Att arbeta med kvalitet inom Vård och Omsorg, Sjöbo kommun Kvalitetsledningssystem enligt SOSFS 2006:11 (SoL/LSS)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Att arbeta med kvalitet inom Vård och Omsorg, Sjöbo kommun Kvalitetsledningssystem enligt SOSFS 2006:11 (SoL/LSS)"

Transkript

1 Verksamhetsområde: SoL och LSS Ansvarig för dokumentet: Kjell-Åke Nilsson, förvaltningschef Gäller fr.o.m Senaste ändringen: Kvalitetsledningssystem för SoL och LSS Att arbeta med kvalitet inom Vård och Omsorg, Sjöbo kommun Kvalitetsledningssystem enligt SOSFS 2006:11 (SoL/LSS) Att arbeta med kvalitet Att arbeta med kvalitet ska vara en integrerad och naturlig del av arbetet inom Vård och Omsorg. All personal har ett eget ansvar för att utföra sitt arbete med god kvalitet. I varje möte med kunder och medborgare synliggörs och avgörs kvaliteten. Kvalitet kan definieras som alla sammantagna egenskaper hos ett objekt eller en företeelse som ger dess förmåga att tillfredsställa uttalade och underförstådda behov. Kvalitet kan även uttryckas som förhållandet mellan förväntning och upplevelse. Det ska vara tydligt för medborgare och kunder vad de kan förvänta sig av oss. Medborgare och kunder som kommer i kontakt med oss bedömer kvaliteten på vårt arbete i förhållande till vad han eller hon har förväntat sig. Ett salutogent synsätt ska prägla arbetet inom Vård och Omsorg. Kännetecknande för det salutogena synsättet är fokus på framtiden och på det friska samt på kundens möjligheter och resurser att bemästra svårigheter. Strävan ska vara att öka känslan av sammanhang (Kasam) både hos kunder och hos personal. Vägledande i alla situationer ska vara att skapa begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. Arbetet inom Vård och Omsorg ska bygga på helhetssyn samt respekt för kundens behov av trygghet, självbestämmande, integritet och självständighet. Insatserna ska ges på ett sådant sätt att kundens egna och omgivningens resurser tillvaratas. Nämndens vision är att genom detta övergripande mål ge samtliga kunder Ett Gott Liv Varje Dag. Syftet med visionen är att klargöra att den gemensamma uppgiften för all personal är att de beviljade insatserna utförs på det sätt som kunden önskar. Grundpelarna i visionen är att ha levande individuella genomförandeplaner, en verksamhet som anpassas, att fånga vardagen samt befrämja olikheter hos kunder och personal. tiderna är en väsentlig del av verksamhetens vård och omsorg. Kvalitetsledningssystemet ger förutsättningarna för ledning och styrning av kvalitetsarbetet inom Vård och Omsorg. Nämndens inriktnings- och resultatmål för 2009 återfinns i kvalitetsledningssystemets kvalitetsområden under rubriken mål.

2 Kvalitetsledningssystem Vad och varför? Av socialtjänstlagen (2001:453, SoL) och lagen (1993:387, LSS) om stöd och service till vissa funktionshindrade framgår att socialtjänsten ska vara av god kvalitet. Kraven på kvalitet omfattar alla nivåer i verksamheten; strukturinriktade, allmänt inriktade och individinriktade insatser. Vidare framgår av lagstiftningen att kvaliteten systematiskt och fortlöpande ska utvecklas och säkras. För utförande av vård- och omsorgsnämndens uppgifter ska finnas personal med lämplig utbildning och erfarenhet. I SOSFS 2006:11(S) om ledningssystem för kvalitet i verksamhet enligt SoL, LVU, LVM och LSS ställs krav på att vård- och omsorgsnämnden ska inrätta ett ledningssystem för kvalitet. Kvalitetsledningssystemet ska säkerställa att vård- och omsorgsverksamheten tillhandahåller tjänster med god kvalitet. I systemet organiseras och beskrivs struktur, rutiner, riktlinjer, processer och resurser som är nödvändiga för ledning och styrning av verksamheten. Kvalitetsledningssystemet beskriver på så sätt kvalitetsarbetet inom vård och omsorg. Modell för kvalitetsarbetet Kvalitetsledningssystemet ger struktur åt ett systematiskt och fortlöpande förbättringsarbete som säkrar och utvecklar kvaliteten. Systemet bygger på ett helhetstänkande där all personals agerande har betydelse för medborgarens och kundens upplevelse av insatserna inom Vård och Omsorg. Styrdokument och värderingar har kopplats ihop med olika aktiviteter i syfte att vara vägledande i arbetet med att hela tiden bli mer kvalitetsmedvetna. Grunden för kvalitetsarbetet är att formulera mål, planera arbetets genomförande, uppföljning, utvärdering samt prioritering av åtgärder så att målen för verksamheten uppnås. I enlighet med socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2006:11) omfattar kvalitetsledningssystemet följande kvalitetsområden; Kvalitetssäkring av sociala tjänster Tillgänglighet Samarbete och samverkan Handläggning och dokumentation Fel och brister i verksamheten Synpunkter och klagomål på verksamheten Personal och kompetensförsörjning Försörjning av varor och tjänster Uppföljning och utvärdering av verksamheten För varje kvalitetsområde anges mål, metod för genomförande samt vad som följs upp/utvärderas och hur detta sker. Rutiner, riktlinjer och processer som stödjer kvalitetsarbetet finns samlade i Vård och Omsorgs verksamhetshandbok på intranätet. 2(13)

3 Ledningsgruppen ansvarar för att en årlig revidering av kvalitetsledningssystemet och verksamhetshandboken görs. Av manualen till verksamhetshandboken framgår ansvarsfördelning och hur dokumenten i systemet hålls aktuella. Roller och ansvar i kvalitetsarbetet För att kvalitetsarbetet ska bedrivas systematiskt ska det finnas en organisatorisk struktur med tydlig fördelning av ansvar och befogenheter. Nämnden ansvarar för att det finns ett ledningssystem för det systematiska kvalitetsarbetet. Detta innebär att säkerställa att; uppföljningsbara mål utifrån SoL och LSS fastställs, kvalitetsarbetets inriktning och omfattning anpassas till vad som krävs för att uppnå målen för verksamheten, ansvarsfördelningen i kvalitetsarbetet fastställs, enskilda och grupper ges möjlighet att vara delaktiga i arbetet med att utveckla och säkra kvaliteten, personalen görs delaktig i att utveckla och säkra kvaliteten, kvalitetsarbetet dokumenteras och kontinuerligt följs upp, verksamhetens kvalitet kontinuerligt och långsiktigt utvecklas och säkras, övriga krav enligt SoL och LSS och för verksamheten gällande förordningar och regelverk följs samt att uppföljning och utvärdering sker av både verksamheten och kvalitetsledningssystemet. Vård- och omsorgschefen har det övergripande kvalitetsansvaret för vård- och omsorgsförvaltningen. Detta innebär att; att genom bemötande och personligt engagemang vara föredöme i en framåtsyftande kvalitetsutveckling, inom förvaltningen bedriva ett systematiskt kvalitets- och förbättringsarbete, göra en övergripande ansvarsfördelning, kommunicera och omsätta nämndens övergripande strategier och mål inom vård- och omsorgsförvaltningen, föra dialog med personal, kunder och medborgare om verksamhetens utveckling och resultat, vara tillgänglig för kunder och medborgare för att underlätta deras möjlighet att påverka kvaliteten, skapa förutsättningar för personalen att i vardagen reflektera kring kvalitet samt på en övergripande nivå följa upp, utvärdera, utveckla och dokumentera kvalitetsarbetet. Områdescheferna har det övergripande kvalitetsansvaret inom sitt verksamhetsområde. Detta innebär att; att genom bemötande och personligt engagemang vara föredöme i en framåtsyftande kvalitetsutveckling, inom sitt verksamhetsområde bedriva ett systematiskt kvalitets- och förbättringsarbete, göra en ansvarsfördelning inom sitt verksamhetsområde, kommunicera och omsätta övergripande strategier och mål inom sitt verksamhetsområde, föra dialog med personal och kunder om verksamhetens utveckling och resultat, vara tillgänglig för kunderna för att underlätta deras möjlighet att påverka kvaliteten, skapa förutsättningar för personalen att i vardagen reflektera kring kvalitet samt inom sitt verksamhetsområde följa upp, utvärdera, utveckla och dokumentera kvalitetsarbetet. 3(13)

4 Enhetschefer leder kvalitetsarbetet inom sin enhet. Detta innebär att; att genom bemötande och personligt engagemang vara föredöme i en framåtsyftande kvalitetsutveckling, inom sin enhet bedriva ett systematiskt kvalitets- och förbättringsarbete, göra en ansvarsfördelning inom sin enhet, kommunicera och omsätta övergripande strategier och mål inom sin enhet, föra dialog med personal och kunder om verksamhetens utveckling och resultat, vara tillgänglig för kunderna för att underlätta deras möjlighet att påverka kvaliteten, skapa förutsättningar för personalen att i vardagen reflektera kring kvalitet samt inom sin enhet följa upp, utvärdera, utveckla och dokumentera kvalitetsarbetet. Omsorgshandledarna ansvarar för att vara en förebild i kvalitetsarbetet Detta innebär att; utifrån Ett gott liv varje dag vara ett gott exempel för kollegorna genom att visa engagemang, positiv inställning och målinriktning, handleda kollegor att ha kunden i fokus, tillsammans med arbetsledningen utveckla och förbättra arbetsmetoder för att tillgodose den enskildes individuella behov, hjälpa kollegor med den individuella genomförandeplanen samt vara engagerad i vård- och omsorgsförvaltningens vision inför framtiden. Alla medarbetare bär ett eget ansvar för kvalitetsarbetet. Detta innebär att; skapa förtroende och god kvalitet genom att visa engagemang, lyhördhet, positiv inställning och respekt i varje möte med kund, närstående och varandra, känna till och aktivt arbeta utifrån nämndens mål och visionen om ett gott liv varje dag, följa upprättade processer, rutiner och handlingsplaner samt rapportera brister, missförhållanden, synpunkter och klagomål. 4(13)

5 Kvalitetsområden Uppföljning och utvärdering av verksamheten Uppföljning och utvärdering är både slutet och början på kvalitetsarbetet inom Vård och Omsorg, som ska vara ständigt pågående. Vård- och omsorgsnämnden ansvarar för att uppföljning och utvärdering sker av både verksamheten och kvalitetsledningssystemet. Kvalitetsledningssystemet säkrar att det systematiska kvalitetsarbetet omfattar metoder för uppföljning och utvärdering av verksamhetens planering, genomförande, resultat och utveckling. De metoder som används för uppföljning och utvärdering ska ge information om; hur väl verksamheten uppfyller lagstiftningens krav och Vård- och omsorgsnämndens mål, hur väl verksamheten inom Vård och Omsorg tillgodoser enskilda kunders och gruppers behov samt hur kunder och andra intressenter uppfattar kvaliteten. Inom Vård och Omsorg ska ett aktivt arbete ske med de förbättringsområden som framkommer vid analys av kvalitetsenkätens och andra genomförda mätningars resultat. Vård- och omsorgsnämnden fastställer, i samband med budgeten, mål på övergripande nivå samt inriktnings- och resultatmål. I förvaltningens kvalitetsarbete bryts dessa mål ner till handlingsplaner som i vissa fall utmynnar i rutiner och riktlinjer. Delårsrapport görs två gånger per år och i samband med dessa görs en redovisning av avvikelse från uppsatta mål till nämnd och kommunfullmäktige. I bokslutet sker uppföljning av målen genom verksamhetsberättelsen, på övergripande nivå till kommunfullmäktige och på verksamhetsnivå till nämnden. Under löpande budgetår ger dessutom vård- och omsorgsnämnden förvaltningschef och områdes-/enhetschefer speciella utredningsuppdrag med direktiv och tid för återrapportering. Som stöd i arbetet med uppföljning och utvärdering finns följande; Intern kontrollplan Verksamhetsbeskrivning Verksamhetsberättelse Delårsrapporter Kvalitetsledningssystem Nyckeltal/mätetal Verksamhetshandboken uppfyllelsen följs upp genom delårsrapporter och bokslut. Uppföljning görs av fastställda nyckeltal/mätetal. Uppföljning av kvalitetsledningssystemet sker årligen. Ledningsgruppen inom Vård och Omsorg gör uppföljning av verksamhetshandboken. Ett Gott Liv -möten och arbetsplatsträffar på enheterna är forum för reflektion kring kvalitet i verksamheten. Kvalitetssäkring av sociala tjänster 5(13)

6 Kvalitetsutveckling av sociala tjänster består dels av att förbättra existerande tjänster, men också att konstruera nya tjänster för att tillfredsställa kunders och medborgares behov. Kunden/medborgaren ska känna till och förstå hur socialtjänsten arbetar. Beskrivningen av tjänsterna utgör även en vägledning för personal och samarbetspartners. Kvalitetsledningssystemet säkrar att; de viktigaste sociala tjänsterna och tillhörande arbetsprocesser beskrivs, analyser görs av hur tjänsterna svarar mot enskilda och gruppers behov samt mot lagstiftningens krav samt resultatet av analyser samt forskning och erfarenheter från bl.a. tillsynsverksamhet ligger till grund för arbetet med att utveckla och säkra tjänsternas kvalitet. Arbetet inom Vård och Omsorg ska utföras på så sätt att den enskilde är nöjd med de insatser som ges. Verksamheten ska utvecklas så att insatserna blir meningsfulla för kunden och att lyhördheten ökar för vad den enskilde kunden behöver för ett meningsfullt liv. Arbetet ska inriktas på att skapa en ökad förståelse för den enskildes individuella behov. Den enskilde ska tillförsäkras god och säker vård och omsorg i sitt boende. Minst 95 % av kunderna ska uppleva att man är nöjd med de insatser som ges vad gäller trygghet, påverkansmöjlighet, personalens kunnighet, genomförande och bemötande. Minst 95 % av kunderna med personlig assistans ska uppleva att man är nöjd med de insatser som ges. Korttidsplats (avlastningsplats) ska erbjudas för att underlätta för den enskilde att bo kvar hemma, men också för att ge avlastning till anhöriga. Arbetsmodeller ska skapas för extra stöd till anhöriga. Minst 95 % ska vara nöjda med maten. tiderna ska vara av god kvalitet och individuellt anpassade till kunden. De ska ge energi och näring, samt möjlighet till glädje och njutning. Identifiera de viktigaste sociala tjänsterna och utarbeta processbeskrivningar med tillhörande arbetsprocesser. Beskrivning av arbetsprocesserna samlas i verksamhetshandboken på intranätet, för att vara tillgängliga för all personal. Ett Gott Liv -möten och arbetsplatsträffar på enheterna är forum för reflektion kring kvalitet i verksamheten. Som stöd för kvalitetssäkring av sociala tjänster finns följande; Rutiner och riktlinjer för biståndshandläggning enligt SoL Rutiner och riktlinjer för handläggning enligt LSS Rutin för social dokumentation Manual för social dokumentation i LSS-verksamheten Manual för social dokumentation i Individuell planering inom LSS (genomförandeplan) Rutin för beställare Rutin för ärendes gång från beställare till utförare Riktlinjer för demensvården Kontaktmannaskap Synpunkts- och klagomålshantering Uppföljning av vårdkvalitet via vårdenkät Enkät till brukare inom LSS med personlig assistans Rutiner/riktlinjer för anmälan om missförhållande Resultat av synpunkts- och klagomålshantering, uppföljning av vårdkvalitet via vårdenkät och enkät till brukare inom LSS avseende personlig assistans. 6(13)

7 Erfarenheter från och analys av överklagningsärenden, domar, tillsynsrapporter och forskning. Tillgänglighet Sociala tjänster ska vara lättillgängliga. Med tillgänglighet avses bl.a. tillgänglighet till lokaler och byggnader, hur besök och andra kontakter organiseras samt hur information om verksamheten ges. Kvalitetsledningssystemet säkrar att; det finns arbetsformer för hur verksamheten ska göras tillgänglig. Arbetet inom Vård och Omsorg ska bedrivas så att insatser och organisation blir begripliga för kunder och personal. Alla medborgare över 80 år som inte haft någon kontakt med äldreomsorgen ska ges möjlighet att få information om kommunens insatser för äldre. Möjligheterna att kunna tolka/förstå kunderna inom LSS ska ökas genom att personalen får utbildning i kommunikationsmetodik. Vård- och omsorgsnämnden ska vidareutveckla sitt samarbete med handikapporganisationerna och arbeta för att öka kunskaperna om funktionsnedsättning inom verksamheten. Nämnden ska under 2009 utarbeta en handlingsplan för tillgänglighet. Göra informationsmaterial, inbjuda till informationsmöte och ständigt kontrollera att den information vi ger är begriplig för mottagaren. Hemsidan har en lättläst version av väsentlig information om verksamheten. Rådgivning kring aktivitetsfrämjande åtgärder uppsökande verksamhet. Samverkan med brukarorganisationer genom pensionärsrådet och kommunala handikapprådet. Det kommunala handikapprådet ska användas som remissinstans när kompetens i tillgänglighet efterfrågas. Som stöd för arbetet med tillgänglighet finns följande; Handlingsprogram för tillgänglighetsfrågor Synpunkts- och klagomålshantering Enkät om vårdkvalitet via vårdenkät Enkät till brukare inom LSS med personlig assistans Resultat av synpunkts- och klagomålshantering samt uppföljning och analys av resultat av genomförda enkätundersökningar. 7(13)

8 Samverkan och samarbete Många kunder som kommer i kontakt med Vård och Omsorg har sammansatta behov, vilket kräver en fungerande samverkan såväl internt som externt. Samverkan är en lagstadgad skyldighet och en förutsättning för att kundens behov ska kunna tillgodoses. Kvalitetsledningssystemet säkrar att det finns rutiner som tydliggör; ansvaret för samarbete vad gäller den enskildes behov av insatser avseende exempelvis överföring av information internt och externt, hur samverkan ska bedrivas inom och mellan nämnder, med myndigheter och andra aktörer samt hur samverkan ska ske med beaktande av bestämmelserna i sekretesslagen (1980:100) och bestämmelserna om tystnadsplikt i SoL eller LSS. Vård och Omsorg ska beakta den enskildes rätt till självbestämmande och visa respekt för den enskildes integritet. Vård och Omsorg ska arbeta för att söka samverkan externt och internt för effektivare resursutnyttjande. Samarbetsformer ska utvecklas mellan LSS och Familjeförvaltningen. Vård och Omsorg ska samverka och samarbeta med myndigheter och andra aktörer som har betydelse för att den enskildes behov av insatser ska tillgodoses enkelt och effektivt. Vård och Omsorg ska arbeta förebyggande genom att ge föreningar, studieförbund m fl. möjlighet att ha aktiviteter på dagcentraler och i dagverksamheter i de olika kommundelarna. Aktivt arbeta för att stärka befintligt samarbete internt och externt samt utveckla nya former för samarbete, utifrån de behov som uppstår i verksamheten, för att kunna tillgodose den enskildes behov. En grupp ( Konstiga gruppen )sätts samman när ett ärende inte går att hantera enligt gängse norm. Gruppens sammansättning styrs av behovet. Som stöd i arbetet med samverkan och samarbete finns följande Rutin för samordnad vårdplanering Rutin för beställare utförare Rutin för samverkan VoO IFO Rutin för social dokumentation Manual för social dokumentation i LSS-verksamheten Synpunkts- och klagomålshantering. Uppföljning av fel och brister i förvaltningens kvalitetsledningsgrupp respektive i enheternas Ett gott liv - möten. 8(13)

9 Handläggning och dokumentation Kundens rättsäkerhet och medverkan är grundläggande i hela processen från ansökan, till beslut och genomförande av insatser inom Vård och Omsorg. Handläggning och dokumentation är en central uppgift inom socialtjänsten och regleras i ett flertal olika bestämmelser. Kvalitetsledningssystemet säkrar att det finns rutiner för; handläggning och dokumentation av ett ärende, dokumentation av genomförandet av en beslutad insats, hur uppgifter ska lämnas mellan den som fattar beslut om en insats och den som ansvarar för det praktiska genomförandet av en insats samt uppföljning och utvärdering av beslutad insats. Rutinerna ska omfatta när en utredning ska inledas, hur olika typer av utredningar ska genomföras, hur målen för en planerad eller beslutad insats ska formuleras, hur beslut ska formuleras samt hur ett överklagande ska hanteras. Samtliga kommuninvånare som söker om insats ska uppleva att lagstiftningens regler om skyndsam, rättvis och likvärdig behandling samt rättssäkerhet uppfylls. Beslut om insats enligt SoL ska fattas inom 14 dagar efter ansökan. Beslut om bistånd enligt SoL till särskilt boende ska verkställas inom tre månader. För LSS-insatser ska utredningstiden från ansökan till beslut vara högst tre månader. Beslut inom LSS ska verkställas inom en månad med undantag för insatsen bostad med särskild service, som ska verkställas inom tre månader. Arbetet inom Vård och Omsorg ska inriktas på att skapa en ökad förståelse för den enskildes individuella behov. Alla som har behovsbedömda insatser ska ha en genomförandeplan. Insatserna ska utvärderas minst en gång var 6:e månad. Dokumentation enligt socialtjänstlagen ska finnas för alla kunder från ansökan till verkställighet av beviljade insatser enligt SoL och LSS. Samtlig personal har ansvar för att enligt gällande rutiner och riktlinjer dokumentera utförandet. En genomförandeplan ska upprättas tillsammans med kunden som en överenskommelse om på vilket sätt den beviljade insatsen ska utföras. Som stöd i arbetet med handläggning och dokumentation finns följande; Rutin vid överklagande Rutin för ledsagarservice enligt LSS Rutin för ledsagarservice enligt SoL Riktlinjer för biståndshandläggning enligt SoL Rutiner och riktlinjer för handläggning enligt LSS Rutin för social dokumentation Manual för social dokumentation Dokumentation i LSS-verksamhet Rutin för beställare - utförare Ärendegång trygghetslarm 9(13)

10 Respektive handläggare/enhetschef/områdeschef/förvaltningschef har ett gemensamt ansvar för att rutinerna följs och att avvikelser/brister rapporteras till nämnden. Uppföljning av vårdkvalitet via vårdenkät. Enkät inom LSS till personer med personlig assistans. Synpunkts- och klagomålshantering. Avstämning av mätetal/nyckeltal avseende handläggningstid samt tid från beslut till verkställighet Analys av rapportering av icke-verksställda beslut till länsstyrelsen. Fel och brister i verksamheten Fel och brister i verksamheten kan leda till att kundernas behov inte tillgodoses. Ett systematiskt arbete ska ske för att upptäcka förekommande brister och för att förebygga att brister uppstår. Planerade förändringar ska föregås av riskanalys. Då uppkomna fel och brister åtgärdats ska en händelseanalys göras för att få svar på vad som hänt och varför, samt hur en upprepning kan förhindras. Kvalitetsledningssystemet säkrar att det finns rutiner för; hur fel och brister i verksamheten ska identifieras, dokumenteras, analyseras och åtgärdas, hur vidtagna åtgärder ska följas upp samt hur erfarenheter som gjorts i samband med uppkomna fel och brister ska utgöra ett underlag för det systematiska kvalitetsarbetet. Kvalitetsarbetet omfattar bedömning av vilka fel och brister som kan komma att uppstå vid planerade förändringar i verksamheten. Denna bedömning används som underlag för att minimera risken för att fel och brister uppkommer. All personal ska ha en hög medvetenhet kring vikten av att ständigt uppmärksamma och förhindra fel och brister i verksamheten. Ledningsgruppen utgör förvaltningens kvalitetsledningsgrupp. Alla Ett Gott Liv - möten och arbetsplatsträffar är forum för reflektion kring kvalitet i verksamheten. Omsorgshandledarna fungerar som kvalitetsombud. Inom Vård och Omsorg finns tillgång till utbildade handledare i systemiska möten för reflektion. Kontaktpersonen upprättar genomförandeplan utifrån den enskildes önskemål och insatserna utförs enligt denna. Omsorgshandledaren är en garant för att detta sker. Riskanalys sker vid förändringar i verksamheterna och dokumenteras av arbetsledaren. Synpunkts- och klagomålsblanketten Vad tycker du egentligen? finns tillgänglig för kunder och deras anhöriga. Som stöd i arbetet med fel och brister finns följande; Anmälan om missförhållanden enligt Lex Sarah Regler och riktlinjer för hantering av kontanta medel vid gruppbostäder LSS Regler och riktlinjer för hantering av kontanta medel och värdesaker vid kommunens särskilda boende Regler och riktlinjer för hantering av brukares kontanta medel inom personlig assistans Handlingsplan för att förebygga fall och fallskador 10(13)

11 Riskanalyser följs upp av arbetsledare. Sammanställning och analys av klagomål görs regelbundet och varje klagomål resulterar i en utredning av arbetsledare. Synpunkter och klagomål på verksamheten Inom Vård och Omsorg är kundernas synpunkter och klagomål en viktig återkoppling till verksamheten och ska ses som en tillgång i det ständigt pågående kvalitetsarbetet. Kvalitetsledningssystemet säkrar att det finns rutiner för att samla in och använda synpunkter och klagomål från enskilda samt från t.ex. myndigheter och organisationer för att; förebygga fel och brister, utveckla verksamheten samt identifiera nya eller ej tillgodosedda behov. Synpunkter och klagomål på verksamheten ska tas omhand och utredas. All personal ska se till så att synpunkter och klagomål framförs. Synpunkts och klagomålshantering ska säkra ett gott bemötande av våra kunder. En enkätundersökning till kunder genomförs en gång per år. En synpunkts- och klagomålsblankett överlämnas till alla kunder i samband med inflyttningssamtal eller vid första biståndsbeslutet. En gång per år skickas synpunkts- och klagomålsblanketten hem till kunderna. Enhetscheferna ska vara kända av kunderna och därmed tillgängliga för mottagande av synpunkter och klagomål. Som stöd i arbetet med synpunkter och klagomål finns följande; Uppföljning av vårdkvalitet via vårdenkäten. Enkät till brukare inom LSS med personlig assistans. Synpunkts- och klagomålshantering Vad tycker Du egentligen? Samtliga klagomål utreds, en årlig sammanställning av synpunkter och klagomål görs och resultaten från förvaltningens sammanställning diskuteras på arbetsplatsträffar och Ett gott liv -möten. Resultat av enkäterna sammanställs och redovisas. 11(13)

12 Personal och kompetensförsörjning Avgörande för en god kvalitet i mötet med kunden är personalens bemötande och förhållningssätt. Kvalitetsledningssystemet ska säkra att det finns rutiner för att fortlöpande kontrollera att; det finns den bemanning som behövs för att utföra uppdraget inom Vård och Omsorg, personalen har den kompetens som krävs för att utföra uppgifterna samt att personalen ges förutsättningar för fortlöpande kompetensutveckling som svarar mot verksamhetens behov och kunskapsutvecklingen inom verksamhetsområdet. Arbetet i Vård och Omsorg ska upplevas meningsfullt. All personal ska ha reell kompetens för sitt uppdrag och ges möjlighet till kompetensutveckling för att klara nya uppdrag. Det ska finnas den bemanning som behövs för att utföra socialtjänstens uppdrag. Andelen tillsvidaranställd personal i äldreomsorgen som saknar yrkesutbildning ska minska. Personalens möjlighet att kunna tolka och förstå brukarna inom LSS ska ökas genom utbildning i kommunikationsmetodik. Arbetsledaren ska se till att rutiner finns kring vilka steg som vidtas när en arbetsgrupp behöver komplettera alternativt minska sin bemanning. Gruppledare finns tillsatta i varje arbetsgrupp för att tillgodose behovet av bemanning. Medarbetarsamtal genomförs årligen och frågan kring kompetensutveckling lyfts där. Introduktion av nyanställda sker enligt särskild mall. Som stöd i arbetet med personal- och kompetensförsörjning finns följande; Personalpolitiskt program Den goda arbetsplatsen Att sätta lön - Riktlinjer för lönesättning Riktlinjer för rekrytering Kompetensutvecklingsplan på olika nivåer Personalpolicy Checklistor för utförandet av biståndsbedömda insatser förs dagligen och kontrolleras av kontaktperson. Arbetsledare gör regelbunden tillsyn av detta. Medarbetarsamtalet kan resultera i en plan för den enskildes kompetensutveckling, som beslutas av arbetsledningen. Generella behov av kompetensutveckling förs in i förvaltningens övergripande kompetensutvecklingsplan och utgör grund för prioritering av kommande kompetensutvecklingsinsatser. Uppföljning av nyckeltal som utbildning, åldersstruktur m.m. avseende personalen. 12(13)

13 Försörjning av varor och tjänster Inköp av varor och tjänster påverkar kvaliteten och resultatet inom Vård och Omsorg. Därför bör inköp av varor och tjänster börja med en klar definition av kraven för dessa. Ledningssystemet ska säkerställa att; det vid formuleringen av kriterier inför en upphandling särskilt uppmärksammas sådana kriterier som bidrar till att de varor och tjänster som tillhandahålls är av god kvalitet. Upphandlingsverksamheten ska utgå från ett affärsmässigt korrekt uppträdande präglat av effektivitet, kompetens, miljöhänsyn och samverkan. För upphandling av enstaka platser till kunder inom Vård och Omsorg har nämnden via Kommunförbundet Skåne slutit ramavtal med enskilda verksamheter, och har därigenom säkrat kvalitetskraven. Som stöd för försörjning av varor och tjänster finns följande; Ramavtal avseende köp av enstaka platser Upphandlingspolicy Tillämpningsanvisning till upphandlingspolicy Egenkontroll av genomförda upphandlingar. Uppföljning av kvaliteten vid köp av enstaka platser inom enskild verksamhet. Här finns mer information Mer information kan fås av förvaltningschefen eller områdescheferna 13(13)

Socialstyrelsens författningssamling. Ledningssystem för kvalitet i verksamhet enligt SoL, LVU, LVM och LSS

Socialstyrelsens författningssamling. Ledningssystem för kvalitet i verksamhet enligt SoL, LVU, LVM och LSS SOSFS 2006:11 (S) och allmänna råd Ledningssystem för kvalitet i verksamhet enligt SoL, LVU, LVM och LSS Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras verkets

Läs mer

Ledningssystem för kvalitet enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12

Ledningssystem för kvalitet enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12 1(9) enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12 Inledning Socialstyrelsen har angett föreskrifter och allmänna råd för hur kommunerna ska inrätta ledningssystem för kvalitet i verksamheter enligt SoL, LVU,

Läs mer

Ledningssystem för kvalitet i verksamhet enligt SoL, LVU, LVM och LSS

Ledningssystem för kvalitet i verksamhet enligt SoL, LVU, LVM och LSS 2008-07-04 Socialnämnd Eva Martinsson Andersson Planeringsledare Ledningssystem för kvalitet i verksamhet enligt SoL, LVU, LVM och LSS Bakgrund År 2006 utkom socialstyrelsens föreskrifter och allmänna

Läs mer

Kvalitetsledningssystem för Socialnämnden i Timrå kommun Utgångspunkter, ansvar och processer

Kvalitetsledningssystem för Socialnämnden i Timrå kommun Utgångspunkter, ansvar och processer Kvalitetsledningssystem för Socialnämnden i Timrå kommun Utgångspunkter, ansvar och processer Upprättad 2013-12-18 2(5) Kvalitetsledningssystem i Timrå Bakgrund Socialtjänstlagen (SoL) 3 kap 3 säger insatserna

Läs mer

Samverkan och samarbete 4 kap 1 KRAV GÄLLANDE RUTINER/PROCESSER UPPFÖLJNING/METOD ANSVAR

Samverkan och samarbete 4 kap 1 KRAV GÄLLANDE RUTINER/PROCESSER UPPFÖLJNING/METOD ANSVAR Samverkan och samarbete 4 kap 1 Ledningssystemet ska säkerställa att det finns rutiner som tydliggör 1. ansvaret för samarbete internt och externt som gäller den enskildes behov av insatser t.ex. överföring

Läs mer

Varje medarbetare har ansvar för att inom sin enhet aktivt delta i verksamhetens utvärdering

Varje medarbetare har ansvar för att inom sin enhet aktivt delta i verksamhetens utvärdering Samverkan och samarbete det finns rutiner som tydliggör ansvaret för samarbete internt och externt, som gäller den enskildes behov av insatser vad avser t ex överföring av information hur samverkan ska

Läs mer

Stöd och lärande. Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Stöd och Lärande Tomelilla Kommun.

Stöd och lärande. Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Stöd och Lärande Tomelilla Kommun. Stöd och lärande Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Stöd och Lärande Tomelilla Kommun. Innehåll Inledning... 3 Syfte... 3 Kvalitetsindikatorer... 3 Lagrum... 3 Berörda... 3 Utveckling...

Läs mer

Policys. Vård och omsorg

Policys. Vård och omsorg LEDNINGSSYSTEM FÖR KVALITET Policys Vård och omsorg 2010/2011 Antagen av vård- och omsorgsnämnden 2010-08-26 ( 65) Reviderad av vård- och omsorgsnämnden 2013-12-19 (Policy för insatser och vårdåtgärder)

Läs mer

Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen

Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen STYRDOKUMENT 1 (9) Vår handläggare Jan Nilsson Antaget av vård- och omsorgsnämnden 2012-10-25, 122 Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen STYRDOKUMENT 2 (9) Innehållsförteckning Bakgrund...

Läs mer

Kvalitet inom äldreomsorgen

Kvalitet inom äldreomsorgen Revisionsrapport* Kvalitet inom äldreomsorgen Mora kommun Februari 2009 Inger Kullberg Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning och bakgrund...4 2.1 Revisionsfråga...5 2.2 Revisionsmetod...5

Läs mer

Övergripande ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom vård och omsorg i Malmö stad

Övergripande ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom vård och omsorg i Malmö stad Övergripande ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom vård och omsorg i Malmö stad Datum: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2012-06-13 Stadskontoret Stadsområdesförvaltningar/Sociala Resursförvaltningen

Läs mer

Kvalitetsledningssystem. Socialtjänsten

Kvalitetsledningssystem. Socialtjänsten Kvalitetsledningssystem i Socialtjänsten 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Systematiskt kvalitetsarbete 1.1 Inledning 1.1.1 Varför ett ledningssystem för kvalitet inom socialtjänsten 1.1.2 Vad ingår i ledningssystem

Läs mer

TIMRÅ KOMMUN Socialförvaltningen Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom socialtjänstens verksamheter Enligt SoL, LVU, LVM, LSS och HSL

TIMRÅ KOMMUN Socialförvaltningen Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom socialtjänstens verksamheter Enligt SoL, LVU, LVM, LSS och HSL Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom socialtjänstens verksamheter Enligt SoL, LVU, LVM, LSS och HSL Fastställd av socialnämnden 2012-01-25 2(14) Innehållsförteckning sid Kvalitetsarbetet

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnden

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnden Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnden Ledningssystem för kvalitet inom socialtjänsten i Härjedalens kommun Ledningssystem Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnden

Läs mer

Ledningssystem inom Äldre- och handikappomsorg Vellinge kommun. 2010-04-19 Reviderat 2011-04-14

Ledningssystem inom Äldre- och handikappomsorg Vellinge kommun. 2010-04-19 Reviderat 2011-04-14 Ledningssystem inom Äldre- och handikappomsorg Vellinge kommun 2010-04-19 Reviderat 2011-04-14 1 Inledning Socialstyrelsen gav 2006 ut föreskrifter om ledningssystem för kvalitet i verksamhet enligt SOL,

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom socialtjänsten i Lomma kommun i verksamhet enligt SoL, LVU, LVM och LSS

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom socialtjänsten i Lomma kommun i verksamhet enligt SoL, LVU, LVM och LSS Socialförvaltningen Foto: Karolina Edgren Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom socialtjänsten i Lomma kommun i verksamhet enligt SoL, LVU, LVM och LSS Utgångspunkter, principer och ansvar

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom socialtjänsten i Lomma kommun i verksamhet enligt SoL, LVU, LVM och LSS

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom socialtjänsten i Lomma kommun i verksamhet enligt SoL, LVU, LVM och LSS Socialförvaltningen Foto: Karolina Edgren Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom socialtjänsten i Lomma kommun i verksamhet enligt SoL, LVU, LVM och LSS Utgångspunkter, principer och ansvar

Läs mer

Slutrapport Kvalitetsmål för sektorerna Arbetsliv och Stöd samt. Vård och Äldreomsorg (Dnr KS2010/1880)

Slutrapport Kvalitetsmål för sektorerna Arbetsliv och Stöd samt. Vård och Äldreomsorg (Dnr KS2010/1880) Bilaga 4 Slutrapport Kvalitetsmål för sektorerna Arbetsliv och Stöd samt Vård och Äldreomsorg (Dnr KS2010/1880) 2011-03-15 ARBETSLIV OCH STÖD VÅRD OCH ÄLDREOMSORG ADRESS Nämndhuset 442 81 Kungälv TELEFON

Läs mer

SVANEN HEMTJÄNST AB KVALITETSBERÄTTELSE 2015/2016

SVANEN HEMTJÄNST AB KVALITETSBERÄTTELSE 2015/2016 KVALITETSBERÄTTELSE 2015/2016 Verksamheten leds av verksamhetsansvarig, fyra enhetschefer, fyra arbetsledare och två samordnare. Kompetenserna inom företagets ledning är socionom, jurist, ekonom och IT.

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete TJÄNSTEUTLÅTANDE Datum 2016-12-21 Sida 1 (1) Diarienr NF 2016/00203-1.3.5 Sociala nämndernas förvaltning Teresia Kjellgren Epost: teresia.kjellgren@vasteras.se Kopia till Nämnden för personer med funktionsnedsättning

Läs mer

FAGERSTA KOMMUN SOCIALFÖRVALTNINGEN. Ledningssystem för Systematiskt kvalitetsarbete

FAGERSTA KOMMUN SOCIALFÖRVALTNINGEN. Ledningssystem för Systematiskt kvalitetsarbete FAGERSTA KOMMUN SOCIALFÖRVALTNINGEN Ledningssystem för Systematiskt kvalitetsarbete Kvalitetsplan 2013-2014 Innehåll Systematiskt kvalitetsarbete... 2 Varför ett ledningssystem för kvalité?... 2 Utgångspunkt

Läs mer

LEDNINGSSYSTEM FÖR SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE, SOSFS 2011:9

LEDNINGSSYSTEM FÖR SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE, SOSFS 2011:9 Socialnämnden LEDNINGSSYSTEM FÖR SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE, SOSFS 2011:9 DEL 1 Handläggare: Befattning: Mikael Daxberg Verksamhetsutvecklare Upprättad: 2014-02-14 Version: 1 Antagen av socialnämnden:

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete -grundstruktur/ramverk enligt SOSFS 2011:9 Socialförvaltningen Alingsås kommun Dokumenttyp: Styrande dokument Fastställt av: Fastställelsedatum: 2(11) INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Veroma Omsorgs kvalitetsberättelse

Veroma Omsorgs kvalitetsberättelse Veroma Omsorgs kvalitetsberättelse Enhetens namn: Veroma Omsorg VD: Veronica Forsberg-Meurling Enhetschefens namn: Eva Torgestad/ Veronica Forsberg-Meurling Telefonnummer till enheten: 0705850067 E-post

Läs mer

Socialstyrelsens allmänna råd om värdegrunden i socialtjänstens omsorg om äldre

Socialstyrelsens allmänna råd om värdegrunden i socialtjänstens omsorg om äldre Meddelandeblad Mottagare: Kommuner: nämnder med ansvar för verksamheter inom socialtjänsten, förvaltningschefer Huvudmän för yrkesmässigt bedrivna enskilda verksamheter inom socialtjänsten Nr 3/2012 Februari

Läs mer

SOSFS 2011:9 ersätter

SOSFS 2011:9 ersätter SOSFS 2011:9 trädde i kraft den 1 januari 2012 tillämpliga inom hälso- och sjukvård, tandvård, socialtjänst och verksamhet enligt LSS oavsett om det är i privat eller offentlig regi vid myndighetsutövning

Läs mer

Kvalitetsberättelse för område Vård och omsorg

Kvalitetsberättelse för område Vård och omsorg Kvalitetsberättelse för område Vård och omsorg År 2012 2013-02-25 Maria Ottosson Lundström Dnr: 2013-80 1 Innehåll Sammanfattning... 3 Övergripande mål och strategier... 4 Organisatoriskt ansvar... 4 Struktur

Läs mer

Kvalitetsledningssystem för socialnämnden i Söderhamns kommun

Kvalitetsledningssystem för socialnämnden i Söderhamns kommun SOCIALNÄMNDEN SÖDERHAMNS KOMMUN Kvalitetsledningssystem för socialnämnden i Söderhamns kommun - i verksamheter enligt SoL, LVU och LVM Utgångspunkter, principer och ansvar Fastställd av socialnämnden 2013

Läs mer

Kvalitetskrav för daglig verksamhet och sysselsättning i Varbergs kommun

Kvalitetskrav för daglig verksamhet och sysselsättning i Varbergs kommun Kvalitetskrav för daglig verksamhet och sysselsättning i Varbergs kommun RIKTLINJER Följande kvalitetskrav för daglig verksamhet enligt lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade (LSS) och för

Läs mer

Plan Ledningssystem för kvalitetsarbete

Plan Ledningssystem för kvalitetsarbete BESLUT Datum 2017-02-20 Sida 1 (2) Diarienummer 2016/SON0118 700 Anna Thuresson, 033-357301 Kommunstyrelsen Plan Ledningssystem för kvalitetsarbete Arbetslivsnämnden, Individ- och familjeomsorgsnämnden,

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete enligt SOSFS 2011:9

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete enligt SOSFS 2011:9 Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete enligt SOSFS 2011:9 Socialförvaltningen Tjörns kommun Handläggare: Magdalena Patriksson Datum: 2013-11-06 Socialnämnden 2013-11-20 188 Tjörn Möjligheternas

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Hälso- och sjukvård, socialtjänst samt verksamhet enligt LSS Antaget av: Barn- och skolnämnden 170214 22 Kommunstyrelsen 170125 6 Vård- och omsorgsnämnden

Läs mer

ENHETENS NAMN OCH ANSVARIG CHEF:

ENHETENS NAMN OCH ANSVARIG CHEF: ENHETENS NAMN OCH ANSVARIG CHEF: Formulär för kvalitetsuppföljning av verksamheten Fyll i formuläret så korrekt och sanningsenligt som möjligt. Syftet är inte bara att kvalitetssäkra verksamheten utan

Läs mer

Program. för vård och omsorg

Program. för vård och omsorg STYRDOKUMENT 1(5) Program för vård och omsorg Område 2Hälsa och Omsorg Fastställd KF 2013-02-25 10 Program Program för Vård och Omsorg Plan Riktlinje Tjänsteföreskrift Giltighetstid Reviderad Diarienummer

Läs mer

Riktlinje för rapportering, utredning och anmälan enligt lex Sarah

Riktlinje för rapportering, utredning och anmälan enligt lex Sarah Tyresö kommun 2015-03-02 Socialförvaltningen 1 (10) Riktlinje för rapportering, utredning och anmälan enligt lex Sarah Fastställt av socialnämnden 2015-xx-xx, x 2 (10) Innehållsförteckning Riktlinje för

Läs mer

Nationella bedömningskriterier. ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete. socialtjänsten

Nationella bedömningskriterier. ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete. socialtjänsten Nationella bedömningskriterier för tillsyn av ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom socialtjänsten från den 1 januari 2012 Innehåll Inledning... 3 Bakgrund... 3 Projektorganisation... 3

Läs mer

Riktlinje för ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete

Riktlinje för ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Riktlinje för ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnden Riktlinje för ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete xx Fastställd Socialnämnden 2014-05-07 Reviderad - Produktion Socialförvaltningen

Läs mer

Kvalitetsmanual för Socialtjänsten

Kvalitetsmanual för Socialtjänsten Socialtjänsten 1(8) Ansvarig Utfärdad av Berörda verksamheter Version Kvalitetssamordnare Eva Sjöstedt Samtliga inom Socialtjänsten 160523 Filnamn Hantering av utgången rutin Kvalitetsmanual Sparas 10

Läs mer

1(8) Avvikelse- och riskhantering inom SoL, LSS och HSL. Styrdokument

1(8) Avvikelse- och riskhantering inom SoL, LSS och HSL. Styrdokument 1(8) Styrdokument 2(8) Styrdokument Dokumenttyp Riktlinje Beslutad av Kommunstyrelsen 2015-03-10, 51 Dokumentansvarig Medicinskt ansvarig sjuksköterska Reviderad 3(8) Innehållsförteckning 1 Bakgrund...4

Läs mer

Riktlinjer för hantering av fel och brister, samt allvarliga missförhållanden, Lex Sarah, inom socialförvaltningen, Vaxholms stad

Riktlinjer för hantering av fel och brister, samt allvarliga missförhållanden, Lex Sarah, inom socialförvaltningen, Vaxholms stad 1 SOCIALFÖRVALTNINGEN Bilaga 16 Riktlinjer för hantering av fel och brister, samt allvarliga missförhållanden, Lex Sarah, inom socialförvaltningen, Vaxholms stad Bakgrund och syfte Människor som bor och

Läs mer

LOKALA VÄRDIGHETSGARANTIER

LOKALA VÄRDIGHETSGARANTIER LOKALA VÄRDIGHETSGARANTIER Äldreomsorg, Vadstena Kommun Antagen av socialnämnden den 16 oktober 2012, 117 Dnr 2012/100-730, 2012.1036 INNEHÅLL Bakgrund... 3 Nationellt... 3 Vadstena... 4 Värdegrund för

Läs mer

KVALITETSDOKUMENT OCH KVALITETSKRITERIER

KVALITETSDOKUMENT OCH KVALITETSKRITERIER SOCIALFÖRVALTNINGEN Pm och riktlinjer Dokumentnamn Kvalitetsdokument och kvalitetsrutiner Utarbetad av Pia Berg med PLU som arbetsgrupp Fastställd av Socialnämnden 2011-02-23 Godkänd Gäller från 2011-03-01

Läs mer

System för systematiskt kvalitetsarbete

System för systematiskt kvalitetsarbete Ansvarig Bengt Gustafson, Tf verksamhetschef Dokumentnamn Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Upprättad av Elisabet Olsson Gunilla Marcusson Ledningssystem enligt SOSFS 2011:9 Berörda verksamheter

Läs mer

KVALITETSMANUAL. för SOCIALTJÄNSTEN. Socialtjänsten. Kvalitetssamordnare Eva Sjöstedt Alla 120925. Ansvarig Utfärdad av Berörda verksamheter Version

KVALITETSMANUAL. för SOCIALTJÄNSTEN. Socialtjänsten. Kvalitetssamordnare Eva Sjöstedt Alla 120925. Ansvarig Utfärdad av Berörda verksamheter Version 1 Ansvarig Utfärdad av Berörda verksamheter Version Kvalitetssamordnare Eva Sjöstedt Alla 120925 Dokumentnamn Hantering av utgången rutin Kvalitetsmanual Sparas 10 år Socialtjänsten KVALITETSMANUAL för

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Datum Socialförvaltningen 2015-10-27 VERKSAMHETSPLAN Diarienummer Diarieplan 2015/95 701 Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Beslutat av socialnämnden 2013-11-19, 116. Reviderat av socialnämnden

Läs mer

Rutin för hantering och handläggning av klagomål och synpunkter

Rutin för hantering och handläggning av klagomål och synpunkter FÖRFATTNINGSSAMLING (6.4.7) Rutin för hantering och handläggning av klagomål och synpunkter Dokumenttyp Rutin Ämnesområde Klagomål och synpunkter Ägare/ansvarig Förvaltningsområdeschef Antagen av 2012-11-27

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete i Socialförvaltningen, Karlsborg

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete i Socialförvaltningen, Karlsborg Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete i Socialförvaltningen, Karlsborg Dokumenttyp: Riktlinje Diarienummer: 26/2015 Beslutande: Socialnämnden Antagen: 2015-03-04 Giltighetstid: Tillsvidare Dokumentet

Läs mer

KVALITETSPOLICY FÖR HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN I LANDSTINGET SÖRMLAND

KVALITETSPOLICY FÖR HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN I LANDSTINGET SÖRMLAND DATUM DIARIENR 1999-03-26 VOS 99223 KVALITETSPOLICY FÖR HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN I LANDSTINGET SÖRMLAND Inledning Denna policy utgör en gemensam grund för att beskriva, följa upp och utveckla kvaliteten,

Läs mer

KVALITETSREVISION. 1 (5) Dnr: SN 2012/0072

KVALITETSREVISION. 1 (5) Dnr: SN 2012/0072 1 (5) Utvecklings och kvalitetsavdelningen Ann Louise Brolin 0340-697198 ann.louise.brolin@varberg.se KVALITETSREVISION Socialtjänstlagen (SoL 3kap 3) anger att Insatser inom socialtjänsten skall vara

Läs mer

Verksamhetsuppföljning Ledsagare, avlösare, stödfamilj och kontaktperson (LSS) 2014-01-17

Verksamhetsuppföljning Ledsagare, avlösare, stödfamilj och kontaktperson (LSS) 2014-01-17 Verksamhetsuppföljning Ledsagare, avlösare, stödfamilj och kontaktperson (LSS) 2014-01-17 Malin Rehnstam Kvalitetscontroller Sofia Spetz Avdelningschef Handläggarenheten 1 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Verksamheten

Läs mer

Resultat från kvalitetsuppföljning i Nytidas gruppbostäder på Furuvägen, Kärreberg och Laxvägen enligt 9 9 LSS

Resultat från kvalitetsuppföljning i Nytidas gruppbostäder på Furuvägen, Kärreberg och Laxvägen enligt 9 9 LSS sida 1 (9) Kvalitets- och utredningsavdelningen Socialförvaltningen Kristina Privér Kvalitetscontroller Resultat från kvalitetsuppföljning i Nytidas gruppbostäder på Furuvägen, Kärreberg och Laxvägen enligt

Läs mer

GRUNDERNA FÖR DET SYSTEMATISKA KVALITETSARBETET 3 kap 3 och 4

GRUNDERNA FÖR DET SYSTEMATISKA KVALITETSARBETET 3 kap 3 och 4 Sektorn för socialtjänst GRUNDERNA FÖR DET SYSTEMATISKA KVALITETSARBETET 3 kap 3 och 4 att uppföljningsbara mål utifrån SoL eller LSS fastställs Uppföljningsbara mål utifrån SoL och LSS definieras, på

Läs mer

Denna patientsäkerhetsberättelse utgör en bilaga till vårdgivarens Patientsäkerhetsberättelse.

Denna patientsäkerhetsberättelse utgör en bilaga till vårdgivarens Patientsäkerhetsberättelse. Patientsäkerhetsberättelse för Falkenberg LSS1, Nytida AB År 2013 2013-12-30 Catharina Johansson Denna patientsäkerhetsberättelse utgör en bilaga till vårdgivarens Patientsäkerhetsberättelse. Mallen är

Läs mer

Kvalitetsberättelse. Olir AB är ett litet hemtjänstföretag. Vi utför service och omvårdnad på uppdrag av olika kommuner och i samråd med kunden.

Kvalitetsberättelse. Olir AB är ett litet hemtjänstföretag. Vi utför service och omvårdnad på uppdrag av olika kommuner och i samråd med kunden. Kvalitetsberättelse Inledning Olir AB är ett litet hemtjänstföretag. Vi utför service och omvårdnad på uppdrag av olika kommuner och i samråd med kunden. Huvudkontoret med ekonomi-, löne- och administrationsavdelning

Läs mer

individuell planering och dokumentation vid genomförandet av insatserna

individuell planering och dokumentation vid genomförandet av insatserna Mars 2010 Riktlinjer och rutiner för individuell planering och dokumentation vid genomförandet av insatserna personlig assistans, ledsagarservice, avlösarservice, kontaktperson och korttidsvistelse enligt

Läs mer

Förslag till yttrande över motion om garanterat äldreboende efter viss ålder

Förslag till yttrande över motion om garanterat äldreboende efter viss ålder Vård- och omsorgsnämndens handling nr 27/2014 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (6) Vår handläggare Johanna Wennerth, utvecklingsledare Ert datum Er beteckning Vård- och omsorgsnämnden Förslag till yttrande över motion

Läs mer

Vård- och omsorgsnämndens kvalitetsuppföljningsplan

Vård- och omsorgsnämndens kvalitetsuppföljningsplan Vård- och omsorgsnämnden Reviderad 17 december 2013 Vård- och omsorgsnämndens kvalitetsuppföljningsplan Vård- och omsorgsnämndens ansvar Vård och omsorgsnämnden tillhandahåller tjänster bl.a. i form av

Läs mer

Kvalitets och värdegrundsdeklaration

Kvalitets och värdegrundsdeklaration s och värdegrundsdeklaration på Fogdaröd: I vårt dagliga arbete på Fogdaröd strävar vi alltid efter att brukare, boende och elever med sina företrädare och anhöriga ska uppleva att vi med överlägsen yrkeskompetens

Läs mer

Kvalitetspolicy. Antagen av kommunfullmäktige 2012-10-29

Kvalitetspolicy. Antagen av kommunfullmäktige 2012-10-29 Kvalitetspolicy Antagen av kommunfullmäktige 2012-10-29 Kvalitetspolicy för Köpings kommun Kvalitetspolicyn ingår i kommunens styrmodell inom ramen för kommunfullmäktiges policy för verksamhets- och ekonomistyrning.

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete för systematiskt kvalitetsarbete Bakgrund I SOSFS 2011:9, för systematiskt kvalitetsarbete, finns föreskrifter och allmänna råd som reglerar hur socialtjänstens kvalitetsarbete ska ledas. Författningen

Läs mer

Avvikelsehantering inom äldreomsorgen Yttrande till Stadsrevisionen

Avvikelsehantering inom äldreomsorgen Yttrande till Stadsrevisionen FARSTA STADSDELSFÖRVALTNING AVDELNINGEN FÖR ÄLDR E TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (6) 2013-04-23 Handläggare: Monika Lind Telefon: 08-508 18 122 Till Farsta stadsdelsnämnd 2013-05-23 Avvikelsehantering inom äldreomsorgen

Läs mer

KONTAKTPERSON LSS, SoL INTERN KRAVSPECIFIKATION Antagen av Vård- och omsorgsnämnden den 26 maj ( 63) Gäller from 1 januari 2012

KONTAKTPERSON LSS, SoL INTERN KRAVSPECIFIKATION Antagen av Vård- och omsorgsnämnden den 26 maj ( 63) Gäller from 1 januari 2012 1 Vård och omsorg 2011-04-12 Beställarenheten Dnr VON 95/11 KONTAKTPERSON LSS, SoL INTERN KRAVSPECIFIKATION Antagen av Vård- och omsorgsnämnden den 26 maj ( 63) Gäller from 1 januari 2012 Utförare = Driftansvarig,

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom verksamheterna flykting och HVB

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom verksamheterna flykting och HVB Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom verksamheterna flykting och HVB -Styrdokument- 2(12) Styrdokument Dokumenttyp Ledningssystem Beslutad av Kommunstyrelsen 2015-08-11, 132 Dokumentansvarig

Läs mer

Äldrenämndens. inriktningsmål

Äldrenämndens. inriktningsmål Äldrenämndens inriktningsmål Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning Sid 3 Verksamhetsidé Sid 4-5 Vision Sid 6 Uppdrag Sid 7 Ekonomi Sid 8 Verksamhet Sid 9-11 Personal/Organisation Sid 12 Inledning

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete i Vård och omsorg och Individ- och familjeomsorg

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete i Vård och omsorg och Individ- och familjeomsorg Hjo kommun Styrdokument Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete i Vård och omsorg och Individ- och familjeomsorg 1. Dokumenttyp Ledningssystem enligt SOSFS 2011:9 2. Fastställande/upprättad 2012-01-18

Läs mer

Verksamheten för personer med psykiska funktionsnedsättningar

Verksamheten för personer med psykiska funktionsnedsättningar 1(8) LSS Verksamheten för personer med psykiska funktionsnedsättningar i Hylte kommun Verksamhetstillsyn genomförd av Arbetsmiljöverket, Länsstyrelsen i Hallands län och Socialstyrelsens regionala tillsynsenhet

Läs mer

KONTAKTPERSON 9:4 LSS

KONTAKTPERSON 9:4 LSS Kvalitetsdokument KONTAKTPERSON 9:4 LSS Antaget av SON 2005-09-14 74 Reviderat SON 2008-04-23 44 Reviderat SON 2010-12-08 146 Socialförvaltningen Gotlands Kommun Innehåll Kontaktperson 3 Beslut 3 Verkställighet

Läs mer

Avvikelsehantering inom socialtjänsten

Avvikelsehantering inom socialtjänsten Avdelningen för socialtjänst Sida 1 (5) 2014-04-22 Handläggare: Kristina Svärling 08 508 18 080 Till Farsta stadsdelsnämnd 2014-05-22 Avvikelsehantering inom socialtjänsten Yttrande över rapport från Stadsrevisionen

Läs mer

Riktlinjer för social dokumentation

Riktlinjer för social dokumentation Riktlinjer för social dokumentation Februari 2011 1 Juni 2011 Inledning Omvårdnadsförvaltningens Riktlinjer för social dokumentation reglerar hur genomförandet av beviljade insatser till äldre personer

Läs mer

Inspektionen för vård och omsorg (IVO)

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) Inspektionen för vård och omsorg (IVO) En regionaliserad verksamhet Insynsråd Generaldirektören Internrevision Avdelningen för verksamhetsstöd och styrning Generaldirektörens stab Avdelningen för analys

Läs mer

Lokal lex Sarah-rutin Norrmalms stadsdelsförvaltning

Lokal lex Sarah-rutin Norrmalms stadsdelsförvaltning 1 Lokal lex Sarah-rutin Norrmalms stadsdelsförvaltning Reviderad juni 2016 Innehåll Vad är lex Sarah 2 Att medverka till god kvalitet 2 Missförhållanden ska rapporteras 3 Skyldigheten att rapportera 3

Läs mer

Information om Socialstyrelsens nya föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9)

Information om Socialstyrelsens nya föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9) Meddelandeblad Mottagare: Kommuner: nämnder med ansvar för verksamheter inom hälso- och sjukvård, socialtjänst och LSS, Landsting: nämnder med ansvar för verksamheter inom hälso- och sjukvård, tandvård

Läs mer

Tillgänglighetsplan 2013-2015

Tillgänglighetsplan 2013-2015 Tillgänglighetsplan 2013-2015 Antagen av Kommunfullmäktige 2013-04-29, KF 36 1 Bakgrund Det är av stor vikt att tillgänglighetsfrågor beaktas i all kommunal planering. Ledamöter i Kommunala Handikapprådet

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för. Falkenberg LSS 2, Nytida AB. År 2014. 2015-01-10 Annika Hoffsten Hultén

Patientsäkerhetsberättelse för. Falkenberg LSS 2, Nytida AB. År 2014. 2015-01-10 Annika Hoffsten Hultén Patientsäkerhetsberättelse för Falkenberg LSS 2, Nytida AB År 2014 2015-01-10 Annika Hoffsten Hultén Detta underlag till patientsäkerhetsberättelse utgör en bilaga till vårdgivarens patientsäkerhetsberättelse.

Läs mer

Lagstiftning Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd; SOSFS 2011:5

Lagstiftning Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd; SOSFS 2011:5 1 Ledningssystem för kvalitet Äldreförvaltningen Ronneby Kommun Ansvarig: Förvaltningsschef Ärende: Rutiner för identifiering och anmälan Lex Sarah Handläggare: Kvalitetsutvecklare Datum: 2014-04-15 Ersätter

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Dnr 2015/331.709 Id 22621 Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Styrdokument för Socialnämndens verksamhetsområden Antaget av Socialnämnden 2015-10-22 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING...

Läs mer

Revisionsrapport Översiktlig granskning ledningssystem för systematisk kvalitetsarbete

Revisionsrapport Översiktlig granskning ledningssystem för systematisk kvalitetsarbete s revisorer Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport Översiktlig granskning ledningssystem för systematisk kvalitetsarbete Revisionen har via KPMG genomfört en granskning

Läs mer

Gemensamma 1. Verksamheten skall bygga på respekt för människor, deras självbestämmande och integritet.

Gemensamma 1. Verksamheten skall bygga på respekt för människor, deras självbestämmande och integritet. STRATEGISKA FOKUSOMRÅDEN Kompetensutveckling Mål, uppföljning och nyckeltal Barnperspektivet/stöd i föräldrarollen Förebyggande hälsoarbete Vårdtagare/Klient/ INRIKTNINGSMÅL Gemensamma 1. Verksamheten

Läs mer

Äldreplan för Härjedalens kommun. år

Äldreplan för Härjedalens kommun. år Äldreplan för Härjedalens kommun år 2011-2018 Fastställd av kommunfullmäktige 2010-11-24 Dnr 709-189-10 Sn 2 (7) Äldreplan för Härjedalens kommun år 2011-2018 Syfte och användning Enligt 3 kap 1 i socialtjänstlagen

Läs mer

System för uppföljning och granskning av verksamheter som omfattas av valfrihetssystem- LOV

System för uppföljning och granskning av verksamheter som omfattas av valfrihetssystem- LOV Bilaga 7 System för uppföljning och granskning av verksamheter som omfattas av valfrihetssystem- LOV 2010-10-26 1 Innehåll 1. System för uppföljning och granskning... 3 Styrdokument... 3 Grundsyn för uppföljning...

Läs mer

Resultat från kvalitetsuppföljning i Attendos verksamheter på Baldersvägen, Utmarksvägen och Vesslevägen.

Resultat från kvalitetsuppföljning i Attendos verksamheter på Baldersvägen, Utmarksvägen och Vesslevägen. sida 1 (11) Kvalitets- och utredningsavdelningen Socialförvaltningen Kristina Privér Kvalitetscontroller Resultat från kvalitetsuppföljning i Attendos verksamheter på Baldersvägen, Utmarksvägen och Vesslevägen.

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för. Daglig Verksamhet, Nytida AB. År 2014. 2015-01-08 Ewa Sjögren

Patientsäkerhetsberättelse för. Daglig Verksamhet, Nytida AB. År 2014. 2015-01-08 Ewa Sjögren Patientsäkerhetsberättelse för Daglig Verksamhet, Nytida AB År 2014 2015-01-08 Ewa Sjögren Innehåll Sammanfattning... 3 Övergripande mål och strategier... 4 Organisatoriskt ansvar för patientsäkerhetsarbetet...

Läs mer

Ks 352 Dnr 2014.0294.759. Kommunstyrelsen beslutar

Ks 352 Dnr 2014.0294.759. Kommunstyrelsen beslutar Ks 352 Dnr 2014.0294.759 Uppföljning av granskning kring kvalitet inom socialtjänsten Kommunstyrelsen beslutar 1. Att till kommunrevisorerna överlämna ovanstående svar avseende granskning kring kvalitet

Läs mer

Omsorgsförvaltningens övergripande verksamhetsplan 2014-2017. Furuliden

Omsorgsförvaltningens övergripande verksamhetsplan 2014-2017. Furuliden Omsorgsförvaltningens övergripande verksamhetsplan 2014-2017 Furuliden Omsorgsnämndens verksamhetspolicy Livskvalitet Hela livet Vision Livskvalitet Hela livet Värdegrund Människan bär med sig en önskan

Läs mer

Kvalitetsdokument Avdelningen för LSS-verksamhet

Kvalitetsdokument Avdelningen för LSS-verksamhet Kvalitetsdokument Avdelningen för LSS-verksamhet Ledningsorganisation Styrsystem och styrprinciper Brukarinflytande Avvikelser och Klagomål Dokumentation Mål och Värderingar Systematiskt förbättringsarbete

Läs mer

Kvalitet och värdegrund i vården.

Kvalitet och värdegrund i vården. 1 Kvalitet och värdegrund i vården. Inledning Vi är måna om att personerna som får vård och omsorg av oss har det så bra som möjligt. Du som arbetar inom omsorgen är viktig i det arbetet. I den här broschyren

Läs mer

Reglemente för internkontroll

Reglemente för internkontroll Kommunstyrelseförvaltningen REGLEMENTE Reglemente för internkontroll "Dubbelklicka - Infoga bild 6x6 cm" Dokumentnamn Fastställd/upprättad av Dokumentansvarig/processägare Reglemente för internkontroll

Läs mer

Riktlinje för riskanalys

Riktlinje för riskanalys Version Datum Utfärdat av Godkänt 1 2015-08-25 Therese Lindén, Ulrika Ström, Ingrid Olausson Förvaltningens ledningsgrupp Riktlinje för riskanalys KUB1001, v2.0, 2013-02-26 Kungsbacka kommun Vård & Omsorg

Läs mer

Beslutsunderlag Socialstyrelsens beslut den 20 december 2011 Individ- och omsorgsförvaltningens skrivelse den 28 mars 2012

Beslutsunderlag Socialstyrelsens beslut den 20 december 2011 Individ- och omsorgsförvaltningens skrivelse den 28 mars 2012 2012-03-28 1 (5) Individ- och omsorgsnämnden Förstärkt tillsyn av kommunens insatser till personer med psykisk funktionsnedsättning i Sundbybergs stad enligt socialtjänstlagen och lagen om stöd och service

Läs mer

Lex Sarah rapport och anmälan av missförhållande eller påtaglig risk för missförhållande

Lex Sarah rapport och anmälan av missförhållande eller påtaglig risk för missförhållande Vård- och omsorgsförvaltningen Riktlinje Gäller för Vård- och omsorgsförvaltningen Dokumentansvarig Godkänd av Monica Holmgren, chef vård- och omsorgsförvaltningen Diarienr VON 198/15 Version 1 Gäller

Läs mer

Detta styrdokument beslutades av vård- och omsorgsnämnden

Detta styrdokument beslutades av vård- och omsorgsnämnden Riktlinjer som stöd för Handläggning enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS och enligt SOL för personer under 65 år. 1 Innehåll 1 Inledning... 3 1.1 Målgrupp... 3

Läs mer

ÖVERTORNEÅ KOMMUN. Antagen av Socialnämnden 5 2014-02-12 2013/42

ÖVERTORNEÅ KOMMUN. Antagen av Socialnämnden 5 2014-02-12 2013/42 ÖVERTORNEÅ KOMMUN Antagen av Socialnämnden 5 2014-02-12 2013/42 Lokal Värdegrund Övertorneå Äldreomsorg 1 januari 2011 infördes en nationell värdegrund i socialtjänstlagen (5 kap. 4~ SoL 2001:453) De nya

Läs mer

LOKALA VÄRDIGHETSGARANTIER FÖR ÄLDREOMSORGEN I SVEDALA KOMMUN BILAGA 3

LOKALA VÄRDIGHETSGARANTIER FÖR ÄLDREOMSORGEN I SVEDALA KOMMUN BILAGA 3 LOKALA VÄRDIGHETSGARANTIER FÖR ÄLDREOMSORGEN I SVEDALA KOMMUN BILAGA 3 Alla människor har lika värde, alla har rätt att mötas med respekt, tydlighet, lyhördhet, hänsyn och acceptans för den man är. Den

Läs mer

2014 års patientsäkerhetsberättelse för:

2014 års patientsäkerhetsberättelse för: 2014 års patientsäkerhetsberättelse för: Kärnabrunnsgatan 1B Söderleden 41 Platensgatan 33 Mörnersgatan 9 Hjälmsätersgatan 14C Rydsvägen 9 Rydsvägen 288 Trumslagaregatan 77 Hunnebergsgården Datum och ansvarig

Läs mer

ÄLDREOMSORGENS NATIONELLA VÄRDEGRUND VÄRDIGHETSGARANTIER

ÄLDREOMSORGENS NATIONELLA VÄRDEGRUND VÄRDIGHETSGARANTIER ÄLDREOMSORGENS NATIONELLA VÄRDEGRUND VÄRDIGHETSGARANTIER ÄLDREOMSORGENS NATIONELLA VÄRDEGRUND 1 januari 2011 infördes äldreomsorgens nationella värdegrund i Socialtjänstlagen (SoL). Socialtjänstens omsorg

Läs mer

KVALITETSLEDNINGSSYSTEM INOM VÅRD OCH OMSORG

KVALITETSLEDNINGSSYSTEM INOM VÅRD OCH OMSORG Vård och omsorg Lilian Gullberg, projektledare 0413-62022 JUNI 2010 KVALITETSLEDNINGSSYSTEM INOM VÅRD OCH OMSORG Antagen av nämnden 2010-06-16 Kvalitetsledningssystem Ledningssystemet ska utgöra ett redskap

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse

Patientsäkerhetsberättelse Diarienummer: LOGGA Patientsäkerhetsberättelse År 2014 Datum och ansvarig för innehållet 2015-02-13 Stella Georgas, Verksamhetschef enligt HSL Mallen är framtagen av Sveriges Kommuner och Landsting (reviderad

Läs mer

Funktionshinderområdet och äldreomsorgen

Funktionshinderområdet och äldreomsorgen Riktlinjer för social dokumentation Funktionshinderområdet och äldreomsorgen Ansvarig/upprättad av Kvalitetsenheten Christina Almqvist Beslut fattat av Upprättad 2012-10-18 Reviderad Socialnämnden och

Läs mer

Kommunens författningssamling

Kommunens författningssamling Kommunens författningssamling Kvalitetspolicy för Österåkers kommun ÖFS 2010:14 Fastställd av Kommunfullmäktige 2010-06-14, 88 (dnr KS 2009.31 009) 1. Sammanfattning Kvalitetspolicyn utgör en del av kommunens

Läs mer

Information till chefer i socialförvaltningen och biståndshandläggare inom SoL och LSS samt godkända Lov-levarantörer om lex Sarah

Information till chefer i socialförvaltningen och biståndshandläggare inom SoL och LSS samt godkända Lov-levarantörer om lex Sarah 1(5) Information till chefer i socialförvaltningen och biståndshandläggare inom SoL och LSS samt godkända Lov-levarantörer om lex Sarah 1. Rutiner för socialförvaltningens verksamheter vid rapportering

Läs mer