DPR Skatt ett enklare sätt att deklarera

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "DPR Skatt ett enklare sätt att deklarera"

Transkript

1 DPR Skatt ett enklare sätt att deklarera DPR Skatt är ett skatte- och deklarationsprogram som främst är konstruerat för redovisningskonsulter. Men eftersom programmet är så enkelt använda går det bra att använda även av egenföretagare och privatpersoner. En version för privatpersoner finns därför separat. Men denna presentation avser proffsversionen. Den allmänna versionen saknar blanketterna för juridisk person. Det kompletta proffs-programmet består av två delar, den ena avser fysiska personer, den andra juridiska personer De praktiska skälen till denna uppdelning är följande När man arbetar med en fysisk persons deklaration behöver man inte se onödiga blanketter som avser enbart juridiska personer, och vice versa när man arbetar med juridisk person (AB eller HB) De pedagogiska skälen är följande: När man ska förklara hur en deklaration sys ihop av information från olika blanketter är det angeläget att slippa se de blanketter som inte behövs. Blanketterna kan placeras i en hierarki, det gör att man tydligt ser hur blanketterna samverkar sinsemellan. Nom ett sammanlänkande program finns startprogrammet där du väljer dels vilket kundnummer du vill arbeta med och dels om du vill arbeta med juridisk person eller fysisk person Programmets omfattning Deklarationsblanketter för fysisk person Ink1 Huvudblankett NE Inkomst av näringsverksamhet enskild firma NEA, Momsbilaga, N4, N6 (hjälpblankett för uträkning av räntefördelningsunderlag) N7, N8, Spec diverse ej bokförda men yrkade avdrag N3A Inkomst av näringsverksamhet för fysisk person som är delägare i handelsbolag N6, Momsbilaga: specifikt kan var sin N6 och momsbilaga registreras för NEA N4, N7, K15B (Avyttring av handelsbolag, näring) K2 slutligt anstånd efter försäljning av småhus K3 (beräkningsblankett vid uthyrning av småhus) K4 Försäljning av värdepapper K5 Försäljning av småhus, samt K5H (Hjälpblankett för utredning av förbättringsutgifter) K6 Försäljning av bostadsrätt K7 Försäljning av näringsfastighet K8 Försäljning av näringsbostadsrätt K9 Försäljning av övrig lös egendom K10 Vid utdelning och försäljning av fåmansbolagsaktier, kvalificerade aktier i fåmansbolag K10A utdelning och försäljning av fåmansbolagsaktier, kvalificerade övriga delägarrätter K12 Okvalificerade andelar, onoterade företag K13 Andelsbyte kvalificerade andelar K15A (Avyttring av handelsbolag, kapital) Övriga funktioner för fysisk person Import av saldon från SIE-fil Skatteuträkning, såväl för detta som nästa taxeringsår samt även med manuell inmatning Kontantberäkning

2 Deklarationsblanketter för juridisk person, Aktiebolag Ink2 Huvudblankett Momsbilaga (För AB med årsmoms) N4 som underbilaga till Ink2 N3B Inkomst av näringsverksamhet för aktiebolag som är delägare i handelsbolag N4 som underbilaga till N3B N7 övertagande av periodiseringsfonder N8 Skogsavdrag Övriga funktioner för aktiebolag Import av saldon från SIE-fil Bokslutsanalys Skatteuträkning för aktiebolag Deklarationsblanketter för juridisk person, Handelsbolag Ink4 Huvudblankett N3B Inkomst av näringsverksamhet för handelsbolag som är delägare i handelsbolag N4 Underbilaga till N3B för handelsbolag Övriga funktioner för handelsbolag Import av saldon från SIE-fil Om blanketthierarki Detta avsnitt visar hur deklarationsblanketterna fungerar. Till den huvudblankett som gäller (Ink1 Ink2 eller Ink4) kan du behöva fylla i en eller flera underbilagor. Vissa av underbilagorna har i sin tur under-underbilagor.. Detta kallar vi blanketthierarki. Det låter krångligt men i själva verket ser blankettfloran från Skatteverket betydligt redigare ut när man indelar dem i en hierarki, då ser man sambanden De summor som räknas ut i en underbilaga ska överföras till en eller flera rutor i huvudblanketten. En deklarationsblankett som är en underbilaga är ett hjälpmedel för ifyllaren att på ett korrekt sätt räkna ut saker och ting. Med detta synsätt förstår man bättre hur Skatteverkets blankettsystem fungerar i form av bilagor och underbilagor. De blanketter som är underbilaga till en annan blankett visas med tab-läget till höger. Det kan bli mer än två nivåer i blanketthierarkin. Ifyllnadsfält och hämtningsfält För att lättare förstå hur blanketterna samverkar med varandra presenteras här två typer av fält i deklarationsblanketterna. Ifyllnadsfält är sådana fält där man ska kunna fylla i egna uppgifter. Dessa fält är markerade med ljusgul färg. Hämtningsfält (kan också kallas mottagarfält) är sådana fält dit summorna från andra blanketter överförs, Dessa fält är markerade med vit färg, och i programmet kan man inte heller fylla i fälten. Det är för att garantera en korrekt relation mellan en blankett och dess underbilagor nödvändigt att hämtningsfälten fungerar på detta sätt. I en manuellt ifylld papperblankett kan givetvis inte fälten fungera lika säkert eftersom man då inte med säkerhet vet om hämtningsfälten är korrekt ifyllda. Hämtningsfält är dessutom på skärmen markerade, till vänster om fältet med en mörkröd text som visar från vilken blankett beloppet hämtas. Less is more Less is more är inom konstdebatten en paroll som myntades av den tyske arkitekten Ludwig Mies van der Rohe. Parollen beskriver vikten av formens renhet, för att uppnå den ultimata estetiken. Källa Wikipedia Denna paroll kännetecknar stora delar av designen av programmet DPR Skatt. I andra skatteprogram dräller det av beräkningsbilagor som är tänkta att användas för att räkna ut olika belopp. I DPR Skatt finns mycket få beräkningsbilagor, i stället löses beräkningen med automatik. Bra design är att man inte ska behöva beräkningsbilagor i onödan. Bra design är vidare att man inte behöver se de blanketter som inte kan användas för en viss företagsform att man endast ska kunna beställa en blankett som är underbilaga från formuläret i där man behöver en underbilaga.

3 att man slipper scrolla uppåt, nedåt eller åt sidan för att se alla ifyllda belopp. att man lätt hittar sina kunders deklarationsfiler eftersom bara de person/org nummer som hör ihop med det kundnum mer man valt att arbeta med visas när man ska öppna en deklaration. Ingen scrollning ska behövas Målsättningen vid konstruktionen av programmet har varit att dessa ska göras så överskådliga att man ALDRIG ska behöva scrolla uppåt och nedåt i formuläret för att se alla datafält samtidigt. Det är en självklart krav att man ska konstruera inmatningsformulären så att man ser allt man behöver se utan att bläddra eller scrolla. ÄNDÅ är det sällsynt att deklarationsprogram klarar av detta. Varför är det så? Sannolikt har programkonstruktören tagit för givet att användaren kräver att alla inmatningsformulär ser exakt likadana ut som i Skatteverkets deklarationsblanketter, denna egenskap har bedömts viktigare än överskådligheten De skatteprogram som finns på marknaden har hittills sökt kopiera det första program som fanns på marknaden som nu heter Norstedt Skatt. Därför har olika skatteprogram i regel haft samma grundutseende och samma princip för hur man identifierar deklaranterna (dvs de företag och personer som registreras). Nu är det som bekant så (tyvärr) att bildskärmar är i liggande format medan alla Skatteverkets blanketter är i stående. Redan detta gör det omöjligt att kombinera exakt blankettlikhet med att slippa den jobbiga scrollningen. Men vi inser att man vinner på att tänka i nya banor. Detta gör det möjligt att se HELA blanketten, oftast både sidan 1 och sidan 2, utan att använda musen. Utnyttjar maximalt bokföringens uppgifter En annan egenskap som gör DPR Skatt bättre än andra skatteprogram är den maximala automatiken vid import av belopp från bokföringen. Importen sker via s k SIE-fil, som skapas från bokföringsprogrammet. Filen innehåller uppgifter om bokföringssaldon i alla kontons saldon, både ingående och utgående balanser. I alla skatteprogram överförs från bokföringen till räkenskapsschemat kontouppgifter d v s balans- och resultaträkningens utgående saldon.. I DPR sker utöver denna import följande: - att styra ett stort antal andra konton till skattemässiga justeringar (främst ej avdragsgilla kostnader och skattefria, som ej avdragsgill representation, skattekontoräntor m m) -att styra saldon till blankett N6 som är en underblankett till NE. N6 behövs för att räkna ut räntefördelningsunderlag m m -att automatiskt importera korrekta belopp till momsbilagan (för företag med årsmoms) -att automatiskt importera saldon för varje års periodiseringsfond -att automatiskt importera uppgifter om inköp och försäljning av byggnader, inventarier m m -att bestämma om kontona för utgående och ingående moms ska tas med i balansräkning och räntefördelning (N6) eller ej. Detta avgörs av om du markerat att personen har årsmoms, i så fall ska momskontona INTE vara medtagna. All denna avancerade automatik har vi lagt in i systemet. Och tack vare den är en näringsdeklaration nästan alltid helt klar, eller klar till 99% direkt efter saldoimporten. Tack vare automatiken blir deklarationsarbetet behäftat med mindre fel. För att det ska fungera krävs att du följer baskontoplanen, antingen EU-bas eller den gamla BAS96. I synnerhet för konton som inte är avdragsgilla och konton för bokslutsdispositioner och obeskattade reserver är det viktigt att använda baskontoplanens konton. Kundnummer är till hjälp vid identifieringen av företag och personer Ett bra identitetsbegrepp är ett som hjälper dig att SNABBT välja rätt företag/person och som grupperar de personer som hör ihop med varandra tillsammans. Det id-begrepp vi valt består av FÖRST kundnumret i bokföringen, och SEDAN personnummer eller org.nummer. Nästan alltid görs deklarationen så att man registrerar och skriver ut både företaget och dess

4 ägare direkt efter varandra. Dessa kommer att finnas lagrade under samma kundnummer. När du öppnar en deklaration har du då en klar bild av vilka personer som finns att deklarera för: Ett Exempel: Du ska deklarera för kund 135 som är ett handelsbolag med 2 delägare, du ska även göra deklarationen för delägarnas sambos. Först väljer du kundnummer 135, sedan klickar du på öppna. Du får nu en förteckning som omfattar de personer som tillhör kund 135 Fördelarna är att du slipper bläddra bland personnummer i hela kundkretsen. Endast de personer som du markerat som delägare eller på annat sätt associerade med företaget i kund nummer 135 visas. När du väljer program för juridisk person är det ännu enklare, då visas i dialogrutan bara de juridiska personer som börjar på 135 som är ett enda företag. När du startar DPR Skatt Ange först det företagsnummer du vill arbeta med, välj sedan om du vill deklarera fysisk person eller deklarera juridisk person genom att klicka på knappen för fysisk person eller juridisk person

5 Det kundnummer som föreslås är det som senast har använts. En redovisningsbyrå använder i regel en numrering av klienterna. Vitsen med att först ange kundnumret är att strukturera de personer som är delägare i resp klientföretag. Aktiv blankett Alla blanketter har en markering Aktiv blankett som visas överst på skärmen för varje blankett. Kryssrutan Aktiv blankett är markerad om belopp är registrerade i blanketten. När du ska skriva ut eller SRU-lagra blanketterna ser du vilka blanketter som är aktiva Vid utskrift och vid SRU-lagring markerar du kryssrutan Alla aktiva blanketter. Då är du vara säker på att du valt rätt blanketter att skriva ut/lagra. Utskrift Nedan visas formuläret för att skriva ut blanketter för fysisk person.

6 Du beställer alla utskrifter i ett och samma formulär. Du kan alltså inte skriva ut en blankett när du är i inmatningsformuläret. Detta är en lösning vi valt för att göra det enklare. Här är markeringen aktiv blankett till stor nytta: I utskriftsformuläret och i lagringsformuläret ser du två kolumner av kryssrutor. Den vänstra kolumnen visar aktiv blankett, i den den högra markerar du blanketterna. Längst upp ser du en kryssruta för att skapa skriva ut alla aktiva blanketter. För en fullständig utskrift klickar du bara i den rutan och sedan klicka på Skriv ut markerade blanketter. Du kan skriva ut antingen på papper eller till en s k PDF-fil. (En förutsättning för att det ska gå att skriva ut på PDF-fil är att du laddar ned ett program som skapar PDF-filer. Vi rekommenderar PDF Factory som du laddar ned från PDF Factory är det överlägset mest användarvänliga verktyget för att skapa pdf-filer.

7 Lagra SRU-filer Vad är en SRU-fil?. SRU står för Standardiserade Räkenskapsutdrag och skapades av dåvarande RSV cirka 1990 och innehöll ursprungligen endast räkenskapsschema och skattemässiga tillägg för Ink2, Ink4 N3a och N2. Efter hand har SRU-formatet utökats med allt fler blanketter. Det stora språnget tas nu i tax 2008 där praktiskt taget alla blanketter kan sparas som SRU, vilket du kan se i bilden ovan. SRU-filerna kan sedan via Internet skickas till Skatteverket. Från i år behöver du inte skicka annat på papper än huvudblanketten, oavsett hur många bilagor deklarationen omfattar. En SRU-fil är en datafil som innehåller alla ifyllda belopp och texter i blanketten. En SRU-fil skapas för varje blankett. För en deklarant kan det därför förekomma flera SRU-.filer. När du SRU-lagrat ett antal klienters deklarationer i hårddisken och du vill skicka dessa till Skatteverket klickar du på Sammanställ lagrade blanketter... Då bildas av de separata lagrade filerna en enda SRU-fil benämnd Blanketter.sru som är den som du skickar till Skatteverket Nedan visas formuläret för att SRU-lagra blanketter för fysisk person.

8

9 Deklarera fysisk person Nyregistrera person Klicka på NY för att registrera en ny person. Du anger namn, personnummer, adress m m. Fyll i dina uppgifter. Kommunalskatter mm tar du fram genom att ange det nummer som motsvarar kommun och församling där personen bor. Du skräddarsyr dina kommunskatteuppgifter för DIN byrås kunder, vilket spar tid. Du registrerar kommunalskattesatserna i din och närliggande kommuner i menyflik Kommunalskatter. Öppna deklaration Om du klickar på knappen Öppna/kund ser du i en dialogbox en förteckning, i kundnummerordning, av de personer som finns sparade och som hör ihop med det valda företaget.

10 Registrera inkomster av tjänst m m Klickar du på knapp Registrera specifikation av tjänst (Alt+R). Du ser nu följande fönster Registrera kapital (inkomster och utgifter) Det finns från och med tax 2008 ett stort antal rutor i blankett Ink1 som innehåller kapitalinkomst och avdrag av kapital av skilda slag. Rutorna är numrerade 50,51,54,64,65,75 för inkomster och 53,61,81,83,85,88 för avdrag. Till varje ruta finns en ledtext som talar om bl a att det skall samlas summan från ett stort antal underblanketter i samma kod. För att reda ut och få en klar struktur och spårbarhet i summornas innehåll kan du studera och kontrollera inkomster och avdrag i kapitalspecifikationen som är ett separat formulär. Där ser du i detalj alla hur sammanställningen gått till och från vilka underblanketter varje ruta hämtats. Du kan givetvis skriva ut denna kapitalspecifikation. De flesta rutorna är i denna specifikation låsta ( gråade ). Du registrerar genom att fylla i en bilaga från vilken summorna automatiskt hamnar i kapitalspecifikationen. I en del fält kan du registrera, de är markerade med ljusgul färg, exempelvis ränteinkomster och ränteutgifter som är förtryckta i Ink1.

11 Grundtanken med ett deklarationsprogram är att man registrerar underbilagor till huvudblanketten, och de summor som där uppstår flyttas automatiskt till huvudblanketten. På så sätt undviker du felaktiga överföringar. Se sammandrag av Ink1 Det finns ett visningsläge där du se enbart summorna i resp ruta i sidan 1. Den visar alltså exakt de summor som skrivs ut i utskriften av Ink1. Observera att du i en enda bild ser både sidan 1 och sidan 2 av Ink1.

12 Exempel på arbetsgång Kund 4 Björn Olsson driver bl a näringsverksamhet i enskild firma. Efter att du öppnat deklarationen välj NE. I NE välj Importera SIE-fil Du väljer här om du är smart att klicka på den andra knappen uppifrån, ifall bokföringen är gjord i DPR Windows bokföring När du klickat på rätt knapp får du efter ett par sekunder meddelande om att importen är klar. Tryck enter, och formuläret för NE öppnas, det ser ut så här ifall du använt de aktuella SIE-filerna. Om firman har s k Årsmoms kan du markera rutan Importera belopp till momsbilagan Eftersom importen inte är så sofistikerade att den kan fånga upp alla förekommande varianter utan endast går efter basplanens kontostruktur kan det vara viktigt att kontrollera momsbilagan. Exempel på svårigheter att få alla rutor importerade är företag som har marginalbeskattning, eller har handel med EU. NE-blanketten Total överföring av bokföringens uppgifter Av detta formulär finner du att i princip ALLT är klart. även att fastställa hur stor räntefördelning som du kan utnyttja. Hur klarar programmet av allt helt automatiskt? Importen av saldona har automatiskt skapat en blankett N6 (som Skatteverket har avskaffat men blanketten behövs ju). Till den beräkningsblanketten importeras Ingående balanser OCH utgående balanser från bokföringen, även periodiseringsfonders konton om du ha registrerat dessa. Om du markerat att företaget tillämpar årsmoms kommer även momsbilagan att importeras Efter import får du, om programmet har räknat fram en positiv räntefördelning, följande meddelande

13 Även ej avdragsgilla poster som ska redovisas i skattemässiga tillägg tas automatiskt med. (kontona 6072, 6992,6995 i ovan visade resultatrapport) Uträknat resultat / bokfört resultat I blanketten sker en kontrollräkning mellan summa uträknat resultat som är summan av intäkter minus kostnader och redovisat resultat som är det belopp som bokats på konto Under ruta B10 (ovanför årets resultat Vid korrekt överföring och korrekt gjort bokslut ska denna diff efter import vara noll. Men det kan ju finnas anledning (i sällsynta fall) att göra manuella justeringar av resultatet (exempelvis om man vill lägga till manuellt bilförmån i ruta B3) och i så fall får man klicka på knappen resultatjustera Den knappen är till för att andra redovisat resultat så att det är lika med beräknat resultat Frågebatteri-knappen i NE I högra delen av NE finns en knapp Frågebatteriet Om du klickar på den visas ett fönster med ett antal frågor som ska besvaras. Dessa frågor får inte plats i formuläret utan du klickar fram dem Längst ned till höger i fönstret finns en knapp Stäng där du stänger fönstret. Frågorna med nr 5-17 är i princip automatiskt ifyllda vid SIE-import, förutsatt att du använt de kontonumer som visas vid texten till resp fråga.

14 N6-blanketten Om du tittar på N6-blanketten (som alltså inte behöver lämnas till Skv) så kan du se att alla saldons ingående balanser har överförts. Vi har medvetet gjort uppställningen något annorlunda än i Skatteverkets gamla N6, på grund av att detta gör det lättare att från räkenskapsschemat ifylla beloppen korrekt. Men summeringen ska ge exakt likadant resultat som om man följer Skatteverkets mall. Inte nog med det. Även eventuella skattefria intäkter eller ej avdragsgilla kostnader kommer att vara summerade till skattemässiga justeringar. Uppdelning på momspliktiga resp momsfria intäkter. Denna uppdelning är svår att förstå varför Skatteverket önskar. Fördelningen är ju klar från momsredovisningarna. Kontoplanen är inte glasklar på denna uppdelning. I broschyren SKV 283 anges vad som ska vara med i ruta R1 och R2. Av denna framgår att man inte använder samma definition som i momsblanketten när det gäller gränsdragning mellan momspliktiga och momsfria intäkter. När det gäller begagnade varor är det så att all försäljning ska redovisas som momspliktig. Vi kommer att söka en lösning på detta problem före 15 februari så att importen i största möjliga omfattning delar upp intäkterna mellan R1 och R2.

15 Redovisning av förmåner Om en enskild firma bokförs enligt förenklat bokslut ska förmåner bokföras som intäkt men om bokslutet inte är enligt förenklat bokslut ska förmåner i stället tas upp i skattemässiga tillägg. Denna till synes egendomliga skillnad i redovisning har bokföringsnämnden beslutat. Förmåner ska om de bokförs konteras i kontogrupp 32. Spec diverse kostnader Du kan nu välja formuläret spec diverse kostnader Detta är ett hjälpformulär som gör det enklare att identifiera de ej bokförda kostnader som du kan dra av under ej skattepliktiga kostnader. För att stänga detta inmatningsfönster klicka på knappen stäng eller tryck alt+g Momsbilagan Om firman har årsmoms ska en momsbilaga upprättas. Det finns en momsbilaga för NE och en för NEA. Summan av siffrorna i momsbilagan för NE och NEA är det som skrivs ut. z Vi har valt att ha en separat momsbilaga för bifirma eftersom det finns två separata bokföringar och följaktligen två separata momsrapporter. Denna blankett kan importeras automatiskt i formuläret NE och Ink2 om man markerar kryssruta för årsmoms.

16 Spec av diverse avdrag Det finns en hjälpblankett för att räkna ut de avdrag som man kan ha som inte är bokförda men som man kan ha rätt att dra av. De avdragsposter det rör sig om är inte specificerade i NE men kan, som framgår av ovanstående exempel ujppgå till betydande belopp. Givetvis måste rimligheten av yrkade avdrag kunna styrkas och motiveras. Om avdragen är mycket stora kan man för att undvika risk för skattetillägg bilägga utskrift av bilagan med Ink1. Blanketten finns även som underbilaga till N3A. NEA Företagare som har mer än en firma ska som tidigare redovisa andra firmor än huvudfirman i separat blankett. NEA heter blanketten som ersätter N2a och N1a. Man kan i princip lämna mer än en NEA. Till NEA importeras saldona precis som till NE. N3a Blankett N3a är som bekant mycket komplicerad. Den innehåller enormt många rutor att fylla i. Men vi har strukturerat inmatningen av blanketten så att det blir betydligt enklare. Startvärden Först finns ett antal startvärden som vi isolerat från blanketten i ett separat fönster. De uppgifter som du inmatar som startvärden flyttas till resp ruta i N3a. För att göra det enklare än vad blanketten ger intryck av att det är har vi i ett särskilt fönster reserverat inmatningen av STARTVÄRDEN. Startvärden kallar vi de belopp som fanns vid föregående års deklaration för vissa fält, och som ska ifyllas, de bör lämpligen vid manuell ifyllnad registreras först. När du börjar att registrera N3a,

17 Tag fram föregående års N3a och fyll från dess uppgifter i de olika rutorna

18 N3a-Blanketten har på skärmen följande utseende De fält som till vänster om sig har texten STV ska inmatas i Startvärden, fältet är gråat i blanketten. Formuläret är på skärmen indelat i 6 olika block. Varje block markeras med ett nummer Block 0 är startvärden Block 1 är rutorna numrerade 1-16 Block 2 är rutorna numrerade Block 3 är rutorna numrerade (visas inte i första skärmbilden) Block 4 är rutorna numrerade (visas inte i första skärmbilden) Block 6 är rutorna numrerade I formuläret finns nere till vänster en knapp där du kan klicka för att visa de rutor som inte får plats i formuläret ovan (block 3 och 4). Om du klickar på Kapitalunderlag ändras formuläret och ser ut så här Genom att skifta dessa två lägen ser du hela blanketten. Hämta från HB I handelsbolagets deklaration (som alltid ska göras FÖRE resp Ink3) kan du hämta delägaruppgifterna för den person som deklarerar N3a. Klicka på knappen i övre delen Hämta från HB så kommer uppgifterna om del av överskott eller underskott samt uttag eller insättningar att automatiskt överföras. Detta garanterar att handelsbolagets summor och delägarnas summor stämmer överens. Det fungerar så att i Ink4 ifylls efter import av räkenskapsschemat delägaruppgifterna: Vid hämtning av saldona öppnas en dialogbox där du väljer det företag som är handelsbolaget. Sedan läses i den valda filen delägaruppgifterna, slutligen letar programmet efter den delägare som har samma personnummer som deklaranten av aktuell N3a, och överför beloppen. Enkelt, inte sant?

19 Som du kan se i ovanstående så avstäms summan av delägarnas resultat mot summat i räkenskapsschemat, dels för summa resultat och dels av summa uttaget eller insatt belopp. Om du ser till att inga differenser uppkommer i handelsbolagets delägaruppgifter så finns det ingenting som kan gå fel. Inkomst av kapital Inkomst av kapital är mycket komplicerat. Inkomster av kapital registreras på ett stort antal blanketter. I tax 2008 är dessa: K2 Anstånd med reavinst bostad K3 Uthyrning av bostad m m K4 Inkomst av aktier (ej fåmansaktier) K5 Inkomst vid försäljning av småhus K6 Inkomst vid försäljning av bostadsrätt K7 Inkomst vid försäljning av näringsfastighet K8 Inkomst vid försäljning av näringsbostadsrätt K9 Inkomst vid försäljning av övriga tillgångar K10 Inkomst vid utdelning m m i fåmansbolag samt inkomst vid försäljning av fåmansbolag

20 Skatteuträkning Det finns tre olika varianter av skatteuträkning 1 -Automatisk för detta år. Skatten räknas ut på de blanketter som deklarerats 2 -Automatisk för nästa år 3 -Manuell uträkning detta år De siffror som programmet räknar på fyller du i själv. Variant 1 startas från huvudformulärets menyflik Skatteuträkning Variant 2 startas från formuläret i variant 1 med en knapp Tax 2009 Variant 3 startas från formuläret i variant 1 med en knapp Tax 2009 Det finns även en separat skatteuträkning för aktiebolag. Kontantberäkning Programmet innehåller ett formulär för kontantberäkning. Denna kalkyl var vanligare förr i tiden att den gjordes, men den kan vara av värde i vissa lägen, om man behöver besvara obehagliga frågor från Skatteverket. Preliminär deklaration

21 Programmet innehåller från mitten av februari 2008 ett formulär för att göra preliminär deklaration vilken som bekant ofta egenföretagare behöver fylla i för att justera den av Skatteverket fastställda F-skatten.

22 Deklarera för Juridisk person Start av programmet När du startar genom att klicka på ikonen DPR Skatt juridisk person ser du följande bild Det första du gör är att välja: ska du ÖPPNA, registrera NY eller redigera NAMN ADRESS Du har under arkiv ett ytterligare val, ifall du tidigare använt DPR Skatt och det är att under Arkiv importera deklarationsdata från det gamla systemet. ÖPPNA, markören står på denna knapp, du behöver därför endast trycka Enter så kommer en dialogbox att öppnas. Under Arkiv finns även ett alternativ Öppna Du väljer vilket företag du vill öppna. Om du tidigare har angett ett kundnummer kommer endast de företag att visas vars kundnummer börjar på siffrorna i kundnumret. Dubbelklicka på den fil du vill öppna, i nedanstående bild alltså på 135-Olssons Städ HB-2008.dkf

23 Efter att du valt önskat företag (genom att klicka på önskat företags deklarationsfil): För att sedan gå in i blanketten: Välj blankett: t ex Ink2. Huvudblanketerna syns tillsammans med andra huvudalternativ längst upp. Nyuppläggning av juridisk person Du väljer NY och nu öppnas fönstret för att fylla i ett fåtal grunddatauppgifter: Du behöver bara fylla i företagets namn och org. nummer SAMT företagets kundnummer i bokföringen. Företagets namn och Org nummer importeras sedan från SIE-filen Adress och postadress är icke nödvändigt att fylla i men kan vara lämpligt att registrera. Beroende på de två eller tre första siffrorna i org. nummer kommer markeringen av vilken företagsform som gäller att fyllas i. Om exempelvis första tre siffrorna börjar på 556 ifylls att det är ett AB, om de två första siffrorna är 91 eller 96 ifylls att det är ett HB. Viktigt är att ange kundnummer i bokföringen. Detta eftersom det numret kommer att vara den första delen i filnamnet på resp. deklaration. Import från SIE-fil För att läsa in bokföringssaldona: välj Import SIE (Alt+I) Programmet är så uppbyggt att du vid SIE-import inte behöver bestämma till vilken blankett import ska ske. Detta beror på att du redan har valt blankett. Du kan därför aldrig av misstag överföra bokföringsdata till fel blankett. Efter ett par sekunder får du meddelande att importen är gjord. Backa till formuläret för räkenskapsschemat genom att trycka ESC. Så här ser räkenskapsschemat ut för Ink2 (aktiebolag)

24 Du kan nu se att du INTE behöver scrolla för att se både balans-och resultaträkningen. Detta är en mycket stor fördel, du får perfekt överblick. Du kan titta på och registrera de skattemässiga justeringarna genom att klicka på knappen nere till vänster eller ge snabbkommandot Alt+S.

25 Sedan kan du växla tillbaka till att se räkenskapsschemat med ALT+R Vi har medvetet valt att INTE flytta mellan olika blanketter med SCROLLNING eftersom det tar tid och man tappar överblicken över blanketterna. Den ovan visade skärmbilden med skattemässiga justeringar läggs då över resultaträkningens data. Du kan nu registrera de justeringar som inte redan kommit in via sie-filen. Automatiskt importeras ej avdragsgilla konton i avsnitt 4.3a eller 4.3b. Likaså beräknas automatiskt den schablonränta som ska läggas till avseende Ing balanser på periodiseringsfonder. Bokslutskalkyl En finess i blanketten Ink2 är forrnuläret Bokslutskalkyl. Det hjälper sig att kontrollera tre vanliga detaljer i bokslutet som är lätt att få fel: Att följande är rätt uträknad och bokförda: - avsättningen till bolagsskatt - avsättningen av löneskatt på pensionskostnader Vidare kan du göra en kalkyl för att maximera avskrivningar, inklusive överavskrivning. Du har således ett mycket komplett verktyg som ger dig stöd i det sista bokslutsarbete. Du kan därför använda deklarationsprogrammet i bokslutsarbetet, året runt, som en kontrollant av bokslutet. Det är en god vana att klicka på Bokslutskalkyl innan du går vidare med deklarationen.

26 Årsmoms och import av momsblanketten Om det är ett aktiebolag som har årsmoms kan du klicka på Moms -fliken. Vid SIE-import kan du genom att kryssa i rutan nedan Markera de blanketter som ska skrivas ut. Du kan enklast bestämma korrekt utskrift genom att markera rutan skriv ut aktiva blanketter Klicka sedan på Skriv ut markerade blanketter

27 Handelsbolag I stort sett samma metod gäller för handelsbolag som för aktiebolag: En skillnad är den fördelningstablå som man ska fylla i efter att räkenskapsschemat är klart Denna tablå ska skrivas ut i blanketten som delägaruppgifter Det är viktigt att du EFTER att Ink4 importerats och justerats, ifyller delägaruppgifterna korrekt. I programmet för deklaration för fysisk person kommer man att kunna importera delägaruppgiftens siffror. Detta innebär att det finns inbyggt ett viktigt samband mellan Ink4 och N3a. Det kan ju även finnas delägare som är juridisk person, även dessa ska ju ifyllas i delägaruppgifterna, och den ska deklareras på N3B. Ideell förening och stiftelse Ink3 är den blankett som ska användas. Bland redovisningskonsulter är det mycket sällan som Ink3 används. Blanketten kommer att bli klar till slutet av februari Lagra Data till Skatteverket Efter utskrift är det dags att spara företaget på en fil i det format som gäller för leverans. Filerna lagras i katalogen \elda\sru08\oprep. OBS att Elda inte längre används. I stället ska filerna överföras via Internet. Du markerar de blanketter som ska lagras, klickar på knappen Lagra och företaget är klart. OBS Före leverans måste de lagrade företagen sammanställas till en enda fil blanketter.sru Säkerhetskopiering En egen säkerhetskopieringsfunktion kommer att byggas in i programmet men det går alltså utmärkt att göra säkerhetskopia själv med t ex Utforskaren eller WinZip eller annan liknande programvara.. Hur du med filhanteringsverktyg som utforskaren flyttar filerna till annan dator, lämpligen via ett USB-minne, behandlas inte här, det kan du läsa i litteratur om Windows. För att ta komplett säkerhetskopia av såväl detta program med data som övriga DPR-program kan alternativet att bränna en CDskiva ibland vara det bästa. Speciellt när man ska byta dator. Nedan följer en beskrivning av hur detta går till

Nu visas en inmatningsruta i nedre delen av skärmen så här: Du anger t ex lp för en anställd med de initialerna:

Nu visas en inmatningsruta i nedre delen av skärmen så här: Du anger t ex lp för en anställd med de initialerna: Finesser i programmet I detta avsnitt kan du läsa hur du utnyttjar systemets finesser. Dessa är som du förstår ofta lita dolda i den meningen att det inte är självklar att du använder dem. LÄS DÄRFÖR NEDANSTÅENDE

Läs mer

Bokföring, bokslut och deklaration

Bokföring, bokslut och deklaration Bokföring, bokslut och deklaration Del 1 För enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut Innehållsförteckning Introduktion 3 Bokföring och förenklat årsbokslut 4 Vem? 4 Vad? 4 Varför? 4 Hur?

Läs mer

Versionsnyheter från Visma Spcs. Visma Skatt 2011.11. Innehåll

Versionsnyheter från Visma Spcs. Visma Skatt 2011.11. Innehåll Versionsnyheter från Visma Spcs Visma Skatt 2011.11 Innehåll Visma Skatt 2011.11... 1 Justeringar som gjorts i version 2011.11... 3 Blanketten för Skatte- och avgiftsanmälan är uppdaterad... 3 Markering

Läs mer

Bokföring, bokslut och deklaration

Bokföring, bokslut och deklaration Bokföring, bokslut och deklaration Del 1 För enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut Innehållsförteckning Introduktion 3 Bokföring och förenklat årsbokslut 4 Vem? 4 Vad? 4 Varför? 4 Hur?

Läs mer

Manual över DPR Fakturering med kundreskontra

Manual över DPR Fakturering med kundreskontra Manual över DPR Fakturering med kundreskontra Funktioner Programmet kommer i slutversionen att omfatta följande funktioner - Register över kunder och leverantörer samt basuppgifter för användaren - Inläsning

Läs mer

Norstedts Skatt Proffs 2010.3 Norstedts Skatt Företag 2010.C Norstedts Skatt Privat 2010.C

Norstedts Skatt Proffs 2010.3 Norstedts Skatt Företag 2010.C Norstedts Skatt Privat 2010.C Norstedts Skatt Proffs 2010.3 Norstedts Skatt Företag 2010.C Norstedts Skatt Privat 2010.C Ann-Charlotte Salander - Produktchef Välkommen till en ny version av Norstedts Skatt som innehåller fastställda

Läs mer

Bokföring, bokslut och deklaration

Bokföring, bokslut och deklaration Bokföring, bokslut och deklaration Del 1 För enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut Innehållsförteckning Introduktion 3 Vem får upprätta förenklat årsbokslut? 3 Vilka regler tillämpas?

Läs mer

Bokföring, bokslut och deklaration. Del 2

Bokföring, bokslut och deklaration. Del 2 Bokföring, bokslut och deklaration Del 2 Deklarationsanvisningar för enskilda näringsidkare 2009 Innehållsförteckning Introduktion 3 Övriga broschyrer som kan vara till hjälp 3 Förenklat årsbokslut eller

Läs mer

Visma Skatt. Privat 2007/2008

Visma Skatt. Privat 2007/2008 Visma Skatt Privat 2007/2008 Tjugoandra utgåvan (november 2007) Visma Spcs levererar denna bok i föreliggande skick utan garantier i någon form. Visma Spcs har rätt att vid behov göra förbättringar och/eller

Läs mer

INNEHÅLL INSTALLATION Maskinkrav 2 Installation 2 Säkerhetskopiering 2 SNABBSTART 3 HUVUDMENY 4

INNEHÅLL INSTALLATION Maskinkrav 2 Installation 2 Säkerhetskopiering 2 SNABBSTART 3 HUVUDMENY 4 BOKFÖRING 1 INNEHÅLL INSTALLATION Maskinkrav 2 Installation 2 Säkerhetskopiering 2 SNABBSTART 3 HUVUDMENY 4 REGISTER 5 Kontoplan 6 Kontogrupp 7 Bokföringsparametrar 8 Leverantörer 9 IB/Underhåll 10 Ingående

Läs mer

Kom igång med Kulturhusets Föreningsbokföring

Kom igång med Kulturhusets Föreningsbokföring Kom igång med Kulturhusets Föreningsbokföring Fortnox AB 2007-2013 Kulturhuset Ab och Svenska studiecentralen 7.2.2013 Version 1.7. Inledning Tack för att du har valt att använda Kulturhuset ab:s Bokföringsprogram

Läs mer

Bokföring, bokslut och deklaration

Bokföring, bokslut och deklaration Bokföring, bokslut och deklaration Deklarationsanvisningar för enskilda näringsidkare 2014 Del 2 Innehållsförteckning Introduktion 3 Kortfattad information 3 Övriga broschyrer som kan vara till hjälp 3

Läs mer

FIRMA ELLER AKTIEBOLAG?

FIRMA ELLER AKTIEBOLAG? FIRMA ELLER AKTIEBOLAG? Av Jan-Erik W Persson Senast uppdaterad 2010-11-10 1 FIRMA ELLER AKTIEBOLAG? Det finns stora skillnader när det gäller regler för skatter, förmåner etc för dig som driver ditt företag

Läs mer

SKA DU BYTA FIRMAN TILL AKTIEBOLAG

SKA DU BYTA FIRMAN TILL AKTIEBOLAG SKA DU BYTA FIRMAN TILL AKTIEBOLAG och hur du i så fall byter på lättaste sättet Av Jan-Erik W Persson Senast uppdaterad 2012-04-03 1 FIRMA ELLER AKTIEBOLAG? Det finns stora skillnader när det gäller regler

Läs mer

Bokföring, bokslut och deklaration

Bokföring, bokslut och deklaration Bokföring, bokslut och deklaration Deklarationsanvisningar för enskilda näringsidkare 2011 Del 2 Innehållsförteckning Introduktion 3 Kortfattad information 3 Övriga broschyrer som kan vara till hjälp 3

Läs mer

Handbok e-bokföring. Swedbanks handbok för e-bokföring. Framtagen åt Swedbank av SpeedLedger

Handbok e-bokföring. Swedbanks handbok för e-bokföring. Framtagen åt Swedbank av SpeedLedger Handbok e-bokföring Swedbanks handbok för e-bokföring Framtagen åt Swedbank av SpeedLedger e-bokföring Handbok e-bokföring, Handbok Copyright SpeedLedger AB 2009, All rights reserved Tryck: Intellecta

Läs mer

Här är en deklarationshandledning som beskriver deklarationen för inkomståret 2014 (deklarationen som lämnas senast måndag 4 maj 2015).

Här är en deklarationshandledning som beskriver deklarationen för inkomståret 2014 (deklarationen som lämnas senast måndag 4 maj 2015). Inkomstdeklarationen Här är en deklarationshandledning som beskriver deklarationen för inkomståret 2014 (deklarationen som lämnas senast måndag 4 maj 2015). Förenklat årsbokslut Alla enskilda näringsidkare

Läs mer

Anläggning & Inventarier

Anläggning & Inventarier Anläggning & Inventarier Sida 1 av 50 Innehållsförteckning ANLÄGGNINGS- & INVENTARIEREDOVISNING...4 REGISTERVÅRD...4 KONTERINGSMATRISER...4 STYRPARAMETRAR ANLÄGGNING/INVENTARIER...5 INVENTARIEGRUPP...6

Läs mer

Täppvägen 34 139 35 VÄRMDÖ 08 722 88 00

Täppvägen 34 139 35 VÄRMDÖ 08 722 88 00 Täppvägen 34 139 35 VÄRMDÖ 08 722 88 00 Bokföring Innehåll Programbeskrivning Att komma igång 1 Installation 2 Nytt företag 3 Knappar och menyer 4 Systeminställningar 5 Rapportinställningar 6 Lösenord

Läs mer

EN HANDLEDNING I BOKFÖRING FRÅN BOKFÖRINGSNÄMNDEN

EN HANDLEDNING I BOKFÖRING FRÅN BOKFÖRINGSNÄMNDEN BOKFÖRING ÄR MER ÄN ATT FÖRA BOK. VAD SOM INGÅR I BEGREPPET BOKFÖRING FÖRKLARAS I DENNA HANDLEDNING FÖR DIG SOM STARTAR EGET. VI TAR OCKSÅ UPP HUR VIKTIGT DET ÄR ATT GÖRA EN BUDGET. Information till enskilda

Läs mer

Bokföring för nybörjare.

Bokföring för nybörjare. Bokföring för nybörjare. Har du precis startat företag och vill sköta din egen bokföring? Den här bokföringsguiden är till för dig! Senast uppdaterad: 2015-05-22 Vi tar ditt företagande personligt Innehåll.

Läs mer

EN HANDLEDNING I BOKFÖRING FRÅN BOKFÖRINGSNÄMNDEN

EN HANDLEDNING I BOKFÖRING FRÅN BOKFÖRINGSNÄMNDEN BOKFÖRING ÄR MER ÄN ATT FÖRA BOK. VAD SOM INGÅR I BEGREPPET BOKFÖRING FÖRKLARAS I DENNA HANDLEDNING FÖR DIG SOM STARTAR EGET. VI TAR OCKSÅ UPP HUR VIKTIGT DET ÄR ATT GÖRA EN BUDGET. Bokföring har funnits

Läs mer

Redovisning. Mamut Kunskapsserie, nr. 1-2008. Enklare årsbokslut i ditt Mamut-system

Redovisning. Mamut Kunskapsserie, nr. 1-2008. Enklare årsbokslut i ditt Mamut-system Redovisning Mamut Kunskapsserie, nr. 1-2008 Enklare årsbokslut i ditt Mamut-system Enklare årsbokslut i ditt Mamut-system INNEHÅLL ENKLARE ÅRSBOKSLUT... 1 Årsbokslut... 1 Innehåll i årsbokslutet... 2 Årsbokslut

Läs mer

Handledning för kassörer vid Teknisk Fysik på Chalmers

Handledning för kassörer vid Teknisk Fysik på Chalmers Gallneby A. Erik Skattmästare 07/08 Kassör F-styret 08/09 Handledning för kassörer vid Teknisk Fysik på Chalmers UPPLAGA 1 2009 Chalmers Tekniska Högskola Fysikteknologsektionen F-styret Liten ordlista

Läs mer

Nyhetsbrev från Visma Spcs

Nyhetsbrev från Visma Spcs / Proffs version 2006.2 Av Anders Andersson och Jan-Erik W Persson Innehåll Skatteverkets nya blanketter inlagda i programmet 2 Överföringskontroll ger besked 2 Blankettändringar och överföringar i version

Läs mer

Företagsregistrering

Företagsregistrering SKV 418 utgåva 28 Företagsregistrering Ny-, ändrings- och avregistrering hos Skatteverket F-skatt Moms Arbetsgivare Lämna din ansökan/anmälan elektroniskt via verksamt.se Broschyren vänder sig till dig

Läs mer

Import från Visma Administration eller annat bokföringsprogram

Import från Visma Administration eller annat bokföringsprogram Import från Visma Administration eller annat bokföringsprogram Detta dokument beskriver hur du exporterar en SIE-fil från bokföringen och sedan importerar till Visma Skatteprogram. För enskild firma är

Läs mer

EN HANDLEDNING I BOKFÖRING FRÅN BOKFÖRINGSNÄMNDEN

EN HANDLEDNING I BOKFÖRING FRÅN BOKFÖRINGSNÄMNDEN BOKFÖRING ÄR MER ÄN ATT FÖRA BOK. VAD SOM INGÅR I BEGREPPET BOKFÖRING FÖRKLARAS I DENNA HANDLEDNING FÖR DIG SOM STARTAR EGET. VI TAR OCKSÅ UPP HUR VIKTIGT DET ÄR ATT GÖRA EN BUDGET. Information till enskilda

Läs mer

Visma Skatt Proffs. Proffsens verktyg för deklaration och skatteplanering. företagarens skatterådgivare. Komplett verktyg för proffsen

Visma Skatt Proffs. Proffsens verktyg för deklaration och skatteplanering. företagarens skatterådgivare. Komplett verktyg för proffsen Visma Skatt Proffs. Pris från 4.400:- (frakt och moms tillkommer). Proffsens verktyg för deklaration och skatteplanering. Visma Skatt Proffs företagarens skatterådgivare Visma Skatt Proffs är det mest

Läs mer

Inför deklarationen 2013

Inför deklarationen 2013 Inför deklarationen 2013 för dig som är privatperson och löntagare I detta dokument har vi sammanställt information som kan vara till hjälp när du ska upprätta din inkomstdeklaration. Dokumentet innehåller

Läs mer