LSS Ledsagarservice Personlig assistans-

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "LSS Ledsagarservice Personlig assistans-"

Transkript

1 Revisionsrapport LSS Ledsagarservice Personlig assistans- Staffanstorps kommun Jean Odgaard Cert. kommunal revisor

2 Innehållsförteckning Sammanfattning Inledning Bakgrund Uppdrag och revisionsfråga Genomförande Utgångspunkter Granskningsresultat Organisation Rutiner och riktlinjer Intern kontroll Nämndens kvalitetsuppföljning av Ledsagarservice Personlig assistans Revisionell bedömning Staffanstorps kommun

3 Sammanfattning har på uppdrag av revisionen i Staffanstorps kommun genomfört en granskning av om socialnämnden säkerställer att LSS-insats Ledsagarservice är ändamålsenlig och effektiv. Granskningen har genomförts genom intervjuer med tjänstemän samt dokumentgranskning. Vår sammanfattande bedömning efter utförd granskning är att socialnämnden till stora delar säkerställer att Ledsagarservice är ändamålsenlig och effektiv. Det finns en styrning genom det ledningssystem och de riktlinjer som finns för verksamheten. Det finns dock områden som behöver utvecklas. Enligt det ledningssystem som nämnden har antagit skall planering, genomförande, resultat och utveckling kunna följas upp genom verksamhetsutvärdering och egenkontroll. Vi menar att framför allt egenkontroll avseende myndighetsbeslut kan utvecklas. Avstämning av kontroll-/granskningsmål enligt nedan ligger till grund för vår bedömning: Finns mål och uppdrag för LSS-verksamheten? I mandatperiodbeställning finns mål med bäring på granskningsområdet. Några direkta mål för LSS-verksamheten förekommer inte. Verksamheten är tydligt lagreglerad och vi har inte i vår granskning funnit några otydligheter vad gäller uppdrag från vare sig beställare eller verkställande utförare. Finns riktlinjer och rutiner för biståndsbedömning, handläggning och uppföljning? Vi bedömer att det finns tydliga riktlinjer för tillämpning av LSS och handläggning av ärenden. I riktlinjerna har omfattning av LSS-insatser tydliggjorts. Av granskningen framgår dock att uppföljning av beslut och tidsbegränsade insatser inte sker i tid utan viss eftersläpning förekommer. Finns ändamålsenliga rutiner för uppföljning av verksamheten? Vi bedömer att det finns ändamålsenliga rutiner för uppföljning av verksamheten. I enlighet med avtal med utföraren sker en kvalitetsuppföljning årligen. Kvalitetsuppföljningen omfattar brukarundersökning, dokumentation och avvikelser. Finns det en tillräcklig intern kontroll i verksamheten? Vår bedömning är att den interna kontrollen i många delar fungerar bra men kan utvecklas. Verksamheten omfattas inte direkt av de internkontrollplaner som nämnden har upprättat. Beslut av insats sker av LSS-handläggare. Kvalitetssäkring av beslut sker genom att ett slumpvis urval av ärenden föredras av handläggare i nämndens arbetsutskott. Besluten skulle kunna kvalitetssäkras ytterligare genom att införa kollegiegranskning av beslut. Egenkontroll kan också genomföras genom riktade kontroller efter behov eller med särskild inriktning. Exempel på kontroller kan vara om rätt lagrum används, förekomst av målsättning för insats eller om uppföljning av beslut sker i tid. Staffanstorps kommun 1 av 13

4 1. Inledning 1.1. Bakgrund Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) är en rättighetslag med målet att främja jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet i samhållslivet för funktionshindrade. Lagen innehåller ett antal insatser i form av stöd och service. En av dessa insatser är ledsagarservice. För den person med funktionsnedsättning som har svårigheter att delta i samhällslivet och utöva fritidsaktiviteter finns möjligheten att få en ledsagare. Insatsen beviljas med ett visst antal timmar per månad. Staffanstorps kommun ansvarar för att brukaren får hjälp enligt beslutet, men anlitar olika privata utförare för insatserna. Utförare för insatserna är upphandlat enligt LOU. Humana assistans, som är Sveriges största företag inom verksamhetsområdet, svarar för personlig assistans och ledsagarservice i kommunen Uppdrag och revisionsfråga Revisionsfråga Säkerställer socialnämnden att Ledsagarservice är ändamålsenlig och effektiv? Revisionskriterier - Finns mål och uppdrag för LSS-verksamheten? - Finns riktlinjer och rutiner för biståndsbedömning, handläggning och uppföljning? - Finns ändamålsenliga rutiner för uppföljning av verksamheten? - Finns det en tillräcklig intern kontroll i verksamheten? I samband med granskningen har även en översiktlig kartläggning av kostnadsbilden genomförts avseende LSS insatserna ledsagarservice och personlig assistans Genomförande Granskning har genomförts genom intervjuer och dokumentstudier. Granskningen har omfattat intervjuer med enhetschef samt LSS-handläggare från socialnämnden. Vidare har intervju genomförts med regionchef och ansvarig chef från upphandlad utförarorganisation, Humana assistans. Staffanstorps kommun 2 av 13

5 Dokumentgranskning har bland annat skett av: - Vision, mandatperiodbeställning, genomförandeplan - Internkontrollplan 2013 och 2014 för socialnämndens verksamhetsområde - Riktlinjer för tillämpning av Lag om stöd och service till personer med funktionsnedsättning (LSS) i Staffanstorps kommun - Riktlinjer och kvalitetskrav för handläggning och dokumentation inom vård och omsorg - Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete i Socialnämndens verksamheter - Upphandlingsunderlag och Avtal om entreprenad LSS personlig assistans och ledsagarservice enligt LSS och LASS. - Kundundersökning - Kvalitetsuppföljningsrapport, socialnämnden april Årsredovisning 2012 samt Delårsrapport Två beslut om LSS-insats ledsagarservice från år 2013 Rapporten har sakgranskats av berörda tjänstemän. Staffanstorps kommun 3 av 13

6 2. Utgångspunkter I hälso- och sjukvårdslagen (HSL) och socialtjänstlagen (SoL) finns bestämmelser om landstingens och kommunernas generella ansvar för att tillgodose medborgarnas behov av hälso- och sjukvård och sociala insatser. Personer med stora och varaktiga funktionsnedsättningar kan dessutom ha rätt till särskilda insatser enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Målsättningen med all verksamhet enligt LSS är att underlätta det dagliga livet för personer med omfattande funktionsnedsättning och främja full delaktighet i samhällslivet. Enskilda ska ges största möjliga inflytande över hur insatserna ges. Enligt 7 LSS ska den enskilde genom de insatser som stadgas i LSS tillförsäkras goda levnadsvillkor. För att få rätt till insats enligt LSS anger lagen att den enskilde ska tillhöra LSS personkrets. Det måste därför alltid göras en personkretsutredning när den enskilde ansöker om insats. I LSS finns tio insatser angivna där kommunerna har ansvar för flertalet. För samtliga insatser gäller att de ska utformas utifrån individuella behov och att hänsyn ska tas till den enskildes självbestämmanderätt och integritet. Insatserna för särskilt stöd och service är: 1. rådgivning och annat personligt stöd som ställer krav på särskild kunskap om problem och livsbetingelser för människor med stora och varaktiga funktionshinder, 2. biträde av personlig assistent eller ekonomiskt stöd till skäliga kostnader för sådan assistans, till den del behovet av stöd inte täcks av beviljade assistanstimmar enligt 51 kap. socialförsäkringsbalken, 3. ledsagarservice, 4. biträde av kontaktperson, 5. avlösarservice i hemmet, 6. korttidsvistelse utanför det egna hemmet, 7. korttidstillsyn för skolungdom över 12 år utanför det egna hemmet i anslutning till skoldagen samt under lov, 8. boende i familjehem eller bostad med särskild service för barn eller ungdomar som behöver bo utanför föräldrahemmet, 9. bostad med särskild service för vuxna eller annan särskilt anpassad bostad för vuxna, 10. daglig verksamhet för personer i yrkesverksam ålder som saknar förvärvsarbete och inte utbildar sig. Lag (2010:480). Insatsen Ledsagarservice syftar till att underlätta för personer med omfattande funktionsnedsättningar att med stöd av en följeslagare komma ut och delta i samhällslivet t.ex. besöka vänner, delta i fritidsaktiviteter eller kulturlivet. Staffanstorps kommun 4 av 13

7 Kommunerna har redovisat att cirka personer 1 hade en eller flera insatser enligt LSS exklusive insatsen råd och stöd den 1 oktober Det är 900 fler jämfört med år 2011 och en ökning med cirka 1,5 procent. Antalet personer med ledsagarservice var Sammanlagt uppgick antalet LSS-insatser som redovisats till knappt Cirka 89 procent av dessa insatser rörde personer med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd. Flera insatser har varit relativt konstanta över tid medan bland annat insatserna råd och stöd och ledsagarservice har minskat i antal. Från år 2006 har antalet personer med ledsagarservice minskat med personer. Antal timmar ledsagarservice per vecka enligt det verkställda LSS-beslutet varierar från några enstaka timmar till ungefär 40 timmar per vecka. Det vanligaste var 1 till 5 timmar per vecka vilket gällde för 66 procent av alla med ledsagarservice. Arbetsgivarens ansvar Insatser som ges till personer med funktionsnedsättning ska vara av god kvalitet. Bestämmelserna om kvalitet och kvalitetsarbete finns både i SoL (3 kap 3 ) och i LSS (6 ) och gäller såväl offentlig som enskild verksamhet. Kvaliteten i verksamheten ska systematiskt och fortlöpande utvecklas och säkras. För det arbetet behöver verksamheten ha ett ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete. Det är socialnämnden som har ansvaret för att inrätta ett ledningssystem för det systematiska kvalitetsarbetet. För verksamhet enligt LSS ska det finnas den personal som behövs för att kunna ge omvårdnad och ett gott stöd. Det innebär att personalen ska ha den utbildning och erfarenhet som kan krävas för varje specifik uppgift. 1 Uppgifterna är hämtade från Personer med funktionsnedsättning insatser enligt LSS år 2012, Socialstyrelsen. Staffanstorps kommun 5 av 13

8 3. Granskningsresultat 3.1. Organisation Mål och uppdrag Av Staffanstorps kommuns mandatperiodbeställning framgår att inom politikområde Medborgarens livskvalitet i fokus finns bland annat att följande mål som har bäring på granskningsområdet: - Kunder ska uppleva valfrihet i sina serviceinsatser - Kunder ska uppleva trygghet i levererad service - En medborgare ska få återkoppling på ett ärende antingen med svar eller med namngiven handläggare inom 2 arbetsdagar. Av kommunens genomförandeplan framgår bland annat att upplevd trygghet ska mätas genom så kallad Nöjd Kund Index. Vård- och omsorgsenheten leds av vård- och omsorgschef. Inom organisationen finns en myndighetsenhet som leds av enhetschef där LSS handläggare ingår. LSS handläggaren ansvarar för handläggning, beslut och uppföljning av ärenden. Socialnämnden har fastställt ett Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete i Socialnämndens verksamheter. Detta dokument beskriver bland annat följande områden: - Samverkan - Hantering av avvikelser (klagomål, synpunkter, avvikelser och allvarliga missförhållanden - Egenkontroll och verksamhetsutvärdering - Personalens medverkan i kvalitetsarbetet - Dokumentationsskyldighet - Information och tillgänglighet Nämnden har fattat beslut om att insatsen ledsagarservice ska utföras på entreprenad. Staffanstorps kommun 6 av 13

9 Tabell: Ledsagarservice antal timmar och kostnader, år År Antal timmar Kostnader kr kr 2013 (Prognos) kr Av tabellen ovan framgår att antalet timmar och totala kostnader för Ledsagarservice har minskat sedan år Vid granskningstillfället hade kommunen 13 brukare med beslutad insats om ledsagarservice. Sedan årsskiftet har antalet brukare med ledsagarservice minskat med 14, från 27 till 13. Flertalet (8) av dessa har övergått i LSS insats om Kontaktperson. Något av besluten har varit tidsbegränsat medan några andra har omprövats. Av intervjuer med tjänstemän framgår att de tycker att målen är vägledande och att det finns en koppling till lagstiftningen. Det pågår ett arbete med att förbättra informationen om bland annat LSS på kommunens hemsida. Vid granskningstillfället var exempelvis den senaste tillgängliga kvalitetsuppföljningen från år Årsredovisning 2012 och delårsrapport 2013 innehåller uppgift om kostnader för vård och omsorg om funktionshindrade samt kommentarer avseende kostnadsavvikelser Rutiner och riktlinjer Socialnämnden har antagit 2 riktlinjer för tillämpning av Lag om stöd och service till personer med funktionsnedsättning (LSS) i Staffanstorps kommun. Av dessa framgår att LSS-handläggare fattar enskilda insatsbeslut för varje brukare på delegation. Beslut avseende exempelvis ledsagarservice ska följas upp årligen eller oftare vid behov. För varje insats ska det finnas en genomförandeplan som beskriver hur en beslutad insats praktiskt skall utföras. Av riktlinjerna framgår specifikt för insatsen Ledsagarservice att: - Insatsen avser återkommande och kontinuerliga fritidsaktiviteter - Ledsagarservice ska ske i närmiljön om inte annat överenskommits i förväg - I bedömningen ska det anges tydligt syfte och mål med ledsagningen och vilka aktiviteter som ska ingå Ledsagartimmar kan i princip inte sparas över ett månadsskifte. Avräkning görs månadsvis och tiden från och till aktivitet inkluderas i de angivna timmarna. Ledsagarservice beviljas inte personer som har personlig assistans. Person boende i gruppbostad enligt LSS får sina behov av aktiviteter tillgodosedda av personalen i 2 Socialnämnden , Dnr Staffanstorps kommun 7 av 13

10 boendet. Insatsen beviljas i antal timmar per månad. Kommunen ersätter ej timmar som överstiger beviljat antal timmar. Det beviljas max 30 timmar per månad. Ledsagare ersätts med timlön för arbetade timmar. Merkostnader för ledsagare ingår i ersättningen som utbetalas till entreprenören för utförd insats. Av riktlinjerna framgår också att det finns tillfällig ledsagning över exempelvis semesterresor och lägervistelse. För var två års period beviljas totalt 14 dagar. Det finns också riktlinjer och kvalitetskrav för handläggning. Dessa har nyligen reviderats och beskriver handläggningsprocessen. Av riktlinjerna framgår att handläggningstiden för en ansökan med förenklad handläggning ska i normalfallet inte överstiga 2 veckor. Verkställighet av ledsagarservice genomförs av Humana Assistans. Ett normalärende går till så att brukaren eller anhörig tar kontakt med LSS-handläggare och gör en ansökan. Handläggaren aktualiserar ett ärende och genomför ett hembesök och samlar in intyg och andra bedömningar som kan vara nödvändiga för att utreda och ligga till grund för beslut. Handläggaren fattar beslut i ärendet och underrättar den sökande. Beslutet skickas elektroniskt till utföraren för verkställighet. Utföraren tar emot uppdraget, rekryterar ledsagare och återkopplar till LSShandläggare. En genomförandeplan upprättas tillsammans med kunden där målet med själva insatsen framgår. Rekryteringsprocessen är inte alltid enkel då det är viktigt att kunden och ledsagaren passar tillsammans. Vid rekrytering sker kontroller och referenstagning. Av intervjuerna framgår att handläggarna uppfattar att riktlinjerna är tydliga. Utföraren anser att besluten är tydliga och tidsbestämda. Merparten av besluten är tidsbegränsade. Handläggaren följer upp beslut genom samtal med brukare och anhörig. Av intervjuerna framgår att det är svårt att hinna med den individuella uppföljningen och att det sker viss eftersläpning vad gäller uppföljning av tidsbegränsade beslut. Kommentar Vi har i denna granskning tagit del av två beslut. Det ena beslutet är tidsbegränsat medan det andra är ett tillsvidare beslut. Båda innehåller mål för insatsen och dessa är tydligt beskrivna Intern kontroll Internkontrollplaner har upprättats för Socialnämndens verksamhetsområde för år 2013 och Planerna innehåller identiska kontrollmoment. Inget av dessa berör LSS-verksamheten. Av intervjuerna framgår att för att säkerställa en rättssäker handläggning och likabehandling har handläggare tillgång till vägledande domar. På socialnämndens ar- Staffanstorps kommun 8 av 13

11 betsutskott genomförs stickprov på utredningar. Enhetschefen läser regelbundet LSS handläggarens utredningar, som en del i att säkerställa en rättssäker handläggning. LSS handläggare för barn och LSS handläggare för vuxna träffas regelbundet och vid dessa tillfällen läser/går man bl a igenom utredningar. Kollegiegranskning har diskuterats men ej genomförts. Staffanstorps kommun finns med i ett nätverk med närliggande kommuner och i detta forum förs generella diskussioner om bland annat LSS. Genom uppföljning och kommunikation med utföraren säkerställs att brukaren får den insats som denne är berättigad till. Av granskningen framgår att utföraren inte har några problem med att verkställa insats. Inom Humana assistans sker ett arbete där kunden årligen kontaktas om denne anser att insatsen sker tillfredsställande. Det finns ett system för klagomåls- och synpunktshantering som används. Ledsagaren lämnar månatligen tidrapport för utförd insats. Löneansvarig på Humana attesterar. Tidrapporten ligger till grund för den ersättning som utbetalas till utföraren. Humana fakturerar kommunen för utförd ledsagartid. Enhetschef inom socialnämnden godkänner och attesterar fakturan efter kontroll av att angivna timmar inte överstiger beslutat antal timmar för ledsagning Nämndens kvalitetsuppföljning av Ledsagarservice Ledsagarservice bedrivs av Humana Assistans på uppdrag av Staffanstorps kommun sedan år Avtalet innehåller krav på företaget vad gäller fortbildning/personalutveckling, samverkan och kvalitetssäkringsarbete. Av upphandlingsunderlaget framgår att verksamheten kommer att följas upp avseende: - Enkäter till brukare/godemän och anhöriga - Uppföljning av avvikelser, klagomål, missförhållanden - Uppföljning av individuella planer (genomförandeplaner) - Avstämning två gånger per år - Kvalitetsuppföljning en gång per år Av senaste kvalitetsuppföljningsrapport 3 avseende personlig assistans och ledsagning framgår att parterna har diskuterat dokumentation, rutiner, arbete med lyft, personal, uppdrag och aktiviteter. Inför uppföljningen skickades enkät med frågor till utföraren. Svar, samt begärda vårdplaner, journalanteckningar, genomförandeplaner och levnadsberättelser, skickades till kommunen vilka granskade dokumenten inför planerad uppföljning. Av uppföljningsrapporten framgår att kommunens samarbete med utföraren fungerar väl. Detta lyfts också i intervju med kommunens 3 Socialnämnden, april Staffanstorps kommun 9 av 13

12 tjänstemän. Företrädare för Humana menar att uppföljningen präglas av öppenhet och transparens. Uppföljningen är inte ensidig och präglas av en öppen dialog från båda parter. Den senaste kundundersökningen genomfördes november/december år Enkätundersökningen, som besvarades av 14 kunder, visade att kunderna i stort sett är nöjda med kontakten med LSS-handläggare och samarbetet med utföraren. För de kvalitetsområden som gav signaler om brister upprättades handlingsplan med angivna åtgärder. Detta avsåg hur utföraren följer upp ledsagning och ser hur den fungerar samt kunskap om vart kunden ska vända sig vid klagomål. Åtgärder har vidtagits från utförarens sida under våren Personlig assistans Begreppet personlig assistent innebär biträde av personlig assistent eller ekonomiskt stöd till skäliga kostnader för sådan assistans. Personlig assistans ges till personer som är i åldern 0-65 år. Personer som har stora hjälpbehov av personlig karaktär har möjlighet att erhålla ett personligt utformat stöd. För rätt till personlig assistans krävs att den enskilde har behov av denna insats för sina grundläggande behov. Hit hör hjälp i vardagen för att klara sin hygien, att äta och dricka, att klä på och av sig, förflytta sig eller för att kommunicera med andra. Kommunens handläggare fattar beslut om personens grundläggande behov understiger 20 timmar per vecka, däröver är det Försäkringskassan som beslutar om insats. Upp till 20 timmars personlig assistans bekostar kommunen, tid därutöver bekostas av Försäkringskassan. Försäkringskassan beviljar endast det grundläggande behovet. Om antalet timmar för grundläggande behov inte uppgår till 20 timmar får personen ansöka om assistans hos kommunen. Vid denna ansökan sker en bedömning av personens totala behov av assistans. Om detta behov överstiger Försäkringskassans bedömning svarar kommunen för hela kostnaden vad gäller personlig assistans. Försäkringskassan gör sedan år 2009 en striktare behovsbedömning av grundläggande behov. Intervjuade tjänstemän uppger dock att de ännu inte har sett några tydliga effekter av Försäkringskassans striktare behovsbedömning. Staffanstorps kommun 10 av 13

13 Tabell: LASS 4, antal ärenden och kostnader, år År Antal ärenden Kostnader ärenden kr ärenden kr 2013 (prognos) 32 ärenden kr Av tabellen ovan framgår att antalet ärenden och kommunens kostnader har minskat sedan år Kostnaderna ökar igen under år 2013 beroende på att antalet ärenden har ökat. Tabell 6 : Personlig assistans, antal timmar och kostnader, år År Antal timmar Kostnader kr kr 2013 (prognos) kr Av tabellen ovan framgår att kommunens kostnader har ökat något sedan år Detta uppges bero på fler ärenden och för något ärende ett utökat antal timmar. 4 Kommunens kostnad för det antal personer som har behov av mer än 20 timmar personlig assistans för sina grundläggande behov. 5 Kostnaderna var höga i förhållande till antalet ärenden beroende på en retroaktiv utbetalning. 6 Tabellen avser antal timmar och kommunens kostnad för personlig assistans som ej innebär grundläggande behov, samt timmar och kostnader för personer som av försäkringskassan inte har bedömts uppnå 20 timmar grundläggande behov. Staffanstorps kommun 11 av 13

14 4. Revisionell bedömning Granskningens revisionsfråga har varit: Säkerställer socialnämnden att Ledsagarservice är ändamålsenlig och effektiv? Vår sammanfattande bedömning efter utförd granskning är att socialnämnden till stora delar säkerställer att Ledsagarservice är ändamålsenlig och effektiv. Det finns en styrning genom det ledningssystem och de riktlinjer som finns för verksamheten. Det finns dock områden som behöver utvecklas. Enligt det ledningssystem som nämnden har antagit skall planering, genomförande, resultat och utveckling kunna följas upp genom verksamhetsutvärdering och egenkontroll. Vi menar att framför allt egenkontroll avseende myndighetsbeslut kan utvecklas. Nedan sker en avstämning av respektive kontrollmål. Finns mål och uppdrag för LSS-verksamheten? I mandatperiodbeställning finns mål med bäring på granskningsområdet. Några direkta mål för LSS-verksamheten förekommer inte. Verksamheten är tydligt lagreglerad och vi har inte i vår granskning funnit några otydligheter vad gäller uppdrag från vare sig beställare eller verkställande utförare. Finns riktlinjer och rutiner för biståndsbedömning, handläggning och uppföljning? Vi bedömer att det finns tydliga riktlinjer för tillämpning av LSS och handläggning av ärenden. I riktlinjerna har omfattning av LSS-insatser tydliggjorts. Av granskningen framgår dock att uppföljning av beslut och tidsbegränsade insatser inte sker i tid utan viss eftersläpning förekommer. Finns ändamålsenliga rutiner för uppföljning av verksamheten? Vi bedömer att det finns ändamålsenliga rutiner för uppföljning av verksamheten. I enlighet med avtal med utföraren sker en kvalitetsuppföljning årligen. Kvalitetsuppföljningen omfattar brukarundersökning, dokumentation och avvikelser. Finns det en tillräcklig intern kontroll i verksamheten? Vår bedömning är att den interna kontrollen i många delar fungerar bra men kan utvecklas. Verksamheten omfattas inte direkt av de internkontrollplaner som nämnden har upprättat. Beslut av insats sker av LSS-handläggare. Kvalitetssäkring av beslut sker genom att ett slumpvis urval av ärenden föredras av handläggare i nämndens arbetsutskott. Vidare sker regelbunden kontroll genom enhetschef. Besluten skulle kunna kvalitetssäkras ytterligare genom att införa kollegiegranskning av beslut. Egenkontroll kan också genomföras genom riktade kontroller efter behov eller med särskild inriktning. Exempel på kontroller kan vara om rätt lagrum används, förekomst av målsättning för insats eller om uppföljning av beslut sker i tid. Staffanstorps kommun 12 av 13

15 Jean Odgaard Projektledare Carl-Gustaf Folkeson Uppdragsledare Staffanstorps kommun 13 av 13

LSS-omsorgen. Det här kan du som har funktionsnedsättning

LSS-omsorgen. Det här kan du som har funktionsnedsättning LSS-omsorgen Det här kan du som har funktionsnedsättning få hjälp med Genom LSS (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) kan personer med omfattande funktionsnedsättningar få möjlighet

Läs mer

LSS Information för personer med funktionsnedsättning

LSS Information för personer med funktionsnedsättning LSS Information för personer med funktionsnedsättning Information från Socialkontoret i Danderyd om insatser enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS LSS Lagen om stöd och service

Läs mer

Omsorg om funktionshindrade och Bistånds- och avgiftsenheten

Omsorg om funktionshindrade och Bistånds- och avgiftsenheten Omsorg om funktionshindrade och Bistånds- och avgiftsenheten Verksamhetschef Bistånd och avgifter Områdeschef SoL Socialpsykiatri Områdeschef LSS Boende/ Sysselsättning Områdeschef LSS Boende/ Pers ass

Läs mer

Stöd till personer med funktionsnedsättning

Stöd till personer med funktionsnedsättning Stöd till personer med funktionsnedsättning i Lessebo kommun Stöd till personer med funktionsnedsättning Omsorgen om personer med funktionsnedsättning (OF) erbjuder en rad olika stöd till personer med

Läs mer

LSS-Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS-Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade Socialförvaltningen LSS-Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade En lag om rätten att leva som andra Genom LSS kan personer med omfattande funktionshinder få möjlighet till stöd

Läs mer

Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS.

Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Nordmalings kommun 914 81 NORDMALING Tfn 0930-140 00 www.nordmaling.se Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Lagen börjar med personkretsen. Det är de personer som har rätt till hjälp.

Läs mer

Stöd och service enligt LSS

Stöd och service enligt LSS Stöd och service enligt LSS LSS betyder lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. LSS är en lag som ger särskilda rättigheter till en del personer med funktionsnedsättningar. Socialtjänstlagen,

Läs mer

Omsorg om funktionshindrade. Information och stödformer

Omsorg om funktionshindrade. Information och stödformer Omsorg om funktionshindrade Information och stödformer Vård och omsorg om de som lever med funktionshinder Det handlar egentligen inte om människor med särskilda behov utan om människor med alldeles vanliga

Läs mer

Informationsbroschyr till dig som har ett funktionshinder.

Informationsbroschyr till dig som har ett funktionshinder. Informationsbroschyr till dig som har ett funktionshinder. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS Lagen om stöd och service åt vissa funktionshindrade (LSS) är en rättighetslag som

Läs mer

Vård- och omsorgsförvaltningen LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

Vård- och omsorgsförvaltningen LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Vård- och omsorgsförvaltningen LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Denna broschyr vänder sig till dig som söker information om stöd, service och rättigheter för personer med funktionshinder

Läs mer

Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS

Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS 1. Utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd, 2. Betydande och bestående begåvningsmässigt funktionshinder efter hjärnskada

Läs mer

information om LSS VERKSAMHETEN

information om LSS VERKSAMHETEN information om LSS VERKSAMHETEN LSS Lagen om stöd och service till vissa personer med funktionsnedsättning LSS ger vissa personer med funktionsnedsättning särskilda rättigheter genom tio olika insatser.

Läs mer

Kommunens stöd och service till personer med funktionsnedsättning. Pia Ehnhage, socialförvaltningen, avdelningen för stadsövergripande sociala frågor

Kommunens stöd och service till personer med funktionsnedsättning. Pia Ehnhage, socialförvaltningen, avdelningen för stadsövergripande sociala frågor Kommunens stöd och service till personer med funktionsnedsättning Pia Ehnhage, socialförvaltningen, avdelningen för stadsövergripande sociala frågor The Capital of Scandinavia Detta seminarium ska handla

Läs mer

Information om LSS. Version 5.1 20150804 Vård- och omsorg

Information om LSS. Version 5.1 20150804 Vård- och omsorg Information om LSS Version 5.1 20150804 Vård- och omsorg Om LSS Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade (LSS) är en rättighetslag som garanterar personer med omfattande varaktiga funktionshinder

Läs mer

VÄRNAMO KOMMUN. informerar om LSS

VÄRNAMO KOMMUN. informerar om LSS VÄRNAMO KOMMUN informerar om LSS Vad är LSS? LSS betyder Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade. Syftet med LSS är att ge människor med funktionshinder möjlighet att leva som andra. Insatser

Läs mer

LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, är en rättighetslag. De som tillhör någon av lagens tre personkretsar kan få rätt till

Läs mer

LSS. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Barn- och utbildningsförvaltningen

LSS. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Barn- och utbildningsförvaltningen LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Barn- och utbildningsförvaltningen Vilka omfattas av lagen? - LSS är en lag om hjälp till personer som har något eller några av dessa funktionshinder:

Läs mer

VÅRD OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS

VÅRD OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS VÅRD OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS 1 Innehåll LSS - Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade... 4 Vem gäller lagen för?... 4 Rätten till

Läs mer

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Hälso- och sjukvårdslagen, HSL

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Hälso- och sjukvårdslagen, HSL Juridik för handläggare inom barn- och ungdomsvården Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS Hälso- och sjukvårdslagen, HSL 2010-04-22 BasUt SoL Hjälpbehövande medborgare Soc tjänsten

Läs mer

LSS. Här kan du läsa om... Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS. Här kan du läsa om... Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Här kan du läsa om... LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade "Det rör sig inte om människor med särskilda behov, utan om människor med alldeles vanliga, normala behov som måste tillgodoses

Läs mer

LSS Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade Information från socialtjänsten Sundsvalls kommun Omsorg om funktionshindrade LSS Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade Genom LSS kan personer med omfattande funktionshinder få

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN FÖR OMSORG OM FUNKTIONSHINDRADE 2013-2015

VERKSAMHETSPLAN FÖR OMSORG OM FUNKTIONSHINDRADE 2013-2015 VERKSAMHETSPLAN FÖR OMSORG OM FUNKTIONSHINDRADE 2013-2015 Upprättad 2013-01-23 2(7) INLEDNING Omsorgen om funktionshindrade riktar sig till personer med fysiska och psykiska funktionshinder och deras familjer.

Läs mer

Social sektor. Leva som andra. - information om LSS - Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade

Social sektor. Leva som andra. - information om LSS - Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Social sektor Leva som andra - information om LSS - Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Vad är LSS? LSS betyder lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Det är en lag

Läs mer

Information om stöd och service

Information om stöd och service Information om stöd och service Information om stöd och service enligt LSS Socialförvaltningen informerar Vad är LSS? LSS betyder lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Socialnämnden ska

Läs mer

OCKELBO KOMMUN Socialförvaltningen LSS. - lagen om stöd & service till vissa funktionshindrade. En lag om rätten att leva som andra

OCKELBO KOMMUN Socialförvaltningen LSS. - lagen om stöd & service till vissa funktionshindrade. En lag om rätten att leva som andra OCKELBO KOMMUN Socialförvaltningen LSS - lagen om stöd & service till vissa funktionshindrade En lag om rätten att leva som andra Vad är LSS? LSS-lagen är en rättighetslag om stöd och service till vissa

Läs mer

LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Sollefteå kommun Individ- och omsorgsförvaltningen Information om vad lagen innebär och hur det går till vid ansökan om insats Vart vänder man

Läs mer

Rapport ang. ledsagning/ledsagarservice vid synskada

Rapport ang. ledsagning/ledsagarservice vid synskada DANDERYDS KOMMUN Socialkontoret Handläggare: Millie Lindroth 2009-12-11 1(5) Rapport ang. ledsagning/ledsagarservice vid synskada Socialnämnden beslutade 2009-11-03 uppdra åt socialkontoret att sammanställa

Läs mer

Kvalitetsdeklaration. för dig som får insatser enligt LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) Reviderad 2011-06-01

Kvalitetsdeklaration. för dig som får insatser enligt LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) Reviderad 2011-06-01 Kvalitetsdeklaration för dig som får insatser enligt LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) Reviderad 2011-06-01 Kvalitetsdeklaration LSS Om kvalitetsdeklarationen Kvalitetsdeklarationen

Läs mer

* Ledsagarservice * Korttidstillsyn för skolungdomar * Kontaktperson * Boende i familjehem eller i bostad med särskild service för

* Ledsagarservice * Korttidstillsyn för skolungdomar * Kontaktperson * Boende i familjehem eller i bostad med särskild service för * Ledsagarservice Ledsagare är en person som är anställd av kommunen och som kan följa med ex till badhus, affär, läkare, bio och promenader. Servicen skall anpassas efter den enskildes behov. Den som

Läs mer

LSS. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade I denna broschyr skriver vi om den hjälp du kan få enligt lagen som heter LSS det vill säga lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade.

Läs mer

Information om Handikappomsorgen/LSS Mottagningssekreterare kontaktuppgiter. Åstorps Kommun

Information om Handikappomsorgen/LSS Mottagningssekreterare kontaktuppgiter. Åstorps Kommun Information om Handikappomsorgen/LSS Mottagningssekreterare kontaktuppgiter i Åstorps kommun Varje individ ska mötas med värdighet och respekt med utgångspunkt i att stärka den egna förmågan. Åstorps Kommun

Läs mer

LSS. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade. 1 Lättläst version

LSS. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade. 1 Lättläst version LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade 1 Lättläst version Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Lagen är en rättighetslag. Lagen förkortas med LSS. LSS gäller för människor

Läs mer

LSS. Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade 2014-10-22 1

LSS. Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade 2014-10-22 1 LSS Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade 2014-10-22 1 Principer i LSS 5 Verksamhet ska: Främja jämlikhet i levnadsvillkor Främja full delaktighet i samhällslivet Målet är: Få

Läs mer

Information om Insatser för vissa funktionshindrade enligt LSS

Information om Insatser för vissa funktionshindrade enligt LSS Information om Insatser för vissa funktionshindrade enligt LSS Stöd och service till vissa funktionshindrade enligt LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) ger människor med vissa

Läs mer

Omvårdnad, Fritid och kultur. Vad kostar det att få hjälp? Så här klagar du. Vem ger hjälpen? Vill du veta mer?

Omvårdnad, Fritid och kultur. Vad kostar det att få hjälp? Så här klagar du. Vem ger hjälpen? Vill du veta mer? Omvårdnad, Fritid och kultur Personer med funktionshinder kan bo i bostäder där det finns personal. Personalen hjälper till med det praktiska. Men personalen ska också ge god vård. En människa som får

Läs mer

STÖD FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING

STÖD FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING STÖD FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING STÖD FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING Du som har en funktionsnedsättning har möjlighet att ansöka om insatser för att kunna få leva ett så självständigt

Läs mer

LSS. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Innehållsförteckning LSS - Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Vem gäller lagen för?... 1 Tio rättigheter/insatser... 2 1. Rådgivning

Läs mer

Motiv till medverkan. Tema. Vilket mandat ger politikerna tjänstemännen att tillämpa lagstiftning och rättsfall?

Motiv till medverkan. Tema. Vilket mandat ger politikerna tjänstemännen att tillämpa lagstiftning och rättsfall? LSS-råd 2013-09-26 Motiv till medverkan Tema Vilket mandat ger politikerna tjänstemännen att tillämpa lagstiftning och rättsfall? Handläggning LSS Omorganisation 2010: Ett av motiven var att skapa EN ingång

Läs mer

LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. - Kan sökas av funktionsnedsatta i alla åldrar

LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. - Kan sökas av funktionsnedsatta i alla åldrar LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade - Kan sökas av funktionsnedsatta i alla åldrar Rev nov 2014 Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Den första januari 1994

Läs mer

Insatsen ledsagarservice enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)

Insatsen ledsagarservice enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Socialförvaltningen Insatsen ledsagarservice enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Tjänstedeklaration Beslutad av omsorgsnämnden 2011-12-15, 148 Övertagen av socialnämnden 2012-09-01

Läs mer

LAG OM STÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE - LSS

LAG OM STÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE - LSS LAG OM STÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE - LSS HAGFORS KOMMUN MÅLET MED LAGEN OM STÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE, LSS, ÄR ATT DEN ENSKILDE FÅR MÖJLIGHET ATT LEVA SOM ANDRA LSS

Läs mer

LSS - Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade VÅR OMSORG -DIN TRYGGHET

LSS - Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade VÅR OMSORG -DIN TRYGGHET LSS - Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade VÅR OMSORG -DIN TRYGGHET LAG OM STÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE (LSS) LSS är en rättighetslag som ska garantera personer med stora

Läs mer

Värmdö kommun. Förstudie angående styrning och organisation av LSS-verksamheten Revisionsrapport. KPMG AB 2011-12-13 Antal sidor: 9

Värmdö kommun. Förstudie angående styrning och organisation av LSS-verksamheten Revisionsrapport. KPMG AB 2011-12-13 Antal sidor: 9 Förstudie angående styrning och organisation av LSS-verksamheten KPMG AB Antal sidor: 9 Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund 2 2.1 Syfte och revisionsfrågor 3 2.2 Metod 3 2.3 Projektorganisation 3

Läs mer

LSS. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Vad är LSS? Lagen om stöd och service till vissa människor med funktionsnedsättning, är

Läs mer

Bestämmelser för genomförande av beviljade LSS insatser

Bestämmelser för genomförande av beviljade LSS insatser Bestämmelser för genomförande av beviljade LSS insatser Antagen av Vård- och omsorgsnämnden 2007-08-16 Vård- och omsorgsförvaltningen insatser 2007-08-16 2(10) BAKGRUND 3 LSS LAGSTIFTNINGENS INTENTIONER

Läs mer

Säters kommun. Styrning och organisation av LSSverksamheten. Förstudie. KPMG AB Augusti 2011 Antal sidor: 9

Säters kommun. Styrning och organisation av LSSverksamheten. Förstudie. KPMG AB Augusti 2011 Antal sidor: 9 Säters kommun Styrning och organisation av LSSverksamheten KPMG AB Augusti 2011 Antal sidor: 9 KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative Innehåll 1. Sammanfattning

Läs mer

LSS. Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade för dig som bor i Huddinge kommun

LSS. Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade för dig som bor i Huddinge kommun S O C I A L F Ö RVA LT N I N G E N I H U D D I N G E LSS Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade för dig som bor i Huddinge kommun Vart vänder jag mig? Du som bor i Huddinge kommun och

Läs mer

LSS. Till Dig som nu läser denna broschyr! Lag om stöd och service. till vissa funktionshindrade

LSS. Till Dig som nu läser denna broschyr! Lag om stöd och service. till vissa funktionshindrade Till Dig som nu läser denna broschyr! Lagen vänder sig till personer i alla åldersgrupper och med olika funktionshinder och livssituationer. Lag om stöd och service LSS till vissa funktionshindrade Lagen

Läs mer

Övertorneå kommun. Socialtjänsten Övertorneå Kommun informerar om: LSS. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade

Övertorneå kommun. Socialtjänsten Övertorneå Kommun informerar om: LSS. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Övertorneå kommun Socialtjänsten Övertorneå Kommun informerar om: LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Alla personer med funktionsvariation har, vid behov, möjlighet till stöd och

Läs mer

Granskning av LSSverksamheten

Granskning av LSSverksamheten Revisionsrapport Granskning av LSSverksamheten Fredrik Anderberg, Linda Gustafsson Svalövs kommun Februari 2013 Innehållsförteckning 1 Inledning 3 1.1 Bakgrund 3 1.2 Revisionsfråga 3 1.3 Metod och avgränsning

Läs mer

Granskning av LSS kvalitetssäkring av genomförandeplaner

Granskning av LSS kvalitetssäkring av genomförandeplaner REVISIONSRAPPORT Granskning av LSS kvalitetssäkring av genomförandeplaner LSS = lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Trelleborgs kommun 17 mars 2014 Jard Larsson Certifierad kommunal revisor

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade; SFS 2010:480 Utkom från trycket den 15 juni 2010 utfärdad den 3 juni 2010. Enligt riksdagens

Läs mer

Avesta kommun. Styrning och organisation av LSSverksamheten. Förstudie. KPMG AB 2011-09-21 Antal sidor: 10

Avesta kommun. Styrning och organisation av LSSverksamheten. Förstudie. KPMG AB 2011-09-21 Antal sidor: 10 Avesta kommun Styrning och organisation av LSSverksamheten KPMG AB Antal sidor: 10 KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative 201-09-21 Innehåll 1. Sammanfattning

Läs mer

STÖD OCH SERVICE FRÅN HANDIKAPPFÖRVALTNINGEN

STÖD OCH SERVICE FRÅN HANDIKAPPFÖRVALTNINGEN Stöd & Service STÖD OCH SERVICE FRÅN HANDIKAPPFÖRVALTNINGEN STÖD OCH SERVICE till dig som har en psykisk funktionsnedsättning -Team Psykiatri- STÖD OCH SERVICE till dig som har en intellektuell funktionsnedsättning

Läs mer

Välkommen som ny stödfamilj i Jönköpings kommun!

Välkommen som ny stödfamilj i Jönköpings kommun! Välkommen som ny stödfamilj i Jönköpings kommun! Information till uppdragstagare i Funktionshinderomsorgen 2011-05-25 Innehållsförteckning Organisationsbeskrivning... 1 Målgrupp...1 Rättigheter för personer

Läs mer

Personlig assistans. Nordiskt seminarium. 11 12 april 2013 Clarion Hotel Stockholm. Ulla Clevnert

Personlig assistans. Nordiskt seminarium. 11 12 april 2013 Clarion Hotel Stockholm. Ulla Clevnert Personlig assistans Nordiskt seminarium 11 12 april 2013 Clarion Hotel Stockholm Ulla Clevnert Personlig assistans enligt 9 2 LSS Biträde av personlig assistent eller ekonomiskt stöd till skäliga kostnader

Läs mer

Kvalitet inom äldreomsorgen

Kvalitet inom äldreomsorgen Revisionsrapport* Kvalitet inom äldreomsorgen Mora kommun Februari 2009 Inger Kullberg Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning och bakgrund...4 2.1 Revisionsfråga...5 2.2 Revisionsmetod...5

Läs mer

Personliga assistenter - Köp av tjänster

Personliga assistenter - Köp av tjänster Revisionsrapport Personliga assistenter - Köp av tjänster Östersunds kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Revisionsfråga och kontrollmål 2 2.3 Avgränsning 3 2.4

Läs mer

Omvårdnad Gävle. Förslag. K valitetsdeklaration för insatser. enligt LSS i ordinärt boende

Omvårdnad Gävle. Förslag. K valitetsdeklaration för insatser. enligt LSS i ordinärt boende Omvårdnad Gävle Förslag K valitetsdeklaration för insatser enligt LSS i ordinärt boende Innehållsförteckning INLEDNING Vad är en kvalitetsdeklaration? INSATSERNA 1. Vem har rätt till insatserna? 2. Insatsernas

Läs mer

Information om. LSS- Lagen. stöd och service till vissa. funktionshindrade. Telefonnummer: LSS-handläggare Tina Persson 0240-66 0178

Information om. LSS- Lagen. stöd och service till vissa. funktionshindrade. Telefonnummer: LSS-handläggare Tina Persson 0240-66 0178 Telefonnummer: LSS-handläggare Tina Persson 0240-66 0178 Avdelningschef LSS Agneta Stabforsmo 0240-66 03 25 SMEDJEBACKENS KOMMUN Socialförvaltningen LSS-avdelningen Information om LSS- Lagen om När Du

Läs mer

LSS, LVU,LVM och Socialtjänstlag Socialtjäns en tlag,

LSS, LVU,LVM och Socialtjänstlag Socialtjäns en tlag, LSS, LVU,LVM och Socialtjänstlagen, LVM LVU SoL LSS Men hur och när? SoL LSS LVU LVM LVU och LVM Tvångslagar på samma sätt som LPT Det är svårt att omhändertaga någon Dessa lagar tas till när det mesta

Läs mer

Stöd i vardagen från Omvårdnad Gävle

Stöd i vardagen från Omvårdnad Gävle OMVÅRDNAD GÄVLE Stöd i vardagen från Omvårdnad Gävle enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Mer information och ansökan Om du har frågor eller vill ansöka om stöd, ring 026-17

Läs mer

LSS. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 2011-10-20

LSS. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 2011-10-20 LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 2011-10-20 Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Du som har stora och omfattade behov av stöd och service kan tillhöra lagens

Läs mer

Granskning avseende assistentersättning

Granskning avseende assistentersättning Granskning avseende assistentersättning Härryda kommun Oktober 2013 Johan Osbeck, revisor Pernilla Lihnell, certifierad kommunal revisor Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Granskning...

Läs mer

Verksamhetsuppföljning Ledsagare, avlösare, stödfamilj och kontaktperson (LSS) 2014-01-17

Verksamhetsuppföljning Ledsagare, avlösare, stödfamilj och kontaktperson (LSS) 2014-01-17 Verksamhetsuppföljning Ledsagare, avlösare, stödfamilj och kontaktperson (LSS) 2014-01-17 Malin Rehnstam Kvalitetscontroller Sofia Spetz Avdelningschef Handläggarenheten 1 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Verksamheten

Läs mer

Personkrets 1: Personer med utvecklingsstörning (IQ under 70), autism eller autismliknande tillstånd. Tex. Aspergers syndrom.

Personkrets 1: Personer med utvecklingsstörning (IQ under 70), autism eller autismliknande tillstånd. Tex. Aspergers syndrom. För vem? För att omfattas av lagen måste man tillhöra en viss personkrets, alla funktionshindrade omfattas alltså inte av LSS. Med hjälp av medicinskt underlag gör LSS-handläggaren bedömning av om man

Läs mer

LSS-verksamheten i Vallentuna kommun

LSS-verksamheten i Vallentuna kommun Revisionsrapport LSS-verksamheten i Vallentuna kommun (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) Insatsen biträde av personlig assistent Socialnämnden Juni 2009 Inger Kullberg certifierad

Läs mer

LSS. Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade för dig som bor i Huddinge kommun.

LSS. Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade för dig som bor i Huddinge kommun. LSS Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade för dig som bor i Huddinge kommun. Vart vänder jag mig? Du som bor i Huddinge kommun och har stora funktionsnedsättningar kan vända dig till biståndskansliet

Läs mer

Stöd och service till dig som har funktionsnedsättning

Stöd och service till dig som har funktionsnedsättning Stöd och service till dig som har funktionsnedsättning Jörgen Wiklund & Co/Bildarkivet.se Stöd och service till dig som har funktionsnedsättning Om du har en funktionsnedsättning som är omfattande, betydande

Läs mer

Antagen av omsorgsnämnden 2011-06-16, 90 Enligt beslut 2012-09-01 gäller vägledningen även för den socialnämnd som bildades detta datum

Antagen av omsorgsnämnden 2011-06-16, 90 Enligt beslut 2012-09-01 gäller vägledningen även för den socialnämnd som bildades detta datum Antagen av omsorgsnämnden 2011-06-16, 90 Enligt beslut 2012-09-01 gäller vägledningen även för den socialnämnd som bildades detta datum Vägledning för insatser enligt lag om stöd och service till vissa

Läs mer

LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 2010-01-19 Socialförvaltningen Handikappomsorgen LÄTT-LÄST LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS finns för att: Göra det lättare för dig med funktionshinder att göra saker som

Läs mer

LÄTTLÄST OM LSS. Det är kommunen och landstinget som ska ge den hjälp som behövs. Här får du veta mera om vad som gäller.

LÄTTLÄST OM LSS. Det är kommunen och landstinget som ska ge den hjälp som behövs. Här får du veta mera om vad som gäller. Stöd och service till vissa funktionshindrade Den här texten är lättläst. Det betyder att det inte finns svåra ord men allt som är viktigt finns med. Texten handlar om LSS. LSS betyder lagen om stöd och

Läs mer

Revisionsrapport. LSS-verksamheten. Trelleborgs kommun. Jean Odgaard Certifierad kommunal revisor Juni 2011

Revisionsrapport. LSS-verksamheten. Trelleborgs kommun. Jean Odgaard Certifierad kommunal revisor Juni 2011 Revisionsrapport LSS-verksamheten Trelleborgs kommun Jean Odgaard Certifierad kommunal revisor LSS-verksamheten Innehållsförteckning Sammanfattning 1 1 Inledning 3 1.1 Bakgrund 3 1.2 Uppdrag och revisionsfråga

Läs mer

Riktlinje för ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete

Riktlinje för ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Riktlinje för ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnden Riktlinje för ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete xx Fastställd Socialnämnden 2014-05-07 Reviderad - Produktion Socialförvaltningen

Läs mer

Stöd och service enligt LSS

Stöd och service enligt LSS Stöd och service enligt LSS Det finns en lag som säger att personer med funktionsnedsättning kan få särskilt stöd och service. Lagen heter LSS, som är ett kortare namn för Lagen om stöd och service till

Läs mer

Granskning av LSS kvalitetssäkring av genomförandeplaner

Granskning av LSS kvalitetssäkring av genomförandeplaner Revisionsrapport Granskning av LSS kvalitetssäkring av genomförandeplaner Uppvidinge kommun Jard Larsson 10 oktober 2012 Innehållsförteckning 1 Inledning 1 1.1 Uppdrag, revisionsfråga och kontrollfrågor

Läs mer

VÄRNAMO KOMMUN informerar om LSS Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade Lättläst

VÄRNAMO KOMMUN informerar om LSS Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade Lättläst VÄRNAMO KOMMUN informerar om LSS Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade Lättläst Introduktion LSS betyder Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade. LSS är en lag som ger särskilda

Läs mer

LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade. lättläst

LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade. lättläst LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade lättläst Introduktion LSS betyder lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade och ger rätt till särskild hjälp. LSS är en lag som ger

Läs mer

Stöd i handläggning för myndighetsavdelningen gällande lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)

Stöd i handläggning för myndighetsavdelningen gällande lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Stöd i handläggning för myndighetsavdelningen gällande lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Antagen av socialnämnden 2012-05-30 67 Innehållsförteckning Inledning... 3 Bakgrund...

Läs mer

Riktlinjer för social dokumentation

Riktlinjer för social dokumentation Riktlinjer för social dokumentation Februari 2011 1 Juni 2011 Inledning Omvårdnadsförvaltningens Riktlinjer för social dokumentation reglerar hur genomförandet av beviljade insatser till äldre personer

Läs mer

Lättläst LSS för vuxna

Lättläst LSS för vuxna Stöd för dig som har en funktionsnedsättning och är mellan 18 och 65 år Lättläst LSS för vuxna Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS lagen Det finns en lag som heter Lagen om stöd

Läs mer

STÖD OCH SERVICE ENLIGT LSS 2013-2022

STÖD OCH SERVICE ENLIGT LSS 2013-2022 STÖD OCH SERVICE ENLIGT LSS 2013-2022 En sammanfattande redogörelse för Plan för stöd och service enligt LSS 2013-2022 Fastställd av socialnämnden 2013-02-20 U D D E V A L L A K O M M U N Socialnämnden

Läs mer

Kungälvs kommun. Granskning av utbetalningsprinciper Personlig assistans. Granskningsrapport. KPMG AB 2014-08-27 Antal sidor: 5

Kungälvs kommun. Granskning av utbetalningsprinciper Personlig assistans. Granskningsrapport. KPMG AB 2014-08-27 Antal sidor: 5 Bilaga 1 Granskning av utbetalningsprinciper Personlig assistans Granskningsrapport KPMG AB Antal sidor: 5 2014 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent

Läs mer

Riktlinjer för insatser enligt LSS

Riktlinjer för insatser enligt LSS Riktlinjer för insatser enligt LSS Antagna av Omsorgsnämnden den 17 december 2008 128 Här presenteras besluts- och stödenhetens riktlinjer avseende insatser enligt lagen om stöd och service till vissa

Läs mer

Policys. Vård och omsorg

Policys. Vård och omsorg LEDNINGSSYSTEM FÖR KVALITET Policys Vård och omsorg 2010/2011 Antagen av vård- och omsorgsnämnden 2010-08-26 ( 65) Reviderad av vård- och omsorgsnämnden 2013-12-19 (Policy för insatser och vårdåtgärder)

Läs mer

Handläggning inom äldreomsorgen och för personer med funktionsnedsättning

Handläggning inom äldreomsorgen och för personer med funktionsnedsättning Revisionsrapport Handläggning inom äldreomsorgen och för personer med funktionsnedsättning Fredrik Ottosson Malin Kronmar Mars 2012 Borgholms kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell

Läs mer

www.pwc.se Revisionsrapport Granskning FredrikOttosson Certifieradkommunal revisor Mars2015 stans

www.pwc.se Revisionsrapport Granskning FredrikOttosson Certifieradkommunal revisor Mars2015 stans www.pwc.se Revisionsrapport FredrikOttosson Certifieradkommunal revisor Mars2015 av insyn utförd assi- Granskning kommunens vid privat personlig stans Karlshamns kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattande

Läs mer

Ledningssystem för kvalitet enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12

Ledningssystem för kvalitet enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12 1(9) enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12 Inledning Socialstyrelsen har angett föreskrifter och allmänna råd för hur kommunerna ska inrätta ledningssystem för kvalitet i verksamheter enligt SoL, LVU,

Läs mer

Utjämning av LSS-kostnader mellan kommuner

Utjämning av LSS-kostnader mellan kommuner Utjämning av LSS-kostnader mellan kommuner Innehåll 1. Beskrivning av utjämningssystemet för LSS... 4 1.1 Bakgrund och syfte... 4 1.2 Beräkning av utfallet i LSS-utjämningen... 5 1.3 Historik... 6 Förfrågningar

Läs mer

Vägledning vid handläggning av insatser enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS.

Vägledning vid handläggning av insatser enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Vägledning vid handläggning av insatser enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Ledfyr är en fyr för vägledning i trängre farleder och inlopp, Betydelsenyans: rättesnöre

Läs mer

LSS är en lag. LSS betyder Lagen om stöd och service åt vissa funktionshindrade.

LSS är en lag. LSS betyder Lagen om stöd och service åt vissa funktionshindrade. LSS LSS är en lag. LSS betyder Lagen om stöd och service åt vissa funktionshindrade. I LSS står att människor med stora och varaktiga funktionshinder har rätt till hjälp. Det står också att människor som

Läs mer

LÄTTLÄST LSS. Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade

LÄTTLÄST LSS. Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade LÄTTLÄST LSS Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade 1 Här skriver vi om den hjälp du kan få enligt LSS. Kommunerna och regionens hälso- och sjukvård ger hjälpen. Den här texten är lättläst.

Läs mer

Leva som andra. Stöd för dig som har en funktionsnedsättning

Leva som andra. Stöd för dig som har en funktionsnedsättning Leva som andra Stöd för dig som har en funktionsnedsättning Stöd att leva ett självständigt liv Du som har en funktionsnedsättning kan få stöd och hjälp i vardagen. Med hjälp kan du leva som andra och

Läs mer

Medför lagstadgad personlig assistans verklig delaktighet och ett självständigt liv?

Medför lagstadgad personlig assistans verklig delaktighet och ett självständigt liv? Medför lagstadgad personlig assistans verklig delaktighet och ett självständigt liv? 10 september 2015, Hanaholmen The Capital of Scandinavia Riitta-Leena Karlsson Funktionshinderombudman i Stockholms

Läs mer

funktionsnedsättning

funktionsnedsättning Stöd och service till personer med funktionsnedsättning Information om insatser enligt LSS 2(14) Innehållsförteckning Att söka hjälpinsatser 3 LSS och insatserna 4 Råd och stöd 5 Personlig assistans 6

Läs mer

Information om LSS LÄTTLÄST

Information om LSS LÄTTLÄST Information om LSS LÄTTLÄST Version 5 2015-08-04 Här skriver vi om den hjälpen som du kan få enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. VAD ÄR LSS? LSS är en lag. LSS betyder Lagen

Läs mer

Stöd och lärande. Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Stöd och Lärande Tomelilla Kommun.

Stöd och lärande. Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Stöd och Lärande Tomelilla Kommun. Stöd och lärande Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Stöd och Lärande Tomelilla Kommun. Innehåll Inledning... 3 Syfte... 3 Kvalitetsindikatorer... 3 Lagrum... 3 Berörda... 3 Utveckling...

Läs mer

Personlig assistans. leva som alla andra. Förvaltningen för Funktionsstöd Kungsbacka kommun

Personlig assistans. leva som alla andra. Förvaltningen för Funktionsstöd Kungsbacka kommun Personlig assistans leva som alla andra Förvaltningen för Funktionsstöd Kungsbacka kommun Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS Vissa kriterier måste vara uppfyllda för att man ska

Läs mer

Rapport. LSS-insatser förutom personlig assistans 2007-05-30. Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Finspångs kommun

Rapport. LSS-insatser förutom personlig assistans 2007-05-30. Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Finspångs kommun Rapport LSS-insatser förutom personlig assistans 2007-05-30 Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Finspångs kommun Anna-Karin Löfsved Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING...2 1

Läs mer

Kvalitetsledningssystem för Socialnämnden i Timrå kommun Utgångspunkter, ansvar och processer

Kvalitetsledningssystem för Socialnämnden i Timrå kommun Utgångspunkter, ansvar och processer Kvalitetsledningssystem för Socialnämnden i Timrå kommun Utgångspunkter, ansvar och processer Upprättad 2013-12-18 2(5) Kvalitetsledningssystem i Timrå Bakgrund Socialtjänstlagen (SoL) 3 kap 3 säger insatserna

Läs mer