KVALITETSPLAN 2012 ENHET FÖR LSS VERKSAMHETER PERSONLIG ASSISTANS LSS, LASS KONTAKTPERSON LSS LEDSAGARSERVICE LSS AVLÖSARSERVICE LSS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KVALITETSPLAN 2012 ENHET FÖR LSS VERKSAMHETER PERSONLIG ASSISTANS LSS, LASS KONTAKTPERSON LSS LEDSAGARSERVICE LSS AVLÖSARSERVICE LSS"

Transkript

1 Socialförvaltningen KVALITETSPLAN 2012 ENHET FÖR LSS VERKSAMHETER PERSONLIG ASSISTANS LSS, LASS KONTAKTPERSON LSS LEDSAGARSERVICE LSS AVLÖSARSERVICE LSS Enhetschef: Gunilla Haake Telefon: E-post: Postadress: Socialförvaltningen Kungsängen Besöksadress till verksamhet: Besöksadresser till: Ledningen och administrering av personlig assistans, kontaktperson, avlösarservice och ledsagarservice Furuhällsplan 1, Kungsängen Kvalitetsplan är upprättad och godkänt av enhetschefen: Kvalitetsplan anmäls till förvaltningsledningsgruppen: Förvaltningsledningsgruppen godkänner kvalitetsplanen: (33)

2 INNEHÅLL 1. PERSONALENS MEDVERKAN I KVALITETSARBETET VISION, MÅL OCH UPPDRAG VERKSAMHETSBESKRIVNING VÄRDEGRUND GOD KVALITET I VERKSAMHET SYSTEMATISKT FÖRBÄTTRINGSARBETE PERSONAL SAMVERKAN OCH SAMARBETE INFORMATION EKONOMI OCH NYCKELTAL UPPFÖLJNING, UTVÄRDERING OCH UTECKLING (33)

3 1. PERSONALENS MEDVERKAN I KVALITETSARBETET Enhetschefen ansvarar att alla medarbetare medverkar i enhetens kontinuerliga kvalitetsarbete och att alla medarbetare känner till och arbetar i enlighet med de processerna och rutinerna som ingår i ledningssystemet/ kvalitetsplan. Medarbetarna är skyldiga att medverka i verksamhetens kvalitetsarbete. Kvalitetsplanen för personlig assistans enlig LSS och LASS, kontaktpersoner LSS, ledsagarservice LSS, avlösarservice LSS har upprättats av enhetschefen i samråd med medarbetarna. Denna kvalitetsplan avser år Kvalitetsplan uppdateras årligen. Kvalitetsplan följs upp årligen i enhetens kvalitetsberättelse. 3(33)

4 2. VISION, MÅL OCH UPPDRAG KOMMUNFULLMÄKTIGES ÖVERGRIPANDE MÅL Upplands-Bro ska: Erbjuda våra medborgare mångfald och valfrihet av tjänster inom välfärden. Ha en ekonomi i balans Använda skattebetalarnas pengar effektivt. Fortsätta vara en expansiv kommun. Förbättra servicen till medborgare och företagare varje år. Vara en kommun med grön profil med hållbar utveckling SOCIALNÄMNDENS MÅL FÖR ÄLDRE- OCH HANDIKAPPOMSORGEN 2012 Ett gott bemötande med fokus på individens rätt att själv välja ska prägla all socialnämndens verksamhet. Enhetsspecifikt mål för bemötande och individens rätt att själv välja. Samtliga brukare i LSS- personlig assistans, ledsagare, avlösare och kontaktpersoner skall känna att de blir väl bemötta och att de får välja själv hur och på vilket sätt den beviljade insatsen skall genomföras. Enhetens arbetssätt För att uppnå målet skall enheten arbeta på följande sätt: I samtliga verksamheter ska alla medarbetare följa enhetens värdegrund. Brukarens önskemål om hur och när insatserna ska genomföras ska dokumenteras i brukarens genomförandeplan/arbetsplan i samråd med brukaren. Genomförandeplan/arbetsplan är upprättad när brukaren känner sig nöjd med planen. Därefter ska brukaren och Samordnaren/gruppledaren skriva under planen. Samtliga medarbetare ska alltid ta emot brukarens synpunkter och klagomål samt hantera dessa enligt fastställda rutiner i syfte att förbättra verksamheten. Vid uppföljning av genomförandeplan/arbetsplan ska resultatet, (kundnöjdhet avseende självbestämmande och bemötande samt hur insatserna är genomförda) dokumenteras i samråd med brukaren. 4(33)

5 MILJÖMÅL FÖR ENERGI, TRANSPORTER OCH KRETSLOPP Energi och transporter Alla tjänsteresor som sker med flyg ska vara klimatneutrala genom kompensationsåtgärder senast år Tjänsteresor bör ske med tåg. Cyklar ska tillhandahållas för korta tjänsteresor inom tätorterna senast Kretslopp Källsortering i samtliga fastigheter där kommunen bedriver verksamhet senast år procent av kommunens verksamheter ska ha separat insamling av matavfall för biogasproduktion. Målet ska vara uppnått år Andelen inköpta ekologiska livsmedel ska minst vara 10 % år 2012 därefter ska inköpen av ekologiska livsmedel öka med 5 % per år. Enhetens arbetssätt Avseende energi och transporter. Enheten för Personlig Assistans använder: - Inte flyg i tjänsteresor - Använder tåg vid eventuella tjänsteresor i landet - Använder Enhetens miljöbil vid resor. SOCIALNÄMNDENS UPPDRAG FÖR ÄLDRE- OCH HANDIKAPPOMSORGEN 2012 NÄMNDENS UPPDRAG Äldre- och handikappomsorgens lokala värdegrund ska fortsätta implementeras i verksamheterna utifrån begreppen självbestämmande, integritet, delaktighet, kontinuitet, tillgänglighet, trygghet, gott bemötande och insatser av god kvalitet. Enhetens arbetssätt Enheten deltar i förvaltningens värdegrundsarbete enligt fastställt program. Enhetens arbetssätt för uppdraget Enhetens värdegrund har upparbetats utifrån LSS-lagens, socialstyrelsens och socialnämndens krav på kvalitet i samråd med medarbetare från samtliga verksamheter. Enhetschefen, biträdande enhetschef och samordnare fortsätter att diskutera enhetens värdegrund med alla medarbetare vid berörda verksamheters APT och vid kvalitetsmöten/gruppmöten. Enhetschefen tillsammans med äldre- och handikappomsorgens andra enhetschefer deltar i värdegrundsarbete som leds av en konsult i syfte att fastställa enhetlig värdegrund för äldre- och handikappomsorgen samt att finna lämpliga metoder för implementering av värdegrund till verksamheterna. Uppföljning av genomförd brukarundersökning om frågor avseende delaktighet, inflytande, självbestämmande och bemötande samt nöjdhet med planering, genomförande och uppföljning av insatsen. Kontinuerlig uppföljning av inkomna synpunkter o klagomål, eventuella förbättringar redovisas i kvalitetsredovisning (33)

6 3. VERKSAMHETSBESKRIVNING VERKSAMHET OCH INRIKTNING Enheten erbjuder tryggt utförande av personlig assistans, ledsagarservice, avlösarservice och kontaktpersoner av god kvalitet. Personalen i enheten har humanistiskt människosyn och sätter brukares inflytande, delaktighet och självbestämmande främst. Enheten säkerställer god kvalitet i verksamheten genom kompetent och lyhörd personal samt genom samverkan med andra. För att uppnå god kvalitet samverkar verksamheterna bland annat med den enskilde, anhöriga/närstående/gode män och andra verksamheter internt inom förvaltningen samt externt med försäkringskassan, hälso- och sjukvården och Habiliteringen och intresseföreningar Enhetens uppdrag är att utifrån beslutade insatser från försäkringskassan eller beställda insatser från biståndsenheten, erbjuda stöd och service till personer med funktionsnedsättning enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), lag om assistansersättning (LASS), Hälso- och sjukvårdslagen (HSL), Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd för verksamhetsområdet Förutom beställda insatser utifrån biståndsenheten eller beslut från försäkringskassan, styrs verksamheten även av socialnämndens mål och uppdrag, socialnämndens fastställda riktlinjer för verkställigheten avseende personer med funktionsnedsättning under 65 år samt andra tillämpliga styrdokument för verksamheten. Enheten består av personlig assistans enligt LSS och LASS, samt anordning av ledsagarservice, avlösarservice och kontaktpersoner. Enheten har ansvar även för administrering av inrapportering av assistanstimmar till försäkringskassan (FK). OMFATTNING Personlig assistans Verksamheten ansvarar för anordning av personlig assistans enligt LSS och LASS. Vid mättillfället oktober 2011 hade 28 brukare personlig assistans enligt LASS. Kontaktperson Ledsagarservice - Avlösarservice Verksamheten ansvarar för kontaktpersoner, ledsagarservice och avlösarservice enligt LSS. Vid mättillfället oktober 2011 hade 24 brukare kontaktperson, 39 brukare ledsagarservice och 12 brukare avlösarservice. ORGANISATION Enheten för personlig assistans, ledsagarservice, avlösarservice och kontaktman enligt LSS leds av en enhetschef och en biträdande enhetschef. Personlig assistans Personlig assistans ansvar för utförandet av beviljade insatser enligt LSS och LASS. Assistenterna arbetar efter schema; dag -kväll och nattjänstgöring utifrån brukarens beviljade timmar. 6(33)

7 Verksamheten består av 2,00 samordnare (arbetsledare) och 4,87 gruppledare. Vid mättillfället våren 2011 hade enheten 82,82 personliga assistenter och anhörigvårdare. Kontaktperson Ledsagarservice - Avlösarservice Verksamheten ansvarar för kontaktperson, ledsagarservice och avlösarservice enligt LSS. Kontaktpersoner har ingen anställning utan arbetar på uppdrag. Kontaktpersonerna får arvodes- och omkostnadsersättning. Enheten anställer ledsagare och avlösare utifrån beviljade insatser enligt LSS. Ledsagare och avlösare arbetar efter överenskomna arbetstider med brukaren vilket kan innebära dag, kväll och helg. Organisationsbild Enhetschef Biträdande enhetschef Personlig assistans Samordnare Gruppledare Personliga assistenter Kontaktperson Ledsagarservice Avlösarservice Samordnare (Gruppledare) Kontaktpersoner Ledsagare Avlösare RESURSER OCH ANSVAR Enhetschef Enhetschefen har det övergripande ledningsansvaret för LSS-enhetens uppdrag, genomförande och uppföljning samt övergripande ansvar för verksamheternas ekonomi, personal, arbetsmiljö och kvalitet. Enhetschefen arbetar på dagtid vardagar. Enhetschefen ingår tillsammans med andra enhetschefer i en s.k. ledningsberedskap. Ledningsberedskap innebär att enhetschefen svarar för akuta ledningsfrågor per telefon under vissa kvällar, nätter och helger enligt fastställt schema. Enhetschefen ingår i ledningsgruppen inom avdelningen för äldre- och handikappomsorg. Enhetschefen leder APT (arbetsplatsträffar) där biträdande enhetschef, samordnare för personlig assistans samt gruppledare, personliga assistenter samt samordnare/gruppledare för kontaktperson, ledsagarservice och avlösarservice deltar. Biträdande Enhetschef Biträdande enhetschef har det operativa ansvaret i verksamheterna med att stödja samordnare/ gruppledare och personal i deras arbete, följa upp att beslutade arbetsflöden efterföljs och samverka med brukare och deras anhöriga. Övergripande ansvar över schemaläggning och rekrytering av personliga assistenter. Ansvar som huvudadministratör för Time Care vilket innebär stöd för schemaadministratör, Import/exportera scheman, konfigurationer i systemet och felanmälan. 7(33)

8 Biträdande enhetschef arbetar på dagtid vardagar och vikarierar för enhetschefen under dennes ledighet. Samordnare för personlig assistans Enheten har två samordnare för personlig assistans som ansvarar bl.a. för den dagliga arbetsledning och personalplaneringen för personlig assistans och som schemaadministratör. Samordnarna har ansvar även för anställning av assistenter i samråd med biträdande enhetschef. Planering och upprättandet av genomförandeplan för den enskilde, uppföljning av genomförandeplan. samt administrering av redovisning av assistanstimmar till Försäkringskassan. Som kvalitetsombud ansvarar man för att kvalitetsmöten genomförs. I samordnarrollen ingår även beredskap där personliga assistenter kan nå en ledning kväll/natt och helger. Samordnare för kontaktperson, ledsagare och avlösare Enheten har två samordnare (gruppledare) för kontaktperson, ledsagarservice och avlösarservice. Samordnarna har ansvar bl.a. för anordning av kontaktpersoner, anställning av ledsagare och avlösare, planering och upprättandet av arbetsplan genomförandeplan för brukare och uppföljning av uppdragen. Samordnare har även uppdraget som kvalitetsombud. Gruppledare Gruppledare för personlig assistans Enheten har fem gruppledare för personlig assistans. Gruppledarna ansvarar för arbetsledning och personalplanering hos brukaren där man är gruppledare och håller i månadsmöten med personliga assistenterna hos sin brukare, har även uppdraget som kvalitetsombud. Gruppledarna ingår även i personliga assistansens beredskap, kväll/natt och helg. Ledsagare Ledsagarservice anställer ledsagare i samråd med brukaren utifrån beslutade och beställda insatser (timmar) från biståndsenheten. Ledsagaren ansvarar för ledsagningsuppdraget enligt upprättad genomförandeplan/arbetsplan. Planen upprättas av samordnaren i samråd med brukaren. Avlösare Avlösarservice anställer avlösare i samråd med brukaren utifrån beslutade och beställda insatser (timmar) från biståndsenheten. Avlösaren ansvarar för uppdraget enligt upprättad genomförandeplan/arbetsplan. Planen upprättas av samordnaren i samråd med brukaren. Kontaktperson enligt LSS Samordnaren för kontaktperson arvoderar kontaktperson i samråd med brukaren utifrån beslutade och beställda insatser från biståndsenheten. Kontaktpersonen ansvarar för uppdraget enligt upprättad plan. Planen upprättas av samordnaren i samråd med brukaren. Personlig assistent Samordnaren anställer personliga assistenter i samråd med brukaren utifrån beslutade och beställda insatser (timmar) från försäkringskassan eller biståndsenheten. Personliga assistenter ansvarar för genomförande av insatser enligt upprättad genomförandeplan. Planen upprättas av samordnaren i samråd med brukaren. Ombud Enheten har fördelat ansvaret om olika ombud till personalen i olika verksamheter. 8(33)

9 Kvalitetsombud Samordnare och gruppledare från varje verksamhet (, personlig assistans, avlösarservice, ledsagarservice och kontaktperson) har utsetts som kvalitetsombud i syfte att i samråd med enhetschefen och övriga medarbetare ansvara för arbete med enhetens kvalitetsplan. Hälso- och sjukvård Primärvården har hälso- och sjukvårdsansvar för personer i ordinärt boende Egenvård Landstingets hälso- och sjukvårdspersonal ansvarar för bedömningen om en hälso- och sjukvårdsinsats är egenvård eller hälso- och sjukvård. Brukare som har personlig assistans, ledsagarservice eller avlösarservice ska efter landstingets bedömning om egenvård ansöka hos biståndshandläggaren om egenvård. Övriga resurser Leasingbilar Verksamheten har tillgång till en bil som används av personliga assistansen 9(33)

10 4. VÄRDEGRUND Värdegrund för enhetens samtliga verksamheter bygger på lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), socialstyrelsens och socialnämndens krav på kvalitet utifrån bärande principer för LSS verksamheter d.v.s. integritet, tillgänglighet, inflytande, delaktighet, självbestämmande, helhetssyn, kontinuitet, trygghet och gott bemötande. Vidare anges att till brukarens välbefinnande kan höra sådant som känsla av trygghet och meningsfullhet. Enhetens värdegrund är utarbetad i samråd med medarbetare från samtliga av enhetens verksamheter. Enhetens värdegrund är godkänd av all personal. Under 2012 deltar enheten tillsammans med övriga enheter från socialförvaltningen med ledning av konsulter i arbetet med att upprätta förslag till värdighetsgarantier utifrån begreppen integritet, självbestämmande, delaktighet, kontinuitet, individanpassning, tillgänglighet, bemötande, trygghet, meningsfullhet och gott bemötande. Under hösten 2012 ska förslag till värdighetsgarantier presenteras till nämnden för beslut. Säkerställande För att alla brukare inom enhetens verksamheter för personlig assistans, ledsagarservice, avlösarservice och kontaktperson ska känna att personalen respekterar deras självbestämmande och integritet samt att verksamheten präglas av tillgänglighet, inflytande, delaktighet, helhetssyn, kontinuitet, trygghet och gott bemötande säkerställer vi detta genom följande arbetssätt. Tydlig information Information om verksamheten: Medarbetarna ger tydlig information (muntligt och skriftligt) om hur enhetens verksamheter avseende personlig assistans, kontaktperson, ledsagarservice, avlösarservice, fungerar, för att erbjuda delaktighet, trygghet och självbestämmande. Information genom planeringsmöten: Inför start av personlig assistans, kontaktperson, ledsagarservice och avlösarservice träffar medarbetarna brukaren och dennes god man/anhörig i planeringsmöte. Information genom att upprätta skriftliga planer: Verksamheterna ger tydlig information genom att upprätta och kontinuerligt uppdatera skriftliga genomförandeplaner/arbetsplaner i samråd med brukaren för att erbjuda brukaren inflytande, delaktighet, självbestämmande och trygghet. Planer Genomförandeplan (arbetsplan): I samråd med brukaren (god man/anhörig) påbörjas att upprätta en genomförandeplan senast inom två veckor, personlig assistans, kontaktperson, ledsagarservice, avlösarservice. Genomförandeplanen ska bl.a. innehålla uppgifter om vad, när, hur och av vem insatserna ska genomföras, målet för insatsen samt hur brukaren har erbjudits inflytande och delaktighet i upprättandet av planen. Genomförandeplan är upprättad när brukaren har godkänt planen med underskrift. Gott bemötande Samtliga medarbetare ska alltid ha ett gott bemötande och alltid respektera brukaren så att denne ska känna värdighet, trygghet, självbestämmande och delaktighet. 10(33)

11 Samtliga medarbetare ska alltid ha ett gott bemötande även gentemot varandra och alla som kommer i kontakt med verksamheten för att medföra en professionell och trevlig atmosfär. Integritet Ingen får utsättas för psykiskt eller fysiskt övergrepp/kränkning. Alla skall vara lyhörda och ta hänsyn till människors olikheter och visa respekt för den enskildes integritet. Sekretess och tystnadsplikt: Medarbetarna ska alltid vända sig till brukaren själv med frågor som berör honom/henne. Medarbetarna ska aldrig ta upp brukarens privata frågor/angelägenheter inför andra eller med andra människor. Medarbetarna har förbundit sig att hålla sekretessen och tystnadsplikten. Detta gäller även efter arbetets slut. Kontinuitet i verksamhet Vid planering av bemanningsschema i enhetens verksamheter tar enheten alltid hänsyn till personalkontinuiteten hos brukaren. Brukaren kan alltid vända sig till samordnaren/gruppledaren med alla frågor för att få stöd och råd. Samtliga verksamheter erbjuder enskilda insatser för brukaren som anges i hans/hennes genomförandeplan. När insatserna ska genomföras har verksamheten överenskommit med brukaren. Onödiga ändringar när insatserna ska genomföras, som beror på medarbetaren, får inte förekomma. Nära dialog med den enskilde I genomförandet av insatser ska medarbetaren alltid ha nära dialog med brukaren för att denne ska kunna vara delaktig och ha självbestämmande i insatsernas utförande och känna trygghet. Medarbetarna ska alltid fråga eller ta reda på hur brukaren själv vill att insatserna ska genomföras. I samband med insatsernas genomförande ska medarbetarna vid behov/ alltid beskriva alla moment till brukaren vad medarbetaren avser att göra för att brukaren ska veta vad som ska ske. Medarbetaren ska alltid erbjuda delaktighet och ge brukaren möjlighet att själv göra de arbetsmoment som han/hon kan och/eller vill. Lyssna och ta vara på brukarens synpunkter och åsikter Medarbetarna ska alltid lyssna, respektera och tar reda på brukarens synpunkter och åsikter om verksamhet och som berör honom/henne. Medarbetarna ska rätta sig efter brukarens behov och önskemål i insatsernas genomförande, så långt det inom uppdragets gränser är möjligt, för att erbjuda delaktighet och självbestämmande. Samtliga medarbetare inom enhetens verksamheter ska ta emot förslag, synpunkter och klagomål från brukaren, dennes anhörig/närstående och andra. Förslagen, synpunkterna och klagomålen kan lämnas muntligt eller skriftligt till medarbetarna eller ledningen. Verksamheten åtgärdar bristerna omgående så långt det är möjligt. Medarbetarna informerar brukaren och vid behov ansvariga inom förvaltningen om vidtagna åtgärderna. Förslagen, synpunkterna och klagomålen använder enheten i sitt arbete för att förbättra verksamheten. Fel och brister i verksamhet Medarbetarna ska alltid rapportera till enhetschefen fel och brister i verksamheten för att säkra god kvalitet i verksamhet och trygghet för brukaren. 11(33)

12 Hålla avtalade tider Medarbetarna ska alltid respektera och hålla avtalade tider. Vid förhinder ska medarbetaren alltid meddela Samordnaren/gruppledaren som meddelar brukaren om detta och anger en ny tid, för att visa respekt och erbjuda trygghet. Kompetent och van personal Vid nyrekrytering av medarbetare annonserar enheten efter utbildad och kompetent personal. Vid anställning tar enheten stor hänsyn till behovet av personal med olika språkoch kulturkompetenser. För att öka trygghet och säkerhet i verksamheterna erbjuds medarbetarna utbildningar och kompetensutvecklingsinsatser utifrån behov. Uppföljning Verksamheten (samordnare/ gruppledare) ska tillsammans med brukaren följa upp och uppdatera brukarens genomförandeplan kontinuerligt enligt fastställd tidplan samt vid behov för att säkra kvaliteten i verksamheten, erbjuda brukaren delaktighet, inflytande, självbestämmande och trygghet. Anhörigkontakter Medarbetarna ska medverka och stödja brukaren med goda anhörigkontakter. Uppföljning av värdegrund sker genom: Diskussioner om värdegrundsfrågor i samband med anställning, vid APT alternativt planeringsdagar tillsammans med personal och ledningen. Uppföljning av inkomna synpunkter och klagomål vid varje APT. Verksamhetens egen brukarundersökning om kvalitet till ett antal brukare. Andra genomförda uppföljningar om verksamheten. 12(33)

13 5. GOD KVALITET I VERKSAMHET Enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), Socialstyrelsens föreskrifter för ledningssystem för kvalitet i verksamheter samt socialnämndens övergripande mål för äldre- och handikappomsorgens verksamheter ska insatserna i dessa verksamheter vara av god kvalitet och den enskilde ska garanteras goda levnadsvillkor och säkerhet i verksamhet. Den enskilde ska genom insatserna tillförsäkras goda levnadsvillkor. Insatserna ska vara varaktiga och samordnade. De ska anpassas till mottagarens individuella behov samt utformas så att de är lätt tillgängliga för de personer som behöver dem och stärker deras förmåga att leva ett självständigt liv.(7 LSS) PERSONLIG ASSISTANS Den enskilde ska genom insatserna tillförsäkras goda levnadsvillkor. Insatserna ska vara varaktiga och samordnade. De ska anpassas till mottagarens individuella behov samt utformas så att de är lätt tillgängliga för de personer som behöver dem och stärker deras förmåga att leva ett självständigt liv.(7 LSS). Personlig assistans erbjuder god kvalitet genom följande arbetssätt: Arbetssätt Verksamheten erbjuder personlig assistans enligt LSS och LASS som har biståndsbeslut för insatsen. Alla erbjuds assistans av god kvalitet. Enheten säkerställer god kvalitet i personlig assistans genom följande: Inkommen beställning Samordnaren följer kontinuerligt upp inkomna beställningar för anordning av personlig assistans enligt LSS som kommer från biståndsenheten och anordning av personlig assistans enligt LASS som kommer från den enskilde. Samordnaren bekräftar inkommen beställning till ansvarig biståndshandläggare. Boka tid för hembesök hos brukaren Samma dag som beställningen av anordning av assistans kommer till enheten bokar samordnaren tid för hembesök hos brukaren för information och planering av personlig assistans. Hembesök Vid hembesöket informerar samordnaren både muntligt och skriftligt om kommunens personliga assistans. Vid hembesöket planeras också insatser och tider. Samordnaren tar reda på brukarens önskemål av assistenter samt diskuterar om insatser för planering av genomförandeplan. Kriterier för god kvalitet Hänsyn till barns särskilda behov Hänsyn till alla människors lika värde Överensstämmelse med målen för verksamheten Rättssäkerhet Medinflytande för den enskilde Lättillgänglig service Ett bra bemötande gentemot brukaren Att personalen har lämplig utbildning och/eller erfarenhet 13(33)

14 Väl fungerande arbetsledning Ett medvetet och genomtänkt arbetssätt Barnperspektiv När det gäller ungdomar som har fyllt 15 år ska samordnaren vid planering av insatser fråga hans/hennes önskemål. När det gäller vuxna brukare som har barn som inte är myndiga ska samordnaren tillsammans med brukaren planera insatser utifrån barnperspektiv. Annonsering av assistenter Biträdande enhetschef/samordnaren annonserar rekrytering av personliga assistenter. Intervju av sökanden Biträdande enhetschef/samordnaren intervjuar sökanden till personlig assistans. Föreslå anställning av assistenter Efter intervju föreslår samordnaren lämpliga assistenter till brukaren. Detta sker i personligt möte tillsammans med samordnare, brukare och assistenter. Vid akuta situationer Vid akuta situationer, då brukaren behöver insatser innan rekrytering är klar, erbjuder samordnaren erfarna assistenter. Rekrytering av assistenter När brukaren är nöjd med föreslagna assistenter träffar samordnaren assistenterna för anställning och övrig information bl.a. om bemötande, hantering av synpunkter och klagomål, om verksamheten och uppdraget. Arbetsmapp - Genomförandeplan Biträdande enhetschef/samordnaren upprättar i samråd med brukaren en genomförandeplan utifrån beställda timmar och brukares önskemål/behov. Kopia av genomförandeplan ska finnas i en arbetsmapp hos brukaren. I arbetsmappen ska det även finnas arbetsschema, viktiga telefonnummer och kommunens information om personlig assistans. Planering och introduktion Biträdande enhetschef/samordnaren planerar arbetsschemat. Samordnaren träffar arbetsgruppen (assistenterna/assistenten) tillsammans med brukaren för introduktion d.v.s. genomgång av genomförandeplan, arbetsschema och arbetsplats. Praktisk genomförande Assistenterna utför personlig assistans utifrån genomförandeplan/arbetsplan och utifrån brukarens önskemål/behov. Synpunkter och klagomål Samordnaren informerar brukaren och assistenterna om kommunens hantering av synpunkter och klagomål. Detta i syfte att brukaren ska känna trygghet, inflytande och självbestämmande samt att verksamheten ska kunna rätta till felen och förbättra verksamheten. 14(33)

15 Dokumentation Samordnaren dokumenterar i brukarens journal arbetsflödet från beställning till uppföljning och avslut av uppdraget enligt gällande rutiner för dokumentation lagstiftning för dokumentation. Avstämning Enhetschef / biträdande enhetschef/samordnaren träffar ansvarig biståndshandläggare för genomgång av beställda uppdrag en gång varannan månad. Uppföljning Biträdande enhetschef/samordnaren följer upp och uppdaterar genomförandeplanen tillsammans med brukaren/ god man och assistenterna vid behov dock minst en gång per år. 15(33)

16 KONTAKTPERSON Verksamheten erbjuder kontaktperson enligt LSS för personer och som har biståndsbeslut för insatsen. Verksamheter erbjuder kontaktperson av god kvalitet. Enheten säkerställer god kvalitet i verksamheten för kontaktperson genom följande arbetssätt: Inkommen beställning Samordnaren/gruppledaren följer upp kontinuerligt inkomna beställningar för anordning av kontaktperson enligt LSS som kommer från biståndsenheten. Samordnaren/gruppledaren bekräftar inkommen beställning till ansvarig biståndshandläggare. Boka tid för hembesök hos brukaren eller besök på förvaltningen Samma dag som beställningen av anordning av kontaktperson kommer till enheten kontaktar samordnaren/gruppledaren brukaren för information och planering av kontaktperson och tid för hembesök eller tid för möte på förvaltningen. Hembesök besök på förvaltningen Vid besöket informerar samordnaren/gruppledaren både muntligt och skriftligt om kommunens verksamhet för kontaktperson. Vid besöket planeras tider för kontaktperson och uppdraget. Samordnaren/gruppledaren tar reda på brukarens önskemål av kontaktperson. Barnperspektiv När det gäller ungdomar som har fyllt 15 år ska samordnaren/gruppledaren vid planering av insatser fråga hans/hennes önskemål. Annonsering av kontaktperson Samordnaren/gruppledaren annonserar efter kontaktperson. Intervju av sökanden Samordnaren/gruppledaren intervjuar sökanden till kontaktperson. Föreslår kontaktperson Efter intervju föreslår samordnaren/gruppledaren lämplig kontaktperson till brukaren. Detta sker i personligt möte tillsammans med samordnare/gruppledaren, brukare och kontaktperson. Arvodering av kontaktperson När brukaren är nöjd med föreslagen kontaktperson skrivs avtal med kontaktpersonen samt introduktion i uppdraget och övrig information. Praktisk genomförande Kontaktpersonen träffar brukaren enligt planering. Synpunkter och klagomål Samordnaren/gruppledaren informerar brukaren och kontaktpersonen om kommunens hantering av synpunkter och klagomål. Detta i syfte att brukaren ska känna trygghet, inflytande och självbestämmande samt att verksamheten ska kunna rätta till felen och förbättra verksamheten. 16(33)

17 Dokumentation Samordnaren/gruppledaren dokumenterar i brukarens journal arbetsflödet från beställning till uppföljning och avslut av uppdraget enligt gällande rutiner för dokumentation. Avstämning Samordnaren/gruppledaren träffar ansvarig biståndshandläggare för genomgång av beställda uppdrag två gånger per år. Uppföljning Samordnaren/gruppledaren följer upp uppdraget genom telefonsamtal eller med möte med brukaren en gång per år. 17(33)

18 LEDSAGARSERVICE Verksamheten erbjuder ledsagarservice enligt LSS för personer som har biståndsbeslut för insatsen. Verksamheter erbjuder ledsagarservice av god kvalitet. Enheten säkerställer god kvalitet i ledsagarservice genom följande arbetssätt: Inkommen beställning Samordnaren/gruppledare följer upp kontinuerligt inkomna beställningar för ledsagarservice enligt LSS som kommer från biståndsenheten. Samordnaren bekräftar inkommen beställning till ansvarig biståndshandläggare. Boka tid för hembesök hos brukaren Samma dag som beställningen av ledsagarservice kommer till enheten bokar samordnaren/gruppledare tid för hembesök hos brukaren alternativt besök på förvaltningen för information och planering av ledsagarservice. Hembesök/besök på förvaltningen Vid besöket informerar samordnaren/gruppledare både muntligt och skriftligt om kommunens verksamhet för ledsagarservice. Vid besöket planeras också insatser och tider. Samordnaren/gruppledaren tar reda på brukarens önskemål av ledsagare samt diskuterar om insatser för planering av genomförandeplan/arbetsplan. Barnperspektiv När det gäller ungdomar som har fyllt 15 år ska samordnaren/gruppledare vid planering av ledsagarservice fråga hans/hennes önskemål. När det gäller vuxna brukare som har barn som inte är myndiga ska samordnaren/gruppledare tillsammans med brukaren planera insatser utifrån barnperspektiv. Val av ledsagare Samordnaren/gruppledare föreslår en lämplig ledsagare från ledsagargruppen. Detta sker i personligt möte tillsammans med samordnare, brukare och ledsagare. Rekrytering av ledsagare Vid behov ska samordnaren/gruppledare annonsera efter ledsagare. Samordnaren/gruppledare intervjuar sökanden till ledsagare. Efter intervju föreslår samordnaren/gruppledare lämpliga ledsagare till brukaren. När brukaren är nöjd med föreslagen ledsagare träffar samordnaren/gruppledare ledsagaren för anställning samt för övrig information bl.a. om bemötande, hantering av synpunkter och klagomål, om verksamheten och uppdraget. Genomförandeplan/arbetsplan Samordnaren/gruppledare i samråd med brukaren upprättar en genomförandeplan utifrån beställda timmar och brukares önskemål/behov. En kopia av genomförandeplan/arbetsplan lämnas till brukaren och en kopia till ledsagaren. Brukaren ska informeras både muntligt och skriftlig om viktiga telefonnummer och kommunens information om ledsagarservice. Planering och introduktion Samordnaren/gruppledare planerar arbetsschemat. Samordnaren/gruppledare träffar ledsagaren (vid behov tillsammans med brukaren) för introduktion d.v.s. genomgång av genomförandeplan/arbetsplan/uppdraget/arbetsschemat. 18(33)

19 Praktisk genomförande Ledsagaren utför ledsagning utifrån genomförandeplan/arbetsplan och utifrån brukarens önskemål/behov. Synpunkter och klagomål Samordnaren/gruppledare informerar brukaren och ledsagaren om kommunens hantering av synpunkter och klagomål. Detta i syfte att brukaren ska känna trygghet, inflytande och självbestämmande samt att verksamheten ska kunna rätta till felen och förbättra verksamheten. Dokumentation Samordnaren/gruppledare dokumenterar i brukarens journal arbetsflödet från beställning till uppföljning och avslut av uppdraget enligt gällande lagstiftning för dokumentation. Avstämning Samordnaren/gruppledare träffar ansvarig biståndshandläggare för genomgång av beställda uppdrag två gånger per år. Uppföljning Samordnaren/gruppledare följer upp enstaka ledsagningar per telefon med brukaren. Samordnaren/gruppledare följer upp och uppdaterar genomförandeplan/arbetsplan för återkommande ledsagningar tillsammans med brukaren (vid behov även tillsammans med ledsagaren) vid behov dock minst en gång per år. 19(33)

20 AVLÖSARSERVICE Verksamheten erbjuder avlösarservice enligt LSS för personer som har biståndsbeslut för insatsen. Verksamheten erbjuder avlösarservice av god kvalitet. Enheten säkerställer god kvalitet i avlösarservice genom följande arbetssätt: Inkommen beställning Samordnaren/gruppledare följer upp kontinuerligt inkomna beställningar för avlösarservice enligt LSS som kommer från biståndsenheten. Samordnaren/gruppledare bekräftar inkommen beställning till ansvarig biståndshandläggare. Boka tid för hembesök hos brukaren Samma dag som beställningen av avlösarservice kommer till enheten bokar samordnaren/gruppledare tid för hembesök hos brukaren alternativt besök på förvaltningen för information och planering av avlösarservice. Hembesök/besök på förvaltningen Vid besöket informerar samordnaren/gruppledare både muntligt och skriftligt om kommunens verksamhet för avlösarservice. Vid besöket planeras också insatser och tider. Samordnaren/gruppledare tar reda på brukarens önskemål av avlösare samt diskuterar om insatser för planering av genomförandeplan/arbetsplan. Barnperspektiv När det gäller ungdomar som har fyllt 15 år ska samordnaren/gruppledare vid planering av avlösarservice fråga hans/hennes önskemål. När det gäller vuxna brukare som har barn som inte är myndiga ska samordnaren/gruppledare tillsammans med brukaren planera insatser utifrån barnperspektiv. Val av avlösare Samordnaren/gruppledare föreslår en lämplig avlösare. Detta sker i personligt möte tillsammans med samordnare/gruppledare, brukare och avlösare. Rekrytering av avlösare Vid behov och önskemål av brukare ska samordnaren/gruppledare annonsera efter avlösare. Samordnaren/gruppledare intervjuar sökanden till avlösare. Efter intervju föreslår samordnaren/gruppledare lämpliga avlösare till brukaren. När brukaren är nöjd med föreslagen avlösare träffar samordnaren/gruppledare avlösaren för anställning samt för övrig information bl.a. om bemötande, hantering av synpunkter och klagomål, om verksamheten och om uppdraget. Genomförandeplan/arbetsplan Samordnaren/gruppledare i samråd med brukaren upprättar en genomförandeplan utifrån beställda timmar och brukares önskemål/behov. En kopia av genomförandeplan/arbetsplan lämnas till brukaren. Brukaren ska informeras både muntligt och skriftlig om viktiga telefonnummer och kommunens information om avlösarservice. Planering och introduktion Samordnaren/gruppledare planerar arbetsschemat. Samordnaren/gruppledare träffar avlösaren tillsammans med brukaren för introduktion d.v.s. genomgång av genomförandeplan/arbetsplan/ uppdraget/arbetsschemat. 20(33)

Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen

Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen STYRDOKUMENT 1 (9) Vår handläggare Jan Nilsson Antaget av vård- och omsorgsnämnden 2012-10-25, 122 Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen STYRDOKUMENT 2 (9) Innehållsförteckning Bakgrund...

Läs mer

Övergripande ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom vård och omsorg i Malmö stad

Övergripande ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom vård och omsorg i Malmö stad Övergripande ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom vård och omsorg i Malmö stad Datum: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2012-06-13 Stadskontoret Stadsområdesförvaltningar/Sociala Resursförvaltningen

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnden

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnden Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnden Ledningssystem för kvalitet inom socialtjänsten i Härjedalens kommun Ledningssystem Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnden

Läs mer

Stöd och lärande. Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Stöd och Lärande Tomelilla Kommun.

Stöd och lärande. Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Stöd och Lärande Tomelilla Kommun. Stöd och lärande Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Stöd och Lärande Tomelilla Kommun. Innehåll Inledning... 3 Syfte... 3 Kvalitetsindikatorer... 3 Lagrum... 3 Berörda... 3 Utveckling...

Läs mer

LEDNINGSSYSTEM FÖR SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE, SOSFS 2011:9

LEDNINGSSYSTEM FÖR SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE, SOSFS 2011:9 Socialnämnden LEDNINGSSYSTEM FÖR SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE, SOSFS 2011:9 DEL 1 Handläggare: Befattning: Mikael Daxberg Verksamhetsutvecklare Upprättad: 2014-02-14 Version: 1 Antagen av socialnämnden:

Läs mer

Kvalitetsledningssystem för Socialnämnden i Timrå kommun Utgångspunkter, ansvar och processer

Kvalitetsledningssystem för Socialnämnden i Timrå kommun Utgångspunkter, ansvar och processer Kvalitetsledningssystem för Socialnämnden i Timrå kommun Utgångspunkter, ansvar och processer Upprättad 2013-12-18 2(5) Kvalitetsledningssystem i Timrå Bakgrund Socialtjänstlagen (SoL) 3 kap 3 säger insatserna

Läs mer

Veroma Omsorgs kvalitetsberättelse

Veroma Omsorgs kvalitetsberättelse Veroma Omsorgs kvalitetsberättelse Enhetens namn: Veroma Omsorg VD: Veronica Forsberg-Meurling Enhetschefens namn: Eva Torgestad/ Veronica Forsberg-Meurling Telefonnummer till enheten: 0705850067 E-post

Läs mer

Ledningssystem för kvalitet enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12

Ledningssystem för kvalitet enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12 1(9) enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12 Inledning Socialstyrelsen har angett föreskrifter och allmänna råd för hur kommunerna ska inrätta ledningssystem för kvalitet i verksamheter enligt SoL, LVU,

Läs mer

Varje medarbetare har ansvar för att inom sin enhet aktivt delta i verksamhetens utvärdering

Varje medarbetare har ansvar för att inom sin enhet aktivt delta i verksamhetens utvärdering Samverkan och samarbete det finns rutiner som tydliggör ansvaret för samarbete internt och externt, som gäller den enskildes behov av insatser vad avser t ex överföring av information hur samverkan ska

Läs mer

SVANEN HEMTJÄNST AB KVALITETSBERÄTTELSE 2015/2016

SVANEN HEMTJÄNST AB KVALITETSBERÄTTELSE 2015/2016 KVALITETSBERÄTTELSE 2015/2016 Verksamheten leds av verksamhetsansvarig, fyra enhetschefer, fyra arbetsledare och två samordnare. Kompetenserna inom företagets ledning är socionom, jurist, ekonom och IT.

Läs mer

Riktlinje för rapportering, utredning och anmälan enligt lex Sarah

Riktlinje för rapportering, utredning och anmälan enligt lex Sarah Tyresö kommun 2015-03-02 Socialförvaltningen 1 (10) Riktlinje för rapportering, utredning och anmälan enligt lex Sarah Fastställt av socialnämnden 2015-xx-xx, x 2 (10) Innehållsförteckning Riktlinje för

Läs mer

Kvalitetskrav för daglig verksamhet och sysselsättning i Varbergs kommun

Kvalitetskrav för daglig verksamhet och sysselsättning i Varbergs kommun Kvalitetskrav för daglig verksamhet och sysselsättning i Varbergs kommun RIKTLINJER Följande kvalitetskrav för daglig verksamhet enligt lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade (LSS) och för

Läs mer

KONTAKTPERSON LSS, SoL INTERN KRAVSPECIFIKATION Antagen av Vård- och omsorgsnämnden den 26 maj ( 63) Gäller from 1 januari 2012

KONTAKTPERSON LSS, SoL INTERN KRAVSPECIFIKATION Antagen av Vård- och omsorgsnämnden den 26 maj ( 63) Gäller from 1 januari 2012 1 Vård och omsorg 2011-04-12 Beställarenheten Dnr VON 95/11 KONTAKTPERSON LSS, SoL INTERN KRAVSPECIFIKATION Antagen av Vård- och omsorgsnämnden den 26 maj ( 63) Gäller from 1 januari 2012 Utförare = Driftansvarig,

Läs mer

Riktlinje för ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete

Riktlinje för ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Riktlinje för ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnden Riktlinje för ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete xx Fastställd Socialnämnden 2014-05-07 Reviderad - Produktion Socialförvaltningen

Läs mer

Vi är en liten men växande hemtjänst företag där vårt huvudsakliga uppdrag är att bedriva hemtjänst utifrån biståndsbedömda insatser.

Vi är en liten men växande hemtjänst företag där vårt huvudsakliga uppdrag är att bedriva hemtjänst utifrån biståndsbedömda insatser. Anita Care AB Kvalitetsberättelse 2016-01-30 (Solna Stad) Verksamhetsbeskrivning Vi är en liten men växande hemtjänst företag där vårt huvudsakliga uppdrag är att bedriva hemtjänst utifrån biståndsbedömda

Läs mer

Uppföljning 2013-11-14 Bäst Omsorg i Stockholm AB

Uppföljning 2013-11-14 Bäst Omsorg i Stockholm AB SOLNA STAD Omvårdnadsförvaltningen Uppföljning 20131114 AB Granskare: Metod: Webbenkät, intervju, granskning av rutiner och social dokumentation Företagets representanter: Carina Andersson, Bito Tengroth

Läs mer

SOCIALFÖRVALTNINGEN Lillemor Johansson 2015-02-26

SOCIALFÖRVALTNINGEN Lillemor Johansson 2015-02-26 SOCIALFÖRVALTNINGEN Lillemor Johansson 2015-02-26 Rutin lex Sarah BAKGRUND Lex Sarah är de bestämmelserna i socialtjänstlagen (SoL) och i lagen om stödoch service till vissa funktionshindrade (LSS) som

Läs mer

Ledningssystem för kvalitet i verksamhet enligt SoL, LVU, LVM och LSS

Ledningssystem för kvalitet i verksamhet enligt SoL, LVU, LVM och LSS 2008-07-04 Socialnämnd Eva Martinsson Andersson Planeringsledare Ledningssystem för kvalitet i verksamhet enligt SoL, LVU, LVM och LSS Bakgrund År 2006 utkom socialstyrelsens föreskrifter och allmänna

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete TJÄNSTEUTLÅTANDE Datum 2016-12-21 Sida 1 (1) Diarienr NF 2016/00203-1.3.5 Sociala nämndernas förvaltning Teresia Kjellgren Epost: teresia.kjellgren@vasteras.se Kopia till Nämnden för personer med funktionsnedsättning

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse

Patientsäkerhetsberättelse Patientsäkerhetsberättelse för Långskeppets socialpsykiatriska boende, särskild boende År 2011 Datum och ansvarig för innehållet 2012-04-13 Jaana Wollsten 1 Innehållsförteckning Sammanfattning 3 Övergripande

Läs mer

Information om Socialstyrelsens nya föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9)

Information om Socialstyrelsens nya föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9) Meddelandeblad Mottagare: Kommuner: nämnder med ansvar för verksamheter inom hälso- och sjukvård, socialtjänst och LSS, Landsting: nämnder med ansvar för verksamheter inom hälso- och sjukvård, tandvård

Läs mer

Lex Sarah rapport och anmälan av missförhållande eller påtaglig risk för missförhållande

Lex Sarah rapport och anmälan av missförhållande eller påtaglig risk för missförhållande Vård- och omsorgsförvaltningen Riktlinje Gäller för Vård- och omsorgsförvaltningen Dokumentansvarig Godkänd av Monica Holmgren, chef vård- och omsorgsförvaltningen Diarienr VON 198/15 Version 1 Gäller

Läs mer

Tillämpningsområde. Vård och omsorg. Besöksadress Västra Storgatan 35 Postadress Vård och omsorg Osby

Tillämpningsområde. Vård och omsorg. Besöksadress Västra Storgatan 35 Postadress Vård och omsorg Osby Vård och omsorg 1(5) Riktlinjer för rapportering om missförhållanden eller en påtaglig risk för missförhållande enligt socialtjänstlagen (SoL) och Lagen om särskilt stöd och service (LSS) lex Sarah Syfte

Läs mer

Kvalitetsberättelse. Olir AB är ett litet hemtjänstföretag. Vi utför service och omvårdnad på uppdrag av olika kommuner och i samråd med kunden.

Kvalitetsberättelse. Olir AB är ett litet hemtjänstföretag. Vi utför service och omvårdnad på uppdrag av olika kommuner och i samråd med kunden. Kvalitetsberättelse Inledning Olir AB är ett litet hemtjänstföretag. Vi utför service och omvårdnad på uppdrag av olika kommuner och i samråd med kunden. Huvudkontoret med ekonomi-, löne- och administrationsavdelning

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete enligt SOSFS 2011:9

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete enligt SOSFS 2011:9 Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete enligt SOSFS 2011:9 Socialförvaltningen Tjörns kommun Handläggare: Magdalena Patriksson Datum: 2013-11-06 Socialnämnden 2013-11-20 188 Tjörn Möjligheternas

Läs mer

Samverkan och samarbete 4 kap 1 KRAV GÄLLANDE RUTINER/PROCESSER UPPFÖLJNING/METOD ANSVAR

Samverkan och samarbete 4 kap 1 KRAV GÄLLANDE RUTINER/PROCESSER UPPFÖLJNING/METOD ANSVAR Samverkan och samarbete 4 kap 1 Ledningssystemet ska säkerställa att det finns rutiner som tydliggör 1. ansvaret för samarbete internt och externt som gäller den enskildes behov av insatser t.ex. överföring

Läs mer

KVALITETSSYSTEM. Lagrum. Socialförvaltningen

KVALITETSSYSTEM. Lagrum. Socialförvaltningen Dokumentnamn Lex Sarah, riktlinjer Fastställt av Socialnämnden Regelverk SoL,LSS Verksamhet Socialförvaltningen Utarbetad av E. Blomberg, P. Ludvigson, M. Wallin Skapat datum Gäller fr.o.m. Version 130724

Läs mer

TJÄNSTESKRIVELSE 1(4) Diarienummer 183/ Socialförvaltning Id AN LEX SARAH

TJÄNSTESKRIVELSE 1(4) Diarienummer 183/ Socialförvaltning Id AN LEX SARAH TJÄNSTESKRIVELSE 1(4) 2013-09-16 Diarienummer 183/2012.739 Socialförvaltning Id 2013.1821 AN LEX SARAH Rutiner beträffande rapportering och anmälan av missförhållanden inom socialtjänsten och omsorgen

Läs mer

Rutin för avvikelsehantering

Rutin för avvikelsehantering 1(8) SOCIALFÖRVALTNINGEN Beslutsdatum: 2014-04-15 Gäller från och med: 2015-03-01 Beslutad av (namn och titel): Framtagen av (namn och titel): Reviderad av (namn och titel): Reviderad den: Amelie Gustafsson

Läs mer

Lex Sarah. Grästorps kommun Social verksamhet

Lex Sarah. Grästorps kommun Social verksamhet Social verksamhet Lex Sarah Information om Lex Sarah samt rutiner för rapport/anmälan och handläggning av missförhållanden eller påtagliga risker för missförhållanden enligt 14 kap. 2-7 SoL och 24 a-g

Läs mer

Kvalitetsberättelse för område Vård och omsorg

Kvalitetsberättelse för område Vård och omsorg Kvalitetsberättelse för område Vård och omsorg År 2012 2013-02-25 Maria Ottosson Lundström Dnr: 2013-80 1 Innehåll Sammanfattning... 3 Övergripande mål och strategier... 4 Organisatoriskt ansvar... 4 Struktur

Läs mer

Rutin hantering av Lex Sarah

Rutin hantering av Lex Sarah Ansvarig för riktlinje Medicinskt ansvarig sjuksköterska Upprättad (av vem och datum) Carina Andersson, MAS, 2013-04-03 Reviderad (av vem och datum) Beslutad (datum och av vem): Socialförvaltningens ledningsgrupp,

Läs mer

Samverkansriktlinjer enligt 3 f HSL, 2 kap. 7 SoL och SOSFS 2007:10/2008:20

Samverkansriktlinjer enligt 3 f HSL, 2 kap. 7 SoL och SOSFS 2007:10/2008:20 1 Samverkansriktlinjer enligt 3 f HSL, 2 kap. 7 SoL och SOSFS 2007:10/2008:20 SAMORDNAD INDIVIDUELL PLANERING MELLAN LANDSTINGETS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD OCH KOMMUNERNAS SOCIALTJÄNST SAMT SAMORDNING AV INSATSER

Läs mer

Lagstiftning Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd; SOSFS 2011:5

Lagstiftning Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd; SOSFS 2011:5 1 Ledningssystem för kvalitet Äldreförvaltningen Ronneby Kommun Ansvarig: Förvaltningsschef Ärende: Rutiner för identifiering och anmälan Lex Sarah Handläggare: Kvalitetsutvecklare Datum: 2014-04-15 Ersätter

Läs mer

Lokala rutiner vid hantering av rapporter och anmälningar enligt lex Sarah. En del av kvalitetsarbetet

Lokala rutiner vid hantering av rapporter och anmälningar enligt lex Sarah. En del av kvalitetsarbetet Lokala rutiner vid hantering av rapporter och anmälningar enligt lex Sarah En del av kvalitetsarbetet Fastställd av Individ- och familjenämnden 2014-11-18 Innehåll Skyldighet att rapportera 1 Skyldighet

Läs mer

Uppföljning 2012-06-14 Mångkulturell Hemtjänst i Stockholm AB

Uppföljning 2012-06-14 Mångkulturell Hemtjänst i Stockholm AB SOLNA STAD Omvårdnadsförvaltningen Uppföljning 20120614 Mångkulturell Hemtjänst i Stockholm AB Granskare: Metod: Webbenkät, intervju, granskning av rutiner, genomförandeplaner och socialdokumentation Företagets

Läs mer

Vård- och omsorgsnämndens kvalitetsuppföljningsplan

Vård- och omsorgsnämndens kvalitetsuppföljningsplan Vård- och omsorgsnämnden Reviderad 17 december 2013 Vård- och omsorgsnämndens kvalitetsuppföljningsplan Vård- och omsorgsnämndens ansvar Vård och omsorgsnämnden tillhandahåller tjänster bl.a. i form av

Läs mer

Rutiner enligt lex Sarah

Rutiner enligt lex Sarah 11-09-01 1(7) Antaget av sektorschef Lärande och Omsorg sept. 2011 Reviderade mars 2013 Rutiner enligt lex Sarah 2(7) Lex Sarah Lex Sarah kallas de bestämmelser i socialtjänstlagen, SoL, och i lagen om

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete -grundstruktur/ramverk enligt SOSFS 2011:9 Socialförvaltningen Alingsås kommun Dokumenttyp: Styrande dokument Fastställt av: Fastställelsedatum: 2(11) INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Rapport enligt lex Sarah görs normalt på blanketten Blankett för rapport enligt lex Sarah.

Rapport enligt lex Sarah görs normalt på blanketten Blankett för rapport enligt lex Sarah. 1 (5) Områdescheferna ansvarar för att personal kontinuerligt informeras och påminns om lex Sarah-bestämmelserna och om skyldigheten att rapportera missförhållanden och risker för missförhållanden. Informationen

Läs mer

KVALITETSDOKUMENT OCH KVALITETSKRITERIER

KVALITETSDOKUMENT OCH KVALITETSKRITERIER SOCIALFÖRVALTNINGEN Pm och riktlinjer Dokumentnamn Kvalitetsdokument och kvalitetsrutiner Utarbetad av Pia Berg med PLU som arbetsgrupp Fastställd av Socialnämnden 2011-02-23 Godkänd Gäller från 2011-03-01

Läs mer

System för systematiskt kvalitetsarbete

System för systematiskt kvalitetsarbete Ansvarig Bengt Gustafson, Tf verksamhetschef Dokumentnamn Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Upprättad av Elisabet Olsson Gunilla Marcusson Ledningssystem enligt SOSFS 2011:9 Berörda verksamheter

Läs mer

Resultat från kvalitetsuppföljning på Vitvaruåtervinningen, daglig verksamhet som drivs av Nytida.

Resultat från kvalitetsuppföljning på Vitvaruåtervinningen, daglig verksamhet som drivs av Nytida. sida 1 (7) Kvalitets- och utredningsavdelningen Socialförvaltningen Kristina Privér Kvalitetscontroller Resultat från kvalitetsuppföljning på Vitvaruåtervinningen, daglig verksamhet som drivs av Nytida.

Läs mer

Patientsäkerhets-berättelse för Solklart Vård i Bjuv. Avser Vårdenhet, BVC och BMM.

Patientsäkerhets-berättelse för Solklart Vård i Bjuv. Avser Vårdenhet, BVC och BMM. Patientsäkerhets-berättelse för Solklart Vård i Bjuv. Avser Vårdenhet, BVC och BMM. Upprättad 2016-02-28 Av Mona Andersson Verksamhetschef Innehåll: 1. Inledning 2. Sammanfattning 3. Övergripande mål och

Läs mer

1(8) Avvikelse- och riskhantering inom SoL, LSS och HSL. Styrdokument

1(8) Avvikelse- och riskhantering inom SoL, LSS och HSL. Styrdokument 1(8) Styrdokument 2(8) Styrdokument Dokumenttyp Riktlinje Beslutad av Kommunstyrelsen 2015-03-10, 51 Dokumentansvarig Medicinskt ansvarig sjuksköterska Reviderad 3(8) Innehållsförteckning 1 Bakgrund...4

Läs mer

ENHETENS NAMN OCH ANSVARIG CHEF:

ENHETENS NAMN OCH ANSVARIG CHEF: ENHETENS NAMN OCH ANSVARIG CHEF: Formulär för kvalitetsuppföljning av verksamheten Fyll i formuläret så korrekt och sanningsenligt som möjligt. Syftet är inte bara att kvalitetssäkra verksamheten utan

Läs mer

Förslag till lokala värdighetsgarantier för äldreomsorgen i Järfälla kommun

Förslag till lokala värdighetsgarantier för äldreomsorgen i Järfälla kommun Förslag till lokala värdighetsgarantier för äldreomsorgen i Järfälla kommun Inledning Den nationella värdegrunden för äldreomsorgen ligger till grund för lokalavärdighets - garantier i Järfälla kommun.

Läs mer

Riktlinjer för missförhållanden enligt Lex Sarah. Antagen av socialnämnden Dnr: SN 2015/0132

Riktlinjer för missförhållanden enligt Lex Sarah. Antagen av socialnämnden Dnr: SN 2015/0132 Riktlinjer för missförhållanden enligt Lex Sarah Antagen av socialnämnden 2015-09-02 Dnr: SN 2015/0132 Innehåll Inledning... 2 Syfte... 2 Information om rapporteringsskyldighet... 2 Anställda rapporterar

Läs mer

Daglig verksamhet enligt LSS

Daglig verksamhet enligt LSS Uppdrag och kvalitetskrav Daglig verksamhet enligt LSS Fastställd av socialnämnden Framtagen av socialförvaltningen Datum [Beslut/Publiceringsdatum] Ärendenr SON 2017/144 Version [1.0] Innehållsförteckning...1

Läs mer

Rutin för hantering och handläggning av klagomål och synpunkter

Rutin för hantering och handläggning av klagomål och synpunkter FÖRFATTNINGSSAMLING (6.4.7) Rutin för hantering och handläggning av klagomål och synpunkter Dokumenttyp Rutin Ämnesområde Klagomål och synpunkter Ägare/ansvarig Förvaltningsområdeschef Antagen av 2012-11-27

Läs mer

Uppföljning 2012-08-14 AB Adela Omsorg

Uppföljning 2012-08-14 AB Adela Omsorg SOLNA STAD Omvårdnadsförvaltningen Uppföljning 20120814 AB Granskare: Metod: Webbenkät, intervju, granskning av rutiner, genomförandeplaner och socialdokumentation genomförs vid ett besök hos utförararen.

Läs mer

Övergripande rutin för Lex Sarah

Övergripande rutin för Lex Sarah Ansvarig Bengt Gustafson, produktionschef Dokumentnamn 5.1.2 Lex Sarah rutin Upprättad av Elisabet Olsson Ledningssystem enligt SOSFS 2011:9 Berörda verksamheter Stöd & Omsorg Processområde 5.1 Systematiskt

Läs mer

Rutiner för f r samverkan

Rutiner för f r samverkan Rutiner för f r samverkan Huvudmännen för hälso- och sjukvården och socialtjänsten ska tillsammans säkerställa att övergripande rutiner för samverkan i samband med egenvård utarbetas. Rutinerna ska tas

Läs mer

Information till chefer i socialförvaltningen och biståndshandläggare inom SoL och LSS samt godkända Lov-levarantörer om lex Sarah

Information till chefer i socialförvaltningen och biståndshandläggare inom SoL och LSS samt godkända Lov-levarantörer om lex Sarah 1(5) Information till chefer i socialförvaltningen och biståndshandläggare inom SoL och LSS samt godkända Lov-levarantörer om lex Sarah 1. Rutiner för socialförvaltningens verksamheter vid rapportering

Läs mer

Utvecklingsplan Hallen

Utvecklingsplan Hallen 2013-01-14 Utvecklingsplan Hallen Rubrik Förbättringsområde Mål med åtgärder Åtgärd och egenkontroll Tidplan Ansvarig Ledning/organisation Verksamheten behöver tydligare struktur gällande information gällande

Läs mer

Lokala värdighetsgarantier i äldreomsorgen

Lokala värdighetsgarantier i äldreomsorgen Socialförvaltningen Lokala värdighetsgarantier i äldreomsorgen Lokal värdighetsgaranti i Krokoms äldreomsorg Den 1 januari 2014 införs lokala värdighetsgarantier i Krokoms kommun. Värdighetsgarantierna

Läs mer

Uppföljning 2013-11-19 Care Rent International AB

Uppföljning 2013-11-19 Care Rent International AB SOLNA STAD Omvårdnadsförvaltningen Uppföljning 20131119 International AB Granskare: Metod: Webbenkät, intervju, granskning av rutiner och dokumentation. Företagets representanter: Simin Torkzadeh Sammanfattande

Läs mer

Kvalitetssäkring genom avvikelsehantering

Kvalitetssäkring genom avvikelsehantering Bilaga 9, SN 84, 2016-09-07 Kvalitetssäkring genom avvikelsehantering Dokumenttyp: Reviderad riktlinje Diarienummer: 119/2016 Beslutande: Socialnämnden Antagen: 2016-09-07 Gäller fr.o.m.: 2016-10-05 Reviderad:

Läs mer

SOCIALFÖRVALTNINGEN MAS Annika Nilsson SAS Anne Johansson

SOCIALFÖRVALTNINGEN MAS Annika Nilsson SAS Anne Johansson SOCIALFÖRVALTNINGEN MAS Annika Nilsson SAS Anne Johansson 2012-03-29 Riktlinjer Lex Sarah BAKGRUND Lex Sarah är de bestämmelserna i socialtjänstlagen (SoL) och i lagen om stödoch service till vissa funktionshindrade

Läs mer

Rutiner för dokumentation enligt Socialtjänstlagen (SoL) och Lagen med särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)

Rutiner för dokumentation enligt Socialtjänstlagen (SoL) och Lagen med särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) 2011-10-28 Rutiner för dokumentation enligt Socialtjänstlagen (SoL) och Lagen med särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Rutiner för dokumentation enligt SoL och LSS Dnr KS 2011-377

Läs mer

SOSFS 2011:9 (M och S) Föreskrifter och allmänna råd. Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete. Socialstyrelsens författningssamling

SOSFS 2011:9 (M och S) Föreskrifter och allmänna råd. Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete. Socialstyrelsens författningssamling SOSFS 2011:9 (M och S) Föreskrifter och allmänna råd Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras myndighetens

Läs mer

INSTRUKTION. för anmälan enligt Lex Sarah

INSTRUKTION. för anmälan enligt Lex Sarah September 2009 INSTRUKTION för anmälan enligt Lex Sarah - 14 kap 2 socialtjänstlagen, SoL - 24 a lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS Instruktionen är fastställd av vård- och omsorgschefen

Läs mer

Riktlinje för avvikelserapportering enligt SoL, LSS och HSL

Riktlinje för avvikelserapportering enligt SoL, LSS och HSL Beslutad 2013-05-2828 Gäller fr.o.m 2014-10- 10 datum Myndighet Socialkontoret för Äldreomsorg, Funktionsnedsatta, Kommunal hälso- och sjukvård Revideras datum 2015-10-01 eller vid förändring Ansvarig

Läs mer

Verksamhetsuppföljning Ledsagare, avlösare, stödfamilj och kontaktperson (LSS) 2014-01-17

Verksamhetsuppföljning Ledsagare, avlösare, stödfamilj och kontaktperson (LSS) 2014-01-17 Verksamhetsuppföljning Ledsagare, avlösare, stödfamilj och kontaktperson (LSS) 2014-01-17 Malin Rehnstam Kvalitetscontroller Sofia Spetz Avdelningschef Handläggarenheten 1 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Verksamheten

Läs mer

Sociala nämndernas förvaltning 2014-11-12 Dnr: 2014/123-NF-702 Cecilia Tollbom Lindh - ay340 E-post: cecilia.tollbom.lindh@vasteras.

Sociala nämndernas förvaltning 2014-11-12 Dnr: 2014/123-NF-702 Cecilia Tollbom Lindh - ay340 E-post: cecilia.tollbom.lindh@vasteras. TJÄNSTESKRIVELSE 1 (2) Sociala nämndernas förvaltning 2014-11-12 Dnr: 2014/123-NF-702 Cecilia Tollbom Lindh - ay340 E-post: cecilia.tollbom.lindh@vasteras.se Kopia till Inger Andresson, proaros Helene

Läs mer

Resultat från kvalitetsuppföljning i Nytidas gruppbostäder på Furuvägen, Kärreberg och Laxvägen enligt 9 9 LSS

Resultat från kvalitetsuppföljning i Nytidas gruppbostäder på Furuvägen, Kärreberg och Laxvägen enligt 9 9 LSS sida 1 (9) Kvalitets- och utredningsavdelningen Socialförvaltningen Kristina Privér Kvalitetscontroller Resultat från kvalitetsuppföljning i Nytidas gruppbostäder på Furuvägen, Kärreberg och Laxvägen enligt

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete i Socialförvaltningen, Karlsborg

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete i Socialförvaltningen, Karlsborg Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete i Socialförvaltningen, Karlsborg Dokumenttyp: Riktlinje Diarienummer: 26/2015 Beslutande: Socialnämnden Antagen: 2015-03-04 Giltighetstid: Tillsvidare Dokumentet

Läs mer

TIMRÅ KOMMUN Socialförvaltningen Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom socialtjänstens verksamheter Enligt SoL, LVU, LVM, LSS och HSL

TIMRÅ KOMMUN Socialförvaltningen Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom socialtjänstens verksamheter Enligt SoL, LVU, LVM, LSS och HSL Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom socialtjänstens verksamheter Enligt SoL, LVU, LVM, LSS och HSL Fastställd av socialnämnden 2012-01-25 2(14) Innehållsförteckning sid Kvalitetsarbetet

Läs mer

Lex Sarah. Malmö den 9 oktober 2013 och Växjö den 10 oktober 2013 Helena Axestam

Lex Sarah. Malmö den 9 oktober 2013 och Växjö den 10 oktober 2013 Helena Axestam Lex Sarah Malmö den 9 oktober 2013 och Växjö den 10 oktober 2013 Helena Axestam Vad är lex Sarah? Bestämmelser i SoL och LSS 14 kap. 3-7 och 7 kap. 6 SoL 24 b-g och 23 e LSS Socialstyrelsens föreskrifter

Läs mer

KVALITETSREVISION. 1 (5) Dnr: SN 2012/0072

KVALITETSREVISION. 1 (5) Dnr: SN 2012/0072 1 (5) Utvecklings och kvalitetsavdelningen Ann Louise Brolin 0340-697198 ann.louise.brolin@varberg.se KVALITETSREVISION Socialtjänstlagen (SoL 3kap 3) anger att Insatser inom socialtjänsten skall vara

Läs mer

Riktlinjer för lex Sarah

Riktlinjer för lex Sarah Riktlinjer för lex Sarah Beslutade av Södermalms stadsdelsnämnd 6 februari 2014 Dnr: 79-2014-1.2.1. Innehåll Rutiner för lex Sarah 3 1. Syftet med lex Sarah 3 2. Rapporteringsskyldiga 4 2.1. Den som uppmärksammar

Läs mer

Kvalitetskrav. i bostad med särskild service för vuxna enligt LSS exklusive annan särskilt anpassad bostad i Varbergs kommun

Kvalitetskrav. i bostad med särskild service för vuxna enligt LSS exklusive annan särskilt anpassad bostad i Varbergs kommun Kvalitetskrav i bostad med särskild service för vuxna enligt LSS exklusive annan särskilt anpassad bostad i Varbergs kommun RIKTLINJER Följande kvalitetskrav för bostäder med särskild service för vuxna

Läs mer

Rutin för hantering av avvikelser

Rutin för hantering av avvikelser LERUM2000, v2.1, 2013-02-21 RUTIN 1 (9) Dokumentbenämning/typ: Rutin Verksamhet/process: Sektor stöd och omsorg Ansvarig: Majed Shabo Fastställare: Anette Johannesson, Maria Terins Gäller fr.o.m: 2014-09-01

Läs mer

Nationella bedömningskriterier. ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete. socialtjänsten

Nationella bedömningskriterier. ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete. socialtjänsten Nationella bedömningskriterier för tillsyn av ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom socialtjänsten från den 1 januari 2012 Innehåll Inledning... 3 Bakgrund... 3 Projektorganisation... 3

Läs mer

Socialtjänsten... Ansvarig Utfärdad av Berörda verksamheter Version Kvalitetssamordnare Eva Sjöstedt HO, HV och IFO 130625

Socialtjänsten... Ansvarig Utfärdad av Berörda verksamheter Version Kvalitetssamordnare Eva Sjöstedt HO, HV och IFO 130625 1 Socialtjänsten... Ansvarig Utfärdad av Berörda verksamheter Version Kvalitetssamordnare Eva Sjöstedt HO, HV och IFO 130625 Dokumentnamn Hantering av utgången rutin Lex Sarah rutin.doc Sparas i 10 år.

Läs mer

Plan Ledningssystem för kvalitetsarbete

Plan Ledningssystem för kvalitetsarbete BESLUT Datum 2017-02-20 Sida 1 (2) Diarienummer 2016/SON0118 700 Anna Thuresson, 033-357301 Kommunstyrelsen Plan Ledningssystem för kvalitetsarbete Arbetslivsnämnden, Individ- och familjeomsorgsnämnden,

Läs mer

Rutin. Dokumentnamn: Rapportering/utredning av missförhållande

Rutin. Dokumentnamn: Rapportering/utredning av missförhållande ansvarig: Enhetschef, Medicinskt ansvarig sjuksköterska Sida 1 av 6 Bilaga 6 Kommunstyrelsen 75 SYFTE: OMFATTNING: Upptäcka och komma till rätta med brister i verksamheten och förhindra att liknande n

Läs mer

Policys. Vård och omsorg

Policys. Vård och omsorg LEDNINGSSYSTEM FÖR KVALITET Policys Vård och omsorg 2010/2011 Antagen av vård- och omsorgsnämnden 2010-08-26 ( 65) Reviderad av vård- och omsorgsnämnden 2013-12-19 (Policy för insatser och vårdåtgärder)

Läs mer

Rutin för rapportering och handläggning av missförhållanden eller påtaglig risk för missförhållanden inom individ och familjeomsorg (IFO)

Rutin för rapportering och handläggning av missförhållanden eller påtaglig risk för missförhållanden inom individ och familjeomsorg (IFO) 1(5) STYRDOKUMENT DATUM 2014-10-16 Rutin för rapportering och handläggning av missförhållanden eller påtaglig risk för missförhållanden inom individ och familjeomsorg (IFO) samt Rutin för Lex Sarah-anmälningar

Läs mer

Uppföljning 2014-03-28 Macorena AB

Uppföljning 2014-03-28 Macorena AB SOLNA STAD Omvårdnadsförvaltningen Uppföljning 20140328 Macorena AB Granskare: Metod: Webbenkät, verksamhetsbesök, intervju med VC, granskning av rutiner, genomförandeplaner och dokumentation. Företagets

Läs mer

Rutin för avvikelsehantering inom hemvården och handikappomsorgen

Rutin för avvikelsehantering inom hemvården och handikappomsorgen Sid 1 (5) Socialtjänsten Ansvarig Utfärdad av Berörda verksamheter Version Medicinskt ansvarig Hemvård och sjuksköterska Avvikelsegrupp handikappomsorg 2010-12-21 Dokumentnamn Rutin för avvikelsehantering

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete för systematiskt kvalitetsarbete Bakgrund I SOSFS 2011:9, för systematiskt kvalitetsarbete, finns föreskrifter och allmänna råd som reglerar hur socialtjänstens kvalitetsarbete ska ledas. Författningen

Läs mer

Lokal lex Sarah-rutin Norrmalms stadsdelsförvaltning

Lokal lex Sarah-rutin Norrmalms stadsdelsförvaltning 1 Lokal lex Sarah-rutin Norrmalms stadsdelsförvaltning Reviderad juni 2016 Innehåll Vad är lex Sarah 2 Att medverka till god kvalitet 2 Missförhållanden ska rapporteras 3 Skyldigheten att rapportera 3

Läs mer

Riktlinje och rutin för Avvikelser inom HSL, SoL och LSS

Riktlinje och rutin för Avvikelser inom HSL, SoL och LSS Riktlinje och rutin för Avvikelser inom HSL, SoL och LSS Riktlinje och rutin för avvikelser inom HSL, SoL och LSS utgår från Socialstyrelsens föreskrifters krav på säkerställandet av rutiner kring avvikelsehantering

Läs mer

individuell planering och dokumentation vid genomförandet av insatserna

individuell planering och dokumentation vid genomförandet av insatserna Mars 2010 Riktlinjer och rutiner för individuell planering och dokumentation vid genomförandet av insatserna personlig assistans, ledsagarservice, avlösarservice, kontaktperson och korttidsvistelse enligt

Läs mer

Riktlinje gällande klagomål och synpunkter

Riktlinje gällande klagomål och synpunkter RIKTLINJE Version Datum Utfärdat av Godkänt 1 2015-08-25 Susanne Edgren, Therese Lindén, Ingrid Olausson, Ulrika Ström, Förvaltningens ledningsgrupp 1 (7) Riktlinje gällande klagomål och synpunkter uniform

Läs mer

Övergripande rutin för lex Sarah Omsorg- och välfärdssektorn

Övergripande rutin för lex Sarah Omsorg- och välfärdssektorn Övergripande rutin för lex Sarah Omsorg- och välfärdssektorn 1 Inledning Alla som arbetar inom socialnämndens eller vård- och omsorgsnämndens verksamheter ska medverka till att den verksamhet som bedrivs

Läs mer

Rutiner för lex Sarah Arbetsmarknadsnämnden

Rutiner för lex Sarah Arbetsmarknadsnämnden Rutiner för lex Sarah Arbetsmarknadsnämnden stockholm.se Rutiner för Lex Sarah Juni 2015 Dnr: AMN 2015-0208-01.05 3 (13) Innehåll 1. Rutiner för lex Sarah 4 2. Syftet med lex Sarah 4 3. Rapporteringsskyldiga

Läs mer

Övergripande rutin för egenkontroll och systematisk kvalitetsuppföljning

Övergripande rutin för egenkontroll och systematisk kvalitetsuppföljning Ansvarig Bengt Gustafson, tf verksamhetschef Dokumentnamn 5.1.2 Egenkontroll och kvalitetsuppföljning Upprättad av Elisabet Olsson Gunilla Marcusson Ledningssystem Enligt SOSFS 2011:9 Berörda verksamheter

Läs mer

Hantering av lex Sarah-ärenden aaa

Hantering av lex Sarah-ärenden aaa aaa Vård- och omsorgsförvaltningen aaa aaaa aaaa Dokumentnamn: Hantering av lex Sarah-ärenden Dnr: VOO 2017/0016 1(6) Skapad: 2013-11-06 Reviderad: 2017-01-10 Dokumenttyp: Rutin Skapad av: Kvalitetsstrateg

Läs mer

Lokala rutiner för Lex Sarah Mars 2014

Lokala rutiner för Lex Sarah Mars 2014 Lokala rutiner för Lex Sarah Mars 2014 Beslutade av Älvsjö stadsdelsnämnd xxxxx stockholm.se 2 (11) Innehåll Lokala rutiner för Lex Sarah 3 Inledning 3 Vem är rapporteringsskyldig? 3 Vad ska rapporteras?

Läs mer

verksamhetsplan för Mångkulturell Hemtjänst AB 2016

verksamhetsplan för Mångkulturell Hemtjänst AB 2016 MÅNGKULTURELL HEMTJÄNST I STOCKHOLM AB 2016-01-08 verksamhetsplan för Mångkulturell Hemtjänst AB 2016 Mångkulturell Hemtjänst bedriver hemtjänst i Solna. Verksamhetens kontor är beläget med adress, Norgegatan

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Hälso- och sjukvård, socialtjänst samt verksamhet enligt LSS Antaget av: Barn- och skolnämnden 170214 22 Kommunstyrelsen 170125 6 Vård- och omsorgsnämnden

Läs mer

Hur ska man förhindra att allvarliga missförhållanden uppstår?

Hur ska man förhindra att allvarliga missförhållanden uppstår? 2009-09-28 Dnr SON 97/2009-79 1 (5) Rutin för anmälan och handläggning av allvarliga missförhållanden enligt 14 kap. 2 SoL (Lex Sarah) Inledning Som huvudman för socialtjänsten har Täby kommun, socialnämnden,

Läs mer

Riktlinjer vid missförhållanden eller påtagliga risker för missförhållanden lex Sarah

Riktlinjer vid missförhållanden eller påtagliga risker för missförhållanden lex Sarah Riktlinjer vid missförhållanden eller påtagliga risker för missförhållanden lex Sarah Antagen av Socialnämnden 2012-11-13, 108 Reviderad 2016-04-19 Alingsås kommun, Socialförvaltningen, 441 81 ALINGSÅS

Läs mer

Kvalitetsberättelse 2014

Kvalitetsberättelse 2014 Kvalitetsberättelse 2014 AB OmsorgsCompagniet i Norden Hemtjänst/avlösning/ledsagning/boendestöd/personlig assistans/ stödboende Kvalitetsavdelningen 2015-01-10 Innehållsförteckning Kvalitetsberättelse

Läs mer

Riktlinjer för social dokumentation

Riktlinjer för social dokumentation Riktlinjer för social dokumentation Februari 2011 1 Juni 2011 Inledning Omvårdnadsförvaltningens Riktlinjer för social dokumentation reglerar hur genomförandet av beviljade insatser till äldre personer

Läs mer

Utarbetad av P. Ludvigson Skapat datum

Utarbetad av P. Ludvigson Skapat datum Socialförvaltningen Dokumentnamn Lex Maria; riktlinjer Fastställt av Socialnämnden Regelverk Verksamhet SoL, LSS Socialförvaltningen Utarbetad av P. Ludvigson Skapat datum 130829 Gäller fr.o.m. 130901

Läs mer

FAGERSTA KOMMUN SOCIALFÖRVALTNINGEN. Ledningssystem för Systematiskt kvalitetsarbete

FAGERSTA KOMMUN SOCIALFÖRVALTNINGEN. Ledningssystem för Systematiskt kvalitetsarbete FAGERSTA KOMMUN SOCIALFÖRVALTNINGEN Ledningssystem för Systematiskt kvalitetsarbete Kvalitetsplan 2013-2014 Innehåll Systematiskt kvalitetsarbete... 2 Varför ett ledningssystem för kvalité?... 2 Utgångspunkt

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete i Vård och omsorg och Individ- och familjeomsorg

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete i Vård och omsorg och Individ- och familjeomsorg Hjo kommun Styrdokument Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete i Vård och omsorg och Individ- och familjeomsorg 1. Dokumenttyp Ledningssystem enligt SOSFS 2011:9 2. Fastställande/upprättad 2012-01-18

Läs mer