fört vid sammanträde med styrelsen för Västergötlands Orienteringsförbund Tisdagen den 9 april 2013, kl.18:30

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "fört vid sammanträde med styrelsen för Västergötlands Orienteringsförbund Tisdagen den 9 april 2013, kl.18:30"

Transkript

1 PROTOKOLL Tid: Plats: Närvarande: fört vid sammanträde med styrelsen för Västergötlands Orienteringsförbund Tisdagen den 9 april 2013, kl.18:30 Gudhems IF:s klubbstuga Agneta Berlin Morgan Bodin Fredrika Eriksson Anne-Marie Holmström Karin Johansson Carina Olsson, kanslist Magnus Sundmark, konsulent Johan Törnroth Anne Udd, ordförande Björn Öberg Frånvarande: - Innan mötet höll Rickard Gustavsson en kort presentation om Gudhems IF och deras verksamhet. 1 Mötets öppnande Mötet öppnades av Anne. 2 Fastställande av dagordning Dagordningen fastställdes. 3 Val av protokolljusterare Karin valdes att justera protokollet. 4 Föregående protokoll Föregående mötesprotokoll lästes igenom och lades till handlingarna. 5 Styrelsens konstituering Val av vice ordförande Agneta Berlin valdes till vice ordförande. Val av kassör Västergötlands OF:s kansli valdes som kassör. På kansliet arbetar Magnus Sundmark, Carina Olsson och Bertil Åkesson. Sida 1 av 7

2 Val av sekreterare Johan Törnroth valdes till sekreterare. 6 Val av arbetsutskott/ledningsgrupp Styrelsen beslutade att välja: Ordförande Vice ordförande Sekreterare Konsulent Ekonomi Anne Udd Agneta Berlin Johan Törnroth Magnus Sundmark/Bertil Åkesson Carina Olsson 7 Fastställande av kommittésammansättning Styrelsen beslutade kommittésammansättningen enligt den verksamhetsplan som gäller för 2013, med två ändringar. Hans Kööhler kommer ingå i tävlingskommittén som grenrepresentant för MTBO. Anton Udd kommer inte längre ingå i Tävlingskommittén. 8 Firmatecknare Styrelsen beslutade att utse ordförande Anne Udd, konsulent Magnus Sundmark, konsulent Bertil Åkesson, kanslist Carina Olsson och sekreterare Johan Törnroth till firmatecknare var för sig. 9 Styrelsens kontaktman gentemot kansliet Styrelsen beslutade att välja Anne Udd som kontaktman gentemot kansliet. 10 Arbetsmetoder, mm Anne informerade om Målstegen, som finns presenterad i 2013 års Verksamhetsplan. Anne föreslog att de olika arbetsgrupperna tar fram handlingsplaner för hur respektive mål ska nås, vilket även beslutades av styrelsen. Arrangemang Det finns en negativ trend för Västgötamodellens betyg för banläggning på distriktets tävlingar, varpå målet är att höja genomsnittsbetyget till minst 4,0 senast Anne informerar att betyget i dagsläget ligger i linje med målet. Tävlingskommittén ansvarar för handlingsplan för att nå målet. Elit Målet är att etablera tre elitmiljöer i distriktet; Skövde, Borås och Trollhättan. Det förtydligades att elitverksamheten innebär både junior- och seniorelit och att juniorverksamheten är mer inriktad på en juniorbredd. Det finns ingen kommitté som arbetar med elitfrågor, varpå styrelsen kommer att göra det. Björn och Anne-Marie tar ansvaret för elitfrågorna. Anne-Marie är sammankallande. Sida 2 av 7

3 Föreningsutveckling Agneta, Anne och Morgan jobbar med föreningsutveckling. Agneta är sammankallande. Kommunikation VOF har fyra huvudsakliga kommunikationskanaler: Västgötaorientering (medlemstidningen), hemsidan, Facebook och mail. Magnus meddelar att VOF:s Facebooksida i dagsläget har 217 likes. Styrelsen är överens om att antalet bör vara fler så alla i styrelsen uppmanas bjuda in sina vänner för att försöka utöka antalet besökande på sidan. Magnus informerade om att en ny version av Kartbanken ska tas fram. Det diskuterades om att VOF ska ge RF förslag på att i nya Idrottonline ta fram ett enkelt sätt för föreningar att visa sin klubbstugas position på en karta. Inget beslut fattades. Hittaklubb.nu har nyligen börjat användas i distriktet och många föreningar har lagt in sin klubbinfo där. Sidan är framtagen av Mebia. Karin och Johan jobbar med kommunikation. Karin är sammankallande. Egna organisationen Anne informerade kring hur styrelsen jobbar med den egna organisationen: bl.a. att visa upp sig i en monter på DM, att förlägga styrelsemöten hos olika föreningar i distriktet och ett styrelsemöte på O- CAMP som i år hålls på Sötåsens Naturbruksgymnasium. Styrelsen beslutade att ha ett längre styrelsemöte där tid kommer ges för fördjupning inom frågor som rör bl.a. Målstegen. Mötet blir i samband med DM-helgen i Vänersborg september. Styrelsen träffas efter DM-sprinten och inleder med lunch. Förslag på kvällsaktivitet är curling. Övernattning sker förslagsvis på Quality Hotel. Magnus bokar plats för ca personer. Anne och kansliet jobbar med den egna organisationen. Anne är sammankallande. Ungdom Johan, Fredrika och kansliet jobbar med ungdomsfrågor. Johan är sammankallande. 11 Rapporter Tävlingskommittén Magnus informerade att arrangör, Mariestads FK, finns för den DM-helgen 2014 som förut saknade arrangör. Kartkommittén Inget att rapportera. Sida 3 av 7

4 Ungdomskommittén Johan rapporterade om läget i USM-truppen. Anmälan till årets trupp har stängt och 49 personer har anmält sig. Lena Fredén från SISU hjälper O-CAMP-ledarna med utbildning. Magnus rapporterade att det råder viss ledarbrist inom konfirmationslägret. Alla ledare från förra året har hoppat av, men Simon Andersson, OK Kullingshof, har lovat att hjälpa till med förberedelserna inför årets läger. För detta kommer han att få ersättning. Amanda Blennow och Sara Hagström, Falköpings AIK OK, kommer att hjälpa till när de hinner under lägerveckorna. Styrelsen konstaterade att bättre utvärdering av Ungdomskommitténs aktiviteter, framför allt konfirmationslägret, skulle behövas. Breddorientering Magnus informerade att projektet hade en relativt trög start under utbildningshelgen, men att det händer desto mer ute i klubbarna, vilket ändå är ett positivt besked. Magnus har erbjudit träffar med klubbarna för att hjälpa till att komma igång mer med projektet. Han väntar fortfarande på svar från många. 21 klubbar är med i projektet. Magnus rapporterade att finansieringen av projektet ser ljus ut SEK har sökts. Kretstränare Magnus informerade att avtal ska tecknas snarast med kretstränarna. Östra Skaraborg: Johan rapporterade att det går bra. Hittills har två rena kretsträningar genomförts, med deltagare närvarande. Västra Skaraborg: Magnus rapporterade att det går bra. Ca 30 personer per träning. Trollhättan/Vänersborg: Joakim Axelsson, TSOK, är kretstränare. Hittills har 3-4 träningar genomförts, ca 15 deltagare per träning. Borås: Går trögt, de saknar kretstränare, men ska börja samarbeta mer. Alingsås: Ligger lite efter men har ett fint samarbete ändå. Mark: Marks Orienteringskrets har utsett Bertil Åkesson till kretstränare. Träningarna har just kommit igång. Respektive krets bör ha en träff innan sommaren där våren utvärderas och höstens aktiviteter planeras in. Eventuellt samordnar Bertil Åkesson ett möte med alla kretstränarna. Årsmötet 2013 Anne rapporterade att årsmötet gick enligt plan. Sida 4 av 7

5 En diskussion uppstod på årsmötet om Westgota Cup. Frågan gällde om det är för höga krav på vilka tävlingar som ska ingå. Styrelsen beslutade att Magnus ska starta en referensgrupp med Bo Herdesson, representanter från USM-truppen och ev. några av distriktets ungdomar. Magnus tycker att styrelsen borde vara bättre representerad under framtida årsmöten. Styrelsen diskuterade kring den felaktiga balansrapporten som presenterades under årsmötet. Frågan tas upp mer under 12 Ekonomi. GPS-premiär Magnus rapporterade om en positiv GPS-premiär på Five-O. Arrangören tyckte att det fungerat bra. Tobias Mattsson hjälpte till med att lägga in GPS-rutterna på Internet. Magnus följer upp med Tobias hur han tyckte att arbetet gick. Styrelsen diskuterade hur användningen av GPS:erna ska fungera i framtiden. Vart ska de finnas och vem ska ansvara för att ladda upp på nätet var två av frågorna som diskuterades. Inget beslut fattades. Johan meddelade att USM-truppen kommer att använda GPS:erna på USM-lägret i Skåne i augusti. Personal/kansli Alla tre kanslister, Magnus, Carina och Bertil, ska på träff för konsulenter med Idrottslyftet. 12 Ekonomi Carina rapporterade om de felaktiga siffrorna i balansrapporten som presenterades på årsmötet. I framtiden ska rapporten kopieras direkt ur bokföringsprogrammet för att se till att samma misstag aldrig återupprepas. Carina informerade även kring vad kontot 2970 Förutbetalda intäkter innebär. Styrelsen beslutar att den nya balansrapporten biläggs till årsmötesprotokollet. Carina har mailat ut projektresultatet från utbildningshelgen till styrelsen för info. Carina har kallat till möte med revisorerna. De har synpunkter på att det inte alltid framgår i mötesprotokollen när beslut har fattas. Styrelsens nya sekreterare, Johan, ska försöka göra detta tydligare i kommande protokoll. Styrelsen diskuterade att det inte behöver stå namnen på vilka som är med i de olika kommittéerna i verksamhetsplanen. Det räcker att det står i protokollet. Styrelsen beslutar att namnen inte behöver stå med i verksamhetsplanen. Carina meddelade att det är ett nytt inrapporteringssätt för att ansöka om SDF-bidrag. Rapport om andelen kvinnor/män på aktiviteter behöver inte längre redovisas. Frågan om VOF ändå ska fortsätta föra denna statistik för egen räkning diskuterades. Anne föreslog att beslut om detta skjuts upp till nästa möte och att styrelseledamöterna funderar på ett ställningstagande till dess. Styrelsen beslutade att följa Annes förslag. Carina tog upp frågan om att flytta det årliga budgetmötet till december istället för i januari för att underlätta för kassören. Styrelsen beslutade att förlägga budgetmötet inför 2014 nu i december. Sida 5 av 7

6 13 PR & Media Västgötaorientering Björn skriver ledaren till nästa nummer. Deadline den 1 maj. Magnus uppmanade styrelsen att gärna skriva texter till tidningen. Förslag på artiklar är bl.a. om Facebook och kretstränarprojektet. Ny hemsida Magnus informerade om SOFT:s nya hemsida som innebär att hela VOF:s hemsida också kommer att behöva flyttas. Magnus kommer att göra så mycket som möjligt av arbetet med flytten i sommar. Styrelsen beslutade att Ungdomens 10-mila får använda den nuvarande hemsidan till årets tävling. Kommande år kommer även deras del av hemsidan att ha flyttats. Detta gäller även kretssidorna och ungdomssidan. Den nya hemsidan innebär även en ny profil för SOFT. Anne meddelade att hon sett förslaget till SOFT:s nya logotyp. Styrelsen diskuterade om nya profilkläder ska köpas in och beslutade att Magnus ska ta reda på mer information innan beslut kan fattas. Facebook Magnus uppmanade igen till att bjuda in fler vänner till VOF:s Facebooksida. 14 Skrivelser att behandla SOFT:s Verksamhetsplan Det har inte inkommit några synpunkter kring verksamhetsplanen till styrelsen. Styrelsen beslutade att Anne ska sammanställa ett svar från VOF. Övriga styrelsemedlemmar mailar sina synpunkter till Anne och övriga i styrelsen senast 21 april. Karin efterfrågade en lämplig fråga som kan fungera bra för omröstning på Facebook kring SOFT:s Verksamhetsplan. Det beslutades inte kring någon lämplig fråga. Ryda SK, angående årsavgifter Magnus informerade kring skrivelsens innebörd. Föreningarna bör uppmanas att meddela sina medlemmar att se till att de anmäler sig för rätt klubb vid tävlingar för att inte misskalkylering av årsavgiften ska ske. Ytterligare exempel som kan leda till felaktig årsavgift är om samma namn stavas olika vid anmälan till öppna banor på olika tävlingar. Styrelsen beslutade att årsavgifterna ska förbli som de presenterades under årsmötet. Sida 6 av 7

7 Styrelsen beslutade att informera distriktets föreningar om situationen och styrelsen kommer att ha en fortsatt dialog med SOFT om ärendet. 15 Övriga frågor Ny suppleant efterlystes. Styrelsen konstaterade att någon från Kinna/Borås vore lämplig. Lena Eriksson, Borås GIF, kom upp som förslag. Anne tar kontakt med henne. VIF har årsmöte tisdagen den 16 april. Anne och Agneta kommer att representera VOF på mötet. Det meddelades även glädjande att VOF utsetts till årets förbund i VIF. 16 Nästa möte Nästa möte tisdagen den 14 maj kl i Hjortgården, Alingsås. Magnus tar kontakt med OK Skogshjortarna. Efterföljande möte kommer att hållas under O-CAMP på Sötåsen, måndag den 17 juni. 17 Mötets avslutande Mötet avslutades av Anne kl Vid protokollet Justeras Johan Törnroth Anne Udd Karin Johansson Sida 7 av 7

Protokoll nr 4, 2012-10-16 Medelpads Orienteringsförbund

Protokoll nr 4, 2012-10-16 Medelpads Orienteringsförbund Protokoll nr 4, 2012-10-16 Medelpads Orienteringsförbund Närvarande: Olof Frænell, Rune Fridlund, Peter Sjöbom, Thomas Engberg och Sara Timner. Plats och tid: Idrottens hus kl 18:00-21:30. 11 Mötets öppnande

Läs mer

Protokoll styrelsemöte, Utrikespolitiska föreningen i Uppsala

Protokoll styrelsemöte, Utrikespolitiska föreningen i Uppsala Uppsala den 4 oktober 2012 Protokoll styrelsemöte, Utrikespolitiska föreningen i Uppsala 1. Öppnande av möte Mötet öppnades klockan 18.25. Närvarande: Daniel Kjellén, Lisa Lindqvist, Peter Peltola, Edwin

Läs mer

Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter.

Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter. Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter. Tillsammans är vi starka och kan göra förändringar STYRELSENS ANSVAR OCH UPPGIFTER: Styrelsen i en förening är mycket viktig. Den är motorn och den drivande kraften

Läs mer

Protokoll fört vid möte för Föreningen Åh stiftsgårds vänner 2015-03-10

Protokoll fört vid möte för Föreningen Åh stiftsgårds vänner 2015-03-10 Tid: 2015-03- 10 kl 18.45-20.15 Plats: K2R, Kungsgatan 45, Göteborg 17-27 Närvarande: Linnea Wulfsberg, ordförande Maria Henoch, vice ordförande ordinarie Andreas Lindhé, ordinarie Emma Boije, ordinarie

Läs mer

Protokoll styrelsemöte 2014-03-08

Protokoll styrelsemöte 2014-03-08 Protokoll styrelsemöte 2014-03-08 Närvarande: Tomas Östman, Rikard Larsson, Lennart Breidefors, Inga Svensson 1. Mötets öppnande Ordföranden öppnar mötet. 2. Mötets utlysande Mötets utlysande godkändes.

Läs mer

Styrelsemöte 5 - Sverok Stockholm

Styrelsemöte 5 - Sverok Stockholm Protokoll från styrelsemöte 5 2007-05-15 1( 15) Styrelsemöte 5 - Närvarande: Nina Högberg, Petter Blomberg, Tobias Landén, John Lundhgren, Frida Åhlvik, Kristoffer Lindh, Olivia Totemark-Lindström, Anneli

Läs mer

Att bilda förening. En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på

Att bilda förening. En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på Att bilda förening En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på I den här broschyren får du veta hur det går till att starta en förening och vad man bör känna till och

Läs mer

Förtroendevalda. SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se

Förtroendevalda. SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se Förtroendevalda SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar www.ssu.se publicerat våren 2013 SSU-KLUBBENS FÖRTROENDEVALDA SSU-klubbens förtroendevalda är de som

Läs mer

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok 1(57) Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok Datum: Föregående

Läs mer

Protokoll fört vid ordinarie Riksmöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund i Norrköping 2000-03-25--26

Protokoll fört vid ordinarie Riksmöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund i Norrköping 2000-03-25--26 Protokoll fört vid ordinarie Riksmöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund i Norrköping 2000-03-25--26 1. Mötets öppnande Förbundets ordförande Karl Nissfeldt förklarade 2000 års ordinarie Riksmöte

Läs mer

PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA 2008-11-10... 1 PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA 2008-10-01... 3 PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA 2008-09-03...

PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA 2008-11-10... 1 PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA 2008-10-01... 3 PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA 2008-09-03... PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA 2008-11-10... 1 PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA 2008-10-01... 3 PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA 2008-09-03... 6 PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA 2008-05-14... 8 PROTOKOLL

Läs mer

Att bilda en förening

Att bilda en förening Att bilda en förening Kultur och Fritid Föreningsservice Mölndals Stad 1 Innehållsförteckning Föreningen Sidan 3 Uppstartskede Sidan 3 Dagordning - Ett PM för den som leder mötet Sidan 3 Styrelsen Sidan

Läs mer

SKKs Frågebank Senast uppdaterad 2013-06-03

SKKs Frågebank Senast uppdaterad 2013-06-03 SKKs Frågebank Senast uppdaterad 2013-06-03 Frågebanken startades 1998-10-14,15 och innehåller frågor som tagits upp inom SKK/FK. Banken innehåller tre huvudavsnitt: Klubbstyrelsen, Årsmötet samt Allmänt.

Läs mer

Salomon Abresparr, Sara Vikström Olsson, Andreas Hansen, Marina Widén och Pontus Johansson

Salomon Abresparr, Sara Vikström Olsson, Andreas Hansen, Marina Widén och Pontus Johansson Närvarande: Utom styrelsen: Ej närvarande: Bilagor: Salomon Abresparr, Sara Vikström Olsson, Andreas Hansen, Marina Widén och Pontus Johansson Linn Carin Fröjd, Ann-Christine Troberg, Lovisa Nilsson och

Läs mer

Styrelsemötesprotokoll Playstar spelförening. Datum: 2009-11-14

Styrelsemötesprotokoll Playstar spelförening. Datum: 2009-11-14 Styrelsemötesprotokoll Playstar spelförening Datum: 2009-11-14 2 Playstars styrelsemöte 2009-11-14 Dagordning: 1. Mötets öppnande 2. Fastställa röstlängden. 3. Förklara mötet beslutsmässigt. 4. Välja mötesfunktionärer.

Läs mer

Slutrapport för projektet. Fler ger mer 2009-2011

Slutrapport för projektet. Fler ger mer 2009-2011 Slutrapport för projektet Fler ger mer 2009-2011 Maud Willardsson Engström Projektledare Februari 2011 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Rekommendationer... 3 Vad är Fler ger mer?... 4 Hur

Läs mer

Förbundsstyrelsesammanträde 2001-05-20

Förbundsstyrelsesammanträde 2001-05-20 PROTOKOLL 1 2001-05-20 Innehåll Förbundsstyrelsemöte Sverok 2001-05-20 43 Rapporter Rapport angående ekonomin Kommentarer till rapport angeående ekonomin Ordförandes arbete Distriktsrapport Om Sverox Boken

Läs mer

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok 1(71) Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok Datum: Föregående

Läs mer

Protokoll från ordinarie styrelsemöte #179 för Svenska Klätterförbundet (Idrottens Hus, Stockholm, 5 maj 2012)

Protokoll från ordinarie styrelsemöte #179 för Svenska Klätterförbundet (Idrottens Hus, Stockholm, 5 maj 2012) Närvarande Pontus Axelsson (PA), ordförande Helena Brogren (HB) Peter Hermanson (PH) Madelene Lidmalm (ML) Johan Ringstedt (JR) Eleonor Säfsten (ES) Johan Wahlberg, (JW) Karin Persson (KP), generalsekreterare,

Läs mer

Styrelsemöte Västerbottens skidförbund 2011-09-01 kl. 18.00 21.00 Lokal: Samhällsvetarhuset Petrus Laestadius väg, Gösta Skoglundsväg 2, Umeå

Styrelsemöte Västerbottens skidförbund 2011-09-01 kl. 18.00 21.00 Lokal: Samhällsvetarhuset Petrus Laestadius väg, Gösta Skoglundsväg 2, Umeå Styrelsemöte Västerbottens skidförbund 2011-09-01 kl. 18.00 21.00 Lokal: Samhällsvetarhuset Petrus Laestadius väg, Gösta Skoglundsväg 2, Umeå 1. Mötets öppnande Ordförande öppnar mötet. 2. Fastställande

Läs mer

Protokoll fört vid Körnstorps samfällighetsförenings årsstämma 2009-06-13

Protokoll fört vid Körnstorps samfällighetsförenings årsstämma 2009-06-13 Protokoll fört vid Körnstorps samfällighetsförenings årsstämma 2009-06-13 1. Stämmans öppnande Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 2. Fråga om kallelse skett i stadgeenlig ordning

Läs mer

PROTOKOLL FRÅN EXTRA STÄMMA 2014 11 13 I FOLKETS HUS, ÅKERSBERGA SÖRA VÄSTRA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING, ORG 716416 9307

PROTOKOLL FRÅN EXTRA STÄMMA 2014 11 13 I FOLKETS HUS, ÅKERSBERGA SÖRA VÄSTRA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING, ORG 716416 9307 PROTOKOLLFRÅNEXTRASTÄMMA2014 11 13 IFOLKETSHUS,ÅKERSBERGA SÖRAVÄSTRA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING 2014 11 13 SÖRAVÄSTRASAMFÄLLIGHETSFÖRENING,ORG716416 9307 EXTRASTÄMMA2014 11 13 SIDA1AV6 1. Stämmans öppnande

Läs mer

2.3 Studienämndsordförande Maximiliam Nahlén Inget möte än. Har pratat med Björn Hedin om att förbättra pedagogiken hos lärare på KTH.

2.3 Studienämndsordförande Maximiliam Nahlén Inget möte än. Har pratat med Björn Hedin om att förbättra pedagogiken hos lärare på KTH. Styrelsemöte 2010 den 9:e februari kl:17.15 1 Formalia 1.1 Mötets öppnande 1.2 Mötets behöriga utlysande 1.3 Val av sekreterare Lina Höglund, sektionssekreterare. 1.4 Närvarande Cecilia Thorsén, Tora Jansson,

Läs mer

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN November December Januari * Ordförandekonferens * Föreningsårsmöten * Bokslut & revision Februari * Föreningsårsmöten * Medlemsrapportering klar 28 februari * Planeringskonferens * Bokslut & revision *

Läs mer

KFUK-KFUMs scoutförbund

KFUK-KFUMs scoutförbund Protokoll Sammanträde Antal sidor Scoutstyrelsen, 26-27 oktober 2013 9 Sammanträdesplats Antal bilagor Veberöd 11 Närvarande med rösträtt Hanna Nilsson Henric Axeheim Carin Stegen Sandra Dauksz Ulf Klingnäs

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Utskott för prov och tävling

Svenska Brukshundklubbens Utskott för prov och tävling Svenska Brukshundklubbens Utskott för prov och tävling Protokoll 1/2014 Datum: 2014-01-13 Tid: 20:00-23:40 Plats: Telefonmöte Närvarande: Ange ev. nedan Ordförande Barbro Olsson Lennart Larsson (UG Bruks)

Läs mer

Protokoll fört vid sammanträde med förbundsstyrelsen för Ungdomens Nykterhetsförbund 2011-09-23 25 på Kansliet, Stockholm

Protokoll fört vid sammanträde med förbundsstyrelsen för Ungdomens Nykterhetsförbund 2011-09-23 25 på Kansliet, Stockholm UNF FS 2011-09-23 25 Protokoll nr 3 Protokoll fört vid sammanträde med förbundsstyrelsen för Ungdomens Nykterhetsförbund 2011-09-23 25 på Kansliet, Stockholm Närvarande ledamöter: Närvarande tjänstemän:

Läs mer

Kallelse till MCHK-Racings årsmöte 2013

Kallelse till MCHK-Racings årsmöte 2013 Kallelse till MCHK-Racings årsmöte 2013 Plats: Linköpings Motorstadion, Linköping. Tid: Lördag 2013-10-05 Kl. 16.00 Välkomna! / Styrelsen Dagordning 1. Mötets öppnande. Fråga om mötet blivit behörigen

Läs mer

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte Ett år i föreningen Det finns i en förening några områden som återkommer varje år. Ett sätt att planera arbetet i föreningen är att se vilka uppgifter de är och när de behöver göras. Här hittar du några

Läs mer

ST inom Försäkringskassan Avdelning 102 Sektion 12 Skåne, Styrelsen

ST inom Försäkringskassan Avdelning 102 Sektion 12 Skåne, Styrelsen ST inom Försäkringskassan Avdelning 102 Sektion 12 Skåne, Styrelsen Styrelseprotokoll nr 106 Datum 2011-04-14--15 Närvarande Frånvarande Johan Ahlfors Fredrik Andersson Lars Olsson Claes Petterson Johanna

Läs mer