Motionen har behandlats vid styrelsemöte , som beslutade att bifalla motionen.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Motionen har behandlats vid styrelsemöte 2014-05-12, som beslutade att bifalla motionen."

Transkript

1 Motion nr 157 Motion gällande den alltför snabba övergången till enbart datorbaserad information och kommunikartion inom PRO och i samhället i övrigt. PRO Godegård - Motala, Östergötland ID520 Vi kan säkert alla ha en stor nytta av att vara en del av IT-samhället. Men övergången dit måste under ganska lång tid gå parallellt med att även äldre teknik, skriftlig och muntlig kommunikation, fungerar. Små föreningar, som vi i Godegård, som inte har egen föreningslokal med dator, eller ens har möjlighet att rekrytera någon att ta ansvar för hemsida och IT, har svårt att upprätthålla den fortlöpande verksamheten och administrationen när PRO förutsätter att "alla är med på ITtåget". Allteftersom yngre pensionärer med datorvana ansluter sig hoppas vi detta blir lättare. att uppmana PROs styrelse att verka för att det under överskådlig tid ska vara möjligt att vara medlem och funktionär i PRO även utan dator och datorvana. Inga Hagdahl Motionen har behandlats vid styrelsemöte , som beslutade att bifalla motionen. Kontaktperson: Li Teske Distriktets yttrande Den tekniska utvecklingen kan på många sätt vara till nytta i vårt dagliga arbete inom vårt föreningsarbete. Distriktsstyrelsen delar synpunkterna som motionären tar upp, det får inte gå för fort. Den tekniska utvecklingen måste anpassas till föreningarnas förutsättningar som finns idag. Alla föreningar har inte tillgång till datorer, avsaknad av bredband och möjlighet till bredbandsuppkoppling. Ingen medlem eller förtroendevald skall behöva känna att man inte kan aktivera sig i arbetet inom PRO på grund avsaknad av teknisk utrustning. Tyvärr så hänvisas mycket av samhällsinformationen till att gå in på nätet. Vi får inte inom PRO medverka till att diskriminera en grupp i samhället som inte har möjlighet att på olika sätt ta till sig samhällsinformation. Vi skall inte säga nej till teknisk utveckling, men det får inte gå för fort. Alla aktiva medlemmar och förtroendevalda behövs i vårt arbete även den grupp som saknar teknisk

2 utrustning. Därför föreslår distriktsstyrelsen att höstmötet bifaller motionen. Motionen har behandlats vid höstmöte Mötet beslutade att bifalla motionen. Styrelsens utlåtande över motion nummer 157 Styrelsens utlåtande över motion nr 157 Motion gällande den alltför snabba övergången till enbart datorbaserad information och kommunikation inom PRO och i samhället i övrigt. Då PRO är en organisation för pensionärer är det en självklarhet att vi ska eftersträva att alla våra medlemmar får ta del av vår information, vare sig man har dator eller ej. Vad det gäller vår interna information kan medlemmen välja att få den analogt eller digitalt. Det är en service som PRO inte kommer att ta bort för medlemmarna. Mycket information levereras dessutom med vår medlemstidning PRO pensionären som distribueras via posten. Motionen anses vara besvarad. Styrelsen föreslår kongressen besluta att anse motion 157 besvarad.

3 Motion nr 158 Från kongressbeslut till förändring PRO Ale Norra - Ale, Norra Älvsborg ID531 PRO är en intresseorganisation som har till uppgift bland annat att bevaka äldre människors situation där det sker försämringar. Syftet kan också vara att skapa förändringar i samhället som höjer livskvaliteten i åldrandet. Bland oss äldre finns det med ålderns rätt de som blir sköra i både kropp och själ, för dessa medlemmar som kanske inte kan föra sin egen talan måste den yngre generationen PRO:are vara aktiva. För att behålla en levande drivkraft inom organisationen bör detta stimuleras med att man från riksorganisationen får en årlig rapport om kongressbeslut som genom åren mynnat ut i konkreta åtgärder. Jag vill att denna motion behandlas som enskild att man gör en löpande rapportering på de beslut som kongressen ställt sig bakom. att man redovisar vilken metod man använt och hur man lyckats förankra besluten politiskt, och hur åtgärderna kunnat förverkligas. att någon inom PRO riks får i uppdrag av kongressen att vara ansvarig för hålla i rapporteringen till distrikt och föreningar. Kent Enlund Motionen har behandlats vid styrelsemöte , som beslutade att bifalla motionen. Kontaktperson: Jouko Kangasoja Distriktets yttrande De önskemål motionären tar upp fungerar delvis redan i dag. Första och tredje att-satserna tillgodoses genom riksstyrelsens arbete. Andra att-satsen har en partipolitisk inriktning, och då PRO är en partipolitiskt oberoende organisation, föreslår styrelsen höstmötet, att avslå motionen. Motionen har behandlats vid höstmöte

4 Mötet beslutade att bifalla motionen. Samlat utlåtande över motion nr 158 och 159

5 Motion nr 159 Redovisning av verkställande av kongressbeslut PRO Järvsö - Ljusdal, Gävleborg ID587 Vid varje kongress fattas en rad beslut i viktiga frågor, det gäller inte minst frågor som väckts via motioner till kongressen. De motioner som tillstyrks av kongressen innebär ett beslut med uppdrag till riksorganisationens styrelse att verkställa. Hur det går, vad som händer och resultatet av dessa beslut borde redovisas tydligare varje år. Verksamhetsberättelsen ger visserligen information om vad som hänt under året men innehåller ingen uppföljning av enskilda kongressbeslut. En sådan skulle öka intresset och stimulera medlemsinflytandet i vår organisation. att uppdra åt riksorgansationens styrelse att årligen redovisa vad som hänt med kongressbesluten och informera om detta i organisationen. Anna-Maria Winblad Motionen har behandlats vid styrelsemöte , som beslutade att bifalla motionen. Kontaktperson: Anna-Maria Winblad Distriktets yttrande Distriktsstyrelsen beslutar föreslå höstmötet att motionen bifalles Motionen har behandlats vid höstmöte Mötet beslutade att bifalla motionen. Samlat utlåtande över motion nr 158 och 159

6 Styrelsens utlåtande över motion nr 158 och 159 I motion 158 föreslås att någon inom riksorganisationen får i uppdrag att löpande redovisa för föreningar och distrikt hur beslut som kongressen ställt sig bakom har förverkligats. I motion nr 159 föreslås att riksorganisationens styrelse årligen ska redovisa vad som hänt med kongressbesluten och informera om detta i organisationen, Styrelsen delar motionärernas uppfattning om att det är viktigt att kongressens beslut kommuniceras till alla medlemmar. Det görs redan idag kontinuerligt. På kongressen görs en uppföljning vad som har hänt med de beslut som förra kongressen fattade. Däremellan får representantskapet regelbunden information om verksamheten. Dessutom informerar riksorganisationen löpande om verksamhet och aktiviteter i tidningen PRO Pensionären, på webben och i distriktscirkulär. Lika viktigt som att riksorganisationen informerar om hur arbetet med de beslut som kongressen fattat, är att distrikt och föreningar informerar medlemmar om detta. Styrelsen föreslår kongressen besluta att anse motion 158, 159 besvarad.

7 Motion nr 160 Avskaffa kongressen PRO Centrala Huddinge - Huddinge, Stockholms län ID549 I denna motion föreslås att PRO avskaffar kongressen och att den ersätts med representantskapet. Denna motion har behandlats av PRO Centrala Huddinge och tillstyrkts av samorganisationen i Huddinge Kommun. Jag föreslår att kongressen i sin nuvarande utformning avskaffas och ersätts av representantskapet. Det finns en rad sakskäl för detta: Motionsfloden behandlar stort som smått för i stort sett alla samhällsområden i en näst intill ohanterlig omfattning. Kongressen kostar många miljoner att förbereda, genomföra och följa upp. Distrikt och centralorganisation belastas under kongressår så hårt att annan verksamhet får stå tillbaka. Dagens samhälle förändras snabbt och det är förlegat med planer på tre-fyra år för verksamheten. Flera andra folkrörelse organisationer och fackförbund har av samma skäl avskaffat sina kongresser. PRO har redan idag ett representantskap som träffas årligen. De uppgifter som idag åvilar kongressen när det gäller val av styrelse mm. fastställa stadgar, beslut om avgifter och ekonomi kan åläggas representantskapet som sammanträder jämna år. Tyngdpunkten i vårt arbete ska vara framåtriktad för en överblickbar tidsperiod år. De resurser som på detta sätt frigörs bör satsas på att genomföra och följa upp de årliga verksamhetsplaner som representantskapet fastställer efter förlag från förbundsstyrelsen. att avskaffa kongressen Kjell Andersson Motionen har behandlats vid styrelsemöte , som beslutade att bifalla motionen. Kontaktperson: Kjell Andersson

8 Distriktets yttrande Föregående PRO-kongress antog nya stadgar som bl.a. innebar att kongressperioden kortades från fyra till tre år. Antalet representantskapsmöten behölls: två per år. Denna ordning avser att både ge bred förankring av de stora linjerna i PRO:s handlingsprogram och att genom representantskapet ge möjlighet till fortlöpande diskussion och förankring av PRO:s ståndpunkter och agerande i ett föränderligt samhälle. PRO-distriktet i Stockholms län anser att den nuvarande organisationen med kongress, representantskap och styrelse bör fortsätta att utvecklas. Det gäller att ännu bättre dra nytta av båda representantskapsmötena. Det gäller också bl.a. att pröva olika former att behandla medlemsförslag, både motioner och andra. Bl.a. bör nya sätt övervägas att behandla motionerna på kongressen med förberedande utskottsarbete före beslut i hela kongressgruppen. Motionärens förslag är för grovt tillyxat för att kunna tas beslut på. Det går inte att med ett penndrag ta bort kongressen med 200 ombud plus 40 i representantskapet och ersätta det med de 40 i representantskapet. Distriktsstyrelsen avslår motionen. Motionen har behandlats vid höstmöte Mötet beslutade att avslå motionen. Styrelsens utlåtande över motion nummer 160 I motion 160 föreslås att kongressen ska avskaffas. Motivet till detta är att kongressen behandlar motioner i en nästintill ohanterlig omfattning, kongressen kostar för mycket, distrikt och riksorganisation belastas så hårt under kongressår att annan verksamhet får stå tillbaka, samhället förändras så snabbt att det är förlegat med planer på tre-fyra för verksamheten samt att andra folkrörelser och fackförbund av ovanstående skäl har avskaffat sina kongresser. Styrelsen anser att den nuvarande organisationen med kongress, representantskap och styrelse är bra och ger medlemmarna goda möjligheter att påverka och ha insyn över PRO:s verksamhet. Samhället förändras och PRO måste självklart följa med i utvecklingen och förändra organisationen när så behövs. Men att förändra organisationen genom att avskaffa kongressen med 200 ombud + 40 ombud i representantskapet till enbart ett representantskap är att drastiskt urholka medlemsdemokratin och inte en utveckling styrelsen inte vill se. Styrelsen föreslår kongressen besluta att avslå motion 160.

9 Motion nr 161 Distriktens representation vid årsmöte PRO Genarp - Lund, Skåne ID564 I stadgarnas paragraf 6 moment 2 som behandlar Distriktens årsmöte, framkommer att Riksorganisationens styrelse kan lämna dispens på vilket sätt Föreningarna utser ombud till Distriktens årsmöte. Detta innebär att de mindre Föreningarna som med all kraft fått människor att aktivera sig för att komma över 200 medlemsgränsen inte ges möjlighet att vara representerad i beslutsprocessen vilket användes idag av några Distrikt för begränsning. En solidarisk lösning på detta problem är att Föreningar kan högst representeras av tre ombud. Det borde vara av vikt att fler och fler medlemmar får möjlighet att delta och ges intresse att ta uppdrag i Föreningarna. Ju fler vi kan aktivera starkare blir vi som organisation och kunskaperna får större spridning. En demokratis organisation får aldrig begränsa människor deltagande och intresse att vara delaktig i en så viktig process som PRO utgör i samhällsdebatten. Mot bakgrund av ovanstående föreslår PRO Genarp att Kongressen beslutar. att Riksorganisationens styrelsen inte ges rätt att bevilja dispens från stadgarnas grundintentioner. att Dispens stadgetexten utgår. att Föreningar kan högst representeras av tre ombud. Stig Andersson Motionen har behandlats vid medlemsmöte , som beslutade att bifalla motionen. Kontaktperson: Stig Andersson , Distriktets yttrande Möjligheten att söka dispens infördes för att förenkla för Stockholms- och Skånedistriktet vilka annars skulle få års- och höstmöte med väldigt många deltagare. Idag erbjuder distriktet föreningar att delta med en observatör på höstmötet, en möjlighet som ett tiotal föreningar

10 utnyttjar. Redan idag med våra ca 200 deltagare på års- och höstmöte begränsas våra möjligheter att att boka möteslokaler till rimliga kostnader. Vi ser inte att beslutsprocessen skulle bli bättre bara för att vi blir fler på våra möten. Redan idag är alla föreningar representerade med minst ett ombud. Motionen har behandlats vid höstmöte Mötet beslutade att avslå motionen. Styrelsens utlåtande över motion nummer 161 I motion 161 föreslås att riksorganisationens möjlighet att bevilja dispens vad gäller föreningarnas representation på distriktens årsmöten, stadgarna 6 moment 2, utgår. Motionären föreslår även att föreningar högst kan representeras av tre ombud istället för fem ombud som står i stadgarna 6, moment 2. Alla föreningar i landet är idag representerade på sitt distrikts årsmöte. Så ska det vara även fortsättningsvis. Möjlighet att söka dispens från stadgarna infördes för att förenkla för större distrikt som annars skulle få års- och höstmöten med många deltagare. Hittills har inga sådana ansökningar inkommit. Med anledning av motionen avser styrelsen att följa de eventuella distrikt som ansöker om dispens för att säkerställa att den demokratiska beslutsprocessen inte sätts ur spel. Styrelsen föreslår kongressen besluta att anse motion 161 besvarad.

11 Motion nr 162 Organisationens finansiella styrka Skåne ID566 PRO är en rik organisation. Det egna kapitalet uppgick till 95,6 miljoner i årsredovisningen för 2013 och soliditeten är över 86,5%. Att organisationen är rik tyder på att medlemsavgifterna inte i tillräckligt hög grad har använts till verksamhet. Detta gäller även senare år. Soliditeten låg på ungefär samma nivå vid kongresserna 2008 och Det är viktigt att ha en tillräcklig ekonomisk styrka för att säkerställa verksamheten, men för detta behövs inte en soliditet på 86,5%. (Den var ungefär lika hög vid förra kongressen 2012). Det bör utredas hur hög soliditeten måsta vara för att verksamheten skall vara finansiellt säkrad. Därefter bör soliditeten sänkas till denna nivå, vilket skulle frigöra kapital att använda till verksamhet. Med anledning av ovanstående föreslås: att kongressen beslutar att ett externt företag ska anlitas för att bedöma soliditetens undre gräns för finansiell säkring av PRO:s verksamhet. att övre och undre gräns för soliditet används som ett finansiellt mål när årsbudgetar fastställs. PRO-distriktet i Skåne Motionen har behandlats vid höstmöte , som beslutade att bifalla motionen. Kontaktperson: Johan Pettersson Samlat utlåtande över motion nr 162 och 163

12 Motion nr 163 Valårsfond Skåne ID568 För att periodisera de extra kostnader som uppstår under ett kongressår avsätter PRO varje år medel till en kongressfond. Extra satsningar inför ett val gör att det även uppstår extra kostnader under ett valår. Även dessa kostnader skulle kunna periodiseras med hjälp av en valårsfond. Detta är extra viktigt eftersom en kongressperiod för PRO och en mandatperiod för de förtroendevalda i kommuner, landsting/regioner och riksdag numera har olika längd. Med anledning av ovanstående föreslås: att en valårsfond inrättas för att finansiera de extra kostnader som inträffar ett valår. PRO-distriktet i Skåne Motionen har behandlats vid höstmöte , som beslutade att bifalla motionen. Kontaktperson: Johan Pettersson Samlat utlåtande över motion nr 162 och 163 Styrelsens utlåtande över motion nr 162 och 163 PRO är en stor och stark organisation. Både verksamhetsmässigt och ekonomiskt. PRO kan finansiera verksamheten i huvudsak med egna medel genom medlemsavgifter och f n goda resultat i det egna lotteriet Trippelsskrapet. Utöver det har organisationen ett litet verksamhetsanslag och ett folkbildningsanslag till folkhögskolan från Svenska staten. Utifrån kongressens beslut antar styrelsen och representantskapet årliga verksamhetsplaner och budgetar. Varje styrelse och representantskap ska kunna göra egna årliga bedömningar av behovet av olika prioriteringar för att klara kongressens mål med PRO:s verksamhet. Med en hög soliditet kan erforderliga prioriteringar genomföras utan att äventyra den ekonomiska styrkan, samtidigt som vi kan upprätthålla ett visst mått av sparande. Likaså kan olika satsningar göras vart år utan att kapitalet är öronmärkt för en viss aktivitet eller s k fondering. Styrelsen föreslår kongressen besluta att avslå motion 162, 163.

13 Motion nr 164 Framtidssatsningen i PRO PRO Teg - Umeå, Västerbottens län ID569 Av Riksorganisationens verksamhetsplan för 2014 framgår att medlemsutveckling är vår viktigaste insats. Det är till föreningarna medlemmarna väljer att bli medlem och det är där verksamheten bedrivs. Föreningens verksamhet har stor betydelse för hur den framtida rekryteringen av medlemmar kommer att ske. Medlemsrekryteringen har i sin tur stor betydelse för de framtida valen av förtroendevalda i hela PRO. Föreningarna är den naturliga basen för PRO-verksamheten. Genom att utveckla kontaktombudsverksamheten skapas närhet till medlemmarna och medlemsvården förbättras vilket i sin tur gör att vi behåller fler medlemmar. Verksamheten behöver nya aktiviteter och arrangemang som skapar rubriker och verkligen talar om att PRO är en organisation för framtiden. Den ska visa på förmåga att tillgodose de intressen som dagens pensionärer har. Därigenom skapas möjligheter att värva dessa som nya medlemmar. Hemsidorna måste ses som ett modernt sätt att förmedla information. Det tekniska kunnandet i samband med medlemshantering behöver utvecklas för att föreningarna på ett enkelt sätt kan tillgodose medlemmarnas behov. Denna framtidssatsning i föreningarna kostar pengar, men att höja föreningsavgifterna är ingen lösning. Den höjningen påverkar den totala medlemsavgiften, och risken finns då att PRO tappar medlemmar. Vi föreslår att kongressen beslutar Att RO fortsätter att utveckla teknik som ger besparingar Att distrikten får en större del av medlemsavgiften av RO Att föreningarna kan tillgodogöra sig detta för framtidssatsningar Umeå den 1 september 2014 Styrelsen PRO-Teg Stig Lundgren ordf

14 att RO fortsätter att utveckla teknik som ger besparingar att distrikten får en större del av medlemsavgiften av RO att föreningarna kan tillgodogöra sig detta för framtidssatsningar PRO Teg Motionen har behandlats vid styrelsemöte , som beslutade att bifalla motionen. Kontaktperson: Stig Lundgren Distriktets yttrande Motionen har behandlats på distriktsstyrelsen beslutade 17/9-14 att bifalla att satsen 2 och 3 utan yttrande Motionen har behandlats vid höstmötet 16/10-14 att bifalla att satsen 2 och 3 utan yttrande Motionen har behandlats vid höstmöte Mötet beslutade att bifalla att-sats 1 att avslå att-sats 2 och 3. Styrelsens utlåtande över motion nummer 164 Merparten av riksorganisationens del av medlemsavgiften går till verksamheter och bidrag som syftar till att stödja och utveckla distrikt och föreningars verksamheter inte minst genom olika former av framtidssatsningar. Några exempel är att erbjuda distrikten gratis föredragshållare och avgiftsfritt material i ämnen som webbutveckling, medlemsrekrytering, kontaktombudsverksamhet, konsumentmakt och subventionering av kurser för förtroendevalda på Gysinge. Men också genom investeringar i framtidsstudier, konferenser och ny teknik såsom vårt medlemsregister Hjördis och andra verksamhetsutvecklande projekt. Alla Populära, nödvändiga och kostsamma insatser. Som motionären beskriver är föreningens aktiviteter och verksamhetsutveckling av oerhörd vikt för PRO. Riksorganisationen har de senaste två åren också prioriterat att utbetala ett extra bidrag om 6 kronor per medlem 2013 och 2 kronor per medlem till 2014 till distrikten för att stödja fortsatta insatser i distrikt och föreningar. Det bör också fortsättningsvis finnas möjlighet för distrikten att söka bidrag för särskilda utåtriktade samt medlemsvärvande projekt. Styrelsen anser att kongressen bör säkerställa att riksorganisationen även fortsättningsvis har medel till verksamhet och bidrag som stöttar och utvecklar distrikt och föreningar enligt ovanstående modell. Att generellt omfördela en större andel av medlemsavgiften till föreningarna enligt motionärens förslag äventyrar kraftigt möjligheten för riksorganisationen att genomföra verksamhet och betala ut bidrag som syftar till att stödja och utveckla distrikt och föreningar på ett flexibelt och effektivt sätt. Styrelsen föreslår kongressen besluta att bifalla att-sats 164:1 att avslå att-sats 164:2, 164:3

15 Motion nr 165 Förnya rollen som försäkringsansvarig PRO Haga-Malmaberg - Västerås, Västmanland ID573 Förnya rollen som försäkringsansvarig. PRO:s medlemsförsäkringar är individuella försäkringar. Det vill säga, varje medlem skall själv ta ställning till om han/hon skall använda sig av försäkringarna. Erbjudandet får medlemmen när hon/han går med i PRO, via tidningen Pensionären eller vid tillfällen, där försäkringsansvariga i föreningarna lämnar information om försäkringarna. För att få en bättre anslutning till PRO:s medlemsförsäkringar, behöver rollen som försäkringsansvarig utvecklas. Uppdraget måste bli tydligare och informationen om våra försäkringar skall ha en framskjuten plats i föreningarnas program. Försäkringarnas omfattning, innebär ett skydd för den enskilde medlemmens ekonomi. Det skall tydliggöras i informationen om försäkringarna, på ett sätt som gör att den enskilde medlemmen förstår, vad försäkringen betyder ur ekonomisk synpunkt. Blir motiverad att teckna försäkringarna. Vidare skall rollen som försäkringsansvarig innebära, att vid inträffad skadehändelse, vara den skadedrabbade behjälplig med information om, skadeanmälan, blanketter och övrigt underlag som behövs för en bedömning av skadan hos försäkringsbolaget. En väl fungerande verksamhet gällande medlemsförsäkringarna stärker medlemskapet i PRO. Leder till att fler medlemmar ansluter sig till försäkringarna. Är ett bra hjälpmedel i vår medlemsrekrytering. PRO Hag-Malmaberg att Uppdraget som försäkringsansvarig utvecklas enligt motionens förslag. att Utbildningsprogram tas fram och genomföres med försäkringsansvariga på distrikten. Hans Ahnell Motionen har behandlats vid styrelsemöte , som beslutade att bifalla motionen.

16 Kontaktperson: Hans Ahnell Distriktets yttrande Distriktsstyrelsen anser att motionen pekar på en viktig del i medlemskapet i PRO, nämligen vårt försäkringsskydd. Det är viktigt att alla medlemmar har kunskap om vilka försäkringar som finns och vad de innehåller. En vanlig uppfattning är att det är så svårt att veta vad som ingår och vad som inte ingår. Därför har PRO:s försäkringsansvariga en viktig roll i vår organisation. Distriktsstyrelsen instämmer helt i motionärens yrkande och tillstyrker motionen. Motionen har behandlats vid höstmöte Mötet beslutade att bifalla motionen. Styrelsens utlåtande över motion nummer 165 Som en viktig del i PRO:s verksamhet erbjuder vi olika medlemsförmåner lanserade vi PRO Försäkringar och idag erbjuder vi PRO Husdjur, PRO Hem/Villahem/Fritidshus, PRO Olycksfall och PRO SparLiv. Försäkringarna erbjuds tillsammans med olika försäkringsgivare under det egna varumärket PRO Försäkringar. En stor del av marknadsföringen sker internt tillsammans med förtroendevalda försäkringsansvariga. För att informera dessa förtroendevalda genomför vi årliga konferenser. Motionären uttrycker att det inte räcker för alla försäkringsansvariga. Precis som motionären, tycker styrelsen att En väl fungerande verksamhet gällande medlemsförsäkringarna stärker medlemskapet i PRO. Styrelsen kommer under den kommande kongressperioden utveckla försäkringsverksamheten för att öka stödet till försäkringsansvariga. Styrelsen föreslår kongressen besluta att anse motion 165 besvarad.

17 Motion nr 166 Stärk representantskapet Skåne ID584 Representantskapet har två uppgifter, dels att vara rådgivande organ beträffande riksorganisationens förvaltning, men även att, enligt stadgarnas 10, utöva tillsyn över riksorganisationens verksamhet. Den i stadgarna föreskrivna tillsynen fungerar inte idag. Detta kan konstateras på flera sätt. Det tydligaste är att ledamöterna i representantskapet inte ens finns med på distributionslistan för styrelsens protokoll. Representantskapet är kongressens förlängda arm under kongressperioden. En rimlig nivå på tillsyn över riksorganisationens verksamhet är tillsyn över att fattade kongressbeslut planeras, budgeteras och verkställs. Representantskapets höstmöte är ett lämpligt tillfälle att studera aktuell status när det gäller verkställigheten av kongressens beslut. Representantskapet är i vissa fall överprövningsinstans när det gäller styrelsebeslut. Det är då viktigt att representantskapet är frikopplat från styrelsen genom att förfoga över egna beredningsresurser och leds av ett presidium som är tillsatt för minst ett år i taget. Av ovanstående skäl föreslås kongressen besluta: att representantskapsledamöterna får löpande få tillgång till styrelsens protokoll, att på representantskapets höstmöte, samma år en kongress har hållits, skall en plan presenteras, inklusive tid- och ekonomiplanering, för de på kongressen fattade besluten som kräver verkställighet. att vid höstmötet de år som det inte är kongress ska status redovisas när det gäller tidplan, ekonomi och verkställighet av de beslut som har fattats på den senaste kongressen. att på kongressen skall slutlig rapport behandlas när det gäller ekonomi och verkställighet av de beslut som har fattats på den föregående kongressen, att ett presidium, bestående av ordförande och minst ytterligare en ledamot, skall väljas för representantskapet på minst ett år i taget, att representantskapet ska ha en budget, som fastställs av kongressen, för sin verksamhet. Budgeten ska, utöver kostnaderna för årsmöte och höstmöte, även innehålla medel för presidiets arvoden samt tillsynen av styrelsens verksamhet och eventuella överklagningsärenden. PRO-distriktet i Skåne Motionen har behandlats vid höstmöte , som beslutade att bifalla motionen.

18 Kontaktperson: Johan Pettersson Styrelsens utlåtande över motion nummer 166 I motion 166 föreslås ett antal åtgärder för ett stärkt representantskap. Detta mot bakgrund av att motionären menar att representantskapets, i stadgarna 10 föreskrivna tillsyn över riksorganisationen inte fungerar. Styrelsen menar att samarbetet och öppenheten mellan styrelsen och representantskapet är mycket gott. Representantskapet har varit ett bra stöd och samtalspart för styrelsen i viktiga frågor, både intressepolitiska och administrativa. Stadgarna föreskriver idag att representantskapet ska ha två möten per år. Anser minst hälften av representantskapets ledamöter att det krävs extra behandling av någon fråga kan extra sammanträde hållas. Vid årsmötet behandlas styrelsens verksamhetsberättelse med årsredovisning för föregående kalenderår och revisionsberättelsen. Vid årsmötet beslutas även verksamhetsplan och budget för kommande verksamhetsår. Det ger representantskapet en bra insyn och delaktighet i både tidigare och kommande verksamhetsår. Styrelsen informerar och för löpande en dialog med representantskapet om angelägna verksamhetsfrågor. Styrelsen delar således inte motionärens uppfattning att representantskapets ytterligare behöver stärkas på det sätt motionären föreslår. Styrelsen föreslår kongressen besluta att avslå motion 166.

19 Motion nr 167 Stärk revisorerna Skåne ID585 I revisorernas uppgifter ingår, enligt 13 i stadgarna, granskning av representantskapets verksamhet. Representantskapets verksamhet består bl.a. av tillsynen över riksorganisationens verksamhet. Denna fördelning liknar i hög grad den fördelning som finns i en kommunal organisation. Revisorerna skall inte utföra tillsynen utan följa upp att representantskapet, som har ansvar för tillsyn av verksamheten, tar sitt ansvar. Eftersom representantskapets tillsyn av riksorganisationens verksamhet inte fungerar så som stadgarna föreskriver, så fungerar inte heller revisorernas granskning av representantskapets verksamhet. Det finns helt enkelt inget att granska. Revisorerna har idag, trots sin stadgeenliga uppgift enligt stadgarna 13, inte heller några medel avsatta för verksamhetsrevision. I de tidigare stadgarna hade revisorerna att yttra sig över ansvarsfriheten för representantskapets ledamöter. Denna uppgift för revisorerna togs bort i den senaste revisionen av stadgarna. Idag är det styrelsen som tar beslut om revisorernas budget. Detta leder till jäv eftersom det är styrelsen som i första hand granskas av revisorerna. Revisorernas budget bör fastställas av kongressen. Av ovanstående skäl föreslås kongressen besluta: att revisorerna ska föreslå eller avstyrka ansvarsfrihet för representantskapets ledamöter, beroende på om dessa tar ansvar för sitt stadgeenliga uppdrag eller ej, att revisorerna på egen hand ska ta fram förslag till sin budget för kongressperioden och att kongressen ska fastställa den, att budgeten ska innehålla medel för såväl räkenskaps- och förvaltningsrevision som verksamhetsrevision. att revisorernas budget för nästa mandatperiod ökas med minst 50% för att ge utrymme åt verksamhetsrevision. PRO-distriktet i Skåne Motionen har behandlats vid höstmöte , som beslutade att bifalla motionen. Kontaktperson: Johan Pettersson

20 Styrelsens utlåtande över motion nummer 167 För styrelsen är det en självklarhet att revisorerna får de resurser som behövs för att kunna genomföra sitt uppdrag. Stadgarna ger revisorerna utrymme att genomföra revision av både verksamheten och räkenskaperna. Det är en självklarhet att revisorerna själva bestämmer i vilken omfattning som de olika delarna ska granskas. Det är styrelsen som är ansvarig inför representantskapet och kongressen. Därför är det styrelsen som revisorerna ska granska. Till stöd för de förtroendevalda revisorerna ska, enligt stadgarna, auktoriserad revisor anlitas. Som upplysning kan nämnas att revisorerna efter kongressen 2012 genomförde en upphandling av sådan revisor. I samband med att de årliga verksamhetsplanerna och budgetarna beslutas av styrelse och representantskap avsätts även medel för revisorerna. Styrelsen föreslår kongressen besluta att avslå motion 167.

Motioner och utlåtanden. Grupp A Organisatoriska frågor

Motioner och utlåtanden. Grupp A Organisatoriska frågor Motioner och utlåtanden Grupp A Organisatoriska frågor Stockholms arbetarekommuns årsmöte 27-28 april 2013 2 Innehåll Motion A1 Ökat valdeltagande i val till ombud till partikongresserna... 5 Bredängs

Läs mer

Föreningspärm. 2012-12-18 nu med reviderade normalstadgar.

Föreningspärm. 2012-12-18 nu med reviderade normalstadgar. Föreningspärm för föreningar anslutna till Villaägarnas Riksförbund 2012-12-18 nu med reviderade normalstadgar. Uppdatering och utveckling av pärmen via www.villaagarna.se / Min Sida Postadress Besöksdress

Läs mer

#ek14. Elevrådskongressen. Propositioner. Vad är en proposition?

#ek14. Elevrådskongressen. Propositioner. Vad är en proposition? 14 Propositioner Elevrådskongressen #ek14 Vad är en proposition? Propositionerna är de förslag som förbundsstyrelsen lägger innan Elevrådskongressen. Propositionerna handlar om vad förbundsstyrelsen tycker

Läs mer

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN November December Januari * Ordförandekonferens * Föreningsårsmöten * Bokslut & revision Februari * Föreningsårsmöten * Medlemsrapportering klar 28 februari * Planeringskonferens * Bokslut & revision *

Läs mer

Ordning och reda i ekonomin

Ordning och reda i ekonomin Ordning och reda i ekonomin handledning för styrelser, kassörer och revisorer i den lokala hyresgästföreningen i region stockholm 1 juni 2010 Innehållsförteckning Hyresgästföreningens organisation 4 Lokala

Läs mer

Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter.

Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter. Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter. Tillsammans är vi starka och kan göra förändringar STYRELSENS ANSVAR OCH UPPGIFTER: Styrelsen i en förening är mycket viktig. Den är motorn och den drivande kraften

Läs mer

Förbundsstämma Djurskyddet Sverige

Förbundsstämma Djurskyddet Sverige Motioner med svar Förbundsstämma Djurskyddet Sverige Quality Hotel Park i Södertälje 10-11 maj 2014 2 Innehållsförteckning Motioner med svar MOTION 1: Budget 5 MOTION 2: Resultat- och balansräkning 5 MOTION

Läs mer

Innehållsförteckning Yttrande Sida

Innehållsförteckning Yttrande Sida Innehållsförteckning Yttrande Sida Y001... 1 Y002... 16 Y003... 31 Y004... 34 Y005... 70 Y006... 92 Y007... 106 Y008... 123 Y009... 139 Y010... 142 Y011... 145 Y012... 166 Y013... 186 Y014... 191 Y015...

Läs mer

Du och din bostadsrättsförening

Du och din bostadsrättsförening Du och din bostadsrättsförening Du och din bostadsrättsförening Att sitta i styrelsen för en bostadsrättsförening kan vara arbetsamt och kräver stor kunskap. De frågor som behandlas sträcker sig över vida

Läs mer

EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014

EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Sammanfattning och förslag... 2 1.1. Sammanfattning...2 1.2. Överväganden...2 1.3. Alternativ till att vara en juridisk

Läs mer

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok 1(57) Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok Datum: Föregående

Läs mer

FÖRENINGAR. - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON

FÖRENINGAR. - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON FÖRENINGAR - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON Får kopieras om källan anges. Marita Isaksson 2009 INNEHÅLL FÖRENING VAD ÄR EN FÖRENING? s. 1 Ideell förening Ekonomisk förening

Läs mer

MÅL OCH VISION 2022 BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014

MÅL OCH VISION 2022 BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 MÅL OCH VISION 2022 BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 Förord Byggnads förbundsstyrelse beslutade i december 2012 att tillsätta en kongressutredning med följande uppdrag: Organisationen står inför många

Läs mer

Motion nr 205 Utveckla PRO:s HEMFÖRSÄKRING. PRO Haga-Malmaberg - Västerås, Västmanland. Område: PRO:s organisation Underområde: Försäkringar

Motion nr 205 Utveckla PRO:s HEMFÖRSÄKRING. PRO Haga-Malmaberg - Västerås, Västmanland. Område: PRO:s organisation Underområde: Försäkringar Motion nr 205 Utveckla PRO:s HEMFÖRSÄKRING PRO Haga-Malmaberg - Västerås, Västmanland ID574 Utveckla PRO:s HEMFÖRSÄKRING PRO: medlemsförsäkringar är till delar unika i sin omfattning. Olycksfallsförsäkringen

Läs mer

Enklare vardag för företag. Verktyg i regelförenklingsarbetet

Enklare vardag för företag. Verktyg i regelförenklingsarbetet Enklare vardag för företag Verktyg i regelförenklingsarbetet Tillväxtverket bildades 1 april 2009. Myndigheten ska arbeta för fler och växande företag samt ett hållbart och konkurrenskraftigt näringsliv

Läs mer

MSF:s fullmäktigemöte 16 17 mars 2013

MSF:s fullmäktigemöte 16 17 mars 2013 MSF:s fullmäktigemöte 16 17 mars 2013 Häfte 6: Ekonomi Innehåll Möteshandlingarna som berör Medicine Studerandes Förbunds (MSF:s) ekonomi består av den ekonomiska redovisningen för kalenderåret 2012 och

Läs mer

Välkommen till SÄG:s Elevkårs årsmöte 2014

Välkommen till SÄG:s Elevkårs årsmöte 2014 ÅRSMÖTE 2014 Välkommen till SÄG:s Elevkårs årsmöte 2014 Hej! Det här är de årsmöteshandlingar som styrelsen har förberett för 2014 års årsmöte. Vi har länge sett fram emot årsmötet som är den plats där

Läs mer

Webbtidning för medlemmar i ST inom Posten Nummer 10-2011

Webbtidning för medlemmar i ST inom Posten Nummer 10-2011 Webbtidning för medlemmar i Nummer 0-0 Läs i detta nummer Fackförbundet ST Ordföranden har ordet Värdet av fackligt medlemskap... Sidan Grundläggande värderingar Vår syn inom vissa områden Sidan -6 Posten

Läs mer

Förslag till Kommunals kongress i Stockholm 28-31 maj 2013. Motioner och utlåtanden

Förslag till Kommunals kongress i Stockholm 28-31 maj 2013. Motioner och utlåtanden Förslag till Kommunals kongress i Stockholm 28-31 maj 2013 2013 Motioner och utlåtanden A STADGEFRÅGOR A:1 Fackavgiften Enskild medlem, sektion Skellefteå Vård och Service, Kommunal Västerbotten Jag vet

Läs mer

Hanna Jonsson. www.lsu.se Beställ denna bok:www.lsu.se

Hanna Jonsson. www.lsu.se Beställ denna bok:www.lsu.se Hanna Jonsson Skribent: Hanna Jonsson Projektledare & redaktör: Johan Welander, LSU Layout: Gillbring Grafisk Design Illustrationer: Torgeir Husby Korr: Helena Lindh Omslagsidé: Torgeir Husby Omslagsfoto:

Läs mer

Protokoll fört vid ordinarie Riksmöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund i Norrköping 2000-03-25--26

Protokoll fört vid ordinarie Riksmöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund i Norrköping 2000-03-25--26 Protokoll fört vid ordinarie Riksmöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund i Norrköping 2000-03-25--26 1. Mötets öppnande Förbundets ordförande Karl Nissfeldt förklarade 2000 års ordinarie Riksmöte

Läs mer

Underlag till regionala konferenser

Underlag till regionala konferenser LRF Ungdomens riksstämma 2015 Underlag till regionala konferenser INNEHÅLL Motioner och yttranden... sid. 2 Status på motioner från 2014... sid. 31 Remiss... sid. 32 Arbetsordning... sid. 33 Motion nr

Läs mer

Dagordningens punkt 19 Vårt samhälle. Utlåtande Omställning, a-kassa och bemanning motionerna C80 C147. Omställning

Dagordningens punkt 19 Vårt samhälle. Utlåtande Omställning, a-kassa och bemanning motionerna C80 C147. Omställning Utlåtande Omställning, a-kassa och bemanning motionerna C80 C147 Omställning Utbildnings- och arbetsmarknadspolitik Motionerna C80 och C81 tar från olika utgångspunkter upp behovet av att arbeta fram en

Läs mer

FÖRENINGSHANDBOKEN DIN GUIDE TILL ETT FRAMGÅNGSRIKT FÖRENINGSARBETE

FÖRENINGSHANDBOKEN DIN GUIDE TILL ETT FRAMGÅNGSRIKT FÖRENINGSARBETE FÖRENINGSHANDBOKEN DIN GUIDE TILL ETT FRAMGÅNGSRIKT FÖRENINGSARBETE INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innehållsförteckning... 2 Riktlinjer för studentföreningar... 3 Att bilda förening... 3 Föreningens styrelse...

Läs mer

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund Detta möte: 2005-06-10--12 Föregående möte: 2005-04-30--05-01 vid protokollet vid ordförandeklubban justeras Christer Pettersson

Läs mer

Finn finansiering. ett studiematerial för nya organisationer inom den sociala ekonomin. Samarbetspartners

Finn finansiering. ett studiematerial för nya organisationer inom den sociala ekonomin. Samarbetspartners Stockholms läns utvecklingspartnerskap för social ekonomi Finn finansiering ett studiematerial för nya organisationer inom den sociala ekonomin Samarbetspartners ABF Stockholm STAR Södertälje TillväxtArena

Läs mer

Kompetensutvecklingsförsäkring. en pusselbit som saknas i det livslånga lärandet

Kompetensutvecklingsförsäkring. en pusselbit som saknas i det livslånga lärandet Kompetensutvecklingsförsäkring en pusselbit som saknas i det livslånga lärandet Innehåll Förord 3 Sammanfattning 4 Bakgrund 5 Kunskapssamhället 7 Arbetsmarknaden 9 Utanför arbetsmarknaden 9 Inne på arbetsmarknaden

Läs mer

Vi jobbar för dig! Webbtidning för medlemmar i ST inom Posten Nummer 6-2013. Läs i detta nummer. Fackförbundet ST. Posten AB.

Vi jobbar för dig! Webbtidning för medlemmar i ST inom Posten Nummer 6-2013. Läs i detta nummer. Fackförbundet ST. Posten AB. Webbtidning för medlemmar i Nummer 6-2013 Läs i detta nummer Fackförbundet ST Ordföranden har ordet Värdet av fackligt medlemskap... Sidan 2 Grundläggande värderingar Vår syn inom vissa områden Sidan 3-6

Läs mer

Bär och Bärplockning en möjlighet och ett problem

Bär och Bärplockning en möjlighet och ett problem Centerpartiets partistämma 2011 i Åre 125 Nr: :1 Bär och Bärplockning en möjlighet och ett problem Bären som finns i de svenska skogarna är i mycket en outnyttjad resurs. Det cirkulerar lite olika siffror

Läs mer

Medborgardialog för unga

Medborgardialog för unga Medborgardialog för unga Unga vill inte delta, eller? Vi vet vad unga vill, eller? 9 Medborgardialog med unga NR 9 Upplysningar om innehållet: Lena Langlet, lena.langlet@skl.se Kjell-Åke Eriksson, kjell-ake.eriksson@skl.se

Läs mer