Östersunds kommun Teknisk förvaltning. Årsredovisning 2005

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Östersunds kommun Teknisk förvaltning. Årsredovisning 2005"

Transkript

1 Östersunds kommun Teknisk förvaltning Årsredovisning 2005

2 Innehållsförteckning Organisation, Ledningsgrupp 1 Teknisk förvaltning 2 Personal 6 Miljöredovisning 8 Förvaltningsledning, stab 10 FAKO, Stab 12 FAKO, Mark 14 FAKO, Bygg & Projektering 16 FAKO, Hyror 17 FAKO, Östersunds Stugby & Camping 18 FAKO, Industrihus 20 Fastighet 22 Gatukontor 23 Fritid 25 Fritid, Sporthallar 26 Fritid, Storsjöbadet 27 Vatten Östersund 29 Renhållning Östersund 32 Resultat- och balansräkning 35 Form: Infobyrån, Östersunds kommun Foto: Infobyrån samt förvaltningens egna bilder Tryck: Berndtssons Tryckeri AB, Östersund

3 Organisation Teknisk förvaltning Förvaltningschef Säkerhetssamordnare Miljösamordnare Stab Kultur/ MSN MSN KS KS fritid Utvecklingsutskott Finansutskott Vatten/Renhållning Fritid Gatukontor FAKO Fastighet Vatten Östersund Fritidsanläggningar Väghållning Fako, stab Renhållning Östersund Sporthall/Ishall Storsjöbadet Mark Transport Fako, markavd Hyror Verkstad Bygg & Projektering Park Trafik Industrihus Östersund Östersunds Stugby & Camping Förvaltningens ledningsgrupp Ledningsgruppen (8) består av förvaltningschefen, ekonomichefen och de fem blockcheferna samt sekreterare. Bertil Åsén Förvaltningschef Karin Nydahl Sekreterare Jan Bergquist Ekonomichef Bengt Abrahamsson Gatuchef Magnus Rosenberg VA-chef Rolf Lundell Fastighetschef Jan Högberg Fastighet Bertil Eriksson Fritid 1

4 Teknisk förvaltning Kommunstyrelsen har, förutom ett övergripande ansvar, även ansvar för direkt produktion av verksamheter/ansvarsområden inom tekniska förvaltningen, som är organiserad i fem block med 275 anställda: Fastighetskontor med Industrihus och Camping, Fastighet, Gatukontor, Fritid, Vatten/Renhållning, samt förvaltningsledning med stab. Teknisk förvaltning skall offensivt stimulera till en bra miljö och positiv utveckling av kommunen, genom att med hög servicenivå och på ett effektivt sätt utföra tjänster inom våra verksamhetsområden som svarar mot kommuninvånarnas och övriga kunders behov och förväntningar med värderingarna: service, professionalism, laganda, kostnadseffektivitet och personlig frihet. Bertil Åsén Förvaltningschef 2 Ansvarsområden Anslagsfinansierad verksamhet Mark, exploatering, bostäder, skog, fastigheter Kommunstyrelsen som anläggnings- och fastighetsägare Fastighetskontor stab och markavdelning, industrihus, camping, fastighet, vatten och renhållning. Kommunstyrelsen som utförare Gatukontor, fritid, vatten och renhållning, Z-rondellen Kommunstyrelsen som intern servicefunktion Fastighet, bygg & projektering, hyresadministration, gatukontor. Årets ekonomiska resultat Årets slutliga resultat uppgår till +7,8 mkr mot budget 6,4, ett budgetresultat med +1,4. Jämfört med augustiprognosens 4,2 mkr är resultatet 3,6 mkr bättre. Merparten av förvaltningens enheter har gått bättre än väntat och resultatet fördelas med 2,2 mkr på anslagsfinansierad verksamhet (Fako) och med 7,0 mkr på taxe/avgifts/intäktsfinansierad verksamhet, varav Vatten redovisar +3,0, Camping +2,9 och Industrihus +1,1 mkr. Av övriga enheter 1,4 redovisar Fastighet +1,2, Gatukontoret -0,4, Bygg&proj +0,6, samt Storsjöbadet -1,9 och Förvledn/stab -1,2 mkr. Av Gatukontorets negativa resultat avser 1,5 mkr rättelse/korrigering av momsavdrag åren Omsättningen för förvaltningens tredje redovisningsår 2005, uppgår till netto 452 mkr (brutto 556 mkr), en ökning med 2 resp 3%. Liksom tidigare år vill vi understryka att med en omsättning på netto 450 mkr, varav endast 12 Mkr är anslagsfinansierat genom kommunbidrag, är i praktiken en 100% precision inte möjlig mot prognos. De största prognos- och budgetavvikelserna framgår under avsnittet ekonomi. Viktiga händelser och Årets verksamhet i sammanfattning Förvaltningsledning och stab Den tvist som förvaltningen haft med ingenjörsförbundet avseende avskedande av en anställd förlorades i arbetsdomstolen. I övrigt har ledning och stab fått en bra bemanning och ekonomiska och andra rutiner fungerar allt bättre. FAKO; Stab och markavdelning Under december har ny fastighetschef tillträtt. Försvarets nedläggning av garnisonen i Östersund har medfört att fako stab och markavdelning engagerats i både förhandlingar om köp av försvarsmark (ca 1100 hektar) och i det utvecklingsarbete och planarbete som påbörjats med anledning av garnisonsnedläggningen. Bygg & projektering Enheten har haft hög beläggning och ett antal större projektuppdrag har påbörjats. Nämnas kan förskolor i Lit och på Campusområdet, äldreboende på före detta Hornsbergsskolans tomt samt ombyggnad av Storsjöbadet. Camping Den dåliga sommaren har påverkat antalet besökare negativt med en minskning av antalet gästnätter med 9% jämfört med Det större utbud på studentlägenheter som blev följden av garnisonsnedläggningen har inte påverkat uthyrningen av campingens studentlägenheter under Industrihus I budget för 2005 befarades att garnisonsnedläggningen och det stora utbudet på tomma lokaler skulle få negativa konsekvenser för industrihus. Farhågorna besannades såtillvida att nedläggningen av A4 och dess kasernområdes omvandling till campus innebar att Lernia under året flyttade en stor del av sin verksamhet från Kabbelekan 2 till gamla mitthögskolans lokaler. Fastighet Större underhållsåtgärder under året har varit renovering av Sollidenköket för ca fem mkr och underhållsåtgärder på Wargentinskolan för knappt tre mkr. Fastighet har även fått ansvar för att vara hyresvärd för gymnasieförbundets samtliga lokaler i kommunen, även de externt förhyrda. Anpassning av lekanläggningar till SIS-EN 1176 har utförts för ca 0,8 mkr. Inga nya innemiljöproblem har tillkommit under året. Gatukontoret Det första året med ny organisation inom gatukontoret har fungerat väl. Införandet av ett nytt verksamhetssystem, som förväntas förbättra och underlätta administrationen, har påbörjats. Vinterns sena ankomst har påverkat gatukontorets resultat. Korrigering av momsavdrag har skett med 1,5 mkr åren

5 Fritid Flera stora arrangemang har genomförts under året, bland annat Storsjöcupen i fotboll med återigen rekordmånga lag och WC i skidskytte som kunde genomföras i november med hjälp av konstsnö och transport av snö från flygfält m m. Den dåliga sommaren har medfört en mindre bra säsong för Thomée. Sporthallar Enheten har under året skött sporthallen, Z-hallen och Hofvallen åt kultur- och fritidsnämnden. Man har även skött Jägarvallen och Tallvallen åt fortifikationsverket. Storsjöbadet Under 2005 har Storsjöbadet varit öppet 356 dagar och haft besökare, vilket är en minskning med jämfört med Jämfört med 2003 har badet tappat besökare. Ny enhetschef tillträdde 1 december. Under året har fattats beslut om påbörjande av utveckling/ombyggnad av badet till en beräknad kostnad av ca 40 mkr. Vatten Under året har det sålts ca m3 vatten, vilket är m3 mindre än under Minskningen kan hänföras till försvarsnedläggningen. Byggande av va-ledningar mellan Fillsta och Knytta har färdigställts liksom en anläggning för mottagning av externslam vid Göviken. Uppgraderingsanläggning för fordonsgas vid Gövikens reningsverk har projekterats och upphandlingen har kommit så långt att det återstående är att beställa entreprenaden under förutsättning att igångsättningstillstånd ges. Renhållning Samverkansprojektet med länets renhållare, Z-Renhållare, drivs vidare mot i första hand en gemensam behandlingsanläggning med klass 2 deponi. På Gräfsåsen har tillverkning och försäljning av anläggningsjord gått mycket bra. Renhållning har sålt ca 4000 ton till främst anläggningsföretag. Återvinningscentralen vid Odenskog har haft besök vilket återigen är nytt rekord. Ekonomi Drift Resultaträkning (mkr) Bu 2005 Intäkter (netto) 452,4 443,7 435,9 440,2 Kostnader (netto) -321,6-309,8-302,4-310,0 RESULTAT 1 130,8 133,9 133,5 130,2 Avskrivningar -68,1-66,9-66,3-66,4 RESULTAT 2 62,7 67,0 67,2 63,8 Rörelsemarg % 13,9% 15,1% 15,4% 15,8% Räntekostnader -55,8-62,1-64,9-59,3 Rörelsekap.ränta 0,9 1,1 1,7 1,9 RESULTAT 3 7,8 6,0 4,0 6,4 Förvaltningens nettoomslutning uppgår till 452 mkr, en förändring med 8 mkr eller 2 %. Nettokostnaderna har däremot ökat med 10 mkr eller 3%. Resultat 1 (verksamhetens nettokostnad) har därmed minskat med 3,1 mkr. Rörelsemarginalen uppgår till 14 %, en minskning med 1%. Årets resultat +7,8 mkr avviker mot augustiprognosen med 3,6 mkr och har i stort sina förklaringar enligt nedan, varvid framgår att merparten av enheterna uppvisar plusresultat. Avvikelse mot prognos Resultat + 1,2 Fako; administration, +1,4 bl a fastighetsskatt återbetald + 0,8 Fako; mark, fastighetsförsäljning mm +0,8 + 0,6 Bygg & projektering, +0,6 ökad debiteringsgrad med 12% + 0,4 Camping, ökade hyresintäkter, +2,9 lägre personalkostn. + 1,0 Industrihus, bättre uthyrning än +1,1 mot prognos + 1,4 Vatten, Högre anslutningsavgifter +3,0 (3,7 mkr) än mot prognos, men även minskad vattenförbrukning + 0,2 Fastighet, i stort enligt budget/prognos +1,2-1,1 Gatukontoret, intäktsökning-uppdrag, - 0,4 sen vinter. Rättelse moms med 1,5 mkr. + 0,2 Fritid, i stort enligt budget +0,4-0,6 Storsjöbadet, fortsatt minskning besökare -1,9 i kombination med ökade driftkostnader - 0,5 Ledning/stab, kostnader i samband med -1,2 tvist och AD-dom, samt merkostnader vid sjukdomar -0,2 Renhållning, ett nollresultat redovisas, 0,0 med 0,3 mkr lägre fondavsättning 1,2 mot plan 1,5 mkr. na har under året uppgått till brutto 75,4 mkr (netto 66,1) jämfört med budget 71,0 mkr. Skillnaden mellan brutto och netto förklaras av fastighetsförsäljningar där den största är försäljningen av Byalaget 5 till Attacus för 3,5 mkr. De största investeringarna under 2005 är extern-slammottagning vid Gövikens reningsverk för 11,9 mkr, VA Knytta-Fillsta för 8,7 mkr, köp av parkeringshusets kontorsdel från Östersunds Parkerings AB för 6,2 mkr och ny beläggning av parkeringsdäck i parkeringshuset för 5,5 mkr. Totalt har förvaltningen investerat i 71 olika investeringsprojekt som vardera är större än 100 tkr och 110 som vardera är mindre än 100 tkr. Framtidsbedömning Avstämning 2005 års bedömning Det är svårt att spå, och särskilt om framtiden. Dock kan sägas att de farhågor som fanns för ett år sedan beträffande konsekvenser på kort sikt av försvarsnedläggningen i form av minskade intäkter för främst vatten, renhållning och Storsjöbadet har infriats. Det har även förmärkts en viss minskning i efterfrågan på studentlägenheter på Östersunds stugby och camping liksom att industrihus har fått en ökning av outhyrda lokaler på Frösön. För de kommande åren finns en stark framtidstro i och med de statliga etableringarna och den omstrukturering av arbetsmarknaden som är på gång, liksom det ökade intresset från privata investerare. Fastighetskontoret Mark- och exploateringsfrågorna tillsammans med plan- 3

6 4 läggning kräver intensiv verksamhet för att bidra till önskad utveckling i omställningsarbetet efter försvarsnedläggningarna. Häri ingår etablering av handel och arenor för idrotten. I och med avflyttningen av Beijers aktualiseras frågan om Storsjö Strand. Plan- och tekniska utredningar behöver startas snarast. Inom fastighetskontorets direkta verksamhet skall Frösö camping prövas mot annat turistiskt boende alternativt villatomter i förestående planprogram. Under 2006 kommer troligen ett antal kommunala fastigheter, som bedöms bättre passa för privata fastighetsbolag än för kommunal förvaltning, att bjudas ut för försäljning. Gatukontoret Den planerade ökningen av konkurrensutsättningen inom väghållning kan eventuellt innebära viss minskning av gatukontorets verksamhet, men även med sämsta utfall för gatukontoret kan eventuell övertalighet hanteras med naturlig avgång. Fritidsblocket Storsjöbadets negativa utveckling de senaste åren måste brytas. De kommande investeringarna i nya attraktioner ger goda förutsättningar och förhoppningen är att detta tillsammans med ett engagerat förbättringsarbete av personal och ledning ska innebära att badet både blir en ännu större tillgång för östersundarna och en ännu starkare attraktion inom besöksnäringen. I övrigt förväntas inga större förändringar i fritidsblockets verksamhet. Vatten Fordonsgasanläggningen vid Göviken beräknas stå klar i december 2006 Överföringsledningen av vatten till Orrviken beräknas vara klar under Vattenverket i Orrviken kan därmed läggas ner. Byggande av gator och va i Härke-området beräknas starta i maj månad och vara klart före årsskiftet 2006/ Under 2006 skall en riskanalys för vattenförsörjningen göras i syfte att ligga till grund för ansökan av statsbidrag till reservkraftanläggningar. Renhållning Inom renhållning innebär befintliga och kommande lagkrav att omhändertagande av avfall ska ske på ett sådant sätt att så mycket som möjligt återvinns och att utsläppen av växthusgaser och andra föroreningar till miljön minimeras. Detta medför en ökad hantering och behandling av avfallet, vilket i sin tur innebär att kostnaderna kommer att öka. Beträffande behandling av organiskt avfall finns olika metoder. En är membrankompostering för att få en kontrollerad kompostering och en bra slutprodukt. En annan är rötning för att utvinna biogas till fordonsbränsle eller drift av el-generator. Membrankompostering kostar ca mkr i anläggningskostnad. En rötkammare med kringutrustning kostar mkr. En arbetsgrupp, där även andra aktörer än kommunen är representerade, har påbörjat en förstudie för att utreda lämplig behandlingsmetod. För att klara kommande lagkrav vid deponering av avfall måste en ny deponi anläggas senast 2008 till en beräknad kostnad av ca 10 mkr. Länets kommuner arbetar i ett projekt ( Z-Renhållare) för en gemensam lösning av avfallsbehandling i framtiden. Lösningen är Gräfsåsen, men omfattningen av och formerna för samverkan avses beslutas under Fastighet Ytterligare förvaltningsuppdrag kommer till Fastighet tar över BoU-förvaltningens externförhyrningar (ca m2). Det kommer att ställa ytterligare krav på framförallt de administrativa rutinerna. Några arbetsuppgifter som skall genomföras de närmsta året, -en är: Energideklaration av våra byggnader, klart 2007 Öka tillgänglighet för handikappade, avstämning Inventering Lärmiljöprojektet och eventuellt åtgärder. På investeringssidan kan nämnas ny förskola i Lit och på Campusområdet under Vidare kommer ett äldreboende på f d Hornsbergsskolans tomt på Frösön att påbörjas under Även i Torvalla planeras ett nytt äldreboende med möjlig start senare delen av Förvaltningsövergripande Under 2006 kommer förutsättningarna för att samla teknisk förvaltnings ledning och administration till Fagerbacken att utredas. Om utredningen visar att detta kan genomföras, och medföra lägre kostnader än dagens splittrade organisation, kan en investering i om- och tillbyggnad av byggnaderna på Fagerbacken bli aktuell under Bedömd investeringsnivå ca mkr. Under 2006 kommer troligen också beslut att tas om överföring av del av fastighetskontoret till kommunledningsförvaltningen. Ekonomi De slutsatser man kan dra om ekonomin för 2006, med ledning av 2005 års resultat, är att ett resultat i nivå med eller något över budget är troligt. Personal Förvaltningens personal har en hög medelålder, men av de 275 anställda är det inte fler än 14 som fyller 65 under de närmaste två åren. Detta bedöms inte kräva någon särskild planering för ersättningsrekrytering. Det är också för tidigt att ha någon klar uppfattning om hur mycket personalrörligheten kan komma att öka på grund av de statliga nyetableringarna. BERTIL ÅSÉN FÖRVALTNINGSCHEF

7 Resultaträkning Sammandrag hela Teknisk förvaltning mkr Utfall Utfall Budget Prognos 2 Utfall Intäkter 492,0 528,8 524,0 522,7 543,2 Interna intäkter 86,4 95,0 95,0 95,0 102,6 Kostnader 499,2 533,8 530,7 530,3 547,3 interna kostnader 86,4 95,0 95,0 95,0 102,6 Kommunbidrag, årsbudget 11,1 11,1 13,1 11,8 11,9 Resultat 4,0 6,0 6,4 4,2 7,8 mkr, netto Utfall Utfall Budget Prognos 2 Utfall Ledn/Stab 0,07 0,07 0,05 FAKO -21,7 2,3 5,1 11,6-3,4 Fako, mark 0-13,1 3,6 3,0 Camping 2,8 0,7 1,33 1,8 1,6 Industrihus 2,1 1,0 2,15 1,2 0,9 Fastighet 29,8 12,6 20,0 33,0 34,9 Gatukontoret 0,2 0,1 Fritid 1,2 0,5 2,455 1,285 0,79 Storsjöbadet 0,15 0,13 0,13 Vatten 11,1 9,5 30,02 29,31 27,78 Renhållning 4,1 4,8 9,72 7,9 3,2 Totalt Teknisk förvaltning 29,4 18,5 70,995 86,338 66,129 Volymtal/nyckeltal 2005 Utfall Utfall Mål Prognos 2 Utfall FAKO Antal småhustomter Hektar disponibel mark för industriändamål minst Camping Per 31/8 Antal nöjda gäster, enl enkätundersökning 95% 97% 94% 99% Antal gästnätter husvagn Antal gästnätter tältplatser Antal gästnätter stugor/rum Antal gästnätter totalt Industrihus Minst 90% av lokalytan skall vara uthyrd 88% 90% 74% 86% Storsjöbadet Antal besökare Försäljning i Cafeterian kr/besök 12,46 kr 13,04 kr 13,08 kr 13,10 kr 13,30 kr Försäljning i Receptionen kr/besök 3,25 kr 3,03 kr 3,41 kr 3,41 kr 2,99 kr Vatten & Renhållning Såld vattenmängd (1000-tal-m3) Hushållsavfall till deponi (ton)

8 Personal Teknisk förvaltning har en personalstyrka på 275 anställda. Dessa arbetar med varierande arbetsuppgifter från stillasittande kontorsarbete till fysiskt krävande kroppsarbete. Förvaltningsledningen arbetar med förebyggande verksamhet för att främja personalens hälsa. I ett genusperspektiv fördelar sig personalen på 18 % kvinnor och 82 % män och i förvaltningens jämställdhetsplan finns ett mål att försöka jämna ut fördelningen mellan könen. Personalrörligheten är liten men åldersstrukturen visar att inom en femårsperiod kommer 16 % lika med 45 personer att gå i pension vilket kommer att medföra ett omfattande rekryteringsarbete. 6 ARBETSMILJÖ OCH FRISKVÅRD Förvaltningen arbetar fortlöpande med förebyggande friskvård, därför anordnas årligen an aktivitetsdag. I år fick vi lära oss hur man kan komma igång med sin vardagsmotion och det hölls även föreläsningar om kost och träning. Som avslutning delades ett friskvårdspaket ut, innehållande bland annat stegräknare, gåstavar och vattenflaska. Aktivitetsdagen, julfesten och andra gemensamma träffar har också som syfte att skapa trivsel och samhörighet mellan de olika blocken i förvaltningen. Under året har stora delar av personalen genomgått en hälsokontroll i samarbete med Commodia. Inom de olika blocken arbetar man olika med arbetsmiljö och friskvård på grund av olika behov. Renhållningen har exempelvis genomfört arbetslagsutbildning i samarbete med Commodia. Ett förbättringsförslag som genomförts var att införa arbetsrotation på några arbetsställen. Gatukontoret har varit på teambuilding för att skapa en vi-känsla inom blocket och tydliggöra att de arbetar mot samma mål. Kommunövergripande personalpolitiska mål 2005 Antalet övertidstimmar ska minska med minst 10 % jämfört med antalet 2003 (Uppnått). Förvaltningens mål är att antalet övertidstimmar skall minska med minst 5 % jämfört med Antalet övertidstimmar för förvaltningen 2003 var , 2004; timmar och för 2005; timmar. En minskning med timmar, d v s 23 % sedan 2003 och 13 % sedan Det finns i huvudsak tre orsaker till minskningen av övertid jämfört med En orsak är att Storsjöteatern fanns i förvaltningen under större delen av 2003, men inte därefter. En annan orsak är att gatukontoret skärpt rutinerna så till vida att arbetsledningens administrativa arbetsuppgifter ska skötas på ordinarie arbetstid och den tredje står att finna i att större delen av övertidsuttaget styrs av vädrets makter, uppkomna fel som måste åtgärdas oavsett tid på dygnet eller större tävlingsarrangemang som innebär övertidsarbete. Vädrets makter har varit gynnsamt inställda, mängden fel som måste avhjälpas akut har minskat, förhoppningsvis beroende på bra underhåll, och slutligen blev det till exempel ingen världscuptävling i skidåkning november Sjukfrånvaron ska ej överstiga 10 % av tillgänglig ordinarie arbetstid (motsvarar en sänkning med ca 9 dagar per anställd jämfört med utfallet 2003) (Uppnått). Förvaltningen har som mål att sjukfrånvaron ej ska överstiga 7 % av tillgänglig ordinarie tid. Sjukfrånvaron 2005 uppgick till 5,8 % av ordinarie arbetstid ( ,2 %, ,2 %), vilket är lägst bland kommunens förvaltningar. Förvaltningens mål har därmed uppnåtts. Noteras kan göras att kvinnor generellt har högre sjukfrånvaro än män inom förvaltningen (10,9% respektive 4,9 %) och att långtidssjuka över 60 dagar utgör 73,8% av den totala sjukfrånvaron. Förvaltningen har en stor andel manliga anställda med rörliga och omväxlande arbetsuppgifter, vilket generellt bidrar till lägre sjukfrånvaro. Större andel av de kvinnliga anställda har mer bundna och rutinartade arbetsuppgifter vilket kan bidra till en högre sjukfrånvaro än för männen. Andel långtidsfriska (ingen sjukfrånvaro under ett kalenderår) ska öka jämfört med andelen 2003 (Ej uppnått). Målet för förvaltningen är att andelen långtidsfriska skall öka i jämförelse med Andelen långtidsfriska uppgick 2003 till 55,5 % (49,8% 2004). För 2005 är andelen 55,4%, d v s en marginell minskning av långtidsfriska utan sjukfrånvaro. För långtidsfriska med högst 5 sjukfrånvarodagar uppgår andelen till 71,4% Det är inte möjligt att göra en vederhäftig analys och finna statistiskt säkerställda orsakssamband för dessa relativt små variationer. Antal långa sjukfall (över 60 dagar) ska minska med minst 15 % jämfört med antalet 2003 (Uppnått). Förvaltningens målsättning är att sänka de långa sjukfallen med 15 % i jämförelse med 2003 års nivå. Den 1 november 2003 var antalet långtidssjuka 23 personer och vid samma tidpunkt 2005 var antalet 15 personer (20 personer 2004). Det motsvarar en sänkning med 35 % och målet är med råge uppfyllt. Procentuellt ser detta väldigt bra ut, men man måste komma ihåg att mellan bästa och sämsta värde på ögonblicksbilderna från den 1 november vart år skiljer det bara åtta personer i en personalstyrka på ca 280 personer. Det är inte heller här möjligt att göra en vederhäftig analys och finna statistiskt säkerställda orsakssamband för dessa relativt små variationer. Man kan naturligtvis hoppas att de värderingar som ledningen angett ska genomsyra förvaltningen bidrar till de goda siffrorna. Förutom professionalism, kostnadseffektivitet och serviceanda tillhör även laganda och personlig frihet dessa värderingar. KOMPETENSUTVECKLING Personalen kompetensutvecklas dels genom utvecklande arbetsuppgifter samt genom utbildning och kurser av olika slag. Under året har det genomförts två chefsträffar för

9 chefer och arbetsledare där man tagit upp bland annat kommunens lönepolitiska grunder. Det har genomförts kurser i AB 04, Word, Excel, bokföringsprogrammet Economa samt en skrivarkurs Lär dig skriva enkelt. Förvaltningen har ett 40-tal chefer som går i kommunens ledarutbildningsprogram. Fastighet har utbildat personal i energiklimatanläggning, anläggningsskötarutbildning, brandskydd, radonåtgärder, energideklarering mm. FAKO har deltagit i utbildningar om plangenomförandets möjligheter och begränsningar, arrende- och nyttjanderätt, och nyheter inom fastighetsrätt. Bygg och projektering har förkovrat sig i projektledning, elsäkerhet och gatu- och vägbelysning. Campingen har studerat värdet av ett evenemang. Industrihus arbetar med systematiskt brandskyddsarbete. Gatukontoret har varit mycket inriktade på sitt nya affärssystem, KomMa, men även varit på Kurser om clean vehicles and fuels och beskärning mm. Fritid har bland annat utbildat sig i Alla är vi marknadsförare, körning av terränghjuling samt varit på konferens för badmästare. Vatten har skickat personal på bland annat provtagarkurs, systematiskt brandskyddsarbete, heta arbeten, diplomkurs för rörnätspersonal, kurs i kloka investeringar i ledningsnätet samt hänger du med i omställningen angående avloppsslam. Renhållning har genomfört arbetslagsutbildning med hela sin personal men även varit på utbildning i till exempel förordningen om miljöfarligt avfall, informatörens grundverktyg samt samverkan som framgångsfaktor. Totalt Teknisk förvaltning Antal anställda 30/ Kvinnor antal Män antal Andel över 60 år 16% 15% 13% Andel mellan år 36% 37% 35% Andel mellan år 23% 24% 27% Andel mellan år 19% 18% 18% Andel yngre än 29 år 6% 6% 7% Sjukfrånvaro "Gr 1-anställda" Sjukfrånvaro 5,8% 7,7% 6,1% Antal Långtidsfriska 55,4% 49,8% 55,5% Antal långtidssjuka Sjukdgr/person genomsnitt 19,8 27,6 21 Övertid & Semesterskuld Övertidstimmar Övertidsers kkr Semesterlöneskuld kkr Personalomsättning 4,4% 4,2% 6,7% Tillsvidareanställda 94% 96% 97% Visstidsanställda 6% 4% 3% 7

10 Miljöredovisning Teknisk förvaltnings miljöarbete är omfattande och under året har det främst varit inriktat på Östersunds kommun avsikt att miljöcertifiera sin verksamhet enligt SS-EN ISO14001:2004 samt registreras enligt EU:s motsvarighet; EMAS, se vidare kommunens miljöredovisning. För att klara detta arbete och upprätthålla förvaltningens miljöledningssystem har en central miljösamordnare anställts på förvaltningen. 8 MILJÖMÅL Under året har det arbetats med sex effektmål vilka beslutats av kommunstyrelsen och nämnderna. Dessa redovisas nedan. Enheterna har även själva tagit fram effektmål. För utförligare redovisning av dessa hänvisas till TF:s uppföljning av effektmålen, som kan rekvireras från förvaltningens miljösamordnare. Totalt antal avstämda effektmål 50 Uppnådda Beräknas klart inom utsatt tid 19 Uppnås ej inom utsatt tid 6 KOMMUNENS INRIKTNINGSMÅL Utsläppen av luftföroreningar liksom koldioxid ska minska. Biogasanläggning vid Gövikens reningsverk vid utgången av Vid Gövikens reningsverk ska en anläggning för produktion av fordonsgas ur avloppsslam etableras under Då diesel ersätts med fordonsgasen minskar koldioxidutsläppen med 11 ton per år och kväveoxidutsläppen med 36 ton per år. Användandet av Storsjön som resurs ska präglas av en långsiktig hushållning. Handlingar för ett vattenskyddsområde för Minnesgärdets vattenverk skall upprättas senast Kostnader har budgeterats 2005/2006. Arbetet har påbörjats och beräknas vara klart Centrala Frösöns Fastigheters dagvattenanslutning till spillvattennätet kopplas bort senast Bortkoppling av dagvatten medför minskat antal bräddningar. Att behandla regnvatten vid reningsverket är dessutom onödigt. Över 90 % av fastigheterna har inventerats och fastighetsägare med kopplade stuprör har kontaktats. Uppföljning av begärda åtgärder pågår. Målet beräknas bli uppfyllt. Mängden läckagevatten skall vara mindre än 15 % Andelen har minskat från 30 % år 1996 till 11 % år Åtta vattenmätare har installerats ute på ledningsnätet. Dessa har tillsammans med ett antal mätare i tryckstegringsstationerna kopplats till driftövervakningssystemet. Detta har gett goda förutsättningar att löpande övervaka vattenförbrukningen och lokalisera läckor på nätet. Målet är uppfyllt. Energianvändningen ska minska. Översyn av energianvändningen vid samtliga va-anläggningar och handlingsprogram för åtgärder skall vara klart augusti Handlingsplaner har upprättats och arbeten påbörjats för reningsverken i Lit och Tandsbyn. Målet kommer inte att uppnås 2006, utan beräknas vara klart under Den totala energianvändningen av el på Z-hallen, Sporthallen och Storsjöbadet ska minska. Målet för 2005 var Mwh/år utfallet förbrukad el blev MWh. Z-hallens nya kylanläggningen har minskat ammoniakmängden från 900 kg till 65 kg, men har haft samma energiförbrukning. Issäsongen blev längre än vad beställningen var. Sporthallens kök utnyttjades av Sollidenköket under 2 sommarmånader vilket ökade elanvändningen med 100 MWh jämfört med i fjol. På Storsjöbadet byts det successivt ut till lågenergilampor. Energiförbrukningen var något högre under januari-april 2005 jämfört med samma period i fjol. Detta beror troligen på att avfuktningsaggregaten gått mer på grund av högre badvattentemperatur. Mängden hushålls- och industriavfall ska minska. Mängden hushållsavfall som går till slutdeponi skall uppgå till max 2000 ton senast år Under 2005 gick 2882 ton hushållsavfall till deponi. För att öka återvinningen skall minst 75 % av grovavfallet tas emot vid återvinningscentralerna vid utgången av Målet är uppnått. FAKO; Stab och markavdelning Miljöledningsarbetet är påbörjat. Kemikalieförteckningar har upprättats och riskanalyser med syfte att förbättra nödlägesberedskapen med avseende på miljö har genomförts vid Z-rondellen. Här arbetar man även enligt det papperslösa kontoret samt använder i stor utsträckning miljömärkta kemikalier. Under 2004 genomfördes revision på det sedan 2003 FSC-certifierade skogsbruket, vilken visade på ett mycket gott fungerande miljöarbete utan anmärkning. FSC-certifieringen innebär att skogsbruket uppfyller tio globala principer och ett femtiotal kriterier, exempelvis att minst 5 % av skogsinnehavet avsätts för att skapa framtida, höga naturvärden och att enbart alkylatbensin används i motormanuella redskap. Vid exploateringar av mark tas miljöhänsyn vid detaljplaneläggningen, exempelvis infiltreras dagvattnet vid det nya Härkeområdet naturligt i marken (LOD, lokalt omhändertagande av dagvatten). FAKO; Bygg & projektering Vid upphandlingar av entreprenörer och konsulter ställs

11 miljökrav, exempelvis på systematiskt miljöarbete samt att farliga ämnen ej får användas. Vid ett nybygge, renovering får beställaren information om alternativa, miljövänliga material. Exempelvis användes lärk i möbler istället för tryckimpregnerat virke vid ett förskolebygge. FAKO; Camping Miljöledningsarbetet är påbörjat. Kemikalieförteckningar har upprättats och riskanalyser med syfte att förbättra nödlägesberedskapen med avseende på miljö har genomförts. Vid inköp av varor ställs miljökrav. Elbilen och elmoppen används flitigt av personalen och lågenergilampor används i möjligaste mån. FAKO; Industrihus Det systematiska brandskyddsarbetet pågår. En kartläggning av samtliga olje- och fettavskiljares tömningsintervall har genomförts, vilken visade på bra resultat. Fastighet Fastighet har i år fortsatt arbeta efter miljö- och kvalitetsprojektets delprojekt, vilka bland annat har till syfte att minska miljöpåverkan. Det årliga energibokslutet har i år utökats till ett energi-, miljö- och kvalitetsbokslut, kan fås från Fastighet. Energibesparingsarbetet har lett till att fastighetselen minskat med 6 %, el för uppvärmning med 10 % och oljeuppvärmningen med 51% från jämförelseåret 2001 att jämföra mot energibesparingsmålens vardera 1%-iga önskade minskning per år. Fjärrvärmeförbrukningen minskade med 1,9 % mot jämförelseåret Under 2006 till 2008 ska Fastighets totala energiförbrukning minska med 15 % jämfört med Detta ska uppnås bland annat genom att man genomför beviljade KLIMP-projekt. Bidrag kommer att sökas för nya energibesparingsprojekt. All personal arbetar efter ett systematiskt arbetssätt för energibesparing. Detta innefattar bland annat täta uppföljningsmöten och funktioner för energibesparande coachning. Den fortsatta funktionen miljö- och kvalitetssamordnare för VVS respektive bygg har medfört att det systematiska arbetssättet underlättas. En intern revision har genomförts, vilken visade att miljöledningsarbetet går framåt. Av fastighets 23 effektmål för miljöarbete 2005 har 21 uppnåtts. Gatukontoret Miljöledningsarbetet är långt gånget. Kemikalieförteckningar har upprättats och riskanalyser med syfte att förbättra nödlägesberedskapen med avseende på miljö har genomförts. Gatukontoret arbetar strukturerat för att minska sin bränsleförbrukning. Bränslestatistiken delges personalen månadsvis och utbildning i sparsam körning för förare av tunga fordon har påbörjats. Personalen har även genomgått en omfattande, verksamhetsanpassad miljöutbildning som bland annat innefattade grundläggande miljökunskap, miljöpolicyn, miljölagstiftning, avvikelsehantering och källsortering. Fritid På Fritids anläggningar, sporthallar och Storsjöbadet har miljöledningsarbetet påbörjats. Kemikalieförteckningar har reviderats och riskanalyser med syfte att förbättra nödlägesberedskapen med avseende på miljö har genomförts. En KLIMP-ansökan är inlämnad för Utsikten avseende att konvertera en byggnad från direktel till fjärrvärme. På Storsjöbadet har projekteringen av den omfattande renoveringen av badet inletts. Ett flertal off-rotprojektansökningar, det vill säga stöd till energieffektivisering och konvertering till förnyelsebara energikällor, kommer att inlämnas med syftet att minska miljöpåverkan från badet. Vatten En anställd har avsatt arbetstid för fortsatt uppbyggnad av miljöledningssystemet och kommer att fortsätta även under Två nya internrevisorer har utbildats med syfte att genomföra interna revisioner inom förvaltningen. En intern revision inom Vatten, inkluderande även en uppföljande revision har genomförts, vilken visade att miljöledningsarbetet går framåt. Avloppsslam från enskilda brunnar har tidigare tömts och avvattnats direkt vid brunnen av hämtbilen, vilket är en energikrävande och dyr metod. En externslammottagning på Gövikens reningsverk har därför tagits i drift, som innebär att allt slam från enskilda brunnar i kommunen tas omhand på ett enklare och effektivare sätt än tidigare. Av det avvattnade slammet görs anläggningsjord liksom slammet från Gövikens reningsverk. Kartläggning av belastning av dagvatten till Storsjön pågår i samarbete med samhällsbyggnad. I en första etapp har 27 avrinningsområden med utsläppspunkter mellan Semsån och Odensalabäcken definierats. Föroreningsberäkningar har gjorts med hjälp av schablonvärden. Arbetet kommer att fortsätta med att definiera föroreningskällor inom respektive avrinningsområde, vilket slutligen leder fram till prioriterade provtagningspunkter. Miljödammarna i Odenskog, vilka etablerades under 2003 med syftet att förbättra Lillsjöns vattenstatus, visar på goda resultat. Renhållning En uppföljande intern revision har genomförts, vilken visade att miljöarbetet går framåt. På Gräfsåsen går tillverkning och försäljning av anläggningsjord mycket bra. Ca 4000 ton har sålts till främst anläggningsföretag mot fjolårets 1500 ton. Samverkansprojektet med länets renhållare, Z-Renhållare, drivs vidare mot i första hand en gemensam behandlingsanläggning med klass 2 deponi. Årets inventering av nya fritidshusabonnenter ledde till ca 600 nya abonnenter. Information är mycket viktigt för att systemen för avfall skall accepteras och användas av medborgarna. Därför har en informatör anställts. En kompostanläggning som klarar kommande krav måste byggas. KLIMP-bidrag har sökts för att göra en förstudie om lämplig behandling av organiskt avfall. En kross och sorteringsanläggning för rest- och grovavfall är projekterad men inte upphandlad ännu. Anläggningen är ett måste för att målet med högst 2000 ton hushållsavfall till deponi skall nås 9

12 Förvaltningsledning, Stab Förvaltningens centrala och gemensamma administration utgörs av förvaltningsledning och stab, samt lokalkostnader för Krondikesvägen 60. Personalbemanningen har bestått av 1,0 förvaltningschef, 1,0 ekonomichef, 2,0 ekonom/utredare, 0,2 säkerhetssamordnare, 1,0 sekreterare och 0,8 ekonomiassistent. Inom förvaltningsstabens ansvarsområde finns bl a följande processer; ekonomi med budget, redovisning och uppföljning, organisationsfrågor, personalhantering, information, diariehantering, systemförvaltning, utredningar, m m. Bertil Åsén Förvaltningschef Jan Bergquist Ekonomichef Viktiga händelser under året Den tvist som förvaltningen haft med ingenjörsförbundet avseende avskedande av en anställd förlorades i arbetsdomstolen. Ett orosmoment har varit de sjukdomsfall som inträffat inom staben. Förhoppningsvis kommer läget att stabiliseras på ett positivt sätt under En miljöingenjör har varit projektanställd för att arbeta med förvaltningens miljöledningssystem, projektanställningen övergick i november till en tillsvidareanställning. Årets ekonomiska resultat Årets resultat uppgår till -1,2 mkr mot budget 0 och mot prognos -0,7. Kostnadsomslutningen uppgår till 7,9 mkr, en ökning med 1,2 mkr. Resultatavvikelsen mot budget och prognos utgörs främst av den tvist som förvaltningen haft som medfört ej budgeterade rättegångskostnader, skadestånd mm med 0,9 mkr. Årets verksamhet Verksamhetsåret har för ledning och stab inneburit fortsatt arbete med samordning och utveckling av rutiner för förvaltningens ekonomiredovisning och administration. Tidigare eftersläpning beträffande central ekonomiadministration (beroende på långtidssjukskrivning) har hämtats in och metod för att underlätta prognosarbete för enhetscheferna har utvecklats. Staben har bemannat ett antal av de processarbetsgrupper som förvaltningen deltagit i. Arbetet med att presentera förvaltningen på kommunens hemsida har genomförts av förvaltningens informationsgrupp. En miljöingenjör har varit projektanställd för att arbeta med förvaltningens miljöledningssystem. Ett orosmoment har varit de sjukdomsfall som inträffat inom staben. Förhoppningsvis kommer läget att stabiliseras på ett positivt sätt under 2006, genom bl a vakanstillsättning och genomförd arbetsomfördelning för att minska den sårbarhet vi haft vid bortavaro. Förvaltningschefens arbete har även under denna period påverkats av händelserna i samband med de brister i upphandlingar som uppdagades under senare delen av Denna tvist som förvaltningen haft med ingenjörsförbundet avseende avskedande av en anställd förlorades i arbetsdomstolen. Rättegångskostnader och skadestånd till den anställde belastar förvaltningsledning (och förvaltningens) resultat för år 2005 med 0,9 mkr. Ekonomi Drift Budgetanslaget för ledning och stab beräknades till 6,6 mkr, innehållande 6,2 tjänster, inkl förvaltningschef och 0,2 säkerhetssamordnare, samt lokalkostnader ÖTC, debitering Winsam, kravverksamhet och gemensamma administrativa kostnader för de verksamheter som finns i lokalen. Kostnaderna har fördelats ut på enheterna som OH-kostnad med 0,68 % av kostnadsnettoomslutningen. Personalkostnaderna uppgår till 3,8 mkr eller ca 58 % av kostnaderna mot budgeterat 3,4 mkr. I augustiprognosen beräknades ett underskott med -0,7 mkr. Utfallet blev -1,2, varav rättegångstvisten utgör 0,9 mkr, rekryterings- och ökade personalomkostnader 0,1 mkr och förvaltningsstaben med 0,2 mkr pga rehab- och personalkostnadsökning vid sjukdomar. Budgetanslag med 70 tkr för inventarieanskaffning har förbrukats med 54 tkr under året. Framtid Förhoppningsvis kommer nästa år 2006, kunna innebära att verksamheten mer och mer kommer att präglas av en fungerande organisation och rutiner, bl a genom en översyn av den administrativa organisationen, vilket kommer att möjliggöra ett mer framåtsyftande arbete. Förhoppningsvis kommer även läget med sjuk- och bortavaro att stabiliseras på ett positivt sätt under 2006, genom bl a vakanstillsättning och genomförd arbetsomfördelning för att minska den sårbarhet vi haft vid bortavaro. JAN BERGQUIST EKONOMICHEF BERTIL ÅSÉN FÖRVALTNINGSCHEF 10

13 Resultaträkning, enhet mkr Utfall Utfall Budget Prognos 2 Utfall Intäkter 5 6,2 6,7 6,6 6,7 - interna förv.intäkter 0,2 0,1 Nettointäkter 4,8 6,1 6,7 6,6 6,7 Kostnader 5,7 6,3 6,7 7,2 7,9 - interna förv.kostnader 0,2 0,1 Nettokostnader 5,5 6,2 6,7 7,2 7,9 Resultat -0,7-0,04 0-0,7-1,22 mkr Utfall Budget Prognos 2 Utfall Inköp inventareier 0,07 0,07 0,054 Nettoinvesteringar 0 0,07 0,07 0,054 Personal/Nyckeltal, enhet Antal Anställda Sjukfrånvaro % 2,2 % 6,0 % 8,7 % Övertid (timmar totalt) Friskvård för hela förvaltningen! 11

14 FAKO, Stab Fastighetskontoret (Fako) har en bred omfattning med kommunens mark- och exploateringsverksamhet samt uppgift att vara internkonsult för bygg- och projektledning, samordna kommunens lokalförsörjning, förvalta och hyra ut industrilokaler, bedriva campingverksamhet samt administrera uthyrning av lägenheter, lokaler och kommunägda bostadsrätter för särskilda ändamål. Rolf Lundell Fastighetschef Fram t o m 2005 har även förmedling av studentbostäder varit en särskild uppgift. Fastighetskontorets stab och markenhet har anslagsfinansiering medan övriga är självfinansierande resultatenheter. Verksamheterna och deras resultat beskrivs enhetsvis i det följande och inleds med Fako stab. Viktiga händelser under året Fördjupning av översiktsplanen (FÖP) för Fyrvalla och Remonthagen (ATS) har varit på samråd och FÖP Norr (I 5) har påbörjats. Samverkan med Fältjägaren Fastigheter AB har inletts för utveckling av I 5:s regementsområde. Kommunens blivande mark av I 5 ingår också i FÖP:en (se nedan Fako mark). Årets ekonomiska resultat Fastighetskontoret omsatte 62 mkr och har som helhet gått med 6,7 mkr i överskott mot budgeterat 3,3 mkr, dvs en avvikelse med 3,4 mkr. Avvikelsen fördelas mellan enheterna: Fako stab +1,4 Mark +0,8 Bygg o proj +0,6 Hyror -0,1 Camping +0,8 Industrihus -0,1 Summa +3,4 mkr Ekonomi Drift Budg Tkr Intäkt Kostn Res res Avvik FAKO Adm Fastighetskatt Lokalsamordn Exploatering Studentbostad Bostadsrätter Summa na omfattar i huvudsak exploateringsinkomster, totalt netto 6,4 mkr, från följande projekt: Byalaget 15 (Attacus) kooperativ hyresrätt 3,5 Torvalla 11 småhustomter (1 kvar) 0,5 Östberget 4 småhustomter 1,4 Torvalla A1A2 industrimark 1,4 Köp av bostadsrätter -0,2 Övriga utgifter -0,2 Summa 6,4 mkr Fako stabs resultat baseras på återbetalning av fastighetsskatt (+1,2 mkr) och exploateringens lägre internränta (+0,7 mkr) och högre intäkter (+0,25 mkr) medan administrationen blivit dyrare än beräknat (-0,25 mkr) och intäkterna lägre (-0,5 mkr). Årets verksamhet I olika stadsdelar har exploatering fullföljts så att försäljning kunnat ske av mark för flerbostadshus, småhus och industri (se nedan under investeringar). Även 2005 har korrigeringar av fastighetstaxeringarna genomförts så att fastighetsskatt återbetalats. Förmedling av studentbostäder har överförts till Östersundsbostäder AB. Framtid Mark- och exploateringsfrågorna tillsammans med planläggning kräver intensiv verksamhet för att bidra till önskad utveckling i omställningsarbetet efter försvarsnedläggningarna. Häri ingår etablering av handel och arenor för idrotten. I och med avflyttningen av Beijers aktiveras frågan om Storsjö Strand. Plan- och tekniska utredningar behöver startas snarast. Inom fastighetskontorets direkta verksamhet skall Frösö camping prövas mot annat turistiskt boende alternativt villatomter i förestående planprogram. ROLF LUNDELL FASTIGHETSCHEF 12

15 Mål Måluppfyllelse Attraktiv tomtmark finns i erforderlig omfattning för byggande av bostäder och för näringslivets behov. Kommunen erbjuder vid varje tillfälle omedelbart bebyggbar tomtmark för såväl småhus som industri. Det finns vid varje tillfälle minst 10 småhustomter varav minst fem ska ha fjäll-/sjöutsikt, för omedelbart byggande inom Östersund med omnejd. Det finns vid varje tillfälle minst 10ha disponibel tomtmark för industriändamål. Det finns för närvarande minst tio småhustomter till försäljning men ingen med fjäll-och sjöutsikt. Detta kommer att åtgärdas inom kort då tillskapandet av villatomter i Härke har inletts. Planförfarandet är avklarat och försäljning av 23 kommunala tomter kan ske under Härtill kommer mark för 3 flerbostadshus och 4 villatomter på Mjällestranden, ett 15-tal tomter i Skogsmon och ett 15-tal på ATS-området. Ett gemensamt planprogram har varit på samråd för att få fram villatomter i förtätningsområden. Detta förväntas leda till ca 30 nya tomter i varierade lägen. På industritomtsidan har vi minst 10 ha tomtmark för försäljning och pågående försäljning av mark för kriminalvårdsanläggning i Verksmon understryker detta. Resultaträkning, enhet FAKO Stab mkr Utfall Utfall Budget Prognos 2 Utfall Intäkter 8,0 6,9 7,3 6,9 6,8 - internt Nettointäkter 8,0 6,9 7,3 6,9 6,8 Kostnader 10,2 9,3 10,7 9,7 8,5 - internt Nettokostnader 10,2 9,3 10,7 9,7 8,5 Kommunbidrag 4,2 3,3 3,4 3 3,11 Resultat 2,0 0,9 0,0 0,2 1,4 mkr Utfall Budget Prognos 2 Utfall Fako, stab (bostadsrätter) 1,5 0,2 0,2 Exploatering 4,6-6,7-6,6 Försäljning -1,9 Nettoinvesteringar 2,7 1,5-6,5-6,4 Volymuppgifter/Nyckeltal 2005 mkr (vid pengar) Utfall Utfall Mål Prognos 2 Utfall FAKO Antal småhustomter Hektar disponibel industrimark Personal/Nyckeltal, enhet FAKO Totalt Antal Anställda 28, Sjukfrånvaro % 6,5 % 11,4 % 5,7 % Övertid (timmar totalt)

16 FAKO, Mark Markavdelningen ansvarar för kommunens köp och försäljningar av mark och fastigheter samt frågor rörande nyttjanderätter, servitut, arrendefrågor, tomträttsupplåtelser mm. Enheten har ansvar för kommunens markreserv och förvaltar kommunens skogar. Inom enheten handläggs även ärenden om bostadsanpassningsbidrag till funktionshindrade. Z-rondellen är en annan verksamhet inom markavdelningen. Bengt Nilsson Avdelningschef Viktiga händelser under året Av viktigare händelser under året kan nämnas förhandlingarna med Fortverket(FortV) om förvärv av drygt 1100 hektar f d militär mark vid I5, Remonthagen och runt Torråsen. Även ombyggnad och uthyrning av f d kårhuset kan nämnas delvis p g a det massmediala intresset för ärendet. Under året har f d Hornsbergsskolan på Frösön, efter några års diskussioner, rivits för att ge plats för ny bebyggelse. Vid Minnesgärdet mellan Nedre Järnvägsgatan och Storsjön har den sista privatägda småhusfastigheten i parkmarken lösts in av kommunen för rivning. på felaktigt budgeterade kapitaltjänstkostnader. Även verksamheterna tomträtter, regler- och kulturbyggnader samt andra fastigheter ger överskott om tillsammans ca 0,6 mkr beroende på i huvudsak felaktigt budgeterade kapitaltjänstkostnader. Verksamhet utredningsfastigheter ger överskott om ca 1,0 mkr i huvudsak beroende på försäljningen av Högarna skola och större hyresintäkt för Beijers än budgeterat p g a förlängt hyresavtal men även beroende på felaktigt budgeterade kapitaltjänstkostnader. Verksamhet Z-rondellen redovisar överskott om knappt 0,1 mkr beroende på sjukskrivningar och friår. Årets ekonomiska resultat Kommunbidraget till enheten har under året sänkts från 9,7 mkr till 8,8 mkr p g a tidigare felaktigt beräknade kapitaltjänstkostnader. Enheten redovisar totalt trots detta ett överskott om 0,8 mkr för 2005 vilket är ett bra resultat. Årets verksamhet Verksamheterna har i stort sett fungerat bra under året. Arbetsbelastningen inom enheten har på vissa ställen varit för hög under året. Orsakerna har bl a varit ärendemängd, vakanser och sjukskrivningar. Ekonomi Drift Verksamhet markavdelningen redovisar ett underskott om ca 0,5 mkr i förhållande till budget. Underskottet beror på felaktigt beräknade kapitaltjänstkostnader och som en följd därav har kommunbidraget minskat med 0,9 mkr. Dessa 0,9 mkr kompenseras med motsvarande överskott på övriga verksamheter inom enheten som således har budgeterat högre kapitaltjänstkostnader än de faktiska. Bortsett från detta redovisar verksamhet egentligen ett överskott om ca 0,4 mkr beroende på vakanser sjukskrivningar etc. Inom verksamhet bostadsanpassning redovisas ett underskott om ca 1,3 mkr beroende på fler och mer kostsamma ärenden. Verksamhet markreserv redovisar överskott om ca 0,9 mkr beroende på sparsamhet med utredningar, fastighetsbildningsförrättningar m m men även beroende för markförvärv, rivningar mm under året uppgår till ca 4,6 mkr i förhållande till ursprungligt budgeterat 3,1+0,5 mkr. Nettoinvesteringarna uppgår till ca 3,0 mkr. Det är emellertid väldigt svårt att i förhand kunna bedöma investeringar under året när det gäller t ex köp av fastigheter. Ett enda köp kan uppgå till betydligt större belopp än budgeterade medel. Av större investeringar under året kan nämnas ombyggnaden av f d kårhuset med 2,1 mkr fram till årsskiftet samt rivningen av Hornsbergsskolan för ca 0,8 mkr. Ett stort förvärv som genomförts under året är köpet av parkeringshusets kontorsdel för 6,2 mkr. Investeringskostnaden har dock tagits upp under fastighetsförvaltningen. Av större försäljningar under året kan nämnas försäljningen av Tivolit 5 på Frösön för 1,2 mkr. Framtid Försvarsnedläggningen i Östersund innebär omstruktureringar på fastighetsmarknaden och kommer att leda till många nya arbetsuppgifter för enheten. Mängden bostadsanpassningsärenden ökar delvis p g a samhällets ambitioner att människor skall bo kvar hemma så länge som möjligt. Förvaltningen av kommunens markreserv med olika typer av upplåtelser kommer att kräva ökade arbetsinsatser när förvärvet av f d militär mark genomförts. Även arbetsbelastningen inom skogsbruket kommer att öka när skogsarealen ökar p g a förvärvet från FortV. BENGT NILSSON AVDELNINGSCHEF 14

17 Mål Måluppfyllelse Kommunens skogsmark förvaltas på ekonomiskt och ekologiskt bästa sätt. Kommunens skogsbruk är miljöcertifierat enligt FSC standard. Kommunens skogsbruk skall skötas på ett miljöriktigt sätt enligt ett 10- punkters program. Kontroll sker genom regelbundna externa revisioner. Snickeriet på Z-Rondellen. Resultaträkning, enhet mkr Utfall Utfall Budget Prognos 2 Utfall Intäkter 7 7,0 7,8 8,4 8,6 - interna Intäkter 0 0,0 0 0,0 Nettointäkter 7 7,0 7,8 8,4 8,6 Kostnader 13,5 14,5 17,5 17,2 16,6 - interna Kostnader 0 0,0 0 0,0 Nettokostnader 13,5 14,5 17,5 17,214 16,6 Kommunbidrag 6,9 7,8 9,7 8,8 8,8 Resultat 0,4 0, ,0 0,765 mkr Utfall Budget Prognos 2 Utfall Fako, mark 0,2 3,6 Mindre markförv etc 1 0,1 Mindre markförsälj etc -0,4 Köp p-huset kontorsdel 6,2 0 Ombyggnad kök Kårhuset 3 2,1 Köp Gräsanden 2 1,5 1,6 Försäljning Tivolit 5-1,1-1,2 Rivning Hornsbergsskolan 0,8 0,8 Nettoinvesteringar 0,2 3,6 11,4 3,0 15

18 FAKO, Bygg & Projektering Enhetens uppdrag är att genomföra utredningar, projekterings-, projekt- och byggledningsuppdrag från ide till färdig produkt inom bygg- och anläggningssektorn inom kommunen internt. Bo Jonsson Enhetschef Viktiga händelser under året Avdelningen har under året fått ett antal större projekt att arbete med, såsom badhusombyggnaden, förskola Campus och förskola Marieby. Äldreboende på Hornsberg har också startats upp under året. Rondellen vid Fagerbacken/Odenskog färdigställdes samt Z-torget. Årets ekonomiska resultat Bygg & Projektering redovisar ett resultat på 600 tkr, varav 460 tkr beror på fler antal debiterade timmar mot beräknade. Årets verksamhet Byggprojekt som styrts från avdelningen är bland annat ombyggnationer på fd Kårhus, Artillerigatan, Skidstadion, Storsjöteatern och reningsverket i Göviken. Utredningar kring konstgräsplaner och även av fd militär mark och andra planöversikter. Man har startat upp projektering av nybyggnationer som förskola på Campus och äldreboende på Frösön, samt Badhusombyggnad som kommer att fortsätta under Rivning av Hornsbergsskolan gjordes under våren På parksidan har z-torget projekterats, samt förnyelse av bland annat Furuparken. Planeringen av Sjötorget som ska förnyas under Flera vägutredningar har gjorts och ombyggnationer av Bangårdsgatan samt färdigställandet av rondellen Fagerbacken/Odenskogsvägen. Elingenjörernas större projekt har varit flertalet passagekontrollsystem åt Fastighet och skötsel av gatubelysningen. Ombyggnad av reservkraft på brandstationen, diverse larminstallationer och utbyte av belysning på flertalet skolor. Ekonomi Drift Vi har haft en bra beläggning under året och alla inblandade har gjort ett väldigt bra arbete, jobbat hårt och engagerat, vilket gjort att vi kan redovisa goda siffror. Resultatet på 600 tkr beror framförallt på ökad debiteringsgrad, från beräknade 7900 timmar till 8875 timmar, detta ger ett överskott på 468 tkr. Utfallet blir 81 % mot budgeterade 73 % debiterbar tid av tillgängliga timmar. Resterande överskott är övriga intäkter på ca 100 tkr samt att sjukfrånvaron har minskat. På kostnadssidan följer vi budget. Framtid Vi förväntar oss en fortsatt hög beläggning men måste ändå kompensera oss för de 3 % löneökningar som uppstod i den senaste löneförhandlingen. Detta gör att vi finner oss tvungna att höja vår utdebitering från 495:-/timme till 510:-/timme inför Vi kommer att nyanställa en person på enheten i stället för en personal som övergår till egen verksamhet. Detta gör att vi har en viss osäkerhet om hur stor insats som behövs för att sätta in den nya personen i arbetet. Det ser ut att bli en bra beläggning med många spännande större projekt som startas och som kommer att pågå under året. Tyvärr har en av våra anställda sagt upp sig för att övergå till egen verksamhet vilket gör att vi måste nyrekrytera under början av BO JONSSON ENHETSCHEF Resultaträkning, enhet mkr Utfall Utfall Budget Prognos 2 Utfall Intäkter 2,7 2,4 3,9 4,1 4,5 - interna Intäkter 0,0 0,0 0 Nettointäkter 2,7 2,4 3,9 4,1 4,5 Kostnader 2,8 2,8 3,9 4,1 3,9 - interna Kostnader 0,0 0,0 0 Nettokostnader 2,8 2,8 3,9 4,1 3,9 Resultat -0,1-0,4 0 0,0 0,6 16

19 FAKO, Hyror Den huvudsakliga arbetsuppgiften inom enheten är att skriva avtal med externa hyresgäster och att debitera hyra. Hyresobjekten består av lägenheter, lokaler, tomträtter, arrenden och p-platser. Våra uppdragsgivare är Vård och Omsorg, Fastighetsförvaltningen och Boendegruppen. I arbetsuppgifterna ingår också hyresutbetalning till andra fastighetsägare, besiktning och underhåll av lägenheter, försäljning av bostadsrätter, samt vräkningsuppdrag. Även hantering av leverantörsfakturor och inköp till kontorsvarulagret utförs på enheten. Gunvor Fjellner Enhetschef Viktiga händelser under året Den viktigaste händelsen under året var att våra fasta kundavtal sades upp och att nya bättre avtal förhandlades fram. Viktigt var också besluten att industrihusen blir ny kund, samt att en resurs på 50 % kommer att anställas år Årets ekonomiska resultat Årets resultat, - 71,1 tkr, blev bättre än väntat. Intäkterna var visserligen 0,5 tkr lägre än budgeterat bland annat beroende på mycket sjukskrivning, men detta kompenserades i stort sett av att lönekostnaden också blev lägre och att ingen vikarie anställdes. Årets verksamhet Under året har datanätet äntligen börjat fungera normalt, en stor lättnad. Ytterligare en arbetsuppgift tillkom i slutet av året, nämligen avtalsskrivning och debitering av industrihusen. År 2005 förekom ingen flyttning för enheten, vilket skett under alla tre tidigare år. Sammantaget har detta gjort att enheten har gått bättre år 2005 än åren innan. Datakostnaderna blev också betydligt lägre än föregående år, då uppgraderingen av hyressystemet gjordes, en insats som kostade både kraft och pengar. Ekonomi Årets ekonomi har varit mycket ansträngd beroende på dåliga fasta avtal och mycket sjukfrånvaro. Enheten har fått lov att hålla igen på det mesta, inga inköp har gjorts och väldigt lite utbildning, frisk- och personalvård har genomförts. Nollresultat har man således nått genom att intäkter som uteblivit har motsvarats av minskade kostnader. Framtid År 2006 bör bli ett mycket bättre år, både vad gäller ekonomin och arbetsmiljön. De nya fasta avtalen täcker bättre våra kostnader och personalen slipper nästan all tidskrivning. Vi kommer också att få en ny resurs, en person som ska arbeta 50 % på enheten. Vi ser fram emot att han ska börja här, troligen omkring 1 mars. GUNVOR FJELLNER ENHETSCHEF Resultaträkning, enhet mkr Utfall Utfall Budget Prognos 2 Utfall Intäkter 1,7 1,9 2,4 1,9 1,9 - internt Nettointäkter 1,7 1,9 2,4 1,9 1,9 Kostnader 2 2,2 2,4 2,0 2,0 - internt Nettokostnader 2 2,2 2,4 2,0 2,0 Resultat -0,3-0,3 0-0,1-0,1 17

20 FAKO, Östersunds Stugby & Camping Resultatenheten består av Östersunds Stugby & Camping och Frösö camping och stugby. Anläggningarna förfogar över ca bäddar i rum och stugor och lägenheter, samt ca 450 tält- och husvagnsplatser. Vid Östersunds Stugby & Camping disponeras ca 185 lägenheter som studentbostäder i nio månader. Östersunds camping är öppet året runt. Frösö camping och stugby är utarrenderat fram till december Sally Sundin Enhetschef Viktiga händelser under året Östersunds camping har bytt namn till Östersunds Stugby & Camping. Under året har vi installerat Internet på Ö S&C. Detta kan nyttjas av både studenter och turister. Ett flertal stugor har fräschats upp och flera uppfarter har asfalterats. För att bibehålla fyra stjärnor har vi utökat campingområdet med 24 st nya elplatser inkl kabel-tv. Antalet gästnätter har minskat med 9 % mot Årets ekonomiska resultat Ekonomiskt sett har det gått väldigt bra med en vinst på 2,9 mkr, en dubblering från föregående år. Detta beror främst på att tappet på studenthyror inte blev så stort som befarat samt besparingar på personaltimmar. Drift Resultatet blev 2,9 mkr vilket är en fördubbling från föregående år. Intäkterna har ökat med ca 400 tkr jämfört med budget främst på grund av studenthyrorna men även övrig försäljning. På kostnadssidan har det gjorts besparingar på personaltimmar med ca 100 tkr. Campingen har under 2005 investerat för totalt 1,6 mkr. Internet har installerats i samtliga stugor med ett fast nät och på campingplatserna med ett trådlöst nät, detta till en kostnad av 508 tkr. 24 st stugor har renoverats. Vi har målat och bytt köksluckor samt ytskikten i 16 badrum för 509 tkr. Parkeringar till 25 stugor har asfalterats för ca 122 tkr. För att bibehålla fyra stjärnor har vi utökat campingområdet med 24 nya el-platser med kabel-tv för ca 100 tkr. I receptionen har alla datorer bytts ut för att få högre kapacitet inför framtiden för 241 tkr. Årets verksamhet För att det ska framgå bättre att vi har stugor har Östersunds camping bytt namn till Östersunds Stugby & Camping. Under året har vi installerat Internet på Ö S&C. Samtliga stugor har utrustats med ett fast nät och campingplatserna med ett trådlöst nät. Detta kan nyttjas av både studenter och turister. För att bibehålla fyra stjärnor har vi utökat campingområdet med 24 st nya elplatser inkl kabel-tv. 24 st stugor har fräschats upp och några har fått nya badrum. Uppfarterna på ett 25-tal stugor har även asfalterats samt framför servicehusen. Antalet gästnätter har minskat med 9 % mot Januari maj var belägningen 10 % bättre än fjolåret medan juni hade 22 % sämre beläggning. Norrmännen står för 73 % av gästerna under sommaren, svenskarna för 23 % och övriga Europa för 4 %. Ekonomi Framtid Det är viktigt att hänga med i utvecklingen och ständigt förbättra stugorna och utbudet av aktiviteter för att stå sig i konkurrens med andra aktörer. Inför sommaren byggs en ny minigolfbana och en volleyboll plan för att öka aktivitetsmöjligheter för gästerna. För att bättre kunna ta emot skidgrupper har vi byggt ett torkrum i anslutning till rumsdelen. För Studentbostäderna börjar det nu märkas att militären återlämnat 300 lägenheter i centrum för det finns i stort sett ingen kö till vårterminen. Vi har även haft några stugor tomma under oktober december. Vilket tyder på att det totalt finns ett överskott på studentbostäder. En översyn av framtida användning av campingstugor är därför nödvändig, gärna tillsammans med andra aktörer t ex Östersundsbostäder. Campingen är väldigt beroende av väder och vind samt hur mycket evenemang som anordnas i staden, särskilt under lågsäsong. SALLY SUNDIN ENHETSCHEF 18

FÖRVALTNINGENS LEDNINGSGRUPP

FÖRVALTNINGENS LEDNINGSGRUPP Innehåll Teknisk förvaltning, Ledningsgrupp Organisation Teknisk förvaltning Personal Miljöredovisning Förvaltningsledning, Stab FAKO administration FAKO markavdelning Hyror Camping Östersund Industrihus

Läs mer

DELÅRSBOKSLUT PER AUGUSTI 2015

DELÅRSBOKSLUT PER AUGUSTI 2015 INNEHÅLL DELÅRSBOKSLUT PER AUGUSTI 2015 TEKNISKA NÄMNDEN Fastighet Dnr TEN 2015/518 ANSVARSOMRÅDE 2 KOMMENTAR TILL BUDGETUPPFÖLJNING PER AUGUSTI 2 PROGNOS DRIFTBUDGET 3 PROGNOS INVESTERINGSBUDGET 4 VIKTIGA

Läs mer

30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN

30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN 30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KOMMUNINFORMATION

Läs mer

Månadsrapport Piteå kommun januari maj 2010

Månadsrapport Piteå kommun januari maj 2010 Datum -06-04 Sida 1 (8) Handläggare MÅNADSRAPPORT Version 1.0 Månadsrapport Piteå kommun januari maj 2 Resultaträkning kommunen (TKR) jan-maj jan-apr jan-mar Budget jan-dec 2009 Intäkter 163 507 133 508

Läs mer

Miljöledningssystem FURNITURE CONSULTING AB

Miljöledningssystem FURNITURE CONSULTING AB Miljöledningssystem FURNITURE CONSULTING AB 2008-01-01, reviderad 2011-08-01 Miljöledningssystem FC. AB Organisation och ansvar Ledningsgrupp Verkställande direktör Dan-Henrik Eriksson Ekonomi/ administration

Läs mer

BYGG- OCH MILJÖNÄMNDEN Delårsrapport 2013-08-31 Prognos 2013

BYGG- OCH MILJÖNÄMNDEN Delårsrapport 2013-08-31 Prognos 2013 BYGG- OCH MILJÖNÄMNDEN Delårsrapport 2013-08-31 Prognos 2013 BYGG- OCH MILJÖNÄMND Politisk organisation Ordförande: Sven Edström (s) Vice ordförande: Mona Eriksson (s) Verksamhet Mandatfördelningen i bygg-

Läs mer

31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN

31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN 31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KS 2014-10-01 KOMMUNINFORMATION

Läs mer

Månadsrapport Piteå kommun januari mars 2010

Månadsrapport Piteå kommun januari mars 2010 Datum -04-16 Sida 1 (8) Handläggare MÅNADSRAPPORT Version 1.0 Månadsrapport Piteå kommun januari mars 2 Resultaträkning kommunen (TKR) jan-mar jan-feb Prognos helår Budget jan-dec 2009 Intäkter 101 851

Läs mer

HAMNSTYREl.SENS SAMMANTRADE ÄRENDE NR:

HAMNSTYREl.SENS SAMMANTRADE ÄRENDE NR: KOPIA ~ GÖTEBORGS HAMN 1982-11-16 AD 259/82 GvB/ELj HAMNSTYREl.SENS SAMMANTRADE ÄRENDE NR: DEN 9 l2 ~06 Göteborgs Hamnstyrelse Inköp av byggnad i Sannegårdshamnen I Sannegårdshamnens sydvästra del lagras

Läs mer

Vårbokslut Miljöskyddsnämnden

Vårbokslut Miljöskyddsnämnden Vårbokslut Miljöskyddsnämnden -05-07 Vårbokslut, Ansvarsenhet 40-41 Anvisning Nuläge Verksamhet Huvudsaklig verksamhet Miljöskyddsnämnden har antagit en tillsyns- och verksamhetsplan för. Planen följs

Läs mer

Samhällsbyggnad delårsbokslut januari april 2015

Samhällsbyggnad delårsbokslut januari april 2015 -04-30 Samhällsbyggnad delårsbokslut januari april KS -188 Innehåll Sida 2 av 7 3. Sektor Samhällsbyggnad... 3 3.1 Verksamhetsbeskrivning... 3 3.2 Viktiga händelser... 3 3.3 Ekonomi... 3 3.3.1 Driftsredovisning...

Läs mer

Månadsrapport Ekonomi och Personal. Nybro kommun Okt 2014

Månadsrapport Ekonomi och Personal. Nybro kommun Okt 2014 Månadsrapport Ekonomi och Personal Nybro kommun Okt 2014 Innehållsförteckning Ekonomi... 3 Driftsredovisning... 3 Driftsredovisning per område/förvaltning... 4 Investeringsredovisning... 6 Avtalstrohet...

Läs mer

Årsbokslut 2013. Plan- och byggnadsnämnden

Årsbokslut 2013. Plan- och byggnadsnämnden Årsbokslut Plan- och byggnadsnämnden Innehållsförteckning 1 Verksamhet... 3 1.1 Året som gått... 3 1.2 Uppföljning av uppdrag... 3 2 Måluppföljning... 4 2.1 Hållbar personalförsörjning... 4 3 Uppföljning

Läs mer

Bokslutsprognos 2013-10-31

Bokslutsprognos 2013-10-31 1(4) Kommunstyrelsens förvaltning Handläggare Chris Tevell/Maria Åhström Tfn 0142-850 22 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2013-10-31 Sammanfattning Budgeterat resultat enligt mål och budget för år 2013

Läs mer

HANDLINGSPLAN 2013 Samt uppföljning 2012

HANDLINGSPLAN 2013 Samt uppföljning 2012 Bilaga 1 till Energi- och klimatstrategi 2009-2015. Sid 1 (7) HANDLINGSPLAN 2013 Samt uppföljning 2012 Beskrivning av åtgärder Under arbetet med energi- och klimatstrategin har identifierats en stor mängd

Läs mer

Hyresbostäder i Karlskoga AB Org nr 556046-8885 1(8)

Hyresbostäder i Karlskoga AB Org nr 556046-8885 1(8) Hyresbostäder i Karlskoga AB Org nr 556046-8885 1(8) Delårsrapport 2005 Lansering av ny hemsida och marknadsstödsystem under sommaren 2005 (www.hyresbostader-karlskoga.se). På styrelsens uppdrag avger

Läs mer

BUP Tekniska nämnden. Kvartal

BUP Tekniska nämnden. Kvartal BUP 1 2016 Tekniska nämnden Kvartal 1 2016 Utskriftsdatum: 26 maj 2016 BUP 1 2016 2 Innehållsförteckning 1 Teknisk nämnd... 4 1.1 Sammanfattning skattefinansierad del... 4 1.2 Ekonomiskt resultat för nämnden

Läs mer

Boksluts- kommuniké 2007

Boksluts- kommuniké 2007 s- kommuniké Sammantaget blev det ekonomiska resultatet i Södertälje kommun och Telgekoncernen positivt, enligt det preliminära bokslutet. År var målet för god ekonomisk hushållning i kommunen ett positivt

Läs mer

UPPFÖLJNING. Per 31 oktober Svalövs kommun. Till KS

UPPFÖLJNING. Per 31 oktober Svalövs kommun. Till KS UPPFÖLJNING Per 3 oktober 26 Svalövs kommun. Till KS 625 2 Innehållsförteckning Inledning 2. Kommunens ekonomi. Utfall per 3 oktober 2 2. Kommunens ekonomi. Prognos för helår 2 3. Integrationsprojekt 6

Läs mer

VERKSAMHETSUPPFÖLJNING JANUARI SEPTEMBER 2009 EKONOMI och FINANS

VERKSAMHETSUPPFÖLJNING JANUARI SEPTEMBER 2009 EKONOMI och FINANS Datum 2009-10-19 VERKSAMHETSUPPFÖLJNING JANUARI SEPTEMBER 2009 EKONOMI och FINANS SAMMANFATTNING Prognosen för helåret visar på ett överskott med 59,4 mnkr gentemot balanskravet. Det är en förbättring

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Caroline Liljebjörn 8 september 2014 Granskning av delårsrapport 2014 Borgholms kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor

Läs mer

2011-03-25 Bilaga 1 Kommunfullmäktige 2011-04-27 64. Handlingsplan till Alvesta kommuns energi- och klimatstrategi

2011-03-25 Bilaga 1 Kommunfullmäktige 2011-04-27 64. Handlingsplan till Alvesta kommuns energi- och klimatstrategi 2011-03-25 Bilaga 1 Kommunfullmäktige 2011-04-27 64 Handlingsplan till Alvesta kommuns energi- och klimatstrategi 1 Effektmål för kommunorganisationen Mål att uppnå till och med år 2014 År 2014 skall energiförbrukningen

Läs mer

Månadsrapport Ekonomi och Personal. Kommunstyrelse Nov 2015

Månadsrapport Ekonomi och Personal. Kommunstyrelse Nov 2015 Månadsrapport Ekonomi och Personal Kommunstyrelse Nov 2015 Innehållsförteckning Ekonomi... 3 Driftsredovisning... 3 Driftsredovisning per område/förvaltning... 4 Investeringsredovisning... 6 Avtalstrohet...

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014

Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2014 års utfall. Förändringar kan komma att ske i den slutliga årsredovisningen, som fastställs

Läs mer

Verksamheterna klarade totalt sett att hålla sig inom de budgeterade ramarna och lämnade ett överskott på 200 tkr.

Verksamheterna klarade totalt sett att hålla sig inom de budgeterade ramarna och lämnade ett överskott på 200 tkr. ÅRSREDOVISNING 2015 I KORTHET Emådalen Foto: Henrik Tingström DET EKONOMISKA RESULTATET Högsby kommun redovisade ett överskott på 11,3 miljoner kronor för 2015. Det är ett bra resultat och innebär överskott

Läs mer

1. Månadsuppföljning kommunstyrelsen juni 2015

1. Månadsuppföljning kommunstyrelsen juni 2015 VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE KOMMUNLEDNINGSKONTORET -06-25 DNR KS.051 MI KARNSTEDT SID 1/2 CONTROLLER 08-587 851 13 MI.KARNSTEDT@VALLENTUNA.SE KOMMUNSTYRELSEN Tjänsteskrivelse Månadsuppföljning kommunstyrelsen

Läs mer

Synpunkter på föreslagna ramar 2011 för kommunstyrelsens verksamheter KS-2010/500

Synpunkter på föreslagna ramar 2011 för kommunstyrelsens verksamheter KS-2010/500 Göran Nilsson FÖRSLAG TILL BESLUT Kommunstyrelsens ordförande 2010-05-21 Kommunstyrelsen Synpunkter på föreslagna ramar 2011 för kommunstyrelsens verksamheter KS-2010/500 Beslut: Kommunstyrelsen beslutar

Läs mer

Redovisning av miljöledningsarbetet 2012 Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut

Redovisning av miljöledningsarbetet 2012 Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut Redovisning av miljöledningsarbetet 2012 Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut Enligt förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter Del 1 Miljöledningssystemet Miljöcertifiering

Läs mer

bokslutskommuniké 2012

bokslutskommuniké 2012 bokslutskommuniké 2012 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2012 års utfall. Förändringar kan komma att ske gentemot slutligt fastställd årsredovisning. Kommunikén

Läs mer

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden Ordförande: Peter Melinder Förvaltningschef: Ingela Lundqvist Vårt uppdrag Vi arbetar med Miljö- och hälsoskydd Naturvård Fysisk planering, bygglov och kartor Gator,

Läs mer

Miljöhandlingsplan 2012

Miljöhandlingsplan 2012 Miljöhandlingsplan 2012 Institutionen för data- och systemvetenskap Fastställd av DSV:s styrelse 2012-02-14 2 Miljöhandlingsplan 2012 Bakgrund Rektor vid har den 5 mars 2009 beslutat att ska miljöcertifieras

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Bokslutsberedningen. Morokulien 2015-03-25 17:00-17:30 Beslutande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Bokslutsberedningen. Morokulien 2015-03-25 17:00-17:30 Beslutande 1(7) Plats och tid KS-salen 08:00-16:00 Morokulien 2015-03-25 17:00-17:30 Beslutande Hans Nilsson (HEL) Björn Källman (HEL) 26 Johanna Söderberg (C) Hans-Peter Jessen (S) 26 Dan Säterman (S), tjänstgörande

Läs mer

Månadsuppföljning ekonomi per juli 2016

Månadsuppföljning ekonomi per juli 2016 Datum: -08-18 Handläggare: Dan Sjöholm Direktnr: 6616 Beteckning: SN.045 Månadsuppföljning ekonomi per juli Socialförvaltningen totalt (%) Prognos Avvikelse prognos/ budget Verksamhetens intäkter 235 986

Läs mer

Ansökan om borgen för lån till Industriparken i Kalmar AB

Ansökan om borgen för lån till Industriparken i Kalmar AB TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Urban Sparre 2013-04-09 KS 2013/0318 0480-450100 Kommunfullmäktige Ansökan om borgen för lån till Industriparken i Kalmar AB Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

MILJÖ- OCH BYGGLOVSNÄMNDEN

MILJÖ- OCH BYGGLOVSNÄMNDEN DELÅRSRAPPORT PER AUGUSTI 2010 MILJÖ- OCH BYGGLOVSNÄMNDEN INNEHÅLL ANSVARSOMRÅDE 1 KOMMENTAR TILL UPPFÖLJNING PER AUGUSTI 1 Periodens resultat (tkr), bilaga 1 1 Viktiga händelser 2 Uppföljning av mål och

Läs mer

Budgetuppföljning för kommunstyrelsen 2015

Budgetuppföljning för kommunstyrelsen 2015 2015-04-20 KS-2015/306.182 1 (4) HANDLÄGGARE Askerud, Carina 08-535 302 83 Carina.Askerud@huddinge.se Kommunstyrelsen Budgetuppföljning för kommunstyrelsen 2015 Förslag till beslut Budgetuppföljningen

Läs mer

Miljöhandlingsplan 2014. Institutionen för data- och systemvetenskap

Miljöhandlingsplan 2014. Institutionen för data- och systemvetenskap Miljöhandlingsplan 2014 Institutionen för data- och systemvetenskap Fastställd av prefekten 2014 02 17 2 Miljöhandlingsplan 2014 Bakgrund Rektor vid har den 5 mars 2009 beslutat att ska miljöcertifieras

Läs mer

AFFÄRSPLAN. AB Stora Tunabyggen. 1 Tunabyggen Affärsplan 2010 2013 Tunabyggen Affärsplan 2010 2013. Box 308 781 24 Borlänge www.tunabyggen.

AFFÄRSPLAN. AB Stora Tunabyggen. 1 Tunabyggen Affärsplan 2010 2013 Tunabyggen Affärsplan 2010 2013. Box 308 781 24 Borlänge www.tunabyggen. 2010 AFFÄRSPLAN 2013 AB Stora Tunabyggen Box 308 781 24 Borlänge www.tunabyggen.se BESÖK Vasagatan 27 TEL 0243-733 00 FAX 0243-733 70 E-POST info@tunabyggen.se BANKGIRO 465-2566 POSTGIRO 46 26 58-6 ORG

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Plan- och byggnadsnämnden

ÅRSREDOVISNING. Plan- och byggnadsnämnden ÅRSREDOVISNING 2009 Plan- och byggnadsnämnden 1 Plan- och byggnadsnämnden Verksamhet Uppföljning av uppdrag Huvudverksamhet: Bygglov och detaljplaner Grunduppdrag Plan- och byggnadsnämnden ska svara för

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnden Uppföljning juni månad Bilaga Von 86

Vård- och omsorgsnämnden Uppföljning juni månad Bilaga Von 86 Vård- och omsorgsnämnden Uppföljning juni månad Bilaga Von 86 Vård- och omsorgsnämndens sammanfattning till kommunstyrelsen för perioden jan-juni samt prognos Liksom under tidigare prognoser under året

Läs mer

Verksamhetsplan 2015-2017. Förslag från Socialdemokraterna

Verksamhetsplan 2015-2017. Förslag från Socialdemokraterna Färgelanda kommun Verksamhetsplan 2015-2017 Förslag från Socialdemokraterna INNEHÅLLSFÖRTECKNING - ÖVERGRIPANDE MÅL SID 3-7 - EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR, MÅL OCH KOMMUNBIDRAG SID 8-10 2 Vision, mål och

Läs mer

Delårsrapport INNEHÅLL

Delårsrapport INNEHÅLL Delårsrapport PER AUGUSTI 2010 med prognos TEKNISKA NÄMNDEN Fastighet INNEHÅLL ANSVARSOMRÅDE 2 KOMMENTAR TILL UPPFÖLJNING PER AUGUSTI 2 VIKTIGA HÄNDELSER 2 UPPFÖLJNING AV MÅL OCH NYCKELTAL 3 KVALITETSARBETE

Läs mer

Personalekonomisk redovisning

Personalekonomisk redovisning Personalekonomisk redovisning Den personalekonomiska redovisningen innehåller uppgifter i form av fakta, analyser och nyckeltal. Redovisningen gäller hela kommunen. All statistik avser tiden mellan 1/1

Läs mer

Verksamhetsplan Miljö- och byggnadsnämnden/miljökontoret

Verksamhetsplan Miljö- och byggnadsnämnden/miljökontoret Verksamhetsplan 2016 Miljö- och byggnadsnämnden/miljökontoret Köpings kommun Rapporten skriven av: Linda Eriksson och Göran Nilsson Antagen av: Miljö- och byggnadsnämnden, 2015-11-12 Innehåll Innehåll

Läs mer

krav för energi 2010 och mål Övergripande miljömål för energieffektiva lösningar och val av förnybara energislag i nybyggnadsprojekt

krav för energi 2010 och mål Övergripande miljömål för energieffektiva lösningar och val av förnybara energislag i nybyggnadsprojekt krav för energi 2010 och mål Övergripande miljömål för energieffektiva lösningar och val av förnybara energislag i nybyggnadsprojekt Bakgrund Målsättningen med att tillämpa miljömål för energieffektiva

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnden Nämndsbudget 2015-2017

Vård- och omsorgsnämnden Nämndsbudget 2015-2017 Vård- och omsorgsnämnden Nämndsbudget 2015-2017 Innehållsförteckning LÅNGSIKTIG HÅLLBAR UTVECKLING... 3 VÄRDEGRUND... 3 BRUKARE... 4 VISION... 4 VERKSAMHETSIDÉ... 4 ÖVERGRIPANDE BRUKARMÅL... 4 PERSONAL...

Läs mer

REDOVISNING MILJÖLEDNING I STATEN 2015

REDOVISNING MILJÖLEDNING I STATEN 2015 REDOVISNING MILJÖLEDNING I STATEN 2015 Naturvårdsverket 2016-09-26 Kristina von Oelreich Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency 2016-09-28 1 Bidra till de nationella miljömålen och FN:s

Läs mer

31 AUGUSTI 2015 VILHELMINA KOMMUN

31 AUGUSTI 2015 VILHELMINA KOMMUN 31 AUGUSTI 2015 VILHELMINA KOMMUN VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KOMMUNINFORMATION

Läs mer

Redovisning av miljöledningsarbetet 2011 Arbetsmiljöverket

Redovisning av miljöledningsarbetet 2011 Arbetsmiljöverket 2012-02-16 Redovisning av miljöledningsarbetet 2011 Arbetsmiljöverket Enligt förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter Del 1 Miljöledningssystemet Miljöcertifiering Myndigheten är inte

Läs mer

4.1 LOKALFÖRSÖRJNINGSAVDELNINGEN

4.1 LOKALFÖRSÖRJNINGSAVDELNINGEN sid 1 (6) 4.1 LOKALFÖRSÖRJNINGSAVDELNINGEN Viktigare händelser 2012 Många stora projekt har genomförts under året, exempel är badhuset etapp 1, Lerinmuséet, Mariebergsskolan, Infanteribrigadmuséet, energieffektiviseringsprojektet

Läs mer

Ekonomiuppföljning 2013-04-16 1. Utfallet är per den 31 mars 2013. Prognosarbetet har genomförts mellan den 1-10 april.

Ekonomiuppföljning 2013-04-16 1. Utfallet är per den 31 mars 2013. Prognosarbetet har genomförts mellan den 1-10 april. Ekonomiuppföljning 2013-04-16 1 Utfallet är per den 31 mars 2013. Prognosarbetet har genomförts mellan den 1-10 april. Uppföljning görs på samma nivå som presenterades i nämndbudgeten för 2013, vilket

Läs mer

Tekniska nämnden, VA 2013

Tekniska nämnden, VA 2013 Tekniska nämnden, VA 2013 Ordförande: Dan Gabrielsson Förvaltningschef: Patrick Nohlgren Verksamhet Dricksvattenförsörjning, spillvatten- och dagvattenhantering för abonnenter anslutna till VA-kollektivet

Läs mer

Ekonomisk uppföljning år 2010 för Norrköpings kommun

Ekonomisk uppföljning år 2010 för Norrköpings kommun RAPPORT 1(7) 2010-05-04 KS-118/2010 Handläggare, titel, telefon Claes-Göran Magnell, ekonomidirektör 011-15 34 41 Kommunfullmäktige Ekonomisk uppföljning år 2010 för Norrköpings kommun Förslag till beslut

Läs mer

Bokslut i korthet 2010 Piteå kommun

Bokslut i korthet 2010 Piteå kommun Datum 211-2-8 Sida 1 (9) Handläggare BOKSLUT I KORTHET Version 1. Bokslut i korthet 21 Piteå kommun 2 Resultaträkning kommunen (TKR) Utfall jan-dec 21 Budget 21 Avvikelse mot budget 21 Utfall jan-dec 29

Läs mer

Strategi för SLU:s fastighetsförvaltning

Strategi för SLU:s fastighetsförvaltning 1(4) Dnr SLU ua.2014.1.1.1-1814 STYRANDE DOKUMENT Sakområde: Lokaler och fastigheter Dokumenttyp: Måldokument/strategi Beslutsfattare: Styrelsen Avdelning/kansli: Infrastruktur Handläggare: Anders B. Lundh

Läs mer

KONKURRENSVERKET Adress Telefon Fax

KONKURRENSVERKET Adress Telefon Fax KONKURRENSVERKET Redovisning av miljöledningsarbetet 2015 Redovisning av miljöledningsarbetet 2015 Konkurrensverket Enligt förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter Del 1 Miljöledningssystemet

Läs mer

Driftuppföljning Totalt

Driftuppföljning Totalt Totalt Intäkt Kostnad Netto Intäkt Kostnad Netto Intäkt Kostnad Netto Netto Gemensamt 16475 19792-3317 55831 55831 0 56581 56581 0 0 Skattefinansierat Gata trafik 16349 9905 6444 44695 27387 17308 44652

Läs mer

Ansökan från Degerfors IF

Ansökan från Degerfors IF Ekonomiavdelningen Madelene Hedström 0586-482 67 madelene.hedstrom@degerfors.se TJÄNSTESKRIVELSE 2016-11-01 Ert datum Kommunstyrelsen Referens KS 00211-2016 Er referens 1(5) Ansökan från Degerfors IF Förslag

Läs mer

Kvartalsrapport september och prognos 4 2013. Tekniska nämnden

Kvartalsrapport september och prognos 4 2013. Tekniska nämnden Kvartalsrapport september och prognos 4 2013 Tekniska nämnden Innehållsförteckning 1 Teknisk nämnd... 3 1.1 Periodens resultat... 3 1.2 Viktiga händelser i verksamheten... 4 1.3 Prognos med ekonomiskt

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Anna Carlénius Revisionskonsult Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Granskning av delårsrapport 2014 Övertorneå kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

(MOMS-gruppen) två gånger per Del av LO gemensamt år. miljöledningssystem enligt ISO 14001:2004 50 % av verksamheterna

(MOMS-gruppen) två gånger per Del av LO gemensamt år. miljöledningssystem enligt ISO 14001:2004 50 % av verksamheterna Dokumenttitel ------tre ------------.,...-----tt" Dokumentnummer Utgåva Fastställd i skolnämnden Utgiven ~F:--2-:,:,:.2~ --t-::1::-----i~2----:,oo~9~- +2~O-O-9--02-..-26-- 1 1(5) Upprättad av Sign Sign

Läs mer

Tekniskt utskott 2013-03-14

Tekniskt utskott 2013-03-14 PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(10) Plats och tid Kommunförvaltningen, 2013-03-06, kl 1300-1500 ande Birger Lahti, V Jenny Eriksson, S Johny Lantto, S Övriga deltagande Rune Blomster, teknisk chef

Läs mer

Bokslutsprognos

Bokslutsprognos 1(4) Kommunstyrelsens förvaltning Handläggare Chris Tevell Tfn 0142-850 22 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2012-03-31 Sammanfattning Budgeterat resultat enligt verksamhetsplan för år 2012 är 10,5 mkr.

Läs mer

Reviderad budget 2017 (ombudgeteringar från 2016) Fastighetsnämnd

Reviderad budget 2017 (ombudgeteringar från 2016) Fastighetsnämnd Reviderad budget 2017 (ombudgeteringar från 2016) Fastighetsnämnd Innehållsförteckning 1 Ombudgeteringar och tilläggsanslag... 3 2 Reviderad budget... 4 2.1 Reviderad budget drift... 4 2.2 Reviderad budget

Läs mer

Årsredovisning 2011 VA-verksamheten

Årsredovisning 2011 VA-verksamheten Årsredovisning 211 VA-verksamheten Rev 12316 Innehållsförteckning VA-verksamheten 3 Bakgrund 3 VA-verksamheten i Kinda 3 Mål och måluppfyllelsen 3 Årets verksamhet 3 Drift och underhåll 4 Investeringar

Läs mer

KOMPLEMENT TILL BUDGET- FÖRSLAG ENLIGT REMISS 2012 2014

KOMPLEMENT TILL BUDGET- FÖRSLAG ENLIGT REMISS 2012 2014 KOMPLEMENT TILL BUDGET- FÖRSLAG ENLIGT REMISS 212 214 VILHELMINA KOMMUN Miljö och byggnadsnämnden, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 94-14 e-post: miljobyggnadsnamnd@vilhelmina.se

Läs mer

2. MILJÖKONSEKVENSER AV MÅL I AVFALLSPLANEN

2. MILJÖKONSEKVENSER AV MÅL I AVFALLSPLANEN Bilaga till avfallsplaneförslag 2009-09-07 Miljökonsekvensbeskrivning Avfallsplan för Skellefteå kommun BAKGRUND Enligt bestämmelser i miljöbalken (1998:808), kap 6 samt föreskrifter från Naturvårdsverket

Läs mer

Ann-Christine Mohlin 08-523 027 45 ann-christine.molin@sodertalje.se

Ann-Christine Mohlin 08-523 027 45 ann-christine.molin@sodertalje.se 1 (4) 2010-05-17 Tjänsteskrivelse Dnr ÄON 11/23 Kontor Äldreomsorgskontoret Handläggare Ann-Christine Mohlin 08-523 027 45 ann-christine.molin@sodertalje.se Äldreomsorgsnämnden Äldreomsorgsnämndens delårsbokslut

Läs mer

Internbudget 2014 för verksamhet inom fastighetsprocessen

Internbudget 2014 för verksamhet inom fastighetsprocessen 2013-11-14 1 (7) TJÄNSTESKRIVELSE KFKS 2013/512-040 Kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott Internbudget 2014 för verksamhet inom fastighetsprocessen Förslag till beslut Kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott

Läs mer

Ekonomisk månadsrapport januari mars 2017

Ekonomisk månadsrapport januari mars 2017 1 (5) Kommunstyrelsens kontor 24.04.17 Ekonomisk månadsrapport januari mars 2017 Månadsrapportens syfte är att ge en översiktlig och kortfattad bild av kommunens ekonomiska situation och utveckling löpande

Läs mer

Årsredovisning 2011. Teknisk verksamhet - skattefinansierad

Årsredovisning 2011. Teknisk verksamhet - skattefinansierad Årsredovisning 2011 Teknisk verksamhet - skattefinansierad Innehållsförteckning Verksamhet... 3 Driftredovisning...3 Årets händelser...3 Mål och måluppfyllelse...4 Ekonomi...4 Framtid...5 Kommentarer till

Läs mer

Tertialrapport nämnd april 2015. Utbildningsnämnd

Tertialrapport nämnd april 2015. Utbildningsnämnd Tertialrapport nämnd april 2015 Utbildningsnämnd 1 Sammanfattning 1.1 Verksamhet Utbildningsnämndens ansvarsområden är pedagogisk omsorg, förskola, grundskola, grundsärskola, fritidshem, Gymnasieskola,

Läs mer

Plats och tid Mönsterås Bostäder AB, Mönsterås Storgatan 38 2014-09-29, kl. 13.30

Plats och tid Mönsterås Bostäder AB, Mönsterås Storgatan 38 2014-09-29, kl. 13.30 Sidan 36 Plats och tid Mönsterås Bostäder AB, Mönsterås Storgatan 38 2014-09-29, kl. 13.30 Beslutande Veine Backenius ordf. (VB) Björn Nilsson (BN) Göran Sjögren (GS) Lars Magnusson (LM) Fredrik Lindqvist

Läs mer

Prognosen för 2014 är beräknad till ett underskott på 700 tkr.

Prognosen för 2014 är beräknad till ett underskott på 700 tkr. MÅNADSRAPPORT Driftnämnden Öppen specialiserad vård Hälsa och funktionsstöd November 2014 UPPDRAG FRÅN HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSSTYRELSEN Produktion Sammanfattning och analys Produktionen ligger, totalt sett,

Läs mer

Landstinget Dalarna. Översiktlig granskning av delårsrapport per KPMG AB 30 maj 2011 Antal sidor: 6

Landstinget Dalarna. Översiktlig granskning av delårsrapport per KPMG AB 30 maj 2011 Antal sidor: 6 Översiktlig granskning av delårsrapport per 2011-04-30 KPMG AB 30 maj 2011 Antal sidor: 6 1. Inledning och sammanfattning Vi har utfört en översiktlig granskning av delårsrapporten per 2011-04-30 för.

Läs mer

Hyresbostäder i Karlskoga AB 1(9) Delårsrapport 2006-01-01-2006-08-31

Hyresbostäder i Karlskoga AB 1(9) Delårsrapport 2006-01-01-2006-08-31 Hyresbostäder i Karlskoga AB 1(9) Delårsrapport 2006 Hyresbostäders hemsida har vunnit priset Guldvivan för bästa webbplats 2005. (www.hyresbostader-karlskoga.se). På styrelsens uppdrag avger verkställande

Läs mer

ÅRsReDOVisNiNG 2011 Kortversion kil.se

ÅRsReDOVisNiNG 2011 Kortversion kil.se ÅRSREDOVISNING 2011 Kortversion kil.se Så gick det för 2011 Så använde vi skattepengarna 2011 Vi fick mycket pengar över i år igen Så ser vi på framtiden för Kil Sammanfattning av s årsredovisning 2011

Läs mer

Årsredovisning verksamheter 2013. Ekonomikontoret

Årsredovisning verksamheter 2013. Ekonomikontoret Årsredovisning verksamheter 2013 Ekonomikontoret Ekonomikontoret, Årsredovisning verksamheter 2013 2(13) 1 VERKSAMHETSOMRÅDE Ekonomikontoret har hand om kommunens pengar, kravverksamhet, leverantörs- och

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012-08-31 Smedjebackens kommun Malin Liljeblad Godkänd revisor Fredrik Winter Revisor Oktober 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

BUDGETUNDERLAG 2010 2012

BUDGETUNDERLAG 2010 2012 : 29-2-27 Dnr 21-163-29 BUDGETUNDERLAG 21 212 Nedan presenteras budgetunderlag upprättat enligt föreskrifterna till Förordning (2:65) om årsredovisning och budgetunderlag. VERKSAMHETENS FINANSIERING (tkr)

Läs mer

Miljöpolicy och miljömål 2009-2011 Miljöpolicyn är antagen av Stadsbyggnadsnämnden 2007-02-14 och miljömålen är antagna 2009-03-11

Miljöpolicy och miljömål 2009-2011 Miljöpolicyn är antagen av Stadsbyggnadsnämnden 2007-02-14 och miljömålen är antagna 2009-03-11 Miljöpolicy och miljömål -2011 Miljöpolicyn är antagen av Stadsbyggnadsnämnden 2007-02-14 och miljömålen är antagna -03-11 Stadsbyggnadsförvaltningen är miljöcertifierad Stadsbyggnadsförvaltningen är

Läs mer

Energieffektivisering. Slutrapport

Energieffektivisering. Slutrapport Fastighetskontoret Tjänsteutlåtande Utvecklingsavdelningen DNR 4.1-069/2013 Sida 1 (6) 2014-02-20 Tommy Waldnert 08-508 275 30 tommy.waldnert@stockholm.se Till Fastighetsnämnden 2014-03-18 Energieffektivisering.

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Övertorneå kommun Anna Carlénius Revisionskonsult Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

Projektavslut för stadsbyggnadsprojekt 9144, Sicklaön 202:9 del av Ektorps Centrum

Projektavslut för stadsbyggnadsprojekt 9144, Sicklaön 202:9 del av Ektorps Centrum Bilaga 2 Sicklaön 202:9 del av Ektorps Centrum Slutrapport Nabiha Shahzad 2010-11-11 Sammanfattning Planområdet är beläget i Ektorp på Sicklaön och avgränsas av Ektorpsvägen, Lasarettsvägen och Värmdövägen.

Läs mer

Årets resultat och budgetavvikelser

Årets resultat och budgetavvikelser Årets resultat och budgetavvikelser Årets första uppföljning för perioden januari mars med årsprognos visar på ett resultat på 20,6 mnkr vilket är 15,6 mnkr bättre än budget. Avvikelser mellan prognos

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning. Riktlinjer för god ekonomisk

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning. Riktlinjer för god ekonomisk Riktlinjer för god ekonomisk hushållning Innehållsförteckning Riktlinjer för god ekonomisk hushållning... 3 Bakgrund 3 God ekonomisk hushållning 3 Självfinansieringsnivå för nya investeringar 5 Resultatutjämningsreserv

Läs mer

Riksbyggens Bostadsrättsförening Brunnsviken Solna

Riksbyggens Bostadsrättsförening Brunnsviken Solna Riksbyggens Bostadsrättsförening Brunnsviken Solna Delårsrapport 2003-01-01 2003-08-31 1 VERKSAMHETEN Föreningen som bildades 1991 innehar med äganderätt fastigheterna Vetet 1 och Rågen 13 i Solna. På

Läs mer

MÅL FÖR KEMIKALIEANVÄNDNING Övergripande mål: Minska användningen av hälso- och miljöfarliga kemikalier

MÅL FÖR KEMIKALIEANVÄNDNING Övergripande mål: Minska användningen av hälso- och miljöfarliga kemikalier Miljömål och handlingsplan för Önnestads folkhögskola Önnestads folkhögskolas miljömål syftar till att med människan i centrum bidra till en hållbar utveckling genom effektiv hushållning med resurser och

Läs mer

Landstingsstyrelsens förvaltning

Landstingsstyrelsens förvaltning Landstingsstyrelsens förvaltning SLL Ekonomi och finans LSF Ekonomi FORENKLAD MÅNADSRAPPORT FEBRUARI 2013 Landstingsstyrelsens förvaltning 2013 2 (7) Innehållsförteckning 1. Resultatuppföljning januari-februari

Läs mer

Budgetuppföljning och prognos efter september

Budgetuppföljning och prognos efter september TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Sara Andersson 2016-10-14 SFN 2016/0861 0480-45 05 16 Servicenämnden Budgetuppföljning och prognos efter september Förslag till beslut Servicenämnden

Läs mer

Ekonomisk månadsrapport januari februari 2017

Ekonomisk månadsrapport januari februari 2017 1 (5) Kommunstyrelsens kontor 2017-03-24 Ekonomisk månadsrapport januari februari 2017 Månadsrapportens syfte är att ge en översiktlig och kortfattad bild av kommunens ekonomiska situation och utveckling

Läs mer

Granskning av delårsrapport per

Granskning av delårsrapport per Revisionsrapport Granskning av delårsrapport per 2009-08-31 Motala kommun 2009-10-01 Karin Jäderbrink Matti Leskelä Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...1 2 Inledning...2 2.1 Bakgrund...2 2.2 Syfte,

Läs mer

Ernst Roséns verksamhet styrs såväl av egna klart uttalade målsättningar och ambitioner som av lagstiftning och för. Verksamheten i korthet

Ernst Roséns verksamhet styrs såväl av egna klart uttalade målsättningar och ambitioner som av lagstiftning och för. Verksamheten i korthet 29 M I L J Ö R E D O V I S N I N G MILJÖ- OCH arbetsmiljöredovisning 24 Ernst Rosén är ett stabilt familjeägt bolag som varit verksamt i fastighetsbranschen i snart 6 år. Vår affärsidé är att tillhandahålla

Läs mer

LANDSTINGSSTYRELSENS FÖRVALTNING

LANDSTINGSSTYRELSENS FÖRVALTNING Textkommentar Landstingsstyrelsens förvaltning Juli 2006 LANDSTINGSSTYRELSENS FÖRVALTNING (EXKL VÅRDKÖP) MÅNADSBOKSLUT 2006 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SAMMANFATTNING AV MÅNADSBOKSLUT...3 2. UTFALL FÖR PERIODEN

Läs mer

Delårsrapport Tertial Miljö- och byggnadsnämnden

Delårsrapport Tertial Miljö- och byggnadsnämnden Delårsrapport Tertial 2 2014 Miljö- och byggnadsnämnden Innehållsförteckning 1 Ekonomisk uppföljning... 3 2 Målstyrning (enbart prognosvarnade handlingsplaner visas)... 5 2.1 Ansvarsfull ekonomisk politik...

Läs mer

Månadsrapport Ekonomi och Personal. Kommunstyrelse Feb 2016

Månadsrapport Ekonomi och Personal. Kommunstyrelse Feb 2016 Månadsrapport Ekonomi och Personal Kommunstyrelse Feb 2016 Innehållsförteckning Verksamhet... 3 Ekonomi... 4 Driftsredovisning... 4 Driftsredovisning per område/förvaltning... 5 Investeringsredovisning...

Läs mer

Delårsrapport. För perioden 2008-01-01 2008-08-31

Delårsrapport. För perioden 2008-01-01 2008-08-31 Delårsrapport För perioden 2008-01-01 2008-08-31 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2008-01-01 2008-08-31 I nedanstående kommenteras den finansiella utvecklingen avseende rapportperioden, jämte prognos för helåret.

Läs mer

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2012

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2012 Arbetsförmedlingens Återrapportering 2012 12 februari 2009-2011 Sida: 2 av 14 Sida: 3 av 14 Dnr: Af-2011/036396 Datum: 2012-02-12 Återrapportering enligt regeringsbeslut 2011-04-28 om förlängning av uppdraget

Läs mer

Anmälan av överklagande av miljöprövningsdelega-tionens

Anmälan av överklagande av miljöprövningsdelega-tionens BilagaB 2009-12-29 Christer Rosenblad Stadsmiljö 08-508 262 94 christer.rosenblad@tk.stockholm.se Till Trafik- och renhållningsnämnden 2010-02-08 Anmälan av överklagande av miljöprövningsdelega-tionens

Läs mer

Lunds universitets miljömål med handlingsplan för perioden 2015-2016

Lunds universitets miljömål med handlingsplan för perioden 2015-2016 MILJÖMÅL MED HANDLINGSPLAN 1 2014-12-18 Dnr V 2014/1687 Lunds universitets miljömål med handlingsplan för perioden 2015-2016 Mål 1: Identifiera direkt och indirekt miljöpåverkan, lagkrav och organisation

Läs mer