Verksamhetsberättelse VÅRD OCH OMSORG

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsberättelse VÅRD OCH OMSORG"

Transkript

1 Verksamhetsberättelse VÅRD OCH OMSORG

2 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2 ANSVARSOMRÅDE 2 ÅRETS RESULTAT 2 EKONOMISKT UTFALL 2 INVESTERINGAR 2 VÄSENTLIGA PERSONALFÖRHÅLLANDEN 3 MILJÖREDOVISNING 5 VIKTIGA HÄNDELSER UNDER PERIODEN 5 FRAMTIDEN 5 VÅRD OCH OMSORG BOKSLUT 6 LEDNING OCH STÖDVERKSAMHETER 7 LEDNING OCH STÖD 7 KONCERNGEMENSAMT 8 PERSONLIGT OMBUD 12 JÄRFÄLLA HEMSTÖD 13 RESTAURANGERNA 17 VAKANSEN 19 ÄLDREOMSORG 21 JÄRFÄLLA HEMTJÄNST 21 MÖTESPLATS OCH SOCIALA DAGVERKSAMHET 23 NATTPATRULL 25 TRYGGHETSLARM 27 BJÖRKENS ÄLDREBOENDE 29 OLOVSLUNDS ÄLDREBOENDE 31 EKENS ÄLDREBOENDE 33 TALLBOHOVS ÄLDREBOENDE OMVÅRDNAD 35 TALLBOHOVS ÄLDREBOENDE DEMENS 37 KASTANJENS KORTTIDSBOENDE 39 FUNKTIONSNEDSÄTTNING 41 PERSONLIG ASSISTANS 41 JÄRFÄLLA DAGLIGA VERKSAMHET 43 KULANS VERKSAMHETER 46 LÄDERSÄTTRAVÄGENS SERVICEBOSTAD 48 KORPRALSVÄGENS SERVICEBOSTAD 50 RÖSVÄGENS GRUPPBOSTAD 52 BLOMSTERVÄGENS GRUPPBOSTAD 54 FRIHETSGRÄNDS GRUPPBOSTAD 56 ASPEN 58 FANJUNKARGRÄND 60 TENORGRÄND 62 BOENDESTÖD 64 1

3 Verksamhetsberättelse Socialförvaltningen, Socialnämndens egenregiverksamhet Chef: Arnfinn Kleveland Antal anställda: 818 månadsanställda Ansvarsområde Vård och omsorg är kommunens egenregi inom områdena äldreomsorg och funktionsnedsättning. Organisationen innehåller många olika verksamheter. Hemtjänst, äldreboende, mötesplats för äldre, dagverksamhet för äldre, larm- och nattpatrull, daglig verksamhet, sysselsättning, gruppboende, serviceboende, boendestöd, personlig assistans, avlösare, kontaktperson, ledsagare, korttidsfamilj, korttidshem, restauranger, personligt ombud och Järfälla hemstöd. Som stöd till verksamheterna finns Vakansen som är Vård och omsorgs egen vikarieförmedling av korttidsvikarier samt funktionen Ledning och stöd. Årets resultat Enhet: mnkr helår Intäkter 390,3 408,7 405,3 385,2 Kostnader exkl kapitalkostnad -389,7-409,4-405,8-380,9 Kapitalkostnader -0,2-0,3-0,3-0,3 Summa kostnader -389,9-409,7-406,1-381,2 Årets resultat 0,4-1,0-0,8 4,0 Eget kapital 24,4 Ekonomiskt utfall Vård och omsorg redovisar ett underskott med -985 tkr. Resultatet är bättre än prognosen som lämnades per den 31 augusti. Framförallt så är det utfallet för enheten Personlig assistans som blev avsevärt bättre än prognosen. Lägre kostnader för personal är den främsta orsaken. Årets underskott beror på sämre resultat inom Järfälla hemtjänst och för några boenden där ersättningen inte har täckt kostnader för ökade behov hos de boende. Inför 2013 kvarstår problematiken för Järfälal hemtjänst. Investeringar Vård och omsorg disponerade 400 tkr för investeringar inom områdena ersättningsinventarier, arbetsmiljö. Utfallet vid årets slut blev 959 tkr. Genomförda investeringar avser ersättningsinventarier i samband med övertagandet av Tallbohovs äldreboende och Kastanjens korttidsboende. 2

4 Väsentliga personalförhållanden Personalstruktur 818 personer fanns anställda inom Vård och omsorg, varav 763 personer (ca 93 procent) var tillsvidareanställda. Antalet anställda skiljer sig betydligt från året innan. Skillnaden beror till största del på övertagandet av Tallbohovs äldreboende och Kastanjens korttidsboende den 1 september. Antalet årsarbetare har ökat i motsvarande grad. Andelen män har minskat med 2,4 procent och andelen kvinnor har ökat lika mycket. Däremot har andelen tillsvidareanställda män ökat. Andelen heltidsanställda har minskat något. Vad gäller medelsysselsättningsgraden har denna, om än marginellt, ökat och ligger på en fortsatt mycket hög nivå. De som arbetar deltid har en genomsnittlig sysselsättningsgrad på 77,2 procent. Personalstruktur diff Antal personer (månadsanställda) Antal årsarbetare 710,1 598,4 111,7 % %-enhet Andel Kvinnor 83,5 81,1 2,4 Andel Män 16,5 18,9-2,4 Tillsvidareanställda Totalt antal Totalt andel 93,4 94,3-0,9 Kvinnor 93,1 94,8-1,7 Män 95,3 92,3 3,0 Heltidsanställda Totalt 42,2 45,0-2,8 Kvinnor 40,8 42,7-1,9 Män 49,6 55,0-5,4 Medelsysselsättningsgrad 86,8 86,6 0,2 M edelålder diff Totalt 45,16 44,92 0,24 Kvinnor 45,24 45,10 0,14 Män 44,76 44,16 0,6 Åldersstruktur % %-enhet Anställda yngre än 30 år 6,9 7,3-0, år 22,6 23,0-0, år 29,4 28,8 0, år 28,0 27,1 0,9 60 år och äldre 13,1 13,8-0,7 Medelåldern har även den ökat under året, dock mycket lite. Den största ökningen har skett hos männen och sett till åldersstrukturer är det i grupperna år och år ökningen återfinns. Sjukfrånvaro Sjukfrånvaron per arbetad tid ligger i stort sett på samma nivå som året innan. Närmare 6 procent av arbetstiden är sjukfrånvarande. Det har dock fortsatt skett en förskjutning från långtidssjukdom till korttidsfrånvaro. Sjukfrånvaron exklusive sjukersättningar uppgår till 5,85 procent. Totalt omfattades fem personer av systemet med tidsbegränsad sjukersättning under. Vid årsskiftet var en person 3

5 föremål för sjukersättning. Med andra ord har nu bara 0,1 procent av Vård och omsorgs tillsvidareanställda fortfarande tidsbegränsad sjukersättning i någon form. Sjukfrånvaromönster diff Sjukfrånvaro i förhållande till arbetad tid % %-enhet Totalt 5,96 5,92 0,04 Män 2,96 2,12 0,84 Kvinnor 6,83 7,07-0,24 Sjukfrånvaro av arbetad tid exklusive sjukersättning Totalt 5,85 5,41 0,44 Sjukfrånvaro 60 dagar eller mer - andel av totala sjukfrånvaron Totalt 39,05 44,62-5,57 Korttidsfrånvaro 1-14 dagar - antal dagar per snittanställd dagar Totalt 8,1 7,8 0,30 Åldersstruktur - sjukfrånvaro/arbetad tid %-enhet Yngre än 30 år 4,00 4,85-0, år 5,93 6,33-0,40 50 år och äldre 6,45 5,68 0,77 Ingen sjukfrånvaro under året Totalt 28,72 27,33 1,39 Män 39,60 39,71-0,11 Kvinnor 26,48 24,59 1,89 Ca 39 procent av sjukfrånvaron består av dagar för personer som varit frånvarande mer än 59 dagar. Medan korttidsfrånvaron har ökat med närmare 4 procent har långtidsfrånvaron minskat med ungefär 12 procent. Andelen personer utan någon sjukfrånvaro alls under året har ökat med omkring 5 procent. 28,72 procent har aldrig varit sjukfrånvarande under. Rörlighet Den externa personalrörligheten har ökat markant under året. Huvudskälet är övertagandet av Kastanjen korttidsboende och Tallbohovs äldreboende. Fem personer har avgått med ålderspension. Personalrörlighet skillnad Slutat i kommunen - extern avgång Börjat i kommunen - extern rekrytering

6 Miljöredovisning Vård och omsorgs mål är att samtliga enheter/uppdrag minst ska ha miljödiplom Brons. Huvuddelen har nått målet. Viktiga händelser under perioden Vård och omsorg har under styrt och följt upp uppdragen med Balanserade styrkort. Perspektiven kund, ekonomi och medarbetare har använts. Utfallen redovisas i delårsuppföljningar och verksamhetsberättelse. Respektive uppdrags månadsuppföljningar redovisas på Järfälla kommuns intranät, vilket underlättar för medarbetare att följa utvecklingen. Arbetet med att förankra och utveckla kvalitetsledningssystemet enligt ISO 9001:2008 har fortsatt under. Nu ingår alla enheter i certifikatet utom de under året övertagna enheterna Tallbohovs äldreboende med mötesplats och dagverksamhet samt Kastanjens korttidsboende. De uppföljningar av kundkvalitet som är gjorda visar på en generellt hög nöjdhetsgrad som är i nivå med uppsatta mål eller högre vilket är glädjande. Vid uppföljning av resultaten fokuserar Vård och omsorg på de delar som får svagare respons där kan vi göra förbättringar. Samtliga uppdrag som Vård och omsorg har ansvaret för under har genomförts i enlighet med de mål och ambitioner som är uttryckta i kravspecifikationer eller överenskommelser. Under har ovanligt mycket kompetensutveckling genomförts. Den har omfattat alla verksamheter men i synnerhet inom området funktionsnedsättning där Vård och omsorg ingått i ett regionalt euprojekt (CARPE). Projekt Carpe som avslutades den 31 mars har fått efterföljare i två projekt Carpe 2 - ett eu-finansierat projekt - samt Carpe Forum som finansieras av de 24 ingående kommunerna i Stockholms län. Två stora tillkommande verksamheter tillsammans har bidragit till att Vård och omsorg vuxit. Några boenden har haft svårt att klara av att leva upp till behov och förväntningar inom sina ekonomiska ramar. Förutsättningarna för Järfälla hemtjänst har förändrats under andra halvåret. I och med införande av tidmätning med hjälpmedlet Mobipen och att ersättningen baseras på utfallet av mätningarna har verksamheten inte längre balans mellan intäkter och kostnader. Framtiden Vård och omsorg ser positivt på framtiden. Behovet av omsorg ökar och de satsningar inom fortbildning och kvalitetsutveckling som har gjorts de senaste åren gör att organisation är väl rustad för att anta nya utmaningar. Under 2013 finns det flera stora utmaningar. En är några nya upphandlingar inom området funktionshinder. En annan är frågan om det går att fortsätta utföra hemtjänst i Vård och omsorgs regi. En tredje är om Vård och omsorg kommer att klar omställningen till LOV inom uppdraget daglig verksamhet. En fjärde är att det är svårare än tidigare att hitta personer med rätt kompetens. En femte avser den framtida driftformen för Vård och omsorg. 5

7 Vård och omsorg bokslut Enhet: tkr Intäkter helår Interna Externa Summa intäkter Kostnader Personalkostnader Driftkostnader Kapitalkostnader Summa kostnader Resultat Eget kapital Enhet: tkr helår Ledning & stöd Koncerngemensamt Personligt ombud Järfälla hemstöd Restaurangerna Vakansen Järfälla hemtjänst Kallhälls mötesplats Nattpatrull Trygghetslarm Björkens äldreboende Olovslunds äldreboende Ekens äldreboende Tallbohovs äldreboende omv Tallbohovs äldreboende dem Kastanjens korttidsboende Personlig assistans Järfälla dagliga verksamhet Kulans verksamheter Rösvägens gruppbostad Blomstervägens gruppbostad Frihetsgränds gruppbostad Lädersättra servicebostad Korpralsvägens servicebostad Aspen Tenorgränd Fanjunkargränd Boendestöd Total helår Enhet: tkr Ersättningsinventarier IT-utrustning Arbetsmiljöåtgärder Total

8 LEDNING OCH STÖDVERKSAMHETER Ledning och stöd Enhetens uppdrag är att leda, samordna och stödja verksamhetscheferna inom olika områden såsom ekonomi, personal, utredning och verksamhetsutveckling. Ekonomi Årets resultat är positivt. Det är lägre kostnader för personal och drift som bidrar till detta. helår Enhet: tkr Intäkter Interna Externa Summa intäkter Kostnader Personalkostnader Driftkostnader Kapitalkostnader Summa kostnader Resultat Miljöredovisning Enheten innehar inget miljödiplom men har tillgång till källsortering och strävar efter att så långt som möjligt köpa miljövänliga produkter. Målet är att uppnå nivå brons under Viktiga händelser under perioden Genomförande av Carpe-projektet, införande av och upprätthållande av kvalitetssystem, förberedelser för att ta över driften av Tallbohovs äldreboende och Kastanjens korttidsboende och att lämna svar på förfrågningsunderlag avseende drift av grupp- och servicebostäder samt Almens äldreboende har varit prioriterade områden under året. Framtiden Verksamhetschefernas behov av att kunna följa och analysera sina verksamheter ökar. Samarbete med andra kommuner/aktörer inom branscherna och olika utbildningsanordnare kommer att vara en nödvändighet för att säkerställa medarbetarnas kompetens samt den framtida rekryteringen. Personalförsörjning med dagens kompetenskrav kommer att bli en stor utmaning. Under 2013 är kommer Vård och omsorg att fortsätta arbetet med att utveckla kvalitetsledningssystemet enligt ISO 9001:2008. Arnfinn Kleveland Chef Vård och omsorg 7

9 Koncerngemensamt Ekonomi Utfallet för är sämre än målet. Huvudorsaken är att kostnaden för bemanning av korttidsvikarier är klart högre än beräknat. Ok helår Enhet: tkr Intäkter Interna Externa Summa intäkter Kostnader Personalkostnader Driftkostnader Kapitalkostnader Summa kostnader Resultat Viktiga händelser under perioden Kvalitetsarbete Vård och omsorgs kvalitetsledningssystem är certifierat enligt SS-EN ISO 9001:2008 sedan Samtliga verksamheter ingår i certifikatet förutom Talllbohovs äldreboende, Kastanjens korttidsboende och Tallbohovs Mötesplats och dagverksamhet som togs över Inrangering planeras ske i samband med förnyat certifikat i januari Två externa revisorer granskade i oktober det övergripande kvalitetsledningssystemet, restaurangerna som var de senast tillkommande verksamheterna samt följde upp utvalda enheter. Inga avvikelser konstaterades men som en hjälp på vägen fick vi förbättringsförslag som vi följer upp hur/om vi kan använda inom verksamheten. Generellt kan man säga att det handlar om förtydligande i processer och ansvar. Ledningens genomgång av kvalitetsledningssystemet har genomförts vid två tillfällen under året. Kravet är minst en gång per år. Ett annat krav i ISO 9001:2008 är att det finns en ledningsgrupp. Vård och omsorgs ledningsgrupp består av chefen för Vård och omsorg samt de tretton verksamhetscheferna som mötts vid elva tillfällen för information, uppföljning och utveckling av kvalitetsledningssystemet. Inkomna klagomål, rapporter enligt lex Sarah, resultat av externa och interna revisioner mm redovisas, analyseras och bildar underlag för beslut om förändringar i styrande dokument, rutiner mm. Januari december Antal anmärkning Rapport lex Sarah 17 Fem bedömts som allvarliga, varav en lämnats utan åtgärd av socialstyrelsen Klagomål, synpunkter 30 Miss i omsorg 5 stycken Larm 3 Stöld 1 Bemötande psykiskt 12 (berör två verksamheter från en kund) Administrativa avvikelser, fel och brister 12 Varav sju handlar om datasystemet. Samtliga lex Sarah och klagomål/synpunkter har utretts, åtgärder vidtagits och återkoppling skett till 8

10 berörda. Sex medarbetare är utsedda till internrevisorer. De representerar äldreboende, grupp- och servicebostäder, daglig verksamhet och trygghetslarm. I kvalitetsledningsarbetet ingår också att regelbundet mäta kundernas nöjdhet med Vård och omsorgs insatser genom enkäter. Resultaten redovisas på Vård och omsorgs webbsida Kunderna som svarar är överlag nöjda med sina insatser. Deras kommentarer ger oss värdefull information - både ris och ros - som används i diskussionen hur utveckla stöd- och hjälpformerna för högre kundtillfredsställelse. Svarsfrekvensen är dock varierande vilket delvis beror på att vi inte har system för påminnelser. Vård och omsorg skickar inte enkäter till de kunder som får enkät från myndighets/beställar-sidan - äldreboende, hemtjänst, social dagverksamhet, grupp- och serviceboenden samt dagliga verksamheter. För att utveckla mätningar av kundnöjdhet har försök genomförts att intervjua kunderna på servicebostäder och daglig verksamhet. Även här blev det varierande svarsfrekvens. Information Informationsfoldrar och blad sammanställs/revideras kontinuerligt med dubbla syften marknadsföring av Vård och omsorg och att tydliggöra innehållet i beviljad insats till kund. Introduktionsmappar till nya kunder och medarbetare ger svar på många frågor. För att nå nya kunder annonseras bland annat i Järfälla kommunguide, Nyinflyttad, Järfällaalmanackan, TiksPac, Magasin Järfälla, Spf:s medlemsinfo. Marknadsföringen gäller främst de kundvalsstyrda insatserna som Järfälla Hemtjänst, Enheten Personlig Assistans, Boendestöd, Dagverksamhet för äldre och Mötesplatsen i Kallhäll. En informationskanal som vässar Vård och omsorgs marknadsföring ytterligare är webbsidan Lokalredaktörer = medarbetare uppdaterar den egna enhetens sidor. För att öka antalet besökare arbetar vi med att exponera adressen tydligare och i flera sammanhang. Fortbildning Kvaliteten i utförda insatser beror till stor del på medarbetarens kompetens. Därför satsar Vård och omsorg på fortbildning på såväl enhetsnivå som organisationsnivå. I nyanställdas introduktion ingår ett databaserat program som innehåller information om lagar, etik och förhållningssätt, hygien och dokumentation. Det används också vid uppdatering av medarbetarnas kunskaper vid arbetsplatsträffar och planeringsdagar. En Uppdateringsdag har genomförts vid två tillfällen med sammanlagt 60 deltagare. Målet är att medarbetarna blir uppdaterade på lagar, styrsystem, Vård och omsorgs organisation mm samt etik. Hittills i år har Vård och omsorg genomfört fortbildning riktade till alla medarbetare: Gemensam fortbildning Voo Antal kurser Antal deltagare Hjärt- och lungräddning med hjärtstartare Stroke/Parkinsons sjukdom 3 33 Multipel Skleros 2 19 ndskyddsutbildning steg Livsmedelshygien 2 12 Bemötande anhöriga vid palliativ vård Projekt Carpe, Carpe 2 och Forum Carpe För funktionshinderområdets medarbetare har Projekt Carpe erbjudit kompetens-utveckling genom medel från ESF-rådet. Projektet avslutades den 30 mars. Fortbildningarna omfattade föreläsningar, gymnasiekurser och högskolekurser om 7,5 p och riktade sig till medarbetare och chefer. Från Vård och omsorg deltog 186 av 305 medarbetare (61 procent) i fortbildningsinsatser om i genomsnitt 30,5 timmar. 9

11 Föreläsningar Högskole- Gymnasie Övrigt Kompetens- kurser kurser utbud ombudsträff Samma person kan ha deltagit i flera kurser Antal Föreläsningar Högskole- Gymnasie- Övrigt Kompetens- deltagare kurser kurser utbud ombudsträff Från den 1 april har Projekt Carpe fått en fortsättning i två former med syfte att utveckla kompetens och lärande för medarbetare inom funktionshinderområdet: - Forum Carpe ett kommunfinansierat samarbetsprojekt där 24 av länets kommuner ingår med målet att erbjuda fortbildningsinsatser. Här ingår även medarbetare inom socialpsykiatrin samt anställda i vårdföretag som driver verksamhet i de anslutna kommunerna - Projekt Carpe 2, ett nytt eu-finansierat projekt, som är ett komplement till Forum Carpe. Det består av ett fyra delprojekt - Arbetsspåret, Utvecklingsstörning och åldrande, Chefer utan högskoleutbildning samt Handläggare/biståndsutredare - under ett paraply Lärande och yrkeskrav. Vård och omsorg ingår i delprojekten Arbetsspåret samt Utvecklingsstörning och åldrande. Projektet är beviljat eu-medel till den 1 juli Faktasammanställning för dessa båda projekt: Samma person kan ha deltagit i flera kurser etc. Antal unika deltagare Carpe Forum 36 pers Carpe 2 22 pers - ArbetSam Eu-projektet ArbetSam pågår till den 30 juni Syftet är att stärka personals kompetens inom äldreomsorgen som på grund av bristande kompetens har en svag ställning på arbetsmarknaden. Projektet ska utveckla lärande och språkutvecklande arbetsplatser. Vård och omsorg deltar med 58 medarbetare. Projektet drivs i samarbete med sex andra kommuner och fem privata vårdföretag. Friskvård År lyckades vi inte nå delmålen i Vård och omsorgs friskvårdspolicy "att behålla korttidsfrånvaron på samma nivå som 2009" och om arbetstrivsel att behålla andelen positiva svar på samma nivå som 2009" dvs 97 procent. I års arbetsmiljökompass blev andelen positiva svar 94 procent. Enheternas friskvårdsombud har träffats vid fem tillfällen under året för erfarenhetsutbyte om hur sprida information och inspirera på arbetsplatsen om vad som gör att vi mår bra och upplever välbefinnande. Efter utvärdering har friskvårdspolicyn reviderats inför år 2013 och den gemensamma friskvårdsorganisationen med friskvårdsombud avslutats. Vård och omsorg deltog i Blodomloppet den 7 juni med 25 lag anmälda = 130 deltagare. Årets friskvårdsföreläsning genomfördes den 17 oktober med tema Hur vill du fungera och må i livet? med Kaj Pedersen, MT-gruppen, 78 medarbetare deltog. Etik Enheternas etikombud har träffats vid fyra tillfällen under året för att stödja och inspirera varandra i arbetet att hålla diskussionen levande om våra "Etiska riktlinjer - en vägledning för vårt förhållningssätt". Som en hjälp finns riktlinjerna tryckta på affisch, i folder samt på plastkort i fickformat samt en handbok med övningar och diskussionsämnen. En arbetsmetod för enheterna har utarbetats av etikgruppen för att underlätta den fortsatta diskussionen. Årets etikseminarium genomfördes den 21 november med tema Hur vi behandlar varandra? med Lars Björklund, kaplan vid Sigtunastiftelsen som föreläsare. 57 medarbetare hade tillfälle att delta. 10

12 Framtiden För att stärka Vård och omsorgs konkurrenskraft fortsätter arbetet att utveckla och förbättra vårt certifierade kvalitetsledningssystem enligt ISO 9001:2008. Arbetet går helt i linje med Socialstyrelsens föreskrift och allmänna råd SOSFS :9 Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete som gäller från Processkartläggningar och uppgiftsbeskrivningar kompletteras kontinuerligt. En ständigt pågående dialog med kunderna och en diskussion om hur vi kan ta del av hur kunderna upplever kvaliteten i våra tjänster är också betydelsefulla delar i utvecklingen av insatsernas kvalitet. Inom de kundvalsstyrda verksamheterna blir konkurrensen allt tuffare med fler aktörer vilket gör att Vård och omsorg behöver synas mer genom en aktiv marknadsföring, tydligt profilerat informationsmaterial, en lättillgänglig informativ webbsida osv. Järfälla kommuns nya grafiska profils strama regelsystem har hittills inte visat sig underlätta för Vård och omsorg att profilera sig i konkurrens med privata utförare. Att medarbetarna har rätt kompetens är en nyckelfråga för en insats med hög kvalitet. Carpe-projektet har som ett mål att påverka yrkesutbildningens innehåll och för äldreomsorgens medarbetare knyts förhoppningar till Omvårdnadslyftets insatser med bidrag från staten. Arnfinn Kleveland Chef Vård och omsorg 11

13 Personligt ombud Stöd till personer med psykiska funktionshinder i kontakt med myndigheter, vårdgivare, hyresvärdar och andra för att den enskilde ska få möjlighet till ett fungerande vardagsliv. Medverka till att den enskilde får en individuell plan. Ombudet har kontor i posthuset 12 tr. Telefontid vardagar , övrig tid hänvisning till mobiltelefonen. Ekonomi Det ackumulerade per december visar på ett litet överskott, vilket är bättre än målet. helår Enhet: tkr Intäkter Interna Externa Summa intäkter Kostnader Personalkostnader Driftkostnader Kapitalkostnader Summa kostnader Resultat Miljöredovisning Ombudet har tillgång till källsortering. Viktiga händelser under perioden Ombudet har under året deltagit i: - nätverksträff för ombud i Stockholm och Uppsala - nationell konferens anordnad av YPOS(Yrkesförening för personliga ombud) Ombudet har under året haft kontakt med 31 personer för rådgivning och stöd. Ombudet har: - regelbundet en dag per månad besökt den öppna verksamheten på Nibblevägen - kontakt med Klivet och Aspens dagliga verksamheter - haft kontakter med boenden och boendestöd för målgruppen - skriftlig information uppsatt på diverse ställen som exempelvis kyrkan, bibliotek, landstingets psykosverksamhet och öppna mottagning. Framtiden Uppdraget bedöms vara oförändrat den närmaste tiden. Marie Sandfeldt Personligt ombud 12

14 Järfälla hemstöd Enheten arbetar på uppdrag av socialnämnden med att tillhandahålla expertstöd med syfte att möjliggöra att äldre kan bo kvar i ordinarie boende och att stödja anhöriga. Enheten ska även erbjuda kompetensstöd inom områdena demenssjukdomar och syn- och hörselnedsättningar. Uppdraget att genomföra färdtjänstutredningar avslutades 31 mars.. Ekonomi Årets resultat är sämre än beräknat. Orsaken är omställningskostnad för förlorat uppdrag (färdtjänstutredningar). Varning helår Enhet: tkr Intäkter Interna Externa Summa intäkter Kostnader Personalkostnader Driftkostnader Kapitalkostnader Summa kostnader Resultat Volymer Studiecirklar för anhöriga, antal Stödsamtal med anhöriga, antal Uppdrag, antal Aktiviteter på mötesplatser, antal Utbildningar, antal Färdtjänstutredningar, antal Syn-hörselinstruktör, antal besök Uppsökande hembesök, antal besök Fixartjänst, antal besök Miljöredovisning Enheten har uppnått Miljödiplom Guld. 13

15 Viktiga händelser under perioden Anhörigstöd Under har tre anhörigcirklar för make/maka hållits och uppföljning av en cirkel för söner och döttrar gjorts vid fem tillfällen. Under året har 24 friskvårdskort för anhörig skrivits ut. Befattningen anhörigkonsulent har tillkommit på enheten i syfte att tydligare synliggöra anhörigstödet i kommunen. Anhörigkonsulenten riktar sig till alla åldrar. Anhörigkonsulenten har deltagit i projektet Sammanhållen vård och omsorg samt anhörigstöd vid demenssjukdom som FoU nu hållit i samt inlett samarbete med biståndshandläggare på enheten funktionshinder. IKT ACTION hade vid årets slut 26 deltagare varav sju är anhörigstöd, 17 är ensamboende och två är Att leva med demens. Det finns ytterligare sex som är personaldatorer. Ippi har nio användare varav två inom funktionshinderområdet, Joice har två användare inom funktionshinderområdet. IKT-lunch har hållits för dessa grupper var tredje vecka. Nattfrid har vid årets slut elva användare. Idag fungerar tekniken bättre. Mycket tid har lagts på att sprida information om Nattfrid. Fou.nu har publicerat en rapport om verksamheten, där det bland annat framkommer att användare, anhöriga och personal till största delen är positiva till Nattfrid. Inter-ACTION, projektet tillsammans med psykiatri nordväst har vid årets slut elva användare. Teknik för äldre Delprojekt 1, Digital fotoram på dagverksamheten i Kallhäll. Personalen är instruerad och fyra besökare på dagverksamheten använder sig av digital fotoram. Utvärderingsmöten på Fou nu en gång per månad. Delprojekt 2, Visningsmiljö. Information har inskaffats genom bland annat studiebesök samt en brukarundersökning i enkätform för att få information om vilka hjälpmedel som det finns störst intresse av att ha i en visningsmiljö. Det finns en visningsmiljö, en glasmonter med demonstrationsobjekt, som står på entréplanet på Kastanjens korttidsboende. Personal från Hemstöd finns på plats en gång i veckan för att visa de olika hjälpmedlen samt svara på frågor. Även enskilda visningar har kunnat bokas. Där har också varit utvärderingsmöten på Fou nu en gång per månad. Anhörigportal Är en egen webbplats för anhöriga och deras närstående/brukare som har utvecklats under året. Anhörigportalen ska ge möjlighet att träffa andra i liknande situation samt att hitta allehanda information för målgruppen. Innehållet i Anhörigportalen har tagits fram med hjälp av referensgrupper. Tillsammans med Järfälla kommuns informationsavdelning har undersökts att lägga denna portal via hemsidan och med intressanta länkar, vilket nu är klart. Anhörigportalen Invigdes av socialnämndens ordförande den 22 november. Uppdrag Från biståndshandläggare har totalt fem (tre från äldreenheten och två från enheten funktionsnedsättning) uppdrag tagits emot och utförts innan beslut om att ta bort stödet till biståndshandläggarna. Mötesplatser Sjukgymnast från enheten har lett gruppgymnastik en gång i veckan på Barkarby mötesplats respektive Kallhälls mötesplats för pensionärer som av olika skäl inte klarar vanlig gruppgymnastik på till exempel Friskis & Svettis. Totalt 186 grupptillfällen. 14

16 Utbildning Enheten säljer vissa utbildningstjänster internt inom Järfälla kommun. Utbildning för nyanställda inom Vård och omsorg har hållits vid 14 tillfällen. Fyra tillfällen med funktionsbevarande arbetssätt har getts. Riskanalys för hemtjänst och larmpatrull har genomförts vid sju tillfällen. Vidare har enheten hjälpt personlig assistans vid två tillfällen att se över arbetsmiljön. Enheten har hållit utbildning för Vård och omsorgs hemtjänstpersonal, två heldagar om stroke och två halvdagar om MS samt en heldag kombinerat stroke, MS. Färdtjänst Från och med den 1 april tog kundtjänst över alla färdtjänstutredningar. Under årets första tre månader gjorde Hemstöd 176 färdtjänstutredningar. Syn-och hörselinstruktör Syn- och hörselinstruktören har under året deltagit i undervisning för nyanställda vid fem tillfällen. Besökt kommunens mötesplatser vid 13 tillfällen, kommunens äldreboenden vid 15 tillfällen för att ge tips, råd och stöd till äldre och personal. Instruktören medverkar också vid nätverksträffar med övriga heminstruktörer i länet. 614 möten med äldre genomfördes under. Uppsökande verksamhet Enheten har gjort 175 uppsökande hembesök hos personer som blev 80 år under vilket motsvarar 50 procent av målgruppen. Fixartjänsten Under perioden har 934 kunder fått hjälp av fixaren, 141 av dessa är nya kunder. Det är fortfarande byte av glödlampor, byte av gardiner samt olika hjälp med takarmatur som är det som efterfrågas mest. Frivilligsamordnaren Deltagit i nätverksträffar med SKL samt studiebesök anordnade av nätverket. Fyra samverkansmöten med frivilligorganisationerna har hållits. En föreläsning anordnades för volontärer och föreningsmedlemmar, Josefin Grände pratade om våld i nära relationer. Vid årets slut finns tio aktiva uppdrag, 31 volontärer och 51 äldre. Demenssjuksköterskan Under årets har genomförts demensutbildningar och en tvådagars utbildning i taktil massage. Informerat samtliga verksamheter om den webbaserade utbildningen Demens ABC studiecirkelmaterial. Uppmanat sjuksköterskor på äldreboendena i Järfälla att anmäla sig till utbildning i BPSD registret och säkerställt att alla äldreboendena var representerade på utbildningen. Deltagit i projektarbetet Sammanhållen vård och omsorg samt anhörigstöd vid demenssjukdom. Även deltagit i utvecklingsområdet mun och tandvård där man tagit fram rutiner för förebyggande tandvård för personer med demenssjukdom. Checkat med äldreboendena inför implementeringen av de nationella riktlinjerna för att se vilket eventuellt stöd respektive boende kunde behöva. Skickat program till verksamheterna med föreläsningar som demensföreningen och andra verksamheter anordnar. Informerat verksamheterna om fondmedel som man kan söka för till exempel inköp av utrustning eller aktiviteter. Haft ett uppföljningstillfälle med ACTION-gruppen Att leva med demens. Deltagit i anhörigkonsulentens anhörigcirklar för att informera om demenssjukdom och bemötande av demenssjuka. Deltagit i nätverk med kommunala demenssjuksköterskor samt demensrådets olika nätverk. Deltagit vid 15

17 demensdagarna i Örebro. Framtiden IT-teknikens utveckling skapar nya möjligheter att stödja äldre som väljer att bo kvar i ordinärt boende och yngre personer med funktionsnedsättningar. Arbetet med att tidigt hitta anhörigvårdare kommer fortsättningsvis att prioriteras. Antalet personer med demensdiagnoser tenderar att öka och utbildning och handledning för personal efterfrågas allt mer. Nya former för att nå ut till målgruppen och deras närstående måste utvecklas. Dagens välutvecklade "mänskliga nätverk" måste kompletteras med andra former. Stödet till anhöriga till individer med funktionsnedsättning kommer att utvecklas under det närmaste året. Arnfinn Kleveland Chef Vård och omsorg 16

18 Restaurangerna Det finns fyra restauranger inom Vård och omsorg. Restaurang Kärnmakaren som är belägen i seniorboendet i Kallhäll. Där tillagas mat och serveras lunch till de boende som så önskar, pensionärer boende hemma som kommer till matsalen eller får sin matlåda hämtad av hemtjänstpersonal samt leverans av lunch och middag till Björkens och Ekens äldreboenden. Restaurang Olovslund tillagar alla måltider som serveras under dygnet till de boende på Olovslunds äldreboende, personal och matlådor som hämtas av hemtjänsten. Restaurang Ikaros i Barkarby seniorboende tillagar och serverar lunch till hyresgäster och pensionärer som kommer till matsalen eller får sin matlåda hämtad av hemtjänstens personal. Restaurang Solhöjden som är beläget i Tallbohovsäldreboende. Där tillagas mat och serveras lunch och middag till de boende som så önskar. Lunch serveras till pensionärer boende hemma som kommer till matsalen eller får sin matlåda hämtad av hemtjänstpersonal. Ekonomi Efter tolv månader är utfallet bättre än målet. helår Enhet: tkr Intäkter Interna Externa Summa intäkter Kostnader Personalkostnader Driftkostnader Kapitalkostnader Summa kostnader Resultat Kund Enligt de senaste matråden är kunderna nöjda med matens kvalitet. Målet är tre till fyra matråd per år vilket har uppfyllts Medarbetare Enligt den senaste personalenkäten är 90 procent av personalen nöjda med sitt arbete, vilket är i nivå med målet. Korttidssjukfrånvaron är lägre än målet. Övriga mål bedöms vara uppfyllda. En medarbetare har under våren avslutat Medarbetarakademin Alla medarbetare går utbildning i livsmedelshygien Miljöredovisning Enheten har Miljödiplom Brons. Vi fortsätter vårt arbete och hoppas kunna uppnå kraven 17

19 för Miljödiplom Silver under Vi handlar endast av kommunens upphandlade produkter. Viktiga händelser under perioden Vi har tagit över Restaurang Solhöjden Tallbohovs äldreboende. Vi har under hösten blivit ISO-certifierade enligt 9001:2008. Vi har börjat beställa varor via e-handel Vi har ett nytt datasystem där kunden själva kan beställa sina matlådor hemifrån En medarbetare har anställts som arbetsledare. Framtiden Margareta Andersson Verksamhetschef 18

20 Vakansen Vakansen är Vård och omsorgs interna bemanningscenter och har som i uppdrag att rekrytera och förmedla korttidsvikarier till Vård och omsorgs samtliga enheter. Vakansen har öppet från 06:45 årets alla dagar. Ekonomi Utmärkt Årets utfall är bättre än målet. Orsaken är att antalet genomförda uppdrag är 32 procent högre är planerat. Detta beror på en oväntad tillökning av uppdrag på grund av de nya enheterna som tillkom den 1 september. Uthyrningen av undersköterske-poolare är lägre än beräknat. helår Enhet: tkr Intäkter Interna Externa Summa intäkter Kostnader Personalkostnader Driftkostnader Kapitalkostnader Summa kostnader Resultat Kund Den enkät till alla beställare av uppdrag som skickades ut under oktober har bearbetats. Resultatet visar på en total nöjdhetsgrad på 96 procent vilket är över målet. Antalet ej genomförda uppdrag är fler än målet. Orsakerna är flera, Bland annat har antalet beställningar ökat mer än väntat och rekryteringen har inte kunnat möta efterfrågan. Rekryteringsarbetet försvåras av att det är svårt att hitta vikarier med rätt kompetens som vill arbeta på obekväm arbetstid. Medarbetare Resultatet från arbetsmiljöenkäten som genomfördes under hösten visar att 79 procent är nöjda med sin arbetssituation vilket är 1 procent lägre än målet. Ok Miljöredovisning Enheten innehar inget miljödiplom men har tillgång till källsortering och strävar efter att så långt som möjligt köpa miljövänliga produkter. 19

TERTIALBOKSLUT PER APRIL OCH PROGNOS FÖR HELÅR 2012... 3 ÄLDREOMSORG... 18

TERTIALBOKSLUT PER APRIL OCH PROGNOS FÖR HELÅR 2012... 3 ÄLDREOMSORG... 18 Tertialbokslut per april och prognos för helår TERTIALBOKSLUT PER APRIL OCH PROGNOS FÖR HELÅR... 3 TERTIALBOKSLUT PER APRIL OCH BUDGETUTFALLSPROGNOS... 3 VÄSENTLIGA PERSONALFÖRHÅLLANDEN JANUARI TILL MARS...

Läs mer

BUDGET 2014, VÅRD OCH OMSORG 2 SAMMANSTÄLLNING 2 LEDNING OCH STÖDVERKSAMHETER 2

BUDGET 2014, VÅRD OCH OMSORG 2 SAMMANSTÄLLNING 2 LEDNING OCH STÖDVERKSAMHETER 2 Vård och omsorg, BUDGET, VÅRD OCH OMSORG 2 SAMMANSTÄLLNING 2 LEDNING OCH STÖDVERKSAMHETER 2 LEDNING OCH STÖD 3 KONCERNGEMENSAMT 4 PERSONLIGT OMBUD 5 JÄRFÄLLA HEMSTÖD 6 RESTAURANGERNA 7 VAKANSEN 8 ÄLDREOMSORG

Läs mer

Vård och omsorg Budget 2012

Vård och omsorg Budget 2012 Vård och omsorg VÅRD OCH OMSORG BUDGET 2 SAMMANSTÄLLNING 2 LEDNING OCH STÖD 3 KONCERNGEMENSAMT 4 PERSONLIGT OMBUD 5 JÄRFÄLLA HEMSTÖD 6 RESTAURANGERNA 7 VAKANSEN 8 ÄLDREOMSORG 9 JÄRFÄLLA HEMTJÄNST 9 KALLHÄLLS

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 VERKSAMHETSBERÄTTELSE VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2 ANSVARSOMRÅDE 2 ÅRETS RESULTAT 2 EKONOMISKT UTFALL 2 INVESTERINGAR 2 VÄSENTLIGA PERSONALFÖRHÅLLANDEN 3 MILJÖREDOVISNING 5 VIKTIGA HÄNDELSER UNDER PERIODEN

Läs mer

Delårsrapport per augusti 2013

Delårsrapport per augusti 2013 Delårsrapport per augusti TERTIALBOKSLUT PER AUGUSTI OCH PROGNOS HELÅR 2 TERTIALBOKSLUT PER AUGUSTI OCH BUDGETUTFALLSPROGNOS 2 VÄSENTLIGA PERSONALFÖRHÅLLANDEN 3 LEDNING OCH STÖDVERKSAMHETER 5 LEDNING OCH

Läs mer

[BUDGET OCH VERKSAMHETSUPPFÖLJNING PER AUGUSTI 2012]

[BUDGET OCH VERKSAMHETSUPPFÖLJNING PER AUGUSTI 2012] Vård och omsorg [BUDGET OCH VERKSAMHETSUPPFÖLJNING PER AUGUSTI ] DELÅRSRAPPORT PER AUGUSTI 2 EKONOMISKTUTFALL 2 VÄSENTLIGA PERSONALFÖRHÅLLANDEN 3 LEDNING OCH STÖDVERKSAMHETER 5 LEDNING OCH STÖD 5 KONCERNGEMENSAMT

Läs mer

Vård och omsorg [BUDGET 2013]

Vård och omsorg [BUDGET 2013] Vård och omsorg [BUDGET ] VÅRD OCH OMSORG BUDGET 2 BUDGET SAMMANSTÄLLNING 2 LEDNING OCH STÖDVERKSAMHETER 4 LEDNING OCH STÖD 4 KONCERNGEMENSAMT 5 PERSONLIGT OMBUD 6 JÄRFÄLLA HEMSTÖD 7 RESTAURANGERNA 8 VAKANSEN

Läs mer

Vård och omsorg Budget 2011

Vård och omsorg Budget 2011 Vård och omsorg VÅRD OCH OMSORG BUDGET 2 SAMMANSTÄLLNING 2 LEDNING OCH STÖDVERKSAMHETER 3 LEDNING OCH STÖD 3 KONCERNGEMENSAMT 4 PERSONLIGT OMBUD 5 JÄRFÄLLA HEMSTÖD 6 RESTAURANGERNA KÄRNMAKAREN OCH OLOVSLUND

Läs mer

Vård och omsorg [BUDGET 2013]

Vård och omsorg [BUDGET 2013] Vård och omsorg [BUDGET ] VÅRD OCH OMSORG BUDGET 2 BUDGET SAMMANSTÄLLNING 2 LEDNING OCH STÖDVERKSAMHETER 4 LEDNING OCH STÖD 4 KONCERNGEMENSAMT 5 PERSONLIGT OMBUD 6 JÄRFÄLLA HEMSTÖD 7 RESTAURANGERNA 8 VAKANSEN

Läs mer

Delårsrapport per augusti 2015 Son/Dnr 2015/29

Delårsrapport per augusti 2015 Son/Dnr 2015/29 0 Delårsrapport per augusti Son/Dnr /29 DELÅRSRAPPORT PER AUGUSTI OCH PROGNOS HELÅR 3 DELÅRSBOKSLUT PER AUGUSTI OCH BUDGETUTFALLSPROGNOS HELÅR - VÅRD OCH OMSORG TOTAL 3 DELÅRSBOKSLUT PER AUGUSTI OCH BUDGETUTFALLSPROGNOS

Läs mer

Vård och omsorg Delårsrapport per den 31 augusti 2011

Vård och omsorg Delårsrapport per den 31 augusti 2011 Vård och omsorg Delårsrapport per den 31 augusti DELÅRSRAPPORT PER AUGUSTI 2 DELÅRSRAPPORT PER AUGUSTI OCH BUDGETUTFALLSPROGNOS 2 VÄSENTLIGA PERSONALFÖRHÅLLANDEN 3 MILJÖREDOVISNING 4 VIKTIGA HÄNDELSER

Läs mer

Vård och omsorg Budget- och verksamhetsuppföljning per den 30 april 2011

Vård och omsorg Budget- och verksamhetsuppföljning per den 30 april 2011 Vård och omsorg - och verksamhetsuppföljning per den 30 april BUDGET- OCH VERKSAMHETSUPPFÖLJNING PER APRIL 2 TERTIALBOKSLUT PER APRIL OCH BUDGETUTFALLSPROGNOS FÖR 2 LEDNING OCH STÖDVERKSAMHETER 5 LEDNING

Läs mer

Vård och omsorgs system med kundenkäter

Vård och omsorgs system med kundenkäter 2013-05-17 1 (13) Vård och omsorgs system med kundenkäter Kundernas synpunkter på beviljad insats är en betydelsefull komponent i arbetet med att utveckla kvaliteten i kundens insatser. Genom kundenkäterna

Läs mer

Verksamhetsberättelse. Socialnämnden Vård och omsorg

Verksamhetsberättelse. Socialnämnden Vård och omsorg Verksamhetsberättelse Socialnämnden Vård och omsorg VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2 ANSVARSOMRÅDE 2 ÅRETS RESULTAT 2 EKONOMISKT UTFALL 2 VÄSENTLIGA PERSONALFÖRHÅLLANDEN 3 MILJÖREDOVISNING 5 VIKTIGA HÄNDELSER UNDER

Läs mer

Budget 2016 Son/Dnr 2015/534

Budget 2016 Son/Dnr 2015/534 0 Son/Dnr /534 BUDGET 2 BUDGET - VÅRD OCH OMSORG TOTAL 2 INVESTERINGSBUDGET 2 SAMMANSTÄLLNING BUDGET - PER ENHET 3 LEDNING OCH STÖDVERKSAMHETER 4 LEDNING OCH STÖD 4 KONCERNGEMENSAMT 5 PERSONLIGT OMBUD

Läs mer

Socialförvaltningen, Vård och omsorg. Budget- och verksamhetsuppföljning per april och prognos helår för 2013

Socialförvaltningen, Vård och omsorg. Budget- och verksamhetsuppföljning per april och prognos helår för 2013 Socialförvaltningen, Vård och omsorg - och verksamhetsuppföljning per april och prognos helår för BUDGET- OCH VERKSAMHETSUPPFÖLJNING PER APRIL 2 TERTIALBOKSLUT PER APRIL OCH BUDGETUTFALLSPROGNOS 2 VÄSENTLIGA

Läs mer

VÅRD OCH OMSORG Verksamhetsberättelse 2014

VÅRD OCH OMSORG Verksamhetsberättelse 2014 VÅRD OCH OMSORG Verksamhetsberättelse 0 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 3 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 3 ANSVARSOMRÅDE 3 ÅRETS RESULTAT 3 EKONOMISKT UTFALL 3 VÄSENTLIGA PERSONALFÖRHÅLLANDEN 4 MILJÖREDOVISNING 6 VIKTIGA

Läs mer

STÖD OCH SERVICE FRÅN HANDIKAPPFÖRVALTNINGEN

STÖD OCH SERVICE FRÅN HANDIKAPPFÖRVALTNINGEN Stöd & Service STÖD OCH SERVICE FRÅN HANDIKAPPFÖRVALTNINGEN STÖD OCH SERVICE till dig som har en psykisk funktionsnedsättning -Team Psykiatri- STÖD OCH SERVICE till dig som har en intellektuell funktionsnedsättning

Läs mer

Stöd & Service. Funktionsstödsförvaltningen

Stöd & Service. Funktionsstödsförvaltningen Stöd & Service Funktionsstödsförvaltningen STÖD OCH SERVICE FRÅN FUNKTIONSSTÖDSFÖRVALTNINGEN Vi vill att denna broschyr ska ge dig en bild av de insatser som Funktionsstödsförvaltnigen kan erbjuda dig

Läs mer

Verksamhetsplan/Kvalitetsredovisning 2010 Bemanningsenheten

Verksamhetsplan/Kvalitetsredovisning 2010 Bemanningsenheten Omsorgsnämnden Verksamhetsplan/Kvalitetsredovisning 2010 Bemanningsenheten 1 Innehållsförteckning 1 Omsorgsnämndens kvalitetsarbete 1.1 Metod. 4 1.2 Enkäter 4 2 Omsorgsnämndens mål... 4 3 Verksamhetsinformation

Läs mer

Om du får ett negativt beslut kan du överklaga. För mer information, ring mottagningsgruppen på 011-15 27 37.

Om du får ett negativt beslut kan du överklaga. För mer information, ring mottagningsgruppen på 011-15 27 37. Hemtjänst i Norrköping Det är vård- och omsorgsnämnden som har ansvar för kommunens äldre- och handikappomsorg. Vård- och omsorgsnämnden erbjuder stöd, omsorg och omvårdnad i livets olika skeden. I vård-

Läs mer

Målprogram för vård- och omsorgsnämnden 2011 2014

Målprogram för vård- och omsorgsnämnden 2011 2014 program för vård- och omsorgsnämnden 2011 2014 program för vård- och omsorgsnämnden 2011-2014 Vår vision Köpings kommuns insatser inom vård och omsorg ska vara bland de bästa i Sverige. Det ska kännas

Läs mer

Område Rehabilitering

Område Rehabilitering Redovisning av avslutade projekt och aktiviteter finansierade av statliga stimulansbidrag för utveckling av vården och omsorgen om äldre personer. Område Rehabilitering KomSam projektet Äldreenheten, Nacka

Läs mer

Kvalitetsberättelse för område Vård och omsorg

Kvalitetsberättelse för område Vård och omsorg Kvalitetsberättelse för område Vård och omsorg År 2012 2013-02-25 Maria Ottosson Lundström Dnr: 2013-80 1 Innehåll Sammanfattning... 3 Övergripande mål och strategier... 4 Organisatoriskt ansvar... 4 Struktur

Läs mer

Verksamhetsuppföljning

Verksamhetsuppföljning Verksamhetsuppföljning Anhörigcentrum Strigeln Hösten 2012 Eskilstuna kommun Vuxenförvaltningen Uppdragskansliet 1 Verksamhetsuppföljning på Anhörigcentrum Strigeln 1 Inledning Syftet med verksamhetsuppföljningen

Läs mer

Stöd och service till pensionärer och personer med funktionsnedsättningar i Norrköping

Stöd och service till pensionärer och personer med funktionsnedsättningar i Norrköping Stöd och service till pensionärer och personer med funktionsnedsättningar i Norrköping Det är vård- och omsorgsnämnden som har ansvar för kommunens äldre- och handikappomsorg. Vård- och omsorgsnämnden

Läs mer

Verksamhetsplan/Kvalitetsredovisning 2009 Bemanningsenheten

Verksamhetsplan/Kvalitetsredovisning 2009 Bemanningsenheten Omsorgsnämnden Verksamhetsplan/Kvalitetsredovisning 2009 Bemanningsenheten 1 2009-04-28 Innehållsförteckning 1 Omsorgsnämndens kvalitetsarbete 1.1 Metod. 4 1.2 Enkäter 4 2 Verksamhetsinformation 2.1 Presentation

Läs mer

Handlingsplan för anhörigstöd i Strömsunds

Handlingsplan för anhörigstöd i Strömsunds 1 (7) Typ: Plan Giltighetstid: 2015 Version: 1.0 Fastställd: SN 2013-02-21 Uppdateras: 1:a kvartalet 2014 Handlingsplan för anhörigstöd i Strömsunds kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning 2. Bestämmelser

Läs mer

Uppföljning av utförare - Hemtjänst

Uppföljning av utförare - Hemtjänst Datum 2013-05-12 Uppföljning av utförare - Hemtjänst Uppföljningen avser: Mälaröarnas Hemtjänst Adress: Tegelbruksvägen 8, 178 30 Ekerö Verksamhetschef (namn och kontaktuppgifter): Ulla Johansson, tfn:

Läs mer

Projektplan. Behovsstyrt IKT (Inter Kommunikativ Teknik ) för äldre

Projektplan. Behovsstyrt IKT (Inter Kommunikativ Teknik ) för äldre Projektplan Behovsstyrt IKT (Inter Kommunikativ Teknik ) för äldre Info ÄO Projektplan-ITK-stöd för äldre.docm Socialförvaltningen Besöksadress: Riddarplatsen 5, 4 tr Vård och omsorg, Järfälla hemstöd

Läs mer

Riktlinje för stöd till Anhöriga som vårdar eller stödjer en närstående

Riktlinje för stöd till Anhöriga som vårdar eller stödjer en närstående Riktlinje för stöd till Anhöriga som vårdar eller stödjer en närstående Socialförvaltningen Vård och Omsorg 2012-04-10 Innehåll 1 Bakgrund 5 2 Direkt stöd till anhöriga i Arboga kommun 6 2.1 Information...

Läs mer

Uppföljning Bromma Personlig assistans

Uppföljning Bromma Personlig assistans Bromma stadsdelsförvaltning Rapport Sida 1 (6) 2014-09-18 Uppföljningen gäller insatsen personlig, enheten arbetar även med avlösar- och ledsagarservice. Adress: Tunnlandsvägen 91 B 168 36 Bromma Enhetschef:

Läs mer

Genomlysning av natt- och larmpatrullen i Järfälla kommun

Genomlysning av natt- och larmpatrullen i Järfälla kommun Genomlysning av natt- och larmpatrullen i Järfälla kommun Jenny Sjöberg Dnr Son 2013/703 November 2013 2013-11-20 1 (16) Innehåll SAMMANFATTNING... 2 1. BAKGRUND OCH SYFTE... 2 2. METOD... 2 3. NATT- OCH

Läs mer

Har du förbättringsidéer eller synpunkter kring din insats från oss? Om du inte är nöjd är det viktigt att vi får veta det. Vi vill bli bättre!

Har du förbättringsidéer eller synpunkter kring din insats från oss? Om du inte är nöjd är det viktigt att vi får veta det. Vi vill bli bättre! Socialförvaltningen Insatsen bostad med särskild service eller annan särskilt anpassad bostad för vuxna enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Tjänstedeklaration Beslutad av

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Brukarundersökning 2014. 2015-01-07 Vår referens. Rebecca Nannsjö Utvecklingssekreterare Rebecca.Nannsjo@malmo.

Tjänsteskrivelse. Brukarundersökning 2014. 2015-01-07 Vår referens. Rebecca Nannsjö Utvecklingssekreterare Rebecca.Nannsjo@malmo. Malmö stad Stadsområdesförvaltning Väster 1 (1) Datum 2015-01-07 Vår referens Rebecca Nannsjö Utvecklingssekreterare Rebecca.Nannsjo@malmo.se Tjänsteskrivelse Brukarundersökning 2014 SOFV-2015-56 Sammanfattning

Läs mer

Plan för införandet av lokala värdighetsgarantier inom socialtjänstens omsorg om äldre i Håbo Kommun

Plan för införandet av lokala värdighetsgarantier inom socialtjänstens omsorg om äldre i Håbo Kommun TJÄNSTESKRIVELSE 1(6) Socialförvaltningen Förvaltningens stab/kansli Britt-Louise Thorberg, utvecklingsledare 0171-525 56 britt-louise.thorberg@habo.se Plan för införandet av lokala värdighetsgarantier

Läs mer

Utredning av tjänsten Nattfrid tillsyn nattetid med webbkamera

Utredning av tjänsten Nattfrid tillsyn nattetid med webbkamera Utredning av tjänsten Nattfrid tillsyn nattetid med webbkamera Jenny Sjöberg September 2013 Dnr Son 2013/658 2013-09-11 1 (8) Innehåll 1. BAKGRUND OCH SYFTE... 2 2. METOD... 2 3. NATTFRID I JÄRFÄLLA...

Läs mer

TILL DIG SOM ÄR ANHÖRIG ELLER NÄRSTÅENDE Har du en anhörig eller närstående som är sjuk, gammal eller funktionshindrad?

TILL DIG SOM ÄR ANHÖRIG ELLER NÄRSTÅENDE Har du en anhörig eller närstående som är sjuk, gammal eller funktionshindrad? ANHÖRIGSTÖD INFORMATION OCH STÖD TILL DIG SOM VÅRDAR EN ANHÖRIG ANHÖRIGSTÖD 2 TILL DIG SOM ÄR ANHÖRIG ELLER NÄRSTÅENDE Har du en anhörig eller närstående som är sjuk, gammal eller funktionshindrad? Du

Läs mer

Välkommen till äldreomsorgen i Karlskrona kommun

Välkommen till äldreomsorgen i Karlskrona kommun Välkommen till äldreomsorgen i Karlskrona kommun 1 Denna broschyr har arbetats fram av Birgitta Håkansson, Margareta Olsson, Eleonore Steenari och Ewa Axén Gustavsson, Äldreförvaltningen våren 2004 Layout,

Läs mer

Vård och omsorg Delårsrapport per den 31 augusti 2010

Vård och omsorg Delårsrapport per den 31 augusti 2010 Vård och omsorg Delårsrapport per den 31 augusti Delårsrapport per augusti 2 Tertialbokslut per augusti och budgetutfallsprognos 2 Väsentliga personalförhållanden 3 Personalstatistik 3 Sjukfrånvaromönster

Läs mer

Verksamhetsplan/Kvalitetsredovisning 2010 Gylle/Åselbygruppen

Verksamhetsplan/Kvalitetsredovisning 2010 Gylle/Åselbygruppen Omsorgsnämnden Verksamhetsplan/Kvalitetsredovisning 2010 Gylle/Åselbygruppen Innehållsförteckning Sid 1 Omsorgsnämndens kvalitetsarbete 1.1 Metod. 3 1.2 Enkäter 3 2 Omsorgsnämndens mål... 3 3 Verksamhetsinformation

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för år 2013 SN-2014/48

Patientsäkerhetsberättelse för år 2013 SN-2014/48 Rolf Samuelsson Ordförandens förslag Diarienummer Socialnämndens ordförande 2014-02-17 SN-2014/48 Socialnämnden Patientsäkerhetsberättelse för år 2013 SN-2014/48 Förslag till beslut Socialnämnden beslutar

Läs mer

Foto Maria Carlsson. Scandinav.se. Äldreomsorg i Borås Stad. Förebyggande insatser, service, omsorg, hälso- och sjukvård samt rehabilitering

Foto Maria Carlsson. Scandinav.se. Äldreomsorg i Borås Stad. Förebyggande insatser, service, omsorg, hälso- och sjukvård samt rehabilitering Scandinav.se Foto Maria Carlsson Äldreomsorg i Borås Stad Förebyggande insatser, service, omsorg, hälso- och sjukvård samt rehabilitering Du som är äldre ska ha möjlighet att leva ett gott liv var dag.

Läs mer

SVANEN HEMTJÄNST AB KVALITETSBERÄTTELSE 2015/2016

SVANEN HEMTJÄNST AB KVALITETSBERÄTTELSE 2015/2016 KVALITETSBERÄTTELSE 2015/2016 Verksamheten leds av verksamhetsansvarig, fyra enhetschefer, fyra arbetsledare och två samordnare. Kompetenserna inom företagets ledning är socionom, jurist, ekonom och IT.

Läs mer

Verksamhetsberättelse socialnämnden 2013 ÅRETS VIKTIGA HÄNDELSER

Verksamhetsberättelse socialnämnden 2013 ÅRETS VIKTIGA HÄNDELSER Verksamhetsberättelse socialnämnden 2013 ÅRETS VIKTIGA HÄNDELSER Under året har ett förberedelsearbete pågått för att starta upp ett nytt boende för att ta emot ensamkommande barn och unga i Ånge tätort,

Läs mer

kvalitet God service och nöjda kunder Resultat på minst 2% Anvar Mod Fantasi Positiv befolkningsutveckling God folkhälsa Valfrihet för medborgarna

kvalitet God service och nöjda kunder Resultat på minst 2% Anvar Mod Fantasi Positiv befolkningsutveckling God folkhälsa Valfrihet för medborgarna Anvar Mod Fantasi Dnr 2/2013.041 Id 2014. 21398 Nämndsplan Socialnämnden Verksamhetsbeskrivning Socialnämnden ansvarar för verksamhet enligt: socialtjänstlagen (SoL) lagen om stöd och service till vissa

Läs mer

HJÄLP & STÖD VID DEMENSSJUKDOM HJÄLP & STÖD VID DEMENSSJUKDOM

HJÄLP & STÖD VID DEMENSSJUKDOM HJÄLP & STÖD VID DEMENSSJUKDOM HJÄLP & STÖD VID DEMENSSJUKDOM HJÄLP & STÖD VID DEMENSSJUKDOM 1 Hjälp och stöd vid demenssjukdom Minnesstörning behöver inte alltid vara ett tecken på demenssjukdom och en anledning till oro. Det är ändå

Läs mer

Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING

Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING HJÄLP OCH STÖD I HEMMET Svedala kommun har enligt Socialtjänstlagen (SoL) ansvar för att personer som bor eller vistas i kommunen

Läs mer

Arbetsmarknadsenheten Verksamhetsberättelse VB 2013

Arbetsmarknadsenheten Verksamhetsberättelse VB 2013 Arbetsmarknadsenheten Tjänsteutlåtande Dnr 1.2.1-002-2014 Sid 1 (8) Handläggare: Lena Hallqvist Telefon: Till Arbetsmarknadsenheten Arbetsmarknadsenheten Verksamhetsberättelse VB 2013 Förslag till beslut

Läs mer

Hemstöd. För dig med en psykisk funktionsnedsättning

Hemstöd. För dig med en psykisk funktionsnedsättning Hemstöd För dig med en psykisk funktionsnedsättning 1 INNEHÅLL HEMSTÖD...3 Ansökan Beslut Kontaktman Avgift SYSSELSÄTTNING...5 Avgift TRYGGHETSLARM... 6 Ansökan, beslut och avgift SÄRSKILT BOENDE... 7

Läs mer

Omsorgsförvaltningen 141215 Ingrid Johansson, Charlotte Thorstensson Ljusdals kommuns hemtjänst Uppföljning. LOV

Omsorgsförvaltningen 141215 Ingrid Johansson, Charlotte Thorstensson Ljusdals kommuns hemtjänst Uppföljning. LOV Ingrid Johansson, Charlotte Thorstensson Ljusdals kommuns hemtjänst Antal kunder: 300 med insatser, ytterligare drygt 200 kunder med enbart larm. Personal: 36 rader, 18 östra och 18 västra. Just nu två

Läs mer

Verksamhetsbeskrivning

Verksamhetsbeskrivning Verksamhetsbeskrivning Fyrislundsgatan 62 plan 1, 4 och 5 Kontaktuppgifter Besöksadress: Fyrislundsgatan 62 Telefon: 018-727 69 45 vardochomsorg.uppsala.se www.sober.uppsala.se www.uppsala.se Sida 2 av

Läs mer

Information vård och omsorg

Information vård och omsorg Information vård och omsorg Uppdrag ge äldre och andra i behov av stöd, vård och omsorg, en god omvårdnad och hälso- och sjukvård. förebyggande verksamhet och stöd till anhöriga. varje människa ska få

Läs mer

Uppföljning av utförare - Hemtjänst

Uppföljning av utförare - Hemtjänst Datum 2013-05-13 Uppföljning av utförare - Hemtjänst Uppföljningen avser: Proffssystern i Stockholm AB Adress: Bagartorpsringen 26, 170 64 Solna Verksamhetschef (namn och kontaktuppgifter): Hengameh Azari,

Läs mer

Granskning av Curanda Vård Assistans AB - boendestöd

Granskning av Curanda Vård Assistans AB - boendestöd 2015-05-17 1 (6) PM Anna Spångmark och Susanna Dennerlöv Sociala kvalitetsenheten Granskning av Curanda Vård Assistans AB - boendestöd Uppföljning genomförd genom: Besök 2015-03-23 Intervju med arbetsledare

Läs mer

Socialförvaltningen, Vård och omsorg, Verksamhetsberättelse 2016 VÅRD OCH OMSORG. Verksamhetsberättelse 2016

Socialförvaltningen, Vård och omsorg, Verksamhetsberättelse 2016 VÅRD OCH OMSORG. Verksamhetsberättelse 2016 Socialförvaltningen, Vård och omsorg, Verksamhetsberättelse 0 VÅRD OCH OMSORG Verksamhetsberättelse VERKSAMHETSBERÄTTELSE 3 ANSVARSOMRÅDE 3 ÅRETS RESULTAT 3 EKONOMISKT UTFALL 3 VÄSENTLIGA PERSONALFÖRHÅLLANDEN

Läs mer

Så tycker brukarna med bostad med särskild service, personlig assistans samt boendestöd. En brukarundersökning genomförd mars 2012.

Så tycker brukarna med bostad med särskild service, personlig assistans samt boendestöd. En brukarundersökning genomförd mars 2012. Så tycker brukarna med bostad med särskild service, personlig assistans samt boendestöd. En brukarundersökning genomförd mars 2012. Oktober 2012 Sammanfattning Brukarundersökningen som genomfördes under

Läs mer

Kvalitetsberättelse 2015

Kvalitetsberättelse 2015 SID 1 (5) Kvalitetsberättelse 2015 Humaniora hemtjänst ingår i Humaniora vård och omsorg, kommunal regi med avtal enligt LOV sedan 1:a mars 2011. Sedan maj 2015 ingår trygghetslarm och nattpatrull under

Läs mer

Upphandlande nämnd: Socialnämnden. Enhetens namn: Kullens korttidshem. Följs upp av: Södermalm. Enhetens adress: Företag: Hemsida: Föreståndare:

Upphandlande nämnd: Socialnämnden. Enhetens namn: Kullens korttidshem. Följs upp av: Södermalm. Enhetens adress: Företag: Hemsida: Föreståndare: Upphandlande nämnd: Socialnämnden Enhetens namn: Kullens korttidshem Följs upp av: Södermalm Enhetens adress: Bränningevägen 2, Årsta Företag: Samsa AB Hemsida: samsa.nu Föreståndare: Per Edström Telefon:

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING

KVALITETSREDOVISNING KVALITETSREDOVISNING Budgetenhet Äldreomsorg 2012 ENHET/ BUDGETENHET Äldreomsorg TIDSPERIOD 2012 FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR KVALITET GRUNDFAKTA OM ENHETEN Äldreomsorg/hälso- och sjukvård omfattar gemensam verksamhet,

Läs mer

verksamhetsplan för Mångkulturell Hemtjänst AB 2016

verksamhetsplan för Mångkulturell Hemtjänst AB 2016 MÅNGKULTURELL HEMTJÄNST I STOCKHOLM AB 2016-01-08 verksamhetsplan för Mångkulturell Hemtjänst AB 2016 Mångkulturell Hemtjänst bedriver hemtjänst i Solna. Verksamhetens kontor är beläget med adress, Norgegatan

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR NÄRSTÅENDESTÖD I GULLSPÅNGS KOMMUN

HANDLINGSPLAN FÖR NÄRSTÅENDESTÖD I GULLSPÅNGS KOMMUN Senast gjord revidering: 12 10 15 Beslutet fattat av: Utförd av: Äldreomsorgsutskottet och IFO/LSS-utskottet Antagen av kommunfullmäktige 2013-01-28, 14 Eva Thimfors HANDLINGSPLAN FÖR NÄRSTÅENDESTÖD I

Läs mer

Personlig assistans Kvalitet i bemötande

Personlig assistans Kvalitet i bemötande Revisionsrapport Personlig assistans Kvalitet i bemötande och rätt insatser Christel Eriksson Cert. Kommunal revisor Mars 2014 Sammanfattning har fått de förtroendevalda revisorerna i Halmstads kommuns

Läs mer

Resultat från kvalitetsuppföljning i Nytidas gruppbostäder på Furuvägen, Kärreberg och Laxvägen enligt 9 9 LSS

Resultat från kvalitetsuppföljning i Nytidas gruppbostäder på Furuvägen, Kärreberg och Laxvägen enligt 9 9 LSS sida 1 (9) Kvalitets- och utredningsavdelningen Socialförvaltningen Kristina Privér Kvalitetscontroller Resultat från kvalitetsuppföljning i Nytidas gruppbostäder på Furuvägen, Kärreberg och Laxvägen enligt

Läs mer

Uppföljning av utförare - Hemtjänst

Uppföljning av utförare - Hemtjänst Datum 2013-05-15 Uppföljning av utförare - Hemtjänst Uppföljningen avser: Adeocare AB Adress: Bryggavägen 100, 178 31 Ekerö Verksamhetschef (namn och kontaktuppgifter): Hilde Knapasjö, tfn: 08-731 7707

Läs mer

Vård och omsorg Budget- och verksamhetsuppföljning per den 30 april 2010

Vård och omsorg Budget- och verksamhetsuppföljning per den 30 april 2010 Vård och omsorg - och verksamhetsuppföljning per den 30 april BUDGET- OCH VERKSAMHETSUPPFÖLJNING PER APRIL 2 TERTIALBOKSLUT PER APRIL OCH BUDGETUTFALLSPROGNOS FÖR 2 VÄSENTLIGA PERSONALFÖRHÅLLANDEN 3 PERSONALSTATISTIK

Läs mer

Hemtjänst i egen regi inom Älvsjö stadsdelsområde verksamhetsbeskrivning

Hemtjänst i egen regi inom Älvsjö stadsdelsområde verksamhetsbeskrivning Älvsjö stadsdelsförvaltning Verksamhetsområdet äldre och funktionsnedsatta Tjänsteutlåtande Dnr 7.281-2015 Sida 1 (6) 2015-07-21 Handläggare Karin Lindbom Telefon: 08-508 21 000 Älvsjö stadsdelsnämnd 2015-08-27

Läs mer

Välj mellan kommunal och privat utförare Kundval inom hemtjänsten

Välj mellan kommunal och privat utförare Kundval inom hemtjänsten Välj mellan kommunal och privat utförare Kundval inom hemtjänsten Vård- och omsorgsförvaltningen Enköpings kommun vård- och omsorgsförvaltningen. December 2010. Foto omslag IBL Kundval inom hemtjänsten

Läs mer

Hemtjänst i Båstads kommun

Hemtjänst i Båstads kommun Hemtjänst i Båstads kommun Fotograf: Lars Bygdemark Vår verksamhetsidé Vård och omsorg i Båstads kommun ska präglas av respekt, värdighet, trygghet och professionalism. Vad är hemtjänst? Kommunen har enligt

Läs mer

Granskning av Tyresö kommuns hemtjänst

Granskning av Tyresö kommuns hemtjänst TJÄNSTESKRIVELSE Tyresö kommun 2009-11-13 Socialförvaltningen Maria Johansson, kvalitetsinspektör 1 (6) Diarienummer 095/09-739 Granskning av Tyresö kommuns hemtjänst Beslut Tillsynen avslutas Socialförvaltningen

Läs mer

Kvalitet inom äldreomsorgen

Kvalitet inom äldreomsorgen Revisionsrapport* Kvalitet inom äldreomsorgen Mora kommun Februari 2009 Inger Kullberg Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning och bakgrund...4 2.1 Revisionsfråga...5 2.2 Revisionsmetod...5

Läs mer

Uppföljning av verksamhet och entreprenadavtal avseende dagverksamhet för äldre med demenssjukdom 2015

Uppföljning av verksamhet och entreprenadavtal avseende dagverksamhet för äldre med demenssjukdom 2015 Skarpnäcks stadsdelförvaltning Avdelningen för äldre och funktionsnedsatta Tjänsteutlåtande Sida 1 (6) 2015-05-18 Handläggare Christina Koistinen Telefon: 08-508 15024 Till Skarpnäcks stadsdelsnämnd 2015-06-11

Läs mer

Kundval inom hemtjänsten. Välj mellan kommunal eller privat utförare

Kundval inom hemtjänsten. Välj mellan kommunal eller privat utförare Kundval inom hemtjänsten Välj mellan kommunal eller privat utförare Innehåll Kundval Hemtjänst Hemsjukvård Privat utförare Kommunal utförare Valet Kommunens ansvar I 3 I 3 I 4 I 5 I 5 I 5 I 6 På följande

Läs mer

Vård och omsorg. Äldreomsorg, handikappomsorg, hälso- och sjukvård

Vård och omsorg. Äldreomsorg, handikappomsorg, hälso- och sjukvård e c i v r e S i t n a r a g Vård och omsorg Äldreomsorg, handikappomsorg, hälso- och sjukvård Servicegaranti Vård och omsorg Äldreomsorg Du som har kontakt med oss skall möta en kunnig och vänlig personal,

Läs mer

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ansvaret för personer med demenssjukdom och bemanning i särskilda boenden;

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ansvaret för personer med demenssjukdom och bemanning i särskilda boenden; 1 SOSFS 2012:xx (S) Utkom från trycket den 2012 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ansvaret för personer med demenssjukdom och bemanning i särskilda boenden; beslutade den 26 juni 2012.

Läs mer

Stöd i Sollentuna. Information till dig som är vuxen och har en funktionsnedsättning. Senast uppdaterad:

Stöd i Sollentuna. Information till dig som är vuxen och har en funktionsnedsättning. Senast uppdaterad: Stöd i Sollentuna Information till dig som är vuxen och har en funktionsnedsättning Senast uppdaterad: 2016-09-08 Innehåll Vem kan få hjälp och stöd enligt LSS Så här gör du för att ansöka Ledsagarservice

Läs mer

Stöd & service. För dig som är äldre eller har en funktionsnedsättning

Stöd & service. För dig som är äldre eller har en funktionsnedsättning Stöd & service För dig som är äldre eller har en funktionsnedsättning 1 INNEHÅLL HEMTJÄNST HEMTJÄNST...3 Ansökan, beslut Eget val av utförare... 4 Kontaktperson Avgift DAGVERKSAMHET...5 Ansökan, beslut

Läs mer

Äldreomsorgen - För dig med demenssjukdom

Äldreomsorgen - För dig med demenssjukdom Äldreomsorgen - För dig med demenssjukdom Socialförvaltningen Äldreomsorgen Våra lokala värdighetsgarantier Delaktighet och inflytande Klippans Kommuns Äldreomsorg garanterar dig regelbundna samtal med

Läs mer

Stockholms stad program för stöd till anhöriga

Stockholms stad program för stöd till anhöriga 159/2012 SoN dnr 3.1-098/2012 ÄN dnr070303- Stockholms stad program för stöd till anhöriga 2012-2016 Förslag maj 2012 SOCIALFÖRVALTNINGEN ÄLDREFÖRVALTNINGEN Inledning Många anhöriga utför ett omfattande

Läs mer

Stockholms stads program för stöd till anhöriga 2012-2016

Stockholms stads program för stöd till anhöriga 2012-2016 Stockholms stads program för stöd till anhöriga 2012-2016 KF, februari 2013 Dnr 325-1035/2012 www.stockholm.se Stockholms stads program för stöd till anhöriga 2012-2016 Februari 2013 Stockholms stads program

Läs mer

Rapport. Öppna jämförelser för missbruks- och beroendevård 2013. www.ljungby.se

Rapport. Öppna jämförelser för missbruks- och beroendevård 2013. www.ljungby.se www.ljungby.se Rapport Öppna jämförelser för missbruks- och beroendevård 2013 Sammanställd av socialförvaltningens kvalitetsgrupp Redovisad för socialnämnden 2013-06-19 Bakgrund Syftet med öppna jämförelser

Läs mer

Avdelningen ger insatser enligt socialtjänstlagen (SOL) eller enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).

Avdelningen ger insatser enligt socialtjänstlagen (SOL) eller enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). 0 Innehållsförteckning 1. Årets verksamhet... 2 2. Verksamhetens resultat... 3 3. Måluppfyllnad 2015... 5 4. Riskhantering... 7 5. Framtiden - Nya mål och prioriteringar... 7 1 1. Årets verksamhet Avdelningen

Läs mer

Uppföljning av LSS-verksamheter

Uppföljning av LSS-verksamheter -verksamheter Sida 1 (13) Enhetens namn: Beckomberga gruppbostad Enhetens adress: Bällstavägen 240 G Företag: Frösunda Omsorg AB Hemsida: www.frosunda.se Föreståndare: Indra Näsell Telefon: 010-130 34

Läs mer

Namn på enheten (går inte att redigera): Freja Assistanstjänst AB. Uppföljande stadsdelsförvaltning (går inte att redigera): Hässelby-Vällingby

Namn på enheten (går inte att redigera): Freja Assistanstjänst AB. Uppföljande stadsdelsförvaltning (går inte att redigera): Hässelby-Vällingby Namn på enheten (går inte att redigera): Freja Assistanstjänst AB Uppföljande stadsdelsförvaltning (går inte att redigera): Hässelby-Vällingby Avtalspart/Nämnd: Socialförvaltningen Verksamhetschef: Leyla

Läs mer

Verksamhetsuppföljning Skillinge Vård- och omsorgdistrikt

Verksamhetsuppföljning Skillinge Vård- och omsorgdistrikt Verksamhetsuppföljning Skillinge Vård- och omsorgdistrikt 2014-09-26 2014-09-29 Malin Rehnstam Kvalitetscontroller Sofia Spetz Avdelningschef Handläggarenheten 1 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Skillinge Vård-

Läs mer

Verksamhetsuppföljning av avtal utifrån Socialtjänstlagen (SoL) och Hälso- och sjukvårdslagen (HSL)

Verksamhetsuppföljning av avtal utifrån Socialtjänstlagen (SoL) och Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) 1 (5) HANDLÄGGARE TEL DIREKT DATUM Diarienummer Tomas Öberg 08-731 30 55 2016-10-28 OSN/2016:168 Joséphine Orling 08-731 31 75 Verksamhetsuppföljning av avtal utifrån Socialtjänstlagen (SoL) och Hälso-

Läs mer

ENHETENS NAMN OCH ANSVARIG CHEF:

ENHETENS NAMN OCH ANSVARIG CHEF: ENHETENS NAMN OCH ANSVARIG CHEF: Formulär för kvalitetsuppföljning av verksamheten Fyll i formuläret så korrekt och sanningsenligt som möjligt. Syftet är inte bara att kvalitetssäkra verksamheten utan

Läs mer

Till dig som stödjer någon i din omgivning

Till dig som stödjer någon i din omgivning Till dig som stödjer någon i din omgivning En presentation av stödinsatser som kan underlätta både för dig som är anhörig och för den du stödjer Köpings kommun, Vård & Omsorg Vi ger stöd när det behövs

Läs mer

UPPFÖLJNING AV LSS-VERKSAMHET LOV

UPPFÖLJNING AV LSS-VERKSAMHET LOV SID 1 (12) 2012-12-11 BASUPPGIFTER Enhetens namn: Enhetens adress: Företag: Hemsida: Beckomberga gruppboende Bällstavägen 240 G Frösunda omsorg AB www.frosunda.se Verksamhetschef: Helena Hallgren Telefon:

Läs mer

Verksamheten för personer med psykiska funktionsnedsättningar

Verksamheten för personer med psykiska funktionsnedsättningar 1(8) LSS Verksamheten för personer med psykiska funktionsnedsättningar i Hylte kommun Verksamhetstillsyn genomförd av Arbetsmiljöverket, Länsstyrelsen i Hallands län och Socialstyrelsens regionala tillsynsenhet

Läs mer

Kvalitetsplan 2015 Hemtjänst Nattpatrullen

Kvalitetsplan 2015 Hemtjänst Nattpatrullen Kvalitetsplan 2015 Hemtjänst Nattpatrullen Inledning Nattpatrullen består i nuläget av 12 anställda. Det åtgår 10,4 årsarbetare för att täcka 50 timmar per natt sju dagar i veckan samt arbetsplatsträff

Läs mer

Resultat från kvalitetsuppföljning på Vitvaruåtervinningen, daglig verksamhet som drivs av Nytida.

Resultat från kvalitetsuppföljning på Vitvaruåtervinningen, daglig verksamhet som drivs av Nytida. sida 1 (7) Kvalitets- och utredningsavdelningen Socialförvaltningen Kristina Privér Kvalitetscontroller Resultat från kvalitetsuppföljning på Vitvaruåtervinningen, daglig verksamhet som drivs av Nytida.

Läs mer

Socialstyrelsens författningssamling. Ansvaret för personer med demenssjukdom och bemanning i särskilda boenden

Socialstyrelsens författningssamling. Ansvaret för personer med demenssjukdom och bemanning i särskilda boenden SOSFS (S) Föreskrifter och allmänna råd Ansvaret för personer med demenssjukdom och bemanning i särskilda boenden Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras

Läs mer

Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING

Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING HJÄLP OCH STÖD I HEMMET Svedala kommun har enligt Socialtjänstlagen (SoL) ansvar för att personer som bor eller vistas i kommunen

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN FÖR OMSORG OM FUNKTIONSHINDRADE 2013-2015

VERKSAMHETSPLAN FÖR OMSORG OM FUNKTIONSHINDRADE 2013-2015 VERKSAMHETSPLAN FÖR OMSORG OM FUNKTIONSHINDRADE 2013-2015 Upprättad 2013-01-23 2(7) INLEDNING Omsorgen om funktionshindrade riktar sig till personer med fysiska och psykiska funktionshinder och deras familjer.

Läs mer

Tolkning och jämförelse av enkätresultat - enkät riktad till personer som vårdar eller stödjer en närstående

Tolkning och jämförelse av enkätresultat - enkät riktad till personer som vårdar eller stödjer en närstående Vetlanda kommun Vård- och omsorgsförvaltningen Tolkning och jämförelse av enkätresultat - enkät riktad till personer som vårdar eller stödjer en närstående 94 personer har svarat på enkäten vilket var

Läs mer

Enkät brukare oktober/november 2013

Enkät brukare oktober/november 2013 1 Socialförvaltningen 2013-12-03 Anette Österberg/Utvecklingsledare/TÖS Enkät brukare oktober/november 2013 Bakgrund 2011 genomfördes den första gemensamma brukarundersökningen inom äldreomsorg, socialpsykiatri,

Läs mer

Bas- och tilläggsuppföljning hos kommunens äldreboenden per december år 2010

Bas- och tilläggsuppföljning hos kommunens äldreboenden per december år 2010 Bas- och tilläggsuppföljning hos kommunens äldreboenden per december år 2010 Maria Sandberg Dnr 2010/450 Januari 2011 2010-12-20 1 (13) Innehåll 1. BAKGRUND...2 2. SYFTE...2 3. METOD...2 4. ANALYS...4

Läs mer

Personal inom vård och omsorg

Personal inom vård och omsorg Personal inom vård och omsorg Antal anställda I november år 20081 fanns totalt 252 200 anställda (månadsavlönade) inom vård och omsorg i kommunerna vilket framgår av tabell 1. Det är en minskning med 1

Läs mer

Vad får vi för pengarna? Omsorgsnämnd Äldrenämnd

Vad får vi för pengarna? Omsorgsnämnd Äldrenämnd Vad får vi för pengarna? Omsorgsnämnd Äldrenämnd Omsorgsnämnd Förebyggande insatser samt insatser till personer med psykosocial problemtik samt psykisk eller fysisk funktionsnedsättning. Ungefär 7 500

Läs mer