Sammanträdesprotokoll

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sammanträdesprotokoll"

Transkript

1 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Plats och tid Stadshuset, Kumla, kl Beslutande Annica Eriksson (s) Sölve Persson (s) Gunnel Kask (s) Stefan Svensson (s) Katarina Öberg (s) Lisbet Björklund (s) Anette Friman (c) Liselott Schöllin (kd) Kerstin Lundqvist- Eriksson (fp) tj ers. Berry Keller (m) Åsa Häggström (v) Ej tjg ersättare Jan Engman (c ) Anki Andersson (kd) Birgit Andersson (s) Mats Gullberg (s) Bernt Andersson (s) Gulli Wallgren (s) Sven-Erik Dahlberg (s) Soc.sekr. Birgitta Olofsson och Ingrid Stenqvist Soc.sekr. Monica Larsson, Ann-Britt Uddgren och Catrine Johansson 61 Malin Holm personalsekreterare 64 Övriga Birgitta Johannesson bitr. socialchef Eva-Lena Pettersson sekr Catarina Carlsson förv. ekonom Carita Ehrstedt Justerare Sekreterare Ordförande Justerare Styrelse/Nämnd Åsa Häggström Eva-Lena Pettersson... Annica Eriksson.. Åsa Häggström Anslag/Bevis Protokoll är justerat Socialnämnden Sammanträdesdatum Datum för uppsättande Datum för nedtagande Förvaringsplats Socialkontoret Underskrift... Eva-Lena Pettersson

2 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 2 Sn 57 Au 104 Dnr 93/ EU projekt Växtkraft Mål 3 Ordförande Annica Eriksson (s) informerar om ansökt projekt. Socialnämndens arbetsutskott föreslår socialnämnden att besluta att inte gå in i projektet. att inte gå in i projektet. Birgitta Johannesson

3 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 3 Sn 58 Au 105 Dnr 94/ Finansiering av regional FoU- verksamhet. Kommunförbundet Örebro läns styrelse beslutade på sammanträde den 14 juni 2005 att rekommendera länets kommuner att forsatt finansiera Socialtjänst Forum från 2006, med hänsyn taget till externa intäkter att rekommendera länets kommuner att tillsammans med landstinget, med hälften vardera, forsatt finansiera Forum äldre från 1 juli 2006 och framåt, med hänsyn taget till eventuella kommande statsbidrag. att rekommendera länets kommuner att finansieringen sker inom ramen för den finansieringsordning som kommer att gälla för det planerade kommunala samverkansorganet att rekommendera länets kommuner att i övrigt instämma i arbetsgruppens förslag till utveckling och organisation av FoUverksamheten. Socialnämndens arbetsutskott föreslår socialnämnden att anta ovanstående rekommendationer. att anta ovanstående rekommendationer. Kommunförbundet Örebro län

4 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 4 Sn 59 Au 106 Dnr 90/ Remiss samråd gällande detaljplan kv Dykaren Kumla kommun. Miljö- och byggnadsnämnden har översänt detaljplaneförslag över Länsmansskogen för samråd. Socialnämndens arbetsutskott föreslår socialnämnden att överlämna Socialchef Yvonne Nilssons förslag gällande detaljplan kv Dykaren. att överlämna Socialchef Yvonne Nilssons förslag gällande detaljplan kv Dykaren Miljö- och byggnadsnämnden

5 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 5 Sn 60 Au 107 Dnr 92/ Revisionsrapport vård och omsorg vid Kungsgårdens äldreboende Kumla kommuns revisorer har för kännedom översänt rapport från Deloitte gällande vård och omsorg vid Kungsgårdens äldreboende. Med anledning av denna rapport önskar revisorerna få svar på ett antal rekommendationer som ges. Svar önskas från socialnämnden senast den 15 september Socialchef Yvonne Nilsson har skrivit ett svar angående revisionsrapporten. Socialnämndens arbetsutskott föreslår socialnämnden att skicka föreslaget svar till Deloitte. att anta föreslaget svar och skicka det till Deloitte. Revisorerna på Deloitte

6 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 6 Sn 61 Au 108 Dnr 95/ Ansökan till kompetensstegen Ingrid Andersson och Marie-Louise Gustavsson informerar på grupp mötet om ansökan om statligt stöd för kvalitets- och kompetensutveckling inom vård och omsorg om äldre. Socialnämndens arbetsutskott föreslår socialnämnden att överlämna ansökan för beslut till kommunstyrelsen. Socialnämnden överlämnar ansökan till kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen Ingrid Andersson Marie-Louise Gustavsson

7 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 7 Sn 62 Au 109 Dnr 96/ Skrivelser från sociala rådet Skrivelser från sociala rådet har kommit in gällande förändring av mattjänst till äldre och heminstruktör för synskadade. Socialchef Yvonne Nilsson har skrivit ett svar till sociala rådet. Socialnämndens arbetsutskott föreslår socialnämnden att godkänna förslag på svar och skicka det till sociala rådet. att godkänna förslag på svar och skicka det till sociala rådet. Sociala rådet

8 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 8 Sn 63 Au 110 Dnr 89/ Diskussionsunderlag för nya riktlinjer för ekonomiskt bistånd Socialsekreterarna i ekonomigruppen har under våren 2005 utarbetat riktlinjer för försörjningsstöd. Föreslagna riktlinjer lämnas till socialnämnden för diskussion. Socialnämndens arbetsutskott överlämnar diskussionsunderlaget till socialnämnden för vidare diskussion med representanter från försörjningsstöd. att lägga diskussionsunderlaget till handlingarna.

9 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 9 Sn 64 Au 111 Dnr 97/ Information om Smedstorps korttidshem Socialchef Yvonne Nilsson informerar om verksamheten på Smedstorps korttidshem. Socialnämndens arbetsutskott föreslår socialnämnden att lägga informationen till handlingarna. att lägga informationen till handlingarna. Britt Blomqvist

10 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 10 Sn 65 Au 112 Dnr 98/ Namnändringar inom verksamheten Socialchef Yvonne Nilsson föreslår socialnämnden anta följande namnändringar inom verksamheten Nytt gruppboende Järnvägsgatan 1 för funktionshindrade äldre heter fortsättningsvis Lärkan Sammanslagningen av daglig verksamhet i Carlbarks gamla lokaler heter fortsättningsvis Resurscenter Socialpsykiatrin f d Staren har flyttat till Skolvägen 5 och Skolvägen 7, Café verksamheten kallas Träffpunkten Hemtjänstgrupperna Vattugatan och Centrumgruppen har slagits samman och kallas nu Citygruppen Sannaheds äldreboende (HEA) byter namn till Hemgården Socialnämndens arbetsutskott föreslår socialnämnden att anta ovanstående namnändringar. att anta ovanstående namnändringar. Lärkan Resurscenter Träffpunkten Citygruppen Hemgården

11 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 11 Sn 66 Au 113 Dnr Rapporter 1. Ekonomisk rapport Förvaltningsekonom Catarina Carlsson informerar om det ekonomiska läget. 2. Aktuellt från socialchefen Socialchef Yvonne Nilsson informerar om aktuella frågor som rör socialförvaltningen. 3. Rapporter om sjukskrivningsläget Personalsekreterare Malin Holm redovisar sjuklönekostnader och sjuklönetal. Socialnämnden föreslås besluta att lägga rapporterna till handlingarna. att lägga rapporterna till handlingarna.

12 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 12 Sn 67 Au 114 Dnr Verkställda delegationer Anmäles delegerade beslut fattade av Margaretha Edvinsson under perioden 19 maj till 16 juni, 2005 och fattade av Therese Strömberg under perioden 19 maj till 17 juni, Socialnämnden föreslås besluta att lägga anmälda delegerade beslut till handlingarna. Socialnämndens arbetsutskott föreslår socialnämnden lägga anmälda delegationer till handlingarna. att lägga anmälda delegationer till handlingarna.

13 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 13 Sn 68 Au 115 Personärenden Meddelanden Inkomna meddelanden: Dom Mål nr gällande bistånd enligt 4 kap 1 SoL. Beslut: Länsrätten avslår överklagandet Dom Mål nr gällande bistånd enligt 4 kap 1 SoL. Beslut: Länsrätten avslår överklagandet Dom Mål nr gällande bistånd enligt 4 kap 1 SoL. Beslut: Länsrätten avslår överklagandet Dom Mål nr gällande bistånd enligt 4 kap 1 SoL. Beslut: Länsrätten återvisar målet till socialnämnden i Kumla kommun för utredning av klientens rätt till nödhjälp. Länsrätten avslår överklagandet i övrigt. Dom Mål nr gällande personlig assistans enligt (1993:387) LSS. Beslut: Länsrätten avslår överklagandet Dom Mål nr gällande gällande personlig assistans enligt (1993:387) LSS. Överklagan Länsrättsdom. Beslut: Kammarrätten bifaller överklagandet och upphäver Länsrättens dom. Överklagan till Regeringsrätten gällande dom från Kammarrätten. Gällande personlig assistans enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Cirkulär Cirkulär 2005:54 från Sveriges kommuner och landsting. Arbetsmarknadspolitiska insatsen- Yrkesbedömning.

14 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 14 Sn 68 Au 115 Forts. meddelanden Övriga meddelanden Sammanträdesprotokoll från Kommunfullmäktige Personalekonomisk redovisning. Sammanträdesprotokoll från Kommunstyrelsens arbetsutskott Samverkan för att stärka barnperspektivet. Redovisning från Länsstyrelsen Örebro län. Ej verkställda beslut och domar inom äldre- och handikappomsorgen 31 december Tackkort från Berry Keller Socialnämndens arbetsutskott föreslår socialnämnden att lägga meddelandena till handlingarna. att lägga meddelandena till handlingarna.

Protokoll 2013-10-30

Protokoll 2013-10-30 2013-10-30 Socialnämnden Plats och tid Kumla, 2013-10-30, klockan 13:30 Beslutande Gunnel Kask (S) Jan Engman (C) Lars Malmberg (S) Göran Andersson (M) Sölve Persson (S) Barbro Backlund (FP) Agneta Eriksson

Läs mer

PROTOKOLL Socialnämnden

PROTOKOLL Socialnämnden 1 (16) Paragrafer 38-50 Plats och tid Sessionssalen, Kommunhuset, Klippan, kl. 18.00-20.00 ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Sekreterare Ordförande Justerare Hans-Bertil

Läs mer

Socialnämnden 2014-12-17

Socialnämnden 2014-12-17 267 Redovisning av delegationsbeslut enl. 35 Kommunallagen individ- och familjeomsorgen... 2 268 Internkontroll individ- och familjeomsorgen... 3 269 Delgivningar... 4 270 Ansökan om generellt bidrag med

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (12) 2009-08-27 Plats och tid Kommunhuset, Hallsberg, kl 13.30-16.20 Beslutande Inga-Britt Ritzman (s) Siw Lunander (s) Kjell Rapp (s) Magnus Andersson (s) Roland Johansson

Läs mer

OSKARSHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1 Socialnämnden 2010-06-17

OSKARSHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1 Socialnämnden 2010-06-17 Sammanträdesdatum 1 Plats och tid Oskarshamnssalen, kl 09.00 - Beslutande Andreas Erlandsson (S) Ordförande Stig Nilsson (S) Ledamot Kenneth Gustafsson (S) Ledamot Dennis Rydh (S) Ledamot Bo Malm (V) 1:e

Läs mer

Socialnämnden 2011.09.28 1

Socialnämnden 2011.09.28 1 Socialnämnden 2011.09.28 1 Plats och tid Stora sammanträdesrummet vårdcentralen kl 13.30-17.00 ande Övriga deltagande Justerare Stefan Westergren (S) ordf Thomas Hansson (S) t.o.m 16.30 101 Inger Olsson

Läs mer

Socialnämnden 2013.01.30 1

Socialnämnden 2013.01.30 1 Socialnämnden 2013.01.30 1 Plats och tid Stora sammanträdesrummet vårdcentralen kl 13.30-15.35 ande Övriga deltagande Justerare Stefan Westergren (S) ordf Anders Palm-Lundin (S) Mikael Hernborg (S) Håkan

Läs mer

Kommunhuset, kommunsalen, Orsa onsdagen den 20 maj 2009, kl 13.00 15.20

Kommunhuset, kommunsalen, Orsa onsdagen den 20 maj 2009, kl 13.00 15.20 1 Plats och tid Kommunhuset, kommunsalen, Orsa onsdagen den 20 maj 2009, kl 13.00 15.20 ande Hans Sternbro (s), ordförande Anne-Marie Fröjdh (c) Inger Jones-Eriksson (s) Ingrid Bergman (v) Sheila Bäcker

Läs mer

Sammanträdesrum 1, Gamla stadshuset, kl 13.20-18.10. Barbro Hietala Nordlund (S) ordförande

Sammanträdesrum 1, Gamla stadshuset, kl 13.20-18.10. Barbro Hietala Nordlund (S) ordförande SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 1(26) Plats och tid Sammanträdesrum 1, Gamla stadshuset, kl 13.20-18.10 Ledamöter Barbro Hietala Nordlund (S) ordförande Håkan Castor (S) 2:e vice ordförande Barbro Lindroth (S)

Läs mer

Socialnämnden 2011-01-11 1 (34) Osby, tisdagen den 11 januari 2011 08.30-14.40

Socialnämnden 2011-01-11 1 (34) Osby, tisdagen den 11 januari 2011 08.30-14.40 Socialnämnden 2011-01-11 1 (34) Plats och tid Osby, tisdagen den 11 januari 2011 08.30-14.40 Beslutande Margaret Engdahl (mp) ordförande Censurerat Marika Bjerstedt Hansen (s) vice ordförande Jimmy Ekborg

Läs mer

Socialnämnden 2009-01-13 1 (24)

Socialnämnden 2009-01-13 1 (24) KLIPPANS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1 (24) Plats och tid Sessionssalen, Kommunhuset, kl 18.30-20.40 Beslutande Övriga närvarande Hans-Bertil Sinclair (m) ordförande Janeth Norén

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Socialnämndens sammanträdesrum, Nämndhuset, klockan 08.15 16.10 med ajournering klockan 11.55 13.15 Beslutande Ledamöter Ann-Christine Myrgren (S), ordförande Hans Sefbom (M), 2: e vice ordförande

Läs mer

Ann-Britth Fröjd (c)

Ann-Britth Fröjd (c) 2006-10-26 1 (19) Plats Rum 225, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg Tid Torsdagen 26 oktober 2006, kl 15.00 17.25 Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Ersättare Enligt närvarolista, sid 2 Övriga deltagande

Läs mer

2013-09-18 Sida 1-10. Christiane Djäken Socialkontoret, 2013-09-25. Christiane Djäken

2013-09-18 Sida 1-10. Christiane Djäken Socialkontoret, 2013-09-25. Christiane Djäken 2013-09-18 Sida 1-10 Socialnämnden Plats och tid Konferensrum Älven, Mora, onsdagen den 18 september 2013, kl. 08:15-09:15 ande Bernt Persson (S) Christina Bröms (C) Christiane Djäken (M) Terje Andersson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag på hemsidan.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag på hemsidan. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Yxningen, kommunhuset, kl. 08.30 12.00 Ledamöter Thomas Lidberg (S) ordförande Mira Wedenberg (M) vice ordförande Sören Söderström (C) Carl Donnér (M) Maria

Läs mer

Plats och tid Kommunkontoret, Stora Lee, tisdag 25 augusti 2009 kl 8.30-11.30

Plats och tid Kommunkontoret, Stora Lee, tisdag 25 augusti 2009 kl 8.30-11.30 DALS-EDS KOMMUN Socialnämnden 2009-08-25 Plats och tid Kommunkontoret, Stora Lee, tisdag 25 augusti 2009 kl 8.30-11.30 Beslutande Yvonne Simonsson (s) ordf Görsev Kaymaz (c) vice ordf Kerstin Sandqvist

Läs mer

Socialnämnden. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum grå, 2014-01-14, kl 14:00-16:00. Anders Malm Mikael von Krassow

Socialnämnden. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum grå, 2014-01-14, kl 14:00-16:00. Anders Malm Mikael von Krassow 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum grå, 2014-01-14, kl 14:00-16:00 Beslutande: Övriga närvarande: Jan-Olof Sewring (M) ordförande Anders Malm (M) Mikael von Krassow (S) Christina Hanstål (M)

Läs mer

Underskrifter Sekreterare

Underskrifter Sekreterare TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-04-15 Socialnämnden Plats och tid Samlingssalen Valåsen kl 15:00 18:15 Utses att justera Robert Bull (S) Justeringens plats och tid Sociala Huset, Kållekärr 2015-04-16

Läs mer

Plats och tid Stora Tjörnsalen, Kommunhuset kl 15.00 18.10. Underskrifter Sekreterare. Ordförande. Justerare

Plats och tid Stora Tjörnsalen, Kommunhuset kl 15.00 18.10. Underskrifter Sekreterare. Ordförande. Justerare TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL (1)[25] 2015-02-18 Socialnämnden Plats och tid Stora Tjörnsalen, Kommunhuset kl 15.00 18.10 Utses att justera Martin Johansson (Sd) Justeringens plats och tid Kommunhuset

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Sammanträdesdatum KOMMUNFULLMÄK TIGES REVISORER SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 13.15 17.00 Beslutande Leif Nilsson (S), ordföran de Stig Johansson (M) Anders Eriksson (C) Maire Lautakoski

Läs mer

Kjell-Åke Nilsson (s) ordförande Marta Pettersson (c) ej 44,43 Robert Lindgren (s) Sandra Brändström (s) Mari Viberg (c)

Kjell-Åke Nilsson (s) ordförande Marta Pettersson (c) ej 44,43 Robert Lindgren (s) Sandra Brändström (s) Mari Viberg (c) Plats och tid Kommunkontoret 2015-04-13 kl 8.00 Beslutande Kjell-Åke Nilsson (s) ordförande Marta Pettersson (c) ej 44,43 Robert Lindgren (s) Sandra Brändström (s) Mari Viberg (c) Övriga deltagare David

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö Onsdagen den 10 november 2004 kl. 09:15 16:50 Ajournering för lunch mellan kl. 12:05 13:00

Kommunkontoret i Bergsjö Onsdagen den 10 november 2004 kl. 09:15 16:50 Ajournering för lunch mellan kl. 12:05 13:00 NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (12) Sida Plats och tid Beslutande Kommunkontoret i Bergsjö Onsdagen den 10 november 2004 kl. 09:15 16:50 Ajournering för lunch mellan kl. 12:05

Läs mer

Motala kommun Sammanträdesdatum Sida Socialnämnden 2008-12-17 1

Motala kommun Sammanträdesdatum Sida Socialnämnden 2008-12-17 1 Socialnämnden 2008-12-17 1 Plats och tid Solfjädern, Socialkontoret, Drottninggatan 5, Motala. Onsdagen den 17 december 2008, kl 09.30 16.00. Partigruppsmöten kl. 08.00 09.30. Ajournering för lunch kl.

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Socialnämnden. Plats och tid Falköpingssalen, kl. 08.30 Beslutande Se närvarolista på sida 2

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Socialnämnden. Plats och tid Falköpingssalen, kl. 08.30 Beslutande Se närvarolista på sida 2 1 (18) Plats och tid Falköpingssalen, kl. 08.30 Beslutande Se närvarolista på sida 2 Ersättare Se närvarolista på sida 2 Övriga närvarande Se närvarolista på sida 2 Justerare Caroline Lundberg Underskrifter

Läs mer

Plats och tid Bergaholm måndagen den 13 oktober 2007 Kl. 19:00 20:40

Plats och tid Bergaholm måndagen den 13 oktober 2007 Kl. 19:00 20:40 Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Socialnämnden 2008-10-13 1 Plats och tid Bergaholm måndagen den 13 oktober 2007 Kl. 19:00 20:40 Beslutande Övriga deltagande Lars Pilsetnek, ordförande (m) Elisabeth

Läs mer

Se bilaga. Björn Pettersson (C) och Lillemor Bodman (M) med Anders Persson (C) och Anna Öfverström (M) som ersättare. Kanslienheten, 21 april 2015

Se bilaga. Björn Pettersson (C) och Lillemor Bodman (M) med Anders Persson (C) och Anna Öfverström (M) som ersättare. Kanslienheten, 21 april 2015 Plats och tid Fellingsbro folkhögskola, kl. 17-20.15 ande Se bilaga Övriga deltagande Anna Nilsson, sekreterare Christer Lenke, kommunchef Carina Fyrpihl, personalchef 60 63 Sten Fransson, Arvika kommun

Läs mer

Individnämndens protokoll 2015-04-14

Individnämndens protokoll 2015-04-14 Datum: Tisdagen den 14 april 2015 Tid: 17.00 19.30 Plats: Familjecentralen, Ekaråsen Justeringsdag: Onsdagen den 15 april 2015 Paragrafer: 27-34 Utses att justera: Paulina Svenungsson (C) Underskrifter:

Läs mer

Socialnämnden 20 maj 2015

Socialnämnden 20 maj 2015 Socialnämnden Socialnämnden 20 maj 2015 Sid 85 Socialnämndens förmiddag... 3 86 Upprop/Dagordning/Justering... 4 87 Socialnämndens ordförande informerar... 5 88 Information från förvaltningen... 6 89 Delårsrapport

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN Kommunstyrelsen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida. Plats och tid Björnekullasalen 18.00-20.50 ajournering 20.00-20.15

ÅSTORPS KOMMUN Kommunstyrelsen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida. Plats och tid Björnekullasalen 18.00-20.50 ajournering 20.00-20.15 Sammanträdesdatum 2009-09-02 1 (15) Plats och tid Björnekullasalen 18.00-20.50 ajournering 20.00-20.15 Beslutande Ronny Sandberg (s) ordf. Hans-Ingvar Jönsson (c) Gösta Hellman (m) Gunilla Karlsson (s)

Läs mer

Sjukvårds- och omsorgsnämnden i Norrtälje kommun

Sjukvårds- och omsorgsnämnden i Norrtälje kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1(24) Plats och tid Sammanträdesrummet Norrtäljesalen, kommunhuset Ankaret kl. 10 13.30 Beslutande Beslutande Övriga deltagande enligt bifogad närvarolista

Läs mer