Motionen har behandlats vid styrelsemöte , som beslutade att bifalla motionen.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Motionen har behandlats vid styrelsemöte 2014-05-12, som beslutade att bifalla motionen."

Transkript

1 Motion nr 157 Motion gällande den alltför snabba övergången till enbart datorbaserad information och kommunikartion inom PRO och i samhället i övrigt. PRO Godegård - Motala, Östergötland ID520 Vi kan säkert alla ha en stor nytta av att vara en del av IT-samhället. Men övergången dit måste under ganska lång tid gå parallellt med att även äldre teknik, skriftlig och muntlig kommunikation, fungerar. Små föreningar, som vi i Godegård, som inte har egen föreningslokal med dator, eller ens har möjlighet att rekrytera någon att ta ansvar för hemsida och IT, har svårt att upprätthålla den fortlöpande verksamheten och administrationen när PRO förutsätter att "alla är med på ITtåget". Allteftersom yngre pensionärer med datorvana ansluter sig hoppas vi detta blir lättare. att uppmana PROs styrelse att verka för att det under överskådlig tid ska vara möjligt att vara medlem och funktionär i PRO även utan dator och datorvana. Inga Hagdahl Motionen har behandlats vid styrelsemöte , som beslutade att bifalla motionen. Kontaktperson: Li Teske Distriktets yttrande Den tekniska utvecklingen kan på många sätt vara till nytta i vårt dagliga arbete inom vårt föreningsarbete. Distriktsstyrelsen delar synpunkterna som motionären tar upp, det får inte gå för fort. Den tekniska utvecklingen måste anpassas till föreningarnas förutsättningar som finns idag. Alla föreningar har inte tillgång till datorer, avsaknad av bredband och möjlighet till bredbandsuppkoppling. Ingen medlem eller förtroendevald skall behöva känna att man inte kan aktivera sig i arbetet inom PRO på grund avsaknad av teknisk utrustning. Tyvärr så hänvisas mycket av samhällsinformationen till att gå in på nätet. Vi får inte inom PRO medverka till att diskriminera en grupp i samhället som inte har möjlighet att på olika sätt ta till sig samhällsinformation. Vi skall inte säga nej till teknisk utveckling, men det får inte gå för fort. Alla aktiva medlemmar och förtroendevalda behövs i vårt arbete även den grupp som saknar teknisk

2 utrustning. Därför föreslår distriktsstyrelsen att höstmötet bifaller motionen. Motionen har behandlats vid höstmöte Mötet beslutade att bifalla motionen. Styrelsens utlåtande över motion nummer 157 Styrelsens utlåtande över motion nr 157 Motion gällande den alltför snabba övergången till enbart datorbaserad information och kommunikation inom PRO och i samhället i övrigt. Då PRO är en organisation för pensionärer är det en självklarhet att vi ska eftersträva att alla våra medlemmar får ta del av vår information, vare sig man har dator eller ej. Vad det gäller vår interna information kan medlemmen välja att få den analogt eller digitalt. Det är en service som PRO inte kommer att ta bort för medlemmarna. Mycket information levereras dessutom med vår medlemstidning PRO pensionären som distribueras via posten. Motionen anses vara besvarad. Styrelsen föreslår kongressen besluta att anse motion 157 besvarad.

3 Motion nr 158 Från kongressbeslut till förändring PRO Ale Norra - Ale, Norra Älvsborg ID531 PRO är en intresseorganisation som har till uppgift bland annat att bevaka äldre människors situation där det sker försämringar. Syftet kan också vara att skapa förändringar i samhället som höjer livskvaliteten i åldrandet. Bland oss äldre finns det med ålderns rätt de som blir sköra i både kropp och själ, för dessa medlemmar som kanske inte kan föra sin egen talan måste den yngre generationen PRO:are vara aktiva. För att behålla en levande drivkraft inom organisationen bör detta stimuleras med att man från riksorganisationen får en årlig rapport om kongressbeslut som genom åren mynnat ut i konkreta åtgärder. Jag vill att denna motion behandlas som enskild att man gör en löpande rapportering på de beslut som kongressen ställt sig bakom. att man redovisar vilken metod man använt och hur man lyckats förankra besluten politiskt, och hur åtgärderna kunnat förverkligas. att någon inom PRO riks får i uppdrag av kongressen att vara ansvarig för hålla i rapporteringen till distrikt och föreningar. Kent Enlund Motionen har behandlats vid styrelsemöte , som beslutade att bifalla motionen. Kontaktperson: Jouko Kangasoja Distriktets yttrande De önskemål motionären tar upp fungerar delvis redan i dag. Första och tredje att-satserna tillgodoses genom riksstyrelsens arbete. Andra att-satsen har en partipolitisk inriktning, och då PRO är en partipolitiskt oberoende organisation, föreslår styrelsen höstmötet, att avslå motionen. Motionen har behandlats vid höstmöte

4 Mötet beslutade att bifalla motionen. Samlat utlåtande över motion nr 158 och 159

5 Motion nr 159 Redovisning av verkställande av kongressbeslut PRO Järvsö - Ljusdal, Gävleborg ID587 Vid varje kongress fattas en rad beslut i viktiga frågor, det gäller inte minst frågor som väckts via motioner till kongressen. De motioner som tillstyrks av kongressen innebär ett beslut med uppdrag till riksorganisationens styrelse att verkställa. Hur det går, vad som händer och resultatet av dessa beslut borde redovisas tydligare varje år. Verksamhetsberättelsen ger visserligen information om vad som hänt under året men innehåller ingen uppföljning av enskilda kongressbeslut. En sådan skulle öka intresset och stimulera medlemsinflytandet i vår organisation. att uppdra åt riksorgansationens styrelse att årligen redovisa vad som hänt med kongressbesluten och informera om detta i organisationen. Anna-Maria Winblad Motionen har behandlats vid styrelsemöte , som beslutade att bifalla motionen. Kontaktperson: Anna-Maria Winblad Distriktets yttrande Distriktsstyrelsen beslutar föreslå höstmötet att motionen bifalles Motionen har behandlats vid höstmöte Mötet beslutade att bifalla motionen. Samlat utlåtande över motion nr 158 och 159

6 Styrelsens utlåtande över motion nr 158 och 159 I motion 158 föreslås att någon inom riksorganisationen får i uppdrag att löpande redovisa för föreningar och distrikt hur beslut som kongressen ställt sig bakom har förverkligats. I motion nr 159 föreslås att riksorganisationens styrelse årligen ska redovisa vad som hänt med kongressbesluten och informera om detta i organisationen, Styrelsen delar motionärernas uppfattning om att det är viktigt att kongressens beslut kommuniceras till alla medlemmar. Det görs redan idag kontinuerligt. På kongressen görs en uppföljning vad som har hänt med de beslut som förra kongressen fattade. Däremellan får representantskapet regelbunden information om verksamheten. Dessutom informerar riksorganisationen löpande om verksamhet och aktiviteter i tidningen PRO Pensionären, på webben och i distriktscirkulär. Lika viktigt som att riksorganisationen informerar om hur arbetet med de beslut som kongressen fattat, är att distrikt och föreningar informerar medlemmar om detta. Styrelsen föreslår kongressen besluta att anse motion 158, 159 besvarad.

7 Motion nr 160 Avskaffa kongressen PRO Centrala Huddinge - Huddinge, Stockholms län ID549 I denna motion föreslås att PRO avskaffar kongressen och att den ersätts med representantskapet. Denna motion har behandlats av PRO Centrala Huddinge och tillstyrkts av samorganisationen i Huddinge Kommun. Jag föreslår att kongressen i sin nuvarande utformning avskaffas och ersätts av representantskapet. Det finns en rad sakskäl för detta: Motionsfloden behandlar stort som smått för i stort sett alla samhällsområden i en näst intill ohanterlig omfattning. Kongressen kostar många miljoner att förbereda, genomföra och följa upp. Distrikt och centralorganisation belastas under kongressår så hårt att annan verksamhet får stå tillbaka. Dagens samhälle förändras snabbt och det är förlegat med planer på tre-fyra år för verksamheten. Flera andra folkrörelse organisationer och fackförbund har av samma skäl avskaffat sina kongresser. PRO har redan idag ett representantskap som träffas årligen. De uppgifter som idag åvilar kongressen när det gäller val av styrelse mm. fastställa stadgar, beslut om avgifter och ekonomi kan åläggas representantskapet som sammanträder jämna år. Tyngdpunkten i vårt arbete ska vara framåtriktad för en överblickbar tidsperiod år. De resurser som på detta sätt frigörs bör satsas på att genomföra och följa upp de årliga verksamhetsplaner som representantskapet fastställer efter förlag från förbundsstyrelsen. att avskaffa kongressen Kjell Andersson Motionen har behandlats vid styrelsemöte , som beslutade att bifalla motionen. Kontaktperson: Kjell Andersson

8 Distriktets yttrande Föregående PRO-kongress antog nya stadgar som bl.a. innebar att kongressperioden kortades från fyra till tre år. Antalet representantskapsmöten behölls: två per år. Denna ordning avser att både ge bred förankring av de stora linjerna i PRO:s handlingsprogram och att genom representantskapet ge möjlighet till fortlöpande diskussion och förankring av PRO:s ståndpunkter och agerande i ett föränderligt samhälle. PRO-distriktet i Stockholms län anser att den nuvarande organisationen med kongress, representantskap och styrelse bör fortsätta att utvecklas. Det gäller att ännu bättre dra nytta av båda representantskapsmötena. Det gäller också bl.a. att pröva olika former att behandla medlemsförslag, både motioner och andra. Bl.a. bör nya sätt övervägas att behandla motionerna på kongressen med förberedande utskottsarbete före beslut i hela kongressgruppen. Motionärens förslag är för grovt tillyxat för att kunna tas beslut på. Det går inte att med ett penndrag ta bort kongressen med 200 ombud plus 40 i representantskapet och ersätta det med de 40 i representantskapet. Distriktsstyrelsen avslår motionen. Motionen har behandlats vid höstmöte Mötet beslutade att avslå motionen. Styrelsens utlåtande över motion nummer 160 I motion 160 föreslås att kongressen ska avskaffas. Motivet till detta är att kongressen behandlar motioner i en nästintill ohanterlig omfattning, kongressen kostar för mycket, distrikt och riksorganisation belastas så hårt under kongressår att annan verksamhet får stå tillbaka, samhället förändras så snabbt att det är förlegat med planer på tre-fyra för verksamheten samt att andra folkrörelser och fackförbund av ovanstående skäl har avskaffat sina kongresser. Styrelsen anser att den nuvarande organisationen med kongress, representantskap och styrelse är bra och ger medlemmarna goda möjligheter att påverka och ha insyn över PRO:s verksamhet. Samhället förändras och PRO måste självklart följa med i utvecklingen och förändra organisationen när så behövs. Men att förändra organisationen genom att avskaffa kongressen med 200 ombud + 40 ombud i representantskapet till enbart ett representantskap är att drastiskt urholka medlemsdemokratin och inte en utveckling styrelsen inte vill se. Styrelsen föreslår kongressen besluta att avslå motion 160.

9 Motion nr 161 Distriktens representation vid årsmöte PRO Genarp - Lund, Skåne ID564 I stadgarnas paragraf 6 moment 2 som behandlar Distriktens årsmöte, framkommer att Riksorganisationens styrelse kan lämna dispens på vilket sätt Föreningarna utser ombud till Distriktens årsmöte. Detta innebär att de mindre Föreningarna som med all kraft fått människor att aktivera sig för att komma över 200 medlemsgränsen inte ges möjlighet att vara representerad i beslutsprocessen vilket användes idag av några Distrikt för begränsning. En solidarisk lösning på detta problem är att Föreningar kan högst representeras av tre ombud. Det borde vara av vikt att fler och fler medlemmar får möjlighet att delta och ges intresse att ta uppdrag i Föreningarna. Ju fler vi kan aktivera starkare blir vi som organisation och kunskaperna får större spridning. En demokratis organisation får aldrig begränsa människor deltagande och intresse att vara delaktig i en så viktig process som PRO utgör i samhällsdebatten. Mot bakgrund av ovanstående föreslår PRO Genarp att Kongressen beslutar. att Riksorganisationens styrelsen inte ges rätt att bevilja dispens från stadgarnas grundintentioner. att Dispens stadgetexten utgår. att Föreningar kan högst representeras av tre ombud. Stig Andersson Motionen har behandlats vid medlemsmöte , som beslutade att bifalla motionen. Kontaktperson: Stig Andersson , Distriktets yttrande Möjligheten att söka dispens infördes för att förenkla för Stockholms- och Skånedistriktet vilka annars skulle få års- och höstmöte med väldigt många deltagare. Idag erbjuder distriktet föreningar att delta med en observatör på höstmötet, en möjlighet som ett tiotal föreningar

10 utnyttjar. Redan idag med våra ca 200 deltagare på års- och höstmöte begränsas våra möjligheter att att boka möteslokaler till rimliga kostnader. Vi ser inte att beslutsprocessen skulle bli bättre bara för att vi blir fler på våra möten. Redan idag är alla föreningar representerade med minst ett ombud. Motionen har behandlats vid höstmöte Mötet beslutade att avslå motionen. Styrelsens utlåtande över motion nummer 161 I motion 161 föreslås att riksorganisationens möjlighet att bevilja dispens vad gäller föreningarnas representation på distriktens årsmöten, stadgarna 6 moment 2, utgår. Motionären föreslår även att föreningar högst kan representeras av tre ombud istället för fem ombud som står i stadgarna 6, moment 2. Alla föreningar i landet är idag representerade på sitt distrikts årsmöte. Så ska det vara även fortsättningsvis. Möjlighet att söka dispens från stadgarna infördes för att förenkla för större distrikt som annars skulle få års- och höstmöten med många deltagare. Hittills har inga sådana ansökningar inkommit. Med anledning av motionen avser styrelsen att följa de eventuella distrikt som ansöker om dispens för att säkerställa att den demokratiska beslutsprocessen inte sätts ur spel. Styrelsen föreslår kongressen besluta att anse motion 161 besvarad.

11 Motion nr 162 Organisationens finansiella styrka Skåne ID566 PRO är en rik organisation. Det egna kapitalet uppgick till 95,6 miljoner i årsredovisningen för 2013 och soliditeten är över 86,5%. Att organisationen är rik tyder på att medlemsavgifterna inte i tillräckligt hög grad har använts till verksamhet. Detta gäller även senare år. Soliditeten låg på ungefär samma nivå vid kongresserna 2008 och Det är viktigt att ha en tillräcklig ekonomisk styrka för att säkerställa verksamheten, men för detta behövs inte en soliditet på 86,5%. (Den var ungefär lika hög vid förra kongressen 2012). Det bör utredas hur hög soliditeten måsta vara för att verksamheten skall vara finansiellt säkrad. Därefter bör soliditeten sänkas till denna nivå, vilket skulle frigöra kapital att använda till verksamhet. Med anledning av ovanstående föreslås: att kongressen beslutar att ett externt företag ska anlitas för att bedöma soliditetens undre gräns för finansiell säkring av PRO:s verksamhet. att övre och undre gräns för soliditet används som ett finansiellt mål när årsbudgetar fastställs. PRO-distriktet i Skåne Motionen har behandlats vid höstmöte , som beslutade att bifalla motionen. Kontaktperson: Johan Pettersson Samlat utlåtande över motion nr 162 och 163

12 Motion nr 163 Valårsfond Skåne ID568 För att periodisera de extra kostnader som uppstår under ett kongressår avsätter PRO varje år medel till en kongressfond. Extra satsningar inför ett val gör att det även uppstår extra kostnader under ett valår. Även dessa kostnader skulle kunna periodiseras med hjälp av en valårsfond. Detta är extra viktigt eftersom en kongressperiod för PRO och en mandatperiod för de förtroendevalda i kommuner, landsting/regioner och riksdag numera har olika längd. Med anledning av ovanstående föreslås: att en valårsfond inrättas för att finansiera de extra kostnader som inträffar ett valår. PRO-distriktet i Skåne Motionen har behandlats vid höstmöte , som beslutade att bifalla motionen. Kontaktperson: Johan Pettersson Samlat utlåtande över motion nr 162 och 163 Styrelsens utlåtande över motion nr 162 och 163 PRO är en stor och stark organisation. Både verksamhetsmässigt och ekonomiskt. PRO kan finansiera verksamheten i huvudsak med egna medel genom medlemsavgifter och f n goda resultat i det egna lotteriet Trippelsskrapet. Utöver det har organisationen ett litet verksamhetsanslag och ett folkbildningsanslag till folkhögskolan från Svenska staten. Utifrån kongressens beslut antar styrelsen och representantskapet årliga verksamhetsplaner och budgetar. Varje styrelse och representantskap ska kunna göra egna årliga bedömningar av behovet av olika prioriteringar för att klara kongressens mål med PRO:s verksamhet. Med en hög soliditet kan erforderliga prioriteringar genomföras utan att äventyra den ekonomiska styrkan, samtidigt som vi kan upprätthålla ett visst mått av sparande. Likaså kan olika satsningar göras vart år utan att kapitalet är öronmärkt för en viss aktivitet eller s k fondering. Styrelsen föreslår kongressen besluta att avslå motion 162, 163.

13 Motion nr 164 Framtidssatsningen i PRO PRO Teg - Umeå, Västerbottens län ID569 Av Riksorganisationens verksamhetsplan för 2014 framgår att medlemsutveckling är vår viktigaste insats. Det är till föreningarna medlemmarna väljer att bli medlem och det är där verksamheten bedrivs. Föreningens verksamhet har stor betydelse för hur den framtida rekryteringen av medlemmar kommer att ske. Medlemsrekryteringen har i sin tur stor betydelse för de framtida valen av förtroendevalda i hela PRO. Föreningarna är den naturliga basen för PRO-verksamheten. Genom att utveckla kontaktombudsverksamheten skapas närhet till medlemmarna och medlemsvården förbättras vilket i sin tur gör att vi behåller fler medlemmar. Verksamheten behöver nya aktiviteter och arrangemang som skapar rubriker och verkligen talar om att PRO är en organisation för framtiden. Den ska visa på förmåga att tillgodose de intressen som dagens pensionärer har. Därigenom skapas möjligheter att värva dessa som nya medlemmar. Hemsidorna måste ses som ett modernt sätt att förmedla information. Det tekniska kunnandet i samband med medlemshantering behöver utvecklas för att föreningarna på ett enkelt sätt kan tillgodose medlemmarnas behov. Denna framtidssatsning i föreningarna kostar pengar, men att höja föreningsavgifterna är ingen lösning. Den höjningen påverkar den totala medlemsavgiften, och risken finns då att PRO tappar medlemmar. Vi föreslår att kongressen beslutar Att RO fortsätter att utveckla teknik som ger besparingar Att distrikten får en större del av medlemsavgiften av RO Att föreningarna kan tillgodogöra sig detta för framtidssatsningar Umeå den 1 september 2014 Styrelsen PRO-Teg Stig Lundgren ordf

14 att RO fortsätter att utveckla teknik som ger besparingar att distrikten får en större del av medlemsavgiften av RO att föreningarna kan tillgodogöra sig detta för framtidssatsningar PRO Teg Motionen har behandlats vid styrelsemöte , som beslutade att bifalla motionen. Kontaktperson: Stig Lundgren Distriktets yttrande Motionen har behandlats på distriktsstyrelsen beslutade 17/9-14 att bifalla att satsen 2 och 3 utan yttrande Motionen har behandlats vid höstmötet 16/10-14 att bifalla att satsen 2 och 3 utan yttrande Motionen har behandlats vid höstmöte Mötet beslutade att bifalla att-sats 1 att avslå att-sats 2 och 3. Styrelsens utlåtande över motion nummer 164 Merparten av riksorganisationens del av medlemsavgiften går till verksamheter och bidrag som syftar till att stödja och utveckla distrikt och föreningars verksamheter inte minst genom olika former av framtidssatsningar. Några exempel är att erbjuda distrikten gratis föredragshållare och avgiftsfritt material i ämnen som webbutveckling, medlemsrekrytering, kontaktombudsverksamhet, konsumentmakt och subventionering av kurser för förtroendevalda på Gysinge. Men också genom investeringar i framtidsstudier, konferenser och ny teknik såsom vårt medlemsregister Hjördis och andra verksamhetsutvecklande projekt. Alla Populära, nödvändiga och kostsamma insatser. Som motionären beskriver är föreningens aktiviteter och verksamhetsutveckling av oerhörd vikt för PRO. Riksorganisationen har de senaste två åren också prioriterat att utbetala ett extra bidrag om 6 kronor per medlem 2013 och 2 kronor per medlem till 2014 till distrikten för att stödja fortsatta insatser i distrikt och föreningar. Det bör också fortsättningsvis finnas möjlighet för distrikten att söka bidrag för särskilda utåtriktade samt medlemsvärvande projekt. Styrelsen anser att kongressen bör säkerställa att riksorganisationen även fortsättningsvis har medel till verksamhet och bidrag som stöttar och utvecklar distrikt och föreningar enligt ovanstående modell. Att generellt omfördela en större andel av medlemsavgiften till föreningarna enligt motionärens förslag äventyrar kraftigt möjligheten för riksorganisationen att genomföra verksamhet och betala ut bidrag som syftar till att stödja och utveckla distrikt och föreningar på ett flexibelt och effektivt sätt. Styrelsen föreslår kongressen besluta att bifalla att-sats 164:1 att avslå att-sats 164:2, 164:3

15 Motion nr 165 Förnya rollen som försäkringsansvarig PRO Haga-Malmaberg - Västerås, Västmanland ID573 Förnya rollen som försäkringsansvarig. PRO:s medlemsförsäkringar är individuella försäkringar. Det vill säga, varje medlem skall själv ta ställning till om han/hon skall använda sig av försäkringarna. Erbjudandet får medlemmen när hon/han går med i PRO, via tidningen Pensionären eller vid tillfällen, där försäkringsansvariga i föreningarna lämnar information om försäkringarna. För att få en bättre anslutning till PRO:s medlemsförsäkringar, behöver rollen som försäkringsansvarig utvecklas. Uppdraget måste bli tydligare och informationen om våra försäkringar skall ha en framskjuten plats i föreningarnas program. Försäkringarnas omfattning, innebär ett skydd för den enskilde medlemmens ekonomi. Det skall tydliggöras i informationen om försäkringarna, på ett sätt som gör att den enskilde medlemmen förstår, vad försäkringen betyder ur ekonomisk synpunkt. Blir motiverad att teckna försäkringarna. Vidare skall rollen som försäkringsansvarig innebära, att vid inträffad skadehändelse, vara den skadedrabbade behjälplig med information om, skadeanmälan, blanketter och övrigt underlag som behövs för en bedömning av skadan hos försäkringsbolaget. En väl fungerande verksamhet gällande medlemsförsäkringarna stärker medlemskapet i PRO. Leder till att fler medlemmar ansluter sig till försäkringarna. Är ett bra hjälpmedel i vår medlemsrekrytering. PRO Hag-Malmaberg att Uppdraget som försäkringsansvarig utvecklas enligt motionens förslag. att Utbildningsprogram tas fram och genomföres med försäkringsansvariga på distrikten. Hans Ahnell Motionen har behandlats vid styrelsemöte , som beslutade att bifalla motionen.

16 Kontaktperson: Hans Ahnell Distriktets yttrande Distriktsstyrelsen anser att motionen pekar på en viktig del i medlemskapet i PRO, nämligen vårt försäkringsskydd. Det är viktigt att alla medlemmar har kunskap om vilka försäkringar som finns och vad de innehåller. En vanlig uppfattning är att det är så svårt att veta vad som ingår och vad som inte ingår. Därför har PRO:s försäkringsansvariga en viktig roll i vår organisation. Distriktsstyrelsen instämmer helt i motionärens yrkande och tillstyrker motionen. Motionen har behandlats vid höstmöte Mötet beslutade att bifalla motionen. Styrelsens utlåtande över motion nummer 165 Som en viktig del i PRO:s verksamhet erbjuder vi olika medlemsförmåner lanserade vi PRO Försäkringar och idag erbjuder vi PRO Husdjur, PRO Hem/Villahem/Fritidshus, PRO Olycksfall och PRO SparLiv. Försäkringarna erbjuds tillsammans med olika försäkringsgivare under det egna varumärket PRO Försäkringar. En stor del av marknadsföringen sker internt tillsammans med förtroendevalda försäkringsansvariga. För att informera dessa förtroendevalda genomför vi årliga konferenser. Motionären uttrycker att det inte räcker för alla försäkringsansvariga. Precis som motionären, tycker styrelsen att En väl fungerande verksamhet gällande medlemsförsäkringarna stärker medlemskapet i PRO. Styrelsen kommer under den kommande kongressperioden utveckla försäkringsverksamheten för att öka stödet till försäkringsansvariga. Styrelsen föreslår kongressen besluta att anse motion 165 besvarad.

17 Motion nr 166 Stärk representantskapet Skåne ID584 Representantskapet har två uppgifter, dels att vara rådgivande organ beträffande riksorganisationens förvaltning, men även att, enligt stadgarnas 10, utöva tillsyn över riksorganisationens verksamhet. Den i stadgarna föreskrivna tillsynen fungerar inte idag. Detta kan konstateras på flera sätt. Det tydligaste är att ledamöterna i representantskapet inte ens finns med på distributionslistan för styrelsens protokoll. Representantskapet är kongressens förlängda arm under kongressperioden. En rimlig nivå på tillsyn över riksorganisationens verksamhet är tillsyn över att fattade kongressbeslut planeras, budgeteras och verkställs. Representantskapets höstmöte är ett lämpligt tillfälle att studera aktuell status när det gäller verkställigheten av kongressens beslut. Representantskapet är i vissa fall överprövningsinstans när det gäller styrelsebeslut. Det är då viktigt att representantskapet är frikopplat från styrelsen genom att förfoga över egna beredningsresurser och leds av ett presidium som är tillsatt för minst ett år i taget. Av ovanstående skäl föreslås kongressen besluta: att representantskapsledamöterna får löpande få tillgång till styrelsens protokoll, att på representantskapets höstmöte, samma år en kongress har hållits, skall en plan presenteras, inklusive tid- och ekonomiplanering, för de på kongressen fattade besluten som kräver verkställighet. att vid höstmötet de år som det inte är kongress ska status redovisas när det gäller tidplan, ekonomi och verkställighet av de beslut som har fattats på den senaste kongressen. att på kongressen skall slutlig rapport behandlas när det gäller ekonomi och verkställighet av de beslut som har fattats på den föregående kongressen, att ett presidium, bestående av ordförande och minst ytterligare en ledamot, skall väljas för representantskapet på minst ett år i taget, att representantskapet ska ha en budget, som fastställs av kongressen, för sin verksamhet. Budgeten ska, utöver kostnaderna för årsmöte och höstmöte, även innehålla medel för presidiets arvoden samt tillsynen av styrelsens verksamhet och eventuella överklagningsärenden. PRO-distriktet i Skåne Motionen har behandlats vid höstmöte , som beslutade att bifalla motionen.

18 Kontaktperson: Johan Pettersson Styrelsens utlåtande över motion nummer 166 I motion 166 föreslås ett antal åtgärder för ett stärkt representantskap. Detta mot bakgrund av att motionären menar att representantskapets, i stadgarna 10 föreskrivna tillsyn över riksorganisationen inte fungerar. Styrelsen menar att samarbetet och öppenheten mellan styrelsen och representantskapet är mycket gott. Representantskapet har varit ett bra stöd och samtalspart för styrelsen i viktiga frågor, både intressepolitiska och administrativa. Stadgarna föreskriver idag att representantskapet ska ha två möten per år. Anser minst hälften av representantskapets ledamöter att det krävs extra behandling av någon fråga kan extra sammanträde hållas. Vid årsmötet behandlas styrelsens verksamhetsberättelse med årsredovisning för föregående kalenderår och revisionsberättelsen. Vid årsmötet beslutas även verksamhetsplan och budget för kommande verksamhetsår. Det ger representantskapet en bra insyn och delaktighet i både tidigare och kommande verksamhetsår. Styrelsen informerar och för löpande en dialog med representantskapet om angelägna verksamhetsfrågor. Styrelsen delar således inte motionärens uppfattning att representantskapets ytterligare behöver stärkas på det sätt motionären föreslår. Styrelsen föreslår kongressen besluta att avslå motion 166.

19 Motion nr 167 Stärk revisorerna Skåne ID585 I revisorernas uppgifter ingår, enligt 13 i stadgarna, granskning av representantskapets verksamhet. Representantskapets verksamhet består bl.a. av tillsynen över riksorganisationens verksamhet. Denna fördelning liknar i hög grad den fördelning som finns i en kommunal organisation. Revisorerna skall inte utföra tillsynen utan följa upp att representantskapet, som har ansvar för tillsyn av verksamheten, tar sitt ansvar. Eftersom representantskapets tillsyn av riksorganisationens verksamhet inte fungerar så som stadgarna föreskriver, så fungerar inte heller revisorernas granskning av representantskapets verksamhet. Det finns helt enkelt inget att granska. Revisorerna har idag, trots sin stadgeenliga uppgift enligt stadgarna 13, inte heller några medel avsatta för verksamhetsrevision. I de tidigare stadgarna hade revisorerna att yttra sig över ansvarsfriheten för representantskapets ledamöter. Denna uppgift för revisorerna togs bort i den senaste revisionen av stadgarna. Idag är det styrelsen som tar beslut om revisorernas budget. Detta leder till jäv eftersom det är styrelsen som i första hand granskas av revisorerna. Revisorernas budget bör fastställas av kongressen. Av ovanstående skäl föreslås kongressen besluta: att revisorerna ska föreslå eller avstyrka ansvarsfrihet för representantskapets ledamöter, beroende på om dessa tar ansvar för sitt stadgeenliga uppdrag eller ej, att revisorerna på egen hand ska ta fram förslag till sin budget för kongressperioden och att kongressen ska fastställa den, att budgeten ska innehålla medel för såväl räkenskaps- och förvaltningsrevision som verksamhetsrevision. att revisorernas budget för nästa mandatperiod ökas med minst 50% för att ge utrymme åt verksamhetsrevision. PRO-distriktet i Skåne Motionen har behandlats vid höstmöte , som beslutade att bifalla motionen. Kontaktperson: Johan Pettersson

20 Styrelsens utlåtande över motion nummer 167 För styrelsen är det en självklarhet att revisorerna får de resurser som behövs för att kunna genomföra sitt uppdrag. Stadgarna ger revisorerna utrymme att genomföra revision av både verksamheten och räkenskaperna. Det är en självklarhet att revisorerna själva bestämmer i vilken omfattning som de olika delarna ska granskas. Det är styrelsen som är ansvarig inför representantskapet och kongressen. Därför är det styrelsen som revisorerna ska granska. Till stöd för de förtroendevalda revisorerna ska, enligt stadgarna, auktoriserad revisor anlitas. Som upplysning kan nämnas att revisorerna efter kongressen 2012 genomförde en upphandling av sådan revisor. I samband med att de årliga verksamhetsplanerna och budgetarna beslutas av styrelse och representantskap avsätts även medel för revisorerna. Styrelsen föreslår kongressen besluta att avslå motion 167.

Motion nr 205 Utveckla PRO:s HEMFÖRSÄKRING. PRO Haga-Malmaberg - Västerås, Västmanland. Område: PRO:s organisation Underområde: Försäkringar

Motion nr 205 Utveckla PRO:s HEMFÖRSÄKRING. PRO Haga-Malmaberg - Västerås, Västmanland. Område: PRO:s organisation Underområde: Försäkringar Motion nr 205 Utveckla PRO:s HEMFÖRSÄKRING PRO Haga-Malmaberg - Västerås, Västmanland ID574 Utveckla PRO:s HEMFÖRSÄKRING PRO: medlemsförsäkringar är till delar unika i sin omfattning. Olycksfallsförsäkringen

Läs mer

Motionen har behandlats vid styrelsemöte 2014-08-08, som beslutade att bifalla motionen.

Motionen har behandlats vid styrelsemöte 2014-08-08, som beslutade att bifalla motionen. Motion nr 233 Kommunala pensionärsråd och Landstings/Region pensionärsråd PRO Ale Norra - Ale, Norra Älvsborg ID529 Pensionärsråden inom landsting och kommun har under många år knappast genomsyrats av

Läs mer

NORMALSTADGAR. För släktforskarförening

NORMALSTADGAR. För släktforskarförening Sveriges Släktforskarförbund Framtagna 2011 NORMALSTADGAR För släktforskarförening 1 Föreningens namn Föreningens namn är. 2 Föreningens ändamål Föreningen, är en ideell förening samt politiskt och religiöst

Läs mer

för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism

för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism Kongressen i Göteborg 2013-03-16 1 Namn och ändamål 1.1 Namn Organisationen heter Riksorganisationen Ungdom Mot Rasism (hädanefter kallad UMR). 1.2 Ändamål UMR

Läs mer

5 SRS verksamhetsår omfattar tiden mellan den 1 januari och den 31 december.

5 SRS verksamhetsår omfattar tiden mellan den 1 januari och den 31 december. Studentradion i Sverige - Stadgar SENAST ÄNDRADE 2014-10-12 Firma 1 Föreningens firma är Studentradion i Sverige, och förkortas SRS. Föreningens firma tecknas av ordförande och kassör var och en för sig.

Läs mer

Stadgar för SPF Seniorerna Filbyter Linköping Antagna vid årsmötet 2015-02-16

Stadgar för SPF Seniorerna Filbyter Linköping Antagna vid årsmötet 2015-02-16 Stadgar för SPF Seniorerna Filbyter Linköping Antagna vid årsmötet 2015-02-16 Innehåll sid 1 Namn 2 2 Ändamål 2 3 Medlemskap 2 4 Möten 2 Tid för årsmötekallelse motioner 2 Extra årsmöte 3 Antal möten 3

Läs mer

Stadgar EAPN Sverige 2006

Stadgar EAPN Sverige 2006 Stadgar EAPN Sverige 2006 Stadgar antagna av EAPN Sveriges årsmöte 2006. 1 Namn och inriktning European Anti-Poverty Network (EAPN) Sverige är en självständig ideell förening ansluten till det europeiska

Läs mer

Stadgar Villaägarna Göteborg. Antagna vid årsmöte 2013-03-20

Stadgar Villaägarna Göteborg. Antagna vid årsmöte 2013-03-20 Stadgar Villaägarna Göteborg Antagna vid årsmöte 2013-03-20 1 2 (6) ÄNDAMÅL OCH VERKSAMHETSOMRÅDE 1. Villaägarna Göteborg är en partipolitiskt obunden sammanslutning, ideell förening, av medlemmar i Villaägarnas

Läs mer

Förslag till nya stadgar för SPF Seniorerna Karlaplan bakgrund

Förslag till nya stadgar för SPF Seniorerna Karlaplan bakgrund Stockholm i januari 2015 Förslag till nya stadgar för SPF Seniorerna Karlaplan bakgrund Vid SPFs kongress 11-14 juni 2014 togs beslut om ändrade stadgar för förbundet samt förändring av normalstadgar för

Läs mer

S T A D G A R. för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING. org.nr: 822000-8422

S T A D G A R. för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING. org.nr: 822000-8422 S T A D G A R för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING org.nr: 822000-8422 Dessa stadgar har antagits vid årsmöte i Linköpings Villaägareförening 2010-03-16 1 Ändamål och verksamhetsområde 1 1. Linköpings Villaägareförening,

Läs mer

Stadgar HSO Stockholms stad

Stadgar HSO Stockholms stad Stadgar HSO Stockholms stad Antagna 1994-04-25 Reviderade 1997-04-07 Reviderade 1998-04-22 Reviderade 1999-04-27 Reviderade 2001-04-24 Reviderade 2003-04-10 Reviderade 2006-04-05 Reviderade 2008-04-09

Läs mer

Västerås Astronomi- och Rymdforskningsförening (VARF) Stadgar

Västerås Astronomi- och Rymdforskningsförening (VARF) Stadgar Västerås Astronomi- och Rymdforskningsförening (VARF) Stadgar 1 Föreningens firma Föreningens firma är Västerås Astronomi- och RymdforskningsFörening. 2 Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål

Läs mer

stadgar för Göteborgsdistriktet

stadgar för Göteborgsdistriktet stadgar för Göteborgsdistriktet Stadgar för Göteborgsdistriktet av Amnesty International Detta dokument består av nationella standardstadgar för distrikt inom amnesty international, samt de lokala tillägg

Läs mer

Stadgar för Riksförbundet Veterinär Omtanke Om Våldsutsatta, VOOV

Stadgar för Riksförbundet Veterinär Omtanke Om Våldsutsatta, VOOV Stadgar för Riksförbundet Veterinär Omtanke Om Våldsutsatta, VOOV Antagna av riksförbundets årsmöte 2015-05- 10 VOOV, Veterinär Omtanke Om Våldsutsatta är en ideell partipolitiskt och religiöst obunden

Läs mer

STADGAR FÖR Författarcentrum Öst

STADGAR FÖR Författarcentrum Öst STADGAR FÖR Författarcentrum Öst (organisationsnr: 802008-2031), antagna 20 februari 1976, 15 december 1977, 25 mars 1998, 27 mars 2006, 26 mars 2007, 18 april 2013, 31 mars 2014, 22 januari 2015 och 30

Läs mer

Detta introduktionsprogram är tänkt att kortfattad ge en beskrivning av FSO:s förening och vad du bör tänka på i ditt uppdrag.

Detta introduktionsprogram är tänkt att kortfattad ge en beskrivning av FSO:s förening och vad du bör tänka på i ditt uppdrag. INTRODUKTIONSPROGRAM FÖR NYA FÖRTROENDEVALDA INOM FÖRENINGEN SOCIAL OMSORG (FSO) Grattis till ditt nya förtroendeuppdrag inom FSO Vi hoppas att du ska trivas i ditt nya uppdrag och känna dig välkommen

Läs mer

STADGAR. Malmö mot Diskriminering. Stadgar för. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö

STADGAR. Malmö mot Diskriminering. Stadgar för. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Malmö mot Diskriminering Stadgar för Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Antagna vid årsmöte 2010-09-22 STADGAR Malmö mot Diskriminering Malmö

Läs mer

Stadgar. Hemsida: www.hjart-lung.se/sundsvall. e-mail: hjart-lung.sundsvall@telia.com. Adress: Skepparegatan 5 A 4 tr. 852 34 SUNDSVALL Tel: 12 50 70

Stadgar. Hemsida: www.hjart-lung.se/sundsvall. e-mail: hjart-lung.sundsvall@telia.com. Adress: Skepparegatan 5 A 4 tr. 852 34 SUNDSVALL Tel: 12 50 70 Stadgar Adress: Skepparegatan 5 A 4 tr 852 34 SUNDSVALL Tel: 12 50 70 Org. Nr. 889201-0466 Hemsida: www.hjart-lung.se/sundsvall e-mail: hjart-lung.sundsvall@telia.com Stadgar för lokalföreningar antagna

Läs mer

Förslag på stadgar för Bastuträsk by Byaförening. 1 Föreningens namn Föreningen benämns Bastuträsk by Byaförening

Förslag på stadgar för Bastuträsk by Byaförening. 1 Föreningens namn Föreningen benämns Bastuträsk by Byaförening Förslag på stadgar för Bastuträsk by Byaförening 1 Föreningens namn Föreningen benämns Bastuträsk by Byaförening 2 Säte Föreningens säte är Bastuträsk by, Norsjö kommun. 3 Ändamål Föreningen är ideell,

Läs mer

Handikappföreningarnas Samarbetsorgan i Norrköping. HSO Norrköpings Stadgar. Fastställda av årsmötet den 2012-04-16.

Handikappföreningarnas Samarbetsorgan i Norrköping. HSO Norrköpings Stadgar. Fastställda av årsmötet den 2012-04-16. Handikappföreningarnas Samarbetsorgan i Norrköping HSO Norrköpings Stadgar Fastställda av årsmötet den 2012-04-16. Stadgar för HSO Norrköping Fastställda av årsmötet den 2012-04-16. 1 GRUNDLÄGGANDE VÄRDERINGAR

Läs mer

Normalstadgar för Svenska Celiakiungdomsförbundets medlemsföreningar

Normalstadgar för Svenska Celiakiungdomsförbundets medlemsföreningar Normalstadgar för Svenska Celiakiungdomsförbundets medlemsföreningar Dessa normalstadgar är den ram utifrån vilken SCUF:s medlemsföreningar ska utforma sina stadgar. Stadgarna går att ändra så länge medlemsföreningen

Läs mer

Stadgar för Föräldraföreningen vid Rudolf Steinerskolan i Göteborg

Stadgar för Föräldraföreningen vid Rudolf Steinerskolan i Göteborg Stadgar för Föräldraföreningen vid Rudolf Steinerskolan i Göteborg 1 Föreningens namn och säte Föreningens namn är Föräldraföreningen vid Rudolf Steinerskolan i Göteborg. Föreningen har sitt säte i Göteborg.

Läs mer

Stadgar - Funkibator ideell förening

Stadgar - Funkibator ideell förening Stadgar - Funkibator ideell förening Stadgar för Funkibator ideell förening. Antagna vid årsmöte 19 mars 2013. 1 - Föreningens namn Föreningens namn är Funkibator ideell förening. 2 - Föreningens säte

Läs mer

Stadgar för Mälarscouterna

Stadgar för Mälarscouterna Stadgar för Mälarscouterna 1 Allmänt Scoutkåren Mälarscouterna är en partipolitisk och religiöst obunden sammanslutning av enskilda personer och har till uppgift att i bedriva scoutverksamhet. Mälarscouterna

Läs mer

Stadgar. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö

Stadgar. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Stadgar Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö 1 NAMN Föreningens namn är Malmö mot Diskriminering föreningarnas organisation för att främja

Läs mer

Motion nr 183 Trippelskrapet. PRO Valla-Fridhem - Linköping, Östergötland. Område: PRO:s organisation Underområde: Trippelskrapet. Motivering.

Motion nr 183 Trippelskrapet. PRO Valla-Fridhem - Linköping, Östergötland. Område: PRO:s organisation Underområde: Trippelskrapet. Motivering. Motion nr 183 Trippelskrapet PRO Valla-Fridhem - Linköping, Östergötland ID510 som pensionärer tycker vi att prenumerationen på (abonnemanget) på Trippelskrapets lotter är för dyr. Nu kostar det 200:-/mån

Läs mer

STADGAR. Kost & Näring

STADGAR. Kost & Näring STADGAR för Kost & Näring - en branschförening inom Ledarna Fastställda på Årsmötet 2012-03-24 Sida 1 av 7 Stadgar för Kost & Näring en branschförening inom Ledarna 1 Uppgift och syfte Kost & Näring är

Läs mer

STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA

STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA Antagna på årsmöte 2011-xx-xx 1. Firma Lokalavdelningens namn är jagvillhabostad.nu Uppsala. 2. Syfte Lokalavdelningens syfte är att bevaka samt agera utifrån unga bostadssökandes

Läs mer

Lokala stadgar för Röda Korsets Ungdomsförbund Norrköping

Lokala stadgar för Röda Korsets Ungdomsförbund Norrköping 1 (5) Lokala stadgar för Röda Korsets Ungdomsförbund Norrköping Röda Korsets Ungdomsförbund Norrköpings stadgar innehåller grundläggande bestämmelser för organisationen. Stadgarna ska säkerställa medlemmarnas

Läs mer

A. Organisation Jagvillhabostad.nu består av enskilda medlemmar organiserade i lokalavdelningar.

A. Organisation Jagvillhabostad.nu består av enskilda medlemmar organiserade i lokalavdelningar. STADGAR Antagna 2003-04-06 Reviderade 2006-03-04, 2007-03-03, 2009-03-07, 2010-03-06, 2012-02-18 1. Firma Organisationens namn är jagvillhabostad.nu. 2. Syfte Föreningens syfte är att bevaka samt agera

Läs mer

Stadgar för. Kallbadhusets Vänner Saltholmen. Besöksadress: Saltholmsgatan 54 426 76 Västra Frölunda. Postadress: Box 5004 426 05 Västra Frölunda

Stadgar för. Kallbadhusets Vänner Saltholmen. Besöksadress: Saltholmsgatan 54 426 76 Västra Frölunda. Postadress: Box 5004 426 05 Västra Frölunda Stadgar för Kallbadhusets Vänner Saltholmen Besöksadress: Saltholmsgatan 54 426 76 Västra Frölunda Postadress: Box 5004 426 05 Västra Frölunda Telefon: 031-29 03 77 Bankgiro: 189-6588 Hemsida: www.saltholmenskallbadhus.se

Läs mer

Guide till Sveriges ungdomsråds exempelstadga. Stadga för Ungdomsrådet i (Kommun/Stadsdel)

Guide till Sveriges ungdomsråds exempelstadga. Stadga för Ungdomsrådet i (Kommun/Stadsdel) Guide till Sveriges ungdomsråds exempelstadga Detta är guiden till Sveriges ungdomsråds exempelstadga. Som du kan se så är texten skriven i två färger. Detta är för att den turkosa färgen är den förklarande

Läs mer

1 Namn Mom. 1: Förbundets namn skall vara Öppna Moderater Moderaternas hbt-förbund

1 Namn Mom. 1: Förbundets namn skall vara Öppna Moderater Moderaternas hbt-förbund Stadga för Öppna Moderater - Moderaternas hbt-förbund Antagna vid förbundsstämman 2014-04-26 1 Namn Förbundets namn skall vara Öppna Moderater Moderaternas hbt-förbund 2 Ändamål Mom.1: Öppna Moderater

Läs mer

STADGAR FORUM SYD. Antagna 080517 av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet 081122 efter revidering av stadgar 950204.

STADGAR FORUM SYD. Antagna 080517 av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet 081122 efter revidering av stadgar 950204. STADGAR FORUM SYD Antagna 080517 av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet 081122 efter revidering av stadgar 950204. Senaste revidering 150530 Stadgar för Forum Syd Organisationer i samverkan

Läs mer

EXEMPEL PÅ STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGAR

EXEMPEL PÅ STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGAR EXEMPEL PÅ STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGAR Observera att detta enbart är ett exempel på hur en förenings stadgar kan vara utformade. Varje förening är individuell och måste därför alltid noga överväga vad

Läs mer

Hur man bildar en förening

Hur man bildar en förening Handläggare Datum Lars Louthander 2011-01-03 Hur man bildar en förening Varför skall vi gå samman i en förening? Genom att bilda föreningar har människor skapat en fastare gemenskap kring sina intressen.

Läs mer

STADGAR FÖR VÄSTBERGATRÄFFEN

STADGAR FÖR VÄSTBERGATRÄFFEN STADGAR FÖR VÄSTBERGATRÄFFEN Reviderade och antagna av årsmötet i mars 2013 Föreningens namn är Västbergaträffen med organisationsnummer 802004-6937. Västbergaträffens hemvist är Stockholm. Västbergaträffen

Läs mer

Bildandet av en förening.

Bildandet av en förening. Bildandet av en förening. Konstituerande möte är när föreningen bildas och ett första möte hålls. När en förening söker bidrag, hyr lokal, skaffar telefonabonnemang eller liknande frågas det oftast efter

Läs mer

STADGAR för Internationella kvinnoföreningen i Malmö

STADGAR för Internationella kvinnoföreningen i Malmö STADGAR för Internationella kvinnoföreningen i Malmö 1 Föreningen 1.1 Föreningens namn Föreningens namn är Internationella Kvinnoföreningen i Malmö. Föreningens namn förkortas IKF Malmö. IKF Malmö har

Läs mer

Styrelse och stadgar ska ett årsmöte ta beslut om. Fram till första årsmötet som föreningen har bildas en tillfällig styrelse.

Styrelse och stadgar ska ett årsmöte ta beslut om. Fram till första årsmötet som föreningen har bildas en tillfällig styrelse. Bilda förening Barn, ungdom eller vuxen, det finns föreningar för alla grupper. Kanske tillhör du en grupp som skulle vinna på att bilda en förening kring ert intresse. Som en ideell förening finns det

Läs mer

Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27

Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27 Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27 1 Namn och Distriktets namn och geografiska verksamhetsområde geografiskt fastställs av Autism- och Aspergerförbundets

Läs mer

Stadgar för Hela Sverige ska leva

Stadgar för Hela Sverige ska leva Stadgar för Hela Sverige ska leva Antagna vid årsmötet 2011-05-10 1 Föreningens namn Föreningens namn är Hela Sverige ska leva. Föreningen är ideell och partipolitiskt och religiöst obunden. 2 Föreningens

Läs mer

Stadgar för Fritidsföreningen NBN Antagna på årsmöte den 24 mars 1996

Stadgar för Fritidsföreningen NBN Antagna på årsmöte den 24 mars 1996 1 Stadgar för Fritidsföreningen NBN Antagna på årsmöte den 24 mars 1996 1 Ändamål Fritidsföreningen Nobba Brass & Nubbe (NBN) har till ändamål att stödja och främja missbrukares behov av aktiv och meningsfull

Läs mer

Stadgar för förbundet Ung Media Sverige

Stadgar för förbundet Ung Media Sverige Stadgar för förbundet Ung Media Sverige Antagna vid årsmötet 2012-10-21 Definition 1 Syfte mom 1 Förbundets syfte är att genom demokratisk organisering skapa förutsättningar för unga att producera och

Läs mer

Stadgar för STIL, Stiftarna av Independent Living i Sverige

Stadgar för STIL, Stiftarna av Independent Living i Sverige Stadgar för STIL, Stiftarna av Independent Living i Sverige Reviderade av årsstämman 23 maj 2015 1 Föreningens namn och syfte Stiftarna av Independent Living i Sverige, STIL, är en ideell förening. Föreningen

Läs mer

NORMALSTADGAR. för. lokal förening. ansluten till organisationen FÖRETAGARNA

NORMALSTADGAR. för. lokal förening. ansluten till organisationen FÖRETAGARNA 1 (6) NORMALSTADGAR för lokal förening ansluten till organisationen FÖRETAGARNA Fastställda av kongressen 2012 2 (6) INNEHÅLL Normalstadgar för lokal förening 1 Inledning 12 2 Namn och ändamål 12 3 Antagande

Läs mer

Stadgar RFSL Stockholm

Stadgar RFSL Stockholm Stadgar RFSL Stockholm 1 Föreningens namn 1.1 Föreningens namn är RFSL Stockholm 2 Tillhörighet Reviderade vid årsmöte 16 mars 2013 2.1 RFSL Stockholm är en ideell förening och en avdelning inom Riksförbundet

Läs mer

S t a d g a r. Göteborgs rättighetscenter mot diskriminering

S t a d g a r. Göteborgs rättighetscenter mot diskriminering S t a d g a r för föreningen Göteborgs rättighetscenter mot diskriminering Reviderade 26 mars 2015 1 Föreningens namn Föreningens namn är Göteborgs rättighetscenter mot diskriminering. Föreningen är en

Läs mer

STADGAR FÖR INDUSTRIHISTORISKA FÖRENINGEN I VÄSTERÅS ANSLUTEN TILL SVERIGES HEMBYGDSFÖRBUND

STADGAR FÖR INDUSTRIHISTORISKA FÖRENINGEN I VÄSTERÅS ANSLUTEN TILL SVERIGES HEMBYGDSFÖRBUND STADGAR FÖR INDUSTRIHISTORISKA FÖRENINGEN I VÄSTERÅS ANSLUTEN TILL SVERIGES HEMBYGDSFÖRBUND INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Namn, verksamhetsområde 2 Föreningens grundsyn 3 Industrihistoriska föreningens ändamål

Läs mer

Samorganisation Sundsvall

Samorganisation Sundsvall Samorganisation Sundsvall VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 PRO Alnö, PRO Attmar, PRO City Sundsvall, PRO Holm, Pro Indal, PRO Liden, PRO Matfors-Tuna PRO Njurunda, PRO Selånger, PRO Sköns Norra, PRO Sköns Södra,

Läs mer

Stadgar för Handikappföreningarnas Samarbetsorgan i Göteborgs stad

Stadgar för Handikappföreningarnas Samarbetsorgan i Göteborgs stad Stadgar för Handikappföreningarnas Samarbetsorgan i Göteborgs stad Antagna vid årsmötet 2014-04-24 I det följande lämnas förslag till nya stadgar för Handikappföreningarnas samarbetsorgan i Göteborgs stad,

Läs mer

Exempel på att bilda en förening

Exempel på att bilda en förening Exempel på att bilda en förening Information om hur man går till väga för att bilda en förening och information om vad styrelsen och styrelsens ledamöter har för uppgifter. 1. Att bilda en förening I Sverige

Läs mer

STADGAR. Förbundet. Vi Unga

STADGAR. Förbundet. Vi Unga STADGAR Förbundet Vi Unga Vad Är en stadga? Varje förening ska ha stadgar. I stadgarna skall stå vad en förening ska göra, hur den skall arbeta och vilka som kan bli medlemmar. Det skall vara helt klart

Läs mer

Stadgar för Leksands Dykarklubb Antagna vid årsmötet 2014-02-22

Stadgar för Leksands Dykarklubb Antagna vid årsmötet 2014-02-22 Stadgar för Leksands Dykarklubb Antagna vid årsmötet 2014-02-22 1 - Föreningens namn Föreningens namn är Leksands Dykarklubb (LDK) 2 - Föreningens säte Styrelsen har sitt säte i Leksand. 3 Föreningsform

Läs mer

Förslag på ändringar av stadgar för Global Picnic

Förslag på ändringar av stadgar för Global Picnic Förslag på ändringar av stadgar för Global Picnic 1 Firma Föreningens firma är Global Picnic. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen ska främja medlemmarnas intresse genom att bedriva aktiviteter som är förknippade

Läs mer

Definition och ändamål

Definition och ändamål Stadgar 2014-07-17 Europeiska ungdomsparlamentet (EUP) Stadgar för Europeiska ungdomsparlamentet (EUP) Definition och ändamål 1 Syfte Mom 1 Föreningens syfte är att bidra till ett Europa där ungdomar intresserar

Läs mer

FÖRSLAG STADGAR MESKALIN

FÖRSLAG STADGAR MESKALIN FÖRSLAG STADGAR MESKALIN 1 NAMN Föreningens namn är Meskalin, och har sitt säte i Kalmar. Meskalin är en religiöst och partipolitiskt obunden förening. 2 SYFTE Meskalin ska representera och arbeta för

Läs mer

En information om hur det går till att bilda en förening.

En information om hur det går till att bilda en förening. Bilda förening En information om hur det går till att bilda en förening. Att bilda en förening I Sverige finns det ingen lag som kräver att ideella föreningar ska registreras eller godkännas. Det innebär

Läs mer

Stadgar. Kalmar Norra Koloniträdgårdsförening

Stadgar. Kalmar Norra Koloniträdgårdsförening Stadgar Kalmar Norra Koloniträdgårdsförening STADGAR 1. FÖRENINGENS NAMN Föreningens namn är Kalmar Norra Koloniträdgårdsförening 2. FÖRENINGENS ÄNDAMÅL 2.1 Kalmar Norra Koloniträdgårdsförening är en allmännyttig

Läs mer

1. Karlstad Båtklubbs organisation

1. Karlstad Båtklubbs organisation 1. Karlstad Båtklubbs organisation Karlstad Båtklubb(KBK) bildades 1982-02-03. Karlstad Båtklubb kan vara ansluten till Värmlands Båtförbund, Värmlands seglarförbund, Svenska Båtunionen och Svenska Seglarförbundet.

Läs mer

Stina. Studieinspiratörerna. Stadgar för den ideella föreningen Studieinspiratörerna. Ändringar gjorda på årsmöte 140526 medtagna

Stina. Studieinspiratörerna. Stadgar för den ideella föreningen Studieinspiratörerna. Ändringar gjorda på årsmöte 140526 medtagna Stina Studieinspiratörerna Stadgar för den ideella föreningen Studieinspiratörerna Ändringar gjorda på årsmöte 140526 medtagna Föreningen 1 Föreningens namn är Studieinspiratörerna. 2 Föreningen och dess

Läs mer

Stadgar för Fältbiologerna

Stadgar för Fältbiologerna Stadgar för Fältbiologerna Organisationsnummer 802004-2738 Senast reviderade 1. Syfte mom. 1 Fältbiologernas syfte är att: - samla natur- och miljöintresserade barn och ungdomar. - sprida kunskap om och

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN UNGDOMENS HUS I UPPSALA

STADGAR FÖR FÖRENINGEN UNGDOMENS HUS I UPPSALA STADGAR FÖR FÖRENINGEN UNGDOMENS HUS I UPPSALA 1 Allmänt Innehåller de grunder på vilka föreningen vilar dess namn, säte, syfte och eventuella ideologiska ställningstaganden. Sida 2. 2 Medlemskap Innehåller

Läs mer

Stadgar för Vikbolandets Biodlareförening anslutna Sveriges Biodlares Riksförbund

Stadgar för Vikbolandets Biodlareförening anslutna Sveriges Biodlares Riksförbund Stadgar för Vikbolandets Biodlareförening anslutna Sveriges Biodlares Riksförbund Detta är kompletterande stadgar ( 7:2) som anpassats för Vikbolandets Biodlareförening från SBR:s grundstadgar. Grundstadgarna

Läs mer

STADGAR FÖR VÄSTERSOCKENS MOTIONSFÖRENING (aug 2014)

STADGAR FÖR VÄSTERSOCKENS MOTIONSFÖRENING (aug 2014) STADGAR FÖR VÄSTERSOCKENS MOTIONSFÖRENING (aug 2014) 1 kap Allmänna bestämmelser 1 Ändamål Föreningen har som ändamål att utveckla, stödja och bedriva motionsverksamhet för alla åldrar, samt i övrigt verka

Läs mer

Område: Konsument Underområde: Kontanthantering. Motion nr 107 Grundläggande betaltjänster. PRO Folkunga - Mjölby, Östergötland. Motivering.

Område: Konsument Underområde: Kontanthantering. Motion nr 107 Grundläggande betaltjänster. PRO Folkunga - Mjölby, Östergötland. Motivering. Motion nr 107 Grundläggande betaltjänster PRO Folkunga - Mjölby, Östergötland ID540 Folkunga PRO, Väderstad, Mjölby kommun har under de senaste åren upplevt en klar försämring i de grundläggande betaltjänster,

Läs mer

STADGAR FÖR GRÖNA HÄGERNS ODLINGSLANDSFÖRENING

STADGAR FÖR GRÖNA HÄGERNS ODLINGSLANDSFÖRENING STADGAR FÖR GRÖNA HÄGERNS ODLINGSLANDSFÖRENING 1. FÖRENINGENS NAMN 1:1 Föreningens namn är Gröna Hägerns Odlingslandsförening. 2. FÖRENINGENS ÄNDAMÅL 2:1 Gröna Hägerns Odlingslandsförening är en ideell

Läs mer

Föreningen är religiöst och partipolitiskt obunden.

Föreningen är religiöst och partipolitiskt obunden. STADGAR för CISV Umeå 1 Ändamål CISV-Umeå är en ideell fredsförening med uppgift att: a) Utbilda unga människor för fred oberoende av ras, religion eller politisk uppfattning b) utveckla unga människors

Läs mer

STADGAR. för Företagarna Göteborg ansluten till. organisationen FÖRETAGARNA

STADGAR. för Företagarna Göteborg ansluten till. organisationen FÖRETAGARNA STADGAR för Företagarna Göteborg ansluten till organisationen FÖRETAGARNA Dessa stadgar bygger på normalstadgar som ändrades vid kongressen i Umeå 2008. Dessa stadgar godkändes av den nationella föreningens

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SPRÅKRÅDGIVNING OCH TEXTVÅRD. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Föreningen Språkrådgivning och textvård.

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SPRÅKRÅDGIVNING OCH TEXTVÅRD. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Föreningen Språkrådgivning och textvård. STADGAR FÖR FÖRENINGEN SPRÅKRÅDGIVNING OCH TEXTVÅRD 1 Föreningens namn Föreningens namn är Föreningen Språkrådgivning och textvård. ÄNDAMÅL 2 Föreningens ändamål Föreningen ska fungera som nätverk för

Läs mer

STADGAR FÖR UNGA FUNKISAR

STADGAR FÖR UNGA FUNKISAR STADGAR FÖR UNGA FUNKISAR TAGNA VID ORDINARIE STÄMMA 24-26 APRIL 2014 VISSA JUSTERINGAR VID EXTRA STÄMMA 28-30 NOV 2014 SLUTGILTIGT BESLUT TAGET VID ORDINARIE STÄMMA 24-26 APRIL 2015. ERSÄTTER 2011 ÅRS

Läs mer

Dagordningens punkt 18 Vår organisation. Utlåtande Medlemskapets värde motionerna B1 B6

Dagordningens punkt 18 Vår organisation. Utlåtande Medlemskapets värde motionerna B1 B6 Utlåtande Medlemskapets värde motionerna B1 B6 IF Metalls styrka bygger på att vi är många och kunniga, både när vi driver frågor på arbetsplatserna och i samhället i stort. Organisering handlar inte enbart

Läs mer

Stadgar för. Handikappföreningarnas Samarbetsorgan i Eskilstuna (HSO Eskilstuna) Antagna vid årsmöte den 22 maj 2001

Stadgar för. Handikappföreningarnas Samarbetsorgan i Eskilstuna (HSO Eskilstuna) Antagna vid årsmöte den 22 maj 2001 1 (6) Stadgar för Handikappföreningarnas Samarbetsorgan i Eskilstuna (HSO Eskilstuna) Antagna vid årsmöte den 22 maj 2001 1. Namn, Syfte, Uppgifter. Namn. Syfte. Uppgifter. Samverkansor- Samarbetsorganet

Läs mer

STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGEN Vi Konsumenter

STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGEN Vi Konsumenter STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGEN Vi Konsumenter Fastställda av årsmötet 21 april 2015 1. Namn 2. Ändamål 3. Uppgift 4. Säte Föreningens namn är Vi Konsumenter Föreningen är en fristående, partipolitiskt

Läs mer

Stadgar för Östasiatiska föreningen vid Linköpings Universitet

Stadgar för Östasiatiska föreningen vid Linköpings Universitet Stadgar för Östasiatiska föreningen vid Linköpings Universitet (antagna 2012-10-30) 1 Föreningens namn 1.1 Föreningens namn är Östasiatiska föreningen vid Linköpings Universitet. 2 Föreningens säte 2.1

Läs mer

Stadgar för Föreningen Hem för Finländska Åldringar

Stadgar för Föreningen Hem för Finländska Åldringar Stadgar för Föreningen Hem för Finländska Åldringar Behandlade för första gången vid mötet 20.11.2009 och antagna vid årsmötet 24.4.2010. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Föreningen Hem för Finländska

Läs mer

STADGAR För den ideella föreningen Tamam Lund med hemort i Lund. Bildad den 16/5 2011.

STADGAR För den ideella föreningen Tamam Lund med hemort i Lund. Bildad den 16/5 2011. STADGAR För den ideella föreningen Tamam Lund med hemort i Lund. Bildad den 16/5 2011. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Föreningens namn Föreningens namn är Tamam Lund. 2 Föreningens syfte Föreningens ändamål är

Läs mer

Campus Helsingborgs vänner. Stadga

Campus Helsingborgs vänner. Stadga Campus Helsingborgs vänner Stadga 1 Innehåll Kapitel 1 Föreningen... 1 1.1 Namn... 1 1.2 Säte... 1 1.3 Föreningsform och verksamhetsår... 1 1.4 Ändamål och verksamhet... 1 Kapitel 2 Medlemmar... 2 2.1

Läs mer

Stadgar för Sveriges Fotterapeuter

Stadgar för Sveriges Fotterapeuter Stadgar för Sveriges Fotterapeuter 1 Förbundets namn Förbundets namn är Sveriges Fotterapeuter. Organisationsnummer 802407-9090 Kansliet har sitt säte i Stockholm. Förbundets ändamål Förbundet är en riksomfattande

Läs mer

Stadgar för den ideella föreningen Tillväxt Gotland

Stadgar för den ideella föreningen Tillväxt Gotland Stadgar för den ideella föreningen Tillväxt Gotland 1 Firma och styrelsens säte Föreningens firma är Tillväxt Gotland, ideell förening. Styrelsen ska ha sitt säte i Gotlands kommun. 2 Ändamål Tillväxt

Läs mer

Stadgar. För Vänföreningen till Stiftelsen Torgny Segerstedts Minne med säte i Göteborg, Västra Götalands län. Föreningen är bildad den 24/8 2000.

Stadgar. För Vänföreningen till Stiftelsen Torgny Segerstedts Minne med säte i Göteborg, Västra Götalands län. Föreningen är bildad den 24/8 2000. Stadgar För Vänföreningen till Stiftelsen Torgny Segerstedts Minne med säte i Göteborg, Västra Götalands län. Föreningen är bildad den 24/8 2000. Stadgarna är fastställda den 24/8 2000. Allmänna bestämmelser

Läs mer

Stockholms Spiritualistiska Förening

Stockholms Spiritualistiska Förening 1 Stockholms Spiritualistiska Förening STADGAR Slutligen fastställda på årsmötet den 28 april 1998. (Justerade enligt beslut på årsmötet den 20 april 2009.) (Justerade enligt beslut på årsmötet den 22

Läs mer

Stadgar för S:t Örjans Scoutkår, Borås

Stadgar för S:t Örjans Scoutkår, Borås Stadgar för S:t Örjans Scoutkår, Borås Örjanshus 12-09-24 1 Allmänt S:t Örjans Scoutkår är en sammanslutning av enskilda personer och har till uppgift att i bedriva scoutverksamhet. Scoutverksamheten bedrivs

Läs mer

Stadgar för Frisk & Fri Riksföreningen mot ätstörningar Slutgiltigt förslag

Stadgar för Frisk & Fri Riksföreningen mot ätstörningar Slutgiltigt förslag Stadgar för Frisk & Fri Riksföreningen mot ätstörningar Slutgiltigt förslag 1 Föreningen Föreningens namn är Frisk & Fri Riksföreningen mot ätstörningar. Verksamheten är partipolitiskt obunden och religiöst

Läs mer

Scouterna, Stadgar Sollentuna Norra scoutkår

Scouterna, Stadgar Sollentuna Norra scoutkår Scouterna, Stadgar Sollentuna Norra scoutkår Stadgar för Sollentuna Norra Scoutkår Organisationsnummer: 814800-3513 Antagna av Kårstämman den 2012-10-10 1 Allmänt Scoutkåren är en sammanslutning av enskilda

Läs mer

Stadgar för SVENSKA TANDSKÖTERSKEFÖRBUNDET Stadgarna är antagna vid förbundets representantskap den 21 mars 2015

Stadgar för SVENSKA TANDSKÖTERSKEFÖRBUNDET Stadgarna är antagna vid förbundets representantskap den 21 mars 2015 Stadgar för SVENSKA TANDSKÖTERSKEFÖRBUNDET Stadgarna är antagna vid förbundets representantskap den 21 mars 2015 STADGAR för SVENSKA TANDSKÖTERSKEFÖRBUNDET (STF) 1 Förbundets ändamål Svenska Tandsköterskeförbundet

Läs mer

Att bilda förening. ...för dig som vill starta en idéell förening. Allt från hur en interimsstyrelse bildas till hur man skriver stadgar.

Att bilda förening. ...för dig som vill starta en idéell förening. Allt från hur en interimsstyrelse bildas till hur man skriver stadgar. Att bilda förening En enkel guide......för dig som vill starta en idéell förening. Allt från hur en interimsstyrelse bildas till hur man skriver stadgar. Ordförklaringar samt enkla exempel på skrivelser.

Läs mer

Stadgar för POSTEN SENIORERNA

Stadgar för POSTEN SENIORERNA Stadgar för POSTEN SENIORERNA 1 FÖRENINGENS NAMN Föreningens namn är Posten Seniorerna. 2 FÖRENINGENS SYFTE Föreningen är en ideell, politiskt och fackligt neutral, rikstäckande organisation med syfte

Läs mer

FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS).

FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS). 1(6) FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS). INTRESSEFÖRENINGENS NAMN OCH SÄTE 1. Den ideella intresseföreningens namn är KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS) och har sitt

Läs mer

Normalstadgar. För föreningar anslutna till Djurskyddet Sverige

Normalstadgar. För föreningar anslutna till Djurskyddet Sverige Normalstadgar För föreningar anslutna till Djurskyddet Sverige September 2010 Normalstadgar för Djurskyddet Sveriges föreningar antagna 22-23 maj 2010 vid förbundsstämman i Södertälje. Reviderade vid förbundsstämman

Läs mer

Bilaga 1 INSTRUKTION. för LOKALAVDELNINGARNA SOS BARNBYAR SVERIGE. LEGAL#1483290v1

Bilaga 1 INSTRUKTION. för LOKALAVDELNINGARNA SOS BARNBYAR SVERIGE. LEGAL#1483290v1 Bilaga 1 INSTRUKTION för LOKALAVDELNINGARNA i SOS BARNBYAR SVERIGE Antagen vid årsmöte den 15 maj 2004 Antagen vid årsmötet den 23 april 2005 Antagen vid årsmötet den 22 april 2006 Antagen vid årsmötet

Läs mer

Stadgar för MediUm Kårföreningen för studenter vid Institutionen för kultur- och mediavetenskaper

Stadgar för MediUm Kårföreningen för studenter vid Institutionen för kultur- och mediavetenskaper Ändamål 1 MediUm har som huvudsakligt syfte att bevaka och medverka i utvecklingen av utbildningen och förutsättningarna för studier vi Umeå universitet. 2 Föreningen fungerar som kårförening inom Humanistiska

Läs mer

PeaceWorks Swedens stadgar

PeaceWorks Swedens stadgar PeaceWorks Swedens stadgar Stadgarna antagna 1974 10-19, senast ändrade 1998-03-21, 2004-02-22, 2005-03-19, 2005-08-27 och 2007-03-18, 2008-09-14, 2009-08-30, 2010-08-22, 2011-08-28, 2012-09-01, 2014-08-30,

Läs mer

Stadgar för Piratpartiet Lund

Stadgar för Piratpartiet Lund Stadgar för Piratpartiet Lund 8 mars 2014 1. Föreningen 1.1 Föreningens namn är Piratpartiet Lund och har sitt säte i Lund. 1.2 Föreningens verksamhetsområde omfattar Lunds kommun. 1.3 Föreningens syfte

Läs mer

Distriktsstadgar Malmöhusdistriktet

Distriktsstadgar Malmöhusdistriktet Distriktsstadgar Malmöhusdistriktet Kapitel 1 Inledande bestämmelser 1 Distriktet är ett regionalt organ för Riksförbundet Unga Musikanter. Distriktets medlemmar är de medlemsföreningar i RUM, vilkas säte

Läs mer

Stadgeändringar utseende av revisionsbolag

Stadgeändringar utseende av revisionsbolag 13:6 Stadgeändringar utseende av revisionsbolag : att att SISU-stämman beslutar bifalla till stadgeändringar enligt nedan; och SISU-stämman beslutar tillämpa den nya ordningen redan vid SISU-stämman 2013

Läs mer

Stadgar antagna vid kongressen 2014

Stadgar antagna vid kongressen 2014 Stadgar antagna vid kongressen 2014 1. Vårdförbundets grundläggande värderingar och ändamål Vårdförbundet är ett yrkesförbund som tillvaratar medlemmarnas fackliga intressen och utvecklingen av professionerna.

Läs mer

FÖRSLAG TILL STADGAR FÖR CLASSIC CAR WEEK ATT FÖRSTA GÅNGEN BEHANDLAS AV FÖRENINGSSTÄMMAN DEN 15 MARS 2015

FÖRSLAG TILL STADGAR FÖR CLASSIC CAR WEEK ATT FÖRSTA GÅNGEN BEHANDLAS AV FÖRENINGSSTÄMMAN DEN 15 MARS 2015 FÖRSLAG TILL STADGAR FÖR CLASSIC CAR WEEK ATT FÖRSTA GÅNGEN BEHANDLAS AV FÖRENINGSSTÄMMAN DEN 15 MARS 2015 Förslaget har upprättats av Anders Klasson, Göran Wendelin och Jan Säbb 1 KAP ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

Läs mer