Vad tycker du är viktigt för att din personliga assistans ska fungera bra?

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vad tycker du är viktigt för att din personliga assistans ska fungera bra?"

Transkript

1 Vad tycker du är viktigt för att din personliga assistans ska fungera bra? Metodbeskrivning, Personlig assistans PA, Område funktionshinder, Landskrona Stad Christina Olsson, Socialpedagog PA 1

2 Bakgrund Neonova AB grundade 2004 det webbaserade enkätprogrammet Pict-O-Stat. Utgångspunkten var att skapa ett tydligt hjälpmedel, med tillgång till olika funktioner i programmet som tal, text, pictogrambilder samt fotografi och film. Det för att vara en förstärkning i själva utförandet av enkäten. Syftet var då (04) att ta reda på hur personer som har daglig verksamhet upplever kvalitén i sitt arbete (utvecklingsrapport Pict-O-Stat-PS, Hjälpmedelsinstitutet). Detta verktyg har senare utvecklats och anpassats till att även rikta sig till andra verksamheter inom omsorgen. Allt fler kommuner och privata verksamheter runt om i landet använder sig idag av Pict-O-Stat som utvärderingsprogram. Fördelarna med detta verktyg är att där finns en röd tråd att följa i hela arbetsprocessen. Enkätfrågor sätts samman utifrån uppsatta mål för verksamheten. Personal utbildas i Pict-O-Stat av Neonova AB och enkäten genomförs. Sista fasen blir att upprätta och fullfölja arbetet med åtgärdsplaner utifrån en statistikdel och en analysdel som ingår i Pict-O-Stat. Resultatet blir ett redskap för brukare, personal och förvaltning att ta del av. Det blir en kunskapsbank på vad som fungerar bra och vad som kan bli bättre inom verksamheten. Inom Område funktionshinder, Landskrona Stad så ingick delar av daglig verksamhet och boendeenheten i ett pilotprojekt under 2010, för att genomföra och prova Pict- O-Stat. Pilotprojektet (-10) har nu utvärderats och enkätverktyget omfattar nu alla verksamheter inom Område funktionshinder, Landskrona Stad. Mer personal har utbildats av Neonova AB och frågor har omarbetats och förtydligats utifrån förra årets resultat, för att kunna rikta sig till fler verksamheter. Man har tillsatt en samordnare för hela Pict-O-Stat inom Område funktionshinder, Landskrona Stad. Hon heter Cecilia Karlsson, arbetsterapeut HAB/Rehabgruppen. En styrgrupp med områdeschef Susanne Rosenström och samtliga enhetschefer inom de olika verksamheterna, Område funktionshinder samt samordnare Cecilia Karlsson, har under hela arbetets gång reflekterat och diskuterat vilka utgångspunkter man ska fokusera på och vilka frågor som ska vara gemensamma över hela området. 2

3 Det har även funnits en arbetsgrupp, där personal som gått utbildning i Pict-O- Stat suttit tillsammans med samordnare Cecilia Karlsson. Där har man hjälpt och stöttat varandra under utvecklingen och arbetsprocessen framåt. Bakgrund Pict-O-Stat grundades av företaget Neonova AB Skapades med utgångspunkt i att vara ett hjälpmedel för personer med utvecklingsstörning i form av ett webbaserat enkätverktyg. Syftet var at Bakgrund Pict-O-Stat grundades av företaget Neonova AB Skapades med utgångspunkt i att vara ett hjälpmedel för personer med utvecklingsstörning i form av ett webbaserat enkätverktyg. Syftet var att ta reda på hur man upplevde kvalitén i sin dagliga verksamhet. (projektrapport Pict-O-Stat-PS, Hjälpmedelsinstitutet). Detta verktyg har senare utvecklats och anpassats till att även rikta sig till andra verksamheter inom omsorgen. Allt fler kommuner och privata verksamheter runt om i landet använder sig idag av Pict-O-Stat som utvärderingsprogram. Fördelarna med detta verktyg är att där är en röd tråd att följa i hela arbetsprocessen. 3

4 Syfte med projektet Utgångspunkten har varit att arbeta fram nytt användbart material till Pict-O-Stat PA (personlig assistans), som riktar sig direkt till målgruppen med understöd från LSS- lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade (1993:387). Syftet med undersökningen är möjligheten att kunna visa hur nöjda brukarna är med kvalitén i insatsen personlig assistans. Underlaget ska sedan användas för att höja kvalitén och utveckla insatsen personlig assistans. Att brukarundersökningen ska genomföras på frivillig och i möjligaste mån självständig basis är av största betydelse. Även att man har valmöjligheten att vara anonym i enkäten ligger till dess stora fördelar. Det som också figurerat i samtalen med olika medverkande under arbetets framväxt, har varit strävan att koppla det till LSS nyckelbegrepp och syftet att medvetandegöra det i sitt arbete med andra människor: Delaktighet Självbestämmande Inflytande Kontinuitet Helhetssyn Samt att Mål och handlingsplanen område funktionshinder år , där rätten att vara medborgare och möjligheten till Ett Gott Liv funnits närvarande i tankarna kring brukare/personal. Visionen Ett Gott Liv (bilaga 1) i Landskrona Stad ska ligga som underlag för de mål man har för att stärka individen. Meningen har varit att öka medvetenheten hos personalen i det fortsatta arbetet mot ett positivt kvalitets och helhetstänkande kring sin betydelse i sin yrkesroll. Första steget i processen blev att skapa fokusgrupper med stöd av brukare från målgruppen, medfödd hjärnskada och förvärvad hjärnskada. Syftet var att inhämta aktuellt material till ett nytt frågebiliotek till Pict-O-Stat PA. Nästa steg blev att göra de anpassningar som var behövliga för att motsvara målgruppens behov i den nyskapade versionen Pict-O-Stat PA. I sista delen testade man enkätfrågorna och gränssnittet tillsammans med fokusgruppsdeltagarna som om det skulle varit på riktigt. 4

5 Den stora frågan som följt med under hela processen och som även blev huvudfrågan i fokusgruppsträffarna har varit: Vad tycker du är viktigt för att din personliga assistans ska fungera bra? Metod och genomförande Fokusgrupp Fokusgrupp är en metod där man använder sig av en mindre grupp människor som har den speciella kännedomen man eftersträvar. Genom att föra en dialog med deltagarna tar man reda på vilken/ vilka faktorer som ses viktigast i en viss fråga/ ämne. Deltagarna får betygsätta vilka ämnesområden som anses som styrkor, även synpunkter de själva inte tagit upp, på en skala 1-3. Nästa process blir att vikta de frågeställningar som skapats utifrån de dialoger och ämnesområdena som framkommit under träffarna. Vi valde Cecilia Karlsson som samtalsledare och Christina Olsson som observatör vid fokusgruppsträffarna. Vid vissa tillfällen valde vi även att filma träffarna, genom godkännande av deltagarna. Anledningen var att inte missa viktig information och för att Ingalill Fahlström på Neonova AB skulle få ta del av materialet. Filmerna användes som komplement till det material Christina Olsson sammanställde utifrån observationerna och det skickades till Ingalill. Filmerna hade inget annat syfte än att användas som arbetsunderlag. Fokusgruppsträffarna blev ett antal fler än vi hade planerat från början. Men vi valde att se det som att försöka få ut så mycket känslor och tankar vid varje tillfälle. Samt att ständigt ha möjligheten att checka av med fokusdeltagrana att vi varit på rätt väg med de frågor som tagits fram. Det har bara varit till vår fördel i processen. Vi har valt att arbeta i stegen: 1. Inbjudan 2. Bestämma faktorer 3. Vikta faktorer 5

6 4. Sätta betyg 5. Redovisa resultat 6. Analysera ( Fokusgrupp- en systematiserad gruppintervju, Women to the top, Bente Greve. ). Beskrivning av hur fokusgrupperna gått till 1. Inbjudan: Vi valde att skicka en inbjudan till några valda personer som har personlig assistans i Landskrona Stad (bilaga 2). Cecilia och Christina bestämde att återkoppla via telefon en vecka efter utskick. Dels för att höra om det fanns något intresse för att vilja delta i fokusgrupperna, men även för att informera om vad Pict-O-Stat är och syftet med verktyget. Inbjudan skickades hem till 3 deltagare i fokusgrupp 1 (medfödd hjärnskada). I fokusgrupp 2 (förvärvad hjärnskada) skickades brevet hem till 4 deltagare. Två deltagare ifrån vardera gruppen var intresserade av att delta. Vi träffades vid samtliga tillfällen på samma tillgängliga plats och i samma rum. Rummet har varit rymligt och tiden har varit avsatt mellan , där även fika varit inräknat. Förutom då vi var ute och åt tillsammans. Det har gällt två tillfällen och det har varit Landskrona stads, Område funktionshinder som velat tacka för delaktigheten och de värdefulla åsikterna som legat till grund för frågebiblioteket och framväxten i Pict-O-Stat PA, samt Neonova AB vid andra mattillfället Bestämma faktorer- Redovisa resultat: Fokusgrupp 1 och 2 fick vid första träfftillfället frågan presenterad på papper och White- board, och fick några minuter på sig att fundera och skriva ner sina synpunkter antingen själv eller med hjälp av oss eller sin assistent. Utifrån samtal med deltagarna utvecklades ämnesområden och faktorer för oss att fokusera vidare på. Det blev en sammanslagning av grupp 1 och 2 efter att en av deltagarna uttryckt en önskan om att få träffa och även dela erfarenheterna med den andra gruppen. Inför träffen när validering av samtliga 78 frågor skulle göras så erbjöds samtliga att träffas. Det var även vid detta tillfälle som vi valde att gå ut och äta tillsammans. Validering av de frågor som skapats fram till Pict-O-Stat PA 6

7 (78 st.) var för att fokusgruppen skulle identifiera vilka faktorer som var dem viktigaste att ha med i den slutgiltiga enkäten (bilaga 3). Efter att våra träffar var igång med fokusgrupperna valde Christina att åka hem till övriga personer som har insatsen personlig assistans inom Landskrona Stad, som var intresserade för det. För att informera om Pict-O-Stat och visa den demonstration med fyra frågor som finns på Neonova ABs hemsida. Lämnade även ut ett kort informationsbrev om vad som var på gång inom personlig assistans (Informationsbrev- bilaga 4). Varför vi gjorde detta var för att vi i bakhuvudet hade en tanke om tydliggörande information och en känsla av delaktighet för de berörda om vad som skulle hända inom verksamheten- personlig assistans. Christina har redan från början informerat personalen inom personlig assistans på de assistansträffar man haft under året Syftet här har inte varit att lämna ut någon/något utan enbart informera om målsättningar, hur Pict-O-Stat fungerar och att förståelsen ligger i att det är en brukarundersökning. Vi har även velat använda oss av assistenternas kunskaper och deras funderingar om vilka problemområden som kan dyka upp, för att försöka undvika dem under processens gång. 6. Analysera: När vi kom till den sista delen- analysdelen, tillsammans med våra fokusdeltagare, körde Cecilia och Christina en Testvecka. Det skickades ut ett nytt informationsbrev till fokusdeltagarna om vad som skulle hända, och om man fortfarande var intresserad av att vilja delta. Där var olika tider uppsatta för fokusdeltagarna själva att välja bland (bilaga 5). Vi åkte hem till fokusdeltagarna var för sig för att testa frågorna som nu med hjälp av Ingalill Fahlström hade omarbetats, utifrån gruppens senaste diskussioner. Det hade skapats en testversion i Pict-O-Stat PA med ett urval av 20 frågor. Nu var syftet inte att besvara frågorna, utan mer ge synpunkter på hur frågorna framställdes och hur deltagarna upplevde att jobba med det webbaserade verktyget. Överensstämde frågorna med dialogerna man haft tidigare i fokusgrupperna? Blev det som man tänkt sig eller var det något man ville tillägga? Vid dessa tillfällen frågade vi om det var okej att filma. Efter samtycke användes filmerna enbart som underlag för analysering och förbättringsarbetet i Pict-O-Stat PA av företaget Neonova AB. 7

8 Under denna testvecka stötte vi på lite problem dels med den tekniska biten som internet uppkoppling och svårigheter med att veta var man skulle skriva in adressen för att komma rätt till enkäten utifrån det personliga informationsblad man skulle följa stegvis. Detta tog vi till oss och gjorde de förändringar som krävdes för att tydliggöra informationen och syftet att kunna genomföra det så självständigt som möjligt (bilaga 6). I det personliga informationsbladet med personlig kod ändrades följande innan slutligt utskick: Ändrat till större textstorlek Ändrat så att informationen gäller personlig assistans Tydligare hänvisning med hjälp av pilar var man ska skriva och trycka Tydlig bild av enter- knapp Starta enkäten- ruta Lagt till information om knapparnas funktion i enkäten Foto och nummer direkt till Christina Olsson, socialpedagogen Lagt till, senast besvara enkäten. Christina valde att åka ut en extra gång till en av fokusdeltagarna, för att låta personen gå igenom det omarbetade informationsbladet. Om det var något som ytterligare behövde tilläggas innan slutgiltigt utskick. Här fick vi en förfrågan om man kunde skicka över det personliga informationsbladet via mail istället. Detta tog vi med oss och sände frågan vidare till Neonova AB, där svaret var att det skulle fungera. Innan utskick skrivskyddade vi de personliga informationsbladen och sände till de som via telefonkontakt med Christina Olsson, valt att ha denna form. Till övriga sändes det personliga informationsbladet via post eller hade Christina det med sig vid hembesök för att vara ett stöd i själva genomförandet. Efter en sista redigering utifrån testveckan med fokusdeltagarna, samtal med styrgruppen och Christina så var frågorna till enkäten färdiga. Totalt 20 st. i enkätundersökning Pict-O-stat PA

9 Genomförandet Antalet brukare som tillfrågades var totalt 24 st. inom personlig assistans, Landskrona Stad. Efter semesteruppehållet skickades ett informationsbrev och en samtyckeblankett till brukare, samt informationsblad till personal och gode män om vad som skulle hända under hösten 2011 angående Pict-O-Stat (bilaga 7-9). 13 st. valde att tacka ja till att medverka i brukarundersökningen Pict-O-Stat PA Christina Olsson socialpedagog, fick ansvaret att inom personlig assistans få ut informationen och syftet till samtliga brukare, anhöriga och personliga assistenter detta skede via informationsutskick, telefonsamtal och hembesök. Christina och enhetschef Helena Fegler har under hela processen haft en dialog kring vilka tillvägagångssätt, frågeställningar och problemlösningar som varit de bästa för alla berörda parter. Utgångspunkten har hela tiden varit att så många brukare som möjligt ska kunna genomföra enkäten självständigt. I andra situationer har det varit en lösning och stödfunktion att anhöriga/ personliga assistenter varit närvarande för hjälparen Christina Olsson. För själva genomförandet tog man stöd av olika tekniska hjälpmedel inom Område funktionshinder, Landskrona Stad. 2 st. bärbara datorer med tillhörande pek pennor och mobilt bredband 1 st. nyinköpt pekskärm med tillhörande bärbar dator + mobilt bredband Flexiboard (lån från Neonova AB) 9

10 Resultat/ Åtgärdsplaner Analys/åtgärdsrapport Åtgärdstitel Samarbetsprinciper och rutiner för ökat brukarinflytande Undersökning PA Undersökning 2011 Skapad Slutförd Antal sessioner 13 Berörda frågor Brukargrupper Åtgärdsansvariga Status "14. Säger du till assistenterna om du tycker att de gör något fel?" Landskrona Stad - PA: PA team 1, PA team 2 Landskrona Stad - PA - Administratörer: Mia Bjelkenhoff, Ingela björk Pågående Uppföljningsdatum Nulägesbeskrivning Åtgärder Enligt statistiken nedan kan man uttolka att vissa av brukarna upplever det som svårt att säga till en assistent om denne gör något fel. Arbetsledarna och socialpedagogerna upplever att de har liten insyn i denna hittills okända problematik men resonerar kring bekväma vänskapsrelationer mellan brukare och assistenter, ojämna maktförhållanden och allmän konflikträdsla som eventuella faktorer bakom svaren i statistiken. Rutin där assitenten vid slutet av dagen frågar brukaren vad som varit bra och/eller dåligt under dagen. Assistenten försöker ta reda på vad som kan bli bättre. Denna inbjudan till reflektion ska hjälpa brukaren att öppna sig så att relationen präglas utav ärlighet. Rutinpärmar sammanställs och blir lättillgängliga för brukarna och personal. Ett brukarforum, där brukare utifrån liknande behov och livssituation, träffas i grupp och tillhandages möjligheten att diskutera och resonera kring assistenternas arbete och inblandning i deras liv. Här kan nya idéer växa fram genom ett ökat brukarinflytande. Implementeringsansvarig: Karl Eriksson Analys/åtgärdsrapport Åtgärdstitel Möjligheten att byta assistent Undersökning PA Undersökning 2011 Skapad Slutförd Antal sessioner 13 Berörda frågor Brukargrupper Åtgärdsansvariga Status "16. Vet du hur du ska göra för att byta assistenter om det inte fungerar?" Landskrona Stad - PA: PA team 1, PA team 2 Landskrona Stad - PA - Administratörer: Mia Bjelkenhoff, Ingela björk Pågående Uppföljningsdatum Nulägesbeskrivning Vissa brukare upplever det som svårt att byta assistent om arbetet inte skulle fungera. Det finns få tydliga rutiner kring hur ärendegången ser ut då t.ex. en akutsituation uppstår i 10

11 relationen mellan assistent och brukare. Relationen mellan brukare och assitent; var parts rättigheter, skyldigheter och riktlinjer är odefinierade och otydliga. Åtgärder Broschyr med tydlig och lättläst information till nya och gamla brukare. Den innehåller rubriker som ramar in assistansens kärna samt en checklista med konkreta åtgärder i olika situationer. Vart man vänder sig när frågor uppstår är också tydligt utskrivna. Resultat Brukarträff v.11 Brukarforum- hur kan vi utveckla för att kunna bemöta det behov som finnas inom personlig assistans? Betona vilka behov det handlar om!? Broschyr för att förtydliga de berörda parternas ansvar och skyldigheter inom området personlig assistans. Enhetschef- socialpedagog- brukarepersonlig assistent. Veta vem man ska vända sig till om man har frågor kring rättigheter, skyldigheter och riktlinjer. Börjar aktivt arbeta för igångsättning av genomförandeplaner och att använda sig av ordet i alla dess sammanhang. För att öka förståelsen/betydelsen för ordet. Utarbeta en mall för hur genomförandeplan/lss mapp och rutinpärm kan få en brukbar funktion- en röd tråd i det praktiska arbetet, lätt och tillgängligt för brukare och personal att använda och förstå! Samtala kring bemötande brukare/personal- Brukarforum, APT, assistansträffar. Bortfall Brukare vi inte kunde nå i denna omgång pga. för lite brukarkännedom, annat ursprungsland. Andra omständigheter i vissa av fallen! Ej vilja delta. Bytat till ett privat assistansbolag. Ej kunnat medverka denna omgång för att förutsättningarna inte varit de rätta för brukaren. I vissa fall i samråd med anhöriga, daglig verksamhet och personliga assistenter. 11

12 Återkopplandet från brukare/anhörig och personal Något för gänget att fylla i allt eftersom (Karl, Mia, Ingela och Cecilia). Litteraturlista: Pia Käcker, Ingalill Fahlström, Lars Careliusson, Utvecklingsrapport Pict-O- Stat-PS, projektrapport, Hjälpmedelsinstitutet, Bente Greve, Fokusgrupp- en systematiserad gruppintervju, Women to the top, Gunilla Fjellström, Annika Lidström, Carina Westbom, Personlig assistans, brukarundersökning Handikappomsorgen 2008, Piteå Kommun- Socialtjänsten. Hanna Egard, Personlig assistans i praktiken-beredskap, initiativ och vänskaplighet, Lunds universitet, Socialhögskolan. Susanne Sunnemark, Gunnel Dagh, För det mesta fungerar det bra -en enkätundersökning om att ha personlig assistans, Norrköping vård- och omsorgskontoret, Bilagor

13 13

14 14

15 Bilaga 1 15

16 1(1) Omsorgsförvaltningen Till dig som har personlig assistans genom Omsorgsförvaltningen i Landskrona stad. Vi vill bli bättre. Därför planerar vi att under år 2011 genomföra en brukarundersökning. Då kommer vi att ställa frågor om vad du tycker om det stöd du får. Vi använder Pict-o-stat som är ett datorprogram där man får svara på frågor. I Pict-o-stat svarar man på frågorna direkt via datorn. Det är första gången man ställer frågor om personlig assistans i Pict-o-stat. Därför finns det än så länge inga frågor klara. Vi behöver därför din hjälp. Vi vill bjuda in dig till 3 brukarträffar där vi vill diskutera det du tycker är viktigt för att din personliga assistans ska vara bra. Vi träffas; Onsdagen den 1/6 klockan Torsdagen den 9/6 klockan Onsdagen den 29/6 klockan Vi ses på Hab./rehabgruppen på Artillerigatan 3. Vid träffarna kommer du tillsammans med andra personer som har personlig assistans kunna diskutera och berätta vad du tycker är viktigast för att det ska fungera bra. Vi bjuder på fika. Någon av oss kommer ta kontakt med dig via telefon under vecka 21 för att höra om du är intresserad av att vara med. Har du några frågor kan du ställa de då. Du är också välkommen att höra av dig till oss. Mycket välkommen Cecilia Karlsson Christina Olsson Tel Tel Bilaga 2 P 16

17 ERSONLIG ASSISTANS - VALIDERING FYSISK MILJÖ 1. Hur går det att ta sig in och ut i din lägenhet? 2. Hur går det att ta sig in och ut hemma hos dig 3. Ä r det lätt att ta sig mellan olika rum hemma hos dig? 4. Hur går det för dig att ta dig fram i området där du bor? 5. Ä r det något du skulle vilja ändra på i din lägenhet? 6. Kan du låsa din ytterdörr själv? PSYKOSOCIAL MILJÖ 7. Bestämmer du själv vad du ska göra din på semester? 8. Bestämmer du själv vad du ska göra när du är ledig? 9. Får du bestämma över vad du vill ha hjälp med? 10.Kommer du och dina assistenter bra överens? 11.Trivs du med dina assistenter? 12.Hur är personkemin mellan dig och assistenterna? 13.Brukar du och assistenterna skämta med varandra? 14.Har du och assistenterna roligt tillsammans? 15.Bestämmer du själv när du ska få hjälp? 16.Känner du dig trygg med alla dina assistenter? 17.Ä r det du som bestämmer när det ska städas hemma hos dig? 18.Bestämmer du själv när du vill gå och lägga dig? 19.Bestämmer du själv vilka kläder du ska ha på dig? 20.Bestämmer du själv när du ska tvätta? 21.Knackar eller ringer assistenterna på din dörr innan de kommer in? 22.Ä r assistenterna trevliga mot varandra? 23.Har du varit med och bestämt vilka som ska vara dina assistenter? 24.Får du bestämma hur du vill ha det i din lägenhet? 25.Hur känner du dig idag? 26.Får du vara själv hemma om du vill? 27.Har du någon att prata med om du mår dåligt? 28.Bestämmer du själv när du ska duscha eller bada? 29.Ä r det viktigt för dig att assistenterna vet hur du mår? 30.Får du bestämma när du vill ha hjä lp av assistenterna? KONTINUITET, STÖD OCH SERVICE 31.V et assistenterna vad du behöver hjälp med? 32.V et assistenterna hur du vill ha det? 33.V et du vem du ska prata med om du inte trivs? 34.V et du vem du kan ta kontakt med om du har frågor? 35.V et du vem du ska prata om assistenterna inte är snälla? 36.Har du en genomförandeplan för din assistans? 37.Får du byta assistenter om du vill? 38.Får du ofta träffa nya assistenter? 39.Tycker du om att träffa nya assistenter? 40.Säger du till om något är fel? 41.Säger du till assistenterna om du tycker att de gör något fel? 42.Får du hjälp när du behöver? 43.Håller assistenterna tider som ni har bestämt? 44.Har du ha ft möte med någon över hur din assistans ska fun gera? 45.Ä r det något du vill lära dig att göra sjä lv hemma? 46.Ä r dina assistenter viktiga för dig? 47.Kan du prata med assistenterna om viktiga saker? 48.Ä r assistenterna professionella? 17

18 49.Ä r dina assistenter duktiga på sitt jobb? 50.Tycker du att assistenterna är flexibla? 51.A npassar sig assistenterna efter dina behov? 52.Förstår assistenterna dig? INFORMATION OCH KOMMUNIKATION 53.Behöver du en planering där du ser vad som skall hända? 54.Behöver du hjä lp för att komma ihåg saker? 55.Finns det en planering där du ser vad som ska hända? 56.Får du hjälp att komma ihåg saker? 57.Lyssnar assistenterna på dig? 58.Pratar assistenterna med dig? 59.Pratar assistenterna över ditt huvud ibland? 60.Pratar assistenterna direkt till dig? 61.Låter dina assistenter dig prata till punkt? 62.Förstår assistenterna vad du säger? 63.Förstår du vad dina assistenter säger? 64.Kan dina assistenter sätta sig in i din situation? 65.Förstår assistenterna din situation? 66.V et du vilka tider assistenterna ska vara med dig? 67.V et du hur du ska göra för att kontakta assistenterna? 68.V et du vad som står i din genomförandeplan? 69.Har assistenterna ett schema som du kan läsa? FRITID OCH GEMENSKAP 70.Ä r det viktigt för dig att få göra saker själv hemma? 71.Ä r det viktigt att ha någonting att göra på dagarna? 72.Har du någon kompis? 73.Tycker du att du har lagom många vänner? 74.Har du något att göra när du är ledig? 75.Har du något meningsfullt att göra på dagarna? 76.Finns det något att göra på fritiden? 77.Ä r du med i någon förening? 78.Har du och assistenterna några gemensamma intressen? Bilaga 3 18

19 1(1) Omsorgsförvaltningen Datum 5/ Information om Pict-o-stat! Nu under hösten 2011 kommer Landskrona stad, Omsorgsförvaltning genomföra en enkätundersökning inom personlig assistans. Enkäten är syftad för personer som har personlig assistans, och vår utgångspunkt är att ta reda på vad du tycker är viktigt, för att din personliga assistans ska fungera bra? Utifrån de fokusgrupper vi haft, håller vi på att arbeta fram frågeställningar till enkäten. Vårt fokus är för att vi ska skapa ett säkrare och bättre arbete inom personlig assistans. Även att förbättra det som fungerar mindre bra inom personlig assistans. Landskrona stad, Omsorgsförvaltningen har ett samarbete med företaget Neonova ab, som har framställt ett verktyg som heter Pict-o-stat (www.neonova.se). Med hjälp av Pict-o-stat ger det en möjlighet att självständigt och anonymt svara på frågorna, man får fram tillförlitlig information om hur uppdraget upplevs. Verktyget är webbaserat och enkäterna kan besvaras hemma eller någon annanstans. Valet att medverka i denna enkätundersökning är helt frivillig, efter sommaren kommer det att skickas hem ett samtyckebrev till dig och information till anhöriga, personal. Vi kommer att möta dina behov på bästa sätt och kan erbjuda teknisk utrustning vid genomförandet av enkäten. Vid frågor kontakta mig gärna på: Mvh Christina Olsson 19

20 Socialpedagog, Personlig assistans. Bilaga 4 1(1) Omsorgsförvaltningen Datum Hej på er deltagare i fokusgruppen, Pictostat. Tack för senast och hoppas allt är bra med er nu när vi går mot kallare tider! Sist vi träffades på Artillerigatan 3 och pratade om frågorna kring personlig assistans, bestämde vi att vi även skulle träffas en gång till. För att prova att göra enkäten var och en för sig själv via datorn. För att se om det är något som måste ändras med frågorna eller upplägget, innan den riktiga undersökningen med de 20 riktiga frågorna kommer att genomföras. De datum vi har att boka är: Tisdag 8 november kl eller Torsdag 10 november kl eller Fredag 11 november kl Ni kan ringa eller maila Christina och meddela vilken dag som blir bäst för er att vi kommer hem och provar göra enkäten. Christina Olsson Cecilia Karlsson är på semester under v 44. Hoppas vi ses snart och härliga hälsningar till er så länge, Cecilia Karlsson & Christina Olsson 20

21 Bilaga 5 Information till.- PA team - Nivå Hej! Vi vill att du svarar på några frågor om hur du tycker din personliga assistans fungerar. Enkäten är personlig men det är bara följande personer som kan se vad du har svarat: Cecilia Karlsson, Christina Olsson, Helena Fegler, Mia Bjelkenhoff Gör så här för att svara: 1. Använd en dator, starta webbläsaren Internet 2. Skriv pal.pictostat.se i adressfältet. Klicka på enter- knappen. 3. Skriv. i lösenordsrutan, och klicka sedan på knappen Klar. 21 Figur 1

22 Tryck på knappen Se till så att ljudet på datorn är på. Lycka till och tack för hjälpen! Informations- knapp, uppläsning om hur enkäten är uppbyggd. Börja gärna här. STARTA ENKÄTEN Pennan, är den knapp du trycker på för att kunna lämna kommentarer till frågan. Är ett pop-upp fönster. Paus- knapp, du kan gå ur enkäten när du vill och vid ett senare tillfälle logga in med ditt lösenord igen, för att fortsätta. Att tänka på! Behöver man ändra ett svar i enkäten, trycker man på pilen bakåt. 22

23 Kontakta mig, Christina (Tina) Olsson om det uppstår problem kring enkäten. Så hjälper jag mer än gärna till! eller Du kan svara fram till den 27 januari 2012! Bilaga 6 Samtycke för behandling av personuppgifter i enkätverktyget Pict-O-Stat Verksamhetens namn: Landskrona Stad Omsorgsförvaltningen Område funktionshinder Personlig assistans Personuppgiftsansvarig: Marie Petterson Stadsjurist VX Vi vill bli bättre. Vi behöver därför din hjälp med att svara på frågor om personlig assistans. För detta kommer vi använda vi ett datorprogram som heter Pict-O-Stat. För att kunna använda Pict-O-stat behöver vi samla in och spara en del uppgifter om dig. Vi behöver skriva in ditt namn, vilket år du är född och om du är man eller kvinna. Vi kommer också spara de svar du anger på frågorna. Dessa uppgifter kommer att sparas direkt i programmet Pict-O-stat. Uppgifterna kan ingen annan komma åt. Det finns en lag som kallas personuppgiftslagen. Lagen kom till Denna lag bestämmer hur man sparar uppgifter om olika människor. I lagen står att du har rätt att få veta vilka uppgifter vi sparat. I lagen står också att du har rätt att få veta vad vi använder dessa uppgifter till. Detta har du rätt att fråga om en gång varje år. 23

24 Du skickar in frågan och undertecknar med ditt namn. Det kostar ingenting. Detta står beskrivet i paragraf 26. I lagen står att om du tycker vi använder dina uppgifter på fel sätt kan du säga till att det ska ändras. Det kallas att begära rättelse. Det står beskrivet i paragraf 28. Med detta papper ber vi dig godkänna att vi sparar uppgifter om dig i Pict- O-stat. Du godkänner genom att skriva under detta papper. Det kallas att lämna samtycke. Personuppgifter Härmed lämnar jag mitt samtycke till att de ovan nämnda personuppgifterna behandlas och lagras i enkätverktyget Pict-O-Stat st ångra dig. Du återkallar då ditt samtycke. Du kan när so m hel Ja Nej Vi undrar om du samtycker att vi använder Informationen i enkäten till din kommande genomförandeplan? Ja Nej Underskrift 24

Arbetsutvecklingsrapport

Arbetsutvecklingsrapport Arbetsutvecklingsrapport Brukarundersökning inom LSS En länsgemensam brukarundersökning för personer som har insatser enligt 9 p.9 LSS Författare: Eva Rönnbäck Rapport: nr 2009:6 ISSN 1653-2414 ISBN 978-91-85613-34-2

Läs mer

Arbetsutvecklingsrapport

Arbetsutvecklingsrapport Arbetsutvecklingsrapport Brukarundersökning inom daglig verksamhet En länsgemensam brukarundersökning för personer som har insatser enligt LSS Författare: Eva Rönnbäck Rapport: nr 2011:1 ISSN 1653-2414

Läs mer

kompetenscentrum Brukarundersökning 2010 Blekinge Upplevd kvalité inom personlig assistans i Blekinge Peter Anderberg Karin Chamoun Rapport 2010:1

kompetenscentrum Brukarundersökning 2010 Blekinge Upplevd kvalité inom personlig assistans i Blekinge Peter Anderberg Karin Chamoun Rapport 2010:1 Blekinge kompetenscentrum Forskning och utveckling inom hälsa, vård och omsorg. Landstinget Blekinge i samverkan med länets kommuner Brukarundersökning 2010 Upplevd kvalité inom personlig assistans i Blekinge

Läs mer

Hur kan barn påverka stödet vi ger dem?

Hur kan barn påverka stödet vi ger dem? Hur kan barn påverka stödet vi ger dem? Idéer från ett seminarum för föräldrar till barn och unga med funktionsnedsättning och för personal inom stödverksamheter En del av projektet Egen växtkraft Barns

Läs mer

Forsknings- och utvecklingsenheten Habilitering & Hjälpmedel FoU-rapport 12/2014. Ung vuxen en habiliteringsinsats för att stödja vuxenblivandet

Forsknings- och utvecklingsenheten Habilitering & Hjälpmedel FoU-rapport 12/2014. Ung vuxen en habiliteringsinsats för att stödja vuxenblivandet Forsknings- och utvecklingsenheten Habilitering & Hjälpmedel FoU-rapport 12/2014 Ung vuxen en habiliteringsinsats för att stödja vuxenblivandet Verksamhet: Projektansvarig chef: Ansvarig för projektredovisning:

Läs mer

Lärande och utveckling i vardagen. förutsättningar och verktyg

Lärande och utveckling i vardagen. förutsättningar och verktyg Lärande och utveckling i vardagen förutsättningar och verktyg Om Carpe - bakgrund I detta material nämns Carpe som en enhet. Fram till och med 30 juni 2014 består Carpe av två delar, Forum Carpe och projekt

Läs mer

Habiliteringsplanering

Habiliteringsplanering Rapport från Barn- och ungdomshabiliteringen Habiliteringsplanering - ett sätt att gemensamt nå målen Modell för utvärdering av individuella habiliteringsplaner inom barn- och ungdomshabiliteringen i Landstinget

Läs mer

Brukarorienterad utvärdering av verksamhet inom Göteborgs Stad Brukarrevision

Brukarorienterad utvärdering av verksamhet inom Göteborgs Stad Brukarrevision konsten att lyssna utan motstånd Brukarorienterad utvärdering av verksamhet inom Göteborgs Stad Brukarrevision En utvärdering av ett pilotprojekt Christina Norman Mars 2007 Brukarorienterad utvärdering

Läs mer

Hur trivs du på ditt jobb? En undersökning om daglig verksamhet inom LSS i Linköpings kommun genomförd med enkätverktyget Pict-O-Stat

Hur trivs du på ditt jobb? En undersökning om daglig verksamhet inom LSS i Linköpings kommun genomförd med enkätverktyget Pict-O-Stat Hur trivs du på ditt jobb? En undersökning om daglig verksamhet inom LSS i Linköpings kommun genomförd med enkätverktyget Pict-O-Stat Författare: Emelie Berglund & Ellinor Gustavsson Oktober 2009 Innehåll

Läs mer

Kvalitetsredovisning. Erici förskola Läsåret 2013/2014. Ansvarig förskolechef: Martina Nebrelius

Kvalitetsredovisning. Erici förskola Läsåret 2013/2014. Ansvarig förskolechef: Martina Nebrelius Kvalitetsredovisning Erici förskola Läsåret 2013/2014 Ansvarig förskolechef: Martina Nebrelius Inledning Skollagens krav på systematiskt kvalitetsarbete innebär att huvudmän, förskole- och skolenheter

Läs mer

Har Delaktighetsmodellen ökat brukarnas möjligheter och förmåga att ha inflytande över sina liv?

Har Delaktighetsmodellen ökat brukarnas möjligheter och förmåga att ha inflytande över sina liv? Har Delaktighetsmodellen ökat brukarnas möjligheter och förmåga att ha inflytande över sina liv? En genomlysning av några kommuners arbete med Delaktighetsmodellen i LSS-verksamhet i samarbete med Kommunförbundet

Läs mer

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7 Innehållsförteckning Introduktion 2 Varför inflytande för barn och unga? 3 Barnkonventionen 5 Definition av begrepp 7 Deltagande/delaktighet 7 Inflytande 8 Normer 8 Makt 9 Åldersmaktsordning 10 Olika nivåer

Läs mer

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN Foto: Mostphotos Metodbok Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer i Sverige och i världen.

Läs mer

VAD TYCKER BRUKARNA?

VAD TYCKER BRUKARNA? RAPPORT 2013:1 VAD TYCKER BRUKARNA? En brukarundersökning inom daglig verksamhet i fem kommuner i Västernorrland Författare: Eva Rönnbäck Vad tycker brukarna? 2013:1 Kommunförbundet; FoU Västernorrland

Läs mer

En handbok om brukarrevision. Kvalitetsutveckling genom egen erfarenhet av psykiska funktionshinder

En handbok om brukarrevision. Kvalitetsutveckling genom egen erfarenhet av psykiska funktionshinder En handbok om brukarrevision Kvalitetsutveckling genom egen erfarenhet av psykiska funktionshinder Text: Anna Jakobsson Lund och David Rosenberg Layout och foto: Sofia Hänström Tryck: Hemströms Tryckeri

Läs mer

Samverkan hur får man den att fungera? Fältgruppen och dess samverkanspartners upplevelser av att samverka.

Samverkan hur får man den att fungera? Fältgruppen och dess samverkanspartners upplevelser av att samverka. Umeå universitet Institutionen för socialt arbete C-uppsats Höstterminen 2008 Samverkan hur får man den att fungera? Fältgruppen och dess samverkanspartners upplevelser av att samverka. Författare: Emma

Läs mer

DEMENS Ett tillstånd som oroar många men det finns hjälp att få Sid 4-5 ÄLDREOMSORG. Framtidens SALUTOGENT FÖRHÅLLNINGSSÄTT

DEMENS Ett tillstånd som oroar många men det finns hjälp att få Sid 4-5 ÄLDREOMSORG. Framtidens SALUTOGENT FÖRHÅLLNINGSSÄTT Framtidens ÄLDREOMSORG SALUTOGENT FÖRHÅLLNINGSSÄTT Vad innebär det i praktiken? ETT GEMENSAMT FLÖDE GYNNAR ALLA Om samverkan mellan kommun och landsting LÄRANDE ORGANISATION Därför gynnas vård och omsorg

Läs mer

Hur ser fritiden ut i gruppbostad? Rapport om en pilotstudie av tidsanvändningen hos personer i gruppbostad i Stockholms stad 2011

Hur ser fritiden ut i gruppbostad? Rapport om en pilotstudie av tidsanvändningen hos personer i gruppbostad i Stockholms stad 2011 Hur ser fritiden ut i gruppbostad? Rapport om en pilotstudie av tidsanvändningen hos personer i gruppbostad i Stockholms stad 2011 1 Summering Staben för idrott och folkhälsa vid idrottsförvaltningen i

Läs mer

Verksam. Systematisk process för att mäta och utveckla effektiva samverkanssystem

Verksam. Systematisk process för att mäta och utveckla effektiva samverkanssystem Verksam Systematisk process för att mäta och utveckla effektiva samverkanssystem Sammanfattning Verksam är en guide för att utveckla effektiva samverkanssystem baserat på verktyget System Quality and Performance

Läs mer

HANS- projektet Lärande nätverk för ledare

HANS- projektet Lärande nätverk för ledare Utvärdering av HANS- projektet Lärande nätverk för ledare i Hedemora, Avesta, Norberg och Skinnskatteberg Christer Sandahl 1, Lisa Markström 2, Therese Wahlström 1 & Helena Gustafsson 1 2010-05-31 1 Medical

Läs mer

Det här är Kungsbacka kommuns. styrmodell

Det här är Kungsbacka kommuns. styrmodell Det här är Kungsbacka kommuns styrmodell innehåll Kapitel 1 Visionen pekar ut riktningen 4 Så här styrs Kungsbacka 6 Kapitel 2 Politikerna i KF styr på olika sätt 8 Kapitel 3 Så styr politikerna i nämnderna

Läs mer

JAG ÄR MED! Om personlig assistans och barns delaktighet i familjeaktiviteter

JAG ÄR MED! Om personlig assistans och barns delaktighet i familjeaktiviteter JAG ÄR MED! Om personlig assistans och barns delaktighet i familjeaktiviteter 1 2013 Wilder J. och Axelsson AK., Högskolan i Jönköping samt Föreningen JAG Föreningen JAG Tel: 08-789 30 00 E-post: foreningen@jag.se

Läs mer

SOCIAL LOTS. Margareta Rämgård Malmö Högskola. Sammanfattning Rapporten är en kvalitativ utvärdering av FinsamMitt Skånes insats Social lots

SOCIAL LOTS. Margareta Rämgård Malmö Högskola. Sammanfattning Rapporten är en kvalitativ utvärdering av FinsamMitt Skånes insats Social lots SOCIAL LOTS Margareta Rämgård Malmö Högskola Sammanfattning Rapporten är en kvalitativ utvärdering av FinsamMitt Skånes insats Social lots margareta.ramgard@mah.se [E-postadress] Inledning Social lots

Läs mer

Rehabiliterande förhållningssätt - Utbildning till rehabcoach

Rehabiliterande förhållningssätt - Utbildning till rehabcoach Rehabiliterande förhållningssätt - Utbildning till rehabcoach Utbildningsprojekt Hösten 2012 Projektredovisning Anna Hassel Arbetsterapeut/Projektledare Beställare Sociala sektorn, Borlänge kommun Projektansvarig

Läs mer

Att ge syskon utrymme Manual för syskonprogrammet

Att ge syskon utrymme Manual för syskonprogrammet Att ge syskon utrymme Författare: Ingrid Nordgren, Tina Granat, Kerstin Andersson, Berit Persson, Eva Persson Barn- och vuxenhabiliteringen Manualen är ett resultat av projektet Att ge syskon utrymme som

Läs mer

Individuell plan enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)

Individuell plan enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Individuell plan enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Inledning Denna lathund har Riksföreningen Autism (RFA) sammanställt för att underlätta för brukare som vill

Läs mer

ENSKEDE-ÅRSTA-VANTÖRS STADSDELSFÖRVALTNING

ENSKEDE-ÅRSTA-VANTÖRS STADSDELSFÖRVALTNING ENSKEDE-ÅRSTA-VANTÖRS STADSDELSFÖRVALTNING AVDELNINGEN FÖR EGEN REGI/ ÄLDREOMSORG SID 1 (41) 2012-04-17 Verksamhetsbeskrivning till stadens Stockholms stads kvalitetsutmärkelse 2012 Anders Broberg Verksamhetschef

Läs mer

Processledar manual. Landsbygd 2.0

Processledar manual. Landsbygd 2.0 Processledar manual Landsbygd 2.0 Inledning och tips Bilda grupper Börja med att placera deltagarna i grupper om ca 5-8 personer i varje. De som kommer från samma ort ska vara i samma grupp eftersom det

Läs mer

Kunskap för bättre assistans

Kunskap för bättre assistans Kunskap för bättre assistans 1. Kunskap ger bättre assistans Föreningen JAGs Kunskapsprojekt har pågått i drygt 4 år. Att kort sammanfatta resultaten i alla dess delar är inte alldeles enkelt. En övergripande

Läs mer

14 år med samtalsgrupperna Ellen, allan och Coolt med koll. En sammanställning av deltagares tankar och upplevelser

14 år med samtalsgrupperna Ellen, allan och Coolt med koll. En sammanställning av deltagares tankar och upplevelser 14 år med samtalsgrupperna Ellen, allan och Coolt med koll En sammanställning av deltagares tankar och upplevelser Ett stort TACK till alla er som varit med och delat med er av era erfarenheter från Ellen,

Läs mer