AVLÖSARSERVICE INOM HEMTJÄNSTEN... 2 ALLMÄNNA RIKTLINJER AVSEENDE ANSTÄLLNING AV PERSONLIG ASSISTENT MED STÖD AV LSS, PAN-ANSTÄLLNING...

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "AVLÖSARSERVICE INOM HEMTJÄNSTEN... 2 ALLMÄNNA RIKTLINJER AVSEENDE ANSTÄLLNING AV PERSONLIG ASSISTENT MED STÖD AV LSS, PAN-ANSTÄLLNING..."

Transkript

1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Socialutskottet AVLÖSARSERVICE INOM HEMTJÄNSTEN... 2 ALLMÄNNA RIKTLINJER AVSEENDE ANSTÄLLNING AV PERSONLIG ASSISTENT MED STÖD AV LSS, PAN-ANSTÄLLNING... 3 ALLMÄNNA RIKTLINJER AVSEENDE ANSTÄLLNING AV ANHÖRIGVÅRDARE MED STÖD AV SOL, PAN- ANSTÄLLNING... 5 AVGIFTER OCH ERSÄTTNING INOM DE SÄRSKILDA OMSORGERNA OCH PSYKIATRIN (ANGIVNA DELAR ÄVEN IFI OCH ÄHO)... 7 EGENAVGIFT FÖR FAMILJERÅDGIVNING... 8 EGENAVGIFTER FÖR VÅRD ELLER BEHANDLING I HEM FÖR VÅRD ELLER BOENDE... 9 FORVÅRD, TAXA FÄRDTJÄNST, REGLER HEMSJUKVÅRDEN, TAXA HYROR LSS-BOENDE LOV-ERSÄTTNING MÅL FÖR HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN PENSIONÄRSRÅDET, REGLEMENTE SPELTILLSTÅND, AVGIFTER TAXA FÖR LUNCHKUPONGER INOM ÄLDREOMSORGEN TIMTAXA FÖR SERVICETJÄNSTER ÄLDRE- OCH HANDIKAPPOMSORG, MAXTAXA

2 AVLÖSARSERVICE INOM HEMTJÄNSTEN (Gäller från och med ) Avgiftsfri avlösarservice skall beviljas upp till 20 timmar/månad. Avgift tas ut enligt hemtjänsttaxan för avlösarservice utöver 20 timmar/månad och att denna avgift ingår i maxtaxan. Fastställt av kommunfullmäktige , 71. 2

3 ALLMÄNNA RIKTLINJER AVSEENDE ANSTÄLLNING AV PERSONLIG ASSISTENT MED STÖD AV LSS, PAN-ANSTÄLLNING (gäller från och med ) Biståndsbeslut avseende personlig assistans kan verkställas genom anställning enligt PAN-avtalet. vilket innebär att den anställde utför de beslutade insatserna eller del av dem. Beslut om personlig assistans blir aktuellt då brukaren beviljats bistånd enligt LSS på grund av ett varaktigt och dagligt personligt omvårdnadsbehov. Det måste med hänsyn till den insatsberättigades förhållanden framstå som lämpligt att assistansen utförs av personen som anställs. Vid anställning av personlig assistent ska hänsyn tas till, förmåga, ordinarie arbete och andra åtaganden som måste vägas in i bedömningen av möjligheten att utföra de beslutade insatserna. detta utesluter inte andra nödvändiga insatser, till exempel korttidsvistelse, skola, dagverksamhet och färdtjänst. Anställningen av personlig assistent måste ske så att inte alltför stor börda läggs på den anställde. Den får inte syfta till att lösa grundläggande personal- och resursfrågor inom den kommunala verksamheten, utan måste alltid vara frivillig. Definitioner: Personlig assistent Personlig assistent är benämningen som gäller om biståndsbeslutet grundas på LSS och den anställde inte lever i hushållsgemenskap med brukaren. Personlig assistent/anhörigvårdare Personlig assistent/anhörigvårdare, är benämningen som gäller om biståndsbeslutet grundas på LSS och om den anställde lever i hushållsgemenskap med brukaren. Anställnings- och ersättningsformer För att bli anställd som personlig assistent ska den anställde ha fyllt 18 år och ej uppnått pensionsåldern (f n 67 år) och ej heller erhållit hel sjukersättning. Om den anställde har en annan arbetsgivare utöver kommunen är det viktigt att en dialog förs och att detta arbete kan kombineras eller arbetstiden minskas för att arbetet/insatserna ska kunna utföras på ett tillfredställande sätt. Anställningen är ett kvalificerat omvårdnadsarbete. Frånvaro Ingen lön utgår under tid som brukarens assistans inte utförs av den anställde. t ex vid vistelse på sjukhus(om inte särskilt beslut är taget), korttidshem, skola, fritidsverksamhet eller dagverksamhet. Vid gemensam vistelse på annan ort utgår lön under max en vecka. Vid frånvaro/resa, skall ansvarig chef meddelas i got tid innan avresa. Utbildning och uppföljning För att anställas som personlig assistent, skall arbetstagaren genomgå den interna utbildning som kommunen erbjuder. Utbildningen innehåller, för arbetet lämplig, information/praktisk genomgäng, som krävs för att arbetet ska kunna utföras på ett tillfredställande sätt. Denna utbildning är obligatorisk och genomförs en gång per år. Därutöver kan en individanpassad introduktion ges vid varje nyanställning. Minst en gång per år skall arbetsgivaren ha ett enskilt samtal med den anställde. Dokumentation Avvikelse Om en beviljad insats inte kunnat utföras ska detta dokumenteras och vidarebefordras till ansvarig chef, som skriver in det i den sociala dokumentationen. 3

4 Arbetsgivaransvar Kommunen har arbetsgivaransvaret och arbetsmiljöansvaret. Avgift för brukaren Insatser enligt LSS är avgiftsfria för brukaren. Fastställt av kommunfullmäktige , 23 4

5 ALLMÄNNA RIKTLINJER AVSEENDE ANSTÄLLNING AV ANHÖRIGVÅRDARE MED STÖD AV SOL, PAN-ANSTÄLLNING (gäller från och med ) Biståndsbeslut avseende hemtjänst kan verkställas genom anhörigvård. vilket innebär att anhörig utför de beslutade insatserna eller del av dem. Detta gäller endast då anhörig och brukare lever i hushållsgemenskap. Beslut om anhörigvård kan bli aktuellt då brukaren beviljats bistånd enligt SoL, på grund av ett varaktigt och dagligt personligt omvårdnadsbehov. Med varaktigt avses tid längre än sex månader. Det måste med hänsyn till den insatsberättigades förhållanden framstå som lämpligt att hemtjänsten utförs av anhörig. Vid anställning av anhörigvårdare ska hänsyn tas till förmåga, ordinarie arbete och andra åtaganden måste vägas in i bedömningen av möjligheten att utföra de beslutade insatserna. Anhörigvård utesluter inte andra nödvändiga insatser, till exempel hemtjänst utförd av hemtjänstgrupp, färdtjänst, avlösning och ledsagning. Anställningen av anhörigvårdare måste ske så att inte alltför stor börda läggs på den som vårdar. Den får inte syfta till att lösa grundläggande personal- och resursfrågor inom den kommunala verksamheten, utan måste alltid vara frivillig. Definition: Anhörigvårdare Är benämningen som gäller om biståndsbeslutet grundas på SoL och om den anställde lever i hushållsgemenskap med brukaren. Anställnings- och ersättningsformer Anställningen som anhörigvårdare tillämpas då omvårdnaden utförs av en anhörig som fyllt 18 år och som ej uppnått pensionsåldern (f n 67 år) och som ej heller erhållit hel sjukersättning. Anställningen avser ett visst antal timmar per dag, sammanlagt max 48 timmar i genomsnitt per vecka, med kommunen som arbetsgivare. Om den anställde har en annan arbetsgivare utöver kommunen är det viktigt att en dialog förs och att detta arbete kan kombineras med anhörigvårdaranställningen, för att arbetet/insatserna ska kunna utföras på ett tillfredställande sätt. Anställningen är ett kvalificerat omvårdnadsarbete. Frånvaro Ingen lön utgår under tid som brukaren inte vårdas av den anhörige, t ex vid vistelse på sjukhus eller korttidshem. Vid gemensam vistelse på annan ort utgår lön under max en vecka. Vid frånvaro/resa, skall ansvarig chef meddelas i god tid innan avresa. Utbildning och uppföljning För att anställas som anhörigvårdare, skall arbetstagaren genomgå den interna utbildning som kommunen erbjuder. Utbildningen innehåller, för arbetet lämplig, information/praktisk genomgäng, som krävs för att arbetet ska kunna utföras på ett tillfredställande sätt. Denna utbildning är obligatorisk och genomförs en gång per år. Därutöver kan en individanpassad introduktion ges vid varje nyanställning. Minst en gång per år skall arbetsgivaren ha ett enskilt samtal med anhörigvårdaren.. Dokumentation Avvikelse Om en beviljad insats inte kunnat utföras ska detta dokumenteras och vidarebefordras till ansvarig chef, som skriver in det i den sociala dokumentationen. Arbetsgivaransvar Kommunen har arbetsgivaransvaret och arbetsmiljöansvaret. 5

6 Avgift för brukaren Brukaren betalar avgift för beviljade insatser enligt hemtjänsttaxa. Fastställt av kommunfullmäktige , 23 6

7 AVGIFTER OCH ERSÄTTNING INOM DE SÄRSKILDA OMSORGERNA OCH PSYKIATRIN (angivna delar även IFI och ÄHO) Resor a. UUFärdtjänst, allmänt Beviljas efter individuell prövning till dem som inte har möjlighet att använda allmänna kommunikationer. Taxa enligt särskilda regler. b. UUDaglig verksamhet Kostnad för resor till och från daglig verksamhet betalas av den enskilde. Avgift: Motsvarande färdtjänsttaxa. Månadskort för arbetsresor högst motsvarande Länstrafikens månadsavgift. Vid färre resor än 24 per kalendermånad är avgiften 16 kr per enkelresa. c. UUFamiljehem (gäller även inom IFO) Besök i föräldrahemmet bekostas av den enskilde. Detsamma gäller när föräldrar besöker familjehemmet. d. UUResor med "omsorgsbuss" eller egen bil (gäller även inom IFO och ÄHO) Resa med personbil: Hälften av reseersättningen/mil inkl sociala avgifter för närvarande 16 kr per mil. Är det flera som åker delas kostnaden. Resa med "omsorgsbuss": Reseersättning inkl sociala avgifter. F n innebär det en avgift på 32 kr per mil. Är det flera som åker delas kostnaden. Högsta avgift för den enskilde är 16 kr/mil. För boende på elevhem eller korttidshem för barn erläggs avgifter enligt ovan för dem som har pension. Uppbär den boende ej pension är avgiften densamma för buss och bil. Avgiften för dessa skall motsvara kostnaden om man åker bil med den egna familjen. Avgiften är därför 25% av den ej skattepliktiga reseersättningen, för närvarande 4 kr/mil och person. Habiliteringsersättning Ersättning eller flitpeng i daglig verksamhet är för hel dag (6 tim) 36 kr/dag och för halv dag (3 tim) 25 kr/dag. Boende UUKorttidsvistelse/Stödfamilj: Ingen hyra uttages för vistelse i korttidshem/stödfamilj. Mat, för dem som har pension: Samma avgift som erläggs av dem som bor i särskilda boendeformer. För dem som ej har pension: Avgift för mat motsvarande socialbidragsnormen. UUGruppbostad Hyra betalas enligt hyreskontrakt. Mat: För dem som inte själva kan laga sin mat tillämpas system med hushållskassa. Övriga måltider äts gemensamt enl avgifter för särskilda boendeformer. Målsättningen är att var och en som har möjlighet, skall ha eget matkonto och att mat lagas i egna lägenheten. UUHyra Järnvägsgatan 75 Hyra betalas enligt hyreskontrakt. Fastställd av kommunfullmäktige , 81 7

8 EGENAVGIFT FÖR FAMILJERÅDGIVNING Egenavgiften för familjerådgivning är 200 kronor per besökstillfälle från och med Fastställt av kommunfullmäktige , 25. 8

9 EGENAVGIFTER FÖR VÅRD ELLER BEHANDLING I HEM FÖR VÅRD ELLER BOENDE Enligt socialtjänstlagen 8 kap 1 får kommunen ta ut ersättning för uppehälle av den som på grund av missbruk av alkohol, narkotika eller därmed jämförbara medel får vård eller behandling i ett hem för vård eller boende eller i ett familjehem. Regeringen meddelar föreskrifter om den högsta ersättningen som får tas ut per dag. För andra stöd- eller hjälpinsatser får kommunen ta ut skälig ersättning. Fastställt av kommunfullmäktige , 13. 9

10 FORVÅRD, TAXA Avgift för fotvårdsbehandling är subventionerad med 50:- per behandling. Fastställt av kommunfullmäktige ,

11 FÄRDTJÄNST, REGLER GEMENSAMT REGELVERK FÖR FÄRDTJÄNST I JÖNKÖPINGS LÄN För den som är färdtjänstberättigad i Jönköpings län finns det möjlighet att ansöka om färdtjänst. Färdtjänst kan efter behov erbjudas i olika former: 1. kommunal färdtjänst/länsfärdtjänst Med kommunal färdtjänst avses resor inom den egna kommunen. Dessa resor regleras i detta regelverk. Utöver kommunal färdtjänst beslutar kommunerna genom att anta det gemensamma regelverket också att bevilja länsfärdtjänst som gäller resor utanför den egna kommunen men inom Jönköpings län. Dessa resor regleras i detta regelverk. Länsfärdtjänst är ett frivilligt åtagande för kommunerna. 2. riksfärdtjänst Med riksfärdtjänst avses resor utanför det egna länet i detta fall. Dessa resor regleras inte i detta regelverk. Beslut om dessa resor fattas i den egna kommunen. 3. resa i annan kommun Med resa i annan kommun avses resa vid vistelse i annan kommun utanför länet. Dessa resor regleras inte i detta regelverk. Beslut om dessa resor fattas i den egna kommunen. Vad är färdtjänst? Färdtjänst är en kompletterande kollektiv transportform för den som på grund av funktionshinder har väsentliga svårigheter, att ta sig till, eller att resa med allmänna kommunikationer. Val av fordon eller transportform för resan avgörs utifrån funktionshindrets art och resenärens hjälpbehov vid varje restillfälle. Enligt Lag om färdtjänst SF 1997:736 skall: 6 Tillstånd för färdtjänst prövas av kommun där sökande är folkbokförd. 7 Tillstånd för färdtjänst ska meddelas för dem som på grund av funktionshinder, som inte endast är tillfälligt, har väsentliga svårigheter att förflytta sig på egen hand eller att resa med allmänna kommunikationsmedel. 8 Om den som söker tillstånd till färdtjänst behöver ledsagare under resorna, ska tillståndet gälla även ledsagaren. 9 Tillstånd för färdtjänst meddelas för viss tid eller tills vidare. Tillstånd får i skälig omfattning förenas med föreskrifter om vilket färdsätt som får användas, hur många resor tillståndet omfattar och inom vilket område resor får göras. Om det finns särskilda skäl får tillståndet även i övrigt förenas med villkor. Under de närmaste åren kan en del försök med utvidgad och tidtabellagd särskild kollektivtrafik komma att prövas. Vid sådana försök blir de regler, som i förekommande fall beslutas i särskild ordning, överordnade det gemensamma regelverket. 1 Ansvar för färdtjänst Respektive kommun avgör vem som utfärdar regler och riktlinjer för färdtjänsten. Kommunens ansvariga nämnd svarar för myndighetsutövning för färdtjänsten och fattar beslut. 11

12 2 Förändringar Inför viktigare förändringar i färdtjänst verksamheten ska synpunkter inhämtas genom kommunala handikapprådet, kommunala pensionärsrådet och Länstrafikens brukarråd för färdtjänst. 3 Tillstånd för färdtjänst Färdtjänst medges jämlikt 7 Lagen om färdtjänst. Med varaktighet av funktionshinder avses en tid om minst 6 mån. Färdtjänst beviljas i normalfallet inte till barn under 6 år då barn i den åldern normalt inte åker med allmänna kommunikationer på egen hand. Enligt 7 Lagen om färdtjänst beviljas inte färdtjänst / transporter om ansvaret åvilar annan huvudman. 4 Färdtjänstens omfattning Färdtjänstresa får företas inom länets gränser, samt 30 km från bostaden in i annat län. 5 Resa i annan kommun Tillstånd för färdtjänst kan ges vid tillfällig vistelse i annan kommun utanför Jönköpings län. Resandet är begränsat. Vid resa i annan kommun, utanför länet, beslutar respektive hemkommun på vilka grunder resande får ske. Vid resa i annan kommun inom länet gäller respektive kommuns egenavgifter. 6 Särskilda villkor Enligt 9, Lagen om färdtjänst, får färdtjänsttillstånd förenas med villkor om särskilda skäl föreligger. Om färdtjänsten används i en omfattning som av tillståndsgivaren bedöms som orimlig eller oskälig kan resandet begränsas med villkor. 7 Ansökan Ansökan om färdtjänst och om ledsagare görs hos ansvarig nämnd. 8 Överklagande av beslut Ett beslut om färdtjänst kan överklagas till länsrätten. Överklagandet ska ske skriftligt och vara kommunen tillhanda inom tre veckor efter det att sökanden fått del av beslutet. 9 Giltighetstid Tillstånd för färdtjänst ska omprövas minst vart 3:e år. 10 Återkallelse Tillstånd för färdtjänst kan, enligt 12, Lagen om färdtjänst, återkallas om förutsättningarna för tillståndet inte längre finns eller om tillståndshavaren gjort sig skyldig till allvarliga eller upprepade överträdelser av de föreskrifter och villkor som gäller. Exempel på överträdelse kan vara att den enskilde inte betalar räkning för färdtjänst enligt i kommunen gällande regler, att färdtjänst beställs i annans namn eller att den enskilde vid upprepade tillfällen inte avbeställt resa som inte genomförs. 11 Färdsätt Önskemål av resenär om särskild chaufför, fordon eller transportör kan inte tillgodoses då färdtjänst är en kompletterande form av kollektivtrafik. 12 Omfattning och resmål Färdtjänsten omfattar arbets- studie- och fritidsresor. Uppehåll under resan medges inte. Färdtjänst får inte användas till tjänsteresor. 13 Antal resor I normalfallet är det den enskilde som själv avgör i vilken utsträckning färdtjänst behöver användas. 12

13 14 Assistans Den som är i behov av assistans till och från bostaden vid färdtjänstresa kan beviljas sådan. Med assistans avses att chauffören hämtar/lämnar den färdtjänstberättigade inne i bostaden eller i annan lokal. Behov av assistans ska framgå av tillståndet. 15 Ledsagare Enligt 8 Lagen om färdtjänst: Om den som söker tillstånd till färdtjänst behöver ledsagare under resan, ska tillståndet även omfatta ledsagare. Med ledsagare avses i färdtjänstlagen en person som följer med den färdtjänstberättigade för att denne ska kunna genomföra en färdtjänstresa. För att kunna tjänstgöra som ledsagare krävs att vederbörande bistår den färdtjänstberättigade med all den service som behövs. Ledsagaren får inte vara innehavare av färdtjänsttillstånd. 16 Medresenär Person som inte är ledsagare men som medföljer på resan kallas medresenär. Den färdtjänstberättigade har rätt att ha med en (1) medresenär. 17 Barn Den färdtjänstberättigade har rätt att ha med egna barn under 12 år på resan. Medresenär och ledsagare har inte rätt att ta med egna barn. 18 Bagage Bagage kan tas med i samma omfattning som en resenär kan ta med vid en linjelagd bussresa. Vid bagage därutöver kan inte färdtjänstresa beviljas. 19 Hjälpmedel Hjälpmedel betraktas inte som bagage. Det ska framgå av färdtjänsttillståndet vilka hjälpmedel som får medtagas under transporten. Den färdtjänstberättigade ska anmäla till beställningscentralen vid beställning av resa vilken typ av hjälpmedel och hur många hjälpmedel som ska medtagas på resan. 20 Husdjur Husdjur får inte medföras vid färdtjänstresa. Undantaget är ledarhund/servicehund som medföljer vid behov. 21 Skolskjuts Skolan har skyldighet att anordna kostnadsfri skolskjuts för elever i grundskolan/särskolan om elevens funktionshinder motiverar det. Färdtjänst beviljas inte för resor till och från grundskola, särskola inklusive gymnasiesärskola eller för resor under skoltid. 22 Tidpunkt för resa Färdtjänstresa får företas under tiden kl Resan ska ha påbörjats före kl Undantaget är Jönköpings kommun där resor får företas fram till kl Arbetsresor Som arbetsresa definieras resa mellan bostad och arbetsplatsen. Arbetsresa ska beviljas och detta ska framgå av färdtjänsttillståndet. Resor till och från skolan för den som vuxenstuderar definieras som arbetsresa. Färdtjänsten får inte användas för tjänsteresor. För den som regelbundet måste resa före kl eller efter kl beviljas färdtjänst under förutsättning att arbetstiden är regelbundet förlagd på dessa tider. Uppehåll under resan medges inte. 13

14 24 Avgifter För färdtjänstresa uttas, med stöd av 10, Lagen om färdtjänst, egenavgift. För färdtjänstresa uttages avgift motsvarande kontantpriset för lägst två zoner på linjetrafiken (undantaget Jönköpings kommun, där linjetrafikens kontanttaxa gäller) samt att avgiften därefter följer Länstrafikens zonindelning och kontantpris inklusive nattaxa. Ledsagare erlägger ingen avgift. Färdtjänstberättigad som beviljats arbetsresor har möjlighet att betala en fast månadskostnad som följer priset på Länstrafikens periodkort och zonindelning. Vid resa i annan kommun, utanför länet, avgör respektive hemkommun vilken egenavgift som ska tas ut. Barn åker för reducerat pris enligt Länstrafikens kontantpris för barn. Med barn avses samma åldersgränser som gäller för Länstrafiken. FÄRDTJÄNST, REGLER Vuxen medresenär erlägger samma egenavgift som en vuxen färdtjänstberättigad. Barn till färdtjänstberättigad erlägger avgift enligt Länstrafikens taxa och regelverk. 25 Beställning/avbeställning av resa Resa i hemkommunen ska beställas i god tid, gärna någon dag i förväg och inte senare än 1 timme före önskad avresetid. Länsfärdtjänst ska beställas före kl dagen före avresa. Det går bra att beställa fram- och återresa samtidigt. Avbeställning av resa ska ske senast 30 minuter innan resan skulle påbörjats. För att kunna samordna resorna på bästa sätt kan resan förskjutas eller tidigareläggas 30 min. För alla resor i samtliga kommuner gäller att färdtjänstresan skall vara förbeställd senast kl för resa under kvällen/natten. Begäran om exakt ankomsttid ska hållas, vilket innebär att den färdtjänstberättigade inte ska komma för sent till en konsert, ett sammanträde etcetera. Beställningscentralen anger lämplig avresetid. 26 Restid Acceptabel restid/omväg motsvarar restiden med linjetrafik/ allmänna kommunikationer. 27 Bärhjälp Färdtjänstberättigad som måste bäras kan beviljas bärhjälp. Bärhjälp beviljas till och från den färdtjänstberättigades egna bostad. Bärhjälp beviljas som ett begränsat tillstånd. 28 Ikraftträdande Regelverket för färdtjänst gäller från och med år och tillsvidare. Regelverket ska årligen följas upp och vid behov revideras. FASTSTÄLLT: Kommunfullmäktige , 3. 14

15 HEMSJUKVÅRDEN, TAXA Avgiften för kommunal hemsjukvård är 300 kronor/månad i Gnosjö kommun. Fastställt av kommunfullmäktige ,

16 HYROR LSS-boende Hyrorna för LSS-boende sätts till kr. Fastställt av kommunfullmäktige ,

17 LOV-ersättning Ersättning för interna LOV-aktörer ersätts med 398 kronor per timme för omvårdnads- och serviceinsatser från och med Ersättning för externa LOV-aktörer ersätts med 384 kronor per timme för omvårdnad och 304 kronor per timme för serviceinsatser från och med Fastställt av kommunfullmäktige ,

18 MÅL FÖR HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN Kommunens har ansvar för hälso- och sjukvården för personer som vistas på särskilt boende korttidsboende dagverksamhet oavsett ålder och grad av funktionshinder. Ansvaret innefattar, ge god omvårdnad, palliativ vård, rehabilitering och genomföra ordinerad vård och behandling samt att arbeta preventivt för en god hälsa. Det omfattar dock ej läkarinsatser. Målsättningen för hälso- och sjukvården inom denna verksamhet är att att att den hälso- och sjukvård som ges ska vara av god kvalitet och bedrivas enligt vetenskap och beprövad erfarenhet den ska följa givna ordinationer från läkare eller annan speciallist när sådana finns hälsovård innebär preventivt arbete för att bibehålla hälsa inom bl a följande områden: -nutrition innefattande även god tandvård -fallprevention -trycksårsprevention -undvika vårdrelaterade infektioner - palliativ vård och smärtlindring -undvika olyckor vid användning av medicintekniska produkter Uppföljning av målen sker individuellt, Men också genom statistik på olika parametrar så som MNA, BMI, vikt, statistik från uppsökande tandvård, infektion och sårregistrering, enkät till efterlevande sam avvikelse hantering. Fastställt av kommunfullmäktige: ,

19 PENSIONÄRSRÅDET, REGLEMENTE Syfte Kommunens pensionärsråd är ett organ för överläggningar, samråd och ömsesidig information mellan kommunen och företrädare för pensionärsorganisationerna inom kommunen. Pensionärsrådet tar som referensorgan inte ställning som kommunal nämnd eller styrelse. Rådet är dock en viktig kanal till de äldre i samhället, vilka i hög grad omfattas av kommunens beslut. Rådet skall: förstärka inflytandet i frågor som gäller äldre medverka vid förberedelser för upphandling av vårdgivare inom äldreområdet verka för att pensionärernas frågor beaktas i kommunens styrelser, nämnder och förvaltningar vara remissorgan i frågor som rör pensionärer vara ett forum för opinionsbildning och kunskapsspridning rörande äldrefrågor. Uppgifter/verksamhetsområde Kommunens företrädare skall i pensionärsrådet samråda och informera om sin verksamhet, planerade förändringar samt resultatet av olika åtgärder som har eller kan få aktualitet för kommunens pensionärer. Kommunen ges genom rådet möjlighet att få pensionärsorganisationernas synpunkter samt att samråda med dem i ett tidigt skede av olika beredningsprocesser. Pensionärernas representanter har i rådet möjlighet att framföra förslag om förändringar i den kommunala verksamheten. De kan där informera och ge förslag till lämpliga anpassningar av det serviceutbud som berör äldres möjligheter till god livskvalitet. Rådets sammansättning Rådet är organisatoriskt knutet till socialutskottet. Pensionärsorganisationer verksamma med lokalförening inom Gnosjö kommun får utse vardera två representanter till rådet. Dessa representanter skall vara bosatta i Gnosjö kommun. Socialutskottets ordförande representerar kommunstyrelsen. Andra föreningar och organisationer som driver verksamhet inom kommunen med syfte att tillvarata pensionärers intressen kan när särskilda skäl föreligger inbjudas att delta i rådets överläggningar. Representanter för övriga samhällsorgan kan också inbjudas till rådet för information, diskussion eller samråd. Arbetsformer Rådets arbete leds av ordföranden, som är socialutskottets representant. Rådet utser inom sig vice ordförande, som vid behov övertar ordförandens befogenheter. Kommunens socialförvaltning svarar för sekreterar- och kansliservice till rådet. Pensionärsrådet är ett referensorgan. Rådet behöver inte ha en enhetlig uppfattning och regleras inte av kommunallagens bestämmelser avseende arbetsformer och beslutsförhet. Rådet sammanträder fyra gånger per år eller oftare om någon särskild fråga påkallar samråd med eller information till rådet. Datum för sammanträdesdagar bör fastställas vid årets början. Skriftlig kallelse jämte föredragningslista skall sändas till rådets ledamöter senast en vecka före rådets sammanträde. Förslag till förteckning över ärenden som skall behandlas samt handlingar och beslutsunderlag skall delges rådets ledamöter i så god tid och på sådant sätt att vidareinformation och beredning underlättas. 19

20 Rådets ställningstaganden och initiativ skall redovisas skriftligt (gärna som protokoll) efter varje sammanträde och delges rådets ledamöter, kommunstyrelsen, socialutskottet samt övriga berörda. Av dokumentationen skall framgå de avvikande synpunkter som framförts. Rådets ledamöter skall erbjudas delta i de utbildningar som kommunen anordnar vid varje ny mandatperiod för nya förtroendevalda. Finansiering Pensionärsorganisationernas representanter i rådet utses av och representerar sina organisationer. De omfattas därför inte av kommunens regler för ersättning till förtroendevalda. Respektive nämnd bestrider ersättningar för sina representanter i rådet. Fastställt av kommunfullmäktige: , 58. Reviderat av kommunfullmäktige , 41 20

21 SPELTILLSTÅND, AVGIFTER SFS 1982:636 föreskriver i anvisningar de regler som skall följas av dem som erhållit speltillstånd. 1. Tillstånd för 1 spel: 790:-. För varje ytterligare spel: 395:-. 2. Omprövning/överföring: 395:-. För varje ytterligare spel: 200:-. Fastställt av kommunfullmäktige ,

22 SÄRSKILDA BOENDEFORMER, AVGIFTER För de särskilda boendeformerna gäller hyreskostnad enl kontrakt inkluderande tillgång till viss dygnetruntservice och tillgång till allmänna och gemensamma utrymmen: UUBäckgården, Rosendal och Hamngården Hyra betalas enligt hyreskontrakt. Jämkning av kostnader för dubbel bosättning i samband med flytt till särskild boendeform prövas mot ekonomi och fastställt förbehållsbelopp. Vid inläggning på sjukhus samordnas avgiften med landstingets debitering. Avdrag görs med mat- och omvårdnadskostnad. Fastställt av kommunfullmäktige , 81 22

23 TAXA FÖR LUNCHKUPONGER INOM ÄLDREOMSORGEN Boende i seniorboende skall betala samma pris som externa gäster, d v s 47 kronor per lunch, samt att priset för lunchkuponger till externa gäster vid storhelger (jul, nyår, påsk, pingst och midsommar) skall vara 120 kronor. Fastställt av kommunfullmäktige , 99 23

24 TIMTAXA FÖR SERVICETJÄNSTER Service, extrastädning, gräsklippning och snöskottning exempelvis (fr o m ) 318 kr/timme FÄRDTJÄNST, REGLER Följer gemensamt regelverk för länets samtliga kommuner, se separat avsnitt. Fastställt av kommunfullmäktige ,

25 ÄLDRE- OCH HANDIKAPPOMSORG, MAXTAXA Taxa äldre och handikappomsorgen Kommunfullmäktige beslöt 31/2002, med anledning av riksdagens beslut rörande ändringar i socialtjänstlagen att följande taxa skall gälla för äldre- och handikappomsorg, med giltighet fr o m Att införa enhetstaxa för hemtjänst, max kr (2008), i vilken följande komponenter ingår med angivna andelar: personlig omvårdnad 25 %, övrig omvårdnad 25 %, övrig service 5 %, klädvård 10 %, trygghetslarm 10 % och städning 25 %. Personer under 61 år erhåller minimibelopp som höjs med 10 %. Förbehållsbelopp är 4 421:- för ensamstående och 3 704:- per person för makar (2008). För boende i de särskilda boendeformerna reduceras förbehållsbeloppet med följande månadsbelopp: El 200 kr Tv-licens 139 kr Förbrukningsmateriel 70 kr Säng 60 kr Avgift för matdistribution utgör 42 kr/portion. Avgift för korttidsboende, avlastning, växelvård utgörs av 104 kr/dygn för måltider samt för omvårdnad max 55 kr/dygn Vid dagvård, dagverksamhet debiteras måltidsavgifter enligt nedan Följande måltidsavgifter skall gälla - Lunch 32 kr/portion - Mellanmål 10 kr/portion - Middag (dygnets huvudrätt) 42 kr/portion - Frukost 20 kr/portion Att generella omräkningar av avgifter förutom de som regleras i författning får ske per 1 juni. Socialnämnden har i uppdrag att med beaktande av ovanstående låta utarbeta och fastställa tillämpningsregler. Månadsavgiften är att betrakta som en abonnemangsavgift. För att avgiftsbefrielse skall medges, måste pensionären en vecka i förväg meddela att hon/han avsäger sig hjälp under en eller flera perioder om 30 kalenderdagar i följd. Socialnämnden äger rätt att debitera kommunens faktiska kostnader för hemtjänst, färdtjänst, service och omvårdnad, dagverksamhet eller annan liknande socialtjänst, i de fall den enskilde har rätt till skadestånd eller försäkringsersättning, samt rätt att jämka avgiften i de fall den skadeståndsskyldiges ansvar begränsas. Fastställt av kommunfullmäktige , 81 25

Regelverk för sjuk- och behandlingsresor, färdtjänst och riksfärdtjänst

Regelverk för sjuk- och behandlingsresor, färdtjänst och riksfärdtjänst 1(26) Förvaltningsnamn Avsändare Regelverk för sjuk- och behandlingsresor, färdtjänst och riksfärdtjänst Sjuk- och behandlingsresor Vem omfattas av regelverket för sjuk- och behandlingsresor? Alla personer

Läs mer

Riktlinjer för handläggning inom Vård- och omsorgsnämndens ansvarsområde 2014

Riktlinjer för handläggning inom Vård- och omsorgsnämndens ansvarsområde 2014 Dnr VON13/126 Riktlinjer för handläggning inom Vård- och omsorgsnämndens ansvarsområde 2014 Beslutade i Vård- och omsorgsnämnden 2014-02-06 Reviderade avgifter från 2015-01-01 enlig beslut i Vård- och

Läs mer

Vägledning LSS Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade

Vägledning LSS Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade Vägledning LSS Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade En beskrivning av insatserna och begreppet goda levnadsvillkor samt en vägledning för handläggning och utförande Beslut Omsorgsnämnden

Läs mer

Riktlinjer inom äldreomsorgen i Huddinge kommun

Riktlinjer inom äldreomsorgen i Huddinge kommun 1 (27) Antaget av kommunfullmäktige 2005-06-14, 111, 2006-09-11, 151, 2007-03-19, 42 med ändring i äldreomsorgsnämnden 2007-11-14, 133, 2009-05-11, 105, 2010-04-19, 57, 2010-12-14, 136, 2011-10-10, 195,

Läs mer

LSS Riktlinjer. Riktlinjer. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Faställd av kommunstyrelsen 109/2008

LSS Riktlinjer. Riktlinjer. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Faställd av kommunstyrelsen 109/2008 r LSS r Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Faställd av kommunstyrelsen 109/2008 Tierps kommun 815 80 TIERP i Telefon: 0293-180 00 i www.tierp.se Innehållsförteckning r LSS 1 1 LSS Personkretsar

Läs mer

LSS riktlinjer Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS riktlinjer Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS riktlinjer Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Ansvarig: Ingegärd Gundersvik, avdelningschef Förvaltning: Socialförvaltningen Avdelning: Avdelningen för funktionshinder Datum: 2009-12-16

Läs mer

Beslut i socialnämnden 2014-12-11, 170. Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Kinda kommun

Beslut i socialnämnden 2014-12-11, 170. Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Kinda kommun Beslut i socialnämnden 2014-12-11, 170 Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Kinda kommun Riktlinjer för LSS-insatser i Kinda kommun Det här är en information till dig som är i behov av

Läs mer

Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Örebro kommun

Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Örebro kommun 2012-06-15 Nf 185/2012 Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Örebro kommun Presenterad 2010-06-09 i Nämnden för funktionshindrade Antagen 2010-06-23, ledningsgrupp Förvaltningen för funktionshindrade

Läs mer

Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Laxå kommun

Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Laxå kommun LSS-verksamheten Kjell Handfast Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Laxå kommun Antagna av social- och omsorgsnämnden den 13 december 2010 www.laxa.se 2 Innehållsförteckning Med lagen

Läs mer

Vid prövning av bistånd. Riktlinjer SoL och LSS. Vård- och omsorgsförvaltningen

Vid prövning av bistånd. Riktlinjer SoL och LSS. Vård- och omsorgsförvaltningen Vid prövning av bistånd Riktlinjer SoL och LSS Vård- och omsorgsförvaltningen I nnehållsförteckning Syfte...3 Bistånd enligt SoL och insatser enligt LSS...3 Socialtjänstlagen...3 Behoven tillgodosedda

Läs mer

Riktlinjer bistånd enligt SoL inom vård och omsorg

Riktlinjer bistånd enligt SoL inom vård och omsorg 1(28) Vård, omsorg och IFO Antagen av Kommunstyrelsen Diarienummer 2014.730.241 KS 109/14 Riktlinjer bistånd enligt SoL inom vård och omsorg 2 Innehåll Inledning... 4 Ansvarsfördelning för invånare som

Läs mer

RIKTLINJER FÖR BISTÅNDSHANDLÄGGNING INOM ÄLDREOMSORGEN

RIKTLINJER FÖR BISTÅNDSHANDLÄGGNING INOM ÄLDREOMSORGEN 000 RIKTLINJER FÖR BISTÅNDSHANDLÄGGNING INOM ÄLDREOMSORGEN Reviderad SN 98/080625 Reviderad SN 4/100127 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning 1 1 Biståndshandläggning 2 1.1 Kompetens 2 1.2 Handläggning av ärenden

Läs mer

Avgifter inom äldre och handikappomsorgen i Åstorps kommun från och med 2013-01-01

Avgifter inom äldre och handikappomsorgen i Åstorps kommun från och med 2013-01-01 Avgifter inom äldre och handikappomsorgen i Åstorps kommun från och med 2013-01-01 Beslutad av kommunfullmäktige 2012-02-27 Uppdaterad 2013-01-07 1 Åstorps kommuns avgifter inom äldre- och handikappomsorgen

Läs mer

Tillämpningsanvisningar för beräkning av avgifter inom vård och omsorg i Malmö stad. Stadskontoret Välfärdsavdelningen

Tillämpningsanvisningar för beräkning av avgifter inom vård och omsorg i Malmö stad. Stadskontoret Välfärdsavdelningen Tillämpningsanvisningar för beräkning av avgifter inom vård och omsorg i Malmö stad. Stadskontoret Välfärdsavdelningen 1 Innehållsförteckning Tillämpningsanvisningar för beräkning av avgifter inom vård

Läs mer

REGLEMENTE. Omsorgsnämndens beslut 2002-05-02. Fastställt i Kommunfullmäktige 2002-06-11.

REGLEMENTE. Omsorgsnämndens beslut 2002-05-02. Fastställt i Kommunfullmäktige 2002-06-11. -1-2011 REGLEMENTE för avgifter enligt socialtjänstlagen avseende insatser till vårdtagare i ordinärt och i särskilt boende i Kristianstads kommun gällande från och med 2011-04-01 Omsorgsnämndens beslut

Läs mer

1 Denna lag innehåller bestämmelser om insatser för särskilt stöd och särskild service åt personer

1 Denna lag innehåller bestämmelser om insatser för särskilt stöd och särskild service åt personer Inledande bestämmelser 1 Denna lag innehåller bestämmelser om insatser för särskilt stöd och särskild service åt personer 1. med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd, 2. med betydande

Läs mer

Riktlinjer till hjälp eller stjälp

Riktlinjer till hjälp eller stjälp Riktlinjer till hjälp eller stjälp Länsstyrelsernas granskning av kommunala riktlinjer för bedömning av insatser enligt lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade, LSS Samtliga länsstyrelser

Läs mer

Riktlinjer för handläggning enligt LSS (Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade)

Riktlinjer för handläggning enligt LSS (Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade) Styrdokument Dokumenttyp: Riktlinjer Beslutat av: Socialnämnden Fastställelsedatum: 2015-02-10 SN 14 Ansvarig: Områdeschef enheten för bistånd och stöd Revideras: Årligen Följas upp: Av områdeschef för

Läs mer

Tema LSS. LSS - en viktig lag som urholkas allt mer. LSS - lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (1993:387) www.reclaimlss.

Tema LSS. LSS - en viktig lag som urholkas allt mer. LSS - lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (1993:387) www.reclaimlss. Tema LSS LSS - lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (1993:387) Denna bilaga är framtagen av FUB Stockholms län LSS - en viktig lag som urholkas allt mer LSS är en pluslag. Pluslagstanken

Läs mer

Avgiftstaxa för äldre- och handikappomsorgen med tillämpningsanvisningar

Avgiftstaxa för äldre- och handikappomsorgen med tillämpningsanvisningar Avgiftstaxa för äldre- och handikappomsorgen med tillämpningsanvisningar Antagen av kommunfullmäktige 2009-10-26, Kf 80 Senast reviderad fr o m 2012-01-01 Gäller fr o m 2009-12-01 Prisjustering fr o m

Läs mer

Riktlinjer för biståndsbedömning inom äldreomsorgen i Vingåkers kommun

Riktlinjer för biståndsbedömning inom äldreomsorgen i Vingåkers kommun Riktlinjer för biståndsbedömning inom äldreomsorgen i Vingåkers kommun Socialförvaltningen Individ och familjeomsorgen Vingåkers kommun 20140313 Riktlinjer 140313.doc Innehållsförteckning Ordlista... 3

Läs mer

Riktlinjer för bistånd enligt Socialtjänstlagen gällande hjälp i hemmet och vård- och omsorgsboende

Riktlinjer för bistånd enligt Socialtjänstlagen gällande hjälp i hemmet och vård- och omsorgsboende Riktlinjer för bistånd enligt Socialtjänstlagen gällande hjälp i hemmet och vård- och omsorgsboende i Åstorps kommun Beslutat av Socialnämnden 2014-04-22, 66 Dnr 2014/110 2(15) Innehållsförteckning 1 INLEDNING...

Läs mer

VÅRD OCH OMSORGSPLAN 2012 2015

VÅRD OCH OMSORGSPLAN 2012 2015 VÅRD OCH OMSORGSPLAN 2012 2015 INNEHÅLL 1 Inledning 4 2 Vad styr verksamheten? 5 2.1 Nationell lagstiftning 5 2.2 Kommunfullmäktige 5 2.3 Nationell utvecklingsplan för vård och omsorg om äldre 6 2.4 Avtal

Läs mer

Omvårdnad Gävle. Förslag. K valitetsdeklaration för insatser. enligt LSS i ordinärt boende

Omvårdnad Gävle. Förslag. K valitetsdeklaration för insatser. enligt LSS i ordinärt boende Omvårdnad Gävle Förslag K valitetsdeklaration för insatser enligt LSS i ordinärt boende Innehållsförteckning INLEDNING Vad är en kvalitetsdeklaration? INSATSERNA 1. Vem har rätt till insatserna? 2. Insatsernas

Läs mer

Överenskommelse med uppdragsbeskrivning Hjälp i hemmet, under 65 år Hemtjänst Trygghetslarm Hemsjukvård

Överenskommelse med uppdragsbeskrivning Hjälp i hemmet, under 65 år Hemtjänst Trygghetslarm Hemsjukvård Överenskommelse med uppdragsbeskrivning Hjälp i hemmet, under 65 år Hemtjänst Trygghetslarm Hemsjukvård Vuxenförvaltningen 2011-03-01 Innehållsförteckning 1. Överenskommelse mellan uppdragsfunktionen

Läs mer

Remiss Utredning av ny resurstilldelningsmodell för LSS-verksamheter. godkänna yttrandet och översända detsamma till kommunstyrelsen.

Remiss Utredning av ny resurstilldelningsmodell för LSS-verksamheter. godkänna yttrandet och översända detsamma till kommunstyrelsen. Malmö stad Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen 1 (2) Datum 2014-09-05 Tjänsteskrivelse Vår referens Marianne Dymling-Hjelm Strateg marianne.dymling-hjelm@malmo.se@malmo.se Remiss Utredning av ny

Läs mer

Värdighets- och servicedeklarationer, vård- och omsorgsnämnden, Vännäs kommun

Värdighets- och servicedeklarationer, vård- och omsorgsnämnden, Vännäs kommun 2014-01-20 Värdighets- och servicedeklarationer, vård- och omsorgsnämnden, Vännäs kommun I socialtjänstlagen har man skrivit in att socialtjänstens omsorg om äldre ska inriktas på att äldre personer får

Läs mer

1(20) Myndighetsbeslut - LSS. Styrdokument

1(20) Myndighetsbeslut - LSS. Styrdokument 1(20) Myndighetsbeslut - LSS Styrdokument 2(20) Styrdokument Dokumenttyp Riktlinje Beslutad av Kommunstyrelsen 2014-12-02 Dokumentansvarig Områdeschef, Inger Höglund Reviderad 3(20) Innehållsförteckning

Läs mer

Din rätt till vård och omsorg en vägvisare för äldre

Din rätt till vård och omsorg en vägvisare för äldre Din rätt till vård och omsorg en vägvisare för äldre reviderad 2013 ISBN 978-91-7555-080-0 Artikelnummer 2013-7-1 Foto omslag Kentaroo Tryman/Johner, Jesper Molin/Bildarkivet, Elliot Elliot/Johnér Foto

Läs mer

Handläggning av insatser enligt LSS och bistånd enligt SoL till barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning RIKTLINJER

Handläggning av insatser enligt LSS och bistånd enligt SoL till barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning RIKTLINJER Handläggning av insatser enligt LSS och bistånd enligt SoL till barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning RIKTLINJER Antagna av KS april 2002 Reviderade av KF februari 2012 SOCIALFÖRVALTNINGEN

Läs mer