KVALITETSPLAN 2012 ENHET FÖR LSS VERKSAMHETER PERSONLIG ASSISTANS LSS, LASS KONTAKTPERSON LSS LEDSAGARSERVICE LSS AVLÖSARSERVICE LSS

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KVALITETSPLAN 2012 ENHET FÖR LSS VERKSAMHETER PERSONLIG ASSISTANS LSS, LASS KONTAKTPERSON LSS LEDSAGARSERVICE LSS AVLÖSARSERVICE LSS"

Transkript

1 Socialförvaltningen KVALITETSPLAN 2012 ENHET FÖR LSS VERKSAMHETER PERSONLIG ASSISTANS LSS, LASS KONTAKTPERSON LSS LEDSAGARSERVICE LSS AVLÖSARSERVICE LSS Enhetschef: Gunilla Haake Telefon: E-post: Postadress: Socialförvaltningen Kungsängen Besöksadress till verksamhet: Besöksadresser till: Ledningen och administrering av personlig assistans, kontaktperson, avlösarservice och ledsagarservice Furuhällsplan 1, Kungsängen Kvalitetsplan är upprättad och godkänt av enhetschefen: Kvalitetsplan anmäls till förvaltningsledningsgruppen: Förvaltningsledningsgruppen godkänner kvalitetsplanen: (33)

2 INNEHÅLL 1. PERSONALENS MEDVERKAN I KVALITETSARBETET VISION, MÅL OCH UPPDRAG VERKSAMHETSBESKRIVNING VÄRDEGRUND GOD KVALITET I VERKSAMHET SYSTEMATISKT FÖRBÄTTRINGSARBETE PERSONAL SAMVERKAN OCH SAMARBETE INFORMATION EKONOMI OCH NYCKELTAL UPPFÖLJNING, UTVÄRDERING OCH UTECKLING (33)

3 1. PERSONALENS MEDVERKAN I KVALITETSARBETET Enhetschefen ansvarar att alla medarbetare medverkar i enhetens kontinuerliga kvalitetsarbete och att alla medarbetare känner till och arbetar i enlighet med de processerna och rutinerna som ingår i ledningssystemet/ kvalitetsplan. Medarbetarna är skyldiga att medverka i verksamhetens kvalitetsarbete. Kvalitetsplanen för personlig assistans enlig LSS och LASS, kontaktpersoner LSS, ledsagarservice LSS, avlösarservice LSS har upprättats av enhetschefen i samråd med medarbetarna. Denna kvalitetsplan avser år Kvalitetsplan uppdateras årligen. Kvalitetsplan följs upp årligen i enhetens kvalitetsberättelse. 3(33)

4 2. VISION, MÅL OCH UPPDRAG KOMMUNFULLMÄKTIGES ÖVERGRIPANDE MÅL Upplands-Bro ska: Erbjuda våra medborgare mångfald och valfrihet av tjänster inom välfärden. Ha en ekonomi i balans Använda skattebetalarnas pengar effektivt. Fortsätta vara en expansiv kommun. Förbättra servicen till medborgare och företagare varje år. Vara en kommun med grön profil med hållbar utveckling SOCIALNÄMNDENS MÅL FÖR ÄLDRE- OCH HANDIKAPPOMSORGEN 2012 Ett gott bemötande med fokus på individens rätt att själv välja ska prägla all socialnämndens verksamhet. Enhetsspecifikt mål för bemötande och individens rätt att själv välja. Samtliga brukare i LSS- personlig assistans, ledsagare, avlösare och kontaktpersoner skall känna att de blir väl bemötta och att de får välja själv hur och på vilket sätt den beviljade insatsen skall genomföras. Enhetens arbetssätt För att uppnå målet skall enheten arbeta på följande sätt: I samtliga verksamheter ska alla medarbetare följa enhetens värdegrund. Brukarens önskemål om hur och när insatserna ska genomföras ska dokumenteras i brukarens genomförandeplan/arbetsplan i samråd med brukaren. Genomförandeplan/arbetsplan är upprättad när brukaren känner sig nöjd med planen. Därefter ska brukaren och Samordnaren/gruppledaren skriva under planen. Samtliga medarbetare ska alltid ta emot brukarens synpunkter och klagomål samt hantera dessa enligt fastställda rutiner i syfte att förbättra verksamheten. Vid uppföljning av genomförandeplan/arbetsplan ska resultatet, (kundnöjdhet avseende självbestämmande och bemötande samt hur insatserna är genomförda) dokumenteras i samråd med brukaren. 4(33)

5 MILJÖMÅL FÖR ENERGI, TRANSPORTER OCH KRETSLOPP Energi och transporter Alla tjänsteresor som sker med flyg ska vara klimatneutrala genom kompensationsåtgärder senast år Tjänsteresor bör ske med tåg. Cyklar ska tillhandahållas för korta tjänsteresor inom tätorterna senast Kretslopp Källsortering i samtliga fastigheter där kommunen bedriver verksamhet senast år procent av kommunens verksamheter ska ha separat insamling av matavfall för biogasproduktion. Målet ska vara uppnått år Andelen inköpta ekologiska livsmedel ska minst vara 10 % år 2012 därefter ska inköpen av ekologiska livsmedel öka med 5 % per år. Enhetens arbetssätt Avseende energi och transporter. Enheten för Personlig Assistans använder: - Inte flyg i tjänsteresor - Använder tåg vid eventuella tjänsteresor i landet - Använder Enhetens miljöbil vid resor. SOCIALNÄMNDENS UPPDRAG FÖR ÄLDRE- OCH HANDIKAPPOMSORGEN 2012 NÄMNDENS UPPDRAG Äldre- och handikappomsorgens lokala värdegrund ska fortsätta implementeras i verksamheterna utifrån begreppen självbestämmande, integritet, delaktighet, kontinuitet, tillgänglighet, trygghet, gott bemötande och insatser av god kvalitet. Enhetens arbetssätt Enheten deltar i förvaltningens värdegrundsarbete enligt fastställt program. Enhetens arbetssätt för uppdraget Enhetens värdegrund har upparbetats utifrån LSS-lagens, socialstyrelsens och socialnämndens krav på kvalitet i samråd med medarbetare från samtliga verksamheter. Enhetschefen, biträdande enhetschef och samordnare fortsätter att diskutera enhetens värdegrund med alla medarbetare vid berörda verksamheters APT och vid kvalitetsmöten/gruppmöten. Enhetschefen tillsammans med äldre- och handikappomsorgens andra enhetschefer deltar i värdegrundsarbete som leds av en konsult i syfte att fastställa enhetlig värdegrund för äldre- och handikappomsorgen samt att finna lämpliga metoder för implementering av värdegrund till verksamheterna. Uppföljning av genomförd brukarundersökning om frågor avseende delaktighet, inflytande, självbestämmande och bemötande samt nöjdhet med planering, genomförande och uppföljning av insatsen. Kontinuerlig uppföljning av inkomna synpunkter o klagomål, eventuella förbättringar redovisas i kvalitetsredovisning (33)

6 3. VERKSAMHETSBESKRIVNING VERKSAMHET OCH INRIKTNING Enheten erbjuder tryggt utförande av personlig assistans, ledsagarservice, avlösarservice och kontaktpersoner av god kvalitet. Personalen i enheten har humanistiskt människosyn och sätter brukares inflytande, delaktighet och självbestämmande främst. Enheten säkerställer god kvalitet i verksamheten genom kompetent och lyhörd personal samt genom samverkan med andra. För att uppnå god kvalitet samverkar verksamheterna bland annat med den enskilde, anhöriga/närstående/gode män och andra verksamheter internt inom förvaltningen samt externt med försäkringskassan, hälso- och sjukvården och Habiliteringen och intresseföreningar Enhetens uppdrag är att utifrån beslutade insatser från försäkringskassan eller beställda insatser från biståndsenheten, erbjuda stöd och service till personer med funktionsnedsättning enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), lag om assistansersättning (LASS), Hälso- och sjukvårdslagen (HSL), Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd för verksamhetsområdet Förutom beställda insatser utifrån biståndsenheten eller beslut från försäkringskassan, styrs verksamheten även av socialnämndens mål och uppdrag, socialnämndens fastställda riktlinjer för verkställigheten avseende personer med funktionsnedsättning under 65 år samt andra tillämpliga styrdokument för verksamheten. Enheten består av personlig assistans enligt LSS och LASS, samt anordning av ledsagarservice, avlösarservice och kontaktpersoner. Enheten har ansvar även för administrering av inrapportering av assistanstimmar till försäkringskassan (FK). OMFATTNING Personlig assistans Verksamheten ansvarar för anordning av personlig assistans enligt LSS och LASS. Vid mättillfället oktober 2011 hade 28 brukare personlig assistans enligt LASS. Kontaktperson Ledsagarservice - Avlösarservice Verksamheten ansvarar för kontaktpersoner, ledsagarservice och avlösarservice enligt LSS. Vid mättillfället oktober 2011 hade 24 brukare kontaktperson, 39 brukare ledsagarservice och 12 brukare avlösarservice. ORGANISATION Enheten för personlig assistans, ledsagarservice, avlösarservice och kontaktman enligt LSS leds av en enhetschef och en biträdande enhetschef. Personlig assistans Personlig assistans ansvar för utförandet av beviljade insatser enligt LSS och LASS. Assistenterna arbetar efter schema; dag -kväll och nattjänstgöring utifrån brukarens beviljade timmar. 6(33)

7 Verksamheten består av 2,00 samordnare (arbetsledare) och 4,87 gruppledare. Vid mättillfället våren 2011 hade enheten 82,82 personliga assistenter och anhörigvårdare. Kontaktperson Ledsagarservice - Avlösarservice Verksamheten ansvarar för kontaktperson, ledsagarservice och avlösarservice enligt LSS. Kontaktpersoner har ingen anställning utan arbetar på uppdrag. Kontaktpersonerna får arvodes- och omkostnadsersättning. Enheten anställer ledsagare och avlösare utifrån beviljade insatser enligt LSS. Ledsagare och avlösare arbetar efter överenskomna arbetstider med brukaren vilket kan innebära dag, kväll och helg. Organisationsbild Enhetschef Biträdande enhetschef Personlig assistans Samordnare Gruppledare Personliga assistenter Kontaktperson Ledsagarservice Avlösarservice Samordnare (Gruppledare) Kontaktpersoner Ledsagare Avlösare RESURSER OCH ANSVAR Enhetschef Enhetschefen har det övergripande ledningsansvaret för LSS-enhetens uppdrag, genomförande och uppföljning samt övergripande ansvar för verksamheternas ekonomi, personal, arbetsmiljö och kvalitet. Enhetschefen arbetar på dagtid vardagar. Enhetschefen ingår tillsammans med andra enhetschefer i en s.k. ledningsberedskap. Ledningsberedskap innebär att enhetschefen svarar för akuta ledningsfrågor per telefon under vissa kvällar, nätter och helger enligt fastställt schema. Enhetschefen ingår i ledningsgruppen inom avdelningen för äldre- och handikappomsorg. Enhetschefen leder APT (arbetsplatsträffar) där biträdande enhetschef, samordnare för personlig assistans samt gruppledare, personliga assistenter samt samordnare/gruppledare för kontaktperson, ledsagarservice och avlösarservice deltar. Biträdande Enhetschef Biträdande enhetschef har det operativa ansvaret i verksamheterna med att stödja samordnare/ gruppledare och personal i deras arbete, följa upp att beslutade arbetsflöden efterföljs och samverka med brukare och deras anhöriga. Övergripande ansvar över schemaläggning och rekrytering av personliga assistenter. Ansvar som huvudadministratör för Time Care vilket innebär stöd för schemaadministratör, Import/exportera scheman, konfigurationer i systemet och felanmälan. 7(33)

8 Biträdande enhetschef arbetar på dagtid vardagar och vikarierar för enhetschefen under dennes ledighet. Samordnare för personlig assistans Enheten har två samordnare för personlig assistans som ansvarar bl.a. för den dagliga arbetsledning och personalplaneringen för personlig assistans och som schemaadministratör. Samordnarna har ansvar även för anställning av assistenter i samråd med biträdande enhetschef. Planering och upprättandet av genomförandeplan för den enskilde, uppföljning av genomförandeplan. samt administrering av redovisning av assistanstimmar till Försäkringskassan. Som kvalitetsombud ansvarar man för att kvalitetsmöten genomförs. I samordnarrollen ingår även beredskap där personliga assistenter kan nå en ledning kväll/natt och helger. Samordnare för kontaktperson, ledsagare och avlösare Enheten har två samordnare (gruppledare) för kontaktperson, ledsagarservice och avlösarservice. Samordnarna har ansvar bl.a. för anordning av kontaktpersoner, anställning av ledsagare och avlösare, planering och upprättandet av arbetsplan genomförandeplan för brukare och uppföljning av uppdragen. Samordnare har även uppdraget som kvalitetsombud. Gruppledare Gruppledare för personlig assistans Enheten har fem gruppledare för personlig assistans. Gruppledarna ansvarar för arbetsledning och personalplanering hos brukaren där man är gruppledare och håller i månadsmöten med personliga assistenterna hos sin brukare, har även uppdraget som kvalitetsombud. Gruppledarna ingår även i personliga assistansens beredskap, kväll/natt och helg. Ledsagare Ledsagarservice anställer ledsagare i samråd med brukaren utifrån beslutade och beställda insatser (timmar) från biståndsenheten. Ledsagaren ansvarar för ledsagningsuppdraget enligt upprättad genomförandeplan/arbetsplan. Planen upprättas av samordnaren i samråd med brukaren. Avlösare Avlösarservice anställer avlösare i samråd med brukaren utifrån beslutade och beställda insatser (timmar) från biståndsenheten. Avlösaren ansvarar för uppdraget enligt upprättad genomförandeplan/arbetsplan. Planen upprättas av samordnaren i samråd med brukaren. Kontaktperson enligt LSS Samordnaren för kontaktperson arvoderar kontaktperson i samråd med brukaren utifrån beslutade och beställda insatser från biståndsenheten. Kontaktpersonen ansvarar för uppdraget enligt upprättad plan. Planen upprättas av samordnaren i samråd med brukaren. Personlig assistent Samordnaren anställer personliga assistenter i samråd med brukaren utifrån beslutade och beställda insatser (timmar) från försäkringskassan eller biståndsenheten. Personliga assistenter ansvarar för genomförande av insatser enligt upprättad genomförandeplan. Planen upprättas av samordnaren i samråd med brukaren. Ombud Enheten har fördelat ansvaret om olika ombud till personalen i olika verksamheter. 8(33)

9 Kvalitetsombud Samordnare och gruppledare från varje verksamhet (, personlig assistans, avlösarservice, ledsagarservice och kontaktperson) har utsetts som kvalitetsombud i syfte att i samråd med enhetschefen och övriga medarbetare ansvara för arbete med enhetens kvalitetsplan. Hälso- och sjukvård Primärvården har hälso- och sjukvårdsansvar för personer i ordinärt boende Egenvård Landstingets hälso- och sjukvårdspersonal ansvarar för bedömningen om en hälso- och sjukvårdsinsats är egenvård eller hälso- och sjukvård. Brukare som har personlig assistans, ledsagarservice eller avlösarservice ska efter landstingets bedömning om egenvård ansöka hos biståndshandläggaren om egenvård. Övriga resurser Leasingbilar Verksamheten har tillgång till en bil som används av personliga assistansen 9(33)

10 4. VÄRDEGRUND Värdegrund för enhetens samtliga verksamheter bygger på lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), socialstyrelsens och socialnämndens krav på kvalitet utifrån bärande principer för LSS verksamheter d.v.s. integritet, tillgänglighet, inflytande, delaktighet, självbestämmande, helhetssyn, kontinuitet, trygghet och gott bemötande. Vidare anges att till brukarens välbefinnande kan höra sådant som känsla av trygghet och meningsfullhet. Enhetens värdegrund är utarbetad i samråd med medarbetare från samtliga av enhetens verksamheter. Enhetens värdegrund är godkänd av all personal. Under 2012 deltar enheten tillsammans med övriga enheter från socialförvaltningen med ledning av konsulter i arbetet med att upprätta förslag till värdighetsgarantier utifrån begreppen integritet, självbestämmande, delaktighet, kontinuitet, individanpassning, tillgänglighet, bemötande, trygghet, meningsfullhet och gott bemötande. Under hösten 2012 ska förslag till värdighetsgarantier presenteras till nämnden för beslut. Säkerställande För att alla brukare inom enhetens verksamheter för personlig assistans, ledsagarservice, avlösarservice och kontaktperson ska känna att personalen respekterar deras självbestämmande och integritet samt att verksamheten präglas av tillgänglighet, inflytande, delaktighet, helhetssyn, kontinuitet, trygghet och gott bemötande säkerställer vi detta genom följande arbetssätt. Tydlig information Information om verksamheten: Medarbetarna ger tydlig information (muntligt och skriftligt) om hur enhetens verksamheter avseende personlig assistans, kontaktperson, ledsagarservice, avlösarservice, fungerar, för att erbjuda delaktighet, trygghet och självbestämmande. Information genom planeringsmöten: Inför start av personlig assistans, kontaktperson, ledsagarservice och avlösarservice träffar medarbetarna brukaren och dennes god man/anhörig i planeringsmöte. Information genom att upprätta skriftliga planer: Verksamheterna ger tydlig information genom att upprätta och kontinuerligt uppdatera skriftliga genomförandeplaner/arbetsplaner i samråd med brukaren för att erbjuda brukaren inflytande, delaktighet, självbestämmande och trygghet. Planer Genomförandeplan (arbetsplan): I samråd med brukaren (god man/anhörig) påbörjas att upprätta en genomförandeplan senast inom två veckor, personlig assistans, kontaktperson, ledsagarservice, avlösarservice. Genomförandeplanen ska bl.a. innehålla uppgifter om vad, när, hur och av vem insatserna ska genomföras, målet för insatsen samt hur brukaren har erbjudits inflytande och delaktighet i upprättandet av planen. Genomförandeplan är upprättad när brukaren har godkänt planen med underskrift. Gott bemötande Samtliga medarbetare ska alltid ha ett gott bemötande och alltid respektera brukaren så att denne ska känna värdighet, trygghet, självbestämmande och delaktighet. 10(33)

11 Samtliga medarbetare ska alltid ha ett gott bemötande även gentemot varandra och alla som kommer i kontakt med verksamheten för att medföra en professionell och trevlig atmosfär. Integritet Ingen får utsättas för psykiskt eller fysiskt övergrepp/kränkning. Alla skall vara lyhörda och ta hänsyn till människors olikheter och visa respekt för den enskildes integritet. Sekretess och tystnadsplikt: Medarbetarna ska alltid vända sig till brukaren själv med frågor som berör honom/henne. Medarbetarna ska aldrig ta upp brukarens privata frågor/angelägenheter inför andra eller med andra människor. Medarbetarna har förbundit sig att hålla sekretessen och tystnadsplikten. Detta gäller även efter arbetets slut. Kontinuitet i verksamhet Vid planering av bemanningsschema i enhetens verksamheter tar enheten alltid hänsyn till personalkontinuiteten hos brukaren. Brukaren kan alltid vända sig till samordnaren/gruppledaren med alla frågor för att få stöd och råd. Samtliga verksamheter erbjuder enskilda insatser för brukaren som anges i hans/hennes genomförandeplan. När insatserna ska genomföras har verksamheten överenskommit med brukaren. Onödiga ändringar när insatserna ska genomföras, som beror på medarbetaren, får inte förekomma. Nära dialog med den enskilde I genomförandet av insatser ska medarbetaren alltid ha nära dialog med brukaren för att denne ska kunna vara delaktig och ha självbestämmande i insatsernas utförande och känna trygghet. Medarbetarna ska alltid fråga eller ta reda på hur brukaren själv vill att insatserna ska genomföras. I samband med insatsernas genomförande ska medarbetarna vid behov/ alltid beskriva alla moment till brukaren vad medarbetaren avser att göra för att brukaren ska veta vad som ska ske. Medarbetaren ska alltid erbjuda delaktighet och ge brukaren möjlighet att själv göra de arbetsmoment som han/hon kan och/eller vill. Lyssna och ta vara på brukarens synpunkter och åsikter Medarbetarna ska alltid lyssna, respektera och tar reda på brukarens synpunkter och åsikter om verksamhet och som berör honom/henne. Medarbetarna ska rätta sig efter brukarens behov och önskemål i insatsernas genomförande, så långt det inom uppdragets gränser är möjligt, för att erbjuda delaktighet och självbestämmande. Samtliga medarbetare inom enhetens verksamheter ska ta emot förslag, synpunkter och klagomål från brukaren, dennes anhörig/närstående och andra. Förslagen, synpunkterna och klagomålen kan lämnas muntligt eller skriftligt till medarbetarna eller ledningen. Verksamheten åtgärdar bristerna omgående så långt det är möjligt. Medarbetarna informerar brukaren och vid behov ansvariga inom förvaltningen om vidtagna åtgärderna. Förslagen, synpunkterna och klagomålen använder enheten i sitt arbete för att förbättra verksamheten. Fel och brister i verksamhet Medarbetarna ska alltid rapportera till enhetschefen fel och brister i verksamheten för att säkra god kvalitet i verksamhet och trygghet för brukaren. 11(33)

12 Hålla avtalade tider Medarbetarna ska alltid respektera och hålla avtalade tider. Vid förhinder ska medarbetaren alltid meddela Samordnaren/gruppledaren som meddelar brukaren om detta och anger en ny tid, för att visa respekt och erbjuda trygghet. Kompetent och van personal Vid nyrekrytering av medarbetare annonserar enheten efter utbildad och kompetent personal. Vid anställning tar enheten stor hänsyn till behovet av personal med olika språkoch kulturkompetenser. För att öka trygghet och säkerhet i verksamheterna erbjuds medarbetarna utbildningar och kompetensutvecklingsinsatser utifrån behov. Uppföljning Verksamheten (samordnare/ gruppledare) ska tillsammans med brukaren följa upp och uppdatera brukarens genomförandeplan kontinuerligt enligt fastställd tidplan samt vid behov för att säkra kvaliteten i verksamheten, erbjuda brukaren delaktighet, inflytande, självbestämmande och trygghet. Anhörigkontakter Medarbetarna ska medverka och stödja brukaren med goda anhörigkontakter. Uppföljning av värdegrund sker genom: Diskussioner om värdegrundsfrågor i samband med anställning, vid APT alternativt planeringsdagar tillsammans med personal och ledningen. Uppföljning av inkomna synpunkter och klagomål vid varje APT. Verksamhetens egen brukarundersökning om kvalitet till ett antal brukare. Andra genomförda uppföljningar om verksamheten. 12(33)

13 5. GOD KVALITET I VERKSAMHET Enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), Socialstyrelsens föreskrifter för ledningssystem för kvalitet i verksamheter samt socialnämndens övergripande mål för äldre- och handikappomsorgens verksamheter ska insatserna i dessa verksamheter vara av god kvalitet och den enskilde ska garanteras goda levnadsvillkor och säkerhet i verksamhet. Den enskilde ska genom insatserna tillförsäkras goda levnadsvillkor. Insatserna ska vara varaktiga och samordnade. De ska anpassas till mottagarens individuella behov samt utformas så att de är lätt tillgängliga för de personer som behöver dem och stärker deras förmåga att leva ett självständigt liv.(7 LSS) PERSONLIG ASSISTANS Den enskilde ska genom insatserna tillförsäkras goda levnadsvillkor. Insatserna ska vara varaktiga och samordnade. De ska anpassas till mottagarens individuella behov samt utformas så att de är lätt tillgängliga för de personer som behöver dem och stärker deras förmåga att leva ett självständigt liv.(7 LSS). Personlig assistans erbjuder god kvalitet genom följande arbetssätt: Arbetssätt Verksamheten erbjuder personlig assistans enligt LSS och LASS som har biståndsbeslut för insatsen. Alla erbjuds assistans av god kvalitet. Enheten säkerställer god kvalitet i personlig assistans genom följande: Inkommen beställning Samordnaren följer kontinuerligt upp inkomna beställningar för anordning av personlig assistans enligt LSS som kommer från biståndsenheten och anordning av personlig assistans enligt LASS som kommer från den enskilde. Samordnaren bekräftar inkommen beställning till ansvarig biståndshandläggare. Boka tid för hembesök hos brukaren Samma dag som beställningen av anordning av assistans kommer till enheten bokar samordnaren tid för hembesök hos brukaren för information och planering av personlig assistans. Hembesök Vid hembesöket informerar samordnaren både muntligt och skriftligt om kommunens personliga assistans. Vid hembesöket planeras också insatser och tider. Samordnaren tar reda på brukarens önskemål av assistenter samt diskuterar om insatser för planering av genomförandeplan. Kriterier för god kvalitet Hänsyn till barns särskilda behov Hänsyn till alla människors lika värde Överensstämmelse med målen för verksamheten Rättssäkerhet Medinflytande för den enskilde Lättillgänglig service Ett bra bemötande gentemot brukaren Att personalen har lämplig utbildning och/eller erfarenhet 13(33)

14 Väl fungerande arbetsledning Ett medvetet och genomtänkt arbetssätt Barnperspektiv När det gäller ungdomar som har fyllt 15 år ska samordnaren vid planering av insatser fråga hans/hennes önskemål. När det gäller vuxna brukare som har barn som inte är myndiga ska samordnaren tillsammans med brukaren planera insatser utifrån barnperspektiv. Annonsering av assistenter Biträdande enhetschef/samordnaren annonserar rekrytering av personliga assistenter. Intervju av sökanden Biträdande enhetschef/samordnaren intervjuar sökanden till personlig assistans. Föreslå anställning av assistenter Efter intervju föreslår samordnaren lämpliga assistenter till brukaren. Detta sker i personligt möte tillsammans med samordnare, brukare och assistenter. Vid akuta situationer Vid akuta situationer, då brukaren behöver insatser innan rekrytering är klar, erbjuder samordnaren erfarna assistenter. Rekrytering av assistenter När brukaren är nöjd med föreslagna assistenter träffar samordnaren assistenterna för anställning och övrig information bl.a. om bemötande, hantering av synpunkter och klagomål, om verksamheten och uppdraget. Arbetsmapp - Genomförandeplan Biträdande enhetschef/samordnaren upprättar i samråd med brukaren en genomförandeplan utifrån beställda timmar och brukares önskemål/behov. Kopia av genomförandeplan ska finnas i en arbetsmapp hos brukaren. I arbetsmappen ska det även finnas arbetsschema, viktiga telefonnummer och kommunens information om personlig assistans. Planering och introduktion Biträdande enhetschef/samordnaren planerar arbetsschemat. Samordnaren träffar arbetsgruppen (assistenterna/assistenten) tillsammans med brukaren för introduktion d.v.s. genomgång av genomförandeplan, arbetsschema och arbetsplats. Praktisk genomförande Assistenterna utför personlig assistans utifrån genomförandeplan/arbetsplan och utifrån brukarens önskemål/behov. Synpunkter och klagomål Samordnaren informerar brukaren och assistenterna om kommunens hantering av synpunkter och klagomål. Detta i syfte att brukaren ska känna trygghet, inflytande och självbestämmande samt att verksamheten ska kunna rätta till felen och förbättra verksamheten. 14(33)

15 Dokumentation Samordnaren dokumenterar i brukarens journal arbetsflödet från beställning till uppföljning och avslut av uppdraget enligt gällande rutiner för dokumentation lagstiftning för dokumentation. Avstämning Enhetschef / biträdande enhetschef/samordnaren träffar ansvarig biståndshandläggare för genomgång av beställda uppdrag en gång varannan månad. Uppföljning Biträdande enhetschef/samordnaren följer upp och uppdaterar genomförandeplanen tillsammans med brukaren/ god man och assistenterna vid behov dock minst en gång per år. 15(33)

16 KONTAKTPERSON Verksamheten erbjuder kontaktperson enligt LSS för personer och som har biståndsbeslut för insatsen. Verksamheter erbjuder kontaktperson av god kvalitet. Enheten säkerställer god kvalitet i verksamheten för kontaktperson genom följande arbetssätt: Inkommen beställning Samordnaren/gruppledaren följer upp kontinuerligt inkomna beställningar för anordning av kontaktperson enligt LSS som kommer från biståndsenheten. Samordnaren/gruppledaren bekräftar inkommen beställning till ansvarig biståndshandläggare. Boka tid för hembesök hos brukaren eller besök på förvaltningen Samma dag som beställningen av anordning av kontaktperson kommer till enheten kontaktar samordnaren/gruppledaren brukaren för information och planering av kontaktperson och tid för hembesök eller tid för möte på förvaltningen. Hembesök besök på förvaltningen Vid besöket informerar samordnaren/gruppledaren både muntligt och skriftligt om kommunens verksamhet för kontaktperson. Vid besöket planeras tider för kontaktperson och uppdraget. Samordnaren/gruppledaren tar reda på brukarens önskemål av kontaktperson. Barnperspektiv När det gäller ungdomar som har fyllt 15 år ska samordnaren/gruppledaren vid planering av insatser fråga hans/hennes önskemål. Annonsering av kontaktperson Samordnaren/gruppledaren annonserar efter kontaktperson. Intervju av sökanden Samordnaren/gruppledaren intervjuar sökanden till kontaktperson. Föreslår kontaktperson Efter intervju föreslår samordnaren/gruppledaren lämplig kontaktperson till brukaren. Detta sker i personligt möte tillsammans med samordnare/gruppledaren, brukare och kontaktperson. Arvodering av kontaktperson När brukaren är nöjd med föreslagen kontaktperson skrivs avtal med kontaktpersonen samt introduktion i uppdraget och övrig information. Praktisk genomförande Kontaktpersonen träffar brukaren enligt planering. Synpunkter och klagomål Samordnaren/gruppledaren informerar brukaren och kontaktpersonen om kommunens hantering av synpunkter och klagomål. Detta i syfte att brukaren ska känna trygghet, inflytande och självbestämmande samt att verksamheten ska kunna rätta till felen och förbättra verksamheten. 16(33)

17 Dokumentation Samordnaren/gruppledaren dokumenterar i brukarens journal arbetsflödet från beställning till uppföljning och avslut av uppdraget enligt gällande rutiner för dokumentation. Avstämning Samordnaren/gruppledaren träffar ansvarig biståndshandläggare för genomgång av beställda uppdrag två gånger per år. Uppföljning Samordnaren/gruppledaren följer upp uppdraget genom telefonsamtal eller med möte med brukaren en gång per år. 17(33)

18 LEDSAGARSERVICE Verksamheten erbjuder ledsagarservice enligt LSS för personer som har biståndsbeslut för insatsen. Verksamheter erbjuder ledsagarservice av god kvalitet. Enheten säkerställer god kvalitet i ledsagarservice genom följande arbetssätt: Inkommen beställning Samordnaren/gruppledare följer upp kontinuerligt inkomna beställningar för ledsagarservice enligt LSS som kommer från biståndsenheten. Samordnaren bekräftar inkommen beställning till ansvarig biståndshandläggare. Boka tid för hembesök hos brukaren Samma dag som beställningen av ledsagarservice kommer till enheten bokar samordnaren/gruppledare tid för hembesök hos brukaren alternativt besök på förvaltningen för information och planering av ledsagarservice. Hembesök/besök på förvaltningen Vid besöket informerar samordnaren/gruppledare både muntligt och skriftligt om kommunens verksamhet för ledsagarservice. Vid besöket planeras också insatser och tider. Samordnaren/gruppledaren tar reda på brukarens önskemål av ledsagare samt diskuterar om insatser för planering av genomförandeplan/arbetsplan. Barnperspektiv När det gäller ungdomar som har fyllt 15 år ska samordnaren/gruppledare vid planering av ledsagarservice fråga hans/hennes önskemål. När det gäller vuxna brukare som har barn som inte är myndiga ska samordnaren/gruppledare tillsammans med brukaren planera insatser utifrån barnperspektiv. Val av ledsagare Samordnaren/gruppledare föreslår en lämplig ledsagare från ledsagargruppen. Detta sker i personligt möte tillsammans med samordnare, brukare och ledsagare. Rekrytering av ledsagare Vid behov ska samordnaren/gruppledare annonsera efter ledsagare. Samordnaren/gruppledare intervjuar sökanden till ledsagare. Efter intervju föreslår samordnaren/gruppledare lämpliga ledsagare till brukaren. När brukaren är nöjd med föreslagen ledsagare träffar samordnaren/gruppledare ledsagaren för anställning samt för övrig information bl.a. om bemötande, hantering av synpunkter och klagomål, om verksamheten och uppdraget. Genomförandeplan/arbetsplan Samordnaren/gruppledare i samråd med brukaren upprättar en genomförandeplan utifrån beställda timmar och brukares önskemål/behov. En kopia av genomförandeplan/arbetsplan lämnas till brukaren och en kopia till ledsagaren. Brukaren ska informeras både muntligt och skriftlig om viktiga telefonnummer och kommunens information om ledsagarservice. Planering och introduktion Samordnaren/gruppledare planerar arbetsschemat. Samordnaren/gruppledare träffar ledsagaren (vid behov tillsammans med brukaren) för introduktion d.v.s. genomgång av genomförandeplan/arbetsplan/uppdraget/arbetsschemat. 18(33)

19 Praktisk genomförande Ledsagaren utför ledsagning utifrån genomförandeplan/arbetsplan och utifrån brukarens önskemål/behov. Synpunkter och klagomål Samordnaren/gruppledare informerar brukaren och ledsagaren om kommunens hantering av synpunkter och klagomål. Detta i syfte att brukaren ska känna trygghet, inflytande och självbestämmande samt att verksamheten ska kunna rätta till felen och förbättra verksamheten. Dokumentation Samordnaren/gruppledare dokumenterar i brukarens journal arbetsflödet från beställning till uppföljning och avslut av uppdraget enligt gällande lagstiftning för dokumentation. Avstämning Samordnaren/gruppledare träffar ansvarig biståndshandläggare för genomgång av beställda uppdrag två gånger per år. Uppföljning Samordnaren/gruppledare följer upp enstaka ledsagningar per telefon med brukaren. Samordnaren/gruppledare följer upp och uppdaterar genomförandeplan/arbetsplan för återkommande ledsagningar tillsammans med brukaren (vid behov även tillsammans med ledsagaren) vid behov dock minst en gång per år. 19(33)

20 AVLÖSARSERVICE Verksamheten erbjuder avlösarservice enligt LSS för personer som har biståndsbeslut för insatsen. Verksamheten erbjuder avlösarservice av god kvalitet. Enheten säkerställer god kvalitet i avlösarservice genom följande arbetssätt: Inkommen beställning Samordnaren/gruppledare följer upp kontinuerligt inkomna beställningar för avlösarservice enligt LSS som kommer från biståndsenheten. Samordnaren/gruppledare bekräftar inkommen beställning till ansvarig biståndshandläggare. Boka tid för hembesök hos brukaren Samma dag som beställningen av avlösarservice kommer till enheten bokar samordnaren/gruppledare tid för hembesök hos brukaren alternativt besök på förvaltningen för information och planering av avlösarservice. Hembesök/besök på förvaltningen Vid besöket informerar samordnaren/gruppledare både muntligt och skriftligt om kommunens verksamhet för avlösarservice. Vid besöket planeras också insatser och tider. Samordnaren/gruppledare tar reda på brukarens önskemål av avlösare samt diskuterar om insatser för planering av genomförandeplan/arbetsplan. Barnperspektiv När det gäller ungdomar som har fyllt 15 år ska samordnaren/gruppledare vid planering av avlösarservice fråga hans/hennes önskemål. När det gäller vuxna brukare som har barn som inte är myndiga ska samordnaren/gruppledare tillsammans med brukaren planera insatser utifrån barnperspektiv. Val av avlösare Samordnaren/gruppledare föreslår en lämplig avlösare. Detta sker i personligt möte tillsammans med samordnare/gruppledare, brukare och avlösare. Rekrytering av avlösare Vid behov och önskemål av brukare ska samordnaren/gruppledare annonsera efter avlösare. Samordnaren/gruppledare intervjuar sökanden till avlösare. Efter intervju föreslår samordnaren/gruppledare lämpliga avlösare till brukaren. När brukaren är nöjd med föreslagen avlösare träffar samordnaren/gruppledare avlösaren för anställning samt för övrig information bl.a. om bemötande, hantering av synpunkter och klagomål, om verksamheten och om uppdraget. Genomförandeplan/arbetsplan Samordnaren/gruppledare i samråd med brukaren upprättar en genomförandeplan utifrån beställda timmar och brukares önskemål/behov. En kopia av genomförandeplan/arbetsplan lämnas till brukaren. Brukaren ska informeras både muntligt och skriftlig om viktiga telefonnummer och kommunens information om avlösarservice. Planering och introduktion Samordnaren/gruppledare planerar arbetsschemat. Samordnaren/gruppledare träffar avlösaren tillsammans med brukaren för introduktion d.v.s. genomgång av genomförandeplan/arbetsplan/ uppdraget/arbetsschemat. 20(33)

Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen

Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen STYRDOKUMENT 1 (9) Vår handläggare Jan Nilsson Antaget av vård- och omsorgsnämnden 2012-10-25, 122 Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen STYRDOKUMENT 2 (9) Innehållsförteckning Bakgrund...

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnden

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnden Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnden Ledningssystem för kvalitet inom socialtjänsten i Härjedalens kommun Ledningssystem Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnden

Läs mer

Stöd och lärande. Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Stöd och Lärande Tomelilla Kommun.

Stöd och lärande. Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Stöd och Lärande Tomelilla Kommun. Stöd och lärande Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Stöd och Lärande Tomelilla Kommun. Innehåll Inledning... 3 Syfte... 3 Kvalitetsindikatorer... 3 Lagrum... 3 Berörda... 3 Utveckling...

Läs mer

Ledningssystem för kvalitet enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12

Ledningssystem för kvalitet enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12 1(9) enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12 Inledning Socialstyrelsen har angett föreskrifter och allmänna råd för hur kommunerna ska inrätta ledningssystem för kvalitet i verksamheter enligt SoL, LVU,

Läs mer

Kvalitetsledningssystem för Socialnämnden i Timrå kommun Utgångspunkter, ansvar och processer

Kvalitetsledningssystem för Socialnämnden i Timrå kommun Utgångspunkter, ansvar och processer Kvalitetsledningssystem för Socialnämnden i Timrå kommun Utgångspunkter, ansvar och processer Upprättad 2013-12-18 2(5) Kvalitetsledningssystem i Timrå Bakgrund Socialtjänstlagen (SoL) 3 kap 3 säger insatserna

Läs mer

Riktlinje för ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete

Riktlinje för ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Riktlinje för ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnden Riktlinje för ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete xx Fastställd Socialnämnden 2014-05-07 Reviderad - Produktion Socialförvaltningen

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete enligt SOSFS 2011:9

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete enligt SOSFS 2011:9 Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete enligt SOSFS 2011:9 Socialförvaltningen Tjörns kommun Handläggare: Magdalena Patriksson Datum: 2013-11-06 Socialnämnden 2013-11-20 188 Tjörn Möjligheternas

Läs mer

Information om Socialstyrelsens nya föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9)

Information om Socialstyrelsens nya föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9) Meddelandeblad Mottagare: Kommuner: nämnder med ansvar för verksamheter inom hälso- och sjukvård, socialtjänst och LSS, Landsting: nämnder med ansvar för verksamheter inom hälso- och sjukvård, tandvård

Läs mer

SOCIALFÖRVALTNINGEN Lillemor Johansson 2015-02-26

SOCIALFÖRVALTNINGEN Lillemor Johansson 2015-02-26 SOCIALFÖRVALTNINGEN Lillemor Johansson 2015-02-26 Rutin lex Sarah BAKGRUND Lex Sarah är de bestämmelserna i socialtjänstlagen (SoL) och i lagen om stödoch service till vissa funktionshindrade (LSS) som

Läs mer

Rutin för avvikelsehantering

Rutin för avvikelsehantering 1(8) SOCIALFÖRVALTNINGEN Beslutsdatum: 2014-04-15 Gäller från och med: 2015-03-01 Beslutad av (namn och titel): Framtagen av (namn och titel): Reviderad av (namn och titel): Reviderad den: Amelie Gustafsson

Läs mer

KONTAKTPERSON LSS, SoL INTERN KRAVSPECIFIKATION Antagen av Vård- och omsorgsnämnden den 26 maj ( 63) Gäller from 1 januari 2012

KONTAKTPERSON LSS, SoL INTERN KRAVSPECIFIKATION Antagen av Vård- och omsorgsnämnden den 26 maj ( 63) Gäller from 1 januari 2012 1 Vård och omsorg 2011-04-12 Beställarenheten Dnr VON 95/11 KONTAKTPERSON LSS, SoL INTERN KRAVSPECIFIKATION Antagen av Vård- och omsorgsnämnden den 26 maj ( 63) Gäller from 1 januari 2012 Utförare = Driftansvarig,

Läs mer

Ledningssystem för kvalitet i verksamhet enligt SoL, LVU, LVM och LSS

Ledningssystem för kvalitet i verksamhet enligt SoL, LVU, LVM och LSS 2008-07-04 Socialnämnd Eva Martinsson Andersson Planeringsledare Ledningssystem för kvalitet i verksamhet enligt SoL, LVU, LVM och LSS Bakgrund År 2006 utkom socialstyrelsens föreskrifter och allmänna

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete i Socialförvaltningen, Karlsborg

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete i Socialförvaltningen, Karlsborg Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete i Socialförvaltningen, Karlsborg Dokumenttyp: Riktlinje Diarienummer: 26/2015 Beslutande: Socialnämnden Antagen: 2015-03-04 Giltighetstid: Tillsvidare Dokumentet

Läs mer

Uppföljning 2012-06-14 Mångkulturell Hemtjänst i Stockholm AB

Uppföljning 2012-06-14 Mångkulturell Hemtjänst i Stockholm AB SOLNA STAD Omvårdnadsförvaltningen Uppföljning 20120614 Mångkulturell Hemtjänst i Stockholm AB Granskare: Metod: Webbenkät, intervju, granskning av rutiner, genomförandeplaner och socialdokumentation Företagets

Läs mer

Rutiner för f r samverkan

Rutiner för f r samverkan Rutiner för f r samverkan Huvudmännen för hälso- och sjukvården och socialtjänsten ska tillsammans säkerställa att övergripande rutiner för samverkan i samband med egenvård utarbetas. Rutinerna ska tas

Läs mer

Kvalitetsberättelse 2014

Kvalitetsberättelse 2014 Kvalitetsberättelse 2014 AB OmsorgsCompagniet i Norden Hemtjänst/avlösning/ledsagning/boendestöd/personlig assistans/ stödboende Kvalitetsavdelningen 2015-01-10 Innehållsförteckning Kvalitetsberättelse

Läs mer

System för systematiskt kvalitetsarbete

System för systematiskt kvalitetsarbete Ansvarig Bengt Gustafson, Tf verksamhetschef Dokumentnamn Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Upprättad av Elisabet Olsson Gunilla Marcusson Ledningssystem enligt SOSFS 2011:9 Berörda verksamheter

Läs mer

Kvalitetsberättelse för område Vård och omsorg

Kvalitetsberättelse för område Vård och omsorg Kvalitetsberättelse för område Vård och omsorg År 2012 2013-02-25 Maria Ottosson Lundström Dnr: 2013-80 1 Innehåll Sammanfattning... 3 Övergripande mål och strategier... 4 Organisatoriskt ansvar... 4 Struktur

Läs mer

1(8) Avvikelse- och riskhantering inom SoL, LSS och HSL. Styrdokument

1(8) Avvikelse- och riskhantering inom SoL, LSS och HSL. Styrdokument 1(8) Styrdokument 2(8) Styrdokument Dokumenttyp Riktlinje Beslutad av Kommunstyrelsen 2015-03-10, 51 Dokumentansvarig Medicinskt ansvarig sjuksköterska Reviderad 3(8) Innehållsförteckning 1 Bakgrund...4

Läs mer

TIMRÅ KOMMUN Socialförvaltningen Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom socialtjänstens verksamheter Enligt SoL, LVU, LVM, LSS och HSL

TIMRÅ KOMMUN Socialförvaltningen Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom socialtjänstens verksamheter Enligt SoL, LVU, LVM, LSS och HSL Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom socialtjänstens verksamheter Enligt SoL, LVU, LVM, LSS och HSL Fastställd av socialnämnden 2012-01-25 2(14) Innehållsförteckning sid Kvalitetsarbetet

Läs mer

Verksamhetsuppföljning Ledsagare, avlösare, stödfamilj och kontaktperson (LSS) 2014-01-17

Verksamhetsuppföljning Ledsagare, avlösare, stödfamilj och kontaktperson (LSS) 2014-01-17 Verksamhetsuppföljning Ledsagare, avlösare, stödfamilj och kontaktperson (LSS) 2014-01-17 Malin Rehnstam Kvalitetscontroller Sofia Spetz Avdelningschef Handläggarenheten 1 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Verksamheten

Läs mer

Uppföljning av utförare - Hemtjänst

Uppföljning av utförare - Hemtjänst Datum 2013-05-12 Uppföljning av utförare - Hemtjänst Uppföljningen avser: Mälaröarnas Hemtjänst Adress: Tegelbruksvägen 8, 178 30 Ekerö Verksamhetschef (namn och kontaktuppgifter): Ulla Johansson, tfn:

Läs mer

Uppföljning av utförare - Hemtjänst

Uppföljning av utförare - Hemtjänst Datum 2013-05-15 Uppföljning av utförare - Hemtjänst Uppföljningen avser: Adeocare AB Adress: Bryggavägen 100, 178 31 Ekerö Verksamhetschef (namn och kontaktuppgifter): Hilde Knapasjö, tfn: 08-731 7707

Läs mer

Policys. Vård och omsorg

Policys. Vård och omsorg LEDNINGSSYSTEM FÖR KVALITET Policys Vård och omsorg 2010/2011 Antagen av vård- och omsorgsnämnden 2010-08-26 ( 65) Reviderad av vård- och omsorgsnämnden 2013-12-19 (Policy för insatser och vårdåtgärder)

Läs mer

Nationella bedömningskriterier. ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete. socialtjänsten

Nationella bedömningskriterier. ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete. socialtjänsten Nationella bedömningskriterier för tillsyn av ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom socialtjänsten från den 1 januari 2012 Innehåll Inledning... 3 Bakgrund... 3 Projektorganisation... 3

Läs mer

Riktlinje för avvikelserapportering enligt SoL, LSS och HSL

Riktlinje för avvikelserapportering enligt SoL, LSS och HSL Beslutad 2013-05-2828 Gäller fr.o.m 2014-10- 10 datum Myndighet Socialkontoret för Äldreomsorg, Funktionsnedsatta, Kommunal hälso- och sjukvård Revideras datum 2015-10-01 eller vid förändring Ansvarig

Läs mer

Uppföljning 2012-08-14 AB Adela Omsorg

Uppföljning 2012-08-14 AB Adela Omsorg SOLNA STAD Omvårdnadsförvaltningen Uppföljning 20120814 AB Granskare: Metod: Webbenkät, intervju, granskning av rutiner, genomförandeplaner och socialdokumentation genomförs vid ett besök hos utförararen.

Läs mer

Riktlinjer för social dokumentation

Riktlinjer för social dokumentation Riktlinjer för social dokumentation Februari 2011 1 Juni 2011 Inledning Omvårdnadsförvaltningens Riktlinjer för social dokumentation reglerar hur genomförandet av beviljade insatser till äldre personer

Läs mer

SOCIALFÖRVALTNINGEN MAS Annika Nilsson SAS Anne Johansson

SOCIALFÖRVALTNINGEN MAS Annika Nilsson SAS Anne Johansson SOCIALFÖRVALTNINGEN MAS Annika Nilsson SAS Anne Johansson 2012-03-29 Riktlinjer Lex Sarah BAKGRUND Lex Sarah är de bestämmelserna i socialtjänstlagen (SoL) och i lagen om stödoch service till vissa funktionshindrade

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete i Vård och omsorg och Individ- och familjeomsorg

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete i Vård och omsorg och Individ- och familjeomsorg Hjo kommun Styrdokument Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete i Vård och omsorg och Individ- och familjeomsorg 1. Dokumenttyp Ledningssystem enligt SOSFS 2011:9 2. Fastställande/upprättad 2012-01-18

Läs mer

Personlig assistans, ledsagarservice, kontaktperson, avlösarservice enligt socialtjänstlagen och lagen om särskilt stöd och service

Personlig assistans, ledsagarservice, kontaktperson, avlösarservice enligt socialtjänstlagen och lagen om särskilt stöd och service Personlig assistans, ledsagarservice, kontaktperson, avlösarservice enligt socialtjänstlagen och lagen om särskilt stöd och service Social- och äldrenämnden Innehållsförteckning 1 Upplands Väsby kommun...

Läs mer

KVALITETSKRITERIER FÖR PERSONLIG ASSISTANS SOM UTFÖRS AV ÖSTRA GÖINGE KOMMUN

KVALITETSKRITERIER FÖR PERSONLIG ASSISTANS SOM UTFÖRS AV ÖSTRA GÖINGE KOMMUN Produktion KVALITETSKRITERIER FÖR PERSONLIG ASSISTANS SOM UTFÖRS AV ÖSTRA GÖINGE KOMMUN Kriterierna gäller från 2009-10-01 Storgatan 4 280 60 Broby Växel: 044-775 60 00 Fax: 044-775 62 90 Plusgiro: 8 46

Läs mer

Information till chefer i socialförvaltningen och biståndshandläggare inom SoL och LSS samt godkända Lov-levarantörer om lex Sarah

Information till chefer i socialförvaltningen och biståndshandläggare inom SoL och LSS samt godkända Lov-levarantörer om lex Sarah 1(5) Information till chefer i socialförvaltningen och biståndshandläggare inom SoL och LSS samt godkända Lov-levarantörer om lex Sarah 1. Rutiner för socialförvaltningens verksamheter vid rapportering

Läs mer

Rutiner för dokumentation enligt Socialtjänstlagen (SoL) och Lagen med särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)

Rutiner för dokumentation enligt Socialtjänstlagen (SoL) och Lagen med särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) 2011-10-28 Rutiner för dokumentation enligt Socialtjänstlagen (SoL) och Lagen med särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Rutiner för dokumentation enligt SoL och LSS Dnr KS 2011-377

Läs mer

Rutin för avvikelsehantering inom hemvården och handikappomsorgen

Rutin för avvikelsehantering inom hemvården och handikappomsorgen Sid 1 (5) Socialtjänsten Ansvarig Utfärdad av Berörda verksamheter Version Medicinskt ansvarig Hemvård och sjuksköterska Avvikelsegrupp handikappomsorg 2010-12-21 Dokumentnamn Rutin för avvikelsehantering

Läs mer

Riktlinje och rutiner för handläggning av missförhållanden och påtagliga risker för missförhållanden enligt 14 kap 2-7 SoL samt 24 a 24 g LSS 3

Riktlinje och rutiner för handläggning av missförhållanden och påtagliga risker för missförhållanden enligt 14 kap 2-7 SoL samt 24 a 24 g LSS 3 LEX SARAH Riktlinje och rutiner för handläggning av missförhållanden och påtagliga risker för missförhållanden. Enligt 14 kap 2-7 SoL samt 24 a 24 g LSS. Innehållsförteckning Riktlinje och rutiner för

Läs mer

Socialtjänsten... Ansvarig Utfärdad av Berörda verksamheter Version Kvalitetssamordnare Eva Sjöstedt HO, HV och IFO 130625

Socialtjänsten... Ansvarig Utfärdad av Berörda verksamheter Version Kvalitetssamordnare Eva Sjöstedt HO, HV och IFO 130625 1 Socialtjänsten... Ansvarig Utfärdad av Berörda verksamheter Version Kvalitetssamordnare Eva Sjöstedt HO, HV och IFO 130625 Dokumentnamn Hantering av utgången rutin Lex Sarah rutin.doc Sparas i 10 år.

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Vård och Omsorg

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Vård och Omsorg Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Vård och Omsorg Stadsområdesnämnd Innerstaden Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Avdelning: 2015-03-24 1.0 Avdelningschef Stadsområdesförvaltning

Läs mer

Resultat från kvalitetsuppföljning i Nytidas gruppbostäder på Furuvägen, Kärreberg och Laxvägen enligt 9 9 LSS

Resultat från kvalitetsuppföljning i Nytidas gruppbostäder på Furuvägen, Kärreberg och Laxvägen enligt 9 9 LSS sida 1 (9) Kvalitets- och utredningsavdelningen Socialförvaltningen Kristina Privér Kvalitetscontroller Resultat från kvalitetsuppföljning i Nytidas gruppbostäder på Furuvägen, Kärreberg och Laxvägen enligt

Läs mer

Ständigt förbättringsarbete i vård- och omsorgsnämndens verksamheter

Ständigt förbättringsarbete i vård- och omsorgsnämndens verksamheter Ledningssystem Ledning för kvalitet! Ständigt förbättringsarbete i vård- och omsorgsnämndens verksamheter Diarienummer: VON 2014/0469 Vård- och omsorgsnämnden antog dokumentet den 17 september 2014 Dokumentet

Läs mer

Funktionshinderområdet och äldreomsorgen

Funktionshinderområdet och äldreomsorgen Riktlinjer för social dokumentation Funktionshinderområdet och äldreomsorgen Ansvarig/upprättad av Kvalitetsenheten Christina Almqvist Beslut fattat av Upprättad 2012-10-18 Reviderad Socialnämnden och

Läs mer

Sociala nämndernas förvaltning 2014-11-12 Dnr: 2014/123-NF-702 Cecilia Tollbom Lindh - ay340 E-post: cecilia.tollbom.lindh@vasteras.

Sociala nämndernas förvaltning 2014-11-12 Dnr: 2014/123-NF-702 Cecilia Tollbom Lindh - ay340 E-post: cecilia.tollbom.lindh@vasteras. TJÄNSTESKRIVELSE 1 (2) Sociala nämndernas förvaltning 2014-11-12 Dnr: 2014/123-NF-702 Cecilia Tollbom Lindh - ay340 E-post: cecilia.tollbom.lindh@vasteras.se Kopia till Inger Andresson, proaros Helene

Läs mer

Resultat från kvalitetsuppföljning i Attendos verksamheter på Baldersvägen, Utmarksvägen och Vesslevägen.

Resultat från kvalitetsuppföljning i Attendos verksamheter på Baldersvägen, Utmarksvägen och Vesslevägen. sida 1 (11) Kvalitets- och utredningsavdelningen Socialförvaltningen Kristina Privér Kvalitetscontroller Resultat från kvalitetsuppföljning i Attendos verksamheter på Baldersvägen, Utmarksvägen och Vesslevägen.

Läs mer

Rutin för hantering av avvikelser

Rutin för hantering av avvikelser LERUM2000, v2.1, 2013-02-21 RUTIN 1 (9) Dokumentbenämning/typ: Rutin Verksamhet/process: Sektor stöd och omsorg Ansvarig: Majed Shabo Fastställare: Anette Johannesson, Maria Terins Gäller fr.o.m: 2014-09-01

Läs mer

Vård- och omsorgsnämndens. Uppdragsplan 2015. Dnr VON 2015/0058 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Vård- och omsorgsnämndens. Uppdragsplan 2015. Dnr VON 2015/0058 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Vård- och omsorgsnämndens Uppdragsplan 2015 Dnr VON 2015/0058 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Uppdragsplan för vård- och omsorgsnämnden 2015 Inledning Vård- och omsorgsnämnden vill med uppdragsplanen för 2015

Läs mer

Riktlinje och rutin för Avvikelser inom HSL, SoL och LSS

Riktlinje och rutin för Avvikelser inom HSL, SoL och LSS Riktlinje och rutin för Avvikelser inom HSL, SoL och LSS Riktlinje och rutin för avvikelser inom HSL, SoL och LSS utgår från Socialstyrelsens föreskrifters krav på säkerställandet av rutiner kring avvikelsehantering

Läs mer

Omsorg om funktionshindrade. Information och stödformer

Omsorg om funktionshindrade. Information och stödformer Omsorg om funktionshindrade Information och stödformer Vård och omsorg om de som lever med funktionshinder Det handlar egentligen inte om människor med särskilda behov utan om människor med alldeles vanliga

Läs mer

SOSFS 2011:9 ersätter

SOSFS 2011:9 ersätter SOSFS 2011:9 trädde i kraft den 1 januari 2012 tillämpliga inom hälso- och sjukvård, tandvård, socialtjänst och verksamhet enligt LSS oavsett om det är i privat eller offentlig regi vid myndighetsutövning

Läs mer

Lättläst OMVÅRDNAD GÄVLE. Värdighetsgarantin. vårt kvalitetslöfte till dig som kund

Lättläst OMVÅRDNAD GÄVLE. Värdighetsgarantin. vårt kvalitetslöfte till dig som kund OMVÅRDNAD GÄVLE Lättläst Värdighetsgarantin vårt kvalitetslöfte till dig som kund Värdighetsgaranti Omvårdnadsnämnden i Gävle kommun beslutade om värdighetsgarantin den 19 december år 2012. Värdighetsgarantin

Läs mer

Information om Handikappomsorgen/LSS Mottagningssekreterare kontaktuppgiter. Åstorps Kommun

Information om Handikappomsorgen/LSS Mottagningssekreterare kontaktuppgiter. Åstorps Kommun Information om Handikappomsorgen/LSS Mottagningssekreterare kontaktuppgiter i Åstorps kommun Varje individ ska mötas med värdighet och respekt med utgångspunkt i att stärka den egna förmågan. Åstorps Kommun

Läs mer

Lokala värdighetsgarantier i äldreomsorgen

Lokala värdighetsgarantier i äldreomsorgen Socialförvaltningen Lokala värdighetsgarantier i äldreomsorgen Lokal värdighetsgaranti i Krokoms äldreomsorg Den 1 januari 2014 införs lokala värdighetsgarantier i Krokoms kommun. Värdighetsgarantierna

Läs mer

Kvalitet och värdegrund i vården.

Kvalitet och värdegrund i vården. 1 Kvalitet och värdegrund i vården. Inledning Vi är måna om att personerna som får vård och omsorg av oss har det så bra som möjligt. Du som arbetar inom omsorgen är viktig i det arbetet. I den här broschyren

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse Ledarskapsutveckling i Norden AB

Patientsäkerhetsberättelse Ledarskapsutveckling i Norden AB Patientsäkerhetsberättelse Ledarskapsutveckling i Norden AB År 2013 2014-02-09 Helene Stolt Psykoterapeut, socionom Verksamhetsansvarig Mallen är framtagen av Sveriges Kommuner och Landsting Verksamhetens

Läs mer

Rutin för lex Sarah 2014-11-01

Rutin för lex Sarah 2014-11-01 RUTIN FÖR LEX SARAH Rutin för lex Sarah 2014-11-01 Bakgrund och syfte Den 1 juli 2011 trädde nya bestämmelser om lex Sarah i kraft. De nya bestämmelserna ska tillämpas inom hela socialtjänsten. Det innebär

Läs mer

KVALITETSPLAN [År] KVALITETSPLAN 2014. Socialförvaltningen. Ovanåkers kommun

KVALITETSPLAN [År] KVALITETSPLAN 2014. Socialförvaltningen. Ovanåkers kommun KVALITETSPLAN [År] KVALITETSPLAN 2014 Socialförvaltningen Ovanåkers kommun Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 1 INLEDNING... 2 KVALITETSPLANENS FORTSATTA DISPOSITION... 2 GRUNDERNA FÖR DET SYSTEMATISKA

Läs mer

SAMVERKANSRUTINER. (enligt SOSFS 2009:6) FÖR HANTERING AV EGENVÅRD I SÖRMLAND

SAMVERKANSRUTINER. (enligt SOSFS 2009:6) FÖR HANTERING AV EGENVÅRD I SÖRMLAND SAMVERKANSRUTINER (enligt SOSFS 2009:6) FÖR HANTERING AV EGENVÅRD I SÖRMLAND Egenvård ska erbjuda möjligheter till ökad livskvalitet och ökat välbefinnande genom självbestämmande, ökad frihetskänsla och

Läs mer

Ledningssystem inom Äldre- och handikappomsorg Vellinge kommun. 2010-04-19 Reviderat 2011-04-14

Ledningssystem inom Äldre- och handikappomsorg Vellinge kommun. 2010-04-19 Reviderat 2011-04-14 Ledningssystem inom Äldre- och handikappomsorg Vellinge kommun 2010-04-19 Reviderat 2011-04-14 1 Inledning Socialstyrelsen gav 2006 ut föreskrifter om ledningssystem för kvalitet i verksamhet enligt SOL,

Läs mer

Uppföljning av stöd i ordinärt boende personlig assistans LSS

Uppföljning av stöd i ordinärt boende personlig assistans LSS 2013-09-23 SN-2013/2907.726 1 (6) HANDLÄGGARE Natalie Vaneker 08-535 316 74 natalie.vaneker@huddinge.se Socialnämnden Uppföljning av stöd i ordinärt boende personlig assistans LSS Förslag till beslut Socialnämnden

Läs mer

Kvalitet inom äldreomsorgen

Kvalitet inom äldreomsorgen Revisionsrapport* Kvalitet inom äldreomsorgen Mora kommun Februari 2009 Inger Kullberg Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning och bakgrund...4 2.1 Revisionsfråga...5 2.2 Revisionsmetod...5

Läs mer

Personlig assistans Umeå kommun. Information till dig som valt Umeå kommun som anordnare av din personliga assistans.

Personlig assistans Umeå kommun. Information till dig som valt Umeå kommun som anordnare av din personliga assistans. Personlig assistans Umeå kommun Information till dig som valt Umeå kommun som anordnare av din personliga assistans. Personlig assistans för vuxna Vår vision är att gemensamt skapa det bästa och självklara

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom socialtjänsten

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom socialtjänsten SÖDERMALMS STADSDELSFÖRVALTNING DNR 584-2012-1.1 2012-07-05. Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom socialtjänsten Beslutad av stadsdelsnämnden 2012-08-23 SID 2(18) 1 Inledning... 3 2 Stockholms

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse 2014. Karlstad Hemtjänst. 2015-01-30 Renée Månson Verksamhetschef, hemtjänst Karlstad

Patientsäkerhetsberättelse 2014. Karlstad Hemtjänst. 2015-01-30 Renée Månson Verksamhetschef, hemtjänst Karlstad 1 Patientsäkerhetsberättelse 2014 Karlstad Hemtjänst 2015-01-30 Renée Månson Verksamhetschef, hemtjänst Karlstad 2 Innehåll Sammanfattning... 3 Övergripande mål och strategier... 4 Organisatoriskt ansvar

Läs mer

Riktlinjer och rutin för hälso- och sjukvård, socialtjänst och LSS om Egenvård

Riktlinjer och rutin för hälso- och sjukvård, socialtjänst och LSS om Egenvård BURLÖVS KOMMUN Socialförvaltningen 2014-11-19 Beslutad av 1(6) Ninette Hansson MAS Gunilla Ahlstrand Enhetschef IFO Riktlinjer och rutin för hälso- och sjukvård, socialtjänst och LSS om Egenvård Denna

Läs mer

Rutin. Avvikelsehantering inom hälso-och sjukvård i Ljungby Kommun. Diarienummer: Hälso-och sjukvård. Gäller från: 20130710

Rutin. Avvikelsehantering inom hälso-och sjukvård i Ljungby Kommun. Diarienummer: Hälso-och sjukvård. Gäller från: 20130710 Diarienummer: Hälso-och sjukvård Rutin Avvikelsehantering inom hälso-och sjukvård i Ljungby Kommun Gäller från: 20130710 Gäller för: Socialförvaltningen Fastställd av: Socialförvaltningens ledningsgrupp

Läs mer

Senaste version av SOSFS 2011:5. Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om lex Sarah

Senaste version av SOSFS 2011:5. Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om lex Sarah Detta är den senaste internetversionen av författningen. Här presenteras föreskrifter och allmänna råd i konsoliderad form, det vill säga med alla gällande bestämmelser och rekommendationer från grundförfattningen

Läs mer

Riktlinjer för rapportering, utredning och anmälan enligt SoL och LSS Lex Sarah

Riktlinjer för rapportering, utredning och anmälan enligt SoL och LSS Lex Sarah RIKTLINJER Sid: 1 (15) Målgrupp Gällande utgåva nr. Datum Samtliga medarbetare VOF 6 2015-09-07 Förvaltare Ersätter utgåva nr. Datum Avdelningschef myndighets- och specialistfunktion 5 2014-10-14 Beslutande

Läs mer

Uppföljning 2014-04-08 Mångkulturell Hemtjänst i Stockholm AB

Uppföljning 2014-04-08 Mångkulturell Hemtjänst i Stockholm AB SOLNA STAD Omvårdnadsförvaltningen Uppföljning 20140408 Mångkulturell Hemtjänst i Stockholm AB Granskare: Metod: Webbenkät, intervju, granskning av rutiner, genomförandeplaner och socialdokumentation Företagets

Läs mer

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Växjö LSS

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Växjö LSS 2014 års patientsäkerhetsberättelse för Växjö LSS Datum och ansvarig för innehållet Ulrika Hansson Mallen är anpassad av Nytida AB utifrån Sveriges Kommuner och Landstings mall KVALITETSAVDELNINGEN KA/LF

Läs mer

Verksamhetsplan/Kvalitetsredovisning 2010 Gylle/Åselbygruppen

Verksamhetsplan/Kvalitetsredovisning 2010 Gylle/Åselbygruppen Omsorgsnämnden Verksamhetsplan/Kvalitetsredovisning 2010 Gylle/Åselbygruppen Innehållsförteckning Sid 1 Omsorgsnämndens kvalitetsarbete 1.1 Metod. 3 1.2 Enkäter 3 2 Omsorgsnämndens mål... 3 3 Verksamhetsinformation

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Norrköping Psykiatri Nytida

Patientsäkerhetsberättelse för Norrköping Psykiatri Nytida Patientsäkerhetsberättelse för Norrköping Psykiatri Nytida År 2014 Datum och ansvarig för innehållet 2015-03-19 Fredric Tesell Sammanfattning Norrköping Psykiatri bedriver omsorg för personer med bl.a.

Läs mer

Gränsdragning av Sjukvård och Egenvård samt Biståndsbeslut och samordning av det praktiska stödet till den enskilde

Gränsdragning av Sjukvård och Egenvård samt Biståndsbeslut och samordning av det praktiska stödet till den enskilde Riktlinje med rutiner Utgåva nr 1 sida 1 av 5 Dokumentets namn Gränsdragning av Sjukvård och Egenvård samt Biståndsbeslut och samordning av det praktiska stödet till den enskilde Utfärdare/handläggare

Läs mer

Verksamhetsuppföljning Kvarngatan 2014-01-30

Verksamhetsuppföljning Kvarngatan 2014-01-30 Verksamhetsuppföljning Kvarngatan 2014-01-30 Malin Rehnstam Kvalitetscontroller Sofia Spetz Avdelningschef Handläggarenheten Elisabeth Rubin MAS 1 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Kvarngatans gruppboende ligger

Läs mer

Information om stöd och service

Information om stöd och service Information om stöd och service Information om stöd och service enligt LSS Socialförvaltningen informerar Vad är LSS? LSS betyder lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Socialnämnden ska

Läs mer

Riktlinje gällande egenvård. Utfärdare/handläggare Anne Hallbäck, MAS Margareta Oswald, MAR

Riktlinje gällande egenvård. Utfärdare/handläggare Anne Hallbäck, MAS Margareta Oswald, MAR Dokumentets namn Riktlinje gällande egenvård, bedömning, planering och samverkan Riktlinje gällande egenvård Utfärdare/handläggare Anne Hallbäck, MAS Margareta Oswald, MAR Utgåva nr 2 Datum 090924 sida

Läs mer

Verksamhetsplan/Kvalitetsredovisning 2010 Bemanningsenheten

Verksamhetsplan/Kvalitetsredovisning 2010 Bemanningsenheten Omsorgsnämnden Verksamhetsplan/Kvalitetsredovisning 2010 Bemanningsenheten 1 Innehållsförteckning 1 Omsorgsnämndens kvalitetsarbete 1.1 Metod. 4 1.2 Enkäter 4 2 Omsorgsnämndens mål... 4 3 Verksamhetsinformation

Läs mer

Verksamhetsplan/Kvalitetsredovisning 2009 Bemanningsenheten

Verksamhetsplan/Kvalitetsredovisning 2009 Bemanningsenheten Omsorgsnämnden Verksamhetsplan/Kvalitetsredovisning 2009 Bemanningsenheten 1 2009-04-28 Innehållsförteckning 1 Omsorgsnämndens kvalitetsarbete 1.1 Metod. 4 1.2 Enkäter 4 2 Verksamhetsinformation 2.1 Presentation

Läs mer

Stöd till personer med funktionsnedsättning

Stöd till personer med funktionsnedsättning Stöd till personer med funktionsnedsättning i Lessebo kommun Stöd till personer med funktionsnedsättning Omsorgen om personer med funktionsnedsättning (OF) erbjuder en rad olika stöd till personer med

Läs mer

I rutinen används begreppet missförhållande genomgående i texten men avser både missförhållande och risk för missförhållande.

I rutinen används begreppet missförhållande genomgående i texten men avser både missförhållande och risk för missförhållande. Lex Sarah rutin för ansvarsfördelning och hantering 2013-11-06, rev. 2015-03-30 1(6) Linda Svensson 046-35 64 55 linda.svensson@lund.se Lex Sarah rutin för ansvarsfördelning och hantering Dnr VOO 2013/0191

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Lydiagården Cancerrehabilitering i Höör.

Patientsäkerhetsberättelse för Lydiagården Cancerrehabilitering i Höör. Patientsäkerhetsberättelse för Lydiagården Cancerrehabilitering i Höör. Upprättad 2015-03-01 Av Annette Andersson/ Maud Svensson Marie-Christine Martinsson Verksamhetschef Ägare Innehåll: 1. Inledning

Läs mer

Program. för vård och omsorg

Program. för vård och omsorg STYRDOKUMENT 1(5) Program för vård och omsorg Område 2Hälsa och Omsorg Fastställd KF 2013-02-25 10 Program Program för Vård och Omsorg Plan Riktlinje Tjänsteföreskrift Giltighetstid Reviderad Diarienummer

Läs mer

Kvalitetsledningssystem. Socialtjänsten

Kvalitetsledningssystem. Socialtjänsten Kvalitetsledningssystem i Socialtjänsten 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Systematiskt kvalitetsarbete 1.1 Inledning 1.1.1 Varför ett ledningssystem för kvalitet inom socialtjänsten 1.1.2 Vad ingår i ledningssystem

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete 1 Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Inom verksamhet som omfattas av socialtjänstlagen (inklusive äldreomsorg), lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade samt hälso- och sjukvårdslagen

Läs mer

Erbjudande när Kramfors kommun nyttjas som anordnare av personlig assistans bilaga till avtal om personlig assistans uppdaterad senast 2009-03-01

Erbjudande när Kramfors kommun nyttjas som anordnare av personlig assistans bilaga till avtal om personlig assistans uppdaterad senast 2009-03-01 Erbjudande när Kramfors kommun nyttjas som anordnare av personlig assistans bilaga till avtal om personlig assistans uppdaterad senast 2009-03-01 Kramfors kommun som assistansanordnare När Du väljer Kramfors

Läs mer

Kvalitetsdokument Socialförvaltningen D.nr. eller dokumenttyp: Sid. 1 (12)

Kvalitetsdokument Socialförvaltningen D.nr. eller dokumenttyp: Sid. 1 (12) Sid. 1 (12) Programområde eller övergripande: Omsorg om funktionshindrade, Socialpsykiatri Framtagen av: Ingrid Fagerström Utbildnings- och kvalitetssamordnare Gäller from: Verksamhet: Särskilt boende

Läs mer

INFORMATION NYA MEDARBETARE ÄHO. Välkommen som medarbetare inom äldre- och handikappomsorgen i Orsa kommun!

INFORMATION NYA MEDARBETARE ÄHO. Välkommen som medarbetare inom äldre- och handikappomsorgen i Orsa kommun! INFORMATION NYA MEDARBETARE ÄHO Välkommen som medarbetare inom äldre- och handikappomsorgen i Orsa kommun! Organisationen Socialförvaltningen ansvarar över att alla som bor eller tillfälligt vistas i kommunen

Läs mer

Dokumentnamn: Avvikelsehantering Berörd verksamhet: Välfärd Upprättad av: Godkänd av: Giltigt från: Medicinsk ansvarig sjuksköterska (MAS)

Dokumentnamn: Avvikelsehantering Berörd verksamhet: Välfärd Upprättad av: Godkänd av: Giltigt från: Medicinsk ansvarig sjuksköterska (MAS) Dokumentnamn: Avvikelsehantering Berörd verksamhet: Välfärd Upprättad av: Godkänd av: Giltigt från: Medicinsk ansvarig sjuksköterska (MAS) MAS 2013-03-19 RUTIN FÖR LOKAL AVVIKELSEHANTERING Inledning Arbetet

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse 2012, Adium Omsorg AB, Varberg

Patientsäkerhetsberättelse 2012, Adium Omsorg AB, Varberg Patientsäkerhetsberättelse 2012, Adium Omsorg AB, Varberg Verksamheten startade 12 mars 2007, efter godkännande/certifiering av Varbergs kommun. Verksamhetens kontor är beläget med adress, Bandholtzgatan

Läs mer

Kvalitetskrav för Familjerådgivning i Varbergs Kommun

Kvalitetskrav för Familjerådgivning i Varbergs Kommun Kvalitetskrav för Familjerådgivning i Varbergs Kommun RIKTLINJER Följande kvalitetskrav för familjerådgivning i Varbergs kommun är antagna av socialnämnden 2015-01-29 14. Dessa ersätter tidigare kvalitetskrav

Läs mer

Var och en som fullgör uppgifter inom socialtjänsten ska medverka till att den verksamhet som bedrivs och de insatser som ges är av god kvalitet

Var och en som fullgör uppgifter inom socialtjänsten ska medverka till att den verksamhet som bedrivs och de insatser som ges är av god kvalitet RUTIN Diarienr: 1(15) 2011-07-01 SOCIALNÄMNDEN RUTINER FÖR ANMÄLAN av LEX SARAH - MISSFÖRHÅLLANDE inom socialtjänsten Var och en som fullgör uppgifter inom socialtjänsten ska medverka till att den verksamhet

Läs mer

Reviderad 2013-01-01. Till dig som valt Ljungby kommuns socialförvaltning, som utförare av din personliga assistans. Foto: www.smalandsbilder.

Reviderad 2013-01-01. Till dig som valt Ljungby kommuns socialförvaltning, som utförare av din personliga assistans. Foto: www.smalandsbilder. Reviderad 2013-01-01 Till dig som valt Ljungby kommuns socialförvaltning, som utförare av din personliga assistans. Foto: www.smalandsbilder.se Innehållsförteckning Till dig som valt Ljungby kommuns socialförvaltning,

Läs mer

Förslag till yttrande över motion om garanterat äldreboende efter viss ålder

Förslag till yttrande över motion om garanterat äldreboende efter viss ålder Vård- och omsorgsnämndens handling nr 27/2014 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (6) Vår handläggare Johanna Wennerth, utvecklingsledare Ert datum Er beteckning Vård- och omsorgsnämnden Förslag till yttrande över motion

Läs mer

UPPDRAGSBESKRIVNING BOSTAD MED SA RSKILD SERVICE ENLIGT LSS 2015

UPPDRAGSBESKRIVNING BOSTAD MED SA RSKILD SERVICE ENLIGT LSS 2015 Eskilstuna kommun Vård- och omsorgsnämnden 2015-03-01 UPPDRAGSBESKRIVNING BOSTAD MED SA RSKILD SERVICE ENLIGT LSS 2015 Bostad med särskild service enligt LSS Innehåll 1. Beskrivning av uppdragen... 3 Enheten

Läs mer

Kvalitetsplan 2015 Kärnhuset

Kvalitetsplan 2015 Kärnhuset Kvalitetsplan 2015 Kärnhuset Inledning Beskrivning Kärnhuset är en enhet för behovsbedömning. Beslut om heldygnsbedömning på Kärnhuset fattas av Biståndshandläggaren inom Äldreomsorgen. Heldygnsbedömningen

Läs mer

Uppföljning av daglig verksamhet LSS

Uppföljning av daglig verksamhet LSS 2013-11-04 SN-2013/2908.726 1 (7) HANDLÄGGARE Natalie Vaneker 08-535 316 74 natalie.vaneker@huddinge.se Socialnämnden Uppföljning av daglig verksamhet LSS Förslag till beslut Socialnämnden tar del av sammanställning

Läs mer

Förvaltningen för funktionshindrade

Förvaltningen för funktionshindrade 2011-06-17 En trygg personlig assistans Förvaltningen för funktionshindrade Förvaltningen för funktionshindrade Box 34800 701 35 Örebro 019-21 10 00 1 Erbjudande om personlig assistans enligt LASS eller

Läs mer

Omsorgsförvaltningen 141215 Ingrid Johansson, Charlotte Thorstensson Ljusdals kommuns hemtjänst Uppföljning. LOV

Omsorgsförvaltningen 141215 Ingrid Johansson, Charlotte Thorstensson Ljusdals kommuns hemtjänst Uppföljning. LOV Ingrid Johansson, Charlotte Thorstensson Ljusdals kommuns hemtjänst Antal kunder: 300 med insatser, ytterligare drygt 200 kunder med enbart larm. Personal: 36 rader, 18 östra och 18 västra. Just nu två

Läs mer

Social dokumentation - Riktlinjer för Vård- och omsorgspersonal

Social dokumentation - Riktlinjer för Vård- och omsorgspersonal 1 ( 7) Social dokumentation - Riktlinjer för Vård- och omsorgspersonal Innehåll Sida Om dokumentation 2 Individuell planering 2 Därför är dokumentation viktigt 2 Vi kan ta del av dokumentationen 2 Förberedelser

Läs mer

Checklista - självgranskning av ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete

Checklista - självgranskning av ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete 01-0- Checklista - självgranskning av ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Av SOSFS 011:9 framgår att verksamhet inom hälso- och sjukvård ska bedriva kontinuerligt och systematiskt kvalitetsarbete.

Läs mer

Revisionsrapport Översiktlig granskning ledningssystem för systematisk kvalitetsarbete

Revisionsrapport Översiktlig granskning ledningssystem för systematisk kvalitetsarbete s revisorer Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport Översiktlig granskning ledningssystem för systematisk kvalitetsarbete Revisionen har via KPMG genomfört en granskning

Läs mer

Information om Insatser för vissa funktionshindrade enligt LSS

Information om Insatser för vissa funktionshindrade enligt LSS Information om Insatser för vissa funktionshindrade enligt LSS Stöd och service till vissa funktionshindrade enligt LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) ger människor med vissa

Läs mer