Finströms kommun Skolvägen GODBY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Finströms kommun Skolvägen 2 22410 GODBY www.finstrom.ax"

Transkript

1

2 Finströms kommun Skolvägen GODBY 2

3 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 3 VERKSAMHETSBERÄTTELSE... 5 KOMMUNDIREKTÖRENS ÖVERSIKT... 5 KOMMUNENS ORGANISATION... 6 RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT... 8 REDOGÖRELSE ÖVER DEN INTERNA ÖVERVAKNINGEN DRIFTSEKONOMIDELENS UTFALL ALLMÄN FÖRVALTNING ALLMÄN FÖRVALTNING SAMHÄLLSPLANERING UTARRENDERING OCH FÖRSÄLJNING AV OMRÅDEN FRÄMJANDE AV NÄRINGSLIVET CENTRALKÖKET SOCIALNÄMNDEN SOCIALVÅRDEN SOCIALFÖRVALTNINGEN BARN- OCH FAMILJEVÅRD SERVICE FÖR HANDIKAPPADE MISSBRUKARVÅRD ÖVRIG SOCIALVÅRD ÄLDREOMSORGEN VÅRD PÅ ÅLDRINGSHEM HEMSERVICE OCH ÄLDREBOENDE ANNAN SERVICE FÖR ÄLDRE BARNOMSORGEN BARNOMSORG I DAGHEM ÖVRIG BARNOMSORG SKOLNÄMNDEN SKOLNÄMNDEN KÄLLBO SKOLA FRITIDSHEMMET NORRA ÅLANDS HÖGSTADIEDISTRIKT KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN BIBLIOTEK OCH KULTUR MEDBORGARINSTITUTET FRITIDSVERKSAMHET TURISM OCH MARKNADSFÖRING BYGGNADSNÄMNDEN TEKNISKA NÄMNDEN TEKNISKA NÄMNDEN TRAFIKLEDER

4 PARKER OCH ALLMÄNNA OMRÅDEN FASTIGHETER OCH FASTIGHETSSKÖTSEL AVFALLSHANTERING HYRESBOSTÄDER BRAND- OCH RÄDDNINGSVÄSENDET LANTBRUKSNÄMNDEN INVESTERINGSDELENS UTFALL RESULTATRÄKNING FINANSIERINGSANALYS BALANSRÄKNING KONCERNSTRUKTUR KONCERNBALANSRÄKNING NOTER NOTER TILL RESULTATRÄKNINGEN AVSKRIVNINGSPLAN NOTER TILL BALANSRÄKNINGENS AKTIVA NOTER TILL BALANSRÄKNINGENS PASSIVA NOTER TILL KONCERNBALANSRÄKNINGEN NOT ANGÅENDE PERSONAL FÖRTECKNINGAR OCH REDOGÖRELSER UNDERSKRIFTER REVISORSANTECKNING

5 VERKSAMHETSBERÄTTELSE Kommundirektörens översikt Skriven av Niklas Oriander/Ida Eklund Kommunstyrelsen i Finström avger härmed berättelse över kommunens verksamhet, räkenskaper och förvaltning för år. Den kommunala verksamheten har under året förlöpt i enlighet med gällande lagstiftning som styr de kommunala uppgifterna. Befolkning Kommunens befolkningstal har ökat med 16 personer. Det slutliga befolkningstalet den 31 december var i jämförelse med året innan då befolkningstalet per 31 december 2013 var et Kommunens bokslut uppvisar ett överskott om ,75 euro. Skatteintäkterna blev ,41 euro högre än budgeterat. Landskapsandelarna blev ,34 euro lägre än budgeterat. Det gynnsamma ränteläget gjorde att räntorna blev hela ,05 euro lägre än beräknat. Dessutom sparade kommunens enheter sammanlagt ,52 euro på driftens verksamhetskostnader jämfört med den ursprungliga budgeten. Trots ett positivt bokslut bör kommunen fortsättningsvis hålla en stram budget för att på sikt få kommunens ekonomi i balans. Ur ekonomiskt perspektiv är kommunens utmaning på sikt att minska på lånebördan vilket dels innebär amorteringar enligt plan men även att nya lån i mån av möjlighet inte skall upptas. Lånebördan i slutet av året uppgick till ca miljoner euro eller ca euro per kommuninvånare. Händelser under året Kommunen inledde ett reformarbete under året med syftet att modernisera serviceorganisationen så att den blir smidigare, bättre och billigare för kommuninvånarna. Som ett led i arbetet föreslås att antalet nämnder i kommunen minskar för att få en smidigare beslutsgång. Arbetet kommer att slutföras under 2015 när även beslut om nämndsammansättningar fattas. En ny ledande tjänst som planerings- och utvecklingschef inom den byggnadstekniska förvaltningen kom att inrättas under året som ett led i reformarbetet. Planen är att sammanföra den byggnadstekniska förvaltningen dvs. Finströms kommunaltekniska Ab, tekniska nämnden och byggnadsnämnden under samma tak där planerings- och utvecklingschefen är den ledande tjänstemannen. Under året fortsatte planeringen av bostadsområden i kommunen. Beslut fattades även att köpa det s.k. Sandbolområdet i Godby. Området är lämpat för egnahemshusbebyggelse och enligt plan kan ca. 30 bostadstomter planeras här. Årets resultat Kommunstyrelsen föreslår att räkenskapsårets överskott om ,75 euro förs till det fria egna kapitalet. 5

6 Kommunens organisation Kommunfullmäktige Kommunstyrelse Socialnämnd Skolnämnd Kultur- och fritidsnämnd Byggnadsnämnd Teknisk nämnd Gemensam räddningsnämnd Gemensam lantbruksnämnd KOMMUNFULLMÄKTIGE Mandatperioden ordförande vice ordf. Viveka Eriksson (lib) Rolf Karlsson (c) Leif Andersson (c) Erik Brundström (c) Olof Erland / Berndt Randelin (lib) Solveig Gestberg (lib) Kristoffer Gottberg (s) Kristian Granberg (lib) Björn Grüssner (lib) Johanna Grönlund (ob) Maj-Gun Lignell (c) suppleant suppleant suppleant suppleant Per Lindblom (c) Dick Lindström (c) Helena Lundberg (s) Åke Mattsson (m) Frederik Pastoor (c) Gustav Sirén (c) Carola Boman (c) Lasse Rögård (lib) Peter Karlsson (soc) Jill Fredricksson (c) KOMMUNSTYRELSEN Mandatperioden ordförande Roger Höglund (c) ersättare Thomas Mattsson (c) 1:a vice ordf. Regina Lindblom (lib) ersättare Rigmor Söderlund (lib) 2:a vice ordf. Sven-Anders Danielsson (c) ersättare Elof Johns (c) Torbjörn Björkman (lib) ersättare Bo Karlsson (lib) Lene-Maj Johansson (c) ersättare Ann-Jeanette Isaksson (c) Per Lycke (m) ersättare Robert Axelsson (m) Katarina Gäddnäs (s) ersättare Isabella Sarling (s) 6

7 Socialnämnden KOMMUNENS NÄMNDER Mandatperioden ordförande Rolf Karlsson ersättare Sören Karlsson vice ordf. Åke Mattsson ersättare Johanna Grönlund Monica Sundberg ersättare Frederik Pastoor Maj-Gun Lignell ersättare Inger Lindblom-Mattsson Nora Rosenström ersättare Ylva Westerberg Börje Björklund ersättare Björn Grüssner Helena Lundberg ersättare Björn Donobauer Skolnämnden ordförande Kristian Granberg ersättare Kennet Berndtsson vice ordf. Catrin Schönberg ersättare Jana Ekebom Pernilla Brunström ersättare Jill Fredricksson Robert Laaksonen ersättare Karl-Johan Wallin Lena Markus ersättare Jenny Björklund Nina Fagerlund ersättare Åke Mattsson Kristoffer Gottberg ersättare Björn Donobauer Kultur- och fritidsnämnden ordförande Solveig Gestberg ersättare Inga-Lill Rögård vice ordf. Björn Donobauer ersättare Peter Karlsson Anna Karlsson ersättare Dan Förström Fjalar Eklund ersättare Agneta Hansson Patrick Isaksson ersättare Petra Jalava Johanna Grönlund ersättare Sandra Eriksson Ann Sundberg ersättare Tobias Karlsson Byggnadsnämnden ordförande Lindström Dick ersättare Frederik Pastoor vice ordf. Inger Rosenberg-Mattsson ersättare Pia Grüssner Carola Boman ersättare Maj-Gun Lignell Per-Ole Granberg ersättare Margareta Mattsson Björn Donobauer ersättare Jan Alm Tekniska nämnden ordförande Leif Andersson ersättare Fredrik Andersson vice ordf. Per Lindblom ersättare Simon Björklund Jill Fredricksson ersättare Tuija Danielsson Lasse Rögård ersättare Björn Grüssner Katarina Norrgård ersättare Linda Lindström-Åberg Carola Wickström-Nordberg ersättare Gustaf Mattsson Peter Karlsson ersättare Helena Lundberg Gemensamma räddningsnämnden ordförande Kristian Aller, Jomala medlem från Finström: Per Lindblom Gemensam lantbruksnämnd för Norra Åland ordförande Berit Johansson, Saltvik medlem från Finström: Sven Löfman ersättare Ann-Louise Pellas 7

8 Räkenskapsperiodens resultat Resultaträkningen visar i den första delen en jämförelse mellan verksamheternas intäkter och kostnader. I denna del avses med intäkter, sådana avgifter som kommunen erhåller genom sin egen produktion samt vissa direkta bidrag och understöd. Skillnaden mellan verksamhetens intäkter och kostnader bildar verksamhetsbidraget som för kommunernas del utgör ett minus (nettoutgiften för driften). Verksamhetsbidraget för år uppgår till ,43 euro. Det är en minskning av nettoutgifterna med ,17 euro eller 1,8 procent. Intäkterna har flutit in över budget. Försäljningsintäkterna överskred budget med ca euro vilket bl.a. berodde på högre driftsintäkter än budgeterat samt försäljningsvinster av anläggningstillgångar. Personalkostnaderna blev ca lägre än budgeterat. I budgeten för år kalkylerades med en avtalsenlig höjning av lönerna på 1,5 %. När avtalen blev klara blev förhöjningen enbart 20 euro per anställd. De pensionsutgiftsbaserade och förtidspensionsutgiftsbaserade avgifterna blev också lägre än förväntat. Utöver detta har personalen har till viss del kunnat omvandla semesterpenningen till ledighet. Kommunfullmäktige godkände socialnämndens anhållan om tilläggsmedel för en oplanerad kostnad inom barnskyddet på euro. Fördelningen av förtidspensions- och pensionsutgiftsbaserade avgifterna budgeteras i sin helhet under allmänna förvaltningen och fördelas sedan efter årets slut genom en budgetändring. Detta i enlighet med ett styrelsebeslut från år Efter nettoutgifterna kommer kommunens skatteinkomster och erhållna landskapsandelar. Skatteinkomsterna ökade totalt med ,80 euro i jämförelse med år Samfundsskatterna och inkomstskatten står för de stora ökningarna. Landskapsandelarna var i princip oförändrade i jämförelse med år Efter skatteinkomster och landskapsandelar kommer finansiella intäkter och kostnader och efter det erhåller man kommunens årsbidrag. Årsbidraget är det nyckeltal som ofta används i jämförelse kommuner emellan. Årsbidraget anger kommunens inkomstfinansiering. Under år var ränteläget fortsatt lågt vilket påverkade kommunens ekonomi positivt på grund av den stora lånebördan. Räntekostnaderna under år blev ca euro lägre jämfört mot år Årsbidraget år slutade på ,37 euro vilket är ca mer än år 2013 och hela ,37 euro bättre än budgeterat. Räkenskapsperiodens resultat erhålls efter att avskrivningarna, d.v.s. den årliga värdeminskningen av kommunens immateriella och materiella tillgångar, fråndragits årsbidraget samt extra ordinära intäkter och kostnader plussats på och fråndragits. Kommunens överskott för år blev ,75 euro. I den kommunala ekonomin är målet inte maximal ekonomisk vinst men dock tillräcklig intern finansiering. Årsbidraget räckte år till att täcka upp för både kommunens investeringar om totalt ca euro och de totala låneamorteringarna på ca euro. Efter amorteringar och investeringar finns ca euro kvar till framtida investeringar. Kommunens skuldbörda minskade till ca 8,5 miljoner euro per 31 december vilket innebär ca euro per invånare och euro per invånare exklusive lånen för hyreshusen. Under året lånade kommunen ut euro till dotterbolaget Finströms Kommunaltekniska Ab för utbyggnad av kommunalt avlopp. 8

9 Sammandrag av resultaträkningen euro 2013 Skillnad euro Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Verksamhetsbidrag Skatteintäkter Landskapsandelar Ränteintäkter Övriga finansiella intäkter Räntekostnader Övriga finansiella kostnader Årsbidrag Planenliga avskrivningar Räkenskapsperiodens överskott Verksamhetens kostnader Budget Avvikelse 2013 Personalkostnader Köp av tjänster Material, förnödenheter och varor Understöd Övriga verksamhetskostnader % Personalkostnader -8 % Köp av tjänster -44 % Material, förnödenheter och varor -40 % Understöd Övriga verksamhetskostnader 9

10 Redogörelse över den interna övervakningen Allmänt Varje nämnd har ansvar för sitt område och kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret. Varje nämnd har en skyldighet att informera kommunstyrelsen om risker som borde åtgärdas och som nämnden inte själv kan eller har mandat att åtgärda. Kommunen har en antagen förvaltningsstadga och varje nämnd har en instruktion som reglerar deras verksamhet. Kommunen har även antagit ett direktiv gällande upphandlingar som underskrider EUtröskelvärdena. Information om nya lagar och förordningar som berör verksamheterna skickas ut till ledningsgruppen, som ansvarar för att resten av personalen som berörs informeras. Det är varje enhets ansvar att hålla sig a jour med den lagstiftning och de regler som gäller för var och ens ansvarsområde. Kommunstyrelsen har inte påträffat några brister i den interna övervakningen under året. Ekonomi Kommunens inkomster härrör från skatteinkomster och landskapsandelar till största delen. Det ekonomiska läget på Åland och dess omvärld påverkar skatteinkomsterna och kan få en avgörande betydelse för kommunens verksamhet. Kommunen har fått bra resultat de senaste åren men kommunens ekonomi är ännu inte i balans. Det är viktigt att personalen och politikerna strävar efter att hålla en stram ekonomiskt linje även de kommande åren trots de positiva resultaten. I och med förändringen av landskapsandelssystemet år 2009 får kommunen inte längre investeringsbidrag vilket också innebär att kommunen själv måste stå för framtida investeringar. En budget uppgörs inför varje verksamhetsår enligt kommunallagen. Budgetuppföljning skickas ut till enheterna varje månad på kontonivå för kontinuerlig budgetuppföljning så att avvikelser kan upptäckas i ett så tidigt skede som möjligt. Målsättningen är att budgetuppföljningen skall finnas tillgänglig senast den 20:e varje månad. Under år 2009 fick de i ledningsgruppen som är kopplade till kommunkansliets server tillgång till ekonomiprogrammet. Under år 2012 förnyades kommunens server och fiberuppkoppling för skola, bibliotek och äldreboende införskaffades. Samtidigt byggdes även den nya servern upp så att daghemmen kan ansluta sig via terminalanslutning. Under året har alla budgetansvariga fått tillgång till ekonomiprogrammet och alla fakturor skickas ut elektroniskt för granskning och godkännande. Kommunen har i dagsläget ett pågående rättsärende liggande i Förvaltningsdomstolen för avgörande. Tvisten gäller ett beslut om en upphandling av entreprenad som har överklagats av en av de entreprenörer som lämnade in anbud på entreprenaden. Kommunens tillgångar och personal Varje nämnd har ansvar för att försäkringarna inom deras områden hålls uppdaterade. I mars år 2011 ändrades samtliga försäkringar så att självrisken är mer enhetliga för hela kommunen, dock med vissa undantag. Kommunen kunde därmed även sänka sina försäkringskostnader. I början av år 2011 togs Abilitas program för anläggningstillgångar i bruk. Kommunens samtliga tillgångar bland bestående aktiva är införda i programmet vilket gör att kommunen får en bättre kontroll över dessa. Personalen är en av kommunens viktigaste resurser. Kommunen har för varje tjänst eller befattning krav på utbildning och erfarenhet för att kunna säkerställa att personalen har rätt kompetens på rätt plats. Det är viktigt att personalen får fortbildning och i budgeten upptas årligen ett anslag för detta. För en liten kommun som Finström finns risken att kommunen är mer sårbar än större kommuner då personal slutar. 10

11 Kommunen försöker säkerställa att fler än en person kan de olika arbetsuppgifterna men det är ett faktum att vid bortfall av personal så ökar risken för att verksamheten blir lidande. Nämndernas redogörelser: Socialnämnden Kommunstyrelsen har inbegärt socialnämndens redogörelse över hur den interna tillsynen av socialnämndens verksamhet under den avslutade räkenskapsperioden har ordnats. Kommunen har ingen särskild utsedd revision underordnad kommunstyrelsen. Varje avdelning har således ansvaret för att ordna den interna revisionen. Under år 2011 har införts att både socialarbetaren och socialchefen undertecknar tjänstemannabeslut om utkomststöd. För socialnämnden viktiga styrdokument och ledning Anordnandet av socialvården i kommunen styrs av en socialinstruktion, som anger ramarna för socialnämndens verksamhetsområde. Den nuvarande instruktionen är godkänd av fullmäktige år Övriga styrdokument, som gäller för hela kommunen är förvaltningsstadgan och personalpolicyn. Socialchefen, barnomsorgsledaren och socialarbetaren med det övergripande ansvaret över äldreomsorgen ingår i kommunens ledningsgrupp, som regelbundet tar upp för avdelningarna allmänna frågeställningar. Personal För alla befattningar och tjänster inom barnomsorgen finns befattnings- och tjänstebeskrivningar. Även för personal inom hemservice och äldreomsorg finns befattningsbeskrivningar. Alla befattnings- och tjänstebeskrivningar för dessa yrkesgrupper har reviderats under år 2009 och förts för beslut under år Tjänstebeskrivningarna för socialkansliets personal har reviderats under år All personal inom barnomsorgen har tystnadsplikt enligt 10 i Barnomsorgslagen för landskapet Åland. För övrig personal stadgas om tystnadsplikten i lagen om klientens ställning och rättigheter Ny personal informeras om tystnadsplikten samt förbinder sig att följa den genom att underteckna ett dokument för ändamålet. Iakttagande av bestämmelser, lagar och föreskrifter Beslutsfattandet bygger på den lagstiftning gällande det område som beslutet gäller. Varje tjänsteman följer med de ändringar som görs inom sitt ansvarsområde. Det övergripande ansvaret för att lagarna följs, ligger hos socialchefen. Beslutsfattandet sker antingen av socialnämnden eller av tjänsteman genom ett sk. tjänstemannabeslut. Beslutet görs skriftligen och till beslutet fogas besvärshänvisning. I lagstiftningen stadgas om besvärsinstans för olika socialvårdsområden och arten av beslut. Då socialnämndens verksamhet bygger på lagstiftning, som ofta är tolkningsbar, är det i vissa fall ändamålsenligt att besluten granskas av domstol. Vid beslutfattande följs i övrigt de föreskrifter om god förvaltningssed som stadgas i lagen om klientens ställning och rättigheter och i förvaltningslagen. Under året har två klienter vänt sig till klientombudsmannen gällande ärenden, som handlagts av socialförvaltningen. Budgetuppföljning Socialförvaltningen får regelbundna budgetuppföljningar över det aktuella kostnadsläget. Dessa budgetuppföljningar tas upp till socialnämndens kännedom och förklaringar till kostnader ges. Ifall ansökningar om bidrag, för ändamål, som inte finns upptaget i budget eller socialvård inom en ny verksamhet inkommer, tas ärendet alltid upp till socialnämnden för beslut. Härvid är socialnämnden noga med att samtidigt klarlägga hur finansieringen skall ordnas. Socialnämnden försöker även noggrant följa med behovet av 11

12 eventuell tilläggsbudget. Svårigheten är dock, att verksamheten snabbt kan förändras på ett sätt som socialkansliets personal först i efterhand kan upptäcka. Kommunens invånare har rätt att uppsöka vård utan insyn från kommunen till t.ex. missbrukarvården och familjerådgivningen. Tjänstemännen har en delegerad rätt att fatta beslut om beviljande av medel för kostnader som är upptagna i budgeten. Budgetuppföljningen samt en kortfattad analys av den ekonomiska situationen för alla enheter sänds till daghemsföreståndarna för information och granskning. Socialnämnden är för verksamheten beroende av köptjänster bl.a. gällande institutionsvård för äldre, specialomsorg, familjerådgivning och missbrukarvård. Det finns vissa svårigheter, med att i tid, från socialnämndens håll få uppgifter över vad de slutliga beloppen blir som skall ersättas. Socialnämnden fastställer i och med budgetering även de mål för verksamheten som uppställs. Speciellt när det gäller den verksamhet, som kommunen köper från kommunalförbund, kan målen och därmed även kostnaderna vara svåra att förutse. I vissa fall har även de av socialnämnden uppställda målen och kostnaden, i kommunstyrelsens budgetbehandling kunnat ändras och budgeten minskas med en överskridning som följd. Ordnande av riskhantering Kommunen har försäkringar som täcker både vid skador på fastigheter och även vid olyckshändelser som drabbar personal. Socialkansliet som arbetsplats kan innebära hotfulla situationer för personalen, då berusade eller psykiskt instabila personer kan besöka kansliet. Socialkansliet har därför ett kontrakt med företaget Riskcontrol som genom ett larm skickar en väktare till plats. Larmet kan också tas med under hembesök. Socialkansliet har ett s.k. slussrum, d.v.s. för att kunna komma in till kansliet bör du ringa på en klocka och be att personalen öppnar dörren. Inom barnomsorgens och äldreomsorgens enheter finns räddnings- och utrymningsplaner vid fara. Kommunens arbetsskyddsgrupp har utrett varje arbetsenhets uppfattning om situationen på arbetsplatsen och avgett en rapport om nödvändiga förändringar, som bör göras. Riskhantering inom barnomsorgen Inom barnomsorgen finns räddningsplaner som är utformade för varje daghem. Dessa planer omfattar uppgifter om fastigheten och hur många personer som vistas där, det finns även en specificering var dagboken med anteckningar om antalet närvarande barn är placerad. I räddningsplanerna finns direktiv om åtgärder och ansvarspersoner vid följande situationer: brand elavbrott vattenskada avbrott i vattenförsörjningen olycksfall/sjukdomsfall epidemi barn försvinner dödsfall strålningsfara/gasfara Förslag på förbättringar av säkerheten finns upptaget som rubrik i planerna som uppdateras årligen. Förutom ovanstående räddningsplan finns även en handlingsplan som beskriver förfarandet om en vårdnadshavare som kommer för att hämta sitt barn uppfattas vara berusad eller i psykisk obalans. Denna plan finns både på daghemmen och inom familjedagvården. 12

13 En av målsättningarna inom barnomsorgen är att samtlig personal ska ha en första hjälp utbildning som är i kraft, med anledning av detta genomgår personalen minst vart tredje år en kurs för att uppfylla denna målsättning. Skolnämnden Skolnämnden målsättning är att sköta den interna kontrollen både vad gäller verksamhetens uppdrag (elevernas välmående och inlärningsresultat) samt följa upp den ekonomiska delen enligt de styrdokument och anvisningar som finns. Detta åläggs de pedagogiskt- och budgetansvariga tjänstemännen. Skolverksamheten följer nedannämnda styrdokument: Läroplan för landskapet Åland Finströmsskolornas arbetsplan, uppdateras och godkänns årligen av skolnämnden samt tillställs ÅLR för kännedom. Utöver ovannämnda planer uppdateras och godkänns årligen av skolnämnden samt tillställs LR för kännedom: handlingsplan för elever med läs- och skrivsvårigheter mobbningsplan SANT-plan krisplan räddningsplan Skolorna deltar årligen i lokala och nationella utvärderingar av elevernas inlärningsresultat samt elevernas inställning till skolarbetet. Vidare sammanställs årligen jämförelser mellan de norråländska skolornas användning av timresursen. I övrigt följs de anvisningar som kommunen har gällande upphandling, granskning och godkännande av fakturor mm. Kultur- och fritidsnämnden Uppnående av målen Måluppfyllelsen är helt beroende av resurserna, både ekonomiska och personella. Besöksstatistik förs för biblioteket och fritidsaktiviteter för kontinuerlig uppföljning av verksamhetsmålen. Bredden och den olika karaktären på nämndens verksamhetsområden gör att de kan vara svåra att överblicka och kan leda till svårigheter att sätta mål och att följa upp genomförandet. Ekonomi Uppföljningar fås månadsvis via ekonomikontoret, uppföljningarna rapporteras i nämnden vartefter de kommer. Personalen informeras kontinuerligt om uppföljningarna. Datasäkerhet I biblioteket, som har flera publika datorer, övervakar personalen i den mån det är möjligt att datorerna inte används på ett oetiskt sätt. Regler för användandet finns uppsatta invid datorerna. Bibliotekets datorer är kopplade till Källbo skolas server. Tillsyn över tillgångar Inventarierna inom nämndens verksamhetsområde är försäkrade. Utrymmena har normala låsanordningar, larm har inte varit aktuellt. Automatbrandlarmet på Breidablick underhålls och testas enligt regelverket. Den ansträngda ekonomin utgör en risk eftersom resurserna begränsar underhåll samt förnyande av maskinpark och anläggningar. 13

14 Nämnden Kultur- och fritidsnämndens ansvarsområde definieras i den instruktion som antogs av kommunfullmäktige 15 november Personalen Befattningsbeskrivningar, som klargör arbetsfördelningen, finns för tjänsterna inom nämndens verksamhetsområde. Risk finns att det blir svårt att bibehålla verksamhetens kvalitet om sjukskrivningar drabbar personalen. Speciellt överblicken kan gå förlorad om nyckelpersoner försvinner för längre tid eftersom personalstyrkan är liten och specialiserad på sitt område. En medieplan har tagits fram för biblioteket och uppdateras vartannat år. Den säkerställer kontinuitet i inköp och avskrivningar och underlättar vid byte av personal i biblioteket. Personalbokslut ingår som en del av verksamhetsberättelsen. Personriskerna inom verksamheten varierar. För personal med administrativt arbete är de lägre, för personal som sysslar med underhåll/lokalvård är de högre. Avtal Biblioteket: merparten av medieinköpen görs via Bibliotekstjänst i Sverige. Avtalet med BTJ är skrivet mellan landskapsbiblioteket/mariehamns stad/stadsbiblioteket. Om förutsättningarna för detta samarbete förändras kan det påverka Finströms bibliotek negativt på så sätt att inköpen måste göras på annat sätt vilket kan bli dyrare och kräver större administrativ insats av personalen. Medborgarinstitutet: Finström har undertecknat samarbetsavtalet kring Medborgarinstitutet. Uppsägningstiden är ett år. Förutsättningarna för Finströms deltagande kan förändras om verksamhetsvillkoren för Medis ändrar. En större justering görs vart tredje år, denna meddelas så sent att eventuell höjning inte kan budgeteras. Fritidssektorn och Breidablick: skötseln av kommunens fritidsanläggningar sköts genom köp av tjänster från Ålands idrottscenter liksom städning och nyckelhanteringen av Breidablicks allmänna utrymmen. Beroende av Ålands idrottscenters utveckling kan förutsättningarna för samarbetet förändras. Avtalen ska uppdateras under Hemsidan: Finströms har ett avtal kring kommunens hemsida. Avtalet är fortlöpande med sex månaders uppsägningstid. Byggnadsnämnden Byggnadsnämnden fungerar som myndighet för byggnadslovsärenden samt miljöärenden såsom avloppstillstånd. Byggnadsnämnden följer gällande förvaltningslag och förvaltningsstadgan för kommunen. Inkomna ärenden diarieförs och behandlas därefter av byggnadsinspektören. Givna tillstånd skickas per postförskott och genom det kan nämnden säkerställa att uppburna avgifter kommit in eftersom tillstånden måste lösas ut från posten. Byggnadsinspektören är aktivt med i de informationstillfällen gällande lagstiftning och andra i branschen aktuella frågor behandlas. På detta sätt följer nämnden med i den tekniska utvecklingen inom arbetsområdet. Verksamhetsberättelsen uppgörs efter varje verksamhetsår där uppföljning av budget och verksamhetens mål görs. Tekniska nämnden Den interna tillsynen har i uppgift att säkerställa att kommunens verksamhet är ekonomisk och resultatrik, att de uppgifter som ligger till grund för besluten är tillräckliga och tillförlitliga och att man följer 14

15 bestämmelserna i lag, myndighetsföreskrifter och de olika organens beslut samt att tillgångar och resurser tryggas. Den interna tillsynen ska genomföras i kommunens lednings-, planerings- och styrningspraxis. Kommunstyrelsen ansvarar för ordnandet av den interna tillsynen. Därtill ansvarar alla de organ och tjänsteinnehavare, som beviljats behörighet att disponera över kommunens tillgångar och som fungerar som myndigheter för genomförandet av den interna tillsynen. Om man upptäckt brister eller fel i kommunens interna tillsyn, ska det redogöras för dessa och ges förslag till hur de ska korrigeras. Iakttagande av bestämmelser, föreskrifter och beslut I redogörelsen ska man ta ställning till hur den interna tillsynen fungerar när det gäller att följa lagar och beslut samt god förvaltningssed speciellt inom lagstadgade uppgifter och i synnerhet då man upptäckt brister i iakttagandet av dessa. Det kan vara motiverat att i redogörelsen bedöma den interna tillsynens funktion i situationer där det under räkenskapsperioden riktats kommunalbesvär, ersättningsanspråk, åtal eller annan rättspåföljd mot ett organs eller en tjänsteinnehavares verksamhet. Uppnående av målen, tillsyn över användningen av tillgångar, kompetent och tillförlitlig bedömning av lönsamheten Uppföljningen av hur målen uppnåtts, tillgångarna disponerats och hur resultatrik verksamheten är redovisas i regel i verksamhetsberättelsen och i tablån över budgetutfallet. I de fall där det skett ett väsentligt fel i måluppställningen eller budgeteringen av anslagen eller man inte har iakttagit resultatansvar eller där behörigheten att disponera tillgångarna upprepade gånger har överskridits, kan det emellertid vara skäl att ta upp dessa i redogörelsen med förslag till korrigering. Ordnande av riskhantering Tekniska nämndens personal följer i största möjliga mån utvecklingen i fastigheter och anläggningar för att förebygga driftstörningar. Medel för förebyggande åtgärder begärs i budgetbehandlingen. Tillsyn av anskaffning, överlåtelse och skötseln av tillgångar Upphandling sker enligt de regelverk som utarbetats av Finströms kommun. Vid större upphandlingar godkänns offerter av tekniska nämnden och i förekommande fall även av kommunstyrelse och kommunfullmäktige. Avtalsverksamhet I de fall avtal inte sköts enligt de uppställda önskemålen, avslutas avtalen och en ny upphandling utförs enligt kommunens direktiv förutsatt att inte någon nämnd eller styrelse meddelar annan åsikt. Bedömning av hur den interna revisionen är ordnad Tekniska nämnden har ett stort inflytande i främst det större ärendena. Nämndens ledande tjänsteman ska inte godkänna fakturor som berör denne (kurser mm) utan godkänns av tekniska nämndens ordförande. Tekniska nämnden har delegerat beviljande av tjänstemannens semester och eventuella övriga ledigheter åt kommundirektören. Lantbrukskansliet Endast personer som beviljats användarrättigheter till de datatillämpningsprogram och -register som administreras av Landsbygdsverket ( MAVI ) och som hör till Åtkomstkontrollsystemet kan lagra stödansökningsblankettens uppgifter i databasen. Lösenord och nyckeltal förnyas regelbundet. Enligt kommissionens förordning (EG) nr 885/2006 skall varje tjänsteman som deltar i handläggningen av lantbruksstödan- 15

16 sökningar förfoga över en detaljerad kontrollförteckning över de behövliga kontroller som skall genomföras innan ett beslut om utbetalning av stöd som finansieras helt eller delvis av EU kan fattas. Enligt kommissionens förordning skall det även påvisas att en högre tjänsteman har övervakat den ovan nämnda tjänstemannens arbete. Den person som kan avge försäkran skall vara anställd i tjänsteförhållande. Personen måste vara någon annan än den som godkänner stödansökan för utbetalning. Försäkran utförs av antingen lantbrukssekreteraren eller lantbrukskanslisten beroende av vem stödbeslutet är taget av. Enligt kommissionens förordning 885/2006 skall arbetsuppgifterna inom lantbruksförvaltningen fördelas så att ingen anställd har ansvar för fler än en av uppgifterna beträffande registrering, granskning, stödutbetalning och återkrav. Det avtal om samarbete inom lantbruksförvaltningen som Finströms kommun ingick hösten 2012 med dels Jomala dels Hammarlands kommun gör det möjligt att uppfylla EU:s krav på åtskiljandet av arbetsuppgifter inom lantbruksförvaltningen. Avtalet gör det även möjligt att sköta handläggningen vid fall av jäv eller sjukdom. Med stöd av 2 i lagen om verkställighet av Europeiska gemenskapens gemensamma jordbrukspolitik (1100/1994, ändr. 273/2003, 423/2007) har en del av de stöduppgifter som hör till landsbygdsförvaltningen i Finland överförts på kommunerna. Kommunerna ska sköta sina uppgifter på det sätt som förutsätts i rättsakterna och författningarna. Genom kommungranskningar säkerställer det utbetalande organet i Finland dvs. Landsbygdsverket (MAVI) att kommunernas skötsel av uppgifterna inom landsbygdsförvaltningen överensstämmer med gemenskapsreglerna. MAVI väljer centraliserat ut de samarbetsområden/kommuner inklusive de gårdar vars stödansökningar som skall granskas. Från varje samarbetsområde granskas gårdars stödansökningar beroende på antalet gårdar i kommunen. Statens ämbetsverk på Åland ansvarar för granskningen av verksamheten i de åländska kommunerna. Om statens ämbetsverk anser det nödvändigt kan den dessutom granska verksamheten i kommuner utanför det centraliserade urvalet. Om det vid kommungranskningen framkommer upprepade brister eller fel som leder till återkrav eller ytterligare stödbetalning, skall antalet stödansökningar som omfattas av granskning fördubblas. Vid granskningen kontrolleras alla stödansökningar och ansökningshandlingar som de gårdar som omfattas av urvalet har lämnat in under stödåret. Sådant som granskas är: - Handläggning och kontroll av ansökningar - Registreringsarbetet - Administrativa förfaranden - Betalningar samt återkrav och till dem hörande förfaranden Vid kommungranskningen kontrolleras dessutom - fastställande av landsbygdsnäringsmyndighetens dvs. personalens ställning, uppgiftsbeskrivning, vikariefrågor och regel om jäv - arkiveringen och datasäkerheten i kommunen Under året utförde statens ämbetsverk kommungranskning i två av samarbetskommunerna dvs. i Geta och Saltvik beträffande 2013 års stödhandlingar. Lindriga brister konstaterades beträffande registreringsgranskningen som inte skett inom utsatt tid. I övrigt fanns inget att anmärka om. I januari 2009 fastställde kommunstyrelsen i Finström datasäkerhetsplan för lantbruksverksamheten i samarbetskommunerna på norra Åland. Planen omfattar principer för säker användning, behandling och förvaring av information. I planen ingår en riskbedömning av objekt som skall skyddas samt vilka konsekvenser olika störningar kan medföra, hur man kan förhindra riskerna samt åtgärder för att bemästra situationen. Attestering av fakturor Lantbruksnämnden har utsett lantbrukssekreterare Lena Roos-Clemes och lantbrukskanslist Michaela Karlsson att granska respektive godkänna fakturor tillhörande lantbruksnämnden. 16

17 DRIFTSEKONOMIDELENS UTFALL Radetiketter 2013 Urspr. budget Budgetändr. Budget %- jämfr C1 Finströms Kommun % Allmän förvaltning % VERKSAMHETENS INTÄKTER % VERKSAMHETENS KOSTNADER % Socialnämnden % Socialvården % VERKSAMHETENS INTÄKTER % VERKSAMHETENS KOSTNADER % Äldreomsorgen % VERKSAMHETENS INTÄKTER % VERKSAMHETENS KOSTNADER % Barnomsorgen % VERKSAMHETENS INTÄKTER % VERKSAMHETENS KOSTNADER % Skolnämden % Låg- och mellanstadiet % VERKSAMHETENS INTÄKTER % VERKSAMHETENS KOSTNADER % Högstadiet % VERKSAMHETENS KOSTNADER % Kultur- och fritidsnämnden % VERKSAMHETENS INTÄKTER % VERKSAMHETENS KOSTNADER % Byggnadsnämnden % VERKSAMHETENS INTÄKTER % VERKSAMHETENS KOSTNADER % Tekniska nämnden % Tekniska nämnden % VERKSAMHETENS INTÄKTER % VERKSAMHETENS KOSTNADER % Hyresbostäder och övrig byggnad % VERKSAMHETENS INTÄKTER % VERKSAMHETENS KOSTNADER % Brandnämnden % VERKSAMHETENS INTÄKTER % VERKSAMHETENS KOSTNADER % Lantbruksnämnden % VERKSAMHETENS INTÄKTER % VERKSAMHETENS KOSTNADER % Totalt % 17

18 1 % 0 % 0 % 6 % 6 % 8 % Allmän förvaltning inkl centralkök Socialvård 16 % Äldreomsorg 16 % Barnomsorg Skola o fritidshem NÅHD Kultur och fritid 14 % 17 % Byggnadsinspektion Tekniska sektorn Brand och räddning 16 % Lantbruk Andel av det externa verksamhetsbidraget exklusive hyresbostäderna , , , , , , , , , ,00 Verksamhetsbidraget år Verksamhetsbidrag 18

19 ALLMÄN FÖRVALTNING Kommunfullmäktiges ordförande Viveka Eriksson Kommunstyrelsens ordförande Roger Höglund Kommundirektör Niklas Oriander Allmän förvaltning Samhällsplanering Utarrendering och försäljning av områden Främjande av näringslivet Kostnadsslag 2013 Ursprunglig budget Budgetändring Budget efter ändring Avvikelse mot budget % Extern % VERKSAMHETENS INTÄKTER % Försäljningsintäkter % Övriga verksamhetsintäkter % VERKSAMHETENS KOSTNADER % Personalkostnader % Köp av tjänster % Material, förnödenheter och varor % Understöd % Övriga verksamhetskostnader % Intern , % VERKSAMHETENS INTÄKTER , % Övriga verksamhetsintäkter , % VERKSAMHETENS KOSTNADER % Köp av tjänster Övriga verksamhetskostnader % Allmän förvaltning -36 % Samhällsplanering -53 % Utarrendering och försäljning av områden 0 % 8 % -3 % Främjande av näringslivet Centralköket 19

20 Allmän förvaltning Kostnadsslag 2013 Ursprunglig budget Budgetändring Budget efter ändring Avvikelse mot budget % Extern % VERKSAMHETENS INTÄKTER , % VERKSAMHETENS KOSTNADER % Intern 2 394, % VERKSAMHETENS INTÄKTER , % VERKSAMHETENS KOSTNADER % Totalt % Verksamhetsområde Resultatområdet omfattar kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, revision, val, kommunkansliet, Ålands kommunförbund, Finlands kommunförbund, kommunalbeskattningen, kommunens kostnader för de pensionsutgiftsbaserade avgifterna samt förtidspensionsutgiftsbaserade avgifterna arbetarskyddet samt företagshälsovården. Verksamhetsmål Måluppfyllelse Personal Ge god service och information åt kommuninvånarna, bl.a. genom kontinuerlig uppdatering av kommunens hemsida En ekonomi i balans, sträva efter att de finansiella nyckeltalen hamnar inom kommunförbundets rekommendationer Upprätthålla ett gott arbetsklimat, låg sjukfrånvaro samt minimera riskerna för olycksfall. Hälsoprojektet som påbörjades under år 2013 fortsätter Aktivt arbeta med samarbetsfrågor och -initiativ på Norra Åland och resten av Åland Fortsätta den påbörjade processen med förnyande av förvaltningsstadga, framtagande av delegeringsbeslut samt en eventuell förändrad nämndstruktur Klargöra möjligheten att frigöra medel för att kunna anställa en personalchef Samtliga nämnders, kommunstyrelsens och kommunfullmäktiges beslutsprotokoll har så fort som möjligt lagts ut på kommunens hemsida Hälsoprojekt med tillhörande hälsokampanj för personalen utfördes under året Finström, Geta och Sund har under året sökt landskapsmedel för en utredning av utökade samarbeten Arbetet med en förändrad nämnd- och ledningsstruktur har fortsatt under året och två seminarier för fullmäktige, styrelsen och ledningsgruppen hölls under året. Arbete förutsätter under innevarande år och en extern resurs har köpt in för förverkligande av ny förvaltningsstadga, delegeringsordning och nämndinstruktioner Frågan om en eventuell personalchef ingår i helheten för nämnd- och ledningsstrukturen och kommer att klargöras under processens gång Kommundirektör Ekonomichef Bokförare *) Löneräknare Kanslist 0,8 0,8 0,8 *) Kommunkansliet säljer bokföringstjänster till Ålands Idrottscenter Ab motsvarande 40 % av bokförarens arbetstid. 20

21 Verksamhetsberättelse Nyckeltal Kommunfullmäktige: Antal sammanträden Antal paragrafer Kommunstyrelsen: Antal sammanträden Antal paragrafer Samhällsplanering Kostnadsslag 2013 Ursprunglig budget Budgetändring Budget efter ändring Avvikelse mot budget % Extern % VERKSAMHETENS INTÄKTER VERKSAMHETENS KOSTNADER % Totalt % Verksamhetsområde Verksamhetsområdet avser kostnader för att i nära samarbete med områdesarkitektkontoret planera och uppdatera befintliga och nya byggnads- och detaljplaner inom kommunen. Verksamhetsmål Målsättningen är att planera och godkänna detaljplaner för ändamålsenliga bostadsområden i kommunen samt skapa goda förutsättningar för företagsetablering och utveckling Måluppfyllelse Under året har kommunen arbetat med ett antal planer i Godby, Grelsby och Bjöksäter. Planerna möjliggör byggandet av egnahems, par- och flervåningshus samt handel och förvaltning. Utarrendering och försäljning av områden Kostnadsslag 2013 Ursprunglig budget Budgetändring Budget efter ändring Avvikelse mot budget % Extern , % VERKSAMHETENS INTÄKTER , % VERKSAMHETENS KOSTNADER Totalt , % Verksamhetsområde Verksamhetsområdet omfattar utarrendering av mark samt tomtförsäljning och försäljning av anläggningstillgångar. Inkomster av försäljningen budgeteras inte då utfallet är alltför osäkert. 21

22 Verksamhetsberättelse Verksamhetsmål Målsättningen är att sälja och utarrendera färdigt planerade bostads- och företagstomter för att stöda inflyttning till och företagsetablering i kommunen Måluppfyllelse Främjande av näringslivet Kostnadsslag 2013 Ursprunglig budget Kommunen har haft ca 3 ha markområden utarrenderade under året. Försäljning av bostadstomt Jordgubbslandet, ca euro i försäljningsvinst Försäljning av samtliga aktier (1 217 st) i Norra Ålands Industrihus, ca euro i försäljningsvinst Budgetändring Budget efter ändring Extern VERKSAMHETENS KOSTNADER Totalt Verksamhetsområde Anslagsområdet avser kostnader för näringslivsfrågor. Verksamhetsmål förbättra kontakten till företagare i kommunen förbättra tillgängligheten och förutsättningarna för företagare Avvikelse mot budget % Måluppfyllelse Under året besökte kommunstyrelsen företag och företagare i kommunen för att bekanta sig med verksamheterna och utreda på vilket sätt kommunen kan bistå företagen och skapa förutsättningar för företagsetablering i kommunen. 22

23 Verksamhetsberättelse Centralköket Kostnadsslag 2013 Ursprunglig budget Budgetändring Budget efter ändring Avvikelse mot budget % Extern % VERKSAMHETENS INTÄKTER % VERKSAMHETENS KOSTNADER % Intern % VERKSAMHETENS INTÄKTER % VERKSAMHETENS KOSTNADER % Totalt % Anslaget avser centralköket i det nya daghemmet i Godby. Centralköket tillreder lunch till daghemmet, Emkarby daghem, Pålsböle daghem, Källbo skola, gruppfamiljedaghemmet Trollebo samt luncher till kommunens äldreomsorg. Verksamhetsmål Att tillreda näringsriktig mat till ovan nämnda enheter Måluppfyllelse Centralköket har uppnått målet att tillhandahålla måltider till enheterna Centralköket flyttades under året från socialnämnden till kommunstyrelsen Från och med 1.9. görs inte längre luncherna till rosengård på centralköket Personal Bes.chef Kock Köksbitr. 2,961 2,961 2,961 Totalt 4,961 4,961 4,961 Nyckeltal Antal lunchportioner: Enhet Godby dagh Pålsböle dagh Emkarby dagh Trollebo Källbo skola Sunnanäng Rosengård Totalt

24 SOCIALNÄMNDEN Nämndens ordförande Rolf Karlsson Socialchef Margareta Nordberg Socialvård Äldreomsorg Barnomosorg Kostnadsslag 2013 Ursprunglig budget Budgetändring Budget efter ändring Avvikelse mot budget % Extern % VERKSAMHETENS INTÄKTER % Försäljningsintäkter % Avgiftsintäkter % Understöd och bidrag % Övriga verksamhetsintäkter % VERKSAMHETENS KOSTNADER % Personalkostnader % Köp av tjänster % Material, förnödenheter % Understöd % Övriga verksamhetskostnader % Intern % VERKSAMHETENS INTÄKTER 150 Övriga verksamhetsintäkter 150 VERKSAMHETENS KOSTNADER % Köp av tjänster % Material, förnödenheter % Övriga verksamhetskostnader % Totalt % -35 % -27% Socialvård -37% Äldreomsorg Barnomsorg 24

25 SOCIALVÅRDEN Socialchef Margareta Nordberg Socialförvaltning Barn- och familjevård Handikappservice Missbrukarvård Övrig socialvård Kostnadsslag 2013 Ursprunglig budget Budgetändring Budget efter ändring Avvikelse mot budget % Extern % VERKSAMHETENS INTÄKTER % Försäljningsintäkter % Understöd och bidrag % Övriga verksamhetsintäkter % VERKSAMHETENS KOSTNADER % Personalkostnader % Köp av tjänster % Material, förnödenheter % Understöd % Övriga verksamhetskostnader -222 Intern % VERKSAMHETENS KOSTNADER % Köp av tjänster % Material, förnödenheter % Övriga verksamhetskostnader % Totalt % -2 % -8 % -11 % -11 % Förvaltning Barn- och familjevård -66 % Handikappservice Missbrukarvård Övrig socialvård 25

26 Socialförvaltningen Kostnadsslag 2013 Ursprunglig budget Budgetändring Budget efter ändring Avvikelse mot budget % Extern % VERKSAMHETENS INTÄKTER % VERKSAMHETENS KOSTNADER % Intern % VERKSAMHETENS KOSTNADER % Totalt % Verksamhetsområde Resultatområdet omfattar socialnämnden och kansliet. Socialkansliet är gemensamt för Finström och Geta. Geta erlägger en samarbetsersättning enligt avtal. Verksamhetsmål Målsättningen är att ge en god service till kommuninvånarna i Finström och Geta Styrelsen ger socialnämnden i uppdrag att se på möjligheter att genom omdisponeringar stöda Klubbhuset Pelaren inom befintlig budgetram Måluppfyllelse Tjänstemännen vid socialkansliet har under året arbetat med klientkontakter genom besök på socialkansliet, telefonrådgivning, hembesök samt möten med samarbetsparters och klienter. Under en stor del av året har dock socialkansliet inte varit fullbemannat personalmässigt till följd av olika orsaker. Socialnämnden beslöt att stöda Ålands fountainhouse/pelaren genom att bevilja ett verksamhetsbidrag om istället för att ingå ett avtal. Verksamhetsbidraget rymdes inom befintlig budgetram. Under året har två heldagar med inspirationsföreläsningar under temat Må bra i förändringenmedarbetarutveckling ordnats för hela personalgruppen. Utöver detta har personalen deltagit i diverse fortbildnings- och informationstillfällen. Regelbunden handledning för socialkansliets personal, flertalet tillfällen via videolänk. Kommunen har handhaft barnskyddsjouren 12 tillfällen under året. I de 70 samtal som togs emot av barnskyddsjouren berördes 7 barn från Finström. Ekonomiskt utfall Intäkterna under året var lägre än förväntat. Personal Befattning/tjänst Socialchef/barnatillsyningsman Socialarbetare Byråsekreterare Familjearbetare 0,4* 0,4* Städare 0,13 0,13 0,13 * Kommunen köper familjearbetare om 40 % av heltid av Sunds kommun. Socialkansliets personal har sedan november 2013 varit placerade i tillfälliga lokaler i form av en barack utanför kommungården. 26

27 Nyckeltal Socialnämnden har sammanträtt åtta gånger under året Moderskapsunderstöd, fastställda faderskap samt avtal inom familjerätten Moderskapsunderstöd Fastställda faderskap Avtal om underhåll Avtal om vårdnad och umgängesrätt Barn- och familjevård Kostnadsslag 2013 Ursprunglig budget Antal sammanträden Paragrafer Budgetändring Budget efter ändring Avvikelse mot budget % Extern % VERKSAMHETENS INTÄKTER VERKSAMHETENS KOSTNADER % Totalt % Verksamhetsområde Resultatenheten omfattar socialt arbete för familjer, dvs. köp av tjänster av Folkhälsans familjerådgivning, barn- och ungdomshemmet/mödra- och skyddshemmet Tallbacken och fältarna, familjehemsplaceringar, eftervårdsåtgärder och förebyggande arbete. Verksamhetsmål Det viktigaste målet är att i god tid ge tillräckligt med stöd till barn, ungdomar och deras familjer samt att garantera barnskyddsåtgärder i akuta situationer. Måluppfyllelse En familjearbetare har fortsättningsvis varit anställd på 40 % för att arbeta inom området barnskydd. Familjearbetaren har arbetat med insatser både såsom förebyggande barnskydd och som insatser inom öppenvården. Barnskyddarbetet har i övrigt inneburit kontakt med barnfamiljer i kommunen för att utreda om och vilket behov familjen har haft av insatser från kommunen. De utredande samtalen sker både på socialkansliet och i form av hembesök hos familjerna. Barnskyddsarbetet har skett i samråd med familjerådgivningen, Ålands hälso- och sjukvård, fältarna, missbruksvården, skolor och daghem. Barnskyddarbetet innebär även uppföljning för tidigare beviljade öppenvårdsinsatser samt för barn som är placerade i familjehem eller på annat sätt utanför hemmet. Uppföljning sker bland annat genom besök på socialkontoret och genom hembesök i familjerna och familjehemmen. Ekonomiskt utfall Under året begärdes tilläggsbudget med för barn- och familjevården på grund av en placering på Tallbacken. Kostnader för köptjänster av Folkhälsan och fältarna har varit lägre än budgeterat. Det totala antalet besök hos Folkhälsans familjerådgivning har minskat med mer än 20 %, totalt är kostnaderna mer än lägre än året innan. Totalt har 40 personer besökt familjerådgivningen. Det är svårt att förutse behovet av familjerådgivning, mörkertalet kan också vara stort. 27

28 Nyckeltal FH familjerådgivning Antal besök Kostnad /besök Tallbacken Antal vårddygn Kostnad /vårddygn Placeringar, barnskydd Stödåtgärder (antal familjer) Familjearbete (antal familjer) Barnskyddsanmälningar , , , Service för handikappade Kostnadsslag 2013 Ursprunglig budget Budgetändring Budget efter ändring Avvikelse mot budget % Extern % VERKSAMHETENS INTÄKTER % VERKSAMHETENS KOSTNADER % Totalt % Resultatenheten omfattar specialomsorg, handikappservice och stöd för närståendevård. Verksamhetens övergripande lagrum är Lag om stöd för närståendevård, Lag om service och stöd p.g.a. handikapp och Lag angående specialomsorger om utvecklingsstörda. Verksamhetsmål Målet är att tillhandahålla en god vård för kommunens invånare samt att främja de handikappades förutsättningar att leva och vara verksamma som jämbördiga medlemmar av samhället. Stöd för närståendevård Verksamhetsområde Stödet för närståendevård är en lagstadgad social service som kommunen skall anordna inom ramen för budgeterade anslag. Den åländska lagen om stöd för närståendevård trädde ikraft Med närståendevård avses den helhet som består av tillräckliga tjänster till vårdbehövande samt vårdarvode, ledighet och tjänster till stöd för närståendevårdarens uppdrag. Arvodet betalas i Finströms kommun ut i tre olika nivåer beroende på vårdtyngd. Verksamhetsmål Verksamhetens mål är att tillgodose att kommunens invånare ges möjlighet att verka i enlighet med Lagen om stöd för närståendevård samt att bevilja närståendestöd utgående från lagstiftning och efterfrågan. Stödet för närståendevård utgörs ekonomiskt av ett arvode till närståendevårdaren. 28

29 Måluppfyllelse Stöd för närståendevård har under året beviljats utgående från efterfrågan samt behovsbedömning utgående från kommunens kriterier. Sammanlagt har 19 personer vårdats med närståendevård för yngre under år. Ekonomiskt utfall Stöd för närståendevård har beviljats utgående från ansökningar, vård- och serviceplaner samt kommunens kriterier för beviljande av närståendestöd. Stödet för närståendevård som betalas ut som ett arvode indexjusteras årligen på basen av Lagen om stöd för närståendevård, 6. Kostnaden har överskridit budgeterade medel för år. Nyckeltal Närståendestöd/månad/dygn År Vårdklass 1 382,50/12,75 376,00/12,53 365,50/12,18 Vårdklass 2 540,00/18,00 530,50/17,68 516,00/17,20 Vårdklass 3 821,00/27,37 807,00/26,90 785,00/26,17 Handikappservice Verksamhetsområde Handikappservicen regleras i Lag om service och stöd p.g.a handikapp och Förordning om service och stöd p.g.a. handikapp. Verksamhetsmål Målet är att tillhandahålla en god vård för kommunens invånare samt att främja de handikappades förutsättningar att leva och vara verksamma som jämbördiga medlemmar av samhället. En del service som beviljas utgående från Lag och förordning om service och stöd på grund av handikapp är så kallade subjektiva rättigheter. Det innebär att service och tjänster för gravt funktionshindrade, förutsatt att lagens krav uppfylls, ska beviljas oberoende om det finns upptaget budgetmedel för ändamålet. Sådana är t ex färdtjänst, serviceboende, ändringsarbeten i bostad, dagverksamhet och personlig assistans. Andra rättigheter är så kallade anslagsbundna rättigheter. Det innebär att service och tjänster kan beviljas om anhållan uppfyller lagens mening utgående från budgeterade anslag. Sådana är t ex rehabiliteringshandledning, anpassningsträning, delvis anskaffning av nödvändiga kläder och specialkost, delvis anskaffning av maskiner, redskap och anordningar för att klara dagliga funktioner samt annan service som behövs för att lagens syfte ska uppfyllas. Måluppfyllelse Handikappservice har beviljats såsom personlig assistans, ombyggnadsarbeten, färdtjänst, hjälpmedel och sysselsättningsverksamhet för handikappade. Ekonomiskt utfall Handikappservicen har totalt sett överskridit budgeterade medel år. De konton som har överskridits är främst färdtjänst och understöd till handikappade. Dessa är båda under kategorin service som beviljas såsom subjektiva rättigheter. 29

30 Specialomsorgen Verksamhetsområde Specialomsorgen omfattar Ålands Omsorgsförbunds boendeservice, stödboende, korttidsvård, daglig verksamhet, fritids- och semesterverksamhet, omsorgsbyråverksamhet, effektiverat stöd till gruppboende samt DUVs fritidsverksamhet. Specialomsorgen regleras i Lag angående specialomsorger om utvecklingsstörda. Verksamhetsmål Målsättningen är att kunna bevilja lagstadgad service utgående från behov och efterfrågan. Måluppfyllelse Budgeten för specialomsorgen utgör till största del upptagna medel för service från Ålands omsorgsförbund. Omfattningen utgår från uppskattade kostnader från Ålands omsorgsförbund. Den slutliga kostnaden framkommer från Ålands omsorgsförbunds bokslut där kostnaderna fördelas till medlemskommunerna. En mindre del av budgeten för specialomsorg utgör lägerverksamhet inom DUV. Ekonomiskt utfall Kostnaden för service från De Utvecklingsstördas Väl har blivit högre än budgeterade medel och kostnaden för service från Ålands Omsorgsförbund har totalt sett blivit lägre än budgeterade medel. Totalt sett har kostnaden för specialomsorgen underskridit budgeterade medel. Nyckeltal Ålands Omsorgsförbund Verksamhet Boende (inkl. Solkulla) Klienter Boendedygn Lägenhetsboende Klienter Lägenhetsboendestöd, timmar Daglig verksamhet Klienter Verksamhetstimmar 2 168, ,5 1 71, , , ,25 Fritid och semester Klienter Verksamhetstimmar 5 176, , ,5 30

31 Missbrukarvård Kostnadsslag 2013 Ursprunglig budget Budgetändring Budget efter ändring Avvikelse mot budget % Extern % VERKSAMHETENS INTÄKTER 650 VERKSAMHETENS KOSTNADER % Totalt % Verksamhetsområde Resultatenheten omfattar missbrukarvård och förebyggande arbete. Verksamhetsmål Ge lagstadgade öppenvårdstjänster till personer med alkohol- och drogproblematik samt till deras anhöriga. Vid behov beviljas vård på behandlingshem samt ombesörja en god eftervård. Utveckla förebyggande åtgärder bland ungdomar. Måluppfyllelse Kommuninvånare som önskat stöd för sitt missbruk har erhållit öppenvårdstjänster av Alkohol- och drogmottagningen i Mariehamn. Avgiften per besök har under år varit 117,60. Kommuninvånare har också haft möjlighet att anlita Pixnekliniken utan betalningsförbindelse då Finströms kommun under året deltagit i kommunandelssystemet. Övriga behandlingshem har ej anlitats under året då det inte funnits behov av detta. Andelen klienter i behov av missbrukarvård är svår att förutse. Jämfört med året innan har både öppenvårdstjänsterna på Alkohol- och drogmottagningen samt vårddygn på Pixnekliniken minskat. Ekonomiskt utfall Kostnadsstället visar, som helhet, ett överskott om 8 217,00. Avgiften per besök hos alkohol- och drogmottagningen har minskat drastiskt jämfört med tidigare år. Detta beror på att omkostnaderna för mottagningen har minskat. Också antalet klienter och således också besök har minskat. Nyckeltal Alkohol- och drogmottagningen Antal klienter Antal besök Avgift/besök Vårddygn på behandlingshem Pixnekliniken Avgift/kommuninvånare Kostnad , , , ,5 143, , , , , ,50 31

32 Övrig socialvård Kostnadsslag 2013 Ursprunglig budget Budgetändring Budget efter ändring Avvikelse mot budget % Extern % VERKSAMHETENS INTÄKTER % VERKSAMHETENS KOSTNADER % Totalt % Verksamhetsområde Resultatenheten omfattar utkomststöd och förebyggande utkomststöd samt sysselsättningsarbete. Verksamhetsmål Bevilja utkomststöd i enlighet med lagstadgade grunder. Utkomststödet är ett lagstadgat ekonomiskt stöd inom socialvården i syfte att trygga en persons eller familjs utkomst i sista hand i situationer där hushållets inkomster inte räcker till för att täcka de nödvändiga dagliga utgifterna. Syftet med förebyggande utkomststöd är att förebygga utslagning och långvarigt beroende av utkomststöd. Utkomststöd har beviljats främst till personer som har sin huvudsakliga inkomst från arbete, arbetslöshetsersättning, pension eller sjukdagpenning där inkomsten har varit för låg för att personerna ska klara av det dagliga uppehället. Förebyggande utkomststöd har beviljats bl. a. vid tillfälliga ekonomiska kriser, för att lindra svårigheter till följd av överskuldsättning och för att trygga boendet. Detta har bidragit till att undvika ett långvarigt utkomststödsbehov och främjar både den mänskliga och ekonomiska dimensionen. Sysselsättningsarbete enligt socialvårdslagen 27 d har även nyttjats för att långtidsarbetslösa personer ska få möjlighet att komma ut i arbetslivet. AMS beviljar sysselsättningsstöd för verksamheten då klienterna står i anställningsförhållande till kommunen och stödet ska möjliggöra anställningen. Totalt tre personer har deltagit i arbetsverksamhet under året. För personer som har sin huvudsakliga inkomst i form av pension har arbetsverksamhet enligt socialvårdslagen 27 e beviljats efter anhållan. För denna verksamhet betalas ett bidrag som inte påverkar pensionen. AMS beviljar inte stöd för denna verksamhet då sysselsättningstagaren inte står i ett anställningsförhållande till kommunen. En person har beviljats sysselsättning under året. Ekonomiskt utfall Kostnaden för utkomststödet har varit mer än lägre än budgeterat. Antalet hushåll som erhållit utkomststöd har minskat från 65 till 56 vilket kan ha påverkat utfallet. Kostnaderna för sysselsättning har varit längre än budgeterat då flera klienter har avbrutit sin sysselsättning under året. Nyckeltal Utkomststöd, totalkostnad Antal hushåll Huvudskäl till ansökan: -sjukskrivning/moderskapspenning -arbetslöshet -pension -studerande -övrigt Antal beslut Föreb.utkomststöd, totalkostnad Antal hushåll Antal beslut

33 ÄLDREOMSORGEN Socialarbetare Britt Danielsson Vård på åldringshem Hemservice o äldreboende Annan service Kostnadsslag 2013 Ursprunglig budget Budgetändring Budget efter ändring Avvikelse mot budget % Extern % VERKSAMHETENS INTÄKTER % Försäljningsintäkter % Avgiftsintäkter % Övriga verksamhetsintäkter % VERKSAMHETENS KOSTNADER % Personalkostnader % Köp av tjänster % Material, förnödenheter % Understöd % Övriga verksamhetskostnader Intern % VERKSAMHETENS INTÄKTER 150 Övriga verksamhetsintäkter 150 VERKSAMHETENS KOSTNADER % Köp av tjänster % Material, förnödenheter Övriga verksamhetskostnader % Totalt % -2 % -39 % Vård på åldringshem -57 % Hemservice och äldreboende Annan service 33

34 Vård på åldringshem Kostnadsslag 2013 Ursprunglig budget Budgetändring Budget efter ändring Avvikelse mot budget % Extern % VERKSAMHETENS KOSTNADER % Totalt % Verksamhetsområde Resultatområdet omfattar institutionsvård vid De Gamlas Hem k.f. Finströms kommun är medlem i kommunalförbundet för De Gamlas Hem k.f och äger där 12 platser för institutionsvård. Finströms kommun har även under år köpt vårdplats vid Folkhälsans gruppboende för personer med demenssjukdom. Verksamhetsmål Målsättningen för De Gamlas Hem k.f är att nyttja institutionsvård i den omfattning som är ändamålsenligt utgående från vårdbehov. Ett nytt grundavtal som föreslår förändringar i verksamheten är under bearbetning och förväntas vara klart inför år. Sträva mot att uppfylla Kvalitetsrekommendation om tjänster för äldres, (Social- och hälsovårdsministeriet 2008:4) mål att 3 procent av andelen 75 år och äldre kan vårdas i institutionsvård Bevilja vårdplatser för institutionsvård utgående från efterfrågan och behovsbedömning Bevilja vårdplatser för demensvård utgående från efterfrågan och behovsbedömning. Måluppfyllelse Budgeten för vård på åldringshem, De Gamlas hem k.f inför år omfattade vårddygn på De Gamlas Hem till en uppskattad nettokostnad omfattande 223,70 euro/vårddygn. Budgeten utgick således från att ca 11 personer skulle ha vårdats på helårsbasis vid De Gamlas Hem k.f under år. et för år visar att resultatet blev vårddygn till en vårddygnskostnad omfattande 312,57 euro per dygn. Målet att uppfylla kvalitetsrekommendationen om tjänster för äldre att ca 3 % av andelen 75 år och äldre vårdas i institutionsvård har nästan uppfyllts under året. Målet skulle vara ca 6 personer som vårdas inom institutionsvården, och det har under året varit ca 7 personer som vårdats vid De Gamlas Hem. Ekonomiskt utfall Resultatet visar att det nyttjades vårddygn mindre än vad det budgeterades för inför år och att kostnaden blev euro lägre än förväntat. Vårddygnskostnaden blev 88,87 euro högre än i budgetförslaget från De Gamlas Hem k.f. Investeringarna budgeterades utgående från budgetförslaget från De Gamlas Hem k.f med euro och kostnaden blev euro högre än förväntat. Nyckeltal De Gamlas Hem k.f År Vårddygn Nettokostnad Vårddygnskostnad Investeringskostnad ,61 Kostnaden ingår i nettokostnaden , ,

35 Hemservice och äldreboende Kostnadsslag 2013 Ursprunglig budget Budgetändring Budget efter ändring Avvikelse mot budget % Extern , % VERKSAMHETENS INTÄKTER , % VERKSAMHETENS KOSTNADER , % Intern , % VERKSAMHETENS INTÄKTER 150 VERKSAMHETENS KOSTNADER , % Totalt , % Verksamhetsområde Resultatenheten omfattar servicehuset Rosengård, hemservice på fältet, Linneagårdens stödboende och pensionärslägenheter samt stödtjänster i form av färdtjänst, måltidsservice, städ- och badservice och trygghetslarm. Verksamhetsmål Att då det är möjligt bemöta efterfrågan på service utgående från att i första hand bevilja hemservice till det ordinarie boendet i kommunen. Då det inte längre är möjligt att bo kvar i ordinarie boende ska beviljande av boendeplats utgå från vårdbedömning. Att det ska finnas en skild personalgrupp för hemservice till ordinarie boende. Stödtjänster erbjuds utgående från behov. Målsättningen för måltidsservicen är att boende i ordinarie hem i kommunen ska kunna få hem en varm måltid alla dagar i veckan, samt att hemservicens klienter i ordinarie hem ska kunna få hem två varma måltider per dygn. Att förverkliga avtalet gällande Sammanhållen hemvård med mellan ÅHS, hemsjukvården och kommunens närvårdare. Måluppfyllelse Hemservicen har under år varit verksam i enlighet med målen inför verksamhetsåret. De flesta som erhåller hemservice i kommunen är bosatta i Rosengård och Linneagården. Ytterligare en utökning av hemservice till ordinarie boendet i kommunen har dock förverkligats. I och med att det har varit två personal nattetid har hemservice dygnet runt i ordinarie boende kunnat erbjudas och beviljas. Dagverksamheten vid Rosengård har också bidragit till att stödja kvarboendet i ordinarie hemmet i kommunen. Det har under året införts ett grundschema för hemservicens personal som utgår från att 4 närvårdare handhar hemservice till ordinarie boende i kommunen och övrig vårdpersonal handhar Rosengård och Linneagården. Tilldelningen av hemservice är behovsprövad och all vårdplanering sker utgående från individuella behov. Gällande sammanhållen hemvård har hemservicen under året arbetat i enlighet med avtalet med Ålands hälso- och sjukvård. Detta innebär ett utbyte av tjänster mellan hemservicen och hemsjukvården. Hemservicen tillämpa Abilitas vårddokumentationsprogram som en nödvändig kvalitetssäkring. Periodvård och avlastning för närståendevård har beviljats till Rosengård och hemservicens personal har även fungerat som komplement såsom personliga assistans till gravt handikappade. Hemservicens klienter har under året bestått av äldre samt personer med fysiska och psykiska funktionshinder. 35

36 Ekonomiskt utfall En överskridning av resultatet för hemservice, Linneagården och Rosengård har skett till största del för att intäkterna i budgeten för år förväntades vara större än de slutligen blev. Kostnaden för livsmedel har blivit dyrare än förväntat som en följd av att äldreomsorgen har tillagat även lunchmåltiden på vardagar i Rosengårds kök istället för i Centralköket. Personal Äldreomsorgens personalresurser, totalt 22,41 är fördelade på 24 personer. Totalt har 18 personer av dessa arbetat inom vården, 1 föreståndare, 1 ansvarig vårdare, 1 städare, 2 kockar, 1 köksbiträde, 1 matutkörare och 1 dagverksamhetsledare. Äldreomsorgen leds av socialarbetaren med ansvar över äldreomsorgen. Hemservicen i Finström är rätt dimensionerad utgående från Ålands landskapsregerings kvalitetsrekommendationer tjänster för äldre där god personaldimensionering bör var 0,7 till 0,8 personal för klienter i heldygnsvård. För att möjliggöra att samtliga måltider för äldreomsorgen tillreds i köket i Rosengård har kökspersonalen under år utökats med ett köksbiträde med omfattningen 68 % av heltid och en av kockarna har ombildats till ansvarig kock. Hemservicens personal har tillsammans med barnomsorgen och socialkansliet deltagit i en föreläsning angående medarbetarutveckling att må bra i förändringen. Övriga kurser och utbildning har varit förstahjälpkurs, bemötande vid situationer med hot och våld samt hur man bemöter personer med demenssjukdom. Hemservice, Rosengård, Linneagården Föreståndare Ansvarig vårdare 0,5 0,5 0,5 Närvårdare 10,638 10,638 6,07 Hemvårdare 0,8 0,8 0,8 Hemhjälpare 0,784 0,784 0,784 Närvårdare/natt 4,02 4,02 2,01 Städare 0,784 0,784 0,784 Kock Matutkörare 0,42 0,42 0,42 Köksbiträde 0,68 Dagvårdsledare 0,784 0,784 0,627 Totalt 22,41 21,73 19,56 Vårdpersonal totalt 16,242 14,232 14,232 36

37 Annan service för äldre Kostnadsslag 2013 Ursprunglig budget Budgetändring Budget efter ändring Avvikelse mot budget % Extern , % VERKSAMHETENS KOSTNADER , % Totalt , % Resultatenheten omfattar närståendestöd för äldre samt dagverksamhet för äldre. Stöd för närståendevård Verksamhetsområde Stödet för närståendevård är en lagstadgad social service som kommunen skall anordna inom ramen för sina budgeterade anslag. Den åländska lagen om stöd för närståendevård trädde ikraft Med närståendevård avses den helhet som består av erforderliga tjänster till den vårdbehövande samt vårdarvode, ledighet och tjänster till stöd för närståendevårdarens uppdrag. Arvodet betalas i Finströms kommun ut i tre olika nivåer beroende på vårdtyngd. Den högsta vårdtyngden motsvarar institutionsvård och är kostnadsbesparande i förhållande till de befintliga institutionsalternativ som finns. Verksamhetsmål Sträva mot att uppfylla Kvalitetsrekommendationerna om tjänster för äldres, (Social- och hälsovårdsministeriet 2008:4), mål att 5-6 % av andelen 75 år och äldre kan bo kvar i ordinarie boende stöd för närståendevård. Bevilja stöd för närståendevård utgående från efterfrågan och kommunens fastställda kriterier för beviljande och uppfölja beviljad vård. Informera om rätten till närståendestöd för vård av anhörig. Måluppfyllelse Samtliga närståendestöd beviljas utgående från en gemensam ansökan från vårdbehövande och vårdare, utgående från vårdbedömning och med skriftligt avtal mellan vårdaren och kommunen. Under året har totalt 28 personer vårdats i hemmen med närståendevård. De flesta har vårdats med lägsta vårdnivån. Avlastning för närståendevård erbjuds för de som lyfter närståendestöd i enlighet med högsta och mellersta vårdnivån. Ekonomiskt utfall Nyttjandet av stöd för närståendevård har underskridit budgeterade medel. Närståendestödet indexjusteras årligen med stöd av Lag om stöd för närståendevård, 6. Nyckeltal Närståendestöd/månad/dygn År År 2013 År 2012 Vårdklass 1 382,50/12,75 376,00/12,33 365,50/12,18 Vårdklass 2 540,00/18,00 530,50/17,68 516,00/17,20 Vårdklass 3 821,00/27,37 807,00/26,90 785,00/26,17 37

38 Dagverksamhet på Rosengård Verksamhetsområde Dagverksamhet på Rosengård bedrivs i syfte att bidra till att de äldre får en meningsfull tillvaro och för att ge deltagarna ett kvalitativt innehåll i vardagen. Innehållet är avsett att variera för att stimulera på olika sätt. De olika aktiviteterna är bl. a sittgymnastik, målning, bakning, sång och musik, dans, bingo och andra spel. Dagverksamheten pågår måndag till fredag och leds av en dagverksamhetsledare som är anställd 78,4 % av heltid. Verksamhetsmål Målsättningen är att fortsättningsvis erbjuda dagverksamhet för kommunens samtliga äldre måndag till fredag och att permanenta verksamheten. Att erbjuda transport till och från det ordinarie hemmet för att delta i dagverksamhet vid Rosengård. Informera om möjlighet att delta i dagverksamhet, samt möjlighet att samtidigt ta del av annan service som erbjuds vid servicehuset. Måluppfyllelse Dagverksamheten vid Rosengård har under år haft verksamhet måndag till fredag, således fem dagar per vecka. En dagverksamhetsledare är anställd 78,4 % av heltid för att leda verksamheten. Transport erbjuds på tisdagar från ordinarie hem till Rosengård. Dagverksamheten är välbesökt och har bland annat erbjudit musikunderhållning, bingo, sittdans, herrmiddagar, kreativ verksamhet, filmvisning, bakning, studiebesök och utfärder. Litterär högläsning sker ideellt varje onsdag. Ekonomiskt utfall Budgeterade medel har överskridits avseende resor till och från dagverksamheten. Nyckeltal Äldreomsorg År År 2013 År 2012 Hemservicebesök Närståendestöd (totalt) Färdtjänst, socialvård Färdtjänst, handikapp Färdtjänst, totalt Vårddygn DGH

39 BARNOMSORGEN Barnomsorgsledare Ingela Sjöstrand Daghem Övrig barnomsorg Kostnadsslag 2013 Ursprunglig budget Budgetändring Budget efter ändring Avvikelse mot budget % Extern % VERKSAMHETENS INTÄKTER % Avgiftsintäkter % Övriga verksamhetsintäkter VERKSAMHETENS KOSTNADER % Personalkostnader % Köp av tjänster % Material, förnödenheter % Understöd % Övriga verksamhetskostnader % Intern % VERKSAMHETENS KOSTNADER % Köp av tjänster % Material, förnödenheter Övriga verksamhetskostnader % Totalt % -26 % -74 % Daghem Övrig barnomsorg 39

40 Barnomsorg i daghem Kostnadsslag 2013 Ursprunglig budget Budgetändring Budget efter ändring Avvikelse mot budget % Extern % VERKSAMHETENS INTÄKTER % VERKSAMHETENS KOSTNADER % Intern % VERKSAMHETENS KOSTNADER % Totalt % Verksamhetsområde Verksamhetsområdet omfattar barnomsorgsledaren samt kommunens tre daghem. Godby daghem omfattar 4 avdelningar, tre avdelningar har 21 platser för barn i åldern 3-6 år och en avdelning har 14 platser för barn under tre år. Emkarby daghem omfattar 1 avdelning med 21 platser för barn i åldern 3-6 år. Pålsböle daghem omfattar 2 avdelningar, totalt har daghemmet 39 platser för barn i åldern 2-6 år. Verksamhetsmål Att upprätthålla en god kvalitet på barnomsorgen i kommunen samt att alla barn med särskilda behov får sina specifika behov av omsorg tillfredsställda. Att genomföra samarbetet med Källbo skola i enligheten med planen för samarbete mellan förundervisning och skola. Måluppfyllelse Det har varit möjligt att upprätthålla en god kvalitet på barnomsorgen då personalstyrkan har motsvarat behovet. Inom barnomsorgen finns 3,47 anställningar som assistent, utöver detta har barnomsorgen haft en tillfällig anställning omfattande 78,4 % av heltid under vårterminen för att möjliggöra att barn med särskilda behov fick den omsorg som är nödvändig. Samarbetet med skolan har fungerat i enlighet med planen för samarbete mellan förundervisning och skola förutom beträffande antalet skolbesök. Ekonomiskt utfall euro har förbrukats för området, vilket motsvarar 95% av budgetanslaget. Den största orsaken till överskottet utgörs av att löneanslag ej nyttjats fullt ut, en anställning som assistent omfattande 78,4% av heltid lämnades obesatt för höstterminen vid Emkarby daghem p.g.a. att behovet upphörde samt blev en budgeterad utgift för periodiserade löner vid Godby daghem ett överskott. Vidare budgeterades löneförhöjningen under året för högt. Personal Personalen vid daghemmen är anställda i enlighet med kraven i barnomsorgslagstiftningen. Vid avdelningarna utgörs bemanningen av två barnträdgårdslärare och en barnskötare, vid avdelningar för barn i lägre ålder är anställningar som barnskötare mer dominerande än barnträdgårdslärare. Utöver detta har daghemmen varsin daghemsföreståndare som är frigjorda från arbete i barngrupp i enlighet med bestämmelserna i AKTA-avtalet. All personal har erbjudits fortbildning av Christine Radell, Må bra i förändringen medarbetarutveckling. Detta genomfördes i form av två olika föreläsningar samt tio inspirationsbrev. 40

41 Nyckeltal Personal, barnomsorgsledning och daghem ,61 32,97 33,06 Daghem: Godby Pålsböle Emkarby Barnträdgårdslärare/ föreståndare 8,5 4 2 Barnskötare Daghemsbiträde Lokalvårdare 1 0,784 0,523 Assistent 2, ,784/0 Totalt 16,971 9,784 4,915 Budget 16,971 9,784 5,307 41

42 Godby daghem: Antal barn per Antal närvarodagar Nettokostnad/närvarodag 67,82 67,47 65,69 Bruttokostnad/närvarodag 77,21 76,68 74,51 Årskostnad netto/barn Årskostnad brutto/barn Avgifternas täckningsgrad 12,2% 12,0% 11,7% Totalt Godby daghem ( ) Emkarby daghem: Antal barn per Antal närvarodagar Nettokostnad/närvarodag 89,19 78,16 72,80 Bruttokostnad/närvarodag 98,36 88,25 82,44 Årskostnad netto/barn Årskostnad brutto/barn Avgifternas täckningsgrad 9,32% 11,4% 11,7% Totalt Emkarby daghem ( ) Pålsböle daghem: Antal barn per Antal närvarodagar Nettokostnad/närvarodag 77,24 67,40 66,98 Bruttokostnad/närvarodag 86,73 77,16 77,00 Årskostnad netto/barn Årskostnad brutto/barn Avgifternas täckningsgrad 10,94% 12,65% 13,0% Totalt Pålsböle daghem ( )

43 Övrig barnomsorg Kostnadsslag 2013 Ursprunglig budget 2013 Budgetändring Budget efter ändring Avvikelse mot budget % Extern % VERKSAMHETENS INTÄKTER % VERKSAMHETENS KOSTNADER % Intern % VERKSAMHETENS KOSTNADER % Totalt % Verksamhetsområde Verksamhetsområdet omfattar familjedagvård, hemvårdsstöd, köpta barnomsorgstjänster, bidrag till Folkhälsans parkverksamhet, specialbarnträdgårdslärare samt ersättning till enskilt daghem. Familjedagvård En familjedagvårdare i hemmet med plats för sex barn. Utöver den avtalsenliga lönen erhåller familjedagvårdarna i Finström sedan år 1999 ett lönetillägg om 168,19 /månad enligt beslut av kommunfullmäktige. Gruppfamiljedaghem Kommunens gruppfamiljedaghem är beläget i Godby och omfattar 8 platser och två personal. Specialbarnträdgårdslärare Kommunen köper specialbarnträdgårdslärartjänster från Norra Ålands Högstadiedistrikt. Specialbarnträdgårdsläraren arbetar inom barnomsorgen i Finström, Saltvik, Sund, Vårdö och Geta. I barnomsorgslagen finns kommunens skyldighet att ombesörja specialbarnomsorg upptaget. Specialbarnträdgårdsläraren jobbar individuellt med barn i behov av särskilt stöd samt med handledning av personal, vidare samarbetar specialbarnträdgårdsläraren exempelvis med talterapeuter och skolpsykologen. Anslaget höjdes inför p.g.a. att specialbarnträdgårdsläraren återgått till heltidsarbete efter en period med nedsatt arbetstid. Hemvårdsstöd Vårdnadshavare för barn under tre år har enligt lag rätt att få stöd för vård av barn i hemmet om barnet ej nyttjar kommunal barnomsorg samt har föräldrar rätt till partiellt hemvårdsstöd för vård av skolbarn i åk 1 och 2 under förutsättning att föräldern ej arbetar mer än 30 h/v och att barnet inte nyttjar kommunal fritidshemsverksamhet. Beloppen för hemvårdsstöd är reglerade i lagen om stöd för vård av barn i hemmet, dessa belopp är förhöjda i Finström. Dagvårdstjänster I anslaget ingår ersättning till barnträdgården Waldorf, barnomsorgstjänster köpta av kommuner, lekparksverksamheten i Godby som drivs av Folkhälsan i Finström och övriga understöd till hushåll. 43

44 Verksamhetsmål Att upprätthålla en god kvalitet på kommunens barnomsorg. Att tillgodose behovet av barnomsorg samt trygga behovet vid familjedagvårdarens frånvaro, t ex vid sjukledigheter. Att underlätta arbetssituationen inom familjedagvården med beaktande av ensamarbetet. Måluppfyllelse Målet att tillgodose behovet av barnomsorg uppfylldes. Att trygga behovet av barnomsorg vid familjedagvårdares frånvaro har i första hand skett genom möjlighet till barnomsorg vid gruppfamiljedaghemmet, detta har inte kunnat uppfyllas vid alla tillfällen för alla barn då gruppfamiljedaghemmet högst kan vårda åtta barn samtidigt. Vid behov har barnomsorg erbjudits vid daghemmen. Familjedagvården och gruppfamiljedaghemmet har intensifierat sitt samarbete under året vilket har underlättat arbetssituationen inom familjedagvården med beaktande av ensamarbetet. Ekonomiskt utfall euro har förbrukats för området, vilket motsvarar 92% av budgetanslaget. Utfallet ser ut enligt följande för de olika områdena: Specialbarnträdgårdslärare 99% av anslaget har nyttjats. Familjedagvård för barn 101% av anslaget har nyttjats. Gruppfamiljedaghem 122% av anslaget har nyttjats, orsakerna till överskridningen är att två anställda gick på moderskapsledighet under året vilket resulterade i fördubblade lönekostnader under moderskapspenningsperioderna samt har avgifterna inkommit i lägre utsträckning än budgeterat. Övrig barndagvård 83,16% av anslaget har nyttjats, hemvårdsstödet för vård av barn i hemmet har inte nyttjats till fullo. Personal All personal har erbjudits fortbildning av Christine Radell, Må bra i förändringen medarbetarutveckling. Detta genomfördes i form av två olika föreläsningar samt tio inspirationsbrev. Befattning Familjedagvårdare i eget hem Familjedagvårdare i gruppfamiljedaghem Nyckeltal Hemvårdsstöd, antal stödtagare per den Stöd för barn under 3 år st 50 st Stöd för skolbarn 5 4 st 8 st 44

45 Familjedagvård i eget hem: Antal barn per Antal personal Antal närvarodagar Nettokostnad/närvarodag 75,68 64,96 82,32 Bruttokostnad/närvarodag 85,19 74,73 93,59 Årskostnad netto/barn Årskostnad brutto/barn Avgifternas täckningsgrad 11,2% 13,1% 12,0% Totalt familjedagvården ( ) Gruppfamiljedaghem: Antal barn per Antal personal Antal närvarodagar Nettokostnad/närvarodag 110,80 76,45 68,89 Bruttokostnad/närvarodag 119,66 88,66 79,83 Årskostnad netto/barn Årskostnad brutto/barn Avgifternas täckningsgrad 7,4% 13,8% 13,7% Totalt gr.familjedaghem ( ) Antal barnomsorgstjänster köpa av andra per

46 SKOLNÄMNDEN Nämndens ordförande Kristian Granberg Skoldirektör Mathias Eriksson Källbo skola NÅHD Fritidshem GHS Träningsundervisning Kostnadsslag 2013 Ursprunglig budget Budgetändring Budget efter ändring Avvikelse mot budget % Extern % VERKSAMHETENS INTÄKTER % Försäljningsintäkter % Avgiftsintäkter % Understöd och bidrag 2 175,0 Övriga verksamhetsintäkter % VERKSAMHETENS KOSTNADER % Personalkostnader % Köp av tjänster % Material, förnödenheter % Understöd Övriga verksamhetskostnader % Intern % VERKSAMHETENS INTÄKTER Övriga verksamhetsintäkter VERKSAMHETENS KOSTNADER % Köp av tjänster % Material, förnödenheter Övriga verksamhetskostnader % Totalt % -48 % -3 % 0 % -49 % Nämnden Källbo skola Fritidshemmet NÅHD

47 Skolnämnden Kostnadsslag 2013 Ursprunglig budget Budgetändring Budget efter ändring Avvikelse mot budget % Extern % VERKSAMHETENS KOSTNADER % Totalt % Verksamhetsområde Skolnämnden skall leda och övervaka grundskoleverksamheten och fritidshemsverksamheten i kommunen och verka för verksamheternas utveckling. Kommunens lågstadieskola och fritidshem finns i Källbo skola i Godby. Båda verksamheter leds av en skolföreståndare. Skoldirektören för NÅHD är föredragande i skolnämnden. Verksamhetsmål Stödja personalen i utvecklingen av skol- och fritidsverksamheten, samt sträva till att bibehålla undervisningsnivån. Handledning till personalen i Källbo skola. Måluppfyllelse Skolnämndens målsättningar har uppfyllts i sin helhet. Ekonomiskt utfall Skolnämndens budget har underskridits med 1018 euro. Nyckeltal Antal möten Paragrafer

48 Källbo skola Föreståndare: Cecilia Johansson Kostnadsslag 2013 Ursprunglig budget Budgetändring Budget efter ändring Avvikelse mot budget % Extern % VERKSAMHETENS INTÄKTER , % VERKSAMHETENS KOSTNADER % Intern % VERKSAMHETENS INTÄKTER VERKSAMHETENS KOSTNADER % Totalt % Verksamhetsområde Verksamhetens uppgift är att erbjuda undervisning för kommunens barn i grundskolans årskurs 1-6 i enlighet med lag, förordning, skolstadga och övriga styrdokument. Verksamhetsmål Källbo skola skall vara en hälsofrämjande skola med modern undervisning för alla elever. Utbildningen skall ges i perspektiv av det livslånga lärandet. Gruppstorleken anpassas utifrån barnens behov för en pedagogisk, trygg och kreativ inlärningsmiljö. I årskurserna ett och två skall det alltid finnas assistenter i grupperna för att skapa lugn och skapa goda arbetsrutiner vilket betalar sig på sikt. Det hälsofrämjande arbetet fortsätter med att höja gymnastikens timantal i timfördelningen. Arbeta aktivt för att nå målet två elever per dator och utveckla pedagogiken kring det. Måluppfyllelse Källbo skola har under året prioriterat fysisk aktivitet hos eleverna genom att ha schemalagda pulshöjande aktiviteter minst tre gånger i veckan. Inrättande av en tjänst som gymnastiklärare har betydligt höjt kvalite n på undervisningen. Gruppstorlekarna varierar från elever och prioriteringen med assistenter i åk 1-2 har varit mycket bra. Trivseln i skolan arbetas med systematiskt genom läromedlet Livskunskap. Därutöver följer åk 1 och 4 antimobbningsprogrammet KiVa skola. Källbo skola håller sig i framkant inom användande av datorer i undervisningen. Föräldrarnas användning av Fronter ökar konstant. Ekonomiskt utfall Källbo skola höll sin budgetram under året. Kostnaden per elev har ökat under året trots att undervisningstimmarna gått ner vilket tyder på ökade omkostnader. 48

49 Personal Nyckeltal Föreståndare Kanslist - 20 % 40-60% 60 % 60 % Klasslärare Resurslärare 1 1 1,5 - - Timlärare slöjd 14 vt 18 vt 17 vt 14 vt 14 vt Timlärare musik 17 vt 17 vt 24 vt 22 vt 22 vt Timlärare gymnastik vt 18 vt 18 vt Speciallärare Assistent 168 % 168 % 168 % 232 % 232 % Städ 300 % 250 % 250 % 250 % 250 % Skolbibliotekarie 40 % 40 % 40 % 40 % 40 % Elevantal Lärartimmar Timresurs 2,36 2,21 2,27 2,18 2,18 Kostnad per elev Fritidshemmet Fritidshemsledare: Fredrick Boman Kostnadsslag 2013 Ursprunglig budget Budgetändring Budget efter ändring Avvikelse mot budget % Extern % VERKSAMHETENS INTÄKTER , % VERKSAMHETENS KOSTNADER % Intern % VERKSAMHETENS KOSTNADER % Totalt % Verksamhetsområde Fritidshemsverksamheten för kommunens lågstadieelever finns i Källbo skola. Fritids har 39 platser för i första hand elever i åk 1-2. Verksamheten är igång från veckan innan skolstart ända fram till midsommar. Då behov finns erbjuder kommunen mornis för eleverna i åk 1-2. Verksamhetsmål Målet är att stödja barnets växande och utveckling, skapa grund för goda fritidssysselsättningar och hjälpa familjerna i sitt fostrande arbete. Eftis lokaler och utemiljö skall hålla en god nivå och vara en kreativ plats för barnen Personalfortbildning, handledning och medarbetarsamtal erbjuds för att upprätthålla god yrkeskunskap och god arbetsmiljö. Måluppfyllelse Källbo fritidshem med såväl morgon- som eftermiddagsverksamhet har under året haft fortsatt hög beläggning. Pyssel, utomhusaktiviteter och fri lek, tillsammans med rutiner kring mellanmålet är verksamhetens viktigaste hörnstenar. Samarbetet med kommunens fritidsledare fungerar mycket bra och har under året ökat. Ekonomiskt utfall Överlag har återhållsamhet eftersträvats. 49

50 Personal Fritidsh.ledare 0,78 0,78 0,78 0,78 0,78 Barnskötare 1,28 1,28 1,28 1,28 1,28 Assistent 0,56 0,56 0,68 0,68 0,68 Totalt 2,62 2,62 3,74 2,74 2,74 Nyckeltal Källbo Mornis Fritids antal Kostnad per barn Norra Ålands högstadiedistrikt Skoldirektör: Mathias Eriksson Kostnadsslag 2013 Ursprunglig budget Budgetändring Budget efter ändring Avvikelse mot budget % Extern % VERKSAMHETENS KOSTNADER % Totalt % Verksamhetsområde Kommunalförbundet Norra Ålands högstadiedistrikt (NÅHD) består av medlemskommunerna Finström, Geta, Saltvik, Sund och Vårdö. Budgeten fastställs av förbundsfullmäktige. Verksamhetens uppgifter är att erbjuda undervisning för medlemskommunernas elever i grundskolans årskurser 7-9 samt för eleverna i distriktets specialklasser årskurserna 1-9 i enlighet med grundskolelag, grundskoleförordning, grundavtal, skolstadga och andra styrdokument. Kommunalförbundet handhar på medlemskommunernas vägnar: NÅHD:s förvaltning och samordnad verksamhet mellan lågstadiet och högstadiet och mellan skolorna skolförvaltningen för medlemskommunerna Finström, Geta, Sund och Vårdö grundskolans högstadieundervisning specialklassundervisningen i grundskolan elevvården annan verksamhet enligt särskilda avtal som godkänts av förbundsstyrelsen specialbarnträdgårdslärartjänster Verksamhetsmål NÅHD strävar efter att bibehålla en god standard på alla verksamhetsområden. För att bibehålla en god standard på de tjänster kommunen tillhandahåller jobbar NÅHD särskilt med följande: Tillräckliga personalresurser för att möta högstadiets och specialklassens behov. Följa utvecklingen inom skolan med regelbunden fortbildning av distriktets personal. Bibehålla en god service genom effektiv kostnadsstyrning och bra informationsflöde till kommunen. 50

51 Måluppfyllelse Finström har under budgetåret haft totalt 102 elever i Godby högstadieskola och lågstadiets specialklass Sunnanäng. Därtill har Finström haft 4,5 elever inskrivna i träningsundervisningen. Förbundskansliets tjänster har omfattat service till kommunalförbundets personal och organ samt till de kommunala nämnderna och lågstadieskolorna. För att nå en god samverkan mellan medlemskommunerna och kommunalförbundet deltar skoldirektören vid behov i kommunernas ledningsgrupper. Skolföreståndarna, rektorn och skoldirektören har träffats regelbundet under läsåret för gemensam planering och diskussion kring aktuella frågor. NÅHD:s kansli finns i GHS där ett klassrum har gjorts i ordning för skoldirektör, ekonomichef och byråsekreterare. Det gör att den administrativa personalen kommer närmare kärnverksamheten och möjligheterna till ett närmare samarbete mellan kanslipersonal och övrig personal ökar. Under året har NÅHD trots ett ökat behov av personal genom fortbildning och effektivisering lyckats stävja kostnadsutvecklingen inom distriktet. Personalens arbetsbelastning har ökat p.g.a. det stora antalet elever i behov av särskilt stöd. Under året har gemensamma fortbildningsdagar hållits för distriktet: Svenska skolan för synskadade - Att bemöta barn med ADHD för lärare i specialundervisningen lågstadiet, Conscientia handledning för föreståndare och rektorer, Specialpedagogiskt resurscentrum - handledning för skolorna Källbo, Ödkarby, Ghs och Sund, Lärarfortbildning AB inkludering, samt dessutom har varje skola erhållit bidrag 2000 sek för deltagande i Framtidens lärande. Någon medveten satsning på att ytterligare förbättra informationen på NÅHD:s och kommunernas hemsidor har inte genomförts. I övrigt har målsättningarna för verksamheten uppfyllts. Ekonomiskt utfall Utfall rambudget Budget Avvikelse Använt % 2013 Förvaltning , , ,95 101,46 % ,91 Skolverksamhet , , ,57 97,33 % ,31 Elevvård , , ,09 75,39 % ,67 Totalt , , ,71 96,74 % ,89 Fördelning per kommun Budget Förändring Finström , , ,22 Geta , ,47-253,27 Saltvik , , ,18 Sund , , ,08 Vårdö , , , , , ,71 Fördelning avskrivningar 1)Avskrivning 2)Avskrivning Avskrivning Kommun invest 2001-) invest Totalt Finström , , ,61 Geta , , ,41 Saltvik , , ,76 Sund , , ,01 Vårdö , , ,51 Totalt , , ,30 1) Kostnadsförs hos kommun, betalas inte utan kvitteras mot fordran 2) Kostnadsförs inte hos kommun, balanseras mot tidigare överskott i Nåhd 51

52 Nyckeltal Elevantal* Kommun Budget vt-14 ht-14 %-andel Finström 104, ,0 44,06 % Geta 14, ,0 6,48 % Saltvik ,5 28,73 % Sund 31, ,0 13,82 % Vårdö ,0 6,91 % Totalt 232, ,5 100,00 % Fr annat distrikt 0 2 3,0 2,50 Annan kommun 1, ,0 Totalt i skolan * GHS och lågstadiets specialklass, exklusive elever med skolgång i annan kommun Timresurs BUDGET BOKSLUT BOKSLUT 2013* Vt-14 Ht-14 Vt-14 Ht-14 Vt-13 Ht-13 Allmän undervisning ,5 Samordnad specialundervisn ,5 Specialklassundervisning 39, ,5 Resurslärare Språk + data Övrigt ,5 Sammanlagt 533, Antalet elever Timresurs/elev 2,46 2,66 2,89 2,77 *I siffrorna för 2013 ingår undervisningen i svenska 2 och specialklassundervisningen på lågstadiet. Kostnad per elev I kostnad per elev ingår ramen dvs nettokostnaden för hela förvaltningen, skolverksamheten och elevvården samt avskrivningarna. Budget Total kostnad , , , , , ,05 Driftskostnad , , , ,80 Avskrivningstiderna förändrades 2013 enligt Finlands kommunförbunds direktiv. Detta ledde till att avskrivningskostnaderna var ca 700 mer per elev för övergångsåret Antal elever i träningsundervisningen Kommun Budget 2013 Finström 4,5 4,5 5 Geta 1,5 1,5 2 Saltvik 0 0 0,5 Sund Vårdö 1 1 0,5 Totalt Kostnad per elev i träningsundervisningen Budget , , , , ,58 52

53 KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN Nämndens ordförande Solveig Gestberg Kultur- och fritidschef Fredrika Sundberg Bibliotek och kultur Medis Fritidsverksamhet Turism och marknadsföring Kostnadsslag 2013 Ursprunglig budget Budgetändring Budget efter ändring Avvikelse mot budget % Extern % VERKSAMHETENS INTÄKTER % Försäljningsintäkter % Avgiftsintäkter % Understöd och bidrag Övriga verksamhetsintäkter % VERKSAMHETENS KOSTNADER % Personalkostnader % Köp av tjänster % Material, förnödenheter och varor % Understöd % Övriga verksamhetskostnader % Intern % VERKSAMHETENS INTÄKTER Övriga verksamhetsintäkter VERKSAMHETENS KOSTNADER % Köp av tjänster Material, förnödenheter och varor % Övriga verksamhetskostnader % -3 % -29 % Bibliotek och kultur -62 % Medis -8 % Fritidsverksamhet 53

54 Bibliotek och kultur Kostnadsslag 2013 Ursprunglig budget Budgetändring Budget efter ändring Avvikelse mot budget % Extern % VERKSAMHETENS INTÄKTER 2 981, % VERKSAMHETENS KOSTNADER % Intern % VERKSAMHETENS INTÄKTER 468,3 158 VERKSAMHETENS KOSTNADER % Totalt % Verksamhetsområde Finströms bibliotek och kulturverksamhet inklusive von Knorringmuseet. Verksamhetsmål Bibehålla servicen både vad gäller utbudet av tjänster och medier samt öppethållning Försöka förverkliga Boken-kommer-service till äldre som bor hemma. Inspirera barn och ungdomar att läsa och utnyttja bibliotekets service. Arrangera Kura skymning, Kura gryning och Finströms Lucia. Utställningar i biblioteket varje månad. Övriga kulturaktiviteter arrangeras och stöds om resurserna medger. Kulturbidrag till föreningar och kulturarbetare i kommunen. Måluppfyllelse Antalet lån minskade något jämfört med 2013 liksom antalet besökare. Utlånen i biblioteket var vilket är lån färre (-5,5%) än Det är lånen av facklitteratur för vuxna och skönlitteratur för barn som minskat. Antalet besök under öppettiderna för allmänheten minskade med 460 till Utanför öppettiderna noterades besök av skolelever och dagisbarn. Totalt besöktes biblioteket av personer under. Antalet aktiva låntagare var Kura skymning arrangerades i Smakbyn tillsammans med övriga bibliotek på norra Åland. Kura gryning ordnades för eleverna i Källbo skola och luciakonserter hölls i samarbete med skolan och församlingen. Nio olika utställningar visades i biblioteket. För första gången ordnades en sommarutställning i biblioteket. Den pågick juni, juli och augusti. Temat var Godby från by till centralort. I samband med utställningen hölls tre guidade vandringar i byn. Övriga aktiviteter var bland annat vårvandring på Prästgårdsnäset, författarbesök i skolan och bokprat i biblioteket. Antalet bokväskor till daghem och lekpark var 73 stycken. Väskorna byts sex ggr/år. Även denna sommar ordnades ett läsprojekt för skoleleverna som avslutades med tårtkalas i slutet av augusti. Ekonomiskt utfall Budgeten hölls med marginal. Vikarier har nyttjats minimalt, nedläggningen av Knorringmuseet innebar en inbesparing och överlag har verksamheten drivits kostnadsmedvetet. 54

55 Personal Befattning 2013 Kultur- och fritidschef 1,0 1 Barn- o ungdomsbibl. 0,4 0,4 Biblioteksassistent 0,55 0,55 Lokalvårdare 0,13 0,13 Timanställd 0,06 0,06 Nyckeltal Biblioteket Lån/inv 15,6 16,6 16,4 16,5 Besök/inv 8,5 8,7 8,5 11 Medborgarinstitutet Kostnadsslag 2013 Ursprunglig budget Budgetändring Budget efter ändring Avvikelse mot budget % Extern % VERKSAMHETENS KOSTNADER % Totalt % Verksamhetsområde Allmänbildande och meningsfull fritidssysselsättning för vuxna kommuninvånare. Verksamhetsmål Varierat kursutbud med så många kurser som möjligt i Finström. Måluppfyllelse Finströmarnas intresse för Medis håller i sig och 18 kurser arrangerades i kommunen. Ekonomiskt utfall Budgeten överskreds till följd av den avtalsenliga justeringen som gjordes vid årsskiftet. Justeringen kan inte budgetars eftersom den meddelas först på våren. Nyckeltal Antal bruttodeltagare från Finström 2013: 404 (343 kvinnor +61 män) : 383 Antal kurser hållna i Finström 2013: 20 : 18 55

56 Fritidsverksamhet Kostnadsslag 2013 Ursprunglig budget Budgetändring Budget efter ändring Avvikelse mot budget % Extern % VERKSAMHETENS INTÄKTER % VERKSAMHETENS KOSTNADER % Intern % VERKSAMHETENS KOSTNADER % Totalt % Verksamhetsmål Ett brett utbud på fritidsaktiviteter dels direkt efter skoltid och dels aktiviteter på loven. Målet är att bibehålla utbudet men att varierar det efter vad som efterfrågas och att ha bredd som täcker in olika intressen. Önskemål om att hålla ungdomsgården öppen fler kvällar i veckan vilket kräver mer personal. Anläggningarna underhålls så att standarden bibehålls och att de klarar de krav som ställs av bla ÅMHM vad gäller badstränderna. En diskussion förs om var nivån skall ligga när nyttjandegraden i Markusböle sjunker. Nämnden delar ut föreningsbidrag till föreningar med Finströms som hemort eller som bedriver verksamhet i kommunen. Kommunens bidrag till Godbyhallen och Godby simhall Motivering och åtgärder Utbudet av fritidsaktiviteter har hållits på samma nivå som tidigare. Antal deltagare har ökat. Samarbete inom ramen för Fritidsledarna på Åland och med Ålands Idrottscenter ger ett bredare utbud. Ungdomsgården har hållits öppen även på onsdagkvällar från och med januari. Intresset har dock varit svagt. Överlag har antalet besök till gården minskat. En diskussion har förts angående framtiden för Markusböle IP. Underhållet av anläggningarna görs fortlöpande. Större insatser under var att kättingarna till flytbryggorna i Bamböle byttes och att en förlängning av motionsspåret i Godby påbörjades. Ekonomiskt utfall Kostnaderna för skötsel av anläggningar, föreningsbidrag, fritidsaktiviteter och Breidablick har samtliga landat något under budget. Bidraget till Godbyhallen och Godby simhall slutade på ca euro. Det är euro under budget och samma som Personal Befattning 2013 Fritidsledare 1,0 1,0 56

57 Nyckeltal 2013 Breidablick bokningar inne Markusböle IP bokningar - Träningar Seriematcher Poolspel 1 2 -Turneringar Fotbollsskola (deltagare) Deltagare i fortlöpande fritidsaktiviteter efter skolan: Innebandy åk Innebandy åk Innebandy åk Öppet hus åk Simning åk Simning åk Redskapsgymnastik åk Racketsport åk GHS Sim /Gym åk Totalt Elevklubbarna har haft 30 tillfällen, Fördelningen är pojkar 149, flickor 57 Ungdomsgården : 357 besök, öppet 56 kvällar snitt 6,4 2013: 621 besök, 35 kvällar, snitt 17,1 Turism och marknadsföring Kostnadsslag 2013 Ursprunglig budget 57 Budgetändring Budget efter ändring Avvikelse mot budget % Extern % VERKSAMHETENS INTÄKTER % VERKSAMHETENS KOSTNADER % Totalt % Verksamhetsområde Åtgärder som berör kommunens turism, information och marknadsföring inklusive Aktuellt i Finström och hemsidan. Nämnden ansvarar även för stolpreklamen i Godby. Verksamhetsmål Informera om Finströms kommun till kommuninvånarna, turister och presumtiva inflyttare. Hålla informationsmaterialet om kommunen aktuellt. Utöka antalet stolpreklamplatser i Godby. Måluppfyllelse Kommunens infoblad Aktuellt i Finström kom ut med tio nummer varav ett sommarnummer. Kommunens hemsida fick en uppdaterat utseende och delvis förnyat innehåll i slutet av hösten. Nya Välkommen till Finström -skyltar beställdes. Antalet stolpreklamplatser i Godby utökades. Ekonomiskt utfall Budgeten hölls med god marginal.

58 BYGGNADSNÄMNDEN Nämndens ordförande Dick Lindström Byggnadsinspektör Kaj Granholm Kostnadsslag 2013 Ursprunglig budget Budgetändring Budget efter ändring Avvikelse mot budget % Extern % VERKSAMHETENS INTÄKTER % Försäljningsintäkter % Avgiftsintäkter % -102 VERKSAMHETENS KOSTNADER % Personalkostnader % Köp av tjänster % Material, förnödenheter och varor % Intern % VERKSAMHETENS INTÄKTER Övriga verksamhetsintäkter VERKSAMHETENS KOSTNADER % Köp av tjänster % Material, förnödenheter och varor % Övriga verksamhetskostnader % Totalt % Verksamhetsområde Nämnden fungerar som övervaknings- och tillståndsmyndighet för byggnads- och miljöärenden i Finström och Geta. Nämnden behandlar även byggnadsplanefrågor. Verksamhetsmål Byggnadsoch miljötillsyn Nämndens målsättning är att ge god service åt kommuninnevånarna och ha en snabb ärendebehandling. Arbetet med förnyande av detaljplaner fortsätter. Sträva till att kommunerna ska kunna erbjuda nya och ändamålsenliga tomter för inflyttning och affärsverksamhet. Byggnadsnämnden strävar även till att kunna erbjuda utförligt kartunderlag vid planering av bygglov. Byggnadsnämnden strävar till att ta fram flera bostadstomter i Godby som är den dominerande tätorten för norra Åland. På så vis uppnås synergieffekter samtidigt som det medför mindre in- 58

59 verkan på naturen i glesbygderna. Nämnden strävar även till att ta fram flera tomter i Geta centrum och eventuellt ta fram detaljplaner över just Geta centrum. Måluppfyllelse Nämnden verkade för Finström och Geta kommuner genom en gemensam byggnadsnämnd. Kostnadsfördelningen enligt samarbetsavtalet har varit 70 % för Finström och 30 % för Geta vilket baserar sig på en uppskattad arbetsmängd. I Finström beviljades 46 bygglov vilket lika många som för år I Geta minskade antalet bygglov 26 till 25. Geta kommun sade upp avtalet gällande gemensam byggnads- och miljötillsyn och samarbetet gällde till slutet av. Ekonomiskt utfall Byggnadsnämndens intäkter överskred det budgeterade med 10,5 % som resultat av justerade bygglovavgifter. Samarbetsersättningarna är 8,8 % högre än det budgeterade även om antalet bygglov minskat, även det är ett resultat av de justerade avgifterna. Kostnaderna för köp av tjänster underskrider det anslagna med 40,4% och inköp av material underskrider med 70,1%, dvs respektive Budgeterade medel för anställning av sommararbetare behövde ej nyttjas, högskolepraktikant för sommaren avlönades via AMS. Byggnadsnämnden har ej köpt material enligt plan, t.ex. branschlitteratur eller teknisk utrustning varför medel ej använts. Personal Befattning Byggnadsinsp Sekreterare 0,20 0,20 0,20 Totalt 1,20 1,20 1,20 Nyckeltal Antal möten Paragrafer Finström Byggnadslov Byggnadsanmälan Avloppstillstånd Undantagsärenden 1 Syner Utlåtanden Färdigställda nya bostäder Geta Byggnadslov Byggnadsanmälan 1-6 Avloppstillstånd Undantagsärenden 1 Syner Utlåtanden Färdigställda nya bostäder

60 TEKNISKA NÄMNDEN Nämndens ordförande Leif Andersson Kommuningenjör Fredrik Molinder Nämnden Trafikleder Parker Fastigheter Avfallshantering Kostnadsslag 2013 Ursprunglig budget Budgetändring Budget efter ändring Avvikelse mot budget % Extern % VERKSAMHETENS INTÄKTER % Försäljningsintäkter % Avgiftsintäkter % Övriga verksamhetsintäkter % VERKSAMHETENS KOSTNADER % Personalkostnader % Köp av tjänster % Material, förnödenheter % Understöd % Övriga verksamhetskostnader % Intern % VERKSAMHETENS INTÄKTER % Övriga verksamhetsintäkter % VERKSAMHETENS KOSTNADER % Köp av tjänster % Material, förnödenheter % Övriga verksamhetskostnader % 0 % -2 % -16 % -1 % Nämnden Trafikleder -81 % Parker Intern service Avfallshantering 60

61 Tekniska nämnden Kostnadsslag 2013 Ursprunglig budget Budgetändring Budget efter ändring Avvikelse mot budget % Extern % VERKSAMHETENS INTÄKTER 35 VERKSAMHETENS KOSTNADER % Intern % VERKSAMHETENS KOSTNADER % Totalt % Verksamhetsområde Tekniska nämnden sköter om kommunens trafikleder, parker, hyresbostäder, interna service, och hamnar. Under detta resultatområde återfinns nämndens mötesarvoden samt förvaltningens administrativa kostnader som t.ex. kontorsmaterial, annonseringskostnader, etc. Verksamhetsmål Bibehålla och förbättra dagens standard utgående från de anslag som beviljas. Måluppfyllelse Nämnden har enligt de budgetramar som gavs arbetat för att uppnå målen. Ekonomiskt utfall Totalt underskred nämnden sin ram med ca euro. Nyckeltal Antal sammanträden Antal paragrafer Personal Kommuningenjör Byråsekreterare Arbetsledare 1* 1 1 Fastighetsskötare *Arbetsledartjänsten har varit vakant sedan 1.6. då tidigare arbetsledaren gick i pension. Utöver ordinarie personal var två sommarpersonal på 75% av heltid anställda under 8 veckor sommaren. 61

62 Trafikleder Kostnadsslag 2013 Ursprunglig budget Budgetändring Budget efter ändring Avvikelse mot budget % Extern % VERKSAMHETENS INTÄKTER % VERKSAMHETENS KOSTNADER % Intern % VERKSAMHETENS KOSTNADER % Totalt % Verksamhetsområde Underhåll och skötsel av kommunens trafikleder samt snöplogning. I anslaget ingår även dagvatten. Verksamhetsmål Underhålla kommunens vägar på ett så kostnadseffektivt och hållbart sätt som möjligt. Under året bör kommunens snöplogning utvärderas och upphandlas. Måluppfyllelse Snöplogningen upphandlades under året och kommunen deltar från och med snösäsongen i Landskapets snöjour. Ekonomiskt utfall Tack vare det gynnsamma vädret med lite snö underskreds budgeten med ca euro. Nyckeltal Vägar (meter) Landsvägar Bygdevägar Kommunalvägar Byggnadsplanevägar GC-vägar och övriga av kommunen byggda vägar

63 Parker och allmänna områden Kostnadsslag 2013 Ursprunglig budget Budgetändring Budget efter ändring Avvikelse mot budget % Extern % VERKSAMHETENS KOSTNADER % Totalt % Verksamhetsområde Skötsel av kommunens parker och allmänna områden. Verksamhetsmål Bibehålla nuvarande standard genom fortlöpande underhåll. Ekonomiskt utfall Kostnadsstället överskreds med euro till följd av stormskador där ett träd från kommunens parkområde fallit över ett privatägt staket samt röjning vid motionsspåret vid GHS. Fastigheter och fastighetsskötsel Kostnadsslag 2013 Ursprunglig budget Budgetändring Budget efter ändring Avvikelse mot budget % Extern % VERKSAMHETENS INTÄKTER % VERKSAMHETENS KOSTNADER % Intern % VERKSAMHETENS INTÄKTER % VERKSAMHETENS KOSTNADER % Totalt % Verksamhetsområde Fastighetsskötsel av kommunens byggnader och anläggningar. Arbetet innefattar skötsel av skolor, daghem, serviceboende, kanslibyggnader, båthamnar och vägar. Verksamhetsmål Fastighetsunderhållet sköts ändamålsenligt och ekonomiskt, samt på ett sådant sätt att trivsel och ordning råder på de kommunala inrättningarna. Målsättningen är även att underhålla fastigheterna på ett sådant sätt att skador och driftsstörningar på dessa förebyggs utgående från de anslag som beviljas. Kommunens hela tekniska sektor ses över för att utreda huruvida det finns effektiviseringsmöjligheter. I utredningarna bör även kultur- och fritidsnämnden, Ålands Idrottscenter samt Norra Ålands Vatten ingå. Tillsammans med kultur- och fritidsnämnden bör en framtids- och åtgärdsplan tas fram för Breidablick som är i behov av renovering. 63

64 Avfallshantering Kostnadsslag 2013 Ursprunglig budget Personal Den tekniska sektorn har varit underbemannad från och med den 1 juni då den tidigare arbetsledaren gick i pension. De pågående omstruktureringarna har gjort att arbetsledarens tjänst har lämnats vakant. Budgetändring Budget efter ändring Extern Avvikelse mot budget % VERKSAMHETENS INTÄKTER % VERKSAMHETENS KOSTNADER % Totalt Verksamhetsområde Avfallshanteringen sköts sedan 1 januari 2013 av kommunen. Samarbetsavtal har ingåtts med Saltvik om returdepån. Fyra obemannade återvinningsstationer försedda med lås i Tjudö, Godby, Pålsböle och Emkarby. Verksamhetsmål Kommunen skall sträva efter att erbjuda en enkel och användarvänlig avfallshantering till ett förmånligt pris. Avgifterna skall täcka kostnaderna Kontinuerligt föra statistik angående avfallsmängder och utveckla avfallshanteringen i kommunen Ekonomiskt utfall Avgifterna var budgeterade till euro men uppgick till euro. Kostnaderna var budgeterade till euro och uppgick till euro. Av dessa kostnader står de obemannade stationerna för euro. 64

65 HYRESBOSTÄDER Nämndens ordförande Leif Andersson Kommuningenjör Fredrik Molinder Hyreshus Övriga byggnader Kostnadsslag 2013 Ursprunglig budget Budgetändring Budget efter ändring Avvikelse mot budget % Extern % VERKSAMHETENS INTÄKTER % Övriga verksamhetsintäkter % VERKSAMHETENS KOSTNADER % Personalkostnader % Köp av tjänster % Material, förnödenheter och varor % Intern % VERKSAMHETENS INTÄKTER % Övriga verksamhetsintäkter % VERKSAMHETENS KOSTNADER % Köp av tjänster Övriga verksamhetskostnader % Totalt % Verksamhetsområde Att tillhandahålla hyresbostäder till ett fördelaktigt kostnadsläge. Förvaltningen fortgår på ett ändamålsenligt och effektivt sätt. Verksamhetsmål Fastighetsunderhållet sköts ändamålsenligt och ekonomiskt, samt på ett sådant sätt att trivsel och ordning råder för hyresgäster och personal. Målsättningen är att underhålla fastigheterna på ett sådant sätt att skador och driftsstörningar på dessa förebyggs utgående från de anslag som beviljas Kommunen utreder huruvida tre av hyresfastigheterna ska säljas Måluppfyllelse Uppfräschning av lägenheterna har skett i samband med att lägenheterna har bytt hyresgäster. Kommunen har haft bostadskö och beläggningen har varit god. Det som märkts under året är att allt färre människor är intresserade av lägenheter utanför Godby. De större och dyrare treorna har också varit svårare att hyra ut. Störst har efterfrågan varit på ettor i Godby. 18 byten av hyresgäster fördelat på 13 lägenheter gjordes under året och den totala hyresbeläggningen uppgick till 97 %. 65

66 Ekonomiskt utfall På kostnadsstället var det budgeterat med ett överskott på euro. Överskottet slutade på euro. Nyckeltal Hyreshus Antal lgh Hyresbeläggning Barrvägen % Barrvägen % Ribackagränd % Lövvägen % Maskrosvägen % Tistelgränd % Bärvägen % Björkvägen % Emkarby 4 96 % Tjudö 4 92 % Breidan % Totalt 69 97,00 % 66

67 BRAND- OCH RÄDDNINGSVÄSENDET Finströms representant Per Lindblom Räddningschef Lennart Johansson Brand och räddning Befolkningsskydd Finströms frivilliga brandkår Kostnadsslag 2013 Ursprunglig budget Budgetändring Budget efter ändring Avvikelse mot budget % Extern % VERKSAMHETENS INTÄKTER % Försäljningsintäkter % Övriga verksamhetsintäkter VERKSAMHETENS KOSTNADER % Köp av tjänster % Material, förnödenheter och varor % Understöd % Övriga verksamhetskostnader Totalt % Verksamhetsområde Enligt ÅFS 106/06 skall kommunen trygga kommuninvånarnas säkerhet samt bedriva förebyggande verksamhet bl.a. genom att utföra brandsyner, sotning, intern utbildning i företag och organisationer samt för allmänheten. Verksamhetsmål Kommunen medverkar i planerings- samt informations- och utbildningsinsatser med anledning av räddningslagstiftningen. I det löpande arbetet skall kommunen på bästa möjliga sätt kunna hantera olyckor som uppstår samt bistå samarbetskommunerna och övriga samarbetspartners i enlighet med uppgjorda avtal. Kommunen och brandkåren bör även uppmuntra en aktiv och mångsidig juniorverksamhet. Det ankommer också på verksamhetsansvariga att utbilda personal inom olika yrkessektorer i brand och räddning och att fortsätta med den förebyggande syneverksamheten Måluppfyllelse Utförd syneverksamhet har fortsatt strukturerats och ökat till 140 (75). Antalet syneobjekt har under verksamhetsåret inventerats och reviderats. Information och utbildning har fortgått, prioriterade områden har varit inom kommunsektorn. Ekonomiskt utfall et visar ett underskott på ca Orsaken är att den investering som ingick i budget för verksamhetsåret vart förmånligare än beräknat och därav påförts till sin helhet om direkt på driften. 67

68 Personal Räddningsområdets 9 landskommuner delar på två gemensamma tjänster, en räddningschef respektive en brandinspektör. Fördelningen sker enligt capita. Finströms andel var 18,50 % ( ,39% inklusive Lemlands kommun, jämförelse exkl Lemland 18,70 %) Nyckeltal (Brand och räddningsväsendet totalt) Finströms invånarantal (2 531). Kostnad per invånare 42,39. (39,19 ) Befolkningsskyddet Verksamhetsområde Ansvara för de övergripande och förebyggande samt skolningsverksamheten. Verksamhetsmål Måluppfyllelse Personal I samarbete för befolkningsskyddet upprätthålla och utveckla kommunens befolkningsskydd beträffande beredskap, skyddsåtgärder och teknisk utrustning. Befolkningsskyddsutrymmen för Godbyhallen respektive Godby daghem har verkställts. Finströms kommun deltog i den av samrådsdelegationen för beredskapsärenden ordnade arrangerad övning 2-3 december. Ingår i det gemensamma räddningsområdet. Kommunen skall tillhandahålla en befolkningsskyddsinspektör eller instruktör. Nyckeltal Befolkningsskyddet ingår i brand- och räddningstjänsten som helhet. Finströms frivilliga brandkår Verksamhetsområde Finströms FBK har i avtal förbundit sig att upprätthålla vad som avses i ÅFS 106/06 gällande brand- och räddning samt oljeskydd. Verksamhetsmål Kommunens invånare skall erhålla en snabb och effektiv hjälp vid oförutsedd händelse. Måluppfyllelse Den operativa räddningstjänsten (Finströms FBK) har fullgjort sina uppgifter på ett förtjänstfullt sätt. Kåren har en aktiv junioravdelning. Kåren har deltagit i den av Ålands Brand och Räddningsförbund r.f. kontinuerliga utbildningen. Personal Kåren har ca 40 medlemmar därtill ca 15 aktiva juniorer. Övningarna är ca 25 st årligen. Nyckeltal Kårens utryckningar var 40 (32). Antal larm inom Finströms kommun var 40 (25). Kostnad per invånare är 16,39 (16,00 ) 68

69 LANTBRUKSNÄMNDEN Nämndens ordförande Jan Salmén Lantbrukssekreterare Lena Roos-Clemes Finström Geta Saltvik Sund Vårdö Kostnadsslag 2013 Ursprunglig budget Budgetändring Budget efter ändring Avvikelse mot budget % Extern % VERKSAMHETENS INTÄKTER , % Försäljningsintäkter , % VERKSAMHETENS KOSTNADER % Personalkostnader % Köp av tjänster % Material, förnödenheter % Intern % VERKSAMHETENS KOSTNADER % Köp av tjänster % Material, förnödenheter % Övriga verksamhetskostnader % Verksamhetsområde Ansvara för uppgifter inom förvaltningen av jordbruksstöd dvs. mottagning, handläggning och utbetalning av EU- och nationella stöd till jordbruket Kontroller i enlighet med kommissionens fastställda kontrollförteckningar Behandling av stöd- och betalningsbeslut Handräckning, utlåtanden och utredningar åt statens ämbetsverk och landskapsregeringen Registerföringsuppgifter Beviljande av användarrättigheter till datatillämpningsprogram och -register som administreras av Landsbygdsverket Kontrollskyldighet vid skördeskada och skador förorsakade av älg och hjortdjur Rådgivning i anslutning till ansökningsförfarandet som gäller systemet med avträdelsestöd och pensionssystemen inom jordbruket Verksamhetsmål Verksamheten är i stor utsträckning underställd faktorer som den inte kan påverka ss. EU:s lantbrukspolitik, den nationella lantbrukspolitiken och lagstiftningen samt den enskilda jordbrukarens beslut. Målet är att handlägga och utbetala jordbruksstöden korrekt och utan dröjsmål. Alla jordbrukare inom samarbetsområdet skall ha samma möjlighet att få handledning av god kvalitet. Elektroniska stödansökningar har ökat kraftigt de senaste åren men målsättningen är andelen ytterligare skall öka. 69

70 Måluppfyllelse Under året utförde statens ämbetsverk kommungranskning i två av samarbetskommunerna dvs. i Geta och Saltvik varvid administrationen av lantbruksstöd, stödbetalningar, återkrav och datasäkerheten inom kommunerna kontrollerades. Lindriga brister konstaterades beträffande registreringsgranskningen som inte skett inom utsatt tid. I övrigt fanns inget att anmärka om. Utbetalningen av jordbruksstöd skedde omgående efter att betalningstillstånd getts. Jordbrukarnas webbtjänst VIPU innehållande bl.a. elektroniska stödansökan förnyades under våren. Programtekniska störningar och försenat ibruktagande av tjänsten medförde tyvärr av andelen elektroniskt inlämnade stödansökningar inte blev lika omfattande som förväntat. Knappt 60 % av samarbetskommunernas ansökningar inlämnades elektroniskt varav Vårdö i likhet med tidigare år var aktivast med 71 % e-ansökningar följt av Geta med 64 %. Personalen deltog i ett flertal kurs- och skolningstillfällen under året beträffande bl.a. - Stödansökan ( 2 dagars kurs i Åbo ) - Elektroniska stödförfarandet och elektronisk arkivering (videokurs via nätet ) - Förändringar inför nya programperioden ( 2 dagars videokurs via nätet) - Kartprogram och kartkorrigeringar (videokurs via nätet ) - Inspirationsdag Lantbruk - Seminarium gällande kommunens framtid - Motivationsföreläsning med Christoph Treier Ekonomiskt utfall Budgeten visar ett positivt resultat främst tack vare ökade inkomster till följd av ersättning från Landsbygdsverket på totalt euro för handläggning av lantbruksstödärenden inom samarbetskommunerna åren Ersättningen fördelad mellan kommunerna enligt antalet ansökningar inom respektive kommun. För Finströms kommun utgjorde ersättningen euro. Inkomstökning även genom att försäljningen av tjänster till Jomala kommun blev betydligt högre än budgeterat pga. omfattande arbete med handläggning av kartmaterial som var en ny arbetsuppgift som överfördes på kommunerna fr.o.m.. Personal Personalstyrkan oförändrad dvs. en heltidstjänst som lantbrukssekreterare och en deltidstjänst på 60 % som lantbrukskanslist. För att uppfylla kravet på åtskiljande av arbetsuppgifter inom stödhandläggningen sker på basen av avtal från 2012 ett ömsesidigt utbyte av tjänster med södra Ålands två lantbrukssekreterardistrikt. 70

71 Nyckeltal Budget Antal aktiva jordbrukslägenheter Finström Geta Saltvik Sund Vårdö Totalt samarbetskommunerna Antal ansökningningshandlingar Finström Geta Saltvik Sund Vårdö Totalt samarbetskommunerna Lantbruksstöd förmedlat av kommunen, 1000 Finström Geta Saltvik Sund Vårdö Totalt samarbetskommunerna Utöver ovannämnda nyckeltal sköttes handläggningen av 143 ansökningshandlingar tillhörande 4 gårdar som överförts från Jomala och Hammarland till Finström pga jäv. Utbetalda stödbelopp för dessa gårdar uppgick till totalt euro. 71

72 Resultaträkningens utfall (inklusive interna) Förändring Förändring I euro Budget Avvikelse /14 % 13/14 Verksamhetens intäkter Försäljningsintäkter , , , ,71 15,89% ,32 Avgiftsintäkter , , , ,21-7,58% ,42 Understöd och bidrag 3 684, , , ,77-55,93% ,71 Övriga verksamhetsintäkter , , , ,33 5,89% , , , , ,02 4,87% ,46 Verksamhetens kostnader Personalkostnader Löner och arvoden , , , ,84 0,19% 7 919,11 Lönebikostnader Pensionskostnader , , , ,15 3,34% ,71 Övriga lönebikostnader , , , ,05-2,52% ,05 Köp av tjänster , , , ,18-3,05% ,86 Material, förnödenheter och varor , , , ,29-5,66% ,65 Understöd , , , ,56 5,59% ,08 Övriga verksamhetskostnader , , , ,55 8,02% , , , , ,62-0,60% ,71 Verksamhetsbidrag , , , ,60-1,80% ,17 Skatteintäkter Kommunal inkomstskatt , , , ,43 6,09% ,05 Fastighetsskatt , , , ,52 0,24% 516,97 Samfundsskatt , , , ,69 91,03% ,99 Källskatt , , , ,97-4,62% , , , , ,61 7,19% ,80 Landskapsandelar Socialvård , ,00-0, ,62-0,18% ,80 Undervisning , , , ,55-2,25% ,19 Idrott, ungdom och kultur , ,00-973, ,98-1,35% -871,05 Bibliotek , ,00 973, ,87 2,00% 1 057,25 Övriga landskapsandelar , , , ,57 18,19% , , , , ,59 0,02% 537,07 Finansiella intäkter och kostnader Ränteintäkter 7 700, ,00-299, ,85-100,00% ,47 Övriga finansiella intäkter 1 980, ,00-19, ,57-46,01% ,83 Räntekostnader , , , ,74-21,43% ,79 Övriga finansiella kostnader ,44 0, ,44-40,17-100,00% 3 809, , , , ,49-16,35% ,22 Årsbidrag , , , ,11 86,27% ,26 Avskrivningar enligt plan , , , ,64 2,54% ,98 Extra ordinära intäkter 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 Extra ordinära kostnader 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 Räkenskapsperiodens resultat , , , ,47 239,45% ,28 Förändring av reserver 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 Räkenskapsperiodens överskott , , , ,47 239,45% ,28 72

73 INVESTERINGSDELENS UTFALL Kostnads- Använt Urspr. Budget Budg. efter Utfall Avvikelse Använt av beräkning under budget ändr. ändring kostnadso förändr. tidigare år beräkn KOMMUNSTYRELSEN Kommunens försäljning av anläggningstillgångar Utgifter Inkomster Nettoutgifter Köp av mark - Sandbol Utgifter Inkomster Nettoutgifter Kommunens IT Utgifter Inkomster Nettoutgifter Larmsystem Rosengård Utgifter Inkomster Nettoutgifter KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN OCH SKOLNÄMNDEN Multiarena Utgifter Inkomster Nettoutgifter TEKNISKA NÄMNDEN Trafikleder Utgifter Inkomster Nettoutgifter Skyddsrum Utgifter Inkomster Nettoutgifter Dagvattenprojekt Utgifter Inkomster Nettoutgifter

74 Kostnads- Använt Urspr. Budget Budg. efter Utfall Avvikelse Använt av beräkning under budget ändr. ändring kostnadso förändr. tidigare år beräkn TEKNISKA NÄMNDEN Underhåll av fastigheter Utgifter Inkomster Nettoutgifter Inläsning av ledningsnät Utgifter Inkomster Nettoutgifter PÅSA-området Utgifter Inkomster Nettoutgifter Källbo trafiklösning Utgifter Inkomster Nettoutgifter BRANDNÄMNDEN Verktyg för trafikolyckor Utgifter Inkomster Nettoutgifter TOTALT ÅR Utgifter Inkomster Nettoutg Kommunstyrelsen Försäljning av anläggningstillgångar - Försäljning av samtliga aktier (1 217 st) i Norra Ålands Industrihus, ca euro - Försäljning av bostadstomt Jordgubbslandet, ca euro Intäkterna är totala intäkten för försäljningarna inklusive försäljningsvinsterna Köp av markområde - Sandbol - Kommunfullmäktige beslöt (78, ) att köpa in ett 13,996 ha stort markområde för framtida bostadstomtplanering Kommunens IT - Mål Kommunens IT behöver årligen underhållas med nya datorer vart fjärde/femte år och annan behövlig utrustning för att bibehålla en god standard - Måluppfyllelse Nya datorer och utrustning har införskaffats under året Larmsystem Rosengård - Kommunfullmäktige beslöt brådskande (35, 18.6.) att köpa in behövlig tilläggsutrustning för att larmsystemet vid Rosengård, som köptes in ifjol, skulle fungera 74

75 Kultur- och fritidsnämnden Multiarena - Mål Multiarenan möjliggör idrott och rörelse på många olika sätt. Bollsporter, lek och den kan spolas med is på vintern. Under skoltid fungerar anläggningen som sysselsättning under rasterna samt att den kan användas under gymnastiklektionerna, utanför skoltid är den tillgänglig för barnen på fritiden. Det finns ett behov av samlingspunkt och sysselsättning i Godby på fritiden. Flera kommuner, exv Sund, Lemland och Eckerö har satsat på multiarenor i anslutning till skolorna med goda erfarenheter. Fritidsledaren har besökt samtliga arenor och efter hans utvärdering är det den modell som finns i Eckerö nämnden budgeterat för. Arenan kan placeras på den befintliga asfalterade ytan framför Källbo skola och den finns inplanerad i den trafiklösning som håller på att tas fram. Kostnaden avser arenan färdigt monterad på plats. - Måluppfyllelse Multiarenan är i bruk vid Källbo skola sedan september. Paf-bidrag beviljades för satsningen och projektet hölls inom budgeterade medel. Tekniska nämnden Trafiklösning Källbo skola - Mål Förverkliga projektet med att få en säkrare skolplan. - Måluppfyllelse Projektet påbörjades under sensommaren och var ett samprojekt mellan tekniska-, skol- och kultur/fritidsnämnden. o En bussplan byggdes i syfte att tjäna inte bara skolan utan hela norra Åland. o Ny infartsväg till skolans parkering. o Plattläggning och planteringar framför skolan. o Parkourområde o Multisportarena(skolan och kultur/fritid) För ändamålet fanns euro budgeterade. Kostnadsstället överskreds med euro till följd av att marken där den nya vägen går in till parkeringen var bottenlös samt att på området där bussplanen ligger behövde sprängningar och rörläggning av dagvatten utföras. Sandbolsvägen - Mål Ny väg till PÅSA-området. Finströms Kommunaltekniska Ab får i uppdrag att ordna kommunaltekniken. - Måluppfyllelse Projekteringen och markundersökningar påbörjades men färdigställdes aldrig då Landskapsregeringen inte tillät en väganslutning från Sandbolsvägen till Getavägen euro användes av euro budgeterade. Trafikleder - Mål Fortsätta arbetet med att underhålla kommunens vägar och vid behov nyanlägga i enlighet med framtagen underhållsplan. - Måluppfyllelse Första delen av Bärvägen (in till simhallen) grundförbättrades och byggdes med separat GCled samt ytbelagdes. Slutet på Bastövägen (635m) och Sjöbostigen (643m) grundförbättrades och ytbelagdes. Surbrunnsgatan förlängdes ca 50m Korsningsområdet vid Ab Skogen på Strömsängsvägen förstärktes och ytbelagdes. 75

76 För ändamålet fanns euro budgeterat. Kostnadsstället överskreds med euro. Nämnden utförde förlängningen av Surbrunnsgatan på order av kommunstyrelsen trots att det inte fanns medel budgeterat för ändamålet. Dagvatten - Mål Fortsätta projektet med att förbättra kommunens dagvattenledningar. - Måluppfyllelse Projektet med dagvatten Etapp 2 vid tunneln i Godby bjöds ut i början av men avbröts av nämnden innan några anbud kommit in. Efter påtryckningar från kommunstyrelsen bjöds projektet ut på nytt under hösten men det ända anbudet som kom in låg långt över budgeterade medel och projektet genomfördes aldrig. Projektet med tunneln kan komma att ingå som en liten del av dagvattenlösning för PÅSA området. För ändamålet fanns euro budgeterade och av dessa användes euro till annonsering. Grundförbättringar av fastigheter - Mål Utföra grundförbättringar av kommunens fastigheter enligt behovsprövad prioritetsordning. - Måluppfyllelse Taket vid Rosengårds vinterträdgård byggdes om och ytterdörren i rummet byttes ut. Vid en lägenhet på Barrvägen 19 installerades ventilerade nivellgolv euro användes av euro budgeterade. Inmätning ledningsnät - Mål En fortsättning på projektet med att få alla vatten- avlopps-, dagvatten- och fjärrvärmeledningar inlästa digitalt. - Målluppfyllelse Inmätning och digitalisering av fjärrvärmenätet i Godby utfördes. Digitaliseringen av planer utfördes. Inmätning och digitalisering av vatten och avlopp påbörjades. För ändmålet fanns euro budgeterat som användes i sin helhet. Skyddsrummet - Mål Anslaget flyttas från 2013 års budget eftersom det inte hinner bli färdigställt under år Måluppfyllelse För andamålet fanns euro budgeterat. Arbetsgruppen antog på uppdrag av kommunstyrelsen ett anbud på euro och totalkostnaden inklusive arvoden för kontroll och säkerhetskoordinatorsuppdrag uppgick till euro. Sluttäckning av deponin i Tärnebolstad Tekniska nämnden har under året förverkligat projektet med sluttäckning av deponin i Tärnebolstad. Slutsyn, slutrapport och ÅMHM:s godkännande saknas i dagsläget och kommer att utföras under år Efter detta kommer kommunen att få 30 % i bidrag från landskapsregeringen. Kostnaderna har under år uppgått till ,63 och har dragits från en avsättning som funnits i kommunens balansräkning för ändamålet. Brandnämnden Verktyg för bilolyckor - Verktygen är införskaffade men blev förmånligare än beräknat och har därav påförts till sin helhet om euro direkt på driften. 76

77 RESULTATRÄKNING VERKSAMHETENS INTÄKTER Not , ,01 Försäljningsintäkter , ,71 Avgiftsintäkter , ,21 Understöd och bidrag 3 684, ,77 Övriga verksamhetsintäkter , ,32 VERKSAMHETENS KOSTNADER , ,61 Personalkostnader , ,04 Löner och arvoden , ,84 Lönebikostnader Pensionskostnader , ,15 Övriga lönebikostnader , ,05 Köp av tjänster , ,78 Material, förnödenheter och varor , ,68 Understöd , ,56 Övriga verksamhetskostnader , ,55 VERKSAMHETSBIDRAG , ,60 Skatteintäkter Not , ,61 Landskapsandelar Not , ,59 Finansiella intäkter och kostnader Not , ,49 Ränteintäkter 7 700, ,85 Övriga finansiella intäkter 1 980, ,57 Räntekostnader , ,74 Övriga finansiella kostnader ,44-40,17 ÅRSBIDRAG , ,11 Planenliga avskrivningar , ,64 Extra ordinära poster 0,00 0,00 Extra ordinära intäkter 0,00 0,00 Extra ordinära kostnader 0,00 0,00 RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT , ,47 Förändring av reserver 0,00 0,00 Räkenskapsperiodens överskott , ,47 RESULTATRÄKNINGENS NYCKELTAL Verksamhetsintäkter/verksamhetskostnader, % 12,63 11,84 11,54 Årsbidrag/Avskrivningar, % 280,94 126,62 126,62 Årsbidrag euro/invånare 675,22 298,01 298,01 Invånarantal

78 FINANSIERINGSANALYS 2013 Budget Avvikelse mot budget i Kassaflödet i verksamheten Årsbidrag , , , ,37 Extraordinära poster 0,00 0,00 0,00 0,00 Korrektivposter till internt tillförda medel , , , , , , , ,75 Kassaflödet i investeringarnas del Investeringsutgifter , , ,69 722,69 Finansieringsandel för investeringsutgifter ,00 0, , ,00 Försäljningsink. av anl.tillgångar ,74 0, , , , , , ,54 Verksamhetens och investeringarnas kassaflöde , , , ,29 Kassaflödet för finansieringens del Förändring i utlåningen Ökning av utlåningen 0,00 0,00 0,00 0,00 Minskning av utlåningen 0,00 0,00 0,00 0,00 Förändring av lånebeståndet Ökning av långfristiga lån 0,00 0,00 0,00 0,00 Minskning av långfristiga lån , , , ,34 Förändring av kortfristiga lån 0,00 0,00 0,00 0, , , , ,34 Förändringar i eget kapital 0,00 0,00 0,00 0,00 Övriga förändringar av likviditeten Förändring av förvaltade medel o förv kapital ,23 0, , ,60 Förändring av omsättningstillgångar 0,00 0,00 0,00 0,00 Förändr av fordringar , , , ,77 Förändr av räntefria skulder ,93 0, , , , , , ,96 Kassaflödet för finansieringens del , , , ,62 Förändringar av likvida medel , , , ,67 Förändring av likvida medel Likvida medel , , , ,37 Likvida medel , , , ,70 Förändring , , , ,67 FINANSIERINGSANALYSENS NYCKELTAL Intern finansiering av investeringar, % 143,9 223,9 414,1 Låneskötselbidrag 2,9 1,4 1,2 Likviditet, kassadagar 42,2 56,9 63,2 VERKSAMHETENS OCH INVESTERINGARNAS KASSAFLÖDE

79 BALANSRÄKNING AKTIVA A I Förändring 2013 i % Not BESTÅENDE AKTIVA 5 Immateriella tillgångar Immateriella rättigheter ,28 0,00 0,0% S:a immateriella tillgångar ,28 0,00 0,0% II III B C II Materiella tillgångar Mark och vattenområden , ,85 28,7% Byggnader , ,05-1,1% Fasta konstruktioner , ,92 54,8% Maskiner och inventarier , ,36-17,8% Pågående nyanläggningar , ,87-69,9% S:a materiella tillgångar , ,05 4,1% Not Placeringar , ,67-11,0% S:a placeringar , ,67-11,0% FÖRVALTADE MEDEL Landskapsuppdrag , ,64-17,6% Donationsfondernas särsk. täckn. 0,00 0,00 0,0% Övriga förvaltade medel 2 186, ,78 S:a förvaltade medel , ,42-16,4% RÖRLIGA AKTIVA Fordringar Långfristiga fordringar Lånefordringar , ,72 26,7% Övriga fordringar 0,00 0,00 0,0% Kortfristiga fordringar Kundfordringar , ,63 18,2% Övriga fordringar , ,56 57,4% S:a fordringar , ,91 31,1% IV Kassa och bank , ,70-22,7% S:a Kassa och bank , ,70-22,7% AKTIVA TOTALT , ,75 1,0% 79

80 Förändring 2013 i % PASSIVA A EGET KAPITAL Not 7 I Grundkapital , ,35 0,0% IV Tidigare års resultat , ,25 9,2% V Räkenskapsperiodens resultat , ,47 239,4% S:a eget kapital , ,07 14,3% C D E I II Not AVSÄTTNINGAR 8 Övriga avsättningar 3 202, ,13-98,6% S:a avsättningar 3 202, ,13-98,6% FÖRVALTAT KAPITAL Landskapets uppdrag , ,15-27,9% Donationsfondernas kapital 0,00 0,00 0,0% Övrigt förvaltat kapital 6 128, ,50 S:a förvaltat kapital , ,65-11,1% FRÄMMANDE KAPITAL Långfristigt Lån från KPF , ,00 1,0% Lån från offentliga samfund , ,83-4,0% Lån från finans. institut och förs.anst , ,00-6,9% Skulder till samkommun , ,25 S:a långfristigt , ,08-5,2% Kortfristigt Lån från finans. institut och förs.anst , ,50 0,0% Lån från offentliga samfund , ,00-41,0% Skulder till leverantörer , ,12-29,1% Övriga skulder , ,15 2,5% Not Resultatregleringar , ,05-4,5% S:a kortfristiga , ,82-12,6% S:a främmande kapital , ,90-6,5% PASSIVA TOTALT , ,75 1,0% BALANSRÄKNINGENS NYCKELTAL Soliditetsgrad, % 47,47 41,99 39,68 Relativ skuldsättningsgrad, % 71,0 79,9 84,7 Ackumulerat över-/underskott, Ackumulerat över-/underskott, /inv Lånestock 31.12, Lånestock/invånare, Lånestock exkl. hyreshus, Lånestock exkl. hyreshus/invånare, Invånarantal

81 KONCERNSTRUKTUR FINSTRÖMS KOMMUN Dotterbolag Intressebolag Kommunalförbund Finströms kommunaltekniska Ab 100 % Fastighets Ab Bärvägen 33,33 % Norra Ålands Högstadiedistrikt 42,80 % (Träningsskolan, SÅHD 9,53 %) Ålands Idrottscenter Ab 27,62 % De Gamlas Hem 17,91 % Norra Ålands Avloppsvattten Ab 45,70 % Ålands Omsorgsförbund 8,88 % Ålands kommunförbund 8,20 % 81

82 KONCERNBALANSRÄKNING A I II AKTIVA 2013 BESTÅENDE AKTIVA Immateriella tillgångar Immateriella rättigheter , ,27 Övr. utgifter med lång verkningstid Övr immateriella tillgångar S:a immateriella tillgångar , ,27 Materiella tillgångar Mark- och vattenområden , ,19 Byggnader , ,23 Fasta konstruktioner , ,73 Maskiner och inventarier , ,42 Pågående nyanläggningar , ,61 S:a materiella tillgångar , ,17 III Placeringar Aktier och andelar Aktier i intressebolag , ,06 Övr aktier och andelar , ,20 S:a placeringar , ,26 B C II IV FÖRVALTADE MEDEL Landskapets uppdrag , ,41 Donationsfondens särsk täckning , ,00 Övriga förvaltade medel , ,27 S:a förvaltade medel , ,68 RÖRLIGA AKTIVA Fordringar Långfristiga fordringar Lånefordringar , ,65 Övriga fordringar , ,13 Kortfristiga fordringar Kundfordringar , ,32 Landskapsandelsfordringar Övriga fordringar , ,90 Resultatregleringar , ,36 S:a fordringar , ,36 Kassa och bank Bank , ,02 S:a kassa och bank , ,02 AKTIVA TOTALT , ,77 82

83 PASSIVA 2013 A EGET KAPITAL Grundkapital , ,35 Föregående perioders över-/underskott , ,02 Periodens underskott , ,62 S:a eget kapital , ,99 B C AVSKR.DIFF. O. RESERVER Ackumulerad avskr diff , ,89 Reserver , ,05 S:a avskr.diff , ,94 AVSÄTTNINGAR Övriga avsättningar , ,10 S:a avsättningar , ,10 D FÖRVALTAT KAPITAL Landskapets uppdrag , ,92 Donationsfondens kapital , ,41 Övrigt förvaltat kapital , ,08 S:a förvaltat kapital , ,41 E I FRÄMMANDE KAPITAL Långfristigt Lån från finansiella institut , ,41 Lån från offentliga samfund , ,98 Anslutningsavgifter , ,73 Lån från övriga kreditgivare , ,27 II Kortfristigt Lån från finansiella institut , ,52 Lån från offentliga samfund , ,89 Lån från övriga kreditgivare , ,91 Skulder till leverantörer , ,18 Erhållna förskott , ,71 Övriga skulder , ,98 Resultatregleringar , ,75 S:a främmande kapital , ,34 PASSIVA TOTALT , ,77 KONCERNBALANSRÄKNINGENS NYCKELTAL 2013 Soliditetsgrad, % 39,47 % 32,75 % (Eget kapital/balansomslutning) Lån euro/invånare

84 Tillämpade bokslutsprinciper NOTER Räkenskapsperiodens inkomster har upptagits som intäkter i resultaträkningen, och från intäkterna har de utgifter avdragits som sannolikt inte längre medför motsvarande inkomst (kostnader) samt förlusterna. Värderingsprinciper Anläggningstillgångarnas värde grundar sig på den ursprungliga anskaffningsutgiften. Därefter har räkenskapsperiodens ökningar och minskningar beaktats samt avskrivningar beräknats linjärt enligt fastställd avskrivningsplan. Landskapsandelar har eliminerats från anskaffningsutgiften. Aktiveringsprinciper Anskaffningarna aktiveras per månad i enlighet med prestationsprincipen. Avskrivningar beräknas från den månad som följer efter investeringens genomförande. Noter till resultaträkningen Not 1 - Verksamhetens intäkter fördelade på kommunens verksamhetsområden (exkl. interna) Allmän förvaltning , ,95 Socialvården , ,10 Äldreomsorgen , ,94 Barnomsorgen , ,34 Skolnämnden , ,38 Högstadiet 0,00 0,00 Kultur- och fritidsnämnden , ,01 Byggnadsnämnden , ,70 Tekniska nämnden , ,80 Hyresbostäder , ,39 Brandnämnden 2 903, ,26 Lantbruksnämnden , ,14 Totala verksamhetsintäkter , ,01 Försäljningsvinst och -förlust 2013 Försäljningsvinst anläggningstillgångar Vinst på försäljning av aktier ,23 Vinst på försäljning av tomter , ,42 Försäljningsförlust anläggningstillgångar ,26 Totalt , ,16 Not 2 Skatteintäkter Budget Avvikelse Förändring /14 % Kommunal inkomstskatt , , , ,43 6,09% Samfundsskatt , , , ,69 91,03% Fastighetsskatt , , , ,52 0,24% Källskatt , , , ,97-4,62% TOTALT SKATTER , , , ,61 7,19% På grund av att korrigeringen av skatteintäkterna för år 2012 från och med kalenderåret 2013 redovisas enligt snabbare tidtabell så att korrigeringen redovisas i december istället för i januari uppstod en rytmstörning år 2013 så att det året innehöll två års korrigeringar. År innehåller dock enbart ett års korrigeringar och är således på normalnivå. Effekten av rytmstörningen uppgick för kommunens del till ca euro. 84

85 Not 3 - Landskapsandelar Budget Avvikelse Förändr /14 Utgiftsbaserade landskapsandelar Socialvård , ,82-0, ,62-0,18% Undervisning , , , ,55-2,25% Idrott, ungdom och kultur , ,93-973, ,98-1,35% Bibliotek , ,12 973, ,87 2,00% , , , ,02-1,03% Övriga landskapsandelar och andra lagstadgade överföringar Utjämning av skatteinkomster , , ,69 159,65% Kompensation för utebliven kapitalinkomstskatt , , ,82-8,09% , , ,51 42,42% Övrigt Kompensation för avdrag , , ,06-12,30% Övriga landskapsandelar , , , , , ,06-12,30% TOTALT LANDSKAPSANDELAR , , , ,59 0,02% Not 4 - Finansiella intäkter och kostnader Budget Avvikelse Förändr /14 Ränteintäkter Räntor på betalningsrörelsekonton och depositioner 8 000, ,38-299, ,85-15,43% 8 000, ,38-299, ,85-15,43% Övriga finansiella intäkter Dividender och räntor på andelskapital 2 000, ,74-19, ,57-46,01% Räntor och förhöjningar på skatteredovisningar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% Dröjsmålsräntor 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% Övriga finansiella intäkter 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 2 000, ,74-19, ,57-46,01% Räntekostnader Räntor lån ÅLR , , , ,27-13,16% Räntor övriga lån , , , ,47-28,39% Räntor på betalningsrörelsekonton 0,00-5,00-5,00 0,00 0,00% , , , ,74-21,43% Övriga finansiella kostnader Räntor och förhöjningar på skatteredovisningar 0, , ,44-12, ,37% Räntor övriga lån 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% Dröjsmålsräntor och förhöjningar 0,00 0,00 0,00-27,91-100,00% Övriga finansieringskostnader 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0, , ,44-40, ,87% TOTALT FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER , , , ,49-16,35% Övriga noter Kommunen har blivit beviljade 30 % eller högst euro i bidrag för sluttäckningen av deponin i Tärnebolstad. Förutsatt att ÅMHM godkänner sluttäckningen kommer kommunen under år 2015 således att få 30 % av ,49 euro ,55 euro. 85

86 Avskrivningsplan Kommunfullmäktige antog en ny avskrivningsplan som har tillämpats vid avskrivningar av anläggningstillgångar. De planerade avskrivningarna är beräknade enligt den ekonomiska livslängden baserad på anskaffningsutgiften. Anskaffningsutgiften skall vara minst euro och den ekonomiska livslängden skall vara minst 3 år för att anläggningstillgången skall aktiveras. Linjär avskrivning Rekommendation Immateriella tillgångar Immateriella rättigheter 2 år 2-5 år Övriga utgifter med lång verkningsgrad - ADB-program 4 år 2-5 år - Övriga 4 år 2-5 år Materiella tillgångar Jord- och vattenområden Avskrivs ej Byggnader och konstruktioner Förvaltnings- och institutionsbyggn. 40 år år Ekonomibyggnader 20 år år Fritidsbyggnader 30 år år Bostadsbyggnader 35 år år Fasta konstruktioner och anordningar Gator, vägar, torg, parker 20 år år Avloppsnät 30 år år Väg- och utomhusbelysning 20 år år Övriga fasta maskiner, anordningar och konstruktioner 15 år år Maskiner och inventarier Transportmedel 5 år 4-7 år Rörliga arbetsmaskiner 5 år 4-7 år ADB-utrustning 4 år 2-5 år Övriga anordningar och inventarier 3 år 3-5 år Övriga materiella nyttigheter Naturresurser Konst- och värdeföremål Värdepapper ingående i anläggningstillgångar och övriga långfristiga placeringar Aktier och andelar Avskrivn. enl. användning Avskrivs ej Avskrivs ej 86

87 Noter till balansräkningens aktiva Not 5 - Bestående aktiva TILLGÅNGAR Immateriella tillgångar Markområden Förvaltnings- och anstaltsbyggnader Fasta konstr. och anläggningar Maskiner och inventarier Pågående nyanläggn. Sammanlagt , , , , , ,05 Ökning , , , , , , ,69 Finansieringsand , , ,00* Minskning , ,24 Överföring ar , , , , ,27 - Avskrivningar - 536, , , , ,62 Nedskrivningar , , , , , , ,88 *) utöver detta finns under investeringarnas inkomster kommunens försäljning av anläggningstillgångar som uppgår till ,23 euro Not 6 - Aktier och andelar Konto 1201 Aktier och andelar i dotterbolag Företag IB ( ) periodsaldo UB ( ) Antal Finströms kommunaltekniska Ab , , Konto 1205 Aktier och andelar i intresseföretag Företag IB ( ) periodsaldo UB ( ) Antal Fastighets Ab Bärvägen , , Norra Ålands Avloppsvatten Ab , , Ålands idrottscenter Ab , , , ,19 Konto 1206 Andelar i kommunförbund Företag IB ( ) periodsaldo UB ( ) Antal Ålands Omsorgsförbund 995,00 995,00 Andel i kommunförbund De Gamlas Hem , ,00 Andel i kommunförbund NÅHD , ,84 Andel i kommunförbund , ,84 Konto 1208 Övriga aktier och andelar Företag IB ( ) periodsaldo UB ( ) Antal Ålands Energi Ab , , Norra Ålands Industrihus Ab , ,00 0,00 0 Ålands Vatten Ab , , Ålands telefonandelslag 2 371, ,45 34 Ålands skogsägarförbund 1 107, ,00 18 andelar + 64 tilläggsandelar Ålands Mobiltelefon 3 363, , , ,34 Totalt aktier och andelar , ,67 87

88 Noter till balansräkningens passiva Not 7 Eget kapital EGET KAPITAL 2013 Grundkapital , ,35 Ökning under räkenskapperioden 0,00 0,00 Minskning under räkenskapsperioden 0,00 0,00 Grundkapital , ,35 Överskott från tidigare räkensk.p , ,25 Överföringar till fonder under räkensk.p. 0,00 0,00 Överskott från tidigare räkensk.p , ,25 Räkenskapsperiodens över/underskott , ,47 EGET KAPITAL SAMMANLAGT , ,07 Not 8 Avsättningar 2013 Avsättning för återställande av deponin Ingående balans , ,85 Ökning under räkenskapperioden 0,00 0,00 Minskning under räkenskapsperioden , ,72 Utgående balans , ,13 Avsättning för MISE:s underskott Ingående balans ,25 Ökning under räkenskapperioden 0,00 Minskning under räkenskapsperioden ,25 Utgående balans ,00 Avsättningar totalt , ,13 Not 9 - Väsentliga resultatregleringar (passiva) 2013 Semesterlöneperiodisering , ,03 Ränteperiodisering , ,02 Totalt , ,05 Not 10 - Lån som förfaller om mer än 5 år Masskuldebrevlån Lån från offentliga samfund , ,00 Lån från övriga kreditgivare , ,00 Lån från övriga Erhållna förskott Skulder till leverantörer Övriga Resultatregleringar Totalt , ,00 88

89 Noter till koncernbalansräkningen Koncernbalansräkningen inkluderar dotterbolaget, intressebolagen samt kommunalförbunden. Kommunens ägarandel i koncernsamfunden har eliminerats enligt den s.k. parivärdemetoden. Kommunalförbundens andel i koncernens balansräkning har beräknats post för post utifrån ägarandelen. Elimineringar: 1. Eliminering av aktiekapital, Finströms kommunaltekniska Ab ,30 Kommunens andel 100% ,30 2. Eliminering av aktiekapital i kommunförbund ,84 - NÅHD 2 519,45 - kommunens resterande upptagna värde av NÅHD ,39 - Ålands omsorgsförbund 995,00 - De Gamlas Hem ,74 - kommunens andel som betalats elimineras ytterligare, DGH ,26 FINSTRÖMS KOMM.TEKN. 100% DGH 17,91% NÅHD 42,80% ÅLANDS KOM.FÖRB. 8,2% ÅLANDS OMS.FÖRB. 8,88% TOTALT Kundfordringar , , ,76 Eliminering , , ,76 Övriga fordringar 0,00 Eliminering 0,00 Långfristiga fordringar , , , ,07 Eliminering , , , ,07 TOTALT FORDR , , ,46 0,00 0, ,83 Andel som elimineras: , , ,46 0,00 0, ,83 Leverantörsskulder , , , ,67 Eliminering , , , ,67 Övriga skulder Eliminering Långfristiga skulder 0,00 Eliminering 0,00 TOTALT SKULDER ,29 0, ,12 0, , ,67 Andel som elimineras: ,29 0, ,12 0, , ,67 Intressebolagen har konsoliderats i det egna kapitalet enligt följande: Bolag Andel Eget kapital Placerat Andel av eget kapital Skillnad Fastighets Ab Bärvägen 33,33% , , , ,90 Ålands Idrottscenter Ab 27,62% , , , ,89 Norra Ålands Avloppsvatten 45,70% , , , ,61 Totalt , , , ,63 89

90 Ansvarsförbindelser Finströms kommunaltekniska Ab 2013 Borgensansvar för lån , ,92 Norra Ålands Avloppsvatten Ab Borgensansvar för lån , ,47 Ålands Idrottscenter Ab Borgensansvar för checkräkningskredit , ,00 Utnyttjad per ,00 0,00 Ålands skogsägarförbund Borgensansvar för lån , ,74 IF Finströms Kamraterna Borgensansvar för lån 6 149, ,00 Nordea Finans Finland Ab Leasingavtal 32 datorer och kopiator 8 425,14 Totalt , ,13 90

91 Not angående personal Definitioner Anställd: En fysisk person som endast räknas en gång, oavsett antal anställningar Anställning: En fysisk person kan ha flera befattningar, vilket innebär att en person med flera befattningar genererar flera anställningar. Deltidsanställd: Anställning där den anställde inte innehar heltid men kan om möjligt arbeta mertid. Mertid: Arbetstid som deltidsanställd fullgjort utöver ordinarie arbetstid upp till heltidsanställning. Nettoarbetstid: Den del av överenskommen tid som utförts efter avdrag för olika typer av frånvaro. Överoch mertid ingår ej. Personalkostnader: Lönekostnader för anställda inklusive lönebikostnader 23,1% Verksamhetsområde: En uppdelning av personalkategorier som finns anställda inom verksamheten. Visstidsanställning: Tidsbegränsad anställning p.g.a. vikariat, arbetsanhopning eller viss arbetsuppgift Sysselsättningsgrad: Den anställdes anställningstid som anges i procent. Tillsvidareanställd: Anställning som enligt avtal pågår tills uppsägning sker från någon part. Årsarbetare: En årsarbetare motsvarar en heltidsanställning. Detta gäller oavsett vilket helhetsmått den anställde har enligt anställningsavtalet. Helhetsmåttet varierar mellan 36,25 och 38,25 timmar per vecka, lärarna undantagna. Årsarbete: Ett årsarbete motsvarar h/år, vilket motsvarar 38,25 h/vecka under 44 veckor. De 44 möjliga arbetsveckorna erhålls genom att 52 veckor minskas med 6 veckors semester och 2 veckor helgdagar. Tiden varierar för olika avtal. Överenskommen arbetstid: Den arbetstid som är överenskommen i anställningsavtal. Övertid: Arbetstid som fullgjorts utöver ordinarie arbetstidsmått för heltidsanställning. Anställda Finströms kommun hade personer anställda, fördelade på 148 anställningar. En person med exempelvis 2 tidsbegränsade anställningsperioder genererar två anställningar därav ett högre antal anställningar än anställda. Anställda under de fyra tidigare åren: 2013: : : : 129 Ett genomsnitt av statistiken visar den att personalen ökar med i genomsnitt 3 personer per år. Tillsvidareanställningar 112 ( 75%) Visstidsanställningar 36 ( 25%) Totalt antal anställningar

92 Därav: Kvinnor 134 ( 89%) Män 14 ( 11%) Dessa är fördelade på: - tillsvidareanställda 2013 Kvinnor 75% 71% Män 80% 61% - visstidsanställda Kvinnor 25% 29% Män 20% 39,0% Vid årsskiftet fanns inga vakanser. Timvikarier Antalet arbetstimmar som utförs av timvikarier uppgår till per år, vilket är 24 timmar om dagen i 241 dagar eller detsamma som 3,4 årsarbeten på heltid. Kommunen har betalt ersättning för sammanlagt 325 timmar övertidsarbete. Tittar man på gruppen timvikarier, som uppgår till hela 86 personer, ser man att av dessa är det ca 12 % (10 personer) som arbetar mer än motsvarande del för en halvtidstjänst. Anställda efter sysselsättningsgrad Tillsvidareanställda och visstidsanställda uppdelat i antal: Kvinnor Män Heltid 75 st 11 st Deltid 59 st 3 st Totalt 134 st 14 st Andelen deltidsanställda kvinnor har minskat från att ha varit 50 % år 2010 och 41 % år 2012 till att under utgöra 34 % av de anställda kvinnorna. Tillsvidare och de visstidsanställdas sysselsättningsgrad i procent och antal: Kvinnor Män Tillsv. Visstid Tillsv. Visstid 0-74% % % Det framgår att fortsättningsvis är det närmare en fjärdedel av de kvinnliga anställda som har en arbetstid under 75 % av heltid. Åldersstruktur Ålder Kvinnor Män Totalt Under året avgick 1 person med pension. 92

93 Arbetad tid och frånvaro Dagar Överenskommen arbetstid Totalt avlönad frånvarotid Totalt oavlönad frånvarotid Total frånvaro Netto arbetstid Semester Sparsemsester Semesterpenningsledighet 17 % Sjukdom och olycksfall med lön 32 % Hemma med sjukt barn Tjänstledighet med lön (komp) 13 % Moderskapsledighet med lön 0 % Övriga tjänstledigheter med lön 14 % 4 % 0 % Sjukdom och olycksfall utan lön 2 % 0 % 1 % 3 % 1 % 13 % Föräldraledighet/vårdledighet utan lön Rehabilitering Handhavade av annan tjänst Övriga tjänstledigheter utan lön 29 personer har under kalenderåret haft en eller flera sjukskrivningsperioder som varit 10 kalenderdagar eller längre, ett tiotal personer har haft en sjukfrånvaro som sträckt sig över 60 dagar. 93

Finströms kommun Skolvägen 2 22410 GODBY www.finstrom.ax

Finströms kommun Skolvägen 2 22410 GODBY www.finstrom.ax Finströms kommun Skolvägen 2 22410 GODBY www.finstrom.ax 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 3 VERKSAMHETSBERÄTTELSE... 5 KOMMUNDIREKTÖRENS ÖVERSIKT... 5 KOMMUNENS ORGANISATION... 6 RÄKENSKAPSPERIODENS

Läs mer

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Nr SOCIALNÄMNDEN 10.03.2015 02/15 Sammanträdestid Tisdagen den 10 mars 2015 kl 18.00 19.30. Sammanträdesplats Beslutande Föredragande Övriga närvarande Sammanträdesrummet, Kommungården

Läs mer

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Nr SOCIALNÄMNDEN 08.05.2012 4/12 Sammanträdestid Tisdagen den 8 maj 2012 kl 18.00 19.15. Sammanträdesplats Beslutande Föredragande Godby daghem x Karlsson Rolf, ordförande x Mattsson

Läs mer

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Nr SOCIALNÄMNDEN 06.05.2014 04/14 Sammanträdestid Tisdagen den 6 maj 2014 kl 18.00 18.35 Sammanträdesplats Beslutande Föredragande Övriga närvarande Sammanträdesrummet, Kommungården x

Läs mer

Sammanträdesdatum KOMMUNFULLMÄKTIGE /12

Sammanträdesdatum KOMMUNFULLMÄKTIGE /12 FINSTRÖMS KOMMUN PROTOKOLL Sammanträdesdatum Nr KOMMUNFULLMÄKTIGE 24.1.2012 1/12 Sammanträdestid Tisdag 24.1.2012, kl. 19.00 Beslutande Övriga närvarande, sammanträdesrummet x Höglund, Roger x Lindblom,

Läs mer

Kfge 23.5.2012 Bilaga A-70 SOCIALINSTRUKTION FÖR SOCIALNÄMNDEN LEMLAND. Godkänd av kommunfullmäktige 23.5.2012

Kfge 23.5.2012 Bilaga A-70 SOCIALINSTRUKTION FÖR SOCIALNÄMNDEN LEMLAND. Godkänd av kommunfullmäktige 23.5.2012 Kfge 23.5.2012 Bilaga A-70 SOCIALINSTRUKTION FÖR SOCIALNÄMNDEN I LEMLAND Godkänd av kommunfullmäktige 23.5.2012 INNEHÅLL TILLÄMPNINGSOMRÅDE 1 1 ANORDNANDE AV SOCIAL SERVICE 1 2 DEFINITION AV SOCIAL SERVICE

Läs mer

Organ Sammanträdesdatum KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 15.11.2010 8. Kommungården, sammanträdesrummet. - Lindblom, Regina, kommunstyrelsens repr.

Organ Sammanträdesdatum KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 15.11.2010 8. Kommungården, sammanträdesrummet. - Lindblom, Regina, kommunstyrelsens repr. FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Organ Sammanträdesdatum KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 15.11.2010 Nr 8 Sammanträdestid Måndagen den 15 november 2010 kl 19.00-21.15 Beslutande Föredragande Övriga närvarande

Läs mer

KALLELSE Måndagen den kl.16.15

KALLELSE Måndagen den kl.16.15 FINSTRÖMS KOMMUN SKOLNÄMNDEN KALLELSE 9.3.2015 Nr 2 Tid Måndagen den 9.3.2015 kl.16.15 Plats Kommungården i Finström Ärenden: Innehåll 11 Mötets laglighet och beslutförhet 3 12 Val av två protokolljusterare

Läs mer

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Nr SOCIALNÄMNDEN 03.04.2012 3/12 Sammanträdestid Tisdagen den 3 april 2012 kl 18.00 19.45. Sammanträdesplats Beslutande Föredragande Rosengård x Karlsson Rolf, ordförande x Mattsson Åke,

Läs mer

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Nr SOCIALNÄMNDEN 23.09.2014 06/14 Sammanträdestid Tisdagen den 23 september 2014 kl 18.00 21.15 Sammanträdesplats Beslutande Föredragande Övriga närvarande Sammanträdesrummet, Kommungården

Läs mer

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Nr SOCIALNÄMNDEN 24.10.2011 9/11 Sammanträdestid Måndagen den 24 oktober 2011 kl 18.00 19.00 Sammanträdesplats Beslutande Föredragande Övriga närvarande Kommungården, sammanträdesrummet

Läs mer

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Nr SOCIALNÄMNDEN 01.10.2013 06/13 Sammanträdestid Tisdagen den 1 oktober 2013 kl 18.00 20.30 Sammanträdesplats Beslutande Föredragande Socialkansliet x Karlsson Rolf, ordförande x Mattsson

Läs mer

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Nr SOCIALNÄMNDEN 20.06.2011 6/11 Sammanträdestid Måndagen kl 18.00-19.30 Sammanträdesplats Beslutande Föredragande Övriga närvarande Kommungården, sammanträdesrummet - Torbjörn Björkman,

Läs mer

KALLELSE 24.11.2011. Denna möteskallelse har utfärdats samt anslagits på anslagstavlan för offentliga kungörelser i Godby den 18 november 2011.

KALLELSE 24.11.2011. Denna möteskallelse har utfärdats samt anslagits på anslagstavlan för offentliga kungörelser i Godby den 18 november 2011. FINSTRÖMS KOMMUN SKOLNÄMNDEN KALLELSE 24.11.2011 Nr 7 Tid Torsdagen den 24.11.2011 kl.16.00 Plats Kommungården i Finström Ärenden: 72 MÖTETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET 73 PROTOKOLLJUSTERARE 74 FÖREDRAGNINGSLISTAN

Läs mer

ALLMÄN INLEDNING... 4

ALLMÄN INLEDNING... 4 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING ALLMÄN INLEDNING... 4 Kommundirektören har ordet... 4 ens innehåll och bindande nivåer... 6 ens innehåll... 7 Styrelsens förslag till förändringar... 8 Utveckling av kommunen förslag

Läs mer

KALLELSE Måndagen den kl.16.15

KALLELSE Måndagen den kl.16.15 FINSTRÖMS KOMMUN SKOLNÄMNDEN KALLELSE 17.3.2014 Nr 2 Tid Måndagen den 17.3.2014 kl.16.15 Plats Kommungården i Finström Ärenden: Innehåll 12 Mötets laglighet och beslutförhet 3 13 Val av två protokolljusterare

Läs mer

Sammanträdesdatum KOMMUNSTYRELSEN /09. Kommungården, sammanträdesrummet

Sammanträdesdatum KOMMUNSTYRELSEN /09. Kommungården, sammanträdesrummet FINSTRÖMS KOMMUN PROTOKOLL Sammanträdesdatum Nr KOMMUNSTYRELSEN 18.11.2009 19/09 Sammanträdestid 18.11.2009 kl. 17.00 Beslutande Föredragande Övriga närvarande Kommungården, sammanträdesrummet x Höglund,

Läs mer

Organ Sammanträdesdatum KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 24.01.11 1. Kommungården, sammanträdesrummet

Organ Sammanträdesdatum KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 24.01.11 1. Kommungården, sammanträdesrummet FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Organ Sammanträdesdatum Nr KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 24.01.11 1 Sammanträdestid Måndagen den 24 januari 2011 kl 19.00-21.00 Beslutande Föredragande Kommungården,

Läs mer

Kfge Bilaga A-67 SOCIALINSTRUKTION FÖR SOCIALNÄMNDEN LEMLAND

Kfge Bilaga A-67 SOCIALINSTRUKTION FÖR SOCIALNÄMNDEN LEMLAND Kfge 02.09.2015 Bilaga A-67 SOCIALINSTRUKTION FÖR SOCIALNÄMNDEN I LEMLAND INNEHÅLL TILLÄMPNINGSOMRÅDE 1 1 ANORDNANDE AV SOCIAL SERVICE 1 2 DEFINITION AV SOCIAL SERVICE 1 3 LAGSTIFTNING, TILLSYN OCH ANVISNINGAR

Läs mer

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Nr SOCIALNÄMNDEN 01.03.2010 2/10 Sammanträdestid Måndagen den 1 mars 2010 kl 18.00 20.30. Sammanträdesplats Beslutande OBS! Godby nya daghem x Torbjörn Björkman, ordförande - Sören Karlsson,

Läs mer

Organ Sammanträdesdatum KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN Kommungården, Godby

Organ Sammanträdesdatum KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN Kommungården, Godby FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Organ Sammanträdesdatum Nr KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 26.01.2015 1 Sammanträdestid Måndagen den 26 januari 2015 kl 18.30-20.45 Beslutande Föredragande Övriga närvarande

Läs mer

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Nr SOCIALNÄMNDEN 03.06.2014 05/14 Sammanträdestid Tisdagen den 3 juni 2014 kl 18.00 18.45 Sammanträdesplats Beslutande Föredragande Övriga närvarande Sammanträdesrummet, Kommungården

Läs mer

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Nr SOCIALNÄMNDEN 03.02.2015 01/15 Sammanträdestid Tisdagen den 3 februari 2015 kl 18.00 20.00 Sammanträdesplats Beslutande Föredragande Övriga närvarande Sammanträdesrummet, Kommungården

Läs mer

Organ Sammanträdesdatum KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN Finströms bibliotek, Godby

Organ Sammanträdesdatum KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN Finströms bibliotek, Godby FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Organ Sammanträdesdatum Nr KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 19.02.2013 2 Sammanträdestid Tisdagen den 19 februari 2013 kl 18.30-19.45 Beslutande Föredragande Övriga närvarande

Läs mer

FINSTRÖMS KOMMUN Budget 2013 och ekonomiplan 2014-2015 INNEHÅLL ALLMÄN INLEDNING... 4. Budgetens innehåll och bindande nivåer... 5

FINSTRÖMS KOMMUN Budget 2013 och ekonomiplan 2014-2015 INNEHÅLL ALLMÄN INLEDNING... 4. Budgetens innehåll och bindande nivåer... 5 1 och ekonomiplan 2014-2015 INNEHÅLL ALLMÄN INLEDNING... 4 ens innehåll och bindande nivåer... 5 DRIFTSDEL... 7 ALLMÄN FÖRVALTNING... 9 SOCIALVÅRDEN... 13 Annan barn- och familjevård... 14 Service för

Läs mer

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Nr SOCIALNÄMNDEN 05.10.2009 11/09 Sammanträdestid Måndagen den 5 oktober 2009 kl. 19.00 20.35. Beslutande Kommungården x Torbjörn Björkman, ordförande x Sören Karlsson, viceordf. x Jenny

Läs mer

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Nr SOCIALNÄMNDEN 17.02.2011 2/11 Sammanträdestid OBS! Torsdagen den 17 februari 2011 kl 18.00 19.15. Sammanträdesplats Beslutande Föredragande Övriga närvarande Kommungården, sammanträdesrummet

Läs mer

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Nr SOCIALNÄMNDEN 07.01.2014 01/14 Sammanträdestid Tisdagen den 7 januari 2014 kl 18.00 18.45. Sammanträdesplats Beslutande Föredragande Övriga närvarande Sammanträdesrummet, Kommungården

Läs mer

Sammanträdesdatum KOMMUNSTYRELSEN 28.9.2011 12/11. Kommunkansliet, sammanträdesrummet

Sammanträdesdatum KOMMUNSTYRELSEN 28.9.2011 12/11. Kommunkansliet, sammanträdesrummet FINSTRÖMS KOMMUN PROTOKOLL Sammanträdesdatum Nr KOMMUNSTYRELSEN 28.9.2011 12/11 Sammanträdestid 28.9.2011 kl. 17.00 Beslutande Kommunkansliet, sammanträdesrummet x Höglund, Roger, ordförande x Lycke, Per,

Läs mer

Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2015

Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2015 Iris Åkerberg, statistiker iris.akerberg@asub.ax Tel. 018-25496 Offentlig ekonomi 2015:1 21.1.2015 Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2015 Höjda intäkter och kostnader Inför 2015 förväntar sig

Läs mer

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Nr SOCIALNÄMNDEN 02.06.2015 04/15 Sammanträdestid Tisdagen den 2 juni 2015 kl 18.00 19.15 Sammanträdesplats Beslutande Sammanträdesrummet, Kommungården X Karlsson Rolf, ordförande X Mattsson

Läs mer

Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2009

Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2009 Iris Åkerberg, statistiker Tel. 018-25496 Offentlig ekonomi 2009:1 19.1.2009 Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2009 Mindre andel personalkostnader Kommunernas sammanlagda verksamhetskostnader

Läs mer

Sammanträdesdatum KOMMUNFULLMÄKTIGE /12

Sammanträdesdatum KOMMUNFULLMÄKTIGE /12 FINSTRÖMS KOMMUN PROTOKOLL Sammanträdesdatum Nr KOMMUNFULLMÄKTIGE 9.2.2012 2/12 Sammanträdestid Torsdag 9.2.2012, kl. 19.00 Beslutande, sammanträdesrummet x Eriksson, Viveka x Karlsson, Rolf x Sirén, Gustav

Läs mer

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Nr SOCIALNÄMNDEN 25.08.2015 05/15 Sammanträdestid Tisdagen den 25 augusti 2015 kl 18.00 20.15 Sammanträdesplats Beslutande Föredragande Övriga närvarande Sammanträdesrummet, Kommungården

Läs mer

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Nr SOCIALNÄMNDEN 23.01.2012 1/12 Sammanträdestid Måndagen den 23 januari 2012 kl 18.00 19.45 Sammanträdesplats Beslutande Föredragande Socialkansliet x Torbjörn Björkman, ordförande x

Läs mer

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Nr SOCIALNÄMNDEN 05.03.2012 2/12 Sammanträdestid Måndagen den 5 mars 2012 kl 18.00 19.30 Sammanträdesplats Beslutande Föredragande Kommungården, sammanträdesrummet x Karlsson Rolf, ordförande

Läs mer

Organ Sammanträdesdatum KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN Kommungården, Godby

Organ Sammanträdesdatum KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN Kommungården, Godby FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Organ Sammanträdesdatum Nr KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 20.01.2014 1 Sammanträdestid Måndagen den 20 januari 2014 kl 18.30-19.30 Beslutande Föredragande Övriga närvarande

Läs mer

KALLELSE Måndagen den kl.16.15

KALLELSE Måndagen den kl.16.15 FINSTRÖMS KOMMUN SKOLNÄMNDEN KALLELSE 11.2.2013 Nr 2 Tid Måndagen den 11.2.2013 kl.16.15 Plats Kommungården i Finström Ärenden: Innehåll 11 Mötets laglighet och beslutförhet 3 12 Val av två protokolljusterare

Läs mer

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Nr SOCIALNÄMNDEN 14.04.2015 03/15 Sammanträdestid Tisdagen den 14 april 2015 kl 18.00 18.40 Sammanträdesplats Beslutande Föredragande Övriga närvarande Sammanträdesrummet, Kommungården

Läs mer

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Nr SOCIALNÄMNDEN 02.04.2013 03/13 Sammanträdestid Tisdagen den 2 april 2013 kl 18.00 19.30 Sammanträdesplats Beslutande Föredragande Socialkansliet x Karlsson Rolf, ordförande - Mattsson

Läs mer

Sammanträdesdatum KOMMUNFULLMÄKTIGE 30.01.2014 1/14

Sammanträdesdatum KOMMUNFULLMÄKTIGE 30.01.2014 1/14 FINSTRÖMS KOMMUN PROTOKOLL Sammanträdesdatum Nr KOMMUNFULLMÄKTIGE 30.01.2014 1/14 Sammanträdestid Torsdag 30.01.2014, kl. 19.00 Beslutande Övriga närvarande Kommungården, sammanträdesrummet x Eriksson,

Läs mer

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Organ Sammanträdesdatum Nr TEKNISKA NÄMNDEN /12

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Organ Sammanträdesdatum Nr TEKNISKA NÄMNDEN /12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Organ Sammanträdesdatum Nr TEKNISKA NÄMNDEN 17.4.2012 3/12 Sammanträdestid Tisdagen den 17.4. 2012, klockan 18.30-19.55 Sammanträdesplats Beslutande Kommungården i Godby x Leif Andersson,

Läs mer

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Sammanträdesdatum Nr SOCIALNÄMNDEN 28.6.2010 6/10 Sammanträdestid Måndagen den 28.6.2010 kl 18.00 19.30 Sammanträdesplats Beslutande Föredragande Övriga närvarande Kommungården, sammanträdesrummet x Torbjörn

Läs mer

Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2017

Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2017 Iris Åkerberg, statistiker iris.akerberg@asub.ax Tel. 018-25496 Offentlig ekonomi 2017:1 20.1.2017 Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2017 Högre intäkter och kostnader Jämfört med 2015 års bokslut

Läs mer

SOCIALINSTRUKTION FÖR FINSTRÖMS KOMMUN

SOCIALINSTRUKTION FÖR FINSTRÖMS KOMMUN 1 SOCIALINSTRUKTION FÖR FINSTRÖMS KOMMUN Godkänd av kommunfullmäktige 19.12.2011, 55 Datum för ikraftträdande 19.21.2011 I KAPITLET TILLÄMPNINGSOMRÅDE 1 Anordnande av socialvård Vid anordnandet av kommunens

Läs mer

Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2016

Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2016 Iris Åkerberg, statistiker iris.akerberg@asub.ax Tel. 018-25496 Offentlig ekonomi 2016:1 8.1.2016 Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2016 Lägre intäkter och högre kostnader Kommunerna förväntar

Läs mer

EKONOMIPLAN

EKONOMIPLAN EKONOMIPLAN 2011-2012 Allmän förvaltning Arbetet fortsätter enligt nuvarande verksamhetsmål; att ge god service till kommuninvånarna och till kommunens enheter. Under ekonomiplanens period fortsätter arbetet

Läs mer

GRUNDERNA FÖR INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING I VASA STAD OCH STADSKONCERN. Godkända av Vasa stadsfullmäktige den 16.12.2013 153

GRUNDERNA FÖR INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING I VASA STAD OCH STADSKONCERN. Godkända av Vasa stadsfullmäktige den 16.12.2013 153 GRUNDERNA FÖR INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING I VASA STAD OCH STADSKONCERN Godkända av Vasa stadsfullmäktige den 16.12.2013 153 GRUNDERNA FÖR INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING I VASA STAD OCH STADSKONCERN

Läs mer

Kenth Häggblom, led. statistiker STATISTIKMEDDELANDE 16.2.2001 Tel. 25497 Kommunal ekonomi- och verksamhet 2001:1

Kenth Häggblom, led. statistiker STATISTIKMEDDELANDE 16.2.2001 Tel. 25497 Kommunal ekonomi- och verksamhet 2001:1 Kenth Häggblom, led. statistiker STATISTIKMEDDELANDE 16.2.2001 Tel. 25497 Kommunal ekonomi- och verksamhet 2001:1 KOMMUNERNAS OCH KOMMUNALFÖRBUNDENS BUDGETER ÅR 2001 Detta meddelande innehåller uppgifter

Läs mer

Sammanträdesdatum SKOLNÄMNDEN /10. Kommungården, sammanträdesrummet

Sammanträdesdatum SKOLNÄMNDEN /10. Kommungården, sammanträdesrummet Sammanträdesdatum Nr SKOLNÄMNDEN 25.10.2010 9/10 Sammanträdestid Måndagen den 25 oktober 2010 kl. 16.00-16.55 Beslutande Föredragande Övriga närvarande Kommungården, sammanträdesrummet X Danielsson Sven-Anders,

Läs mer

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Nr SOCIALNÄMNDEN 01.02.2010 1/10 Sammanträdestid Måndagen den 1 februari 2010 kl 18.00 20.00 Beslutande Kommungården x Torbjörn Björkman, ordförande x Sören Karlsson, viceordf. x Jenny

Läs mer

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Organ Sammanträdesdatum Nr TEKNISKA NÄMNDEN 27.05.2014 5/14

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Organ Sammanträdesdatum Nr TEKNISKA NÄMNDEN 27.05.2014 5/14 Organ Sammanträdesdatum Nr TEKNISKA NÄMNDEN 27.05.2014 5/14 Sammanträdestid Tisdagen den 27.05.2014, klockan 18.30-19.20 Sammanträdesplats Beslutande Kommungården x Leif Andersson, ordförande x Per Lindblom,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Nr 6.9.2012 2/12 Sammanträdestid Torsdagen den 6 september 2012 kl. 9.30 11.15 Sammanträdesplats Lantbrukskansliet i Godby Ordinarie: Suppleanter: Föredragande:

Läs mer

Sammanträdesdatum KOMMUNFULLMÄKTIGE /15

Sammanträdesdatum KOMMUNFULLMÄKTIGE /15 FINSTRÖMS KOMMUN PROTOKOLL Sammanträdesdatum Nr KOMMUNFULLMÄKTIGE 5.2.2015 1/15 Sammanträdestid Torsdag 5.2.2015, kl. 19.00 Beslutande Övriga närvarande Kommungården, sammanträdesrummet x Eriksson, Viveka

Läs mer

Uppgifterna för servicecentralen för socialvårdstjänster har fastställts i grundtrygghetsnämndens instruktion

Uppgifterna för servicecentralen för socialvårdstjänster har fastställts i grundtrygghetsnämndens instruktion VERKSAMHETSSTADGA SERVICECENTRALEN FÖR SOCIALVÅRDSTJÄNSTER Uppgifterna för servicecentralen för socialvårdstjänster har fastställts i grundtrygghetsnämndens instruktion 9. LEDNINGSGRUPP Vid servicecentralen

Läs mer

Kommunernas bokslut 2014

Kommunernas bokslut 2014 ' Iris Åkerberg, statistiker E-post: iris.akerberg@asub.ax Offentlig ekonomi 2015:2 24.6.2015 Kommunernas bokslut 2014 Preliminära uppgifter Lägre verksamhetsintäkter och -kostnader Från 2013 till 2014

Läs mer

Kommunernas bokslut 2013

Kommunernas bokslut 2013 ' Iris Åkerberg, statistiker E-post: iris.akerberg@asub.ax Offentlig ekonomi 2014:2 30.6.2014 Kommunernas bokslut 2013 Preliminära uppgifter Räkenskapsperiodens resultat högre för 2013 Våra 16 kommuner

Läs mer

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Nr SOCIALNÄMNDEN 05.09.2011 8/11 Sammanträdestid Måndagen den 5 september 2011 kl 18.00 19.45. Sammanträdesplats Beslutande Föredragande Övriga närvarande Kommungården, sammanträdesrummet

Läs mer

INSTRUKTION FÖR GRUNDTRYGGHETSNÄMNDEN OCH GRUNDTRYGGHETSAVDELNINGEN

INSTRUKTION FÖR GRUNDTRYGGHETSNÄMNDEN OCH GRUNDTRYGGHETSAVDELNINGEN Träder i kraft 1.1.2013 INSTRUKTION FÖR GRUNDTRYGGHETSNÄMNDEN OCH GRUNDTRYGGHETSAVDELNINGEN I KAPITLET GRUNDTRYGGHETSNÄMNDEN 1 Grundtrygghetsnämnden och sektionerna Grundtrygghetsnämnden verkar inom grundtrygghetens

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Nr 18.3.2016 1/16 Sammanträdestid Fredagen den 18 mars 2016 kl. 9.30 11.20 Sammanträdesplats Lantbrukskansliet i Godby Ordinarie: Suppleanter: Föredragande: Övriga

Läs mer

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Nr SKOLNÄMNDEN 13.06.2011 5/11 Sammanträdestid Måndagen den 13 juni 2011 kl. 16.00-17.00 Beslutande Föredragande Övriga närvarande Kommungården X Danielsson Sven-Anders, ordf. X Gestberg

Läs mer

Kommunfullmäktiges delegeringsbeslut Jomala kommun

Kommunfullmäktiges delegeringsbeslut Jomala kommun Kommunfullmäktiges delegeringsbeslut Jomala kommun Antagen av kommunfullmäktige den 15 maj 2012 54. Ändrad av kommunfullmäktige den 25 februari 2014 15. Ändrad av kommunfullmäktige den 14 april 2015 35.

Läs mer

Organ Sammanträdesdatum KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN Kommungården, Godby

Organ Sammanträdesdatum KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN Kommungården, Godby FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Organ Sammanträdesdatum Nr KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 16.04.2013 4 Sammanträdestid Tisdagen den 16 april 2013 kl 18.30-20.00 Beslutande Föredragande Övriga närvarande

Läs mer

Sammanträdesdatum KOMMUNSTYRELSEN 26.10.2011 16/11. Kommunkansliet, sammanträdesrummet

Sammanträdesdatum KOMMUNSTYRELSEN 26.10.2011 16/11. Kommunkansliet, sammanträdesrummet FINSTRÖMS KOMMUN PROTOKOLL Sammanträdesdatum Nr KOMMUNSTYRELSEN 26.10.2011 16/11 Sammanträdestid 26.10.2011 kl. 17.00 Beslutande Kommunkansliet, sammanträdesrummet x Höglund, Roger, ordförande x Lycke,

Läs mer

GRUNDERNA FÖR INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING

GRUNDERNA FÖR INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING KARLEBY STAD September 2014 Centralförvaltningen GRUNDERNA FÖR INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING INNEHÅLL 1. ALLMÄNT 2. MÅL, SYFTEN OCH BEGREPP INOM INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING 3. UPPGIFTER OCH ANSVAR

Läs mer

PERSONLIG ASSISTANS FÖR GRAVT HANDIKAPPADE PERSONER TILLÄMPNINGSINSTRUKTIONER FR.O.M. 1.12.2009

PERSONLIG ASSISTANS FÖR GRAVT HANDIKAPPADE PERSONER TILLÄMPNINGSINSTRUKTIONER FR.O.M. 1.12.2009 Social- och hälsovårdsväsendet i Vasa/Socialarbete och familjeservice/ Handikappservice PERSONLIG ASSISTANS FÖR GRAVT HANDIKAPPADE PERSONER TILLÄMPNINGSINSTRUKTIONER FR.O.M. 1.12.2009 ALLMÄNT OM PERSONLIG

Läs mer

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Nr SOCIALNÄMNDEN 18.06.2013 05/13 Sammanträdestid Tisdagen den 18 juni 2013 kl 18.00-20.00 Sammanträdesplats Beslutande Föredragande Socialkansliet x Karlsson Rolf, ordförande x Mattsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Nr 15.2.2013 1/13 Sammanträdestid Fredagen den 15 februari 2013 kl. 9.30 10.40 Sammanträdesplats Lantbrukskansliet i Godby Ordinarie: Suppleanter: Föredragande:

Läs mer

Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar

Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar Riktlinje 2011-05-30 Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar KS-584/2010 Detta reglemente gäller från och med den 1 januari 2005.

Läs mer

PROTOKOLLSIDA. Organ nr Sida Gemensam socialnämnd 12/2010. Torsdag den 2 december 2010 kl.18.30 19.20 på kommunkansliet i Sund

PROTOKOLLSIDA. Organ nr Sida Gemensam socialnämnd 12/2010. Torsdag den 2 december 2010 kl.18.30 19.20 på kommunkansliet i Sund SUNDS KOMMUN PROTOKOLLSIDA nr Sida Gemensam socialnämnd 12/2010 Sammanträdestid Sammanträdeslokal Närvarande Torsdag den 2 december 2010 kl.18.30 19.20 på kommunkansliet i Sund Kommunkansliet i Sund GöteWiné,

Läs mer

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Organ Sammanträdesdatum Nr TEKNISKA NÄMNDEN 6.5.2013 4/13

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Organ Sammanträdesdatum Nr TEKNISKA NÄMNDEN 6.5.2013 4/13 Organ Sammanträdesdatum Nr TEKNISKA NÄMNDEN 6.5.2013 4/13 Sammanträdestid Måndagen den 6.5.2013, klockan 18.30-20.05 Sammanträdesplats Beslutande Kommungården Leif Andersson, ordförande x Per Lindblom,

Läs mer

Förslag till behandling av resultatet

Förslag till behandling av resultatet Kommunstyrelsen 123 30.03.2015 Kommunfullmäktige 56 15.06.2015 Godkännande av bokslut 2014 Kommunstyrelsen 30.03.2015 123 Kommunstyrelsen skall enligt kommunallagen upprätta ett bokslut för räkenskapsperioden

Läs mer

Sammanträdesdatum SKOLNÄMNDEN 10.05.2010 4/10. Kommungården, sammanträdesrummet

Sammanträdesdatum SKOLNÄMNDEN 10.05.2010 4/10. Kommungården, sammanträdesrummet Sammanträdesdatum Nr SKOLNÄMNDEN 10.05.2010 4/10 Sammanträdestid Måndagen den 10 maj 2010 kl. 16.00-18.10 Beslutande Föredragande Övriga närvarande Kommungården, sammanträdesrummet X Danielsson Sven-Anders,

Läs mer

Sammanträdesdatum SKOLNÄMNDEN /11. Kommungården, sammanträdesrummet

Sammanträdesdatum SKOLNÄMNDEN /11. Kommungården, sammanträdesrummet Sammanträdesdatum Nr SKOLNÄMNDEN 16.02.2011 1/11 Sammanträdestid Onsdagen den 16 februari 2011 kl. 16.00-17.15 Beslutande Föredragande Övriga närvarande Kommungården, sammanträdesrummet x Danielsson Sven-Anders,

Läs mer

INSTRUKTION FÖR KOMMUNSTYRELSEN I SJUNDEÅ KOMMUN

INSTRUKTION FÖR KOMMUNSTYRELSEN I SJUNDEÅ KOMMUN Träder i kraft 8.12.2015 INSTRUKTION FÖR KOMMUNSTYRELSEN I SJUNDEÅ KOMMUN 1 Kommunstyrelsen Kommunstyrelsens uppgift är att leda kommunens förvaltning och ekonomi samt svara för utveckling av kommunens

Läs mer

BRÄNDÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN

BRÄNDÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN 27.4.2015 1 KALLELSESIDA Utfärdad den 21 april 2015 Sammanträdestid: Sammanträdesplats: Måndagen den 27 april 2015 kl.18.00 Kommunkansliet i Åva 11 Laglighet och beslutförhet 12 Protokolljusterare 13 Godkännande,

Läs mer

Sammanträdesdatum KOMMUNSTYRELSEN 1.10.2014 13/14. Kommunkansliet, sammanträdesrummet

Sammanträdesdatum KOMMUNSTYRELSEN 1.10.2014 13/14. Kommunkansliet, sammanträdesrummet FINSTRÖMS KOMMUN PROTOKOLL Sammanträdesdatum Nr KOMMUNSTYRELSEN 1.10.2014 13/14 Sammanträdestid Onsdag 1.10.2014 kl. 17.00 Beslutande Kommunkansliet, sammanträdesrummet x Höglund, Roger, ordförande, x

Läs mer

KALLELSE 22.9.2015. Tisdagen den 22.9.2015 kl.19.00

KALLELSE 22.9.2015. Tisdagen den 22.9.2015 kl.19.00 SKOLNÄMNDEN KALLELSE Nr 4 Tid Tisdagen den kl.19.00 Plats Geta skola Ärenden: Innehåll 21 MÖTETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET 3 22 VAL AV TVÅ PROTOKOLLJUSTERARE 3 23 GODKÄNNANDE OCH KOMPLETTERING AV FÖREDRAGNINGSLISTAN

Läs mer

Organ Sammanträdesdatum KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN Finströms bibliotek, Godby

Organ Sammanträdesdatum KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN Finströms bibliotek, Godby FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Organ Sammanträdesdatum Nr KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 14.04.2015 3 Sammanträdestid Tisdagen den 14 april 2015 kl 18.30-19.15 Beslutande Föredragande Övriga närvarande

Läs mer

Organ Sammanträdesdatum KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 4.10.2010 7. Kommungården, sammanträdesrummet. x Lindblom, Regina, kommunstyrelsens repr.

Organ Sammanträdesdatum KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 4.10.2010 7. Kommungården, sammanträdesrummet. x Lindblom, Regina, kommunstyrelsens repr. FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Organ Sammanträdesdatum KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 4.10.2010 Nr 7 Sammanträdestid Måndagen den 4 oktober 2010 kl 19.00-21.00 Beslutande Föredragande Övriga närvarande

Läs mer

Sammanträdesdatum KOMMUNFULLMÄKTIGE 19.6.2013 4/13

Sammanträdesdatum KOMMUNFULLMÄKTIGE 19.6.2013 4/13 FINSTRÖMS KOMMUN PROTOKOLL Sammanträdesdatum Nr KOMMUNFULLMÄKTIGE 19.6.2013 4/13 Sammanträdestid Onsdag 19.6.2013, kl. 19.00 Beslutande Övriga närvarande Kommungården, sammanträdesrummet - Eriksson, Viveka

Läs mer

Resultatområdet för extern revision är underställt revisionsnämnden. Stadens externa revision leds av stadsrevisorn.

Resultatområdet för extern revision är underställt revisionsnämnden. Stadens externa revision leds av stadsrevisorn. 1 R E V I S I O N S S T A DG A F Ö R V A N D A S T A D Godkänd av stadsfullmäktige den 28.1.2008. I kraft från och med 1.3.2008 1 Uppgiftsområde Den externa revisionen svarar för ordnandet av den externa

Läs mer

Sammanträdesdatum KOMMUNSTYRELSEN 4.3.2015 3/15. Kommunkansliet, sammanträdesrummet

Sammanträdesdatum KOMMUNSTYRELSEN 4.3.2015 3/15. Kommunkansliet, sammanträdesrummet FINSTRÖMS KOMMUN PROTOKOLL Sammanträdesdatum Nr KOMMUNSTYRELSEN 4.3.2015 3/15 Sammanträdestid Onsdag 4.3.2015 kl. 17.00 Beslutande Kommunkansliet, sammanträdesrummet X Höglund, Roger, ordförande, X Lindblom,

Läs mer

KALLELSE 19.06.2012. Tisdagen den 19.06.2012 kl.16.15

KALLELSE 19.06.2012. Tisdagen den 19.06.2012 kl.16.15 FINSTRÖMS KOMMUN SKOLNÄMNDEN KALLELSE 19.06.2012 Nr 2 Tid Tisdagen den 19.06.2012 kl.16.15 Plats Kommungården i Finström Ärenden: Innehåll 14 Mötets laglighet och beslutförhet 3 15 Val av två protokolljusterare

Läs mer

Kommunernas bokslut 2015

Kommunernas bokslut 2015 ' Iris Åkerberg, statistiker E post: iris.akerberg@asub.ax Offentlig ekonomi 2016:2 28.6.2016 Kommunernas bokslut 2015 Preliminära uppgifter Högre verksamhetskostnader och lägre intäkter Jämfört med 2014

Läs mer

Direktionen för vattenförsörjningsverket 4 19.01.2011. Direktionen för vattenförsörjningsverkets dispositionsplan för år 2011

Direktionen för vattenförsörjningsverket 4 19.01.2011. Direktionen för vattenförsörjningsverkets dispositionsplan för år 2011 Direktionen för vattenförsörjningsverket 4 19.01.2011 Direktionen för vattenförsörjningsverkets dispositionsplan för år 2011 VATD 4 Enligt kommunallagen utgör den av kommunfullmäktige godkända budgeten

Läs mer

Socialarbete och familjeservice/handikappservice. GRUNDER FÖR BEVILJANDE AV STÖD FÖR NÄRSTÅENDEVÅRD fr.o.m. 1.11.2009

Socialarbete och familjeservice/handikappservice. GRUNDER FÖR BEVILJANDE AV STÖD FÖR NÄRSTÅENDEVÅRD fr.o.m. 1.11.2009 Socialarbete och familjeservice/handikappservice GRUNDER FÖR BEVILJANDE AV STÖD FÖR NÄRSTÅENDEVÅRD fr.o.m. 1.11.2009 Långtidssjuka eller handikappade barn och unga under 18 år, samt utvecklingsstörda personer

Läs mer

Kommungården i Godby. x Lars Rögård, ordförande x Sven Löfman, v.ordf. Leif Andersson. Katarina Norrgård Leena Laaksonen.

Kommungården i Godby. x Lars Rögård, ordförande x Sven Löfman, v.ordf. Leif Andersson. Katarina Norrgård Leena Laaksonen. Organ Sammanträdesdatum Nr TEKNISKA NÄMNDEN 7.4.2011 2/11 Sammanträdestid Torsdagen den 7.4. 2011, klockan 20.00-22.40 Sammanträdesplats Beslutande Kommungården i Godby x Lars Rögård, ordförande x Sven

Läs mer

Enligt halvårsrapporten är nettobeloppen för under- resp. överskott per ansvarsområde följande:

Enligt halvårsrapporten är nettobeloppen för under- resp. överskott per ansvarsområde följande: Social- och hälsovårdsnämnden 85 22.09.2016 Stadsstyrelsen 235 31.10.2016 Budgetändring, budgeten för social- och hälsovårdsavdelningen 2016 2391/02.02.00/2015 Social- och hälsovårdsnämnden 22.09.2016

Läs mer

Sammanträdesdatum SOCIALNÄMNDEN 20.08.2015 4/15. Sammanträdestid Torsdagen den 20 augusti 2015, kl. 19.00 20.45

Sammanträdesdatum SOCIALNÄMNDEN 20.08.2015 4/15. Sammanträdestid Torsdagen den 20 augusti 2015, kl. 19.00 20.45 Sammanträdesdatum Nr SOCIALNÄMNDEN 20.08.2015 4/15 Sammanträdestid Torsdagen den 20 augusti 2015, kl. 19.00 20.45 Beslutande Föredragande Övriga närvarande Kommunkansliet i Geta (gamla ÅAB-huset) X Henriksson,

Läs mer

kan förändra mängden uppburna samfundsskatter, då i grova drag hälften av Ålands samfundsskatter härstammar från sjötransporter.

kan förändra mängden uppburna samfundsskatter, då i grova drag hälften av Ålands samfundsskatter härstammar från sjötransporter. Högkonjunktur råder fortsättningsvis inom den åländska ekonomin, men den mattas något under det närmaste året. BNP-tillväxten på Åland var enligt våra preliminära siffror 3,6 procent i fjol och hamnar

Läs mer

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN SAMMANTRÄDESKALLELSE Sammanträdestid Måndagen den kl. 19:00 Sammanträdesplats Kommunkansliet F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A SN 149 Kallelse och beslutförhet SN 150 Val av protokolljusterare, tid och

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2008

Granskning av delårsrapport 2008 Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2008 Smedjebackens kommun September 2008 Robert Heed Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 1.1 Uppdrag och ansvarsfördelning... 2 1.2 Kommunfullmäktiges mål

Läs mer

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Organ Sammanträdesdatum Nr TEKNISKA NÄMNDEN 25.1.2012 1/12

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Organ Sammanträdesdatum Nr TEKNISKA NÄMNDEN 25.1.2012 1/12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Organ Sammanträdesdatum Nr TEKNISKA NÄMNDEN 25.1.2012 1/12 Sammanträdestid Onsdagen den 25.1. 2012, klockan 19.30-21.45 Sammanträdesplats Beslutande Kommungården i Godby x Lars Rögård,

Läs mer

INSTRUKTION FÖR VÅRD OCH OMSORGSCENTRALEN. Godkänd av stadsfullmäktige i Kristinestad ( 9)

INSTRUKTION FÖR VÅRD OCH OMSORGSCENTRALEN. Godkänd av stadsfullmäktige i Kristinestad ( 9) Kristinestad Instruktion för vård- och omsorgscentralen 1 INSTRUKTION FÖR VÅRD OCH OMSORGSCENTRALEN Godkänd av stadsfullmäktige i Kristinestad 31.1.2011 ( 9) Samarbetsförfarande 7.12.2010 Vård- och omsorgsnämnd

Läs mer

X Berit Johansson, ordf. Saltvik X Sven Löfman, v.ordf. Finström X Inger Marie Sundblom,Geta X Robert Lindeman, Sund X Håkan Grunér, Vårdö

X Berit Johansson, ordf. Saltvik X Sven Löfman, v.ordf. Finström X Inger Marie Sundblom,Geta X Robert Lindeman, Sund X Håkan Grunér, Vårdö SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Nr 25.1.2010 1/10 Sammanträdestid Måndagen den 25 januari 2010 kl. 9.00 10.00 Sammanträdesplats Lantbrukskansliet i Godby Ordinarie: Suppleanter: Föredragande: Övriga

Läs mer

Grundavtal för KOMMUNALFÖRBUNDET OASEN BOENDE- OCH VÅRDCENTER

Grundavtal för KOMMUNALFÖRBUNDET OASEN BOENDE- OCH VÅRDCENTER Grundavtal för KOMMUNALFÖRBUNDET OASEN BOENDE- OCH VÅRDCENTER 1 kap. KOMMUNALFÖRBUNDET 1 Kommunalförbundets namn och hemort Kommunalförbundets namn är Oasen boende- och vårdcenter k.f. med arbetsnamnet

Läs mer

Geta kommun, beslutsprotokoll

Geta kommun, beslutsprotokoll PROTOKOLL Tid och plats Måndagen den 10 februari 2014 kl. 19:00-19.30 Kommunkansliet i Geta skola, Vestergeta, Geta Närv. Beslutande Ingvar Björling, KST-ordförande Kjell Berndtsson, KST-viceordförande

Läs mer

BRÄNDÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN

BRÄNDÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN 2.9.2013 1 KALLELSESIDA Utfärdad den 26 augusti 2013 Sammanträdestid: Sammanträdesplats: Måndagen den 2 september 2013 kl.18.30 Kommunkansliet i Åva 62 Laglighet och beslutförhet 63 Protokolljusterare

Läs mer

Sammanträdesdatum KOMMUNSTYRELSEN /12. Kommunkansliet, sammanträdesrummet

Sammanträdesdatum KOMMUNSTYRELSEN /12. Kommunkansliet, sammanträdesrummet FINSTRÖMS KOMMUN PROTOKOLL Sammanträdesdatum Nr KOMMUNSTYRELSEN 12.9.2012 13/12 Sammanträdestid 12.9.2012 kl. 17.00 Beslutande Kommunkansliet, sammanträdesrummet x Höglund, Roger, ordförande x Lindblom,

Läs mer