Tid och plats Kl Frösundarummet, Socialförvaltningen,Vallentuna. Den borgerliga gruppen samlas kl S-gruppen samlas kl

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tid och plats Kl 19.00 Frösundarummet, Socialförvaltningen,Vallentuna. Den borgerliga gruppen samlas kl. 18.15. S-gruppen samlas kl. 18.30."

Transkript

1 KALLELSE FRITIDSNÄMNDEN Tid och plats Kl Frösundarummet, Socialförvaltningen,Vallentuna Kallade tjänstemän Britt-Marie Lövquist tf fritidschef, Inger Karlsson ekonomi- och personalsamordnare, Mirja Persson utredare, Martin Persson tf enhetschef ungdomsenheten, Anders Cederblad driftsansvarig Kvarnbadet/vaktmästare Vallentuna IP, Ola Nilsson och Peter Öhman arbetsledare Vallentuna IP, Thomas Lindberg fritidsledare ungdomsenheten, Maria Liljeholm, nämndsekreterare kulturförvaltningen och fritidsförvaltningen Övriga kallade Samling partigrupperna, fritidskontoret (2 trappor upp) Den borgerliga gruppen samlas kl S-gruppen samlas kl Vallentuna den 19 september 2011 Åke Uddén Ordförande Mirja Persson Sekreterare Tfn:

2 VALLENTUNA KOMMUN Förslag till beslut 2 (16) Fritidsnämnden FÖREDRAGNINGSLISTA Ärende Sidan 1. Val av justerare Fastställande av dagordning Verksamhetsuppföljning 2011 juni (FN ) Remiss DEMOEX motion, Ridvägsnät i kommunen (FN ) Riktlinjer bidrag speciella ändamål revidering (FN ) Ansökan om ekonomiskt stöd till Vallentuna 4H-gård (FN ) Ansökan om bidrag till skolkartor, Vallentuna-Össeby Orienteringslöpare (FN ) Hälsans stig (FN ) Ansökan bidrag - Vallentuna tyngdlyftningsklubb (FN ) Samråd detaljplan, fastighetsplan och gatukostnadsutredning för Haga 3 (FN ) Detaljplan för samråd gällande Hagaskolan och Vallentuna idrottsplats, fritidsnämndens svar (FN ) Samråd detaljplan för Åby ängar (FN ) Anmälningslista Kallelsen, inklusive handlingarna, finns också i elektroniskt format på kommunens hemsida

3 VALLENTUNA KOMMUN Förslag till beslut 3 (16) Fritidsnämnden Val av justerare 2. Fastställande av dagordning

4 VALLENTUNA KOMMUN Förslag till beslut 4 (16) Fritidsnämnden Verksamhetsuppföljning 2011 juni (FN ) Beslut Fritidsnämnden godkänner budgetuppföljningen efter juni månad samt överlämnar den till kommunstyrelsens arbetsutskott Ärendet i korthet Uppföljningarna av nämndens ekonomi jämfört med budget görs varje månad och rapporteras till fritidsnämnden. Månadsuppföljning för vidarerapportering görs 3 gånger per år. En utförligare redovisning med verksamhetsuppföljning görs efter varje tertial. Efter 6 månader visar uppföljningen inte på några andra avvikelser än de som finns kommenterade i sifferanalysen. Ärendets tidigare behandling FNAU Verksamhetsuppföljning 2011 februari FN Verksamhetsuppföljning 2011 februari FNAU Verksamhetsuppföljning 2011 Tertial 1 FN Verksamhetsuppföljning 2011 Tertial 1 KF VaSaRu 1, samtliga nämnder FNAU Verksamhetsuppföljning 2011 juni Handlingar 1. FN MU juni Expedieras till kommunstyrelsens arbetsutskott

5 VALLENTUNA KOMMUN Förslag till beslut 5 (16) Fritidsnämnden Remiss DEMOEX motion, Ridvägsnät i kommunen (FN ) Beslut Fritidsnämndens remissvar överlämnas till kommunstyrelsen Ärendet i korthet Demoex har inkommit med en motion där man önskar att kommunfullmäktige ger berörda förvaltningar i uppdrag att träffa berörda markägare och hästägare för att planera ett sammanhängande nät av ridvägar i kommunen. Fritidsförvaltningen har tidigare, tillsammans med företrädare från ridklubbar och övriga ryttare, diskuterat frågan om att möjliggöra ett ridvägsnät inom kommunen. Fritidsförvaltningen ställer sig positiv till möjliggörande av ett sammanhängande ridvägsnät i kommunen men erfarenheten att mottsättningar kan uppstå gällande frågan om att anlägga ridvägar på privat mark gör att diskussioner om ridvägar bör begränsas till ett antal markägare inom ett begränsat område. Ett första steg kan vara att försöka möjliggöra en kortare ridslinga inom ett begränsat område, som senare kan ha möjlighet att förlängas, alternativt att ytterligare ridslinga etableras på annat lämpligt område i kommunen. Tidsmässigt föreslås att ett möte mellan representanter för berörda förvaltningar planeras till våren Ett eventuellt projekt kring ett sammanhängande ridnät i kommunen bör förslagsvis samordnas av samhällsbyggnadsförvaltningen. Ärendets tidigare behandling FNAU Handlingar 1. Handlingar Motion Demoex, ridvägsnät i kommunen 2. Remissvar Demoex, ridvägsnät i kommunen, tjänsteskrivelse Expedieras till Kommunstyrelsen

6 VALLENTUNA KOMMUN Förslag till beslut 6 (16) Fritidsnämnden Riktlinjer bidrag speciella ändamål revidering (FN ) Beslut Fritidsnämnden godkänner den reviderade versionen av riktlinjer för bidrag speciella ändamål Ärendet i korthet Fritidsnämnden har antagit vägledande riktlinjer för bedömningen av ansökningar från bidragspotten bidrag speciella ändamål, se FN Förslaget till riktlinjer har sammanställts med hänsyn till de mål för föreningsverksamheten som återfinns i fritidsnämndens verksamhetsplan , de mål som satts av kommunfullmäktige i föreningsnormerna samt efter en översikt av riktlinjer för bidrag i andra kommuner. En revidering i riktlinjerna behövs där formuleringen ändras från Bidrag bör ej beviljas till inköp av material och utrustning eller till personalkostnader till Bidrag bör ej beviljas till personalkostnader. Anledningen är att riktlinjerna även anger att fritidsnämnden kan ge ett verksamhetsstöd exempelvis i form av stöd för underhåll och fysiska förbättringar av lokal/ anläggning. Formuleringen blir annars missvisande. Ärendets tidigare behandling FN Yrkande Roger Gadde (M) yrkar att Fritidsnämnden ger Fritidsförvaltningen i uppdrag att utreda och föreslå skriftliga riktlinjer för utdelning av Bidrag speciella ändamål. FNAU FN FNAU Handlingar 1. Riktlinjer bidrag speciella ändamål, reviderad version Expedieras till Fritidsförvaltningen

7 VALLENTUNA KOMMUN Förslag till beslut 7 (16) Fritidsnämnden Ansökan om ekonomiskt stöd till Vallentuna 4H-gård (FN ) Beslut - Vallentuna 4H beviljas en mindre summa i bidrag till reparation av fårhagar och toaletter under Fritidsförvaltningen ges i uppdrag att utreda möjligheterna att stötta föreningens verksamhet på längre sikt Anteckningar Fritidsnämndens arbetsutskott avvaktar med att fastställa en bidragssumma eftersom föreningen först bör uppge den beräknade kostnaden för reparation av stängsel och toaletter. Ärendet i korthet Under våren 2011 skickade föreningen in en ansökan om bidrag till personalkostnader för en gårdsföreståndare. Variation i intäkter och beroendet av ideellt engagemang gjorde verksamheten sårbar. I juli 2011 skickade föreningen en ny ansökan om bidrag. Läget gällande personal hade då förändrats, ett avtal hade tecknats med förskolan och situationen är löst fram till nyår Föreningen saknar dock ekonomisk buffert för oförutsedda utgifter och söker därför ett bidrag till reparation av fårhagar och toaletter och/eller seldon och vagn till föreningens nya draghäst. Den beräknade kostnaden är kr. Föreningens preliminära budget för 2012 visar även ett preliminärt underskott på Klubben ansöker därför om ett tillfälligt stöd i verksamheten för På sikt planerar klubben att bära sina egna kostnader genom en rad åtgärder, se ansökan. Enligt riktlinjerna kan nämnden bevilja ett bidrag som hjälper föreningar att upprätthålla en god kvalitet på den ordinarie verksamheten. Detta görs exempelvis genom stöd för underhåll och fysiska förbättringar av lokal/ anläggning. Föreningen bör då bidra till finansieringen genom arbete och/eller eget kapital. Ärendets tidigare behandling FNAU Yrkande Roger Gadde (M) yrkar att den av fritidsförvaltningen föreslagna beslutstexten ändras så att bidrag endast ges till reparation av fårhagar och toaletter, och inte till seldon och vagn till föreningens draghäst. FNAU Handlingar 1. Ansökan om ekonomiskt stöd till Vallentuna 4H-gård 2. Mail från Vallentuna 4H Ansökan om ekonomiskt stöd till Vallentuna 4H-gård, tjänsteskrivelse 4. Preliminär balansrapport, resultatrapport och budget för 2012, Vallentuna 4H 5. Verksamhetsberättelse 2010, Vallentuna 4H Expedieras till: Vallentuna 4H

8 VALLENTUNA KOMMUN Förslag till beslut 8 (16) Fritidsnämnden Ansökan om bidrag till skolkartor, Vallentuna-Össeby Orienteringslöpare (FN ) Beslut Vallentuna-Össeby Orienteringslöpares ansökan om bidrag till kartframställning avslås Ärendet i korthet Föreningen ansöker om bidrag till framställning av orienteringskartor. Syftet är att sprida intresset för orientering och erbjuda kartor som kan användas i kommunens skolors undervisning. Ambitionen är att alla Vallentunas skolor ska ha tillgång till relevanta kartor över sitt närområde. Föreningen anger flera skäl till att produktion av nya kartor behövs. Ett skäl är att Vallentuna IP och anslutande vägar kraftigt byggts om de senaste åren, och föreningen hänvisar även till Lindholmens expansiva utveckling. Föreningen har god ekonomi samt erhåller ett årligt bidrag på kr till kartframställning. Projektet förefaller inte vara väl förankrat hos de berörda skolorna och arbetsutskottet föreslår därför att föreningens ansökan om ytterligare kartbidrag avslås i dagsläget. Ärendets tidigare behandling FNAU Handlingar 1. Ansökan om bidrag till skolkartor, Vallentuna-Össeby OL, tjänsteskrivelse 2. Verksamhetsberättelse 2010, Vallentuna Össeby OL 3. Ansökan skolkartor rev Expedieras till Vallentuna-Össeby OL

9 VALLENTUNA KOMMUN Förslag till beslut 9 (16) Fritidsnämnden Hälsans stig (FN ) Beslut Ärendet skickas till kommunstyrelsen för beslut Ärendet i korthet gav fritidsnämnden fritidsförvaltningen i uppdrag att utreda möjligheterna att skapa en Hälsans stig i Vallentuna kommun. Hälsans stig är ett koncept som drivs av Hjärt- och Lungsjukas Riksförbund i samarbete med kommuner. Syftet är att främja motion i alla åldrar och att förebygga hjärt-kärlsjukdomar. Hälsans Stig finns på ett drygt 100-tal platser i Sverige. Alla stigar är dragna vid naturliga promenadstråk. De ligger i direkt anslutning till bebyggelse där människor normalt rör sig och känner sig trygga och är lättillgängliga och promenadvänliga. Efter möte med representanter från fritidsförvaltningen, kulturförvaltningen och samhällsbyggnadsförvaltningen var fritidsförvaltningens förslag att ärendet skickas till kommunstyrelsen för beslut. Detta eftersom ärendet rör flera förvaltningars verksamhet och tangerar samhällsplaneringsfrågor. Ärendets tidigare behandling FN FNAU Handlingar 1. Hälsans stig, tjänsteskrivelse 2. Hälsans stig sammanfattning 3. Hälsans stig anteckningar från möte Expedieras till kommunstyrelsen

10 VALLENTUNA KOMMUN Förslag till beslut 10 (16) Fritidsnämnden Ansökan bidrag - Vallentuna tyngdlyftningsklubb (FN ) Beslut Fritidsnämnden avslår Vallentuna tyngdlyftningsklubbs ansökan om bidrag. Ärendet i korthet Föreningen har inkommit med en ansökan om bidrag till: - Tävlingsdräkter till ungdomar - Inköp av ungdomsstänger och damstänger - Inköp av domarutrustning Föreningen ansöker sammanlagt om ett bidrag på kr till ovan nämnda verksamheter. Ärendets tidigare behandling FNAU Yrkande: Tommy Eckelöv (S) yrkar avslag eftersom Vallentuna Tyngdlyftningsklubb får aktivitetsstöd för sin verksamhet och därmed bör kunna bekosta materialkostnader för verksamheten. Handlingar 1. Ansökan bidrag Vallentuna Tyngdlyftningsklubb 2. Ansökan bidrag Vallentuna Tyngdlyftningsklubb, tjänsteskrivelse 3. Verksamhetsberättelse och ekonomisk redovisning 2010, Vallentuna Tyngdlyftningsklubb Expedieras till Vallentuna Tyngdlyftningsklubb bidragsansvarig fritidsförvaltningen

11 VALLENTUNA KOMMUN Förslag till beslut 11 (16) Fritidsnämnden Samråd detaljplan, fastighetsplan och gatukostnadsutredning för Haga 3 (FN ) Beslut Fritidsnämnden hänvisar till tidigare remissvar, FN , och vidhåller att planerna kommer att medföra behov av en mindre idrottsanläggning i området. Ärendet i korthet Haga 3 är beläget i östra Ormsta och har en areal om ca 8 ha. Området avgränsas i väster av Lindholmsvägen och Disavägen, i norr av Ekvägen och en gång- och cykelväg, i öster av en gång- och cykelväg samt i söder av befintlig bebyggelse vid Karlavägen. Det föreslås att området bebyggs med friliggande småhus. Fritidsförvaltningen framhåller att anläggningen vid Vallentuna IP inte har utrymme för ökat besökarantal i den omfattning som kommer att bli aktuell. Det kommer därför att finnas behov av att anlägga en aktivitetsyta som ger möjlighet att idrotta i mindre skala. Detaljplanen har behandlats i fritidsnämnden tidigare, se remissvar och samhällsbyggnadsförvaltningens svar nedan: Fritidsnämndes remissvar : Fritidsnämnden uttalar att detaljplanen inte innebär några inskränkningar för fritidsnämndens verksamhet. Olika lek-, idrotts-, och naturområden finns i närområdet och ett fungerande gång- och cykelväg planeras. Vid den fortsatta utredningen om behov av ytterligare fritidsanläggningar i området förordas anläggandet av den mycket populära miniidrottsplatsen Kulan. Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar: Samhällsbyggnadsförvaltningen har bedömt att tillgången till lek och fritidsområden är tillräcklig även utan en utbyggd miniidrottsplats. Vallentuna idrottsplats och Ormsta naturlekplats finns i planområdets närhet. Ärendets tidigare behandling FNAU FN FNAU Handlingar 1. Detaljplan för Haga 3 2. Fastighetsplan för Haga 3 3. Gatukostnadsutredning för Haga 3 Expedieras till Samhällsbyggnadsnämnden

12 VALLENTUNA KOMMUN Förslag till beslut 12 (16) Fritidsnämnden Detaljplan för samråd gällande Hagaskolan och Vallentuna idrottsplats, fritidsnämndens svar (FN ) Beslut Fritidsnämnden vidhåller de synpunkter som lämnades till samhällsbyggnadsnämnden i tidigare remissvar, FN Följande tillägg skickas till samhällsbyggnadsnämnden: Fritidsnämndens kostnader för fastighetsbildning bör finansiera de ytor som ligger inom fritidsnämndens mark och ansvarsområde Anteckning Den summa som fritidsnämnden bidrar med till finansieringen av detaljplanen bör bekosta planeringen av de områden som ligger inom fritidsnämndens ansvarsområde. Ärendet i korthet Detaljplanen syftar till att möjliggöra en F-9 skola i området samt att reglera byggrätten för idrottsplatsen och övrig bebyggelse i området. Totalt kommer 13 bostadstomter att möjliggöras inom planområdet. Fritidsnämnden lämnade ett remissvar där fritidsnämnden bland annat framhöll att: Fritidsnämnden önskar ha en representant med om en styrgrupp tillsätts. Fritidsnämnden förordar att det beslut som tidigare fattats gällande reklamskyltar på ishallen bör gälla även fortsättningsvis. Beslutet innebär att ej tillåta reklamskyltar eller banderoller på ishallarnas fasader, se FN Gällande detaljplanekostnaden avser nämnden äska ramtillskott om fritidsnämnden skall bära detaljplanekostnader. Ärendets tidigare behandling FNAU FN FNAU Handlingar 1. Detaljplan Hagaskolan och Vallentuna idrottsplats, fritidsnämndens svar 2. Hagaskolan och Vallentuna IP, fritidsnämndens svar FN Detaljplan för samråd gällande Haga skolan och Vallentuna idrottsplats Expedieras till Samhällsbyggnadsnämnden

13 VALLENTUNA KOMMUN Förslag till beslut 13 (16) Fritidsnämnden Samråd detaljplan för Åby ängar (FN ) Beslut Fritidsnämnden hänvisar till tidigare remissvar, FN Ärendet i korthet I översiktsplanen för Vallentuna kommun redovisas aktuellt område som aktuellt för förtätning med blandad bebyggelse. Bostäder, arbetsplatser service mm ska kunna finnas i området. Kommunfullmäktige antog i december 2005 riktlinjer för centrala Vallentuna. I dessa riktlinjer anges att området där Åby Ängar ingår ska växa till en småskalig kvartersstad. Byggnaderna ska uppföras i måttlig skala upp till fyra-fem våningar. Detaljplanen möjliggör ca 380 lägenheter i 8 byggnadskvarter, en förskola, nya lokalgator samt fastställer pågående markanvändning vid BraBil. Detaljplanen har behandlats i fritidsnämnden tidigare och lämnade då följande kommentarer: Fritidsnämnden beslutar uttala, att man inte har något att erinra mot planförslaget men föreslår att man förordar anläggande av miniidrottsplatsen Kulan för lek och rekreation för större barn i området Dessutom beslutar fritidsnämnden att än en gång påpeka vikten av att gång- och cykelstråken mellan Vallentuna centrum och Vallentuna IP görs så trafiksäkra som möjligt med tanke på den omfattande trafiken på dessa leder. För att få en samlad bild av hur gång- och cykeltrafiken ska lösas bör en separat plan härför redovisas. Ärendets tidigare behandling FNAU FN FNAU Handlingar 1. Detaljplan för Åby ängar Expedieras till Samhällsbyggnadsnämnden

14 VALLENTUNA KOMMUN Förslag till beslut 14 (16) Fritidsnämnden Anmälningslista Beslut Fritidsnämnden tar del av anmälningslistan och lägger den till handlingarna. Protokoll Ärende Kommentarer KF KF KF KF KF KF KF Avsägelser och fyllnadsval 54 Regler för lokalförsäljning och internhyra 55 Resultatöverföring från 2010 års bokslut 56 Gemensamt kansli och nämndadministration 57 VaSaRu samtliga nämnder 59 Taxa för kopior, avskrifter och utskrifter av allmänna handlingar 61 Utredning av hela kommunens principer för hyressättning

15 VALLENTUNA KOMMUN Förslag till beslut 15 (16) Fritidsnämnden Verksamhetsberättelser verksamhetsår 2010 Vallentuna Friidrottsklubb Agilityklubben Södra Roslagen Bällsta FF Kårsta 4H Verksamhetsplan IF Vallentuna BK Hockey Årsberättelse Frösunda Sportklubb Verksamhetsplan Brollsta Golfklubb SMU Vallentuna Vallentuna Ridklubb Vallentuna Konståkningsklubb Markim-Orkesta IF Vallentuna Volley Säsongen 2010/11 Ny förening bildad, Karby Idrottsklubb Vallentuna ridklubb Karby IK drog igång sin verksamhet 12 januari Föreningen är ansluten till Svenska Badmintonförbundet och Svenska Innebandyförbundet men sysslar även med annan verksamhet som t.ex.: Gym Gruppträning Lägerverksamhet (ett läger i juni där ungdomarna fick prova ett flertal idrotter samt denna vecka ett fotbollsläger tillsammans med Brottby SK) Antalet medlemmar är i dagsläget 241 varav 101 är under 20 år. Föreningen ansöker nu om aktivitetsbidrag för vårterminen Täby judoklubb (inkl. Vallentuna judo) Vallentuna Volley (gäller säsongen 2010/11)

16 VALLENTUNA KOMMUN Förslag till beslut 16 (16) Fritidsnämnden Skrivelser och detaljplaner Avsändare Rubrik Kommentarer SBN SBN Utställning av planförslag för Kragstadungen, Vallentuna kommun Detaljplan för Roslagsbanans dubbelspår längst sträckan Kragstalund-Vallentuna i Vallentuna kommun. Ärendet anmäldes i nämnd Fritidsnämnden bedömde att detaljplanen inte påverkar de verksamheter/områden som ligger under fritidsnämndens ansvar. Ärendet anmäldes i nämnd Fritidsnämnden bedömde att detaljplanen inte påverkar de verksamheter/områden som ligger under fritidsnämndens ansvar. Delegationsbeslut Beskrivning Beslutsfattare Beslut förlängning tf Fritidschef Tillförordnad fritidschef under perioden vecka 26-31, 2011 Tillförordnad tjänst som fritidschef för Britt-Marie Lövquist förlängs under perioden till Som tillförordnad fritidschef under perioden v utsågs ekonomi- och personalsamordnare Inger Karlsson. Som tillförordnad fritidschef under perioden v utsågs arbetsledare Kvarnbadet, Anders Cederblad. Ann-Charlotte Järnström, kommundirektör Ann-Charlotte Järnström, kommundirektör Avskrivning skuld Avskrivning av skuld på kr. Skulden finns dock kvar på långtidsbevakning i VISMAsystemet. Detta i enlighet med gällande rutiner för Vallentuna kommun. Lars Lundkvist, enhetschef Idrotts- och friluftsenheten

17 Handlingar till fritidsnämndens arbetsutskotts sammanträde Ärenderubrik Diarienummer 3 Verksamhetsuppföljning juni FN Remiss DEMOEX motion, Ridvägsnät i kommunen FN Riktlinjer bidrag speciella ändamål revidering FN Ansökan om ekonomiskt stöd till Vallentuna 4H-gårdFN Ansökan om bidrag till skolkartor, Vallentuna-Össeby OL FN Hälsans stig FN Ansökan bidrag - Vallentuna tyngdlyftningsklubb FN Samråd detaljplan, fastighetsplan och gatukostnadsutredning för Haga 3 inga handlingar FN Detaljplan för samråd gällande Hagaskolan och Vallentuna idrottsplats, fritidsnämndens svar FN Samråd detaljplan för Åby ängar - inga handlingar FN

18 Ärende 3

19 Uppföljning av ekonomi Driftsbudget - Fritidsnämnden Verksamhetsblock 2011 Bokfört 2010 Bokfört Budget % Prognos Prognosavvikelse mot budget Bokslut % TOTALT * % % Fritidsnämnden K % % I N % % Administration K % % I % % N % % Fritidsanläggningar K % % I % % N % % Verksamhet och K % % arrangemang I % % N % % Föreningsbidrag K % % I N % % * K=Kostnad I=Intäkt N=Nettokostnad Avvikelseanalys av driftbudget. Under verksamhet administration finns 500 tkr reserverade för oförutsedda kostnader. Dessa pengar har an nyinstallation av styr- och reglerutrustning vid Kvarnbadet. Reglering kommer att ske i samband med avsluta vid Kvarnbadet.

20 nvänts för ad säsong

21 Ärende 4

22 VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE FRITIDSFÖRVALTNINGEN DNR SID 1/2 LARS LUNDKVIST CHEF IDROTTS- OCH FRILUFTSENHETEN FRITIDSNÄMNDEN Tjänsteskrivelse Remissvar Demoex ridvägsnät i kommunen Fritidsförvaltningens förslag till fritidsnämnden Fritidsnämndens remissvar skickas till kommunstyrelsen Ärendet i korthet Demoex har inkommit med en motion där partiet föreslår att kommunfullmäktige ger berörda förvaltningar i uppdrag att träffa berörda markägare och hästägare i syfte att planera ett sammanhängande nät av ridvägar i kommunen. Fritidsförvaltningens tjänsteutlåtande Fritidsförvaltningen har tidigare, tillsammans med företrädare från ridklubbar och övriga ryttare, diskuterat frågan om att möjliggöra ett ridvägsnät inom kommunen. Fritidsförvaltningen har då varit, och är även nu, mycket positiva till möjliggörande av ett sammanhängande ridvägsnät i kommunen. Fritidsförvaltningen har dock sedan tidigare utredningar vetskap om vilka motsättningar som uppstått vid diskussioner med vissa markägare kring frågan om att anlägga ridvägar på privat mark. Fritidsförvaltningen anser därför att kommande diskussioner bör begränsas till ett antal markägare inom ett begränsat område. Realistisk ambitionsnivå bör, i ett första skede, vara att försöka möjliggöra en kortare ridslinga inom ett begränsat område, som senare kan ha möjlighet att förlängas eller att ytterligare ridslinga etableras på annat lämpligt område i kommunen. Handlingar 1. Motion Demoex, ridvägsnät i kommunen 2. Remissvar Demoex, ridvägsnät i kommunen, tjänsteskrivelse FÖRVALTNINGEN TUNA TORG VALLENTUNA TFN FAX

23 VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE FRITIDSFÖRVALTNINGEN DNR SID 2/2 Britt-Marie Lövquist Tf fritidschef Lars Lundkvist Enhetschef idrotts- och friluftsenheten Expedieras till: kommunledningskontoret

24

25

26 Ärende 5

27 DIARIENUMMER FN R IKTLINJER FRITIDSFÖRVALTNINGEN 2011 Bidrag speciella ändamål 2011

28 Riktlinjer Bidrag speciella ändamål 2011 Mirja Persson, nämndsekreterare/utredare Innehåll 1. Riktlinjer Bidrag speciella ändamål Två kategorier av ansökningar Verksamhetsstöd Projektstöd Riktlinjer vid bedömning av ansökningar Kommun- och förvaltningsövergripande mål Fritidsnämndens övriga prioriteringar Allmänt Bidrag speciella ändamål... 3 FRITIDSFÖRVALTNINGEN TORGGATAN VALLENTUNA TFN

29 1. Riktlinjer Bidrag speciella ändamål 2011 Fritidsnämnden har gett fritidsförvaltningen i uppgift att ta fram riktlinjer som kan användas vid bedömning av ansökningar ur Bidrag speciella ändamål. 1.1 Två kategorier av ansökningar Ansökningar från bidragstypen Bidrag speciella ändamål bör bedömas utifrån i två olika kategorier, verksamhetsstöd och projektstöd. Ungefär hälften av budgeten för Bidrag speciella ändamål bör gå till respektive kategori under ett år Verksamhetsstöd Bidrag som hjälper föreningar att upprätthålla en god kvalitet på den ordinarie verksamheten. Beviljas i samband med oförutsedda utgifter. Exempel kan vara förening som har drabbats av höga försäkringskostnader i samband med inbrott, förening som behöver bidrag till transportkostnader på grund av att ett lag (oväntat) gått vidare i kval och liknande. Bidrag ges även till stöd för underhåll och fysiska förbättringar av lokal/ anläggning. Föreningen bör bidra till finansieringen genom arbete och/eller eget kapital. Observera att större investeringar i anläggningar inte tas från Bidrag speciella ändamål, de hanteras istället av idrotts- och friluftsenheten och går upp i nämnd som enskilda ärenden. Föreningar som har egna idrottsanläggningar söker i första hand från idrotts- och friluftsenhetens pott för oförutsedda utgifter och inte från Bidrag speciella ändamål Projektstöd Bidrag som möjliggör för föreningar att vara innovativa och genomföra projekt som ligger utanför den ordinarie verksamheten. Fritidsnämnden kan välja att uppmuntra en viss typ av verksamhet eller arrangemang och/eller stimulera nytänkande och utveckling i föreningslivet. FAKTA Budget 2011 För 2011 har fritidsnämnden fördelat kr till budgeten för Bidrag speciella ändamål 1

30 2. Riktlinjer vid bedömning av ansökningar Den sökande föreningen skall alltid uppfylla de grundläggande krav som ställs i på bidragsberättigade föreningar i Kommunala bidragsnormer för föreningsverksamhet i Vallentuna, KF Kommun- och förvaltningsövergripande mål När de grundläggande kraven uppfyllts beaktas i första hand de mål för föreningsverksamheten som återfinns i Fritidsnämndens verksamhetsplan samt de mål som satts av Kommunfullmäktige i föreningsnormerna. Enligt dessa mål bör följande typer av projekt/verksamhet uppmuntras: - Projekt/verksamhet som bidrar till ett brett fritidsutbud i kommunen 1 - Projekt/verksamhet som stöder kommunens förebyggande arbete mot alkohol, droger, våld och rasism - Projekt/verksamhet som syftar till att möjliggöra pojkar och flickor lika tillgång till kommunens idrotts- och friluftsanläggningar Fritidsnämndens övriga prioriteringar Utöver ovan nämnda mål avser fritidsnämnden att prioritera projekt/verksamhet som: - Främjar jämställdhet mellan pojkar och flickor - Främjar integration - Samverkansprojekt där flera föreningar alternativt föreningar och kommun samarbetar - Syftar till att engagera ungdomar som inte är föreningsaktiva - Når ut till grupper där nämnden bedömer att det finns ett behov av en meningsfull fritidsverksamhet - Når ut till ett stort antal ungdomar - Inkluderar/riktar sig till personer med funktionshinder 1 Vad som anses vara ett brett fritidsutbud blir en bedömningsfråga för fritidsnämnden. Fritidsförvaltningen kan dock vara nämnden behjälplig genom att i tjänsteskrivelser göra en tjänstemannabedömning av föreningens/projektets bidrag till kommunens samlade fritidsutbud. 2

31 2.1.4 Allmänt Bidrag speciella ändamål - Gåvor vid jubileer gäller om föreningen firar 50 år eller högre, jämt tal och praxis är att ge kr. - Föreningarna bör återkoppla till fritidsnämnden efter genomfört projekt/arrangemang och detta bör bli en informationspunkt i fritidsnämnden. - Bidrag bör ej beviljas till personalkostnader. 3

32 Ärende 6

33 VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE FRITIDSFÖRVALTNINGEN DNR SID 1/3 HANDLÄGGARE NAMN NÄMNDSEKRETERARE/UTREDARE FRITIDSNÄMNDEN Tjänsteskrivelse Ansökan om ekonomiskt stöd till Vallentuna 4H-gård Fritidsförvaltningens förslag till fritidsnämnden - Vallentuna 4H beviljas en mindre summa i bidrag till reparation av fårhagar och toaletter och/eller seldon och vagn till föreningens nya draghäst. - Fritidsförvaltningen ges i uppdrag att utreda möjligheterna att stötta föreningens verksamhet på längre sikt. Ärendet i korthet Under våren 2011 skickade föreningen in en ansökan om bidrag till personalkostnader för en gårdsföreståndare. Variation i intäkter och beroendet av ideellt engagemang gör verksamheten sårbar. 21 juli 2011 skickade föreningen en ny ansökan om bidrag. Läget gällande personal hade då förändrats, ett avtal hade tecknats med förskolan och situationen är löst fram till nyår Föreningen saknar dock ekonomisk buffert för oförutsedda utgifter och söker därför ett bidrag till reparation av fårhagar och toaletter och/eller seldon och vagn till föreningens nya draghäst. Föreningens preliminära budget för 2012 visar även ett preliminärt underskott på kr. Klubben ansöker därför om ett tillfälligt stöd i verksamheten för På sikt planerar klubben att bära sina egna kostnader genom en rad åtgärder, se ansökan. FÖRVALTNINGEN TUNA TORG VALLENTUNA TFN FAX

34 VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE FRITIDSFÖRVALTNINGEN DNR SID 2/3 Bakgrund På föreningens djurgård bedrivs fritids, lägerverksamhet och ungdomsledarprogram. Gården är även öppen för allmänheten och föreningen har ett tätt samarbete med Vallentuna djur-, natur & musikförskola. Föreningen betalar i dagsläget ingen hyra till kommunen för användandet av gården. Föreningen ansökte om extra driftsstöd till föreståndarlön 2009 vilket avslogs av fritidsnämnden. År 2010 hade föreningen 336 bidragsberättigade sammankomster med total deltagare. Föreningen beviljades totalt kr i aktivitetsstöd och hyresbidrag. Föreningens resultatrapport från 2010 visar ett underskott på ca 2000 kr. Den verksamhet som bedrivs på 4H-gården bidrar till ett brett fritidsutbud i kommunen och Vallentuna 4H är en av få föreningar som har bidragsberättigad verksamhet som inkluderar personer med handikapp (50 deltagartillfällen under 2010). Fritidsförvaltningens tjänsteutlåtande I dagsläget har föreningen ett akut behov av bidrag till reparationer av lokalerna och seldon till den häst som skänkts till föreningen. Fritidsförvaltningen rekommenderar att föreningen beviljas ett bidrag till detta, och att summan tas från bidrag speciella ändamål. Enligt riktlinjerna för bidrag spec. ändamål kan nämnden ge föreningar verksamhetsstöd, dvs. ett bidrag som hjälper föreningar att upprätthålla en god kvalitet på den ordinarie verksamheten. Det kan exempelvis vara ett stöd för underhåll och fysiska förbättringar av lokal/ anläggning. Föreningen bör då bidra till finansieringen genom arbete och/eller eget kapital. Föreningen skriver i sin verksamhetsberättelse från 2010 att de avser söka bidrag för att utöka handikappverksamheten. Handikappverksamhet i föreningar är ett område med utvecklingspotential och ett bidrag till den typen av verksamhet skulle eventuellt kunna bli aktuellt i framtiden. Det krävs dock ytterligare utredning för att undersöka möjligheterna till ett ekonomiskt stöd som säkrar föreningens fortlevnad på längre sikt.

35 VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE FRITIDSFÖRVALTNINGEN DNR SID 3/3 Handlingar 1. Ansökan om ekonomiskt stöd till Vallentuna 4H-gård 2. Mail från Vallentuna 4H Ansökan om ekonomiskt stöd till Vallentuna 4H-gård, tjänsteskrivelse 4. Preliminär balansrapport, resultatrapport och budget för 2012, Vallentuna 4H 5. Verksamhetsberättelse 2010, Vallentuna 4H Britt-Marie Lövquist Tf fritidschef Inger Karlsson Ekonomi- och personalsamordnare Expedieras till: Vallentuna 4H

36 Vallentuna 4H-gård Vallentuna Ansökan om ekonomiskt stöd till Vallentuna 4H-gård: På vallentuna 4H-gård finns hästar, får, lamm, getter, kaniner och en stallkatt. På gården bedrivs barn- och ungdomsverksamhet genom en 4H-klubb som dels engagerar årligen ett hundratal medlemmar genom 4H-fritids, mini4h, läger och ugdomsledarprogram. Gården är dessutom kontinuerligt öppen för allmänheten och har många besökare på eftermiddagar och helger, året om. Dessutom finns ett värdefullt samarbete med en lokal förskola där barnen får daglig kontakt med djur och natur. Styrelsen för Vallentuna 4H vill slå ett slag för gården då den är värdefull av flera skäl. Gården ger en ovärderlig möjlighet för alla människor att komma i kontakt med djur och natur. Verksamhet med djur riktar sig till människor i alla åldrar och förutsättningar, är handikappsvänlig och har ett rehabiliterande inslag som är svår att matcha någon annanstans. Den lockar barn som av olika skäl kanske inte klarar av/trivs med grupp- och tävlingssporter. Därtill hör också att verksamheten varken är dyr eller könsriktad, snarare finns möjlighet att utöva verksamheten hela familjen tillsammans. Djur är ett naturligt glädjeämne och verksamheten är pedagogisk, social och kompetensutvecklande. Kostnaderna täcks till del av medlemsavgifter, verksamhets- och lägeravgifter, intäkter vid 4Hgårdsdagar m.m. samt hyresbidrag från kommunen. Verksamheten drivs med hjälp av sponsrat personalstöd från förskolan, frivilliga ungdomsledare och ideella familjer, s.k. helgskötare. Intäkterna och det ideella engagemanget varierar naturligtvis och verksamheten måste anpassas därefter. Djurens behov kan däremot inte anpassas de är levande varelser som alltid måste ha omvårdnad, vardag som helg året om, oavsett omgivningens förutsättningar. Semestertider, lov och på vintern är det alltid svårare att få ihop både verksamhet och ideellt engagemang, som vi är så beroende av. Styrelsen ansöker om bidrag för att anställa en gårdsföreståndare, som trygghet att det alltid finns en resurs på gården för grundläggande omvårdnad till djuren. En föreståndare till gården anställs i så fall via 4H länsförbund. En sådan tjänst uppgår till cirka 400 ksek per år inklusive skatter och sociala avgifter. Eventuella bidrag från Fritidsnämnden skulle gå oavkortat till personalkostnader, storleken på bidraget avgör tjänstens omfattningen. Har ni frågor kring verksamheten kommer vi mer än gärna och berättar. Vi hoppas att ni tar upp vårt ärende och ser hoppfullt fram emot besked. Vänliga hälsningar Styrelsen Vallentuna 4H Anne-Maj Sandelius Ordförande

37 Från: Elisabeth Dahlqvist Skickat: den 21 juli :11 Till: Mirja Persson Kopia: Inger Karlsson; Ämne: Vallentuna 4H Hej igen. Jag har haft lite problem med uppkopplingen till internet här på min semesterort, jag ber om ursäkt för att det dragit ut på tiden. Nu gör jag ett försök att sammanfatta den aktuella situationen på 4H-gården. Under 2011 har 4H-klubbens nya styrelse genomfört följande: - föreningen har skaffat eget organisationsnummer - löpande dialog med kommunen/fritidsförvaltningen för att redovisa klubbens förehavanden och mål - bokföringsprogram har anskaffats och sköts nu löpande efter bästa förmåga enligt konstens alla regler - avtal har äntligen tecknats med förskolan (Vallentuna Djur-, Natur- och Musikförskola) fram till nyår, där de bidrar med personal 20 tim/v. - klubben har beslutat att själva satsa på ytterligare motsvarande tjänst 20 tim/v för att kunna säkra djurens tillsyn samt fortsätta med verksamhet för egna intäkter. Preliminärt ser det ut som om vi ska klara den personalkostnaden året ut, om än precis, men saknar buffert för reparationer och oförutsedda utgifter. - klubben har med hjälp av tidigare Rotary-bidrag investerat i/återanskaffat en häst för körning för att möjliggöra intäkter i verksamheten i samband med t.ex. 4H-gårdens dag som planeras i höst. En julmarknad och fler läger kanske skulle bringa ytterligare inkomster, men kräver även lite mer personalkostnader, det är en balansgång. - klubben har lyckats få hjälp från samhällstjänsten med arbetskraft för reparation av fuktskadad toalett På sikt planerar klubben att bära sina egna kostnader genom aktiv och planerad marknadsföring, ökad termins- och lägerverksamhet, handikapp-satsning, omförhandling med förskolan och genom att aktivt söka sponsorer (se bifogad fil) För 2012 har klubben ett budgeterat underskott på knappt kr. Klubben avser göra allt man kan för att hämta in detta underskott men det kan vara svårt att lyckas under första året. Klubben ansöker därför om ett tillfälligt stöd i verksamheten för att få en möjlighet att realisera att bära sina egna kostnader i större utsträckning, i bästa fall fullt ut, från 2013 och framåt. Klubben skulle även akut under hösten behöva bidrag till att rusta upp fårens hus och hagar, material till toalettreparation samt anskaffning av seldon och vagn till den nya draghästen. Alla bidrag är välkomna och aktiviteter får anpassas därefter. Vid eventuella tilldelade bidrag avser klubbstyrelsen regelbundet rapportera bokföringsrapporter och resultat till kommunen. Här bifogas resultat- och balansräkning för första halvåret 2011 samt budget och plan 2012 och framåt. Jag skickar över denna information till att börja med så får vi hålla kontakten. Kontakta oss gärna så fort ni har några frågor. Vänliga hälsningar, Elisabeth Dahlqvist sekreterare Vallentuna 4H-

38 Budget 2012 Utgifter Inkomster Verksamhet ,00 kr Medlemsavgifter ,00 kr Djuren ,00 kr Terminsverksamhet ,00 kr Drift ,00 kr Läger ,00 kr Personal ,00 kr Övrig verksamhet ,00 kr ,00 kr Avtal förskolan ,00 kr Bidrag (stat/komm) ,00 kr ,00 kr Diff ,00 kr Målsättning Utgifter Inkomster Mål Verksamhet ,00 kr Medlemsavgifter ,00 kr Djuren ,00 kr Terminsverksamhet ,00 kr Drift ,00 kr Läger ,00 kr Personal ,00 kr Handikappverksamhet 9 000,00 kr ,00 kr Övrig verksamhet ,00 kr Avtal förskolan ,00 kr Bidrag (stat/komm) ,00 kr Sponsorer/fonder ,00 kr ,00 kr Diff ,00 kr

39 ~100 medlemmar 4H+ mini4h 3 sommar, sport-/påsk-/höstlov Åtgärd öka 20 medlemmar öka ~5 deltagare/termin = 1 grupp till öka med 2 sommarläger nysatsning öka med en 4H-dag/julmarknad stöd ytterligare 10t/v (avtalsförhandling) ökat verksamhetsstöd bl.a. Handikapp aktiv marknadsföring/sökande reparationsfond e.dyl.

40 Vallentuna 4H klubb Sida: 1(1) Balansrapport Utskrivet: Preliminär 11:36 Räkenskapsår: Senaste vernr: 202 Resultatenhet: Hela föreningen Period: Ing balans Period Utg balans TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Maskiner och inventarier 1220 Inventarier ,00 0, ,00 S:a Maskiner och inventarier ,00 0, ,00 S:a Anläggningstillgångar ,00 0, ,00 Omsättningstillgångar Kundfordringar 1510 Kundfordringar 8 886,00 0, ,00 S:a Kundfordringar 8 886,00 0, ,00 Övriga fordringar 1710 Förutbetalda kostnader ,00 0, ,00 S:a Övriga fordringar ,00 0, ,00 Kassa och bank 1910 Kassa 570, , , Bank, PlusGiro (1920) , , , Servicekonto 4H länsförbund 4 818,00 0, ,00 S:a Kassa och bank , , ,51 S:a Omsättningstillgångar , , ,51 S:A TILLGÅNGAR , , ,51 EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital inkl obeskattade reserver Eget kapital 2016 Förändring i fond för verkligt värde ,00 0, , Balansera vinst/förlust ,01 0, ,01 S:a Eget kapital ,01 0, ,01 S:a eget kapital inkl obeskattade reserver ,01 0, ,01 Avsättningar 2210 Avsättning Häst ,00 0, , Avsättning Renovering ,00 0, ,00 S:a Avsättningar ,00 0, ,00 S:A SKULDER OCH EGET KAPITAL ,01 0, ,01 BERÄKNAT RESULTAT*** , , ,50

41 Vallentuna 4H klubb Sida: 1(2) Resultatrapport Utskrivet: Preliminär 11:39 Räkenskapsår: Senaste vernr: 202 Resultatenhet: Hela föreningen Period: Perioden Ackumulerat Rörelsens intäkter och lagerförändring Nettoomsättning 3030 Terminsavgift 4H (3030) 6 600, , Terminsavgift Mini 4H (3040) , , Inackorderingshäst 5 020, , Handikappverksamhet (3060) , , Lägerverksamhet (3780) , , Ponnyridning 6 175, , Café 5 282, , Lotterier m.m , , Kalas 5 677, ,25 S:a Nettoomsättning , ,25 Övriga rörelseintäkter 3900 Medlemsavgifter (3020) , , Hyresbidrag 8 700, , Kommunala bidrag , , Övr ersättn och intäkter 2 460, , Försäkringsersättningar , ,00 S:a Övriga rörelseintäkter , ,00 S:a Rörelseintäkter och lagerförändring , ,25 Rörelsens kostnader Råvaror och förnödenheter mm 4010 Inköp material och varor -820,00-820, Veterinärkostnader , , Läkemedel m.m , , Hovslagare (4030) , , Övr. foder, torv m.m , , Djurtransporter , , Utrustning, tillbehör m.m , , Containertömning , , Verksamhet Livsmedel , , Verksamhet Lotteri m.m. -146,00-146, Verksamhet Övriga kostnader , , Inredning/utrustning byggnade -328,00-328, Reparationer m.m , ,00 S:a Råvaror och förnödenheter mm , ,00 Bruttovinst , ,25 Övriga externa kostnader 5020 El , , Sophämtning -408,00-408, Vatten och avlopp , , Förbrukningsinventarier -149,00-149, Programvaror , , Kontorsmaterial -927,00-927, Mobiltelefoni , , Fast telefoni (6210) , , Datakommunikation , , Porto -500,00-500, Företagsförsäkringar , , Övr kostnader , , Bankkostnader -810,00-810,00 S:a Övriga externa kostnader , ,00 Personalkostnader 7330 Bilersättningar , ,75 S:a Personalkostnader , ,75 S:a Rörelsens kostnader inkl råvaror mm , ,75 Rörelseresultat före avskrivningar , ,50

42 Vallentuna 4H klubb Sida: 2(2) Resultatrapport Utskrivet: Preliminär 11:39 Räkenskapsår: Senaste vernr: 202 Resultatenhet: Hela föreningen Period: Perioden Ackumulerat Rörelseresultat efter avskrivningar , ,50 Rörelseresultat före finansiella intäkter och kostnader , ,50 Resultat efter finansiella intäkter och kostnader , ,50 Resultat före bokslutsdispositioner och skatt , ,50 Resultat före skatt , ,50 Beräknat resultat , ,50

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52 Ärende 7

53 VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE FRITIDSFÖRVALTNINGEN DNR SID 1/3 MIRJA PERSSON NÄMNDSEKRETERARE/UTREDARE FRITIDSNÄMNDEN Tjänsteskrivelse Ansökan om bidrag till skolkartor, Vallentuna-Össeby OL Fritidsförvaltningens förslag till fritidsnämnden Vallentuna-Össeby OL s ansökan om bidrag till kartframställning avslås Ärendet i korthet Föreningen ansöker om bidrag till framställning av orienteringskartor. Syftet är att sprida intresset för orientering och erbjuda kartor som kan användas i kommunens skolors undervisning. Ambitionen är att alla Vallentunas skolor ska ha tillgång till aktuella kartor. Föreningen anger flera skäl till att produktion av nya kartor behövs. Ett skäl är att Vallentuna IP och anslutande vägar kraftigt byggts om de senaste åren, och föreningen hänvisar även till Lindholmens expansiva utveckling. Föreningen har god ekonomi och föreningen har redan beviljats ett bidrag till kartframställning under Fritidsförvaltningen rekommenderar därför att föreningens ansökan om ytterligare kartbidrag avslås. Bakgrund Under 2010 hade föreningen 170 medlemmar varav 53 st. var under 20 år. Föreningen beviljades ca kr i aktivitetsbidrag och 31 ooo kr i bidrag till kartframställning och medlemsavgift i Norrkartor under Även för 2011 har föreningen beviljats kr i bidrag till kartframställning. Norrkartor är en organisation som producerar orienteringskartor, främst för tävlingsverksamhet men även för allmänt bruk. Norrkartors medlemsklubbar betalar kr/år i årsavgift per klubb. Vallentuna-Össeby OL har i samband med tidigare nämndbeslut 1 uppgett att föreningen även har interna kostnader i samband med 1 Se FN FÖRVALTNINGEN TUNA TORG VALLENTUNA TFN FAX

54 VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE FRITIDSFÖRVALTNINGEN DNR SID 2/3 anpassning av kartmaterialet till utbildning och ungdomsverksamhet, därav summan kr. Fritidsförvaltningens tjänsteutlåtande Riktlinjerna för bidrag speciella ändamål skiljer på verksamhetsstöd, dvs. bidrag i samband med oförutsedda utgifter, och projektstöd som möjliggör nysatsningar och denna ansökan kan inte placeras i någon av dessa kategorier. Föreningen vill genom projektet förbättra och utöka det material som används för att utöva idrotten. Detta medför kostnader som i normalfallet bärs av den egna föreningen och dess medlemmar. Ett löpande bidrag till ordinarie verksamhet ges redan via aktivitetsstödet och utöver detta har föreningen även beviljats ett bidrag till kartframställning. Föreningen har en god ekonomi, för 2010 redovisas ett överskott för 2010 på kr och föreningen hade kr i tillgångar. I ansökan anger föreningen att det goda ekonomiska resultatet från 2010 beror på den stora orienteringstävling som klubben är medarrangör till vart fjärde år (25-manna budkavlen). Under 2009 redovisade föreningen ett underskott med ca kr för verksamhetsåret och hade då ca kr i tillgångar. I riktlinjerna anges att fritidsnämnden önskar prioritera samverkansprojekt och här finns ett mervärde genom att skolorna får tillgång till orienteringskartorna. I kontakt med föreningen har det dock framgått att projektet ännu inte är väl förankrat i skolorna och det är därför svårt att bedöma hur stor behovet av orienteringskartor är. Fritidsförvaltningen rekommenderar därför ett avslag på ansökan i dagsläget. Handlingar 1. Ansökan om bidrag till skolkartor, Vallentuna-Össeby OL 2. Ansökan om bidrag till skolkartor, Vallentuna-Össeby OL, tjänsteskrivelse 3. Ansökan skolkartor rev Britt-Marie Lövquist Tf fritidschef Mirja Persson Nämndsekreterare/utredare

55 VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE FRITIDSFÖRVALTNINGEN DNR SID 3/3 Expedieras till: Vallentuna-Össeby OL

56 Skolkarteprojekt i Vallentuna , rev Sidan 1 (4) Ansökan om kartbidrag för lär- och skolkartor i Vallentuna Syfte Syftet med projektet är: Mål att sprida intresset för orientering som en givande sport att delta i att öka kartkunskapen hos elever i olika årskurser att erbjuda idrottslärare ett intressant material att använda i idrottsundervisningen Projektets mål är att Adressater RFs projekt Idrottslyftet år 4 (tom 30/6 2011) Vallentuna kommun, Fritidsförvaltningen öka antalet ungdomar som väljer att ägna en del av sin fritid till idrottsaktivitet i form av orientering alla Vallentunas skolor ska ha tillgång till relevanta kartor för idrottsundervisningen Vallentuna skolors behov av reviderade skolkartor I Vallentuna bedriver skolorna orienteringsundervisning, som är en obligatoriskt viktigt del i idrottsämnet, i sina närområden samt vid Vallentuna IP. De föreslagna projekten är viktiga för skolornas behov. I Lindholmen finns det en karta från 1981 och den är i dag direkt olämplig att använda i idrottsundervisningen, då samhället med sitt närområde har förändrats till följd av ny bebyggelse och nya stigar i grönområdena. För området vid Vallentuna IP har de senaste årens ombyggnader gjort att området i dag inte går att använda för den traditionella skolorienteringen. Kartan stämmer inte med verkligheten. Vallentuna-Össeby OL vallentunaosseby.nu C:\Users\johanh\Documents\Personligt\Orientering\Skolkartor\Ansökan.doc Utskrivet , 09:02:25

57 Skolkarteprojekt i Vallentuna , rev Sidan 2 (4) Genomförande Två områden i Vallentuna har identifierats som angelägna. Dels området från gymnasiet upp till och med Vallentuna IP och dels närområdet väster om Gustav Vasaskolan i Lindholmen. Kartproduktionen ska ske med hjälp av yrkeskartritare. Delprojekt Centrala Vallentuna Området mellan gymnasiet och Vallentuna IP är det kanske viktigaste området i Vallentuna för att bedriva nybörjarorientering och detta har i dagsläget ingen relevant karta. Anledningen är att idrottsplatsen och anslutande vägar kraftigt har byggts om de senaste åren. Ombyggnaderna kommer att fortsätta de närmaste åren vilket kommer att leda till återkommande kartrevideringsbehov. Att genomföra dessa är nödvändigt för att skolorna ska kunna genomföra den orienteringsutbildning som läroplanen föreskriver. Ur idrottsligt perspektiv är kartrevideringen en del av ombyggnaden av Vallentuna IP Area 0,7 km 2 Vallentuna-Össeby OL vallentunaosseby.nu C:\Users\johanh\Documents\Personligt\Orientering\Skolkartor\Ansökan.doc Utskrivet , 09:02:25

58 Skolkarteprojekt i Vallentuna , rev Sidan 3 (4) Delprojekt Lindholmen Det finns en orienteringskarta över området i Lindholmen som är 30 år gammal. Den är i dagsläget obrukbar för nybörjarorientering då alltför många stigar har tillkommit/växt igen, villaområden tillkommit etc. Gustav Vasaskolan är i dagsläget den enda skolan i Vallentuna som saknar orienteringskarta över sitt närområde. Gustav Vasaskolans idrottslärare kan i dagsläget inte leva upp till läroplanens krav. Med hänsyn till Lindholmens expansiva utveckling och engagerade idrottslärare bedöms detta kartprojekt angeläget. Area 0,9 km 2 Tidplan Hösten/vintern 2011 Kartframställning Våren 2012 Kartorna är klara att användas. Uppföljning/utvärdering Vi har tänkt att utvärdera projektet genom samtal med idrottslärarna hur kartorna påverkat undervisning och intresset för orientering hos eleverna. Vallentuna-Össeby OL vallentunaosseby.nu C:\Users\johanh\Documents\Personligt\Orientering\Skolkartor\Ansökan.doc Utskrivet , 09:02:25

RIDSKOLEUTREDNING MALMÖ 2011. Fritidsförvaltningen

RIDSKOLEUTREDNING MALMÖ 2011. Fritidsförvaltningen RIDSKOLEUTREDNING MALMÖ 2011 Fritidsförvaltningen INLEDNING Ett flertal utredningar har sedan början av 90-talet belyst ridsporten i Malmö Stad. Ridskoleföreningarna och dess medlemmar utövar sin sport

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott kallas till sammanträde för att behandla ärenden enligt bilagda förteckning, ärende 1 10.

Kommunstyrelsens arbetsutskott kallas till sammanträde för att behandla ärenden enligt bilagda förteckning, ärende 1 10. KALLELSE Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-08-11 Kommunstyrelsens arbetsutskott kallas till sammanträde för att behandla ärenden enligt bilagda förteckning, ärende 1 10. Tid och plats tisdagen den 18

Läs mer

Måndag den 15 juni 2015, kl.19:00. Alby sporthall, Albyvägen 22, 145 59 Norsborg. 1 Svar på medborgarförslag Utegym vid Albyhallen

Måndag den 15 juni 2015, kl.19:00. Alby sporthall, Albyvägen 22, 145 59 Norsborg. 1 Svar på medborgarförslag Utegym vid Albyhallen KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 [2] Kultur- och fritidsnämnden 2015-06-05 Tid Plats Måndag den 15 juni 2015, kl.19:00 Alby sporthall, Albyvägen 22, 145 59 Norsborg Ärenden Justering Förvaltningschefen informerar

Läs mer

2 Yttrande över motion - Även fattiga barn bör kunna ha en aktiv fritid. 4 Rapport om Botkyrka kommuns filmsatsning

2 Yttrande över motion - Även fattiga barn bör kunna ha en aktiv fritid. 4 Rapport om Botkyrka kommuns filmsatsning KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 [2] Kultur och fritidsnämnden 2011-10-14 Tid Måndag 31 oktober, Kl 19:00 Plats Kommunalhuset plan 2, rum 2:2 Ärenden Förvaltningschefen informerar 1 Yttrande över Medborgarförslag

Läs mer

Ärende Beteckning Förslag. 1. Val av justerare Fredrik Hansson (C)

Ärende Beteckning Förslag. 1. Val av justerare Fredrik Hansson (C) KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Upprättad 2015-02-19 Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträde 24 februari 2015 klockan 10 i Kungsbacka rummet, stadshuset Ärende Beteckning Förslag 1. Val av justerare Fredrik

Läs mer

Kulturnämndens handlingar 2014-11-26

Kulturnämndens handlingar 2014-11-26 Kulturnämndens handlingar 2014-11-26 HALMSTADS KOMMUN KALLELSE Sida Kulturnämnden 2014-11-14 1(2) Box 316 301 08 Halmstad Tfn: 035 13 70 04 E-post: kulturnamnden@halmstad.se Plats: Klarasalen, Halmstads

Läs mer

Lars Fagerström (FP) Georgia Ferris (KD) Marcelle Farjallah (S) Sebastian Ghafari (S) Jan Berge (MP)

Lars Fagerström (FP) Georgia Ferris (KD) Marcelle Farjallah (S) Sebastian Ghafari (S) Jan Berge (MP) Protokoll Nr 5 Sammanträdesdatum 2015-03-03 Sammanträdestid 8.30-12.00 Kommunstyrelsens arbetsutskott Närvarande Ledamöter Mari-Louise Wernersson (C), ordförande Per Svensson (S), 2:e vice ordförande Dahn

Läs mer

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN November December Januari * Ordförandekonferens * Föreningsårsmöten * Bokslut & revision Februari * Föreningsårsmöten * Medlemsrapportering klar 28 februari * Planeringskonferens * Bokslut & revision *

Läs mer

Så mycket. bättre. Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2

Så mycket. bättre. Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2 Så mycket bättre Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2 Så mycket bättre Verksamheter med engagemangsguider 2010 Förord Under 2010 hade Ungdomsstyrelsen i uppdrag att

Läs mer

Kommunstyrelsen 2009-11-26

Kommunstyrelsen 2009-11-26 TRELLEBORGS KOMMUN PROTOKOLL INNEHÅLL 290 Dagordningen, val av justerare samt dag och tid för justering av kommunstyrelsens protokoll 291 Redovisning av pågående jämförelseprojekt om gymnasiet 292 Ställningstagande

Läs mer

g 10s VALLENTUNA KOMMUN Kommunplan 2013-2015 (KS 2012.013) Beslut Anteckning Ärendet i korthet Yrkanden Propositionsordning 2012-06-18 Kommunstyrelsen

g 10s VALLENTUNA KOMMUN Kommunplan 2013-2015 (KS 2012.013) Beslut Anteckning Ärendet i korthet Yrkanden Propositionsordning 2012-06-18 Kommunstyrelsen VALLENTUNA KOMMUN Kommunstyrelsen Sa m ma nträdesprotokol I 2012-06-18 10 (1s) g 10s Kommunplan 2013-2015 (KS 2012.013) Beslut Kommunstyrelsen fürslår fullmälitige 1 att anta kommunplan 2o1g-2o15 innehållande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 1(44) Plats och tid Sammanträdesrum Majberget, kommunkontoret i Bengtsfors, klockan 8.00 16.35 Beslutande Ledamöter Per Eriksson (s) ordförande Per Jonsson (c) 1:e vice ordförande 68-70 Marie Therese Harfouche

Läs mer

4 Information - Utmanande avstamp KS 2013/412 Föredragande: Johanna Östlund

4 Information - Utmanande avstamp KS 2013/412 Föredragande: Johanna Östlund Datum: kl 12:00 Plats: Nämndrummet, Hova Ordförande Carina Gullberg Sekreterare Britt-Marie Nilsson Vid ordinarie ledamots förhinder kontaktas i första hand personlig ersättare. Vid dennes förhinder kontaktas

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2009-03-11 1

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2009-03-11 1 Kommunstyrelsen 2009-03-11 1 Plats och tid Kommunhuset kl. 15.00 17.30 Beslutande Övriga deltagande Justerare Jan-Erik Wallin (M), ordf. Alexander Larsson (M) Göran Persson (M) Lars Gezelius (M) Gunilla

Läs mer

473 Kommunstyrelsens ärendelista. 474 Vallonbygden rapporterar. 476 Investeringsplan uppföljning. 477 Investeringsförslag för gång- och cykelvägar

473 Kommunstyrelsens ärendelista. 474 Vallonbygden rapporterar. 476 Investeringsplan uppföljning. 477 Investeringsförslag för gång- och cykelvägar 2010-10-04 Paragrafer 473 Kommunstyrelsens ärendelista 474 Vallonbygden rapporterar 475 Underhållsplan affärsområde förvaltade fastigheter Vallonbygden 476 Investeringsplan uppföljning 477 Investeringsförslag

Läs mer

Kommunledningskontoret, Vallentuna. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunledningskontoret, Vallentuna. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Datum 2005-03-23 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna onsdagen

Läs mer

Förslag till nya och reviderade bidragsformer till föreningar och andra aktörer

Förslag till nya och reviderade bidragsformer till föreningar och andra aktörer Kultur- och fritidsnämnden Förslag till nya och reviderade bidragsformer till föreningar och andra aktörer Remissförslag 2015-01-12 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDNING sid 3 Bakgrund sid 3 Vad innebär ett

Läs mer

Plats och tid Folkets Hus, Hallsberg, måndagen den 23 september 2013 för sammanträde kl 18.30. 1 Sammanträdets inledning

Plats och tid Folkets Hus, Hallsberg, måndagen den 23 september 2013 för sammanträde kl 18.30. 1 Sammanträdets inledning HALLSBERGS KOMMUN KALLELSE Kommunfullmäktige Plats och tid Folkets Hus, Hallsberg, måndagen den 23 september 2013 för sammanträde kl 18.30 Ärenden 1 Sammanträdets inledning 2 Allmänhetens frågestund 3

Läs mer

Årsredovisning 2009 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) 2010-03-23 KS 2010.020. Kommunstyrelsen

Årsredovisning 2009 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) 2010-03-23 KS 2010.020. Kommunstyrelsen TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) 2010-03-23 KS 2010.020 KOMMUNSTYRELSE Kommunledningskontoret TELEFON VX 08-587 850 00 FAX 08-587 850 00 Kommunstyrelsen Handläggare: Henrik Berggren Direkt tfn: 08-587 850 37 Årsredovisning

Läs mer

Det här har jag byggt, känns bra! Platser att bygga på

Det här har jag byggt, känns bra! Platser att bygga på UTVÄRDERINGSRAPPORT Det här har jag byggt, känns bra! Platser att bygga på En utvärdering av Arvsfondens lokalstöd 2007-2013 Danielle van der Burgt Kulturgeograf verksam vid Institutionen för pedagogik,

Läs mer

Utvärdering av försöksverksamhet med regionala ombud inom Motormännen

Utvärdering av försöksverksamhet med regionala ombud inom Motormännen 2014-02-25 Utvärdering av försöksverksamhet med regionala ombud inom Motormännen 1. Inledning Till kongressen 2012 inkom en motion om att undersöka möjligheten att tillsätta ett regionalt ombud för Västra

Läs mer

Storvretens sporthall, konferensrummet Odlingsvägen 36 i Tumba

Storvretens sporthall, konferensrummet Odlingsvägen 36 i Tumba KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 [2] Kultur- och fritidsnämnden 2012-03-02 Tid Måndag 12 mars 2012 kl 19:00 Plats Storvretens sporthall, konferensrummet Odlingsvägen 36 i Tumba Ärenden Justering Förvaltningschefen

Läs mer

1. PULS...4 2. GE ERELLT...6 3. VIKTIGA SKRIFTLIGA DOKUME T U DER ÅRET...10 4. EKO OMI...15

1. PULS...4 2. GE ERELLT...6 3. VIKTIGA SKRIFTLIGA DOKUME T U DER ÅRET...10 4. EKO OMI...15 POLICY PULS Policy Senast reviderad: 101122 1. PULS...4 1.1 OM SEKTIO SFÖRE I GE...4 1.2 STYRELSE OCH FÖRTROE DEVALDA...4 1.3 ARBETSMILJÖ...5 2. GE ERELLT...6 2.1 I FORMATIO SKA ALER...6 2.1.1 E-POST ADRESSER...6

Läs mer

Kommunalhuset plan 2, rum 2:3, Munkhättevägen 45 Tumba. Klockan 18:30 19:00 bjuder vi på gemensam jultapas med förvaltningen. Välkomna!

Kommunalhuset plan 2, rum 2:3, Munkhättevägen 45 Tumba. Klockan 18:30 19:00 bjuder vi på gemensam jultapas med förvaltningen. Välkomna! KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 [2] Kultur- och fritidsnämnden 2013-11-26 Tid Måndag 2013-12-02, Kl 19:00 Plats Kommunalhuset plan 2, rum 2:3, Munkhättevägen 45 Tumba. Klockan 18:30 19:00 bjuder vi på gemensam

Läs mer

Kallelse Föredragningslista Socialnämnden 2013-10-09. Elving Andersson. Florence Johansson

Kallelse Föredragningslista Socialnämnden 2013-10-09. Elving Andersson. Florence Johansson Kallelse Föredragningslista Socialnämnden 1(2) 2013-10-09 Sammanträde Socialnämnden Plats och tid Stadshuset, lokal Bäve, 2013-10-16 kl. 8:30 Ordförande Sekreterare Elving Andersson Florence Johansson

Läs mer

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (93) Kommunstyrelsen 2006-11-29

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (93) Kommunstyrelsen 2006-11-29 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (93) Plats och tid Hotell Aurum, rum 18 karat, kl. 13.00-18.10 Beslutande Närvarande ersättare Bert Öhlund, ordförande Harriet Classon Philip Cohen Eva Enqvist Tore Gabrielsson

Läs mer

FÖRENINGAR. - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON

FÖRENINGAR. - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON FÖRENINGAR - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON Får kopieras om källan anges. Marita Isaksson 2009 INNEHÅLL FÖRENING VAD ÄR EN FÖRENING? s. 1 Ideell förening Ekonomisk förening

Läs mer

1 Yttrande över remiss - Riktlinjer för kommunens dialogforum. 2 Årsredovisning 2014 - Tekniska nämnden * Handlingar skickas ut senare

1 Yttrande över remiss - Riktlinjer för kommunens dialogforum. 2 Årsredovisning 2014 - Tekniska nämnden * Handlingar skickas ut senare KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 [2] Tekniska nämnden 2015-03-05 Tid 2015-03-16, Kl 19:00 Plats Kommunalhuset i Tumba, plan 2, rum 3 Ärenden Justering 1 Yttrande över remiss - Riktlinjer för kommunens dialogforum

Läs mer

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45 Plats och tid Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45 Beslutande Mats Abrahamsson (M) ordförande Mikael Sternemar (FP) Roland Mattsson

Läs mer

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00 Sammanträdesprotokoll 1 (48) Plats och tid Måndagen den 7 juni 2010 i Portalen, Baggängsvägen 65, klockan 13.00 16.00 Sammanträdet ajournerades klockan 14.20-14.45 Beslutande Övriga deltagande Niina Laitila

Läs mer