Integrerade hjälpfunktioner

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Integrerade hjälpfunktioner"

Transkript

1 Integrerade hjälpfunktioner En studie om hur man kan designa hjälpfunktioner i ett datasystem så att användaren får rätt information vid rätt tillfälle, i rätt mängd Kandidatuppsats i interaktionsdesign Malmö Högskola, VT 2012 Författare: Karin Danielsson Valentina Wali Handledare: Inger Lindstedt Michael Svedemar

2 Abstract The thesis comprehends a scientific process of how a specific range of users interact with manuals in a digital environment and how to design embedded help tools for a computer system. The company Aviolinx (in Malmö, Sweden) have developed an airline management system which is used as a case for this study. The problem definition is how embedded help tools can be designed in a computer system, so that the user gets the right information, at the right time, in the right amount. Through benchmarking, help tools on different websites and programs were compared to see how others have done, and to find patterns and differences. The patterns that were found, were compiled into what the authors call de fem P:na (in translation: the five P s), featured as positioning, punctuality, precision, the outset of use and analogy. Further, the user context is examined and the types of situations that might occur. From the identified patterns and statements from earlier research in the field, paper prototypes were created and tested on Aviolinx s customers. Based on the results from the tests, two help tools were chosen for further development and a digital prototype was made. It resulted in a help center which functions as a database with information where the user can search for help, in shape of descriptions and stepby-step assistance. As a completing help tool, information icons were applied in specific positions in the interface, to allow the user to view short descriptions of e.g. flight expressions or help within dialog windows. The conclusion of the studies is that user-centered design must form the basis of the design of the embedded help tools, in special purpose software. In this particular user context where critical situations may arise, the focus is on punctuality. Keywords: digital manuals, embedded help, embedded assistance, embedded help tools 2

3 Sammanfattning Uppsatsen utgör en vetenskaplig bearbetning på hur en specifik kundkrets interagerar med manualer i digital miljö och hur man kan designa integrerade hjälpfunktioner till ett datasystem. Företaget Aviolinx har utvecklat flyghanteringssystemet RAIDO, som använts som case i denna studie. Forskningsfrågan som ställs är hur man kan designa integrerade hjälpfunktioner i ett datasystem så att användaren får rätt information vid rätt tillfälle, i rätt mängd. Genom benchmarking jämfördes olika webbsidor och programs hjälpfunktioner för att dels se hur andra har löst frågan men också för att hitta mönster och olikheter. Mönstren sammanställdes i vad författarna kallar för de fem P:na, som står för positionering, punktlighet, precision, påbörjan av användandet och parallellitet. Vidare undersöks brukskontexten och vilka situationer som kan uppstå. Utifrån dessa generella mönster, observation av användandet och tidigare forskning inom området framställdes pappersprototyper som testades på Aviolinx kunder. Baserat på resultat från testerna valdes två hjälpfunktioner ut och en digital prototyp framställdes. Resultatet blev ett hjälpcenter som fungerar som en databas där användaren kan söka fram dels information i form av förklaringar men även som steg för steg-hjälp. Som kompletterande hjälp implementerades även informationsikoner på specifika platser, för att ge kort beskrivning på flygtermer och hjälp vid korta processer. Studiens slutsats är att användarcentrerad design måste ligga som grund i utformandet av integrerade hjälpfunktioner i ett datasystem utvecklat för ett specifikt syfte. I just denna brukskontext där kritiska situationer kan uppstå, ligger vår fokus på punktlighet. Nyckelord: digitala manualer, integrerade hjälpfunktioner, integrerad hjälp, integrerad assistans 3

4 Innehållsförteckning 1. Introduktion Inledning Bakgrund Syfte och problemformulering 8 2. Teori Användarcentrerad design Användaren Interaktionen Miljö och kontext Manualer Definition Manualens uppbyggnad Att framlägga manualer Integrerade hjälpfunktioner Logistiksystem Metoder Forskningsmetoder Benchmarking Program och webbsidor för generella ändamål Positionering Punktlighet Precision Påbörjan av användandet Parallellitet Program och webbsidor med specifikt ändamål Verklig brukssituation Analys Andra flyghanteringssystem 40 4

5 6. Designprocess RAIDO Lo-fi prototyper Prototyptester Resultat och analys Hi-fi prototyp Analys av hi-fi prototyp Slutsats och diskussion Slutsats Diskussion Spekulationer inför framtiden Tack till Referenser Bilagor 67 5

6 1. Introduktion 1.1 Inledning Uppsatsen utgör en vetenskaplig bearbetning på hur en specifik kundkrets använder sig av manualer och hur dessa manualer ska utformas men också hur kunderna kommer att arbeta och interagera med manualerna och tillhörande hjälpfunktioner för att förstå ett datasystem. Den skriftliga delen av uppsatsen bygger på empiriska och teoretiska undersökningar för att hitta olika sätt att förmedla en manuals innehåll på bästa sätt, i rätt mängd vid rätt tillfälle. Manualernas syfte är att förbättra och lära ut datasystemets tjänster och delar. Det kommer att ske i olika stadier i arbetsmomentet utefter uppsatsens metoder och teorier. Vi kommer genom en iterativ designprocess, undersöka hur man kan designa sätt att interagera med manualer i digital miljö, genom hjälpavsnitt och hjälpfunktioner. 1.2 Bakgrund Via Malmö Högskola kom vi i kontakt med företaget Aviolinx i Malmö, som utvecklar tjänster för att effektivisera all kommunikation och planering som förekommer på ett flygbolag. Deras fokus ligger på att skapa skillnad i flygbranschen genom att förenkla, effektivisera och sänka kostnader. Aviolinx har utvecklat det nya flyghanteringssystemet RAIDO (Rule based, Automated, Integrated, Dynamic, Optimization). Idag leasar eller köper flygbolag ett flyghanteringssystem som ska ge kunderna ett övergripande system där kommunikation, planering och ekonomi sköts från samma program. Trots att flyghanteringssystemen är utvecklade till flera olika arbetsområden i ett flygbolag är de inte tillräckligt synkroniserade med varandra och gör användningen komplicerad och ineffektiv. Detta beror oftast på att flyghanteringssystemen som leasas eller köps upp av företagen är uppdelade i sektioner och områden, där varje sektion kostar pengar. Flygbolagen köper oftast in det nödvändigaste och till de områden som de anser att de behöver mest, beroende på bolagets 6

7 aktivitet och användning. De största flyghanteringssystemen är skapade för att sköta all hantering, det vill säga att flygbolagens huvudsakliga arbetsuppgifter sköts digitalt. Fysisk hantering, planering och bemanning med hjälp av penna och papper i ett flygbolag ä relativt sällsynt. I vissa arbetsområden inom flyghantering kan detta fortfarande förekomma men med dagens teknikanvändning görs numera de vardagliga arbetsuppgifterna digitalt. Konceptet med RAIDO bygger på att flygbolagen ska kunna ha en övergripande syn på all planering, kommunikation och ekonomiska kostnader som tillhör ett flygbolag. Aviolinx system ska hjälpa flygbolagen effektivisera sina dagliga uppgifter och vanor och kunna planera effektivt och ändra i planeringen även under tidspress. Det unika med RAIDO är att det dels stödjer flyghantering, bemanningsplanering, rapportgenerering men även hantering av flygbolagens verksamhet, i ett och samma program. Systemet ska ge RAIDO:s användare ett fungerande program där all planering sker strategiskt och som är skräddarsytt för just deras behov. Då det finns ytterst få företag som erbjuder dessa lösningar kompakt i en mjukvara, är alltså konkurrenterna inte många men den konkurrensen som finns är väldigt tuff. Många av företagen erbjuder också dessa tjänster men ju fler funktioner ett system erbjuder desto mer kostar de. RAIDO lanserades nyligen och i dagsläget har Aviolinx ett flygbolag som kund och har precis introducerat RAIDO till flygbolaget Direktflyg i Borlänge, som under våren kommer att börja använda systemet i skarpt läge där alla funktioner och arbetsområden är synkade med varandra. Ur en interaktionsdesigners synvinkel finns det många faktorer som utgör ett användarvänligt system där gränssnittet är utvecklat för användaren. RAIDO är ett komplext program som innehåller många funktioner och arbetsområden. Aviolinx presenterade mycket material och många områden som var intressanta för oss. Vi insåg dock ganska snabbt att vi av hänsyn till tid, fick begränsa oss till ett specifikt område som de behövde mest hjälp med. De interaktiva aspekterna som vi ville fördjupa oss i är hur vi kan hjälpa användarna att med hjälp av visuell gränssnittsdesign tillföra fungerande hjälpfunktioner i RAIDO så att de kan hitta den information de söker vid rätt 7

8 tidpunkt. Aviolinx vill ha hjälpfunktioner och manualer som ska fungera för olika typer av användare, dels de som sköter planeringen och bemanningen till flygplanen men även till ekonomer och controllers etc. Användarnas olika behov och erfarenhet måste tas hänsyn till när vi ska designa manualer och hjälpfunktioner. För att den ska nå en bred användningspublik samtidigt som den ska vara modern och funktionell, ska den också vara igenkännande oavsett vilken företagsposition användaren har. Valet av manual med dess hjälpfunktioner ska vara tillgänglig för alla men framförallt ska den kunna ge användaren rätt information när den används. En viktig aspekt är att användarna ska kunna använda och navigera i systemet under tidspress och på så sätt ska hjälpfunktionen kunna kännas igen av användare, oavsett tidigare erfarenhet. Trots att RAIDO är ett specialistprogram för användare inom flygbranschen kommer systemet också användas av användare som inte är i just den miljön eller som inte jobbar varje dag på en flygplats. Användarnas situation kan te sig väldigt olika, beroende på om användarna är på en flygplats och står direkt på flygplattan eller sitter på ett kontor vid flyghangaren men de kan också befinna sig mitt i ett kontorslandskap utanför flygplatsen. RAIDO:s användning kommer att ha många olika funktioner som ska underlätta för flygbolagens personal att få en övergripande bild över alla frekvenser och områden som tillhör ett flygbolag. Då uppsatsen bygger på ett befintligt företag och ett nytt system, medför detta att våra tester och resultat till viss mån är sekretessbelagda. Den målgrupp som vi riktade in oss på är Aviolinx kunder och användare. På grund av att RAIDO är ett nytt system som är på gång att lanseras, bygger vårt arbete på deras befintliga kunders respons, vilket medför att våra tester var begränsade. Våra undersökningar och prototyper är även begränsade till RAIDO:s användare i Skandinavien. 1.3 Syfte och problemformulering Syftet med denna uppsats och tillhörande prototyp är att skapa manualer och hjälpfunktioner till ett flyghanteringssystem, så att användarna lättare ska kunna lära sig mjukvaran och dess tjänster. Vi som interaktionsdesigners vill designa hanteringssättet av manualen, så att Aviolinx kunder ska kunna bli 8

9 självgående och inte behöva kontakta support om det uppstår enkla problem. Tanken bakom supporten är att användaren ska kunna anmäla ett fel i systemet eller om något inte funkar som det ska. Att de har svårighet att navigera eller inte hittar det de söker i systemet tror vi kan lösas genom gränssnittet och på så sätt hjälpa i förebyggande syfte. Genom att använda den befintliga informationen kan vi designa själva gränssnittet, det vill säga hur denna hjälp kommer att se ut och fungera för användarna. Det interaktiva som vi vill förmedla med vår prototyp är hur användarna ska komma åt rätt information i rätt mängd, i realtid. Problemformulering: Hur kan man designa hjälpfunktioner i ett datasystem så att användaren får rätt information vid rätt tillfälle, i rätt mängd? 2. Teori Uppsatsens teoretiska del innehåller tidigare forskning som knyter an till vår forskningsfråga och den tillhörande designen. Grunden bygger på ämnet interaktionsdesign, där interaktivitet och samspelet mellan människa och teknik är kärnan i ämnet. För att vi ska kunna genomföra detta arbete går vi först in lite djupare på användaren, vad den kan hitta hjälp och information i olika mjukvarusystem men också hur denna interaktion kommer att fungera. 2.1 Användarcentrerad design Interaktionsdesigns syfte är att hitta en behaglig upplevelse mellan människa och teknik, vilket medför att interaktionen ska både fungera smidigt och enkelt för användaren. Projektets syfte för oss är att vi ska kunna hitta en alternativ lösning åt Aviolinx användare, så att de på ett enklare sätt kan hitta rätt information när de behöver hjälp. Användarnas preferenser är det som kommer att driva projektets riktning, hur de uppfattar hjälpen och informationen och om den fungerar för dem i pressade situationer. Vi har valt att titta på det mänskliga beteendemönstret, det vill säga hur vi kommunicerar och använder teknik till vår fördel som ett hjälpmedel i vardagen. Användarna som vår uppsats och prototyper är riktad åt kategoriserar vi som expertanvändare, på grund av att programmet är utvecklad för just deras arbetsområde. En användarcentrerad design ska ge fokus på brukarnas 9

10 behov och mål i deras användning av programmet, istället för exempelvis aktivitetscentrerad design där tyngden istället läggs på de specifika uppgifterna och aktiviteterna som sker (Saffer, D. 2007). Designprocessen ska cirkulera kring vad användarna kan, känner, och vill se i systemet snarare än att vi tvingar på en förutbestämd form Användaren Fokus inom användarcentrerad design ligger på användaren, oavsett om användaren är nybörjare, medelanvändare eller expert. Alan Cooper (Cooper, A, et al. 2007) skriver om tre olika användare och hur svårt det är att designa efter nybörjare eller experters behov i samma gränssnitt. Författarna skriver om att många interaktionsdesigners struntar i denna idé att designa åt bägge användargrupper, utan istället riktar in sig på wizards som kan ge nybörjarna en bred och grundlig hjälp i programmet. Expertanvändarna får då en wizard som är riktad för deras behov och kunskapsnivå. Många användare stannar inte i nybörjarnivån utan blir mer bekanta med gränssnittet och flyttas gradvis upp till medelanvändaren nivå. Samma sak händer med expertanvändarnas användning, antingen avancerar de uppåt eller så blir de medelanvändare igen. När det gäller att designa till expertanvändare måste designern anpassa sig mer till användarens åsikter och behov. Funktionerna måste vara fler med snabbare tillgänglighet i gränssnittet och fler genvägar till dem. Cooper skriver att expertanvändare söker efter nya möjligheter att hitta och lära sig i ett gränssnitt och vill se interaktionen mellan sitt användande och gränssnittets reaktion. Det finns flera faktorer som väcker användarens intresse och koncentration i den visuella formen, interaktionen med gränssnittet, innehållet och hur snabbt programmet svarar. Om programmet inte har dessa egenskaper förlorar användaren sitt intresse väldigt snabbt och hittar en annan lösning på problemet. För expertanvändare är behoven viktiga och programmet ska svara snabbt tillbaka. 10

11 2.1.2 Interaktionen Interaktionen i vårt projekt är utformad för att kunna kommunicera med användaren i en dialog genom att möta användarens behov. En viktig del av arbetet blir då att designa så kommunikationen sker optimalt. Strukturen för användarens upplevelse av programmet finns och måste tas hänsyn till vid implementation av hjälpfunktioner. Den fysiska interaktionen som exempelvis var funktionerna är placerade, olika musgester (enkelklick, dubbelklickning och dra-och-släpp) och antal musklick är även viktig att följa för att inte skapa inkonsistens. Om flödet i interaktionen rubbas påverkar det användarens framtida kognitiva beteende. Användarnas agerande bygger på tidigare kognition inom teknik, därmed påverkar det hur en användare kommer att interagera med framtida tekniker. Det vill säga, har användaren dålig erfarenhet av teknik kommer det att ge en negativ hållning till det. Designen måste alltså vara konsekvent (Binder, T. 1995). En annan interaktionsprincip som är betydelsefull är att tekniken ska följa det mänskliga beteendemönstret och designas utefter mänskligt agerande med tekniken. Det är alltså de kognitiva aspekterna som står bakom det mänskliga agerandet som vi måste följa. Detta sker genom en iterativ process av observation, design, test, utveckling (Figur 1). Figur 1: Den iterativa processen. 11

12 2.1.3 Miljö och kontext Moggridge skriver om interaktionsdesign vars disciplin ligger på HCI-design (human- computer interaction), som både är interaktiv och teknisk (Moggridge, B. 2007: s ). HCI är ett samspel mellan användaren och datorn. HCI används som ett medel för att göra det lättare för användarna att kommunicera och använda flera områden samtidigt i datorn, en så kallad öppen dialog mellan dator och människa. Enligt Moggridge ska HCI-design både vara lättillgänglig och enkel för användaren. Målet är att användaren inte ska förlora intresset och designern vill ge användaren ett hållbart förhållande mellan användare och teknik (Moggridge, B. 2007: s ). Lucy Suchmans som är professor i antropologi för vetenskap och teknologi, har skrivit och föreläst om HCI-design. Hennes huvudsyfte utgår från antropologiska grunder som bygger på människors beteendemönster och relationer. Suchman skriver i Human-Machine Reconfigurations om den etnometodologiska forskningen som förklarar att vi människor har olika förhållningsmönster i vår vardag, för att bygga upp en struktur i kaoset runt om oss. För att dra paralleller med HCI skriver Suchman att vi uppfinner och anpassar våra handlingar för den digitala artefakten. Inom HCI är det viktigt att se vilken miljö användarna brukar den digitala artefakten i och hur miljön påverkar användandet (Suchman, L. 1987: s. 69). Författaren menar att miljö, tid och rum har en påverkan på hur vi tar in information. Erling Björgvinsson, forskare på Malmö Högskola skriver i en av sina doktorsavhandlingar att forskning inom självlärande i interaktiva miljöer är mycket liten. Han undrar hur dessa interaktiva miljöer ter sig, hur mycket användaren verkligen lär sig och hur användare lär sig av varandra i dessa miljöer (Björgvinsson, E, B. 2007: s ). Vidare förklarar Björgvinsson att företag behöver överbrygga klyftan mellan utvecklare och användare, att användarna kan påverka själva inlärningsprocessen och själva lära ut till varandra. Precis som Suchman skriver, menar Björgvinsson att miljön, det vill säga arbetsplatsen har stor betydelse av inlärningen av nya program. De menar att ett digitalt program ska kunna fungera och användas i en fysisk miljö vid rätt tid och plats där tid och rum kan ha betydelse för programmets funktioner och generera aktivitet (Björgvinsson, E, B. 2007: s. 16). 12

13 2.2 Manualer Definition Definitionen av manualer, bruksanvisning och tekniska handböcker är många och gränserna där emellan är oklara, men vi har valt att använda ordet manual i uppsatsen. Manualer definieras i Norstedts svenska ordbok som bruksanvisning, tekniken att utföra något (Norstedts Svenska Ordbok. 2004). Manualers funktion är att förklara steg för steg för användaren hur något ska utföras eller hur något fungerar, det vill säga en handbok. Manualerna ska fungera som tekniskt stöd för brukare, så de ska kunna hitta hjälp och stöd snabbt när de behöver det. I Människa Text Teknik (Mårdsjö, K. 1992) förklarar författaren att definitionen av en teknisk handbok i pappersform är ganska diffus och att det finns oändligt många variationer av dem Manualens uppbyggnad Manualens fokus ligger inte på den tekniska artefakten i sig, utan istället på hur man ska föra sig i dess teknik, ett så kallat handgrepp. Vår form av manual och hjälpfunktioner är processbeskrivande, den fungerar både som instruktionsbok och processhantering i form av steg för steg-process (Mårdsjö, K. 1992). Docenten Karin Mårdsjö presenterar olika syften som en teknisk manual ska ha, för att få ökad förståelse och ändrad attitydpåverkan hos användaren. Författaren som också forskar inom teknisk kommunikation menar att manualen ska innehålla tydliga anvisningar, genom att ordagrant förklara handgreppet i en steg för steg-process. En tydlig teknikbeskrivning är också viktig för att användaren ska kunna få en helhetsbild med tillhörande beskrivningar. Vidare förklarar Mårdsjö vikten av att implementera en kommersiell vinkel för att förhöja och positivisera den tekniska beskrivningen. Detta för att övertyga användaren att vilja använda tekniken (Mårdsjö, K. 1992). 13

14 2.2.3 Att framlägga manualer Användare av fysiska föremål är vana vid att manualer ser ut på ett visst sätt. Fysiska föremål har oftast manualen i fysisk form. På senare tid har det dock blivit vanligare att manualer och bruksanvisningar också finns tillgängliga på nätet, oftast för nedladdning i PDF-form (akronym för portable document format). Bruksanvisningarna på nätet skiljer sig väldigt lite från den fysiska manualen, de kännetecknas oftast av innehållsförteckning och förklarande illustrationer (bild 1). Bild 1: Brukanvisning för Marquant Retroradio Nackdelen och anledningen till att vi inte kommer att använda oss av PDF-manual som redan finns, är dels för att det är en statisk källa men också på grund av att Aviolinx program är webbaserat och all deras data är tillgänglig via webben. Det finns olika tekniker på hur man kan visa den tekniska handboken. En är att man har filer i PDF-form som är tillgängliga för nedladdning på tillverkarens webbsida. Tyvärr medför detta att sökfunktionen som tidigt nämnts, är statisk då informationen är fastställd och användaren själv får leta sig till den rätta informationen. För fysiska datortillbehör (som mus, skärm, webbkamera och dylikt) är det vanligare med medförande CD/DVD-skiva med manualen i applikationsform. Det brukar vara utformat som en webbsida/program med mer interaktivt strukturerat upplägg av informationen (bild 2). 14

15 Bild 2: Canon multifunktionsskrivare, basic guide Integrerade hjälpfunktioner Traditionella manualer är i form av teknisk dokumentation och assistans som är statisk. Bland digitala manualer räknar vi in bland annat bruksanvisningar på extern webbplats, frågor och svar på forum och handledning i form av steg för steg-inlärning. Vad vi menar med integrerade hjälpfunktioner är när hjälpen finns tillgänglig i gränssnittet och ligger latent för användaren. Andrea Ames, IT-strateg inom informationsarkitektur, informationsdesign och gränssnittsdesign, beskriver integrerade hjälpfunktioner som assistans för användaren som finns i gränssnittet. Detta kan vara i form av hjälpande textbeskrivning, länk för att se vidare information och integrerade frågor och svar (Ames, A. 2001). Meningen med integrerade hjälpfunktioner är att den ska kunna direkt ge den specifika hjälpen som användaren behöver. Den ska vara lättillgänglig och inte besvärande för användarens bruk av systemet men också anpassad utefter ett programs funktioner. Informationsarkitekturen ska 15

16 vara anpassad till användarens behov av hjälp och placerad för att hjälpen ska kunna nås snabbare och effektivare. För att utveckla fungerande integrerade hjälpfunktioner måste man ha i åtanke att designen ska nå ut till både till nybörjare, medelanvändare och experter. Majoriteten av användare är på medelnivå. Expertanvändarna kräver att de integrerade hjälpfunktionerna ska finnas nära till hands och vara åtkomlig. Experter vet vad de söker och vill ha genvägar till funktionerna. Nybörjarna behöver en så pass integrerad hjälp att de på kort tid växer till medelanvändare. De behöver förstå sammanhanget för att inte bli avskräckta av interaktionen. Medelanvändaren kräver att interaktionen med de integrerade hjälpfunktionerna ska vara placerad i gränssnittet så att de lätt kan återfinna hjälpen och komma ihåg den (Cooper, A, et al. 2007). Webbkonsulten och författaren Jenifer Tidwells berättar i Designing Interfaces om olika mönster som ett gränssnitt kan ha. Genom att använda olika mönster kan man göra det enklare för användaren att navigera och hitta i de olika gränssnitten. Några av dessa mönster som hon nämner är huvudsyfte, sökfunktion och bläddrafunktion. Det vill säga gränssnittets mål, listor och kategorier med bläddrafunktion för att göra användaren mer engagerad i det som visas (Tidwell, J. 2010: s. 37). Mårdsjö nämner också teknikmotivering (Mårdsjö, K. 1992: s ), där hon menar att den kommersiella vinkeln lockar användaren till att bli engagerad i det som visas. Enligt Tidwell gör kombinationen av en bläddrafunktion och sökfunktion att användaren har alternativ till olika val, beroende på om användaren vet vad den är ute efter eller inte. Detta för att få användaren att behålla sitt engagemang (Tidwell, J. 2010: s ). För våra manualer kan detta vara en bra lösning, att man både använder bläddrafunktion tillsammans med sökfunktion för att göra det så lätt som möjligt för Aviolinx användare. Fokus ligger inte på teknik som gör reklam för sig själv, utan istället ger den en positiv vinkel över programmets olika funktioner och hjälpmedlen. 16

17 Instrumentpanel är ett annat alternativ som Tidwell skriver om, vilket betyder att skärmen som visas är en enda webbsida som visar all information. All data som syns blir kontinuerligt uppdaterad vilket ger användaren ett fräscht och nytt informationsflöde. Nackdelen med detta är att informationen måste vara begränsad till en webbsida, vilket gör att det som användarna ser är redan utvalt. Det positiva är att den rätta informationen som behövs vid det tillfället kommer att synas och uppdateras för användarnas behov. Flikar som hjälpmedel på webbsidan, hjälper användaren att komma åt ny information på samma webbsida men förlorar då informationen som fanns på föregående sida (Tidwell, J. 2010: s ). Ett exempel på detta kan vara vid beställning av charterresor via webbsidan fritidsresor.se där besluten som ska tas i bokningen sker via en steg- för-steg process. Efter att de beslut som har tagits i steg 1 godkänns, försvinner informationen och steg 2 blir aktivt (bild 3). Instrumentpanelens tillvägagångssätt är att försöka få informationen kontinuerligt uppdaterad samt att instrumentpanelen anpassas för en specifik situation. Bild 3: Köp av resa via fritidsresor.se En Wizard är en hjälpreda som leder användaren genom gränssnittet steg för steg i en viss ordning. Wizard kan också hjälpa användaren att ta sig igenom det som kan vara nytt i ett datasystem. Oftast är det användningsområden som användaren inte använder sig av kontinuerligt. Vanligtvis använder man wizard när användaren behöver lägga in sin egen information och behov, som påverkar programmet. Tidwell skriver att vi människor tycker om när vi inte behöver tänka på bakgrunden, till exempel varför programmet gör som det gör, utan det ska ske automatiskt (Tidwell, J. 2010: s ). 17

18 Ett exempel på interaktiv wizard finns i ordbehandlingsprogrammet Microsoft Word 97. De som tidigare använts sig av detta program känner säkert till gemet Clippy som knackar på rutan och frågar om man vill ha hjälp. Clippy var ny i sin form, då det var den första interaktiva wizard (Swartz, L. 2003). Gemet var även programmerat till att reagera och agera utifrån vad användaren gjorde i programmet (bild 4). Clippy är ett bra exempel på hur en god tanke resulterat i frustration, då Clippy ansågs vara påfrestande och irriterande för användarna. Istället för att motivera användaren att använda sig av tekniken blev det istället en dålig upplevelse. Bild 4: Interaktiva assisten i Microsoft Word 97 Förutom vad en wizard gör, beskriver Tidwell diverse alternativ på hur en wizard kan te sig. Korta uppspaltade förklaringar med enkla klick kan ge ett komplicerat program en enkel lösning. Författaren nämner steg för stegprocess och tematiska lösningar. Steg för steg-processen kan vara att användaren ska följa en viss ordning av beslut och att få ett fulländat resultat. Vad Tidwell menar med tematiska lösningar där programmet föreslår en steg för steg-process med beslut, är att de är frivilliga. Ett exempel på detta kan vara att programmet föreslår en programuppdatering. Då kan användaren välja att ignorera förfrågan, uppdatera med detsamma eller uppdatera vid ett senare tillfälle. Ett annat exempel kan vara vid bokningar av biljetter och dylikt via internetsidor, där användaren får se steg för steg-processen och fattar besluten i ordning. Besluten måste ske i rätt ordning för att nästa steg ska bli aktivt. Det positiva med detta är att användaren kan följa hela händelseförloppet trots att åtkomsten och resultatet förblir inaktiva (Tidwell, J. 2010: s ). Det vi ville göra med den befintliga manualen som Aviolinx har till RAIDO var att presentera innehållet och informationen på ett nytt och interaktivt sätt. Genom att titta på tidigare forskning har vi insett att för att kunna nå hjälpen 18

19 snabbare så krävs det att hjälpen finns nära till hands för användaren, utan omvägar (extern hjälp på annan webbplats). Det essentiella med undersökningen av tidigare forskning har gett oss en djupare förståelse för hur användarna interagerar med teknik och dess hjälpfunktioner. Det är viktigt för oss att anpassa och ge användaren en behaglig interaktion med systemet där en lösning med integrerade hjälpfunktioner och manualer kan ge användaren en optimal användning av ett program. Invant beteende kan styra dem att kommunicera med tekniken på ett enkelt sätt. Istället för att utgå från den typiska pappersmanualen ville vi designa en hjälpguide till användarna och undersöka Tidwells olika mönster för att se om det fanns något eller några sätt för Aviolinx användare att få rätt information vid rätt tillfälle, i rätt mängd. 2.3 Logistiksystem För att komma vidare med hur vi kan designa för vår målgrupp behövde vi större insyn i dessa typer av system. Figur 2 visar hur vi placerat RAIDO i förhållande till liknande system, där RAIDO flyghanteringssystem går under kategorin transporthanteringssystem. Figur 2: Figur som visar RAIDO:s placering i förhållande till andra system TMS (Transport Management System) är ett mjukvarusystem som innefattar planering och genomförande av transporter av produkter genom en leveranskedja. Ett fungerande och strukturerat transporthanteringssystem kan medföra enorma lättnader för ett transportföretag. TMS är ett verktyg som används för frakt och transporter, till exempel lagerdistribution eller orderbehandling. Oftast när det gäller 19

Visual adaptive web-shopping using personalization techniques

Visual adaptive web-shopping using personalization techniques 1 Visual adaptive web-shopping using personalization techniques Denis Kulenovic (dkc98002@student.mdh.se) Per-Erik Hinderson (phn98027@student.mdh.se) Handledare: Peter Funk Datum: 2003-05-17 2 Abstract

Läs mer

Optimering av hemsidor

Optimering av hemsidor Optimering av hemsidor - Interaktionsförbättringsarbete på hemsidor Webpage optimization - Interaction improvement work on webpage s Raban Ebrahimzade Jonas Petersson Handledare Alan B Carlsson Kandidatuppsats

Läs mer

Användning av mobilapplikationer i smartphones hos unga vuxna.

Användning av mobilapplikationer i smartphones hos unga vuxna. Södertörns högskola Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik Kandidatuppsats 15 hp Medieteknik Höstterminen 2012 Användning av mobilapplikationer i smartphones hos unga vuxna. En fallstudie bland

Läs mer

Utveckling av webbaserade e-handelssystem i små företag

Utveckling av webbaserade e-handelssystem i små företag 2004:044 SHU EXAMENSARBETE Utveckling av webbaserade e-handelssystem i små företag HENRIK FRISK PERNILLA SELBERG Samhällsvetenskapliga och ekonomiska utbildningar SYSTEMVETENSKAPLIGA PROGRAMMET C-NIVÅ

Läs mer

Designerrollen i en webbdesignprocess

Designerrollen i en webbdesignprocess Designerrollen i en webbdesignprocess Erik Hjelm Minica Kraft Andreas Nilsson Institutionen för informatik Digital medieproduktion Examensarbete på kandidatnivå, 15 hp SPB 2014.22 Abstract This study investigates

Läs mer

Mönsteridentifikation på sociala medier

Mönsteridentifikation på sociala medier Framsida Södertörns högskola Institutionen för Naturvetenskap, miljö och teknik Kandidatuppsats 15 hp Medieteknik C Höstterminen 2014 Programmet för IT, Medier och Design Mönsteridentifikation på sociala

Läs mer

EXAMENSARBETE. Marknadsföring på Webb 2.0. Utveckling av LillHjärtas webbplats. Peter Leander 2014. Teknologie kandidatexamen Datateknik

EXAMENSARBETE. Marknadsföring på Webb 2.0. Utveckling av LillHjärtas webbplats. Peter Leander 2014. Teknologie kandidatexamen Datateknik EXAMENSARBETE Marknadsföring på Webb 2.0 Utveckling av LillHjärtas webbplats Peter Leander 2014 Teknologie kandidatexamen Datateknik Luleå tekniska universitet Institutionen för system- och rymdteknik

Läs mer

- Att påverka attityder till crowdfunding och mikroinvesterande genom grafiska komponenter och design

- Att påverka attityder till crowdfunding och mikroinvesterande genom grafiska komponenter och design Interaktionsdesign på webben - Att påverka attityder till crowdfunding och mikroinvesterande genom grafiska komponenter och design Interactiondesign on the web - To influence attitudes towards crowdfunding

Läs mer

Kunskapshantering inom växande IT-bolag

Kunskapshantering inom växande IT-bolag Kunskapshantering inom växande IT-bolag En kvalitativ fallstudie på ett mindre IT-bolag Knowledge management in growing IT companies A qualitative case study at a small IT company Patrik Evertsson Jonas

Läs mer

Redesign av en hemsida Med sökmotoroptimering och användbarhet i fokus

Redesign av en hemsida Med sökmotoroptimering och användbarhet i fokus Södertörns högskola Institutionen för Naturvetenskap, miljö och teknik Praktiskt examensarbete 15 hp Medieteknik Vårterminen 2015 Programmet It, medier och design Redesign av en hemsida Med sökmotoroptimering

Läs mer

Sociala medier. när kunden själv får välja. Författare: Carl Johan Hederström, Victor Riddez och Johan Welander. Handledare: Leif Rytting

Sociala medier. när kunden själv får välja. Författare: Carl Johan Hederström, Victor Riddez och Johan Welander. Handledare: Leif Rytting Sociala medier när kunden själv får välja Författare: Carl Johan Hederström, Victor Riddez och Johan Welander Marknadsföringsprogrammet Handledare: Leif Rytting Ämne: Marknadsföring Nivå och termin: Kandidatuppsats,

Läs mer

EXAMENSARBETE. Elektroniskt patientjournalsystem

EXAMENSARBETE. Elektroniskt patientjournalsystem EXAMENSARBETE 2005:060 SHU Elektroniskt patientjournalsystem Hur påverkar det vårdpersonalens arbetssituation? Peter Lundkvist Malin Stenvall Luleå tekniska universitet Informatik och systemvetenskap D-nivå

Läs mer

Snacka om Spotify. Kandidatuppsats i marknadsföring. Högskolan i Halmstad. Sektionen för Ekonomi och Teknik. Marknadsföringsprogrammet, 180hp

Snacka om Spotify. Kandidatuppsats i marknadsföring. Högskolan i Halmstad. Sektionen för Ekonomi och Teknik. Marknadsföringsprogrammet, 180hp Högskolan i Halmstad Sektionen för Ekonomi och Teknik Marknadsföringsprogrammet, 180hp Snacka om Spotify Kandidatuppsats i marknadsföring Författare: Fredrik Ahlbäck, 870107 Daniel Erlandsson, 871220 Handledare:

Läs mer

Värdeskapande i sociala interaktioner

Värdeskapande i sociala interaktioner Mälardalens Högskola Akademin för Innovation, Design och teknik Värdeskapande i sociala interaktioner - Ett innovativt synsätt på kundförståelse genom interaktion och engagemang Amanda Johansson Jacob

Läs mer

Problem och hinder vid införande av CRM-system

Problem och hinder vid införande av CRM-system 2003:098 SHU EXAMENSARBETE Problem och hinder vid införande av CRM-system VICTORIA BLOMQUIST PER ELLEMARK Samhällsvetenskapliga och ekonomiska utbildningar SYSTEMVETENSKAPLIGA PROGRAMMET C-NIVÅ Institutionen

Läs mer

Kundens kund. -En studie i användarcentrerad systemutveckling och designmetoder. The Customer s Customer

Kundens kund. -En studie i användarcentrerad systemutveckling och designmetoder. The Customer s Customer Kundens kund -En studie i användarcentrerad systemutveckling och designmetoder The Customer s Customer - A study in user-centered systems development and design methods Av Magnus Flyckt & Viktor Löfgren

Läs mer

Kundrelationer via digitala medier

Kundrelationer via digitala medier Södertörns högskola Institutionen för kommunikation, teknik och design Kandidatuppsats, 15 hp Turismvetenskap vårterminen 2008 Kundrelationer via digitala medier Av: Therese Cederblad, Emma Dillworth Westin

Läs mer

EXAMENSARBETE. Webbaserade system KAJSA LINDMARK INGRID THOR. Samhällsvetenskapliga och ekonomiska utbildningar SYSTEMVETENSKAPLIGA PROGRAMMET C-NIVÅ

EXAMENSARBETE. Webbaserade system KAJSA LINDMARK INGRID THOR. Samhällsvetenskapliga och ekonomiska utbildningar SYSTEMVETENSKAPLIGA PROGRAMMET C-NIVÅ 2003:174 SHU EXAMENSARBETE Webbaserade system Faktorer som påverkar utvecklingsarbetet KAJSA LINDMARK INGRID THOR Samhällsvetenskapliga och ekonomiska utbildningar SYSTEMVETENSKAPLIGA PROGRAMMET C-NIVÅ

Läs mer

C-UPPSATS. CRM i företag

C-UPPSATS. CRM i företag C-UPPSATS 2005:078 CRM i företag En fallstudie av Handelsbanken Kristoffer Ejebro Patrik Pålsson Luleå tekniska universitet C-uppsats Industriell marknadsföring Institutionen för Industriell ekonomi och

Läs mer

Examensarbete i företagsekonomi

Examensarbete i företagsekonomi Institutionen för ekonomi Titel: Implementering och användning av CRM i Swedbank Författare : Jesper Ronnlycke och Songül Kiruk Kurspoäng: 15 hp Kursnivå: Magisterkurs (D nivå) Examensarbete i företagsekonomi

Läs mer

Lean & Affärssystem Olikheter mellan Lean- filosofin och affärssystemens bästa praxis

Lean & Affärssystem Olikheter mellan Lean- filosofin och affärssystemens bästa praxis Examensarbete i Informatik Kandidat Lean & Affärssystem Olikheter mellan Lean- filosofin och affärssystemens bästa praxis Författare Viktor Karlsson 1988-12-10 Josefin Ljungdahl 1986-06-14 Handledare Daniela

Läs mer

Interaktionsdesign med papper och penna

Interaktionsdesign med papper och penna Södertörns högskola 15 hp Medieteknik Vårterminen Vårenterminen 2012 2012 Interaktionsdesign med papper och penna Interactiondesign with paper and pencil Av: Amna Kodzaga & Alba Smitterberg Handledare:

Läs mer

Funktioner i företags data mining-verktyg

Funktioner i företags data mining-verktyg EXAMENSARBETE 2004:201 SHU Funktioner i företags data mining-verktyg LARS GUSTAVSSON PONTUS ÖSTERHOLM Samhällsvetenskapliga och ekonomiska utbildningar Institutionen för Industriell ekonomi och samhällsvetenskap

Läs mer

Marknadsföring på internet En litteraturstudie om nyttan och skadan med internet för ett hotell på dagens marknad

Marknadsföring på internet En litteraturstudie om nyttan och skadan med internet för ett hotell på dagens marknad Mariehamn 2009 Marknadsföring på internet En litteraturstudie om nyttan och skadan med internet för ett hotell på dagens marknad Matilda Råbergh Matilda Råbergh Författare B Högskolan på Åland o.s.v. serienummer

Läs mer

EXAMENSARBETE GEORGIOS GAKIOS PANAJOTIS ORFANIDIS. Samhällsvetenskapliga och ekonomiska utbildningar SYSTEMVETENSKAPLIGA PROGRAMMET D-NIVÅ

EXAMENSARBETE GEORGIOS GAKIOS PANAJOTIS ORFANIDIS. Samhällsvetenskapliga och ekonomiska utbildningar SYSTEMVETENSKAPLIGA PROGRAMMET D-NIVÅ 2003:095 SHU EXAMENSARBETE Användning av beslutstödsverktyg inom CRM (Customer Relationship Management) Hur kan beslutstödsverktyg stödja företagens analysarbete för att hitta kunskap om kunderna? GEORGIOS

Läs mer

C-UPPSATS. Kritiska faktorer vid implementering av affärssystem. Andreas Lindbäck Christoffer Widström. Luleå tekniska universitet

C-UPPSATS. Kritiska faktorer vid implementering av affärssystem. Andreas Lindbäck Christoffer Widström. Luleå tekniska universitet C-UPPSATS 2006:040 Kritiska faktorer vid implementering av affärssystem Andreas Lindbäck Christoffer Widström Luleå tekniska universitet C-uppsats Företagsekonomi Institutionen för Industriell ekonomi

Läs mer

Inga rödljus. En studie i trafikdrivande Internetmarknadsföring. Företagsekonomiska institutionen STOCKHOLMS UNIVERSITET

Inga rödljus. En studie i trafikdrivande Internetmarknadsföring. Företagsekonomiska institutionen STOCKHOLMS UNIVERSITET Företagsekonomiska institutionen STOCKHOLMS UNIVERSITET Kandidatuppsats 15 poäng VT 2008 Inga rödljus En studie i trafikdrivande Internetmarknadsföring Författare: Handledare: Anders Blomquist, Assistant

Läs mer

Återkoppling från sociala medier vid insatsledning JOEL BRYNIELSSON, SUSANNA NILSSON, MAGNUS ROSELL

Återkoppling från sociala medier vid insatsledning JOEL BRYNIELSSON, SUSANNA NILSSON, MAGNUS ROSELL Återkoppling från sociala medier vid insatsledning JOEL BRYNIELSSON, SUSANNA NILSSON, MAGNUS ROSELL FOI-R--3756--SE ISSN 1650-1942 December 2013 Joel Brynielsson, Susanna Nilsson, Magnus Rosell Återkoppling

Läs mer

Institutionen för datavetenskap Department of Computer and Information Science

Institutionen för datavetenskap Department of Computer and Information Science Institutionen för datavetenskap Department of Computer and Information Science Examensarbete Mobilen först Framställning av en design för Östgötatrafikens mobila hemsida med fokus på användarna av Anna

Läs mer

En användbarhetsstudie av en B2B e-handel

En användbarhetsstudie av en B2B e-handel En användbarhetsstudie av en B2B e-handel Designkoncept framtagna med ett användarcentrerat perspektiv SOOLMAZ SHAHRIVAR Examensarbete Stockholm, Sverige 2010 En användbarhetsstudie av en B2B e-handel

Läs mer