Vad tycker du är viktigt för att din personliga assistans ska fungera bra?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vad tycker du är viktigt för att din personliga assistans ska fungera bra?"

Transkript

1 Vad tycker du är viktigt för att din personliga assistans ska fungera bra? Metodbeskrivning, Personlig assistans PA, Område funktionshinder, Landskrona Stad Christina Olsson, Socialpedagog PA 1

2 Bakgrund Neonova AB grundade 2004 det webbaserade enkätprogrammet Pict-O-Stat. Utgångspunkten var att skapa ett tydligt hjälpmedel, med tillgång till olika funktioner i programmet som tal, text, pictogrambilder samt fotografi och film. Det för att vara en förstärkning i själva utförandet av enkäten. Syftet var då (04) att ta reda på hur personer som har daglig verksamhet upplever kvalitén i sitt arbete (utvecklingsrapport Pict-O-Stat-PS, Hjälpmedelsinstitutet). Detta verktyg har senare utvecklats och anpassats till att även rikta sig till andra verksamheter inom omsorgen. Allt fler kommuner och privata verksamheter runt om i landet använder sig idag av Pict-O-Stat som utvärderingsprogram. Fördelarna med detta verktyg är att där finns en röd tråd att följa i hela arbetsprocessen. Enkätfrågor sätts samman utifrån uppsatta mål för verksamheten. Personal utbildas i Pict-O-Stat av Neonova AB och enkäten genomförs. Sista fasen blir att upprätta och fullfölja arbetet med åtgärdsplaner utifrån en statistikdel och en analysdel som ingår i Pict-O-Stat. Resultatet blir ett redskap för brukare, personal och förvaltning att ta del av. Det blir en kunskapsbank på vad som fungerar bra och vad som kan bli bättre inom verksamheten. Inom Område funktionshinder, Landskrona Stad så ingick delar av daglig verksamhet och boendeenheten i ett pilotprojekt under 2010, för att genomföra och prova Pict- O-Stat. Pilotprojektet (-10) har nu utvärderats och enkätverktyget omfattar nu alla verksamheter inom Område funktionshinder, Landskrona Stad. Mer personal har utbildats av Neonova AB och frågor har omarbetats och förtydligats utifrån förra årets resultat, för att kunna rikta sig till fler verksamheter. Man har tillsatt en samordnare för hela Pict-O-Stat inom Område funktionshinder, Landskrona Stad. Hon heter Cecilia Karlsson, arbetsterapeut HAB/Rehabgruppen. En styrgrupp med områdeschef Susanne Rosenström och samtliga enhetschefer inom de olika verksamheterna, Område funktionshinder samt samordnare Cecilia Karlsson, har under hela arbetets gång reflekterat och diskuterat vilka utgångspunkter man ska fokusera på och vilka frågor som ska vara gemensamma över hela området. 2

3 Det har även funnits en arbetsgrupp, där personal som gått utbildning i Pict-O- Stat suttit tillsammans med samordnare Cecilia Karlsson. Där har man hjälpt och stöttat varandra under utvecklingen och arbetsprocessen framåt. Bakgrund Pict-O-Stat grundades av företaget Neonova AB Skapades med utgångspunkt i att vara ett hjälpmedel för personer med utvecklingsstörning i form av ett webbaserat enkätverktyg. Syftet var at Bakgrund Pict-O-Stat grundades av företaget Neonova AB Skapades med utgångspunkt i att vara ett hjälpmedel för personer med utvecklingsstörning i form av ett webbaserat enkätverktyg. Syftet var att ta reda på hur man upplevde kvalitén i sin dagliga verksamhet. (projektrapport Pict-O-Stat-PS, Hjälpmedelsinstitutet). Detta verktyg har senare utvecklats och anpassats till att även rikta sig till andra verksamheter inom omsorgen. Allt fler kommuner och privata verksamheter runt om i landet använder sig idag av Pict-O-Stat som utvärderingsprogram. Fördelarna med detta verktyg är att där är en röd tråd att följa i hela arbetsprocessen. 3

4 Syfte med projektet Utgångspunkten har varit att arbeta fram nytt användbart material till Pict-O-Stat PA (personlig assistans), som riktar sig direkt till målgruppen med understöd från LSS- lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade (1993:387). Syftet med undersökningen är möjligheten att kunna visa hur nöjda brukarna är med kvalitén i insatsen personlig assistans. Underlaget ska sedan användas för att höja kvalitén och utveckla insatsen personlig assistans. Att brukarundersökningen ska genomföras på frivillig och i möjligaste mån självständig basis är av största betydelse. Även att man har valmöjligheten att vara anonym i enkäten ligger till dess stora fördelar. Det som också figurerat i samtalen med olika medverkande under arbetets framväxt, har varit strävan att koppla det till LSS nyckelbegrepp och syftet att medvetandegöra det i sitt arbete med andra människor: Delaktighet Självbestämmande Inflytande Kontinuitet Helhetssyn Samt att Mål och handlingsplanen område funktionshinder år , där rätten att vara medborgare och möjligheten till Ett Gott Liv funnits närvarande i tankarna kring brukare/personal. Visionen Ett Gott Liv (bilaga 1) i Landskrona Stad ska ligga som underlag för de mål man har för att stärka individen. Meningen har varit att öka medvetenheten hos personalen i det fortsatta arbetet mot ett positivt kvalitets och helhetstänkande kring sin betydelse i sin yrkesroll. Första steget i processen blev att skapa fokusgrupper med stöd av brukare från målgruppen, medfödd hjärnskada och förvärvad hjärnskada. Syftet var att inhämta aktuellt material till ett nytt frågebiliotek till Pict-O-Stat PA. Nästa steg blev att göra de anpassningar som var behövliga för att motsvara målgruppens behov i den nyskapade versionen Pict-O-Stat PA. I sista delen testade man enkätfrågorna och gränssnittet tillsammans med fokusgruppsdeltagarna som om det skulle varit på riktigt. 4

5 Den stora frågan som följt med under hela processen och som även blev huvudfrågan i fokusgruppsträffarna har varit: Vad tycker du är viktigt för att din personliga assistans ska fungera bra? Metod och genomförande Fokusgrupp Fokusgrupp är en metod där man använder sig av en mindre grupp människor som har den speciella kännedomen man eftersträvar. Genom att föra en dialog med deltagarna tar man reda på vilken/ vilka faktorer som ses viktigast i en viss fråga/ ämne. Deltagarna får betygsätta vilka ämnesområden som anses som styrkor, även synpunkter de själva inte tagit upp, på en skala 1-3. Nästa process blir att vikta de frågeställningar som skapats utifrån de dialoger och ämnesområdena som framkommit under träffarna. Vi valde Cecilia Karlsson som samtalsledare och Christina Olsson som observatör vid fokusgruppsträffarna. Vid vissa tillfällen valde vi även att filma träffarna, genom godkännande av deltagarna. Anledningen var att inte missa viktig information och för att Ingalill Fahlström på Neonova AB skulle få ta del av materialet. Filmerna användes som komplement till det material Christina Olsson sammanställde utifrån observationerna och det skickades till Ingalill. Filmerna hade inget annat syfte än att användas som arbetsunderlag. Fokusgruppsträffarna blev ett antal fler än vi hade planerat från början. Men vi valde att se det som att försöka få ut så mycket känslor och tankar vid varje tillfälle. Samt att ständigt ha möjligheten att checka av med fokusdeltagrana att vi varit på rätt väg med de frågor som tagits fram. Det har bara varit till vår fördel i processen. Vi har valt att arbeta i stegen: 1. Inbjudan 2. Bestämma faktorer 3. Vikta faktorer 5

6 4. Sätta betyg 5. Redovisa resultat 6. Analysera ( Fokusgrupp- en systematiserad gruppintervju, Women to the top, Bente Greve. ). Beskrivning av hur fokusgrupperna gått till 1. Inbjudan: Vi valde att skicka en inbjudan till några valda personer som har personlig assistans i Landskrona Stad (bilaga 2). Cecilia och Christina bestämde att återkoppla via telefon en vecka efter utskick. Dels för att höra om det fanns något intresse för att vilja delta i fokusgrupperna, men även för att informera om vad Pict-O-Stat är och syftet med verktyget. Inbjudan skickades hem till 3 deltagare i fokusgrupp 1 (medfödd hjärnskada). I fokusgrupp 2 (förvärvad hjärnskada) skickades brevet hem till 4 deltagare. Två deltagare ifrån vardera gruppen var intresserade av att delta. Vi träffades vid samtliga tillfällen på samma tillgängliga plats och i samma rum. Rummet har varit rymligt och tiden har varit avsatt mellan , där även fika varit inräknat. Förutom då vi var ute och åt tillsammans. Det har gällt två tillfällen och det har varit Landskrona stads, Område funktionshinder som velat tacka för delaktigheten och de värdefulla åsikterna som legat till grund för frågebiblioteket och framväxten i Pict-O-Stat PA, samt Neonova AB vid andra mattillfället Bestämma faktorer- Redovisa resultat: Fokusgrupp 1 och 2 fick vid första träfftillfället frågan presenterad på papper och White- board, och fick några minuter på sig att fundera och skriva ner sina synpunkter antingen själv eller med hjälp av oss eller sin assistent. Utifrån samtal med deltagarna utvecklades ämnesområden och faktorer för oss att fokusera vidare på. Det blev en sammanslagning av grupp 1 och 2 efter att en av deltagarna uttryckt en önskan om att få träffa och även dela erfarenheterna med den andra gruppen. Inför träffen när validering av samtliga 78 frågor skulle göras så erbjöds samtliga att träffas. Det var även vid detta tillfälle som vi valde att gå ut och äta tillsammans. Validering av de frågor som skapats fram till Pict-O-Stat PA 6

7 (78 st.) var för att fokusgruppen skulle identifiera vilka faktorer som var dem viktigaste att ha med i den slutgiltiga enkäten (bilaga 3). Efter att våra träffar var igång med fokusgrupperna valde Christina att åka hem till övriga personer som har insatsen personlig assistans inom Landskrona Stad, som var intresserade för det. För att informera om Pict-O-Stat och visa den demonstration med fyra frågor som finns på Neonova ABs hemsida. Lämnade även ut ett kort informationsbrev om vad som var på gång inom personlig assistans (Informationsbrev- bilaga 4). Varför vi gjorde detta var för att vi i bakhuvudet hade en tanke om tydliggörande information och en känsla av delaktighet för de berörda om vad som skulle hända inom verksamheten- personlig assistans. Christina har redan från början informerat personalen inom personlig assistans på de assistansträffar man haft under året Syftet här har inte varit att lämna ut någon/något utan enbart informera om målsättningar, hur Pict-O-Stat fungerar och att förståelsen ligger i att det är en brukarundersökning. Vi har även velat använda oss av assistenternas kunskaper och deras funderingar om vilka problemområden som kan dyka upp, för att försöka undvika dem under processens gång. 6. Analysera: När vi kom till den sista delen- analysdelen, tillsammans med våra fokusdeltagare, körde Cecilia och Christina en Testvecka. Det skickades ut ett nytt informationsbrev till fokusdeltagarna om vad som skulle hända, och om man fortfarande var intresserad av att vilja delta. Där var olika tider uppsatta för fokusdeltagarna själva att välja bland (bilaga 5). Vi åkte hem till fokusdeltagarna var för sig för att testa frågorna som nu med hjälp av Ingalill Fahlström hade omarbetats, utifrån gruppens senaste diskussioner. Det hade skapats en testversion i Pict-O-Stat PA med ett urval av 20 frågor. Nu var syftet inte att besvara frågorna, utan mer ge synpunkter på hur frågorna framställdes och hur deltagarna upplevde att jobba med det webbaserade verktyget. Överensstämde frågorna med dialogerna man haft tidigare i fokusgrupperna? Blev det som man tänkt sig eller var det något man ville tillägga? Vid dessa tillfällen frågade vi om det var okej att filma. Efter samtycke användes filmerna enbart som underlag för analysering och förbättringsarbetet i Pict-O-Stat PA av företaget Neonova AB. 7

8 Under denna testvecka stötte vi på lite problem dels med den tekniska biten som internet uppkoppling och svårigheter med att veta var man skulle skriva in adressen för att komma rätt till enkäten utifrån det personliga informationsblad man skulle följa stegvis. Detta tog vi till oss och gjorde de förändringar som krävdes för att tydliggöra informationen och syftet att kunna genomföra det så självständigt som möjligt (bilaga 6). I det personliga informationsbladet med personlig kod ändrades följande innan slutligt utskick: Ändrat till större textstorlek Ändrat så att informationen gäller personlig assistans Tydligare hänvisning med hjälp av pilar var man ska skriva och trycka Tydlig bild av enter- knapp Starta enkäten- ruta Lagt till information om knapparnas funktion i enkäten Foto och nummer direkt till Christina Olsson, socialpedagogen Lagt till, senast besvara enkäten. Christina valde att åka ut en extra gång till en av fokusdeltagarna, för att låta personen gå igenom det omarbetade informationsbladet. Om det var något som ytterligare behövde tilläggas innan slutgiltigt utskick. Här fick vi en förfrågan om man kunde skicka över det personliga informationsbladet via mail istället. Detta tog vi med oss och sände frågan vidare till Neonova AB, där svaret var att det skulle fungera. Innan utskick skrivskyddade vi de personliga informationsbladen och sände till de som via telefonkontakt med Christina Olsson, valt att ha denna form. Till övriga sändes det personliga informationsbladet via post eller hade Christina det med sig vid hembesök för att vara ett stöd i själva genomförandet. Efter en sista redigering utifrån testveckan med fokusdeltagarna, samtal med styrgruppen och Christina så var frågorna till enkäten färdiga. Totalt 20 st. i enkätundersökning Pict-O-stat PA

9 Genomförandet Antalet brukare som tillfrågades var totalt 24 st. inom personlig assistans, Landskrona Stad. Efter semesteruppehållet skickades ett informationsbrev och en samtyckeblankett till brukare, samt informationsblad till personal och gode män om vad som skulle hända under hösten 2011 angående Pict-O-Stat (bilaga 7-9). 13 st. valde att tacka ja till att medverka i brukarundersökningen Pict-O-Stat PA Christina Olsson socialpedagog, fick ansvaret att inom personlig assistans få ut informationen och syftet till samtliga brukare, anhöriga och personliga assistenter detta skede via informationsutskick, telefonsamtal och hembesök. Christina och enhetschef Helena Fegler har under hela processen haft en dialog kring vilka tillvägagångssätt, frågeställningar och problemlösningar som varit de bästa för alla berörda parter. Utgångspunkten har hela tiden varit att så många brukare som möjligt ska kunna genomföra enkäten självständigt. I andra situationer har det varit en lösning och stödfunktion att anhöriga/ personliga assistenter varit närvarande för hjälparen Christina Olsson. För själva genomförandet tog man stöd av olika tekniska hjälpmedel inom Område funktionshinder, Landskrona Stad. 2 st. bärbara datorer med tillhörande pek pennor och mobilt bredband 1 st. nyinköpt pekskärm med tillhörande bärbar dator + mobilt bredband Flexiboard (lån från Neonova AB) 9

10 Resultat/ Åtgärdsplaner Analys/åtgärdsrapport Åtgärdstitel Samarbetsprinciper och rutiner för ökat brukarinflytande Undersökning PA Undersökning 2011 Skapad Slutförd Antal sessioner 13 Berörda frågor Brukargrupper Åtgärdsansvariga Status "14. Säger du till assistenterna om du tycker att de gör något fel?" Landskrona Stad - PA: PA team 1, PA team 2 Landskrona Stad - PA - Administratörer: Mia Bjelkenhoff, Ingela björk Pågående Uppföljningsdatum Nulägesbeskrivning Åtgärder Enligt statistiken nedan kan man uttolka att vissa av brukarna upplever det som svårt att säga till en assistent om denne gör något fel. Arbetsledarna och socialpedagogerna upplever att de har liten insyn i denna hittills okända problematik men resonerar kring bekväma vänskapsrelationer mellan brukare och assistenter, ojämna maktförhållanden och allmän konflikträdsla som eventuella faktorer bakom svaren i statistiken. Rutin där assitenten vid slutet av dagen frågar brukaren vad som varit bra och/eller dåligt under dagen. Assistenten försöker ta reda på vad som kan bli bättre. Denna inbjudan till reflektion ska hjälpa brukaren att öppna sig så att relationen präglas utav ärlighet. Rutinpärmar sammanställs och blir lättillgängliga för brukarna och personal. Ett brukarforum, där brukare utifrån liknande behov och livssituation, träffas i grupp och tillhandages möjligheten att diskutera och resonera kring assistenternas arbete och inblandning i deras liv. Här kan nya idéer växa fram genom ett ökat brukarinflytande. Implementeringsansvarig: Karl Eriksson Analys/åtgärdsrapport Åtgärdstitel Möjligheten att byta assistent Undersökning PA Undersökning 2011 Skapad Slutförd Antal sessioner 13 Berörda frågor Brukargrupper Åtgärdsansvariga Status "16. Vet du hur du ska göra för att byta assistenter om det inte fungerar?" Landskrona Stad - PA: PA team 1, PA team 2 Landskrona Stad - PA - Administratörer: Mia Bjelkenhoff, Ingela björk Pågående Uppföljningsdatum Nulägesbeskrivning Vissa brukare upplever det som svårt att byta assistent om arbetet inte skulle fungera. Det finns få tydliga rutiner kring hur ärendegången ser ut då t.ex. en akutsituation uppstår i 10

11 relationen mellan assistent och brukare. Relationen mellan brukare och assitent; var parts rättigheter, skyldigheter och riktlinjer är odefinierade och otydliga. Åtgärder Broschyr med tydlig och lättläst information till nya och gamla brukare. Den innehåller rubriker som ramar in assistansens kärna samt en checklista med konkreta åtgärder i olika situationer. Vart man vänder sig när frågor uppstår är också tydligt utskrivna. Resultat Brukarträff v.11 Brukarforum- hur kan vi utveckla för att kunna bemöta det behov som finnas inom personlig assistans? Betona vilka behov det handlar om!? Broschyr för att förtydliga de berörda parternas ansvar och skyldigheter inom området personlig assistans. Enhetschef- socialpedagog- brukarepersonlig assistent. Veta vem man ska vända sig till om man har frågor kring rättigheter, skyldigheter och riktlinjer. Börjar aktivt arbeta för igångsättning av genomförandeplaner och att använda sig av ordet i alla dess sammanhang. För att öka förståelsen/betydelsen för ordet. Utarbeta en mall för hur genomförandeplan/lss mapp och rutinpärm kan få en brukbar funktion- en röd tråd i det praktiska arbetet, lätt och tillgängligt för brukare och personal att använda och förstå! Samtala kring bemötande brukare/personal- Brukarforum, APT, assistansträffar. Bortfall Brukare vi inte kunde nå i denna omgång pga. för lite brukarkännedom, annat ursprungsland. Andra omständigheter i vissa av fallen! Ej vilja delta. Bytat till ett privat assistansbolag. Ej kunnat medverka denna omgång för att förutsättningarna inte varit de rätta för brukaren. I vissa fall i samråd med anhöriga, daglig verksamhet och personliga assistenter. 11

12 Återkopplandet från brukare/anhörig och personal Något för gänget att fylla i allt eftersom (Karl, Mia, Ingela och Cecilia). Litteraturlista: Pia Käcker, Ingalill Fahlström, Lars Careliusson, Utvecklingsrapport Pict-O- Stat-PS, projektrapport, Hjälpmedelsinstitutet, Bente Greve, Fokusgrupp- en systematiserad gruppintervju, Women to the top, Gunilla Fjellström, Annika Lidström, Carina Westbom, Personlig assistans, brukarundersökning Handikappomsorgen 2008, Piteå Kommun- Socialtjänsten. Hanna Egard, Personlig assistans i praktiken-beredskap, initiativ och vänskaplighet, Lunds universitet, Socialhögskolan. Susanne Sunnemark, Gunnel Dagh, För det mesta fungerar det bra -en enkätundersökning om att ha personlig assistans, Norrköping vård- och omsorgskontoret, Bilagor

13 13

14 14

15 Bilaga 1 15

16 1(1) Omsorgsförvaltningen Till dig som har personlig assistans genom Omsorgsförvaltningen i Landskrona stad. Vi vill bli bättre. Därför planerar vi att under år 2011 genomföra en brukarundersökning. Då kommer vi att ställa frågor om vad du tycker om det stöd du får. Vi använder Pict-o-stat som är ett datorprogram där man får svara på frågor. I Pict-o-stat svarar man på frågorna direkt via datorn. Det är första gången man ställer frågor om personlig assistans i Pict-o-stat. Därför finns det än så länge inga frågor klara. Vi behöver därför din hjälp. Vi vill bjuda in dig till 3 brukarträffar där vi vill diskutera det du tycker är viktigt för att din personliga assistans ska vara bra. Vi träffas; Onsdagen den 1/6 klockan Torsdagen den 9/6 klockan Onsdagen den 29/6 klockan Vi ses på Hab./rehabgruppen på Artillerigatan 3. Vid träffarna kommer du tillsammans med andra personer som har personlig assistans kunna diskutera och berätta vad du tycker är viktigast för att det ska fungera bra. Vi bjuder på fika. Någon av oss kommer ta kontakt med dig via telefon under vecka 21 för att höra om du är intresserad av att vara med. Har du några frågor kan du ställa de då. Du är också välkommen att höra av dig till oss. Mycket välkommen Cecilia Karlsson Christina Olsson Tel Tel Bilaga 2 P 16

17 ERSONLIG ASSISTANS - VALIDERING FYSISK MILJÖ 1. Hur går det att ta sig in och ut i din lägenhet? 2. Hur går det att ta sig in och ut hemma hos dig 3. Ä r det lätt att ta sig mellan olika rum hemma hos dig? 4. Hur går det för dig att ta dig fram i området där du bor? 5. Ä r det något du skulle vilja ändra på i din lägenhet? 6. Kan du låsa din ytterdörr själv? PSYKOSOCIAL MILJÖ 7. Bestämmer du själv vad du ska göra din på semester? 8. Bestämmer du själv vad du ska göra när du är ledig? 9. Får du bestämma över vad du vill ha hjälp med? 10.Kommer du och dina assistenter bra överens? 11.Trivs du med dina assistenter? 12.Hur är personkemin mellan dig och assistenterna? 13.Brukar du och assistenterna skämta med varandra? 14.Har du och assistenterna roligt tillsammans? 15.Bestämmer du själv när du ska få hjälp? 16.Känner du dig trygg med alla dina assistenter? 17.Ä r det du som bestämmer när det ska städas hemma hos dig? 18.Bestämmer du själv när du vill gå och lägga dig? 19.Bestämmer du själv vilka kläder du ska ha på dig? 20.Bestämmer du själv när du ska tvätta? 21.Knackar eller ringer assistenterna på din dörr innan de kommer in? 22.Ä r assistenterna trevliga mot varandra? 23.Har du varit med och bestämt vilka som ska vara dina assistenter? 24.Får du bestämma hur du vill ha det i din lägenhet? 25.Hur känner du dig idag? 26.Får du vara själv hemma om du vill? 27.Har du någon att prata med om du mår dåligt? 28.Bestämmer du själv när du ska duscha eller bada? 29.Ä r det viktigt för dig att assistenterna vet hur du mår? 30.Får du bestämma när du vill ha hjä lp av assistenterna? KONTINUITET, STÖD OCH SERVICE 31.V et assistenterna vad du behöver hjälp med? 32.V et assistenterna hur du vill ha det? 33.V et du vem du ska prata med om du inte trivs? 34.V et du vem du kan ta kontakt med om du har frågor? 35.V et du vem du ska prata om assistenterna inte är snälla? 36.Har du en genomförandeplan för din assistans? 37.Får du byta assistenter om du vill? 38.Får du ofta träffa nya assistenter? 39.Tycker du om att träffa nya assistenter? 40.Säger du till om något är fel? 41.Säger du till assistenterna om du tycker att de gör något fel? 42.Får du hjälp när du behöver? 43.Håller assistenterna tider som ni har bestämt? 44.Har du ha ft möte med någon över hur din assistans ska fun gera? 45.Ä r det något du vill lära dig att göra sjä lv hemma? 46.Ä r dina assistenter viktiga för dig? 47.Kan du prata med assistenterna om viktiga saker? 48.Ä r assistenterna professionella? 17

18 49.Ä r dina assistenter duktiga på sitt jobb? 50.Tycker du att assistenterna är flexibla? 51.A npassar sig assistenterna efter dina behov? 52.Förstår assistenterna dig? INFORMATION OCH KOMMUNIKATION 53.Behöver du en planering där du ser vad som skall hända? 54.Behöver du hjä lp för att komma ihåg saker? 55.Finns det en planering där du ser vad som ska hända? 56.Får du hjälp att komma ihåg saker? 57.Lyssnar assistenterna på dig? 58.Pratar assistenterna med dig? 59.Pratar assistenterna över ditt huvud ibland? 60.Pratar assistenterna direkt till dig? 61.Låter dina assistenter dig prata till punkt? 62.Förstår assistenterna vad du säger? 63.Förstår du vad dina assistenter säger? 64.Kan dina assistenter sätta sig in i din situation? 65.Förstår assistenterna din situation? 66.V et du vilka tider assistenterna ska vara med dig? 67.V et du hur du ska göra för att kontakta assistenterna? 68.V et du vad som står i din genomförandeplan? 69.Har assistenterna ett schema som du kan läsa? FRITID OCH GEMENSKAP 70.Ä r det viktigt för dig att få göra saker själv hemma? 71.Ä r det viktigt att ha någonting att göra på dagarna? 72.Har du någon kompis? 73.Tycker du att du har lagom många vänner? 74.Har du något att göra när du är ledig? 75.Har du något meningsfullt att göra på dagarna? 76.Finns det något att göra på fritiden? 77.Ä r du med i någon förening? 78.Har du och assistenterna några gemensamma intressen? Bilaga 3 18

19 1(1) Omsorgsförvaltningen Datum 5/ Information om Pict-o-stat! Nu under hösten 2011 kommer Landskrona stad, Omsorgsförvaltning genomföra en enkätundersökning inom personlig assistans. Enkäten är syftad för personer som har personlig assistans, och vår utgångspunkt är att ta reda på vad du tycker är viktigt, för att din personliga assistans ska fungera bra? Utifrån de fokusgrupper vi haft, håller vi på att arbeta fram frågeställningar till enkäten. Vårt fokus är för att vi ska skapa ett säkrare och bättre arbete inom personlig assistans. Även att förbättra det som fungerar mindre bra inom personlig assistans. Landskrona stad, Omsorgsförvaltningen har ett samarbete med företaget Neonova ab, som har framställt ett verktyg som heter Pict-o-stat (www.neonova.se). Med hjälp av Pict-o-stat ger det en möjlighet att självständigt och anonymt svara på frågorna, man får fram tillförlitlig information om hur uppdraget upplevs. Verktyget är webbaserat och enkäterna kan besvaras hemma eller någon annanstans. Valet att medverka i denna enkätundersökning är helt frivillig, efter sommaren kommer det att skickas hem ett samtyckebrev till dig och information till anhöriga, personal. Vi kommer att möta dina behov på bästa sätt och kan erbjuda teknisk utrustning vid genomförandet av enkäten. Vid frågor kontakta mig gärna på: Mvh Christina Olsson 19

20 Socialpedagog, Personlig assistans. Bilaga 4 1(1) Omsorgsförvaltningen Datum Hej på er deltagare i fokusgruppen, Pictostat. Tack för senast och hoppas allt är bra med er nu när vi går mot kallare tider! Sist vi träffades på Artillerigatan 3 och pratade om frågorna kring personlig assistans, bestämde vi att vi även skulle träffas en gång till. För att prova att göra enkäten var och en för sig själv via datorn. För att se om det är något som måste ändras med frågorna eller upplägget, innan den riktiga undersökningen med de 20 riktiga frågorna kommer att genomföras. De datum vi har att boka är: Tisdag 8 november kl eller Torsdag 10 november kl eller Fredag 11 november kl Ni kan ringa eller maila Christina och meddela vilken dag som blir bäst för er att vi kommer hem och provar göra enkäten. Christina Olsson Cecilia Karlsson är på semester under v 44. Hoppas vi ses snart och härliga hälsningar till er så länge, Cecilia Karlsson & Christina Olsson 20

21 Bilaga 5 Information till.- PA team - Nivå Hej! Vi vill att du svarar på några frågor om hur du tycker din personliga assistans fungerar. Enkäten är personlig men det är bara följande personer som kan se vad du har svarat: Cecilia Karlsson, Christina Olsson, Helena Fegler, Mia Bjelkenhoff Gör så här för att svara: 1. Använd en dator, starta webbläsaren Internet 2. Skriv pal.pictostat.se i adressfältet. Klicka på enter- knappen. 3. Skriv. i lösenordsrutan, och klicka sedan på knappen Klar. 21 Figur 1

22 Tryck på knappen Se till så att ljudet på datorn är på. Lycka till och tack för hjälpen! Informations- knapp, uppläsning om hur enkäten är uppbyggd. Börja gärna här. STARTA ENKÄTEN Pennan, är den knapp du trycker på för att kunna lämna kommentarer till frågan. Är ett pop-upp fönster. Paus- knapp, du kan gå ur enkäten när du vill och vid ett senare tillfälle logga in med ditt lösenord igen, för att fortsätta. Att tänka på! Behöver man ändra ett svar i enkäten, trycker man på pilen bakåt. 22

23 Kontakta mig, Christina (Tina) Olsson om det uppstår problem kring enkäten. Så hjälper jag mer än gärna till! eller Du kan svara fram till den 27 januari 2012! Bilaga 6 Samtycke för behandling av personuppgifter i enkätverktyget Pict-O-Stat Verksamhetens namn: Landskrona Stad Omsorgsförvaltningen Område funktionshinder Personlig assistans Personuppgiftsansvarig: Marie Petterson Stadsjurist VX Vi vill bli bättre. Vi behöver därför din hjälp med att svara på frågor om personlig assistans. För detta kommer vi använda vi ett datorprogram som heter Pict-O-Stat. För att kunna använda Pict-O-stat behöver vi samla in och spara en del uppgifter om dig. Vi behöver skriva in ditt namn, vilket år du är född och om du är man eller kvinna. Vi kommer också spara de svar du anger på frågorna. Dessa uppgifter kommer att sparas direkt i programmet Pict-O-stat. Uppgifterna kan ingen annan komma åt. Det finns en lag som kallas personuppgiftslagen. Lagen kom till Denna lag bestämmer hur man sparar uppgifter om olika människor. I lagen står att du har rätt att få veta vilka uppgifter vi sparat. I lagen står också att du har rätt att få veta vad vi använder dessa uppgifter till. Detta har du rätt att fråga om en gång varje år. 23

24 Du skickar in frågan och undertecknar med ditt namn. Det kostar ingenting. Detta står beskrivet i paragraf 26. I lagen står att om du tycker vi använder dina uppgifter på fel sätt kan du säga till att det ska ändras. Det kallas att begära rättelse. Det står beskrivet i paragraf 28. Med detta papper ber vi dig godkänna att vi sparar uppgifter om dig i Pict- O-stat. Du godkänner genom att skriva under detta papper. Det kallas att lämna samtycke. Personuppgifter Härmed lämnar jag mitt samtycke till att de ovan nämnda personuppgifterna behandlas och lagras i enkätverktyget Pict-O-Stat st ångra dig. Du återkallar då ditt samtycke. Du kan när so m hel Ja Nej Vi undrar om du samtycker att vi använder Informationen i enkäten till din kommande genomförandeplan? Ja Nej Underskrift 24

Pilotprojekt Pict-O-Stat i Fagersta kommun

Pilotprojekt Pict-O-Stat i Fagersta kommun 1 2011-09-02 Socialförvaltningen Pilotprojekt Pict-O-Stat i Fagersta kommun Inledning Företaget Neonova AB i Järvsö har tagit fram enkätverktyget Pict -O-Stat. Med hjälp av Pictogramsymboler, fotografier

Läs mer

Resultat. Brukarundersökning 2014 Personlig assistans. Kontaktuppgifter Personlig assistans Enhetschefer. elvy.glimblad@uddevalla.

Resultat. Brukarundersökning 2014 Personlig assistans. Kontaktuppgifter Personlig assistans Enhetschefer. elvy.glimblad@uddevalla. Kontaktuppgifter Personlig assistans Enhetschefer Annette Wahlgren annette.wahlgren@uddevalla.se Roger Andreasson roger.andreasson@uddevalla.se Elvy Glimblad elvy.glimblad@uddevalla.se Jenni Andersson-Grundberg

Läs mer

Vad tycker du? dududu?

Vad tycker du? dududu? Vad tycker du? dududu? Landskrona stad Rapport från Brukarundersökning 2013-2014 Område funktionshinder Författare: Cecilia Karlsson 2014-06-19 INNEHÅLL SIDA INNEHÅLL 1 BAKGRUND 2 Brukarundersökning 2011-2012

Läs mer

Brukarundersökning Bostad med särskild service

Brukarundersökning Bostad med särskild service Brukarundersökning Bostad med särskild service 2016-01-14 KS 2016.356-1 UNDERRUBRIK Brukarundersökning Finspångs 612 80 Finspång Telefon 0122-85 000 Fax 0122-850 33 E-post: @finspang.se Webbplats: www.finspang.se

Läs mer

Mål och handlingsplan Område funktionshinder år 2015 2017 Omsorgsförvaltningen

Mål och handlingsplan Område funktionshinder år 2015 2017 Omsorgsförvaltningen Mål och handlingsplan Område funktionshinder år 2015 2017 Omsorgsförvaltningen Lättläst Inledning Område Funktionshinder ger stöd till personer med funktionsnedsättning. Arbetet styrs av lagar. Lag om

Läs mer

Så tycker brukarna med bostad med särskild service, personlig assistans samt boendestöd. En brukarundersökning genomförd mars 2012.

Så tycker brukarna med bostad med särskild service, personlig assistans samt boendestöd. En brukarundersökning genomförd mars 2012. Så tycker brukarna med bostad med särskild service, personlig assistans samt boendestöd. En brukarundersökning genomförd mars 2012. Oktober 2012 Sammanfattning Brukarundersökningen som genomfördes under

Läs mer

Delaktighet, inflytande och medbestämmande

Delaktighet, inflytande och medbestämmande Delaktighet, inflytande och medbestämmande Vad ska jag prata om? Vad är delaktighet Varför delaktighet, inflytande och medbestämmande? Brukarinflytande Pict-O-Stat två exempel Delaktighet Delaktighet uppstår

Läs mer

Brukarundersökning. Personlig assistans Handikappomsorgen 2008

Brukarundersökning. Personlig assistans Handikappomsorgen 2008 Brukarundersökning Personlig assistans Handikappomsorgen 2008 Januari 2009 Bakgrund Från 2003 har socialförvaltningen i Tingsryd påbörjat ett arbete med s.k. Balanserad styrning. Det innebär att vi arbetar

Läs mer

Servicebostad. Lättläst VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Servicebostad. Lättläst VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Servicebostad VAD ÄR DET? Lättläst VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Servicebostad Här får du information om vad en servicebostad är och hur det kan fungera att bo i en servicebostad. Här får du veta vilka rättigheter

Läs mer

Servicebostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Servicebostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Servicebostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Vad är en servicebostad? Här får du information om vad en servicebostad är och hur det kan fungera att bo i en servicebostad. Här får du veta vilka rättigheter

Läs mer

2014-09-18 Nf 149/2012. Policy för bemötande av brukarens känslor, relationer och sexualitet Förvaltningen för funktionshindrade Örebro kommun

2014-09-18 Nf 149/2012. Policy för bemötande av brukarens känslor, relationer och sexualitet Förvaltningen för funktionshindrade Örebro kommun 2014-09-18 Nf 149/2012 Policy för bemötande av brukarens känslor, relationer och sexualitet Förvaltningen för funktionshindrade Örebro kommun Innehållsförteckning Sammanfattning... 1 Inledning... 1 Syfte...

Läs mer

Arbetsutvecklingsrapport

Arbetsutvecklingsrapport Arbetsutvecklingsrapport Brukarundersökning inom daglig verksamhet En länsgemensam brukarundersökning för personer som har insatser enligt LSS Författare: Eva Rönnbäck Rapport: nr 2011:1 ISSN 1653-2414

Läs mer

PICT-O-STAT ENKÄTVERKTYG FÖR DAGLIG VERKSAMHET

PICT-O-STAT ENKÄTVERKTYG FÖR DAGLIG VERKSAMHET PICT-O-STAT ENKÄTVERKTYG FÖR DAGLIG VERKSAMHET JÄRVSÖ VÅRDINFORMATIK VAD ÄR PICT-O-STAT Pict-O-Stat är ett datoriserat enkätverktyg som skall användas för att utföra kvalitetsutvärderingar på enheter som

Läs mer

Brukarundersökning. Stöd och service Handikappomsorgen 2006

Brukarundersökning. Stöd och service Handikappomsorgen 2006 Brukarundersökning Stöd och service Handikappomsorgen 2006 sept 2006 Bakgrund Från 2003 har socialförvaltningen i Tingsryd påbörjat ett arbete med s.k. Balanserad styrning. Det innebär att vi arbetar efter

Läs mer

Ditt liv, Dina val, Dina rättigheter Spira Assistans skapar Möjligheter

Ditt liv, Dina val, Dina rättigheter Spira Assistans skapar Möjligheter Ditt liv, Dina val, Dina rättigheter Spira Assistans skapar Möjligheter Spira Assistans AB Org.nr 556815 4305 info@spiraassistans.se 040-15 66 85 2 Innehåll Presentation 5 Dina kontaktpersoner 10 Arbetsmiljö

Läs mer

Nöjdhet hos brukare med Arvika kommun som assistentanordnare 1. Jag som fyller i enkäten är:

Nöjdhet hos brukare med Arvika kommun som assistentanordnare 1. Jag som fyller i enkäten är: Nöjdhet hos brukare med Arvika kommun som assistentanordnare 1. Jag som fyller i enkäten är: 2. Jag kan bestämma hur jag vill bli hjälpt 3. Personalen kommer på överenskommen tid 4. Jag får information

Läs mer

Metodguide och intervjuguide - Västernorrlandsmodellen för barns brukarmedverkan

Metodguide och intervjuguide - Västernorrlandsmodellen för barns brukarmedverkan Metodguide och intervjuguide - Västernorrlandsmodellen för barns brukarmedverkan Bakgrund till barns brukarmedverkan Några kommuner från Västernorrlands län har tillsammans med Allmänna Barnhuset och 33

Läs mer

Gruppbostad. Lättläst VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Gruppbostad. Lättläst VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Gruppbostad VAD ÄR DET? Lättläst VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Gruppbostad Här får du information om vad en gruppbostad är och hur det kan fungera att bo i en gruppbostad. Här får du veta vilka rättigheter

Läs mer

Arbetsutvecklingsrapport

Arbetsutvecklingsrapport Arbetsutvecklingsrapport Brukarundersökning inom LSS En länsgemensam brukarundersökning för personer som har insatser enligt 9 p.9 LSS Författare: Eva Rönnbäck Rapport: nr 2009:6 ISSN 1653-2414 ISBN 978-91-85613-34-2

Läs mer

Vård- och omsorgsförvaltningen. Brukarnas upplevelser av sin personliga assistans i Lund

Vård- och omsorgsförvaltningen. Brukarnas upplevelser av sin personliga assistans i Lund Vård- och omsorgsförvaltningen Brukarnas upplevelser av sin personliga assistans i Lund Kvalitetsmätning 2010 2 Inledning 3 Syfte 3 Målgrupp 3 Arbetsprocess 3 Enkätens uppbyggnad 3 Svarsfrekvens och bortfall

Läs mer

Servicebostad. -VAD ÄR DET? -Lättläst. Östra Göinge kommun www.ostragoinge

Servicebostad. -VAD ÄR DET? -Lättläst. Östra Göinge kommun www.ostragoinge Servicebostad -VAD ÄR DET? -Lättläst Vad är en servicebostad? Här får du information om vad en servicebostad är och hur det kan fungera att bo i en servicebostad. Här får du veta vilka rättigheter och

Läs mer

Stöd i Sollentuna. Information till dig som är barn eller ungdom och har en funktionsnedsättning. Senast uppdaterad:

Stöd i Sollentuna. Information till dig som är barn eller ungdom och har en funktionsnedsättning. Senast uppdaterad: Stöd i Sollentuna Information till dig som är barn eller ungdom och har en funktionsnedsättning Senast uppdaterad: 2017-01-10 Träffa din handläggare Om du eller dina föräldrar vill ansöka om stöd får ni

Läs mer

Hur nöjd är du på ditt arbete?

Hur nöjd är du på ditt arbete? Hur nöjd är du på ditt arbete? En brukarundersökning inom daglig verksamhet och sysselsättning i Eskilstuna kommun. Genomförd ht 2013 med enkätverktyget Pict-O-Stat. V u x e n f ö r v a l t n i n g e n

Läs mer

Brukarundersökning inom boende LSS

Brukarundersökning inom boende LSS SAMMANSTÄLLNING Brukarundersökning inom boende LSS Resultat av 2015 år undersökning Carolina Klockmo KOMMUNFÖRBUNDET VÄSTERNORRLAND Kommunförbundet; FoU Västernorrland Järnvägsgatan 2 871 45 Härnösand

Läs mer

Gruppbostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Gruppbostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Gruppbostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Vad är en gruppbostad? Här får du information om vad en gruppbostad är och hur det kan fungera att bo i en gruppbostad. Här får du veta vilka rättighet

Läs mer

Vad är goda levnadsvillkor för dig?

Vad är goda levnadsvillkor för dig? Vad är goda levnadsvillkor för dig? I LSS så står det att man genom insatserna ska få goda levnadsvillkor. Frågan är vad goda levnadsvillkor betyder? Den frågan har Riks-Klippans styrelse och Klippan i

Läs mer

Vägledning för genomförande av nationell brukarundersökning inom funktionshinderområdet 2016

Vägledning för genomförande av nationell brukarundersökning inom funktionshinderområdet 2016 2016-06-13 Vård och omsorg Helena Henningson Emma Everitt Vägledning för genomförande av nationell brukarundersökning inom funktionshinderområdet 2016 För frågor om undersökningen kontakta: Emma Everitt,

Läs mer

Så tycker brukarna med bostad med särskild service, personlig assistans samt boendestöd. En brukarundersökning genomförd mars 2013.

Så tycker brukarna med bostad med särskild service, personlig assistans samt boendestöd. En brukarundersökning genomförd mars 2013. Så tycker brukarna med bostad med särskild service, personlig assistans samt boendestöd En brukarundersökning genomförd mars 2013. Hultsfred Maj 2013 2 Sammanfattning Brukarundersökningen som genomfördes

Läs mer

Servicebostad - VAD ÄR DET? Östra Göinge kommun www.ostragoinge.se

Servicebostad - VAD ÄR DET? Östra Göinge kommun www.ostragoinge.se Servicebostad - VAD ÄR DET? Vad är en servicebostad? Här får du information om vad en servicebostad är och hur det kan fungera att bo i en servicebostad. Här får du veta vilka rättigheter och skyldigheter

Läs mer

Arbetsutvecklingsrapport

Arbetsutvecklingsrapport Arbetsutvecklingsrapport Brukarundersökning inom LSS En länsgemensam brukarundersökning för personer som har insatser enligt 9 p.9 LSS Författare: Eva Rönnbäck Rapport: nr 2009:6 ISSN 1653-2414 ISBN 978-91-85613-34-2

Läs mer

Brukarundersökning Bostad med särskild service LSS

Brukarundersökning Bostad med särskild service LSS Brukarundersökning Bostad med särskild service LSS 2017-02-09 KS2017.0497 U N D E R R U B R I K Brukarundersökning Finspångs 612 80 Finspång Telefon 0122-85 000 Fax 0122-850 33 E-post: @finspang.se Webbplats:

Läs mer

Brukarundersökning. Socialpsykiatrins boendestöd Handikappomsorgen 2006

Brukarundersökning. Socialpsykiatrins boendestöd Handikappomsorgen 2006 Brukarundersökning Socialpsykiatrins boendestöd Handikappomsorgen 2006 sept 2006 Bakgrund Från 2003 har socialförvaltningen i Tingsryd påbörjat ett arbete med s.k. Balanserad styrning. Det innebär att

Läs mer

Individuell plan LSS

Individuell plan LSS Individuell plan LSS Ett sätt för dig att påverka din situation Vad är en individuell plan? Du som har rätt att få insatser enligt LSS (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) har rätt

Läs mer

Foto: Sofie Samrell. Ljunggårdens omvårdnadsboende - personalrutiner. Vård- och omsorgsförvaltningen

Foto: Sofie Samrell. Ljunggårdens omvårdnadsboende - personalrutiner. Vård- och omsorgsförvaltningen Foto: Sofie Samrell Ljunggårdens omvårdnadsboende - personalrutiner Vård- och omsorgsförvaltningen Välkommen till Ljunggården Vi hälsar dig välkommen till Ljunggårdens omvårdnadsboende. Du är en viktig

Läs mer

Utvärdering pilotundersökning. Pict-O-stat maj 2016

Utvärdering pilotundersökning. Pict-O-stat maj 2016 Pict-O-stat maj 06. Bakgrund Under perioden 06-0-0 har en pilotundersökning genomförts för att undersöka om det webbaserade programmet Pict-O-Stat kan fungera som brukarundersökning inom Attendo Skandinavien

Läs mer

Rapport Brukarundersökning personer med funktionsnedsättning (LSS) 2012

Rapport Brukarundersökning personer med funktionsnedsättning (LSS) 2012 www.ljungby.se Rapport Brukarundersökning personer med funktionsnedsättning (LSS) 2012 Innehållsförteckning Innehållsförteckning...2 Brukarundersökning personer med funktionsnedsättning (LSS) 2012...3

Läs mer

Kursutvärdering av kursen för personliga assistenter, våren 2014

Kursutvärdering av kursen för personliga assistenter, våren 2014 FoU Fyrbodal Kursutvärdering av kursen för personliga assistenter, våren 2014 besvarat av assistenternas chefer. På kursen för personliga assistenter har deltagare kommit från åtta av Fyrbodals 14 kommuner.

Läs mer

Individuell plan LSS

Individuell plan LSS Individuell plan LSS Ett sätt för dig att påverka din situation Vad är en individuell plan? Du som har rätt att få insatser enligt LSS (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) har rätt

Läs mer

LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. - Kan sökas av funktionsnedsatta i alla åldrar

LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. - Kan sökas av funktionsnedsatta i alla åldrar LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade - Kan sökas av funktionsnedsatta i alla åldrar Rev nov 2014 Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Den första januari 1994

Läs mer

Vad tycker du? Resultat från brukarundersökning i Landskrona 2014

Vad tycker du? Resultat från brukarundersökning i Landskrona 2014 Vad tycker du? Resultat från brukarundersökning i Landskrona 2014 Detta är en rapport om Brukarundersökningen år 2014. Här kan du läsa om svaren på frågorna i Brukarundersökningen. Vi har ställt frågor

Läs mer

Lättläst. Detta är Frösunda. Vi ger dig stöd till ett bättre liv

Lättläst. Detta är Frösunda. Vi ger dig stöd till ett bättre liv Lättläst Detta är Frösunda Vi ger dig stöd till ett bättre liv Detta är viktigt för Frösunda Alla människor har samma värde. Alla människor kan utveckla sig. Det ska vara roligt att träffa andra människor.

Läs mer

Granskningsrapport Brukarrevision. Stöd- och serviceboende Danska vägen 65D

Granskningsrapport Brukarrevision. Stöd- och serviceboende Danska vägen 65D Granskningsrapport Brukarrevision Stöd- och serviceboende Danska vägen 65D Örgryte-Härlanda SDF 2014 INLEDNING Syftet med brukarrevisionsarbetet är att söka finna nya och bättre sätt att ta reda på vad

Läs mer

Personlig assistans! Brukarundersökning Handikappomsorgen 2008. November 2008 Gunilla Fjellström Annika Lidström Carina Westbom

Personlig assistans! Brukarundersökning Handikappomsorgen 2008. November 2008 Gunilla Fjellström Annika Lidström Carina Westbom Personlig assistans! Brukarundersökning Handikappomsorgen 2008 November 2008 Gunilla Fjellström Annika Lidström Carina Westbom Innehållsförteckning 1 Bakgrund 2 Syfte 2 Målgrupp 2 Metod 2 Utarbetande av

Läs mer

Individuell plan enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)

Individuell plan enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Individuell plan enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Inledning Denna lathund har Riksföreningen Autism (RFA) sammanställt för att underlätta för brukare som vill

Läs mer

Uppföljande intervjuer kring tillgänglighet, information och nöjdhet hösten 2009

Uppföljande intervjuer kring tillgänglighet, information och nöjdhet hösten 2009 2010-02-15 Ärendenr: Nf 60/2010 Handläggare: Annelie Fridman Sophia Greek Uppföljande intervjuer kring tillgänglighet, information och nöjdhet hösten 2009 Vård och Stöd Förvaltningen för funktionshindrare

Läs mer

Om mig. Manual för genomförande. Ungdomsenkät för elever i Östergötland - grundskolan år 8 och gymnasieskolan åk 2

Om mig. Manual för genomförande. Ungdomsenkät för elever i Östergötland - grundskolan år 8 och gymnasieskolan åk 2 Om mig Ungdomsenkät för elever i Östergötland - grundskolan år 8 och gymnasieskolan åk 2 Manual för genomförande Länets kommuner i samverkan med Landstinget i Östergötland och Länsstyrelsen Östergötland.

Läs mer

Individuell plan enligt Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS

Individuell plan enligt Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS 2004-01-13 Individuell plan enligt Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS Inledning Denna lathund har Riksförbundet för Utvecklingsstörda Barn, Ungdomar och Vuxna (FUB) och Riksföreningen

Läs mer

Resultat brukarundersökning LSS boende

Resultat brukarundersökning LSS boende Brukarundersökning LSS boende () 22--9 Verksamhetsavdelningen Resultat brukarundersökning LSS boende Antal enkäter som lämnats ut var 2 st, antal svarande var 4 st vilket ger en svarsfrekvens på 6 % De

Läs mer

Så här fyller du i Genomförandeplanen ÄBIC

Så här fyller du i Genomförandeplanen ÄBIC INSTRUKTION Sid: 1 (7) Målgrupp Gällande utgåva nr. Datum Utförarenheten 3 2015-04-27 Förvaltare Ersätter utgåva nr. Datum Områdeschef område 3 (arbetsgrupp social dokumentation) 2 2014-12-02 Beslutande

Läs mer

BRUKARUNDERSÖKNING INOM OMSORGEN FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2014

BRUKARUNDERSÖKNING INOM OMSORGEN FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2014 BRUKARUNDERSÖKNING INOM OMSORGEN FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2014 Genomlysning av samtliga LSS-verksamheter samt boendestöd med undantag av daglig verksamhet Sammanställd juni 2014 Sammanfattning

Läs mer

Ansökan 2 Prestationsersättning till kommuner för utformande av minst tre värdighetsgarantier 2012.

Ansökan 2 Prestationsersättning till kommuner för utformande av minst tre värdighetsgarantier 2012. Ansökan 2 Prestationsersättning till kommuner för utformande av minst tre värdighetsgarantier 2012. Så här använder du den elektroniska blanketten 1. Spara blanketten i din dator. Döp den exempelvis till

Läs mer

Leva som andra. Information om LSS - Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. www.ronneby.se

Leva som andra. Information om LSS - Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. www.ronneby.se Leva som andra Information om LSS - Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade www.ronneby.se Innehåll Vad är LSS? 3 Leva som andra 3 För vem gäller lagen? 4 Alla insatser i LSS är gratis 5

Läs mer

Trygg hemtjänst i Mörbylånga kommun

Trygg hemtjänst i Mörbylånga kommun Trygg hemtjänst i Mörbylånga kommun Vi tar uppdraget på allvar Hemtjänsten i Mörbylånga kommun har till uppgift att se till att du kan bo kvar hemma så länge som möjligt och känna dig trygg i ditt hem.

Läs mer

Sandåkerskolans plan för elevernas utveckling av den metakognitiva förmågan

Sandåkerskolans plan för elevernas utveckling av den metakognitiva förmågan 1(7) 2011-08-29 s plan för elevernas utveckling av den metakognitiva förmågan 18 august-20 december Steg 1: Ämnesläraren dokumenterar Syfte synliggöra utvecklingsbehov Ämnesläraren dokumenterar elevens

Läs mer

Kontaktperson, ledsagare och avlösare i hemmet

Kontaktperson, ledsagare och avlösare i hemmet Kontaktperson, ledsagare och avlösare i hemmet Du kan hjälpa och stödja Som kontaktperson, ledsagare och avlösare i hemmet kan du hjälpa och stödja personer med funktionsnedsättningar så att de kan leva

Läs mer

Innehåll. Förord 7 Vad menas med värdegrund? 9 Lagstiftning om värdegrund 25

Innehåll. Förord 7 Vad menas med värdegrund? 9 Lagstiftning om värdegrund 25 Innehåll Förord 7 Vad menas med värdegrund? 9 Lagstiftning om värdegrund 25 Vad innebär lagtexten om värdegrund för äldre personer? 31 för anhöriga? 37 för personal? 43 Hur kan du stötta dina medarbetare

Läs mer

Samverkansriktlinjer enligt 3 f HSL, 2 kap. 7 SoL och SOSFS 2007:10/2008:20

Samverkansriktlinjer enligt 3 f HSL, 2 kap. 7 SoL och SOSFS 2007:10/2008:20 1 Samverkansriktlinjer enligt 3 f HSL, 2 kap. 7 SoL och SOSFS 2007:10/2008:20 SAMORDNAD INDIVIDUELL PLANERING MELLAN LANDSTINGETS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD OCH KOMMUNERNAS SOCIALTJÄNST SAMT SAMORDNING AV INSATSER

Läs mer

Verksamhetsuppföljning Ledsagare, avlösare, stödfamilj och kontaktperson (LSS) 2014-01-17

Verksamhetsuppföljning Ledsagare, avlösare, stödfamilj och kontaktperson (LSS) 2014-01-17 Verksamhetsuppföljning Ledsagare, avlösare, stödfamilj och kontaktperson (LSS) 2014-01-17 Malin Rehnstam Kvalitetscontroller Sofia Spetz Avdelningschef Handläggarenheten 1 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Verksamheten

Läs mer

Information om Insatser för vissa funktionshindrade enligt LSS

Information om Insatser för vissa funktionshindrade enligt LSS Information om Insatser för vissa funktionshindrade enligt LSS Stöd och service till vissa funktionshindrade enligt LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) ger människor med vissa

Läs mer

UPPDRAG OCH YRKESROLL PERSONLIG ASSISTANS

UPPDRAG OCH YRKESROLL PERSONLIG ASSISTANS UPPDRAG & YRKESROLL UPPDRAG OCH YRKESROLL PERSONLIG ASSISTANS Läsanvisning och bakgrund Uppdrag och yrkesroll Personlig assistans består av just dessa två delar, uppdraget och yrkesrollen. Det är en beskrivning

Läs mer

Tjänstedeklaration. för LSS-insatsen daglig verksamhet inom omsorgen om funktionshindrade i Vimmerby kommun

Tjänstedeklaration. för LSS-insatsen daglig verksamhet inom omsorgen om funktionshindrade i Vimmerby kommun Socialförvaltningen Tjänstedeklaration för LSS-insatsen daglig verksamhet inom omsorgen om funktionshindrade i Vimmerby kommun Foto: Ekbacken Beslutad av omsorgsnämnden 2011-06-16, 94 Övertagen av socialnämnden

Läs mer

Utvärdering av Näregården 2008

Utvärdering av Näregården 2008 Utvärdering av Näregården 008 Utvärdering av Näregården Om Näregården Gruppbostaden Näregården som tidigare var en länsresurs ligger på Mössebergskanten i Falköping. Sedan 00 är Näregården ett kobminerat

Läs mer

Gruppbostad - VAD ÄR DET? Östra Göinge kommun www.ostragoinge.se

Gruppbostad - VAD ÄR DET? Östra Göinge kommun www.ostragoinge.se Gruppbostad - VAD ÄR DET? Vad är en gruppbostad? Här får du information om vad en gruppbostad är och hur det kan fungera att bo i en gruppbostad. Här får du veta vilka rättigheter och skyldigheter som

Läs mer

Personlig assistans. leva som alla andra. Förvaltningen för Funktionsstöd Kungsbacka kommun

Personlig assistans. leva som alla andra. Förvaltningen för Funktionsstöd Kungsbacka kommun Personlig assistans leva som alla andra Förvaltningen för Funktionsstöd Kungsbacka kommun Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS Vissa kriterier måste vara uppfyllda för att man ska

Läs mer

Stöd i vardagen från Omvårdnad Gävle

Stöd i vardagen från Omvårdnad Gävle OMVÅRDNAD GÄVLE Stöd i vardagen från Omvårdnad Gävle enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Mer information och ansökan Om du har frågor eller vill ansöka om stöd, ring 026-17

Läs mer

Så kan du arbeta med medarbetarenkäten. Guide för chefer i Göteborgs Stad

Så kan du arbeta med medarbetarenkäten. Guide för chefer i Göteborgs Stad Så kan du arbeta med medarbetarenkäten Guide för chefer i Göteborgs Stad Till dig som är chef i Göteborgs Stad Medarbetarenkäten är ett redskap för dig som chef. Resultaten levererar förstås inte hela

Läs mer

Vår värdegrund. Linköpings kommunala utförare Ao LSS/LASS

Vår värdegrund. Linköpings kommunala utförare Ao LSS/LASS Vår värdegrund Linköpings kommunala utförare Ao LSS/LASS Goda levnadsvillkor och god etik! Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) är en rättighetslag som ska garantera funktionshindrade

Läs mer

Cecilia Olsson, Susanne Rydberg-Lif, Lars Thorsell,

Cecilia Olsson, Susanne Rydberg-Lif, Lars Thorsell, Cecilia Olsson, Susanne Rydberg-Lif, Lars Thorsell, FUB:s Forskningsstiftelse ALA Allmänna Arvsfonden och Specialpedagogiska skolmyndigheten för elever som har en lindrig utvecklingsstörning eller andra

Läs mer

FEMSTEGSMODELLEN: ÖVNING & CHECKLISTA FÖR EN ÖPPEN OCH TILLGÄNGLIG VERKSAMHET

FEMSTEGSMODELLEN: ÖVNING & CHECKLISTA FÖR EN ÖPPEN OCH TILLGÄNGLIG VERKSAMHET FEMSTEGSMODELLEN: ÖVNING & CHECKLISTA FÖR EN ÖPPEN OCH TILLGÄNGLIG VERKSAMHET FEMSTEGSMODELLEN Att arbeta med tillgänglighet och inkludering är inte svårt. Genom att använda femstegsmodellen kan vi hitta

Läs mer

Kvalitet och värdegrund i vården.

Kvalitet och värdegrund i vården. 1 Kvalitet och värdegrund i vården. Inledning Vi är måna om att personerna som får vård och omsorg av oss har det så bra som möjligt. Du som arbetar inom omsorgen är viktig i det arbetet. I den här broschyren

Läs mer

Enkätundersökning. riktad till enskilda inom handikapp- och psykiatriomsorgen 2014

Enkätundersökning. riktad till enskilda inom handikapp- och psykiatriomsorgen 2014 Enkätundersökning riktad till enskilda inom handikapp- och psykiatriomsorgen 2014 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING... 3 SYFTE... 3 UTFORMNING AV ENKÄTEN... 3 ÅRETS UNDERLAG... 4 MÅLVÄRDET... 4 RESULTAT

Läs mer

Utvecklingsrapport Pict-O-Stat-PS. Projektrapport

Utvecklingsrapport Pict-O-Stat-PS. Projektrapport Utvecklingsrapport Pict-O-Stat-PS Projektrapport Hjälpmedelsinstitutet (HI), 2011 Författare: Pia Käcker, Ingalill Fahlström, Lars Careliusson Ansvarig informatör: Johanna Grönkvist, HI URN:NBN:se:hi-2011-11351

Läs mer

Gruppbostad. - VAD ÄR DET? - Lättläst. Östra Göinge kommun www.ostragoinge.se

Gruppbostad. - VAD ÄR DET? - Lättläst. Östra Göinge kommun www.ostragoinge.se Gruppbostad - VAD ÄR DET? - Lättläst Vad är en gruppbostad? Här får du information om vad en gruppbostad är och hur det kan fungera att bo i en gruppbostad. Här får du veta vilka rättigheter och skyldigheter

Läs mer

Nöjd-Kund-Undersökning (NKU) inom särskild handikappomsorg 2009

Nöjd-Kund-Undersökning (NKU) inom särskild handikappomsorg 2009 RAPPORT 1 (7) HANDLÄGGARE Utvecklingssekreterare Brita Havåsen TELEFON 0522-69 70 52 brita.havasen@uddevalla.se Nöjd-Kund-Undersökning (NKU) inom särskild 2009 Bakgrund Socialnämnden har i sitt måldokument

Läs mer

Egnahemsgatan 13 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Egnahemsgatan 13 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Egnahemsgatan 13 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Välkommen till Egnahemsgatan 13! Det är vård- och omsorgsnämnden som har ansvar för kommunens äldre- och funktionshindersomsorg. I vård- och omsorgsnämndens servicedeklarationer

Läs mer

- höja svarsfrekvensen - minst 90 % skall vara nöjda Syfte En temperaturmätning som signalerar hur våra brukare

- höja svarsfrekvensen - minst 90 % skall vara nöjda Syfte En temperaturmätning som signalerar hur våra brukare Brukarundersökning 2012 Uppdrag - enligt styrkortet Genomföra - brukarundersökning årligen - höja svarsfrekvensen - minst 90 % skall vara nöjda Syfte En temperaturmätning som signalerar hur våra brukare

Läs mer

Brukarundersökning 2010

Brukarundersökning 2010 Brukarundersökning 2010 Under 2010 har olika brukarundersökningar gjorts inom VoO för att mäta hur nöjda brukarna är och hur de grundläggande behoven uppfylls inom de olika verksamhetsområdena. Denna sammanställning

Läs mer

Personlig assistans Umeå kommun. Information till dig som valt Umeå kommun som anordnare av din personliga assistans.

Personlig assistans Umeå kommun. Information till dig som valt Umeå kommun som anordnare av din personliga assistans. Personlig assistans Umeå kommun Information till dig som valt Umeå kommun som anordnare av din personliga assistans. Personlig assistans för vuxna Vår vision är att gemensamt skapa det bästa och självklara

Läs mer

Trögdshemmets omvårdnadsboende - personalrutiner. Vård- och omsorgsförvaltningen

Trögdshemmets omvårdnadsboende - personalrutiner. Vård- och omsorgsförvaltningen Trögdshemmets omvårdnadsboende - personalrutiner Vård- och omsorgsförvaltningen 2 Bemötande På Trögdshemmet arbetar vi utifrån vård- och omsorgsförvaltningens värdegrund Rätt stöd till ett självständigt

Läs mer

Brukarundersökning på HANS. (Haninge Alkohol Narkotika Samverkan) April 2013

Brukarundersökning på HANS. (Haninge Alkohol Narkotika Samverkan) April 2013 Brukarundersökning på HANS (Haninge Alkohol Narkotika Samverkan) April 2013 Postadress Besöksadress Telefon Fax/e-post Postgiro Bankgiro 136 81 Haninge Rudsjöterrassen 2 Växel: 08-606 70 00 08-606 81 40

Läs mer

PBL Hållbar utveckling. HT 2015. Vecka 35-36

PBL Hållbar utveckling. HT 2015. Vecka 35-36 PBL Hållbar utveckling. HT 2015. Vecka 35-36 Uppgift Arbetet ska vara datorskrivet och varje grupp ska skriva 5-6 A4 sidor. Texten ska vara skriven i Times new roman storlek 12. Normalt radavstånd och

Läs mer

Standard, handläggare

Standard, handläggare Kvalitetsindex Standard, handläggare Rapport 20131217 Innehåll Skandinavisk Sjukvårdsinformations Kvalitetsindex Strategi och metod Antal intervjuer, medelbetyg totalt samt på respektive fråga och antal

Läs mer

Tidig AT handledning. Bakgrund. Syfte. Material och metod. Resultat. Märta Umaerus Eleonor Sjöstrand 2009 2011

Tidig AT handledning. Bakgrund. Syfte. Material och metod. Resultat. Märta Umaerus Eleonor Sjöstrand 2009 2011 Tidig AT handledning Bakgrund Märta Umaerus Eleonor Sjöstrand 2009 2011 Redan vid antagningen till AT tjänst, samt sedan under första placeringen, var det tydligt för oss att vi saknade någon som kunde

Läs mer

VÅRD OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS

VÅRD OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS VÅRD OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS 1 Innehåll LSS - Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade... 4 Vem gäller lagen för?... 4 Rätten till

Läs mer

Verksamhetsplan för Bryggarens hemtjänstområde

Verksamhetsplan för Bryggarens hemtjänstområde Verksamhetsplan2009-2011 för Bryggarens hemtjänstområde Reviderad 20110104 Till grund för enhetens verksamhet är Förvaltningen för omsorg och hälsas verksamhetsplan 2009-2011 Vision Vi är till för att

Läs mer

Stöd ett barn. Att vara familjehem, kontaktfamilj & kontaktperson

Stöd ett barn. Att vara familjehem, kontaktfamilj & kontaktperson Stöd ett barn Att vara familjehem, kontaktfamilj & kontaktperson Om den här broschyren Hej! Vad kul att du läser den här broschyren! Det betyder förhoppningsvis att du vill lära dig mer om de olika uppdragen

Läs mer

Information om hjälp i hemmet och valfrihet

Information om hjälp i hemmet och valfrihet Information om hjälp i hemmet och valfrihet Version 9.0 20150203 Vård- och omsorg Information om hemtjänst Vad är hemtjänst? Hemtjänst är ett samlat begrepp för olika former av stöd, service och omvårdnad

Läs mer

Pictostat ar tangentstyrt och kan kopplas till olika datorhjalpmedel. Skarmen innehaller ingen onödig information. Frågorna är lätta att besvara.

Pictostat ar tangentstyrt och kan kopplas till olika datorhjalpmedel. Skarmen innehaller ingen onödig information. Frågorna är lätta att besvara. Pictostat ar tangentstyrt och kan kopplas till olika datorhjalpmedel. Skarmen innehaller ingen onödig information. Frågorna är lätta att besvara. ictostat- enkäter Ett nytt sätt att få veta vad brukarna

Läs mer

Information om Handikappomsorgen/LSS Mottagningssekreterare kontaktuppgiter. Åstorps Kommun

Information om Handikappomsorgen/LSS Mottagningssekreterare kontaktuppgiter. Åstorps Kommun Information om Handikappomsorgen/LSS Mottagningssekreterare kontaktuppgiter i Åstorps kommun Varje individ ska mötas med värdighet och respekt med utgångspunkt i att stärka den egna förmågan. Åstorps Kommun

Läs mer

Medbestämmande, AKK och godmanskap. Kommunikationskarnevalen 2014 Linda Björk

Medbestämmande, AKK och godmanskap. Kommunikationskarnevalen 2014 Linda Björk Medbestämmande, AKK och godmanskap Kommunikationskarnevalen 2014 Linda Björk Bakgrund Avhandling i Socialt arbete på Linnéuniversitetet: Erkännande, makt och möten, En studie av inflytande och självbestämmande

Läs mer

Lathund Fokusgrupps Teknik

Lathund Fokusgrupps Teknik Lathund Fokusgrupps Teknik Bra att tänka på när man formulerar frågan Börja med orden "Vad är viktigt för att " för att lägga fokus på det som verkligen är viktigt i frågan. Därefter beskrivs ett önskeläge

Läs mer

Hur kan de som har LSS-stöd bestämma mer?

Hur kan de som har LSS-stöd bestämma mer? Hur kan de som har LSS-stöd bestämma mer? Författare: Kristina Bromark, utvecklingsledare Enheten för välfärd och FoU-stöd, funktionshinder Tfn: 0727-41 54 25 E-post: kristina.bromark@regionuppsala.se

Läs mer

Standard, handläggare

Standard, handläggare Kvalitetsindex Standard, handläggare Röingegården Röinge Rapport 20141017 Innehåll SSIL Kvalitetsindex Strategi och metod Antal intervjuer, medelbetyg totalt samt på respektive fråga och antal bortfall

Läs mer

Brukarundersökningen 2008

Brukarundersökningen 2008 MÖLNDALS STAD RAPPORT 1(8) Vård- och omsorgsnämnden Brukarundersökningen 2008 Under senhösten 2008 genomfördes den första gemensamma brukarundersökningen inom Vård och omsorg, där vi skickade enkäter till

Läs mer

Medborgardialog om beskrivningar av insatser för boendestöd, servicebostad och gruppbostad

Medborgardialog om beskrivningar av insatser för boendestöd, servicebostad och gruppbostad Medborgardialog om beskrivningar av insatser för boendestöd, servicebostad och gruppbostad I november bjöd socialnämnden in till medborgardialog om beskrivningar av insatser för boendestöd, servicebostad

Läs mer

Mål- och handlingsplan. LSS Svalövs kommun

Mål- och handlingsplan. LSS Svalövs kommun Mål- och handlingsplan LSS Svalövs kommun 2016-2017 INLEDNING I denna skrift kan du läsa om målen för LSS i Svalövs kommun mellan åren 2016 och 2017. Du kan också läsa om hur vi ska arbeta för att nå målen.

Läs mer

Kurs för personliga assistenter Studiehandledning. Kursansvarig: Maria Klamas

Kurs för personliga assistenter Studiehandledning. Kursansvarig: Maria Klamas Kurs för personliga assistenter Studiehandledning 2015 Kursansvarig: Maria Klamas 1 Välkommen Du är varmt välkommen till kursen för personliga assistenter vid Högskolan Väst. Kursen är utformad i samarbete

Läs mer

Nyhetsblad januari 2012

Nyhetsblad januari 2012 Nyhetsblad januari 2012 Januari månad har knappt gått förbi men julledigheten och nyårsfirandet känns redan långt borta. Jag tar detta som ett bevis på att det går fort när man har roligt! Ett helt nytt

Läs mer

Lättläst OMVÅRDNAD GÄVLE. Värdighetsgarantin. vårt kvalitetslöfte till dig som kund

Lättläst OMVÅRDNAD GÄVLE. Värdighetsgarantin. vårt kvalitetslöfte till dig som kund OMVÅRDNAD GÄVLE Lättläst Värdighetsgarantin vårt kvalitetslöfte till dig som kund Värdighetsgaranti Omvårdnadsnämnden i Gävle kommun beslutade om värdighetsgarantin den 19 december år 2012. Värdighetsgarantin

Läs mer

Projektets primära målsättning är:

Projektets primära målsättning är: HJÄLPMEDEL- KVALITET FRÅN ETT BRU KARPERSPEKTIV RSPEKTIV Projektet Hjälpmedel- kvalitet från ett brukarperspektiv har pågått sedan september 2009. Lars Gustavsson är projektansvarig och Malin Björk är

Läs mer