ÅRSBERÄTTELSE 2012 SVENSKA STUDIECENTRALEN Godkänd av Svenska studiecentralens direktion

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ÅRSBERÄTTELSE 2012 SVENSKA STUDIECENTRALEN Godkänd av Svenska studiecentralens direktion 21.2.2013"

Transkript

1 Bemötande - Inkluderande - Lärande ÅRSBERÄTTELSE 2012 SVENSKA STUDIECENTRALEN Godkänd av Svenska studiecentralens direktion I slutet av år 2012 förnyades Svenska studiecentralens upprätthållartillstånd av UKM, med följande utbildningsuppgift: Svenska studiecentralen (SSC) svarar mot det finlandssvenska medborgarsamhällets utbildnings- och kompetensbehov. Speciell fokus i utbildningen och studiecirklarna läggs på handledning av individer och facilitering av grupper med betoning på innehållen som befrämjar egenmakt och social inklusion, aktivt medborgarskap och det livsvida lärandet. Svenska folkskolans vänner är huvudman för SSC sedan år 1920, då Svenska Föreläsningsbyrån grundades inom SFV. De finlandssvenska organisationerna samarbetar med SSC genom Svenska studieförbundet som 2012 hade 58 medlemsorganisationer då FSL Finlands Svenska Lärarförbund blev ny medlem. Innehåll: 1. Allmän utvärdering av år Direktion och personal 3. Det livsvida lärandet och aktivt medborgarskap 3.1. Kurser och studiecirklar 3.2. Regional folkbildningsverksamhet 3.3. De Ungas Akademi (DUA) 3.4. Information och marknadsföring 3.5. Tankesmedjan Lokus 4. Lokal utveckling 4.1. Svensk byaservice 4.2. Svenska temagruppen 5. Verkstäder 5.1. Ungdomsverkstaden SVEPS 5.2. Resurscentret Föregångarna 5.3. ULA (Ungdom, Lärande, Arbete) 6. Ekonomi Bilaga 1, personal år 2012

2 2 1. Allmän utvärdering av år 2012 Studiecentralens föreningskunskapsbank Föreningsresursen var populär under året bland föreningsaktiva. Kursverksamheten med organisationerna behölls på god nivå, över timmar under året. En studiecirkelkampanj inleddes för att motverka den sjunkande trenden och förnya koncepten och marknadsföringen av studiecirklar. DUA:s verksamhet konsoliderades genom en nytillsatt styrgrupp. Svenska studiecentralens tidning Mentora genomgick en förnyelse av layout och innehåll. I oktober hölls en lyckad Landsbygdsriksdag i Korpoström med 150 entusiastiska deltagare. Ungdomsverkstaden Sveps flyttade till nya, fina utrymmen på G18 och expanderade sin startverkstad. Resurscentret Föregångarna fick uppmärksamhet för sitt uppsökande ungdomsarbete genom omnämnande i Regionförvaltningsverkets Blå bok. 2. Direktion och personal Under år 2012 hade direktionen följande sammansättning: Johan Aura (ordförande), Veronica Fellman (viceordförande), Veronica Granö- Suomalaien, Eva S. Lassus-Paavolainen, Sonja Londen och Tom Sandström. Föredragande i direktionen var rektor Björn Wallén och ekonomichef Stefan Andersson. Under året hölls fyra möten med 48 protokollförda paragrafer. Direktionens möten hölls samtidigt med styrelsen för Svenska studieförbundet r.f. Under år 2012 var sammanlagt 35 personer anställda av SSC, med totalt 28,50 årsverken. En förteckning över personal och anställningsförhållanden finns i bilaga Det livsvida lärandet och aktivt medborgarskap Det livsvida lärandet (eng. lifewide learning) omfattar både folkbildning, formell utbildning och vardagslärande, vilket är relevant inom Svenska studiecentralen som i hela sin verksamhet har ett brett samarbetsnätverk med fri bildning, skolor och andra läroinrättningar. Speciell fokus läggs på att befrämja det aktiva medborgarskapet i föreningar, organisationer och fria studiecirklar på svenska i Finland. 3.1 Kurser och studiecirklar Kurserna i samarbete med föreningar och organisationer samt egna kurser uppgick till timmar. Det webbaserade administrationsprogrammet för kurser, KURRE, har fortsättningsvis fungerat bra och åskådligt, med kontinuerligt nya användare. Studiecirklarna har genomgått en profilhöjning i form av en studiecirkelkampanj som startade under året. Utredningen Applikation e-cirkeln kom med flera förnyelseförslag i form av pedagogiska koncept och tio studiecirklar fick ökad synlighet genom Cirkelrundturen på webbplatsen. Till gamla och nya cirkelledare utdelades ett paket Cirkelkaffe, vilket uppskattades. Cirkelkampanjen noterades även i media. En bokcirkelplansch sändes ut till organisationer, Luckorna, bibliotek och arbis, och användes vid bokmässan i Helsingfors i oktober. Cirkelledarna har svarat på en enkät och svaren har använts bland annat för att utforma kampanjen och planera en cirkelinspirationskväll i Helsingfors, Vasa och Åbo.

3 3 Samarbetskurser antal timmar deltagare kvinnor/män 65/35 % 64/36 % 66/34 % 68/32 % För samarbetskurser betalades stöd ,03 euro år 2012 ( år 2011). Tabell: kurstimmar Nyland Österbott Åboland Totalt Studiecirklar antal timmar deltagare kvinnor/män 81/19 % 84/16 % 81/19 % 84/16 % Stöd för studiecirklar betalades euro år 2012 (8 026 år 2011). Tabell: studiecirkeltimmar Nyland Österbott Åboland Totalt

4 4 3.2 Regional folkbildningsverksamhet Verksamheten i Nyland En föreningskunskapskväll Föreningskunskap 2012 ordnades i februari med Stefan Andersson och Sebastian Gripenberg som föreläsare. Kursen samlade ca 20 deltagare. Projektet Hälsa 3 fortsatte under våren och avslutades för Nylands del under hösten. I januari genomfördes en föreläsning om arbetsglädje med Christoph Treier. Under början av året ordnades även ett antal organisationsbesök med arbetshälsa som tema. En uppsummering av Hälsa 3 i Nyland skedde i april på Solvalla med ett mångsidigt program. En uppföljande diskussionsträff med fågelskådning ordnades i september. Mari Pennanen har ansvarat för Hälsa 3-verksamheten i Nyland tillsammans med styrgruppen från SSC och Folkhälsan. I samarbete med Volontärbyrån, Finlands Svenska Psykosociala Förbund och Folkhälsan ordnades en tvådagarskurs i februari om att leda frivilliga. Marita Classon från Volontärbyrån fungerade som utbildare vid kursen som samlade ca 15 deltagare. En kurs i omvärldsanalys arrangerades i april med konsulten Bengt Wahlström som utbildare. Kursen tog bland annat upp trendkartan våren 2012 ur den tredje sektorns perspektiv och nätbaserad omvärldsanalys. Kursen samlade ca 15 deltagare. SSC ordnade i samarbete med FSU/IT3-projektet datakurser som riktar sig till föreningsaktiva: i april ordnades en grundkurs i Digistoff II med ca 10 deltagare och en avancerad kurs i Digistoff II med ca 10 deltagare, samt i november en Digistoffkurs den med ca 10 deltagare. Dessutom ordnades i december en kurs om Kulturhusets bokföringsprogram med 6 deltagare. Personalförändringar på IT3- projektet förhindrade fler kurser under hösten. Ett värdecafé med temat Respekt ordnades i april i SFV-salen med 28 deltagare. Värdecaféet var uppskattat av både unga och äldre, och ingick i EU-temaåret om solidaritet mellan generationerna. Värdecafémetoden fick nationell spridning genom att själva konceptet publicerades i samband med insamlingen Gemensamt Ansvar. Värdecaféet genomfördes som ett samarbete mellan SSC/DUA, Svenska Pensionärsförbundet och Församlingsförbundets kulturdelegation. Verksamhetsombudet har ingått i Landsbygdspolitiska samarbetsgruppens temagrupp för medborgaraktivitet och samarbetsgruppens sekretariat. Verksamhetsombudet har genom Metodcenter Ab fungerat som extern utvärderare för Kom Med-projektet inom Finlands Svenska Psykosociala Förbund. Verksamhetsombudet har även ställt upp som utbildare vid medlemsorganisationernas kurstillfällen, ordnat strategidagar, svarat på föreningstekniska frågor samt sparrat i utvecklingsfrågor. Till de externa uppdragen har även hört medverkan i projektgruppen för alla studiecentralers gemensamma närdemokratiprojekt Järjestöt lähidemokratian tukena. Verksamhetsombudet har även fungerat som sekreterare (verksamhetsansvarig) för Tankesmedjan Lokus (se kap. 3.5). (Sebastian Gripenberg, verksamhetsombud i Nyland)

5 5 Verksamheten i Åboland Den månatliga lunchträffen med organisationernas verksamhetsledare har fungerat som vanligt under Under året har vi träffats till åtta luncher. Det huvudsakliga temat för luncherna har varit planering och information inför starten av projektet Hälsa 3 i Åboland. Dessutom har alla deltagare haft möjlighet att diskutera frågor som berör förenings- och organisationsfrågor, samt fått information om aktualiteter inom alla organisationer. Samarbetsgruppen Fria bildningen i Åboland (FBiÅ) har fortsatt med gemensamma träffar under året. I början av oktober arrangerade FBiÅ en Speed dating med olika aktörer, konstnärer, frilansare som jobbar med olika teman som passar för kurser inom fria bildningen. Under hösten anställde Bildningsforum en ny koordinator för Åboland - Fredrika Åkerö - som hann träffa FBiÅ på två möten under Projektet Svenska spår i Åbo jobbade under året med att utarbeta en ipod-version av kompendiet Svenska spår i Åbo. På grund av upphovsmannen till Svenska spår, Kaj Kivinens bortgång på vårvintern, stannade arbetet med projektet upp fram till hösten. Projektgruppen har ansökt om ny finansiering från Kulturfonden för att utarbeta ett undervisningsmaterial för lågstadiet och andra stadiet på både svenska och finska. Förbundet Nordisk Vuxenupplysning FNVs Nordplus Vuxen projekt, Ny i Nordenfolkbildningens roll i integrationen, avslutades i början av Projektet utmynnade i att en manual för folkbildningen i norden bör utarbetas med målsättning att ge folkbildningen praktiska verktyg i hur man bemöter och tar med invandrare från andra kulturer i den nordiska folkbildningen. Finansiering för ett nytt projekt, Ny i Norden folkbildningens ansvar och möjligheter, erhölls i juni. Verksamhetsombud Beatrice Östman fortsatte som projektledare också för detta projekt under Vid årsmötet i september valdes verksamhetsombud Beatrice Östman till ordinarie medlem i styrelsen för FNV för två år framåt. Projektet Hälsa 3 i Åboland startade på Kasnäs bad med 13 deltagare av 15 anmälda på plats. Kick-offen bestod av föreläsningar och motionstester under två dagar i september. I november fick Hälsa 3-gruppen möjlighet att få utbildningen i Välbefinnande i arebtet-kortet (TTK) som Veritas försäkringsbolag sponsorerade. Projektet fortsätter fram till september 2013 i Åboland i samarbete med Folkhälsans förbund. FIKA-projektet: Verksamhetsombudet representerar Studiecentralen i projektet FIKA (Förening, Integration, Kommunikation och Aktivitet) i Nyland. Syftet med projektet är bland annat att skapa modeller för hur invandrare kan komma med i föreningsverksamhet på ett sätt som både gagnar personen och föreningen. Verksamhetsombudet har under året kunnat ge FIKA-projektet information och upplysningar om nordiskt folkbildningsarbete gällande invandrare. (Beatrice Östman, verksamhetsombud i Åboland)

6 6 Verksamheten i Österbotten Till följd av frivilligåret ordnades i februari Att leda volontärer- en grundutbildning för volontärsamordnade med Marita Klasson från Volontärbyrån i Sverige. I mars ordnades en utbildningsdag kring Det goda värdskapet med Märit Torkelson från Värdskapet AB som föreläsare. I april arrangerades en dag med Bengt Wahlström från Sverige kring Omvärldsanalys för tredje sektorn om trender omvärldssignaler och nätbaserad omvärldsanalys. Som ett resultat av Hälsa3-projektet förverkligades idén om en organisationskör i Österbotten i samarbete med FSSMF och Folkhälsan. Som körledare fungerade Johanna Törni och kören fick namnet OK-kören, organisationskören. Kören övade varje vecka från mars till maj. Kören fortsatte som en lunchkör på Vasa arbis. I april flyttade Vasakansliet till nya utrymmen på Handelsesplanaden 12 B 17. Fami r.f. och Bildningsforum r.f. fortsätter att fungera som underhyresgäster. I samband med flytten ordnades Öppet hus för att inviga de nya utrymmena, och inför jul en uppskattad julgröt, en tradition som Studiefrämjandet i Österbotten tidigare stått för. I maj ordnades en utbildningsdag med Carina C. Hördegård från Bygdegårdarnas Riksförbund i Sverige. Hon presenterade främst deras projekt Bygdegården navet för mat, fest och kultur. Under året ordnades även träffar för verksamhetsledare, bland annat infotillfällen om kommande Leader-programperiod. I september ordnades två studiecirkelinspirationsträffar i Jakobstad och Närpes. Syftet med träffarna var att lyfta fram studiecirkelkampanjen lokalt. Tillfällena arrangerades tillsammans med Marthaförbundet som samtidigt presenterade sina nya cirkelmaterial Medveten matkonsumtion och Medveten kemikaliekonsumtion. I september genomfördes Nordivalen i samarbete med huvudarrangören, Pohjola- Nordens distrikt i Österbotten, med ca 50 deltagare. Verksamhetsombudet har fungerat som suppleant i Bildningsforums styrelse under 2012 samt deltagit i lokala träffar, utbildningar och möten inom Bildningsforum. Verksamhetsombudet har varit representant i Folkhälsans Resurspools arbetsgrupp. I november ordnades Mera liv i åren med författaren Patricia Tudor-Sandahl från Sverige, tillsammans med Resurspoolen i Österbotten. Ca 130 personer deltog. Ett samarbete med Groos bokhandel möjliggjorde att hennes böcker kunde säljas efter föreläsningen. Samarbetet med Resurspoolen fortsatte i december med ett arbetsgruppsmöte och en framtidsworkshop. Tillsammans med Svenska Pensionärsförbundet och med understöd från Kulturfonden Sverige-Finland ordnades en utbildning i december: Rolf Lindahl från Vuxenskolan i Sverige föreläste om metodmaterialet Ett steg till förening i utveckling. 20 personer deltog. (Anna-Karin Öhman, verksamhetsombud i Österbotten, moderskapsledig fr.o.m oktober, Ann-Sofi Backgren, vikarierande verksamhetsombud från oktober)

7 De Ungas Akademi (DUA) Det centrala i verksamheten 2012 har varit följande aktiviteter och resultat: LedA (LedarAkademin) för åringar arrangerades i Borgå våren samt tre gånger i Pargas under september, med totalt 41 deltagare. LedA-deltagare gav följande respons gällande det viktigaste deltagarna tar med sig från LedA: Nya tankemodeller och redskap, bredare & djupare insikter om mig och andra människor. Att våga uttrycka åsikter mer och känner mig självsäkrare när jag pratar med nya människo. Starkare självkännedom. Blivit en bättre ledare. DISA (Din Inre Styrka Aktiveras) är en metod, där man i grupp jobbar med att hantera negativa tankar och stress i vardagen. Kursen består av tio grupptillfällen en gång per vecka, totalt hölls 16 DISA-grupper med 126 deltagare under året. Ge mig tid kampanjen: Den 15 september firades Ge mig tid! (på finska Anna mulle aikaa) i hela landet, då De Ungas Akademi i samarbete med Nuorten Akatemia, UngMartha, Hem och Skola och UngInfo, uppmanade vuxna att ge några timmar av sin tid till en ung person. Kampanjen uppmärksammades i media (dagstidningar och radio) och välkomnades varmt i en del av våra skolor i Svenskfinland. En videokampanj gällande projektet släpps våren Tutorutbildning ordnades för gymnasieelever. Utbildningen ger redskap i ledarskap, gruppdynamik och bemötande. Totalt sex skolor omfattades av tutorutbildningen. År 2012 utvecklades SKENE-X till helteget.fi. Helteget riktar sig till unga som vill förverkliga små eller större drömmar; till unga som inte nöjer sig med en färdigskapad värld utan som bestämmer sig för att göra någonting helt eget. Webbplatsen upprätthålls av Nuorten Akatemia, De Ungas Akademi, Mannerheims barnskyddsförbund, Finlands 4-H, Suomen Nuorisoseurat med flera samt Esbo, Joensuu och Vanda och deras ungdomstjänster. DUA arrangerade den redan traditionella fototävlingen i samarbete med Folktinget och Svenska veckan under november. Temat för tävlingen var Tillsammas. Tävlingen samlade in ca 100 bidrag från unga i hela Svenskfinland. Både finsk- och svenskspråkiga unga tog del av tävlingen. DUA erbjöd stödgruppsverksamhet för unga med ätstörningsproblematik hösten Gruppen leddes av leg.psykolog Monica Ålgars och enhetsledare Frida Westerback. Följande DUA-föreläsningar och evenemang har arrangerats under 2012: Prezi Workshop med Daniel Jakobsson i mars i SFV-salen, 15 deltagare. Att leda nästa generation - föreläsning med Emma Pihl i Helsingfors och Vasa i maj.

8 8 Föreläsningen var ett samarbete mellan De Ungas Akademi / Svenska studiecentralen, UngMartha och Svenska pensionärsförbundet och samlade ca 50 deltagare/ort. Machofabriken heldagsutbildning med Malin Helldorff i Helsingfors och Vasa i september med 20 deltagare. Utbildningen gjordes i samarbete mellan UngInfo / Luckan Hur gör man för att lyckas? - föreläsning med Kalle Ulff i november i SFV-salen. Föreläsningen arrangerades i samarbete med UngMartha och samlade ca 30 tonåringar. Bokcirkel för unga med Cecilia McMullen hösten 2012, Helsingfors. DUA startade en bokcirkel för unga som vill dela sitt intresse för böcker och läsning: ca 5 ungdomar samlades fyra gånger under hösten De Ungas Akademi har huvudsakligen finansierats av Svenska folkskolans vänner, Svenska Kulturfonden samt Undervisnings- och kulturministeriet. (Frida Westerback, enhetsledare, Cecilia McMullen, verksamhetsproducent) 3.4 Information och marknadsföring Under året har arbetet med information och marknadsföring utvecklats enligt marknadsföringsstrategin som gjordes år Studiecentralen har satsat på starka samarbetsnätverk och relationsmarknadsföring. Dessutom har Studiecentralen synts i artiklar, notiser, insändare och annonser i flera finlandssvenska dagstidningar, hörts i radio och synts i TV. Logon, eller åtminstone namnet, har funnits i de flesta samarbetskursernas annonsering. Studiecentralen deltog i Helsingfors bokmässa i oktober tillsammans med Svenska folkskolans vänner. Webbplatsen användes under året som en viktig informationskanal och uppdaterades kontinuerligt. Webbplatsen finns på Kulturhuset. Likaså var Facebook-sidan en viktig informationskanal under året. Antalet gillare har stadigt gått uppåt. Studiecentralens tidning Mentora utgavs i fyra nummer med en upplaga på 600 exemplar som trycktes i fyrfärg. Mentora publicerades också på nätet. Chefredaktör var Björn Wallén och redaktionssekreterare Mari Pennanen. Pia Pettersson ansvarade för ombrytningen. Mentora spreds till organisationerna, samarbetspartners och delades ut vid egna evenemang inom regionerna. Mentora hade under året följande teman: e-lärande, generationer, integration och design och kultur. Under hösten förnyades Mentoras utseende och innehållsstruktur, för att ännu bättre locka målgruppen till läsning och bjuda på relevant innehåll. Nummer 4 var det första numret med den nya layouten och numret fick bra respons. Samarbets- och kontaktnätverket för de finlandssvenska organisationernas informatörer fortsatte att träffas regelbundet för att diskutera aktuella teman. Flera nya informatörer kom med i nätverket, som hade åtta träffar. Bakgrundstanken till att

9 9 gruppen grundats är att många informatörer och marknadsförare i Svenskfinland jobbar rätt ensamt och för sig själva. Inom gruppen kan vi på ett enkelt sätt få kontakt med varandra och kan utbyta idéer och erfarenheter. Medlemmarna i gruppen består av anställda informatörer och marknadsförare inom tredje sektorns takorganisationer. Ungefär tjugo organisationer har representanter i gruppen. Teman som diskuterats på träffar under året är bland annat kontakt med media, språket på webben, intern kommunikation i förändringssituationer, sociala medier och mindfulness. Föreningsresursen, som är Studiecentralens webbplats med föreningskunskap, förnyades under hösten. Innehållet uppdaterades och både struktur och utseende på webbsidan gjordes om. Efter att nya Föreningsresursen lanserats på Studieförbundets höstmöte marknadsfördes Föreningsresursen både till våra medlemsorganisationer och till allmänheten. Under år 2012 svarade ekonomichefen och verksamhetsombudet i Nyland på ca 130 frågor kring förvaltningen i föreningar. Dessutom ordnades föreläsningar i föreningskunskap och bokföring. Sidorna uppdaterades kontinuerligt under hela året och hörde till Studiecentralens mest frekventerade webbsidor. Under året producerades flera olika marknadsföringsmaterial, bland annat pappersblock samt broschyrer och flyers för studiecirklar och Föreningsresursen. Studiecentralens grafiska profil börjar allt mer ta form och syns tydligt både i tryckprodukter, på webben och i Mentora. (Mari Pennanen vik.adm.sekr. och informatör, Kenneth Rönnkrans IT-stöd) 3.5 Tankesmedjan Lokus Tankesmedjan Lokus upprätthålls av Svenska folkskolans vänner och fungerar som en del av SSC. Från och med år 2012 får Lokus inget bidrag från Undervisnings- och kulturministeriet. Lokus leds självständigt av en egen styrgrupp som utses av SFV:s styrelse. Under år 2012 har Lokus fokuserat framförallt på hur förändringarna inom den offentliga sektorn påverkar finlandssvenskarna. Lokus arrangerade tillsammans med Folktinget i mars det välbesökta seminariet Nationalspråken i kommunreformen. Forskarna Ritva Pihlaja och Siv Sandberg, som av Finansministeriet och Justitieministeriet utsågs till utredare för att utveckla handlingsmodeller för närdemokrati, deltog i ett Lokusmöte och presenterade sin utredning Regional demokrati. Lokus utarbetade och publicerade även en utredning om äldreråd i elva kommuner i Svenskfinland. Lokus arbetade under hösten med att sammanställa en andra pamflett om finanskrisen, med MEP Nils Torvalds som redaktör. Pamfletten publiceras vid en presskonferens i februari Lokal utveckling 4.1. Svensk Byaservice Svensk Byaservice (SB) är en samarbetsorganisation för Sydkustens landskapsförbund, Svenska Österbottens Förbund för utbildning och kultur och SSC. SB:s

10 10 verksamhetsmiljö har ändrats under de senaste åren i och med att nya aktörer kommit med i bilden. Den direkta kontakten till byarna sköts numera i huvudsak av de regionala byaombuden inom Suomen kylätoiminta (SYTY) Byaverksamhet i Finland. Kontakterna till LEADER-grupperna sköts av SB i samarbete med nätverksenheten för EU:s landsbygdsprogram. Svensk Byaservice har samarbetat intimt med SYTY kring den svenska servicen till byarna. SB har koordinerat de svenskspråkiga sidorna i Maaseutu Plus Landsbygd Plus. Tidningen utkommer med fem nummer per år. De svenska texterna, som Byaservice skötte om, utgjorde i snitt ca 6 sidor/nummer. Tidningen Landsbygd Plus har även utkommit med ett internationellt nummer på engelska, där SB har bidragit. Svensk Byaservice har sedan maj 2005 gett ut ett Nyhetsbrev som sammanställs av Kenneth Sundman och har utkommit med 44 nummer år 2012 till ca 300 mottagare. Under året har SB uppdaterat nyhetsbrevet, så att nyheterna kan sökas var för sig i ett bloggformat. Utbildningsverksamheten har bestått av regionala utbildningstillfällen, utgående från regionala behov. Tammerfors-träffarna, som hålls i samarbete med landsbygdsnätverksenheten i Seinäjoki, fortsatte under året. Vårens möte hölls i juni med Svensk Byaservice som sammankallare och med huvudtemat LEADER/de lokala utvecklingsgrupperna inför nästa programperiod. Landsbygdsnätverksenheten ordnade en träff om programupplägg och hörande. Träffarna samlar representanter från de tvåspråkiga aktionsgrupperna och regionala byaorganisationerna, samt övriga. Den traditionella Landsbygdsriksdagen ordnades i år på Korpo i Åboland i oktober, med Egentliga Finlands Byar rf som lokal arrangör. Det var den största Landsbygdsriksdagen genom tiderna med ca 150 deltagare och en mycket aktiv debatt. Riksdagen samlade landsbygdsutvecklare, byaaktivister, folk från aktionsgrupper och organisationer, samt nordiskt inslag genom Hela Norden ska leva. Arbetsgruppernas arbete stod som grund för totalt 34 ställningstaganden. 4.2 Svenska temagruppen Svenska Temagruppen (SveT) inom Landsbygdspolitikens samarbetsgrupp YTR, inledde sin verksamhet år Som ordförande har riksdagsledamot Mats Nylund fungerat, medan rektor Björn Wallén varit temagruppens viceordförande. Specialsakkunnig Peter Backa har varit sekreterare. SveT består av representanter för centrala aktörer med landsbygdsintresse i Svenskfinland, bland annat landskapsförbund, NTM-centralerna, de lokala LEADER-grupperna och medborgarorganisationer. Temagruppens arbete har gått ut på att förverkliga det landsbygdspolitiska helhetsprogrammet och regeringens landsbygdspolitiska redogörelse. Under det gångna året har följande punkter varit aktuella: Närdemokrati, finlandsvenskt nätverk för myndigheter och organisationer på regional nivå (landskapsförbund och NTMcentraler i första hand), landsbygdssäkring (att utvärdera landsbygdseffekter av beslut) och landsbygdsstudier på magisternivå. Arbetet med att skapa LEADERliknande grupper i städerna har intensifierats, eftersom den nya programperioden ger möjligheter till finansiering av verksamheten.

11 11 Platsbaserad politik har varit det genomgripande temat och temagruppen har arbetat utgående från den principen, samt gjort en del experiment. Under året har dock YTR:s ställning försvagats vilket har uppmärksammats av temagruppen som också aktivt debatterat frågan i media. (Peter Backa, specialsakkunnig, Kenneth Sundman, kanslisekreterare) 5. Verkstäder 5.1. Ungdomsverkstaden Sveps Ungdomsverkstaden Sveps, Svenska produktionsskolan grundades år 1996 och har sedan dess erbjudit skräddarsydda lösningar för ungdomar i åldern som berörs av ungdomslagen. Verksamheten har formats av nationella riktlinjer, samarbetsparternas samt målgruppens behov och önskemål. Både det administrativa och praktiska samarbetet har fungerat väl. Sveps har gett handledning till över 220 ungdomar under året. Sveps har också varit synligt framme i media. Under år 2012 har det uppsökande ungdomsarbetet etablerats och är idag en viktig del i det förebyggande arbetet med ungdomar. Inom uppsökande ungdomsverksamheten fanns under 2012 tre anställda. Under året har 167 personer deltagit i den uppsökande ungdomsverksamheten. Det uppsökande ungdomsarbetet bestod av de 99 ungdomar som erhållit vägledningstjänster via koordinatorn samt de 68 ungdomar som följts i ledområdet i upp till tre års tid. Startträningen har byggt upp en lågtröskelverksamhet där sociala färdigheter övats i grupp. Ungdomarna har anpassat sin dygnsrytm och fått stöd med att få vardagen att löpa. Under året existerade ett samarbete med den unga, socialtränaren från Starten och en socialarbetare kring en handlingsplan, som pekat på vilka stöd den unga har och borde få. På basis av handlingsplanen har framtidsplaner uppgjorts. Under året har 29 unga deltagit i startträningen. Den individuella tränaren har svarat för intagningen i verkstaden och har i samband med en inledande intervju kartlagt den ungas livssituation och behov. För att utreda praktikanternas situation har många kontakter med praktikantens nätverk krävts samt samarbete med andra instanser, till exempel studiehandledare och skolkuratorer, psykologer, arbetskrafts- och socialbyrån. NonStop Heldagsverksamhet hade år 2012 två arbetstränare och antalet praktikanter i arbetsträningen var 32 under året, varav 8 kvinnor och 24 män. En viktig del inom arbetsträningen var att praktikanterna i samarbete med arbetstränarna, individuella handledaren och jobbcoachen fick en bredare insyn i möjligheterna att hitta intressanta studieämnen och arbetsplatser. Studiebesök till olika arbetsplatser och samarbete med rekryterings- och bemanningsföretag gav ungdomarna realistisk insyn i arbetsmarknaden och inom vilka branscher unga är efterfrågade. Jobbcoachen på Sveps har ansvarat för företags- och föreningssamarbetet och har handlett ungdomar gällande jobbsökning, granskat deras CV:n, skrivit jobbansökan, föreläst om intervjuteknik och -tips, samt vid behov deltagit i arbetsintervjun. Året

12 har varit intressant och angeläget. Jobbcoachen har anordnat företagsbesök hos bland annat reklambyråer, eftermiddagsverksamhet för barn och medelstora privata företag inom olika branscher. Rekryteringsföretag som Seure och Barona har också varit inbjudna för att föreläsa om sin verksamhet och att rekrytera Sveps-ungdomar till riktiga jobb. (Peter Rolin, verksamhetsledare med team) 5.2. Resurscentret Föregångarna Resurscentret Föregångarnas (RF) har verkat i Vasa i sedan år Verksamheten erbjuder service åt personer mellan 16 och 64 år som är arbetssökande, studerande eller som står utanför både arbetsliv och studier. Syftet med verksamheten är hjälpa personer hitta arbete, sysselsättning, studieplats eller andra lösningar som på lång sikt befrämjar individens välmående och utveckling. Service för arbetssökande: Målsättningen för år 2012 var att 70 personer skulle delta i RF:s service för arbetssökande och resultatet blev totalt 115 deltagare. Deltagarna kom till största delen till RF via TE-byrån i Vasa. Av deltagarna slussades 84,7 procent till arbete, arbetslivsträning, arbetspraktik, studier eller övriga lösningar efter avslutad period vid RF. Målet är att minst 70 procent har en långsiktig plan för sin framtid. Medelåldern låg på 24,7 år och av deltagarna var 85 män och 32 kvinnor. Med beaktande av arbetsmarknadsläget i regionen kan det konstateras att resultatet är gott och att målsättningarna har uppnåtts. Service för unga och studerande; Ramp: Erbjuder service åt studerande och ungdomar med studier i sikte. Verksamheten består bland annat av studier, studieteknik, studieförberedande aktiviteter samt uppövandet av livshanteringsfärdigheter. Under året deltog 35 personer i verksamheten varav 15 kvinnor och 20 män. Utöver den dagliga verksamheten gavs konsultationer till 22 personer. Medelåldern på deltagarna var 19 år. RAMP hade glädjen att i samarbete med arbets- och näringsbyrån samt utbildningsarrangören få fira en student detta år. En nyhet för året var att Seppo Hulkki, pensionerad barn- och ungdomspsykiater, började fungera som Farfar på Föregångarna från hösten Uppsökande ungdomsarbetet (UU) har hand om ungdomar upp till 29 år som är utanför aktiva åtgärder och saknar arbete eller studieplats. UU strävar till att minska och motarbeta risken att den unga hamnar i samhälleligt och socialt utanförskap genom förebyggande arbete och tidigt ingripande. Under året gavs information till 1200 ungdomar via föreläsningar i skolor och genom att delta i de svenskspråkiga uppbåden i Österbotten. Ungdomslotsarna arbetade mer ingående med individuell vägledning för 107 personer. Deltagarna på RF har under året fått arbeta med individuella projekt för att träna på sina kunskaper att starta upp, genomföra och presentera projekt. Temat har varit fritt valbart och RF har fått ta del av projekt som bland annat handlat om matlagning, snickerier, målning, musik och hobbyn. Utöver detta har deltagarna enligt behov och önskan fått studie- och yrkeshandledning, ekonomisk rådgivning, information om hälsa och välmående samt fått öva på att förbättra sina livshanteringsfärdigheter.

13 13 Studiebesök har gjorts till skolor och företag enligt deltagarnas förslag. I samarbete med RF har Vasa stad en påbyggnadsundervisning, åk 10, kallad Bryggan. Eleverna har varit inskrivna i Mussor skola, medan verksamheten skett i RF:s utrymmen. Under året har åtta elever studerat vid Bryggan och därmed fått ta del av RF:s service. Personalen vid RF har under året deltagit i ett flertal fortbildningar, seminarier och utbildningstillfällen. Bland annat slutfördes utbildningen Uppsökande socialt arbeid vid högskolan i Oslo och Göteborgs universitet, som RF:s ungdomslots fick möjlighet att genomföra med finansiering från Undervisnings- och kulturministeriet. Aktiva utbildningar under året var Arbete med stöd och studiehandledarutbildning ULA (Ungdom, Lärande, Arbete) SSC är via Resurscentret Föregångarna huvudman för projektet ULA Ungdom/Lärande/Arbete, ett utvecklingsprojekt delfinansierat med medel från Europeiska Socialfonden, samt Kulturfonden och SFV. ULA är ett samarbetsnätverk för elva verkstäder i Svenskfinland. Projektet strävar efter en kvalitets- och kompetenshöjning vid verkstäderna i ULA-nätverket i form av verksamhetsutveckling, kvalitetssäkring, materialproduktion och fortbildning. ULA-projektet arrangerade under året ett antal nätverksträffar och fortbildningar, bland annat ULA-dagar samt kurs i ekonomisk rådgivning. Projektet betalade ULAverkstadspersonalens deltagande i arbetskonsulentutbildning samt studiehelheten Ungdomsvetenskap vid Åbo Akademi. ULA-projektet lanserade på hösten ett personalutbytesprogram för ULA-nätverket. Projektet finansierade även en föreläsning på Nationella Verkstadsdagarna i Vasa. Oluf Brandt, ordförande för Danska Produktionsskoleföreningens internationella enhet, höll ett intressant föredrag kring den danska produktionsskolemodellen. ULA-projektet har utvecklat ULA-Kompetenscenter, som är tänkt att bli en permanent utvecklingsenhet för ULA-nätverket. ULA-Kompetenscenter tar över den verksamhet som hittills bedrivits inom ramen för ULA-projektet och upprätthålls fortsättningsvis av verkstäderna vid Svenska studiecentralen. Hemsidans adress är ULA-projektet har producerat några betydande publikationer under 2012: På tal om droger kollektivträning på verkstäder, Startträning - på väg mot livet med hjälp av konst, Värde synpunkter på ett ojämlikt Finland samt Sektorn för social sysselsättning. Beträffande ULA-projektets intressebevakning kan nämnas det kollektiva ställningstagande som ULA-nätverkets verkstäder gick ut med inför kommunalvalet i oktober. ULA-projektet koordinerade sammanställningen och distributionen av ställningstagandet till samarbetsnätverk, intresseorganisationer, beslutsfattare och centrala myndigheter. (Peter Kallio, verksamhetsledare med team)

14 14 6. Ekonomi Svenska studiecentralens bokslut är ett underbokslut till Svenska folkskolans vänner rf. Bokföringen och löneadminstrationen har i sin helhet skötts på SSC:s centralkansli i Helsingfors. År 2012 uppvisar ett resultat på -220,47 euro. Budgeten har förverkligats enligt planen. Revisorer är Jan Holmberg CGR och Petter Lindeman CGR, båda från revisionssamfundet PWC. Direktionen tackar Svenska folkskolans vänner r.f. och övriga bidragsgivare för det ekonomiska stöd som Svenska studiecentralen erhållit år 2012.

15 15 Bilaga 1, personal år 2012 Namn Tjänstebeteckning Enhet/projekt Ort I tjänst 2012 Arb.år BASVERKSAMHET Wallén Björn rektor Hfors ,00 Andersson Stefan ekonomichef Hfors ,00 Gripenberg Sebastian verksamhetsombud Hfors ,87 Skogman Christine admin. sekr/inform. Hfors moderskapsled 0,00 Pennanen Mari vik.admin.sekr/informatör Hfors ,00 Östman Beatrice verksamhetsombud Åbo ,00 Öhman Anna-Karin verksamhetsombud Vasa ,79 Backgren Ann-Sofi vik. verksamhetsombud Vasa ,21 Rönnkrans Kenneth IT-stöd Vasa ,86 6,73 ENHETER - PROJEKT Westerback Frida enhetsledare DUA Hfors ,00 McMullen Cecilia varksamhetsproducent DUA Hfors ,00 Hellgren Ylva praktikant DUA Hfors ,25 Backa Peter specialsakkunnig Byaservice Vasa ,95 Sundman Kenneth kanslisekreterare Byaservice Vasa ,00 4,20 VERKSTÄDER Kallio Peter verksamhetsledare Föregångarna Vasa ,00 Nordman Cecilia handledare Föregångarna Vasa ,00 Löfqvist Angelica admin sekreterare Föregångarna Vasa ,80 Mickos Johanna pedag. handledare Föregångarna Vasa ,00 Paananen-Bergvik Annika socialhandledare Föregångarna Vasa ,00 Åkermark Daniel handledare Föregångarna Vasa ,00 Ehrman Jonas ungdomslots Föregångarna Vasa ,00 Storfors Staffan projektledare Föregångarna Vasa ,00 Risku Niclas ungdomslots Föregångarna Vasa ,00 Hägg Petter handledare Föregångarna Vasa ,42 Rolin Peter verksamhetsledare SVEPS Hfors ,00 Silfverberg Anita koordinator SVEPS Hfors ,00 Lindström Oskar arbetstränare (alt.led SVEPS Hfors ,17 Garam Miki vik. arbetstränare SVEPS Hfors ,83 Fortelius Walter arbetstränare SVEPS Hfors ,00 Westerholm Camilla individuell handledare SVEPS Hfors ,69 Eräkangas Linda vik.individuell handledare SVEPS Hfors ,33 Kemeri Jana social tränare SVEPS Hfors ,00 Ahlfors Tariku social tränare SVEPS Hfors ,33 Koskinen Lars jobbcoach SVEPS Hfors ,00 Öhman Sabina koordinator SVEPS Hfors ,00 17,57 Årsverken av 35 anställda TOTALT 28,50

Fokus på framtiden Resurscentret Föregångarna.

Fokus på framtiden Resurscentret Föregångarna. Fokus på framtiden BAKGRUND En arbets-/ungdomsverkstad, som grundades i Vasa år 2000. 3:e sektorn, Svenska studiecentralen / SFV Föregångarna hjälper personer att hitta sin plats i tillvaron vad gäller

Läs mer

ÅRSBERÄTTELSE 2011 SVENSKA STUDIECENTRALEN

ÅRSBERÄTTELSE 2011 SVENSKA STUDIECENTRALEN Svenska studiecentralen, godkänd av dir. 15.2.12 Björn Wallén ÅRSBERÄTTELSE 2011 SVENSKA STUDIECENTRALEN Frivilligt på svenska Svenska studiecentralen har som uppgift att befrämja välbefinnande, delaktighet

Läs mer

VERKSAMHETS- OCH UTVECKLINGSPLAN ÅR 2013 SVENSKA STUDIECENTRALEN Bemötande inkluderande - lärande

VERKSAMHETS- OCH UTVECKLINGSPLAN ÅR 2013 SVENSKA STUDIECENTRALEN Bemötande inkluderande - lärande Godkänd av Svenska studiecentralens direktion 21.2.2013 VERKSAMHETS- OCH UTVECKLINGSPLAN ÅR 2013 SVENSKA STUDIECENTRALEN Bemötande inkluderande - lärande Innehåll 1. Mission, värdegrund och vision 1.1

Läs mer

4. Ungdomsverkstaden Sveps tjänster och service. 5. Sektorövergripande samarbete och nätverkande

4. Ungdomsverkstaden Sveps tjänster och service. 5. Sektorövergripande samarbete och nätverkande Årsberättelse 2014 1 2 Innehåll 1. Ungdomsverkstaden Sveps 2. Syfte och mål 3. Riktlinjer 4. Ungdomsverkstaden Sveps tjänster och service 5. Sektorövergripande samarbete och nätverkande 6. Sveps finansiärer

Läs mer

ÅRSBERÄTTELSE 2010 SVENSKA STUDIECENTRALEN

ÅRSBERÄTTELSE 2010 SVENSKA STUDIECENTRALEN Godkänd av Direktionen 16.2.2011 ÅRSBERÄTTELSE 2010 SVENSKA STUDIECENTRALEN Frivilligt på svenska Svenska studiecentralen, SSC, som under verksamhetsåret firade sitt 90-årsjubileum, har som uppgift att

Läs mer

Projektplan för projektet Samarbete mellan minoriteter inom minoriteten (MiM)

Projektplan för projektet Samarbete mellan minoriteter inom minoriteten (MiM) Projektplan för projektet Samarbete mellan minoriteter inom minoriteten (MiM) Innehåll 1. Bakgrund och behov 2. Målsättningar och målgrupp 3. Samarbetsorganisationer och samarbetsparter 4. Projektets resultat

Läs mer

Ett projekt i samarbete med Psykosociala förbundet rf och Svenska hörselförbundet rf. Projektet Anti Depp. - Slutrapport

Ett projekt i samarbete med Psykosociala förbundet rf och Svenska hörselförbundet rf. Projektet Anti Depp. - Slutrapport Ett projekt i samarbete med Psykosociala förbundet rf och Svenska hörselförbundet rf Projektet Anti Depp - Slutrapport Projektet Anti Depp 2006-2009 Helsingfors, januari 2010 Utgivare: Svenska hörselförbundet

Läs mer

Ungdomsverkstäder och Uppsökande ungdomsarbete i Finland. SVEPS Ungdomsverkstad (Svenska Produktionsskolan) Verksamhetsledare Peter Rolin

Ungdomsverkstäder och Uppsökande ungdomsarbete i Finland. SVEPS Ungdomsverkstad (Svenska Produktionsskolan) Verksamhetsledare Peter Rolin Ungdomsverkstäder och Uppsökande ungdomsarbete i Finland SVEPS Ungdomsverkstad (Svenska Produktionsskolan) Verksamhetsledare Peter Rolin Undervisnings-och kulturministeriet om verkstäder Vi placerar oss

Läs mer

Vi hjälper dig hitta nya vägar.

Vi hjälper dig hitta nya vägar. Vi hjälper dig hitta nya vägar. En enda handling kan göra hela skillnaden i en människas liv. En enda medmänsklig gärning kan betyda allt. En så stor makt över en annan människas liv kan vi ha. (Stefan

Läs mer

Stöd för unga i risk för marginalisering

Stöd för unga i risk för marginalisering Stöd för unga i risk för marginalisering Finlands Svenska Socialförbund rf:s kongress 14.4.2014 Sabina Öhman Uppsökande ungdomsarbete Sveps Marginaliserad? Syrjäytyneiksi luokitellaan sellaiset työ- voiman

Läs mer

Fokus på framtiden. Elevvårdsdagar i Vasa Resurscentret Föregångarna

Fokus på framtiden. Elevvårdsdagar i Vasa Resurscentret Föregångarna Fokus på framtiden Elevvårdsdagar 2-3.11.2011 i Vasa BAKGRUND En arbets-/ungdomsverkstad, som grundades i Vasa år 2000. 3:e sektorn, Svenska studiecentralen / SFV Föregångarna hjälper personer att hitta

Läs mer

FINLANDSSVENSKA VÄGLEDARDAGAR I HELSINGFORS

FINLANDSSVENSKA VÄGLEDARDAGAR I HELSINGFORS FINLANDSSVENSKA VÄGLEDARDAGAR I HELSINGFORS 29-30.10.2014 Ett nationellt och finlandssvenskt perspektiv. Hur jobbar man konkret på olika håll i Svenskfinland med uppsökande ungdomsarbete? Varför/hur ska

Läs mer

s m a r t(h Slutrapport Fisk ett smart(h) val Projektnummer 1002240

s m a r t(h Slutrapport Fisk ett smart(h) val Projektnummer 1002240 l! va ett s m a r t(h ) Slutrapport Fisk ett smart(h) val Projektnummer 1002240 Allmänt om projektet Projektet Fisk ett smart(h) val! har som primär målsättningen haft att höja kunskapen kring matfisk

Läs mer

Finlands Svenska Brandoch Räddningsförbund. Strategi för 2016 2020

Finlands Svenska Brandoch Räddningsförbund. Strategi för 2016 2020 Finlands Svenska Brandoch Räddningsförbund Strategi för 2016 2020 Godkänd av FSB:s allmänna möte den..2015 12.09.2015 Version 2 FSB styrelseseminarium M/S Mariella 12.08.2015 Version 1 FSB INNEHÅLL FSB

Läs mer

Program för ULA - dagarna i Helsingfors 6-7 mars 2014:

Program för ULA - dagarna i Helsingfors 6-7 mars 2014: Program för ULA - dagarna i Helsingfors 6-7 mars 2014: Torsdagen den 6:e mars 12:00 Lunch 13:00 Ordförande Peter Rolin hälsar välkommen 13:15 Detta är ULA 2.0 / Rainer Lytz 13.30 Matilda Wrede Jäntti berättar

Läs mer

Utvärdering av projektet Produforum Åboland Maj 2014

Utvärdering av projektet Produforum Åboland Maj 2014 Utvärdering av projektet Produforum Åboland Maj 2014 Som bas för utvärderingen är enkäter och intervjuer som har gjorts med deltagare i projektet: -Hösten 2011 en enkät om behov, 23 respondenter -Vintern

Läs mer

Måste man först tappa bort dem? Matti Rimpelä, docent Tamperen Yliopisto Resurscentret Föregångarna

Måste man först tappa bort dem? Matti Rimpelä, docent Tamperen Yliopisto Resurscentret Föregångarna Måste man först tappa bort dem? Matti Rimpelä, docent Tamperen Yliopisto UPPDRAG & SYFTE Minska mängden arbetslösa, svårsysselsatta, långtidsarbetslösa Motverka utslagning och marginalisering Finna lösningar

Läs mer

Ungdomsvetenskap vid Åbo Akademi Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier

Ungdomsvetenskap vid Åbo Akademi Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier Ungdomsvetenskap vid Åbo Akademi Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier Ungdomsvetenskap vid FPV Mångvetenskaplig representerade discipliner Socialpolitik Utvecklingspsykologi Vårdvetenskap Pedagogik

Läs mer

Seminarium om minoritetsfrågor Tallinn Stefan Svenfors

Seminarium om minoritetsfrågor Tallinn Stefan Svenfors Seminarium om minoritetsfrågor Tallinn 16.11.2007 Stefan Svenfors Ca 289 000 = 5,5% av befolkningen (2005) Svenskfinland de områden där majoriteten av finlandssvenskarna lever och verkar Svenskfinland

Läs mer

World Design Capital Helsinki 2012 Sammandrag av slutrapporten

World Design Capital Helsinki 2012 Sammandrag av slutrapporten World Design Capital Helsinki 2012 Sammandrag av slutrapporten Sammandrag 1 World Design Capital Helsinki 2012 World Design Capital Helsinki 2012 Helsingfors var världens designhuvudstad 2012 (World Design

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2014 Godkänd av Ungmarthas styrelse 22.11.2013

VERKSAMHETSPLAN 2014 Godkänd av Ungmarthas styrelse 22.11.2013 VERKSAMHETSPLAN 2014 Godkänd av Ungmarthas styrelse 22.11.2013 UNGMARTHA 2014 Ungmartha rf är Finlands svenska Marthaförbunds barn- och ungdomsorganisation. Vi riktar oss till barn och unga i hela Svenskfinland

Läs mer

Finlands Scouters landsomfattande svenskspråkiga verksamhet 2015

Finlands Scouters landsomfattande svenskspråkiga verksamhet 2015 Finlands Scouters landsomfattande svenskspråkiga verksamhet 2015 BILAGA TILL FiSSc:S VB2015 Finlands Scouters landsomfattande svenska verksamhet grundar sig på samarbetsavtalet mellan Finlands Svenska

Läs mer

Slutrapport. Från. Konferensen Mellanlanda 2009 26 27 mars

Slutrapport. Från. Konferensen Mellanlanda 2009 26 27 mars Slutrapport Från Konferensen Mellanlanda 2009 26 27 mars Innehåll Inledning... 3 Bakgrund... 3 LUVG, Lokal Utveckling Västra Götaland... 3 Tema... 4 Målgrupp... 4 Organisation... 4 Medverkande... 5 Deltagare...

Läs mer

Strategiska riktlinjer för livslång vägledning Undervisnings- och kulturministeriets arbetsgruppspromemorior och utredningar 2011:15

Strategiska riktlinjer för livslång vägledning Undervisnings- och kulturministeriets arbetsgruppspromemorior och utredningar 2011:15 Strategiska riktlinjer för livslång vägledning Undervisnings- och kulturministeriets arbetsgruppspromemorior och utredningar 2011:15 Vejlederseminarium på Färöarna 7.5.2012 Carola Bryggman Regionförvaltningsverkens

Läs mer

Förslag Inom ramen för EDU-vuxenprojektet föreslås pilotering av vuxenutbildningsvägledare 2-3 dagar/vecka på Luckan.

Förslag Inom ramen för EDU-vuxenprojektet föreslås pilotering av vuxenutbildningsvägledare 2-3 dagar/vecka på Luckan. VUXENUTBILDNINGSSERVICE PÅ LUCKAN I HELSINGFORS Förslag Inom ramen för EDU-vuxenprojektet föreslås pilotering av vuxenutbildningsvägledare 2-3 dagar/vecka på Luckan. Bakgrund EDU-vuxen projektet (2009-2012)

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2015. Internationella Kvinnoföreningen Lokalt ResursCentrum för kvinnor i Öresundsregionen

VERKSAMHETSPLAN 2015. Internationella Kvinnoföreningen Lokalt ResursCentrum för kvinnor i Öresundsregionen VERKSAMHETSPLAN 2015 Internationella Kvinnoföreningen Lokalt ResursCentrum för kvinnor i Öresundsregionen Inledning Internationella Kvinnoföreningen i Malmö, IKF i Malmö, är en väl etablerad ideell förening

Läs mer

Teman i presentationen

Teman i presentationen Teman i presentationen Allmänt om DelSam och dess målsättning Ur ungas synvinkel granskas de framkomna element och mekanismer som antingen stöder delaktighet eller ökar risk för marginalisering Ur professionellas

Läs mer

MÅLPROGRAM Förslag. Steg för Steg rf

MÅLPROGRAM Förslag. Steg för Steg rf MÅLPROGRAM 2018 2020 Förslag Steg för Steg rf Vad är Steg för Steg? Steg för Steg är en förening för och med personer med utvecklingsstörning. Vi arbetar för att personer med utvecklingsstörning ska höras

Läs mer

Bilaga 7.1. Förslag till. Årsberättelse 2013 2014-03-06

Bilaga 7.1. Förslag till. Årsberättelse 2013 2014-03-06 Bilaga 7.1 Förslag till Årsberättelse 2013 2014-03-06 Årsberättelse 2013 för Hela Norden ska leva Inledning Hela Norden ska leva (HNSL) startade 1994 som ett nätverk där alla nordiska länder deltog. Därefter

Läs mer

Animation med äldre. Slutrapport från projektet 2012-2013, KUR 2011_5966

Animation med äldre. Slutrapport från projektet 2012-2013, KUR 2011_5966 Animation med äldre Slutrapport från projektet 2012-2013, KUR 2011_5966 Stanislaw Przybylski, projektledare Projektägare: Folkhälsosektionen, Landstinget i Jönköpings län Paula Bergman, Eva Timén Innehållsförteckning

Läs mer

Hej studerandemedlem i FUF

Hej studerandemedlem i FUF 1 Hej studerandemedlem i FUF Nu är det dags att söka till höstens arbetsgrupper i världens bästa förening! FUF-bladet Seminariegruppen Biståndsdebatten.se Projektgruppen FUF-nätverket Vem kan söka till

Läs mer

ÅBOLANDS UNGDOMSFÖRBUND ÅUF R.F

ÅBOLANDS UNGDOMSFÖRBUND ÅUF R.F ÅBOLANDS UNGDOMSFÖRBUND ÅUF R.F Verksamhetsplan för år 2013 Inledning Åbolands Ungdomsförbund är en partipolitiskt obunden ungdomsorganisation som består av 32 medlemsföreningar och ca 12 000 personmedlemmar.

Läs mer

Bilder: Tuula Palaste-Eerola

Bilder: Tuula Palaste-Eerola Bilder: Tuula Palaste-Eerola Synlighet åt regionala aktörer! Nylandsveckan är en evenemangsvecka som Nylands förbund koordinerar och där syftet är att ge synlighet åt nyländska aktörer och arbete som gjorts

Läs mer

Verksamhetsplan. Internationella Arbetslag 2008. Volontärförmedling

Verksamhetsplan. Internationella Arbetslag 2008. Volontärförmedling Verksamhetsplan Internationella Arbetslag 2008 Volontärförmedling En viktig del av IAL:s verksamhet och den som berör flest medlemmar är att förmedla platser på volontärläger utanför Sverige. Under flera

Läs mer

Mediaplan & företagspresentation

Mediaplan & företagspresentation Mediaplan & företagspresentation 05 Annons- & utgivningsplan Om oss! Väljer du Fastighetsnytt som din kanal för marknadsföring och profil ering är du med i ett större sammanhang och når en målgrupp av

Läs mer

Öppna universitetens nationella seminarium, 4-5.10.2007

Öppna universitetens nationella seminarium, 4-5.10.2007 Öppna universitetens nationella seminarium, 4-5.10.2007 Välkomna till Åbo för att möta kolleger från andra universitet och fundera på det öppna universitetets framtid! Tina Engblom Fortbildningscentralens

Läs mer

Sammanträdestid: Onsdagen den , kl

Sammanträdestid: Onsdagen den , kl 1 Sammanträdestid: Onsdagen den, kl. 15.00 Sammanträdesplats: Kronoby gymnasium 14 Sammanträdets öppnande 3 15 Val av protokollsjusterare 3 16 Godkännande av föredragningslistan samt komplettering med

Läs mer

Jag har läst kandidatprogrammet i globala studier vid Göteborgs universitet, och en kompletterande kurs i Latinamerikakunskap.

Jag har läst kandidatprogrammet i globala studier vid Göteborgs universitet, och en kompletterande kurs i Latinamerikakunskap. Praktikrapport Louisa Flores Praktikplats Global Utmaning Birger Jarlsgatan 27 111 34 Stockholm Utbildning Jag har läst kandidatprogrammet i globala studier vid Göteborgs universitet, och en kompletterande

Läs mer

Information om ledarskapskursen. Personligt ledarskap

Information om ledarskapskursen. Personligt ledarskap 2015-03-01 Information om ledarskapskursen Personligt ledarskap I det följande beskrivs kursens mål, innehåll, arbetsformer och annan praktisk information. Kursen är en av ledarskapskurserna i Dalarnas

Läs mer

Verksamhetsidé. Fem ledande principer

Verksamhetsidé. Fem ledande principer Borgå medborgarinstitut ägs av Borgå stad och är administrativt en enhet som lyder under det svenska skolväsendet inom stadens bildningssektor. Institutet är juridiskt en skola inom den fria bildningen

Läs mer

Stöd och säkerhet VAR INTE ENSAM

Stöd och säkerhet VAR INTE ENSAM Stöd och säkerhet VAR INTE ENSAM 1. REGIONINSTRUKTÖREN STÖDER KÅRLEDNINGEN 1.1. Regioninstruktörens uppdrag 1.2. Personlig kontakt 1.3. Regioninstruktörerna fungerar parvis 1.4. Regioninstruktörens uppgift

Läs mer

Svenska pensiona rsfo rbundet i Ö sterbotten rf

Svenska pensiona rsfo rbundet i Ö sterbotten rf Svenska pensiona rsfo rbundet i Ö sterbotten rf Verksamhetsplan och budget 2016 Fastställd på SPF Österbotten rf:s höstmöte i Kronoby 20.11.2015 Sida 2 Innehåll ALLMÄNT... 4 Om regionen... 4 Regionens

Läs mer

Kommunikation & påverkansarbete i OAJ

Kommunikation & påverkansarbete i OAJ Kunskap får alltid rum Kommunikation & påverkansarbete i OAJ NLS Helsingfors 3 4.12. 2014 1 Sommaren 2013 var tidningen och informationen åtskilda Ordförande Informationschef Styrelse Arbetsgrupp för kommunikationen

Läs mer

EQUAL BIBLIOTEKEN I ÖSTERGÖTLAND Slutrapport

EQUAL BIBLIOTEKEN I ÖSTERGÖTLAND Slutrapport Länsbibliotek Östergötland Box 1791 581 17 Linköping EQUAL BIBLIOTEKEN I ÖSTERGÖTLAND Slutrapport Bakgrund Biblioteken är viktiga för mångfalden i samhället. De är öppna för alla och de är en mötesplats.

Läs mer

E-kampanj 2009. Ett diskussionsunderlag

E-kampanj 2009. Ett diskussionsunderlag E-kampanj 2009 Ett diskussionsunderlag Bakgrund! Syfte med e-kampanjen 2008 Öka användningen av bibliotekens e-tjänster Marknadsföra östgötabibliotekens e- tjänster under gemensamt begrepp Biblioteket

Läs mer

LUCKAN grundades 1992 på initiativ av Nylands svenska landskapsförbund och Mellannylandprojektet.

LUCKAN grundades 1992 på initiativ av Nylands svenska landskapsförbund och Mellannylandprojektet. Finansiering & FYRK.FI Karl Norrbom, Föreningen Luckan, 2015 LUCKAN grundades 1992 på initiativ av Nylands svenska landskapsförbund och Mellannylandprojektet. I december 2000 blev LUCKAN en självständig

Läs mer

Projektet Skriv Till 2007-2008. Mellanrapport

Projektet Skriv Till 2007-2008. Mellanrapport Projektet Skriv Till 2007-2008 Mellanrapport Utgivare: Svenska hörselförbundet rf Utgivet: På förbundsmötet 25.04.2008 Finns även att hämtas från www.horsel.fi/skrivtill Skriv Till 2007 Skriv Till startade

Läs mer

Verksamhetsberättelse och bokslut för år

Verksamhetsberättelse och bokslut för år Verksamhetsberättelse och bokslut för år 2007 Natur och Miljö är den svenskspråkiga riksorganisationen för miljövård i Finland. Förbundet driver mångsidig verksamhet i syfte att främja hållbar utveckling

Läs mer

Longitudinell forskning

Longitudinell forskning Longitudinell forskning 2014-2017 UPPFÖLJNING AV AKTIVERINGSÅTGÄRDER VID UNGDOMSVERKSTADEN SVEPS - OCH KANSKE AV FLER VERKSTÄDER 1 UPPFÖLJANDE STUDIE: (åtminstone) SVEPS åren 2014-2017 STUDIENS SYFTE -

Läs mer

Information om ledarskapskursen Personligt ledarskap

Information om ledarskapskursen Personligt ledarskap 2014-04-03 Information om ledarskapskursen Personligt ledarskap VÄLKOMMEN Varmt välkommen till kursen Personligt ledarskap! I det följande beskrivs kursens mål, innehåll, arbetsformer och annan praktisk

Läs mer

Protokoll fört vid enskild föredragning Näringsavdelningen Allmänna II, N12

Protokoll fört vid enskild föredragning Näringsavdelningen Allmänna II, N12 PROTOKOLL Nummer 15 25.6.2015 Sammanträdesdatum Protokoll fört vid enskild föredragning Näringsavdelningen Allmänna II, N12 Beslutande Föredragande Justerat Minister Fredrik Karlström Byråchef Susanne

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 4 SVENSKA FÖRENINGEN FÖR GRAFISK

Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 4 SVENSKA FÖRENINGEN FÖR GRAFISK Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 4 SIGRAD SVENSKA FÖRENINGEN FÖR GRAFISK DATABEHANDLING FÖR E NI NG E NS UP PDR A G SIGRAD, Svenska föreningen för grafisk databehandling, grundades redan 1976. Föreningens

Läs mer

B y a p l a n B y a p l a n

B y a p l a n B y a p l a n Byaplan Byaplan Innehållsförteckning 1. Inledning...................................................... 3 2. Byaplan....................................................... 4 2.1 Vad är en byaplan och hur

Läs mer

Nytt från Steg för Steg

Nytt från Steg för Steg Nytt från Steg för Steg VINTER 2014 Ordförandens ruta Hejsan alla! Hur har ni det? Bra hoppas jag. Det har varit en hektisk höst som snart är bakom. Steg för Steg har valt en ny styrelse för åren 2015-2017.

Läs mer

SKÄRGÅRDSHAVETS BIOSFÄROMRÅDE Inom Unescos program för Man and Biosphere (MaB)

SKÄRGÅRDSHAVETS BIOSFÄROMRÅDE Inom Unescos program för Man and Biosphere (MaB) SKÄRGÅRDSHAVETS BIOSFÄROMRÅDE Inom Unescos program för Man and Biosphere (MaB) VERKSAMHETSPLAN 2008 Region Åboland/Utskärsdelegationen & Sydvästra Finlands miljöcentral 1. Biosfärverksamhetens organisation

Läs mer

Förbundet Finlands Svenska Synskadade

Förbundet Finlands Svenska Synskadade Förbundet Finlands Svenska Synskadade Vad är FSS? Förbundet Finlands Svenska Synskadade rf. (FSS) är en intresse- och serviceorganisation av svenskspråkiga synskadade i Finland. Av landets omkring 80 000

Läs mer

FORTBILDNING HÖSTEN 2015. Svenska skolan för synskadade. www.speres.fi www.blindskolan.fi

FORTBILDNING HÖSTEN 2015. Svenska skolan för synskadade. www.speres.fi www.blindskolan.fi www.speres.fi www.blindskolan.fi FORTBILDNING HÖSTEN 2015 SPERES I 040 809 17 53 Svenska skolan för synskadade I 040 809 17 54 Parisgränden 2 A 2, 00560 Helsingfors Svenska skolan för synskadade PRAKTISK

Läs mer

VAL AV SPRÅK UR FAMILJENS PERSPEKTIV

VAL AV SPRÅK UR FAMILJENS PERSPEKTIV VAL AV SPRÅK UR FAMILJENS PERSPEKTIV Ann-Jolin Grüne Projektledare Delaktig i Finland i huvudstadsregionen Helsingfors arbis DE SVENSKA DELAKTIG-PROJEKTEN Utveckling av språkbadsmetoder, Delaktig i Finland

Läs mer

Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2014

Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2014 2015-01-25 Sidan 1 av 5 Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2014 Sammanfattning av verksamhetsåret Under året har vi genomfört ett antal evenemang och aktiviteter där vi mött cirka

Läs mer

Värdevårdande inkomster 1.6.2006 31.12.2007. Slutrapport

Värdevårdande inkomster 1.6.2006 31.12.2007. Slutrapport Värdevårdande inkomster 1.6.2006 31.12.2007 Slutrapport INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 PROJEKTET VÄRDEVÅRDANDE INKOMSTER... 3 PROJEKTPLANEN... 3 SAKKUNIG STYRGRUPP... 3 NORDISKT SAMARBETE...

Läs mer

Slutrapport. Sounds and Voices digital delaktighet via. webradio. Fanzingo/Radio Totalnormal. Mobiltelefon 0736 70 72 48

Slutrapport. Sounds and Voices digital delaktighet via. webradio. Fanzingo/Radio Totalnormal. Mobiltelefon 0736 70 72 48 Slutrapport Sounds and Voices digital delaktighet via webradio Projekttitel Sökande Projektledare E-postadress Sounds and Voices digital delaktighet via webradio Fanzingo/Radio Totalnormal Bodil Lundmark

Läs mer

Hej studerandemedlem i FUF

Hej studerandemedlem i FUF 1 Hej studerandemedlem i FUF Nu är det dags att söka till vårens arbetsgrupper - i världens bästa förening! Våren 2011 Filmgruppen FUF-bladet Biståndsdebatten Seminariegruppen Projektgruppen Vem kan söka

Läs mer

Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2014

Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2014 PROFESSIONSFÖRENINGEN NUTRITIONISTFÖRENINGEN Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2014 Bilagor till verksamhetsberättelsen: 1) Verksamhetsplan 2014 2) Projektsammanställning för fokusprojektet Kvalitetssäkring

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013 Visit Värmdö Ideell Förening

Verksamhetsberättelse 2013 Visit Värmdö Ideell Förening Inledning Verksamhetsberättelse 2013 Visit Värmdö Ideell Förening Visit Värmdö Ideell Förening är näringslivets och föreningslivets organisation inom besöksnäringen. Tillsammans med Värmdö kommun bildar

Läs mer

Vasa övningsskola. Inspiration för det lokala läroplansarbetet

Vasa övningsskola. Inspiration för det lokala läroplansarbetet Vasa övningsskola Inspiration för det lokala läroplansarbetet Inspiration för den lokala läroplansprocessen VAD ÄR LPstöd 2016 ger inspiration för den lokala läroplansprocessen. är en utbildningshelhet

Läs mer

Detta bildningssystem är till för att sätta ramarna för detta arbete.

Detta bildningssystem är till för att sätta ramarna för detta arbete. Bildningssystem Antaget vid UNF:s kongress i Göteborg 2009 Reviderat vid UNF:s kongress i Åre 2011 Reviderat vid UNF:s kongress i Borås 2013 Reviderat vid UNF:s kongress i Lund 2015 Inledning UNF är en

Läs mer

Konferencier Håkan Näsman, informatör, Svenska kulturfonden. Torsdag 11.3

Konferencier Håkan Näsman, informatör, Svenska kulturfonden. Torsdag 11.3 Torsdag 11.3 Konferencier Håkan Näsman, informatör, Svenska kulturfonden Torsdag 11.3 12.00 Lunch på hotell Scandic Rosendahl 13.00 Hälsningsord Krister Ståhlberg, direktör, Svenska kulturfonden Christoffer

Läs mer

Byn inom den landsbygdspolitiska helheten

Byn inom den landsbygdspolitiska helheten BYAR MED LIVSKRAFT -Kampanj 2010-2012 Våren 2013 Byn inom den landsbygdspolitiska helheten Eero Uusitalo professor SYTY:s ordförande Det lönar sig att utveckla landsbygden och byarna! 1/2 Målmedvetet landsbygdsarbete

Läs mer

Verksamhetsplan för år 2013

Verksamhetsplan för år 2013 De Utvecklingsstördas Väl i Mellersta Nyland r.f. FO-nummer 0696634-0 Verksamhetsplan för år 2013 Allmänt Det här är föreningens verksamhetsplan. I den här planen hittar du allt som föreningen planerar

Läs mer

Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret 2010.

Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret 2010. VERKSAMHETSBERÄTTELSE DISTRIKT NORRBOTTENS Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret. Årets som gick 2 Distriktsverksamheten 3 Distriktstyrelsens

Läs mer

SOCIALTJÄNSTER FÖR BARN OCH (VESPA)-PROJEKTET UNGA PÅ NÄTET. Projektplanerare Heli Parikka Utvecklings socialarbetare Merja Saukko

SOCIALTJÄNSTER FÖR BARN OCH (VESPA)-PROJEKTET UNGA PÅ NÄTET. Projektplanerare Heli Parikka Utvecklings socialarbetare Merja Saukko SOCIALTJÄNSTER FÖR BARN OCH UNGA PÅ NÄTET (VESPA)-PROJEKTET Projektplanerare Heli Parikka Utvecklings socialarbetare Merja Saukko SOCIALTJÄNSTER FÖR BARN OCH UNGA PÅ NÄTET (VESPA Socialarbetaren arbetar

Läs mer

Mentorskap-ett komplement till vägledning Jenny Asplund, projektledare, FIKA

Mentorskap-ett komplement till vägledning Jenny Asplund, projektledare, FIKA Mentorskap-ett komplement till vägledning 30.10.2014 Jenny Asplund, projektledare, FIKA! Disposition Vad är mentorskap? Luckan Integration Projektet FIKAs mentorskapskoncept Hur stöder mentorskapet vägledningen?

Läs mer

NYHETSBREV September december, 2010

NYHETSBREV September december, 2010 NYHETSBREV September december, 2010 Under projektets Utmana könsroller för att motverka sexslaveri 4:e fas (september december, 2010) startades tjej- och killgruppsverksamheten i båda partnerländerna och

Läs mer

VANDAUNGDOMARNA OCH DERAS FRITID EN UNDERSÖKNING OM HOBBYER, VÄNNER OCH TVÅSPRÅKIGHET I VANDA

VANDAUNGDOMARNA OCH DERAS FRITID EN UNDERSÖKNING OM HOBBYER, VÄNNER OCH TVÅSPRÅKIGHET I VANDA VANDAUNGDOMARNA OCH DERAS FRITID EN UNDERSÖKNING OM HOBBYER, VÄNNER OCH TVÅSPRÅKIGHET I VANDA EN UNDERSÖKNING OM VANDAUNGDOMARNAS FRITID Ungdomsarbete kommer i många former: som öppna ungdomsgårdar var

Läs mer

Förnamn. Efternamn. E-post. Telefonnummer

Förnamn. Efternamn. E-post. Telefonnummer Förnamn Efternamn E-post Telefonnummer Välkommen med i vänelevsverksamheten du har ett viktigt uppdrag! Som vänelev bryr du dig om hur andra har det, delar med dig av dina erfarenheter, är med och skapar

Läs mer

HANDBOK. för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS

HANDBOK. för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS HANDBOK för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS Världen angår oss Centerkvinnornas fond Världen angår oss (VAO) är fonden för Centerkvinnornas medlemmar som vill jobba för en

Läs mer

HANDLEDNINGSPLAN FÖR NÄRPES STAD

HANDLEDNINGSPLAN FÖR NÄRPES STAD HANDLEDNINGSPLAN FÖR NÄRPES STAD Syfte och mål Syftet med denna plan är att skapa gemensamma verksamhetsförutsättningar och principer för ordnande av handledning. Detta grundar sig på respekt för den handleddes

Läs mer

Vår organisation: Aktion Österbotten r.f. Medlemsvård seminarier och information Verksamhetsledare kanslist Kontor i Vasa, Närpes och Pedersöre

Vår organisation: Aktion Österbotten r.f. Medlemsvård seminarier och information Verksamhetsledare kanslist Kontor i Vasa, Närpes och Pedersöre Forskning Åbo Akademi Utvärdering av projekt Samarbete i nationella och internationella sammanhang (bl.a. ENLDT) Vår organisation: Aktion Österbotten r.f. Medlemsvård seminarier och information Verksamhetsledare

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2015

VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2015 VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2015 Steg för Steg rf Steg för Steg rf ADRESS: Nordenskiöldsgatan 18 A 00250 HELSINGFORS TELEFON: (09) 43 42 36 18 E-POST: WEBBPLATS: stegforsteg@fduv.fi www.stegforsteg.fi 2

Läs mer

Jämställdhets- och likabehandlingsplan Studerande

Jämställdhets- och likabehandlingsplan Studerande Jämställdhets- och likabehandlingsplan Studerande Godkänd av direktionen 13.6.2012 Axxells ledningssystem är certifierat enligt standarderna ISO 9001, ISO 14001 och OHSAS 18001 INLEDNING Målsättningen

Läs mer

- förändrade av Delegationens nionde ordinarie session 2008. Stadgar för Sverigefinländarnas delegation, antagna av sessionen år 2005

- förändrade av Delegationens nionde ordinarie session 2008. Stadgar för Sverigefinländarnas delegation, antagna av sessionen år 2005 Stadgar - förändrade av Delegationens nionde ordinarie session 2008 Sverigefinländarnas delegation Ruotsinsuomalaisten valtuuskunta Stadgar för Sverigefinländarnas delegation, antagna av sessionen år 2005

Läs mer

Verksamhetsberättelse RSIS 2013

Verksamhetsberättelse RSIS 2013 Verksamhetsberättelse RSIS 2013 Inledning Rett Syndrom i Sverige, RSIS är en rikstäckande förening som bildades 1997. Föreningen riktar sig till både anhöriga och professionella som kommer i kontakt med

Läs mer

Läroplansinspiration. Tammerfors

Läroplansinspiration. Tammerfors Läroplansinspiration Tammerfors 25.5.2015 Program 9:00 Kaffeservering 9.30 Välkommen Ulrica Taylor 9.40 Läroplansarbete Camilla Forsberg Kicki Häggblom 10:00 Läroplanen som diskussionsunderlag Helena Rajakaltio

Läs mer

Nordiska vattenskadeseminariet 2011. Nordiska vattenskadegruppen

Nordiska vattenskadeseminariet 2011. Nordiska vattenskadegruppen Nordiska vattenskadeseminariet 2011 har som vanligt arrangerats av Nordiska vattenskadegruppen Medlemmarna kommer från de fem nordiska länderna. En del har varit med från början och hunnit bli ganska gamla

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse - 2015 Röda Korsets Ungdomsförbund, Linköping 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 1. Sammanfattning... 3 2. Medlemmar... 3 3. Styrelsen... 3 3.1 Arbetssätt... 4 3.2 Mål...

Läs mer

NYHETSBREV inom landsbygdsutveckling nr 16/vecka 16 17.4.2009. Innehållet i veckans Nyhetsbrev

NYHETSBREV inom landsbygdsutveckling nr 16/vecka 16 17.4.2009. Innehållet i veckans Nyhetsbrev NYHETSBREV inom landsbygdsutveckling nr 16/vecka 16 17.4.2009 Innehållet i veckans Nyhetsbrev Antologin Regioner i Europa läs om regionala röran Professorsmatch om medborgarinflytande och närdemokrati

Läs mer

Marthas vision är ett samhälle som genomsyras av en hållbar livsstil genom medvetna val i vardagen.

Marthas vision är ett samhälle som genomsyras av en hållbar livsstil genom medvetna val i vardagen. VERKSAMHETSPLAN 2016 Marthas vision är ett samhälle som genomsyras av en hållbar livsstil genom medvetna val i vardagen. Finlands svenska Marthaförbund r.f. grundades år 1899 för att sprida gagnelig kunskap

Läs mer

STRATEGI För hållbara och livskraftiga lösningar inom det sociala området i Svenskfinland

STRATEGI För hållbara och livskraftiga lösningar inom det sociala området i Svenskfinland STRATEGI 2007 2017 För hållbara och livskraftiga lösningar inom det sociala området i Svenskfinland Innehåll 1 Mission...2 2 Vision...2 3 Strategiska verksamhetslinjer 2007-2017...3 3.1 Delta i utvecklandet

Läs mer

Slutrapport. Arbetsgruppen för Högskolans e-publicering. Till Forum för bibliotekschefer, Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF)

Slutrapport. Arbetsgruppen för Högskolans e-publicering. Till Forum för bibliotekschefer, Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF) Slutrapport Till Forum för bibliotekschefer, Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF) Arbetsgruppen för Högskolans e-publicering Deltagare: Hans Danelid, Högskolan Dalarna Jörgen Eriksson, Lunds

Läs mer

Vägledarna på Luckan Anna Litonius och Muluken Cederborg

Vägledarna på Luckan Anna Litonius och Muluken Cederborg INTERVJUFRÅGOR till EDU-vuxens slututvärdering Informant Vägledarna på Luckan Anna Litonius och Muluken Cederborg Datum 7.8.2012, kl. 8.30 10.00 Dokumentation Skriftlig rapport skriven av Lena Johansson

Läs mer

Projektansökan jämställdhet, integration och demokrati 2009

Projektansökan jämställdhet, integration och demokrati 2009 IAKCO Projektansökan jämställdhet, integration och demokrati 2009 1. Bakgrund Den ideella föreningen Internationella Afghanska Kvinnocenter Organisation, nedan kallat IAKCO, har varit verksam sedan 2005.

Läs mer

Folkbildningsförbundets. verksamhetsplan 2013

Folkbildningsförbundets. verksamhetsplan 2013 Folkbildningsförbundets verksamhetsplan 2013 1. Inledning Tio studieförbund med 374 medlems- eller samverkansorganisationer, ca. 280 000 studiecirklar och drygt 330 000 kulturprogram per år, samlas i

Läs mer

Aktivitetplan år Fastighetsnätverket för energi- och miljöfrågor i Örebro län

Aktivitetplan år Fastighetsnätverket för energi- och miljöfrågor i Örebro län Bilaga 1. Aktivitetplan år 2016. Fastighetsnätverket för energi- och miljöfrågor i Örebro län Aktivitet Budget/ år Period A. Administration av nätverk Administration, planering av aktiviteter, samordning

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare. verksamhetsåret 2006

Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare. verksamhetsåret 2006 Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare verksamhetsåret 2006 Styrelsen för YSS har under verksamhetsåret varit: fredag den 24 augusti 2007 Ordföranden fram till årsmötet i Skövde

Läs mer

Protokoll från föreningens höstmöte

Protokoll från föreningens höstmöte Finlandssvenskt samarbetsforum r.f. Protokoll från föreningens höstmöte Tidpunkt: 11.11.2013 kl. 17.05-18.35 Plats: Svenska Klubben, Mauritzgatan 6, 00170 Helsingfors Närvarande: Ann Sandelin, Olav Melin,

Läs mer

Kommunernas bruk av sociala medier Enkätresultat Finlands Kommunförbund 8.11.2011. Publicerat 8.11.2011 Finlands Kommunförbund 2011

Kommunernas bruk av sociala medier Enkätresultat Finlands Kommunförbund 8.11.2011. Publicerat 8.11.2011 Finlands Kommunförbund 2011 Kommunernas bruk av sociala medier Enkätresultat Finlands Kommunförbund 8.11.2011 Publicerat 8.11.2011 Finlands Kommunförbund 2011 Om enkäten Enkäten om hur kommunerna använder sociala mediar är den första

Läs mer

b) Medlemssituationen uppdateras som grund för medlemsavgiften 2012. Kontaktperson på förbundet är medlemssekreterare Åsa Barman.

b) Medlemssituationen uppdateras som grund för medlemsavgiften 2012. Kontaktperson på förbundet är medlemssekreterare Åsa Barman. 1 FÖRBUNDSNYTT Brev 4/2011 Bästa ordförande och sekreterare Det här blir det sista Förbundsnytt-brevet för i år. En del är sådant som vi berörde på höstmötet, och en del är nytt. Ni får gärna dela med

Läs mer

Förbundet Vi Unga, Box 30083, Stockholm Besök: Franzéngatan 6

Förbundet Vi Unga, Box 30083, Stockholm Besök: Franzéngatan 6 Detta innehåller strategin I din hand håller du Vi Ungas strategi. Vår strategi utgår ifrån de hjärtefrågor vi tillsammans tagit fram och som beskriver vad Vi Unga är och gör. I det här dokumentet kan

Läs mer

Protokoll fört vid enskild föredragning Utbildnings- och kulturavdelningen Kulturbyrån

Protokoll fört vid enskild föredragning Utbildnings- och kulturavdelningen Kulturbyrån PROTOKOLL Nummer 7 2.3.2016 Sammanträdesdatum Protokoll fört vid enskild föredragning Utbildnings- och kulturavdelningen Kulturbyrån Beslutande Föredragande Justerat Minister Tony Asumaa Kulturchef Jan-Ole

Läs mer

Författarprocessen som en digital, interaktiv verksamhet

<Innan_punkt> Författarprocessen som en digital, interaktiv verksamhet DIGITAL 2015-16 Förstudieansökan Författarprocessen som en digital, interaktiv verksamhet 1. Bakgrund Den här ansökan har sin bakgrund i Länsbiblioteket i Västerbottens ständiga strävan att

Läs mer