Tid Måndag den 18 november, kl Forum, Vindeln. Justering Den 28 november kl 15. Ärenden. Kungörelse Sammanträdesdatum Sida (2)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tid Måndag den 18 november, kl 13.00. Forum, Vindeln. Justering Den 28 november kl 15. Ärenden. Kungörelse Sammanträdesdatum Sida 2013-11-18 1(2)"

Transkript

1 Kungörelse Sammanträdesdatum Sida (2) Kommunfullmäktige Tid Måndag den 18 november, kl Plats Forum, Vindeln Justering Den 28 november kl 15 Ärenden 1. Upprop och val av justerare 2. Sammanträdeskungörelser 3. Ramar för borgen 4. Ramar för nyupplåning och omsättning av lån 5. Skattesats Investeringsbudget Avgifter och taxor 2014, socialnämnden 8. Avgifter och taxor 2014, barn- och utbildningsnämnden 9. Avgifter och taxor 2014, kommunstyrelsen 10. Inrättande av en resultatutjämningsreserv, RUR 11. Översyn av nämndernas verksamhetsområden 12. Reglementen för styrelser och nämnder 13. Kvalitetsredovisning 2012/2013 barnomsorg, grundskola, särskola och Komvux 14. Gemensam personaladministrativ nämnd med Umeå kommun, reglemente och samverkansavtal 15. Byggande av en tågperrong i Tvärålund - finansiering 16. Förvärv av fastigheten Degerfors 1: Avsägning av förtroendeuppdrag som ledamot i kommunstyrelsen och ersättare i dess arbets- och personalutskott, ledamot i kommunfullmäktige och ersättare i dess valberedning samt ersättare i Blå vägen-föreningen 18. Val av ledamot i kommunstyrelsen och ersättare i kommunfullmäktiges valberedning

2 Kungörelse Sammanträdesdatum Sida (2) Kommunfullmäktige 19. Avsägning av förtroendeuppdrag som ledamot i kommunfullmäktige och ersättare i kommunstyrelsen 20. Val av ersättare i kommunstyrelsen 21. Anmälan av fullmäktigeärenden under beredning 22. Kulturstipendiat Kl Ungdomsledarstipendiat 24. Avtackning av politiker 25. Anmälan av motioner 26. Meddelanden Budgetsammanställningar för kommunstyrelse och nämnder Avgifter och taxor 2014, miljö- och byggnadsnämnden 27. Enkel fråga Vid kl 15 serveras fika Vindeln Christer Jonsson Kommunfullmäktiges ordförande Sofia Jonsson Sekreterare Anslaget på kommunens anslagstavla Maria Höglund Nämndsadministrationen

3 Protokoll Sammanträdesdatum Sida (39) Kommunfullmäktige Dnr 13.K Sammanträdeskungörelser 2014 Sammanfattning Uppgift om tid och plats för fullmäktiges sammanträden skall införas minst en vecka före sammanträdesdagen i de ortstidningar som fullmäktige har beslutat om (KL 5:10). Innevarande år kungörs kommunfullmäktiges sammanträden i Västerbottens Kuriren, Västerbottens Folkblad, Vindelnbladet samt på kommunens webbplats. Kommunstyrelsens förslag till beslut Kommunfullmäktige beslutar att kommunfullmäktiges sammanträden kungörs i Västerbottens Kuriren, Västerbottens Folkblad, Vindelnbladet samt på kommunens webbplats. Paul Redstig, (m), anmäler jäv och deltar ej i beslutet. Kommunfullmäktiges beslut Justerande Utdragsbestyrkande

4

5 Protokoll Sammanträdesdatum Sida (39) Kommunfullmäktige 141 Dnr 13.K Ramar för borgen Sammanfattning Vindelnbostäder har lån till Kommuninvest på totalt 110 mkr. Samtliga lån till kommunen är lösta. Kommunens borgensåtagande till Vindelnbostäder uppgår till 115 mkr. För att finansiera byggnation av ett nytt hyreshus behöver bolaget låna upp ytterligare 30 mkr. Ekonomichef Håkan Ahlmans förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar att såsom för egen skuld ingå borgen för Vindelnbostäder AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högst lånebelopp om 145 mkr, jämte därpå löpande ränta och kostnader. Det totala högsta lånebeloppet skall beräknas på skuldebrevens respektive ursprungliga belopp. Kommunstyrelsens förslag till beslut Kommunfullmäktige beslutar att kommunstyrelsen beslutar att såsom för egen skuld ingå borgen för Vindelnbostäder AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högst lånebelopp om 145 mkr, jämte därpå löpande ränta och kostnader. Det totala högsta lånebeloppet skall beräknas på skuldebrevens respektive ursprungliga belopp. Beslutsunderlag - Kommunstyrelsens beslut den 22 oktober, Ekonomichef Håkan Ahlmans skrivelse den 14 oktober Kommunfullmäktiges beslut Justerande Utdragsbestyrkande

6

7 Sida 1(1) Ekonomi Håkan Ahlman, ekonomichef Tel E-post Kommunstyrelsen Ramar för borgen Vindelnbostäder har lån till Kommuninvest på totalt 110 mkr. Samtliga lån till kommunen är lösta. Kommunens borgensåtagande till Vindelnbostäder uppgår till 115 mkr. För att finansiera byggnation av ett nytt hyreshus behöver bolaget låna upp ytterligare 30 mkr. Förslag till beslut: Kommunstyrelsen beslutar att såsom för egen skuld ingå borgen för Vindelnbostäder AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högst lånebelopp om 145 mkr, jämte därpå löpande ränta och kostnader. Det totala högsta lånebeloppet skall beräknas på skuldebrevens respektive ursprungliga bebop. Håkan Ahlman Vindelns kommun Besöksadress: Växel: Fax: Vindeln Kommunalhusvägen

8 Protokoll Sammanträdesdatum Sida (39) Kommunfullmäktige Dnr 13.K Ramar för nyupplåning och omsättning av lån Sammanfattning Ramar för nyupplåning och omsättning av lån beror på vad som beslutas i investeringsbudgeten samt ramarna för borgen. Ekonomichef Håkan Ahlmans förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att kommunstyrelsen under år 2014 har rätt att nyupplåna, d v s öka kommunens skulder under året med totalt 0 kr. Att kommunstyrelsen under år 2014 har rätt att omsätta lån, d v s låna upp belopp motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning under år Kommunstyrelsens förslag till beslut Kommunfullmäktige beslutar att kommunstyrelsen under år 2014 har rätt att nyupplåna, d v s öka kommunens skulder under året med totalt 0 kr. Att kommunstyrelsen under år 2014 har rätt att omsätta lån, d v s låna upp belopp motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning under år Beslutsunderlag - Kommunstyrelsens beslut den 22 oktober 2013, Ekonomichef Håkan Ahlmans skrivelse den 14 oktober Kommunfullmäktiges beslut Justerande Utdragsbestyrkande

9

10 Sida 1(1) Ekonomi Håkan Ahlman, ekonomichef Tel E-post Kommunstyrelsen Ramar för nyupplåning och omsättning av lån Sammanfattning Ramar för nyupplåning och omsättning av lån beror på vad som beslutas i investeringsbudgeten samt ramarna för borgen. Ekonomichef Håkan Ahlmans förslag till beslut: Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att kommunstyrelsen under år 2014 har rätt att nyupplåna, d v s öka kommunens skulder under året med totalt 0 kr. Att kommunstyrelsen under år 2014 har rätt att omsätta lån, d v s låna upp belopp motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning under år Håkan Ahlman Vindelns kommun Besöksadress: Växel: Fax: Vindeln Kommunalhusvägen

11 Protokoll Sammanträdesdatum Sida (39) Kommunfullmäktige Dnr 13.K Skattesats 2014 Sammanfattning Enligt kommunallagen ska den kommunala skattesatsen fastställas av kommunfullmäktige före november månads utgång. Kommunens nuvarande skattesats uppgår till 23,10 kr. Vid kommunfullmäktige i 17 juni 2013, 53, beslutades att budgetsiffrorna utgår ifrån en oförändrad skattesats på 23,10 kr som fastställs i kommunfullmäktige i november. Arbets- och personalutskottets förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att fastställa en oförändrad skattesats på 23,10 kronor för Kommunstyrelsens förslag till beslut Kommunfullmäktige beslutar att fastställa en oförändrad skattesats på 23,10 kronor för Beslutsunderlag - Kommunstyrelsens beslut den 22 oktober 2013, Kommunfullmäktiges beslut den 17 juni 2013, 53. Kommunfullmäktiges beslut Justerande Utdragsbestyrkande

12

13

14 Dnr 13.K Investeringsbudget 2014 Sammanfattning Ledningsgruppen har lämnat förslag på investeringar 2014, daterad den 4 oktober Föreslagen investeringsbudget 2014 uppgår till tkr. Arbets- och personalutskottets behandling Arbets- och personalutskottet går igenom förslaget och gör följande justering; Investering i en ny slambil utgår då tjänsten ska upphandlas gemensamt i Umeåregionen. Om upphandlingen visar att det inte blir någon entreprenad kan investeringen läggas till under Investering i begagnad brandbil läggs till, om den inte köps in under 2013 som planerat. Arbets- och personalutskottets beslut Investering i en ny slambil utgår då tjänsten ska upphandlas gemensamt i Umeåregionen. Om upphandlingen visar att det inte blir någon entreprenad kan investeringen läggas till under Investering i begagnad brandbil läggs till, om den inte köps in under 2013 som planerat. Arbets- och personalutskottets förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att fastställa förslag till investeringsbudget 2014, daterad den 7 oktober Ledningsgruppen har efter arbets- och personalutskottets möte den 7 oktober reviderat förslaget till investeringsbudget 2014 med följande ändringar; Vattenskyddsområden 150 tkr Belysning 300 tkr Nytt låssystem Älvbrinken 850 tkr Det reviderade förslaget till investeringsbudget ligger på ,6 tkr.

15 Kommunstyrelsens förslag till beslut Kommunfullmäktige besluta att fastställa förslag till investeringsbudget 2014, daterat den 22 oktober Beslutsunderlag - Kommunstyrelsens förslag till beslut den 22 oktober, Förslag till investeringsbudget, daterad den 22 oktober Kommunfullmäktiges beslut

16

17 Investeringar 2014 Kommunstyrelsen Budget Kommunstyrelsen Byte brandbil 2 000,0 Utv Kvarnenområdet 1 000,0 Utv Kvarnenområdet 300,0 Simhall. Bärande del rutschbana 40,0 Simhall. Bänkar. 70,0 Biblioteket inventarier 75,6 Miljöreda. MoB 100,0 Uppgradering Ärende, diariesystemet 100,0 Uppgradering Ärende, diariesystemet 100,0 IT Kommunikation, utbyte och uppgradering av utr 325,0 E-postserver, versionsbyte 100,0 Förstudie/pilot Intranät (Obs! bör inte enbart belasta IT) 80,0 Tekniska Byavägen 900,0 Skogsbovägen reparation 991,3 Renovering VA-nätet 300,0 Sveavägen Tvärålund 1 200,0 Reservvattentäkt 167,1 Vattenskyddsområden. Hällnäs, Åmsele, Tvärålund, Strycksele 150,0 VA-verken reparationer 264,5 Belysning. Byte av kabel och stolpar 300,0 Fastigheter Åmsele Skola. Byte av halkig matta 105,0 Tvärålunds skola. Ny belysning på befintlig kulle 10,0 Hällnäs. Lekutrustning 68,0 Tvärålund. Lekutrustning 62,0 Åmsele. Lekutrustning 75,0 Älvbrinken. Staket som avgränsar området mot trafik Ängen 40,0 Älvbrinken. Uteförråd för lekutrustning cirka 15m2 med dubbeldörrar 40,0 Älvbrinken. Vilrum för elever o personal 50,0 Älvbacken. Utemiljö 150,0 Almagården. Utemiljö 100,0 Solhaga. Låssystem 150,0 Kommunhuset. Bordsslinga i lilla sammanträdesrummet. (Hörslinga) 20,0 Älvbrinken. Kameraövervakning innomhus. (ca 5st) 70,0 Renforsskolan. Byte av tilluftsaggregat VA5 som betjänar kök/matsal 125,0 Renforsskolan. Branddörrsängare. (övre plan) 90,0 Hällnäs skola. Förbättring av utomhusbelysningen 45,0 Hällnäs skola. Ombyggnad av toaletter i källaren 150,0 Arbetsmiljö. 100,0 Enkelt avhjälpta åtgärder. Inventerade i kommunala fastigheter (offentliga lokaler) 100,0 Älvbrinken. Nytt låssystem 850,0 Utbildning- och fritidsnämnden 0,0 Socialnämnden Införande Pulsen Combine 400, ,6 C:\Users\mhd\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Outlook\DOVHJPMB\Investeringar förenklad sammanställning 2014_131022_KS (2)

18 Protokoll Sammanträdesdatum Sida (39) Kommunfullmäktige Dnr 13.K Avgifter och taxor 2014, socialnämnden Sammanfattning Socialnämnden har den 2 oktober 2013, 79, behandlat förslag till taxor och avgifter I nämndens beslut är taxor och avgifter inom social-förvaltningen separerade från taxor och avgifter enligt alkohollagen, tobakslagen, lagen om handel med vissa receptfria läkemedel och lagen om anordnande av visst automatspel, då de sistnämnda föreslås övergå till annan nämnd. Socialnämndens förslag till beslut , 79 Socialnämndens förslag till taxor och avgifter inom socialförvaltningen 2014, daterad 24 september 2013 antas. Socialnämndens förslag till taxor och avgifter inom socialförvaltningen 2014 enligt alkohollagen, tobakslagen, lagen om handel med visas receptfria läkemedel, lagen om anordnande av visst automatspel, daterad 24 september 2013 antas. Kommunfullmäktige föreslås fastställa socialnämndens förslag till taxor och avgifter 2014, daterad 24 september Arbets- och personalutskottets beslut Till förslaget om avgifter och taxor 2014 ska bifogas en uppgift om hur respektive höjning/sänkning av avgifter och taxor påverkar budgeten. Arbets- och personalutskottets förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta Att fastställa avgifter och taxor 2014 för socialnämnden enligt sammanställning daterad den 24 september Att fastställa taxor och avgifter 2014 enligt alkohollagen, tobakslagen, lagen om anordnande av visst automatspel och lagen om handel med vissa receptfria läkemedel, daterade den 24 september Kommunstyrelsens förslag till beslut Kommunfullmäktige beslutar att fastställa avgifter och taxor 2014 för socialnämnden enligt sammanställning daterad den 24 september Att fastställa taxor och avgifter 2014 enligt alkohollagen, tobakslagen, lagen om anordnande av visst automatspel och lagen om handel med vissa receptfria Justerande Utdragsbestyrkande

19 Protokoll Sammanträdesdatum Sida (39) Kommunfullmäktige läkemedel, daterade den 24 september Beslutsunderlag - Kommunstyrelsens beslut den 22 oktober 2013, Socialnämndens beslut den 2 oktober 2013, Förslag till taxor och avgifter inom socialförvaltningen 2014, daterad 24 september Förslag till taxor och avgifter inom socialförvaltningen enligt alkohollagen 2014, daterad 24 september Justerande Utdragsbestyrkande

20

21

22

23 Flik Taxa Enligt Alkohollagen, Tobalslagen, Lagen om handel med vissa receptfria läkemedel, Lagen om anordnande av visst Automatspel Avgift 2013 Förslag 2014 Oförändrat om ej belopp anges Senast fastställd av: Nämnden Kommunfullmä ktige Diarienummer Kommentar Taxor 1 Avgifter enligt alkohollagen Serveringstillstånd Permanent tillstånd till allmänheten och slutna sällskap, ny ansökan Förändring i serveringstillstånd, utvidgat tillstånd Förändring i serveringstillstånd, utökade serveringstider Tillfälliga serveringstillstånd till allmänheten, dag 1 För ytterligare dagar på samma tillstånd tillkommer, per dag Nytt tillstånd inom samma kalenderår, dag 1 För ytterligare dagar på samma tillstånd tillkommer, per dag Tillfälliga tillstånd till slutna sällskap Tillsynsavgifter Fast årlig tillsynsavgift, permanenta tillstånd kr SN 65, kr SN 65, kr SN 65, kr SN 65, kr SN 65, kr SN 65, kr SN 65, kr SN 65, kr SN 65, Max kr Max kr Mål att tillsyn ska ske minst en gång per år.

24 Rörlig tillsynsavgift per besök, permanenta tillstånd, baserade på årsomsättning av alkoholdrycker kr SN 65, Tillsynsavgift per tillfälle, tillfälliga tillstånd slutna sällskap Tillsynsavgift per tillfälle, tillfälliga tillstånd till allmänheten 600 kr SN 65, kr SN 65, Avgifter enligt alkohollagen och tobakslagen Tillsynsavgifter Folköl kr SN 65, Tobak 800 kr SN 65, Folköl + tobak kr SN 65, Avgifter enligt läkemedelslagen 8, K0680 8, K0680 8, K0680 Försäljning av vissa receptfria läkemedel Årsavgift, inklusive ett kontrollbesök 600 kr/år 3, K0071 I de fall det görs planenligt kontrollbesök en gång vart tredje år, faktureras i förskott, avser kalenderår Övriga kontrollbesök 350kr/h Faktureras efter utfört kontrollbesök 4 Automatspel

25 VINDELNS KOMMUN Taxor och avgifter i 2014 års budget Flik Taxa Avgift 2013 Socialnämnden Förslag 2014 Oförändrat om ej belopp anges Nämnden Senast fastställd av: Kommunfullmäktige Diarienummer Kommentar Taxor inom äldreomsorgen 1 Taxa för korttidsboende 115, K0325 Taxa för korttidsboende inom äldreomsorgen, per dygn 176 kr 179 kr SN 65, Ingår i maxtaxan, ändras årligen, lagstiftad. (Nivån kr) Varav avgift för kost på korttidsplats inom 118 kr 120 kr SN 65, S0158 1/30 av maxtaxan för särskilt boende äldreomsorgen Varav omvårdnadsavgift 58 kr 59 kr SN 33, S0040 Baseras på maxtaxan. För den som har hemtjänst i ordinärt boende gäller oförändrad kostnad vad gäller omvårdnad i upp till tre månader. Förbrukningsavgift i korttidsboende, per dygn 2 Taxa för ordinärt boende 15 kr SN 33, S0040 Maxtaxa per månad Ändras årligen, lagstiftad Avgift per timme 290 kr 300 kr SN 65, S0158 Trygghetslarm per månad 180 kr 190 kr SN 65, S0158 Ingår som del i maxtaxa 3 Taxa för särskilt boende Förbrukningsartiklar säbo, per månad 190 kr SN 65, Maxtaxa per månad 4 Kost Ändras årligen, lagstiftad Månadsavgift i särskilt boende kr kr SN 65, S0158 Frukost, lunch, middag, mellanmål och kvällsmål Portionspris i särskilt boende 59 kr 61 kr SN 65, S0158 Inte möjligt att köpa enstaka portioner. Ingår även frukost, 2 fika, mellanmål, erbjudandde om kvällsmål och vid behov näringsdrinkar Portionspris i Almarestaurangen 55 kr 58 kr SN 65, S0158 Lunch och kaffe Helt månadsabonnemang distribuerad kost, kr kr SN 65, S0158 Lunch och middag, exkl distribution portioner per dag Halvt månadsabonnemang distribuerad kost, kr kr SN 65, S0158 Lunch eller middag, exkl distribution 1 portion per dag Portionspris i hemtjänst 52 kr 55 kr SN 65, S0158 Gäller vid avdrag Matdistribution per månad 170 kr 180 kr SN 65, S0158 Enbart specialkost 5 Dagverksamhet för äldre Dagverksamhet äldre per dag 65 kr 70 kr SN 65, S0158 Lunch och fika fm och em Sida: , 14:26

26 Flik Taxa Avgift 2013 Taxor inom omsorgen av funktionshindrade enligt LSS Förslag 2014 Senast fastställd av: Diarienummer Kommentar 6 Taxor för insatser enligt LSS, per dag Barn och ungdomar korttidsvistelse: Korttidsvistelse 0-3 år, inkl kost, per dag 48, K0177 Korttidsvistelse 4-15 år, inkl kost, per dag 48, K0177 Korttidsvistelse 16- år, inkl kost, per dag 48, K0177 Korttidsvistelse 0-12 år, inkl lunch, per dag 65 kr SN 65, , K0177 Frukost 10kr, lunch 20kr, middag 25kr, kvällsfika 10kr Korttidsvistelse 0-12 år, exkl lunch, per dag 45 kr SN 65, , K0177 Korttidsvistelse 13 år-, inkl lunch, per dag 75 kr SN 65, , K0177 Frukost 10kr, lunch 25kr, middag 30kr, kvällsfika 10kr Korttidsvistelse 13 år-, exkl lunch, per dag 50 kr SN 65, , K0177 Barn och ungdomar korttidstillsyn: Korttidssyn (fritids), 12 år-, inkl frukost, per 20 kr SN 65, , K0177 Frukost 10kr, lunch 25kr, mellis 10kr dag Korttidssyn (fritids), 12 år-, inkl frukost, per 45 kr SN 65, , K0177 Frukost 10kr, lunch 25kr, mellis 10kr dag vid lov Korttidstillsyn (fritids), 12 år-, exkl frukost, 10 kr SN 65, , K0177 per dag Korttidstillsyn (fritids), 12 år-, exkl frukost, 35 kr SN 65, , K0177 per dag vid lov Vuxna korttidsvistelse: Kost Dagligverksamhet 55 kr 58 kr SN 65, S0158 Lunch och kaffe Avgift för kost på korttidsvistelse inom LSS, per dag 105 kr SN 65, Taxor inom individ- och familjeomsorgen 7 Familjerådgivning Par, per besök 150 kr SN 65, Enskild, per besök 100 kr SN 65, Sida: , 14:26

27 Flik Taxa Avgift 2013 Förslag 2014 Senast fastställd av: Diarienummer Kommentar Övrigt 8 Färdtjänst och resor Egenavgifter färdtjänst, enkel resa 40, K0154 Riktlinjer samt taxa enligt Länstrafikens busstaxa efter avstånd med ett påslag på 18 kr. Egenavgifter riksfärdtjänst, enkel resa 55, K0178 Riktlinjer samt taxa enligt regeringens förordning om egenavgifter vid resor med kommunal riksfärdtjänst Egenavgifter arbetsresor med färdtjänst 56, K0179 Riktlinjer samt taxa enligt Länstrafikens busstaxa 9 Hyror Äldreomsorgen och Handikappomsorgen Hyreshöjning 5, K0503 Utfallet av hyresförhandlingar mellan Vibo och HGF Nivåjustering av hyror SN 65, Dödsbon Trädde i kraft 1 augusti 2013 Dödsboförvaltning / timme 356 kr/h SN 44, , K0187 0,8 % av årets gällande prisbasbelopp, uppräknas årligen Taxor hemsjukvården Ny verksamhet från och med 1 september Hemsjukvård Utprovning, anpassning av hjälpmedel 50 kr 49, , Dnr 13.K0196 Sida: , 14:26

28 Flik Taxa Avgift 2013 Förslag 2014 Senast fastställd av: Diarienummer Sjukvårdande behandling 100 kr 49, , Dnr 13.K0196 Laboratorieprovtagning 100 kr 49, , Dnr 13.K0196 Uteblivet avtalat besök för sjukvårdande 100 kr 49, , Dnr 13.K0196 behandling Kommentar 12 Avgifter för hjälpmedel Dessa avgifter ligger utanför maxtaxan Kryckkäppar / st 150 kr 49, , Dnr 13.K0196 Isdubbar / st 40 kr 49, , Dnr 13.K0196 Doppsko / st 8 kr 49, , Dnr 13.K0196 Rollator andra (första utan avgift) 300 kr 49, , Dnr 13.K0196 Griptång / st 100 kr 49, , Dnr 13.K0196 Strumppådragare / st 100 kr 49, , Dnr 13.K0196 Badbräda / st 150 kr 49, , Dnr 13.K0196 Duschpall / st 250 kr 49, , Dnr 13.K0196 Förhöjningsklossar / 4 st 200 kr 49, , Dnr 13.K0196 Tens-apparat (efter 6 mån 700 kr 49, , Dnr 13.K0196 utlåning/förskrivning) CPAP/BIPAP-mask / st 500 kr 49, , Dnr 13.K0196 Eldriven rullstol för utomhusbruk / år 500 kr 49, , Dnr 13.K Synhjälpmedel Dessa avgifter ligger utanför maxtaxan Glasögon / st 500 kr 49, , Dnr 13.K0196 Kikarglasögon/ st 400 kr 49, , Dnr 13.K0196 Glas, linser, linssystem / st 400 kr 49, , Dnr 13.K0196 Kontaktlinser / år 500 kr 49, , Dnr 13.K0196 Kikare / st 400 kr 49, , Dnr 13.K0196 Elektrisk kalkylator / st 200 kr 49, , Dnr 13.K0196 Kroppstermometer / st 100 kr 49, , Dnr 13.K0196 Personvåg / st 300 kr 49, , Dnr 13.K0196 Armbandsur / st 300 kr 49, , Dnr 13.K0196 Bordsur / st 300 kr 49, , Dnr 13.K0196 Hushållsvåg / st 300 kr 49, , Dnr 13.K0196 Hjälpmedel för längdmätning / st 100 kr 49, , Dnr 13.K0196 Hjälpmedel för mätning av 300 kr 49, , Dnr 13.K0196 klimatförhållanden / st Förstoringsglas och luppar med/utan 200 kr 49, , Dnr 13.K0196 belysning / st Förstoringsprogram till dator / st 500 kr 49, , Dnr 13.K0196 Läs-TV / st 500 kr 49, , Dnr 13.K0196 Läsmaskin / st 500 kr 49, , Dnr 13.K0196 Sida: , 14:26

29 Protokoll Sammanträdesdatum Sida (39) Kommunfullmäktige Dnr 13.K Avgifter och taxor 2014, barn- och utbildningsnämnden Sammanfattning Barn- och utbildningsnämnden har den 3 oktober 2013,, behandlat förslag till taxor och avgifter 2014 för musikskolan och barnomsorgen. En justering är gjord inom barnomsorgen när det gäller allmän förskola, 1 % reducering gäller från hösten barnet fyller 3 år, tidigare från hösten barnet fyllt 4 år. Förvaltningschef Lars Johanssons förslag till beslut Nämnden fastställer taxor och avgifter för musikskolan och barnomsorgen för 2014 enligt aktbilaga, taxor och avgifter Barn- och utbildningsnämndens beslut , 121 Nämnden beslutar enligt förvaltningschef Lars Johanssons förslag till beslut. Arbets- och personalutskottets beslut Till förslaget om avgifter och taxor 2014 ska bifogas en uppgift om hur respektive höjning/sänkning av avgifter och taxor påverkar budgeten. Uppdras till Ledningsgruppen att fundera över möjligheten med en lokalbank, för att bättre kunna redovisa de faktiska lokalkostnader som man har. Arbets- och personalutskottets förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta Att fastställa avgifter och taxor 2014 för barn- och utbildningsnämnden enligt sammanställning daterad den 3 oktober Kommunstyrelsens förslag till beslut Kommunfullmäktige beslutar att fastställa avgifter och taxor 2014 för barn- och utbildningsnämnden enligt sammanställning daterad den 3 oktober Beslutsunderlag - Kommunstyrelsens beslut den 22 oktober 2013, Barn- och utbildningsnämndens beslut den 3 oktober 2013, Sammanställning avgifter och taxor 2014, barn- och utbildningsnämnden, den 3 oktober Justerande Utdragsbestyrkande

30

31

32 VINDELNS KOMMUN Kommunledningskontoret Taxor och avgifter i 2014 års budget i 2014 års budget Länk till taxor Flik Taxa Avgift 2013 Avgift 2014 Senast fastställd av Kommunfullmäktige eller Diarienummer Anm Barn- och Nämnd Kommunfullmäktige utbildningsnämnden 1 Musikskola 96, K0394 Taxa för musikskolan, per elev Taxa för musikskolan, för syskon Hyra av musikinstrument per termin 2 Maxtaxa inom barnomsorgen Barn 1-5 år i förskola och pedagogisk omsorg Barn nr 1, per månad Barn nr 2, per månad Barn nr 3, per månad 690 kr 690 kr 345 kr 345 kr 260 kr 260 kr 3% av inkomsten, dock högst kr 2% av inkomsten, dock högst 840 kr 1% av inkomsten, dock högst 420 kr 3% av inkomsten, dock högst kr 2% av inkomsten, dock högst 840 kr 1% av inkomsten, dock högst 420 kr UFN 122, U0117 Alla 3-5 åringar har 1% reducering under skolåret. Reducering fördelas på 12 månader och gäller från HT det år barnet fyller 3 år. Det yngsta barnet räknas som barn nr. 1. Alla 3-5 åringar har 1% reducering under skolåret. Reducering fördelas på 12 månader och gäller från HT det år barnet fyller 3 år. Det yngsta barnet räknas som barn nr. 1. Alla 3-5 åringar har 1% reducering under skolåret. Reducering fördelas på 12 månader och gäller från HT det år barnet fyller 3 år. Det yngsta barnet räknas som barn nr. 1. Barn nr 4, per månad Ingen avgift Ingen avgift Det yngsta barnet räknas som barn nr. 1. Barn 6-12 år i pedagogisk omsorg och fritidshem Barn nr 1, per månad Barn nr 2, per månad Barn nr 3, per månad 2% av inkomsten, dock högst 840 kr 1% av inkomsten, dock högst 420 kr 1% av inkomsten, dock högst 420 kr 2% av inkomsten, dock högst 840 kr 1% av inkomsten, dock högst 420 kr 1% av inkomsten, dock högst 420 kr Det yngsta barnet räknas som barn nr. 1. Det yngsta barnet räknas som barn nr. 1. Det yngsta barnet räknas som barn nr. 1. Barn nr 4, per månad Ingen avgift Ingen avgift Det yngsta barnet räknas som barn nr. 1. Sida: , 11:31

33 Protokoll Sammanträdesdatum Sida (39) Kommunfullmäktige Dnr 13.K Avgifter och taxor 2014, kommunstyrelsen Sammanfattning Förvaltningen har gjort en sammanställning av förslag till avgifter och taxor 2014 för kommunstyrelsen. I förslag till avgifter och taxor 2014 föreslås följande höjningar; Taxan för VA höjs med 2 %. Terminsavgift för Vattengymnastik Lätt & lagom höjs från 250kr till 300 kr Arbets- och personalutskottets beslut Kopieringsavgiften på Fritidscentrum ändras till 2 kr per kopia/utskrift. Till förslaget om avgifter och taxor 2014 ska uppgift bifogas om hur respektive höjning/sänkning av avgifter och taxor påverkar budgeten. Arbets- och personalutskottets förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att fastställa avgifter och taxor 2014 för kommunstyrelsen enligt sammanställning daterad den 7 oktober Kommunstyrelsens beslut Till budgetdokumentet ska uppgift bifogas om hur respektive höjning/sänkning av avgifter och taxor påverkar budgeten. Kommunstyrelens förslag till beslut Kommunfullmäktige beslutar att fastställa avgifter och taxor 2014 för kommunstyrelsen enligt sammanställning daterad den 22 oktober Beslutsunderlag - Kommunstyrelsens beslut den 22 oktober, Sammanställning förslag till avgifter och taxor 2014 för kommunstyrelsen, daterad den 7 oktober Kommunfullmäktiges beslut Justerande Utdragsbestyrkande

34

35 VINDELNS KOMMUN Kommunledningskontoret Taxor och avgifter i 2014 års budget Flik Taxa Avgift 2013 Förslag Senast fastställd av Kommunfullmäktige eller Diarienummer Anm 2014 annan instans Kommunstyrelsen Annat Kommunfullmäktige 1 Va-avgifter, Höjning av VA-taxan med 2% 2012 fram till 2014 inkl. 25 % moms 46, K0207 Anläggningsavgifter Ks 101, , K0398 Bostadsfastighet och därmed 10.K0163 jämställd fastighet Servisledningar V, S och Df kr kr Avgift per m 2 tomyta 10 kr 10,20 kr Avgift för lägenhet 1 t.o.m kr kr Avgift för lägenhet 7 t.o.m kr kr Grundavgift bortledande Df utan kr kr att FP för Df upprättats Företag med byggyta t.o.m m 2 Annan fastighet Servisledningar V, S och Df kr kr Avgift per m 2 tomyta 17,00 kr 17,34 kr Grundavgift bortledande Df utan kr kr att FP för Df upprättats Brukningsavgifter Ks 101, , K0398 Fast årlig avg. fastighet kr kr 10.K0163 Fast årlig avg. per lägenhet kr kr Förbrukningsavgift per m 3 18,00 kr 18,36 kr Förbrukn.avg. per lägenhet. Ca kr kr 270 m 3 /år.(ej mätare) 2 Gratis tomter, markbidrag 13, K0385 Sida: 1 L:\KANSLIET\EKONOMI\Taxor och avgifter\taxor , 14:38

36 Flik Taxa Avgift 2013 Förslag 2014 Senast fastställd av Kommunfullmäktige eller annan instans Diarienummer Anm 3 Renhållningsavgifter, inkl. 87, K % moms Kärlbyte 200 kr 200 kr Grundavgift villa 719 kr 719 kr Grundavgift hyreshus/verksamhet 525 kr 525 kr Grundavgift fritidshus 225 kr 225 kr Kärl 130 liter Tömning var annan vecka, kr 513 kr Tömning var fjärde vecka, kr 259 kr Fritidshus 11 hämtningar/år 425 kr 425 kr Kärl 190 liter Tömning varje vecka, kr kr Hyreshus/industri/kontor, kr kr Tömning var annan vecka, kr 750 kr Hyreshus/industri/kontor, kr 675 kr 2 delar på ett kärl, kr 424 kr 3 delar på ett kärl, kr 344 kr Tömning var fjärde vecka, kr 300 kr Fritidshus 11 hämtningar/år 550 kr 550 kr Fritidshus, 2 delar på ett kärl, 356 kr 356 kr 11/år Fritidshus, 3 delar på ett kärl, 276 kr 276 kr 11/år Kärl 370 liter Tömning varje vecka, kr kr Hyreshus/industri/kontor, kr kr Tömning varannan vecka, kr kr Hyreshus/industri/kontor, kr kr Kärl 660 liter Tömning varje vecka, kr kr Hyreshus/industri/kontor, kr kr Verksamheter/industri, kr kr Tömning varannan vecka, kr kr Hyreshus/industri/kontor, kr kr Hämtning varje vecka i kr kr månader Fritidshus. Station, 11 hämtningar/år 313 kr 313 kr Sida: 2 L:\KANSLIET\EKONOMI\Taxor och avgifter\taxor , 14:38

Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Komunkontoret, tisdagen den 10 september 2013, kl 10.00-12.00 12.40-14.30

Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Komunkontoret, tisdagen den 10 september 2013, kl 10.00-12.00 12.40-14.30 2013-09-10 1(34) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Komunkontoret, tisdagen den 10 september 2013, kl 10.00-12.00 12.40-14.30 Beslutande Ewa-May Karlsson (c) ordf Mathias Haglund (s) Christer Lundgren

Läs mer

Utbildnings- och fritidsnämnden 2012-11-22 1(30)

Utbildnings- och fritidsnämnden 2012-11-22 1(30) Utbildnings- och fritidsnämnden 2012-11-22 1(30) Plats och tid Kommunkontoret, stora sammanträdesrummet, torsdag den 22 november 2012 kl. 08.00-14.10. Ajournering för lunch kl. 12.30-13.20. Beslutande

Läs mer

Sixten Carlsson. Margareta Jakobsson. Sixten Carlsson. Margareta Jakobsson

Sixten Carlsson. Margareta Jakobsson. Sixten Carlsson. Margareta Jakobsson SÄTERS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2009-11-10 1 Plats och tid Rådhuset i Säter, kl 08.30 13.45. Blad Beslutande Abbe Ronsten, ordförande (s) Lotta Bergstrand, vice ordförande

Läs mer

Folkets Hus B-sal måndag 2013-11-04 kl. 19.00-21.00 Enligt sidor 44 och 45. Kommunkontoret måndag 2013-11-11 kl. 16.00

Folkets Hus B-sal måndag 2013-11-04 kl. 19.00-21.00 Enligt sidor 44 och 45. Kommunkontoret måndag 2013-11-11 kl. 16.00 1(1) Plats och tid Beslutande Folkets Hus B-sal måndag 2013-11-04 kl. 19.00-21.00 Enligt sidor 44 och 45. Övriga deltagande Annika Eriksson, sekreterare Göran Lundström, kommunchef Fredrik Noaksson, vd

Läs mer

Kallelse med föredragningslista

Kallelse med föredragningslista Tomelilla kommun Kommunstyrelsen Ledamöter kallas Ersättare underrättas Tid: Måndagen den 17 november 214 kl. 14. Plats: Äppelkriget i kommunhuset, Tomelilla Kallelse med föredragningslista Ärenden 1 Ändringar

Läs mer

KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Kommunfullmäktige. 1. Val av justeringsledamöter

KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Kommunfullmäktige. 1. Val av justeringsledamöter KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Kommunfullmäktige 1. Val av justeringsledamöter 2. Allmänhetens frågestund 3. Mål och Budget 2015-2017 samt beslut om skattesats 2 4. Begäran

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2012-06-18 1 ( ) Plats och tid Sessionssalen, Kommunhuset, Hallstahammar, klockan 13.15 17.55 Beslutande Ordföranden Rolf Hahre (S), samt ledamöter enligt bifogad förteckning Övriga deltagande

Läs mer

Tid och plats: Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 2011-11-09 kl. 17.00 i Eventsalen, Koordinaten.

Tid och plats: Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 2011-11-09 kl. 17.00 i Eventsalen, Koordinaten. KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Kommunfullmäktige Tid och plats: Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 2011-11-09 kl. 17.00 i Eventsalen, Koordinaten. Mayvor Lundberg Ordförande

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 504 Kommunstyrelsen 2010-11-29

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 504 Kommunstyrelsen 2010-11-29 Sammanträdesdatum 504 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.40 Beslutande Inger Rydbrink, ordförande (s) Christina Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s)

Läs mer

Planeringsförutsättningar och direktiv för budget 2015 och plan 2016-2017

Planeringsförutsättningar och direktiv för budget 2015 och plan 2016-2017 Planeringsförutsättningar och direktiv för budget 2015 och plan 2016-2017 Ärendet I budget för 2014 och plan 2015-2016 är nämndernas kostnader uppräknade utifrån volymförändringar och justerade för löner

Läs mer

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00 Sammanträdesprotokoll 1 (48) Plats och tid Måndagen den 7 juni 2010 i Portalen, Baggängsvägen 65, klockan 13.00 16.00 Sammanträdet ajournerades klockan 14.20-14.45 Beslutande Övriga deltagande Niina Laitila

Läs mer

Göran Lidström, sekr. Karl-Johan Ottosson, kommunchef. Underskrift Sekreterare... 79-109 Göran Lidström

Göran Lidström, sekr. Karl-Johan Ottosson, kommunchef. Underskrift Sekreterare... 79-109 Göran Lidström VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(56) Plats och tid Folkets Hus, Måndagen den 29 augusti 2011 10.00-10.55 Beslutande Övriga deltagande K G Abramsson, ordf. Viveka Abramsson Åke Nilsson Tony Mannelqvist Tommy

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv (RUR)

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv (RUR) TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Urban Sparre 2013-11-21 KS 2013/0865 Kommunfullmäktige Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv (RUR) Förslag till beslut

Läs mer

Plats och tid Folkets Hus, Hallsberg, måndagen den 23 september 2013 för sammanträde kl 18.30. 1 Sammanträdets inledning

Plats och tid Folkets Hus, Hallsberg, måndagen den 23 september 2013 för sammanträde kl 18.30. 1 Sammanträdets inledning HALLSBERGS KOMMUN KALLELSE Kommunfullmäktige Plats och tid Folkets Hus, Hallsberg, måndagen den 23 september 2013 för sammanträde kl 18.30 Ärenden 1 Sammanträdets inledning 2 Allmänhetens frågestund 3

Läs mer

201 Ettårsplan 2014 (KS/2013:458)

201 Ettårsplan 2014 (KS/2013:458) PROTOKOLLSUTDRAG 1[3] Kommunstyrelsen 2013-11-04 Dnr KS/2013:458 201 Ettårsplan 2014 (KS/2013:458) Beslut Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: Kommunfullmäktige beslutar att 1. Fastställa kommunstyrelsens

Läs mer

Revisionsberättelse för budgetåret 2014 - prövning av ansvarsfrihet enligt 5 kap. 25 a kommunallagen

Revisionsberättelse för budgetåret 2014 - prövning av ansvarsfrihet enligt 5 kap. 25 a kommunallagen KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2015-04-01 KS-2015/620.912 1 (4) HANDLÄGGARE Björkbacka, Per-Erik Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se Kommunfullmäktige Revisionsberättelse

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 80-108 Plats och tid Stadshuset, Trätäljarummet kl. 14.00-17.30. Ajournering kl 16.30-16.50. ande Daniel Bäckström (C) Kerstin Einevik Bäckstrand (C) Gudrun Svensson

Läs mer

Katrin Siverby, sekreterare Gert Norell, kommundirektör 10. Carl-Uno Olsson och Onni Vehviläinen ANSLAG/BEVIS

Katrin Siverby, sekreterare Gert Norell, kommundirektör 10. Carl-Uno Olsson och Onni Vehviläinen ANSLAG/BEVIS VARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2010-11-29 1 Plats och tid Vara konserthus kl. 17.05-20.30 (ajournering kl. 17.30-17.35, 17.50-17.55, 18.00-18.30,* Beslutande Se bifogat

Läs mer

Rose-Marie Åkerblom (c) Kommunhuset 2004-02-02 kl 17 00. Isolde Johansson. Rolf Mattsson

Rose-Marie Åkerblom (c) Kommunhuset 2004-02-02 kl 17 00. Isolde Johansson. Rolf Mattsson 01-25 Plats och tid Långö-lokalen, Kommunhuset i Kungshamn, kl 08 30 14 50. Beslutande Rolf Mattsson (s), ordförande Petra Sundblad (s) Rose-Marie Åkerblom (c) Mats Abrahamsson (m), vice ordförande, 01-17

Läs mer

Kommunfullmäktiges protokoll 2015-03-25

Kommunfullmäktiges protokoll 2015-03-25 Datum: Onsdagen den 25 mars 2015 Tid: kl 19.00 21.05 Plats: Stora Salongen, Folkets Hus, Lilla Edet Justeringsdag: Måndagen den 30 mars, klockan 16.00 Paragrafer: 10-20 Utses att justera: Leif Kinnunen

Läs mer

Budget för år 2013 med utblick 2014-2016

Budget för år 2013 med utblick 2014-2016 Budget för år 2013 med utblick 2014-2016 Katrin Thoor, 0531-52 60 38 katrin.thoor@bengtsfors.se TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2012-10-23 1(40) Budget för år 2013 (2014-2016) v:\klk\gemensam\tjänsteskrivelser\2012\kommunstrateg

Läs mer

Ersättare: Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli den 14 november 2008. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 103-118

Ersättare: Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli den 14 november 2008. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 103-118 Kommunstyrelsen 12 november 2008 1 (29) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl.13.30-17.00 Ajournering kl. 15.50-16.30 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Per-Åke Sandberg Sune Frisk Bengt-Olov

Läs mer

Diarienummer Ärendemening. 1 KS.2014.4 Fastställande av dagordning. 2 KS.2014.1 Valärenden

Diarienummer Ärendemening. 1 KS.2014.4 Fastställande av dagordning. 2 KS.2014.1 Valärenden K O M M U N F U L L M Ä K T I G E i Gislaveds kommun kallas härmed till sammanträde som börjar torsdagen den 27 mars 2014, klockan 18:30 i Samlingssalen, Gislaveds gymnasium för att behandla följande ärenden:

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunfullmäktige 2012-12-19. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-12-17

ANSLAG/BEVIS. Kommunfullmäktige 2012-12-19. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-12-17 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(31) 2012-12-17 Plats och tid Folkets Hus, Hallsberg, kl 18.30-20.45 Beslutande 44 ledamöter enligt närvarolista Övriga deltagande Niklas Tiedermann Utses att justera Solveig Eriksson

Läs mer

Kommunstyrelsen 2009-11-26

Kommunstyrelsen 2009-11-26 TRELLEBORGS KOMMUN PROTOKOLL INNEHÅLL 290 Dagordningen, val av justerare samt dag och tid för justering av kommunstyrelsens protokoll 291 Redovisning av pågående jämförelseprojekt om gymnasiet 292 Ställningstagande

Läs mer

Anslag / Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagetts genom anslag ARVIDSJAURS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Socialnämnden 2009-05-19 36 Plats och tid Kommunalhuset Arvidsjaur, klockan 08.00-17.00. Beslutande Henning Åhman (s), ordförande Marie Wikberg

Läs mer

Ny ledamot/ersättare i kommunfullmäktige- Nielas Petersson (SD) Införande av en resultatutjämningsreserv. Finansrapport per 30 apri12013

Ny ledamot/ersättare i kommunfullmäktige- Nielas Petersson (SD) Införande av en resultatutjämningsreserv. Finansrapport per 30 apri12013 KARLSHAMNS KOMMUN KALLELSE l (2) Kommunfullmäktige 2013-06-05 Plats och tid Rådhussalen, Rådhuset, måndagen den 24 juni 2012 kll5.00 (OBS! tiden) Ärende KS l 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Il 12 13 14 15 16 17 18

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSEN Plats och tid Stadshuset, Avesta, klockan 13:15-14:40 Beslutande Lars Isacsson (S), ordförande Susanne Berger (S) Johan Thomasson (M) Jan-Åke Andersson (S), ersättare

Läs mer

KALLELSE. Plats och tid för Tingssalen i Stadshuset 2012-11-26 klockan 18:30-22:30 sammanträdet Jan Erici / Marie-Louise Johansson. Utses att justera:

KALLELSE. Plats och tid för Tingssalen i Stadshuset 2012-11-26 klockan 18:30-22:30 sammanträdet Jan Erici / Marie-Louise Johansson. Utses att justera: Kommunfullmäktige KALLELSE Plats och tid för Tingssalen i Stadshuset 2012-11-26 klockan 18:30-22:30 sammanträdet Jan Erici / Marie-Louise Johansson Ordförande Sekreterare Utses att justera:. Plats och

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-30

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-30 KOMMUNSTYRELSEN Tid 10:00-15:45 Ajournering 11:05-11:15, 11:45-12:45, 14:10-14:25 Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner

Läs mer