Integrerade hjälpfunktioner

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Integrerade hjälpfunktioner"

Transkript

1 Integrerade hjälpfunktioner En studie om hur man kan designa hjälpfunktioner i ett datasystem så att användaren får rätt information vid rätt tillfälle, i rätt mängd Kandidatuppsats i interaktionsdesign Malmö Högskola, VT 2012 Författare: Karin Danielsson Valentina Wali Handledare: Inger Lindstedt Michael Svedemar

2 Abstract The thesis comprehends a scientific process of how a specific range of users interact with manuals in a digital environment and how to design embedded help tools for a computer system. The company Aviolinx (in Malmö, Sweden) have developed an airline management system which is used as a case for this study. The problem definition is how embedded help tools can be designed in a computer system, so that the user gets the right information, at the right time, in the right amount. Through benchmarking, help tools on different websites and programs were compared to see how others have done, and to find patterns and differences. The patterns that were found, were compiled into what the authors call de fem P:na (in translation: the five P s), featured as positioning, punctuality, precision, the outset of use and analogy. Further, the user context is examined and the types of situations that might occur. From the identified patterns and statements from earlier research in the field, paper prototypes were created and tested on Aviolinx s customers. Based on the results from the tests, two help tools were chosen for further development and a digital prototype was made. It resulted in a help center which functions as a database with information where the user can search for help, in shape of descriptions and stepby-step assistance. As a completing help tool, information icons were applied in specific positions in the interface, to allow the user to view short descriptions of e.g. flight expressions or help within dialog windows. The conclusion of the studies is that user-centered design must form the basis of the design of the embedded help tools, in special purpose software. In this particular user context where critical situations may arise, the focus is on punctuality. Keywords: digital manuals, embedded help, embedded assistance, embedded help tools 2

3 Sammanfattning Uppsatsen utgör en vetenskaplig bearbetning på hur en specifik kundkrets interagerar med manualer i digital miljö och hur man kan designa integrerade hjälpfunktioner till ett datasystem. Företaget Aviolinx har utvecklat flyghanteringssystemet RAIDO, som använts som case i denna studie. Forskningsfrågan som ställs är hur man kan designa integrerade hjälpfunktioner i ett datasystem så att användaren får rätt information vid rätt tillfälle, i rätt mängd. Genom benchmarking jämfördes olika webbsidor och programs hjälpfunktioner för att dels se hur andra har löst frågan men också för att hitta mönster och olikheter. Mönstren sammanställdes i vad författarna kallar för de fem P:na, som står för positionering, punktlighet, precision, påbörjan av användandet och parallellitet. Vidare undersöks brukskontexten och vilka situationer som kan uppstå. Utifrån dessa generella mönster, observation av användandet och tidigare forskning inom området framställdes pappersprototyper som testades på Aviolinx kunder. Baserat på resultat från testerna valdes två hjälpfunktioner ut och en digital prototyp framställdes. Resultatet blev ett hjälpcenter som fungerar som en databas där användaren kan söka fram dels information i form av förklaringar men även som steg för steg-hjälp. Som kompletterande hjälp implementerades även informationsikoner på specifika platser, för att ge kort beskrivning på flygtermer och hjälp vid korta processer. Studiens slutsats är att användarcentrerad design måste ligga som grund i utformandet av integrerade hjälpfunktioner i ett datasystem utvecklat för ett specifikt syfte. I just denna brukskontext där kritiska situationer kan uppstå, ligger vår fokus på punktlighet. Nyckelord: digitala manualer, integrerade hjälpfunktioner, integrerad hjälp, integrerad assistans 3

4 Innehållsförteckning 1. Introduktion Inledning Bakgrund Syfte och problemformulering 8 2. Teori Användarcentrerad design Användaren Interaktionen Miljö och kontext Manualer Definition Manualens uppbyggnad Att framlägga manualer Integrerade hjälpfunktioner Logistiksystem Metoder Forskningsmetoder Benchmarking Program och webbsidor för generella ändamål Positionering Punktlighet Precision Påbörjan av användandet Parallellitet Program och webbsidor med specifikt ändamål Verklig brukssituation Analys Andra flyghanteringssystem 40 4

5 6. Designprocess RAIDO Lo-fi prototyper Prototyptester Resultat och analys Hi-fi prototyp Analys av hi-fi prototyp Slutsats och diskussion Slutsats Diskussion Spekulationer inför framtiden Tack till Referenser Bilagor 67 5

6 1. Introduktion 1.1 Inledning Uppsatsen utgör en vetenskaplig bearbetning på hur en specifik kundkrets använder sig av manualer och hur dessa manualer ska utformas men också hur kunderna kommer att arbeta och interagera med manualerna och tillhörande hjälpfunktioner för att förstå ett datasystem. Den skriftliga delen av uppsatsen bygger på empiriska och teoretiska undersökningar för att hitta olika sätt att förmedla en manuals innehåll på bästa sätt, i rätt mängd vid rätt tillfälle. Manualernas syfte är att förbättra och lära ut datasystemets tjänster och delar. Det kommer att ske i olika stadier i arbetsmomentet utefter uppsatsens metoder och teorier. Vi kommer genom en iterativ designprocess, undersöka hur man kan designa sätt att interagera med manualer i digital miljö, genom hjälpavsnitt och hjälpfunktioner. 1.2 Bakgrund Via Malmö Högskola kom vi i kontakt med företaget Aviolinx i Malmö, som utvecklar tjänster för att effektivisera all kommunikation och planering som förekommer på ett flygbolag. Deras fokus ligger på att skapa skillnad i flygbranschen genom att förenkla, effektivisera och sänka kostnader. Aviolinx har utvecklat det nya flyghanteringssystemet RAIDO (Rule based, Automated, Integrated, Dynamic, Optimization). Idag leasar eller köper flygbolag ett flyghanteringssystem som ska ge kunderna ett övergripande system där kommunikation, planering och ekonomi sköts från samma program. Trots att flyghanteringssystemen är utvecklade till flera olika arbetsområden i ett flygbolag är de inte tillräckligt synkroniserade med varandra och gör användningen komplicerad och ineffektiv. Detta beror oftast på att flyghanteringssystemen som leasas eller köps upp av företagen är uppdelade i sektioner och områden, där varje sektion kostar pengar. Flygbolagen köper oftast in det nödvändigaste och till de områden som de anser att de behöver mest, beroende på bolagets 6

7 aktivitet och användning. De största flyghanteringssystemen är skapade för att sköta all hantering, det vill säga att flygbolagens huvudsakliga arbetsuppgifter sköts digitalt. Fysisk hantering, planering och bemanning med hjälp av penna och papper i ett flygbolag ä relativt sällsynt. I vissa arbetsområden inom flyghantering kan detta fortfarande förekomma men med dagens teknikanvändning görs numera de vardagliga arbetsuppgifterna digitalt. Konceptet med RAIDO bygger på att flygbolagen ska kunna ha en övergripande syn på all planering, kommunikation och ekonomiska kostnader som tillhör ett flygbolag. Aviolinx system ska hjälpa flygbolagen effektivisera sina dagliga uppgifter och vanor och kunna planera effektivt och ändra i planeringen även under tidspress. Det unika med RAIDO är att det dels stödjer flyghantering, bemanningsplanering, rapportgenerering men även hantering av flygbolagens verksamhet, i ett och samma program. Systemet ska ge RAIDO:s användare ett fungerande program där all planering sker strategiskt och som är skräddarsytt för just deras behov. Då det finns ytterst få företag som erbjuder dessa lösningar kompakt i en mjukvara, är alltså konkurrenterna inte många men den konkurrensen som finns är väldigt tuff. Många av företagen erbjuder också dessa tjänster men ju fler funktioner ett system erbjuder desto mer kostar de. RAIDO lanserades nyligen och i dagsläget har Aviolinx ett flygbolag som kund och har precis introducerat RAIDO till flygbolaget Direktflyg i Borlänge, som under våren kommer att börja använda systemet i skarpt läge där alla funktioner och arbetsområden är synkade med varandra. Ur en interaktionsdesigners synvinkel finns det många faktorer som utgör ett användarvänligt system där gränssnittet är utvecklat för användaren. RAIDO är ett komplext program som innehåller många funktioner och arbetsområden. Aviolinx presenterade mycket material och många områden som var intressanta för oss. Vi insåg dock ganska snabbt att vi av hänsyn till tid, fick begränsa oss till ett specifikt område som de behövde mest hjälp med. De interaktiva aspekterna som vi ville fördjupa oss i är hur vi kan hjälpa användarna att med hjälp av visuell gränssnittsdesign tillföra fungerande hjälpfunktioner i RAIDO så att de kan hitta den information de söker vid rätt 7

8 tidpunkt. Aviolinx vill ha hjälpfunktioner och manualer som ska fungera för olika typer av användare, dels de som sköter planeringen och bemanningen till flygplanen men även till ekonomer och controllers etc. Användarnas olika behov och erfarenhet måste tas hänsyn till när vi ska designa manualer och hjälpfunktioner. För att den ska nå en bred användningspublik samtidigt som den ska vara modern och funktionell, ska den också vara igenkännande oavsett vilken företagsposition användaren har. Valet av manual med dess hjälpfunktioner ska vara tillgänglig för alla men framförallt ska den kunna ge användaren rätt information när den används. En viktig aspekt är att användarna ska kunna använda och navigera i systemet under tidspress och på så sätt ska hjälpfunktionen kunna kännas igen av användare, oavsett tidigare erfarenhet. Trots att RAIDO är ett specialistprogram för användare inom flygbranschen kommer systemet också användas av användare som inte är i just den miljön eller som inte jobbar varje dag på en flygplats. Användarnas situation kan te sig väldigt olika, beroende på om användarna är på en flygplats och står direkt på flygplattan eller sitter på ett kontor vid flyghangaren men de kan också befinna sig mitt i ett kontorslandskap utanför flygplatsen. RAIDO:s användning kommer att ha många olika funktioner som ska underlätta för flygbolagens personal att få en övergripande bild över alla frekvenser och områden som tillhör ett flygbolag. Då uppsatsen bygger på ett befintligt företag och ett nytt system, medför detta att våra tester och resultat till viss mån är sekretessbelagda. Den målgrupp som vi riktade in oss på är Aviolinx kunder och användare. På grund av att RAIDO är ett nytt system som är på gång att lanseras, bygger vårt arbete på deras befintliga kunders respons, vilket medför att våra tester var begränsade. Våra undersökningar och prototyper är även begränsade till RAIDO:s användare i Skandinavien. 1.3 Syfte och problemformulering Syftet med denna uppsats och tillhörande prototyp är att skapa manualer och hjälpfunktioner till ett flyghanteringssystem, så att användarna lättare ska kunna lära sig mjukvaran och dess tjänster. Vi som interaktionsdesigners vill designa hanteringssättet av manualen, så att Aviolinx kunder ska kunna bli 8

9 självgående och inte behöva kontakta support om det uppstår enkla problem. Tanken bakom supporten är att användaren ska kunna anmäla ett fel i systemet eller om något inte funkar som det ska. Att de har svårighet att navigera eller inte hittar det de söker i systemet tror vi kan lösas genom gränssnittet och på så sätt hjälpa i förebyggande syfte. Genom att använda den befintliga informationen kan vi designa själva gränssnittet, det vill säga hur denna hjälp kommer att se ut och fungera för användarna. Det interaktiva som vi vill förmedla med vår prototyp är hur användarna ska komma åt rätt information i rätt mängd, i realtid. Problemformulering: Hur kan man designa hjälpfunktioner i ett datasystem så att användaren får rätt information vid rätt tillfälle, i rätt mängd? 2. Teori Uppsatsens teoretiska del innehåller tidigare forskning som knyter an till vår forskningsfråga och den tillhörande designen. Grunden bygger på ämnet interaktionsdesign, där interaktivitet och samspelet mellan människa och teknik är kärnan i ämnet. För att vi ska kunna genomföra detta arbete går vi först in lite djupare på användaren, vad den kan hitta hjälp och information i olika mjukvarusystem men också hur denna interaktion kommer att fungera. 2.1 Användarcentrerad design Interaktionsdesigns syfte är att hitta en behaglig upplevelse mellan människa och teknik, vilket medför att interaktionen ska både fungera smidigt och enkelt för användaren. Projektets syfte för oss är att vi ska kunna hitta en alternativ lösning åt Aviolinx användare, så att de på ett enklare sätt kan hitta rätt information när de behöver hjälp. Användarnas preferenser är det som kommer att driva projektets riktning, hur de uppfattar hjälpen och informationen och om den fungerar för dem i pressade situationer. Vi har valt att titta på det mänskliga beteendemönstret, det vill säga hur vi kommunicerar och använder teknik till vår fördel som ett hjälpmedel i vardagen. Användarna som vår uppsats och prototyper är riktad åt kategoriserar vi som expertanvändare, på grund av att programmet är utvecklad för just deras arbetsområde. En användarcentrerad design ska ge fokus på brukarnas 9

10 behov och mål i deras användning av programmet, istället för exempelvis aktivitetscentrerad design där tyngden istället läggs på de specifika uppgifterna och aktiviteterna som sker (Saffer, D. 2007). Designprocessen ska cirkulera kring vad användarna kan, känner, och vill se i systemet snarare än att vi tvingar på en förutbestämd form Användaren Fokus inom användarcentrerad design ligger på användaren, oavsett om användaren är nybörjare, medelanvändare eller expert. Alan Cooper (Cooper, A, et al. 2007) skriver om tre olika användare och hur svårt det är att designa efter nybörjare eller experters behov i samma gränssnitt. Författarna skriver om att många interaktionsdesigners struntar i denna idé att designa åt bägge användargrupper, utan istället riktar in sig på wizards som kan ge nybörjarna en bred och grundlig hjälp i programmet. Expertanvändarna får då en wizard som är riktad för deras behov och kunskapsnivå. Många användare stannar inte i nybörjarnivån utan blir mer bekanta med gränssnittet och flyttas gradvis upp till medelanvändaren nivå. Samma sak händer med expertanvändarnas användning, antingen avancerar de uppåt eller så blir de medelanvändare igen. När det gäller att designa till expertanvändare måste designern anpassa sig mer till användarens åsikter och behov. Funktionerna måste vara fler med snabbare tillgänglighet i gränssnittet och fler genvägar till dem. Cooper skriver att expertanvändare söker efter nya möjligheter att hitta och lära sig i ett gränssnitt och vill se interaktionen mellan sitt användande och gränssnittets reaktion. Det finns flera faktorer som väcker användarens intresse och koncentration i den visuella formen, interaktionen med gränssnittet, innehållet och hur snabbt programmet svarar. Om programmet inte har dessa egenskaper förlorar användaren sitt intresse väldigt snabbt och hittar en annan lösning på problemet. För expertanvändare är behoven viktiga och programmet ska svara snabbt tillbaka. 10

11 2.1.2 Interaktionen Interaktionen i vårt projekt är utformad för att kunna kommunicera med användaren i en dialog genom att möta användarens behov. En viktig del av arbetet blir då att designa så kommunikationen sker optimalt. Strukturen för användarens upplevelse av programmet finns och måste tas hänsyn till vid implementation av hjälpfunktioner. Den fysiska interaktionen som exempelvis var funktionerna är placerade, olika musgester (enkelklick, dubbelklickning och dra-och-släpp) och antal musklick är även viktig att följa för att inte skapa inkonsistens. Om flödet i interaktionen rubbas påverkar det användarens framtida kognitiva beteende. Användarnas agerande bygger på tidigare kognition inom teknik, därmed påverkar det hur en användare kommer att interagera med framtida tekniker. Det vill säga, har användaren dålig erfarenhet av teknik kommer det att ge en negativ hållning till det. Designen måste alltså vara konsekvent (Binder, T. 1995). En annan interaktionsprincip som är betydelsefull är att tekniken ska följa det mänskliga beteendemönstret och designas utefter mänskligt agerande med tekniken. Det är alltså de kognitiva aspekterna som står bakom det mänskliga agerandet som vi måste följa. Detta sker genom en iterativ process av observation, design, test, utveckling (Figur 1). Figur 1: Den iterativa processen. 11

12 2.1.3 Miljö och kontext Moggridge skriver om interaktionsdesign vars disciplin ligger på HCI-design (human- computer interaction), som både är interaktiv och teknisk (Moggridge, B. 2007: s ). HCI är ett samspel mellan användaren och datorn. HCI används som ett medel för att göra det lättare för användarna att kommunicera och använda flera områden samtidigt i datorn, en så kallad öppen dialog mellan dator och människa. Enligt Moggridge ska HCI-design både vara lättillgänglig och enkel för användaren. Målet är att användaren inte ska förlora intresset och designern vill ge användaren ett hållbart förhållande mellan användare och teknik (Moggridge, B. 2007: s ). Lucy Suchmans som är professor i antropologi för vetenskap och teknologi, har skrivit och föreläst om HCI-design. Hennes huvudsyfte utgår från antropologiska grunder som bygger på människors beteendemönster och relationer. Suchman skriver i Human-Machine Reconfigurations om den etnometodologiska forskningen som förklarar att vi människor har olika förhållningsmönster i vår vardag, för att bygga upp en struktur i kaoset runt om oss. För att dra paralleller med HCI skriver Suchman att vi uppfinner och anpassar våra handlingar för den digitala artefakten. Inom HCI är det viktigt att se vilken miljö användarna brukar den digitala artefakten i och hur miljön påverkar användandet (Suchman, L. 1987: s. 69). Författaren menar att miljö, tid och rum har en påverkan på hur vi tar in information. Erling Björgvinsson, forskare på Malmö Högskola skriver i en av sina doktorsavhandlingar att forskning inom självlärande i interaktiva miljöer är mycket liten. Han undrar hur dessa interaktiva miljöer ter sig, hur mycket användaren verkligen lär sig och hur användare lär sig av varandra i dessa miljöer (Björgvinsson, E, B. 2007: s ). Vidare förklarar Björgvinsson att företag behöver överbrygga klyftan mellan utvecklare och användare, att användarna kan påverka själva inlärningsprocessen och själva lära ut till varandra. Precis som Suchman skriver, menar Björgvinsson att miljön, det vill säga arbetsplatsen har stor betydelse av inlärningen av nya program. De menar att ett digitalt program ska kunna fungera och användas i en fysisk miljö vid rätt tid och plats där tid och rum kan ha betydelse för programmets funktioner och generera aktivitet (Björgvinsson, E, B. 2007: s. 16). 12

13 2.2 Manualer Definition Definitionen av manualer, bruksanvisning och tekniska handböcker är många och gränserna där emellan är oklara, men vi har valt att använda ordet manual i uppsatsen. Manualer definieras i Norstedts svenska ordbok som bruksanvisning, tekniken att utföra något (Norstedts Svenska Ordbok. 2004). Manualers funktion är att förklara steg för steg för användaren hur något ska utföras eller hur något fungerar, det vill säga en handbok. Manualerna ska fungera som tekniskt stöd för brukare, så de ska kunna hitta hjälp och stöd snabbt när de behöver det. I Människa Text Teknik (Mårdsjö, K. 1992) förklarar författaren att definitionen av en teknisk handbok i pappersform är ganska diffus och att det finns oändligt många variationer av dem Manualens uppbyggnad Manualens fokus ligger inte på den tekniska artefakten i sig, utan istället på hur man ska föra sig i dess teknik, ett så kallat handgrepp. Vår form av manual och hjälpfunktioner är processbeskrivande, den fungerar både som instruktionsbok och processhantering i form av steg för steg-process (Mårdsjö, K. 1992). Docenten Karin Mårdsjö presenterar olika syften som en teknisk manual ska ha, för att få ökad förståelse och ändrad attitydpåverkan hos användaren. Författaren som också forskar inom teknisk kommunikation menar att manualen ska innehålla tydliga anvisningar, genom att ordagrant förklara handgreppet i en steg för steg-process. En tydlig teknikbeskrivning är också viktig för att användaren ska kunna få en helhetsbild med tillhörande beskrivningar. Vidare förklarar Mårdsjö vikten av att implementera en kommersiell vinkel för att förhöja och positivisera den tekniska beskrivningen. Detta för att övertyga användaren att vilja använda tekniken (Mårdsjö, K. 1992). 13

14 2.2.3 Att framlägga manualer Användare av fysiska föremål är vana vid att manualer ser ut på ett visst sätt. Fysiska föremål har oftast manualen i fysisk form. På senare tid har det dock blivit vanligare att manualer och bruksanvisningar också finns tillgängliga på nätet, oftast för nedladdning i PDF-form (akronym för portable document format). Bruksanvisningarna på nätet skiljer sig väldigt lite från den fysiska manualen, de kännetecknas oftast av innehållsförteckning och förklarande illustrationer (bild 1). Bild 1: Brukanvisning för Marquant Retroradio Nackdelen och anledningen till att vi inte kommer att använda oss av PDF-manual som redan finns, är dels för att det är en statisk källa men också på grund av att Aviolinx program är webbaserat och all deras data är tillgänglig via webben. Det finns olika tekniker på hur man kan visa den tekniska handboken. En är att man har filer i PDF-form som är tillgängliga för nedladdning på tillverkarens webbsida. Tyvärr medför detta att sökfunktionen som tidigt nämnts, är statisk då informationen är fastställd och användaren själv får leta sig till den rätta informationen. För fysiska datortillbehör (som mus, skärm, webbkamera och dylikt) är det vanligare med medförande CD/DVD-skiva med manualen i applikationsform. Det brukar vara utformat som en webbsida/program med mer interaktivt strukturerat upplägg av informationen (bild 2). 14

15 Bild 2: Canon multifunktionsskrivare, basic guide Integrerade hjälpfunktioner Traditionella manualer är i form av teknisk dokumentation och assistans som är statisk. Bland digitala manualer räknar vi in bland annat bruksanvisningar på extern webbplats, frågor och svar på forum och handledning i form av steg för steg-inlärning. Vad vi menar med integrerade hjälpfunktioner är när hjälpen finns tillgänglig i gränssnittet och ligger latent för användaren. Andrea Ames, IT-strateg inom informationsarkitektur, informationsdesign och gränssnittsdesign, beskriver integrerade hjälpfunktioner som assistans för användaren som finns i gränssnittet. Detta kan vara i form av hjälpande textbeskrivning, länk för att se vidare information och integrerade frågor och svar (Ames, A. 2001). Meningen med integrerade hjälpfunktioner är att den ska kunna direkt ge den specifika hjälpen som användaren behöver. Den ska vara lättillgänglig och inte besvärande för användarens bruk av systemet men också anpassad utefter ett programs funktioner. Informationsarkitekturen ska 15

16 vara anpassad till användarens behov av hjälp och placerad för att hjälpen ska kunna nås snabbare och effektivare. För att utveckla fungerande integrerade hjälpfunktioner måste man ha i åtanke att designen ska nå ut till både till nybörjare, medelanvändare och experter. Majoriteten av användare är på medelnivå. Expertanvändarna kräver att de integrerade hjälpfunktionerna ska finnas nära till hands och vara åtkomlig. Experter vet vad de söker och vill ha genvägar till funktionerna. Nybörjarna behöver en så pass integrerad hjälp att de på kort tid växer till medelanvändare. De behöver förstå sammanhanget för att inte bli avskräckta av interaktionen. Medelanvändaren kräver att interaktionen med de integrerade hjälpfunktionerna ska vara placerad i gränssnittet så att de lätt kan återfinna hjälpen och komma ihåg den (Cooper, A, et al. 2007). Webbkonsulten och författaren Jenifer Tidwells berättar i Designing Interfaces om olika mönster som ett gränssnitt kan ha. Genom att använda olika mönster kan man göra det enklare för användaren att navigera och hitta i de olika gränssnitten. Några av dessa mönster som hon nämner är huvudsyfte, sökfunktion och bläddrafunktion. Det vill säga gränssnittets mål, listor och kategorier med bläddrafunktion för att göra användaren mer engagerad i det som visas (Tidwell, J. 2010: s. 37). Mårdsjö nämner också teknikmotivering (Mårdsjö, K. 1992: s ), där hon menar att den kommersiella vinkeln lockar användaren till att bli engagerad i det som visas. Enligt Tidwell gör kombinationen av en bläddrafunktion och sökfunktion att användaren har alternativ till olika val, beroende på om användaren vet vad den är ute efter eller inte. Detta för att få användaren att behålla sitt engagemang (Tidwell, J. 2010: s ). För våra manualer kan detta vara en bra lösning, att man både använder bläddrafunktion tillsammans med sökfunktion för att göra det så lätt som möjligt för Aviolinx användare. Fokus ligger inte på teknik som gör reklam för sig själv, utan istället ger den en positiv vinkel över programmets olika funktioner och hjälpmedlen. 16

17 Instrumentpanel är ett annat alternativ som Tidwell skriver om, vilket betyder att skärmen som visas är en enda webbsida som visar all information. All data som syns blir kontinuerligt uppdaterad vilket ger användaren ett fräscht och nytt informationsflöde. Nackdelen med detta är att informationen måste vara begränsad till en webbsida, vilket gör att det som användarna ser är redan utvalt. Det positiva är att den rätta informationen som behövs vid det tillfället kommer att synas och uppdateras för användarnas behov. Flikar som hjälpmedel på webbsidan, hjälper användaren att komma åt ny information på samma webbsida men förlorar då informationen som fanns på föregående sida (Tidwell, J. 2010: s ). Ett exempel på detta kan vara vid beställning av charterresor via webbsidan fritidsresor.se där besluten som ska tas i bokningen sker via en steg- för-steg process. Efter att de beslut som har tagits i steg 1 godkänns, försvinner informationen och steg 2 blir aktivt (bild 3). Instrumentpanelens tillvägagångssätt är att försöka få informationen kontinuerligt uppdaterad samt att instrumentpanelen anpassas för en specifik situation. Bild 3: Köp av resa via fritidsresor.se En Wizard är en hjälpreda som leder användaren genom gränssnittet steg för steg i en viss ordning. Wizard kan också hjälpa användaren att ta sig igenom det som kan vara nytt i ett datasystem. Oftast är det användningsområden som användaren inte använder sig av kontinuerligt. Vanligtvis använder man wizard när användaren behöver lägga in sin egen information och behov, som påverkar programmet. Tidwell skriver att vi människor tycker om när vi inte behöver tänka på bakgrunden, till exempel varför programmet gör som det gör, utan det ska ske automatiskt (Tidwell, J. 2010: s ). 17

18 Ett exempel på interaktiv wizard finns i ordbehandlingsprogrammet Microsoft Word 97. De som tidigare använts sig av detta program känner säkert till gemet Clippy som knackar på rutan och frågar om man vill ha hjälp. Clippy var ny i sin form, då det var den första interaktiva wizard (Swartz, L. 2003). Gemet var även programmerat till att reagera och agera utifrån vad användaren gjorde i programmet (bild 4). Clippy är ett bra exempel på hur en god tanke resulterat i frustration, då Clippy ansågs vara påfrestande och irriterande för användarna. Istället för att motivera användaren att använda sig av tekniken blev det istället en dålig upplevelse. Bild 4: Interaktiva assisten i Microsoft Word 97 Förutom vad en wizard gör, beskriver Tidwell diverse alternativ på hur en wizard kan te sig. Korta uppspaltade förklaringar med enkla klick kan ge ett komplicerat program en enkel lösning. Författaren nämner steg för stegprocess och tematiska lösningar. Steg för steg-processen kan vara att användaren ska följa en viss ordning av beslut och att få ett fulländat resultat. Vad Tidwell menar med tematiska lösningar där programmet föreslår en steg för steg-process med beslut, är att de är frivilliga. Ett exempel på detta kan vara att programmet föreslår en programuppdatering. Då kan användaren välja att ignorera förfrågan, uppdatera med detsamma eller uppdatera vid ett senare tillfälle. Ett annat exempel kan vara vid bokningar av biljetter och dylikt via internetsidor, där användaren får se steg för steg-processen och fattar besluten i ordning. Besluten måste ske i rätt ordning för att nästa steg ska bli aktivt. Det positiva med detta är att användaren kan följa hela händelseförloppet trots att åtkomsten och resultatet förblir inaktiva (Tidwell, J. 2010: s ). Det vi ville göra med den befintliga manualen som Aviolinx har till RAIDO var att presentera innehållet och informationen på ett nytt och interaktivt sätt. Genom att titta på tidigare forskning har vi insett att för att kunna nå hjälpen 18

19 snabbare så krävs det att hjälpen finns nära till hands för användaren, utan omvägar (extern hjälp på annan webbplats). Det essentiella med undersökningen av tidigare forskning har gett oss en djupare förståelse för hur användarna interagerar med teknik och dess hjälpfunktioner. Det är viktigt för oss att anpassa och ge användaren en behaglig interaktion med systemet där en lösning med integrerade hjälpfunktioner och manualer kan ge användaren en optimal användning av ett program. Invant beteende kan styra dem att kommunicera med tekniken på ett enkelt sätt. Istället för att utgå från den typiska pappersmanualen ville vi designa en hjälpguide till användarna och undersöka Tidwells olika mönster för att se om det fanns något eller några sätt för Aviolinx användare att få rätt information vid rätt tillfälle, i rätt mängd. 2.3 Logistiksystem För att komma vidare med hur vi kan designa för vår målgrupp behövde vi större insyn i dessa typer av system. Figur 2 visar hur vi placerat RAIDO i förhållande till liknande system, där RAIDO flyghanteringssystem går under kategorin transporthanteringssystem. Figur 2: Figur som visar RAIDO:s placering i förhållande till andra system TMS (Transport Management System) är ett mjukvarusystem som innefattar planering och genomförande av transporter av produkter genom en leveranskedja. Ett fungerande och strukturerat transporthanteringssystem kan medföra enorma lättnader för ett transportföretag. TMS är ett verktyg som används för frakt och transporter, till exempel lagerdistribution eller orderbehandling. Oftast när det gäller 19

20 TMS handlar det både om inkommande transporter såväl som utgående transporter. Systemet ger också användaren olika lösningar på vilka rutter som ska användas samt lägsta möjliga kostnader. Därefter väljs den bästa lösningen och kan följas och spåras genom elektroniska poster för att kunna övervaka kedjan till slutdestinationen där granskning och betalning oftast sker (Figur 3) (Aqua MCG. 2009). Figur 3: Struktur för Transport Management System (Källa: Aqua MCG) I artikeln Supply Chain & Logistics Technology: 5 trends driving TMS growth tar författaren upp fem trender som kan hjälpa TMS att bli mer effektivt samt följer dagens framsteg inom nya mobila tekniker (McCrea, B. 2012). Den första som tas upp är uppgradering och vidareutveckling av TMS. På grund av att de flesta transporthanteringssystemen är mellan fem och tio år gamla betyder det att deras programvara kan fungera dåligt på de nya mobila digitala artefakterna. De kan minska de ekonomiska kostnaderna genom att tillgängliggöra rutter och leveranskedjorna för alla parter som är inblandade. I lastbilstransporter eller andra logistikprogram där transporteringen av gods till och från flak kan det underlätta för användaren att få en översiktligare bild över kedjan. Aviolinx vill att RAIDO:s funktioner ska vara uppgraderade redan från början och anpassad till läsplattor, 20

Användarstudie utav GRIM på SFI (Svenska För Invandrare)

Användarstudie utav GRIM på SFI (Svenska För Invandrare) Användarstudie utav GRIM på SFI (Svenska För Invandrare) Per-Olof Gatter ing01@kth.se 1 ...Abstract This document is made as an assignment in the course Speech and Gramming checker tools. It is an continuation

Läs mer

Utvecklingsm odell och utvecklingsm etod för att skapa god kom m unikation

Utvecklingsm odell och utvecklingsm etod för att skapa god kom m unikation Kurs: Designm etodik, 3 p Delm om ent: Datum : 2 0 0 3-1 2-1 8 Utvecklingsm odell och utvecklingsm etod för att skapa god kom m unikation Nils Järgenstedt [ it3 jani@ituniv.se] Innehållsförteckning INLEDNING...

Läs mer

Hi-Fi Prototyping + laborationsgenomgång & verktyg

Hi-Fi Prototyping + laborationsgenomgång & verktyg Hi-Fi Prototyping + laborationsgenomgång & verktyg Karin Fahlquist 2015 Frågor att besvara Vad innebär prototyping? Vad är speciellt med hi-fi prototyping? Hur kan man använda dem? Hur väljer man nivå

Läs mer

Bonus Rapport Kommersiell Design KTH

Bonus Rapport Kommersiell Design KTH Bonus Rapport Kommersiell Design KTH Johan Holmström & Lars Åkesson Introduktion Denna rapport beskriver projektet och delmomentet Kommersiell Design i kursen Interaktionsdesign 2 på KTH i Stockholm. Detta

Läs mer

Wise Business Support Ms Office Kursinnehåll För nybörjare och därefter

Wise Business Support Ms Office Kursinnehåll För nybörjare och därefter Wise Business Support Ms Office Kursinnehåll För nybörjare och därefter Mohammad Honarbakhsh 2013 01 11 073 784 22 74 mo.honar@wisebs.com www.wisebs.com Ms Office Ms Word, Ms Outlook, Ms PowerPoint, Ms

Läs mer

Måldriven, informationscentrerad webbdesign

Måldriven, informationscentrerad webbdesign Måldriven, informationscentrerad webbdesign Linus Forsell Digitala Distributionsformer vid Högskolan Väst, Trollhättan, Sverige linus.forsell@student.hv.se 1 Abstrakt I den här essän kommer måldriven och

Läs mer

TMP Consulting - tjänster för företag

TMP Consulting - tjänster för företag TMP Consulting - tjänster för företag Adress: http://tmpc.se Kontakta: info@tmpc.se TMP Consulting är ett bolag som utvecklar tekniska lösningar och arbetar med effektivisering och problemslösning i organisationer.

Läs mer

Interaktionsdesign som profession. Föreläsning Del 2

Interaktionsdesign som profession. Föreläsning Del 2 Interaktionsdesign som profession Föreläsning Del 2 Vikten av att göra research Varför behöver vi göra research? En produkt blir aldrig bättre än den data som denna baseras på Men Vi har redan gjort en

Läs mer

5HVLVWHQVWDEHOO 'DWD3DUWQHU. Er partner inom data

5HVLVWHQVWDEHOO 'DWD3DUWQHU. Er partner inom data 5HVLVWHQVWDEHOO Tack för att du valde programmet 5HVLVWHQVWDEHOO! Vi hoppas att programmet ska vara till stor hjälp i ditt arbete. Har du synpunkter på programmet är du mycket välkommen att höra av dig

Läs mer

Usability Partners. World Usability Day 2012 Användbarhet av finansiella system

Usability Partners. World Usability Day 2012 Användbarhet av finansiella system World Usability Day 2012 Användbarhet av finansiella system En eye-tracking studie på fyra av Sveriges storbankers webbplatser. Bakgrund 8 november 2012 är utsett till World Usability Day av UPA (Usability

Läs mer

Prototypningsverktyg. A Human-Centered Design Process (ISO 9241-210, 2010) Mattias Arvola. @mattiasarvola Institutionen för datavetenskap

Prototypningsverktyg. A Human-Centered Design Process (ISO 9241-210, 2010) Mattias Arvola. @mattiasarvola Institutionen för datavetenskap A Human-Centered Design Process (ISO 9241-210, 2010) Prototypningsverktyg 1. Plan the humancentred process 2. Understand the context of use Mattias Arvola Meets the requirements 5. Evaluate against requirements

Läs mer

Användarhandbok för administratörer av tjänsten för Mobil och surfplatta

Användarhandbok för administratörer av tjänsten för Mobil och surfplatta Användarhandbok för administratörer av tjänsten för Mobil och surfplatta Ideon Science Park Scheelevägen 17 223 70 Lund, Sweden Innehåll Inledning... 3 Om Handboken... 3 Målgrupp... 3 Översikt av Applikationen...

Läs mer

Quick Start Guide Snabbguide

Quick Start Guide Snabbguide Quick Start Guide Snabbguide C Dictionary Quick Start Thank you for choosing C Dictionary and C-Pen as your translation solution. C Dictionary with its C-Pen connection will make translation easy and enable

Läs mer

Hermundstad Östlund Ansell. Grundläggande IT för SENIORER

Hermundstad Östlund Ansell. Grundläggande IT för SENIORER Hermundstad Östlund Ansell Grundläggande IT för SENIORER Windows Vista och Office 2007 INTRODUKTION 1. ABC OM INTERNET...5 2. TJÄNSTER PÅ INTERNET...6 A. Webbsidor och webbplatser... 6 B. Mejl (e-post)...

Läs mer

Kristian Almgren Artificiell Intelligens Linköpings Universitet 2011. Talstyrning

Kristian Almgren Artificiell Intelligens Linköpings Universitet 2011. Talstyrning Talstyrning Abstrakt Talstyrning är en teknik som gör det möjligt för oss människor att mer eller mindre verbalt kommunicera med en dator eller ett system. Det här är ett tillvägagångssätt inom AI och

Läs mer

Lite info först. Kom ihåg! Deadline på lab1 på onsdag. Övning 2 på onsdag: gör en kalender för olika slags användare

Lite info först. Kom ihåg! Deadline på lab1 på onsdag. Övning 2 på onsdag: gör en kalender för olika slags användare Lite info först Kom ihåg! Deadline på lab1 på onsdag. Övning 2 på onsdag: gör en kalender för olika slags användare Förra veckan... GUI = Graphical User Interface (grafiskt användargränssnitt) Gör så här

Läs mer

Designkoncept Field Study Organizer

Designkoncept Field Study Organizer 1 Designkoncept av Simon Strandh. Digital Design, Högskolan Kristianstad Designkoncept Field Study Organizer Den tänkta applikationen är designad i syfte att användas som ett dokumentationsstöd under fältstudier.

Läs mer

Snabbguide: Hur man öppnar en egen nätbutik

Snabbguide: Hur man öppnar en egen nätbutik Snabbguide: Hur man öppnar en egen nätbutik Vill du öppna din egen nätbutik? Nu är det enklare än någonsin. Följ stegen i den här snabbguiden så är du redo att öppna dörrarna. Vad du borde förbereda innan

Läs mer

Kom i gång med PING PONG

Kom i gång med PING PONG Kom i gång med PING PONG Studentmanual Version 5 Kom igång med PING PONG Studentmanual. Version 5 Anita Eklöf, Rune Fjelldal vid Centrum för Lärande och Undervisning, Bibliotek & lärande resurser, Högskolan

Läs mer

Uppdragsgivare. Behov

Uppdragsgivare. Behov Uppdragsgivare Vi har fått i uppdrag av ett utbildningsföretag att utveckla ett program för att lärare på bästa sätt ska kunna undervisa och utbilda gymnasieelever i presentationsteknik. Utbildningsföretaget

Läs mer

Hur man lägger upp och redigerar dokument i Typo3.

Hur man lägger upp och redigerar dokument i Typo3. Hur man lägger upp och redigerar dokument i Typo3. Typo3 är ett så kallat CMS, Content Management System där du enkelt och smidigt kan lägga ut kursinformation och bilder. Detta verktyg är webbaserat vilket

Läs mer

SMART Ink 3.0 ANVÄNDARHANDBOK FÖR MAC OS X-OPERATIVSYSTEM

SMART Ink 3.0 ANVÄNDARHANDBOK FÖR MAC OS X-OPERATIVSYSTEM SMART Ink 3.0 ANVÄNDARHANDBOK FÖR MAC OS X-OPERATIVSYSTEM Varumärkesinformation SMART Ink, SMART Meeting Pro, smarttech, SMART-logotypen och alla SMART-slogans är varumärken eller registrerade varumärken

Läs mer

GRÄNSSNITTSDESIGN. Ämnets syfte. Kurser i ämnet

GRÄNSSNITTSDESIGN. Ämnets syfte. Kurser i ämnet GRÄNSSNITTSDESIGN Ämnet gränssnittsdesign behandlar interaktionen mellan dator och människa med fokus på designaspekterna i utveckling av användbara, tillgängliga och tilltalande gränssnitt. Det innehåller

Läs mer

Windows 8.1, hur gör jag?

Windows 8.1, hur gör jag? 2014 Windows 8.1, hur gör jag? Tor Stenberg Piteå Kommun 2014-03-28 1 av 13 Innehåll Hur jobbar jag med Windows 8.1... 2 Logga in... 2 Skrivbordet och programportal... 2 Logga ut och stänga datorn... 3

Läs mer

Prototyping - faser, typer och potentiell problematik

Prototyping - faser, typer och potentiell problematik Prototyping - faser, typer och potentiell problematik Josefin Karlsson KTH Kungliga Tekniska Högskolan CSC Skolan för datavetenskap och kommunikation josefink@kth.se Maria Wikforss KTH Kungliga Tekniska

Läs mer

Sidpanelen och gadgetar De är nya. De är smarta. Lär dig hur du använder dem.

Sidpanelen och gadgetar De är nya. De är smarta. Lär dig hur du använder dem. Kap 03.indd 444 KAPITEL TRE Sidpanelen och gadgetar De är nya. De är smarta. Lär dig hur du använder dem. Gadgetar och den nya Sidpanelen är nog mina favoriter bland de nya funktionerna i Windows Vista.

Läs mer

Kom igång. Readyonet Lathund för enkelt admin. Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt.

Kom igång. Readyonet Lathund för enkelt admin. Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt. Kom igång Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt.se/login Nu dyker en ruta upp på skärmen. Fyll i ditt användarnamn och lösenord och klicka på "logga in". Nu

Läs mer

SPAR TID OCH PENGAR MED INTERAKTIVA MÖTEN

SPAR TID OCH PENGAR MED INTERAKTIVA MÖTEN Epson EB-1400Wi-serien SPAR TID OCH PENGAR MED INTERAKTIVA MÖTEN projicera upp till: flera användare kan anteckna skriv ut, spara och dela UTVECKLAD FÖR FÖRETAG INTEGRERAT SYSTEM FÖR INTERAKTIVA MÖTESRUM

Läs mer

Gör en egen webbplats

Gör en egen webbplats I det här avsnittet får du lära dig att bygga en egen minsida lägga till text och bilder skapa en egen design lägga till en bakgrund på webbplatsen I nästa nummer får du hjälp att bygga en större webbplats

Läs mer

Snabbguide: Hur man öppnar en egen nätbutik

Snabbguide: Hur man öppnar en egen nätbutik Snabbguide: Hur man öppnar en egen nätbutik Vill du öppna din egen nätbutik? Nu är det enklare än någonsin. Följ stegen i den här snabbguiden så är du redo att öppna dörrarna. Vad du borde förbereda innan

Läs mer

Klarspråk på nätet - Webbredaktörens skrivhandbok av Karin Guldbrand & Helena Englund Hjalmarsson

Klarspråk på nätet - Webbredaktörens skrivhandbok av Karin Guldbrand & Helena Englund Hjalmarsson Klarspråk på nätet - Webbredaktörens skrivhandbok av Karin Guldbrand & Helena Englund Hjalmarsson Klarspråk på nätet är en praktisk handbok för dig som någon gång skriver text för webb, surfplattor och

Läs mer

Collaborative Product Development:

Collaborative Product Development: Collaborative Product Development: a Purchasing Strategy for Small Industrialized House-building Companies Opponent: Erik Sandberg, LiU Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Vad är egentligen

Läs mer

Skillnader mellan design för tryck och webbdesign

Skillnader mellan design för tryck och webbdesign Vad är en webbtext? Webbtexter är inte en specifik texttyp i likhet med protokoll, rapporter eller artiklar. Istället kan webbtexter vara precis vilken texttyp som helst, och det enda som förenar dem är

Läs mer

InfoBox. Jessica Helenius Umeå Universitet Dept of Informatik Höst - 2011 helenius.jessica@gmail.com

InfoBox. Jessica Helenius Umeå Universitet Dept of Informatik Höst - 2011 helenius.jessica@gmail.com InfoBox Jessica Helenius Höst - 2011 helenius.jessica@gmail.com Marie Stenmark Höst 2011 marie.stenmark@hotmail.com ABSTRAKT I detta grupparbete har gruppen valt att utveckla en informationsenhet, som

Läs mer

Norton 360 Online Användarhandbok

Norton 360 Online Användarhandbok Användarhandbok Norton 360 Online Användarhandbok Dokumentation version 1,0 2007 Symantec Corporation. Med ensamrätt. Den licensierade programvaran och dokumentationen betraktas som kommersiell programvara

Läs mer

Grattis till ett bra köp!

Grattis till ett bra köp! Grattis till ett bra köp! Du har valt världens ledande programvara för skydd av din dator. ZoneAlarm har bara i Sverige 100.000-tals användare och programmet finns att köpa i de flesta välsorterade databutiker

Läs mer

LÄR DIG ANVÄNDA DIN MAC. från grunden! Nu med Mac OS X Leopard! Harry Peronius

LÄR DIG ANVÄNDA DIN MAC. från grunden! Nu med Mac OS X Leopard! Harry Peronius Harry Peronius LÄR DIG ANVÄNDA Nu med Mac OS X Leopard! DIN MAC från grunden! Del 1 GRUNDFUNKTIONER 4. Finder... 6 5. Dock... 34 6. Hjälp... 36 7. Mappar och filer... 38 8. Time Machine... 4 9. Systeminställningar...

Läs mer

Föreläsning 2: Datainsamling - Observation, enkät, intervju. Att läsa: Kapitel 7 i Rogers et al.: Interaction design

Föreläsning 2: Datainsamling - Observation, enkät, intervju. Att läsa: Kapitel 7 i Rogers et al.: Interaction design Föreläsning 2: Datainsamling - Observation, enkät, intervju Att läsa: Kapitel 7 i Rogers et al.: Interaction design Stjärnmodellen Analys Utvärdering Implementation Prototyper Krav Design 100326 Datainsamling

Läs mer

Så får du Microsofts Office-paket gratis

Så får du Microsofts Office-paket gratis Så får du Microsofts Office-paket gratis 7 Kör Word, Excel, Powerpoint och Onenote i webbläsaren 7 Dela dina dokument 7 För dator, mobil och platta. Kom igång med Microsoft Skydrive och Office Web Apps

Läs mer

Internets historia Tillämpningar

Internets historia Tillämpningar 1 Internets historia Redan i slutet på 1960-talet utvecklade amerikanska försvaret, det program som ligger till grund för Internet. Syftet var att skapa ett decentraliserat kommunikationssystem som skulle

Läs mer

Tele2 Växel. Användarmanual Statistik

Tele2 Växel. Användarmanual Statistik Tele2 Växel Användarmanual Statistik Innehåll 1. Tele2 Växel Statistik... 3 1.1 Få tillgång till Tele2 Växel Statistik... 4 1.2 Översikt Tele2 Växel Statistik... 5 2. Tele2 Växel Statistik Bas... 7 2.1

Läs mer

Gör en egen webbplats

Gör en egen webbplats I det här avsnittet får du lära dig att bygga en egen minsida lägga till text och bilder skapa en egen design lägga till en bakgrund på webbplatsen I nästa nummer får du hjälp att bygga en större webbplats

Läs mer

Obemannade flygplan. Namn: Hampus Hägg. Datum: 2015-03-02. Klass: TE14B. Gruppmedlemmar: Gustav, Emilia, Henric och Didrik

Obemannade flygplan. Namn: Hampus Hägg. Datum: 2015-03-02. Klass: TE14B. Gruppmedlemmar: Gustav, Emilia, Henric och Didrik Namn: Hampus Hägg Obemannade flygplan Datum: 2015-03-02 Klass: TE14B Gruppmedlemmar: Gustav, Emilia, Henric och Didrik Handledare: David, Björn och Jimmy Abstract In this task I ve been focusing on unmanned

Läs mer

Wordpress handledning för distrikt, lokalavdelningar och personsidor

Wordpress handledning för distrikt, lokalavdelningar och personsidor Wordpresshandledning fördistrikt,lokalavdelningaroch personsidor 1 Index Adminpanel... 5 Användare... 21 BWS Plugins... 15 inlägg... 6 Inlägg skapa och hantera... 7 Kategorier... 7 Inställningar... 14

Läs mer

Välj bort om du vill. 96 Internet och e-post. 2. Mail-programmet finns i datorn. 1. Skriv mail i sökrutan. Windows Live Mail i Aktivitetsfältet.

Välj bort om du vill. 96 Internet och e-post. 2. Mail-programmet finns i datorn. 1. Skriv mail i sökrutan. Windows Live Mail i Aktivitetsfältet. Välj bort om du vill Om du är nöjd med att ha din e-post på nätet, kan du lugnt hoppa över detta avsnitt. Har du tid och tycker att det är roligt, kan du testa att använda e-postprogrammet Windows Live

Läs mer

Axalon Process Navigator SP Användarhandledning

Axalon Process Navigator SP Användarhandledning Axalon Process Navigator SP Användarhandledning Axalon Process Navigator SP 2013, senast reviderad: den 11 juni 2014 Innehåll Innehåll... 2 Om denna användarhandledning... 3 Syfte... 3 Vem är denna handledning

Läs mer

Umgås på nätet KAPITEL 6. Chatta via webbläsaren

Umgås på nätet KAPITEL 6. Chatta via webbläsaren KAPITEL 6 Umgås på nätet Internet håller alltmer på att utvecklas till en parallellvärld med vår vanliga tillvaro. Man spelar spel över nätet, bygger upp virtuella världar med virtuella prylar och virtuella

Läs mer

LEGA ONLINE. Bli lönsammare med Lega Online. www.legaonline.se. - Sveriges största internetbaserade bokningssystem.

LEGA ONLINE. Bli lönsammare med Lega Online. www.legaonline.se. - Sveriges största internetbaserade bokningssystem. LEGA ONLINE - Sveriges största internetbaserade bokningssystem Bli lönsammare med Lega Online Tänk om alla dina bokningar, kunder och artiklar fanns samlade i ett system, med fullständig statistik och

Läs mer

Sammanställning. Innehållsförteckning. för ledare

Sammanställning. Innehållsförteckning. för ledare för ledare Sammanställning Denna guide avser att hjälpa dig som ledare att administrera dina grupp(er) i MyClub. Allt som görs i MyClub är webbaserat vilket innebär att du kan sköta all administrering

Läs mer

Frågor & svar Smartbank

Frågor & svar Smartbank Frågor & svar Smartbank Smartbank få stenkoll på din vardagsekonomi Med Sveriges första Smartbank får du automatiskt koll på alla dina transaktioner varje månad. Och hjälp att förbättra din ekonomi så

Läs mer

First Class uppgift 2

First Class uppgift 2 First Class uppgift 2 Hur du lägger till en signering i mail. När du loggat in på First Class ser det ut som på bilden nedan, det så kallade skrivbordet. Här ska du klicka på knappen inställningar uppe

Läs mer

Guide till SvD:s. digitala korsord

Guide till SvD:s. digitala korsord Guide till SvD:s digitala korsord Välkommen att prova SvD:s korsord digitalt. Du kan ha ett eller flera korsord i gång samtidigt och om ingen tävling pågår kan du även få ledtrådar och facit direkt på

Läs mer

TIS-Web startguide 3.6. TIS-Web Startguide

TIS-Web startguide 3.6. TIS-Web Startguide TIS-Web Startguide Den här guiden hjälper dig komma igång med de vanligaste funktionerna i TIS-Web, ladda upp data och utvärdering av färdskrivardata. För mer detaljerad information se manualerna som finns

Läs mer

Guide för Innehållsleverantörer

Guide för Innehållsleverantörer Library of Labs Content Provider s Guide Guide för Innehållsleverantörer Inom LiLa ramverket är innehållsleverantörer ansvariga för att skapa experiment som "LiLa Learning Objects", att ladda upp dessa

Läs mer

QC i en organisation SAST 2008-09-16

QC i en organisation SAST 2008-09-16 QC i en organisation SAST 2008-09-16 1 Agenda Hur är vi organiserade inom test på SEB? Hur är QC uppsatt på SEB? Hur arbetar vi med QC i en stor organisation? Uppfyllde QC våra förväntningar och hur har

Läs mer

En värld på nätet Facebook ht 2010

En värld på nätet Facebook ht 2010 En värld på nätet Facebook ht 2010 Under det här kurstillfället ska vi bekanta oss närmare med Facebook. Alla har fått en första grundläggande manual till Facebook. Med hjälp av den och det här dokumentet

Läs mer

Teknik nu och då. En jämförelse mellan dagens teknik och den som fanns 1969

Teknik nu och då. En jämförelse mellan dagens teknik och den som fanns 1969 Teknik nu och då En jämförelse mellan dagens teknik och den som fanns 1969 Ämne: So/ Sv Namn: Daniel Jönsson Handledare: Anna Eriksson Klass: 9 Årtal: 2009 Innehållsförteckning Framsida..1 Innehållsförteckning...2

Läs mer

en guide till version 8.0.2

en guide till version 8.0.2 Lotus Notes @ BTH en guide till version 8.0.2 2(18) Innehåll Inledning... 3 Vad är Lotus Notes... 3 Nyheter i version 8... 3 Att starta klienten... 3 E-post... 5 Webbmail... 11 Kalender... 12 Kontakter

Läs mer

Egenskaper för digitala läromedel och film

Egenskaper för digitala läromedel och film Egenskaper för digitala läromedel och film Digitala läromedel Detta är en sammanställning av vad man bör beakta vid framställning av digitala läromedel för att nå största möjliga tillgänglighet.. Det som

Läs mer

Ellibot 1.0. Interaktivmedia Content Management System. Publicera för webben

Ellibot 1.0. Interaktivmedia Content Management System. Publicera för webben Ellibot 1.0 Interaktivmedia Content Management System Publicera för webben Innehåll Logga in 3 Skapa en ny webbsida 4 o Publicering 5 o Information 5 o Standardfiler 6 o Innehåll 7 Hur man skapar en länk

Läs mer

IMS-manual för Netpub

IMS-manual för Netpub IMS-manual för Netpub * IMS = image management system = på klar och (nästan) redig svenska bildhanteringssystem för Svenska Yles webbpubliceringsverktyg Netpub Innehåll: Sidan: 1. För vem är manualen?

Läs mer

Kursplan Gränssnittsdesign och Webbutveckling 1 Vårtermin 2014

Kursplan Gränssnittsdesign och Webbutveckling 1 Vårtermin 2014 Kursplan Gränssnittsdesign och Webbutveckling 1 Vårtermin 2014 Kurswebb: www.creativerooms.se/edu, välj Gränssnittsdesign eller Webbutveckling 1 Lärare: Aino-Maria Kumpulainen, aino-maria.kumpulainen@it-gymnasiet.se

Läs mer

Norton AntiVirus Användarhandbok

Norton AntiVirus Användarhandbok Användarhandbok Norton AntiVirus Användarhandbok Den programvara som beskrivs här levereras under licensavtal och får endast användas i enlighet med villkoren i avtalet. Dokumentation version 15.0 2007

Läs mer

Lathund för webbshop

Lathund för webbshop Lathund för webbshop Ocay.se version 2014-12 Nu har vi lanserat nya ocay.se och därför släpper vi en ny guide för hur sidan används. Även om mycket uppdaterats layoutmässigt och under skalet kommer mycket

Läs mer

DOTPROJECT Manual. Projektledare och administratör har tillgång till fler funktioner och mer information än andra roller i det webbaserade systemet.

DOTPROJECT Manual. Projektledare och administratör har tillgång till fler funktioner och mer information än andra roller i det webbaserade systemet. Projektarbeta med DOTPROJECT Projektplattformen Dotproject kan användas direkt via webben med en vanlig webbläsare. Systemet är framförallt lämpligt om du snabbt och enkelt vill dela all projektinformation,

Läs mer

LARS. Ett e-bokningssystem för skoldatorer.

LARS. Ett e-bokningssystem för skoldatorer. LARS Ett e-bokningssystem för skoldatorer. Därför behöver vi LARS Boka dator i förväg. Underlätta för studenter att hitta ledig dator. Rapportera datorer som är sönder. Samordna med schemaläggarnas system,

Läs mer

ANVÄNDARGUIDE. ViTex

ANVÄNDARGUIDE. ViTex ANVÄNDARGUIDE ViTex ViTex snabbguide 1. Inläsning till ViTex från inskannat dokument via kopiatorn 2. Uppläsning i ViTex 3. Navigation & Zoner 4. Ändra inställningar 5. Kontakt och Support 1. Inläsning

Läs mer

Dags att skriva uppsats?

Dags att skriva uppsats? Dags att skriva uppsats? Grundkurs i Word 2010 SDM Studentdatorutbildning vid Malmö högskola Att skriva i Word! 1 Börja skriva/skapa ditt dokument- något att tänka på 1 Spara ditt dokument 1 Bra att veta

Läs mer

TIPS OCH IDÉER för Windows XP och Word 2003

TIPS OCH IDÉER för Windows XP och Word 2003 TIPS OCH IDÉER för Windows XP och Word 2003 Vi vill ge dig några användbara idéer om hur du kan göra det bekvämt för dig när du arbetar i Windows XP och Word 2003. Det finns en hel del små förändringar

Läs mer

På följande sidor återfinns en kort dokumentation som beskriver några användbara programfunktioner.

På följande sidor återfinns en kort dokumentation som beskriver några användbara programfunktioner. RengöringsSystemet V4 På följande sidor återfinns en kort dokumentation som beskriver några användbara programfunktioner. Översikt över innehåll i bifogad dokumentation: Visa / Visa ej flikar/knappar i

Läs mer

SMULTRON. Fredrik Li, Ester, Anders, Jessica, Philip. Malmö Högskola Konst Kultur Kommunikation OOP5 - Mobile Applications IDK 05 - April/Maj 2007

SMULTRON. Fredrik Li, Ester, Anders, Jessica, Philip. Malmö Högskola Konst Kultur Kommunikation OOP5 - Mobile Applications IDK 05 - April/Maj 2007 SMULTRON av Fredrik Li, Ester, Anders, Jessica, Philip Malmö Högskola Konst Kultur Kommunikation OOP5 - Mobile Applications IDK 05 - April/Maj 2007 - När man har turen att hitta en plats där man trivs

Läs mer

En kort vägledning för vuxna. 2015 ConnectSafely.org

En kort vägledning för vuxna. 2015 ConnectSafely.org En kort vägledning för vuxna Ta del av mer råd och tips kring ungas användning av nätet på www.surfalugnt.se 2015 ConnectSafely.org Fem vanliga frågor från vuxna om Instagram 1. Varför gillar tonåringar

Läs mer

3Växel Softphone i datorn.

3Växel Softphone i datorn. 3Växel Softphone. För att använda Softphone i dator och mobil samt i fasta IP-telefoner behöver du skaffa tilläggstjänsten Softphone. När du har det kan du använda alla IP-telefonitjänster på ett och samma

Läs mer

version 2.5 CONTENTO SVENSKA AB Introduktion till Kursbyggarverktyg

version 2.5 CONTENTO SVENSKA AB Introduktion till Kursbyggarverktyg version 2.5 CONTENTO SVENSKA AB Introduktion till Kursbyggarverktyg Introduktion till kursbyggarverktyg Contento Svenska AB Hornsgatan 103 117 28 Stocholm Table of Contents KAPITEL 1 Introduktion 2 Begrepp

Läs mer

Ett projektarbete i svenska, teknik och engelska, riktat mot DICE. Thoren Innovation School HT2012.

Ett projektarbete i svenska, teknik och engelska, riktat mot DICE. Thoren Innovation School HT2012. PROJEKT: DICE Ett projektarbete i svenska, teknik och engelska, riktat mot DICE. Thoren Innovation School HT2012. UPPDRAG Uppgiften är att arbeta med den första delen av teknikutvecklingsprocessen d.v.s.

Läs mer

Kom i gångg. g Med Staples Netshop. www.staplesnetshop.se

Kom i gångg. g Med Staples Netshop. www.staplesnetshop.se Kom i gångg g Med Staples Netshop www.staplesnetshop.se Välkommen till vår Internetbutik Staples Netshop! För att effektivisera dina inköp lägger vi stor vikt på att erbjuda smarta lösningar inom logistik,

Läs mer

Min syn på optimal kommunikation i en PU-process

Min syn på optimal kommunikation i en PU-process Min syn på optimal kommunikation i en PU-process KN3060 Produktutveckling med formgivning Mälardalens högskola Anders Lindin Inledning Denna essä beskriver min syn på optimal kommunikation i en produktutvecklingsprocess.

Läs mer

Makes quality Happen NÖJDA KUNDER EFFEKTIVITET

Makes quality Happen NÖJDA KUNDER EFFEKTIVITET Makes IT happen Idnet grundades 1991 och har på den tiden gått från att vara en teknikleverantör till att bli en expert på IT-logistiklösningar för varuflöden i både butik-, lager- och transportsektorn.

Läs mer

Nyheterna i Visma Tendsign 4.0

Nyheterna i Visma Tendsign 4.0 Användarmanual Nyheterna i Visma Tendsign 4.0 Uppdaterad 2014-05-21 VISMA COMMERCE AB +46 13 47 47 500 tendsignsupport@visma.com www.tendsign.com Innehållsförteckning 1. Visma TendSign 4.0... 2 2. Grafiskt

Läs mer

Frågor & svar Smartbank

Frågor & svar Smartbank Frågor & svar Smartbank Smartbank få stenkoll på din vardagsekonomi Med Sveriges första Smartbank får du automatiskt koll på alla dina transaktioner varje månad. Och hjälp att förbättra din ekonomi så

Läs mer

Lathund för Novell Filr

Lathund för Novell Filr 1(57) Stadsledningsförvaltningen IT-avdelningen Lathund för Novell Filr 2(57) Innehåll 1. Introduktion... 4 2. Termer... 4 3. Icke tillåtna tecken i filnamn... 4 4. ipad... 5 4.1 Installation... 5 4.2

Läs mer

Elements, säkerhetskopiering och dina bilder

Elements, säkerhetskopiering och dina bilder Elements, säkerhetskopiering och dina bilder Mattias Karlsson Sjöberg, december 2011. Moderskeppet.se Lär dig tänka rätt och använda rätt verktyg för att säkerhetskopiering, datorbyte och hårdiskbyte.

Läs mer

Kom igång med din SKY WiFi SmartPen

Kom igång med din SKY WiFi SmartPen Kom igång med din SKY WiFi SmartPen Se till att du har din SKY WiFi SmartPen och ditt block framför dig. Gå till Livescribes hemsida (om du skrivit ut denna guide och inte kan klicka på länken så gå till:

Läs mer

Vad händer egentligen före en krasch? Svarta lådor och tidsmaskiner sparar pengar för företag

Vad händer egentligen före en krasch? Svarta lådor och tidsmaskiner sparar pengar för företag PRESSRELEASE 2003-02-07 Vad händer egentligen före en krasch? Res bakåt i tiden och se hur och varför programmet uppförde sig fel! Svarta lådor och tidsmaskiner sparar pengar för företag Svarta lådor och

Läs mer

Manual. EZ-Visit. Artologik. Plug-in till EZbooking version 3.2. Artisan Global Software

Manual. EZ-Visit. Artologik. Plug-in till EZbooking version 3.2. Artisan Global Software Manual Artologik EZ-Visit Plug-in till EZbooking version 3.2 Manual Artologik EZbooking och EZ-Visit Till EZbooking, ditt webbaserade system för rums- och objektsbokning, kan du även ansluta olika typer

Läs mer

Daniel Wetter. Senior UX- Interaktion och tjänsteutveckling

Daniel Wetter. Senior UX- Interaktion och tjänsteutveckling Daniel Wetter Senior UX- Interaktion och tjänsteutveckling Design fungerar när den lyckas förmedla idéer väl på enklaste möjliga sätt. Interaktionsdesign fokuserar speciellt på hur en användare interagerar

Läs mer

WebbSMS från datorn. Innehållsförteckning

WebbSMS från datorn. Innehållsförteckning WebbSMS från datorn Innehållsförteckning 2012-01-02 Nyheter i WebbSMS 120102... 2 ip.1 gör SMS från datorn smartare med WebbSMS... 2 Flera användare med samma information.... 2 Tips och trix... 2 Valfri

Läs mer

VERSION 2.0 ANVÄNDARE. Benämning Artikelnummer Pris Startavift startwebbmc 3 500 kr Årlig Licensavgift webbmobilmc0102 2 400 kr

VERSION 2.0 ANVÄNDARE. Benämning Artikelnummer Pris Startavift startwebbmc 3 500 kr Årlig Licensavgift webbmobilmc0102 2 400 kr 090622 MANUAL FÖR MEMO COMAI WEBBKALENDER VERSION 2.0 ANVÄNDARE Benämning Artikelnummer Pris Startavift startwebbmc 3 500 kr Årlig Licensavgift webbmobilmc0102 2 400 kr Comai AB Follingbo Rosendal 305,

Läs mer

Max Wimnell. Ställ gärna frågor! 50-10. max.wimnell@moredata.se

Max Wimnell. Ställ gärna frågor! 50-10. max.wimnell@moredata.se Max Wimnell Handelshögskolan Be Better Online Digital strateg på More Data Digital strategi och beslutsstöd Undervisar på IHM Business School Bokia, Intersport, Castellum, Veidekke, Jollyroom Ställ gärna

Läs mer

Vad utmärker ett bra användargränssnitt?

Vad utmärker ett bra användargränssnitt? Vad utmärker ett bra användargränssnitt? Att kommunicera med användarna Feedback och Pliancy Excise kontra Flow GUI = Graphic User Interface GUI = Graphic User Interface GUIn, eller grafiska gränssnitt

Läs mer

Scio. en liten användarguide. Skriven av: Josefine Siewertz

Scio. en liten användarguide. Skriven av: Josefine Siewertz Scio en liten användarguide Senast ändrad: 2011-03-18 (Korrigerat typsnitt samt information om kursplaner) Skriven av: Josefine Siewertz Innehåll Allmän information samt att logga in i Scio... 1 Strukturen

Läs mer

Win95/98 Nätverks Kompendium. av DRIFTGRUPPEN

Win95/98 Nätverks Kompendium. av DRIFTGRUPPEN Win95/98 Nätverks Kompendium av DRIFTGRUPPEN Sammanfattning Vad håller jag i handen? Detta är en lättförståelig guide till hur man lägger in och ställer in nätverket i Windows 95 och 98 Efter 6 (sex) enkla

Läs mer

Personas -En metod inom Participatory Design

Personas -En metod inom Participatory Design Personas -En metod inom Participatory Design Individuell inlämningsuppgift Sofie Persson 2003-10-27 Sammanfattning Att designa en ny produkt eller ett nytt system är inte enkelt. Det är många aspekter

Läs mer

Skapa ett eget programnu! NU! Komplett med programvara och konkreta exempel! Patrice Pelland. Swedish Language Edition published by Docendo Sverige AB

Skapa ett eget programnu! NU! Komplett med programvara och konkreta exempel! Patrice Pelland. Swedish Language Edition published by Docendo Sverige AB NU! Skapa ett eget programnu! Patrice Pelland Komplett med programvara och konkreta exempel! Swedish Language Edition published by Docendo Sverige AB Kapitel 2 Installera Visual Basic 2005 Express Edition

Läs mer

ISIS : MOrgOnDAgEnS VErKSTAD, TILLgängLIg IDAg

ISIS : MOrgOnDAgEnS VErKSTAD, TILLgängLIg IDAg ews news news news nnews news news news ISIS : MOrgOnDAgEnS VErKSTAD, TILLgängLIg IDAg Fil På EMO 2013 kommer Tornos lansera ny programmeringsmjukvara för sina maskiner utan assistans från TB-DECO. Den

Läs mer

Innehållsförteckning. Skräppost... 19

Innehållsförteckning. Skräppost... 19 Innehållsförteckning 1 Börja arbeta med Outlook... 1 Öppna e-postprogrammet... 1 Skapa nytt meddelande... 2 Skicka ett brev... 3 Öppna och stäng ett meddelande... 3 Markera/avmarkera ett meddelande...

Läs mer

Kort om World Wide Web (webben)

Kort om World Wide Web (webben) KAPITEL 1 Grunder I det här kapitlet ska jag gå igenom allmänt om vad Internet är och vad som krävs för att skapa en hemsida. Plus lite annat smått och gott som är bra att känna till innan vi kör igång.

Läs mer

Börja med Smart... 3. Registrera din kund... 12 Registrera din artikel... 15 Göra en faktura... 16

Börja med Smart... 3. Registrera din kund... 12 Registrera din artikel... 15 Göra en faktura... 16 Innehåll Börja med Smart... 3 Integration med bokföringen... 3 Hogia-ID... 4 Guide - Smart - Registrera dina uppgifter... 5 Startsidan... 8 Guide - Fakturering... 9 Registrera din kund... 12 Registrera

Läs mer

Kom igång med. Windows 8. www.datautb.se DATAUTB MORIN AB

Kom igång med. Windows 8. www.datautb.se DATAUTB MORIN AB Kom igång med Windows 8 www.datautb.se DATAUTB MORIN AB Innehållsförteckning Grunderna i Windows.... 1 Miljön i Windows 8... 2 Startskärmen... 2 Zooma... 2 Snabbknappar... 3 Sök... 4 Dela... 4 Start...

Läs mer