Samtliga årsmöteshandlingar

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Samtliga årsmöteshandlingar"

Transkript

1 S Samtliga årsmöteshandlingar ks i R s n a l Fri ET Ö M Å-R-S nsalen) edé lm (H il ho Stock den 3 apr i t e s u n BF-h Torsdage A : s t : m Pla Datu 1

2 Dagordning 1 Mötet öppnas (kl 10.00) 2 Val av mötesordförande 3 Val av mötessekreterare 4 Val av två justerare tillika rösträknare 5 Mötets stadgeenliga utlysande och kallelse 6 Godkännande av dagordningen 7 Upprop av ombuden 8 Mötesordning 9 Styrelsens verksamhetsberättelse sidan 4 10 Styrelsens bokslut sidan Revisorernas berättelse 12 Styrelsens ansvarsfrihet 13 Motioner till Frilans Riks årsmöte sidan 21 a) Motion 1, om att utreda vem som bör förhandla med medieägare (Mälardalen) b) Motion 2, om att utreda hur arbetsplatsklubbar kan arbeta effektivare med frilansfrågor (Mälardalen) c) Motion 3, om att rekrytera en frilansombudsman (Mälardalen) d) Motion 4, om att utreda behovet av Arvodesguiden (Mälardalen) e) Motion 5, om Arvodesguidens styrgrupp (Syd) f) Motion 6a, om att göra Servicebolaget till ett utbildningsbolag (Mälardalen) g) Motion 6b, om Servicebolaget (RadioTV) h) Motion 7, om riktad satsning på forskning, analys och debatt (Mälardalen) i) Motion 8, om lägre avgifter på pensionssparande (Mälardalen) j) Motion 9, om dagsarvode (Carl-Magnus Höglund) k) Motion 10, om frilansar med anställda (Mellannorrland) l) Motion 11, om omvärldsanalys (Västra) m) Motion 12, om inkomstkrav (Mellannorrland) 14 Motioner till kongressen sidan 42 a) Motion 1, om att det måste bli lättare för frilansar att bli medlemmar i Journalistförbundet b) Motion 2, om att rättvisemärka medier 15 Årets frilans och Årets redaktör a) Utdelning av utmärkelserna b) Val av jury Lunch (kl ) Under lunchen kan du fråga Bosse Persson från Gefvert om Frilansjournalisternas företagsförsäkring och Ylva Zachrisson från Journalistförbundets försäkringar/pp Pension om pensionssparande och privata försäkringar. På plats finns även en presskortshandläggare från förbundet - Justus Bennet - som du kan passa på att fråga om Journalistförbundets stipendier. Glöm inte att du ska hinna äta också! 2

3 Lunch (kl ) 16 Rapporter a) Servicebolaget sidan 44 b) Frilansjournalisten sidan 50 c) Frilansstrategin sidan Internationellt a) Rapport om Freg sidan 59 b) Nordic Freelance c) Gäster från Danmark, Norge och Finland 18 Kongressen a) Information från Journalistförbundets valberedning b) Förbundsstyrelsens förslag till handlingsplan c) Kongressvalet 19 Arvodesguiden sidan 61 a) Rapport b) Val av styrgrupp 20 Styrelsens förslag till verksamhetsplan sidan Fastställande av medlemsavgift sidan 73 Fika här någon gång (kl 15.00) 22 Fastställande av arvode till styrelseledamöter, valberedning och andra som utför uppdrag sidan Styrelsens förslag till budget sidan Val av ordförande, studieorganisatör, övriga ledamöter till styrelsen sidan Val av revisorer och revisorssuppleant sidan Val av valberedning 26 Övriga frågor 27 Mötets avslutande Efteråt? Söders Hjärta, Bellmansgatan 22B ca kl , Obs! Middagen börjar kl (Frilans Riks bjuder alla som anmält sig på middag!) 3

4 Styrelsens s verksamhetsberättelse Inledning Under det senaste verksamhetsåret har vi varit sex ordinarie ledamöter samt två suppleanter i styrelsen. Tre personer i styrelsen har varit helt nya, dessutom har vi haft en ny ordförande och en ny kassör. De ordinarie ledamöterna har varit flitiga med att delta på i stort sett alla möten och suppleanterna har därför inte behövt hoppa in men de deltog vid styrelsens första möte. Att många har varit nya har inneburit att det har tagit tid för alla att hitta sin roll i styrelsen och att sätta nya rutiner och arbetssätt. Under det gångna året har det hänt mycket som varit viktigt för frilansarna i Journalistförbundet så som att man tagit fram frilanskalkylatorn och förhandlat om ett nytt frilansavtal, dessutom har förbundets frilansstrategi blivit klar. Samtidigt har styrelsens arbete till viss del begränsats under hösten 2013 av att styrelsen var rädd för att kostnaderna skulle skena iväg och därför höll vi igen på verksamheten. I slutet av verksamhetsåret (mitten av mars) hade Frilans Riks medlemmar. 999 av dem är kvinnor, vilket motsvarar 55 procent. Vid samma tidpunkt var nio av medlemmarna så kallade i-medlemmar, det vill säga medlemmar som har sitt organisatoriska medlemskap inom ett annat distrikt (som anställda). Styrelsen har bestått av: Jennie Larsson (ordförande), Mi Edvinsson (kassör), Natacha López (sekreterare), Fatima Grönblad, Göran Schüsseleder och Jonas Ohlin. Suppleanter har Ulrika Vallgårda och Holger Nilén varit. Styrelsemöten och styrelsearbete Styrelsen har hållit tolv möten under verksamhetsåret. Sex av dessa har varit fysiska, varav ett hållits i Malmö och fem i Stockholm. Resterande möten har hållits via Skype. De fysiska mötena har varit heldagsmöten, med undantag för två möten som har varit på två dagar var. Skype-mötena har varat i högst tre timmar. Kontakter med övriga förbundet Styrelsen har hållit nära kontakt med Åsa Ohlsson, före detta ordförande i Frilans Riks, som sedan 2011 är ledamot i förbundsstyrelsen. Åsa har varit med via Skype på flera av styrelsemötena och 4

5 berättat om förbundsstyrelsens arbete, främst kring frilansfrågorna. Jennie Larsson har också haft kontinuerlig kontakt med förbundets ordförande Jonas Nordling. Vi har därför haft rätt god insyn i förbundsstyrelsens arbete. Vi har också försökt stärka relationerna till de anställda på kansliet, bland annat genom att vi vid flera tillfällen har bjudit in personer från förbundet till våra möten för att diskutera olika frågor. Något som vi tycker har varit väldigt framgångsrikt. Vi bjöd in kanslichefen Eva-Maria Kollberg och verksamhetschefen Jeanette Janson till vårt första styrelsemöte. Vi har även fått besök av förbundsjuristen Olle Wilöf och senior advisor Anita Vahlberg i samband med ett av våra styrelsemöten. Anita berättade då om förbundets internationella arbete. Jennie Larsson och Jonas Ohlin deltog som representanter för Frilans Riks på SJF:s distriktskonferens januari Där utbyttes erfarenheter och tips med representanter från SJF:s andra distrikt under två dagar och distriktskonferensen fungerade även som en slags kick-off inför kongressen och tillhörande val. Förutom information kring det stundande kongressombudsvalet informerades bland annat om medlemsrekrytering och facklig utbildning på konferensen. Pär Trehörning, utbildningsansvarig på kansliet presenterade också ett kurspaket som alla klubbar kan ta del av framöver. Dessutom presenterades en ny medlemsundersökning och vi noterade att stöd till egna företagare av samtliga medlemmar anses vara en av de allra viktigaste sakerna för SJF att arbeta med. Utöver distriktskonferensen har vi också haft visst utbyte med andra distrikt. Vi har träffat Petteri Karttunen från förbundsstyrelsen och radio- och tv-distriktet för att höra om distriktets kampanj Vem tjänar på otrygga jobb? och Jennie Larsson har deltagit vid SJF Södras årliga seminarium. Frilansfrågor i förbundet Frilanskalkylatorn Den nya frilanskalkylatorn har tagits fram av en grupp bestående av Åsa Ohlsson, förbundsstyrelsen, Henrik Sannesson, före detta Frilans Riks-ledamot, Eddie Pröckl, förbundsstyrelsen, Olle Wilöf, upphovsrättsjurist på Journalistförbundet och Pär Trehörning, ombudsman på Journalistförbundet. Kalkylatorn och tillhörande nya frilansrekommendation lanserades i början av Frilans Riks har hjälpt till att sprida rekommendationen bland klubbar och medlemmar. Frilans Riks har även påverkat lanseringen, bland annat genom att rekommendera att kombinera presentationerna med en säljföreläsning för att locka fler åhörare. Kansliet har och kommer att skicka ut information om kalkylatorn till ett stort antal inköpare. I första ledet handlade det om nästan 400 inköpare inom fack- och dagstidningsområdena. Därefter ska inköpare inom tidskrift, etermedia med flera kontaktas. Kansliet har också publicerat annonser om kalkylatorn i Journalisten och Dagens Medias bilaga till MEG-mässan, samt tryckt upp flyers som delades ut på MEG-mässan. Frilansavtalet I december 2012 inleddes förhandlingar med Almega Medieföretagen om ett nytt gemensamt frilansavtal. Målet har varit att skapa ett modernt avtal som är gemensamt för alla förbundets frilansjournalister. I nuläget finns tre gällande frilansavtal inom dagspress, tidskrift och på public service. Kommersiell etermedia omfattas för närvarande inte av något generellt frilansavtal. 5

6 Under våren 2013 lade Medieföretagen fram ett förslag till nytt frilansavtal som föreslogs omfatta även de områden som hittills varit oreglerade. Förhandlingarna fortsatte och i slutet av september lade Journalistförbundet fram ett eget förslag på avtal som sedan diskuterats vidare under hösten. Parterna har dock ännu inte kunnat enas om ett nytt frilansavtal och står relativt långt ifrån varandra i sina krav. Det innebär att förhandlingarna kommer att fortsätta även under Frilansavtalsförhandlingarna har letts av ordförande Jonas Nordling och den lilla delegationen som träffat motparten har i övrigt bestått av ombudsman/upphovsrättsjurist Olle Wilöf och ombudsman Åse Harding. Den förtroendevalda avtalsdelegationen har utgjorts av Aziza Dhaouadi (Radiooch tv-klubben), Gert Lundstedt (Mälardalen) och Fatima Grönblad (Frilans Riks/Västra). Dessa valdes av avtalskonferensen i Nynäshamn 2012 där ett 20-tal förtroendevalda frilansmedlemmar deltog. Frilansstrategin I mars 2014 presenterades journalistförbundets nya frilansstrategi. Syftet är att dra upp riktlinjer för vilka frilansfrågor som är viktigast att jobba med och hur alla delar av förbundet kan jobba med dem tillsammans. Strategin fokuserar på arvoden, upphovsrätt och trygghetsfrågor och innehåller en handlingsplan för vart och ett av dessa områden. Den innehåller också en lathund för hur arbetsplatsklubbar och frilansar kan samarbeta för bättre villkor. Bakgrunden till den nya frilansstrategin är ett beslut som togs på kongressen 2011, om att en opartisk utredning genomförs avseende frilansarnas roll i förbundet när det gäller ekonomi, inflytande och rollfördelning. Beslutet ledde till att en arbetsgrupp bildades, där Jonas Nordling, förbundsstyrelsen, Malin Wahlstedt, Frilans Riks, Elisabet Wahl, Mälardalens Frilansklubb och Anita Vahlberg, förbundskansliet, deltog. Utredningen tog tyvärr inte ett så brett och visionärt grepp som Frilans Riks hade önskat. Arbetsgruppen fokuserade framförallt på att ta fram en ny frilansstrategi och deras förslag gick ut på remiss våren I samband med årsmötet ordnade Frilans Riks ett seminarium som ledde fram till ett gemensamt remissvar. Vårt önskemålen om att behålla lathunden för samarbete mellan arbetsplatsklubbar och frilansar fick gehör men i övrigt var det få av ändringsförslagen som kom med i den slutliga frilansstrategin. Ekonomi Kort efter att den nya styrelsen kommit in i arbetet stod det klart att en stor del av årets budget redan var förbrukad. Vi tvingades därför att dra i nödbromsen och ligga lågt. Bland annat såg vi att årsmöteskostnaderna var mycket höga, vilket dels berodde på många arbetstimmar inför årsmötet och att rese- och boendekostnaderna var höga. Inför detta år har vi skärpt reglerna för boende och resor något. Även Frilansjournalisten var en ganska tung kostnad som vi lyckades få ner något genom att Servicebolaget köpte annonsplats. Att kostnaderna för administration legat högt beror på att vi haft en ny kassör som behövt tid att lära sig men även att en ny redovisningsbyrå engagerades i början av året. Skiftet genererade många arbetstimmar och en hög kostnad. Fakturabeloppen från redovisningsbyrån har dock minskat i takt med att vi hittat bra rutiner sinsemellan. Kostnader för administration kommer att vara lägre nästa år. I slutändan visade det sig att vårt sparande gett resultat och vi gjorde ett plusresultat på

7 kronor. Detta var givetvis inget vi eftersträvade men det var av flera skäl svårt att på förhand beräkna hur stora kostnaderna för en del av posterna skulle komma att bli. På grund av överskottet har vi inte behövt använda oss av förskotterat verksamhetsbidrag innan årsmötet. Upphovsrätt Frilans Riks har arbetat aktivt med upphovsrättsfrågor och snabbt reagerat och mobiliserat när det dykt upp oskäliga avtal. Bland annat har varningar skickats ut på ff-listan och nätverk har skapats av berörda frilansar för att göra det lättare att ge stöd och för att underlätta diskussion mellan frilansarna. Frilans Riks upphovsrättsansvariga har också löpande svarat på medlemmars frågor om upphovsrätt. Exempel på aktuella fall Med anledning av utvecklingen på Göteborgsposten i samband med bildandet av det gemensamma bolaget Stampen Local Media har nätverket av GP-frilansar åter blivit aktivt. Det har i nuläget cirka 130 medlemmar. I början av 2014 tog Västra Frilansklubben initiativ till en dialog med SLM:s ledning där representanter för berörda frilansar, Frilans Riks och kansliet var med. Denna dialog ledde till konkreta förändringar av de avtalsmallar som tidningarna inom Stampen Local Media planerar att tillämpa. Under året har upphovsrättsansvariga Fatima Grönblad, tillsammans med förbundsjuristen Olle Wilöf, ringt runt till ett stort antal Aller-redaktörer för att uppmärksamma dem på frågetecken kring avtal som skickats ut till frilansar. Fatima Grönblad har också haft kontakt med och gett råd till Aller-frilansar via Aller-listan. Under våren ryktades det om att Mittmedia skulle gå ut med avtal om publicering mellan de ingående dagstidningarna till sina frilansar. Mellannorrlands frilansklubb och Frilans Riks hade då kontakter med berörda frilansar samt klubbordföranden på företaget. Mittmedia gjorde andra prioriteringar och gick under året aldrig ut med något avtalsförslag. Upphovsrättskurser i kansliets utbud Kurserna med fokus på upphovsrättsfrågor som Frilans Riks planerade att erbjuda klubbarna under året har försenats. Men en kurs om upphovsrätt finns med bland de kurser som kansliet numera erbjuder distrikt och klubbar. Mer infomation om kursen och dess innehåll finns under fliken För dig som är förtroendevald på sjf.se. I samband med utbildningen om den nya frilanskalkylatorn och frilansrekommendationen hade två klubbar delar som handlade om upphovsrätt: Frilans Syd och Västra Frilansklubben. Frilans Riks upphovsrättsnätverk I enlighet med Journalistförbundets handlingsplan för frilansars upphovsrätt har varje klubb en eller flera upphovsrättsansvariga. Syftet är att de ska lyfta upphovsrättsfrågan på lokal nivå och kunna svara på frågor från medlemmarna. På nätet finns en delad dokumentsamling som alla i upphovsrättsnätverket har tillgång till. Den innehåller bland annat en lista över de förlag som tilllämpar oskäliga avtal, en samling med avtalsdokument från dessa samt listor över samtliga förlag i Norden och vilka medier de äger. Dessa dokument uppdaterades kontinuerligt. Nätverket har även en gemensam mejladress, med syfte att kunna dela information och diskutera upphovsrättsfrågor. Den har använts för att informera om nya oskäliga avtalsförslag, men det har inte varit så mycket diskussion på listan. 7

8 Frilansen äger Sajten frilansenager.nu syftar till att vara en resurs i upphovsrättsfrågor för enskilda frilansar, frilansklubbar, arbetsplatsklubbar samt inköpande redaktörer. Där finns bland annat information om hur man kan gå tillväga då ett oskäligt avtal dyker upp och kontaktuppgifter till de upphovsrättsansvariga i klubbar och Frilans Riks. Trygghetsfrågor Jennie Larsson och representanter för Mälardalens frilansklubb träffade i april 2013 Klys (Konstnärliga och Litterära Yrkesutövares Samarbetsnämnd) avgående ordförande Anna Söderbäck och Klys förbundssekreterare och jurist Ulrica Källén Lörelius. Syftet med mötet var framför allt att höra hur Klys jobbar med socialförsäkringsfrågorna och vilka råd de har till oss i vårt arbete med att lobba mot den pågående socialförsäkringsutredningen. Klys, som ser det som ett stort problemet att kulturarbetare som är egenföretagare hamnar mellan stolarna i trygghetssystemen, har bland annat en pågående dialog med Försäkringskassan gällande hur man beräknar SGI (sjukpenninggrundande inkomst) för egenföretagare och kombinatörer. I februari 2014 arrangerade Mälardalens frilansklubb ett seminarium om socialförsäkringsutredningen där flera riksdagsledamöter som sitter med i utredningen deltog. Jennie Larsson var inbjuden, liksom Jonas Nordling, ordförande för Journalistförbundet, Anita Vahlberg, senior advisor på Journalistförbundet och Åsa Forsell, TCO:s utredare och sakkunnig i socialförsäkringsfrågor. Diskussionerna utgick från rubriken Hur ska det bli med egenföretagarnas sociala trygghet i framtiden? Dagen pensions- och sjukförsäkringssystem är anpassat för dem med anställningar vad händer med oss som inte har det?. Efter seminariet gick de fackliga representanterna på plats igenom hur arbetet ska bedrivas framöver. Frilans Riks, Mälardalens frilansklubb, förbundsledningen och TCO kommer att samarbeta för att påverka socialförsäkringsutredningen genom att bland annat sprida TCO:s 35 förslag för en bättre sjukförsäkring och samla in berättelser från medlemmar som anser sig ha blivit felaktigt behandlade av Försäkringskassan. Under verksamhetsåret har Natacha López och Jennie Larsson också haft kontakt med Åsa Ohlsson, förbundsstyrelsen och Anita Vahlberg, senior advisor på Journalistförbundet, som under lång tid jobbat och lobbat för socialförsäkringsfrågor för kombinatörer. Säkerhetsfrågor Journalistförbundet utlyser sedan början av mars två stipendier för att delta i någon av följande säkerhetskurser för journalister: Försvarets säkerhetskurs Uppdrag i konfliktzon och Folke Bernadotteakademins Skydd mot risker i konfliktområden. Även Servicebolaget ser över möjligheterna att arrangera säkerhetsutbildningar för frilansar som jobbar utomlands. Vi har tryckt på förbundsledningen att handlingsplanen vid hot mot journalister innehåller en guide för hur frilansar kan agera vid hot. Solidaritetsarbete Under de senaste åren har vi märkt av ett ökat intresse från andra distrikt för samarbete med frilansar och en ökad medvetenhet om hur våra intressen sammanfaller oavsett anställningsform. 8

9 Inför detta verksamhetsår har vi därför haft målsättningen att hitta en ny, mer långsiktig form för solidaritetsarbetet. Vårt fokus har därför legat på att arrangera Vi sitter i samma båt -seminariet som hölls i Malmö i januari Seminariet arrangerades i samarbete med Sydsvenskans och Kompetens i Skånes arbetsplatsklubbar och vi bjöd fackligt aktiva i Skåne. Totalt var vi ett 30-tal personer ombord. Utöver ledamöter från Frilans Riks och Frilans Syds styrelser samt Kompetens i Skåne deltog personer från fem skånska arbetsplatsklubbar. Det bjöds på soppa, underhållning, föredrag och inte minst gruppdiskussioner på teman som lojalitet, arbetsuppgifter, upphovsrätt, framtiden, arvoden och avtal. Av responsen att döma blev det en givande kväll för alla inblandade och framför allt knöts kontakter inför framtida solidaritetsarbete. Vi har under året också haft kontakt med aktiva i Sveriges Radio-klubben, främst kring det problem som frilansar i främst (men inte bara) Malmö har stött på då de har nekats möjligheten att hoppa in på vikariat med hänvisning till att de frilansar för radion. Dessa kontakter mynnade ut i att Jennie Larsson i februari 2014 hade ett möte med SR Malmös kanalchef, Anne Sseruwagi, om villkoren för kanalens frilansar. Sveriges Radio Vi hade som målsättning för året att fortsätta utöva påtryckningar på Sveriges Radio, i och med att detta Public Service bolag är en av de sämsta inköparna när det gäller arvoden och upphovsrätt. Arbetet har delvis förhindrats av de problem som radio- och tv-frilansklubben har dragits med. Vi har ännu inte lyckats få tillräckligt många medlemmar att ansluta sig till radio- och tv-frilansklubben vilket gör att deras ekonomi är svag och det påverkar förutsättningarna för arbetet. I slutet av 2013 startades ett upprop för att höja arvodena på P1 dokumentär som då låg på mellan och Initiativ till uppropet togs utanför facket men Aziza Dhaouadi från radiooch tv-klubben har varit en av dem som drivit arbetet med uppropet och förhandlat med Sveriges Radio. Frilans Riks har haft kontinuerlig kontakt med förhandlingsgruppen och också bistått med tillgång till frilanskalkylatorn (innan denna blev offentliggjord) för att stärka gruppen i argumentationen gentemot SR-ledningen. Uppropet resulterade i att SR gick med på att införa ett golv på kr för en dokumentär som mixas av SR, eller för en färdigmixad dokumentär. Detta gäller dock bara de dokumentärer som görs i Stockholm då de chefer som ingått i förhandlingen menade på att de inte har befogenhet att bestämma över andra kanalers budget. Det pågår nu diskussioner bland radiodokumentärmakare i resten av landet om hur man ska gå tillväga för att de nya arvodena även ska gälla P1-dokumentärer som levereras till andra kanaler än Stockholm. Information Frilansjournalisten Vi har under vintern frågat våra medlemmar om deras åsikter kring Frilansjournalisten, vårt nyhetsbrev och webbplats, och därefter gett redaktionen ett något förändrat uppdrag baserat på medlemmarnas synpunkter. Vi har dragit ned något på utgivningstakten för att kunna få ett innehåll av högre kvalitet och samtidigt fortsätta betala samma arvode som tidigare. Vi har under året också tittat på möjligheten att slippa betala moms för Frilansjournalisten, något som visade sig inte vara möjligt på grund av att den enbart publiceras på webben. Frilansjournalisten har producerats av frilansgruppen Garbo Reportage och Isabella Iverus har varit dess ansvariga utgivare. Redaktionen är oberoende i förhållande till både Frilans Riks och annonsörer. 9

10 Under verksamhetsåret har Frilansjournalisten utkommit med 16 nummer. Enligt den nya beställning som vi har gett redaktionen så kommer Frilansjournalisten framöver att komma ut med 11 nummer per år (istället för 18 per år som den gamla beställningen lydde). För mer information om Frilansjournalisten, se separat rapport. Hemsidan Under februari 2014 presenterade förbundets informationsavdelning förbundets nya Wordpressplattform. Både inför, under och efter detta arbete har Frilans Riks fört en konstruktiv dialog med förbundets informationsavdelning. Den nya plattformen innebär att vi själva ska kunna uppdatera innehållet som berör frilansarna på sjf.se:s allmänna sidor. Dessutom kommer vår egen hemsida frilansriks.org integrerats i förbundets. Så kommer även ske med vår styrelseblogg frilansriks. wordpress.com. Under kommande verksamhetsårs början beräknas integreringsarbetet vara klart. Frilans Riks blogg Vi har under året skrivit ett flertal blogginlägg om det frilansfackliga arbetet i styrelsens blogg: frilansriks.wordpress.com Facebook Styrelsen har varit aktiv på flera olika Facebook-forum. Vår egen grupp, Frilans Riks Journalistförbundet, har under sitt andra år vuxit till över 660 medlemmar (27 mars, 2014). Utöver denna har vi också varit aktiva på Journalistbubblan, som i skrivande stund är uppe i nästan medlemmar och Frilansjournalisterna, som har närmare medlemmar nu. Vi har i slutet av 2013 valt att ändra inställningarna på Frilans Riks Facebook-grupp så att den numera är sluten och bara frilansjournalister kan gå med där. Det har inneburit ett ökat administrativt tryck på administratören Göran Schüsseleder. Mejllistor Vi har flera mejlnätverk för att underlätta informationsspridning och öka utbytet mellan frilansjournalister. Mi Edvinsson är administratör för listorna. En sammanställning över alla mejlnätverk finns under sjf.se/frilans Snackbar Snackbar är medlemmarnas egen e-postlista som används flitigt av många för att debattera högt och lågt. Kommunikationen är stundtals livlig. Medlemmar går ibland tillfälligt ur listan när de har semester eller vill minska mejlskörden i inkorgen. Det är dock ett populärt forum som medlemmarna gärna återvänder till. Eftersom många meddelanden skickas till denna lista, märks det snabbt när något är fel. Ett problem inträffade i slutet av januari då medlemmar upptäckte att vissa meddelande inte kom fram som de skulle. Efter att listskötare pratat med supporten visade sig att det berodde på att servern svartlistats på grund av att andra användare på samma server (ej någon i Frilans Riks) skickat stora mängder skräpmejl. Problemet var känt för leverantören av tjänsten och åtgärdades med att IP-adressen byttes. Sedan dess har allt fungerat som det ska. Snackbar har i skrivande stund 325 medlemmar. Vid samma tidpunkt förra året hade listan 326 medlemmar. Nätverk för specifika grupper/medier Intresset för fotograflistan var stort när den startades. Vid några tillfällen har den använts flitigt, till exempel vid diskussion om ökade krav på att fotografer ska göra jobb på spek. Under året har 10

11 aktiviteten varit låg. Listan har fått en ny medlem under verksamhetsåret. Utlandslistan har fått någon enstaka ny medlem under året, men trafiken har varit låg. Det finns även en diskussionslista för radiofrilansar. Aktiviteten har varit låg men Frilans Riks styrelse hoppas kunna återaktivera den tillsammans med Radio- och tv-klubben. Frilans Riks har också specifika mejlnätverk för frilansar som jobbar för vissa medier/förlag: Aller Media, Forma Publishing, LRF Media, Plaza Magazines respektive Göteborgsposten. Aktiviteten på dessa listor varierar över tid. Under året har det varit stor aktivitet i nätverken för Aller Media och Göteborgsposten. Diskussionslistor för förtroendevalda FF-listan underlättar kommunikation mellan förtroendevalda i klubbarna inom Frilans Riks. På försök skapades i början av verksamhetsåret även ett nätverk för kassörer, som på detta sätt skulle kunna ha tips och råd av varandra, men detta har inte använts. Fulavtalslistan samlar upphovsrättsombuden i klubbarna, med syfte att dela information och diskutera upphovsrättsarbetet. Övrigt material Broschyren Konsten att sälja har fått ett ansiktslyft i såväl grafisk form som innehåll. När det gäller det senare har styrelsen samarbetat med författaren Roland Cox. Även informationslappen Tusenlappen har fått en liten uppdatering i samband med att nya tryckts. Tryckkostnaderna till de bägga alstren har förbundet stått för. Nytt när det gäller informationsmaterial är flygbladet i vilken förbundet presenterar frilanskalkylatorn, där den ena sidan vänder sig till frilansen och den andra till köparen. Enkät Vi har sedan förra året ämnat arbeta fram en enkät som skulle skickas ut till redaktörer och andra inköpare av material med frågor om vad de betalar anställda och frilansar. Tanken har varit att i samband med detta också informera redaktörerna om frilansrekommendationen. Enkäten skulle bestå i huvudsak av två frågeställningar: Betalar ni era anställda enligt kollektivavtalet om inte vad? och Betalar ni era frilansar enligt frilansrekommendationen om inte vad?. Efter att ha pratat om detta med kanslipersonalen och förbundsstyrelsen beslöt vi dock att vänta tills den nya frilanskalkylatorn och rekommendationen var på plats. I och med att kalkylatorn först lanserades under februari 2014 har vi ännu inte kommit igång med att skicka ut enkäterna. Förbundet har bestämt att kansliet kommer att skicka ut information om kalkylatorn till ett stort antal inköpare med en fråga om de har använt sig av kalkylatorn (se ovan under stycket om frilanskalkylatorn). Detta fyller den informationsfunktion som vi tänkte att enkäten skulle ha haft. Och möjligen kommer förbundet längre fram också att följa upp detta och där får med frågor om de nuvarande arvodesnivåerna. Vi fortsätter föra en dialog med förbundet kring detta. Nordiskt samarbete Varje år bjuds Frilans Riks styrelse in till två nordiska toppmöten. I juni 2013 var Jennie Larsson och Malin Wahlstedt, före detta Frilans Riks-suppleant och nordisk koordinator, på toppmötet i Helsingfors, som hölls i samband med Nordic Freelance. Det var Malins sista möte som nordisk 11

12 koordinator, en roll som danska Iben Danielsen och Michael Hjuler nu har i två år. Under toppmötet i Helsingfors utvärderades den gemensamma kampanjen mot upphovsrätt, som genomfördes 2013 på den internationella upphovsrättsdagen den 23 april. De olika länderna hade till denna dag gjort varsin liten film på temat rör inte min upphovsrätt, som spreds via främst sociala medier. Under toppmötet konstaterades att den norska filmen blivit mest uppmärksammad och spridd, bland annat eftersom man lobbat för filmen bland medlemmarna i förväg. Malin Wahlstedt gjorde den svenska filmen. Vi skrev även en debattartikel som publicerades i Dagens Arena. Under mötet diskuterades alternativ till hur Nordic Freelance kan arrangeras i framtiden. Frilans Riks styrelse framförde den ekonomiska belastningen som ett seminarium innebär för värdlandet som ett problem. Och vi förklarade att vi, speciellt eftersom vi inte fått de bidrag som vi hoppats på, skulle få svårt att arrangera Nordic Freelance Den danska delegationen erbjöd sig då att ta över ansvaret för seminariet våren Jonas Ohlin och Åsa Ohlsson anslöt till seminariet i Finland, där den svenska delegationen alltså blev fyra personer stark. I den traditionella melodifestivalen lyckades Sverige ro hem segern med låten Proud and free. Temat på seminariet var Beyond Borders, och på programmet fanns många intressanta punkter om Ryssland. Vi uppskattade även olika typer av multimedia-föreläsningar. På höstens toppmöte i Köpenhamn deltog Jennie Larsson. Även Åsa Ohlsson, före detta ordförande i Frilans Riks fanns med under första mötesdagen, eftersom hon skullle bli ledamot i FREG, Freelance Rights Expert Group (som är Europeiska Journalistfederationens grupp för frilansfrågor). Under detta möte diskuterades bland annat möjligheter att genomföra en gemensam inkomstenkät och att upprätta en bank med föreläsare som kan användas runt om i de nordiska länderna. Vi har under det här verksamhetsåret varit representerade på ett av de nordiska frilansorganisationernas årsmöten. Jennie Larsson och Natacha López var på danska FreelanceGruppens årsmöte, mars 2014, där de också deltog i en intressant föreläsning med danska tv-profilen Kurt Strand, som gav tips på hur man kan intervjua professionella källor. Rekrytering Bullkampanjen Håkan Danielsson Wahl på förbundskansliet har haft ett ansvar för att fortsätta med den bullkampanj som han har haft bland frilanskontor i Stockholm. Tanken har varit att den ska spridas till Malmö och Frilans Riks styrelse har varit i kontakt med Håkan Danielsson Wahl för att planera vilka frilanskontor som kan vara aktuella för besök. Håkan Danielsson Wahl kommer dock inte att arbeta vidare med detta då han slutar på kansliet och i skrivande stund håller han på och lämnar över arbetet med bullkampanjen till Åse Harding. Debatter och diskussioner Under året har främst Jennie Larsson varit på ett flertal olika debatter och ställt frågor i egenskap av representant för Frilans Riks. Bland annat har hon deltagit på flera av Publicistklubbens södras debatter, med teman som framtiden för pressfotografer och hur journalistiken påverkas av en stark pr-bransch. Hon var även på plats när Mälardalen arrangerade en kväll om villkoren för utlandsjournalister samt deltog i ett rundabordssamtal om framtidens medielandskap som arrangerades av Media Evolution City i Malmö. 12

13 Sociala medier Genom att vara aktiva i sociala medier främst på nämnda grupper i Facebook, men Jennie Larsson är även aktiv på Twitter och Instagram försöker vi synas även för frilansar som inte (ännu) är medlemmar. Kontakt med icke-medlemmar/nya frilansar Då och då hör potentiella medlemmar, studenter och andra, av sig till Frilans Riks styrelse, för råd, tips och intervjuer. Vi svarar alltid och försöker uppmärksamma dem på att vi gör ett för dem relevant arbete. Servicebolaget Frilans Riks är representerat i Servicebolaget av Fatima Grönblad och Göran Schüsseleder som ordinarie ledamöter och Jennie Larsson som suppleant. Göran ingår även i bolagets arbetsutskott. Ytterligare en frilans finns representerad genom Åsa Olsson från förbundsstyrelsen. Det som genomsyrar frågorna som lyfts upp av Frilans riks representanter handlar om vad medlemmarna får för avgiften som varje månad betalas till Servicebolaget, ett belopp som sträcker sig från 39 kronor i månaden till 174. Därför ser vi fram emot när Servicebolaget kan bli effektivare i sina arbetsuppgifter, framför allt när det gäller administration, med hjälp av programvaror från Mysoft som väntas implementeras i verksamheten under Främst handlar det om tidsbesparingar när det gäller korrespondens, något som kommer att kunna omvandlas till mer verksamhet, bland annat kurser. Andra besparingar som skett på Frilans Riks initiativ är att Servicebolaget sett och ser över sina utskicksrutiner. För ett bättre samarbete mellan Servicebolaget och klubbarna anordnade Servicebolaget i oktober 2013 en mötesdag till vilken nio kursexperter föreslagna av frilansklubbarna var inbjudna. Syftet med mötet var att diskutera utveckling av Servicebolagets kursverksamhet, samt att tydliggöra vilka möjligheter Servicebolaget har att till exempel ge bidrag och att i samarrangemang med frilansklubbar ordna kurser, med utgångspunkt i de lagar som styr bolagets verksamhet. Dagen innehöll klargörande av bolagets förutsättningar med hänsyn till bland annat skatte- och momslagstiftning (denna begränsar möjligheterna för bolaget att samarbeta med moderföreningen och föreningarna inom den). Mötet gav också deltagarna möjlighet att framföra tips, önskemål och synpunkter, såväl om hur kursverksamheten organiseras som om konkreta kurser. Dessa ligger till grund för kansliets planering och utveckling av 2014 års kursverksamhet. Bland annat fler företagsutvecklande kurser såsom en om webb-tv för frilansar. Se även Servicebolagets verksamhetsberättelse (separat dokument). Arvodesguiden Arvodesguiden hade i slutet av februari 958 medlemmar. Under året fick Arvodesguiden 136 nya medlemmar. Antal nya arvodesrapporter under 2013: 200 (2012 var antalet 237). Antal rapporter totalt som finns i Arvodesguiden: Guiden har under 2013 haft besök, varav 380 var unika besökare. Styrgruppen har under 2013 efter Frilans Riks årsmöte bestått av Fatima Grönblad, Margaretha Levander och Torbjörn Hallgren. Torbjörn Hallgren har fungerat som guidemästare. 13

14 Vi har under året undersökt möjligheterna att lägga in Arvodesguiden under sjf.se, för att medlemmarna därmed ska kunna använda samma inloggning och slippa administrationen för att godkänna nya medlemmar. Detta har dock visat sig vara för dyrt, då det kräver relativt omfattande programmering. Vi har även berättat om Arvodesguiden för frilansfacken i de andra nordiska länderna och frågat om intresse finns för att finansiera ett uppgraderat system tillsammans. Än så länge har ingen nappat. För mer information om Arvodesguiden, se separat rapport. Klubbkontakter Under året har Frilans Riks styrelse och representanter för klubbarna hållit kontakt genom telefon, mail och i vissa fall besök. Frilans Riks styrelseledamöter har deltagit i arrangemang, styrelsemöte eller årsmöte hos flera av de tio klubbarna. Ansvaret för kontakten är delat, det är alltså även de enskilda klubbarna som ansvarar för att kommunikationen fungerar med Frilans Riks, enligt den utredning som gjordes Dalarnas klubb har varit svår att hålla kontakten med, trots att Göran Schüsseleder, som är klubbens kontaktperson, sökt klubben genom flera kanaler. Vi har nyligen fått veta att det berott på att klubbens verksamhet har legat på sparlåga och på att de drivande personerna i klubben, av personliga skäl, inte har haft möjlighet att vara aktiva. Göran har däremot haft löpande kontakt med Värmlands frilansklubb och deltagit på klubbens årsmöte den 7 mars i Karlstad. Fatima har deltagit på årsmöte, styrelsemöte samt arrangemang med Västra frilansklubben samt haft mejl och telefonkontakter med ordförandena och andra ledamöter. Natacha har suttit i styrelsen för Frilans Syd och har där återkommande informerat om vad som sker inom Frilans Riks samt förmedlat nödvändiga kontakter mellan Syd och Riks. Jennie Larsson har också medverkat vid flera av Frilans Syds aktiviteter och hållit kontakt med Syds ordförande Torbjörn Hallgren. Ulrika Vallgårda har gått på styrelsemöten, årsmöte samt medlemsmöte med Norrbottens frilansklubb och kontinuerligt rapporterat om vad som händer i Frilans Riks styrelse. Mi Edvinsson har i egenskap av styrelseledamot i Mellannorrlands Frilansklubb deltagit i klubbens aktiviteter och varit en naturlig kanal mellan Mellannorrland och Frilans Riks. Mi har också hållit kontakt med ordföranden i Västerbottens Frilansklubb, Erland Segerstedt. Jonas Ohlin har varit kontaktperson för den nya klubben Medietextarna som i skrivande stund har omkring 40 medlemmar. Jonas Ohlin har även varit kontaktperson för Radio- och TV-frilansklubben, och besökte klubbens årsmöte. Frilans Riks har även bjudit in Radio- och TV-frilansklubben till ett styrelsemöte för att diskutera hur vi kan stötta klubben framöver och samarbeta. Jennie träffade delar av Östergötlands styrelse i samband med kursen Håller ditt skyddsnät? i Linköping och har i övrigt haft mejlkontakt med styrelsen. Jennie har även varit på Smålands årsmöte. Holger Nilén har varit kontaktperson för Mälardalen men har som suppleant i Frilans Riks endast deltagit vid två styrelsemöten. Dessemellan har han hållit kontakten med Frilans Riks genom att följa mejlväxlingen och genom kontakt med styrelsemedlemmar, mest Jonas Ohlin. Mälardalens ordförande Gert Lundstedt har också återkommande haft kontakt med Frilans Riks ordförande Jennie Larsson. Frilans Riks har erbjudit stöd till klubbar och informerat via klubbkontakter. Vi har stöttat klubbar ekonomiskt via klubbidrag. Vi har i år inte genomfört det Skype-möte med ordförandena för de mindre klubbarna, så som vi hade planerat. Vi avvaktade med detta på grund av de ekonomiska svårigheter vi trodde att vi var i under början av verksamhetsåret och när det var klarlagt att det fanns utrymme till att genomföra mötet så kändes det som att det var för nära inpå årsmötet då klubbarna ändå möts. 14

15 Klubbidrag Som vi tidigare nämnt i avsnittet om ekonomi, skenade kostnaderna för vissa poster iväg under första halvåret och styrelsen kände sig tvungen att strama åt. Det rådde även osäkerhet kring vad vissa kostnader skulle komma att landa på. Via FF-listan meddelade vi klubbarna att vi inte kunde bevilja stora summor. I årets budget hade räknats med kronor i klubbidrag, men bara betalades ut. Följande klubbidrag har delats ut under budgetåret 2013: Småland har fått kr till föreläsare på årsmötet. Norrbotten har fått till årsmöte med teater. Värmland har fått 720 till årsmöte. Västra har fått till kurs i berättande journalistik. Syd har fått 500 respektive kr till frilansafterwork och julfest. Medietextarna har fått 630 kr till hyra av möteslokal. Västerbotten har fått kr till ett samarrangemang med PK i Umeå. I april utbetalades även kr till Mellannorrland för årsmötesarrangemang som dock, utan nya kassörens vetskap, hade bokförts på 2012 eftersom ansökan skickades i december. Det såg därför ut som om även dessa pengar belastade årets budget. Radio- och TV-frilansklubben lämnade in en ansökan om bidrag som vi behövde kompletterande information för att bevilja. Klubben kommer att få sina pengar 2014 istället. Inga ytterligar ansökningar om klubbidrag kom in under Det plusresultat som vi trots allt gjorde indikerar att vi skulle haft möjlighet att ge mer till klubbarna. Vi kommer att försöka kompensera detta på olika sätt under Efter att Göran Schϋsseleder och Fatima Grönblad, Frilans Riks representanter i Servicebolaget, vid ett möte fått information i skattefrågor av sakkunnig, har vi nu förstått att Frilans Riks inte kan ge medlemmar reseersättning till Servicebolagets kurser. För att inte riskera betalningskrav när det gäller skatter och moms måste den fackliga verksamheten hållas åtskild från Servicebolagets verksamhet. Samma regler gör att Frilans Riks inte kan ge klubbidrag för yrkesmässigt inriktade kurser som skulle kunna anordnas av någon annan aktör på marknaden. Årets frilans och Årets redaktör Priset Årets frilans som delas ut i samband med Frilans Riks årsmöte 2014 består av ett års gratis företagsförsäkring sponsrat av Journalistförbundets samarbetspartner Gefvert Försäkringsmäklare samt kr i stipendium från det överskott som har blivit från den företagsförsäkring Journalistförbundets medlemmar har hos Gefvert. Peter Östborg, Värmlands frilansklubb, är sammankallande i juryn som även består av Göran Schüsseleder från Frilans Riks samt fjolårets pristagare Emma Janke. Svar på motioner som antogs på årsmötet 2013 Motion om att utreda vem som bör förhandla med medieägare Motionens krav om att förbundet centralt ska förhandla med medieägare om nivån på deras frilansbudgetar avslogs av förbundsstyrelsen med hänvisning till att det som fackförbund inte finns legala möjligheter att kräva kollektiva förhandlingar av köpare av tjänster och varor. 15

16 Motion om hur arbetsplatsklubbar kan arbeta effektivare med frilansfrågor Motionens krav om en utredning om hur arbetsklubbarnas arbete med frilansfrågor kan bli mer effektivt och välfungerande avslogs av förbundsstyrelsen, bland annat med hänvisning till att fackliga förtroendevalda inte har rätt att ägna sig åt frågor som inte berör de egna medlemmarna på betald arbetstid. Från svaret: Det är i dag inte möjligt för anställda journalister som är lokala fackliga förtroendemän att på betald arbetstid ägna sig åt frågor som inte direkt berör den egna arbetsplatsen och de medlemmar som är eller har varit anställda i frågor som rör förhållandet mellan dessa som arbetstagare och arbetsgivaren. Därmed måste allt arbete som omfattas av problembeskrivningen i motionen ske utanför betald arbetstid. Att därför försöka från centralt håll bestämma att fler anställda förtroendevalda ska arbeta med, såsom det beskrivs i motionen, skäliga frilansarvoden, bevaka frilansars upphovsrätt och samverka med frilansar och frilansklubbar (i denna prioritetsordning) blir vare sig lämpligt eller framkomligt. Motion om att rekrytera en frilansombudsman Motionen om att tillsätta en frilansombudsman på kansliet avslogs av förbundsstyrelsen, bland annat med hänvisning till begränsade resurser och att kunskapen bör finnas hos hela förbundskansliet. Motion om definitionen av frilansar Motionen om att komma tillrätta med alltför snäva definitioner av vem som är frilans lämnades vidare till avtalsdelegationen för nya frilansavtal samt till Frilans Riks styrelse. Frågan har tagits upp ett par gånger vid avtalsdelegationens möten samt av Frilans riks styrelse. Frilans Riks styrelses motioner till förbundsstyrelsen 2013 Motion om seminarium om samarbete redaktörer/frilansar Inför lanseringen av frilanskalkylator och frilansrekommendation skickade Frilans riks styrelse en motion till förbundsstyrelsen med förslag om ett seminarium med fokus på samarbetet mellan frilansar och redaktioner. Förslaget var att seminariet skulle ta upp frågor som till exempel: Hur man kan få samarbetet att fungera så smidigt som möjligt, hur man kan bedöma kvaliteten på idéer från frilansjournalister på ett bra sätt och hur Journalistförbundets arvodesmodell är uträknad. I sitt svar berättade förbundsstyrelsen om andra insatser för att nå redaktörer med information om nya frilansrekommendationen och kalkylatorn, men biföll inte förslaget om seminariet. Bokslut (på följande sidor) 16

17 FRILANS RIKS STYRELSE RESULTAT 2012 BUDGET 2013 RESULTAT 2013 RESULTAT 2013 INTÄKTER Medlemsavgifter 546, , ,098 Verksamhetsbidrag 413, , ,503 Övriga intäkter 4,471 SUMMA 964, , ,601 KOSTNADER Styrelsemöten -105, , ,449 Arvode -86, , ,324 Övriga kostnader -18,629-34,000-30,125 Administration -89,638-97, ,440 Arvode -54,909-59,800-69,878 Övriga kostnader -34,729-37,760-34,562 Klubb- och medlemskontakt -99, ,516-94,944 Arvode -41,944-64,396-70,023 Övriga kostnader -57,997-79,120-24,921 Styrelsekommunikation -39,608-41,600-54,879 Arvode -38,019-41,600-54,876 Övriga kostnader -1,589 - Information -183, , ,689 Arvode -32,779-41,600-45,247 Övriga kostnader -150, , ,442 Årsmöte -158, , ,697 Arvode -84,199-78,840-87,099 Övriga kostnader -73,847-52,000-81,598 Nordiskt -75,404-61,041-57,924 Arvode -47,976-36,141-38,940 Övriga kostnader -27,428-24,900-18,984 Intäkter Solidaritet -11,655-38,456-7,271 Arvode -11,655-26,456-7,271 Övriga kostnader -12,000 Upphovsrätt -14,317-36,698-29,296 Arvode -13,898-32,198-28,237 Övriga kostnader ,500-1,059 Rekrytering -19,063-19,713-3,163 Arvode -19,063-19,713-3,163 Övriga kostnader Arvode & villkor -45,727-32,389 Arvode -45,727-17,889 Övriga kostnader 0-14,500 Övrigt -58,341-3,869-5,067 Arvode -30,246-1,375-4,730 Övriga kostnader -28,095-2, Övriga finansiella kostnader -28 SUMMA KOSTNADER -854, , ,205 RESULTAT 109, ,396 17

18 Årsredovisning för FrilansÿRiks Styrelsenÿfårÿhärmedÿlämnaÿsinÿredogörelseÿför föreningensÿutvecklingÿunderÿräkenskapsåretÿ ÿ-ÿ Innehållsförteckning Sida -ÿförvaltningsberättelse 2 -ÿresultaträkning 3 -ÿbalansräkning 4-5 Omÿinteÿannatÿsärskiltÿanges,ÿredovisasÿallaÿbeloppÿiÿheltalÿkrÿ(sek). FrilansÿRiks Org.nrÿ (5) Förvaltningsberättelse StyrelsenÿförÿFrilansÿRiksÿfårÿhärmedÿavgeÿårsredovisningÿförÿräkenskapsåretÿ ÿ-ÿ RESULTATDISPOSITION Beloppenÿiÿresultatdispositionenÿärÿangivnaÿiÿtusentalÿkronor. Medelÿattÿdisponera: Balanseratÿresultat 10ÿ014 Åretsÿresultat 59ÿ625 Summa 69ÿ639 Förslagÿtillÿdisposition: Balanserasÿiÿnyÿräkning Summa 69ÿ639 69ÿ639 Bolagetsÿresultatÿochÿställningÿframgårÿavÿefterföljandeÿresultat-ÿochÿbalansräkningarÿmedÿtilläggsupplysningar. 18

19 Not Resultaträkning Rörelsensÿintäkterÿm.m. 964ÿ ÿ325 Nettoomsättning 964ÿ ÿ325 Summa Rörelsensÿkostnader -148ÿ ÿ930 Legoarbeten -243ÿ ÿ543 Övrigaÿexternaÿkostnader -461ÿ ÿ703 Personalkostnader -853ÿ ÿ176 Summa 110ÿ996 57ÿ149 RÖRELSERESULTAT Finansiellaÿposter 3 79 Övrigaÿränteintäkterÿochÿliknandeÿintäkter -1ÿ Räntekostnaderÿochÿliknandeÿkostnader -1ÿ Summa 109ÿ728 57ÿ425 RESULTATÿEFTERÿFINANSIELLAÿPOSTER 109ÿ728 57ÿ425 RESULTATÿFÖREÿSKATT Skatter 0 2ÿ200 Skattÿpåÿgrundÿavÿändradÿbeskattning 109ÿ728 59ÿ625 ÅRETSÿRESULTAT FrilansÿRiks Org.nrÿ (5) Not Balansräkning TILLGÅNGAR OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR Kortfristigaÿfordringar 3ÿ387 14ÿ218 Övrigaÿfordringar 39ÿ758 45ÿ873 Förutbetaldaÿkostnaderÿochÿupplupnaÿintäkter 43ÿ145 60ÿ091 Summa 176ÿ ÿ966 Kassaÿochÿbank 219ÿ ÿ057 SUMMAÿOMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR 219ÿ ÿ057 SUMMAÿTILLGÅNGAR FrilansÿRiks Org.nrÿ (5)

20 Org.nrÿ Not EGETÿKAPITALÿOCHÿSKULDER EGETÿKAPITAL Egetÿkapital Egetÿkapital 10ÿ014-99ÿ713 Åretsÿresultat 59ÿ ÿ727 Summa 69ÿ639 10ÿ014 SUMMAÿEGETÿKAPITAL 69ÿ639 10ÿ014 SKULDER Kortfristigaÿskulder Leverantörsskulder 32ÿ051 4ÿ500 Övrigaÿskulder 11ÿ942 16ÿ185 Upplupnaÿkostnaderÿochÿförutbetaldaÿintäkter 226ÿ ÿ059 Summa 270ÿ ÿ744 SUMMAÿSKULDER 270ÿ ÿ744 SUMMAÿEGETÿKAPITALÿOCHÿSKULDER 340ÿ ÿ758 STÄLLDAÿSÄKERHETER Inga Inga ANSVARSFÖRBINDELSER Inga Inga 20

verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2014-15

verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2014-15 mälardalens frilansklubbs årsmöte 9/2 2015 verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2014-15 sammansättning av styrelsen Gert Lundstedt ordförande Elisabet Wahl vice ordförande och upphovsrättsansvarig

Läs mer

Styrelsens verksamhetsplan Obs! Med justeringar från årsmötet!

Styrelsens verksamhetsplan Obs! Med justeringar från årsmötet! Styrelsens verksamhetsplan 2015-2016 2016 Obs! Med justeringar från årsmötet! 1 Inledning Frilans Riks är Journalistförbundets distrikt för frilansare och styrelsen ser som sin uppgift att samordna frilansklubbarnas

Läs mer

Vem är frilans? Vem gör vad? Frilansstrategin

Vem är frilans? Vem gör vad? Frilansstrategin Arbetsmarknaden för journalister har under flera år gått mot fler osäkra anställningar, fler tillfälligt anställda eller inhyrda och fler uppdragstagare samtidigt som antalet arbetstillfällen minskat.

Läs mer

verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2012-2013

verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2012-2013 mälardalens frilansklubbs årsmöte 21/2 2013 verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2012-2013 sammansättning av styrelsen Karin Tideström Gert Lundstedt Beata Hansson Suzanne Vikström Elisabet Wahl Nils

Läs mer

Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret 2010.

Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret 2010. VERKSAMHETSBERÄTTELSE DISTRIKT NORRBOTTENS Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret. Årets som gick 2 Distriktsverksamheten 3 Distriktstyrelsens

Läs mer

1 Mötets öppnande Frilans Riks ordförande Tomas Polvall höll ett välkomsttal och öppnade mötet.

1 Mötets öppnande Frilans Riks ordförande Tomas Polvall höll ett välkomsttal och öppnade mötet. ÅRSMÖTESPROTOKOLL Frilans Riks, distrikt inom Svenska Journalistförbundet 17 mars 2006, kl. 09.30-17.40 Estniska Föreningen, Stockholm 1 Mötets öppnande Frilans Riks ordförande Tomas Polvall höll ett välkomsttal

Läs mer

Årsmöte 2014. 19 november i Alnarp kl. 17.00-19.00 Sal 106 Alnarpsgården. Årsmöteshandlingar

Årsmöte 2014. 19 november i Alnarp kl. 17.00-19.00 Sal 106 Alnarpsgården. Årsmöteshandlingar Årsmöte 2014 19 november i Alnarp kl. 17.00-19.00 Sal 106 Alnarpsgården Årsmöteshandlingar Dagordning Styrelsekandidater Verksamhetsberättelse Verksamhetsplan Mål 2014 Dagordning årsmöte 2014-11-19 Alnarp

Läs mer

Förbundsstyrelsens förslag till dagordning

Förbundsstyrelsens förslag till dagordning Förslag Dagordning Förbundsstyrelsens förslag till dagordning 1. Kongressen öppnas 2. Fråga om kongressen kallats i stadgeenlig ordning 3. Upprop och fastställande av röstlängd 4. Val av tre ordförande

Läs mer

Sveriges Hundfrisörer

Sveriges Hundfrisörer Sid 1(6) Välkomna till Sveriges Hundfrisörers årsmöte 2008 Årsmöteshandlingar Sid 2(6) Innehåll: 3 Förslag till dagordning 4 Berättelse 5 Verksamhetsplan 5 Förslag avgift 6 Stadgar Sid 3(6) Förslag till

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK

Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK Tid och plats: 1 september 2012 i Malmö Föreningens ordförande Aviva Suskin-Holmqvist öppnade årsmötet och hälsade alla välkomna. 1 Val av mötesordförande Som ordförande

Läs mer

Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Årsmöte 2014 Torsdagen den 30 januari 2013

Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Årsmöte 2014 Torsdagen den 30 januari 2013 Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Årsmöte 2014 Torsdagen den 30 januari 2013 Plats: Aptitgården, Vädursgatan 5 Gårda-GÖTEBORG Program: (Inskrivning from 16.45) 16.45-17.30 Lättare förtäring 17.30-18.00

Läs mer

Richard Jakbo, ordförande i Frilans Riks, öppnade mötet.

Richard Jakbo, ordförande i Frilans Riks, öppnade mötet. ÅRSMÖTESPROTOKOLL Frilans Riks, distrikt inom Svenska Journalistförbundet 24 mars 2015 kl 10.00-16.30 ABF- huset, Sveavägen 41, Stockholm, Sandlersalen 1 Mötets öppnande Richard Jakbo, ordförande i Frilans

Läs mer

Att bilda en förening

Att bilda en förening Att bilda en förening Här hittar du information om hur man startar en förening och om vilka uppgifter styrelsen och styrelsens ledamöter har. Förberedelser För att kunna bilda en förening måste det finnas

Läs mer

Exempel på att bilda en förening

Exempel på att bilda en förening Exempel på att bilda en förening Information om hur man går till väga för att bilda en förening och information om vad styrelsen och styrelsens ledamöter har för uppgifter. 1. Att bilda en förening I Sverige

Läs mer

ÅRSMÖTESPROTOKOLL Frilans Riks, distrikt inom Journalistförbundet 7 april 2016 kl Estniska huset, Wallingatan, Stockholm.

ÅRSMÖTESPROTOKOLL Frilans Riks, distrikt inom Journalistförbundet 7 april 2016 kl Estniska huset, Wallingatan, Stockholm. ÅRSMÖTESPROTOKOLL Frilans Riks, distrikt inom Journalistförbundet 7 april 2016 kl 10.00-16.30 Estniska huset, Wallingatan, Stockholm. 1 Mötets öppnande Rickard Jakbo, ordförande i Frilans Riks, öppnade

Läs mer

En information om hur det går till att bilda en förening.

En information om hur det går till att bilda en förening. Bilda förening En information om hur det går till att bilda en förening. Att bilda en förening I Sverige finns det ingen lag som kräver att ideella föreningar ska registreras eller godkännas. Det innebär

Läs mer

Sveriges Cytodiagnostikers årsmöte 2015-05-20, Örebro

Sveriges Cytodiagnostikers årsmöte 2015-05-20, Örebro Protokoll fört vid Sveriges Cytodiagnostikers årsmöte 2015-05-20, Örebro 1 Mötets öppnande Anna Kellin, vice ordförande hälsade alla välkomna och förklarade årsmötet öppnat. 2 Kallelsens godkännande Anna

Läs mer

1 Mötets öppnande Frilans Riks ordförande Henrik Sannesson välkomnade ombuden.

1 Mötets öppnande Frilans Riks ordförande Henrik Sannesson välkomnade ombuden. ÅRSMÖTESPROTOKOLL Frilans Riks, distrikt inom Svenska Journalistförbundet 18 mars 2010 kl 10.00-17.00 Estniska huset, Wallingatan 34, Stockholm 1 Mötets öppnande Frilans Riks ordförande Henrik Sannesson

Läs mer

Årsmöte 2013. Tid och plats: Söndagen den 21:a april, 13:00. Tingssalen, Gamla tingshuset, Rådhusgatan 40, Östersund.

Årsmöte 2013. Tid och plats: Söndagen den 21:a april, 13:00. Tingssalen, Gamla tingshuset, Rådhusgatan 40, Östersund. Årsmöte 2013 Tid och plats: Söndagen den 21:a april, 13:00. Tingssalen, Gamla tingshuset, Rådhusgatan 40, Östersund. Den gröna markören visar platsen för årsmötet, Rådhusgatan 40 Den lila markören visar

Läs mer

mälardalens frilansklubbs verksamhetsplan för 2014-2015!

mälardalens frilansklubbs verksamhetsplan för 2014-2015! mälardalens frilansklubbs årsmöte 20/2 2014 dagordning Datum: 20 februari 2014 Tid: klockan 18.00-20.30 (kaffe serveras från klockan 17.30) Plats: Mötesplats Kupan (Röda korset) Adress: Östgötagatan 67

Läs mer

ÅRSMÖTESPROTOKOLL. Frilans Riks, distrikt inom Svenska Journalistförbundet 10 mars 2011 kl 10.00-17.30 ABF-huset, Sveavägen 41, Stockholm

ÅRSMÖTESPROTOKOLL. Frilans Riks, distrikt inom Svenska Journalistförbundet 10 mars 2011 kl 10.00-17.30 ABF-huset, Sveavägen 41, Stockholm ÅRSMÖTESPROTOKOLL Frilans Riks, distrikt inom Svenska Journalistförbundet 10 mars 2011 kl 10.00-17.30 ABF-huset, Sveavägen 41, Stockholm 1 Mötets öppnande Frilans Riks ordförande Åsa Ohlsson välkomnade

Läs mer

Årsmötet Med vänliga hälsningar Styrelsen

Årsmötet Med vänliga hälsningar Styrelsen Årsmötet 2016 I år anordnar vi vårt årsmöte i Kristianstad på Mötesplatsen. Vi börjar med vårt årsmöte där vi har bjudit in politiker till mötesfunktionärer. Efter årsmötet har vi lite fika och sen ska

Läs mer

Årsmöte 2015-04-11 12:00 Alviksgatan 4, Söderköping

Årsmöte 2015-04-11 12:00 Alviksgatan 4, Söderköping Årsmöte 2015-04-11 12:00 Alviksgatan 4, Söderköping Efter Årsmötet sker prisutdelning Årets Katt 2014 samt Hedersmedlem i Maine Coon-Katten ÅRSMÖTESHANDLINGAR Dagordning årsmöte... s. 2 Verksamhetsberättelse

Läs mer

Protokoll från årsmötet i Hackvads Bygdeförening, söndagen den 10 februari år 2013

Protokoll från årsmötet i Hackvads Bygdeförening, söndagen den 10 februari år 2013 Sida 1 av 6 Protokoll från årsmötet i Hackvads Bygdeförening, söndagen den 10 februari år 2013 1 Årsmötets öppnande. Klas Wetter hälsade alla 25 medlemmar välkomna och förklarade årsmötet öppnat. 2 Godkännande

Läs mer

Stockholms Spiritualistiska Förening

Stockholms Spiritualistiska Förening 1 Stockholms Spiritualistiska Förening STADGAR Slutligen fastställda på årsmötet den 28 april 1998. (Justerade enligt beslut på årsmötet den 20 april 2009.) (Justerade enligt beslut på årsmötet den 22

Läs mer

VI BILDAR FÖRENING. Information från Kultur och Fritid, Nyköpings kommun

VI BILDAR FÖRENING. Information från Kultur och Fritid, Nyköpings kommun VI BILDAR EN FÖRENING Information från Kultur och Fritid, Nyköpings kommun SAMMANSTÄLLNING I KORTHET ÖVER VAD SOM SKALL GÖRAS NÄR EN FÖRENING BILDAS - Inbjud de som är intresserade - Besluta om att bilda

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR LINKÖPINGS FRITEATER 2013 FÖRSLAG TILL DAGORDNING 1. Mötets öppnande 2. Godkännande av dagordning 3. Val av presidium a/ Årsmötets ordförande b/ Årsmötets sekreterare c/ Justerare

Läs mer

Årsmöte Onsdag , 18.30

Årsmöte Onsdag , 18.30 Årsmöte Onsdag 2016-04-27, 18.30 Stjärnholms Slott Årsmöteshandlingar Version 1.0 Innehåll FÖRSLAG TILL DAGORDNING... 2 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2015... 3 REVISIONSBERÄTTELSE... 4 ÅRSREDOVISNING FÖR 2015...

Läs mer

En guide i att arrangera årsmöten i SSU-klubbar och SSU-kommuner

En guide i att arrangera årsmöten i SSU-klubbar och SSU-kommuner En guide i att arrangera årsmöten i SSU-klubbar och SSU-kommuner Ett årsmöte hålls för att stämma av vad som har hänt under det föregående året, bestämma vad som ska hända det kommande året och att välja

Läs mer

PROTOKOLL STYRELSEMÖTE FÖR ALBIN 25 KLUBBEN (ORG.NR 874001-9727)

PROTOKOLL STYRELSEMÖTE FÖR ALBIN 25 KLUBBEN (ORG.NR 874001-9727) PROTOKOLL STYRELSEMÖTE FÖR ALBIN 25 KLUBBEN (ORG.NR 874001-9727) Tid: 18 februari 20 kl 19.00 Plats: Telefonkonferens mellan närvarande styrelsemedlemmar Närvarande: Ledamot / vice ordförande Tommy Malmgren

Läs mer

Datum 2014-03-27. Föreningens ordförande, Carl-Åke Utterström, hälsade deltagarna varmt välkomna och öppnade mötet.

Datum 2014-03-27. Föreningens ordförande, Carl-Åke Utterström, hälsade deltagarna varmt välkomna och öppnade mötet. ÅRSMÖTESPROTOKOLL 1 (3) Datum 2014-03-27 Årsmöte mars 2014 Protokoll fört vid Villaägarföreningen Jakobsbergs 126:e årsmöte torsdagen den 27 mars 2014 kl. 18:30 på Pilbogården, Kristinagatan 14, Västerås.

Läs mer

Lätt och roligt att bilda en förening

Lätt och roligt att bilda en förening Lätt och roligt att bilda en förening Instruktioner till dig som vill starta en förening Vid frågor kontakta på 0155-24 89 01, eller e-post 2 Uppstart av en förening Bjud in de som är intresserade Besluta

Läs mer

PROTOKOLL Årsmötet. Sammanträdesdatum 2011-05- 14. 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet. 3 Val av protokolljusterare och rösträknare

PROTOKOLL Årsmötet. Sammanträdesdatum 2011-05- 14. 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet. 3 Val av protokolljusterare och rösträknare PROTOKOLL Årsmötet Sammanträdesdatum 2011-05- 14 Tid: Plats: 10.00-11.45 Cefalushuset i Riksdagen Närvarande: 15 medlemmar enligt förteckning 1 Öppnande IFFKs ordförande, Ulla Y Gustafsson, hälsade välkommen

Läs mer

Playstars årsmöte 2013-03-30

Playstars årsmöte 2013-03-30 Playstars årsmöte 2013-03-30 Dagordning: 1. Mötets öppnande 2. Mötets behörighet 3. Val av mötets ordförande 4. Val av mötets sekreterare 5. Val av två personer att justera protokollet 6. Val av rösträknare

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013

Verksamhetsberättelse 2013 20140114 Sidan 1 av 5 'Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2013 Sammanfattning av verksamhetsåret Året började med att den nya styrelsen, på uppdrag av årsmötet, organiserade ett extramöte

Läs mer

Hovgården fiber Ekonomisk förening

Hovgården fiber Ekonomisk förening Hovgården fiber Ekonomisk förening Kallelse till årsmöte Onsdagen den 18 mars 2015 Kl. 18:15 i Björlandagårdens Café Varmt välkomna!! Eventuella Motioner skall vara styrelsen tillhanda senast 1 vecka innan

Läs mer

Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2014

Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2014 PROFESSIONSFÖRENINGEN NUTRITIONISTFÖRENINGEN Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2014 Bilagor till verksamhetsberättelsen: 1) Verksamhetsplan 2014 2) Projektsammanställning för fokusprojektet Kvalitetssäkring

Läs mer

Stadgar EPILEPSIFÖRENINGEN I STOR-STOCKHOLM. Antagna av ordinarie årsmöte samt bekräftade av extra årsmöte

Stadgar EPILEPSIFÖRENINGEN I STOR-STOCKHOLM. Antagna av ordinarie årsmöte samt bekräftade av extra årsmöte Stadgar EPILEPSIFÖRENINGEN I STOR-STOCKHOLM Antagna av ordinarie årsmöte 2002-03-21 samt bekräftade av extra årsmöte 2002-10-10. 1 Namn och verksamhetsområde Mom 3 Föreningens namn är Epilepsiföreningen

Läs mer

Kallelse till årsmöte för Företagarna Åtvidaberg

Kallelse till årsmöte för Företagarna Åtvidaberg 1 (8) Kallelse till årsmöte för Företagarna Åtvidaberg Åtvidaberg 2014-02-12 Dag: 2014-03-08 Tid: 17.00 Plats: Åtvidabergs Hotell & Restaurang, Klinta Förslag till dagordning 1. Årsmötets öppnande 2. Val

Läs mer

Röstlängden består av 23 röstberättigade medlemmar enligt bifogad röstlängd. 1 stödjande medlem fanns även på plats, dock utan rösträtt.

Röstlängden består av 23 röstberättigade medlemmar enligt bifogad röstlängd. 1 stödjande medlem fanns även på plats, dock utan rösträtt. FSDB Stockholms och Gotlands Län Årsmötesprotokoll 2016 Dag: lördag den 19 mars 2016 Tid: 13.00-17.00 Plats: Gotlandsgatan 44 Närvarande: 23 röstberättigade medlemmar 1 Årsmötets öppnande FSDB Stockholms

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse 2012 Styrelsen för Föreningen Sveriges Vägingenjörer, FSV, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret 2012. 1 Reviderad 2013-08-27 Föreningsledningen... 3 Styrelsen

Läs mer

Årsmöte, arbetsformer och organisation i klubben

Årsmöte, arbetsformer och organisation i klubben Årsmöte, arbetsformer och organisation i klubben Organisation är en förutsättning för att en verksamhet ska fungera. En bra organisation är nödvändig för att nå bra resultat. I bland fungerar organisationen

Läs mer

Koloniföreningen Öster II Protokoll 1 (5) Lund

Koloniföreningen Öster II Protokoll 1 (5) Lund Koloniföreningen Öster II Protokoll 1 (5) Möte: Föreningsstämma /årsmöte Ref nr 4/2014 Datum: 2014 04 27 Plats: Österstampet, Öster II Kopia till pärmarna i bruna och röda stugorna Närvarande: Enligt bifogad

Läs mer

Stadgar för FOLKBILDNINGSFÖRBUNDET Beslutade av Förbundsmötet 2015-04-15

Stadgar för FOLKBILDNINGSFÖRBUNDET Beslutade av Förbundsmötet 2015-04-15 Stadgar för FOLKBILDNINGSFÖRBUNDET Beslutade av Förbundsmötet 2015-04-15 1 Namn och syfte Förbundets namn är Studieförbunden i samverkan 1, i dagligt tal Studieförbunden (The Swedish Adult Education Association)

Läs mer

Nyhetsbrev. Skånes stamningsförening. februari 2015 nr 1. Nytt år nya utmaningar! Några aktiviteter 2015

Nyhetsbrev. Skånes stamningsförening. februari 2015 nr 1. Nytt år nya utmaningar! Några aktiviteter 2015 Skånes stamningsförening Nyhetsbrev februari 2015 nr 1 Nytt år nya utmaningar! Tack för ditt stöd! Vi har blivit fler under året och är nu 100 medlemmar! Det ökar våra möjligheter att bedriva en bra verksamhet.

Läs mer

NORMALSTADGAR för lokalföreningar (Antagna av kongressen i Västerås den oktober 2006)

NORMALSTADGAR för lokalföreningar (Antagna av kongressen i Västerås den oktober 2006) NORMALSTADGAR för lokalföreningar (Antagna av kongressen i Västerås den 20-22 oktober 2006) 1 Lokalföreningens namn Föreningens namn är Afasiföreningen i Södertälje/Nykvarn och föreningen är ansluten till

Läs mer

Mälardalens arbete kring socialförsäkringsfrågorna. - en sammanfattning

Mälardalens arbete kring socialförsäkringsfrågorna. - en sammanfattning Mälardalens arbete kring socialförsäkringsfrågorna - en sammanfattning 1 Bakgrund Frågan om frilansarnas sociala trygghet är en fråga som funnits på agendan länge. Frilans Riks har arbetat med den sedan

Läs mer

ATT BILDA EN LOKALFÖRENING - råd och tips om hur man bildar och arbetar i en förening (uppdaterad 2014-03-12)

ATT BILDA EN LOKALFÖRENING - råd och tips om hur man bildar och arbetar i en förening (uppdaterad 2014-03-12) ATT BILDA EN LOKALFÖRENING - råd och tips om hur man bildar och arbetar i en förening (uppdaterad 2014-03-12) Vad är en ideell förening? En förening kan bildas av ett antal personer med ett gemensamt intresse.

Läs mer

DAGORDNING VID FAMYs ÅRSMÖTE MÅNDAG DEN 4 Mars 2013, kl. 19.00

DAGORDNING VID FAMYs ÅRSMÖTE MÅNDAG DEN 4 Mars 2013, kl. 19.00 DAGORDNING VID FAMYs ÅRSMÖTE MÅNDAG DEN 4 Mars 2013, kl. 19.00 1. Årsmötets öppnande. 2. Parentation 3. Val av presidium a) mötesordförande b) sekreterare. c) protokolljusterare tillika rösträknare. 4.

Läs mer

BILDA FÖRENING. Det här behöver ni veta

BILDA FÖRENING. Det här behöver ni veta BILDA FÖRENING Det här behöver ni veta Innehållsförteckning Vad innebär det att bilda en förening?...3 Fördelar...3 Föreningsregister...3 Förberedelser...4 Bildandemötet...4 Stadgar...5 Årsmöte...6 Dagordning

Läs mer

Protkokoll för den 29 april 2012. För distriktsstyrelsen Sverok Västerbotten

Protkokoll för den 29 april 2012. För distriktsstyrelsen Sverok Västerbotten Protkokoll för den 29 april 2012. För distriktsstyrelsen Sverok Västerbotten Närvarande styrelsemedlemmar: Ordförande Lenita Hellman Sekreterare Jens Lindström Ledamot Linus Råde Kassör Adam Jonsson Vice

Läs mer

Välkommen på årsmöte!

Välkommen på årsmöte! 2015-02-06 Välkommen på årsmöte! Den 28:e februari är det dags för Djurens Rätt Lunds årsmöte, där vi sammanfattar året som varit och planerar för 2015. Mötet äger rum 11.00-13.00 på Svaneskolan, Möllegatan

Läs mer

Protokoll Årsstämma 2015-04-25 Folkets Hus i Gusum

Protokoll Årsstämma 2015-04-25 Folkets Hus i Gusum Sidan 1 av 5 Ekonomiska Föreningen S:t Anna Skärgård 725000-5308 Protokoll Årsstämma 2015-04-25 Folkets Hus i Gusum 1 Mötets öppnande Ekonomiska Föreningens ordförande, Bengt Imberg, hälsade alla deltagare

Läs mer

TvF Årsmöte 2007-03-29 Europa Studios. Protokoll. 1 Mötets öppnande Föreningens ordförande Peter Mild hälsar välkomna.

TvF Årsmöte 2007-03-29 Europa Studios. Protokoll. 1 Mötets öppnande Föreningens ordförande Peter Mild hälsar välkomna. TvF Årsmöte 2007-03-29 Europa Studios Protokoll 1 Mötets öppnande Föreningens ordförande Peter Mild hälsar välkomna. 2 Val av mötesordförande Peter Mild föreslås och väljs enhälligt. 3 Val av sekreterare

Läs mer

Stadgar. Förbundsstadgar Normalstadgar för föreningar

Stadgar. Förbundsstadgar Normalstadgar för föreningar Stadgar Förbundsstadgar Normalstadgar för föreningar Innehåll Förbundsstadgar Förbundets värderingar.... 4 Förbundets organisation... 4 Medlemskap.... 4 Kongress... 7 Förbundsfullmäktige... 10 Förbundsstyrelse...

Läs mer

ÅRSMÖTE 2015. Torsdag 9 april kl. 18,00. Tevsjö Destilleri Järvsö

ÅRSMÖTE 2015. Torsdag 9 april kl. 18,00. Tevsjö Destilleri Järvsö ÅRSMÖTE 2015 Torsdag 9 april kl. 18,00 Tevsjö Destilleri Järvsö ÅRSMÖTE 2015-04-09 DAGORDNING 1. Öppnande av mötet genom styrelsens ordförande. 2. Anteckning av närvarande och upprättande av röstlängd.

Läs mer

Möte via Internet http://aktivdemokrati.se/forum/viewforum.php?f=130&start=0&sk=s&sd=a

Möte via Internet http://aktivdemokrati.se/forum/viewforum.php?f=130&start=0&sk=s&sd=a Protokoll: Årsmöte för Aktiv Demokrati 2011 Datum: 2011-09-16 -- 2011-09-24 Plats: Möte via Internet http://aktivdemokrati.se/forum/viewforum.php?f=130&start=0&sk=s&sd=a Dagordning: 01. Val av mötesordförande

Läs mer

Stadgar för SULF-föreningen vid Kungliga tekniska högskolan (KTH)

Stadgar för SULF-föreningen vid Kungliga tekniska högskolan (KTH) Stadgar för SULF-föreningen vid Kungliga tekniska högskolan (KTH) Förslag till stadgar antogs av SULF/KTH:s årsmöte 2013-11-05 och fastställdes av SULF:s förbundsstyrelse XXXX-XX-XX. Allmänna bestämmelser

Läs mer

Närvarande ur styrelsen: Hanna Wallin, Tomas Gustavsson, Stefan Carlzohn och Eva Alexandersson

Närvarande ur styrelsen: Hanna Wallin, Tomas Gustavsson, Stefan Carlzohn och Eva Alexandersson Protokoll fört vid årsmöte den 30 maj 2015 Koloniföreningen Solhällan. Närvarande ur styrelsen: Hanna Wallin, Tomas Gustavsson, Stefan Carlzohn och Eva Alexandersson 1 Mötets öppnande Styrelsens ordförande

Läs mer

Juseks studerandesektion Verksamhetsberättelse Verksamhetsår 2013/14

Juseks studerandesektion Verksamhetsberättelse Verksamhetsår 2013/14 Juseks studerandesektion Verksamhetsberättelse Verksamhetsår 2013/14 Bakgrund Juseks studerandesektion Juseks studerandesektion består av omkring 20 000 studentmedlemmar. Engagemanget inom sektionen är

Läs mer

HAMNENS VÄNNER NYHAMNSLÄGE

HAMNENS VÄNNER NYHAMNSLÄGE HAMNENS VÄNNER NYHAMNSLÄGE ÅRSMÖTESHANDLINGAR FRÅN MÖTE 9 MARS 2015. INNEHÅLLER PROTOKOLL FRÅN ÅRSMÖTET SAMT KALLELSE, DAGORDNING, VERKSAMHETSBERÄTTELSE, EKONOMISK REDOVISNING. REVISIONSBERÄTTELSE SAMT

Läs mer

Stadgar för SULF-föreningen vid Linköpings universitet

Stadgar för SULF-föreningen vid Linköpings universitet Stadgar för SULF-föreningen vid Linköpings universitet Förslag till stadgar antogs av SULF/LiU vid årsmöte 2014-01-14 och fastställdes av SULF:s förbundsstyrelse 2014-02-07. Innehåll Allmänna bestämmelser

Läs mer

Playstars årsmöte 2014-03-30

Playstars årsmöte 2014-03-30 Playstars årsmöte 2014-03-30 Dagordning: 1. Mötets öppnande 2. Mötets behörighet 3. Val av mötets ordförande 4. Val av mötets sekreterare 5. Val av två personer att justera protokollet 6. Val av rösträknare

Läs mer

för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism

för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism Kongressen i Göteborg 2013-03-16 1 Namn och ändamål 1.1 Namn Organisationen heter Riksorganisationen Ungdom Mot Rasism (hädanefter kallad UMR). 1.2 Ändamål UMR

Läs mer

verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2011-2012

verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2011-2012 mälardalens frilansklubbs årsmöte 7/3 2012 verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2011-2012 sammansättning av styrelsen Karin Tideström Gert Lundstedt Beata Hansson Suzanne Vikström Elisabet Wahl Göran

Läs mer

Stadgar för Alzheimer Sverige och för lokala föreningar. 1. Ändamål. 2. Uppgifter Riksorganisationens uppgifter är: Lokalföreningens uppgifter är:

Stadgar för Alzheimer Sverige och för lokala föreningar. 1. Ändamål. 2. Uppgifter Riksorganisationens uppgifter är: Lokalföreningens uppgifter är: Stadgar för Alzheimer Sverige och för lokala föreningar. Stadgar antagna vid årsmöte den 28 februari 1988 Ändringar av stadgarna antagna vid årsmöte 15 maj 2004 Ändringar av stadgar antagna vi årsmöte

Läs mer

Protokoll fört vid stadgeenligt årsmöte inom Sällskapet Quatre Boule i Malmö på Bouletoftahallen

Protokoll fört vid stadgeenligt årsmöte inom Sällskapet Quatre Boule i Malmö på Bouletoftahallen Protokoll fört vid stadgeenligt årsmöte 2017-03-30 inom Sällskapet Quatre Boule i Malmö på Bouletoftahallen Årsmötet öppnas av föreningens ordförande Roland Bengtsson. Alla närvarande hälsas välkomna.

Läs mer

Styrelsemöte Sverok Väst

Styrelsemöte Sverok Väst Närvarande: Cecilia Hällstrand, Martin Brosser, Joakim Öfverholm, Sigrid Svensson, Svetozar Kljajin, Simon Österlund, Mikael Jönsson 1. Mötet öppnas Cecilia Hällstrand öppnade mötet klockan 18:36. 2. Val

Läs mer

Protokoll från årsmöte Göteborgs Klätterklubb 2010 Plats: Chalmersvillan, Gibraltargatan 1a Tid: kl 18.30, 24 februari 2010

Protokoll från årsmöte Göteborgs Klätterklubb 2010 Plats: Chalmersvillan, Gibraltargatan 1a Tid: kl 18.30, 24 februari 2010 1 Göteborgs Klätterklubb Göteborgs Klätterklubb Plusgiro: 72 61 69-6 info@gbgkk.nu Box 11076 Org-nr: 855100-5864 www.gbgkk.nu 404 22 Göteborg Protokoll från årsmöte Göteborgs Klätterklubb 2010 Plats: Chalmersvillan,

Läs mer

EKONOMIHANDLINGAR 2013

EKONOMIHANDLINGAR 2013 LILLA ÅRSMÖTET 2014 EKONOMIHANDLINGAR 2013 INNEHÅLL FÖRKLARINGAR TILL SVENSKA KYRKANS UNGAS ÅRSREDOVISNING 2013 (och på sista sidan en jämförelse mellan bokslutet 2013 och den rambudget som Stora

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte med Skånes Roddförbund 2007-03-12 på Malmö Roddklubb

Protokoll fört vid årsmöte med Skånes Roddförbund 2007-03-12 på Malmö Roddklubb Protokoll fört vid årsmöte med Skånes Roddförbund 2007-03-12 på Malmö Roddklubb Närvarande: 14 medlemmar representerade Helsingborgs Roddklubb, Höganäs Roddförening, Landskrona Roddklubb, Malmö Roddklubb

Läs mer

Ordförande Ina El-Sherif förklarade årsmötet öppnat. Årsmötet beslutade att välja Åsa Andersson till ordförande.

Ordförande Ina El-Sherif förklarade årsmötet öppnat. Årsmötet beslutade att välja Åsa Andersson till ordförande. Protokoll Årsmöte Distriktssköterskeföreningen i Stockholm 2016-04-07 Bygget Fest & Konferens, Norrlandsgatan 11, Stockholm Närvarande: 54 medlemmar 1 Mötets öppnande Ordförande Ina El-Sherif förklarade

Läs mer

SMC Kronoberg. Verksamhetsberättelse

SMC Kronoberg. Verksamhetsberättelse SMC Kronoberg Verksamhetsberättelse 2012-2013 Årsmöte SMC Kronoberg 131006 DAGORDNING 1. Mötets Öppnande. 2. Val av mötesordförande. 3. Val av mötessekreterare. 4. Val av 2st justeringspersoner, tillika

Läs mer

Playstars årsmöte

Playstars årsmöte Playstars årsmöte 2015-03-29 Dagordning: 1. Mötets öppnande 2. Mötets behörighet 3. Val av mötets ordförande 4. Val av mötets sekreterare 5. Val av två personer att justera protokollet 6. Val av rösträknare

Läs mer

Stadgar för Hela Sverige ska leva Östergötland antagna vid.. FÖRSLAG TILL ÄNDRING ÄR RÖDMARKERAT!

Stadgar för Hela Sverige ska leva Östergötland antagna vid.. FÖRSLAG TILL ÄNDRING ÄR RÖDMARKERAT! Stadgar för Hela Sverige ska leva Östergötland antagna vid.. FÖRSLAG TILL ÄNDRING ÄR RÖDMARKERAT! 1 Föreningens namn Föreningens namn är Hela Sverige ska leva Östergötland. 2 Föreningens säte Hela Sverige

Läs mer

Celiakiföreningen i Västerbottens län

Celiakiföreningen i Västerbottens län Sida 1 / 9 ÅRSMÖTE FÖR CELIAKIFÖRENINGEN i Västerbotten Lördag den 21 februari 2015 kl 14.00, The Guitars ÅRSMÖTESHANDLINGARNA INNEHÅLLER: ÅRSMÖTE FÖR CELIAKIFÖRENINGEN i Västerbotten... 1 1 REGLER OCH

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR LINKÖPINGS FRITEATER 2012 FÖRSLAG TILL DAGORDNING 1. Mötets öppnande 2. Godkännande av dagordning 3. Val av presidium a/ Årsmötets ordförande b/ Årsmötets sekreterare c/ Justerare

Läs mer

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte Ett år i föreningen Det finns i en förening några områden som återkommer varje år. Ett sätt att planera arbetet i föreningen är att se vilka uppgifter de är och när de behöver göras. Här hittar du några

Läs mer

Definition och ändamål

Definition och ändamål Stadgar 2014-07-17 Europeiska ungdomsparlamentet (EUP) Stadgar för Europeiska ungdomsparlamentet (EUP) Definition och ändamål 1 Syfte Mom 1 Föreningens syfte är att bidra till ett Europa där ungdomar intresserar

Läs mer

03. Val av mötessekreterare Mötets sekreterare är den som antecknar vad som beslutas på mötet. Dessa anteckningar kallas för årsmötesprotokollet.

03. Val av mötessekreterare Mötets sekreterare är den som antecknar vad som beslutas på mötet. Dessa anteckningar kallas för årsmötesprotokollet. Årsmötesordlista Förklaringar till dagordning på årsmöte 01. Årsmötets öppnande När mötet ska starta enligt kallelsen får någon öppna mötet, exempelvis föreningens ordförande. Det gör man genom att säga

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH Antagna 2008-04- 19 1 FÖRENINGEN 1.1 Namn och Säte Föreningens namn är Svalorna Indien Bangladesh. Föreningen har sitt säte i Lund, Lunds kommun. 1.2 Symbol

Läs mer

Blodcancerföreningen i Stockholms län

Blodcancerföreningen i Stockholms län Verksamhetsplan 2014 Blodcancerföreningen i Stockholms Län Blodcancerföreningen i Stockholm Län har för närvarande 526 medlemmar. Medlemmar är blodcancersjuka och deras anhöriga och närstående. Sedan hösten

Läs mer

Club Show 2013 AUGUSTI 2010

Club Show 2013 AUGUSTI 2010 AUGUSTI 2010 Club Show 2013 Hej! Hoppas alla haft en skön sommar! Dags igen för ett nyhetsbrev från klubbstyrelsen. Möten om framtidens SSRK Ingen sektion har ännu skickat in ansökan om att få arrangera

Läs mer

Handlingar för extra årsmöte 3/6 2012 För Sverok Västerbotten. Dagordning

Handlingar för extra årsmöte 3/6 2012 För Sverok Västerbotten. Dagordning Handlingar för extra årsmöte 3/6 2012 För Sverok Västerbotten I detta dokument finner du handlingarna för det extra inkallade årsmötet för sverok västerbotten, du kan dels hitta den nuvarande Verksamhetsplanen

Läs mer

klubbmaterial AKTIVITETER DEMOKRATI OCH EKONOMI AKTIVA FÖRTROENDEVALDA MEDLEMMAR SSU:S KLUBBMATERIAL 2015 DEMOKRATI OCH EKONOMI 1

klubbmaterial AKTIVITETER DEMOKRATI OCH EKONOMI AKTIVA FÖRTROENDEVALDA MEDLEMMAR SSU:S KLUBBMATERIAL 2015 DEMOKRATI OCH EKONOMI 1 klubbmaterial AKTIVITETER DEMOKRATI OCH EKONOMI AKTIVA FÖRTROENDEVALDA MEDLEMMAR SSU:S KLUBBMATERIAL 2015 DEMOKRATI OCH EKONOMI 1 SSUKLUBBENS DEMOKRATI OCH EKONOMI Detta häfte beskriver hur SSUklubben

Läs mer

mälardalens frilansklubbs verksamhetsplan för 2014-2015!

mälardalens frilansklubbs verksamhetsplan för 2014-2015! mälardalens frilansklubbs årsmöte 20/2 2014 dagordning Datum: 20 februari 2014 Tid: klockan 18.00-20.30 (kaffe serveras från klockan 17.30) Plats: Mötesplats Kupan (Röda korset) Adress: Östgötagatan 67

Läs mer

Stadgar/vedtekter för samverkansorganisationen FINNSAM

Stadgar/vedtekter för samverkansorganisationen FINNSAM 2015-05-31 1(5) Stadgar/vedtekter för samverkansorganisationen FINNSAM 2015-05-31 2(5) 1 Organisationens namn Organisationens namn är FINNSAM - Finnbygder i samverkan. FINNSAM har sitt säte i den kommun

Läs mer

Mötespunkter. Årsmöte. Träningsverkstan 2012-05-22. Enligt röstlängd

Mötespunkter. Årsmöte. Träningsverkstan 2012-05-22. Enligt röstlängd PROTOKOLL 1 (5) Mötesgrupp, ärende Årsmöte Mötesplats Protokollnummer Mötesdatum Träningsverkstan 2012-05-22 Deltagare Enligt röstlängd Kopiemottagare Mötespunkter 1) Fastställande av röstlängd Gunilla

Läs mer

välja till justerare vid årsmötet. välja till rösträknare. Röstlängden med namnen på alla medlemmar som får rösta finns med som bilaga 1.

välja till justerare vid årsmötet. välja till rösträknare. Röstlängden med namnen på alla medlemmar som får rösta finns med som bilaga 1. ÅRSMÖTESPROTOKOLL För Svenska Kyrkans Unga Datum, år och plats: MÖTETS ÖPPNANDE öppnade mötet. MÖTETS BEHÖRIGA UTLYSANDE Kallelsen till årsmötet fanns tillgänglig den årsmötet var behörigt utlyst. VAL

Läs mer

Årsmötesprotokoll, 19 Februari 2001

Årsmötesprotokoll, 19 Februari 2001 Årsmötesprotokoll, 19 Februari 2001 1. Mötet öppnas Kent Strömvall hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 2. Mötesordförande utses Till mötets ordförande valdes Kent Strömvall. 3. Dagordningen

Läs mer

Årsmöte West Coast Jitterbugs. Mötets öppnande Föreningens ordförande Elisabeth Axelsson öppnade årsmötet kl. 19.10

Årsmöte West Coast Jitterbugs. Mötets öppnande Föreningens ordförande Elisabeth Axelsson öppnade årsmötet kl. 19.10 Årsmöte West Coast Jitterbugs 19 oktober 212 Mötets öppnande Föreningens ordförande Elisabeth Axelsson öppnade årsmötet kl. 19.1 1 Fastställande av röstlängd Medlemmar som betalat medlemsavgiften prickas

Läs mer

Asociación Hispano-Nórdica de NERJA. Dokumentation inför Årsmötet i AHN Nerja 18 februari 2013, kl Kallelse med dagordning sida 1

Asociación Hispano-Nórdica de NERJA. Dokumentation inför Årsmötet i AHN Nerja 18 februari 2013, kl Kallelse med dagordning sida 1 Asociación Hispano-Nórdica de NERJA Dokumentation inför Årsmötet i AHN Nerja 18 februari 2013, kl 18.00 Innehållsförteckning Kallelse med dagordning sida 1 Föregående årsmötesprotokoll sida 2 3 Verksamhetsberättelse

Läs mer

SKÅNE LÄNS KANINFÖRENINGS ÅRSSTÄMMA

SKÅNE LÄNS KANINFÖRENINGS ÅRSSTÄMMA SKÅNE LÄNS KANINFÖRENINGS ÅRSSTÄMMA Söndagen den 6 april kl 11.00 2008 På Östergatan 30 i Hässleholm 1. STÄMMANS ÖPPNANDE Ordförande Berth Andersson hälsar alla välkomna till årets stämma. Vi gläds åt

Läs mer

PROTOKOLL FÖRT VID PARKINSON STOCKHOLMS ORDINARIE ÅRSMÖTE 19 februari 2014

PROTOKOLL FÖRT VID PARKINSON STOCKHOLMS ORDINARIE ÅRSMÖTE 19 februari 2014 PROTOKOLL FÖRT VID PARKINSON STOCKHOLMS ORDINARIE ÅRSMÖTE 19 februari 2014 Plats: Bygdegården, Anna Whitlock, Eriksbergsgatan 8B, Stockholm Tid: 17:30-19:00 1 ÅRSMÖTETS ÖPPNANDE Föreningens ordförande,

Läs mer

Jonas Nordling föredrog redaktionsutskottets förslag till uttalande från kongressen angående Dawit Isaak.

Jonas Nordling föredrog redaktionsutskottets förslag till uttalande från kongressen angående Dawit Isaak. OJUSTERAD Dag 3 23 oktober 2014 27 Redaktionsutskottets förslag till uttalanden Jonas Nordling föredrog redaktionsutskottets förslag till uttalande från kongressen angående Dawit Isaak. att anta redaktionsutskottets

Läs mer

Stadgar för AHN Nerja

Stadgar för AHN Nerja Stadgar för AHN Nerja Antagna G92302595 1. Namn Föreningens namn är Asociación Hispano-Nórdica de Nerja (här kallad föreningen). Föreningen bildades år 2001 och styrs av nedanstående stadgar, bestämmelser

Läs mer

Psykologstudent Sverige Stadgar

Psykologstudent Sverige Stadgar Psykologstudent Sverige Stadgar 1 Föreningens namn, organisationsnummer och form 1.1 Psykologstudent Sverige, förkortas PS. 1.2 Föreningens organisationsnummer är 802441 7688. 1.3 Föreningen drivs av psykologstudenter,

Läs mer

1.3 Justerare Protokollet justeras av samtliga som varit närvarande på AUsammanträdet. Därefter sänds det ut till hela styrelsen.

1.3 Justerare Protokollet justeras av samtliga som varit närvarande på AUsammanträdet. Därefter sänds det ut till hela styrelsen. Lisa Hagström E-post: lisa.hagstrom@ikff.se Protokoll AU 13 juli Närvarande: Ansa Eneroth Åsa Frostfeldt Kirsti Kolthoff Alexandra Sundberg Lisa Hagström Petra Tötterman Andorff Birgitta Lorentzi 0 Runda

Läs mer

Grrl Techs årsmöte 2009

Grrl Techs årsmöte 2009 Grrl Techs årsmöte 2009 Plats: Nätverket SIP:s kansli Datum: 2009-03-28 Dagordning: 01. Årsmötets öppnande 02. Val av årsmötets ordförande 03. Val av mötessekreterare 04. Val av justeringspersoner, tillika

Läs mer

Bilaga 4: Stadgar Psykologstudent Sverige

Bilaga 4: Stadgar Psykologstudent Sverige Bilaga 4: Stadgar Psykologstudent Sverige 1. Föreningens namn och organisationsnummer Föreningens namn är Psykologstudent Sverige, med förkortningen PS. Föreningens organisationsnummer är 80244157688.

Läs mer