KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI"

Transkript

1 KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI Årsmöte 4 1 Checklista inför årsmötet 4 4 Extra årsmöte 4 4 Mötesteknik på årsmötet 4 5 Årsmöteshandlingar 4 7 Verksamhetsberättelse 4 7 Ekonomisk berättelse 4 8 Verksamhetsplan och budget 4 9 Verktyg och metoder för styrelsearbete 4 10 Ett bra styrelsemöte 4 13 Förtroendeuppdrag i RFSL avdelningen 4 14 Övriga förtroendevalda 4 15 Mångfald och tillgänglighet 4 17 Tillgänglighet och inkludering 4 20 Mötesteknik och tips 4 26 Härskar och främjartekniker 4 28 Medlemsvärvning och aktivering 4 30 Bilagor förteckning 4 36 Handbok för RFSL:s avdelningar, kapitlet är uppdaterat april 2011.

2

3 Kapitel 4 Avdelningens organisation och demokrati Årsmöte Vad innebär ett årsmöte? Årsmötet är avdelningens högsta beslutande organ och är därför det viktigaste mötet på hela året för avdelningen. Till årsmötet är alla medlemmar välkomna att säga vad de tycker om verksamheten som bedrivits och att lägga förslag på hur de tycker att verksamheten ska bedrivas. Val till förtroendeuppdrag sker och verksamhetsplan och budget för kommande år bestäms. Ibland kan det vara svårt att få medlemmarna att komma på årsmötet, då kan det vara bra att locka med något extra, som en spännande föreläsare eller god mat. När har avdelningen ett årsmöte? Innan årsmötet kan hållas måste verksamheten och den ekonomiska situationen som bedrivits fram till årsskiftet beskrivas (i en verksamhetsberättelse och ett bokslut). Dessa handlingar ska hinna granskas av revisorer och därefter skickas för läsning till medlemmarna. Årsmöte ska hållas innan mars månads utgång enligt normalstadgarna för avdelningar. Ett årsmöte kan bara hållas när det kallats till i så god tid att alla medlemmar kan anses ha haft möjlighet att delta. Därför finns det ett krav i stadgarna att kallelsen (där datum och plats för årsmötet beskrivs) är medlemmarna tillhanda inom en viss tid. Enligt normalstadgarna är detta sex veckor innan ordinarie årsmöte, men om avdelningen vill kan den själv bestämma hur stadgarna ska se ut på denna punkt. En stark rekommendation är att alla handlingar bör vara medlemmarna tillhanda senast 4 veckor innan årsmötet. Skriva motioner En motion är ett förslag från en eller flera medlemmar till årsmötet. Alla medlemmar har rätt att skriva motioner och en motion kan handla om vad som helst som rör RFSL:s verksamhet eller om RFSL som organisation. En motion bör ta upp ett ämne eller förslag. Man avslutar motionen med en eller flera yrkanden (förslag) som formuleras som att-satser, exempelvis Yrkande att det under kommande året genomförs en verksamhet med mål att värva äldre medlemmar till avdelningen. Motionerna ska vara inkomna till styrelsen en viss tid, 4 veckor enligt normalstadgarna, innan årsmötet. Det är för att styrelsen ska kunna göra kommentarer till motionen och för att motionen ska kunna skickas till alla medlemmar inför årsmötet. Årsmötet diskuterar motionen genom att den/en av dem som skrivit motionen beskriver vad man vill, styrelsen beskriver sin syn och därefter blir det en fri diskussion där alla får yttra sig och lämna förslag. Årsmötet beslutar därefter vad man vill göra med förslagen genom att varje att-sats bifalls, avslås, besvaras eller anses ha fallit. 4-1

4 Skriva proposition En proposition är ett förslag som styrelsen lägger till årsmötet. Styrelsens majoritet måste stå bakom propositionen och propositionen utformas på samma sätt om en motion. Propositioner brukar behandlas innan motioner på årsmöten, detta framgår av dagordningen till mötet som finns i normalstadgan. Om styrelsen föreslår stadgeändring i proposition måste det anges i kallelsen. Årsmöteshandlingar Samtliga årsmöteshandlingar ska finnas tillgängliga för medlemmar senast två veckor före årsmötet. Detta regleras i avdelningens stadgar. Årsmöteshandlingar består av alla dokument som ska behandlas på årsmötet, dagordning, eventuella propositioner och motioner, verksamhetsberättelse, ekonomisk berättelse, revisionsberättelse, verksamhetsplan och budget för kommande år och vanligtvis valberedningens förslag på vilka som ska bli valda som styrelse, revisorer och andra poster. Det är styrelsen som ansvarar för att alla årsmöteshandlingar skrivs och sprids på rätt sätt. I avdelningens stadgar finns det en paragraf som behandlar vad som ska behandlas på ett årsmöte, och därmed vad som ska stå på dagordningen. Valberedningen behöver inte själva sprida sitt förslag, utan lämnar detta till styrelsen som sedan sprider det. Valberedningens arbete Valberedningens uppgift är att inför årsmötet föreslå (nominera) personer till styrelsen och andra förtroendeuppdrag. Valberedningen ska i god tid innan årsmötet informera medlemmarna om hur de kontaktar valberedningen och efterlysa förslag till de olika uppdragen som valberedningen ska bereda val till. Utöver det bör valberedningen tala med styrelsen samt andra relevanta personer och alla som föreslås till olika uppdrag. Sedan ska valberedningen gemensamt diskutera vilka som bäst tillsammans kan fungera som styrelse, revisorer och andra förtroendeuppdrag. Man måste från valberedningens sida vara noga med att kontrollera att de som blivit föreslagna verkligen är intresserade av att bli valda till uppdragen och att samarbeta med de andra som också är på förslag. Det är också viktigt att kontrollera att alla som måste vara medlemmar för att inneha ett uppdrag också är det. Vidare är det viktigt att granska hur föreningens verksamhet har fungerat över året och om alla förtroendevalda som vill ska få fortsätta. Valberedningens förslag till styrelse, revisorer och andra förtroendeuppdrag ska lämnas till styrelsen innan utskicket till medlemmarna inför årsmötet sker. Om man inte kan göra detta, då man inte har ett färdigt förslag, så ska valberedningen skriva detta och be om fler förslag. I så fall lämnar valberedningen sitt förslag så snart som möjligt för publicering på avdelningens webbsida, i föreningslokal, utskick via e-postlistor eller, senast, för en första presentation på årsmötet. De enda poster valberedningen inte nominerar till är valberedningen eftersom det vore jäv, nominering till valberedning sker på sittande möte och självklart får de som suttit i valberedningen ställa upp till omval. Den gamla styrelsen har ett stort ansvar att vara valberedningen behjälplig i sitt arbete, då styrelsens medlemmar ofta har god insikt i verksamheten och kanske bättre kontakt med potentiellt intresserade medlemmar än valberedningen. 4-2

5 Valberedningen bereder oftast inte val av ny valberedning. Dock kan det vara bra att kolla runt bland medlemmar ifall det finns människor som vill ställa upp att vara valberedning nästkommande år. Det är en mycket viktig post och om platserna vakantsätts (det vill säga att de inte blir tillsatta) så äventyrar det kvaliteten på nästa verksamhetsår. Under årsmötet Den som öppnar mötet, eller förklarar årsmötet för öppnat, brukar vara föreningens ordförande och när mötesordförande (som kan vara samma person som föreningens ordförande) blir vald så övertar den personen ordförandeskapet. Utöver detta måste en sekreterare och justerare samt rösträknare väljas (dessa är ofta samma personer). Sekreterarens uppgift är att skriva ett protokoll som är så tydligt och förståeligt att också den som inte var på årsmötet i efterhand kan förstå vad som hände och vilka beslut som fattades. Justerarnas (de brukar vara två) uppgift är att intyga att protokollet beskriver vad som hände i verkligheten och rösträknarnas uppgift är att räkna röster (vid handuppräckningar, vid personval eller liknande) vid omröstningar. Ibland har valberedningen till uppgift att bereda dessa val, ibland är det styrelsen som föreslår vilka som ska fungera som mötesordförande, mötessekreterare och justerare samt rösträknare. Det är viktigt att röstlängden fastställs på ett korrekt sätt, det vill säga att alla som vill rösta på mötet måste kunna visa att de är medlemmar i RFSL. Detta görs lättast genom att alla ombeds ta med sina medlemskort och sedan får de ett röstkort när de kan visa upp sitt medlemskort. Finns en person som har tillgång till medlemsregistret närvarande samt en dator med internetuppkoppling kan årsmötet även kontrollera att personer som inte har medlemskortet med sig är medlemmar i föreningen. Man måste vara medlem i den förening man vill rösta hos, så en medlem i RFSL Norrköping har inte rösträtt på RFSL Linköpings årsmöte. Under mötet måste alla medlemmar som vill få yttra sig. Det är också viktigt att alla förstår vad som händer på mötet, vilka beslut som fattas etc. Här bör mötesordföranden förklara svåra ord/begrepp eller skeenden och dessutom hålla reda på vilka som vill tala och i vilken ordning de anmält sig. Efter årsmötet Mötessekreteraren ska skriva klart protokollet så snart som möjligt, och därefter skickas detta till justerarna för kontroll och påskrift. När detta är gjort så ska protokollet göras tillgängligt för medlemmarna på det sätt som man brukar i föreningen, oftast genom att det hängs upp för läsning i föreningslokal eller liknande. Inte sällan gör man också en sammanställning av viktigare beslut och skickar ut i nyhetsform som e-post eller som en artikel i en medlemstidning. Det är viktigt att årsmötesprotokoll, med verksamhetsberättelse, bokslut och revisionsberättelse sparas i föreningens arkiv och att styrelsen tar i beaktade det som har bestämts på årsmötet, så att detta inte glöms bort. Skicka en kopia till förbundskansliet på dessa handlingar med en lista över vilka som är förtroendevalda och hur man kontaktar dessa. Konstituerande styrelsemöte Det är en bra idé att ha ett första, konstituerande, styrelsemöte direkt efter hållet årsmöte. På detta möte bestäms de interna rollerna i styrelsen och nya firmatecknare väljs. Detta för att så fort 4-3

6 som möjligt komma igång med den nya styrelsens verksamhet efter att det blivit vald. På detta möte är det också bra att välja en medlemssekreterare. Bland bilagorna finns ett exempel på ett protokoll från ett konstituerande styrelsemöte. Checklista inför årsmötet Styrelsen: 1. Skicka kallelse 6 veckor innan årsmötet. I denna ska det stå när och var årsmötet är, när man senast ska nominera personer till olika förtroendeuppdrag (och hur man kontaktar valberedningen) samt när man senast ska ha inkommit med motioner och vart dessa ska skickas. 2. Skriva verksamhetsberättelse. 3. Sammanställa bokslut. 4. Skicka verksamhetsberättelse, bokslut och andra handlingar (vanligtvis protokoll och verifikationer) till revisorer. Revisorerna ska skriva en revisionsberättelse. 5. Skriva propositioner, verksamhetsplan och budget för kommande år. 6. Yttra sig (skriva kommentar och eventuella egna förslag) om de inkomna motionerna. 7. Skriva en dagordning för årsmötet. 8. Skicka årsmöteshandlingar till medlemmarna. Dessa handlingar är dagordning, verksamhetsberättelse, bokslut, propositioner, motioner, verksamhetsplan, budget och valberedningens förslag. Revisorer: 1. Under året, och när året är slut, granska handlingar (vanligtvis verksamhetsberättelse, bokslut och protokoll, verifikationer samt eventuella reglementen). 2. Skriva och skicka till styrelsen en revisionsberättelse inför årsmötet om revisionen. I denna skriva förslag på om man rekommenderar årsmötet att ge styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret samt förslag på att fastställa resultat- och balansräkning (eller inte). 3. Skriva en revisionsrapport med kommentarer och förslag till styrelsen om allt man granskat. Valberedningen: 1. Under året, och inför årsmötet, tala med förtroendevalda om deras uppdrag. 2. Ta emot och kontakta förslag på personer till olika förtroendeuppdrag. 3. Gemensamt diskutera vilka som bör få vilka förtroendeuppdrag (styrelse, revisorer, kongressombud och eventuellt även mötesordförande, mötessekreterare och justerare/rösträknare). 4. Lämna förslaget till styrelsen för utskick till medlemmarna så snart det går. Extra årsmöte Ofta kallas till ett extra årsmöte då något stort har hänt under verksamhetsåret i avdelningen. Till exempel om någon viktig styrelsemedlem har avgått och behöver ersättas, eller om man har gjort en stadgeändring som kräver två årsmötesbeslut och man inte vill vänta ett helt år för dem att träda i kraft. 4-4

7 På ett extra årsmöte får man endast ta upp de frågor som framgått av kallelsen, vilket gör det extra viktigt att ordentligt tänka igenom vilka frågor som behöver behandlas. Vem som får kalla och hur man gör för att kalla till ett extra årsmöte finns reglerat i normalstadgarna. Mötesteknik på årsmötet Att ta del av ett årsmöte är varje medlems rättighet. Men det kanske inte är så lätt alla gånger att förstå vad som händer och sker. Det finns vissa regler som brukar användas på officiella möten av olika slag, och dessa regler underlättar förhandlingarna oerhört mycket. Mötesteknik är inte svårt och när man väl kan mötets spelregler blir mötet roligare! Vill du säga något Räck upp handen, håll den uppe tills mötesordföranden säkert har sett dig. Mötesordföranden för talarlista och säger till när det är din tur. Alla som är medlemmar i föreningen har rätt att tala på mötet. När du får ordet kan du hålla med, vara emot, lägga till nya fakta och andra aspekter, så länge du håller dig till den frågan som diskuteras. Ingen har rätt att avbryta dig när du talar, så länge du håller dig till ämnet. I vissa fall kan mötet besluta att begränsa talartiden då får du bara hålla på i 1 minut/2 minuter/ så länge som mötet sätter som begränsning. Ordföranden säger till när tiden är ute. Vill du föreslå någonting Om du vill föreslå någonting så gör du det när du har ordet. Säg då jag yrkar att. Det kallas att man lägger ett yrkande. Skriv ditt yrkande på ett papper och lämna in till mötesordföranden, yrkandet skrivs sen in i protokollet. Ett yrkande röstar man alltid om, om inte den som lagt yrkandet drar tillbaka det. Om du inte har med ordet yrka, utan använder vill/kräver/tänker/tycker, då noteras inte förslaget som ett yrkande. Naturligtvis kan man yrka bifall eller avslag på ett liggande förslag, utan att formulera sig i fina meningar. Hur debatten fungerar Debatter håller på tills alla som vill säga något har fått gjort detta. Det kan innebära allt från 10 sekunder till timvis. Alla talare får säga sitt oavbrutna. Ordningsfråga En ordningsfråga kan alla föreningens medlemmar begära. Det innebär att man mellan två inlägg säger ordningsfråga. Då bryts den pågående debatten och ordningsfrågan behandlas istället. En ordningsfråga kan gälla allt ifrån stopp på toaletten och slut på kaffet till streck i debatten och införande av talartid. Streck i debatten innebär att alla som vill får sätta upp sig på talarlistan som sedan stängs, här läses alla yrkanden upp också så alla vet vad som finns att rösta på. När alla talat klart så är debatten slut. Det skall användas med måtta, men kan vara praktiskt i vissa segdragna frågor. Det är alltid mötet som tar beslut på om streck skall införas, så bara för att en vill ha det är det inte säkert att det blir så. Vi går till beslut När debatten är avslutad så frågar mötesordföranden kan vi gå till beslut?. Förhoppningsvis säger då mötet ja. Det innebär att all debatt är avslutad, det går inte att lägga nya yrkanden eller argumentera för/emot några liggande. Ordföranden läser upp de yrkanden som ligger, och 4-5

8 berättar i vilken ordning besluten skall tas. När besluten tas ställer ordföranden bifall mot avslag, dvs. ja mot nej. Skall vi ha fest ikväll? Bifall [de som tycker detta säger då ja], Avslag [de som inte vill ha fest säger ja]. Observera att man aldrig säger nej. Ordföranden avgör då vilken sida som fått flest ja. Vi skall ha fest ikväll, och höjer klubban. Detta är den enklaste formen av omröstning. Man kan också ställa förslag mot varandra. De som vill ha fest ikväll röstar bifall. De som vill ha fest imorgon röstar avslag. Innan varje omröstning förklarar ordföranden vad röstningen gäller. Var uppmärksam, och om du inte hänger med fråga! Innan klubban faller har man rätt att om man så vill ropa votering. Det innebär att rösträkning är begärd. Kanske är det jämnt och svårt att avgöra vilken sida som vann, kanske har lokalen konstig akustik osv. Vid votering räcker du upp ditt röstkort på antingen bifall eller avslag. Ordföranden samt rösträknarna räknar rösterna och avgör vilken sida som vann. I vår förening har vi även möjligheten att begära sluten votering. Det innebär att alla mötesdeltagare på en lapp skriver bifall/avslag, det kan också innebära att man skriver vilket av t ex 4 olika förslag man vill lägga sin röst på, lägger rösten i en korg som sedan räknas av rösträknarna. Denna form används egentligen bara vid personval. Ordföranden deklarerar efter genomförd votering resultatet och höjer klubban. När klubban är slagen i bordet är beslutet giltigt. Alla medlemmar på mötet har rösträtt. Se till att kvittera ut röstkort innan mötet startar. Använd din rösträtt med sunt förnuft. Det är till exempel inte förbjudet, men dock djupt olämpligt för den nyvalda styrelsen att delta i beslut kring val av revisorer och valberedning. Övriga frågor Sist på mötet kommer punkten övriga frågor. Under denna punkt så finns möjlighet för medlemmar att informera. Detta är ingen beslutspunkt man kan alltså inte ta beslut här. 4-6

9 Årsmöteshandlingar Innan årsmötet finns vissa dokument som styrelsen ska sammanställa för att sammanfatta årets verksamhet för medlemmarna, denna kallas för verksamhetsberättelse och ekonomisk berättelse. Dessutom bör styrelsen samt lägga förslag till verksamhet och inriktning för kommande verksamhetsår, det vill säga verksamhetsplan och budget. Verksamhetsberättelse Varför lägga ner tid på en verksamhetsberättelse? Om man lägger lite tid på att skriva en utförlig och genomarbetad verksamhetsberättelse ger det ett gott intryck när avdelningen söker bidrag och bifogar sin verksamhetsberättelse till ansökan. Det kan avgöra om ni får de bidrag ni sökt eller inte. Dessutom är det en bra dokumentation för kommande styrelser och är ett viktigt dokument för de som senare vill göra historiska tillbakablickar vad gjorde RFSL Erstad för 10 år sedan? Vad bör vara med i en verksamhetsberättelse? - Förteckning över vilka som suttit i styrelsen under verksamhetsåret - Förteckning över övriga förtroendevalda i avdelningen - Info om hur många möten avdelningen har haft under året När hölls årsmötet? Antal styrelsemöten Antal medlemsmöten - Översiktligt över vilken verksamhet som har bedrivits (förslag nedan) Skolinformation hur många elever har man mött? Hur många informatörer har varit aktiva? Säkrare sex-kampanjer hur många har vi mött? Vilka utbildningar har hållits, hur många har utbildats etc.? Cafékvällar hur många, föreläsare, hur många kommer etc.? Påverkansarbete - uppvaktningar, insändare, mediakontakter etc. - Viktiga beslut som tagits under året - Samarbetsparter - Bidragsgivare och projekt - Sammanfattning (och förhoppningar inför framtiden) - Underskrifter från samtliga som suttit i styrelsen under mandatperioden, även eventuella avhoppare 4-7

10 Ekonomisk berättelse Vad ska en ekonomisk berättelse innehålla? - årets resultat - översikt över bidrag och projekt, bidrag och kostnader - kassörens tankar om året - viktiga ekonomiska beslut och stora inköp/investeringar - resultaträkning - förslag på hur årets resultat ska hanteras Hur detaljerad ska en resultaträkning vara? En rimlig nivå är att redovisa hur mycket varje projekt eller verksamhet har kostat, och inte redovisa varje suddgummi man köpt. Därför kan en bokföring i bokföringsprogram med kostnadsställen och konton vara till stor hjälp, ur ett bokföringsprogram kan man även direkt skriva ut en resultaträkning så att man själv slipper sitta och sammanställa i slutet av året. Som bilaga finns ett förslag på kontoplan för en avdelning. Årets resultat Det finns olika sätt att hantera årets resultat. Har resultatet blivit negativt kan föreningen inte göra så mycket, det enda är att hoppas att det man hade kvar från föregående år täcker den förlusten. Går man med vinst finns det dock några olika alternativ som styrelsen kan föreslå och årsmötet sedan ta ställning till. Återföra i ny räkning Att återföra i ny räkning innebär att man för över pengarna till nästa verksamhetsår och tillåter pengarna att användas framöver. Detta är det vanligaste sättet för föreningar att hantera mindre summor som man har i vinst. Investera Om föreningen har gått med lite större vinst kan årsmötet välja att investera pengarna, dvs. köpa något som föreningen behöver eller som man tror kommer att öka i värde, t.ex. aktier eller fonder. Spara Det är alltid bra att som ideell förening ha en ekonomisk buffert om tiderna blir sämre. Därför kan en idé vara att spara pengarna som blir i årets resultat på ett särskilt konto där det behövs ett styrelsebeslut för att få använda pengarna på kontot. Detta för att säkerställa att pengarna inte används för löpande verksamhet om det inte behövs. 4-8

11 Verksamhetsplan och budget Verksamhetsplan Som avgående styrelse kan det kännas trist att lägga fram ett förslag på en verksamhetsplan som en ny styrelse måste förhålla sig till och följa. Därför kan det vara bra att göra en verksamhetsplan som inte är alltför detaljerad, utan istället utgå ifrån de bidrag man fått som man vet att avdelningen bör göra en viss verksamhet för, exempelvis hiv-medel eller andra projektmedel som man måste slutföra för att inte bli återbetalningsskyldig. I övrigt kan man hålla en verksamhetsplan ganska öppen. Dock är antagande av verksamhetsplan ett bra sätt att få medlemmarna på årsmötet att faktiskt tvingas diskutera målsättningar för verksamheten och prioriterade områden för avdelningen. Budget Att som avgående styrelse lägga en detaljerad budget kan vara svårt, liksom det kan vara svårt att göra ett förslag till verksamhetsplan. Även här kan man göra en inte alltför detaljerad budget, utan precis som i fallet med verksamhetsplanen utgå ifrån vilka pengar man har i olika projekt och om man har saker som man har sagt till bidragsgivare att man ska använda pengarna till. Då är det viktigt att en ny styrelse vet om detta så att de inte tror att de är fria att använda pengarna hur som helst. Att lägga fram ett förslag till budget gör också att medlemmarna får diskutera hur pengarna i avdelningen ska användas, och besluta om detta. 4-9

12 Verktyg och metoder för styrelsearbete Stadgar Föreningens stadgar är föreningens regler och måste följas. I stadgarna finns det uppräknat vad föreningen ska arbeta med och för vilka och (oftast) på vilket sätt. Att aktivt bryta mot stadgarna är allvarligt och kan resultera i att styrelsen inte får ansvarsfrihet och/eller inte blir omvald. Att inte bli beviljad ansvarsfrihet innebär att föreningen kan komma att kräva skadestånd eller på annat sätt kräva ansvar om föreningen lidit skada av styrelsens handlande. Stadgarna brukar ge ett visst handlingsutrymme till styrelsen. Möten De möten som vanligtvis finns i en förening är årsmöte, medlemsmöte och styrelsemöte. Styrelsemötet är beslutande inom det handlingsutrymmet som stadgarna och årsmötet gett till styrelsen. Medlemsmötet har per automatik ingen beslutande roll över styrelsen, utan kan fungera mer som en informations/diskussionskanal mellan styrelse och medlemmar, men detta är upp till varje avdelning att avgöra. Ett möte måste vara väl förberett. Kalla till mötet i god tid och på ett sätt som man säkert vet når alla, vem som kallar är upp till styrelsen att avgöra men oftast är det ordförandens ansvar. Skicka helst då med en dagordning så att de som ska besluta hinner tänka lite på de olika frågorna. Skicka gärna med underlag i form av vad det är som ska beslutas, varför och vilka konsekvenser ett beslut (eller inget beslut) leder till. Det är också mycket bra att göra en tidsplanering för mötet och att berätta om denna så att alla vet när man kan avsluta. Vid mötet måste det vara så pass strukturerat att alla hela tiden förstår vad det är man diskuterar och varför man diskuterar just detta. Utvärdering och uppföljning Att utvärdera en verksamhet eller aktivitet är detsamma som är säga vad man tycker om den. Vad var bra och vad var dåligt? Att dokumentera detta är viktigt och lärorikt och leder till en förbättrad verksamhet och utvärderingar är dessutom till stort värde till senare engagerade i föreningen. En uppföljning betyder att planera kommande verksamheter utifrån resultaten från utvärderingen. Här kan det vara svårt att vilja vara kritisk mot den egna verksamheten, och det kräver ett visst mod att inse att verksamheter kanske inte fungerat så bra som den skulle kunna fungera. Protokoll Ett protokoll är en redogörelse av ett möte. Alla protokoll ska så snart som möjligt skrivas ut och därefter justeras (kontrolleras) av justerare och/eller av mötesordföranden. Justeringen är samma sak som att intyga att protokollet är korrekt och att det är gällande. Vanligtvis får protokoll läsas av medlemmar i föreningen. Protokollet i en ideell förening är inte en offentlig handling men kan bli det om det till exempel skickas in till kommunen som bilaga till bidragsansökan. I vissa fall förs inte hela diskussioner till protokoll om det rör känsliga frågor (personalgräl, löner etc.). 4-10

13 Protokollet ska innehålla följande: Vilken förening och vilken instans i föreningen som hade mötet Vilken tid och plats mötet var samlat Vilka som var närvarande och under vilka tider/beslutspunkter Vilka som deltog i besluten Bakgrund till besluten Besluten i form av vad som beslutades, vem som ska utföra detta, när det ska utföras, hur mycket det får kosta, varifrån dessa medel får hämtas och hur, samt när uppdraget ska vara rapporterat och till vem. Det finns olika former av protokoll och de två vanligaste är diskussionsprotokoll (där en beskrivning av ärendet och diskussionen innan beslutet, samt beslutet finns) samt beslutsprotokoll (där en beskrivning av ärendet och bara beslutet finns). Exempel på bra beslutsprotokoll: 13 Central styrelseutbildning i mars 2007 Robert Karlsson Svärd beskriver sin planering och projektering (se bilaga 1) av styrelseutbildningen i Stockholm dit fem avdelningars representanter kommer och yrkar på att denna projektplan antas av arbetsutskottet. Kort diskussion. Arbetsutskottet beslutar: att anta projektplanen i enlighet med bilaga 1, att utöka lönekostnaderna för Robert Karlsson Svärd för genomförandet av styrelseutbildningen med kronor och dessa ska belasta konto Exempel på bra diskussionsprotokoll: 13 Central styrelseutbildning i mars 2007 Robert Karlsson Svärd beskriver sin planering och projektering (se bilaga 1) av styrelseutbildningen i Stockholm dit fem avdelningars representanter kommer och yrkar på att denna projektplan antas av arbetsutskottet. Sören Andersson menar att Robert Karlsson Svärd är underbetald och yrkar på utökade lönekostnader för Robert Karlsson Svärd om kronor samt att dessa ska belasta konto Maria Sjödin bistår Sören Anderssons yrkande om utökade lönekostnader, men yrkar att summan ska vara kronor. Nisse Hult yrkar avslag på utökade lönekostnader och påminner om förbundets ansträngda ekonomiska situation. Arbetsutskottet beslutar: att anta projektplanen i enlighet med bilaga 1, att utöka lönekostnaderna för Robert Karlsson Svärd för genomförandet av styrelseutbildningen med kronor och dessa ska belasta konto

14 Aktivitetslista/Beslutsliggare En aktivitetslista/beslutsliggare är ett av många sätt att hålla reda på vem som fått vilket uppdrag och att lättare veta att det är utfört. Dokumentet är också en påminnelse om vilka beslut som inte är genomförda och vilka man har utfört och är ett dokument som uppdateras vid varje möte. Beslutsliggaren bör innehålla följande uppgifter: Det datum då uppdraget delades ut Vem som har ansvaret för uppdraget När uppdraget ska vara utfört Vad uppdraget består av Var rapport ska lämnas efter att uppdraget är utfört Vilka resurser som finns för verksamheten Från en aktivitetslista/beslutsliggare bör det aldrig raderas något. Gör istället överstrykningar eller flytta material, så kan man använda dokumentet för att planera nästa verksamhetsår och för att använda som underlag vid formulerandet av verksamhetsberättelse. Till hjälp kan en förening använda sig av webb-baserade dokument, som till exempel Google Docs där alla kan gå in och kontrollera och redigera kontinuerligt. Exempel: Besluts- Ansvarig datum Robert Karol Ska vara utfört Uppdrag Rapport till Resurser Genomföra Arbetsutskottet kronor skolinfoutbildning i Örebro Arbetsutskottet kronor Robert Genomföra central styrelseutbildning i Stockholm Exempel: Utförda uppdrag Besluts- Ansvarig datum Robert Karol Ska vara utfört Uppdrag Rapport till Resurser Genomföra Arbetsutskottet kronor skolinfoutbildning i Skövde Ej utförda uppdrag Besluts- Ansvarig Ska vara Uppdrag Rapport till Resurser datum utfört Robert Genomföra central styrelseutbildning i Stockholm Arbetsutskottet kronor 4-12

15 Ett bra styrelsemöte Här nedan följer några allmänna råd om hur man förbättrar styrelsemöten och gör dem effektiva. Innan Alla måste få möjlighet att skicka in punkter till dagordningen. Till hjälp kan en förening använda sig av webb-baserade dokument, som till exempel Google Docs där alla kan gå in och kontrollera och redigera kontinuerligt. Dagordning och kallelse ska finnas en vecka innan mötet. Kallelsen ska ange hur långt mötet ska vara. Ordföranden och/eller sekreteraren bör tidsplanera hela mötet och alla punkterna. Man ska meddela återbud om man inte kan delta, i god tid. Alla underlag ska finnas tillgängliga för alla tre dagar innan mötet. Skickas ut med e-post. Underlagen ska läsas. Föredragande ska vara beredda. Praktiska saker (som att sköta om fika eller annat) ska vara klart innan mötet börjar. Under Mötesordföranden ska leda/styra upp mötet. Meddela vid punkten om dagordningen om man har övriga frågor och vad dessa är för något. Dagordningen ska följas. Alla ska få möjlighet att tala. Vid behov ska en talarlista finnas. Disciplin ska gälla håll mötesformerna. Härskartekniker får inte förekomma. Håll tidsramarna för rasterna och sluttiden. Någon ska föredra (berätta om bakgrunden/sakfakta) om ärendet innan diskussion. Alla förslag ska beaktas i ett positivt klimat. Mötesordföranden ska fråga om det verkar oklart: har alla förstått bakgrunden/förslaget? Mötesordföranden ska tydligt fråga hur styrelsen ställer sig till besluten. Ingen ska behöva undra om man fattade beslut eller inte. Om det är en beslutspunkt att styrelsen ska bestämma något så ska ett av följande beslut fattas: bifalla (ja), avslag (nej), återremiss (till någon för komplettering) eller bordläggning (vänta med frågan till senare). Inga andra alternativ finns. Reservationer ska respekteras. Reservationer ska lämnas innan mötet är slut och alltid skriftligt. Bestäm när nästa möte ska vara senast när man avslutar mötet. Planera helst alla årets möten vid första mötet, om det går. Efter Skriv tydliga och lättförståeliga beslutsprotokoll. Protokollet ska vara justerat senast en vecka efter mötet. Protokoll ska finnas justerade hos styrelsen senast med nästa kallelse. Aktivitetslistan/beslutsliggaren ska vara uppdaterad senast en vecka efter mötet. 4-13

16 Förtroendeuppdrag i RFSL-avdelningen Att bli vald Förtroendeuppdrag är vad det låter som ett val där man får ett förtroende att utföra vissa saker och/eller ha vissa ansvarsområden i föreningen. I huvudsak finns det två olika typer av förtroendeuppdrag, dels att vara vald till styrelsen och dels att få ett annat uppdrag. Oavsett uppdrag så är det styrelsen som är ansvarig för att verksamheten genomförs på det sätt som årsmötet beslutar. Alla förtroendeuppdrag är ideella (ej avlönade) och man kan när som helst avgå från ett förtroendeuppdrag. Om man vill avgå så meddelar man detta skriftligen till föreningens styrelse. Dock är det en sista utväg, har du blivit vald på ett år är det rimligt att, om inget särskilt händer, du sitter kvar mandatperioden ut. För att kunna bli vald så måste man vara medlem i RFSL. Det finns ett principbeslut från 1997 om att den som blivit dömd för sexualbrott inte får representera RFSL, och därmed inte heller få något förtroendeuppdrag inom RFSL. Styrelsen ett lag som arbetar för föreningen Styrelsen utses av årsmötet och arbetar tillsammans för föreningen bästa utifrån vad årsmötet bestämt. De dokument som styrelsen måste arbeta efter är stadgar, verksamhetsplan och budget samt eventuella principdokument (reglementen om arvoden eller liknande). Man får såklart inte bryta mot gällande lag i verksamheten. Fördelningen av ansvar och arbetsuppgifter är av föreningstradition fördelad på olika sätt. Egentligen är det oviktigt vem som gör vad, så länge som allt utförs på rätt sätt. Styrelsen kan (och bör) beskriva vem som har vilket ansvar. Detta kallas att konstituera sig. Detta görs (oftast) på det första styrelsemötet efter årsmötet. Efter att detta gjort är det bra om ansvarsfördelningen sprids till medlemmarna och förbundet (via medlemstidning, protokoll i föreningslokalen och/eller e-postutskick) så att alla vet vem man kan vända sig till. Ordförande Ordföranden har vanligtvis ett samlande, samordnande och övergripande ansvar. Ansvaret består oftast i att kalla till styrelsemöten, fungera som mötesordförande och att vara den som tillsammans med annan person tecknar föreningens firma. Till detta kommer oftast också att vara den som företräder föreningen offentligt, till exempel i mediesammanhang. Om det finns en vice ordförande i styrelsen så brukar ordföranden och vice ordföranden dela uppgifterna och ansvaret emellan sig. Dessa båda har nära kontakt och planerar och samordnar verksamheten inom föreningen. Det är viktigt att ordföranden inte tar på sig för mycket arbete i styrelsen själv, utan att uppgifter och ansvar delegeras och fördelas på alla i styrelsen. Kassör En kassör är den som vanligtvis har koll på föreningens ekonomi. Kassörens uppgifter är vanligtvis att sköta bokföringen och göra bokslut, ta hand om föreningens avtal, göra betalningar och att fakturera de som är skyldiga föreningen pengar. Rimligt är också att kassören vid varje styrelsemöte har en genomgång av det aktuella ekonomiska läget, samt delar med sig av en skriftlig rapport om hur ekonomin ser ut i dagsläget. 4-14

17 Sekreterare Sekreteraren skriver protokoll på möten och ser till att kontrollera att vad som har beslutats om verkligen har blivit genomfört. Sekreteraren brukar också ansvara för att brev, information och inbjudningar behandlas korrekt. Dessutom kan ansvar för föreningens arkiv och skrivandet av utkastet till verksamhetsberättelse vara vanliga arbetsuppgifter för en sekreterare. Ledamot En ledamot har oftast inte på förhand bestämd uppgift i styrelsen utan kan istället ha ansvar för delar av den övriga verksamheten, såsom festansvarig, ansvarig för utåtriktad information på en webbsida, ansvarig för olika projekt eller ansvarig för en arbetsgrupp. Ersättare En ersättare är en person som är vald att ersätta någon i styrelsen om denna person ej kan delta i styrelsearbetet. Vanligtvis förväntas ersättare delta vid alla möten för att vara informerad om verksamheten. Ersättare har rösträtt i styrelsen bara då de ersätter någon ordinarie ledamot. Ersättare kallas ibland suppleant. Adjungerade Styrelsen kan utse en eller flera som adjungerande till styrelsen. Detta betyder att en eller flera personer bjuds in till styrelsemöten för att de är betydelsefulla för föreningen på något sätt och att styrelsen tycker att just dessa personers tillför styrelsen erfarenheter/kunskaper. Den som är adjungerad har formellt inte samma ansvar som någon som sitter i styrelsen och har aldrig rösträtt i styrelsen. Däremot har adjungerade precis som medlemmar närvarorätt, yttranderätt och förslagsrätt på de möten som styrelsen bestämmer. Adjungerade behöver inte vara medlemmar i RFSL, vilket är ett av två undantag från regeln om att förtroendevalda ska vara medlemmar. Övriga förtroendevalda Valberedning En valberedning ska bereda val. Detta betyder att de tillsammans ska lämna ett förslag inför val av styrelse och revisor och av andra förtroendevalda. Valberedarna bör ta del av protokoll och andra handlingar för att få en uppfattning av hur arbetet har fungerat men också aktivt söka personer som är lämpliga att väljas till förtroendeuppdrag. Att tala med alla som avgår och alla som är nominerade är det minsta man kan göra som valberedare. Därtill förväntas valberedare att skriftligt redovisa sitt förslag redan innan årsmötet. En bra valberedare är alltså en person som kan skilja på sak och person samt är opartisk. Personen ska därtill kunna vara tyst om saker som hon/han hör i sitt uppdrag och gärna ha ett brett kontaktnät i föreningen. Revisor En revisors uppgift är att granska. Granskningen består dels av hur styrelsen har arbetat och föreningen i stort har fungerat. Granskningen handlar dels om att kontrollera att alla gjort som de ska och inte har brutit mot lagar eller föreningens stadgar. För att göra detta ska en revisor ta del av protokoll. Den största delen av revisionen är dock att gå igenom ekonomin för föreningen och där se att denna överensstämmer med kassörens redovisning samt att inga oegentligheter 4-15

18 förekommer. En revisor brukar också kontrollera att ekonomiska rutiner fungerar och kan kalla till extra årsmöte om saker och ting inte står rätt till. Revisorn ska, senast till årsmötet, framlägga en revisionsberättelse och där också rekommendera om den avgående styrelsen ska få ansvarsfrihet eller inte. Förslag ska också läggas om hur balans- och resultaträkningen ska fastställas eller inte. Revisorer behöver inte vara medlemmar i RFSL, vilket är ett av två undantag från regeln om förtroendevalda ska vara medlemmar. Kongressombud Inom RFSL utses de som ska representera avdelningen vid kongressen oftast på årsmötet. Dessa personer ska företräda avdelningen på kongressen och där rösta på olika saker. Här finns det tre olika traditioner, dels att ombuden får rösta helt efter egen vilja, dels att ombuden får riktlinjer att gå efter om hur de ska rösta och dels att ombuden är bundna att rösta på vissa sätt i alla eller vissa frågor men det är helt upp till avdelningen hur de skall gå tillväga. Förtroenderådet är ett möte som hålls på vårterminen de år som RFSL inte har kongress. Avdelningen får skicka representanter till detta möte. Dessa kan lämpligen väljas på årsmötet detta år, men kan också uppdras åt styrelsen att utse. Övrigt Årsmötet eller styrelsen kan utse andra positioner än de ovanstående, viktiga sådana är hemsidesansvarig och medlemsansvarig. Exempelvis kanske en vice ordförande, en festansvarig eller kanske en medlemsvärvaransvarig utses som då har ett visst mandat att arbeta inom vissa områden eller liknande, men som är underställd styrelsen. 4-16

19 Mångfald och tillgänglighet Varför ska man jobba med mångfaldsfrågor? Enligt verksamhetsplanen är mångfald inom organisationen ett centralt område. Det lyfts fram att det finns ett behov av ökad mångfald och minskad diskriminering inom organisationen. Målet är att alla hbt-personer ska känna sig välkomna och respekterade inom RFSL och känna att organisationen är relevant att verka inom. RFSL ska sträva efter att vara en inkluderande organisation och ta vara på alla erfarenheter som finns inom hbt-världen. Enligt verksamhetsplanen ska alla, oavsett kön, könsidentitet/könsuttryck, etnicitet/nationalitet/ursprung, sexualitet/sexuell läggning, klass, geografisk position, funktionalitet, ålder, samlevnadsform eller hiv-status ha samma rättigheter och förutsättningar inom organisationen. RFSL ska enligt verksamhetsplanen visa medvetenhet om hur dessa faktorer påverkar en persons möjligheter att utforma sitt liv och påverka sin omgivning och ska därför jobba aktivt mot all form av diskriminering. Detta betyder också att man ska sträva efter att all verksamhet i praktiken ska vara tillgänglig för alla medlemmar. Syftet med den här texten är att ge en introduktion till hur man kan jobba med mångfaldsfrågor inom avdelningen. En viktig del av detta är att synliggöra och ifrågasätta de normer som finns runt omkring oss. Normer kan beskrivas som osynliga regler för vad som är rätt och fel. Vanligtvis synliggörs normativa ordningar först när någon bryter mot dem. En heterosexuell cis-person behöver inte komma ut, eftersom heterosexualitet ses som något självklart. Det finns också normer för kroppen och hur den förväntas se ut och fungera. Vi förväntas till exempel kunna gå, tala och se, och det är inte förrän någon som är exempelvis blind engagerar sig som det blir tydligt att verksamheten inte varit tillgänglig för alla och kan behöva förändras. Att undersöka och bli medveten om vilka normer och strukturer som påverkar den egna avdelningen är ett steg på vägen till ett mer demokratiskt hbt samhälle. Att sedan göra något åt situationen och börja jobba praktiskt, både internt och externt med frågan är nästa steg. Förhoppningsvis kan denna text vara ett underlag för detta arbete. Målsättningen är att alla ska känna sig välkomna inom RFSL och att RFSL ska kunna arbeta för hela hbt världens rättigheter. Vad menas med mångfald och intersektionalitet? Att arbeta för mångfald handlar om att arbeta för att alla oavsett ålder, kön, könsidentitet, könsuttryck, sexuell läggning, trosuppfattning, funktionalitet, hiv-status eller etnicitet har samma rättigheter och skyldigheter. Det är viktigt att se över verksamheten för att synliggöra och motverka hämmande normer samt undanröja hinder som gör att människor hamnar utanför eller inte känner sig respekterade och sedda. I samhället finns normer för hur vi ska bete oss och se ut, som påverkar hur vi kan utforma våra liv och de val vi gör. Normer är kopplade till makt och till status. De som bryter mot normen uppfattas ofta som avvikande och onormala. Ofta är normer osynliga till dess att någon bryter 4-17

20 mot dem, då blir de väldigt synliga och den som bryter riskerar att bli bestraffad på olika sätt, med blickar, osynliggörande, kommentarer eller till och med våld. Normer kan ändras och är olika i olika sammanhang. Begreppet intersektionalitet fokuserar på hur faktorer som kön, sexualitet, etnicitet, nationalitet, ålder, funktionalitet, religion och klass samverkar. Att maktaspekter samverkar synliggörs exempelvis när föreställningar kring sexualitet och könsuttryck kopplas samman. Att en kille som uppträder feminint automatiskt antas vara bög är en sådan föreställning. Det visar också på att homofobi och transfobi inte går att skilja åt. Ett annat exempel på hur olika maktaxlar samverkar är hur fördomar kring religion eller etnicitet kan göra att en person antas vara heterosexuell eller homofob. Tanken med begreppet intersektionalitet är alltså att man ska försöka se hur olika maktaxlar samverkar och att en viktig poäng går förlorad om de isoleras från varandra. För att kunna skapa en avdelning som är tillgänglig för alla krävs att man försöker förstå dessa maktaxlar och hur de hänger ihop. Diskrimineringsgrunderna En kort förklaring av de olika diskrimineringsgrunderna följer här. Normer kring kön och sexualitet är sammanhängande. I samhället idag finns en utpräglad heteronorm som utgår ifrån att det finns två kön, att de är varandras motsats och att de följaktligen attraheras av varandra. I denna struktur ingår också att det som definieras som maskulint värderas högre än det som definieras som feminint. Det kan vara värdefullt att tänka över vilken sorts könsuttryck och sexualitet som är norm inom avdelningen. Det kanske inte ser ut som i resten av samhället, men kan trots det vara normerande. Grupper som enligt tidigare undersökningar lätt kommer i skymundan är bisexuella och transpersoner. Fördomar gällande ålder kan leda till att yngre inte förväntas ta lika stort ansvar eller kunna handla lika rationellt som äldre, vilket kan leda till att de yngre i en organisation inte får lika stort inflytande och utrymme som de äldre. Det kan också vara så att de äldre har svårt att göra sina röster hörda, om de flesta är yngre på avdelningen. Med begreppet etnicitet menas att en person som, av sig själv eller av omgivningen, anses tillhöra en grupp människor som anses ha en liknande kultur eller språk. Begrepp som etnicitet och kultur används ibland för att förklara människors beteenden, samt rättfärdiga människors olika möjligheter i samhället. Precis som att fokus inom hbt-rörelsen har gått ifrån att fokusera på hbt-personer och varför vi bör tolereras till att fokusera på heteronormen så har normer kring vithet börjat diskuteras. Man har börjat prata om vithet och svenskhet som en maktposition, genom att granska de fördomar som finns angående etnicitet och kultur. Genom att kritiskt granska vithet kan man lättare förstå de förtryckarstrukturer som formar samhället genom att utgå ifrån och synliggöra normen, istället för att granska särskilda grupper. Ett exempel på hur man kan göra detta är att man istället för att fråga sig varför vissa grupper inte finns representerade inom organisationen, undersöka hur den egna verksamheten ser ut och vilka den främst riktar sig till. 4-18

Hanna Jonsson. www.lsu.se Beställ denna bok:www.lsu.se

Hanna Jonsson. www.lsu.se Beställ denna bok:www.lsu.se Hanna Jonsson Skribent: Hanna Jonsson Projektledare & redaktör: Johan Welander, LSU Layout: Gillbring Grafisk Design Illustrationer: Torgeir Husby Korr: Helena Lindh Omslagsidé: Torgeir Husby Omslagsfoto:

Läs mer

Föreningshjälpen. För nystartade lokalföreningar. inom Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare. Reviderad juni 2014

Föreningshjälpen. För nystartade lokalföreningar. inom Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare. Reviderad juni 2014 Föreningshjälpen För nystartade lokalföreningar inom Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare Reviderad juni 2014 Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare, Frejgatan 75, 113 26 Stockholm, 08-556 068

Läs mer

FÖRENINGAR. - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON

FÖRENINGAR. - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON FÖRENINGAR - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON Får kopieras om källan anges. Marita Isaksson 2009 INNEHÅLL FÖRENING VAD ÄR EN FÖRENING? s. 1 Ideell förening Ekonomisk förening

Läs mer

Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter.

Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter. Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter. Tillsammans är vi starka och kan göra förändringar STYRELSENS ANSVAR OCH UPPGIFTER: Styrelsen i en förening är mycket viktig. Den är motorn och den drivande kraften

Läs mer

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN November December Januari * Ordförandekonferens * Föreningsårsmöten * Bokslut & revision Februari * Föreningsårsmöten * Medlemsrapportering klar 28 februari * Planeringskonferens * Bokslut & revision *

Läs mer

Välkommen till SÄG:s Elevkårs årsmöte 2014

Välkommen till SÄG:s Elevkårs årsmöte 2014 ÅRSMÖTE 2014 Välkommen till SÄG:s Elevkårs årsmöte 2014 Hej! Det här är de årsmöteshandlingar som styrelsen har förberett för 2014 års årsmöte. Vi har länge sett fram emot årsmötet som är den plats där

Läs mer

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7 Innehållsförteckning Introduktion 2 Varför inflytande för barn och unga? 3 Barnkonventionen 5 Definition av begrepp 7 Deltagande/delaktighet 7 Inflytande 8 Normer 8 Makt 9 Åldersmaktsordning 10 Olika nivåer

Läs mer

TANKEBANKEN Ett studiecirkelmaterial om normer, makt och förändring

TANKEBANKEN Ett studiecirkelmaterial om normer, makt och förändring KA IG TANKEBANKEN Ett studiecirkelmaterial om normer, makt och förändring Projektledare och författare: Milena Kraft Formgivning och illustration: Emili Svensson Textbearbetning: Malin Österman Stort tack

Läs mer

GRÖN UNGDOM I STOCKHOLMREGIONENS ÅRSMÖTE 2015

GRÖN UNGDOM I STOCKHOLMREGIONENS ÅRSMÖTE 2015 GRÖN UNGDOM I STOCKHOLMREGIONENS ÅRSMÖTE 2015 2 INNEHÅLL Praktisk information 3 Förslag till dagordning och tidsschema 4 Förslag till arbetsordning 8 Ordlista 12 Styrelsens verksamhetsberättelse 15 Ekonomisk

Läs mer

FÖRENINGSHANDBOKEN DIN GUIDE TILL ETT FRAMGÅNGSRIKT FÖRENINGSARBETE

FÖRENINGSHANDBOKEN DIN GUIDE TILL ETT FRAMGÅNGSRIKT FÖRENINGSARBETE FÖRENINGSHANDBOKEN DIN GUIDE TILL ETT FRAMGÅNGSRIKT FÖRENINGSARBETE INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innehållsförteckning... 2 Riktlinjer för studentföreningar... 3 Att bilda förening... 3 Föreningens styrelse...

Läs mer

Föreningspärm. 2012-12-18 nu med reviderade normalstadgar.

Föreningspärm. 2012-12-18 nu med reviderade normalstadgar. Föreningspärm för föreningar anslutna till Villaägarnas Riksförbund 2012-12-18 nu med reviderade normalstadgar. Uppdatering och utveckling av pärmen via www.villaagarna.se / Min Sida Postadress Besöksdress

Läs mer

KAPITEL 5 AVDELNINGENS EKONOMI

KAPITEL 5 AVDELNINGENS EKONOMI KAPITEL 5 AVDELNINGENS EKONOMI Ansvar och roller Ekonomisk hantering Finansiering Ansökningar Vad en ansökan brukar innehålla Redovisning av bidrag Att anställa i RFSL Bilagor - förteckning 5-1 5-2 5-5

Läs mer

Lättläst om. Sociala företag. 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31

Lättläst om. Sociala företag. 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31 Lättläst om Sociala företag 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31 Visionen för projekt Östgötamodellen arbete för alla Rapporten som du nu läser handlar om arbetsintegrerande

Läs mer

Fältbiologernas organisation..3 Historien bakom...5 Hur får man en klubb att fungera?. 7

Fältbiologernas organisation..3 Historien bakom...5 Hur får man en klubb att fungera?. 7 Innehållsförteckning Välkommen till din guide i klubbgalaxen.. 1 Vilka är Fältbiologerna? 2 Fältbiologernas organisation..3 Historien bakom..........5 Hur får man en klubb att fungera?. 7 Att skapa god

Läs mer

Att starta en förening

Att starta en förening Att starta en förening Fritidskontoret Hur du bildar en förening En grupp människor med samma intresse samlas till ett möte för att bilda en förening. En provisorisk styrelse (interimsstyrelse) utses som

Läs mer

Att bilda förening. En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på

Att bilda förening. En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på Att bilda förening En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på I den här broschyren får du veta hur det går till att starta en förening och vad man bör känna till och

Läs mer

Möteshandlingar. Ung Pirats förbundskongress 2012. 23-25 mars i Uppsala

Möteshandlingar. Ung Pirats förbundskongress 2012. 23-25 mars i Uppsala Möteshandlingar Ung Pirats förbundskongress 2012 23-25 mars i Uppsala Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 1 Förslag på dagordning till förbundskongressen...3 Praktisk information... 5 Hitta till

Läs mer

RFSL JÖNKÖPING. Kallar till Årsmöte. Lördagen den 26 mars 2011 Klockan 14:00 På CLUB42 Norra Strandgatan 42

RFSL JÖNKÖPING. Kallar till Årsmöte. Lördagen den 26 mars 2011 Klockan 14:00 På CLUB42 Norra Strandgatan 42 RFSL JÖNKÖPING Kallar till Årsmöte Lördagen den 26 mars 2011 Klockan 14:00 På CLUB42 Norra Strandgatan 42 Alla som har giltigt medlemskap i RFSL Jönköping har rätt att närvara, yttra sig och har rösträtt.

Läs mer

MÖTESHANDLINGAR UNG PIRATS FÖRBUNDSKONGRESS 2014 14-16 MARS, UPPSALA

MÖTESHANDLINGAR UNG PIRATS FÖRBUNDSKONGRESS 2014 14-16 MARS, UPPSALA MÖTESHANDLINGAR UNG PIRATS FÖRBUNDSKONGRESS 2014 14-16 MARS, UPPSALA Innehållsförteckning 1. Praktisk information...3 Preliminärt schema för kongressen...5 2. Kallelse till förbundskongress 2014...6 3.

Läs mer

ÖPPNA VERKSAMHETEN! Ett metodmaterial om normer och inkludering i öppen ungdomsverksamhet

ÖPPNA VERKSAMHETEN! Ett metodmaterial om normer och inkludering i öppen ungdomsverksamhet respekt integritet delaktighet vara trygg känna självkänsla må bra lika värde och villkor ÖPPNA VERKSAMHETEN! Ett metodmaterial om normer och inkludering i öppen ungdomsverksamhet synas finnas var våga

Läs mer

Ordning och reda i ekonomin

Ordning och reda i ekonomin Ordning och reda i ekonomin handledning för styrelser, kassörer och revisorer i den lokala hyresgästföreningen i region stockholm 1 juni 2010 Innehållsförteckning Hyresgästföreningens organisation 4 Lokala

Läs mer

Förord SOCIALT BOKSLUT

Förord SOCIALT BOKSLUT SOCIALT BOKSLUT INNEHÅLL: Social redovisning - en väg till socialt bokslut sidan 3 Föreningslivets sociala värde sidan 5 Hur går föreningen tillväga? sidan 7 Vilken är föreningens värdegrund? sidan 9 Social

Läs mer

SAY IT! - en handbok i kommunikation

SAY IT! - en handbok i kommunikation SAY IT! - en handbok i kommunikation SAY IT! - en handbok i kommunikation TEXT, ILLUSTRATIONER, LAYOUT och METODUTVECKLING: Jonas Nilsson / Organisationsutvecklare / jonas.nilsson@viunga.se MED FEEDBACK,

Läs mer

#ek14. Elevrådskongressen. Propositioner. Vad är en proposition?

#ek14. Elevrådskongressen. Propositioner. Vad är en proposition? 14 Propositioner Elevrådskongressen #ek14 Vad är en proposition? Propositionerna är de förslag som förbundsstyrelsen lägger innan Elevrådskongressen. Propositionerna handlar om vad förbundsstyrelsen tycker

Läs mer

En praktisk handbok. idé. idé idé. idé. idé

En praktisk handbok. idé. idé idé. idé. idé En praktisk handbok Entreprenörskap handlar om att utveckla nya er och att omsätta dessa er till något värdeskapande. Värdet kan skapas i företag, i offentlig verksamhet och i föreningslivet. REGERINGEN

Läs mer

Protokoll fört vid ordinarie Riksmöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund i Norrköping 2000-03-25--26

Protokoll fört vid ordinarie Riksmöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund i Norrköping 2000-03-25--26 Protokoll fört vid ordinarie Riksmöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund i Norrköping 2000-03-25--26 1. Mötets öppnande Förbundets ordförande Karl Nissfeldt förklarade 2000 års ordinarie Riksmöte

Läs mer

Svenska Kyrkans Unga i Täby

Svenska Kyrkans Unga i Täby ÅRSMÖTE 2014 Svenska Kyrkans Unga i Täby 8 februari Karlberg Årsmöteshandlingarnas innehåll s. 3 Schema och praktisk information s. 4 Stadgar för Svenska Kyrkans Unga i Täby s. 6 Sammanträdesordning s.

Läs mer

Att bilda en förening

Att bilda en förening Att bilda en förening Kultur och Fritid Föreningsservice Mölndals Stad 1 Innehållsförteckning Föreningen Sidan 3 Uppstartskede Sidan 3 Dagordning - Ett PM för den som leder mötet Sidan 3 Styrelsen Sidan

Läs mer

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring För att en process ska hållas vid liv, måste den ständigt fyllas med ny energi och få andrum för att ladda energi. Processen

Läs mer

Förtroendevalda. SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se

Förtroendevalda. SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se Förtroendevalda SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar www.ssu.se publicerat våren 2013 SSU-KLUBBENS FÖRTROENDEVALDA SSU-klubbens förtroendevalda är de som

Läs mer