Verksamhetsberättelse VÅRD OCH OMSORG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsberättelse VÅRD OCH OMSORG"

Transkript

1 Verksamhetsberättelse VÅRD OCH OMSORG

2 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2 ANSVARSOMRÅDE 2 ÅRETS RESULTAT 2 EKONOMISKT UTFALL 2 INVESTERINGAR 2 VÄSENTLIGA PERSONALFÖRHÅLLANDEN 3 MILJÖREDOVISNING 5 VIKTIGA HÄNDELSER UNDER PERIODEN 5 FRAMTIDEN 5 VÅRD OCH OMSORG BOKSLUT 6 LEDNING OCH STÖDVERKSAMHETER 7 LEDNING OCH STÖD 7 KONCERNGEMENSAMT 8 PERSONLIGT OMBUD 12 JÄRFÄLLA HEMSTÖD 13 RESTAURANGERNA 17 VAKANSEN 19 ÄLDREOMSORG 21 JÄRFÄLLA HEMTJÄNST 21 MÖTESPLATS OCH SOCIALA DAGVERKSAMHET 23 NATTPATRULL 25 TRYGGHETSLARM 27 BJÖRKENS ÄLDREBOENDE 29 OLOVSLUNDS ÄLDREBOENDE 31 EKENS ÄLDREBOENDE 33 TALLBOHOVS ÄLDREBOENDE OMVÅRDNAD 35 TALLBOHOVS ÄLDREBOENDE DEMENS 37 KASTANJENS KORTTIDSBOENDE 39 FUNKTIONSNEDSÄTTNING 41 PERSONLIG ASSISTANS 41 JÄRFÄLLA DAGLIGA VERKSAMHET 43 KULANS VERKSAMHETER 46 LÄDERSÄTTRAVÄGENS SERVICEBOSTAD 48 KORPRALSVÄGENS SERVICEBOSTAD 50 RÖSVÄGENS GRUPPBOSTAD 52 BLOMSTERVÄGENS GRUPPBOSTAD 54 FRIHETSGRÄNDS GRUPPBOSTAD 56 ASPEN 58 FANJUNKARGRÄND 60 TENORGRÄND 62 BOENDESTÖD 64 1

3 Verksamhetsberättelse Socialförvaltningen, Socialnämndens egenregiverksamhet Chef: Arnfinn Kleveland Antal anställda: 818 månadsanställda Ansvarsområde Vård och omsorg är kommunens egenregi inom områdena äldreomsorg och funktionsnedsättning. Organisationen innehåller många olika verksamheter. Hemtjänst, äldreboende, mötesplats för äldre, dagverksamhet för äldre, larm- och nattpatrull, daglig verksamhet, sysselsättning, gruppboende, serviceboende, boendestöd, personlig assistans, avlösare, kontaktperson, ledsagare, korttidsfamilj, korttidshem, restauranger, personligt ombud och Järfälla hemstöd. Som stöd till verksamheterna finns Vakansen som är Vård och omsorgs egen vikarieförmedling av korttidsvikarier samt funktionen Ledning och stöd. Årets resultat Enhet: mnkr helår Intäkter 390,3 408,7 405,3 385,2 Kostnader exkl kapitalkostnad -389,7-409,4-405,8-380,9 Kapitalkostnader -0,2-0,3-0,3-0,3 Summa kostnader -389,9-409,7-406,1-381,2 Årets resultat 0,4-1,0-0,8 4,0 Eget kapital 24,4 Ekonomiskt utfall Vård och omsorg redovisar ett underskott med -985 tkr. Resultatet är bättre än prognosen som lämnades per den 31 augusti. Framförallt så är det utfallet för enheten Personlig assistans som blev avsevärt bättre än prognosen. Lägre kostnader för personal är den främsta orsaken. Årets underskott beror på sämre resultat inom Järfälla hemtjänst och för några boenden där ersättningen inte har täckt kostnader för ökade behov hos de boende. Inför 2013 kvarstår problematiken för Järfälal hemtjänst. Investeringar Vård och omsorg disponerade 400 tkr för investeringar inom områdena ersättningsinventarier, arbetsmiljö. Utfallet vid årets slut blev 959 tkr. Genomförda investeringar avser ersättningsinventarier i samband med övertagandet av Tallbohovs äldreboende och Kastanjens korttidsboende. 2

4 Väsentliga personalförhållanden Personalstruktur 818 personer fanns anställda inom Vård och omsorg, varav 763 personer (ca 93 procent) var tillsvidareanställda. Antalet anställda skiljer sig betydligt från året innan. Skillnaden beror till största del på övertagandet av Tallbohovs äldreboende och Kastanjens korttidsboende den 1 september. Antalet årsarbetare har ökat i motsvarande grad. Andelen män har minskat med 2,4 procent och andelen kvinnor har ökat lika mycket. Däremot har andelen tillsvidareanställda män ökat. Andelen heltidsanställda har minskat något. Vad gäller medelsysselsättningsgraden har denna, om än marginellt, ökat och ligger på en fortsatt mycket hög nivå. De som arbetar deltid har en genomsnittlig sysselsättningsgrad på 77,2 procent. Personalstruktur diff Antal personer (månadsanställda) Antal årsarbetare 710,1 598,4 111,7 % %-enhet Andel Kvinnor 83,5 81,1 2,4 Andel Män 16,5 18,9-2,4 Tillsvidareanställda Totalt antal Totalt andel 93,4 94,3-0,9 Kvinnor 93,1 94,8-1,7 Män 95,3 92,3 3,0 Heltidsanställda Totalt 42,2 45,0-2,8 Kvinnor 40,8 42,7-1,9 Män 49,6 55,0-5,4 Medelsysselsättningsgrad 86,8 86,6 0,2 M edelålder diff Totalt 45,16 44,92 0,24 Kvinnor 45,24 45,10 0,14 Män 44,76 44,16 0,6 Åldersstruktur % %-enhet Anställda yngre än 30 år 6,9 7,3-0, år 22,6 23,0-0, år 29,4 28,8 0, år 28,0 27,1 0,9 60 år och äldre 13,1 13,8-0,7 Medelåldern har även den ökat under året, dock mycket lite. Den största ökningen har skett hos männen och sett till åldersstrukturer är det i grupperna år och år ökningen återfinns. Sjukfrånvaro Sjukfrånvaron per arbetad tid ligger i stort sett på samma nivå som året innan. Närmare 6 procent av arbetstiden är sjukfrånvarande. Det har dock fortsatt skett en förskjutning från långtidssjukdom till korttidsfrånvaro. Sjukfrånvaron exklusive sjukersättningar uppgår till 5,85 procent. Totalt omfattades fem personer av systemet med tidsbegränsad sjukersättning under. Vid årsskiftet var en person 3

5 föremål för sjukersättning. Med andra ord har nu bara 0,1 procent av Vård och omsorgs tillsvidareanställda fortfarande tidsbegränsad sjukersättning i någon form. Sjukfrånvaromönster diff Sjukfrånvaro i förhållande till arbetad tid % %-enhet Totalt 5,96 5,92 0,04 Män 2,96 2,12 0,84 Kvinnor 6,83 7,07-0,24 Sjukfrånvaro av arbetad tid exklusive sjukersättning Totalt 5,85 5,41 0,44 Sjukfrånvaro 60 dagar eller mer - andel av totala sjukfrånvaron Totalt 39,05 44,62-5,57 Korttidsfrånvaro 1-14 dagar - antal dagar per snittanställd dagar Totalt 8,1 7,8 0,30 Åldersstruktur - sjukfrånvaro/arbetad tid %-enhet Yngre än 30 år 4,00 4,85-0, år 5,93 6,33-0,40 50 år och äldre 6,45 5,68 0,77 Ingen sjukfrånvaro under året Totalt 28,72 27,33 1,39 Män 39,60 39,71-0,11 Kvinnor 26,48 24,59 1,89 Ca 39 procent av sjukfrånvaron består av dagar för personer som varit frånvarande mer än 59 dagar. Medan korttidsfrånvaron har ökat med närmare 4 procent har långtidsfrånvaron minskat med ungefär 12 procent. Andelen personer utan någon sjukfrånvaro alls under året har ökat med omkring 5 procent. 28,72 procent har aldrig varit sjukfrånvarande under. Rörlighet Den externa personalrörligheten har ökat markant under året. Huvudskälet är övertagandet av Kastanjen korttidsboende och Tallbohovs äldreboende. Fem personer har avgått med ålderspension. Personalrörlighet skillnad Slutat i kommunen - extern avgång Börjat i kommunen - extern rekrytering

6 Miljöredovisning Vård och omsorgs mål är att samtliga enheter/uppdrag minst ska ha miljödiplom Brons. Huvuddelen har nått målet. Viktiga händelser under perioden Vård och omsorg har under styrt och följt upp uppdragen med Balanserade styrkort. Perspektiven kund, ekonomi och medarbetare har använts. Utfallen redovisas i delårsuppföljningar och verksamhetsberättelse. Respektive uppdrags månadsuppföljningar redovisas på Järfälla kommuns intranät, vilket underlättar för medarbetare att följa utvecklingen. Arbetet med att förankra och utveckla kvalitetsledningssystemet enligt ISO 9001:2008 har fortsatt under. Nu ingår alla enheter i certifikatet utom de under året övertagna enheterna Tallbohovs äldreboende med mötesplats och dagverksamhet samt Kastanjens korttidsboende. De uppföljningar av kundkvalitet som är gjorda visar på en generellt hög nöjdhetsgrad som är i nivå med uppsatta mål eller högre vilket är glädjande. Vid uppföljning av resultaten fokuserar Vård och omsorg på de delar som får svagare respons där kan vi göra förbättringar. Samtliga uppdrag som Vård och omsorg har ansvaret för under har genomförts i enlighet med de mål och ambitioner som är uttryckta i kravspecifikationer eller överenskommelser. Under har ovanligt mycket kompetensutveckling genomförts. Den har omfattat alla verksamheter men i synnerhet inom området funktionsnedsättning där Vård och omsorg ingått i ett regionalt euprojekt (CARPE). Projekt Carpe som avslutades den 31 mars har fått efterföljare i två projekt Carpe 2 - ett eu-finansierat projekt - samt Carpe Forum som finansieras av de 24 ingående kommunerna i Stockholms län. Två stora tillkommande verksamheter tillsammans har bidragit till att Vård och omsorg vuxit. Några boenden har haft svårt att klara av att leva upp till behov och förväntningar inom sina ekonomiska ramar. Förutsättningarna för Järfälla hemtjänst har förändrats under andra halvåret. I och med införande av tidmätning med hjälpmedlet Mobipen och att ersättningen baseras på utfallet av mätningarna har verksamheten inte längre balans mellan intäkter och kostnader. Framtiden Vård och omsorg ser positivt på framtiden. Behovet av omsorg ökar och de satsningar inom fortbildning och kvalitetsutveckling som har gjorts de senaste åren gör att organisation är väl rustad för att anta nya utmaningar. Under 2013 finns det flera stora utmaningar. En är några nya upphandlingar inom området funktionshinder. En annan är frågan om det går att fortsätta utföra hemtjänst i Vård och omsorgs regi. En tredje är om Vård och omsorg kommer att klar omställningen till LOV inom uppdraget daglig verksamhet. En fjärde är att det är svårare än tidigare att hitta personer med rätt kompetens. En femte avser den framtida driftformen för Vård och omsorg. 5

7 Vård och omsorg bokslut Enhet: tkr Intäkter helår Interna Externa Summa intäkter Kostnader Personalkostnader Driftkostnader Kapitalkostnader Summa kostnader Resultat Eget kapital Enhet: tkr helår Ledning & stöd Koncerngemensamt Personligt ombud Järfälla hemstöd Restaurangerna Vakansen Järfälla hemtjänst Kallhälls mötesplats Nattpatrull Trygghetslarm Björkens äldreboende Olovslunds äldreboende Ekens äldreboende Tallbohovs äldreboende omv Tallbohovs äldreboende dem Kastanjens korttidsboende Personlig assistans Järfälla dagliga verksamhet Kulans verksamheter Rösvägens gruppbostad Blomstervägens gruppbostad Frihetsgränds gruppbostad Lädersättra servicebostad Korpralsvägens servicebostad Aspen Tenorgränd Fanjunkargränd Boendestöd Total helår Enhet: tkr Ersättningsinventarier IT-utrustning Arbetsmiljöåtgärder Total

8 LEDNING OCH STÖDVERKSAMHETER Ledning och stöd Enhetens uppdrag är att leda, samordna och stödja verksamhetscheferna inom olika områden såsom ekonomi, personal, utredning och verksamhetsutveckling. Ekonomi Årets resultat är positivt. Det är lägre kostnader för personal och drift som bidrar till detta. helår Enhet: tkr Intäkter Interna Externa Summa intäkter Kostnader Personalkostnader Driftkostnader Kapitalkostnader Summa kostnader Resultat Miljöredovisning Enheten innehar inget miljödiplom men har tillgång till källsortering och strävar efter att så långt som möjligt köpa miljövänliga produkter. Målet är att uppnå nivå brons under Viktiga händelser under perioden Genomförande av Carpe-projektet, införande av och upprätthållande av kvalitetssystem, förberedelser för att ta över driften av Tallbohovs äldreboende och Kastanjens korttidsboende och att lämna svar på förfrågningsunderlag avseende drift av grupp- och servicebostäder samt Almens äldreboende har varit prioriterade områden under året. Framtiden Verksamhetschefernas behov av att kunna följa och analysera sina verksamheter ökar. Samarbete med andra kommuner/aktörer inom branscherna och olika utbildningsanordnare kommer att vara en nödvändighet för att säkerställa medarbetarnas kompetens samt den framtida rekryteringen. Personalförsörjning med dagens kompetenskrav kommer att bli en stor utmaning. Under 2013 är kommer Vård och omsorg att fortsätta arbetet med att utveckla kvalitetsledningssystemet enligt ISO 9001:2008. Arnfinn Kleveland Chef Vård och omsorg 7

9 Koncerngemensamt Ekonomi Utfallet för är sämre än målet. Huvudorsaken är att kostnaden för bemanning av korttidsvikarier är klart högre än beräknat. Ok helår Enhet: tkr Intäkter Interna Externa Summa intäkter Kostnader Personalkostnader Driftkostnader Kapitalkostnader Summa kostnader Resultat Viktiga händelser under perioden Kvalitetsarbete Vård och omsorgs kvalitetsledningssystem är certifierat enligt SS-EN ISO 9001:2008 sedan Samtliga verksamheter ingår i certifikatet förutom Talllbohovs äldreboende, Kastanjens korttidsboende och Tallbohovs Mötesplats och dagverksamhet som togs över Inrangering planeras ske i samband med förnyat certifikat i januari Två externa revisorer granskade i oktober det övergripande kvalitetsledningssystemet, restaurangerna som var de senast tillkommande verksamheterna samt följde upp utvalda enheter. Inga avvikelser konstaterades men som en hjälp på vägen fick vi förbättringsförslag som vi följer upp hur/om vi kan använda inom verksamheten. Generellt kan man säga att det handlar om förtydligande i processer och ansvar. Ledningens genomgång av kvalitetsledningssystemet har genomförts vid två tillfällen under året. Kravet är minst en gång per år. Ett annat krav i ISO 9001:2008 är att det finns en ledningsgrupp. Vård och omsorgs ledningsgrupp består av chefen för Vård och omsorg samt de tretton verksamhetscheferna som mötts vid elva tillfällen för information, uppföljning och utveckling av kvalitetsledningssystemet. Inkomna klagomål, rapporter enligt lex Sarah, resultat av externa och interna revisioner mm redovisas, analyseras och bildar underlag för beslut om förändringar i styrande dokument, rutiner mm. Januari december Antal anmärkning Rapport lex Sarah 17 Fem bedömts som allvarliga, varav en lämnats utan åtgärd av socialstyrelsen Klagomål, synpunkter 30 Miss i omsorg 5 stycken Larm 3 Stöld 1 Bemötande psykiskt 12 (berör två verksamheter från en kund) Administrativa avvikelser, fel och brister 12 Varav sju handlar om datasystemet. Samtliga lex Sarah och klagomål/synpunkter har utretts, åtgärder vidtagits och återkoppling skett till 8

10 berörda. Sex medarbetare är utsedda till internrevisorer. De representerar äldreboende, grupp- och servicebostäder, daglig verksamhet och trygghetslarm. I kvalitetsledningsarbetet ingår också att regelbundet mäta kundernas nöjdhet med Vård och omsorgs insatser genom enkäter. Resultaten redovisas på Vård och omsorgs webbsida Kunderna som svarar är överlag nöjda med sina insatser. Deras kommentarer ger oss värdefull information - både ris och ros - som används i diskussionen hur utveckla stöd- och hjälpformerna för högre kundtillfredsställelse. Svarsfrekvensen är dock varierande vilket delvis beror på att vi inte har system för påminnelser. Vård och omsorg skickar inte enkäter till de kunder som får enkät från myndighets/beställar-sidan - äldreboende, hemtjänst, social dagverksamhet, grupp- och serviceboenden samt dagliga verksamheter. För att utveckla mätningar av kundnöjdhet har försök genomförts att intervjua kunderna på servicebostäder och daglig verksamhet. Även här blev det varierande svarsfrekvens. Information Informationsfoldrar och blad sammanställs/revideras kontinuerligt med dubbla syften marknadsföring av Vård och omsorg och att tydliggöra innehållet i beviljad insats till kund. Introduktionsmappar till nya kunder och medarbetare ger svar på många frågor. För att nå nya kunder annonseras bland annat i Järfälla kommunguide, Nyinflyttad, Järfällaalmanackan, TiksPac, Magasin Järfälla, Spf:s medlemsinfo. Marknadsföringen gäller främst de kundvalsstyrda insatserna som Järfälla Hemtjänst, Enheten Personlig Assistans, Boendestöd, Dagverksamhet för äldre och Mötesplatsen i Kallhäll. En informationskanal som vässar Vård och omsorgs marknadsföring ytterligare är webbsidan Lokalredaktörer = medarbetare uppdaterar den egna enhetens sidor. För att öka antalet besökare arbetar vi med att exponera adressen tydligare och i flera sammanhang. Fortbildning Kvaliteten i utförda insatser beror till stor del på medarbetarens kompetens. Därför satsar Vård och omsorg på fortbildning på såväl enhetsnivå som organisationsnivå. I nyanställdas introduktion ingår ett databaserat program som innehåller information om lagar, etik och förhållningssätt, hygien och dokumentation. Det används också vid uppdatering av medarbetarnas kunskaper vid arbetsplatsträffar och planeringsdagar. En Uppdateringsdag har genomförts vid två tillfällen med sammanlagt 60 deltagare. Målet är att medarbetarna blir uppdaterade på lagar, styrsystem, Vård och omsorgs organisation mm samt etik. Hittills i år har Vård och omsorg genomfört fortbildning riktade till alla medarbetare: Gemensam fortbildning Voo Antal kurser Antal deltagare Hjärt- och lungräddning med hjärtstartare Stroke/Parkinsons sjukdom 3 33 Multipel Skleros 2 19 ndskyddsutbildning steg Livsmedelshygien 2 12 Bemötande anhöriga vid palliativ vård Projekt Carpe, Carpe 2 och Forum Carpe För funktionshinderområdets medarbetare har Projekt Carpe erbjudit kompetens-utveckling genom medel från ESF-rådet. Projektet avslutades den 30 mars. Fortbildningarna omfattade föreläsningar, gymnasiekurser och högskolekurser om 7,5 p och riktade sig till medarbetare och chefer. Från Vård och omsorg deltog 186 av 305 medarbetare (61 procent) i fortbildningsinsatser om i genomsnitt 30,5 timmar. 9

11 Föreläsningar Högskole- Gymnasie Övrigt Kompetens- kurser kurser utbud ombudsträff Samma person kan ha deltagit i flera kurser Antal Föreläsningar Högskole- Gymnasie- Övrigt Kompetens- deltagare kurser kurser utbud ombudsträff Från den 1 april har Projekt Carpe fått en fortsättning i två former med syfte att utveckla kompetens och lärande för medarbetare inom funktionshinderområdet: - Forum Carpe ett kommunfinansierat samarbetsprojekt där 24 av länets kommuner ingår med målet att erbjuda fortbildningsinsatser. Här ingår även medarbetare inom socialpsykiatrin samt anställda i vårdföretag som driver verksamhet i de anslutna kommunerna - Projekt Carpe 2, ett nytt eu-finansierat projekt, som är ett komplement till Forum Carpe. Det består av ett fyra delprojekt - Arbetsspåret, Utvecklingsstörning och åldrande, Chefer utan högskoleutbildning samt Handläggare/biståndsutredare - under ett paraply Lärande och yrkeskrav. Vård och omsorg ingår i delprojekten Arbetsspåret samt Utvecklingsstörning och åldrande. Projektet är beviljat eu-medel till den 1 juli Faktasammanställning för dessa båda projekt: Samma person kan ha deltagit i flera kurser etc. Antal unika deltagare Carpe Forum 36 pers Carpe 2 22 pers - ArbetSam Eu-projektet ArbetSam pågår till den 30 juni Syftet är att stärka personals kompetens inom äldreomsorgen som på grund av bristande kompetens har en svag ställning på arbetsmarknaden. Projektet ska utveckla lärande och språkutvecklande arbetsplatser. Vård och omsorg deltar med 58 medarbetare. Projektet drivs i samarbete med sex andra kommuner och fem privata vårdföretag. Friskvård År lyckades vi inte nå delmålen i Vård och omsorgs friskvårdspolicy "att behålla korttidsfrånvaron på samma nivå som 2009" och om arbetstrivsel att behålla andelen positiva svar på samma nivå som 2009" dvs 97 procent. I års arbetsmiljökompass blev andelen positiva svar 94 procent. Enheternas friskvårdsombud har träffats vid fem tillfällen under året för erfarenhetsutbyte om hur sprida information och inspirera på arbetsplatsen om vad som gör att vi mår bra och upplever välbefinnande. Efter utvärdering har friskvårdspolicyn reviderats inför år 2013 och den gemensamma friskvårdsorganisationen med friskvårdsombud avslutats. Vård och omsorg deltog i Blodomloppet den 7 juni med 25 lag anmälda = 130 deltagare. Årets friskvårdsföreläsning genomfördes den 17 oktober med tema Hur vill du fungera och må i livet? med Kaj Pedersen, MT-gruppen, 78 medarbetare deltog. Etik Enheternas etikombud har träffats vid fyra tillfällen under året för att stödja och inspirera varandra i arbetet att hålla diskussionen levande om våra "Etiska riktlinjer - en vägledning för vårt förhållningssätt". Som en hjälp finns riktlinjerna tryckta på affisch, i folder samt på plastkort i fickformat samt en handbok med övningar och diskussionsämnen. En arbetsmetod för enheterna har utarbetats av etikgruppen för att underlätta den fortsatta diskussionen. Årets etikseminarium genomfördes den 21 november med tema Hur vi behandlar varandra? med Lars Björklund, kaplan vid Sigtunastiftelsen som föreläsare. 57 medarbetare hade tillfälle att delta. 10

12 Framtiden För att stärka Vård och omsorgs konkurrenskraft fortsätter arbetet att utveckla och förbättra vårt certifierade kvalitetsledningssystem enligt ISO 9001:2008. Arbetet går helt i linje med Socialstyrelsens föreskrift och allmänna råd SOSFS :9 Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete som gäller från Processkartläggningar och uppgiftsbeskrivningar kompletteras kontinuerligt. En ständigt pågående dialog med kunderna och en diskussion om hur vi kan ta del av hur kunderna upplever kvaliteten i våra tjänster är också betydelsefulla delar i utvecklingen av insatsernas kvalitet. Inom de kundvalsstyrda verksamheterna blir konkurrensen allt tuffare med fler aktörer vilket gör att Vård och omsorg behöver synas mer genom en aktiv marknadsföring, tydligt profilerat informationsmaterial, en lättillgänglig informativ webbsida osv. Järfälla kommuns nya grafiska profils strama regelsystem har hittills inte visat sig underlätta för Vård och omsorg att profilera sig i konkurrens med privata utförare. Att medarbetarna har rätt kompetens är en nyckelfråga för en insats med hög kvalitet. Carpe-projektet har som ett mål att påverka yrkesutbildningens innehåll och för äldreomsorgens medarbetare knyts förhoppningar till Omvårdnadslyftets insatser med bidrag från staten. Arnfinn Kleveland Chef Vård och omsorg 11

13 Personligt ombud Stöd till personer med psykiska funktionshinder i kontakt med myndigheter, vårdgivare, hyresvärdar och andra för att den enskilde ska få möjlighet till ett fungerande vardagsliv. Medverka till att den enskilde får en individuell plan. Ombudet har kontor i posthuset 12 tr. Telefontid vardagar , övrig tid hänvisning till mobiltelefonen. Ekonomi Det ackumulerade per december visar på ett litet överskott, vilket är bättre än målet. helår Enhet: tkr Intäkter Interna Externa Summa intäkter Kostnader Personalkostnader Driftkostnader Kapitalkostnader Summa kostnader Resultat Miljöredovisning Ombudet har tillgång till källsortering. Viktiga händelser under perioden Ombudet har under året deltagit i: - nätverksträff för ombud i Stockholm och Uppsala - nationell konferens anordnad av YPOS(Yrkesförening för personliga ombud) Ombudet har under året haft kontakt med 31 personer för rådgivning och stöd. Ombudet har: - regelbundet en dag per månad besökt den öppna verksamheten på Nibblevägen - kontakt med Klivet och Aspens dagliga verksamheter - haft kontakter med boenden och boendestöd för målgruppen - skriftlig information uppsatt på diverse ställen som exempelvis kyrkan, bibliotek, landstingets psykosverksamhet och öppna mottagning. Framtiden Uppdraget bedöms vara oförändrat den närmaste tiden. Marie Sandfeldt Personligt ombud 12

14 Järfälla hemstöd Enheten arbetar på uppdrag av socialnämnden med att tillhandahålla expertstöd med syfte att möjliggöra att äldre kan bo kvar i ordinarie boende och att stödja anhöriga. Enheten ska även erbjuda kompetensstöd inom områdena demenssjukdomar och syn- och hörselnedsättningar. Uppdraget att genomföra färdtjänstutredningar avslutades 31 mars.. Ekonomi Årets resultat är sämre än beräknat. Orsaken är omställningskostnad för förlorat uppdrag (färdtjänstutredningar). Varning helår Enhet: tkr Intäkter Interna Externa Summa intäkter Kostnader Personalkostnader Driftkostnader Kapitalkostnader Summa kostnader Resultat Volymer Studiecirklar för anhöriga, antal Stödsamtal med anhöriga, antal Uppdrag, antal Aktiviteter på mötesplatser, antal Utbildningar, antal Färdtjänstutredningar, antal Syn-hörselinstruktör, antal besök Uppsökande hembesök, antal besök Fixartjänst, antal besök Miljöredovisning Enheten har uppnått Miljödiplom Guld. 13

15 Viktiga händelser under perioden Anhörigstöd Under har tre anhörigcirklar för make/maka hållits och uppföljning av en cirkel för söner och döttrar gjorts vid fem tillfällen. Under året har 24 friskvårdskort för anhörig skrivits ut. Befattningen anhörigkonsulent har tillkommit på enheten i syfte att tydligare synliggöra anhörigstödet i kommunen. Anhörigkonsulenten riktar sig till alla åldrar. Anhörigkonsulenten har deltagit i projektet Sammanhållen vård och omsorg samt anhörigstöd vid demenssjukdom som FoU nu hållit i samt inlett samarbete med biståndshandläggare på enheten funktionshinder. IKT ACTION hade vid årets slut 26 deltagare varav sju är anhörigstöd, 17 är ensamboende och två är Att leva med demens. Det finns ytterligare sex som är personaldatorer. Ippi har nio användare varav två inom funktionshinderområdet, Joice har två användare inom funktionshinderområdet. IKT-lunch har hållits för dessa grupper var tredje vecka. Nattfrid har vid årets slut elva användare. Idag fungerar tekniken bättre. Mycket tid har lagts på att sprida information om Nattfrid. Fou.nu har publicerat en rapport om verksamheten, där det bland annat framkommer att användare, anhöriga och personal till största delen är positiva till Nattfrid. Inter-ACTION, projektet tillsammans med psykiatri nordväst har vid årets slut elva användare. Teknik för äldre Delprojekt 1, Digital fotoram på dagverksamheten i Kallhäll. Personalen är instruerad och fyra besökare på dagverksamheten använder sig av digital fotoram. Utvärderingsmöten på Fou nu en gång per månad. Delprojekt 2, Visningsmiljö. Information har inskaffats genom bland annat studiebesök samt en brukarundersökning i enkätform för att få information om vilka hjälpmedel som det finns störst intresse av att ha i en visningsmiljö. Det finns en visningsmiljö, en glasmonter med demonstrationsobjekt, som står på entréplanet på Kastanjens korttidsboende. Personal från Hemstöd finns på plats en gång i veckan för att visa de olika hjälpmedlen samt svara på frågor. Även enskilda visningar har kunnat bokas. Där har också varit utvärderingsmöten på Fou nu en gång per månad. Anhörigportal Är en egen webbplats för anhöriga och deras närstående/brukare som har utvecklats under året. Anhörigportalen ska ge möjlighet att träffa andra i liknande situation samt att hitta allehanda information för målgruppen. Innehållet i Anhörigportalen har tagits fram med hjälp av referensgrupper. Tillsammans med Järfälla kommuns informationsavdelning har undersökts att lägga denna portal via hemsidan och med intressanta länkar, vilket nu är klart. Anhörigportalen Invigdes av socialnämndens ordförande den 22 november. Uppdrag Från biståndshandläggare har totalt fem (tre från äldreenheten och två från enheten funktionsnedsättning) uppdrag tagits emot och utförts innan beslut om att ta bort stödet till biståndshandläggarna. Mötesplatser Sjukgymnast från enheten har lett gruppgymnastik en gång i veckan på Barkarby mötesplats respektive Kallhälls mötesplats för pensionärer som av olika skäl inte klarar vanlig gruppgymnastik på till exempel Friskis & Svettis. Totalt 186 grupptillfällen. 14

16 Utbildning Enheten säljer vissa utbildningstjänster internt inom Järfälla kommun. Utbildning för nyanställda inom Vård och omsorg har hållits vid 14 tillfällen. Fyra tillfällen med funktionsbevarande arbetssätt har getts. Riskanalys för hemtjänst och larmpatrull har genomförts vid sju tillfällen. Vidare har enheten hjälpt personlig assistans vid två tillfällen att se över arbetsmiljön. Enheten har hållit utbildning för Vård och omsorgs hemtjänstpersonal, två heldagar om stroke och två halvdagar om MS samt en heldag kombinerat stroke, MS. Färdtjänst Från och med den 1 april tog kundtjänst över alla färdtjänstutredningar. Under årets första tre månader gjorde Hemstöd 176 färdtjänstutredningar. Syn-och hörselinstruktör Syn- och hörselinstruktören har under året deltagit i undervisning för nyanställda vid fem tillfällen. Besökt kommunens mötesplatser vid 13 tillfällen, kommunens äldreboenden vid 15 tillfällen för att ge tips, råd och stöd till äldre och personal. Instruktören medverkar också vid nätverksträffar med övriga heminstruktörer i länet. 614 möten med äldre genomfördes under. Uppsökande verksamhet Enheten har gjort 175 uppsökande hembesök hos personer som blev 80 år under vilket motsvarar 50 procent av målgruppen. Fixartjänsten Under perioden har 934 kunder fått hjälp av fixaren, 141 av dessa är nya kunder. Det är fortfarande byte av glödlampor, byte av gardiner samt olika hjälp med takarmatur som är det som efterfrågas mest. Frivilligsamordnaren Deltagit i nätverksträffar med SKL samt studiebesök anordnade av nätverket. Fyra samverkansmöten med frivilligorganisationerna har hållits. En föreläsning anordnades för volontärer och föreningsmedlemmar, Josefin Grände pratade om våld i nära relationer. Vid årets slut finns tio aktiva uppdrag, 31 volontärer och 51 äldre. Demenssjuksköterskan Under årets har genomförts demensutbildningar och en tvådagars utbildning i taktil massage. Informerat samtliga verksamheter om den webbaserade utbildningen Demens ABC studiecirkelmaterial. Uppmanat sjuksköterskor på äldreboendena i Järfälla att anmäla sig till utbildning i BPSD registret och säkerställt att alla äldreboendena var representerade på utbildningen. Deltagit i projektarbetet Sammanhållen vård och omsorg samt anhörigstöd vid demenssjukdom. Även deltagit i utvecklingsområdet mun och tandvård där man tagit fram rutiner för förebyggande tandvård för personer med demenssjukdom. Checkat med äldreboendena inför implementeringen av de nationella riktlinjerna för att se vilket eventuellt stöd respektive boende kunde behöva. Skickat program till verksamheterna med föreläsningar som demensföreningen och andra verksamheter anordnar. Informerat verksamheterna om fondmedel som man kan söka för till exempel inköp av utrustning eller aktiviteter. Haft ett uppföljningstillfälle med ACTION-gruppen Att leva med demens. Deltagit i anhörigkonsulentens anhörigcirklar för att informera om demenssjukdom och bemötande av demenssjuka. Deltagit i nätverk med kommunala demenssjuksköterskor samt demensrådets olika nätverk. Deltagit vid 15

17 demensdagarna i Örebro. Framtiden IT-teknikens utveckling skapar nya möjligheter att stödja äldre som väljer att bo kvar i ordinärt boende och yngre personer med funktionsnedsättningar. Arbetet med att tidigt hitta anhörigvårdare kommer fortsättningsvis att prioriteras. Antalet personer med demensdiagnoser tenderar att öka och utbildning och handledning för personal efterfrågas allt mer. Nya former för att nå ut till målgruppen och deras närstående måste utvecklas. Dagens välutvecklade "mänskliga nätverk" måste kompletteras med andra former. Stödet till anhöriga till individer med funktionsnedsättning kommer att utvecklas under det närmaste året. Arnfinn Kleveland Chef Vård och omsorg 16

18 Restaurangerna Det finns fyra restauranger inom Vård och omsorg. Restaurang Kärnmakaren som är belägen i seniorboendet i Kallhäll. Där tillagas mat och serveras lunch till de boende som så önskar, pensionärer boende hemma som kommer till matsalen eller får sin matlåda hämtad av hemtjänstpersonal samt leverans av lunch och middag till Björkens och Ekens äldreboenden. Restaurang Olovslund tillagar alla måltider som serveras under dygnet till de boende på Olovslunds äldreboende, personal och matlådor som hämtas av hemtjänsten. Restaurang Ikaros i Barkarby seniorboende tillagar och serverar lunch till hyresgäster och pensionärer som kommer till matsalen eller får sin matlåda hämtad av hemtjänstens personal. Restaurang Solhöjden som är beläget i Tallbohovsäldreboende. Där tillagas mat och serveras lunch och middag till de boende som så önskar. Lunch serveras till pensionärer boende hemma som kommer till matsalen eller får sin matlåda hämtad av hemtjänstpersonal. Ekonomi Efter tolv månader är utfallet bättre än målet. helår Enhet: tkr Intäkter Interna Externa Summa intäkter Kostnader Personalkostnader Driftkostnader Kapitalkostnader Summa kostnader Resultat Kund Enligt de senaste matråden är kunderna nöjda med matens kvalitet. Målet är tre till fyra matråd per år vilket har uppfyllts Medarbetare Enligt den senaste personalenkäten är 90 procent av personalen nöjda med sitt arbete, vilket är i nivå med målet. Korttidssjukfrånvaron är lägre än målet. Övriga mål bedöms vara uppfyllda. En medarbetare har under våren avslutat Medarbetarakademin Alla medarbetare går utbildning i livsmedelshygien Miljöredovisning Enheten har Miljödiplom Brons. Vi fortsätter vårt arbete och hoppas kunna uppnå kraven 17

19 för Miljödiplom Silver under Vi handlar endast av kommunens upphandlade produkter. Viktiga händelser under perioden Vi har tagit över Restaurang Solhöjden Tallbohovs äldreboende. Vi har under hösten blivit ISO-certifierade enligt 9001:2008. Vi har börjat beställa varor via e-handel Vi har ett nytt datasystem där kunden själva kan beställa sina matlådor hemifrån En medarbetare har anställts som arbetsledare. Framtiden Margareta Andersson Verksamhetschef 18

20 Vakansen Vakansen är Vård och omsorgs interna bemanningscenter och har som i uppdrag att rekrytera och förmedla korttidsvikarier till Vård och omsorgs samtliga enheter. Vakansen har öppet från 06:45 årets alla dagar. Ekonomi Utmärkt Årets utfall är bättre än målet. Orsaken är att antalet genomförda uppdrag är 32 procent högre är planerat. Detta beror på en oväntad tillökning av uppdrag på grund av de nya enheterna som tillkom den 1 september. Uthyrningen av undersköterske-poolare är lägre än beräknat. helår Enhet: tkr Intäkter Interna Externa Summa intäkter Kostnader Personalkostnader Driftkostnader Kapitalkostnader Summa kostnader Resultat Kund Den enkät till alla beställare av uppdrag som skickades ut under oktober har bearbetats. Resultatet visar på en total nöjdhetsgrad på 96 procent vilket är över målet. Antalet ej genomförda uppdrag är fler än målet. Orsakerna är flera, Bland annat har antalet beställningar ökat mer än väntat och rekryteringen har inte kunnat möta efterfrågan. Rekryteringsarbetet försvåras av att det är svårt att hitta vikarier med rätt kompetens som vill arbeta på obekväm arbetstid. Medarbetare Resultatet från arbetsmiljöenkäten som genomfördes under hösten visar att 79 procent är nöjda med sin arbetssituation vilket är 1 procent lägre än målet. Ok Miljöredovisning Enheten innehar inget miljödiplom men har tillgång till källsortering och strävar efter att så långt som möjligt köpa miljövänliga produkter. 19

Granskning av den faktiska kvaliteten inom äldreomsorgen

Granskning av den faktiska kvaliteten inom äldreomsorgen Revisionsrapport Granskning av den faktiska kvaliteten inom äldreomsorgen Jean Odgaard Certifierad kommunal revisor Lunds kommun Adrian Göransson revisionskonsult Christel Eriksson Certifierad kommunal

Läs mer

SpråkSam- en nyckel till utveckling

SpråkSam- en nyckel till utveckling SpråkSam- en nyckel till utveckling Utvärdering Utvärderare: Pia Juhlin Åstrand Ingrid Skeppstedt Anders Wiberg Stockholm den 7 mars år 2011 1 FÖRORD 3 INLEDNING 4 RESULTATREDOVISNING 7 Språksams utbildning

Läs mer

Verksamhetsberättelser per enhet 2012

Verksamhetsberättelser per enhet 2012 Socialnämnden Verksamhetsberättelser per enhet 2012 Socialnämnden Innehållsförteckning Avdelning FoS - Funktionsnedsättning och Socialpsykiatri 3 Fridhem och Dragaregatan 4 Fritidsverksamhet 8 Daglig verksamhet

Läs mer

JAG BARA LYFTER LUREN

JAG BARA LYFTER LUREN JAG BARA LYFTER LUREN Utvärdering av Äldreteamet i Huddinge Ingrid Hjalmarson Rapporter/Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum 2011:4 ISSN 1401-5129 FÖRORD Åtskilliga granskningar under de senaste decennierna

Läs mer

Norrmalms stadsdelsnämnd Verksamhetsberättelse VB 2013

Norrmalms stadsdelsnämnd Verksamhetsberättelse VB 2013 Sid 2 (59) Handläggare: Maria Cameron Telefon: Till Norrmalms stadsdelsnämnd Norrmalms stadsdelsnämnd Verksamhetsberättelse VB 2013 Stadsdelsnämndens beslut 6 februari 2014: 1. Stadsdelsnämnden godkänner

Läs mer

Bokslut och verksamhetsberättelse 2009

Bokslut och verksamhetsberättelse 2009 DANDERYDS KOMMUN Socialkontoret Handläggare: Karl-Olof Magnusson Millie Lindroth Tjänsteutlåtande 1(49) Socialnämnden 2010-03-08 SN 2010/0029 Bokslut och verksamhetsberättelse 2009 Förslag till beslut

Läs mer

Ungdomsbesök i vård- och omsorgsboenden

Ungdomsbesök i vård- och omsorgsboenden Ungdomsbesök i vård- och omsorgsboenden Jenny Österman Lisbeth Hagman Rapporter/Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum 2013:9 ISSN 1401-5129 FÖRORD I en studie som nyligen gjorts inom ramen av SNAC-studien

Läs mer

VÅRD OCH OMSORGSPLAN 2012 2015

VÅRD OCH OMSORGSPLAN 2012 2015 VÅRD OCH OMSORGSPLAN 2012 2015 INNEHÅLL 1 Inledning 4 2 Vad styr verksamheten? 5 2.1 Nationell lagstiftning 5 2.2 Kommunfullmäktige 5 2.3 Nationell utvecklingsplan för vård och omsorg om äldre 6 2.4 Avtal

Läs mer

Man kan nog aldrig lära sig för mycket

Man kan nog aldrig lära sig för mycket Man kan nog aldrig lära sig för mycket En utvärdering av grundutbildningarna för vårdpersonal i äldreomsorg i Stockholms stad ht 2012 Ingrid Hjalmarson Lars Sonde Rapporter/Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum

Läs mer

Hemtjänst för personer med demenssjukdom

Hemtjänst för personer med demenssjukdom Hemtjänst för personer med demenssjukdom En studie om specialiserade hemtjänstgrupper Karin Gens Sven Erik Wånell Rapporter/Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum 2013:12 ISSN 1401-5129 FÖRORD Kunskapen

Läs mer

ENSKEDE-ÅRSTA-VANTÖRS STADSDELSFÖRVALTNING

ENSKEDE-ÅRSTA-VANTÖRS STADSDELSFÖRVALTNING ENSKEDE-ÅRSTA-VANTÖRS STADSDELSFÖRVALTNING AVDELNINGEN FÖR EGEN REGI/ ÄLDREOMSORG SID 1 (41) 2012-04-17 Verksamhetsbeskrivning till stadens Stockholms stads kvalitetsutmärkelse 2012 Anders Broberg Verksamhetschef

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnden är inbjuden till en visning av Tornet kl 17:30. Därefter gruppmöten från kl 18:00.

Vård- och omsorgsnämnden är inbjuden till en visning av Tornet kl 17:30. Därefter gruppmöten från kl 18:00. KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 [2] Vård- och omsorgsnämnden 2014-05-20 Tid 2014-05-20, Kl 19:00 Plats Vård- och omsorgsboendet Tornet, Tomtbergavägen 361, Norsborg Vård- och omsorgsnämnden är inbjuden till

Läs mer

Att leva gott som äldre i Östhammars kommun.

Att leva gott som äldre i Östhammars kommun. Att leva gott som äldre i Östhammars kommun. Plan för framtidens service, trygghet, omsorg och vård av äldre Östhammars kommun. Inledning Bakgrund, uppdrag och syfte Kommunstyrelsen har gett socialnämnden

Läs mer

DOKUMENTERA ELLER GE VÅRD OCH OMSORG?

DOKUMENTERA ELLER GE VÅRD OCH OMSORG? DOKUMENTERA ELLER GE VÅRD OCH OMSORG? UTVÄRDERING AV PROJEKTET SOCIAL DOKUMENTATION PÅ KUNGSHOLMEN EVA NORMAN & ROSE-MARIE HEDBERG Rapporter/Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum 2010:9 ISSN 1401-5129

Läs mer

NR 9. uppdra åt nämnden för Blekingesjukhuset att vidta åtgärder för att kontrollera kostnadsutvecklingen,

NR 9. uppdra åt nämnden för Blekingesjukhuset att vidta åtgärder för att kontrollera kostnadsutvecklingen, 2015-05-19 Dnr 2015/00157 NR 9 Landstingsstyrelsen Landstingsstyrelsens arbetsutskott har vid sitt sammanträde den 18 maj 2015 behandlat ärende angående delårsbokslut. Landstingsstyrelsens arbetsutskotts

Läs mer

Verksamhetsplan 2011-2013

Verksamhetsplan 2011-2013 VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN 3 (32) PRESENTATION AV KOMMUNENS STYRMODELL KOMMUNFULLMÄKTIGES VISION av hur kommunen skall utvecklas är utgångspunkten för målstyrningsprocessen. Utifrån visionen beslutar fullmäktige

Läs mer

PROTOKOLL. Maria Sellberg. Datum Omsorgsnämnden 2015-05-13. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00.

PROTOKOLL. Maria Sellberg. Datum Omsorgsnämnden 2015-05-13. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00 Beslutande: Helena Brink (C), ordförande László Gönczi (MP) Tommy Olsson (C) Kennet Hedman (M) Maria Molin (M), tjänstgörande ersättare

Läs mer

Förslag till beslut Hälso- och sjukvårdsstyrelsen utser Johan Edstav (MP) att jämte ordföranden Anna-Karin Klomp (KD) justera dagens protokoll.

Förslag till beslut Hälso- och sjukvårdsstyrelsen utser Johan Edstav (MP) att jämte ordföranden Anna-Karin Klomp (KD) justera dagens protokoll. LANDSTINGET I UPPSALA LÄN Föredragningspromemoria Hälso- och sjukvårdsstyrelsen 2013-03-25 36 Val av justerare Förslag till beslut Hälso- och sjukvårdsstyrelsen utser Johan Edstav (MP) att jämte ordföranden

Läs mer

Utvärdering av utvecklingsprojekt inom Kompetensstegen i Hedemora kommun Rehabiliterande syn- och arbetssätt i vård- och omsorgsarbetet Etik och bemötande frågor inom vård och omsorg Utveckla system för

Läs mer

ATT FÅ INFLYTANDE ÖVER SIN EGEN VÅRDPLANERING

ATT FÅ INFLYTANDE ÖVER SIN EGEN VÅRDPLANERING ATT FÅ INFLYTANDE ÖVER SIN EGEN VÅRDPLANERING Äldrevägledare i Nacka kommun - en modell för att förbereda den äldre inför samordnad vårdplanering Jenny Österman Anita Karp Rapporter/Stiftelsen Stockholms

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2008 VÅRD OCH ÄLDREOMSORG

Verksamhetsberättelse 2008 VÅRD OCH ÄLDREOMSORG Verksamhetsberättelse 2008 VÅRD OCH ÄLDREOMSORG 2(19) 1. Verksamhetsöversikt Sektorn ansvarar för vården av äldre och för den hälso- och sjukvård som kommunen enligt lag ska utföra. Hälso- och sjukvården

Läs mer

KVALITETSBERÄTTELSE Nacka seniorcenter

KVALITETSBERÄTTELSE Nacka seniorcenter KVALITETSBERÄTTELSE Nacka seniorcenter Sociala stödresurser Verksamhetsåret 2012 Kvalitetsarbete inom Sociala stödresurser Innehållsförteckning Inledning. 3 Gemensamt kvalitetsarbete.. SCB:s medborgarundersökning

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2009

Verksamhetsberättelse 2009 KFN-2010/52.181 Verksamhetsberättelse 2009 för kultur- och fritidsnämnden Kultur- och fritidsförvaltningen FEBRUARI 2010 2009-01-20 Innehåll Innehåll Samlad måluppfyllelse 1 Sammanfattning 1 Kommunens

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. 2013 del 2

ÅRSREDOVISNING. 2013 del 2 ÅRSREDOVISNING 2013 del 2 Innehållsförteckning Kommunservice- och beslutsstödsavdelningen... 4 Inledning... 4 Viktiga händelser... 4 Resultat och analys av Avdelningens mål... 4 Brukare/Kunder... 4 Ekonomi...

Läs mer

Kunskap för bättre assistans

Kunskap för bättre assistans Kunskap för bättre assistans 1. Kunskap ger bättre assistans Föreningen JAGs Kunskapsprojekt har pågått i drygt 4 år. Att kort sammanfatta resultaten i alla dess delar är inte alldeles enkelt. En övergripande

Läs mer

Utveckling av e-hälsa i kommunerna. Uppföljning av stimulansmedel 2013

Utveckling av e-hälsa i kommunerna. Uppföljning av stimulansmedel 2013 Utveckling av e-hälsa i kommunerna Uppföljning av stimulansmedel 2013 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får

Läs mer

Sjuksköterskan i kommunal äldrevård. En undersökning bland medlemmar i Vårdförbundet

Sjuksköterskan i kommunal äldrevård. En undersökning bland medlemmar i Vårdförbundet Sjuksköterskan i kommunal äldrevård En undersökning bland medlemmar i Vårdförbundet www.vardforbundet.se December 2007 I sin rapportserie presenterar Vårdförbundet resultat från särskilda undersökningar

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2008 Socialförvaltningen

Kvalitetsredovisning 2008 Socialförvaltningen Kvalitetsredovisning 2008 Socialförvaltningen Innehåll Sid Inledning. 3 - Våra utgångspunkter i kvalitetsarbetet 3 - Modell kvalitetsarbete.. 4 - Kvalitetsstyrningsprocessen. 4 - Kvalitetsredovisning Förvaltningsövergripande

Läs mer

Slutrapport Måltidsprogram för äldre

Slutrapport Måltidsprogram för äldre Projektnamn Måltidsprogram för äldre Dokumentansvarig Ingela Oscarsson Fastställd av Catharina Johansson Dokument version 13-05-27 Slutrapport Måltidsprogram för äldre Förord I framtidens äldreomsorg har

Läs mer

Slutrapport genomförande

Slutrapport genomförande Sid 1 (16) Projektnamn Projekt arbetsliv Slutrapport genomförande Sammanfattning Ge en sammanfattande beskrivning av projektidé och framkomna resultat. Projekt Arbetsliv var från början ett treårigt ESF

Läs mer