsttagarna respektive 85 o/o av boende i äldreboende är nöjda med verksamheten. Serviceutbudet i särskilt boende ligger på 96 o/o av max och för LSS 89 o/o och visar på gröna siffror för alla berörda frågor. Karlshamn är en av de 22 respektive 21 kommunerna som visar helgrönt resultat för särskilt boende och LSS. Serviceutbudet för hemtjänsten på 73 o/o av max men då dras resultatet ner av frågor som till viss del inte ligger inom omsorgsnämndens verksamhetsområde. Mål: Anhörigstödet, hemtjänsten och en samverkan med landstingets hemsjukvård ska vidareutvecklas. Kommunen är positiv till pågående utredning om övertagande av hemsjukvård från landstinget. Personalens behov av kompetensutveckling ska beaktas. Måluppfyllelse: Helt uppfyllt. Anhörigstödet har utvecklats ytterligare under 2012 och sker dels genom avlösning i hemmet via avlösarteam samt dagverksamheterna Tärnan och forsgårde n. Hemtjänsten fortsätter sin utveckling utifrån sitt arbete med resursfördelning, brukartid samt för att uppnå önskad sysselsättningsgrad och ett flexibelt arbetstidsschema. Samverkan med hemsjukvården har varit stor under 2012 då planering pågått för övergång från landstinget till kommunerna. Övergång har skett 1 januari 2013.

13 Mål: Familje- och personalkooperativa och andra icke vinstdrivande alternativ ska prövas som komplement till den kommunala vårdverksamheten. Måluppfyllelse: Inte alls uppfyllt. Det finns inga kända intressenter för att driva verksamhet inom ramen för familje- och personalkooperativ eller andra icke vinstdrivande alternativ. Mål: strävan ska vara att resurser finns tillgängliga för att stödja invånare med särskilt behov. Måluppfyllelse: Helt uppfyllt. I större delen av verksamheterna används stödbehovs- eller vårdtyngdsmätningar för att tillse att resurser finns för invånare med särskilt behov. Övriga kommunala mål Kommunfullmäktige har utöver ovan antagit mål och riktlinjer för vissa geografiska områden alternativt kompetensområden. Målen framgår av vision 2017 och vägen dit utgörs av programmen. Följande program är beslutade: Omsorgsförvaltningens vision, "en hållbar brukarorienterad organisation på väg" ligger till grund för arbetet med alla de kommunala målen. skärgårdsprogram Landsbygdsprogrammet Internationella programmet Förvaltningen har en representant internationella styrgruppen. studiebesök har under året gjorts till Danmark Folkhälsoprogrammet Omsorgsnämnden har under arbetat för att förbättra det sociala innehållet i ordinärt och särskilt boende för att ge den äldre ett så optimalt innehåll i vardagen som möjligt och där fokus ska ligga på den äldres egen önskan och intressen. Program- Hälsofrämjande och förebyggande insatser för barn och ungdornar (del av Foll>hälsoprograrnrnet) Kulturprogrammet Som en del i det sociala arbetet finns en arbetsgrupp för kultur i vården där de fem kommunerna i Blekinge ingår tillsammans med musik i Blekinge, en hemslöjdskonsulent och Bildningsförbundet. Dernol>ratiprograrnrnet Brukarperspektivet finns med i allt arbete inom omsorgsnämndens verksamhetsområde. Program- Boende för äldre på egna villlwr Omsorgsförvaltningen arbetar i nära samverkan med KABO angående boende för äldre på egna villkor. Näringspolitiska programmet skolplanen Program för hållbar utveckling Under har flertalet av förvaltningens personal deltagit i HUT-utbildningen. Ett stort arbete med sopsortering sker inom alla verksamhetsområden. Resursfördelningssystemen ska borga för en hållbar verksamhet tillsammans med alla utvecklingsprojekt som pågår. Översil>tsplanen All personal har under året haft möjlighet att arbeta och komma med synpunkter till den nya översiktplanen '

14 Patientsäkerhets- och Kvalitetsberättelse för Omsorgsförvaltningen År Ingbritt Håkansson Medicinskt ansvarig sjuksköterska Carina Fransson Vik. kvalitetsutvecklare

15 INNEHÅLLsFÖRTECKNING SAMMANFATTNING BAKGRUND ÖVERGRIP ANDE MÅL OCH STRA TEGI ORGANISATORISKT ANSV AR FÖR P A TIENTSÄKERHETS- ARBETET 7 Ansvar får patientsäkerhetsarbetet 7 Ansvarsfårdelning får patientsäkerhetsarbetet 8 Hälso- och sjukvårdsdokumentation 8 Läkemedelsgenomgångar 9 Nutrition Munhälsovårdsbedömningar och uppsökande tandvård 12 UPPFÖLJNING AV EGENKONTROLL 13 Senior alert-ett nationellt kvalitetsregister 13 Svenska palliativregistret 13 Punktprevalensmätning av fåljsamhet till basala hygienrutiner 14 Trycksårsmätning 15 Kvalitetsprogran1 vid blåsfunktionsstörning 16 Demensvård 17 SAMVERKAN FÖR A TT FÖREBYGGA V ÅRDSiv\DOR 18 HÄLSO- OCH SJUKV ÅRDSPERSONALENS RAPPORTERINGSSKYLDIGHET Avvikelser KVALITETSBERÄTTELSE Processer och rutiner Systematiskt fårbättringsarbete Personalens medverkan i kvalitetsarbetet Doktunentationsskyldighet ÖVERGRIP ANDE MÅL OCH STRA TEGlER FÖR KOMMANDE ÅR l O Karlshamns Kommun Omsorgsförvaltningen Rådhuset Besöksadress Kungsgatan Karlshamn Tfn Fax E-post: Internet:

16 SAMMANFATTNING De viktigaste åtgärderna som vidtagits för att öka patientsäkerheten. Alla som bor på särskilt boende bedöms för risk för fall, trycksår och malnutrition. I de fall där risker upptäcks ordineras relevanta åtgärder. Regisiering i palliativ registret. Påbörjat registrering i BPSD registret (Beteende-mässiga och Psykiska Symtom vid Demens) Läkemedelsgenomgångar enligt "Blekingemodellen" Utbildning till all vårdpersonal i nutrition. Reviderad nutritionspolicy. Mätning av nattfastan. Deltagande i punkt prevalens mätningar av trycksår på särskilt boende som genom fårs via SKL l gånger per år Kvalitets granskning av innehållet i läkemedelsskåpen och läkemedelshantering inom särskilt boende genomfors årligen genom trepartsgranslming. Mätning gällande foljsamhet till basala hygienrutiner görs l gånger per år, foljsamheten bedöms som god. Fallskadeprevention Knyta ihop säcken De viktigaste åtgärderna som vidtagits för att öka l<valiteten. Klagomål och synpunkter från patienter och anhöriga hanteras enligt kommunens rutiner for inkomna synpunkter. Synpunkter och klagomål är analyserade och åtgärdade. o Processidentifiering Lex Sarahutredningar har lett till ett flertal åtgärder på olika nivåer - från enhetsnivå till verksamhetsnivå. Leda för Resultat Påbörjat arbete med att omarbeta avvikelsehantering till negativa händelser Påbö1jat arbetet med risk och händelseanalysrutiner Påbörjat värdegrundsarbetet Vid årsskiftet 2013 övertog kommunen ansvaret för hemsjukvården upp till och med sjuksköterskenivå samt arbetsterapeut- och sjukgymnastnivå enligt foljande. a. Hälso- och sjukvård som utfors i hemmet till personer i ordinärt boende. b. Rehabilitering som utförs i hemmet till personer i ordinä1i boende. c. Habilitering som utfors i hemmet till personer i ordinärt boende. d. Hjälpmedel till personer i ordinärt boende. Förberedelsearbetet med övertagandet har inneburit mycket arbete på kort tid eftersom beslutet fattades några månader innan verkställighet. 3 Karlshamns Kommun Omsorgsförvaltningen Rådhuset Besöksadress Kungsgatan Karlshamn Tfn Fax E-post: Internet:

17 BAKGRUND Enligt patientsäkerhetslagen (201 0:659) ska varje vårdgivare årligen upprätta en patientsäkerhets berättelse. Berättelsen ska beskriva: D hur patientsäkerhetsarbetet har bedrivits under föregående kalenderår D vilka åtgärder som har vidtagits får att öka patientsäkerheten D vilka resultat som har uppnåtts Enligt Ledningssystemför systematiskt kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9, 7kap. J ) bör den som bedriver socialtjänst eller verksamhet enligt LSS med dokumentationen som utgångspunkt varje år upprätta en sammanhållen kvalitets berättelse. Berättelsen bör beskriva: D hur arbetet med att säkra kvaliteten har bedrivits under föregående kalenderår D vilka åtgärder som har vidtagits får att säkra verksamhetens kvalitet D vilka resultat som har uppnåtts 4 Karlshamns Kommun Omsorgsförvaltningen Rådhuset Besöksadress Kungsgatan Karlshamn Tfn Fax E-post: Internet:

18 ÖVERGRIPANDE MÅL OCH STRATEGI Vårdgivaren ska planera, leda och kontrollera verksamheten på ett sätt som leder till att kravet på godvård i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) respektive tandvårdslagen (1985:125) upprätthålls. SFS 2010:659,3 kap. l Omsorgsnämndens mål för verl samheten Mål l En hållbar brukarorienterad omsorgsorganisation ska vidareutvecklas och planeras i ett långsiktigt perspektiv. Resultatmål: All personal ska ha rätt kompetens och det ska finnas en långsiktig kompetensplanenng. Brukare ska garanteras god säkerhet och vård genom tillgång till kvalificerad personal. En flexibel och effektiv omsorgsorganisation. Mål2 Allt arbete ska grundas på humanitet, empati, flexibilitet och öppenhet. Resultatmål: Omsorgsnämnden ska ge kommun medborgama kvalitativ information om sin verksamhet. All personal ska känna till och tillämpa Omsorgsnänmdens etiska riktlinjer. En tillåtande och öppen organisation. Mål3 Insatserna ska komplettera den enskilde att leva ett värdigt liv. Resultatmål: Genomforandeplan l vårdplan /rehabplan ska upprättas och uppdateras fmilöpande for varje omsorgstagare. Den enskilde ska genom stöd, rehabiliterings- och aktiva habiliteringsinsatser få möjlighet att leva som andra. Socialnämndens mål för verksamheten Mål l Socialnämndens verksamhet ska präglas av tillgänglighet, service och samverkan Resultatmål: Medborgarna ska ges kvalitativ information om verksamheten Samverkan ska ske både internt och externt Verksamheten ska vara tillgänglig när klienterna behöver det Verksamheten ska präglas av en god service gentemot klienterna All personal ska känna till och tillämpa Socialnämndens etiska riktlinjer En tillåtande och öppen organisation Behov av insatser ska utredas och verkställas så skyndsamt som möjligt utan att göra avkall på rättssäker myndighetsut- övning 5 Karlshamns Kommun Omsorgsförvaltningen Rådhuset Besöksadress Kungsgatan Kartshamn Tfn Fax E-post: Internet:

19 Mål2 Barnperspektivet ska alltid priorieras inom alla områden. Barn och ungdomar ska alltid få det stöd och den hjälp de behöver. Resultatmål: Särskild hänsyn ska tas till barnets bästa i alla beslut som rör barn Mål3 Socialt behandlings- ochförebyggande arbete ska alltid, i första hand, bedrivas i öppenvårdsform på hemmaplan. Deforebyggande insatserna ska vara relevanta i förhållande till socialtjänstlagen och evidensbaserad praktik (EBP) Resultatmål: Behandlings- och fcirebyggande arbete ska huvudsakligen bedrivas på hemmaplan Kmrnmminvånarna ska känna till Komet Mål4 I Karlshamn ska ingen vara ofrivilligt hemlös. Resultatmål: Ingen ska vara ofrivilligt hemlös Övergripande mål och strategier för patientsäkerhet och kvalitetssäkring Varje enskild person ska kä1ma sig trygg och säker i kontakten med vård och omsorg. Likaså ska varje medarbelare kunna utföra sitt arbete under sådana fårutsättningar att en säker vård och omsorg kan ges med kvalitet. Ledningssystemet ska tydliggöra och synliggöra verksamhetens kvalitet och dess resultat fcir personal, den enskilde samt övriga medborgare. 6 Karlshamns Kommun Omsorgsförvaltningen Rådhuset Besöksadress Kungsgatan Karlshamn Tfn Fax E-post: Internet:

20 ORGANISATORISKT ANSVAR FÖR PATIENTSÄKERHETSARBETET Vårdgivaren ska dokumentera hur det organisatoriska ansvaret för patientsäkerhetsarbetet är fördelat i verksamheten. SFS 2010:659,3 kap. 9 Ansvar för patientsäkerhetsarbetet Socialnämndens ansvar Socialnämnden ska planera, leda och kontrollera verksamheten på ett sätt som leder till att kravet på god vård i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) upprätthålls. Nämnden ska fastställa övergripande mål fcir det systematiska kvalitetsarbetet samt kontinuerligt följa upp och utvärdera målen. Verksamhetschefens ansvar enligt hälso- och sjukvårdslagen Verksamhetschefen skall enligt hälso- och sjukvårdslagen svara får att verksamheten tillgodoser hög patientsäkerhet och god kvalitet av vården samt främja kostnadseffektivitet. Inom ramen fcir ledningssystemet ska verksamhetschefen ta fram, fastställa och dokumentera rutiner fcir hur det systematiska kvalitetsarbetet kontinuerligt skall bedrivas fcir att kunna styra, följa upp och utveckla verksamheten. Medicinskt ansvarig sjuksköterskas (MAS) ansvar Den medicinskt ansvariga sjuksköterskan har tillsammans med verksamhetschefen att upprätthålla och utveckla verksamhetens kvalitet och sälcerhet inom ramen fcir det ledningssystem fcir kvalitet och patient-säkerhet som finns får den kommunala hälso- och sjukvården. Den medicinskt ansvariga sjuksköterskan utövar sitt ansvar genom att planera, styra, kontrollera, dokumentera och redovisa arbetet med verksamhetens kvalitet och säkerhet. I den medicinskt ansvariga sjuksköterskans ansvar ingår bl.a. att tillse att författningsbestämmelser och andra regler är kända och efterlevs, att det finns behövliga direktiv och instruktioner för verksmnheten smnt att personalen inom kommunens hälso- och sjukvård har den kompetens som behövs med hänsyn till de krav som ställs på verksamheten. Enhetschefens ansvar Enhetschefen ansvarar för att de rutiner och riktlinjer som verksan1hetschef och medicinskt ansvarig sjuksköterska fastställt är väl kända i verksamheten samt att ny hälso- och sjukvårdspersonal får den introduktion som krävs för att utföra sina hälso- och sjukvårdsupp gifter. Hälso- och sjukvårdspersonalens ansvar Hälso- och sjukvårdspersonalen ansvm ar för att hälso- och sjukvårdsarbetet följer vetenskap och beprövad erfarenhet samt att inom ramen får verksmnhetens ledningssystem medverka i det systematiska kvalitetsarbetet. 7 Karlshamns Kommun Omsorgsförvaltningen Rådhuset Besöksadress Kungsgatan Karlshamn Tfn Fax E-post: Internet:

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL ON 4 59 PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED OMSORGSNÄMNDEN. Plats och tid: Rådhussalen, Rådhuset, Karlshamn, kl 13:30 15:15.

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL ON 4 59 PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED OMSORGSNÄMNDEN. Plats och tid: Rådhussalen, Rådhuset, Karlshamn, kl 13:30 15:15. KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL ON 4 59 PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED OMSORGSNÄMNDEN Plats och tid: Rådhussalen, Rådhuset, Karlshamn, kl 13:30 15:15. Deltagande (markerade med x, i ledamots ställe tjänstgörande

Läs mer

Patientsäkerhets- och kvalitetsberättelse År 2013

Patientsäkerhets- och kvalitetsberättelse År 2013 Patientsäkerhets- och kvalitetsberättelse År 2013 2014-01-19 Magdalena Jeppsson, Medicinskt ansvarig sjuksköterska Carina Fransson, Kvalitetsutvecklare INNEHÅLLSFÖRTECKNING SAMMANFATTNING... 3 BAKGRUND...

Läs mer

Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen

Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen STYRDOKUMENT 1 (9) Vår handläggare Jan Nilsson Antaget av vård- och omsorgsnämnden 2012-10-25, 122 Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen STYRDOKUMENT 2 (9) Innehållsförteckning Bakgrund...

Läs mer

PATIENTSÄKERHETSBERÄTTELSE 2014 OCH PATIENTSÄKERHETSPLAN FÖR 2015 TRYGGHETENS VÅRD- OCH OMSORGSBOENDE ALERIS OMSORG

PATIENTSÄKERHETSBERÄTTELSE 2014 OCH PATIENTSÄKERHETSPLAN FÖR 2015 TRYGGHETENS VÅRD- OCH OMSORGSBOENDE ALERIS OMSORG PATIENTSÄKERHETSBERÄTTELSE 2014 OCH PATIENTSÄKERHETSPLAN FÖR 2015 TRYGGHETENS VÅRD- OCH OMSORGSBOENDE ALERIS OMSORG Inledning Patientsäkerhetslag (2010:659) gäller from 1 januari 2011. Syftet med lagen

Läs mer

PATIENTSÄKERHETS BERÄTTELSE ÅR 2011

PATIENTSÄKERHETS BERÄTTELSE ÅR 2011 PATIENTSÄKERHETS BERÄTTELSE ÅR 2011 120401 Inger Andersson Medicinskt ansvarig sjuksköterska Susanna Wahlman-Sjöbring Verksamhetschef stöd och omsorg 1 Innehållsförteckning Sammanfattning 3 Övergripande

Läs mer

PATIENTSÄKERHETSBERÄTTELSE Karlsborgs kommun 2012

PATIENTSÄKERHETSBERÄTTELSE Karlsborgs kommun 2012 1(9) PATIENTSÄKERHETSBERÄTTELSE Karlsborgs kommun 2012 Medicinskt ansvarig sjuksköterska Lena von Heideken Karlsborgs kommun, Storgatan 16, 546 82 Karlsborg 0505-170 00 www.karlsborg.se karlsborg.kommun@karlsborg.se

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete i Vård och omsorg och Individ- och familjeomsorg

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete i Vård och omsorg och Individ- och familjeomsorg Hjo kommun Styrdokument Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete i Vård och omsorg och Individ- och familjeomsorg 1. Dokumenttyp Ledningssystem enligt SOSFS 2011:9 2. Fastställande/upprättad 2012-01-18

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare År 2011 2012-05-10 Gunnel Svensson Medicinskt ansvarig sjuksköterska Diarienummer: 2012 206 Mallen är framtagen av Sveriges Kommuner och Landsting Innehållsförteckning

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare År 2012 Datum och ansvarig för innehållet 2013-03-01 Susanna Wahlman-Sjöbring, Verksamhetschef Inger Andersson, Medicinskt ansvarig sjuksköterska 1 Innehållsförteckning

Läs mer

Vård- och omsorgsnämndens. Uppdragsplan 2015. Dnr VON 2015/0058 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Vård- och omsorgsnämndens. Uppdragsplan 2015. Dnr VON 2015/0058 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Vård- och omsorgsnämndens Uppdragsplan 2015 Dnr VON 2015/0058 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Uppdragsplan för vård- och omsorgsnämnden 2015 Inledning Vård- och omsorgsnämnden vill med uppdragsplanen för 2015

Läs mer

Kvalitetsledningssystem för Socialnämnden i Timrå kommun Utgångspunkter, ansvar och processer

Kvalitetsledningssystem för Socialnämnden i Timrå kommun Utgångspunkter, ansvar och processer Kvalitetsledningssystem för Socialnämnden i Timrå kommun Utgångspunkter, ansvar och processer Upprättad 2013-12-18 2(5) Kvalitetsledningssystem i Timrå Bakgrund Socialtjänstlagen (SoL) 3 kap 3 säger insatserna

Läs mer

Riktlinje för ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete

Riktlinje för ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Riktlinje för ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnden Riktlinje för ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete xx Fastställd Socialnämnden 2014-05-07 Reviderad - Produktion Socialförvaltningen

Läs mer

Kvalitetsberättelse för område Vård och omsorg

Kvalitetsberättelse för område Vård och omsorg Kvalitetsberättelse för område Vård och omsorg År 2012 2013-02-25 Maria Ottosson Lundström Dnr: 2013-80 1 Innehåll Sammanfattning... 3 Övergripande mål och strategier... 4 Organisatoriskt ansvar... 4 Struktur

Läs mer

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Herrgårdsvägens gruppboende

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Herrgårdsvägens gruppboende 2014 års patientsäkerhetsberättelse för Herrgårdsvägens gruppboende Datum och ansvarig för innehållet Joakim Holmgren 1/9 Innehållsförteckning Sammanfattning Övergripande mål och strategier Organisatoriskt

Läs mer

Ledningssystem för kvalitet enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12

Ledningssystem för kvalitet enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12 1(9) enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12 Inledning Socialstyrelsen har angett föreskrifter och allmänna råd för hur kommunerna ska inrätta ledningssystem för kvalitet i verksamheter enligt SoL, LVU,

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete i Socialförvaltningen, Karlsborg

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete i Socialförvaltningen, Karlsborg Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete i Socialförvaltningen, Karlsborg Dokumenttyp: Riktlinje Diarienummer: 26/2015 Beslutande: Socialnämnden Antagen: 2015-03-04 Giltighetstid: Tillsvidare Dokumentet

Läs mer

Division Vård och Omsorg Patientsäkerhetsberättelse 2011

Division Vård och Omsorg Patientsäkerhetsberättelse 2011 Division Vård och Omsorg Patientsäkerhetsberättelse 2011 2012 02 29 Ylva Larsson Områdeschef Sammanfattning Under 2011 har division vård och omsorg samverkat med andra vårdgivare: Samarbete med framtagande

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnden

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnden Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnden Ledningssystem för kvalitet inom socialtjänsten i Härjedalens kommun Ledningssystem Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnden

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare År 2012 Sammanställt av Karin Stenmark, MAS Vännäs kommun Mallen är framtagen av Sveriges Kommuner och Landsting Innehållsförteckning... 2 Sammanfattning... 3

Läs mer

Mallen är anpassad av Ambea AB utifrån Sveriges Kommuner och Landstings mall. Patientsäkerhetsberättelse för Morkullevägens gruppbostad.

Mallen är anpassad av Ambea AB utifrån Sveriges Kommuner och Landstings mall. Patientsäkerhetsberättelse för Morkullevägens gruppbostad. Patientsäkerhetsberättelse för Morkullevägens gruppbostad År 2013 2014-03-01 Lennart Sandström, verksamhetschef enl. HSL Mallen är anpassad av Ambea AB utifrån Sveriges Kommuner och Landstings mall KVALITETSAVDELNINGEN

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Stiftelsen Josephinahemmet

Patientsäkerhetsberättelse för Stiftelsen Josephinahemmet Patientsäkerhetsberättelse för Stiftelsen Josephinahemmet År 2011 2012-01-27 Verksamhetschef Patricia Crone 0 Innehållsförteckning Sammanfattning... 2 Övergripande mål och strategier på Josephinahemmet...

Läs mer

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL ON 10 177 PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED OMSORGSNÄMNDEN

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL ON 10 177 PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED OMSORGSNÄMNDEN KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL ON 10 177 PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED OMSORGSNÄMNDEN Plats och tid: Rådhussalen, Rådhuset, Karlshamn, kl 13:15 15:25. Ajournering för paus kl. 14:30 15:00. Deltagande (markerade

Läs mer

Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre 2014

Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre 2014 Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre 2014 Handlingsplan Ledningskraft 2014 i Osby kommun Mål ur den enskildes perspektiv Jag kan åldras i trygghet och självbestämmande med tillgång till

Läs mer

LULEÅ KOMMUN. Beredningen. Allmänna utskottet. Socialnämnden 2012 10 25 170 21. Dnr 2012/471 74

LULEÅ KOMMUN. Beredningen. Allmänna utskottet. Socialnämnden 2012 10 25 170 21. Dnr 2012/471 74 Socialnämnden 2012 10 25 170 21 Dnr 2012/471 74 Tema rörande vård om de mest sjuka äldre, kvalitetsregister inom hälso och sjukvård, sociala innehållet, rehabgruppens arbete och övertagande av hemsjukvården

Läs mer

Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre 2014

Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre 2014 Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre 2014 Handlingsplan Ledningskraft 2014 i Osby kommun Mål ur den enskildes perspektiv Jag kan åldras i trygghet och självbestämmande med tillgång till

Läs mer

Rutin. Avvikelsehantering inom hälso-och sjukvård i Ljungby Kommun. Diarienummer: Hälso-och sjukvård. Gäller från: 20130710

Rutin. Avvikelsehantering inom hälso-och sjukvård i Ljungby Kommun. Diarienummer: Hälso-och sjukvård. Gäller från: 20130710 Diarienummer: Hälso-och sjukvård Rutin Avvikelsehantering inom hälso-och sjukvård i Ljungby Kommun Gäller från: 20130710 Gäller för: Socialförvaltningen Fastställd av: Socialförvaltningens ledningsgrupp

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för. Falkenberg LSS 2, Nytida AB. År 2014. 2015-01-10 Annika Hoffsten Hultén

Patientsäkerhetsberättelse för. Falkenberg LSS 2, Nytida AB. År 2014. 2015-01-10 Annika Hoffsten Hultén Patientsäkerhetsberättelse för Falkenberg LSS 2, Nytida AB År 2014 2015-01-10 Annika Hoffsten Hultén Detta underlag till patientsäkerhetsberättelse utgör en bilaga till vårdgivarens patientsäkerhetsberättelse.

Läs mer

Rutin för avvikelsehantering

Rutin för avvikelsehantering 1(8) SOCIALFÖRVALTNINGEN Beslutsdatum: 2014-04-15 Gäller från och med: 2015-03-01 Beslutad av (namn och titel): Framtagen av (namn och titel): Reviderad av (namn och titel): Reviderad den: Amelie Gustafsson

Läs mer

Rutin för avvikelsehantering inom äldreomsorg och social resursverksamhet. Socialförvaltningen, Motala kommun

Rutin för avvikelsehantering inom äldreomsorg och social resursverksamhet. Socialförvaltningen, Motala kommun Rutin för avvikelsehantering inom äldreomsorg och social resursverksamhet Socialförvaltningen, Motala kommun Beslutsinstans: Medicinskt ansvarig sjuksköterska Diarienummer: Datum: 2011-03-09 Paragraf:

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse

Patientsäkerhetsberättelse Vård- och omsorgsförvaltningen Patientsäkerhetsberättelse 2013 2014-02-17 Sammanställd av medicinskt ansvarig sjuksköterska Cecilia Perry 1 Organisation för patientsäkerhetsarbetet, patientsäkerhetsberättelse

Läs mer

Policys. Vård och omsorg

Policys. Vård och omsorg LEDNINGSSYSTEM FÖR KVALITET Policys Vård och omsorg 2010/2011 Antagen av vård- och omsorgsnämnden 2010-08-26 ( 65) Reviderad av vård- och omsorgsnämnden 2013-12-19 (Policy för insatser och vårdåtgärder)

Läs mer

Stöd och lärande. Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Stöd och Lärande Tomelilla Kommun.

Stöd och lärande. Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Stöd och Lärande Tomelilla Kommun. Stöd och lärande Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Stöd och Lärande Tomelilla Kommun. Innehåll Inledning... 3 Syfte... 3 Kvalitetsindikatorer... 3 Lagrum... 3 Berörda... 3 Utveckling...

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelsen år 2014 Landstinget Blekinge

Patientsäkerhetsberättelsen år 2014 Landstinget Blekinge 1 Patientsäkerhetsberättelsen år 2014 Landstinget Blekinge 2 3 Smittskydd (2) Vårdhygien (3) Patientsäkerhetsavdelningen Läkemedelskommitté (1,5) Läkemedelssektion (4) STRAMA (0,3) Patientsäkerhetssamordnare

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse 2014. Karlstad Hemtjänst. 2015-01-30 Renée Månson Verksamhetschef, hemtjänst Karlstad

Patientsäkerhetsberättelse 2014. Karlstad Hemtjänst. 2015-01-30 Renée Månson Verksamhetschef, hemtjänst Karlstad 1 Patientsäkerhetsberättelse 2014 Karlstad Hemtjänst 2015-01-30 Renée Månson Verksamhetschef, hemtjänst Karlstad 2 Innehåll Sammanfattning... 3 Övergripande mål och strategier... 4 Organisatoriskt ansvar

Läs mer

Årligen kommer nya prestationsmål från SKL och Socialdepartementet. För mätperioden 1/9-2012 till 30/9 2013 gäller detta:

Årligen kommer nya prestationsmål från SKL och Socialdepartementet. För mätperioden 1/9-2012 till 30/9 2013 gäller detta: Prestationsmål 2013 Årligen kommer nya prestationsmål från SKL och Socialdepartementet. För mätperioden 1/9-2012 till 30/9 2013 gäller detta: Optimal läkemedelsbehandling: Minskning av olämpliga läkemedel

Läs mer

Information om Socialstyrelsens nya föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9)

Information om Socialstyrelsens nya föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9) Meddelandeblad Mottagare: Kommuner: nämnder med ansvar för verksamheter inom hälso- och sjukvård, socialtjänst och LSS, Landsting: nämnder med ansvar för verksamheter inom hälso- och sjukvård, tandvård

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete 2011:9. inom hälso- och sjukvården i särskilt boende för äldre

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete 2011:9. inom hälso- och sjukvården i särskilt boende för äldre SID 1 (5) Ansvarig för rutin Medicinskt ansvarig sjuksköterska Cecilia Linde cecilia.linde@solna.se Gäller från 2014-07-08 Reviderad senast 2015-07-08 Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete 2011:9

Läs mer

KVALITETSKRITERIER FÖR PERSONLIG ASSISTANS SOM UTFÖRS AV ÖSTRA GÖINGE KOMMUN

KVALITETSKRITERIER FÖR PERSONLIG ASSISTANS SOM UTFÖRS AV ÖSTRA GÖINGE KOMMUN Produktion KVALITETSKRITERIER FÖR PERSONLIG ASSISTANS SOM UTFÖRS AV ÖSTRA GÖINGE KOMMUN Kriterierna gäller från 2009-10-01 Storgatan 4 280 60 Broby Växel: 044-775 60 00 Fax: 044-775 62 90 Plusgiro: 8 46

Läs mer

Stiftelsen Josephinahemmet. Anke Budweg Verksamhetschef och Medicinsk Ansvarig Sjuksköterska

Stiftelsen Josephinahemmet. Anke Budweg Verksamhetschef och Medicinsk Ansvarig Sjuksköterska Stiftelsen Josephinahemmet Anke Budweg Verksamhetschef och Medicinsk Ansvarig Sjuksköterska Patientsäkerhetsberättelse 2014 0 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 2 2. Ansvar för patientsäkerhetsarbetet...

Läs mer

Projekt Multi7 -bättre liv för sjuka äldre

Projekt Multi7 -bättre liv för sjuka äldre Projekt Multi7 -bättre liv för sjuka äldre Samarbete mellan Umeå kommun och Västerbottens läns landsting. Bättre liv för sjuka äldre Kan vi höja kvaliteten i vård och omsorg och samtidigt göra den mer

Läs mer

PATIENTSÄKERHETSBERÄTTELSE

PATIENTSÄKERHETSBERÄTTELSE PATIENTSÄKERHETSBERÄTTELSE Verksamhetens mål för patientsäkerhetsarbetet SFS 2010:659, 3 kap. 1 och SOSFS 2011:9, 3 kap. 1 Övergripande mål på Korsaröd: Alla kunder och deras närstående ska känna sig säkra

Läs mer

Den medicinskt ansvariga sjuksköterskan har bland annat ansvar för (enligt 24 hälso- och sjukvårdslagen och 7 kap.3 Patientsäkerhetsförordningen)

Den medicinskt ansvariga sjuksköterskan har bland annat ansvar för (enligt 24 hälso- och sjukvårdslagen och 7 kap.3 Patientsäkerhetsförordningen) 1(8) Socialförvaltningen Socialförvaltningen Iréne Eklöf, Medicinskt ansvarig sjuksköterska 0171-528 87 irene.eklof@habo.se Patientsäkerhetsberättelse år 2014 Enligt 3 kap. 10 Patientsäkerhetslagen (2010:6599)

Läs mer

1(8) Avvikelse- och riskhantering inom SoL, LSS och HSL. Styrdokument

1(8) Avvikelse- och riskhantering inom SoL, LSS och HSL. Styrdokument 1(8) Styrdokument 2(8) Styrdokument Dokumenttyp Riktlinje Beslutad av Kommunstyrelsen 2015-03-10, 51 Dokumentansvarig Medicinskt ansvarig sjuksköterska Reviderad 3(8) Innehållsförteckning 1 Bakgrund...4

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för sociala sektorn i Härryda kommun År 2011

Patientsäkerhetsberättelse för sociala sektorn i Härryda kommun År 2011 Patientsäkerhetsberättelse för sociala sektorn i Härryda kommun År 2011 2012-02-27 Tina Forsgren, Verksamhetschef Vård och Omsorg Elisabeth Sjöberg, Verksamhetschef Funktionshinder Mallen är framtagen

Läs mer

Rutin för hantering av avvikelser

Rutin för hantering av avvikelser LERUM2000, v2.1, 2013-02-21 RUTIN 1 (9) Dokumentbenämning/typ: Rutin Verksamhet/process: Sektor stöd och omsorg Ansvarig: Majed Shabo Fastställare: Anette Johannesson, Maria Terins Gäller fr.o.m: 2014-09-01

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Sveagatan

Patientsäkerhetsberättelse för Sveagatan 2015-02-20 Patientsäkerhetsberättelse för Sveagatan År 2014 Datum och ansvarig för innehållet 20 februari 2015 Helene Yxhammar Verksamhetschef Vardaga äldreomsorg Sveagatan Mallen är anpassad av Vardaga

Läs mer

Beslutade den 12 juni 2012 Träder i kraft den 1 september 2012. Affärsområde Farmaci/Roswitha Abelin/SoS föreskrift LmG mm

Beslutade den 12 juni 2012 Träder i kraft den 1 september 2012. Affärsområde Farmaci/Roswitha Abelin/SoS föreskrift LmG mm SOSFS 2012:9 Socialstyrelsens föreskrifter om ändring i föreskrifterna och allmänna råden (SOSFS 2000:1) om läkemedelshantering i hälso- och sjukvården Beslutade den 12 juni 2012 Träder i kraft den 1 september

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Norrköping Psykiatri Nytida

Patientsäkerhetsberättelse för Norrköping Psykiatri Nytida Patientsäkerhetsberättelse för Norrköping Psykiatri Nytida År 2014 Datum och ansvarig för innehållet 2015-03-19 Fredric Tesell Sammanfattning Norrköping Psykiatri bedriver omsorg för personer med bl.a.

Läs mer

Ständigt förbättringsarbete i vård- och omsorgsnämndens verksamheter

Ständigt förbättringsarbete i vård- och omsorgsnämndens verksamheter Ledningssystem Ledning för kvalitet! Ständigt förbättringsarbete i vård- och omsorgsnämndens verksamheter Diarienummer: VON 2014/0469 Vård- och omsorgsnämnden antog dokumentet den 17 september 2014 Dokumentet

Läs mer

Kvalitetssäkring, rapporter och avvikelser 2011

Kvalitetssäkring, rapporter och avvikelser 2011 Kvalitetssäkring, rapporter och avvikelser 2011 Egenkontroll kvalitetssäkring Palliativa registret Senior Alert Avvikelser fall, läkemedel, Lex Maria Lex Sarah Patientsäkerhetsberättelse Patientnämnden

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Lydiagården Cancerrehabilitering i Höör.

Patientsäkerhetsberättelse för Lydiagården Cancerrehabilitering i Höör. Patientsäkerhetsberättelse för Lydiagården Cancerrehabilitering i Höör. Upprättad 2015-03-01 Av Annette Andersson/ Maud Svensson Marie-Christine Martinsson Verksamhetschef Ägare Innehåll: 1. Inledning

Läs mer

Patientsäkerhetsarbete 2013 för verksamhetsområde Äldreomsorg

Patientsäkerhetsarbete 2013 för verksamhetsområde Äldreomsorg VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Service och utveckling Karlstad 2014-02-01 ann-sophie.gustafsson@karlstad.se MAS: Yvonne Nordenberg MAS: Wanja Lööw MAR: Kristina Grubb-Karlsson Dietist: Frida Karlsson Patientsäkerhetsarbete

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare inom äldreomsorg, hälso- sjukvård, individ och familjeomsorg samt funktionshinder

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare inom äldreomsorg, hälso- sjukvård, individ och familjeomsorg samt funktionshinder 1(10) Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare inom äldreomsorg, hälso- sjukvård, individ och familjeomsorg samt funktionshinder År 2012 2(10) Innehållsförteckning Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse 2012, Adium Omsorg AB, Varberg

Patientsäkerhetsberättelse 2012, Adium Omsorg AB, Varberg Patientsäkerhetsberättelse 2012, Adium Omsorg AB, Varberg Verksamheten startade 12 mars 2007, efter godkännande/certifiering av Varbergs kommun. Verksamhetens kontor är beläget med adress, Bandholtzgatan

Läs mer

2008-06-16 Reviderad 2013-01-03. Riktlinjer Demensvård

2008-06-16 Reviderad 2013-01-03. Riktlinjer Demensvård 2008-06-16 Reviderad 2013-01-03 Riktlinjer Demensvård 2(9) Innehållsförteckning Riktlinjer Demensvård... 1 Innehållsförteckning... 2 Inledning... 3 Demenssjukdom... 3 Befolkningsstruktur 4 Demensvård.4

Läs mer

Rutiner för avvikelsehantering och riskhantering

Rutiner för avvikelsehantering och riskhantering Riktlinje 3/Avvikelser Rev. 2014-12-22 Nämndkontor Social Annicka Pantzar Medicinskt ansvarig sjuksköterska Rutiner för avvikelsehantering och riskhantering Författningar Patientsäkerhetslagen (SFS 2010:

Läs mer

Ledningssystem för kvalitet inom äldreomsorg

Ledningssystem för kvalitet inom äldreomsorg Revisionsrapport Ledningssystem för kvalitet inom äldreomsorg Motala kommun Kerstin Karlstedt December 2012 Innehållsförteckning 2.1. Revisionsfrågor... 3 2.2. Metod... 3 4.1. Servicegaranti... 7 4.2.

Läs mer

Hur kan Palliativregistret vara en hjälp i att styra och leda den palliativa vården?

Hur kan Palliativregistret vara en hjälp i att styra och leda den palliativa vården? Hur kan Palliativregistret vara en hjälp i att styra och leda den palliativa vården? En förbättringsresa i palliativ vård Särskilt boende och korttidsboende Umeå Kommun 2013 Pernilla Blomdal, Verksamhetschef

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Agaten

Patientsäkerhetsberättelse för Agaten Patientsäkerhetsberättelse för Agaten År 2014 Datum och ansvarig för innehållet 2014-03-01 Ann-Charlotte Adamsson Verksamhetschef Agaten Omsorg Mallen är anpassad av Vardaga AB utifrån Sveriges Kommuner

Läs mer

ledningssystemet Beslutad av Förvaltningschef Medicinskt ansvarig sjuksköterska

ledningssystemet Beslutad av Förvaltningschef Medicinskt ansvarig sjuksköterska Rutin för egenvård Gäller för Personal inom omsorgsförvaltningen Samverkan Plats i ledningssystemet Beslutad av Förvaltningschef Dokumentansvarig Medicinskt ansvarig sjuksköterska Gäller från datum 2014-10-13

Läs mer

Rutiner för f r samverkan

Rutiner för f r samverkan Rutiner för f r samverkan Huvudmännen för hälso- och sjukvården och socialtjänsten ska tillsammans säkerställa att övergripande rutiner för samverkan i samband med egenvård utarbetas. Rutinerna ska tas

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (processer)

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (processer) SOCIALFÖRVALTNINGEN 2012-12-06 Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (processer) KVALITETSSÄKRING AV SOCIALA TJÄNSTER 4 kap 2 Vårdgivaren eller den som bedriver socialtjänst eller verksamhet

Läs mer

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Kullabo

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Kullabo 2014 års patientsäkerhetsberättelse för Kullabo Datum och ansvarig för innehållet Maria Westling 2015-03-01 Mallen är anpassad av Vardaga AB utifrån Sveriges Kommuner och Landstings mall KVALITETSAVDELNINGEN

Läs mer

Kvalitetsledningssystem för vård- och omsorgsförvaltningen enligt SOSFS 2011:9

Kvalitetsledningssystem för vård- och omsorgsförvaltningen enligt SOSFS 2011:9 1 (13) Kvalitetsledningssystem för vård- och omsorgsförvaltningen enligt SOSFS 2011:9 Dokumenttyp: Riktlinje Beslutad av: Vård- och omsorgsnämnden (2014-10-08, 146 ) Gäller för: Vård- och omsorgsförvaltningen

Läs mer

Uppföljning av Bostad med särskild service enligt LSS

Uppföljning av Bostad med särskild service enligt LSS Uppföljning av Bostad med särskild service enligt LSS Ansvarig för uppföljningen: Uppföljningen genomförd den: Föregående uppföljning den: Nästa uppföljning den: Verksamhetens namn Verksamhetens platsantal

Läs mer

2014 års patientsäkerhetsberättelse för OpplundaHVB

2014 års patientsäkerhetsberättelse för OpplundaHVB 2014 års patientsäkerhetsberättelse för OpplundaHVB Datum och ansvarig för innehållet 2015-02-15 Per-Olov Strid, Verksamhetschef Mallen är anpassad av Nytida AB utifrån Sveriges Kommuner och Landstings

Läs mer

Ks 352 Dnr 2014.0294.759. Kommunstyrelsen beslutar

Ks 352 Dnr 2014.0294.759. Kommunstyrelsen beslutar Ks 352 Dnr 2014.0294.759 Uppföljning av granskning kring kvalitet inom socialtjänsten Kommunstyrelsen beslutar 1. Att till kommunrevisorerna överlämna ovanstående svar avseende granskning kring kvalitet

Läs mer

Kvalitet inom äldreomsorgen

Kvalitet inom äldreomsorgen Revisionsrapport* Kvalitet inom äldreomsorgen Mora kommun Februari 2009 Inger Kullberg Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning och bakgrund...4 2.1 Revisionsfråga...5 2.2 Revisionsmetod...5

Läs mer

SAMVERKANSRUTINER. (enligt SOSFS 2009:6) FÖR HANTERING AV EGENVÅRD I SÖRMLAND

SAMVERKANSRUTINER. (enligt SOSFS 2009:6) FÖR HANTERING AV EGENVÅRD I SÖRMLAND SAMVERKANSRUTINER (enligt SOSFS 2009:6) FÖR HANTERING AV EGENVÅRD I SÖRMLAND Egenvård ska erbjuda möjligheter till ökad livskvalitet och ökat välbefinnande genom självbestämmande, ökad frihetskänsla och

Läs mer

Program. för vård och omsorg

Program. för vård och omsorg STYRDOKUMENT 1(5) Program för vård och omsorg Område 2Hälsa och Omsorg Fastställd KF 2013-02-25 10 Program Program för Vård och Omsorg Plan Riktlinje Tjänsteföreskrift Giltighetstid Reviderad Diarienummer

Läs mer

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Växjö LSS

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Växjö LSS 2014 års patientsäkerhetsberättelse för Växjö LSS Datum och ansvarig för innehållet Ulrika Hansson Mallen är anpassad av Nytida AB utifrån Sveriges Kommuner och Landstings mall KVALITETSAVDELNINGEN KA/LF

Läs mer

Framtagen av: Charlotte Svessnon, MAR, Madeleine Bjurelid, enhetschef, Eva-Lott Jäghagen, enhetschef, Gunnel Rosenberg, MAS Gäller f.r.o.

Framtagen av: Charlotte Svessnon, MAR, Madeleine Bjurelid, enhetschef, Eva-Lott Jäghagen, enhetschef, Gunnel Rosenberg, MAS Gäller f.r.o. Framtagen av: Charlotte Svessnon, MAR, Madeleine Bjurelid, enhetschef, Eva-Lott Jäghagen, enhetschef, Gunnel Rosenberg, MAS Gäller f.r.o.m: 120925 Avvikelserutin Fastställd av: Eva Augustsson, förvaltningschef

Läs mer

Rekommendationer från MAS/MAR-nätverket i Dalarna gällande ansvarsfördelning

Rekommendationer från MAS/MAR-nätverket i Dalarna gällande ansvarsfördelning 1 Rekommendationer från MAS/MAR-nätverket i Dalarna gällande ansvarsfördelning LAGAR OCH AR SOM STYR KOMMUNERNAS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD, AVSEENDE SFÖRHÅLLANDEN MELLAN VÅRDGIVARE (NÄMND), VERKSAMHETSCHEF OCH

Läs mer

Avvikelsehantering enligt Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) avseende Läkemedel/Specifik omvårdnad, Fall och Medicintekniska produkter

Avvikelsehantering enligt Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) avseende Läkemedel/Specifik omvårdnad, Fall och Medicintekniska produkter OMSORGSFÖRVALTNINGENS VERKSAMHETSHANDBOK Fastställt av Dokumentansvarig Datum Diarienr. Sid. Förvaltningschef Annika Lindqvist 2013-09-26 1 (5) Avvikelsehantering enligt Hälso- och sjukvårdslagen (HSL)

Läs mer

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Lenagården HVB

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Lenagården HVB 2014 års patientsäkerhetsberättelse för Lenagården HVB Datum och ansvarig för innehållet 2015-01-08 Lena Bölander verksamhetschef i samarbete med Camilla Furuskär sjuksköterska Mallen är anpassad av Nytida

Läs mer

1(8) Socialförvaltningen Förvaltningens stab/kansli Iréne Eklöf, Medicinskt ansvarig sjuksköterska 0171-528 87 irene.eklof@habo.se

1(8) Socialförvaltningen Förvaltningens stab/kansli Iréne Eklöf, Medicinskt ansvarig sjuksköterska 0171-528 87 irene.eklof@habo.se 1(8) Socialförvaltningen Förvaltningens stab/kansli Iréne Eklöf, Medicinskt ansvarig sjuksköterska 0171-528 87 irene.eklof@habo.se Patientsäkerhetsberättelse år 2013 Enligt 3 kap. 10 Patientsäkerhetslagen

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Perstorps kommun

Patientsäkerhetsberättelse för Perstorps kommun Patientsäkerhetsberättelse för Perstorps kommun 2012 2013 02 25 Eva Björk Medicinskt ansvarig sjuksköterska Innehåll: Sammanfattning Övergripande mål och strategier Organisatoriskt ansvar för patientsäkerhetsarbetet

Läs mer

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Umeå LSS

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Umeå LSS 2014 års patientsäkerhetsberättelse för Umeå LSS Fruktvägens Gruppboende Målargränds Serviceboende Långgatans Gruppboende Varpvägens Gruppboende Datum och ansvarig för innehållet 15/2-2015 Verksamhetschef

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (16) Datum Tid kl 08.15-15.00 Plats Sammanträdesrummet Hesselgrenska Närvarande Se sidan 2 Helena Wikström (C) Justeringens plats och tid LSS-kontoret fredagen den 31 augusti Justerade

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete enligt SOSFS 2011:9

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete enligt SOSFS 2011:9 Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete enligt SOSFS 2011:9 Socialförvaltningen Tjörns kommun Handläggare: Magdalena Patriksson Datum: 2013-11-06 Socialnämnden 2013-11-20 188 Tjörn Möjligheternas

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare År 2011 2012-02-20 Birgitta Söderström Mallen är framtagen av Sveriges Kommuner och Landsting Innehållsförteckning Sammanfattning 3 Övergripande mål och strategier

Läs mer

Kvalitets- och Patientsäkerhetsberättelse 2013 Aleris omsorg. Trygghetens vård- och omsorgsboende

Kvalitets- och Patientsäkerhetsberättelse 2013 Aleris omsorg. Trygghetens vård- och omsorgsboende Kvalitets- och Patientsäkerhetsberättelse 2013 Aleris omsorg Trygghetens vård- och omsorgsboende Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Övergripande mål och strategier... 3 2.1 Stöd, vård, behandling

Läs mer

FRAMTIDSPLAN. Grästorps kommun Kommunförvaltningen Social verksamhet 2014-05-15. Framtidsplan. Social verksamhet 2014-2020 1/5

FRAMTIDSPLAN. Grästorps kommun Kommunförvaltningen Social verksamhet 2014-05-15. Framtidsplan. Social verksamhet 2014-2020 1/5 2014-2020 1/5 för 2014-2020 ens ambition är att ge en tydlig inriktning för verksamhets utveckling på kortare och längre sikt fram till år 2020. Utmaningen handlar i grunden om hur vi ska kunna vidareutveckla

Läs mer

Riktlinje gällande egenvård. Utfärdare/handläggare Anne Hallbäck, MAS Margareta Oswald, MAR

Riktlinje gällande egenvård. Utfärdare/handläggare Anne Hallbäck, MAS Margareta Oswald, MAR Dokumentets namn Riktlinje gällande egenvård, bedömning, planering och samverkan Riktlinje gällande egenvård Utfärdare/handläggare Anne Hallbäck, MAS Margareta Oswald, MAR Utgåva nr 2 Datum 090924 sida

Läs mer

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL SocN 12 1 Socialnämnden 2012-04-25 PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED SOCIALNÄMNDEN

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL SocN 12 1 Socialnämnden 2012-04-25 PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED SOCIALNÄMNDEN KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL SocN 12 1 PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED SOCIALNÄMNDEN Plats och tid: Omsorgsförvaltningens sammanträdesrum, Rådhuset, Karlshamn kl 13.45 15.45 (ajournering kl 14.30-14.50)

Läs mer

Riktlinjer för Avvikelsehantering

Riktlinjer för Avvikelsehantering RIKTLINJE RUTIN Dokumentnamn Riktlinjer för Avvikelsehantering Framtagen och godkänd av: Eva-Karin Stenberg Charlotte Johnsson Medicinskt ansvariga sjuksköterskor Gäller from: 2014-06 Gemensam med Regionen:

Läs mer

Riktlinjer för hälso- och sjukvård. Avsnitt 10. Riskhantering, avvikelsehantering och Lex Maria.

Riktlinjer för hälso- och sjukvård. Avsnitt 10. Riskhantering, avvikelsehantering och Lex Maria. 1 Riktlinjer för hälso- och sjukvård. Avsnitt 10 Riskhantering, avvikelsehantering och Lex Maria. 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SIDA 10 Riskhantering, avvikelsehantering och Lex Maria 3 10.1 Säkerhetskultur 3

Läs mer

SOCIALFÖRVALTNING 2014-05-28 DNR SN 2014.111 MARIE BLAD SID 1/1 HÄLSO OCH SJUKVÅRDSSTRATEG/MEDICINSK ANSVARIG SJUKSKÖTERSKA

SOCIALFÖRVALTNING 2014-05-28 DNR SN 2014.111 MARIE BLAD SID 1/1 HÄLSO OCH SJUKVÅRDSSTRATEG/MEDICINSK ANSVARIG SJUKSKÖTERSKA VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE SOCIALFÖRVALTNING 2014-05-28 DNR SN 2014.111 MARIE BLAD SID 1/1 HÄLSO OCH SJUKVÅRDSSTRATEG/MEDICINSK ANSVARIG SJUKSKÖTERSKA MARIE.BLAD@VALLENTUNA.SE SOCIALNÄMNDEN Tjänsteskrivelse

Läs mer

2015 års patientsäkerhetsberättelse för Syrenens gruppbostad

2015 års patientsäkerhetsberättelse för Syrenens gruppbostad 2015 års patientsäkerhetsberättelse för Syrenens gruppbostad Datum och ansvarig för innehållet 20150126 Susann Nilsson Verksamhetschef Mallen är anpassad av Nytida AB utifrån Sveriges Kommuner och Landstings

Läs mer

Dokumentnamn: Avvikelsehantering Berörd verksamhet: Välfärd Upprättad av: Godkänd av: Giltigt från: Medicinsk ansvarig sjuksköterska (MAS)

Dokumentnamn: Avvikelsehantering Berörd verksamhet: Välfärd Upprättad av: Godkänd av: Giltigt från: Medicinsk ansvarig sjuksköterska (MAS) Dokumentnamn: Avvikelsehantering Berörd verksamhet: Välfärd Upprättad av: Godkänd av: Giltigt från: Medicinsk ansvarig sjuksköterska (MAS) MAS 2013-03-19 RUTIN FÖR LOKAL AVVIKELSEHANTERING Inledning Arbetet

Läs mer

Riktlinjer och rutin för hälso- och sjukvård, socialtjänst och LSS om Egenvård

Riktlinjer och rutin för hälso- och sjukvård, socialtjänst och LSS om Egenvård BURLÖVS KOMMUN Socialförvaltningen 2014-11-19 Beslutad av 1(6) Ninette Hansson MAS Gunilla Ahlstrand Enhetschef IFO Riktlinjer och rutin för hälso- och sjukvård, socialtjänst och LSS om Egenvård Denna

Läs mer

Patientsäker hets berättelse

Patientsäker hets berättelse TIMRÅ KOMMUN Barn & Utbilnn1nq~na '1"den TIMRÅ KOMMUN Patientsäker hets berättelse för de medicinska insatserna i Elevhälsan År 2014 Datum och ansvarig för innehållet 150223 Ulf Svanberg Skolläkare 1 Innehållsförteckning

Läs mer

2014 års patientsäkerhetsberättelse för KUMLAVIKEN

2014 års patientsäkerhetsberättelse för KUMLAVIKEN 2014 års patientsäkerhetsberättelse för KUMLAVIKEN Datum och ansvarig för innehållet 2015-02-27 Patrik Sjösten Mallen är anpassad av Nytida AB utifrån Sveriges Kommuner och Landstings mall KVALITETSAVDELNINGEN

Läs mer

www.simrishamn.se 2 (6)

www.simrishamn.se 2 (6) Socialförvaltningen 1 (6) Hemtjänsten SKRIVELSE 2009-01-15 Kristina Privér Verksamhetsutvecklare Sammanfattning av verksamhetsuppföljningar genomförda hösten 2008 Hid nr: 2008.2134 Medicinsk ansvarig sjuksköterska

Läs mer

kommunen som vårdgivare Information till Dig som är hemsjukvårdspatient, får rehabiliteringsinsatser och/eller hjälpmedel

kommunen som vårdgivare Information till Dig som är hemsjukvårdspatient, får rehabiliteringsinsatser och/eller hjälpmedel kommunen som vårdgivare Information till Dig som är hemsjukvårdspatient, får rehabiliteringsinsatser och/eller hjälpmedel 2013-06-26 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Kommunen som vårdgivare 3 Hemsjukvårdspatient 3

Läs mer

System för systematiskt kvalitetsarbete

System för systematiskt kvalitetsarbete Ansvarig Bengt Gustafson, Tf verksamhetschef Dokumentnamn Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Upprättad av Elisabet Olsson Gunilla Marcusson Ledningssystem enligt SOSFS 2011:9 Berörda verksamheter

Läs mer

RIKTLINJE. Riktlinje för hantering av avvikelser inom äldreomsorgen

RIKTLINJE. Riktlinje för hantering av avvikelser inom äldreomsorgen uniform KUB663 v 1.0, 2010-06-09 RIKTLINJE Version Datum Utfärdat av Godkänt 1 2009-09-24 Eva Franzén, Anneli Hafström, Ann- Eva Franzén, Anneli Hafström, Ann-Helen Helen Svensson Svensson, Ann-Marie Svensson

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Vård och Omsorg

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Vård och Omsorg Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Vård och Omsorg Stadsområdesnämnd Innerstaden Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Avdelning: 2015-03-24 1.0 Avdelningschef Stadsområdesförvaltning

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare Vardaga DOKUMENTNAMN ngets regionens eller kommunens logotyp Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare År 2014 Kastanjens vårdboende, Vardaga Datum och ansvarig för innehållet: 2015.03.26 Birgitta Gullqvist,

Läs mer