Kvalitetsberättelse 2013

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kvalitetsberättelse 2013"

Transkript

1 Datum Handläggare Ulla Nord Direkttelefon E-postadress Kvalitetsberättelse 2013 Vi ger stöd till bättre liv med god kvalitet vid varje möte

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Kvalitetsberättelse... 4 Övergripande mål (20) Målbild för Pilen Kvalitetssäkring... 6 Processer och rutiner... 6 Värdegrundsarbetet... 6 Brukarinflytande... 6 Kompetensutvecklingsprojekt inom barn- och familjeområdet... 7 Kompetensutveckling Omvårdnadslyftet... 7 Metodutveckling ÄBIC... 8 Införande av verksamhetssystem... 8 Metod för förbättringsarbete... 8 Kvalitetsuppföljning... 9 Egenkontroll... 9 Brukarundersökning... 9 Myndighetsutövning... 9 Funktionshinderomsorg... 9 Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? Öppna jämförelser Resultat och analyser av öppna jämförelser Uppföljning inom barn- och familjevård Resultat av utvärdering Uppföljning inom missbruksvården Ej verkställda beslut Granskning av genomförandeplaner Ärendegranskning av handläggningsprocess Överklagning av ärenden till Förvaltningsdomstol Granskning av från tillsynsmyndighet Livsmedelskontroll Revisionsrapporter Ekonomiskt bistånd... 16

3 3 (20) Biståndshandläggning Samverkan kring barn och unga med psykisk ohälsa Utredningar av avvikelser Synpunkter & klagomål Rapporter gällande missförhållanden Kvalitetsförbättringar Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Processer och rutiner Åtgärdsområden utifrån brukarundersökningar och öppna jämförelser Genomförandeplaner ÄBIC och IBIC Synpunktshantering Avvikelser inkl. lex Sarah rapportering Metod för förbättringsarbete... 20

4 Kvalitetsberättelse Socialstyrelsens föreskrift och allmänna råd (SOSFS 2011:9) om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete trädde i kraft 1 januari Ledningssystemet ska användas för att systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra verksamhetens kvalitet. Enligt föreskriften ska vårdgivaren eller den som bedriver socialtjänst eller verksamhet enligt LSS ansvara för att det finns ett ledningssystem för kvalitet. Ledningssystemet ska stödja verksamhetens arbete med att planera, leda, kontrollera, följa upp, utvärdera och förbättra verksamheten. Arbetet med att utveckla och säkra kvalitet ska dokumenteras och det bör varje år upprättas en kvalitetsberättelse (Kap. 7 SOSFS 2011:9). Av kvalitetsberättelsen bör det framgå hur arbetet med att systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra verksamhetens kvalitet har bedrivits under föregående kalenderår, vilka åtgärder som vidtagits för att säkra verksamhetens kvalitet och vilka resultat som uppnåtts. Denna kvalitetsberättelse redovisar det kvalitetsarbete som genomförts under Det utgår dels från de delar som beskrivs i SOSFS 2011:9, men även för det kvalitetsarbete som i övrigt utvecklar verksamheten för att leva upp till socialtjänstlagen och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade paragrafer om att verksamhetens insatser är av god kvalitet (3 kap. 3 SoL och 6 LSS). Kvalitetsberättelsen är indelad i fyra kapitel, utöver detta inledande kapitel. Det första presenterar de övergripande mål för socialförvaltningens verksamhet, som beslutats av nämnderna för Dessa mål ligger till grund för det kvalitetsarbete som genomförts. Därefter beskrivs och redovisas kvalitetsberättelsen enligt följande kapitel: Kvalitetssäkring åtgärder som genomförts under 2013 för att säkra verksamhetens kvalitetet. Kvalitetsuppföljning uppföljningar/utvärderingar/kontroller som gjorts under 2013, som ligger till grund för att förbättra verksamhetens kvalitet. Kvalitetsförbättringar förslag till åtgärder som bör genomföras under 2014 och kommande år för att förbättra verksamhets kvalitet. Redovisningen i denna kvalitetsberättelse ges kortfattad. En mer omfattande information har i vissa delar redovisats i beslutunderlag i olika ärenden för beslut i respektive nämnd. 4 (20)

5 5 (20) Övergripande mål Enligt SOSFS 2011:9 Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete, så ska verksamhetens kvalitet systematiskt och fortlöpande utvecklas och säkras. Kvalitetet definieras att en verksamhet uppfyller de krav och mål som gäller för verksamheten enligt lagar och andra föreskrifter om hälso- och sjukvård, socialtjänst och stöd och service till vissa funktionshindrade och beslut som har meddelats med stöd av sådana föreskrifter. Krav på en god kvalitet utrycks i både socialtjänstlagen (SoL) och i lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade (LSS). I dessa lagrum finns även krav på att kvaliteten i verksamheten ska systematiskt och fortlöpande utvecklas och säkras samt att det ska finnas den personal som behövs och personal med lämplig utbildning och erfarenhet. Utöver lagar och föreskrifter ska verksamheten även bedrivas utifrån det styrdokument (Pilen) som ansvariga nämnder fastslagit för socialförvaltningens verksamhet. Inför 2013 beslutade Individ- och familjeomsorgen och Omsorgsnämnden om en gemensam målbild för all verksamhet. Målbild för Pilen 2013 Medborgarperspektiv En god kvalité vid varje möte med socialförvaltningen Rättssäker handläggning och verksamhet Ekonomiperspektiv Ett biståndstyrt resursfördelningssystem som skapar effektivt genomförd verksamhet inom tilldelad ram Medarbetareperspektiv Kompetens i förhållande till arbetsuppgifter Enagerade medarbetare på attraktiva arbetsplatser Tydligt och tillgängligt ledarskap Verksamhet och utvecklingsperspektiv Tillgänglig och tydlig socialtjänst Aktivt kvalitetsarbete utifrån nationella riktlinjer och Öppna jämförelser Långsiktigt hållbar utveckling och strukturella förändringar över tid Denna målbild har en nära koppling och förankring i det systematiska kvalitetsarbetet, enligt SOSFS 2011:9. Resultat av de mätningar och uppföljningar som gjorts av styrdokumentets indikationer redovisas separat i årsredovisningen av Pilen.

6 6 (20) Kvalitetssäkring Processer och rutiner För att utveckla och säkra kvaliteten i verksamheten ska processer och rutiner användas enligt SOSFS 2011:9. En process beskriver vilka aktiviteter som ingår i ett arbetsflöde och i vilken ordning dessa aktiviteter ska utföras. En rutin beskriver ett bestämt tillvägagångssätt för hur en uppgift i en aktivitet ska utföras. Syftet med processer och rutiner är att aktiviteter och uppgifter ska utföras efter dessa beskrivningar och därmed kvalitetssäkra utförandet. Vid utredning av eventuella avvikelser ska det av utredningen framgå om fastställda processer och rutiner efterföljts. Under 2013 har följande styrdokument framtagits: Revidering av delegationsordning för Individ- och familjeomsorgsnämnd Revidering av delegationsordning för Omsorgsnämnd Riktlinjer för brukarråd Rutin för rapportering av ej verkställda beslut eller när verkställighet har avbrutits Rutin för genomförandeplan samt genomförandejournal Rutin för begrepp och hantering av styrande dokument Rutin gällande beslutsrätt i verksamhetssystem Rutin för statistikinsamling och resultatanalyser avseende Öppna jämförelser och likande statistikutvärderingar Rutin för individärende som ska beslutas i nämnd Flödesbeskrivningar överlämning av ärenden till verkställighet äldreomsorg Värdegrundsarbetet Den 1 januari 2011 infördes en värdegrund i socialtjänstlagen, med lydelse att Socialtjänstens omsorg om äldre ska inriktas på att äldre personer får leva ett värdigt liv och känna välbefinnande (värdegrund) 5 kap. 4 Socialtjänstlagen (2001:453). I samband med denna förändring i lagstiftningen har statliga medel för införandet av lokala värdighetsgarantier utlyst och socialförvaltningen har beviljats medel för detta ändamål. Under 2013 har Omsorgsnämnden beslutat om tre värdighetsgarantier: Äldre med hemtjänst eller i särskilt boende ska få en genomförandeplan upprättad Äldre med hemtjänst eller i särskilt boende ska få en kontaktman Den personal som de äldre med hemtjänst eller i särskilt boende möter ska alltid ha en tydlig namnskylt För att förverkliga innebörden av betydelsen av lydelsen gällande värdgrund i socialtjänstlagen har det under våren 2013 genomfört en utbildningssatsning i form av Värdegrundscaféer för samtliga anställda inom äldreomsorgen. Denna utbildning har varit obligatorisk och 540 personal har deltagit. Vid caféerna var tio personal inom äldreomsorgen samtalsledare I utvärderingen (69 % svarsfrekvens) var framhåller sammanlagt 86 % av deltagarna att helhetsintrycket av värdegrundscaféet var mycket bra (46 %) eller ganska bra (44 %). På frågan om hur viktigt det är att prioritera värdegrundsfrågorna i kompetensutveckling, svarade 80 % att det är mycket viktigt och 18% att det är ganska viktigt. Brukarinflytande För att ta till vara brukarnas åsikter finns inom socialförvaltningen två olika former av organiserat brukarinflytande. Den ena formen är brukarorganisationernas medverkan i övergripande frågor genom Kommunala rådet för funktionshinderfrågor (KRF) och Kommunala pensionärsrådet (KPR).

7 För brukare med insatser inom äldreomsorg eller funktionshinderomsorg finns brukarråd, som tar upp frågor som är aktuella där insatsen genomförs t.ex. i särskilt boende. 7 (20) KRF har till uppgift att verka för att kommunens förvaltningar beaktar funktionshinderfrågor i sin verksamhet. Rådet sammanträder tre gånger om året (exkl. tre utskott). De frågor som varit mest diskuterade under 2013, är frågor som rör fysisk tillgänglighet och informationstillgänglighet. KPR är ett råd för överläggningar, samråd och ömsesidig information mellan företrädare för pensionärsorganisationerna och kommunens nämnder. Rådet sammanträder fyra gånger om året. De frågor som varit återkommande diskussioner kring under 2013 i KPR, har varit planen för seniorens behov i centrum samt hemsjukvården. Inom socialförvaltningens finns brukarråd inom 14 verksamheter. Under 2013 har 11 verksamheter genomfört brukarråd. Sammanlagt har de genomfört 23 sammanträden. Brukarråden är ett forum där frågor och önskemål kan framföras och information från nämndsledamöter och områdeschefer ges. Brukarråd finns inte inom alla verksamheter inom socialförvaltningens verkställighet. Svårigheter finns att få till det i verksamheter som hemtjänst, hemsjukvård och personlig assistans, då dessa grupper är spridda i kommunen. Kompetensutvecklingsprojekt inom barn- och familjeområdet Under 2013 har samtliga socialsekreterare inom familjeområdet deltagit i kompetensutvecklingsprojektet Närd inte tärd. Projektet är ett länsprojekt som riktar sig till barn- och ungdomshandläggare inom socialtjänsten. Aktiviteterna i projektet är utifrån yrkesutveckling: Socialsekretrare under inskolning, 0-2 år i yrket Socialsekreterare som arbetat i 5 år i yrket Socialsekreterare med mer än 5 år i yrket Socialsekreterare med arbetsledande roll I aktiviteterna ingår bl.a. utbildning i BBIC (Barns behov i centrum), skrivkurs, utvecklingspsykologi, barnsamtal m.m. Sju handläggare fördjupade sig i anknytningsteori och intervju i anknytningsstil för att använda sig i huvudsak inom familjehemsvården. Öppenvården har utbildat sig i Haschavvänjningsprogrammet- HAP. Två familjehemssekreterare har slutfört utbildning Handledning till familjehem, 7,5 hp. En medarbetare har genomgått Socialstyrelsens utbildning för att få grundutbilda familjehem och jourhem, som att det är ett lagstadgat krav sedan 2013 på kommuner att erbjuda utbildning till nya jourhem och familjehem. En medarbetare har genomgått utbildning i barnkonventionen och hur man kan arbeta med implementering av denna i kommunal verksamhet. En ärendespecifik tidsstudie har sammanställts där vi mätt hur lång tid en utredning tar att genomföra. Kompetensutveckling Omvårdnadslyftet Omvårdnadslyftet syftar till att stimulera huvudmännens långsiktiga arbete med att stärka kompetensen inom äldreomsorgen och funktionhinderområdet, att ge medarbetarna möjlighet att växa i sina yrkesroller. Socialförvaltningen har erhållit medel från Socialstyrelsen för utbildningar inom omvårdnadsområdet, enligt fastställda kriterier. Under 2013 har sammanlagt 42 medarbetare inom äldreomsorg och funktionshinderomsorg genomgått följande kurser ur omvårdnadsprogrammet, antal medarbetare med godkänt resultat inom parantes: Hemsjukvård (1)

8 8 (20) Etik och människans livsvillkor (1) Vård och omsorgsarbete (1) Psykiatri (13) Specialpedagogik (22) Metodutveckling ÄBIC För att stödja utvecklingen av ett behovsinsiktat och systematiskt arbetssätt, där ett nationellt fackspråk används, har Socialstyresen tagit fram modellen Äldres behov i centrum. Modellen utgår från processen för socialtjänstens handläggning och dokumentation avseende äldreomsorg. Den äldres livssituation och behov av stöd i sin livsföring beskrivs och dokumenteras utifrån ICF (Internationell klassifikation av funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa). För att införa detta behovsinriktade och systematiska arbetssätt samt strukturerad dokumentation, har Socialstyrelsen erbjudit en processledarutbildning, för personer som ska handleda och stödja verksamheten i införandet av modellen. Två processledare från socialförvaltningen har gått utbildningen under hösten 2013 tillsammans med två nyckelpersoner som deltagit i den inledande delen i utbildningen Införande av verksamhetssystem Under 2013 har verksamhetssystemet Treserva införts för socialförvaltningens verksamhet. Ett gemensamt system kommer att underlätta, genom att all journaldokumentation finns i ett system. Det underlättar även för likartat statistikuttag, systemadministration och för kvalitetssäkring. Metod för förbättringsarbete I början av oktober 2013 genomfördes en tvådagars utbildning för förvaltningens samtliga chefer av Marianne Olsson SKL som är erkänd på området förbättringskunskap Leda för resultat. I december 2013 fick även olika resurspersoner, såsom Esthercoacher, metodstödjare, gruppledare m.fl. en endagsutbildning av samma föredragshållare. Utbildningsinsatsen var mycket uppskattat och ger verktyg i förvaltningens fortsatta förbättringsarbete.

9 9 (20) Kvalitetsuppföljning Egenkontroll Enligt SOSFS 2011:9 Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete, ska den som bedriver verksamhet utöva egenkontroll. Det innebär att systematiskt följa upp och utvärdera den egna verksamhetens resultat. Egenkontroll kan beskrivas som granskning av hur den egna verksamheten uppnår ställda krav och mål. Egenkontrollen kan även innefatta jämförelser av verksamhetens resultat dels med resultat från Öppna jämförelser, dels med resultat för andra verksamheter, samt synpunkter från revisorer och intressenter. En del av de uppföljningar som redovisas i denna kvalitetsberättelse är utifrån kontrollområden som återfinns i nämndernas internkontrollplan. I stort sätt är det ingen skillnad mellan internkontroll och egenkontroll, båda innebär uppföljning. Den vedertagna skillnaden är att internkontrollplan innehåller de kontrollområden som nämnd anser vara angelägna ur konsekvens- och sannolikhetsrisk. Brukarundersökning I styrdokumentet Pilen för Individ- och familjeomsorgsnämnden och Omsorgsnämnden fanns mål för 2013, att medborgare ska uppleva god kvalitet vid varje möte med socialförvaltningen. Indikatorerna för detta mål är bemötande, inflytande, trygghet och respekt och måluppfyllelsen skulle mätas genom brukarundersökning. Nässjö kommun deltar, sedan 2012 i Socialstyrelsens årliga nationella brukarundersökning Vad tycker brukarna om äldreomsorgen. För övriga brukargrupper har socialförvaltningen genomfört en egen enkätundersökning under november-december I denna kvalitetsberättelse redovisas endast brukarnas sammanfattande åsikt om kontakt och stöd med socialförvaltningen. Resultaten av samtliga brukarundersökningar redovisas i sin helhet i Årsredovisning 2013 nämndernas verksamhetsberättelse. Myndighetsutövning En enkät med svarskuvert delades ut till alla klienter som besökte myndighetens handläggare under tre veckor hösten Resultatet av brukarundersökningen grundar sig på 133 inkomna svar från brukare som besökt handläggare och på den sammanfattande frågan svarade de: Hur tycker du att kontakten med socialförvaltningens myndighetsutövning/handläggare fungerar? Svar (%): Mycket bra 39 Bra 57 Dåligt 3 Mycket dåligt 1 Funktionshinderomsorg Brukare inom funktionshinderomsorgen fick en enkät med svarskuvert av sin kontaktman/utsedd personal. enkäten delades ut till 573 brukare och svarsfrekvensen var 54 % (170 svar) för brukare med insats av boende, boendestöd, personlig assistans och annat stöd i vardagen respektive 67 % (190 svar) för brukare med insats av arbete/sysselsättning.

10 Brukare med insats av boende, boendestöd, personlig assitans och annat stöd i vardagen, svarade sammanfattningsvis: Hur nöjd är du med det stöd du har? Svar (%): Mycket nöjd 55 Granska nöjd 30 Varken nöjd eller missnöjd 10 Ganska missnöjd 2 Mycket missnöjd 1 Vet inte/har ingen åsikt 2 10 (20) Brukare med insats av arbete och sysselsättning svarade sammanfattningsvis: Hur nöjd är du med det stöd du har i arbete/sysselsättning? Svar (%): Mycket nöjd 61 Granska nöjd 26 Varken nöjd eller missnöjd 4 Ganska missnöjd 3 Mycket missnöjd 2 Vet inte/har ingen åsikt 4 Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? Socialstyrelsen undersöker årligen de äldres uppfattning om vården och omsorgen inom områdena hemtjänst och särskilda boenden. Resultatet av undersökningen bygger på en nationell enkätundersökning, som i maj 2013 gick ut till alla personer över 65 år med hemtjänst i ordinärt boende eller boende på särskilt boende. Svarsfrekvensen var 74 % för brukare med hemtjänst och 57 % i särskilt boende. Sammantaget svarar brukarna med insats hemtjänst och särskilt boende: Hur nöjd är du sammantaget med den hemtjänst du har? Svar (%): Mycket nöjd/ganska nöjd 90 Varken nöjd eller missnöjd 8 Ganska missnöjd/mycket missnöjd 2 Hur nöjd eller missnöjd är du sammantaget med ditt äldreboende? Svar (%): Mycket nöjd/ganska nöjd 87 Varken nöjd eller missnöjd 10 Ganska missnöjd/mycket missnöjd 4

11 11 (20) Öppna jämförelser 2013 Nationella jämförelser görs för socialtjänsten på sju olika områden: (länkning till respektive webinformation via orden i fet stil) Barn- och ungdomsvård Jämförelse av den sociala barn- och ungdomsvården över hela landet. Jämförelserna presenteras för femte gången. Ekonomiskt bistånd För tredje gången har SKL och Socialstyrelsen genomfört öppna jämförelser gällande ekonomiskt bistånd. I rapporten redovisades öppna jämförelser av kommuners stöd till personer med försörjningsproblem. Hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden Jämförelse av kommunernas arbete på hemlöshetsområdet. Redovisades första gången Missbruks- och beroendevård Jämförelse av missbruks- och beroendevård i kommuner och landsting samt gemensamt drivna beroendemottagningar. Även hälsoindikatorer ingår i jämförelsen. Stöd till brottsoffer Jämförelse av kommunernas arbete för att stödja våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld. Stöd till personer med funktionsnedsättning Jämförelse av kommuners stöd till personer med funktionsnedsättning. Innehåller resultat och metoder för kommunernas omsorg inom lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och inom socialpsykiatrin. Äldreomsorg och hemsjukvård Jämförelser inom ovanstående område presenteras på tre sätt: - Öppna jämförelser - Vård och omsorg om äldre 2013 är sjunde gången som öppna jämförelser skett inom äldreområdet och det fjärde året som SKL och socialstyrelsen gemensamt presenterar resultatet. Den ger en allsidig bild av vården och omsorgen om äldre. Den tar upp områden som kan påverkas av kommunernas och landstingens insatser. Jämförelse presenteras på läns-, kommun- och stadsdelsnivå och riktar sig främst till beslutsfattare inom äldreomsorgen. - Vad tycker de äldre om äldreomsorgen - är en nationell undersökning där alla äldre över 65 som har hemtjänst eller särskilt boende tycker till om kvaliteten på den omsorg de får. - Äldreguiden - riktar sig till äldre och deras anhöriga och kan användas inför val av hemtjänst eller äldreboende. Resultat och analyser av öppna jämförelser 2013 beslutades om en rutin för det lokala arbetet med öppna jämförelser. Med rutinen säkras en riktig uppgiftslämning och mottagning av publicerade öppna jämförelser. Vidare reglerar den hur analys av resultaten ska ske och hur resultat och analys ska kommuniceras och publiceras. Eftersom det var första året modellen användes har inte alla moment i alla publiceringar blivit tillfredsställande men under 2014 kommer modellen vara fullt implementerad. Resultaten av analyser av öppna jämförelser, redovisas i sin helhet som nämndsärende.

12 12 (20) Barn- och ungdomsvård (länkad) Det finns ingen lokal analys gjord Ekonomiskt bistånd (länkad) Tillgängligheten har blivit bättre för invånare i Nässjö kommun då väntetiden för nybesök nu är mellan 8-14 dagar mot tidigare 15 dagar eller mer. Socialtjänstens formaliserade samverkan har ökat i landet sedan förra mätningen, även i Jönköpings län ses en ökning. I Nässjö kommun har arbetet med samverkan och interna rutiner inte prioriterats under förra året men är prioriterade för kommande år. En del andra utvecklingsområde har redan blivit föremål för aktiviteter som exempelvis klientundersökning. Bättre web-information samt klagomålshantering är utvecklingsområden under det kommande året. Den socioekonomiska nyckeln säger att Nässjö kommun ligger strax under medel gällande förväntat behov av ekonomiskt bistånd, ändå är omfattningen av ekonomiskt bistånd högre än både riks- och länssnittet. Andelen har också ökat något sedan Siffran för barn i familjer med ekonomiskt bistånd och unga vuxna är mycket över genomsnittet. Andelen invånare som har ett långvarigt behov av ekonomiskt bistånd ligger lägre än riket men högre än länet. Andelen invånare med mycket långvarigt behov av ekonomiskt bistånd ligger under länssnittet, gul markering. Andelen har ökat i dessa grupper mellan 2011 och Bakgrundsmåtten och den socioekonomiska nyckeln kan inte direkt förklara den höga andelen invånare med behov av ekonomiskt bistånd. Kostnaderna är i jämförelse också höga (röda markeringar) och har ökat mycket mer än genomsnittet i länet och riket mellan 2011 och Hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden (länkad) Öppna jämförelser publiceras endast vart annat år. Ingen publicering under Missbruks- och beroendevård (länkad) Det finns ingen lokal analys gjord 2013 Stöd till brottsoffer (länkad) Socialtjänsten i Nässjö har BBIC-licens och kan erbjuda insatser när det gäller barn som bevittnat våld både i form av krissamtal, gruppverksamhet och stöd och behandlingsinsatser i övrigt. Samlad plan för personalens kompetensutveckling finns för området våldsutsatta och barn som bevittnat våld. Nässjö tillhör de drygt 30 % kommuner i riket och 50% i länet som har sådana planer. Resultaten är sämre när det gäller rutiner och överenskommelser med interna och externa samarbetspartners och på kunskap om våldsutsattas uppfattning om insatserna. På dessa områden ska åtgärder ske under året. Insatser till vuxna våldsutövare är ett eftersatt område som bör åtgärdas. Liksom på andra delar av socialtjänstens verksamhet är det största förbättringsområdet socialtjänstens information, både i olika former och i olika medier. Detta område är prioriterat och ska åtgärdas till vissa delar under året. I jämförbara delar av Öppna jämförelser av stöd till brottsoffer är resultaten samma som för Stöd till personer med funktionsnedsättning (länkad) Resultat och analys av Öppna jämförelser av stöd till personer med funktionsnedsättning 2013 visar att Nässjö kommun har mycket bra resultat på området boendemiljö och står sig också väl i konkurrensen gällande daglig verksamhet för målgruppen inom LSS. Vidare mycket bättre utbud och förutsättningar för meningsfull sysselsättning och stöd i vardagen för personer med psykisk funktionsnedsättning än landets i stort. Det har också blivit bättre än förra året. Mer kan göras för att öka brukarinflytande, även om delaktigheten visar bättre resultat än förra året. Vidare så finns det få system för och följa upp bi-

13 ståndsbeslut samt rutiner för samverkan men det största förbättringsområdet handlar om att förbättra socialtjänstens information, både i olika former och i olika medier. Äldreomsorg och hemsjukvård (länkad) 2013 är sjunde gången som öppna jämförelser skett inom äldreområdet och det fjärde året som SKL och socialstyrelsen gemensamt presenterar resultatet. 13 (20) De äldre ger generellt sett bättre omdömen om äldreomsorgen jämfört med förra året både i riket och i kommunen. Det finns dock förbättringsområde där åtgärder för bättre resultat prioriteras. Socialförvaltningens ledningsgrupp har beslutat att följande är prioriterade åtgärder utifrån 2013 års resultat på öppna jämförelser: Åtgärder vid bedömd risk för fall, undernäring, trycksår och tandhälsoproblem ska öka, samt åtgärder för att öka inflytande, höja nöjdhet med maten och måltidsmiljön samt boendemiljön i särskilt boende och förbättringar gällande information och kännedom om synpunktshantering. Uppföljning inom barn- och familjevård Öppenvården utvärderar sina resultat systematiskt sedan flera år tillbaka. Utvärderingen använder Achenbachs skattningsskalor, som är evidensbaserade och har referensgruppsvärden för normalpopulation. Skattningsskalorna mäter upplevd symtombelastning hos barnet/ungdomen. CBCL (Child Behavior Checklist) besvaras av förälder och YSR (Your Self Report) besvaras av barnet/ungdomen. Skattningsformulär fylls i vid uppstart samt vid avslutad öppenvårdsbehandlingen. Resultat av utvärdering ärenden gällande bistånd i form av öppenvårdsbehandling för barn/ungdom ( 20år) avslutades Av dessa genomförde 29 barn/ungdomar behandlingsinsatsen. Bortfallet omfattar 12 individer (3 kom ej igång med behandling, 7 flyttade till annan vård och 3 flyttade till annan kommun). Nedanstående resultat avser de 29 som genomförde behandlingsinsatserna. (Referens värdet för CBCL är 14.3) Skattning av: Förälder Uppstart Förälder avslut Skillnad CBCL Barn/ ungdom uppstart Barn/ ungdom Avslut Symtombelastning: Skillnad YSR Jämfört med andra verksamhetsmätningar, så hamnar de barn/ungdomar som öppenvården möter generellt högre i symtombelastning än de barn/ungdomar som förekommer inom psykiatrins specialistenheter. Mätningarna visar att symtombelastningen minskat med 21.2 upplevda symtom enligt förälders skattning och enligt barn/ungdomen så har symtombelastningen minskat med 13 upplevda symtom. Minskningen av upplevd symtom efter avslutad behandling ligger markant lägre än ingångsvärdet, vilket ger att öppenvårdens resultat står sig mycket bra i jämförelser med andra strukturerade behandlingsmetoder. Uppföljning inom missbruksvården Färgaren är en behandlingsverksamhet inom den öppna missbruksvården. Till verksamheten finns ett boende med tio lägenheter. Målgrupp är vuxna personer (från 20 år), med ett alkohol- och/eller drogmissbruk alternativt beroende och med bristande psykosocial funktion. Färgaren använder utvärderingsmodellen LOKE, som står för lokal evidens. Det är en modell för uppföljning av kommunal öppen- och heldygnsvård som riktar sig till personer med missbruks- och bero-

14 14 (20) endeproblematik. Uppföljning av behandlingen sker utifrån problemformuleringen Ökar klientens antal nyktra dagar och ökar klientens livskvalitet under vistelsen på Färgaren. De verktyg som används är enkäter (tre enkäter), statistik och bedömningsformulär. Från april 2012 till december 2013 har 23 klienter svarat en inflyttningsenkät. Tio av dessa klienter har svarat på enkät efter tre månader och fem svarade på utflyttningsenkät. Ytterligare 12 klienter har erbjudits att delta i uppföljning, men avböjt av olika anledningar. Av de fem som fullföljde hela uppföljningsprocessen bodde dessa på Färgaren 11,5 månader. Fyra av klienterna höjde antalet drogfria dagar från genomsnitt sju dagar/månad till 27 dagar. Dessa klienter sänkte även sin ångestnivå och sin depressionsnivå. den femte klienten bodde på Färgaren under kortare tid och försämrade sina resultat med liten marginal. Ej verkställda beslut Enligt 16 kap. 16f SoL och 28f LSS ska socialnämnden rapportera alla gynnande beslut som inte har verkställts inom tre månader från dagen för beslutet. Nämnden ska ange vilken typ av bistånd beslutet gäller samt kortfattat ange skälen för dröjsmålet. Detsamma gäller även gynnade beslut som har avbrutits och inte verkställts på nytt inom tre månander. Rapporteringen ska ske kvartalsvis till Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Socialförvaltningen har under 2013 rapporterat sammanlagt 26 gynnande beslut som ej verkställda till IVO. Av dessa var 20 beslut från Individ- och familjeomsorgens ansvarsområde och 6 beslut från Omsorgsnämndens ansvarsområde. Besluten fördelar sig enligt nedan: Ansvarsområde: Beslutet gäller: Antal: Anmärkning: Individ- och Beslut om kontaktfamilj enligt SoL 16 Flera beslut berör samma individer familjeomsorgnämnd Beslut om kontakt-person enligt SoL 4 3 Beslut är avslutade 1 Beslut är verkställt Beslut om bostad med särskild service 4 enligt 9 p.9 LSS Omsorgsnämnd Beslut om personlig assistans enligt 9 p. 2 LSS 1 3 Beslut berör en och samma individ Beslut om korttidsvistelse enligt 9 p. 6 LSS 1 Granskning av genomförandeplaner Under har ledningsgrupp och stab i två omgångar deltagit i SKL s utbildning Leda för resultat. Deltagande kommuner fick i uppdrag att genomföra ett utvecklingsarbete, för att testa en modell för förbättringsarbete. Ledning och stab som gick utbildningen enades om att mäta hur brukare på särskilt boende på äldrehem upplevde delaktighet i upprättandet av genomförandeplan samt att granska kvaliteten i planen. Utbildningsomgången fortsatte detta utvecklingsarbetet. Därigenom har under våren 2013 brukare som nyligen fått en genomförandeplan upprättad intervjuats och deras genomförandeplaner har granskats utifrån enkät och granskningsmall. Intervjuer gick att genomföra med endast 18 brukare och 28 genomförandeplaner blev granskade. Resultatet visade att av de 18 tillfrågade brukarna, så ansåg tio att de varit ganska delaktiga, sju att de haft stor delaktighet och en att mycket stor delaktighet. Utifrån resultatet kan det konstateras att delaktigheten är godkänd. När det gäller kvalitet i genomförandeplanen, så uppnådde endast åtta av de granskade planerna godkänt resultat. För att förbättra kvaliteten av genomförandeplaner, så har områdesche-

15 fer inom äldre- och funktionshinderomsorgen, fått ta del av granskningsmallen, för att användas vid egenkontroll av genomförandeplaner. Ärendegranskning av handläggningsprocess 15 (20) I nämndernas interkontrollplan för 2013 fanns upptaget kontroll av hur myndighetsutövningen följer handläggningsprocessen. Kontollen har skett genom ärendegranskning av myndighetsutövningen dokumentation utifrån handläggningsprocess. Granskningen har omfattat tio slumpmässigt utvalda ärenden per månad, där beslut har fattats utifrån en ansökan/begäran enligt SoL eller LSS. Dessa ärenden har granskats utifrån en granskningsmall. Sammanlagt 72 ärenden enligt beslut om insatser inom äldreomsorg (hemtjänst och särskilt boende) och 48 ärenden enligt beslut om insatser inom funktionshinderomsorg (boendestöd och insatser enligt LSS). Sammantaget visar resultatet att det till stor del finns en tydlighet i dokumentationen som följer handläggningsprocessen. Men det finns vissa brister i dokumentationens tydlighet när det gäller: Hur samtycke inhämtats Beskrivning av vilka konsekvenser den enskildes behov får i vardagen Vilken målsättning det finns för beslutad insats Utifrån granskningen kan det konstateras att det skett en förbättring av ovanstående punkter under årets granskning, men att det finns behov av att fortsätta arbetet med att utveckla myndighetsutövningen. Överklagning av ärenden till Förvaltningsdomstol Regler för handläggning och dokumentation syftar till att garantera den enskildes rättsäkerhet. Avsikten med reglerna är att den enskilde ska få sin sak prövad och avgjord på ett sakligt och opartiskt sätt. De bestämmelser som reglerar handläggning och dokumentation återfinns framför allt i förvaltningslagen (FL) samt respektive lag inom socialtjänsten. Enligt 22 FL har den enskilde rätt att överklaga ett beslut med förvaltningsbesvär, om det gått den enskilde emot och om beslutet kan överklagas. Beslut gällande bistånd enligt SoL och insatser enligt LSS är bland annat sådana beslut som kan överklagas (16 kap. 3 SoL och 27 LSS). Beslut som överklagas genom förvaltningsbesvär, ger socialtjänstens verksamhet underlag för att utveckla och förbättra möjlighet för den enskilde att få sin sak prövad på ett sakligt och opartiskt sätt. Under 2013 har 31 avslagsbeslut överklagats till förvaltningsrätten. Besluten gäller där socialtjänsten avslagit den enskildes ansökan/begäran enligt SoL och LSS. Förvaltningsrätten har avvisat ett överklagningsärende. Nedanstående tabell visar återstående 30 beslut som överklagat och förvaltningsrättens dom; Antal: Överklagan gällde: Förvaltningsrättens dom: Anmärkning: 23 Ekonomiskt bistånd (SoL) Överklagan bifölls i 4 ärenden. 1 Kontaktperson (SoL) Överklagan avslogs 1 Kontaktperson (LSS) Överklagan avslogs Överklagat till Kammarrätten - ej prövningstillstånd. Överklagat till Högsta förvaltningsrätten - ej prövningstillstånd 1 Korttidsvistelse (LSS) Överklagan avslogs Överklagat till Kammarrätten - ej prövningstillstånd.

16 Överklagat till Högsta förvaltningsrätten - ej prövningstillstånd 1 HVB-placering (SoL) Överklagan bifölls 1 Boendestöd (SoL) Överklagan avslogs Överklagat till Kammarrätten som ej gett prövningstillstånd 1 Särskilt boende (SoL) Överklagan avslogs Överklagat till Kammarrätten som ej gett 1 Personlig assistans (LSS) Överklagan avslogs prövningstillstånd 16 (20) Granskning av från tillsynsmyndighet Socialstyrelsen genomförde i april 2013 en planerad inspektion vid hemtjänsten i centrala Nässjö. Syftet med inspektionen var att granska rättsäkerheten och den enskildes inflytande vid handläggning och genomförande av hemtjänstinsatser. Intervjuer genomfördes med brukare, personal, chefer och biståndshandläggare. Enligt beslut av IVO (Inspektionen för vård och omsorg, tillsynsmyndighet fr.o.m ), skulle nämnden vidta åtgärder avseende; säkerställa att den enskilde informerades om att man har rätt att få sina önskemål behovsprövade och att denna prövning är individuell, samt säkerställa att den enskildes syn på sin situation och sina behov samt hur dessa kan tillgodoses framgår av beslutsunderlaget. Efter redovisning av ovanstående åtgärder, avslutades ärendet. Livsmedelskontroll Kontroll av hantering av livsmedel har genomförts för sex verksamheter under Fyra äldrehem, en enhet inom daglig verksamhet samt Träffpunkten. Inspektionerna omfattar infrastruktur, lokaler, utrustning, temperatur, hygien m.m. För två av de kontrollerade verksamheterna har bedömningen varit utan avvikelser d.v.s. inga brister iakttagits vid första inspektionen. Övriga fyra verksamheter fick påpekade avvikelser. Dessa brister har åtgärdats och efter ytterligare inspektion har bedömningen varit utan avvikelser. Revisionsrapporter På uppdrag av kommunens revisorer har KPMG genomfört granskning av verksamheten ekonomiskt bistånd och verksamheten biståndshandläggning. Ekonomiskt bistånd Utifrån granskningen konstateras att enheten har ett stort behov av utvecklingsarbete i avseende att hitta effektiva arbetsmetoder, att arbeta proaktivt och nyttja personalens kompetens i ett långsiktigt arbete. Rapporten påtalar även behov av utveckling av styrning och uppföljning. Styrning i form av tydliga verksamhetsplaner med mätbara mål. Uppföljning i form av mer systematiserat uppföljningsarbete på både individuell och övergripande nivå. Biståndshandläggning Utifrån granskningen noteras brister i riktlinjer inom bistånds och LSS verksamhet, som kan ge stora risker för godtycklighet i beslut, men också stora skillnader i bedömningar mellan handläggare. Revisonsrapporten lyfter fram att det saknas uppföljning av beslut i genomgångna ärende, men att ärendena är i god ordning och adekvata utifrån rättpraxis.

17 17 (20) Samverkan kring barn och unga med psykisk ohälsa På uppdrag av revisorerna i Landstinget i Jönköpings län och revisorerna i 11 kommuner i länet, genomförde PwC, en granskning av hur samverkan mellan kommun och landsting kring barn och unga med psykisk ohälsa fungerade. Övergripande revisionsfråga var om styrelser och nämnder säkerställt att rätt vårdnivå används samt om samverkan är tillräcklig och ändamålsenlig mellan olika aktörer för att möta psykisk ohälsa hos barn och unga. Granskningen visar i stort hur det fungerar mellan landstinget och kommunerna och viss information lämnas också om respektive kommun. Nässjö kommuns revisorer lyfter fram följande förbättringsområden: Utveckla målen för samverkan så att de blir uppföljningsbara och tydligare visar resultat av samverkan Utveckla området styrande dokument samt upprätta tydligare ansvarsfördelning mellan landsting och kommunen, t.ex. avseende ansvar för s.k. basutredningar. Uppmärksamma tillgängligheten till utredning hos skolspykolog. Det är inte acceptabelt med de väntetider som förekommit under våren Utveckla analysen av den statistik som finns bland annat vad avser jämställdhet. Utredningar av avvikelser Den som bedriver verksamhet ska ta emot och utreda avvikelser på verksamhetens kvalitet enligt SOSFS 20011:9. Inkomna rapporter ska sammanställas och analyseras för att kunna se mönster eller trender som indikerar brister i verksamhetens kvalitet. Synpunkter & klagomål Under 2013 har 18 synpunkter & klagomål inkommit (2012 inkom 6) till socialförvaltningen, från brukare, anhöriga eller andra intressenter och är fördelade enligt nedan: Verksamhetsområde: Synpunkter: Klagomål: Avser: Myndighetsutövning 5 Handläggarens bemötande (4), handläggningens kvalitet (1) Funktionshinderomsorg 3 3 Avgifter, bemanning, boendestöd (2), verksamheten (2) Äldreomsorg 2 5 Hemtjänst (5) bemötande, bemanning, utebliven insats och kvalitet. Äldrehem (1) bemötande och kvalitet. Rapporter gällande missförhållanden I lagstiftningen (SoL och LSS) finns bestämmelser som reglerar skyldigheten för all personal att rapportera missförhållanden och påtagliga risker för missförhållanden. Under 2013 har 18 rapporter inkommit (2012 inkom 17) som gäller gällande händelser i verksamheter, enligt nedan: Verksamhetsområde: Antal: Myndighetsutövning 0 Funktionshinderomsorg 8 Äldreomsorg 10

18 18 (20) Enligt lagstiftningen ska alla rapporter om missförhållande eller påtaglig risk för missförhållande utredas. Utredningen ska bland annat utvisa vad det rapporterade missförhållandet eller risken för ett missförhållande bestått i och vilken konsekvens det fått eller kunde ha fått för den enskilde. Typ av missförhållanden: Antal: Konsekvens för den enskilde Bristande bemötande 3 Missförhållande (3) Brister i omsorgen 6 Missförhållande (4), Allvarligt missförhållande (1), Risk för allvarligt missförhållande (1) Fysiskt övergrepp 1 Allvarligt missförhållande (1) Misstänkt stöld 8 Utrednigen kan inte påvisa hur pengar försvunnit eller konsekvenser för den enskilde (7), Allvarligt missförhållande (1) Fyra (4) händelser har medfört ett allvarligt missförhållande eller risk för ett allvarligt missförhållande (2012 en händelse). Dessa har anmälts till Socialstyrelsen/Inspektionen för vård och omsorg. I samtliga ärenden har tillsynsmyndigheten beslutat att ärendena är tillräckligt utreda och att lämpliga åtgärder har vidtagits.

19 19 (20) Kvalitetsförbättringar Förbättringsarbetet, det vill säga förmågan att åtgärda det som behöver åtgärdas, är kärnan i ett kvalitetsledningssystem. Utifrån de kvalitetsuppföljningar som gjorts under året går det att hitta flera områden som är i behov av att förbättras. Samtidigt inkommer hela tiden nya krav på förändring och förbättring från vår egen verksamhet och från vår omvärld. Vad som ska prioriteras som mest angeläget att förbättra är en utmaning, som att krävs ett omfattande arbete och systematik för att åstadkomma verkliga förbättringar. Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete För att åstadkomma en systematik i arbetet att förbättra verksamhetens kvalitet, är arbetet med att utveckla ledningssystemet för systematiskt kvalitetsarbete, enligt SOSFS 2011:9, ett självprioriterat område. Detta arbete kommer alltid att vara i behov av förbättring och utgår från en ständig process. Under 2014 kommer ledningssystemet att implementeras i det digitala styr- och ledningssystemet Stratsys. Processer och rutiner Att fastställa processer och rutiner är ledningssystemets grundläggande uppbyggnad. För de delar av verksamheten som är mer komplicerade än andra är behovet att tydliggöra hur aktiviteter ska genomföras viktigast. Därför kommer arbetet med process- och rutinbeskrivning att fortsätta under För att verksamheten ska arbeta efter dessa beskrivningar, så är behovet av att strukturera och publicera dessa på ett lättillgängligt sätt för all personal. Åtgärdsområden utifrån brukarundersökningar och öppna jämförelser Utifrån det analysarbete som gjorts finns följande förbättringsområden: Myndighetsverksamhet Generellt så behövs åtgärder för att medborgaren ska uppleva bättre tillgänglighet. Det gäller både tillgänglighet via telefon och mail, men också tillgänglig information på olika medier. För ekonomiskt bistånd behöver samverkan och interna rutiner utvecklas. Insatser till vuxna våldsutövare är ett eftersatt område som bör åtgärdas. Vård och omsorg om äldre Socialförvaltningens ledningsgrupp har beslutat att prioritera följande; åtgärder vid bedömd risk för fall, undernäring, trycksår och tandhälsoproblem ska öka, samt åtgärder för att öka inflytande, höja nöjdhet med maten och måltidsmiljön samt boendemiljön i särskilt boende och förbättringar gällande information och kännedom om synpunktshantering. Funktionshinderomsorg Utifrån resultaten har ledningsgruppen beslutat att prioritetera åtgärder inom områdena trygghet med tystnadsplikten, delaktighet, bemötande, påverkan, information och sammantagen nöjdhet för funktionshindrade med insats av boende, boendestöd och övrigt stöd i vardagen. Prioriterade åtgärder för personer med stöd i arbete och sysselssättning, är förbättringsområdena bemötande, delaktighet, påverkan och sammantagen nöjdhet. Genomförandeplaner Arbetet med att förbättra kvaliteten i genomförandeplaner behöver fortsätta. Dels genom granskningar, men även genom utbildning för att förbättra kvaliteten i genomförandeplanerna. ÄBIC och IBIC Arbetet med att implementera modellen ÄBIC (Äldres behov i centrum) kommer att påbörjas under Ett regionalt projekt har även startats i länet (FoUrum), IBIC (Individens behov i centrum). Projekter bygger på ett tidigare länsprojekt om att utveckla dokumentationen inom hälso- och sjukvårdom-

20 20 (20) rådet och ÄBIC-modellen. Detta projekt kommer att genomföra flera olika aktiveteter, t.ex. utbildningssatsningar och utveckling av verksamhetssystem. ÄBIC och IBIC kommer senare att även påverka utformning av genomförandeplaner och därigenom förbättra kvaliteten i dessa planer. Enligt ÄBICmodellen kommer uppföljning av beviljad insats att tydliggöras. Uppföljning lyftes fram som en brist i revisionsrapport för biståndshandläggning. Synpunktshantering En ny rutin för synpunktshantering har införts i februari Till rutinen finns också en ny broschyr med information om hanteringen och där brukare/klienter/patienter/anhöriga kan lämna sina synpunkter. Det finns även möjlighet att lämna synpunkter via formulär på hemsidan. Rutinen beskriver även hur muntliga synpunkter ska hanteras. Avvikelser inkl. lex Sarah rapportering. Utifrån de rapporter som inkom under 2013, har flera (8) rapporter gälld misstänkt stöld. Flertalet av rapporterna gäller att pengar försvunnit för brukare i ordinärt boende. Utredningarna har inte kunnat fastslå hur pengarna försvunnit, men det finns behov att klargöra hur kontanta medel (pengar) ska handhas för brukare som behöver stöd och hjälp med pengahantering. Därför kommer en ny rutin gällande detta att införas. När det gäller lagstiftningen gällande lex Sarah, så finns det också behov av att klargöra lagstiftningens innebörd. Det är dels skyldigheter, men även förhållningssätt och bemötande. Det finns även behov av en rutin för att fånga avvikelser inom socialtjänstens område. Därför kommer en ny rutin att arbetas fram som både gäller rapportering av avvikelser och rapportering av missförhållanden (lex Sarah). Rutinen kommer att införas under 2014 och den beskriver hur avvikelser och missförhållanden ska rapporteras, utredas och dokumenteras. Metod för förbättringsarbete För att ett lyckosamt förbättringsarbete ska ge mätbara resultat krävs en god struktur. Under 2014 kommer det därför att utarbetas en manual för verksamheten för systematiskt förbättringsarbete. Av manualen ska bl.a. framgå syftet med förbättringsarbetet, koppling till mål, mätmetoder, tidsperiod, behov av stöd i form av kompetens och pengar samt uppföljning och utvärdering. Vidare ska en organisation för förbättringsarbete utformas som klargör vilka som är förbättringscoacher, områdeschefers roll och ansvar samt hur stödet från förvaltningens staber ska se ut. Ambitionen är också att förvaltningens förbättringsarbete ska bli synliggjort internt och externt för vidare inspiration.

Granskning av den faktiska kvaliteten inom äldreomsorgen

Granskning av den faktiska kvaliteten inom äldreomsorgen Revisionsrapport Granskning av den faktiska kvaliteten inom äldreomsorgen Jean Odgaard Certifierad kommunal revisor Lunds kommun Adrian Göransson revisionskonsult Christel Eriksson Certifierad kommunal

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Vård och Omsorg, enligt SOSFS 2011:9

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Vård och Omsorg, enligt SOSFS 2011:9 Vård och omsorg December 2013 Per-Olof Frick, Kvalitetscontroller 076 724 41 43 Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Vård och Omsorg, enligt SOSFS 2011:9 Antagen av nämnden 2013-12-11 Ledningssystem

Läs mer

Får jag gå på promenad idag?

Får jag gå på promenad idag? Får jag gå på promenad idag? Vem vet i vilken utsträckning äldres behov av hjälp och stöd tillgodoses på särskilda boenden? Rapport från tillsynsinsats med anledning av uppdrag från regeringen 2014 Du

Läs mer

LEDNINGSSYSTEM FÖR SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE. för Socialtjänsten i Tranås kommun enligt SOSFS 2011:9 DEL 1 GRUNDLÄGGANDE UPPBYGGNAD

LEDNINGSSYSTEM FÖR SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE. för Socialtjänsten i Tranås kommun enligt SOSFS 2011:9 DEL 1 GRUNDLÄGGANDE UPPBYGGNAD LEDNINGSSYSTEM FÖR SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE för Socialtjänsten i Tranås kommun enligt SOSFS 2011:9 DEL 1 GRUNDLÄGGANDE UPPBYGGNAD Upprättat/fastställt 2013-11-13 av Socialnämnden Senast reviderat Revideringsintervall

Läs mer

Lisa Mattsson 08-5230 3422. Reviderat ledningssystem enligt Socialstyrelsens föreskrift 2011:9 om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete

Lisa Mattsson 08-5230 3422. Reviderat ledningssystem enligt Socialstyrelsens föreskrift 2011:9 om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete m Södertalie kommun 2012-1 1-21 Tjänsteskrivelse Kontor Social- och omsorgskontoret Handläggare Lisa Mattsson 08-5230 3422 Reviderat ledningssystem enligt Socialstyrelsens föreskrift 2011:9 om ledningssystem

Läs mer

Kvalitetsberättelse för verksamheten personlig assistans samt särskilt boende vuxna 1 januari 31 december 2013

Kvalitetsberättelse för verksamheten personlig assistans samt särskilt boende vuxna 1 januari 31 december 2013 Kvalitetsberättelse för verksamheten personlig assistans samt särskilt boende vuxna 1 januari 31 december 2013 Dokumentnamn Kvalitetsberättelse för verksamheten personlig assistans samt särskilt boende

Läs mer

Omslag Leif Johansson/Scandinav Bildbyrå, sidan 3 Maud Lindeberg/Socialstyrelsen Tryck Edita Bobergs AB, Falun, februari 2015

Omslag Leif Johansson/Scandinav Bildbyrå, sidan 3 Maud Lindeberg/Socialstyrelsen Tryck Edita Bobergs AB, Falun, februari 2015 Årsredovisning 2014 Denna publikation skyddas av upphovsrättslagen. Vid citat ska källan uppges. För att återge bilder, fotografier och illustrationer krävs upphovsmannens tillstånd. Artikelnummer 2015-2-46

Läs mer

Social årsberättelse 2013. Kvalitetsberättelse för vård, omsorg och stöd.

Social årsberättelse 2013. Kvalitetsberättelse för vård, omsorg och stöd. Social årsberättelse 2013. Kvalitetsberättelse för vård, omsorg och stöd. Antagen av socialnämnden 2014-06-10, 85 Social årsberättelse 2013. Kvalitetsberättelse för vård, omsorg och stöd. Inledning Sociala

Läs mer

Myndighetsutövning samt dokumentation inom äldreomsorgen

Myndighetsutövning samt dokumentation inom äldreomsorgen Revisionsrapport Myndighetsutövning samt dokumentation inom äldreomsorgen Härryda kommun Juni 2009 Lars Näsström Innehållsförteckning Sammanfattning...1 1 Inledning...2 1.1 Bakgrund...2 1.2 Tidigare granskningsarbete...3

Läs mer

Eskilstuna kommun Vård- och omsorgsnämnden 2015-03-01 UPPDRAGSBESKRIVNING. Vård- och omsorgsboende

Eskilstuna kommun Vård- och omsorgsnämnden 2015-03-01 UPPDRAGSBESKRIVNING. Vård- och omsorgsboende Eskilstuna kommun Vård- och omsorgsnämnden 2015-03-01 UPPDRAGSBESKRIVNING Vård- och omsorgsboende Innehållsförteckning 1. Uppdragsbeskrivning... 5 1.1 Parter... 5 1.2 Giltighetstid... 5 1.3 Uppdragsbeskrivningar...

Läs mer

Verksamhetsstyrning och arbetssätt inom individ- och familjeomsorgen

Verksamhetsstyrning och arbetssätt inom individ- och familjeomsorgen Revisionsrapport Verksamhetsstyrning och arbetssätt inom individ- och familjeomsorgen Mora kommun December 2009 Karin Magnusson Innehållsförteckning Sammanfattning... 1 1 Inledning... 3 1.1 Bakgrund...

Läs mer

Vad har vi sett? Resultat från inspektioner 2010 2013 av HVB för barn och unga och bostäder enligt 9 8 LSS

Vad har vi sett? Resultat från inspektioner 2010 2013 av HVB för barn och unga och bostäder enligt 9 8 LSS Vad har vi sett? Resultat från inspektioner 2010 2013 av HVB för barn och unga och bostäder enligt 9 8 LSS Vad har vi sett? Resultat från inspektioner 2010 2013 av HVB för barn och unga och bostäder enligt

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2008 Socialförvaltningen

Kvalitetsredovisning 2008 Socialförvaltningen Kvalitetsredovisning 2008 Socialförvaltningen Innehåll Sid Inledning. 3 - Våra utgångspunkter i kvalitetsarbetet 3 - Modell kvalitetsarbete.. 4 - Kvalitetsstyrningsprocessen. 4 - Kvalitetsredovisning Förvaltningsövergripande

Läs mer

Hur länge ska man behöva vänta?

Hur länge ska man behöva vänta? Hur länge ska man behöva vänta? En uppföljning av rapporteringsskyldighet och särskild avgift i socialtjänstlagen och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Du får gärna citera Inspektionen

Läs mer

Bokslut och verksamhetsberättelse 2009

Bokslut och verksamhetsberättelse 2009 DANDERYDS KOMMUN Socialkontoret Handläggare: Karl-Olof Magnusson Millie Lindroth Tjänsteutlåtande 1(49) Socialnämnden 2010-03-08 SN 2010/0029 Bokslut och verksamhetsberättelse 2009 Förslag till beslut

Läs mer

Personlig assistans för barn. Tillsyn av enskilda assistansanordnare

Personlig assistans för barn. Tillsyn av enskilda assistansanordnare Personlig assistans för barn Tillsyn av enskilda assistansanordnare Du får gärna citera Inspektionen för vård och omsorgs texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

Nyckeltal som spelar roll. Förbättra styrningen med hjälp av nyckeltal

Nyckeltal som spelar roll. Förbättra styrningen med hjälp av nyckeltal Nyckeltal som spelar roll Förbättra styrningen med hjälp av nyckeltal Innehållsförteckning Förord...3 1. Nyckeltal i styrprocessen en sann utmaning!...4 2. Att genomföra en väsentlighetsanalys...7 2.1

Läs mer

Kunskap till praktik

Kunskap till praktik Kunskap till praktik Utvärderingen av implementeringsarbetet med de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Östergötland Ulla Andersson Pia Käcker Valerie Tegelström Läns-SLAKO Sammanfattning

Läs mer

UPPDRAGSBESKRIVNING. Korttidsvistelse enlig Socialtjänstlagen. Eskilstuna kommun Vuxenförvaltningen 2014-01-01-2014-12-31

UPPDRAGSBESKRIVNING. Korttidsvistelse enlig Socialtjänstlagen. Eskilstuna kommun Vuxenförvaltningen 2014-01-01-2014-12-31 UPPDRAGSBESKRIVNING Korttidsvistelse enlig Socialtjänstlagen Eskilstuna kommun Vuxenförvaltningen 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll 1. Uppdragsbeskrivning- en överenskommelse mellan uppdragsfunktionen och

Läs mer

Verksamhetsplan 2011-2013

Verksamhetsplan 2011-2013 VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN 3 (32) PRESENTATION AV KOMMUNENS STYRMODELL KOMMUNFULLMÄKTIGES VISION av hur kommunen skall utvecklas är utgångspunkten för målstyrningsprocessen. Utifrån visionen beslutar fullmäktige

Läs mer

VÅRD OCH OMSORGSPLAN 2012 2015

VÅRD OCH OMSORGSPLAN 2012 2015 VÅRD OCH OMSORGSPLAN 2012 2015 INNEHÅLL 1 Inledning 4 2 Vad styr verksamheten? 5 2.1 Nationell lagstiftning 5 2.2 Kommunfullmäktige 5 2.3 Nationell utvecklingsplan för vård och omsorg om äldre 6 2.4 Avtal

Läs mer

Vård- och omsorgsnämndens. Uppdragsplan 2015. Dnr VON 2015/0058 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Vård- och omsorgsnämndens. Uppdragsplan 2015. Dnr VON 2015/0058 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Vård- och omsorgsnämndens Uppdragsplan 2015 Dnr VON 2015/0058 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Uppdragsplan för vård- och omsorgsnämnden 2015 Inledning Vård- och omsorgsnämnden vill med uppdragsplanen för 2015

Läs mer

PROTOKOLL. Maria Sellberg. Datum Omsorgsnämnden 2015-05-13. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00.

PROTOKOLL. Maria Sellberg. Datum Omsorgsnämnden 2015-05-13. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00 Beslutande: Helena Brink (C), ordförande László Gönczi (MP) Tommy Olsson (C) Kennet Hedman (M) Maria Molin (M), tjänstgörande ersättare

Läs mer

Barnets rättigheter i vårdnadstvister. mot en helhetssyn och gemensamma processer inom socialtjänsten

Barnets rättigheter i vårdnadstvister. mot en helhetssyn och gemensamma processer inom socialtjänsten Barnets rättigheter i vårdnadstvister mot en helhetssyn och gemensamma processer inom socialtjänsten FoU i Väst/GR Maj 2013 FoU i Väst Göteborgsregionens kommunalförbund Box 5073, 402 22 Göteborg e-post:

Läs mer

Granskning av beviljad tid och insats hos hemtjänstmottagare

Granskning av beviljad tid och insats hos hemtjänstmottagare www.pwc.se Revisionsrapport Fredrik Markstedt Cert. kommunal revisor Jenny Krispinsson Revisionskonsult Januari 2013 Granskning av beviljad tid och insats hos hemtjänstmottagare Gällivare kommun Innehållsförteckning

Läs mer

Beslut i socialnämnden 2014-12-11, 170. Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Kinda kommun

Beslut i socialnämnden 2014-12-11, 170. Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Kinda kommun Beslut i socialnämnden 2014-12-11, 170 Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Kinda kommun Riktlinjer för LSS-insatser i Kinda kommun Det här är en information till dig som är i behov av

Läs mer

ENSKEDE-ÅRSTA-VANTÖRS STADSDELSFÖRVALTNING

ENSKEDE-ÅRSTA-VANTÖRS STADSDELSFÖRVALTNING ENSKEDE-ÅRSTA-VANTÖRS STADSDELSFÖRVALTNING AVDELNINGEN FÖR EGEN REGI/ ÄLDREOMSORG SID 1 (41) 2012-04-17 Verksamhetsbeskrivning till stadens Stockholms stads kvalitetsutmärkelse 2012 Anders Broberg Verksamhetschef

Läs mer

Policy för att förebygga och behandla missbruk och beroende. Samverkan mellan kommunerna och landstinget i Stockholms län

Policy för att förebygga och behandla missbruk och beroende. Samverkan mellan kommunerna och landstinget i Stockholms län Policy för att förebygga och behandla missbruk och beroende Samverkan mellan kommunerna och landstinget i Stockholms län Form: Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning, Kommunikation Illustratör: Johnny

Läs mer

Regeringens proposition 2012/13:77

Regeringens proposition 2012/13:77 Regeringens proposition 2012/13:77 God kvalitet och ökad tillgänglighet inom missbruks- och beroendevården Prop. 2012/13:77 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 14 mars

Läs mer

BISTÅNDSHANDLÄGGARE att vakta pengar eller bedöma äldres behov

BISTÅNDSHANDLÄGGARE att vakta pengar eller bedöma äldres behov BISTÅNDSHANDLÄGGARE att vakta pengar eller bedöma äldres behov Dialogseminarier med biståndshandläggare och deras chefer i Stockholms stad Eva Norman Rapporter/Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum 2010:13

Läs mer