Att arbeta med kvalitet inom Vård och Omsorg, Sjöbo kommun Kvalitetsledningssystem enligt SOSFS 2006:11 (SoL/LSS)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Att arbeta med kvalitet inom Vård och Omsorg, Sjöbo kommun Kvalitetsledningssystem enligt SOSFS 2006:11 (SoL/LSS)"

Transkript

1 Verksamhetsområde: SoL och LSS Ansvarig för dokumentet: Kjell-Åke Nilsson, förvaltningschef Gäller fr.o.m Senaste ändringen: Kvalitetsledningssystem för SoL och LSS Att arbeta med kvalitet inom Vård och Omsorg, Sjöbo kommun Kvalitetsledningssystem enligt SOSFS 2006:11 (SoL/LSS) Att arbeta med kvalitet Att arbeta med kvalitet ska vara en integrerad och naturlig del av arbetet inom Vård och Omsorg. All personal har ett eget ansvar för att utföra sitt arbete med god kvalitet. I varje möte med kunder och medborgare synliggörs och avgörs kvaliteten. Kvalitet kan definieras som alla sammantagna egenskaper hos ett objekt eller en företeelse som ger dess förmåga att tillfredsställa uttalade och underförstådda behov. Kvalitet kan även uttryckas som förhållandet mellan förväntning och upplevelse. Det ska vara tydligt för medborgare och kunder vad de kan förvänta sig av oss. Medborgare och kunder som kommer i kontakt med oss bedömer kvaliteten på vårt arbete i förhållande till vad han eller hon har förväntat sig. Ett salutogent synsätt ska prägla arbetet inom Vård och Omsorg. Kännetecknande för det salutogena synsättet är fokus på framtiden och på det friska samt på kundens möjligheter och resurser att bemästra svårigheter. Strävan ska vara att öka känslan av sammanhang (Kasam) både hos kunder och hos personal. Vägledande i alla situationer ska vara att skapa begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. Arbetet inom Vård och Omsorg ska bygga på helhetssyn samt respekt för kundens behov av trygghet, självbestämmande, integritet och självständighet. Insatserna ska ges på ett sådant sätt att kundens egna och omgivningens resurser tillvaratas. Nämndens vision är att genom detta övergripande mål ge samtliga kunder Ett Gott Liv Varje Dag. Syftet med visionen är att klargöra att den gemensamma uppgiften för all personal är att de beviljade insatserna utförs på det sätt som kunden önskar. Grundpelarna i visionen är att ha levande individuella genomförandeplaner, en verksamhet som anpassas, att fånga vardagen samt befrämja olikheter hos kunder och personal. tiderna är en väsentlig del av verksamhetens vård och omsorg. Kvalitetsledningssystemet ger förutsättningarna för ledning och styrning av kvalitetsarbetet inom Vård och Omsorg. Nämndens inriktnings- och resultatmål för 2009 återfinns i kvalitetsledningssystemets kvalitetsområden under rubriken mål.

2 Kvalitetsledningssystem Vad och varför? Av socialtjänstlagen (2001:453, SoL) och lagen (1993:387, LSS) om stöd och service till vissa funktionshindrade framgår att socialtjänsten ska vara av god kvalitet. Kraven på kvalitet omfattar alla nivåer i verksamheten; strukturinriktade, allmänt inriktade och individinriktade insatser. Vidare framgår av lagstiftningen att kvaliteten systematiskt och fortlöpande ska utvecklas och säkras. För utförande av vård- och omsorgsnämndens uppgifter ska finnas personal med lämplig utbildning och erfarenhet. I SOSFS 2006:11(S) om ledningssystem för kvalitet i verksamhet enligt SoL, LVU, LVM och LSS ställs krav på att vård- och omsorgsnämnden ska inrätta ett ledningssystem för kvalitet. Kvalitetsledningssystemet ska säkerställa att vård- och omsorgsverksamheten tillhandahåller tjänster med god kvalitet. I systemet organiseras och beskrivs struktur, rutiner, riktlinjer, processer och resurser som är nödvändiga för ledning och styrning av verksamheten. Kvalitetsledningssystemet beskriver på så sätt kvalitetsarbetet inom vård och omsorg. Modell för kvalitetsarbetet Kvalitetsledningssystemet ger struktur åt ett systematiskt och fortlöpande förbättringsarbete som säkrar och utvecklar kvaliteten. Systemet bygger på ett helhetstänkande där all personals agerande har betydelse för medborgarens och kundens upplevelse av insatserna inom Vård och Omsorg. Styrdokument och värderingar har kopplats ihop med olika aktiviteter i syfte att vara vägledande i arbetet med att hela tiden bli mer kvalitetsmedvetna. Grunden för kvalitetsarbetet är att formulera mål, planera arbetets genomförande, uppföljning, utvärdering samt prioritering av åtgärder så att målen för verksamheten uppnås. I enlighet med socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2006:11) omfattar kvalitetsledningssystemet följande kvalitetsområden; Kvalitetssäkring av sociala tjänster Tillgänglighet Samarbete och samverkan Handläggning och dokumentation Fel och brister i verksamheten Synpunkter och klagomål på verksamheten Personal och kompetensförsörjning Försörjning av varor och tjänster Uppföljning och utvärdering av verksamheten För varje kvalitetsområde anges mål, metod för genomförande samt vad som följs upp/utvärderas och hur detta sker. Rutiner, riktlinjer och processer som stödjer kvalitetsarbetet finns samlade i Vård och Omsorgs verksamhetshandbok på intranätet. 2(13)

3 Ledningsgruppen ansvarar för att en årlig revidering av kvalitetsledningssystemet och verksamhetshandboken görs. Av manualen till verksamhetshandboken framgår ansvarsfördelning och hur dokumenten i systemet hålls aktuella. Roller och ansvar i kvalitetsarbetet För att kvalitetsarbetet ska bedrivas systematiskt ska det finnas en organisatorisk struktur med tydlig fördelning av ansvar och befogenheter. Nämnden ansvarar för att det finns ett ledningssystem för det systematiska kvalitetsarbetet. Detta innebär att säkerställa att; uppföljningsbara mål utifrån SoL och LSS fastställs, kvalitetsarbetets inriktning och omfattning anpassas till vad som krävs för att uppnå målen för verksamheten, ansvarsfördelningen i kvalitetsarbetet fastställs, enskilda och grupper ges möjlighet att vara delaktiga i arbetet med att utveckla och säkra kvaliteten, personalen görs delaktig i att utveckla och säkra kvaliteten, kvalitetsarbetet dokumenteras och kontinuerligt följs upp, verksamhetens kvalitet kontinuerligt och långsiktigt utvecklas och säkras, övriga krav enligt SoL och LSS och för verksamheten gällande förordningar och regelverk följs samt att uppföljning och utvärdering sker av både verksamheten och kvalitetsledningssystemet. Vård- och omsorgschefen har det övergripande kvalitetsansvaret för vård- och omsorgsförvaltningen. Detta innebär att; att genom bemötande och personligt engagemang vara föredöme i en framåtsyftande kvalitetsutveckling, inom förvaltningen bedriva ett systematiskt kvalitets- och förbättringsarbete, göra en övergripande ansvarsfördelning, kommunicera och omsätta nämndens övergripande strategier och mål inom vård- och omsorgsförvaltningen, föra dialog med personal, kunder och medborgare om verksamhetens utveckling och resultat, vara tillgänglig för kunder och medborgare för att underlätta deras möjlighet att påverka kvaliteten, skapa förutsättningar för personalen att i vardagen reflektera kring kvalitet samt på en övergripande nivå följa upp, utvärdera, utveckla och dokumentera kvalitetsarbetet. Områdescheferna har det övergripande kvalitetsansvaret inom sitt verksamhetsområde. Detta innebär att; att genom bemötande och personligt engagemang vara föredöme i en framåtsyftande kvalitetsutveckling, inom sitt verksamhetsområde bedriva ett systematiskt kvalitets- och förbättringsarbete, göra en ansvarsfördelning inom sitt verksamhetsområde, kommunicera och omsätta övergripande strategier och mål inom sitt verksamhetsområde, föra dialog med personal och kunder om verksamhetens utveckling och resultat, vara tillgänglig för kunderna för att underlätta deras möjlighet att påverka kvaliteten, skapa förutsättningar för personalen att i vardagen reflektera kring kvalitet samt inom sitt verksamhetsområde följa upp, utvärdera, utveckla och dokumentera kvalitetsarbetet. 3(13)

4 Enhetschefer leder kvalitetsarbetet inom sin enhet. Detta innebär att; att genom bemötande och personligt engagemang vara föredöme i en framåtsyftande kvalitetsutveckling, inom sin enhet bedriva ett systematiskt kvalitets- och förbättringsarbete, göra en ansvarsfördelning inom sin enhet, kommunicera och omsätta övergripande strategier och mål inom sin enhet, föra dialog med personal och kunder om verksamhetens utveckling och resultat, vara tillgänglig för kunderna för att underlätta deras möjlighet att påverka kvaliteten, skapa förutsättningar för personalen att i vardagen reflektera kring kvalitet samt inom sin enhet följa upp, utvärdera, utveckla och dokumentera kvalitetsarbetet. Omsorgshandledarna ansvarar för att vara en förebild i kvalitetsarbetet Detta innebär att; utifrån Ett gott liv varje dag vara ett gott exempel för kollegorna genom att visa engagemang, positiv inställning och målinriktning, handleda kollegor att ha kunden i fokus, tillsammans med arbetsledningen utveckla och förbättra arbetsmetoder för att tillgodose den enskildes individuella behov, hjälpa kollegor med den individuella genomförandeplanen samt vara engagerad i vård- och omsorgsförvaltningens vision inför framtiden. Alla medarbetare bär ett eget ansvar för kvalitetsarbetet. Detta innebär att; skapa förtroende och god kvalitet genom att visa engagemang, lyhördhet, positiv inställning och respekt i varje möte med kund, närstående och varandra, känna till och aktivt arbeta utifrån nämndens mål och visionen om ett gott liv varje dag, följa upprättade processer, rutiner och handlingsplaner samt rapportera brister, missförhållanden, synpunkter och klagomål. 4(13)

5 Kvalitetsområden Uppföljning och utvärdering av verksamheten Uppföljning och utvärdering är både slutet och början på kvalitetsarbetet inom Vård och Omsorg, som ska vara ständigt pågående. Vård- och omsorgsnämnden ansvarar för att uppföljning och utvärdering sker av både verksamheten och kvalitetsledningssystemet. Kvalitetsledningssystemet säkrar att det systematiska kvalitetsarbetet omfattar metoder för uppföljning och utvärdering av verksamhetens planering, genomförande, resultat och utveckling. De metoder som används för uppföljning och utvärdering ska ge information om; hur väl verksamheten uppfyller lagstiftningens krav och Vård- och omsorgsnämndens mål, hur väl verksamheten inom Vård och Omsorg tillgodoser enskilda kunders och gruppers behov samt hur kunder och andra intressenter uppfattar kvaliteten. Inom Vård och Omsorg ska ett aktivt arbete ske med de förbättringsområden som framkommer vid analys av kvalitetsenkätens och andra genomförda mätningars resultat. Vård- och omsorgsnämnden fastställer, i samband med budgeten, mål på övergripande nivå samt inriktnings- och resultatmål. I förvaltningens kvalitetsarbete bryts dessa mål ner till handlingsplaner som i vissa fall utmynnar i rutiner och riktlinjer. Delårsrapport görs två gånger per år och i samband med dessa görs en redovisning av avvikelse från uppsatta mål till nämnd och kommunfullmäktige. I bokslutet sker uppföljning av målen genom verksamhetsberättelsen, på övergripande nivå till kommunfullmäktige och på verksamhetsnivå till nämnden. Under löpande budgetår ger dessutom vård- och omsorgsnämnden förvaltningschef och områdes-/enhetschefer speciella utredningsuppdrag med direktiv och tid för återrapportering. Som stöd i arbetet med uppföljning och utvärdering finns följande; Intern kontrollplan Verksamhetsbeskrivning Verksamhetsberättelse Delårsrapporter Kvalitetsledningssystem Nyckeltal/mätetal Verksamhetshandboken uppfyllelsen följs upp genom delårsrapporter och bokslut. Uppföljning görs av fastställda nyckeltal/mätetal. Uppföljning av kvalitetsledningssystemet sker årligen. Ledningsgruppen inom Vård och Omsorg gör uppföljning av verksamhetshandboken. Ett Gott Liv -möten och arbetsplatsträffar på enheterna är forum för reflektion kring kvalitet i verksamheten. Kvalitetssäkring av sociala tjänster 5(13)

6 Kvalitetsutveckling av sociala tjänster består dels av att förbättra existerande tjänster, men också att konstruera nya tjänster för att tillfredsställa kunders och medborgares behov. Kunden/medborgaren ska känna till och förstå hur socialtjänsten arbetar. Beskrivningen av tjänsterna utgör även en vägledning för personal och samarbetspartners. Kvalitetsledningssystemet säkrar att; de viktigaste sociala tjänsterna och tillhörande arbetsprocesser beskrivs, analyser görs av hur tjänsterna svarar mot enskilda och gruppers behov samt mot lagstiftningens krav samt resultatet av analyser samt forskning och erfarenheter från bl.a. tillsynsverksamhet ligger till grund för arbetet med att utveckla och säkra tjänsternas kvalitet. Arbetet inom Vård och Omsorg ska utföras på så sätt att den enskilde är nöjd med de insatser som ges. Verksamheten ska utvecklas så att insatserna blir meningsfulla för kunden och att lyhördheten ökar för vad den enskilde kunden behöver för ett meningsfullt liv. Arbetet ska inriktas på att skapa en ökad förståelse för den enskildes individuella behov. Den enskilde ska tillförsäkras god och säker vård och omsorg i sitt boende. Minst 95 % av kunderna ska uppleva att man är nöjd med de insatser som ges vad gäller trygghet, påverkansmöjlighet, personalens kunnighet, genomförande och bemötande. Minst 95 % av kunderna med personlig assistans ska uppleva att man är nöjd med de insatser som ges. Korttidsplats (avlastningsplats) ska erbjudas för att underlätta för den enskilde att bo kvar hemma, men också för att ge avlastning till anhöriga. Arbetsmodeller ska skapas för extra stöd till anhöriga. Minst 95 % ska vara nöjda med maten. tiderna ska vara av god kvalitet och individuellt anpassade till kunden. De ska ge energi och näring, samt möjlighet till glädje och njutning. Identifiera de viktigaste sociala tjänsterna och utarbeta processbeskrivningar med tillhörande arbetsprocesser. Beskrivning av arbetsprocesserna samlas i verksamhetshandboken på intranätet, för att vara tillgängliga för all personal. Ett Gott Liv -möten och arbetsplatsträffar på enheterna är forum för reflektion kring kvalitet i verksamheten. Som stöd för kvalitetssäkring av sociala tjänster finns följande; Rutiner och riktlinjer för biståndshandläggning enligt SoL Rutiner och riktlinjer för handläggning enligt LSS Rutin för social dokumentation Manual för social dokumentation i LSS-verksamheten Manual för social dokumentation i Individuell planering inom LSS (genomförandeplan) Rutin för beställare Rutin för ärendes gång från beställare till utförare Riktlinjer för demensvården Kontaktmannaskap Synpunkts- och klagomålshantering Uppföljning av vårdkvalitet via vårdenkät Enkät till brukare inom LSS med personlig assistans Rutiner/riktlinjer för anmälan om missförhållande Resultat av synpunkts- och klagomålshantering, uppföljning av vårdkvalitet via vårdenkät och enkät till brukare inom LSS avseende personlig assistans. 6(13)

7 Erfarenheter från och analys av överklagningsärenden, domar, tillsynsrapporter och forskning. Tillgänglighet Sociala tjänster ska vara lättillgängliga. Med tillgänglighet avses bl.a. tillgänglighet till lokaler och byggnader, hur besök och andra kontakter organiseras samt hur information om verksamheten ges. Kvalitetsledningssystemet säkrar att; det finns arbetsformer för hur verksamheten ska göras tillgänglig. Arbetet inom Vård och Omsorg ska bedrivas så att insatser och organisation blir begripliga för kunder och personal. Alla medborgare över 80 år som inte haft någon kontakt med äldreomsorgen ska ges möjlighet att få information om kommunens insatser för äldre. Möjligheterna att kunna tolka/förstå kunderna inom LSS ska ökas genom att personalen får utbildning i kommunikationsmetodik. Vård- och omsorgsnämnden ska vidareutveckla sitt samarbete med handikapporganisationerna och arbeta för att öka kunskaperna om funktionsnedsättning inom verksamheten. Nämnden ska under 2009 utarbeta en handlingsplan för tillgänglighet. Göra informationsmaterial, inbjuda till informationsmöte och ständigt kontrollera att den information vi ger är begriplig för mottagaren. Hemsidan har en lättläst version av väsentlig information om verksamheten. Rådgivning kring aktivitetsfrämjande åtgärder uppsökande verksamhet. Samverkan med brukarorganisationer genom pensionärsrådet och kommunala handikapprådet. Det kommunala handikapprådet ska användas som remissinstans när kompetens i tillgänglighet efterfrågas. Som stöd för arbetet med tillgänglighet finns följande; Handlingsprogram för tillgänglighetsfrågor Synpunkts- och klagomålshantering Enkät om vårdkvalitet via vårdenkät Enkät till brukare inom LSS med personlig assistans Resultat av synpunkts- och klagomålshantering samt uppföljning och analys av resultat av genomförda enkätundersökningar. 7(13)

8 Samverkan och samarbete Många kunder som kommer i kontakt med Vård och Omsorg har sammansatta behov, vilket kräver en fungerande samverkan såväl internt som externt. Samverkan är en lagstadgad skyldighet och en förutsättning för att kundens behov ska kunna tillgodoses. Kvalitetsledningssystemet säkrar att det finns rutiner som tydliggör; ansvaret för samarbete vad gäller den enskildes behov av insatser avseende exempelvis överföring av information internt och externt, hur samverkan ska bedrivas inom och mellan nämnder, med myndigheter och andra aktörer samt hur samverkan ska ske med beaktande av bestämmelserna i sekretesslagen (1980:100) och bestämmelserna om tystnadsplikt i SoL eller LSS. Vård och Omsorg ska beakta den enskildes rätt till självbestämmande och visa respekt för den enskildes integritet. Vård och Omsorg ska arbeta för att söka samverkan externt och internt för effektivare resursutnyttjande. Samarbetsformer ska utvecklas mellan LSS och Familjeförvaltningen. Vård och Omsorg ska samverka och samarbeta med myndigheter och andra aktörer som har betydelse för att den enskildes behov av insatser ska tillgodoses enkelt och effektivt. Vård och Omsorg ska arbeta förebyggande genom att ge föreningar, studieförbund m fl. möjlighet att ha aktiviteter på dagcentraler och i dagverksamheter i de olika kommundelarna. Aktivt arbeta för att stärka befintligt samarbete internt och externt samt utveckla nya former för samarbete, utifrån de behov som uppstår i verksamheten, för att kunna tillgodose den enskildes behov. En grupp ( Konstiga gruppen )sätts samman när ett ärende inte går att hantera enligt gängse norm. Gruppens sammansättning styrs av behovet. Som stöd i arbetet med samverkan och samarbete finns följande Rutin för samordnad vårdplanering Rutin för beställare utförare Rutin för samverkan VoO IFO Rutin för social dokumentation Manual för social dokumentation i LSS-verksamheten Synpunkts- och klagomålshantering. Uppföljning av fel och brister i förvaltningens kvalitetsledningsgrupp respektive i enheternas Ett gott liv - möten. 8(13)

9 Handläggning och dokumentation Kundens rättsäkerhet och medverkan är grundläggande i hela processen från ansökan, till beslut och genomförande av insatser inom Vård och Omsorg. Handläggning och dokumentation är en central uppgift inom socialtjänsten och regleras i ett flertal olika bestämmelser. Kvalitetsledningssystemet säkrar att det finns rutiner för; handläggning och dokumentation av ett ärende, dokumentation av genomförandet av en beslutad insats, hur uppgifter ska lämnas mellan den som fattar beslut om en insats och den som ansvarar för det praktiska genomförandet av en insats samt uppföljning och utvärdering av beslutad insats. Rutinerna ska omfatta när en utredning ska inledas, hur olika typer av utredningar ska genomföras, hur målen för en planerad eller beslutad insats ska formuleras, hur beslut ska formuleras samt hur ett överklagande ska hanteras. Samtliga kommuninvånare som söker om insats ska uppleva att lagstiftningens regler om skyndsam, rättvis och likvärdig behandling samt rättssäkerhet uppfylls. Beslut om insats enligt SoL ska fattas inom 14 dagar efter ansökan. Beslut om bistånd enligt SoL till särskilt boende ska verkställas inom tre månader. För LSS-insatser ska utredningstiden från ansökan till beslut vara högst tre månader. Beslut inom LSS ska verkställas inom en månad med undantag för insatsen bostad med särskild service, som ska verkställas inom tre månader. Arbetet inom Vård och Omsorg ska inriktas på att skapa en ökad förståelse för den enskildes individuella behov. Alla som har behovsbedömda insatser ska ha en genomförandeplan. Insatserna ska utvärderas minst en gång var 6:e månad. Dokumentation enligt socialtjänstlagen ska finnas för alla kunder från ansökan till verkställighet av beviljade insatser enligt SoL och LSS. Samtlig personal har ansvar för att enligt gällande rutiner och riktlinjer dokumentera utförandet. En genomförandeplan ska upprättas tillsammans med kunden som en överenskommelse om på vilket sätt den beviljade insatsen ska utföras. Som stöd i arbetet med handläggning och dokumentation finns följande; Rutin vid överklagande Rutin för ledsagarservice enligt LSS Rutin för ledsagarservice enligt SoL Riktlinjer för biståndshandläggning enligt SoL Rutiner och riktlinjer för handläggning enligt LSS Rutin för social dokumentation Manual för social dokumentation Dokumentation i LSS-verksamhet Rutin för beställare - utförare Ärendegång trygghetslarm 9(13)

10 Respektive handläggare/enhetschef/områdeschef/förvaltningschef har ett gemensamt ansvar för att rutinerna följs och att avvikelser/brister rapporteras till nämnden. Uppföljning av vårdkvalitet via vårdenkät. Enkät inom LSS till personer med personlig assistans. Synpunkts- och klagomålshantering. Avstämning av mätetal/nyckeltal avseende handläggningstid samt tid från beslut till verkställighet Analys av rapportering av icke-verksställda beslut till länsstyrelsen. Fel och brister i verksamheten Fel och brister i verksamheten kan leda till att kundernas behov inte tillgodoses. Ett systematiskt arbete ska ske för att upptäcka förekommande brister och för att förebygga att brister uppstår. Planerade förändringar ska föregås av riskanalys. Då uppkomna fel och brister åtgärdats ska en händelseanalys göras för att få svar på vad som hänt och varför, samt hur en upprepning kan förhindras. Kvalitetsledningssystemet säkrar att det finns rutiner för; hur fel och brister i verksamheten ska identifieras, dokumenteras, analyseras och åtgärdas, hur vidtagna åtgärder ska följas upp samt hur erfarenheter som gjorts i samband med uppkomna fel och brister ska utgöra ett underlag för det systematiska kvalitetsarbetet. Kvalitetsarbetet omfattar bedömning av vilka fel och brister som kan komma att uppstå vid planerade förändringar i verksamheten. Denna bedömning används som underlag för att minimera risken för att fel och brister uppkommer. All personal ska ha en hög medvetenhet kring vikten av att ständigt uppmärksamma och förhindra fel och brister i verksamheten. Ledningsgruppen utgör förvaltningens kvalitetsledningsgrupp. Alla Ett Gott Liv - möten och arbetsplatsträffar är forum för reflektion kring kvalitet i verksamheten. Omsorgshandledarna fungerar som kvalitetsombud. Inom Vård och Omsorg finns tillgång till utbildade handledare i systemiska möten för reflektion. Kontaktpersonen upprättar genomförandeplan utifrån den enskildes önskemål och insatserna utförs enligt denna. Omsorgshandledaren är en garant för att detta sker. Riskanalys sker vid förändringar i verksamheterna och dokumenteras av arbetsledaren. Synpunkts- och klagomålsblanketten Vad tycker du egentligen? finns tillgänglig för kunder och deras anhöriga. Som stöd i arbetet med fel och brister finns följande; Anmälan om missförhållanden enligt Lex Sarah Regler och riktlinjer för hantering av kontanta medel vid gruppbostäder LSS Regler och riktlinjer för hantering av kontanta medel och värdesaker vid kommunens särskilda boende Regler och riktlinjer för hantering av brukares kontanta medel inom personlig assistans Handlingsplan för att förebygga fall och fallskador 10(13)

11 Riskanalyser följs upp av arbetsledare. Sammanställning och analys av klagomål görs regelbundet och varje klagomål resulterar i en utredning av arbetsledare. Synpunkter och klagomål på verksamheten Inom Vård och Omsorg är kundernas synpunkter och klagomål en viktig återkoppling till verksamheten och ska ses som en tillgång i det ständigt pågående kvalitetsarbetet. Kvalitetsledningssystemet säkrar att det finns rutiner för att samla in och använda synpunkter och klagomål från enskilda samt från t.ex. myndigheter och organisationer för att; förebygga fel och brister, utveckla verksamheten samt identifiera nya eller ej tillgodosedda behov. Synpunkter och klagomål på verksamheten ska tas omhand och utredas. All personal ska se till så att synpunkter och klagomål framförs. Synpunkts och klagomålshantering ska säkra ett gott bemötande av våra kunder. En enkätundersökning till kunder genomförs en gång per år. En synpunkts- och klagomålsblankett överlämnas till alla kunder i samband med inflyttningssamtal eller vid första biståndsbeslutet. En gång per år skickas synpunkts- och klagomålsblanketten hem till kunderna. Enhetscheferna ska vara kända av kunderna och därmed tillgängliga för mottagande av synpunkter och klagomål. Som stöd i arbetet med synpunkter och klagomål finns följande; Uppföljning av vårdkvalitet via vårdenkäten. Enkät till brukare inom LSS med personlig assistans. Synpunkts- och klagomålshantering Vad tycker Du egentligen? Samtliga klagomål utreds, en årlig sammanställning av synpunkter och klagomål görs och resultaten från förvaltningens sammanställning diskuteras på arbetsplatsträffar och Ett gott liv -möten. Resultat av enkäterna sammanställs och redovisas. 11(13)

12 Personal och kompetensförsörjning Avgörande för en god kvalitet i mötet med kunden är personalens bemötande och förhållningssätt. Kvalitetsledningssystemet ska säkra att det finns rutiner för att fortlöpande kontrollera att; det finns den bemanning som behövs för att utföra uppdraget inom Vård och Omsorg, personalen har den kompetens som krävs för att utföra uppgifterna samt att personalen ges förutsättningar för fortlöpande kompetensutveckling som svarar mot verksamhetens behov och kunskapsutvecklingen inom verksamhetsområdet. Arbetet i Vård och Omsorg ska upplevas meningsfullt. All personal ska ha reell kompetens för sitt uppdrag och ges möjlighet till kompetensutveckling för att klara nya uppdrag. Det ska finnas den bemanning som behövs för att utföra socialtjänstens uppdrag. Andelen tillsvidaranställd personal i äldreomsorgen som saknar yrkesutbildning ska minska. Personalens möjlighet att kunna tolka och förstå brukarna inom LSS ska ökas genom utbildning i kommunikationsmetodik. Arbetsledaren ska se till att rutiner finns kring vilka steg som vidtas när en arbetsgrupp behöver komplettera alternativt minska sin bemanning. Gruppledare finns tillsatta i varje arbetsgrupp för att tillgodose behovet av bemanning. Medarbetarsamtal genomförs årligen och frågan kring kompetensutveckling lyfts där. Introduktion av nyanställda sker enligt särskild mall. Som stöd i arbetet med personal- och kompetensförsörjning finns följande; Personalpolitiskt program Den goda arbetsplatsen Att sätta lön - Riktlinjer för lönesättning Riktlinjer för rekrytering Kompetensutvecklingsplan på olika nivåer Personalpolicy Checklistor för utförandet av biståndsbedömda insatser förs dagligen och kontrolleras av kontaktperson. Arbetsledare gör regelbunden tillsyn av detta. Medarbetarsamtalet kan resultera i en plan för den enskildes kompetensutveckling, som beslutas av arbetsledningen. Generella behov av kompetensutveckling förs in i förvaltningens övergripande kompetensutvecklingsplan och utgör grund för prioritering av kommande kompetensutvecklingsinsatser. Uppföljning av nyckeltal som utbildning, åldersstruktur m.m. avseende personalen. 12(13)

13 Försörjning av varor och tjänster Inköp av varor och tjänster påverkar kvaliteten och resultatet inom Vård och Omsorg. Därför bör inköp av varor och tjänster börja med en klar definition av kraven för dessa. Ledningssystemet ska säkerställa att; det vid formuleringen av kriterier inför en upphandling särskilt uppmärksammas sådana kriterier som bidrar till att de varor och tjänster som tillhandahålls är av god kvalitet. Upphandlingsverksamheten ska utgå från ett affärsmässigt korrekt uppträdande präglat av effektivitet, kompetens, miljöhänsyn och samverkan. För upphandling av enstaka platser till kunder inom Vård och Omsorg har nämnden via Kommunförbundet Skåne slutit ramavtal med enskilda verksamheter, och har därigenom säkrat kvalitetskraven. Som stöd för försörjning av varor och tjänster finns följande; Ramavtal avseende köp av enstaka platser Upphandlingspolicy Tillämpningsanvisning till upphandlingspolicy Egenkontroll av genomförda upphandlingar. Uppföljning av kvaliteten vid köp av enstaka platser inom enskild verksamhet. Här finns mer information Mer information kan fås av förvaltningschefen eller områdescheferna 13(13)

Ledningssystem för kvalitet enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12

Ledningssystem för kvalitet enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12 1(9) enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12 Inledning Socialstyrelsen har angett föreskrifter och allmänna råd för hur kommunerna ska inrätta ledningssystem för kvalitet i verksamheter enligt SoL, LVU,

Läs mer

Socialstyrelsens författningssamling. Ledningssystem för kvalitet i verksamhet enligt SoL, LVU, LVM och LSS

Socialstyrelsens författningssamling. Ledningssystem för kvalitet i verksamhet enligt SoL, LVU, LVM och LSS SOSFS 2006:11 (S) och allmänna råd Ledningssystem för kvalitet i verksamhet enligt SoL, LVU, LVM och LSS Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras verkets

Läs mer

Kvalitetsledningssystem för Socialnämnden i Timrå kommun Utgångspunkter, ansvar och processer

Kvalitetsledningssystem för Socialnämnden i Timrå kommun Utgångspunkter, ansvar och processer Kvalitetsledningssystem för Socialnämnden i Timrå kommun Utgångspunkter, ansvar och processer Upprättad 2013-12-18 2(5) Kvalitetsledningssystem i Timrå Bakgrund Socialtjänstlagen (SoL) 3 kap 3 säger insatserna

Läs mer

Stöd och lärande. Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Stöd och Lärande Tomelilla Kommun.

Stöd och lärande. Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Stöd och Lärande Tomelilla Kommun. Stöd och lärande Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Stöd och Lärande Tomelilla Kommun. Innehåll Inledning... 3 Syfte... 3 Kvalitetsindikatorer... 3 Lagrum... 3 Berörda... 3 Utveckling...

Läs mer

Ledningssystem för kvalitet i verksamhet enligt SoL, LVU, LVM och LSS

Ledningssystem för kvalitet i verksamhet enligt SoL, LVU, LVM och LSS 2008-07-04 Socialnämnd Eva Martinsson Andersson Planeringsledare Ledningssystem för kvalitet i verksamhet enligt SoL, LVU, LVM och LSS Bakgrund År 2006 utkom socialstyrelsens föreskrifter och allmänna

Läs mer

Policys. Vård och omsorg

Policys. Vård och omsorg LEDNINGSSYSTEM FÖR KVALITET Policys Vård och omsorg 2010/2011 Antagen av vård- och omsorgsnämnden 2010-08-26 ( 65) Reviderad av vård- och omsorgsnämnden 2013-12-19 (Policy för insatser och vårdåtgärder)

Läs mer

TIMRÅ KOMMUN Socialförvaltningen Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom socialtjänstens verksamheter Enligt SoL, LVU, LVM, LSS och HSL

TIMRÅ KOMMUN Socialförvaltningen Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom socialtjänstens verksamheter Enligt SoL, LVU, LVM, LSS och HSL Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom socialtjänstens verksamheter Enligt SoL, LVU, LVM, LSS och HSL Fastställd av socialnämnden 2012-01-25 2(14) Innehållsförteckning sid Kvalitetsarbetet

Läs mer

Ledningssystem inom Äldre- och handikappomsorg Vellinge kommun. 2010-04-19 Reviderat 2011-04-14

Ledningssystem inom Äldre- och handikappomsorg Vellinge kommun. 2010-04-19 Reviderat 2011-04-14 Ledningssystem inom Äldre- och handikappomsorg Vellinge kommun 2010-04-19 Reviderat 2011-04-14 1 Inledning Socialstyrelsen gav 2006 ut föreskrifter om ledningssystem för kvalitet i verksamhet enligt SOL,

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom socialtjänsten i Lomma kommun i verksamhet enligt SoL, LVU, LVM och LSS

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom socialtjänsten i Lomma kommun i verksamhet enligt SoL, LVU, LVM och LSS Socialförvaltningen Foto: Karolina Edgren Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom socialtjänsten i Lomma kommun i verksamhet enligt SoL, LVU, LVM och LSS Utgångspunkter, principer och ansvar

Läs mer

Kvalitetsledningssystem. Socialtjänsten

Kvalitetsledningssystem. Socialtjänsten Kvalitetsledningssystem i Socialtjänsten 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Systematiskt kvalitetsarbete 1.1 Inledning 1.1.1 Varför ett ledningssystem för kvalitet inom socialtjänsten 1.1.2 Vad ingår i ledningssystem

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnden

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnden Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnden Ledningssystem för kvalitet inom socialtjänsten i Härjedalens kommun Ledningssystem Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnden

Läs mer

Kvalitet inom äldreomsorgen

Kvalitet inom äldreomsorgen Revisionsrapport* Kvalitet inom äldreomsorgen Mora kommun Februari 2009 Inger Kullberg Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning och bakgrund...4 2.1 Revisionsfråga...5 2.2 Revisionsmetod...5

Läs mer

Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen

Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen STYRDOKUMENT 1 (9) Vår handläggare Jan Nilsson Antaget av vård- och omsorgsnämnden 2012-10-25, 122 Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen STYRDOKUMENT 2 (9) Innehållsförteckning Bakgrund...

Läs mer

Kvalitetsledningssystem för socialnämnden i Söderhamns kommun

Kvalitetsledningssystem för socialnämnden i Söderhamns kommun SOCIALNÄMNDEN SÖDERHAMNS KOMMUN Kvalitetsledningssystem för socialnämnden i Söderhamns kommun - i verksamheter enligt SoL, LVU och LVM Utgångspunkter, principer och ansvar Fastställd av socialnämnden 2013

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete enligt SOSFS 2011:9

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete enligt SOSFS 2011:9 Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete enligt SOSFS 2011:9 Socialförvaltningen Tjörns kommun Handläggare: Magdalena Patriksson Datum: 2013-11-06 Socialnämnden 2013-11-20 188 Tjörn Möjligheternas

Läs mer

SOSFS 2011:9 ersätter

SOSFS 2011:9 ersätter SOSFS 2011:9 trädde i kraft den 1 januari 2012 tillämpliga inom hälso- och sjukvård, tandvård, socialtjänst och verksamhet enligt LSS oavsett om det är i privat eller offentlig regi vid myndighetsutövning

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete i Socialförvaltningen, Karlsborg

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete i Socialförvaltningen, Karlsborg Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete i Socialförvaltningen, Karlsborg Dokumenttyp: Riktlinje Diarienummer: 26/2015 Beslutande: Socialnämnden Antagen: 2015-03-04 Giltighetstid: Tillsvidare Dokumentet

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete i Vård och omsorg och Individ- och familjeomsorg

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete i Vård och omsorg och Individ- och familjeomsorg Hjo kommun Styrdokument Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete i Vård och omsorg och Individ- och familjeomsorg 1. Dokumenttyp Ledningssystem enligt SOSFS 2011:9 2. Fastställande/upprättad 2012-01-18

Läs mer

Riktlinjer för social dokumentation

Riktlinjer för social dokumentation Riktlinjer för social dokumentation Februari 2011 1 Juni 2011 Inledning Omvårdnadsförvaltningens Riktlinjer för social dokumentation reglerar hur genomförandet av beviljade insatser till äldre personer

Läs mer

Riktlinje för ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete

Riktlinje för ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Riktlinje för ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnden Riktlinje för ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete xx Fastställd Socialnämnden 2014-05-07 Reviderad - Produktion Socialförvaltningen

Läs mer

Kvalitetsberättelse för område Vård och omsorg

Kvalitetsberättelse för område Vård och omsorg Kvalitetsberättelse för område Vård och omsorg År 2012 2013-02-25 Maria Ottosson Lundström Dnr: 2013-80 1 Innehåll Sammanfattning... 3 Övergripande mål och strategier... 4 Organisatoriskt ansvar... 4 Struktur

Läs mer

Program. för vård och omsorg

Program. för vård och omsorg STYRDOKUMENT 1(5) Program för vård och omsorg Område 2Hälsa och Omsorg Fastställd KF 2013-02-25 10 Program Program för Vård och Omsorg Plan Riktlinje Tjänsteföreskrift Giltighetstid Reviderad Diarienummer

Läs mer

Nationella bedömningskriterier. ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete. socialtjänsten

Nationella bedömningskriterier. ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete. socialtjänsten Nationella bedömningskriterier för tillsyn av ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom socialtjänsten från den 1 januari 2012 Innehåll Inledning... 3 Bakgrund... 3 Projektorganisation... 3

Läs mer

Funktionshinderområdet och äldreomsorgen

Funktionshinderområdet och äldreomsorgen Riktlinjer för social dokumentation Funktionshinderområdet och äldreomsorgen Ansvarig/upprättad av Kvalitetsenheten Christina Almqvist Beslut fattat av Upprättad 2012-10-18 Reviderad Socialnämnden och

Läs mer

Förslag till yttrande över motion om garanterat äldreboende efter viss ålder

Förslag till yttrande över motion om garanterat äldreboende efter viss ålder Vård- och omsorgsnämndens handling nr 27/2014 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (6) Vår handläggare Johanna Wennerth, utvecklingsledare Ert datum Er beteckning Vård- och omsorgsnämnden Förslag till yttrande över motion

Läs mer

1(8) Avvikelse- och riskhantering inom SoL, LSS och HSL. Styrdokument

1(8) Avvikelse- och riskhantering inom SoL, LSS och HSL. Styrdokument 1(8) Styrdokument 2(8) Styrdokument Dokumenttyp Riktlinje Beslutad av Kommunstyrelsen 2015-03-10, 51 Dokumentansvarig Medicinskt ansvarig sjuksköterska Reviderad 3(8) Innehållsförteckning 1 Bakgrund...4

Läs mer

System för systematiskt kvalitetsarbete

System för systematiskt kvalitetsarbete Ansvarig Bengt Gustafson, Tf verksamhetschef Dokumentnamn Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Upprättad av Elisabet Olsson Gunilla Marcusson Ledningssystem enligt SOSFS 2011:9 Berörda verksamheter

Läs mer

Resultat från kvalitetsuppföljning i Nytidas gruppbostäder på Furuvägen, Kärreberg och Laxvägen enligt 9 9 LSS

Resultat från kvalitetsuppföljning i Nytidas gruppbostäder på Furuvägen, Kärreberg och Laxvägen enligt 9 9 LSS sida 1 (9) Kvalitets- och utredningsavdelningen Socialförvaltningen Kristina Privér Kvalitetscontroller Resultat från kvalitetsuppföljning i Nytidas gruppbostäder på Furuvägen, Kärreberg och Laxvägen enligt

Läs mer

Verksamhetsuppföljning Ledsagare, avlösare, stödfamilj och kontaktperson (LSS) 2014-01-17

Verksamhetsuppföljning Ledsagare, avlösare, stödfamilj och kontaktperson (LSS) 2014-01-17 Verksamhetsuppföljning Ledsagare, avlösare, stödfamilj och kontaktperson (LSS) 2014-01-17 Malin Rehnstam Kvalitetscontroller Sofia Spetz Avdelningschef Handläggarenheten 1 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Verksamheten

Läs mer

Ständigt förbättringsarbete i vård- och omsorgsnämndens verksamheter

Ständigt förbättringsarbete i vård- och omsorgsnämndens verksamheter Ledningssystem Ledning för kvalitet! Ständigt förbättringsarbete i vård- och omsorgsnämndens verksamheter Diarienummer: VON 2014/0469 Vård- och omsorgsnämnden antog dokumentet den 17 september 2014 Dokumentet

Läs mer

Resultat från kvalitetsuppföljning i Attendos verksamheter på Baldersvägen, Utmarksvägen och Vesslevägen.

Resultat från kvalitetsuppföljning i Attendos verksamheter på Baldersvägen, Utmarksvägen och Vesslevägen. sida 1 (11) Kvalitets- och utredningsavdelningen Socialförvaltningen Kristina Privér Kvalitetscontroller Resultat från kvalitetsuppföljning i Attendos verksamheter på Baldersvägen, Utmarksvägen och Vesslevägen.

Läs mer

Information om Socialstyrelsens nya föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9)

Information om Socialstyrelsens nya föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9) Meddelandeblad Mottagare: Kommuner: nämnder med ansvar för verksamheter inom hälso- och sjukvård, socialtjänst och LSS, Landsting: nämnder med ansvar för verksamheter inom hälso- och sjukvård, tandvård

Läs mer

Revisionsrapport Översiktlig granskning ledningssystem för systematisk kvalitetsarbete

Revisionsrapport Översiktlig granskning ledningssystem för systematisk kvalitetsarbete s revisorer Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport Översiktlig granskning ledningssystem för systematisk kvalitetsarbete Revisionen har via KPMG genomfört en granskning

Läs mer

VERKSAMHETSBESKRIVNING ÄLDREFÖRVALTNINGEN

VERKSAMHETSBESKRIVNING ÄLDREFÖRVALTNINGEN 2015-03-01 VERKSAMHETSBESKRIVNING ÄLDREFÖRVALTNINGEN 2015-03-01 RONNEBY KOMMUN Verksamhetsbeskrivningens syfte Dokumentet ska klargöra varför vi finns till och för vilka samt vilka resurser som finns i

Läs mer

Kvalitetsdokument Socialförvaltningen D.nr. eller dokumenttyp: Sid. 1 (12)

Kvalitetsdokument Socialförvaltningen D.nr. eller dokumenttyp: Sid. 1 (12) Sid. 1 (12) Programområde eller övergripande: Omsorg om funktionshindrade, Socialpsykiatri Framtagen av: Ingrid Fagerström Utbildnings- och kvalitetssamordnare Gäller from: Verksamhet: Särskilt boende

Läs mer

KVALITETSPLAN [År] KVALITETSPLAN 2014. Socialförvaltningen. Ovanåkers kommun

KVALITETSPLAN [År] KVALITETSPLAN 2014. Socialförvaltningen. Ovanåkers kommun KVALITETSPLAN [År] KVALITETSPLAN 2014 Socialförvaltningen Ovanåkers kommun Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 1 INLEDNING... 2 KVALITETSPLANENS FORTSATTA DISPOSITION... 2 GRUNDERNA FÖR DET SYSTEMATISKA

Läs mer

Kvalitetspolicy. Antagen av kommunfullmäktige 2012-10-29

Kvalitetspolicy. Antagen av kommunfullmäktige 2012-10-29 Kvalitetspolicy Antagen av kommunfullmäktige 2012-10-29 Kvalitetspolicy för Köpings kommun Kvalitetspolicyn ingår i kommunens styrmodell inom ramen för kommunfullmäktiges policy för verksamhets- och ekonomistyrning.

Läs mer

KVALITETSLEDNINGSSYSTEM INOM VÅRD OCH OMSORG

KVALITETSLEDNINGSSYSTEM INOM VÅRD OCH OMSORG Vård och omsorg Lilian Gullberg, projektledare 0413-62022 JUNI 2010 KVALITETSLEDNINGSSYSTEM INOM VÅRD OCH OMSORG Antagen av nämnden 2010-06-16 Kvalitetsledningssystem Ledningssystemet ska utgöra ett redskap

Läs mer

KONTAKTPERSON LSS, SoL INTERN KRAVSPECIFIKATION Antagen av Vård- och omsorgsnämnden den 26 maj ( 63) Gäller from 1 januari 2012

KONTAKTPERSON LSS, SoL INTERN KRAVSPECIFIKATION Antagen av Vård- och omsorgsnämnden den 26 maj ( 63) Gäller from 1 januari 2012 1 Vård och omsorg 2011-04-12 Beställarenheten Dnr VON 95/11 KONTAKTPERSON LSS, SoL INTERN KRAVSPECIFIKATION Antagen av Vård- och omsorgsnämnden den 26 maj ( 63) Gäller from 1 januari 2012 Utförare = Driftansvarig,

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för. Falkenberg LSS 2, Nytida AB. År 2014. 2015-01-10 Annika Hoffsten Hultén

Patientsäkerhetsberättelse för. Falkenberg LSS 2, Nytida AB. År 2014. 2015-01-10 Annika Hoffsten Hultén Patientsäkerhetsberättelse för Falkenberg LSS 2, Nytida AB År 2014 2015-01-10 Annika Hoffsten Hultén Detta underlag till patientsäkerhetsberättelse utgör en bilaga till vårdgivarens patientsäkerhetsberättelse.

Läs mer

Ks 352 Dnr 2014.0294.759. Kommunstyrelsen beslutar

Ks 352 Dnr 2014.0294.759. Kommunstyrelsen beslutar Ks 352 Dnr 2014.0294.759 Uppföljning av granskning kring kvalitet inom socialtjänsten Kommunstyrelsen beslutar 1. Att till kommunrevisorerna överlämna ovanstående svar avseende granskning kring kvalitet

Läs mer

Kvalitet och värdegrund i vården.

Kvalitet och värdegrund i vården. 1 Kvalitet och värdegrund i vården. Inledning Vi är måna om att personerna som får vård och omsorg av oss har det så bra som möjligt. Du som arbetar inom omsorgen är viktig i det arbetet. I den här broschyren

Läs mer

Rutin för lex Sarah 2014-11-01

Rutin för lex Sarah 2014-11-01 RUTIN FÖR LEX SARAH Rutin för lex Sarah 2014-11-01 Bakgrund och syfte Den 1 juli 2011 trädde nya bestämmelser om lex Sarah i kraft. De nya bestämmelserna ska tillämpas inom hela socialtjänsten. Det innebär

Läs mer

Myndighetsutövning samt dokumentation inom äldreomsorgen

Myndighetsutövning samt dokumentation inom äldreomsorgen Revisionsrapport Myndighetsutövning samt dokumentation inom äldreomsorgen Härryda kommun Juni 2009 Lars Näsström Innehållsförteckning Sammanfattning...1 1 Inledning...2 1.1 Bakgrund...2 1.2 Tidigare granskningsarbete...3

Läs mer

Tillgänglighetsplan 2013-2015

Tillgänglighetsplan 2013-2015 Tillgänglighetsplan 2013-2015 Antagen av Kommunfullmäktige 2013-04-29, KF 36 1 Bakgrund Det är av stor vikt att tillgänglighetsfrågor beaktas i all kommunal planering. Ledamöter i Kommunala Handikapprådet

Läs mer

Kvalitetsberättelse 2014

Kvalitetsberättelse 2014 Kvalitetsberättelse 2014 AB OmsorgsCompagniet i Norden Hemtjänst/avlösning/ledsagning/boendestöd/personlig assistans/ stödboende Kvalitetsavdelningen 2015-01-10 Innehållsförteckning Kvalitetsberättelse

Läs mer

Verksamhetsuppföljning Kvarngatan 2014-01-30

Verksamhetsuppföljning Kvarngatan 2014-01-30 Verksamhetsuppföljning Kvarngatan 2014-01-30 Malin Rehnstam Kvalitetscontroller Sofia Spetz Avdelningschef Handläggarenheten Elisabeth Rubin MAS 1 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Kvarngatans gruppboende ligger

Läs mer

Uppföljning av utförare - Hemtjänst

Uppföljning av utförare - Hemtjänst Datum 2013-05-15 Uppföljning av utförare - Hemtjänst Uppföljningen avser: Adeocare AB Adress: Bryggavägen 100, 178 31 Ekerö Verksamhetschef (namn och kontaktuppgifter): Hilde Knapasjö, tfn: 08-731 7707

Läs mer

ÄLDREOMSORGENS NATIONELLA VÄRDEGRUND VÄRDIGHETSGARANTIER

ÄLDREOMSORGENS NATIONELLA VÄRDEGRUND VÄRDIGHETSGARANTIER ÄLDREOMSORGENS NATIONELLA VÄRDEGRUND VÄRDIGHETSGARANTIER ÄLDREOMSORGENS NATIONELLA VÄRDEGRUND 1 januari 2011 infördes äldreomsorgens nationella värdegrund i Socialtjänstlagen (SoL). Socialtjänstens omsorg

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Personligt ombud Sid 1 av 11 1 Information om ledningssystemet sid 3 Omfattning, uppdrag, processer, intressenter 2 Dokumentstyrning... sid 6 Styrande dokument

Läs mer

KVALITETSPOLICY FÖR HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN I LANDSTINGET SÖRMLAND

KVALITETSPOLICY FÖR HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN I LANDSTINGET SÖRMLAND DATUM DIARIENR 1999-03-26 VOS 99223 KVALITETSPOLICY FÖR HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN I LANDSTINGET SÖRMLAND Inledning Denna policy utgör en gemensam grund för att beskriva, följa upp och utveckla kvaliteten,

Läs mer

Kvalitetsledningssystem för socialnämnden i Lomma kommun - i verksamheter enligt SoL, LVU, LVM, LSS och HSL

Kvalitetsledningssystem för socialnämnden i Lomma kommun - i verksamheter enligt SoL, LVU, LVM, LSS och HSL Socialförvaltningen Kvalitetsledningssystem för socialnämnden i Lomma kommun - i verksamheter enligt SoL, LVU, LVM, LSS och HSL Utgångspunkter, principer och ansvar Fastställd av socialnämnden 29 mars

Läs mer

Social dokumentation

Social dokumentation Sid. 1 (6) Programområde eller övergripande: Äldreomsorgen Framtagen av: Ingrid Fagerström Utbildnings- och kvalitetssamordnare Gäller from: 100218 Verksamhet: Beslutad av: Socialnämnden 100218 13 Reviderad:

Läs mer

Riktlinje för handläggning av dokument i ledningssystemet

Riktlinje för handläggning av dokument i ledningssystemet Ansvarig för rutin Avdelningschef Kvalitet och administration Upprättad (och datum) Utvecklingsledare och MAS Beslutad (datum och av vem) Socialförvaltningens ledningsgrupp, 2015-01-14 Reviderad (datum

Läs mer

Gemensamma 1. Verksamheten skall bygga på respekt för människor, deras självbestämmande och integritet.

Gemensamma 1. Verksamheten skall bygga på respekt för människor, deras självbestämmande och integritet. STRATEGISKA FOKUSOMRÅDEN Kompetensutveckling Mål, uppföljning och nyckeltal Barnperspektivet/stöd i föräldrarollen Förebyggande hälsoarbete Vårdtagare/Klient/ INRIKTNINGSMÅL Gemensamma 1. Verksamheten

Läs mer

Värdegrund - att göra gott för den enskilde

Värdegrund - att göra gott för den enskilde Värdegrundsdokumentet är framarbetat av och för socialförvaltningen i Degerfors kommun, samt antaget av socialnämnden 2012-10-10. Text: Jeanette Karlsson och Sture Gustafsson. Illustrationer: Bo Qvist

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom socialtjänsten

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom socialtjänsten SÖDERMALMS STADSDELSFÖRVALTNING DNR 584-2012-1.1 2012-07-05. Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom socialtjänsten Beslutad av stadsdelsnämnden 2012-08-23 SID 2(18) 1 Inledning... 3 2 Stockholms

Läs mer

Riktlinje för riskanalys

Riktlinje för riskanalys Version Datum Utfärdat av Godkänt 1 2015-08-25 Therese Lindén, Ulrika Ström, Ingrid Olausson Förvaltningens ledningsgrupp Riktlinje för riskanalys KUB1001, v2.0, 2013-02-26 Kungsbacka kommun Vård & Omsorg

Läs mer

RIKTLINJER HANDLÄGGNING OCH DOKUMENTATION. funktionshinder LSS och SoL 2007-06

RIKTLINJER HANDLÄGGNING OCH DOKUMENTATION. funktionshinder LSS och SoL 2007-06 RIKTLINJER HANDLÄGGNING OCH DOKUMENTATION funktionshinder LSS och SoL 2007-06 Följande principer ligger till grund för alla insatser för funktionshindrade som erbjuds inom LSS och SoL: delaktighet genom

Läs mer

Uppföljning av utförare - Hemtjänst

Uppföljning av utförare - Hemtjänst Datum 2013-05-12 Uppföljning av utförare - Hemtjänst Uppföljningen avser: Mälaröarnas Hemtjänst Adress: Tegelbruksvägen 8, 178 30 Ekerö Verksamhetschef (namn och kontaktuppgifter): Ulla Johansson, tfn:

Läs mer

Chefs- och ledningspolicy

Chefs- och ledningspolicy STYRDOKUMENT DATUM 2012-12-03 Chefs- och ledningspolicy Detta dokument ersätter Ledningspolicy antagen av kommunstyrelsen 2000-05-15, KS 4.05. Inledning Verksamheten i Älvsbyns kommun ska vara visions-

Läs mer

Kvalitetsberättelse för verksamheten personlig assistans samt särskilt boende vuxna 1 januari 31 december 2013

Kvalitetsberättelse för verksamheten personlig assistans samt särskilt boende vuxna 1 januari 31 december 2013 Kvalitetsberättelse för verksamheten personlig assistans samt särskilt boende vuxna 1 januari 31 december 2013 Dokumentnamn Kvalitetsberättelse för verksamheten personlig assistans samt särskilt boende

Läs mer

Kompetens hos personal som arbetar med stöd, service och omsorg till personer med funktionsnedsättning enligt SoL och LSS

Kompetens hos personal som arbetar med stöd, service och omsorg till personer med funktionsnedsättning enligt SoL och LSS Kompetens hos personal som arbetar med stöd, service och omsorg till personer med funktionsnedsättning enligt SoL och LSS Carpes nationella konferens 14 mars 2012 Vägledning för arbetsgivare Ulla Essén

Läs mer

Information till chefer i socialförvaltningen och biståndshandläggare inom SoL och LSS samt godkända Lov-levarantörer om lex Sarah

Information till chefer i socialförvaltningen och biståndshandläggare inom SoL och LSS samt godkända Lov-levarantörer om lex Sarah 1(5) Information till chefer i socialförvaltningen och biståndshandläggare inom SoL och LSS samt godkända Lov-levarantörer om lex Sarah 1. Rutiner för socialförvaltningens verksamheter vid rapportering

Läs mer

Den nationella värdegrunden för äldreomsorg Den lokala värdighetsgarantin för äldreomsorgen i Huddinge. Erika Svärdh, kommunikationschef, SÄF

Den nationella värdegrunden för äldreomsorg Den lokala värdighetsgarantin för äldreomsorgen i Huddinge. Erika Svärdh, kommunikationschef, SÄF Den nationella värdegrunden för äldreomsorg Den lokala värdighetsgarantin för äldreomsorgen i Huddinge Erika Svärdh, kommunikationschef, SÄF Nationell värdegrund i socialtjänstlagen Den 1 januari 2011

Läs mer

Omsorg om funktionshindrade och Bistånds- och avgiftsenheten

Omsorg om funktionshindrade och Bistånds- och avgiftsenheten Omsorg om funktionshindrade och Bistånds- och avgiftsenheten Verksamhetschef Bistånd och avgifter Områdeschef SoL Socialpsykiatri Områdeschef LSS Boende/ Sysselsättning Områdeschef LSS Boende/ Pers ass

Läs mer

Verksamhetsplan/Kvalitetsredovisning 2009 Bemanningsenheten

Verksamhetsplan/Kvalitetsredovisning 2009 Bemanningsenheten Omsorgsnämnden Verksamhetsplan/Kvalitetsredovisning 2009 Bemanningsenheten 1 2009-04-28 Innehållsförteckning 1 Omsorgsnämndens kvalitetsarbete 1.1 Metod. 4 1.2 Enkäter 4 2 Verksamhetsinformation 2.1 Presentation

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse Ledarskapsutveckling i Norden AB

Patientsäkerhetsberättelse Ledarskapsutveckling i Norden AB Patientsäkerhetsberättelse Ledarskapsutveckling i Norden AB År 2013 2014-02-09 Helene Stolt Psykoterapeut, socionom Verksamhetsansvarig Mallen är framtagen av Sveriges Kommuner och Landsting Verksamhetens

Läs mer

Yttrande över förslag till utskottsinitiativ ifråga om krav på bemanning för en god äldreomsorg

Yttrande över förslag till utskottsinitiativ ifråga om krav på bemanning för en god äldreomsorg 2012-01-16 Dnr 42107/2011 1(7) Avdelningen för regler och tillstånd Birgitta Resenius Birgitta.resenius@socialstyrelsen.se Riksdagens socialutskott 100 12 STOCKHOLM Yttrande över förslag till utskottsinitiativ

Läs mer

Gränsdragning av Sjukvård och Egenvård samt Biståndsbeslut och samordning av det praktiska stödet till den enskilde

Gränsdragning av Sjukvård och Egenvård samt Biståndsbeslut och samordning av det praktiska stödet till den enskilde Riktlinje med rutiner Utgåva nr 1 sida 1 av 5 Dokumentets namn Gränsdragning av Sjukvård och Egenvård samt Biståndsbeslut och samordning av det praktiska stödet till den enskilde Utfärdare/handläggare

Läs mer

Rutiner för dokumentation enligt Socialtjänstlagen (SoL) och Lagen med särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)

Rutiner för dokumentation enligt Socialtjänstlagen (SoL) och Lagen med särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) 2011-10-28 Rutiner för dokumentation enligt Socialtjänstlagen (SoL) och Lagen med särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Rutiner för dokumentation enligt SoL och LSS Dnr KS 2011-377

Läs mer

Vår vision är att vara ledande och lärande inom behandling och skola.

Vår vision är att vara ledande och lärande inom behandling och skola. Vår vision är att vara ledande och lärande inom behandling och skola. Ledande innebär att vi är kunskapsburet företag som vill vara ett föredöme och en drivkraft för utveckling in om vårt kompetensområde

Läs mer

Socialstyrelsens tillsyn av missbruksvården och öppna jämförelser visar att uppföljning

Socialstyrelsens tillsyn av missbruksvården och öppna jämförelser visar att uppföljning Stöd till chefer vid implementering av lokal uppföljning inom missbruksoch beroendevården Socialstyrelsens tillsyn av missbruksvården och öppna jämförelser visar att uppföljning av verksamheternas resultat

Läs mer

Att ställa kvalitetskrav i vård och omsorg. thomas.hallgren@kommunakuten.se

Att ställa kvalitetskrav i vård och omsorg. thomas.hallgren@kommunakuten.se Att ställa kvalitetskrav i vård och omsorg thomas.hallgren@kommunakuten.se När utformas kvalitetskraven Det politiska förarbetet Det administrativa förarbetet Upphandlingsprocessen (förfrågningsunderlaget)

Läs mer

Uppföljningsplan. Plan för uppföljning av utförd verksamhet inom social- och äldreomsorgsnämndernas ansvarsområden.

Uppföljningsplan. Plan för uppföljning av utförd verksamhet inom social- och äldreomsorgsnämndernas ansvarsområden. Uppföljningsplan Plan för uppföljning av utförd verksamhet inom social- och äldreomsorgsnämndernas ansvarsområden. Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 1. Inledning... 3 1.1 Uppdragsbeskrivning/avtal...

Läs mer

Rutiner för f r samverkan

Rutiner för f r samverkan Rutiner för f r samverkan Huvudmännen för hälso- och sjukvården och socialtjänsten ska tillsammans säkerställa att övergripande rutiner för samverkan i samband med egenvård utarbetas. Rutinerna ska tas

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Individ- och familjeomsorg 2014, Stadsområdesförvaltning Väster

Tjänsteskrivelse. Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Individ- och familjeomsorg 2014, Stadsområdesförvaltning Väster Malmö stad Stadsområdesförvaltning Väster 1 (1) Datum 2014-02-04 Vår referens Eva Hansson Socialsekreterare Tjänsteskrivelse Eva.Hansson@malmo.se Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Individ-

Läs mer

REVISIONSRAPPORT. Granskning av LSS. Kvalitetssäkring av genomförandeplaner. Emmaboda kommun. 9 oktober 2012

REVISIONSRAPPORT. Granskning av LSS. Kvalitetssäkring av genomförandeplaner. Emmaboda kommun. 9 oktober 2012 REVISIONSRAPPORT Granskning av LSS Kvalitetssäkring av genomförandeplaner Emmaboda kommun 9 oktober 2012 Jard Larsson, certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Inledning 1 1.1 Uppdrag, revisionsfråga

Läs mer

Granskning av hemtjänst/lov 2014

Granskning av hemtjänst/lov 2014 Granskning av hemtjänst/lov 2014 Sammanställd av Margareta Sjögren, kvalitetsuppföljare/utredare Kvalitets- och utvecklingsenheten 2014-08-28 Bakgrund Lagen om valfrihetssystem (LOV) reglerar vad som ska

Läs mer

Kvalitets - och vardegru ndsdeklaration

Kvalitets - och vardegru ndsdeklaration Kvalitets - och vardegru ndsdeklaration Fogdaröd ett unikt alternativ för människor i behov av särskilt stöd. Därför är det viktigt att garantera att kvaliteten är hög och värdegrunderna sunda och solida.

Läs mer

[År] KVALITETSBOKSLUT 2012 Uppföljning av kvalitetsplan 2012 Socialförvaltningen Ovanåkers kommun

[År] KVALITETSBOKSLUT 2012 Uppföljning av kvalitetsplan 2012 Socialförvaltningen Ovanåkers kommun BOKSLUT 2012 [År] KVALITETSBOKSLUT 2012 Uppföljning av kvalitetsplan 2012 Socialförvaltningen Ovanåkers kommun Förord I denna bokslutsrapport redogörs för de kvalitetsinsatser som genomförts inom socialförvaltningen

Läs mer

Nya föreskrifter och allmänna råd

Nya föreskrifter och allmänna råd Nya föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för det systematiska kvalitetsarbetet beslutade och publicerade träder i kraft den 1 januari 2012 Bakgrund Varför behövde de nuvarande föreskrifterna

Läs mer

RIKTLINJE. Riktlinje för hantering av avvikelser inom äldreomsorgen

RIKTLINJE. Riktlinje för hantering av avvikelser inom äldreomsorgen uniform KUB663 v 1.0, 2010-06-09 RIKTLINJE Version Datum Utfärdat av Godkänt 1 2009-09-24 Eva Franzén, Anneli Hafström, Ann- Eva Franzén, Anneli Hafström, Ann-Helen Helen Svensson Svensson, Ann-Marie Svensson

Läs mer

Rutin för avvikelsehantering inom hemvården och handikappomsorgen

Rutin för avvikelsehantering inom hemvården och handikappomsorgen Sid 1 (5) Socialtjänsten Ansvarig Utfärdad av Berörda verksamheter Version Medicinskt ansvarig Hemvård och sjuksköterska Avvikelsegrupp handikappomsorg 2010-12-21 Dokumentnamn Rutin för avvikelsehantering

Läs mer

Det här kan du förvänta dig av äldreomsorgen i Norrtälje kommun

Det här kan du förvänta dig av äldreomsorgen i Norrtälje kommun Det här kan du förvänta dig av äldreomsorgen i Norrtälje kommun Värdigt liv och välbefinnande Enligt socialtjänstlagen ska all personal i äldreomsorgen arbeta för att du får ett värdigt liv och känna välbefinnande.

Läs mer

Kvalitet inom äldreomsorgen

Kvalitet inom äldreomsorgen Kvalitet inom äldreomsorgen Krokoms kommun Anneth Nyqvist Augusti 2011 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Revisionsfråga och revisionskriterier 2 2.3 Avgränsning 2

Läs mer

Verksamhetsuppföljning Korttidsvistelsen 2011-05-06

Verksamhetsuppföljning Korttidsvistelsen 2011-05-06 Socialförvaltningen Verksamhetsuppföljning Korttidsvistelsen 2011-05-06 Johanna Bendtsen Omsorgshandläggare Lena Thosteman Enhetschef Handläggarenheten SAMMANFATTNING Korttidsvistelsen nådde upp till samtliga

Läs mer

Riktlinjer och rutin för hälso- och sjukvård, socialtjänst och LSS om Egenvård

Riktlinjer och rutin för hälso- och sjukvård, socialtjänst och LSS om Egenvård BURLÖVS KOMMUN Socialförvaltningen 2014-11-19 Beslutad av 1(6) Ninette Hansson MAS Gunilla Ahlstrand Enhetschef IFO Riktlinjer och rutin för hälso- och sjukvård, socialtjänst och LSS om Egenvård Denna

Läs mer

KVALITETSBERÄTTELSE Personlig assistans

KVALITETSBERÄTTELSE Personlig assistans KVALITETSBERÄTTELSE Personlig assistans Sociala stödresurser Verksamhetsåret 2012 Kvalitetsarbete inom Sociala stödresurser Innehållsförteckning Inledning. 3 Gemensamt kvalitetsarbete.. SCB:s medborgarundersökning

Läs mer

Mallen är anpassad av Ambea AB utifrån Sveriges Kommuner och Landstings mall. Patientsäkerhetsberättelse för Morkullevägens gruppbostad.

Mallen är anpassad av Ambea AB utifrån Sveriges Kommuner och Landstings mall. Patientsäkerhetsberättelse för Morkullevägens gruppbostad. Patientsäkerhetsberättelse för Morkullevägens gruppbostad År 2013 2014-03-01 Lennart Sandström, verksamhetschef enl. HSL Mallen är anpassad av Ambea AB utifrån Sveriges Kommuner och Landstings mall KVALITETSAVDELNINGEN

Läs mer

Verksamhetsplan för 2010 Avdelningen för LSS-verksamhet

Verksamhetsplan för 2010 Avdelningen för LSS-verksamhet Verksamhetsplan för 2010 Avdelningen för LSS-verksamhet Avdelningen för LSS-verksamhet 2009-12-15 2 (6) Mål för verksamheten Verksamhetsplan för 2010 Verksamhetsmålen utgår ytterst från fullmäktiges mål

Läs mer

Meddelandeblad. Information om nya bestämmelser om lex Sarah

Meddelandeblad. Information om nya bestämmelser om lex Sarah Meddelandeblad Mottagare: Kommuner: nämnder med ansvar för verksamheter inom socialtjänsten och LSS, förvaltningschefer Landsting: nämnder med ansvar enligt LSS, förvaltningschefer Huvudmän för yrkesmässigt

Läs mer

Uppföljning 2012-06-14 Mångkulturell Hemtjänst i Stockholm AB

Uppföljning 2012-06-14 Mångkulturell Hemtjänst i Stockholm AB SOLNA STAD Omvårdnadsförvaltningen Uppföljning 20120614 Mångkulturell Hemtjänst i Stockholm AB Granskare: Metod: Webbenkät, intervju, granskning av rutiner, genomförandeplaner och socialdokumentation Företagets

Läs mer

Genomförandeplaner ett verktyg för att följa upp och utvärdera brukarnas upplevelser av en insats?

Genomförandeplaner ett verktyg för att följa upp och utvärdera brukarnas upplevelser av en insats? Genomförandeplaner ett verktyg för att följa upp och utvärdera brukarnas upplevelser av en insats? Av: Åsa Wallqvist, Jack Axelsson, Kjell Fransson och Lotta Larsson Innehåll: Vad ska en genomförandeplan

Läs mer

Verksamhetsplan/Kvalitetsredovisning 2010 Bemanningsenheten

Verksamhetsplan/Kvalitetsredovisning 2010 Bemanningsenheten Omsorgsnämnden Verksamhetsplan/Kvalitetsredovisning 2010 Bemanningsenheten 1 Innehållsförteckning 1 Omsorgsnämndens kvalitetsarbete 1.1 Metod. 4 1.2 Enkäter 4 2 Omsorgsnämndens mål... 4 3 Verksamhetsinformation

Läs mer

4.1.1. Iakttagelser... 6. 4.2. Roll och ansvarsfördelning... 8. 4.2.1. Iakttagelser... 8. 4.3. Styrning, uppföljning och kontroll...

4.1.1. Iakttagelser... 6. 4.2. Roll och ansvarsfördelning... 8. 4.2.1. Iakttagelser... 8. 4.3. Styrning, uppföljning och kontroll... Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 3 2.1. Bakgrund... 3 2.2. Revisionsfråga... 3 2.3. Revisionskriterier... 3 2.4. Metod och avgränsning... 4 3. Organisation... 5 4. Granskningsresultat...

Läs mer

Sociala nämndernas förvaltning 2014-11-12 Dnr: 2014/123-NF-702 Cecilia Tollbom Lindh - ay340 E-post: cecilia.tollbom.lindh@vasteras.

Sociala nämndernas förvaltning 2014-11-12 Dnr: 2014/123-NF-702 Cecilia Tollbom Lindh - ay340 E-post: cecilia.tollbom.lindh@vasteras. TJÄNSTESKRIVELSE 1 (2) Sociala nämndernas förvaltning 2014-11-12 Dnr: 2014/123-NF-702 Cecilia Tollbom Lindh - ay340 E-post: cecilia.tollbom.lindh@vasteras.se Kopia till Inger Andresson, proaros Helene

Läs mer

Tjänsteutlåtande 2010-08-17. DANDERYDS KOMMUN Socialkontoret Handläggare: Millie Lindroth. Svar på motion angående värdighetsgaranti i äldreomsorgen

Tjänsteutlåtande 2010-08-17. DANDERYDS KOMMUN Socialkontoret Handläggare: Millie Lindroth. Svar på motion angående värdighetsgaranti i äldreomsorgen DANDERYDS KOMMUN Socialkontoret Handläggare: Millie Lindroth Tjänsteutlåtande 2010-08-17 1(5) Socialnämnden 2010-08-23 SN 2010/0068 Svar på motion angående värdighetsgaranti i äldreomsorgen Förslag till

Läs mer

Ledningssystem för kvalitetsutveckling

Ledningssystem för kvalitetsutveckling Ledningssystem för kvalitetsutveckling Vår vision är att vara ledande och lärande inom behandling och skola. Ledande innebär att vi är kunskapsburet företag som vill vara ett föredöme och en drivkraft

Läs mer

Kvalitetsstrategi. för Umeå Kommun. Fastställd av kommunfullmäktige 2003-03-31 1(10) ver.1.2 2003-11-03

Kvalitetsstrategi. för Umeå Kommun. Fastställd av kommunfullmäktige 2003-03-31 1(10) ver.1.2 2003-11-03 Kvalitetsstrategi för Umeå Kommun Fastställd av kommunfullmäktige 2003-03-31 1(10) 1. UMEÅ KOMMUNS UTVECKLING OCH INRIKTNING PÅ KVALITETSARBETET... 3 2. VERKSAMHETSANPASSAT KVALITETSARBETE... 4 3. VILKA

Läs mer