ÅRSBERÄTTELSE 2010 SVENSKA STUDIECENTRALEN

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ÅRSBERÄTTELSE 2010 SVENSKA STUDIECENTRALEN"

Transkript

1 Godkänd av Direktionen ÅRSBERÄTTELSE 2010 SVENSKA STUDIECENTRALEN Frivilligt på svenska Svenska studiecentralen, SSC, som under verksamhetsåret firade sitt 90-årsjubileum, har som uppgift att befrämja välbefinnande, delaktighet och samhällsansvar med folkbildningens medel. SSC är det finlandssvenska civil- och lokalsamhällets allmänna intressebevakare. SSC initierar nya projekt, erbjuder flexibla lärmiljöer och utvecklar tvärsektoriella och mångprofessionella kompetensnätverk. Svenska folkskolans vänner är huvudman för SSC sedan De finlandssvenska organisationerna samarbetar med SSC genom Svenska studieförbundet som 2010 hade 56 medlemsorganisationer. SSC:s centralkansli finns på Nylandsgatan 17 B i Helsingfors. Regionkanslier finns i Vasa och Åbo. I samband med SSC:s 90-årsjubileum förnyades SSC:s webbplats och förstasidesannonser ingick i Hufvudstadsbladet, Åbo Underrättelser och Vasabladet. Innehåll: 1. Verksamhetsidé, värdegrund och strategi 2. Direktion och personal 3. Livslångt lärande och aktivt medborgarskap 3.1. Kurser och studiecirklar 3.2. Regional verksamhet 3.3. De Ungas Akademi 3.4. Information och marknadsföring 4. Lokal utveckling 4.1. Svensk byaservice 4.2. Svenska temagruppen 4.3. LUU 5. Verkstäder 5.1. Ungdomsverkstaden SVEPS 5.2. Resurscentret Föregångarna 6. Intressebevakning 7. Ekonomi

2 2 1. Verksamhetsidé, värdegrund och strategi Verksamhetsidé Svenska studiecentralen (SSC) har i sin verksamhetsidé som uppgift att befrämja välbefinnande, delaktighet och samhällsansvar med folkbildningens medel. SSC är det finlandssvenska civil- och lokalsamhällets allmänna intressebevakare. SSC initierar nya projekt, erbjuder flexibla lärmiljöer och utvecklar tvärsektoriella och mångprofessionella kompetensnätverk. Värdegrund Vi tror på människans förmåga att organisera sig frivilligt på svenska, Vi tror på att en kulturell och social mångfald är grunden för ett fungerande civilsamhälle, Vi tror att alla individer och organisationer har en potential till kreativitet, lärande och utveckling, Vi tror på demokrati som ett egenvärde. Strategi SSC är en handlingskraftig och modern folkbildningsorganisation som förverkligar de europeiska, nordiska och nationella betoningarna på livslångt lärande i Svenskfinland inom ramen för civilsamhället. SSC:s nyckelstrategier är följande: mångprofessionell handledning & flexibla lärmiljöer. SSC satsar under de närmaste åren på mångprofessionell handledning i alla sina verksamhetsformer. Flexibla lärmiljöer blir allt viktigare, detta inbegriper förutom organisationer även samarbete med skolor och läroinrättningar på olika nivåer. SSC uppgör en skild webbstrategi som inkluderar nya sociala media. aktivt medborgarskap & samhällsansvar. SSC fortsätter sitt engagemang för ökat medborgarinflytande, både lokalt, nationellt och internationellt. Aktivt medborgarskap innebär att ta ansvar för sitt liv och kollektiv, men också att medborgarsamhället får en större roll i den offentliga sektorns resurskris. mindre är mera & hållbar utveckling. SSC arbetar under devisen mindre är mera bl.a. för en socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbar utveckling. 2. Direktion och personal Under år 2010 hade direktionen följande sammansättning: Christoffer Grönholm (ordf.), Boris Björklund, Sonja Londén, Veronica Granö- Suomalainen (viceordf.), Bo Lundell, Tom Sandström. Föredragande i direktionen var studierektor Björn Wallén (från vik. studierektor Matts Granö). Under året hölls 4 möten med 43 protokollförda paragrafer. Direktionens möten hölls samtidigt med styrelsen för Svenska studieförbundet r.f. Under år 2010 var sammanlagt 34 personer anställda av SSC, med totalt 25,74

3 3 årsverken. En förteckning över personal och anställningsförhållanden finns i bilaga Livslångt lärande och aktivt medborgarskap 3.1 Kurser och studiecirklar Kurserna i samarbete med föreningar och organisationer samt egna kurser uppgick till timmar. Det är en ökning med 12,5% vilket delvis beror att åldersgränsen för kurser slopats. Det nya webbaserade administrationsprogramet för kurser - KURRE har mottagits positivt bland kursarrangörerna. Studiecirklarna är fortfarande få till antalet trots en marginell ökning. Utvecklingen är oroande med tanke på studiecirkelns pedagogiska värde. Det begränsade statsanslaget är huvudorsaken till att cirkelverksamheten inte kan utvecklas. Samarbetskurser antal timmar deltagare kvinnor/män 66/34% 68/32% 66/34% 67/33% För samarbetskurser betalades stöd euro år 2010 ( år 2009). Studiecirklar antal timmar deltagare kvinnor/män 81/19% 84/16% 83/17% 83/17% Stöd för studiecirklar utbetalades euro år 2010 ( år 2009) Kurserna regionvis 2010 antal timmar kvinnor män deltagare Nyland Österbotten Åboland Totalt Studiecirklarna regionvis antal timmar kvinnor män deltagare Nyland Österbotten Åboland Totalt

4 4 3.2 Regional verksamhet Verksamheten i Nyland 2010 Samarbetskurserna utgör en naturlig grund för den regionala verksamheten. Under år 2010 genomfördes 4401 kurstimmar i Nyland. Rådgivnings- och informationsverksamhet i civilsamhällsrelaterade frågor hör likaså till den grundläggande verksamheten. SSC har följt upp revideringen av föreningslagen och fortlöpande under året informerat om förändringarna. Uppföljningen och informationsansvaret har skötts av det nyländska verksamhetsombudet och SSC:s ekonomichef. Verksamhetsombudet (VO) har även i samarbete med ekonomichefen ansvarat för svar på frågor som lämnas till Föreningsresursen. VO har aktivt deltagit i olika av medlemsorganisationernas möten och utbildningstillfällen för att föreläsa om aktuella föreningsfrågor. VO har även skrivit artiklar i medlemsorganisationernas tidningar beträffande förändringarna i föreningslagen. Ytterligare har VO stått till förfogande för mer ingående utredningar och konsultation i fråga om utvecklingsarbete inom de finlandssvenska organisationerna. Den 27 januari arrangerades i Helsingfors en välbesökt kvällskurs om grundläggande föreningsteknik, som särskilt riktade sig till studentorganisationer. Den 16 februari arrangerades i Helsingfors kursen "Finlandssvensk Lobbningsdag", en omfattande kursdag med organisationernas intressebevakning som tema. Kursen ordnades i samarbete med Folktinget. På programmet fanns bland annat en föreläsning av den svenska kommunikationskonsulten Annika Sundström, seniorkonsult vid Mix Public Relations. Sundström talade under rubriken Framgångsrik påverkan - aktörer och arbetsmetoder. SSC samarbetade med Svenska Kulturfonden beträffande Organisationskonferensen i Tammerfors, Konferensens tema var nya sociala metoder. Vid konferensen presenterade VO även de kommande ändringarna i föreningslagen. Den 16 april arrangerades i Helsingfors i samarbete med Fortbildningscentralen vid ÅA en kurs i smågruppsmetodik med Margareta Bast-Gullberg som inspirerande kursledare. Det transregionala projektet Privat Offentliga Partnerskap (POP) avslutades i början av året. Mikael Fredriksson fungerade som nyländsk projektkoordinator. VO har representerat SSC i YTR:s sekretariat samt i YTR-temagruppen för medborgarorganisationer. VO representerade även SSC i styrelsen för Stiftelsen Finlands Barnparlament; detta uppdrag övertogs på våren av Frida Westerback. VO fungerade under perioden januari-juli som sekretare för SFV:s tankesmedja Lokus, med ansvar för att organisera den konkreta verksamheten. Det ordinarie verksamhetsombudet Sebastian Gripenberg var vårdledig från och med hösten. Från 16 augusti 2010 tillträdde Catharina von Schoultz som vikarierande verksamhetsombud för Nyland.

5 5 I september firades SSC:s 90-årsjubileum som en mottagning i samband med Föreningsfestivalen, som det här året arrangerades i Helsingfors. Hela personalen deltog aktivt i arrangemangen. Verksamhetsombudet deltog i TV-sändningen Min morgon och diskuterade föreningsaktivitet i samband med festivalen. Under hösten har verksamhetsombudet koncentrerat sig på att lära känna medlemsorganisationerna och Studiecentralens verksamhet genom att besöka flere av de nyländska organisationerna personligen. Vidare har VO i samarbete med informatören initierat en enkät, som skickades ut till samtliga medlemsorganisationer och Kurre-användare för att klarlägga vilken bild de har av SSC:s verksamhet och vilken form av samarbete de önskar. År 2011 har utsetts till Europaåret för frivilligarbete av EU-kommissionen. I Finland sköts de praktiska arrangemangen kring året av Ungdomssamarbetsorganisationen Allians. SSC kommer under temaåret att agera kontaktlänk mellan Allians och det finlandssvenska organisationsfältet och detta arbete påbörjades under hösten I oktober arrangerades workshopar kring frivilligåret i alla tre regioner och som ett resultat av dessa tillsatte SSC en styrgrupp bestående av medlemmar från flere finlandssvenska frivillighetsorganisationer. VO fungerar som ordförande för gruppen. Styrgruppen sammanställde i november en verksamhetsplan för temaåret. På bekostnad av EU och staden Berling deltog VO i en internationell kongress i Berlin angående frivilligåret. VO har påbörjat arbetet med planeringen av projekt Hälsaᵌ i Nyland. Projektet kommer att köra igång i mars 2011 och pågå fram till hösten I samarbete med flere medlemsorganisationer arrangerade SSC i Nyland och Österbotten en föreläsning av Jenny Lexhed Det räcker inte med kärlek i Helsingfors och Vasa i november. Kursen Ordning och reda systematik och strukturer för organisationer med konsult Leif Mannfolk startade i december i Helsingfors och pågår till hösten Kursen är ett samarbete mellan regionkontoren i Nyland och Österbotten. VO har i samarbete med Svenska Kulturfonden deltagit i planeringen av den årliga organisationskonferensen i Tammerfors. (Sebastian Gripenberg, verksamhetsombud/catharina von Schoultz, vik verksamhetsombud i Nyland) Verksamheten i Åboland 2010 Kontakten till distriktets medlemsorganisationer i Åboland har under 2010 fungerat enligt samma mönster som tidigare år med en gemensam lunch ungefär en gång per månad. De så kallade värksamhetsledarluncherna har till antalet varit 11 luncher. Under varje lunch har alla deltagare haft möjlighet att informera om aktualiteter inom sina förbund. Verksamhetsombudet (VO) har vid varje lunch informerat om aktualiteter inom studiecentralen. Speciella teman som diskuterats under året har varit frågor kring klimatkaffe, Frivilligåret 2011 och andra organisations- och föreningsfrågor.

6 6 Samarbetsgruppen Fria bildningen i Åboland arrangerade ett seminarium i mars med temat Förändringar och framtid för den fria bildningen i Åboland. Inbjudna var rektorer och personal inom fria bildningsarbetet i Åboland och annan personal i kommunerna samt förtroendevalda, speciellt i bildningsnämnderna. Resultatet av seminariet var att en samarbetsgrupp från alla de åboländska fria bildningsenheterna startade ett planeringsarbete under våren På hösten inlämnades en gemensam ansökan till Konstsamfundet och Löfgrenska fonden för anställande av en koordinatorstjänst under Målsättningen med projektet är att koordinatorn skall bl.a. utarbeta en samarbetsmodell, verksamhetskoordinering och planering inom det svenskspråkiga fria bildningsarbetet i Åboland. Förbundet Nordisk Vuxenutbildnings Nordplus Vuxen projekt Klimatet går i cirkel Nordisk folkbildningskampanj före och efter Köpenhamn slutfördes under våren Verksamhetsombudet i Åboland fungerade som projektledare under hela projektet. Klimatkaffekampanjen genomfördes under januari mars i hela norden. Projektgruppen tryckte upp servetter med tre klimatfrågor på nordens fyra språk. Deltagare som deltog i fri bildningsverksamhet i hela norden kunde sända in svar på servettfrågorna via FNV:s webbsida. Sammanlagt kom 100 svar fördelade på de olika medlemsorganisationerna. Projektet och kampanjsvaren presenterades under en avslutande konferens i Köpenhamn i mars. Projektet POP i Åbo fortsatte och utvecklades under året. Den första ansökningen om projektstöd gav tyvärr ingen finansiering. Nya intressenter togs under hösten med i projektet och en kompletterad ansökan gjordes i november 2010 till Svenska Kulturfonden. Nytt namn på projektet är Svenska spår i Åbo. Verksamhetsombudet ansvarade inom SSC för hållbarhetsredovisningsprogrammet VisVardi. Under året har Psykosociala föreningen Svalan r.f. genomfört Visvardi programmet och erhållit diplom av Svenska studiecentralen. Verksamhetsombudet har under hösten arrangerat föreläsningen Lös ditt vardagspussel utan stress! med terapeut Juanita Saarelainen. Den årligen återkommande Åboländska picknickryssningen arrangerades i december. Verksamhetsombud Sebastian Gripenberg föreläste kring nya föreningslagen och medlemskartotek. (Beatrice Östman, verksamhetsombud i Åboland) Verksamheten i Österbotten 2010 Samarbetskurserna i Österbotten uppgick år 2010 till 6952 kurstimmar. KURRE, SSC:s webbbaserade kurssystem har fått mycket positiv feedback och underlättat arbetet både för verksamhetsombuden och kursarrangörerna. Under 2010 har SSC haft ett nära samarbete med Folkhälsans Resurspool i Vasa. Resurspoolen samlar blivande och nuvarande pensionärer som vill fortsätta att vara aktiva efter avslutat yrkesliv. Deltagarna i Resurspoolen åtar sig olika frivilliguppdrag

7 7 som Folkhälsan koordinerar. Resurspoolen ordnar verksamhet för pensionärerna såsom kurser och informationstillfällen. Kursverksamheten har till en del förverkligats med SSC:s studiesedlar. Under 2010 har man ordnat föreläsningar med Anna-Maija Henriksson, Mårten Berg, Johan Stolpe, Kitty Seppälä, Ann-Sofi Smeds Nylund och Gun Forsman. Svenska Pensionärsförbundet har fungerat som samarbetspart. Under 2010 har verksamhetsombudet besökt och informerat flertalet organisationer och dess anställda om SSC. Verksamhetsombudet har fungerat som workshopledare under två utbildningsdagar för styrelsen inom Stundars och Psykosociala förbundet. Verksamhetsombudet har också föreläst under en utbildningsdag som arrangerats av Hembygdsförbundet i Vörå. En föreläsning med temat Ledarskap och medarbetarskap som riktades främst till verksamhetsledarna arrangeras i februari med Thea Kusenius som föreläsare. I mars ordnades en tvådagars utbildning med temat I have a dream i samarbete med Malax 4H. Christer Westlund från Sverige föreläste om ungdomar och entreprenörskap. SSC bjöd in organisationsanställda som arbetar med ungdomsfrågor. Under vårmötet i april hölls en idébytarverkstad där goda exempel på verksamhet inom organisationerna lyftes fram och diskuterades. Under våren ordnades en kurs om Självhjälpsgrupper och verksamhetsombudet fungerade också som igångsättare för en grupp. Kurserna har ordnats i samarbete med FSPC, SÖAF och FDUV. I övrig har kursarrangörerna bjudits på en inspirationsföreläsning med Lars Losvik i Vasa. Föreläsningen arrangerades i samarbete med Bildningsforum och temat var Hur du undervisar vuxna och gör det bra. I oktober hölls en österbottnisk workshop om frivilligåret 2010 under ledning av Björn Wallén. Den 5 oktober föreläste Bitten Jonsson för ca 100 deltagare om sockrets skadliga inverkan. Tillfället arrangerades med Marthaförbundet och Folkhälsan. I november arrangerades en föreläsning med Heidi Andersen om Mindfulness för föräldrar och lockade ca 70 deltagare. Tillfället arrangerades i samarbete med Marthaförbundet och Folkhälsan. I december föreläste Jenny Lexhed kring temat Det räcker inte med kärlek Föreläsningen var ett samarbete mellan SSC och medlemsorganisationer med inriktning på funktionshinder. Föreläsningen riktade sig till föräldrar med barn med olika typer av funktionshinder. Bildningsforum fungerade som medarrangör. Under 2010 har en stor del av verksamheten i Österbotten fokuserats på Hälsaᵌ projektet. Projektet är ett samarbete mellan SSC och Folkhälsans Förbund med stöd från Veritas. Totalt 20 personer, från olika organisationer, har deltagit i projektet som pågått från januari december Målsättningen har varit att ge små organisationer möjlighet att satsa på arbetshälsa för sina anställda. Projektets deltagare blir hälsoinspiratörer inom den egna organisationen. Hälsoinspiratören förmedlar det hälsofrämjande budskapet vidare till sina kollegor. I januari startade projektet med en två dagars Kick-off på Norvalla i Vörå med temat mat och motion. Alla deltagare hade möjlighet att göra ett hälsokonditionstest. Under våren erbjöds möjlighet att besöka näringsterapeut hos Folkhälsan förbund. I mars föreläste stressforskare Dan Hasson om hur vi kan Stressa rätt En del av föreläsningen var

8 8 öppen för allmänheten och lockade många deltagare. I juni föreläste Marianne Nummela om personligt ledarskap och tidshantering. I augusti var temat Kultur & Hälsa och deltagarna fick pröva på kulturaktiviteter på Stundars. Töres Theorell föreläste om sambandet Kultur och Hälsa och föreläsningen var även öppen för andra intresserade. I oktober föreläste Christoph Treir om arbetsglädje. I december avslutades projektet med en två dagars avslutning på Norrvalla med fokus på den egna hälsan. Under hösten har Anna-Karin Öhman och Anna-Lena Blusi, Folkhälsans representant i projektet, besökt åtta medlemsorganisationer för att diskutera arbetshälsa på den egna arbetsplatsn. (Anna-Karin Öhman, verksamhetsombud i Österbotten) 3.3. De Ungas Akademi (DUA) 2010 Vad DUA gör Vi jobbar för ett samhälle där ungas potential, kreativitet och resurser uppskattas och tillvaratas, där unga känner att de får sin röst hörd och har möjlighet att påverka och forma sin vardag och sitt liv. De Ungas Akademis vision är ett samhälle där unga oavsett bakgrund har ett verkligt inflytande över sina liv och känner sig självständiga. Vi är inriktade på personlig utveckling, ledarskap, gruppdynamik samt organisationsverksamhet. En del av vår verksamhet är riktad till vuxna med anknytning till ungdomsverksamhet både inom tredje sektorn och kommunalt. På vilket sätt Vi vill erbjuda unga aktivitet, kunskap och nya upplevelser i en pedagogiskt kreativ miljö. De Ungas Akademi följer Svenska studiecentralens pedagogiska principer och vill speciellt lyfta fram det livslånga lärandet, upplevelsebaserad inlärning och demokratiskt tänkande. DUA erbjuder utbildning, temadagar. evenemang, fortbildning, seminarier, stödmaterial. DUA samarbetar med skol- och organisationsvärlden. Ge mig tid kampanjen Den 15 september firades den riksomfattande kampanjen Ge mig tid! (på finska Anna mulle aikaa) i hela landet, då De Ungas Akademi i samarbete med Nuorten Akatemia, Svenska studiecentralen, UngMartha, Hem och Skola och Svenska folkskolans vänner, uppmanade vuxna att ge några timmar av sin tid till en ung person. Kampanjen uppmärksammades i media (dagstidningar och radio) och välkomnades varmt i en del av våra skolor i Svenskfinland. Kampanjen fortsätter under år DISA DISA (Din Inre Styrka Aktiveras) är en metod, där man i grupp jobbar med att hantera negativa tankar och stress i vardagen. Under en DISA-kurs får man lära sig att förbättra sin förmåga att identifiera negativa tankar och vända dem till något positivt, tänka lösningsinriktat och öva sig i att stärka den sociala förmågan och självförtroendet. Kursen består av 10 grupptillfällen (1 gång/vecka).

9 9 DISA är alldeles nytt i Finland och sedan våren 2009 erbjuder De Ungas Akademi metoden i skolor i huvudstadsregionen. DISA har använts redan flera år i Sverige och USA och erfarenheterna har varit goda. Målgruppen är i första hand högstadieflickor.skolor som tog del av DISA-verksamheten 2010:Munksnäs högstadieskola, Lagstads skola och Svenska normallyceum Tutorutbildning (andra stadiet) Tutorutbildningen är avsedd för gymnasieelever som ämnar fungera som tutorer under andra läsåret. Utbildningen ger redskap i ledarskap, gruppdynamik och bemötandet av de nya studerandena. Skolor som tog del av Tutorverksamheten 2010: Svenska normallyceum, Grankulla svenska samskola, Tölö gymnasium och Vasa övningsskola SKENE-X DUA har medverkat i planering av SKENE-X hela SKENE-X är en träffpunkt för unga på nätet. Projektet förverkligas i samarbete med Nuorten Akatemia. Fototävling 2010 DUA arrangerade den redan traditionella fototävlingen i samarbete med Folktinget och Svenska veckan under november Temat för tävlingen var Svenska väcker känslor. Tävlingen samlade in ca 65 bidrag från unga i hela Svenskfinland. Ledarlabbet Temadagen Ledarlabbet har erbjudits högstadie- och gymnasieskolor i hela Svenskfinland sedan hösten Ledarlabbet är ett ledarskapspaket på 2-6 timmar, som kan förverkligas i skolan under en temadag eller beställas in till undervisningen. Ledarlabbet passar i i den grundläggande utbildningens temahelhet Deltagande, demokrati och entreprenörskap för årskurserna 7-9 eller i gymnasiernas motsvarande temaområde Aktivt medborgarskap och entreprenörskap. Projektet är riktat till alla unga i åldern år i hela Svenskfinland. Endagsutbildningarna som riktas till högstadier och gymnasier erbjuds alla skolor i hela Svenskfinland. Innehållet är formbart och kan anpassas för en grupp på personer. Under åren 2010 drog DUA fem Ledarlabb. Följande föreläsningar har arrangerats under 2010: Vinnare i din egen tävling med Emma Pihl. Föreläsningen arrangerades i samarbete med UngMartha. Ca 80 deltagare. Mitt ledarskap ökad insikt om mig själv och mitt eget ledarskap med Meta Lagerström och Sofia Arvegård. Ca 30 deltagare. Jag och min självbild med Cajsa Tengblad. Föreläsningen arrangerades i samarbete med UngMartha. Ca 80 deltagare. Ungas psykiska hälsa - ett könsrelaterat samhällsfenomen? med Rasmus Isomaa. Föreläsningen arrangerades i samarbete med UngMartha. Ca 50 deltagare. (Frida Westerback, projektledare)

10 Information och marknadsföring Tjänsten som administrativ sekreterare och informatör inrättades hösten blev därmed ett år av utveckling av Studiecentralens interna och externa information samt marknadsföring. Under våren 2010 utarbetades en marknadsföringsstrategi. Grunden till strategin lades under en workshop som leddes av konsult Lena Halén. Marknadsföringsstrategin sammanställdes av Christine Skogman och Björn Wallén i mars-april. Strategin omfattar Studiecentralens samtliga enheter, dvs. Studiecentralen (regionkanslierna), De Ungas Akademi, Resurscentret Föregångarna, Ungdomsverkstaden Sveps samt Svensk byaservice. Under Må bra-dagarna i juni förankrades strategin bland personalen. Marknadsföringsstrategin utgör grunden till markandsföringsplanen, som ämnas bli färdig i januari 2011 och skrivs enhetsvis. I samband med 90-årsjubileet förnyades Studiecentralens kontaktuppgifter delvis och ett nytt utseende utvecklades för webbplatsen och kuvert. Även nya trycksaker beställdes. Den nya webbplatsen lanserades i samband med 90-årsfesten och fick den nya adressen Webbplatsen användes under året som en viktig informationskanal och uppdaterades av Christine Skogman och Kenneth Rönnkrans. Bägge byggde även upp den nya webbplatsen vars nya utseende formgavs av Pia Pettersson och illustrationen på webbplatsen av Pia Holm/Happy Design. Studiecentralens webbplats besöktes i snitt av 1100 unika besökare per månad. Webbplatsen finns på Kulturhuset.fi. Studiecentralen tog under året steget ut i de sociala medierna, främst Facebook, som utgjorde en viktig informationskanal under hösten. Studiecentralen har haft tre förstasidesannonser i samband med 90-årsjubileet; 11.9 i Åbo Underrättelser och Vasabladet, 12.9 i Hufvudstadsbladet. Annonserna formgavs av Pia Pettersson och sponsrades av SFV. Under tiden var Studiecentralens elektroniska frågeenkät aktiv på internet. Målgruppen för enkäten var Studiecentralens medlemsorganisationer och KURRE-användare. Syftet med enkäten var att med hjälp av 11 frågor få information om behov och förväntningar av de närmaste samarbetspartnerna. Svarsprocenten var 30,2% (96 personer). Svaren i enkäten tyder på att Studiecentralens verksamhet till rätt stor del motsvarar målgruppens behov och förväntningar, men utvecklingspotential finns. För de mindre föreningarna med specifik verksamhet är det ekonomiska bidraget mycket viktigt. Medlemstidningen Mentora utgavs i fyra nummer med en upplaga på 800 exemplar. Jubileumsnumret (nr 3) utgavs i 1200 ex. Björn Wallén fungerades om chefredaktör för nr 1-3 och Matts Granö för nr 4 medan Walter Fortelius hade hand om redaktionssekreteraruppdraget. Pia Pettersson ansvarade för ombrytningen. MENTORA spreds till organisationerna och delades ut vid egna evenemang inom regionerna. Tidningen tog under året upp följande teman: nr 1: Nya sociala medier, nr 2: Frivillighälsa, nr 3: Studiecentralen 90 år och nr4: Lyckan av att lära. MENTORA nr 3 och 4 trycktes i fyrfärg. Tidningen kan också läsas på vår webbplats.

11 11 SSC/SSF r.f. är delägare i Kulturhuset, och tog år 2010 över som kursarrangör för Kulturhusets utbildningar (verkstäder) i webbverktyget Digistoff. Dessa ordnades under vecka 12 i Åbo, Helsingfors och Vasa. Föreningsresursen har etablerat sig som ett webbaserat resursmaterial kring föreningskunskap. Sidorna hörde till Studiecentralens mest frekventerade webbsidor och har många besök t.o.m. från Sverige. Föreningsresursens frågesida tog emot och besvarade över 40 frågor om föreningar. Dessutom besvarades ett antal telefonförfrågningar. Servicen sköts i huvudsak av Sebastian Gripenberg och Stefan Andersson. Studiecentralens ekonomichef svarade också för handledning i Kulturhusets/Föreningsresursen bokföringsprogram på webben. Också förläsningar i ämnet utförs i mån av möjlighet. Materialet publicerades på webbplatsen Flerspråkig information om de olika studiecentralerna och bildningsförbunden i Finland lanserades på portalen Informatören deltog aktivt i översättningsarbetet av de svenska sidorna. (Christine Skogman, adm.sekr. och informatör) 4. Lokal utveckling 4.1. Svensk Byaservice Svensk Byaservice (SB) upprätthålls av Svenska studiecentralen men är också en samarbetsorganisation för Sydkustens landskapsförbund, Svenska Österbottens Förbund för utbildning och kultur och SSC. Demokrati och medborgarinflytande är fortsatt viktiga frågor för SB, där en viktig plattform för arbetet är det finlandssvenska programmet för lokal utveckling. Byaplanering har varit ett annat sätt att arbeta för ökat medborgarinflytande. Svensk Byaservice samarbetar intimt med Suomen kylätoiminta Byaverksamhet i Finland kring den svenska servicen till byarna. SB har koordinerat de svenskspråkiga sidorna i Maaseutu Plus Landsbygd Plus. Tidningen utkommer med sex nummer per år och har under året haft ett sidantal på i genomsnitt ca 43 sidor/nummer. De svenska texterna, som Byaservice skötte om, utgjorde i snitt ca 7 sidor/nummer. Därtill har en svensk sammanfattning av de svenska artiklarna förekommit 3 gånger i tidningen, samt sänts in för att publiceras på SYTY:s webbplats. Tidningen Landsbygd Plus har även utkommit med ett internationellt nummer på engelska (64 sidor), där SB har bidragit med 8 sidor. Därtill har Byaservice bidragit med information till SYTY:s interna nyhetsbrev Suomen Kylätoiminta ry:n ajankohtaistiedote. Svensk Byaservice har sedan maj 2005 gett ut ett Nyhetsbrev för att förbättra informationen mellan finlandssvenska lokala utvecklare. Nyhetsbrevet, som sammanställs av Kenneth Sundman, har utkommit en gång i veckan (44 nummer år 2010) och sänts per e-post till SB:s samarbetsgrupp, nyckelpersoner, projektledare som jobbar inom SB, de lokala aktionsgrupperna, de regionala byaorganisationerna, olika personer/organisationer med anknytning till landsbygdsutveckling, samt även

12 12 högskolor, landskapsförbund och ministerier. Uutiskirje som nästan uteslutande är en översättning av ett urval notiser ur de senaste föregående numren av Nyhetsbrevet, utkom efter finskt intresse för första gången i december 2008, för att under år 2009 och 2010 utkomma med 5 nummer. Vidare upprätthöll SB en egen hemsida (www.bya.net), där även Nyhetsbreven finns publicerade. Svensk Byaservice organiserade Landsbygdsriksdagen i Borgå med temat Stora kommuner, små byar? Närdemokrati under lupp! Landsbygdsriksdagen, som jubilerade 20 år sedan starten 1990, samlade drygt 100 landsbygdsutvecklare, byaaktivister, folk från aktionsgrupper och organisationer, samt nordiskt inslag genom Hela Norden ska leva. För första gången bjöds det in delegater, som hade rösträtt. Arbetsgruppernas arbete och föreläsningarna stod som botten för resolutionen och omröstningarna. För de praktiska arrangemangen stod Östra Nylands byar och en rad andra organisationer. 4.2 Svenska temagruppen Svenska Temagruppen (SveT) inom Landsbygdspolitikens samarbetsgrupp YTR, inledde sin verksamhet år Som ordförande har fungerat riksdagsledamot Mats Nylund medan rektor Björn Wallén varit temagruppens viceordförande. Under senhösten har Wallén varit tjänstledig och hans uppdrag i SveT har skötts av vikarierande rektor Matts Granö. Landsbygdsutvecklare Peter Backa är sekreterare. Temagruppen består av representanter för centrala aktörer med landsbygdsintresse i Svenskfinland, bl.a. landskapsförbund, ELY-centralerna, de lokala LEADERgrupperna, byaorganisationerna och folkrörelserna. Temagruppen har under året arbetat i nära samarbete med Svensk Byaservice. Temagruppens arbete har gått ut på att förverkliga det landsbygdspolitiska helhetsprogrammet och regeringens landsbygdspolitiska redogörelse. Under det gångna året har följande punkter varit aktuella: Landsbygdsstudier på magisternivå. Arbetet med att skapa LEADER-liknande grupper i städerna har fortsatt, dels i någon mån lokalt, dels genom förberedelse av det landsbygdspolitiska principprogrammet. Arbetet med att skapa ett finlandssvenskt nätverk mellan olika aktörer har fortsatt. Under hösten har temagruppen inlett en runda med Landsbygdsrådslag tillsammans med Kyrkans central för det svenska arbetet för att sprida information och skapa diskussion om landsbygdspolitik och lokal demokrati Lokal serviceutvärdering och -utveckling (LUU) Svensk Byaservice har sedan 2009 arbetat med pilotprojektet Lokal serviceutvärdering och utveckling (LUU). Rektor Björn Wallén har fungerat som ordförande för referensgruppen, med projektsekreterare Carina Storhannus som sekreterare. LUU har fått Leader-finansiering från Aktion Österbotten. Carina Storhannus genomförde en intervjurunda bland äldre hemmaboende i 75-årsåldern i byarna Esse, Petalax och Korsbäck, totalt närmare 100 personer. Under år 2010 slutfördes och trycktes handboken genom köpavtal med företaget PeTa konsult. (Peter Backa, landsbygdsutvecklare samt Kenneth Sundman, kanslisekreterare)

13 13 5. Verkstäder 5.1. Ungdomsverkstaden Sveps 2010 Sveps startade sin verksamhet 1996 och erbjuder plats åt ungdomar i åldern som berörs av ungdomslagen och som är utan studieplats, avbrutit studierna, avslutat studierna, behöver yrkesvägledning, är arbetslös och behöver arbetspraktik flexibla skräddarskydda utvecklingsmöjligheter. För att förstärka det sektorövergripande samarbetet mellan lokala myndigheter har Sveps utvidgat sin ledningsgrupp till att fungera som ett nätverk för vägledning av och tjänster för unga med företrädare från arbets- och näringsbyråerna i Helsingfors, Esbo, (Kyrkslätt, Grankulla) och Vanda. I ledningsgruppen finns även representanter från den grundläggande utbildningen från alla huvudstadsregionens kommuner samt de svenskspråkiga yrkesinstituten Axxell och Prakticum. Från Helsingfors är personalcentralen representerad och från de övriga kommunerna ungdomstjänsterna. Detta har också en konkret koppling till förändringen av ungdomslagen Bakgrundsstatistik år 2010 Svenskspråkiga ungdomar som berörs av ungdomslagen i åldern år finns det enligt statistikcentralen inom Sveps verksamhetsområde. Statistik från Työnvälityksen tietojärjestelmä visar att det fanns 92 st åriga och 192 st åriga arbetslösa svenskspråkiga ungdomar inom Sveps verksamhetsområde. Samtidigt fanns det 51 stycken svenskspråkiga ungdomar som inte fått studieplats efter gemensamma elevintagningen statistik från UBS. Konkreta utgångspunkter Genom uppsökande ungdomsarbetet kom det till Sveps allt flera ungdomar som inte hittas i officiell statistik. Under året hade uppsökaren över 30 st. ungdomar som hört om verksamheten via t.ex. kompisar. Sveps uppsökande förstärktes med en ny person under hösten. Verksamheten kan nu sägas ha delvis egna ansvarsområden och naturligtvis samarbete med hela Sveps teamet. Områdena gäller skolsamarbete, samarbete med TE- byråer& socialen och tyngdpunktsområdet som förstärks är företags och föreningssamarbetet. Genom ökade insatser både inom administrativ verksamhet, utvidgandet av ledningsgruppen samt genom att beslutsfattarna har fått information om Sveps har verksamheten blivit mera synlig under år De ökade personalresurserna har också varit till stor hjälp att kunna svara till det allt växande behovet att träna och handleda ungdomar vidare. Heldagsverksamhetens arbetsträning har fungerat som stöd för evaluerandet av arbetsförmågan. Arbetsträningen med riktiga arbeten fungerar som pedagogiskt redskap för att uppskatta hur praktikanten klarar sig vidare till studier, arbetspraktik eller annan åtgärd. Den individuella träningens kanske mest krävande uppgift är att fungera som ungdomarnas individuella träningsresurs i 3 års tid efter verkstadsperioden Individuella träningen stöder ungdomen och samarbetar aktivt med frågor som

14 14 kommer fram under verkstadsperioden. Konkret gäller det bland annat, praktikantens situation utreds och stöds via samtal, kartläggning av livssituationen och andra behövliga åtgärder. Under år 2010 fick över 130 st. ungdomar träning på Sveps. Sveps har under året deltagit aktivt i olika seminarier och utbildningar. Nationella verkstadsdagar i Björneborg och det finlandssvenska verkstadsnätverkets Ungdom/ Lärande/Arbete (ULA) möten i Helsingfors och Lovisa. Sveps gjorde ett studiebesök till Bryssel i november och besökte bland annat EUparlamentet och Finlands ständiga representation. (Peter Rolin, verksamhetsledare med team) 5.2. Resurscentret Föregångarna, 10 år och 1200 livshistorier Arbetsverkstaden Resurscentret Föregångarna (RF) nådde under 2010 en milstolpe i och med att verksamheten då pågått i 10 år. Under dessa år har en gedigen verksamhet samt ett brett kunnande utvecklats. Den ordnades en jubileumsfest på restaurang Strampen med 80 inbjudna gäster från verkstadens olika samarbetsparter. Festtal hölls av kultur- och idrottsminister Stefan Wallin. Samtliga hälsningar och gratulationer avspeglade en stor uppskattning för den verksamhet som bedrivs av RF. Föregångarna höll enligt tradition öppet hus under konstens natt i Vasa Allmänhet och samarbetsparter hade möjlighet att ta del av praktikanters konstverk, installationer, musikframträdanden och sociala umgänge under hela kvällen. Totalt besökte 180 personer oss på Handelsesplanaden 12 B den kvällen. Syfte och verksamhetsidé Syftet med RF är att tillsammans med uppdragsgivare och samarbetspartners hjälpa och stöda individer att hitta sysselsättning, arbete, studieplatser och övriga lösningar som gagnar personens välmående och utveckling. Genom en lösningsinriktad och individfokuserad verksamhet strävar Föregångarna till att minska antalet arbetslösa, förebygga utslagning och marginalisering samt att utveckla nya metoder och modeller som för verksamheten. Under årens lopp har servicen och tjänsterna utvecklats och breddats. Från att i inledningsskedet sysselsätta 1,5 personer har verksamheten successivt växt och i nuläget sysselsätter Resurscentret Föregångarna 10 personer, som på årsbasis tillsammans har kapacitet att ge individuell service till personer (arbetslösa och studerande) i åldrarna år. Sedan inledningen av verksamheten har drygt 800 personer deltagit i den dagliga verksamheten och fått individuell handledning och hjälp. Totalt på 10 år har mera än 1200 personer fått service av RF. Service och tjänster Den service som under året erbjudits indelas i olika kategorier som presenteras närmare nedan. Synergierna mellan de olika tjänsterna är stora. Det är också genom uppenbara behov och dessa synergier som verksamheten utvecklats under årens lopp.

15 15 Service för arbetssökande Den sysselsättningsfrämjande dagliga verksamheten för arbetssökande är den del av Föregångarna som pågått längst och där antalet deltagare är störst. Genom individuella handledningar och konsulteringar får arbetssökande stöd i processen mot arbetsliv och karriär. Föregångarna samarbetar nära med arbetskraftsmyndigheterna kring service för svensktalande arbetssökande i Vasaregionen. Individens förutsättningar och önskemål är alltid utgångspunkt när en matchning görs för att kartlägga den arbetssökandes kompetens mot arbetsmarknadens behov. Totalt deltog 81 arbetssökande personer i denna verksamhet med målsättning att hitta arbete, arbetspraktik, studieplatser och fortbildningsmöjligheter eller andra lösningar som gagnar individen. Verkstadens målsättning är att minst 70% av deltagarna skall efter sin tid på Föregångarna ha någon form av långsiktig plan för sin framtid. Utöver de 81 personer som deltog i daglig verksamhet gavs konsultationer till 50 personer. Med beaktande av arbetsmarknadsläget i regionen kan det konstateras att resultatet är gott och att målsättningarna har uppnåtts. Service för unga, studerande och skolsamarbete Sedan ett flertal år tillbaka har Resurscentret Föregångarna formaliserat skolsamarbetet med andra stadiets utbildningsarrangörer i Vasa regionen. Detta görs också alltmer mellan arbetsverkstäder och läroinrättningar på många håll i landet. Resurscentret Föregångarna har samarbetsavtal med sex (6) läroinrättningar (två yrkesskolor och fyra gymnasier). Genom samarbetsavtal har skolorna möjlighet att utstationera studeranden under en viss tid till Föregångarna. Den studerande får handledning utgående från de individuellt uppsatta målsättningar som uppgörs av skolan, den studerande och Föregångarna. Förutom via skolsamarbete kan unga personer ta del av denna service i samarbete med socialbyråer och andra organisationer. Föregångarna har en egen avdelning för unga och studerande som kallas för Ramp. Den dagliga Rampverksamheten är anpassad för ca unga och studeranden per år. Behoven av servicen har ökat konstant sedan starten År 2010 deltog totalt 37 personer i Ramp verksamheten, 27 studerande genom skolsamarbete och 10 unga via samarbete med socialmyndigheter. Konsultationer gavs till 15 personer. ESF projektet Sirius, vars huvudman varit Jupiterstiftelsen och där Föregångarna fungerat som delförverkligare tillsammans arbetsverkstaden Arpeeti i Kyrolandet inledde sitt sista år För Föregångarnas del har projektet tillfört en utveckling av skolsamarbetet i en positiv riktning. Genom projektet har vägledningen och stödet för unga i olika övergångsskeden förbättrats och intensifierats. ESF projektet Sirius pågick fram till Uppsökande ungdomsarbete Den uppsökande ungdomsverksamheten som inleddes vid Föregångarna år 2008 har fortskridit och vidareutvecklats. Verksamheten fungerar som ett flexibelt verktyg och stöder övrig verksamhet. Syftet är att fånga upp personer i åldern som saknar arbete eller studieplats och att vägleda dessa personer till lämpliga stödåtgärder och tjänster inom den offentliga sektorn eller annat enligt individens behov. Genom detta strävas att i förebyggande syfte minska och motarbeta risken att den unga slås ut och marginaliseras.

16 16 Under år 2010 fick drygt 600 unga personer information av och om den uppsökande ungdomsverksamheten, 200 personer var i personlig kontakt och 84 personer fick mera ingående vägledning via den uppsökande verksamheten. Nedan presenteras resultaten för den uppsökande verksamheten. ULA (Ungdom, Lärande, Arbete) Resurscentret Föregångarna fungerar som huvudman för projektet ULA - Ungdom/Lärande/Arbete. ULA är ett ESF-finansierat utvecklingsprojekt som strävar efter en kvalitets- och kompetenshöjning vid verkstäderna i ULA-nätverket, som är ett samarbetsnätverk för de finlandssvenska verkstäderna. Till ULA nätverket hörde under året 11 svensk- och tvåspråkiga verkstäder från hela Svenskfinland. Vid sidan om detta SVEPS ett mindre ULA-samarbete med Työpajayhdistys. ULA-projektet arrangerade ett antal fortbildningar för personalen i ULA-nätverket: Drömstart.nu-utbildning, specialpedagogisk fortbildning samt kurs i Psykiska första hjälpen. Projektet arrangerade ULA-dagar i samarbete med Sveps. På våren hölls ULA-dagar i Helsingfors och på hösten samlades ULA-nätverket i Lovisa. Antalet personer som inom ULA nätverket tagit det av program som projektet arrangerat uppgår till 57 personer. Antalet skolningsdagar år 2010 uppgick till totalt 189. Projektet koordinerade översättningen och publiceringen av böckerna Träning av elever med särskilda behov (Valmennuksessa Erilainen Oppija) samt Ett liv i lagom storlek (Oman kokoinen elämä) som berör uppsökande ungdomsarbete. Projektet har också koordinerat sammanställningen av en uppdaterad ULA-informationsbroschyr. Översättningen av VAT (Valmennuksen Arvioinnin Tukijärjestelmä) till svenska i samarbete med Tuomas Leinonen vid Kumppaniksi ry genomfördes. Projektledaren har hållit tät kontakt till verkstäderna i ULA-nätverket och strävat efter att öka kommunikationen och informationsspridningen. Aktuella teman 2010 har varit bl.a. VAT, den reviderade ungdomslagen, uppsökande ungdomsarbete, nya författningen kring ELY/TE-byråns arbetsmarknadåtgärder (som bl.a. begränsar antalet praktikmånader för en person till max 6 månader vid samma arbetsgivare). (Peter Kallio, verksamhetsledare med team) 6. Intressebevakning SSC har ett allmänt intressebevakningsuppdrag riktat mot myndigheter och andra organisationer inom SSC:s verksamhetsområde. SSC fanns representerat i följande organ under år 2010: Bildningsforum är det finlandssvenska fria bildningsarbetets samarbetsorganisation. BF:s viktigaste uppgift under år 2010 var att följa upp utvecklingsprogrammet för det fria bildningsarbetet (KEHO) som pågår under I Bildningsforums styrelse är Matts Granö medlem och Anna-Karin Öhman ersättare.

17 17 Justitieministeriets Delegation för civilsamhällspolitik (KANE), har som uppgift att se över och utveckla föreningarnas och medborgarorganisationernas juridiska och samhälleliga status, skapa samverkan med myndigheter, samt igångsätta utredningar, forsknings- och utvecklingsprojekt mellan åren SSC representerads av Björn Wallén (från av Matts Granö). Opintokeskukset-Studiecentralerna ry är ett intresseorgan för studiecentralerna i Finland. Föreningen sköter studiecentralernas intressebevakning bl.a. med tanke på KEHO och utvecklar gemensamma informationstjänster(www.opintokeskukset.fi ). Björn Wallén var ordinarie styrelsemedlem (Matts Granö från ) och Stefan Andersson suppleant. Andersson är också verksamhetsgranskare i föreningen. Den svenska temagruppen (SveT) inom Jord- och skogsbruksministeriets samarbetsgrupp YTR har tre uppdrag: allmänna landsbygdspolitiska strävanden, finlandssvensk aktivering och strategi samt svenska frågor nationellt och internationellt.sekreterare i SveT är byasekreterare Peter Backa. SSC representerades i Temagruppen för medborgarorganisationer (Kansalaisjärjestöteemaryhmä) av Sebastian Gripenberg/Catharina von Schoultz samt i Informationsgruppen (Viestintäteemaryhmä) av Christine Skogman. Adm.sekr./informatören satt under året med i styrelsen för Luckan i huvudstadsregionen r.f. fram till höstmötet (24.11) då Sebastian Gripenberg valdes in i stället. Christine Skogman fortsätter som suppleant. SSC arbetar för finlandssvensk och tvåspråkig intressebevakning i Nationella verkstadsföreningen (TPY) via Resurscentret Föregångarna och Sveps som verkar i samarbetsnätverket Ungdom/Lärande/Arbete (ULA). 7. Ekonomi Svenska studiecentralens är underredovisare till Svenska folkskolans vänner r.f. Bokslutet för Studiecentralen visar ett resultat på + 155,57 euro. Omsättningen är drygt 1,5 miljoner euro. Budgeten förverkligades planenligt. Bokföringen och löneadminstrationen har i sin helhet skötts av ekonomichefen på SSC:s centralkansli i Helsingfors. Studiecentralen sköter också ekonomin för Svenska studieförbundet r.f. Direktionen tackar Svenska folkskolans vänner r.f. och övriga bidragsgivare för det ekonomiska stöd som Svenska studiecentralen erhållit år 2010.

VERKSAMHETS- OCH UTVECKLINGSPLAN ÅR 2013 SVENSKA STUDIECENTRALEN Bemötande inkluderande - lärande

VERKSAMHETS- OCH UTVECKLINGSPLAN ÅR 2013 SVENSKA STUDIECENTRALEN Bemötande inkluderande - lärande Godkänd av Svenska studiecentralens direktion 21.2.2013 VERKSAMHETS- OCH UTVECKLINGSPLAN ÅR 2013 SVENSKA STUDIECENTRALEN Bemötande inkluderande - lärande Innehåll 1. Mission, värdegrund och vision 1.1

Läs mer

ÅRSBERÄTTELSE 2012 SVENSKA STUDIECENTRALEN Godkänd av Svenska studiecentralens direktion 21.2.2013

ÅRSBERÄTTELSE 2012 SVENSKA STUDIECENTRALEN Godkänd av Svenska studiecentralens direktion 21.2.2013 Bemötande - Inkluderande - Lärande ÅRSBERÄTTELSE 2012 SVENSKA STUDIECENTRALEN Godkänd av Svenska studiecentralens direktion 21.2.2013 I slutet av år 2012 förnyades Svenska studiecentralens upprätthållartillstånd

Läs mer

Projektplan för projektet Samarbete mellan minoriteter inom minoriteten (MiM)

Projektplan för projektet Samarbete mellan minoriteter inom minoriteten (MiM) Projektplan för projektet Samarbete mellan minoriteter inom minoriteten (MiM) Innehåll 1. Bakgrund och behov 2. Målsättningar och målgrupp 3. Samarbetsorganisationer och samarbetsparter 4. Projektets resultat

Läs mer

Ungdomsverkstäder och Uppsökande ungdomsarbete i Finland. SVEPS Ungdomsverkstad (Svenska Produktionsskolan) Verksamhetsledare Peter Rolin

Ungdomsverkstäder och Uppsökande ungdomsarbete i Finland. SVEPS Ungdomsverkstad (Svenska Produktionsskolan) Verksamhetsledare Peter Rolin Ungdomsverkstäder och Uppsökande ungdomsarbete i Finland SVEPS Ungdomsverkstad (Svenska Produktionsskolan) Verksamhetsledare Peter Rolin Undervisnings-och kulturministeriet om verkstäder Vi placerar oss

Läs mer

4. Ungdomsverkstaden Sveps tjänster och service. 5. Sektorövergripande samarbete och nätverkande

4. Ungdomsverkstaden Sveps tjänster och service. 5. Sektorövergripande samarbete och nätverkande Årsberättelse 2014 1 2 Innehåll 1. Ungdomsverkstaden Sveps 2. Syfte och mål 3. Riktlinjer 4. Ungdomsverkstaden Sveps tjänster och service 5. Sektorövergripande samarbete och nätverkande 6. Sveps finansiärer

Läs mer

Bilaga 7.1. Förslag till. Årsberättelse 2013 2014-03-06

Bilaga 7.1. Förslag till. Årsberättelse 2013 2014-03-06 Bilaga 7.1 Förslag till Årsberättelse 2013 2014-03-06 Årsberättelse 2013 för Hela Norden ska leva Inledning Hela Norden ska leva (HNSL) startade 1994 som ett nätverk där alla nordiska länder deltog. Därefter

Läs mer

Utvärdering av projektet Produforum Åboland Maj 2014

Utvärdering av projektet Produforum Åboland Maj 2014 Utvärdering av projektet Produforum Åboland Maj 2014 Som bas för utvärderingen är enkäter och intervjuer som har gjorts med deltagare i projektet: -Hösten 2011 en enkät om behov, 23 respondenter -Vintern

Läs mer

Verksamhetsidé. Fem ledande principer

Verksamhetsidé. Fem ledande principer Borgå medborgarinstitut ägs av Borgå stad och är administrativt en enhet som lyder under det svenska skolväsendet inom stadens bildningssektor. Institutet är juridiskt en skola inom den fria bildningen

Läs mer

HANDBOK. för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS

HANDBOK. för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS HANDBOK för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS Världen angår oss Centerkvinnornas fond Världen angår oss (VAO) är fonden för Centerkvinnornas medlemmar som vill jobba för en

Läs mer

Öppna universitetens nationella seminarium, 4-5.10.2007

Öppna universitetens nationella seminarium, 4-5.10.2007 Öppna universitetens nationella seminarium, 4-5.10.2007 Välkomna till Åbo för att möta kolleger från andra universitet och fundera på det öppna universitetets framtid! Tina Engblom Fortbildningscentralens

Läs mer

FINLANDS SVENSKA SOCIALFÖRBUND FÖREDRAGNINGSLISTA/PROTOKOLL STYRELSEN 26.8.2014

FINLANDS SVENSKA SOCIALFÖRBUND FÖREDRAGNINGSLISTA/PROTOKOLL STYRELSEN 26.8.2014 Till medlemmarna i styrelsen och bokföraren samt ersättarna i styrelsen (för kännedom). KALLELSE Styrelsen för Finlands Svenska Socialförbund r.f. kallas till sammanträde tisdagen den 26 augusti 2014 kl.

Läs mer

FORTBILDNING HÖSTEN 2015. Svenska skolan för synskadade. www.speres.fi www.blindskolan.fi

FORTBILDNING HÖSTEN 2015. Svenska skolan för synskadade. www.speres.fi www.blindskolan.fi www.speres.fi www.blindskolan.fi FORTBILDNING HÖSTEN 2015 SPERES I 040 809 17 53 Svenska skolan för synskadade I 040 809 17 54 Parisgränden 2 A 2, 00560 Helsingfors Svenska skolan för synskadade PRAKTISK

Läs mer

LUCKAN grundades 1992 på initiativ av Nylands svenska landskapsförbund och Mellannylandprojektet.

LUCKAN grundades 1992 på initiativ av Nylands svenska landskapsförbund och Mellannylandprojektet. Finansiering & FYRK.FI Karl Norrbom, Föreningen Luckan, 2015 LUCKAN grundades 1992 på initiativ av Nylands svenska landskapsförbund och Mellannylandprojektet. I december 2000 blev LUCKAN en självständig

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2014-2015. Internationella Juristkommissionen, svenska avdelningen

VERKSAMHETSPLAN 2014-2015. Internationella Juristkommissionen, svenska avdelningen VERKSAMHETSPLAN 2014-2015 Internationella Juristkommissionen, svenska avdelningen Innehåll FÖRORD... 2 ÖVERGRIPANDE OCH LÅNGSIKTIGA UPPDRAG... 3 MÅLGRUPPER... 4 VERKSAMHET I SVERIGE... 5 ARBETET I ARBETSGRUPPERNA...

Läs mer

Protokoll fört vid enskild föredragning Näringsavdelningen Allmänna II, N12

Protokoll fört vid enskild föredragning Näringsavdelningen Allmänna II, N12 PROTOKOLL Nummer 15 25.6.2015 Sammanträdesdatum Protokoll fört vid enskild föredragning Näringsavdelningen Allmänna II, N12 Beslutande Föredragande Justerat Minister Fredrik Karlström Byråchef Susanne

Läs mer

Föreningsmedlemmarna i centrum

Föreningsmedlemmarna i centrum Föreningsmedlemmarna i centrum Verksamhetsplan 2014 Godkänd av höstmötet 13.11.2013 2 Innehållsförteckning: sidan Allmänt 3 Medlemsverksamhet och medlemsvärvning 3 Resor 4 Utbildning och seminarier 5 Projekt

Läs mer

Projektet Skriv Till 2007-2008. Mellanrapport

Projektet Skriv Till 2007-2008. Mellanrapport Projektet Skriv Till 2007-2008 Mellanrapport Utgivare: Svenska hörselförbundet rf Utgivet: På förbundsmötet 25.04.2008 Finns även att hämtas från www.horsel.fi/skrivtill Skriv Till 2007 Skriv Till startade

Läs mer

Vasa övningsskola. Inspiration för det lokala läroplansarbetet

Vasa övningsskola. Inspiration för det lokala läroplansarbetet Vasa övningsskola Inspiration för det lokala läroplansarbetet Inspiration för den lokala läroplansprocessen VAD ÄR LPstöd 2016 ger inspiration för den lokala läroplansprocessen. är en utbildningshelhet

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

VERKSAMHETSBERÄTTELSE VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 1 Innehåll Resurscentret Föregångarna... 3 Uppdrag, syfte och målsättning... 3 Värdegrund... 3 Organisation... 3 Sektorövergripande samarbete och nätverkande... 4 Administration...

Läs mer

Boost by FC Rosengård Lantmannagatan 32 214 48 Malmö info@boostbyfcr.se www.boostbyfcr.se BOOST BY FC ROSENGÅRD VI TROR PÅ FRAMTIDEN!

Boost by FC Rosengård Lantmannagatan 32 214 48 Malmö info@boostbyfcr.se www.boostbyfcr.se BOOST BY FC ROSENGÅRD VI TROR PÅ FRAMTIDEN! Boost by FC Rosengård Lantmannagatan 32 214 48 Malmö info@boostbyfcr.se www.boostbyfcr.se BOOST BY FC ROSENGÅRD VI TROR PÅ FRAMTIDEN! OM ATT TRO PÅ FRAMTIDEN Fotbollen har en fantastisk förmåga att sammanföra

Läs mer

MARTHAFÖRBUNDETS VISION är ett samhälle som genomsyras av en hållbar livsstil genom medvetna val i vardagen

MARTHAFÖRBUNDETS VISION är ett samhälle som genomsyras av en hållbar livsstil genom medvetna val i vardagen MARTHAFÖRBUNDETS VERKSAMHETSPLAN 2015 MARTHAFÖRBUNDETS VISION är ett samhälle som genomsyras av en hållbar livsstil genom medvetna val i vardagen Finlands svenska Marthaförbund rf har en aktiv och mångsidig

Läs mer

Strategi för Kulturrådets arbete med

Strategi för Kulturrådets arbete med Strategi för Kulturrådets arbete med kultur och hälsa 2010 2012 Statens kulturråd 2010 Kulturrådet, Box 27215, 102 53 Stockholm Besök: Borgvägen 1 5 Tel: 08 519 264 00 Fax: 08 519 264 99 E-post: kulturradet@kulturradet.se

Läs mer

Toppkompetens genom professionellt samarbete

Toppkompetens genom professionellt samarbete PROJEKTPLAN 16.11.2012 Toppkompetens genom professionellt samarbete Utbildningsstyrelsens verksamhetsenhet för svenskspråkig utbildning Utbildningsstyrelsens projekt Toppkompetens är ett samordningsprojekt

Läs mer

Kommunikationsplan för projekt Medborgardialog 2012 i Gislaveds kommun 2011-11-24

Kommunikationsplan för projekt Medborgardialog 2012 i Gislaveds kommun 2011-11-24 Kommunikationsplan för projekt Medborgardialog 2012 i Gislaveds kommun 2011-11-24 Projekt Medborgardialog 2012 Inledning Det finns ett generellt behov av att öka medborgardialogen i Sverige och så även

Läs mer

s m a r t(h Slutrapport Fisk ett smart(h) val Projektnummer 1002240

s m a r t(h Slutrapport Fisk ett smart(h) val Projektnummer 1002240 l! va ett s m a r t(h ) Slutrapport Fisk ett smart(h) val Projektnummer 1002240 Allmänt om projektet Projektet Fisk ett smart(h) val! har som primär målsättningen haft att höja kunskapen kring matfisk

Läs mer

Enkät om arbetshälsan bland Karleby stads personal 2013 / samlingspartiets fullmäktigegrupps kläm / ledning och chefsarbete

Enkät om arbetshälsan bland Karleby stads personal 2013 / samlingspartiets fullmäktigegrupps kläm / ledning och chefsarbete Enkät om arbetshälsan bland Karleby stads personal 2013 / samlingspartiets fullmäktigegrupps kläm / ledning och chefsarbete Karleby stadsfullmäktige behandlade 17.3.2014 25 arbetshälsoenkäten som gjordes

Läs mer

Internationell strategi. för Gävle kommun

Internationell strategi. för Gävle kommun Internationell strategi för Gävle kommun Innehåll Inledning Sammanfattning... 4 Syfte med det internationella arbetet... 5 Internationell strategi För invånare, företag och Gävle kommunkoncern Foto: Mostprotos.com

Läs mer

kreativa botkyrka En ny strategi för ett mer kreativt Botkyrka

kreativa botkyrka En ny strategi för ett mer kreativt Botkyrka kreativa botkyrka En ny strategi för ett mer kreativt Botkyrka Botkyrka är en inspirerande plats full av möjligheter. Genom kontraster, kreativitet och nyfikenhet skapar vi de bästa förutsättningarna för

Läs mer

ÅBOLANDS UNGDOMSFÖRBUND ÅUF R.F

ÅBOLANDS UNGDOMSFÖRBUND ÅUF R.F ÅBOLANDS UNGDOMSFÖRBUND ÅUF R.F Verksamhetsplan för år 2013 Inledning Åbolands Ungdomsförbund är en partipolitiskt obunden ungdomsorganisation som består av 32 medlemsföreningar och ca 12 000 personmedlemmar.

Läs mer

Gå över gränsen! hur kan du som arbetar med vuxnas lärande ta hjälp av oss för internationellt samarbete?

Gå över gränsen! hur kan du som arbetar med vuxnas lärande ta hjälp av oss för internationellt samarbete? Gå över gränsen! hur kan du som arbetar med vuxnas lärande ta hjälp av oss för internationellt samarbete? Vad vill du göra och vad kan vi hjälpa till med? Fortbilda dig personligen? Göra ett studiebesök?

Läs mer

Verksamhetsplan 2005 arbetsgruppen utbildning

Verksamhetsplan 2005 arbetsgruppen utbildning Verksamhetsplan 2005 arbetsgruppen utbildning 1. Arbetsgruppens namn och dess medlemmar STYRGRUPPEN Gro Sommerfelt-Karlsen, Administrationschef, Utbildningsetaten, Oslo kommun Marianne Grødum, Fagkonsulent,

Läs mer

Helsingfors stad Föredragningslista 5/2014 Direktionen för svenska arbetarinstitutet 02.10.2014 DIREKTIONEN FÖR SVENSKA ARBETARINSTITUTET

Helsingfors stad Föredragningslista 5/2014 Direktionen för svenska arbetarinstitutet 02.10.2014 DIREKTIONEN FÖR SVENSKA ARBETARINSTITUTET Helsingfors stad Föredragningslista 5/2014 DIREKTIONEN FÖR SVENSKA ARBETARINSTITUTET FÖREDRAGNINGSLISTA 5-2014 KALLELSE TILL SAMMANTRÄDE Tid klo 17:00 Plats Helsingfors arbis, Dagmarsgatan 3 Ärenden Enligt

Läs mer

Lupp enkätundersökning (lokal uppföljning av ungdomspolitik)

Lupp enkätundersökning (lokal uppföljning av ungdomspolitik) Datum 2012-11-05 Projektplan Lupp enkätundersökning (lokal uppföljning av ungdomspolitik) 2012 2 Projektplan Lupp 2012 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SIDA 1. Uppdragsgivare och uppdragstagare 3 2. Inledning och

Läs mer

Flexibelt lärande, IT och demokrati. Redovisning av NVL-projekt Stockholm november 2006

Flexibelt lärande, IT och demokrati. Redovisning av NVL-projekt Stockholm november 2006 Flexibelt lärande, IT och demokrati Redovisning av NVL-projekt Stockholm november 2006 1. Inledning Under perioden augusti 2005 till november 2006 har ett projekt i syfte att pröva och utveckla en modell

Läs mer

Styrelsemöte för ViS Lernia, Stockholm 2008-06-12

Styrelsemöte för ViS Lernia, Stockholm 2008-06-12 Styrelsemöte för ViS Lernia, Stockholm 2008-06-12 Deltagare Ronny Spångberg ordförande Katharina Sjögren Edström vice ordförande Annika Ramsell kassör Jussi Koreila vice kassör Jonas Jonsson vice sekreterare

Läs mer

Del 1. Personaltillgången. Sammanställd av: Agneta Eriksson Heidi af Heurlin

Del 1. Personaltillgången. Sammanställd av: Agneta Eriksson Heidi af Heurlin Sydkustens landskapsförbunds kartläggning av personaltillgången och behörigheten, språkförhållanden samt kvalitetsaspekter inom den svenska dagvården i medlemskommunerna hösten 2011. Del 1. Personaltillgången

Läs mer

SOCIALTJÄNSTER FÖR BARN OCH (VESPA)-PROJEKTET UNGA PÅ NÄTET. Projektplanerare Heli Parikka Utvecklings socialarbetare Merja Saukko

SOCIALTJÄNSTER FÖR BARN OCH (VESPA)-PROJEKTET UNGA PÅ NÄTET. Projektplanerare Heli Parikka Utvecklings socialarbetare Merja Saukko SOCIALTJÄNSTER FÖR BARN OCH UNGA PÅ NÄTET (VESPA)-PROJEKTET Projektplanerare Heli Parikka Utvecklings socialarbetare Merja Saukko SOCIALTJÄNSTER FÖR BARN OCH UNGA PÅ NÄTET (VESPA Socialarbetaren arbetar

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

VERKSAMHETSBERÄTTELSE VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 1 Innehåll Resurscentret Föregångarna... 3 Uppdrag, syfte och målsättning... 3 Värdegrund... 3 Organisation... 3 Sektorövergripande samarbete och nätverkande... 4 Administration...

Läs mer

ARBETSGRUPPEN IFISK Internationellt finlandssvenskt kulturforum

ARBETSGRUPPEN IFISK Internationellt finlandssvenskt kulturforum ARBETSGRUPPEN IFISK Internationellt finlandssvenskt kulturforum VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009 1. ALLMÄNT Arbetsgruppen fyllde sin uppgift att utveckla och bevara invandrarnas intresse för svenskan och den

Läs mer

Verksamhetsplan 2015. Linje 14

Verksamhetsplan 2015. Linje 14 Verksamhetsplan 2015 Linje 14 Om Linje 14 Örebro kommun och Örebro universitet bedriver sedan 2003 verksamheten Linje 14, ett samverkansarbete som går ut på att motivera fler ungdomar att studera vidare

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2014 Godkänd av Ungmarthas styrelse 22.11.2013

VERKSAMHETSPLAN 2014 Godkänd av Ungmarthas styrelse 22.11.2013 VERKSAMHETSPLAN 2014 Godkänd av Ungmarthas styrelse 22.11.2013 UNGMARTHA 2014 Ungmartha rf är Finlands svenska Marthaförbunds barn- och ungdomsorganisation. Vi riktar oss till barn och unga i hela Svenskfinland

Läs mer

Fondens namn: Grundtvig Mobilitetsstipendier - Fortbildningsstipendier

Fondens namn: Grundtvig Mobilitetsstipendier - Fortbildningsstipendier Fondens namn: Grundtvig Mobilitetsstipendier - Fortbildningsstipendier Om fonden: Inom programmet Grundtvig är mobilitetsstipendierna individuella bidrag som gör det möjligt för personer anställda inom

Läs mer

SPF:s IT enkät hösten 2010

SPF:s IT enkät hösten 2010 SPF:s IT enkät hösten 2010 Denna enkät strävar till att kartlägga kunskaperna, intresset och behovet av IT-skolning och resurser inom Svenska pensionärsförbundets (http://www.spfpension.fi) medlemmar och

Läs mer

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vår medarbetaridé Värdegrund för oss medarbetare i Skövde kommun Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vision Skövde 2025 Vår vision! Skövderegionen är känd i landet som en välkomnande och växande

Läs mer

Slutrapport. Från. Konferensen Mellanlanda 2009 26 27 mars

Slutrapport. Från. Konferensen Mellanlanda 2009 26 27 mars Slutrapport Från Konferensen Mellanlanda 2009 26 27 mars Innehåll Inledning... 3 Bakgrund... 3 LUVG, Lokal Utveckling Västra Götaland... 3 Tema... 4 Målgrupp... 4 Organisation... 4 Medverkande... 5 Deltagare...

Läs mer

Verksamhetsidé Betoning på att göra något för kollektivet, för bild och formscenen i stort i regionen.

Verksamhetsidé Betoning på att göra något för kollektivet, för bild och formscenen i stort i regionen. Resurscentrum workshop Jämtland Östersund 2011-03-03 Anteckningar Karin Larsson Konsthandläggare Tar anteckningar för Karin Kvam Verksamhetsidé Betoning på att göra något för kollektivet, för bild och

Läs mer

Nominering - Årets Ungdomssatsning Med checklista

Nominering - Årets Ungdomssatsning Med checklista Nominering - Årets Ungdomssatsning Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Ungdomssatsning på Landsbygden. Namn på förslaget: Ung och grön blivande företagare i de gröna näringarna

Läs mer

UNGDOMSSTYRELSENS UTVECKLINGSINSATSER

UNGDOMSSTYRELSENS UTVECKLINGSINSATSER UNGDOMSSTYRELSENS UTVECKLINGSINSATSER FÖR EN KUNSKAPSBASERAD KOMMUNAL UNGDOMSPOLITIK BUDGETÅRET 2011 UNGDOMSSTYRELSENS UTVECKLINGSINSATSER för en kunskapsbaserad kommunal ungdomspolitik BUDGETÅRET 2011

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 3 SVENSKA FÖRENINGEN FÖR GRAFISK DATABEHANDLING

Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 3 SVENSKA FÖRENINGEN FÖR GRAFISK DATABEHANDLING Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 3 SIGRAD SVENSKA FÖRENINGEN FÖR GRAFISK DATABEHANDLING FÖR ENINGE NS UPP DRAG SIGRAD, Svenska föreningen för grafisk databehandling, grundades redan 1976. Föreningens

Läs mer

Styrelsens verksamhetsplan 2015-16

Styrelsens verksamhetsplan 2015-16 Styrelsens verksamhetsplan 2015-16 Övergripande - långsiktig inriktning på verksamheten Blekinge Läns Bildningsförbund skall vara folkbildningens träffpunkt i Blekinge för diskussioner om gemensamma aktiviteter

Läs mer

Central utbildningskatalog. Central utbildningskatalog

Central utbildningskatalog. Central utbildningskatalog ARBETARNAS BILDNINGSFÖRBUND Förbundsexpeditionen Box 522 101 30 Stockholm 08-613 50 00 www.abf.se C Central utbildningskatalog Central utbildningskatalog C Centralt arrangerade utbildningar för ABFs centrala

Läs mer

Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och sektorn social ekonomi

Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och sektorn social ekonomi Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och sektorn social ekonomi Arbetet med överenskommelsen I dialog mellan Göteborgs Stad och sektorn social ekonomi har en överenskommelse om samverkan

Läs mer

Rapport Projekt Affärsutveckling

Rapport Projekt Affärsutveckling Rapport Projekt Affärsutveckling Qniv Våren 2009 Projektledare Marianne Örtengren Ulrika Sandström Enkät och rapport: Ulrika Sandström Nära coaching ulrika@naracoaching.se Sammanfattning Under våren 2009

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 4 SVENSKA FÖRENINGEN FÖR GRAFISK

Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 4 SVENSKA FÖRENINGEN FÖR GRAFISK Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 4 SIGRAD SVENSKA FÖRENINGEN FÖR GRAFISK DATABEHANDLING FÖR E NI NG E NS UP PDR A G SIGRAD, Svenska föreningen för grafisk databehandling, grundades redan 1976. Föreningens

Läs mer

KRITERIER FÖR GOD HANDLEDNING. Kriterier för god handledning i den grundläggande utbildningen, gymnasieutbildningen och yrkesutbildningen

KRITERIER FÖR GOD HANDLEDNING. Kriterier för god handledning i den grundläggande utbildningen, gymnasieutbildningen och yrkesutbildningen KRITERIER FÖR GOD HANDLEDNING Kriterier för god handledning i den grundläggande utbildningen, gymnasieutbildningen och yrkesutbildningen Innehåll 1. Syftet med kriterierna för god handledning... 3 2. Användningen

Läs mer

Bilaga 3. Exempel på utvärderingsmaterial i Virvatuli-modellen

Bilaga 3. Exempel på utvärderingsmaterial i Virvatuli-modellen Bilaga 3. Exempel på utvärderingsmaterial i Virvatuli-modellen Nedan följer en sammanställning av möjligt material till stöd för utvärdering enligt Virvatuli-modellen. I tabellerna ges också exempel på

Läs mer

Ungdomarnas årsmöte ordnades 3-5.10.2014. Nedan finns alla godkända initiativ, klämmar och ställningstaganden samt åtgärder.

Ungdomarnas årsmöte ordnades 3-5.10.2014. Nedan finns alla godkända initiativ, klämmar och ställningstaganden samt åtgärder. Ungdomarnas årsmöte ordnades 3-5.10.2014. Nedan finns alla godkända initiativ, klämmar och ställningstaganden samt åtgärder. Behandlats av Röda Korsets styrelse 22.5.2015 INITIATIV 1 Infopaket för nya

Läs mer

Projekt tillgänglig publik kunskapsdelning

Projekt tillgänglig publik kunskapsdelning Projekt tillgänglig publik kunskapsdelning Organisation Grimslövs folkhögskola Projektledare Sofie Sjöstrand e-postadress sofie.sjostrand@natverketsip.se Telefon 0470-223 40 Syfte och deltagare 2. Projektets

Läs mer

en UNIK möjlighet att delta i ett livsförändrande utvecklings-program som kan ta din karriär till nya höjder

en UNIK möjlighet att delta i ett livsförändrande utvecklings-program som kan ta din karriär till nya höjder Om du redan är chef och ledare och vill utvecklas vidare så är här en UNIK möjlighet att delta i ett livsförändrande utvecklings-program som kan ta din karriär till nya höjder Projektet Balans På Ledande

Läs mer

INSTRUKTION FÖR UNGDOMSFULLMÄKTIGE

INSTRUKTION FÖR UNGDOMSFULLMÄKTIGE INSTRUKTION FÖR UNGDOMSFULLMÄKTIGE Innehåll Syfte och verksamhet... 3 Mandatperiod 3 Ungdomsfullmäktigeval... 3 Ekonomi..... 5 Mötespraxis... 5 Utträde ur ungdomsfullmäktige. 5 Ungdomsfullmäktiges styrelse

Läs mer

VERKSAMHETSINRIKTNING 2013

VERKSAMHETSINRIKTNING 2013 VERKSAMHETSINRIKTNING 2013 Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna är idrottens studie, bildnings- och utbildningsorganisation. SISU Idrottsutbildarna består av specialidrottsförbund (SF) samt övriga medlemsorganisationer

Läs mer

Central utbildningskatalog. Central utbildningskatalog CHÖSTEN 2010

Central utbildningskatalog. Central utbildningskatalog CHÖSTEN 2010 C Central utbildningskatalog Central utbildningskatalog CHÖSTEN 2010 C Centralt arrangerade utbildningar för ABFs centrala medlems organisationer och organisationer med samarbetsavtal hösten 2010 Arbetarnas

Läs mer

Metodboxen. - Vad har egentligen hänt?

Metodboxen. - Vad har egentligen hänt? Metodboxen - Vad har egentligen hänt? Socialt bokslut för hela projekttiden 2003-2006 Förord Under tiden 1.1.2003-28.2.2006 har det allfinlandssvenska projektet Metoder och handledning för lokal organisations-

Läs mer

Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och organisationer inom den sociala ekonomin i Göteborg

Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och organisationer inom den sociala ekonomin i Göteborg Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och organisationer inom den sociala ekonomin i Göteborg Värdegrund för samverkan Den sociala ekonomins organisationer bidrar till samhörighet mellan människor,

Läs mer

Verksamhetsplan 2013 Friluftsfrämjandet Region Öst

Verksamhetsplan 2013 Friluftsfrämjandet Region Öst Verksamhetsplan 2013 Friluftsfrämjandet Region Öst Innehållsförteckning Bakgrund Sid 3 Mission Sid 3 Vision Sid 3 Uppdrag Sid 3 Regionens övergripande ansvar Sid 4 Varumärkesutveckling och marknadsföring

Läs mer

Tankar kring processen att flytta hemifrån. Projektledare Annette Tallberg Helsingfors, 21 november 2014

Tankar kring processen att flytta hemifrån. Projektledare Annette Tallberg Helsingfors, 21 november 2014 Tankar kring processen att flytta hemifrån Projektledare Annette Tallberg Helsingfors, 21 november 2014 Kort om FDUV FDUV är en riksomfattande intresseorganisation som arbetar för svenskspråkiga personer

Läs mer

Projektets längd: Besöket eller utbytet pågår minst en dag och högst 12 veckor.

Projektets längd: Besöket eller utbytet pågår minst en dag och högst 12 veckor. Fondens namn: Grundtvig Mobilitetsstipendier Besök och utbyten Om fonden: Inom programmet Grundtvig är mobilitetsstipendierna individuella bidrag som gör det möjligt för personer anställda inom vuxenutbildningen

Läs mer

BREV TILL KOMMUNARBETSGRUPPERNA VIII / 2009 13.3.2009

BREV TILL KOMMUNARBETSGRUPPERNA VIII / 2009 13.3.2009 BREV TILL KOMMUNARBETSGRUPPERNA VIII / 2009 13.3.2009 Innehållsförteckning Aktuellt inom projektet våren 2009 1. ARVO-utbildning 2. Kartläggning gällande verksamhetsmodeller med låg tröskel i anslutning

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE Svenska Cheerleadingförbundet

VERKSAMHETSBERÄTTELSE Svenska Cheerleadingförbundet VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013- Innehåll 1 Formalia... 2 1.1 Organisation... 2 1.1.1 Medlemmar... 2 1.1.2 Förbundsstyrelsen... 2 1.1.3 Möten... 2 1.1.4 Revisorer... 3 1.1.5 Valberedning... 3 1.1.6 Arbetsgrupper...

Läs mer

norrstyrelsen Informationsfrågor vid bildandet av Region Norrland etapp 2

norrstyrelsen Informationsfrågor vid bildandet av Region Norrland etapp 2 norrstyrelsen rapport 2009: 32 Informationsfrågor vid bildandet av Region Norrland etapp 2 Förord Norrstyrelsen har bildats för att förbereda sammanslagningen av landstingen i Norrbottens, Västerbottens

Läs mer

Projektansökan jämställdhet, integration och demokrati 2009

Projektansökan jämställdhet, integration och demokrati 2009 IAKCO Projektansökan jämställdhet, integration och demokrati 2009 1. Bakgrund Den ideella föreningen Internationella Afghanska Kvinnocenter Organisation, nedan kallat IAKCO, har varit verksam sedan 2005.

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN ÅR 2015

VERKSAMHETSPLAN ÅR 2015 VERKSAMHETSPLAN 2015 bilaga nr 1 VERKSAMHETSPLAN ÅR 2015 omsorg Miljöhänsyn hållbar livsstil kvinnokraft inspiration Hushåll vardag ekonomi handling värderingar nätverk Historia gemenskap 1 Helsingfors

Läs mer

FINLANDS SVENSKA SOCIALFÖRBUND FÖREDRAGNINGSLISTA/PROTOKOLL STYRELSEN 16.3.2015

FINLANDS SVENSKA SOCIALFÖRBUND FÖREDRAGNINGSLISTA/PROTOKOLL STYRELSEN 16.3.2015 Till medlemmarna i styrelsen och bokföraren samt ersättarna i styrelsen. KALLELSE Styrelsen för Finlands Svenska Socialförbund r.f. kallas till sammanträde måndagen den 16 mars 2015 kl. 10.15 på Hotel

Läs mer

Information om nätverksaktiviteter

Information om nätverksaktiviteter Information om nätverksaktiviteter Genom nätverksaktiviteterna sprider Landsbygdsnätverket information om landsbygdsprogrammet. Nätverksaktiviteterna syftar även till att underlätta metodutbyte och erfarenhetsutbyte

Läs mer

Stöd och säkerhet BLI INTE ALLENA

Stöd och säkerhet BLI INTE ALLENA Stöd och säkerhet BLI INTE ALLENA 1. REGIONINSTRUKTÖREN STÖDER KÅRLEDNINGEN Kårchefens närmaste stöd är regioninstruktören. Ibland uppstår det situationer då det känns som om de egna kårkollegerna är lite

Läs mer

Regionförbundet Östsams Internationella strategi

Regionförbundet Östsams Internationella strategi 1(5) Regionförbundet Östsams Internationella strategi Regionförbundet Östsams Internationella strategi har antagits av Regionfullmäktige den xxxxx 2010 ( x) och gäller för förbundets verksamhet. Strategins

Läs mer

Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på social hållbarhet

Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på social hållbarhet Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2014-11-04 1.0 Marie Holmberg Stadskontoret Näringslivsavdelningen

Läs mer

Plats och tid: Hotel President, Helsingfors den 5 september 2014, kl. 15.00

Plats och tid: Hotel President, Helsingfors den 5 september 2014, kl. 15.00 Protokoll: Styrelsemöte och seminarium 5/2014 Plats: Hotel President, Södra järnvägsgatan 4, Helsingfors Tid: 5 september 2014, kl. 15:00 19:00 6 september 2014, kl. 9:00 10:00 Beslutande: Blomqvist Thomas

Läs mer

Uppskattning och frågande som skapar de bästa av världar

Uppskattning och frågande som skapar de bästa av världar Uppskattning och frågande som skapar de bästa av världar När människor systematiskt använder sina styrkor och bygger vidare på framgångsfaktorer och önskvärda lägen möjliggörs storverk. När vårt fokus

Läs mer

Program för ULA - dagarna i Helsingfors 6-7 mars 2014:

Program för ULA - dagarna i Helsingfors 6-7 mars 2014: Program för ULA - dagarna i Helsingfors 6-7 mars 2014: Torsdagen den 6:e mars 12:00 Lunch 13:00 Ordförande Peter Rolin hälsar välkommen 13:15 Detta är ULA 2.0 / Rainer Lytz 13.30 Matilda Wrede Jäntti berättar

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET FÖR 2015

VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET FÖR 2015 VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET FÖR 2015 KREATIVITET KUNNANDE FÖRETAGANDE - KULTUR INNEHÅLL: 1. Inledning 2. Åtgärder 3. Övrigt 4. Budget 1. INLEDNING Ålands Slöjd och Konsthantverk r.f. grundades 1928. Föreningen

Läs mer

Demokrati och hållbar utveckling Utbildning är nyckeln till var och ens frihet samt till en gynnsam ekonomisk och personlig utveckling.

Demokrati och hållbar utveckling Utbildning är nyckeln till var och ens frihet samt till en gynnsam ekonomisk och personlig utveckling. Ger fler möjligheter Rätten till utbildning är en central fråga i socialdemokratisk politik. Alla har olika förutsättningar så därför måste utbudet vara brett, ändamålsenligt och anpassat till såväl individens

Läs mer

Huvudmän inom skolväsendet 2012-12-18 1 (10) Dnr 2012:1958

Huvudmän inom skolväsendet 2012-12-18 1 (10) Dnr 2012:1958 Huvudmän inom skolväsendet 1 (10) Information om Matematiklyftet I detta dokument finns information om Matematiklyftet samt hur man som huvudman ska gå tillväga om man vill ansöka om statsbidrag för matematikhandledare

Läs mer

Redovisning för projektår II Ansökan för projektår III av III

Redovisning för projektår II Ansökan för projektår III av III Stegen In i Arbetslivet Steg 1Rapportering projektår 1 och ansökan för projektår 2 Trevlig inledning Stegen...problemen...möjligheterna...visionen Jag har väldigt svårt för grupper Redovisning för projektår

Läs mer

Nya perspektiv på invanda mönster. aktivt medarbetarskap Ledardagar Medarbetardagar Planeringsdagar

Nya perspektiv på invanda mönster. aktivt medarbetarskap Ledardagar Medarbetardagar Planeringsdagar Nya perspektiv på invanda mönster aktivt medarbetarskap Ledardagar Medarbetardagar Planeringsdagar Vargen är den art som mest liknar oss människor i flockens uppbyggnad och som vi därför valt att använda

Läs mer

Diplomerad chefsutbildning Att leda med kommunikation

Diplomerad chefsutbildning Att leda med kommunikation Diplomerad chefsutbildning Att leda med kommunikation Längd: Utbildningen omfattar två dagar (internat) samt tre fristående dagar. Datum: 17-18 augusti, 24 september, 22 oktober samt 14 januari 2016. Ort

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 ÅLANDS OMBUDSMANNAMYNDIGHET (ÅOM) VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 ÅLANDS DISKRIMINERINGSOMBUDSMAN (DO) OCH BARNOMBUDSMAN (BO) s.1 Innehållsförteckning s.1 1. År 2014. Allmän förvaltning med övergripande mål

Läs mer

Arbetarekommunen ska 131231 ha minst 1050 medlemmar.

Arbetarekommunen ska 131231 ha minst 1050 medlemmar. 2 Verksamhetsplanen är det dokument som pekar ut arbetarekommunens prioriterade verksamhet under 2013. Verksamhetsplanen föreslå inte till skillnad från föregående års verksamhetsplaner, att gälla över

Läs mer

RESULTATENHET: UTBILDNINGSTJÄNSTER

RESULTATENHET: UTBILDNINGSTJÄNSTER RESULTATENHET: UTBILDNINGSTJÄNSTER ANSVARSPERSON: Undervisningsdirektör Jari Alasmäki EKONOMISKT RESULTAT (Excel-tabell) VERKSAMHETSIDÉ Resultatenhetens ändamål är att ge kommuninvånarna en högklassig

Läs mer

Strategi för Jönköping kommuns internationella arbete Ks 2007/0129 008

Strategi för Jönköping kommuns internationella arbete Ks 2007/0129 008 Stadskontoret Utredningsenheten BILAGA TILL TJÄNSTESKRIVELSE 2007-10-02 1 (5) Strategi för Jönköping kommuns internationella arbete Ks 2007/0129 008 INLEDNING Bakgrund Samhället präglas av att interaktion

Läs mer

Vägledningsdokument för verksamhetsplan

Vägledningsdokument för verksamhetsplan 1 (5) Avdelningen för Enheten för lokal och Främjande regional samverkan Margurite Karlsson 016-544 2071 margurite.karlsson@energimyndigheten.se Vägledningsdokument för verksamhetsplan Energimyndigheten

Läs mer

Mentora. Svenska Studiecentralens nyhetstidning 2/2010 Frivilligt på svenska! Frivillighälsa

Mentora. Svenska Studiecentralens nyhetstidning 2/2010 Frivilligt på svenska! Frivillighälsa Mentora Svenska Studiecentralens nyhetstidning 2/2010 Frivilligt på svenska! Frivillighälsa 1 ledaren MENTORA Mentora önskar sina läsare en skön sommar! Mentora kan läsas på nätet i pdf- form på adressen

Läs mer

Nordiska vattenskadeseminariet 2011. Nordiska vattenskadegruppen

Nordiska vattenskadeseminariet 2011. Nordiska vattenskadegruppen Nordiska vattenskadeseminariet 2011 har som vanligt arrangerats av Nordiska vattenskadegruppen Medlemmarna kommer från de fem nordiska länderna. En del har varit med från början och hunnit bli ganska gamla

Läs mer

Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin. Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden. Hur gör man i Skövde?

Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin. Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden. Hur gör man i Skövde? Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden Hur gör man i Skövde? Utlysning av projektmedel 2013-2014 Dnr RUN 614-0186-13 Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin 1. Inbjudan

Läs mer

Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2014

Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2014 PROFESSIONSFÖRENINGEN NUTRITIONISTFÖRENINGEN Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2014 Bilagor till verksamhetsberättelsen: 1) Verksamhetsplan 2014 2) Projektsammanställning för fokusprojektet Kvalitetssäkring

Läs mer

Finland - mitt hem -projektet

Finland - mitt hem -projektet Finland - mitt hem -projektet Utvecklar högklassig integrationsservice Kristina Stenman, TEM 16.4.2015 Utvecklar högklassig integrationsservice Servicen under den inledande fasen inte tillgänglig i den

Läs mer

Vill ni också bli en Utmärkt förening i nacka?

Vill ni också bli en Utmärkt förening i nacka? Vill ni också bli en Utmärkt förening i nacka? Utmärkt förening i Nacka Det är viktigt att alla barn och ungdomar som deltar i olika fritidsaktiviteter upplever att de är välkomna och att de kan känna

Läs mer

Halland i Europa. Var med och engagera dig i vår gemensamma framtid www.europadirekthalland.se

Halland i Europa. Var med och engagera dig i vår gemensamma framtid www.europadirekthalland.se Halland i Europa Var med och engagera dig i vår gemensamma framtid Undrar du på vilket sätt EU finns närvarande för dig här i Halland? I den här broschyren berättar vi om några av de projekt som har genomförts

Läs mer

LuTek Luleålärare i teknik och naturvetenskap

LuTek Luleålärare i teknik och naturvetenskap LuTek Luleålärare i teknik och naturvetenskap PROJEKTBESKRIVNING 2009-2014 2012-06-05 Sida 1 av 11 Revisionsinformation Projektbeskrivningen ska revideras årligen, av styrgruppen för LuTek. Projektbeskrivningen

Läs mer

FÖRSTUDIERAPPORT: VATTENSPORTSMÄSSA I VARBERG

FÖRSTUDIERAPPORT: VATTENSPORTSMÄSSA I VARBERG FÖRSTUDIERAPPORT: VATTENSPORTSMÄSSA I VARBERG Inledning Nordic Surfers har på uppdrag av Alexandersoninstitutet genomfört en förstudie angående förutsättningarna för arrangerandet av en Vattensportsmässa

Läs mer