LSS Ledsagarservice Personlig assistans-

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "LSS Ledsagarservice Personlig assistans-"

Transkript

1 Revisionsrapport LSS Ledsagarservice Personlig assistans- Staffanstorps kommun Jean Odgaard Cert. kommunal revisor

2 Innehållsförteckning Sammanfattning Inledning Bakgrund Uppdrag och revisionsfråga Genomförande Utgångspunkter Granskningsresultat Organisation Rutiner och riktlinjer Intern kontroll Nämndens kvalitetsuppföljning av Ledsagarservice Personlig assistans Revisionell bedömning Staffanstorps kommun

3 Sammanfattning har på uppdrag av revisionen i Staffanstorps kommun genomfört en granskning av om socialnämnden säkerställer att LSS-insats Ledsagarservice är ändamålsenlig och effektiv. Granskningen har genomförts genom intervjuer med tjänstemän samt dokumentgranskning. Vår sammanfattande bedömning efter utförd granskning är att socialnämnden till stora delar säkerställer att Ledsagarservice är ändamålsenlig och effektiv. Det finns en styrning genom det ledningssystem och de riktlinjer som finns för verksamheten. Det finns dock områden som behöver utvecklas. Enligt det ledningssystem som nämnden har antagit skall planering, genomförande, resultat och utveckling kunna följas upp genom verksamhetsutvärdering och egenkontroll. Vi menar att framför allt egenkontroll avseende myndighetsbeslut kan utvecklas. Avstämning av kontroll-/granskningsmål enligt nedan ligger till grund för vår bedömning: Finns mål och uppdrag för LSS-verksamheten? I mandatperiodbeställning finns mål med bäring på granskningsområdet. Några direkta mål för LSS-verksamheten förekommer inte. Verksamheten är tydligt lagreglerad och vi har inte i vår granskning funnit några otydligheter vad gäller uppdrag från vare sig beställare eller verkställande utförare. Finns riktlinjer och rutiner för biståndsbedömning, handläggning och uppföljning? Vi bedömer att det finns tydliga riktlinjer för tillämpning av LSS och handläggning av ärenden. I riktlinjerna har omfattning av LSS-insatser tydliggjorts. Av granskningen framgår dock att uppföljning av beslut och tidsbegränsade insatser inte sker i tid utan viss eftersläpning förekommer. Finns ändamålsenliga rutiner för uppföljning av verksamheten? Vi bedömer att det finns ändamålsenliga rutiner för uppföljning av verksamheten. I enlighet med avtal med utföraren sker en kvalitetsuppföljning årligen. Kvalitetsuppföljningen omfattar brukarundersökning, dokumentation och avvikelser. Finns det en tillräcklig intern kontroll i verksamheten? Vår bedömning är att den interna kontrollen i många delar fungerar bra men kan utvecklas. Verksamheten omfattas inte direkt av de internkontrollplaner som nämnden har upprättat. Beslut av insats sker av LSS-handläggare. Kvalitetssäkring av beslut sker genom att ett slumpvis urval av ärenden föredras av handläggare i nämndens arbetsutskott. Besluten skulle kunna kvalitetssäkras ytterligare genom att införa kollegiegranskning av beslut. Egenkontroll kan också genomföras genom riktade kontroller efter behov eller med särskild inriktning. Exempel på kontroller kan vara om rätt lagrum används, förekomst av målsättning för insats eller om uppföljning av beslut sker i tid. Staffanstorps kommun 1 av 13

4 1. Inledning 1.1. Bakgrund Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) är en rättighetslag med målet att främja jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet i samhållslivet för funktionshindrade. Lagen innehåller ett antal insatser i form av stöd och service. En av dessa insatser är ledsagarservice. För den person med funktionsnedsättning som har svårigheter att delta i samhällslivet och utöva fritidsaktiviteter finns möjligheten att få en ledsagare. Insatsen beviljas med ett visst antal timmar per månad. Staffanstorps kommun ansvarar för att brukaren får hjälp enligt beslutet, men anlitar olika privata utförare för insatserna. Utförare för insatserna är upphandlat enligt LOU. Humana assistans, som är Sveriges största företag inom verksamhetsområdet, svarar för personlig assistans och ledsagarservice i kommunen Uppdrag och revisionsfråga Revisionsfråga Säkerställer socialnämnden att Ledsagarservice är ändamålsenlig och effektiv? Revisionskriterier - Finns mål och uppdrag för LSS-verksamheten? - Finns riktlinjer och rutiner för biståndsbedömning, handläggning och uppföljning? - Finns ändamålsenliga rutiner för uppföljning av verksamheten? - Finns det en tillräcklig intern kontroll i verksamheten? I samband med granskningen har även en översiktlig kartläggning av kostnadsbilden genomförts avseende LSS insatserna ledsagarservice och personlig assistans Genomförande Granskning har genomförts genom intervjuer och dokumentstudier. Granskningen har omfattat intervjuer med enhetschef samt LSS-handläggare från socialnämnden. Vidare har intervju genomförts med regionchef och ansvarig chef från upphandlad utförarorganisation, Humana assistans. Staffanstorps kommun 2 av 13

5 Dokumentgranskning har bland annat skett av: - Vision, mandatperiodbeställning, genomförandeplan - Internkontrollplan 2013 och 2014 för socialnämndens verksamhetsområde - Riktlinjer för tillämpning av Lag om stöd och service till personer med funktionsnedsättning (LSS) i Staffanstorps kommun - Riktlinjer och kvalitetskrav för handläggning och dokumentation inom vård och omsorg - Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete i Socialnämndens verksamheter - Upphandlingsunderlag och Avtal om entreprenad LSS personlig assistans och ledsagarservice enligt LSS och LASS. - Kundundersökning - Kvalitetsuppföljningsrapport, socialnämnden april Årsredovisning 2012 samt Delårsrapport Två beslut om LSS-insats ledsagarservice från år 2013 Rapporten har sakgranskats av berörda tjänstemän. Staffanstorps kommun 3 av 13

6 2. Utgångspunkter I hälso- och sjukvårdslagen (HSL) och socialtjänstlagen (SoL) finns bestämmelser om landstingens och kommunernas generella ansvar för att tillgodose medborgarnas behov av hälso- och sjukvård och sociala insatser. Personer med stora och varaktiga funktionsnedsättningar kan dessutom ha rätt till särskilda insatser enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Målsättningen med all verksamhet enligt LSS är att underlätta det dagliga livet för personer med omfattande funktionsnedsättning och främja full delaktighet i samhällslivet. Enskilda ska ges största möjliga inflytande över hur insatserna ges. Enligt 7 LSS ska den enskilde genom de insatser som stadgas i LSS tillförsäkras goda levnadsvillkor. För att få rätt till insats enligt LSS anger lagen att den enskilde ska tillhöra LSS personkrets. Det måste därför alltid göras en personkretsutredning när den enskilde ansöker om insats. I LSS finns tio insatser angivna där kommunerna har ansvar för flertalet. För samtliga insatser gäller att de ska utformas utifrån individuella behov och att hänsyn ska tas till den enskildes självbestämmanderätt och integritet. Insatserna för särskilt stöd och service är: 1. rådgivning och annat personligt stöd som ställer krav på särskild kunskap om problem och livsbetingelser för människor med stora och varaktiga funktionshinder, 2. biträde av personlig assistent eller ekonomiskt stöd till skäliga kostnader för sådan assistans, till den del behovet av stöd inte täcks av beviljade assistanstimmar enligt 51 kap. socialförsäkringsbalken, 3. ledsagarservice, 4. biträde av kontaktperson, 5. avlösarservice i hemmet, 6. korttidsvistelse utanför det egna hemmet, 7. korttidstillsyn för skolungdom över 12 år utanför det egna hemmet i anslutning till skoldagen samt under lov, 8. boende i familjehem eller bostad med särskild service för barn eller ungdomar som behöver bo utanför föräldrahemmet, 9. bostad med särskild service för vuxna eller annan särskilt anpassad bostad för vuxna, 10. daglig verksamhet för personer i yrkesverksam ålder som saknar förvärvsarbete och inte utbildar sig. Lag (2010:480). Insatsen Ledsagarservice syftar till att underlätta för personer med omfattande funktionsnedsättningar att med stöd av en följeslagare komma ut och delta i samhällslivet t.ex. besöka vänner, delta i fritidsaktiviteter eller kulturlivet. Staffanstorps kommun 4 av 13

7 Kommunerna har redovisat att cirka personer 1 hade en eller flera insatser enligt LSS exklusive insatsen råd och stöd den 1 oktober Det är 900 fler jämfört med år 2011 och en ökning med cirka 1,5 procent. Antalet personer med ledsagarservice var Sammanlagt uppgick antalet LSS-insatser som redovisats till knappt Cirka 89 procent av dessa insatser rörde personer med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd. Flera insatser har varit relativt konstanta över tid medan bland annat insatserna råd och stöd och ledsagarservice har minskat i antal. Från år 2006 har antalet personer med ledsagarservice minskat med personer. Antal timmar ledsagarservice per vecka enligt det verkställda LSS-beslutet varierar från några enstaka timmar till ungefär 40 timmar per vecka. Det vanligaste var 1 till 5 timmar per vecka vilket gällde för 66 procent av alla med ledsagarservice. Arbetsgivarens ansvar Insatser som ges till personer med funktionsnedsättning ska vara av god kvalitet. Bestämmelserna om kvalitet och kvalitetsarbete finns både i SoL (3 kap 3 ) och i LSS (6 ) och gäller såväl offentlig som enskild verksamhet. Kvaliteten i verksamheten ska systematiskt och fortlöpande utvecklas och säkras. För det arbetet behöver verksamheten ha ett ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete. Det är socialnämnden som har ansvaret för att inrätta ett ledningssystem för det systematiska kvalitetsarbetet. För verksamhet enligt LSS ska det finnas den personal som behövs för att kunna ge omvårdnad och ett gott stöd. Det innebär att personalen ska ha den utbildning och erfarenhet som kan krävas för varje specifik uppgift. 1 Uppgifterna är hämtade från Personer med funktionsnedsättning insatser enligt LSS år 2012, Socialstyrelsen. Staffanstorps kommun 5 av 13

8 3. Granskningsresultat 3.1. Organisation Mål och uppdrag Av Staffanstorps kommuns mandatperiodbeställning framgår att inom politikområde Medborgarens livskvalitet i fokus finns bland annat att följande mål som har bäring på granskningsområdet: - Kunder ska uppleva valfrihet i sina serviceinsatser - Kunder ska uppleva trygghet i levererad service - En medborgare ska få återkoppling på ett ärende antingen med svar eller med namngiven handläggare inom 2 arbetsdagar. Av kommunens genomförandeplan framgår bland annat att upplevd trygghet ska mätas genom så kallad Nöjd Kund Index. Vård- och omsorgsenheten leds av vård- och omsorgschef. Inom organisationen finns en myndighetsenhet som leds av enhetschef där LSS handläggare ingår. LSS handläggaren ansvarar för handläggning, beslut och uppföljning av ärenden. Socialnämnden har fastställt ett Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete i Socialnämndens verksamheter. Detta dokument beskriver bland annat följande områden: - Samverkan - Hantering av avvikelser (klagomål, synpunkter, avvikelser och allvarliga missförhållanden - Egenkontroll och verksamhetsutvärdering - Personalens medverkan i kvalitetsarbetet - Dokumentationsskyldighet - Information och tillgänglighet Nämnden har fattat beslut om att insatsen ledsagarservice ska utföras på entreprenad. Staffanstorps kommun 6 av 13

9 Tabell: Ledsagarservice antal timmar och kostnader, år År Antal timmar Kostnader kr kr 2013 (Prognos) kr Av tabellen ovan framgår att antalet timmar och totala kostnader för Ledsagarservice har minskat sedan år Vid granskningstillfället hade kommunen 13 brukare med beslutad insats om ledsagarservice. Sedan årsskiftet har antalet brukare med ledsagarservice minskat med 14, från 27 till 13. Flertalet (8) av dessa har övergått i LSS insats om Kontaktperson. Något av besluten har varit tidsbegränsat medan några andra har omprövats. Av intervjuer med tjänstemän framgår att de tycker att målen är vägledande och att det finns en koppling till lagstiftningen. Det pågår ett arbete med att förbättra informationen om bland annat LSS på kommunens hemsida. Vid granskningstillfället var exempelvis den senaste tillgängliga kvalitetsuppföljningen från år Årsredovisning 2012 och delårsrapport 2013 innehåller uppgift om kostnader för vård och omsorg om funktionshindrade samt kommentarer avseende kostnadsavvikelser Rutiner och riktlinjer Socialnämnden har antagit 2 riktlinjer för tillämpning av Lag om stöd och service till personer med funktionsnedsättning (LSS) i Staffanstorps kommun. Av dessa framgår att LSS-handläggare fattar enskilda insatsbeslut för varje brukare på delegation. Beslut avseende exempelvis ledsagarservice ska följas upp årligen eller oftare vid behov. För varje insats ska det finnas en genomförandeplan som beskriver hur en beslutad insats praktiskt skall utföras. Av riktlinjerna framgår specifikt för insatsen Ledsagarservice att: - Insatsen avser återkommande och kontinuerliga fritidsaktiviteter - Ledsagarservice ska ske i närmiljön om inte annat överenskommits i förväg - I bedömningen ska det anges tydligt syfte och mål med ledsagningen och vilka aktiviteter som ska ingå Ledsagartimmar kan i princip inte sparas över ett månadsskifte. Avräkning görs månadsvis och tiden från och till aktivitet inkluderas i de angivna timmarna. Ledsagarservice beviljas inte personer som har personlig assistans. Person boende i gruppbostad enligt LSS får sina behov av aktiviteter tillgodosedda av personalen i 2 Socialnämnden , Dnr Staffanstorps kommun 7 av 13

10 boendet. Insatsen beviljas i antal timmar per månad. Kommunen ersätter ej timmar som överstiger beviljat antal timmar. Det beviljas max 30 timmar per månad. Ledsagare ersätts med timlön för arbetade timmar. Merkostnader för ledsagare ingår i ersättningen som utbetalas till entreprenören för utförd insats. Av riktlinjerna framgår också att det finns tillfällig ledsagning över exempelvis semesterresor och lägervistelse. För var två års period beviljas totalt 14 dagar. Det finns också riktlinjer och kvalitetskrav för handläggning. Dessa har nyligen reviderats och beskriver handläggningsprocessen. Av riktlinjerna framgår att handläggningstiden för en ansökan med förenklad handläggning ska i normalfallet inte överstiga 2 veckor. Verkställighet av ledsagarservice genomförs av Humana Assistans. Ett normalärende går till så att brukaren eller anhörig tar kontakt med LSS-handläggare och gör en ansökan. Handläggaren aktualiserar ett ärende och genomför ett hembesök och samlar in intyg och andra bedömningar som kan vara nödvändiga för att utreda och ligga till grund för beslut. Handläggaren fattar beslut i ärendet och underrättar den sökande. Beslutet skickas elektroniskt till utföraren för verkställighet. Utföraren tar emot uppdraget, rekryterar ledsagare och återkopplar till LSShandläggare. En genomförandeplan upprättas tillsammans med kunden där målet med själva insatsen framgår. Rekryteringsprocessen är inte alltid enkel då det är viktigt att kunden och ledsagaren passar tillsammans. Vid rekrytering sker kontroller och referenstagning. Av intervjuerna framgår att handläggarna uppfattar att riktlinjerna är tydliga. Utföraren anser att besluten är tydliga och tidsbestämda. Merparten av besluten är tidsbegränsade. Handläggaren följer upp beslut genom samtal med brukare och anhörig. Av intervjuerna framgår att det är svårt att hinna med den individuella uppföljningen och att det sker viss eftersläpning vad gäller uppföljning av tidsbegränsade beslut. Kommentar Vi har i denna granskning tagit del av två beslut. Det ena beslutet är tidsbegränsat medan det andra är ett tillsvidare beslut. Båda innehåller mål för insatsen och dessa är tydligt beskrivna Intern kontroll Internkontrollplaner har upprättats för Socialnämndens verksamhetsområde för år 2013 och Planerna innehåller identiska kontrollmoment. Inget av dessa berör LSS-verksamheten. Av intervjuerna framgår att för att säkerställa en rättssäker handläggning och likabehandling har handläggare tillgång till vägledande domar. På socialnämndens ar- Staffanstorps kommun 8 av 13

11 betsutskott genomförs stickprov på utredningar. Enhetschefen läser regelbundet LSS handläggarens utredningar, som en del i att säkerställa en rättssäker handläggning. LSS handläggare för barn och LSS handläggare för vuxna träffas regelbundet och vid dessa tillfällen läser/går man bl a igenom utredningar. Kollegiegranskning har diskuterats men ej genomförts. Staffanstorps kommun finns med i ett nätverk med närliggande kommuner och i detta forum förs generella diskussioner om bland annat LSS. Genom uppföljning och kommunikation med utföraren säkerställs att brukaren får den insats som denne är berättigad till. Av granskningen framgår att utföraren inte har några problem med att verkställa insats. Inom Humana assistans sker ett arbete där kunden årligen kontaktas om denne anser att insatsen sker tillfredsställande. Det finns ett system för klagomåls- och synpunktshantering som används. Ledsagaren lämnar månatligen tidrapport för utförd insats. Löneansvarig på Humana attesterar. Tidrapporten ligger till grund för den ersättning som utbetalas till utföraren. Humana fakturerar kommunen för utförd ledsagartid. Enhetschef inom socialnämnden godkänner och attesterar fakturan efter kontroll av att angivna timmar inte överstiger beslutat antal timmar för ledsagning Nämndens kvalitetsuppföljning av Ledsagarservice Ledsagarservice bedrivs av Humana Assistans på uppdrag av Staffanstorps kommun sedan år Avtalet innehåller krav på företaget vad gäller fortbildning/personalutveckling, samverkan och kvalitetssäkringsarbete. Av upphandlingsunderlaget framgår att verksamheten kommer att följas upp avseende: - Enkäter till brukare/godemän och anhöriga - Uppföljning av avvikelser, klagomål, missförhållanden - Uppföljning av individuella planer (genomförandeplaner) - Avstämning två gånger per år - Kvalitetsuppföljning en gång per år Av senaste kvalitetsuppföljningsrapport 3 avseende personlig assistans och ledsagning framgår att parterna har diskuterat dokumentation, rutiner, arbete med lyft, personal, uppdrag och aktiviteter. Inför uppföljningen skickades enkät med frågor till utföraren. Svar, samt begärda vårdplaner, journalanteckningar, genomförandeplaner och levnadsberättelser, skickades till kommunen vilka granskade dokumenten inför planerad uppföljning. Av uppföljningsrapporten framgår att kommunens samarbete med utföraren fungerar väl. Detta lyfts också i intervju med kommunens 3 Socialnämnden, april Staffanstorps kommun 9 av 13

12 tjänstemän. Företrädare för Humana menar att uppföljningen präglas av öppenhet och transparens. Uppföljningen är inte ensidig och präglas av en öppen dialog från båda parter. Den senaste kundundersökningen genomfördes november/december år Enkätundersökningen, som besvarades av 14 kunder, visade att kunderna i stort sett är nöjda med kontakten med LSS-handläggare och samarbetet med utföraren. För de kvalitetsområden som gav signaler om brister upprättades handlingsplan med angivna åtgärder. Detta avsåg hur utföraren följer upp ledsagning och ser hur den fungerar samt kunskap om vart kunden ska vända sig vid klagomål. Åtgärder har vidtagits från utförarens sida under våren Personlig assistans Begreppet personlig assistent innebär biträde av personlig assistent eller ekonomiskt stöd till skäliga kostnader för sådan assistans. Personlig assistans ges till personer som är i åldern 0-65 år. Personer som har stora hjälpbehov av personlig karaktär har möjlighet att erhålla ett personligt utformat stöd. För rätt till personlig assistans krävs att den enskilde har behov av denna insats för sina grundläggande behov. Hit hör hjälp i vardagen för att klara sin hygien, att äta och dricka, att klä på och av sig, förflytta sig eller för att kommunicera med andra. Kommunens handläggare fattar beslut om personens grundläggande behov understiger 20 timmar per vecka, däröver är det Försäkringskassan som beslutar om insats. Upp till 20 timmars personlig assistans bekostar kommunen, tid därutöver bekostas av Försäkringskassan. Försäkringskassan beviljar endast det grundläggande behovet. Om antalet timmar för grundläggande behov inte uppgår till 20 timmar får personen ansöka om assistans hos kommunen. Vid denna ansökan sker en bedömning av personens totala behov av assistans. Om detta behov överstiger Försäkringskassans bedömning svarar kommunen för hela kostnaden vad gäller personlig assistans. Försäkringskassan gör sedan år 2009 en striktare behovsbedömning av grundläggande behov. Intervjuade tjänstemän uppger dock att de ännu inte har sett några tydliga effekter av Försäkringskassans striktare behovsbedömning. Staffanstorps kommun 10 av 13

13 Tabell: LASS 4, antal ärenden och kostnader, år År Antal ärenden Kostnader ärenden kr ärenden kr 2013 (prognos) 32 ärenden kr Av tabellen ovan framgår att antalet ärenden och kommunens kostnader har minskat sedan år Kostnaderna ökar igen under år 2013 beroende på att antalet ärenden har ökat. Tabell 6 : Personlig assistans, antal timmar och kostnader, år År Antal timmar Kostnader kr kr 2013 (prognos) kr Av tabellen ovan framgår att kommunens kostnader har ökat något sedan år Detta uppges bero på fler ärenden och för något ärende ett utökat antal timmar. 4 Kommunens kostnad för det antal personer som har behov av mer än 20 timmar personlig assistans för sina grundläggande behov. 5 Kostnaderna var höga i förhållande till antalet ärenden beroende på en retroaktiv utbetalning. 6 Tabellen avser antal timmar och kommunens kostnad för personlig assistans som ej innebär grundläggande behov, samt timmar och kostnader för personer som av försäkringskassan inte har bedömts uppnå 20 timmar grundläggande behov. Staffanstorps kommun 11 av 13

14 4. Revisionell bedömning Granskningens revisionsfråga har varit: Säkerställer socialnämnden att Ledsagarservice är ändamålsenlig och effektiv? Vår sammanfattande bedömning efter utförd granskning är att socialnämnden till stora delar säkerställer att Ledsagarservice är ändamålsenlig och effektiv. Det finns en styrning genom det ledningssystem och de riktlinjer som finns för verksamheten. Det finns dock områden som behöver utvecklas. Enligt det ledningssystem som nämnden har antagit skall planering, genomförande, resultat och utveckling kunna följas upp genom verksamhetsutvärdering och egenkontroll. Vi menar att framför allt egenkontroll avseende myndighetsbeslut kan utvecklas. Nedan sker en avstämning av respektive kontrollmål. Finns mål och uppdrag för LSS-verksamheten? I mandatperiodbeställning finns mål med bäring på granskningsområdet. Några direkta mål för LSS-verksamheten förekommer inte. Verksamheten är tydligt lagreglerad och vi har inte i vår granskning funnit några otydligheter vad gäller uppdrag från vare sig beställare eller verkställande utförare. Finns riktlinjer och rutiner för biståndsbedömning, handläggning och uppföljning? Vi bedömer att det finns tydliga riktlinjer för tillämpning av LSS och handläggning av ärenden. I riktlinjerna har omfattning av LSS-insatser tydliggjorts. Av granskningen framgår dock att uppföljning av beslut och tidsbegränsade insatser inte sker i tid utan viss eftersläpning förekommer. Finns ändamålsenliga rutiner för uppföljning av verksamheten? Vi bedömer att det finns ändamålsenliga rutiner för uppföljning av verksamheten. I enlighet med avtal med utföraren sker en kvalitetsuppföljning årligen. Kvalitetsuppföljningen omfattar brukarundersökning, dokumentation och avvikelser. Finns det en tillräcklig intern kontroll i verksamheten? Vår bedömning är att den interna kontrollen i många delar fungerar bra men kan utvecklas. Verksamheten omfattas inte direkt av de internkontrollplaner som nämnden har upprättat. Beslut av insats sker av LSS-handläggare. Kvalitetssäkring av beslut sker genom att ett slumpvis urval av ärenden föredras av handläggare i nämndens arbetsutskott. Vidare sker regelbunden kontroll genom enhetschef. Besluten skulle kunna kvalitetssäkras ytterligare genom att införa kollegiegranskning av beslut. Egenkontroll kan också genomföras genom riktade kontroller efter behov eller med särskild inriktning. Exempel på kontroller kan vara om rätt lagrum används, förekomst av målsättning för insats eller om uppföljning av beslut sker i tid. Staffanstorps kommun 12 av 13

15 Jean Odgaard Projektledare Carl-Gustaf Folkeson Uppdragsledare Staffanstorps kommun 13 av 13

Beslut i socialnämnden 2014-12-11, 170. Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Kinda kommun

Beslut i socialnämnden 2014-12-11, 170. Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Kinda kommun Beslut i socialnämnden 2014-12-11, 170 Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Kinda kommun Riktlinjer för LSS-insatser i Kinda kommun Det här är en information till dig som är i behov av

Läs mer

LSS riktlinjer Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS riktlinjer Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS riktlinjer Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Ansvarig: Ingegärd Gundersvik, avdelningschef Förvaltning: Socialförvaltningen Avdelning: Avdelningen för funktionshinder Datum: 2009-12-16

Läs mer

LSS Riktlinjer. Riktlinjer. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Faställd av kommunstyrelsen 109/2008

LSS Riktlinjer. Riktlinjer. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Faställd av kommunstyrelsen 109/2008 r LSS r Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Faställd av kommunstyrelsen 109/2008 Tierps kommun 815 80 TIERP i Telefon: 0293-180 00 i www.tierp.se Innehållsförteckning r LSS 1 1 LSS Personkretsar

Läs mer

Vägledning LSS Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade

Vägledning LSS Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade Vägledning LSS Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade En beskrivning av insatserna och begreppet goda levnadsvillkor samt en vägledning för handläggning och utförande Beslut Omsorgsnämnden

Läs mer

Granskning av den faktiska kvaliteten inom äldreomsorgen

Granskning av den faktiska kvaliteten inom äldreomsorgen Revisionsrapport Granskning av den faktiska kvaliteten inom äldreomsorgen Jean Odgaard Certifierad kommunal revisor Lunds kommun Adrian Göransson revisionskonsult Christel Eriksson Certifierad kommunal

Läs mer

Riktlinjer till hjälp eller stjälp

Riktlinjer till hjälp eller stjälp Riktlinjer till hjälp eller stjälp Länsstyrelsernas granskning av kommunala riktlinjer för bedömning av insatser enligt lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade, LSS Samtliga länsstyrelser

Läs mer

Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Laxå kommun

Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Laxå kommun LSS-verksamheten Kjell Handfast Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Laxå kommun Antagna av social- och omsorgsnämnden den 13 december 2010 www.laxa.se 2 Innehållsförteckning Med lagen

Läs mer

Remiss Utredning av ny resurstilldelningsmodell för LSS-verksamheter. godkänna yttrandet och översända detsamma till kommunstyrelsen.

Remiss Utredning av ny resurstilldelningsmodell för LSS-verksamheter. godkänna yttrandet och översända detsamma till kommunstyrelsen. Malmö stad Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen 1 (2) Datum 2014-09-05 Tjänsteskrivelse Vår referens Marianne Dymling-Hjelm Strateg marianne.dymling-hjelm@malmo.se@malmo.se Remiss Utredning av ny

Läs mer

Riktlinjer för handläggning enligt LSS (Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade)

Riktlinjer för handläggning enligt LSS (Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade) Styrdokument Dokumenttyp: Riktlinjer Beslutat av: Socialnämnden Fastställelsedatum: 2015-02-10 SN 14 Ansvarig: Områdeschef enheten för bistånd och stöd Revideras: Årligen Följas upp: Av områdeschef för

Läs mer

Tema LSS. LSS - en viktig lag som urholkas allt mer. LSS - lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (1993:387) www.reclaimlss.

Tema LSS. LSS - en viktig lag som urholkas allt mer. LSS - lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (1993:387) www.reclaimlss. Tema LSS LSS - lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (1993:387) Denna bilaga är framtagen av FUB Stockholms län LSS - en viktig lag som urholkas allt mer LSS är en pluslag. Pluslagstanken

Läs mer

Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Örebro kommun

Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Örebro kommun 2012-06-15 Nf 185/2012 Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Örebro kommun Presenterad 2010-06-09 i Nämnden för funktionshindrade Antagen 2010-06-23, ledningsgrupp Förvaltningen för funktionshindrade

Läs mer

Länsförbundet. i Stockholms län. En genomgång av LSS

Länsförbundet. i Stockholms län. En genomgång av LSS Länsförbundet i Stockholms län En genomgång av LSS Av Harald Strand, ordförande 2011 Innehåll Sida 3...Personkrets och antal personer med insats 4...Huvudmän för LSS 5...LSS grundläggande principer 6...Skillnader

Läs mer

Får jag gå på promenad idag?

Får jag gå på promenad idag? Får jag gå på promenad idag? Vem vet i vilken utsträckning äldres behov av hjälp och stöd tillgodoses på särskilda boenden? Rapport från tillsynsinsats med anledning av uppdrag från regeringen 2014 Du

Läs mer

Omvårdnad Gävle. Förslag. K valitetsdeklaration för insatser. enligt LSS i ordinärt boende

Omvårdnad Gävle. Förslag. K valitetsdeklaration för insatser. enligt LSS i ordinärt boende Omvårdnad Gävle Förslag K valitetsdeklaration för insatser enligt LSS i ordinärt boende Innehållsförteckning INLEDNING Vad är en kvalitetsdeklaration? INSATSERNA 1. Vem har rätt till insatserna? 2. Insatsernas

Läs mer

2011:16. Försäkringskassans handläggning av assistansersättning

2011:16. Försäkringskassans handläggning av assistansersättning 2011:16 Försäkringskassans handläggning av assistansersättning MISSIV DATUM DIARIENR 2011-06-14 2010/211-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2010-11-04 S2010/7916/ST (delvis) Regeringen Socialdepartementet 103 33

Läs mer

Handläggning av insatser enligt LSS och bistånd enligt SoL till barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning RIKTLINJER

Handläggning av insatser enligt LSS och bistånd enligt SoL till barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning RIKTLINJER Handläggning av insatser enligt LSS och bistånd enligt SoL till barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning RIKTLINJER Antagna av KS april 2002 Reviderade av KF februari 2012 SOCIALFÖRVALTNINGEN

Läs mer

Personliga assistenter - Köp av tjänster

Personliga assistenter - Köp av tjänster Revisionsrapport Personliga assistenter - Köp av tjänster Östersunds kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Revisionsfråga och kontrollmål 2 2.3 Avgränsning 3 2.4

Läs mer

1(20) Myndighetsbeslut - LSS. Styrdokument

1(20) Myndighetsbeslut - LSS. Styrdokument 1(20) Myndighetsbeslut - LSS Styrdokument 2(20) Styrdokument Dokumenttyp Riktlinje Beslutad av Kommunstyrelsen 2014-12-02 Dokumentansvarig Områdeschef, Inger Höglund Reviderad 3(20) Innehållsförteckning

Läs mer

Utredning om upphandling av kommunens insatser inom personlig assistans enligt LASS och LSS i Hofors kommun.

Utredning om upphandling av kommunens insatser inom personlig assistans enligt LASS och LSS i Hofors kommun. Utredning om upphandling av kommunens insatser inom personlig assistans enligt LASS och LSS i Hofors kommun. 2011-11-20 Planum Organisation AB Göran Svensson Inledning... 3 Lagstiftning... 3 Motiv till

Läs mer

VÅRD OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS

VÅRD OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS VÅRD OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS 1 Innehåll LSS - Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade... 4 Vem gäller lagen för?... 4 Rätten till

Läs mer

Personlig assistans för barn. Tillsyn av enskilda assistansanordnare

Personlig assistans för barn. Tillsyn av enskilda assistansanordnare Personlig assistans för barn Tillsyn av enskilda assistansanordnare Du får gärna citera Inspektionen för vård och omsorgs texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

Granskning av beviljad tid och insats hos hemtjänstmottagare

Granskning av beviljad tid och insats hos hemtjänstmottagare www.pwc.se Revisionsrapport Fredrik Markstedt Cert. kommunal revisor Jenny Krispinsson Revisionskonsult Januari 2013 Granskning av beviljad tid och insats hos hemtjänstmottagare Gällivare kommun Innehållsförteckning

Läs mer

Assistansersättning. Vägledning 2003:6 Version 12

Assistansersättning. Vägledning 2003:6 Version 12 Assistansersättning Vägledning 2003:6 Version 12 Vägledningarna innehåller en samlad information om vad som gäller på ett visst område och är ett stöd i handläggningen. En vägledning kan innehålla beskrivningar

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Vård och Omsorg, enligt SOSFS 2011:9

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Vård och Omsorg, enligt SOSFS 2011:9 Vård och omsorg December 2013 Per-Olof Frick, Kvalitetscontroller 076 724 41 43 Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Vård och Omsorg, enligt SOSFS 2011:9 Antagen av nämnden 2013-12-11 Ledningssystem

Läs mer

Stöd till personer med funktionsnedsättning

Stöd till personer med funktionsnedsättning Stöd till personer med funktionsnedsättning i Lessebo kommun Stöd till personer med funktionsnedsättning Omsorgen om personer med funktionsnedsättning (OF) erbjuder en rad olika stöd till personer med

Läs mer

Assistansersättning. Vägledning 2003:6 Version 13

Assistansersättning. Vägledning 2003:6 Version 13 Assistansersättning Vägledning 2003:6 Version 13 Vägledningarna innehåller en samlad information om vad som gäller på ett visst område och är ett stöd i handläggningen. En vägledning kan innehålla beskrivningar

Läs mer

Vid prövning av bistånd. Riktlinjer SoL och LSS. Vård- och omsorgsförvaltningen

Vid prövning av bistånd. Riktlinjer SoL och LSS. Vård- och omsorgsförvaltningen Vid prövning av bistånd Riktlinjer SoL och LSS Vård- och omsorgsförvaltningen I nnehållsförteckning Syfte...3 Bistånd enligt SoL och insatser enligt LSS...3 Socialtjänstlagen...3 Behoven tillgodosedda

Läs mer

Härryda kommun Granskning av arbetssituationen för biståndsbedömarna inom Härryda kommun

Härryda kommun Granskning av arbetssituationen för biståndsbedömarna inom Härryda kommun Härryda kommun Granskning av arbetssituationen för biståndsbedömarna inom Härryda kommun Januari 2014 Torbjörn Bengtsson och Louise Abrahamsson Innehåll Sammanfattning...2 1. Inledning...4 2. Granskningsresultat...7

Läs mer

Riktlinjer bistånd enligt SoL inom vård och omsorg

Riktlinjer bistånd enligt SoL inom vård och omsorg 1(28) Vård, omsorg och IFO Antagen av Kommunstyrelsen Diarienummer 2014.730.241 KS 109/14 Riktlinjer bistånd enligt SoL inom vård och omsorg 2 Innehåll Inledning... 4 Ansvarsfördelning för invånare som

Läs mer

1 Denna lag innehåller bestämmelser om insatser för särskilt stöd och särskild service åt personer

1 Denna lag innehåller bestämmelser om insatser för särskilt stöd och särskild service åt personer Inledande bestämmelser 1 Denna lag innehåller bestämmelser om insatser för särskilt stöd och särskild service åt personer 1. med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd, 2. med betydande

Läs mer