ÅRSREDOVISNING Socialnämnden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ÅRSREDOVISNING 2014. Socialnämnden"

Transkript

1 ÅRSREDOVISNING 2014 Socialnämnden

2 Innehåll Förvaltningsberättelse... 3 Viktiga händelser... 4 Ansvarsområde... 5 Mål och indikatorer... 5 Ekologisk hållbarhet Utsläpp växthusgaser Ekologiska livsmedel Energianvändning... 6 Social hållbarhet Attraktiv regional stadskärna Barn och ungdomar ska må bra Bättre folkhälsa Delaktighet och inflytande Invånarnas trygghet Nöjda med kommunens service Enskildes valfrihet Människor i arbete Haninges unga Ekonomisk hållbarhet Budgeterat resultat Bästa kommunala arbetsgivare Effektiv resursanvändning Ökat invånarantal Starta och utveckla företag Ökad tillgänglighet Intern kontroll Ekonomi Förvaltningens budgetram Driftredovisning socialnämnden Resultaträkning nämnden per verksamhet Resultat per avdelning Avdelning Barn och unga (beställare) Avdelning Vuxen (beställare)

3 Avdelning LSS (beställare) Avdelning Social omsorg (verksamhetsutförare) Avdelning Personlig assistans (verksamhetsutförare) Avdelning Boende och boendestöd (verksamhetsutförare) Avdelning Arbete och sysselsättning (verksamhetsutförare) Investeringar Nämndspecifik uppföljning Kvalitetsberättelse Uppföljning av Lex Sarah Rapporterade tillbud Rapporterade synpunkter Personal Uppföljning av det personalpolitiska programmet Personalstatistik Pensionsprognos Analys av sjukfrånvaro m.m Framtid

4 Förvaltningsberättelse Måluppfyllelse Av nämndens 24 strategier är 22 uppfyllda och två är delvis uppfyllda. Ekologisk hållbarhet Inom målområdet samtliga tre strategier helt uppfyllda: Minska koldioxidutsläppet Ekologiska livsmedel Energianvändning Social hållbarhet Inom målområdet är 15 av 16 strategier helt uppfyllda: Utveckling av stadskärna Skydd för utsatta barn Förebyggande verksamhet Genom förebyggande och behandlande insatser ska antalet personer som utvecklar skadligt bruk/missbruk eller beroende av ANDT-preparat minska Resultat från Lyft 1 och HANS-mottagningens arbete Delaktighet och inflytande Trygghet Samverkan Effektiv och rättssäker service Bemötande Valfrihet Stödja sociala företag Egen försörjning Personer med försörjningsstöd Stöd för att gå till studier eller arbete Två av 16 strategier delvis uppfyllda. Förbättrad kommunal service Ekonomisk hållbarhet Inom målområdet är fyra av fem strategier helt uppfyllda: Budget i balans Kompetensförsörjning Uppföljning Sommarlovsentreprenörer En av fem strategier delvis uppfyllda: Sveriges bästa kommunala arbetsgivare 3

5 Ekonomiskt resultat Socialnämndens ekonomiska resultat är ett överskott på 7,5 miljoner kronor (1,0 procent). Budgeten är 749,8 miljoner kronor och utfallet blev 742,3 miljoner kronor. Kostnaderna för arbetsmarknadsåtgärder uppvisar ett underskott på 1,5 miljoner kronor jämfört med budget. Kostnaderna för individ- och familjeomsorg har ett överskott på sammanlagt 3,7 miljoner kronor jämfört med budget. Kostnaderna för försörjningsstöd är oförändrat jämfört med föregående år. Inom verksamhetsområdet insatser för personer med funktionshinder överstiger årets kostnader de budgeterade med 4,1 miljoner kronor. Detta förklaras till största delen av att kostnaderna är högre än budgeterat för insatser inom socialpsykiatri. Detta avser personer med samsjuklighet med både missbruk och psykisk funktionsnedsättning. Verksamhetsutveckling Under året har fokus lagts på att säkerställa att förvaltningens nya organisation ger avsedd effekt och vidareutvecklas i den riktning som beslutats av nämnden. Ny förvaltningschef tillträdde i mars och under våren anställdes ett antal nya medarbetare på olika nyckelfunktioner inom förvaltningen. Förvaltningen har sett över rutiner och överenskommelser för beställar- och utförarrollerna. Olika verksamhetmått och system för uppföljning har börjat utvecklas för att bättre kunna följa utvecklingen framöver. En översyn av både den dagliga verksamheten och särskilda boenden har inletts. Detta för att anpassa dessa ytterligare efter målgruppernas behov och ett bättre lokalutnyttjande. Flera nya IT-baserade system håller på att införas i förvaltningen. Under våren startade införandet av verksamhetssystemet Combine som kommer att användas av biståndshandläggare, socialsekreterare och omsorgspersonal. Ett kommunövergripande sammanhållet beslutsstöd har införts för ekonomi- och verksamhetsstyrning vilket medför nya arbetssätt för cheferna. Införandet har även påbörjats för ett nytt ärendehanteringssystem i kommunen. Rutiner och arbetssätt ses över för effektiva processer och kortare ledtider i syfte att förbättra och utveckla verksamheten för medborgarna. Viktiga händelser För personer under 65 år finns numera anhörigstöd. En anhörigkonsulent erbjuder individuellt stöd, anhöriggrupper och öppna föreläsningar till anhöriga som stödjer eller vårdar en närstående som är svårt sjuk eller har en funktionsnedsättning. Syftet är att minska den fysiska och psykiska belastningen för anhöriga, skapa förutsättningar för en förbättrad livssituation och bevara eller öka livskvaliteten. Sedan den 1 oktober är kundval infört för insatserna avlösarservice och ledsagarservice enligt lagen om valfrihetssystem (LOV). Detta innebär att företag och organisationer har möjlighet att teckna avtal med kommunen och att den enskilde har möjlighet att välja utförare. Tidigare har insatsen enbart funnits i kommunal regi. Vid årsskiftet hade två privata utförare tecknat avtal enligt LOV. Under året har även kundval förberetts för insatsen daglig verksamhet inför

6 Den 1 oktober öppnade två nya gruppbostäder i Lida för personer med funktionsnedsättning. Totalt har tolv nya hyresgäster med någon form av funktionsnedsättning ett nytt hem i någon av de två byggnaderna med sex lägenheter i varje. Ansvarsområde Utöver vad som stadgas i kommunallag, speciallagstiftning och reglemente gäller följande för socialnämnden: Socialnämnden ansvarar för kommunens uppgifter inom socialtjänsten och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Socialförvaltningen ansvarar även för familjerättsfrågor samt arbetsmarknadsfrågor. Socialnämnden är myndighet för serveringstillstånd för alkoholhaltiga drycker och svarar även för tillsyn av försäljning av tobaksvaror och folköl. Mål och indikatorer Nedan följer bedömningar och kommentarer om uppfyllandet av nämndens strategier och indikatorer samt nämndens bidrag till uppfyllandet av kommunfullmäktiges mål och målområden. Bedömningen är gjord utifrån en tregradig skala: ej uppfyllt, delvis uppfyllt, och helt uppfyllt. Om målet inte har kunnat utvärderas anges detta. Kommunfullmäktiges mål anges med nummer och ämne för målet. Under rubriken följer målets formulering i helhet. Nämndens strategi kopplat till målet anges i fetstil. Under följer strategins formulering i helhet. Ekologisk hållbarhet Kommunen ska präglas av långsiktig ekologisk hållbarhet. Oavsett verksamhet ska ett övergripande ansvar vara att värna om våra gemensamma resurser så att biologisk mångfald, kulturmiljöer och ekosystemets produktivitet inte äventyras. Kommentar Socialnämnden bidrar till ekologisk hållbarhet genom att arbeta för att minska verksamheternas koldioxidutsläpp. Åtgärder genomförs i syfte att minska resande med bil och flyg i tjänsten till förmån för kollektiva resor, användande av miljöbil och cykel eller att promenera. Även vid biståndsbeslut för de enskildes arbetsresor beaktas detta. Ekologiska livsmedel köps in, då budgetram tillåter. Information utgår till brukare kring att handla och leva mer miljöanpassat. Energianvändning minskar genom att lampor, datorer och andra apparater stängs av vid arbetsdagens slut. Användande av lågenergilampor bidrar också till detta. 1. Utsläpp växthusgaser Utsläpp av växthusgaser ska fram till år 2020 ha minskat med 25 % jämfört med nivån 2005 Minska koldioxidutsläppet Socialnämnden ska bidra till att minska koldioxidutsläppet Kommentar Förvaltningen arbetar med att minska verksamheternas koldioxidutsläpp. Utifrån kommunens resepolicy genomförs åtgärder för att minska resor med bil och flyg i tjänsten. Detta till förmån för miljöbil, kollektiva resor, cykla eller promenera. Åtgärderna består av att tillgängliggöra SLbiljetter för anställda, uppmuntra användandet av kommunens miljöbilar, tillhandahålla cyklar för 5

7 utlåning, arbetsresor ska beaktas vid biståndsbeslut, införande av samordnad varudistribution ses över. Kommungemensamma siffror för 2014 har inte tagits fram i kommunen. 2. Ekologiska livsmedel Inköpen av ekologiska livsmedel ska öka Ekologiska livsmedel Inköpen av ekologiska livsmedel ska öka Kommentar Förvaltningen har påbörjat arbetet med att öka verksamheternas inköp av ekologiska livsmedel. Åtgärderna består i att endast köpa in ekologiska livsmedel i verksamheterna samt i information och hjälp till brukare att handla och leva mer ekologiskt. Inköp av ekologiska livsmedel görs med hänsyn till ekonomiska resurser. Nämndens indikatorer Utfall Dec 2013 Mål Dec 2014 Utfall Dec 2014 Socialnämndens ekologiska inköp 15 % 15 % 20 % 3. Energianvändning Energianvändningen ska minska Energianvändningen ska minska Kommentar Förvaltningen har arbetat med att minska verksamheternas energianvändning. Åtgärder som genomförts är att släcka lampor, stänga av datorer samt andra apparater efter avslutat arbete, användande av lågenergilampor, informera personal via APT och diskutera fler åtgärder. Kommungemensamma siffror för 2014 har inte tagits fram i kommunen. Social hållbarhet Kommunen verkar för en långsiktig hållbar utveckling genom att säkra goda levnadsvillkor för invånarna. Möjlighet till arbete, goda boendemiljöer, utbildning, trygghet och hälsa, rättvisa, delaktighet och inflytande ska tas tillvara och utvecklas för att skapa ett socialt hållbart Haninge. Kommentar Förvaltningen bidrar till social hållbarhet genom att delta i arbetet för en attraktiv regional stadskärna vilket görs i arbetet med stadskärneutveckling och översiktsplan. Tillsyn görs av krogar samt av tobaks- och folkölsförsäljning vilket bidrar till större trygghet och utveckling. I syfte att trygga barns utveckling följer socialnämnden upp placerade barn minst två gånger per år. 6

8 Förebyggande arbete bedrivs också för barn i behov av särskilt stöd i samverkan med övriga nämnder samt externa aktörer. Införande av ett nytt verksamhetssystem med E-tjänster pågår för närvarande. Uppföljning av rättssäkerheten inom myndighetsutövningen (försörjningsstöd) har genomförts. Klarspråksprojketet har utvärderats och det visar på att utbildningarna har gett positivt resultat. Brukarundersökningar har också genomförts inom flera verksamheter. Utifrån den enskildes valfrihet har kundval införts för avlösarservice och ledsagning. Detta möjliggör även för sociala företag att lägga anbud. Människor med långvarig arbetslöshet och/eller funktionsnedsättning erbjuds insatser som syftar till att öka den enskildes möjligheter till egen försörjning. En översyn har genomförts för att minska ledtiden från bidrag till arbete. Motsvarande översyn mellan kommunen och Arbetsförmedlingen har också gjorts. Personer som ansöker om försörjningsstöd på grund av arbetslöshet erbjuds olika insatser. De ungdomar som kommer i kontakt med socialtjänsten får stöd för att gå till studier eller arbete. Antalet platser för sommarjobb för skolungdomar har ökat liksom andel sommarjobb för ungdomar med särskilda behov. 6. Attraktiv regional stadskärna Haninge ska utveckla en attraktiv regional stadskärna Utveckling av stadskärna Socialnämnden ska arbeta för att Haninge utformas med hänsyn till människors olika behov Kommentar Socialnämnden bidrar till utvecklingen av en attraktiv regional stadskärna. Detta genom att samtliga inkommande remisser rörande detaljplaner besvaras utifrån nämndens målgruppers behov och verksamheternas behov. Förvaltningen deltar i kommunens arbete med stadskärneutveckling. Detta görs genom att representanter deltar i arbetet med att ta fram en ny översiktsplan, vilket bland annat omfattar stadskärnan. Tillsyn görs av krogar samt av tobaks- och folkölsförsäljning vilket bidrar till att skapa större trygghet i stadskärnan som i sin tur bidrar till utveckling. 7. Barn och ungdomar ska må bra Barn och ungdomar ska må bra och känna framtidstro Skydd för utsatta barn Barn som är placerade utanför det egna hemmet ska skyddas från utsatthet Kommentar Förvaltningen genomför uppföljningar, inklusive enskilda samtal, av placerade barn minst två gånger per år och skriftlig omprövning som föreläggs nämnden görs var minst var sjätte månad. Var sjätte vecka besöker ansvarig kontaktperson placerat barn eller har kontakt per telefon. Varannan gång ska aktuell institution besöka kommunen. För barn med funktionsnedsättning 7

9 sker för barnet anpassad kommunikation och kompetensutveckling inom detta område planeras också. Nämndens indikatorer Mål Dec 2014 Utfall Dec 2014 Andel barn som haft enskilt samtal med sin socialsekreterare 100 % 100 % Andel återaktualiserade barn och unga i HVB-hem färre än 30 % 1 ungdom Förebyggande verksamhet Erbjuda förebyggande insatser och behandling utifrån evidensbaserade metoder Kommentar Förvaltingens verksamheter arbetar för barn och ungas trygghet och utveckling genom samverkan med andra aktörer. Genom en så kallad BUS-överenskommelse (Samverkan kring barn och unga i behov av särskilt stöd) sker samverkan med bland annat landstinget, (mödravårdscentral och barnavårdscentral) och Prima (vårdgivare, psykiari). Socialtjänst, polis och skola samverkar i Ungsam-grupper. Flertalet aktörer samverkar med Hanna-mottagningen i förebyggande arbete mot droger. En överenskommelse har slutits mellan ungdomsmottagningen och landstingets första linjens mottagningar. Samverkan sker också med utbildningsförvaltningen och kultur- och fritidsförvaltningen och under våren förtydligas denna samverkan i syfte att säkerställa att bästa kunskap ligger till grund för de gemensamma insatser som görs för Haninges barn och unga 8. Bättre folkhälsa Folkhälsan ska förbättras Genom förebyggande och behandlande insatser ska antalet personer som utvecklar skadligt bruk/missbruk eller beroende av ANDT-preparat minska Kommentar Tillsynen av restauranger och krogar samt av försäljning av folköl och tobak sker enligt plan. Under året har utbildning i och planering av tillsynen genomförts. Tillsynen har kombinerats med ökad information och kontakt med butiksägare. Utbildning i ansvarsfull alkoholservering och krogar mot knark är genomfört. Provköp av tobak och folköl är genomfört. Samverkan sker både inom förvaltningen och med andra förvaltningar för att erbjuda evidensbaserade metodprogram i förebyggande arbetet med alkohol-, narkotika-, dopning- och tobak (ANDT). 8

10 Nämndens indikatorer Alkohol Utfall 2012 (åk 9) Utfall 2012 (år 2) Utfall 2014 (åk 9) Utfall 2014 (år 2) Pojkar som inte dricker alkohol 60 % 20 % 64 % 33 % Flickor som inte dricker alkohol 52 % 20 % 51 % 28 % Andel pojkar som storkonsumerar alkohol en gång per månad Andel flickor som storkonsumerar alkohol en gång per månad Andelen pojkar i gymnasiet år 2 som köper folköl i butik eller kiosk 9 % 46 % 11 % 31 % 14 % 35 % 11 % 28 % 3 % 14 % 4 % 14 % Andelen flickor i gymnasiet år 2 som köper folköl i butik eller kiosk 2 % 13 % 2 % 4 % Narkotika Pojkar som någon gång använt narkotika 10 % 26 % 11 % 23 % Flickor som någon gång använt narkotika 7 % 21 % 11 % 15 % Tobak Andel som inte använder tobak (pojkar) 88 % 66 % 88 % 66 % Andel som inte använder tobak (flickor) 81 % 66 % 82 % 71 % Andelen elever i åk 9 som köper tobak i butik eller kiosk 43 % 52 % 21 % 30 % Tillsyn Andel krogar/restauranger som rapporterar överservering enligt kommunens alkohol tillsyn Utfall krog Resultat från Lyft 1 och HANS-mottagningens arbete Kommentar Fem av ungdomarna är avslutade (fem ungdomar, 2013) varav två fullföljt behandlingen (tre ungdomar, 2013). De övriga tre har efter en tid visat sig behöva andra insatser, två till behandlingshem och en till familjehem. I december är åtta ungdomar i behandling på Lyft 1 och fyra av dem är i utslussningsfas och kommer att avslutas i början på Under året har 60 vuxna personer fullföljt behandling på HANS-mottagningen (41 personer, 2013). På mottagningen har också 31 anhöriga genomgått program (22 anhöriga, 2013). Nämndens indikatorer Andelen som fullföljer behandlingsprogrammet på Lyft 1 (Antal ungdomar) Andelen som fullföljer behandlingsprogrammet på HANSmottagningen (Antal vuxna personer) Utfall Dec 2013 Mål Dec 2014 Utfall Dec * Ökning 2 41 Ökning 60 9

11 *Saknas siffror för Delaktighet och inflytande Invånarnas delaktighet och inflytande i samhället ska öka Delaktighet och inflytande Öka delaktighet och inflytande i socialnämndens utförarverksamheter och öka samarbetet med ideella organisationer Kommentar Alla utredningar som rör barn och ungdomar ska innehålla utredningsplaner. Arbete görs för att utveckla metoder som underlättar för barn med funktionsnedsättning att komma till tals utifrån sina förutsättningar. För detta har arbetsformer setts över, omvärldsbevakning gjorts och personal har fortbildats. Arbetet fortsätter under Det förebyggande (preventiva) arbetet bedrivs i samarbete med ideella organisationer. Förvaltningen har löpande kontakter med föreningslivet och ser över möjligheter till samarbeten. Planering pågår för gemensam verksamhet tillsammans med utbildningsförvaltningen och kulturoch fritidsförvaltningen, där samverkan med föreningar ingår som viktig del. Boendestödjarna arbetar på individnivå för att utöka brukarnas nätverk inkl. kontakt med ideella organisationer. Nämndens indikatorer Resultat på frågan "om man blir lyssnad till" i brukarundersökningar (personlig assistans) Resultat på frågan "om man blir lyssnad till" i brukarundersökningar (gruppbostad enligt LSS) Mål Dec % Mycket nöjda 90 % Mycket nöjda Utfall Dec % * 92 % ** * Känner du att ansvarig chef för din assistans lyssnar på dig? Av 31 inkomna enkätsvar har 27 personer svarat att de tycker att det stämmer mycket bra eller ganska bra. 3 har svarat att det stämmer ganska dåligt eller mycket dåligt, inga kommentarer. En person har inte svarat men har lagt till kommentaren vet ej vem som är ansvarig chef. ** Lyssnar personalen om du vill prata om något? 105 personer av 114 upplever att personalen lyssnar. 5 upplever inte det och kommentar såsom att det är lite olika vilken personal som jobbar och en del lyssnar inte. 4 har inte svarat eller svarat både ja och nej (återfinns under vet ej). 10. Invånarnas trygghet Invånarnas trygghet ska öka Trygghet Utveckla former till stöd för anhöriga 10

12 Kommentar En funktion som anhörigkonsulent är inrättad i syfte att skapa stödverksamheter för anhöriga. Öppna stödverksamheter har startat och stöd finns även per telefon. Samverkan En fungerande lokal samverkan mellan berörda offentliga och ideella organisationer Kommentar Stockholmsenkäten har genomförts under våren. Resultat har analyserats och kommunicerats till nämnder, förvaltningar, föreningar och andra samarbetspartners inom ANDT-arbetet (polis, församlingar med flera) samt föräldrar. En ny organisation för arbetet kring våld i nära relationer har skapats. Chefer från samtliga berörda verksamheter deltar. En kartläggning av förekomsten av våld i nära relationer har påbörjats. Barn och unga som utsätts för brott erbjuds stöd, information om rättsprocessen och hjälp att vid behov komma i kontakt med Ungdomsmottagning, barnpsykiatri med mera. Information om denna verksamhet görs till skolornas kuratorer och annan personal som möter ungdomar. Verksamheterna arbetar för att fånga upp unga brottsoffer och hänvisa dem till rätt stödverksamhet. Utvärdering gjordes av den sociala insatsgruppen (SIG) under hösten. Projektet påvisade goda resultat för de ungdomar som deltagit men det fanns också områden som behövde förbättras. Beslut togs att förlänga projektet ett år och att under den tiden arbeta vidare med de förbättringsförslag som uppmärksammats. 11. Nöjda med kommunens service Invånarna ska vara nöjda med kommunens service Status: Delvis uppfyllt Förbättrad kommunal service Med hjälp av informationsteknologi ska socialtjänsten förbättra information, tillgänglighet, delaktighet och arbetssätt till fördel för medborgarna Status: Delvis uppfyllt Kommentar Införandet av verksamhetssystemet Combine pågår vilket bland annat medför utökad service för socialtjänstens målgrupper. E-tjänsterna kommer dock inte sättas i drift förrän längre fram. Effektiv och rättsäker service Vi ska ge en effektiv och rättsäker service Kommentar En uppföljning av rättssäkerheten inom myndighetsutövningen (försörjningsstöd) har genomförts. Under perioden till har förvaltningsrätten fattat beslut gällande 67 11

13 överklaganden av beslut om försörjningsstöd. Av dessa har förvaltningsrätten avslagit 60 överklaganden till förmån för socialtjänstens beslut, fyra ärenden har återvisats till kommunen för ny bedömning och tre ärenden har bifallits, varav två endast delvis. Enhetscheferna har regelbundna genomgångar med medarbetare i syfte att främja rättssäkerheten. Nämndens indikatorer Antal överklaganden totalt Antal överklaganden från klienter som får bifall Utfall Nov st 3 st Bemötande Våra kunder ska vara nöjda med vårt bemötande Kommentar Förvaltningen arbetar med bemötande. Med anledning av detta har Klarspråksprojketet utvärderats. Utvärderingen har bestått av jämförelse av texter från personer innan de gått utbildning och efter att har gått utbildningen. Utvärderingen visar på att utbildningarna har givit ett positivt resultat. Texter inom bland annat försörjningsstöd, alkoholtillstånd samt inom några utförarverksamheter har anpassat efter klarspråk. 12. Enskildes valfrihet Den enskildes valfrihet över den offentligt finansierade servicen ska öka Valfrihet Identifiera och införa kundval inom fler områden Kommentar I oktober infördes kundval enligt lagen om valfrihetssystem (LOV) för insatserna avlösarservice och ledsagning enligt LSS. I februari 2015 införs även kundval enligt LOV för insatsen daglig verksamhet. Nämndens indikatorer 12 Mål Dec 2014 Utfall Dec 2014 Antal verksamheter som inför kundval enligt LOV 3 2 Stödja sociala företag Stödja social företag genom att införa kundval Kommentar Genom införande av lagen om valfrihetssystem (LOV) blir det möjligt för sociala företag att lägga anbud på verksamheter och bli utförare. Sociala företag ska på samma villkor som andra företag

14 uppfylla förvaltningens krav för att godkännas som utförare. Förvaltningen får inte på annat sätt ge sociala företag företräde till att bli utförare. Ännu har inga anbud från sociala företag inkommit. Nämndens indikatorer Mål Dec 2014 Utfall Dec 2014 Antal sociala företag som tecknat avtal enligt LOV Människor i arbete Fler människor ska komma i arbete Egen försörjning Människor med långvarig arbetslöshet och/eller funktionsnedsättning ska erbjudas insatser som syftar till att öka den enskildes möjligheter till egen försörjning. Kommentar För att minska tiden från bidrag till arbete har en översyn gjorts av processer och rutiner mellan beställare och utförare inom förvaltningen. Motsvarande översyn har även genomfört av samverkan mellan kommunen och Arbetsförmedlingen för att korta tider. Under året har 487 personer avslutats på arbetsmarknadsenheten, varav 34 procent till jobb eller studier. Förvaltningen har kontinuerliga möten på ledningsnivå med arbetsförmedlingen i syfte att vidareutveckla samarbetet. Samarbete förekommer även inom Samordningsförbundet Östra Södertörn där kommunen ingår såväl som landsting, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Dialog har förts med Samordningsförbundet för att undersöka möjligheten att skapa ett multikompetent lokalt team, en väg in, för alla som behöver ett samordnat myndighetsstöd. samt med Resursrådet. Ett fördjupat samarbete med Arbetsförmedlingen har inletts gällande personer med beviljat stöd genom LSS. Nämndens indikatorer Utfall Dec 2013 Mål Dec 2014 Utfall Dec 2014 Antal personer i målgruppen 366 Ökning 487 Andel som uppnått egen försörjning 108 Ökning 165 Personer med försörjningsstöd Fler människor som uppbär försörjningsstöd ska komma i arbete Kommentar Personer som ansöker om försörjningsstöd på grund av arbetslöshet skickas vidare till Jobbcenter där de erbjuds stöd och coachning i sitt jobbsökande. Av 136 avslutade försörjningsstödstagare har 32 procent avslutats till jobb eller studier. 13

15 Arbetslösa försörjningsstödstagare erbjuds kommunal arbetsträning så fort som möjligt för att påskynda deras möjligheter till jobb. Av 63 avslutade personer har 33 procent gått till jobb eller studier. På Ungdomsteamet har 68 ungdomar avslutats, varav 58 procent gått till jobb eller studier. På försörjningsstöd finns en konsultläkare på timmar för att få hjälp med bedömningar om deras arbetsförmåga och få hjälp med läkarutlåtanden för de som saknar arbetsförmåga så de kan få sjukersättning istället. Nämndens indikatorer Avslutas därför att de fått egen arbetsinkomst (antal personer) Utfall Dec 2013 Mål Dec 2014 Utfall Dec Ökning Haninges unga Haninges unga ska ha goda möjligheter till karriär i livet oavsett om man väljer arbete eller utbildning Stöd för att gå till studier eller arbete De ungdomar som kommer i kontakt med socialtjänsten ska få stöd för att gå till studier eller arbete Kommentar: Antalet platser för sommarjobb för skolungdomar har ökat till 375 platser 2014 (300 platser, 2013). Totalt sökte 525 skolungdomar. Platserna tillsattes med 173 pojkar (46 procent) och 202 flickor (54 procent). Inom ramen för BUS (Samverkan kring barn och unga i behov av särskilt stöd) tillsammans med chefer från utbildningsförvaltningen och Prima, tas rutiner fram gällande elever som inte går i skolan. Arbetet fortsätter under Åtgärder för att öka andelen kommunala sommarjobb för ungdomar med särskilda behov görs genom att personal uppmuntrar och stöttar dem att söka sommarjobb. Inom LSS samverkar man med arbetskonsulent för att denna målgrupp ska prioriteras. Andel sommar jobb för ungdomar med särskilda behov har ökat till 55 platser 2014 (45 platser, 2013). Nämndens indikatorer Statistik från ungdomsteam Utfall Dec 2013 Utfall Dec 2014 Antal deltagare Avslutade Till arbete/studier Arbete Studier

16 Utöver de 74 personer som avslutats till arbete och studier så har Ungdomsteamet för närvarande ytterligare 55 deltagare som är i någon form av anställning eller studier och som har ett fortsatt behov av stöd från teamet. De är därför inte avslutade. Ekonomisk hållbarhet Med ekonomisk hållbarhet i fokus skapas stabila och sunda ekonomiska förhållanden i hela samhället. Övergripande för all kommunal verksamhet är att planera och agera långsiktigt. För att säkra välfärd och trygghet för våra invånare förutsätts att kommunens ekonomi är välordnad. Det måste finnas marginaler för att kunna hantera det oförutsedda. All kommunal verksamhet ska därför präglas av god ekonomisk hushållning. Kommunallagen ställer krav på kommunernas ekonomi och kommunerna måste leva upp till en budget i balans, dvs. i den budget kommunfullmäktige fastställer måste intäkterna vara större än kostnaderna. Denna nivå är emellertid för låg för att kravet på och behovet av långsiktighet ska tillfredsställas. Varje kommun behöver bedöma vilken resultatnivå som behövs för att kunna ha en god ekonomisk hushållning. För detta ändamål ska kommunen fastställa finansiella mål. Sveriges kommuner och landsting, SKL, har rekommenderat att denna nivå bör uppgå till minst två procent av skatteintäkter och generella statsbidrag. Kommentar Socialnämnden bidrar till ekonomisk hållbarhet genom att arbeta för en budget i balans. Resultatet visar på ett överskott på 7,5 miljoner kronor. Förvaltningen arbetar med att stimulera personalens delaktighet i beslut och initiativ till verksamhetsutveckling. Arbete med ett coachande ledarskap bedrivs. Resultat från arbetsplatsundersökning gås igenom och planer kring förbättringar tas fram löpande. Förvaltningen arbetar med att ta fram kompetensutvecklingsplaner i syfte att säkerställa kompetensförsörjningen. Arbetet kommer att fortsätta under Alla chefer har genomgått kompetensbaserad rekrytering. Kvaliteten och effektiviteten säkras i verksamheterna med stöd av egenkontroll, uppföljning, utvärdering och verksamhetsutveckling. Förvaltningen arbetar också kontinuerligt med verksamhetsuppföljning. Förvaltningen följer ramavtal så långt det är möjligt. Om avsteg från ramavtal sker ska detta dokumenteras och kunna motiveras. Införande av kvalitetsledningssystemet sker enligt plan och beräknas vara slutfört under Förvaltningen har genomfört verksamhet med sommarlovsentreprenörer. En utökning av platserna gjordes i år. 20. Budgeterat resultat Kommunen ska nå budgeterat resultat, som motsvarar minst 2 procent av kommunens skatteintäkter och generella statsbidrag. Budget i balans Socialnämnden ska ha en budget i balans Kommentar: Socialnämnden har en budget i balans. Resultatet visar på ett överskott på 7,5 miljoner kronor. Detta motsvarar nämndens reserv som budgeterats för oförutsedda kostnader under året. Den 15

17 har inte behövts tas i anspråk. Nämndens indikatorer Utfall Dec 2013 Budget i balans + 8,1 Mnkr Mål Dec ,6 Mnkr Utfall Dec ,5 Mnkr 21. Bästa kommunala arbetsgivare Kommunen ska vara Sveriges bästa kommunala arbetsgivare Status: Delvis uppfyllt Sveriges bästa kommunala arbetsgivare Stimulera personalens delaktighet i beslut och initiativ till verksamhetsutveckling Status: Delvis uppfyllt Kommentar Socialnämnden arbetar med att stimulera personalens delaktighet i beslut och initiativ till verksamhetsutveckling. Det omfattar till exempel bättre kunskap om lokal samverkan med de fackliga organisationerna, och arbete med lönekriterier. Förvaltningen arbetar med att skapa delaktighet och förståelse för verksamheten och dess utveckling på APT-möten. Detta arbete kopplas till medarbetarnas mål- och resultatplaner. Resultat från arbetsplatsundersökning (APU) följs upp och plan för förbättringar tas fram löpande. Medarbetarriktlinjer kommuniceras till medarbetarna. Former för coachande ledarskap har diskuterats i verksamheterna. Chefer har genomgått utbildning i kompetensbaserad rekrytering. Nämndens indikatorer Utfall Dec 2013 Utfall Dec 2014 Hållbart medarbetarengagemang (HME) Kompetensförsörjning Säkerställa kompetensförsörjning Kommentar Förvaltningen arbetar med att säkerställa kompetensförsörjningen. Enligt det personalpolitiska programmet säkerställs kompetensförsörjningen genom att rekryteringen är kompetensbaserad (omfattar utbildning, erfarenheter och nödvändiga förmågor), systematiskt arbeta med kompetensutvecklingen som en del av verksamhetsutvecklingen och att avsätta resurser till, och ha årlig planering för kompetensutvecklingsinsatser. När det gäller medarbetarnas inställning till att lära nytt och utvecklas i sitt arbete svarar 75 procent i årets medarbetarundersökning att de anser att de gör det. Förvaltningen arbetar med att skapa delaktighet och förståelse för verksamheten och dess utveckling på APT-möten. I samband med mål- och resultatsamtal med medarbetarna görs individuella komptensutvecklingsplaner med var och en för att säkerställa att enheterna kan 16

18 uppfylla sina mål. Resultat från arbetsplatsundersökning (APU) gås igenom och plan för förbättringar tas fram löpande. Medarbetarriktlinjer kommuniceras till medarbetarna. Cheferna har gått utbildning i kompetensbaserad rekrytering. Förvaltningens avdelningar arbetar med att ta fram kompetensutvecklingsplaner för att säkra att den framtida kompetensförsörjningen. Arbetet kommer att fortsätta under Förvaltningen ser en framtida brist vad gäller socionomer inom myndighetsutövningen samt tillgången till erfarna chefer. 22. Effektiv resursanvändning Kommunens verksamhet ska präglas av effektiv resursanvändning Uppföljning Kvaliteten och effektiviteten ska säkras med stöd av egenkontroll, uppföljning, utvärdering och verksamhetsutveckling Kommentar Kvaliteten och effektiviteten säkras i verksamheterna med stöd av egenkontroll, uppföljning, utvärdering och verksamhetsutveckling. Förvaltningen arbetar kontinuerligt med verksamhetsuppföljning. Socialförvaltningen följer de ramavtal som är tecknade för verksamheten. I de fall då avdelningar uppger att de följer ramavtal så långt det är möjligt ska avsteg ska detta dokumenteras och kunna motiveras. Införande av kvalitetsledningssystemet sker enligt plan och beräknas vara slutfört under Detta omfattar processkartläggningar, riskanalyser och egenkontroll. 23. Ökat invånarantal Med 2008 som jämförelseår ska invånarantalet till år 2018 ha ökat med minst Socialnämnden saknar strategier till detta mål. 24. Starta och utveckla företag Det ska vara enkelt att starta och utveckla företag i kommunen så att antalet arbetsplatser ökar Sommarlovsentreprenörer Stödja sommarlovsentreprenörer bland skolungdom Indikator: antal sommarlovsentreprenörer Kommentar Socialförvaltningen har genomfört verksamhet med sommarlovsentreprenörer. En utökning av platserna för sommarlovsentreprenörer inom ramen för sommarjobb gjordes till 12 platser (10 platser, 2013). 17

19 Nämndens indikatorer Utfall Dec 2013 Utfall Dec 2014 Sommarlovsentreprenörer (Antal platser) Ökad tillgänglighet Ekologisk hållbarhet Mål "Utsläpp av koldioxid ska minska" I syfte att minska klimatpåverkan från brukares turbundna resor till och från daglig verksamhet beaktas detta vid beslut enligt lagen som stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). De brukare som kan ta sig själva till daglig verksamhet, till exempel via kollektivtrafik, ska också göra det. Flertalet av turbundna resor är nu biståndsbedömta och verksamheten har arbetat fram rutiner för hur detta ska gå till. Arbetet kommer fortsätta att utvecklas under Inom verksamheterna särskilt boende, boendestöd och daglig verksamhet för personer med funktionsnedsättning kommer en större satsning att göras under Verksamheterna kommer att erbjuda brukarna en utbildning i att handla och leva mer ekologiskt anpassat. Social hållbarhet Mål "Haninge ska utveckla en attraktiv stadskärna" Socialnämndens strategi för 2014 "Socialnämnden ska arbeta för att Haninge utformas med hänsyn till människors olika behov" utmynnar i åtagandet "Arbete med stadskärneutveckling". Socialförvaltningen bevakar vid olika planarbeten behoven hos de personer som har funktionsnedsättningar. Detta görs både vid remissvar och genom att medverka vid startmöten och andra forum för byggande av nya bostäder. Socialnämndens strategi för 2015 "Socialnämnden ska i plan- och utvecklingsarbete synliggöra socialtjänstens målgruppers villkor och behov" utmynnar i åtagandet "Socialförvaltningen ansvarar för att uppmärksamma socialtjänstens målgruppers behov i planprocessen". Mål "Barn och ungdomar ska må bra och känna framtidstro" Socialnämndens strategi för 2014 "Barn som är placerade utanför det egna hemmet ska skyddas från utsatthet" utmynnar i åtagandet "Att samtala enskilt med det placerade barnet regelbundet". Förvaltningen följer systematiskt upp alla barn som är placerade utanför hemmet. När det gäller kommunikation med de barn som har en funktionsnedsättning måste sådan detta ske med andra metoder och hjälpmedel. Kompetensutveckling inom detta område planeras framöver. Socialnämndens strategi för 2015 "Barn och ungdomar och deras familjer som kommer i kontakt med socialtjänsten ska på ett tidigt stadium erbjudas individuellt evidensbaserat stöd" utmynnar i åtagandet "Barn och ungdomar som är placerade utanför det egna hemmet ska skyddas från utsatthet". Mål "Folkhälsan ska förbättras" Insats enligt LSS om korttidstillsyn för skolungdomar bedrivs, i samarbete med kultur- och fritidsförvaltningen, inom verksamheten Jordbrogården som är kommunens fritidsverksamhet för ungdomar med funktionsnedsättning. Detta bidrar till en meningsfull och aktiv fritid. 18

20 På särskilt boenden för personer med funktionsnedsättning skapas det meningsfulla fritidsaktiviteter för de boende som en del av den ordinarie verksamheten. Resursteamet utför hälso- och sjukvårdsinsatser i kommunen vilket bidrar till att främja god hälsa. Insatser som ledsagning och personlig assistans underlättar för personer med funktionsnedsättning att utöva de aktiviteter de önskar. Socialnämndens strategi för 2015 "Genom samverkan med landstinget öka möjligheterna för personer med funktionsnedsättning för att kunna uppnå jämlika levnadsvillkor och delaktighet i samhället" utmynnar i åtagandet "Erbjuda samordnad individuell plan i samverkan med landstinget och den enskilde när behov av insatser från både socialtjänsten och hälso- och sjukvården". Mål "Invånarnas delaktighet och inflytande i samhället ska öka" Brukare som får insatserna ledsagning och personlig assistans får medföljare, t ex till vallokal. Brukarundersökningar gjordes under hösten, bland annat inom funktionshinderområdet. Socialnämndens strategi för 2015 "Möjligheter till inflytande ökar genom utveckling av den enskildes delaktighet" utmynnar i åtagandet "Öka brukarens delaktighet i utformning av sin insats". Mål "Invånarnas trygghet ska öka" Socialnämndens strategi för 2014 "Utveckla former för stöd till anhöriga" utmynnar i åtagandet "Ta fram förslag på stödinsatser åt anhöriga". Arbetet består av att socialförvaltningen inrättat en funktion som anhörigkonsulent. Hos denne kan bland andra anhöriga till personer med funktionsnedsättning få olika former av stödinsatser i en öppen verksamhet. Mål "Invånarna ska vara nöjda med kommunens service" Socialnämndens strategi för 2014 "Våra kunder ska vara nöjda med vårt bemötande" utmynnar i åtagandet "Socialnämnden deltar i klarspråksprojektet". Arbetet består av att socialförvaltningen deltar i kommunens arbete med att utveckla all information riktat till medborgarna mot klarspråk. Standardinformation till personer med funktionsnedsättning som finns på kommunens hemsida, i blanketter och e-tjänster beaktas dock utifrån arbete med klarspråk. I kommunhuset finns möjlighet att ha möten med brukare i enskilda rum på entreplan. Detta i syfte att underlätta för brukare med funktionshinder. Mål "Den enskildes valfrihet över den offentligt finansierade servicen ska öka" Socialnämndens strategi för 2014 "Identifiera och införa kundval inom fler områden" utmynnar bland annat i åtagandet "Införa kundval i daglig verksamhet LSS, avlösarservice och ledsagarservice under 2014". Kundval enligt lagen om valfrihetssystem (LOV) infördes för avlösarservice och ledsagarservice från och med den 1 oktober Kundval för daglig verksamhet införs i februari Idag kan i praktiken inte alla som omfattas av insatser enligt LSS välja utförare av hemtjänst. Översyn av detta pågår för närvarande. Mål "Fler människor ska komma i arbete" Socialnämndens strategi för 2014 "Människor med långvarig arbetslöshet och/eller funktionsnedsättning ska erbjudas insatser som syftar till att öka den enskildes möjligheter till egen försörjning". 19

Program. för vård och omsorg

Program. för vård och omsorg STYRDOKUMENT 1(5) Program för vård och omsorg Område 2Hälsa och Omsorg Fastställd KF 2013-02-25 10 Program Program för Vård och Omsorg Plan Riktlinje Tjänsteföreskrift Giltighetstid Reviderad Diarienummer

Läs mer

Stockholms stads program för stöd till anhöriga 2012-2016

Stockholms stads program för stöd till anhöriga 2012-2016 Stockholms stads program för stöd till anhöriga 2012-2016 KF, februari 2013 Dnr 325-1035/2012 www.stockholm.se Stockholms stads program för stöd till anhöriga 2012-2016 Februari 2013 Stockholms stads program

Läs mer

SOCIAL OCH ÄLDRENÄMNDEN ÅRSBOKSLUT (T3) - 2012

SOCIAL OCH ÄLDRENÄMNDEN ÅRSBOKSLUT (T3) - 2012 SOCIAL OCH ÄLDRENÄMNDEN ÅRSBOKSLUT (T3) - 2012 SOCIAL OCH ÄLDRENÄMNDEN - ÅRSBOKSLUT (T3): 2012 Fortsatt hög andel nöjda kunder inom socialtjänsten; 4,5 (5-gradig skala) Fortsatt hög andel som är nöjda

Läs mer

kvalitet God service och nöjda kunder Resultat på minst 2% Anvar Mod Fantasi Positiv befolkningsutveckling God folkhälsa Valfrihet för medborgarna

kvalitet God service och nöjda kunder Resultat på minst 2% Anvar Mod Fantasi Positiv befolkningsutveckling God folkhälsa Valfrihet för medborgarna Anvar Mod Fantasi Dnr 2/2013.041 Id 2014. 21398 Nämndsplan Socialnämnden Verksamhetsbeskrivning Socialnämnden ansvarar för verksamhet enligt: socialtjänstlagen (SoL) lagen om stöd och service till vissa

Läs mer

Handlingsplan för anhörigstöd i Strömsunds

Handlingsplan för anhörigstöd i Strömsunds 1 (7) Typ: Plan Giltighetstid: 2015 Version: 1.0 Fastställd: SN 2013-02-21 Uppdateras: 1:a kvartalet 2014 Handlingsplan för anhörigstöd i Strömsunds kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning 2. Bestämmelser

Läs mer

Stockholms stad program för stöd till anhöriga

Stockholms stad program för stöd till anhöriga 159/2012 SoN dnr 3.1-098/2012 ÄN dnr070303- Stockholms stad program för stöd till anhöriga 2012-2016 Förslag maj 2012 SOCIALFÖRVALTNINGEN ÄLDREFÖRVALTNINGEN Inledning Många anhöriga utför ett omfattande

Läs mer

Ledningssystem för kvalitet i verksamhet enligt SoL, LVU, LVM och LSS

Ledningssystem för kvalitet i verksamhet enligt SoL, LVU, LVM och LSS 2008-07-04 Socialnämnd Eva Martinsson Andersson Planeringsledare Ledningssystem för kvalitet i verksamhet enligt SoL, LVU, LVM och LSS Bakgrund År 2006 utkom socialstyrelsens föreskrifter och allmänna

Läs mer

Övergripande och nämndspecifika mål

Övergripande och nämndspecifika mål SOCIALFÖRVALTNINGEN VERKSAMHETSPLAN Stöd och sysselsättning 2014 Övergripande och nämndspecifika EKONOMI Kils kommun ska ha god ekonomisk hushållning. Detta åstadkommer vi genom att: det årliga överskottet

Läs mer

Omsorg om funktionshindrade. Information och stödformer

Omsorg om funktionshindrade. Information och stödformer Omsorg om funktionshindrade Information och stödformer Vård och omsorg om de som lever med funktionshinder Det handlar egentligen inte om människor med särskilda behov utan om människor med alldeles vanliga

Läs mer

Varje medarbetare har ansvar för att inom sin enhet aktivt delta i verksamhetens utvärdering

Varje medarbetare har ansvar för att inom sin enhet aktivt delta i verksamhetens utvärdering Samverkan och samarbete det finns rutiner som tydliggör ansvaret för samarbete internt och externt, som gäller den enskildes behov av insatser vad avser t ex överföring av information hur samverkan ska

Läs mer

Anhörigstöd - en skyldighet

Anhörigstöd - en skyldighet Anhörigstöd Anhörigstöd - en skyldighet Sedan 2009 ska alla socialnämnder erbjuda stöd för att underlätta för de personer som: - vårdar en närstående som är långvarigt sjuk eller äldre - stödjer en närstående

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 2015 per den 30 april. Socialnämnden

DELÅRSRAPPORT 1 2015 per den 30 april. Socialnämnden DELÅRSRAPPORT 1 2015 per den 30 april Socialnämnden Innehåll Förvaltningsberättelse... 3 Ansvarsområde... 5 Mål och indikatorer... 5 Ekologisk hållbarhet... 5 1. Utsläpp växthusgaser... 6 2. Ekologiska

Läs mer

Nämndplan. Socialnämnden. Foto: Thomas Henrikson

Nämndplan. Socialnämnden. Foto: Thomas Henrikson Nämndplan Socialnämnden 2017 Foto: Thomas Henrikson Innehållsförteckning 1 Nämndordförande har ordet... 2 2 Övergripande beskrivning av organisationen... 3 3 Prioriteringar för 2017... 5 4 Mål för nämnden...

Läs mer

Rapport. Öppna jämförelser för missbruks- och beroendevård 2013. www.ljungby.se

Rapport. Öppna jämförelser för missbruks- och beroendevård 2013. www.ljungby.se www.ljungby.se Rapport Öppna jämförelser för missbruks- och beroendevård 2013 Sammanställd av socialförvaltningens kvalitetsgrupp Redovisad för socialnämnden 2013-06-19 Bakgrund Syftet med öppna jämförelser

Läs mer

att jobba på socialförvaltningen

att jobba på socialförvaltningen att jobba på socialförvaltningen Socialförvaltningen Socialförvaltningen ansvarar för insatser till barn, ungdomar, familjer samt personer med funktionsnedsättning eller någon form av beroende. Socialförvaltningen

Läs mer

NÄMNDENS EFFEKTMÅL FÖR ÅR 2015

NÄMNDENS EFFEKTMÅL FÖR ÅR 2015 NÄMNDENS EFFEKTMÅL FÖR ÅR 2015 Nya kommungemensamma mål (inriktningsmål) utarbetades av den nytillträdda politiska koalitionen i samband med att beslut om mål och budget 2015 beslutades i kommunfullmäktige

Läs mer

Detta styrdokument beslutades av vård- och omsorgsnämnden

Detta styrdokument beslutades av vård- och omsorgsnämnden Riktlinjer som stöd för Handläggning enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS och enligt SOL för personer under 65 år. 1 Innehåll 1 Inledning... 3 1.1 Målgrupp... 3

Läs mer

Rapport. Öppna jämförelser av stöd till brottsoffer 2013. www.ljungby.se

Rapport. Öppna jämförelser av stöd till brottsoffer 2013. www.ljungby.se www.ljungby.se Rapport Öppna jämförelser av stöd till brottsoffer 2013 Sammanställd av socialförvaltningens kvalitetsgrupp Redovisad för socialnämnden 2013-10-16 Bakgrund Syftet med öppna jämförelser är

Läs mer

Socialnämnden i Järfälla

Socialnämnden i Järfälla 2014 Budget- och verksamhetsuppföljning per april och prognos för helår 2014 Socialnämnden i Järfälla (samhällsuppdraget) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SOCIALNÄMNDENS VERKSAMHET - SAMHÄLLSUPPDRAGET... 2 2. DRIFTBUDGETEN...

Läs mer

- Anhörigstöd - Riktlinjer och vägledning funktionshinderområdet

- Anhörigstöd - Riktlinjer och vägledning funktionshinderområdet - Anhörigstöd - Riktlinjer och vägledning funktionshinderområdet Introduktionsutbildning 2017-02-07 Louise Odengard avdelning för individ och familjeomsorg samt funktionshinder Stadsledningskontoret Denna

Läs mer

Uppföljningsplan för socialnämnden år 2010

Uppföljningsplan för socialnämnden år 2010 1 (6) FÖRSLAG 17 februari 2010 Uppföljningsplan för socialnämnden år 2010 Denna uppföljningsplan anger struktur och innehåll för socialnämndens uppföljning år 2010, men det är också en struktur för nämndens

Läs mer

Socialnämndens inriktningsmål/effektmål

Socialnämndens inriktningsmål/effektmål Socialnämndens inriktningsmål/effektmål Höörs Kommuns Socialtjänst Vision Vi är den naturliga kunskapsparten inom samhällsplaneringen. Vi säkerställer en god kvalitet genom en aktiv medborgardialog och

Läs mer

Utförd intern- och egenkontroll 2014

Utförd intern- och egenkontroll 2014 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Kristina Appert 2015-02-11 SN 2013/0666.11.01 0480-45 09 50 Socialnämnden Utförd intern- och egenkontroll 2014 Förslag till beslut Socialnämnden beslutar

Läs mer

Omsorg om funktionshindrade och Bistånds- och avgiftsenheten

Omsorg om funktionshindrade och Bistånds- och avgiftsenheten Omsorg om funktionshindrade och Bistånds- och avgiftsenheten Verksamhetschef Bistånd och avgifter Områdeschef SoL Socialpsykiatri Områdeschef LSS Boende/ Sysselsättning Områdeschef LSS Boende/ Pers ass

Läs mer

Anna Setterström. Omsorgskonsulent Karlstads kommun

Anna Setterström. Omsorgskonsulent Karlstads kommun Anna Setterström Omsorgskonsulent Karlstads kommun 2012-09-25 Omsorgskonsulent Ansvarar för uppföljning och tillsyn i enskilda ärenden enligt SoL och LSS Upprättar riktlinjer och instruktioner enligt SoL

Läs mer

Verksamhetsberättelse socialnämnden 2013 ÅRETS VIKTIGA HÄNDELSER

Verksamhetsberättelse socialnämnden 2013 ÅRETS VIKTIGA HÄNDELSER Verksamhetsberättelse socialnämnden 2013 ÅRETS VIKTIGA HÄNDELSER Under året har ett förberedelsearbete pågått för att starta upp ett nytt boende för att ta emot ensamkommande barn och unga i Ånge tätort,

Läs mer

Analys och kommentarer till Öppna jämförelser 2015 stöd till personer med funktionsnedsättning

Analys och kommentarer till Öppna jämförelser 2015 stöd till personer med funktionsnedsättning 2015-07-08 er till Öppna jämförelser 2015 stöd till personer med funktionsnedsättning Bakgrund och ärendebeskrivning Sveriges kommuner och landsting, SKL och Socialstyrelsen har i år genomfört en sjätte

Läs mer

Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Socialförvaltningen OF-Omsorg till personer med funktionsnedsättning Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Denna broschyr vänder sig till dig som söker information om stöd, service och rättigheter

Läs mer

Stöd i vardagen från Omvårdnad Gävle

Stöd i vardagen från Omvårdnad Gävle OMVÅRDNAD GÄVLE Stöd i vardagen från Omvårdnad Gävle enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Mer information och ansökan Om du har frågor eller vill ansöka om stöd, ring 026-17

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN FÖR OMSORG OM FUNKTIONSHINDRADE 2013-2015

VERKSAMHETSPLAN FÖR OMSORG OM FUNKTIONSHINDRADE 2013-2015 VERKSAMHETSPLAN FÖR OMSORG OM FUNKTIONSHINDRADE 2013-2015 Upprättad 2013-01-23 2(7) INLEDNING Omsorgen om funktionshindrade riktar sig till personer med fysiska och psykiska funktionshinder och deras familjer.

Läs mer

Övergripande och nämndspecifika mål

Övergripande och nämndspecifika mål SOCIALFÖRVALTNINGEN VERKSAMHETSPLAN Stöd och boende 2014 Övergripande och nämndspecifika EKONOMI Kils kommun ska ha god ekonomisk hushållning. Detta åstadkommer vi genom att: det årliga överskottet är

Läs mer

Riktlinjer för stöd till anhöriga

Riktlinjer för stöd till anhöriga Riktlinjer för stöd till anhöriga Upprättad 2014-08-28 1 Innehåll Riktlinjer för anhörigstöd/stöd till närstående... 2 Inledning... 2 De som omfattas av stöd till anhöriga... 2 Syftet med stöd till anhöriga...

Läs mer

Verksamhetsplan 2014-2017 för nämnd och bolag

Verksamhetsplan 2014-2017 för nämnd och bolag Bilaga 4 Verksamhetsplan - för nämnd och bolag Omvårdnadsnämnd 1 Mål inom respektive perspektiv 1.1 Medborgare och kunder Omvårdnadsnämnden har nöjda kunder som erbjuds god service och möjlighet till inflytande,

Läs mer

Så gick det. för Håbo 2010. Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010. Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi?

Så gick det. för Håbo 2010. Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010. Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi? Så gick det för Håbo 2010 Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010 Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi? Uppfyllde kommunen sina mål? Detta är en sammanfattning

Läs mer

Stöd och lärande. Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Stöd och Lärande Tomelilla Kommun.

Stöd och lärande. Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Stöd och Lärande Tomelilla Kommun. Stöd och lärande Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Stöd och Lärande Tomelilla Kommun. Innehåll Inledning... 3 Syfte... 3 Kvalitetsindikatorer... 3 Lagrum... 3 Berörda... 3 Utveckling...

Läs mer

Undersökning om funktionshinderomsorgens verksamhet och organisering

Undersökning om funktionshinderomsorgens verksamhet och organisering Undersökning om funktionshinderomsorgens verksamhet och organisering Vårt uppdrag Socialnämnden i Jönköpings kommun har fått i uppdrag att se hur Funktionshinderomsorgen fungerar och är organiserad. Meningen

Läs mer

Gemensamma 1. Verksamheten skall bygga på respekt för människor, deras självbestämmande och integritet.

Gemensamma 1. Verksamheten skall bygga på respekt för människor, deras självbestämmande och integritet. STRATEGISKA FOKUSOMRÅDEN Kompetensutveckling Mål, uppföljning och nyckeltal Barnperspektivet/stöd i föräldrarollen Förebyggande hälsoarbete Vårdtagare/Klient/ INRIKTNINGSMÅL Gemensamma 1. Verksamheten

Läs mer

Verksamhetsuppföljning Ledsagare, avlösare, stödfamilj och kontaktperson (LSS) 2014-01-17

Verksamhetsuppföljning Ledsagare, avlösare, stödfamilj och kontaktperson (LSS) 2014-01-17 Verksamhetsuppföljning Ledsagare, avlösare, stödfamilj och kontaktperson (LSS) 2014-01-17 Malin Rehnstam Kvalitetscontroller Sofia Spetz Avdelningschef Handläggarenheten 1 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Verksamheten

Läs mer

Utförd egen- och internkontroll 2015

Utförd egen- och internkontroll 2015 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Kristina Appert 2016-02-09 SN 2014/0652.03.01 0480-450950 Socialnämnden Utförd egen- och internkontroll 2015 Förslag till beslut Socialnämnden godkänner

Läs mer

Riktlinje för ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete

Riktlinje för ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Riktlinje för ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnden Riktlinje för ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete xx Fastställd Socialnämnden 2014-05-07 Reviderad - Produktion Socialförvaltningen

Läs mer

Tillsynsenheten. Administrativ chef MAS/MAR Omsorgskonsulenter Dietist

Tillsynsenheten. Administrativ chef MAS/MAR Omsorgskonsulenter Dietist Tillsynsenheten Administrativ chef MAS/MAR Omsorgskonsulenter Dietist Omsorgskonsulent Tillhör Tillsynsenheten Ansvarar för uppföljning och tillsyn i enskilda ärenden enligt SoL och LSS Upprättar riktlinjer

Läs mer

Socialnämnden bokslut

Socialnämnden bokslut - attraktiv och hållbar i alla delar, hela livet Socialnämnden bokslut 2015 2016-01-15 1) Resultatavstämning (måluppfyllelse) 2) Ekonomi 3) Statistik/nyckeltal - attraktiv och hållbar i alla delar, hela

Läs mer

Den sinnliga trädgården vid Lilldals äldreboende. Budget 2016 för Socialnämnden

Den sinnliga trädgården vid Lilldals äldreboende. Budget 2016 för Socialnämnden Den sinnliga trädgården vid Lilldals äldreboende Budget 2016 för Socialnämnden Reidun Lorentzon Ordförande Socialnämnden Shujaat Noormohamed Förvaltningschef Socialförvaltningen Inledning Uppdrag till

Läs mer

2015-04-27. Uppdragshandling. Socialnämnden 2015

2015-04-27. Uppdragshandling. Socialnämnden 2015 -04-27 Uppdragshandling Socialnämnden 1 -04-27 1 UPPDRAG 1.1 Uppgift Vision Verksamheten skall bidra till att: - Skapa ekonomisk och social trygghet för invånarna - Skapa jämlikhet i levnadsvillkor och

Läs mer

Värnamo den mänskliga tillväxtkommunen, invånare Övergripande mål

Värnamo den mänskliga tillväxtkommunen, invånare Övergripande mål Värnamo den mänskliga tillväxtkommunen, 40 000 invånare 2035 Övergripande mål 2016-2018 DELAKTIGHET - medborgare och medarbetare är delaktiga i kommunens utveckling KOMPETENSFÖRSÖRJNING arbetsgivare kan

Läs mer

Handlingsplan och policy för anhörigstöd i Årjängs kommun

Handlingsplan och policy för anhörigstöd i Årjängs kommun Lena Bergman, 0573-142 89 lena.bergman@arjang.se HANDLINGSPLAN/POLICY Antagen av Stöd och omsorgsnämnden Handlingsplan och policy för anhörigstöd i Årjängs kommun 2(5) Bakgrund Handlingsplan/policyn för

Läs mer

Rapport. Öppna jämförelser stöd till personer med funktionsnedsättning LSS. www.ljungby.se

Rapport. Öppna jämförelser stöd till personer med funktionsnedsättning LSS. www.ljungby.se www.ljungby.se Rapport Öppna jämförelser stöd till personer med funktionsnedsättning LSS Sammanställd av socialförvaltningens kvalitetsgrupp Redovisad för socialnämnden 2013-01-23 Bakgrund Syftet med öppna

Läs mer

1(8) Anhörigstöd. Styrdokument

1(8) Anhörigstöd. Styrdokument 1(8) Styrdokument 2(8) Styrdokument Dokumenttyp Riktlinje Beslutad av Kommunstyrelsen 2016-03-07 62 Dokumentansvarig Anhörigsamordnare/BA Reviderad 3(8) Innehållsförteckning 1 Bakgrund...4 2 Regelverk...5

Läs mer

Information om LSS. Version 5.1 20150804 Vård- och omsorg

Information om LSS. Version 5.1 20150804 Vård- och omsorg Information om LSS Version 5.1 20150804 Vård- och omsorg Om LSS Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade (LSS) är en rättighetslag som garanterar personer med omfattande varaktiga funktionshinder

Läs mer

Socialnämndens Verksamhetsplan 2014

Socialnämndens Verksamhetsplan 2014 Socialnämndens Verksamhetsplan 2014 SOCIALNÄMND Kommunfullmäktige 18 juni 2013 2014 2015 2016 Kommunbidrag, tkr 453 592 444 300 444 371 varav: serviceutökning, tkr 2 000 priskompensation, tkr 1 910 engångsanslag,

Läs mer

LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, är en rättighetslag. De som tillhör någon av lagens tre personkretsar kan få rätt till

Läs mer

SOCIALTJÄNSTEN Bokslut T1 2010

SOCIALTJÄNSTEN Bokslut T1 2010 SOCIALTJÄNSTEN Bokslut T1 2010 -Fortsatt hög andel nöjda kunder inom socialtjänsten -Fortsatt hög andel nöjda och delaktiga i handläggningsprocessen -Bedömningen är att beslut är välgrundade och korrekta

Läs mer

Delårsrapport. Viadidakt

Delårsrapport. Viadidakt Delårsrapport Viadidakt 2011 Innehållsförteckning 1 Förvaltningsberättelse... 3 1.1 Finansiella mål och ekonomisk analys... 3 1.2 Framtiden... 3 2 Verksamhetsområden... 5 2.1 Samhällsutveckling... 5 2.2

Läs mer

Vård- och omsorgsförvaltningen LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

Vård- och omsorgsförvaltningen LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Vård- och omsorgsförvaltningen LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Denna broschyr vänder sig till dig som söker information om stöd, service och rättigheter för personer med funktionshinder

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. Miljönämnden

ÅRSREDOVISNING 2014. Miljönämnden ÅRSREDOVISNING Miljönämnden Förvaltningsberättelse Målområdet ekologisk hållbarhet innehåller fem mål. Inköp av ekologiska livsmedel fortsätter öka och andelen av totalt inköpta livsmedel är 30 procent.

Läs mer

Mål och verksamhetsplan 2014 för socialnämnden

Mål och verksamhetsplan 2014 för socialnämnden TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Ingela Möller 2014-05-14 SN 2013/0667 0480-450885 Socialnämnden Mål och verksamhetsplan 2014 för socialnämnden Förslag till beslut Socialnämnden fattar

Läs mer

PERSONALPOLITISKT PROGRAM

PERSONALPOLITISKT PROGRAM PERSONALPOLITISKT PROGRAM Inledning Det kommunala uppdraget formas genom att politiken gör en tolkning av medborgarnas behov och omsätter sin tolkning till prioriteringar i mål- och budgetprocessen. Beslut

Läs mer

Stöd för personer med funktionsnedsättning

Stöd för personer med funktionsnedsättning Stöd för personer med funktionsnedsättning Stöd för personer med funktionsnedsättning Du som har en funktionsnedsättning har möjlighet att ansöka om insatser för att kunna få leva ett så självständigt

Läs mer

Socialnämndens strategi för Vård och omsorg, har varit utsänd. Mary Nilsson, socialchef, informerar.

Socialnämndens strategi för Vård och omsorg, har varit utsänd. Mary Nilsson, socialchef, informerar. Socialnämndens arbetsutskott Utdrag ur PROTOKOLL 2016-04-14 40 Socialnämndens strategi för Vård och omsorg revidering SN-2016/99 Arbetsutskottets förslag till beslut Socialnämnden beslutar att anta reviderad

Läs mer

Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen

Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen STYRDOKUMENT 1 (9) Vår handläggare Jan Nilsson Antaget av vård- och omsorgsnämnden 2012-10-25, 122 Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen STYRDOKUMENT 2 (9) Innehållsförteckning Bakgrund...

Läs mer

LSS-Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS-Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade Socialförvaltningen LSS-Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade En lag om rätten att leva som andra Genom LSS kan personer med omfattande funktionshinder få möjlighet till stöd

Läs mer

Socialnämnden Verksamhetsplan Gemenskap - inte utanförskap

Socialnämnden Verksamhetsplan Gemenskap - inte utanförskap Socialnämnden Verksamhetsplan 2017 Gemenskap - inte utanförskap Verksamhetsplan Socialt ansvar för våra medmänniskor Det medmänskliga ansvaret i Eskilstuna ska vara starkt. De viktigaste förpliktelserna

Läs mer

Dnr SN13/25 RIKTLINJER. Riktlinjer för handläggning inom missbruks- och beroendevården. Antagen av socialnämnden 2013-11-07

Dnr SN13/25 RIKTLINJER. Riktlinjer för handläggning inom missbruks- och beroendevården. Antagen av socialnämnden 2013-11-07 Dnr SN13/25 RIKTLINJER för handläggning inom missbruks- och beroendevården socialnämnden 2013-11-07 Dnr SN13/25 2/6 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Mål och inriktning... 3 3 Utredning och handläggning...

Läs mer

MÅLUPPFYLLELSER SOCIALNÄMNDEN TERTIAL 2, 2014

MÅLUPPFYLLELSER SOCIALNÄMNDEN TERTIAL 2, 2014 MÅLUPPFYLLELSER SOCIALNÄMNDEN TERTIAL 2, 2014 En måluppföljning ska göras per tertial 2 augusti 2014. Samtliga mål som ska mätas under 2014 och finns i Kommunplanen ska följas upp och kommenteras. Samtliga

Läs mer

Övergripande ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom vård och omsorg i Malmö stad

Övergripande ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom vård och omsorg i Malmö stad Övergripande ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom vård och omsorg i Malmö stad Datum: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2012-06-13 Stadskontoret Stadsområdesförvaltningar/Sociala Resursförvaltningen

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnd. Nämndsbudget 2012-2014

Vård- och omsorgsnämnd. Nämndsbudget 2012-2014 Nämndsbudget 2012-2014 Innehållsförteckning LÅNGSIKTIG HÅLLBAR UTVECKLING... 3 VÄRDEGRUND... 3 BRUKARE... 4 VISION... 4 VERKSAMHETSIDÉ... 4 ÖVERGRIPANDE BRUKARMÅL... 4 PERSONAL... 6 VISION... 6 VERKSAMHETSIDÉ...

Läs mer

Delårsrapport 2 (Tertialrapport 2) 2015

Delårsrapport 2 (Tertialrapport 2) 2015 Förvaltning Dokumenttyp Sida Socialförvaltningen Tjänsteskrivelse 1 (2) Avdelning Datum Diarienummer Kansli 2015-09-21 SN 2015/39 Handläggare Leo Bogle, verksamhetscontroller Delårsrapport 2 (Tertialrapport

Läs mer

Balanserat styrkort 2016 Landstingsstyrelsen

Balanserat styrkort 2016 Landstingsstyrelsen Balanserat styrkort 2016 Landstingsstyrelsen Fastställt i Landstingsstyrelsen 2015-05-13 Dnr 15LS1947 BALANSERAT STYRKORT 2016 LANDSTINGSSTYRELSEN Landstinget använder balanserad styrning/balanserat styrkort

Läs mer

VÅRD & OMSORG. Skol-, kultur och socialnämndens plan för verksamheten

VÅRD & OMSORG. Skol-, kultur och socialnämndens plan för verksamheten Skol-, kultur och socialnämndens plan för verksamheten VÅRD & OMSORG Gäller perioden 2006-01-01 2008-12-31 enligt beslut i kommunfullmäktige 2005-12-18 153 1 Förord I denna plan för Vård & Omsorg redovisas

Läs mer

Vikten av att ta fram kunskapsbaserade analyser av gruppen unga vuxna och en strategi för arbetet framåt

Vikten av att ta fram kunskapsbaserade analyser av gruppen unga vuxna och en strategi för arbetet framåt SOCIALFÖRVALTNINGEN AVDELNINGEN FÖR STAD SÖVERGRIPANDE SOCIALA FRÅGOR TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (6) 2012-08-08 Handläggare: Christina Högblom Telefon: 08 508 25 606 Till Socialnämnden Vikten av att ta fram

Läs mer

Barntandvårdsdagar 2006 i Jönköping

Barntandvårdsdagar 2006 i Jönköping Barntandvårdsdagar 2006 i Jönköping Barnkompetens Socialtjänstperspektiv Agneta Ekman Odont. dr., socialchef Hälso- och sjukvården, tandvården och socialtjänsten. har verksamheter som sträcker sig från

Läs mer

Psykisk hälsa Lokal handlingsplan

Psykisk hälsa Lokal handlingsplan Psykisk hälsa Lokal handlingsplan Handlingsplan kring området psykisk hälsa utifrån regional analys Psykisk hälsa fastställd av Chefsgrupp Närvård 2016-10-27 Handlingsplan Oktober 2016 ARBETSMATERIAL 0

Läs mer

Stöd och service enligt LSS

Stöd och service enligt LSS Stöd och service enligt LSS LSS betyder lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. LSS är en lag som ger särskilda rättigheter till en del personer med funktionsnedsättningar. Socialtjänstlagen,

Läs mer

Verksamhetsberättelse Social Rehab 2011

Verksamhetsberättelse Social Rehab 2011 Verksamhetsberättelse Social Rehab 2011 Fastställd av socialnämnden 2012-03-21, 58 SOCIAL REHAB VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2011 Personal Personalen på Social Rehab består av 2,0 tjänst arbetsterapeut. Arbetsuppgifter

Läs mer

Bistånd och insatser enligt SoL och LSS

Bistånd och insatser enligt SoL och LSS Bistånd och insatser enligt SoL och LSS Vad innehåller broschyren? I denna broschyr finner du information om det stöd och de insatser Strängnäs kommun har att erbjuda enligt socialtjänstlagen (SoL) för

Läs mer

Individ- och familjeomsorgens huvuduppgifter...2

Individ- och familjeomsorgens huvuduppgifter...2 PROGRAM FÖR INDIVID- OCH FAMILJEOMSORGEN I UPPSALA KOMMUN Antaget av Kommunfullmäktige 29 maj 2001. Reviderat i april 2002 på grund av ändringar i lagen. Individ- och familjeomsorgens huvuduppgifter...2

Läs mer

Analys och planering för arbetet med målgruppen personer med psykisk funktionsnedsättning i Järfälla kommun

Analys och planering för arbetet med målgruppen personer med psykisk funktionsnedsättning i Järfälla kommun Analys och planering för arbetet med målgruppen personer med psykisk funktionsnedsättning i Järfälla kommun Jenny Sjöberg Inger Brandell Oktober 2014 2014-10-28 1 (11) Innehåll SAMMANFATTNING... 2 1. BAKGRUND

Läs mer

Social- och äldrenämndens väsentlighets- och riskanalys med mål och nyckeltal 2012

Social- och äldrenämndens väsentlighets- och riskanalys med mål och nyckeltal 2012 Bilaga Social- och äldrenämndens väsentlighets- och riskanalys med och nyckeltal 2012 Väsentligt område Risk/möjlighet Strategi Strategiskt Nyckeltal Målvärde Utfall Övergripande Rätt insats till rätt

Läs mer

Verksamhetsplan 2012 Önneröd Sands gruppbostad

Verksamhetsplan 2012 Önneröd Sands gruppbostad Verksamhetsplan 2012 Önneröd Sands gruppbostad Verksamhetsplan för Önneröd Sands gruppbostad 2012 Önneröd Sand är ett boende enligt LSS, Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Gruppbostaden

Läs mer

UPPDRAGSPLAN 2015. Socialnämnden. Antagen i socialnämnden den 11 mars 2015 SN 2013/0259

UPPDRAGSPLAN 2015. Socialnämnden. Antagen i socialnämnden den 11 mars 2015 SN 2013/0259 UPPDRAGSPLAN 2015 Socialnämnden Antagen i socialnämnden den 11 mars 2015 SN 2013/0259 Innehållsförteckning Inledning 3 Socialnämndens ansvarsområden 4 Planeringsförutsättningar 4 Ekonomiska förutsättningar

Läs mer

Avdelningen ger insatser enligt socialtjänstlagen (SOL) eller enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).

Avdelningen ger insatser enligt socialtjänstlagen (SOL) eller enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). 0 Innehållsförteckning 1. Årets verksamhet... 2 2. Verksamhetens resultat... 3 3. Måluppfyllnad 2015... 5 4. Riskhantering... 7 5. Framtiden - Nya mål och prioriteringar... 7 1 1. Årets verksamhet Avdelningen

Läs mer

Information om LSS. (Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade)

Information om LSS. (Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade) Information om LSS (Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade) Vad är LSS? LSS är en rättighetslag som genom tio olika insatser ska garantera personer, som har omfattande och varaktig funktionsnedsättning,

Läs mer

STÖD OCH SERVICE FRÅN HANDIKAPPFÖRVALTNINGEN

STÖD OCH SERVICE FRÅN HANDIKAPPFÖRVALTNINGEN Stöd & Service STÖD OCH SERVICE FRÅN HANDIKAPPFÖRVALTNINGEN STÖD OCH SERVICE till dig som har en psykisk funktionsnedsättning -Team Psykiatri- STÖD OCH SERVICE till dig som har en intellektuell funktionsnedsättning

Läs mer

haninge kommuns styrmodell en handledning

haninge kommuns styrmodell en handledning haninge kommuns styrmodell en handledning Haninge kommuns styrmodell Styrmodellen ska bidra till fullmäktiges mål om god ekonomisk hushållning genom att strukturen för styrning blir begriplig och distinkt.

Läs mer

Vision. Värnamo - den mänskliga tillväxtkommunen invånare 2035

Vision. Värnamo - den mänskliga tillväxtkommunen invånare 2035 Vision Värnamo - den mänskliga tillväxtkommunen 40 000 invånare 2035 Mål och resultatstyrning i Värnamo kommun KS budgetberedning 2 maj Nämndsmål respektive indikatorer Få mål - Effektivare styrning -

Läs mer

SOCIAL OCH ÄLDRENÄMNDEN T3-2013

SOCIAL OCH ÄLDRENÄMNDEN T3-2013 SOCIAL OCH ÄLDRENÄMNDEN T3-2013 SOCIAL OCH ÄLDRENÄMNDEN T3: 2013 Brukarenkät visar positiva resultat avseende nöjdhet, handläggning, tillgänglighet samt delakaktighet i handläggningsprocessen Medarbetarindex

Läs mer

Resultat från kvalitetsuppföljning i Nytidas gruppbostäder på Furuvägen, Kärreberg och Laxvägen enligt 9 9 LSS

Resultat från kvalitetsuppföljning i Nytidas gruppbostäder på Furuvägen, Kärreberg och Laxvägen enligt 9 9 LSS sida 1 (9) Kvalitets- och utredningsavdelningen Socialförvaltningen Kristina Privér Kvalitetscontroller Resultat från kvalitetsuppföljning i Nytidas gruppbostäder på Furuvägen, Kärreberg och Laxvägen enligt

Läs mer

Samverkan socialnämnd och omvårdnadsnämnd Solna stad Mars 2016

Samverkan socialnämnd och omvårdnadsnämnd Solna stad Mars 2016 www.pwc.se Riskbedömning Samverkan socialnämnd och omvårdnadsnämnd Solna stad Mars 2016 Ansvarsområden för nämnderna Socialnämnden Socialnämnden ansvarar för att utifrån individens behov erbjuda skydd

Läs mer

Ny ledningsorganisation inom Individ- och familjeomsorgen Dnr

Ny ledningsorganisation inom Individ- och familjeomsorgen Dnr BESLUTSUNDERLAG Datum 2016-09-01 Sida 1(1) Socialnämnden Ärende Ny ledningsorganisation inom Individ- och familjeomsorgen Dnr 2016-000069 Budget 2017 Dnr 2016-000070 Sammanträdesdagar för socialnämnden

Läs mer

Stöd till personer med funktionsnedsättning

Stöd till personer med funktionsnedsättning Stöd till personer med funktionsnedsättning i Lessebo kommun Stöd till personer med funktionsnedsättning Omsorgen om personer med funktionsnedsättning (OF) erbjuder en rad olika stöd till personer med

Läs mer

Kvalitets och värdegrundsdeklaration

Kvalitets och värdegrundsdeklaration s och värdegrundsdeklaration på Fogdaröd: I vårt dagliga arbete på Fogdaröd strävar vi alltid efter att brukare, boende och elever med sina företrädare och anhöriga ska uppleva att vi med överlägsen yrkeskompetens

Läs mer

Delårsrapport Tertial Miljö- och byggnadsnämnden

Delårsrapport Tertial Miljö- och byggnadsnämnden Delårsrapport Tertial 2 2014 Miljö- och byggnadsnämnden Innehållsförteckning 1 Ekonomisk uppföljning... 3 2 Målstyrning (enbart prognosvarnade handlingsplaner visas)... 5 2.1 Ansvarsfull ekonomisk politik...

Läs mer

Bilaga Tertialrapport 2 Södermalms stadsdelsnämnd Kommentarer till de mål nämnden prognostiserar ska uppfyllas helt

Bilaga Tertialrapport 2 Södermalms stadsdelsnämnd Kommentarer till de mål nämnden prognostiserar ska uppfyllas helt Bilaga Tertialrapport 2 Södermalms stadsdelsnämnd Kommentarer till de mål nämnden prognostiserar ska uppfyllas helt SÖDERMALMS STADSDELSNÄMND 1 Staden ska vara en attraktiv plats för boende, företag och

Läs mer

Revisionsrapport Habo kommun

Revisionsrapport Habo kommun Revisionsrapport Översiktlig granskning av vissa delar av funktionshindersomsorgen Habo kommun Johan Bokinge Karin Norrman-Elgh Johan Bokinge Karin Norrman-Elgh Habo kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattning

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012 Gruppbostäder 2

Verksamhetsberättelse 2012 Gruppbostäder 2 KUNGSHOLMENS STADSDELSNÄMND GRUPPBOSTÄDER 2 TJÄNSTEUTLÅTANDE DNR 1.1-521-2012 SID 1 (9) 2013-02-13 Handläggare: Mathias Englund Telefon:08-508 08 549 Till Kungsholmens stadsdelsnämnd Verksamhetsberättelse

Läs mer

KVALITETSDOKUMENT OCH KVALITETSKRITERIER

KVALITETSDOKUMENT OCH KVALITETSKRITERIER SOCIALFÖRVALTNINGEN Pm och riktlinjer Dokumentnamn Kvalitetsdokument och kvalitetsrutiner Utarbetad av Pia Berg med PLU som arbetsgrupp Fastställd av Socialnämnden 2011-02-23 Godkänd Gäller från 2011-03-01

Läs mer

Verksamhetsberättelse Kommunfullmäktige m.m. 1:e vice ordförande: Johan Boström

Verksamhetsberättelse Kommunfullmäktige m.m. 1:e vice ordförande: Johan Boström Verksamhetsberättelse Kommunfullmäktige m.m. 1:e vice ordförande: Johan Boström Innehållsförteckning Viktiga händelser... 3 Ekonomisk sammanfattning... 4 Verksamhetsuppföljning... 4 Kommunfullmäktige...

Läs mer

"KOMMUN KONTORET FOR HALSA, VARD OCH OMSORG. Handläggare Datum Diarienummer Ylva Opard ALN Äldrenärnnden

KOMMUN KONTORET FOR HALSA, VARD OCH OMSORG. Handläggare Datum Diarienummer Ylva Opard ALN Äldrenärnnden Uppsala "KOMMUN KONTORET FOR HALSA, VARD OCH OMSORG Handläggare Datum Diarienummer Ylva Opard 2014-02-26 ALN 2013-0244.10 Äldrenärnnden Ekonomiskt bokslut och prognos per januari 2014 Förslag till beslut

Läs mer

Kvalitet inom äldreomsorgen

Kvalitet inom äldreomsorgen Revisionsrapport* Kvalitet inom äldreomsorgen Mora kommun Februari 2009 Inger Kullberg Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning och bakgrund...4 2.1 Revisionsfråga...5 2.2 Revisionsmetod...5

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2016

Granskning av delårsrapport 2016 Granskningsrapport Richard Vahul Jenny Nyholm Granskning av delårsrapport 2016 Nynäshamns kommun Granskning av delårsrapport 2016 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund

Läs mer