Motionen har behandlats vid styrelsemöte , som beslutade att bifalla motionen.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Motionen har behandlats vid styrelsemöte 2014-05-12, som beslutade att bifalla motionen."

Transkript

1 Motion nr 157 Motion gällande den alltför snabba övergången till enbart datorbaserad information och kommunikartion inom PRO och i samhället i övrigt. PRO Godegård - Motala, Östergötland ID520 Vi kan säkert alla ha en stor nytta av att vara en del av IT-samhället. Men övergången dit måste under ganska lång tid gå parallellt med att även äldre teknik, skriftlig och muntlig kommunikation, fungerar. Små föreningar, som vi i Godegård, som inte har egen föreningslokal med dator, eller ens har möjlighet att rekrytera någon att ta ansvar för hemsida och IT, har svårt att upprätthålla den fortlöpande verksamheten och administrationen när PRO förutsätter att "alla är med på ITtåget". Allteftersom yngre pensionärer med datorvana ansluter sig hoppas vi detta blir lättare. att uppmana PROs styrelse att verka för att det under överskådlig tid ska vara möjligt att vara medlem och funktionär i PRO även utan dator och datorvana. Inga Hagdahl Motionen har behandlats vid styrelsemöte , som beslutade att bifalla motionen. Kontaktperson: Li Teske Distriktets yttrande Den tekniska utvecklingen kan på många sätt vara till nytta i vårt dagliga arbete inom vårt föreningsarbete. Distriktsstyrelsen delar synpunkterna som motionären tar upp, det får inte gå för fort. Den tekniska utvecklingen måste anpassas till föreningarnas förutsättningar som finns idag. Alla föreningar har inte tillgång till datorer, avsaknad av bredband och möjlighet till bredbandsuppkoppling. Ingen medlem eller förtroendevald skall behöva känna att man inte kan aktivera sig i arbetet inom PRO på grund avsaknad av teknisk utrustning. Tyvärr så hänvisas mycket av samhällsinformationen till att gå in på nätet. Vi får inte inom PRO medverka till att diskriminera en grupp i samhället som inte har möjlighet att på olika sätt ta till sig samhällsinformation. Vi skall inte säga nej till teknisk utveckling, men det får inte gå för fort. Alla aktiva medlemmar och förtroendevalda behövs i vårt arbete även den grupp som saknar teknisk

2 utrustning. Därför föreslår distriktsstyrelsen att höstmötet bifaller motionen. Motionen har behandlats vid höstmöte Mötet beslutade att bifalla motionen. Styrelsens utlåtande över motion nummer 157 Styrelsens utlåtande över motion nr 157 Motion gällande den alltför snabba övergången till enbart datorbaserad information och kommunikation inom PRO och i samhället i övrigt. Då PRO är en organisation för pensionärer är det en självklarhet att vi ska eftersträva att alla våra medlemmar får ta del av vår information, vare sig man har dator eller ej. Vad det gäller vår interna information kan medlemmen välja att få den analogt eller digitalt. Det är en service som PRO inte kommer att ta bort för medlemmarna. Mycket information levereras dessutom med vår medlemstidning PRO pensionären som distribueras via posten. Motionen anses vara besvarad. Styrelsen föreslår kongressen besluta att anse motion 157 besvarad.

3 Motion nr 158 Från kongressbeslut till förändring PRO Ale Norra - Ale, Norra Älvsborg ID531 PRO är en intresseorganisation som har till uppgift bland annat att bevaka äldre människors situation där det sker försämringar. Syftet kan också vara att skapa förändringar i samhället som höjer livskvaliteten i åldrandet. Bland oss äldre finns det med ålderns rätt de som blir sköra i både kropp och själ, för dessa medlemmar som kanske inte kan föra sin egen talan måste den yngre generationen PRO:are vara aktiva. För att behålla en levande drivkraft inom organisationen bör detta stimuleras med att man från riksorganisationen får en årlig rapport om kongressbeslut som genom åren mynnat ut i konkreta åtgärder. Jag vill att denna motion behandlas som enskild att man gör en löpande rapportering på de beslut som kongressen ställt sig bakom. att man redovisar vilken metod man använt och hur man lyckats förankra besluten politiskt, och hur åtgärderna kunnat förverkligas. att någon inom PRO riks får i uppdrag av kongressen att vara ansvarig för hålla i rapporteringen till distrikt och föreningar. Kent Enlund Motionen har behandlats vid styrelsemöte , som beslutade att bifalla motionen. Kontaktperson: Jouko Kangasoja Distriktets yttrande De önskemål motionären tar upp fungerar delvis redan i dag. Första och tredje att-satserna tillgodoses genom riksstyrelsens arbete. Andra att-satsen har en partipolitisk inriktning, och då PRO är en partipolitiskt oberoende organisation, föreslår styrelsen höstmötet, att avslå motionen. Motionen har behandlats vid höstmöte

4 Mötet beslutade att bifalla motionen. Samlat utlåtande över motion nr 158 och 159

5 Motion nr 159 Redovisning av verkställande av kongressbeslut PRO Järvsö - Ljusdal, Gävleborg ID587 Vid varje kongress fattas en rad beslut i viktiga frågor, det gäller inte minst frågor som väckts via motioner till kongressen. De motioner som tillstyrks av kongressen innebär ett beslut med uppdrag till riksorganisationens styrelse att verkställa. Hur det går, vad som händer och resultatet av dessa beslut borde redovisas tydligare varje år. Verksamhetsberättelsen ger visserligen information om vad som hänt under året men innehåller ingen uppföljning av enskilda kongressbeslut. En sådan skulle öka intresset och stimulera medlemsinflytandet i vår organisation. att uppdra åt riksorgansationens styrelse att årligen redovisa vad som hänt med kongressbesluten och informera om detta i organisationen. Anna-Maria Winblad Motionen har behandlats vid styrelsemöte , som beslutade att bifalla motionen. Kontaktperson: Anna-Maria Winblad Distriktets yttrande Distriktsstyrelsen beslutar föreslå höstmötet att motionen bifalles Motionen har behandlats vid höstmöte Mötet beslutade att bifalla motionen. Samlat utlåtande över motion nr 158 och 159

6 Styrelsens utlåtande över motion nr 158 och 159 I motion 158 föreslås att någon inom riksorganisationen får i uppdrag att löpande redovisa för föreningar och distrikt hur beslut som kongressen ställt sig bakom har förverkligats. I motion nr 159 föreslås att riksorganisationens styrelse årligen ska redovisa vad som hänt med kongressbesluten och informera om detta i organisationen, Styrelsen delar motionärernas uppfattning om att det är viktigt att kongressens beslut kommuniceras till alla medlemmar. Det görs redan idag kontinuerligt. På kongressen görs en uppföljning vad som har hänt med de beslut som förra kongressen fattade. Däremellan får representantskapet regelbunden information om verksamheten. Dessutom informerar riksorganisationen löpande om verksamhet och aktiviteter i tidningen PRO Pensionären, på webben och i distriktscirkulär. Lika viktigt som att riksorganisationen informerar om hur arbetet med de beslut som kongressen fattat, är att distrikt och föreningar informerar medlemmar om detta. Styrelsen föreslår kongressen besluta att anse motion 158, 159 besvarad.

7 Motion nr 160 Avskaffa kongressen PRO Centrala Huddinge - Huddinge, Stockholms län ID549 I denna motion föreslås att PRO avskaffar kongressen och att den ersätts med representantskapet. Denna motion har behandlats av PRO Centrala Huddinge och tillstyrkts av samorganisationen i Huddinge Kommun. Jag föreslår att kongressen i sin nuvarande utformning avskaffas och ersätts av representantskapet. Det finns en rad sakskäl för detta: Motionsfloden behandlar stort som smått för i stort sett alla samhällsområden i en näst intill ohanterlig omfattning. Kongressen kostar många miljoner att förbereda, genomföra och följa upp. Distrikt och centralorganisation belastas under kongressår så hårt att annan verksamhet får stå tillbaka. Dagens samhälle förändras snabbt och det är förlegat med planer på tre-fyra år för verksamheten. Flera andra folkrörelse organisationer och fackförbund har av samma skäl avskaffat sina kongresser. PRO har redan idag ett representantskap som träffas årligen. De uppgifter som idag åvilar kongressen när det gäller val av styrelse mm. fastställa stadgar, beslut om avgifter och ekonomi kan åläggas representantskapet som sammanträder jämna år. Tyngdpunkten i vårt arbete ska vara framåtriktad för en överblickbar tidsperiod år. De resurser som på detta sätt frigörs bör satsas på att genomföra och följa upp de årliga verksamhetsplaner som representantskapet fastställer efter förlag från förbundsstyrelsen. att avskaffa kongressen Kjell Andersson Motionen har behandlats vid styrelsemöte , som beslutade att bifalla motionen. Kontaktperson: Kjell Andersson

8 Distriktets yttrande Föregående PRO-kongress antog nya stadgar som bl.a. innebar att kongressperioden kortades från fyra till tre år. Antalet representantskapsmöten behölls: två per år. Denna ordning avser att både ge bred förankring av de stora linjerna i PRO:s handlingsprogram och att genom representantskapet ge möjlighet till fortlöpande diskussion och förankring av PRO:s ståndpunkter och agerande i ett föränderligt samhälle. PRO-distriktet i Stockholms län anser att den nuvarande organisationen med kongress, representantskap och styrelse bör fortsätta att utvecklas. Det gäller att ännu bättre dra nytta av båda representantskapsmötena. Det gäller också bl.a. att pröva olika former att behandla medlemsförslag, både motioner och andra. Bl.a. bör nya sätt övervägas att behandla motionerna på kongressen med förberedande utskottsarbete före beslut i hela kongressgruppen. Motionärens förslag är för grovt tillyxat för att kunna tas beslut på. Det går inte att med ett penndrag ta bort kongressen med 200 ombud plus 40 i representantskapet och ersätta det med de 40 i representantskapet. Distriktsstyrelsen avslår motionen. Motionen har behandlats vid höstmöte Mötet beslutade att avslå motionen. Styrelsens utlåtande över motion nummer 160 I motion 160 föreslås att kongressen ska avskaffas. Motivet till detta är att kongressen behandlar motioner i en nästintill ohanterlig omfattning, kongressen kostar för mycket, distrikt och riksorganisation belastas så hårt under kongressår att annan verksamhet får stå tillbaka, samhället förändras så snabbt att det är förlegat med planer på tre-fyra för verksamheten samt att andra folkrörelser och fackförbund av ovanstående skäl har avskaffat sina kongresser. Styrelsen anser att den nuvarande organisationen med kongress, representantskap och styrelse är bra och ger medlemmarna goda möjligheter att påverka och ha insyn över PRO:s verksamhet. Samhället förändras och PRO måste självklart följa med i utvecklingen och förändra organisationen när så behövs. Men att förändra organisationen genom att avskaffa kongressen med 200 ombud + 40 ombud i representantskapet till enbart ett representantskap är att drastiskt urholka medlemsdemokratin och inte en utveckling styrelsen inte vill se. Styrelsen föreslår kongressen besluta att avslå motion 160.

9 Motion nr 161 Distriktens representation vid årsmöte PRO Genarp - Lund, Skåne ID564 I stadgarnas paragraf 6 moment 2 som behandlar Distriktens årsmöte, framkommer att Riksorganisationens styrelse kan lämna dispens på vilket sätt Föreningarna utser ombud till Distriktens årsmöte. Detta innebär att de mindre Föreningarna som med all kraft fått människor att aktivera sig för att komma över 200 medlemsgränsen inte ges möjlighet att vara representerad i beslutsprocessen vilket användes idag av några Distrikt för begränsning. En solidarisk lösning på detta problem är att Föreningar kan högst representeras av tre ombud. Det borde vara av vikt att fler och fler medlemmar får möjlighet att delta och ges intresse att ta uppdrag i Föreningarna. Ju fler vi kan aktivera starkare blir vi som organisation och kunskaperna får större spridning. En demokratis organisation får aldrig begränsa människor deltagande och intresse att vara delaktig i en så viktig process som PRO utgör i samhällsdebatten. Mot bakgrund av ovanstående föreslår PRO Genarp att Kongressen beslutar. att Riksorganisationens styrelsen inte ges rätt att bevilja dispens från stadgarnas grundintentioner. att Dispens stadgetexten utgår. att Föreningar kan högst representeras av tre ombud. Stig Andersson Motionen har behandlats vid medlemsmöte , som beslutade att bifalla motionen. Kontaktperson: Stig Andersson , Distriktets yttrande Möjligheten att söka dispens infördes för att förenkla för Stockholms- och Skånedistriktet vilka annars skulle få års- och höstmöte med väldigt många deltagare. Idag erbjuder distriktet föreningar att delta med en observatör på höstmötet, en möjlighet som ett tiotal föreningar

10 utnyttjar. Redan idag med våra ca 200 deltagare på års- och höstmöte begränsas våra möjligheter att att boka möteslokaler till rimliga kostnader. Vi ser inte att beslutsprocessen skulle bli bättre bara för att vi blir fler på våra möten. Redan idag är alla föreningar representerade med minst ett ombud. Motionen har behandlats vid höstmöte Mötet beslutade att avslå motionen. Styrelsens utlåtande över motion nummer 161 I motion 161 föreslås att riksorganisationens möjlighet att bevilja dispens vad gäller föreningarnas representation på distriktens årsmöten, stadgarna 6 moment 2, utgår. Motionären föreslår även att föreningar högst kan representeras av tre ombud istället för fem ombud som står i stadgarna 6, moment 2. Alla föreningar i landet är idag representerade på sitt distrikts årsmöte. Så ska det vara även fortsättningsvis. Möjlighet att söka dispens från stadgarna infördes för att förenkla för större distrikt som annars skulle få års- och höstmöten med många deltagare. Hittills har inga sådana ansökningar inkommit. Med anledning av motionen avser styrelsen att följa de eventuella distrikt som ansöker om dispens för att säkerställa att den demokratiska beslutsprocessen inte sätts ur spel. Styrelsen föreslår kongressen besluta att anse motion 161 besvarad.

11 Motion nr 162 Organisationens finansiella styrka Skåne ID566 PRO är en rik organisation. Det egna kapitalet uppgick till 95,6 miljoner i årsredovisningen för 2013 och soliditeten är över 86,5%. Att organisationen är rik tyder på att medlemsavgifterna inte i tillräckligt hög grad har använts till verksamhet. Detta gäller även senare år. Soliditeten låg på ungefär samma nivå vid kongresserna 2008 och Det är viktigt att ha en tillräcklig ekonomisk styrka för att säkerställa verksamheten, men för detta behövs inte en soliditet på 86,5%. (Den var ungefär lika hög vid förra kongressen 2012). Det bör utredas hur hög soliditeten måsta vara för att verksamheten skall vara finansiellt säkrad. Därefter bör soliditeten sänkas till denna nivå, vilket skulle frigöra kapital att använda till verksamhet. Med anledning av ovanstående föreslås: att kongressen beslutar att ett externt företag ska anlitas för att bedöma soliditetens undre gräns för finansiell säkring av PRO:s verksamhet. att övre och undre gräns för soliditet används som ett finansiellt mål när årsbudgetar fastställs. PRO-distriktet i Skåne Motionen har behandlats vid höstmöte , som beslutade att bifalla motionen. Kontaktperson: Johan Pettersson Samlat utlåtande över motion nr 162 och 163

12 Motion nr 163 Valårsfond Skåne ID568 För att periodisera de extra kostnader som uppstår under ett kongressår avsätter PRO varje år medel till en kongressfond. Extra satsningar inför ett val gör att det även uppstår extra kostnader under ett valår. Även dessa kostnader skulle kunna periodiseras med hjälp av en valårsfond. Detta är extra viktigt eftersom en kongressperiod för PRO och en mandatperiod för de förtroendevalda i kommuner, landsting/regioner och riksdag numera har olika längd. Med anledning av ovanstående föreslås: att en valårsfond inrättas för att finansiera de extra kostnader som inträffar ett valår. PRO-distriktet i Skåne Motionen har behandlats vid höstmöte , som beslutade att bifalla motionen. Kontaktperson: Johan Pettersson Samlat utlåtande över motion nr 162 och 163 Styrelsens utlåtande över motion nr 162 och 163 PRO är en stor och stark organisation. Både verksamhetsmässigt och ekonomiskt. PRO kan finansiera verksamheten i huvudsak med egna medel genom medlemsavgifter och f n goda resultat i det egna lotteriet Trippelsskrapet. Utöver det har organisationen ett litet verksamhetsanslag och ett folkbildningsanslag till folkhögskolan från Svenska staten. Utifrån kongressens beslut antar styrelsen och representantskapet årliga verksamhetsplaner och budgetar. Varje styrelse och representantskap ska kunna göra egna årliga bedömningar av behovet av olika prioriteringar för att klara kongressens mål med PRO:s verksamhet. Med en hög soliditet kan erforderliga prioriteringar genomföras utan att äventyra den ekonomiska styrkan, samtidigt som vi kan upprätthålla ett visst mått av sparande. Likaså kan olika satsningar göras vart år utan att kapitalet är öronmärkt för en viss aktivitet eller s k fondering. Styrelsen föreslår kongressen besluta att avslå motion 162, 163.

13 Motion nr 164 Framtidssatsningen i PRO PRO Teg - Umeå, Västerbottens län ID569 Av Riksorganisationens verksamhetsplan för 2014 framgår att medlemsutveckling är vår viktigaste insats. Det är till föreningarna medlemmarna väljer att bli medlem och det är där verksamheten bedrivs. Föreningens verksamhet har stor betydelse för hur den framtida rekryteringen av medlemmar kommer att ske. Medlemsrekryteringen har i sin tur stor betydelse för de framtida valen av förtroendevalda i hela PRO. Föreningarna är den naturliga basen för PRO-verksamheten. Genom att utveckla kontaktombudsverksamheten skapas närhet till medlemmarna och medlemsvården förbättras vilket i sin tur gör att vi behåller fler medlemmar. Verksamheten behöver nya aktiviteter och arrangemang som skapar rubriker och verkligen talar om att PRO är en organisation för framtiden. Den ska visa på förmåga att tillgodose de intressen som dagens pensionärer har. Därigenom skapas möjligheter att värva dessa som nya medlemmar. Hemsidorna måste ses som ett modernt sätt att förmedla information. Det tekniska kunnandet i samband med medlemshantering behöver utvecklas för att föreningarna på ett enkelt sätt kan tillgodose medlemmarnas behov. Denna framtidssatsning i föreningarna kostar pengar, men att höja föreningsavgifterna är ingen lösning. Den höjningen påverkar den totala medlemsavgiften, och risken finns då att PRO tappar medlemmar. Vi föreslår att kongressen beslutar Att RO fortsätter att utveckla teknik som ger besparingar Att distrikten får en större del av medlemsavgiften av RO Att föreningarna kan tillgodogöra sig detta för framtidssatsningar Umeå den 1 september 2014 Styrelsen PRO-Teg Stig Lundgren ordf

14 att RO fortsätter att utveckla teknik som ger besparingar att distrikten får en större del av medlemsavgiften av RO att föreningarna kan tillgodogöra sig detta för framtidssatsningar PRO Teg Motionen har behandlats vid styrelsemöte , som beslutade att bifalla motionen. Kontaktperson: Stig Lundgren Distriktets yttrande Motionen har behandlats på distriktsstyrelsen beslutade 17/9-14 att bifalla att satsen 2 och 3 utan yttrande Motionen har behandlats vid höstmötet 16/10-14 att bifalla att satsen 2 och 3 utan yttrande Motionen har behandlats vid höstmöte Mötet beslutade att bifalla att-sats 1 att avslå att-sats 2 och 3. Styrelsens utlåtande över motion nummer 164 Merparten av riksorganisationens del av medlemsavgiften går till verksamheter och bidrag som syftar till att stödja och utveckla distrikt och föreningars verksamheter inte minst genom olika former av framtidssatsningar. Några exempel är att erbjuda distrikten gratis föredragshållare och avgiftsfritt material i ämnen som webbutveckling, medlemsrekrytering, kontaktombudsverksamhet, konsumentmakt och subventionering av kurser för förtroendevalda på Gysinge. Men också genom investeringar i framtidsstudier, konferenser och ny teknik såsom vårt medlemsregister Hjördis och andra verksamhetsutvecklande projekt. Alla Populära, nödvändiga och kostsamma insatser. Som motionären beskriver är föreningens aktiviteter och verksamhetsutveckling av oerhörd vikt för PRO. Riksorganisationen har de senaste två åren också prioriterat att utbetala ett extra bidrag om 6 kronor per medlem 2013 och 2 kronor per medlem till 2014 till distrikten för att stödja fortsatta insatser i distrikt och föreningar. Det bör också fortsättningsvis finnas möjlighet för distrikten att söka bidrag för särskilda utåtriktade samt medlemsvärvande projekt. Styrelsen anser att kongressen bör säkerställa att riksorganisationen även fortsättningsvis har medel till verksamhet och bidrag som stöttar och utvecklar distrikt och föreningar enligt ovanstående modell. Att generellt omfördela en större andel av medlemsavgiften till föreningarna enligt motionärens förslag äventyrar kraftigt möjligheten för riksorganisationen att genomföra verksamhet och betala ut bidrag som syftar till att stödja och utveckla distrikt och föreningar på ett flexibelt och effektivt sätt. Styrelsen föreslår kongressen besluta att bifalla att-sats 164:1 att avslå att-sats 164:2, 164:3

15 Motion nr 165 Förnya rollen som försäkringsansvarig PRO Haga-Malmaberg - Västerås, Västmanland ID573 Förnya rollen som försäkringsansvarig. PRO:s medlemsförsäkringar är individuella försäkringar. Det vill säga, varje medlem skall själv ta ställning till om han/hon skall använda sig av försäkringarna. Erbjudandet får medlemmen när hon/han går med i PRO, via tidningen Pensionären eller vid tillfällen, där försäkringsansvariga i föreningarna lämnar information om försäkringarna. För att få en bättre anslutning till PRO:s medlemsförsäkringar, behöver rollen som försäkringsansvarig utvecklas. Uppdraget måste bli tydligare och informationen om våra försäkringar skall ha en framskjuten plats i föreningarnas program. Försäkringarnas omfattning, innebär ett skydd för den enskilde medlemmens ekonomi. Det skall tydliggöras i informationen om försäkringarna, på ett sätt som gör att den enskilde medlemmen förstår, vad försäkringen betyder ur ekonomisk synpunkt. Blir motiverad att teckna försäkringarna. Vidare skall rollen som försäkringsansvarig innebära, att vid inträffad skadehändelse, vara den skadedrabbade behjälplig med information om, skadeanmälan, blanketter och övrigt underlag som behövs för en bedömning av skadan hos försäkringsbolaget. En väl fungerande verksamhet gällande medlemsförsäkringarna stärker medlemskapet i PRO. Leder till att fler medlemmar ansluter sig till försäkringarna. Är ett bra hjälpmedel i vår medlemsrekrytering. PRO Hag-Malmaberg att Uppdraget som försäkringsansvarig utvecklas enligt motionens förslag. att Utbildningsprogram tas fram och genomföres med försäkringsansvariga på distrikten. Hans Ahnell Motionen har behandlats vid styrelsemöte , som beslutade att bifalla motionen.

16 Kontaktperson: Hans Ahnell Distriktets yttrande Distriktsstyrelsen anser att motionen pekar på en viktig del i medlemskapet i PRO, nämligen vårt försäkringsskydd. Det är viktigt att alla medlemmar har kunskap om vilka försäkringar som finns och vad de innehåller. En vanlig uppfattning är att det är så svårt att veta vad som ingår och vad som inte ingår. Därför har PRO:s försäkringsansvariga en viktig roll i vår organisation. Distriktsstyrelsen instämmer helt i motionärens yrkande och tillstyrker motionen. Motionen har behandlats vid höstmöte Mötet beslutade att bifalla motionen. Styrelsens utlåtande över motion nummer 165 Som en viktig del i PRO:s verksamhet erbjuder vi olika medlemsförmåner lanserade vi PRO Försäkringar och idag erbjuder vi PRO Husdjur, PRO Hem/Villahem/Fritidshus, PRO Olycksfall och PRO SparLiv. Försäkringarna erbjuds tillsammans med olika försäkringsgivare under det egna varumärket PRO Försäkringar. En stor del av marknadsföringen sker internt tillsammans med förtroendevalda försäkringsansvariga. För att informera dessa förtroendevalda genomför vi årliga konferenser. Motionären uttrycker att det inte räcker för alla försäkringsansvariga. Precis som motionären, tycker styrelsen att En väl fungerande verksamhet gällande medlemsförsäkringarna stärker medlemskapet i PRO. Styrelsen kommer under den kommande kongressperioden utveckla försäkringsverksamheten för att öka stödet till försäkringsansvariga. Styrelsen föreslår kongressen besluta att anse motion 165 besvarad.

17 Motion nr 166 Stärk representantskapet Skåne ID584 Representantskapet har två uppgifter, dels att vara rådgivande organ beträffande riksorganisationens förvaltning, men även att, enligt stadgarnas 10, utöva tillsyn över riksorganisationens verksamhet. Den i stadgarna föreskrivna tillsynen fungerar inte idag. Detta kan konstateras på flera sätt. Det tydligaste är att ledamöterna i representantskapet inte ens finns med på distributionslistan för styrelsens protokoll. Representantskapet är kongressens förlängda arm under kongressperioden. En rimlig nivå på tillsyn över riksorganisationens verksamhet är tillsyn över att fattade kongressbeslut planeras, budgeteras och verkställs. Representantskapets höstmöte är ett lämpligt tillfälle att studera aktuell status när det gäller verkställigheten av kongressens beslut. Representantskapet är i vissa fall överprövningsinstans när det gäller styrelsebeslut. Det är då viktigt att representantskapet är frikopplat från styrelsen genom att förfoga över egna beredningsresurser och leds av ett presidium som är tillsatt för minst ett år i taget. Av ovanstående skäl föreslås kongressen besluta: att representantskapsledamöterna får löpande få tillgång till styrelsens protokoll, att på representantskapets höstmöte, samma år en kongress har hållits, skall en plan presenteras, inklusive tid- och ekonomiplanering, för de på kongressen fattade besluten som kräver verkställighet. att vid höstmötet de år som det inte är kongress ska status redovisas när det gäller tidplan, ekonomi och verkställighet av de beslut som har fattats på den senaste kongressen. att på kongressen skall slutlig rapport behandlas när det gäller ekonomi och verkställighet av de beslut som har fattats på den föregående kongressen, att ett presidium, bestående av ordförande och minst ytterligare en ledamot, skall väljas för representantskapet på minst ett år i taget, att representantskapet ska ha en budget, som fastställs av kongressen, för sin verksamhet. Budgeten ska, utöver kostnaderna för årsmöte och höstmöte, även innehålla medel för presidiets arvoden samt tillsynen av styrelsens verksamhet och eventuella överklagningsärenden. PRO-distriktet i Skåne Motionen har behandlats vid höstmöte , som beslutade att bifalla motionen.

18 Kontaktperson: Johan Pettersson Styrelsens utlåtande över motion nummer 166 I motion 166 föreslås ett antal åtgärder för ett stärkt representantskap. Detta mot bakgrund av att motionären menar att representantskapets, i stadgarna 10 föreskrivna tillsyn över riksorganisationen inte fungerar. Styrelsen menar att samarbetet och öppenheten mellan styrelsen och representantskapet är mycket gott. Representantskapet har varit ett bra stöd och samtalspart för styrelsen i viktiga frågor, både intressepolitiska och administrativa. Stadgarna föreskriver idag att representantskapet ska ha två möten per år. Anser minst hälften av representantskapets ledamöter att det krävs extra behandling av någon fråga kan extra sammanträde hållas. Vid årsmötet behandlas styrelsens verksamhetsberättelse med årsredovisning för föregående kalenderår och revisionsberättelsen. Vid årsmötet beslutas även verksamhetsplan och budget för kommande verksamhetsår. Det ger representantskapet en bra insyn och delaktighet i både tidigare och kommande verksamhetsår. Styrelsen informerar och för löpande en dialog med representantskapet om angelägna verksamhetsfrågor. Styrelsen delar således inte motionärens uppfattning att representantskapets ytterligare behöver stärkas på det sätt motionären föreslår. Styrelsen föreslår kongressen besluta att avslå motion 166.

19 Motion nr 167 Stärk revisorerna Skåne ID585 I revisorernas uppgifter ingår, enligt 13 i stadgarna, granskning av representantskapets verksamhet. Representantskapets verksamhet består bl.a. av tillsynen över riksorganisationens verksamhet. Denna fördelning liknar i hög grad den fördelning som finns i en kommunal organisation. Revisorerna skall inte utföra tillsynen utan följa upp att representantskapet, som har ansvar för tillsyn av verksamheten, tar sitt ansvar. Eftersom representantskapets tillsyn av riksorganisationens verksamhet inte fungerar så som stadgarna föreskriver, så fungerar inte heller revisorernas granskning av representantskapets verksamhet. Det finns helt enkelt inget att granska. Revisorerna har idag, trots sin stadgeenliga uppgift enligt stadgarna 13, inte heller några medel avsatta för verksamhetsrevision. I de tidigare stadgarna hade revisorerna att yttra sig över ansvarsfriheten för representantskapets ledamöter. Denna uppgift för revisorerna togs bort i den senaste revisionen av stadgarna. Idag är det styrelsen som tar beslut om revisorernas budget. Detta leder till jäv eftersom det är styrelsen som i första hand granskas av revisorerna. Revisorernas budget bör fastställas av kongressen. Av ovanstående skäl föreslås kongressen besluta: att revisorerna ska föreslå eller avstyrka ansvarsfrihet för representantskapets ledamöter, beroende på om dessa tar ansvar för sitt stadgeenliga uppdrag eller ej, att revisorerna på egen hand ska ta fram förslag till sin budget för kongressperioden och att kongressen ska fastställa den, att budgeten ska innehålla medel för såväl räkenskaps- och förvaltningsrevision som verksamhetsrevision. att revisorernas budget för nästa mandatperiod ökas med minst 50% för att ge utrymme åt verksamhetsrevision. PRO-distriktet i Skåne Motionen har behandlats vid höstmöte , som beslutade att bifalla motionen. Kontaktperson: Johan Pettersson

20 Styrelsens utlåtande över motion nummer 167 För styrelsen är det en självklarhet att revisorerna får de resurser som behövs för att kunna genomföra sitt uppdrag. Stadgarna ger revisorerna utrymme att genomföra revision av både verksamheten och räkenskaperna. Det är en självklarhet att revisorerna själva bestämmer i vilken omfattning som de olika delarna ska granskas. Det är styrelsen som är ansvarig inför representantskapet och kongressen. Därför är det styrelsen som revisorerna ska granska. Till stöd för de förtroendevalda revisorerna ska, enligt stadgarna, auktoriserad revisor anlitas. Som upplysning kan nämnas att revisorerna efter kongressen 2012 genomförde en upphandling av sådan revisor. I samband med att de årliga verksamhetsplanerna och budgetarna beslutas av styrelse och representantskap avsätts även medel för revisorerna. Styrelsen föreslår kongressen besluta att avslå motion 167.

Motion nr 205 Utveckla PRO:s HEMFÖRSÄKRING. PRO Haga-Malmaberg - Västerås, Västmanland. Område: PRO:s organisation Underområde: Försäkringar

Motion nr 205 Utveckla PRO:s HEMFÖRSÄKRING. PRO Haga-Malmaberg - Västerås, Västmanland. Område: PRO:s organisation Underområde: Försäkringar Motion nr 205 Utveckla PRO:s HEMFÖRSÄKRING PRO Haga-Malmaberg - Västerås, Västmanland ID574 Utveckla PRO:s HEMFÖRSÄKRING PRO: medlemsförsäkringar är till delar unika i sin omfattning. Olycksfallsförsäkringen

Läs mer

Motionen har behandlats vid styrelsemöte 2014-08-08, som beslutade att bifalla motionen.

Motionen har behandlats vid styrelsemöte 2014-08-08, som beslutade att bifalla motionen. Motion nr 233 Kommunala pensionärsråd och Landstings/Region pensionärsråd PRO Ale Norra - Ale, Norra Älvsborg ID529 Pensionärsråden inom landsting och kommun har under många år knappast genomsyrats av

Läs mer

Stadgar antagna vid PROs kongress den 15 18 juni 2012 www.pro.se Art nr PRO297. Tryckeri: TMG Sthlm, 2012

Stadgar antagna vid PROs kongress den 15 18 juni 2012 www.pro.se Art nr PRO297. Tryckeri: TMG Sthlm, 2012 Stadgar antagna vid PROs kongress den 15 18 juni 2012 Stadgar antagna vid PROs kongress 15 18 juni 2012 1 Innehåll 1 Detta är PRO...3 2 Så här ser organisationen ut...4 3 Medlemskap...4 4 Föreningarna...5

Läs mer

Stadgar för Miljöpartiet de Gröna i Varberg. Antagna 20xx-yy-zz

Stadgar för Miljöpartiet de Gröna i Varberg. Antagna 20xx-yy-zz Stadgar för Miljöpartiet de Gröna i Varberg Antagna 20xx-yy-zz 1 Föreningens namn Föreningens namn är Miljöpartiet de Gröna i Varberg. 2 Ändamål Föreningens ändamål är att bedriva politisk utveckling i

Läs mer

NORMALSTADGAR. För släktforskarförening

NORMALSTADGAR. För släktforskarförening Sveriges Släktforskarförbund Framtagna 2011 NORMALSTADGAR För släktforskarförening 1 Föreningens namn Föreningens namn är. 2 Föreningens ändamål Föreningen, är en ideell förening samt politiskt och religiöst

Läs mer

för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism

för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism Kongressen i Göteborg 2013-03-16 1 Namn och ändamål 1.1 Namn Organisationen heter Riksorganisationen Ungdom Mot Rasism (hädanefter kallad UMR). 1.2 Ändamål UMR

Läs mer

Stadgar för SPF Seniorerna Filbyter Linköping Antagna vid årsmötet 2015-02-16

Stadgar för SPF Seniorerna Filbyter Linköping Antagna vid årsmötet 2015-02-16 Stadgar för SPF Seniorerna Filbyter Linköping Antagna vid årsmötet 2015-02-16 Innehåll sid 1 Namn 2 2 Ändamål 2 3 Medlemskap 2 4 Möten 2 Tid för årsmötekallelse motioner 2 Extra årsmöte 3 Antal möten 3

Läs mer

Motion nr 212 Windowsversion 8 på datorn. PRO Valla-Fridhem - Linköping, Östergötland. Motivering. Yrkande. Distriktets yttrande

Motion nr 212 Windowsversion 8 på datorn. PRO Valla-Fridhem - Linköping, Östergötland. Motivering. Yrkande. Distriktets yttrande Motion nr 212 Windowsversion 8 på datorn PRO Valla-Fridhem - Linköping, Östergötland ID509 Då det är stora problem för datoranvändare med Windows 8-versionen som har lite datorvana och även för nybörjare

Läs mer

GÅRDSJÖBYGDENS FÖRENING

GÅRDSJÖBYGDENS FÖRENING 1 FÖRENINGENS NAMN OCH VERKSAMHETSOMRÅDE Föreningens namn är: Gårdsjöbygdens Förening. Verksamhetsområdet är Gårdsjö m.o. 2. FÖRENINGENS ORGAN Föreningens organ är ÅRSMÖTET, STYRELSEN OCH REVISORERNA.

Läs mer

http://villaagarnasavean.se Normalstadgar för förening ansluten till Villaägarnas Riksförbund Normalstadgar för föreningar fastställda 2012-12-05 Stadgarna har antagits vid Villaägarna i Lerums kommuns

Läs mer

Förslag till nya stadgar för SPF Seniorerna Karlaplan bakgrund

Förslag till nya stadgar för SPF Seniorerna Karlaplan bakgrund Stockholm i januari 2015 Förslag till nya stadgar för SPF Seniorerna Karlaplan bakgrund Vid SPFs kongress 11-14 juni 2014 togs beslut om ändrade stadgar för förbundet samt förändring av normalstadgar för

Läs mer

Stadgar Villaägarna Göteborg. Antagna vid årsmöte 2013-03-20

Stadgar Villaägarna Göteborg. Antagna vid årsmöte 2013-03-20 Stadgar Villaägarna Göteborg Antagna vid årsmöte 2013-03-20 1 2 (6) ÄNDAMÅL OCH VERKSAMHETSOMRÅDE 1. Villaägarna Göteborg är en partipolitiskt obunden sammanslutning, ideell förening, av medlemmar i Villaägarnas

Läs mer

S T A D G A R. för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING. org.nr: 822000-8422

S T A D G A R. för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING. org.nr: 822000-8422 S T A D G A R för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING org.nr: 822000-8422 Dessa stadgar har antagits vid årsmöte i Linköpings Villaägareförening 2010-03-16 1 Ändamål och verksamhetsområde 1 1. Linköpings Villaägareförening,

Läs mer

5 SRS verksamhetsår omfattar tiden mellan den 1 januari och den 31 december.

5 SRS verksamhetsår omfattar tiden mellan den 1 januari och den 31 december. Studentradion i Sverige - Stadgar SENAST ÄNDRADE 2014-10-12 Firma 1 Föreningens firma är Studentradion i Sverige, och förkortas SRS. Föreningens firma tecknas av ordförande och kassör var och en för sig.

Läs mer

Förslag till ändringar av stadgar för Föreningen Villaägare i Järfälla, ansluten till Villaägarnas Riksförbund

Förslag till ändringar av stadgar för Föreningen Villaägare i Järfälla, ansluten till Villaägarnas Riksförbund 0 Förslag till ändringar av stadgar för Föreningen Villaägare i Järfälla, ansluten till Villaägarnas Riksförbund (baserade på Förbundets Normalstadga för förening) Postadress Besöksdress Telefon Fax E-post

Läs mer

4.1 Unga Republikaner är en riksorganisation. Verksamheten består av - Kongress - Förbundsstyrelse - Lokalföreningar - Arbetsgrupper

4.1 Unga Republikaner är en riksorganisation. Verksamheten består av - Kongress - Förbundsstyrelse - Lokalföreningar - Arbetsgrupper 1 Förbundets namn 1.1 Förbundets namn är Unga Republikaner. 2 Ändamål 2.1 Unga Republikaner är en partipolitisk obunden förbund som skall verka för att Sverige skall införa ett demokratiskt valt statsskick.

Läs mer

Handikappföreningarnas Samarbetsorgan i Norrköping. HSO Norrköpings Stadgar. Fastställda av årsmötet den 2012-04-16.

Handikappföreningarnas Samarbetsorgan i Norrköping. HSO Norrköpings Stadgar. Fastställda av årsmötet den 2012-04-16. Handikappföreningarnas Samarbetsorgan i Norrköping HSO Norrköpings Stadgar Fastställda av årsmötet den 2012-04-16. Stadgar för HSO Norrköping Fastställda av årsmötet den 2012-04-16. 1 GRUNDLÄGGANDE VÄRDERINGAR

Läs mer

Personer och organisationer som inte kan eller vill bli medlemmar i partiets organisation kan bli stödmedlemmar. Stödmedlemmar saknar rösträtt.

Personer och organisationer som inte kan eller vill bli medlemmar i partiets organisation kan bli stödmedlemmar. Stödmedlemmar saknar rösträtt. Stadgar 1 Namn Partiets namn är Vägvalet. 2 Säte Partiets säte är Göteborg. 3 Syfte och värderingar Vägvalets mål och syfte är att driva politik där demokratin utgår från medborgarna och speglar deras

Läs mer

Västerås Astronomi- och Rymdforskningsförening (VARF) Stadgar

Västerås Astronomi- och Rymdforskningsförening (VARF) Stadgar Västerås Astronomi- och Rymdforskningsförening (VARF) Stadgar 1 Föreningens firma Föreningens firma är Västerås Astronomi- och RymdforskningsFörening. 2 Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål

Läs mer

Stadgar EAPN Sverige 2006

Stadgar EAPN Sverige 2006 Stadgar EAPN Sverige 2006 Stadgar antagna av EAPN Sveriges årsmöte 2006. 1 Namn och inriktning European Anti-Poverty Network (EAPN) Sverige är en självständig ideell förening ansluten till det europeiska

Läs mer

Motionsyttrande Motion 1 Grundkursens längd Södra Älvsborg

Motionsyttrande Motion 1 Grundkursens längd Södra Älvsborg Motion 1 Grundkursens längd Södra Älvsborg Centralstyrelsen föreslår Riksstämman att avslå motionen med motivering att: För närvarande har vi inga problem att rekrytera deltagare till grundkurs 1. Syftet

Läs mer

Stadgar för RFSL Sundsvall

Stadgar för RFSL Sundsvall Sidan 1 av 6 Stadgar för RFSL Sundsvall Dessa avdelningsstadgar antogs av RFSL:s kongress 140502-0504. Avdelningsstadgarna gäller för alla avdelningar samt dess verksamheter och ska gälla för alla föreningar

Läs mer

Område: Konsument Underområde: Kontanthantering. Motion nr 107 Grundläggande betaltjänster. PRO Folkunga - Mjölby, Östergötland. Motivering.

Område: Konsument Underområde: Kontanthantering. Motion nr 107 Grundläggande betaltjänster. PRO Folkunga - Mjölby, Östergötland. Motivering. Motion nr 107 Grundläggande betaltjänster PRO Folkunga - Mjölby, Östergötland ID540 Folkunga PRO, Väderstad, Mjölby kommun har under de senaste åren upplevt en klar försämring i de grundläggande betaltjänster,

Läs mer

STADGAR. Malmö mot Diskriminering. Stadgar för. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö

STADGAR. Malmö mot Diskriminering. Stadgar för. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Malmö mot Diskriminering Stadgar för Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Antagna vid årsmöte 2010-09-22 STADGAR Malmö mot Diskriminering Malmö

Läs mer

SPF Jarlabanke i Täby Stadgar årsmötet 2015 Sidan 1 av 5 STADGAR. När medlem flyttar till en annan förening ska överföring ske senast den 1 december.

SPF Jarlabanke i Täby Stadgar årsmötet 2015 Sidan 1 av 5 STADGAR. När medlem flyttar till en annan förening ska överföring ske senast den 1 december. Sidan 1 av 5 STADGAR 1 Namn Föreningens namn är SPF Seniorerna Jarlabanke Täby inom Stockholmsdistriktet av SPF Seniorerna. Föreningens organisationsnummer är 816000-2807. Föreningen är ideell och partipolitiskt

Läs mer

Stadgar - Funkibator ideell förening

Stadgar - Funkibator ideell förening Stadgar - Funkibator ideell förening Stadgar för Funkibator ideell förening. Antagna vid årsmöte 19 mars 2013. 1 - Föreningens namn Föreningens namn är Funkibator ideell förening. 2 - Föreningens säte

Läs mer

Stadgar HSO Stockholms stad

Stadgar HSO Stockholms stad Stadgar HSO Stockholms stad Antagna 1994-04-25 Reviderade 1997-04-07 Reviderade 1998-04-22 Reviderade 1999-04-27 Reviderade 2001-04-24 Reviderade 2003-04-10 Reviderade 2006-04-05 Reviderade 2008-04-09

Läs mer

Stadgar för BMW Sport Club

Stadgar för BMW Sport Club Stadgar för BMW Sport Club 1 Namn Klubbens namn är BMW Sport Club, vilket förkortas BMWSC. 2 Natur och ändamål BMWSC är en ideell förening utan ekonomiska, politiska, eller religiösa intressen. Klubben

Läs mer

Stadgar för Afasiförbundet i Sverige

Stadgar för Afasiförbundet i Sverige Stadgar för Afasiförbundet i Sverige 1 Förbundets namn Förbundets namn är Afasiförbundet i Sverige, kallat Afasiförbundet. 2 Förbundets syfte Afasiförbundet är en ideell intresseorganisation som är demokratiskt

Läs mer

Föreningsstadgar. Hörselskadades förening i Stockholm Antagna av årsmötet 2013

Föreningsstadgar. Hörselskadades förening i Stockholm Antagna av årsmötet 2013 Föreningsstadgar Hörselskadades förening i Stockholm Antagna av årsmötet 2013 HRF, Hörselskadades förening i Stockholm Instrumentvägen 19, 126 53 Hägersten Telefon 08-462 24 30, texttelefon 08-462 24 35,

Läs mer

EN BÄTTRE VÄRLD. Stadgar. för Svenska FN-förbundet, distrikt och föreningar

EN BÄTTRE VÄRLD. Stadgar. för Svenska FN-förbundet, distrikt och föreningar EN BÄTTRE VÄRLD Stadgar för Svenska FN-förbundet, distrikt och föreningar Stadgar för Svenska FN-förbundet, distrikt och föreningar Stadgarna antogs 1957 och reviderades senast vid Svenska FN-förbundets

Läs mer

stadgar för Göteborgsdistriktet

stadgar för Göteborgsdistriktet stadgar för Göteborgsdistriktet Stadgar för Göteborgsdistriktet av Amnesty International Detta dokument består av nationella standardstadgar för distrikt inom amnesty international, samt de lokala tillägg

Läs mer

NORMALSTADGAR. för. lokal förening. ansluten till organisationen FÖRETAGARNA

NORMALSTADGAR. för. lokal förening. ansluten till organisationen FÖRETAGARNA 1 (6) NORMALSTADGAR för lokal förening ansluten till organisationen FÖRETAGARNA Fastställda av kongressen 2012 2 (6) INNEHÅLL Normalstadgar för lokal förening 1 Inledning 12 2 Namn och ändamål 12 3 Antagande

Läs mer

STADGAR FÖR FUB. föreningen för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning

STADGAR FÖR FUB. föreningen för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning STADGAR FÖR FUB föreningen för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning Dessa stadgar gäller från och med 31 augusti 2013 och ersätter tidigare stadgar STADGAR FÖR RIKSFÖRBUNDET Riksförbundet för barn,

Läs mer

Antagna vid årsmötet den 21 mars 2009 Ändrade i enlighet med kongressbeslut i oktober 2011 och 2015

Antagna vid årsmötet den 21 mars 2009 Ändrade i enlighet med kongressbeslut i oktober 2011 och 2015 STADGAR FÖR SRF ÖSTRA VÄRMLAND Antagna vid årsmötet den 21 mars 2009 Ändrade i enlighet med kongressbeslut i oktober 2011 och 2015 Inledning Synskadades Riksförbund är en organisation som präglas av öppenhet

Läs mer

STADGAR. Skånska Trädgårdsföreningen Box ALNARP

STADGAR. Skånska Trädgårdsföreningen Box ALNARP Skånska Trädgårdsföreningen Box 65 230 53 ALNARP STADGAR Godkända och fastställda vid årsmöte 2003-05-17 och 2004-05-15 Reviderade vid årsmöte 2006-05-13 och 2007-05-12 Alnarp 2007-05-24 Ordförande Lennart

Läs mer

STADGAR. Kost & Näring

STADGAR. Kost & Näring STADGAR för Kost & Näring - en branschförening inom Ledarna Fastställda på Årsmötet 2012-03-24 Sida 1 av 7 Stadgar för Kost & Näring en branschförening inom Ledarna 1 Uppgift och syfte Kost & Näring är

Läs mer

STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA

STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA Antagna på årsmöte 2011-xx-xx 1. Firma Lokalavdelningens namn är jagvillhabostad.nu Uppsala. 2. Syfte Lokalavdelningens syfte är att bevaka samt agera utifrån unga bostadssökandes

Läs mer

STADGAR FÖR VÄSTERSOCKENS MOTIONSFÖRENING (aug 2014)

STADGAR FÖR VÄSTERSOCKENS MOTIONSFÖRENING (aug 2014) STADGAR FÖR VÄSTERSOCKENS MOTIONSFÖRENING (aug 2014) 1 kap Allmänna bestämmelser 1 Ändamål Föreningen har som ändamål att utveckla, stödja och bedriva motionsverksamhet för alla åldrar, samt i övrigt verka

Läs mer

STADGAR FORUM SYD. Antagna av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet efter revidering av stadgar

STADGAR FORUM SYD. Antagna av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet efter revidering av stadgar STADGAR FORUM SYD Antagna 080517 av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet 081122 efter revidering av stadgar 950204. Senaste revidering 160528 Stadgar för Forum Syd Organisationer i samverkan

Läs mer

KIDS FUTURE

KIDS FUTURE STADGAR för KIDS FUTURE Beslutade i Stockholm den 11 maj 2016 1 FIRMA Föreningens firma är Kids Future. 2 ÄNDAMÅL Kids Future är en partipolitiskt och religiöst obunden, ideell förening som bedriver internationellt

Läs mer

Stadgar för Mälarscouterna

Stadgar för Mälarscouterna Stadgar för Mälarscouterna 1 Allmänt Scoutkåren Mälarscouterna är en partipolitisk och religiöst obunden sammanslutning av enskilda personer och har till uppgift att i bedriva scoutverksamhet. Mälarscouterna

Läs mer

Förslag till ändring av stadgarna!

Förslag till ändring av stadgarna! Förslag till ändring av stadgarna 2014-02-18 Styrelsen har tagit fram förslag till ändring av stadgarna enligt följande sidor. Styrelsen har gått igenom stadgarna och sett behov av att modernisera språket

Läs mer

A. Organisation Jagvillhabostad.nu består av enskilda medlemmar organiserade i lokalavdelningar.

A. Organisation Jagvillhabostad.nu består av enskilda medlemmar organiserade i lokalavdelningar. STADGAR Antagna 2003-04-06 Reviderade 2006-03-04, 2007-03-03, 2009-03-07, 2010-03-06, 2012-02-18 1. Firma Organisationens namn är jagvillhabostad.nu. 2. Syfte Föreningens syfte är att bevaka samt agera

Läs mer

Stadgar för Brottsofferjourernas Riksförbund

Stadgar för Brottsofferjourernas Riksförbund Stadgar för Brottsofferjourernas Riksförbund Förbundets stadgar antogs vid Riksstämman i Kiruna den 24 maj 2003. Senast reviderad vid Riksstämman i Stockholm/Sollentuna 25-26 maj 2013. Brottsofferjoure

Läs mer

Stadgar för ProLiv Kronoberg

Stadgar för ProLiv Kronoberg 2010-03-01 1 Stadgar för ProLiv Kronoberg 1. Namn Föreningens namn är ProLiv Kronoberg - patientföreningen för prostatacancer i Kronobergs län - med registrerat säte i Växjö kommun. Patientföreningen är

Läs mer

Stadgar. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö

Stadgar. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Stadgar Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö 1 NAMN Föreningens namn är Malmö mot Diskriminering föreningarnas organisation för att främja

Läs mer

Stadgar. Hemsida: www.hjart-lung.se/sundsvall. e-mail: hjart-lung.sundsvall@telia.com. Adress: Skepparegatan 5 A 4 tr. 852 34 SUNDSVALL Tel: 12 50 70

Stadgar. Hemsida: www.hjart-lung.se/sundsvall. e-mail: hjart-lung.sundsvall@telia.com. Adress: Skepparegatan 5 A 4 tr. 852 34 SUNDSVALL Tel: 12 50 70 Stadgar Adress: Skepparegatan 5 A 4 tr 852 34 SUNDSVALL Tel: 12 50 70 Org. Nr. 889201-0466 Hemsida: www.hjart-lung.se/sundsvall e-mail: hjart-lung.sundsvall@telia.com Stadgar för lokalföreningar antagna

Läs mer

RFSL Ungdoms normalstadga för distrikt (Uppdaterad enligt kongressen 2015, antagen av RFSL Ungdom Öts extra årsmöte )

RFSL Ungdoms normalstadga för distrikt (Uppdaterad enligt kongressen 2015, antagen av RFSL Ungdom Öts extra årsmöte ) RFSL Ungdoms normalstadga för distrikt (Uppdaterad enligt kongressen 2015, antagen av RFSL Ungdom Öts extra årsmöte 2015-05-10) 1 Namn Distriktets namn är organisationens namn följt av det namn som förbundsstyrelsen

Läs mer

Stadgar för föreningen Fair Action

Stadgar för föreningen Fair Action Stadgar för föreningen Fair Action På årsmötet 2015 beslutades att föreningen byter namn till Fair Action och att stadgarna ändras i enlighet med beslutet. Stadgarna antogs av Fair Trade Centers konstituerade

Läs mer

Stadgar för Föräldraföreningen vid Rudolf Steinerskolan i Göteborg

Stadgar för Föräldraföreningen vid Rudolf Steinerskolan i Göteborg Stadgar för Föräldraföreningen vid Rudolf Steinerskolan i Göteborg 1 Föreningens namn och säte Föreningens namn är Föräldraföreningen vid Rudolf Steinerskolan i Göteborg. Föreningen har sitt säte i Göteborg.

Läs mer

Stadgar för STIL, Stiftarna av Independent Living i Sverige

Stadgar för STIL, Stiftarna av Independent Living i Sverige Stadgar för STIL, Stiftarna av Independent Living i Sverige Reviderade av årsstämman 23 maj 2015 1 Föreningens namn och syfte Stiftarna av Independent Living i Sverige, STIL, är en ideell förening. Föreningen

Läs mer

Detta introduktionsprogram är tänkt att kortfattad ge en beskrivning av FSO:s förening och vad du bör tänka på i ditt uppdrag.

Detta introduktionsprogram är tänkt att kortfattad ge en beskrivning av FSO:s förening och vad du bör tänka på i ditt uppdrag. INTRODUKTIONSPROGRAM FÖR NYA FÖRTROENDEVALDA INOM FÖRENINGEN SOCIAL OMSORG (FSO) Grattis till ditt nya förtroendeuppdrag inom FSO Vi hoppas att du ska trivas i ditt nya uppdrag och känna dig välkommen

Läs mer

Reviderade Stadgar för MPSK Luleå, Miljöpartister i Svenska kyrkan Luleå stift, ideell förening.

Reviderade Stadgar för MPSK Luleå, Miljöpartister i Svenska kyrkan Luleå stift, ideell förening. Reviderade Stadgar för MPSK Luleå, Miljöpartister i Svenska kyrkan Luleå stift, ideell förening. Antagna vid årsmöte den..org. Nr: 802473-9081 1 Föreningens namn. Föreningens namn är Miljöpartister i Svenska

Läs mer

Förslag på stadgar för Bastuträsk by Byaförening. 1 Föreningens namn Föreningen benämns Bastuträsk by Byaförening

Förslag på stadgar för Bastuträsk by Byaförening. 1 Föreningens namn Föreningen benämns Bastuträsk by Byaförening Förslag på stadgar för Bastuträsk by Byaförening 1 Föreningens namn Föreningen benämns Bastuträsk by Byaförening 2 Säte Föreningens säte är Bastuträsk by, Norsjö kommun. 3 Ändamål Föreningen är ideell,

Läs mer

1 GRUNDLÄGGANDE VÄRDERINGAR FÖR HANDIKAPPFÖRENINGARNAS SAMARBETE

1 GRUNDLÄGGANDE VÄRDERINGAR FÖR HANDIKAPPFÖRENINGARNAS SAMARBETE STADGAR FÖR HANDIKAPPFÖRENINGARNA ÖSTERGÖTLAND, ANTAGNA PÅ ÅRSMÖTET 25 APRIL 2005 1 GRUNDLÄGGANDE VÄRDERINGAR FÖR HANDIKAPPFÖRENINGARNAS SAMARBETE Inom handikapprörelsen arbetar vi tillsammans för alla

Läs mer

Stadgar för Byrån mot diskriminering i Östergötland

Stadgar för Byrån mot diskriminering i Östergötland Stadgar för Byrån mot diskriminering i Östergötland Byrån mot diskriminering i Östergötland Stadgar för Byrån mot diskriminering i Östergötland, ideell förening. 1 FÖRENINGENS NAMN Byrån mot diskriminering

Läs mer

STADGAR. Förbundet. Vi Unga

STADGAR. Förbundet. Vi Unga STADGAR Förbundet Vi Unga Vad Är en stadga? Varje förening ska ha stadgar. I stadgarna skall stå vad en förening ska göra, hur den skall arbeta och vilka som kan bli medlemmar. Det skall vara helt klart

Läs mer

Föreningens firma är Västerås Soppkök, en ideell förening för socialt arbete.

Föreningens firma är Västerås Soppkök, en ideell förening för socialt arbete. STADGAR FÖR FÖRENINGEN VÄSTERÅS SOPPKÖK Version 4, 2015-10-03 1 Föreningens namn Föreningens firma är Västerås Soppkök, en ideell förening för socialt arbete. 2 Föreningens ändamål Föreningen har till

Läs mer

Stockholms Spiritualistiska Förening

Stockholms Spiritualistiska Förening 1 Stockholms Spiritualistiska Förening STADGAR Slutligen fastställda på årsmötet den 28 april 1998. (Justerade enligt beslut på årsmötet den 20 april 2009.) (Justerade enligt beslut på årsmötet den 22

Läs mer

STADGAR. Antagna på årsmöte 2014-11-22. Kapitel 1 - Allmänt

STADGAR. Antagna på årsmöte 2014-11-22. Kapitel 1 - Allmänt STADGAR Antagna på årsmöte 2014-11-22 Kapitel 1 - Allmänt 1. Definition PUSH Sverige - plattformen där unga samarbetar för hållbarhet, som i dessa stadgar 1 benämns nätverket, är ett nationellt nätverk

Läs mer

Stadgar för Riksförbundet Huntingtons Sjukdom

Stadgar för Riksförbundet Huntingtons Sjukdom Stadgar för Riksförbundet Huntingtons Sjukdom 1 Förbundets ändamål Riksförbundet Huntingtons Sjukdom är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening. Ändamålen är: arbeta intressepolitiskt för

Läs mer

STADGAR FORUM SYD. Antagna 080517 av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet 081122 efter revidering av stadgar 950204.

STADGAR FORUM SYD. Antagna 080517 av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet 081122 efter revidering av stadgar 950204. STADGAR FORUM SYD Antagna 080517 av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet 081122 efter revidering av stadgar 950204. Senaste revidering 150530 Stadgar för Forum Syd Organisationer i samverkan

Läs mer

Föreningen är religiöst och partipolitiskt obunden.

Föreningen är religiöst och partipolitiskt obunden. STADGAR för CISV Umeå 1 Ändamål CISV-Umeå är en ideell fredsförening med uppgift att: a) Utbilda unga människor för fred oberoende av ras, religion eller politisk uppfattning b) utveckla unga människors

Läs mer

Förslag till nya Stadgar för Göteborgs Ornitologiska Förening

Förslag till nya Stadgar för Göteborgs Ornitologiska Förening Förslag till nya Stadgar för Göteborgs Ornitologiska Förening Styrelse i Göteborgs Ornitologiska Förening (GOF) föreslår årsmötet att anta nya stadgar vid ordinarie årsmöte 2017-04-02. För att dessa ska

Läs mer

Stadgar för. Kallbadhusets Vänner Saltholmen. Besöksadress: Saltholmsgatan 54 426 76 Västra Frölunda. Postadress: Box 5004 426 05 Västra Frölunda

Stadgar för. Kallbadhusets Vänner Saltholmen. Besöksadress: Saltholmsgatan 54 426 76 Västra Frölunda. Postadress: Box 5004 426 05 Västra Frölunda Stadgar för Kallbadhusets Vänner Saltholmen Besöksadress: Saltholmsgatan 54 426 76 Västra Frölunda Postadress: Box 5004 426 05 Västra Frölunda Telefon: 031-29 03 77 Bankgiro: 189-6588 Hemsida: www.saltholmenskallbadhus.se

Läs mer

Stadgar. För Brottsofferjouren Sverige. Förbundets stadgar reviderades senast vid Förbundsstämman i Stockholm/Sollentuna maj 2015.

Stadgar. För Brottsofferjouren Sverige. Förbundets stadgar reviderades senast vid Förbundsstämman i Stockholm/Sollentuna maj 2015. Stadgar För Brottsofferjouren Sverige Förbundets stadgar reviderades senast vid Förbundsstämman i Stockholm/Sollentuna 30-31 maj 2015. 1 FÖRBUNDET, DESS NAMN OCH SÄTE Förbundet är en organisation av ideella

Läs mer

Styrelse och stadgar ska ett årsmöte ta beslut om. Fram till första årsmötet som föreningen har bildas en tillfällig styrelse.

Styrelse och stadgar ska ett årsmöte ta beslut om. Fram till första årsmötet som föreningen har bildas en tillfällig styrelse. Bilda förening Barn, ungdom eller vuxen, det finns föreningar för alla grupper. Kanske tillhör du en grupp som skulle vinna på att bilda en förening kring ert intresse. Som en ideell förening finns det

Läs mer

Exempel på att bilda en förening

Exempel på att bilda en förening Exempel på att bilda en förening Information om hur man går till väga för att bilda en förening och information om vad styrelsen och styrelsens ledamöter har för uppgifter. 1. Att bilda en förening I Sverige

Läs mer

Stadgar för Riksförbundet Veterinär Omtanke Om Våldsutsatta, VOOV

Stadgar för Riksförbundet Veterinär Omtanke Om Våldsutsatta, VOOV Stadgar för Riksförbundet Veterinär Omtanke Om Våldsutsatta, VOOV Antagna av riksförbundets årsmöte 2015-05- 10 VOOV, Veterinär Omtanke Om Våldsutsatta är en ideell partipolitiskt och religiöst obunden

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN GEN!US

STADGAR FÖR FÖRENINGEN GEN!US STADGAR FÖR FÖRENINGEN GEN!US 1) Föreningens firma GEN!US Föreningens firma är GEN!US 2) Föreningens ändamål GEN!US är en ideell förening som har till ändamål att öka genusmedvetenheten på Linköpings Universitet

Läs mer

Stadgar för Samhällsvetarsektionen

Stadgar för Samhällsvetarsektionen Stadgar för Samhällsvetarsektionen Antagna av Samhällsvetarsektionens Stormöte 2013-05-22 Fastställda av Umeå Studentkårs Fullmäktige 2013-09-25 Kap. 1 Ändamål 1 Samhällsvetarsektionen (hädanefter sektionen)

Läs mer

Stadgar för Svenska Pokerförbundet

Stadgar för Svenska Pokerförbundet Svenska Pokerförbundets Stadgar Sida 1 av 10 Stadgar för Svenska Pokerförbundet Dessa stadgar är antagna vid Svenska Pokerförbundets årsmöte 2010-02-13. Svenska Pokerförbundets Stadgar Sida 2 av 10 Kapitel

Läs mer

NORMALSTADGAR FÖR FÖRENING INOM SPF, SVERIGES PENSIONÄRSFÖRBUND

NORMALSTADGAR FÖR FÖRENING INOM SPF, SVERIGES PENSIONÄRSFÖRBUND 1 Namn Föreningens namn är SPF Malmabygden inom SPF Sörmlandsdistrikt av SPF, Sveriges Pensionärsförbund. Föreningens organisationsnummer är 818 501-1478 Föreningen är ideell samt partipolitiskt och religiöst

Läs mer

Stadgar för Leksands Dykarklubb Antagna vid årsmötet 2014-02-22

Stadgar för Leksands Dykarklubb Antagna vid årsmötet 2014-02-22 Stadgar för Leksands Dykarklubb Antagna vid årsmötet 2014-02-22 1 - Föreningens namn Föreningens namn är Leksands Dykarklubb (LDK) 2 - Föreningens säte Styrelsen har sitt säte i Leksand. 3 Föreningsform

Läs mer

Stadgar för Alla ska kunna bo kvar

Stadgar för Alla ska kunna bo kvar Stadgar för Alla ska kunna bo kvar 1. Firma Föreningens namn är Alla ska kunna bo kvar 2. Syfte Föreningens syfte är att sätta fokus på de sociala aspekter som finns när fastighetsägare höjer hyrorna kraftigt

Läs mer

STADGAR. för Företagarna Göteborg ansluten till. organisationen FÖRETAGARNA

STADGAR. för Företagarna Göteborg ansluten till. organisationen FÖRETAGARNA STADGAR för Företagarna Göteborg ansluten till organisationen FÖRETAGARNA Dessa stadgar bygger på normalstadgar som ändrades vid kongressen i Umeå 2008. Dessa stadgar godkändes av den nationella föreningens

Läs mer

FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS).

FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS). 1(6) FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS). INTRESSEFÖRENINGENS NAMN OCH SÄTE 1. Den ideella intresseföreningens namn är KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS) och har sitt

Läs mer

1 Namn Mom. 1: Förbundets namn skall vara Öppna Moderater Moderaternas hbt-förbund

1 Namn Mom. 1: Förbundets namn skall vara Öppna Moderater Moderaternas hbt-förbund Stadga för Öppna Moderater - Moderaternas hbt-förbund Antagna vid förbundsstämman 2014-04-26 1 Namn Förbundets namn skall vara Öppna Moderater Moderaternas hbt-förbund 2 Ändamål Mom.1: Öppna Moderater

Läs mer

NORMALSTADGAR FÖR FÖRENING

NORMALSTADGAR FÖR FÖRENING NORMALSTADGAR FÖR FÖRENING 1 Namn Föreningens namn är SPF Seniorerna plus föreningsnamnet plus orten inom. distriktet av SPF Seniorerna. Föreningens organisationsnummer är.. Föreningen är ideell samt partipolitiskt

Läs mer

Lokala stadgar för Röda Korsets Ungdomsförbund Norrköping

Lokala stadgar för Röda Korsets Ungdomsförbund Norrköping 1 (5) Lokala stadgar för Röda Korsets Ungdomsförbund Norrköping Röda Korsets Ungdomsförbund Norrköpings stadgar innehåller grundläggande bestämmelser för organisationen. Stadgarna ska säkerställa medlemmarnas

Läs mer

Stadgar för Prostatacancerföreningen Viktor

Stadgar för Prostatacancerföreningen Viktor Stadgar för Prostatacancerföreningen Viktor 1 Namn Föreningens namn är Prostatacancerföreningen Viktor, en patientförening i Blekinge med registrerat säte i Karlskrona kommun. Patientföreningen är en ideell

Läs mer

Stadgar. Förbundsstadgar Normalstadgar för föreningar

Stadgar. Förbundsstadgar Normalstadgar för föreningar Stadgar Förbundsstadgar Normalstadgar för föreningar Innehåll Förbundsstadgar Förbundets värderingar.... 4 Förbundets organisation... 4 Medlemskap.... 4 Kongress... 7 Förbundsfullmäktige... 10 Förbundsstyrelse...

Läs mer

Föreningens firma är Norra Ängby Trädgårdsstadsförening med organisationsnummer

Föreningens firma är Norra Ängby Trädgårdsstadsförening med organisationsnummer 1 P a g e Föreningens stadgar Revision giltigt till årsmötet 2016-03-15 1 Föreningens firma Föreningens firma är med organisationsnummer 802007-2339. 2 Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål att

Läs mer

Stadgar för förbundet Ung Media Sverige

Stadgar för förbundet Ung Media Sverige Stadgar för förbundet Ung Media Sverige Antagna vid årsmötet 2012-10-21 Definition 1 Syfte mom 1 Förbundets syfte är att genom demokratisk organisering skapa förutsättningar för unga att producera och

Läs mer

Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27

Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27 Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27 1 Namn och Distriktets namn och geografiska verksamhetsområde geografiskt fastställs av Autism- och Aspergerförbundets

Läs mer

Stadgar Sveriges Makalösa Föräldrar & Barn

Stadgar Sveriges Makalösa Föräldrar & Barn Stadgar Sveriges Makalösa Föräldrar & Barn Ursprungliga stadgar 1 november 1996, Stockholm Antagna 22 april 2007, Stockholm Reviderade 19 april 2008, Helsingborg Reviderade 19 april 2009, Stockholm Reviderade

Läs mer

Stadgar för Folkdansringen i Örebro län

Stadgar för Folkdansringen i Örebro län Stadgar för Folkdansringen i Örebro län 1 ÄNDAMÅL Uppdaterad senast 25/11 2010 Folkdansringen i Örebro län, i fortsättningen kallad Distriktet, är en distriktsorganisation för alla åldrar, vars ändamål

Läs mer

Stadgar för Sveriges Fotterapeuter

Stadgar för Sveriges Fotterapeuter Stadgar för Sveriges Fotterapeuter 1 Förbundets namn Förbundets namn är Sveriges Fotterapeuter. Organisationsnummer 802407-9090 Kansliet har sitt säte i Stockholm. Förbundets ändamål Förbundet är en riksomfattande

Läs mer

En information om hur det går till att bilda en förening.

En information om hur det går till att bilda en förening. Bilda förening En information om hur det går till att bilda en förening. Att bilda en förening I Sverige finns det ingen lag som kräver att ideella föreningar ska registreras eller godkännas. Det innebär

Läs mer

EXEMPEL PÅ STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGAR

EXEMPEL PÅ STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGAR EXEMPEL PÅ STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGAR Observera att detta enbart är ett exempel på hur en förenings stadgar kan vara utformade. Varje förening är individuell och måste därför alltid noga överväga vad

Läs mer

Förslag på ändringar av stadgar för Global Picnic

Förslag på ändringar av stadgar för Global Picnic Förslag på ändringar av stadgar för Global Picnic 1 Firma Föreningens firma är Global Picnic. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen ska främja medlemmarnas intresse genom att bedriva aktiviteter som är förknippade

Läs mer

1. Företagarna Organisation och beslutsnivåer Ändamål Medlemskap... 3

1. Företagarna Organisation och beslutsnivåer Ändamål Medlemskap... 3 Innehåll 1. Företagarna... 3 1.1 Organisation och beslutsnivåer... 3 1.2 Ändamål... 3 1.3 Medlemskap... 3 1.4 Anslutning och uteslutning av lokalförening... 3 1.5 Anslutning och uteslutning av branschförbund...4

Läs mer

Stadgar för föreningen Albins folkhögskola

Stadgar för föreningen Albins folkhögskola Stadgar för föreningen Albins folkhögskola 1 Namn Föreningens namn är Albins folkhögskola. 2 Målsättning Föreningen är en ideell förening, utan vinstintresse, vars verksamhet ska bedrivas i överensstämmelse

Läs mer

Stadgar för Hela Sverige ska leva

Stadgar för Hela Sverige ska leva Stadgar för Hela Sverige ska leva Antagna vid årsmötet 2011-05-10 1 Föreningens namn Föreningens namn är Hela Sverige ska leva. Föreningen är ideell och partipolitiskt och religiöst obunden. 2 Föreningens

Läs mer

Scouterna, Stadgar Sollentuna Norra scoutkår

Scouterna, Stadgar Sollentuna Norra scoutkår Scouterna, Stadgar Sollentuna Norra scoutkår Stadgar för Sollentuna Norra Scoutkår Organisationsnummer: 814800-3513 Antagna av Kårstämman den 2012-10-10 1 Allmänt Scoutkåren är en sammanslutning av enskilda

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SPRÅKRÅDGIVNING OCH TEXTVÅRD. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Föreningen Språkrådgivning och textvård.

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SPRÅKRÅDGIVNING OCH TEXTVÅRD. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Föreningen Språkrådgivning och textvård. STADGAR FÖR FÖRENINGEN SPRÅKRÅDGIVNING OCH TEXTVÅRD 1 Föreningens namn Föreningens namn är Föreningen Språkrådgivning och textvård. ÄNDAMÅL 2 Föreningens ändamål Föreningen ska fungera som nätverk för

Läs mer

STADGAR. antagna vid PRO:s kongress den juni Gäller fr o m 1 januari 2016.

STADGAR. antagna vid PRO:s kongress den juni Gäller fr o m 1 januari 2016. STADGAR antagna vid PRO:s kongress den 12-14 juni 2015 Gäller fr o m 1 januari 2016. 3 INNEHÅLL 1 DETTA ÄR PRO...4 2 SÅ HÄR SER ORGANISATIONEN UT...5 3 MEDLEMSKAP...5 4 FÖRENINGARNA...6 5 SAMORGANISATIONER...10

Läs mer

Stadgar för Svensk Räddningshundförarförening (SRhF)

Stadgar för Svensk Räddningshundförarförening (SRhF) Stadgar för Svensk Räddningshundförarförening (SRhF) 1 Mål Föreningens mål är: - att sprida intresse för och kunskap om räddningshunden - att anordna lägerverksamhet och lagtävlingar för medlemmarna -

Läs mer

Bildandet av en förening.

Bildandet av en förening. Bildandet av en förening. Konstituerande möte är när föreningen bildas och ett första möte hålls. När en förening söker bidrag, hyr lokal, skaffar telefonabonnemang eller liknande frågas det oftast efter

Läs mer