xx Dan Munther, (KD) 39

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "xx Dan Munther, (KD) 39"

Transkript

1 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL ON 2 24 Omsorgsnämnden PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÅD E MED OMSORGSNÄMNDEN Plats och tid: Rådhussalen, Rådhuset, Karlshamn, kl13:30-15:05, ajournering får rast mellan kl. 14:35-14:55. Deltagande (markerade med x, i ledamots ställe tjänstgörande suppleant med xx) Ledamöter Ersättare x Christel Friskopp, (S), ordförande Patrik Engström (S), x Gun Hedlund, (FP), Iv ordf, x Aunika Roth, (S) x!rene Ah! strand-mårlind (M), 2 v ordf x Kerstin Filipsen, (M) x Annika Westerlund, (S) x Billy Månsson, (S) x Christel Englesson, (MP) x Ellen Kragh, (MP) x Anders Karlsson, (S) x Sirleka Kahilainen (S) x Carl-Magnus Kälvestam (M) x Edward Thörnqvist, (M) x Berith Gustavsson, (S) x Le1mart Wallin, (S) Karin Lange, (SD) Mattias Svensson, (SD) x Tommy Alm, (S), xx Inger Åkesson, (C) x Jessica Persson, (C) xx Dan Munther, (KD) 39 Tjänstemän x x Annelie Myrbeck, förvaltningschef Katarina Bondesson, sekreterare Tid för justering: Vid sammanträdet behandlade ärenden: Justeringsledamöter Christel Friskopp Ordförande Berith Gustavsson Justeringsledamot Katarina Bondesson S ekreterare Justering av protokollet har tillkännagivits på kommunens anslagstavla i Rådhuset Katarina Bondesson

2 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL ON 2 25 Omsorgsnämnden Innehållsförteclming Ärende 21 Godkännande av dagordning. 22 Ordfårandens information. 23 Förvaltningens information. 24 Omsorgsnämndens boksint 2012, dnr 2012/ Ny budget får 2013, dnr 2013/ Förslag till Omsorgsnämndens internkontrollplan 2013 samt KS 11- forslag till tillämpningsanvisningar och forslag till kmnrnungemensamma kontrollområden, dnr 2013/ Demensdiagnos eller dement beteende, dnr 2013/ Revidering av delegationsordning, dnr 2013/ Motion om att utreda möjligheten att modernisera Karlshamns inköpssystem, dnr 2012/ Egenavgifter l egenansvar för hjälpmedel, dnr 2012/ Avgifter for personer med beslut om bostad med särskild service enligt 9 punkterna 8 och 9 LSS, dnr 2013/ Omkostnadsersättning i samband med personlig assistans, dnr 2013/ Omsorgsforvattningens uppfoljning av synpunkter och klagomål, dnr 2012/ Epidemiplan får Blekinge, dnr Kungörelse om granskning. Detaljplan for del av fastigheten Smörblomman lo m. fl., Karlshamn, dnr 2012/ Delegationsbeslut 37 Domar och beslut i enskilda ärenden. 38 Inkomna skrivelser och meddelanden mm. 39 Vikariehantering inom omsorgsforvaltningen, dnr 2013/129.

3 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL ON 2 26 Omsorgsnämnden Godkännande av dagordning Omsorgsnämndens beslut att godkätma dagordningen. Sammanfattning Dagordningen har skickats tillledamöterna tillsammans med kallelsen.

4 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL ON 2 27 Omsorgsnämnden Ordförandens information Omsorgsnämndens beslut att ta informationen till protokollet Ordförande Christel Friskopp (S) informerar ledamöterna om: Omsorgsnämnden informerades om kommande förändring för trygghetslarmen, det vill säga att från och med den l februari anlitar Karlshamns kommun och omsorgsförvaltningen, Care Techs Trygghetsjour i Malmö. Anledningen till bytet var att SOS Alann AB har beslutat att de inte kommer att tillhandahålla tjänsten trygghetslarm. Förutom att Trygghetsjouren förmedlar brukarens larm till hemtjänstpersonalen kommer säkerhetsnivån att höjas med bland annat en kvittensfunktion. Detta innebär att hemtjänstpersonal kvitterar via lannienappen hos brukaren och på så vis bekräftar att de är på plats. Varje dag kommer dessutom larmen att testas och eventuella störningar rapporteras. Varje!ann och testlarm resulterar i en markering på brukarens telefonräkning. En något förhöjd kostnad kompenseras förhoppningsvis av att säkerhetsnivån höjs med detta nya system. 1;t

5 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL ON 2 28 Omsorgsnämnden Förvaltningens information Omsorgsnämndens beslut att ta informationen till protokollet Förvaltningschef Annelie Myrbeck informerar ledamöterna om: Kön till särskilt boende består idag av 13 personer. Sex personer har väntat mer än tre månader men samtliga har fått erbjudande om ledig lägenhet men tackat nej. Många äldre som återvänder hem efter en sjukhusvistelse har behov av sociala insatser, medicinsk omvårdnad och rehabilitering. Det är därför angeläget att utveckla arbetssätt och arbetsmetoder i samverkan för att hemgången från sjukhusvistelsen ska bli trygg. Med anledning av detta har förvaltningsledningsgruppen tillsatt en projektgrupp för Trygg hemgång. Syftet är att skapa förutsättningar för en trygg hemgång efter sjukhusvistelse genom att utveckla arbetssätt och arbetsmetoder för samverkan och som stödjer och samordnar insatser för den enskilde i hemmiljön. Projektgruppen ska ta fram en projektplan som presenteras tillledningsgruppen inom kort, dnr 2013/127. Förvaltningschef Annelie Myrbeck redogör för nämndens ledamöter om pågående utvecklingsprogrmn Leda för resultat, där ledningsgmppen och stödfunktionerna i förvaltningen deltar. Det är Sveriges Kommuner och Landsting som inbjudit till detta program. Förvaltningens deltagare har tillsammans valt ut ett förbättringsområde: Bättre bemötande genom tydligare information. I ett hemtjänstområde är fokusgrupper igång för att ta fram underlag till fortsatt förbättringsarbete. Annelie kommer att delge nämnden resultatet av detta arbete.

6 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL ON 2 29 Omsorgsnämnden /027 Omsorgsnämndens bokslut 2012 Omsorgsnämndens beslut att ta informationen till protokollet, att anta bokslut för 2012, att godkänna omsorgsnämndens bokslutsrapport för 2012, att godkänna patientsäkerhets- och kvalitetsrapport samt att ställa sig bakom skrivelse till bokslutsberedningen angående överskottsreglering bokslut 2012, Omsorgsnämnden. Sammanfattning Omsorgsnämnden visar på ett positivt resultat på tkr för Bokslutsrapport för 2012 inklusivepatientsäkerhets-och kvalitetsrapport är framtagen. Beslutsunderlag Missiv: Bokslut 2012, Omsorgsnämndens bokslutsapport inld uppföljning av KF mål. Patientsäkerhets-och kvalitetsrapport Slaivelse till bokslutsberedningen angående överskottsreglering bokslut Omsorgsnämnden, Presentationsmaterial till bokslutsberedningen.

7 Omsorgsnämnden Ordförande: Christel Friskopp Förvaltningschef: Annelie Myrbeck Årets verksamhet Omsorgsnämnden ansvarar för stöd till äldre och funktionsnedsatta enligt Socialtjänstlagen (SoL) och Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Omsorgsförvaltningens vision om en hållbar brukarorienterad organisation på väg utgår från kommunfullmäktiges och omsorgsnämndens mål för verksamheten. Liksom 2011 har 2012 präglats av omfattande kompetensutveckling dels inom ramen för ESFmedel och dels genom egna utbildningsinsatser. Utbildningsinsatserna ställer stora krav på verksamheten som måste fortgå som vanligt utan avbrott dygnet och året runt. Förvaltningens ledningsgrupp har tillsammans med stödfunktioner under hösten deltagit i SKL:s utvecklingsprogram "Leda för resultat". Syftet är att utveckla den samlade ledningsfunktionens förmåga att leda och styra mot resultat med moderna kvalitetsmetoder och med fokus på socialtjänsten som helhet. Programmet fortsätter under våren 2013 och avslutas i maj med avrapportering av det egna utvecklingsarbete. Stöd i ordinärt boende, Hemtjänst Hemtjänsten har en central och bärande roll inom äldreomsorgen då den för många är en förutsättning för att kunna bo kvar i sin egen bostad. Efter sommaren startade genomförandet av önskad sysselsättningsgrad och tlexibla arbetstider. Som administrativt stöd används Hero ma, kommunens personalsystem. Arbetet har genomförts i några av hemtjänstens enheter och planeras vara i full drift före sommaren Projektet avseende det sociala innehållet har fortsatt under året. Syftet är att synlig- och medvetandegöra det sociala innehållet för medarbetarna så att brukarnas möjlighet till meningsfullhet i vardagen ökas För att bättre samordna och planera avlösning i hemmet startades i slutet av oktober ett avlösarteam som arbetar med att verkställa avlösning i hela kommunen. Fortsatt utvecklingsarbete har skett gällande verksamhetens resursfördelningssystem där syftet är att fördela personalresurser inom och mellan enheterna utifrån beviljade biståndsbeslut och bedömd tid. Antalet bedömda timmar har ökat jämfört med föregående år. Antalet årsarbetare ligger i snitt på samma nivå som föregående år men under hösten 2012 har i snitt 4 årsarbetare fler använts per månad jämfört med våren. Särskilt boende för äldre inkl hälso- och sjukvård Sjuka äldre har ett särskilt stort behov av individanpassad, samordnad och kontinuerlig vård och omsorg. Det ställer stora krav på helhetssyn och samarbete över yrkes- och organisationsgränser. Särskilt boende har genomfört ett förbättringsarbetet genom att använda olika nationella dataregister och för detta har Karlshamn fått en stor del av de prestationsersättningar som Regeringen/Socialstyrelsen betalar ut. Genom att Karlshamn tillsammans med de andra Blekingekommunerna och Landstinget använder nationella register kan man på ett bättre sätt

8 dra nytta av de erfarenheter som görs på annat håll. Detta leder också till en bra samverkan mellan kommunerna och Landstinget. Processen med att kvalitetssäkra och tydliggöra medarbetarnas uppdrag beträffande kontaktmannaskapet, genomförandeplanen, dokumentationen och strukturen i arbetet pågår. LSS- Stöd och service Inom personlig assistans har under året en ny organisation med inrättande av team, samordnare samt införande av önskad sysselsättningsgrad och tvättslugeschema startats upp. Under året har märkts en minskning av antalet ärende av personlig assistans enligt SFB, där staten bär det största kostnadsansvaret, till en ökning av personlig assistans enligt LSS där kommunen bär hela kostnadsansvaret Omsorgsnämnden har beslutat om avveckling av jössastigens gruppbostad utifrån förändringar i verksamheten. I samband med beslutet fattades även beslut om en utbyggnad av Höralyckans gruppbostad med två boendeplatser. Bygglov för utbyggnad är sökt av KABO och utbyggnaden planeras ske under LSS boendeteam verkställer beslut enligt SoL i form av personligt utformat stöd. Insatsen har under året fortsatt att öka i omfattning och omfattar nu 32 personer jämfört med 2011 då 17 personer omfattades. Ekonomiskt utfall Årets resultat är tkr. De största avvikelserna är: tkr Positivt utfall inom särskilda boenden främst beroende på att vårdtyngden inte uppgått till den planerade 863 tkr Positivt utfall inom hemtjänsten trots ökat antal bedömda timmar. 480 tkr Av beslutat tillskott med 680 tkr från "AF A-pengarna" har 200 tkr använts till inköp av arbetskläder. 736 tkr Budgeten för utbildningar ger ett överskott med 736 tkr men kostnaderna har till stor del bokförts på annan verksamhet -732 tkr Ökade kostnader för övergripande och arbetsrättsliga personalåtgärder -49 tkr LSS-verksamheten går med underskott med 49 tkr jämfört med förra året då underskottet var tkr. Ett långsiktigt arbete som har gett resultat. 138 tkr Övrig verksamhetsavvikelse Framtiden -förväntad utveckling Utifrån omsorgsförvaltningens vision, en hållbar brukarorienterad organisation på väg, kommer fokus framöver att ligga på: Fortsatt etablering av ett användarvänligt ledningssystem för kvalitetsarbetet Fortsatt införande av önskad sysselsättning och flexibla arbetstidsmodeller i hela verksamheten. Socialstyrelsen har av regeringen i uppdrag att öka förutsättningarna för att äldre personer ska leva ett värdigt liv och känna välbefinnande inom äldreomsorgen. Den nationella värdegrunden, som är en del av socialtjänstlagen, ska vara väl förankrad och tillämpas inom äldreomsorgen. För att uppnå detta har omsorgsförvaltningen beslutat att värdegrundsledare ska utbildas i värdegrundsfrågor. Värdegrundsledaren ska, tillsammans med närmaste enhetschef ansvara för att värdegrundsfrågorna på ett systematiskt sätt diskuteras och dokumenteras i arbetslaget. Målet är att öka kunskapen och medvetandegöra det gemensamma ansvaret för värdegrundsar betet, där den enskilde vårdtagaren/brukaren är i centrum och där värdegrundsarbetet är en ständigt pågående process i arbetslaget.

9 Nya regler om bemanning på särskilda boenden träder i kraft 1 januari Socialstyrelsens föreskrift och allmänna råd SOSFS 2012:12 reglerar ansvaret för personer med demenssjukdom och bemanning i särskilda boenden. Detta påverkar både bistånds bedömningen, som blir mycket mer omfattande, och personalbemanningen på kommunens särskilda boenden. Från och med 1 januari 2013 har ansvaret för vissa hälso- och sjukvårdsinsatser i ordinärt boende övergått från landstinget Blekinge till Blekingekommunerna. Under hösten 2012 pågick ett intensivt arbete med att förbereda förändringen och från och med 2013 kommer arbetet starta med att samordna den nya organisationen med den befintliga. Utvecklingsarbetet rör bland annat säkerställande av rutiner, läkemedelsdelegationer, samarbetsformer och hur arbetet ska bedrivas avseende den palliativa vården. En ny tjänst som verksamhetschef för all hälso- och sjukvård inom omsorgsförvaltningen har tillsatts. SKL inledde 2010 ett landsomfattande förändringsarbete kring de mest sjuka äldre genom överenskommelse med staten om prestationsbaserat statsbidrag. Den senaste överenskommelsen mellan staten och SKL om sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre 2013 kom Överenskommelsen handlar om attgenom ekonomiska incitament och med de mest sjuka äldres behov i centrum, uppmuntra, stärka och intensifiera samverkan mellan kommuner och landsting. Ytterligare kompletteringar har gjorts för att arbeta med chefer, "Ledningskraft". Ledningskraft bir ett naturligt steg i det påbörjade arbetet med att införa ett nytt sätt i vården och omsorgen om äldre som är mer strukturerat, förebyggande, evidensbaserat och använder sig av resultaten från kvalitetsregister och öppna jämförelser i styrning och ledning samt i det dagliga förändringsarbetet. l Karlshamn, liksom på en nationell nivå, syns en minskning av personer som får beslut om personlig assistans enligt SFB från Försäkringskassan till att flera får beslut om personlig assistans enligt LSS där hela kostnadsansvaret ligger på kommunerna. Detta blir viktigt att följa under 2013 i samband med att allt flera ärenden kommer att omprövas av Försäkringskassan. LSS-verksamheten har beviljats projektmedel från Allmänna arvsfonden för att hitta former och metoder för att stärka barnsjungdomars möjlighet till delaktighet och inflytande i verkställigheten. Projektet planeras pågå Användandet av!t -stöd för utveckling i hela verksamheten är viktigt. Ett litet projekt som startar i januari 2013 är användandet av lpad i daglig verksamhet LSS som ett verktyg i kommunikation mellan brukare och personal och för att träna och utveckla olika färdigheter och aktiviteter. Inom daglig verksamhet LSS finns behov av omstruktureringar och renoveringar j anpassningar av befintliga lokaler för att kunna forma en flexibel verksamhet som kan möta brukarnas varierande behov. Driftredovisning (tkr) Bokslut 2011 Bokslut 2012 Budget2012 Budgetavvil{else 2012 Intäkter Kostnader Nettokostnader

10 Verksamhetsmått Bokslut Bol{slut Bol{slut Bokslut Nettokostnad per invånare (obligatorisk uppgift) sjukfrånvaro i o/o av tillgänglig arbetstid 1) 8,80% 7,76% 7,24% 6,4 7% Genomsnittlig sjukfrånvaro dagar l 30,46 23,61 21,76 22,92 anställd 1) (26,8) Kostnad per hemtjänsttimme (kr) Brukartid i hemtjänst i förhållande till 61,60% 63,31 o/o 64,88% 65,02% bedömd tid (snitt helår) Brukartid i hemtjänst i förhållande till planerad tid (snitt helår) Antal bedömda 1 planerade timmar hemtjänst KKIK, mått 11. Antal personal som besöker en brukare under 14 dagars period i hemtjänst KKIK mått 27. Serviceutbud hemtjänst, o/o % av max KKIK mått 29. Nöjda hemtjänsttagare o/o % 70% (2010 och 2011 NK! vilket inte är helt överensstämmande med 2012) Kostnad per plats särskilt boende ä o ink! ink! hälso- och sjukvård (tkr) KKJK mått 24. Serviceutbud äldreboende %! o/o av max KI<IK mått 26. Nöjda med sitt äldreboende o/o 73% o/o (2010 och 2011 NK! vilket inte är helt överensstämmande med 2012) Kostnad per plats korttidsboende äo (tkr) Antal ärenden personlig assistans enligt SFB (1110) Antal ärenden personlig assistans enligt LSS (1110) Kostnad per ärende personlig ass enligt SFB genomsnitt (tkr) Kostnad per ärende personlig ass enligt LSS genomsnitt (tkr) Kostnad per plats LSS boende ink! hälso och sjukvård (tkr) Bokslut ,20% 24, ,65% 65,02% % 91% % 85% KKIK mått 30. Serviceutbud LSS %av max %.. ".. 1) 2009 mfordes ett nytt personalsystem vtlket forandrat underlagen. Talen mellan 2008 och 2009 är därför ej fullt jämförbara. 89%

11 Investeringsredovisning Omsorgsnämnden Projel{t > 5 mnkr Årets Årets utfall Total Totalt budget budget utfall Totalt Projekt 2772, utökat brandskydd, har inte kunnat genomföras som planerat pga försenad upphandling. Förarbete och planering har skett i slutet av 2012 och fortsatt arbete kommer att ske Omsorgsnämnden kommer att begära att ej använd investeringsbudget förs över till 2013 ( tkr). Projekt 2767, Ombyggnad RC BjörkhaHa har inte kunnat genomföras bl a pga byte av hyresvärd och ändrade förutsättningar i verksamheten. Planering för genomförande är framtaget och presenterat för omsorgsnämnden. Omsorgsnämnden kommer att begära att ej använd investeringsbudget förs över till2013 (625 tkr).

12 Omsorgsnämnden Uppföljning av kommunfullmäktiges mål Prioriterade kärnområden och utvecklingsområden med I<Ommungemensamma mål Kärnområden Trygghet, vård och omsorg för barn och äldre Mål: De äldre ska ha rätten att vårdas med värdighet och integritet utgående från social och ekonomisk rättvisa. Måluppfyllelse: Helt uppfyllt. De etiska riktlinjerna som är antagna av omsorgsnämnden ligger till grund för verksamhetens arbete. För att säkerställa målet pågår arbete med att kvalitetssäkra genomförandeplaner, etiska riktlinjer, kontaktmannaskap och medarbetaransvar. Den nationella värdegrunden, som är en del av socialtjänstlagen, ska vara väl förankrad och tillämpas inom äldreomsorgen. Arbete med värdegrundsledare har påbörjats. Mål: Äldreomsorgen ska präglas av trygghet och omtanke i vardagen. Hänsyn ska tas till de äldres behov av friskvård i olika former. Måluppfyllelse: Helt uppfyllt. I KKIK för 2012 framgår att 91 o/o av hemtjänsttagarna respektive 85 o/o av boende i äldreboende är nöjda med verksamheten. Serviceutbudet i särskilt boende ligger på 96 o/o av max och för LSS 89 o/o och visar på gröna siffror för alla berörda frågor. Karlshamn är en av de 22 respektive 21 kommunerna som visar helgrönt resultat för särskilt boende och LSS. Serviceutbudet för hemtjänsten på 73 o/o av max men då dras resultatet ner av frågor som till viss del inte ligger inom omsorgsnämndens verksamhetsområde. Mål: Anhörigstödet, hemtjänsten och en samverkan med landstingets hemsjukvård ska vidareutvecklas. Kommunen är positiv till pågående utredning om övertagande av hemsjukvård från landstinget. Personalens behov av kompetensutveckling ska beaktas. Måluppfyllelse: Helt uppfyllt. Anhörigstödet har utvecklats ytterligare under 2012 och sker dels genom avlösning i hemmet via avlösarteam samt dagverksamheterna Tärnan och forsgårde n. Hemtjänsten fortsätter sin utveckling utifrån sitt arbete med resursfördelning, brukartid samt för att uppnå önskad sysselsättningsgrad och ett flexibelt arbetstidsschema. Samverkan med hemsjukvården har varit stor under 2012 då planering pågått för övergång från landstinget till kommunerna. Övergång har skett 1 januari 2013.

13 Mål: Familje- och personalkooperativa och andra icke vinstdrivande alternativ ska prövas som komplement till den kommunala vårdverksamheten. Måluppfyllelse: Inte alls uppfyllt. Det finns inga kända intressenter för att driva verksamhet inom ramen för familje- och personalkooperativ eller andra icke vinstdrivande alternativ. Mål: strävan ska vara att resurser finns tillgängliga för att stödja invånare med särskilt behov. Måluppfyllelse: Helt uppfyllt. I större delen av verksamheterna används stödbehovs- eller vårdtyngdsmätningar för att tillse att resurser finns för invånare med särskilt behov. Övriga kommunala mål Kommunfullmäktige har utöver ovan antagit mål och riktlinjer för vissa geografiska områden alternativt kompetensområden. Målen framgår av vision 2017 och vägen dit utgörs av programmen. Följande program är beslutade: Omsorgsförvaltningens vision, "en hållbar brukarorienterad organisation på väg" ligger till grund för arbetet med alla de kommunala målen. skärgårdsprogram Landsbygdsprogrammet Internationella programmet Förvaltningen har en representant internationella styrgruppen. studiebesök har under året gjorts till Danmark Folkhälsoprogrammet Omsorgsnämnden har under arbetat för att förbättra det sociala innehållet i ordinärt och särskilt boende för att ge den äldre ett så optimalt innehåll i vardagen som möjligt och där fokus ska ligga på den äldres egen önskan och intressen. Program- Hälsofrämjande och förebyggande insatser för barn och ungdornar (del av Foll>hälsoprograrnrnet) Kulturprogrammet Som en del i det sociala arbetet finns en arbetsgrupp för kultur i vården där de fem kommunerna i Blekinge ingår tillsammans med musik i Blekinge, en hemslöjdskonsulent och Bildningsförbundet. Dernol>ratiprograrnrnet Brukarperspektivet finns med i allt arbete inom omsorgsnämndens verksamhetsområde. Program- Boende för äldre på egna villlwr Omsorgsförvaltningen arbetar i nära samverkan med KABO angående boende för äldre på egna villkor. Näringspolitiska programmet skolplanen Program för hållbar utveckling Under har flertalet av förvaltningens personal deltagit i HUT-utbildningen. Ett stort arbete med sopsortering sker inom alla verksamhetsområden. Resursfördelningssystemen ska borga för en hållbar verksamhet tillsammans med alla utvecklingsprojekt som pågår. Översil>tsplanen All personal har under året haft möjlighet att arbeta och komma med synpunkter till den nya översiktplanen '

14 Patientsäkerhets- och Kvalitetsberättelse för Omsorgsförvaltningen År Ingbritt Håkansson Medicinskt ansvarig sjuksköterska Carina Fransson Vik. kvalitetsutvecklare

15 INNEHÅLLsFÖRTECKNING SAMMANFATTNING BAKGRUND ÖVERGRIP ANDE MÅL OCH STRA TEGI ORGANISATORISKT ANSV AR FÖR P A TIENTSÄKERHETS- ARBETET 7 Ansvar får patientsäkerhetsarbetet 7 Ansvarsfårdelning får patientsäkerhetsarbetet 8 Hälso- och sjukvårdsdokumentation 8 Läkemedelsgenomgångar 9 Nutrition Munhälsovårdsbedömningar och uppsökande tandvård 12 UPPFÖLJNING AV EGENKONTROLL 13 Senior alert-ett nationellt kvalitetsregister 13 Svenska palliativregistret 13 Punktprevalensmätning av fåljsamhet till basala hygienrutiner 14 Trycksårsmätning 15 Kvalitetsprogran1 vid blåsfunktionsstörning 16 Demensvård 17 SAMVERKAN FÖR A TT FÖREBYGGA V ÅRDSiv\DOR 18 HÄLSO- OCH SJUKV ÅRDSPERSONALENS RAPPORTERINGSSKYLDIGHET Avvikelser KVALITETSBERÄTTELSE Processer och rutiner Systematiskt fårbättringsarbete Personalens medverkan i kvalitetsarbetet Doktunentationsskyldighet ÖVERGRIP ANDE MÅL OCH STRA TEGlER FÖR KOMMANDE ÅR l O Karlshamns Kommun Omsorgsförvaltningen Rådhuset Besöksadress Kungsgatan Karlshamn Tfn Fax E-post: Internet:

16 SAMMANFATTNING De viktigaste åtgärderna som vidtagits för att öka patientsäkerheten. Alla som bor på särskilt boende bedöms för risk för fall, trycksår och malnutrition. I de fall där risker upptäcks ordineras relevanta åtgärder. Regisiering i palliativ registret. Påbörjat registrering i BPSD registret (Beteende-mässiga och Psykiska Symtom vid Demens) Läkemedelsgenomgångar enligt "Blekingemodellen" Utbildning till all vårdpersonal i nutrition. Reviderad nutritionspolicy. Mätning av nattfastan. Deltagande i punkt prevalens mätningar av trycksår på särskilt boende som genom fårs via SKL l gånger per år Kvalitets granskning av innehållet i läkemedelsskåpen och läkemedelshantering inom särskilt boende genomfors årligen genom trepartsgranslming. Mätning gällande foljsamhet till basala hygienrutiner görs l gånger per år, foljsamheten bedöms som god. Fallskadeprevention Knyta ihop säcken De viktigaste åtgärderna som vidtagits för att öka l<valiteten. Klagomål och synpunkter från patienter och anhöriga hanteras enligt kommunens rutiner for inkomna synpunkter. Synpunkter och klagomål är analyserade och åtgärdade. o Processidentifiering Lex Sarahutredningar har lett till ett flertal åtgärder på olika nivåer - från enhetsnivå till verksamhetsnivå. Leda för Resultat Påbörjat arbete med att omarbeta avvikelsehantering till negativa händelser Påbö1jat arbetet med risk och händelseanalysrutiner Påbörjat värdegrundsarbetet Vid årsskiftet 2013 övertog kommunen ansvaret för hemsjukvården upp till och med sjuksköterskenivå samt arbetsterapeut- och sjukgymnastnivå enligt foljande. a. Hälso- och sjukvård som utfors i hemmet till personer i ordinärt boende. b. Rehabilitering som utförs i hemmet till personer i ordinä1i boende. c. Habilitering som utfors i hemmet till personer i ordinärt boende. d. Hjälpmedel till personer i ordinärt boende. Förberedelsearbetet med övertagandet har inneburit mycket arbete på kort tid eftersom beslutet fattades några månader innan verkställighet. 3 Karlshamns Kommun Omsorgsförvaltningen Rådhuset Besöksadress Kungsgatan Karlshamn Tfn Fax E-post: Internet:

17 BAKGRUND Enligt patientsäkerhetslagen (201 0:659) ska varje vårdgivare årligen upprätta en patientsäkerhets berättelse. Berättelsen ska beskriva: D hur patientsäkerhetsarbetet har bedrivits under föregående kalenderår D vilka åtgärder som har vidtagits får att öka patientsäkerheten D vilka resultat som har uppnåtts Enligt Ledningssystemför systematiskt kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9, 7kap. J ) bör den som bedriver socialtjänst eller verksamhet enligt LSS med dokumentationen som utgångspunkt varje år upprätta en sammanhållen kvalitets berättelse. Berättelsen bör beskriva: D hur arbetet med att säkra kvaliteten har bedrivits under föregående kalenderår D vilka åtgärder som har vidtagits får att säkra verksamhetens kvalitet D vilka resultat som har uppnåtts 4 Karlshamns Kommun Omsorgsförvaltningen Rådhuset Besöksadress Kungsgatan Karlshamn Tfn Fax E-post: Internet:

18 ÖVERGRIPANDE MÅL OCH STRATEGI Vårdgivaren ska planera, leda och kontrollera verksamheten på ett sätt som leder till att kravet på godvård i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) respektive tandvårdslagen (1985:125) upprätthålls. SFS 2010:659,3 kap. l Omsorgsnämndens mål för verl samheten Mål l En hållbar brukarorienterad omsorgsorganisation ska vidareutvecklas och planeras i ett långsiktigt perspektiv. Resultatmål: All personal ska ha rätt kompetens och det ska finnas en långsiktig kompetensplanenng. Brukare ska garanteras god säkerhet och vård genom tillgång till kvalificerad personal. En flexibel och effektiv omsorgsorganisation. Mål2 Allt arbete ska grundas på humanitet, empati, flexibilitet och öppenhet. Resultatmål: Omsorgsnämnden ska ge kommun medborgama kvalitativ information om sin verksamhet. All personal ska känna till och tillämpa Omsorgsnänmdens etiska riktlinjer. En tillåtande och öppen organisation. Mål3 Insatserna ska komplettera den enskilde att leva ett värdigt liv. Resultatmål: Genomforandeplan l vårdplan /rehabplan ska upprättas och uppdateras fmilöpande for varje omsorgstagare. Den enskilde ska genom stöd, rehabiliterings- och aktiva habiliteringsinsatser få möjlighet att leva som andra. Socialnämndens mål för verksamheten Mål l Socialnämndens verksamhet ska präglas av tillgänglighet, service och samverkan Resultatmål: Medborgarna ska ges kvalitativ information om verksamheten Samverkan ska ske både internt och externt Verksamheten ska vara tillgänglig när klienterna behöver det Verksamheten ska präglas av en god service gentemot klienterna All personal ska känna till och tillämpa Socialnämndens etiska riktlinjer En tillåtande och öppen organisation Behov av insatser ska utredas och verkställas så skyndsamt som möjligt utan att göra avkall på rättssäker myndighetsut- övning 5 Karlshamns Kommun Omsorgsförvaltningen Rådhuset Besöksadress Kungsgatan Kartshamn Tfn Fax E-post: Internet:

19 Mål2 Barnperspektivet ska alltid priorieras inom alla områden. Barn och ungdomar ska alltid få det stöd och den hjälp de behöver. Resultatmål: Särskild hänsyn ska tas till barnets bästa i alla beslut som rör barn Mål3 Socialt behandlings- ochförebyggande arbete ska alltid, i första hand, bedrivas i öppenvårdsform på hemmaplan. Deforebyggande insatserna ska vara relevanta i förhållande till socialtjänstlagen och evidensbaserad praktik (EBP) Resultatmål: Behandlings- och fcirebyggande arbete ska huvudsakligen bedrivas på hemmaplan Kmrnmminvånarna ska känna till Komet Mål4 I Karlshamn ska ingen vara ofrivilligt hemlös. Resultatmål: Ingen ska vara ofrivilligt hemlös Övergripande mål och strategier för patientsäkerhet och kvalitetssäkring Varje enskild person ska kä1ma sig trygg och säker i kontakten med vård och omsorg. Likaså ska varje medarbelare kunna utföra sitt arbete under sådana fårutsättningar att en säker vård och omsorg kan ges med kvalitet. Ledningssystemet ska tydliggöra och synliggöra verksamhetens kvalitet och dess resultat fcir personal, den enskilde samt övriga medborgare. 6 Karlshamns Kommun Omsorgsförvaltningen Rådhuset Besöksadress Kungsgatan Karlshamn Tfn Fax E-post: Internet:

20 ORGANISATORISKT ANSVAR FÖR PATIENTSÄKERHETSARBETET Vårdgivaren ska dokumentera hur det organisatoriska ansvaret för patientsäkerhetsarbetet är fördelat i verksamheten. SFS 2010:659,3 kap. 9 Ansvar för patientsäkerhetsarbetet Socialnämndens ansvar Socialnämnden ska planera, leda och kontrollera verksamheten på ett sätt som leder till att kravet på god vård i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) upprätthålls. Nämnden ska fastställa övergripande mål fcir det systematiska kvalitetsarbetet samt kontinuerligt följa upp och utvärdera målen. Verksamhetschefens ansvar enligt hälso- och sjukvårdslagen Verksamhetschefen skall enligt hälso- och sjukvårdslagen svara får att verksamheten tillgodoser hög patientsäkerhet och god kvalitet av vården samt främja kostnadseffektivitet. Inom ramen fcir ledningssystemet ska verksamhetschefen ta fram, fastställa och dokumentera rutiner fcir hur det systematiska kvalitetsarbetet kontinuerligt skall bedrivas fcir att kunna styra, följa upp och utveckla verksamheten. Medicinskt ansvarig sjuksköterskas (MAS) ansvar Den medicinskt ansvariga sjuksköterskan har tillsammans med verksamhetschefen att upprätthålla och utveckla verksamhetens kvalitet och sälcerhet inom ramen fcir det ledningssystem fcir kvalitet och patient-säkerhet som finns får den kommunala hälso- och sjukvården. Den medicinskt ansvariga sjuksköterskan utövar sitt ansvar genom att planera, styra, kontrollera, dokumentera och redovisa arbetet med verksamhetens kvalitet och säkerhet. I den medicinskt ansvariga sjuksköterskans ansvar ingår bl.a. att tillse att författningsbestämmelser och andra regler är kända och efterlevs, att det finns behövliga direktiv och instruktioner för verksmnheten smnt att personalen inom kommunens hälso- och sjukvård har den kompetens som behövs med hänsyn till de krav som ställs på verksamheten. Enhetschefens ansvar Enhetschefen ansvarar för att de rutiner och riktlinjer som verksan1hetschef och medicinskt ansvarig sjuksköterska fastställt är väl kända i verksamheten samt att ny hälso- och sjukvårdspersonal får den introduktion som krävs för att utföra sina hälso- och sjukvårdsupp gifter. Hälso- och sjukvårdspersonalens ansvar Hälso- och sjukvårdspersonalen ansvm ar för att hälso- och sjukvårdsarbetet följer vetenskap och beprövad erfarenhet samt att inom ramen får verksmnhetens ledningssystem medverka i det systematiska kvalitetsarbetet. 7 Karlshamns Kommun Omsorgsförvaltningen Rådhuset Besöksadress Kungsgatan Karlshamn Tfn Fax E-post: Internet:

Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen

Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen STYRDOKUMENT 1 (9) Vår handläggare Jan Nilsson Antaget av vård- och omsorgsnämnden 2012-10-25, 122 Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen STYRDOKUMENT 2 (9) Innehållsförteckning Bakgrund...

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare År 2012 Ronneby mars 2013 Karin Widecrantz Medicinskt ansvarig sjuksköterska Innehållsförteckning Sammanfattning 3 Övergripande mål och strategier 4 Organisatoriskt

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare År 2012 Datum och ansvarig för innehållet 2013-02-11 Helena Dahlstedt Medicinskt ansvarig sjuksköterska Mallen är framtagen av Sveriges Kommuner och Landsting

Läs mer

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL ON 4 59 PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED OMSORGSNÄMNDEN. Plats och tid: Rådhussalen, Rådhuset, Karlshamn, kl 13:30 15:15.

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL ON 4 59 PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED OMSORGSNÄMNDEN. Plats och tid: Rådhussalen, Rådhuset, Karlshamn, kl 13:30 15:15. KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL ON 4 59 PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED OMSORGSNÄMNDEN Plats och tid: Rådhussalen, Rådhuset, Karlshamn, kl 13:30 15:15. Deltagande (markerade med x, i ledamots ställe tjänstgörande

Läs mer

Patientsäkerhets- och kvalitetsberättelse År 2013

Patientsäkerhets- och kvalitetsberättelse År 2013 Patientsäkerhets- och kvalitetsberättelse År 2013 2014-01-19 Magdalena Jeppsson, Medicinskt ansvarig sjuksköterska Carina Fransson, Kvalitetsutvecklare INNEHÅLLSFÖRTECKNING SAMMANFATTNING... 3 BAKGRUND...

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse

Patientsäkerhetsberättelse Diarienummer: LOGGA Patientsäkerhetsberättelse År 2014 Rådjurstigens gruppboende Datum och ansvarig för innehållet 150212 Lennart Sandström Mallen är framtagen av Sveriges Kommuner och Landsting (reviderad

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för år 2013 SN-2014/48

Patientsäkerhetsberättelse för år 2013 SN-2014/48 Rolf Samuelsson Ordförandens förslag Diarienummer Socialnämndens ordförande 2014-02-17 SN-2014/48 Socialnämnden Patientsäkerhetsberättelse för år 2013 SN-2014/48 Förslag till beslut Socialnämnden beslutar

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare 2013 Fastställd av: Datum: 2014-03-24 Författare: Pia Hernerud, Verksamhetschef HSL/MAS Förord Patientsäkerhetsberättelsen ska ha en sådan detaljeringsgrad att

Läs mer

Övergripande ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom vård och omsorg i Malmö stad

Övergripande ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom vård och omsorg i Malmö stad Övergripande ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom vård och omsorg i Malmö stad Datum: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2012-06-13 Stadskontoret Stadsområdesförvaltningar/Sociala Resursförvaltningen

Läs mer

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL ON PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED OMSORGSNÄMNDEN. Plats och tid: Rådhussalen, Rådhuset, Karlshamn, kl 13:30 14:20.

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL ON PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED OMSORGSNÄMNDEN. Plats och tid: Rådhussalen, Rådhuset, Karlshamn, kl 13:30 14:20. KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL ON 8 147 PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED OMSORGSNÄMNDEN Plats och tid: Rådhussalen, Rådhuset, Karlshamn, kl 13:30 14:20. Deltagande (markerade med x, i ledamots ställe tjänstgörande

Läs mer

PATIENTSÄKERHETSBERÄTTELSE 2014 OCH PATIENTSÄKERHETSPLAN FÖR 2015 TRYGGHETENS VÅRD- OCH OMSORGSBOENDE ALERIS OMSORG

PATIENTSÄKERHETSBERÄTTELSE 2014 OCH PATIENTSÄKERHETSPLAN FÖR 2015 TRYGGHETENS VÅRD- OCH OMSORGSBOENDE ALERIS OMSORG PATIENTSÄKERHETSBERÄTTELSE 2014 OCH PATIENTSÄKERHETSPLAN FÖR 2015 TRYGGHETENS VÅRD- OCH OMSORGSBOENDE ALERIS OMSORG Inledning Patientsäkerhetslag (2010:659) gäller from 1 januari 2011. Syftet med lagen

Läs mer

Riktlinje för ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete

Riktlinje för ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Riktlinje för ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnden Riktlinje för ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete xx Fastställd Socialnämnden 2014-05-07 Reviderad - Produktion Socialförvaltningen

Läs mer

Kommunalt hälso- och sjukvårdsuppdrag. Styrdokument Socialförvaltningen

Kommunalt hälso- och sjukvårdsuppdrag. Styrdokument Socialförvaltningen Kommunalt hälso- och sjukvårdsuppdrag Styrdokument Socialförvaltningen Sammanfattning Detta styrdokument beskriver uppdrag och ansvarsfördelning gällande hälso- och sjukvård inom socialnämndens ansvarsområde.

Läs mer

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Nymilen

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Nymilen 2014 års patientsäkerhetsberättelse för Nymilen Datum och ansvarig för innehållet 2015-01-12 Pia-Maria Bergius Verksamhetschef KVALITETSAVDELNINGEN KA/LF 2014-09-29 Mallen är anpassad av Vardaga AB utifrån

Läs mer

PATIENTSÄKERHETSBERÄTTELSE FÖR VÅRDGIVARE

PATIENTSÄKERHETSBERÄTTELSE FÖR VÅRDGIVARE PATIENTSÄKERHETSBERÄTTELSE FÖR VÅRDGIVARE ÅR 2014 DATUM OCH ANSVARIG FÖR INNEHÅLLET 150218 BIRGITTA WICKBOM HSB OMSORG Postadress: Svärdvägen 27, 18233 Danderyd, Vxl: 0104421600, www.hsbomsorg.se INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Denna patientsäkerhetsberättelse utgör en bilaga till vårdgivarens Patientsäkerhetsberättelse.

Denna patientsäkerhetsberättelse utgör en bilaga till vårdgivarens Patientsäkerhetsberättelse. Patientsäkerhetsberättelse för Falkenberg LSS1, Nytida AB År 2013 2013-12-30 Catharina Johansson Denna patientsäkerhetsberättelse utgör en bilaga till vårdgivarens Patientsäkerhetsberättelse. Mallen är

Läs mer

Kommunens ansvar för hälso- och sjukvård

Kommunens ansvar för hälso- och sjukvård SOCIALFÖRVALTNINGEN Annika Nilsson, 0554-191 56 annika.nilsson@kil.se 2013-12-06 Kommunens ansvar för hälso- och sjukvård HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSANSVAR Enligt hälso- och sjukvårdslagen (SFS 1982:763) och

Läs mer

Kvalitetsberättelse för område Vård och omsorg

Kvalitetsberättelse för område Vård och omsorg Kvalitetsberättelse för område Vård och omsorg År 2012 2013-02-25 Maria Ottosson Lundström Dnr: 2013-80 1 Innehåll Sammanfattning... 3 Övergripande mål och strategier... 4 Organisatoriskt ansvar... 4 Struktur

Läs mer

Patientsäkerhetsarbetet under 2011 Strategi 2012 Mål 2012 Långsiktiga mål

Patientsäkerhetsarbetet under 2011 Strategi 2012 Mål 2012 Långsiktiga mål 1 Patientsäkerhetsarbetet under 2011 Strategi 2012 Mål 2012 Långsiktiga mål Antal fall med kroppsskada Uppföljningar årligen av har under 2011 minskat från 2,7 per 100 patienter till 2,3. Dock har antalet

Läs mer

Justering av protokollet har tillkännagivits på kommunens anslagstavla i Rådhuset 2013-03-04

Justering av protokollet har tillkännagivits på kommunens anslagstavla i Rådhuset 2013-03-04 KARLSHAMNS KOMMUN Socialnämnden PROTOKOLL SocN 5 2013-02-26 l PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED SOCIALNÄMNDEN Plats och tid: Årydssalen, Rådhuset, Karlshamn Id 14.55-16.30 Deltagande (markerade med x, i ledamots

Läs mer

PATIENTSÄKERHETSBERÄTTELSE Karlsborgs kommun 2012

PATIENTSÄKERHETSBERÄTTELSE Karlsborgs kommun 2012 1(9) PATIENTSÄKERHETSBERÄTTELSE Karlsborgs kommun 2012 Medicinskt ansvarig sjuksköterska Lena von Heideken Karlsborgs kommun, Storgatan 16, 546 82 Karlsborg 0505-170 00 www.karlsborg.se karlsborg.kommun@karlsborg.se

Läs mer

Tjänsteskrivelse 1 (4) Socialförvaltningen Monica Örmander Medicinskt ansvarig sjuksköterska 2014-07-11 Socialnämnden Redovisning av resultat från kvalitetsregister En satsning och överenskommelse har

Läs mer

LEDNINGSSYSTEM FÖR SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE, SOSFS 2011:9

LEDNINGSSYSTEM FÖR SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE, SOSFS 2011:9 Socialnämnden LEDNINGSSYSTEM FÖR SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE, SOSFS 2011:9 DEL 1 Handläggare: Befattning: Mikael Daxberg Verksamhetsutvecklare Upprättad: 2014-02-14 Version: 1 Antagen av socialnämnden:

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Sävsjö kommun 2011

Patientsäkerhetsberättelse för Sävsjö kommun 2011 Patientsäkerhetsberättelse för Sävsjö kommun 2011 2012-03-01 Ann-Christin Jansson Medicinskt ansvarig sjuksköterska Mall Sveriges kommuner och landsting (SKL). 2 Innehållsförteckning Sammanfattning 4 Övergripande

Läs mer

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Vendelsögården

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Vendelsögården 2014 års patientsäkerhetsberättelse för Vendelsögården Datum och ansvarig för innehållet 2015-02-20 Beata Torgersson Mallen är anpassad av Vardaga AB utifrån Sveriges Kommuner och Landstings mall KVALITETSAVDELNINGEN

Läs mer

Kvalitetsledningssystem för Socialnämnden i Timrå kommun Utgångspunkter, ansvar och processer

Kvalitetsledningssystem för Socialnämnden i Timrå kommun Utgångspunkter, ansvar och processer Kvalitetsledningssystem för Socialnämnden i Timrå kommun Utgångspunkter, ansvar och processer Upprättad 2013-12-18 2(5) Kvalitetsledningssystem i Timrå Bakgrund Socialtjänstlagen (SoL) 3 kap 3 säger insatserna

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse

Patientsäkerhetsberättelse Diarienummer: Patientsäkerhetsberättelse År 2015 (2015-01-01 2015-10-31) Morkullevägens gruppboende Datum och ansvarig för innehållet 2016-02-19 Stella Georgas Mallen är framtagen av Sveriges Kommuner

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Kungälvs kommun

Patientsäkerhetsberättelse för Kungälvs kommun Patientsäkerhetsberättelse för Kungälvs kommun År 2011 Datum och ansvarig för innehållet 2012-01-12 Birgitta Olofsson Ann Karlsson Monika Bondesson VÅRD- OCH ÄLDREOMSORG ADRESS Stadshuset 442 81 Kungälv

Läs mer

PATIENTSÄKERHETS BERÄTTELSE ÅR 2011

PATIENTSÄKERHETS BERÄTTELSE ÅR 2011 PATIENTSÄKERHETS BERÄTTELSE ÅR 2011 120401 Inger Andersson Medicinskt ansvarig sjuksköterska Susanna Wahlman-Sjöbring Verksamhetschef stöd och omsorg 1 Innehållsförteckning Sammanfattning 3 Övergripande

Läs mer

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Lillälvsgården.

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Lillälvsgården. 2014 års patientsäkerhetsberättelse för Lillälvsgården. Datum och ansvarig för innehållet 2015-03-01 Peter Boänges Reviderad Kvalitetsavdelningen/LF 2014-09-29 Verksamhetens namn Lillälvsgården Verksamhetens

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse

Patientsäkerhetsberättelse Patientsäkerhetsberättelse 2011 Forshaga 2012-02-06 Anders Olsson Medicinskt Ansvarig Sjuksköterska Innehållsförteckning Övergripande mål och strategier 3 Organisatoriskt ansvar för patientsäkerhetsarbetet

Läs mer

SOSFS 2011:9 (M och S) Föreskrifter och allmänna råd. Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete. Socialstyrelsens författningssamling

SOSFS 2011:9 (M och S) Föreskrifter och allmänna råd. Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete. Socialstyrelsens författningssamling SOSFS 2011:9 (M och S) Föreskrifter och allmänna råd Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras myndighetens

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete i Vård och omsorg och Individ- och familjeomsorg

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete i Vård och omsorg och Individ- och familjeomsorg Hjo kommun Styrdokument Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete i Vård och omsorg och Individ- och familjeomsorg 1. Dokumenttyp Ledningssystem enligt SOSFS 2011:9 2. Fastställande/upprättad 2012-01-18

Läs mer

LAGAR OCH FÖRFATTNINGAR SOM STYR KOMMUNERNAS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD, AVSEENDE ANSVARSFÖRHÅLLANDEN MELLAN VÅRDGIVARE (NÄMND), VERKSAMHETSCHEF OCH MAS/MAR

LAGAR OCH FÖRFATTNINGAR SOM STYR KOMMUNERNAS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD, AVSEENDE ANSVARSFÖRHÅLLANDEN MELLAN VÅRDGIVARE (NÄMND), VERKSAMHETSCHEF OCH MAS/MAR LAGAR OCH AR SOM STYR KOMMUNERNAS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD, AVSEENDE SFÖRHÅLLANDEN MELLAN NÄMND (VÅRDGIVARE), LAGAR OCH AR SOM STYR KOMMUNERNAS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD, AVSEENDE SFÖRHÅLLANDEN MELLAN VÅRDGIVARE

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare År 2012 Datum och ansvarig för innehållet 2013-02-26 Anna-Lisa Simonsson, Verksamhetschef Gunilla Marcusson, Medicinskt ansvarig sjuksköterska 1 Innehållsförteckning

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för. Falkenberg LSS 2, Nytida AB. År 2014. 2015-01-10 Annika Hoffsten Hultén

Patientsäkerhetsberättelse för. Falkenberg LSS 2, Nytida AB. År 2014. 2015-01-10 Annika Hoffsten Hultén Patientsäkerhetsberättelse för Falkenberg LSS 2, Nytida AB År 2014 2015-01-10 Annika Hoffsten Hultén Detta underlag till patientsäkerhetsberättelse utgör en bilaga till vårdgivarens patientsäkerhetsberättelse.

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse Vård och omsorg Vellinge Kommun

Patientsäkerhetsberättelse Vård och omsorg Vellinge Kommun Patientsäkerhetsberättelse Vård och omsorg Vellinge Kommun År 2013 2013-02-13 Pernilla Hedin, medicinskt ansvarig sjuksköterska Innehållsförteckning Sammanfattning 3 Övergripande mål och strategier 4 Organisatoriskt

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för. Daglig Verksamhet, Nytida AB. År 2014. 2015-01-08 Ewa Sjögren

Patientsäkerhetsberättelse för. Daglig Verksamhet, Nytida AB. År 2014. 2015-01-08 Ewa Sjögren Patientsäkerhetsberättelse för Daglig Verksamhet, Nytida AB År 2014 2015-01-08 Ewa Sjögren Innehåll Sammanfattning... 3 Övergripande mål och strategier... 4 Organisatoriskt ansvar för patientsäkerhetsarbetet...

Läs mer

Vård- och omsorgsnämndens. Uppdragsplan 2015. Dnr VON 2015/0058 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Vård- och omsorgsnämndens. Uppdragsplan 2015. Dnr VON 2015/0058 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Vård- och omsorgsnämndens Uppdragsplan 2015 Dnr VON 2015/0058 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Uppdragsplan för vård- och omsorgsnämnden 2015 Inledning Vård- och omsorgsnämnden vill med uppdragsplanen för 2015

Läs mer

Vård i livets slutskede med stöd av Svenska Palliativregistret - riktlinje

Vård i livets slutskede med stöd av Svenska Palliativregistret - riktlinje Vård i livets slutskede med stöd av Svenska Palliativregistret - riktlinje Bakgrund Vården ska så långt som möjligt utformas och genomföras i samråd med patienten. Patienten ska ges sakkunnig och omsorgsfull

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Runby gruppbostad

Patientsäkerhetsberättelse för Runby gruppbostad Patientsäkerhetsberättelse för Runby gruppbostad År 2013 2014-01-30 Marianne Arnetz, verksamhetschef Mallen är anpassad av Ambea AB utifrån Sveriges Kommuner och Landstings mall KVALITETSAVDELNINGEN KA/LF

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Marieberg

Patientsäkerhetsberättelse för Marieberg Patientsäkerhetsberättelse för Marieberg År 2013 Datum och ansvarig för innehållet 2014-02-24 Carin Mork-Brandén Mallen är anpassad av Vardaga AB utifrån Sveriges Kommuner och Landstings mall KVALITETSAVDELNINGEN

Läs mer

Norrtälje är värdkommun för Tiohundraprojektet, ett unikt samarbete med Stockholms läns landsting inom hälsa, sjukvård och omsorg.

Norrtälje är värdkommun för Tiohundraprojektet, ett unikt samarbete med Stockholms läns landsting inom hälsa, sjukvård och omsorg. Riktlinje Utgåva Antal sidor 3 5 Dokumentets namn Riktlinje Patientsäkerhetsarbete Utfärdare/handläggare Anne Hallbäck Medicinskt ansvarig sjuksköterska Margareta Oswald Medicinskt ansvarig för rehabilitering

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare År 2011 2012-05-10 Gunnel Svensson Medicinskt ansvarig sjuksköterska Diarienummer: 2012 206 Mallen är framtagen av Sveriges Kommuner och Landsting Innehållsförteckning

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare År 2012 Datum och ansvarig för innehållet 2013-03-01 Susanna Wahlman-Sjöbring, Verksamhetschef Inger Andersson, Medicinskt ansvarig sjuksköterska 1 Innehållsförteckning

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för år Äldre- och handikappnämnden, Lidingö stad

Patientsäkerhetsberättelse för år Äldre- och handikappnämnden, Lidingö stad Joséphine Orling Medicnskt ansvarig sjuksköterska ÄHN 2011:44 Patientsäkerhetsberättelse för år 2010 Äldre- och handikappnämnden, Lidingö stad 1 Innehåll Inledning Bakgrund Syfte Vårdgivare Vårdgivarens

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnden

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnden Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnden Ledningssystem för kvalitet inom socialtjänsten i Härjedalens kommun Ledningssystem Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnden

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare År 2011 2012-02-28 Anneli Kinnunen Mallen är framtagen av Sveriges Kommuner och Landsting Innehållsförteckning Sammanfattning 3 Övergripande mål och strategier

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare År 2011 Sammanställt av Karin Stenmark, MAS Vännäs kommun Mallen är framtagen av Sveriges Kommuner och Landsting Innehållsförteckning Sammanfattning 3 Övergripande

Läs mer

Patientsäkerhets-berättelse för Solklart Vård i Bjuv. Avser Vårdenhet, BVC och BMM.

Patientsäkerhets-berättelse för Solklart Vård i Bjuv. Avser Vårdenhet, BVC och BMM. Patientsäkerhets-berättelse för Solklart Vård i Bjuv. Avser Vårdenhet, BVC och BMM. Upprättad 2016-02-28 Av Mona Andersson Verksamhetschef Innehåll: 1. Inledning 2. Sammanfattning 3. Övergripande mål och

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse

Patientsäkerhetsberättelse Patientsäkerhetsberättelse Stiftelsen Skaraborgs Läns Sjukhem 2015 Skövde 160229 Anna-Karin Haglund Verksamhetschef Allmänt Enligt patientsäkerhetslagen (2010:659) ska vårdgivaren senast den 1 mars varje

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse

Patientsäkerhetsberättelse Patientsäkerhetsberättelse för Långskeppets socialpsykiatriska boende, särskild boende År 2011 Datum och ansvarig för innehållet 2012-04-13 Jaana Wollsten 1 Innehållsförteckning Sammanfattning 3 Övergripande

Läs mer

Ledningssystem för kvalitet enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12

Ledningssystem för kvalitet enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12 1(9) enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12 Inledning Socialstyrelsen har angett föreskrifter och allmänna råd för hur kommunerna ska inrätta ledningssystem för kvalitet i verksamheter enligt SoL, LVU,

Läs mer

Patient- och kvalitetsberättelse för socialnämnden

Patient- och kvalitetsberättelse för socialnämnden Patient- och kvalitetsberättelse för socialnämnden 2015 2016-02-15 Iris Kjellander Ing-Marie Berglund Innehållsförteckning Sammanfattning... 2 Övergripande mål... 2 Ansvar för systematiskt kvalitetsarbete...

Läs mer

Riktlinjer för Patientsäkerhetsberättelse

Riktlinjer för Patientsäkerhetsberättelse Riktlinjer för Patientsäkerhetsberättelse Gäller from 2013-06-04 Ersätter 2012-04-20 Medicinskt ansvarig sjuksköterska Eva-Karin Stenberg HEMVÅRDSFÖRVALTNINGEN/ SOCIALFÖRVALTNINGEN Bakgrund Vårdgivaren

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Norrköping Psykiatri Nytida

Patientsäkerhetsberättelse för Norrköping Psykiatri Nytida Patientsäkerhetsberättelse för Norrköping Psykiatri Nytida År 2014 Datum och ansvarig för innehållet 2015-03-19 Fredric Tesell Sammanfattning Norrköping Psykiatri bedriver omsorg för personer med bl.a.

Läs mer

Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre 2014

Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre 2014 Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre 2014 Handlingsplan Ledningskraft 2014 i Osby kommun Mål ur den enskildes perspektiv Jag kan åldras i trygghet och självbestämmande med tillgång till

Läs mer

2015 års patientsäkerhetsberättelse för Rapsvägens gruppbostad, Solhaga, Sörbygården och Brålanda Hemsjukvård.

2015 års patientsäkerhetsberättelse för Rapsvägens gruppbostad, Solhaga, Sörbygården och Brålanda Hemsjukvård. 2015 års patientsäkerhetsberättelse för Rapsvägens gruppbostad, Solhaga, Sörbygården och Brålanda Hemsjukvård. Datum och ansvarig för innehållet 160215 Åsa Sandblom Mallen är anpassad av Vardaga AB utifrån

Läs mer

Division Vård och Omsorg Patientsäkerhetsberättelse 2011

Division Vård och Omsorg Patientsäkerhetsberättelse 2011 Division Vård och Omsorg Patientsäkerhetsberättelse 2011 2012 02 29 Ylva Larsson Områdeschef Sammanfattning Under 2011 har division vård och omsorg samverkat med andra vårdgivare: Samarbete med framtagande

Läs mer

Förebyggande arbete. Att förebygga trycksår, undernäring, fallolyckor samt ohälsa i munnen. Socialförvaltningen

Förebyggande arbete. Att förebygga trycksår, undernäring, fallolyckor samt ohälsa i munnen. Socialförvaltningen Socialförvaltningen Förebyggande arbete Att förebygga trycksår, undernäring, fallolyckor samt ohälsa i munnen Ersätter version från 2013-10-28 Monica Örmander, Medicinskt ansvarig sjuksköterska 2 Innehållsförteckning

Läs mer

Rutin för hantering av avvikelser

Rutin för hantering av avvikelser LERUM2000, v2.1, 2013-02-21 RUTIN 1 (9) Dokumentbenämning/typ: Rutin Verksamhet/process: Sektor stöd och omsorg Ansvarig: Majed Shabo Fastställare: Anette Johannesson, Maria Terins Gäller fr.o.m: 2014-09-01

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse 2014. Karlstad Hemtjänst. 2015-01-30 Renée Månson Verksamhetschef, hemtjänst Karlstad

Patientsäkerhetsberättelse 2014. Karlstad Hemtjänst. 2015-01-30 Renée Månson Verksamhetschef, hemtjänst Karlstad 1 Patientsäkerhetsberättelse 2014 Karlstad Hemtjänst 2015-01-30 Renée Månson Verksamhetschef, hemtjänst Karlstad 2 Innehåll Sammanfattning... 3 Övergripande mål och strategier... 4 Organisatoriskt ansvar

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse Hagavägens Gruppbostad

Patientsäkerhetsberättelse Hagavägens Gruppbostad Patientsäkerhetsberättelse Hagavägens Gruppbostad År 2015 Datum och ansvarig för innehållet Lisbeth Lundvall 20160208 Mallen är anpassad av Ambea AB utifrån Sveriges Kommuner och Landstings mall KVALITETSAVDELNINGEN

Läs mer

Kvalitetssäkring genom avvikelsehantering

Kvalitetssäkring genom avvikelsehantering Bilaga 9, SN 84, 2016-09-07 Kvalitetssäkring genom avvikelsehantering Dokumenttyp: Reviderad riktlinje Diarienummer: 119/2016 Beslutande: Socialnämnden Antagen: 2016-09-07 Gäller fr.o.m.: 2016-10-05 Reviderad:

Läs mer

P atientsäkerhetsberättelso

P atientsäkerhetsberättelso Adium Omsorg AB P atientsäkerhetsberättelso Ål 2014 Datum och ansvarig för innehållet 201: -02-27 Britt-Marie Nordström Ver amhetens mål för patientsäkerhetsarbetet SFS 2 0:659, 3 kap. 1 och SOSFS 2011:9,

Läs mer

Kommunal Hälsooch sjukvård. MAS nätverket

Kommunal Hälsooch sjukvård. MAS nätverket Kommunal Hälsooch sjukvård Genomfördes 1992 Ädelreformen Kommunerna tar över en del ansvar som tidigare legat på landstingen Kommunerna får ett ökat ansvar för vård och omsorg för äldre och funktionsnedsatta

Läs mer

Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre 2014

Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre 2014 Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre 2014 Handlingsplan Ledningskraft 2014 i Osby kommun Mål ur den enskildes perspektiv Jag kan åldras i trygghet och självbestämmande med tillgång till

Läs mer

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Herrgårdsvägens gruppboende

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Herrgårdsvägens gruppboende 2014 års patientsäkerhetsberättelse för Herrgårdsvägens gruppboende Datum och ansvarig för innehållet Joakim Holmgren 1/9 Innehållsförteckning Sammanfattning Övergripande mål och strategier Organisatoriskt

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse 2014 gällande hälso- och sjukvård Vingåkers kommun, Socialnämnden

Patientsäkerhetsberättelse 2014 gällande hälso- och sjukvård Vingåkers kommun, Socialnämnden Datum 2015-02-05 1 (8) Vår handläggare Helena Dahlstedt 0151-192 36 helena.dahlstedt@vingaker.se Patientsäkerhetsberättelse 2014 gällande hälso- och sjukvård Vingåkers kommun, Socialnämnden Inledning Den

Läs mer

2015 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 2016 för Ullstämma servicehus och hemtjänst

2015 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 2016 för Ullstämma servicehus och hemtjänst 2015 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 2016 för Ullstämma servicehus och hemtjänst Datum och ansvarig för innehållet 2016-02-26 Ida Björkman Mallen är anpassad av Vardaga AB utifrån Sveriges

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Dnr 2015/331.709 Id 22621 Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Styrdokument för Socialnämndens verksamhetsområden Antaget av Socialnämnden 2015-10-22 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING...

Läs mer

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Kvarngården.

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Kvarngården. 2014 års patientsäkerhetsberättelse för Kvarngården. Datum och ansvarig för innehållet 2015-02-24 Rikard Strömqvist Mallen är anpassad av Vardaga AB utifrån Sveriges Kommuner och Landstings mall KVALITETSAVDELNINGEN

Läs mer

Kvalitetskrav för daglig verksamhet och sysselsättning i Varbergs kommun

Kvalitetskrav för daglig verksamhet och sysselsättning i Varbergs kommun Kvalitetskrav för daglig verksamhet och sysselsättning i Varbergs kommun RIKTLINJER Följande kvalitetskrav för daglig verksamhet enligt lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade (LSS) och för

Läs mer

Patientsäkerhets- och kvalitetsberättelse År 2015

Patientsäkerhets- och kvalitetsberättelse År 2015 Patientsäkerhets- och kvalitetsberättelse År 2015 2015-02-08 Magdalena Jeppsson, Medicinskt ansvarig sjuksköterska Anna Karin Nilsson, Kvalitetsutvecklare INNEHÅLLSFÖRTECKNING SAMMANFATTNING... 3 BAKGRUND...

Läs mer

PATIENTSÄKERHETSBERÄTTELSE FÖR VÅRDGIVAREN EMMABODA KOMMUN 2014

PATIENTSÄKERHETSBERÄTTELSE FÖR VÅRDGIVAREN EMMABODA KOMMUN 2014 Socialnämnden 2015-03-01 PATIENTSÄKERHETSBERÄTTELSE FÖR VÅRDGIVAREN EMMABODA KOMMUN 2014 Handläggare: Ann-Britt Christensen, Medicinskt ansvarig sjuksköterska Upprättad: 2015-03-01 BAKGRUND Patientsäkerhetslagen(SFS

Läs mer

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Grönskogens äldreboende

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Grönskogens äldreboende 2014 års patientsäkerhetsberättelse för Grönskogens äldreboende Datum och ansvarig för innehållet 2015-02-11 Yvonne Petersson Mallen är anpassad av Vardaga AB utifrån Sveriges Kommuner och Landstings mall

Läs mer

2014 års patientsäkerhetsberättelse för:

2014 års patientsäkerhetsberättelse för: 2014 års patientsäkerhetsberättelse för: Kärnabrunnsgatan 1B Söderleden 41 Platensgatan 33 Mörnersgatan 9 Hjälmsätersgatan 14C Rydsvägen 9 Rydsvägen 288 Trumslagaregatan 77 Hunnebergsgården Datum och ansvarig

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete 2011:9. inom hälso- och sjukvården i särskilt boende för äldre

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete 2011:9. inom hälso- och sjukvården i särskilt boende för äldre SID 1 (5) Ansvarig för rutin Medicinskt ansvarig sjuksköterska Cecilia Linde cecilia.linde@solna.se Gäller från 2014-07-08 Reviderad senast 2015-07-08 Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete 2011:9

Läs mer

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Rapsvägens gruppbostad, Solhaga, Sörbygården och Brålanda Hemsjukvård.

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Rapsvägens gruppbostad, Solhaga, Sörbygården och Brålanda Hemsjukvård. 2014 års patientsäkerhetsberättelse för Rapsvägens gruppbostad, Solhaga, Sörbygården och Brålanda Hemsjukvård. Datum och ansvarig för innehållet 150219 Åsa Sandblom Mallen är anpassad av Vardaga AB utifrån

Läs mer

Veroma Omsorgs kvalitetsberättelse

Veroma Omsorgs kvalitetsberättelse Veroma Omsorgs kvalitetsberättelse Enhetens namn: Veroma Omsorg VD: Veronica Forsberg-Meurling Enhetschefens namn: Eva Torgestad/ Veronica Forsberg-Meurling Telefonnummer till enheten: 0705850067 E-post

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för vård och omsorgsverksamheter 2015

Patientsäkerhetsberättelse för vård och omsorgsverksamheter 2015 Patientsäkerhetsberättelse för vård och omsorgsverksamheter 2015 2016-02-22 Morvarid Moaven Verksamhetschef för hälso- och sjukvården 1 Innehållsförteckning Sammanfattning.. 3 Övergripande mål och strategier..4

Läs mer

1(8) Rehabilitering och habilitering. Styrdokument

1(8) Rehabilitering och habilitering. Styrdokument 1(8) Styrdokument 2(8) Styrdokument Dokumenttyp Riktlinje Beslutad av Kommunstyrelsen 2015-06-02 114 Dokumentansvarig Medicinskt ansvarig sjuksköterska Reviderad av Upprättad 2014-06-26 Reviderad 2015-05-04

Läs mer

Stöd och lärande. Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Stöd och Lärande Tomelilla Kommun.

Stöd och lärande. Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Stöd och Lärande Tomelilla Kommun. Stöd och lärande Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Stöd och Lärande Tomelilla Kommun. Innehåll Inledning... 3 Syfte... 3 Kvalitetsindikatorer... 3 Lagrum... 3 Berörda... 3 Utveckling...

Läs mer

Rutin för avvikelsehantering

Rutin för avvikelsehantering 1(8) SOCIALFÖRVALTNINGEN Beslutsdatum: 2014-04-15 Gäller från och med: 2015-03-01 Beslutad av (namn och titel): Framtagen av (namn och titel): Reviderad av (namn och titel): Reviderad den: Amelie Gustafsson

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse

Patientsäkerhetsberättelse Vardaga Ånestad vårdboende DOKUMENTNAMN ngets regionens eller kommunens logo- Patientsäkerhetsberättelse typ för vårdgivare År 2014 Datum och ansvarig för innehållet: 2015-03-30 Lena Lundmark Innehållsförteckning

Läs mer

TÄBY KOMMUN PATIENTSÄKERHETSBERÄTTELSE FÖR VÅRDGIVARE ÅR 2014. Datum och ansvarig. Britta Svensson 2015-02-28

TÄBY KOMMUN PATIENTSÄKERHETSBERÄTTELSE FÖR VÅRDGIVARE ÅR 2014. Datum och ansvarig. Britta Svensson 2015-02-28 TÄBY KOMMUN PATIENTSÄKERHETSBERÄTTELSE FÖR VÅRDGIVARE ÅR 2014 Datum och ansvarig Britta Svensson 2015-02-28 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sammanfattning Övergripande mål och strategier Organisatoriskt ansvar för

Läs mer

Granskning av kvalitetsarbete inom äldreomsorgen - förstudie Sölvesborgs kommun

Granskning av kvalitetsarbete inom äldreomsorgen - förstudie Sölvesborgs kommun Granskning av kvalitetsarbete inom äldreomsorgen - förstudie Sölvesborgs kommun Fredrik Ottosson September 2013 Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning... 1 2. Bakgrund...2 2.1. Revisionsfråga...2

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete i Socialförvaltningen, Karlsborg

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete i Socialförvaltningen, Karlsborg Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete i Socialförvaltningen, Karlsborg Dokumenttyp: Riktlinje Diarienummer: 26/2015 Beslutande: Socialnämnden Antagen: 2015-03-04 Giltighetstid: Tillsvidare Dokumentet

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd

Patientsäkerhetsberättelse för Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd BILAGA 7 Patientsäkerhetsberättelse för Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd Kyrkogatans gruppbostad och Triangelns profilboende, särskilda boenden inom socialpsykiatrin. År 2013 Datum och ansvarig för

Läs mer

Nationella kvalitetsregister år 2016 rapport

Nationella kvalitetsregister år 2016 rapport Vård- och omsorgsförvaltningen Tjänsteskrivelse 1 (6) Vård-och omsorgsförvaltningen, kvalitetsenheten Elisabeth Fagerström/Linda Svensson 046-35 55 58/35 64 55 elisabeth.fagerstrom@lund.se/linda.svensson@lund.se

Läs mer

Kvalitetskrav. i bostad med särskild service för vuxna enligt LSS exklusive annan särskilt anpassad bostad i Varbergs kommun

Kvalitetskrav. i bostad med särskild service för vuxna enligt LSS exklusive annan särskilt anpassad bostad i Varbergs kommun Kvalitetskrav i bostad med särskild service för vuxna enligt LSS exklusive annan särskilt anpassad bostad i Varbergs kommun RIKTLINJER Följande kvalitetskrav för bostäder med särskild service för vuxna

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare År 2012 Marie Sigurdh, Fäladshöjden, Lund, 2013-02-19 Mallen är anpassad av Carema Care utifrån Sveriges Kommuner och Landstings mall KVALITETSAVDELNINGEN UE,

Läs mer

Kommunal hälso- och sjukvård Medicinskt ansvarig sjuksköterska Lena Lindberg Schlegel

Kommunal hälso- och sjukvård Medicinskt ansvarig sjuksköterska Lena Lindberg Schlegel Kommunal hälso- och sjukvård 2012-09-25 Medicinskt ansvarig sjuksköterska Lena Lindberg Schlegel God och säker vård ur ett MAS perspektiv Se det etiska perspektivet som överordnat Utgå från en humanistisk

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelsen år 2014 Landstinget Blekinge

Patientsäkerhetsberättelsen år 2014 Landstinget Blekinge 1 Patientsäkerhetsberättelsen år 2014 Landstinget Blekinge 2 3 Smittskydd (2) Vårdhygien (3) Patientsäkerhetsavdelningen Läkemedelskommitté (1,5) Läkemedelssektion (4) STRAMA (0,3) Patientsäkerhetssamordnare

Läs mer

Lägesrapport inom patientsäkerhetsområdet 2016

Lägesrapport inom patientsäkerhetsområdet 2016 Lägesrapport inom patientsäkerhetsområdet 2016 Kompetensutvecklingsdagar för MAS och MAR Carina Skoglund Disposition Allmänt om Socialstyrelsen Lägesrapport inom patientsäkerhet inkl. resultat webbenkät

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare Evelid och Ingelshov År 2015. 2015-12-30 Inger Eriksson Sofie Eriksson Liselott Ruben Klasén Cecilia Rydén

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare Evelid och Ingelshov År 2015. 2015-12-30 Inger Eriksson Sofie Eriksson Liselott Ruben Klasén Cecilia Rydén Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare Evelid och Ingelshov År 2015 2015-12-30 Inger Eriksson Sofie Eriksson Liselott Ruben Klasén Cecilia Rydén 1 Innehållsförteckning Sammanfattning 3 Övergripande

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse 2014 Division Social Omsorg

Patientsäkerhetsberättelse 2014 Division Social Omsorg Patientsäkerhetsberättelse 2014 Division Social Omsorg 2015 03 01 Ylva Larsson Områdeschef Organisatoriskt ansvar för patientsäkerhetsarbetet Ansvaret för patientsäkerhetsarbetet har ytterst vård- och

Läs mer

Kvalitets- och patientsäkerhetsberättelse

Kvalitets- och patientsäkerhetsberättelse Kvalitets- och patientsäkerhetsberättelse 2013 Innehållsförteckning Sammanfattning 3 Övergripande mål och strategier 4 Organisatoriskt ansvar för patientsäkerhetsarbetet 4 Struktur för uppföljning/utvärdering

Läs mer

Mallen är anpassad av Ambea AB utifrån Sveriges Kommuner och Landstings mall. Patientsäkerhetsberättelse för Morkullevägens gruppbostad.

Mallen är anpassad av Ambea AB utifrån Sveriges Kommuner och Landstings mall. Patientsäkerhetsberättelse för Morkullevägens gruppbostad. Patientsäkerhetsberättelse för Morkullevägens gruppbostad År 2013 2014-03-01 Lennart Sandström, verksamhetschef enl. HSL Mallen är anpassad av Ambea AB utifrån Sveriges Kommuner och Landstings mall KVALITETSAVDELNINGEN

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare BURLÖVS KOMMUN SOCIALFÖRVALTNINGEN Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare År 2012 Datum och ansvarig för innehållet 2012-02-21 Ninette Hansson tf Medicinskt ansvarig sjuksköterska Mallen är framtagen

Läs mer