Sammanträdesdatum Blad Kommunfullmäktige 29 oktober (24) Plats och tid: Folkets Hus, Sessionssalen kl Ajournering

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sammanträdesdatum Blad Kommunfullmäktige 29 oktober 2009 1 (24) Plats och tid: Folkets Hus, Sessionssalen kl 18.15-20.15 Ajournering 19.55-20."

Transkript

1 Kommunfullmäktige 29 oktober (24) Plats och tid: Folkets Hus, Sessionssalen kl Ajournering Beslutande: Se bilagd förteckning Övriga deltagande: Karl-Erik Brobäck ej tjänstgörande ersättare Bo Forsberg, sekreterare Utses att justera: ersättare. Sune Carlsson och Anita Johansson med Sune Frisk och Bo Olsson som Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli 5 november 2009 kl Underskrifter: Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer: Ordförande Anita Widman.. Justerande Sune Carlsson Anita Johansson ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunfullmäktige 29 oktober 2009 Anslagsdatum: 6 november 2009 Datum för anslags nedtagande: 27 november 2009 Förvaringsplats Kommunstyrelsens kansli Underskrift Annika Jansson

2 Kommunfullmäktige 29 oktober Beslutande Tjänstgörande ersättare Per Gruvberger (s) Per-Åke Sandberg Anita Widman (s) Olle Engström (s) Anita Johansson (m) Anders Nilsson (v) Marina Pettersson (s) P-O Felth Benny Persson (c) Sune Frisk (s) Christina Persson (s) Harry Johansson (m) Michael Helmersson (fp) Sune Carlsson (s) Annika Johansson (v) Ann-Marie Rosö (s) Rolf Wennerlöf (s) Peter Johansson (c) Bengt Sjöberg (kd) Helene Larsson Saikoff (s) Owe Karlson (m) Bengt-Olof Persson (s) Marina Isaksson (s) Jan Larsson Dan Stjernlöf (v) Stephanie Treviranus (mp) Maria Bergström Urban Granfeldt (s) Paavo Jussila Björn Stålhammar (fp) Åsa Hååkman-Felth (s) Bo Olsson (m) Jerry Klausen (sd) Ej närvarande ersättare Gudrun Henriksson (c) Claes-Eric Ericsson (s Marianne Andersson (s) Anders Andersson (v) Karin Löfstrand Stefan Andersson (s) Hans Seffel Irene Frisk (s) Ulf Söhrman (m) Lars Björklund (s) Monica Ljung-Alm Peter Johansson (kd)

3 Kommunfullmäktige 29 oktober Kf 90 Dnr Information ang. gymnasieskolans verksamhet Margareta Johansson och Per Nordstrand från Spångbergsgymnasiet ger vid sammanträdet information om gymnasieskolans verksamhet i kommunen och besvarar frågor i anslutning härtill.

4 Kommunfullmäktige 29 oktober Kf 91 Dnr 170/09 Motion ang. upphandling I motion inkommen till kommunkansliet 24 september 2009 anför Ulf Söhrman följande: Vid senaste fullmäktige fick jag en interpellation besvarad om kommunens upphandling och hur dessa upphandlingar annonseras. Annonseringen sker tydligen enbart i anbudsjournalen och ett datornätverk (av mindre känt märke).detta innebär att mindre företag som inte har en egen offertavdelning eller stab med folk som kan läsa alla möjliga och omöjliga annonsblad inte har möjlighet att finna alla anbud som finns utannonserade i kommunen. Yrkar därför att Filipstads kommun utreder om det inte går att annonser sina upphandlingar i delokala annonsbladen. Här finns några olika förslag som kan vara lämpliga. Dessa är FilipstadsTidning, Veckonytt och Ifolkmun. Filipstads kommun måste för att stärka sina siffror i svenskt näringslivs företagsundersökningar börja använda sig av lokala företag inom bygg-, elektroteknik och VVS. Dessa företag nås enklast och bäst genom att annonsering i den lokala pressen. En annonsering den lokala pressen kan lätt uppnås genom att bara hänvisa till att anbuden finns till påseende på Filipstads kommuns egen hemsida. Att påminna om sin egen hemsida och dess möjligheter till att lägga ut anbudsunderlag är också positivt och bör tas tillvara. Att annonser kommuns hemsidesadress lite då och då underlättar också för att få kommuninnevånarna att titta in på kommunens hemsida och lära känna denna. att remittera motionen till kommunstyrelsen

5 Kommunfullmäktige 29 oktober Kf 92 Dnr 169/09 Interpellation ang. alkoholmissbruk m m I interpellation daterad 16 september 2009 anför Bengt Sjöberg följande: Allt fler unga kvinnor fastnar i alkoholmissbruk. Situationen är så allvarlig att det öppnats en speciell kvinnojour bland annat i Karlstad. Alkoholkonsumtionen har ökat markant de senaste åren. Även kvinnor dricker mer alkohol än för cirka 20 år sedan. Det finns inga färska undersökningar som visar hur stort problemet med missbrukande kvinnor är i Värmland, men en sammanställning på riksnivå visar att antalet unga kvinnor som uppsökt sjukvården efter att ha blivit akut alkoholförgiftade mer än tredubblats mellan 1987 och Alkoholmissbruk är ett globalt problem, vilket kommer att tas upp av WHO:s generalförsamling. Minst 2,3 miljoner människor dog av alkoholrelaterade sjukdomar under 2002, enligt rapporten. Det utgör 3,7 procent av alla dödsfall i världen. Alkoholkonsumtion är också kopplat till 4,4 procent av alla sjukdomsfall. I industrivärlden är alkohol nu den tredje viktigaste riskfaktorn till sjukdom och för tidig död efter rökning och högt blodtryck. Psykiska sjukdomar är överlägset vanligast när det gäller alkoholrelaterade sjukdomar, följt av olycksfall och skrumplever, enligt WHO. Hjärt- och kärlsjukdomar och cancer är också ofta en följd av alkoholmissbruk. De sociala och ekonomiska kostnaderna för drickandet i världen är också enorma. Alkoholmissbruket kostade mellan och miljoner dollar under Det motsvarar mellan 0,6 och två procent av världens samlade BNP. Den tyngsta kostnaden är sjukdomsbördan, följt av för tidig dödlighet, rattfylleri, arbetsfrånvaro, arbetslöshet samt kriminalitet, enligt rapporten. De skadliga följderna av alkohol väntas öka i framtiden över hela världen om inte mer görs, konstaterar WHO. Europa är en särskilt drabbad region, enligt WHO. I Västeuropa är nära elva procent av alla manliga dödsfall alkoholrelaterade.

6 Kommunfullmäktige 29 oktober Och av alla manliga sjukdomsfall i Europa beror 16,7 procent på alkohol. Det är betydligt högre siffror jämfört med andra regioner i världen, enligt rapporten. Fenomenet med råsupande bland unga håller på att spridas över hela Europa. Det är mycket oroande för ungdomarnas långsiktiga hälsa. Dryckesvanorna håller på att bli desamma över hela Europa, trots olika kulturella och historiska traditioner. Andelen unga män som dricker så mycket alkohol att de riskerar att bli beroende har nästan fördubblats på fyra år, enligt färska siffror. Även de alkoholrelaterade skadorna har ökat, enligt en kommande rapport från Folkhälsoinstitutet (FHI) Mest påtagligt är att många fler unga män i åldrarna år dricker så mycket att de riskerar att bli beroende. Filipstads kommun har ett drogpolitiskt program, men frågan är hur vi lever upp till det när till exempel olika utskänkningstillstånd ska behandlas i socialnämnden. Hur ser socialnämnden på alla tillstånd för starkölsförsäljning vid olika arrangemang som t.ex Nationaldagen, Filibjur och andra festligheter? Har socialnämnden analyserat den samlade bilden av alla tillstånd som beviljats? Får i princip alla ja som söker tillstånd att servera alkohol? Hur följer kommunen upp hur tillstånden sköts? När och hur sker kontroller? Är det inte mycket vanligt att berusade personer ändå får köpa mer alkohol trots att de enligt föreskrifterna skall nekas mer alkohol? Vilken konkret strategi har socialnämnden för att minska alkohol- och övrigt drogmissbruk?. att interpellationen som varit utsänd till samtliga ledamöter får framställas. Socialnämndens ordförande Sune Frisk avger svar enligt följande: Tillstånd för tillfällig utskänkning ges av kommunens alkoholhandläggare. Socialnämnden ges alltid möjlighet att yttra sig i ärendet. Det är oftast bara en sökande och denne är känd sedan tidigare arrangemang. Alkoholhandläggaren och socialnämnden har därvid erfarenhet av vad som varit tidigare.

7 Kommunfullmäktige 29 oktober Kontroller sker kontinuerligt och krav på att serveringsplatsen skall vara inhägnad och därvid skild från den övriga platsen. Det är även krav på att vakter skall finnas på platsen. Polisen yttrar sig även till tillståndsgivaren. Vakterna skall tillse att berusade personer ej serveras alkohol. Socialförvaltningen deltar i ett projekt som heter Småkommuners förebyggande arbete mot narkotika och alkoholskador.. Det är ett samarbete med 22 kommuner i Värmland och Örebro län. Ett arbete som stöds av Statens folkhälsoinstitut. Polisen ingår i projektet och arbetar för nolltolerans mot alla ungdomar, under 20 år, som är berusade på allmän plats, bär på alkohol eller har sällskap med någon som bär på alkohol. Polisen skall omedelbart förverka alkoholen samt ta kontakt med föräldrar och i de fall föräldrar inte synes reagera på ett aktivt sätt sker rapport till socialförvaltningen. Vid speciella helger som skolavslutningar och Lucia mm sker fältverksamhet av soc.sekreterare. I interpellationsdebatten tackar Bengt Sjöberg för svaret och utvecklar sina synpunkter. I debatten deltar även Anders Nilsson, Michael Helmersson, Per-Åke Sandberg och Ulf Söhrman. att lägga interpellationen och svaret till handlingarna.

8 Kommunfullmäktige 29 oktober Kf 93 Dnr 168/09 Interpellation ang. ordningsfrågor I interpellation inkommen till kommunkansliet 17 september 2009 anför Michael Helmersson följande: I kommunfullmäktige, på hösten 2005 under budgetdiskussionen inför 2006 års budget, föreslog undertecknad att kommunstyrelsen skulle få uppdraget inleda ett projekt avsett att förhindra Filipstads förslumning. Skälet var att missbrukare har en alldeles för lugn tillvaro i Filipstad. Att bo i Filipstad borde innebära att bo i en attraktiv boendemiljö. För att detta ska vara en realitet måste missbruk och den vardagskriminalitet som följer i dess spår vara ett minimum. Per Gruvberger yrkade då avslag på mitt förslag. Nu har det gått fyra år sedan förslaget lades. Under dessa år har kommunens arbete med att hjälpa unga och barn bort från riskbeteenden kopplat till missbruk intensifierats och fått tydligare struktur. Ett arbete som majoritet och opposition varit helt eniga om, såväl avseende arbetsformer som ekonomiska ramar. Dock kvarstår problemet med det öppna missbruket i stadens centrum. Det finns troligen ett antal förklaringar till detta. Men att det kvarstår är oavsett förklaringar allvarligt för Filipstad och dess innevånare. Filipstad kommer inte under överskådlig tid att kunna konkurrera med andra attraktiva boendemiljöer om utbud. Invånarantalet är helt enkelt för litet för att möjliggöra detta. Vad som kan vara Filipstads styrka är idyllen. Den lugna boendemiljön där tre sjöar möts och Skillerälven flyter genom stadskärnan. Den bilden kan locka intresserade hit. Men enbart under förutsättning att staden förmår att leverera vad den ger intryck av. Vad som tydligast stör den bilden är just det öppna missbruket i centrum. Ett missbruk som alltjämt tillåts fortgå, till synes tämligen obehindrat. Åtskilliga besökare i vår stad tar andra minnen än minnet av en idyll med sig hem. Bland Filipstads invånare finns ett missnöje situationen. Jag frågar därför socialnämndens ordförande: Hur ser det samlade arbetet ut i Filipstads kommun för att minska problemet med det öppna missbruket i Filipstads centrum? Har kommunen ett väl fungerande samarbete med kriminalvården och dess frivård?

9 Kommunfullmäktige 29 oktober Hur fungerar kommunens kontakter med behandlingshemmen inom kommunen? Är kommunen beredd att se över möjligheten att stärka bevakningen av stadens centrum, att störa ut missbruket?. att interpellationen som varit utsänd till samtliga ledamöter får framställas. Ordförande i socialnämnden Sune Frisk avger svar enligt följande: Arbetet för att minska bruket av droger måste ske på flera områden. Det viktigaste för att få personer att undvika missbruk är sysselsättning, som arbete eller studier. För att förebygga nyrekrytering av missbruk och dess skadeverkningar sker information till blivande mammor vid barnavårdscentralen. I skolorna sker information och där är det viktigt att föräldrar blir engagerade. Forskning har visat att enbart information till ungdomsgrupper kan vara misslyckat. Ungdomens hus är en kommunal satsning som vi hoppas ger positiva effekter. Samverkan sker med polisen som har ansvar för ordning på offentliga platser. Samverkan sker med frivården som har regelbundna kontakter med soc.förvaltningens personal. Personer som dömts till frihetsstraff har i många fall även ett drogproblem och då kan kommunen och krim.vården samarbete om ett vårdprogram där kommunen betalar en del av vårdkostnaden och staten betalar resten Soc.förvaltningen har bra kontakt med företrädare för våra behandlingshem. Det utförs tillsyn och framförs kritik om vi finner det aktuellt. Ordningen på gator och torg är en polisiär uppgift men samverkan sker genom fältverksamhet vid vissa helger samt att polisen rapporterar till soc.förvaltningens ungdomsgrupp i enskilda ärenden. Rapporter om LOB sker alltid till socialnämnden. Kommunala bidrag utbetalas till föreningar som arbetar med missbruksproblem ex.ria och Erikshjälpen. I interpellationsdebatten tackar Michael Helmersson för svaret och utvecklar sina synpunkter. I debatten deltar även Sune Frisk, Åsa Hååkman-Felth och Anders Nilsson.

10 Kommunfullmäktige 29 oktober att lägga interpellationen och svaret till handlingarna.

11 Kommunfullmäktige 29 oktober Kf 94 Dnr 173/09 Interpellation ang. renoveringen av Skolan i Nordmark I interpellation inkommen till kommunkansliet 29 september 2009 anför Ulf Söhrman följande: Skolan i Nordmark har en längre tid haft betydande renoveringsbehov. Dessa renoveringsbehov har nu tillgodo sett och skolan är återställd till ett användabart skick. De frågeställningar som då uppkommer är följande: Från början var kostnaderna för en renovering beräknade till ca :-, vilket var riktmärket för att genomföra renoveringen. Hur har denna beräkning gjorts och på vilka grunder har man kommit fram till detta beloppet? Sedan har man tagit in anbud på renoveringen av skolan och enligt de uppgifter som jag har fått, så har anbuden uppgått till ca 1,8 miljoner kronor. Då anbuden var för höga har man avbrutit upphandlingen och sedan gett bort uppdraget till en firma för att göra det på löpande räkning. Eftersom uppdraget nu verkar vara slutfört, så vore det bra att få en redogörelse om vilket belopp som hela renoveringen har slutat på. Eftersom det är gått en rätt lång tidsrymd sedan projektet först budgeterades, så har säkert det tillkommit ytterligare renoveringsbehov utöver de ursprungligt tänkta, vilka tilläggsreparationer har då tillkommit för att den tänkta ommålningen skulle kunna ske?. att interpellationen som varit utsänd till samtliga ledamöter får framställas. Kommunfullmäktiges ordförande Anita Widman meddelar vid sammanträdet att interpellationen kommer att besvaras vid kommunfullmäktiges novembersammanträde.

12 Kommunfullmäktige 29 oktober Kf 95 Dnr 189/09 Interpellation ang. uppställningsplats för turistbussar I interpellation inkommen 26 oktober 2009 anför Bengt Sjöberg och Peter Johansson (KD) följande: Kristdemokraterna uppskattar att Filipstads stadskärna har rikligt med parkeringsplatser. Vi anser att det är viktigt att minska trafiken på de centrala gatorna eftersom allt är nära i Filipstad och handikappades möjligheter att ta sig till affärer och myndigheter är tryggad. Vi gläds även åt att turismen ökar i vår region. Mycket mer kan och ska göras för att turisterna skall stanna kvar i stan och även upptäcka vår underbara natur och sevärdheter. Det är viktigt att det också finns bra och tillräckliga parkeringsmöjligheter för turistbussar i närheten av Resecentrum. Speciellt med tanke på att man kan utveckla verksamheten vid Resecentrum och marknadsföra OLW:s och Wasabröds produkter och ha försäljning där. En företagare har hört av sig till oss och berättat att han inte fått något klart besked på nämndhuset huruvida det finns tillräcklig plats för turistbussar i de föreslagna ritningarna på det aktuella området. Vi tänker då inte på den reguljära trafiken vid Resecentrum utan på den som vi tror alltmer ökande busstrafiken. Vi undrar om kommunstyrelsens ordförande är villig att fortsätta planeringen så att det bereds platser för minst ett par turistbussar som får ordentligt utrymme för sin parkering. Det är viktigt att det finns tillräckligt med plats så trafiksäkerheten upprätthålls. Därför anser vi att den plats som i tidigare planer var anvisad vid återvinningsstationen inte är lämplig med tanke på möjligheterna att backa och vända en stor buss. att interpellationen som varit utdelad till samtliga ledamöter får framställas. Kommunfullmäktiges ordförande Anita Widman meddelar vid sammanträdet att interpellationen kommer att besvaras vid kommunfullmäktiges novembersammanträde.

13 Kommunfullmäktige 29 oktober Kommunstyrelsen 14 oktober Kommunstyrelsens teknikutskott 19 augusti 2009 Kf 96 Ks 98 Dnr 156/09 Tu 44 Dnr 45/2009 Driftsättning av biogasanläggning Långskogens deponi Långskogens deponi, norr om Filipstad, har idag befintlig gasanläggning där deponigasen bränns i en fackla. Mängden gas varierar mellan Nm3/timme. Att låta denna gas brännas upp via en fackla är både en miljömässig såväl som ekonomiskt dålig lösning. Enligt uppskattningar och beräkningar finns gas för utvinning i mellan år till på deponin. Teknik och Serviceförvaltningen har låtit utreda möjligheterna att tillvaratabiogasen via en biogasanläggning och finner att detta både är en miljömässigt såväl som ekonomiskt mycket gynnsam lösning. Teknik och Service föreslår att tillstyrka föreliggande utredning/förstudie om driftsättande av en biogasanläggning på Långskogens deponi och att föreslå kommunstyrelsen föreslå Kommunfullmäktige att tillstyrka en investering om ca kr för inköp och installation av en flyttbar gasturbin för tillverkning av grön el. Teknikutskottet beslutar att godkänna föreliggande utredning/förstudie om driftsättande av en biogasanläggning på Långskogens deponi samt att utan eget beslutsförslag lämna ärendet vidare till kommunstyrelsen. Vid sammanträdet redovisar tekniske chefen Inge Nilsson Piehl att kostnaden efter fortsatt beredning nu beräknas till kr. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att bevilja teknik- och service ett investeringsanslag om kr. Beslutsexp: TU att bifalla kommunstyrelsens förslag.

14 Kommunfullmäktige 29 oktober Kommunstyrelsen 14 oktober Kf 97 Ks 99 Dnr 154/09 Ang. förnyad borgen Filipstads Tennisklubb Kommunfullmäktige har den 14 december 1995, 130, beslutat att gentemot Sparkbanken Sverige AB teckna en tidsbegränsad borgen till och med 31 december 2000 för Filipstads Tennisklubbs lån avseende tennishallen vid Storbron. Kommunfullmäktige har även fattat beslut om förlängning av ifrågavarande borgen enl. 93/2002 och 66/2004. Därefter har kommunfullmäktige den 29 juni 2006, 66, beslutat att teckna fortsatt tidsbegränsad borgen för Filipstads Tennisklubbs lån avseende tennishallen i Storbron längst t o m 31 december 2009, att amortering ska ske med minst 20 tkr/år, att utvärdering/omprövning av borgensåtagandet ska ske inför 1 januari 2010 samt att Filipstads tennisklubb fortlöpande och minst 2 ggr/år ska informera kommunen och banken om föreningens ekonomiska situation. Ekonomienheten noterar i yttrande 23 september 2009 att klubben redovisar minusresultat 2007 och Kommunen förutsätter därför att man arbetar aktivt för att få balans i ekonomin och att positivt resultat uppkommer. Ekonomienheten föreslår med hänsyn till tidigare skrivelser att Filipstads tennisklubb får en tidsbegränsad borgen om 3 mkr för sitt lån avseende tennishallen längst t o m 31 december 2012 och att utvärdering/omprövning av borgensåtagande ska ske inför 1 januari Vidare ska tennisklubben fortlöpande och minst 2 ggr/år informera kommunen och banken om föreningens ekonomiska situation och vilka åtgärder man vidtar för att få en ekonomi i balans och med överskott. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att bevilja Filipstads Tennisklubb en tidsbegränsad borgen om max 3 mkr längst till och med 31 december Beslutsexp: F-D Tennisklubb EK för handläggning att bifalla kommunstyrelsens förslag.

15 Kommunfullmäktige 29 oktober Kommunstyrelsen 14 oktober Kultur- och föreningsutskottet 23 september Kf 98 Ks 100 Dnr 155/09 KFU 49 Ansökan borgensåtagande Filipstads Ridklubb I skrivelse daterad ansöker Filipstads Ridklubb om kommunal borgen för ett lån uppgående till kr med återbetalningstid på 4 år med anledning av att Filipstads Ridklubb för närvarande har stort behov av inköp av nya ridskolehästar. Kfu beslutar: att tillstyrka ett kommunalt borgensåtagande till förmån för Filipstads Ridklubb. Ekonomienheten redovisar i skrivelse inkommen 16 september 2009 att ridklubbens ekonomiska situation enligt balansrapport likviditetsmässigt är ansträngd men att ett överskott i 2009 års verksamhet ses som rimligt. Klubbens tidigare lån för inköp av hästar har amorterats enl. plan och slutbetalas under Ekonomienheten föreslår att kommunal borgen gentemot Handelsbanken beviljas ridklubben för ett lån avseende inköp av häst om 80 tkr och med återbetalningstid 4 år. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att bevilja Filipstads ridklubb borgen för lån om max 80 tkr med en återbetalningstid på 4 år. Beslutsexp: F-D Ridklubb Ek för handläggning att bifalla kommunstyrelsens förslag.

16 Kommunfullmäktige 29 oktober Kommunstyrelsen 14 oktober Socialnämnden 21 september Kf 99 Ks 101 Dnr 136/09 SN 98 Dnr 75/09 Erbjudande om gemensam länsfärdtjänst Filipstads kommun, liksom övriga kommuner i Värmland, har fått ett erbjudande från Värmlandstrafik AB om en gemensam länsfärdtjänst. Erbjudandet innebär att Värmlandstrafik övertar kommunens handläggning av den särskilda kollektivtrafiken, färdtjänsten och riksfärdtjänsten i enlighet med "Lagen om färdtjänst" och. "lagen om riksfärdtjänst" vilket sammantaget innebär, trafik-beställningscentral och tillståndsbedömning. Värmlandstrafik övertar därmed beslut om regelverk inklusive beslut om resans pris (egenavgift). Kommunen skall kostnadsersätta Värmlandstrafik med ett fast pris för år baserat på kommunens tidigare faktiska nettokostnader. Avtalsförslaget gäller för år För brukaren ger detta förslag en möjlighet att resa inom hela länet och en möjlighet att köpa ett månadskort "Iänskort+" samt att ta med sig en ledsagare gratis på ordinarie kollektivtrafik. Brukarnas egenavgifter kommer att vara enhetliga. Om Filipstads kommun inte skulle tacka ja till detta erbjudande så måste kommunen starta upp myndighetsutövning (sköts idag av Värmlandstrafik), handla upp trafik (sköts idag av Värmlandstrafik) och se över samåkningsmöjligheter (sköts idag av Värmlandstrafik) alternativt finna ny entreprenör som kan åtaga sig detta. Gällande trafikavtal upphör Därtill kommer det i praktiken att bli svårt att uppnå användbarhetsmålet i en lokal hantering av färdtjänsten. Förslaget om gemensam länsfärdtjänst kommer att avhandlas i socialnämnden 21 september och på ett extra pensionärs- och handikappråd den 8 oktober, där Torbjörn Danielsson från Värmlandstrafik medverkar. Detta innebär att brukarorganisationernas eventuella yttrande/synpunkter får tillföras det beslutsunderlag som föreläggs kommunstyrelsen den 14 oktober. Beslut i frågan skall lämnas Värmlandstrafik AB senast 31 oktober. Bilagor: Populärversion Skrivelse från Värmlandstrafik inklusive avtalsförslag och bilagor Jämförande sammanställning, daterad

17 Kommunfullmäktige 29 oktober Kommunstyrelsen 14 oktober Socialnämnden 21 september Forts 98 Socialförvaltningen föreslår socialnämnden föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att Filipstad kommun tecknar avtal med Värmlandstrafik AB om en gemensam länsfärdtjänst, vilket innebär att Värmlandstrafik AB övertar handläggning av den särskilda kollektivtrafiken, färdtjänsten och riksfärdtjänsten (trafik- beställningscentral -tillståndsbedömning). att Värmlandstrafik övertar beslut om regelverk, inklusive beslut om resans pris (egenavgift) Beslutsexp: KS Socialnämnden beslutar enligt förslaget Socialnämndens ordförande Sune Frisk redovisar vid sammanträdet att Pensionärs- och handikapprådet vid sitt sammanträde den 8 oktober 2009 ställt sig positiva till förslaget. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att bifalla socialnämndens förslag. att bifalla kommunstyrelsens förslag. Beslutsexp: VTR SOC

18 Kommunfullmäktige 29 oktober Kommunstyrelsen 14 oktober Kf 100 Ks 102 Dnr 177/09 Årlig hälsokontroll för äldre I ekonomisk plan sid 30, framgår att kommunfullmäktige beslutade enligt kommunstyrelsens förslag att socialförvaltningen skall presentera Kostnader och förutsättningar för att erbjuda kommunens äldre invånare en årlig hälsokontroll vars innehåll speciellt riktas mot de äldres hälsoproblematik. I skrivelse 8 september 2009 anför verksamhetsledarna Kajsa Jernberg och Ulla Kjellemar följande: Kommunstyrelsen har föreslagit att Socialförvaltningen ska redovisa kostnader och förutsättningar för att erbjuda kommunens äldre invånare en årlig hälsokontroll vars innehåll speciellt riktas mot de äldres hälsoproblem. Enligt Hälso- och sjukvårdslagen är det Landstinget som ansvarar för att genomföra hälsokontroller. En hälsokontroll innebär att en läkare ordinerar olika typer av provtagningar. Läkaren måste därefter analysera resultatet och följa upp med eventuella åtgärder. Kommunen ansvarar inte för läkarkompetensen. Detta medför att det inte är möjligt för kommunen att utföra föreslagna årliga hälsokontroller. Information om planering av förebyggande hembesök På senare år har alltfler kommuner tagit ansvar för att genomföra förebyggande hembesök till kommuninvånare vid en viss ålder. Detta utförs genom att ett brev skickas till den som uppnått en viss ålder t ex 80 år, med ett erbjudande om att ett hembesök görs av t ex sjuksköterska, arbetsterapeut, sjukgymnast och/eller biståndsbedömare. Vid hembesöket får den äldre information och material om förebyggande hälsovård, hjälpmedel och var man kan vända sig med sina problem och funderingar. Inga provtagningar eller behandlingar görs vid detta hembesök. Endast rådgivning av allmän karaktär kan ges. Om behov finns kan naturligtvis hembesöket utmynna i att utredningar gällande olika insatser påbörjas. I Socialförvaltningen finns en plan för att genomföra förebyggande hembesök i de olika personalteam som verkställs till viss del genom statliga stimulansmedel och därutöver inom befintliga budgetramar för respektive verksamhet. Teamet består av verksamhetsledare, sjuksköterska, arbetsterapeut, sjukgymnast, biståndsbedömare och omvårdnadspersonal

19 Kommunfullmäktige 29 oktober Kommunstyrelsen 14 oktober Planen är att ett brev skickas ut till de personer som fyller 80 år under 2010 och erbjuder ett hembesök aven sjuksköterska och en arbetsterapeut/sjukgymnast, dvs 2 personer gör hembesöket om den enskilde tackar ja till erbjudandet. Hembesöket kommer att genomföras efter framtagna riktlinjer och en utvärdering kommer att göras för att undersöka om de förebyggande hembesöken gett förväntat resultat och om de som fått hembesök är nöjda. Socialnämnden har vid sammanträdet 21 september 2009, 97 beslutat att till kommunstyrelsen lämna svar enligt verksamhetsledarnas redogörelse. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att bifalla socialnämndens förslag. Michael Helmersson yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. Beslutsexp: SOC att bifalla kommunstyrelsens förslag.

20 Kommunfullmäktige 29 oktober Kommunstyrelsen 14 oktober Kf 101 Ks 105 Dnr 87/09 Beslutsexp: SOC Ek Begäran om tilläggsanslag socialnämnden Socialnämndens prognos utifrån verksamhetsuppföljning perioden januari-augusti 2009 pekar på ett underskott på tkr. Vid socialnämndens sammanträde 21 september 2009, 92, redovisas åtgärder för att uppnå balans. Nämnden bedömer dock att genomförandet för ett antal punkter är osäkra och hemställer om ett tilläggsanslag på tkr. Kommunstyrelsens ordförande Per Gruvberger redovisar vid sammanträdet att preliminär avräkning för färdtjänst 2009 kommer att ge ett överskott på ca 700 tkr som ej finns med i socialnämndens prognos. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att bevilja socialnämnden ett tilläggsanslag på 700 tkr för att bifalla kommunstyrelsens förslag.

21 Kommunfullmäktige 29 oktober Kommunfullmäktige 17 september Kf 102 Kf 88 Dnr 227/06 Fyllnadsval i Kommunfullmäktiges valberedning efter Solveig Andersson - Ersättare I skrivelse 12 september 2009 avsäger sig Solveig Andersson sin plats som ersättare i Kommunfullmäktiges valberedning. att befria Solveig Andersson från uppdraget. Beslutsexp: S. Andersson att som ny ersättare i kommunfullmäktiges valberedning efter Solveig Andersson utse Marina Isaksson för återstoden av mandatperioden. Beslutsexp: M. Isaksson

22 Kommunfullmäktige 29 oktober Kommunfullmäktige 17 september Kf 103 Kf 87 Dnr 227/06 Fyllnadsval i Socialnämnden efter Solveig Andersson - Ersättare I skrivelse 12 september 2009 avsäger sig Solveig Andersson sin plats som ersättare i Socialnämnden. att befria Solveig Andersson från uppdraget. Beslutsexp: SOC S. Andersson att som ersättare i socialnämnden för återstoden av mandatperioden utse Lars Björklund. Beslutsexp: SOC L. Björklund

23 Kommunfullmäktige 29 oktober Kf 104 Dnr 227/06 Fyllnads- och kompletteringsval i styrelsen för stiftelsen Bergsskolan ersättare Styrelsen för stiftelsen Bergsskolan föreslår att nya ersättare i styrelsen utses enligt följande: Johan Gute för Bo Söderström Marcus Lindahl för Bengt Lindahl. att bifalla styrelsens förslag. Beslutsexp: Stiftelsen Bergsskolan

24 Kommunfullmäktige 29 oktober Kf 105 Anmälningsärenden 1. Tackbrev från japanska studiebesökare 2. Ny ledamot/ersättare i kommunfullmäktige Marina Pettersson, ledamot, Per-Olof Felth, ersättare 3. Länsrätten i Värmlands län Dom ang. Laglighetsprövning att med godkännande lägga anmälningsärendena till handlingarna.

Utses att justera: Harry Johansson. Underskrifter Sekreterare Claes Hultgren Paragrafer 96-112

Utses att justera: Harry Johansson. Underskrifter Sekreterare Claes Hultgren Paragrafer 96-112 Kommunstyrelsen 14 oktober 2009 1 (25) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl.13.30-18.00 Ajournering kl. 17.00-17.30 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Åsa Hååkman-Felth Sune Frisk Bengt-Olof

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Kommunfullmäktige 6 november 2006 1 (16) Plats och tid: Folkets Hus, Sessionssalen kl 18.15-18.48

Sammanträdesdatum Blad Kommunfullmäktige 6 november 2006 1 (16) Plats och tid: Folkets Hus, Sessionssalen kl 18.15-18.48 Kommunfullmäktige 6 november 2006 1 (16) Plats och tid: Folkets Hus, Sessionssalen kl 18.15-18.48 Beslutande: Anita Widman ordf. Ulf Söhrman Ersättare Per Gruvberger Owe Karlson Hans Seffel Olle Engström

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Catrin Marsell Paragrafer 94-103. ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunstyrelsen

Underskrifter Sekreterare Catrin Marsell Paragrafer 94-103. ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen 24 september 2014 1(12) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 13.30-15.50 Ajournering kl. 14.47-15.00, 15.23-15.45 Beslutande: Ersättare: Per Gruvberger, ordf Sune Frisk Marina

Läs mer

Underskrifter: Sekreterare Catrin Marsell Paragrafer Ordförande Per Gruvberger Ordförande del av 6, 7,8 Torbjörn Parling

Underskrifter: Sekreterare Catrin Marsell Paragrafer Ordförande Per Gruvberger Ordförande del av 6, 7,8 Torbjörn Parling Kommunstyrelsen 20 januari 2016 1(13) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 13.30-16.17 Ajournering kl.13.40-14.00, 15.00-15.45, 16.01-16.04 Beslutande: Per Gruvberger (S) ordf Christer Olsson

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Kommunfullmäktige 13 mars 2014 1 (18) Plats och tid: Folkets Hus, Sessionssalen kl 18.15-19.29

Sammanträdesdatum Blad Kommunfullmäktige 13 mars 2014 1 (18) Plats och tid: Folkets Hus, Sessionssalen kl 18.15-19.29 Kommunfullmäktige 13 mars 2014 1 (18) Plats och tid: Folkets Hus, Sessionssalen kl 18.15-19.29 Beslutande: Se bilagd förteckning Övriga deltagande: Catrin Marsell, sekreterare Ej tjänstgörande ersättare:

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad. Kommunstyrelsens arbetsutskott 15 november 2010 1 (7)

Sammanträdesdatum Blad. Kommunstyrelsens arbetsutskott 15 november 2010 1 (7) Kommunstyrelsens arbetsutskott 15 november 2010 1 (7) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-14.55 Ajournering kl. 14.25-14.40 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Anita Widman Annika Johansson

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Kommunfullmäktiges valberedning 1 december 2014 1 (15) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.00-14.

Sammanträdesdatum Blad Kommunfullmäktiges valberedning 1 december 2014 1 (15) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.00-14. Kommunfullmäktiges valberedning 1 december 2014 1 (15) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.00-14.15 Beslutande: Torbjörn Parling, ordförande Jomark Polintan Christer Olsson Patrik Fornander

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden 2007-01-16 1(10)

Barn- och utbildningsnämnden 2007-01-16 1(10) Barn- och utbildningsnämnden 2007-01-16 1(10) Plats och tid: BUN:s sammanträdesrum kl 13.00-16.00 Beslutande: Torbjörn Parling (s) Olle Engström (s) Lars Björklund (s) Ersätter Åsa Hååkman-Felth (s) Ann-Marie

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 8 september 2014 1 (9) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-16.

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 8 september 2014 1 (9) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-16. Kommunstyrelsens teknikutskott 8 september 2014 1 (9) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-16.00 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Urban Granfeldt Patrik Fornander Peter Johansson Marina

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 14 november 2011 1 (7) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 14.30-16.05

Kommunstyrelsens arbetsutskott 14 november 2011 1 (7) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 14.30-16.05 Kommunstyrelsens arbetsutskott 14 november 1 (7) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 14.30-16.05 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Torbjörn Parling Olle Engström Ulf Söhrman Peter Johansson

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Kommunfullmäktige 13 mars 2008 1 (14) Plats och tid: Folkets Hus, Sessionssalen kl 18.15 19.15

Sammanträdesdatum Blad Kommunfullmäktige 13 mars 2008 1 (14) Plats och tid: Folkets Hus, Sessionssalen kl 18.15 19.15 Kommunfullmäktige 13 mars 2008 1 (14) Plats och tid: Folkets Hus, Sessionssalen kl 18.15 19.15 Beslutande: Se bilagd förteckning Övriga deltagande: Karl-Erik Brobäck, ej tjänstgörande ersättare Bo Forsberg,

Läs mer

Ersättare: Linda Malm, Christel Iversen, Cecilia Svanlind Törn, Britt-Marie Wall, Bengt Sjöberg

Ersättare: Linda Malm, Christel Iversen, Cecilia Svanlind Törn, Britt-Marie Wall, Bengt Sjöberg Kommunstyrelsen 10 december 2015 1(9) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 15.30-16.50 Ajournering kl. 16.10-16.35 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Christer Olsson Torbjörn Parling Marina

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 18 oktober 2006 1 (11)

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 18 oktober 2006 1 (11) Kommunstyrelsens teknikutskott 18 oktober 2006 1 (11) Plats och tid: BUN:s sammanträdesrum, kl 13.30-15.35 Beslutande: Ersättare: Per Gruvberger, ordf Sune Carlsson Bo Olsson Peter Johansson Anita Widman

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 14 oktober 2013 1 (7) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-16.

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 14 oktober 2013 1 (7) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-16. Kommunstyrelsens teknikutskott 14 oktober 2013 1 (7) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-16.00 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Peter Johansson Ulf Söhrman Bengt-Olof Persson Olle

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Kommunfullmäktige 13 december (15) Plats och tid: Folkets Hus, Biosalongen kl Ajournering kl

Sammanträdesdatum Blad Kommunfullmäktige 13 december (15) Plats och tid: Folkets Hus, Biosalongen kl Ajournering kl Kommunfullmäktige 13 december 2012 1 (15) Plats och tid: Folkets Hus, Biosalongen kl 18.15-20.05 Ajournering kl. 18.51-19.01. Beslutande: Se bilagd förteckning Övriga deltagande: Catrin Marsell, sekreterare

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden 19 augusti 2008 1(7)

Barn- och utbildningsnämnden 19 augusti 2008 1(7) Barn- och utbildningsnämnden 19 augusti 2008 1(7) Plats och tid: BUN:s sammanträdesrum kl 13.00-14.10 Beslutande: Torbjörn Parling (s) Olle Engström (s) Helene Larsson Saikoff (s) Ann-Marie Rosö (s) Annika

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 9 mars 2015 1 (9)

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 9 mars 2015 1 (9) Kommunstyrelsens teknikutskott 9 mars 2015 1 (9) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-16.55 A-journering 15.55-16.05 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Urban Granfeldt Jomark Polintan

Läs mer

Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli 28 september 2005. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 84-93. Justerande Bo Olsson

Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli 28 september 2005. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 84-93. Justerande Bo Olsson Kommunstyrelsen 26 september 2005 1 (12) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 13.30-16.15 Ajournering 15.15-15.45 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Harry Johansson Peter Johansson Bo Olsson

Läs mer

Matrikel 2015-2018 November 2015

Matrikel 2015-2018 November 2015 Matrikel 2015-2018 November 2015 Gruppledare för de politiska partierna S Jomark Polintan Kyrkovägen 16, 680 90 Nykroppa e-post : jomark.polintan@filipstad.se C Benny Ahremark Persson Vasagatan 20, 682

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Kommunfullmäktige 12 maj 2005 1 (14) Plats och tid: Föreningshuset, Brattfors kl 18.15-19.55 Ajournering 19.05-19.

Sammanträdesdatum Blad Kommunfullmäktige 12 maj 2005 1 (14) Plats och tid: Föreningshuset, Brattfors kl 18.15-19.55 Ajournering 19.05-19. Kommunfullmäktige 12 maj 2005 1 (14) Plats och tid: Föreningshuset, Brattfors kl 18.15-19.55 Ajournering 19.05-19.15 Beslutande: Anita Widman ordf. Rolf Wennerlöf Per Gruvberger Roland Björkman Anders

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad. Kommunstyrelsens arbetsutskott 9 mars 2009 1 (13) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-14.

Sammanträdesdatum Blad. Kommunstyrelsens arbetsutskott 9 mars 2009 1 (13) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-14. Kommunstyrelsens arbetsutskott 9 mars 2009 1 (13) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-14.10 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Sune Frisk Annika Johansson Harry Johansson Peter Johansson

Läs mer

Socialnämnden (12) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, kl. 8:30-11:00

Socialnämnden (12) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, kl. 8:30-11:00 Socialnämnden 2014-09-09 1 (12) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, 2014-09-09 kl. 8:30-11:00 Beslutande Britt-Marie Wall, ordförande Sune Frisk Christina Persson Christer Olsson

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 12 november (7)

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 12 november (7) Miljö- och byggnadsnämnden 12 november 2014 1 (7) Plats och tid: Bröderna Ericssonrummet kl. 09.00-11.00 Beslutande Ersättare: Bengt-Olof Persson, ordförande Åsa Hååkman-Felth Ann-Marie Rosö Iréne Frisk

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 11 mars 2009 1 (8) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum 385 kl 13.30-14.

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 11 mars 2009 1 (8) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum 385 kl 13.30-14. Kommunstyrelsens teknikutskott 11 mars 2009 1 (8) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum 385 kl 13.30-14.50 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Peter Johansson Sune Carlsson Annika Johansson Harry

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 20 augusti (10 )

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 20 augusti (10 ) Miljö- och byggnadsnämnden 20 augusti 2014 1 (10 ) Plats och tid: Bröderna Ericssonrummet kl. 09.00-10.20 Beslutande Ersättare: Bengt-Olof Persson, ordförande Åsa Hååkman-Felth Stefan Andersson Iréne Frisk

Läs mer

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset, Skoghall, kl 18.30-18:55 Beslutande Se bifogad närvarolista Övriga närvarande Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Kommunfullmäktige 12 mars 2015 (19) Plats och tid: Folkets Hus, Sessionssalen kl. 18.15 20.54 Ajournering kl. 19.24-19.

Sammanträdesdatum Blad Kommunfullmäktige 12 mars 2015 (19) Plats och tid: Folkets Hus, Sessionssalen kl. 18.15 20.54 Ajournering kl. 19.24-19. Kommunfullmäktige 12 mars 2015 (19) Plats och tid: Folkets Hus, Sessionssalen kl. 18.15 20.54 Ajournering kl. 19.24-19.35 Beslutande: Se bilagd förteckning Övriga deltagande: Catrin Marsell, sekreterare

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 15 juni 2015 1 (9)

Kommunstyrelsens arbetsutskott 15 juni 2015 1 (9) Kommunstyrelsens arbetsutskott 15 juni 2015 1 (9) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl.09.00-11.25 Ajournering kl. 9.45-10.10 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Marina Isaksson Britt-Marie

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Kultur- och föreningsutskottet 9 januari (7)

Sammanträdesdatum Blad Kultur- och föreningsutskottet 9 januari (7) Kultur- och föreningsutskottet 9 januari 2006 1 (7) Plats och tid: BUN:s sammanträdesrum kl 08.00-10.10 Beslutande: Anders Nilsson, ordf Benny Persson Bengt-Olof Persson (deltar ej i 6) Ersättare: Övriga

Läs mer

Kommunfullmäktige 2006-01-26. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Virve Svedlund

Kommunfullmäktige 2006-01-26. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Virve Svedlund SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid Vallaskolans aula, kl 19.00-20.55 Beslutande Se bifogad deltagarlista. Närvarande ersättare Se bifogad deltagarlista. Övriga deltagande Se bifogad deltagarlista.

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 17 december 2008 1 (8)

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 17 december 2008 1 (8) Kommunstyrelsens teknikutskott 17 december 2008 1 (8) Plats och tid: Sammanträdesrum BUN kl 13.30-14.30 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Peter Johansson Sune Carlsson Annika Johansson Bo Olsson Ersättare:

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 13 juni 2007 1 ( 10)

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 13 juni 2007 1 ( 10) Kommunstyrelsens teknikutskott 13 juni 2007 1 ( 10) Plats och tid: Sammanträdesrum Allégatan kl 13.30-15.45 Beslutande: Ersättare: Hans Nahlbom, ordf Bo Olsson Peter Johansson Urban Granfeldt Anita Widman

Läs mer

Kommunfullmäktige i Filipstad kallas till sammanträde i Folkets Hus, Sessionssalen torsdagen den 16 februari kl

Kommunfullmäktige i Filipstad kallas till sammanträde i Folkets Hus, Sessionssalen torsdagen den 16 februari kl Kommunfullmäktige i Filipstad kallas till sammanträde i Folkets Hus, Sessionssalen torsdagen den 16 februari kl. 18.15 Sammanträdet inleds med en information av Anna Lindström från Sveriges kommuner och

Läs mer

Sammanträdesdatum. Plats och tid: Ferlinrummet kl , mötet ajourneras kl

Sammanträdesdatum. Plats och tid: Ferlinrummet kl , mötet ajourneras kl Barn- och utbildningsnämnden 12 maj 2015 1(8) Plats och tid: Ferlinrummet kl 9.00 11.10, mötet ajourneras kl 10.30-10.40. Beslutande: Torbjörn Parling (S), ordförande Patrik Fornander (M) Olle Engström

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad. Kommunstyrelsens arbetsutskott 11 februari 2008 1 (8)

Sammanträdesdatum Blad. Kommunstyrelsens arbetsutskott 11 februari 2008 1 (8) Kommunstyrelsens arbetsutskott 11 februari 2008 1 (8) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-17.50 Ajournering kl. 15.45-16.00 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Sune Frisk t o m 17.25

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden 2007-05-15 1(11) Gudrun Henriksson (c) Bengt Sjöberg (kd) Utses att justera: Michael Helmersson (fp) Paragrafer: 30-38

Barn- och utbildningsnämnden 2007-05-15 1(11) Gudrun Henriksson (c) Bengt Sjöberg (kd) Utses att justera: Michael Helmersson (fp) Paragrafer: 30-38 Barn- och utbildningsnämnden 2007-05-15 1(11) Plats och tid: BUN:s sammanträdesrum kl 13.00-15.15 Beslutande: Torbjörn Parling (s) Olle Engström (s) Lars Björklund (s) Ersätter Åsa Hååkman-Felth (s) Ann-Marie

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 24 oktober 2011 1 (9) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-16.40 Ajournering kl. 15.40-16.

Kommunstyrelsens arbetsutskott 24 oktober 2011 1 (9) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-16.40 Ajournering kl. 15.40-16. Kommunstyrelsens arbetsutskott 24 oktober 1 (9) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-16.40 Ajournering kl. 15.40-16.00 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Torbjörn Parling Britt-Marie

Läs mer

FILIPSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad Kultur- och föreningsutskottet 13 december 2012 1 ( 10 )

FILIPSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad Kultur- och föreningsutskottet 13 december 2012 1 ( 10 ) Kultur- och föreningsutskottet 13 december 2012 1 ( 10 ) Plats och tid: Ericssonrummet 9.00-11.00 Beslutande: Torbjörn Parling, ordförande Åsa Hååkman Felth Ulf Söhrman Ersättare: Övriga deltagande: Inger

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 14 april 2010 1 (9) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum 385 kl 13.30-15.

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 14 april 2010 1 (9) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum 385 kl 13.30-15. Kommunstyrelsens teknikutskott 14 april 2010 1 (9) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum 385 kl 13.30-15.00 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Peter Johansson Bo Olsson Annika Johansson Urban Granfeldt

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 15 september 2008 1(8) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-15.55

Kommunstyrelsens arbetsutskott 15 september 2008 1(8) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-15.55 Kommunstyrelsens arbetsutskott 15 september 2008 1(8) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-15.55 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Sune Frisk Anita Widman Harry Johansson Peter Johansson

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2 juni 2008 1 (5) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-15.30 Ajournering kl. 13.45-14.

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2 juni 2008 1 (5) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-15.30 Ajournering kl. 13.45-14. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2 juni 2008 1 (5) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-15.30 Ajournering kl. 13.45-14.45 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Sune Frisk Annika Johansson

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Kommunfullmäktige 7 februari (12) Plats och tid: Folkets Hus, Sessionssalen kl

Sammanträdesdatum Blad Kommunfullmäktige 7 februari (12) Plats och tid: Folkets Hus, Sessionssalen kl Sammanträdesdatum Blad Kommunfullmäktige 7 februari 2013 1 (12) Plats och tid: Folkets Hus, Sessionssalen kl 18.15-19.07. Beslutande: Se bilagd förteckning Övriga deltagande: Catrin Marsell, sekreterare

Läs mer

Socialnämnden 2007-08-21 1 (11)

Socialnämnden 2007-08-21 1 (11) Sammanträdesdatum Blad Socialnämnden 2007-08-21 1 (11) Plats och tid Socialförvaltningen, Stora Torget, 2007-06-12, kl. 13.00-14.45 Beslutande Sune Frisk, ordförande Britt-Marie Wall Rolf Wennerlöf Anita

Läs mer

Se bilagd förteckning

Se bilagd förteckning Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Kommunfullmäktige 2007-03-22 1 Plats och tid Torsdag 22 mars 2007 kl 19.00-19.50 Beslutande Se bilagd förteckning Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats

Läs mer

Justering av tillsynsavgifter beträffande försäljning av folköl och tobak 4. Val av ledamot i socialnämndens arbetsutskott 5

Justering av tillsynsavgifter beträffande försäljning av folköl och tobak 4. Val av ledamot i socialnämndens arbetsutskott 5 Sammanträdesdatum Sida 1 Innehållsförteckning Sid Tillsyn och kontroll av ny lag om detaljhandel med nikotinläkemedel 3 Justering av tillsynsavgifter beträffande försäljning av folköl och tobak 4 Val av

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 11 november 2013 1 (11) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 09.00-11.30 Ajournering kl. 10.00-10.

Kommunstyrelsens arbetsutskott 11 november 2013 1 (11) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 09.00-11.30 Ajournering kl. 10.00-10. Kommunstyrelsens arbetsutskott 11 november 2013 1 (11) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 09.00-11.30 Ajournering kl. 10.00-10.15 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Torbjörn Parling Britt-Marie

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Kommunfullmäktige 17 december 2009 1 (18) Plats och tid: Folkets Hus, Biosalongen kl 18.15-19.10 Ajournering kl. 18.40-18.

Sammanträdesdatum Blad Kommunfullmäktige 17 december 2009 1 (18) Plats och tid: Folkets Hus, Biosalongen kl 18.15-19.10 Ajournering kl. 18.40-18. Kommunfullmäktige 17 december 2009 1 (18) Plats och tid: Folkets Hus, Biosalongen kl 18.15-19.10 Ajournering kl. 18.40-18.50 Beslutande: Se bilagd förteckning Övriga deltagande: Karl-Erik Brobäck ej tjänstgörande

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 14 april 2014 1 (16 ) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 09.00-09.43 Ajournering kl.

Kommunstyrelsens arbetsutskott 14 april 2014 1 (16 ) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 09.00-09.43 Ajournering kl. Kommunstyrelsens arbetsutskott 14 april 2014 1 (16 ) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 09.00-09.43 Ajournering kl. Beslutande: Per Gruvberger, ordf Torbjörn Parling Britt-Marie Wall Ulf

Läs mer

Ersättare: Cecilia Svanlind Törn (M), Marcos Ciscar (M), Bengt Sjöberg (KD) Henric Forsberg (S), Britt-Marie Wall (S)

Ersättare: Cecilia Svanlind Törn (M), Marcos Ciscar (M), Bengt Sjöberg (KD) Henric Forsberg (S), Britt-Marie Wall (S) Kommunstyrelsen 16 december 2015 1(10) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 13.30-16.50 Ajournering kl. 13.32-, 13-34, 14.45-15.10, 16.25-16-43 Beslutande: Per Gruvberger (S) ordf Christer

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden (9) Plats och tid: Kommunhuset, Bröderna Ericssonrummet, kl

Barn- och utbildningsnämnden (9) Plats och tid: Kommunhuset, Bröderna Ericssonrummet, kl Barn- och utbildningsnämnden 2016-10-11 1(9) Plats och tid: Kommunhuset, Bröderna Ericssonrummet, kl 9.00 11.00 Beslutande: Torbjörn Parling (S), ordförande Elisabeth Nordin (S) ersättare för Patrik Fornander

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 16 september 2013 1 (5) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-14.

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 16 september 2013 1 (5) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-14. Kommunstyrelsens teknikutskott 16 september 2013 1 (5) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-14.55 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Ulf Söhrman Bengt-Olof Persson Ersättare: Övriga deltagande:

Läs mer

Socialnämnden 2011-09-20 1 (9) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, 2011-09-20 kl 8.00-12.30. Marianne Andersson

Socialnämnden 2011-09-20 1 (9) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, 2011-09-20 kl 8.00-12.30. Marianne Andersson Socialnämnden 2011-09-20 1 (9) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, 2011-09-20 kl 8.00-12.30 Beslutande Tjänstgörande ersättare Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Britt-Marie

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum. Kommunala pensionärsrådet 2010-05-11 1 (6)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum. Kommunala pensionärsrådet 2010-05-11 1 (6) Kommunala pensionärsrådet 2010-05-11 1 (6) Plats och tid Kommunhuset Strömsund, Almen kl 09.30-12.15 Beslutande Lars Edin (fp) Yngve Johansson (s) Inga-Brith Nilsson (c) Ulla Ivarsson (PRO) Anna-Lisa Palmqvist

Läs mer

Plats och tid Socialförvaltningen, Stora Torget, 2008-08-19, kl. 08.15-12.00

Plats och tid Socialförvaltningen, Stora Torget, 2008-08-19, kl. 08.15-12.00 Sammanträdesdatum Blad Socialnämnden 2008-08-19 1 (12) Plats och tid Socialförvaltningen, Stora Torget, 2008-08-19, kl. 08.15-12.00 Beslutande Tjänstgörande ersättare Sune Frisk, ordförande Britt-Marie

Läs mer

FILIPSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad Kultur- och föreningsutskottet 17 juni 2009 1 (9 )

FILIPSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad Kultur- och föreningsutskottet 17 juni 2009 1 (9 ) Kultur- och föreningsutskottet 17 juni 2009 1 (9 ) Plats och tid: Nämndhuset kl. 9.00-10.30 Beslutande: Torbjörn Parling, ordförande Bengt-Olov Persson Marian Väpnargård Ersättare: Övriga deltagande: Inger

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 11 april 2016 1 (11) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 13.30-14.

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 11 april 2016 1 (11) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 13.30-14. Kommunstyrelsens teknikutskott 11 april 2016 1 (11) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 13.30-14.53 Beslutande: Per Gruvberger (S), ordförande Olle Engström (S) Marina Isaksson (S) Christer

Läs mer

Kommunstyrelsen 2012-09-27. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05. Lars-Åke Gustavsson

Kommunstyrelsen 2012-09-27. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05. Lars-Åke Gustavsson 1 Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05 Beslutande Bengt Torstensson Lotta Husberg Kerstin Gadde Veronica Almroth Claes Nordevik Hans Pernervik Els-Marie Ragnar Bo Andersson

Läs mer

Sammaträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 17 augusti 2011 1 (8) Ulf Söhrman Urban Granfeldt Annika Johansson Björn Stålhammar

Sammaträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 17 augusti 2011 1 (8) Ulf Söhrman Urban Granfeldt Annika Johansson Björn Stålhammar Sammaträdesdatum 17 augusti 2011 1 (8) Plats och tid: Servicehuset Ugglan, Lesjöfors kl 13.30-14.30 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Ulf Söhrman Urban Granfeldt Annika Johansson Björn Stålhammar Ersättare:

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 7 november (12) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 7 november (12) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl Kommunstyrelsens teknikutskott 7 november 2016 1 (12) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 13.30-16.10 Beslutande: Per Gruvberger (S), ordförande Olle Engström (S) Marina Isaksson (S) Patrik

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 13 maj 2009 1 (10) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum 385 kl 14.30-16.

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 13 maj 2009 1 (10) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum 385 kl 14.30-16. Kommunstyrelsens teknikutskott 13 maj 2009 1 (10) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum 385 kl 14.30-16.35 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Peter Johansson Sune Carlsson Annika Johansson Bo Olsson

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 9 september 2013 1 (11) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-16.

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 9 september 2013 1 (11) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-16. Kommunstyrelsens teknikutskott 9 september 2013 1 (11) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-16.30 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Urban Granfeldt Peter Johansson Ulf Söhrman Bengt-Olof

Läs mer

FILIPSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad Kultur- och föreningsutskottet 20 augusti 2008 1 (8 )

FILIPSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad Kultur- och föreningsutskottet 20 augusti 2008 1 (8 ) Kultur- och föreningsutskottet 20 augusti 2008 1 (8 ) Plats och tid: Nämndhuset kl. 9.00-11.30 Beslutande: Torbjörn Parling, ordförande Bengt-Olov Persson Ersättare: Övriga deltagande: Inger Johansson

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Kommunfullmäktige 25 juni 2007 1 (13) Plats och tid: Folkets Hus, Sessionssalen kl 18.15-19.20 Ajournering kl.19.04-19.

Sammanträdesdatum Blad Kommunfullmäktige 25 juni 2007 1 (13) Plats och tid: Folkets Hus, Sessionssalen kl 18.15-19.20 Ajournering kl.19.04-19. Kommunfullmäktige 25 juni 2007 1 (13) Plats och tid: Folkets Hus, Sessionssalen kl 18.15-19.20 Ajournering kl.19.04-19.15 Beslutande: Anita Widman ordf. Irene Frisk Ersättare Per Gruvberger Owe Karlson

Läs mer

FILIPSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad Kultur- och föreningsutskottet 14 augusti 2014 1 ( 6 )

FILIPSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad Kultur- och föreningsutskottet 14 augusti 2014 1 ( 6 ) Kultur- och föreningsutskottet 14 augusti 2014 1 ( 6 ) Plats och tid: Beslutande: Ersättare: Ericssonrummet 9.00-10.30 Torbjörn Parling, ordförande Ulf Söhrman Åsa Hååkman Felth Övriga deltagande: Anders

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Kommunfullmäktige 9 juni 2011 1 (19) Plats och tid: Folkets Hus, Sessionssalen kl 18.15-19.11

Sammanträdesdatum Blad Kommunfullmäktige 9 juni 2011 1 (19) Plats och tid: Folkets Hus, Sessionssalen kl 18.15-19.11 Sammanträdesdatum Blad Kommunfullmäktige 9 juni 2011 1 (19) Plats och tid: Folkets Hus, Sessionssalen kl 18.15-19.11. Beslutande: Se bilagd förteckning Övriga deltagande: Catrin Marsell, sekreterare Ej

Läs mer

FILIPSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad Kultur- och föreningsutskottet 20 mars ( 7 )

FILIPSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad Kultur- och föreningsutskottet 20 mars ( 7 ) Kultur- och föreningsutskottet 20 mars 2014 1 ( 7 ) Plats och tid: Ericssonrummet 9.00-10.00 Beslutande: Ersättare: Torbjörn Parling, ordförande Ulf Söhrman Åsa Hååkman Felth Bengt-Olov Persson 11, 13

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden 15 juni 2010 1(8) Lars Björklund (s), Gudrun Henriksson (c), Bengt Sjöberg (kd)

Barn- och utbildningsnämnden 15 juni 2010 1(8) Lars Björklund (s), Gudrun Henriksson (c), Bengt Sjöberg (kd) Barn- och utbildningsnämnden 15 juni 2010 1(8) Plats och tid: BUN:s sammanträdesrum kl 13.00-15.40 Beslutande: Torbjörn Parling, ordf. (s) Olle Engström (s) Åsa Hååkman Felth (s) Ann-Marie Rosö (s) Pia

Läs mer

Protokoll. Socialnämnden 2012-12-11 113-119

Protokoll. Socialnämnden 2012-12-11 113-119 Socialnämnden 113-119 Socialnämnden Sida 2 Socialnämndens sammanträde Information om kvalitetsledningssystem 5 Ansökan om utökat serveringstillstånd First Hotel Grand 6 Handlingsprogram Våld i nära relationer

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden 15 april 2014 1(7) Helene Larsson Saikoff, Göran Andersson, Pia Skoglund, Jerry Rothin

Barn- och utbildningsnämnden 15 april 2014 1(7) Helene Larsson Saikoff, Göran Andersson, Pia Skoglund, Jerry Rothin Barn- och utbildningsnämnden 15 april 2014 1(7) Plats och tid: Ferlinrummet kl 13.30-16.30 Beslutande: Torbjörn Parling, ordf. (s) Olle Engström (s) Ann-Marie Rosö (s) Henric Forsberg (s) Patrik Fornander

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden (10) Plats och tid: Kommunhuset, Bröderna Ericssonrummet, kl

Barn- och utbildningsnämnden (10) Plats och tid: Kommunhuset, Bröderna Ericssonrummet, kl Barn- och utbildningsnämnden 2016-08-16 1(10) Plats och tid: Kommunhuset, Bröderna Ericssonrummet, kl 9.00 10.40 Beslutande: Torbjörn Parling (S), ordförande, 51 56 Henric Forsberg (S) ersättare för Patrik

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-12-03 1 Innehållsförteckning Ärende 118 Godkännande av dagordning... 3 119 Individärende... 4 120 Individärende... 5 121 Uppsökande verksamhet... 6 122 Ekonomi... 7 123 Avdelningschefstjänst inom

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(10) Plats och tid Thon Hotel kl. 19.00 Beslutande Se närvarolista sidan 2 Övriga närvarande Anneli Karlsson, vik kommunsekreterare Birgitta Jansson, kommunchef Johan Örnberg, ekonomichef Cecilia Hane,

Läs mer

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 1 Plats och tid Kommunalhuset, Vallsjösalen, Sävsjö, måndagen den 23 juni 2014 klockan 19.00 19.45 ande Samtliga ordinarie ledamöter med undantag av: Gunilla Andersson (KD), Ludwig Axelsson (KD), Hugo

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(10) Plats och tid Thon Hotel kl. 19.00 Beslutande Se närvarolista sidan 2 Övriga närvarande Anneli Karlsson, vik. kommunsekreterare Birigtta Jansson, kommunchef Johan Örnberg, ekonomichef Justerare Justeringens

Läs mer

Kerstin Andersson (s), ordf Ann Knudsen (m) Ingegärd Karlsson (c), tj ersättare

Kerstin Andersson (s), ordf Ann Knudsen (m) Ingegärd Karlsson (c), tj ersättare SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(11) Dnr. 432/05 Plats och tid Omvårdnadsförvaltningen, Nya Kyrkogatan 21, Kristinehamn, Kl. 13.30 15.40 Beslutande Ledamöter Kerstin Andersson (s), ordf Ann Knudsen (m) Ingegärd

Läs mer

Sammanträdesdatum. Vård- och Omsorgsnämnden 2004-11-18. Innehållsförteckning. Ärenden

Sammanträdesdatum. Vård- och Omsorgsnämnden 2004-11-18. Innehållsförteckning. Ärenden Vård- och Omsorgsnämnden 2004-11-18 1 (13) Plats och tid Kommunhuset rum 293, kl 13.15 15.30 Beslutande Sören Carlsson (s) Ann Svensson (s) Hans Nilsson (fp) Klas-Gunnar Appel (s) Lennart Samuelsson (s)

Läs mer

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare SAMMATRÄDESPROTOKOLL 1(14) Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag, kl. 19.00-20.30 Beslutande Övriga deltagare 29 ordinarie ledamöter och 6 tjänstgörande ersättare, totalt 35 beslutande Se bifogade närvaro-

Läs mer

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 17 maj 1999 kl 19 00 19 55 Se bifogad närvarolista

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 17 maj 1999 kl 19 00 19 55 Se bifogad närvarolista AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunfullmäktige 1999-05-17 1(12) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den

Läs mer

PROTOKOLL Kommunfullmäktige

PROTOKOLL Kommunfullmäktige PROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2016-10-25 Sida 1 (13) Paragrafer 85-92 Plats och tid Musikskolans lokaler, Storgatan 9, Klippan, tisdag 25 oktober 2016 kl.19.00-20.20 Beslutande Enligt till

Läs mer

Socialnämnden. Lars G Andersson (S), Gunnar Hagström (S), Eleonor Westlund (C) 78-80, Maivor Norgren (M) och Mona Stavholt (KD)

Socialnämnden. Lars G Andersson (S), Gunnar Hagström (S), Eleonor Westlund (C) 78-80, Maivor Norgren (M) och Mona Stavholt (KD) Socialnämnden 1 (10) Plats och tid Kommunhuset, Hellqvistsalen, Kungsör, tisdagen den 24 november 2009, klockan 13.15 16.15. Ajournering 14.30-14.50 ande Görel Nilsson ordförande (S), Carina Granberg (S),

Läs mer

Kommunstyrelsen (6) Osby, fredagen den 13 januari 2012, kl

Kommunstyrelsen (6) Osby, fredagen den 13 januari 2012, kl Kommunstyrelsen 2012-01-13 1 (6) Plats och tid Osby, fredagen den 13 januari 2012, kl 16.00-16.10 Beslutande Anders Pettersson, ordförande (C) Erland Nilsson (S) Dag Ivarsson (M) Monica Svensson (S) Clas

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. 152 Överlåtelse av aktier i Länstrafiken Jämtland AB till Regionförbundet Jämtlands län

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. 152 Överlåtelse av aktier i Länstrafiken Jämtland AB till Regionförbundet Jämtlands län Kommunfullmäktige 2011-12-14 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 152 Överlåtelse av aktier i Länstrafiken Jämtland AB till Regionförbundet Jämtlands län 153 Utökning av Regionförbundet

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 10 februari 2014 1 (8 ) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 13.30-16.10 Ajournering kl. 14.40-14.

Kommunstyrelsens arbetsutskott 10 februari 2014 1 (8 ) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 13.30-16.10 Ajournering kl. 14.40-14. Kommunstyrelsens arbetsutskott 10 februari 2014 1 (8 ) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 13.30-16.10 Ajournering kl. 14.40-14.53 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Torbjörn Parling Britt-Marie

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Utskottet Vård och omsorg 2010-03-18 30 Plats och tid Garvaren röd, kl. 13.15-17.15 Beslutande Ledamöter Sten Fransson, ordförande (S) Kerstin Svensson (S) Peter Jouensuu (M) Hans Forssell (S) Maria Rönnehäll

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 13 november 2013 1 9)

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 13 november 2013 1 9) Miljö- och byggnadsnämnden 13 november 2013 1 9) Plats och tid: Bröderna Ericssonrummet kl. 09.00-12.00 Beslutande Ersättare: Åsa Hååkman Felth, ordförande Henric Forsberg Stefan Andersson Iréne Frisk

Läs mer

(S), Bernt Andersson (C), Monica Wastelius (C), Margareta Karlsson (M), Yvonne Ericsson (M) och Olof Lindberg (FP)

(S), Bernt Andersson (C), Monica Wastelius (C), Margareta Karlsson (M), Yvonne Ericsson (M) och Olof Lindberg (FP) Socialnämnden 1 (12) Plats och tid Kommunhuset, Hellqvistsalen tisdagen den 24 mars 2009, klockan 13.15-15.30 Ajournering 14.30-14.45 ande Görel Nilsson (S) ordförande, Carina Granberg (S), Barbro Johansson

Läs mer

Mats Rydby, kommunchef Cecilia Håkansson, sekreterare Lena Thore, stadsarkitekt. Bengt Jarring Helene Norrback

Mats Rydby, kommunchef Cecilia Håkansson, sekreterare Lena Thore, stadsarkitekt. Bengt Jarring Helene Norrback Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdeslokalen Karpen, kl. 18.00 19.00 1 (15) Beslutande Se bilaga 1 Övriga deltagande Mats Rydby, kommunchef Cecilia Håkansson, sekreterare Lena Thore, stadsarkitekt

Läs mer

30 ordinarie ledamöter jämte 3 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

30 ordinarie ledamöter jämte 3 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunfullmäktige 2009-02-25 1 Plats och tid Församlingshemmet, 2009-02-25 kl 19.00-19.15 Beslutande 30 ordinarie ledamöter jämte 3 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad

Läs mer

Socialförvaltningen, Juneporten, Jönköping

Socialförvaltningen, Juneporten, Jönköping JÖNKÖPINGS KOMMUN Socialnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-01-07 1 Plats och tid Sessionssalen, entréplan, Juneporten, Jönköping, kl. 09.00-11.15 Beslutande Ola Nilsson (KD) ordförande Christoffer Gullberg

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2007-04-12 1(21) Plats och tid Sessionssalen Skillingehus Kl 14.00-16.00 Beslutande Jan Andersson (c) Gunnel Elg (kd) Sofie Larsson (m) Sören Ståhlgren (s) Sonja Kling (s) Övriga deltagare Laila Bradling,

Läs mer

Göran Strömqvist och Lilian Stenqvist. Kommunsekreterarens rum torsdag

Göran Strömqvist och Lilian Stenqvist. Kommunsekreterarens rum torsdag Kommunstyrelsen 2009-02-24 1 (6) Plats och tid Folkets Hus, Hällefors, kl. 12.30 12.45 Beslutande Se bilagd förteckning Övriga deltagande Se bilagd förteckning Utses att justera Justeringens plats och

Läs mer

Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 08.30 14.00

Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 08.30 14.00 1(18) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 08.30 14.00 Beslutande: Tage Björk (s), ordförande Gerd Lindgren (s) Lena Norgren, (fp), tj g ersättare för Ingalill Jonsson, (m) Övriga deltagande:

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 19 december 2011 1 (9) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-14.21

Kommunstyrelsens arbetsutskott 19 december 2011 1 (9) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-14.21 Kommunstyrelsens arbetsutskott 19 december 2011 1 (9) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-14.21 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Torbjörn Parling Britt-Marie Wall Ulf Söhrman Peter

Läs mer

Administrativa avdelningen

Administrativa avdelningen 1 (15) Plats och tid Nordmarkens skola, aulan 19.10 20.10 Beslutande Övriga närvarande Se nästa sida Sandra Norsell, Kommunsekreterare Britt-Marie Öjstrand, T.f. kommunchef Linda Sydengen, Ekonomichef

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 13 juni 2011 1 (11) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdes kl 13.30-16.

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 13 juni 2011 1 (11) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdes kl 13.30-16. Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 13 juni 2011 1 (11) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdes kl 13.30-16.35 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Ulf Söhrman Urban Granfeldt Annika

Läs mer

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunstyrelsen 2011-05-10 95 Plats och tid Hjernet, 2011-05-10 kl 13.00-14.55 Beslutande 10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Kommunfullmäktige 15 april 2010 1 (22) Plats och tid: Folkets Hus, Biosalongen kl 18.15-20.40 Ajournering kl.19.55-20.

Sammanträdesdatum Blad Kommunfullmäktige 15 april 2010 1 (22) Plats och tid: Folkets Hus, Biosalongen kl 18.15-20.40 Ajournering kl.19.55-20. Kommunfullmäktige 15 april 2010 1 (22) Plats och tid: Folkets Hus, Biosalongen kl 18.15-20.40 Ajournering kl.19.55-20.05 Beslutande: Se bilagd förteckning Övriga deltagande: Claes Hultgren, kommunchef

Läs mer

Övriga deltagare: Mikael Krusell och Carina Krusell, O75. Barbro Lund Socialtjänstens kansli. Yvonne Edman. Bengt Andersson. Barbro Lund ANSLAG/BEVIS

Övriga deltagare: Mikael Krusell och Carina Krusell, O75. Barbro Lund Socialtjänstens kansli. Yvonne Edman. Bengt Andersson. Barbro Lund ANSLAG/BEVIS Plats och tid Socialtjänsten, kl 16.00-17.30 ande Bengt Andersson (C), ordförande Per Gren (S) Siw Malmsten (FP) Barbro Lund (KD) Inger Strand (FP) Tomas Danielsson (M) Erlinda Andersson (S) Bengt Ferm

Läs mer

Socialnämnden 2013-11-12 1 (12) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, 2013-11-12 kl. 8:00-11:00

Socialnämnden 2013-11-12 1 (12) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, 2013-11-12 kl. 8:00-11:00 1 (12) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, 2013-11-12 kl. 8:00-11:00 Beslutande Britt-Marie Wall, ordförande Sune Frisk Christina Persson Jomark Polintan Christer Olsson Benny

Läs mer