Verksamhetsplan 2015 Vård och omsorg

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsplan 2015 Vård och omsorg"

Transkript

1 Verksamhetsplan 2015 Vård och omsorg Enhetens uppdrag: Vård och omsorg ansvarar för att tillgodose kommunens äldres och funktionshindrades behov av stödinsatser, omvårdnad och sjukvård i eget och särskilt boende. Äldreomsorgen omfattar hemvård i ordinärt boende, korttidsvård, dagverksamhet, särskilt boende, kommunal hälso- och sjukvård. Verksamheten till funktionshindrade handlar främst om insatserna enligt LSS-lagen: personlig assistans, ledsagare, kontaktperson, korttidsvistelse, korttidstillsyn, daglig verksamhet samt boende med särskild service.

2 2(22) Vad är en verksamhetsplan? En verksamhetsplan är en skriven plan av de aktiviteter man planerar att genomföra i verksamheten. Verksamhetsplanen konkretiserar hur vision, mål och strategidokument ska förverkligas det kommande året. En verksamhetsplan är inte bara sammanbunden med politiska målsättningar, utan även med kommunens budget. Budgeten fastslår de ekonomiska ramarna för det kommande året och ligger även den till grund för verksamhetsplanen, eftersom det ska finnas täckning i budgeten för aktiviteterna verksamheten planerar. Verksamhetsplanen ska vara realistisk och aktiviteterna som nämns i den ska vara sådana som verksamheten beräknar att genomföra. Verksamhetsberättelsen som skrivs till delårsbokslutet per sista augusti och till årsredovisningen efter årets slut återkopplas mot verksamhetsplanen för att stämma av om de aktiviteterna genomförts som planerat. Varje avsnitt i verksamhetsplanen inleds med en kortfattad instruktion. Prioriterade mål och planerade aktiviteter Kommunfullmäktige har till visionen antagit sex utvecklingsområden som är särskilt viktiga att satsa på. Till varje utvecklingsområde finns ett antal prioriterade, kommunövergripande mål. Dessa mål tillsammans med texten om utvecklingsområdet ger en tydlig bild av vad kommunen vill uppnå. Varje mål är knutet till en indikator. Indikatorerna är naturliga vägvisare för kommunfullmäktige för att se om vi är på väg att nå vision och utvecklingsområden. Kommunfullmäktige och kommunstyrelsen styr mot visionen och de sex utvecklingsområdena Vättern, Boende, Levande Hjo, Hållbarhet/Natur, Tillsammans och Besökare. Kommunfullmäktige har i budget och verksamhetsplan 2015 antagit 21 prioriterade målsättningar för att följa upp att verksamheten rör sig i riktning mot visionen och de sex utvecklingsområdena. Kommunstyrelsen har kompletterat med ett antal, mer konkreta mål. Av dessa fokuserar vård och omsorg särskilt på nedanstående mål. I anslutning till varje mål anger verksamheten sitt planerade strategiska arbete och även planerade aktiviteter för att nå en högre grad av måluppfyllelse under 2015:

3 3(22) Kommunfullmäktiges prioriterade mål 4: Hjo ska ha nöjda brukare inom äldreomsorg och omsorg om personer med funktionsnedsättning Vår strategi för att nå målet: Den sammantagna nöjdheten med hemvården är lägre än föregående år och lägre än riksgenomsnittet. En nyckelfaktor i hemvården är att under 2015 skapa en bättre planering och en bättre personalkontinuitet, dvs färre vårdare hos varje brukare. Förbättringsarbetet inom Hemvården är i fokus inom Vård och Omsorg för att skapa nöjda brukare och en hälsosam arbetsmiljö. Arbete sker på många fronter och för detta finns en separat handlingsplan. Inom särskilt boende är den sammantagna nöjdheten fortfarande högre än i riket. Hjos äldreboenden uppvisar goda resultat på de flesta områdena. Under 2015 kommer en fokusgrupp att hållas med de boende på varje boende för att lyssna på de boendes tankar kring exempelvis ensamhet, trivseln kring måltiderna och vad som gör att man trivs eller inte trivs på sitt boende. Syftet är att utifrån samtalen göra enkla förbättringsåtgärder för de äldre på våra boenden. Inom funktionsnedsättningsområdet signalerar resultatet i Öppna Jämförelser att det finns behov av intern och extern samverkan. Framförallt är detta påtagligt inom psykisk funktionsnedsätttning där fokus under 2015 kommer att ligga på att få till samverkanslösningar mellan t ex Socialpsykiatrin, IFO och AME. Även för korttidsvistelse/korttidstillsyn finns behov av att öka samverkan med skolan, BUP mfl. Resultatet av den senaste brukarenkäten inom kommunens gruppbostäder och daglig verksamhet enligt LSS visar på en generellt hög andel nöjda brukare. Det man dock kan se är att brukare inom daglig verksamhet upplever en otydlighet och att man inte känner sig delaktig i utformningen av sin verksamhet i den utsträckning som är önskvärd. 67 % svarar att de har en genomförandeplan som de tagit fram i samråd med personalen. 65 % anser att de får vara med och bestämma över sitt arbete och endast 47 % upplever att de får byta arbetsuppgifter om de vill. Utifrån detta är det tydligt att det finns ett behov av att under det kommande året arbeta mera strukturerat med genomförandeplanerna (se mål 12). En ny brukarenkät utförs i slutet av 2015 där målsättningen är förbättrade resultat avseende känsla av delaktighet och medbestämmande. Ny Patientlag trädde i kraft 1 januari med syfte att stärka och tydliggöra patientens ställning inom hälsooch sjukvården. HoS-enheten kommer under 2015 få ordna utbildningstillfällen för att tydliggöra vårt uppdrag utifrån den nya lagen. HoS-personal ska också erbjuda uppföljningssamtal efter utskrivning till annan vårdgivare och efterlevandesamtal till närstående som så önskar. Hur verksamheten arbetar med bemötandefrågor och värdegrunden Det goda mötet redovisas under mål 11. Hur verksamheten arbetar med genomförandeplaner och synpunktshantering redovisas under mål 12.

4 Aktivitetsplan 2015: Aktivitet Beskrivning Slutdatum Ansvarig Fortsatt arbete med att vidareutveckla LOV och skapa en god planering, bättre personalkontinuitet och arbetsglädjde i Hemvården Enligt separat handlingsplan Olika för olika delar. Fokusgrupp på särskilda boenden Utbildning patientlag Uppföljningssamtal efter utskrivning Uppföljning av brukarnas nöjdhet inom valfrihetssystemet i hemtjänst Ökat samarbete mellan Socialpsykiatrin och IFO Samtal med brukarna i fokusgrupp (utgångspunkt brukarundersökning) Tillgodose legitimerad personals behov av kunskap i och kring den nya patientlagen och övriga lagar som revideras så att syftet med lagen uppnås. Inhämta statistiskt underlag från bl.a. kvalitetsregister samt utarbeta särskild enkät för uppföljning efter utskrivning från kommunal hälso- och sjukvård. Fr o m 1 jan 2015 gör biståndshandläggarna en kvalitetsuppföljning vid uppföljningsmöten av hemtjänstinsatser som ingår i LOV. Resultat förmedlas till utförarna och till allmänhet, politik. Öka samarbetet med IFO för att på ett bättre sätt kunna arbeta med brukare med psykiatri/missbruksproblematik. 4(22) Styrgrupp LOV och Enhetschefer Hemvården 2015 Enhetschef med stöd av VOchef/kvalitetssamor dnare Enhetschef HoS och MAS Enhetschef HoS Pågående Löpande 2015 Trepartsamverkan Få en fungerande trepartsamverkan. Löpande 2015 Samarbete mellan Starta upp ett samarbete med AME för Våren 2015 socialpsykiatrin och att kunna erbjuda våra brukare andra AME möjligheter till sysselsättning. Ökat samarbete Utbildningar/föreläsnin gar på Kortebo Ökat samarbete med andra aktörer runt våra barn- och ungdomar såsom skolan, Bup, barn- och ungdomshabiliteringen. Utbildning kring autism och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar samt utbildning kring ungdomar och sexualitet för att på bästa sätt kunna möta våra barn och ungdomar utifrån deras funktionsnedsättning. Löpande 2015 Våren/hösten 2015 Biståndshandläggare. (för sammanställning till allmänhet ansvarar kansliet) Enhetschef Socialpsyk., Chef IFO Vård och omsorgschef Trepartsgrupp Enhetschef socialpsykiatri Enhetschef Kortebo Enhetschef Kortebo Indikator: SoS nationella brukarundersökning Ambition Andel nöjda brukare inom Hemtjänst - Andel nöjda brukare inom SÄBO - Andel nöjda brukare inom funktionshinderområdet (egen enkät) 85 % 88 % - 82 % 87 % - 81 % 84 % - Högre än föregående mätning Ny indikator

5 5(22) Kommunfullmäktiges prioriterade mål 9: Hjo kommun ska aktivt bidra till att invånarna i Skaraborg ska ha Sveriges bästa hälsa 2020 Vår strategi för att nå målet: När man frågar de boende på våra äldreboenden om deras hälsotillstånd så uppger de att de har ett bättre hälsotillstånd än i riket i övrigt. Många faktorer påverkar hälsan, som beskrivs under övriga mål här: goda möten och att bli sedd som människa är ett viktigt område som beskrivs under mål 11 nedan. En känsla av delaktighet och inflytande över sin livssituation ger också förutsättningar för en god hälsa. Allt arbete som görs för att öka enskildas påverkansmöjligheter beskrivs under mål 12 nedan. Rent konkret arbetar vi med våra boendes hälsa genom att alla som är patienter i kommunal hälso- och sjukvård erbjuds riskbedömningar när det gäller fall, nutrition, trycksår och munhälsobedömningar minst 2 ggr/år. Riskbedömningen ska göras inom tre veckor efter nyinskrivning. Kvalitetsregistren Senior Alert och Palliativa registret ska användas för förbättringsarbete på enheten och för att möjliggöra en bättre vård. Under 2015 ligger fokus på att få igång teamträffarna och kvalitetsarbetet på samtliga enheter där detta är aktuellt så att det blir en naturlig del i det löpande arbetet. Inom funktionsnedsättningsområdet finns planer på att införa verktyget Tidiga tecken för att på ett strukturerat och kvalitetssäkrat sätt observera och följa upp yngre brukares mående och förändring av detta över tid. Detta redskap är tänkt att användas till yngre brukare från ca 35 års ålder. Basala hygienriktlinjer befrämjar hälsa både på kort och lång sikt. HoS-enheten ska utbildas extra i detta så att de kan påtala brister i verksamheten. Val av behandlingsmetoder ska bygga på nationella riktlinjer och bästa tillgängliga vetenskap och evidens varför HoS-personal behöver utbildas kontinuerligt för att hålla sig uppdaterade. Generellt inom Vård och Omsorg gäller att vi alltid ska arbeta utifrån ett rehabiliterande förhållningssätt som stärker den enskildes förmågor och hälsa. Aktivitetsplan 2015: Aktivitet Beskrivning Slutdatum Ansvarig Riskbedömningar och teammöten Teamarbete med registrering i Senior Alert genomförs på hela HoS-området Samtliga enhetschefer och Uppföljning kvalitetsregister Utbildningsinsatser/ modulutbildningar för omvårdnadspersonal och personliga assistenter Uppföljning av samtliga register och förbättringsarbete utifrån dessa sker både på team men också med enbart HoS på APT HoS-personal håller utbildningar löpande över året dit enhetschefer kan anmäla sin personal. Kvartalsuppf öljningar t.o.m HoS-personal Samtliga enhetschefer på team och enhetschef HoS för specifika HoS- delar Enhetschef HoS samt modulombudsansvari ga på HoS-enheten

6 6(22) Information om Dagverksamhet Smedjans verksamhet Tidiga tecken Hemvårdspersonalen informerar aktivt om Smedjans verksamhet för brukare som uppfattas må dåligt av ensamhet/ brist på sociala kontakter Undersöka möjligheten att arbeta med Tidiga tecken, dvs utföra årliga observationer på brukare under 65 år utifrån Tidiga tecken material. APT i februari, kontinuerligt Enhetschefer Hemvården Omvårdnadspersonalen 2015 Enhetschef LSS+Personlig assistans Indikator: SKL Öppna jämförelser - Självskattat allmänt hälsotillstånd (2020 ska 73% av Hjoborna skatta sitt allmänna hälsotillstånd som gott.) Ambition ,2% 74% Högre än föregående mätning

7 7(22) Kommunfullmäktiges prioriterade mål 11: I Hjo ska man få ett gott bemötande och uppleva att det är enkelt att kontakta kommunen Vår strategi för att nå målet: De brukarundersökningar som görs inom hemtjänst, särskilt boende och funktionsnedsättning visar att bemötandet är gott. Det finns dock alltid en strävan att varje enskilt möte ska bli ett gott möte och att våra äldre och funktionsnedsatta ska bemötas med respekt, integritet och värdighet. Detta är också en värdighetsgaranti inom Vård och Omsorg eftersom det är just denna fråga som våra äldre och funktionsnedsatta själva lyfter fram som den viktigaste framgångsfaktorn. Genom en god arbetsmiljö, utbildning i värdegrund och reflekterande samtal på enheten skall vi stärka upplevelsen av ett gott bemötande. Under 2015 kommer samtliga enheter fortsätta att använda den webutbildning som inhandlats till Vård och Omsorg på våra arbetsplatsträffar. Webverktyget hjälper oss att lyfta viktiga värdegrundsfrågor och samtala kring hur vi kan arbeta brukarfokuserat och med utgångspunkt i vår värdegrund. Tanken är att webverktyget ska bli en återkommande punkt på APT så att det blir en naturlig del i vårt löpande arbete. Att kontinuerligt reflektera gemensamt över värdegrundsfrågor är nödvändigt för att inte tappa taget om Hemsidan skall utvecklas och informationen skall anpassas så att alla individer kan tillgodogöra sig den. Informationsmaterial som vi ger till personal och patient om bland annat kontaktvägar skall förbättras och anpassas. Aktivitetsplan 2015: Aktivitet Beskrivning Slutdatum Ansvarig Värdegrundsarbete Fortsatt utbildning och diskussion med hjälp av webverktyg på APT. Planeras in Samtliga enhetschefer minst 4ggr/år Hemsida Uppdateras och utvecklas löpande Samtliga Instruktioner och broschyrer information Förbättringsarbete avseende skriftliga instruktioner och informationsbroschyrer så att de är anpassade efter mottagaren. enhetschefer Enhetschef HoS Indikator: SCB:s medborgarundersökning - Betygsindex för bemötande och tillgänglighet (medel 58) - 59 (medel 58) Ingen mätning görs

8 8(22) Kommunfullmäktiges prioriterade mål 12: I Hjo ska man kunna vara med och påverka kommunen Vår strategi för att nå målet: Hela omställningsarbetet inom Hemvården har haft som utgångspunkt att öka brukarens påverkansmöjligheter på den egna vården. Under 2015 behöver Hemvården bli bättre på att meddela brukarna förseningar, ändringar i planeringen osv, då detta är ett område där Hemvården i Hjo får ett relativt lågt betyg års brukarundersökningar visar dock att möjligheten att påverka sin hemvård upplevs som god och det som märks tydligast är att brukarna nu upplever att de kan välja tid för insatsen i högre utsträckning. Vi behöver dock fortsätta arbetet från 2014 med att skapa en hållbar planering och en Hemvård som bygger på brukarnas behov, baserat på personalens kunskap och erfarenhet. En schemaöversyn kommer att göra där brukarnas behov utgör grunden för bemanningskravet. Sedan hösten 2014 har det märkts tydligt att brukarnas behov i tid (önskad tid under dygnet) och omfattning (beställd insatstid) har krävt flera extraturer och att nuvarande arbetsschema inte är optimalt. Ny Patientlag trädde i kraft Syftet med den nya lagen är att stärka och tydliggöra patientens ställning inom hälso- och sjukvården. Lagen ska dessutom främja patientens integritet, självbestämmande och delaktighet. Vidare ska det ges möjlighet för patient att välja patientansvariga legitimerad personal. Fast vårdkontakt ska definieras. HoS-personal behöver utbildning i hur patientlagen och andra patientrelaterade lagars revideringar påverkar oss i praktiken. Riktade utbildningsinsatser ska därför göras på området. Det viktigaste sättet att kunna påverka sin egen vardag är genom att ha en genomförandeplan där det klart och tydligt framgår vilka behov och önskemål jag har och hur personalen gemensamt ska arbeta för att mina behov och önskemål ska tillgodosoes. Under 2014 har samtliga boenden gemensamt sett över rutinerna vid inflyttning och framtagande av en genomförandeplan. Under 2015 är det viktigt att hålla i de nya rutinerna, finslipa de sista detaljerna och komma igång med detta i praktiken i takt med att nya boende flyttar in. Även inom gruppbostäder, dagverksamhet och Kortebo arbetar man strukturerat med genomförandeplanerna under Syftet med planerna, deras innehåll och brukarnas delaktighet måste tydliggöras. De behöver innehålla tydliga mål så att det går att utvärdera och tydliggöra brukarnas utveckling och framsteg. Samtliga anställda ska under året genomgå Vård- och Omsorgs interna utbildning i social dokumentation. Vid internrevisionen 2015 ska det finnas aktuella planer för samtliga brukare där delaktighet och godkännande tydligt framgår. Husmöten i både äldreboenden och gruppbostäder är andra sätt att låta brukarna och deras anhöriga vara med och påverka. Sedan något år tillbaka håller man på äldreboendena både husmöten för de boende och anhörigmöten för de anhöriga, och det råder viss osäkerhet kring om anhöriga ska vara med på husmöten eller ej. Under 2015 kan det bli så att vi samplanerar hus- och anhörigmöten för att förenkla för våra brukare och anhöriga. Genomgående i samtliga brukarundersökningar är att våra brukare och patienter i låg utsträckning känner till hur man lämnar klagomål och synpunkter. Vi behöver utveckla vårt förhållningssätt kring synpunkter och klagomål. Viktigt att vi är mottagliga för synpunkter i mötet med anhöriga och brukare och ser dessa som en möjlighet att utvecklas. Fr o m nu kommer synpunktsblanketten med ut i informationspaketet när man flyttar in på äldreboenden. Personalen kommer att diskutera sitt förhållningssätt till synpunkter

9 9(22) under året på APT inom alla enheter. Aktivitetsplan 2015: Aktivitet Beskrivning Slutdatum Ansvarig Information Meddela brukarna tillfälliga förändringar (förseningar, ändringar i planeringen osv), Kontinuerligt Enhetschefer Hemvården samt planerarna Planering Hemvården Schemaöversyn med brukarnas behov som grund för bemanningskrav Våren 2015 Enhetschefer Hemvården Utbildning i ny HoS-personal skall erbjudas utbildning Enhetschef HoS samt patientlag Synpunkten Kaizenlådan Genomförandeplaner Kontaktombud Patientjournal Brukarundersökning Socialpsykiatrin Bemanningsplanering gruppbostäder/dv inom funktionsnedsättning Brukarmöten avseende ny patientlag och dess innehåll. Genomgång på APT av förhållningssätt och praktisk hantering av synpunkter och klagomål Assistenterna kan lämna synpunkter och förslag på förbättringar i Kaizenlådan som finns i assistentrummet. Den töms inför varje APT och redogörs för på APT. Hemvården: översyn av rutiner för att upprätta och hålla levande genomförandeplanerna med målet att uppfylla beställarens krav. Säbo: upprätthålla de nya rutiner som utarbetades under hösten 2014 Funktionsnedsättning: Vid alla nya genomförandeplaner ska mätbara mål tydligt sättas. Samtliga brukare ska ha en aktuell plan där delaktighet och godkännande framgår. Diskutera den sociala dokumentationen på APT/vm. Alla anställda ska genomgå internutbildning i social dokumentation Se över rutinen för kontaktombud. Vad är kontaktombudets roll? Hur planerar vi för att kontaktombudets funktion ska fungera? Redskap: Webverktyget. Definiera kraven på dokumentation avseende patientens delaktighet och målbeskrivning. Ta fram underlag till ny brukarundersökning Personalens arbetsscheman ska tydligt utgå från brukarnas behov. Regelbundna möten där brukarna får framföra åsikter och önskemål. Protokoll från möten förmedlas till enhetschef som återkopplar vid behov. Löpande under 2015 Före september månads utgång Löpande Löpande Före juni månads utgång MAS Samtliga enhetschefer Enhetschefer Personlig assistans Enhetschefer Hemvården Enhetschefer Säbo Enhetschef LSS gruppbostäder, DV, EC Kortebo Enhetschefer Hemvården Enhetschef HoS Hösten 2015 Enhetschef Socialpsykiatri 2015 Enhetschef LSS Ständigt pågående under året Personal i verksamheterna, Enhetschef LSS Husmöten säbo Vår och höst enligt värdighetsgaranti Enhetschefer Säbo Indikator: SCB:s medborgarundersökning - Sammanfattande nöjd inflytande index (medel 39) - 44 (medel 40) Ingen mätning görs

10 10(22) Kommunfullmäktiges prioriterade mål 13: I Hjo ska invånarna vara nöjda med fritidsutbudet Vår strategi för att nå målet: När man frågar dem som bor i särskilt boende för äldre anser 70 % att de är nöjda med de aktiviteter som erbjuds (att jämföra med 63% i riket). Det är alltså ett gott betyg. I våra värdighetsgarantier finns också garanti om att vi dagligen ska erbjuda gemensamma aktiviteter på boendet. På Sigghusberg har man en särskild utsedd personal i arbetsgruppen som ansvarar för aktiviteter och detta arbetssätt kan komma att prövas även på övriga enheter. Tjänsten som fritids- och frivilligsamordnare har utökats till 100%, från 80%, för att möjliggöra utrymme för att samarbeta mot hela kommunen samt inom vård och omsorg tillsammans med cheferna inom den verksamheten få igång mera verksamhet riktad mot funktionshinder området. Aktiv arbete pågår med att göra Rödingen till ett än mera öppet Äldrecentrum för alla. Arbetsgrupper finns bland pensionärsorganisationerna som kommer att ha i uppdrag att jobba fram olika förslag på utformning och innehåll. Träffpunktsverksamheten på Rödingen kommer under året att utökas från 1 ggr i veckan till 2 ggr i veckan. Under året pågår arbete med att starta igång en träffpunkt med inriktning funktionsnedsättning, En tydlig riktlinje ska tas fram av Vård- och omsorgschefen avseende resor i gruppbostad. Detta för att klargöra i vilken utsträckning kommunens fordon ska användas till fritidsaktiviteter. Aktivitetsplan 2015: Aktivitet Beskrivning Slutdatum Ansvarig Träffpunkt funktionshinder Hösten 2015 Frivilligsamordning Hjo kommun Rödingens styrgrupp med arbetsgrupper. Riktlinje avseende resor för boende i gruppbostad Tillsammans med kommunens anhörigoch frivilligsamordnare starta upp en träffpunkt med inriktning funktionshinder. En styrgrupp är bildad för att se över frivilligarbetet över hela kommunen. Ur den är en mindre arbetsgrupp är tillsatt för att jobba mera aktivt i frågan. Kan vi samarbeta mera över gränserna Gemensamt arbeta med Rödingens utveckling. Uppstart av arbetsgrupperna sker 18/2-15. Genomgång av nuvarande riktlinje för att förtydliga och ev. förändra Dec 2015 Dec 2015 Våren 2015 Vård- och omsorgschef EC funktionshinder Anhörig- och frivillgsamordnare Chef och fritid och frivilligsamordnare. Chef och fritid och frivilligsamordnare. VoO chef, Enhetschef LSS Indikator: SCB:s medborgarundersökning - Kommunmedborgarnas betygsättning av möjligheterna till att kunna utöva fritidsintressen i Hjo (medel 53) - 56 (medel 55) Ingen mätning görs

11 11(22) Kommunfullmäktiges prioriterade mål 17: Hjo ska leva upp till målsättningarna i Strategin för minskad energianvändning (minska energianvändning med 20% i fastigheter, 20% i transporter och 30% i gatubelysning Vår strategi för att nå målet: Vid upphandling av nuvarande planeringsverktyg i Hemvården var ett av kraven att den har en ruttoptimeringsfunktion för att kunna minska restider och bilanvändning. Kompanion, planeringsverktyget, innehåller ruttoptimering för kostnadseffektiva transporter, men denna funktion tas inte tillvara fullt ut utan man planerar fortfarande manuellt enligt det tidigare geografiska tänket. Utvärdering av nuvarande planeringssystem kommer att göras under året. De elcyklar som Hemvården införskaffades 2014 för att minska bilanvändning används flitigt och det finns önskan från personalen att inhandla ytterligare elcyklar. Även inom HoS-enheten har en eldriven cykel köptes in 2014 och eventuellt ska fler elcyklar köpas in. Leasingavtalet för Hemvårdens bilar går ut Val av bilmärke kommer att utgå ifrån upphandlade miljövänliga bilmärken. På HoS-enheten har en utbildningsinsats i ECO-driving genomförts under 2014 och denna kommer att kompletteras med steg 2 under Aktivitetsplan 2015: Aktivitet Beskrivning Slutdatum Ansvarig Planeringssystem Utvärdering av nuvarande planeringssystem samt omvärldsspaning efter ev. andra alternativa planeringssystem som har ruttoptimering för att minska transportsträckor Hösten 2015 VO-chef Enhetschefer Hemvården Elcyklar Inventering av behov samt inköp av ytterligare cykel inom hemvården resp. HoS-enheten Enhetschefer Hemvården och HoS ECO-driving Teorigenomgång bokas in under våren Enhetschef HoS /RoB Bilar Ny upphandling av bilar för Hemvården och sjuksköterskor inom hemsjukvården Energibesparing Släcka lampor. Inte ha TV:n på i onödan. Promenera istället för att använda bilen då det är möjligt VO-chef samt arbetsgrupp (enhetschef HoS, enhetschefer HV, ekonom, personal Löpande 2015 Enhetschefer på boendena SoL/LSS, Kortebo, korttiden Indikator: Egen mätning Ambition Energiförbrukning per m2 i fastighetsnät - Energiförbrukning per körd kilometer 137 kwh/m2 0,79 kwh/km 133 kwh/m2 0,73 kwh/km Lägre än föregående mätning

12 12(22) Kommunstyrelsens mål 2015 för vård och omsorg Kommunstyrelsens mål 6: Vård och omsorg lever upp till värdighetsgarantierna som antagits i kommunen för att våra äldre och funktionsnedsatta ska kunna leva ett värdigt liv och känna välbefinnande Beskriv under respektive garanti nedan hur verksamheten planerar att arbeta under 2015 för att leva efter värdighetsgarantierna och därmed uppnå kommunstyrelsens mål: Värdighetsgarantier som gäller för alla verksamheter: Att få ett gott bemötande och bli sedd och lyssnad till som människa är nyckeln till ett värdigt liv. Vi garanterar att vi bemöter dig med vänlighet, värdighet och respekt. Det innebär t e x att vi som arbetar i Vård och Omsorg inte använder mobiltelefoner och datorer för privat bruk under arbetstid. Vi arbetar aktivt med värdegrundsfrågor på vår enhet för att hålla värdegrunden vid liv. Såhär ska vi arbeta för att leva upp till värdighetsgarantin: Vi kommer att fortsätta arbeta med värdegrundsfrågor och värdighetsgarantierna genom att ha en ständigt levande dialog kring värdegrundsfrågor och våra värdighetsgarantier på våra verksamhetsmöten och apt:er. Utbildningsinsatser med hjälp av interaktivt webverktyg. Se mål om bemötande (mål 11) ovan. Indikator: Andel brukare som är nöjda med bemötandet i Hemvården, Särskilt boende/ funktionsnedsättning. Att känna sig trygg med hjälpen man får och att inte behöva byta personal alltför ofta är viktigt. Vi garanterar att vi alltid behåller 50% av känd och van personal i tjänst när vi planerar semesterledigheterna Såhär ska vi arbeta för att leva upp till värdighetsgarantin; Vid semesterplanering och annan frånvaro planerar vi från att det alltid ska finnas 50% van och känd personal. Vi kommer att arbeta vidare med definitionen känd och van personal för att förtydliga vad vi menar med detta. I de fall då personal arbetar ensam ska personalen alltid vara känd, dvs gått bredvid och fått en ordentligt introduktion i arbete och träffat brukarna samt känna sig trygg med att arbeta på egen hand. Att generellt minska antalet olika omvårdnadspersonal hemma hos brukaren i Hemvården är ett prioriterat utvecklingsområde under Hemvården har från och med januari månad fått möjlighet att införa tidsbegränsade anställningar för ett antal medarbetare så att man kan undvika att behöva använda så många olika vikarier. En total schemaöversyn utifrån brukarnas behov genomförs också under våren och framåt, med syfte att säkra upp kontinuiteten för brukarna. Nuvarande planeringsverktyg (Kompanion) utvärderas under Till hösten fattas beslut om vilket planeringsverktyg vi ska använda. Uppföljning: Uppföljning av personalkontinuitet kontinuerligt under året Uppföljning: Redovisning av genomförda insatser per enhet Indikator: Öppna jämförelser, andel brukare som känner sig trygga med insatsen

13 13(22) Kompletterande garantier för Hemvården Att känna sig trygg med att hjälpen utförs på den tid som överenskommits är viktigt för att Du fortfarande ska ha möjlighet att planera och styra ditt eget liv. Vi garanterar att överenskomna besökstider hålls i möjligaste mån. Vi ringer och meddelar dig om vi kommer att bli försenade pga. dåligt väglag, akuta larm etc. Såhär ska vi arbeta för att leva upp till värdighetsgarantin: I de fall förseningar sker så är det viktigt att brukaren underrättas. Brukarundersökning visar att vi kan bli bättre på att meddela brukaren tillfälliga förändringar. Detta blir ett förbättringsarbete för Uppföljning: Brukarundersökning Vad tycker de äldre om hemtjänsten? Andel som anser att personalen brukar meddela tillfälliga förändringar. Andel positiva svar på frågan om personalen kommer i tid. Att ha inflytande över sin vardag och ha möjlighet att påverka innehållet i sina insatser är nyckeln till ett värdigt och meningsfullt liv. Vi garanterar att vi lyssnar på dig och skriver ned dina personliga önskemål i en genomförandeplan. Om du vill kan du ha med dig en anhörig när vi träffas för att skriva din genomförandeplan. Genomförandeplanen ska vara skriven inom två veckor efter att insatsen påbörjats. Genomförandeplanen ska ändras när dina behov förändras, så att vi alltid kan se i planen hur vi ska arbeta för ditt bästa. När du får hemtjänst kommer du, enhetschefen och ditt kontaktombud träffas och prata om hur du vill att hjälpen ska utformas. Såhär ska vi arbeta för att leva upp till värdighetsgarantin: Hemvården kommer att fokusera för att ta fram ett fungerande arbetssätt kring genomförandeplanen och kontaktmannaskapet. Nytt arbetssätt trädde i kraft 1 jan Enhetschefen följer med kontaktombudet ut och tillsammans med brukaren påbörjar genomförandeplan inom 14 dagar. Det finns behov av att i samband med översyn av rutin för kontaktombud även koppla ihop det med hur vi tar fram en genomförandeplan och hur vi använder och håller den levande i vardagen. Målet för Hemvården är att alla brukare skall ha aktuell genomförandeplan oktober Uppföljning: Internkontroll av andel brukare med aktuell och komplett genomförandeplan. Indikator: andel brukare som har aktuell och komplett genomförandeplan.

14 14(22) Kompletterande garantier för särskilt boende: Att ha inflytande över sin vardag och ha möjlighet att påverka innehållet i sina insatser är nyckeln till ett värdigt och meningsfullt liv. Vi garanterar att vi lyssnar på dig och skriver ned dina personliga önskemål i en genomförandeplan. Om du vill kan du ha med dig en anhörig när vi träffas för att skriva din genomförandeplan. Genomförandeplanen ska vara skriven inom två veckor efter att du flyttat in på boendet. Genomförandeplanen ska ändras när dina behov förändras, så att personalen alltid kan se i planen hur vi ska arbeta för ditt bästa. Redan inom några dagar efter att du flyttat in på äldreboende så kommer du och ditt kontaktombud att ha ett välkomstsamtal där ni pratar om hur du vill att hjälpen ska utformas. Såhär ska vi arbeta för att leva upp till värdighetsgarantin; Följa upp att de nya rutinerna för genomförandeplaner efterlevs. Kontinuerligt följa upp genomförandeplanerna i samråd med den boende eller anhöriga. Uppföljning: Redovisning av genomförda insatser per enhet Indikator: Internkontroll av andel brukare med aktuell genomförandeplan Öppna jämförelser; andel brukare som upplever att de har inflytande över insatsen Att fortsätta vara aktiv, i stort och i smått, är viktigt för att känna meningsfullhet i livet. Vi garanterar att du varje vecka erbjuds tid utifrån dina egna önskemål. Detta kan vara en stund för att lösa korsord, titta i album eller göra något annat som du uppskattar tillsammans med personal eller andra boende. Vi garanterar att du erbjuds minst en gemensam aktivitet per dag, exempelvis tidningsläsning, sång eller någon form av gymnastik Såhär ska vi arbeta för att leva upp till värdighetsgarantin: Erbjuda dagliga aktiviteter som anslås på avdelningen. Uppföljning: Redovisning av genomförda insatser per enhet Indikator: Andel brukare som är nöjda med aktiviteterna Att kunna påverka sitt liv och att ha inflytande över sin boendemiljö är viktigt för att man ska känna sig respekterad som individ och lyssnad till Vi garanterar att det arrangeras husmöten två gånger varje år på våra äldreboenden, så att du som bor i äldreboende eller din företrädare får möjlighet att vara med och påverka ditt boende. Såhär ska vi arbeta för att leva upp till värdighetsgarantin: Arrangera husmöten vår och höst på varje avdelning som ett forum för dialog. Uppföljning: Redovisning av genomförda insatser per enhet Indikator: Öppna jämförelser; andel brukare som upplever att de har inflytande över insatsen

15 15(22) Kompletterande garantier för Korttidsvistelse Att fortsätta vara aktiv, i stort och i smått, är viktigt för att känna meningsfullhet i livet. Vi garanterar att du erbjuds minst en gemensam aktivitet per dag, exempelvis tidningsläsning, sång eller någon form av gymnastik. Såhär ska vi arbeta för att leva upp till värdighetsgarantin: Erbjuda dagliga aktiviteter som anslås på avdelningen. Uppföljning: Redovisning av genomförda insatser per enhet Att ha inflytande över sin vardag och ha möjlighet att påverka innehållet i sina insatser är nyckeln till ett värdigt och meningsfullt liv. Vi garanterar att vi lyssnar på dig och skriver ned dina personliga önskemål i en genomförandeplan. Om du vill kan du ha med dig en anhörig när vi träffas för att skriva din genomförandeplan. Genomförandeplanen ska vara skriven inom två dagar efter att vistelsen påbörjats. Genomförandeplanen ska ändras när dina behov förändras, så att personalen alltid kan se i planen hur vi ska arbeta för ditt bästa. Såhär ska vi arbeta för att leva upp till värdighetsgarantin: Följa upp att de nya rutinerna för genomförandeplaner efterlevs. Kontinuerligt följa upp genomförandeplanerna i samråd med den boende eller anhöriga. Uppföljning: Redovisning av genomförda insatser per enhet Indikator: Internkontroll av andel brukare med aktuell genomförandeplan Kompletterande garantier för omsorg om personer med funktionsnedsättning Att ha inflytande över sin vardag och ha möjlighet att påverka innehållet i sina insatser betyder mycket för att man ska ha ett värdigt och meningsfullt liv. Vi garanterar att vi lyssnar på dig och skriver ned dina egna önskemål i en genomförandeplan. Om du vill kan du ha med dig god man eller en anhörig när vi träffas för att skriva din genomförandeplan. Genomförandeplanen ska vara skriven inom två veckor efter att insatsen påbörjats. Genomförandeplanen ska ändras när dina behov förändras, så att personalen alltid kan se i planen hur vi ska arbeta för ditt bästa. Vi garanterar vidare att du får ett kontaktombud som månar extra om dig och ser till att hjälpen ges på det sätt du önskar (gäller inte personlig assistans). Såhär ska vi arbeta för att leva upp till värdighetsgarantin: Genomförandeplaner gås igenom i samband med verksamhetsmöten för att all personal ska vara uppdaterade om eventuella förändringar. Detta för att säkerställa att brukaren alltid får det stöd och hjälp som han/hon önskar. Uppföljning: Redovisning av genomförda insatser per enhet Indikator: Internkontroll av andel brukare med aktuell genomförandeplan Andel brukare som i enkät uppger att de har en genomförandeplan och ett kontaktombud.

16 16(22) 2. Avsnitt två är uppdelat i tre delar. Först beskrivs viktiga händelser under det kommande året tillsammans med övrig verksamhetsutveckling som inte går att koppla till något särskilt mål eller till visionen. Sedan beskrivs hur verksamheten planerar att jobba med Hjo kommuns värdegrund Det goda mötet. Avslutningsvis berättar verksamheten om kända viktiga händelser framöver (längre perspektiv än ett år) som kan komma att påverka verksamheten framöver. Viktiga händelser och övrig verksamhetsutveckling under 2015 Hemvården: Fortsätta arbetet med förbättringar i Hemvården enligt den handlingsplanen som personal och chefer tillsammans utarbetat under hösten 2014 med sina sju fokusområden. Hålla levande Hemvårdens hus med Hemvårdens värdegrund och vision. Hälso- och sjukvårdsenheten: Handledning i verksamhetsförlagd utbildning, VFU, skall ske enligt avtal. Antal studentveckor beräknas till ca 75 baserat på föregående års studentantal. Enligt avtal skall bashandledare ha adekvat högskoleutbildning à 7,5 högskolepoäng. Minst 2 sjuksköterskor skall beredas möjlighet att genomföra detta per halvår. 58st modulutbildningar för omvårdnadspersonal och personliga assistenter skall genomföras enligt plan. Resurs- och biståndsenheten: Sammanhållen rekrytering, ett projekt som ska leda till att alla vikarier inom vård och omsorg anställs via vikarieförmedlingen. Befintliga arbetsgrupper jobbar vidare under året med målet att vara klara i sep Biståndsbedömning på särskilt boende demens startar 30/3-15. Troligtvis kommer detta att gälla alla särskilda boenden. Socialstyrelsen har i skrivande stund ute en remissrunda och allt tyder på att så blir fallet. Detta innebär en ökad arbetsbörda för biståndshandläggarna som vi får jobba på att lösa. Dokumentationen inom SOL kommer att förändras, på inrådan av Socialstyrelsen. Under året kommer vi att arbeta med både dokumentationen i handläggningen och i verkställigheten, enligt ÄldresBehovICentrum, ÄBIC. Socialpsykiatrin: Boendestödet och dagverksamheten är idag lokaliserade på olika ställen. Boendestödet på Vallgården och dagverksamheten på Skövdevägen. Lokaler för dagverksamheten är inte längre ändamålsmässiga då de är för trånga för verksamheten som bedrivs. En plan för att samlokalisera verksamheterna har tagits fram för att på bästa sätt optimera personalresurser och samverkan enheterna emellan. Planerat under vår/sommar 2015 är att flytta in i nya lokaler på Skövdevägen tillsammans med daglig verksamhet inom LSS finns för att skapa ett närmare samarbete. En dialog med AME, som är lokaliserade i samma byggnad, har inletts och tanken är att under året skapa ett närmare samarbete och att arbeta med att få ut fler brukare i meningsfull sysselsättning som på sikt kan möjliggöra en anställning. LSS gruppbostäder/dagverksamhet Under 2014 har arbete med att finna nya lokaler till den del av daglig verksamhet som kallas Fabriken pågått. Lämpligt utrymme har nu hittats och tillsammans med fastighetschef och arkitekt har en första ritning tagits fram. Detta projekt kommer att färdigställas under 2015 och förhoppningen är att det ska kunna vara genomfört under årets första hälft. Daglig verksamhet består i dagsläget av två verksamheter, Måsen och Fabriken. Den långsiktiga planen är att dessa båda ska samlokaliseras för att på ett mera optimalt sätt utnyttja personalresurser. Det är även aktuellt att skapa ett närmare samarbete med socialpsykiatrins dagverksamhet och i ett första steg ska denna verksamhet inrymmas i samma lokaler som Fabriken.

17 17(22) En utveckling av daglig verksamhet planeras vilken innebär att vi på ett tydligare sätt än tidigare ska arbeta för att få fler brukare ut till externa placeringar, vilket i förlängningen skulle kunna leda till en plats på arbetsmarknaden. Målsättningen är att ge brukarna ökad meningsfullhet och en stärkt känsla av att vara en del av samhället. Ett led i detta är att starta upp servicegrupper med ett mindre antal brukare som tillsammans med en arbetshandledare kommer att arbeta på olika företag. Förhoppningen är att arbetssättet i ett senare skede kan möjliggöra för brukare att arbeta självständigt ute på företag. Såhär arbetar vi med Hjo kommuns värdegrund Det goda mötet 2015: Det goda mötet ska ständigt finnas med i arbetet och genomsyra hela vår verksamhet. Genom utbildning i värdegrundsarbete och genomgång av Det goda mötet kontinuerligt på enhetens APT och i reflekterande samtal i grupp bidrar vi till en ökad förståelse för det goda mötet. Det goda mötet förutsätter också god kunskap om den målgrupp vi arbetar med och därför planeras t ex en utbildning kring autism och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar under Viktiga händelser framtid Vad händer i omvärlden och i vår egen kommun som kan komma att påverka verksamheten framöver? I Program för framtidens äldreomsorg i Hjo kommun från 2012 konstaterades att det troligen kommer finnas behov av ytterligare avdelningar inom våra äldreboenden innan Närmare kartläggning av behovet och förslag till åtgärdsplan bör inledas under Utveckling av mobil närsjukvård och framtagande av lokala handlingsplaner tillsammans med primärvårdsenheter lokal och enligt övergripande plan i Skaraborg. Ev. nyttjande av korttidsplatser för hälso- och sjukvård för särskilt utvalda patienter med särskilda behov. Förändring avseende ny och förändrad hjälpmedelsupphandling i Västra Götaland. Den flytt av den psykiatriska öppenvårdsmottagningen som skedde 2013 från Hjo till SKAS har i stor utsträckning drabbat våra brukare som av olika orsaker numera har svårt att ta sig till planerade besök eller drar sig för att kontakta psykiatrimottagningen. Detta är en händelseutveckling som vi måsta vara uppmärksamma på och som påverkar vår verksamhet då brukare som har behov av det stödet inte längre har möjlighet till det i samma utsträckning som tidigare. En ny ledningsgrupp för trepartsamverkan har tillsatts där enhetschef för socialpsykiatri numera ingår vilket innebär en ökad möjlighet att påverka hur vårdinsatser samordas framöver. Under 2014 kom en dom från Högsta förvaltningsdomstolen om att daglig verksamhet endast skall beviljas till brukare fram till 67 års ålder, dvs. upp till den normala pensionsåldern. I kommunens dagliga verksamhet finns idag ett antal brukare som närmar sig denna ålder eller är äldre. I samband med uppföljningar av besluten under 2015 kommer man från LSS-handläggarens sida ta hänsyn till denna dom. Flera av de äldre brukarna ger uttryck för trötthet och bedöms ha behov av att trappa ned sin tid i

18 18(22) verksamheten. Resultatet av detta blir att fördelningen av resurser mellan gruppbostaden och daglig verksamhet istället måste ses över då behovet av personal kommer att öka i hemmet då brukarna vistas mera tid där. 3. Nedan finns möjlighet att ange nyckeltal som förtydligar vilka verksamhetsvolymer enheten producerar. T.ex. antal elever, antal barn i barnomsorgen, antal ärenden/personer i hemtjänsten osv. Det är önskvärt att kunna följa verksamhetsvolymerna över tid. Verksamhetsvolymer och nyckeltal Utfall 2013 Utfall 2014 Antal platser i särskilt boende Antal personer i kö till särskilt boende 2 14 Antal personer med insats från hemvården LOV-ersättning, antal timmar/månad, genomsnitt Antal vårddygn på korttiden Antal personer med beslut om personlig assistans (inkl. privata utförare) Antal utförda timmar personlig assistans (LASS) Antal personer med beslut om daglig verksamhet enligt LSS Antal personer med beslut om korttidsvistelse/-tillsyn enligt LSS 6 9 Antal personer med beslut om kontaktperson/ledsagare enligt LSS Viktiga nyckeltal De här nyckeltalen är centrala för att följa upp verksamheten och dess kvalitet: Nyckeltal Lex Sarah, antal rapporter i Vård och Omsorg Betalningsdygn kvarliggande pat. 7 dagar 4 dygn Kostnad per brukare hemtjänst kr (mått 27) Kostnad per plats särskilt boende kr (mått 24) Väntetid på särskilt boende (mått 7) 76 dagar 75 dagar 39 dagar Kontinuitet i hemtjänst(antal vårdare under (avser år ) dagar, mått 10) 1 Inklusive extern plats 2 Inklusive extern utförare 3 Inklusive 36 dygn köpta från annan kommun 4 Kommunen är betalningsansvarig för de första 20 tim/vecka, därför är omfattningen av privata utförare intressant.

19 4. I budgeten har politiken angett ett antal politiska prioriteringar som tilldelats extra medel. Dessa beskrivs här nedan i text utdragen från budget Beskriv i de fall det är relevant hur verksamheten avser använda tilldelade medel för att jobba mot angiven politisk prioritering. 19(22) Politiska prioriteringar i budget 2015 (se matris nedan) Personlig assistans Budget 2015: Fler eller färre brukare inom personlig assistans har en direkt påverkan på Vård och omsorgs kostnader. Förändringar i verkställigheten under 2014 innebär ökade kostnader på tkr. Medel för detta tillförs i budget Plan 2015: Kontinuerlig uppföljning tillsammans EC och ekonom för uppdaterade uppgifter löpande. SOSFS 2012:12 Ansvaret för personer med demenssjukdom och bemanning i särskilt boende Budget 2015: Socialstyrelsens föreskrift SOSFS 2012:12 skulle träda ikraft 31 mars Nu har dock Socialstyrelsen återkallat demensföreskrifterna. De nya föreskrifterna för bemanning på äldreboende senareläggas och kommer inte att träda i kraft 31 mars Bemanning Föreskrifterna om bemanning anger att ett särskilt boende där en person med demenssjukdom bor är bemannat dygnet runt så att personal snabbt kan uppmärksamma behov av hjälp och utan dröjsmål kan ge stöd Om dessa föreskrifter kräver en högre bemanning än den vi har idag på särskilda boenden där personer med demenssjukdom bor ger föreskrifterna inte något entydigt svar på och läget är svårbedömt utifrån att individuella behov snabbt kan förändras. Medel tillförs i ett första steg med 450 tkr för att möta de aviserade regelförändringarna. Plan 2015: Förvaltningen avvaktar föreskriftens ikraftträdande. Digitala trygghetslarm Budget 2015: En övergång från analoga till digitala trygghetslarm beräknas ske under Leasingavgift för larmen beräknas öka. Upphandling av hela larmkedjan kommer att ske inom ramen för SKL Kommentus ramupphandling. En preliminär uppskattning av nettokostnadsökningen för digitala larm inom ordinärt boende i Hjo (ca 220 st) är en fördubbling. Hänsyn skall tas till att en avgiftshöjning beslutas av KF för tjänsten trygghetslarm. Nettoökningen beräknas till 650 tkr per år. På grund av att avtalet för de analoga larmen är bundet för del av året beräknas införandet ske tidigast vid halvårsskiftet och kostnaden för 2015 blir därför 325 tkr. Medel för detta tillskjuts i budget Plan 2015: Under våren sker ett intensivt arbete för att komma igång med införandet av digitala trygghetslarm. En arbetsgrupp är bildad och kontakt kommer att tas med e-samordnaren i Borås för att få till kunskapsinhämtning så tidigt som möjligt. Även visning av digitala trygghetslarm kommer att beställas. Risk- och konsekvensanalys gällande införande av digitala trygghetslarm utarbetas för att säkra upp en bra övergång till de nya larmen. Arbetsgruppen har till uppgift att ta fram förslag kring hur larmorganisationen ska se ut. Under våren 2015 ska beslut angående upphandling alternativt avrop från Kommentus fattas.under förutsättning att avrop ska ske från Kommentus - ska ett underlag för avrop utarbetas. Därefter sker avropsförfrågan, avtalstecknande, fastställande av ny taxa och installation av nya larm.

20 20(22) Boendeformer LSS Budget 2015: Framtida behov av bostäder för ungdomar med funktionsnedsättning och hur utformning av boendeformer med personligt stöd bäst kan ske behöver utredas. Kommunen ser ett ökat antal personer mer psykiska funktionshinder och neuropsykiatriska diagnoser som söker olika stöd kontaktperson, ledsagning, daglig verksamhet, boendestöd m.m. Utökningen har hittills klarats inom tilldelade medel. I dag finns ett beslut om boende som inte kan tillgodoses och som därför troligen får köpas från extern utförare. Kostnaden för detta beräknas uppgå till 750 tkr vilket tillskjuts i budget Plan 2015: Den brukare vars boendebeslut inte kunnat verkställas har tackat nej till en extern placering. Åtgärden har istället varit att gå vidare med utredningen av ett trapphusboende för att på sätt möjliggöra verkställighet av beslutet. Trapphusboende Budget 2015: Vård och omsorg har på uppdrag av omvårdnadsutskottet gjort en utredning av boendeformer inom LSS lagstiftningen, där s.k. trapphusboende kan vara ett alternativ. Utredningen har presenterats för budgetberedningen som ställde sig positiv till idén. Då utredningen behöver kompletteras med en del detaljer innan eventuellt införande beslutades att 1 mnkr avsätts i budgeten för Beloppet har tillförts politikområde KS förvaltning och kommer att överföras till Vård och omsorg i samband med eventuell uppstart av boendeformen. Plan 2015: Komplettering av VoO:s utredning ska göras med uppgifter om tillgängliga lägenheter, placering av personalbas samt en uppskattning av kostnader under första året. Detta underlag ska vara klart under april månad för att lämnas vidare till KS för beslut. Förhoppningen är dock att boendet kan komma igång efter sommaren. I dagsläget finns planer på att använda socialpsykiatriska dagvårdens lokaler på Skövdevägen som en baslägenhet för personal och samlingsplats för brukarna. Tillgången till dessa lokaler är dock beroende av att annan lokal hittas till denna verksamhet. I dagsläget finns en tänkbar lämplig placering och arbetet med detta pågår och är en del av arbetet med att byta Fabrikens lokaler. Detta projekt beskrivs närmare under rubriken Viktiga händelser och övrig verksamhetsutveckling Dagverksamhet demens Budget 2015: Dagverksamheten för dementa ökar och verksamheten är hårt belastad utifrån att verksamheten skall uppfylla riktlinjer för personcentrerad vård. För att personer med demenssjukdom ska kunna bo kvar hemma enligt kvarboendeprincipen krävs en väl fungerande dagvård både för stimulans för brukaren och för avlastning av anhöriga. Verksamheten behöver förstärkas med 1 åa till en kostnad av 450 tkr som tilldelas i årets budget. Plan 2015: Fr o m 2 feb 2015 används tilldelade medel till att verkställa beslut om dagverksamhet med inriktning mot demens även på lördagar och söndagar. Detta för att med befintliga lokaler på Regnbågen kunna verkställa samtliga beslut om dagverksamhet utan att grupperna blir alltför stora. Förhoppningen är att vi under 2015 därmed ska få något minskade grupper som gör att det blir lättare att arbeta utifrån en personcentrerad vård.

Verksamhetsplan 2015 Barn och utbildning

Verksamhetsplan 2015 Barn och utbildning Verksamhetsplan 2015 Barn och utbildning Enhetens uppdrag: Barn och utbildning är indelat i fyra verksamhetsområden: Barn och utbildning gemensamt som omfattar övergripande kostnader för verksamheten så

Läs mer

Verksamhetsplan 2011-2013

Verksamhetsplan 2011-2013 VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN 3 (32) PRESENTATION AV KOMMUNENS STYRMODELL KOMMUNFULLMÄKTIGES VISION av hur kommunen skall utvecklas är utgångspunkten för målstyrningsprocessen. Utifrån visionen beslutar fullmäktige

Läs mer

Granskning av den faktiska kvaliteten inom äldreomsorgen

Granskning av den faktiska kvaliteten inom äldreomsorgen Revisionsrapport Granskning av den faktiska kvaliteten inom äldreomsorgen Jean Odgaard Certifierad kommunal revisor Lunds kommun Adrian Göransson revisionskonsult Christel Eriksson Certifierad kommunal

Läs mer

ENSKEDE-ÅRSTA-VANTÖRS STADSDELSFÖRVALTNING

ENSKEDE-ÅRSTA-VANTÖRS STADSDELSFÖRVALTNING ENSKEDE-ÅRSTA-VANTÖRS STADSDELSFÖRVALTNING AVDELNINGEN FÖR EGEN REGI/ ÄLDREOMSORG SID 1 (41) 2012-04-17 Verksamhetsbeskrivning till stadens Stockholms stads kvalitetsutmärkelse 2012 Anders Broberg Verksamhetschef

Läs mer

VÅRD OCH OMSORGSPLAN 2012 2015

VÅRD OCH OMSORGSPLAN 2012 2015 VÅRD OCH OMSORGSPLAN 2012 2015 INNEHÅLL 1 Inledning 4 2 Vad styr verksamheten? 5 2.1 Nationell lagstiftning 5 2.2 Kommunfullmäktige 5 2.3 Nationell utvecklingsplan för vård och omsorg om äldre 6 2.4 Avtal

Läs mer

Överenskommelse med uppdragsbeskrivning Hjälp i hemmet, under 65 år Hemtjänst Trygghetslarm Hemsjukvård

Överenskommelse med uppdragsbeskrivning Hjälp i hemmet, under 65 år Hemtjänst Trygghetslarm Hemsjukvård Överenskommelse med uppdragsbeskrivning Hjälp i hemmet, under 65 år Hemtjänst Trygghetslarm Hemsjukvård Vuxenförvaltningen 2011-03-01 Innehållsförteckning 1. Överenskommelse mellan uppdragsfunktionen

Läs mer

Får jag gå på promenad idag?

Får jag gå på promenad idag? Får jag gå på promenad idag? Vem vet i vilken utsträckning äldres behov av hjälp och stöd tillgodoses på särskilda boenden? Rapport från tillsynsinsats med anledning av uppdrag från regeringen 2014 Du

Läs mer

10 Verksamhetsplaner 2014-2016 för Sala kommuns nämnder som ska delges kommunfullmäktige Bilaga KS 2013/260/1-3

10 Verksamhetsplaner 2014-2016 för Sala kommuns nämnder som ska delges kommunfullmäktige Bilaga KS 2013/260/1-3 10 Verksamhetsplaner 2014-2016 för Sala kommuns nämnder som ska delges kommunfullmäktige Bilaga KS 2013/260/1-3 Bilaga KS 2013/260/1 SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL VÅRD OCH OMSORGSNÄMNOEN Sammanträdesdatum

Läs mer

Kommunfullmäktiges sammanträde

Kommunfullmäktiges sammanträde Sidan 1(3) Kallelse och ärendelista till Kommunfullmäktiges sammanträde Tid: Onsdag den 29 april. 2015, kl 18:30 Plats: Fullmäktigesalen i Stadshuset Ledamot som är förhindrad att delta vid sammanträdet

Läs mer

Eskilstuna kommun Vård- och omsorgsnämnden 2015-03-01 UPPDRAGSBESKRIVNING. Vård- och omsorgsboende

Eskilstuna kommun Vård- och omsorgsnämnden 2015-03-01 UPPDRAGSBESKRIVNING. Vård- och omsorgsboende Eskilstuna kommun Vård- och omsorgsnämnden 2015-03-01 UPPDRAGSBESKRIVNING Vård- och omsorgsboende Innehållsförteckning 1. Uppdragsbeskrivning... 5 1.1 Parter... 5 1.2 Giltighetstid... 5 1.3 Uppdragsbeskrivningar...

Läs mer

Utredning om upphandling av kommunens insatser inom personlig assistans enligt LASS och LSS i Hofors kommun.

Utredning om upphandling av kommunens insatser inom personlig assistans enligt LASS och LSS i Hofors kommun. Utredning om upphandling av kommunens insatser inom personlig assistans enligt LASS och LSS i Hofors kommun. 2011-11-20 Planum Organisation AB Göran Svensson Inledning... 3 Lagstiftning... 3 Motiv till

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Vård och Omsorg, enligt SOSFS 2011:9

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Vård och Omsorg, enligt SOSFS 2011:9 Vård och omsorg December 2013 Per-Olof Frick, Kvalitetscontroller 076 724 41 43 Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Vård och Omsorg, enligt SOSFS 2011:9 Antagen av nämnden 2013-12-11 Ledningssystem

Läs mer

UPPDRAGSBESKRIVNING. Korttidsvistelse enlig Socialtjänstlagen. Eskilstuna kommun Vuxenförvaltningen 2014-01-01-2014-12-31

UPPDRAGSBESKRIVNING. Korttidsvistelse enlig Socialtjänstlagen. Eskilstuna kommun Vuxenförvaltningen 2014-01-01-2014-12-31 UPPDRAGSBESKRIVNING Korttidsvistelse enlig Socialtjänstlagen Eskilstuna kommun Vuxenförvaltningen 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll 1. Uppdragsbeskrivning- en överenskommelse mellan uppdragsfunktionen och

Läs mer

Social- och omsorgskontoret föreslår att äldreomsorgsnämnden antar den reviderade verksamhetsplanen för 2015.

Social- och omsorgskontoret föreslår att äldreomsorgsnämnden antar den reviderade verksamhetsplanen för 2015. 1 (2) 2015-05-12 Tjänsteskrivelse ÄON 15/004 Kontor Social- och omsorgskontoret Handläggare Maria Johansson 08-523 037 29 Maria.d.johansson@sodertalje.se Äldreomsorgsnämnden Reviderad verksamhetsplan Dnr

Läs mer

Stöd till anhöriga. vägledning till kommunerna för tillämpning av 5 kap. 10 socialtjänstlagen

Stöd till anhöriga. vägledning till kommunerna för tillämpning av 5 kap. 10 socialtjänstlagen Stöd till anhöriga vägledning till kommunerna för tillämpning av 5 kap. 10 socialtjänstlagen Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

Att leva gott som äldre i Östhammars kommun.

Att leva gott som äldre i Östhammars kommun. Att leva gott som äldre i Östhammars kommun. Plan för framtidens service, trygghet, omsorg och vård av äldre Östhammars kommun. Inledning Bakgrund, uppdrag och syfte Kommunstyrelsen har gett socialnämnden

Läs mer

Det här är Kungsbacka kommuns. styrmodell

Det här är Kungsbacka kommuns. styrmodell Det här är Kungsbacka kommuns styrmodell innehåll Kapitel 1 Visionen pekar ut riktningen 4 Så här styrs Kungsbacka 6 Kapitel 2 Politikerna i KF styr på olika sätt 8 Kapitel 3 Så styr politikerna i nämnderna

Läs mer

Hur fungerar hemsjukvården i Västmanland, två år efter kommunaliseringen?

Hur fungerar hemsjukvården i Västmanland, två år efter kommunaliseringen? Hur fungerar hemsjukvården i Västmanland, två år efter kommunaliseringen? Sammanfattning av uppföljning och utvärdering som genomförts under perioden september 2012 till augusti 2014 Lena Karlsson, utvecklingsstrateg

Läs mer

Beslut i socialnämnden 2014-12-11, 170. Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Kinda kommun

Beslut i socialnämnden 2014-12-11, 170. Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Kinda kommun Beslut i socialnämnden 2014-12-11, 170 Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Kinda kommun Riktlinjer för LSS-insatser i Kinda kommun Det här är en information till dig som är i behov av

Läs mer

Vägledning LSS Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade

Vägledning LSS Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade Vägledning LSS Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade En beskrivning av insatserna och begreppet goda levnadsvillkor samt en vägledning för handläggning och utförande Beslut Omsorgsnämnden

Läs mer

Vård- och omsorgsnämndens. Uppdragsplan 2015. Dnr VON 2015/0058 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Vård- och omsorgsnämndens. Uppdragsplan 2015. Dnr VON 2015/0058 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Vård- och omsorgsnämndens Uppdragsplan 2015 Dnr VON 2015/0058 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Uppdragsplan för vård- och omsorgsnämnden 2015 Inledning Vård- och omsorgsnämnden vill med uppdragsplanen för 2015

Läs mer

Hemtjänst för personer med demenssjukdom

Hemtjänst för personer med demenssjukdom Hemtjänst för personer med demenssjukdom En studie om specialiserade hemtjänstgrupper Karin Gens Sven Erik Wånell Rapporter/Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum 2013:12 ISSN 1401-5129 FÖRORD Kunskapen

Läs mer

Nyckeltal som spelar roll. Förbättra styrningen med hjälp av nyckeltal

Nyckeltal som spelar roll. Förbättra styrningen med hjälp av nyckeltal Nyckeltal som spelar roll Förbättra styrningen med hjälp av nyckeltal Innehållsförteckning Förord...3 1. Nyckeltal i styrprocessen en sann utmaning!...4 2. Att genomföra en väsentlighetsanalys...7 2.1

Läs mer

Stöd till anhöriga som vårdar och stödjer närstående

Stöd till anhöriga som vårdar och stödjer närstående Ds 2008:18 Stöd till anhöriga som vårdar och stödjer närstående Socialdepartementet SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes Offentliga Publikationer

Läs mer

JAG BARA LYFTER LUREN

JAG BARA LYFTER LUREN JAG BARA LYFTER LUREN Utvärdering av Äldreteamet i Huddinge Ingrid Hjalmarson Rapporter/Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum 2011:4 ISSN 1401-5129 FÖRORD Åtskilliga granskningar under de senaste decennierna

Läs mer

Framgångsfaktorer inom äldreomsorgen

Framgångsfaktorer inom äldreomsorgen Öppna jämförelser analys Framgångsfaktorer inom äldreomsorgen en analys utifrån kommunernas resultat 2009 Öppna jämförelser analys Framgångsfaktorer inom äldreomsorgen en analys utifrån kommunernas resultat

Läs mer

Västerviks kommun årsredovisning 2014

Västerviks kommun årsredovisning 2014 Västerviks kommun årsredovisning 2014 Beslutad i kf 2015-03-23 Intäkter Avgifter 14,4 % Reavinster 0,4 % Skatter och bidrag 85,2 % Så här används kommunens pengar gymnasieskola och vuxenutbildning 8,7

Läs mer

Vid prövning av bistånd. Riktlinjer SoL och LSS. Vård- och omsorgsförvaltningen

Vid prövning av bistånd. Riktlinjer SoL och LSS. Vård- och omsorgsförvaltningen Vid prövning av bistånd Riktlinjer SoL och LSS Vård- och omsorgsförvaltningen I nnehållsförteckning Syfte...3 Bistånd enligt SoL och insatser enligt LSS...3 Socialtjänstlagen...3 Behoven tillgodosedda

Läs mer

Sjuksköterskan i kommunal äldrevård. En undersökning bland medlemmar i Vårdförbundet

Sjuksköterskan i kommunal äldrevård. En undersökning bland medlemmar i Vårdförbundet Sjuksköterskan i kommunal äldrevård En undersökning bland medlemmar i Vårdförbundet www.vardforbundet.se December 2007 I sin rapportserie presenterar Vårdförbundet resultat från särskilda undersökningar

Läs mer

Stöd- och serviceenhetens planeringsdokument med ekonomisk prognos

Stöd- och serviceenhetens planeringsdokument med ekonomisk prognos Stöd- och serviceenhetens planeringsdokument med ekonomisk prognos Omsorgsförvaltningen Stöd- och serviceenheten Myndighetsenheten Intresseorganisationerna Dokumentet revideras fortlöpande och låses vid

Läs mer