Svenska Stövarklubben Flik 5

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Svenska Stövarklubben Flik 5"

Transkript

1 Svenska Stövarklubben Flik 5 Verksamhetsberättelse för 2013 Styrelsen för Svenska Stövarklubben (SvStK) får härmed överlämna berättelse över klubbens förvaltning och aktiviteter under 2013 vilket är klubbens 101:a verksamhetsår. Styrelsen har bestått av följande personer: Freddy Kjellström Gräsmark Ordförande Owe Karlsson Skutskär Vice ordförande och Avelsansvarig Carina Adolfsson Offerdal Kassör Lars O Törnkvist Strömsund Sekreterare Stig Wernersson Norrala Bitr. Kassör och Budgetansvarig Göran Johansson Rejmyre Utställnings- och Bitr. Regelansvarig Gunnar Pettersson Bodafors Medlems- PR- och Materialansvarig Conny Lundström Sjulsmark Regelansvarig Andreas Johansson Möklinta IT-ansvarig Styrelsens arbete och organisation Ordförande, vice ordförande, kassör, sekreterare och biträdande kassör har utgjort styrelsens Arbetsutskott som handlagt löpande ärenden och ärenden av akut karaktär som sedan rapporterats till styrelsen för godkännande. Ordförande och kassör har var för sig varit firmatecknare för klubben. Styrelsen har haft ett gemensamt ansvar för verksamheten. Fyra stycken protokollförda sammanträden har hållits av styrelsen varav hälften har varit så kallade telefonmöten. Styrelsen har i efterhand, vid nästkomande möte, konfirmerat och godkänt de av AU fattade besluten och handlagt ärenden i övrigt. Syrelsen har i övrigt verkat efter SvStK:s stadgar och av Fullmäktige fattade beslut. Kansliet Kansliet i Kalix har skötts av Uno Olsson på konsultbasis. Styrelsen har av ekonomiska skäl begränsat öppethållandet av kansliet till en dag i veckan. Konsultavtalet med Uno Olsson löper till den Revisorer Revisorer, valda av Fullmäktige 2012, är Kjell Nygren, auktoriserad revisor, Ernst&Young, Östersund, och Kjell Rydell, förtroendevald revisor, Eksjö, med personliga ersättare, Annika Olsson, Ernst&Young, Östersund och Örjan Strömberg, Hedesunda. 1

2 Valberedning I klubbens valberedning ingår Inge Johansson, VStK, sammankallande, Anders Dunder, J-HStK, Åke Hallberg, VblStK, Klas Sandberg, SmStK och Jan Aronsson, VsvStK. Ekonomi I separat upprättad årsredovisning för räkenskapsåret, , redovisas det ekonomiska utfallet under perioden. Årets resultat visar ett underskott om kronor. Orsaken till detta är att styrelsen under verksamhetsåret implementerat ett nytt medlemsredovisningssystem och att bokföringsprogrammet lagts om från kontantmetoden till fakturametoden. Större delen av det redovisade underskottet kommer att återfinnas som intäkt under verksamhetsåret Styrelsen ser allvarligt på det förhållandet att det implementerade medlemsredovisningssystemet inte motsvarade de utfästelser som leverantören av systemet garanterade före köpet av mjukvaruprogrammet. Styrelsen föreslår att årets underskott, kronor, överföres i ny räkning. Medlems- Ungdoms- & PR-ansvarigs rapport 2013 Svenska Stövarklubben uppvisar åter ett år med en negativ trend beträffande antalet medlemmar. Minskningen under 2013 har bromsats upp så att medlemstappet uppgår till 4%. Räknas alla kategorier har vi medlemmar, varav ordinarie medlemmar. Endast Västernorrland, Gotland, Bohuslän-Dals och Skåne-Blekinge lokalklubbar har lyckats öka antalet medlemmar mot föregående år. Klubben på Gotland var den som minskade mest under föregående år men har lyckats bromsa medlemstappet medan Bohuslän-Dals lokalklubb ökar svagt för andra året i rad. Två av våra lokalklubbar ligger nu under 100 medlemmar och ytterligare två ligger väldigt nära den nivån. I medlemsarbetet har lokalklubbarna med kontinuitet erhållit medlemslistor och U-listor. De medlemmar som är U-listade är de som av någon anledning inte betalt medlemskapet som SKK administrerar åt oss. Från årsskiftet 2013/2014 kommer Svenska Stövarklubben att själva administrera medlemshanteringen. Ett steg i detta är att alla medlemmar haft stoppdatum för sitt medlemskap till 31/12 och all fakturering av medlemmar kommer i fortsättningen att ligga på kalender år. Från SKK har även levererats listor på de som registrerat att de köpt valp och dessa har de medlemsansvariga haft att tillgå för att värva nya medlemmar. Ungdomsarbetet är något som många lokalklubbar satsar på med ungdomsjakter och samarbete med andra organisationer som exempelvis Svenska Jägareförbundet. Västerbottens läns stövarklubb gjorde ett försök med ett bjuda in till ett ungdomsmästerskap där ungdomar, under 25 år och med egna hundar, från samtliga lokalklubbar, var välkomna att delta, men detta initiativ fick ställas in på grund av för få anmälningar. Gunnar Petersson Jaktpolitiskt arbete under 2013 Verksamhetsåret 2013 har präglats till stor del av att bevaka regeringens arbete med att ta fram propositionen: En hållbar rovdjurspolitik (prop. 2012/13:191), som ska ligga till grund för framtida förvaltning av de stora rovdjuren i landet. Flera informella kontakter med företrädare för den borgerliga alliansen som innehar regeringsmakten har tagits under verksamhetsåret. Till exempel har undertecknad haft regelbundna kontakter med centerpartistiska riksdagspolitiker i rovdjursfrågan. Ett möte med den vikarierande centerpartistiska riksdagsledamoten Daniel Bäckström resulterade i att en fråga ställdes direkt till statsminister Fredrik Reinfeldt (m), under riksdagens frågestund (23/5) om vad regeringen tänker göra med den situation som råder i Mellansverige. Undertecknad har under året även haft möjlighet att dryfta vargproblematiken med moderaternas jaktpolitiska talesman och vice ordförande i miljö- och jordbruksutskottet Bengt Anders Johansson. 2

3 Undertecknad har under majmånad även deltagit i ett TV-reportage (TV4 Värmland) som sändes i två delar om hur rovdjurspolitiken riskerar att hota löshundsjakten. TV4 hade ett fokus på de allt lägre registreringssiffrorna för stövare under senare år. Undertecknad har även under sommaren även intervjuats av Sveriges Radio (Gotland) i ett radioinslag som även det hade fokus riktad mot det sjunkande antal registrerade antal stövarvalpar. Under året har också undertecknad haft fortlöpande kontakter med ledande funktionärer och tjänstemän på Svenska Jägareförbundet och Svenska Kennelklubben liksom Folkaktionen Ny Rovdjurspolitik när det gäller rovdjursproblematiken. Undertecknad har vid Kennelfullmäktige i september blivit invald i Svenska Kennelklubbens centralstyrelse och kommer fortsätta att bevaka och arbeta för att rovdjursproblematiken kommer upp på agendan. I augusti presenterade regeringen propositionen: En hållbar rovdjurspolitik (prop. 2012/13:191) som den 5 december debatterades i riksdagen och där den antogs den 11 december av en majoritet i riksdagen varvid referensvärdet för varg bestämdes att vara st. Detta ledde senare till att ansvarig myndighet Naturvårdsverket fastställde referensvärdet till 270 st vargar. När Naturvårdsverket senare skulle besluta om jakt på varg för att minska koncentrationen av varg i Mellansverige blev endast 30 vargar föremål för jakt under vintern 2014, vilket var allt för lite för att ens hålla vargpopulationen i schack. Beslutet om jakt på varg har överklagats av bevarandesidan (Rovdjursföreningen, Naturskyddsföreningen m.fl.) även denna gång till Förvaltningsrätten i Stockholm där rätten beslöt om inhibition av jakten på varg. M.a.o. präglades vargförvaltningen även under år 2013 att befinna sig i ett vakum och en situation präglad av icke-förvaltning. Det är uppenbart en av de politiskt viktigaste frågeställningarna och en barriär att övervinna för att säkerställa att löshundsjakten kan bevaras i framtiden. Freddy Kjellström Svenska Stövarklubbens tidskrifter Johan Olsson, Järvsö, har under året tjänstgjort som redaktör för Stövaren på konsultbasis. Magasinet som kommer ut fyra gånger per år har uppskattats av medlemmar och övriga läsare. Under året har ytterligare ett antal Lokal- och Rasklubbar träffat avtal med styrelsen om att få disponera egna sidor i magasinet. Efter en ny upphandling av tryckeritjänsten och efter övergång till en annan papperskvalité har produktionskostnaden för magasinet minskats vilket lämnar möjligheter för satsningar på inköp av artiklar från professionella skribenter. Samarbetet med Johan Olsson har fungerat på ett utmärkt sätt. IT-ansvarigs rapport för 2013 Delar av de IT projekt som skulle genomföras under 2013 har delvis fått stå tillbaka en för medlemshanteringsprojektet. Ett projekt som tagit enormt mycket tid i anspråk. Det beror dels på att programmuppdateringarna från Speed Ledger dröjde och dels för att vi fått bristfällig information om detsamma. Fakturor för medlemsavgift och avier för resultatboken, blev tvungna att göras i den gamla versionen av programmet. Det ledde till en rad problem med dessa när programuppdateringen äntligen kom. Problem som kostat mycket tid och handpåläggning från både mig själv och Carina A. Utsikterna för 2014 gällande medlemshantering i egen regi ser ljusare ut än om det kommer att kosta mycket tid. Arbetet med en ny hemsida var tänkt att bli genomfört under året. Ett arbete som kommer att bli färdigt tidigast under början av Testkörning av Katalog för PC har gjorts under 2013 och fungerat bra. Skarp implementering av Katalog för PC väntas bli genomförd under Arbetet med att uppdatera Klubbdata har helt fått stå åt sidan för medlemshanteringssystemet. Kan förhoppningsvis göras till nästa jaktprovssäsong 2014/2015. Andreas Johansson 3

4 Aktiviteter under 2013 Konferenser Under verksamhetsåret har styrelsen kallat till ett möte med samtliga avelsråd och deltagare från SKK. Konferensen genomfördes under april i Upplands-Väsby under en dag. Vid mötet diskuterades minskande valpregistreringar för samtliga raser samt minskande avelsbaser för vissa raser. Från SKK/AKs sida redovisades ett diskussionsunderlag för inkorsning mellan raserna såvitt avser de svenska stövarraserna. Projektet lanserades som Svensk stövare och skulle kunna vara ett radikalt sätt att säkra den framtida avelsbasen för de svenska stövarraserna. Förslaget har skickats ut till Lokalklubbar och anslutna Rasföreningar på remiss för synpunkter. I början av augusti samlades samtliga ordföranden från Lokalklubbar och anslutna Rasföreningar till en ordförandekonferens i Sollentuna. På konferensen diskuterades gemensamma problem beträffande avelsfrågor, samarbete, medlemstapp, valpregistreringar, ekonomi och administrativa rutiner mellan Loklalklubbarnas och Rasklubbarnas styrelser och kansliet. Syftet med konferensen var att ha ett möte mellan berörda parter det år då vi inte har ett fullmäktigemöte. Erfarenheterna från detta möte var positiva och styrelsen har för avsikt att kalla till liknande möten även i fortsättningen de år när vi inte har Stövarfullmäktige. Jaktprovsverksamheten I förhållande till 2012 har Lokalklubbarna inom SvStK genomfört fler jaktprov under 2013 än under föregående år. Av tillgänglig statistik framgår att 900 st jaktprov i Ökl genomförts under året mot 889 st året före, en ökning med 11 st. Däremot har antalet Ekl prov under 2013 uppgått till st en kraftig ökning med hela 410 st jämfört med säsongen Antalet genomförda RR-prov under säsongen 2013 uppgår till 249 st. Nya domare Under verksamhetsåret har 15 st nya jaktprovsdomare auktoriserats vilket inte svarar mot behovet i framtiden med tanke på åldersstrukturen i domarkåren. Klubbarna uppmanas att intensifiera utbildningen av nya domare. En uppmaning som styrelsen påpekat under en följd av år. SM i Dalarna 2013 års SM arrangerades av Dalarnas Stövarklubb med förläggning i Älvdalen. SM vinnare blev hamiltonstövartiken Lålkisas Lazzy, ägare Ossian Nilsson, Linköping. Styrelsen framför ett stort tack till styrelsen för Dalarnas stövarklubb för väl genomförda tävlingsarrangemang. Räv-SM i Ödeshög Östergötlands stövarklubb stod som arrangör av Räv-SM som genomfördes i trakterna runt Ödeshög. Vinnare och SM-mästare blev Fin Kilbackens Raju Jocke med ägaren Anton Engberg Tingsryd. Styrelsen framför ett stort tack till styrelsen för Östergötlands stövarklubb för väl genomförda arrangemang och mycket bra provmarker. Europapokalen 2013 Tävlingen genomfördes i Finland i närheten av Kuopio. Svenska representanter var en drever, en Beagle och Smålandsstövaren Lässi med ägaren Torbjörn Larsson. Lässi placerade sig på en 6:e plats av 14 startande ekipage 4

5 Kvinnokampen i Lycksele Årets upplaga av Kvinnopkampen som genomfördes sista helgen i september hade samlat 13 st deltagare varav nio st tävlade i Ekl och fyra st i Ökl. Segrade gjorde Luz Högklintens A Salix med ägaren Eva Edman från Vilhelmina. Arrangemanget genomfördes för fjärde gången i trakterna runt Lycksele. Stövarjaktens dag Årets evenemang genomfördes på de flesta håll i Sverige under den första lördagen i december. Antalet deltagare varierar stort mellan de olika Lokalklubbarnas aktiviteter men sammantaget kan konstateras att årets helg inte samlade lika många deltagare som året innan. Vissa klubbar hade valt att hålla Stövarjaktens dag på annan tid än den beslutade på grund av rådande väderleksförhållanden. Utställningsverksamheten under 2013 Med en vinter med lagom snö och en bra provsäsong där många hundar meriterat sig så ha vår utställningssäsong varit riktigt bra. Vi ligger strax över 2012 års antal utställda hundar vilket är bra. I år kom vi upp i 1427 starter i de olika klasserna. Jaktklassen har utökat sina antal vilket speglar sig på säsongens jaktprov. Jag hoppas att säsongens jaktprov går minst lika bra och att vi kan komma upp i hundar under 2014 års utställningar. Fortfarande saknas hundar i unghundsklass och juniorklass det borde kunna anmälas betydligt fler hundar i dessa klasser. Jag har jämfört lite med Älghundsklubbens utställningar där dom har ca 50% startande hundar i dessa klasser. Stövarklubbens utställningar har under 20% startande i dessa klasser. Även i år märktes en viss osäkerhet bland våra utställare med den annorlunda bedömningen med Exellent, Very Good mm, men våra klubbars utställningsansvariga är väl hemma i det nya systemet och kunde förklara för de som var lite osäkra vad saker och ting betyder. Nedan en förteckning på antal startande hundar i varje ras. Ras Antal starter Ras Antal starter DUNKERSTÖVARE 14 FINSK STÖVARE 539 FOXHOUND 1 GOTLANDSSTÖVARE 29 HALDENSTÖVARE 1 HAMILTONSTÖVARE 435 RUSSKAJA GONTJAJA 24 SCHILLERSTÖVARE 165 LJURA STÖVARE 2 SCHWYZER STÖVARE 10 LUZERNERSTÖVARE 106 SMÅLANDSSTÖVARE 101 Det är intressant att se att vi har verkligt fina hundar som motsvarar sin rasstandard på ett utomordentligt sätt. Överlag är det ca 50 procent av hundarna har bedömts som Exellent i sin ras. Detta är klart över vad som tilldelats hundar i andra raser på utställning. Detta innebär att vi har i våra raser väldigt exteriört fina och välbyggda hundar, vilket är en förutsättning för det enorma arbete d utför i skogen. Och inte minst ett mycket gott avelsarbete. Dunkerstövare: Av 14 startande hundar har 11 st bedömts som Exellent. Detta är 78 procent av startande hundar. 2 hundar har tilldelats Cert. Finsk stövare: Av 539 startande hundar har 305 hundar bedömts som Exellenta. Detta är 56 procent av startande hundar. 74 hundar har tilldelats Cert. 5

6 Foxhound: Av 1 startande hundar har 1st bedömts som Exellenta. Detta är 100 procent av startande hundar. Gotlandstövare: Av 29 startande hundar har 15 st bedömts som Exellent. Detta är 51 procent av startande hundar. 2 hund har tilldelats Cert. Haldenstövare: Av 1 startande hundar har 1 bedömts som Exellent. Detta är 100 procent av startande hundar. 1 hund har tilldelats Cert. Hamiltonstövare: Av 435 startande hundar har 274 hundar bedömts som Exellent. Detta är 62 procent av startande hundar. 76 hundar har tilldelats Cert. Russkaja Gontjaja: Av 24 startanden hundar har 11 bedömts till Exellent. Detta är 45 procent av startande hundar. 1 hund har tilldelats Cert. Schillerstövare: Av 165 startanden hundar har 99 bedömts till Exellent. Detta är 60 procent av startande hundar. 29 hundar har tilldelats Cert. Schwyzerstövare: Av 10 startanden hundar har 8 bedömts till Exellent. Detta är 80 procent av startande hundar. 3 hund har tilldelats Cert. Jurastövare: Av 2 startanden hundar har ingen bedömts till Exellent. Luzernerstövare: Av 106 startanden hundar har 61 bedömts till Exellent. Detta är 57 procent av startande hundar. 22 hundar har tilldelats Cert. Smålandsstövare: Av 100 startanden hundar har 61 bedömts till Exellent. Detta är 61 procent av startande hundar. 13 hundar har tilldelats Cert. Certifikatet delas alltid ut i bästa hane/tikklass om hunden har de jaktliga meriter som krävs. Därav skillnaden i antal mellan Exellent (Ck) och Certifikat. Göran Johansson Utställningsansvarig Rapport över Avelsverksamheten under 2013 Vi har åter ett år bakom oss där vi fortsätter att tappa registreringar, inte så många, men med en trend åt fel håll. Inför avelssäsongen fanns en förhoppning om att åter nå upp till ett fyrsiffrigt tal för samtliga raser. Underlaget till förhoppningen var att avelsråden jobbat med fler förfrågningar mot föregående säsong. Med facit i hand kan vi konstatera att våra förhoppningar inte slog in. Tre av våra svenska raser är nu i starkt behov av att behöva förbättra sin avelsbas för att skapa en avelsbredd för att långsiktig överleva. Svenska Stövarklubben har rasansvar för våra svenska stövarraser Efter årsskiftet 2013 har styrelsen haft överläggningar med SKK:s genetiker för att utarbeta ett förslag till korsningsavel för svenska stövarraser. Styrelsen genomförde under våren en avelskonferens, där våra avelsråd och företrädare för rasklubbarna deltog. Inbjuda föreläsare var SKK:s genetiker; Sofia Malm och Kjell Andersson. Programmet vara i huvudsak inriktat på att beskriva nuläget för våra svenska raser, hur vi hamnat i detta läge och vilka åtgärder som kan komma att behövs för att komma vidare i avelsarbetet. Vid vårt senaste fullmäktigemöte jobbade delegaterna fram arbetsområden för att öka valpproduktionen bland annat på lokal nivå. En avelsträff genomfördes under våren i Ånge. Ett 30 tal intresserade personer diskuterade under trivsamma former avel och framtid för stövare och jakt med stövare under ett veckoslut. Initiativtagare till träffen var Lokalklubbarna i distrikt 2. 6

7 Andra positiva initiativ, är det arbete med unghundsprov" som engagerade personer inom Hamiltonföreningens Avelsnämd framgångsrikt genomfört och som bidrar till avelsarbetet med våra hamiltonstövare. Efter senaste säsongen har 110 st unghundar startat på dessa prov, trots besvärliga väderförhållanden. Av de startande unghundarna har 30 st klarat att driva till 1:a Ökl. Vilket positivt bidrar till fler potentiella avelsdjur. Bra jobbat! Kommentar till registreringarna Vårt mål i RAS på 1500 st registrerade stövare per år måste omprövas, eftersom vi under den senaste 10- årsperioden inte ens vid ett enda tillfälle uppnått målet. Inom respektive ras är det i övrigt endast små förändringar i registreringsantal mot Det är väl Schillerstövarna som sticker ut och som har minskat sina registreringar från 134 st till 96 st samt Amerikansk Foxhund som gått från 25st reg till 1 reg Importerade hundar under 2013 Finsk 18 st. Ham 3 st. Sch 4 st. Schw 3st. Små 0 st. Luzern 4 st. Jura 0 st. Dunker 2 st. Rusk. gontjaja 3 st. Totalt är det färre importer mot föregående år, främst är det Finsk stövare som har en halvering mot Registreringar Statistiken hämtad ur SKK avelsdata. Senaste uppdateringen ( ) ÅR Hamiltonstövare Schillerstövare Smålandsstövare Gotlandsstövare Finsk stövare Luzernerstövare Schwyzerstövare Dunkerstövare Haldenstövare Hygenstövare Bernerstövare Jurastövare American Foxh Rysk fläckig stövare Istarski kratkodlaki gonic Russkaja gontjaja Summa PS! Inga rasvårdskullar medtagna i sammanställningen Kontakt med Avelsråd, Rasföreningar och Kansliet 7

8 Kontakten med avelsråden på månadsbas har främst varit via mejl och telefon. Vi har under verksamhetsåret haft ett gemensamt telefonmöte och en Avelskonferens under våren. I avelsrådens arbete ökar efterfrågan på rävhundar. Det efterfrågas även hundar av stövarras för jakt efter, lo, björn mm. Det är dags att lyfta upp frågan till fortsatt diskussion; vad anser vi inom SvStK att våra stövare används till och vilka drevdjur skall dem få jaga? Kontakter med rasföreningarna har i huvudsak skett via mejl och telefon. Respektive avelsråd har i sitt uppdrag att hålla kontakt med sin egen rasförening. Undertecknad deltog vid Svenska Hamiltonföreningens och Svenska Finskstövarföreningens årsmöten under året. Kontakten med vårt kansli har också under detta verksamhetsår varit omfattande, främst via mejl och Uno har som vanligt förtjänstfullt hjälpt till när hjälp efterfrågats. Rasvårdsprojekt Hos våra stövare är det för närvarande Schiller- och Smålandsstövare som har rasvårdsprogram. Gotlansstövarföreningen har under året anmält intresse för att påbörja ett rasvårdsprojekt. Kontakt med Svenska kennelklubben (SKK) I januari var vi inbjudna till SSK för att diskutera avel och rasvård och rasvårdsprojekt av våra svenska stövarraser. Den träffen blev grunden till ett nytt förslag om rasvårds projektet gällande de svenska stövarraserna. Kontakter med SKK har vi även haft i allmänna frågor och i ärenden där vi blivit tillfrågade som remissinstans. Vi har även deltagit på en avelskonferens och ett seminarium som arrangerats av SKK under året. HD-statistik Hamilton Gotland - Schiller Småland - Luzern och Finsk stövare I nedanstående tabell kan vi ta del av respektive ras resultat mellan efter avläsning i gamla nordiska systemet. Statistik efter omläggning till FCI-avläsning 2007 t.o.m Som HD-belastade i statistiken räknas i Gamla systemet: HDI, HDII, HDIII och HDIV. Som icke belastad räknas U.A. Som HD-belastad i nya statistiken FCI, räknas: C, D, och E. Som icke belastad A och B. Underlaget är senast hämtat ur SKK Avelsdata gällande FCI avläsning. Statistiken mellan två årtal ( ) är medelvärden under nämnda tidsperiod. Ras Antal reg Antal röntgade % röntgade % HD % HD FCI av födda av födda Hamiltonstövare ,7 27,8 22,3 22,8 Finsk stövare ,4 27,4 11,0 17,8 Schillerstövare ,7 33,7 29,3 20,8 Smålandsstövare ,2 38,4 22,4 29,4 Luzern ,9-13,1 Gotlandsstövare ,2-20,8 Totalt/Medelvärd ,0 30,1 19,8 20,8 Kommentar till sammanställd HD-statistik: Antalet hundar som avlästs efter FCI-systemet är nu efter 7 år är något mer än hälften mot materialet som avlästes i det gamla systemet. Luzern- och Gotlandsstövare togs med först Vi kan konstatera att Luzern fortsatt tillför statistiken positivt. Gotlandsstövare har till antalet få röntgade och ligger nu på medel för samtliga raser. Medel för övriga fyra raser är 22,7 vilket är en förbättring med nästan två procent mot föregående år. Hamilton har en ökning i mot föregående år. Finsk stövare ligger fortsatt under 20 procent (17,8), däremot kan man fortsatt se en trend av att andelen ( grava fel, D och E) fortsatt ökar hos finsk stövare. Medel för samtliga raser som finns medtagna i statistiken är 20,8% av de som röntgas. 8

9 Datasystem Inom arbetet med avelsfrågor märker vi allt mer av att vi inte har ett modernt fungerande datasystem. Stövardata har varit i Stövarklubbens tjänst under ett antal år, men under senaste året har det inte uppdaterats. Styrelsen har på ett tydligt sätt framfört vårt behov av ett modernt datasystem till SKK, eftersom vi själva anser att vi inte har medel eller resurser att administrera ett eget nytt datasystem. Vi ser fram emot att få ett beslut om ett nytt datasystem under Avelsrådens verksamhet framgår av deras respektive rapporter nedan. Jaktprov och jaktprovsstatistik hänvisas till; Publicering i Stövaren och främst resultatboken. Owe Karlsson, ansvarigt avelsråd SvStK Avelsrådsrapport för Finsk stövare år 2013 Inledning Stövare och övriga drivande raser i Sverige och inom Norden fortsätter att minska i antal årliga registreringar.finsk stövare har under 2013 en ökning mot föregående år, vilket är positivt för rasen. Registreringar för Finsk stövare År Antal reg./år Kommentar till registreringsstatistiken: 18 finska stövare har under året importerats främst från Finland. Rådgivning år 2013 Det är fortsatt stort intresse för hundar med speciellt rävintresse, främst från yngre jägare och hundägare, vilket är positivt. Kontakter under avelssäsongen Under året har det som vanligt varit samarbete med SFF:s Avels- och utbildnings-kommitté. Telefonmöten har genomförts. Kontakten med uppfödare och hanhundsägare har även denna säsong främst skett via telefon och mejl. Hanhundslista 2013 års hanhundslista har reviderats för att få fler avelsdjur med bättre spridning inom vårt avlånga land. Kraven för att komma med på Hanhundslistan: Ålder på max 6 år Meriterat kullsyskon 1:a ÖKL jaktprov Minst 2:a ÖKL utst. HD-röntgad Granskad bättre än medel i UHG, Index lagt från 95 och bättre. Det är viktigt att vi fortsätter att hjälpas åt att puffa på unghundsägare att skicka in sin 9

10 Unghundsgranskningsblankett. Blanketten skall efter hundens andra säsong, dock senast den 18/3, skickas till SFF. Denna säsong skall hundar som är födda 2012 delta i granskningen! Mer om hanhundslistor och UHG finns att läsa på SFF:s hemsida, Som vi har påtalat tidigare kan fel smyga sig in i listorna av olika anledningar, t.ex. att hunden eller ägaren har bytt adress, eller att det är fel i SKK:s register. Det är fortsatt viktigt att den som upptäcker fel, hör av sig så att vi kan rätta till felen på de listor som ligger ute på nätet. Vi har som målsättning att uppgradera listor på nätet åtminstone vid minst ett tillfälle, för att få med hundar som under säsongen kvalificerat sig. Då rättas även eventuella fel som inrapporterats. Listor som har publicerats i tidskrifter är ju redan tryckta så dem kan vi inte göra något åt. Hanhundslista publiceras i SvStk:s årsbok och hemsida, samt på SFF:s hemsida och i medlemstidningen Finnstövaren. Hundar som påbörjat sitt avelsarbete Vi rekommenderar hanhundsägare att använda sin hane till 3-5 parningar. Hålla upp med parning tills hundens nedärvning utvärderats, utifrån sina avkommors resultat i unghundsgranskning och på jaktprov. Mer info finns på SFF:s hemsida. Max antal kullar är (10) per hanhund Hänvisningar; till SKK:s, SvStK:s- och SFF:s hemsida på nätet, där kan ni läsa vad som gäller. Tiklista Listan presenteras på SFF:s hemsida och i medlemstidningen Finnstövaren. Finland och Norge Från Finland är det fortsatt endast ett fåtal intresserade som har hört av sig och efterfrågat en svenskfödd hane som kan vara lämplig att använda till sin tik i Finland. Utbytet med Norge är mycket mera påtagligt, här förekommer ett ömsesidigt utbyte årligen och normalt brukar vi få mellan 5-15 förfrågningar per år. Rasen har minskat i antal registreringar, så vi får betrakta hundar i Norden som en gemensam avelsbas. HD-Utveckling Underlaget är hämtat ur SKK Avelsdata gällande FCI. Som HD-belastade i statistiken räknas i Gamla systemet: HDI, HDII, HDIII och HDIV. Som icke belastad räknas U.A. Som HD-belastad i nya statistiken FCI, räknas: C, D, och E. Som icke belastad A och B. Statistiken mellan två årtal ( ) är % medelvärden under nämnda tidsperiod. Ras Antal reg Antal röntgade % röntgade % HD % HD FCI av födda av födda födda Finsk stövare ,4 27,4% 11,0 17,8

11 Sammanfattning HD Vi kan fortsatt se en ökning av procent belastade individer efter omläggningen till FCI, (från 11 till 17,8 %). Vi kan fortsatt se under dom senaste åren att antal gravt belastade individer med (D och E) blivit fler. Nedanstående graf visar att vi jobbat med rasen för att motverka inavelsdefekter och vi har lyckats, därför har vi en positiv trend. Inavelstrend Visa fr.o.m.: t.o.m.: Typ: Inavelsgrad 1,2 % 0,7 % 0,7 % 0,8 % 0,5 % 1 % 0,6 % 0,9 % 0,3 % 0,7 % 1 % Rasens genomsnittliga inavelsgrad. Beräknad över 5 generationer. Ataxi Nu när DNA-t är löst hur ataxi nedärvs, Rekommenderar Vi uppfödare och hanhundsägare att testa avelsdjuren av finsk stövare innan parning, för att motverka dubblering av genen för ataxi. Uppfödare skall följa SKK:s Grundregler. Hundägare kan gå in på SFF:s hemsida och där få information hur testet går till. Vi anser fortfarande att epilepsi är den mest allvarliga defekten i en hundpopulation och därför fortsätter vi att uppmana till rapportering. Det är endast när vi känner till, vi kan motverka spridning genom ett klokt avelsarbete. Övrigt Hundar med speciellt rävintresse. Vi hänvisar till SFF:s Rävsektion. Sektionen arbetar med fokus på att utveckla och följa upp hundar med speciellt intresse för räv. Vid val av avelsdjur gäller samma grundkriterier som för övriga avelsdjur. Rävsektionen ingår i avelsnämnden och har även kontakt med övriga Norden. 11

12 Sektionen finns presenterad på SFF:s hemsida.www.finskstovare.se Februari 2014 Rolf Pellving Christian Drott Peter Lövgren Avelsrådsrapport för Hamiltonstövare år 2013 Under det gångna verksamhetsåret har det varit många ljusglimtar för hamiltonstövarrasen men det finns även stora utmaningar och viktiga frågeställningar inför framtiden. Vad gäller valpregistreringar har vi legat på samma nivå under några år, och det är högst prioriterat. Vår målsättning är att marknadsföra rasen så att fler jägare väljer att jaga med stövare och att valpproduktionen ökar. Förslaget om Svensk stövare är något hamiltonstövarföreningen måste ta ställning till. Unghundskamperna har varit en stor succé som genererat nya intresserade provintresserade stövarägare, nya medlemmar och nya avelsdjur! I stort sett alla parningar som genomförs under 2013 där avelsdjuren uppfyller våra krav för avel, har skett i någon form av samråd med oss avelsråd vilket är oerhört glädjande. Det skapar bra dialoger, ger önsvärda resultat samt ger mer kunskap om vår ras. Extra roligt är att de flesta tikägare kommer med egna förslag på hanar när de ska para sin tik, vilket är bra. På jaktprov och utställning fortsätter hamiltonstövarna att utmärka sig på ett positivt sätt, och här har man under tid sett en ökning av både antal starter per född avkomma, bredd, samt prov-/ utställningsvinnare etc. Stort grattis till SM-vinnaren Ossian Nilsson och hans duktiga tik Lålkisas Lazzy! Förhoppningsvis kommer vårt arbete att bidra till en liten ökning av valproduktionen i framtiden men det är svårt med tanke på att stora före detta Hamiltondistrikt, där flera av våra stora uppfödare har funnits, har invaderats av varg, vilket gjort det omöjligt att jaga in hundar på många ställen. Hamiltonstövaren är en sund och frisk stövarras som i regel går att jaga med långt upp i åldrarna. Tack vare vår långsiktiga avelsstrategi och fokusering på utavel ser vi att inavelsgraden i rasen har minskat avsevärt de senaste åren, likaså frekvensen av epilepsi, infektioner m.m. Detta medför också att kullstorleken ökat samt även den effektiva avelsbasen. Under avelssäsongen 2013 har vi fått in mycket få samtal som rör defekter på våra hundar, vilket också naturligtvis är glädjande. Nedan presenteras en del fakta från verksamhetsåret 2013: Avelsråd Totalt har vi avelsråd gjort lämnat cirka 75 st. avelsrekommendationer. Tyvärr går en del tikar tomma och vissa väljer att avstå från parning. Avelsnämnden i Hamiltonföreningen arbetar med tips till nya potentiella uppfödare för att underlätta parning. Registreringar Fortfarande föds det för få hamiltonstövarvalpar och tyvärr är efterfrågan just nu större än produktionen av valpar. Under året registrerades totalt 240 st valpar fördelat på 112 st tikar och 128 st hanar, vilket är i stort sett lika som föregående år. Avelsdjur På de 41 kullar som föddes under året användes totalt 29 olika hanar, vilket är en bra spridning. Kullstorlek Under året låg snittet på 6,6 st valpar per kull vilket är en ökning mot föregående år. Kullstorleken är fortfarande lägre än vad den var under 1900-talet och början av 2000-talet. 12

13 Inavelstrend På de 41 parningar som gjordes under året låg inavelsgraden på 0,6 % vilket är mycket bra. Trenden är att det är mindre inavel i rasen för varje år som går, om man ser till de valpkullar som föds. HD Totalt röntgades 86 hundar under året och endast ca 20 % fick anmärkning på sina höfter. Av dessa hade samtliga utom två (1 D, 1 E) C höfter. Som vi avelsråd ser det är det i stort sett ett obefintligt antal hamiltonstövare som har sådana problem med höfterna, som gör det svårt att använda vid praktisk jakt. I stort sett är det endast hundar med C-höft som får anmärkning, och trenden har varit under många år att även dessa minskar i antal, med någon variation från år till år. Nya kennelnamn Under året har 5 st nya kennelnamn registrerats i rasen, vilket känns positivt. Jaktprov Andelen startande hundar per antal födda individer ökar. Antal starter 2013 är ännu ej fastställt. Under året har hamiltonstövare utmärkt sig på många elitklassprov, dels med många startande hundar och framförallt många provvinnare. Lålkisas Lazzy vann Stövar-SM och Harkullhöjdens Ida segrade i rasmästerskapet. Räv Intresset för rävhundar ökar i landet, och även här visar hamiltonstövarna framfötterna. En hel del meritering har skett, och enligt rapporter kommer det att genomföras ett flertal parningar under 2014 som är inriktade på att få fram bättre rävhundar. Två hamiltonstövare är kvalificerade till Räv-SM i mars Unghundskamp En stor succé för Hamiltonstövarrasen under året är unghundskampen! Vid två tillfällen har dessa genomförts, och lockat cirka 110 st unga hamiltonstövare (under 4 år) till öppenklass start under året. Kampen fokuserar mer på att få ägare och hundar att starta på prov mer än att vinna, och därför lottas de finaste priserna ut på startnummer. Resultatet på unghundskampen har varit suveränt och noteras bör att över 30 hundar har tagit ett 1:a pris och att det varit ett 50-tal pristagare totalt. Framförallt har det också genererat i en hel del nya provintresserade ägare, nya medlemmar samt en hel del nya potentiella avelsdjur. Avelsnämnden Inom Hamiltonstövarföreningens regi finns en avelsnämnd där vi avelsråd ingår. Vi fokuserar helt på ökad valpproduktion, genom att initiera till användning av våra hundar, underlätta avelsarbetet, ge råd och tips, valpförmedling, hanhundslista samt unghundskamper mm. Gå in på vår hemsida så hittar ni kontaktinformation till oss. Hemsidan Ni är varmt välkomna att besöka vår nya hemsida där man kan läsa om all matnyttig information kring vår verksamhet och våra hundar. Det läggs mycket kraft på att bredda basen även att de flesta vill använda det som vi vet om fungerar. Det startas på prov och det ställs även ut på utställning. Det är inte så svårt att vara avelsråd för de flesta vet vad de vill och nästan alla är med på att vi behöver använda hundar från inte så kända linjer. Åke Green Per Nord Todd Martinsson (räv) 13

14 Avelsrådsrapport för Gotlandsstövare 2013 Under 2013 har Gotlandsstövareföreningens styrelse även varit föreningens avelsråd. Anders Lekander har fungerat som kontaktperson mot Svenska Stövarklubbens avelsansvarige. Avelsrådet har aktivt försökt uppmuntra ägare till bra tikar att ta fram valpkullar, och avelsrådet har hjälpt till med att hitta lämpliga hanar. Rådet har även försökt få, för aveln intressanta hundar jaktprovs- och utställningsmeriterade samt HD-röntgade. Vi har dock inte nått vår ambition vad avser antalet kullar och valpar för året. Stövarjakten är ännu på tillbakagång, vilket påverkar efterfrågan på valpar föddes tre kullar Gotlandsstövare. Alla parningarna var rekommenderade av avelsrådet. Raja I, S16631/2009 fick 6 valpar med Hugo, S46347/2002 och Ronemarkens Jessie, SE19157/2010 fem valpar med Ludde, S16626/2009. Den tredje kullen, på 8 valpar, var mellan Ronemarkens Sabina S16622/2009 och Ludde S16626/2009. Totalt således 19 valpar. Utöver detta gjordes ytterligare en parning som inte gav några valpar. Föreningen försöker hålla sitt egna rasregister aktuellt genom kontakter med hundägarna. Vid årsskiftet 2013/2014 fanns 143 levande gotlandsstövare i föreningens hundregister (och 252 döda samt 4 som vi inte vet var de finns). Detta innebär en liten ökning från föregående år, men det kan vara så att vi ännu inte fått reda på en del dödsfall som inträffat under Endast en hund har HD-röntgats under året, resultat grad B. Under året har föreningen tagit fram en särskild rapportblankett rörande hjärtfel. 7 hundar har kontrollerats, samtliga utan anmärkning (grad 0). Under året avlivades de två hanhundar i rasen (far och son), som hade epilepsi. En gotlandsstövare har under året blivit attackerad av varg under jakt, men undkom levande, om än svårt sargad. 19 gotlandsstövare har varit utställda under 2013, genomgående med gott resultat. Oklart ännu om hur många jaktprov som genomförs under säsongen Säsongen blev det 9 jaktprov med 6 olika gotlandsstövare. Tre ettor, fyra tvåor och två nollor blev utfallet. Ingen klarade elitklassprov. Styrelsen har utsett en arbetsgrupp som arbetar för att vidga rasens smala avelsbas genom inkorsning av annan ras. Mest aktuell ras att inkorsa är den norska Hygenstövaren. Arbetet sker i nära samarbete med Svenska Stövarklubben. Formulering av detta projekt pågår. Styrelsen, januari 2014 Anders Lekander Avelsrådsrapport för Smålandsstövare 2013 Under året har endast 40 st valpar registrerats. De är fördelade på 10 kullar. Då två tikar födde endast en valp, blir det då i medeltal bara 4 valpar/kull. Snittet under 10 år är 5.1. Avelsrådgivnig har givits vid 7 av de totalt 10 kullarna. Inte i något fall har samma hane rekommenderats mer än åt en tik. Ökningstakten av inavelsgraden ligger även detta år på en låg nivå. För födda kullar beräknas inavelsgraden till 1,8 procent i snitt under året. Svårigheter med att finna lämpliga hanar har även detta år varit betydande. Bristen på välmeriterade avelsdjur fortsätter. För framtiden behövs fler godkända avelsdjur om rasens fortlevnad och utveckling ska kunna tryggas. Enligt målsättningen i fastställd avelsstrategi ska det registreras ca 150 valpar varje år. Bristen på godkända hanar är akut. Vi efterlyser större intresse för rasvårdsarbetet och ökad aktivitet på jaktprovsarenorna. Detta kan ge det ökade handlingsutrymme som så väl behövs i avelsarbetet. Efterfrågan på valpar har starkt överstigit tillgången. Intresset för valpar ur kullar med rävdrivande föräldrar 14

15 har även i år varit stort. Rekommenderade täckhundar Antal rek. Slåtteråsens King S 24752/ Fabbe S 39385/ Sixten S 56724/ Samsagårdens Uffe S 45629/ Lostupets Samson S 29041/ Kinnehöjdens Chippen S 35488/ Lindestubbens Eros S 26434/ Mats Johansson Mats Nilsson Avelsrådsrapport för Luzernerstövare 2013 Det har under 2013 registrerats 51 st Luzernerstövarvalpar i Sverige. De 51 valparna är fördelade på 11 st kullar vilket ger ett kull snitt på 4,6 valpar per kull. Det är 9 st olika hanar till 11 kullarna. Av 51 valparna så är det 4 st som är importerade. Glädjande så har det under 2013 importerats 2 st nya Luzerner från Schweiz. Det ska bli mycket spännande att följa de nya importerade hundarna framöver. Som tidigare nämnts så är det brist på meriterade hanhundar, därför så uppmanas ägare som har hanhundar att starta på jaktprov. För att användas i avel krävs följande: Hane: jaktprovsmeriterad, Good ökl/ukl utställning, känd HD status. Hunden testas i 2-3 kullar sätts därefter på väntelista. För att användas ytterligare fodras jaktprovsmeriterad avkomma. För varje enskild hanhund gäller högst 5 kullar. Tik: Jaktprovsmeriterad, Good ökl/uk,l känd HD status. Tik högst 3 registrerade kullar. Att tänka på innan parning: 1 ) Den genetiska spridningen ska vara så stor som möjligt. 2) Det skall inte finnas individer som är överrepresenterade inom rasen. 3) Aveln ska ske på så friska individer som möjligt. Tag alltid kontakt med avelsrådet innan du använder din tik eller hane i avel! Anders Rehn avelsråd för Luzernerstövare Avelsrådsrapport för Schillerstövare 2013 Inledningsvis vill vi framföra ett varmt tack till alla intresserade och schillerägare som hört av sig under året. Det har varit samtal om kommande parningar, nymeriterade hanhundar till vår hanhundslista, valpförmedlingar eller samtal för att rent allmänt prata schillerstövare. Det är som regel glädjande och berikande samtal och det är roligt för oss avelsråd att vara efterfrågade. Hör gärna av er med era frågor! 15

16 Registreringar Detta år har vi inte nått upp till vårt avelsmål enligt RAS som är minst 150 st valpar utan det blev färre födda och födelsetalet slutade på 107 valpar, varav 49 tik- och 58 hanvalpar. Det blev sammantaget 19 tikar och 17 hanar som gick i avel. Av denna statistik kan konstateras att några tikar fick små kullar detta år. Betydligt fler parades dock och några tikar gick tomma. Vi har konstaterat att så var fallet för flera raser inom grupp 6 dvs inom de drivande raserna. Vi saknar dock en rimlig förklaring till varför denna problematik uppstod. Efterfrågan på schillervalpar är god som vi upplever det. Många förfrågningar inkommer efter valpar från meriterade schillrar. Särskilt stor är efterfrågan efter valpar från rovdjursmeriterade föräldrar. Under senare tid har efterfrågan från Norge efter rovdjursmeriterade föräldrar ökat markant. Ett problem som vi har noterat, men som vi hoppas och tror kan vara övergående, är att hundar som försålts till Norge tidigare inte har kommit att bli meriterade och därmed gått förlorade för att gå vidare i avel. Avelsrådgivningar Under året har vi haft ett 30 tal avelsrådgivningar. De flesta tikägare tar numera kontakt med avelsråden i god tid före en parning, vilket vi uppskattar. Vi har som målsättning från avelsråden att varje tikägare som efterfrågar avelsrådgivning för sin tik skall få förslag på täckhundar inom en vecka efter sin förfrågan. Vi tre avelsråd samråder alltid om varje förfrågan från tikägare och lämnar därmed ett genomarbetat förslag om lämpliga täckhundar till tikägarna. Undantag från denna regel uppstår om någon tikägare efterfrågar någon hane från någon av avelsrådens egna uppfödningar då är praxis att det aktuella avelsrådet avstår från samrådet kring denna parning för att undvika jäv. Varje tikägare kan numera själv, om man så önskar för att ta fram egna förslag inför samrådet med avelsråden, gå in på de hjälpmedel som vi avelsråd förfogar över och se på stövardata och eller Svenska Kennelklubbens hunddata samt avelsdata för att se om en intressant hanhund skulle passa den egna tiken.det vi avelsråd vill uppnå är så lite inavel som möjligt och aldrig över 2,5 procent samt så bra femgenerationsindex som möjligt. Detta för att söka vidmakthålla en så bred avelsbas som möjligt. Avelsråden har alla hanar som är meriterade till lägst de avelskrav som vi har faställda i RAS i en så kallad hanhundlista som är en förteckning över alla meriterade hanar. Utifrån den för vi samtal med tikägarna om lämliga hanar på den förteckningen. När en hane har parat två till tre tikar ställs den på väntelista i avvaktan på att den skall få meriterad avkomma. Först när den visat att den nedärver sig bra och därigenom får meriterad avkomma anser vi att den aktuella hanen skall gå vidare i avel. Inavelstrend och kullstorlek Inavelstrenden hamnade år 2013 på 1,3 procent vilket är bra i en så liten ras som Schillerstövaren utgör. Ser vi under perioden så har vi ett medeltal på 1,4 vilket måste anses vara mycket tillfredställande. Speciellt när vi känner till ett antal parningar och tjuvparningar som skett utan avelsrådens medverkan under åren, vilka haft en betydligt högre inavelsgrad och därmed bidraget till att höja inavelsgraden för rasen. Kullstorleken under 2013 blev som tidigare påtalats lägre än under senare tid. Även om stora skillnader redovisades hos tikarna blev medelvärdet för året 5,7. Ser vi under perioden är medelvärdet 6,0 i kullstorlek. Hälsa 16

17 Hälsoläget hos schillerstövaren måste anses gott. Vi kan konstatera att försäkringsbolagen gör samma bedömning. De hälsofrågor som tidigare uppmärksammats finns i rasens gener men medvetna avelsstrategier hos tidigare avelsråd och kloka uppfödare har markant reducerat problematiken. Det gäller dock att fortsätta att undvika avels kombinationer med kända problem historiskt och framförallt se till att de inte dubbleras vid någon avelsrådgivning. HD röntgen görs tyvärr i alltför liten utsträckning för att vi skall känna till rasens egentliga hälsoläge vad gäller höftledsdysplasi. Den nu lite slumpmässigt genomförda röntgenundersökningen av vissa individers höftledsstatus ger ingen klar bild av det egentliga hälsoläget i rasen även om vi genom dessa avläsningar inte ser någon försämring av rasens höftledsstatus. Det vore dock värdefullt om styrelsen för schillerstövarföreningen snarast beslutade att rekommendera alla tikägare att se till att återinföra röntgen av hela valpkullen vid lämplig ålder (12-18 månader). Rasvård Under 2013 har en uppfödare parat två av sina avelstikar med olika härstamning med en F3 hane (Serbski Gonic-Schiller). Parningarna resulterade i 11 st valpar, avkommor som nu är inregistrerade som rena schillerstövare och kommer tillföra rasen nytt blod. Vi är tacksamma för denna uppfödares och dennes valpköpares framsynthet och deras arbete med att bredda schillerstövarens avelsbas samt i förlängningen möjliggöra vidare avel! Rasens effektiva avelsbas (NE) är fortfarande relativt smal under perioden , tillgänglig 62 och utnyttjad 88 och inavelsprocenten 1,2. Vi är således även framgent beroende av en fortsatt fokusering på utavel och fortsatt inkorsning i rasen. Framförallt är vi beroende av att tillvarata de hundar som meriterats ur kullar från tidigare inkorsningar. Den viktigaste komponenten för en fortsatt framgångsrik schillerstövaravel är dock att vi meriterar våra Schillerstövare på jaktprov! Avelsråden Thommy Sundell Hasse Sterner Patrik Isaksson Avslutning Styrelsen för Svenska Stövarklubben får härmed överlämna denna Verksamhetsberättelse för 2013 till Stövarfullmäktige 2014 för godkännande. Strömsund i april 2014 Freddy Kjellström Owe Karlsson Carina Adolfsson Stig Wernersson Conny Lundström Gunnar Pettersson Göran Johansson Andreas Johansson Lars O Törnkvist 17

Här kommer klubbstyrelsens förslag till nya rasspecifika avelsstrategier inför Goldenfullmäktige 2011.

Här kommer klubbstyrelsens förslag till nya rasspecifika avelsstrategier inför Goldenfullmäktige 2011. 2011-01-31 Här kommer klubbstyrelsens förslag till nya rasspecifika avelsstrategier inför Goldenfullmäktige 2011. RAS är en benämningen på ett större dokument som består av olika delar. Dels den korta

Läs mer

Minnesanteckningar från Specialklubbskonferensen Clarion Hotell Stockholm 7-8 februari 2015

Minnesanteckningar från Specialklubbskonferensen Clarion Hotell Stockholm 7-8 februari 2015 1 Minnesanteckningar från Specialklubbskonferensen Clarion Hotell Stockholm 7-8 februari 2015 Lördag 7 februari 40 specialklubbar och samtliga 25 länsklubbar (totalt över 125 personer) var anmälda till

Läs mer

15 februari 2014, kl 14.00 Johans Café och Matsal i Jönköping. Välkommen!

15 februari 2014, kl 14.00 Johans Café och Matsal i Jönköping. Välkommen! 15 februari 2014, kl 14.00 Johans Café och Matsal i Jönköping Välkommen! Dagordning 1. Justering av röstlängden 2. Val av ordförande för mötet 3. Styrelsens anmälan av protokollförare vid mötet 4. Val

Läs mer

Rasspecifika Avelsstrategier för Cão da Serra da Estrela

Rasspecifika Avelsstrategier för Cão da Serra da Estrela Rasspecifika Avelsstrategier för Cão da Serra da Estrela Svenska Cão da Serra da Estrela Föreningen (SCSE- föreningen) RAS 2013 Revidering av RAS 2005 1 Allmänt Namn: Cão da Serra da Estrela, pelo comprido,

Läs mer

ETT MEDLEMSKAP - ETT SSRK

ETT MEDLEMSKAP - ETT SSRK Uppdaterad version - 5 jan 2009. ETT MEDLEMSKAP - ETT SSRK Under de senaste åren har frågan om ett medlemskap för SSRK blivit allt mera aktuell. SSRK:s högsta beslutande organ, Fullmäktige, gav 2008 styrelsen

Läs mer

Förbundsstämma Djurskyddet Sverige

Förbundsstämma Djurskyddet Sverige Motioner med svar Förbundsstämma Djurskyddet Sverige Quality Hotel Park i Södertälje 10-11 maj 2014 2 Innehållsförteckning Motioner med svar MOTION 1: Budget 5 MOTION 2: Resultat- och balansräkning 5 MOTION

Läs mer

MÅL OCH VISION 2022 BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014

MÅL OCH VISION 2022 BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 MÅL OCH VISION 2022 BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 Förord Byggnads förbundsstyrelse beslutade i december 2012 att tillsätta en kongressutredning med följande uppdrag: Organisationen står inför många

Läs mer

Rasspecifika Avelsstrategier för Sredneasiatskaja Ovtjarka (cao) (Centralasiatisk herdehund)

Rasspecifika Avelsstrategier för Sredneasiatskaja Ovtjarka (cao) (Centralasiatisk herdehund) Rasspecifika Avelsstrategier för Sredneasiatskaja Ovtjarka (cao) (Centralasiatisk herdehund) RAS 2013 Allmänt Namn: Sredneasiatskaja Ovtjarka Grupp: 2, sektion 1, FCI 335 Hemland: fd Sovjetunionen (regioner

Läs mer

Rasspecifika avelsstrategier RAS Leonberger 2015. Svenska Leonbergerklubben

Rasspecifika avelsstrategier RAS Leonberger 2015. Svenska Leonbergerklubben Rasspecifika avelsstrategier RAS Leonberger 2015 Svenska Leonbergerklubben Innehållsförteckning FÖRORD HISTORIA POPULATION MENTALITET HÄLSA Höftledsdysplasi - HD Armbågsledsdysplasi - ED ÖGON EXTERIÖR

Läs mer

Enklare vardag för företag. Verktyg i regelförenklingsarbetet

Enklare vardag för företag. Verktyg i regelförenklingsarbetet Enklare vardag för företag Verktyg i regelförenklingsarbetet Tillväxtverket bildades 1 april 2009. Myndigheten ska arbeta för fler och växande företag samt ett hållbart och konkurrenskraftigt näringsliv

Läs mer

Protokoll fört vid ordinarie Riksmöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund i Norrköping 2000-03-25--26

Protokoll fört vid ordinarie Riksmöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund i Norrköping 2000-03-25--26 Protokoll fört vid ordinarie Riksmöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund i Norrköping 2000-03-25--26 1. Mötets öppnande Förbundets ordförande Karl Nissfeldt förklarade 2000 års ordinarie Riksmöte

Läs mer

1 Mötets öppnande Frilans Riks ordförande Petra Quiding hälsade välkommen och öppnade mötet.

1 Mötets öppnande Frilans Riks ordförande Petra Quiding hälsade välkommen och öppnade mötet. ÅRSMÖTESPROTOKOLL Frilans Riks, distrikt inom Svenska Journalistförbundet 18 mars 2005, kl. 10.00-18.00 Estniska Föreningen, Stockholm 1 Mötets öppnande Frilans Riks ordförande Petra Quiding hälsade välkommen

Läs mer

Vad innebär det att bli coachad? En utvärdering av jobbcoachningen vid Arbetsförmedlingen

Vad innebär det att bli coachad? En utvärdering av jobbcoachningen vid Arbetsförmedlingen Vad innebär det att bli coachad? En utvärdering av jobbcoachningen vid Arbetsförmedlingen Linus Liljeberg Sara Martinson Jonas Thelander RAPPORT 2012:24 Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk

Läs mer

ANGELÄGET 1/2008. Information från Sveriges Släktforskarförbund till dess medlemsorganisationer Maj 2008. Kallelse till riksstämma 2008

ANGELÄGET 1/2008. Information från Sveriges Släktforskarförbund till dess medlemsorganisationer Maj 2008. Kallelse till riksstämma 2008 ANGELÄGET 1/2008 Information från Sveriges Släktforskarförbund till dess medlemsorganisationer Maj 2008 Kallelse till riksstämma 2008 Härmed kallas medlemsorganisationerna i Sveriges Släktforskarförbund

Läs mer

Underlag till regionala konferenser

Underlag till regionala konferenser LRF Ungdomens riksstämma 2015 Underlag till regionala konferenser INNEHÅLL Motioner och yttranden... sid. 2 Status på motioner från 2014... sid. 31 Remiss... sid. 32 Arbetsordning... sid. 33 Motion nr

Läs mer

Utvärdering av försöksverksamhet med regionala ombud inom Motormännen

Utvärdering av försöksverksamhet med regionala ombud inom Motormännen 2014-02-25 Utvärdering av försöksverksamhet med regionala ombud inom Motormännen 1. Inledning Till kongressen 2012 inkom en motion om att undersöka möjligheten att tillsätta ett regionalt ombud för Västra

Läs mer

Rasspecifik Avelsstrategi för Cairnterrier. Fastställd av SKK/AK den 25 maj 2011

Rasspecifik Avelsstrategi för Cairnterrier. Fastställd av SKK/AK den 25 maj 2011 Rasspecifik Avelsstrategi för Cairnterrier Fastställd av SKK/AK den 25 maj 2011 Detta är en revidering av RAS 2005 samt en uppdatering av klubbens RAS arbete 2006 2010 1 Innehållsförteckning Sid 1 Sid

Läs mer

EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014

EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Sammanfattning och förslag... 2 1.1. Sammanfattning...2 1.2. Överväganden...2 1.3. Alternativ till att vara en juridisk

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok 1(57) Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok Datum: Föregående

Läs mer

Utmaningsrätt Vad, hur och varför? Kristian Johansson Oktober 2010

Utmaningsrätt Vad, hur och varför? Kristian Johansson Oktober 2010 Utmaningsrätt Vad, hur och varför? Kristian Johansson Oktober 2010 Sammanfattning 1 Sammanfattning Utmaningsrätt är en initiativrätt till upphandling eller i vissa fall försäljning av kommunal eller landstingskommunal

Läs mer

IT-användning inom idrotten

IT-användning inom idrotten IT-användning inom idrotten FoU-rapport 2004:2 FoU-rapporter 2003 1. Idrott, kön och genus - en kunskapsöversikt 2. Man vill ju inte att föreningen ska dö - en studie om idrottens föreningsledare våren

Läs mer

Nummer 2 2005. Tema: Internrevisorn på scenen

Nummer 2 2005. Tema: Internrevisorn på scenen Internrevision Nummer 2 2005 Tema: Internrevisorn på scenen intern revision Tidskrift om internrevision. Utgiven av Internrevisorernas förening, IRF Nummer 2, april 2005 Material för publicering skickas

Läs mer

Verksam hetsber ättelse

Verksam hetsber ättelse Verksam hetsber ättelse 2011 Verksamhetsberättelse för STIL, Stiftarna av Independent Living i Sverige Innehållsförteckning Inledning 4 Ordföranden har ordet 4 Detta är STIL 7 Styrelsen 7 Intressepolitik

Läs mer

Hur gör vi det bättre? Framgångsfaktorer för att förbättra resultaten i Kommunens Kvalitet i Korthet

Hur gör vi det bättre? Framgångsfaktorer för att förbättra resultaten i Kommunens Kvalitet i Korthet Hur gör vi det bättre? Framgångsfaktorer för att förbättra resultaten i Kommunens Kvalitet i Korthet 2014 Förord Kommunernas arbete med att förbättra sina resultat kopplat till de mått som används inom

Läs mer

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7 Innehållsförteckning Introduktion 2 Varför inflytande för barn och unga? 3 Barnkonventionen 5 Definition av begrepp 7 Deltagande/delaktighet 7 Inflytande 8 Normer 8 Makt 9 Åldersmaktsordning 10 Olika nivåer

Läs mer

Att föda upp HUNDAR. inom Svenska Kennelklubben Regler och bedömningsgång i sammandrag SVENSKA KENNELKLUBBEN

Att föda upp HUNDAR. inom Svenska Kennelklubben Regler och bedömningsgång i sammandrag SVENSKA KENNELKLUBBEN Att föda upp HUNDAR inom Svenska Kennelklubben Regler och bedömningsgång i sammandrag SVENSKA KENNELKLUBBEN HUNDUPPFÖDARE Svenska Kennelklubben har drygt 14 000 aktiva uppfödare. Som en av dem ingår du

Läs mer

Välkommen till MUF Stockholms distriktsstämma 2014

Välkommen till MUF Stockholms distriktsstämma 2014 Välkommen till MUF Stockholms distriktsstämma 2014 Varmt välkommen till distriktsstämman. Vare sig det är din första stämma eller en av många i raden så hoppas jag att du kommer att blicka tillbaka på

Läs mer

Projekt STUK. Stark Ung Konsument. Ett konsumentprojekt riktat till Västernorrlands läns gymnasietvåor.

Projekt STUK. Stark Ung Konsument. Ett konsumentprojekt riktat till Västernorrlands läns gymnasietvåor. Slutrapport Slutrapport Projekt STUK Stark Ung Konsument. Ett konsumentprojekt riktat till Västernorrlands läns gymnasietvåor. Författare: Annica Martin och Ann-Cathrin Granbäck Sammanfattning Projekt

Läs mer

kompetenscentrum Brukarundersökning 2010 Blekinge Upplevd kvalité inom personlig assistans i Blekinge Peter Anderberg Karin Chamoun Rapport 2010:1

kompetenscentrum Brukarundersökning 2010 Blekinge Upplevd kvalité inom personlig assistans i Blekinge Peter Anderberg Karin Chamoun Rapport 2010:1 Blekinge kompetenscentrum Forskning och utveckling inom hälsa, vård och omsorg. Landstinget Blekinge i samverkan med länets kommuner Brukarundersökning 2010 Upplevd kvalité inom personlig assistans i Blekinge

Läs mer