Innehåll. Planerade informationstillfällen 2006 och 2007

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Innehåll. Planerade informationstillfällen 2006 och 2007"

Transkript

1

2 Innehåll 2 Bolagsstämma och sammandrag av koncernens utveckling 3 5 VDs kommentarer 6 7 Branschutveckling 8 Ägarförhållande, styrelse, ledande befattningshavare samt bolagsordning och avtal 9 10 Förvaltningsberättelse 11 Resultaträkningar Balansräkningar 14 Förändring av eget kapital 15 Kassaflödesanalyser Tilläggsupplysningar och noter 23 Styrelsens underskrifter 24 Revisionsberättelse Planerade informationstillfällen 2006 och 2007 Bolagsstämma den 28 juni 2006 Delårsrapport (6 månader) den 24 augusti 2006 Bokslutskommuniké den 22 februari

3 Bolagsstämma Stämman hålles den 28 juni 2006 kl i Kindwalls lokaler i Barkarby, Veddestavägen 2, Järfälla kommun. Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska för att få rösta vara införda i den av Värdepapperscentralen VPC AB (VPC) förda aktieboken onsdagen den 21 juni Aktieägarna bör senast onsdagen den 21 juni klockan till bolaget anmäla sin avsikt att delta i bolagsstämman. Anmälan om deltagande i bolagsstämman sker antingen skriftligen under adress Kindwalls Bil AB, Box 6502, Järfälla, per telefax eller e-post: Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom banks notariatavdelning eller annan förvaltare måste, för att äga rätt att rösta på bolagsstämman, i god tid via sin förvaltare begära att tillfälligt föras in i aktieboken hos VPC. Sådan registrering måste vara verkställd senast den 21 juni Sammandrag av försäljning, finansiell och personell utveckling samt nyckeltal för aktien jan dec jan dec jan dec jan dec jan dec Kindwallskoncernen Intäkter (MSEK) Rörelseresultat (MSEK) -1,8 3,0-5,9 14,7 9,3 Resultat efter finansiella poster (MSEK) -4,3-0,6-9,4 12,0 7,6 Nettoresultat (MSEK) -3,2 1,2-9,2 8,1 5,1 Justerat eget kapital på bokslutsdagen (MSEK) 22,4 25,6 24,4 37,4 34,4 För övriga finansiella nyckeltal se förvaltningsberättelsen sidan 9 Antalet anställda vid periodens slut Antalet sålda bilar Varav nya bilar Sålda begagnade bilar som procent av sålda nya bilar 57% 66% 62% 47% 56% Antalet aktier Årets resultat per aktie -0,62 0,24 kr -1,80 kr 1,59 kr 1,01 kr Föreslagen/förfallen utdelning per aktie 0,00 kr 0,00 kr 0,00 kr 0,75 kr 1,00 kr Eget kapital per aktie vid utgången av året 4,40 kr 5,02 kr 4,78 kr 7,33 kr 6,75 kr Högsta aktiekurs under perioden 8,85 kr 9,35 kr 9,25 kr 8,80 kr 4,50 kr Lägsta aktiekurs under perioden 5,20 kr 4,73 kr 5,45 kr 3,50 kr 2,40 kr Genomsnittskurs 6,89 kr 7,18 kr 7,13 kr 6,23 kr 2,95 kr Omsatt antal aktier under perioden (TSEK) Omsättning i aktier (TSEK) Antal affärer på Aktietorget Antal aktieägare Utdelningen för 2001 bestod av 50 öre kontant och 50 öre i form av aktier i friskvårdsföretaget Curera Sverige AB. Affärsidé Affärsidén är att erbjuda bilköpare en kunnig och finansiellt stark partner som förmår uppfylla serviceoch garantiansvar. Kindwallskoncernen har allt sedan 1954 sålt bi lar från Ford Motor Company i Stockholm med omnejd. Sedan november 2004 säljer Kindwalls också Subar u. Företaget är och vill vara landets största Ford- och Subaruåterförsäljare 2

4 Bästa Aktieägare! Den geografiska marknaden VD Claes Dunér Bilhandlarnas etableringsrätt har begränsats, t.o.m. den första oktober i fjol, av en tilldelning geografiska distrikt som tillverkaren bestämt. De geografiska gränserna för Kindwalls omfattade vad som brukar kallas Stor-Stockholm, d.v.s. från Märsta i norr, till Botkyrka i söder och Mälaren i väster. Från den första november 2005 trädde EU:s nya regler om fri etablering i kraft inom EU oavsett tidigare distrikt. Detta har hittills inneburit att några bilhandlare tar chansen att prova på nya etableringar en bit från företagets huvudkontor. För vår del har vi hittills kunnat se att Bilgruppen i Enköping Sala AB från Enköping och Upplands Motor AB från Uppsala ska etablera sig med vårt varumärke Ford på vår geografiska marknad. Inom dessa gränser såldes nya bilar Det utgör cirka 22 procent av hela landets bilförsäljning, Andelen sålda Fordbilar i distriktet var 3,75 procent. Kindwalls sålde 81 procent av dessa. Upplands Motor som med Fords godkännande etablerade sig i Danderyd våren 2005 ska etablera ytterligare en ny anläggning i Stockholms nordöstra del för att sälja och ge service till både Volvo, Renault samt Ford Kindwalls strategi är att söka stärka närvaron i vårt distrikt genom förvärv och allianser. På vår marknad sålde vi 229 Subaru, vilket vi bedömer är cirka 40 procent av samtliga nya Subaru i området. Generalagenterna Det finns egentligen inga privata importörer kvar, utan tillverkarna behärskar importledet i det närmaste totalt. Undantagen utgörs av Fiat, Suzuki och Subaru som importeras av privatägda agenturer. Viss specialiserad privatimport äger också rum. Tendensen hos tillverkarnas importföretag är att de blir större genom att täcka flera länder och varumärken samtidigt i stället för som tidigare ett för varje varumärke och land. De s.k. generalagenterna styrs i sin tur från de europeiska huvudkontoren. Antalet varumärken som marknadsförs i Sverige har sedan 1996 ökat från 34 till i dag 37. Inom dessa varumärken har antalet modeller på samma tid ökat från ca 198 stycken år 1996 till 270 stycken år Märkesrepresentationen Det är ingen hemlighet att bilindustrin lider av stor överkapacitet och att endast ett fåtal tillverkare genererar tillräckliga vinster i sina rörelser. Detta har sedan länge inneburit låga handelsmarginaler på nya bilar, vilka dessutom varierar med tillverkarnas önskan om att styra återförsäljarnas marknadsbearbetning. Det tillverkas cirka 50 miljoner bilar om året i världen. Länder som Indien och Kina väntar på att få ut sina bilar på världsmarknaden, vilket kommer att betyda ytterligare press på de etablerade tillverkarna i väst. Trots denna överkapacitet har inte bilpriserna sjunkit nämnvärt. Däremot har konsumenten fått mer kvalitet och funktioner för pengarna. I Sverige kan den minnesgode lite äldre läsaren kanske påminna sig att en bra bil alltid kostat cirka en normal bruttoårslön, men att det är en viss komfortskillnad mellan en Ford Anglia från 1965 och en Ford Focus fyrtio år senare. För att gynna konsumenten avskaffades 2004 genom EU:s försorg delvis biltillverkarnas rätt att hindra återförsäljarna att representera flera märken. Biltillverkarna förbehölls dock rätten att auktorisera återförsäljaren. En sådan auktorisation innebär t.ex. att lokaler skall se ut på ett visst sätt och vara utrustade med skyltar, färger etc. som tillverkaren anvisar, verkstäder vara utrustade med utrustning anvisad från tillverkaren. Affärssystemen hos återförsäljarna var anpassade endast till det representerade märket. I gengäld skulle tillverkarna tillse att villkoren för de auktoriserade återförsäljarna var bättre än för de icke auktoriserade handlarna. När marginalerna sjunkit för återförsäljarna har behovet att förändra verksamheten stigit. Den här utvecklingen förväntas fortsätta. Stora återförsäljare blir större och de mindre färre. Trots de handelshinder som fanns och finns kvar, valde vissa återförsäljare att ta in nya märken i sina lokaler. I hela landet var det tydligaste exemplet Bilia, Sveriges största bilåterförsäljare, som började sälja Ford i Göteborg och i Stockholm Hyundai och KIA. På Stockholms- och Göteborgsmarknaden märks 3

5 Svenska bil som tagit över Toyota i södra Stockholm och som etablerat försäljning av SAAB och Opel i Göteborg. Holmgrens i Jönköping som har nio varumärken. Hedins i Göteborg som representerar 12 varumärken. På Stockholmsmarknaden märks tendenserna till flermärkesstrategin förutom hos Bilia, hos oss själva som i november 2004 började sälja Subaru samt hos Europeiska Motor som bytt varumärke från Mitsu bishi till Toyota och kompletterat med Mazda i Täby. Vår märkesstrategi är att sälja fler märken i våra befintliga lokaler. Subarusatsningen har redan inneburit att vi blivit Sveriges största återförsäljare av denna japanska premiumbil. Vi vill gärna bli återförsäljare för ytterligare något märke. Eftermarknad Traditionellt har bilbranschens låga handelsmarginal på bilar kompenserats av hyggliga marginaler på reservdelar och verkstadstjänster. Men även denna marknad är under förändring. Vem som helst som möter tillverkarnas krav kan öppna en auktoriserad verkstad. Detta har medfört ett antal nya auktorisationer av tidigare s.k. allbilsverkstäder. Till detta påverkas marknaden av att bilarna går allt längre utan behov av service. Detta leder till att verkstäderna vill ta in fler märken. En annan faktor är att bilarnas förbättrade antisladdfunktioner och vinterdäckslagen ger klart färre plåtskador, vilket har lett till överetablering i branschen. Självriskerna vid kollisioner har höjts och försäkringsbolagen är inte lika generösa som tidigare via sin trafikskadenämnd. I verkstads- och plåtslageriverksamheten väntas strukturomvandling. En tredje faktor är att tillverkarna lämnar mindre rabatter på icke konkurrensutsatta reservdelar. Kindwalls möter den här utvecklingen genom att öka verksamheten i våra stora anläggningar samtidigt som två små verkstäder läggs ned. Begagnathandeln Det säljs inte lika många begagnade bilar inom MRFhandeln som nya. Trenden är att en allt större mängd av begagnade bilar säljs mellan privatpersoner via Internetannonsering. Även större vagnparksägare har börjat avyttra bilar via olika former av Internetauktioner. För nybilshandel är det fortfarande en nödvändighet att erbjuda sig att köpa kundens bil då denne önskar köpa en ny. Vid låga räntor ökar försäljningen av nya bilar på bekostnad av gamla och stora lager byggs upp. Bilarna tar stor plats i försäljningshallarna. Lager och hallutrymme binder pengar. En trend i handeln med begagnade bilar är att de auktoriserade återförsäljarna säljer sina äldre begagnade bilar i block till handlare som är bättre lämpade. Kindwalls strategi har det senaste 18 månaderna varit att på bekostnad av resultat begränsa antalet begagnade bilar i lagret. Bolaget har fortsatt fokus på litet lager och att handla med nyare begagnade bilar där man kan ge trygga garantier till köparen Nybilsförsäljningen

6 Konjunkturen Konjunkturen under 2005 präglades av en allt starkare inhemsk konsumtion med köpstarkare hushåll som drivkraft. Tillväxten i landets ekonomi var god, den disponibla inkomsten i fast penningvärde steg och det var billigt att låna pengar. Det registrerades fler bilar än året dessförinnan, mot år 2004, en ökning med 3,8 procent. Tillväxten i försäljning av nya bilar påverkas dock av att en stor andel av landets befolkning står utan riktiga arbeten mitt i högkonjunkturen, miljödebatten, bensinpris, men viktigast är att det knappast behövs fler bilar. Den största försäljningspotentialen är en funktion av att en så stor del av bilparken är gammal och behöver skrotas inte minst på grund av miljöskäl. I fjol skrotades ( ) bilar. Nästan hälften av bilbeståndet är äldre än tio år. I Tysklands bilpark är, som jämförelse, drygt var fjärde bil äldre än tio år. Nybilsförsäljningen i Stockholm Bilindustrins statistik för Stockholms län visar fortsatt försäljningsökning för andra året i rad och stannade på (63 731) levererade nya bilar, en ökning med 7 procent. Det levererades (15 869) nya personbilar från Ford i landet Försäljningen motsvarade 6,00 (6,01) procent av totalmarknaden. Stockholmsdistriktets andel av Fordförsäljningen svarade för 14 (16) procent, men bara 3,8 (4,1) procent av de personbilar som säljs i Stockholm. Stockholmsområdet utgör cirka 22 procent av nybilsmarknaden. Ford bedömer att de har bilar i cirka 60 procent av det bilsortiment som stockholmarna vill ha. Ford saknar helt bilar i storlekarna BMW 300, Volvo S60, i 70- och 80-serien samt Saab 9-5. Stockholmarna är överrepresenterade som köpare av dessa lite större och dyrare bilar. Subaru Outback som vi har sålt sedan hösten 2004 bedöms ingå i dessa storbilsklasser. Kindwalls sålde 229 Subaru I lilla småbilsklassen där Ford Ka, 3,34 procent (3,91 %), finns representerad ökade volymen med 50 procent till enheter. Största modell är Renault Modus med 23,64 procent. Stora småbilsklassen hade i stort sett konstant volym om bilar, största modell är Peugeot 206 med 15,42 procent, Ford Fiesta och Ford Fusion höll en andel om 6,52 procent (7,25 %). Lilla mellanklassen med bland annat Ford Focus hade en tillväxt på 6 procent till nästan bilar. Störst i klassen var VW Golf/Bora, 18,54 procent, tätt följd av Ford Focus, 17,43 procent (13,42 %). Lilla mellanklassens MAV bilar har haft en tillväxt på 14 procent till bilar. Störst i klassen var Renault Scenic med 20,14 procent. Ford Focus C-MAX höll 6,47 procent (11,77 %) av klassen. I stora mellanklassen representeras Ford av Mondeo, 4,93 procent (6,95 %). Klassen har haft en tillväxt på 5 procent till bilar och klassledare är Volvo med S40/V40/V50 serien, 25,74 procent. Klassen familjebussar har haft i stort sett oförändrad volym med bilar. Störst i klassen var Mitsubishi Grandis med 12,89 procent. Fords familjebuss Galaxy höll en andel på 6,87 procent (8,92 %). I lilla SUV klassen steg volymen med 400 bilar till st. Störst i klassen var Toyota RAV4 med 13,96 procent, Ford fick med sin modell Ford Maverick 3,92 procent (4,30 %). Framtidsutsikter Det första fyra månaderna 2006 har totalmarkna - den för nya bilar stigit med 2,1 procent till (85 274). Branschens officiella prognos för 2006 ligger på bilar. Fords personbilssortiment kompletteras under innevarande år med en Ford S-MAX, en ny familjebil i stora mellanklassen, vidare en ny Ford Galaxy som ersätter nuvarande modell. Nya Ford Focus FFV och Ford Focus C-MAX FFV, miljöbilarna som kan köras på både etanol och bensin, har mottagits väl. Trafikpolitiken i Stockholm driver marknaden mot miljöbilar. Våra etanolbilar räknas till dessa och undantas biltullar, slipper boendeparkeringsavgifter etc. Subarubilarna har förutsättningar att vinna mark nadsandelar i Stockholm. Köparna har i liten utsträckning samma profil som Fordköparna och påverkar därför inte Fordförsäljningen negativt. Vår målsättning är att sälja minst 300 Subaru 2006, vilket bör påverka vårt resultat positivt. Jag tycker att förutsättningarna för att Kindwalls ska lyfta till en hygglig lönsamhetsnivå på sikt är bra. Osäkerheten finns i bilkonjunkturen och de amerikaägda tillverkarnas allt sämre ekonomi. I övrigt vill jag, vad beträffar ekonomisk utveckling och framtidsbedömning, hänvisa till styrelsens förvaltningsberättelse på sidan 9 och 10. 5

7 Personbilsmarknadens konkurrenter andelar av nyregistrering Marknadsandelar, % Medeltal Ford 10,4 9,9 7,4 6,5 6,4 7,2 7,0 6,4 6,0 6,0 7,3 Volvo 23,8 22,8 21,1 21,7 19,2 19,8 19,7 19,0 20,1 19,8 20,7 Saab 8,5 7,5 7,7 8,9 9,4 10,0 10,2 10,4 9,5 7,8 9,0 VW 11,3 10,4 12,7 11,2 10,2 9,7 9,3 8,7 8,0 8,5 10,0 Audi 5,2 5,3 4,8 4,0 4,3 4,1 4,1 4,2 4,2 4,4 4,5 General Motors övriga 6,2 5,9 5,0 5,2 5,9 5,8 4,6 4,2 4,3 4,4 5,2 Japanska bilar 13,9 15,4 15,4 14,6 15,7 13,6 13,1 15,3 15,2 15,7 14,8 Franska bilar 8,4 8,4 7,9 8,6 10,8 12,7 15,8 16,2 15,9 15,3 12,0 Övriga 12,3 14,4 18,0 19,3 18,0 17,1 16,1 15,7 16,7 18,1 16,6 Summa andelar 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Nyregistrerade (tusental) 180,2 225,3 253,4 295,2 290,5 246,6 254,6 261,2 264,2 274,3 253,5 Intygat skrotade (tusental) 121,8 149,0 143,6 161,5 158,8 284,7 269,1 234,1 224,5 231,9 197,9 Fords marknadsandel har de senaste åren minskat år över år. Orsaken är att Fordmärket under de senaste sju åren inte har haft någon bil i storbilsklassen. Drygt var femte bil som sålts i Sverige de senaste åren har varit en bil i nämnda klass. Konkurrensen mellan de mindre bilarna har ökat. De franska bilarna Citroën, Peugeot och Renault har fördubblat sin marknadsandel under de senaste tio åren. Peugeot är sedan tre år ett större märke i Sverige än Ford motsvarade försäljningen inte ens en femtedel av Fords. Sverige, bortsett från Finland, har Europas äldsta bilpark, men den förnyas med nuvarande försäljnings- och skrotningstakt. Bilförsäljningen fördelad på klasser, procent Total Fords Total Fords Total Fords andel av andel av andel av andel av andel av andel av försäljning klassen försäljning klassen försäljning klassen Lilla småbilsklassen Ford Ka 0,92 12,11 1,35 3,91 1,94 3,34 Stora småbilsklassen Ford Fiesta/Fusion 13,12 7,16 12,90 7,25 12,23 6,52 Lilla mellanklassen Ford Focus 17,82 15,22 19,30 13,42 19,61 17,43 Lilla mellanklassen MAV Ford Focus C-max 4,02 3,13 4,05 11,77 4,44 6,47 Stora mellanklassen Ford Mondeo 23,24 9,23 24,53 6,95 24,81 4,93 Familjebussklassen Ford Galaxy 2,79 5,80 1,93 8,92 1,83 6,87 Lilla SUV klassen Ford Maverick 3,89 0,00 3,99 4,30 3,98 3,92 Ford Scorpio slutade tillverkas 1998, sedan dess har Ford inte tillverkad någon Europeisk bil i detta segment. I övrigt har Ford snabbt förnyat sin produktportfölj. I dag är normen för modelluppdateringar cirka tre år. Focus är den modell från Ford som hävdar sig bäst i sitt segment. Bilen har utvecklats till att möta marknadens krav på små familjebilar och miljöbilar. Fords försäljning av lätta lastbilar redovisas inte i tabellen. Hela marknaden för lätta lastbilar med en totalvikt under kg uppgick år 2005 till (30 837) stycken. Fords andel var 4,9 (5,0) procent och Kindwalls andel av Fords leveranser var 11 (17) procent. 6

8 Begagnathandeln hos auktoriserade bilhandlare Sålda beg. bilar * Sålda beg. bilar som andel av nya 129 % 117 % 106 % 95 % 92 % 108 % 108 % 104 % 106 % 87 % Antal i lager ultimo december * Fr. o m 2005 mäter MRF sålda begagnade bilar till slutkonsument genom bilregistret. Tidigare fick MRF underlaget från generalagenterna, vilket också medtog vidareförsäljning till andra handlare. Konkurrensen från privatimporten minskade och uppgick till (46 611) bilar. BMW, Mercedes och Volvo är dominerande privatimportmärken. Orsaken till minskningen beror sannolikt på att prisgapet mellan övriga Europa och Sverige minskat samt den ökade konsumtionsbenägenheten att köpa nyare bilar. Försäljning av begagnade bilar svarar för omkring var fjärde omsättningskrona och är en funktion av nybilsförsäljningen. Ju populärare Ford-modeller desto fler inbytesbilar och därmed ett större behov av snabb försäljning. Försäljningen 2005 uppgick till (1 665) bilar och var olönsam då Kindwalls valde att sänka priserna kraftigt för att snabbt minska kapitalbindningen i lagret. Det framgår av tabellen att branschen generellt har ökat sina lager betydligt. 7

9 Aktiekapital och ägarförhållanden Aktiekapitalet är fördelat på A-aktier med 10 röster och B-aktier med 1 röst per aktie. Senast kända större aktieägare enligt aktieägarboken från den 31 december 2005: A-aktier B-aktier Andel röster Andel av kapital Familjen Atterwall % 25% Länsförsäkringar, småbolagsfonden % 10% Nils Gunnar Lindberg med bolag % 5% Eskil Johanesson % 3% AB Pallium (publ) % 3% Eva Anell % 3% Kjell Stenberg % 3% Familjen Gartell med bolag % 2% Familjen Gilstring med bolag % 2% Övriga cirka 410 aktieägare % 44% Summor % 100% Styrelse och revisor Ordförande Ledamot Ledamot Ledamot och VD Facklig repr. Revisorer Göran Atterwall f (600000A-aktier och B-aktier) Styrelseordförande i ABp Pallium och Bilhandelns Inköps AB. Håkan Gartell f ( B aktier privat och i bolag exklusive Pallium). VD i ABp Pallium och Vitanova Ventures ABp, styrelseordförande i ESMA Försäljnings AB, Followit Holding ABp, PHIR AB, Anchoring AB. Styrelseledamot i ABp Havsfrun, Taurus Petroleum Development ABp, Curera ABp, Aktiesparinvest AB och NAVSYS AB. Suppleant i Björnekulla Fruktindustrier AB. Kjell S Stenberg, f ( B-aktier) VD i Kjell Stenberg AB, styrelseordförande i Taurus Petroleum ABp. Styrelseledamot i ABp Pallium, Followit Abp, Svithoid Tankers ABp, Stenberg AB, Panaxia ABp och Vitanova Ventures ABp. Claes Dunér, f ( B-aktier) Styrelseledamot i Stockholms Motorbranschförening och Bilhandelsstyrelsen i Motorbranschens Riksförbund samt Motorbranschens Arbetsgivarförbund. Roderich Leonhard, f vald av SIF, anställd sedan 1984 och arbetar med att värdera inbytesbilar. Lindebergs Grant Thornton AB Företagsledning VD Eftermarknadschef Administrativ chef Servicechef Claes Dunér Håkan Johansson Nils Lindberg Björn Träger Bolagsordning, avtal, rättigheter och tvister Enligt bolagsordningen skall Kindwalls Bil AB direkt eller indirekt via dotter- eller intressebolag idka bilhandelsrörelse och därmed förenlig verksamhet. Bolaget har sitt säte i Barkarby, Järfälla kommun. Det rörelsedrivande dotterbolaget AB Wilhelm Kindwall har ett standardiserat återförsäljaravtal med Ford Motor Company AB och International Motors (Nordic) AB. Anläggningarna i Barkarby och Sätra hyrs från huvudaktieägaren på marknadsmässiga villkor. Koncernen är inte inblandad i någon tvist som kan få allvarliga följder för renommé eller ekonomi. 8

10 Förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten Kindwalls Bil AB (publ) är moderbolag i bilhandelskoncernen som till 100% äger AB Wilhelm Kindwall, Sveriges största Fordåterförsäljare. Sedan den 15 juni 1999 noteras Kindwalls aktien på Aktietorget som är en av Finansinspektionen auktoriserad marknadsplats. Försäljningen av bilar, reservdelar, service och reparationer har sjunkit med 8 procent under perioden jämfört med samma period året innan ( ) tkr. Under verksamhetsåret har Kindwalls levererat (2 534) nya bilar och ordertecknat (2 460) nya bilar. Orderbanken per den sista december var 551 (330) nya bilar. Försäljningen av begagnade bilar har sjunkit med 18 % under verksamhetsperioden (1 673). Lagret av begagnade bilar uppgick per den sista december till 21,3 (45,5) mkr. Servicemarknaden har haft ett i stort sett oförändrat resultat jämfört med föregående år. Investeringarna uppgår till 0,8 (0,2) mkr under perioden. Flerårsöversikt för Koncernen Nedan visas utvecklingen under de senaste fem räkenskapsåren Nettoomsättning, tkr Rörelseresultat, tkr Resultat efter fi nansiella poster, tkr Balansomslutning, tkr Resultat per aktie (antal aktier vid räkenskapsårets utgång) -0,62 kr 0,24 kr -1,80 kr 1,59 kr 1,01 kr Resultat per aktie (efter full utspädning) -0,62 kr 0,24 kr -1,80 kr 1,59 kr 1,01 kr Soliditet 22% 20% 17% 23% 27% Nettomarginal -0,7% -0,1% -1,3% 1,6% 1,1% Avkastning på eget kapital -18% -2% -30% 33% 24% Soliditet: Nettomarginal: Avkastning på eget kapital: Resultat per aktie: Resultat per aktie efter utspädning: Definitioner Eget kapital i förhållande till totalt kapital. Resultat efter finansiella poster i förhållande till omsättningen. Resultat efter finansiella poster minus skatt i förhållande till genomsnittligt eget kapital. Resultat efter skatt i förhållande till antal aktier. Resultat efter skatt i förhållande till antal aktier plus antal utestående optioner som ger utspädningseffekt. 9

11 Förvaltningsberättelse Styrelsens arbete Styrelsen bestod under 2005 av fem ledamöter. Under året har styrelsen haft sex protokollförda sammanträden. Vid mötena behandlades bland annat budget, affärsplaner, bokslut, investeringar, personalfrågor samt avtal. Årsredovisningen och koncernredovisningen har godkänts för utfärdande av styrelsen den 10 maj Koncernens resultat- och balansräkning blir föremål för fastställande på ordinarie bolagsstämma (årsstämman) den 28 juni Framtida utveckling Totalmarknaden ökade 2005 med 4 procent till enheter varav miljöbilar steg från till Tillväxten har för Stockholms län glädjande nog fortsatt uppåt och antalet registrerade bilar steg med 7,1 procent. Branschens prognos för totalmarknaden 2006 är en försäljning på bilar, i stort sett oförändrad från 2005 på grund av de ränteförändringar som förväntas under året. Antalet levererade miljöbilar förväntas stiga från till Modellmässigt har Ford aviserat ett antal nyheter för år Ett antal nya modeller lanseras under året både avseende personbilar och transportbilar. Ford har också prispositionerat sig aggressivare i småbilsklasserna för Från Subaru kommer en ny SUV att lanseras under april i samband med Stockholms bilsalong. Subaru har fortsatt att växa på den svenska marknaden från leveranser 2004 till år 2005 en ökning med 42 procent. Av dessa har Kindwalls levererat 229 bilar och är därmed både Fords och Subarus största återförsäljare. Kindwalls förutser för verksamhetsåret 2006 ett ökat rörelseresultat främst genom fortsatt högre nybilsförsäljning av miljöbilen Ford Focus Flexifuel men även ökad tillväxt i efterfrågan på småbilar och i vårt senaste varumärke Subaru. Den högre orderbanken vid årets slut bäddar för bättre kapacitetsutnyttjande av verkstäderna redan från början av året med högre omsättning än Den goda efterfrågan har fortsatt under inledningen av år Styrelsen har också fattat beslut om koncentration av servicekapaciteten som skall ge totalt 2,5 MSEK i lägre kostnader. Första fasen beräknas vara avslutad vid årsskiftet 2006 och ge en kostnadsbesparing på 1,3 MSEK från och med verksamhetsåret Egna aktier Moderbolaget innehar aktier i Kindvalls Bil AB (publ) serie B, nominellt värde kronor. Innehavet utgör 0,4 procent av det totala antalet aktier i bolaget. Aktierna anskaffades för kronor. Händelser efter årets utgång Inga väsentliga händelser har inträffat efter räkenskapsårets utgång. Förslag till vinstdisposition Från föregående år balanserad vinst Årets resultat -572 Vinstmedel till förfogande Förslag till disposition Balanseras i ny räkning Summa

12 Resultaträkningar Resultaträkning Not Koncernen Moderbolaget Nettoomsättning Rörelsens kostnader Kostnader för bilar, reservdelar och material Övriga externa kostnader Personalkostnader Avskrivningar av immateriella och materiella anläggningstillgångar Övriga rörelsekostnader Rörelseresultat Resultat från finansiella investeringar Övriga ränteintäkter Räntekostnader och liknande Resultat efter finansiella poster Skatt på årets resultat Årets resultat Resultat per aktie Antal aktier vid årets slut Genomsnittligt antal aktier Genomsnittligt antal aktier efter utspädning Resultat per aktie (genomsnittligt antal), kronor -0,62 0,24 Resultat per aktie efter utspädning, kronor -0,62 0,24 11

13 Balansräkningar Balansräkning Not Koncernen Moderbolaget Tillgångar Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Hyresrätter Goodwill Materiella anläggningstillgångar Inventarier, verktyg och installationer Finansiella anläggningstillgångar Andelar i koncernföretag Andra aktier och andelar Uppskjuten skattefordran Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Varulager Bilar, reservdelar och material Kortfristiga fordringar Kundfordringar Fordringar hos koncernföretag Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kassa och bank Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar

14 Balansräkningar Balansräkning Not Koncernen Moderbolaget Eget kapital och skulder Eget kapital Bundet eget kapital Aktiekapital ( aktier) Bundna reserver / Överkursfond Ansamlat underskott / Fritt eget kapital Fria reserver / Balanserad vinst Årets resultat Summa eget kapital Avsättningar Uppskjuten skatt Summa avsättningar Kortfristiga skulder Skulder till kreditinstitut 11, Checkräkningskredit Leverantörsskulder Övriga skulder 11, Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder Summa eget kapital och skulder Poster inom linjen Ställda säkerheter Äganderättsförbehåll i bilar anskaffningsvärde Företagsinteckningar Ansvarsförbindelser Generell hyres- och borgensförbindelse för dotterbolag 13

15 Förändring av eget kapital Koncernen Aktiekapital Bundna reserver Fritt eget kapital Summa Eget kapital 31 december Årets resultat Eget kapital 31 december Årets resultat Eget kapital 31 december Moderbolaget Aktiekapital Bundna reserver Fritt eget kapital Summa Eget kapital 31 december Årets resultat Eget kapital 31 december Årets resultat Eget kapital 31 december Bolaget har A-aktier och B-aktier med 10 respektive 1 röst per aktie. 14

16 Kassaflödesanalyser Kassaflödesanalyser Koncernen Moderbolaget Den löpande verksamheten Rörelseresultat Justering för poster som inte ingår i kassaflödet Avskrivningar Kassaflöde från den löpande verksamheten före betalda räntor och inkomstskatter Erhållen ränta Erlagd ränta Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital Förändring av rörelsekapital Minskning av varulager Ökning/Minskning av fordringar Ökning/Minskning av leverantörsskulder Minskning av övriga kortfristiga skulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamhet Förvärv av materiella anläggningstillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamhet Kassaflöde från finansieringsverksamheten Förändring av likvida medel Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut

17 Tilläggsupplysningar och noter Redovisningsprinciper Överensstämmelse med normgivning och lag Koncernredovisningen har upprättats i enlighet med IFRS (International Financial Reporting Standards). Denna finansiella rapport är den första fullständiga finansiella rapport upprättad i enlighet med IFRS. I samband med övergången från tidigare tillämpade redovisningsprinciper till en redovisning enligt IFRS har koncernen tillämpat IFRS 1 som är den standard som beskriver hur övergången till IFRS ska redovisas. Vidare har Redovisningsrådets rekommendation RR 30 Kompletterande redovisningsregler för koncerner tillämpats. Moderbolaget har upprättat sin årsredovisning enligt Årsredovisningslagen och Redovisningsrådets rekommendation RR 32 Redovisning för juridiska personer. RR 32 innebär att moderbolaget i årsredovisningen för den juridiska personen skall tillämpa IFRS så långt detta är möjligt inom ramen för Årsredovisningslagen, Tryggandelagen och med hänsyn till samband mellan redovisning och beskattning. Grund för rapporternas upprättande Tillgångar och skulder har värderats till historiska anskaffningsvärden om inget annat anges nedan. Fordringar och skulder i utländsk valuta har räknats om till balansdagens kurs. Att upprätta rapporter i enlighet med IFRS kräver att företagsledningen gör bedömningar och uppskattningar samt gör antaganden som påverkar tillämpningen av redovisningsprinciperna och de redovisade beloppen i resultat- och balansräkningarna. De balansposter vars värdering påverkas av företagsledningens bedömningar och uppskattningar är lager och goodwill. Konsolideringsprinciper Dotterbolaget redovisas enligt förvärvsmetoden, vilket innebär att anskaffningsvärdet på aktierna elimineras mot dotterbolagets egna kapital. Rapportering för segment Bolagets risker och möjligheter påverkas i första hand av dess produkter, varför rörelsegrenar är den primära indelningsgrunden och geografiska områden den sekundära. Bolaget har endast en rörelsegren, Bilförsäljning, vilken består av marknadsenheterna bilförsäljning och verkstadsförsäljning. Bolagets geografiska område omfattar endast Stockholm. Intäktsredovisning Intäkt vid försäljning av varor redovisas vid leverans i enlighet med försäljnings- och fraktvillkor. Leasing Leasade tillgångar är hänförliga till operationell leasing i och med att de ekonomiska risker och fördelar som förknippas med ägandet av objekten, i allt väsentligt, ej överförts till Kindwalls. Leasingavgifterna fördelas därför linjärt över leasingperioden. I posten övriga externa kostnader ingår leasingavgifter med (1 549) tkr. Det sammanlagda beloppet av framtida minimileasingavgifter förfaller enligt följande: Inom ett år: 821 Inom två till fem år: Koncernens framtida betalningsåtaganden vad gäller hyror uppgår till 50 miljoner kronor varav 0 kronor avser moderbolaget. Lånekostnader Samtliga lånekostnader kostnadsförs i den period till vilken de hänförs sig. Inkomstskatter Inkomstskatter utgörs av aktuell skatt och uppskjuten skatt. Aktuell skatt avser den skatt som beräknas på skattemässiga överskott. Uppskjuten skatt avser skatt som beräknas dels på eventuella skattemässiga underskott, dels på temporära skillnader. Uppskjuten skattefordran beräknas på skattemässiga underskott samt temporära skillnader och redovisas under andra långfristiga fordringar i balansräkningen. Pensionsåtaganden och andra långfristiga ersättningsplaner till anställda Åtaganden för ålderspension och familjepension för tjänstemän i Sverige tryggas genom en försäkring i Alecta. Enligt ett uttalande från Redovisningsrådets Akutgrupp, URA 42, är detta en förmånsbestämd plan som omfattar flera arbetsgivare. För räkenskapsåret 2005 har bolaget inte haft tillgång till sådan information som gör det möjligt att redovisa denna plan som en förmånsbestämd plan. Pensionsplanen enligt ITP som tryggas genom en försäkring i Alecta redovisas därför som en avgiftsbestämd plan. Årets avgifter för pensionsförsäkringar som är tecknade i Alecta uppgår till 1,9 MKR (2004: 2,1 MKR). Alectas överskott kan fördelas till försäkringstagarna och/eller de försäkrade. Vid utgången av 2005 uppgick Alectas överskott i form av den kollektiva konsolideringsnivån till 128,5 procent (2004:128,0 procent). Den kollektiva konsolideringsnivån utgörs av marknadsvärdet på Alectas tillgångar i procent av försäkringsåtagandena beräknade enligt Alectas försäkringstekniska beräkningsantaganden, vilka inte överensstämmer med RR29. 16

18 Immateriella och materiella anläggningstillgångar Immateriella och materiella anläggningstillgångar värderas till anskaffningsvärdet med avdrag för ackumulerade avskrivningar enligt plan. Anläggningstillgångar skrivs av systematiskt över den bedömda nyttjandeperioden. Följande avskrivningstider tillämpas: Koncernen Moderbolaget Immateriella anläggningstillgångar Hyresrätt 5 år - Materiella anläggningstillgångar Inventarier, verktyg och installationer 10 år - En bedömning görs vid varje bokslutstillfälle av om det föreligger någon indikation som tyder på att en tillgång minskat i värde. Om så är fallet beräknas tillgångens återvinningsvärde. Om detta värde är lägre än det redovisade värdet skrivs värdet ner till återvinningsvärdet. Varulager Varulagret har värderats till det lägsta av anskaffningsvärde och verkligt värde. Avdrag för inkurans har skett enligt individuell bedömning. Finansiella tillgångar och skulder Finansiella instrument som redovisas i balansräkningen inkluderar på tillgångssidan likvida medel, kundfordringar samt övriga fordringar (finansiella tillgångar). På skuldsidan återfinns leverantörsskulder och låneskulder (finansiella skulder). En finansiell tillgång eller en finansiell skuld tas upp i balansräkningen när bolaget blir part till instrumentets avtalsmässiga villkor. Kundfordringar tas upp i balansräkningen när faktura har skickats. Skuld tas upp när motparten har presterat och avtalsenlig skyldighet föreligger att betala, även om faktura ännu inte mottagits. Leverantörsskulder tas upp när faktura mottagits. En finansiell tillgång tas bort från balansräkningen när rättigheterna i avtalet realiseras, förfaller eller bolaget förlorar kontrollen över dem. Detsamma gäller för del av finansiell tillgång. En finansiell skuld tas bort från balansräkningen när förpliktelsen i avtalet fullgörs eller på annat sätt utsläcks. Detsamma gäller för del av finansiell skuld. Förvärv och avyttring av finansiella tillgångar redovisas på affärsdagen, som utgör den dag då bolaget förbinder sig att förvärva eller avyttra tillgången. Bolaget klassificerar sina finansiella tillgångar och skulder i följande kategorier: Finansiella tillgångar och skulder värderade till verkligt värde via resultaträkningen, Kundfordringar och lånefordringar, Finanseilla tillgångar som kan säljas samt Andra finansiella skulder. Finansiella tillgångar och skulder värderade till verkligt värde via resultaträkningen Tillgångar och skulder i denna kategori värderas löpande till verkligt värde med värdeförändringar redovisade i resultaträkningen. Likvida medel tillhör denna kategori. Kundfordringar och lånefordringar Tillgångar i denna kategori värderas till upplupet anskaffningsvärde. Finansiella tillgångar som kan säljas Tillgångar i denna kategori värderas till verkligt värde varvid nedskrivningar redovisas i resultaträkningen. Andra finansiella skulder Skulder i denna kategori värderas till upplupet anskaffningsvärde. Bolagets låneskulder och leverantörsskulder tillhör denna kategori. Eget kapital Återköp av egna aktier Vid återköp av egna aktier minskas bolagets eget kapital med erlagt belopp vid återköpstillfället. Moderbolaget innehar aktier i Kindwalls Bil AB (publ) serie B, nominellt värde kronor. Innehavet utgör 0,4 procent av det totala antalet aktier i bolaget. Aktierna anskaffades för kronor. 17

19 Not 1 Övriga externa kostnader Revisorernas arvode Koncernen Moderbolaget Lindebergs Grant Thornton AB Revisionsuppdrag Andra uppdrag Med revisionsuppdrag avses granskning av årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning, övriga arbetsuppgifter som ankommer på bolagets revisor att utföra samt rådgivning eller annat biträde som föranleds av iakttagelser vid sådan granskning eller genomförandet av sådana övriga arbetsuppgifter. Allt annat är andra uppdrag. Not 2 Personal Koncernen Moderbolaget Medelantalet anställda Kvinnor Män Totalt för bolaget Styrelsen Kvinnor Män Företagsledning och VD Kvinnor Män Löner och ersättningar totalt Löner och andra ersättningar Pensionskostnader Övriga sociala kostnader Löner och ersättningar till ledande befattningshavare i koncernen 2004 Styrelse- Rörlig Övriga Pensionsarvode Lön ersättning förmåner kostnad Styrelsens ordförande* Verkställande direktören Övriga styrelseledamöter ej anställda i bolaget *Av styrelsearvode och övriga förmåner avser resp AB Wilhelm Kindwall. Avgångsvederlag för verkställande direktören är 24 månader. 18

20 Löner och ersättningar till ledande befattningshavare i koncernen 2005 Styrelse- Rörlig Övriga Pensionsarvode Lön ersättning förmåner kostnad Styrelsens ordförande* Verkställande direktören Övriga styrelseledamöter ej anställda i bolaget *Av styrelsearvode och övriga förmåner avser resp AB Wilhelm Kindwall. Avgångsvederlag för verkställande direktören är 24 månader. Not 3 Övriga rörelsekostnader Då bolaget varken har försäljning eller inköp i utländsk valuta redovisar bolaget inte några valutakursdifferenser. Not 4 Skatt på årets resultat Koncernen Moderbolaget Uppskjuten skatt Skatteeffekt taxeringsmässigt underskott Skillnad mellan nominell skatt och faktisk skattekostnad Redovisat resultat före skatt Nominell skatt 28% Skatteeffekt av tidigare års underskott för vilka skattefordran har aktiverats Skatteeffekt av utnyttjade tidigare års underskott, för vilka skattefordran ej beaktats Skatteeffekt av underskott för vilka skattefordran ej beaktats Skatteeffekt av övrigt ej avdragsgillt eller skattepliktigt Skatteeffekt på koncernjusteringar Not 5 Hyresrätter Koncernen Moderbolaget Ingående anskaffningsvärde Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående avskrivningar Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående planenligt restvärde

Servage AB (publ) Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2009

Servage AB (publ) Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2009 1 (43) Servage AB (publ) Org.nr 556605-4713 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2009 2 (43) Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Servage i korthet... 3 Nyckeltal... 3 Året

Läs mer

Årsredovisning. Räkenskapsåret 2011-07-01 2012-06-30. för. AcadeMedia AB. (Org.nr 556806-1369)

Årsredovisning. Räkenskapsåret 2011-07-01 2012-06-30. för. AcadeMedia AB. (Org.nr 556806-1369) Årsredovisning Räkenskapsåret 211-7-1 212-6-3 för AcadeMedia AB (Org.nr 55686-1369) AcadeMedia AB l Org. nr: 55657-285 Gustavslundsvägen 151 C, Box 153, 167 15 Bromma tel: 8-545 87 25, fax: 8-545 87 258

Läs mer

Årsredovisning 2006. i moderbolagets eget kapital 52. Kassaflödesanalys för moderbolaget 53

Årsredovisning 2006. i moderbolagets eget kapital 52. Kassaflödesanalys för moderbolaget 53 Bilia Årsredovisning 2006 INNEHÅLL Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning för koncernen 7 Balansräkning för koncernen 9 Sammandrag avseende förändringar i koncernens eget kapital 11 Kassaflödesanalys

Läs mer

Årsredovisning Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493

Årsredovisning Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493 Årsredovisning Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493 2007 www.kopparbergs.se 2 Kopparbergs Årsredovisning 2007 Styrelsen och verkställande direktören för Kopparbergs Bryggeri AB (publ) får härmed

Läs mer

AcadeMedia Årsredovisning 2011

AcadeMedia Årsredovisning 2011 AcadeMedia Årsredovisning 2011 Vi är verksamma inom hela utbildningskedjan; förskola, GYMNASIESKOLA och vuxenutbildning. Sveriges största utbildningsföretag AcadeMedia är Sveriges största utbildningsföretag.

Läs mer

Årsredovisning. 2010-01-01 2010-12-31 Impact Europe Group AB

Årsredovisning. 2010-01-01 2010-12-31 Impact Europe Group AB Årsredovisning 2010-01-01 2010-12-31 Impact Europe Group AB Innehåll Sid Impact Europe Group 2 Kalendarium 3 Förvaltningsberättelse 4 Resultat- och balansräkningar - Koncernen 12 Kassaflödesanalys och

Läs mer

Årsredovisning 2008. för räkenskapsåret 2008-01-01 2008-12-31. NCS Nordic Camping & Sports AB (publ) 556618-9873

Årsredovisning 2008. för räkenskapsåret 2008-01-01 2008-12-31. NCS Nordic Camping & Sports AB (publ) 556618-9873 Årsredovisning 2008 för räkenskapsåret 2008-01-01 2008-12-31 NCS Nordic Camping & Sports AB (publ) 556618-9873 1 Kallelse till årsstämma i Nordic Camping & Sports AB (publ) Aktieägarna i NCS Nordic Camping

Läs mer

Vi vill att alla ska längta hem.

Vi vill att alla ska längta hem. Vi vill att alla ska längta hem. årsredovisning 2014 Ikano Bostad Stockholm Holding AB INNEHÅLL 5 vd har ordet 6 vår vision 7 vår historia 8 våra fastigheter 16 så här jobbar vi 19 vi tar ansvar för våra

Läs mer

Årsstämma. Innehåll. Sammanfattning av 2013 3. Vd har ordet 4. TrustBuddy i korthet, Marknadsöversikt 5

Årsstämma. Innehåll. Sammanfattning av 2013 3. Vd har ordet 4. TrustBuddy i korthet, Marknadsöversikt 5 Årsredovisning 2013 Trustbuddy International TrustBuddy International AB Årsredovisning 2013 1 AB (publ.) Innehåll Sammanfattning av 2013 3 Vd har ordet 4 TrustBuddy i korthet, Marknadsöversikt 5 Ägarförhållanden,

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010 INNEHÅLL VD har ordet 3 ONE Media 4 Förvaltningsberättelse 8 Koncernens bokslut 14 Moderbolagets bokslut 19 Noter, gemensamma för koncern och

Läs mer

Micro Holding AB Årsredovisning 2005

Micro Holding AB Årsredovisning 2005 Micro Holding AB Årsredovisning 2005 Innehåll År 2005 i korthet sid 3 VD-ord sid 4 Powerit och Micro - två bolag blir ett sid 6 Korta fakta om Micro sid 7 Mål och strategi sid 8 Grunden för efterfrågan

Läs mer

INNEHÅLL. Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 5 Balansräkning 6 Kassaflödesanalys 8 Tilläggsupplysningar och noter 10 Revisionsberättelse 16

INNEHÅLL. Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 5 Balansräkning 6 Kassaflödesanalys 8 Tilläggsupplysningar och noter 10 Revisionsberättelse 16 CONNECTA AB ÅRSREDOVISNING 2014 INNEHÅLL Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 5 Balansräkning 6 Kassaflödesanalys 8 Tilläggsupplysningar och noter 10 Revisionsberättelse 16 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE CONNECTA

Läs mer

Årsredovisning 2014. TrustBuddy AB (publ.) TrustBuddy AB (publ.) Årsredovisning 2014 1

Årsredovisning 2014. TrustBuddy AB (publ.) TrustBuddy AB (publ.) Årsredovisning 2014 1 Årsredovisning 2014 TrustBuddy AB (publ.) 1 Innehåll Vd har ordet 3 TrustBuddy i korthet, Marknadsöversikt 4 Styrelse och koncernledning 5 Förvaltningsberättelse 2014 6 Koncernen Resultaträkning 8 Balansräkning

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014-01-01--2014-12-31 för Delarka Fastighet AB (publ) 556944-7096

ÅRSREDOVISNING 2014-01-01--2014-12-31 för Delarka Fastighet AB (publ) 556944-7096 ÅRSREDOVISNING 2014-01-01--2014-12-31 för Delarka Fastighet AB (publ) Årsredovisningen omfattar: Sida Förvaltningsberättelse 1 Bolagets resultaträkning och rapport över totalresultat 5 Bolagets rapport

Läs mer

VÄRDE FÖR MRM SKAPAR CM1 STOPPAR PENNINGTVÄTT MODERN OUTSOURCING - MEDLEMSORGANISATIONER LÄS MER OM VÅR TJÄNST PÅ SIDAN 13. Årsberättelse 2014

VÄRDE FÖR MRM SKAPAR CM1 STOPPAR PENNINGTVÄTT MODERN OUTSOURCING - MEDLEMSORGANISATIONER LÄS MER OM VÅR TJÄNST PÅ SIDAN 13. Årsberättelse 2014 Årsberättelse 2014 CM1 STOPPAR PENNINGTVÄTT LÄS MER OM VÅR TJÄNST PÅ SIDAN 10 MRM SKAPAR VÄRDE FÖR MEDLEMSORGANISATIONER LÄS MER OM VÅR TJÄNST PÅ SIDAN 13 MODERN OUTSOURCING - STÄNDIGT FUNGERANDE LEVERANS

Läs mer

Årsredovisning 2011. Trustbuddy International AB (publ.) TrustBuddy International AB Årsredovisning 2011 1

Årsredovisning 2011. Trustbuddy International AB (publ.) TrustBuddy International AB Årsredovisning 2011 1 Årsredovisning 2011 Trustbuddy International AB (publ.) 1 Innehåll Sammanfattning av 2011 3 Vd har ordet 4 TrustBuddy i korthet, Marknadsöversikt 5 Ägarförhållanden, Aktiestruktur och aktiens utveckling

Läs mer

Serviceavtal. Nyckeln till mobilitet. Låneskydd. Leasing. Tjänstebil Personalbil Fleet Support. Biladministration. Betalningsadministration.

Serviceavtal. Nyckeln till mobilitet. Låneskydd. Leasing. Tjänstebil Personalbil Fleet Support. Biladministration. Betalningsadministration. Bilförsäkring Konsumentleasing Serviceavtal Leasing Nyckeln till mobilitet Låneskydd Billån Tjänstebil Personalbil Fleet Support Leasing Business Flex Biladministration Konsignation Billån Betalningsadministration

Läs mer

Notförteckning. Not 1. Redovisnings- och värderingsprinciper

Notförteckning. Not 1. Redovisnings- och värderingsprinciper Noter Notförteckning Sidan Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper.............. 53 Not 2 Intäkter per väsentligt intäktsslag.................. 58 Not 3 Rapportering per segment......................

Läs mer

GE Money Bank Årsredovisning 2013 2

GE Money Bank Årsredovisning 2013 2 GE Money Bank Årsredovisning 2013 Innehåll Kommentarer från VD 3 Förvaltningsberättelse 5 Förslag till vinstdisposition 7 ens resultaträkning 8 ets resultaträkning 8 ens balansräkning 9 ets balansräkning

Läs mer

Årsredovisning. en bank för dina idéer

Årsredovisning. en bank för dina idéer Årsredovisning 2014 en bank för dina idéer INNEHÅLL Kommentarer från vd 3 Förvaltningsberättelse 5 Förslag till vinstdisposition 7 Resultaträkning 8 Balansräkning 9 Rapport över förändring i eget kapital

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Fjärde kvartalet 2013

DELÅRSRAPPORT Fjärde kvartalet 2013 DELÅRSRAPPORT Fjärde kvartalet 2013 Sammanfattning av det fjärde kvartalet 2013 samt helåret 2013-09-30-2013-12-31 Nettoomsättningen uppgick till 40,9 MSEK (3 månader). Rörelseresultatet uppgick till 17,9

Läs mer

ÅRSredovisning 2013 GEVEKO ÅRSREDOVISNING 2012 I VÄGMARKERINGSMARKNADEN 1

ÅRSredovisning 2013 GEVEKO ÅRSREDOVISNING 2012 I VÄGMARKERINGSMARKNADEN 1 ÅRSredovisning 2013 GEVEKO ÅRSREDOVISNING 2012 I VÄGMARKERINGSMARKNADEN 1 Kort om Geveko Verksamheten inleddes 1925 då Gevekos grundare Gunnar Bergendahl introducerade det tyska vägbeläggningsämnet Essenasfalt

Läs mer

Sparbanken tar täten Sölvesborg-Mjällby Sparbanks VD Richard Karlsson invigde Hällevik Tradjazzfestival i augusti 2009. Foto: Ann-Marie Mörngård

Sparbanken tar täten Sölvesborg-Mjällby Sparbanks VD Richard Karlsson invigde Hällevik Tradjazzfestival i augusti 2009. Foto: Ann-Marie Mörngård Å r s r e d o v i s n i n g 2009 Omslag: Sparbanken tar täten Sölvesborg-Mjällby Sparbanks VD Richard Karlsson invigde Hällevik Tradjazzfestival i augusti 2009. Foto: Ann-Marie Mörngård INNEHÅLL VD kommenterar...

Läs mer

Årsredovisning. IKANO Bank SE Org nr 517100-0051

Årsredovisning. IKANO Bank SE Org nr 517100-0051 Årsredovisning 2008 IKANO Bank SE Org nr 517100-0051 Innehåll Ökade volymer och effektiviseringar lade grunden till starkt resultat...3 Förvaltningsberättelse...4 5 år i sammandrag... 6 Resultaträkning...8

Läs mer

GÖTEBORG ENERGI GOTHNET AB ÅRSREDOVISNING 2011

GÖTEBORG ENERGI GOTHNET AB ÅRSREDOVISNING 2011 Göteborg Energi Gothnet AB är ett helägt dotterföretag till Göteborg Energi AB. Företaget äger och driver ett stadsnät där vi erbjuder invånare och företag möjligheten att välja mellan ett stort utbud

Läs mer

ÅRSREDOVISNING FÖR XAVITECH AB (publ) 2014 (ORG. NR. 556675-2837)

ÅRSREDOVISNING FÖR XAVITECH AB (publ) 2014 (ORG. NR. 556675-2837) ÅRSREDOVISNING FÖR XAVITECH AB (publ) 2014 (ORG. NR. 5566752837) INNEHÅLLSFÖRTECKNING We have chosen Xavitech pumps because of the reliability, repeatability, quality, outstanding customer service and

Läs mer

Från omslaget av Bjursås Sparbanks årsredovisning 1941. Årsredovisning 2013. www.bjursassparbank.se

Från omslaget av Bjursås Sparbanks årsredovisning 1941. Årsredovisning 2013. www.bjursassparbank.se Från omslaget av Bjursås Sparbanks årsredovisning 1941 Årsredovisning 2013 www.bjursassparbank.se REDOVISNING FÖR VERKSAMHETSÅRET 2013 Styrelsen för Bjursås Sparbank, 583201-2495, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Carnegie Investment Bank AB. (Org nr 516406-0138) Årsredovisning 2006

Carnegie Investment Bank AB. (Org nr 516406-0138) Årsredovisning 2006 () Årsredovisning 2006 CARNEGIE INVESTMENT BANK AB 1 (26) Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Carnegie Investment Bank AB får härmed avge årsredovisning för verksamheten i

Läs mer

Årsredovisning 2006 Bravida AB

Årsredovisning 2006 Bravida AB Årsredovisning 2006 Bravida AB Produktion: Bravida, Koncerninformation Repro & Tryck: Litografia+ Fotograf: Petter Karlberg Vi skapar effektiva tekniska lösningar inom installation och service. Vår kompetens

Läs mer

GÖTEBORG ENERGI NÄT AB ÅRSREDOVISNING 2010

GÖTEBORG ENERGI NÄT AB ÅRSREDOVISNING 2010 Göteborg Energi Nät är ett helägt dotterföretag till Göteborg Energi. Vårt ansvar är att bygga, äga och förvalta koncernens elnät med tillhörande anläggningar. GÖTEBORG ENERGI NÄT AB ÅRSREDOVISNING 2010

Läs mer