Verksamhetsplan 2015 Vård och omsorg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsplan 2015 Vård och omsorg"

Transkript

1 Verksamhetsplan 2015 Vård och omsorg Enhetens uppdrag: Vård och omsorg ansvarar för att tillgodose kommunens äldres och funktionshindrades behov av stödinsatser, omvårdnad och sjukvård i eget och särskilt boende. Äldreomsorgen omfattar hemvård i ordinärt boende, korttidsvård, dagverksamhet, särskilt boende, kommunal hälso- och sjukvård. Verksamheten till funktionshindrade handlar främst om insatserna enligt LSS-lagen: personlig assistans, ledsagare, kontaktperson, korttidsvistelse, korttidstillsyn, daglig verksamhet samt boende med särskild service.

2 2(22) Vad är en verksamhetsplan? En verksamhetsplan är en skriven plan av de aktiviteter man planerar att genomföra i verksamheten. Verksamhetsplanen konkretiserar hur vision, mål och strategidokument ska förverkligas det kommande året. En verksamhetsplan är inte bara sammanbunden med politiska målsättningar, utan även med kommunens budget. Budgeten fastslår de ekonomiska ramarna för det kommande året och ligger även den till grund för verksamhetsplanen, eftersom det ska finnas täckning i budgeten för aktiviteterna verksamheten planerar. Verksamhetsplanen ska vara realistisk och aktiviteterna som nämns i den ska vara sådana som verksamheten beräknar att genomföra. Verksamhetsberättelsen som skrivs till delårsbokslutet per sista augusti och till årsredovisningen efter årets slut återkopplas mot verksamhetsplanen för att stämma av om de aktiviteterna genomförts som planerat. Varje avsnitt i verksamhetsplanen inleds med en kortfattad instruktion. Prioriterade mål och planerade aktiviteter Kommunfullmäktige har till visionen antagit sex utvecklingsområden som är särskilt viktiga att satsa på. Till varje utvecklingsområde finns ett antal prioriterade, kommunövergripande mål. Dessa mål tillsammans med texten om utvecklingsområdet ger en tydlig bild av vad kommunen vill uppnå. Varje mål är knutet till en indikator. Indikatorerna är naturliga vägvisare för kommunfullmäktige för att se om vi är på väg att nå vision och utvecklingsområden. Kommunfullmäktige och kommunstyrelsen styr mot visionen och de sex utvecklingsområdena Vättern, Boende, Levande Hjo, Hållbarhet/Natur, Tillsammans och Besökare. Kommunfullmäktige har i budget och verksamhetsplan 2015 antagit 21 prioriterade målsättningar för att följa upp att verksamheten rör sig i riktning mot visionen och de sex utvecklingsområdena. Kommunstyrelsen har kompletterat med ett antal, mer konkreta mål. Av dessa fokuserar vård och omsorg särskilt på nedanstående mål. I anslutning till varje mål anger verksamheten sitt planerade strategiska arbete och även planerade aktiviteter för att nå en högre grad av måluppfyllelse under 2015:

3 3(22) Kommunfullmäktiges prioriterade mål 4: Hjo ska ha nöjda brukare inom äldreomsorg och omsorg om personer med funktionsnedsättning Vår strategi för att nå målet: Den sammantagna nöjdheten med hemvården är lägre än föregående år och lägre än riksgenomsnittet. En nyckelfaktor i hemvården är att under 2015 skapa en bättre planering och en bättre personalkontinuitet, dvs färre vårdare hos varje brukare. Förbättringsarbetet inom Hemvården är i fokus inom Vård och Omsorg för att skapa nöjda brukare och en hälsosam arbetsmiljö. Arbete sker på många fronter och för detta finns en separat handlingsplan. Inom särskilt boende är den sammantagna nöjdheten fortfarande högre än i riket. Hjos äldreboenden uppvisar goda resultat på de flesta områdena. Under 2015 kommer en fokusgrupp att hållas med de boende på varje boende för att lyssna på de boendes tankar kring exempelvis ensamhet, trivseln kring måltiderna och vad som gör att man trivs eller inte trivs på sitt boende. Syftet är att utifrån samtalen göra enkla förbättringsåtgärder för de äldre på våra boenden. Inom funktionsnedsättningsområdet signalerar resultatet i Öppna Jämförelser att det finns behov av intern och extern samverkan. Framförallt är detta påtagligt inom psykisk funktionsnedsätttning där fokus under 2015 kommer att ligga på att få till samverkanslösningar mellan t ex Socialpsykiatrin, IFO och AME. Även för korttidsvistelse/korttidstillsyn finns behov av att öka samverkan med skolan, BUP mfl. Resultatet av den senaste brukarenkäten inom kommunens gruppbostäder och daglig verksamhet enligt LSS visar på en generellt hög andel nöjda brukare. Det man dock kan se är att brukare inom daglig verksamhet upplever en otydlighet och att man inte känner sig delaktig i utformningen av sin verksamhet i den utsträckning som är önskvärd. 67 % svarar att de har en genomförandeplan som de tagit fram i samråd med personalen. 65 % anser att de får vara med och bestämma över sitt arbete och endast 47 % upplever att de får byta arbetsuppgifter om de vill. Utifrån detta är det tydligt att det finns ett behov av att under det kommande året arbeta mera strukturerat med genomförandeplanerna (se mål 12). En ny brukarenkät utförs i slutet av 2015 där målsättningen är förbättrade resultat avseende känsla av delaktighet och medbestämmande. Ny Patientlag trädde i kraft 1 januari med syfte att stärka och tydliggöra patientens ställning inom hälsooch sjukvården. HoS-enheten kommer under 2015 få ordna utbildningstillfällen för att tydliggöra vårt uppdrag utifrån den nya lagen. HoS-personal ska också erbjuda uppföljningssamtal efter utskrivning till annan vårdgivare och efterlevandesamtal till närstående som så önskar. Hur verksamheten arbetar med bemötandefrågor och värdegrunden Det goda mötet redovisas under mål 11. Hur verksamheten arbetar med genomförandeplaner och synpunktshantering redovisas under mål 12.

4 Aktivitetsplan 2015: Aktivitet Beskrivning Slutdatum Ansvarig Fortsatt arbete med att vidareutveckla LOV och skapa en god planering, bättre personalkontinuitet och arbetsglädjde i Hemvården Enligt separat handlingsplan Olika för olika delar. Fokusgrupp på särskilda boenden Utbildning patientlag Uppföljningssamtal efter utskrivning Uppföljning av brukarnas nöjdhet inom valfrihetssystemet i hemtjänst Ökat samarbete mellan Socialpsykiatrin och IFO Samtal med brukarna i fokusgrupp (utgångspunkt brukarundersökning) Tillgodose legitimerad personals behov av kunskap i och kring den nya patientlagen och övriga lagar som revideras så att syftet med lagen uppnås. Inhämta statistiskt underlag från bl.a. kvalitetsregister samt utarbeta särskild enkät för uppföljning efter utskrivning från kommunal hälso- och sjukvård. Fr o m 1 jan 2015 gör biståndshandläggarna en kvalitetsuppföljning vid uppföljningsmöten av hemtjänstinsatser som ingår i LOV. Resultat förmedlas till utförarna och till allmänhet, politik. Öka samarbetet med IFO för att på ett bättre sätt kunna arbeta med brukare med psykiatri/missbruksproblematik. 4(22) Styrgrupp LOV och Enhetschefer Hemvården 2015 Enhetschef med stöd av VOchef/kvalitetssamor dnare Enhetschef HoS och MAS Enhetschef HoS Pågående Löpande 2015 Trepartsamverkan Få en fungerande trepartsamverkan. Löpande 2015 Samarbete mellan Starta upp ett samarbete med AME för Våren 2015 socialpsykiatrin och att kunna erbjuda våra brukare andra AME möjligheter till sysselsättning. Ökat samarbete Utbildningar/föreläsnin gar på Kortebo Ökat samarbete med andra aktörer runt våra barn- och ungdomar såsom skolan, Bup, barn- och ungdomshabiliteringen. Utbildning kring autism och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar samt utbildning kring ungdomar och sexualitet för att på bästa sätt kunna möta våra barn och ungdomar utifrån deras funktionsnedsättning. Löpande 2015 Våren/hösten 2015 Biståndshandläggare. (för sammanställning till allmänhet ansvarar kansliet) Enhetschef Socialpsyk., Chef IFO Vård och omsorgschef Trepartsgrupp Enhetschef socialpsykiatri Enhetschef Kortebo Enhetschef Kortebo Indikator: SoS nationella brukarundersökning Ambition Andel nöjda brukare inom Hemtjänst - Andel nöjda brukare inom SÄBO - Andel nöjda brukare inom funktionshinderområdet (egen enkät) 85 % 88 % - 82 % 87 % - 81 % 84 % - Högre än föregående mätning Ny indikator

5 5(22) Kommunfullmäktiges prioriterade mål 9: Hjo kommun ska aktivt bidra till att invånarna i Skaraborg ska ha Sveriges bästa hälsa 2020 Vår strategi för att nå målet: När man frågar de boende på våra äldreboenden om deras hälsotillstånd så uppger de att de har ett bättre hälsotillstånd än i riket i övrigt. Många faktorer påverkar hälsan, som beskrivs under övriga mål här: goda möten och att bli sedd som människa är ett viktigt område som beskrivs under mål 11 nedan. En känsla av delaktighet och inflytande över sin livssituation ger också förutsättningar för en god hälsa. Allt arbete som görs för att öka enskildas påverkansmöjligheter beskrivs under mål 12 nedan. Rent konkret arbetar vi med våra boendes hälsa genom att alla som är patienter i kommunal hälso- och sjukvård erbjuds riskbedömningar när det gäller fall, nutrition, trycksår och munhälsobedömningar minst 2 ggr/år. Riskbedömningen ska göras inom tre veckor efter nyinskrivning. Kvalitetsregistren Senior Alert och Palliativa registret ska användas för förbättringsarbete på enheten och för att möjliggöra en bättre vård. Under 2015 ligger fokus på att få igång teamträffarna och kvalitetsarbetet på samtliga enheter där detta är aktuellt så att det blir en naturlig del i det löpande arbetet. Inom funktionsnedsättningsområdet finns planer på att införa verktyget Tidiga tecken för att på ett strukturerat och kvalitetssäkrat sätt observera och följa upp yngre brukares mående och förändring av detta över tid. Detta redskap är tänkt att användas till yngre brukare från ca 35 års ålder. Basala hygienriktlinjer befrämjar hälsa både på kort och lång sikt. HoS-enheten ska utbildas extra i detta så att de kan påtala brister i verksamheten. Val av behandlingsmetoder ska bygga på nationella riktlinjer och bästa tillgängliga vetenskap och evidens varför HoS-personal behöver utbildas kontinuerligt för att hålla sig uppdaterade. Generellt inom Vård och Omsorg gäller att vi alltid ska arbeta utifrån ett rehabiliterande förhållningssätt som stärker den enskildes förmågor och hälsa. Aktivitetsplan 2015: Aktivitet Beskrivning Slutdatum Ansvarig Riskbedömningar och teammöten Teamarbete med registrering i Senior Alert genomförs på hela HoS-området Samtliga enhetschefer och Uppföljning kvalitetsregister Utbildningsinsatser/ modulutbildningar för omvårdnadspersonal och personliga assistenter Uppföljning av samtliga register och förbättringsarbete utifrån dessa sker både på team men också med enbart HoS på APT HoS-personal håller utbildningar löpande över året dit enhetschefer kan anmäla sin personal. Kvartalsuppf öljningar t.o.m HoS-personal Samtliga enhetschefer på team och enhetschef HoS för specifika HoS- delar Enhetschef HoS samt modulombudsansvari ga på HoS-enheten

6 6(22) Information om Dagverksamhet Smedjans verksamhet Tidiga tecken Hemvårdspersonalen informerar aktivt om Smedjans verksamhet för brukare som uppfattas må dåligt av ensamhet/ brist på sociala kontakter Undersöka möjligheten att arbeta med Tidiga tecken, dvs utföra årliga observationer på brukare under 65 år utifrån Tidiga tecken material. APT i februari, kontinuerligt Enhetschefer Hemvården Omvårdnadspersonalen 2015 Enhetschef LSS+Personlig assistans Indikator: SKL Öppna jämförelser - Självskattat allmänt hälsotillstånd (2020 ska 73% av Hjoborna skatta sitt allmänna hälsotillstånd som gott.) Ambition ,2% 74% Högre än föregående mätning

7 7(22) Kommunfullmäktiges prioriterade mål 11: I Hjo ska man få ett gott bemötande och uppleva att det är enkelt att kontakta kommunen Vår strategi för att nå målet: De brukarundersökningar som görs inom hemtjänst, särskilt boende och funktionsnedsättning visar att bemötandet är gott. Det finns dock alltid en strävan att varje enskilt möte ska bli ett gott möte och att våra äldre och funktionsnedsatta ska bemötas med respekt, integritet och värdighet. Detta är också en värdighetsgaranti inom Vård och Omsorg eftersom det är just denna fråga som våra äldre och funktionsnedsatta själva lyfter fram som den viktigaste framgångsfaktorn. Genom en god arbetsmiljö, utbildning i värdegrund och reflekterande samtal på enheten skall vi stärka upplevelsen av ett gott bemötande. Under 2015 kommer samtliga enheter fortsätta att använda den webutbildning som inhandlats till Vård och Omsorg på våra arbetsplatsträffar. Webverktyget hjälper oss att lyfta viktiga värdegrundsfrågor och samtala kring hur vi kan arbeta brukarfokuserat och med utgångspunkt i vår värdegrund. Tanken är att webverktyget ska bli en återkommande punkt på APT så att det blir en naturlig del i vårt löpande arbete. Att kontinuerligt reflektera gemensamt över värdegrundsfrågor är nödvändigt för att inte tappa taget om Hemsidan skall utvecklas och informationen skall anpassas så att alla individer kan tillgodogöra sig den. Informationsmaterial som vi ger till personal och patient om bland annat kontaktvägar skall förbättras och anpassas. Aktivitetsplan 2015: Aktivitet Beskrivning Slutdatum Ansvarig Värdegrundsarbete Fortsatt utbildning och diskussion med hjälp av webverktyg på APT. Planeras in Samtliga enhetschefer minst 4ggr/år Hemsida Uppdateras och utvecklas löpande Samtliga Instruktioner och broschyrer information Förbättringsarbete avseende skriftliga instruktioner och informationsbroschyrer så att de är anpassade efter mottagaren. enhetschefer Enhetschef HoS Indikator: SCB:s medborgarundersökning - Betygsindex för bemötande och tillgänglighet (medel 58) - 59 (medel 58) Ingen mätning görs

8 8(22) Kommunfullmäktiges prioriterade mål 12: I Hjo ska man kunna vara med och påverka kommunen Vår strategi för att nå målet: Hela omställningsarbetet inom Hemvården har haft som utgångspunkt att öka brukarens påverkansmöjligheter på den egna vården. Under 2015 behöver Hemvården bli bättre på att meddela brukarna förseningar, ändringar i planeringen osv, då detta är ett område där Hemvården i Hjo får ett relativt lågt betyg års brukarundersökningar visar dock att möjligheten att påverka sin hemvård upplevs som god och det som märks tydligast är att brukarna nu upplever att de kan välja tid för insatsen i högre utsträckning. Vi behöver dock fortsätta arbetet från 2014 med att skapa en hållbar planering och en Hemvård som bygger på brukarnas behov, baserat på personalens kunskap och erfarenhet. En schemaöversyn kommer att göra där brukarnas behov utgör grunden för bemanningskravet. Sedan hösten 2014 har det märkts tydligt att brukarnas behov i tid (önskad tid under dygnet) och omfattning (beställd insatstid) har krävt flera extraturer och att nuvarande arbetsschema inte är optimalt. Ny Patientlag trädde i kraft Syftet med den nya lagen är att stärka och tydliggöra patientens ställning inom hälso- och sjukvården. Lagen ska dessutom främja patientens integritet, självbestämmande och delaktighet. Vidare ska det ges möjlighet för patient att välja patientansvariga legitimerad personal. Fast vårdkontakt ska definieras. HoS-personal behöver utbildning i hur patientlagen och andra patientrelaterade lagars revideringar påverkar oss i praktiken. Riktade utbildningsinsatser ska därför göras på området. Det viktigaste sättet att kunna påverka sin egen vardag är genom att ha en genomförandeplan där det klart och tydligt framgår vilka behov och önskemål jag har och hur personalen gemensamt ska arbeta för att mina behov och önskemål ska tillgodosoes. Under 2014 har samtliga boenden gemensamt sett över rutinerna vid inflyttning och framtagande av en genomförandeplan. Under 2015 är det viktigt att hålla i de nya rutinerna, finslipa de sista detaljerna och komma igång med detta i praktiken i takt med att nya boende flyttar in. Även inom gruppbostäder, dagverksamhet och Kortebo arbetar man strukturerat med genomförandeplanerna under Syftet med planerna, deras innehåll och brukarnas delaktighet måste tydliggöras. De behöver innehålla tydliga mål så att det går att utvärdera och tydliggöra brukarnas utveckling och framsteg. Samtliga anställda ska under året genomgå Vård- och Omsorgs interna utbildning i social dokumentation. Vid internrevisionen 2015 ska det finnas aktuella planer för samtliga brukare där delaktighet och godkännande tydligt framgår. Husmöten i både äldreboenden och gruppbostäder är andra sätt att låta brukarna och deras anhöriga vara med och påverka. Sedan något år tillbaka håller man på äldreboendena både husmöten för de boende och anhörigmöten för de anhöriga, och det råder viss osäkerhet kring om anhöriga ska vara med på husmöten eller ej. Under 2015 kan det bli så att vi samplanerar hus- och anhörigmöten för att förenkla för våra brukare och anhöriga. Genomgående i samtliga brukarundersökningar är att våra brukare och patienter i låg utsträckning känner till hur man lämnar klagomål och synpunkter. Vi behöver utveckla vårt förhållningssätt kring synpunkter och klagomål. Viktigt att vi är mottagliga för synpunkter i mötet med anhöriga och brukare och ser dessa som en möjlighet att utvecklas. Fr o m nu kommer synpunktsblanketten med ut i informationspaketet när man flyttar in på äldreboenden. Personalen kommer att diskutera sitt förhållningssätt till synpunkter

9 9(22) under året på APT inom alla enheter. Aktivitetsplan 2015: Aktivitet Beskrivning Slutdatum Ansvarig Information Meddela brukarna tillfälliga förändringar (förseningar, ändringar i planeringen osv), Kontinuerligt Enhetschefer Hemvården samt planerarna Planering Hemvården Schemaöversyn med brukarnas behov som grund för bemanningskrav Våren 2015 Enhetschefer Hemvården Utbildning i ny HoS-personal skall erbjudas utbildning Enhetschef HoS samt patientlag Synpunkten Kaizenlådan Genomförandeplaner Kontaktombud Patientjournal Brukarundersökning Socialpsykiatrin Bemanningsplanering gruppbostäder/dv inom funktionsnedsättning Brukarmöten avseende ny patientlag och dess innehåll. Genomgång på APT av förhållningssätt och praktisk hantering av synpunkter och klagomål Assistenterna kan lämna synpunkter och förslag på förbättringar i Kaizenlådan som finns i assistentrummet. Den töms inför varje APT och redogörs för på APT. Hemvården: översyn av rutiner för att upprätta och hålla levande genomförandeplanerna med målet att uppfylla beställarens krav. Säbo: upprätthålla de nya rutiner som utarbetades under hösten 2014 Funktionsnedsättning: Vid alla nya genomförandeplaner ska mätbara mål tydligt sättas. Samtliga brukare ska ha en aktuell plan där delaktighet och godkännande framgår. Diskutera den sociala dokumentationen på APT/vm. Alla anställda ska genomgå internutbildning i social dokumentation Se över rutinen för kontaktombud. Vad är kontaktombudets roll? Hur planerar vi för att kontaktombudets funktion ska fungera? Redskap: Webverktyget. Definiera kraven på dokumentation avseende patientens delaktighet och målbeskrivning. Ta fram underlag till ny brukarundersökning Personalens arbetsscheman ska tydligt utgå från brukarnas behov. Regelbundna möten där brukarna får framföra åsikter och önskemål. Protokoll från möten förmedlas till enhetschef som återkopplar vid behov. Löpande under 2015 Före september månads utgång Löpande Löpande Före juni månads utgång MAS Samtliga enhetschefer Enhetschefer Personlig assistans Enhetschefer Hemvården Enhetschefer Säbo Enhetschef LSS gruppbostäder, DV, EC Kortebo Enhetschefer Hemvården Enhetschef HoS Hösten 2015 Enhetschef Socialpsykiatri 2015 Enhetschef LSS Ständigt pågående under året Personal i verksamheterna, Enhetschef LSS Husmöten säbo Vår och höst enligt värdighetsgaranti Enhetschefer Säbo Indikator: SCB:s medborgarundersökning - Sammanfattande nöjd inflytande index (medel 39) - 44 (medel 40) Ingen mätning görs

10 10(22) Kommunfullmäktiges prioriterade mål 13: I Hjo ska invånarna vara nöjda med fritidsutbudet Vår strategi för att nå målet: När man frågar dem som bor i särskilt boende för äldre anser 70 % att de är nöjda med de aktiviteter som erbjuds (att jämföra med 63% i riket). Det är alltså ett gott betyg. I våra värdighetsgarantier finns också garanti om att vi dagligen ska erbjuda gemensamma aktiviteter på boendet. På Sigghusberg har man en särskild utsedd personal i arbetsgruppen som ansvarar för aktiviteter och detta arbetssätt kan komma att prövas även på övriga enheter. Tjänsten som fritids- och frivilligsamordnare har utökats till 100%, från 80%, för att möjliggöra utrymme för att samarbeta mot hela kommunen samt inom vård och omsorg tillsammans med cheferna inom den verksamheten få igång mera verksamhet riktad mot funktionshinder området. Aktiv arbete pågår med att göra Rödingen till ett än mera öppet Äldrecentrum för alla. Arbetsgrupper finns bland pensionärsorganisationerna som kommer att ha i uppdrag att jobba fram olika förslag på utformning och innehåll. Träffpunktsverksamheten på Rödingen kommer under året att utökas från 1 ggr i veckan till 2 ggr i veckan. Under året pågår arbete med att starta igång en träffpunkt med inriktning funktionsnedsättning, En tydlig riktlinje ska tas fram av Vård- och omsorgschefen avseende resor i gruppbostad. Detta för att klargöra i vilken utsträckning kommunens fordon ska användas till fritidsaktiviteter. Aktivitetsplan 2015: Aktivitet Beskrivning Slutdatum Ansvarig Träffpunkt funktionshinder Hösten 2015 Frivilligsamordning Hjo kommun Rödingens styrgrupp med arbetsgrupper. Riktlinje avseende resor för boende i gruppbostad Tillsammans med kommunens anhörigoch frivilligsamordnare starta upp en träffpunkt med inriktning funktionshinder. En styrgrupp är bildad för att se över frivilligarbetet över hela kommunen. Ur den är en mindre arbetsgrupp är tillsatt för att jobba mera aktivt i frågan. Kan vi samarbeta mera över gränserna Gemensamt arbeta med Rödingens utveckling. Uppstart av arbetsgrupperna sker 18/2-15. Genomgång av nuvarande riktlinje för att förtydliga och ev. förändra Dec 2015 Dec 2015 Våren 2015 Vård- och omsorgschef EC funktionshinder Anhörig- och frivillgsamordnare Chef och fritid och frivilligsamordnare. Chef och fritid och frivilligsamordnare. VoO chef, Enhetschef LSS Indikator: SCB:s medborgarundersökning - Kommunmedborgarnas betygsättning av möjligheterna till att kunna utöva fritidsintressen i Hjo (medel 53) - 56 (medel 55) Ingen mätning görs

11 11(22) Kommunfullmäktiges prioriterade mål 17: Hjo ska leva upp till målsättningarna i Strategin för minskad energianvändning (minska energianvändning med 20% i fastigheter, 20% i transporter och 30% i gatubelysning Vår strategi för att nå målet: Vid upphandling av nuvarande planeringsverktyg i Hemvården var ett av kraven att den har en ruttoptimeringsfunktion för att kunna minska restider och bilanvändning. Kompanion, planeringsverktyget, innehåller ruttoptimering för kostnadseffektiva transporter, men denna funktion tas inte tillvara fullt ut utan man planerar fortfarande manuellt enligt det tidigare geografiska tänket. Utvärdering av nuvarande planeringssystem kommer att göras under året. De elcyklar som Hemvården införskaffades 2014 för att minska bilanvändning används flitigt och det finns önskan från personalen att inhandla ytterligare elcyklar. Även inom HoS-enheten har en eldriven cykel köptes in 2014 och eventuellt ska fler elcyklar köpas in. Leasingavtalet för Hemvårdens bilar går ut Val av bilmärke kommer att utgå ifrån upphandlade miljövänliga bilmärken. På HoS-enheten har en utbildningsinsats i ECO-driving genomförts under 2014 och denna kommer att kompletteras med steg 2 under Aktivitetsplan 2015: Aktivitet Beskrivning Slutdatum Ansvarig Planeringssystem Utvärdering av nuvarande planeringssystem samt omvärldsspaning efter ev. andra alternativa planeringssystem som har ruttoptimering för att minska transportsträckor Hösten 2015 VO-chef Enhetschefer Hemvården Elcyklar Inventering av behov samt inköp av ytterligare cykel inom hemvården resp. HoS-enheten Enhetschefer Hemvården och HoS ECO-driving Teorigenomgång bokas in under våren Enhetschef HoS /RoB Bilar Ny upphandling av bilar för Hemvården och sjuksköterskor inom hemsjukvården Energibesparing Släcka lampor. Inte ha TV:n på i onödan. Promenera istället för att använda bilen då det är möjligt VO-chef samt arbetsgrupp (enhetschef HoS, enhetschefer HV, ekonom, personal Löpande 2015 Enhetschefer på boendena SoL/LSS, Kortebo, korttiden Indikator: Egen mätning Ambition Energiförbrukning per m2 i fastighetsnät - Energiförbrukning per körd kilometer 137 kwh/m2 0,79 kwh/km 133 kwh/m2 0,73 kwh/km Lägre än föregående mätning

12 12(22) Kommunstyrelsens mål 2015 för vård och omsorg Kommunstyrelsens mål 6: Vård och omsorg lever upp till värdighetsgarantierna som antagits i kommunen för att våra äldre och funktionsnedsatta ska kunna leva ett värdigt liv och känna välbefinnande Beskriv under respektive garanti nedan hur verksamheten planerar att arbeta under 2015 för att leva efter värdighetsgarantierna och därmed uppnå kommunstyrelsens mål: Värdighetsgarantier som gäller för alla verksamheter: Att få ett gott bemötande och bli sedd och lyssnad till som människa är nyckeln till ett värdigt liv. Vi garanterar att vi bemöter dig med vänlighet, värdighet och respekt. Det innebär t e x att vi som arbetar i Vård och Omsorg inte använder mobiltelefoner och datorer för privat bruk under arbetstid. Vi arbetar aktivt med värdegrundsfrågor på vår enhet för att hålla värdegrunden vid liv. Såhär ska vi arbeta för att leva upp till värdighetsgarantin: Vi kommer att fortsätta arbeta med värdegrundsfrågor och värdighetsgarantierna genom att ha en ständigt levande dialog kring värdegrundsfrågor och våra värdighetsgarantier på våra verksamhetsmöten och apt:er. Utbildningsinsatser med hjälp av interaktivt webverktyg. Se mål om bemötande (mål 11) ovan. Indikator: Andel brukare som är nöjda med bemötandet i Hemvården, Särskilt boende/ funktionsnedsättning. Att känna sig trygg med hjälpen man får och att inte behöva byta personal alltför ofta är viktigt. Vi garanterar att vi alltid behåller 50% av känd och van personal i tjänst när vi planerar semesterledigheterna Såhär ska vi arbeta för att leva upp till värdighetsgarantin; Vid semesterplanering och annan frånvaro planerar vi från att det alltid ska finnas 50% van och känd personal. Vi kommer att arbeta vidare med definitionen känd och van personal för att förtydliga vad vi menar med detta. I de fall då personal arbetar ensam ska personalen alltid vara känd, dvs gått bredvid och fått en ordentligt introduktion i arbete och träffat brukarna samt känna sig trygg med att arbeta på egen hand. Att generellt minska antalet olika omvårdnadspersonal hemma hos brukaren i Hemvården är ett prioriterat utvecklingsområde under Hemvården har från och med januari månad fått möjlighet att införa tidsbegränsade anställningar för ett antal medarbetare så att man kan undvika att behöva använda så många olika vikarier. En total schemaöversyn utifrån brukarnas behov genomförs också under våren och framåt, med syfte att säkra upp kontinuiteten för brukarna. Nuvarande planeringsverktyg (Kompanion) utvärderas under Till hösten fattas beslut om vilket planeringsverktyg vi ska använda. Uppföljning: Uppföljning av personalkontinuitet kontinuerligt under året Uppföljning: Redovisning av genomförda insatser per enhet Indikator: Öppna jämförelser, andel brukare som känner sig trygga med insatsen

13 13(22) Kompletterande garantier för Hemvården Att känna sig trygg med att hjälpen utförs på den tid som överenskommits är viktigt för att Du fortfarande ska ha möjlighet att planera och styra ditt eget liv. Vi garanterar att överenskomna besökstider hålls i möjligaste mån. Vi ringer och meddelar dig om vi kommer att bli försenade pga. dåligt väglag, akuta larm etc. Såhär ska vi arbeta för att leva upp till värdighetsgarantin: I de fall förseningar sker så är det viktigt att brukaren underrättas. Brukarundersökning visar att vi kan bli bättre på att meddela brukaren tillfälliga förändringar. Detta blir ett förbättringsarbete för Uppföljning: Brukarundersökning Vad tycker de äldre om hemtjänsten? Andel som anser att personalen brukar meddela tillfälliga förändringar. Andel positiva svar på frågan om personalen kommer i tid. Att ha inflytande över sin vardag och ha möjlighet att påverka innehållet i sina insatser är nyckeln till ett värdigt och meningsfullt liv. Vi garanterar att vi lyssnar på dig och skriver ned dina personliga önskemål i en genomförandeplan. Om du vill kan du ha med dig en anhörig när vi träffas för att skriva din genomförandeplan. Genomförandeplanen ska vara skriven inom två veckor efter att insatsen påbörjats. Genomförandeplanen ska ändras när dina behov förändras, så att vi alltid kan se i planen hur vi ska arbeta för ditt bästa. När du får hemtjänst kommer du, enhetschefen och ditt kontaktombud träffas och prata om hur du vill att hjälpen ska utformas. Såhär ska vi arbeta för att leva upp till värdighetsgarantin: Hemvården kommer att fokusera för att ta fram ett fungerande arbetssätt kring genomförandeplanen och kontaktmannaskapet. Nytt arbetssätt trädde i kraft 1 jan Enhetschefen följer med kontaktombudet ut och tillsammans med brukaren påbörjar genomförandeplan inom 14 dagar. Det finns behov av att i samband med översyn av rutin för kontaktombud även koppla ihop det med hur vi tar fram en genomförandeplan och hur vi använder och håller den levande i vardagen. Målet för Hemvården är att alla brukare skall ha aktuell genomförandeplan oktober Uppföljning: Internkontroll av andel brukare med aktuell och komplett genomförandeplan. Indikator: andel brukare som har aktuell och komplett genomförandeplan.

14 14(22) Kompletterande garantier för särskilt boende: Att ha inflytande över sin vardag och ha möjlighet att påverka innehållet i sina insatser är nyckeln till ett värdigt och meningsfullt liv. Vi garanterar att vi lyssnar på dig och skriver ned dina personliga önskemål i en genomförandeplan. Om du vill kan du ha med dig en anhörig när vi träffas för att skriva din genomförandeplan. Genomförandeplanen ska vara skriven inom två veckor efter att du flyttat in på boendet. Genomförandeplanen ska ändras när dina behov förändras, så att personalen alltid kan se i planen hur vi ska arbeta för ditt bästa. Redan inom några dagar efter att du flyttat in på äldreboende så kommer du och ditt kontaktombud att ha ett välkomstsamtal där ni pratar om hur du vill att hjälpen ska utformas. Såhär ska vi arbeta för att leva upp till värdighetsgarantin; Följa upp att de nya rutinerna för genomförandeplaner efterlevs. Kontinuerligt följa upp genomförandeplanerna i samråd med den boende eller anhöriga. Uppföljning: Redovisning av genomförda insatser per enhet Indikator: Internkontroll av andel brukare med aktuell genomförandeplan Öppna jämförelser; andel brukare som upplever att de har inflytande över insatsen Att fortsätta vara aktiv, i stort och i smått, är viktigt för att känna meningsfullhet i livet. Vi garanterar att du varje vecka erbjuds tid utifrån dina egna önskemål. Detta kan vara en stund för att lösa korsord, titta i album eller göra något annat som du uppskattar tillsammans med personal eller andra boende. Vi garanterar att du erbjuds minst en gemensam aktivitet per dag, exempelvis tidningsläsning, sång eller någon form av gymnastik Såhär ska vi arbeta för att leva upp till värdighetsgarantin: Erbjuda dagliga aktiviteter som anslås på avdelningen. Uppföljning: Redovisning av genomförda insatser per enhet Indikator: Andel brukare som är nöjda med aktiviteterna Att kunna påverka sitt liv och att ha inflytande över sin boendemiljö är viktigt för att man ska känna sig respekterad som individ och lyssnad till Vi garanterar att det arrangeras husmöten två gånger varje år på våra äldreboenden, så att du som bor i äldreboende eller din företrädare får möjlighet att vara med och påverka ditt boende. Såhär ska vi arbeta för att leva upp till värdighetsgarantin: Arrangera husmöten vår och höst på varje avdelning som ett forum för dialog. Uppföljning: Redovisning av genomförda insatser per enhet Indikator: Öppna jämförelser; andel brukare som upplever att de har inflytande över insatsen

15 15(22) Kompletterande garantier för Korttidsvistelse Att fortsätta vara aktiv, i stort och i smått, är viktigt för att känna meningsfullhet i livet. Vi garanterar att du erbjuds minst en gemensam aktivitet per dag, exempelvis tidningsläsning, sång eller någon form av gymnastik. Såhär ska vi arbeta för att leva upp till värdighetsgarantin: Erbjuda dagliga aktiviteter som anslås på avdelningen. Uppföljning: Redovisning av genomförda insatser per enhet Att ha inflytande över sin vardag och ha möjlighet att påverka innehållet i sina insatser är nyckeln till ett värdigt och meningsfullt liv. Vi garanterar att vi lyssnar på dig och skriver ned dina personliga önskemål i en genomförandeplan. Om du vill kan du ha med dig en anhörig när vi träffas för att skriva din genomförandeplan. Genomförandeplanen ska vara skriven inom två dagar efter att vistelsen påbörjats. Genomförandeplanen ska ändras när dina behov förändras, så att personalen alltid kan se i planen hur vi ska arbeta för ditt bästa. Såhär ska vi arbeta för att leva upp till värdighetsgarantin: Följa upp att de nya rutinerna för genomförandeplaner efterlevs. Kontinuerligt följa upp genomförandeplanerna i samråd med den boende eller anhöriga. Uppföljning: Redovisning av genomförda insatser per enhet Indikator: Internkontroll av andel brukare med aktuell genomförandeplan Kompletterande garantier för omsorg om personer med funktionsnedsättning Att ha inflytande över sin vardag och ha möjlighet att påverka innehållet i sina insatser betyder mycket för att man ska ha ett värdigt och meningsfullt liv. Vi garanterar att vi lyssnar på dig och skriver ned dina egna önskemål i en genomförandeplan. Om du vill kan du ha med dig god man eller en anhörig när vi träffas för att skriva din genomförandeplan. Genomförandeplanen ska vara skriven inom två veckor efter att insatsen påbörjats. Genomförandeplanen ska ändras när dina behov förändras, så att personalen alltid kan se i planen hur vi ska arbeta för ditt bästa. Vi garanterar vidare att du får ett kontaktombud som månar extra om dig och ser till att hjälpen ges på det sätt du önskar (gäller inte personlig assistans). Såhär ska vi arbeta för att leva upp till värdighetsgarantin: Genomförandeplaner gås igenom i samband med verksamhetsmöten för att all personal ska vara uppdaterade om eventuella förändringar. Detta för att säkerställa att brukaren alltid får det stöd och hjälp som han/hon önskar. Uppföljning: Redovisning av genomförda insatser per enhet Indikator: Internkontroll av andel brukare med aktuell genomförandeplan Andel brukare som i enkät uppger att de har en genomförandeplan och ett kontaktombud.

16 16(22) 2. Avsnitt två är uppdelat i tre delar. Först beskrivs viktiga händelser under det kommande året tillsammans med övrig verksamhetsutveckling som inte går att koppla till något särskilt mål eller till visionen. Sedan beskrivs hur verksamheten planerar att jobba med Hjo kommuns värdegrund Det goda mötet. Avslutningsvis berättar verksamheten om kända viktiga händelser framöver (längre perspektiv än ett år) som kan komma att påverka verksamheten framöver. Viktiga händelser och övrig verksamhetsutveckling under 2015 Hemvården: Fortsätta arbetet med förbättringar i Hemvården enligt den handlingsplanen som personal och chefer tillsammans utarbetat under hösten 2014 med sina sju fokusområden. Hålla levande Hemvårdens hus med Hemvårdens värdegrund och vision. Hälso- och sjukvårdsenheten: Handledning i verksamhetsförlagd utbildning, VFU, skall ske enligt avtal. Antal studentveckor beräknas till ca 75 baserat på föregående års studentantal. Enligt avtal skall bashandledare ha adekvat högskoleutbildning à 7,5 högskolepoäng. Minst 2 sjuksköterskor skall beredas möjlighet att genomföra detta per halvår. 58st modulutbildningar för omvårdnadspersonal och personliga assistenter skall genomföras enligt plan. Resurs- och biståndsenheten: Sammanhållen rekrytering, ett projekt som ska leda till att alla vikarier inom vård och omsorg anställs via vikarieförmedlingen. Befintliga arbetsgrupper jobbar vidare under året med målet att vara klara i sep Biståndsbedömning på särskilt boende demens startar 30/3-15. Troligtvis kommer detta att gälla alla särskilda boenden. Socialstyrelsen har i skrivande stund ute en remissrunda och allt tyder på att så blir fallet. Detta innebär en ökad arbetsbörda för biståndshandläggarna som vi får jobba på att lösa. Dokumentationen inom SOL kommer att förändras, på inrådan av Socialstyrelsen. Under året kommer vi att arbeta med både dokumentationen i handläggningen och i verkställigheten, enligt ÄldresBehovICentrum, ÄBIC. Socialpsykiatrin: Boendestödet och dagverksamheten är idag lokaliserade på olika ställen. Boendestödet på Vallgården och dagverksamheten på Skövdevägen. Lokaler för dagverksamheten är inte längre ändamålsmässiga då de är för trånga för verksamheten som bedrivs. En plan för att samlokalisera verksamheterna har tagits fram för att på bästa sätt optimera personalresurser och samverkan enheterna emellan. Planerat under vår/sommar 2015 är att flytta in i nya lokaler på Skövdevägen tillsammans med daglig verksamhet inom LSS finns för att skapa ett närmare samarbete. En dialog med AME, som är lokaliserade i samma byggnad, har inletts och tanken är att under året skapa ett närmare samarbete och att arbeta med att få ut fler brukare i meningsfull sysselsättning som på sikt kan möjliggöra en anställning. LSS gruppbostäder/dagverksamhet Under 2014 har arbete med att finna nya lokaler till den del av daglig verksamhet som kallas Fabriken pågått. Lämpligt utrymme har nu hittats och tillsammans med fastighetschef och arkitekt har en första ritning tagits fram. Detta projekt kommer att färdigställas under 2015 och förhoppningen är att det ska kunna vara genomfört under årets första hälft. Daglig verksamhet består i dagsläget av två verksamheter, Måsen och Fabriken. Den långsiktiga planen är att dessa båda ska samlokaliseras för att på ett mera optimalt sätt utnyttja personalresurser. Det är även aktuellt att skapa ett närmare samarbete med socialpsykiatrins dagverksamhet och i ett första steg ska denna verksamhet inrymmas i samma lokaler som Fabriken.

17 17(22) En utveckling av daglig verksamhet planeras vilken innebär att vi på ett tydligare sätt än tidigare ska arbeta för att få fler brukare ut till externa placeringar, vilket i förlängningen skulle kunna leda till en plats på arbetsmarknaden. Målsättningen är att ge brukarna ökad meningsfullhet och en stärkt känsla av att vara en del av samhället. Ett led i detta är att starta upp servicegrupper med ett mindre antal brukare som tillsammans med en arbetshandledare kommer att arbeta på olika företag. Förhoppningen är att arbetssättet i ett senare skede kan möjliggöra för brukare att arbeta självständigt ute på företag. Såhär arbetar vi med Hjo kommuns värdegrund Det goda mötet 2015: Det goda mötet ska ständigt finnas med i arbetet och genomsyra hela vår verksamhet. Genom utbildning i värdegrundsarbete och genomgång av Det goda mötet kontinuerligt på enhetens APT och i reflekterande samtal i grupp bidrar vi till en ökad förståelse för det goda mötet. Det goda mötet förutsätter också god kunskap om den målgrupp vi arbetar med och därför planeras t ex en utbildning kring autism och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar under Viktiga händelser framtid Vad händer i omvärlden och i vår egen kommun som kan komma att påverka verksamheten framöver? I Program för framtidens äldreomsorg i Hjo kommun från 2012 konstaterades att det troligen kommer finnas behov av ytterligare avdelningar inom våra äldreboenden innan Närmare kartläggning av behovet och förslag till åtgärdsplan bör inledas under Utveckling av mobil närsjukvård och framtagande av lokala handlingsplaner tillsammans med primärvårdsenheter lokal och enligt övergripande plan i Skaraborg. Ev. nyttjande av korttidsplatser för hälso- och sjukvård för särskilt utvalda patienter med särskilda behov. Förändring avseende ny och förändrad hjälpmedelsupphandling i Västra Götaland. Den flytt av den psykiatriska öppenvårdsmottagningen som skedde 2013 från Hjo till SKAS har i stor utsträckning drabbat våra brukare som av olika orsaker numera har svårt att ta sig till planerade besök eller drar sig för att kontakta psykiatrimottagningen. Detta är en händelseutveckling som vi måsta vara uppmärksamma på och som påverkar vår verksamhet då brukare som har behov av det stödet inte längre har möjlighet till det i samma utsträckning som tidigare. En ny ledningsgrupp för trepartsamverkan har tillsatts där enhetschef för socialpsykiatri numera ingår vilket innebär en ökad möjlighet att påverka hur vårdinsatser samordas framöver. Under 2014 kom en dom från Högsta förvaltningsdomstolen om att daglig verksamhet endast skall beviljas till brukare fram till 67 års ålder, dvs. upp till den normala pensionsåldern. I kommunens dagliga verksamhet finns idag ett antal brukare som närmar sig denna ålder eller är äldre. I samband med uppföljningar av besluten under 2015 kommer man från LSS-handläggarens sida ta hänsyn till denna dom. Flera av de äldre brukarna ger uttryck för trötthet och bedöms ha behov av att trappa ned sin tid i

18 18(22) verksamheten. Resultatet av detta blir att fördelningen av resurser mellan gruppbostaden och daglig verksamhet istället måste ses över då behovet av personal kommer att öka i hemmet då brukarna vistas mera tid där. 3. Nedan finns möjlighet att ange nyckeltal som förtydligar vilka verksamhetsvolymer enheten producerar. T.ex. antal elever, antal barn i barnomsorgen, antal ärenden/personer i hemtjänsten osv. Det är önskvärt att kunna följa verksamhetsvolymerna över tid. Verksamhetsvolymer och nyckeltal Utfall 2013 Utfall 2014 Antal platser i särskilt boende Antal personer i kö till särskilt boende 2 14 Antal personer med insats från hemvården LOV-ersättning, antal timmar/månad, genomsnitt Antal vårddygn på korttiden Antal personer med beslut om personlig assistans (inkl. privata utförare) Antal utförda timmar personlig assistans (LASS) Antal personer med beslut om daglig verksamhet enligt LSS Antal personer med beslut om korttidsvistelse/-tillsyn enligt LSS 6 9 Antal personer med beslut om kontaktperson/ledsagare enligt LSS Viktiga nyckeltal De här nyckeltalen är centrala för att följa upp verksamheten och dess kvalitet: Nyckeltal Lex Sarah, antal rapporter i Vård och Omsorg Betalningsdygn kvarliggande pat. 7 dagar 4 dygn Kostnad per brukare hemtjänst kr (mått 27) Kostnad per plats särskilt boende kr (mått 24) Väntetid på särskilt boende (mått 7) 76 dagar 75 dagar 39 dagar Kontinuitet i hemtjänst(antal vårdare under (avser år ) dagar, mått 10) 1 Inklusive extern plats 2 Inklusive extern utförare 3 Inklusive 36 dygn köpta från annan kommun 4 Kommunen är betalningsansvarig för de första 20 tim/vecka, därför är omfattningen av privata utförare intressant.

19 4. I budgeten har politiken angett ett antal politiska prioriteringar som tilldelats extra medel. Dessa beskrivs här nedan i text utdragen från budget Beskriv i de fall det är relevant hur verksamheten avser använda tilldelade medel för att jobba mot angiven politisk prioritering. 19(22) Politiska prioriteringar i budget 2015 (se matris nedan) Personlig assistans Budget 2015: Fler eller färre brukare inom personlig assistans har en direkt påverkan på Vård och omsorgs kostnader. Förändringar i verkställigheten under 2014 innebär ökade kostnader på tkr. Medel för detta tillförs i budget Plan 2015: Kontinuerlig uppföljning tillsammans EC och ekonom för uppdaterade uppgifter löpande. SOSFS 2012:12 Ansvaret för personer med demenssjukdom och bemanning i särskilt boende Budget 2015: Socialstyrelsens föreskrift SOSFS 2012:12 skulle träda ikraft 31 mars Nu har dock Socialstyrelsen återkallat demensföreskrifterna. De nya föreskrifterna för bemanning på äldreboende senareläggas och kommer inte att träda i kraft 31 mars Bemanning Föreskrifterna om bemanning anger att ett särskilt boende där en person med demenssjukdom bor är bemannat dygnet runt så att personal snabbt kan uppmärksamma behov av hjälp och utan dröjsmål kan ge stöd Om dessa föreskrifter kräver en högre bemanning än den vi har idag på särskilda boenden där personer med demenssjukdom bor ger föreskrifterna inte något entydigt svar på och läget är svårbedömt utifrån att individuella behov snabbt kan förändras. Medel tillförs i ett första steg med 450 tkr för att möta de aviserade regelförändringarna. Plan 2015: Förvaltningen avvaktar föreskriftens ikraftträdande. Digitala trygghetslarm Budget 2015: En övergång från analoga till digitala trygghetslarm beräknas ske under Leasingavgift för larmen beräknas öka. Upphandling av hela larmkedjan kommer att ske inom ramen för SKL Kommentus ramupphandling. En preliminär uppskattning av nettokostnadsökningen för digitala larm inom ordinärt boende i Hjo (ca 220 st) är en fördubbling. Hänsyn skall tas till att en avgiftshöjning beslutas av KF för tjänsten trygghetslarm. Nettoökningen beräknas till 650 tkr per år. På grund av att avtalet för de analoga larmen är bundet för del av året beräknas införandet ske tidigast vid halvårsskiftet och kostnaden för 2015 blir därför 325 tkr. Medel för detta tillskjuts i budget Plan 2015: Under våren sker ett intensivt arbete för att komma igång med införandet av digitala trygghetslarm. En arbetsgrupp är bildad och kontakt kommer att tas med e-samordnaren i Borås för att få till kunskapsinhämtning så tidigt som möjligt. Även visning av digitala trygghetslarm kommer att beställas. Risk- och konsekvensanalys gällande införande av digitala trygghetslarm utarbetas för att säkra upp en bra övergång till de nya larmen. Arbetsgruppen har till uppgift att ta fram förslag kring hur larmorganisationen ska se ut. Under våren 2015 ska beslut angående upphandling alternativt avrop från Kommentus fattas.under förutsättning att avrop ska ske från Kommentus - ska ett underlag för avrop utarbetas. Därefter sker avropsförfrågan, avtalstecknande, fastställande av ny taxa och installation av nya larm.

20 20(22) Boendeformer LSS Budget 2015: Framtida behov av bostäder för ungdomar med funktionsnedsättning och hur utformning av boendeformer med personligt stöd bäst kan ske behöver utredas. Kommunen ser ett ökat antal personer mer psykiska funktionshinder och neuropsykiatriska diagnoser som söker olika stöd kontaktperson, ledsagning, daglig verksamhet, boendestöd m.m. Utökningen har hittills klarats inom tilldelade medel. I dag finns ett beslut om boende som inte kan tillgodoses och som därför troligen får köpas från extern utförare. Kostnaden för detta beräknas uppgå till 750 tkr vilket tillskjuts i budget Plan 2015: Den brukare vars boendebeslut inte kunnat verkställas har tackat nej till en extern placering. Åtgärden har istället varit att gå vidare med utredningen av ett trapphusboende för att på sätt möjliggöra verkställighet av beslutet. Trapphusboende Budget 2015: Vård och omsorg har på uppdrag av omvårdnadsutskottet gjort en utredning av boendeformer inom LSS lagstiftningen, där s.k. trapphusboende kan vara ett alternativ. Utredningen har presenterats för budgetberedningen som ställde sig positiv till idén. Då utredningen behöver kompletteras med en del detaljer innan eventuellt införande beslutades att 1 mnkr avsätts i budgeten för Beloppet har tillförts politikområde KS förvaltning och kommer att överföras till Vård och omsorg i samband med eventuell uppstart av boendeformen. Plan 2015: Komplettering av VoO:s utredning ska göras med uppgifter om tillgängliga lägenheter, placering av personalbas samt en uppskattning av kostnader under första året. Detta underlag ska vara klart under april månad för att lämnas vidare till KS för beslut. Förhoppningen är dock att boendet kan komma igång efter sommaren. I dagsläget finns planer på att använda socialpsykiatriska dagvårdens lokaler på Skövdevägen som en baslägenhet för personal och samlingsplats för brukarna. Tillgången till dessa lokaler är dock beroende av att annan lokal hittas till denna verksamhet. I dagsläget finns en tänkbar lämplig placering och arbetet med detta pågår och är en del av arbetet med att byta Fabrikens lokaler. Detta projekt beskrivs närmare under rubriken Viktiga händelser och övrig verksamhetsutveckling Dagverksamhet demens Budget 2015: Dagverksamheten för dementa ökar och verksamheten är hårt belastad utifrån att verksamheten skall uppfylla riktlinjer för personcentrerad vård. För att personer med demenssjukdom ska kunna bo kvar hemma enligt kvarboendeprincipen krävs en väl fungerande dagvård både för stimulans för brukaren och för avlastning av anhöriga. Verksamheten behöver förstärkas med 1 åa till en kostnad av 450 tkr som tilldelas i årets budget. Plan 2015: Fr o m 2 feb 2015 används tilldelade medel till att verkställa beslut om dagverksamhet med inriktning mot demens även på lördagar och söndagar. Detta för att med befintliga lokaler på Regnbågen kunna verkställa samtliga beslut om dagverksamhet utan att grupperna blir alltför stora. Förhoppningen är att vi under 2015 därmed ska få något minskade grupper som gör att det blir lättare att arbeta utifrån en personcentrerad vård.

Värdighetsgarantier. inom Vård och omsorg

Värdighetsgarantier. inom Vård och omsorg Värdighetsgarantier inom Vård och omsorg Om Hjo kommuns värdighetsgarantier Värdighetsgarantierna för Vård och Omsorg är garantier som mer konkret talar om vad brukarna inom Vård och Omsorg i Hjo kommun

Läs mer

Värdighetsgarantier. inom Vård och omsorg

Värdighetsgarantier. inom Vård och omsorg Värdighetsgarantier inom Vård och omsorg Om Hjo kommuns värdighetsgarantier Värdighetsgarantierna för Vård och Omsorg är garantier som mer konkret talar om vad brukarna inom Vård och Omsorg i Hjo kommun

Läs mer

Hjo kommuns medborgare ska ha tillgång till lättillgänglig och relevant information om kommunens verksamheter

Hjo kommuns medborgare ska ha tillgång till lättillgänglig och relevant information om kommunens verksamheter Kommunstyrelsens och byggnadsnämndens kompletterande mål för 2015 2(17) 3(17) Inledning Enligt Hjo kommuns målmodell ska kommunfullmäktige i budgetdokumentet besluta om ett antal kommunövergripande, prioriterade

Läs mer

Kommunfullmäktiges sammanträde

Kommunfullmäktiges sammanträde Sida 1 Kallelse och ärendelista till Kommunfullmäktiges sammanträde Tid: Torsdag 7 mars 2013, kl 18.30 (OBS: Demokraticafé kl 18.00) Plats: B-salen, Medborgarhuset Park i Hjo Ledamot som är förhindrad

Läs mer

Kvalitetsberättelse för område Vård och omsorg

Kvalitetsberättelse för område Vård och omsorg Kvalitetsberättelse för område Vård och omsorg År 2012 2013-02-25 Maria Ottosson Lundström Dnr: 2013-80 1 Innehåll Sammanfattning... 3 Övergripande mål och strategier... 4 Organisatoriskt ansvar... 4 Struktur

Läs mer

Piren. Hjo kommuns korttidsavdelning

Piren. Hjo kommuns korttidsavdelning Piren Hjo kommuns korttidsavdelning Lite fakta om Piren Piren ligger på andra våning i samma byggnad som Sjöryds äldreboende med närhet till Stadsparken och Vättern. Du ansöker hos biståndshandläggaren

Läs mer

Information vård och omsorg

Information vård och omsorg Information vård och omsorg Uppdrag ge äldre och andra i behov av stöd, vård och omsorg, en god omvårdnad och hälso- och sjukvård. förebyggande verksamhet och stöd till anhöriga. varje människa ska få

Läs mer

Ett gott liv var dag. Politisk handlingsplan. Vård- och omsorgsprojektet. Augusti 2015 juni 2016

Ett gott liv var dag. Politisk handlingsplan. Vård- och omsorgsprojektet. Augusti 2015 juni 2016 Politisk handlingsplan Augusti 2015 juni Ett gott liv var dag Vård- och omsorgsprojektet JUNI 2014 JUNI 2015 Förslag som kräver politiska beslut Skäl till förslaget Aktivitet Ansvar Tidplan Skapa tillgängliga

Läs mer

Ett gott liv var dag. Politisk handlingsplan. Vård- och omsorgsprojektet. Augusti 2015 juni 2016

Ett gott liv var dag. Politisk handlingsplan. Vård- och omsorgsprojektet. Augusti 2015 juni 2016 Politisk handlingsplan Augusti 2015 juni Ett gott liv var dag Vård- och omsorgsprojektet JUNI 2014 JUNI 2015 Förslag som kräver politiska beslut Skäl till förslaget Aktivitet Ansvar Tidplan Skapa tillgängliga

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN FÖR OMSORG OM FUNKTIONSHINDRADE 2013-2015

VERKSAMHETSPLAN FÖR OMSORG OM FUNKTIONSHINDRADE 2013-2015 VERKSAMHETSPLAN FÖR OMSORG OM FUNKTIONSHINDRADE 2013-2015 Upprättad 2013-01-23 2(7) INLEDNING Omsorgen om funktionshindrade riktar sig till personer med fysiska och psykiska funktionshinder och deras familjer.

Läs mer

Policys. Vård och omsorg

Policys. Vård och omsorg LEDNINGSSYSTEM FÖR KVALITET Policys Vård och omsorg 2010/2011 Antagen av vård- och omsorgsnämnden 2010-08-26 ( 65) Reviderad av vård- och omsorgsnämnden 2013-12-19 (Policy för insatser och vårdåtgärder)

Läs mer

Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen

Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen STYRDOKUMENT 1 (9) Vår handläggare Jan Nilsson Antaget av vård- och omsorgsnämnden 2012-10-25, 122 Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen STYRDOKUMENT 2 (9) Innehållsförteckning Bakgrund...

Läs mer

Program. för vård och omsorg

Program. för vård och omsorg STYRDOKUMENT 1(5) Program för vård och omsorg Område 2Hälsa och Omsorg Fastställd KF 2013-02-25 10 Program Program för Vård och Omsorg Plan Riktlinje Tjänsteföreskrift Giltighetstid Reviderad Diarienummer

Läs mer

Socialnämndens Verksamhetsplan 2014

Socialnämndens Verksamhetsplan 2014 Socialnämndens Verksamhetsplan 2014 SOCIALNÄMND Kommunfullmäktige 18 juni 2013 2014 2015 2016 Kommunbidrag, tkr 453 592 444 300 444 371 varav: serviceutökning, tkr 2 000 priskompensation, tkr 1 910 engångsanslag,

Läs mer

Handlingsplan och policy för anhörigstöd i Årjängs kommun

Handlingsplan och policy för anhörigstöd i Årjängs kommun Lena Bergman, 0573-142 89 lena.bergman@arjang.se HANDLINGSPLAN/POLICY Antagen av Stöd och omsorgsnämnden Handlingsplan och policy för anhörigstöd i Årjängs kommun 2(5) Bakgrund Handlingsplan/policyn för

Läs mer

Brukarundersökning 2010

Brukarundersökning 2010 Brukarundersökning 2010 Under 2010 har olika brukarundersökningar gjorts inom VoO för att mäta hur nöjda brukarna är och hur de grundläggande behoven uppfylls inom de olika verksamhetsområdena. Denna sammanställning

Läs mer

LOKALA VÄRDIGHETSGARANTIER

LOKALA VÄRDIGHETSGARANTIER LOKALA VÄRDIGHETSGARANTIER Äldreomsorg, Vadstena Kommun Antagen av socialnämnden den 16 oktober 2012, 117 Dnr 2012/100-730, 2012.1036 INNEHÅLL Bakgrund... 3 Nationellt... 3 Vadstena... 4 Värdegrund för

Läs mer

Kortebo. Korttidsvistelse och korttidstillsyn för barn och ungdomar med funktionsnedsättning

Kortebo. Korttidsvistelse och korttidstillsyn för barn och ungdomar med funktionsnedsättning Kortebo Korttidsvistelse och korttidstillsyn för barn och ungdomar med funktionsnedsättning Kortebo i Hjo kommun På Kortebo vistas barn och ungdomar efter beslut om insats enligt lagen om särskilt stöd

Läs mer

Brukarundersökning Bostad med särskild service LSS

Brukarundersökning Bostad med särskild service LSS Brukarundersökning Bostad med särskild service LSS 2017-02-09 KS2017.0497 U N D E R R U B R I K Brukarundersökning Finspångs 612 80 Finspång Telefon 0122-85 000 Fax 0122-850 33 E-post: @finspang.se Webbplats:

Läs mer

LOKALA VÄRDIGHETSGARANTIER FÖR ÄLDREOMSORGEN I SVEDALA KOMMUN

LOKALA VÄRDIGHETSGARANTIER FÖR ÄLDREOMSORGEN I SVEDALA KOMMUN LOKALA VÄRDIGHETSGARANTIER FÖR ÄLDREOMSORGEN I SVEDALA KOMMUN Alla människor har lika värde, alla har rätt att mötas med respekt, tydlighet, lyhördhet, hänsyn och acceptans för den man är. Den 1 januari

Läs mer

HÄRNÖSANDS KOMMUN. Socialförvaltningen Information till äldre och personer med funktionsnedsättning

HÄRNÖSANDS KOMMUN. Socialförvaltningen Information till äldre och personer med funktionsnedsättning HÄRNÖSANDS KOMMUN Socialförvaltningen Information till äldre och personer med funktionsnedsättning RÄTTIGHETSFÖRKLARING Socialtjänstlagen Socialtjänstlagen anger att socialnämnden skall verka för att äldre

Läs mer

Kvalitetskrav. i bostad med särskild service för vuxna enligt LSS exklusive annan särskilt anpassad bostad i Varbergs kommun

Kvalitetskrav. i bostad med särskild service för vuxna enligt LSS exklusive annan särskilt anpassad bostad i Varbergs kommun Kvalitetskrav i bostad med särskild service för vuxna enligt LSS exklusive annan särskilt anpassad bostad i Varbergs kommun RIKTLINJER Följande kvalitetskrav för bostäder med särskild service för vuxna

Läs mer

Verksamhetsplan/Kvalitetsredovisning 2009 Bemanningsenheten

Verksamhetsplan/Kvalitetsredovisning 2009 Bemanningsenheten Omsorgsnämnden Verksamhetsplan/Kvalitetsredovisning 2009 Bemanningsenheten 1 2009-04-28 Innehållsförteckning 1 Omsorgsnämndens kvalitetsarbete 1.1 Metod. 4 1.2 Enkäter 4 2 Verksamhetsinformation 2.1 Presentation

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Uppföljning av åtgärder brukarundersökning 2013. 2014-02-04 Vår referens. Anne Wolf Utvecklingssekreterare. anne.wolf@malmo.

Tjänsteskrivelse. Uppföljning av åtgärder brukarundersökning 2013. 2014-02-04 Vår referens. Anne Wolf Utvecklingssekreterare. anne.wolf@malmo. Malmö stad Stadsområdesförvaltning Väster 1 (1) Datum 2014-02-04 Vår referens Anne Wolf Utvecklingssekreterare Tjänsteskrivelse anne.wolf@malmo.se Uppföljning av åtgärder brukarundersökning 2013 SOFV-2014-208

Läs mer

KVALITETSKRITERIER FÖR PERSONLIG ASSISTANS SOM UTFÖRS AV ÖSTRA GÖINGE KOMMUN

KVALITETSKRITERIER FÖR PERSONLIG ASSISTANS SOM UTFÖRS AV ÖSTRA GÖINGE KOMMUN Produktion KVALITETSKRITERIER FÖR PERSONLIG ASSISTANS SOM UTFÖRS AV ÖSTRA GÖINGE KOMMUN Kriterierna gäller från 2009-10-01 Storgatan 4 280 60 Broby Växel: 044-775 60 00 Fax: 044-775 62 90 Plusgiro: 8 46

Läs mer

LOKALA VÄRDIGHETSGARANTIER FÖR ÄLDREOMSORGEN I SVEDALA KOMMUN BILAGA 3

LOKALA VÄRDIGHETSGARANTIER FÖR ÄLDREOMSORGEN I SVEDALA KOMMUN BILAGA 3 LOKALA VÄRDIGHETSGARANTIER FÖR ÄLDREOMSORGEN I SVEDALA KOMMUN BILAGA 3 Alla människor har lika värde, alla har rätt att mötas med respekt, tydlighet, lyhördhet, hänsyn och acceptans för den man är. Den

Läs mer

Omsorgsförvaltningens övergripande verksamhetsplan 2014-2017. Furuliden

Omsorgsförvaltningens övergripande verksamhetsplan 2014-2017. Furuliden Omsorgsförvaltningens övergripande verksamhetsplan 2014-2017 Furuliden Omsorgsnämndens verksamhetspolicy Livskvalitet Hela livet Vision Livskvalitet Hela livet Värdegrund Människan bär med sig en önskan

Läs mer

Veroma Omsorgs kvalitetsberättelse

Veroma Omsorgs kvalitetsberättelse Veroma Omsorgs kvalitetsberättelse Enhetens namn: Veroma Omsorg VD: Veronica Forsberg-Meurling Enhetschefens namn: Eva Torgestad/ Veronica Forsberg-Meurling Telefonnummer till enheten: 0705850067 E-post

Läs mer

bildarkivet.se, fotograf Stephan Berglund

bildarkivet.se, fotograf Stephan Berglund bildarkivet.se, fotograf Stephan Berglund Så vill vi ha Flens kommuns äldreomsorg i framtiden 2008 2012 Är du intresserad av en god äldreomsorg i Flen? Vi politiker hoppas att du som bor i Flens kommun

Läs mer

Förslag till lokala värdighetsgarantier för äldreomsorgen i Järfälla kommun

Förslag till lokala värdighetsgarantier för äldreomsorgen i Järfälla kommun Förslag till lokala värdighetsgarantier för äldreomsorgen i Järfälla kommun Inledning Den nationella värdegrunden för äldreomsorgen ligger till grund för lokalavärdighets - garantier i Järfälla kommun.

Läs mer

Lokala värdighetsgarantier i äldreomsorgen

Lokala värdighetsgarantier i äldreomsorgen Socialförvaltningen Lokala värdighetsgarantier i äldreomsorgen Lokal värdighetsgaranti i Krokoms äldreomsorg Den 1 januari 2014 införs lokala värdighetsgarantier i Krokoms kommun. Värdighetsgarantierna

Läs mer

Kvalitetskrav för daglig verksamhet och sysselsättning i Varbergs kommun

Kvalitetskrav för daglig verksamhet och sysselsättning i Varbergs kommun Kvalitetskrav för daglig verksamhet och sysselsättning i Varbergs kommun RIKTLINJER Följande kvalitetskrav för daglig verksamhet enligt lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade (LSS) och för

Läs mer

Verksamhetsuppföljning Socialpsykiatri (Boendestöd, Kompassens särskilda boendestöd, Sysselsättningen) Mars, april 2015

Verksamhetsuppföljning Socialpsykiatri (Boendestöd, Kompassens särskilda boendestöd, Sysselsättningen) Mars, april 2015 Verksamhetsuppföljning Socialpsykiatri (Boendestöd, Kompassens särskilda boendestöd, Sysselsättningen) Mars, april 2015 Bakgrund Verksamhetsuppföljning för Socialpsykiatrins verksamheter har genomförts

Läs mer

Vård- och omsorgsnämndens. Uppdragsplan 2015. Dnr VON 2015/0058 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Vård- och omsorgsnämndens. Uppdragsplan 2015. Dnr VON 2015/0058 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Vård- och omsorgsnämndens Uppdragsplan 2015 Dnr VON 2015/0058 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Uppdragsplan för vård- och omsorgsnämnden 2015 Inledning Vård- och omsorgsnämnden vill med uppdragsplanen för 2015

Läs mer

STÖD OCH SERVICE FRÅN HANDIKAPPFÖRVALTNINGEN

STÖD OCH SERVICE FRÅN HANDIKAPPFÖRVALTNINGEN Stöd & Service STÖD OCH SERVICE FRÅN HANDIKAPPFÖRVALTNINGEN STÖD OCH SERVICE till dig som har en psykisk funktionsnedsättning -Team Psykiatri- STÖD OCH SERVICE till dig som har en intellektuell funktionsnedsättning

Läs mer

Värdighetsgarantier inom äldreomsorgen Nu finns det värdighetsgarantier för dig som har hemtjänst eller bor på äldreboende i Halmstads kommun!

Värdighetsgarantier inom äldreomsorgen Nu finns det värdighetsgarantier för dig som har hemtjänst eller bor på äldreboende i Halmstads kommun! Värdighetsgarantier inom äldreomsorgen Nu finns det värdighetsgarantier för dig som har hemtjänst eller bor på äldreboende i Halmstads kommun! HEMVÅRDSFÖRVALTNINGEN Vad är en värdighetsgaranti? En värdighetsgaranti

Läs mer

Verksamhetsplan för Bryggarens hemtjänstområde

Verksamhetsplan för Bryggarens hemtjänstområde Verksamhetsplan2009-2011 för Bryggarens hemtjänstområde Reviderad 20110104 Till grund för enhetens verksamhet är Förvaltningen för omsorg och hälsas verksamhetsplan 2009-2011 Vision Vi är till för att

Läs mer

Kortebo. Kor ttidsvistelse/ tillsyn för barn och ungdomar med funktionsnedsättning

Kortebo. Kor ttidsvistelse/ tillsyn för barn och ungdomar med funktionsnedsättning Kortebo Kor ttidsvistelse/ tillsyn för barn och ungdomar med funktionsnedsättning KORTEBO Kortebo i Hjo kommun På Kortebo kan barn och ungdomar vistas efter beslut om insats enligt lagen om särskilt stöd

Läs mer

PLAN FÖR DEN KOMMUNALA HANDIKAPPOMSORGEN 2010-2015

PLAN FÖR DEN KOMMUNALA HANDIKAPPOMSORGEN 2010-2015 PLAN FÖR DEN KOMMUNALA HANDIKAPPOMSORGEN 2010-2015 Dnr 2009-KS0423/739 Antagen av kommunfullmäktige 25010-05-26, KF 49 VARJE MÄNNISKA ÄR UNIK Alla människor är lika i värde och rättigheter. Varje individ

Läs mer

verksamhetsplan för Mångkulturell Hemtjänst AB 2016

verksamhetsplan för Mångkulturell Hemtjänst AB 2016 MÅNGKULTURELL HEMTJÄNST I STOCKHOLM AB 2016-01-08 verksamhetsplan för Mångkulturell Hemtjänst AB 2016 Mångkulturell Hemtjänst bedriver hemtjänst i Solna. Verksamhetens kontor är beläget med adress, Norgegatan

Läs mer

Verksamhetsberättelse socialnämnden 2013 ÅRETS VIKTIGA HÄNDELSER

Verksamhetsberättelse socialnämnden 2013 ÅRETS VIKTIGA HÄNDELSER Verksamhetsberättelse socialnämnden 2013 ÅRETS VIKTIGA HÄNDELSER Under året har ett förberedelsearbete pågått för att starta upp ett nytt boende för att ta emot ensamkommande barn och unga i Ånge tätort,

Läs mer

Äldrenämndens. inriktningsmål

Äldrenämndens. inriktningsmål Äldrenämndens inriktningsmål Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning Sid 3 Verksamhetsidé Sid 4-5 Vision Sid 6 Uppdrag Sid 7 Ekonomi Sid 8 Verksamhet Sid 9-11 Personal/Organisation Sid 12 Inledning

Läs mer

Riktlinje gällande egenvård. Utfärdare/handläggare Anne Hallbäck, MAS Margareta Oswald, MAR

Riktlinje gällande egenvård. Utfärdare/handläggare Anne Hallbäck, MAS Margareta Oswald, MAR Dokumentets namn Riktlinje gällande egenvård, bedömning, planering och samverkan Riktlinje gällande egenvård Utfärdare/handläggare Anne Hallbäck, MAS Margareta Oswald, MAR Utgåva nr 2 Datum 090924 sida

Läs mer

Lättläst OMVÅRDNAD GÄVLE. Värdighetsgarantin. vårt kvalitetslöfte till dig som kund

Lättläst OMVÅRDNAD GÄVLE. Värdighetsgarantin. vårt kvalitetslöfte till dig som kund OMVÅRDNAD GÄVLE Lättläst Värdighetsgarantin vårt kvalitetslöfte till dig som kund Värdighetsgaranti Omvårdnadsnämnden i Gävle kommun beslutade om värdighetsgarantin den 19 december år 2012. Värdighetsgarantin

Läs mer

2. Utvärderingsbilaga

2. Utvärderingsbilaga Förfrågningsunderlag 2014-02-07 Upphandlande organisation Upphandling Stockholms stad, Rinkeby-Kista Drift av bostäder enligt LSS, Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning stadsdelsnämnd Christina Fagerström

Läs mer

Verksamhetsuppföljning Kvarngatan 2014-01-30

Verksamhetsuppföljning Kvarngatan 2014-01-30 Verksamhetsuppföljning Kvarngatan 2014-01-30 Malin Rehnstam Kvalitetscontroller Sofia Spetz Avdelningschef Handläggarenheten Elisabeth Rubin MAS 1 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Kvarngatans gruppboende ligger

Läs mer

Vad får vi för pengarna? Omsorgsnämnd Äldrenämnd

Vad får vi för pengarna? Omsorgsnämnd Äldrenämnd Vad får vi för pengarna? Omsorgsnämnd Äldrenämnd Omsorgsnämnd Förebyggande insatser samt insatser till personer med psykosocial problemtik samt psykisk eller fysisk funktionsnedsättning. Ungefär 7 500

Läs mer

Kundval inom äldreboenden i Huddinge kommun, förslag till rutiner

Kundval inom äldreboenden i Huddinge kommun, förslag till rutiner SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN 2014-04-28 Rev. 2014-05-26 AN-2014/263.730 1 (5) HANDLÄGGARE Lars Axelsson 08-535 312 27 lars.axelsson@huddinge.se Äldreomsorgsnämnden Kundval inom äldreboenden i

Läs mer

Lokal värdighetsgaranti för äldreomsorgen i Robertsfors

Lokal värdighetsgaranti för äldreomsorgen i Robertsfors 2013-02-08 Lokal värdighetsgaranti för äldreomsorgen i Robertsfors Inledning Den nationella värdegrunden och dess innehåll ligger till grund för värdighetsgarantin för äldreomsorgen i Robertsfors kommun.

Läs mer

Kvalitet och värdegrund i vården.

Kvalitet och värdegrund i vården. 1 Kvalitet och värdegrund i vården. Inledning Vi är måna om att personerna som får vård och omsorg av oss har det så bra som möjligt. Du som arbetar inom omsorgen är viktig i det arbetet. I den här broschyren

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING

KVALITETSREDOVISNING KVALITETSREDOVISNING Budgetenhet Äldreomsorg 2012 ENHET/ BUDGETENHET Äldreomsorg TIDSPERIOD 2012 FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR KVALITET GRUNDFAKTA OM ENHETEN Äldreomsorg/hälso- och sjukvård omfattar gemensam verksamhet,

Läs mer

Värdegrund- förslag till lagändring

Värdegrund- förslag till lagändring Värdegrund- förslag till lagändring 5 kap. 4 Socialtjänstens omsorg om äldre ska inriktas på att äldre personer får leva ett värdigt liv och känna välbefinnande (värdegrund) Socialnämnden ska verka för

Läs mer

Den nationella värdegrunden för äldreomsorg Den lokala värdighetsgarantin för äldreomsorgen i Huddinge. Erika Svärdh, kommunikationschef, SÄF

Den nationella värdegrunden för äldreomsorg Den lokala värdighetsgarantin för äldreomsorgen i Huddinge. Erika Svärdh, kommunikationschef, SÄF Den nationella värdegrunden för äldreomsorg Den lokala värdighetsgarantin för äldreomsorgen i Huddinge Erika Svärdh, kommunikationschef, SÄF Nationell värdegrund i socialtjänstlagen Den 1 januari 2011

Läs mer

Vård- och omsorgsnämndens. Uppdragsplan Dnr 2013/ VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Vård- och omsorgsnämndens. Uppdragsplan Dnr 2013/ VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Vård- och omsorgsnämndens Uppdragsplan 2014 Dnr 2013/0439 003 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Uppdragsplan för vård- och omsorgsnämnden 2014 Inledning Vård- och omsorgsnämnden vill med uppdragsplanen för 2014

Läs mer

Kvalitet inom äldreomsorgen

Kvalitet inom äldreomsorgen Revisionsrapport* Kvalitet inom äldreomsorgen Mora kommun Februari 2009 Inger Kullberg Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning och bakgrund...4 2.1 Revisionsfråga...5 2.2 Revisionsmetod...5

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse

Patientsäkerhetsberättelse Patientsäkerhetsberättelse för Långskeppets socialpsykiatriska boende, särskild boende År 2011 Datum och ansvarig för innehållet 2012-04-13 Jaana Wollsten 1 Innehållsförteckning Sammanfattning 3 Övergripande

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012 Gruppbostäder 2

Verksamhetsberättelse 2012 Gruppbostäder 2 KUNGSHOLMENS STADSDELSNÄMND GRUPPBOSTÄDER 2 TJÄNSTEUTLÅTANDE DNR 1.1-521-2012 SID 1 (9) 2013-02-13 Handläggare: Mathias Englund Telefon:08-508 08 549 Till Kungsholmens stadsdelsnämnd Verksamhetsberättelse

Läs mer

Uppföljning av utförare - Hemtjänst

Uppföljning av utförare - Hemtjänst Datum 2013-05-12 Uppföljning av utförare - Hemtjänst Uppföljningen avser: Mälaröarnas Hemtjänst Adress: Tegelbruksvägen 8, 178 30 Ekerö Verksamhetschef (namn och kontaktuppgifter): Ulla Johansson, tfn:

Läs mer

Verksamhetsplan 2014-2017 för nämnd och bolag

Verksamhetsplan 2014-2017 för nämnd och bolag Bilaga 4 Verksamhetsplan - för nämnd och bolag Omvårdnadsnämnd 1 Mål inom respektive perspektiv 1.1 Medborgare och kunder Omvårdnadsnämnden har nöjda kunder som erbjuds god service och möjlighet till inflytande,

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnden Nämndsbudget 2015-2017

Vård- och omsorgsnämnden Nämndsbudget 2015-2017 Vård- och omsorgsnämnden Nämndsbudget 2015-2017 Innehållsförteckning LÅNGSIKTIG HÅLLBAR UTVECKLING... 3 VÄRDEGRUND... 3 BRUKARE... 4 VISION... 4 VERKSAMHETSIDÉ... 4 ÖVERGRIPANDE BRUKARMÅL... 4 PERSONAL...

Läs mer

Lokala värdighetsgarantier för äldreomsorgen i Upplands- Bro kommun

Lokala värdighetsgarantier för äldreomsorgen i Upplands- Bro kommun Lokala värdighetsgarantier för äldreomsorgen i Upplands- Bro kommun Rätt till privatliv och kroppslig integritet 1. Vi garanterar att Du har rätt till kroppslig integritet i samband den personliga omvårdnaden

Läs mer

Plan och aktiviteter för att nå målet förbättrad personalkontinuitet i hemtjänsten, Sveriges 30 bästa äldreomsorgskommuner år 2020

Plan och aktiviteter för att nå målet förbättrad personalkontinuitet i hemtjänsten, Sveriges 30 bästa äldreomsorgskommuner år 2020 Handläggare 0480-450000 Datum 2017-05-29 Plan och aktiviteter för att nå målet förbättrad personalkontinuitet i hemtjänsten, Sveriges 30 bästa äldreomsorgskommuner år 2020 1. Bakgrund: Vikten av personkontinuitet

Läs mer

Det här kan du förvänta dig av äldreomsorgen i Norrtälje kommun

Det här kan du förvänta dig av äldreomsorgen i Norrtälje kommun Det här kan du förvänta dig av äldreomsorgen i Norrtälje kommun Värdigt liv och välbefinnande Enligt socialtjänstlagen ska all personal i äldreomsorgen arbeta för att du får ett värdigt liv och känna välbefinnande.

Läs mer

Hemtjänst...1 Inledning...2. Beskrivning av insatsen...2 Beskrivning av målgruppen...2. Krav på insatsen hemtjänst...2

Hemtjänst...1 Inledning...2. Beskrivning av insatsen...2 Beskrivning av målgruppen...2. Krav på insatsen hemtjänst...2 Uppdrag och kvalitetskrav Fastställd av socialnämnden Framtagen av socialförvaltningen Datum 2017-04-20 Ärendenr SON 2017/72 Version [1.0] Innehållsförteckning...1 Inledning...2 Beskrivning av insatsen...2

Läs mer

Information om Handikappomsorgen/LSS Mottagningssekreterare kontaktuppgiter. Åstorps Kommun

Information om Handikappomsorgen/LSS Mottagningssekreterare kontaktuppgiter. Åstorps Kommun Information om Handikappomsorgen/LSS Mottagningssekreterare kontaktuppgiter i Åstorps kommun Varje individ ska mötas med värdighet och respekt med utgångspunkt i att stärka den egna förmågan. Åstorps Kommun

Läs mer

Verksamheten för personer med psykiska funktionsnedsättningar

Verksamheten för personer med psykiska funktionsnedsättningar 1(8) LSS Verksamheten för personer med psykiska funktionsnedsättningar i Hylte kommun Verksamhetstillsyn genomförd av Arbetsmiljöverket, Länsstyrelsen i Hallands län och Socialstyrelsens regionala tillsynsenhet

Läs mer

Ange datum. 1 (6) DELÅRSRAPPORT 2014 NÄMND: Socialnämnd FÖRVALTNING: Socialförvaltning Ordförande: Bo Brantmark Förvaltningschef: Lena Landström VERKSAMHET Vård och omsorg har ansvar för kommunens vårdboenden,

Läs mer

Rapport. Öppna jämförelser stöd till personer med funktionsnedsättning LSS. www.ljungby.se

Rapport. Öppna jämförelser stöd till personer med funktionsnedsättning LSS. www.ljungby.se www.ljungby.se Rapport Öppna jämförelser stöd till personer med funktionsnedsättning LSS Sammanställd av socialförvaltningens kvalitetsgrupp Redovisad för socialnämnden 2013-01-23 Bakgrund Syftet med öppna

Läs mer

Vård och omsorg. Äldreomsorg, handikappomsorg, hälso- och sjukvård

Vård och omsorg. Äldreomsorg, handikappomsorg, hälso- och sjukvård e c i v r e S i t n a r a g Vård och omsorg Äldreomsorg, handikappomsorg, hälso- och sjukvård Servicegaranti Vård och omsorg Äldreomsorg Du som har kontakt med oss skall möta en kunnig och vänlig personal,

Läs mer

Omsorg om funktionshindrade. Information och stödformer

Omsorg om funktionshindrade. Information och stödformer Omsorg om funktionshindrade Information och stödformer Vård och omsorg om de som lever med funktionshinder Det handlar egentligen inte om människor med särskilda behov utan om människor med alldeles vanliga

Läs mer

Trygghetslarm. Trygghetslarm är till för att skapa trygghet för dig och dina anhöriga

Trygghetslarm. Trygghetslarm är till för att skapa trygghet för dig och dina anhöriga Trygghetslarm Trygghetslarm är till för att skapa trygghet för dig och dina anhöriga Ansökan av trygghetslarm Du som har behov av trygghetslarm kan ansöka om det med hjälp av förenklad biståndsbedömning.

Läs mer

Eksjö kommuns HEMTJÄNST. Kvalitet, delaktighet och flexibilitet ger självbestämmanderätt och integritet

Eksjö kommuns HEMTJÄNST. Kvalitet, delaktighet och flexibilitet ger självbestämmanderätt och integritet Eksjö kommuns HEMTJÄNST Kvalitet, delaktighet och flexibilitet ger självbestämmanderätt och integritet Det trygga alternativet Vi lovar att du ska känna dig trygg med ditt val av Eksjö kommuns hemtjänst

Läs mer

Riktlinjer för biståndsinsatser enligt Socialtjänstlagen för äldre personer och personer med funktionsnedsättning

Riktlinjer för biståndsinsatser enligt Socialtjänstlagen för äldre personer och personer med funktionsnedsättning 1 (6) Riktlinjer för biståndsinsatser enligt Socialtjänstlagen för äldre personer och personer med funktionsnedsättning Version 1 1 2 (6) Inledning Socialförvaltningens verksamheter ska genomsyras av den

Läs mer

Verksamhetsplan 2012 Orrekullens gruppbostad

Verksamhetsplan 2012 Orrekullens gruppbostad Verksamhetsplan 2012 Orrekullens gruppbostad Orrekullens gruppbostads Verksamhetsplan 2012 Orrekullen är ett särskilt boende enligt LSS, Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Gruppbostaden

Läs mer

Lokala värdighetsgarantier

Lokala värdighetsgarantier Lokala värdighetsgarantier Lokala värdighetsgarantier - äldreomsorgens löfte till dig För att du som invånare ska veta vad du kan förvänta dig av oss har vi så kallade värdighetsgarantier för vissa av

Läs mer

Förvaltningens förslag till beslut

Förvaltningens förslag till beslut Kungsholmens stadsdelsförvaltning Stöd till resultatstyrning Tjänsteutlåtande Sida 1 (7) 2014-02-18 Handläggare Christina Egerbrandt Telefon: 08-508 08 032 Till Kungsholmens stadsdelsnämnd Sammanträde

Läs mer

Äldreprogram för Sala kommun

Äldreprogram för Sala kommun Äldreprogram för Sala kommun Fastställd av kommunfullmäktige 2008-10-23 107 Revideras 2011 Innehållsförteckning Sid Inledning 3 Förebyggande insatser 3 Hemtjänsten 3 Hemtjänst och hemsjukvård ett nödvändigt

Läs mer

Stockholms stads program för stöd till anhöriga 2012-2016

Stockholms stads program för stöd till anhöriga 2012-2016 Stockholms stads program för stöd till anhöriga 2012-2016 KF, februari 2013 Dnr 325-1035/2012 www.stockholm.se Stockholms stads program för stöd till anhöriga 2012-2016 Februari 2013 Stockholms stads program

Läs mer

Ks 352 Dnr 2014.0294.759. Kommunstyrelsen beslutar

Ks 352 Dnr 2014.0294.759. Kommunstyrelsen beslutar Ks 352 Dnr 2014.0294.759 Uppföljning av granskning kring kvalitet inom socialtjänsten Kommunstyrelsen beslutar 1. Att till kommunrevisorerna överlämna ovanstående svar avseende granskning kring kvalitet

Läs mer

Har du förbättringsidéer eller synpunkter kring din insats från oss? Om du inte är nöjd är det viktigt att vi får veta det. Vi vill bli bättre!

Har du förbättringsidéer eller synpunkter kring din insats från oss? Om du inte är nöjd är det viktigt att vi får veta det. Vi vill bli bättre! Varför tjänstedeklarationer? Vi vill förtydliga vad våra olika tjänster innebär och vad du kan förvänta dig av oss. Vi beskriver också vilka förväntningar vi har på dig. Vårt mål är att din insats ska

Läs mer

FRAMTIDSPLAN. Grästorps kommun Kommunförvaltningen Social verksamhet 2014-05-15. Framtidsplan. Social verksamhet 2014-2020 1/5

FRAMTIDSPLAN. Grästorps kommun Kommunförvaltningen Social verksamhet 2014-05-15. Framtidsplan. Social verksamhet 2014-2020 1/5 2014-2020 1/5 för 2014-2020 ens ambition är att ge en tydlig inriktning för verksamhets utveckling på kortare och längre sikt fram till år 2020. Utmaningen handlar i grunden om hur vi ska kunna vidareutveckla

Läs mer

Stöd & Service. Funktionsstödsförvaltningen

Stöd & Service. Funktionsstödsförvaltningen Stöd & Service Funktionsstödsförvaltningen STÖD OCH SERVICE FRÅN FUNKTIONSSTÖDSFÖRVALTNINGEN Vi vill att denna broschyr ska ge dig en bild av de insatser som Funktionsstödsförvaltnigen kan erbjuda dig

Läs mer

SVANEN HEMTJÄNST AB KVALITETSBERÄTTELSE 2015/2016

SVANEN HEMTJÄNST AB KVALITETSBERÄTTELSE 2015/2016 KVALITETSBERÄTTELSE 2015/2016 Verksamheten leds av verksamhetsansvarig, fyra enhetschefer, fyra arbetsledare och två samordnare. Kompetenserna inom företagets ledning är socionom, jurist, ekonom och IT.

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR NÄRSTÅENDESTÖD I GULLSPÅNGS KOMMUN

HANDLINGSPLAN FÖR NÄRSTÅENDESTÖD I GULLSPÅNGS KOMMUN Senast gjord revidering: 12 10 15 Beslutet fattat av: Utförd av: Äldreomsorgsutskottet och IFO/LSS-utskottet Antagen av kommunfullmäktige 2013-01-28, 14 Eva Thimfors HANDLINGSPLAN FÖR NÄRSTÅENDESTÖD I

Läs mer

Resultat från kvalitetsuppföljning i Nytidas gruppbostäder på Furuvägen, Kärreberg och Laxvägen enligt 9 9 LSS

Resultat från kvalitetsuppföljning i Nytidas gruppbostäder på Furuvägen, Kärreberg och Laxvägen enligt 9 9 LSS sida 1 (9) Kvalitets- och utredningsavdelningen Socialförvaltningen Kristina Privér Kvalitetscontroller Resultat från kvalitetsuppföljning i Nytidas gruppbostäder på Furuvägen, Kärreberg och Laxvägen enligt

Läs mer

Avtalsuppföljning av Villa Djurgården, Styrelsen Uppsala vård och omsorg

Avtalsuppföljning av Villa Djurgården, Styrelsen Uppsala vård och omsorg SOCIALFÖRVALTNINGEN Handläggare Ehlin Bengt Datum 2015-05-28 Diarienummer SCN-2015-0125 Socialnämnden Avtalsuppföljning av Villa Djurgården, Styrelsen Uppsala vård och omsorg Förslag till beslut Socialnämnden

Läs mer

Tjänsteskrivelse 2013-10-28

Tjänsteskrivelse 2013-10-28 Malmö stad Stadsområdesförvaltning Norr 1 (4) Datum 2013-10-28 Vår referens Ann Rubin Planeringssekreterare ann.rubin@malmo.se Tjänsteskrivelse Förslag på modell för biståndsbeslut i tid gällande serviceinsatser

Läs mer

Verksamhetsplan/Kvalitetsredovisning 2010 Bemanningsenheten

Verksamhetsplan/Kvalitetsredovisning 2010 Bemanningsenheten Omsorgsnämnden Verksamhetsplan/Kvalitetsredovisning 2010 Bemanningsenheten 1 Innehållsförteckning 1 Omsorgsnämndens kvalitetsarbete 1.1 Metod. 4 1.2 Enkäter 4 2 Omsorgsnämndens mål... 4 3 Verksamhetsinformation

Läs mer

Social dokumentation

Social dokumentation Sid. 1 (6) Programområde eller övergripande: Äldreomsorgen Framtagen av: Ingrid Fagerström Utbildnings- och kvalitetssamordnare Gäller from: 100218 Verksamhet: Beslutad av: Socialnämnden 100218 13 Reviderad:

Läs mer

Så tycker brukarna med bostad med särskild service, personlig assistans samt boendestöd. En brukarundersökning genomförd mars 2012.

Så tycker brukarna med bostad med särskild service, personlig assistans samt boendestöd. En brukarundersökning genomförd mars 2012. Så tycker brukarna med bostad med särskild service, personlig assistans samt boendestöd. En brukarundersökning genomförd mars 2012. Oktober 2012 Sammanfattning Brukarundersökningen som genomfördes under

Läs mer

BRUKARUNDERSÖKNING INOM OMSORGEN FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2014

BRUKARUNDERSÖKNING INOM OMSORGEN FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2014 BRUKARUNDERSÖKNING INOM OMSORGEN FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2014 Genomlysning av samtliga LSS-verksamheter samt boendestöd med undantag av daglig verksamhet Sammanställd juni 2014 Sammanfattning

Läs mer

Hemtjänst i Kristianstads kommun. Ditt behov av hjälp avgör. I den här broschyren kan du läsa om hur det går till att ansöka om stöd och hjälp.

Hemtjänst i Kristianstads kommun. Ditt behov av hjälp avgör. I den här broschyren kan du läsa om hur det går till att ansöka om stöd och hjälp. Hemtjänst i Kristianstads kommun Hemtjänst i Kristianstads kommun I den här broschyren kan du läsa om hur det går till att ansöka om stöd och hjälp. Hemtjänst ska ge det stöd som just du behöver för att

Läs mer

Så kan du arbeta med medarbetarenkäten. Guide för chefer i Göteborgs Stad

Så kan du arbeta med medarbetarenkäten. Guide för chefer i Göteborgs Stad Så kan du arbeta med medarbetarenkäten Guide för chefer i Göteborgs Stad Till dig som är chef i Göteborgs Stad Medarbetarenkäten är ett redskap för dig som chef. Resultaten levererar förstås inte hela

Läs mer

KVALITETSBERÄTTELSE Personlig assistans

KVALITETSBERÄTTELSE Personlig assistans KVALITETSBERÄTTELSE Personlig assistans Sociala stödresurser Verksamhetsåret 2012 Kvalitetsarbete inom Sociala stödresurser Innehållsförteckning Inledning. 3 Gemensamt kvalitetsarbete.. SCB:s medborgarundersökning

Läs mer

Verksamhetsplan 2012 Önneröd Sands gruppbostad

Verksamhetsplan 2012 Önneröd Sands gruppbostad Verksamhetsplan 2012 Önneröd Sands gruppbostad Verksamhetsplan för Önneröd Sands gruppbostad 2012 Önneröd Sand är ett boende enligt LSS, Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Gruppbostaden

Läs mer

Centralupphandling av Vård- och omsorgsboenden Henrik Svenonius /2010

Centralupphandling av Vård- och omsorgsboenden Henrik Svenonius /2010 Utvärderingsrapport 2010-05-24 Upphandlingsansvarig Upphandling Stockholms stad Centralupphandling av Vård- och omsorgsboenden Henrik Svenonius 125-102/2010 Symbolförklaring: Texten ingår i annonsen Texten/frågan

Läs mer

SOSFS 2011:9 ersätter

SOSFS 2011:9 ersätter SOSFS 2011:9 trädde i kraft den 1 januari 2012 tillämpliga inom hälso- och sjukvård, tandvård, socialtjänst och verksamhet enligt LSS oavsett om det är i privat eller offentlig regi vid myndighetsutövning

Läs mer

Övergripande ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom vård och omsorg i Malmö stad

Övergripande ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom vård och omsorg i Malmö stad Övergripande ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom vård och omsorg i Malmö stad Datum: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2012-06-13 Stadskontoret Stadsområdesförvaltningar/Sociala Resursförvaltningen

Läs mer

Äldreboende. Information från Alvesta kommun, Omsorgsförvaltningen

Äldreboende. Information från Alvesta kommun, Omsorgsförvaltningen Äldreboende Information från Alvesta kommun, Omsorgsförvaltningen 1 Äldreboende När man inte längre klarar av att bo kvar hemma finns möjlighet att söka till ett äldreboende. Boendet är till för Dig som

Läs mer

Blekinge landsting och kommuner Antagen av LSVO Tillämpning Blekingerutiner- Egenvård/Hälso- och sjukvård

Blekinge landsting och kommuner Antagen av LSVO Tillämpning Blekingerutiner- Egenvård/Hälso- och sjukvård Tillämpning Blekingerutiner- Egenvård/Hälso- och sjukvård Blekingerutin för samverkan i samband med möjlighet till egenvård. Socialstyrelsen gav 2009 ut en föreskrift om bedömningen av om en hälso- och

Läs mer