Tid Måndag den 18 november, kl Forum, Vindeln. Justering Den 28 november kl 15. Ärenden. Kungörelse Sammanträdesdatum Sida (2)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tid Måndag den 18 november, kl 13.00. Forum, Vindeln. Justering Den 28 november kl 15. Ärenden. Kungörelse Sammanträdesdatum Sida 2013-11-18 1(2)"

Transkript

1 Kungörelse Sammanträdesdatum Sida (2) Kommunfullmäktige Tid Måndag den 18 november, kl Plats Forum, Vindeln Justering Den 28 november kl 15 Ärenden 1. Upprop och val av justerare 2. Sammanträdeskungörelser 3. Ramar för borgen 4. Ramar för nyupplåning och omsättning av lån 5. Skattesats Investeringsbudget Avgifter och taxor 2014, socialnämnden 8. Avgifter och taxor 2014, barn- och utbildningsnämnden 9. Avgifter och taxor 2014, kommunstyrelsen 10. Inrättande av en resultatutjämningsreserv, RUR 11. Översyn av nämndernas verksamhetsområden 12. Reglementen för styrelser och nämnder 13. Kvalitetsredovisning 2012/2013 barnomsorg, grundskola, särskola och Komvux 14. Gemensam personaladministrativ nämnd med Umeå kommun, reglemente och samverkansavtal 15. Byggande av en tågperrong i Tvärålund - finansiering 16. Förvärv av fastigheten Degerfors 1: Avsägning av förtroendeuppdrag som ledamot i kommunstyrelsen och ersättare i dess arbets- och personalutskott, ledamot i kommunfullmäktige och ersättare i dess valberedning samt ersättare i Blå vägen-föreningen 18. Val av ledamot i kommunstyrelsen och ersättare i kommunfullmäktiges valberedning

2 Kungörelse Sammanträdesdatum Sida (2) Kommunfullmäktige 19. Avsägning av förtroendeuppdrag som ledamot i kommunfullmäktige och ersättare i kommunstyrelsen 20. Val av ersättare i kommunstyrelsen 21. Anmälan av fullmäktigeärenden under beredning 22. Kulturstipendiat Kl Ungdomsledarstipendiat 24. Avtackning av politiker 25. Anmälan av motioner 26. Meddelanden Budgetsammanställningar för kommunstyrelse och nämnder Avgifter och taxor 2014, miljö- och byggnadsnämnden 27. Enkel fråga Vid kl 15 serveras fika Vindeln Christer Jonsson Kommunfullmäktiges ordförande Sofia Jonsson Sekreterare Anslaget på kommunens anslagstavla Maria Höglund Nämndsadministrationen

3 Protokoll Sammanträdesdatum Sida (39) Kommunfullmäktige Dnr 13.K Sammanträdeskungörelser 2014 Sammanfattning Uppgift om tid och plats för fullmäktiges sammanträden skall införas minst en vecka före sammanträdesdagen i de ortstidningar som fullmäktige har beslutat om (KL 5:10). Innevarande år kungörs kommunfullmäktiges sammanträden i Västerbottens Kuriren, Västerbottens Folkblad, Vindelnbladet samt på kommunens webbplats. Kommunstyrelsens förslag till beslut Kommunfullmäktige beslutar att kommunfullmäktiges sammanträden kungörs i Västerbottens Kuriren, Västerbottens Folkblad, Vindelnbladet samt på kommunens webbplats. Paul Redstig, (m), anmäler jäv och deltar ej i beslutet. Kommunfullmäktiges beslut Justerande Utdragsbestyrkande

4

5 Protokoll Sammanträdesdatum Sida (39) Kommunfullmäktige 141 Dnr 13.K Ramar för borgen Sammanfattning Vindelnbostäder har lån till Kommuninvest på totalt 110 mkr. Samtliga lån till kommunen är lösta. Kommunens borgensåtagande till Vindelnbostäder uppgår till 115 mkr. För att finansiera byggnation av ett nytt hyreshus behöver bolaget låna upp ytterligare 30 mkr. Ekonomichef Håkan Ahlmans förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar att såsom för egen skuld ingå borgen för Vindelnbostäder AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högst lånebelopp om 145 mkr, jämte därpå löpande ränta och kostnader. Det totala högsta lånebeloppet skall beräknas på skuldebrevens respektive ursprungliga belopp. Kommunstyrelsens förslag till beslut Kommunfullmäktige beslutar att kommunstyrelsen beslutar att såsom för egen skuld ingå borgen för Vindelnbostäder AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högst lånebelopp om 145 mkr, jämte därpå löpande ränta och kostnader. Det totala högsta lånebeloppet skall beräknas på skuldebrevens respektive ursprungliga belopp. Beslutsunderlag - Kommunstyrelsens beslut den 22 oktober, Ekonomichef Håkan Ahlmans skrivelse den 14 oktober Kommunfullmäktiges beslut Justerande Utdragsbestyrkande

6

7 Sida 1(1) Ekonomi Håkan Ahlman, ekonomichef Tel E-post Kommunstyrelsen Ramar för borgen Vindelnbostäder har lån till Kommuninvest på totalt 110 mkr. Samtliga lån till kommunen är lösta. Kommunens borgensåtagande till Vindelnbostäder uppgår till 115 mkr. För att finansiera byggnation av ett nytt hyreshus behöver bolaget låna upp ytterligare 30 mkr. Förslag till beslut: Kommunstyrelsen beslutar att såsom för egen skuld ingå borgen för Vindelnbostäder AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högst lånebelopp om 145 mkr, jämte därpå löpande ränta och kostnader. Det totala högsta lånebeloppet skall beräknas på skuldebrevens respektive ursprungliga bebop. Håkan Ahlman Vindelns kommun Besöksadress: Växel: Fax: Vindeln Kommunalhusvägen

8 Protokoll Sammanträdesdatum Sida (39) Kommunfullmäktige Dnr 13.K Ramar för nyupplåning och omsättning av lån Sammanfattning Ramar för nyupplåning och omsättning av lån beror på vad som beslutas i investeringsbudgeten samt ramarna för borgen. Ekonomichef Håkan Ahlmans förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att kommunstyrelsen under år 2014 har rätt att nyupplåna, d v s öka kommunens skulder under året med totalt 0 kr. Att kommunstyrelsen under år 2014 har rätt att omsätta lån, d v s låna upp belopp motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning under år Kommunstyrelsens förslag till beslut Kommunfullmäktige beslutar att kommunstyrelsen under år 2014 har rätt att nyupplåna, d v s öka kommunens skulder under året med totalt 0 kr. Att kommunstyrelsen under år 2014 har rätt att omsätta lån, d v s låna upp belopp motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning under år Beslutsunderlag - Kommunstyrelsens beslut den 22 oktober 2013, Ekonomichef Håkan Ahlmans skrivelse den 14 oktober Kommunfullmäktiges beslut Justerande Utdragsbestyrkande

9

10 Sida 1(1) Ekonomi Håkan Ahlman, ekonomichef Tel E-post Kommunstyrelsen Ramar för nyupplåning och omsättning av lån Sammanfattning Ramar för nyupplåning och omsättning av lån beror på vad som beslutas i investeringsbudgeten samt ramarna för borgen. Ekonomichef Håkan Ahlmans förslag till beslut: Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att kommunstyrelsen under år 2014 har rätt att nyupplåna, d v s öka kommunens skulder under året med totalt 0 kr. Att kommunstyrelsen under år 2014 har rätt att omsätta lån, d v s låna upp belopp motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning under år Håkan Ahlman Vindelns kommun Besöksadress: Växel: Fax: Vindeln Kommunalhusvägen

11 Protokoll Sammanträdesdatum Sida (39) Kommunfullmäktige Dnr 13.K Skattesats 2014 Sammanfattning Enligt kommunallagen ska den kommunala skattesatsen fastställas av kommunfullmäktige före november månads utgång. Kommunens nuvarande skattesats uppgår till 23,10 kr. Vid kommunfullmäktige i 17 juni 2013, 53, beslutades att budgetsiffrorna utgår ifrån en oförändrad skattesats på 23,10 kr som fastställs i kommunfullmäktige i november. Arbets- och personalutskottets förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att fastställa en oförändrad skattesats på 23,10 kronor för Kommunstyrelsens förslag till beslut Kommunfullmäktige beslutar att fastställa en oförändrad skattesats på 23,10 kronor för Beslutsunderlag - Kommunstyrelsens beslut den 22 oktober 2013, Kommunfullmäktiges beslut den 17 juni 2013, 53. Kommunfullmäktiges beslut Justerande Utdragsbestyrkande

12

13

14 Dnr 13.K Investeringsbudget 2014 Sammanfattning Ledningsgruppen har lämnat förslag på investeringar 2014, daterad den 4 oktober Föreslagen investeringsbudget 2014 uppgår till tkr. Arbets- och personalutskottets behandling Arbets- och personalutskottet går igenom förslaget och gör följande justering; Investering i en ny slambil utgår då tjänsten ska upphandlas gemensamt i Umeåregionen. Om upphandlingen visar att det inte blir någon entreprenad kan investeringen läggas till under Investering i begagnad brandbil läggs till, om den inte köps in under 2013 som planerat. Arbets- och personalutskottets beslut Investering i en ny slambil utgår då tjänsten ska upphandlas gemensamt i Umeåregionen. Om upphandlingen visar att det inte blir någon entreprenad kan investeringen läggas till under Investering i begagnad brandbil läggs till, om den inte köps in under 2013 som planerat. Arbets- och personalutskottets förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att fastställa förslag till investeringsbudget 2014, daterad den 7 oktober Ledningsgruppen har efter arbets- och personalutskottets möte den 7 oktober reviderat förslaget till investeringsbudget 2014 med följande ändringar; Vattenskyddsområden 150 tkr Belysning 300 tkr Nytt låssystem Älvbrinken 850 tkr Det reviderade förslaget till investeringsbudget ligger på ,6 tkr.

15 Kommunstyrelsens förslag till beslut Kommunfullmäktige besluta att fastställa förslag till investeringsbudget 2014, daterat den 22 oktober Beslutsunderlag - Kommunstyrelsens förslag till beslut den 22 oktober, Förslag till investeringsbudget, daterad den 22 oktober Kommunfullmäktiges beslut

16

17 Investeringar 2014 Kommunstyrelsen Budget Kommunstyrelsen Byte brandbil 2 000,0 Utv Kvarnenområdet 1 000,0 Utv Kvarnenområdet 300,0 Simhall. Bärande del rutschbana 40,0 Simhall. Bänkar. 70,0 Biblioteket inventarier 75,6 Miljöreda. MoB 100,0 Uppgradering Ärende, diariesystemet 100,0 Uppgradering Ärende, diariesystemet 100,0 IT Kommunikation, utbyte och uppgradering av utr 325,0 E-postserver, versionsbyte 100,0 Förstudie/pilot Intranät (Obs! bör inte enbart belasta IT) 80,0 Tekniska Byavägen 900,0 Skogsbovägen reparation 991,3 Renovering VA-nätet 300,0 Sveavägen Tvärålund 1 200,0 Reservvattentäkt 167,1 Vattenskyddsområden. Hällnäs, Åmsele, Tvärålund, Strycksele 150,0 VA-verken reparationer 264,5 Belysning. Byte av kabel och stolpar 300,0 Fastigheter Åmsele Skola. Byte av halkig matta 105,0 Tvärålunds skola. Ny belysning på befintlig kulle 10,0 Hällnäs. Lekutrustning 68,0 Tvärålund. Lekutrustning 62,0 Åmsele. Lekutrustning 75,0 Älvbrinken. Staket som avgränsar området mot trafik Ängen 40,0 Älvbrinken. Uteförråd för lekutrustning cirka 15m2 med dubbeldörrar 40,0 Älvbrinken. Vilrum för elever o personal 50,0 Älvbacken. Utemiljö 150,0 Almagården. Utemiljö 100,0 Solhaga. Låssystem 150,0 Kommunhuset. Bordsslinga i lilla sammanträdesrummet. (Hörslinga) 20,0 Älvbrinken. Kameraövervakning innomhus. (ca 5st) 70,0 Renforsskolan. Byte av tilluftsaggregat VA5 som betjänar kök/matsal 125,0 Renforsskolan. Branddörrsängare. (övre plan) 90,0 Hällnäs skola. Förbättring av utomhusbelysningen 45,0 Hällnäs skola. Ombyggnad av toaletter i källaren 150,0 Arbetsmiljö. 100,0 Enkelt avhjälpta åtgärder. Inventerade i kommunala fastigheter (offentliga lokaler) 100,0 Älvbrinken. Nytt låssystem 850,0 Utbildning- och fritidsnämnden 0,0 Socialnämnden Införande Pulsen Combine 400, ,6 C:\Users\mhd\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Outlook\DOVHJPMB\Investeringar förenklad sammanställning 2014_131022_KS (2)

18 Protokoll Sammanträdesdatum Sida (39) Kommunfullmäktige Dnr 13.K Avgifter och taxor 2014, socialnämnden Sammanfattning Socialnämnden har den 2 oktober 2013, 79, behandlat förslag till taxor och avgifter I nämndens beslut är taxor och avgifter inom social-förvaltningen separerade från taxor och avgifter enligt alkohollagen, tobakslagen, lagen om handel med vissa receptfria läkemedel och lagen om anordnande av visst automatspel, då de sistnämnda föreslås övergå till annan nämnd. Socialnämndens förslag till beslut , 79 Socialnämndens förslag till taxor och avgifter inom socialförvaltningen 2014, daterad 24 september 2013 antas. Socialnämndens förslag till taxor och avgifter inom socialförvaltningen 2014 enligt alkohollagen, tobakslagen, lagen om handel med visas receptfria läkemedel, lagen om anordnande av visst automatspel, daterad 24 september 2013 antas. Kommunfullmäktige föreslås fastställa socialnämndens förslag till taxor och avgifter 2014, daterad 24 september Arbets- och personalutskottets beslut Till förslaget om avgifter och taxor 2014 ska bifogas en uppgift om hur respektive höjning/sänkning av avgifter och taxor påverkar budgeten. Arbets- och personalutskottets förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta Att fastställa avgifter och taxor 2014 för socialnämnden enligt sammanställning daterad den 24 september Att fastställa taxor och avgifter 2014 enligt alkohollagen, tobakslagen, lagen om anordnande av visst automatspel och lagen om handel med vissa receptfria läkemedel, daterade den 24 september Kommunstyrelsens förslag till beslut Kommunfullmäktige beslutar att fastställa avgifter och taxor 2014 för socialnämnden enligt sammanställning daterad den 24 september Att fastställa taxor och avgifter 2014 enligt alkohollagen, tobakslagen, lagen om anordnande av visst automatspel och lagen om handel med vissa receptfria Justerande Utdragsbestyrkande

19 Protokoll Sammanträdesdatum Sida (39) Kommunfullmäktige läkemedel, daterade den 24 september Beslutsunderlag - Kommunstyrelsens beslut den 22 oktober 2013, Socialnämndens beslut den 2 oktober 2013, Förslag till taxor och avgifter inom socialförvaltningen 2014, daterad 24 september Förslag till taxor och avgifter inom socialförvaltningen enligt alkohollagen 2014, daterad 24 september Justerande Utdragsbestyrkande

20

21

22

23 Flik Taxa Enligt Alkohollagen, Tobalslagen, Lagen om handel med vissa receptfria läkemedel, Lagen om anordnande av visst Automatspel Avgift 2013 Förslag 2014 Oförändrat om ej belopp anges Senast fastställd av: Nämnden Kommunfullmä ktige Diarienummer Kommentar Taxor 1 Avgifter enligt alkohollagen Serveringstillstånd Permanent tillstånd till allmänheten och slutna sällskap, ny ansökan Förändring i serveringstillstånd, utvidgat tillstånd Förändring i serveringstillstånd, utökade serveringstider Tillfälliga serveringstillstånd till allmänheten, dag 1 För ytterligare dagar på samma tillstånd tillkommer, per dag Nytt tillstånd inom samma kalenderår, dag 1 För ytterligare dagar på samma tillstånd tillkommer, per dag Tillfälliga tillstånd till slutna sällskap Tillsynsavgifter Fast årlig tillsynsavgift, permanenta tillstånd kr SN 65, kr SN 65, kr SN 65, kr SN 65, kr SN 65, kr SN 65, kr SN 65, kr SN 65, kr SN 65, Max kr Max kr Mål att tillsyn ska ske minst en gång per år.

24 Rörlig tillsynsavgift per besök, permanenta tillstånd, baserade på årsomsättning av alkoholdrycker kr SN 65, Tillsynsavgift per tillfälle, tillfälliga tillstånd slutna sällskap Tillsynsavgift per tillfälle, tillfälliga tillstånd till allmänheten 600 kr SN 65, kr SN 65, Avgifter enligt alkohollagen och tobakslagen Tillsynsavgifter Folköl kr SN 65, Tobak 800 kr SN 65, Folköl + tobak kr SN 65, Avgifter enligt läkemedelslagen 8, K0680 8, K0680 8, K0680 Försäljning av vissa receptfria läkemedel Årsavgift, inklusive ett kontrollbesök 600 kr/år 3, K0071 I de fall det görs planenligt kontrollbesök en gång vart tredje år, faktureras i förskott, avser kalenderår Övriga kontrollbesök 350kr/h Faktureras efter utfört kontrollbesök 4 Automatspel

25 VINDELNS KOMMUN Taxor och avgifter i 2014 års budget Flik Taxa Avgift 2013 Socialnämnden Förslag 2014 Oförändrat om ej belopp anges Nämnden Senast fastställd av: Kommunfullmäktige Diarienummer Kommentar Taxor inom äldreomsorgen 1 Taxa för korttidsboende 115, K0325 Taxa för korttidsboende inom äldreomsorgen, per dygn 176 kr 179 kr SN 65, Ingår i maxtaxan, ändras årligen, lagstiftad. (Nivån kr) Varav avgift för kost på korttidsplats inom 118 kr 120 kr SN 65, S0158 1/30 av maxtaxan för särskilt boende äldreomsorgen Varav omvårdnadsavgift 58 kr 59 kr SN 33, S0040 Baseras på maxtaxan. För den som har hemtjänst i ordinärt boende gäller oförändrad kostnad vad gäller omvårdnad i upp till tre månader. Förbrukningsavgift i korttidsboende, per dygn 2 Taxa för ordinärt boende 15 kr SN 33, S0040 Maxtaxa per månad Ändras årligen, lagstiftad Avgift per timme 290 kr 300 kr SN 65, S0158 Trygghetslarm per månad 180 kr 190 kr SN 65, S0158 Ingår som del i maxtaxa 3 Taxa för särskilt boende Förbrukningsartiklar säbo, per månad 190 kr SN 65, Maxtaxa per månad 4 Kost Ändras årligen, lagstiftad Månadsavgift i särskilt boende kr kr SN 65, S0158 Frukost, lunch, middag, mellanmål och kvällsmål Portionspris i särskilt boende 59 kr 61 kr SN 65, S0158 Inte möjligt att köpa enstaka portioner. Ingår även frukost, 2 fika, mellanmål, erbjudandde om kvällsmål och vid behov näringsdrinkar Portionspris i Almarestaurangen 55 kr 58 kr SN 65, S0158 Lunch och kaffe Helt månadsabonnemang distribuerad kost, kr kr SN 65, S0158 Lunch och middag, exkl distribution portioner per dag Halvt månadsabonnemang distribuerad kost, kr kr SN 65, S0158 Lunch eller middag, exkl distribution 1 portion per dag Portionspris i hemtjänst 52 kr 55 kr SN 65, S0158 Gäller vid avdrag Matdistribution per månad 170 kr 180 kr SN 65, S0158 Enbart specialkost 5 Dagverksamhet för äldre Dagverksamhet äldre per dag 65 kr 70 kr SN 65, S0158 Lunch och fika fm och em Sida: , 14:26

26 Flik Taxa Avgift 2013 Taxor inom omsorgen av funktionshindrade enligt LSS Förslag 2014 Senast fastställd av: Diarienummer Kommentar 6 Taxor för insatser enligt LSS, per dag Barn och ungdomar korttidsvistelse: Korttidsvistelse 0-3 år, inkl kost, per dag 48, K0177 Korttidsvistelse 4-15 år, inkl kost, per dag 48, K0177 Korttidsvistelse 16- år, inkl kost, per dag 48, K0177 Korttidsvistelse 0-12 år, inkl lunch, per dag 65 kr SN 65, , K0177 Frukost 10kr, lunch 20kr, middag 25kr, kvällsfika 10kr Korttidsvistelse 0-12 år, exkl lunch, per dag 45 kr SN 65, , K0177 Korttidsvistelse 13 år-, inkl lunch, per dag 75 kr SN 65, , K0177 Frukost 10kr, lunch 25kr, middag 30kr, kvällsfika 10kr Korttidsvistelse 13 år-, exkl lunch, per dag 50 kr SN 65, , K0177 Barn och ungdomar korttidstillsyn: Korttidssyn (fritids), 12 år-, inkl frukost, per 20 kr SN 65, , K0177 Frukost 10kr, lunch 25kr, mellis 10kr dag Korttidssyn (fritids), 12 år-, inkl frukost, per 45 kr SN 65, , K0177 Frukost 10kr, lunch 25kr, mellis 10kr dag vid lov Korttidstillsyn (fritids), 12 år-, exkl frukost, 10 kr SN 65, , K0177 per dag Korttidstillsyn (fritids), 12 år-, exkl frukost, 35 kr SN 65, , K0177 per dag vid lov Vuxna korttidsvistelse: Kost Dagligverksamhet 55 kr 58 kr SN 65, S0158 Lunch och kaffe Avgift för kost på korttidsvistelse inom LSS, per dag 105 kr SN 65, Taxor inom individ- och familjeomsorgen 7 Familjerådgivning Par, per besök 150 kr SN 65, Enskild, per besök 100 kr SN 65, Sida: , 14:26

27 Flik Taxa Avgift 2013 Förslag 2014 Senast fastställd av: Diarienummer Kommentar Övrigt 8 Färdtjänst och resor Egenavgifter färdtjänst, enkel resa 40, K0154 Riktlinjer samt taxa enligt Länstrafikens busstaxa efter avstånd med ett påslag på 18 kr. Egenavgifter riksfärdtjänst, enkel resa 55, K0178 Riktlinjer samt taxa enligt regeringens förordning om egenavgifter vid resor med kommunal riksfärdtjänst Egenavgifter arbetsresor med färdtjänst 56, K0179 Riktlinjer samt taxa enligt Länstrafikens busstaxa 9 Hyror Äldreomsorgen och Handikappomsorgen Hyreshöjning 5, K0503 Utfallet av hyresförhandlingar mellan Vibo och HGF Nivåjustering av hyror SN 65, Dödsbon Trädde i kraft 1 augusti 2013 Dödsboförvaltning / timme 356 kr/h SN 44, , K0187 0,8 % av årets gällande prisbasbelopp, uppräknas årligen Taxor hemsjukvården Ny verksamhet från och med 1 september Hemsjukvård Utprovning, anpassning av hjälpmedel 50 kr 49, , Dnr 13.K0196 Sida: , 14:26

28 Flik Taxa Avgift 2013 Förslag 2014 Senast fastställd av: Diarienummer Sjukvårdande behandling 100 kr 49, , Dnr 13.K0196 Laboratorieprovtagning 100 kr 49, , Dnr 13.K0196 Uteblivet avtalat besök för sjukvårdande 100 kr 49, , Dnr 13.K0196 behandling Kommentar 12 Avgifter för hjälpmedel Dessa avgifter ligger utanför maxtaxan Kryckkäppar / st 150 kr 49, , Dnr 13.K0196 Isdubbar / st 40 kr 49, , Dnr 13.K0196 Doppsko / st 8 kr 49, , Dnr 13.K0196 Rollator andra (första utan avgift) 300 kr 49, , Dnr 13.K0196 Griptång / st 100 kr 49, , Dnr 13.K0196 Strumppådragare / st 100 kr 49, , Dnr 13.K0196 Badbräda / st 150 kr 49, , Dnr 13.K0196 Duschpall / st 250 kr 49, , Dnr 13.K0196 Förhöjningsklossar / 4 st 200 kr 49, , Dnr 13.K0196 Tens-apparat (efter 6 mån 700 kr 49, , Dnr 13.K0196 utlåning/förskrivning) CPAP/BIPAP-mask / st 500 kr 49, , Dnr 13.K0196 Eldriven rullstol för utomhusbruk / år 500 kr 49, , Dnr 13.K Synhjälpmedel Dessa avgifter ligger utanför maxtaxan Glasögon / st 500 kr 49, , Dnr 13.K0196 Kikarglasögon/ st 400 kr 49, , Dnr 13.K0196 Glas, linser, linssystem / st 400 kr 49, , Dnr 13.K0196 Kontaktlinser / år 500 kr 49, , Dnr 13.K0196 Kikare / st 400 kr 49, , Dnr 13.K0196 Elektrisk kalkylator / st 200 kr 49, , Dnr 13.K0196 Kroppstermometer / st 100 kr 49, , Dnr 13.K0196 Personvåg / st 300 kr 49, , Dnr 13.K0196 Armbandsur / st 300 kr 49, , Dnr 13.K0196 Bordsur / st 300 kr 49, , Dnr 13.K0196 Hushållsvåg / st 300 kr 49, , Dnr 13.K0196 Hjälpmedel för längdmätning / st 100 kr 49, , Dnr 13.K0196 Hjälpmedel för mätning av 300 kr 49, , Dnr 13.K0196 klimatförhållanden / st Förstoringsglas och luppar med/utan 200 kr 49, , Dnr 13.K0196 belysning / st Förstoringsprogram till dator / st 500 kr 49, , Dnr 13.K0196 Läs-TV / st 500 kr 49, , Dnr 13.K0196 Läsmaskin / st 500 kr 49, , Dnr 13.K0196 Sida: , 14:26

29 Protokoll Sammanträdesdatum Sida (39) Kommunfullmäktige Dnr 13.K Avgifter och taxor 2014, barn- och utbildningsnämnden Sammanfattning Barn- och utbildningsnämnden har den 3 oktober 2013,, behandlat förslag till taxor och avgifter 2014 för musikskolan och barnomsorgen. En justering är gjord inom barnomsorgen när det gäller allmän förskola, 1 % reducering gäller från hösten barnet fyller 3 år, tidigare från hösten barnet fyllt 4 år. Förvaltningschef Lars Johanssons förslag till beslut Nämnden fastställer taxor och avgifter för musikskolan och barnomsorgen för 2014 enligt aktbilaga, taxor och avgifter Barn- och utbildningsnämndens beslut , 121 Nämnden beslutar enligt förvaltningschef Lars Johanssons förslag till beslut. Arbets- och personalutskottets beslut Till förslaget om avgifter och taxor 2014 ska bifogas en uppgift om hur respektive höjning/sänkning av avgifter och taxor påverkar budgeten. Uppdras till Ledningsgruppen att fundera över möjligheten med en lokalbank, för att bättre kunna redovisa de faktiska lokalkostnader som man har. Arbets- och personalutskottets förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta Att fastställa avgifter och taxor 2014 för barn- och utbildningsnämnden enligt sammanställning daterad den 3 oktober Kommunstyrelsens förslag till beslut Kommunfullmäktige beslutar att fastställa avgifter och taxor 2014 för barn- och utbildningsnämnden enligt sammanställning daterad den 3 oktober Beslutsunderlag - Kommunstyrelsens beslut den 22 oktober 2013, Barn- och utbildningsnämndens beslut den 3 oktober 2013, Sammanställning avgifter och taxor 2014, barn- och utbildningsnämnden, den 3 oktober Justerande Utdragsbestyrkande

30

31

32 VINDELNS KOMMUN Kommunledningskontoret Taxor och avgifter i 2014 års budget i 2014 års budget Länk till taxor Flik Taxa Avgift 2013 Avgift 2014 Senast fastställd av Kommunfullmäktige eller Diarienummer Anm Barn- och Nämnd Kommunfullmäktige utbildningsnämnden 1 Musikskola 96, K0394 Taxa för musikskolan, per elev Taxa för musikskolan, för syskon Hyra av musikinstrument per termin 2 Maxtaxa inom barnomsorgen Barn 1-5 år i förskola och pedagogisk omsorg Barn nr 1, per månad Barn nr 2, per månad Barn nr 3, per månad 690 kr 690 kr 345 kr 345 kr 260 kr 260 kr 3% av inkomsten, dock högst kr 2% av inkomsten, dock högst 840 kr 1% av inkomsten, dock högst 420 kr 3% av inkomsten, dock högst kr 2% av inkomsten, dock högst 840 kr 1% av inkomsten, dock högst 420 kr UFN 122, U0117 Alla 3-5 åringar har 1% reducering under skolåret. Reducering fördelas på 12 månader och gäller från HT det år barnet fyller 3 år. Det yngsta barnet räknas som barn nr. 1. Alla 3-5 åringar har 1% reducering under skolåret. Reducering fördelas på 12 månader och gäller från HT det år barnet fyller 3 år. Det yngsta barnet räknas som barn nr. 1. Alla 3-5 åringar har 1% reducering under skolåret. Reducering fördelas på 12 månader och gäller från HT det år barnet fyller 3 år. Det yngsta barnet räknas som barn nr. 1. Barn nr 4, per månad Ingen avgift Ingen avgift Det yngsta barnet räknas som barn nr. 1. Barn 6-12 år i pedagogisk omsorg och fritidshem Barn nr 1, per månad Barn nr 2, per månad Barn nr 3, per månad 2% av inkomsten, dock högst 840 kr 1% av inkomsten, dock högst 420 kr 1% av inkomsten, dock högst 420 kr 2% av inkomsten, dock högst 840 kr 1% av inkomsten, dock högst 420 kr 1% av inkomsten, dock högst 420 kr Det yngsta barnet räknas som barn nr. 1. Det yngsta barnet räknas som barn nr. 1. Det yngsta barnet räknas som barn nr. 1. Barn nr 4, per månad Ingen avgift Ingen avgift Det yngsta barnet räknas som barn nr. 1. Sida: , 11:31

33 Protokoll Sammanträdesdatum Sida (39) Kommunfullmäktige Dnr 13.K Avgifter och taxor 2014, kommunstyrelsen Sammanfattning Förvaltningen har gjort en sammanställning av förslag till avgifter och taxor 2014 för kommunstyrelsen. I förslag till avgifter och taxor 2014 föreslås följande höjningar; Taxan för VA höjs med 2 %. Terminsavgift för Vattengymnastik Lätt & lagom höjs från 250kr till 300 kr Arbets- och personalutskottets beslut Kopieringsavgiften på Fritidscentrum ändras till 2 kr per kopia/utskrift. Till förslaget om avgifter och taxor 2014 ska uppgift bifogas om hur respektive höjning/sänkning av avgifter och taxor påverkar budgeten. Arbets- och personalutskottets förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att fastställa avgifter och taxor 2014 för kommunstyrelsen enligt sammanställning daterad den 7 oktober Kommunstyrelsens beslut Till budgetdokumentet ska uppgift bifogas om hur respektive höjning/sänkning av avgifter och taxor påverkar budgeten. Kommunstyrelens förslag till beslut Kommunfullmäktige beslutar att fastställa avgifter och taxor 2014 för kommunstyrelsen enligt sammanställning daterad den 22 oktober Beslutsunderlag - Kommunstyrelsens beslut den 22 oktober, Sammanställning förslag till avgifter och taxor 2014 för kommunstyrelsen, daterad den 7 oktober Kommunfullmäktiges beslut Justerande Utdragsbestyrkande

34

35 VINDELNS KOMMUN Kommunledningskontoret Taxor och avgifter i 2014 års budget Flik Taxa Avgift 2013 Förslag Senast fastställd av Kommunfullmäktige eller Diarienummer Anm 2014 annan instans Kommunstyrelsen Annat Kommunfullmäktige 1 Va-avgifter, Höjning av VA-taxan med 2% 2012 fram till 2014 inkl. 25 % moms 46, K0207 Anläggningsavgifter Ks 101, , K0398 Bostadsfastighet och därmed 10.K0163 jämställd fastighet Servisledningar V, S och Df kr kr Avgift per m 2 tomyta 10 kr 10,20 kr Avgift för lägenhet 1 t.o.m kr kr Avgift för lägenhet 7 t.o.m kr kr Grundavgift bortledande Df utan kr kr att FP för Df upprättats Företag med byggyta t.o.m m 2 Annan fastighet Servisledningar V, S och Df kr kr Avgift per m 2 tomyta 17,00 kr 17,34 kr Grundavgift bortledande Df utan kr kr att FP för Df upprättats Brukningsavgifter Ks 101, , K0398 Fast årlig avg. fastighet kr kr 10.K0163 Fast årlig avg. per lägenhet kr kr Förbrukningsavgift per m 3 18,00 kr 18,36 kr Förbrukn.avg. per lägenhet. Ca kr kr 270 m 3 /år.(ej mätare) 2 Gratis tomter, markbidrag 13, K0385 Sida: 1 L:\KANSLIET\EKONOMI\Taxor och avgifter\taxor , 14:38

36 Flik Taxa Avgift 2013 Förslag 2014 Senast fastställd av Kommunfullmäktige eller annan instans Diarienummer Anm 3 Renhållningsavgifter, inkl. 87, K % moms Kärlbyte 200 kr 200 kr Grundavgift villa 719 kr 719 kr Grundavgift hyreshus/verksamhet 525 kr 525 kr Grundavgift fritidshus 225 kr 225 kr Kärl 130 liter Tömning var annan vecka, kr 513 kr Tömning var fjärde vecka, kr 259 kr Fritidshus 11 hämtningar/år 425 kr 425 kr Kärl 190 liter Tömning varje vecka, kr kr Hyreshus/industri/kontor, kr kr Tömning var annan vecka, kr 750 kr Hyreshus/industri/kontor, kr 675 kr 2 delar på ett kärl, kr 424 kr 3 delar på ett kärl, kr 344 kr Tömning var fjärde vecka, kr 300 kr Fritidshus 11 hämtningar/år 550 kr 550 kr Fritidshus, 2 delar på ett kärl, 356 kr 356 kr 11/år Fritidshus, 3 delar på ett kärl, 276 kr 276 kr 11/år Kärl 370 liter Tömning varje vecka, kr kr Hyreshus/industri/kontor, kr kr Tömning varannan vecka, kr kr Hyreshus/industri/kontor, kr kr Kärl 660 liter Tömning varje vecka, kr kr Hyreshus/industri/kontor, kr kr Verksamheter/industri, kr kr Tömning varannan vecka, kr kr Hyreshus/industri/kontor, kr kr Hämtning varje vecka i kr kr månader Fritidshus. Station, 11 hämtningar/år 313 kr 313 kr Sida: 2 L:\KANSLIET\EKONOMI\Taxor och avgifter\taxor , 14:38

Resultatutjämningsreserv införande i Eslövs kommun

Resultatutjämningsreserv införande i Eslövs kommun KS.2013.0361 2013-08-16 Tomas Nilsson Kommunfullmäktige Resultatutjämningsreserv införande i Eslövs kommun Ärendebeskrivning Riksdagen har beslutat, prop.2011/12:172, att ge möjlighet för kommuner och

Läs mer

Internhyrorna inom ramen för fastighetsnämndens budget har räknats upp med 1,5 procent i enlighet med budgetdirektiven.

Internhyrorna inom ramen för fastighetsnämndens budget har räknats upp med 1,5 procent i enlighet med budgetdirektiven. Följande taxor och avgifter föreslås i nämndernas verksamhetsplaner 2015: Kommunledningskontoret föreslår att avgifterna för att hyra festvåningen i Djursholms slott höjs från 10 350 kr till 12 000 kr

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv utredning avseende återremiss om retroaktiv avsättning

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv utredning avseende återremiss om retroaktiv avsättning 2013-11-25 1 (5) TJÄNSTESKRIVELSE KFKS 2013/563-040 Kommunstyrelsen Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv utredning avseende återremiss om retroaktiv avsättning Förslag

Läs mer

Riktlinjer för resultatutjämningsreserv. Avsättning för åren 2010-2012

Riktlinjer för resultatutjämningsreserv. Avsättning för åren 2010-2012 FÖRFATTNINGSSAMLING (8.1.23) Riktlinjer för resultatutjämningsreserv Avsättning för åren 2010-2012 Dokumenttyp Riktlinjer Ämnesområde Ekonomi - Resultatutjämningsreserv Ägare/ansvarig Elisabet Persson

Läs mer

Taxor och avgifter 2016

Taxor och avgifter 2016 Taxor och avgifter 2016 Socialnämnden Förslaget på nya avgifter inför 2016 innebär en mindre höjning av avgifterna. Matavgifterna höjs med 2%. Hyran på särskilt boende höjs med 100 kr/mån (2,4%). Tillsynsavgifterna

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning samt hantering av resultatutjämningsreserven. Dnr KS

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning samt hantering av resultatutjämningsreserven. Dnr KS Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 3 2013-09-24 285 Riktlinjer för god ekonomisk hushållning samt hantering av resultatutjämningsreserven. Dnr KS 2013-322

Läs mer

Christer Jonsson, (kd), ordförande Birgita Sigfridsson, (c)

Christer Jonsson, (kd), ordförande Birgita Sigfridsson, (c) 2013-11-18 1(38) Plats och tid Forum, Vindeln, måndagen den 18 november 2013, kl 13.00-15.00 Beslutande Christer Jonsson, (kd), ordförande Birgita Sigfridsson, (c) Ewa-May Karlsson, (c) Christer Lundgren,

Läs mer

Ekonomikontoret Datum: Lars Hustoft D.nr: Beslut KF , 55

Ekonomikontoret Datum: Lars Hustoft D.nr: Beslut KF , 55 Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och hantering av resultatutjämningsreserv Bakgrund Från och med den 1 januari 2013 finns det i kommunallagen en möjlighet att under vissa villkor reservera delar

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTIET. Sammanträdesdatum Riktlinjer för god ekonomisk hushållning i Sala kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTIET. Sammanträdesdatum Riktlinjer för god ekonomisk hushållning i Sala kommun 'ii sala r;; KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTIET Sammanträdesdatum 2013-09-03 11 (24) 208 Riktlinjer för god ekonomisk hushållning i Sala kommun Dnr 2013(330 INLEDNING Från och med 1 januari

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv samt avsättning till resultatutjämningsreserv för åren 2010-2012

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv samt avsättning till resultatutjämningsreserv för åren 2010-2012 4 november 2013 KS-2013/1409.189 1 (9) HANDLÄGGARE Ralph Strandqvist 08-535 302 59 ralph.strandqvist@huddinge.se Kommunstyrelsen Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv samt

Läs mer

Följande förändringar beträffande peng, taxor och avgifter föreslås i nämndernas verksamhetsplaner 2014:

Följande förändringar beträffande peng, taxor och avgifter föreslås i nämndernas verksamhetsplaner 2014: Bilaga 6 Följande förändringar beträffande peng, taxor och avgifter föreslås i nämndernas verksamhetsplaner 2014: Kultur- och fritidsnämnden föreslår en höjning av Kulturskolans elevavgift för ämneskurs

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och hantering av resultatutjämningsreserv KS-2013/421

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och hantering av resultatutjämningsreserv KS-2013/421 Göran Nilsson Ordförandens förslag Diarienummer Kommunstyrelsens ordförande Datum KS-2013/421 2013-05-27 Kommunstyrelsen Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och hantering av resultatutjämningsreserv

Läs mer

BADAVGIFTER VID KOMMUNENS SIMHALLAR. MÖTESPLATS OVIKEN (gäller t o m ) MUSIKAVGIFTER AVGIFTER BIBLIOTEKSVERKSAMHET M.M.

BADAVGIFTER VID KOMMUNENS SIMHALLAR. MÖTESPLATS OVIKEN (gäller t o m ) MUSIKAVGIFTER AVGIFTER BIBLIOTEKSVERKSAMHET M.M. VERKSAMHETSNÄMNDENS TAXOR BADAVGIFTER VID KOMMUNENS SIMHALLAR Avgiftsfritt upp till 7 år. Ungdomar är mellan 7-18 år. Ungdomar, pensionär Vuxen, 18 år och uppåt Årskort, ungdom, pensionär Årskort, vuxen

Läs mer

Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Vindeln, måndagen den 8 april 2013, kl 08.30-15.00

Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Vindeln, måndagen den 8 april 2013, kl 08.30-15.00 2013-04-08 1(10) Plats och tid Beslutande Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Vindeln, måndagen den 8 april 2013, kl 08.30-15.00 Ewa-May karlsson, (c), ordförande Tomas Nilssson, (m) Mathias Haglund,

Läs mer

Tjänsteskrivelse Resultatutjämningsreserv (RUR)

Tjänsteskrivelse Resultatutjämningsreserv (RUR) VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE KOMMUNLEDNINGSKONTORET 2013-10-04 DNR KS 2013.392 MARIE WALLIN SID 1/2 REDOVISNINGSANSVARIG 08-58785032 MARIE.WALLIN@VALLENTUNA.SE KOMMUNSTYRELSEN Tjänsteskrivelse Resultatutjämningsreserv

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv (RUR)

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv (RUR) TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Urban Sparre 2013-11-21 KS 2013/0865 Kommunfullmäktige Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv (RUR) Förslag till beslut

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv samt avsättning till resultatutjämningsreserv för åren (KF)

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv samt avsättning till resultatutjämningsreserv för åren (KF) KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 25 november 2013 21 Paragraf Diarienummer KS-2013/1409.189 Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv samt

Läs mer

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset, Skoghall, kl 18.30-18:55 Beslutande Se bifogad närvarolista Övriga närvarande Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline

Läs mer

Taxor och avgifter inom socialnämnden 2017 samt förslag att höja avgiftstaket för hemtjänst och särskilt boende

Taxor och avgifter inom socialnämnden 2017 samt förslag att höja avgiftstaket för hemtjänst och särskilt boende SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 2016-12-15 9 (xx) Dnr SN 2016/245 Taxor och avgifter inom socialnämnden 2017 samt förslag att höja avgiftstaket för hemtjänst och särskilt boende Sammanfattning

Läs mer

Dnr Son 2011/331 Höjning av avgifter och tillsynsavgifter för alkohol, tobak och receptfria läkemedel för år 2012

Dnr Son 2011/331 Höjning av avgifter och tillsynsavgifter för alkohol, tobak och receptfria läkemedel för år 2012 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) 2011-08-11 Socialnämnden Dnr Son 2011/331 Höjning av avgifter och tillsynsavgifter för alkohol, tobak och receptfria läkemedel för år 2012 Förslag till beslut Socialförvaltningens

Läs mer

Taxa för tillsyn/tillstånd alkohol, tobak och receptfria

Taxa för tillsyn/tillstånd alkohol, tobak och receptfria 1 (5) Typ: Taxa Giltighetstid: Tills vidare Version: 1.0 Fastställd: KF 2015-02-25, 9 Uppdateras: Taxa för tillsyn/tillstånd alkohol, tobak och receptfria läkemedel Innehållsförteckning 1. Inledande bestämmelser

Läs mer

Sammanträdesdatum 2015-11-26. 2 Val av två protokolljusterare samt dag för justering. 6 Ny motion om särskilda boenden för äldre KS 15/428

Sammanträdesdatum 2015-11-26. 2 Val av två protokolljusterare samt dag för justering. 6 Ny motion om särskilda boenden för äldre KS 15/428 KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE Sammanträdesdatum 2015-11-26 PLATS OCH TID KilArena, torsdag 26 november 2015, 19.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Upprop 2 Val av två protokolljusterare samt dag för justering

Läs mer

Sammanträdesdatum 2013-01-24. 1 Upprop. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering

Sammanträdesdatum 2013-01-24. 1 Upprop. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE Sammanträdesdatum 2013-01-24 PLATS OCH TID KilArena, torsdag 24 januari 2013, kl. 19.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Upprop 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av

Läs mer

Justering av tillståndsavgifter enligt alkohollagen. (AU 401) KS 2013-426

Justering av tillståndsavgifter enligt alkohollagen. (AU 401) KS 2013-426 kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-01-14 21 (AU 401) KS 2013-426 KF Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag. Arbetsutskottets förslag Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka

Läs mer

Södertörns brandförsvarsförbund. Riktlinjer. för god ekonomisk hushållning och hantering av resultatutjämningsreserv

Södertörns brandförsvarsförbund. Riktlinjer. för god ekonomisk hushållning och hantering av resultatutjämningsreserv Södertörns brandförsvarsförbund Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och hantering av resultatutjämningsreserv Upprättad: 2013-11-12 Antagen av direktionen: 2013-12-06, 76 Version: 1 Diarienummer:

Läs mer

Sammanträdesdatum Val av två protokolljusterare samt dag för justering

Sammanträdesdatum Val av två protokolljusterare samt dag för justering KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE Sammanträdesdatum 2015-12-17 PLATS OCH TID KilArena, torsdag 17 december 2015, 18.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR 1 Upprop 2 Val av två protokolljusterare

Läs mer

BERÄKNING AV AVGIFTER INOM SOCIALNÄMDENS ANSVARSOMRÅDE INFÖR VERKSAMHETSÅRET 2015

BERÄKNING AV AVGIFTER INOM SOCIALNÄMDENS ANSVARSOMRÅDE INFÖR VERKSAMHETSÅRET 2015 1(6) BERÄKNING AV AVGIFTER INOM SOCIALNÄMDENS ANSVARSOMRÅDE INFÖR VERKSAMHETSÅRET 2015 Varje år justeras avgifterna inom socialnämndens ansvarsområde. De nya förändrade avgifterna ska fastställas av kommunfullmäktige

Läs mer

RUR i praktiken Resultatutjämningsreserv Balanskravsutredning

RUR i praktiken Resultatutjämningsreserv Balanskravsutredning RUR i praktiken Resultatutjämningsreserv Balanskravsutredning Skriften kan laddas ned från http://www.skl.se/vi_arbetar_med/ekonomi/publikationerekonomi/rur-i-praktiken Syftet med RUR i lagstiftningen

Läs mer

Riktlinjer för God ekonomisk hushållning

Riktlinjer för God ekonomisk hushållning Riktlinjer för God ekonomisk hushållning Antagna av KF 2013-11-19 107 2016-11-15 xx Maria Åhström 2016-10-20 Kommunstyrelsens förvaltning Bakgrund Enligt kommunallagen 8 kap 1 ska kommunfullmäktige besluta

Läs mer

Justering av tillståndsavgifter enligt alkohollagen. KS

Justering av tillståndsavgifter enligt alkohollagen. KS kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2016-01-19 10 Justering av tillståndsavgifter enligt alkohollagen. KS 2015-412 KS, KF Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning samt hantering av markeringar och resultatutjämningsreserv

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning samt hantering av markeringar och resultatutjämningsreserv 1 (10) Kommunledningskontoret 2013-04-10 Dnr Ks 2013- Ekonomiavdelningen Birgitta Hammar Kommunfullmäktige Riktlinjer för god ekonomisk hushållning samt hantering av markeringar och resultatutjämningsreserv

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning 1(1) Gäller från Diarienummer 2013-01-01 2013/586 040 Antagen: kommunstyrelsen 2013-11-18 139. Riktlinjer för god ekonomisk hushållning Se bilaga 1(5) Datum 2013-05-29 Riktlinjer för god ekonomisk hushållning

Läs mer

Kommunfullmäktige sammanträder torsdagen den 10 november 2016, kl ,

Kommunfullmäktige sammanträder torsdagen den 10 november 2016, kl , Kungörelse/underrättelse Kommunfullmäktige Kommunfullmäktige sammanträder torsdagen den 10 november 2016, kl. 15.00, i Lindberghallen, Djurås. Sammanträdet öppnas: Upprop Val av justerare, plats och tid

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 19 maj 2015 kl. 8:30-9:10 Plats KS-salen, stadshuset Omfattning 37-38 Beslutande Anders Andersson (C) Christina Fosnes (M) Bertil Dahl (V) Inger Hilmansson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2017-10-25 259 KS 348/17 Avgiftstaxa gällande tillämpning av alkohollagen, tobakslagen samt lagen om handel med vissa receptfria läkemedel Beslut

Läs mer

1(7) Taxa för handläggning och tillsyn av ärenden enligt alkohollagen, tobakslagen samt lagen om handel med vissa receptfria läkemedel.

1(7) Taxa för handläggning och tillsyn av ärenden enligt alkohollagen, tobakslagen samt lagen om handel med vissa receptfria läkemedel. 1(7) Taxa för handläggning och tillsyn av ärenden enligt alkohollagen, tobakslagen samt lagen om handel Styrdokument 2(7) Styrdokument Dokumenttyp Taxa Beslutad av Kommunfullmäktige 2013-12-18 193 Dokumentansvarig

Läs mer

KALLELSE/UNDERRÄTTELSE. Kommunfullmäktige. Sammanträde 16 juni 2016 klockan 9 Kommunfullmäktigesalen. Ärende Beteckning Förslag

KALLELSE/UNDERRÄTTELSE. Kommunfullmäktige. Sammanträde 16 juni 2016 klockan 9 Kommunfullmäktigesalen. Ärende Beteckning Förslag KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Upprättad 2016-06-07 Kommunfullmäktige Sammanträde 16 juni 2016 klockan 9 Kommunfullmäktigesalen 1. Val av justerare och tid för justering Eva Borg (S) och Ulrika Landergren (L)

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 22 maj 2012 kl. 8:30-9:20 Plats Stadshuset, KS-salen Omfattning 64-66 Beslutande Johan Persson (S) Malin Petersson (M) Anette Lingmerth (S) Anna Thore (MP)

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning. Riktlinjer för god ekonomisk

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning. Riktlinjer för god ekonomisk Riktlinjer för god ekonomisk hushållning Innehållsförteckning Riktlinjer för god ekonomisk hushållning... 3 Bakgrund 3 God ekonomisk hushållning 3 Självfinansieringsnivå för nya investeringar 5 Resultatutjämningsreserv

Läs mer

Dnr Kst 2015/377 Egenavgifter och priser för den enskilde 2016 inom socialnämndens verksamhetsområden

Dnr Kst 2015/377 Egenavgifter och priser för den enskilde 2016 inom socialnämndens verksamhetsområden TJÄNSTESKRIVELSE 1 (6) 2015-10-19 Kommunstyrelsen Dnr Kst 2015/377 Egenavgifter och priser för den enskilde 2016 inom socialnämndens verksamhetsområden Förslag till beslut Kommunstyrelseförvaltningens

Läs mer

Sammanträdesdatum 2010-11-01. Ekonomichef Rosie-Marie Fors och ekonom Pär Thudeen redogör för ärendet.

Sammanträdesdatum 2010-11-01. Ekonomichef Rosie-Marie Fors och ekonom Pär Thudeen redogör för ärendet. m '""-"< z - -..., KOMMUNFULLMÄKTIGE 2010-11-01.,~ TRANAs KOMMUN 200 Dnr 418/10 Budget 2012, ksau 173, ks 158 Ekonomichef Rosie-Marie Fors och ekonom Pär Thudeen redogör för ärendet. För finansiering av

Läs mer

Sammanträdet öppnas: Ärenden: Kungörelse/underrättelse. Kommunfullmäktige sammanträder onsdagen den 14 oktober 2015, kl. 18.

Sammanträdet öppnas: Ärenden: Kungörelse/underrättelse. Kommunfullmäktige sammanträder onsdagen den 14 oktober 2015, kl. 18. Kungörelse/underrättelse Kommunfullmäktige Kommunfullmäktige sammanträder onsdagen den 14 oktober 2015, kl. 18.30, i Lindberghallen, Djurås. Sammanträdet öppnas: Upprop Val av justerare, plats och tid

Läs mer

Omsorgsnämndens taxor 2014ACH AVGIFTSBILAGA Röd text markerar ändring

Omsorgsnämndens taxor 2014ACH AVGIFTSBILAGA Röd text markerar ändring Från år 2010 justeras vissa avgifter inom vård & Omsorg årligen med konsumentprisindex (KPI) enligt beslut av Omsorgsnämnden 2008 09 04 (se notering vid rubrik) Årliga avgiftsförändringar sker tidigast

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 24 oktober 2012 kl. 08:15-11:50. Eva Engström Sekreterare

Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 24 oktober 2012 kl. 08:15-11:50. Eva Engström Sekreterare NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (10) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 24 oktober 2012 kl. 08:15-11:50. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Monica Olsson (S)

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning, riktlinjer för resultatutjämningsreserv och avsättning/nyttjande av reservfond Piteå kommun

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning, riktlinjer för resultatutjämningsreserv och avsättning/nyttjande av reservfond Piteå kommun Riktlinjer för god ekonomisk hushållning, riktlinjer för resultatutjämningsreserv och avsättning/nyttjande av reservfond Piteå kommun Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Riktlinjer

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning inklusive riktlinjer för resultatutjämningsreserv Piteå kommun

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning inklusive riktlinjer för resultatutjämningsreserv Piteå kommun Riktlinjer för god ekonomisk hushållning inklusive riktlinjer för resultatutjämningsreserv Piteå kommun Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Riktlinjer för god ekonomisk hushållning

Läs mer

Dnr Kst 2016/459 Egenavgifter och priser för den enskilde 2017 inom socialnämndens verksamhetsområden

Dnr Kst 2016/459 Egenavgifter och priser för den enskilde 2017 inom socialnämndens verksamhetsområden TJÄNSTESKRIVELSE 1 (6) 2016-09-07 Kommunstyrelsen Dnr Kst 2016/459 Egenavgifter och priser för den enskilde 2017 inom socialnämndens verksamhetsområden Förslag till beslut Kommunstyrelseförvaltningens

Läs mer

Vingåkers kommun. Kommunfullmäktige den 30 november 2015

Vingåkers kommun. Kommunfullmäktige den 30 november 2015 Vingåkers kommun Kommunfullmäktige den 30 november 2015 Frågor från allmänheten Medborgare erbjuds tillfälle att ställa frågor till kommunfullmäktige Frågor från fullmäktigeledamöter Ledamöter i kommunfullmäktige

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning inklusive riktlinjer för resultatutjämningsreserv Piteå kommun

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning inklusive riktlinjer för resultatutjämningsreserv Piteå kommun Sid 1 Riktlinjer för god ekonomisk hushållning inklusive riktlinjer för resultatutjämningsreserv Piteå kommun Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Riktlinjer för god ekonomisk hushållning.

Läs mer

Årsredovisning 2016 för Norrtälje kommun och Norrtälje kommunkoncern samt utdelning från de kommunala bolagen

Årsredovisning 2016 för Norrtälje kommun och Norrtälje kommunkoncern samt utdelning från de kommunala bolagen 2017-03-26 Sid 1 av 6 Handläggare: Håkan Wahlgren Till Titel: Controller Kommunstyrelsens arbetsutskott E-post: Hakan.wahlgren@norrtalje.se Årsredovisning 2016 för Norrtälje kommun och Norrtälje kommunkoncern

Läs mer

Dnr Son 2010/317 Höjning av avgifter och tillsynsavgifter för alkohol m.m. 1. Ansökningsavgifter antas enligt socialnämndens förslag:

Dnr Son 2010/317 Höjning av avgifter och tillsynsavgifter för alkohol m.m. 1. Ansökningsavgifter antas enligt socialnämndens förslag: TJÄNSTESKRIVELSE 1 (7) 2010-09-20 Dnr Son 2010/317 Höjning av avgifter och tillsynsavgifter för alkohol m.m. Förslag till beslut Socialförvaltningens förslår att socialnämnden lämnar följande förslag till

Läs mer

Ärende Beteckning Förslag. 1. Val av justerare Lisa Andersson (M) KS/2015:341 KS/2015:354

Ärende Beteckning Förslag. 1. Val av justerare Lisa Andersson (M) KS/2015:341 KS/2015:354 KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Upprättad 2015-09-30 Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträde 6 oktober 2015 klockan 8.30 i Kungsbackarummet 1. Val av justerare Lisa Andersson (M) 2. Nyttjanderättsavtal pendelparkering

Läs mer

Sammanträdesdatum 2015-11-03. 1 Information till kommunstyrelsen KS 15/6

Sammanträdesdatum 2015-11-03. 1 Information till kommunstyrelsen KS 15/6 KOMMUNSTYRELSEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2015-11-03 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Nedre Fryken, tisdag 3 november 2015, 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR 1 Information

Läs mer

TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 7 Sammanträdesdatum Socialnämnden

TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 7 Sammanträdesdatum Socialnämnden TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 7 Plats och tid Kommunhuset, Torsås, kl 18.00-19.00 Beslutande Henrik Nilsson-Bokor, S, ordförande Ewy Svensson, M Bernt Nyqvist, S Anita Eriksson, C Lennart

Läs mer

Taxa för Samhällsbyggnadsnämnden

Taxa för Samhällsbyggnadsnämnden Datum: 2014-01-20 (5) Taxa för Samhällsbyggnadsnämnden och Tillsynsnämnden Miljö Antagen av Kommunfullmäktige 69 2014-11-27. Gäller från och med 2015-01-01 Bilaga 4 Taxor för tobak, strålskydd, receptfria

Läs mer

Ewa-May Karlsson, (c), ordförande Tomas Nilsson, (m) Simon Karström, (fp) Paul Redstig, (m) Marianne Hörnberg, (c) Christer Jonsson, (kd)

Ewa-May Karlsson, (c), ordförande Tomas Nilsson, (m) Simon Karström, (fp) Paul Redstig, (m) Marianne Hörnberg, (c) Christer Jonsson, (kd) 2013-08-27 1(12) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, kommunkontoret, den 27 augusti 2013, kl 15.30-17.20 Beslutande Ewa-May Karlsson, (c), ordförande Tomas Nilsson, (m) Simon Karström, (fp) Paul Redstig,

Läs mer

Borgen och lån 2013. Ärendebeskrivning. Kommunfullmäktige 2012-12-17 269 648. Kommunstyrelsen 2012-12-03 274 676

Borgen och lån 2013. Ärendebeskrivning. Kommunfullmäktige 2012-12-17 269 648. Kommunstyrelsen 2012-12-03 274 676 Kommunfullmäktige 2012-12-17 269 648 Kommunstyrelsen 2012-12-03 274 676 2012-12-03 270 560 Dnr 12.720-04 deckf21 Borgen och lån 2013 Ärendebeskrivning För att tillmötesgå kommunens kreditgivare behöver

Läs mer

att utarbeta förslag till program och planer inom nämndens verksamhetsområde, och att utarbeta därtill hörande handlingsplaner,

att utarbeta förslag till program och planer inom nämndens verksamhetsområde, och att utarbeta därtill hörande handlingsplaner, REGLEMENTE FÖR SOCIALNÄMNDEN I LUND Antaget av kommunfullmäktige den 9 december 1999, 173. Ändrad av kommunfullmäktige den 28 februari 2008 50, den 28 augusti 2008 155, den 25 mars 2010 68, den 27 oktober

Läs mer

Heby kommuns författningssamling

Heby kommuns författningssamling Heby kommuns författningssamling KOMMUNFULLMÄKTIGE ISSN 2000-043X Reglemente för beredningen för äldre- och omsorgsfrågor; HebyFS 2010:12 Infördes i författningssamlingen den 16 november 2010 Kommunfullmäktige

Läs mer

AVGIFTER I SÄRSKILDA BOENDEFORMER OCH ORDINÄRT BOENDE...

AVGIFTER I SÄRSKILDA BOENDEFORMER OCH ORDINÄRT BOENDE... 1-6 Innehållsförteckning AVGIFTER I SÄRSKILDA BOENDEFORMER OCH ORDINÄRT BOENDE.... 2 Bakgrund... 2 Maxtaxa... 2 Förbehållsbeloppet... 2 Minimibelopp... 3 Höjning av minimibeloppet.... 3 Beräkning av avgiftsunderlag...

Läs mer

Reglemente för socialnämnden

Reglemente för socialnämnden 1(5) Reglemente för socialnämnden Detta reglemente är beslutat av kommunfullmäktige den 28 februari 2011, 102. Utöver vad som anges i kommunallagen (1991:900) och i Trelleborgs kommuns reglemente med gemensamma

Läs mer

Innehållsförteckning taxor och avgifter 2015

Innehållsförteckning taxor och avgifter 2015 Innehållsförteckning taxor och avgifter 2015 Nämnd Sida Kopiering och utskrifter (gällande för samtliga nämnder) 1 Samhällsbyggnadsnämnd 2-17 Tjänsteskrivelse 2-3 Nämndprotokoll 4-5 Tekniska avdelningen

Läs mer

Ärende Beteckning Förslag. 1. Val av justerare och tid för justering Birgitta Gustafsson (L) 24 november 2016

Ärende Beteckning Förslag. 1. Val av justerare och tid för justering Birgitta Gustafsson (L) 24 november 2016 KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Upprättad 2016-11-04 Nämnden för Funktionsstöd Sammanträde 2016-11-17 klockan 15. Teknikgatan 12, Kungsbacka Ärende Beteckning Förslag 1. Val av justerare och tid för justering Birgitta

Läs mer

1. Information om systematisk uppföljning av upphandlade ramavtal Föredragande: Björn Hedbäck, serviceförvaltningen

1. Information om systematisk uppföljning av upphandlade ramavtal Föredragande: Björn Hedbäck, serviceförvaltningen 1(7) Kommunstyrelsen Tid Tisdagen den 25 november 2014 kl. 8:00 Plats Sammanträdesrum Magistern Enligt uppdrag Jonas Sverkén Föredragningslista Val av protokollsjusterare 1. Information om systematisk

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 17 maj 2016 kl. 8:30-8:55 Plats KS-salen, stadshuset Omfattning 49-51 ande Anders Andersson (C) Christina Fosnes (M) Johan Persson (S) Dzenita Abaza (S)

Läs mer

TAXA FÖR NACKA KOMMUNS ARBETE ENLIGT ALKOHOL- TOBAKS, LOTTERILAGEN OCH LAGEN OM RECEPTFRIA LÄKEMEDEL

TAXA FÖR NACKA KOMMUNS ARBETE ENLIGT ALKOHOL- TOBAKS, LOTTERILAGEN OCH LAGEN OM RECEPTFRIA LÄKEMEDEL TAXA FÖR NACKA KOMMUNS ARBETE ENLIGT ALKOHOL- TOBAKS, LOTTERILAGEN OCH LAGEN OM RECEPTFRIA LÄKEMEDEL Fastställd av kommunfullmäktige 2012-09-19, 271 Gäller från den 1 januari 2013 Innehållsförteckning

Läs mer

Taxebestämmelser avseende servering av alkohol samt försäljning av folköl, tobak och läkemedel

Taxebestämmelser avseende servering av alkohol samt försäljning av folköl, tobak och läkemedel Taxebestämmelser avseende servering av alkohol samt försäljning av folköl, tobak och läkemedel 1) Denna taxa gäller avgifter för Vård- och omsorgsnämndens kostnader för prövning av ansökan om serveringstillstånd

Läs mer

Revidering av Strategisk Plan och Budget och komplettering med de kommunala bolagens verksamhetsplaner

Revidering av Strategisk Plan och Budget och komplettering med de kommunala bolagens verksamhetsplaner Kommunfullmäktige 2010 11 29 180 427 Kommunstyrelsen 2010 11 15 210 510 2010 10 18 31 4 Dnr 10.361 04 novkf15 Revidering av Strategisk Plan och Budget 2011 2013 och komplettering med de kommunala bolagens

Läs mer

Sammanträdesdatum Val av två protokolljusterare samt dag för justering

Sammanträdesdatum Val av två protokolljusterare samt dag för justering KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE Sammanträdesdatum 2015-10-29 PLATS OCH TID KilArena, torsdag 29 oktober 2015, 19.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Upprop 2 Val av två protokolljusterare samt dag för justering

Läs mer

RIKTLINJER. Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och hantering av resultatutjämningsreserv

RIKTLINJER. Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och hantering av resultatutjämningsreserv RIKTLINJER Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och hantering av resultatutjämningsreserv Typ av styrdokument Riktlinje Beslutsinstans Kommunfullmäktige Fastställd 2016-12-19, 155 Diarienummer KS 2016/469

Läs mer

Taxa för prövning och tillsyn enligt alkohollagen (SFS 2010:1622)

Taxa för prövning och tillsyn enligt alkohollagen (SFS 2010:1622) 2016-11-28 Taxa för prövning och tillsyn enligt alkohollagen (SFS 2010:1622) Taxa för tillsyn enligt tobakslagen (SFS 1993:581) samt lag om handel med vissa receptfria läkemedel (SFS 2009:730) Fastställd

Läs mer

REGLEMENTE FÖR SOCIALNÄMNDEN

REGLEMENTE FÖR SOCIALNÄMNDEN REGLEMENTE FÖR SOCIALNÄMNDEN Utöver det som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. Reviderat 2009-02-17 Kommunfullmäktige 2009-08-31 46 SOCIALNÄMNDENS ÖVERGRIPANDE UPPGIFTER

Läs mer

Dnr 13.K0182 106 Gemensam personaladministrativ nämnd med Umeå kommun

Dnr 13.K0182 106 Gemensam personaladministrativ nämnd med Umeå kommun Protokoll Sammanträdesdatum Sida 2013-09-30 9(18) Kommunfullmäktige Dnr 13.K0182 106 Gemensam personaladministrativ nämnd med Umeå kommun Sammanfattning Umeåregionens kansli har sedan hösten 2011 sökt

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr B 13:1

TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr B 13:1 TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr B 13:1 Kf 164/2013 Dnr KS 2013/310 Reglemente för resultatutjämningsreserv (RUR) Bakgrund Enligt kommunallagen 8 kap 1 ska fullmäktige besluta om riktlinjer

Läs mer

KALLELSE/UNDERRÄTTELSE. Kommunfullmäktige. Sammanträde 11 november klockan 18 i fullmäktigesalen, stadshuset. Ärende Beteckning Förslag

KALLELSE/UNDERRÄTTELSE. Kommunfullmäktige. Sammanträde 11 november klockan 18 i fullmäktigesalen, stadshuset. Ärende Beteckning Förslag KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Upprättad 2014-11-03 Kommunfullmäktige Sammanträde 11 november klockan 18 i fullmäktigesalen, stadshuset Ärende Beteckning Förslag 1. Val av justerare och tid för justering Lars

Läs mer

Revidering av Strategisk Plan och Budget 2009-2011 och komplettering med de kommunala bolagens verksamhetsplaner

Revidering av Strategisk Plan och Budget 2009-2011 och komplettering med de kommunala bolagens verksamhetsplaner Kommunstyrelsen 2008-11-10 250 476 Arbets- och personalutskottet 2008-10-27 238 592 Dnr 08.444-04 novkf14 Revidering av Strategisk Plan och Budget 2009-2011 och komplettering med de kommunala bolagens

Läs mer

TAXA. för Vansbro kommuns arbete enligt alkohollagen, tobakslagen och lagen om handel med vissa receptfria läkemedel. Gäller fr.o.m.

TAXA. för Vansbro kommuns arbete enligt alkohollagen, tobakslagen och lagen om handel med vissa receptfria läkemedel. Gäller fr.o.m. TAXA för Vansbro kommuns arbete enligt alkohollagen, tobakslagen och lagen om handel med vissa receptfria läkemedel Gäller fr.o.m. 2014-02-02 Fastställd av kommunfullmäktige 2014-01-27, beslut KF 14 Allmänna

Läs mer

30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN

30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN 30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KOMMUNINFORMATION

Läs mer

Bilaga 6 Taxa för tillsyn inom Alkohollagen, Tobakslagen, Lotterilagen samt Lagen om handel med vissa receptfria läkemedel

Bilaga 6 Taxa för tillsyn inom Alkohollagen, Tobakslagen, Lotterilagen samt Lagen om handel med vissa receptfria läkemedel Bilaga 6 Taxa för tillsyn inom Alkohollagen, Tobakslagen, Lotterilagen samt Lagen om handel med vissa receptfria läkemedel Taxa för prövning och tillsyn Inledande bestämmelser 1 Denna taxa gäller för avgifter

Läs mer

Tjänsteskrivelse TILLSTÅNDSENHETEN SAMHÄLLSBYGGNAD

Tjänsteskrivelse TILLSTÅNDSENHETEN SAMHÄLLSBYGGNAD Tjänsteskrivelse 1(6) Ulrika Söderlund 2011-09-05 Översyn av taxor och avgifter för ansöknings- och tillsynsavgifter avseende serveringstillstånd, folköl, tobak och vissa receptfria läkemedel (Dnr SMN2011/277)

Läs mer

Reglemente för Socialnämnden

Reglemente för Socialnämnden Nummer: 50:1 Blad: (1) Reglemente för Socialnämnden A Socialnämndens uppgifter Verksamhetsområde 1 Socialnämnden har att enligt gällande lagstiftning fullgöra kommunens uppgifter vad avser individ- och

Läs mer

Reglemente. Social- och fritidsnämnden

Reglemente. Social- och fritidsnämnden Reglemente Social- och fritidsnämnden Hudiksvalls kommun 2010 Regelmente för social- och fritidsnämnd Utöver vad Kommunallagen säger om nämnder i 6 kap skall följande gälla för Hudiksvalls kommuns social-

Läs mer

Sammanträdesdatum Sida 1-14

Sammanträdesdatum Sida 1-14 Sammanträdesdatum Sida 1-14 Socialnämnden 2010-08-18 Plats och tid Kommunledningskontoret, Plenisalen, Mora, kl 08.15-09.15 ande Bernt Persson (S),ordförande Terje Andersson (C) Christiane Djäken (M) Åke

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens budgetutskott 2013-03-26 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 08.30-10.30. Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Christin Löfstrand (V) Pär Kindlund (C) Tom Martinsson (M) Martina

Läs mer

Reglemente för socialnämnden

Reglemente för socialnämnden Reglemente för socialnämnden Upprättad: 2014-04-08 Antagen av: Kommunfullmäktige Datum för antagande: 2014-04-28, 52 Kontaktperson: André Enarsson Utöver det som föreskrivs om nämnd i kommunallagen gäller

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning. Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och hantering av resultatutjämningsreserv

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning. Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och hantering av resultatutjämningsreserv Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och hantering av resultatutjämningsreserv Innehållsförteckning Bakgrund 3 God ekonomisk hushållning för Falköpings kommun 3 Resultatutjämningsreserv (RUR) 4 Hantering

Läs mer

Sammanträdesdatum 2015-02-03. 3 Svar på motion om att lägga skyddsmaterial på parkeringen vid Fryksta stationshus

Sammanträdesdatum 2015-02-03. 3 Svar på motion om att lägga skyddsmaterial på parkeringen vid Fryksta stationshus KOMMUNSTYRELSEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2015-02-03 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Nedre Fryken, tisdag 3 februari 2015, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR 1 Information

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-10-22. Kommunkontoret, Nedre Fryken, onsdag 22 oktober 2014, 15.00. 2 Mål SN 14/24. 3 Föregående protokoll SN 14/19

Sammanträdesdatum 2014-10-22. Kommunkontoret, Nedre Fryken, onsdag 22 oktober 2014, 15.00. 2 Mål SN 14/24. 3 Föregående protokoll SN 14/19 SOCIALNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-10-22 PLATS OCH TID Kommunkontoret, Nedre Fryken, onsdag 22 oktober 2014, 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR 1 Godkännande av dagordning

Läs mer

Kommunstyrelsen. Sammanträdesprotokoll Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, , kl Beslutande

Kommunstyrelsen. Sammanträdesprotokoll Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, , kl Beslutande Sida 1/9 Plats och tid Kommunhuset, Svalöv,, kl. 17.30 17.50 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Birgitta Jönsson (S), ordförande Fredrik Jönsson (C) Anders Svärd, tjg ers för Olof Röstin (M), 1 :e vice

Läs mer

Daniel Bäckström (C) Kerstin Einevik Bäckstrand (C), tj ers Kurt Andersson (KD) Ulrika Simonsson (M) Stefan Olsson (S) Bo Augustsson (S)

Daniel Bäckström (C) Kerstin Einevik Bäckstrand (C), tj ers Kurt Andersson (KD) Ulrika Simonsson (M) Stefan Olsson (S) Bo Augustsson (S) PROTOKOLL 1(20) Paragrafer 239-254 Plats och tid Stadshuset, Trätäljarummet, kl. 08.30 11.25 ande Daniel Bäckström (C) Kerstin Einevik Bäckstrand (C), tj ers Kurt Andersson (KD) Ulrika Simonsson (M) Stefan

Läs mer

213 Upplåning för Eskilstuna kommun samt utlåning och borgen till kommunala företag (KSKF/2016:513)

213 Upplåning för Eskilstuna kommun samt utlåning och borgen till kommunala företag (KSKF/2016:513) Kommunstyrelsen Protokollsutdrag Sammanträdesdatum 2016-11-08 Sida 1(2) 213 Upplåning för Eskilstuna kommun samt utlåning och borgen till kommunala företag (KSKF/2016:513) Beslut Förslag till kommunfullmäktige:

Läs mer

Kommunala bolagens övertagande av kommunens lån, ingående av borgen för de kommunala bolagen. (AU 26) Dnr KS 2013-41

Kommunala bolagens övertagande av kommunens lån, ingående av borgen för de kommunala bolagen. (AU 26) Dnr KS 2013-41 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2013-02-05 45 Kommunala bolagens övertagande av kommunens lån, ingående av borgen för de kommunala bolagen. (AU 26) Dnr KS 2013-41

Läs mer

Avgifter för omsorg och stöd 2017

Avgifter för omsorg och stöd 2017 Avgifter för omsorg och stöd 2017 Inledning Från och med den 1 januari 2017 gäller nya avgifter för stadens insatser inom omsorg och stöd i Lidingö. Den här broschyren innehåller information om de nya

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsen

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsen : Plats och tid Kommunhuset, Tomelilla, den, kl. 14.00-14-15 Beslutande Se sidan 2 Övriga närvarande Kommunchef Göran Clausson, kanslichef Christian Björkqvist, ekonomichef Eva Lundberg Utses att justera

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Conny Larsson (s) Lars Bohman (s) Peter Tillman (v) Jan-Åke Ahlin Inger Karlsson. Solveig Eriksson Socialförvaltningen 2010-12-16

ANSLAG/BEVIS. Conny Larsson (s) Lars Bohman (s) Peter Tillman (v) Jan-Åke Ahlin Inger Karlsson. Solveig Eriksson Socialförvaltningen 2010-12-16 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (11) 2010-12-08 Plats och tid Kommunhuset, Hallsberg, kl 13.30-15.15 Beslutande Inga-Britt Ritzman (s) Siw Lunander (s) Östen Karlsson (c) Gunnel Hedström (s) Magnus Andersson

Läs mer

TAXA FÖR PRÖVNING OCH TILLSYN ENLIGT ALKOHOLLAGEN OCH TOBAKSLAGEN

TAXA FÖR PRÖVNING OCH TILLSYN ENLIGT ALKOHOLLAGEN OCH TOBAKSLAGEN Styrdokument Dokumenttyp: Taxa Beslutat av: Kommunfullmäktige Fastställelsedatum: 2013-12-16 204 Ansvarig: Miljö- och byggchefen Revideras: Vid behov Följas upp: Årligen TAXA FÖR PRÖVNING OCH TILLSYN ENLIGT

Läs mer

Information om fritids

Information om fritids Information om fritids Barn- och utbildningsförvaltningen 2018-01-02 Var finns fritids? Fritids finns i skolans lokaler. Barnet går på det fritids som tillhör den skola där barnet är placerat. När har

Läs mer

Reglemente för socialnämnden

Reglemente för socialnämnden REGLEMENTE Referens KLK.2015.448 1(5) Socialförvaltningen Reglemente för socialnämnden Utöver det som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelser i detta reglemente. Ikraftträdande av handlingar Detta

Läs mer

Sammanträdesdatum Val av protokolljusterare och tid och plats för justering

Sammanträdesdatum Val av protokolljusterare och tid och plats för justering KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-11-20 PLATS OCH TID KilArena, torsdag 20 november 2014, 19.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Upprop 2 Val av protokolljusterare och tid och plats för

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9) Plats och tid Yxningen, kommunhuset, kl. 08.30 11.15 Ledamöter Thomas Lidberg (S) ordförande Mira Wedenberg (M) vice ordförande Sören Söderström (C) Carl Donnér (M) Maria

Läs mer