KVALITETSPLAN 2012 ENHET FÖR LSS VERKSAMHETER PERSONLIG ASSISTANS LSS, LASS KONTAKTPERSON LSS LEDSAGARSERVICE LSS AVLÖSARSERVICE LSS

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KVALITETSPLAN 2012 ENHET FÖR LSS VERKSAMHETER PERSONLIG ASSISTANS LSS, LASS KONTAKTPERSON LSS LEDSAGARSERVICE LSS AVLÖSARSERVICE LSS"

Transkript

1 Socialförvaltningen KVALITETSPLAN 2012 ENHET FÖR LSS VERKSAMHETER PERSONLIG ASSISTANS LSS, LASS KONTAKTPERSON LSS LEDSAGARSERVICE LSS AVLÖSARSERVICE LSS Enhetschef: Gunilla Haake Telefon: E-post: Postadress: Socialförvaltningen Kungsängen Besöksadress till verksamhet: Besöksadresser till: Ledningen och administrering av personlig assistans, kontaktperson, avlösarservice och ledsagarservice Furuhällsplan 1, Kungsängen Kvalitetsplan är upprättad och godkänt av enhetschefen: Kvalitetsplan anmäls till förvaltningsledningsgruppen: Förvaltningsledningsgruppen godkänner kvalitetsplanen: (33)

2 INNEHÅLL 1. PERSONALENS MEDVERKAN I KVALITETSARBETET VISION, MÅL OCH UPPDRAG VERKSAMHETSBESKRIVNING VÄRDEGRUND GOD KVALITET I VERKSAMHET SYSTEMATISKT FÖRBÄTTRINGSARBETE PERSONAL SAMVERKAN OCH SAMARBETE INFORMATION EKONOMI OCH NYCKELTAL UPPFÖLJNING, UTVÄRDERING OCH UTECKLING (33)

3 1. PERSONALENS MEDVERKAN I KVALITETSARBETET Enhetschefen ansvarar att alla medarbetare medverkar i enhetens kontinuerliga kvalitetsarbete och att alla medarbetare känner till och arbetar i enlighet med de processerna och rutinerna som ingår i ledningssystemet/ kvalitetsplan. Medarbetarna är skyldiga att medverka i verksamhetens kvalitetsarbete. Kvalitetsplanen för personlig assistans enlig LSS och LASS, kontaktpersoner LSS, ledsagarservice LSS, avlösarservice LSS har upprättats av enhetschefen i samråd med medarbetarna. Denna kvalitetsplan avser år Kvalitetsplan uppdateras årligen. Kvalitetsplan följs upp årligen i enhetens kvalitetsberättelse. 3(33)

4 2. VISION, MÅL OCH UPPDRAG KOMMUNFULLMÄKTIGES ÖVERGRIPANDE MÅL Upplands-Bro ska: Erbjuda våra medborgare mångfald och valfrihet av tjänster inom välfärden. Ha en ekonomi i balans Använda skattebetalarnas pengar effektivt. Fortsätta vara en expansiv kommun. Förbättra servicen till medborgare och företagare varje år. Vara en kommun med grön profil med hållbar utveckling SOCIALNÄMNDENS MÅL FÖR ÄLDRE- OCH HANDIKAPPOMSORGEN 2012 Ett gott bemötande med fokus på individens rätt att själv välja ska prägla all socialnämndens verksamhet. Enhetsspecifikt mål för bemötande och individens rätt att själv välja. Samtliga brukare i LSS- personlig assistans, ledsagare, avlösare och kontaktpersoner skall känna att de blir väl bemötta och att de får välja själv hur och på vilket sätt den beviljade insatsen skall genomföras. Enhetens arbetssätt För att uppnå målet skall enheten arbeta på följande sätt: I samtliga verksamheter ska alla medarbetare följa enhetens värdegrund. Brukarens önskemål om hur och när insatserna ska genomföras ska dokumenteras i brukarens genomförandeplan/arbetsplan i samråd med brukaren. Genomförandeplan/arbetsplan är upprättad när brukaren känner sig nöjd med planen. Därefter ska brukaren och Samordnaren/gruppledaren skriva under planen. Samtliga medarbetare ska alltid ta emot brukarens synpunkter och klagomål samt hantera dessa enligt fastställda rutiner i syfte att förbättra verksamheten. Vid uppföljning av genomförandeplan/arbetsplan ska resultatet, (kundnöjdhet avseende självbestämmande och bemötande samt hur insatserna är genomförda) dokumenteras i samråd med brukaren. 4(33)

5 MILJÖMÅL FÖR ENERGI, TRANSPORTER OCH KRETSLOPP Energi och transporter Alla tjänsteresor som sker med flyg ska vara klimatneutrala genom kompensationsåtgärder senast år Tjänsteresor bör ske med tåg. Cyklar ska tillhandahållas för korta tjänsteresor inom tätorterna senast Kretslopp Källsortering i samtliga fastigheter där kommunen bedriver verksamhet senast år procent av kommunens verksamheter ska ha separat insamling av matavfall för biogasproduktion. Målet ska vara uppnått år Andelen inköpta ekologiska livsmedel ska minst vara 10 % år 2012 därefter ska inköpen av ekologiska livsmedel öka med 5 % per år. Enhetens arbetssätt Avseende energi och transporter. Enheten för Personlig Assistans använder: - Inte flyg i tjänsteresor - Använder tåg vid eventuella tjänsteresor i landet - Använder Enhetens miljöbil vid resor. SOCIALNÄMNDENS UPPDRAG FÖR ÄLDRE- OCH HANDIKAPPOMSORGEN 2012 NÄMNDENS UPPDRAG Äldre- och handikappomsorgens lokala värdegrund ska fortsätta implementeras i verksamheterna utifrån begreppen självbestämmande, integritet, delaktighet, kontinuitet, tillgänglighet, trygghet, gott bemötande och insatser av god kvalitet. Enhetens arbetssätt Enheten deltar i förvaltningens värdegrundsarbete enligt fastställt program. Enhetens arbetssätt för uppdraget Enhetens värdegrund har upparbetats utifrån LSS-lagens, socialstyrelsens och socialnämndens krav på kvalitet i samråd med medarbetare från samtliga verksamheter. Enhetschefen, biträdande enhetschef och samordnare fortsätter att diskutera enhetens värdegrund med alla medarbetare vid berörda verksamheters APT och vid kvalitetsmöten/gruppmöten. Enhetschefen tillsammans med äldre- och handikappomsorgens andra enhetschefer deltar i värdegrundsarbete som leds av en konsult i syfte att fastställa enhetlig värdegrund för äldre- och handikappomsorgen samt att finna lämpliga metoder för implementering av värdegrund till verksamheterna. Uppföljning av genomförd brukarundersökning om frågor avseende delaktighet, inflytande, självbestämmande och bemötande samt nöjdhet med planering, genomförande och uppföljning av insatsen. Kontinuerlig uppföljning av inkomna synpunkter o klagomål, eventuella förbättringar redovisas i kvalitetsredovisning (33)

6 3. VERKSAMHETSBESKRIVNING VERKSAMHET OCH INRIKTNING Enheten erbjuder tryggt utförande av personlig assistans, ledsagarservice, avlösarservice och kontaktpersoner av god kvalitet. Personalen i enheten har humanistiskt människosyn och sätter brukares inflytande, delaktighet och självbestämmande främst. Enheten säkerställer god kvalitet i verksamheten genom kompetent och lyhörd personal samt genom samverkan med andra. För att uppnå god kvalitet samverkar verksamheterna bland annat med den enskilde, anhöriga/närstående/gode män och andra verksamheter internt inom förvaltningen samt externt med försäkringskassan, hälso- och sjukvården och Habiliteringen och intresseföreningar Enhetens uppdrag är att utifrån beslutade insatser från försäkringskassan eller beställda insatser från biståndsenheten, erbjuda stöd och service till personer med funktionsnedsättning enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), lag om assistansersättning (LASS), Hälso- och sjukvårdslagen (HSL), Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd för verksamhetsområdet Förutom beställda insatser utifrån biståndsenheten eller beslut från försäkringskassan, styrs verksamheten även av socialnämndens mål och uppdrag, socialnämndens fastställda riktlinjer för verkställigheten avseende personer med funktionsnedsättning under 65 år samt andra tillämpliga styrdokument för verksamheten. Enheten består av personlig assistans enligt LSS och LASS, samt anordning av ledsagarservice, avlösarservice och kontaktpersoner. Enheten har ansvar även för administrering av inrapportering av assistanstimmar till försäkringskassan (FK). OMFATTNING Personlig assistans Verksamheten ansvarar för anordning av personlig assistans enligt LSS och LASS. Vid mättillfället oktober 2011 hade 28 brukare personlig assistans enligt LASS. Kontaktperson Ledsagarservice - Avlösarservice Verksamheten ansvarar för kontaktpersoner, ledsagarservice och avlösarservice enligt LSS. Vid mättillfället oktober 2011 hade 24 brukare kontaktperson, 39 brukare ledsagarservice och 12 brukare avlösarservice. ORGANISATION Enheten för personlig assistans, ledsagarservice, avlösarservice och kontaktman enligt LSS leds av en enhetschef och en biträdande enhetschef. Personlig assistans Personlig assistans ansvar för utförandet av beviljade insatser enligt LSS och LASS. Assistenterna arbetar efter schema; dag -kväll och nattjänstgöring utifrån brukarens beviljade timmar. 6(33)

7 Verksamheten består av 2,00 samordnare (arbetsledare) och 4,87 gruppledare. Vid mättillfället våren 2011 hade enheten 82,82 personliga assistenter och anhörigvårdare. Kontaktperson Ledsagarservice - Avlösarservice Verksamheten ansvarar för kontaktperson, ledsagarservice och avlösarservice enligt LSS. Kontaktpersoner har ingen anställning utan arbetar på uppdrag. Kontaktpersonerna får arvodes- och omkostnadsersättning. Enheten anställer ledsagare och avlösare utifrån beviljade insatser enligt LSS. Ledsagare och avlösare arbetar efter överenskomna arbetstider med brukaren vilket kan innebära dag, kväll och helg. Organisationsbild Enhetschef Biträdande enhetschef Personlig assistans Samordnare Gruppledare Personliga assistenter Kontaktperson Ledsagarservice Avlösarservice Samordnare (Gruppledare) Kontaktpersoner Ledsagare Avlösare RESURSER OCH ANSVAR Enhetschef Enhetschefen har det övergripande ledningsansvaret för LSS-enhetens uppdrag, genomförande och uppföljning samt övergripande ansvar för verksamheternas ekonomi, personal, arbetsmiljö och kvalitet. Enhetschefen arbetar på dagtid vardagar. Enhetschefen ingår tillsammans med andra enhetschefer i en s.k. ledningsberedskap. Ledningsberedskap innebär att enhetschefen svarar för akuta ledningsfrågor per telefon under vissa kvällar, nätter och helger enligt fastställt schema. Enhetschefen ingår i ledningsgruppen inom avdelningen för äldre- och handikappomsorg. Enhetschefen leder APT (arbetsplatsträffar) där biträdande enhetschef, samordnare för personlig assistans samt gruppledare, personliga assistenter samt samordnare/gruppledare för kontaktperson, ledsagarservice och avlösarservice deltar. Biträdande Enhetschef Biträdande enhetschef har det operativa ansvaret i verksamheterna med att stödja samordnare/ gruppledare och personal i deras arbete, följa upp att beslutade arbetsflöden efterföljs och samverka med brukare och deras anhöriga. Övergripande ansvar över schemaläggning och rekrytering av personliga assistenter. Ansvar som huvudadministratör för Time Care vilket innebär stöd för schemaadministratör, Import/exportera scheman, konfigurationer i systemet och felanmälan. 7(33)

8 Biträdande enhetschef arbetar på dagtid vardagar och vikarierar för enhetschefen under dennes ledighet. Samordnare för personlig assistans Enheten har två samordnare för personlig assistans som ansvarar bl.a. för den dagliga arbetsledning och personalplaneringen för personlig assistans och som schemaadministratör. Samordnarna har ansvar även för anställning av assistenter i samråd med biträdande enhetschef. Planering och upprättandet av genomförandeplan för den enskilde, uppföljning av genomförandeplan. samt administrering av redovisning av assistanstimmar till Försäkringskassan. Som kvalitetsombud ansvarar man för att kvalitetsmöten genomförs. I samordnarrollen ingår även beredskap där personliga assistenter kan nå en ledning kväll/natt och helger. Samordnare för kontaktperson, ledsagare och avlösare Enheten har två samordnare (gruppledare) för kontaktperson, ledsagarservice och avlösarservice. Samordnarna har ansvar bl.a. för anordning av kontaktpersoner, anställning av ledsagare och avlösare, planering och upprättandet av arbetsplan genomförandeplan för brukare och uppföljning av uppdragen. Samordnare har även uppdraget som kvalitetsombud. Gruppledare Gruppledare för personlig assistans Enheten har fem gruppledare för personlig assistans. Gruppledarna ansvarar för arbetsledning och personalplanering hos brukaren där man är gruppledare och håller i månadsmöten med personliga assistenterna hos sin brukare, har även uppdraget som kvalitetsombud. Gruppledarna ingår även i personliga assistansens beredskap, kväll/natt och helg. Ledsagare Ledsagarservice anställer ledsagare i samråd med brukaren utifrån beslutade och beställda insatser (timmar) från biståndsenheten. Ledsagaren ansvarar för ledsagningsuppdraget enligt upprättad genomförandeplan/arbetsplan. Planen upprättas av samordnaren i samråd med brukaren. Avlösare Avlösarservice anställer avlösare i samråd med brukaren utifrån beslutade och beställda insatser (timmar) från biståndsenheten. Avlösaren ansvarar för uppdraget enligt upprättad genomförandeplan/arbetsplan. Planen upprättas av samordnaren i samråd med brukaren. Kontaktperson enligt LSS Samordnaren för kontaktperson arvoderar kontaktperson i samråd med brukaren utifrån beslutade och beställda insatser från biståndsenheten. Kontaktpersonen ansvarar för uppdraget enligt upprättad plan. Planen upprättas av samordnaren i samråd med brukaren. Personlig assistent Samordnaren anställer personliga assistenter i samråd med brukaren utifrån beslutade och beställda insatser (timmar) från försäkringskassan eller biståndsenheten. Personliga assistenter ansvarar för genomförande av insatser enligt upprättad genomförandeplan. Planen upprättas av samordnaren i samråd med brukaren. Ombud Enheten har fördelat ansvaret om olika ombud till personalen i olika verksamheter. 8(33)

9 Kvalitetsombud Samordnare och gruppledare från varje verksamhet (, personlig assistans, avlösarservice, ledsagarservice och kontaktperson) har utsetts som kvalitetsombud i syfte att i samråd med enhetschefen och övriga medarbetare ansvara för arbete med enhetens kvalitetsplan. Hälso- och sjukvård Primärvården har hälso- och sjukvårdsansvar för personer i ordinärt boende Egenvård Landstingets hälso- och sjukvårdspersonal ansvarar för bedömningen om en hälso- och sjukvårdsinsats är egenvård eller hälso- och sjukvård. Brukare som har personlig assistans, ledsagarservice eller avlösarservice ska efter landstingets bedömning om egenvård ansöka hos biståndshandläggaren om egenvård. Övriga resurser Leasingbilar Verksamheten har tillgång till en bil som används av personliga assistansen 9(33)

10 4. VÄRDEGRUND Värdegrund för enhetens samtliga verksamheter bygger på lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), socialstyrelsens och socialnämndens krav på kvalitet utifrån bärande principer för LSS verksamheter d.v.s. integritet, tillgänglighet, inflytande, delaktighet, självbestämmande, helhetssyn, kontinuitet, trygghet och gott bemötande. Vidare anges att till brukarens välbefinnande kan höra sådant som känsla av trygghet och meningsfullhet. Enhetens värdegrund är utarbetad i samråd med medarbetare från samtliga av enhetens verksamheter. Enhetens värdegrund är godkänd av all personal. Under 2012 deltar enheten tillsammans med övriga enheter från socialförvaltningen med ledning av konsulter i arbetet med att upprätta förslag till värdighetsgarantier utifrån begreppen integritet, självbestämmande, delaktighet, kontinuitet, individanpassning, tillgänglighet, bemötande, trygghet, meningsfullhet och gott bemötande. Under hösten 2012 ska förslag till värdighetsgarantier presenteras till nämnden för beslut. Säkerställande För att alla brukare inom enhetens verksamheter för personlig assistans, ledsagarservice, avlösarservice och kontaktperson ska känna att personalen respekterar deras självbestämmande och integritet samt att verksamheten präglas av tillgänglighet, inflytande, delaktighet, helhetssyn, kontinuitet, trygghet och gott bemötande säkerställer vi detta genom följande arbetssätt. Tydlig information Information om verksamheten: Medarbetarna ger tydlig information (muntligt och skriftligt) om hur enhetens verksamheter avseende personlig assistans, kontaktperson, ledsagarservice, avlösarservice, fungerar, för att erbjuda delaktighet, trygghet och självbestämmande. Information genom planeringsmöten: Inför start av personlig assistans, kontaktperson, ledsagarservice och avlösarservice träffar medarbetarna brukaren och dennes god man/anhörig i planeringsmöte. Information genom att upprätta skriftliga planer: Verksamheterna ger tydlig information genom att upprätta och kontinuerligt uppdatera skriftliga genomförandeplaner/arbetsplaner i samråd med brukaren för att erbjuda brukaren inflytande, delaktighet, självbestämmande och trygghet. Planer Genomförandeplan (arbetsplan): I samråd med brukaren (god man/anhörig) påbörjas att upprätta en genomförandeplan senast inom två veckor, personlig assistans, kontaktperson, ledsagarservice, avlösarservice. Genomförandeplanen ska bl.a. innehålla uppgifter om vad, när, hur och av vem insatserna ska genomföras, målet för insatsen samt hur brukaren har erbjudits inflytande och delaktighet i upprättandet av planen. Genomförandeplan är upprättad när brukaren har godkänt planen med underskrift. Gott bemötande Samtliga medarbetare ska alltid ha ett gott bemötande och alltid respektera brukaren så att denne ska känna värdighet, trygghet, självbestämmande och delaktighet. 10(33)

11 Samtliga medarbetare ska alltid ha ett gott bemötande även gentemot varandra och alla som kommer i kontakt med verksamheten för att medföra en professionell och trevlig atmosfär. Integritet Ingen får utsättas för psykiskt eller fysiskt övergrepp/kränkning. Alla skall vara lyhörda och ta hänsyn till människors olikheter och visa respekt för den enskildes integritet. Sekretess och tystnadsplikt: Medarbetarna ska alltid vända sig till brukaren själv med frågor som berör honom/henne. Medarbetarna ska aldrig ta upp brukarens privata frågor/angelägenheter inför andra eller med andra människor. Medarbetarna har förbundit sig att hålla sekretessen och tystnadsplikten. Detta gäller även efter arbetets slut. Kontinuitet i verksamhet Vid planering av bemanningsschema i enhetens verksamheter tar enheten alltid hänsyn till personalkontinuiteten hos brukaren. Brukaren kan alltid vända sig till samordnaren/gruppledaren med alla frågor för att få stöd och råd. Samtliga verksamheter erbjuder enskilda insatser för brukaren som anges i hans/hennes genomförandeplan. När insatserna ska genomföras har verksamheten överenskommit med brukaren. Onödiga ändringar när insatserna ska genomföras, som beror på medarbetaren, får inte förekomma. Nära dialog med den enskilde I genomförandet av insatser ska medarbetaren alltid ha nära dialog med brukaren för att denne ska kunna vara delaktig och ha självbestämmande i insatsernas utförande och känna trygghet. Medarbetarna ska alltid fråga eller ta reda på hur brukaren själv vill att insatserna ska genomföras. I samband med insatsernas genomförande ska medarbetarna vid behov/ alltid beskriva alla moment till brukaren vad medarbetaren avser att göra för att brukaren ska veta vad som ska ske. Medarbetaren ska alltid erbjuda delaktighet och ge brukaren möjlighet att själv göra de arbetsmoment som han/hon kan och/eller vill. Lyssna och ta vara på brukarens synpunkter och åsikter Medarbetarna ska alltid lyssna, respektera och tar reda på brukarens synpunkter och åsikter om verksamhet och som berör honom/henne. Medarbetarna ska rätta sig efter brukarens behov och önskemål i insatsernas genomförande, så långt det inom uppdragets gränser är möjligt, för att erbjuda delaktighet och självbestämmande. Samtliga medarbetare inom enhetens verksamheter ska ta emot förslag, synpunkter och klagomål från brukaren, dennes anhörig/närstående och andra. Förslagen, synpunkterna och klagomålen kan lämnas muntligt eller skriftligt till medarbetarna eller ledningen. Verksamheten åtgärdar bristerna omgående så långt det är möjligt. Medarbetarna informerar brukaren och vid behov ansvariga inom förvaltningen om vidtagna åtgärderna. Förslagen, synpunkterna och klagomålen använder enheten i sitt arbete för att förbättra verksamheten. Fel och brister i verksamhet Medarbetarna ska alltid rapportera till enhetschefen fel och brister i verksamheten för att säkra god kvalitet i verksamhet och trygghet för brukaren. 11(33)

12 Hålla avtalade tider Medarbetarna ska alltid respektera och hålla avtalade tider. Vid förhinder ska medarbetaren alltid meddela Samordnaren/gruppledaren som meddelar brukaren om detta och anger en ny tid, för att visa respekt och erbjuda trygghet. Kompetent och van personal Vid nyrekrytering av medarbetare annonserar enheten efter utbildad och kompetent personal. Vid anställning tar enheten stor hänsyn till behovet av personal med olika språkoch kulturkompetenser. För att öka trygghet och säkerhet i verksamheterna erbjuds medarbetarna utbildningar och kompetensutvecklingsinsatser utifrån behov. Uppföljning Verksamheten (samordnare/ gruppledare) ska tillsammans med brukaren följa upp och uppdatera brukarens genomförandeplan kontinuerligt enligt fastställd tidplan samt vid behov för att säkra kvaliteten i verksamheten, erbjuda brukaren delaktighet, inflytande, självbestämmande och trygghet. Anhörigkontakter Medarbetarna ska medverka och stödja brukaren med goda anhörigkontakter. Uppföljning av värdegrund sker genom: Diskussioner om värdegrundsfrågor i samband med anställning, vid APT alternativt planeringsdagar tillsammans med personal och ledningen. Uppföljning av inkomna synpunkter och klagomål vid varje APT. Verksamhetens egen brukarundersökning om kvalitet till ett antal brukare. Andra genomförda uppföljningar om verksamheten. 12(33)

13 5. GOD KVALITET I VERKSAMHET Enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), Socialstyrelsens föreskrifter för ledningssystem för kvalitet i verksamheter samt socialnämndens övergripande mål för äldre- och handikappomsorgens verksamheter ska insatserna i dessa verksamheter vara av god kvalitet och den enskilde ska garanteras goda levnadsvillkor och säkerhet i verksamhet. Den enskilde ska genom insatserna tillförsäkras goda levnadsvillkor. Insatserna ska vara varaktiga och samordnade. De ska anpassas till mottagarens individuella behov samt utformas så att de är lätt tillgängliga för de personer som behöver dem och stärker deras förmåga att leva ett självständigt liv.(7 LSS) PERSONLIG ASSISTANS Den enskilde ska genom insatserna tillförsäkras goda levnadsvillkor. Insatserna ska vara varaktiga och samordnade. De ska anpassas till mottagarens individuella behov samt utformas så att de är lätt tillgängliga för de personer som behöver dem och stärker deras förmåga att leva ett självständigt liv.(7 LSS). Personlig assistans erbjuder god kvalitet genom följande arbetssätt: Arbetssätt Verksamheten erbjuder personlig assistans enligt LSS och LASS som har biståndsbeslut för insatsen. Alla erbjuds assistans av god kvalitet. Enheten säkerställer god kvalitet i personlig assistans genom följande: Inkommen beställning Samordnaren följer kontinuerligt upp inkomna beställningar för anordning av personlig assistans enligt LSS som kommer från biståndsenheten och anordning av personlig assistans enligt LASS som kommer från den enskilde. Samordnaren bekräftar inkommen beställning till ansvarig biståndshandläggare. Boka tid för hembesök hos brukaren Samma dag som beställningen av anordning av assistans kommer till enheten bokar samordnaren tid för hembesök hos brukaren för information och planering av personlig assistans. Hembesök Vid hembesöket informerar samordnaren både muntligt och skriftligt om kommunens personliga assistans. Vid hembesöket planeras också insatser och tider. Samordnaren tar reda på brukarens önskemål av assistenter samt diskuterar om insatser för planering av genomförandeplan. Kriterier för god kvalitet Hänsyn till barns särskilda behov Hänsyn till alla människors lika värde Överensstämmelse med målen för verksamheten Rättssäkerhet Medinflytande för den enskilde Lättillgänglig service Ett bra bemötande gentemot brukaren Att personalen har lämplig utbildning och/eller erfarenhet 13(33)

14 Väl fungerande arbetsledning Ett medvetet och genomtänkt arbetssätt Barnperspektiv När det gäller ungdomar som har fyllt 15 år ska samordnaren vid planering av insatser fråga hans/hennes önskemål. När det gäller vuxna brukare som har barn som inte är myndiga ska samordnaren tillsammans med brukaren planera insatser utifrån barnperspektiv. Annonsering av assistenter Biträdande enhetschef/samordnaren annonserar rekrytering av personliga assistenter. Intervju av sökanden Biträdande enhetschef/samordnaren intervjuar sökanden till personlig assistans. Föreslå anställning av assistenter Efter intervju föreslår samordnaren lämpliga assistenter till brukaren. Detta sker i personligt möte tillsammans med samordnare, brukare och assistenter. Vid akuta situationer Vid akuta situationer, då brukaren behöver insatser innan rekrytering är klar, erbjuder samordnaren erfarna assistenter. Rekrytering av assistenter När brukaren är nöjd med föreslagna assistenter träffar samordnaren assistenterna för anställning och övrig information bl.a. om bemötande, hantering av synpunkter och klagomål, om verksamheten och uppdraget. Arbetsmapp - Genomförandeplan Biträdande enhetschef/samordnaren upprättar i samråd med brukaren en genomförandeplan utifrån beställda timmar och brukares önskemål/behov. Kopia av genomförandeplan ska finnas i en arbetsmapp hos brukaren. I arbetsmappen ska det även finnas arbetsschema, viktiga telefonnummer och kommunens information om personlig assistans. Planering och introduktion Biträdande enhetschef/samordnaren planerar arbetsschemat. Samordnaren träffar arbetsgruppen (assistenterna/assistenten) tillsammans med brukaren för introduktion d.v.s. genomgång av genomförandeplan, arbetsschema och arbetsplats. Praktisk genomförande Assistenterna utför personlig assistans utifrån genomförandeplan/arbetsplan och utifrån brukarens önskemål/behov. Synpunkter och klagomål Samordnaren informerar brukaren och assistenterna om kommunens hantering av synpunkter och klagomål. Detta i syfte att brukaren ska känna trygghet, inflytande och självbestämmande samt att verksamheten ska kunna rätta till felen och förbättra verksamheten. 14(33)

15 Dokumentation Samordnaren dokumenterar i brukarens journal arbetsflödet från beställning till uppföljning och avslut av uppdraget enligt gällande rutiner för dokumentation lagstiftning för dokumentation. Avstämning Enhetschef / biträdande enhetschef/samordnaren träffar ansvarig biståndshandläggare för genomgång av beställda uppdrag en gång varannan månad. Uppföljning Biträdande enhetschef/samordnaren följer upp och uppdaterar genomförandeplanen tillsammans med brukaren/ god man och assistenterna vid behov dock minst en gång per år. 15(33)

16 KONTAKTPERSON Verksamheten erbjuder kontaktperson enligt LSS för personer och som har biståndsbeslut för insatsen. Verksamheter erbjuder kontaktperson av god kvalitet. Enheten säkerställer god kvalitet i verksamheten för kontaktperson genom följande arbetssätt: Inkommen beställning Samordnaren/gruppledaren följer upp kontinuerligt inkomna beställningar för anordning av kontaktperson enligt LSS som kommer från biståndsenheten. Samordnaren/gruppledaren bekräftar inkommen beställning till ansvarig biståndshandläggare. Boka tid för hembesök hos brukaren eller besök på förvaltningen Samma dag som beställningen av anordning av kontaktperson kommer till enheten kontaktar samordnaren/gruppledaren brukaren för information och planering av kontaktperson och tid för hembesök eller tid för möte på förvaltningen. Hembesök besök på förvaltningen Vid besöket informerar samordnaren/gruppledaren både muntligt och skriftligt om kommunens verksamhet för kontaktperson. Vid besöket planeras tider för kontaktperson och uppdraget. Samordnaren/gruppledaren tar reda på brukarens önskemål av kontaktperson. Barnperspektiv När det gäller ungdomar som har fyllt 15 år ska samordnaren/gruppledaren vid planering av insatser fråga hans/hennes önskemål. Annonsering av kontaktperson Samordnaren/gruppledaren annonserar efter kontaktperson. Intervju av sökanden Samordnaren/gruppledaren intervjuar sökanden till kontaktperson. Föreslår kontaktperson Efter intervju föreslår samordnaren/gruppledaren lämplig kontaktperson till brukaren. Detta sker i personligt möte tillsammans med samordnare/gruppledaren, brukare och kontaktperson. Arvodering av kontaktperson När brukaren är nöjd med föreslagen kontaktperson skrivs avtal med kontaktpersonen samt introduktion i uppdraget och övrig information. Praktisk genomförande Kontaktpersonen träffar brukaren enligt planering. Synpunkter och klagomål Samordnaren/gruppledaren informerar brukaren och kontaktpersonen om kommunens hantering av synpunkter och klagomål. Detta i syfte att brukaren ska känna trygghet, inflytande och självbestämmande samt att verksamheten ska kunna rätta till felen och förbättra verksamheten. 16(33)

17 Dokumentation Samordnaren/gruppledaren dokumenterar i brukarens journal arbetsflödet från beställning till uppföljning och avslut av uppdraget enligt gällande rutiner för dokumentation. Avstämning Samordnaren/gruppledaren träffar ansvarig biståndshandläggare för genomgång av beställda uppdrag två gånger per år. Uppföljning Samordnaren/gruppledaren följer upp uppdraget genom telefonsamtal eller med möte med brukaren en gång per år. 17(33)

18 LEDSAGARSERVICE Verksamheten erbjuder ledsagarservice enligt LSS för personer som har biståndsbeslut för insatsen. Verksamheter erbjuder ledsagarservice av god kvalitet. Enheten säkerställer god kvalitet i ledsagarservice genom följande arbetssätt: Inkommen beställning Samordnaren/gruppledare följer upp kontinuerligt inkomna beställningar för ledsagarservice enligt LSS som kommer från biståndsenheten. Samordnaren bekräftar inkommen beställning till ansvarig biståndshandläggare. Boka tid för hembesök hos brukaren Samma dag som beställningen av ledsagarservice kommer till enheten bokar samordnaren/gruppledare tid för hembesök hos brukaren alternativt besök på förvaltningen för information och planering av ledsagarservice. Hembesök/besök på förvaltningen Vid besöket informerar samordnaren/gruppledare både muntligt och skriftligt om kommunens verksamhet för ledsagarservice. Vid besöket planeras också insatser och tider. Samordnaren/gruppledaren tar reda på brukarens önskemål av ledsagare samt diskuterar om insatser för planering av genomförandeplan/arbetsplan. Barnperspektiv När det gäller ungdomar som har fyllt 15 år ska samordnaren/gruppledare vid planering av ledsagarservice fråga hans/hennes önskemål. När det gäller vuxna brukare som har barn som inte är myndiga ska samordnaren/gruppledare tillsammans med brukaren planera insatser utifrån barnperspektiv. Val av ledsagare Samordnaren/gruppledare föreslår en lämplig ledsagare från ledsagargruppen. Detta sker i personligt möte tillsammans med samordnare, brukare och ledsagare. Rekrytering av ledsagare Vid behov ska samordnaren/gruppledare annonsera efter ledsagare. Samordnaren/gruppledare intervjuar sökanden till ledsagare. Efter intervju föreslår samordnaren/gruppledare lämpliga ledsagare till brukaren. När brukaren är nöjd med föreslagen ledsagare träffar samordnaren/gruppledare ledsagaren för anställning samt för övrig information bl.a. om bemötande, hantering av synpunkter och klagomål, om verksamheten och uppdraget. Genomförandeplan/arbetsplan Samordnaren/gruppledare i samråd med brukaren upprättar en genomförandeplan utifrån beställda timmar och brukares önskemål/behov. En kopia av genomförandeplan/arbetsplan lämnas till brukaren och en kopia till ledsagaren. Brukaren ska informeras både muntligt och skriftlig om viktiga telefonnummer och kommunens information om ledsagarservice. Planering och introduktion Samordnaren/gruppledare planerar arbetsschemat. Samordnaren/gruppledare träffar ledsagaren (vid behov tillsammans med brukaren) för introduktion d.v.s. genomgång av genomförandeplan/arbetsplan/uppdraget/arbetsschemat. 18(33)

19 Praktisk genomförande Ledsagaren utför ledsagning utifrån genomförandeplan/arbetsplan och utifrån brukarens önskemål/behov. Synpunkter och klagomål Samordnaren/gruppledare informerar brukaren och ledsagaren om kommunens hantering av synpunkter och klagomål. Detta i syfte att brukaren ska känna trygghet, inflytande och självbestämmande samt att verksamheten ska kunna rätta till felen och förbättra verksamheten. Dokumentation Samordnaren/gruppledare dokumenterar i brukarens journal arbetsflödet från beställning till uppföljning och avslut av uppdraget enligt gällande lagstiftning för dokumentation. Avstämning Samordnaren/gruppledare träffar ansvarig biståndshandläggare för genomgång av beställda uppdrag två gånger per år. Uppföljning Samordnaren/gruppledare följer upp enstaka ledsagningar per telefon med brukaren. Samordnaren/gruppledare följer upp och uppdaterar genomförandeplan/arbetsplan för återkommande ledsagningar tillsammans med brukaren (vid behov även tillsammans med ledsagaren) vid behov dock minst en gång per år. 19(33)

20 AVLÖSARSERVICE Verksamheten erbjuder avlösarservice enligt LSS för personer som har biståndsbeslut för insatsen. Verksamheten erbjuder avlösarservice av god kvalitet. Enheten säkerställer god kvalitet i avlösarservice genom följande arbetssätt: Inkommen beställning Samordnaren/gruppledare följer upp kontinuerligt inkomna beställningar för avlösarservice enligt LSS som kommer från biståndsenheten. Samordnaren/gruppledare bekräftar inkommen beställning till ansvarig biståndshandläggare. Boka tid för hembesök hos brukaren Samma dag som beställningen av avlösarservice kommer till enheten bokar samordnaren/gruppledare tid för hembesök hos brukaren alternativt besök på förvaltningen för information och planering av avlösarservice. Hembesök/besök på förvaltningen Vid besöket informerar samordnaren/gruppledare både muntligt och skriftligt om kommunens verksamhet för avlösarservice. Vid besöket planeras också insatser och tider. Samordnaren/gruppledare tar reda på brukarens önskemål av avlösare samt diskuterar om insatser för planering av genomförandeplan/arbetsplan. Barnperspektiv När det gäller ungdomar som har fyllt 15 år ska samordnaren/gruppledare vid planering av avlösarservice fråga hans/hennes önskemål. När det gäller vuxna brukare som har barn som inte är myndiga ska samordnaren/gruppledare tillsammans med brukaren planera insatser utifrån barnperspektiv. Val av avlösare Samordnaren/gruppledare föreslår en lämplig avlösare. Detta sker i personligt möte tillsammans med samordnare/gruppledare, brukare och avlösare. Rekrytering av avlösare Vid behov och önskemål av brukare ska samordnaren/gruppledare annonsera efter avlösare. Samordnaren/gruppledare intervjuar sökanden till avlösare. Efter intervju föreslår samordnaren/gruppledare lämpliga avlösare till brukaren. När brukaren är nöjd med föreslagen avlösare träffar samordnaren/gruppledare avlösaren för anställning samt för övrig information bl.a. om bemötande, hantering av synpunkter och klagomål, om verksamheten och om uppdraget. Genomförandeplan/arbetsplan Samordnaren/gruppledare i samråd med brukaren upprättar en genomförandeplan utifrån beställda timmar och brukares önskemål/behov. En kopia av genomförandeplan/arbetsplan lämnas till brukaren. Brukaren ska informeras både muntligt och skriftlig om viktiga telefonnummer och kommunens information om avlösarservice. Planering och introduktion Samordnaren/gruppledare planerar arbetsschemat. Samordnaren/gruppledare träffar avlösaren tillsammans med brukaren för introduktion d.v.s. genomgång av genomförandeplan/arbetsplan/ uppdraget/arbetsschemat. 20(33)

LEDNINGSSYSTEM FÖR SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE. för Socialtjänsten i Tranås kommun enligt SOSFS 2011:9 DEL 1 GRUNDLÄGGANDE UPPBYGGNAD

LEDNINGSSYSTEM FÖR SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE. för Socialtjänsten i Tranås kommun enligt SOSFS 2011:9 DEL 1 GRUNDLÄGGANDE UPPBYGGNAD LEDNINGSSYSTEM FÖR SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE för Socialtjänsten i Tranås kommun enligt SOSFS 2011:9 DEL 1 GRUNDLÄGGANDE UPPBYGGNAD Upprättat/fastställt 2013-11-13 av Socialnämnden Senast reviderat Revideringsintervall

Läs mer

UPPDRAGSBESKRIVNING. Korttidsvistelse enlig Socialtjänstlagen. Eskilstuna kommun Vuxenförvaltningen 2014-01-01-2014-12-31

UPPDRAGSBESKRIVNING. Korttidsvistelse enlig Socialtjänstlagen. Eskilstuna kommun Vuxenförvaltningen 2014-01-01-2014-12-31 UPPDRAGSBESKRIVNING Korttidsvistelse enlig Socialtjänstlagen Eskilstuna kommun Vuxenförvaltningen 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll 1. Uppdragsbeskrivning- en överenskommelse mellan uppdragsfunktionen och

Läs mer

Beslut i socialnämnden 2014-12-11, 170. Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Kinda kommun

Beslut i socialnämnden 2014-12-11, 170. Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Kinda kommun Beslut i socialnämnden 2014-12-11, 170 Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Kinda kommun Riktlinjer för LSS-insatser i Kinda kommun Det här är en information till dig som är i behov av

Läs mer

Lisa Mattsson 08-5230 3422. Reviderat ledningssystem enligt Socialstyrelsens föreskrift 2011:9 om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete

Lisa Mattsson 08-5230 3422. Reviderat ledningssystem enligt Socialstyrelsens föreskrift 2011:9 om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete m Södertalie kommun 2012-1 1-21 Tjänsteskrivelse Kontor Social- och omsorgskontoret Handläggare Lisa Mattsson 08-5230 3422 Reviderat ledningssystem enligt Socialstyrelsens föreskrift 2011:9 om ledningssystem

Läs mer

Eskilstuna kommun Vård- och omsorgsnämnden 2015-03-01 UPPDRAGSBESKRIVNING. Vård- och omsorgsboende

Eskilstuna kommun Vård- och omsorgsnämnden 2015-03-01 UPPDRAGSBESKRIVNING. Vård- och omsorgsboende Eskilstuna kommun Vård- och omsorgsnämnden 2015-03-01 UPPDRAGSBESKRIVNING Vård- och omsorgsboende Innehållsförteckning 1. Uppdragsbeskrivning... 5 1.1 Parter... 5 1.2 Giltighetstid... 5 1.3 Uppdragsbeskrivningar...

Läs mer

Överenskommelse med uppdragsbeskrivning Hjälp i hemmet, under 65 år Hemtjänst Trygghetslarm Hemsjukvård

Överenskommelse med uppdragsbeskrivning Hjälp i hemmet, under 65 år Hemtjänst Trygghetslarm Hemsjukvård Överenskommelse med uppdragsbeskrivning Hjälp i hemmet, under 65 år Hemtjänst Trygghetslarm Hemsjukvård Vuxenförvaltningen 2011-03-01 Innehållsförteckning 1. Överenskommelse mellan uppdragsfunktionen

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Vård och Omsorg, enligt SOSFS 2011:9

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Vård och Omsorg, enligt SOSFS 2011:9 Vård och omsorg December 2013 Per-Olof Frick, Kvalitetscontroller 076 724 41 43 Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Vård och Omsorg, enligt SOSFS 2011:9 Antagen av nämnden 2013-12-11 Ledningssystem

Läs mer

LSS Riktlinjer. Riktlinjer. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Faställd av kommunstyrelsen 109/2008

LSS Riktlinjer. Riktlinjer. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Faställd av kommunstyrelsen 109/2008 r LSS r Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Faställd av kommunstyrelsen 109/2008 Tierps kommun 815 80 TIERP i Telefon: 0293-180 00 i www.tierp.se Innehållsförteckning r LSS 1 1 LSS Personkretsar

Läs mer

LSS riktlinjer Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS riktlinjer Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS riktlinjer Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Ansvarig: Ingegärd Gundersvik, avdelningschef Förvaltning: Socialförvaltningen Avdelning: Avdelningen för funktionshinder Datum: 2009-12-16

Läs mer

Granskning av den faktiska kvaliteten inom äldreomsorgen

Granskning av den faktiska kvaliteten inom äldreomsorgen Revisionsrapport Granskning av den faktiska kvaliteten inom äldreomsorgen Jean Odgaard Certifierad kommunal revisor Lunds kommun Adrian Göransson revisionskonsult Christel Eriksson Certifierad kommunal

Läs mer

Personlig assistans för barn. Tillsyn av enskilda assistansanordnare

Personlig assistans för barn. Tillsyn av enskilda assistansanordnare Personlig assistans för barn Tillsyn av enskilda assistansanordnare Du får gärna citera Inspektionen för vård och omsorgs texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Laxå kommun

Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Laxå kommun LSS-verksamheten Kjell Handfast Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Laxå kommun Antagna av social- och omsorgsnämnden den 13 december 2010 www.laxa.se 2 Innehållsförteckning Med lagen

Läs mer

Vägledning LSS Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade

Vägledning LSS Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade Vägledning LSS Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade En beskrivning av insatserna och begreppet goda levnadsvillkor samt en vägledning för handläggning och utförande Beslut Omsorgsnämnden

Läs mer

Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Örebro kommun

Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Örebro kommun 2012-06-15 Nf 185/2012 Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Örebro kommun Presenterad 2010-06-09 i Nämnden för funktionshindrade Antagen 2010-06-23, ledningsgrupp Förvaltningen för funktionshindrade

Läs mer

Omvårdnad Gävle. Förslag. K valitetsdeklaration för insatser. enligt LSS i ordinärt boende

Omvårdnad Gävle. Förslag. K valitetsdeklaration för insatser. enligt LSS i ordinärt boende Omvårdnad Gävle Förslag K valitetsdeklaration för insatser enligt LSS i ordinärt boende Innehållsförteckning INLEDNING Vad är en kvalitetsdeklaration? INSATSERNA 1. Vem har rätt till insatserna? 2. Insatsernas

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Till Dig... 1 Val av assistansanordnare... 1 Allmänt... 1 Individuell plan, IP-plan... 2 Underlag för insatsens innehåll... 2 Avtal... 2 Vid den första rekryteringen

Läs mer

Riktlinje för hantering av Lex Sarah rapporter och anmälan samt andra avvikelser inom socialtjänsten

Riktlinje för hantering av Lex Sarah rapporter och anmälan samt andra avvikelser inom socialtjänsten Dnr: VON 2013/02706 003 Riktlinje för hantering av Lex Sarah rapporter och anmälan samt andra avvikelser inom socialtjänsten Riktlinjen är fastställd av vård- och omsorgskontorets ledningsgrupp, 2013-09-30

Läs mer

Nationella bedömningskriterier för tillsyn av samverkan vid in- och utskrivning av patienter i sluten vård 2012-01-31

Nationella bedömningskriterier för tillsyn av samverkan vid in- och utskrivning av patienter i sluten vård 2012-01-31 Nationella bedömningskriterier för tillsyn av samverkan vid in- och utskrivning av patienter i sluten vård 2012-01-31 Innehållsförteckning Inledning och bakgrund 3 Vårdplanering och informationsöverföring

Läs mer

Kvalitetsberättelse för verksamheten personlig assistans samt särskilt boende vuxna 1 januari 31 december 2013

Kvalitetsberättelse för verksamheten personlig assistans samt särskilt boende vuxna 1 januari 31 december 2013 Kvalitetsberättelse för verksamheten personlig assistans samt särskilt boende vuxna 1 januari 31 december 2013 Dokumentnamn Kvalitetsberättelse för verksamheten personlig assistans samt särskilt boende

Läs mer

Vad efterfrågar kommunerna

Vad efterfrågar kommunerna Vad efterfrågar kommunerna en sammanställning av vilka krav på kvalitet och krav på uppföljning kommunerna ställer i förfrågningsunderlag vid upphandling av vård och omsorg för äldre 2012 Du får gärna

Läs mer

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG AVSEENDE VALFRIHETSSYSTEM INOM HEMTJÄNST. Krav på ansökan och utföraren

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG AVSEENDE VALFRIHETSSYSTEM INOM HEMTJÄNST. Krav på ansökan och utföraren 1 (6) Omsorgskontoret 2014-06-19 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG AVSEENDE VALFRIHETSSYSTEM INOM HEMTJÄNST Del 1/3 Krav på ansökan och utföraren Upphandlande myndighet: Linköpings kommun genom Äldrenämnden Innehåll

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2008 Socialförvaltningen

Kvalitetsredovisning 2008 Socialförvaltningen Kvalitetsredovisning 2008 Socialförvaltningen Innehåll Sid Inledning. 3 - Våra utgångspunkter i kvalitetsarbetet 3 - Modell kvalitetsarbete.. 4 - Kvalitetsstyrningsprocessen. 4 - Kvalitetsredovisning Förvaltningsövergripande

Läs mer

Social årsberättelse 2013. Kvalitetsberättelse för vård, omsorg och stöd.

Social årsberättelse 2013. Kvalitetsberättelse för vård, omsorg och stöd. Social årsberättelse 2013. Kvalitetsberättelse för vård, omsorg och stöd. Antagen av socialnämnden 2014-06-10, 85 Social årsberättelse 2013. Kvalitetsberättelse för vård, omsorg och stöd. Inledning Sociala

Läs mer

Tema LSS. LSS - en viktig lag som urholkas allt mer. LSS - lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (1993:387) www.reclaimlss.

Tema LSS. LSS - en viktig lag som urholkas allt mer. LSS - lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (1993:387) www.reclaimlss. Tema LSS LSS - lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (1993:387) Denna bilaga är framtagen av FUB Stockholms län LSS - en viktig lag som urholkas allt mer LSS är en pluslag. Pluslagstanken

Läs mer

Får jag gå på promenad idag?

Får jag gå på promenad idag? Får jag gå på promenad idag? Vem vet i vilken utsträckning äldres behov av hjälp och stöd tillgodoses på särskilda boenden? Rapport från tillsynsinsats med anledning av uppdrag från regeringen 2014 Du

Läs mer

Sociala nämndernas förvaltning 2014-11-14 Dnr: 2014/82-ÄN-702 Sibylla Törnkvist - ay947 E-post: sibylla.tornkvist@vasteras.se

Sociala nämndernas förvaltning 2014-11-14 Dnr: 2014/82-ÄN-702 Sibylla Törnkvist - ay947 E-post: sibylla.tornkvist@vasteras.se TJÄNSTESKRIVELSE 1 (2) Sociala nämndernas förvaltning 2014-11-14 Dnr: 2014/82-ÄN-702 Sibylla Törnkvist - ay947 E-post: sibylla.tornkvist@vasteras.se Kopia till Leverantörer av hemtjänst i Västerås Uppföljning

Läs mer

Utredning om upphandling av kommunens insatser inom personlig assistans enligt LASS och LSS i Hofors kommun.

Utredning om upphandling av kommunens insatser inom personlig assistans enligt LASS och LSS i Hofors kommun. Utredning om upphandling av kommunens insatser inom personlig assistans enligt LASS och LSS i Hofors kommun. 2011-11-20 Planum Organisation AB Göran Svensson Inledning... 3 Lagstiftning... 3 Motiv till

Läs mer

ENSKEDE-ÅRSTA-VANTÖRS STADSDELSFÖRVALTNING

ENSKEDE-ÅRSTA-VANTÖRS STADSDELSFÖRVALTNING ENSKEDE-ÅRSTA-VANTÖRS STADSDELSFÖRVALTNING AVDELNINGEN FÖR EGEN REGI/ ÄLDREOMSORG SID 1 (41) 2012-04-17 Verksamhetsbeskrivning till stadens Stockholms stads kvalitetsutmärkelse 2012 Anders Broberg Verksamhetschef

Läs mer

Vård- och omsorgsnämndens. Uppdragsplan 2015. Dnr VON 2015/0058 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Vård- och omsorgsnämndens. Uppdragsplan 2015. Dnr VON 2015/0058 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Vård- och omsorgsnämndens Uppdragsplan 2015 Dnr VON 2015/0058 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Uppdragsplan för vård- och omsorgsnämnden 2015 Inledning Vård- och omsorgsnämnden vill med uppdragsplanen för 2015

Läs mer

Länsförbundet. i Stockholms län. En genomgång av LSS

Länsförbundet. i Stockholms län. En genomgång av LSS Länsförbundet i Stockholms län En genomgång av LSS Av Harald Strand, ordförande 2011 Innehåll Sida 3...Personkrets och antal personer med insats 4...Huvudmän för LSS 5...LSS grundläggande principer 6...Skillnader

Läs mer