Tid och plats Kl Frösundarummet, Socialförvaltningen,Vallentuna. Den borgerliga gruppen samlas kl S-gruppen samlas kl

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tid och plats Kl 19.00 Frösundarummet, Socialförvaltningen,Vallentuna. Den borgerliga gruppen samlas kl. 18.15. S-gruppen samlas kl. 18.30."

Transkript

1 KALLELSE FRITIDSNÄMNDEN Tid och plats Kl Frösundarummet, Socialförvaltningen,Vallentuna Kallade tjänstemän Britt-Marie Lövquist tf fritidschef, Inger Karlsson ekonomi- och personalsamordnare, Mirja Persson utredare, Martin Persson tf enhetschef ungdomsenheten, Anders Cederblad driftsansvarig Kvarnbadet/vaktmästare Vallentuna IP, Ola Nilsson och Peter Öhman arbetsledare Vallentuna IP, Thomas Lindberg fritidsledare ungdomsenheten, Maria Liljeholm, nämndsekreterare kulturförvaltningen och fritidsförvaltningen Övriga kallade Samling partigrupperna, fritidskontoret (2 trappor upp) Den borgerliga gruppen samlas kl S-gruppen samlas kl Vallentuna den 19 september 2011 Åke Uddén Ordförande Mirja Persson Sekreterare Tfn:

2 VALLENTUNA KOMMUN Förslag till beslut 2 (16) Fritidsnämnden FÖREDRAGNINGSLISTA Ärende Sidan 1. Val av justerare Fastställande av dagordning Verksamhetsuppföljning 2011 juni (FN ) Remiss DEMOEX motion, Ridvägsnät i kommunen (FN ) Riktlinjer bidrag speciella ändamål revidering (FN ) Ansökan om ekonomiskt stöd till Vallentuna 4H-gård (FN ) Ansökan om bidrag till skolkartor, Vallentuna-Össeby Orienteringslöpare (FN ) Hälsans stig (FN ) Ansökan bidrag - Vallentuna tyngdlyftningsklubb (FN ) Samråd detaljplan, fastighetsplan och gatukostnadsutredning för Haga 3 (FN ) Detaljplan för samråd gällande Hagaskolan och Vallentuna idrottsplats, fritidsnämndens svar (FN ) Samråd detaljplan för Åby ängar (FN ) Anmälningslista Kallelsen, inklusive handlingarna, finns också i elektroniskt format på kommunens hemsida

3 VALLENTUNA KOMMUN Förslag till beslut 3 (16) Fritidsnämnden Val av justerare 2. Fastställande av dagordning

4 VALLENTUNA KOMMUN Förslag till beslut 4 (16) Fritidsnämnden Verksamhetsuppföljning 2011 juni (FN ) Beslut Fritidsnämnden godkänner budgetuppföljningen efter juni månad samt överlämnar den till kommunstyrelsens arbetsutskott Ärendet i korthet Uppföljningarna av nämndens ekonomi jämfört med budget görs varje månad och rapporteras till fritidsnämnden. Månadsuppföljning för vidarerapportering görs 3 gånger per år. En utförligare redovisning med verksamhetsuppföljning görs efter varje tertial. Efter 6 månader visar uppföljningen inte på några andra avvikelser än de som finns kommenterade i sifferanalysen. Ärendets tidigare behandling FNAU Verksamhetsuppföljning 2011 februari FN Verksamhetsuppföljning 2011 februari FNAU Verksamhetsuppföljning 2011 Tertial 1 FN Verksamhetsuppföljning 2011 Tertial 1 KF VaSaRu 1, samtliga nämnder FNAU Verksamhetsuppföljning 2011 juni Handlingar 1. FN MU juni Expedieras till kommunstyrelsens arbetsutskott

5 VALLENTUNA KOMMUN Förslag till beslut 5 (16) Fritidsnämnden Remiss DEMOEX motion, Ridvägsnät i kommunen (FN ) Beslut Fritidsnämndens remissvar överlämnas till kommunstyrelsen Ärendet i korthet Demoex har inkommit med en motion där man önskar att kommunfullmäktige ger berörda förvaltningar i uppdrag att träffa berörda markägare och hästägare för att planera ett sammanhängande nät av ridvägar i kommunen. Fritidsförvaltningen har tidigare, tillsammans med företrädare från ridklubbar och övriga ryttare, diskuterat frågan om att möjliggöra ett ridvägsnät inom kommunen. Fritidsförvaltningen ställer sig positiv till möjliggörande av ett sammanhängande ridvägsnät i kommunen men erfarenheten att mottsättningar kan uppstå gällande frågan om att anlägga ridvägar på privat mark gör att diskussioner om ridvägar bör begränsas till ett antal markägare inom ett begränsat område. Ett första steg kan vara att försöka möjliggöra en kortare ridslinga inom ett begränsat område, som senare kan ha möjlighet att förlängas, alternativt att ytterligare ridslinga etableras på annat lämpligt område i kommunen. Tidsmässigt föreslås att ett möte mellan representanter för berörda förvaltningar planeras till våren Ett eventuellt projekt kring ett sammanhängande ridnät i kommunen bör förslagsvis samordnas av samhällsbyggnadsförvaltningen. Ärendets tidigare behandling FNAU Handlingar 1. Handlingar Motion Demoex, ridvägsnät i kommunen 2. Remissvar Demoex, ridvägsnät i kommunen, tjänsteskrivelse Expedieras till Kommunstyrelsen

6 VALLENTUNA KOMMUN Förslag till beslut 6 (16) Fritidsnämnden Riktlinjer bidrag speciella ändamål revidering (FN ) Beslut Fritidsnämnden godkänner den reviderade versionen av riktlinjer för bidrag speciella ändamål Ärendet i korthet Fritidsnämnden har antagit vägledande riktlinjer för bedömningen av ansökningar från bidragspotten bidrag speciella ändamål, se FN Förslaget till riktlinjer har sammanställts med hänsyn till de mål för föreningsverksamheten som återfinns i fritidsnämndens verksamhetsplan , de mål som satts av kommunfullmäktige i föreningsnormerna samt efter en översikt av riktlinjer för bidrag i andra kommuner. En revidering i riktlinjerna behövs där formuleringen ändras från Bidrag bör ej beviljas till inköp av material och utrustning eller till personalkostnader till Bidrag bör ej beviljas till personalkostnader. Anledningen är att riktlinjerna även anger att fritidsnämnden kan ge ett verksamhetsstöd exempelvis i form av stöd för underhåll och fysiska förbättringar av lokal/ anläggning. Formuleringen blir annars missvisande. Ärendets tidigare behandling FN Yrkande Roger Gadde (M) yrkar att Fritidsnämnden ger Fritidsförvaltningen i uppdrag att utreda och föreslå skriftliga riktlinjer för utdelning av Bidrag speciella ändamål. FNAU FN FNAU Handlingar 1. Riktlinjer bidrag speciella ändamål, reviderad version Expedieras till Fritidsförvaltningen

7 VALLENTUNA KOMMUN Förslag till beslut 7 (16) Fritidsnämnden Ansökan om ekonomiskt stöd till Vallentuna 4H-gård (FN ) Beslut - Vallentuna 4H beviljas en mindre summa i bidrag till reparation av fårhagar och toaletter under Fritidsförvaltningen ges i uppdrag att utreda möjligheterna att stötta föreningens verksamhet på längre sikt Anteckningar Fritidsnämndens arbetsutskott avvaktar med att fastställa en bidragssumma eftersom föreningen först bör uppge den beräknade kostnaden för reparation av stängsel och toaletter. Ärendet i korthet Under våren 2011 skickade föreningen in en ansökan om bidrag till personalkostnader för en gårdsföreståndare. Variation i intäkter och beroendet av ideellt engagemang gjorde verksamheten sårbar. I juli 2011 skickade föreningen en ny ansökan om bidrag. Läget gällande personal hade då förändrats, ett avtal hade tecknats med förskolan och situationen är löst fram till nyår Föreningen saknar dock ekonomisk buffert för oförutsedda utgifter och söker därför ett bidrag till reparation av fårhagar och toaletter och/eller seldon och vagn till föreningens nya draghäst. Den beräknade kostnaden är kr. Föreningens preliminära budget för 2012 visar även ett preliminärt underskott på Klubben ansöker därför om ett tillfälligt stöd i verksamheten för På sikt planerar klubben att bära sina egna kostnader genom en rad åtgärder, se ansökan. Enligt riktlinjerna kan nämnden bevilja ett bidrag som hjälper föreningar att upprätthålla en god kvalitet på den ordinarie verksamheten. Detta görs exempelvis genom stöd för underhåll och fysiska förbättringar av lokal/ anläggning. Föreningen bör då bidra till finansieringen genom arbete och/eller eget kapital. Ärendets tidigare behandling FNAU Yrkande Roger Gadde (M) yrkar att den av fritidsförvaltningen föreslagna beslutstexten ändras så att bidrag endast ges till reparation av fårhagar och toaletter, och inte till seldon och vagn till föreningens draghäst. FNAU Handlingar 1. Ansökan om ekonomiskt stöd till Vallentuna 4H-gård 2. Mail från Vallentuna 4H Ansökan om ekonomiskt stöd till Vallentuna 4H-gård, tjänsteskrivelse 4. Preliminär balansrapport, resultatrapport och budget för 2012, Vallentuna 4H 5. Verksamhetsberättelse 2010, Vallentuna 4H Expedieras till: Vallentuna 4H

8 VALLENTUNA KOMMUN Förslag till beslut 8 (16) Fritidsnämnden Ansökan om bidrag till skolkartor, Vallentuna-Össeby Orienteringslöpare (FN ) Beslut Vallentuna-Össeby Orienteringslöpares ansökan om bidrag till kartframställning avslås Ärendet i korthet Föreningen ansöker om bidrag till framställning av orienteringskartor. Syftet är att sprida intresset för orientering och erbjuda kartor som kan användas i kommunens skolors undervisning. Ambitionen är att alla Vallentunas skolor ska ha tillgång till relevanta kartor över sitt närområde. Föreningen anger flera skäl till att produktion av nya kartor behövs. Ett skäl är att Vallentuna IP och anslutande vägar kraftigt byggts om de senaste åren, och föreningen hänvisar även till Lindholmens expansiva utveckling. Föreningen har god ekonomi samt erhåller ett årligt bidrag på kr till kartframställning. Projektet förefaller inte vara väl förankrat hos de berörda skolorna och arbetsutskottet föreslår därför att föreningens ansökan om ytterligare kartbidrag avslås i dagsläget. Ärendets tidigare behandling FNAU Handlingar 1. Ansökan om bidrag till skolkartor, Vallentuna-Össeby OL, tjänsteskrivelse 2. Verksamhetsberättelse 2010, Vallentuna Össeby OL 3. Ansökan skolkartor rev Expedieras till Vallentuna-Össeby OL

9 VALLENTUNA KOMMUN Förslag till beslut 9 (16) Fritidsnämnden Hälsans stig (FN ) Beslut Ärendet skickas till kommunstyrelsen för beslut Ärendet i korthet gav fritidsnämnden fritidsförvaltningen i uppdrag att utreda möjligheterna att skapa en Hälsans stig i Vallentuna kommun. Hälsans stig är ett koncept som drivs av Hjärt- och Lungsjukas Riksförbund i samarbete med kommuner. Syftet är att främja motion i alla åldrar och att förebygga hjärt-kärlsjukdomar. Hälsans Stig finns på ett drygt 100-tal platser i Sverige. Alla stigar är dragna vid naturliga promenadstråk. De ligger i direkt anslutning till bebyggelse där människor normalt rör sig och känner sig trygga och är lättillgängliga och promenadvänliga. Efter möte med representanter från fritidsförvaltningen, kulturförvaltningen och samhällsbyggnadsförvaltningen var fritidsförvaltningens förslag att ärendet skickas till kommunstyrelsen för beslut. Detta eftersom ärendet rör flera förvaltningars verksamhet och tangerar samhällsplaneringsfrågor. Ärendets tidigare behandling FN FNAU Handlingar 1. Hälsans stig, tjänsteskrivelse 2. Hälsans stig sammanfattning 3. Hälsans stig anteckningar från möte Expedieras till kommunstyrelsen

10 VALLENTUNA KOMMUN Förslag till beslut 10 (16) Fritidsnämnden Ansökan bidrag - Vallentuna tyngdlyftningsklubb (FN ) Beslut Fritidsnämnden avslår Vallentuna tyngdlyftningsklubbs ansökan om bidrag. Ärendet i korthet Föreningen har inkommit med en ansökan om bidrag till: - Tävlingsdräkter till ungdomar - Inköp av ungdomsstänger och damstänger - Inköp av domarutrustning Föreningen ansöker sammanlagt om ett bidrag på kr till ovan nämnda verksamheter. Ärendets tidigare behandling FNAU Yrkande: Tommy Eckelöv (S) yrkar avslag eftersom Vallentuna Tyngdlyftningsklubb får aktivitetsstöd för sin verksamhet och därmed bör kunna bekosta materialkostnader för verksamheten. Handlingar 1. Ansökan bidrag Vallentuna Tyngdlyftningsklubb 2. Ansökan bidrag Vallentuna Tyngdlyftningsklubb, tjänsteskrivelse 3. Verksamhetsberättelse och ekonomisk redovisning 2010, Vallentuna Tyngdlyftningsklubb Expedieras till Vallentuna Tyngdlyftningsklubb bidragsansvarig fritidsförvaltningen

11 VALLENTUNA KOMMUN Förslag till beslut 11 (16) Fritidsnämnden Samråd detaljplan, fastighetsplan och gatukostnadsutredning för Haga 3 (FN ) Beslut Fritidsnämnden hänvisar till tidigare remissvar, FN , och vidhåller att planerna kommer att medföra behov av en mindre idrottsanläggning i området. Ärendet i korthet Haga 3 är beläget i östra Ormsta och har en areal om ca 8 ha. Området avgränsas i väster av Lindholmsvägen och Disavägen, i norr av Ekvägen och en gång- och cykelväg, i öster av en gång- och cykelväg samt i söder av befintlig bebyggelse vid Karlavägen. Det föreslås att området bebyggs med friliggande småhus. Fritidsförvaltningen framhåller att anläggningen vid Vallentuna IP inte har utrymme för ökat besökarantal i den omfattning som kommer att bli aktuell. Det kommer därför att finnas behov av att anlägga en aktivitetsyta som ger möjlighet att idrotta i mindre skala. Detaljplanen har behandlats i fritidsnämnden tidigare, se remissvar och samhällsbyggnadsförvaltningens svar nedan: Fritidsnämndes remissvar : Fritidsnämnden uttalar att detaljplanen inte innebär några inskränkningar för fritidsnämndens verksamhet. Olika lek-, idrotts-, och naturområden finns i närområdet och ett fungerande gång- och cykelväg planeras. Vid den fortsatta utredningen om behov av ytterligare fritidsanläggningar i området förordas anläggandet av den mycket populära miniidrottsplatsen Kulan. Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar: Samhällsbyggnadsförvaltningen har bedömt att tillgången till lek och fritidsområden är tillräcklig även utan en utbyggd miniidrottsplats. Vallentuna idrottsplats och Ormsta naturlekplats finns i planområdets närhet. Ärendets tidigare behandling FNAU FN FNAU Handlingar 1. Detaljplan för Haga 3 2. Fastighetsplan för Haga 3 3. Gatukostnadsutredning för Haga 3 Expedieras till Samhällsbyggnadsnämnden

12 VALLENTUNA KOMMUN Förslag till beslut 12 (16) Fritidsnämnden Detaljplan för samråd gällande Hagaskolan och Vallentuna idrottsplats, fritidsnämndens svar (FN ) Beslut Fritidsnämnden vidhåller de synpunkter som lämnades till samhällsbyggnadsnämnden i tidigare remissvar, FN Följande tillägg skickas till samhällsbyggnadsnämnden: Fritidsnämndens kostnader för fastighetsbildning bör finansiera de ytor som ligger inom fritidsnämndens mark och ansvarsområde Anteckning Den summa som fritidsnämnden bidrar med till finansieringen av detaljplanen bör bekosta planeringen av de områden som ligger inom fritidsnämndens ansvarsområde. Ärendet i korthet Detaljplanen syftar till att möjliggöra en F-9 skola i området samt att reglera byggrätten för idrottsplatsen och övrig bebyggelse i området. Totalt kommer 13 bostadstomter att möjliggöras inom planområdet. Fritidsnämnden lämnade ett remissvar där fritidsnämnden bland annat framhöll att: Fritidsnämnden önskar ha en representant med om en styrgrupp tillsätts. Fritidsnämnden förordar att det beslut som tidigare fattats gällande reklamskyltar på ishallen bör gälla även fortsättningsvis. Beslutet innebär att ej tillåta reklamskyltar eller banderoller på ishallarnas fasader, se FN Gällande detaljplanekostnaden avser nämnden äska ramtillskott om fritidsnämnden skall bära detaljplanekostnader. Ärendets tidigare behandling FNAU FN FNAU Handlingar 1. Detaljplan Hagaskolan och Vallentuna idrottsplats, fritidsnämndens svar 2. Hagaskolan och Vallentuna IP, fritidsnämndens svar FN Detaljplan för samråd gällande Haga skolan och Vallentuna idrottsplats Expedieras till Samhällsbyggnadsnämnden

13 VALLENTUNA KOMMUN Förslag till beslut 13 (16) Fritidsnämnden Samråd detaljplan för Åby ängar (FN ) Beslut Fritidsnämnden hänvisar till tidigare remissvar, FN Ärendet i korthet I översiktsplanen för Vallentuna kommun redovisas aktuellt område som aktuellt för förtätning med blandad bebyggelse. Bostäder, arbetsplatser service mm ska kunna finnas i området. Kommunfullmäktige antog i december 2005 riktlinjer för centrala Vallentuna. I dessa riktlinjer anges att området där Åby Ängar ingår ska växa till en småskalig kvartersstad. Byggnaderna ska uppföras i måttlig skala upp till fyra-fem våningar. Detaljplanen möjliggör ca 380 lägenheter i 8 byggnadskvarter, en förskola, nya lokalgator samt fastställer pågående markanvändning vid BraBil. Detaljplanen har behandlats i fritidsnämnden tidigare och lämnade då följande kommentarer: Fritidsnämnden beslutar uttala, att man inte har något att erinra mot planförslaget men föreslår att man förordar anläggande av miniidrottsplatsen Kulan för lek och rekreation för större barn i området Dessutom beslutar fritidsnämnden att än en gång påpeka vikten av att gång- och cykelstråken mellan Vallentuna centrum och Vallentuna IP görs så trafiksäkra som möjligt med tanke på den omfattande trafiken på dessa leder. För att få en samlad bild av hur gång- och cykeltrafiken ska lösas bör en separat plan härför redovisas. Ärendets tidigare behandling FNAU FN FNAU Handlingar 1. Detaljplan för Åby ängar Expedieras till Samhällsbyggnadsnämnden

14 VALLENTUNA KOMMUN Förslag till beslut 14 (16) Fritidsnämnden Anmälningslista Beslut Fritidsnämnden tar del av anmälningslistan och lägger den till handlingarna. Protokoll Ärende Kommentarer KF KF KF KF KF KF KF Avsägelser och fyllnadsval 54 Regler för lokalförsäljning och internhyra 55 Resultatöverföring från 2010 års bokslut 56 Gemensamt kansli och nämndadministration 57 VaSaRu samtliga nämnder 59 Taxa för kopior, avskrifter och utskrifter av allmänna handlingar 61 Utredning av hela kommunens principer för hyressättning

15 VALLENTUNA KOMMUN Förslag till beslut 15 (16) Fritidsnämnden Verksamhetsberättelser verksamhetsår 2010 Vallentuna Friidrottsklubb Agilityklubben Södra Roslagen Bällsta FF Kårsta 4H Verksamhetsplan IF Vallentuna BK Hockey Årsberättelse Frösunda Sportklubb Verksamhetsplan Brollsta Golfklubb SMU Vallentuna Vallentuna Ridklubb Vallentuna Konståkningsklubb Markim-Orkesta IF Vallentuna Volley Säsongen 2010/11 Ny förening bildad, Karby Idrottsklubb Vallentuna ridklubb Karby IK drog igång sin verksamhet 12 januari Föreningen är ansluten till Svenska Badmintonförbundet och Svenska Innebandyförbundet men sysslar även med annan verksamhet som t.ex.: Gym Gruppträning Lägerverksamhet (ett läger i juni där ungdomarna fick prova ett flertal idrotter samt denna vecka ett fotbollsläger tillsammans med Brottby SK) Antalet medlemmar är i dagsläget 241 varav 101 är under 20 år. Föreningen ansöker nu om aktivitetsbidrag för vårterminen Täby judoklubb (inkl. Vallentuna judo) Vallentuna Volley (gäller säsongen 2010/11)

16 VALLENTUNA KOMMUN Förslag till beslut 16 (16) Fritidsnämnden Skrivelser och detaljplaner Avsändare Rubrik Kommentarer SBN SBN Utställning av planförslag för Kragstadungen, Vallentuna kommun Detaljplan för Roslagsbanans dubbelspår längst sträckan Kragstalund-Vallentuna i Vallentuna kommun. Ärendet anmäldes i nämnd Fritidsnämnden bedömde att detaljplanen inte påverkar de verksamheter/områden som ligger under fritidsnämndens ansvar. Ärendet anmäldes i nämnd Fritidsnämnden bedömde att detaljplanen inte påverkar de verksamheter/områden som ligger under fritidsnämndens ansvar. Delegationsbeslut Beskrivning Beslutsfattare Beslut förlängning tf Fritidschef Tillförordnad fritidschef under perioden vecka 26-31, 2011 Tillförordnad tjänst som fritidschef för Britt-Marie Lövquist förlängs under perioden till Som tillförordnad fritidschef under perioden v utsågs ekonomi- och personalsamordnare Inger Karlsson. Som tillförordnad fritidschef under perioden v utsågs arbetsledare Kvarnbadet, Anders Cederblad. Ann-Charlotte Järnström, kommundirektör Ann-Charlotte Järnström, kommundirektör Avskrivning skuld Avskrivning av skuld på kr. Skulden finns dock kvar på långtidsbevakning i VISMAsystemet. Detta i enlighet med gällande rutiner för Vallentuna kommun. Lars Lundkvist, enhetschef Idrotts- och friluftsenheten

17 Handlingar till fritidsnämndens arbetsutskotts sammanträde Ärenderubrik Diarienummer 3 Verksamhetsuppföljning juni FN Remiss DEMOEX motion, Ridvägsnät i kommunen FN Riktlinjer bidrag speciella ändamål revidering FN Ansökan om ekonomiskt stöd till Vallentuna 4H-gårdFN Ansökan om bidrag till skolkartor, Vallentuna-Össeby OL FN Hälsans stig FN Ansökan bidrag - Vallentuna tyngdlyftningsklubb FN Samråd detaljplan, fastighetsplan och gatukostnadsutredning för Haga 3 inga handlingar FN Detaljplan för samråd gällande Hagaskolan och Vallentuna idrottsplats, fritidsnämndens svar FN Samråd detaljplan för Åby ängar - inga handlingar FN

18 Ärende 3

19 Uppföljning av ekonomi Driftsbudget - Fritidsnämnden Verksamhetsblock 2011 Bokfört 2010 Bokfört Budget % Prognos Prognosavvikelse mot budget Bokslut % TOTALT * % % Fritidsnämnden K % % I N % % Administration K % % I % % N % % Fritidsanläggningar K % % I % % N % % Verksamhet och K % % arrangemang I % % N % % Föreningsbidrag K % % I N % % * K=Kostnad I=Intäkt N=Nettokostnad Avvikelseanalys av driftbudget. Under verksamhet administration finns 500 tkr reserverade för oförutsedda kostnader. Dessa pengar har an nyinstallation av styr- och reglerutrustning vid Kvarnbadet. Reglering kommer att ske i samband med avsluta vid Kvarnbadet.

20 nvänts för ad säsong

21 Ärende 4

22 VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE FRITIDSFÖRVALTNINGEN DNR SID 1/2 LARS LUNDKVIST CHEF IDROTTS- OCH FRILUFTSENHETEN FRITIDSNÄMNDEN Tjänsteskrivelse Remissvar Demoex ridvägsnät i kommunen Fritidsförvaltningens förslag till fritidsnämnden Fritidsnämndens remissvar skickas till kommunstyrelsen Ärendet i korthet Demoex har inkommit med en motion där partiet föreslår att kommunfullmäktige ger berörda förvaltningar i uppdrag att träffa berörda markägare och hästägare i syfte att planera ett sammanhängande nät av ridvägar i kommunen. Fritidsförvaltningens tjänsteutlåtande Fritidsförvaltningen har tidigare, tillsammans med företrädare från ridklubbar och övriga ryttare, diskuterat frågan om att möjliggöra ett ridvägsnät inom kommunen. Fritidsförvaltningen har då varit, och är även nu, mycket positiva till möjliggörande av ett sammanhängande ridvägsnät i kommunen. Fritidsförvaltningen har dock sedan tidigare utredningar vetskap om vilka motsättningar som uppstått vid diskussioner med vissa markägare kring frågan om att anlägga ridvägar på privat mark. Fritidsförvaltningen anser därför att kommande diskussioner bör begränsas till ett antal markägare inom ett begränsat område. Realistisk ambitionsnivå bör, i ett första skede, vara att försöka möjliggöra en kortare ridslinga inom ett begränsat område, som senare kan ha möjlighet att förlängas eller att ytterligare ridslinga etableras på annat lämpligt område i kommunen. Handlingar 1. Motion Demoex, ridvägsnät i kommunen 2. Remissvar Demoex, ridvägsnät i kommunen, tjänsteskrivelse FÖRVALTNINGEN TUNA TORG VALLENTUNA TFN FAX

23 VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE FRITIDSFÖRVALTNINGEN DNR SID 2/2 Britt-Marie Lövquist Tf fritidschef Lars Lundkvist Enhetschef idrotts- och friluftsenheten Expedieras till: kommunledningskontoret

24

25

26 Ärende 5

27 DIARIENUMMER FN R IKTLINJER FRITIDSFÖRVALTNINGEN 2011 Bidrag speciella ändamål 2011

28 Riktlinjer Bidrag speciella ändamål 2011 Mirja Persson, nämndsekreterare/utredare Innehåll 1. Riktlinjer Bidrag speciella ändamål Två kategorier av ansökningar Verksamhetsstöd Projektstöd Riktlinjer vid bedömning av ansökningar Kommun- och förvaltningsövergripande mål Fritidsnämndens övriga prioriteringar Allmänt Bidrag speciella ändamål... 3 FRITIDSFÖRVALTNINGEN TORGGATAN VALLENTUNA TFN

29 1. Riktlinjer Bidrag speciella ändamål 2011 Fritidsnämnden har gett fritidsförvaltningen i uppgift att ta fram riktlinjer som kan användas vid bedömning av ansökningar ur Bidrag speciella ändamål. 1.1 Två kategorier av ansökningar Ansökningar från bidragstypen Bidrag speciella ändamål bör bedömas utifrån i två olika kategorier, verksamhetsstöd och projektstöd. Ungefär hälften av budgeten för Bidrag speciella ändamål bör gå till respektive kategori under ett år Verksamhetsstöd Bidrag som hjälper föreningar att upprätthålla en god kvalitet på den ordinarie verksamheten. Beviljas i samband med oförutsedda utgifter. Exempel kan vara förening som har drabbats av höga försäkringskostnader i samband med inbrott, förening som behöver bidrag till transportkostnader på grund av att ett lag (oväntat) gått vidare i kval och liknande. Bidrag ges även till stöd för underhåll och fysiska förbättringar av lokal/ anläggning. Föreningen bör bidra till finansieringen genom arbete och/eller eget kapital. Observera att större investeringar i anläggningar inte tas från Bidrag speciella ändamål, de hanteras istället av idrotts- och friluftsenheten och går upp i nämnd som enskilda ärenden. Föreningar som har egna idrottsanläggningar söker i första hand från idrotts- och friluftsenhetens pott för oförutsedda utgifter och inte från Bidrag speciella ändamål Projektstöd Bidrag som möjliggör för föreningar att vara innovativa och genomföra projekt som ligger utanför den ordinarie verksamheten. Fritidsnämnden kan välja att uppmuntra en viss typ av verksamhet eller arrangemang och/eller stimulera nytänkande och utveckling i föreningslivet. FAKTA Budget 2011 För 2011 har fritidsnämnden fördelat kr till budgeten för Bidrag speciella ändamål 1

30 2. Riktlinjer vid bedömning av ansökningar Den sökande föreningen skall alltid uppfylla de grundläggande krav som ställs i på bidragsberättigade föreningar i Kommunala bidragsnormer för föreningsverksamhet i Vallentuna, KF Kommun- och förvaltningsövergripande mål När de grundläggande kraven uppfyllts beaktas i första hand de mål för föreningsverksamheten som återfinns i Fritidsnämndens verksamhetsplan samt de mål som satts av Kommunfullmäktige i föreningsnormerna. Enligt dessa mål bör följande typer av projekt/verksamhet uppmuntras: - Projekt/verksamhet som bidrar till ett brett fritidsutbud i kommunen 1 - Projekt/verksamhet som stöder kommunens förebyggande arbete mot alkohol, droger, våld och rasism - Projekt/verksamhet som syftar till att möjliggöra pojkar och flickor lika tillgång till kommunens idrotts- och friluftsanläggningar Fritidsnämndens övriga prioriteringar Utöver ovan nämnda mål avser fritidsnämnden att prioritera projekt/verksamhet som: - Främjar jämställdhet mellan pojkar och flickor - Främjar integration - Samverkansprojekt där flera föreningar alternativt föreningar och kommun samarbetar - Syftar till att engagera ungdomar som inte är föreningsaktiva - Når ut till grupper där nämnden bedömer att det finns ett behov av en meningsfull fritidsverksamhet - Når ut till ett stort antal ungdomar - Inkluderar/riktar sig till personer med funktionshinder 1 Vad som anses vara ett brett fritidsutbud blir en bedömningsfråga för fritidsnämnden. Fritidsförvaltningen kan dock vara nämnden behjälplig genom att i tjänsteskrivelser göra en tjänstemannabedömning av föreningens/projektets bidrag till kommunens samlade fritidsutbud. 2

31 2.1.4 Allmänt Bidrag speciella ändamål - Gåvor vid jubileer gäller om föreningen firar 50 år eller högre, jämt tal och praxis är att ge kr. - Föreningarna bör återkoppla till fritidsnämnden efter genomfört projekt/arrangemang och detta bör bli en informationspunkt i fritidsnämnden. - Bidrag bör ej beviljas till personalkostnader. 3

32 Ärende 6

33 VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE FRITIDSFÖRVALTNINGEN DNR SID 1/3 HANDLÄGGARE NAMN NÄMNDSEKRETERARE/UTREDARE FRITIDSNÄMNDEN Tjänsteskrivelse Ansökan om ekonomiskt stöd till Vallentuna 4H-gård Fritidsförvaltningens förslag till fritidsnämnden - Vallentuna 4H beviljas en mindre summa i bidrag till reparation av fårhagar och toaletter och/eller seldon och vagn till föreningens nya draghäst. - Fritidsförvaltningen ges i uppdrag att utreda möjligheterna att stötta föreningens verksamhet på längre sikt. Ärendet i korthet Under våren 2011 skickade föreningen in en ansökan om bidrag till personalkostnader för en gårdsföreståndare. Variation i intäkter och beroendet av ideellt engagemang gör verksamheten sårbar. 21 juli 2011 skickade föreningen en ny ansökan om bidrag. Läget gällande personal hade då förändrats, ett avtal hade tecknats med förskolan och situationen är löst fram till nyår Föreningen saknar dock ekonomisk buffert för oförutsedda utgifter och söker därför ett bidrag till reparation av fårhagar och toaletter och/eller seldon och vagn till föreningens nya draghäst. Föreningens preliminära budget för 2012 visar även ett preliminärt underskott på kr. Klubben ansöker därför om ett tillfälligt stöd i verksamheten för På sikt planerar klubben att bära sina egna kostnader genom en rad åtgärder, se ansökan. FÖRVALTNINGEN TUNA TORG VALLENTUNA TFN FAX

34 VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE FRITIDSFÖRVALTNINGEN DNR SID 2/3 Bakgrund På föreningens djurgård bedrivs fritids, lägerverksamhet och ungdomsledarprogram. Gården är även öppen för allmänheten och föreningen har ett tätt samarbete med Vallentuna djur-, natur & musikförskola. Föreningen betalar i dagsläget ingen hyra till kommunen för användandet av gården. Föreningen ansökte om extra driftsstöd till föreståndarlön 2009 vilket avslogs av fritidsnämnden. År 2010 hade föreningen 336 bidragsberättigade sammankomster med total deltagare. Föreningen beviljades totalt kr i aktivitetsstöd och hyresbidrag. Föreningens resultatrapport från 2010 visar ett underskott på ca 2000 kr. Den verksamhet som bedrivs på 4H-gården bidrar till ett brett fritidsutbud i kommunen och Vallentuna 4H är en av få föreningar som har bidragsberättigad verksamhet som inkluderar personer med handikapp (50 deltagartillfällen under 2010). Fritidsförvaltningens tjänsteutlåtande I dagsläget har föreningen ett akut behov av bidrag till reparationer av lokalerna och seldon till den häst som skänkts till föreningen. Fritidsförvaltningen rekommenderar att föreningen beviljas ett bidrag till detta, och att summan tas från bidrag speciella ändamål. Enligt riktlinjerna för bidrag spec. ändamål kan nämnden ge föreningar verksamhetsstöd, dvs. ett bidrag som hjälper föreningar att upprätthålla en god kvalitet på den ordinarie verksamheten. Det kan exempelvis vara ett stöd för underhåll och fysiska förbättringar av lokal/ anläggning. Föreningen bör då bidra till finansieringen genom arbete och/eller eget kapital. Föreningen skriver i sin verksamhetsberättelse från 2010 att de avser söka bidrag för att utöka handikappverksamheten. Handikappverksamhet i föreningar är ett område med utvecklingspotential och ett bidrag till den typen av verksamhet skulle eventuellt kunna bli aktuellt i framtiden. Det krävs dock ytterligare utredning för att undersöka möjligheterna till ett ekonomiskt stöd som säkrar föreningens fortlevnad på längre sikt.

35 VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE FRITIDSFÖRVALTNINGEN DNR SID 3/3 Handlingar 1. Ansökan om ekonomiskt stöd till Vallentuna 4H-gård 2. Mail från Vallentuna 4H Ansökan om ekonomiskt stöd till Vallentuna 4H-gård, tjänsteskrivelse 4. Preliminär balansrapport, resultatrapport och budget för 2012, Vallentuna 4H 5. Verksamhetsberättelse 2010, Vallentuna 4H Britt-Marie Lövquist Tf fritidschef Inger Karlsson Ekonomi- och personalsamordnare Expedieras till: Vallentuna 4H

36 Vallentuna 4H-gård Vallentuna Ansökan om ekonomiskt stöd till Vallentuna 4H-gård: På vallentuna 4H-gård finns hästar, får, lamm, getter, kaniner och en stallkatt. På gården bedrivs barn- och ungdomsverksamhet genom en 4H-klubb som dels engagerar årligen ett hundratal medlemmar genom 4H-fritids, mini4h, läger och ugdomsledarprogram. Gården är dessutom kontinuerligt öppen för allmänheten och har många besökare på eftermiddagar och helger, året om. Dessutom finns ett värdefullt samarbete med en lokal förskola där barnen får daglig kontakt med djur och natur. Styrelsen för Vallentuna 4H vill slå ett slag för gården då den är värdefull av flera skäl. Gården ger en ovärderlig möjlighet för alla människor att komma i kontakt med djur och natur. Verksamhet med djur riktar sig till människor i alla åldrar och förutsättningar, är handikappsvänlig och har ett rehabiliterande inslag som är svår att matcha någon annanstans. Den lockar barn som av olika skäl kanske inte klarar av/trivs med grupp- och tävlingssporter. Därtill hör också att verksamheten varken är dyr eller könsriktad, snarare finns möjlighet att utöva verksamheten hela familjen tillsammans. Djur är ett naturligt glädjeämne och verksamheten är pedagogisk, social och kompetensutvecklande. Kostnaderna täcks till del av medlemsavgifter, verksamhets- och lägeravgifter, intäkter vid 4Hgårdsdagar m.m. samt hyresbidrag från kommunen. Verksamheten drivs med hjälp av sponsrat personalstöd från förskolan, frivilliga ungdomsledare och ideella familjer, s.k. helgskötare. Intäkterna och det ideella engagemanget varierar naturligtvis och verksamheten måste anpassas därefter. Djurens behov kan däremot inte anpassas de är levande varelser som alltid måste ha omvårdnad, vardag som helg året om, oavsett omgivningens förutsättningar. Semestertider, lov och på vintern är det alltid svårare att få ihop både verksamhet och ideellt engagemang, som vi är så beroende av. Styrelsen ansöker om bidrag för att anställa en gårdsföreståndare, som trygghet att det alltid finns en resurs på gården för grundläggande omvårdnad till djuren. En föreståndare till gården anställs i så fall via 4H länsförbund. En sådan tjänst uppgår till cirka 400 ksek per år inklusive skatter och sociala avgifter. Eventuella bidrag från Fritidsnämnden skulle gå oavkortat till personalkostnader, storleken på bidraget avgör tjänstens omfattningen. Har ni frågor kring verksamheten kommer vi mer än gärna och berättar. Vi hoppas att ni tar upp vårt ärende och ser hoppfullt fram emot besked. Vänliga hälsningar Styrelsen Vallentuna 4H Anne-Maj Sandelius Ordförande

37 Från: Elisabeth Dahlqvist Skickat: den 21 juli :11 Till: Mirja Persson Kopia: Inger Karlsson; Ämne: Vallentuna 4H Hej igen. Jag har haft lite problem med uppkopplingen till internet här på min semesterort, jag ber om ursäkt för att det dragit ut på tiden. Nu gör jag ett försök att sammanfatta den aktuella situationen på 4H-gården. Under 2011 har 4H-klubbens nya styrelse genomfört följande: - föreningen har skaffat eget organisationsnummer - löpande dialog med kommunen/fritidsförvaltningen för att redovisa klubbens förehavanden och mål - bokföringsprogram har anskaffats och sköts nu löpande efter bästa förmåga enligt konstens alla regler - avtal har äntligen tecknats med förskolan (Vallentuna Djur-, Natur- och Musikförskola) fram till nyår, där de bidrar med personal 20 tim/v. - klubben har beslutat att själva satsa på ytterligare motsvarande tjänst 20 tim/v för att kunna säkra djurens tillsyn samt fortsätta med verksamhet för egna intäkter. Preliminärt ser det ut som om vi ska klara den personalkostnaden året ut, om än precis, men saknar buffert för reparationer och oförutsedda utgifter. - klubben har med hjälp av tidigare Rotary-bidrag investerat i/återanskaffat en häst för körning för att möjliggöra intäkter i verksamheten i samband med t.ex. 4H-gårdens dag som planeras i höst. En julmarknad och fler läger kanske skulle bringa ytterligare inkomster, men kräver även lite mer personalkostnader, det är en balansgång. - klubben har lyckats få hjälp från samhällstjänsten med arbetskraft för reparation av fuktskadad toalett På sikt planerar klubben att bära sina egna kostnader genom aktiv och planerad marknadsföring, ökad termins- och lägerverksamhet, handikapp-satsning, omförhandling med förskolan och genom att aktivt söka sponsorer (se bifogad fil) För 2012 har klubben ett budgeterat underskott på knappt kr. Klubben avser göra allt man kan för att hämta in detta underskott men det kan vara svårt att lyckas under första året. Klubben ansöker därför om ett tillfälligt stöd i verksamheten för att få en möjlighet att realisera att bära sina egna kostnader i större utsträckning, i bästa fall fullt ut, från 2013 och framåt. Klubben skulle även akut under hösten behöva bidrag till att rusta upp fårens hus och hagar, material till toalettreparation samt anskaffning av seldon och vagn till den nya draghästen. Alla bidrag är välkomna och aktiviteter får anpassas därefter. Vid eventuella tilldelade bidrag avser klubbstyrelsen regelbundet rapportera bokföringsrapporter och resultat till kommunen. Här bifogas resultat- och balansräkning för första halvåret 2011 samt budget och plan 2012 och framåt. Jag skickar över denna information till att börja med så får vi hålla kontakten. Kontakta oss gärna så fort ni har några frågor. Vänliga hälsningar, Elisabeth Dahlqvist sekreterare Vallentuna 4H-

38 Budget 2012 Utgifter Inkomster Verksamhet ,00 kr Medlemsavgifter ,00 kr Djuren ,00 kr Terminsverksamhet ,00 kr Drift ,00 kr Läger ,00 kr Personal ,00 kr Övrig verksamhet ,00 kr ,00 kr Avtal förskolan ,00 kr Bidrag (stat/komm) ,00 kr ,00 kr Diff ,00 kr Målsättning Utgifter Inkomster Mål Verksamhet ,00 kr Medlemsavgifter ,00 kr Djuren ,00 kr Terminsverksamhet ,00 kr Drift ,00 kr Läger ,00 kr Personal ,00 kr Handikappverksamhet 9 000,00 kr ,00 kr Övrig verksamhet ,00 kr Avtal förskolan ,00 kr Bidrag (stat/komm) ,00 kr Sponsorer/fonder ,00 kr ,00 kr Diff ,00 kr

39 ~100 medlemmar 4H+ mini4h 3 sommar, sport-/påsk-/höstlov Åtgärd öka 20 medlemmar öka ~5 deltagare/termin = 1 grupp till öka med 2 sommarläger nysatsning öka med en 4H-dag/julmarknad stöd ytterligare 10t/v (avtalsförhandling) ökat verksamhetsstöd bl.a. Handikapp aktiv marknadsföring/sökande reparationsfond e.dyl.

40 Vallentuna 4H klubb Sida: 1(1) Balansrapport Utskrivet: Preliminär 11:36 Räkenskapsår: Senaste vernr: 202 Resultatenhet: Hela föreningen Period: Ing balans Period Utg balans TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Maskiner och inventarier 1220 Inventarier ,00 0, ,00 S:a Maskiner och inventarier ,00 0, ,00 S:a Anläggningstillgångar ,00 0, ,00 Omsättningstillgångar Kundfordringar 1510 Kundfordringar 8 886,00 0, ,00 S:a Kundfordringar 8 886,00 0, ,00 Övriga fordringar 1710 Förutbetalda kostnader ,00 0, ,00 S:a Övriga fordringar ,00 0, ,00 Kassa och bank 1910 Kassa 570, , , Bank, PlusGiro (1920) , , , Servicekonto 4H länsförbund 4 818,00 0, ,00 S:a Kassa och bank , , ,51 S:a Omsättningstillgångar , , ,51 S:A TILLGÅNGAR , , ,51 EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital inkl obeskattade reserver Eget kapital 2016 Förändring i fond för verkligt värde ,00 0, , Balansera vinst/förlust ,01 0, ,01 S:a Eget kapital ,01 0, ,01 S:a eget kapital inkl obeskattade reserver ,01 0, ,01 Avsättningar 2210 Avsättning Häst ,00 0, , Avsättning Renovering ,00 0, ,00 S:a Avsättningar ,00 0, ,00 S:A SKULDER OCH EGET KAPITAL ,01 0, ,01 BERÄKNAT RESULTAT*** , , ,50

41 Vallentuna 4H klubb Sida: 1(2) Resultatrapport Utskrivet: Preliminär 11:39 Räkenskapsår: Senaste vernr: 202 Resultatenhet: Hela föreningen Period: Perioden Ackumulerat Rörelsens intäkter och lagerförändring Nettoomsättning 3030 Terminsavgift 4H (3030) 6 600, , Terminsavgift Mini 4H (3040) , , Inackorderingshäst 5 020, , Handikappverksamhet (3060) , , Lägerverksamhet (3780) , , Ponnyridning 6 175, , Café 5 282, , Lotterier m.m , , Kalas 5 677, ,25 S:a Nettoomsättning , ,25 Övriga rörelseintäkter 3900 Medlemsavgifter (3020) , , Hyresbidrag 8 700, , Kommunala bidrag , , Övr ersättn och intäkter 2 460, , Försäkringsersättningar , ,00 S:a Övriga rörelseintäkter , ,00 S:a Rörelseintäkter och lagerförändring , ,25 Rörelsens kostnader Råvaror och förnödenheter mm 4010 Inköp material och varor -820,00-820, Veterinärkostnader , , Läkemedel m.m , , Hovslagare (4030) , , Övr. foder, torv m.m , , Djurtransporter , , Utrustning, tillbehör m.m , , Containertömning , , Verksamhet Livsmedel , , Verksamhet Lotteri m.m. -146,00-146, Verksamhet Övriga kostnader , , Inredning/utrustning byggnade -328,00-328, Reparationer m.m , ,00 S:a Råvaror och förnödenheter mm , ,00 Bruttovinst , ,25 Övriga externa kostnader 5020 El , , Sophämtning -408,00-408, Vatten och avlopp , , Förbrukningsinventarier -149,00-149, Programvaror , , Kontorsmaterial -927,00-927, Mobiltelefoni , , Fast telefoni (6210) , , Datakommunikation , , Porto -500,00-500, Företagsförsäkringar , , Övr kostnader , , Bankkostnader -810,00-810,00 S:a Övriga externa kostnader , ,00 Personalkostnader 7330 Bilersättningar , ,75 S:a Personalkostnader , ,75 S:a Rörelsens kostnader inkl råvaror mm , ,75 Rörelseresultat före avskrivningar , ,50

42 Vallentuna 4H klubb Sida: 2(2) Resultatrapport Utskrivet: Preliminär 11:39 Räkenskapsår: Senaste vernr: 202 Resultatenhet: Hela föreningen Period: Perioden Ackumulerat Rörelseresultat efter avskrivningar , ,50 Rörelseresultat före finansiella intäkter och kostnader , ,50 Resultat efter finansiella intäkter och kostnader , ,50 Resultat före bokslutsdispositioner och skatt , ,50 Resultat före skatt , ,50 Beräknat resultat , ,50

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52 Ärende 7

53 VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE FRITIDSFÖRVALTNINGEN DNR SID 1/3 MIRJA PERSSON NÄMNDSEKRETERARE/UTREDARE FRITIDSNÄMNDEN Tjänsteskrivelse Ansökan om bidrag till skolkartor, Vallentuna-Össeby OL Fritidsförvaltningens förslag till fritidsnämnden Vallentuna-Össeby OL s ansökan om bidrag till kartframställning avslås Ärendet i korthet Föreningen ansöker om bidrag till framställning av orienteringskartor. Syftet är att sprida intresset för orientering och erbjuda kartor som kan användas i kommunens skolors undervisning. Ambitionen är att alla Vallentunas skolor ska ha tillgång till aktuella kartor. Föreningen anger flera skäl till att produktion av nya kartor behövs. Ett skäl är att Vallentuna IP och anslutande vägar kraftigt byggts om de senaste åren, och föreningen hänvisar även till Lindholmens expansiva utveckling. Föreningen har god ekonomi och föreningen har redan beviljats ett bidrag till kartframställning under Fritidsförvaltningen rekommenderar därför att föreningens ansökan om ytterligare kartbidrag avslås. Bakgrund Under 2010 hade föreningen 170 medlemmar varav 53 st. var under 20 år. Föreningen beviljades ca kr i aktivitetsbidrag och 31 ooo kr i bidrag till kartframställning och medlemsavgift i Norrkartor under Även för 2011 har föreningen beviljats kr i bidrag till kartframställning. Norrkartor är en organisation som producerar orienteringskartor, främst för tävlingsverksamhet men även för allmänt bruk. Norrkartors medlemsklubbar betalar kr/år i årsavgift per klubb. Vallentuna-Össeby OL har i samband med tidigare nämndbeslut 1 uppgett att föreningen även har interna kostnader i samband med 1 Se FN FÖRVALTNINGEN TUNA TORG VALLENTUNA TFN FAX

54 VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE FRITIDSFÖRVALTNINGEN DNR SID 2/3 anpassning av kartmaterialet till utbildning och ungdomsverksamhet, därav summan kr. Fritidsförvaltningens tjänsteutlåtande Riktlinjerna för bidrag speciella ändamål skiljer på verksamhetsstöd, dvs. bidrag i samband med oförutsedda utgifter, och projektstöd som möjliggör nysatsningar och denna ansökan kan inte placeras i någon av dessa kategorier. Föreningen vill genom projektet förbättra och utöka det material som används för att utöva idrotten. Detta medför kostnader som i normalfallet bärs av den egna föreningen och dess medlemmar. Ett löpande bidrag till ordinarie verksamhet ges redan via aktivitetsstödet och utöver detta har föreningen även beviljats ett bidrag till kartframställning. Föreningen har en god ekonomi, för 2010 redovisas ett överskott för 2010 på kr och föreningen hade kr i tillgångar. I ansökan anger föreningen att det goda ekonomiska resultatet från 2010 beror på den stora orienteringstävling som klubben är medarrangör till vart fjärde år (25-manna budkavlen). Under 2009 redovisade föreningen ett underskott med ca kr för verksamhetsåret och hade då ca kr i tillgångar. I riktlinjerna anges att fritidsnämnden önskar prioritera samverkansprojekt och här finns ett mervärde genom att skolorna får tillgång till orienteringskartorna. I kontakt med föreningen har det dock framgått att projektet ännu inte är väl förankrat i skolorna och det är därför svårt att bedöma hur stor behovet av orienteringskartor är. Fritidsförvaltningen rekommenderar därför ett avslag på ansökan i dagsläget. Handlingar 1. Ansökan om bidrag till skolkartor, Vallentuna-Össeby OL 2. Ansökan om bidrag till skolkartor, Vallentuna-Össeby OL, tjänsteskrivelse 3. Ansökan skolkartor rev Britt-Marie Lövquist Tf fritidschef Mirja Persson Nämndsekreterare/utredare

55 VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE FRITIDSFÖRVALTNINGEN DNR SID 3/3 Expedieras till: Vallentuna-Össeby OL

56 Skolkarteprojekt i Vallentuna , rev Sidan 1 (4) Ansökan om kartbidrag för lär- och skolkartor i Vallentuna Syfte Syftet med projektet är: Mål att sprida intresset för orientering som en givande sport att delta i att öka kartkunskapen hos elever i olika årskurser att erbjuda idrottslärare ett intressant material att använda i idrottsundervisningen Projektets mål är att Adressater RFs projekt Idrottslyftet år 4 (tom 30/6 2011) Vallentuna kommun, Fritidsförvaltningen öka antalet ungdomar som väljer att ägna en del av sin fritid till idrottsaktivitet i form av orientering alla Vallentunas skolor ska ha tillgång till relevanta kartor för idrottsundervisningen Vallentuna skolors behov av reviderade skolkartor I Vallentuna bedriver skolorna orienteringsundervisning, som är en obligatoriskt viktigt del i idrottsämnet, i sina närområden samt vid Vallentuna IP. De föreslagna projekten är viktiga för skolornas behov. I Lindholmen finns det en karta från 1981 och den är i dag direkt olämplig att använda i idrottsundervisningen, då samhället med sitt närområde har förändrats till följd av ny bebyggelse och nya stigar i grönområdena. För området vid Vallentuna IP har de senaste årens ombyggnader gjort att området i dag inte går att använda för den traditionella skolorienteringen. Kartan stämmer inte med verkligheten. Vallentuna-Össeby OL vallentunaosseby.nu C:\Users\johanh\Documents\Personligt\Orientering\Skolkartor\Ansökan.doc Utskrivet , 09:02:25

57 Skolkarteprojekt i Vallentuna , rev Sidan 2 (4) Genomförande Två områden i Vallentuna har identifierats som angelägna. Dels området från gymnasiet upp till och med Vallentuna IP och dels närområdet väster om Gustav Vasaskolan i Lindholmen. Kartproduktionen ska ske med hjälp av yrkeskartritare. Delprojekt Centrala Vallentuna Området mellan gymnasiet och Vallentuna IP är det kanske viktigaste området i Vallentuna för att bedriva nybörjarorientering och detta har i dagsläget ingen relevant karta. Anledningen är att idrottsplatsen och anslutande vägar kraftigt har byggts om de senaste åren. Ombyggnaderna kommer att fortsätta de närmaste åren vilket kommer att leda till återkommande kartrevideringsbehov. Att genomföra dessa är nödvändigt för att skolorna ska kunna genomföra den orienteringsutbildning som läroplanen föreskriver. Ur idrottsligt perspektiv är kartrevideringen en del av ombyggnaden av Vallentuna IP Area 0,7 km 2 Vallentuna-Össeby OL vallentunaosseby.nu C:\Users\johanh\Documents\Personligt\Orientering\Skolkartor\Ansökan.doc Utskrivet , 09:02:25

58 Skolkarteprojekt i Vallentuna , rev Sidan 3 (4) Delprojekt Lindholmen Det finns en orienteringskarta över området i Lindholmen som är 30 år gammal. Den är i dagsläget obrukbar för nybörjarorientering då alltför många stigar har tillkommit/växt igen, villaområden tillkommit etc. Gustav Vasaskolan är i dagsläget den enda skolan i Vallentuna som saknar orienteringskarta över sitt närområde. Gustav Vasaskolans idrottslärare kan i dagsläget inte leva upp till läroplanens krav. Med hänsyn till Lindholmens expansiva utveckling och engagerade idrottslärare bedöms detta kartprojekt angeläget. Area 0,9 km 2 Tidplan Hösten/vintern 2011 Kartframställning Våren 2012 Kartorna är klara att användas. Uppföljning/utvärdering Vi har tänkt att utvärdera projektet genom samtal med idrottslärarna hur kartorna påverkat undervisning och intresset för orientering hos eleverna. Vallentuna-Össeby OL vallentunaosseby.nu C:\Users\johanh\Documents\Personligt\Orientering\Skolkartor\Ansökan.doc Utskrivet , 09:02:25

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (17)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (17) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (17) Plats och tid Mörbyrummet, fritidsförvaltningen, Vallentuna, kl 09.00 10.45. ande Åke Uddén (C), ordförande, Roger Gadde (M), Tommy Eckelöv (S). Ersättare

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (13)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (13) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (13) Plats och tid ande Mörbyrummet, Fritidsförvaltningen, Torggatan 15, Vallentuna. Torsdagen den 5 april 2012 kl 09.05 10.20. Ledamöter: Åke Uddén (C) Roger

Läs mer

K A LLELSE FRITIDSNÄMNDEN 2013-12-12. Tid och plats 18.00 Stora mötesrummet, Kulturhuset, Allévägen 1-3, Vallentuna

K A LLELSE FRITIDSNÄMNDEN 2013-12-12. Tid och plats 18.00 Stora mötesrummet, Kulturhuset, Allévägen 1-3, Vallentuna K A LLELSE FRITIDSNÄMNDEN 2013-12-12 Tid och plats 18.00 Stora mötesrummet, Kulturhuset, Allévägen 1-3, Vallentuna Kallade tjänstemän Pernilla Järveroth, förvaltningschef, Sofia Nilsson, nämndsekreterare,

Läs mer

R I K TLINJER. Riktlinjer för bidrag speciella ändamål FRITIDSNÄMNDEN. Fastställda av fritidsnämnden 2012-02-23

R I K TLINJER. Riktlinjer för bidrag speciella ändamål FRITIDSNÄMNDEN. Fastställda av fritidsnämnden 2012-02-23 R I K TLINJER FRITIDSNÄMNDEN Riktlinjer för bidrag speciella ändamål Fastställda av fritidsnämnden 2012-02-23 Riktlinjer för bidrag speciella ändamål Innehåll 1. Introduktion... 3 2. Varför lämnar fritidsnämnden

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (15)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (15) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (15) Plats och tid Mörbyrummet, 08:45 12:00 Beslutande Åke Uddén (C), ordförande Roger Gadde (M) Tommy Eckelöv (S) Övriga närvarande Mats Lennerthsson, fritidschef

Läs mer

Vallentuna Össeby Orienteringslöpare ansökan kartbidrag FN

Vallentuna Össeby Orienteringslöpare ansökan kartbidrag FN Vallentuna Össeby Orienteringslöpare ansökan kartbidrag 2016 7 FN 2016.042 3 VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Fritidsnämndens arbetsutskott 2016-09-01 55 Vallentuna Össeby Orienteringslöpare ansökan

Läs mer

Tid och plats Kl 18:30 Stora mötesrummet, Kulturhuset, Vallentuna. Vallentuna den 13 oktober 2014

Tid och plats Kl 18:30 Stora mötesrummet, Kulturhuset, Vallentuna. Vallentuna den 13 oktober 2014 K A LLELSE FRITIDSNÄMNDEN 2014-10-23 Tid och plats Kl 18:30 Stora mötesrummet, Kulturhuset, Vallentuna Kallade tjänstemän Pernilla Järveroth, kultur- och fritidschef Ingela Jansson, enhetschef för idrott-

Läs mer

Tjänsteskrivelse Ansökan om bidrag för gräsklippare och garage, Frösunda SK

Tjänsteskrivelse Ansökan om bidrag för gräsklippare och garage, Frösunda SK Ärende 5 TJÄNSTESKRIVELSE FRITIDSFÖRVALTNING 2012-09-02 DNR FN 2012.048 ÅSA BORGLUND SID 1/3 FÖRENINGSSAMORDNARE 08-587 851 69 ASA.BORGLUND@VALLENTUNA.SE FRITIDSNÄMNDEN Tjänsteskrivelse Ansökan om bidrag

Läs mer

Tjänsteskrivelse Revidering av riktlinjer bidrag speciella ändamål, stycke 3.3.1 om driftsbidrag

Tjänsteskrivelse Revidering av riktlinjer bidrag speciella ändamål, stycke 3.3.1 om driftsbidrag VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE FRITIDSFÖRVALTNING 2013-01-18 DNR FN 2013.007 ÅSA BORGLUND SID 1/3 FÖRENINGSSAMORDNARE 08-587 851 69 ASA.BORGLUND@VALLENTUNA.SE FRITIDSNÄMNDEN Tjänsteskrivelse Revidering

Läs mer

Förenklat årsbokslut för. Hemmesta Södra Vägförening Organisationsnummer: 717903 8000 814000-2653*

Förenklat årsbokslut för. Hemmesta Södra Vägförening Organisationsnummer: 717903 8000 814000-2653* Dokument: Förenklat årsbokslut för verksamhetsåret 2014-15 Förenklat årsbokslut för Hemmesta Södra Vägförening Organisationsnummer: 717903 8000 814000-2653* Räkenskapsåret 2014 15 Innehåll: Resultaträkningar

Läs mer

Bällstarummet, kommunalhuset, Vallentuna. 86 Svar på motion (DEX) Ridvägsnät i kommunen (KS )

Bällstarummet, kommunalhuset, Vallentuna. 86 Svar på motion (DEX) Ridvägsnät i kommunen (KS ) VALLENTUNA KOMMUN Protokollsutdrag SID 1(1) Organ: Kommunstyrelsen Datum: 2013-05-06 Plats: Bällstarummet, kommunalhuset, Vallentuna 86 Svar på motion (DEX) Ridvägsnät i kommunen (KS 2011.075) BESLUT Kommunstyrelsen

Läs mer

Fritidsnämnden

Fritidsnämnden 1 (15) Plats och tid Stora mötesrummet, Vallentuna kulturhus kl 18:30-19:30 ande närvarande Ej tjänstgörande ersättare Lars Carlsson (C) (ordförande) Roger Gadde (M) (vice ordförande) Tommy Schiött (M)

Läs mer

Mats Lennerthson, fritidschef Åsa Borglund, föreningssamordnare Mikael Göransson, ekonom Siobhán Górny, nämndsekreterare

Mats Lennerthson, fritidschef Åsa Borglund, föreningssamordnare Mikael Göransson, ekonom Siobhán Górny, nämndsekreterare KALLELSE FRITIDSNÄMNDEN 2012-09-13 Tid och plats 19.00 Frösundarummet, Torggatan 11, Vallentuna Kallade tjänstemän Mats Lennerthson, fritidschef Åsa Borglund, föreningssamordnare Mikael Göransson, ekonom

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN. sk (FN ) ilrendet i korthet. Ansökan om bidrag för takomläggning, Vallentuna-Össeby OL och Brottby. Beslut

VALLENTUNA KOMMUN. sk (FN ) ilrendet i korthet. Ansökan om bidrag för takomläggning, Vallentuna-Össeby OL och Brottby. Beslut VALLENTUNA KOMMUN Fritidsnä mndens a rbetsutskott Sa m ma nträd esprotokol I 2013-1 1-28 e (10) 582 Ansökan om bidrag för takomläggning, Vallentuna-Össeby OL och Brottby sk (FN 2013.061) Beslut Fritidsnämndens

Läs mer

Mörbyrummet, Fritidskontoret, Tuna torg 15, Vallentuna, måndagen den 17 mars 2008, kl. 18.00

Mörbyrummet, Fritidskontoret, Tuna torg 15, Vallentuna, måndagen den 17 mars 2008, kl. 18.00 Fritidsnämndens arbetsutskott 2008-03-17 Plats och tid för sammanträdet Mörbyrummet, Fritidskontoret, Tuna torg 15, Vallentuna, måndagen den 17 mars 2008, kl. 18.00 Kallade tjänstemän Jan-Åke Bredberg,

Läs mer

Tid och plats 19.00 Stora mötesrummet, Kulturhuset, Allévägen 1-3, Vallentuna

Tid och plats 19.00 Stora mötesrummet, Kulturhuset, Allévägen 1-3, Vallentuna K A LLELSE FRITIDSNÄMNDEN 2013-09-12 Tid och plats 19.00 Stora mötesrummet, Kulturhuset, Allévägen 1-3, Vallentuna Kallade tjänstemän Övrig information Pernilla Järveroth, förvaltningschef Mikael Göransson,

Läs mer

Borås Lars Lyborg Ordförande. Riksförbundet Mobil Fritid c/o Lars Lyborg Mellomgårdsgatan Borås Bg

Borås Lars Lyborg Ordförande. Riksförbundet Mobil Fritid c/o Lars Lyborg Mellomgårdsgatan Borås Bg Årsstämma Elmia 08-09-2017 2017/08/04 08:56 Kallelse till Förbundsstämma 2017 Riksförbundet Mobil Fritid (RMF). Härmed kallas samtliga medlemsföreningar och klubbar till den årliga Förbundsstämman. Plats:

Läs mer

EKONOMI Balansrapport Resultatrapport Ammunitionslager

EKONOMI Balansrapport Resultatrapport Ammunitionslager EKONOMI 2015 Balansrapport Resultatrapport Ammunitionslager Gävle Pistolskytteklubb Sida: 1(1) Balansrapport Utskrivet: 16-02-16 20:15 Räkenskapsår: 15-01-01-15-12-31 Senaste vernr: A403 Resultatenhet:

Läs mer

UTBYVÄGENS GARAGE- OCH LEDNINGSSAMFÄLLIGHETER KALLELSE TILL ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA

UTBYVÄGENS GARAGE- OCH LEDNINGSSAMFÄLLIGHETER KALLELSE TILL ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA UTBYVÄGENS GARAGE- OCH LEDNINGSSAMFÄLLIGHETER KALLELSE TILL ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA Medlemmar i Utbyvägens Garage- och Ledningssamfällighetsföreningar kallas till ordinarie föreningsstämma. TISDAGEN

Läs mer

Hej alla. Med vänliga hälsningar:

Hej alla. Med vänliga hälsningar: Hej alla Denna soliga lördagsmorgon befinner jag mig på Visingsö och kan därför dessvärre inte delta på arbetsdagen. Vad gäller föreningens ekonomi kan jag meddela att får räkenskapsåret 2008 har vi i

Läs mer

Driftsbidrag till Vallentuna Tennisklubb, för drift av Vallentuna tennishall år FN

Driftsbidrag till Vallentuna Tennisklubb, för drift av Vallentuna tennishall år FN Driftsbidrag till Vallentuna Tennisklubb, för drift av Vallentuna tennishall år 2017-2018 6 FN 2016.030 3 Sammanträdesprotokoll Fritidsnämndens arbetsutskott 2016-09-01 52 Driftsbidrag till Vallentuna

Läs mer

PROTOKOLL. Fritidsnämndens arbetsutskott 2008-05-26. Plats och tid för sammanträdet

PROTOKOLL. Fritidsnämndens arbetsutskott 2008-05-26. Plats och tid för sammanträdet Fritidsnämndens arbetsutskott 2008-05-26 Plats och tid för sammanträdet Mörbyrummet, Fritidskontoret Tuna torg 15, Vallentuna, måndagen den 26 maj 2008, kl. 07.30-08.50 Beslutande Per-Olof Björkman (fp),

Läs mer

OBS! OBS! s-gruppen samlas på fritidskontoret kl. 18.30. KALLELSE. Den borgerliga gruppen samlas på fritidskontoret kl. 18.15. 1. Justerande:...

OBS! OBS! s-gruppen samlas på fritidskontoret kl. 18.30. KALLELSE. Den borgerliga gruppen samlas på fritidskontoret kl. 18.15. 1. Justerande:... Fritidsnämnden 2009-01-26 Plats och tid för sammanträdet Kallade tjänstemän Frösundarummet, socialkontoret, Tuna torg 15, Vallentuna, måndagen den 26 januari 2009, kl. 19.00 Jan-Åke Bredberg, fritidschef

Läs mer

KALLELSE FRITIDSNÄMNDEN Tid och plats. 18:30 Kvarnbadet. Övriga kallade

KALLELSE FRITIDSNÄMNDEN Tid och plats. 18:30 Kvarnbadet. Övriga kallade KALLELSE FRITIDSNÄMNDEN 2017-06-15 Tid och plats Övriga kallade 18:30 Kvarnbadet Henrik Thureson, Tf Fritidförvaltningschef, Therese Nilsson, Controller, Annika Wegnebring, Föreningssamordnare, Mir Grebäck

Läs mer

Jan-Åke Bredberg, fritidschef Lars Lundkvist, fritidsintendent Jessica Kauppi, enhetschef Marie-Louise Bornholm, nämndsekreterare

Jan-Åke Bredberg, fritidschef Lars Lundkvist, fritidsintendent Jessica Kauppi, enhetschef Marie-Louise Bornholm, nämndsekreterare Fritidsnämnden 18 maj 2006 Plats och tid för sammanträdet Kallade tjänstemän Övriga Brottby SK:s klubblokal på Össeby IP, Brottby, torsdagen den 18 maj 2006, kl. 19.00 Jan-Åke Bredberg, fritidschef Lars

Läs mer

Svenska Taidoförbundet

Svenska Taidoförbundet svenska taidoförbundet Swedish Taido Association www.taido.nu Ekonomisk berättelse, Svenska Taidoförbundet 2013 Året 2013 har präglats av VM i Finland, vilket har drivit upp omsättningen jämfört med budget

Läs mer

Tjänsteskrivelse VBK Fotboll - ansökan om bidrag för oförutsedda kostnader i samband med kvalmatch

Tjänsteskrivelse VBK Fotboll - ansökan om bidrag för oförutsedda kostnader i samband med kvalmatch ÅSA BORGLUND SID 1/4 FÖRENINGSSAMORDNARE 08-587 851 69 ASA.BORGLUND@VALLENTUNA.SE FRITIDSNÄMNDEN Tjänsteskrivelse VBK Fotboll - ansökan om bidrag för oförutsedda kostnader i samband med kvalmatch Förslag

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (9)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (9) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (9) Plats och tid Beslutande Mörbyrummet, Fritidsförvaltningen, Torggatan 15, Vallentuna Kl 09:00 10.45 Åke Uddén, ordförande (C) Roger Gadde (M) Tommy Eckelöv

Läs mer

Pernilla Järveroth, kultur- och fritidschef Henrik Thureson, kulturskolechef Eleonor Åberg, kommunantikvarie Sofia Nilsson, nämndsekreterare

Pernilla Järveroth, kultur- och fritidschef Henrik Thureson, kulturskolechef Eleonor Åberg, kommunantikvarie Sofia Nilsson, nämndsekreterare K A LLELSE KULTURNÄMNDEN 2014-06-10 Tid och plats Kl 18:00 19:00 studiebesök i Märsta bibliotek och konsthall. Samling i bibliotekets entré kl 18:00. Kl 19:00 nämndsammanträde, Konsthall Märsta, Märsta

Läs mer

Jörgen Hellberg (fp) ordförande Lars Carlsson (c) Tommy Eckelöv (s)

Jörgen Hellberg (fp) ordförande Lars Carlsson (c) Tommy Eckelöv (s) Fritidsnämndens arbetsutskott 13 maj 2004 Plats och tid för sammanträdet Mörbyrummet, Fritidskontoret Tuna torg 15, Vallentuna, torsdagen den 13 maj 2004, kl. 13.30-15.40 Beslutande Jörgen Hellberg (fp)

Läs mer

Resultat- och balansrapport för 2010

Resultat- och balansrapport för 2010 Bilaga 3a Klevbergets Samfällighetsförening 1 Resultatrapport Räkenskapsår: 10-01-01-10-12-31 Budget 2010 2010 2009 Rörelsens intäkter Nettoomsättning Not 3011 1 Medlemsavgifter 282 900,00 282 900,00 282

Läs mer

Marge Aab Svensson (m), ordförande Karin Unnerstad (fp) Tommy Eckelöv (s) Jan-Åke Bredberg, fritidschef Marie-Louise Bornholm, nämndsekreterare

Marge Aab Svensson (m), ordförande Karin Unnerstad (fp) Tommy Eckelöv (s) Jan-Åke Bredberg, fritidschef Marie-Louise Bornholm, nämndsekreterare Fritidsnämndens arbetsutskott 16 april 2007 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Mörbyrummet, Fritidskontoret Tuna torg 15, Vallentuna, måndagen den 16 april 2007, kl. 08.00-10.00 Marge Aab Svensson

Läs mer

Tjänsteskrivelse Showdansföreningen FLEX, ansökan om bidrag för oförutsedda kostnader i samband med VM i discodans

Tjänsteskrivelse Showdansföreningen FLEX, ansökan om bidrag för oförutsedda kostnader i samband med VM i discodans TJÄNSTESKRIVELSE FRITIDSFÖRVALTNING 2013-04-02 DNR FN 2013.001 ÅSA BORGLUND SID 1/3 FÖRENINGSSAMORDNARE 08-587 851 69 ASA.BORGLUND@VALLENTUNA.SE FRITIDSNÄMNDEN Tjänsteskrivelse Showdansföreningen FLEX,

Läs mer

Protokoll styrelsemöte 26/3-06

Protokoll styrelsemöte 26/3-06 SVEROK GÄVLEDALA Sveriges roll- och konfliktspelsförbund GävlaDala-distriktet Protokoll styrelsemöte 26/3-06 Plats: Sverok GävleDalas kansli. Närvarande: Peter Engström, Andreas Hallqvist, Freddie Juza,

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (19)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (19) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (19) Plats och tid Lilla mötesrummet, Kulturhuset, Vallentuna, kl 08.00 09.35 ande Åke Uddén (C), ordförande Roger Gadde (M) Jerri Bergström (S) Övriga närvarande

Läs mer

Resultatöverföring från 2015 års bokslut 16 KS

Resultatöverföring från 2015 års bokslut 16 KS Resultatöverföring från 2015 års bokslut 16 KS 2016.142 3 Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2016-05-30 101 Resultatöverföring från 2015 års bokslut (KS 2016.142) Beslut Kommunstyrelsen föreslår att

Läs mer

PROTOKOLL. Fritidsnämnden 2007-11-22

PROTOKOLL. Fritidsnämnden 2007-11-22 Fritidsnämnden 2007-11-22 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Markim-Orkesta IF:s klubbstuga, Orkestaplanen, Vallentuna, torsdagen den 22 november 2007, kl. 19.00-21.00 Marge Aab Svensson (m), ordförande

Läs mer

Mattias Andersson (C) (ordförande) Lars Vargö (M) (vice ordförande) Mattias Andersson (C) och Lars Vargö (M) BEVIS. Kulturnämndens arbetsutskott

Mattias Andersson (C) (ordförande) Lars Vargö (M) (vice ordförande) Mattias Andersson (C) och Lars Vargö (M) BEVIS. Kulturnämndens arbetsutskott Kulturnämndens arbetsutskott 2016-04-19 Plats och tid Bergshamra bibliotek, Bergshamra torg, Solna kl 15:00-16:45 ande närvarande Övriga närvarande Paragrafer Mattias Andersson (C) (ordförande) Lars Vargö

Läs mer

Avveckling/försäljning av BNAB

Avveckling/försäljning av BNAB BÅSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Blad Kommunstyrelsen 20131204 KS dnr. KS Avveckling/försäljning av BNAB Beskrivning av ärendet 2008 bildades ett av kommunen och näringslivet gemensamt ägt bolag, Båstad

Läs mer

Att skapa en Hälsans Stig

Att skapa en Hälsans Stig www.halsansstig.se Att skapa en Hälsans Stig Hälsans Stig kan initieras av vem som helst. Ibland är det enskilda privatpersoner, ibland är det aktiva medlemmar i någon förening. Men oftast det någon kommunalt

Läs mer

Jörgen Hellberg (fp) ordförande Lars Carlsson (c) Tommy Eckelöv (s)

Jörgen Hellberg (fp) ordförande Lars Carlsson (c) Tommy Eckelöv (s) Fritidsnämndens arbetsutskott 31 oktober 2003 Plats och tid för sammanträdet Mörbyrummet, Fritidskontoret Tuna torg 15, Vallentuna fredagen den 31 oktober 2003 kl. 07.30-10.45 Beslutande Jörgen Hellberg

Läs mer

53e VALLENTUNA KOMMUN. iirendet i korthet. Månadsuppföljning februari 2013, samtl ga nämnder (KS ) Propositionsordning. Handlingar.

53e VALLENTUNA KOMMUN. iirendet i korthet. Månadsuppföljning februari 2013, samtl ga nämnder (KS ) Propositionsordning. Handlingar. VALLENTUNA KOMMUN Kom mu nstyrelsens a rbetsutskott Sa m ma nträdesprotokol I 20L3-03-2L 12 (16) 53e Månadsuppföljning februari, samtl ga nämnder (KS.093) Beslut Arbetsutskottet föreslår att: Kommunstyrelsen

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Djupviks Hamnförening 2013

Verksamhetsberättelse för Djupviks Hamnförening 2013 Verksamhetsberättelse för Djupviks Hamnförening 2013 Under våren fick vi byggnadslovet för båthuset. Byggnadslovet var villkorat på ett antal punkter. Bl.a. är kioskrampens utformning och tid för när den

Läs mer

Tjänsteskrivelse Avtal för mobil idrottsanläggning, IP Skogen

Tjänsteskrivelse Avtal för mobil idrottsanläggning, IP Skogen VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE FRITIDSFÖRVALTNING 2014-11-18 DNR FN 2014.082 INGELA JANSSON SID 1/2 ENHETSCHEF IDROTT OCH FRILUFT INGELA.JANSSON@VALLENTUNA.SE FN Tjänsteskrivelse Avtal för mobil idrottsanläggning,

Läs mer

1. Mötets öppnande Ställföreträdande ordförande Lena Weiffert hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat.

1. Mötets öppnande Ställföreträdande ordförande Lena Weiffert hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat. Protokoll från medlemsmöte Datum: 2010-04-21 Plats: Klubbstugan Gälltofta 1. Mötets öppnande Ställföreträdande ordförande Lena Weiffert hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat. 2. Fastställande av

Läs mer

Humlevägens Samfällighetsförening https://humlevagen.wordpress.com/ Styrelsemöte. Tid: 21 april 2015 kl Plats: Humlevägen 47

Humlevägens Samfällighetsförening https://humlevagen.wordpress.com/ Styrelsemöte. Tid: 21 april 2015 kl Plats: Humlevägen 47 Sida 1 av 2 Humlevägens Samfällighetsförening https://humlevagen.wordpress.com/ Styrelsemöte Tid: 21 april 2015 kl 19.00 Plats: Humlevägen 47 Närvarande: Bo Nathorst Westfelt, Ronny Johansson, Joachim

Läs mer

Jörgen Hellberg (fp) ordförande Lars Carlsson (c) Tommy Eckelöv (s)

Jörgen Hellberg (fp) ordförande Lars Carlsson (c) Tommy Eckelöv (s) Fritidsnämndens arbetsutskott 15 januari 2004 Plats och tid för sammanträdet Mörbyrummet, Fritidskontoret Tuna torg 15, Vallentuna torsdagen den 15 januari 2004, kl. 07.30-09.15 Beslutande Jörgen Hellberg

Läs mer

Tjänsteskrivelse Hyresavtal för Vallentunas Ishallar

Tjänsteskrivelse Hyresavtal för Vallentunas Ishallar VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE FRITIDSFÖRVALTNING 2014-11-25 DNR FN 2014.086 INGELA JANSSON SID 1/3 ENHETSCHEF IDROTT OCH FRILUFT INGELA.JANSSON@VALLENTUNA.SE FRITIDSNÄMNDEN Tjänsteskrivelse Hyresavtal

Läs mer

Samling utanför entrén till fritidskontoret torsdagen den 22 maj 2003 kl 15.00 för rundresa till fritidsnämndens anläggningar

Samling utanför entrén till fritidskontoret torsdagen den 22 maj 2003 kl 15.00 för rundresa till fritidsnämndens anläggningar Fritidsnämnden 22 maj 2003 Plats och tid för sammanträdet Samling utanför entrén till fritidskontoret torsdagen den 22 maj 2003 kl 15.00 för rundresa till fritidsnämndens anläggningar Fritidsnämndens ordinarie

Läs mer

Ansökan Täby basketbollkubb 8 FN

Ansökan Täby basketbollkubb 8 FN Ansökan Täby basketbollkubb 8 FN 2017.013 3 VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE FRITIDSFÖRVALTNING 2017-02-15 DNR FN 2017.013 ANNIKA WEGNEBRING SID 1/2 FÖRENINGSSAMORDNARE ANNIKA.WEGNEBRING@VALLENTUNA.SE

Läs mer

Gävle Orienteringsklubb. Ekonomisk berättelse 2005

Gävle Orienteringsklubb. Ekonomisk berättelse 2005 Gävle Orienteringsklubb Ekonomisk berättelse 2005 Bokslutskommentarer och fonder Resultatrapport konton Resultatrapport resultatenheter Balansrapport Revisionsberättelse EKONOMI Bokslutskommentarer Årets

Läs mer

Nya riktlinjer för bidrag till ideella föreningar

Nya riktlinjer för bidrag till ideella föreningar Socialförvaltningen Administrativa avdelningen Tjänsteutlåtande Dnr 1.2.2-201/2017 Sida 1 (6) 2017-05-02 Handläggare Eva-Lotta Elmér Telefon: +46 08-508 251 87 Till Socialnämnden 2017-05-16 Nya riktlinjer

Läs mer

Jan-Åke Bredberg, fritidschef Agneta Fleischer, enhetschef, 11-12 Marie-Louise Bornholm, förvaltningssekreterare

Jan-Åke Bredberg, fritidschef Agneta Fleischer, enhetschef, 11-12 Marie-Louise Bornholm, förvaltningssekreterare Fritidsnämnden 24 februari 2005 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Frösundarummet, Socialkontoret, Tuna torg 15, Vallentuna, torsdagen den 24 februari 2005, kl. 19.00-21.35 Jörgen

Läs mer

Årsredovisning 2014. BRF Ingetorp 769617-2100

Årsredovisning 2014. BRF Ingetorp 769617-2100 1(9) Årsredovisning 2014 BRF Ingetorp Styrelsen för BRF Ingetorp får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Om inte annat särskilt anges, redovisas

Läs mer

PROTOKOLL. Fritidsnämnden 2008-06-09

PROTOKOLL. Fritidsnämnden 2008-06-09 Fritidsnämnden 2008-06-09 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Mörbyrummet, Fritidskontoret, Tuna torg 15, Vallentuna, måndagen den 9 juni 2008, kl. 18.00-20.00

Läs mer

Uppdrag att pröva förutsättningar för ett tillfälligt boende i Lindholmen 5 KS

Uppdrag att pröva förutsättningar för ett tillfälligt boende i Lindholmen 5 KS Uppdrag att pröva förutsättningar för ett tillfälligt boende i Lindholmen 5 KS 2016.265 3 Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-06-02 108 Uppdrag att pröva förutsättningar för ett tillfälligt

Läs mer

Aktiv Fritid Vallentuna

Aktiv Fritid Vallentuna Aktiv Fritid Vallentuna Föreningsmöte 14 april 2015 Fritidsnämnden Aktiv Fritid 14/4 2015 Kvällens hållpunkter 19.00 Fritidsnämnden ny mandatperiod Nämndens uppgift och planer för perioden 19.20 Kultur-

Läs mer

Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Barn- och ungdomsnämnden

Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Barn- och ungdomsnämnden Barn- och ungdomsnämnden 2010-02-09 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ersättare Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Sekreterare Ordförande Justerande Bällstarummet, Tuna

Läs mer

Tjänsteskrivelse Showdansföreningen FLEX, ansökan om bidrag för oförutsedda kostnader i samband med EM i discodans

Tjänsteskrivelse Showdansföreningen FLEX, ansökan om bidrag för oförutsedda kostnader i samband med EM i discodans VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE FRITIDSFÖRVALTNING 2014-09-29 DNR FN 2014.055 ÅSA BORGLUND SID 1/3 FÖRENINGSSAMORDNARE 08-587 851 69 ASA.BORGLUND@VALLENTUNA.SE FRIITDSNÄMNDEN Tjänsteskrivelse Showdansföreningen

Läs mer

MÖTESPROTOKOLL Mötesdatum

MÖTESPROTOKOLL Mötesdatum MÖTESPROTOKOLL Plats och tid Arbets- och näringslivskontoret kl. 13:00-14:45 Beslutande ledamöter Övriga närvarande Utses att justera Göran Edberg (S) (ordförande), Birgitta Årzen (S) (1:e vice ordförande),

Läs mer

Yttrande på motion (S) om inomhushall 5 FN

Yttrande på motion (S) om inomhushall 5 FN Yttrande på motion (S) om inomhushall 5 FN 2016.047 3 Sammanträdesprotokoll Fritidsnämndens arbetsutskott 2016-10-13 67 Yttrande på motion (S) om inomhushall (FN 2016.047) Beslut Fritidsnämndens arbetsutskott

Läs mer

PROTOKOLL. Fritidsnämndens arbetsutskott 4 maj 2006. Plats och tid för sammanträdet

PROTOKOLL. Fritidsnämndens arbetsutskott 4 maj 2006. Plats och tid för sammanträdet Fritidsnämndens arbetsutskott 4 maj 2006 Plats och tid för sammanträdet Mörbyrummet, Fritidskontoret Tuna torg 15, Vallentuna, torsdagen den 4 maj 2006, kl. 07.30-11.40 Beslutande Jörgen Hellberg (fp)

Läs mer

Tjänsteskrivelse Vallentuna Volley, ansökan om bidrag för oförutsedda kostnader i samband med kval till Elitserien

Tjänsteskrivelse Vallentuna Volley, ansökan om bidrag för oförutsedda kostnader i samband med kval till Elitserien TJÄNSTESKRIVELSE FRITIDSFÖRVALTNING 2013-04-02 DNR FN 2013.021 ÅSA BORGLUND SID 1/4 FÖRENINGSSAMORDNARE 08-587 851 69 ASA.BORGLUND@VALLENTUNA.SE FRITIDSNÄMNDEN Tjänsteskrivelse Vallentuna Volley, ansökan

Läs mer

VERSION 2012-03-13 N O R M E R FRITIDSFÖRVALTNINGEN. Bidragsnormer. för föreningsverksamhet i Vallentuna

VERSION 2012-03-13 N O R M E R FRITIDSFÖRVALTNINGEN. Bidragsnormer. för föreningsverksamhet i Vallentuna VERSION 2012-03-13 N O R M E R FRITIDSFÖRVALTNINGEN Bidragsnormer för föreningsverksamhet i Vallentuna Fastställda av kommunfullmäktige 2003 Bidragsnormer för föreningsverksamhet i Vallentuna Innehåll

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (12)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (12) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (12) Plats och tid Lilla mötesrummet, Kulturhuset, kl. 15:00 16:10 ande Lars-Bertil Ohlsson (KD) 46-52, ordförande, Johan Skog (M), Pär Elfström (S) (ersätter

Läs mer

Balansrapport. TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar. Omsättningstillgångar. Belopp i kr

Balansrapport. TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar. Omsättningstillgångar. Belopp i kr Skalsvyn Fritid II Ekonomisk Förening Period:2014-05-01-2015-04-30 Balansrapport Sida: 1 Utskrivet: 2015-09-10 Belopp i kr 2015-04-30 2014-04-30 TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar

Läs mer

Förändring av varulager 4970 Förändr påg arbete -125 567,00-125 567,00-111 142,00 S:a Förändring av varulager -125 567,00-125 567,00-111 142,00

Förändring av varulager 4970 Förändr påg arbete -125 567,00-125 567,00-111 142,00 S:a Förändring av varulager -125 567,00-125 567,00-111 142,00 Olstam Borrteknik AB Sida: 1 Rörelsens intäkter mm Nettoomsättning 3041 Försäljn tjänst och material 25% sv 8 694 820,00 8 694 820,00 11 654 336,45 3231 Försäljn bygg, omv skattskyld 7 128 890,00 7 128

Läs mer

Bidragsbestämmelser riktlinjer och anvisningar för kommunalt föreningsbidrag

Bidragsbestämmelser riktlinjer och anvisningar för kommunalt föreningsbidrag Bidragsbestämmelser riktlinjer och anvisningar för kommunalt föreningsbidrag Antagen av kommunfullmäktige (KF) 2011-02-22. 5,gäller från 2011-03-28. Ändringar antagna av KF 2012-02-28, gäller från 2012-01-01.

Läs mer

Fritidsintendent Lars Lundkvist Förvaltningssekreterare Marie-Louise Bornholm. Fritidskontoret, Vallentuna, den 17 januari 2003

Fritidsintendent Lars Lundkvist Förvaltningssekreterare Marie-Louise Bornholm. Fritidskontoret, Vallentuna, den 17 januari 2003 Fritidsnämndens arbetsutskott 14 januari 2003 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Mörbyrummet, Fritidskontoret, Tuna torg 15, Vallentuna tisdagen den 14 januari 2003 kl 08.00-09.50 Jörgen Hellberg

Läs mer

Ray Idermark (M) Ordförande Johanna Harling Sekreterare Tfn:

Ray Idermark (M) Ordförande Johanna Harling Sekreterare Tfn: KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE 2016-04-18 Tid och plats 19:00 Kulturrummet, Kulturhuset Övriga kallade Mikael Carlgren, Kanlischef, Victor Kilén, Kommundirektör, Johanna Harling, Kommunsekreterare Ray Idermark

Läs mer

SMC Uppsala Sida: 1 Resultatrapport Utskrivet: 11-10-14

SMC Uppsala Sida: 1 Resultatrapport Utskrivet: 11-10-14 SMC Uppsala Sida: 1 Resultatrapport Utskrivet: 111014 Räkenskapsår: 100901 110831 Senaste vernr: A102 Resultatenhet: Hela föreningen Period: 100901 110831 Perioden Rörelsens intäkter och lagerförändring

Läs mer

Tjänsteskrivelse Vallentuna Skate- och BMX-förening - revidering av hyra 2012 och 2013

Tjänsteskrivelse Vallentuna Skate- och BMX-förening - revidering av hyra 2012 och 2013 ÅSA BORGLUND SID 1/3 FÖRENINGSSAMORDNARE 08-587 851 69 ASA.BORGLUND@VALLENTUNA.SE FRITIDSNÄMNDEN Tjänsteskrivelse Vallentuna Skate- och BMX-förening - revidering av hyra 2012 och 2013 Förslag till beslut

Läs mer

Gävle Orienteringsklubb. Ekonomisk berättelse 2004

Gävle Orienteringsklubb. Ekonomisk berättelse 2004 Gävle Orienteringsklubb Ekonomisk berättelse 2004 Bokslutskommentarer och fonder Resultatrapport konton Resultatrapport resultatenheter Balansrapport Revisionsberättelse EKONOMI Bokslutskommentarer Årets

Läs mer

Styrelse och stadgar ska ett årsmöte ta beslut om. Fram till första årsmötet som föreningen har bildas en tillfällig styrelse.

Styrelse och stadgar ska ett årsmöte ta beslut om. Fram till första årsmötet som föreningen har bildas en tillfällig styrelse. Bilda förening Barn, ungdom eller vuxen, det finns föreningar för alla grupper. Kanske tillhör du en grupp som skulle vinna på att bilda en förening kring ert intresse. Som en ideell förening finns det

Läs mer

Tjänsteskrivelse Hemställan från socialnämnden om integrationssamordning

Tjänsteskrivelse Hemställan från socialnämnden om integrationssamordning VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE KOMMUNLEDNINGSKONTORET 2015-04-22 DNR KS 2015.033 EMELIE HALLIN SID 1/2 STABSCHEF 08-58785203 EMELIE.HALLIN@VALLENTUNA.SE KOMMUNSTYRELSEN Tjänsteskrivelse Hemställan

Läs mer

KALLELSE. 1. Justerande:... Fritidsnämnden 28 september 2006

KALLELSE. 1. Justerande:... Fritidsnämnden 28 september 2006 Fritidsnämnden 28 september 2006 Plats och tid för sammanträdet Kallade tjänstemän Övriga deltagare Vallentuna Scoutkårs av NSF lokal, Åby Scoutgård, Åbyholmsvägen Vallentuna (lokalen ligger bakom brandstationen,

Läs mer

BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN

BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN K A LLELSE BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN 2015-03-17 Tid och plats 19.00 Bällstarummet Kallade tjänstemän Övriga kallade Marie Truedsson, förvaltningschef Elisabeth Johansson, kanslichef Mats Lundström, utbildningsstrateg

Läs mer

Protokoll fört vid styrelsemöte i Norra Havsängens Samfällighetsförening

Protokoll fört vid styrelsemöte i Norra Havsängens Samfällighetsförening Protokoll fört vid styrelsemöte i Norra Havsängens Samfällighetsförening Tid: 2014-05-10, 10.00 12.30 Plats: Hos Niclas Tjäder Norra Havsängen 53 Närvarande: Bengt Ericsson (BE) Anna Pallin (AP) Bengt

Läs mer

Marge Aab Svensson (m), ordförande Per-Olof Björkman (fp) Tommy Eckelöv (s)

Marge Aab Svensson (m), ordförande Per-Olof Björkman (fp) Tommy Eckelöv (s) Fritidsnämndens arbetsutskott 2007-11-22 Plats och tid för sammanträdet Mörbyrummet, Fritidskontoret Tuna torg 15, Vallentuna, torsdagen den 22 november 2007, kl. 17.00-18.30 Beslutande Marge Aab Svensson

Läs mer

BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN

BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN K A LLELSE BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN 2014-10-14 Tid och plats 18:00 Bällstarummet Kallade tjänstemän Övriga kallade Marie Truedsson, förvaltningschef Elisabeth Johansson, kanslichef Johanna Harling, nämndsekreterare

Läs mer

ÅRSREDOVISNING BRF FISKARUDDEN. org.nr

ÅRSREDOVISNING BRF FISKARUDDEN. org.nr ÅRSREDOVISNING 2013-01-01-2013-12-31 BRF FISKARUDDEN org.nr 769611-1074 BRF Fiskarudden Org nr 769611-1074 Styrelsen för BRF Fiskarudden i Lidingö med organisationsnummer 769611-1074 får härmed avge redovisning

Läs mer

Verksamhetsplan Fritidsnämnden 2010 2012

Verksamhetsplan Fritidsnämnden 2010 2012 Verksamhetsplan Fritidsnämnden 2010 2012 Foto: Angarnssjöängen, Fritidsförvaltningen 2009 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning... 1 Fritidsnämndens uppgift... 1 Förutsättningar för fritidsnämndens verksamhet

Läs mer

Stavstensuddes Samfällighet

Stavstensuddes Samfällighet Stavstensuddes Samfällighet Räkenskapsåret 213.1.1-213.12.31 Sida 1 av 1 SuSf - 214.xls Förvaltningsberättelse Styrelsen för Stavstensuddes Samfällighet får härmed avge årsredovisning för verksamheten

Läs mer

Humlevägens Samfällighetsförening https://humlevagen.wordpress.com/ Styrelsemöte. Tid: 8 november 2016 kl Plats: Humlevägen 59

Humlevägens Samfällighetsförening https://humlevagen.wordpress.com/ Styrelsemöte. Tid: 8 november 2016 kl Plats: Humlevägen 59 Sida 1 av 2 Humlevägens Samfällighetsförening https://humlevagen.wordpress.com/ Styrelsemöte Tid: 8 november 2016 kl. 19.30 Plats: Humlevägen 59 Närvarande: Ruth Nathorst Westfelt, Carina Johansson, Joachim

Läs mer

Ansökan om föreningsbidrag till Stora Skuggans 4H-gård

Ansökan om föreningsbidrag till Stora Skuggans 4H-gård Östermalms stadsdelsförvaltning Socialtjänstavdelningen Tjänsteutlåtande Sida 1 (5) 2015-11-25 Handläggare Anne Menes Telefon: 08 508 10 320 Till Östermalms stadsdelsnämnd 2015-12-15 Ansökan om föreningsbidrag

Läs mer

Ringstorp Folkets Hus Årsredovisning Verksamhetsåret 2011

Ringstorp Folkets Hus Årsredovisning Verksamhetsåret 2011 Ringstorp Folkets Hus Årsredovisning Verksamhetsåret 2011 Byggnadsföreningen Folkets Hus upa i Örtomta Org nr: 722000-0751 Hemsida: www.ringstorp.net Ringstorp Folkets Hus Sida 1(6) Årsredovisning 2011

Läs mer

Bidragsreglemente Föreningslivet NYKVARNS KOMMUN

Bidragsreglemente Föreningslivet NYKVARNS KOMMUN Bilaga 1. Bidragsreglemente Föreningslivet NYKVARNS KOMMUN Kultur- och fritidsupplevelser av alla slag ger människor en ökad livskraft och därmed förutsättningar för en bättre allmän folkhälsa. Ett varierat

Läs mer

KALLELSE/UNDERRÄTTELSE

KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Sidan 1 av 5 Sidan 1 av 5 2010-04-14 KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Barn- och Utbildningsnämndens arbetsutskott sammanträder onsdagen den 21 april 2010, kl 13.00 på Skärhamns skola. 1. Val av protokollsjusterare

Läs mer

Protokoll nedtecknat vid årsmöte för Albin 25 klubben den 10 mars 2007 kl.12.00 på båtmässan i Älvsjö, sal K15

Protokoll nedtecknat vid årsmöte för Albin 25 klubben den 10 mars 2007 kl.12.00 på båtmässan i Älvsjö, sal K15 Protokoll nedtecknat vid årsmöte för Albin 25 klubben den 10 mars 2007 kl.12.00 på båtmässan i Älvsjö, sal K15 Närvarolista bifogas protokollet. 144 Ordförande Anders Björfeldt hälsade välkommen och förklarade

Läs mer

Sundbybergs stads regler för stöd till föreningslivet

Sundbybergs stads regler för stöd till föreningslivet 1 (7) Sundbybergs stads regler för stöd till föreningslivet Föreningslivet stärker civilsamhället och bidrar till ett lokalt engagemang. Därför har Sundbybergs stad valt att på olika sätt stötta föreningar

Läs mer

KALLELSE. 1. Justerande:... Utbildningsnämnden 21 september 2004

KALLELSE. 1. Justerande:... Utbildningsnämnden 21 september 2004 Utbildningsnämnden 21 september 2004 Plats och tid för sammanträdet Kallade tjänstemän Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna tisdagen den 21 september 2004 kl 19.00 Utbildningschef Roland Beijer

Läs mer

Regler och villkor för Föreningsbidrag i Hallsbergs kommun

Regler och villkor för Föreningsbidrag i Hallsbergs kommun 2016-12-07 Regler och villkor för Föreningsbidrag i Hallsbergs kommun Att gälla från och med 1 januari 2017 1 (5) Allmänna villkor 1. Föreningens medlemmar ska ha valt styrelse demokratiskt, vilket innebär

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (13)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (13) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (13) Plats och tid Bällstarummet, tid 19.00-20.45 Beslutande närvarande Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Gunnel Orselius-Dahl (FP), ordförande, Daniel

Läs mer

Kallelse till Föreningsstämma

Kallelse till Föreningsstämma Kallelse till Föreningsstämma Hyllinge Nordöstra Samfällighetsförening Tid: 11:e mars 2015 kl. 19.00 Plats: Hyllinge Skola, matsalen, Hyllinge Bilagor Verksamhetsberättelse 2014 Årsredovisning 2014 Revisionsberättelse

Läs mer

Förvaltningschef Roland Beijer Nämndsekreterare Cecilia Arrgård Controller Annika Hellberg. Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna

Förvaltningschef Roland Beijer Nämndsekreterare Cecilia Arrgård Controller Annika Hellberg. Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott 14 december 2004 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ersättare Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Barn- och ungdomsförvaltningen,

Läs mer

Föreningen Forskarbyn Ölsdalens ekonomi

Föreningen Forskarbyn Ölsdalens ekonomi Föreningen Forskarbyn Ölsdalens ekonomi 2008-2009 Underlaget Kommentarer Föreningen Forskarbyn Ölsdalen bildades och fick organisationsnummer och bankkonto först vid årsskiftet 2008-2009. Detta innebär

Läs mer

ÅRS- REDOVISNING 2012

ÅRS- REDOVISNING 2012 Årsredovisning 12, Sida 1/10 ÅRS- REDOVISNING 2012 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Björnen nr 2 avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Innehållsförteckning Sid 2 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Resultaträkning för Veberöds Scoutkår och Badet 2015

Resultaträkning för Veberöds Scoutkår och Badet 2015 Resultaträkning Resultaträkning för Veberöds Scoutkår och Badet 2015 SCOUTKÅREN BADET TOTALT RÖRELSENS INTÄKTER 185 632 381 234 566 866 DIREKTA KOSTNADER -47 604-88 367-135 971 BRUTTOVINST 138 028 292

Läs mer

Blendafiber Ek.förening

Blendafiber Ek.förening Årsredovisning för Blendafiber Ek.förening Räkenskapsåret 2009-12-14-2010-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Brf Herden 5. Årsredovisning för Räkenskapsåret Innehållsförteckning:

Brf Herden 5. Årsredovisning för Räkenskapsåret Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Herden 5 Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4

Läs mer