Kallelse med föredragningslista

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kallelse med föredragningslista"

Transkript

1 Tomelilla kommun Familjenämnden Ledamöter kallas Ersättare underrättas Tid: onsdagen den 21 maj 2014 kl Plats: Svea Hund i kommunhuset Kallelse med föredragningslista Ärenden 1 Val av justerare samt tidpunkt för justering 2 Ändringar i föredragningslistan Dialoger 2014/2 3 Information från Stöd och lärande 4 Försörjningsstöd april Sid 4 5 Information från Barn och utbildning 6 Sammanfattande redovisning SAM-enkät 7 Information från PISA Sid 11 8 Föregående mötes protokoll Beslutsärenden 9 Bokslut tertial I 2014/52 10 Patientsäkerhetsberättelse - Elevhälsans medicinska insats /51 Sid Redovisning av delegeringsbeslut 2014/3 Sid 19 1

2 Tomelilla kommun Familjenämnden 12 Redovisning av anmälningsärenden 2014/1 Sid Redovisning av anmälningsärenden från arbetsutskottet /1 Sid Förslag till ändring av arvoden 15 Förslag till införande av alternerande ordförandeberedskap vid brådskande ärenden Studiebesök 16 Studiebesök Lärkans Förskola kl Anders Throbäck (S) Ordförande Pamela Lindqvist Sekreterare Meddela förhinder i god tid till Kommunledningskontoret som kallar ersättare. Telefon Pamela Lindqvist E-post: 2

3 NÄRVARO- OCH OMRÖSTNINGSPROTOKOLL För Familjenämnden ( ) Sammanträdesdag: Antal närvarande ledamöter: 1 2 Nr Namn Parti Närv Ja Nej Avstår 1 Anders Throbäck S 2 Sara Anheden S 3 Carola Lindgren M 4 Daniel Persson M 5 Johnny Wohlin SD 6 Sofia Thomsen MP 7 Anders Albäck FP Ja Nej Avstår ERSÄTTARE Nr Namn Parti Närv Ja Nej Avstår 1 Per Skoog S 2 Heléne Hall S 3 Gun-Marie Burman M 4 Lars-Ove Hägerroth M 5 Eva Olsson SD 6 Eva Gustavsson C 7 Christer Yrjas C Ja Nej Avstår 3

4 NETTOSTATISTIK Utbetalt netto 1000,0 900,0 800,0 700,0 600,0 500,0 400,0 300,0 200,0 100,0 0,0 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Utbet 12 Utbet 13 Utbet 14 Budget Totalt utbetalt kr kr kr Utbetalt. Snitt/mån 780 kr 698 kr 622 kr 4

5 Antal Hushåll Hushåll 12 Hushåll 13 Hushåll Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Antal hushåll total Antal hushåll snitt/mån

6 Statistik Hushåll 12 Hushåll 13 Hushåll 14 Utbet 12 Utbet 13 Utbet 14 Budget 14 Jan Jan ,0 Feb Feb ,0 Mar Mar ,0 Apr Apr ,0 Maj Maj ,0 Jun Jun ,0 Jul Jul ,0 Aug Aug ,0 Sep Sep ,0 Okt Okt ,0 Nov Nov ,0 Dec Dec , ,0 6

7 Statistik Hushåll 12 Hushåll 13 Hushåll 14 Utbet 12 Utbet 13 Utbet 14 Budget 14 Jan Jan 737,4 688,2 580,2 674,0 Feb Feb 917,5 714,1 660,4 674,0 Mar Mar 861,8 816,1 537,1 674,0 Apr Apr 873,3 942,9 709,8 674,0 Maj Maj 850,1 710,2 674,0 Jun Jun 806,2 564,4 674,0 Jul Jul 715,9 738,5 674,0 Aug Aug 695,7 673,6 674,0 Sep Sep 637,4 594,0 674,0 Okt Okt 787,8 726,1 674,0 Nov Nov 747,3 597,9 674,0 Dec Dec 729,9 608,2 674, ,3 8374,2 2487,5 8088,0 7

8 NETTOSTATISTIK ÅRINGAR 2014 Utbetalt netto Utbet 12 Utbet 13 Utbet Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Totalt utbetalt kr kr Utbetalt. Snitt/mån kr kr kr 8

9 NETTOSTATISTIK ÅRINGAR 2014 Antal Hushåll Hushåll 12 Hushåll 13 Hushåll Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Antal hushåll total Antal hushåll snitt/mån

10 NETTOSTATISTIK ÅRINGAR 2014 Hushåll 12 Hushåll 13 Hushåll 14 Utbet 12 Utbet 13 Utbet 14 Jan Jan Feb Feb Mar Mar Apr Apr Maj Maj Jun Jun Jul Jul Aug Aug Sep Sep Okt Okt Nov Nov Dec Dec

11 Tomelilla kommun Utbildning och barnomsorg Operativa mål. Tomelilla kommun, 2-3 oktober 2013 Missiv 3 Operativa mål Tomelilla kommun ligger meritvärdet för årskurs 9 på rikssnittsnivå (minst 210) och stannar kvar på samma nivå, eller höjs, år från år. - I förskolan arbetar personalen medvetet med att stimulera och utmana barnens matematiska tänkande. De operativa målen utvärderas årligen genom samtal, elevenkäter, nationella prov och betyg. Tomelilla kommuns arbete med att förbättra matematikresultat innefattar dessa åtgärder: a) Genom att delta i Matematiklyftet. Kommunens matematiklärare kommer att delta Matematiklyftet. Under första året deltar två av kommunens sex grundskolor. Det finns även planer på att använda de moduler som finns för förskolan för att utbilda personalen där. b) Genom att fokusera på övergångar. För närvarande arbetar Utbildning och Barnomsorg med att förbättra sitt systematiska kvalitetsarbete och som en del i detta, kartläggs alla viktiga processer. Övergångar mellan klasser och stadier är en betydelsefull process, som kommer att fokuseras. Genom att arbeta med övergångar kan bättre kontinuitet skapas för eleverna. Detta är också ett politiskt prioriterat mål. En gemensam utvärderingsdag har genomförts, där alla lärarna (åk 1-9) följt avgångsklassernas resa genom skoltiden. Varje enskild skola har tittat på resultat och betyg och resonerat kring den egna skolans insats. Fokus har varit att lyfta de goda exemplen. Denna utvärderingsdag kommer att återkomma årligen och det finns tankar på att arrangera en liknande dag för förskola, förskoleklass och åk 1-3. c) Genom att arbeta med formativt lärande. Alla lärare på grundskolan har fortbildats i det formativa lärandet. d) Genom att fokusera på matematik i våra förskolor. En plan för fortbilning är klar. Fortbildingen startar i september Genom att göra Matematikspaningar i alla förskolor finns ett nuläge att utvärdera. e) Genom att arbeta fram riktlinjer kring användandet av Skolverkets material Diamant. f) Genom att plocka fram en metod för att mäta hur den matematiska medvetenheten ser ut i förskoleklasserna. 1 11

12 Tomelilla den 12 maj 2014 Dnr FN 2014/51 Barn och utbildning, Stöd och omsorg Besöksadress: Gustafs torg Tomelilla Familjenämnden Växel Fax Postgiro Bankgiro Handläggare: Elisabet Andersson Socialchef Direkt Mobil Patientsäkerhetsberättelse - Elevhälsans medicinska insats 2013 Förvaltningens förslag till beslut Informationen läggs till handlingarna. Ärendebeskrivning Medicinskt ledningsansvarig skolsköterska Lisbeth Andersson har den 30 januari 2014 upprättat en patientsäkerhetsberättelse gällande Elevhälsans medicinska insats Stöd och omsorg Elisabet Andersson Socialchef 1 (1) 12

13 Patientsäkerhetsberättelse Elevhälsans medicinska insats Lisbeth Andersson Medicinskt ledningsansvarig skolsköterska Elisabet Andersson Verksamhetschef 1 13

14 Verksamhetens mål för patientsäkerhetsarbetet SFS 2010:659, 3 kap. 1 och SOSFS 2011:9, 3 kap. 1 Målet är att bedriva en god vård, där risker och händelser identifieras tidigt, för att förebygga vårdskador. Det skall inom verksamheten finnas den kompetens och bemanning som krävs. Det skall finnas säkra rutiner och lokala riktlinjer för arbetet. Dessa skall vara kända för all personal Ansvar för patientsäkerhetsarbetet SFS 2010:659,3 kap. 9 och SOSFS 2011:9, 7 kap. 2, p 1 Vårdgivare Vårdgivare är Tomelilla kommun familjenämnden. Vårdgivaren ansvarar för att verksamhetschef för de medicinska insatserna i elevhälsan utses. Verksamhetschef Verksamhetschefen representerar vårdgivaren. Vårdgivaren har utsett chef för Stöd och omsorg Elisabet Andersson till verksamhetschef för elevhälsans medicinska insats. Medicinskt ledningsansvarig Verksamhetschefen överlåter med stöd av SOSFS 1997:8 enskilda ledningsuppgifter till skolsköterska Lisbeth Andersson som innehar medicinsk kompetens - medicinskt ledningsansvarig skolsköterska (MLA). Elevhälsans medicinska insats omfattar skolsköterskor och skolläkare. Skolsköterskorna och skolläkaren tillhör Stöd- och omsorg/resursenheten. Verksamhetschefens ansvar för verksamheten fråntar inte andra befattningshavare deras yrkesansvar. Rutiner för egenkontroll samt vilken egenkontroll som genomförts under året SOSFS 2011:9 5 kap. 2 Kollegial journalgranskning har genomförts på slumpvis utvalda journaler enligt skriftlig rutin. Tre journaler per skola har granskats. Medicinteknisk utrustning har kontrollerats och kalibrerats. Loggkontroller har genomförts regelbundet i PMO. Samtliga vaccinkylskåp är utrustade med max/mintermometarar och kontrolleras en gång per vecka samt vid varje vaccinationstillfälle. 2 14

15 Vilka åtgärder som genomförts för ökad patientsäkerhet SFS 2010:659, 3 kap. 10 p 1-2 Skriftliga rutiner har upprättast och befintliga rutiner har uppdaterats. Detta sker i samverkan med medicinska experter inom respektive område Vid införandet av nya rutiner eller vid förändringar i rutiner har skolläkare och skolsköterskor haft genomgång av rutin och baksgrundsmaterial samt diskuterat hur rutinen skall tillämpas i verksamheten. Nya rutiner som införts: Egenvård i skolan Tillväxt och pubertetsbedömning Manual för dokumentation i PMO Rutin för kollegial journalgranskning Uppdaterade rutiner är: Hörselprövning Synprövning Åtgärdsprogram vid allergisk reaktion Vaccinationer inom elevhälsan Nyanlända elever Metodbok för Elevhälsans medicinska insats är tillgänglig för skolsköterskor, skolläkare och enhetschef på alla datorer via, V: Elevhälsans medicinska insats. Nationellt vaccinationsregister har införts. Elevhälsan registrerar alla givna vaccindoser i det nationella vaccinationsregistret via Svevac i PMO. Regelbundna verksamhetsmöte i skolsköterskegruppen har genomförts under året för att utveckla och säkra elevhälsan. MLA nätverket i SÖSK har haft regelbundna möte för att höja kvalitet och säkerhet i arbetet. Fortbildning om vaccinationer av ovaccinerade elever och elever med utländskt vaccinationsprogram arrangerades av Elevhälsan i Tomelilla. Skolsköterskor och skolläkare i SÖSK bjöds in. Syftet var att öka kunskapen och säkerheten i vaccinationsordinationer. 3 15

16 Rutiner för att identifiera risker i verksamheten SOSFS: 2011:9, 5 kap. 1 All personal inom elenhälsans medicinska insats är ansvariga för att rapportera förändringar i verksamheten som kan innebära risk för negativ händelse eller tillbud. MLA ansvarar för att tillsammans med berörda göra en riskanalys och informera verksamhetschef. Vårdskador och tillbud mäts kontinuerligt via avvikelserapporter och avvikelsehantering. Rutiner för händelseanalyser SFS 2010:659, 3 kap. 3 MLA ansvarar för händelseanalyser av inkomna avvikelserapporter. Analyserna görs enligt modell i Riskanalys och händelseanalys, Handbok för patientsäkerhetsarbete. Andra reviderade upplagan. Socialstyrelsen. Samverkan för att förebygga vårdskador SOSFS: 2011:9,4 kap. 6 Samverkan inom den egna verksamheten sker genom journalsystemet PMO, all dokumentation följer eleven. Väntelistan i PMO används för att inte tappa bort planerade åtgärder och berörda skolsköterskor kommer åt anteckningarna. För nyanlända elever har under året upprättats ett samarbetsavtal mellan primärvårdens aktörer, Novakliniken och Vårdcentralen. Primärvården genomför hälsobesök på nyanlända och meddelar skolsköterska resultat av PPD samt översänder journalkopior för att elevhälsan snabbt ska kunna ta ställning till vidare vaccinationsplanering. Hälso- och sjukvårdspersonalens rapporteringsskyldighet/klagomål och synpunkter SFS 2010:659, 6 kap. 4, SOSFS 2011:9, 5 kap. 3 Skolsköterskor och skolläkare ansvarar för att skriva avvikelserapport på händelser som har medfört eller hade kunnat medföra skada för patient i samband med vård och behandling. Inkomna avvikelserapporter bedöms av MLA utifrån allvarlighetsgrad och sannolikhet för upprepning. MLA sammanställer och återför resultat och åtgärder till 4 16

17 verksamheten. Uppföljning av avvikelserapporterna sker individuellt och på gruppnivå. Verksamhetschefen delges sammanställning av avvikelserna en gång per år eller vid behov vid allvarlig händelse. Under 2013 har nio avvikelserrapporter skrivits, tre av dessa är externa på annan vårdgivare. Sex avvikelser är i vår egen verksamhet. Fem av dessa har bedömts som allvarlighetsgrad 1 mindre allvarlig medan en har bedömts som allvarlighetsgrad 2 måttlig. Åtgärder har vidtagits för att undvika upprepning. Två av avvikelserna handlar om dokumentation och fyra avvikelser är missade kontroller. Under 2013 gjordes inga Lex Maria anmälningar. Synpunkter och klagomål på verksamheten kan lämnas i ett webbformulär på kommunens hemsida. Enhetschefen ansvarar för att synpunkterna och klagomålen analyseras och åtgärdas så snart som möjligt. Sammanställning och analys SOSFS 2011:9, 5 kap. 6 Inkomna avvikelserapporter bedöms av medicinskt ledningsansvarig sjuksköterska utifrån allvarlighetsgrad och sannolikhet för upprepning. Uppföljning av avvikelserapporterna sker individuellt och på gruppnivå. Verksamhetschefen delges sammanställning av avvikelserna en gång per år och alltid vid avvikelser som bedöms som allvarliga. Samverkan med patienter och närstående SFS 2010:659 3 kap. 4 Skolsköterskor och skolläkare strävar alltid efter ett samarbete med vårdnadshavarna. Utifrån barnets ålder och mognad involveras alltid eleven/patienten. Föräldrarna fyller i en hälsouppgiftsblankett då eleven går i förskoleklass, årskurs fyra och sju. Vid hälsobesök i förskoleklass kallas förälder och barn. Föräldrarna får alltid en kort information med tillväxtkurva efter Hälsobesöken i årskurs 2. Vid hälsobesöken i åk 4 och 7 fyller skolsköterskan i en hälsokurva som är en sammanfattning av elevhälsoenkäten och hälsobesöket denna redovisas och diskuteras med eleven och lämnas till förälder 5 17

18 Övergripande mål och strategier för 2014 Skolsköterskebemanningen Strävan att utöka skolskötersketjänsterna för att öka patientsäkerheten genom att varje skolsköterska har max två skolor per tjänst. Därmed minska antalet avvikelser som kan kopplas till tidsbrist samt att planerade kontroller och uppföljningar utförs i planerad tid. Socialstyrelsens och skolverkets vägledningsdokument för elevhälsan. Dokumentet kommer förhoppningsvis ge tydlig vägledning utifrån gällande lagar och författningar. Sannolikt kommer basprogrammet att behöva revideras och bör då vara klart att gälla från höstterminen Patientsäkerhetsarbetet Fortsatta diskussioner i skolsköterskegruppen om patientsäkerhatskulturen. Fortsätta det påbörjade arbetet med riskbedömningar och riskanalyser. Metodboken Fortsatt arbete med att uppdatera och utveckla rutiner och metoder för elevhälsan. 6 18

19 Tomelilla den 12 maj 2014 Dnr FN 2014/3 Barn och utbildning, Stöd och omsorg Besöksadress: Gustafs torg Tomelilla Familjenämnden Växel Fax Postgiro Bankgiro Handläggare: Pamela Lindqvist Nämndsekreterare Direkt Mobil Redovisning av delegeringsbeslut april 2014 Förvaltningens förslag till beslut Delegeringsbesluten läggs till handlingarna. Ärendebeskrivning Delegeringsbeslut under tiden 1-30 april 2014 Barn och utbildning 6.1 Inskrivning av barn enligt barnomsorgskö Förskoleverksamhet 3 Skolbarnomsorg 5 Förskoleverksamhet enskilt Avstängning skolbarnomsorg 2 Stöd och lärande Delegeringsbeslut från Individ och familjeomsorgen unbder tiden 1-30 april Kommunkansliet Pamela Lindqvist Nämndsekreterare 1 (1) 19

20 Anmälan av delegeringsbeslut under perioden t.o.m för Utbildning och Barnomsorg Ärende Beslut Datum Delegat Inskrivning av barn enligt barnomsorgskö Delegeringsordning 6.1 April Adm assistent 3 förskola/pedagogisk omsorg Inskrivning av barn enligt barnomsorgskö Delegeringsordning 6.1 April Adm assistent 5 fritidshem Inskrivning av barn enligt barnomsorgskö Delegeringsordning 6.1 April Adm assistent 2 fristående/interkommunalt Avstängning av plats inombarnomsorgen Delegeringsordning 6.2 April Skolchef 2 fritidshem 20

21 Tomelilla den 12 maj 2014 Dnr FN 2014/1 Barn och utbildning, Stöd och omsorg Besöksadress: Gustafs torg Tomelilla Familjenämnden Växel Fax Postgiro Bankgiro Handläggare: Pamela Lindqvist Nämndsekreterare Direkt Mobil Redovisning av anmälningsärenden Förvaltningens förslag till beslut Redovisningen av anmälningsärenden läggs till handlingarna. Ärendebeskrivning 1. Beslutsmeddelande den 23 april 2014 från Skolverket, dnr 2013:950, angående statsbidrag för matematikhandledare inom Matematiklyftet läsåret 2014/15. Till Tomelilla kommun utbetalas kronor i bidrag för två matematikhandledare inom Matematiklyftet 2014/15. Hälften utbetalas i juni 2014 och resterande i januari Information den 22 april 2014 från Kristianstads kommun angående kostnaderna för familjerådgivningen 2014 inklusive restbelopp Preliminär avgift för Tomelilla kommun i april respektive oktober 2014: kronor. Rest tillgodo från 2013: kronor, vilket justeras på debiteringen i april Tillsynsprotokoll den 28 april 2014 från Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund (SÖRF), dnr , angående tillsyn enligt lag om skydd mot olyckor på Västervångens Förskola. Påpekade brister bör åtgärdas snarast, dock senast den 30 juni Tillsynsprotokoll den 28 april 2014 från Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund (SÖRF), dnr , angående tillsyn enligt lag om skydd mot olyckor på Lärkans Förskola. Påpekade brister bör åtgärdas snarast, dock senast den 2 juni (3) 21

22 5. Inspektionsmeddelande den 30 april 2014 från Arbetsmiljöverket, dnr IRS 2014/2193, angående inspektion av Tomelilla kommun såsom huvudman. Tomelilla kommun ska före den 15 augusti 2014 informera arbetsmiljöverket vad som gjorts med anledning av de brister och krav som påtalats. 6. Inspektionsmeddelande den 30 april 2014 från Arbetsmiljöverket, dnr IRS 2014/2196, angående inspektion av Byavångsskolan. Tomelilla kommun ska före den 15 augusti 2014 informera arbetsmiljöverket vad som gjorts med anledning av de brister och krav som påtalats. 7. Inspektionsmeddelande den 30 april 2014 från Arbetsmiljöverket, dnr IRS 2014/2192, angående inspektion av Odenslunds skola. Tomelilla kommun ska före den 15 augusti 2014 informera arbetsmiljöverket vad som gjorts med anledning av de brister och krav som påtalats. 8. Inspektionsmeddelande den 30 april 2014 från Arbetsmiljöverket, dnr IRS 2014/2203, angående inspektion av Smedstorp skola. Tomelilla kommun ska före den 15 augusti 2014 informera arbetsmiljöverket vad som gjorts med anledning av de brister och krav som påtalats. 9. Protokollsutdrag den 28 april 2014 från kommunfullmäktige gällande fråga om ansvarsfrihet samt godkännande av årsredovisning mm för Kommunfullmäktige godkänner årsredovisningen för 2013 och beviljar ledamöterna i familjenämnden ansvarsfrihet för 2013 års verksamhet. Kommunfullmäktige beslutar även om resultatöverföring: Barn och utbildning +297 tkr, överskott rektorsområden, läggs till eget kapital. 10. Protokoll den 29 april 2014 från familjenämndens arbetsutskott Protokoll den 9 maj 2014 från familjenämndens arbetsutskott Protokoll den 9 maj 2014 från familjenämndens arbetsutskott (3) 22

23 Kommunledningskontoret Pamela Lindqvist Nämndsekreterare 3 (3) 23

24 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL TOMELILLA KOMMUN Sammanträdesdatum 9 maj 2014 Familjenämndens arbetsutskott Fnau Dnr FN 2014/1 Redovisning av anmälningsärenden Familjenämndens arbetsutskotts beslut Ärendebeskrivning Kostnader för familjehem under mars månad barn har bott i familjehem till en kostnad av kronor fördelade enligt följande: Arvoden: kronor Personalomkostnader: kronor Omkostnadsersättning: kronor Familjehem: 23 barn från 14 familjer placerade i 17 familjehem. Särskilt förordnad vårdnadshavare: 4 barn från 3 familjer placerade i 3 familjer. Jourfamiljehem: 1 barn från 1 familj placerad i 1 jourfamiljehem. Kostnader för institutionsplaceringar under mars månad 2014 Barn kronor Vuxna kronor Kostnader för externa öppenvårdsinsatser under mars månad 2014 Barn kronor Vuxna --Domar Dom den 19 augusti 2013 från förvaltningsrätten i Malmö, mål nr , gällande bistånd enligt socialtjänstlagen. Förvaltningsrätten avslår överklagandet. Justerandes sign 24

25 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL TOMELILLA KOMMUN Sammanträdesdatum 9 maj 2014 Familjenämndens arbetsutskott Dom den 25 mars 2014 från förvaltningsrätten i Malmö, mål nr , gällande bistånd enligt socialtjänstlagen. Förvaltningsrätten avslår överklagandet. Dom den 28 mars 2014 från förvaltningsrätten i Malmö, mål nr , gällande bistånd enligt socialtjänstlagen. Förvaltningsrätten avslår överklagandet. Dom den 31 mars 2014 från förvaltningsrätten i Malmö, mål nr , gällande bistånd enligt socialtjänstlagen. Förvaltningsrätten avslår överklagandet. Dom den 31 mars 2014 från förvaltningsrätten i Malmö, mål nr , gällande bistånd enligt socialtjänstlagen. Förvaltningsrätten avslår överklagandet. Dom den 4 april 2014 från förvaltningsrätten i Malmö, mål nr , gällande bistånd enligt socialtjänstlagen; nu fråga om interimistiskt beslut. Förvaltningsrätten avslår yrkandet om interimistiskt beslut och ger familjenämnden möjlighet att senast den 14 april 2014 komma in med skriftligt yttrande över innehållet i klagandes inlaga. Dom den 4 april 2014 från förvaltningsrätten i Malmö, mål nr , gällande bistånd enligt socialtjänstlagen. Förvaltningsrätten ändrar det överklagade beslutet på så sätt att klaganden beviljas försörjningsstöd med ytterligare kronor. Dom den 8 april 2014 från förvaltningsrätten i Malmö, mål nr , gällande bistånd enligt socialtjänstlagen. Förvaltningsrätten avslår överklagandet. Dom den 8 april 2014 från förvaltningsrätten i Malmö, mål nr , gällande bistånd enligt socialtjänstlagen. Förvaltningsrätten avslår överklagandet. Dom den 10 april 2014 från förvaltningsrätten i Malmö, mål nr , gällande bistånd enligt socialtjänstlagen. Förvaltningsrätten avslår överklagandet. Dom den 15 april 2014 från förvaltningsrätten i Malmö, mål nr , gällande bistånd enligt socialtjänstlagen. Förvaltningsrätten avslår överklagandet. Justerandes sign 25

26 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL TOMELILLA KOMMUN Sammanträdesdatum 9 maj 2014 Familjenämndens arbetsutskott Redovisning/föredragning Förvaltningens förslag till beslut Redovisningen av anmälningsärendena läggs till handlingarna. Tidigare behandling Förslag till beslut under sammanträdet Beslutsgång Omröstning Beslutet skickas till: Familjenämnden Justerandes sign 26

Kallelse med föredragningslista

Kallelse med föredragningslista Tomelilla kommun Familjenämnden Ledamöter kallas Ersättare underrättas Tid: onsdagen den 25 februari 2015 kl. 08.30 Plats: Svea Hund i kommunhuset Kallelse med föredragningslista Ärenden 1 Val av justerare

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Familjenämnden

TOMELILLA KOMMUN Familjenämnden : Plats och tid Svea Hund i kommunhuset, den, kl. 08.30-11.15 Beslutande Anders Throbäck (S), ordförande Sara Anheden (S), 35-36, 38, 42-43, 45 Carola Lindgren (M) Daniel Persson (M), 1:e vice ordförande,

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Familjenämnden

TOMELILLA KOMMUN Familjenämnden : Plats och tid Svea Hund i kommunhuset, den, kl. 0-11.30 Beslutande Anders Throbäck (S), ordförande Sara Anheden (S) Carola Lindgren (M) Lars-Ove Hägerroth (M), ersättare för Daniel Persson (M) Eva Olsson

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Familjenämnden

TOMELILLA KOMMUN Familjenämnden : Plats och tid Tryde friskola, den, kl. 08.30-11.45 Beslutande Övriga närvarande Anders Throbäck (S), ordförande Sara Anheden (S) Carola Lindgren (M) Daniel Persson (M), 1:e vice ordförande Sofia Thomsen

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för små vårdgivare

Patientsäkerhetsberättelse för små vårdgivare Patientsäkerhetsberättelse för små vårdgivare År 2013 140219 Helena Sjöberg verksamhetschef Annica Ringmyr skolsköterska med medicinskt ledningsansvar Anna Lennhammar skolsköterska 2(5) 1 Verksamhetens

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Familjenämnden

TOMELILLA KOMMUN Familjenämnden : Plats och tid Svea Hund i kommunhuset, den, kl. 08.00-10.15 Beslutande Övriga närvarande Anders Throbäck (S), ordförande Sara Anheden (S) Daniel Persson (M), 1:e vice ordförande Anders Albäck (FP), 2:e

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Familjenämnden

TOMELILLA KOMMUN Familjenämnden : Plats och tid Tomelilla Golfkrog, den, kl. 08.30-11.10 Beslutande Christer Yrjas (C), ordförande Anders Albäck (FP), 1:e vice ordförande Daniel Persson (M) Sven Gunnarsson (MP) Anders Throbäck (S), 2:e

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Familjenämnden

TOMELILLA KOMMUN Familjenämnden : Plats och tid Odenslundsskolan, den, kl. 08.15-11.30 Beslutande Anders Throbäck (S) Sara Anheden (S) Carola Lindgren (M), 87-88 Daniel Persson (M) Anders Albäck (FP) Eva Olsson (SD), ersättare för Johnny

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Skolhälsovården i Vansbro kommun

Patientsäkerhetsberättelse för Skolhälsovården i Vansbro kommun Barn och Utbildning Vansbro kommun Eva Svensson Medicinskt ledningsansvarig skolsköterska Patientsäkerhetsberättelse för Skolhälsovården i Vansbro kommun Läsåret 2011/2012 Sammanfattning Med patientsäkerhet

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Familjenämnden

TOMELILLA KOMMUN Familjenämnden : Plats och tid Socialpsykiatrin REBUS, Löparegatan 1, den, kl. 08.15-11.20, 11.25-11.45 Beslutande Anders Throbäck (S), ordförande Carola Lindgren (M) Daniel Persson (M), 1:e vice ordförande Sofia Thomsen

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse

Patientsäkerhetsberättelse Patientsäkerhetsberättelse Elevhälsans medicinska insats Elice Ökvist, verksamhetschef, Marianne Rova-Eriksson, MLA 2016-03-01 Patientsäkerhetsberättelse för elevhälsans medicinska del är en kvalitativt

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Familjenämnden

TOMELILLA KOMMUN Familjenämnden : Plats och tid Svea Hund i kommunhuset, den, kl. 08.30-11.15 Beslutande Övriga närvarande Christer Yrjas (C), ordförande Anders Albäck (L), 1:e vice ordförande Daniel Persson (M) Sven Gunnarsson (MP)

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för medicinska insatser i elevhälsan. Gymnasieskolan Gymnasiet Gymnasie-och vuxenutbildningen Eslövs kommun

Patientsäkerhetsberättelse för medicinska insatser i elevhälsan. Gymnasieskolan Gymnasiet Gymnasie-och vuxenutbildningen Eslövs kommun Patientsäkerhetsberättelse för medicinska insatser i elevhälsan. Gymnasieskolan Gymnasiet Gymnasie-och vuxenutbildningen Eslövs kommun År 2013 Datum och ansvarig för innehållet 2014-05-26 Anne-Marie Borgqvist

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för elevhälsans medicinska insats

Patientsäkerhetsberättelse för elevhälsans medicinska insats Patientsäkerhetsberättelse för elevhälsans medicinska insats Systematiskt arbete för kvalitet och säkerhet Gunilla Klerck Marklund, verksamhetschef för de medicinska insatserna inom Järfällas kommuns kommunala

Läs mer

Kallelse med föredragningslista

Kallelse med föredragningslista Tomelilla kommun Familjenämndens utskott för gymnasie-, vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsfrågor Ledamöter kallas Ersättare underrättas Tid: torsdagen den 5 februari 2015 kl. 08.00 Plats: Svea Hund i

Läs mer

Kallelse med föredragningslista

Kallelse med föredragningslista Tomelilla kommun Familjenämndens utskott för gymnasie-, vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsfrågor Ledamöter kallas Ersättare underrättas Tid: torsdagen den 22 oktober 2015 kl. 08.30 Plats: Svea Hund i

Läs mer

Kallelse med föredragningslista

Kallelse med föredragningslista Tomelilla kommun Familjenämnden Ledamöter kallas Ersättare underrättas Tid: onsdagen den 29 januari 2014 kl. 08.30 Plats: Svea Hund i kommunhuset Kallelse med föredragningslista Ärenden 1 Val av justerare

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för skolhälsovården vid Alléskolan

Patientsäkerhetsberättelse för skolhälsovården vid Alléskolan Patientsäkerhetsberättelse för skolhälsovården vid Alléskolan År 2014 2014-04-16 Lars-Göran Hildor Innehållsförteckning Övergripande mål och strategier 3 Organisatoriskt ansvar för patientsäkerhetsarbetet

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Familjenämnden

TOMELILLA KOMMUN Familjenämnden : Plats och tid Nyckelpigans förskola, den, kl. 08.15-11.00 Beslutande Anders Throbäck (S), ordförande Sara Anheden (S) Daniel Persson (M), 1:e vice ordförande Anders Albäck (FP), 2:e vice ordförande Lars-Ove

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Elevhälsans medicinska insats i Skellefteå kommuns grundskolor

Patientsäkerhetsberättelse för Elevhälsans medicinska insats i Skellefteå kommuns grundskolor Patientsäkerhetsberättelse för Elevhälsans medicinska insats i Skellefteå kommuns grundskolor 2016 2017-02-09 Lisa Högdahl, vik. verksamhetschef Barn- och Elevhälsan Tora Wikström, medicinskt ledningsansvarig

Läs mer

Rutiner för avvikelsehantering och riskhantering

Rutiner för avvikelsehantering och riskhantering Riktlinje 3/Avvikelser Rev. 2014-12-22 Nämndkontor Social Annicka Pantzar Medicinskt ansvarig sjuksköterska Rutiner för avvikelsehantering och riskhantering Författningar Patientsäkerhetslagen (SFS 2010:

Läs mer

Kallelse med föredragningslista

Kallelse med föredragningslista Tomelilla kommun Vård och omsorgsnämnden Ledamöter kallas Ersättare underrättas Tid: torsdagen den 28 januari 2016 kl. 08.30 Plats: Svea Hund i kommunhuset Kallelse med föredragningslista Ärenden 1 Val

Läs mer

PATIENTSÄKERHETSBERÄTTELSE ELEVHÄLSANS MEDICINSKA INSATS 2014 ÄLVKARLEBY KOMMUN

PATIENTSÄKERHETSBERÄTTELSE ELEVHÄLSANS MEDICINSKA INSATS 2014 ÄLVKARLEBY KOMMUN 1 PATIENTSÄKERHETSBERÄTTELSE ELEVHÄLSANS MEDICINSKA INSATS 2014 ÄLVKARLEBY KOMMUN 20150130 Gunnmari Nordström Verksamhetschef Elevhälsans medicinska enhet 1 2 Innehållsförteckning Inledning 3 Elevhälsan

Läs mer

Kallelse med föredragningslista

Kallelse med föredragningslista Tomelilla kommun Familjenämnden Ledamöter kallas Ersättare underrättas Tid: onsdagen den 17 juni 2015 kl. 08.30 Plats: Svea Hund i kommunhuset Kallelse med föredragningslista Ärenden 1 Val av justerare

Läs mer

Kallelse med föredragningslista

Kallelse med föredragningslista Tomelilla kommun Ledamöter kallas Ersättare underrättas Tid: Torsdagen den 8 januari 2015 kl. 08.30 Plats: Svea Hund Kallelse med föredragningslista Ärenden 1 Val av justerare samt tidpunkt 2 Ändringar

Läs mer

Patientsäker hets berättelse

Patientsäker hets berättelse TIMRÅ KOMMUN Barn & Utbilnn1nq~na '1"den TIMRÅ KOMMUN Patientsäker hets berättelse för de medicinska insatserna i Elevhälsan År 2014 Datum och ansvarig för innehållet 150223 Ulf Svanberg Skolläkare 1 Innehållsförteckning

Läs mer

Kallelse med föredragningslista

Kallelse med föredragningslista Tomelilla kommun Kultur- och fritidsnämnden Ledamöter kallas Ersättare underrättas Tid: måndagen den 25 januari 2016 kl. 14.00 Plats: Dubbelgöken 1 & 2 Ärenden Kallelse med föredragningslista 1 Val av

Läs mer

Övergripande ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom vård och omsorg i Malmö stad

Övergripande ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom vård och omsorg i Malmö stad Övergripande ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom vård och omsorg i Malmö stad Datum: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2012-06-13 Stadskontoret Stadsområdesförvaltningar/Sociala Resursförvaltningen

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Familjenämnden

TOMELILLA KOMMUN Familjenämnden : Plats och tid Svea Hund i kommunhuset, den, kl. 08.30-11.20 Beslutande Christer Yrjas (C), ordförande Anders Albäck (FP), 1:e vice ordförande Daniel Persson (M) Anders Throbäck (S), 2:e vice ordförande

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse Elevhälsans medicinska insats 2016 Bromölla kommun

Patientsäkerhetsberättelse Elevhälsans medicinska insats 2016 Bromölla kommun Patientsäkerhetsberättelse Elevhälsans medicinska insats 2016 Bromölla kommun Inledning De medicinska insatserna inom elevhälsan i Bromölla kommun omfattar de insatser som skolläkare, skolsköterska och

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för den medicinska delen inom elevhälsan.

Patientsäkerhetsberättelse för den medicinska delen inom elevhälsan. 2014-02-28 Patientsäkerhetsberättelse för den medicinska delen inom elevhälsan. År 2013 eva.fagerstrom@nybro.se Innehållsförteckning Sammanfattning 3 Övergripande mål och strategier 4 Organisatoriskt ansvar

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för. Skolhälsovård. Kramfors Kommun

Patientsäkerhetsberättelse för. Skolhälsovård. Kramfors Kommun 2016-02-24 Dnr BKU 2016/106 Patientsäkerhetsberättelse för Skolhälsovården (Elevhälsans medicinska insats, EMI) Kramfors kommun 2015 2016-02-24 2016-02-24 Anki Johnson Annika Stattin Verksamhetschef Medicinsk

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Familjenämnden

TOMELILLA KOMMUN Familjenämnden : Plats och tid Tryde 1303, den, kl. 08.30-11.30 Beslutande Christer Yrjas (C), ordförande Anders Albäck (FP), 1:e vice ordförande, 45-46 Daniel Persson (M) Sven Gunnarsson (MP) Anders Throbäck (S), 2:e

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för den medicinska delen av elevhälsan i Trelleborgs kommun för 2016

Patientsäkerhetsberättelse för den medicinska delen av elevhälsan i Trelleborgs kommun för 2016 1 (5) Datum Diarienummer 2017-03-01 BIN 2017/227 Resurschef Ann Heide-Spjuth 0410-733944, 0708 817557 ann.heide-spjuth@trelleborg.se Patientsäkerhetsberättelse för den medicinska delen av elevhälsan i

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Familjenämnden

TOMELILLA KOMMUN Familjenämnden : Plats och tid Svea Hund i kommunhuset, den, kl. 08.30-10.45 Beslutande Christer Yrjas (C), ordförande Anders Albäck (L), 1:e vice ordförande Daniel Persson (M) Sven Gunnarsson (Mp) Linda Ekelund (V),

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Familjenämnden

TOMELILLA KOMMUN Familjenämnden : Plats och tid Svea Hund i kommunhuset, den, kl. 08.30-11.10 Beslutande Christer Yrjas (C), ordförande Anders Albäck (L), 1:e vice ordförande Daniel Persson (M) Sven Gunnarsson (MP) Sara Anheden (S) Per

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för elevhälsans psykologiska insatser

Patientsäkerhetsberättelse för elevhälsans psykologiska insatser Patientsäkerhetsberättelse för elevhälsans psykologiska insatser DE LA GARDIEGYMNASIET, LIDKÖPINGS KOMMUN UTBILDNINGSNÄMNDEN ÅR 2016 2017-01-10 Magnus Thilén 1 Verksamhetschef för elevhälsan Innehåll Sammanfattning...3

Läs mer

1(8) Avvikelse- och riskhantering inom SoL, LSS och HSL. Styrdokument

1(8) Avvikelse- och riskhantering inom SoL, LSS och HSL. Styrdokument 1(8) Styrdokument 2(8) Styrdokument Dokumenttyp Riktlinje Beslutad av Kommunstyrelsen 2015-03-10, 51 Dokumentansvarig Medicinskt ansvarig sjuksköterska Reviderad 3(8) Innehållsförteckning 1 Bakgrund...4

Läs mer

Patientsäkerhets- och kvalitetsberättelse för Elevhälsans medicinska insats, EMI

Patientsäkerhets- och kvalitetsberättelse för Elevhälsans medicinska insats, EMI Patientsäkerhets- och kvalitetsberättelse för Elevhälsans medicinska insats, EMI År 215 216225 Maria Håkansson 2 Verksamhetens mål för patientsäkerhetsarbetet SFS 21:659, 3 kap. 1 och SOSFS 211:9, 3 kap.

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för de medicinska insatserna i Elevhälsan

Patientsäkerhetsberättelse för de medicinska insatserna i Elevhälsan Landstingets/regionens eller kommunens logotyp Patientsäkerhetsberättelse för de medicinska insatserna i Elevhälsan 20120212 Ragnhild Hellström, Verksamhetschef Innehållsförteckning Inledning De medicinska

Läs mer

Tjänsteskrivelse Patientsäkerhetsberättelser för vårdgivare

Tjänsteskrivelse Patientsäkerhetsberättelser för vårdgivare VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE FÖRVALTING 2015-03-11 DNR BUN 2015.109 ELISABETH JOHANSSON SID 1/1 KANSLICHEF ELISABETH.JOHANSSON@VALLENTUNA.SE BARN- OCH UNGDOMSFÖRVALTNINGEN Tjänsteskrivelse Patientsäkerhetsberättelser

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse Hélène Stolt Psykoterapi & Ledarskap AB

Patientsäkerhetsberättelse Hélène Stolt Psykoterapi & Ledarskap AB Patientsäkerhetsberättelse Hélène Stolt Psykoterapi & Ledarskap AB År 2016 2017-01-08 Hélène Stolt Leg. psykoterapeut, socionom, verksamhetsansvarig Mallen är framtagen av Sveriges Kommuner och Landsting

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Hälsoringen Osby/Lönsboda

Patientsäkerhetsberättelse för Hälsoringen Osby/Lönsboda Patientsäkerhetsberättelse för Hälsoringen Osby/Lönsboda År 2015 Katharina Martinsson tf verksamhetschef 20150219 Innehållsförteckning Sammanfattning 2 Övergripande mål och strategier 3 Organisatoriskt

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse Skolhälsovården Borlänge Kommun

Patientsäkerhetsberättelse Skolhälsovården Borlänge Kommun Borlänge kommun 2015-02-02 Patientsäkerhetsberättelse Skolhälsovården Borlänge Kommun År 2014 Datum 2015-02-02 Leg. sjuksköterska Marie Kindström Ohlson Verksamhetschef och Medicinskt ledningsansvar Leg

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Familjenämnden

TOMELILLA KOMMUN Familjenämnden : Plats och tid Svea Hund i kommunhuset, den, kl. 08.30-11.05 Beslutande Christer Yrjas (C), ordförande Anders Albäck (FP), 1:e vice ordförande Daniel Persson (M) Sven Gunnarsson (MP) Anders Throbäck (S),

Läs mer

Vårdgivare Verksamhetschef Anmälningsansvarig Vårdskada Allvarlig vårdskada Patientsäkerhet. Definitioner

Vårdgivare Verksamhetschef Anmälningsansvarig Vårdskada Allvarlig vårdskada Patientsäkerhet. Definitioner Patientsäkerhet Definitioner Vårdgivarens ansvar Anmälan enligt lex Maria Ny lex Maria-föreskrift Patientklagomål Nytt i socialtjänstlagen Anmälningar från elevhälsans medicinska del Övergång till ny myndighet

Läs mer

Kerstin Fors-Mattsson, skolchef Carola Hansson, sekreterare Helen Isaksson, rektor, 27. Wivi-Anne Mulk (Sv) ANSLAG / BEVIS

Kerstin Fors-Mattsson, skolchef Carola Hansson, sekreterare Helen Isaksson, rektor, 27. Wivi-Anne Mulk (Sv) ANSLAG / BEVIS Plats och tid: Sammanträdesrum 3, kommunhuset, Jokkmokk, klockan 09.30 11.40 Beslutande ledamöter: Sven Holmqvist (S), ordförande Tord Larsson (S), v ordf Johan Agetoft (S) Anna-Karin Jonsson Kvist (S)

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för år 2013 SN-2014/48

Patientsäkerhetsberättelse för år 2013 SN-2014/48 Rolf Samuelsson Ordförandens förslag Diarienummer Socialnämndens ordförande 2014-02-17 SN-2014/48 Socialnämnden Patientsäkerhetsberättelse för år 2013 SN-2014/48 Förslag till beslut Socialnämnden beslutar

Läs mer

Verksamhetsplan. för. Centrala elevhälsans medicinska insats

Verksamhetsplan. för. Centrala elevhälsans medicinska insats 2017-03-16 1 Bildningsförvaltningen Verksamhetsplan för Centrala elevhälsans medicinska insats 2017 Elevhälsans medicinska del I verksamhetsplanen används begreppet elevhälsans medicinska del som då avser

Läs mer

RIKTLINJE. Riktlinje för hantering av avvikelser inom äldreomsorgen

RIKTLINJE. Riktlinje för hantering av avvikelser inom äldreomsorgen uniform KUB663 v 1.0, 2010-06-09 RIKTLINJE Version Datum Utfärdat av Godkänt 1 2009-09-24 Eva Franzén, Anneli Hafström, Ann- Eva Franzén, Anneli Hafström, Ann-Helen Helen Svensson Svensson, Ann-Marie Svensson

Läs mer

UPPDRAGSHANDLING FÖR SKOLSKÖTERSKOR I ÖREBRO KOMMUN

UPPDRAGSHANDLING FÖR SKOLSKÖTERSKOR I ÖREBRO KOMMUN UPPDRAGSHANDLING FÖR SKOLSKÖTERSKOR I ÖREBRO KOMMUN Elevhälsan och särskilt den medicinska delen av elevhälsan har ett omfattande regelverk. Det handlar om allt från internationella konventioner och överenskommelser

Läs mer

Rutiner för f r samverkan

Rutiner för f r samverkan Rutiner för f r samverkan Huvudmännen för hälso- och sjukvården och socialtjänsten ska tillsammans säkerställa att övergripande rutiner för samverkan i samband med egenvård utarbetas. Rutinerna ska tas

Läs mer

Sammanträdesdatum Godkännande av dagordning SN 15/6. 2 Föregående protokoll SN 15/5. 3 Delegeringsbeslut SN 15/38

Sammanträdesdatum Godkännande av dagordning SN 15/6. 2 Föregående protokoll SN 15/5. 3 Delegeringsbeslut SN 15/38 SOCIALNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2015-05-20 PLATS OCH TID Kommunhuset, Nedre Fryken, onsdag 20 maj 2015, 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR 1 Godkännande av dagordning

Läs mer

Medicinsk ansvarsfördelning i elevhälsan Nils Lundin

Medicinsk ansvarsfördelning i elevhälsan Nils Lundin Medicinsk ansvarsfördelning i elevhälsan Nils Lundin barn o ungdomshälsovårdsöverläkare för BoU i skolåldern, Helsingborg skolläkare, Malmö Systematiskt kvalitetsarbete för hälso- o sjukvården i elevhälsan

Läs mer

SYFTE Att genom ett systematiskt kvalitetsarbete säkerställa en trygg och säker vård

SYFTE Att genom ett systematiskt kvalitetsarbete säkerställa en trygg och säker vård Riktlinje Utgåva Antal sidor 3 5 Dokumentets namn Patientsäkerhetsarbete Utfärdare/handläggare Irene Johansson Medicinskt ansvarig sjuksköterska Margareta Oswald Medicinskt ansvarig rehabilitering Datum

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse Ledarskapsutveckling i Norden AB

Patientsäkerhetsberättelse Ledarskapsutveckling i Norden AB Patientsäkerhetsberättelse Ledarskapsutveckling i Norden AB År 2013 2014-02-09 Helene Stolt Psykoterapeut, socionom Verksamhetsansvarig Mallen är framtagen av Sveriges Kommuner och Landsting Verksamhetens

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Vård och omsorgsnämnden

TOMELILLA KOMMUN Vård och omsorgsnämnden : Plats och tid Svea Hund, den, kl. 08.30-09.45 Beslutande Lars-Ove Hägerroth (M), ordförande Gunvor Olsson (C) Ann Harrysson (SPI), 1:e vice ordförande Ida Bornlykke (S), 2:e vice ordförande Figge Bergqvist

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Familjenämnden

TOMELILLA KOMMUN Familjenämnden : Plats och tid Svea Hund, den, kl. 08.30-10.45 Beslutande Övriga närvarande Christer Yrjas (C) ordförande Anders Albäck (L), 1:e vice ordförande Anders Throbäck (S), 2:e vice ordförande Sven Gunnarsson

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 10 (15)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 10 (15) Sammanträdesprotokoll 10 (15) Utbildningsnämndens arbetsutskott 2016-03-30 28 Patientsäkerhetsberättelser för vårdgivare (UN 2015.027) Beslut Arbetsutskottet beslutar att föreslå att: Utbildningsnämnden

Läs mer

2013-02-15. Patientsäkerhetsberättelse för den medicinska delen inom elevhälsan

2013-02-15. Patientsäkerhetsberättelse för den medicinska delen inom elevhälsan 2013-02-15 Patientsäkerhetsberättelse för den medicinska delen inom elevhälsan År 2012 Innehållsförteckning Sammanfattning 3 Övergripande mål och strategier 4 Organisatoriskt ansvar för patientsäkerhetsarbetet

Läs mer

Patientsäkerhets-berättelse för Solklart Vård i Bjuv. Avser Vårdenhet, BVC och BMM.

Patientsäkerhets-berättelse för Solklart Vård i Bjuv. Avser Vårdenhet, BVC och BMM. Patientsäkerhets-berättelse för Solklart Vård i Bjuv. Avser Vårdenhet, BVC och BMM. Upprättad 2016-02-28 Av Mona Andersson Verksamhetschef Innehåll: 1. Inledning 2. Sammanfattning 3. Övergripande mål och

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Kattens läkargrupp och BVC i Trelleborg

Patientsäkerhetsberättelse för Kattens läkargrupp och BVC i Trelleborg Kattens Läkargrupp Västergatan 14B, 231 64 Trelleborg. Tel. 0410-456 70 Patientsäkerhetsberättelse för Kattens läkargrupp och BVC i Trelleborg År 2013 Datum och ansvarig för innehållet 2014-02-28 Eva-Christin

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för den medicinska insatsen av elevhälsan År 2016

Patientsäkerhetsberättelse för den medicinska insatsen av elevhälsan År 2016 Patientsäkerhetsberättelse för den medicinska insatsen av elevhälsan År 2016 Innehåll Sammanfattning 1 Övergripande mål och strategier 2 Strategier och planerade åtgärder. 2 Organisatoriskt ansvar för

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Ortopedspecialisterna

Patientsäkerhetsberättelse för Ortopedspecialisterna Patientsäkerhetsberättelse för Ortopedspecialisterna År 2016 Diarienummer: RS160656 2017-01-15 Patrick Överli, verksamhetschef PATIENTSÄKERHETSBERÄTTELSE/2017-01-15/PÖ 1. Verksamhetens mål för patientsäkerhetsarbetet

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Elevhälsans Medicinska Insats, EMI

Patientsäkerhetsberättelse för Elevhälsans Medicinska Insats, EMI Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen Elevhälsans Medicinska Insats Patientsäkerhetsberättelse för Elevhälsans Medicinska Insats, EMI Halmstads gymnasieskola År 2015 2016-02-26 Anita Wickbom Medicinskt

Läs mer

FÖRSLAG H A N D L Ä G G A R E D A T U M D I A R I E N R VOHJS HU-HOH Beslutsunderlag 1. Patientsäkerhetsberättelse 2013

FÖRSLAG H A N D L Ä G G A R E D A T U M D I A R I E N R VOHJS HU-HOH Beslutsunderlag 1. Patientsäkerhetsberättelse 2013 Gemensam nämnd för vård och omsorg och hjälpmedel FÖRSLAG H A N D L Ä G G A R E D A T U M D I A R I E N R 2014-04-04 VOHJS14-021 HU-HOH13-052 12 Patientsäkerhetsberättelse 2013 för Hjälpmedelscentralen

Läs mer

Tid: Tisdagen den 28 oktober kl Plats: Elfkungen, Kommunhuset i Lilla Edet

Tid: Tisdagen den 28 oktober kl Plats: Elfkungen, Kommunhuset i Lilla Edet Kallelse Individnämnden Tid: Tisdagen den 28 oktober kl. 17.00 Plats: Elfkungen, Kommunhuset i Lilla Edet Ärenden 1. Upprop 2. Val av justerare samt fastställande av tid för justering 3. Godkännande av

Läs mer

Kapitel Avsnitt Kap.nr: Sidnr: Mål - Uppdrag 03 1(7)

Kapitel Avsnitt Kap.nr: Sidnr: Mål - Uppdrag 03 1(7) Verksamhetshandbok Kapitel Avsnitt Kap.nr: Sidnr: Mål - Uppdrag 03 1(7) Dokumentansvarig (namn och funktion) Fastställd av (namn och funktion) Fastställd datum Reviderad datum Chatharina Gustafsson Styrelsen

Läs mer

Kvalitetssäkring genom avvikelsehantering

Kvalitetssäkring genom avvikelsehantering Bilaga 9, SN 84, 2016-09-07 Kvalitetssäkring genom avvikelsehantering Dokumenttyp: Reviderad riktlinje Diarienummer: 119/2016 Beslutande: Socialnämnden Antagen: 2016-09-07 Gäller fr.o.m.: 2016-10-05 Reviderad:

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse

Patientsäkerhetsberättelse Diarienummer: LOGGA Patientsäkerhetsberättelse År 2014 Rådjurstigens gruppboende Datum och ansvarig för innehållet 150212 Lennart Sandström Mallen är framtagen av Sveriges Kommuner och Landsting (reviderad

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Fysiocenter Odenplan / Praktikertjänst AB 2012

Patientsäkerhetsberättelse för Fysiocenter Odenplan / Praktikertjänst AB 2012 Patientsäkerhetsberättelse för Fysiocenter Odenplan / Praktikertjänst AB 2012 20130301 och ansvarig för innehållet ---------------------------------- Robin Wakeham Leg. Sjukgymnast Verksamhetschef Fysiocenter

Läs mer

Individnämndens protokoll 2015-04-14

Individnämndens protokoll 2015-04-14 Datum: Tisdagen den 14 april 2015 Tid: 17.00 19.30 Plats: Familjecentralen, Ekaråsen Justeringsdag: Onsdagen den 15 april 2015 Paragrafer: 27-34 Utses att justera: Paulina Svenungsson (C) Underskrifter:

Läs mer

Äppelkriget i kommunhuset, den 13 mars 2015, kl. 13.00-15.00

Äppelkriget i kommunhuset, den 13 mars 2015, kl. 13.00-15.00 Sammanträdesdatum: Familjenämndens utskott för gymnasie-, Plats och tid Äppelkriget i kommunhuset, den, kl. 13.00-15.00 Beslutande Anders Albäck (FP), ordförande Sven Gunnarsson (MP), 1:e vice ordförande

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Familjenämnden

TOMELILLA KOMMUN Familjenämnden : Plats och tid Svea Hund i kommunhuset, den, kl. 08.30-12.00 Beslutande Christer Yrjas (C) Anders Albäck (L) Daniel Persson (M) Sven Gunnarsson (MP) Anders Throbäck (S) Sara Anheden (S) Paul Lennartsson

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare Kalmar kommun Barn- och ungdomsförvaltningen Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare År 2014 Datum och ansvarig för innehållet 150201 Karin Linge Verksamhetschef Elevhälsans medicinska del 2 Innehållsförteckning

Läs mer

LAGAR OCH FÖRFATTNINGAR SOM STYR KOMMUNERNAS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD, AVSEENDE ANSVARSFÖRHÅLLANDEN MELLAN VÅRDGIVARE (NÄMND), VERKSAMHETSCHEF OCH MAS/MAR

LAGAR OCH FÖRFATTNINGAR SOM STYR KOMMUNERNAS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD, AVSEENDE ANSVARSFÖRHÅLLANDEN MELLAN VÅRDGIVARE (NÄMND), VERKSAMHETSCHEF OCH MAS/MAR LAGAR OCH AR SOM STYR KOMMUNERNAS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD, AVSEENDE SFÖRHÅLLANDEN MELLAN NÄMND (VÅRDGIVARE), LAGAR OCH AR SOM STYR KOMMUNERNAS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD, AVSEENDE SFÖRHÅLLANDEN MELLAN VÅRDGIVARE

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för medicinska insatser i elevhälsan. Grundskolan Barn och ungdom Eslövs kommun

Patientsäkerhetsberättelse för medicinska insatser i elevhälsan. Grundskolan Barn och ungdom Eslövs kommun Patientsäkerhetsberättelse för medicinska insatser i elevhälsan. Grundskolan Barn och ungdom Eslövs kommun År 2013 Datum och ansvarig för innehållet 2014-02-28 Lizbeth Blennerup, Medicinskt Ledningsansvarig

Läs mer

Anmälan och utredning enligt Lex Maria

Anmälan och utredning enligt Lex Maria SOCIALFÖRVALTNINGEN RIKTLINJE Annika Nilsson, annika.nilsson@kil.se 2017-09-11 Beslutad av SN 2017-09-27 109 Anmälan och utredning enligt Lex Maria BAKGRUND Lex Maria innebär att vårdgivaren enligt lag

Läs mer

Verksamhetsplan för elevhälsans medicinska insats 2015-2016 2015-08-25

Verksamhetsplan för elevhälsans medicinska insats 2015-2016 2015-08-25 KARLSKRONA SPRÅKFRISKOLA KARLSKRONA MONTESSORIFRISKOLA Verksamhetsplan för elevhälsans medicinska insats 2015-2016 2015-08-25 INNEHÅLLSFÖRTECKNING ORGANISATION/STYRNING ELEVHÄLSANS MEDICINSKA INSATSER...

Läs mer

Norrtälje är värdkommun för Tiohundraprojektet, ett unikt samarbete med Stockholms läns landsting inom hälsa, sjukvård och omsorg.

Norrtälje är värdkommun för Tiohundraprojektet, ett unikt samarbete med Stockholms läns landsting inom hälsa, sjukvård och omsorg. Riktlinje Utgåva Antal sidor 3 5 Dokumentets namn Riktlinje Patientsäkerhetsarbete Utfärdare/handläggare Anne Hallbäck Medicinskt ansvarig sjuksköterska Margareta Oswald Medicinskt ansvarig för rehabilitering

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Runby gruppbostad

Patientsäkerhetsberättelse för Runby gruppbostad Patientsäkerhetsberättelse för Runby gruppbostad År 2013 2014-01-30 Marianne Arnetz, verksamhetschef Mallen är anpassad av Ambea AB utifrån Sveriges Kommuner och Landstings mall KVALITETSAVDELNINGEN KA/LF

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse. för. Hälsocentralen i Näsum

Patientsäkerhetsberättelse. för. Hälsocentralen i Näsum Patientsäkerhetsberättelse för Hälsocentralen i Näsum Datum och ansvarig för innehållet 2014-02-13 Maria Theandersson, Platschef Lideta Hälsovård Mallen är framtagen av Sveriges Kommuner och Landsting

Läs mer

Utbildningsutskottet. Sammanträdesprotokoll Plats och tid Lokal Strået, kl Ajournering, kl

Utbildningsutskottet. Sammanträdesprotokoll Plats och tid Lokal Strået, kl Ajournering, kl Sida 1/12 Plats och tid Lokal Strået, kl 13.30-16.00 Ajournering, kl 14.50-15.05 Beslutande Övriga deltagare Torbjörn Ekelund (FP), ordförande Annie Carlsson (S) Agnetha Persson (C), vice ordförande Torsten

Läs mer

Omsorgsnämndens protokoll

Omsorgsnämndens protokoll Datum: Måndagen den 18 november 2013 Tid: 15.30 17.00 Plats: Östra Roten, kommunhuset i Lilla Edet Justeringsdag: Onsdagen den 20 november 2013 Paragrafer: 106-112 Utses att justera: Tommy Nilzén (MP)

Läs mer

Roger Eklund (S), ordförande Inger Lindström (S) Rougel Frössle (S) Marie Oskarsson (S) för Irene Smedberg (S) Hans Andersson (S) Lena Jonsson (S)

Roger Eklund (S), ordförande Inger Lindström (S) Rougel Frössle (S) Marie Oskarsson (S) för Irene Smedberg (S) Hans Andersson (S) Lena Jonsson (S) Plats och tid SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Kilsbergen konferens, Örebro (i samband med nämndens utvärderingsdagar), kl 15.30 16.30 ande Roger Eklund (S), ordförande Inger Lindström (S) Rougel Frössle (S)

Läs mer

PATIENTSÄKERHETSBERÄTTELSE

PATIENTSÄKERHETSBERÄTTELSE PATIENTSÄKERHETSBERÄTTELSE Verksamhetens mål för patientsäkerhetsarbetet SFS 2010:659, 3 kap. 1 och SOSFS 2011:9, 3 kap. 1 Övergripande mål på Korsaröd: Alla kunder och deras närstående ska känna sig säkra

Läs mer

RIKTLINJE FÖR BEDÖMNING AV STÅTRÄNING GÄLLANDE DELEGERAD OCH ORDINERAD INSATS ELLER EGENVÅRD

RIKTLINJE FÖR BEDÖMNING AV STÅTRÄNING GÄLLANDE DELEGERAD OCH ORDINERAD INSATS ELLER EGENVÅRD RIKTLINJE FÖR BEDÖMNING AV STÅTRÄNING GÄLLANDE DELEGERAD OCH ORDINERAD INSATS ELLER EGENVÅRD KARLSTADS KOMMUN Beslutad i: Vård- och omsorgsförvaltningen Ansvarig samt giltighetstid: Medicinskt ansvarig

Läs mer

Riktlinjer för Avvikelsehantering

Riktlinjer för Avvikelsehantering RIKTLINJE RUTIN Dokumentnamn Riktlinjer för Avvikelsehantering Framtagen och godkänd av: Eva-Karin Stenberg Charlotte Johnsson Medicinskt ansvariga sjuksköterskor Gäller from: 2014-06 Gemensam med Regionen:

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare Kalmar kommun Barn- och ungdomsförvaltningen Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare År 2013 Datum och ansvarig för innehållet 140208 Karin Linge Verksamhetschef Elevhälsans medicinska del 2 Innehållsförteckning

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse. för Läkarhuset Roslunda AB.

Patientsäkerhetsberättelse. för Läkarhuset Roslunda AB. Patientsäkerhetsberättelse för Läkarhuset Roslunda AB. År 2012 Datum 2013-03-01 Camilla Nilsson, vårdcentralchef Innehållsförteckning Inledning 3 Struktur för inrapportering, uppföljning och utvärdering

Läs mer

Rutin för hantering av avvikelser

Rutin för hantering av avvikelser LERUM2000, v2.1, 2013-02-21 RUTIN 1 (9) Dokumentbenämning/typ: Rutin Verksamhet/process: Sektor stöd och omsorg Ansvarig: Majed Shabo Fastställare: Anette Johannesson, Maria Terins Gäller fr.o.m: 2014-09-01

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Familjenämnden

TOMELILLA KOMMUN Familjenämnden : Plats och tid Logi Gamlegård, den, kl. 08.30-11.50 Beslutande Christer Yrjas (C), ordförande Daniel Persson (M) Sven Gunnarsson (MP) Anders Throbäck (S), 2:e vice ordförande Sara Anheden (S) Tina Malm

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Vård och omsorgsnämnden

TOMELILLA KOMMUN Vård och omsorgsnämnden : Plats och tid Svea Hund i kommunhuset, den, kl. 0.00-.5 Beslutande Övriga närvarande Carl Malmqvist (M) ersättare för Ida Bornlykke (S) Sejdi Karaliti (S) Mona Nihlén (V) ersättare för Marianne Åkerblad

Läs mer

Avvikelsehantering avseende vård i samverkan

Avvikelsehantering avseende vård i samverkan ViS - Vård i samverkan kommun - landsting Godkänt den: 2017-09-28 Ansvarig: Monica Jonsson Kommun(er): Länets samtliga kommuner Landstingsförvaltning(ar): Alla förvaltningar Fastställt av: TKL 2016-11-01

Läs mer

Stora sessionssalen, Kommunhuset i Lomma

Stora sessionssalen, Kommunhuset i Lomma Sammanträdesdatum s. 1 (10) Plats Stora sessionssalen, Kommunhuset i Lomma Tid Tisdagen den 24 januari 2012, kl. 18.30-20.10 Beslutande se bifogad närvarolista Ajournering 19.05-19.30,19.35-19.40 Övriga

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för medicinska insatser i elevhälsan. Grundskolan Barn och ungdom Eslövs kommun

Patientsäkerhetsberättelse för medicinska insatser i elevhälsan. Grundskolan Barn och ungdom Eslövs kommun Landstingets/regionens eller kommunens logotyp Patientsäkerhetsberättelse för medicinska insatser i elevhälsan. Grundskolan Barn och ungdom Eslövs kommun År 2014 Datum och ansvarig för innehållet 2015-02-28

Läs mer

Bilaga 4. Lagstiftning samt föreskrifter och allmänna råd

Bilaga 4. Lagstiftning samt föreskrifter och allmänna råd Dokumenttyp Rutin Avvikelsehantering Dokumentansvarig Gudrun Ek Särne Medicinskt ansvarig sjuksköterska Beslutad av Omsorgsförvaltningen Gäller för Omsorgsförvaltningen och externa utförare Giltig fr o

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse 2013

Patientsäkerhetsberättelse 2013 Dnr BUN-2014-22 Dpl 20 sid 1 (9) BARN- OCH UNGDOMSFÖRVALTNINGEN Tjänsteyttrande 2014-02-28 Malin Lundgren Kullgren, 054-540 1306 malin.lundgren.kullgren@karlstad.se Patientsäkerhetsberättelse 2013 Dnr

Läs mer

Riktlinjer för hälso- och sjukvård

Riktlinjer för hälso- och sjukvård BURLÖVS KOMMUN Socialförvaltningen Ninette Hansson Medicinskt ansvarig sjuksköterska/ Kvalitetscontroller 2012-10-22 Beslutad av 1(8) Ninette Hansson Riktlinjer för hälso- och sjukvård Denna riktlinjer

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för. Daglig Verksamhet, Nytida AB. År 2014. 2015-01-08 Ewa Sjögren

Patientsäkerhetsberättelse för. Daglig Verksamhet, Nytida AB. År 2014. 2015-01-08 Ewa Sjögren Patientsäkerhetsberättelse för Daglig Verksamhet, Nytida AB År 2014 2015-01-08 Ewa Sjögren Innehåll Sammanfattning... 3 Övergripande mål och strategier... 4 Organisatoriskt ansvar för patientsäkerhetsarbetet...

Läs mer