Tjänsteskrivelse. Uppföljning av Plan för LSS-verksamheten Handläggare. Ingela Kressander Utredningssekreterare

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tjänsteskrivelse. Uppföljning av Plan för LSS-verksamheten. 2014-04-22 Handläggare. Ingela Kressander Utredningssekreterare Ingela.Kressander@malmo."

Transkript

1

2

3 SIGNERAD Malmö stad Stadskontoret 1 (3) Datum Handläggare Ingela Kressander Utredningssekreterare Tjänsteskrivelse Uppföljning av Plan för LSS-verksamheten STK Sammanfattning Kommunfullmäktige fastställde den 27 maj 2010 Plan för LSS-verksamheten i Malmö stad, och då fastställdes även ett antal inriktnings- och effektmål. När planen och målen fastställdes så beslutades även att Kommunstyrelsen årligen ska följa upp effektmålen, och vid behov revidera dem. Stadskontoret rekommenderar ett fortsatt arbete med implementering av arbetssätt och synsätt som gynnar den enskilde brukarens möjligheter att vara den verkliga huvudpersonen i sitt eget liv. Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslås besluta att att att godkänna uppföljningen, överlämna uppföljningen till Sociala resursnämnden för deras planering och genomförande av de åtgärder som krävs för att nå bättre måluppfyllelse, överlämna uppföljningen till stadsområdesnämnderna och Överförmyndarnämnden för beaktande, samt att Plan för LSS-verksamhetens effektmål för 2012/2013 ska gälla även 2014/2015. Beslutsunderlag LSS-rapport 2014 Rapport_fokusgrupper brukare 2014 G-Uppföljning av LSS-plan 2014 Beslutsplanering Vård- och omsorgsberedningen Kommunstyrelsen Ärendet Bakgrund Kommunstyrelsen gav den 15 december 2008 i uppdrag till stadskontoret att, i nära samverkan med stadsdelarna och Sociala resursförvaltningen, ta fram ett enhetligt styrdokument för LSSverksamheten. LSS är en förkortning av lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade.

4 2 (3) Kommunfullmäktige fastställde den 27 maj 2010 Plan för LSS-verksamheten i Malmö stad, och då fastställdes även ett antal inriktnings- och effektmål. När planen och målen fastställdes så beslutades även att Kommunstyrelsen årligen ska följa upp effektmålen, och vid behov revidera dem. För att möjliggöra en årlig uppföljning av effektmålen genomfördes december 2010 februari 2011 en basmätning/grundmätning, dels i form av en enkät till medarbetare och sektionschefer inom daglig verksamhet samt bostäder med särskild service för såväl barn som vuxna, dels genom fokusgrupper med brukare från samtliga personkretsar. Ett år senare gjordes den första uppföljningen av effektmålen. Stadskontoret har sedan LSS-planen antogs maj 2010 arbetat med att ge stöd till förvaltningarna i att implementera LSS-planens mål. Planen handlar genomgående om bemötande. Förvaltningarna har arbetat på olika sätt med detta uppdrag. Stödet från Stadskontoret har bestått i internat för samtliga sektionschefer och övriga nyckelpersoner, exempelvis omsorgspedagoger, sammanlagt ca 130 personer. Internaten har handlat om uppdraget enligt LSS, med inriktning på bemötande, stärkande av självständighet och delaktighet i samhällslivet. Därefter har förvaltningarna arbetat vidare med implementeringen. Stadskontoret har sedan planen antogs i olika forum haft en kontinuerlig dialog med chefer, medarbetare och brukare för att ge stöd i implementering och tolkning av planen. Den 1 juli 2013 genomfördes en omorganisation i Malmö stad, vilket bland annat innebar att ansvaret för all verksamhet som bedrivs enligt LSS fördes över till Sociala resursnämnden. Undantaget är korttidstillsyn enligt LSS 9 7, som Grundskolenämnden respektive Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden ansvarar för. Ansvar för biståndshandläggning och beslut om insatser finns på stadsområdenas avdelningar för bistånd inom vård och omsorg, som därför också har ansvar för uppföljning av brukarnas beviljade insatser. Enkätundersökningen som utgör underlag för en av de föreliggande rapporterna genomfördes december 2013 januari Med anledning av omorganisationen blir den även en grundmätning, som kan ligga till grund för en uppföljning av omorganisationens effekt. Årets enkät har utökats jämfört med tidigare år. Verksamheterna personlig assistans och korttidsvistelse har tillkommit. Tidigare år har dessa verksamheter, på grund av att de organiserats inom de tio stadsdelarna, varit för små att kunna följa upp utan att svaren kunnat identifieras på individnivå. Uppföljningen består även av en sammanställning av resultatet av de fokusgrupper som genomförts med brukare under februari Dessa två dokument ska läsas tillsammans, för att man ska få en helhetsbild av verksamheten. Stadskontorets kommentarer I årets uppföljning konstateras att kunskap om mål och syfte med LSS-planen och i lagstiftningen har ökat. Det finns trots detta förbättringsområde som verksamheten behöver arbeta vidare med för att uppnå målen, vilket utvecklas närmare i rapporten. Det förekommer genomgående en skillnad i hur medarbetare och chefer svarar vad gäller vä-

5 sentliga livsområden för brukarna. En anledning kan vara att chefer inte har möjlighet att vara närvarande i verksamheterna i tillräckligt hög utsträckning, och alltså inte fångar upp det som faktiskt görs. En av framgångsfaktorerna för att en verksamhet ska ha bra kvalitet är att det finns närvarande ledare. 3 (3) Medarbetare anger i högre utsträckning än chefer att det förekommer regler i verksamheterna. Oavsett i vilken utsträckning regler finns eller inte är det viktigt att diskutera hur man pratar om det stöd som ges till brukare. Rutiner, regelbundenhet, motivation och rekommendationer är inte detsamma som regler. Motiverande arbete är inte detsamma som att upprätta regler som brukaren följer. Det är viktigt att medarbetarna är medvetna om skillnaderna, så att arbetet utförs med rätt förhållningssätt. Medarbetare och chefer är eniga om att det är personal som har mest inflytande, samtidigt som man anser att brukarinflytande är viktigt. På frågan om brukarna borde ha mer eller mindre inflytande svarar ca hälften av medarbetarna att brukarnas inflytande inte behöver öka. Stadskontoret rekommenderar att brukarinflytande fortsatt diskuteras, så att brukarinflytandet faktiskt ökas. Många av kontakterna mellan de olika verksamheterna i brukarens liv tycks fortsatt bestå av praktiska frågor. Brukarens drömmar, önskemål och livskvalitetet är inte det viktigaste i samverkan mellan de som ger den enskilde stöd och service. Att ha bra kommunikation om brukarens livssituation är ett område som bör utvecklas. Några av fritextsvaren indikerar att det saknas kunskap om redskap för att öka självbestämmande och delaktighet hos personer med omfattande funktionsnedsättning. Dels tycks man definiera självbestämmande och delaktighet på ett sådant sätt att det utesluter personer med omfattande funktionsnedsättning, vilket är en fråga om brukarsyn, dels saknar man eventuellt metoder/arbetssätt som stärker den enskildes möjligheter, vilket är en fråga om att använda metodstöd. Stadskontoret rekommenderar att man fortsätter att arbeta med implementering av arbetssätt och synsätt som gynnar den enskilde brukarens möjligheter att vara den verkliga huvudpersonen i sitt eget liv. I Stadskontorets uppdrag ligger att följa upp hur målen i LSS-planen uppfylls övergripande för Malmö stad. Resultatet skiljer sig mellan de olika enheterna, så en analys av resultatet behöver göras även på enhetsnivå. Enhetscheferna bör utifrån den övergripande, och den lokala analysen, ta fram en handlingsplan med de frågor som är mest aktuella att fokusera på kommande år. Ansvariga Birgitta Vilén-Johansso Avdelningschef Jan-Inge Ahlfridh Stadsdirektör

6 Rapport Uppföljning av Plan för LSSverksamheten i Malmö stad Datum: Ansvarig: Petra Björne, Lars-Åke Borgström, Ingela Kressander Förvaltning: Stadskontoret 1

7 Innehåll Bakgrund och syfte... 3 Bakgrund... 3 Syfte... 3 Andra uppföljningar... 3 Tillvägagångssätt och teknik... 4 Omfattning... 4 Datainsamling... 4 Frågeområden... 4 Rapporter... 5 LSS-planen... 5 Redovisning av svaren på vissa frågor med kommentarer... 6 Hur bra trivs du med ditt arbete?... 6 Vilken av följande grupper tycker du har mest inflytande över hur ert arbete utformas?. 7 Vad kan det vara för saker som era kontakter med andra verksamheter handlar om?... 8 Vem bestämmer hur brukarna bemöts av personalen? Har du någon gång under det senaste året upplevt att någons arbetssätt varit kränkande mot brukare? Har du någon gång under det senaste året rapporterat en händelse eller ett arbetssätt enligt Lex Sarah? Rapporterade avvikelser i Flexite Individuell plan enligt 10 LSS Resultat med kommentarer Tolkning av svaren Urval av fritextkommentarer

8 Bakgrund och syfte Bakgrund Kommunstyrelsen gav den 15 december 2008 i uppdrag till stadskontoret att, i nära samverkan med stadsdelarna och Sociala resursförvaltningen, ta fram ett enhetligt styrdokument för LSSverksamheten. LSS är en förkortning av lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade. Kommunfullmäktige fastställde den 27 maj 2010 Plan för LSS-verksamheten i Malmö stad, och då fastställdes även ett antal inriktnings- och effektmål. När planen och målen fastställdes så beslutades även att Kommunstyrelsen årligen ska följa upp effektmålen, och vid behov revidera dem. För att möjliggöra en årlig uppföljning av effektmålen genomfördes december 2010 februari 2011 en basmätning/grundmätning, dels i form av en enkät till medarbetare och sektionschefer inom daglig verksamhet samt bostäder med särskild service för såväl barn som vuxna, dels genom fokusgrupper med brukare från samtliga personkretsar. Ett år senare gjordes den första uppföljningen av effektmålen. Den 1 juli 2013 genomfördes en omorganisation i Malmö stad, vilket bland annat innebar att ansvaret för all verksamhet som bedrivs enligt LSS fördes över till Sociala resursnämnden. Undantaget är korttidstillsyn enligt LSS 9 7, som Grundskolenämnden respektive Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden ansvarar för. Ansvar för biståndshandläggning och beslut om insatser enligt LSS finns på stadsområdenas avdelningar för bistånd inom vård och omsorg, som därför också har ansvar för uppföljning av brukarnas beviljade insatser. Syfte Enkätundersökningen som utgör underlag för denna rapport genomfördes december 2013 januari Enkäten är den andra uppföljningen av effektmålen i LSS-planen. Med anledning av omorganisationen blir den även en grundmätning, som kan ligga till grund för en uppföljning om ett år av omorganisationens effekt. Årets enkät har utökats jämfört med tidigare år. Verksamheterna personlig assistans och korttidsvistelse har tillkommit. Tidigare år har dessa verksamheter, på grund av att de organiserats inom de tio stadsdelarna, varit för små att kunna följa upp utan att svaren kunnat identifieras på individnivå. Andra uppföljningar Rapporten kompletteras av en sammanställning av resultatet av de fokusgrupper som genomförts med brukare under februari Dessa två dokument ska läsas tillsammans, för att man ska få en helhetsbild av verksamheten. Varje nämnd ansvarar för att lokala operativa mål tas fram, och dessa ska ange konkreta åtgärder eller aktiviteter som syftar till att uppfylla inriktnings- och effektmål. Dessa mål ska årligen följas upp och vid behov revideras. Verksamheterna ska årligen redovisa hur de konkret arbetar med de operativa målen. Sammanställningar återförs till verksamheterna och tillfälle ges till reflektion och diskussion. Målet är att ge en kunskap som är till stöd för utvecklingen av insatser som stöttar och stärker 3

9 malmöbor som använder sig av LSS-verksamhet. Verksamhetstillsynen som ska göras av ansvarig nämnd ska även se till att brukarna får ge sin syn på verksamheten genomförde Stadskontoret en uppföljning av hur nämnderna arbetat med lokala operativa mål. Rapporten presenterades i augusti Tillvägagångssätt och teknik Omfattning Samtliga sektionschefer och månadsavlönade medarbetare inom bostäder med särskild service, daglig verksamhet, korttidsvistelse samt personlig assistans, som var i tjänst någon del av mätperioden, fick ett mail med en länk till web-enkäten. De som inte svarat fick påminnels . Det var obligatoriskt att fylla i enkäten, och alla skulle beredas möjlighet att besvara enkäten på arbetstid. Enkäten var öppen under perioden 2 december januari Alla personliga assistenter har inte malmöstad-mailadresser. De har heller inte tillgång till datorer på samma sätt som övriga grupper, varför bortfallet är större för den gruppen än för övriga. Svarsfrekvens i jämförelse med tidigare år Medarbetare boende 75,5 % 78% 72% Medarbetare daglig verksamhet 82,5% 83% 86,6% Sektionschefer 94,7% 98% 97,2% Korttidsvistelse ,3% Personlig assistans ,5% Totalt 77,7% 80% 72,7% Datainsamling Samtliga enhetschefer lämnade mailadresser till de sektionschefer som finns inom respektive enhet, till stadskontoret. Sektionscheferna lämnade i sin tur mailadresser till stadskontoret, avseende de medarbetare som omfattades av enkäten. Stadskontoret kvalitetssäkrade uppgifterna och la in dem i enkätverktyget Query Report, som sedan automatgenererade mail till respondenterna. Detta innebär att svaren blir helt anonyma. Den enda kontroll som kan göras är om personen svarat eller inte. Enkätverktyget användes för datainsamling och framtagande av rapporter och tabeller för att möjliggöra en analys av resultatet. Frågeområden Frågorna som användes var i huvudsak samma som vid tidigare mätningar. Synpunkter har tidigare framförts mot vissa formuleringar, så en viss justering har skett utan att innehållet i det frågorna mäter har ändrats. Förhållningssätt och värderingar hos chefer och medarbetare har kartlagts, liksom kunskapen om LSS-planen och lagstiftningen. 4

10 Rapporter En huvudrapport med svar på samtliga frågor har tagits fram för respektive enkät. Rapporter har även tagits fram för boenden och daglig verksamhet uppdelat per enhetschef. För att undvika att personer ska bli identifierbara på individnivå har vi valt att endast publicera rapporterna som nämns ovan. Däremot har vi för egen del, för att kunna stämma av vissa hypoteser vi haft, tagit fram rapporter baserade på vilken utbildning respondenterna har och vilka personkretsar man huvudsakligen arbetar med. I Stadskontorets uppdrag ligger att följa upp hur målen i LSS-planen uppfylls övergripande för Malmö stad. Resultatet skiljer sig mellan de olika enheterna, så en analys av resultatet behöver göras även på enhetsnivå. Enhetscheferna bör utifrån den övergripande, och den lokala analysen ta fram en handlingsplan med de frågor som är mest aktuella att fokusera på kommande år. LSS-planen LSS-planen bygger på, och förklarar syftet med de lagar och styrdokument som gäller inom verksamhetsområdet. Centrala begrepp i LSS är delaktighet, självbestämmande och inflytande, liksom kontinuitet och helhetssyn. Målet är att all verksamhet bedrivs med respekt för den enskildes integritet, och att den ska stärka förmågan till ett självständigt liv för brukaren. Det är Malmö stads ambition att alla malmöbor ska erbjudas service av god kvalitet, med respekt och lyhördhet för individens behov. Syftet med planen är att vara ett stöd för Malmö stads verksamheter som erbjuder stöd och service enligt LSS, så att personer med funktionsnedsättningar ges möjlighet att leva meningsfulla liv och att bidra i samhället på ett värdefullt sätt. Det kan och ska vara möjligt för en person med funktionsnedsättning att vara delaktig i samhället på lika villkor som andra, att fullt ut delta på livets alla områden. Målet är en brukarorienterad organisationskultur. Insatserna måste utgå från brukarens värderingar, snarare än medarbetarnas. Då är det också möjligt att ge brukaren valmöjligheter anpassade till intresse och förmåga. Genom att ta hänsyn till brukarens perspektiv och förmågor är det möjligt för medarbetarna att gå från traditionell vård till stöd och service. En god livskvalitet förutsätter att personer med funktionsnedsättningar ses som kapabla att påverka sin egen livssituation, och att denna förmåga tas till vara. Att vara utlämnad åt, och vara beroende av, godtycke leder till motsatsen. I de fall då en person har en mycket omfattande funktionsnedsättning, kan det vara nödvändigt att fatta beslut åt honom eller henne i stor utsträckning. I dessa fall är det viktigt att kontinuerligt reflektera över besluten, och att i möjligaste mån tolka och därmed tillgodose brukarens vilja. I Malmö stad arbetar vi för att personer med funktionsnedsättning ska garanteras sina rättigheter även i de fall de inte förmår fatta självständiga beslut. Olika verksamheter eller verksamhetsgrenar måste identifiera sin del i brukarens liv i förhållande till andra verksamheter. Verksamheterna ska samarbeta i nätverk med syfte att dela erfarenheter och kunskap, så att alla malmöbor med insatser enligt LSS har tillgång till stöd och service av samma goda kvalitet. Samsyn och samverkan krävs för att brukarens liv ska bli begripligt. Medarbetarnas uppdrag måste vara tydligt. För att vara trygg i sin yrkesutövning samt för att på bästa sätt kunna hjälpa brukarna att tillvarata sina rättigheter och skyldigheter, måste varje medarbetare vara kunnig i de idéer och värderingar som ligger till grund för Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade. Det behövs också kunskap och kontinuerliga samtal om de egna värderingarna och hur dessa påverkar bemötande, beslut och arbetssätt. 5

11 Redovisning av svaren på vissa frågor med kommentarer Hur bra trivs du med ditt arbete? Svar från sektionschefer i % Mycket bra 50,9 57,1 44,3 Ganska bra 41,8 37,5 48,6 Ganska dåligt 7,3 5,4 7,1 Mycket dåligt 0,0 0,0 0,0 Svar från medarbetare på boenden i % Mycket bra 45,5 46,6 43,3 Ganska bra 49,8 49,6 51,7 Ganska dåligt 4,2 3,4 4,3 Mycket dåligt 0,4 0,4 0,7 Svar från medarbetare på daglig verksamhet i % Mycket bra 45,8 54,1 53,3 Ganska bra 48,0 41,2 41,7 Ganska dåligt 3,9 4,1 4,0 Mycket dåligt 2,2 0,6 1,0 De flesta har svarat att de trivs mycket eller ganska bra på sitt arbete. Andelen som svarat mycket bra har minskat, framför allt gäller detta för sektionscheferna. En möjlig förklaring kan vara att enkäten genomfördes ett halvår efter den stora omorganisationen då i princip all LSS-verksamhet fördes över till Sociala resursförvaltningen. Förändringen innebar att många chefer för boende fick förändrade ansvarsområden och en ny avdelningschef. Nästan 20% av medarbetarna på boende har svarat att de inte vet vem som är deras enhetschef. För medarbetare på korttidsvistelse och personlig assistans saknas jämförelse med tidigare år, eftersom de inte fått enkäten tidigare år. Svar i % Korttid Personlig assistans Mycket bra 16,7 43,4 Ganska bra 45,8 47,2 Ganska dåligt 20,8 7,5 Mycket dåligt 16,7 1,9 Andelen som svarat att man trivs dåligt eller mycket dåligt är anmärkningsvärt hög för medarbetare på korttidsvistelse. En fråga som bör undersökas är om, och i så fall hur, detta påverkar brukare och anhöriga. 6

12 Vilken av följande grupper tycker du har mest inflytande över hur ert arbete utformas? Svar från sektionschefer i % Personalen 58,2 47,4 49,3 Sektionschefen 18,2 15,8 14,5 Chefer på förvaltningsnivå 12,7 1,8 5,8 Brukarna 10,9 35,1 30,4 Att det fortfarande är hälften av sektionscheferna som anser att personalen har det största inflytandet är värt att notera, när det samtidigt är 72,9% av cheferna som anser att brukarnas inflytande borde vara större. Det bör undersökas vad det är som hindrar cheferna att genomföra den önskade förändringen. Svar från medarbetare på boende i % Personalen 66,0 59,7 56,7 Sektionschefen 12,0 13,9 11,8 Chefer på förvaltningsnivå 6,3 4,4 3,8 Brukarna 15,7 22,0 27,7 Svar från medarbetare på daglig verksamhet i % Personalen 63,6 59,4 55,5 Sektionschefen 14,2 10,6 7,5 Chefer på förvaltningsnivå 6,3 7,6 10,5 Brukarna 15,9 22,4 26,5 För medarbetare på korttidsvistelse och personlig assistans saknas jämförelse med tidigare år, eftersom de inte fått enkäten tidigare. Svar i % Korttidsvistelse Personlig assistans Personalen 50,0 30,8 Sektionschefen 12,5 17,3 Chefer på förvaltningsnivå 8,3 1,9 Brukarna 29,2 50,0 Andelen medarbetare som anger att brukarna har det största inflytandet har ökat, men är fortfarande lågt sett mot bakgrund av intentionerna i lagstiftningen. Svaren från personliga assistenter är de som avviker positivt från övriga gruppers svar. Frågor om brukarinflytande har formulerats dels som en fråga om hur viktigt man tycker att det är att brukarna har inflytande över ett antal olika livsområden. Dessutom har frågor ställts om hur stort inflytande brukarna faktiskt har över dessa områden. Svaren indikerar att sektionschefer och medarbetare tycker att brukarinflytande är viktigt, medan man samtidigt anger att brukarna inte 7

13 har så stort inflytande i praktiken. Detta är ett konstaterande vi gjort samtliga år som enkäten genomförts, och det är ett av de resultat som behöver uppmärksammas och åtgärdas. Svaren kan tolkas så att organisationen fortfarande är personalorienterad, i stället för att vara brukarorienterad. Om man anser att det är viktigt med brukarinflytande varför ges inte brukarna inflytande då? Till exempel svarar 21,8% av medarbetarna på daglig verksamhet att brukarna har allt inflytande på sina aktiviteter. Samtidigt menar 88,5% av medarbetarna att det är mycket viktigt eller viktigt att brukarna har inflytande över sina aktiviteter. Vem som bestämmer innehållet i daglig verksamhet, vilken effekten blir för brukarna och vad det är som hindrar ett större brukarinflytande, är viktiga frågor att undersöka. Skillnaderna mellan hur viktigt man anser att brukarinflytande är, och hur mycket inflytande man anser att brukarna har, gäller både chefer och medarbetare i samtliga frågor. Vad kan det vara för saker som era kontakter med andra verksamheter handlar om? Svar från sektionschefer i % Praktiska detaljer, t ex arbetstider, semester från daglig verksamhet, vad brukare ska ta med sig till/från daglig verksamhet 38,2 35,1 43,5 Rapportering om vad brukare gör på daglig verksamhet/med kontaktperson och ledsagare 27,3 19,3 10,1 Hur brukaren vill leva sitt liv 18,2 19,3 23,2 Annat 0,9 15,8 13,0 Det finns inga regelbundna kontakter med andra verksamheter 5,5 10,5 10,1 8

14 Svar från medarbetare på boenden i % Praktiska detaljer, t ex arbetstider, semester från daglig verksamhet, vad brukare ska ta med sig till/från daglig verksamhet 51,5 51,7 52,6 Rapportering om vad brukare gör på daglig verksamhet/med kontaktperson och ledsagare 23,9 20,6 17,9 Hur brukaren vill leva sitt liv 7,4 7,6 8,0 Annat 8,3 10,6 10,5 Det finns inga regelbundna kontakter med andra verksamheter 9,0 9,6 11,0 Svar från medarbetare på daglig verksamhet i % Praktiska detaljer, t ex arbetstider, semester från daglig verksamhet, vad brukare ska ta med sig till/från daglig verksamhet 72,1 64,5 69,0 Rapportering om vad brukare gör på daglig verksamhet/med kontaktperson och ledsagare 10,6 15,4 9,5 Hur brukaren vill leva sitt liv 7,3 10,1 8,0 Annat 4,5 5,3 8,0 Det finns inga regelbundna kontakter med andra verksamheter 5,6 4,7 5,5 9

15 För medarbetare på korttidsvistelse och personlig assistans saknas jämförelse med tidigare år, eftersom de inte fått enkäten tidigare. Svar i % Korttidsvistelse Personlig assistans Praktiska detaljer, t ex arbetstider, semester från daglig verksamhet, vad brukare ska ta med sig till/från daglig verksamhet 24,0 27,5 Rapportering om vad brukare gör på daglig verksamhet/med kontaktperson och ledsagare 28,0 9,8 Hur brukaren vill leva sitt liv 12,0 17,6 Annat 12,0 17,6 Det finns inga regelbundna kontakter med andra verksamheter 24,0 27,5 Andelen medarbetare som svarat att man kommunicerar om hur brukaren vill leva sitt liv är fortfarande väldigt låg. Andelen medarbetare som anger att det inte finns några regelbundna kontakter har ökat, vilket inte gynnar brukarnas möjlighet att vara huvudpersonen i sitt eget liv. Andelen chefer som anger att det inte finns regelbundna kontakter är i stort oförändrad. I lagen och i LSS-planen är en av grundtankarna att brukaren ska kunna vara huvudperson i de insatser han eller hon använder sig av. Detta förutsätter bland annat samverkan och helhetssyn mellan de olika verksamheter som brukaren använder sig av. Vem bestämmer hur brukarna bemöts av personalen? Svar från sektionschefer i % Brukarna bestämmer helt 22,2 22,8 25,7 Brukarna bestämmer delvis 51,9 70,2 54,3 Brukarna har lite inflytande 20,4 3,5 15,7 Brukarna har inget inflytande 5,6 3,5 4,3 10

16 Svar från medarbetare på boende i % Brukarna bestämmer helt 18,7 25,0 29,6 Brukarna bestämmer delvis 54,8 50,8 50,3 Brukarna har lite inflytande 17,1 17,3 14,3 Brukarna har inget inflytande 9,4 6,9 5,8 Svar från medarbetare på daglig verksamhet i % Brukarna bestämmer helt 15,3 17,5 20,7 Brukarna bestämmer delvis 57,1 53,1 57,5 Brukarna har lite inflytande 20,0 24,4 17,1 Brukarna har inget inflytande 7,6 5,0 4,7 För medarbetare på korttidsvistelse och personlig assistans saknas jämförelse med tidigare år, eftersom de inte fått enkäten tidigare. Svar i % Korttidsvistelse Personlig assistans Brukarna bestämmer helt 29,2 36,7 Brukarna bestämmer delvis 41,7 42,9 Brukarna har lite inflytande 20,8 16,3 Brukarna har inget inflytande 8,3 4,1 Att så många fortfarande svarar att brukarna har lite eller inget inflytande över hur de bemöts av personalen är till exempel anmärkningsvärt. Detta kan, förutom att det är i strid med lagen, leda till det som personalen kan uppfatta som ett utmanande beteende. Om brukaren inte blir bemött så som man vill bli bemött, är det stor sannolikhet att det kan leda till ilska och frustration som man kanske inte kan sätta ord på. Lösningen att utbilda personalen i hur man hanterar ett utmanande beteende bör kompletteras med att brukarna får ett större inflytande över hur personalen bemöter dem för att alls kunna undvika utmanande beteende. 11

17 Har du någon gång under det senaste året upplevt att någons arbetssätt varit kränkande mot brukare? Svar från sektionschefer i % Aldrig 21,8 16,1 30,9 Det förekommer 1-5 gånger om året ,4 63,2 Det förekommer 1-5 gånger i månaden 9,1 12,5 2,9 Det förekommer regelbundet, flera gånger i veckan 0,0 0,0 2,9 Svar från medarbetare boende i % Aldrig 43,8 41,6 40,8 Det förekommer 1-5 gånger om året 43,8 47,1 49,0 Det förekommer 1-5 gånger i månaden 7,7 7,3 7,2 Det förekommer regelbundet, flera gånger i veckan 4,6 4,0 2,9 Svar från medarbetare daglig verksamhet i % Aldrig 34,1 42,9 44,2 Det förekommer 1-5 gånger om året 55,1 50,6 47,2 Det förekommer 1-5 gånger i månaden 9,1 4,2 6,6 Det förekommer regelbundet, flera gånger i veckan 1,7 2,4 2,0 För medarbetare på korttidsvistelse och personlig assistans saknas jämförelse med tidigare år, eftersom de inte fått enkäten tidigare. Svar i % Korttidsvistelse Personlig assistans Aldrig 44,0 52,9 Det förekommer 1-5 gånger om året 44,0 37,3 Det förekommer 1-5 gånger i månaden 8,0 5,9 Det förekommer regelbundet, flera gånger i veckan 4,0 3,9 Chefernas svar på hur ofta de upplevt någons arbetssätt som kränkande överensstämmer inte med medarbetarnas svar. Medarbetare upplever i högre utsträckning att det aldrig förakommer kränkande arbetssätt. Andelen chefer som aldrig upplevt ett kränkande arbetssätt har fördubblats sedan förra enkäten. Dessa resultat behöver analyseras, eftersom det kan finnas olika förklaringar till detta. 12

18 Har du någon gång under det senaste året rapporterat en händelse eller ett arbetssätt enligt Lex Sarah? Svar från sektionschefer i % Aldrig 77,4 63,2 24,3 Någon enstaka gång, ca 1-5 gånger 22,6 36,8 60,0 Med jämna mellanrum, ca 5-10 gånger 0,0 0,0 10,0 Det sker ofta och regelbundet, 10 gånger eller fler 0,0 0,0 5,7 Svar från medarbetare boende i % Aldrig 94,5 92,8 56,3 Någon enstaka gång, ca 1-5 gånger 5,5 7,0 41,2 Med jämna mellanrum, ca 5-10 gånger 0,0 0,1 2,2 Det sker ofta och regelbundet, 10 gånger eller fler 0,0 0,0 0,3 Svar från medarbetare daglig verksamhet i % Aldrig 95,5 91,8 40,7 Någon enstaka gång, ca 1-5 gånger 4,5 8,2 48,7 Med jämna mellanrum, ca 5-10 gånger 0,0 0,0 7,0 Det sker ofta och regelbundet, 10 gånger eller fler 0,0 0,0 3,5 13

19 För medarbetare på korttidsvistelse och personlig assistans saknas jämförelse med tidigare år, eftersom de inte fått enkäten tidigare. Svar i % Korttidsvistelse Personlig assistans Aldrig 20,0 62,0 Någon enstaka gång, ca 1-5 gånger 64,0 34,0 Med jämna mellanrum, ca 5-10 gånger 4,0 2,0 Det sker ofta och regelbundet, 10 gånger eller fler 12,0 2,0 Sedan frågan ställdes vid första mätningen har lex Sarah -lagstiftningen ändrats. Numera ska den som uppfattar ett missförhållande, eller risk för missförhållande, rapportera detta. Det finns någon person utsedd på varje förvaltning som utreder och tar ställning till det som rapporterats. Antalet chefer och medarbetare som rapporterar händelser eller arbetssätt enligt lex Sarah har ökat märkbart sedan tidigare mätningar. Detta tolkar vi som att syftet med lex Sarah, som en del i kvalitetsledningssystemet, fått genomslag. 14

20 Rapporterade avvikelser i Flexite Avdelning Vuxna SR 19 Avdelning Funktionsstöd och boende SR 157 Avdelning Funktionsstöd, boende och daglig verksamhet SR 453 Summa Centrum 21 1 Fosie 30 6 Husie Hyllie Södra innerstaden 6 3 Västra innerstaden Kirseberg Limhamn-Bunkeflo 74 3 Oxie 34 1 Rosengård 8 7 Sociala resursförvaltningen Summa Individuell plan enligt 10 LSS Ett av effektmålen är att antalet upprättade individuella planer enligt 10 LSS ska öka hade 1,9% av brukarna en individuell plan hade 4,0% av brukarna en individuell plan, och hade 3,6% av brukarna en individuell plan. I samband med att en insats beviljas ska den enskilde erbjudas att en individuell plan med beslutade och planerade insatser upprättas i samråd med honom eller henne. Den som har beviljats en insats ska när som helst kunna begära att en plan upprättas, om det inte redan har skett. Tyvärr går det inte i Origo att registrera de som erbjudits en individuell plan men som tackat nej. Andelen uppgår troligen inte till drygt 96%, så det finns fortfarande ett tydligt uppdrag att öka antalet brukare som har en individuell plan. Resultat med kommentarer Andelen av sektionscheferna som är kvinnor har ökat sedan föregående enkäter var andelen 63,6%, år 2012 var andelen 68,4% och 2014 är andelen 78,6%. Andelen medarbetare som är kvinnor ligger i stort sett kring 75-76%. Undantagen är korttid där 92% är kvinnor, boenden pk 2 där 81,1% är kvinnor medan boenden pk 3 har så låg andel som 68,7% kvinnor. Generellt kan vi konstatera att den bild som medarbetarna ger av verksamheten skiljer sig från chefernas. Cheferna svarar i större utsträckning än medarbetarna att verksamheten följer inriktningen i lagen och LSS-planen vad gäller exempelvis förekomsten av regler. Samtidigt uppfattar fler chefer förekomst av kränkande arbetssätt. Skillnader mellan sektionscheferna svar och medarbetarnas är en tendens som funnits i alla tre enkäterna, även om skillnaderna varierat. 15

Tjänsteskrivelse. Rapport om gynnande beslut enligt 4 kap 1 SoL och enligt 9 LSS som inte verkställts inom tre månader, kv 1 2014

Tjänsteskrivelse. Rapport om gynnande beslut enligt 4 kap 1 SoL och enligt 9 LSS som inte verkställts inom tre månader, kv 1 2014 SIGNERAD 2014-04-24 Malmö stad Stadskontoret 1 (7) Datum 2014-04-24 Handläggare Ingela Kressander Utredningssekreterare Ingela.Kressander@malmo.se Tjänsteskrivelse Rapport om gynnande beslut enligt 4 kap

Läs mer

Kvalitet och värdegrund i vården.

Kvalitet och värdegrund i vården. 1 Kvalitet och värdegrund i vården. Inledning Vi är måna om att personerna som får vård och omsorg av oss har det så bra som möjligt. Du som arbetar inom omsorgen är viktig i det arbetet. I den här broschyren

Läs mer

Introduktion. Personkretsen. Paragraf 1. LSS har bestämmelser om hjälp till dessa personer:

Introduktion. Personkretsen. Paragraf 1. LSS har bestämmelser om hjälp till dessa personer: Introduktion LSS betyder lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade och ger rätt till särskild hjälp. LSS är en lag som ger särskilda rättigheter till personer med funktionshinder. Socialtjänstlagen,

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN FÖR OMSORG OM FUNKTIONSHINDRADE 2013-2015

VERKSAMHETSPLAN FÖR OMSORG OM FUNKTIONSHINDRADE 2013-2015 VERKSAMHETSPLAN FÖR OMSORG OM FUNKTIONSHINDRADE 2013-2015 Upprättad 2013-01-23 2(7) INLEDNING Omsorgen om funktionshindrade riktar sig till personer med fysiska och psykiska funktionshinder och deras familjer.

Läs mer

Information om Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)

Information om Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Information om Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Vem har rätt till LSS För att ha rätt till LSS-insatser måste din funktionsnedsättning omfattas av någon av följande punkter, vilket

Läs mer

UPPDRAG OCH YRKESROLL BOENDE

UPPDRAG OCH YRKESROLL BOENDE UPPDRAG & YRKESROLL UPPDRAG OCH YRKESROLL BOENDE Läsanvisning och bakgrund Uppdrag och yrkesroll - boende är en beskrivning av vad det innebär att arbeta med stöd och service till personer med funktionsnedsättning

Läs mer

Vård och omsorg, Staffanstorps kommun

Vård och omsorg, Staffanstorps kommun RAPPORT Vård och omsorg, Staffanstorps kommun Datum: 2014-09-15 Susanne Bäckström, enhetschef Alexandra Emanuelsson, kvalitetsutvecklare Gustav Blohm, kvalitetsutvecklare 2(13) Intervjuer med boende Genomförande

Läs mer

Rapport Brukarundersökning personer med funktionsnedsättning (LSS) 2012

Rapport Brukarundersökning personer med funktionsnedsättning (LSS) 2012 www.ljungby.se Rapport Brukarundersökning personer med funktionsnedsättning (LSS) 2012 Innehållsförteckning Innehållsförteckning...2 Brukarundersökning personer med funktionsnedsättning (LSS) 2012...3

Läs mer

Policy: Bostad och stöd i bostaden

Policy: Bostad och stöd i bostaden Riksförbundet FUB, för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning Policy: Bostad och stöd i bostaden Allmänna principer: Enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, ska den enskilde

Läs mer

Informationsbroschyr till dig som har ett funktionshinder.

Informationsbroschyr till dig som har ett funktionshinder. Informationsbroschyr till dig som har ett funktionshinder. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS Lagen om stöd och service åt vissa funktionshindrade (LSS) är en rättighetslag som

Läs mer

Omsorg om funktionshindrade. Information och stödformer

Omsorg om funktionshindrade. Information och stödformer Omsorg om funktionshindrade Information och stödformer Vård och omsorg om de som lever med funktionshinder Det handlar egentligen inte om människor med särskilda behov utan om människor med alldeles vanliga

Läs mer

Enkätundersökning. riktad till enskilda inom handikapp- och psykiatriomsorgen 2014

Enkätundersökning. riktad till enskilda inom handikapp- och psykiatriomsorgen 2014 Enkätundersökning riktad till enskilda inom handikapp- och psykiatriomsorgen 2014 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING... 3 SYFTE... 3 UTFORMNING AV ENKÄTEN... 3 ÅRETS UNDERLAG... 4 MÅLVÄRDET... 4 RESULTAT

Läs mer

Så tycker brukarna med bostad med särskild service, personlig assistans samt boendestöd. En brukarundersökning genomförd mars 2012.

Så tycker brukarna med bostad med särskild service, personlig assistans samt boendestöd. En brukarundersökning genomförd mars 2012. Så tycker brukarna med bostad med särskild service, personlig assistans samt boendestöd. En brukarundersökning genomförd mars 2012. Oktober 2012 Sammanfattning Brukarundersökningen som genomfördes under

Läs mer

Brukarundersökning Bostad med särskild service LSS

Brukarundersökning Bostad med särskild service LSS Brukarundersökning Bostad med särskild service LSS 2017-02-09 KS2017.0497 U N D E R R U B R I K Brukarundersökning Finspångs 612 80 Finspång Telefon 0122-85 000 Fax 0122-850 33 E-post: @finspang.se Webbplats:

Läs mer

LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Sollefteå kommun Individ- och omsorgsförvaltningen Information om vad lagen innebär och hur det går till vid ansökan om insats Vart vänder man

Läs mer

Information om Handikappomsorgen/LSS Mottagningssekreterare kontaktuppgiter. Åstorps Kommun

Information om Handikappomsorgen/LSS Mottagningssekreterare kontaktuppgiter. Åstorps Kommun Information om Handikappomsorgen/LSS Mottagningssekreterare kontaktuppgiter i Åstorps kommun Varje individ ska mötas med värdighet och respekt med utgångspunkt i att stärka den egna förmågan. Åstorps Kommun

Läs mer

UPPDRAG OCH YRKESROLL DAGLIG VERKSAMHET

UPPDRAG OCH YRKESROLL DAGLIG VERKSAMHET UPPDRAG & YRKESROLL UPPDRAG OCH YRKESROLL DAGLIG VERKSAMHET Läsanvisning och bakgrund Uppdrag och yrkesroll - daglig verksamhet är en beskrivning av vad det innebär att arbeta med stöd och service till

Läs mer

PLAN FÖR DEN KOMMUNALA HANDIKAPPOMSORGEN 2010-2015

PLAN FÖR DEN KOMMUNALA HANDIKAPPOMSORGEN 2010-2015 PLAN FÖR DEN KOMMUNALA HANDIKAPPOMSORGEN 2010-2015 Dnr 2009-KS0423/739 Antagen av kommunfullmäktige 25010-05-26, KF 49 VARJE MÄNNISKA ÄR UNIK Alla människor är lika i värde och rättigheter. Varje individ

Läs mer

UPPDRAG OCH YRKESROLL PERSONLIG ASSISTANS

UPPDRAG OCH YRKESROLL PERSONLIG ASSISTANS UPPDRAG & YRKESROLL UPPDRAG OCH YRKESROLL PERSONLIG ASSISTANS Läsanvisning och bakgrund Uppdrag och yrkesroll Personlig assistans består av just dessa två delar, uppdraget och yrkesrollen. Det är en beskrivning

Läs mer

LSS. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 2011-10-20

LSS. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 2011-10-20 LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 2011-10-20 Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Du som har stora och omfattade behov av stöd och service kan tillhöra lagens

Läs mer

LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. - Kan sökas av funktionsnedsatta i alla åldrar

LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. - Kan sökas av funktionsnedsatta i alla åldrar LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade - Kan sökas av funktionsnedsatta i alla åldrar Rev nov 2014 Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Den första januari 1994

Läs mer

Plan för LSS-verksamheten i Malmö stad

Plan för LSS-verksamheten i Malmö stad PLAN Stadskontoret Plan för LSS-verksamheten i Malmö stad Lättläst Den här planen är skriven på lättläst av Centrum för lättläst. Innehållsförteckning Så ska det vara i Malmö stad... 1 Om LSS och FN-konventionen...

Läs mer

Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade

Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade LSS Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade LSS betyder lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade och ger rätt särskild hjälp. LSS är en lag som ger särskilda rättigheter till

Läs mer

Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS.

Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Nordmalings kommun 914 81 NORDMALING Tfn 0930-140 00 www.nordmaling.se Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Lagen börjar med personkretsen. Det är de personer som har rätt till hjälp.

Läs mer

HANDIKAPPOMSORGENS VÄRDEGRUND

HANDIKAPPOMSORGENS VÄRDEGRUND SOCIALFÖRVALTNINGEN I HUDDINGE HANDIKAPPOMSORGENS VÄRDEGRUND Vi som är anställda i handikappomsorgen i Huddinge kommun har ett uppdrag av invånarna. Uppdraget är att ge service, omsorg och stöd som bidrar

Läs mer

Stöd till personer med funktionsnedsättning

Stöd till personer med funktionsnedsättning Stöd till personer med funktionsnedsättning i Lessebo kommun Stöd till personer med funktionsnedsättning Omsorgen om personer med funktionsnedsättning (OF) erbjuder en rad olika stöd till personer med

Läs mer

Möjlighet att leva som andra

Möjlighet att leva som andra Möjlighet att leva som andra Lättläst sammanfattning Slutbetänkande av LSS-kommittén Stockholm 2008 SOU 2008:77 Det här är en lättläst sammanfattning av en utredning om LSS och personlig assistans som

Läs mer

Brukarundersökning Bostad med särskild service

Brukarundersökning Bostad med särskild service Brukarundersökning Bostad med särskild service 2016-01-14 KS 2016.356-1 UNDERRUBRIK Brukarundersökning Finspångs 612 80 Finspång Telefon 0122-85 000 Fax 0122-850 33 E-post: @finspang.se Webbplats: www.finspang.se

Läs mer

Lokala värdighetsgarantier

Lokala värdighetsgarantier Lokala värdighetsgarantier Genomförandeplan Äldre i Degerfors kommun med sociala omsorgs- och vårdinsatser ska få en individuell genomförandeplan upprättad. Tidsaspekten för upprättandet ser olika ut,

Läs mer

Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Socialförvaltningen OF-Omsorg till personer med funktionsnedsättning Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Denna broschyr vänder sig till dig som söker information om stöd, service och rättigheter

Läs mer

Information om Insatser för vissa funktionshindrade enligt LSS

Information om Insatser för vissa funktionshindrade enligt LSS Information om Insatser för vissa funktionshindrade enligt LSS Stöd och service till vissa funktionshindrade enligt LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) ger människor med vissa

Läs mer

LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, är en rättighetslag. De som tillhör någon av lagens tre personkretsar kan få rätt till

Läs mer

Den nationella värdegrunden för äldreomsorg Den lokala värdighetsgarantin för äldreomsorgen i Huddinge. Erika Svärdh, kommunikationschef, SÄF

Den nationella värdegrunden för äldreomsorg Den lokala värdighetsgarantin för äldreomsorgen i Huddinge. Erika Svärdh, kommunikationschef, SÄF Den nationella värdegrunden för äldreomsorg Den lokala värdighetsgarantin för äldreomsorgen i Huddinge Erika Svärdh, kommunikationschef, SÄF Nationell värdegrund i socialtjänstlagen Den 1 januari 2011

Läs mer

information om LSS VERKSAMHETEN

information om LSS VERKSAMHETEN information om LSS VERKSAMHETEN LSS Lagen om stöd och service till vissa personer med funktionsnedsättning LSS ger vissa personer med funktionsnedsättning särskilda rättigheter genom tio olika insatser.

Läs mer

Program. för vård och omsorg

Program. för vård och omsorg STYRDOKUMENT 1(5) Program för vård och omsorg Område 2Hälsa och Omsorg Fastställd KF 2013-02-25 10 Program Program för Vård och Omsorg Plan Riktlinje Tjänsteföreskrift Giltighetstid Reviderad Diarienummer

Läs mer

LSS. Lättläst version

LSS. Lättläst version LSS Lättläst version Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Lagen är en rättighetslag. Lagen förkortas med LSS. LSS gäller för människor som har en stor funktionsnedsättning hela livet eller

Läs mer

STÖD OCH SERVICE FRÅN HANDIKAPPFÖRVALTNINGEN

STÖD OCH SERVICE FRÅN HANDIKAPPFÖRVALTNINGEN Stöd & Service STÖD OCH SERVICE FRÅN HANDIKAPPFÖRVALTNINGEN STÖD OCH SERVICE till dig som har en psykisk funktionsnedsättning -Team Psykiatri- STÖD OCH SERVICE till dig som har en intellektuell funktionsnedsättning

Läs mer

LSS-omsorgen. Det här kan du som har funktionsnedsättning

LSS-omsorgen. Det här kan du som har funktionsnedsättning LSS-omsorgen Det här kan du som har funktionsnedsättning få hjälp med Genom LSS (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) kan personer med omfattande funktionsnedsättningar få möjlighet

Läs mer

att jobba på socialförvaltningen

att jobba på socialförvaltningen att jobba på socialförvaltningen Socialförvaltningen Socialförvaltningen ansvarar för insatser till barn, ungdomar, familjer samt personer med funktionsnedsättning eller någon form av beroende. Socialförvaltningen

Läs mer

Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS

Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS 1. Utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd, 2. Betydande och bestående begåvningsmässigt funktionshinder efter hjärnskada

Läs mer

Stöd i Sollentuna. Information till dig som är vuxen och har en funktionsnedsättning. Senast uppdaterad:

Stöd i Sollentuna. Information till dig som är vuxen och har en funktionsnedsättning. Senast uppdaterad: Stöd i Sollentuna Information till dig som är vuxen och har en funktionsnedsättning Senast uppdaterad: 2016-09-08 Innehåll Vem kan få hjälp och stöd enligt LSS Så här gör du för att ansöka Ledsagarservice

Läs mer

1. Framtida behov av bostad med särskild service

1. Framtida behov av bostad med särskild service VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE SOCIALFÖRVALTNING 2013-02-12 DNR SN 2012.207 TONY HULTHÉN SID 1/1 UTREDARE SOCIALNÄMNDEN Tjänsteskrivelse Framtida behov av bostad med särskild service Förslag till beslut

Läs mer

Vård och omsorg. Äldreomsorg, handikappomsorg, hälso- och sjukvård

Vård och omsorg. Äldreomsorg, handikappomsorg, hälso- och sjukvård e c i v r e S i t n a r a g Vård och omsorg Äldreomsorg, handikappomsorg, hälso- och sjukvård Servicegaranti Vård och omsorg Äldreomsorg Du som har kontakt med oss skall möta en kunnig och vänlig personal,

Läs mer

LAG OM STÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE - LSS

LAG OM STÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE - LSS LAG OM STÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE - LSS HAGFORS KOMMUN MÅLET MED LAGEN OM STÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE, LSS, ÄR ATT DEN ENSKILDE FÅR MÖJLIGHET ATT LEVA SOM ANDRA LSS

Läs mer

BRUKARUNDERSÖKNING INOM OMSORGEN FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2014

BRUKARUNDERSÖKNING INOM OMSORGEN FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2014 BRUKARUNDERSÖKNING INOM OMSORGEN FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2014 Genomlysning av samtliga LSS-verksamheter samt boendestöd med undantag av daglig verksamhet Sammanställd juni 2014 Sammanfattning

Läs mer

Lättläst OMVÅRDNAD GÄVLE. Värdighetsgarantin. vårt kvalitetslöfte till dig som kund

Lättläst OMVÅRDNAD GÄVLE. Värdighetsgarantin. vårt kvalitetslöfte till dig som kund OMVÅRDNAD GÄVLE Lättläst Värdighetsgarantin vårt kvalitetslöfte till dig som kund Värdighetsgaranti Omvårdnadsnämnden i Gävle kommun beslutade om värdighetsgarantin den 19 december år 2012. Värdighetsgarantin

Läs mer

Värdegrund. för Socialnämndens verksamheter i Kungsörs kommun. Fastställd av Socialnämnden 2006-03-27. Reviderad 2011-05-11

Värdegrund. för Socialnämndens verksamheter i Kungsörs kommun. Fastställd av Socialnämnden 2006-03-27. Reviderad 2011-05-11 Värdegrund för Socialnämndens verksamheter i Kungsörs kommun Fastställd av Socialnämnden 2006-03-27 Reviderad 2011-05-11 Värdegrund Värdegrunden anger de värderingar som ska vara vägledande för ett gott

Läs mer

Sociala nämndernas förvaltning 2014-11-12 Dnr: 2014/123-NF-702 Cecilia Tollbom Lindh - ay340 E-post: cecilia.tollbom.lindh@vasteras.

Sociala nämndernas förvaltning 2014-11-12 Dnr: 2014/123-NF-702 Cecilia Tollbom Lindh - ay340 E-post: cecilia.tollbom.lindh@vasteras. TJÄNSTESKRIVELSE 1 (2) Sociala nämndernas förvaltning 2014-11-12 Dnr: 2014/123-NF-702 Cecilia Tollbom Lindh - ay340 E-post: cecilia.tollbom.lindh@vasteras.se Kopia till Inger Andresson, proaros Helene

Läs mer

LSS. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade. 1 Lättläst version

LSS. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade. 1 Lättläst version LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade 1 Lättläst version Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Lagen är en rättighetslag. Lagen förkortas med LSS. LSS gäller för människor

Läs mer

Stöd i vardagen från Omvårdnad Gävle

Stöd i vardagen från Omvårdnad Gävle OMVÅRDNAD GÄVLE Stöd i vardagen från Omvårdnad Gävle enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Mer information och ansökan Om du har frågor eller vill ansöka om stöd, ring 026-17

Läs mer

Leva som andra. Stöd för dig som har en funktionsnedsättning

Leva som andra. Stöd för dig som har en funktionsnedsättning Leva som andra Stöd för dig som har en funktionsnedsättning Stöd att leva ett självständigt liv Du som har en funktionsnedsättning kan få stöd och hjälp i vardagen. Med hjälp kan du leva som andra och

Läs mer

Detta styrdokument beslutades av vård- och omsorgsnämnden

Detta styrdokument beslutades av vård- och omsorgsnämnden Riktlinjer som stöd för Handläggning enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS och enligt SOL för personer under 65 år. 1 Innehåll 1 Inledning... 3 1.1 Målgrupp... 3

Läs mer

Så tycker brukarna med bostad med särskild service, personlig assistans samt boendestöd. En brukarundersökning genomförd mars 2013.

Så tycker brukarna med bostad med särskild service, personlig assistans samt boendestöd. En brukarundersökning genomförd mars 2013. Så tycker brukarna med bostad med särskild service, personlig assistans samt boendestöd En brukarundersökning genomförd mars 2013. Hultsfred Maj 2013 2 Sammanfattning Brukarundersökningen som genomfördes

Läs mer

LSS-Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS-Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade Socialförvaltningen LSS-Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade En lag om rätten att leva som andra Genom LSS kan personer med omfattande funktionshinder få möjlighet till stöd

Läs mer

Stadskontoret Plan för vård- och omsorgsverksamheten i Malmö stad

Stadskontoret Plan för vård- och omsorgsverksamheten i Malmö stad Plan Stadskontoret Plan för vård- och omsorgsverksamheten i Malmö stad Innehållsförteckning Inledning... 3 Syfte och omfattning... 3 Leva ett aktivt liv och ha inflytande i samhället och över sin vardag...

Läs mer

Stärk rättigheterna i LSS för att komma till rätta med den restriktiva tillämpningen

Stärk rättigheterna i LSS för att komma till rätta med den restriktiva tillämpningen Skrivelse 2014-04-07 Regeringen Socialdepartementet Stärk rättigheterna i LSS för att komma till rätta med den restriktiva tillämpningen Autism- och Aspergerförbundet vill göra Socialdepartementet och

Läs mer

Verksamhetsuppföljning Ledsagare, avlösare, stödfamilj och kontaktperson (LSS) 2014-01-17

Verksamhetsuppföljning Ledsagare, avlösare, stödfamilj och kontaktperson (LSS) 2014-01-17 Verksamhetsuppföljning Ledsagare, avlösare, stödfamilj och kontaktperson (LSS) 2014-01-17 Malin Rehnstam Kvalitetscontroller Sofia Spetz Avdelningschef Handläggarenheten 1 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Verksamheten

Läs mer

VÄRDEGRUND OCH VÄRDIGHETSGARANTIER

VÄRDEGRUND OCH VÄRDIGHETSGARANTIER VÄRDEGRUND OCH VÄRDIGHETSGARANTIER för äldre- och omsorgsverksamheten i Sigtuna kommun DETTA ÄR VÅR VÄRDEGRUND SJÄLVBESTÄMMANDE Att själv få bestämma över sitt liv är en rättighet. För oss innebär det

Läs mer

Policy. Jag bor i Malmö. - policy för ungas inflytande

Policy. Jag bor i Malmö. - policy för ungas inflytande Policy Jag bor i Malmö - policy för ungas inflytande INLEDNING För att Malmö ska ligga i framkant när det gäller utvecklingsfrågor, vara en attraktiv och demokratisk stad så vill Malmö stad använda unga

Läs mer

LOKALA VÄRDIGHETSGARANTIER FÖR ÄLDREOMSORGEN I SVEDALA KOMMUN BILAGA 3

LOKALA VÄRDIGHETSGARANTIER FÖR ÄLDREOMSORGEN I SVEDALA KOMMUN BILAGA 3 LOKALA VÄRDIGHETSGARANTIER FÖR ÄLDREOMSORGEN I SVEDALA KOMMUN BILAGA 3 Alla människor har lika värde, alla har rätt att mötas med respekt, tydlighet, lyhördhet, hänsyn och acceptans för den man är. Den

Läs mer

Riktlinjer för handläggning enligt SoL för personer med psykisk funktionsnedsättning

Riktlinjer för handläggning enligt SoL för personer med psykisk funktionsnedsättning Datum Nämnd, förvaltning 2016-02-29 Socialnämnden Riktlinjer för handläggning enligt SoL för personer med psykisk funktionsnedsättning Beslutad av socialnämnden 2010-06-22 Reviderad 2014-05-20, 55 Reviderad

Läs mer

Lättläst LSS för vuxna

Lättläst LSS för vuxna Stöd för dig som har en funktionsnedsättning och är mellan 18 och 65 år Lättläst LSS för vuxna Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS lagen Det finns en lag som heter Lagen om stöd

Läs mer

Resultat. Brukarundersökning 2014 Personlig assistans. Kontaktuppgifter Personlig assistans Enhetschefer. elvy.glimblad@uddevalla.

Resultat. Brukarundersökning 2014 Personlig assistans. Kontaktuppgifter Personlig assistans Enhetschefer. elvy.glimblad@uddevalla. Kontaktuppgifter Personlig assistans Enhetschefer Annette Wahlgren annette.wahlgren@uddevalla.se Roger Andreasson roger.andreasson@uddevalla.se Elvy Glimblad elvy.glimblad@uddevalla.se Jenni Andersson-Grundberg

Läs mer

Stöd till dig som har en funktionsnedsättning

Stöd till dig som har en funktionsnedsättning Stöd till dig som har en funktionsnedsättning norrkoping.se facebook.com/norrkopingskommun 1 Stöd för ett självständigt liv Att ha en funktionsnedsättning kan innebära att vissa delar av livet är svåra

Läs mer

Granskning av enheterna för personlig assistans

Granskning av enheterna för personlig assistans TJÄNSTESKRIVELSE Tyresö kommun 2010-03-15 Socialförvaltningen Maria Johansson, kvalitetsinspektör 1 (7) Diarienr 0004/10-013 Granskning av enheterna för personlig assistans Beslut Tillsynen avslutas Socialförvaltningen

Läs mer

VÅRD OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS

VÅRD OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS VÅRD OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS 1 Innehåll LSS - Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade... 4 Vem gäller lagen för?... 4 Rätten till

Läs mer

LSS. Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade 2014-10-22 1

LSS. Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade 2014-10-22 1 LSS Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade 2014-10-22 1 Principer i LSS 5 Verksamhet ska: Främja jämlikhet i levnadsvillkor Främja full delaktighet i samhällslivet Målet är: Få

Läs mer

Stöd och service enligt LSS

Stöd och service enligt LSS Stöd och service enligt LSS Det finns en lag som säger att personer med funktionsnedsättning kan få särskilt stöd och service. Lagen heter LSS, som är ett kortare namn för Lagen om stöd och service till

Läs mer

INFORMATION FRÅN HÖGANÄS KOMMUN OM I HÖGANÄS

INFORMATION FRÅN HÖGANÄS KOMMUN OM I HÖGANÄS INFORMATION FRÅN HÖGANÄS KOMMUN OM LSS-verksamheten I HÖGANÄS LSS - LAGEN OM STÖD & SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE Personer med funktionsnedsättning har möjlighet att ansöka om tio olika insatser

Läs mer

Stöd i Sollentuna. Information till dig som är barn eller ungdom och har en funktionsnedsättning. Senast uppdaterad:

Stöd i Sollentuna. Information till dig som är barn eller ungdom och har en funktionsnedsättning. Senast uppdaterad: Stöd i Sollentuna Information till dig som är barn eller ungdom och har en funktionsnedsättning Senast uppdaterad: 2017-01-10 Träffa din handläggare Om du eller dina föräldrar vill ansöka om stöd får ni

Läs mer

Att arbeta inom Stöd och service

Att arbeta inom Stöd och service Att arbeta inom Stöd och service 1 Att arbeta inom Stöd och service Att leva med en funktionsnedsättning innebär att man kan behöva stöd och hjälp att kompensera det som skapar hinder i det dagliga livet.

Läs mer

Bistånd och insatser enligt SoL och LSS

Bistånd och insatser enligt SoL och LSS Bistånd och insatser enligt SoL och LSS Vad innehåller broschyren? I denna broschyr finner du information om det stöd och de insatser Strängnäs kommun har att erbjuda enligt socialtjänstlagen (SoL) för

Läs mer

att fastställa lokala rutiner för Lex Sarah för individ- och familjeomsorg och vård- och omsorg enligt förslag.

att fastställa lokala rutiner för Lex Sarah för individ- och familjeomsorg och vård- och omsorg enligt förslag. Malmö stad Stadsområdesförvaltning Norr 1 (2) Datum 2013-10-10 Vår referens Susanne Nordqvist nämndsekreterare susanne.nordqvist@malmo.se Tjänsteskrivelse Rutiner för Lex Sarah SOFN-2013-146 Sammanfattning

Läs mer

Ditt liv, Dina val, Dina rättigheter Spira Assistans skapar Möjligheter

Ditt liv, Dina val, Dina rättigheter Spira Assistans skapar Möjligheter Ditt liv, Dina val, Dina rättigheter Spira Assistans skapar Möjligheter Spira Assistans AB Org.nr 556815 4305 info@spiraassistans.se 040-15 66 85 2 Innehåll Presentation 5 Dina kontaktpersoner 10 Arbetsmiljö

Läs mer

LSS. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Vad är LSS? Lagen om stöd och service till vissa människor med funktionsnedsättning, är

Läs mer

LSS Information för personer med funktionsnedsättning

LSS Information för personer med funktionsnedsättning LSS Information för personer med funktionsnedsättning Information från Socialkontoret i Danderyd om insatser enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS LSS Lagen om stöd och service

Läs mer

Stöd & Service. Funktionsstödsförvaltningen

Stöd & Service. Funktionsstödsförvaltningen Stöd & Service Funktionsstödsförvaltningen STÖD OCH SERVICE FRÅN FUNKTIONSSTÖDSFÖRVALTNINGEN Vi vill att denna broschyr ska ge dig en bild av de insatser som Funktionsstödsförvaltnigen kan erbjuda dig

Läs mer

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Hälso- och sjukvårdslagen, HSL

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Hälso- och sjukvårdslagen, HSL Juridik för handläggare inom barn- och ungdomsvården Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS Hälso- och sjukvårdslagen, HSL 2010-04-22 BasUt SoL Hjälpbehövande medborgare Soc tjänsten

Läs mer

Stöd och service enligt LSS

Stöd och service enligt LSS Stöd och service enligt LSS LSS betyder lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. LSS är en lag som ger särskilda rättigheter till en del personer med funktionsnedsättningar. Socialtjänstlagen,

Läs mer

Verksamhetsuppföljning av bostad med särskild service enligt 9 9 LSS och daglig verksamhet enligt 9 10 LSS

Verksamhetsuppföljning av bostad med särskild service enligt 9 9 LSS och daglig verksamhet enligt 9 10 LSS Bromma stadsdelsförvaltning Tjänsteutlåtande Sida 1 (6) 2015-11-18 Handläggare Suzanne Hartenberger Telefon: 08 508 06 125 Till Bromma stadsdelsnämnd särskild service enligt 9 9 LSS och daglig verksamhet

Läs mer

LSS. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Innehållsförteckning LSS - Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Vem gäller lagen för?... 1 Tio rättigheter/insatser... 2 1. Rådgivning

Läs mer

UPPDRAGSBESKRIVNING BOSTAD MED SA RSKILD SERVICE ENLIGT LSS 2015

UPPDRAGSBESKRIVNING BOSTAD MED SA RSKILD SERVICE ENLIGT LSS 2015 Eskilstuna kommun Vård- och omsorgsnämnden 2015-03-01 UPPDRAGSBESKRIVNING BOSTAD MED SA RSKILD SERVICE ENLIGT LSS 2015 Bostad med särskild service enligt LSS Innehåll 1. Beskrivning av uppdragen... 3 Enheten

Läs mer

UPPDRAG OCH YRKESROLL BARN- OCH UNGDOMSVERKSAMHET

UPPDRAG OCH YRKESROLL BARN- OCH UNGDOMSVERKSAMHET UPPDRAG & YRKESROLL UPPDRAG OCH YRKESROLL BARN- OCH UNGDOMSVERKSAMHET Läsanvisning och bakgrund Uppdrag och yrkesroll barn och ungdom är en beskrivning av vad det innebär att arbeta med stöd och service

Läs mer

LSS. Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade för dig som bor i Huddinge kommun

LSS. Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade för dig som bor i Huddinge kommun S O C I A L F Ö RVA LT N I N G E N I H U D D I N G E LSS Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade för dig som bor i Huddinge kommun Vart vänder jag mig? Du som bor i Huddinge kommun och

Läs mer

Gruppbostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Gruppbostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Gruppbostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Vad är en gruppbostad? Här får du information om vad en gruppbostad är och hur det kan fungera att bo i en gruppbostad. Här får du veta vilka rättighet

Läs mer

Handlingsplan för anhörigstöd i Strömsunds

Handlingsplan för anhörigstöd i Strömsunds 1 (7) Typ: Plan Giltighetstid: 2015 Version: 1.0 Fastställd: SN 2013-02-21 Uppdateras: 1:a kvartalet 2014 Handlingsplan för anhörigstöd i Strömsunds kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning 2. Bestämmelser

Läs mer

OMSORG OM FUNKTIONSHINDRADE. Utbildning socialnämnden 2015-01-22

OMSORG OM FUNKTIONSHINDRADE. Utbildning socialnämnden 2015-01-22 OMSORG OM FUNKTIONSHINDRADE Utbildning socialnämnden 2015-01-22 Administrativa enheten Administration Bemanningspool Biståndshandläggare LSS, SoL o färdtjänst, 5,0 tjänst OoF Avd chef Utvecklingsenhet

Läs mer

Brukarundersökning 2010

Brukarundersökning 2010 Brukarundersökning 2010 Under 2010 har olika brukarundersökningar gjorts inom VoO för att mäta hur nöjda brukarna är och hur de grundläggande behoven uppfylls inom de olika verksamhetsområdena. Denna sammanställning

Läs mer

Vår värdegrund. Linköpings kommunala utförare Ao LSS/LASS

Vår värdegrund. Linköpings kommunala utförare Ao LSS/LASS Vår värdegrund Linköpings kommunala utförare Ao LSS/LASS Goda levnadsvillkor och god etik! Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) är en rättighetslag som ska garantera funktionshindrade

Läs mer

VÅRD & OMSORG. Skol-, kultur och socialnämndens plan för verksamheten

VÅRD & OMSORG. Skol-, kultur och socialnämndens plan för verksamheten Skol-, kultur och socialnämndens plan för verksamheten VÅRD & OMSORG Gäller perioden 2006-01-01 2008-12-31 enligt beslut i kommunfullmäktige 2005-12-18 153 1 Förord I denna plan för Vård & Omsorg redovisas

Läs mer

Förslag till avgifter inom sociala resursnämnden avseende handläggning av dödsbo, serviceavgift boenden och familjerådgivning

Förslag till avgifter inom sociala resursnämnden avseende handläggning av dödsbo, serviceavgift boenden och familjerådgivning SIGNERAD 2015-04-16 Malmö stad Stadskontoret 1 (2) 2015-04-13 Jan Lanzow-Nilsson Utvecklingssekreterare jan.lanzownilsson@malmo.se Tjänsteskrivelse Förslag till avgifter inom sociala resursnämnden avseende

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Brukarundersökning 2014. 2015-01-07 Vår referens. Rebecca Nannsjö Utvecklingssekreterare Rebecca.Nannsjo@malmo.

Tjänsteskrivelse. Brukarundersökning 2014. 2015-01-07 Vår referens. Rebecca Nannsjö Utvecklingssekreterare Rebecca.Nannsjo@malmo. Malmö stad Stadsområdesförvaltning Väster 1 (1) Datum 2015-01-07 Vår referens Rebecca Nannsjö Utvecklingssekreterare Rebecca.Nannsjo@malmo.se Tjänsteskrivelse Brukarundersökning 2014 SOFV-2015-56 Sammanfattning

Läs mer

Granskningsrapport. Brukarrevision. Boendestöd Norra Hisingen

Granskningsrapport. Brukarrevision. Boendestöd Norra Hisingen Granskningsrapport Brukarrevision Boendestöd Norra Hisingen 2014 . INLEDNING Om brukarrevision Detta är en rapport från brukarrevisionen. Brukarrevision är ett sätt att ta reda på vad de vi är till för

Läs mer

Det här kan du förvänta dig av äldreomsorgen i Norrtälje kommun

Det här kan du förvänta dig av äldreomsorgen i Norrtälje kommun Det här kan du förvänta dig av äldreomsorgen i Norrtälje kommun Värdigt liv och välbefinnande Enligt socialtjänstlagen ska all personal i äldreomsorgen arbeta för att du får ett värdigt liv och känna välbefinnande.

Läs mer

LSS. Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade för dig som bor i Huddinge kommun.

LSS. Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade för dig som bor i Huddinge kommun. LSS Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade för dig som bor i Huddinge kommun. Vart vänder jag mig? Du som bor i Huddinge kommun och har stora funktionsnedsättningar kan vända dig till biståndskansliet

Läs mer

Tjänsteskrivelse 2013-10-28

Tjänsteskrivelse 2013-10-28 Malmö stad Stadsområdesförvaltning Norr 1 (4) Datum 2013-10-28 Vår referens Ann Rubin Planeringssekreterare ann.rubin@malmo.se Tjänsteskrivelse Förslag på modell för biståndsbeslut i tid gällande serviceinsatser

Läs mer

Kontaktmannaskap LSS. Vård- och omsorgsförvaltningen

Kontaktmannaskap LSS. Vård- och omsorgsförvaltningen Kontaktmannaskap LSS Vård- och omsorgsförvaltningen Vad är kontaktmannaskap? Att vara kontaktansvarig är inte bara ett uppdrag utan också en förtroendefull relation som bara du har med kunden. Förtroendet

Läs mer

Omsorg om funktionshindrade och Bistånds- och avgiftsenheten

Omsorg om funktionshindrade och Bistånds- och avgiftsenheten Omsorg om funktionshindrade och Bistånds- och avgiftsenheten Verksamhetschef Bistånd och avgifter Områdeschef SoL Socialpsykiatri Områdeschef LSS Boende/ Sysselsättning Områdeschef LSS Boende/ Pers ass

Läs mer

För dig som har en funktionsnedsättning. LSS-insatser. Enköpings kommun

För dig som har en funktionsnedsättning. LSS-insatser. Enköpings kommun För dig som har en funktionsnedsättning LSS-insatser Enköpings kommun Det här kan vi erbjuda dig som har en funktionsnedsättning I den här broschyren kan du läsa om alla insatser som kommunen har att erbjuda

Läs mer

Autism- och Aspergerförbundet om LSS - en viktig lag som urholkas allt mer

Autism- och Aspergerförbundet om LSS - en viktig lag som urholkas allt mer om LSS - en viktig lag som urholkas allt mer Det var så här det var tänkt med LSS Personer med svåra funktionsnedsättningar skulle genom en stark rättighetslag garanteras: Möjlighet att leva som andra

Läs mer