Tjänsteskrivelse. Uppföljning av Plan för LSS-verksamheten Handläggare. Ingela Kressander Utredningssekreterare

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tjänsteskrivelse. Uppföljning av Plan för LSS-verksamheten. 2014-04-22 Handläggare. Ingela Kressander Utredningssekreterare Ingela.Kressander@malmo."

Transkript

1

2

3 SIGNERAD Malmö stad Stadskontoret 1 (3) Datum Handläggare Ingela Kressander Utredningssekreterare Tjänsteskrivelse Uppföljning av Plan för LSS-verksamheten STK Sammanfattning Kommunfullmäktige fastställde den 27 maj 2010 Plan för LSS-verksamheten i Malmö stad, och då fastställdes även ett antal inriktnings- och effektmål. När planen och målen fastställdes så beslutades även att Kommunstyrelsen årligen ska följa upp effektmålen, och vid behov revidera dem. Stadskontoret rekommenderar ett fortsatt arbete med implementering av arbetssätt och synsätt som gynnar den enskilde brukarens möjligheter att vara den verkliga huvudpersonen i sitt eget liv. Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslås besluta att att att godkänna uppföljningen, överlämna uppföljningen till Sociala resursnämnden för deras planering och genomförande av de åtgärder som krävs för att nå bättre måluppfyllelse, överlämna uppföljningen till stadsområdesnämnderna och Överförmyndarnämnden för beaktande, samt att Plan för LSS-verksamhetens effektmål för 2012/2013 ska gälla även 2014/2015. Beslutsunderlag LSS-rapport 2014 Rapport_fokusgrupper brukare 2014 G-Uppföljning av LSS-plan 2014 Beslutsplanering Vård- och omsorgsberedningen Kommunstyrelsen Ärendet Bakgrund Kommunstyrelsen gav den 15 december 2008 i uppdrag till stadskontoret att, i nära samverkan med stadsdelarna och Sociala resursförvaltningen, ta fram ett enhetligt styrdokument för LSSverksamheten. LSS är en förkortning av lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade.

4 2 (3) Kommunfullmäktige fastställde den 27 maj 2010 Plan för LSS-verksamheten i Malmö stad, och då fastställdes även ett antal inriktnings- och effektmål. När planen och målen fastställdes så beslutades även att Kommunstyrelsen årligen ska följa upp effektmålen, och vid behov revidera dem. För att möjliggöra en årlig uppföljning av effektmålen genomfördes december 2010 februari 2011 en basmätning/grundmätning, dels i form av en enkät till medarbetare och sektionschefer inom daglig verksamhet samt bostäder med särskild service för såväl barn som vuxna, dels genom fokusgrupper med brukare från samtliga personkretsar. Ett år senare gjordes den första uppföljningen av effektmålen. Stadskontoret har sedan LSS-planen antogs maj 2010 arbetat med att ge stöd till förvaltningarna i att implementera LSS-planens mål. Planen handlar genomgående om bemötande. Förvaltningarna har arbetat på olika sätt med detta uppdrag. Stödet från Stadskontoret har bestått i internat för samtliga sektionschefer och övriga nyckelpersoner, exempelvis omsorgspedagoger, sammanlagt ca 130 personer. Internaten har handlat om uppdraget enligt LSS, med inriktning på bemötande, stärkande av självständighet och delaktighet i samhällslivet. Därefter har förvaltningarna arbetat vidare med implementeringen. Stadskontoret har sedan planen antogs i olika forum haft en kontinuerlig dialog med chefer, medarbetare och brukare för att ge stöd i implementering och tolkning av planen. Den 1 juli 2013 genomfördes en omorganisation i Malmö stad, vilket bland annat innebar att ansvaret för all verksamhet som bedrivs enligt LSS fördes över till Sociala resursnämnden. Undantaget är korttidstillsyn enligt LSS 9 7, som Grundskolenämnden respektive Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden ansvarar för. Ansvar för biståndshandläggning och beslut om insatser finns på stadsområdenas avdelningar för bistånd inom vård och omsorg, som därför också har ansvar för uppföljning av brukarnas beviljade insatser. Enkätundersökningen som utgör underlag för en av de föreliggande rapporterna genomfördes december 2013 januari Med anledning av omorganisationen blir den även en grundmätning, som kan ligga till grund för en uppföljning av omorganisationens effekt. Årets enkät har utökats jämfört med tidigare år. Verksamheterna personlig assistans och korttidsvistelse har tillkommit. Tidigare år har dessa verksamheter, på grund av att de organiserats inom de tio stadsdelarna, varit för små att kunna följa upp utan att svaren kunnat identifieras på individnivå. Uppföljningen består även av en sammanställning av resultatet av de fokusgrupper som genomförts med brukare under februari Dessa två dokument ska läsas tillsammans, för att man ska få en helhetsbild av verksamheten. Stadskontorets kommentarer I årets uppföljning konstateras att kunskap om mål och syfte med LSS-planen och i lagstiftningen har ökat. Det finns trots detta förbättringsområde som verksamheten behöver arbeta vidare med för att uppnå målen, vilket utvecklas närmare i rapporten. Det förekommer genomgående en skillnad i hur medarbetare och chefer svarar vad gäller vä-

5 sentliga livsområden för brukarna. En anledning kan vara att chefer inte har möjlighet att vara närvarande i verksamheterna i tillräckligt hög utsträckning, och alltså inte fångar upp det som faktiskt görs. En av framgångsfaktorerna för att en verksamhet ska ha bra kvalitet är att det finns närvarande ledare. 3 (3) Medarbetare anger i högre utsträckning än chefer att det förekommer regler i verksamheterna. Oavsett i vilken utsträckning regler finns eller inte är det viktigt att diskutera hur man pratar om det stöd som ges till brukare. Rutiner, regelbundenhet, motivation och rekommendationer är inte detsamma som regler. Motiverande arbete är inte detsamma som att upprätta regler som brukaren följer. Det är viktigt att medarbetarna är medvetna om skillnaderna, så att arbetet utförs med rätt förhållningssätt. Medarbetare och chefer är eniga om att det är personal som har mest inflytande, samtidigt som man anser att brukarinflytande är viktigt. På frågan om brukarna borde ha mer eller mindre inflytande svarar ca hälften av medarbetarna att brukarnas inflytande inte behöver öka. Stadskontoret rekommenderar att brukarinflytande fortsatt diskuteras, så att brukarinflytandet faktiskt ökas. Många av kontakterna mellan de olika verksamheterna i brukarens liv tycks fortsatt bestå av praktiska frågor. Brukarens drömmar, önskemål och livskvalitetet är inte det viktigaste i samverkan mellan de som ger den enskilde stöd och service. Att ha bra kommunikation om brukarens livssituation är ett område som bör utvecklas. Några av fritextsvaren indikerar att det saknas kunskap om redskap för att öka självbestämmande och delaktighet hos personer med omfattande funktionsnedsättning. Dels tycks man definiera självbestämmande och delaktighet på ett sådant sätt att det utesluter personer med omfattande funktionsnedsättning, vilket är en fråga om brukarsyn, dels saknar man eventuellt metoder/arbetssätt som stärker den enskildes möjligheter, vilket är en fråga om att använda metodstöd. Stadskontoret rekommenderar att man fortsätter att arbeta med implementering av arbetssätt och synsätt som gynnar den enskilde brukarens möjligheter att vara den verkliga huvudpersonen i sitt eget liv. I Stadskontorets uppdrag ligger att följa upp hur målen i LSS-planen uppfylls övergripande för Malmö stad. Resultatet skiljer sig mellan de olika enheterna, så en analys av resultatet behöver göras även på enhetsnivå. Enhetscheferna bör utifrån den övergripande, och den lokala analysen, ta fram en handlingsplan med de frågor som är mest aktuella att fokusera på kommande år. Ansvariga Birgitta Vilén-Johansso Avdelningschef Jan-Inge Ahlfridh Stadsdirektör

6 Rapport Uppföljning av Plan för LSSverksamheten i Malmö stad Datum: Ansvarig: Petra Björne, Lars-Åke Borgström, Ingela Kressander Förvaltning: Stadskontoret 1

7 Innehåll Bakgrund och syfte... 3 Bakgrund... 3 Syfte... 3 Andra uppföljningar... 3 Tillvägagångssätt och teknik... 4 Omfattning... 4 Datainsamling... 4 Frågeområden... 4 Rapporter... 5 LSS-planen... 5 Redovisning av svaren på vissa frågor med kommentarer... 6 Hur bra trivs du med ditt arbete?... 6 Vilken av följande grupper tycker du har mest inflytande över hur ert arbete utformas?. 7 Vad kan det vara för saker som era kontakter med andra verksamheter handlar om?... 8 Vem bestämmer hur brukarna bemöts av personalen? Har du någon gång under det senaste året upplevt att någons arbetssätt varit kränkande mot brukare? Har du någon gång under det senaste året rapporterat en händelse eller ett arbetssätt enligt Lex Sarah? Rapporterade avvikelser i Flexite Individuell plan enligt 10 LSS Resultat med kommentarer Tolkning av svaren Urval av fritextkommentarer

8 Bakgrund och syfte Bakgrund Kommunstyrelsen gav den 15 december 2008 i uppdrag till stadskontoret att, i nära samverkan med stadsdelarna och Sociala resursförvaltningen, ta fram ett enhetligt styrdokument för LSSverksamheten. LSS är en förkortning av lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade. Kommunfullmäktige fastställde den 27 maj 2010 Plan för LSS-verksamheten i Malmö stad, och då fastställdes även ett antal inriktnings- och effektmål. När planen och målen fastställdes så beslutades även att Kommunstyrelsen årligen ska följa upp effektmålen, och vid behov revidera dem. För att möjliggöra en årlig uppföljning av effektmålen genomfördes december 2010 februari 2011 en basmätning/grundmätning, dels i form av en enkät till medarbetare och sektionschefer inom daglig verksamhet samt bostäder med särskild service för såväl barn som vuxna, dels genom fokusgrupper med brukare från samtliga personkretsar. Ett år senare gjordes den första uppföljningen av effektmålen. Den 1 juli 2013 genomfördes en omorganisation i Malmö stad, vilket bland annat innebar att ansvaret för all verksamhet som bedrivs enligt LSS fördes över till Sociala resursnämnden. Undantaget är korttidstillsyn enligt LSS 9 7, som Grundskolenämnden respektive Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden ansvarar för. Ansvar för biståndshandläggning och beslut om insatser enligt LSS finns på stadsområdenas avdelningar för bistånd inom vård och omsorg, som därför också har ansvar för uppföljning av brukarnas beviljade insatser. Syfte Enkätundersökningen som utgör underlag för denna rapport genomfördes december 2013 januari Enkäten är den andra uppföljningen av effektmålen i LSS-planen. Med anledning av omorganisationen blir den även en grundmätning, som kan ligga till grund för en uppföljning om ett år av omorganisationens effekt. Årets enkät har utökats jämfört med tidigare år. Verksamheterna personlig assistans och korttidsvistelse har tillkommit. Tidigare år har dessa verksamheter, på grund av att de organiserats inom de tio stadsdelarna, varit för små att kunna följa upp utan att svaren kunnat identifieras på individnivå. Andra uppföljningar Rapporten kompletteras av en sammanställning av resultatet av de fokusgrupper som genomförts med brukare under februari Dessa två dokument ska läsas tillsammans, för att man ska få en helhetsbild av verksamheten. Varje nämnd ansvarar för att lokala operativa mål tas fram, och dessa ska ange konkreta åtgärder eller aktiviteter som syftar till att uppfylla inriktnings- och effektmål. Dessa mål ska årligen följas upp och vid behov revideras. Verksamheterna ska årligen redovisa hur de konkret arbetar med de operativa målen. Sammanställningar återförs till verksamheterna och tillfälle ges till reflektion och diskussion. Målet är att ge en kunskap som är till stöd för utvecklingen av insatser som stöttar och stärker 3

9 malmöbor som använder sig av LSS-verksamhet. Verksamhetstillsynen som ska göras av ansvarig nämnd ska även se till att brukarna får ge sin syn på verksamheten genomförde Stadskontoret en uppföljning av hur nämnderna arbetat med lokala operativa mål. Rapporten presenterades i augusti Tillvägagångssätt och teknik Omfattning Samtliga sektionschefer och månadsavlönade medarbetare inom bostäder med särskild service, daglig verksamhet, korttidsvistelse samt personlig assistans, som var i tjänst någon del av mätperioden, fick ett mail med en länk till web-enkäten. De som inte svarat fick påminnels . Det var obligatoriskt att fylla i enkäten, och alla skulle beredas möjlighet att besvara enkäten på arbetstid. Enkäten var öppen under perioden 2 december januari Alla personliga assistenter har inte malmöstad-mailadresser. De har heller inte tillgång till datorer på samma sätt som övriga grupper, varför bortfallet är större för den gruppen än för övriga. Svarsfrekvens i jämförelse med tidigare år Medarbetare boende 75,5 % 78% 72% Medarbetare daglig verksamhet 82,5% 83% 86,6% Sektionschefer 94,7% 98% 97,2% Korttidsvistelse ,3% Personlig assistans ,5% Totalt 77,7% 80% 72,7% Datainsamling Samtliga enhetschefer lämnade mailadresser till de sektionschefer som finns inom respektive enhet, till stadskontoret. Sektionscheferna lämnade i sin tur mailadresser till stadskontoret, avseende de medarbetare som omfattades av enkäten. Stadskontoret kvalitetssäkrade uppgifterna och la in dem i enkätverktyget Query Report, som sedan automatgenererade mail till respondenterna. Detta innebär att svaren blir helt anonyma. Den enda kontroll som kan göras är om personen svarat eller inte. Enkätverktyget användes för datainsamling och framtagande av rapporter och tabeller för att möjliggöra en analys av resultatet. Frågeområden Frågorna som användes var i huvudsak samma som vid tidigare mätningar. Synpunkter har tidigare framförts mot vissa formuleringar, så en viss justering har skett utan att innehållet i det frågorna mäter har ändrats. Förhållningssätt och värderingar hos chefer och medarbetare har kartlagts, liksom kunskapen om LSS-planen och lagstiftningen. 4

10 Rapporter En huvudrapport med svar på samtliga frågor har tagits fram för respektive enkät. Rapporter har även tagits fram för boenden och daglig verksamhet uppdelat per enhetschef. För att undvika att personer ska bli identifierbara på individnivå har vi valt att endast publicera rapporterna som nämns ovan. Däremot har vi för egen del, för att kunna stämma av vissa hypoteser vi haft, tagit fram rapporter baserade på vilken utbildning respondenterna har och vilka personkretsar man huvudsakligen arbetar med. I Stadskontorets uppdrag ligger att följa upp hur målen i LSS-planen uppfylls övergripande för Malmö stad. Resultatet skiljer sig mellan de olika enheterna, så en analys av resultatet behöver göras även på enhetsnivå. Enhetscheferna bör utifrån den övergripande, och den lokala analysen ta fram en handlingsplan med de frågor som är mest aktuella att fokusera på kommande år. LSS-planen LSS-planen bygger på, och förklarar syftet med de lagar och styrdokument som gäller inom verksamhetsområdet. Centrala begrepp i LSS är delaktighet, självbestämmande och inflytande, liksom kontinuitet och helhetssyn. Målet är att all verksamhet bedrivs med respekt för den enskildes integritet, och att den ska stärka förmågan till ett självständigt liv för brukaren. Det är Malmö stads ambition att alla malmöbor ska erbjudas service av god kvalitet, med respekt och lyhördhet för individens behov. Syftet med planen är att vara ett stöd för Malmö stads verksamheter som erbjuder stöd och service enligt LSS, så att personer med funktionsnedsättningar ges möjlighet att leva meningsfulla liv och att bidra i samhället på ett värdefullt sätt. Det kan och ska vara möjligt för en person med funktionsnedsättning att vara delaktig i samhället på lika villkor som andra, att fullt ut delta på livets alla områden. Målet är en brukarorienterad organisationskultur. Insatserna måste utgå från brukarens värderingar, snarare än medarbetarnas. Då är det också möjligt att ge brukaren valmöjligheter anpassade till intresse och förmåga. Genom att ta hänsyn till brukarens perspektiv och förmågor är det möjligt för medarbetarna att gå från traditionell vård till stöd och service. En god livskvalitet förutsätter att personer med funktionsnedsättningar ses som kapabla att påverka sin egen livssituation, och att denna förmåga tas till vara. Att vara utlämnad åt, och vara beroende av, godtycke leder till motsatsen. I de fall då en person har en mycket omfattande funktionsnedsättning, kan det vara nödvändigt att fatta beslut åt honom eller henne i stor utsträckning. I dessa fall är det viktigt att kontinuerligt reflektera över besluten, och att i möjligaste mån tolka och därmed tillgodose brukarens vilja. I Malmö stad arbetar vi för att personer med funktionsnedsättning ska garanteras sina rättigheter även i de fall de inte förmår fatta självständiga beslut. Olika verksamheter eller verksamhetsgrenar måste identifiera sin del i brukarens liv i förhållande till andra verksamheter. Verksamheterna ska samarbeta i nätverk med syfte att dela erfarenheter och kunskap, så att alla malmöbor med insatser enligt LSS har tillgång till stöd och service av samma goda kvalitet. Samsyn och samverkan krävs för att brukarens liv ska bli begripligt. Medarbetarnas uppdrag måste vara tydligt. För att vara trygg i sin yrkesutövning samt för att på bästa sätt kunna hjälpa brukarna att tillvarata sina rättigheter och skyldigheter, måste varje medarbetare vara kunnig i de idéer och värderingar som ligger till grund för Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade. Det behövs också kunskap och kontinuerliga samtal om de egna värderingarna och hur dessa påverkar bemötande, beslut och arbetssätt. 5

11 Redovisning av svaren på vissa frågor med kommentarer Hur bra trivs du med ditt arbete? Svar från sektionschefer i % Mycket bra 50,9 57,1 44,3 Ganska bra 41,8 37,5 48,6 Ganska dåligt 7,3 5,4 7,1 Mycket dåligt 0,0 0,0 0,0 Svar från medarbetare på boenden i % Mycket bra 45,5 46,6 43,3 Ganska bra 49,8 49,6 51,7 Ganska dåligt 4,2 3,4 4,3 Mycket dåligt 0,4 0,4 0,7 Svar från medarbetare på daglig verksamhet i % Mycket bra 45,8 54,1 53,3 Ganska bra 48,0 41,2 41,7 Ganska dåligt 3,9 4,1 4,0 Mycket dåligt 2,2 0,6 1,0 De flesta har svarat att de trivs mycket eller ganska bra på sitt arbete. Andelen som svarat mycket bra har minskat, framför allt gäller detta för sektionscheferna. En möjlig förklaring kan vara att enkäten genomfördes ett halvår efter den stora omorganisationen då i princip all LSS-verksamhet fördes över till Sociala resursförvaltningen. Förändringen innebar att många chefer för boende fick förändrade ansvarsområden och en ny avdelningschef. Nästan 20% av medarbetarna på boende har svarat att de inte vet vem som är deras enhetschef. För medarbetare på korttidsvistelse och personlig assistans saknas jämförelse med tidigare år, eftersom de inte fått enkäten tidigare år. Svar i % Korttid Personlig assistans Mycket bra 16,7 43,4 Ganska bra 45,8 47,2 Ganska dåligt 20,8 7,5 Mycket dåligt 16,7 1,9 Andelen som svarat att man trivs dåligt eller mycket dåligt är anmärkningsvärt hög för medarbetare på korttidsvistelse. En fråga som bör undersökas är om, och i så fall hur, detta påverkar brukare och anhöriga. 6

12 Vilken av följande grupper tycker du har mest inflytande över hur ert arbete utformas? Svar från sektionschefer i % Personalen 58,2 47,4 49,3 Sektionschefen 18,2 15,8 14,5 Chefer på förvaltningsnivå 12,7 1,8 5,8 Brukarna 10,9 35,1 30,4 Att det fortfarande är hälften av sektionscheferna som anser att personalen har det största inflytandet är värt att notera, när det samtidigt är 72,9% av cheferna som anser att brukarnas inflytande borde vara större. Det bör undersökas vad det är som hindrar cheferna att genomföra den önskade förändringen. Svar från medarbetare på boende i % Personalen 66,0 59,7 56,7 Sektionschefen 12,0 13,9 11,8 Chefer på förvaltningsnivå 6,3 4,4 3,8 Brukarna 15,7 22,0 27,7 Svar från medarbetare på daglig verksamhet i % Personalen 63,6 59,4 55,5 Sektionschefen 14,2 10,6 7,5 Chefer på förvaltningsnivå 6,3 7,6 10,5 Brukarna 15,9 22,4 26,5 För medarbetare på korttidsvistelse och personlig assistans saknas jämförelse med tidigare år, eftersom de inte fått enkäten tidigare. Svar i % Korttidsvistelse Personlig assistans Personalen 50,0 30,8 Sektionschefen 12,5 17,3 Chefer på förvaltningsnivå 8,3 1,9 Brukarna 29,2 50,0 Andelen medarbetare som anger att brukarna har det största inflytandet har ökat, men är fortfarande lågt sett mot bakgrund av intentionerna i lagstiftningen. Svaren från personliga assistenter är de som avviker positivt från övriga gruppers svar. Frågor om brukarinflytande har formulerats dels som en fråga om hur viktigt man tycker att det är att brukarna har inflytande över ett antal olika livsområden. Dessutom har frågor ställts om hur stort inflytande brukarna faktiskt har över dessa områden. Svaren indikerar att sektionschefer och medarbetare tycker att brukarinflytande är viktigt, medan man samtidigt anger att brukarna inte 7

13 har så stort inflytande i praktiken. Detta är ett konstaterande vi gjort samtliga år som enkäten genomförts, och det är ett av de resultat som behöver uppmärksammas och åtgärdas. Svaren kan tolkas så att organisationen fortfarande är personalorienterad, i stället för att vara brukarorienterad. Om man anser att det är viktigt med brukarinflytande varför ges inte brukarna inflytande då? Till exempel svarar 21,8% av medarbetarna på daglig verksamhet att brukarna har allt inflytande på sina aktiviteter. Samtidigt menar 88,5% av medarbetarna att det är mycket viktigt eller viktigt att brukarna har inflytande över sina aktiviteter. Vem som bestämmer innehållet i daglig verksamhet, vilken effekten blir för brukarna och vad det är som hindrar ett större brukarinflytande, är viktiga frågor att undersöka. Skillnaderna mellan hur viktigt man anser att brukarinflytande är, och hur mycket inflytande man anser att brukarna har, gäller både chefer och medarbetare i samtliga frågor. Vad kan det vara för saker som era kontakter med andra verksamheter handlar om? Svar från sektionschefer i % Praktiska detaljer, t ex arbetstider, semester från daglig verksamhet, vad brukare ska ta med sig till/från daglig verksamhet 38,2 35,1 43,5 Rapportering om vad brukare gör på daglig verksamhet/med kontaktperson och ledsagare 27,3 19,3 10,1 Hur brukaren vill leva sitt liv 18,2 19,3 23,2 Annat 0,9 15,8 13,0 Det finns inga regelbundna kontakter med andra verksamheter 5,5 10,5 10,1 8

14 Svar från medarbetare på boenden i % Praktiska detaljer, t ex arbetstider, semester från daglig verksamhet, vad brukare ska ta med sig till/från daglig verksamhet 51,5 51,7 52,6 Rapportering om vad brukare gör på daglig verksamhet/med kontaktperson och ledsagare 23,9 20,6 17,9 Hur brukaren vill leva sitt liv 7,4 7,6 8,0 Annat 8,3 10,6 10,5 Det finns inga regelbundna kontakter med andra verksamheter 9,0 9,6 11,0 Svar från medarbetare på daglig verksamhet i % Praktiska detaljer, t ex arbetstider, semester från daglig verksamhet, vad brukare ska ta med sig till/från daglig verksamhet 72,1 64,5 69,0 Rapportering om vad brukare gör på daglig verksamhet/med kontaktperson och ledsagare 10,6 15,4 9,5 Hur brukaren vill leva sitt liv 7,3 10,1 8,0 Annat 4,5 5,3 8,0 Det finns inga regelbundna kontakter med andra verksamheter 5,6 4,7 5,5 9

15 För medarbetare på korttidsvistelse och personlig assistans saknas jämförelse med tidigare år, eftersom de inte fått enkäten tidigare. Svar i % Korttidsvistelse Personlig assistans Praktiska detaljer, t ex arbetstider, semester från daglig verksamhet, vad brukare ska ta med sig till/från daglig verksamhet 24,0 27,5 Rapportering om vad brukare gör på daglig verksamhet/med kontaktperson och ledsagare 28,0 9,8 Hur brukaren vill leva sitt liv 12,0 17,6 Annat 12,0 17,6 Det finns inga regelbundna kontakter med andra verksamheter 24,0 27,5 Andelen medarbetare som svarat att man kommunicerar om hur brukaren vill leva sitt liv är fortfarande väldigt låg. Andelen medarbetare som anger att det inte finns några regelbundna kontakter har ökat, vilket inte gynnar brukarnas möjlighet att vara huvudpersonen i sitt eget liv. Andelen chefer som anger att det inte finns regelbundna kontakter är i stort oförändrad. I lagen och i LSS-planen är en av grundtankarna att brukaren ska kunna vara huvudperson i de insatser han eller hon använder sig av. Detta förutsätter bland annat samverkan och helhetssyn mellan de olika verksamheter som brukaren använder sig av. Vem bestämmer hur brukarna bemöts av personalen? Svar från sektionschefer i % Brukarna bestämmer helt 22,2 22,8 25,7 Brukarna bestämmer delvis 51,9 70,2 54,3 Brukarna har lite inflytande 20,4 3,5 15,7 Brukarna har inget inflytande 5,6 3,5 4,3 10

16 Svar från medarbetare på boende i % Brukarna bestämmer helt 18,7 25,0 29,6 Brukarna bestämmer delvis 54,8 50,8 50,3 Brukarna har lite inflytande 17,1 17,3 14,3 Brukarna har inget inflytande 9,4 6,9 5,8 Svar från medarbetare på daglig verksamhet i % Brukarna bestämmer helt 15,3 17,5 20,7 Brukarna bestämmer delvis 57,1 53,1 57,5 Brukarna har lite inflytande 20,0 24,4 17,1 Brukarna har inget inflytande 7,6 5,0 4,7 För medarbetare på korttidsvistelse och personlig assistans saknas jämförelse med tidigare år, eftersom de inte fått enkäten tidigare. Svar i % Korttidsvistelse Personlig assistans Brukarna bestämmer helt 29,2 36,7 Brukarna bestämmer delvis 41,7 42,9 Brukarna har lite inflytande 20,8 16,3 Brukarna har inget inflytande 8,3 4,1 Att så många fortfarande svarar att brukarna har lite eller inget inflytande över hur de bemöts av personalen är till exempel anmärkningsvärt. Detta kan, förutom att det är i strid med lagen, leda till det som personalen kan uppfatta som ett utmanande beteende. Om brukaren inte blir bemött så som man vill bli bemött, är det stor sannolikhet att det kan leda till ilska och frustration som man kanske inte kan sätta ord på. Lösningen att utbilda personalen i hur man hanterar ett utmanande beteende bör kompletteras med att brukarna får ett större inflytande över hur personalen bemöter dem för att alls kunna undvika utmanande beteende. 11

17 Har du någon gång under det senaste året upplevt att någons arbetssätt varit kränkande mot brukare? Svar från sektionschefer i % Aldrig 21,8 16,1 30,9 Det förekommer 1-5 gånger om året ,4 63,2 Det förekommer 1-5 gånger i månaden 9,1 12,5 2,9 Det förekommer regelbundet, flera gånger i veckan 0,0 0,0 2,9 Svar från medarbetare boende i % Aldrig 43,8 41,6 40,8 Det förekommer 1-5 gånger om året 43,8 47,1 49,0 Det förekommer 1-5 gånger i månaden 7,7 7,3 7,2 Det förekommer regelbundet, flera gånger i veckan 4,6 4,0 2,9 Svar från medarbetare daglig verksamhet i % Aldrig 34,1 42,9 44,2 Det förekommer 1-5 gånger om året 55,1 50,6 47,2 Det förekommer 1-5 gånger i månaden 9,1 4,2 6,6 Det förekommer regelbundet, flera gånger i veckan 1,7 2,4 2,0 För medarbetare på korttidsvistelse och personlig assistans saknas jämförelse med tidigare år, eftersom de inte fått enkäten tidigare. Svar i % Korttidsvistelse Personlig assistans Aldrig 44,0 52,9 Det förekommer 1-5 gånger om året 44,0 37,3 Det förekommer 1-5 gånger i månaden 8,0 5,9 Det förekommer regelbundet, flera gånger i veckan 4,0 3,9 Chefernas svar på hur ofta de upplevt någons arbetssätt som kränkande överensstämmer inte med medarbetarnas svar. Medarbetare upplever i högre utsträckning att det aldrig förakommer kränkande arbetssätt. Andelen chefer som aldrig upplevt ett kränkande arbetssätt har fördubblats sedan förra enkäten. Dessa resultat behöver analyseras, eftersom det kan finnas olika förklaringar till detta. 12

18 Har du någon gång under det senaste året rapporterat en händelse eller ett arbetssätt enligt Lex Sarah? Svar från sektionschefer i % Aldrig 77,4 63,2 24,3 Någon enstaka gång, ca 1-5 gånger 22,6 36,8 60,0 Med jämna mellanrum, ca 5-10 gånger 0,0 0,0 10,0 Det sker ofta och regelbundet, 10 gånger eller fler 0,0 0,0 5,7 Svar från medarbetare boende i % Aldrig 94,5 92,8 56,3 Någon enstaka gång, ca 1-5 gånger 5,5 7,0 41,2 Med jämna mellanrum, ca 5-10 gånger 0,0 0,1 2,2 Det sker ofta och regelbundet, 10 gånger eller fler 0,0 0,0 0,3 Svar från medarbetare daglig verksamhet i % Aldrig 95,5 91,8 40,7 Någon enstaka gång, ca 1-5 gånger 4,5 8,2 48,7 Med jämna mellanrum, ca 5-10 gånger 0,0 0,0 7,0 Det sker ofta och regelbundet, 10 gånger eller fler 0,0 0,0 3,5 13

19 För medarbetare på korttidsvistelse och personlig assistans saknas jämförelse med tidigare år, eftersom de inte fått enkäten tidigare. Svar i % Korttidsvistelse Personlig assistans Aldrig 20,0 62,0 Någon enstaka gång, ca 1-5 gånger 64,0 34,0 Med jämna mellanrum, ca 5-10 gånger 4,0 2,0 Det sker ofta och regelbundet, 10 gånger eller fler 12,0 2,0 Sedan frågan ställdes vid första mätningen har lex Sarah -lagstiftningen ändrats. Numera ska den som uppfattar ett missförhållande, eller risk för missförhållande, rapportera detta. Det finns någon person utsedd på varje förvaltning som utreder och tar ställning till det som rapporterats. Antalet chefer och medarbetare som rapporterar händelser eller arbetssätt enligt lex Sarah har ökat märkbart sedan tidigare mätningar. Detta tolkar vi som att syftet med lex Sarah, som en del i kvalitetsledningssystemet, fått genomslag. 14

20 Rapporterade avvikelser i Flexite Avdelning Vuxna SR 19 Avdelning Funktionsstöd och boende SR 157 Avdelning Funktionsstöd, boende och daglig verksamhet SR 453 Summa Centrum 21 1 Fosie 30 6 Husie Hyllie Södra innerstaden 6 3 Västra innerstaden Kirseberg Limhamn-Bunkeflo 74 3 Oxie 34 1 Rosengård 8 7 Sociala resursförvaltningen Summa Individuell plan enligt 10 LSS Ett av effektmålen är att antalet upprättade individuella planer enligt 10 LSS ska öka hade 1,9% av brukarna en individuell plan hade 4,0% av brukarna en individuell plan, och hade 3,6% av brukarna en individuell plan. I samband med att en insats beviljas ska den enskilde erbjudas att en individuell plan med beslutade och planerade insatser upprättas i samråd med honom eller henne. Den som har beviljats en insats ska när som helst kunna begära att en plan upprättas, om det inte redan har skett. Tyvärr går det inte i Origo att registrera de som erbjudits en individuell plan men som tackat nej. Andelen uppgår troligen inte till drygt 96%, så det finns fortfarande ett tydligt uppdrag att öka antalet brukare som har en individuell plan. Resultat med kommentarer Andelen av sektionscheferna som är kvinnor har ökat sedan föregående enkäter var andelen 63,6%, år 2012 var andelen 68,4% och 2014 är andelen 78,6%. Andelen medarbetare som är kvinnor ligger i stort sett kring 75-76%. Undantagen är korttid där 92% är kvinnor, boenden pk 2 där 81,1% är kvinnor medan boenden pk 3 har så låg andel som 68,7% kvinnor. Generellt kan vi konstatera att den bild som medarbetarna ger av verksamheten skiljer sig från chefernas. Cheferna svarar i större utsträckning än medarbetarna att verksamheten följer inriktningen i lagen och LSS-planen vad gäller exempelvis förekomsten av regler. Samtidigt uppfattar fler chefer förekomst av kränkande arbetssätt. Skillnader mellan sektionscheferna svar och medarbetarnas är en tendens som funnits i alla tre enkäterna, även om skillnaderna varierat. 15

Kunskap för bättre assistans

Kunskap för bättre assistans Kunskap för bättre assistans 1. Kunskap ger bättre assistans Föreningen JAGs Kunskapsprojekt har pågått i drygt 4 år. Att kort sammanfatta resultaten i alla dess delar är inte alldeles enkelt. En övergripande

Läs mer

Vad har vi sett? Resultat från inspektioner 2010 2013 av HVB för barn och unga och bostäder enligt 9 8 LSS

Vad har vi sett? Resultat från inspektioner 2010 2013 av HVB för barn och unga och bostäder enligt 9 8 LSS Vad har vi sett? Resultat från inspektioner 2010 2013 av HVB för barn och unga och bostäder enligt 9 8 LSS Vad har vi sett? Resultat från inspektioner 2010 2013 av HVB för barn och unga och bostäder enligt

Läs mer

kompetenscentrum Brukarundersökning 2010 Blekinge Upplevd kvalité inom personlig assistans i Blekinge Peter Anderberg Karin Chamoun Rapport 2010:1

kompetenscentrum Brukarundersökning 2010 Blekinge Upplevd kvalité inom personlig assistans i Blekinge Peter Anderberg Karin Chamoun Rapport 2010:1 Blekinge kompetenscentrum Forskning och utveckling inom hälsa, vård och omsorg. Landstinget Blekinge i samverkan med länets kommuner Brukarundersökning 2010 Upplevd kvalité inom personlig assistans i Blekinge

Läs mer

Ett gott liv. Om bostad och stöd i bostaden, nu och i framtiden, för personer med utvecklingsstörning Riksförbundet FUB

Ett gott liv. Om bostad och stöd i bostaden, nu och i framtiden, för personer med utvecklingsstörning Riksförbundet FUB Ett gott liv Om bostad och stöd i bostaden, nu och i framtiden, för personer med utvecklingsstörning Riksförbundet FUB SAMMANFATTNING Den här rapporten innehåller resultatet av en enkätundersökning om

Läs mer

Får jag gå på promenad idag?

Får jag gå på promenad idag? Får jag gå på promenad idag? Vem vet i vilken utsträckning äldres behov av hjälp och stöd tillgodoses på särskilda boenden? Rapport från tillsynsinsats med anledning av uppdrag från regeringen 2014 Du

Läs mer

Remiss Utredning av ny resurstilldelningsmodell för LSS-verksamheter. godkänna yttrandet och översända detsamma till kommunstyrelsen.

Remiss Utredning av ny resurstilldelningsmodell för LSS-verksamheter. godkänna yttrandet och översända detsamma till kommunstyrelsen. Malmö stad Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen 1 (2) Datum 2014-09-05 Tjänsteskrivelse Vår referens Marianne Dymling-Hjelm Strateg marianne.dymling-hjelm@malmo.se@malmo.se Remiss Utredning av ny

Läs mer

Riktlinjer till hjälp eller stjälp

Riktlinjer till hjälp eller stjälp Riktlinjer till hjälp eller stjälp Länsstyrelsernas granskning av kommunala riktlinjer för bedömning av insatser enligt lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade, LSS Samtliga länsstyrelser

Läs mer

Stöd till anhöriga. vägledning till kommunerna för tillämpning av 5 kap. 10 socialtjänstlagen

Stöd till anhöriga. vägledning till kommunerna för tillämpning av 5 kap. 10 socialtjänstlagen Stöd till anhöriga vägledning till kommunerna för tillämpning av 5 kap. 10 socialtjänstlagen Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

Beslut i socialnämnden 2014-12-11, 170. Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Kinda kommun

Beslut i socialnämnden 2014-12-11, 170. Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Kinda kommun Beslut i socialnämnden 2014-12-11, 170 Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Kinda kommun Riktlinjer för LSS-insatser i Kinda kommun Det här är en information till dig som är i behov av

Läs mer

Tema LSS. LSS - en viktig lag som urholkas allt mer. LSS - lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (1993:387) www.reclaimlss.

Tema LSS. LSS - en viktig lag som urholkas allt mer. LSS - lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (1993:387) www.reclaimlss. Tema LSS LSS - lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (1993:387) Denna bilaga är framtagen av FUB Stockholms län LSS - en viktig lag som urholkas allt mer LSS är en pluslag. Pluslagstanken

Läs mer

Olika elever samma undervisning

Olika elever samma undervisning Olika elever samma undervisning Skolinspektionens erfarenheter och resultat från tillsyn och kvalitetsgranskning 2010 Skolinspektionens rapport Diarienummer 40-2011:4396 Stockholm 2011 Foto: Monica Ryttmarker

Läs mer

SOCIAL LOTS. Margareta Rämgård Malmö Högskola. Sammanfattning Rapporten är en kvalitativ utvärdering av FinsamMitt Skånes insats Social lots

SOCIAL LOTS. Margareta Rämgård Malmö Högskola. Sammanfattning Rapporten är en kvalitativ utvärdering av FinsamMitt Skånes insats Social lots SOCIAL LOTS Margareta Rämgård Malmö Högskola Sammanfattning Rapporten är en kvalitativ utvärdering av FinsamMitt Skånes insats Social lots margareta.ramgard@mah.se [E-postadress] Inledning Social lots

Läs mer

Personlig assistans för barn. Tillsyn av enskilda assistansanordnare

Personlig assistans för barn. Tillsyn av enskilda assistansanordnare Personlig assistans för barn Tillsyn av enskilda assistansanordnare Du får gärna citera Inspektionen för vård och omsorgs texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

Forsknings- och utvecklingsenheten Habilitering & Hjälpmedel FoU-rapport 12/2014. Ung vuxen en habiliteringsinsats för att stödja vuxenblivandet

Forsknings- och utvecklingsenheten Habilitering & Hjälpmedel FoU-rapport 12/2014. Ung vuxen en habiliteringsinsats för att stödja vuxenblivandet Forsknings- och utvecklingsenheten Habilitering & Hjälpmedel FoU-rapport 12/2014 Ung vuxen en habiliteringsinsats för att stödja vuxenblivandet Verksamhet: Projektansvarig chef: Ansvarig för projektredovisning:

Läs mer

Granskning av den faktiska kvaliteten inom äldreomsorgen

Granskning av den faktiska kvaliteten inom äldreomsorgen Revisionsrapport Granskning av den faktiska kvaliteten inom äldreomsorgen Jean Odgaard Certifierad kommunal revisor Lunds kommun Adrian Göransson revisionskonsult Christel Eriksson Certifierad kommunal

Läs mer

Skapa trygghet utan tvång

Skapa trygghet utan tvång Skapa trygghet utan tvång Rapport om tillsynsinsats vid verksamheter där personer med nedsatt beslutsförmåga bor eller vistas (Regeringsuppdrag S2013/4269/SAM, S2013/9047/SAM, delvis) Du får gärna citera

Läs mer

Forskningscirkeln: Att stärka barns och ungdomars brukarmedverkan i den sociala barnavården

Forskningscirkeln: Att stärka barns och ungdomars brukarmedverkan i den sociala barnavården Forskningscirkeln: Att stärka barns och ungdomars brukarmedverkan i den sociala barnavården Elisabet Näsman Sociologiska institutionen Uppsala Universitet 2012 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SIDA Sammanfattning

Läs mer

Daglig verksamhet för personer med högfungerande autism

Daglig verksamhet för personer med högfungerande autism Daglig verksamhet för personer med högfungerande autism UTVÄRDERING AV EU-PROJEKTET BLACK & WHITE I SKÖVDE RAPPORT 2013:1 SKARABORGS KOMMUNALFÖRBUND FoU INNEHÅLL Förord... 4 Sammanfattning... 5 Bakgrund...

Läs mer

Framgångsfaktorer inom äldreomsorgen

Framgångsfaktorer inom äldreomsorgen Öppna jämförelser analys Framgångsfaktorer inom äldreomsorgen en analys utifrån kommunernas resultat 2009 Öppna jämförelser analys Framgångsfaktorer inom äldreomsorgen en analys utifrån kommunernas resultat

Läs mer

Vad vill du ha hjälp med idag?

Vad vill du ha hjälp med idag? FoU-rapport Vad vill du ha hjälp med idag? - utvärdering av Projekt Personlig Service vid Gräshagens hemtjänst Tove Persson FoU-rapport 2008:2 ÄO Äldreomsorg och äldrevård Förord Luppen kunskapscentrum

Läs mer

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7 Innehållsförteckning Introduktion 2 Varför inflytande för barn och unga? 3 Barnkonventionen 5 Definition av begrepp 7 Deltagande/delaktighet 7 Inflytande 8 Normer 8 Makt 9 Åldersmaktsordning 10 Olika nivåer

Läs mer

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Lars-Gunnar Krantz September 2007 Innehållsförteckning 1 Inledning 2 Uppdrag,

Läs mer

Personlig assistent och god man. Är rollerna förenliga?

Personlig assistent och god man. Är rollerna förenliga? Personlig assistent och god man Är rollerna förenliga? Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får inte använda

Läs mer

Jämt anställd två år efteråt uppföljande utvärdering

Jämt anställd två år efteråt uppföljande utvärdering Jämt anställd två år efteråt uppföljande utvärdering Helen Uliczka Agneta Halvarsson APeL FoU Juni 2010 Innehåll Bakgrund... 3 Utvärderingens syfte och metod... 3 Om rapporten... 4 Resultat från webbenkäterna...

Läs mer

Kontaktpersoner för ungdomar genom socialtjänsten

Kontaktpersoner för ungdomar genom socialtjänsten FoU-Södertörns skriftserie nr 89/10 Kontaktpersoner för ungdomar genom socialtjänsten - en studie om hur dessa insatser avslutas Sini Teng Förord Kontaktperson tillhör en av de vanligaste insatserna inom

Läs mer

Brukare, anhörig, god man och personal hur kompletterar dessa roller varandra? Studiematerial för cirklar på arbetsplatsen.

Brukare, anhörig, god man och personal hur kompletterar dessa roller varandra? Studiematerial för cirklar på arbetsplatsen. Brukare, anhörig, god man och personal hur kompletterar dessa roller varandra? Studiematerial för cirklar på arbetsplatsen Cristina Foconi 1 Innehållsförteckning Inledning... 3 Så här arbetar du med studiematerialet...

Läs mer

SpråkSam- en nyckel till utveckling

SpråkSam- en nyckel till utveckling SpråkSam- en nyckel till utveckling Utvärdering Utvärderare: Pia Juhlin Åstrand Ingrid Skeppstedt Anders Wiberg Stockholm den 7 mars år 2011 1 FÖRORD 3 INLEDNING 4 RESULTATREDOVISNING 7 Språksams utbildning

Läs mer

Individuell plan på den enskildes villkor. Del 2 Planer enligt LSS och HSL i praktiken

Individuell plan på den enskildes villkor. Del 2 Planer enligt LSS och HSL i praktiken Individuell plan på den enskildes villkor Del 2 Planer enligt LSS och HSL i praktiken Socialstyrelsen klassificerar från och med år 2001 sin utgivning i olika dokumenttyper. Detta är ett Underlag från

Läs mer

"Tiden är ju den största bristfaktorn"

Tiden är ju den största bristfaktorn "Tiden är ju den största bristfaktorn" Lärare och specialpedagogers uppfattningar om arbetet med åtgärdsprogram Josefine Hedlund Forsberg & Ingela Lagebrand Vt 2013 Examensarbete, 15 hp Institutionen för

Läs mer

Ungdomsbesök i vård- och omsorgsboenden

Ungdomsbesök i vård- och omsorgsboenden Ungdomsbesök i vård- och omsorgsboenden Jenny Österman Lisbeth Hagman Rapporter/Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum 2013:9 ISSN 1401-5129 FÖRORD I en studie som nyligen gjorts inom ramen av SNAC-studien

Läs mer