Innehåll. Planerade informationstillfällen 2006 och 2007

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Innehåll. Planerade informationstillfällen 2006 och 2007"

Transkript

1

2 Innehåll 2 Bolagsstämma och sammandrag av koncernens utveckling 3 5 VDs kommentarer 6 7 Branschutveckling 8 Ägarförhållande, styrelse, ledande befattningshavare samt bolagsordning och avtal 9 10 Förvaltningsberättelse 11 Resultaträkningar Balansräkningar 14 Förändring av eget kapital 15 Kassaflödesanalyser Tilläggsupplysningar och noter 23 Styrelsens underskrifter 24 Revisionsberättelse Planerade informationstillfällen 2006 och 2007 Bolagsstämma den 28 juni 2006 Delårsrapport (6 månader) den 24 augusti 2006 Bokslutskommuniké den 22 februari

3 Bolagsstämma Stämman hålles den 28 juni 2006 kl i Kindwalls lokaler i Barkarby, Veddestavägen 2, Järfälla kommun. Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska för att få rösta vara införda i den av Värdepapperscentralen VPC AB (VPC) förda aktieboken onsdagen den 21 juni Aktieägarna bör senast onsdagen den 21 juni klockan till bolaget anmäla sin avsikt att delta i bolagsstämman. Anmälan om deltagande i bolagsstämman sker antingen skriftligen under adress Kindwalls Bil AB, Box 6502, Järfälla, per telefax eller e-post: Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom banks notariatavdelning eller annan förvaltare måste, för att äga rätt att rösta på bolagsstämman, i god tid via sin förvaltare begära att tillfälligt föras in i aktieboken hos VPC. Sådan registrering måste vara verkställd senast den 21 juni Sammandrag av försäljning, finansiell och personell utveckling samt nyckeltal för aktien jan dec jan dec jan dec jan dec jan dec Kindwallskoncernen Intäkter (MSEK) Rörelseresultat (MSEK) -1,8 3,0-5,9 14,7 9,3 Resultat efter finansiella poster (MSEK) -4,3-0,6-9,4 12,0 7,6 Nettoresultat (MSEK) -3,2 1,2-9,2 8,1 5,1 Justerat eget kapital på bokslutsdagen (MSEK) 22,4 25,6 24,4 37,4 34,4 För övriga finansiella nyckeltal se förvaltningsberättelsen sidan 9 Antalet anställda vid periodens slut Antalet sålda bilar Varav nya bilar Sålda begagnade bilar som procent av sålda nya bilar 57% 66% 62% 47% 56% Antalet aktier Årets resultat per aktie -0,62 0,24 kr -1,80 kr 1,59 kr 1,01 kr Föreslagen/förfallen utdelning per aktie 0,00 kr 0,00 kr 0,00 kr 0,75 kr 1,00 kr Eget kapital per aktie vid utgången av året 4,40 kr 5,02 kr 4,78 kr 7,33 kr 6,75 kr Högsta aktiekurs under perioden 8,85 kr 9,35 kr 9,25 kr 8,80 kr 4,50 kr Lägsta aktiekurs under perioden 5,20 kr 4,73 kr 5,45 kr 3,50 kr 2,40 kr Genomsnittskurs 6,89 kr 7,18 kr 7,13 kr 6,23 kr 2,95 kr Omsatt antal aktier under perioden (TSEK) Omsättning i aktier (TSEK) Antal affärer på Aktietorget Antal aktieägare Utdelningen för 2001 bestod av 50 öre kontant och 50 öre i form av aktier i friskvårdsföretaget Curera Sverige AB. Affärsidé Affärsidén är att erbjuda bilköpare en kunnig och finansiellt stark partner som förmår uppfylla serviceoch garantiansvar. Kindwallskoncernen har allt sedan 1954 sålt bi lar från Ford Motor Company i Stockholm med omnejd. Sedan november 2004 säljer Kindwalls också Subar u. Företaget är och vill vara landets största Ford- och Subaruåterförsäljare 2

4 Bästa Aktieägare! Den geografiska marknaden VD Claes Dunér Bilhandlarnas etableringsrätt har begränsats, t.o.m. den första oktober i fjol, av en tilldelning geografiska distrikt som tillverkaren bestämt. De geografiska gränserna för Kindwalls omfattade vad som brukar kallas Stor-Stockholm, d.v.s. från Märsta i norr, till Botkyrka i söder och Mälaren i väster. Från den första november 2005 trädde EU:s nya regler om fri etablering i kraft inom EU oavsett tidigare distrikt. Detta har hittills inneburit att några bilhandlare tar chansen att prova på nya etableringar en bit från företagets huvudkontor. För vår del har vi hittills kunnat se att Bilgruppen i Enköping Sala AB från Enköping och Upplands Motor AB från Uppsala ska etablera sig med vårt varumärke Ford på vår geografiska marknad. Inom dessa gränser såldes nya bilar Det utgör cirka 22 procent av hela landets bilförsäljning, Andelen sålda Fordbilar i distriktet var 3,75 procent. Kindwalls sålde 81 procent av dessa. Upplands Motor som med Fords godkännande etablerade sig i Danderyd våren 2005 ska etablera ytterligare en ny anläggning i Stockholms nordöstra del för att sälja och ge service till både Volvo, Renault samt Ford Kindwalls strategi är att söka stärka närvaron i vårt distrikt genom förvärv och allianser. På vår marknad sålde vi 229 Subaru, vilket vi bedömer är cirka 40 procent av samtliga nya Subaru i området. Generalagenterna Det finns egentligen inga privata importörer kvar, utan tillverkarna behärskar importledet i det närmaste totalt. Undantagen utgörs av Fiat, Suzuki och Subaru som importeras av privatägda agenturer. Viss specialiserad privatimport äger också rum. Tendensen hos tillverkarnas importföretag är att de blir större genom att täcka flera länder och varumärken samtidigt i stället för som tidigare ett för varje varumärke och land. De s.k. generalagenterna styrs i sin tur från de europeiska huvudkontoren. Antalet varumärken som marknadsförs i Sverige har sedan 1996 ökat från 34 till i dag 37. Inom dessa varumärken har antalet modeller på samma tid ökat från ca 198 stycken år 1996 till 270 stycken år Märkesrepresentationen Det är ingen hemlighet att bilindustrin lider av stor överkapacitet och att endast ett fåtal tillverkare genererar tillräckliga vinster i sina rörelser. Detta har sedan länge inneburit låga handelsmarginaler på nya bilar, vilka dessutom varierar med tillverkarnas önskan om att styra återförsäljarnas marknadsbearbetning. Det tillverkas cirka 50 miljoner bilar om året i världen. Länder som Indien och Kina väntar på att få ut sina bilar på världsmarknaden, vilket kommer att betyda ytterligare press på de etablerade tillverkarna i väst. Trots denna överkapacitet har inte bilpriserna sjunkit nämnvärt. Däremot har konsumenten fått mer kvalitet och funktioner för pengarna. I Sverige kan den minnesgode lite äldre läsaren kanske påminna sig att en bra bil alltid kostat cirka en normal bruttoårslön, men att det är en viss komfortskillnad mellan en Ford Anglia från 1965 och en Ford Focus fyrtio år senare. För att gynna konsumenten avskaffades 2004 genom EU:s försorg delvis biltillverkarnas rätt att hindra återförsäljarna att representera flera märken. Biltillverkarna förbehölls dock rätten att auktorisera återförsäljaren. En sådan auktorisation innebär t.ex. att lokaler skall se ut på ett visst sätt och vara utrustade med skyltar, färger etc. som tillverkaren anvisar, verkstäder vara utrustade med utrustning anvisad från tillverkaren. Affärssystemen hos återförsäljarna var anpassade endast till det representerade märket. I gengäld skulle tillverkarna tillse att villkoren för de auktoriserade återförsäljarna var bättre än för de icke auktoriserade handlarna. När marginalerna sjunkit för återförsäljarna har behovet att förändra verksamheten stigit. Den här utvecklingen förväntas fortsätta. Stora återförsäljare blir större och de mindre färre. Trots de handelshinder som fanns och finns kvar, valde vissa återförsäljare att ta in nya märken i sina lokaler. I hela landet var det tydligaste exemplet Bilia, Sveriges största bilåterförsäljare, som började sälja Ford i Göteborg och i Stockholm Hyundai och KIA. På Stockholms- och Göteborgsmarknaden märks 3

5 Svenska bil som tagit över Toyota i södra Stockholm och som etablerat försäljning av SAAB och Opel i Göteborg. Holmgrens i Jönköping som har nio varumärken. Hedins i Göteborg som representerar 12 varumärken. På Stockholmsmarknaden märks tendenserna till flermärkesstrategin förutom hos Bilia, hos oss själva som i november 2004 började sälja Subaru samt hos Europeiska Motor som bytt varumärke från Mitsu bishi till Toyota och kompletterat med Mazda i Täby. Vår märkesstrategi är att sälja fler märken i våra befintliga lokaler. Subarusatsningen har redan inneburit att vi blivit Sveriges största återförsäljare av denna japanska premiumbil. Vi vill gärna bli återförsäljare för ytterligare något märke. Eftermarknad Traditionellt har bilbranschens låga handelsmarginal på bilar kompenserats av hyggliga marginaler på reservdelar och verkstadstjänster. Men även denna marknad är under förändring. Vem som helst som möter tillverkarnas krav kan öppna en auktoriserad verkstad. Detta har medfört ett antal nya auktorisationer av tidigare s.k. allbilsverkstäder. Till detta påverkas marknaden av att bilarna går allt längre utan behov av service. Detta leder till att verkstäderna vill ta in fler märken. En annan faktor är att bilarnas förbättrade antisladdfunktioner och vinterdäckslagen ger klart färre plåtskador, vilket har lett till överetablering i branschen. Självriskerna vid kollisioner har höjts och försäkringsbolagen är inte lika generösa som tidigare via sin trafikskadenämnd. I verkstads- och plåtslageriverksamheten väntas strukturomvandling. En tredje faktor är att tillverkarna lämnar mindre rabatter på icke konkurrensutsatta reservdelar. Kindwalls möter den här utvecklingen genom att öka verksamheten i våra stora anläggningar samtidigt som två små verkstäder läggs ned. Begagnathandeln Det säljs inte lika många begagnade bilar inom MRFhandeln som nya. Trenden är att en allt större mängd av begagnade bilar säljs mellan privatpersoner via Internetannonsering. Även större vagnparksägare har börjat avyttra bilar via olika former av Internetauktioner. För nybilshandel är det fortfarande en nödvändighet att erbjuda sig att köpa kundens bil då denne önskar köpa en ny. Vid låga räntor ökar försäljningen av nya bilar på bekostnad av gamla och stora lager byggs upp. Bilarna tar stor plats i försäljningshallarna. Lager och hallutrymme binder pengar. En trend i handeln med begagnade bilar är att de auktoriserade återförsäljarna säljer sina äldre begagnade bilar i block till handlare som är bättre lämpade. Kindwalls strategi har det senaste 18 månaderna varit att på bekostnad av resultat begränsa antalet begagnade bilar i lagret. Bolaget har fortsatt fokus på litet lager och att handla med nyare begagnade bilar där man kan ge trygga garantier till köparen Nybilsförsäljningen

6 Konjunkturen Konjunkturen under 2005 präglades av en allt starkare inhemsk konsumtion med köpstarkare hushåll som drivkraft. Tillväxten i landets ekonomi var god, den disponibla inkomsten i fast penningvärde steg och det var billigt att låna pengar. Det registrerades fler bilar än året dessförinnan, mot år 2004, en ökning med 3,8 procent. Tillväxten i försäljning av nya bilar påverkas dock av att en stor andel av landets befolkning står utan riktiga arbeten mitt i högkonjunkturen, miljödebatten, bensinpris, men viktigast är att det knappast behövs fler bilar. Den största försäljningspotentialen är en funktion av att en så stor del av bilparken är gammal och behöver skrotas inte minst på grund av miljöskäl. I fjol skrotades ( ) bilar. Nästan hälften av bilbeståndet är äldre än tio år. I Tysklands bilpark är, som jämförelse, drygt var fjärde bil äldre än tio år. Nybilsförsäljningen i Stockholm Bilindustrins statistik för Stockholms län visar fortsatt försäljningsökning för andra året i rad och stannade på (63 731) levererade nya bilar, en ökning med 7 procent. Det levererades (15 869) nya personbilar från Ford i landet Försäljningen motsvarade 6,00 (6,01) procent av totalmarknaden. Stockholmsdistriktets andel av Fordförsäljningen svarade för 14 (16) procent, men bara 3,8 (4,1) procent av de personbilar som säljs i Stockholm. Stockholmsområdet utgör cirka 22 procent av nybilsmarknaden. Ford bedömer att de har bilar i cirka 60 procent av det bilsortiment som stockholmarna vill ha. Ford saknar helt bilar i storlekarna BMW 300, Volvo S60, i 70- och 80-serien samt Saab 9-5. Stockholmarna är överrepresenterade som köpare av dessa lite större och dyrare bilar. Subaru Outback som vi har sålt sedan hösten 2004 bedöms ingå i dessa storbilsklasser. Kindwalls sålde 229 Subaru I lilla småbilsklassen där Ford Ka, 3,34 procent (3,91 %), finns representerad ökade volymen med 50 procent till enheter. Största modell är Renault Modus med 23,64 procent. Stora småbilsklassen hade i stort sett konstant volym om bilar, största modell är Peugeot 206 med 15,42 procent, Ford Fiesta och Ford Fusion höll en andel om 6,52 procent (7,25 %). Lilla mellanklassen med bland annat Ford Focus hade en tillväxt på 6 procent till nästan bilar. Störst i klassen var VW Golf/Bora, 18,54 procent, tätt följd av Ford Focus, 17,43 procent (13,42 %). Lilla mellanklassens MAV bilar har haft en tillväxt på 14 procent till bilar. Störst i klassen var Renault Scenic med 20,14 procent. Ford Focus C-MAX höll 6,47 procent (11,77 %) av klassen. I stora mellanklassen representeras Ford av Mondeo, 4,93 procent (6,95 %). Klassen har haft en tillväxt på 5 procent till bilar och klassledare är Volvo med S40/V40/V50 serien, 25,74 procent. Klassen familjebussar har haft i stort sett oförändrad volym med bilar. Störst i klassen var Mitsubishi Grandis med 12,89 procent. Fords familjebuss Galaxy höll en andel på 6,87 procent (8,92 %). I lilla SUV klassen steg volymen med 400 bilar till st. Störst i klassen var Toyota RAV4 med 13,96 procent, Ford fick med sin modell Ford Maverick 3,92 procent (4,30 %). Framtidsutsikter Det första fyra månaderna 2006 har totalmarkna - den för nya bilar stigit med 2,1 procent till (85 274). Branschens officiella prognos för 2006 ligger på bilar. Fords personbilssortiment kompletteras under innevarande år med en Ford S-MAX, en ny familjebil i stora mellanklassen, vidare en ny Ford Galaxy som ersätter nuvarande modell. Nya Ford Focus FFV och Ford Focus C-MAX FFV, miljöbilarna som kan köras på både etanol och bensin, har mottagits väl. Trafikpolitiken i Stockholm driver marknaden mot miljöbilar. Våra etanolbilar räknas till dessa och undantas biltullar, slipper boendeparkeringsavgifter etc. Subarubilarna har förutsättningar att vinna mark nadsandelar i Stockholm. Köparna har i liten utsträckning samma profil som Fordköparna och påverkar därför inte Fordförsäljningen negativt. Vår målsättning är att sälja minst 300 Subaru 2006, vilket bör påverka vårt resultat positivt. Jag tycker att förutsättningarna för att Kindwalls ska lyfta till en hygglig lönsamhetsnivå på sikt är bra. Osäkerheten finns i bilkonjunkturen och de amerikaägda tillverkarnas allt sämre ekonomi. I övrigt vill jag, vad beträffar ekonomisk utveckling och framtidsbedömning, hänvisa till styrelsens förvaltningsberättelse på sidan 9 och 10. 5

7 Personbilsmarknadens konkurrenter andelar av nyregistrering Marknadsandelar, % Medeltal Ford 10,4 9,9 7,4 6,5 6,4 7,2 7,0 6,4 6,0 6,0 7,3 Volvo 23,8 22,8 21,1 21,7 19,2 19,8 19,7 19,0 20,1 19,8 20,7 Saab 8,5 7,5 7,7 8,9 9,4 10,0 10,2 10,4 9,5 7,8 9,0 VW 11,3 10,4 12,7 11,2 10,2 9,7 9,3 8,7 8,0 8,5 10,0 Audi 5,2 5,3 4,8 4,0 4,3 4,1 4,1 4,2 4,2 4,4 4,5 General Motors övriga 6,2 5,9 5,0 5,2 5,9 5,8 4,6 4,2 4,3 4,4 5,2 Japanska bilar 13,9 15,4 15,4 14,6 15,7 13,6 13,1 15,3 15,2 15,7 14,8 Franska bilar 8,4 8,4 7,9 8,6 10,8 12,7 15,8 16,2 15,9 15,3 12,0 Övriga 12,3 14,4 18,0 19,3 18,0 17,1 16,1 15,7 16,7 18,1 16,6 Summa andelar 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Nyregistrerade (tusental) 180,2 225,3 253,4 295,2 290,5 246,6 254,6 261,2 264,2 274,3 253,5 Intygat skrotade (tusental) 121,8 149,0 143,6 161,5 158,8 284,7 269,1 234,1 224,5 231,9 197,9 Fords marknadsandel har de senaste åren minskat år över år. Orsaken är att Fordmärket under de senaste sju åren inte har haft någon bil i storbilsklassen. Drygt var femte bil som sålts i Sverige de senaste åren har varit en bil i nämnda klass. Konkurrensen mellan de mindre bilarna har ökat. De franska bilarna Citroën, Peugeot och Renault har fördubblat sin marknadsandel under de senaste tio åren. Peugeot är sedan tre år ett större märke i Sverige än Ford motsvarade försäljningen inte ens en femtedel av Fords. Sverige, bortsett från Finland, har Europas äldsta bilpark, men den förnyas med nuvarande försäljnings- och skrotningstakt. Bilförsäljningen fördelad på klasser, procent Total Fords Total Fords Total Fords andel av andel av andel av andel av andel av andel av försäljning klassen försäljning klassen försäljning klassen Lilla småbilsklassen Ford Ka 0,92 12,11 1,35 3,91 1,94 3,34 Stora småbilsklassen Ford Fiesta/Fusion 13,12 7,16 12,90 7,25 12,23 6,52 Lilla mellanklassen Ford Focus 17,82 15,22 19,30 13,42 19,61 17,43 Lilla mellanklassen MAV Ford Focus C-max 4,02 3,13 4,05 11,77 4,44 6,47 Stora mellanklassen Ford Mondeo 23,24 9,23 24,53 6,95 24,81 4,93 Familjebussklassen Ford Galaxy 2,79 5,80 1,93 8,92 1,83 6,87 Lilla SUV klassen Ford Maverick 3,89 0,00 3,99 4,30 3,98 3,92 Ford Scorpio slutade tillverkas 1998, sedan dess har Ford inte tillverkad någon Europeisk bil i detta segment. I övrigt har Ford snabbt förnyat sin produktportfölj. I dag är normen för modelluppdateringar cirka tre år. Focus är den modell från Ford som hävdar sig bäst i sitt segment. Bilen har utvecklats till att möta marknadens krav på små familjebilar och miljöbilar. Fords försäljning av lätta lastbilar redovisas inte i tabellen. Hela marknaden för lätta lastbilar med en totalvikt under kg uppgick år 2005 till (30 837) stycken. Fords andel var 4,9 (5,0) procent och Kindwalls andel av Fords leveranser var 11 (17) procent. 6

8 Begagnathandeln hos auktoriserade bilhandlare Sålda beg. bilar * Sålda beg. bilar som andel av nya 129 % 117 % 106 % 95 % 92 % 108 % 108 % 104 % 106 % 87 % Antal i lager ultimo december * Fr. o m 2005 mäter MRF sålda begagnade bilar till slutkonsument genom bilregistret. Tidigare fick MRF underlaget från generalagenterna, vilket också medtog vidareförsäljning till andra handlare. Konkurrensen från privatimporten minskade och uppgick till (46 611) bilar. BMW, Mercedes och Volvo är dominerande privatimportmärken. Orsaken till minskningen beror sannolikt på att prisgapet mellan övriga Europa och Sverige minskat samt den ökade konsumtionsbenägenheten att köpa nyare bilar. Försäljning av begagnade bilar svarar för omkring var fjärde omsättningskrona och är en funktion av nybilsförsäljningen. Ju populärare Ford-modeller desto fler inbytesbilar och därmed ett större behov av snabb försäljning. Försäljningen 2005 uppgick till (1 665) bilar och var olönsam då Kindwalls valde att sänka priserna kraftigt för att snabbt minska kapitalbindningen i lagret. Det framgår av tabellen att branschen generellt har ökat sina lager betydligt. 7

9 Aktiekapital och ägarförhållanden Aktiekapitalet är fördelat på A-aktier med 10 röster och B-aktier med 1 röst per aktie. Senast kända större aktieägare enligt aktieägarboken från den 31 december 2005: A-aktier B-aktier Andel röster Andel av kapital Familjen Atterwall % 25% Länsförsäkringar, småbolagsfonden % 10% Nils Gunnar Lindberg med bolag % 5% Eskil Johanesson % 3% AB Pallium (publ) % 3% Eva Anell % 3% Kjell Stenberg % 3% Familjen Gartell med bolag % 2% Familjen Gilstring med bolag % 2% Övriga cirka 410 aktieägare % 44% Summor % 100% Styrelse och revisor Ordförande Ledamot Ledamot Ledamot och VD Facklig repr. Revisorer Göran Atterwall f (600000A-aktier och B-aktier) Styrelseordförande i ABp Pallium och Bilhandelns Inköps AB. Håkan Gartell f ( B aktier privat och i bolag exklusive Pallium). VD i ABp Pallium och Vitanova Ventures ABp, styrelseordförande i ESMA Försäljnings AB, Followit Holding ABp, PHIR AB, Anchoring AB. Styrelseledamot i ABp Havsfrun, Taurus Petroleum Development ABp, Curera ABp, Aktiesparinvest AB och NAVSYS AB. Suppleant i Björnekulla Fruktindustrier AB. Kjell S Stenberg, f ( B-aktier) VD i Kjell Stenberg AB, styrelseordförande i Taurus Petroleum ABp. Styrelseledamot i ABp Pallium, Followit Abp, Svithoid Tankers ABp, Stenberg AB, Panaxia ABp och Vitanova Ventures ABp. Claes Dunér, f ( B-aktier) Styrelseledamot i Stockholms Motorbranschförening och Bilhandelsstyrelsen i Motorbranschens Riksförbund samt Motorbranschens Arbetsgivarförbund. Roderich Leonhard, f vald av SIF, anställd sedan 1984 och arbetar med att värdera inbytesbilar. Lindebergs Grant Thornton AB Företagsledning VD Eftermarknadschef Administrativ chef Servicechef Claes Dunér Håkan Johansson Nils Lindberg Björn Träger Bolagsordning, avtal, rättigheter och tvister Enligt bolagsordningen skall Kindwalls Bil AB direkt eller indirekt via dotter- eller intressebolag idka bilhandelsrörelse och därmed förenlig verksamhet. Bolaget har sitt säte i Barkarby, Järfälla kommun. Det rörelsedrivande dotterbolaget AB Wilhelm Kindwall har ett standardiserat återförsäljaravtal med Ford Motor Company AB och International Motors (Nordic) AB. Anläggningarna i Barkarby och Sätra hyrs från huvudaktieägaren på marknadsmässiga villkor. Koncernen är inte inblandad i någon tvist som kan få allvarliga följder för renommé eller ekonomi. 8

10 Förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten Kindwalls Bil AB (publ) är moderbolag i bilhandelskoncernen som till 100% äger AB Wilhelm Kindwall, Sveriges största Fordåterförsäljare. Sedan den 15 juni 1999 noteras Kindwalls aktien på Aktietorget som är en av Finansinspektionen auktoriserad marknadsplats. Försäljningen av bilar, reservdelar, service och reparationer har sjunkit med 8 procent under perioden jämfört med samma period året innan ( ) tkr. Under verksamhetsåret har Kindwalls levererat (2 534) nya bilar och ordertecknat (2 460) nya bilar. Orderbanken per den sista december var 551 (330) nya bilar. Försäljningen av begagnade bilar har sjunkit med 18 % under verksamhetsperioden (1 673). Lagret av begagnade bilar uppgick per den sista december till 21,3 (45,5) mkr. Servicemarknaden har haft ett i stort sett oförändrat resultat jämfört med föregående år. Investeringarna uppgår till 0,8 (0,2) mkr under perioden. Flerårsöversikt för Koncernen Nedan visas utvecklingen under de senaste fem räkenskapsåren Nettoomsättning, tkr Rörelseresultat, tkr Resultat efter fi nansiella poster, tkr Balansomslutning, tkr Resultat per aktie (antal aktier vid räkenskapsårets utgång) -0,62 kr 0,24 kr -1,80 kr 1,59 kr 1,01 kr Resultat per aktie (efter full utspädning) -0,62 kr 0,24 kr -1,80 kr 1,59 kr 1,01 kr Soliditet 22% 20% 17% 23% 27% Nettomarginal -0,7% -0,1% -1,3% 1,6% 1,1% Avkastning på eget kapital -18% -2% -30% 33% 24% Soliditet: Nettomarginal: Avkastning på eget kapital: Resultat per aktie: Resultat per aktie efter utspädning: Definitioner Eget kapital i förhållande till totalt kapital. Resultat efter finansiella poster i förhållande till omsättningen. Resultat efter finansiella poster minus skatt i förhållande till genomsnittligt eget kapital. Resultat efter skatt i förhållande till antal aktier. Resultat efter skatt i förhållande till antal aktier plus antal utestående optioner som ger utspädningseffekt. 9

11 Förvaltningsberättelse Styrelsens arbete Styrelsen bestod under 2005 av fem ledamöter. Under året har styrelsen haft sex protokollförda sammanträden. Vid mötena behandlades bland annat budget, affärsplaner, bokslut, investeringar, personalfrågor samt avtal. Årsredovisningen och koncernredovisningen har godkänts för utfärdande av styrelsen den 10 maj Koncernens resultat- och balansräkning blir föremål för fastställande på ordinarie bolagsstämma (årsstämman) den 28 juni Framtida utveckling Totalmarknaden ökade 2005 med 4 procent till enheter varav miljöbilar steg från till Tillväxten har för Stockholms län glädjande nog fortsatt uppåt och antalet registrerade bilar steg med 7,1 procent. Branschens prognos för totalmarknaden 2006 är en försäljning på bilar, i stort sett oförändrad från 2005 på grund av de ränteförändringar som förväntas under året. Antalet levererade miljöbilar förväntas stiga från till Modellmässigt har Ford aviserat ett antal nyheter för år Ett antal nya modeller lanseras under året både avseende personbilar och transportbilar. Ford har också prispositionerat sig aggressivare i småbilsklasserna för Från Subaru kommer en ny SUV att lanseras under april i samband med Stockholms bilsalong. Subaru har fortsatt att växa på den svenska marknaden från leveranser 2004 till år 2005 en ökning med 42 procent. Av dessa har Kindwalls levererat 229 bilar och är därmed både Fords och Subarus största återförsäljare. Kindwalls förutser för verksamhetsåret 2006 ett ökat rörelseresultat främst genom fortsatt högre nybilsförsäljning av miljöbilen Ford Focus Flexifuel men även ökad tillväxt i efterfrågan på småbilar och i vårt senaste varumärke Subaru. Den högre orderbanken vid årets slut bäddar för bättre kapacitetsutnyttjande av verkstäderna redan från början av året med högre omsättning än Den goda efterfrågan har fortsatt under inledningen av år Styrelsen har också fattat beslut om koncentration av servicekapaciteten som skall ge totalt 2,5 MSEK i lägre kostnader. Första fasen beräknas vara avslutad vid årsskiftet 2006 och ge en kostnadsbesparing på 1,3 MSEK från och med verksamhetsåret Egna aktier Moderbolaget innehar aktier i Kindvalls Bil AB (publ) serie B, nominellt värde kronor. Innehavet utgör 0,4 procent av det totala antalet aktier i bolaget. Aktierna anskaffades för kronor. Händelser efter årets utgång Inga väsentliga händelser har inträffat efter räkenskapsårets utgång. Förslag till vinstdisposition Från föregående år balanserad vinst Årets resultat -572 Vinstmedel till förfogande Förslag till disposition Balanseras i ny räkning Summa

12 Resultaträkningar Resultaträkning Not Koncernen Moderbolaget Nettoomsättning Rörelsens kostnader Kostnader för bilar, reservdelar och material Övriga externa kostnader Personalkostnader Avskrivningar av immateriella och materiella anläggningstillgångar Övriga rörelsekostnader Rörelseresultat Resultat från finansiella investeringar Övriga ränteintäkter Räntekostnader och liknande Resultat efter finansiella poster Skatt på årets resultat Årets resultat Resultat per aktie Antal aktier vid årets slut Genomsnittligt antal aktier Genomsnittligt antal aktier efter utspädning Resultat per aktie (genomsnittligt antal), kronor -0,62 0,24 Resultat per aktie efter utspädning, kronor -0,62 0,24 11

13 Balansräkningar Balansräkning Not Koncernen Moderbolaget Tillgångar Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Hyresrätter Goodwill Materiella anläggningstillgångar Inventarier, verktyg och installationer Finansiella anläggningstillgångar Andelar i koncernföretag Andra aktier och andelar Uppskjuten skattefordran Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Varulager Bilar, reservdelar och material Kortfristiga fordringar Kundfordringar Fordringar hos koncernföretag Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kassa och bank Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar

14 Balansräkningar Balansräkning Not Koncernen Moderbolaget Eget kapital och skulder Eget kapital Bundet eget kapital Aktiekapital ( aktier) Bundna reserver / Överkursfond Ansamlat underskott / Fritt eget kapital Fria reserver / Balanserad vinst Årets resultat Summa eget kapital Avsättningar Uppskjuten skatt Summa avsättningar Kortfristiga skulder Skulder till kreditinstitut 11, Checkräkningskredit Leverantörsskulder Övriga skulder 11, Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder Summa eget kapital och skulder Poster inom linjen Ställda säkerheter Äganderättsförbehåll i bilar anskaffningsvärde Företagsinteckningar Ansvarsförbindelser Generell hyres- och borgensförbindelse för dotterbolag 13

15 Förändring av eget kapital Koncernen Aktiekapital Bundna reserver Fritt eget kapital Summa Eget kapital 31 december Årets resultat Eget kapital 31 december Årets resultat Eget kapital 31 december Moderbolaget Aktiekapital Bundna reserver Fritt eget kapital Summa Eget kapital 31 december Årets resultat Eget kapital 31 december Årets resultat Eget kapital 31 december Bolaget har A-aktier och B-aktier med 10 respektive 1 röst per aktie. 14

16 Kassaflödesanalyser Kassaflödesanalyser Koncernen Moderbolaget Den löpande verksamheten Rörelseresultat Justering för poster som inte ingår i kassaflödet Avskrivningar Kassaflöde från den löpande verksamheten före betalda räntor och inkomstskatter Erhållen ränta Erlagd ränta Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital Förändring av rörelsekapital Minskning av varulager Ökning/Minskning av fordringar Ökning/Minskning av leverantörsskulder Minskning av övriga kortfristiga skulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamhet Förvärv av materiella anläggningstillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamhet Kassaflöde från finansieringsverksamheten Förändring av likvida medel Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut

17 Tilläggsupplysningar och noter Redovisningsprinciper Överensstämmelse med normgivning och lag Koncernredovisningen har upprättats i enlighet med IFRS (International Financial Reporting Standards). Denna finansiella rapport är den första fullständiga finansiella rapport upprättad i enlighet med IFRS. I samband med övergången från tidigare tillämpade redovisningsprinciper till en redovisning enligt IFRS har koncernen tillämpat IFRS 1 som är den standard som beskriver hur övergången till IFRS ska redovisas. Vidare har Redovisningsrådets rekommendation RR 30 Kompletterande redovisningsregler för koncerner tillämpats. Moderbolaget har upprättat sin årsredovisning enligt Årsredovisningslagen och Redovisningsrådets rekommendation RR 32 Redovisning för juridiska personer. RR 32 innebär att moderbolaget i årsredovisningen för den juridiska personen skall tillämpa IFRS så långt detta är möjligt inom ramen för Årsredovisningslagen, Tryggandelagen och med hänsyn till samband mellan redovisning och beskattning. Grund för rapporternas upprättande Tillgångar och skulder har värderats till historiska anskaffningsvärden om inget annat anges nedan. Fordringar och skulder i utländsk valuta har räknats om till balansdagens kurs. Att upprätta rapporter i enlighet med IFRS kräver att företagsledningen gör bedömningar och uppskattningar samt gör antaganden som påverkar tillämpningen av redovisningsprinciperna och de redovisade beloppen i resultat- och balansräkningarna. De balansposter vars värdering påverkas av företagsledningens bedömningar och uppskattningar är lager och goodwill. Konsolideringsprinciper Dotterbolaget redovisas enligt förvärvsmetoden, vilket innebär att anskaffningsvärdet på aktierna elimineras mot dotterbolagets egna kapital. Rapportering för segment Bolagets risker och möjligheter påverkas i första hand av dess produkter, varför rörelsegrenar är den primära indelningsgrunden och geografiska områden den sekundära. Bolaget har endast en rörelsegren, Bilförsäljning, vilken består av marknadsenheterna bilförsäljning och verkstadsförsäljning. Bolagets geografiska område omfattar endast Stockholm. Intäktsredovisning Intäkt vid försäljning av varor redovisas vid leverans i enlighet med försäljnings- och fraktvillkor. Leasing Leasade tillgångar är hänförliga till operationell leasing i och med att de ekonomiska risker och fördelar som förknippas med ägandet av objekten, i allt väsentligt, ej överförts till Kindwalls. Leasingavgifterna fördelas därför linjärt över leasingperioden. I posten övriga externa kostnader ingår leasingavgifter med (1 549) tkr. Det sammanlagda beloppet av framtida minimileasingavgifter förfaller enligt följande: Inom ett år: 821 Inom två till fem år: Koncernens framtida betalningsåtaganden vad gäller hyror uppgår till 50 miljoner kronor varav 0 kronor avser moderbolaget. Lånekostnader Samtliga lånekostnader kostnadsförs i den period till vilken de hänförs sig. Inkomstskatter Inkomstskatter utgörs av aktuell skatt och uppskjuten skatt. Aktuell skatt avser den skatt som beräknas på skattemässiga överskott. Uppskjuten skatt avser skatt som beräknas dels på eventuella skattemässiga underskott, dels på temporära skillnader. Uppskjuten skattefordran beräknas på skattemässiga underskott samt temporära skillnader och redovisas under andra långfristiga fordringar i balansräkningen. Pensionsåtaganden och andra långfristiga ersättningsplaner till anställda Åtaganden för ålderspension och familjepension för tjänstemän i Sverige tryggas genom en försäkring i Alecta. Enligt ett uttalande från Redovisningsrådets Akutgrupp, URA 42, är detta en förmånsbestämd plan som omfattar flera arbetsgivare. För räkenskapsåret 2005 har bolaget inte haft tillgång till sådan information som gör det möjligt att redovisa denna plan som en förmånsbestämd plan. Pensionsplanen enligt ITP som tryggas genom en försäkring i Alecta redovisas därför som en avgiftsbestämd plan. Årets avgifter för pensionsförsäkringar som är tecknade i Alecta uppgår till 1,9 MKR (2004: 2,1 MKR). Alectas överskott kan fördelas till försäkringstagarna och/eller de försäkrade. Vid utgången av 2005 uppgick Alectas överskott i form av den kollektiva konsolideringsnivån till 128,5 procent (2004:128,0 procent). Den kollektiva konsolideringsnivån utgörs av marknadsvärdet på Alectas tillgångar i procent av försäkringsåtagandena beräknade enligt Alectas försäkringstekniska beräkningsantaganden, vilka inte överensstämmer med RR29. 16

18 Immateriella och materiella anläggningstillgångar Immateriella och materiella anläggningstillgångar värderas till anskaffningsvärdet med avdrag för ackumulerade avskrivningar enligt plan. Anläggningstillgångar skrivs av systematiskt över den bedömda nyttjandeperioden. Följande avskrivningstider tillämpas: Koncernen Moderbolaget Immateriella anläggningstillgångar Hyresrätt 5 år - Materiella anläggningstillgångar Inventarier, verktyg och installationer 10 år - En bedömning görs vid varje bokslutstillfälle av om det föreligger någon indikation som tyder på att en tillgång minskat i värde. Om så är fallet beräknas tillgångens återvinningsvärde. Om detta värde är lägre än det redovisade värdet skrivs värdet ner till återvinningsvärdet. Varulager Varulagret har värderats till det lägsta av anskaffningsvärde och verkligt värde. Avdrag för inkurans har skett enligt individuell bedömning. Finansiella tillgångar och skulder Finansiella instrument som redovisas i balansräkningen inkluderar på tillgångssidan likvida medel, kundfordringar samt övriga fordringar (finansiella tillgångar). På skuldsidan återfinns leverantörsskulder och låneskulder (finansiella skulder). En finansiell tillgång eller en finansiell skuld tas upp i balansräkningen när bolaget blir part till instrumentets avtalsmässiga villkor. Kundfordringar tas upp i balansräkningen när faktura har skickats. Skuld tas upp när motparten har presterat och avtalsenlig skyldighet föreligger att betala, även om faktura ännu inte mottagits. Leverantörsskulder tas upp när faktura mottagits. En finansiell tillgång tas bort från balansräkningen när rättigheterna i avtalet realiseras, förfaller eller bolaget förlorar kontrollen över dem. Detsamma gäller för del av finansiell tillgång. En finansiell skuld tas bort från balansräkningen när förpliktelsen i avtalet fullgörs eller på annat sätt utsläcks. Detsamma gäller för del av finansiell skuld. Förvärv och avyttring av finansiella tillgångar redovisas på affärsdagen, som utgör den dag då bolaget förbinder sig att förvärva eller avyttra tillgången. Bolaget klassificerar sina finansiella tillgångar och skulder i följande kategorier: Finansiella tillgångar och skulder värderade till verkligt värde via resultaträkningen, Kundfordringar och lånefordringar, Finanseilla tillgångar som kan säljas samt Andra finansiella skulder. Finansiella tillgångar och skulder värderade till verkligt värde via resultaträkningen Tillgångar och skulder i denna kategori värderas löpande till verkligt värde med värdeförändringar redovisade i resultaträkningen. Likvida medel tillhör denna kategori. Kundfordringar och lånefordringar Tillgångar i denna kategori värderas till upplupet anskaffningsvärde. Finansiella tillgångar som kan säljas Tillgångar i denna kategori värderas till verkligt värde varvid nedskrivningar redovisas i resultaträkningen. Andra finansiella skulder Skulder i denna kategori värderas till upplupet anskaffningsvärde. Bolagets låneskulder och leverantörsskulder tillhör denna kategori. Eget kapital Återköp av egna aktier Vid återköp av egna aktier minskas bolagets eget kapital med erlagt belopp vid återköpstillfället. Moderbolaget innehar aktier i Kindwalls Bil AB (publ) serie B, nominellt värde kronor. Innehavet utgör 0,4 procent av det totala antalet aktier i bolaget. Aktierna anskaffades för kronor. 17

19 Not 1 Övriga externa kostnader Revisorernas arvode Koncernen Moderbolaget Lindebergs Grant Thornton AB Revisionsuppdrag Andra uppdrag Med revisionsuppdrag avses granskning av årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning, övriga arbetsuppgifter som ankommer på bolagets revisor att utföra samt rådgivning eller annat biträde som föranleds av iakttagelser vid sådan granskning eller genomförandet av sådana övriga arbetsuppgifter. Allt annat är andra uppdrag. Not 2 Personal Koncernen Moderbolaget Medelantalet anställda Kvinnor Män Totalt för bolaget Styrelsen Kvinnor Män Företagsledning och VD Kvinnor Män Löner och ersättningar totalt Löner och andra ersättningar Pensionskostnader Övriga sociala kostnader Löner och ersättningar till ledande befattningshavare i koncernen 2004 Styrelse- Rörlig Övriga Pensionsarvode Lön ersättning förmåner kostnad Styrelsens ordförande* Verkställande direktören Övriga styrelseledamöter ej anställda i bolaget *Av styrelsearvode och övriga förmåner avser resp AB Wilhelm Kindwall. Avgångsvederlag för verkställande direktören är 24 månader. 18

20 Löner och ersättningar till ledande befattningshavare i koncernen 2005 Styrelse- Rörlig Övriga Pensionsarvode Lön ersättning förmåner kostnad Styrelsens ordförande* Verkställande direktören Övriga styrelseledamöter ej anställda i bolaget *Av styrelsearvode och övriga förmåner avser resp AB Wilhelm Kindwall. Avgångsvederlag för verkställande direktören är 24 månader. Not 3 Övriga rörelsekostnader Då bolaget varken har försäljning eller inköp i utländsk valuta redovisar bolaget inte några valutakursdifferenser. Not 4 Skatt på årets resultat Koncernen Moderbolaget Uppskjuten skatt Skatteeffekt taxeringsmässigt underskott Skillnad mellan nominell skatt och faktisk skattekostnad Redovisat resultat före skatt Nominell skatt 28% Skatteeffekt av tidigare års underskott för vilka skattefordran har aktiverats Skatteeffekt av utnyttjade tidigare års underskott, för vilka skattefordran ej beaktats Skatteeffekt av underskott för vilka skattefordran ej beaktats Skatteeffekt av övrigt ej avdragsgillt eller skattepliktigt Skatteeffekt på koncernjusteringar Not 5 Hyresrätter Koncernen Moderbolaget Ingående anskaffningsvärde Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående avskrivningar Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående planenligt restvärde

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 Belopp i kkr 2006-12-31 2005-12-31 2006-12-31 2005-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Intäkter 88 742 114 393 391 500 294 504 88 742 114

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

www.qicon.se Årsredovisning 2011

www.qicon.se Årsredovisning 2011 www.qicon.se www.qicon.se Årsredovisning 2011 Styrelsen och verkställande direktören för QI Construction AB (556521-7352) får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Styrelsen och Verkställande direktören för Inev Studios AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

DELÅRSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT DELÅRSRAPPORT 2010-01-01-2010-06-30 Styrelsen och verkställande direktören för AU Holding AB (publ) avger härmed följande delårsrapport för perioden 2010-01-01-2010-06-30. Innehåll Sida Allmänna kommentarer

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 1(13) Skellefteå Golfklubb Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB ÅRSREDOVISNING 2010 för Effnet AB Årsredovisning omfattar: Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Tilläggsupplysningar 5 Effnet AB Årsredovisning 2010 Sida 2 / 7 Styrelsen och

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Styrelsen för Kävlinge Golfbana AB (publ) avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 1(12) Skellefteå Golfklubb Org nr 894700-4423 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 1(11) Skellefteå Golf AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 6

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Förvaltnings Aktiebolaget Utsikten (publ) Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-09-01-2016-08-31 Innehåll Sida

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Hedmans Fjällby Aktiebolag i likvidation Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Likvidatorn avger följande årsredovisning Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för SchoolSoft Svenska AB Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01 -- 2010-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812 Kvartalsrapport 21111-21193 VD HAR ORDET HYRESFASTIGHETSFONDEN MANAGEMENT SWEDEN AB (publ) KONCERNEN KVARTALS- RAPPORT

Läs mer

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet.

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet. 1(13) Styrelsen och verkställande direktören för NPP Holding AB får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Information om verksamheten

Läs mer

Årsredovisning. ASVH Service AB

Årsredovisning. ASVH Service AB Årsredovisning för ASVH Service AB Räkenskapsåret 2004 ASVH Service AB 1(8) Styrelsen och verkställande direktören för ASVH Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2004. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören för Vindico Security AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Styrelsen och verkställande direktören för Vindico Security AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret Årsredovisning 2006 Styrelsen och verkställande direktören för Vindico Security AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006. Förvaltningsberättelse Verksamhet Bolaget bedriver handel med

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan Räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30 Stiftelsen Sophiaskolan 1(8) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30.

Läs mer

TMT One AB (publ) Delårsrapport. 1 januari 30 juni 2001. HQ.SE Holding delat i två renodlade företag; HQ.SE Aktiespar och HQ.

TMT One AB (publ) Delårsrapport. 1 januari 30 juni 2001. HQ.SE Holding delat i två renodlade företag; HQ.SE Aktiespar och HQ. TMT One AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2001 Ökat ägande i Wihlborgs HQ.SE Holding delat i två renodlade företag; HQ.SE Aktiespar och HQ.SE Fonder HQ.SE Aktiespar har förvärvat Avanza Utvecklingen

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Årsredovisning 2010 Förvaltningsberättelse Amago Capital AB (publ), org nr 556476-0782, är ett publikt onoterat bolag med 16 417 959 utestående aktier. Per balansdagen var bolagets tre största aktieägare

Läs mer

Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ)

Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) (556817-1812) Räkenskapsåret 100831-101231 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB Årsredovisning Sida 1 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen

Läs mer

Malmbergs Elektriska AB (publ)

Malmbergs Elektriska AB (publ) Malmbergs Elektriska AB (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2005 Q2 Delårsrapport i sammandrag Nettoomsättningen ökade med 13 procent till 216 485 (191 954) kkr Resultatet efter finansiella poster ökade

Läs mer

Årsredovisning. ASVH Service AB

Årsredovisning. ASVH Service AB Årsredovisning för ASVH Service AB Räkenskapsåret 2003 ASVH Service AB Styrelsen för ASVH Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2003. Förvaltningsberättelse Verksamhet ASVH Service

Läs mer

Ekonomisk Översikt i kkr 2008 2007 2006 2005. Nettoomsättning 58 0 84 443 126 924. Årets resultat -16 471-9 104-37 386-17 546

Ekonomisk Översikt i kkr 2008 2007 2006 2005. Nettoomsättning 58 0 84 443 126 924. Årets resultat -16 471-9 104-37 386-17 546 Ekonomisk Översikt i kkr 2008 2007 2006 2005 Nettoomsättning 58 0 84 443 126 924 Årets resultat -16 471-9 104-37 386-17 546 Balansomslutning 5 726 36 145 68 186 90 673 Eget kapital 675 12 995 22 029 35

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31.

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. ÖGC GOLF OCH MASKIN AB Årsredovisning Sida 1 ÅRSREDOVISNING 2014 Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. Årsredovisningen omfattar

Läs mer

Årsredovisning 2002/2003

Årsredovisning 2002/2003 OTTSJÖ LIFT AKTIEBOLAG 1(8) Årsredovisning 2002/2003 Styrelsen för Ottsjö Lift AB får härmed avge årsredovisning för verksamhetsåret 2002-09-01 2003-08-31. Årsredovisningen omfattar sid - Förvaltningsberättelse

Läs mer

Resultat och ställning, Koncernen 2005/06 2004/05 2003/04

Resultat och ställning, Koncernen 2005/06 2004/05 2003/04 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamheten Bolaget skall bedriva resebyråverksamhet, anordna reserarrangemang och därmed förenlig verksamhet, liksom äga och förvalta fastigheter såväl i Sverige som utomlands.

Läs mer

3;8<,,:99=,5 1 JANUARI - 30 JUNI 2007 ! "#$%"$&' ( )#*&%$)+#', >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$"' >&0*%#"$'? >, -.

3;8<,,:99=,5 1 JANUARI - 30 JUNI 2007 ! #$%$&' ( )#*&%$)+#', >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$' >&0*%#$'? >, -. :%' 3;84 "#$%"$&' ( )#*&%$)+#' >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$"' >&0*%#"$'? >, -.0%-#)' ( +#0%)-*#'! "#$%"$&' ( )#*&%$)+#', &-%*#' ( $+"%&*.'

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 1 (8) Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Styrelsen för Borås Golf AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Växjö Golfklubb Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2016-01-01-2016-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Mot bakgrund av utvecklingen i Mabi Sverige AB har styrelsen valt att skriva upp aktierna i bolaget med 10 MSEK vilket inte är resultatpåverkande.

Mot bakgrund av utvecklingen i Mabi Sverige AB har styrelsen valt att skriva upp aktierna i bolaget med 10 MSEK vilket inte är resultatpåverkande. Bokslutskommuniké 2013 Nettoomsättning under 2013 för Mabi Rent AB var 356 051 TKR (235 263) med ett resultat efter finansiella poster på -16 070 TKR (1 944). Resultat per aktie efter skatt för perioden

Läs mer

KINDWALLS BIL AB (PUBL)

KINDWALLS BIL AB (PUBL) KINDWALLS BIL AB (PUBL) Org. nr 556088-5849 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR PERIODEN Januari December 2011 PERIODEN I SAMMANDRAG (Koncernen) Omsättningen uppgick till 398,4 (431,8) MSEK en minskning med 8%. Rörelseresultatet

Läs mer

Mabi Rent AB (publ.) Bokslutskommuniké 2012

Mabi Rent AB (publ.) Bokslutskommuniké 2012 Mabi Rent AB (publ.) Bokslutskommuniké 2012 Nettoomsättning under 2012 för Mabi Rent AB var 235 263 TKR (151 802), en ökning med 65% jämfört med 2011. Resultat efter finansiella poster var 3 298 TKR (6

Läs mer

Årsredovisning för TYRESÖ NÄRINGSLIVSAKTIEBOLAG. Org.nr

Årsredovisning för TYRESÖ NÄRINGSLIVSAKTIEBOLAG. Org.nr Årsredovisning 2014 för TYRESÖ NÄRINGSLIVSAKTIEBOLAG 2 Årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Styrelsen och verkställande direktören för Tyresö Näringslivsaktiebolag avger härmed följande

Läs mer

Sida 1 av 9. Vindico Security AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN Rapportperioden

Sida 1 av 9. Vindico Security AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN Rapportperioden Sida 1 av 9 Vindico Security AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2009-01-01 2009-03-31 Rapportperioden 2009-01-01 2009-03-31 Koncernens nettoomsättning i första kvartalet uppgick till 819 (1 068) tkr.

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Amago Capital AB (publ) Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01 -- 2012-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548 resultaträkning Enligt Nettoomsättning 10 511 10 511 Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187 Personalkostnader -4 548-4 548 Avskrivningar materiella anläggningstillgångar -33-33 Avskrivningar

Läs mer

Årsredovisning. Koncernredovisning. Abelco AB

Årsredovisning. Koncernredovisning. Abelco AB Årsredovisning och Koncernredovisning för Abelco AB 556775-2745 Räkenskapsåret 2015 1 (18) Styrelsen och verkställande direktören för Abelco AB får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för

Läs mer

Delårsrapport för januari-mars 2015

Delårsrapport för januari-mars 2015 Delårsrapport för januari-mars 2015 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2015-03-31 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-03-31 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2015

Delårsrapport Januari mars 2015 Delårsrapport Januari mars 2015 Period 1 januari - 31 mars 2015 Nettoomsättningen uppgår till 68 650 (62 493) kkr motsvarande en tillväxt om 10 %. Rörelseresultatet före avskrivningar uppgår till 4 365

Läs mer

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK Årsredovisning Styrelsen får härmed avge årsredovisning för avseende räkenskapsåret 2013 (Org nr 802004-7802) Resultaträkning, kr 2013 2012 Rörelsens intäkter Nettoomsättning 2 069 593 1 706 453 Summa

Läs mer

NYSÄTRA FASTIGHETS AB Årsredovisning 1 januari 31 december 2016

NYSÄTRA FASTIGHETS AB Årsredovisning 1 januari 31 december 2016 ÅRSREDOVISNING NYSÄTRA FASTIGHETS AB Styrelsen och verkställande direktören för Nysätra Fastighets AB (556584-6077) avger härmed följande årsredovisning för tiden 1 januari 31 december 2016. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005

Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005 Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005 Resultatet efter finansiella poster blev för helåret 13,2 Mkr (1,3) Omsättningen ökade med 54,7% till 24,9 Mkr (16,1) Nettomarginalen

Läs mer

Årsredovisning. När Golfklubb

Årsredovisning. När Golfklubb Årsredovisning för När Golfklubb 834001-2106 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för När Golfklubb, med säte i Gotland, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning: Årsredovisning för MYTCO AB Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse 1 (14) Styrelsen och verkställande direktören för Intropris AB (publ) får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2008. Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Förvaltningsberättelse

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Nettoomsättning 10 006 434 11 812 227 Övriga rörelseintäkter 1 3 000 152 967 741 13 006 586 12 779 968 Rörelsens

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Trav 1609 AB (publ) Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll Sida förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Bolag X AB

Årsredovisning. Bolag X AB Årsredovisning Bolag X AB Org.nr. xxxxxx-xxxx Räkenskapsår X2-05-01 - X3-04-30 Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed att en med denna undertecknade kopia likalydande resultat-

Läs mer

ÅRSREDOVISNING SENAB SERVICES AB 2015

ÅRSREDOVISNING SENAB SERVICES AB 2015 ÅRSREDOVISNING SENAB SERVICES AB 2015 1(15) Senab Services AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

"4" - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning. Drillcon Aktiebolag. Arsredovisning för räkenskapsåret 2004. Org nr 556356-3880

4 - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning. Drillcon Aktiebolag. Arsredovisning för räkenskapsåret 2004. Org nr 556356-3880 Org nr 556356-3880 Arsredovisning för räkenskapsåret 2004 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning - koncernens

Läs mer

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GodEl Sverige AB får härmed avge årsredovisning för sitt första räkenskapsår, 2004-11-12-2005-12-31 Innehåll Sida

Läs mer

Källatorp Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning:

Källatorp Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Källatorp Golf AB Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Svenska Samernas Riksförbund Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01--2014-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Investeringsaktiebolaget Cobond (publ)

Investeringsaktiebolaget Cobond (publ) Årsredovisning för Investeringsaktiebolaget Cobond (publ) Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad verkställande direktör i Investeringsaktiebolaget Cobond (publ) intygar härmed

Läs mer

Delårsrapport 14 juni 30 september 2005. 1 (8) Roxi Stenhus Gruppen AB (publ) Organisationsnr: 556681-9149. Omsättning: Tkr 6 245

Delårsrapport 14 juni 30 september 2005. 1 (8) Roxi Stenhus Gruppen AB (publ) Organisationsnr: 556681-9149. Omsättning: Tkr 6 245 1 (8) Roxi Stenhus Gruppen AB (publ) Organisationsnr: 556681-9149 Tommarpsvägen 116 231 66 Trelleborg Tel: 0410-471 50 Fax: 0410-174 40 E-mail: Hemsida: roxi@roxistenhus.se www.roxistenhusgruppen.se Delårsrapport

Läs mer

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 DELÅRSRAPPORT 2011 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2011-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Styrelsen för Flygpoolen i Stockholm AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 9 DELÅRSRAPPORT För perioden 26-9-1 27-2-28 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda dotterbolagen Kattegatt

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 1(14) Torsås Fjärrvärmenät AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Inission AB (publ) Delårsrapport januari-juni 2015

Inission AB (publ) Delårsrapport januari-juni 2015 Inission AB: org.nr 556747-189 Stålvägen 4, 684 92 Munkfors www.inission.com För mer information kontakta Fredrik Berghel, Koncernchef +46 732 2 22 1 fredrik.berghel@inission.com Inission AB (publ) Delårsrapport

Läs mer

Ekonomisk Översikt i kkr 2009 2008 2007 2006. Nettoomsättning 0 58 0 84 443. Årets resultat 472-16 471-9 104-37 386

Ekonomisk Översikt i kkr 2009 2008 2007 2006. Nettoomsättning 0 58 0 84 443. Årets resultat 472-16 471-9 104-37 386 Ekonomisk Översikt i kkr 2009 2008 2007 2006 Nettoomsättning 0 58 0 84 443 Årets resultat 472-16 471-9 104-37 386 Balansomslutning 1 227 5 726 36 145 68 186 Eget kapital 1 148 675 12 995 22 029 Soliditet

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012 Fortnox International AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 212 Fjärde kvartalet 212 Nettoomsättningen uppgick till 41 (453) tkr Rörelseresultatet uppgick till 9 65 (1 59) tkr Kassaflödet från den

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 Insplanets resultat och omsättning utvecklas fortsatt starkt > Nettoomsättningen ökade med 180 procent till 23 974 (8 567) TSEK. > Rörelseresultatet förbättrades

Läs mer

Delårsrapport. för. januari-september 2015

Delårsrapport. för. januari-september 2015 Delårsrapport för januari-september 2015 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2015-09-30 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-09-30 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

Boo Allaktivitetshus AB

Boo Allaktivitetshus AB Årsredovisning för Boo Allaktivitetshus AB Räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM TYDLIGT BÄTTRE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM TYDLIGT BÄTTRE ÅRSREDOVISNING 2013/2014 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM Styrelsen för LanTeam Consulting AB, 556582-7291 får härmed avge årsredovisning för 2013-05-01-2014-04-30. ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN Bolaget bedriver

Läs mer

Delårsrapport kvartal 3 2009

Delårsrapport kvartal 3 2009 H1 COMMUNICATION AB (publ) Delårsrapport kvartal 3 2009 1 H1 Communication delårsrapport tredje kvartalet 2009 Omsättningen ökade 68,8% Netto omsättningen uppgick till 12,2 MSEK vilket var en ökning med

Läs mer

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007.

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007. BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JULI JUNI 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 UNLIMITED TRAVEL GROUP UTG AB (publ) 1 JULI 30 JUNI 2006-2007 Nettoomsättningen uppgick till 133* (103,8) MSEK, en ökning med 28,4 % EBITA

Läs mer

DELÅRSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT Verkställande direktören och styrelsen för New Equity Ventures International AB avger härmed följande delårsrapport för perioden 2013-01-01-2013-06-30. * Periodens intäkter under första halvåret minskade

Läs mer

Årsredovisning. Koncernredovisning. Vindico Security AB (publ)

Årsredovisning. Koncernredovisning. Vindico Security AB (publ) Årsredovisning och Koncernredovisning för Vindico Security AB (publ) 556405-9367 Räkenskapsåret 2008 Förvaltningsberättelse...2 s resultaträkning...4 s balansräkning...5 s kassaflödesanalys...7 s resultaträkning...8

Läs mer

Bolaget bedriver energi- och miljöteknik, speciellt konstruktion, tillverkning och installation av förbränningsanläggningar.

Bolaget bedriver energi- och miljöteknik, speciellt konstruktion, tillverkning och installation av förbränningsanläggningar. Sid 1 Styrelsen och verkställande direktören för Petrokraft AB får härmed avgiva årsredovisning och koncernredovisning för verksamhetsåret 1 juli 2010-30 juni 2011 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Bolaget bedriver

Läs mer

Företagarna Stockholms stad service AB

Företagarna Stockholms stad service AB Årsredovisning för Företagarna Stockholms stad service AB Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Företagarna Stockholms stad service AB Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot i Företagarna Stockholms

Läs mer

GOODCAUSE HOLDING AB

GOODCAUSE HOLDING AB GoodCause Holding AB Org nr 556672-9769 ÅRSREDOVISNING 2006 GOODCAUSE HOLDING AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GoodCause Holding AB får härmed avge årsredovisning för sitt andra räkenskapsår,

Läs mer

Årsredovisning för Svenska Islandshästförbundet 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för Svenska Islandshästförbundet 2012-01-01-2012-12-31 Sida 1 av 8 Årsredovisning för Svenska Islandshästförbundet för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Innehåll Sida - Förvaltningsberättelse - Resultaträkning - Balansräkning - Noter 2 3 4 5 Om inte annat

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Formtoppen Höllvikens Atlet Club Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01--2015-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Delårsrapport. för. januari-mars 2016

Delårsrapport. för. januari-mars 2016 Delårsrapport för januari-mars 2016 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2016-03-31 Delårsrapport för perioden 2016-01-01 2016-03-31 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

ÅRSBOKSLUT. för Alingsås Ryttarsällskap Org.nr

ÅRSBOKSLUT. för Alingsås Ryttarsällskap Org.nr ÅRSBOKSLUT för Alingsås Ryttarsällskap Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 5

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Vita Huset i Nyköping AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2008

Delårsrapport januari - mars 2008 Delårsrapport januari - mars 2008 Koncernen * - Omsättningen ökade till 138,4 Mkr (136,9) - Resultatet före skatt 25,8 Mkr (28,6)* - Resultatet efter skatt 18,5 Mkr (20,6)* - Vinst per aktie 0,87 kr (0,97)*

Läs mer

ÅRSREDOVISNING för. GEMA INDUSTRI AB (publ) Reg nr Årsredovisningen omfattar

ÅRSREDOVISNING för. GEMA INDUSTRI AB (publ) Reg nr Årsredovisningen omfattar ÅRSREDOVISNING 2005-01-01 2005-12-31 för Reg nr 556530-0612 Årsredovisningen omfattar Sid - förvaltningsberättelse 1 - resultaträkning 2 - balansräkning 3-4 - finansieringsanalys 5 - noter 6-8 1 STYRELSENS

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01 -- 2013-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

GOODCAUSE HOLDING AB

GOODCAUSE HOLDING AB ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GOODCAUSE HOLDING AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GoodCause Holding AB får härmed avge årsredovisning för sitt första räkenskapsår, 2004-11-12-2005-12-31 Innehåll

Läs mer

H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 2014

H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 2014 H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 214 1 Viktiga händelser Q1 214 Koncernens nyckeltal Nettoomsättning (MSEK) 25,7 Bruttomarginal 4,3% EBITDA (MSEK) 2,6 EBT 6,19% Eget kapital/aktie* (SEK),62

Läs mer

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31 Årsredovisning för Spiffx AB Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed dels att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet,

Läs mer

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB Årsredovisning för Svensk Privatläkarservice AB 556794-9408 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Svensk Privatläkarservice AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

H1 Communication AB (publ) kvartalsrapport. Happy minds make happy people

H1 Communication AB (publ) kvartalsrapport. Happy minds make happy people H1 Communication AB (publ) kvartalsrapport Q1 2012 Happy minds make happy people Väsentliga händelser under första kvartalet 2012 Under det första kvartalet har H1 startat sitt utökade samarbete med Homeenter

Läs mer

Delårsrapport januari till juni 2013. conpharm ab (publ)

Delårsrapport januari till juni 2013. conpharm ab (publ) Delårsrapport januari till juni 2013 conpharm ab (publ) Sammandrag koncern (motsvarande period 2012) Omsättning, Q2 Omsättning, första halvåret 195 tsek (120 tsek) 196 tsek (149 tsek) Resultat efter skatt,

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Styrelsen för Kävlinge Golfbana AB (publ) avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012

Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012 Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012 Första kvartalet 2012 Nettoomsättningen uppgick till 859 (372) tkr Rörelseresultatet uppgick till -4 418 (-455) tkr Kassaflödet från

Läs mer

Styrelsen avger följande årsredovisning för verksamhetsåret Redovisningen omfattar. - Förvaltningsberättelse 2

Styrelsen avger följande årsredovisning för verksamhetsåret Redovisningen omfattar. - Förvaltningsberättelse 2 1(8) OTTSJÖ LIFT AKTIEBOLAG Årsredovisning för räkenskapsåret 2008 Styrelsen avger följande årsredovisning för verksamhetsåret 2008-01-01-- 2008-12-31 Redovisningen omfattar sid - Förvaltningsberättelse

Läs mer

Att nettoomsättningen var lägre än föregående år förklaras av två extraordinära avtal under mars 2015.

Att nettoomsättningen var lägre än föregående år förklaras av två extraordinära avtal under mars 2015. Dignita Systems AB (publ), orgnr 556582-5964 Nettoomsättning uppgick till cirka 3,9 MSEK (4,9 MSEK) Rörelseresultat före avskrivning (EBITDA) uppgick till cirka 95 KSEK (43 KSEK) Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014

DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014 DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014 Första kvartalet Nettoomsättningen uppgick till 88,6 (85,4) Mkr Rörelseresultatet uppgick till 31,6 (28,2) Mkr, vilket motsvarade en marginal på 36 (33) % Resultatet

Läs mer

Resultaträkning

Resultaträkning Resultaträkning 1999-07-01-1999-12-31 1998-07-01-1999-06-30 Kkr 6 månader 12 månader* Rörelsens intäkter m m Visa rad Visa rad Nettoomsättning 9 837 8 289 Aktiverat arbete för egen räkning 0 1 215 Summa

Läs mer

Kiwok Nordic AB (publ) Org. nr. 556665-3068. Delårsrapport 1 juli 30 september 2013

Kiwok Nordic AB (publ) Org. nr. 556665-3068. Delårsrapport 1 juli 30 september 2013 Kiwok Nordic AB (publ) Org. nr. 556665-3068 Delårsrapport 1 juli 30 september 2013 Koncernen Koncernens nettoomsättning för perioden uppgick till 100,0 (50,6) TSEK Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar

Läs mer

SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr Delårsrapport januari - september 2003 för koncernen

SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr Delårsrapport januari - september 2003 för koncernen SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr 556052-4984 Delårsrapport januari - september 2003 för koncernen Nettoomsättningen uppgick till 265,9 Mkr (254,9) Resultatet efter finansiella poster uppgick till

Läs mer

Detta sker genom att bolaget bedriver utveckling, utbildning, försäljning och service inom arbetsmiljöområdet samt därmed förenlig verksamhet.

Detta sker genom att bolaget bedriver utveckling, utbildning, försäljning och service inom arbetsmiljöområdet samt därmed förenlig verksamhet. 1 (6) FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Allmänt om verksamheten Bolaget är helägt dotterbolag till Föreningen Sveriges Företagshälsor, org.nr. 829501-5468, vars syfte är att verka för utveckling av företagshälsovården,

Läs mer