LSS Ledsagarservice Personlig assistans-

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "LSS Ledsagarservice Personlig assistans-"

Transkript

1 Revisionsrapport LSS Ledsagarservice Personlig assistans- Staffanstorps kommun Jean Odgaard Cert. kommunal revisor

2 Innehållsförteckning Sammanfattning Inledning Bakgrund Uppdrag och revisionsfråga Genomförande Utgångspunkter Granskningsresultat Organisation Rutiner och riktlinjer Intern kontroll Nämndens kvalitetsuppföljning av Ledsagarservice Personlig assistans Revisionell bedömning Staffanstorps kommun

3 Sammanfattning har på uppdrag av revisionen i Staffanstorps kommun genomfört en granskning av om socialnämnden säkerställer att LSS-insats Ledsagarservice är ändamålsenlig och effektiv. Granskningen har genomförts genom intervjuer med tjänstemän samt dokumentgranskning. Vår sammanfattande bedömning efter utförd granskning är att socialnämnden till stora delar säkerställer att Ledsagarservice är ändamålsenlig och effektiv. Det finns en styrning genom det ledningssystem och de riktlinjer som finns för verksamheten. Det finns dock områden som behöver utvecklas. Enligt det ledningssystem som nämnden har antagit skall planering, genomförande, resultat och utveckling kunna följas upp genom verksamhetsutvärdering och egenkontroll. Vi menar att framför allt egenkontroll avseende myndighetsbeslut kan utvecklas. Avstämning av kontroll-/granskningsmål enligt nedan ligger till grund för vår bedömning: Finns mål och uppdrag för LSS-verksamheten? I mandatperiodbeställning finns mål med bäring på granskningsområdet. Några direkta mål för LSS-verksamheten förekommer inte. Verksamheten är tydligt lagreglerad och vi har inte i vår granskning funnit några otydligheter vad gäller uppdrag från vare sig beställare eller verkställande utförare. Finns riktlinjer och rutiner för biståndsbedömning, handläggning och uppföljning? Vi bedömer att det finns tydliga riktlinjer för tillämpning av LSS och handläggning av ärenden. I riktlinjerna har omfattning av LSS-insatser tydliggjorts. Av granskningen framgår dock att uppföljning av beslut och tidsbegränsade insatser inte sker i tid utan viss eftersläpning förekommer. Finns ändamålsenliga rutiner för uppföljning av verksamheten? Vi bedömer att det finns ändamålsenliga rutiner för uppföljning av verksamheten. I enlighet med avtal med utföraren sker en kvalitetsuppföljning årligen. Kvalitetsuppföljningen omfattar brukarundersökning, dokumentation och avvikelser. Finns det en tillräcklig intern kontroll i verksamheten? Vår bedömning är att den interna kontrollen i många delar fungerar bra men kan utvecklas. Verksamheten omfattas inte direkt av de internkontrollplaner som nämnden har upprättat. Beslut av insats sker av LSS-handläggare. Kvalitetssäkring av beslut sker genom att ett slumpvis urval av ärenden föredras av handläggare i nämndens arbetsutskott. Besluten skulle kunna kvalitetssäkras ytterligare genom att införa kollegiegranskning av beslut. Egenkontroll kan också genomföras genom riktade kontroller efter behov eller med särskild inriktning. Exempel på kontroller kan vara om rätt lagrum används, förekomst av målsättning för insats eller om uppföljning av beslut sker i tid. Staffanstorps kommun 1 av 13

4 1. Inledning 1.1. Bakgrund Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) är en rättighetslag med målet att främja jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet i samhållslivet för funktionshindrade. Lagen innehåller ett antal insatser i form av stöd och service. En av dessa insatser är ledsagarservice. För den person med funktionsnedsättning som har svårigheter att delta i samhällslivet och utöva fritidsaktiviteter finns möjligheten att få en ledsagare. Insatsen beviljas med ett visst antal timmar per månad. Staffanstorps kommun ansvarar för att brukaren får hjälp enligt beslutet, men anlitar olika privata utförare för insatserna. Utförare för insatserna är upphandlat enligt LOU. Humana assistans, som är Sveriges största företag inom verksamhetsområdet, svarar för personlig assistans och ledsagarservice i kommunen Uppdrag och revisionsfråga Revisionsfråga Säkerställer socialnämnden att Ledsagarservice är ändamålsenlig och effektiv? Revisionskriterier - Finns mål och uppdrag för LSS-verksamheten? - Finns riktlinjer och rutiner för biståndsbedömning, handläggning och uppföljning? - Finns ändamålsenliga rutiner för uppföljning av verksamheten? - Finns det en tillräcklig intern kontroll i verksamheten? I samband med granskningen har även en översiktlig kartläggning av kostnadsbilden genomförts avseende LSS insatserna ledsagarservice och personlig assistans Genomförande Granskning har genomförts genom intervjuer och dokumentstudier. Granskningen har omfattat intervjuer med enhetschef samt LSS-handläggare från socialnämnden. Vidare har intervju genomförts med regionchef och ansvarig chef från upphandlad utförarorganisation, Humana assistans. Staffanstorps kommun 2 av 13

5 Dokumentgranskning har bland annat skett av: - Vision, mandatperiodbeställning, genomförandeplan - Internkontrollplan 2013 och 2014 för socialnämndens verksamhetsområde - Riktlinjer för tillämpning av Lag om stöd och service till personer med funktionsnedsättning (LSS) i Staffanstorps kommun - Riktlinjer och kvalitetskrav för handläggning och dokumentation inom vård och omsorg - Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete i Socialnämndens verksamheter - Upphandlingsunderlag och Avtal om entreprenad LSS personlig assistans och ledsagarservice enligt LSS och LASS. - Kundundersökning - Kvalitetsuppföljningsrapport, socialnämnden april Årsredovisning 2012 samt Delårsrapport Två beslut om LSS-insats ledsagarservice från år 2013 Rapporten har sakgranskats av berörda tjänstemän. Staffanstorps kommun 3 av 13

6 2. Utgångspunkter I hälso- och sjukvårdslagen (HSL) och socialtjänstlagen (SoL) finns bestämmelser om landstingens och kommunernas generella ansvar för att tillgodose medborgarnas behov av hälso- och sjukvård och sociala insatser. Personer med stora och varaktiga funktionsnedsättningar kan dessutom ha rätt till särskilda insatser enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Målsättningen med all verksamhet enligt LSS är att underlätta det dagliga livet för personer med omfattande funktionsnedsättning och främja full delaktighet i samhällslivet. Enskilda ska ges största möjliga inflytande över hur insatserna ges. Enligt 7 LSS ska den enskilde genom de insatser som stadgas i LSS tillförsäkras goda levnadsvillkor. För att få rätt till insats enligt LSS anger lagen att den enskilde ska tillhöra LSS personkrets. Det måste därför alltid göras en personkretsutredning när den enskilde ansöker om insats. I LSS finns tio insatser angivna där kommunerna har ansvar för flertalet. För samtliga insatser gäller att de ska utformas utifrån individuella behov och att hänsyn ska tas till den enskildes självbestämmanderätt och integritet. Insatserna för särskilt stöd och service är: 1. rådgivning och annat personligt stöd som ställer krav på särskild kunskap om problem och livsbetingelser för människor med stora och varaktiga funktionshinder, 2. biträde av personlig assistent eller ekonomiskt stöd till skäliga kostnader för sådan assistans, till den del behovet av stöd inte täcks av beviljade assistanstimmar enligt 51 kap. socialförsäkringsbalken, 3. ledsagarservice, 4. biträde av kontaktperson, 5. avlösarservice i hemmet, 6. korttidsvistelse utanför det egna hemmet, 7. korttidstillsyn för skolungdom över 12 år utanför det egna hemmet i anslutning till skoldagen samt under lov, 8. boende i familjehem eller bostad med särskild service för barn eller ungdomar som behöver bo utanför föräldrahemmet, 9. bostad med särskild service för vuxna eller annan särskilt anpassad bostad för vuxna, 10. daglig verksamhet för personer i yrkesverksam ålder som saknar förvärvsarbete och inte utbildar sig. Lag (2010:480). Insatsen Ledsagarservice syftar till att underlätta för personer med omfattande funktionsnedsättningar att med stöd av en följeslagare komma ut och delta i samhällslivet t.ex. besöka vänner, delta i fritidsaktiviteter eller kulturlivet. Staffanstorps kommun 4 av 13

7 Kommunerna har redovisat att cirka personer 1 hade en eller flera insatser enligt LSS exklusive insatsen råd och stöd den 1 oktober Det är 900 fler jämfört med år 2011 och en ökning med cirka 1,5 procent. Antalet personer med ledsagarservice var Sammanlagt uppgick antalet LSS-insatser som redovisats till knappt Cirka 89 procent av dessa insatser rörde personer med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd. Flera insatser har varit relativt konstanta över tid medan bland annat insatserna råd och stöd och ledsagarservice har minskat i antal. Från år 2006 har antalet personer med ledsagarservice minskat med personer. Antal timmar ledsagarservice per vecka enligt det verkställda LSS-beslutet varierar från några enstaka timmar till ungefär 40 timmar per vecka. Det vanligaste var 1 till 5 timmar per vecka vilket gällde för 66 procent av alla med ledsagarservice. Arbetsgivarens ansvar Insatser som ges till personer med funktionsnedsättning ska vara av god kvalitet. Bestämmelserna om kvalitet och kvalitetsarbete finns både i SoL (3 kap 3 ) och i LSS (6 ) och gäller såväl offentlig som enskild verksamhet. Kvaliteten i verksamheten ska systematiskt och fortlöpande utvecklas och säkras. För det arbetet behöver verksamheten ha ett ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete. Det är socialnämnden som har ansvaret för att inrätta ett ledningssystem för det systematiska kvalitetsarbetet. För verksamhet enligt LSS ska det finnas den personal som behövs för att kunna ge omvårdnad och ett gott stöd. Det innebär att personalen ska ha den utbildning och erfarenhet som kan krävas för varje specifik uppgift. 1 Uppgifterna är hämtade från Personer med funktionsnedsättning insatser enligt LSS år 2012, Socialstyrelsen. Staffanstorps kommun 5 av 13

8 3. Granskningsresultat 3.1. Organisation Mål och uppdrag Av Staffanstorps kommuns mandatperiodbeställning framgår att inom politikområde Medborgarens livskvalitet i fokus finns bland annat att följande mål som har bäring på granskningsområdet: - Kunder ska uppleva valfrihet i sina serviceinsatser - Kunder ska uppleva trygghet i levererad service - En medborgare ska få återkoppling på ett ärende antingen med svar eller med namngiven handläggare inom 2 arbetsdagar. Av kommunens genomförandeplan framgår bland annat att upplevd trygghet ska mätas genom så kallad Nöjd Kund Index. Vård- och omsorgsenheten leds av vård- och omsorgschef. Inom organisationen finns en myndighetsenhet som leds av enhetschef där LSS handläggare ingår. LSS handläggaren ansvarar för handläggning, beslut och uppföljning av ärenden. Socialnämnden har fastställt ett Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete i Socialnämndens verksamheter. Detta dokument beskriver bland annat följande områden: - Samverkan - Hantering av avvikelser (klagomål, synpunkter, avvikelser och allvarliga missförhållanden - Egenkontroll och verksamhetsutvärdering - Personalens medverkan i kvalitetsarbetet - Dokumentationsskyldighet - Information och tillgänglighet Nämnden har fattat beslut om att insatsen ledsagarservice ska utföras på entreprenad. Staffanstorps kommun 6 av 13

9 Tabell: Ledsagarservice antal timmar och kostnader, år År Antal timmar Kostnader kr kr 2013 (Prognos) kr Av tabellen ovan framgår att antalet timmar och totala kostnader för Ledsagarservice har minskat sedan år Vid granskningstillfället hade kommunen 13 brukare med beslutad insats om ledsagarservice. Sedan årsskiftet har antalet brukare med ledsagarservice minskat med 14, från 27 till 13. Flertalet (8) av dessa har övergått i LSS insats om Kontaktperson. Något av besluten har varit tidsbegränsat medan några andra har omprövats. Av intervjuer med tjänstemän framgår att de tycker att målen är vägledande och att det finns en koppling till lagstiftningen. Det pågår ett arbete med att förbättra informationen om bland annat LSS på kommunens hemsida. Vid granskningstillfället var exempelvis den senaste tillgängliga kvalitetsuppföljningen från år Årsredovisning 2012 och delårsrapport 2013 innehåller uppgift om kostnader för vård och omsorg om funktionshindrade samt kommentarer avseende kostnadsavvikelser Rutiner och riktlinjer Socialnämnden har antagit 2 riktlinjer för tillämpning av Lag om stöd och service till personer med funktionsnedsättning (LSS) i Staffanstorps kommun. Av dessa framgår att LSS-handläggare fattar enskilda insatsbeslut för varje brukare på delegation. Beslut avseende exempelvis ledsagarservice ska följas upp årligen eller oftare vid behov. För varje insats ska det finnas en genomförandeplan som beskriver hur en beslutad insats praktiskt skall utföras. Av riktlinjerna framgår specifikt för insatsen Ledsagarservice att: - Insatsen avser återkommande och kontinuerliga fritidsaktiviteter - Ledsagarservice ska ske i närmiljön om inte annat överenskommits i förväg - I bedömningen ska det anges tydligt syfte och mål med ledsagningen och vilka aktiviteter som ska ingå Ledsagartimmar kan i princip inte sparas över ett månadsskifte. Avräkning görs månadsvis och tiden från och till aktivitet inkluderas i de angivna timmarna. Ledsagarservice beviljas inte personer som har personlig assistans. Person boende i gruppbostad enligt LSS får sina behov av aktiviteter tillgodosedda av personalen i 2 Socialnämnden , Dnr Staffanstorps kommun 7 av 13

10 boendet. Insatsen beviljas i antal timmar per månad. Kommunen ersätter ej timmar som överstiger beviljat antal timmar. Det beviljas max 30 timmar per månad. Ledsagare ersätts med timlön för arbetade timmar. Merkostnader för ledsagare ingår i ersättningen som utbetalas till entreprenören för utförd insats. Av riktlinjerna framgår också att det finns tillfällig ledsagning över exempelvis semesterresor och lägervistelse. För var två års period beviljas totalt 14 dagar. Det finns också riktlinjer och kvalitetskrav för handläggning. Dessa har nyligen reviderats och beskriver handläggningsprocessen. Av riktlinjerna framgår att handläggningstiden för en ansökan med förenklad handläggning ska i normalfallet inte överstiga 2 veckor. Verkställighet av ledsagarservice genomförs av Humana Assistans. Ett normalärende går till så att brukaren eller anhörig tar kontakt med LSS-handläggare och gör en ansökan. Handläggaren aktualiserar ett ärende och genomför ett hembesök och samlar in intyg och andra bedömningar som kan vara nödvändiga för att utreda och ligga till grund för beslut. Handläggaren fattar beslut i ärendet och underrättar den sökande. Beslutet skickas elektroniskt till utföraren för verkställighet. Utföraren tar emot uppdraget, rekryterar ledsagare och återkopplar till LSShandläggare. En genomförandeplan upprättas tillsammans med kunden där målet med själva insatsen framgår. Rekryteringsprocessen är inte alltid enkel då det är viktigt att kunden och ledsagaren passar tillsammans. Vid rekrytering sker kontroller och referenstagning. Av intervjuerna framgår att handläggarna uppfattar att riktlinjerna är tydliga. Utföraren anser att besluten är tydliga och tidsbestämda. Merparten av besluten är tidsbegränsade. Handläggaren följer upp beslut genom samtal med brukare och anhörig. Av intervjuerna framgår att det är svårt att hinna med den individuella uppföljningen och att det sker viss eftersläpning vad gäller uppföljning av tidsbegränsade beslut. Kommentar Vi har i denna granskning tagit del av två beslut. Det ena beslutet är tidsbegränsat medan det andra är ett tillsvidare beslut. Båda innehåller mål för insatsen och dessa är tydligt beskrivna Intern kontroll Internkontrollplaner har upprättats för Socialnämndens verksamhetsområde för år 2013 och Planerna innehåller identiska kontrollmoment. Inget av dessa berör LSS-verksamheten. Av intervjuerna framgår att för att säkerställa en rättssäker handläggning och likabehandling har handläggare tillgång till vägledande domar. På socialnämndens ar- Staffanstorps kommun 8 av 13

11 betsutskott genomförs stickprov på utredningar. Enhetschefen läser regelbundet LSS handläggarens utredningar, som en del i att säkerställa en rättssäker handläggning. LSS handläggare för barn och LSS handläggare för vuxna träffas regelbundet och vid dessa tillfällen läser/går man bl a igenom utredningar. Kollegiegranskning har diskuterats men ej genomförts. Staffanstorps kommun finns med i ett nätverk med närliggande kommuner och i detta forum förs generella diskussioner om bland annat LSS. Genom uppföljning och kommunikation med utföraren säkerställs att brukaren får den insats som denne är berättigad till. Av granskningen framgår att utföraren inte har några problem med att verkställa insats. Inom Humana assistans sker ett arbete där kunden årligen kontaktas om denne anser att insatsen sker tillfredsställande. Det finns ett system för klagomåls- och synpunktshantering som används. Ledsagaren lämnar månatligen tidrapport för utförd insats. Löneansvarig på Humana attesterar. Tidrapporten ligger till grund för den ersättning som utbetalas till utföraren. Humana fakturerar kommunen för utförd ledsagartid. Enhetschef inom socialnämnden godkänner och attesterar fakturan efter kontroll av att angivna timmar inte överstiger beslutat antal timmar för ledsagning Nämndens kvalitetsuppföljning av Ledsagarservice Ledsagarservice bedrivs av Humana Assistans på uppdrag av Staffanstorps kommun sedan år Avtalet innehåller krav på företaget vad gäller fortbildning/personalutveckling, samverkan och kvalitetssäkringsarbete. Av upphandlingsunderlaget framgår att verksamheten kommer att följas upp avseende: - Enkäter till brukare/godemän och anhöriga - Uppföljning av avvikelser, klagomål, missförhållanden - Uppföljning av individuella planer (genomförandeplaner) - Avstämning två gånger per år - Kvalitetsuppföljning en gång per år Av senaste kvalitetsuppföljningsrapport 3 avseende personlig assistans och ledsagning framgår att parterna har diskuterat dokumentation, rutiner, arbete med lyft, personal, uppdrag och aktiviteter. Inför uppföljningen skickades enkät med frågor till utföraren. Svar, samt begärda vårdplaner, journalanteckningar, genomförandeplaner och levnadsberättelser, skickades till kommunen vilka granskade dokumenten inför planerad uppföljning. Av uppföljningsrapporten framgår att kommunens samarbete med utföraren fungerar väl. Detta lyfts också i intervju med kommunens 3 Socialnämnden, april Staffanstorps kommun 9 av 13

12 tjänstemän. Företrädare för Humana menar att uppföljningen präglas av öppenhet och transparens. Uppföljningen är inte ensidig och präglas av en öppen dialog från båda parter. Den senaste kundundersökningen genomfördes november/december år Enkätundersökningen, som besvarades av 14 kunder, visade att kunderna i stort sett är nöjda med kontakten med LSS-handläggare och samarbetet med utföraren. För de kvalitetsområden som gav signaler om brister upprättades handlingsplan med angivna åtgärder. Detta avsåg hur utföraren följer upp ledsagning och ser hur den fungerar samt kunskap om vart kunden ska vända sig vid klagomål. Åtgärder har vidtagits från utförarens sida under våren Personlig assistans Begreppet personlig assistent innebär biträde av personlig assistent eller ekonomiskt stöd till skäliga kostnader för sådan assistans. Personlig assistans ges till personer som är i åldern 0-65 år. Personer som har stora hjälpbehov av personlig karaktär har möjlighet att erhålla ett personligt utformat stöd. För rätt till personlig assistans krävs att den enskilde har behov av denna insats för sina grundläggande behov. Hit hör hjälp i vardagen för att klara sin hygien, att äta och dricka, att klä på och av sig, förflytta sig eller för att kommunicera med andra. Kommunens handläggare fattar beslut om personens grundläggande behov understiger 20 timmar per vecka, däröver är det Försäkringskassan som beslutar om insats. Upp till 20 timmars personlig assistans bekostar kommunen, tid därutöver bekostas av Försäkringskassan. Försäkringskassan beviljar endast det grundläggande behovet. Om antalet timmar för grundläggande behov inte uppgår till 20 timmar får personen ansöka om assistans hos kommunen. Vid denna ansökan sker en bedömning av personens totala behov av assistans. Om detta behov överstiger Försäkringskassans bedömning svarar kommunen för hela kostnaden vad gäller personlig assistans. Försäkringskassan gör sedan år 2009 en striktare behovsbedömning av grundläggande behov. Intervjuade tjänstemän uppger dock att de ännu inte har sett några tydliga effekter av Försäkringskassans striktare behovsbedömning. Staffanstorps kommun 10 av 13

13 Tabell: LASS 4, antal ärenden och kostnader, år År Antal ärenden Kostnader ärenden kr ärenden kr 2013 (prognos) 32 ärenden kr Av tabellen ovan framgår att antalet ärenden och kommunens kostnader har minskat sedan år Kostnaderna ökar igen under år 2013 beroende på att antalet ärenden har ökat. Tabell 6 : Personlig assistans, antal timmar och kostnader, år År Antal timmar Kostnader kr kr 2013 (prognos) kr Av tabellen ovan framgår att kommunens kostnader har ökat något sedan år Detta uppges bero på fler ärenden och för något ärende ett utökat antal timmar. 4 Kommunens kostnad för det antal personer som har behov av mer än 20 timmar personlig assistans för sina grundläggande behov. 5 Kostnaderna var höga i förhållande till antalet ärenden beroende på en retroaktiv utbetalning. 6 Tabellen avser antal timmar och kommunens kostnad för personlig assistans som ej innebär grundläggande behov, samt timmar och kostnader för personer som av försäkringskassan inte har bedömts uppnå 20 timmar grundläggande behov. Staffanstorps kommun 11 av 13

14 4. Revisionell bedömning Granskningens revisionsfråga har varit: Säkerställer socialnämnden att Ledsagarservice är ändamålsenlig och effektiv? Vår sammanfattande bedömning efter utförd granskning är att socialnämnden till stora delar säkerställer att Ledsagarservice är ändamålsenlig och effektiv. Det finns en styrning genom det ledningssystem och de riktlinjer som finns för verksamheten. Det finns dock områden som behöver utvecklas. Enligt det ledningssystem som nämnden har antagit skall planering, genomförande, resultat och utveckling kunna följas upp genom verksamhetsutvärdering och egenkontroll. Vi menar att framför allt egenkontroll avseende myndighetsbeslut kan utvecklas. Nedan sker en avstämning av respektive kontrollmål. Finns mål och uppdrag för LSS-verksamheten? I mandatperiodbeställning finns mål med bäring på granskningsområdet. Några direkta mål för LSS-verksamheten förekommer inte. Verksamheten är tydligt lagreglerad och vi har inte i vår granskning funnit några otydligheter vad gäller uppdrag från vare sig beställare eller verkställande utförare. Finns riktlinjer och rutiner för biståndsbedömning, handläggning och uppföljning? Vi bedömer att det finns tydliga riktlinjer för tillämpning av LSS och handläggning av ärenden. I riktlinjerna har omfattning av LSS-insatser tydliggjorts. Av granskningen framgår dock att uppföljning av beslut och tidsbegränsade insatser inte sker i tid utan viss eftersläpning förekommer. Finns ändamålsenliga rutiner för uppföljning av verksamheten? Vi bedömer att det finns ändamålsenliga rutiner för uppföljning av verksamheten. I enlighet med avtal med utföraren sker en kvalitetsuppföljning årligen. Kvalitetsuppföljningen omfattar brukarundersökning, dokumentation och avvikelser. Finns det en tillräcklig intern kontroll i verksamheten? Vår bedömning är att den interna kontrollen i många delar fungerar bra men kan utvecklas. Verksamheten omfattas inte direkt av de internkontrollplaner som nämnden har upprättat. Beslut av insats sker av LSS-handläggare. Kvalitetssäkring av beslut sker genom att ett slumpvis urval av ärenden föredras av handläggare i nämndens arbetsutskott. Vidare sker regelbunden kontroll genom enhetschef. Besluten skulle kunna kvalitetssäkras ytterligare genom att införa kollegiegranskning av beslut. Egenkontroll kan också genomföras genom riktade kontroller efter behov eller med särskild inriktning. Exempel på kontroller kan vara om rätt lagrum används, förekomst av målsättning för insats eller om uppföljning av beslut sker i tid. Staffanstorps kommun 12 av 13

15 Jean Odgaard Projektledare Carl-Gustaf Folkeson Uppdragsledare Staffanstorps kommun 13 av 13

LSS-omsorgen. Det här kan du som har funktionsnedsättning

LSS-omsorgen. Det här kan du som har funktionsnedsättning LSS-omsorgen Det här kan du som har funktionsnedsättning få hjälp med Genom LSS (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) kan personer med omfattande funktionsnedsättningar få möjlighet

Läs mer

LSS-Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS-Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade Socialförvaltningen LSS-Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade En lag om rätten att leva som andra Genom LSS kan personer med omfattande funktionshinder få möjlighet till stöd

Läs mer

Omsorg om funktionshindrade. Information och stödformer

Omsorg om funktionshindrade. Information och stödformer Omsorg om funktionshindrade Information och stödformer Vård och omsorg om de som lever med funktionshinder Det handlar egentligen inte om människor med särskilda behov utan om människor med alldeles vanliga

Läs mer

Stöd till personer med funktionsnedsättning

Stöd till personer med funktionsnedsättning Stöd till personer med funktionsnedsättning i Lessebo kommun Stöd till personer med funktionsnedsättning Omsorgen om personer med funktionsnedsättning (OF) erbjuder en rad olika stöd till personer med

Läs mer

LSS Information för personer med funktionsnedsättning

LSS Information för personer med funktionsnedsättning LSS Information för personer med funktionsnedsättning Information från Socialkontoret i Danderyd om insatser enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS LSS Lagen om stöd och service

Läs mer

Omsorg om funktionshindrade och Bistånds- och avgiftsenheten

Omsorg om funktionshindrade och Bistånds- och avgiftsenheten Omsorg om funktionshindrade och Bistånds- och avgiftsenheten Verksamhetschef Bistånd och avgifter Områdeschef SoL Socialpsykiatri Områdeschef LSS Boende/ Sysselsättning Områdeschef LSS Boende/ Pers ass

Läs mer

Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS.

Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Nordmalings kommun 914 81 NORDMALING Tfn 0930-140 00 www.nordmaling.se Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Lagen börjar med personkretsen. Det är de personer som har rätt till hjälp.

Läs mer

Vård- och omsorgsförvaltningen LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

Vård- och omsorgsförvaltningen LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Vård- och omsorgsförvaltningen LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Denna broschyr vänder sig till dig som söker information om stöd, service och rättigheter för personer med funktionshinder

Läs mer

Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Socialförvaltningen OF-Omsorg till personer med funktionsnedsättning Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Denna broschyr vänder sig till dig som söker information om stöd, service och rättigheter

Läs mer

Stöd och service enligt LSS

Stöd och service enligt LSS Stöd och service enligt LSS LSS betyder lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. LSS är en lag som ger särskilda rättigheter till en del personer med funktionsnedsättningar. Socialtjänstlagen,

Läs mer

Information om LSS. (Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade)

Information om LSS. (Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade) Information om LSS (Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade) Vad är LSS? LSS är en rättighetslag som genom tio olika insatser ska garantera personer, som har omfattande och varaktig funktionsnedsättning,

Läs mer

Stöd och service till personer med funktionsnedsättning enligt LSS

Stöd och service till personer med funktionsnedsättning enligt LSS Stöd och service till personer med funktionsnedsättning enligt LSS Stöd och service till personer med funktionsnedsättning 2 Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) har kommit till

Läs mer

Informationsbroschyr till dig som har ett funktionshinder.

Informationsbroschyr till dig som har ett funktionshinder. Informationsbroschyr till dig som har ett funktionshinder. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS Lagen om stöd och service åt vissa funktionshindrade (LSS) är en rättighetslag som

Läs mer

Information om LSS. Version 5.1 20150804 Vård- och omsorg

Information om LSS. Version 5.1 20150804 Vård- och omsorg Information om LSS Version 5.1 20150804 Vård- och omsorg Om LSS Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade (LSS) är en rättighetslag som garanterar personer med omfattande varaktiga funktionshinder

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN FÖR OMSORG OM FUNKTIONSHINDRADE 2013-2015

VERKSAMHETSPLAN FÖR OMSORG OM FUNKTIONSHINDRADE 2013-2015 VERKSAMHETSPLAN FÖR OMSORG OM FUNKTIONSHINDRADE 2013-2015 Upprättad 2013-01-23 2(7) INLEDNING Omsorgen om funktionshindrade riktar sig till personer med fysiska och psykiska funktionshinder och deras familjer.

Läs mer

LSS. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Barn- och utbildningsförvaltningen

LSS. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Barn- och utbildningsförvaltningen LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Barn- och utbildningsförvaltningen Vilka omfattas av lagen? - LSS är en lag om hjälp till personer som har något eller några av dessa funktionshinder:

Läs mer

Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS

Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS 1. Utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd, 2. Betydande och bestående begåvningsmässigt funktionshinder efter hjärnskada

Läs mer

information om LSS VERKSAMHETEN

information om LSS VERKSAMHETEN information om LSS VERKSAMHETEN LSS Lagen om stöd och service till vissa personer med funktionsnedsättning LSS ger vissa personer med funktionsnedsättning särskilda rättigheter genom tio olika insatser.

Läs mer

VÄRNAMO KOMMUN. informerar om LSS

VÄRNAMO KOMMUN. informerar om LSS VÄRNAMO KOMMUN informerar om LSS Vad är LSS? LSS betyder Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade. Syftet med LSS är att ge människor med funktionshinder möjlighet att leva som andra. Insatser

Läs mer

Detta styrdokument beslutades av vård- och omsorgsnämnden

Detta styrdokument beslutades av vård- och omsorgsnämnden Riktlinjer som stöd för Handläggning enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS och enligt SOL för personer under 65 år. 1 Innehåll 1 Inledning... 3 1.1 Målgrupp... 3

Läs mer

LSS Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade Information från socialtjänsten Sundsvalls kommun Omsorg om funktionshindrade LSS Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade Genom LSS kan personer med omfattande funktionshinder få

Läs mer

VÅRD OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS

VÅRD OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS VÅRD OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS 1 Innehåll LSS - Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade... 4 Vem gäller lagen för?... 4 Rätten till

Läs mer

INFORMATION FRÅN HÖGANÄS KOMMUN OM I HÖGANÄS

INFORMATION FRÅN HÖGANÄS KOMMUN OM I HÖGANÄS INFORMATION FRÅN HÖGANÄS KOMMUN OM LSS-verksamheten I HÖGANÄS LSS - LAGEN OM STÖD & SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE Personer med funktionsnedsättning har möjlighet att ansöka om tio olika insatser

Läs mer

LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, är en rättighetslag. De som tillhör någon av lagens tre personkretsar kan få rätt till

Läs mer

Historiska tillbakablickar kom första lagen gällande personer med utvecklingsstörning 1968 Omsorgslagen 1986 Nya omsorgslagen 1994 LSS och LASS

Historiska tillbakablickar kom första lagen gällande personer med utvecklingsstörning 1968 Omsorgslagen 1986 Nya omsorgslagen 1994 LSS och LASS Historiska tillbakablickar 1944 kom första lagen gällande personer med utvecklingsstörning 1968 Omsorgslagen 1986 Nya omsorgslagen 1994 LSS och LASS LSS 5 Verksamhetens mål och allmänna inriktning Främja

Läs mer

LSS. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade I denna broschyr skriver vi om den hjälp du kan få enligt lagen som heter LSS det vill säga lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade.

Läs mer

Bistånd och insatser enligt SoL och LSS

Bistånd och insatser enligt SoL och LSS Bistånd och insatser enligt SoL och LSS Vad innehåller broschyren? I denna broschyr finner du information om det stöd och de insatser Strängnäs kommun har att erbjuda enligt socialtjänstlagen (SoL) för

Läs mer

Kommunala Handikapprådet i Falun lämnar synpunkter på

Kommunala Handikapprådet i Falun lämnar synpunkter på 1 FALU KOMMUN KOMMUNALA HANDIKAPPRÅDET 2009-01-29 Kommunala Handikapprådet i Falun lämnar synpunkter på Slutbetänkande av LSS-kommittén SOU 2008:77 Möjlighet att leva som andra, Ny lag om stöd och service

Läs mer

Kommunens stöd och service till personer med funktionsnedsättning. Pia Ehnhage, socialförvaltningen, avdelningen för stadsövergripande sociala frågor

Kommunens stöd och service till personer med funktionsnedsättning. Pia Ehnhage, socialförvaltningen, avdelningen för stadsövergripande sociala frågor Kommunens stöd och service till personer med funktionsnedsättning Pia Ehnhage, socialförvaltningen, avdelningen för stadsövergripande sociala frågor The Capital of Scandinavia Detta seminarium ska handla

Läs mer

LSS. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Innehållsförteckning LSS - Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Vem gäller lagen för?... 1 Tio rättigheter/insatser... 2 1. Rådgivning

Läs mer

LSS. Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade 2014-10-22 1

LSS. Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade 2014-10-22 1 LSS Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade 2014-10-22 1 Principer i LSS 5 Verksamhet ska: Främja jämlikhet i levnadsvillkor Främja full delaktighet i samhällslivet Målet är: Få

Läs mer

Anna Setterström. Omsorgskonsulent Karlstads kommun

Anna Setterström. Omsorgskonsulent Karlstads kommun Anna Setterström Omsorgskonsulent Karlstads kommun 2012-09-25 Omsorgskonsulent Ansvarar för uppföljning och tillsyn i enskilda ärenden enligt SoL och LSS Upprättar riktlinjer och instruktioner enligt SoL

Läs mer

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Hälso- och sjukvårdslagen, HSL

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Hälso- och sjukvårdslagen, HSL Juridik för handläggare inom barn- och ungdomsvården Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS Hälso- och sjukvårdslagen, HSL 2010-04-22 BasUt SoL Hjälpbehövande medborgare Soc tjänsten

Läs mer

* Ledsagarservice * Korttidstillsyn för skolungdomar * Kontaktperson * Boende i familjehem eller i bostad med särskild service för

* Ledsagarservice * Korttidstillsyn för skolungdomar * Kontaktperson * Boende i familjehem eller i bostad med särskild service för * Ledsagarservice Ledsagare är en person som är anställd av kommunen och som kan följa med ex till badhus, affär, läkare, bio och promenader. Servicen skall anpassas efter den enskildes behov. Den som

Läs mer

Information om Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)

Information om Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Information om Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Vem har rätt till LSS För att ha rätt till LSS-insatser måste din funktionsnedsättning omfattas av någon av följande punkter, vilket

Läs mer

LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Sollefteå kommun Individ- och omsorgsförvaltningen Information om vad lagen innebär och hur det går till vid ansökan om insats Vart vänder man

Läs mer

LSS. Här kan du läsa om... Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS. Här kan du läsa om... Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Här kan du läsa om... LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade "Det rör sig inte om människor med särskilda behov, utan om människor med alldeles vanliga, normala behov som måste tillgodoses

Läs mer

OCKELBO KOMMUN Socialförvaltningen LSS. - lagen om stöd & service till vissa funktionshindrade. En lag om rätten att leva som andra

OCKELBO KOMMUN Socialförvaltningen LSS. - lagen om stöd & service till vissa funktionshindrade. En lag om rätten att leva som andra OCKELBO KOMMUN Socialförvaltningen LSS - lagen om stöd & service till vissa funktionshindrade En lag om rätten att leva som andra Vad är LSS? LSS-lagen är en rättighetslag om stöd och service till vissa

Läs mer

LSS. Lättläst version

LSS. Lättläst version LSS Lättläst version Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Lagen är en rättighetslag. Lagen förkortas med LSS. LSS gäller för människor som har en stor funktionsnedsättning hela livet eller

Läs mer

Social sektor. Leva som andra. - information om LSS - Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade

Social sektor. Leva som andra. - information om LSS - Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Social sektor Leva som andra - information om LSS - Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Vad är LSS? LSS betyder lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Det är en lag

Läs mer

REVISIONSRAPPORT. Granskning av LSS organisation och budgetföljsamhet. Emmaboda kommun. 31 januari Jard Larsson, certifierad kommunal revisor

REVISIONSRAPPORT. Granskning av LSS organisation och budgetföljsamhet. Emmaboda kommun. 31 januari Jard Larsson, certifierad kommunal revisor REVISIONSRAPPORT Granskning av LSS organisation och budgetföljsamhet Emmaboda kommun 31 januari 2013 Jard Larsson, certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Inledning 1 1.1 Bakgrund, revisionsfråga

Läs mer

Information om Insatser för vissa funktionshindrade enligt LSS

Information om Insatser för vissa funktionshindrade enligt LSS Information om Insatser för vissa funktionshindrade enligt LSS Stöd och service till vissa funktionshindrade enligt LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) ger människor med vissa

Läs mer

LSS - Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade VÅR OMSORG -DIN TRYGGHET

LSS - Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade VÅR OMSORG -DIN TRYGGHET LSS - Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade VÅR OMSORG -DIN TRYGGHET LAG OM STÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE (LSS) LSS är en rättighetslag som ska garantera personer med stora

Läs mer

Revisionsrapport Habo kommun

Revisionsrapport Habo kommun Revisionsrapport Översiktlig granskning av vissa delar av funktionshindersomsorgen Habo kommun Johan Bokinge Karin Norrman-Elgh Johan Bokinge Karin Norrman-Elgh Habo kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattning

Läs mer

Insatsen ledsagarservice enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)

Insatsen ledsagarservice enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Socialförvaltningen Insatsen ledsagarservice enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Tjänstedeklaration Beslutad av omsorgsnämnden 2011-12-15, 148 Övertagen av socialnämnden 2012-09-01

Läs mer

Rapport ang. ledsagning/ledsagarservice vid synskada

Rapport ang. ledsagning/ledsagarservice vid synskada DANDERYDS KOMMUN Socialkontoret Handläggare: Millie Lindroth 2009-12-11 1(5) Rapport ang. ledsagning/ledsagarservice vid synskada Socialnämnden beslutade 2009-11-03 uppdra åt socialkontoret att sammanställa

Läs mer

Information om Handikappomsorgen/LSS Mottagningssekreterare kontaktuppgiter. Åstorps Kommun

Information om Handikappomsorgen/LSS Mottagningssekreterare kontaktuppgiter. Åstorps Kommun Information om Handikappomsorgen/LSS Mottagningssekreterare kontaktuppgiter i Åstorps kommun Varje individ ska mötas med värdighet och respekt med utgångspunkt i att stärka den egna förmågan. Åstorps Kommun

Läs mer

LSS. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade. 1 Lättläst version

LSS. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade. 1 Lättläst version LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade 1 Lättläst version Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Lagen är en rättighetslag. Lagen förkortas med LSS. LSS gäller för människor

Läs mer

Information om stöd och service

Information om stöd och service Information om stöd och service Information om stöd och service enligt LSS Socialförvaltningen informerar Vad är LSS? LSS betyder lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Socialnämnden ska

Läs mer

Tillsynsenheten. Administrativ chef MAS/MAR Omsorgskonsulenter Dietist

Tillsynsenheten. Administrativ chef MAS/MAR Omsorgskonsulenter Dietist Tillsynsenheten Administrativ chef MAS/MAR Omsorgskonsulenter Dietist Omsorgskonsulent Tillhör Tillsynsenheten Ansvarar för uppföljning och tillsyn i enskilda ärenden enligt SoL och LSS Upprättar riktlinjer

Läs mer

LAG OM STÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE - LSS

LAG OM STÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE - LSS LAG OM STÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE - LSS HAGFORS KOMMUN MÅLET MED LAGEN OM STÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE, LSS, ÄR ATT DEN ENSKILDE FÅR MÖJLIGHET ATT LEVA SOM ANDRA LSS

Läs mer

Motiv till medverkan. Tema. Vilket mandat ger politikerna tjänstemännen att tillämpa lagstiftning och rättsfall?

Motiv till medverkan. Tema. Vilket mandat ger politikerna tjänstemännen att tillämpa lagstiftning och rättsfall? LSS-råd 2013-09-26 Motiv till medverkan Tema Vilket mandat ger politikerna tjänstemännen att tillämpa lagstiftning och rättsfall? Handläggning LSS Omorganisation 2010: Ett av motiven var att skapa EN ingång

Läs mer

STÖD FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING

STÖD FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING STÖD FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING STÖD FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING Du som har en funktionsnedsättning har möjlighet att ansöka om insatser för att kunna få leva ett så självständigt

Läs mer

Personliga assistenter - Köp av tjänster

Personliga assistenter - Köp av tjänster Revisionsrapport Personliga assistenter - Köp av tjänster Östersunds kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Revisionsfråga och kontrollmål 2 2.3 Avgränsning 3 2.4

Läs mer

LSS. Till Dig som nu läser denna broschyr! Lag om stöd och service. till vissa funktionshindrade

LSS. Till Dig som nu läser denna broschyr! Lag om stöd och service. till vissa funktionshindrade Till Dig som nu läser denna broschyr! Lagen vänder sig till personer i alla åldersgrupper och med olika funktionshinder och livssituationer. Lag om stöd och service LSS till vissa funktionshindrade Lagen

Läs mer

LSS. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Innehåll Sida Vad är LSS?... 3 Insatser enligt LSS... 4 De tio insatserna... 6 Övrigt... 8 Vad är LSS? Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade,

Läs mer

I N F O R M A T I O N F R Å N H Ö G A N Ä S K O M M U N O M I HÖGANÄS

I N F O R M A T I O N F R Å N H Ö G A N Ä S K O M M U N O M I HÖGANÄS I N F O R M A T I O N F R Å N H Ö G A N Ä S K O M M U N O M LSS-verksamheten I HÖGANÄS LSS - LAGEN OM STÖD & SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE Personer med funktionsnedsättning har möjlighet att ansöka

Läs mer

LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. - Kan sökas av funktionsnedsatta i alla åldrar

LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. - Kan sökas av funktionsnedsatta i alla åldrar LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade - Kan sökas av funktionsnedsatta i alla åldrar Rev nov 2014 Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Den första januari 1994

Läs mer

Omvårdnad, Fritid och kultur. Vad kostar det att få hjälp? Så här klagar du. Vem ger hjälpen? Vill du veta mer?

Omvårdnad, Fritid och kultur. Vad kostar det att få hjälp? Så här klagar du. Vem ger hjälpen? Vill du veta mer? Omvårdnad, Fritid och kultur Personer med funktionshinder kan bo i bostäder där det finns personal. Personalen hjälper till med det praktiska. Men personalen ska också ge god vård. En människa som får

Läs mer

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Information om LSS

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Information om LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Information om LSS Vård- och omsorgsförvaltningen Enköpings kommun, november 2017 Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Lagen

Läs mer

Övertorneå kommun. Socialtjänsten Övertorneå Kommun informerar om: LSS. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade

Övertorneå kommun. Socialtjänsten Övertorneå Kommun informerar om: LSS. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Övertorneå kommun Socialtjänsten Övertorneå Kommun informerar om: LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Alla personer med funktionsvariation har, vid behov, möjlighet till stöd och

Läs mer

Kvalitet inom äldreomsorgen

Kvalitet inom äldreomsorgen Revisionsrapport* Kvalitet inom äldreomsorgen Mora kommun Februari 2009 Inger Kullberg Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning och bakgrund...4 2.1 Revisionsfråga...5 2.2 Revisionsmetod...5

Läs mer

Värmdö kommun. Förstudie angående styrning och organisation av LSS-verksamheten Revisionsrapport. KPMG AB 2011-12-13 Antal sidor: 9

Värmdö kommun. Förstudie angående styrning och organisation av LSS-verksamheten Revisionsrapport. KPMG AB 2011-12-13 Antal sidor: 9 Förstudie angående styrning och organisation av LSS-verksamheten KPMG AB Antal sidor: 9 Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund 2 2.1 Syfte och revisionsfrågor 3 2.2 Metod 3 2.3 Projektorganisation 3

Läs mer

LSS. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Vad är LSS? Lagen om stöd och service till vissa människor med funktionsnedsättning, är

Läs mer

STÖD OCH SERVICE FRÅN HANDIKAPPFÖRVALTNINGEN

STÖD OCH SERVICE FRÅN HANDIKAPPFÖRVALTNINGEN Stöd & Service STÖD OCH SERVICE FRÅN HANDIKAPPFÖRVALTNINGEN STÖD OCH SERVICE till dig som har en psykisk funktionsnedsättning -Team Psykiatri- STÖD OCH SERVICE till dig som har en intellektuell funktionsnedsättning

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade; SFS 2010:480 Utkom från trycket den 15 juni 2010 utfärdad den 3 juni 2010. Enligt riksdagens

Läs mer

Bestämmelser för genomförande av beviljade LSS insatser

Bestämmelser för genomförande av beviljade LSS insatser Bestämmelser för genomförande av beviljade LSS insatser Antagen av Vård- och omsorgsnämnden 2007-08-16 Vård- och omsorgsförvaltningen insatser 2007-08-16 2(10) BAKGRUND 3 LSS LAGSTIFTNINGENS INTENTIONER

Läs mer

Här kan du läsa om LSS

Här kan du läsa om LSS Här kan du läsa om LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Det handlar om människor som behöver allt det som alla andra behöver, fast på sitt eget särskilda sätt Vad är LSS? LSS är en

Läs mer

LSS lagen om rätten att leva som andra. För dig som vill veta mer om stöd och service för personer med funktionsnedsättning

LSS lagen om rätten att leva som andra. För dig som vill veta mer om stöd och service för personer med funktionsnedsättning LSS lagen om rätten att leva som andra För dig som vill veta mer om stöd och service för personer med funktionsnedsättning Alla personer med någon form av funktionsnedsättning som bor i Bräcke kommun skall

Läs mer

funktionsnedsättning

funktionsnedsättning Stöd och service till personer med funktionsnedsättning Information om insatser enligt LSS 2(14) Innehållsförteckning Att söka hjälpinsatser 3 LSS och insatserna 4 Råd och stöd 5 Personlig assistans 6

Läs mer

1(12) Myndighetsbeslut LSS. Styrdokument

1(12) Myndighetsbeslut LSS. Styrdokument 1(12) Myndighetsbeslut LSS Styrdokument 2(12) Styrdokument Dokumenttyp Riktlinje Beslutad av Kommunstyrelsen 2014-12-02 210 Dokumentansvarig Områdeschef IFO/Myndighetsenheten Reviderad Kommunstyrelsen

Läs mer

LSS. Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade för dig som bor i Huddinge kommun

LSS. Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade för dig som bor i Huddinge kommun S O C I A L F Ö RVA LT N I N G E N I H U D D I N G E LSS Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade för dig som bor i Huddinge kommun Vart vänder jag mig? Du som bor i Huddinge kommun och

Läs mer

Kvalitetsdeklaration. för dig som får insatser enligt LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) Reviderad 2011-06-01

Kvalitetsdeklaration. för dig som får insatser enligt LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) Reviderad 2011-06-01 Kvalitetsdeklaration för dig som får insatser enligt LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) Reviderad 2011-06-01 Kvalitetsdeklaration LSS Om kvalitetsdeklarationen Kvalitetsdeklarationen

Läs mer

Granskning av LSSverksamheten

Granskning av LSSverksamheten Revisionsrapport Granskning av LSSverksamheten Fredrik Anderberg, Linda Gustafsson Svalövs kommun Februari 2013 Innehållsförteckning 1 Inledning 3 1.1 Bakgrund 3 1.2 Revisionsfråga 3 1.3 Metod och avgränsning

Läs mer

Varje medarbetare har ansvar för att inom sin enhet aktivt delta i verksamhetens utvärdering

Varje medarbetare har ansvar för att inom sin enhet aktivt delta i verksamhetens utvärdering Samverkan och samarbete det finns rutiner som tydliggör ansvaret för samarbete internt och externt, som gäller den enskildes behov av insatser vad avser t ex överföring av information hur samverkan ska

Läs mer

Riktlinjer för handläggning enligt LSS, lagen om stöd och service till personer med viss funktionsnedsättning i Älmhults kommun

Riktlinjer för handläggning enligt LSS, lagen om stöd och service till personer med viss funktionsnedsättning i Älmhults kommun Nämnd, förvaltning 2016-02-01 Socialförvaltningen Riktlinjer för handläggning enligt LSS, lagen om stöd och service till personer med viss funktionsnedsättning i Älmhults kommun Socialnämnden 2016-02-01

Läs mer

Information om LSS-insatser

Information om LSS-insatser Sölvesborgs kommun Omsorgsverksamheten Information om LSS-insatser INFORMATION OM LSS-INSATSER I SÖLVESBORGS KOMMUN Det är LSS-handläggaren som bedömer personkrets-tillhörighet samt vilka insatser som

Läs mer

Tillgänglighet. Lagens syfte

Tillgänglighet. Lagens syfte Syftet med riktlinjerna är att åstadkomma rättsäkerhet och likabehandling när det gäller utredning, bedömning och tillgång till de insatser som erbjuds från Socialnämnden, samt vidare att skapa en samsyn

Läs mer

Personkrets 1: Personer med utvecklingsstörning (IQ under 70), autism eller autismliknande tillstånd. Tex. Aspergers syndrom.

Personkrets 1: Personer med utvecklingsstörning (IQ under 70), autism eller autismliknande tillstånd. Tex. Aspergers syndrom. För vem? För att omfattas av lagen måste man tillhöra en viss personkrets, alla funktionshindrade omfattas alltså inte av LSS. Med hjälp av medicinskt underlag gör LSS-handläggaren bedömning av om man

Läs mer

LSS. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 2011-10-20

LSS. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 2011-10-20 LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 2011-10-20 Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Du som har stora och omfattade behov av stöd och service kan tillhöra lagens

Läs mer

Stöd för personer med funktionsnedsättning

Stöd för personer med funktionsnedsättning Stöd för personer med funktionsnedsättning Stöd för personer med funktionsnedsättning Du som har en funktionsnedsättning har möjlighet att ansöka om insatser för att kunna få leva ett så självständigt

Läs mer

Verksamhetsuppföljning Ledsagare, avlösare, stödfamilj och kontaktperson (LSS) 2014-01-17

Verksamhetsuppföljning Ledsagare, avlösare, stödfamilj och kontaktperson (LSS) 2014-01-17 Verksamhetsuppföljning Ledsagare, avlösare, stödfamilj och kontaktperson (LSS) 2014-01-17 Malin Rehnstam Kvalitetscontroller Sofia Spetz Avdelningschef Handläggarenheten 1 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Verksamheten

Läs mer

Stöd i vardagen från Omvårdnad Gävle

Stöd i vardagen från Omvårdnad Gävle OMVÅRDNAD GÄVLE Stöd i vardagen från Omvårdnad Gävle enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Mer information och ansökan Om du har frågor eller vill ansöka om stöd, ring 026-17

Läs mer

Granskning av LSS kvalitetssäkring av genomförandeplaner

Granskning av LSS kvalitetssäkring av genomförandeplaner REVISIONSRAPPORT Granskning av LSS kvalitetssäkring av genomförandeplaner LSS = lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Trelleborgs kommun 17 mars 2014 Jard Larsson Certifierad kommunal revisor

Läs mer

Stöd & Service. Funktionsstödsförvaltningen

Stöd & Service. Funktionsstödsförvaltningen Stöd & Service Funktionsstödsförvaltningen STÖD OCH SERVICE FRÅN FUNKTIONSSTÖDSFÖRVALTNINGEN Vi vill att denna broschyr ska ge dig en bild av de insatser som Funktionsstödsförvaltnigen kan erbjuda dig

Läs mer

Välkommen som ny stödfamilj i Jönköpings kommun!

Välkommen som ny stödfamilj i Jönköpings kommun! Välkommen som ny stödfamilj i Jönköpings kommun! Information till uppdragstagare i Funktionshinderomsorgen 2011-05-25 Innehållsförteckning Organisationsbeskrivning... 1 Målgrupp...1 Rättigheter för personer

Läs mer

Information om. LSS- Lagen. stöd och service till vissa. funktionshindrade. Telefonnummer: LSS-handläggare Tina Persson 0240-66 0178

Information om. LSS- Lagen. stöd och service till vissa. funktionshindrade. Telefonnummer: LSS-handläggare Tina Persson 0240-66 0178 Telefonnummer: LSS-handläggare Tina Persson 0240-66 0178 Avdelningschef LSS Agneta Stabforsmo 0240-66 03 25 SMEDJEBACKENS KOMMUN Socialförvaltningen LSS-avdelningen Information om LSS- Lagen om När Du

Läs mer

www.pwc.se Revisionsrapport Granskning FredrikOttosson Certifieradkommunal revisor Mars2015 stans

www.pwc.se Revisionsrapport Granskning FredrikOttosson Certifieradkommunal revisor Mars2015 stans www.pwc.se Revisionsrapport FredrikOttosson Certifieradkommunal revisor Mars2015 av insyn utförd assi- Granskning kommunens vid privat personlig stans Karlshamns kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattande

Läs mer

Stöd och service till dig som har en funktionsnedsättning

Stöd och service till dig som har en funktionsnedsättning Stöd och service till dig som har en funktionsnedsättning Foto: Anna Hahn von Dorsche, Sollentuna kommun www.sollentuna.se Innehållsförteckning Vård- och omsorgsnämnden och kontor Stöd i vardagen Lagen

Läs mer

Stöd och service till dig som har funktionsnedsättning

Stöd och service till dig som har funktionsnedsättning Stöd och service till dig som har funktionsnedsättning Jörgen Wiklund & Co/Bildarkivet.se Stöd och service till dig som har funktionsnedsättning Om du har en funktionsnedsättning som är omfattande, betydande

Läs mer

LSS-verksamheten i Vallentuna kommun

LSS-verksamheten i Vallentuna kommun Revisionsrapport LSS-verksamheten i Vallentuna kommun (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) Insatsen biträde av personlig assistent Socialnämnden Juni 2009 Inger Kullberg certifierad

Läs mer

Granskning avseende assistentersättning

Granskning avseende assistentersättning Granskning avseende assistentersättning Härryda kommun Oktober 2013 Johan Osbeck, revisor Pernilla Lihnell, certifierad kommunal revisor Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Granskning...

Läs mer

Säters kommun. Styrning och organisation av LSSverksamheten. Förstudie. KPMG AB Augusti 2011 Antal sidor: 9

Säters kommun. Styrning och organisation av LSSverksamheten. Förstudie. KPMG AB Augusti 2011 Antal sidor: 9 Säters kommun Styrning och organisation av LSSverksamheten KPMG AB Augusti 2011 Antal sidor: 9 KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative Innehåll 1. Sammanfattning

Läs mer

Personlig assistans. Nordiskt seminarium. 11 12 april 2013 Clarion Hotel Stockholm. Ulla Clevnert

Personlig assistans. Nordiskt seminarium. 11 12 april 2013 Clarion Hotel Stockholm. Ulla Clevnert Personlig assistans Nordiskt seminarium 11 12 april 2013 Clarion Hotel Stockholm Ulla Clevnert Personlig assistans enligt 9 2 LSS Biträde av personlig assistent eller ekonomiskt stöd till skäliga kostnader

Läs mer

Biståndshandläggning November 2016 Äldreomsorgens nationella värdegrund 5 kap. 4 socialtjänstlagen (2001:453,SoL) Socialtjänstens omsorg om äldre ska inriktas på att äldre personer får leva ett värdigt

Läs mer

LSS i Lomma kommun. Stöd enligt LSS. - till dig som lever med en. funktionsnedsättning

LSS i Lomma kommun. Stöd enligt LSS. - till dig som lever med en. funktionsnedsättning LSS i Lomma kommun Stöd enligt LSS - till dig som lever med en funktionsnedsättning Stöd för dig med funktionsnedsättning Du som bor i Lomma kommun och har en funktionsnedsättning kan ansöka om stöd och

Läs mer

Omvårdnad Gävle. Förslag. K valitetsdeklaration för insatser. enligt LSS i ordinärt boende

Omvårdnad Gävle. Förslag. K valitetsdeklaration för insatser. enligt LSS i ordinärt boende Omvårdnad Gävle Förslag K valitetsdeklaration för insatser enligt LSS i ordinärt boende Innehållsförteckning INLEDNING Vad är en kvalitetsdeklaration? INSATSERNA 1. Vem har rätt till insatserna? 2. Insatsernas

Läs mer

Riktlinje för ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete

Riktlinje för ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Riktlinje för ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnden Riktlinje för ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete xx Fastställd Socialnämnden 2014-05-07 Reviderad - Produktion Socialförvaltningen

Läs mer

LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 2010-01-19 Socialförvaltningen Handikappomsorgen LÄTT-LÄST LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS finns för att: Göra det lättare för dig med funktionshinder att göra saker som

Läs mer

Lättläst. lagen LSS. service. Det kan. med nstlagen,

Lättläst. lagen LSS. service. Det kan. med nstlagen, Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Lättläst LSS lagen LSS betyder lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Det är en lag som ger särskilda rättigheter till en del

Läs mer