Ärendet i sin helhet. Bakgrund

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ärendet i sin helhet. Bakgrund"

Transkript

1 Tjänsteutlåtande Utvecklingsledare Maebel Lindby Dnr: SVV/2013: Styrelsen för Väsby välfärd Uppföljning av Väsby Stöds strategi Förslag till beslut Styrelsen för Väsby välfärd godkänner uppföljningen av Väsby Stöds strategi. Sammanfattning av ärendet Väsby Stöds strategi för åren visar vilken utveckling och vilka förändringar som förväntas under perioden och hur verksamheten kan tillgodose dessa. Väsby Stöd har valt att fokusera på kundnöjdhet, kvalitet, ledarskap och medarbetarskap, lokaler och marknadsutveckling som viktiga utvecklingsområden inför år Väsby Stöd har genom fokusgrupper och intervjuer med våra kunder tagit fram en enkät. Enkäten kommer att genomföras årligen. Ett årshjul har skapats på kommunens Insidan, där det enkelt finns möjlighet för våra medarbetare att söka aktuella och kommande aktiviteter som våra kunder önskar sig. En fritidskonsulent på kundvalskontoret har skapar information på hemsidan och nyhetsbrev varje månad samt länkar till andra kommuners aktiviteter. Föreningen Du Kan och Vill har formats och sätter igång under 2014.Tanken är att skapa en förening fristående från kommunen, som ett komplement till de aktiviteter som finns idag. I denna förening ska Väsby melodifestival ingå men möjlighet finns även att Omsorgsspelen och konstföreningen. Väsby Stöd har anställt en koordinator som bl.a. arbetar med att utreda behov av framtida verksamhet för daglig verksamhet och tillsyn över 12 år. Efter en första analys ser vi önskemål från eleverna om praktik ute på företag med inriktning mot djurskötsel, data och verksamheter där vi praktiskt kan använda oss t.ex. Podradio, webb-butik och forum på nätet. Den kundgrupp som ökar är personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Vi får även ta emot personer från Arbetsförmedlingen där arbetsförmedlarna bedömer att dessa personer att inte kan stå till arbetsmarknadens förfogande. 1

2 Medellivslängden för personer med intellektuell funktionsnedsättning är högre än tidigare och sannolikheten att få en demenssjukdom ökar. Utifrån den kunskapen har vi satsat på kompetensutveckling om demenssjukdomar för denna kundgrupp. För att möta den allmänna hälsan för våra kunder har vi ingått i ett forskningsprojektet med Karolinska institutet med projektet Hälsobefrämjande gruppbostad. Vi har 2013 lanserat vår Kvalitetsbok, som beskriver vårt systematiska kvalitetsarbete med styrdokument, riktlinjer och rutiner. Där ingår även ett kvalitetskoncept som beskriver vårt förhållningssätt i mötet med kunden. Vår kvalitetsuppföljning ska bestå av interna och externa enkätundersökningar samt fokusgrupper med kunder. Ett kvalitetsråd ska bildas år 2014 där resultatenhetschef, kvalitetsombud och intresseföreningar ingår. Rådets uppdrag är att ansvara för att kvalitetsarbetet och att internkontrollen fortlöper. Ombuden ska utbildas till kvalitetsrevisorer för att kunna genomföra interna kvalitetsrevisioner. Utöver ombuden finns en kvalitetsboksansvarig på respektive enhet som ansvarar för uppdateringar och en årlig genomgång av kvalitetsboken tillsammans med resultatenhetschefen. För att säkra upp att medarbetare har kunskap om kvalitetsledningssystemet inom Väsby stöd, kommer en webbaserad utbildning att tas fram under året, som alla medarbetare ska genomgå. Ett kvalitetsdiplom ges som bekräftelse på att en godkänd nivå har uppnåtts. En grundutbildning till undersköterska pågår genom Omvårdnadslyftet för fyra medarbetare som arbetar med äldre. Efter avslutad utbildning har 85 procent inom Väsby Stöd utbildning. Varje enhet har en medarbetare med utökat ansvar. En skräddarsydd högskoleutbildning avslutas under mars månad 2014 för dessa medarbetare. Fokus har varit att lära sig säkra upp att rätt arbetsmetoder används, salutogent förhållningssätt, arbeta i tvärprofessionella team samt kollegial handledning. Väsby stöds chefers kommer att delta i ett särskilt kompetensutvecklingsprogram. För att säkerställa en hög kvalitet och kostnadseffektivitet kommer vi att fortsätta samverka med andra kommuner, Socialstyrelsen, EU, och olika handikapporganisationer om utbudet av kompetenshöjande insatser. Ett arbete har påbörjats med att ta fram en personalstrategi för Väsby Stöd. Arbetet kommer att delas in i två delar, kompetensförsörjning och hälsobefrämjande arbetsplats. Ett arbete har påbörjats med att skapa en lokal- och investeringsplan för Väsby Stöd i samverkan med kundvalskontoret och kontoret för samhällsbyggnad. Behov av åtgärder, kostnader och tidplan ska beskrivas för åren Lokalplanen ska färdigställas under år Inom Väsby Stöd finns flera icke fullvärdiga lägenheter. Det innebär bl.a. att våra kunder får dela hygienutrymmen. Många är också små, vilket försämrar medarbetarnas arbetsmiljö vid omvårdnad och förflyttningar. Bostadsbehovet i framtiden består prognostiskt av fler fristående servicelägenheter i flerbostadshus. I lokal- och investeringsplanen ingår även en översyn av den dagliga verksamheten för personer med funktionsnedsättning, som består av elva olika enheter. Behovet av lokaler för nya inriktningar inom verksamheten är stort. 2

3 Inom daglig verksamhet har marknadsandelarna ökat från 90 procent 2012 till 92 procent Under 2014 kommer antalet kunder med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar att öka betydligt. Inom bostads med särskild service är marknadsandelarna oförändrade. Marknadsandelarna för personlig assistans har sjunkit drastiskt. Ärendet i sin helhet Bakgrund Väsby Stöds strategi för åren anger inriktning för den framtida planeringen av verksamheten. Den visar vilken utveckling och vilka förändringar som förväntas under perioden och hur Väsby Stöd kan tillgodose dessa. Väsby Stöd har valt att fokusera på kundnöjdhet, kvalitet, ledarskap och medarbetarskap, lokaler och marknadsutveckling som viktiga utvecklingsområden inför år Kundnöjdhet Skapa nätverk för kunden, möjligheten till ökat medbestämmande, fler fritidsaktiviteter, möta upp nya behov, omhändertagande av funktionsnedsatta personer med demenssjukdom och förbättra allmänhälsan för målgruppen är sex prioriterade områden i strategin för att öka kundnöjdheten. 1.1 Skapa nätverk Arbetet med att skapa nätverk har inte påbörjats ännu. 1.2 Medbestämmande Väsby Stöd har genom fokusgrupper och intervjuer med våra kunder tagit fram en enkät. Enkäten bygger helt på vad våra kunder vill att vi ska fråga om, det som är viktigt för dem. Enkäten kommer att genomföras årligen. Ett nästa steg är att fokusgruppen ska ta fram handlingsplaner med tillhörande nyckeltal. 1.3 Fritidsaktiviteter Ett årshjul har skapats på kommunens Insidan, där det enkelt finns möjlighet för våra medarbetare att söka aktuella och kommande aktiviteter som våra kunder önskar sig. En fritidskonsulent på kundvalskontoret har skapat information på hemsidan samt nyhetsbrev varje månad samt länkar till andra kommuners aktiviteter. 3

4 Föreningen Du Kan och Vill har formats och sätter igång under 2014.Tanken är att skapa en förening fristående från kommunen, som ett komplement till de aktiviteter som finns idag. I denna förening ska Väsby melodifestival ingå men möjlighet finns även att Omsorgsspelen och konstföreningen. 1.4 Nya behov Väsby Stöd har anställt en koordinator som bl.a. arbetar med att utreda behov av framtida verksamhet för daglig verksamhet och tillsyn över 12 år. Avslutningsoch framtidskonferenser har genomförts med elever och studie- och yrkesvägledare (SYV) på vissa skolor för att ta reda på ungdomarnas framtida önskemål vid en eventuell insats om Daglig verksamhet. Efter en första analys ser vi önskemål från eleverna om praktik ute på företag, verksamheter med data som en naturlig del i sysselsättningen och tillgång till arbete med djur. Vi behöver utveckla daglig verksamhet med inriktning mot djurskötsel, data och verksamheter där vi praktiskt kan använda oss t.ex. Podradio, webb-butik och forum på nätet. Den stora kundgruppen som ökar är personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Det vi idag erbjuder är verksamheter som Lotsen och Närmiljöteamet. Men för att möta de kommande behoven behöver vi förstärka den dagliga verksamheten med fler lokaler/utrymmen, fysisk utrustning samt öka personalresurser. Möjligheten att få ut personer på praktik i företag är mycket begränsad utifrån hur arbetsmarknaden ser ut idag, men vi fortsätter aktivt med att hitta praktikplatser. Vi får även ta emot personer från Arbetsförmedlingen där arbetsförmedlarna bedömer att dessa personer att inte kan stå till arbetsmarknadens förfogande. 1.5 Demenssjukdom Medellivslängden för personer med intellektuell funktionsnedsättning är högre än tidigare och sannolikheten att få en demenssjukdom ökar. Utifrån den kunskapen har vi satsat på kompetensutveckling om demenssjukdomar för denna kundgrupp. Vi har inom ramen för Carpeprojektet haft utbildningstillfällen för våra medarbetare motsvarande 10 veckor på gymnasienivå. Teamat på dessa kurser har varit; det friska åldrandet, demenssjukdom, vård i livets slutskede. Vi har även haft föreläsningar om demens hos personer med intellektuell funktionsnedsättning. Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) och handläggare på kundvalskontoret var medbjudna. Ytterligare ett föreläsningstillfälle om ett kartläggningsinstrument Tidiga tecken har genomförts för att få kunskap var den demenssjuke befinner sig i sin sjukdom. Detta ligger till grund vid en inledande demensutredning. 4

5 1.6 Hälsa En annan utmaning är allmänhälsan hos våra kunder. Det är inte alltid enkelt att förstå innebörden av att röra på sig och äta rätt. Ett arbete med hälsokörkort har pågått utifrån ett forskningsprojektet med Karolinska institutet med projektet Hälsobefrämjande gruppbostad. Kunderna på Hasselgatan 20 och 50 har genomfört ett arbete med eget Hälsokörkort. Två av medarbetarna har fortfarande kontakt med Karolinska institutet och deltar i vissa träffar för att bibehålla tankarna om ett hälsobefrämjande arbete och arbetet med Hälsokörkort fortsätter. En kurs i Hälsokörkort har genomförts för intresserade kunder på Maria Krantzons väg 20.Vi har dessutom genomfört aktiviteter och skapat en hälsogrupp med de personer som finns nära en specifik kund i syfte att stärka dennes allmänhälsa. 2. Kvalitet Vi har 2013 lanserat vår Kvalitetsbok, som beskriver vårt systematiska kvalitetsarbete med styrdokument, riktlinjer och rutiner. Där ingår även ett kvalitetskoncept som beskriver vårt förhållningssätt i mötet med kunden. Vår kvalitetsuppföljning ska bestå av interna och externa enkätundersökningar samt fokusgrupper med kunder. Ett kvalitetsråd ska bildas år 2014 där resultatenhetschef, kvalitetsombud och intresseföreningar ingår. Rådets uppdrag är att ansvara för att kvalitetsarbetet och internkontrollen fortlöper. Ombuden ska utbildas till kvalitetsrevisorer för att kunna genomföra interna kvalitetsrevisioner. Utöver ombuden finns en kvalitetsboksansvarig på respektive enhet som ansvarar för uppdateringar och en årlig genomgång av kvalitetsboken tillsammans med resultatenhetschefen. En genomgång av kvalitetsboken ska ingå i varje chefs respektive medarbetares introduktion och ska därefter vara ett, för varje enhet och medarbetare, ett välkänt och vägledande dokument i vardagsarbetet. För att säkra upp att medarbetare har kunskap om kvalitetsledningssystemet inom Väsby stöd, kommer en webbaserad utbildning att tas fram under året, som alla medarbetare ska genomgå. Ett kvalitetsdiplom ges som bekräftelse på att en godkänd nivå har uppnåtts. 3. Ledarskap och medarbetarskap En grundutbildning till undersköterska pågår genom Omvårdnadslyftet för fyra medarbetare som arbetar med äldre. Efter avslutad utbildning har 85 procent inom Väsby Stöd utbildning. För att säkerställa att våra kunder får rätt insats i vår organisation så har varje enhet en medarbetare med utökat ansvar. En skräddarsydd högskoleutbildning avslutas under mars månad 2014 för dessa medarbetare. Fokus har varit att lära sig säkra upp att rätt arbetsmetoder används, salutogent förhållningssätt, arbeta i tvärprofessionella team samt kollegial handledning. 5

6 Väsby stöds chefers kommer att delta i ett särskilt kompetensutvecklingsprogram. För att säkerställa en hög kvalitet och kostnadseffektivitet kommer vi att fortsätta samverka med andra kommuner, Socialstyrelsen, EU, och olika handikapporganisationer om utbudet av kompetenshöjande insatser. Ett arbete har påbörjats med att ta fram en personalstrategi för Väsby Stöd. Arbetet kommer att delas in i två delar, kompetensförsörjning och hälsobefrämjande arbetsplats. Andra parametrar som arbetsgruppen ska titta på är t.ex.; - De ungas bild av välfärdsjobben, karriärstegar och vad vill 90-talisterna. - Generationsväxlingen - Arbetsmiljö och arbetsrotation 4. Lokaler Ett arbete har påbörjats med att skapa en lokal- och investeringsplan för Väsby Stöd i samverkan med kundvalskontoret och kontoret för samhällsbyggnad. Behov av åtgärder, kostnader och tidplan ska beskrivas för åren Lokalplanen ska färdigställas under år En investeringsplan kommer att tas fram för att kunna planera underhållsbehovet. 4.1 Bostad med särskild service Inom Väsby Stöd finns flera icke fullvärdiga lägenheter. Det innebär bl.a. att våra kunder får dela hygienutrymmen. Många är också små, vilket försämrar medarbetarnas arbetsmiljö vid omvårdnad och förflyttningar. Bostadsbehovet i framtiden består prognostiskt av fler fristående servicelägenheter i flerbostadshus. En uppföljning av tidigare brandsyn pågår. Miljö- och hälsoskyddskontoret genomför kontinuerligt tillsyn på gruppbostäderna. Vissa enheter har brister som kräver åtgärd. Parallellt med detta genomför kundvalskontoret en genomgång av alla gruppbostäder för att kartlägga standard och renoveringsbehov. Dessa åtgärder ska konkretiseras i lokal- och investeringsplanen med tillhörande tidplan och ansvarigt kontor eller tjänsteman. 4.2 Daglig verksamhet I lokal- och investeringsplanen ingår även en översyn av den dagliga verksamheten för personer med funktionsnedsättning, som består av elva olika enheter. Behovet av lokaler för nya inriktningar inom verksamheten är stort. Brandsyn med extern konsult har genomförts där det framförts vissa åtgärdskrav. I arbetet med framtagande av lokal- och investeringsplan kommer även ansvarsfördelningen att tydliggöras. 6

7 5. Marknadsutveckling 5.1 Kommunikationsplan Målet med kommunikationsinsatsen är att öka kännedomen om de tjänster samt Väsby Stöd erbjuder samt att öka förståelsen för de kundgrupper som använder enheternas tjänster. En annan inriktning är att marknadsföra det utbud av tjänster som finns att tillgå för våra medborgare i såväl lokalpress som sociala medier. Budskap riktat till allmänhet ska variera beroende på vilken enhet som marknadsförs. Informationstillfällen till medarbetargruppen kommer att genomföras av Informationsenheten för att öka förståelsen om hur vi kommunicerar internt och extern. Medarbetarna kommer även att få tips om hur de kan publicera positiva händelser på Insidan, för att stärka varumärket. 5.2 Marknaden Inom daglig verksamhet har marknadsandelarna ökat från 90 procent 2012 till 92 procent Under 2014 kommer antalet kunder med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar att öka betydligt. Inom bostads med särskild service är marknadsandelarna oförändrade. Marknadsandelarna för personlig assistans har sjunkit drastiskt. Orsaken till att antal kunder minskar är att antal privata utförare har ökat markant. Marknadsföringen hos privata utförare är mycket offensiv med löfte om olika tilläggstjänster. Det vi ser idag är att daglig verksamhet fortsätter att öka då kundvalskontoret ger Väsby Stöd uppdragen i första hand. Det är mycket glädjande men kräver naturligtvis en stor flexibel insats i planeringen för att möta kundernas behov. Verksamheten för boende med särskild service är idag fortfarande marknadsledande i kommunen. Kundantalet kommer att öka något under 2014 då fler lägenheter tillkommer genom Ryttargatans öppnande. Väsby välfärd Barbro Johansson Chef Väsby välfärd Yvonne Boberg Resultatenhetschef Bilaga: Väsby Stöds strategi

Kvalitetsberättelse för verksamheten personlig assistans samt särskilt boende vuxna 1 januari 31 december 2013

Kvalitetsberättelse för verksamheten personlig assistans samt särskilt boende vuxna 1 januari 31 december 2013 Kvalitetsberättelse för verksamheten personlig assistans samt särskilt boende vuxna 1 januari 31 december 2013 Dokumentnamn Kvalitetsberättelse för verksamheten personlig assistans samt särskilt boende

Läs mer

Ett samhälle för ALLA. plan för personer med funktionsnedsättning 2013-2016

Ett samhälle för ALLA. plan för personer med funktionsnedsättning 2013-2016 Ett samhälle för ALLA plan för personer med funktionsnedsättning 2013-2016 Antagen av kommunfullmäktige 25 februari 2013 1 bakgrund Till grund för planen ligger: FN:s konvention om rättigheter för personer

Läs mer

Verksamhetsplan 2011-2013

Verksamhetsplan 2011-2013 VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN 3 (32) PRESENTATION AV KOMMUNENS STYRMODELL KOMMUNFULLMÄKTIGES VISION av hur kommunen skall utvecklas är utgångspunkten för målstyrningsprocessen. Utifrån visionen beslutar fullmäktige

Läs mer

Granskning av kompetensförsörjning. Jönköpings kommun

Granskning av kompetensförsörjning. Jönköpings kommun Granskning av kompetensförsörjning Jönköpings kommun Genomförd på uppdrag av revisorerna Februari 2008 Innehållsförteckning Sammanfattning...2 1. Inledning...4 1.1 Bakgrund...4 1.2 Syfte, avgränsning och

Läs mer

ENSKEDE-ÅRSTA-VANTÖRS STADSDELSFÖRVALTNING

ENSKEDE-ÅRSTA-VANTÖRS STADSDELSFÖRVALTNING ENSKEDE-ÅRSTA-VANTÖRS STADSDELSFÖRVALTNING AVDELNINGEN FÖR EGEN REGI/ ÄLDREOMSORG SID 1 (41) 2012-04-17 Verksamhetsbeskrivning till stadens Stockholms stads kvalitetsutmärkelse 2012 Anders Broberg Verksamhetschef

Läs mer

Norrmalms stadsdelsnämnd Verksamhetsberättelse VB 2013

Norrmalms stadsdelsnämnd Verksamhetsberättelse VB 2013 Sid 2 (59) Handläggare: Maria Cameron Telefon: Till Norrmalms stadsdelsnämnd Norrmalms stadsdelsnämnd Verksamhetsberättelse VB 2013 Stadsdelsnämndens beslut 6 februari 2014: 1. Stadsdelsnämnden godkänner

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2012 Botkyrka vuxenutbildning

Kvalitetsredovisning 2012 Botkyrka vuxenutbildning Kvalitetsredovisning 2012 Botkyrka vuxenutbildning Vi främjar ökad anställningsbarhet och bereder utökade möjligheter för Botkyrkabor att skaffa meningsfulla jobb eller sysselsättning. Detta ger medborgarna

Läs mer

VÅRD OCH OMSORGSPLAN 2012 2015

VÅRD OCH OMSORGSPLAN 2012 2015 VÅRD OCH OMSORGSPLAN 2012 2015 INNEHÅLL 1 Inledning 4 2 Vad styr verksamheten? 5 2.1 Nationell lagstiftning 5 2.2 Kommunfullmäktige 5 2.3 Nationell utvecklingsplan för vård och omsorg om äldre 6 2.4 Avtal

Läs mer

Bättre måltider. i äldreomsorgen

Bättre måltider. i äldreomsorgen Rapport 27-2014 Bättre måltider Bättre måltider i äldreomsorgen - vad i äldreomsorgen har gjorts och vad behöver göras - vad har gjorts och vad behöver göras Slutrapport för regeringsuppdraget att inventera

Läs mer

1. Kommunalråden har ordet 3

1. Kommunalråden har ordet 3 Innehållsförteckning 1. Kommunalråden har ordet 3 2. Kommunfullmäktiges övergripande mål - 5 Perspektivet Kund 8 Perspektivet Samhälle och miljö 13 Perspektivet Medarbetare 17 Perspektivet Ekonomi 19 3.

Läs mer

Lärande och utveckling i vardagen. förutsättningar och verktyg

Lärande och utveckling i vardagen. förutsättningar och verktyg Lärande och utveckling i vardagen förutsättningar och verktyg Om Carpe - bakgrund I detta material nämns Carpe som en enhet. Fram till och med 30 juni 2014 består Carpe av två delar, Forum Carpe och projekt

Läs mer

KVALITET- OCH VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014

KVALITET- OCH VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 KVALITET- OCH VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 1 Innehåll RESURSTEAMETS VISION 3 KVALITET- OCH VERKSAMHETSÅRET 2014 3 KÄRNVERKSAMHETEN 2014 3 RESURSTEAMETS ORGANISATION 3 VÅR VÄRDEGRUND 4 KVALITETSPOLICY 5 KVALITETSMÅL

Läs mer

Granskning av den faktiska kvaliteten inom äldreomsorgen

Granskning av den faktiska kvaliteten inom äldreomsorgen Revisionsrapport Granskning av den faktiska kvaliteten inom äldreomsorgen Jean Odgaard Certifierad kommunal revisor Lunds kommun Adrian Göransson revisionskonsult Christel Eriksson Certifierad kommunal

Läs mer

Revisionsrapport. Personalförsörjning. Gällivare kommun. Robert Öberg, revisionskonsult Jan-Erik Wuolo, certifierad kommunal revisor

Revisionsrapport. Personalförsörjning. Gällivare kommun. Robert Öberg, revisionskonsult Jan-Erik Wuolo, certifierad kommunal revisor Revisionsrapport Personalförsörjning Gällivare kommun Robert Öberg, revisionskonsult Jan-Erik Wuolo, certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2.

Läs mer

Att leva gott som äldre i Östhammars kommun.

Att leva gott som äldre i Östhammars kommun. Att leva gott som äldre i Östhammars kommun. Plan för framtidens service, trygghet, omsorg och vård av äldre Östhammars kommun. Inledning Bakgrund, uppdrag och syfte Kommunstyrelsen har gett socialnämnden

Läs mer

PROTOKOLL. Maria Sellberg. Datum Omsorgsnämnden 2015-05-13. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00.

PROTOKOLL. Maria Sellberg. Datum Omsorgsnämnden 2015-05-13. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00 Beslutande: Helena Brink (C), ordförande László Gönczi (MP) Tommy Olsson (C) Kennet Hedman (M) Maria Molin (M), tjänstgörande ersättare

Läs mer

Kunskap - Kompetens - Arbete En programhandling för Östra Göinge kommuns arbetsmarknadsinsatser

Kunskap - Kompetens - Arbete En programhandling för Östra Göinge kommuns arbetsmarknadsinsatser Kunskap - Kompetens - Arbete En programhandling för Östra Göinge kommuns arbetsmarknadsinsatser Beredningen för Tillväxt och Samhällsbyggnad Innehållsförteckning Kunskap - kompetens - arbete 1 1 Förord

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Vård och Omsorg, enligt SOSFS 2011:9

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Vård och Omsorg, enligt SOSFS 2011:9 Vård och omsorg December 2013 Per-Olof Frick, Kvalitetscontroller 076 724 41 43 Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Vård och Omsorg, enligt SOSFS 2011:9 Antagen av nämnden 2013-12-11 Ledningssystem

Läs mer

Rätt till ett bra liv? Personer med funktionsnedsättnings möjligheter att forma sina liv

Rätt till ett bra liv? Personer med funktionsnedsättnings möjligheter att forma sina liv Rätt till ett bra liv? Personer med funktionsnedsättnings möjligheter att forma sina liv Inledning Målsättningarna för den svenska handikappolitiken är ambitiösa. Under många år och inom en rad olika områden

Läs mer

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014 ETABLERING AV VISSA NYANLÄNDA - BOSÄTTNING FÖR NYANLÄNDA INOM ETABLERINGSUPPDRAGET

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014 ETABLERING AV VISSA NYANLÄNDA - BOSÄTTNING FÖR NYANLÄNDA INOM ETABLERINGSUPPDRAGET Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014 ETABLERING AV VISSA NYANLÄNDA - BOSÄTTNING FÖR NYANLÄNDA INOM ETABLERINGSUPPDRAGET 2 maj 2014 Avser november 2013 till mars 2014 Sida: 2 av 26 Sida: 3 av 26 Dnr:

Läs mer

Ronneby kommuns personalpolitik

Ronneby kommuns personalpolitik Ronneby kommuns personalpolitik 1 Personalpolitisk handlingsplan attraktiv arbetsgivare Ronneby kommun står för stora utmaningar i framtiden. Omvärlden förändras, våra förutsättningar påverkas av många

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2014 och Verksamhetsplan 2015 - för Leksands kommuns förskolor

Kvalitetsredovisning 2014 och Verksamhetsplan 2015 - för Leksands kommuns förskolor Kvalitetsredovisning 2014 och Verksamhetsplan 2015 - för Leksands kommuns förskolor 1 Innehållsförteckning OM KVALITETSARBETET... 3 SYSTEMATISK UPPFÖLJNING... 3 TILLSYN OCH UPPFÖLJNING AV FRISTÅENDE FÖRSKOLEVERKSAMHETER...

Läs mer

Hemtjänst för personer med demenssjukdom

Hemtjänst för personer med demenssjukdom Hemtjänst för personer med demenssjukdom En studie om specialiserade hemtjänstgrupper Karin Gens Sven Erik Wånell Rapporter/Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum 2013:12 ISSN 1401-5129 FÖRORD Kunskapen

Läs mer

Eksjö kommun. Granskning av personal- och kompetensförsörjningen. Granskningsrapport. KPMG AB 2013-12-20 Antal sidor: 17

Eksjö kommun. Granskning av personal- och kompetensförsörjningen. Granskningsrapport. KPMG AB 2013-12-20 Antal sidor: 17 ABCD Eksjö kommun Granskning av personal- och kompetensförsörjningen Granskningsrapport KPMG AB Antal sidor: 17 ABCD Eksjö kommun Innehåll 1. Sammanfattning 1 1.1 Syfte och sammanfattande bedömning 1 2.

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 Barn och utbildning

Verksamhetsplan 2015 Barn och utbildning Verksamhetsplan 2015 Barn och utbildning Enhetens uppdrag: Barn och utbildning är indelat i fyra verksamhetsområden: Barn och utbildning gemensamt som omfattar övergripande kostnader för verksamheten så

Läs mer

Hur kan kommuner och landsting arbeta för att främja hälsan hos personer över 60 år?

Hur kan kommuner och landsting arbeta för att främja hälsan hos personer över 60 år? Hur kan kommuner och landsting arbeta för att främja hälsan hos personer över 60 år? Slutrapport för regeringsuppdraget att utarbeta en vägledning för att främja ett aktivt och hälsosamt åldrande samt

Läs mer

LANDSTINGET I KALMAR LÄN LANDSTINGSPLAN 2015-2017 TRYCK: TMG TABERGS FOTO: BJÖRN WANHATALO, INFORMATIONSENHETEN PRODUKTION: INFORMATIONSENHETEN

LANDSTINGET I KALMAR LÄN LANDSTINGSPLAN 2015-2017 TRYCK: TMG TABERGS FOTO: BJÖRN WANHATALO, INFORMATIONSENHETEN PRODUKTION: INFORMATIONSENHETEN Landstingsplan 2015-2017 1 LANDSTINGET I KALMAR LÄN LANDSTINGSPLAN 2015-2017 TRYCK: TMG TABERGS FOTO: BJÖRN WANHATALO, INFORMATIONSENHETEN PRODUKTION: INFORMATIONSENHETEN ANTAGEN AV LANDSTINGSFULLMÄKTIGE

Läs mer

ARBETSGIVAREN OCH DEN GODA ARBETSPLATSEN MEN FRAMFÖRALLT HUR VI LYCKAS MED DEN GODA VERKSAMHETEN SÅ VI KAN GÖRA DET GODA LIVET MÖJLIGT

ARBETSGIVAREN OCH DEN GODA ARBETSPLATSEN MEN FRAMFÖRALLT HUR VI LYCKAS MED DEN GODA VERKSAMHETEN SÅ VI KAN GÖRA DET GODA LIVET MÖJLIGT PERSONALSTRATEGISK UPPFÖLJNING / LUNDS KOMMUN HUR VI ARBETAR MED PERSONALFRÅGORNA ÄR AVGÖRANDE FÖR HUR VI LYCKAS MED DEN ATTRAKTIVA ARBETSGIVAREN OCH DEN GODA ARBETSPLATSEN MEN FRAMFÖRALLT HUR VI LYCKAS

Läs mer

Rätt kompetens hos personal i verksamheter för personer med funktionsnedsättning. Vägledning för arbetsgivare

Rätt kompetens hos personal i verksamheter för personer med funktionsnedsättning. Vägledning för arbetsgivare Rätt kompetens hos personal i verksamheter för personer med funktionsnedsättning Vägledning för arbetsgivare ISBN 978-91-87169-04-5 Artikelnr 2012-2-17 Omslag Socialstyrelsen/Iwa Wasberg Foto Scanpix/Lennart

Läs mer

Kunskap för bättre assistans

Kunskap för bättre assistans Kunskap för bättre assistans 1. Kunskap ger bättre assistans Föreningen JAGs Kunskapsprojekt har pågått i drygt 4 år. Att kort sammanfatta resultaten i alla dess delar är inte alldeles enkelt. En övergripande

Läs mer