Integrerade hjälpfunktioner

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Integrerade hjälpfunktioner"

Transkript

1 Integrerade hjälpfunktioner En studie om hur man kan designa hjälpfunktioner i ett datasystem så att användaren får rätt information vid rätt tillfälle, i rätt mängd Kandidatuppsats i interaktionsdesign Malmö Högskola, VT 2012 Författare: Karin Danielsson Valentina Wali Handledare: Inger Lindstedt Michael Svedemar

2 Abstract The thesis comprehends a scientific process of how a specific range of users interact with manuals in a digital environment and how to design embedded help tools for a computer system. The company Aviolinx (in Malmö, Sweden) have developed an airline management system which is used as a case for this study. The problem definition is how embedded help tools can be designed in a computer system, so that the user gets the right information, at the right time, in the right amount. Through benchmarking, help tools on different websites and programs were compared to see how others have done, and to find patterns and differences. The patterns that were found, were compiled into what the authors call de fem P:na (in translation: the five P s), featured as positioning, punctuality, precision, the outset of use and analogy. Further, the user context is examined and the types of situations that might occur. From the identified patterns and statements from earlier research in the field, paper prototypes were created and tested on Aviolinx s customers. Based on the results from the tests, two help tools were chosen for further development and a digital prototype was made. It resulted in a help center which functions as a database with information where the user can search for help, in shape of descriptions and stepby-step assistance. As a completing help tool, information icons were applied in specific positions in the interface, to allow the user to view short descriptions of e.g. flight expressions or help within dialog windows. The conclusion of the studies is that user-centered design must form the basis of the design of the embedded help tools, in special purpose software. In this particular user context where critical situations may arise, the focus is on punctuality. Keywords: digital manuals, embedded help, embedded assistance, embedded help tools 2

3 Sammanfattning Uppsatsen utgör en vetenskaplig bearbetning på hur en specifik kundkrets interagerar med manualer i digital miljö och hur man kan designa integrerade hjälpfunktioner till ett datasystem. Företaget Aviolinx har utvecklat flyghanteringssystemet RAIDO, som använts som case i denna studie. Forskningsfrågan som ställs är hur man kan designa integrerade hjälpfunktioner i ett datasystem så att användaren får rätt information vid rätt tillfälle, i rätt mängd. Genom benchmarking jämfördes olika webbsidor och programs hjälpfunktioner för att dels se hur andra har löst frågan men också för att hitta mönster och olikheter. Mönstren sammanställdes i vad författarna kallar för de fem P:na, som står för positionering, punktlighet, precision, påbörjan av användandet och parallellitet. Vidare undersöks brukskontexten och vilka situationer som kan uppstå. Utifrån dessa generella mönster, observation av användandet och tidigare forskning inom området framställdes pappersprototyper som testades på Aviolinx kunder. Baserat på resultat från testerna valdes två hjälpfunktioner ut och en digital prototyp framställdes. Resultatet blev ett hjälpcenter som fungerar som en databas där användaren kan söka fram dels information i form av förklaringar men även som steg för steg-hjälp. Som kompletterande hjälp implementerades även informationsikoner på specifika platser, för att ge kort beskrivning på flygtermer och hjälp vid korta processer. Studiens slutsats är att användarcentrerad design måste ligga som grund i utformandet av integrerade hjälpfunktioner i ett datasystem utvecklat för ett specifikt syfte. I just denna brukskontext där kritiska situationer kan uppstå, ligger vår fokus på punktlighet. Nyckelord: digitala manualer, integrerade hjälpfunktioner, integrerad hjälp, integrerad assistans 3

4 Innehållsförteckning 1. Introduktion Inledning Bakgrund Syfte och problemformulering 8 2. Teori Användarcentrerad design Användaren Interaktionen Miljö och kontext Manualer Definition Manualens uppbyggnad Att framlägga manualer Integrerade hjälpfunktioner Logistiksystem Metoder Forskningsmetoder Benchmarking Program och webbsidor för generella ändamål Positionering Punktlighet Precision Påbörjan av användandet Parallellitet Program och webbsidor med specifikt ändamål Verklig brukssituation Analys Andra flyghanteringssystem 40 4

5 6. Designprocess RAIDO Lo-fi prototyper Prototyptester Resultat och analys Hi-fi prototyp Analys av hi-fi prototyp Slutsats och diskussion Slutsats Diskussion Spekulationer inför framtiden Tack till Referenser Bilagor 67 5

6 1. Introduktion 1.1 Inledning Uppsatsen utgör en vetenskaplig bearbetning på hur en specifik kundkrets använder sig av manualer och hur dessa manualer ska utformas men också hur kunderna kommer att arbeta och interagera med manualerna och tillhörande hjälpfunktioner för att förstå ett datasystem. Den skriftliga delen av uppsatsen bygger på empiriska och teoretiska undersökningar för att hitta olika sätt att förmedla en manuals innehåll på bästa sätt, i rätt mängd vid rätt tillfälle. Manualernas syfte är att förbättra och lära ut datasystemets tjänster och delar. Det kommer att ske i olika stadier i arbetsmomentet utefter uppsatsens metoder och teorier. Vi kommer genom en iterativ designprocess, undersöka hur man kan designa sätt att interagera med manualer i digital miljö, genom hjälpavsnitt och hjälpfunktioner. 1.2 Bakgrund Via Malmö Högskola kom vi i kontakt med företaget Aviolinx i Malmö, som utvecklar tjänster för att effektivisera all kommunikation och planering som förekommer på ett flygbolag. Deras fokus ligger på att skapa skillnad i flygbranschen genom att förenkla, effektivisera och sänka kostnader. Aviolinx har utvecklat det nya flyghanteringssystemet RAIDO (Rule based, Automated, Integrated, Dynamic, Optimization). Idag leasar eller köper flygbolag ett flyghanteringssystem som ska ge kunderna ett övergripande system där kommunikation, planering och ekonomi sköts från samma program. Trots att flyghanteringssystemen är utvecklade till flera olika arbetsområden i ett flygbolag är de inte tillräckligt synkroniserade med varandra och gör användningen komplicerad och ineffektiv. Detta beror oftast på att flyghanteringssystemen som leasas eller köps upp av företagen är uppdelade i sektioner och områden, där varje sektion kostar pengar. Flygbolagen köper oftast in det nödvändigaste och till de områden som de anser att de behöver mest, beroende på bolagets 6

7 aktivitet och användning. De största flyghanteringssystemen är skapade för att sköta all hantering, det vill säga att flygbolagens huvudsakliga arbetsuppgifter sköts digitalt. Fysisk hantering, planering och bemanning med hjälp av penna och papper i ett flygbolag ä relativt sällsynt. I vissa arbetsområden inom flyghantering kan detta fortfarande förekomma men med dagens teknikanvändning görs numera de vardagliga arbetsuppgifterna digitalt. Konceptet med RAIDO bygger på att flygbolagen ska kunna ha en övergripande syn på all planering, kommunikation och ekonomiska kostnader som tillhör ett flygbolag. Aviolinx system ska hjälpa flygbolagen effektivisera sina dagliga uppgifter och vanor och kunna planera effektivt och ändra i planeringen även under tidspress. Det unika med RAIDO är att det dels stödjer flyghantering, bemanningsplanering, rapportgenerering men även hantering av flygbolagens verksamhet, i ett och samma program. Systemet ska ge RAIDO:s användare ett fungerande program där all planering sker strategiskt och som är skräddarsytt för just deras behov. Då det finns ytterst få företag som erbjuder dessa lösningar kompakt i en mjukvara, är alltså konkurrenterna inte många men den konkurrensen som finns är väldigt tuff. Många av företagen erbjuder också dessa tjänster men ju fler funktioner ett system erbjuder desto mer kostar de. RAIDO lanserades nyligen och i dagsläget har Aviolinx ett flygbolag som kund och har precis introducerat RAIDO till flygbolaget Direktflyg i Borlänge, som under våren kommer att börja använda systemet i skarpt läge där alla funktioner och arbetsområden är synkade med varandra. Ur en interaktionsdesigners synvinkel finns det många faktorer som utgör ett användarvänligt system där gränssnittet är utvecklat för användaren. RAIDO är ett komplext program som innehåller många funktioner och arbetsområden. Aviolinx presenterade mycket material och många områden som var intressanta för oss. Vi insåg dock ganska snabbt att vi av hänsyn till tid, fick begränsa oss till ett specifikt område som de behövde mest hjälp med. De interaktiva aspekterna som vi ville fördjupa oss i är hur vi kan hjälpa användarna att med hjälp av visuell gränssnittsdesign tillföra fungerande hjälpfunktioner i RAIDO så att de kan hitta den information de söker vid rätt 7

8 tidpunkt. Aviolinx vill ha hjälpfunktioner och manualer som ska fungera för olika typer av användare, dels de som sköter planeringen och bemanningen till flygplanen men även till ekonomer och controllers etc. Användarnas olika behov och erfarenhet måste tas hänsyn till när vi ska designa manualer och hjälpfunktioner. För att den ska nå en bred användningspublik samtidigt som den ska vara modern och funktionell, ska den också vara igenkännande oavsett vilken företagsposition användaren har. Valet av manual med dess hjälpfunktioner ska vara tillgänglig för alla men framförallt ska den kunna ge användaren rätt information när den används. En viktig aspekt är att användarna ska kunna använda och navigera i systemet under tidspress och på så sätt ska hjälpfunktionen kunna kännas igen av användare, oavsett tidigare erfarenhet. Trots att RAIDO är ett specialistprogram för användare inom flygbranschen kommer systemet också användas av användare som inte är i just den miljön eller som inte jobbar varje dag på en flygplats. Användarnas situation kan te sig väldigt olika, beroende på om användarna är på en flygplats och står direkt på flygplattan eller sitter på ett kontor vid flyghangaren men de kan också befinna sig mitt i ett kontorslandskap utanför flygplatsen. RAIDO:s användning kommer att ha många olika funktioner som ska underlätta för flygbolagens personal att få en övergripande bild över alla frekvenser och områden som tillhör ett flygbolag. Då uppsatsen bygger på ett befintligt företag och ett nytt system, medför detta att våra tester och resultat till viss mån är sekretessbelagda. Den målgrupp som vi riktade in oss på är Aviolinx kunder och användare. På grund av att RAIDO är ett nytt system som är på gång att lanseras, bygger vårt arbete på deras befintliga kunders respons, vilket medför att våra tester var begränsade. Våra undersökningar och prototyper är även begränsade till RAIDO:s användare i Skandinavien. 1.3 Syfte och problemformulering Syftet med denna uppsats och tillhörande prototyp är att skapa manualer och hjälpfunktioner till ett flyghanteringssystem, så att användarna lättare ska kunna lära sig mjukvaran och dess tjänster. Vi som interaktionsdesigners vill designa hanteringssättet av manualen, så att Aviolinx kunder ska kunna bli 8

9 självgående och inte behöva kontakta support om det uppstår enkla problem. Tanken bakom supporten är att användaren ska kunna anmäla ett fel i systemet eller om något inte funkar som det ska. Att de har svårighet att navigera eller inte hittar det de söker i systemet tror vi kan lösas genom gränssnittet och på så sätt hjälpa i förebyggande syfte. Genom att använda den befintliga informationen kan vi designa själva gränssnittet, det vill säga hur denna hjälp kommer att se ut och fungera för användarna. Det interaktiva som vi vill förmedla med vår prototyp är hur användarna ska komma åt rätt information i rätt mängd, i realtid. Problemformulering: Hur kan man designa hjälpfunktioner i ett datasystem så att användaren får rätt information vid rätt tillfälle, i rätt mängd? 2. Teori Uppsatsens teoretiska del innehåller tidigare forskning som knyter an till vår forskningsfråga och den tillhörande designen. Grunden bygger på ämnet interaktionsdesign, där interaktivitet och samspelet mellan människa och teknik är kärnan i ämnet. För att vi ska kunna genomföra detta arbete går vi först in lite djupare på användaren, vad den kan hitta hjälp och information i olika mjukvarusystem men också hur denna interaktion kommer att fungera. 2.1 Användarcentrerad design Interaktionsdesigns syfte är att hitta en behaglig upplevelse mellan människa och teknik, vilket medför att interaktionen ska både fungera smidigt och enkelt för användaren. Projektets syfte för oss är att vi ska kunna hitta en alternativ lösning åt Aviolinx användare, så att de på ett enklare sätt kan hitta rätt information när de behöver hjälp. Användarnas preferenser är det som kommer att driva projektets riktning, hur de uppfattar hjälpen och informationen och om den fungerar för dem i pressade situationer. Vi har valt att titta på det mänskliga beteendemönstret, det vill säga hur vi kommunicerar och använder teknik till vår fördel som ett hjälpmedel i vardagen. Användarna som vår uppsats och prototyper är riktad åt kategoriserar vi som expertanvändare, på grund av att programmet är utvecklad för just deras arbetsområde. En användarcentrerad design ska ge fokus på brukarnas 9

10 behov och mål i deras användning av programmet, istället för exempelvis aktivitetscentrerad design där tyngden istället läggs på de specifika uppgifterna och aktiviteterna som sker (Saffer, D. 2007). Designprocessen ska cirkulera kring vad användarna kan, känner, och vill se i systemet snarare än att vi tvingar på en förutbestämd form Användaren Fokus inom användarcentrerad design ligger på användaren, oavsett om användaren är nybörjare, medelanvändare eller expert. Alan Cooper (Cooper, A, et al. 2007) skriver om tre olika användare och hur svårt det är att designa efter nybörjare eller experters behov i samma gränssnitt. Författarna skriver om att många interaktionsdesigners struntar i denna idé att designa åt bägge användargrupper, utan istället riktar in sig på wizards som kan ge nybörjarna en bred och grundlig hjälp i programmet. Expertanvändarna får då en wizard som är riktad för deras behov och kunskapsnivå. Många användare stannar inte i nybörjarnivån utan blir mer bekanta med gränssnittet och flyttas gradvis upp till medelanvändaren nivå. Samma sak händer med expertanvändarnas användning, antingen avancerar de uppåt eller så blir de medelanvändare igen. När det gäller att designa till expertanvändare måste designern anpassa sig mer till användarens åsikter och behov. Funktionerna måste vara fler med snabbare tillgänglighet i gränssnittet och fler genvägar till dem. Cooper skriver att expertanvändare söker efter nya möjligheter att hitta och lära sig i ett gränssnitt och vill se interaktionen mellan sitt användande och gränssnittets reaktion. Det finns flera faktorer som väcker användarens intresse och koncentration i den visuella formen, interaktionen med gränssnittet, innehållet och hur snabbt programmet svarar. Om programmet inte har dessa egenskaper förlorar användaren sitt intresse väldigt snabbt och hittar en annan lösning på problemet. För expertanvändare är behoven viktiga och programmet ska svara snabbt tillbaka. 10

11 2.1.2 Interaktionen Interaktionen i vårt projekt är utformad för att kunna kommunicera med användaren i en dialog genom att möta användarens behov. En viktig del av arbetet blir då att designa så kommunikationen sker optimalt. Strukturen för användarens upplevelse av programmet finns och måste tas hänsyn till vid implementation av hjälpfunktioner. Den fysiska interaktionen som exempelvis var funktionerna är placerade, olika musgester (enkelklick, dubbelklickning och dra-och-släpp) och antal musklick är även viktig att följa för att inte skapa inkonsistens. Om flödet i interaktionen rubbas påverkar det användarens framtida kognitiva beteende. Användarnas agerande bygger på tidigare kognition inom teknik, därmed påverkar det hur en användare kommer att interagera med framtida tekniker. Det vill säga, har användaren dålig erfarenhet av teknik kommer det att ge en negativ hållning till det. Designen måste alltså vara konsekvent (Binder, T. 1995). En annan interaktionsprincip som är betydelsefull är att tekniken ska följa det mänskliga beteendemönstret och designas utefter mänskligt agerande med tekniken. Det är alltså de kognitiva aspekterna som står bakom det mänskliga agerandet som vi måste följa. Detta sker genom en iterativ process av observation, design, test, utveckling (Figur 1). Figur 1: Den iterativa processen. 11

12 2.1.3 Miljö och kontext Moggridge skriver om interaktionsdesign vars disciplin ligger på HCI-design (human- computer interaction), som både är interaktiv och teknisk (Moggridge, B. 2007: s ). HCI är ett samspel mellan användaren och datorn. HCI används som ett medel för att göra det lättare för användarna att kommunicera och använda flera områden samtidigt i datorn, en så kallad öppen dialog mellan dator och människa. Enligt Moggridge ska HCI-design både vara lättillgänglig och enkel för användaren. Målet är att användaren inte ska förlora intresset och designern vill ge användaren ett hållbart förhållande mellan användare och teknik (Moggridge, B. 2007: s ). Lucy Suchmans som är professor i antropologi för vetenskap och teknologi, har skrivit och föreläst om HCI-design. Hennes huvudsyfte utgår från antropologiska grunder som bygger på människors beteendemönster och relationer. Suchman skriver i Human-Machine Reconfigurations om den etnometodologiska forskningen som förklarar att vi människor har olika förhållningsmönster i vår vardag, för att bygga upp en struktur i kaoset runt om oss. För att dra paralleller med HCI skriver Suchman att vi uppfinner och anpassar våra handlingar för den digitala artefakten. Inom HCI är det viktigt att se vilken miljö användarna brukar den digitala artefakten i och hur miljön påverkar användandet (Suchman, L. 1987: s. 69). Författaren menar att miljö, tid och rum har en påverkan på hur vi tar in information. Erling Björgvinsson, forskare på Malmö Högskola skriver i en av sina doktorsavhandlingar att forskning inom självlärande i interaktiva miljöer är mycket liten. Han undrar hur dessa interaktiva miljöer ter sig, hur mycket användaren verkligen lär sig och hur användare lär sig av varandra i dessa miljöer (Björgvinsson, E, B. 2007: s ). Vidare förklarar Björgvinsson att företag behöver överbrygga klyftan mellan utvecklare och användare, att användarna kan påverka själva inlärningsprocessen och själva lära ut till varandra. Precis som Suchman skriver, menar Björgvinsson att miljön, det vill säga arbetsplatsen har stor betydelse av inlärningen av nya program. De menar att ett digitalt program ska kunna fungera och användas i en fysisk miljö vid rätt tid och plats där tid och rum kan ha betydelse för programmets funktioner och generera aktivitet (Björgvinsson, E, B. 2007: s. 16). 12

13 2.2 Manualer Definition Definitionen av manualer, bruksanvisning och tekniska handböcker är många och gränserna där emellan är oklara, men vi har valt att använda ordet manual i uppsatsen. Manualer definieras i Norstedts svenska ordbok som bruksanvisning, tekniken att utföra något (Norstedts Svenska Ordbok. 2004). Manualers funktion är att förklara steg för steg för användaren hur något ska utföras eller hur något fungerar, det vill säga en handbok. Manualerna ska fungera som tekniskt stöd för brukare, så de ska kunna hitta hjälp och stöd snabbt när de behöver det. I Människa Text Teknik (Mårdsjö, K. 1992) förklarar författaren att definitionen av en teknisk handbok i pappersform är ganska diffus och att det finns oändligt många variationer av dem Manualens uppbyggnad Manualens fokus ligger inte på den tekniska artefakten i sig, utan istället på hur man ska föra sig i dess teknik, ett så kallat handgrepp. Vår form av manual och hjälpfunktioner är processbeskrivande, den fungerar både som instruktionsbok och processhantering i form av steg för steg-process (Mårdsjö, K. 1992). Docenten Karin Mårdsjö presenterar olika syften som en teknisk manual ska ha, för att få ökad förståelse och ändrad attitydpåverkan hos användaren. Författaren som också forskar inom teknisk kommunikation menar att manualen ska innehålla tydliga anvisningar, genom att ordagrant förklara handgreppet i en steg för steg-process. En tydlig teknikbeskrivning är också viktig för att användaren ska kunna få en helhetsbild med tillhörande beskrivningar. Vidare förklarar Mårdsjö vikten av att implementera en kommersiell vinkel för att förhöja och positivisera den tekniska beskrivningen. Detta för att övertyga användaren att vilja använda tekniken (Mårdsjö, K. 1992). 13

14 2.2.3 Att framlägga manualer Användare av fysiska föremål är vana vid att manualer ser ut på ett visst sätt. Fysiska föremål har oftast manualen i fysisk form. På senare tid har det dock blivit vanligare att manualer och bruksanvisningar också finns tillgängliga på nätet, oftast för nedladdning i PDF-form (akronym för portable document format). Bruksanvisningarna på nätet skiljer sig väldigt lite från den fysiska manualen, de kännetecknas oftast av innehållsförteckning och förklarande illustrationer (bild 1). Bild 1: Brukanvisning för Marquant Retroradio Nackdelen och anledningen till att vi inte kommer att använda oss av PDF-manual som redan finns, är dels för att det är en statisk källa men också på grund av att Aviolinx program är webbaserat och all deras data är tillgänglig via webben. Det finns olika tekniker på hur man kan visa den tekniska handboken. En är att man har filer i PDF-form som är tillgängliga för nedladdning på tillverkarens webbsida. Tyvärr medför detta att sökfunktionen som tidigt nämnts, är statisk då informationen är fastställd och användaren själv får leta sig till den rätta informationen. För fysiska datortillbehör (som mus, skärm, webbkamera och dylikt) är det vanligare med medförande CD/DVD-skiva med manualen i applikationsform. Det brukar vara utformat som en webbsida/program med mer interaktivt strukturerat upplägg av informationen (bild 2). 14

15 Bild 2: Canon multifunktionsskrivare, basic guide Integrerade hjälpfunktioner Traditionella manualer är i form av teknisk dokumentation och assistans som är statisk. Bland digitala manualer räknar vi in bland annat bruksanvisningar på extern webbplats, frågor och svar på forum och handledning i form av steg för steg-inlärning. Vad vi menar med integrerade hjälpfunktioner är när hjälpen finns tillgänglig i gränssnittet och ligger latent för användaren. Andrea Ames, IT-strateg inom informationsarkitektur, informationsdesign och gränssnittsdesign, beskriver integrerade hjälpfunktioner som assistans för användaren som finns i gränssnittet. Detta kan vara i form av hjälpande textbeskrivning, länk för att se vidare information och integrerade frågor och svar (Ames, A. 2001). Meningen med integrerade hjälpfunktioner är att den ska kunna direkt ge den specifika hjälpen som användaren behöver. Den ska vara lättillgänglig och inte besvärande för användarens bruk av systemet men också anpassad utefter ett programs funktioner. Informationsarkitekturen ska 15

16 vara anpassad till användarens behov av hjälp och placerad för att hjälpen ska kunna nås snabbare och effektivare. För att utveckla fungerande integrerade hjälpfunktioner måste man ha i åtanke att designen ska nå ut till både till nybörjare, medelanvändare och experter. Majoriteten av användare är på medelnivå. Expertanvändarna kräver att de integrerade hjälpfunktionerna ska finnas nära till hands och vara åtkomlig. Experter vet vad de söker och vill ha genvägar till funktionerna. Nybörjarna behöver en så pass integrerad hjälp att de på kort tid växer till medelanvändare. De behöver förstå sammanhanget för att inte bli avskräckta av interaktionen. Medelanvändaren kräver att interaktionen med de integrerade hjälpfunktionerna ska vara placerad i gränssnittet så att de lätt kan återfinna hjälpen och komma ihåg den (Cooper, A, et al. 2007). Webbkonsulten och författaren Jenifer Tidwells berättar i Designing Interfaces om olika mönster som ett gränssnitt kan ha. Genom att använda olika mönster kan man göra det enklare för användaren att navigera och hitta i de olika gränssnitten. Några av dessa mönster som hon nämner är huvudsyfte, sökfunktion och bläddrafunktion. Det vill säga gränssnittets mål, listor och kategorier med bläddrafunktion för att göra användaren mer engagerad i det som visas (Tidwell, J. 2010: s. 37). Mårdsjö nämner också teknikmotivering (Mårdsjö, K. 1992: s ), där hon menar att den kommersiella vinkeln lockar användaren till att bli engagerad i det som visas. Enligt Tidwell gör kombinationen av en bläddrafunktion och sökfunktion att användaren har alternativ till olika val, beroende på om användaren vet vad den är ute efter eller inte. Detta för att få användaren att behålla sitt engagemang (Tidwell, J. 2010: s ). För våra manualer kan detta vara en bra lösning, att man både använder bläddrafunktion tillsammans med sökfunktion för att göra det så lätt som möjligt för Aviolinx användare. Fokus ligger inte på teknik som gör reklam för sig själv, utan istället ger den en positiv vinkel över programmets olika funktioner och hjälpmedlen. 16

17 Instrumentpanel är ett annat alternativ som Tidwell skriver om, vilket betyder att skärmen som visas är en enda webbsida som visar all information. All data som syns blir kontinuerligt uppdaterad vilket ger användaren ett fräscht och nytt informationsflöde. Nackdelen med detta är att informationen måste vara begränsad till en webbsida, vilket gör att det som användarna ser är redan utvalt. Det positiva är att den rätta informationen som behövs vid det tillfället kommer att synas och uppdateras för användarnas behov. Flikar som hjälpmedel på webbsidan, hjälper användaren att komma åt ny information på samma webbsida men förlorar då informationen som fanns på föregående sida (Tidwell, J. 2010: s ). Ett exempel på detta kan vara vid beställning av charterresor via webbsidan fritidsresor.se där besluten som ska tas i bokningen sker via en steg- för-steg process. Efter att de beslut som har tagits i steg 1 godkänns, försvinner informationen och steg 2 blir aktivt (bild 3). Instrumentpanelens tillvägagångssätt är att försöka få informationen kontinuerligt uppdaterad samt att instrumentpanelen anpassas för en specifik situation. Bild 3: Köp av resa via fritidsresor.se En Wizard är en hjälpreda som leder användaren genom gränssnittet steg för steg i en viss ordning. Wizard kan också hjälpa användaren att ta sig igenom det som kan vara nytt i ett datasystem. Oftast är det användningsområden som användaren inte använder sig av kontinuerligt. Vanligtvis använder man wizard när användaren behöver lägga in sin egen information och behov, som påverkar programmet. Tidwell skriver att vi människor tycker om när vi inte behöver tänka på bakgrunden, till exempel varför programmet gör som det gör, utan det ska ske automatiskt (Tidwell, J. 2010: s ). 17

18 Ett exempel på interaktiv wizard finns i ordbehandlingsprogrammet Microsoft Word 97. De som tidigare använts sig av detta program känner säkert till gemet Clippy som knackar på rutan och frågar om man vill ha hjälp. Clippy var ny i sin form, då det var den första interaktiva wizard (Swartz, L. 2003). Gemet var även programmerat till att reagera och agera utifrån vad användaren gjorde i programmet (bild 4). Clippy är ett bra exempel på hur en god tanke resulterat i frustration, då Clippy ansågs vara påfrestande och irriterande för användarna. Istället för att motivera användaren att använda sig av tekniken blev det istället en dålig upplevelse. Bild 4: Interaktiva assisten i Microsoft Word 97 Förutom vad en wizard gör, beskriver Tidwell diverse alternativ på hur en wizard kan te sig. Korta uppspaltade förklaringar med enkla klick kan ge ett komplicerat program en enkel lösning. Författaren nämner steg för stegprocess och tematiska lösningar. Steg för steg-processen kan vara att användaren ska följa en viss ordning av beslut och att få ett fulländat resultat. Vad Tidwell menar med tematiska lösningar där programmet föreslår en steg för steg-process med beslut, är att de är frivilliga. Ett exempel på detta kan vara att programmet föreslår en programuppdatering. Då kan användaren välja att ignorera förfrågan, uppdatera med detsamma eller uppdatera vid ett senare tillfälle. Ett annat exempel kan vara vid bokningar av biljetter och dylikt via internetsidor, där användaren får se steg för steg-processen och fattar besluten i ordning. Besluten måste ske i rätt ordning för att nästa steg ska bli aktivt. Det positiva med detta är att användaren kan följa hela händelseförloppet trots att åtkomsten och resultatet förblir inaktiva (Tidwell, J. 2010: s ). Det vi ville göra med den befintliga manualen som Aviolinx har till RAIDO var att presentera innehållet och informationen på ett nytt och interaktivt sätt. Genom att titta på tidigare forskning har vi insett att för att kunna nå hjälpen 18

19 snabbare så krävs det att hjälpen finns nära till hands för användaren, utan omvägar (extern hjälp på annan webbplats). Det essentiella med undersökningen av tidigare forskning har gett oss en djupare förståelse för hur användarna interagerar med teknik och dess hjälpfunktioner. Det är viktigt för oss att anpassa och ge användaren en behaglig interaktion med systemet där en lösning med integrerade hjälpfunktioner och manualer kan ge användaren en optimal användning av ett program. Invant beteende kan styra dem att kommunicera med tekniken på ett enkelt sätt. Istället för att utgå från den typiska pappersmanualen ville vi designa en hjälpguide till användarna och undersöka Tidwells olika mönster för att se om det fanns något eller några sätt för Aviolinx användare att få rätt information vid rätt tillfälle, i rätt mängd. 2.3 Logistiksystem För att komma vidare med hur vi kan designa för vår målgrupp behövde vi större insyn i dessa typer av system. Figur 2 visar hur vi placerat RAIDO i förhållande till liknande system, där RAIDO flyghanteringssystem går under kategorin transporthanteringssystem. Figur 2: Figur som visar RAIDO:s placering i förhållande till andra system TMS (Transport Management System) är ett mjukvarusystem som innefattar planering och genomförande av transporter av produkter genom en leveranskedja. Ett fungerande och strukturerat transporthanteringssystem kan medföra enorma lättnader för ett transportföretag. TMS är ett verktyg som används för frakt och transporter, till exempel lagerdistribution eller orderbehandling. Oftast när det gäller 19

20 TMS handlar det både om inkommande transporter såväl som utgående transporter. Systemet ger också användaren olika lösningar på vilka rutter som ska användas samt lägsta möjliga kostnader. Därefter väljs den bästa lösningen och kan följas och spåras genom elektroniska poster för att kunna övervaka kedjan till slutdestinationen där granskning och betalning oftast sker (Figur 3) (Aqua MCG. 2009). Figur 3: Struktur för Transport Management System (Källa: Aqua MCG) I artikeln Supply Chain & Logistics Technology: 5 trends driving TMS growth tar författaren upp fem trender som kan hjälpa TMS att bli mer effektivt samt följer dagens framsteg inom nya mobila tekniker (McCrea, B. 2012). Den första som tas upp är uppgradering och vidareutveckling av TMS. På grund av att de flesta transporthanteringssystemen är mellan fem och tio år gamla betyder det att deras programvara kan fungera dåligt på de nya mobila digitala artefakterna. De kan minska de ekonomiska kostnaderna genom att tillgängliggöra rutter och leveranskedjorna för alla parter som är inblandade. I lastbilstransporter eller andra logistikprogram där transporteringen av gods till och från flak kan det underlätta för användaren att få en översiktligare bild över kedjan. Aviolinx vill att RAIDO:s funktioner ska vara uppgraderade redan från början och anpassad till läsplattor, 20

TMP Consulting - tjänster för företag

TMP Consulting - tjänster för företag TMP Consulting - tjänster för företag Adress: http://tmpc.se Kontakta: info@tmpc.se TMP Consulting är ett bolag som utvecklar tekniska lösningar och arbetar med effektivisering och problemslösning i organisationer.

Läs mer

Människa-Datorinteraktion

Människa-Datorinteraktion Människa-Datorinteraktion Grundutbildnings-, forskarutbildnings- och forskningsämne som behandlar Gränssnitt och kommunikation människa-dator Kommunikation och samarbete människa-människa via (medierat

Läs mer

Ökat personligt engagemang En studie om coachande förhållningssätt

Ökat personligt engagemang En studie om coachande förhållningssätt Lärarutbildningen Fakulteten för lärande och samhälle Individ och samhälle Uppsats 7,5 högskolepoäng Ökat personligt engagemang En studie om coachande förhållningssätt Increased personal involvement A

Läs mer

Introduktion. Inloggning. Vad är Office 365? Vilka är fördelarna? Du kan logga in från vilken enhet som helst via länken portal.office.

Introduktion. Inloggning. Vad är Office 365? Vilka är fördelarna? Du kan logga in från vilken enhet som helst via länken portal.office. Denna lathund ger dig en allmän introduktion till Office 365 för att få förståelse för tjänsten. Innehållet uppdateras löpande. I slutet av lathunden finner du övningar för att komma igång. Praktiska övningar

Läs mer

Här är några tips om hur du kommer igång med vanliga uppgifter. Komma igång -serien

Här är några tips om hur du kommer igång med vanliga uppgifter. Komma igång -serien Här är några tips om hur du kommer igång med vanliga uppgifter. Komma igång -serien 2 Microsoft Dynamics CRM 2013 och Microsoft Dynamics CRM Online hösten 2013 Först ska du välja rätt arbetsområde försäljning,

Läs mer

1. (3p) Inom MDI-området framhåller man att människor lär sig via metaforer. Hur menar man att detta går till?

1. (3p) Inom MDI-området framhåller man att människor lär sig via metaforer. Hur menar man att detta går till? 1. (3p) Inom MDI-området framhåller man att människor lär sig via metaforer. Hur menar man att detta går till? Att lära sig via metaforer innebär att man drar nytta av kunskap som användaren redan har,

Läs mer

Bonus Rapport Kommersiell Design KTH

Bonus Rapport Kommersiell Design KTH Bonus Rapport Kommersiell Design KTH Johan Holmström & Lars Åkesson Introduktion Denna rapport beskriver projektet och delmomentet Kommersiell Design i kursen Interaktionsdesign 2 på KTH i Stockholm. Detta

Läs mer

Interaktionsdesign som profession. Föreläsning Del 2

Interaktionsdesign som profession. Föreläsning Del 2 Interaktionsdesign som profession Föreläsning Del 2 Vikten av att göra research Varför behöver vi göra research? En produkt blir aldrig bättre än den data som denna baseras på Men Vi har redan gjort en

Läs mer

Snabbguide till Cinahl

Snabbguide till Cinahl Christel Olsson, BLR 2008-09-26 Snabbguide till Cinahl Vad är Cinahl? Cinahl Cumulative Index to Nursing and Allied Health Literature är en databas som innehåller omvårdnad, biomedicin, alternativ medicin

Läs mer

5HVLVWHQVWDEHOO 'DWD3DUWQHU. Er partner inom data

5HVLVWHQVWDEHOO 'DWD3DUWQHU. Er partner inom data 5HVLVWHQVWDEHOO Tack för att du valde programmet 5HVLVWHQVWDEHOO! Vi hoppas att programmet ska vara till stor hjälp i ditt arbete. Har du synpunkter på programmet är du mycket välkommen att höra av dig

Läs mer

Om användare och designprocessen

Om användare och designprocessen Om användare och designprocessen Målorienterad design. Olika typer av användare. Mentala modeller, metaforer med mera. Att designa The interaction framework. Förra veckan. Gör så här Men inte så Förra

Läs mer

Snabbguide: Hur man öppnar en egen nätbutik

Snabbguide: Hur man öppnar en egen nätbutik Snabbguide: Hur man öppnar en egen nätbutik Vill du öppna din egen nätbutik? Nu är det enklare än någonsin. Följ stegen i den här snabbguiden så är du redo att öppna dörrarna. Vad du borde förbereda innan

Läs mer

Snabbguide: Hur man öppnar en egen nätbutik

Snabbguide: Hur man öppnar en egen nätbutik Snabbguide: Hur man öppnar en egen nätbutik Vill du öppna din egen nätbutik? Nu är det enklare än någonsin. Följ stegen i den här snabbguiden så är du redo att öppna dörrarna. Vad du borde förbereda innan

Läs mer

Hi-Fi Prototyping + laborationsgenomgång & verktyg

Hi-Fi Prototyping + laborationsgenomgång & verktyg Hi-Fi Prototyping + laborationsgenomgång & verktyg Karin Fahlquist 2015 Frågor att besvara Vad innebär prototyping? Vad är speciellt med hi-fi prototyping? Hur kan man använda dem? Hur väljer man nivå

Läs mer

Miljön i Windows Vista

Miljön i Windows Vista 1 Miljön i Windows Vista Windows Aero Windows Aero (Aero Glass), som det nya utseendet eller gränssnittet heter i Vista, påminner mycket om glas och har en snygg genomskinlig design. Det är enklare att

Läs mer

Version: 1.0.1 Datum: 2012-05-23. DynaMaster 5 Golf Övergripande manual

Version: 1.0.1 Datum: 2012-05-23. DynaMaster 5 Golf Övergripande manual Version: 1.0.1 Datum: 2012-05-23 DynaMaster 5 Golf Övergripande manual Innehållsförteckning 1 Inledning 3 1.1 Systemkrav 3 2 Logga in 4 3 Översikt 5 4 Verktygsfält och funktioner 6 4.1 Översikt gränssnitt

Läs mer

Kristian Almgren Artificiell Intelligens Linköpings Universitet 2011. Talstyrning

Kristian Almgren Artificiell Intelligens Linköpings Universitet 2011. Talstyrning Talstyrning Abstrakt Talstyrning är en teknik som gör det möjligt för oss människor att mer eller mindre verbalt kommunicera med en dator eller ett system. Det här är ett tillvägagångssätt inom AI och

Läs mer

Klarspråk på nätet - Webbredaktörens skrivhandbok av Karin Guldbrand & Helena Englund Hjalmarsson

Klarspråk på nätet - Webbredaktörens skrivhandbok av Karin Guldbrand & Helena Englund Hjalmarsson Klarspråk på nätet - Webbredaktörens skrivhandbok av Karin Guldbrand & Helena Englund Hjalmarsson Klarspråk på nätet är en praktisk handbok för dig som någon gång skriver text för webb, surfplattor och

Läs mer

Sidpanelen och gadgetar De är nya. De är smarta. Lär dig hur du använder dem.

Sidpanelen och gadgetar De är nya. De är smarta. Lär dig hur du använder dem. Kap 03.indd 444 KAPITEL TRE Sidpanelen och gadgetar De är nya. De är smarta. Lär dig hur du använder dem. Gadgetar och den nya Sidpanelen är nog mina favoriter bland de nya funktionerna i Windows Vista.

Läs mer

Användarstudie utav GRIM på SFI (Svenska För Invandrare)

Användarstudie utav GRIM på SFI (Svenska För Invandrare) Användarstudie utav GRIM på SFI (Svenska För Invandrare) Per-Olof Gatter ing01@kth.se 1 ...Abstract This document is made as an assignment in the course Speech and Gramming checker tools. It is an continuation

Läs mer

Prototypningsverktyg. A Human-Centered Design Process (ISO 9241-210, 2010) Mattias Arvola. @mattiasarvola Institutionen för datavetenskap

Prototypningsverktyg. A Human-Centered Design Process (ISO 9241-210, 2010) Mattias Arvola. @mattiasarvola Institutionen för datavetenskap A Human-Centered Design Process (ISO 9241-210, 2010) Prototypningsverktyg 1. Plan the humancentred process 2. Understand the context of use Mattias Arvola Meets the requirements 5. Evaluate against requirements

Läs mer

TIS-Web startguide 3.6. TIS-Web Startguide

TIS-Web startguide 3.6. TIS-Web Startguide TIS-Web Startguide Den här guiden hjälper dig komma igång med de vanligaste funktionerna i TIS-Web, ladda upp data och utvärdering av färdskrivardata. För mer detaljerad information se manualerna som finns

Läs mer

Usability Partners. World Usability Day 2012 Användbarhet av finansiella system

Usability Partners. World Usability Day 2012 Användbarhet av finansiella system World Usability Day 2012 Användbarhet av finansiella system En eye-tracking studie på fyra av Sveriges storbankers webbplatser. Bakgrund 8 november 2012 är utsett till World Usability Day av UPA (Usability

Läs mer

Participatory Design III

Participatory Design III Participatory Design III Participatory Design & Språkmönster Vecka 3 Summering av förra veckan Participatory Design Utgår från artikelseminariet Framtidsverkstad Språkmönster Binda ihop SUMMERING AV VECKA

Läs mer

ClaroDictionary med tal. ClaroDictionary utan tal

ClaroDictionary med tal. ClaroDictionary utan tal ClaroDictionary med tal ClaroDictionary utan tal Manual Artikelnummer 10400 och 10401 1 Innehåll Välkommen till ClaroDictionary...3 ClaroDictionary Översikt...4 ClaroDictionarys verktygsknappar...4 Knappen

Läs mer

Axalon Process Navigator SP Användarhandledning

Axalon Process Navigator SP Användarhandledning Axalon Process Navigator SP Användarhandledning Axalon Process Navigator SP 2013, senast reviderad: den 11 juni 2014 Innehåll Innehåll... 2 Om denna användarhandledning... 3 Syfte... 3 Vem är denna handledning

Läs mer

Utvecklingsm odell och utvecklingsm etod för att skapa god kom m unikation

Utvecklingsm odell och utvecklingsm etod för att skapa god kom m unikation Kurs: Designm etodik, 3 p Delm om ent: Datum : 2 0 0 3-1 2-1 8 Utvecklingsm odell och utvecklingsm etod för att skapa god kom m unikation Nils Järgenstedt [ it3 jani@ituniv.se] Innehållsförteckning INLEDNING...

Läs mer

Kom igång. Readyonet Lathund för enkelt admin. Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt.

Kom igång. Readyonet Lathund för enkelt admin. Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt. Kom igång Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt.se/login Nu dyker en ruta upp på skärmen. Fyll i ditt användarnamn och lösenord och klicka på "logga in". Nu

Läs mer

Sammanställning. Innehållsförteckning. för ledare

Sammanställning. Innehållsförteckning. för ledare för ledare Sammanställning Denna guide avser att hjälpa dig som ledare att administrera dina grupp(er) i MyClub. Allt som görs i MyClub är webbaserat vilket innebär att du kan sköta all administrering

Läs mer

Hur man lägger upp och redigerar dokument i Typo3.

Hur man lägger upp och redigerar dokument i Typo3. Hur man lägger upp och redigerar dokument i Typo3. Typo3 är ett så kallat CMS, Content Management System där du enkelt och smidigt kan lägga ut kursinformation och bilder. Detta verktyg är webbaserat vilket

Läs mer

Kalendersynkronisering. med Exchange. Vitec Express juli 2014 INSTRUKTIONSMANUAL FRÅN VITEC

Kalendersynkronisering. med Exchange. Vitec Express juli 2014 INSTRUKTIONSMANUAL FRÅN VITEC INSTRUKTIONSMANUAL FRÅN VITEC VITEC Kalendersynkronisering med Exchange Vitec Express juli 2014 VITEC Affärsområde Mäklare www.vitec.se/maklare info.maklare@vitec.se GÖTEBORG: REDEGATAN 1 B, 426 77 V.

Läs mer

Gymnasiearbetets titel (huvudrubrik)

Gymnasiearbetets titel (huvudrubrik) Risbergska skolan Program Gymnasiearbetets titel (huvudrubrik) Underrubrik Titeln på rapporten måste givetvis motsvara innehållet. En kort överrubrik kan förtydligas med en underrubrik. Knut Knutsson BetvetA10

Läs mer

GRÄNSSNITTSDESIGN. Ämnets syfte. Kurser i ämnet

GRÄNSSNITTSDESIGN. Ämnets syfte. Kurser i ämnet GRÄNSSNITTSDESIGN Ämnet gränssnittsdesign behandlar interaktionen mellan dator och människa med fokus på designaspekterna i utveckling av användbara, tillgängliga och tilltalande gränssnitt. Det innehåller

Läs mer

Slutrapport: Informationsvisualisering av släktträd

Slutrapport: Informationsvisualisering av släktträd Slutrapport: Informationsvisualisering av släktträd Grupp 11 Behzad Charoose, Johan Magnuson, Mikael Onsjö och Sofie Persson 2003-10-10 Göteborg, Chalmers/GU Innehåll 1. INLEDNING...3 2. SYFTE...3 3. METOD...3

Läs mer

Söka artiklar i CSA-databaser Handledning

Söka artiklar i CSA-databaser Handledning På Malmö högskola har vi flera databaser via CSA, bl.a. Sociological Abstracts, Social Services Abstracts, ERIC och PsychInfo, det betyder att gränssnittet för dessa databaser ser likadana ut. Om du har

Läs mer

Hur matar man in en fråga?

Hur matar man in en fråga? Hur matar man in en fråga? Att starta Vi har utarbetat denna handledning för att hjälpa dig att förstå hur du ska använda det här systemet för förfrågningar. Det är jättelätt! Lär dig att surfa dig igenom

Läs mer

Hermundstad Östlund Ansell. Grundläggande IT för SENIORER

Hermundstad Östlund Ansell. Grundläggande IT för SENIORER Hermundstad Östlund Ansell Grundläggande IT för SENIORER Windows Vista och Office 2007 INTRODUKTION 1. ABC OM INTERNET...5 2. TJÄNSTER PÅ INTERNET...6 A. Webbsidor och webbplatser... 6 B. Mejl (e-post)...

Läs mer

BIG PAD Rätta känslan som penna på papper

BIG PAD Rätta känslan som penna på papper BIG PAD Rätta känslan som penna på papper Med bättre samarbetsmöjligheter för medarbetarna lyfter din verksamhet /This is Why du behöver Sharps BIG PAD för större mötesupplevelser. Inledning Du vill göra

Läs mer

Källkritisk metod stora lathunden

Källkritisk metod stora lathunden Källkritisk metod stora lathunden Tryckt material, t ex böcker och tidningar, granskas noga innan det publiceras. På internet kan däremot alla enkelt publicera vad de önskar. Därför är det extra viktigt

Läs mer

Kom i gång med PING PONG

Kom i gång med PING PONG Kom i gång med PING PONG Studentmanual Version 6 Kom igång med PING PONG Studentmanual. Version 6 Anita Eklöf, Sektionen för pedagogiskt arbete, Högskolan i Borås. 2015-02-16 1 ATT LOGGA IN... 1 2 STARTSIDAN...

Läs mer

Så får du Microsofts Office-paket gratis

Så får du Microsofts Office-paket gratis Så får du Microsofts Office-paket gratis 7 Kör Word, Excel, Powerpoint och Onenote i webbläsaren 7 Dela dina dokument 7 För dator, mobil och platta. Kom igång med Microsoft Skydrive och Office Web Apps

Läs mer

Guide till SvD:s. digitala korsord

Guide till SvD:s. digitala korsord Guide till SvD:s digitala korsord Välkommen att prova SvD:s korsord digitalt. Du kan ha ett eller flera korsord i gång samtidigt och om ingen tävling pågår kan du även få ledtrådar och facit direkt på

Läs mer

STÖRST I NORDEN PÅ WEBBASERADE UTBILDNINGAR I OFFICE-PAKETET

STÖRST I NORDEN PÅ WEBBASERADE UTBILDNINGAR I OFFICE-PAKETET STÖRST I NORDEN PÅ WEBBASERADE UTBILDNINGAR I OFFICE-PAKETET SÅ HÄR FUNGERAR DET: Vi ger era medarbetare ett enkelt och effektivt verktyg för att lära sig och vässa sina kunskaper i Windows och Office-programmen.

Läs mer

Kort om World Wide Web (webben)

Kort om World Wide Web (webben) KAPITEL 1 Grunder I det här kapitlet ska jag gå igenom allmänt om vad Internet är och vad som krävs för att skapa en hemsida. Plus lite annat smått och gott som är bra att känna till innan vi kör igång.

Läs mer

Windows 8.1, hur gör jag?

Windows 8.1, hur gör jag? 2014 Windows 8.1, hur gör jag? Tor Stenberg Piteå Kommun 2014-03-28 1 av 13 Innehåll Hur jobbar jag med Windows 8.1... 2 Logga in... 2 Skrivbordet och programportal... 2 Logga ut och stänga datorn... 3

Läs mer

Li#eratur och empiriska studier kap 12, Rienecker & Jørgensson kap 8-9, 11-12, Robson STEFAN HRASTINSKI STEFANHR@KTH.SE

Li#eratur och empiriska studier kap 12, Rienecker & Jørgensson kap 8-9, 11-12, Robson STEFAN HRASTINSKI STEFANHR@KTH.SE Li#eratur och empiriska studier kap 12, Rienecker & Jørgensson kap 8-9, 11-12, Robson STEFAN HRASTINSKI STEFANHR@KTH.SE Innehåll Vad är en bra uppsats? Söka, använda och refera till litteratur Insamling

Läs mer

Interaktionsdesign. Användbarhet ISO 9241. Usability goals. Interaktionsdesign, grundkurs (7,5 HP) Sammanfattande föreläsning

Interaktionsdesign. Användbarhet ISO 9241. Usability goals. Interaktionsdesign, grundkurs (7,5 HP) Sammanfattande föreläsning Interaktionsdesign, grundkurs (7,5 HP) Sammanfattande föreläsning Interaktionsdesign Designing interactive products to support the way people communicate and interact in their everyday and working lives.

Läs mer

Grattis till ett bra köp!

Grattis till ett bra köp! Grattis till ett bra köp! Du har valt världens ledande programvara för skydd av din dator. ZoneAlarm har bara i Sverige 100.000-tals användare och programmet finns att köpa i de flesta välsorterade databutiker

Läs mer

Quickstart manual. Rev SHTOOL Quickstart manual Smart-House

Quickstart manual. Rev SHTOOL Quickstart manual Smart-House Quickstart manual Rev. 2.3 2017-09-14 SHTOOL 6.5.33 1 Innehåll 1 FÖRORD... 3 2 PROGRAMVARA... 4 2.1 Hämta programvara... 4 2.2 PC krav... 4 3 DOKUMENTATION... 5 3.1 Manualer... 5 3.2 Projektdokumentation...

Läs mer

Välj bort om du vill. 96 Internet och e-post. 2. Mail-programmet finns i datorn. 1. Skriv mail i sökrutan. Windows Live Mail i Aktivitetsfältet.

Välj bort om du vill. 96 Internet och e-post. 2. Mail-programmet finns i datorn. 1. Skriv mail i sökrutan. Windows Live Mail i Aktivitetsfältet. Välj bort om du vill Om du är nöjd med att ha din e-post på nätet, kan du lugnt hoppa över detta avsnitt. Har du tid och tycker att det är roligt, kan du testa att använda e-postprogrammet Windows Live

Läs mer

INDIVIDUELL INLÄMNINGSUPPGIFT

INDIVIDUELL INLÄMNINGSUPPGIFT INDIVIDUELL INLÄMNINGSUPPGIFT Sofia Aronsson ANVÄNDBARHET OCH GRAFISK DESIGN MIS 13, Nackademin Yrkeshögskola Lärare: Ellinor Ihlström Inledning... 3! Analys... 3! Hitta... 3! Förstå... 5! Använda... 6!

Läs mer

Kurs 5:1 Att presentera med PowerPoint del 1

Kurs 5:1 Att presentera med PowerPoint del 1 Kurs 5:1 Att presentera med PowerPoint del 1 STUDENTDATORUTBILDNINGEN MALMÖ HÖGSKOLA Att presentera med bildspel, del 1 Här är en kort vägledning som kan hjälpa dig i ditt arbete med att skapa en presentation.

Läs mer

Designkoncept Field Study Organizer

Designkoncept Field Study Organizer 1 Designkoncept av Simon Strandh. Digital Design, Högskolan Kristianstad Designkoncept Field Study Organizer Den tänkta applikationen är designad i syfte att användas som ett dokumentationsstöd under fältstudier.

Läs mer

Wise Business Support Ms Office Kursinnehåll För nybörjare och därefter

Wise Business Support Ms Office Kursinnehåll För nybörjare och därefter Wise Business Support Ms Office Kursinnehåll För nybörjare och därefter Mohammad Honarbakhsh 2013 01 11 073 784 22 74 mo.honar@wisebs.com www.wisebs.com Ms Office Ms Word, Ms Outlook, Ms PowerPoint, Ms

Läs mer

Quick start manual. Smart-House 2015-04-20. Rev 1.1

Quick start manual. Smart-House 2015-04-20. Rev 1.1 Quick start manual Smart-House 2015-04-20 Rev 1.1 Innehåll Förord... 3 Programvara... 4 Hämta programvara... 4 PC krav... 4 Dokumentation... 5 Manualer... 5 Projektdokumentation... 5 Smart-Dupline... 5

Läs mer

Kom i gång med PING PONG

Kom i gång med PING PONG Kom i gång med PING PONG Studentmanual Version 5 Kom igång med PING PONG Studentmanual. Version 5 Anita Eklöf, Rune Fjelldal vid Centrum för Lärande och Undervisning, Bibliotek & lärande resurser, Högskolan

Läs mer

IMS-manual för Netpub

IMS-manual för Netpub IMS-manual för Netpub * IMS = image management system = på klar och (nästan) redig svenska bildhanteringssystem för Svenska Yles webbpubliceringsverktyg Netpub Innehåll: Sidan: 1. För vem är manualen?

Läs mer

ANVÄNDARBESKRIVNING FÖR PERSONAL

ANVÄNDARBESKRIVNING FÖR PERSONAL ANVÄNDARBESKRIVNING FÖR PERSONAL 1 INLEDNING Programmet ipool är ett system för att på ett effektivt sätt sköta bemanning och personalinformation via ett webbaserat gränssnitt som är enkelt att använda

Läs mer

Quick Start Guide Snabbguide

Quick Start Guide Snabbguide Quick Start Guide Snabbguide C Dictionary Quick Start Thank you for choosing C Dictionary and C-Pen as your translation solution. C Dictionary with its C-Pen connection will make translation easy and enable

Läs mer

LÄR DIG ANVÄNDA DIN MAC. från grunden! Nu med Mac OS X Leopard! Harry Peronius

LÄR DIG ANVÄNDA DIN MAC. från grunden! Nu med Mac OS X Leopard! Harry Peronius Harry Peronius LÄR DIG ANVÄNDA Nu med Mac OS X Leopard! DIN MAC från grunden! Del 1 GRUNDFUNKTIONER 4. Finder... 6 5. Dock... 34 6. Hjälp... 36 7. Mappar och filer... 38 8. Time Machine... 4 9. Systeminställningar...

Läs mer

Tjäna på användbarhet KOGNITIONSVETENSKAP

Tjäna på användbarhet KOGNITIONSVETENSKAP Tjäna på användbarhet KOGNITIONSVETENSKAP Användbarhet teknik på människans villkor Människor har i alla tider skapat teknik som förenklar, avlastar och effektiviserar de uppgifter hon vill lösa. Ett exempel

Läs mer

Nyheterna i Visma Tendsign 4.0

Nyheterna i Visma Tendsign 4.0 Användarmanual Nyheterna i Visma Tendsign 4.0 Uppdaterad 2014-05-21 VISMA COMMERCE AB +46 13 47 47 500 tendsignsupport@visma.com www.tendsign.com Innehållsförteckning 1. Visma TendSign 4.0... 2 2. Grafiskt

Läs mer

medrave4 Introduktionsmanual 2015-04-27 Specialist i Allmänmedicin

medrave4 Introduktionsmanual 2015-04-27 Specialist i Allmänmedicin medrave4 Introduktionsmanual För version 4.5.3.14727 Dr Per Stenström 2015-04-27 Specialist i Allmänmedicin MEDRAVE4 0 INTRODUKTIONSMANUAL 0 FÖRORD 2 INTRODUKTION TILL MEDRAVE4 3 KOMMA IGÅNG 3 LOGGA IN

Läs mer

Tentamen, InteraktionsDesign, 7,5 ECTS

Tentamen, InteraktionsDesign, 7,5 ECTS Högskolan i Borås Sektionen för informationsteknologi Malin Nilsson Tentamen Tentamen, InteraktionsDesign, 7,5 ECTS Tid: 2015-06-05, kl. 09.00-13.00 Hjälpmedel: Inga hjälmedel tillåtna Totalpoäng: 58 poäng

Läs mer

2009-08-20. Manual för Typo3 version 4.2

2009-08-20. Manual för Typo3 version 4.2 2009-08-20 Manual för Typo3 version 4.2 1 2 Innehåll: 1. Allmänt 4 2. Grunderna i Typo3 5 2.1 Knappar 5 2.2 Inloggning 5 2.3 Den inledande vyn 6 2.4 Sidträdet 7 3. Sidor 8 3.1 Skapa en ny sida 8 3.1.1

Läs mer

version 2.5 CONTENTO SVENSKA AB Introduktion till Kursbyggarverktyg

version 2.5 CONTENTO SVENSKA AB Introduktion till Kursbyggarverktyg version 2.5 CONTENTO SVENSKA AB Introduktion till Kursbyggarverktyg Introduktion till kursbyggarverktyg Contento Svenska AB Hornsgatan 103 117 28 Stocholm Table of Contents KAPITEL 1 Introduktion 2 Begrepp

Läs mer

SMART Ink 3.0 ANVÄNDARHANDBOK FÖR MAC OS X-OPERATIVSYSTEM

SMART Ink 3.0 ANVÄNDARHANDBOK FÖR MAC OS X-OPERATIVSYSTEM SMART Ink 3.0 ANVÄNDARHANDBOK FÖR MAC OS X-OPERATIVSYSTEM Varumärkesinformation SMART Ink, SMART Meeting Pro, smarttech, SMART-logotypen och alla SMART-slogans är varumärken eller registrerade varumärken

Läs mer

Frågor & svar Smartbank

Frågor & svar Smartbank Frågor & svar Smartbank Smartbank få stenkoll på din vardagsekonomi Med Sveriges första Smartbank får du automatiskt koll på alla dina transaktioner varje månad. Och hjälp att förbättra din ekonomi så

Läs mer

QR-kodernas intåg för nytta och nöje!

QR-kodernas intåg för nytta och nöje! QR-kodernas intåg för nytta och nöje! Föredrag av Stig Ottosson om smarta "självlänkande" streckkoder som vi kommer att se alltmer i framtiden. 2012-05-04 Webbvärlden ur exponeringssynpunkt till ca 2010

Läs mer

Föreläsning 12 Inspektionsmetoder. Rogers et al. Kapitel 15

Föreläsning 12 Inspektionsmetoder. Rogers et al. Kapitel 15 Föreläsning 12 Inspektionsmetoder Rogers et al. Kapitel 15 Inspektionsmetoder Metoder som genomförs utan användare En eller helst flera experter utför en inspektion eller granskning Man utgår ifrån vedertagna

Läs mer

Användarhandbok för administratörer av tjänsten för Mobil och surfplatta

Användarhandbok för administratörer av tjänsten för Mobil och surfplatta Användarhandbok för administratörer av tjänsten för Mobil och surfplatta Ideon Science Park Scheelevägen 17 223 70 Lund, Sweden Innehåll Inledning... 3 Om Handboken... 3 Målgrupp... 3 Översikt av Applikationen...

Läs mer

Scio. en liten användarguide. Skriven av: Josefine Siewertz

Scio. en liten användarguide. Skriven av: Josefine Siewertz Scio en liten användarguide Senast ändrad: 2011-03-18 (Korrigerat typsnitt samt information om kursplaner) Skriven av: Josefine Siewertz Innehåll Allmän information samt att logga in i Scio... 1 Strukturen

Läs mer

behövs för enhetlighet, tala samma språk, så att användaren kan lära sig och använda det vidare.

behövs för enhetlighet, tala samma språk, så att användaren kan lära sig och använda det vidare. 1 2 3 Grafisk profil reglerar grunddragen i utseendet (logga, färger, typsnitt) en helhet skapas Vi ska känna igen oss, vi ska förstå vad som avsändaren vill kommunicera. Kan vara svårt att direkt applicera

Läs mer

So ka artiklar och annan litteratur

So ka artiklar och annan litteratur 1 So ka artiklar och annan litteratur UB:s startsida är en bra startpunkt när du ska söka litteratur vare sig du letar efter böcker eller artiklar. Sökrutan är nästan det första du lägger märke till. Bakom

Läs mer

Skriva och skapa med datorn

Skriva och skapa med datorn 2012-12-06 19:11 Sida 1 (av 6) Skriva och skapa med datorn En dator kan man använda i många olika syften. Kanske spelar du mest dataspel och umgås med vänner i communities och på Facebook? Kanske använder

Läs mer

Snabbmanual: Analysen

Snabbmanual: Analysen Snabbmanual: Analysen 2007-08-06 1 Analysen När man öppnar en Analys genom att klicka på en miniatyr i listgränssnittet eller på en länk i en rapport öppnas ett webbläsarfönster och innehållet laddas (kräver

Läs mer

Manual. EZ-Visit. Artologik. Plug-in till EZbooking version 3.2. Artisan Global Software

Manual. EZ-Visit. Artologik. Plug-in till EZbooking version 3.2. Artisan Global Software Manual Artologik EZ-Visit Plug-in till EZbooking version 3.2 Manual Artologik EZbooking och EZ-Visit Till EZbooking, ditt webbaserade system för rums- och objektsbokning, kan du även ansluta olika typer

Läs mer

Kom igång guide till Notebook 10.0

Kom igång guide till Notebook 10.0 Kom igång guide till Notebook 10.0 Introduktion SMART Board är en interaktiv skrivtavla som du använder tillsammans med en dator och en projektor Datorn skickar en bild till projektorn Projektorn visar

Läs mer

För smartare belysning

För smartare belysning För smartare belysning CityTouch LightPoint Lighting Asset Management. CityTouch LightPoint / Asset Management 3 Välkommen till framtidens smarta belysning Professionell hantering av offentlig belysning

Läs mer

Föreläsning 2: Datainsamling - Observation, enkät, intervju. Att läsa: Kapitel 7 i Rogers et al.: Interaction design

Föreläsning 2: Datainsamling - Observation, enkät, intervju. Att läsa: Kapitel 7 i Rogers et al.: Interaction design Föreläsning 2: Datainsamling - Observation, enkät, intervju Att läsa: Kapitel 7 i Rogers et al.: Interaction design Stjärnmodellen Analys Utvärdering Implementation Prototyper Krav Design 100326 Datainsamling

Läs mer

Datorn som Pedagogiskt Verktyg

Datorn som Pedagogiskt Verktyg Lätt-fil för Kortkommandon första hjälpen för att effektivisera arbetet vid datorn Datorn som Pedagogiskt Verktyg Lär dig koppla ihop Internet, MS Word och Paint Shop Pro 6.0 Sammanställd av Peter Essen

Läs mer

Föreläsning 6: Analys och tolkning från insamling till insikt

Föreläsning 6: Analys och tolkning från insamling till insikt Föreläsning 6: Analys och tolkning från insamling till insikt FSR: 1, 5, 6, 7 Rogers et al. Kapitel 8 Översikt Kvalitativ och kvantitativ analys Enkel kvantitativ analys Enkel kvalitativ analys Presentera

Läs mer

E-post. Elektronisk post, e-mail... 2. Två huvudtyper av elektronisk post... 2. Outlook Express... 3. Säkerhetsåtgärder mot datavirus...

E-post. Elektronisk post, e-mail... 2. Två huvudtyper av elektronisk post... 2. Outlook Express... 3. Säkerhetsåtgärder mot datavirus... Sidan 1 av 8 Elektronisk post, e-mail... 2 Två huvudtyper av elektronisk post.... 2 Outlook Express... 3 Säkerhetsåtgärder mot datavirus... 5 Växla identitet... 6 Webmail... 7 Skapa en personlig e-postlåda

Läs mer

Svedala Kommuns 1:16 Författningssamling 1(1)

Svedala Kommuns 1:16 Författningssamling 1(1) Svedala Kommuns 1:16 Författningssamling 1(1) Strategi för Svedala kommuns externa webbplats antagen av kommunstyrelsen 2016-05-23, 119 En ny webbplats lanseras i juni 2016 och innehållet i denna strategi

Läs mer

Internets historia Tillämpningar

Internets historia Tillämpningar 1 Internets historia Redan i slutet på 1960-talet utvecklade amerikanska försvaret, det program som ligger till grund för Internet. Syftet var att skapa ett decentraliserat kommunikationssystem som skulle

Läs mer

Författare: Juha Söderqvist IT-GUI. Version 1.0. Datum

Författare: Juha Söderqvist IT-GUI. Version 1.0. Datum Författare: Juha Söderqvist IT-GUI Version 1.0 Datum 2017-08-18 Innehåll 1. Introduktion... 3 Human-computer interaction... 3 Grafiska användargränssnitt... 4 Operativsystem... 4 Xerox Alto Executive file

Läs mer

Sänk kostnaderna genom a/ ställa rä/ krav och testa effektivt

Sänk kostnaderna genom a/ ställa rä/ krav och testa effektivt Sänk kostnaderna genom a/ ställa rä/ krav och testa effektivt Kravhantering / Testprocess - Agenda AGENDA Grundläggande kravhanteringsprocess. Insamling, dokumentation, prioritering, Test och förvaltning

Läs mer

GYMNASIEARBETET - ATT SKRIVA VETENSKAPLIGT

GYMNASIEARBETET - ATT SKRIVA VETENSKAPLIGT GYMNASIEARBETET - ATT SKRIVA VETENSKAPLIGT Ditt gymnasiearbete ska bygga kring den frågeställning du kommit fram till i slutet av vårterminen i årskurs 2 och du ska i ditt arbete besvara din frågeställning

Läs mer

Gör en egen webbplats

Gör en egen webbplats I det här avsnittet får du lära dig att bygga en egen minsida lägga till text och bilder skapa en egen design lägga till en bakgrund på webbplatsen I nästa nummer får du hjälp att bygga en större webbplats

Läs mer

Mattekungen åk 6-9 vers. 1.0

Mattekungen åk 6-9 vers. 1.0 Presentation av programvara våren 2008 Bodil Holmström Anna Holmström Bearbetat av Karolina Höglund Mattekungen åk 6-9 vers. 1.0 Allmänt om programmet Mattekungen är ett undervisningsprogram som produceras

Läs mer

Välkommen på kurs hos RIGHT EDUCATION!

Välkommen på kurs hos RIGHT EDUCATION! Välkommen på kurs hos RIGHT EDUCATION! När du startar på en ny kurs, börja med att orientera dig i kursupplägget så att du får en uppfattning om vad kursen innehåller. Du har full översikt över kursens

Läs mer

Obemannade flygplan. Namn: Hampus Hägg. Datum: 2015-03-02. Klass: TE14B. Gruppmedlemmar: Gustav, Emilia, Henric och Didrik

Obemannade flygplan. Namn: Hampus Hägg. Datum: 2015-03-02. Klass: TE14B. Gruppmedlemmar: Gustav, Emilia, Henric och Didrik Namn: Hampus Hägg Obemannade flygplan Datum: 2015-03-02 Klass: TE14B Gruppmedlemmar: Gustav, Emilia, Henric och Didrik Handledare: David, Björn och Jimmy Abstract In this task I ve been focusing on unmanned

Läs mer

VERSION 2.0 ANVÄNDARE. Benämning Artikelnummer Pris Startavift startwebbmc 3 500 kr Årlig Licensavgift webbmobilmc0102 2 400 kr

VERSION 2.0 ANVÄNDARE. Benämning Artikelnummer Pris Startavift startwebbmc 3 500 kr Årlig Licensavgift webbmobilmc0102 2 400 kr 090622 MANUAL FÖR MEMO COMAI WEBBKALENDER VERSION 2.0 ANVÄNDARE Benämning Artikelnummer Pris Startavift startwebbmc 3 500 kr Årlig Licensavgift webbmobilmc0102 2 400 kr Comai AB Follingbo Rosendal 305,

Läs mer

Office 365. www.koneo.se. Du har tillgång till Office överallt. Verktyg för professionella. Verktyg för samarbete. Enkel installation och hantering

Office 365. www.koneo.se. Du har tillgång till Office överallt. Verktyg för professionella. Verktyg för samarbete. Enkel installation och hantering 1 (5) Office 365 Du har tillgång till Office överallt Oavsett om du arbetar på ditt kontor eller är ute på uppdrag, har du tillgång till en uppsättning välbekanta, professionella produktivitetsverktyg.

Läs mer

ANALYS & KONCEPT ETT DOKUMENT FRÅN NOC WEBBYRÅ

ANALYS & KONCEPT ETT DOKUMENT FRÅN NOC WEBBYRÅ ANALYS & KONCEPT ETT DOKUMENT FRÅN NOC WEBBYRÅ ANALYS För att vi ska kunna hjälpa er att ta fram en webbplats som uppfyller era mål och förväntningar måste vi lära känna er och er verksamhet så mycket

Läs mer

med Office 365 i Dynamics NAV 2015

med Office 365 i Dynamics NAV 2015 Arbeta Arbeta med med Office 365 i Dynamics NAV 2015 Office 365 i Dynamics NAV 2015. - En guide för att enkelt komma igång Innehåll Kom igång med Office 365 i Dynamics NAV 2015... 1 Använd Word i Dynamics

Läs mer

Måldriven, informationscentrerad webbdesign

Måldriven, informationscentrerad webbdesign Måldriven, informationscentrerad webbdesign Linus Forsell Digitala Distributionsformer vid Högskolan Väst, Trollhättan, Sverige linus.forsell@student.hv.se 1 Abstrakt I den här essän kommer måldriven och

Läs mer

Vindbrukskollen Nationell databas för planerade och befintliga vindkraftverk Insamling och utveckling

Vindbrukskollen Nationell databas för planerade och befintliga vindkraftverk Insamling och utveckling Vindbrukskollen Nationell databas för planerade och befintliga vindkraftverk Insamling och utveckling Slutrapport Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 1 Sammanfattning... 2 Summary... 2 Bakgrund...

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 1 INLEDNING... 2 1. ORDBOKEN I VERKTYGSLISTEN... 3 2. ORDBOKEN... 3

INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 1 INLEDNING... 2 1. ORDBOKEN I VERKTYGSLISTEN... 3 2. ORDBOKEN... 3 Ordboken 1 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 1 INLEDNING... 2 1. ORDBOKEN I VERKTYGSLISTEN... 3 2. ORDBOKEN... 3 MINIMERA OCH STÄNG... 3 SÖKFÄLT... 4 SÖKRESULTAT... 4 Resultat... 4 Ordklassfärger...

Läs mer

Umgås på nätet KAPITEL 6. Chatta via webbläsaren

Umgås på nätet KAPITEL 6. Chatta via webbläsaren KAPITEL 6 Umgås på nätet Internet håller alltmer på att utvecklas till en parallellvärld med vår vanliga tillvaro. Man spelar spel över nätet, bygger upp virtuella världar med virtuella prylar och virtuella

Läs mer