Årsredovisning 2014 Kultur- och föreningsnämnden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsredovisning 2014 Kultur- och föreningsnämnden 2014.0118"

Transkript

1 Årsredovisning 2014 Kultur- och föreningsnämnden

2 Innehåll Kultur- och föreningsnämnden... 3 Årets viktigaste händelser... 3 Sammanfattning... 4 Resultatredovisning... 5 Ekonomi Kvalitetsarbete Tyck om Karlskoga Internkontroll Förvaltningsövergripande kvalitetsarbete Framtidsbedömning Nyckeltal Verksamhetsuppföljning Biblioteket Sammanfattning Verksamhet Årets viktigaste händelser Framtidsbedömning Kvalitetsarbete Fritid Sammanfattning Verksamhet Årets viktigaste händelser Framtidsbedömning Kvalitetsarbete Kulturskolan Sammanfattning Verksamhet Årets viktigaste händelser Framtidsbedömning Kvalitetsarbete BILAGA - Redovisning av uppmätta resultat

3 Kultur- och föreningsnämnden Ordförande Ledamöter Ersättare: Förvaltningschef Siv Björck Kjellgren Lasse Sjöberg 1:e v ordf (S), Mattias Gustavsson 2:e v ordf (M) tom , Pia Renman 2:e v ordf (M) , Tony Ring (M) 1:e v ordf fr o m , Claes Rydén (S), Ejvind Karlsson (S), Jan Henriksson (V), Anna Danielsson (M) tom , Linda Brunzell fr o m , Elaine E Lindblom (FP), Soheila Fors tom , Kristina Borén (KD) fr om Malin Dahlsberg (S), Van The Nguyen (S), Marco de Abreu (S), Emma Eriksson (S) tom , Rune Karlsson , Lena Hjälmgren fr o m , Anna Lilja (V) tom , Ireen von Wachenfeldt fr o m , Vivian Engström (M), Anette Israelsson (M) tom , Tony Ring (M) , Linda Brunzell , Anna-Carin Härdig fr o m , Inga-Lill Andersson (C), Kristina Borén (KD) tom , Joakim Brink (KD), Thorbjörn Svensson (KD) fr o m Hans Lundell Årets viktigaste händelser BIBLIOTEKET -Ny organisation från 1/1 2014, numera har förvaltningen en ABM-organisation Arkiv, Bibliotek, Muséer. Förvaltningens informatör, kvalitetsledare ingår i ovan nämnda organisation. Fördelning av bidrag till studieförbunden administreras via biblioteket. -Ny webbplats för biblioteket togs i bruk 1/12. Den ska underlätta för besökarna att använda bibliotekets digitala tjänster, som t ex e-böcker. - Den kompetensväxling som påbörjades under hösten 2013 genomfördes i sin helhet under Två biblioteksassistenttjänster har återbesatts av två bibliotekarier. Ett arbete kring den psykosociala arbetsmiljön i samband med kompetensväxling har under året genomförts med hjälp av företagshälsovård och konsultstöd. -Utvecklingsprojektet, Bibliotek 3.0 avslutades under våren men lever vidare under nytt namn, Mötesplats 24/7. Det fortsatta arbetet sker som utvecklingsprocesser i personalgruppen: Den rumsliga biblioteksmiljön/mötesplatsen och den Digitala processen. En tredje utvecklingsprocess, Barns och ungas läsning, startar våren FRITID Ny belysning på Bråtenspåret. SM i simhopp. 24e plats i ranking om Sveriges bästa friluftskommun Idrottsfritids för barn med funktionsnedsättningar som startades i september. TV-pucksfinalen gick av stapeln i Nobelhallen mellan den 29 oktober och 2 november där Värmland utsågs till vinnare. Utegymmet färdigställdes nedanför Strandbadet. 3

4 Mediakub installerades i Nobelhallen och invigdes av Sven-Olov Axelsson (kommunalråd), Lasse Sjöberg (vice ordförande i kultur- och föreningsnämnden) och Liselotte Eriksson (ordförande i samhällsbyggnadsnämnden) den 29 december i matchen mellan BIK Karlskoga och Västerås. Hög publiksiffra, ca och BIK Karlskoga vann med 3-0. KULTURSKOLAN Dansa pausa är ett forskningsbaserat projekt kring psykisk ohälsa och gruppen med tjejer har pågått sedan januari 2014 till och med december Träffarna har skett två gånger/vecka och det har gett att gott resultat enligt deltagarnas upplevelse. Utvärderingen av projektet pågår. Förstudie för El Sistema pågår för att se om Karlskoga kan använda sig av El Sistema som metod för integration. Venezuelanerna tar tillvara den potential som finns i musiken och ger många barn möjlighet att ta del av den - Music to Change Life! Ett uttryck som man ofta använder sig av i Venezuela. Idén att använda musik som ett verktyg för social och mänsklig utveckling kan tyckas självklar. Starka sociala sammanhang är den bästa förutsättningen för att kunna utvecklas. En arbetsgrupp har bildats från barn och utbildningsförvaltningen, socialförvaltningen, folkhälsoförvaltningen och kultur- och föreningsförvaltningen. Förstudien ingår i det uppdrag som kommunstyrelsens arbetsutskott fördelade till olika nämnder Jämlik kulturskola. Kör Delux är ett projekt mellan socialförvaltningens handikappomsorgen och kulturskolan som har resulterat i en kör med deltagare från handikappomsorgens dagliga verksamheter. En extern kör, Öjebokören, har bjudits in för att delta i projektet. Kanske kan detta vara embryot till vad som kallas i Hudiksvall för Glada Hudik! Kör Delux hade konsert i slutet av april. Sammanfattning KULTURSKOLAN För att göra Kulturskolan mer tillgänglig är man engagerad i ett antal projekt som breddar just tillgängligheten. Dels Kör De Lux, vilket sker i samarbete med Socialförvaltningen och dels Dansa Pausa, i samarbete med Folkhälsoförvaltningen, där Kulturskolan möter ungdomar med psykisk ohälsa. Under året har planering genomförts för ett integrationsprojekt, El Sistema, vilket startar våren El Sistema är ett led i arbetet med En Jämlik Kulturskola, som i sin tur är ett uppdrag som kommunstyrelsens arbetsutskott har tilldelat kultur- och föreningsnämnden. FRITID Arbetet med ny belysning i Bråtenspåret färdigställdes under våren. Upphandling av skateanläggningen påbörjades och anläggningen kommer att färdigställas under Kommunfullmäktige beslutade att omfördela medel i investeringsbudgeten från e-arkiv vilket senareläggs - till en mediakub i Nobelhallen. Idrottsfritids för barn och ungdomar med funktionshinder startade i Österledens idrottshall under hösten i samarbete med olika föreningar. Slutspelet för TV pucken hölls Nobelhallen mellan 30 oktober till 2 november. 4

5 BIBLIOTEK Bibliotekets utvecklingsprojekt, Bibliotek 3.0 avslutades i mars Projektet lever vidare under ett nytt namn, Mötesplats 24/7. Målsättningen för biblioteket är att bli en mötesplats 24 timmar om dygnet, 7 dagar i veckan. Under senhösten togs Axiell Arena i bruk. Det är en biblioteksanpassad webbplats som tillgängliggör utbud av såväl evenemang som mediabestånd. På ett mer användarvänligt sätt öppnar webbplatsen upp för interaktion mellan bibliotek och besökare. Karlskoga kommun har tillsammans med sydnärkekommunerna (Hallsberg, Kumla, Lekeberg, Askersund och Laxå) initierat ett projekt för en förstudie inför införande av e-arkiv. Biblioteket har under året, med riktade barn- och ungdomsverksamheten, nått nära av kommunens barn och unga. Resultatredovisning Tecken förklaringar Måluppfyllelse Uppfylld nivå (>95% av målvärdet) Inte uppfylld nivå (<65 % av målvärdet) Delvis uppfylld nivå (65-95 % av målvärdet) Ingen utvärdering Trend sedan 2012 Utvecklingen är positiv Utvecklingen är negativ Ingen tydlig utvecklingsriktning Jämfört med andra kommuner Bland de 25 % bästa Bland de 25 % sämsta Bland de 50 % i mitten Medborgar-/brukarperspektiv Målen som Kultur- och föreningsnämnden har arbetat fram under medborgar- och brukarperspektivet syftar till att marknadsföra nämndens verksamheter så att medborgarna ska ha kännedom de olika aktiviteterna som erbjuds samt att kultur- och fritidsföreningarna är både trygga och säkra. Medborgarnas möjlighet att påverka skapar ett demokratiskt samhälle och är en nödvändighet som en del i kommunens verksamhetsutveckling. Nämnden arbetar för att motverka utanförskap hos barn och unga och främja integrationen i kommunen. Under 2014 har ett antal åtgärder genomförts för att tillmötesgå medborgare och brukares önskemål om ökad tillgänglighet såsom utökade öppettider på Biblioteket och Strandbadet. En ny webbplats för Biblioteket, ett utegym som är gratis och tillgängligt för alla vid Näset, Nobelhallen har fått en ny mediakub och den nya belysning runt Bråtens motionsspår är färdigställd. För att motverka utanförskap hos barn och unga samt främja integration har idrottsfritids startat upp, senare under året även för barn med funktionsnedsättning. Dansa Pausa är ett projekt som genomfört med fokus på barn och ungas psykiska hälsa. Förstudien av El Sistema har genomförts och kommer att starta upp under våren i projektform. Träffar i områden med många utlandsfödda har genomförts i samarbete med föreningsliv och andra aktörer med gott resultat som gör att det kommer bli återkommande arrangemang. Resultaten i medborgar- och brukarundersökningar är goda för nämnden verksamheter vilket visar att fokus ligger på samtliga medborgare och brukare i kommunen och att bemötandet är en central del om verksamheterna ska få ett gott omdöme. Mål Styrmått Kommentarer och åtgärder utifrån resultat Karlskogas kultur- och fritidsföreningar är certifierade som en trygg och säker förening. Rapporteras till KF Antal certifierade trygg och säker förening (antal) Fem föreningar är certifierade och sju var målet för Deltagandet på utbildningarna har varit lågt och de föreningar som från början gick med i säker och trygg förening har tappat farten. Utbildningarna kommer att fortsätta under 2015 för att nå Trend Jämf 5

6 så många föreningar som möjligt och två föreningar kommer sannolikt bli certifierade under Utbudet av kultur- och föreningsverksamhet är känt och tillgängligt för såväl nyinflyttade som för kommuninvånarna. Rapporteras till KF Andel av Kultur- och föreningsnämndens publikaoch kontorslokaler som är fysiskt tillgängliga för alla (%) Öppethållande på huvudbiblioteket utöver tiden på vardagar (antal timmar) Öppethållande för allmänheten i simhallen utöver tiden på vardagar (antal timmar) Nyttjandegrad av erbjudanden/biljetter till nyinflyttade (%) Andel av inbjudna elever i åk 7 som deltagit i upplevelsen och historien om Alfred Nobel och Björkborn (%) Arbete med tillgängligheten pågår ständigt och under året gjordes en del åtgärder i Strandbadet, Nobelhallen samt Alfred Nobels Björkborn. För bibliotekets del pågår kontakter med kommunens handikappskonsulent och fastighetsägaren. Under 2014 har flera anpassningar gjorts. Översynen pågår kontinuerligt tillsammans med kommunens handikappkonsulent och diskuteras på Agenda 50. Från 1 september har bibliotekets öppettider utökats för att öka tillgängligheten för besökarna. I undersökningen Kommunens kvalitet i korthet hamnar Karlskoga bibliotek bland de 35 kommuner i toppen av totalt 191 kommuner. Synpunkter har inkommit från allmänheten om utökade öppettider och från den 1 januari 2015 kommer öppettiderna att utökas. Måndagar kommer badet att vara öppet mellan 09-14, lördagar samt söndagar I Kommunens kvalitet i korthet har Karlskoga öppet 23 timmar i förhållande till medelvärdet 26 timmar. I tidningen Nyinflyttad, som går ut till alla nyinflyttade över 16 år finns kupongerbjudanden att gratis besöka Strandbadet, låna film på biblioteket samt besöka Rising stars. Av de 520 exemplar som distribuerats har 16 personer utnyttjat Strandbadets erbjudande. På biblioteket har fyra utnyttjat erbjudandet att hyra film gratis och Rising stars en person (totalt 4 %). Inbjudan har skickats ut under hösten 2014 och besöken genomförs våren Andel pojkar (0-25 år) i Kulturskolans frivilliga Både dans, teater och bild/form har en stor majoritet av flickor. 6

7 Brukarna skall känna sig nöjda med det utbud och de verksamheter/tjänster som Kultur- och föreningsförvaltningen tillhandahåller. Rapporteras till KF verksamhet (%) Andel flickor (0-20 år) i föreningsverksamheten (%) Hur nöjda brukarna är med de verksamheter/tjänster som Kultur- och föreningsförvaltningen tillhandahåller (%)1 Rapporteras till KF Musiken däremot har en betydligt jämnare könsfördelning. Tydliga förebilder och delvis nytt kursutbud ses som framgångsfaktorer. Andelen flickor har sjunkit något. Totalt har ungdomarna ökat sedan 2013 med cirka 9 % men flickor har minskat med cirka 2%. Arbete pågår i föreningarna tillsammans med SISU för att exempelvis försöka behålla flickorna längre upp i åldrarna. Från 2015 höjs åldersgränsen upp till 25 år. Arbete pågår ständigt med att tillgodose brukarnas behov och önskemål. Lokalbokningen når målet, Strandbadet når nästan målet. Nobelanläggningarna ser procentmässigt lite lågt ut och det som kan utläsas är att man tycker det är för lite istider, ej renoverade omklädningsrum, (renovering av omklädningsrummen påbörjas under 2015). Men det som sticker ut mest är saknaden av tak över uterinken. Andel brukare som upplever att nämnden når nivåerna i kvalitetsåtagandena (%) Tidigare mätt i NKI Kulturskolans pedagogiska verksamhet och Biblioteket får ett mycket gott betyg som är över målnivåerna så arbetet kommer rikta in sig på att bibehålla de goda resultaten. Lokalbokningens kvalitetsåtagande uppfylls, målvärde 80 % resultat 98 %. Det var 47 % som besvarade enkäten. Kvalitetsåtagande gällande Strandbadet beslutades i oktober 2014, nollmätning under 2014, men 81 brukare svarade och resultatet blev 91 % mycket nöjda. Kulturskolan information om kvalitetsåtagande har gett resultat över förväntan då de har fått 100 % på denna fråga från brukarna. Endast 39 % känner till att det finns kvalitetsåtagande för biblioteket. Av de personerna är 96% mycket nöjda eller i stort sett nöjda. Svårt att göra någon analys kring kvalitetsåtaganden 1 Brukarundersökningar 7

8 för biblioteket då svarsfrekvensen är så låg. Andel deltagare som upplever att de får gehör för önskemål och förväntningar på innehållet i Kulturskolans kurser (%) 94 % uppger att de får gehör för önskemål och förväntningar. Tydliga framgångsfaktorer har varit Kulturkrocksveckan där lärare och elev i samarbete, hittar nya projekt samt de regelbundna elevsamtalen som äger rum varje vår. Andelen brukare som är nöjda med bibliotekspersonalens serviceförmåga och kunnighet (%) 2 Siffran har sjunkit något från föregående år. Ett nytt svarsalternativ, Vet ej är nytt för mätningen 2014, som kan vara en förklaring till sänkningen. (92%) Medborgarna ska uppleva ett gott bemötande i kontakt med Kultur- och föreningsförvaltningens personal Rapporteras till KF Andel brukare som upplever ett gott bemötandet i kontakten med Kultur- och föreningsförvaltningens personal (%) 3 Rapporteras till KF Arbete pågår ständigt med att förbättra mötet med brukarna och årliga brukarundersökningar mäter resultatet. Brukarundersökningarna gällande Strandbadet (93 %), Nobelanläggningarna (86 %) och Lokal-bokningen (94 %) visade att besökarna/brukarna är väldigt nöjda med personalens bemötande. Resultatet för samtliga enheter visade över målvärdet 75 %. Kulturskolan har en mycket positiv bedömning från brukarna om ett gott bemötande och får 100 % i undersökningen. På Biblioteket är 83 % av brukarna mycket nöjda och 11 % ganska nöjda med bemötandet. Andel av medborgarna som upplever ett gott bemötandet när de via telefon ställt en enkel fråga till Kultur- och föreningsförvaltningen (%) 4 Resultaten är något sämre än vid förra mätningen men fortfarande på samma nivå som andra kommuner. Andel av medborgarna som får svar på en enkel fråga via e-post till Kultur- och föreningsförvaltningen inom två arbetsdagar (%) 5 Av de sex mailfrågor som avser frågor till Kultur- och föreningsförvaltningen besvarades endast två av förvaltningen. De övriga har kommunstyrelsens ledningskontor tagit ansvar för och ett av dessa besvarades inte. Resultatet ger därmed en falsk 2 Brukarundersökningar 3 Brukarundersökningar 4 Extern servicemätning 5 Extern servicemätning 8

9 Andel av medborgarna som tar kontakt med Kultur- och föreningsförvaltningen via telefon får ett direkt svar på en enkel fråga (%) 6 bild av förvaltningens serviceförmåga när det gäller e- posthantering. Här har förvaltningen förbättrat resultatet avsevärt men når inte ända fram till satta målnivåer. Andel lyckade kontaktförsök med en handläggare inom Kultur- och föreningsförvaltningen (%) 7 Resultatet för förvaltningen ligger högre än för kommunen som helhet och övriga kommuner. Medborgarna upplever att de har inflytande över Kultur- och föreningsnämndens verksamheter Rapporteras till KF Andel besvarade frågor av en handläggare inom Kulturoch föreningsförvaltningen med god kvalité (%) 8 Ungdomar mellan 13 och 25 år stimuleras till att driva egna arrangemang genom Ung peng (antal) Antal medborgare som via tyck om ger förslag som leder till verksamhetsutveckling och förbättringar. Med god kvalité avses om frågorna besvaras med merinformation, det vill säga inte enbart svar på frågan som ställs. Förvaltningen har fått 100 % och detta kan jämföras med kommunen som helhet där resultatet hamnar på 47 %. En tydligare marknadsföring har gjorts från förvaltingens kommunikatör under året och Kulturskolans lärare har fått i uppgift att stimulera deltagarna till att söka Ung peng. Totalt 34 medborgarsynpunkter inkom via tyck om varav tretton ledde till förbättringar. - Kultur- och föreningsnämnden prioriterar främjande och förebyggande insatser för ekonomiskt utsatta barn och unga. Rapporteras till KF Antal ferieplatser (antal/år) Strandbadet hade två stycken, Nobelhallen fyra stycken och Sommarlovsverksamheten hade tre stycken. Dessutom kunde Kulturskolan erbjuda sju platser på dans. Andel föreningar som kommunen årligen för samtal med och som arbetar med att nå barn och unga från ekonomiskt utsatta familjer (%) Frågan har ställts till föreningarna på föreningsträffarna om de vet om det finns barn och unga med i föreningslivet som lever i ekonomiskt utsatta familjer. Inga konkreta svar har kunnat ges gällande detta. Svaret är att man tror det finns men det finns inget sätt att kunna mäta detta, därav 0 gällande styrmått. 6 Extern servicemätning - Utfallet har ändrats från 42 % år 2011 och 2012 då resultatet av mätningen 2013 baserar sig på bra eller acceptabla svar på frågorna som ställts. 7 Extern servicemätning 8 Extern servicemätning 9

10 Via kontakter med socialförvaltningen så har två utbetalningar gällande fritidspeng gjorts under Hushåll med barn i årskurs 4-9 som mottagit försörjningsstöd under en längre tid har rätt till ersättning från socialnämnden för att täcka kostnader för barnens fritidsaktiviteter. Medarbetarperspektiv De anställda inom Kultur- och föreningsnämndens verksamheter ska känna motivation och engagemang i sitt arbete och på så sätt ge bästa möjliga service och kvalité till medborgarna. De ska även arbeta efter en helhetssyn inom kommunens alla verksamheter och då framförallt gentemot medborgare, i enlighet med kommunens värdegrundsarbete. Kultur- och föreningsnämndens presidium har haft träffar med andra nämnders presidium för ökat kunskapsutbyte och samarbete över gränserna med brukarna och medborgarna i fokus. I bred samverkan har förvaltningen tagit fram ett antal friskfaktorer som bidrar till att man trivs på arbetet och vill bidra med sin kompetens och sitt engagemang. Som chef på förvaltningen har man ett uttalat uppdrag att hålla dialogen om friskfaktor levande. Ny medarbetarundersökning genomfördes hösten 2014 och resultatet presenteras i februari Mål Styrmått Kommentarer och åtgärder utifrån resultat Anställda inom Kulturoch föreningsnämnden upplever arbetstillfredsställelse med arbetet. Rapporteras till KF Medarbetarindex (%) 9 Rapporteras till KF Ledarskapsindex (%) 10 Rapporteras till KF Medarbetarundersökningen gjordes under hösten 2014 och resultaten för denna kommer under februari Trend Jämf Hur många medarbetare som kan rekommendera den egna arbetsplatsen (%) 11 Rapporteras till KF Medarbetarnas upplevda motivation i arbetet (index 0-100) 12 Rapporteras till KF Medarbetarnas uppfattning om sin närmaste chef (index 0-100) 13 Rapporteras till KF Medarbetarnas uppfattning om tydligheten i styrningen på arbetsplatsen (index 0-100) 14 Rapporteras till KF 9 Medarbetarundersökningen som genomförs vartannat år 10 Medarbetarundersökningen som genomförs vartannat år 11 Medarbetarundersökningen som genomförs vartannat år 12 Medarbetarundersökningen/HME undersökningen 13 Medarbetarundersökningen/HME undersökningen 14 Medarbetarundersökningen/HME undersökningen 10

11 Andel medarbetare som har kännedom om de politiska målen (%) Andel medarbetare som anser att de politiska målen påverkar det dagliga arbetet (%) Andel medarbetare som har kompetensutvecklingsplaner (%) 15 Frisknärvaro (%) Redovisas på nämnden Kultur- och föreningsnämnden ska verka för ökat kunskapsutbyte och goda relationer mellan de olika nämnderna. Rapporteras till KF Dialogträffar med övriga nämnders presidier omkring gemensamma frågor och utvecklingsprojekt (antal/år) Under 2014 har två träffar genomförts med Barn- och utbildningsnämndens presidium för att diskutera läsfrämjandet gällande barn och ungdomar. En träff har genomförts med presidiet för Samhällsbyggnadsnämnden där en inventering av gemensamma frågor gjordes. Utvecklingsperspektiv Ett rikt kultur- och fritidsutbud är viktigt för företagens utveckling och rekrytering av kompetent personal, därför är Kultur- och föreningsnämndens ambition att Karlskogas näringsliv ska se nämndens verksamheter som en resurs. Marknadsföring av nämndens verksamheter har skett i liten skala under året så utmaningen ligger i att hitta fler arenor och nätverk för detta. Nämndens verksamheter ska medverka och skapa förutsättningar för större arrangemang i kommunen som gör staden Karlskoga attraktiv och känd nationellt. Under året har flera stora evenemang ägt rum bland annat finalspelen i TV-pucken. Kulturskolan kan erbjuda estetiska miljöer som stimulerar, tillvaratar och utvecklar kreativa och estetiska kompetenser hos barn och ungdomar. De arbetar för att stärka och underlätta övrig inlärning och skapa meningsfullhet genom olika projekt, exempelvis Dansa pausa, samt samarbeten med studieförbunden för att korta kötiderna. Biblioteket arbetar med läslust där Biblioteket ska bli en mötesplats och inom Fritid finns flera samarbeten för att stärka barn och unga. Alla dessa samarbeten leder till att främja de många olika vägarna till det livslånga lärandet och stärka individerna. Mål Styrmått Kommentarer och åtgärder utifrån resultat Utbudet av Kultur- och föreningsverksamheten är känt och tillgängligt för företagare Rapporteras till KF Kultur- och föreningsnämnden ska verka för att den Marknadsföra kultur- och föreningsverksamheten till företagare inom kommunen i årliga nätverksträffar (antal) Elevplatser (0-25 år) i kulturskolan skall uppgå till minst (antal) Energi- och klimatrådgivaren har deltagit i företagarnätverket vid ett tillfälle och berättat om sin verksamhet. Representanter från Kulturskolan har presenterat sina verksamheter i företagsnätverket Mat och prat. Inventering av fler marknadsföringsarenor för nämndens verksamheter kommer att ske under kommande år. Deltagarantalet har sjunkit på grund av lärarvikariat, vilket alltid för med sig att några elever slutar, Trend Jämf - 15 Medarbetarundersökningen som genomförs vartannat år 11

12 kulturella och den föreningsdrivna kompetensen långsiktigt bidrar till att utveckla trivsel och gemenskap som blir värdeskapande för människor i Karlskoga och som ger staden liv och puls. Rapporteras till KF Kultur- och föreningsnämndens verksamheter bedrivs ansvarsfullt och kostnadseffektivt Rapporteras till KF Kulturskolan är en självklar del av utbildningen i Karlskoga Rapporteras till KF Elever (0-25 år) som har stått i kö längre än 12 månader ska minska (antal/år) Kultur- eller idrottsevenemang med minst 300 personer i publik (antal) Kostnad för brukarnöjdhet (kr/invånare och nöjdhetspoäng) 16 Rapporteras till KF Strandbadets snittkostnader/öppettimma, beräknat på årsbasis för 17 - Bokningsbar tid (kronor/timme) - Öppethållande tid för allmänheten (kronor/timme) Rapporteras till KF Bibliotekets snittkostnader/öppettimma, beräknat på årsbasis (kronor/timme) 18 Rapporteras till KF Andel elever i grundskolan och gymnasiet som har fått information om kulturskolans utbud för att utveckla kreativa och estetiska kompetenser hos barn och ungdomar (%) samt en ökad konkurrens framförallt inom dansområdet. Bland annat har samarbete med studieförbund inletts med syfte att förkorta kötiden. Arbetet med att stödja de föreningar som planerar stora evenemang har fortgått. Under året har det varit flera större evenemang, exempelvis Bofors Gymnastikförenings kavalkad, SM i simhopps, Vårsimiaden simföreningen, Nordic Youth Trophy hockey, BIK Karlskoga A-lags matcher, TV-pucksfinalen, bokens dag, Rising stars, Karlskoga konsertförening, firande av Valborgsmässoafton och Nationaldagen. Detta var första året som kostnad/brukarnöjdhet räknades fram och resultatet kommer att bli utgångspunkt för framtida mätningar. För 2014 finns inga målvärden angivna då kostnadsbilden på Strandbadet inte har kunnat fastställas efter renoveringen kommer att bli utgångspunkt för framtida målvärden. En omorganisation på Biblioteket inför 2014 har medfört en annan kostnadsbild. Detta gör att målvärden behöver revideras till 2015 för att få en rättvisande bild. Samtliga elever inom grundskolan har fått information och konsertbesök inom ramen för samarbetet med grundskolan åk 4-9. Elever har även fått information om Kulturskolans Prova på dagar där de har möjlighet att prova de olika aktiviteterna i Kulturskolans utbud. Antal prova på dagar (antal) Tre stycken är genomförda och därutöver har riktade prova på aktiviteter gjorts ute på skolor. Särskilda satsningar i områden med få deltagare (antal) Kulturskolans ambition var att erbjuda särskilda satsningar redan Måttet består av två måttenheter som sätts i relation till varandra brukarnöjdhet och nettokostnad per invånare. Måttet kostnad per invånare redovisas med viss eftersläpning. Från och med 2014 byts måttenheten NKI till andel (%) mycket nöjd/ganska nöjd) 17 Kostnader exklusive Träningspasset, ej mätt 2011 på grund av renoveringsarbete 18 Bibliotekets kostnad exklusive externa uppdrag 12

13 Kultur-och föreningsnämnden ger tillsammans med civilsamhället stora möjligheter till bildning inom kultur- och fritidsområdet. Rapporteras till KF Andel barn i årskurs 6 som klarar simprovet på 200 m (%) Antal samarbets- /samverkansprojekt med andra aktörer (antal) under höstterminen 2014 men det har tagit längre tid att få information översatt till andra språk samt knyta kontakt med de som Kulturskolan kommer att besöka. I början av 2015 kommer besöken komma igång. Simproven i årskurs 6 är skolans ansvar och de bokar in tider för simträning samt simprov. Det har under året varit ett nära samarbete mellan idrottslärarna och badmästarna. Simkunnigheten i årskurs 6 har ökat och ligger över målvärdet. Ett antal lyckade sammarbetsprojekt har resulterat i ett mervärde för Karlskogas medborgare. Bland annat har ett utegym som är tillgängligt och kostnadsfritt för alla anlagts vid Näset. Planeringen av Skateanläggningen har genomförts och en mångårig önskan från Karlskogas ungdomar blir verklighet under våren 2015 då den förväntas stå klar. En efterlängtad mediakub har ersatt det gamla matchuret i Nobelhallen. Utan föreningslivets deltagande skulle varken idrottsfritids eller lovverksamheter finnas. Idrottsfritids för barn med olika funktionshinder är mycket uppskattad. SISU och Värmlands Idrottsförbund finns också med i föreningarnas utbildningar, såsom Säker och Trygg förening, leder till att föreningarna certifieras som en Säker och Trygg förening. Integration är en viktig del i verksamheten. Karlskoga hem och ledare från föreningslivet har gjort det möjligt att i samarbete anordna en årlig vårfest i Baggängen som har blivit uppskattad aktivitet av de boende i området. Arbetsmarknadsenheten ansvarade för verksamheten kring Knappfors. Det pågår samarbete mellan kommunens förvaltningar (Kulturoch förening samt Samhällsbyggnad) och BIK Karlskoga gällande att hitta olika möjligheter att söka medel för att på så sätt få möjlighet att få tak och väggar över uterinken. Biblioteket har inlett ett samarbete mellan Möckelnföreningarna, Socialförvaltningen (föreningen - 13

14 Funkis) för att starta upp caféverksamhet på biblioteket. Samarbete med Folkhögskolan gällande bibliotekarietjänst, Rädda barnen med ett läsprojket, ABF gällande IT-verkstad och diskutek med olika ämnen. Naturskyddsföreningens klädbytardag och föreläsning Den flamsäkra katten. Teater Nolbys Figaros Brainstorm - Föreläsningar och samtal med utgångspunkt i pjäsen Figaros bröllop. Biblioteket var delaktig i den Finska kulturveckan med utställningen Arvet, sagostund, författarbesök och föreläsning. Ett gemensamt E-arkivsprojekt i samarbete med sydnärkekommunerna har inletts. Kulturskolan samarbetar med föreningsliv, fristående konstnärer (konsthallen), fria grupper inom exempelvis Barnkulturgruppen. Samarbetet leder till att Karlskoga kommun får ett bättre kulturliv och barnen i skolan får ett mer innehållsrikt sätt att se på kulturlivet både som konsumtion och produktion. 14

15 Ekonomi Driftredovisning Resultat Resultat Resultat Budget Avvikelse Kostnader *Varav personal *Varav personal bemanningsenheten Intäkter Nettokostnader Nettobudget Resultat i förhållande till budget Resultat Resultat Resultat Budget Avvikelse Nettokostnader per verksamhet Nämnd Ledning Bibliotek Fritid Kulturskolan Summa nettokostnader Kultur- och föreningsnämndens ramar 2014 har kompenserats med kostnader för 2014 års avskrivningar, totalt 1,2 mnkr som redovisas under Ledning. Ledning har gjort ett planerat underskott under året som beror på prioriterade pengar till avdelningarnas olika utvecklingsprojekt samt kostnader för personalomställningar inom förvaltningen. Kulturskolan hade prognostiserat ett underskott för året då elevintäkterna minskade med cirka 200 tkr. Det överskott som har gjorts beror främst på försäljning av instrument samt intäkter för teaterverksamheten vilka var engångsintäkter som ej var budgeterade. Ett antal sparåtgärder gjordes inför verksamhetsåret 2014 och Kulturskolan har efter dessa en balanserad budget. Biblioteket har haft ett förväntat nollresultat, men på grund av vakans på bibliotekarietjänsterna i samband med kompetensväxlingen har personalkostnaderna under året varit lägre. Verksamheten har även haft svårigheter att tillsätta vikarier vid ordinarie personals sjukfrånvaro. Fritid gör ett överskott som beror på det milda vintervädret med lägre kostnader för el och värme som följd. Till exempel har värmen på Kemab arena i stort sett inte varit på under året och inga isbanor i kommunen har spolats upp. Även det planerade arbetet med fotbollsplanerna under hösten har inte kunnat genomföras då planerna var för blöta. Det har varit ett svårt år väderleksmässigt att planera budget och prognoser för fritidsanläggningarna. Ett litet överskott finns på föreningsbidragen då ett antal föreningars ansökningar kom in försent vilket medförde att hela bidragsbeloppet inte betalades ut. 15

16 Uppföljning av treårsbudget Redovisning (tkr) Ingående balans 2014 Utfall 2014 Prognos Resultat i förhållande till budget 114, Kultur- och föreningsnämndens totala resultat från föregående treårsbudget blev ett överskott om 229 tkr. Enligt gällande överföringsregler för resultatet har nämnden fört med sig ett överskott om 114,5 tkr som ingående balans Kulturskolan förväntas göra ett nollresultat vid utgången av Detta kan förändras framförallt när det gäller uppdragsverksamheten då en minskad beställning innebär omställningskostnader som inte alltid följer treårsperioden. Det är också viktigt att elevantalet följs upp och att de elever som står i väntelistan får om möjligt plats i verksamheten för att inte elevintäkterna ska minska mellan terminerna. Biblioteket kommer att använda det överskott som finns efter 2014 till bland annat kostnader för arbetet med biblioteksplanen och förväntas göra ett nollresultat vid utgången av Fritid kommer att ha förändringar i föreningslokaler vilket leder till högre hyreskostnader under 2016, exempelvis ombyggnationen av Karlbergshallen. Den renovering som pågår i Nobelhallen kommer att ge en kraftigt ökad hyreskostnad 2016, hur mycket är i dagsläget inte klart. Det är viktigt att den ökade hyreskostnaden för Nobelhallen kompenseras med en ramförstärkning då renoveringen är så pass omfattande. Budgeten för Fritids verksamheter påverkas av en rad faktorer som inte går att förutspå exempelvis väderlek och maskinhaverier som kan resultera i stora kostnader med variation över tid. Treårsbudgeten underlättar för att ha en budget i balans vid utgången av 2016 och målet är ett nollresultat vid utgången av Investeringar Resultat Resultat Budget Avvikelse Varav över- Investeringar/inventarier (tkr) förs till nästa år Belysning Bråtens motionsspår Skateanläggningen Strandbadet entré Utegymanläggning - Näset Informationstavlor Axiell arena Mediakub Nobelhallen Kulturskolan pedagogisk utrustning Bildkonst Strandbadet Bowlinghall Fritid Biblioteket RFID Summa investeringsutgifter För de investeringsprojekt som pågått över årsskiftet har kvarvarande investeringsmedel flyttats till 2014 års budget, totalt 5,3 mnkr. Enligt beslut i Kommunfullmäktige (KF 105/14) har investeringsanslaget för E-arkiv 2014, 2 mnkr, omprioriteras till investering av en mediakub till Nobelhallen. 16

17 Ombyggnationen av receptionen/kassan i Strandbadet samt installationen av ett nytt passersystem skjuts fram till sommaren Ett nytt passersystem kommer att ge bättre kontroll vid insläpp av besökare samt underlätta den ekonomiska redovisningen. Upphandlingen av skateanläggningen pågår, sista datum att lämna anbud är den 19 januari 2015 och påbörjad byggnation planeras till våren. Mediakuben i Nobelhallen är färdiginstallerad, vilken är en mycket efterlängtad och positiv investering från både publiken och hockeyverksamheten. Även den sista infartstavlan vid Storängen på plats. Kulturskolan har köpt in diverse elevinstrument och investerat i en ljudanläggning. Konstinköp har överskridit budgeten för 2014 och underskottet förs över till 2015 års investeringsbudget. Axiell arena, den nya webbplattformen på Biblioteket, har tagits i bruk under hösten. För de investeringsprojekt som pågår över årsskiftet kommer kvarvarande investeringsbudget att flyttas till 2015, totalt 4,7 mnkr. Kvalitetsarbete Tyck om Karlskoga Under 2014 har sammanlagt 34 synpunkter inkommit till kultur- och föreningsförvaltningen via e-post, sociala medier, svarskort, telefonsamtal eller kommunens hemsida (tyck om). 17

18 18

19 19

20 Internkontroll Kultur- och föreningsnämnden har för 2014 två fastställda nämndspecifika internkontrollområden (KFN ) Kultur- och föreningsnämndens/-förvaltningens rutiner för tecknande av avtal På nämndens aprilsammanträde rapporterades den genomförda internkontrollen av avtalsutformning; dess överensstämmelse med delegeringsordningen samt tillhörande diarieföring. Granskningen av rutinerna har bland annat lett till att en ny modul i det kommunövergripande ärendehanteringssystemet Kaisa har tagits i anspråk där alla avtal diarieförs. Till avtalen kopplas en bevakning, vilket innebär att ansvarig tjänsteman får en e-post en viss tid innan avtalet förfaller. En total genomgång av samtliga avtal har gjorts och gallring av gamla avtal har skett. Vikarieanskaffning På nämndsammanträdet i november rapporterades internkontroll av hur samarbetet fungerar med Bemanningsenheten för Kultur- och föreningsförvaltningen ur ett verksamhetsmässigt och ekonomiskt perspektiv. En kartläggning av hur vikarieanskaffningen går till har gjorts, där bemanningsenhetens betydelse är central. Kartläggningen har gjorts ur ett verksamhetsmässigt och ekonomiskt perspektiv. Slutsatsen är att behovet ser lite olika ut på olika delar av förvaltningen. Av den anledningen bör användningen av bemanningsenheten anpassas till verksamhetens behov. Eftersom behovet kan förändras över tid ska en avstämning göras årligen. Förvaltningsövergripande kvalitetsarbete Under året har många uppdrag och kvalitetsmätningar av olika slag genomförts, allt från brukarundersökningar på enhetsnivå till kommunövergripande medborgarundersökning. Den mer omfattande medarbetarundersökningen, internkontroller, diverse utredningsuppdrag samt kommunövergripande kvalitetsprojekt är några av de arbeten som genomförts. Brukarundersökningar har under året genomförts på Biblioteket, Kulturskolan, Lokalbokningen, Nobelanläggningarna och Strandbadet. Generellt är brukarna nöjda men det finns alltid synpunkter på förbättringar. Våra förtroendevalda har också genom en enkät utvärderat den gångna mandatperioden. Två internkontroller, enligt beslut i kultur- och föreningsnämnden, har genomförts; rutiner för tecknande av avtal och vikarieanskaffning. Kvalitetsåtagandena har reviderats för biblioteket, kulturskolan och lokalbokningen. För Strandbadet, som inte haft något under ett antal år, har nu ett sådant fastställts på Kultur- och föreningsnämnden. Andra uppdrag som utförts är kvalitetshjulet, en kartläggning och sammanställning av övergripande regelbundet återkommande kvalitetsarbeten såsom utredningar och enkäter. En sammanställning har gjorts över vilka arbetsgrupper, styrgrupper, nätverk och projektgrupper, såväl interna som externa, som nämndens tjänstemän och politiker regelbundet arbetar och deltar i. En granskning av förekomsten kommersiell verksamhet i offentligt finansierade lokaler har genomförts och en gränsdragning har fastställts med nämndbeslut. Arbetet med kvalitetutvecklingsprojektet Att mäta det omätbara för Bibliotek och Kulturskola har fortskridit. Ett antal grundläggande kvantitativa nyckeltal som går att jämföra med andra kommuner har tagits fram och ambitionen är att kunna redovisa resultat under

21 Det kommunövergripande projektet Ständiga förbättringar, som kommunens kvalitetsgrupp ansvarar för, har arbetat fram en modell där syftet är att skapa en struktur för att engagera och tillvarata alla medarbetares goda idéer och förslag till förbättring av verksamheten. Modellen kommer att testas under våren Den årliga kommunövergripande Servicemätningen har genomförts och visar på ett förbättrat resultat av förvaltningens serviceförmåga när det gäller att vara tillgänglig och ge goda svar per e-post och telefon. Mätningen har dessvärre brister i metoden, vilket för att den inte är tillförlitlig på förvaltningsnivå. Den kommunövergripande Medborgarundersökningen genomfördes under våren. Jämfört med förra mätningen (2012) behåller förvaltningen sitt resultat och ligger ofta högre än andra kommuner. Kommunkompassen är också en kommunövergripande undersökning. Ett verktyg för utvärdering och analys av kommuners sätt att arbeta. Jämfört med förra mätningen (2010) har kommunen som helhet blivit bättre men utvecklingsområden finns och ett kommunövergripande arbete har påbörjats kring detta. Framtidsbedömning BIBLIOTEKET Under 2015 kommer ytterligare en organisationsförändring genomföras på biblioteket. De tre enhetschefstjänsterna kommer att tas bort och ersätts med en biträdande ledningsfunktion till bibliotekschefen. Under 2015 kommer föreståndaren för Gråbo museum att gå i pension, varför samtal med olika parter inletts om vad som ska göras åt museet och området i stort. Från och med februari 2015 är en projektledare för e-arkivprojektet är rekryterad och att projektet, som har blivit försenat, kan påbörjas. Biblioteksutvecklingsprojeket, Mötesplats 24/7 fortsätter och planering för den rumsliga biblioteksmiljön/mötesplatsen och planering för ett bibliotekscafé kommer gå in i nästa fas. Den digitala processen kommer arbeta vidare med att skapa strukturer och rutiner kring hur personalen i framtiden arbetar vidare med det digitala biblioteket och hur det harmoniserar tillsammans med det fysiska biblioteket. Den tredje processen, barns och ungas läsning kommer påbörjas under FRITID Föreningslivet är en viktig del i kommunen. Men i de samtal som genomförs med föreningarna så märks det att många föreningar har brist på ledare. Det ideella ledarskapet i föreningslivet är inte lika starkt som förr. Det är viktigt att föreningar och ledare får stöttning och hjälp med bland annat utbildning och olika samarbeten för att orka bibehålla all verksamhet för barn/ungdomar och övriga. Tack vare alla föreningar med dess ledare så finns det ett mycket stort utbud av aktiviteter i kommunen. Tillgängligheten till lokaler och anläggningar är viktigt. Det pågår ständigt arbete med förbättringar. Under 2015 planeras också nya föreningslokaler i Karlbergsskolan. Det finns behov av ytterligare en konstgräsplan, men den behöver inte vara uppvärmd. Detta för att kunna få ut maximalt utnyttjandetimmar, utan att man behöver tänka på slitage och 21

22 som inte är väderberoende under den snöfria delen av året. Behovet är stort i den södra delen och en bra yta att lägga den på skulle kunna vara Zahara, fotbollsplanen vid Baggängen. Beslut är taget att från och med 2015 tillverkas inga kvicksilverlampor. Detta kommer att medföra att Nobelspåret kommer att behöva en ny belysning inom tre till fyra år. Viktigt också att marknadsföra verksamheterna för att på bästa sätt synliggöra det stora utbud som finns för att locka hit nya invånare men också behålla de som redan bor i Karlskoga. KULTURSKOLAN Kulturskolan har en framtidspotential under förutsättning att resurser och kompetenser används på bästa sätt. Tre exempel som visar den framtidspotential som kulturskolan har: - Integrationsarbete El Sistema 1. Integration musik är gemenskap utan gränser. El Sistema gör det möjligt att på eller i nära anlutning till skoldagen få gruppundervisning i instrument cirka fyra gånger per vecka där barn från olika kulturer, religioner och personligheter skall göra musik tillsammans. Det i sig skapar trygghet, vi kan känsla, identitet och tillit till samhället i stort. De så kallade onsdagsträffarna där föräldrar möts är också en viktig del i integrationstanken. 2. Orkesterinstrument - genom El Sistema får fler barn att intressera sig för klassisk musik och orkesterinstrument. - Estetik i skolan Ett önskescenario är att kulturskolan får uppdraget att undervisa även åk 1-3 med utbildade musiklärare som har studerat musik på högskola/universitet i minst 4 år. Svensk forskning visar i all väsentlig riktning att estetiska ämnen behövs för vår utveckling. Att samverka med grundskolan har också andra effekter där vi kan se att potentiella elever i frivilligverksamheten inspireras tack vare musiklärarna. - Kultur i vården Kulturens roll inom sjuk- och hälsovården väcker allt större intresse. Forskning visar att kulturupplevelser kan förebygga ohälsa genom att ge människor en känsla av sammanhang och en beredskap att möta t ex sjukdomar och sociala problem. Kulturens betydelse för hälsa och rehabilitering bekräftas även genom forskning som visar att vårdtider kan förkortas och behovet av mediciner minskas. 22

23 Nyckeltal Utfall 2014 Utfall 2013 Utfall 2012 Volymer Biblioteket Lån (antal) E-lån (antal) Virituella besök (antal) Lån/invånare (antal) 7,2 7,4 8,2 Mediaenheter (antal) Besök totalt (antal) Besök/öppendag (antal) Besök/öppettimma (antal) 58, Besök/invånare och år (antal) 5,4 5,7 7,5 Bibliotekets öppettimmar per vecka sommartid/vintertid (antal) 57/61 53/57 53/57 Arkiv Förfrågningar (antal) Besök (antal) Leverenser (antal) Fritid Idrottshallar, nyttjandegraden av bokningsbar tid (procent) Strandbadet, antal nyttjandetimmar/vintervecka (antal) Nobelhallen, nyttjandegraden av bokningsbar tid (procent) Is: 84 Inlines: 73 Is: 90 Inlines: KEMAB arena, nyttjandegraden av bokningsbar tid (procent) Badgäster i Strandbadet (antal per år) Varv/vecka i Nobelspåret (antal) Spår och leder (antal) Barn- och ungdomsföreningar som uppbär bidrag (antal) Barn- och ungdomar i föreningsverksamhet (antal) Deltagare i idrottsfritids Idrottsevenemang på regional, nationell eller internationell nivå (antal) Idrottslag i högsta eller näst högsta divisionerna (antal) Lag i högsta divisionen i de fem största publika arenaidrotterna (fotboll, innebandy, ishockey, handboll, bandy enligt Riksidrottsförbundet) på dam och herrsidan (antal) Kulturskolan Elevplatser (antal) Nytt nyckeltal från års rapportering var felaktig ( ) då även sökning på undersidor var inkluderade. Ovan rapporteras den korrekta siffran för Nytt nyckeltal från

24 Kölista till Kulturskolan (antal) Återanmälningsfrekvens (%) Besökare Konsthallen (antal) Besökare Alfred Nobels Björkborn (antal) Besökare Arbetarmuseet Gråbo Kulturområdet Rosendal (antal) Kulturföreningar med kontant bidrag (antal) Andel sökande barn/ungdomar till kulturskolan i 10 åldersgruppen 6-15 år (procent) Andel aktiva barn/ungdomar till kulturskolan i 17 åldersgruppen 6-15 år (procent) Kundkontakter till energi- och klimatrådgivaren (antal) Kvalitet Möte med politiker/tjänstemän inför överenskommelser om bidrag med barn- och ungdomsföreningar (antal) Deltagande i lovverksamhet (antal) Från 2013 mäts antal betalande besökare. 24

25 Verksamhetsuppföljning Biblioteket Sammanfattning Verksamheten består av ett folkbibliotek, kriminalvårdsbibliotek och stöd till skolbibliotek. Konsumentrådgivning, budget- och skuldrådgivning samt energi- och klimatrådgivning. Kansli Information Arkiv och Museum (KIAM) är sedan årsskiftet en del av biblioteket och har arbetat med förvaltningsövergripande råd och stöd inom administration, kvalitet och information och strävan har varit att stödja och utbilda handläggare, ledning och övrig personal kring dessa frågor. Enheten har även arbetat med rådgivning inom de tre rådgivarområdena, vaktmästeritjänster gentemot biblioteket samt teaterguidningar på Alfred Nobels Björkborn. Arkivet har under året arbetat kommunövergripande med rådgivning och tillsyn med mera. Verksamhet Barnbiblioteksverksamheten: Personalen i enheten barn och skola har under året deltagit i kurser och utbildningar exempelvis utbudsdag i Örebro, Utan språk är du körd i Nyköping, författardag i Stockholm, Internationella Biblioteket i Västerås, Barnbiblioteksträff i Örebro, meröppet bibliotek i Alingsås, Halmstadskonferensen om läsfrämjande, utbildning sociala medier ordnat av kommunen, olika studiebesök för RFID och konferens för bibliotek och minoritetsspråk. Skolbibliotekscentralen har i samband med nedläggningen av Karlbergsskolans högstadium omlokaliserade och gallrades böcker till nuvarande Bregårdsskolan 4-9. De har katalogiserat skolornas nyinköpta material samt övriga material som skolorna vill ha in i bibliotekssystemet till exempel läromedel och de har varit behjälpliga med teknisk support kring Libra.se samt utbildat vid behov. De ordnade en träff för skolbiliotekarier samt deltog i en nationell närverksträff för SBC. En bibliotekarie har funnits på plats en dag i veckan för att jobba lässtimulerande på Folkhögskolan men utmynnade i lektioner i informationssökning och källkritik samt informationsarbete om vad folkbiblioteket kan erbjuda för stöd och service. Samarbetet påbörjades med bibliotekarie från enheten för barn- och skola men fortsattes efter sommarlovet av bibliotekarie från vuxenenheten. Boklådorna till förskolorna har plockats ihop av barnbibliotekspersonalen och skolpersonal inom grundskolan kommer efter överenskommelse, själva till biblioteket och plockar ihop boklådor till sina klasser. Böckerna lånas i regel ut på 4 veckor och för att undvika en utplockad barnavdelning hänvisas i första hand skolans lärare till bokpoolen. Vid behov har lärare fått komplettera sina boklådor med enstaka böcker från huvudbiblioteket. Enheten har varit behjälplig när skolpersonal uttryckt en önskan om att få hjälp med boktips samt boklådor på ett särskilt tema. Efter förfrågan från Kulturskolan har en boklåda skickats till Kulturskolans uppehållsrum Gillefugan en gång i månaden. Under höstterminen har ett ökat tryck på vår bokpool märkts av eftersom tre skolor saknat skolbibliotek. 25

26 Under sommaren packades 113 boklådor (ca titlar) till barnomsorgen. Från augusti 2014 till maj 2015 cirkulerar lådorna mellan kommunens förskolor. När boklådorna kommer tillbaka packas lådorna om, slitna/trasiga böcker gallras alternativt lagas. Boklådorna packas på nytt och kompletteras med nya böcker som köps in under året. Även 20 Språk- och talträningslådor med kombinerat pedagogiskt material har arbetats fram under Barnenheten har under året kontaktas av privatpersoner och skolpersonal för litteraturvägledning om bland annat lättläst, olika teman, högläsningsböcker och litteratur på andra språk. Bokjuryn avslutades med ett event i Folkets Hus den 23 april där Johan Unenge och Katarina von Bredow deltog. Bokjuryn startade i september 2013 med bokprat för alla elever i åk 7 på biblioteket under en tre veckorsperiod. Varje klass fick under läsåret låna boklådor med 54 barn- och ungdomsböcker utgivna under I slutet av mars fick vi in elevernas röstsedlar som registrerades på Bokjuryns hemsida och även en lokal tio i topp lista sammanställdes för Karlskoga. Bokjuryn kräver en stor arbetsinsats och är en mycket kostsam historia för folkbiblioteket. Ett framtida samarbete med högstadiet kräver att skolorna har tid att jobba med litteraturen under bra förutsättningar. I Bokjuryprojektet deltog över 300 elever. Barnboksavdelningen har under året haft klassbesök från bland annat Granbergsdals skola, Skrantaskolans förberedelseklass och elever från introduktionsprogrammet vid Möckelngymnasiet. Under hösten har Bregårdsskolan saknat skolbibliotek vilket har lett till ett ökat tryck från skolan när det gäller klassbesök och plockning av böcker. Under hela året har förskolor/ dagbarnvårdargrupper från hela kommunen besökt barnavdelningen för att låna böcker, leka på barnavdelningen och/eller vara med på en sagostund. På initiativ av öppna förskolan och som tematräff för deras föräldragrupper har barnbibliotekarie bokpratat om småbarnslitteratur samt informerat om bibliotekets verksamhet och utbud för de allra yngsta samt föräldrar vid sju tillfällen under Bibliotekarier har även besökt föräldramöten vid olika förskolor under året. Barnkulturgruppen bestående av representanter från Kulturskolan, grundskolan och förskolan, träffas ungefär sex gånger per år och bibliotekets representant ansvarar för att boka författare, schemalägga, köpa in litteratur och administrera författarbesök till kommunens alla elever i årskurs fem. Under vecka 47 besökte Mårten Melin Karlskogas alla elever i årskurs fem och samtidigt ett exklusivt besök hos bokklubben Bokhörnan. Värt notera att Mårtens senaste bok "Lite mer än en kram" väckte en del starka och upprörda känslor. Enligt utvärderingarna var Mårtens klassrumsbesök mycket uppskattade. Evenemang och aktiviteter Grimm-utställning Pågick fram till och med 17 januari. Den 14 januari besökte förskolan Granen oss för sagostund och vi berättade om utställningen. Efter 17/1 packades utställningen ihop och transporterades vidare till nästa bibliotek. Bilder och rapport kring hur vi arbetat med utställningen sändes till utställningsproducenten Anna Carin Svedstam på Västra Frölunda bibliotek samt till skaparen av utställningen Andréa Räder. 26

27 Litteraturpris Barbro Lindgren 2014 års ALMA-pristagare uppmärksammades med en utställning i mars månad då våra besökare kunde läsa om och av samt se film baserad på hennes böcker. Barnteater Två barnteatrar genomfördes under våren, dockteatern Tittut med Petras prick samt Boulevardteatern med Diktatorn och två under hösten, Boulevardteatern med Lilla spöket Laban samt Dockteatern Tittut med Vem ska trösta Knyttet? Författarbesök "Cirkeln" Sara Bergmark Elfgren och Mats Strandberg genomfördes den 8 februari. Trots marknadsföring och ett stort intresse kring böckerna blev besöksantalet lågt. Den 27 september hade biblioteket författarbesök av Fredde Granberg vars besök drog många åskådare, både vuxna och barn. Han gjorde ett bejublat framträdande som avslutades med autografskrivande. Barnjazz Lördag den 8 mars jazzade Barnjazz bandet loss ute i biblioteket. Ett lyckat och välbesökt arrangemang med stor svängfaktor till glädje för stora som små. Projekt tillsammans med Rädda Barnen Under perioden 27 mars-28 maj genomfördes ett läsprojekt i samarbete med Rädda Barnen och deras lässtödjare. Alla elever i årskurs 2 besökte biblioteket och fick sannerligen vara med om en lite annorlunda upplevelse. Det visade sig att en bokliga (Ordvampyren, Ordvalen och Bokslukaren) härjat under natten och lagt beslag på en del av de böcker som bibliotekspersonalen skulle tipsa om. Personalen hade ordnat böckerna tematiskt under tyger i olika färger. Det började med att barnen fick gissa vilken typ av böcker som dolde sig under tygerna. Under varje tyg saknades ett par böcker. I ett brev meddelade Bokligan att de ville spela oss ett spratt och att böckerna kunde återfås mot att barnen löste en mängd uppgifter och uppdrag. Uppe i biblioteket och nere i magasinet vandrade vi från uppgift till uppgift och barnen fick; skriva kärleksdikter, para ihop föremål med sagor, hitta på en berättelse utifrån en gammal bild, lyssna på en spökhistoria osv. Efter slutfört uppdrag blev det fika och bokprat. Ett mycket uppskattat projekt som förhoppningsvis återkommer under Påskpyssel Under påsklovet anordnades två pysseldagar med två pass per dag. Sammanlagt deltog 41 barn och 26 vuxna som bland annat pysslade disktrasor och pappersägg med stor skaparglädje och entusiasm. Dramatiserade sagostunder En ny och stor satsning för året har varit dramatiserade sagostunder. Under våren kallades sagostunderna för fredagsmys då det efter sagostunden bjöds på frukt samt pyssel. Under våren erbjöds allmänhet och förskolor sagorna Mamma Mu gungar, Nasse hittar en stol och Ester arg och Daisy galej. Sagostund utanför huset Under våren fick en bibliotekarie uppdraget att läsa en text författad av Anders Jacobsson om Sunes mardrömslika farhågor inför ett besök hos skolsköterskan. Uppläsningen skedde i Skrantaskolans aula för personal som jobbar med elevhälsa. 27

28 Språkdribbla på sportlovet Julia Linden Hill språkdribblade på temat fotboll och Julias två söner samt två kompisar deltog i arrangemanget. Bibliotekarie assisterade och hade plockat fram fotbollslitteratur på engelska. Tyvärr få deltagare men en rolig idé där barnen är delaktiga i dramatisering av en bilderbok. Bokhörnan Sedan mars 2013 har två elever från Bregårdsskolan, Jonna och Astrid, drivit den vuxenfria bokklubben Bokhörnan. Under fyra terminer har mellan 7-10 medlemmar träffats en gång i månaden för att prata böcker och fika i bibliotekets sammanträdesrum. Formerna och ansvarsfördelningen har kontinuerligt diskuterats utifrån Jonna och Astrids önskemål. bibliotekarie har bistått med goda råd, hjälpt till med marknadsföring, presskontakt, anmälningar, ordnat fika, beställt böcker vid behov samt bokat författarbesök. Under 2014 har Bokhörnan träffats under åtta tisdagar och i februari medverkar Bokhörnan i P4 Radio Örebro, reportern Sofia från "Rakt på sak" direktsände från biblioteket. Kulturkalaset En varm och kvav lördag den 25 maj var det dags för Kulturkalas. Biblioteket i samarbete med Kulturskolan representerades av personal som bjöd på Grimm Quiz vid två tillfällen i ett tält intill Bofors gamla järnvägsstation. I runda slängar lämnades ett 40-tal tipslappar in. Fina bokpriser kunde sedermera uthämtas på biblioteket. Jätteroligt arrangemang med mycket folk som minglade runt och njöt av musik, konst och utställare. Sommarläsningskickoff En kickoff för sommarläsningen hölls den 18 juni och det kom cirka tio barn och ca 4 vuxna. Det bjöds på glass och saft och vi gav lite boktips. Åldern på barnen var från ca 7 år till ca 15 år. Radio Örebro var här och gjorde ett inslag hos oss, vilket var väldigt roligt. Utställning Rådhuskalendern Utställningen Rådhuskalendern turnerade i länet under våren och var på besök här i mars vecka Bokfrukost Personal höll i en Bokfrukost med tema Tove Jansson i oktober. 6-års visningar Ca 337 sexåringar fördelade på 13 grupper besökte biblioteket under perioden v.41 tom 45 Peter Krantz och Tomas Sönnerstam turades om att skådespela som Hemul. Årets besök utgick från utställningen Sagolika rum och Hur gick det sen? Med anledning av Tove Jansson jubileum. Grupperna deltog i en interaktiv sagostund samt upptäcksfärd och detektivarbete på uppdrag av Lilla My i biblioteket. I bibliotekets magasin träffade man Hemulen (samarbete med kulturskolan och teaterföreningen Lyset) som var i full färd med julstök och som råkat dammsuga upp barnens gåvoböcker - Vem ska trösta knyttet (en bok till varje barn i tygkasse). Varje klass/grupp fick dessutom Stora boken om mumin. Sagostunder och utställningen Sagolika rum Sagostunderna fick sannerligen en ny inramning och härlig skjuts av utställningen Sagolika rum. Utställning "räddades" i sista sekunden. Efter flera års turnerande på bibliotek i Stockholmsområdet hade man för avsikt att kassera den i samband med en magasinsröjning. 28

29 Biblioteket fick utställning gratis men fick bekosta transporten. Under hela hösten och jullovet har utställningarna avlöst varandra och varit öppna för allmänheten. Höstens sagostunder utgick från böckerna Så gör prinsessor, Sagan om den underbara familjen kanin och monstret i skogen samt Hur gick det sen? Biblioteket 40 år 4 oktober Biblioteket bjuder på kanelbullar, kaffe och saft. Barnjazzen bjuder på örongodis för stora som små. Med material från arkiv och magasin skapades en härlig utställning där våra besökare kunde frossa i 70-tals nostalgi under ett par veckor. The great Brittish bake-off Julia Linden Hill bjuder återigen till språkliga övningar under roliga och kreativa former. Lördag den 11 oktober kunde man lära sig konsten att baka utan ugn och språka på engelska inne på Öppna förskolan. Ett arrangemang som lockade ett lagom antal barn, ca 10 stycken. Förattarbesök Arne Norlin Arrangemanget ägde rum ute på bibliotekets barnavdelning hade iscensatts på temat fotboll. Ganska mycket liv och rörelse på barnavdelningen vid tidpunkten då Arne berättade. En marknadsföringsinsats gjordes genom att mejla kommunens fotbollsföreningar. Arrangör var Örebro läns landsting i samarbete med Sisu. Tove 100 år! Vi uppmärksammar Tove 100 år lördag den 6 december Sagostund i Sagolika rum Hur gick det sen? Konstnären och bildpedagogen Ulrika Andersson bildworkshop 2 gånger Musikäventyr med Carina Kahl Tårta (Snusmumrikens hatt, Lilla Mys klänning, Muminpappans hatt) Tårta som skulle räcka till 100 personer. Allt gick nästan åt och med tanke på att många barn fick en mindre bit så var det uppskattningsvis personer som tårtfikade. Tove fika (lightversion av Bokfrukost) och i anslutning till Tove fika bjuder två ungdomar på örongodis. Bland annat Höstvisa till tonerna av piano och flöjt. Tipspromenad (Fina priser, anteckningsböcker, bilderböcker, bokmärken, julkalender, muggar) Utvecklingsprojektet 24-7 Under hösten 2014 gick startskottet för två processer som ett led i 24-7, rumsprocessen och den digitala processen. I rumsprocessen ingår processledare och övrig personal. Gruppen har träffats en gång i månaden och mellan mötestillfällen har rapporter och underlag lästs. Gruppen har funderat på olika uppgifter som rör det fysiska rummet och fått information om Ung Kung om Art Kod. Ett konstprojekt som syftar till att göra barn/unga delaktiga i gestaltningen av offentliga rum och platser och i november träffade hela rumsgruppen Kicki Hendahl projektledare för Art Kod. En rapport har lämnats in som försöker beskriva och specificera de behov i lokalen som medborgarna och biblioteksverksamheten har. Den digitala processen har haft fokus på lanseringen av Arena, vilket skedde i december. Gåvoböcker Alla barn i kommunen erbjuds att hämta en bokgåva på biblioteket vid tre olika tillfällen. Första bokgåvan när barnet är nyfött, därefter vid 2,5 års ålder och när barnet fyllt 4 år. Alla 6-åringar får dessutom en bok när de besöker biblioteket under hösten med sin förskoleklass. 29

30 Visningar SFI Under året har ett flertal SFI-grupper tagits emot, bland annat från Work for you och Migrationscentret. Prao och feriearbete Biblioteket har som ambition att praoeleverna ska få en inblick i bibliotekets alla verksamheter samt vara behjälpliga med diverse enklare arbetsuppgifter. Under 2014 har elva elever vid olika tillfällen haft sin prao på Biblioteket. Kravhantering Interndebitering av samtliga skolor samt spärrning av gamla skolkort. Skickar räkningsunderlag på försenade böcker med mera som är lånat på Huvudbiblioteket till Redovisningsenheten som sedan kontinuerligt kollas upp några gånger i veckan. Besök av Samhällsbyggnadsförvaltningen Den 24 september besökte hela samhällsbyggnadsförvaltningen Biblioteket på deras förvaltningsdag. Det var två grupper med sammanlagt cirka 100 personer. Regional kulturplan Under hösten har personal deltagit i arbetet med att ta fram en ny regional kulturplan. Barnkonventionen 25 år Som ett av de första länderna i världen undertecknar Sverige Barnkonventionen Redan i november 1989 antogs FN:s konvention om barnets rättigheter. Det här ska uppmärksammas, synliggöras med aktiviteter, utställningar och på alla möjliga andra vis. Cecilia Ljung från folkhälsoförvaltningen är sammankallande. Jenny och Sylwia deltar under hösten i ett antal möten där Rädda Barnen, Stråningstorpsskolan, Konsthallen, Kulturskolan och konstnären Cecilia finns representerade. Slutligen har Biblioteket, med riktade barn- och ungdomsverksamheten nått nära av våra barn och unga i kommunen. Vuxenbiblioteksverksamheten Marknadsföring biblioteket Lästips och annons i varje nummer under året i tidningen Noll586. Profilbilder har tagits och köpts in. Brukarundersökning Brukarenkät har genomförts under två veckor i slutet på året. Notbibliotek En boklåda i månaden har packats och skickats till gillefugan på Kulturskolan. Tidigare har Kulturskolan även köpt bibliotekarietimmar till Notbiblioteket. Det har varit ett uppehåll i tjänsteköpet under stora delar av 2014, då biblioteket inte kunnat leverera personal. Under 2015 återupptas samarbetet och Kulturskolan kommer fortsättningsvis köpa 2 bibliotekarietimmar per vecka till Notbiblioteket. 30

31 Mediejukebox Inköp och lansering av e-bok- och e-ljudbokstjänst direkt i mobilen. Sveriges radio var på plats och gjorde reportage Libra.se och katalog Uppgradering av Libra har genomförts under Arena Nya hemsidan lanserades tillsammans med ny lösning för e-böcker den 1 december. Media Ny upphandling av media tillsammans med länet. Magasin Magasinsgallring pågår även i år. Kriminalvårdsbiblioteket Rullar på som vanligt, mycket uppskattat av internerna. Under tiden januari till och med december 2014 har bibliotekspersonal besökt anstalten vid 23 tillfällen. Besöken av bibliotekarien har varat i ca tre timmar per gång inklusive resor, från klockan ca Grupper Bokprat om årets Nobelpristagare Patrick Modiano hos Frimurarna. Bokprat om nya böcker för personal på Karolina vårdcentral. Nickkällan, Siv Philipsson, information om bibliotekets utbud, Boken kommer, minneslådor Röda korset, information om bibliotekets utbud, Boken kommer, minneslådor Visningar Biblioteket SFI-grupp från folkhögskolan och Eductus. Kurser och studiebesök Personalen har varit på Halmstadkonferensen - tema läsfrämjande arbete, arbetsmiljöutbildning, systemadministratörsutbildning Libra, Axiell användarmöte, Sociala medier och Karlskoga kommun, bok och biblioteksmässan i Göteborg samt studiebesök i Sollentuna och Alingsås för meröppet bibliotek. Studiebesök hos oss Lindesberg och Kumla har varit här under året och tittat på RFID. Student har intervjuat personal inför uppsatsskrivande. Samarbete Diskutek i samarbete med ABF har fyra stycken Diskutek genomförts. Vid varje tillfälle finns en samtalsledare som håller i ett ämne. Finskt förvaltningsområde. Måndagförmiddagar från och med hösten finns verksamhetsutvecklaren för finskt förvaltningsområde på plats i biblioteket. Muminföreställning på finska. Folkhögskolan köpte 8 timmar i veckan under året för lässtimulans. Personalen lärde sig mycket på samarbetet och tar med det i arbetet med en utbudskatalog. 31

32 Boken kommer Anhörigdagen på Folkets Hus Seniormässa på Folkets hus Gallring av BK böcker både här uppe och magasin Evenemang och aktiviteter Talboksklubb Under året har talboksklubben träffats elva gånger. 24 medlemmar får inbjudan och det brukar vara mellan 10 och 15 personer på träffarna. Bokfrukost Det harbjudits in till sju bokfrukostar med olika teman, filmatiserade böcker, upptäcktsresande, nominerade till Sveriges Radios Romanpris, Missbruk, Tove Jansson, Sydamerikanska författare och noveller. Samtliga bokfrukostar har varit välbesökta och uppskattade av besökarna. Under våren testades återvunnen bokfrukost, måndagen efter kl 17. På grund av fåtal besökare och andra prioriteringar fortsatte inte de återvunna frukostarna under hösten. Emmas bokklubb och bokklubbspåsar Under våren läste bokklubben de sex nominerade böckerna till Sveriges Radios Romanpris, Kjell Westö, Linda Boström Knausgård, Viktor Johansson, Per Odensten, Anna Schulze och Therése Söderlind. Under hösten utökade biblioteket från en till två bokklubbar som båda läste Kvinnliga författare i tiden, Majgull Axelsson, Tove Jansson och Virginia Woolf. Av dessa böcker har bokklubbspåsar gjorts för utlån till bokcirklar. Publik IT-verksamhet IT-verkstad en gång i veckan under hösten. 14 tillfällen, drygt 40 besökare sammanlagt. I samarbete med ABF. Tema-träffar om IT, tre tillfällen. Få besökare (6 personer sammanlagt). Samarbete med ABF. Språkcafé Fem språkcaféer hölls under våren. Boksamtal Under våren hölls boksamtal och pratade om en novell ur Alice Munros novellsamling Brinnande livet. Under hösten hade biblioteket boksamtal då man pratade om novellen Hur Fang-Fü räddades av Marguerite Yourcenar. Författarbesök Bea Uusma, Expeditionen- Min kärlekshistoria mer än fullsatt hörsal. Bennie Åkerfeldt, Vägarnas folk - drommens manusch. Lena Sundström, Spår, fullsatt hörsal. Majgull Axelsson aktuell med boken Jag heter inte Miriam, fullsatt hörsal. Föreläsningar Katalonien i Spanien med Santiago Esparza Celorrio. Hamon och Dekan, musik och föreläsning ute i biblioteket ett tiotal i publiken. Marknadsföring av liknande evenemang behöver förbättras. 32

33 Utställningar 2014 Klimatmål Örebro län Det var en gång... Vandringsutställning om bröderna Grimm Rädda Barnen teckningar år 2. Åtgärder i vatten Trasmatteutställning Nobelpriset Återbruk Naturskyddsföreningen Dyslexi veckan Barnboksmiljö Bengt Janhsson Wennberg Mumintrollet, bildelever kulturskolan Retroutställning, Biblioteket 40 år Målningar Christoffer Nilsson Sommarlovsläsningen I sommarlovsläsningen deltog 26 barn och unga. Totalt blev det 130 boktips som visades i en utställning på biblioteket och på /biblioteket. Alla deltagarna fick en gåvobok. Övrigt Under året har tidningsavdelningen flyttat. Biblioteket 40 år firades med retroutställning och kanelbullar till alla besökare. Biblioteket uppmärksammade Tove Jansson 100 år. Nya öppettider från den 1 september, måndag-torsdag klockan 8-19, fredag klockan 10-18, lördag klockan10-15 och söndag (okt-mars) klockan Museum Från årsskiftet ligger ansvaret för museerna på biblioteket och primärt på enhetschefen för KIAM. Kultur och föreningsförvaltningen har även under året inlett samtal med länsmuseet angående framtiden på Gråbo. Arkiv Under året har kommunarkivarien och arkivassistenterna ansvarat för rådgivning och stöd till förvaltningarna och den löpande servicen vilken innebär forskarservice, besvarande av förfrågningar och utlämnande av allmän handling. Mycket energi har även lagts ner på att få ordning på inkommande leveranser och folkrörelsearkivet. Detta har gjorts möjligt genom den extra resurs som arkivassistenten på halvtid utgör. Tack vare detta har 172 stycken arkiv ordnats och förtecknats i folkrörelsearkivet, återstår gör cirka 400 stycken. Under våren utfördes arkivtillsyn på samtliga grundskolor och rapporterades in till kultur- och föreningsnämnd. En lokalhistorisk föreläsningsserie har anordnats under året med åtta föreläsningar och sammanlagt 344 besökare, alltså en ökning från Två nummer av tidningen Tidvis har getts ut under året och årets Arkivens dag tema Orostider hade 21 besökare under öppet hus. Anledningen till minskningen av besök från förra året kan ha att göra med den bristfälliga marknadsföringen på grund av vakant informatörstjänst. 33

34 Uppdraget från SKL och Riksarkivet som handlade om att ta fram nationella riktlinjer för hanterandet av allmänna handlingar inom teknisk verksamhet är slutfört och färdigtryckt. Förslaget ligger ute på remiss och kommer att slutföras under Karlskoga har tillsammans med Sydnärkeskommunerna (Hallsberg, Kumla, Laxå, Lekeberg och Askersund) inlett ett samarbete vad gäller införande av e-arkiv i kommunerna. Rekrytering av en gemensamt finansierad projektledare pågår. En betygsdatabas har inrättats i det kommunövergripande ärendehanteringssystemet KAISA. Sverige-Amerika center har under året skannat slutbetyg för bland annat gymnasiet , vilka har lagts in och blivit sökbara i systemet. Tillsammans med IT och informationsenheten pågår arbetet med att lösa publicering av digitaliserat material på webben och det är beställt en modul till publiceringsverktyget Site vision som ska göra det möjligt att presentera digitaliserat material sökbart på webben utan att sänka hemsidan med tunga filer. Arbetet med detta fortsätter Statistik Utfall 2013 Utfall 2014 Förfrågningar 288 stycken 303 stycken. Leveranser 114 stycken 166 stycken Besök 146 stycken 82 stycken. Anledning till minskningen kan här vara att skolorna inte har varit lika frekventa besökare som under Detta planerar personalen att avhjälpa genom särskilda inbjudningar till lärare inom SAM och HI. Information Under året har informatören reviderat och nyproducerat trycksaker i enlighet den grafisk profil. En hel del av trycksakerna har tidigare producerats på respektive avdelning. Nu har det mesta centraliserats hos informatören. Informatören har även haft en roll i lanseringen av bibliotekets nya webbplats. För att underlätta för handläggare ute i förvaltningen har informatören heldag eller del av dag varje vecka suttit på kulturskolan respektive Nya folkets hus (fritidsavdelningen) Rådgivarna Konsumentrådgivning Under året har konsumentrådgivaren deltagit i följande utbildningstillfällen: Resor Konsumentutvecklingsgruppen i Väst har de senast åren anordnat utbildningsdagar i Herrljunga, framför allt för deras region, men i mån av plats har även rådgivare från andra distrikt kunnat delta och årets tema var Resor. Ett område som kan vara ganska komplicerat, så utbildningen var mycket givande. Föreläsare från Konsumentverket, Konsument Europa, Allmänna Reklamationsnämnden, SJ, SAS, Resebyråbranschen. Att lära ungdomar om ekonomi. Finansinspektionen/Gilla din Ekonomi och Konsumentverket anordnade ett seminarium med tema Att lära ungdomar om ekonomi. Frågor som togs upp var bland annat; Ungas försörjningsfrågor, Vilken ekonomisk verklighet väntar våra ungdomar? Hur fungerar tonåringens hjärna? Ekonomi och framtid, så tänker vi, Om ungdomars försörjningsfrågor och behov av förebilder, Sverige och den globala ekonomin. Föreläsare var bland annat Ingela 34

35 Gabrielsson, Nordea, Ylva Yngveson, Swedbank, professor Gunnar Bjursell, Karolinska Institutet, samt Isabella Löwengrip Spångberg och Pingis Hadenius. Behovet av att fortbilda konsumentrådgivaren inom området privatekonomi fanns då träffar och föreläsningar som konsumentrådgivaren har med framför allt ungdomar, bör kunna grundläggande privatekonomi. Årets Konsumentdagar En viktig och givande konferens, med många bra seminarier och inte minst viktigt, möjlighet att skapa nya kontakter, och nätverk i ett arbete som ibland kan vara ganska ensamt. Konsumentverket anordnar andra dagen, där generaldirketören för Konsumentverket Gunnar Ohlsson informerade om aktuella delar inom verket. Dåvarande konsumentministern Birgitta Ohlsson informerade om Aktuellt inom konsumentpolitiken,. I år lades mycket tid på information och diskussion om den nya funktionen som Konsumentverket kommer att ha från mars 2015, en upplysningstjänst som kommer att heta Hallå Konsument. Övriga ämnen som togs upp var bland annat Den rättsligt värdelösa konsumenträtten Jakob Heidbrink, docent i civilrätt. Täckningskartor och felaktiga anslutningar Mattias Grafström, VD, Telekområdgivarna, Vad händer på bedrägerifronten Anders Olofsson, kommissarie, Polisen. Sammanträde i Allmänna Reklamationsnämnden Konsumentrådgivaren deltog som åhörare i ett ARN sammaträde i Stockholm, och ärenden som prövades i nämnden denna gång handlade om bostadsområdet. De flesta anmälningarna gällde hantverkstjänster. Det framkom tydligt vikten av att konsumenten anmäler på rätt sätt, i rätt tid, och att det finns tydlig bevisning. Temadag Förebyggande arbete med ungdomar Konsumentverket och Konsument Uppsala/Uddevalla anordnade en dag med tips och idéer hur man kan jobba förebyggande med ungdomar. Vad och Varför, Om unga konsumenter och deras konsumtion och ekonomi. Bra tips och verktyg för konsumentrådgivarens fortsatta utåtriktade arbete med ungdomar. Temadag om Lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokal Seminariedag med jurister från Konsumentverket som gav en presentation av nya delar i lagen som trädde i kraft juni En mycket efterfrågad och välbehövlig genomgång, eftersom denna lag påverkar mycket av det dagliga arbete med telefon- och hemförsäljning samt försäljning via internet och ute på gator och torg. Utåtriktade insatser Under 2014 har konsumentrådgivaren ägnat mer tid än under 2013 till utåtriktade insatser/förebyggande arbete. Detta var också ett mål att utöka det förebyggande och utåtriktade arbetet, eftersom detta arbete vara mycket viktigt. Det handlar både om att informera om att kommunens rådgivare finns, samt att nå ut med riktad information till olika utsatta grupper, exempelvis pensionärsgrupperna, som ofta råkar illa ut när det gäller exempelvis oseriös telefonförsäljning. 35

36 Information/Föreläsningar Exempel på grupper som konsumentrådgivaren haft information/föreläsning för: Pensionärsorganisationerna PRO, SPF, SKPF Möckelngymnasiet i Karlskoga och Degerfors Folkhögskolan Inner Wheel Kriminalvårdsanstalten Föreningen Funkis Bostadsrättsföreningen Senioren I februari hade konsumentrådgivaren en föreläsning för allmänheten på Biblioteket i Lekeberg, om övergripande konsumenträtt, men framför allt telefon- och hemförsäljning, köp av begagnad bil, och tips när man ska anlita hantverkare. Mässor/Temadagar Kommunens rådgivare har deltagit i bland annat Seniormässan, Anhörigdagen, samt Hemoch Villamässan. Rådgivarna hade en gemensam informationsdag på Biblioteket i samband med 1:a Advent, då de informerade om goda råd inför julhandeln, bjöd på glögg, pepparkakor och en Quiz. Föreläsning Medveten Konsumtion Ett omfattande planeringsarbete som kommunens rådgivare arbetade med under året var att ordna en föreläsning i hörsalen den 1 april med Föreningen Medveten Konsumtion, under temat Medveten och Hållbar konsumtion. Föreningens vision är att alla konsumenter förstår effekten av sin konsumtion och att det är enkelt att få den information som krävs för att kunna ta hållbara konsumtionsbeslut och att välja "rätt". Att helt enkelt bli en mer medveten konsument. Utställningar i Biblioteket Rådgivarna har även under 2014 fortsatt med olika utställningar med varierande aktuella teman, i Biblioteket. Januari - Ekonomi, Budget och Spartips Spartips mat, kläder, prylar med mera. Februari - Inför sportlovet Stuguthyrning, Säkerhet hjälmar-skyddsutrustning, Skidor, Försäkringar, Resor, Rättigheter vid tågförsening Mars-April - Inför föreläsningen Medveten Konsumtion Hållbar Konsumtion, Sopsortering, Märkningar Mat och Kläder Maj - Tips när du ska anlita hantverkare Juni-Augusti Inför sommar och Semester Säkerhet: Bad, Pool, Flytvästar, Resor, Försäkringar, samt fortsättning Hantverkstema September-Oktober Hållbar och Medveten Konsumtion Miljö, Sopsortering, Medvetna val, Mat och märkningar November - Reflexer/Belysning Brandsäkerhet, Belysning December -Tips inför julhandeln Privatekonomi, konsumenträtt, fortsättning brandsäkerhet, ljus 36

37 TV- Rådgivarkorridoren Grundläggande information om konsumenträtt, privatekonomi och energi har funnits hela året och aktuell information, exempelvis det som visas vid utställningen i biblioteket läggs ut på Karlskogas hemsida. Övrigt Konsumentrådgivningen har blivit intervjuad av lokalpressen vid ett antal tillfällen. Bland annat när det gällde vikten att få ut budskapet om ändringar i Distanslagen, som påverkar juridiken kring bland annat telefon- och hemförsäljning, samt försäljning ute på gator och torg. Löpande rådgivning statistik Antalet nya ärenden har minskat jämfört med 2013 (552 ärenden) 2014 (512 ärenden). Uppfattningen är att även om antalet ärenden minskat, så har ärendena blivit mer komplicerade och tidskrävande att hantera. Det handlar många gånger om de oseriösa företag som helt enkelt lurar många konsumenter in i avtal som de inte hade tänkt sig. Värst drabbade är äldre som via telefon- och hemförsäljning, samt försäljning ute på gator och torg vilseleds att exempelvis byta teleoperatör. Under 2014 har mer tid avsatts på det förebyggande arbetet/utåtriktade insatser. 14,5 % av antalet ärenden/insatser under 2014, jämfört med 2013 då var 9,8 % av ärendena utåtriktade insatser. Telefon är det mest frekventa sättet att kontakta konsumentrådgivningen, hela 80 %, via E- post är siffran 12 %, och spontanbesöken utgör 8 %. Ämnesområden 37

38 Energi- och klimatrådgivning i Karlskoga/Degerfors kommuner 2014 Kommunsamverkan. Samtliga kommuner i Sverige kan sedan 1998 söka bidrag hos Energimyndigheten för att bedriva energirådgivning. Eftersom bidraget för en enskild kommun av vår storlek inte räcker till en heltidstjänst så bedrivs rådgivarverksamheten som ett samverkansprojekt mellan kommunerna Degerfors och Karlskoga. Statsbidraget för de två kommunerna räcker för en heltidsanställd energi- och klimatrådgivare. Kommunerna har tillsammans ca invånare ( ). Karlskoga Bibliotek, inom Kultur- och föreningsförvaltningen, har det administrativa ansvaret för projektet och söker bidragsmedel. Beviljade bidrag från Energimyndigheten till kommunerna sträcker sig fram till årsskiftet 2014/15. I slutet på 2014 söktes, och beviljades, stöd från Energimyndigheten för Även ansökan från Degerfors skickades in och beviljades. 38

Mål och styrmått 2014-2016 - Revidering

Mål och styrmått 2014-2016 - Revidering Tjänsteskrivelse -01-21 KFN 2013.0085 Handläggare: Hans Lundell Mål och styrmått -2016 - Revidering Sammanfattning Kultur- och föreningsnämnden arbetade under 2013 med en genomgripande revidering av sina

Läs mer

Delårsrapport januari-augusti 2015 KFN

Delårsrapport januari-augusti 2015 KFN Tjänsteskrivelse 1 (1) 20150904 KFN 2015.0028 Handläggare Madelene Hedström Kultur och föreningsnämnden Delårsrapport januariaugusti 2015 KFN Sammanfattning Kultur och föreningsförvaltningen har upprättat

Läs mer

Handlingsplaner Kultur för Kultur- och föreningsnämnden 2012-2015

Handlingsplaner Kultur för Kultur- och föreningsnämnden 2012-2015 Tjänsteskrivelse 2011-10-21 KFN 2010.0079 Handläggare: Hans Lundell Kultur- och föreningsnämnden Handlingsplaner Kultur för Kultur- och föreningsnämnden 2012-2015 Sammanfattning Kultur- och föreningsnämnden

Läs mer

Kommunfullmäktiges strategiska område inspirerande livsmiljö 2016

Kommunfullmäktiges strategiska område inspirerande livsmiljö 2016 Fritids- och kulturförvaltningen Nämndsekreterare/utvecklare, Pernilla Larsson 0589-874 62, 073-765 74 62 pernilla.larsson@arboga.se Datum 2015-11-12 1 (6) Mål och mått 2015/2016 Kommunfullmäktiges strategiska

Läs mer

Det goda livet, Kulturplan Mönsterås kommun

Det goda livet, Kulturplan Mönsterås kommun Förslag 2012-03-13 Det goda livet, Kulturplan Mönsterås kommun Kulturplanen bygger på insikten att vi, för att må bra, ha framtidstro och kunna utvecklas, behöver en god miljö att leva i, möjligheter till

Läs mer

Nämnd- och bolagsplan 2015. Kulturnämnd

Nämnd- och bolagsplan 2015. Kulturnämnd Kulturnämnd Innehållsförteckning Ledning... 3 Förutsättningar för verksamhetsåret... 4 Mål och mått... 6 Budget... 9 Bilagor... Fel! Bokmärket är inte definierat. 2 (9) Ledning Förvaltning: Ordförande:

Läs mer

Hans Lundell, förvaltningschef Annelíe Henriksson, nämndsekreterare

Hans Lundell, förvaltningschef Annelíe Henriksson, nämndsekreterare Sammanträdesprotokoll 1 (19) Plats och tid Onsdagen den 13 november 2013 i kulturskolans aula, klockan 16.00 18.10 Beslutande Lasse Sjöberg (S), ordförande Pia Renman (M), 2:e vice ordförande Claes Rydén

Läs mer

1. Inledning 2. 2. Uppdrag och roller 2. 3. Biblioteksverksamhet 3 3.1 Folkbibliotek 3.2 Skolbibliotek 3.3 Bibliotek inom länet 3.

1. Inledning 2. 2. Uppdrag och roller 2. 3. Biblioteksverksamhet 3 3.1 Folkbibliotek 3.2 Skolbibliotek 3.3 Bibliotek inom länet 3. Biblioteksplan för Kalix kommunbibliotek 2014-2015 2 Innehållsförteckning 1. Inledning 2 2. Uppdrag och roller 2 3. Biblioteksverksamhet 3 3.1 Folkbibliotek 3.2 Skolbibliotek 3.3 Bibliotek inom länet 3.4

Läs mer

Mattias Gustavsson (M) Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kultur- och föreningsnämnden

Mattias Gustavsson (M) Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kultur- och föreningsnämnden Sammanträdesprotokoll 1 (24) Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Lördagen den 19 februari 2011 på Radisson Blu Limfjord Hotel i Aalborg klockan 15.10 16.15 Siv Björck Kjellgren (S), ordförande Lasse

Läs mer

Biblioteksplan. Plan 2015-10-12 70 av Kommunfullmäktige Detta dokument gäller för. Utbildningsnämnden Giltighetstid. 5 år Dokumentansvarig

Biblioteksplan. Plan 2015-10-12 70 av Kommunfullmäktige Detta dokument gäller för. Utbildningsnämnden Giltighetstid. 5 år Dokumentansvarig Biblioteksplan Dokumenttyp Fastställd Plan 2015-10-12 70 av Kommunfullmäktige Detta dokument gäller för Utbildningsnämnden Giltighetstid 5 år Dokumentansvarig Kultur- och Bibliotekschef Dnr 2015.000058

Läs mer

Kultur- och biblioteksplan 2012-2015

Kultur- och biblioteksplan 2012-2015 Storumans kommun Kultur- och biblioteksplan 2012-2015 Fastställt av Kommunfullmäktige 2012-04-24 49 Vision Storumans kommuns kulturpolitik bidrar till ett dynamiskt, öppet och demokratiskt samhälle präglat

Läs mer

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf Programområde Kultur och bibliotek ghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjk

Läs mer

Biblioteksplan

Biblioteksplan Biblioteksplan 2017-2023 Vision Text kommer från presidiet. Text kommer från presidiet. Text kommer från presidiet. Text kommer från presidiet. Text kommer från presidiet. Inledning I bibliotekslagen (SFS

Läs mer

Antagen av kommunfullmäktige den 14 december 2015 119. Biblioteksplan för Sävsjö kommun 2015-2018

Antagen av kommunfullmäktige den 14 december 2015 119. Biblioteksplan för Sävsjö kommun 2015-2018 Antagen av kommunfullmäktige den 14 december 2015 119 Biblioteksplan för Sävsjö kommun 2015-2018 Kultur- och fritidsförvaltningen Djurgårdsgatan 1 576 80 Sävsjö telefon: 0382-152 00 mejl: biblioteket@savsjo.se

Läs mer

Fördel Solna. En Biblioteksplan för

Fördel Solna. En Biblioteksplan för Fördel Solna En Biblioteksplan för 2012-2016 Inledning Solna stads biblioteksplan är ett politiskt beslutat styrdokument som anger riktningen för bibliotekens utveckling och verksamhet under perioden 2012-2016.

Läs mer

Tillsammans skapar vi vår framtid

Tillsammans skapar vi vår framtid Mål för Köpings kommun 2013-2019 Här presenteras de mål som Köpings kommunfullmäktige fastställt för perioden 2013-2019. De senaste mandatperioderna har kommunfullmäktige i politisk enighet beslutat om

Läs mer

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2(16) Innehållsförteckning 51 Justering av protokollet och fastställande av föredragningslistan 3 52 Delårsbokslut augusti 2014 (T2) 4 53 Yttrande till mål och budget 2015-2017 5 54 Analys av resultatet

Läs mer

Bemanning i bibliotekets yttre tjänstgöring

Bemanning i bibliotekets yttre tjänstgöring Tjänsteskrivelse 2013-04-26 KFN 2010.0031 Handläggare: Maria Lobell Bemanning i bibliotekets yttre tjänstgöring Sammanfattning Biblioteket har fått i uppdrag att utreda personalsammansättningen (bibliotekarier

Läs mer

Kultur- och fritidsplan samt Biblioteksplan 2013-2015 Laxå kommun

Kultur- och fritidsplan samt Biblioteksplan 2013-2015 Laxå kommun Kultur- och fritidsplan samt Biblioteksplan 2013-2015 Laxå kommun Antagen av kommunfullmäktige 2013-02-13 5. Dnr BUN 2012007 012 Innehållsförteckning... 2 Gemensamma mål... 3 Övergripande fokusområden...

Läs mer

Målet är delvis uppnått

Målet är delvis uppnått Lärande- och kulturnämndens alla verksamheter visar genom sina resultat på att goda förutsättningar kombinerat med varierad undervisning, lärandeformer och förhållningssätt ger barn, elever och ungdomar

Läs mer

Biblioteksplan för Vingåkers kommun 2015-2018. Fastställd av Kultur- och fritidsnämnden 2014-12-11 att gälla fr. o. m. 2015-01-01

Biblioteksplan för Vingåkers kommun 2015-2018. Fastställd av Kultur- och fritidsnämnden 2014-12-11 att gälla fr. o. m. 2015-01-01 Biblioteksplan för Vingåkers kommun 2015-2018 Fastställd av Kultur- och fritidsnämnden 2014-12-11 att gälla fr. o. m. 2015-01-01 Biblioteksplan 2015-2017 1 Inledning... 2 1.1 Styrdokument... 2 1.2 Bibliotekets

Läs mer

Policy för mötesplatser för unga i Malmö. Gäller 2010-07-01-2012-12-31

Policy för mötesplatser för unga i Malmö. Gäller 2010-07-01-2012-12-31 Policy för mötesplatser för unga i Malmö Gäller 2010-07-01-2012-12-31 Varför en policy? Mål För att det ska vara möjligt att följa upp och utvärdera verksamheten utifrån policyn så används två typer av

Läs mer

Biblioteksplan

Biblioteksplan Biblioteksplan 2016-2019 Biblioteksplanen är ett politiskt beslutat styrdokument som anger inriktningen för kommunens biblioteksverksamhet och de områden som prioriteras under perioden 2016-2019. Planen

Läs mer

Kulturstrategi för Finspångs kommun

Kulturstrategi för Finspångs kommun Kulturstrategi för Finspångs kommun Antaget av kommunfullmäktige 2014-01-29 11 Kulturstrategi Finspångs kommun 612 80 Finspång Telefon 0122-85 000 Fax 0122-850 33 E-post: kommun@finspang.se Webbplats:

Läs mer

Kommersiell verksamhet i offentliga lokaler

Kommersiell verksamhet i offentliga lokaler Tjänsteskrivelse 2013-12-18 KFN 2013.0103 Handläggare: Claes Åsenblad Kommersiell verksamhet i offentliga lokaler Sammanfattning Enligt uppdrag har kommersiell verksamhet i offentligt finansierade lokaler

Läs mer

Datum Dnr FK06/15. Biblioteksplan. Antagen av Kommunfullmäktige

Datum Dnr FK06/15. Biblioteksplan. Antagen av Kommunfullmäktige Datum 2010-09-21 Dnr FK06/15 Biblioteksplan Antagen av Kommunfullmäktige 2010-11-25 Innehållsförteckning Inledning... 3 Bakgrund... 3 Vad är en Biblioteksplan?... 3 Styrdokument... 4 Nulägesbeskrivning...

Läs mer

Strandbadets olika verksamheter

Strandbadets olika verksamheter Tjänsteskrivelse 2012-10-30 KFN 2012.0092 Handläggare: Maria Motin Strandbadets olika verksamheter Sammanfattning På strukturgruppen i september 2012 diskuterades Strandbadets olika verksamheter - målgrupper,

Läs mer

(Mkr) Budget 2012 Bokslut 2012 Bokslut 2011. Intäkter 1,9 2,2 2,5 Kostnader -19,3-19,5-21,0 varav personal -9,3-9,1-8,8. Nettokostnad -17,5-17,3-18,5

(Mkr) Budget 2012 Bokslut 2012 Bokslut 2011. Intäkter 1,9 2,2 2,5 Kostnader -19,3-19,5-21,0 varav personal -9,3-9,1-8,8. Nettokostnad -17,5-17,3-18,5 KULTURNÄMNDEN Ordförande: Magnus Wallengren Förvaltningschef: Thomas Liedström (Mkr) Budget 2012 Bokslut 2012 Bokslut 2011 Intäkter 1,9 2,2 2,5 Kostnader -19,3-19,5-21,0 varav personal -9,3-9,1-8,8 Nettokostnad

Läs mer

Handlingsplaner för Idrott och föreningsliv för Kultur- och föreningsnämnden 2012-2015

Handlingsplaner för Idrott och föreningsliv för Kultur- och föreningsnämnden 2012-2015 Tjänsteskrivelse 2011-10-21 KFN 2010.0079 Handläggare: Hans Lundell Kultur- och föreningsnämnden Handlingsplaner för Idrott och föreningsliv för Kultur- och föreningsnämnden 2012-2015 Sammanfattning Kultur-

Läs mer

Biblioteken i Tanums kommun utgår i sitt arbete ifrån fokusområdena: erbjudandet, tillgänglighet och lärande.

Biblioteken i Tanums kommun utgår i sitt arbete ifrån fokusområdena: erbjudandet, tillgänglighet och lärande. Tanums kommun Biblioteksplan Tanums bibliotek 2014-2016 Kommuner är skyldiga enligt bibliotekslagen att anta en plan för sin biblioteksverksamhet. I denna biblioteksplan finns strategier för kommunens

Läs mer

Biblioteksplan för Solna

Biblioteksplan för Solna SOLNA STAD Kultur- och fritidsförvaltningen TJÄNSTESKRIVELSE 2017-02-03 SID 1 (2) KFN/2016:57 Biblioteksplan för Solna 2017-2023 Sammanfattning Kultur- och fritidsnämnden gav 2016-04-21 förvaltningen i

Läs mer

2015-xx-xx NÄMNDSPLAN OCH NYCKELTAL KULTURVERKSAMHET FRITIDSVERKSAMHET

2015-xx-xx NÄMNDSPLAN OCH NYCKELTAL KULTURVERKSAMHET FRITIDSVERKSAMHET 2015-xx-xx NÄMNDSPLAN OCH NYCKELTAL KULTURVERKSAMHET FRITIDSVERKSAMHET 2016 Innehåll 1. INLEDNING... 3 2. VISIONER... 3 3. NÄMNDSMÅL... 3 3.1 Nämndsmål 1, övergripande 4 3.2 Nämndsmål 2, fritidsgård och

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen Kultur- och fritidsförvaltningen. Undervisning i drama, Frödinge skola, 2013. Kulturgarantin Vimmerby kommun

Barn- och utbildningsförvaltningen Kultur- och fritidsförvaltningen. Undervisning i drama, Frödinge skola, 2013. Kulturgarantin Vimmerby kommun Barn- och utbildningsförvaltningen Kultur- och fritidsförvaltningen Undervisning i drama, Frödinge skola, 2013. Kulturgarantin Vimmerby kommun 2014-2015 Kulturgarantin för Vimmerby kommun I Vimmerby kommun

Läs mer

Kultur- och fritidspolitiskt program

Kultur- och fritidspolitiskt program Kultur- och fritidspolitiskt program 2014-2017 Tillsammans utvecklar vi Kungsörs kultur- och fritidsliv Öppenhet Delaktighet Samarbete Det kultur- och fritidspolitiska programmet har flera utgångspunkter

Läs mer

Riktlinjer för Ung Peng-stöd

Riktlinjer för Ung Peng-stöd Tjänsteskrivelse 2012-11-20 KFN 2012.0063 Handläggare: Nina Simonen Kultur- och föreningsnämnden Riktlinjer för Ung Peng-stöd Sammanfattning Ung Peng är ett ekonomiskt stöd från Karlskoga kommun till ungdomar

Läs mer

Varför kultur i Falkenbergs förskolor och skolor?

Varför kultur i Falkenbergs förskolor och skolor? Tjänsteskrivelse Datum 2015-04-07 Barn- och utbildningsförvaltningen BUN-kansliet Handlingsplan för mer och bättre kultur för barn och elever i barn- och utbildningsnämndens verksamheter Handlingsplanen

Läs mer

Biblioteksplan Alingsås kommun

Biblioteksplan Alingsås kommun Biblioteksplan 2017-2018 Alingsås kommun Fastställelsedatum, nämnd, paragraf: Kommunfullmäktige 2016-12-14 283 Diarienummer: 2016.212.540 KFN, 2015.646.540 KS Dokumentansvarig, befattning och namn: Bibliotekschef,

Läs mer

Plan. Biblioteksplan för Herrljunga kommun KF, Bildningsnämnden, för Herrljunga kommuns verksamhet på biblioteksområdet

Plan. Biblioteksplan för Herrljunga kommun KF, Bildningsnämnden, för Herrljunga kommuns verksamhet på biblioteksområdet DIARIENUMMER: UN-10/2016 FASTSTÄLLD: 2016-02-01 VERSION: 1 SENAS T REVIDERAD: GILTIG TILL: 2018-12-31 DOKUMENTANSVAR: Bibliotekschef Plan Biblioteksplan för Herrljunga kommun 2016-2019 KF, Bildningsnämnden,

Läs mer

Kultur- och fritidsförvaltningen Simrishamns kommun. Bibliotekets verksamhetsplan 2016. Analys och årsberättelse

Kultur- och fritidsförvaltningen Simrishamns kommun. Bibliotekets verksamhetsplan 2016. Analys och årsberättelse Kultur- och fritidsförvaltningen Simrishamns kommun Bibliotekets verksamhetsplan 2016 Analys och årsberättelse Årsberättelse Förutsättningar för en mobil biblioteksverksamhet i Simrishamns kommun utreddes

Läs mer

Utvecklingsförvaltningen. Fritidsenheten. Enhetsplan 2011

Utvecklingsförvaltningen. Fritidsenheten. Enhetsplan 2011 Utvecklingsförvaltningen Fritidsenheten Enhetsplan 2011 Syfte Kommunens fritidsverksamhet syftar till att skapa goda förutsättningar för meningsfulla aktiviteter, främst bland barn och ungdomar, genom

Läs mer

Förenklad förstudie och samarbetsförslag

Förenklad förstudie och samarbetsförslag Tjänsteskrivelse -02-21 KFN 2013.0096 Handläggare: Annelie Henriksson Förenklad förstudie och samarbetsförslag Sammanfattning Arbetet med införande av e-arkiv i Karlskoga kommun har påbörjats under hösten

Läs mer

Delårsrapport 2015 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET

Delårsrapport 2015 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET Delårsrapport 2015 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET Delårsrapport 2015 Sammanfattning För perioden januari till och med augusti visar för- och grundskola sammantaget en positiv budgetavvikelse om 2,0 mnkr

Läs mer

Medieplan för Karlskoga bibliotek

Medieplan för Karlskoga bibliotek Tjänsteskrivelse 1 (2) 2016-04-05 KFN 2016.0061 Handläggare Maria Lobell Medieplan för Karlskoga bibliotek Sammanfattning Biblioteket står sedan tidigare utan medieplan, varför ett skriftligt, ifrån grunden,

Läs mer

Framtid 2015. Kultur- och fritidsförvaltningen

Framtid 2015. Kultur- och fritidsförvaltningen Ett aktivt liv, där både kropp och själ får sitt, är bra för hälsan och välbefinnandet. Vi inom kultur och fritid arbetar för att skapa förutsättningarna. Kultur- och fritidsförvaltningen Till dig som

Läs mer

Biblioteksplan. för Härjedalens kommun 2014-2018

Biblioteksplan. för Härjedalens kommun 2014-2018 Biblioteksplan för Härjedalens kommun 2014-2018 1 Syftet med biblioteksplanen är att formulera en lokal bibliotekspolitik, ta tillvara de biblioteks- och medieresurser som finns i kommunen samt skapa en

Läs mer

Biblioteksplan. Kramfors kommun

Biblioteksplan. Kramfors kommun STYRDOKUMENT Sida 1(6) Biblioteksplan Kramfors kommun 2016-2019 Område Program Plan Riktlinje Tjänsteföreskrift Fastställd BKU-nämnd 160525 63 Giltighetstid Reviderad/Uppdaterad Diarienummer 2016/166 2

Läs mer

Tillgänglig kultur- och fritidsverksamhet

Tillgänglig kultur- och fritidsverksamhet 2009-07-06 Sidan 1 av 6 Dnr remissversion Tillgänglig kultur- och fritidsverksamhet Efter en motion till kommunfullmäktige tillsattes en arbetsgrupp med uppgift att ta fram en handlingsplan gällande kultur-

Läs mer

Biblioteksplan 2012-2015

Biblioteksplan 2012-2015 Biblioteksplan 2012-2015 Vi har en vision Denna plan uttrycker inriktningen för biblioteksverksamheten i Hallsbergs kommun. I vår framtidsbild ser vi huvudbiblioteket och de sammanslagna skol- och filialbiblioteken

Läs mer

Plan för kulturen och biblioteken i Markaryds kommun

Plan för kulturen och biblioteken i Markaryds kommun 1 Plan för kulturen och biblioteken i Markaryds kommun Markaryds kommun har skrivit en plan om kulturen och biblioteken i kommunen. Planen beskriver hur kommunen vill att det ska bli och vad kommunen ska

Läs mer

Kvalitet i korthet. Alvesta - Markaryd - Tingsryd - Uppvidinge - Växjö - Älmhult. I samarbete med Sveriges Kommuner och Landsting

Kvalitet i korthet. Alvesta - Markaryd - Tingsryd - Uppvidinge - Växjö - Älmhult. I samarbete med Sveriges Kommuner och Landsting Kvalitet i korthet Alvesta - Markaryd - Tingsryd - Uppvidinge - Växjö - Älmhult I samarbete med Sveriges Kommuner och Landsting En jämförelse mellan sex kommuner i Kronobergs län 2010 Kvalitet i korthet

Läs mer

Gymnasieförvaltningen

Gymnasieförvaltningen Sammanträdesprotokoll 1 (16) Plats och tid Beslutande Torsdagen den 13 juni 2013 i sammanträdesrummet Möckeln, Skrantahöjdsvägen 35, klockan 08.35-15.45 Sammanträdet ajournerades klockan 09.55-10.20, 11.47-12.45,

Läs mer

Årsredovisning Skolområde VÄST 2014

Årsredovisning Skolområde VÄST 2014 1 Årsredovisning Skolområde VÄST 2014 2 Årsberättelse 2014 SKOLOMRÅDE VÄST Beskriv kortfattat vilken typ av verksamhet och service ni har till kommuninnevånarna Skolområde VÄST bedriver verksamhet i Rumskulla.

Läs mer

Bokslut/Kvalitetsredovisning 2014

Bokslut/Kvalitetsredovisning 2014 Bokslut/Kvalitetsredovisning 2014 Fliseryds förskola 1. Ekonomiska resultat /avvikelser Barnomsorg Fliseryd Intäkter -30 000-28 500 95,0% Personalkostnader 5 705 545 5 721 276 100,3% Övriga kostnader 91

Läs mer

1. Kultur- och turismnämndens övergripande planering med budget

1. Kultur- och turismnämndens övergripande planering med budget 1 (7) Datum Kultur- och turismnämndens handling nr 5/2007-09-04 Antagen av kultur- och turismnämnden 2007-09-04 26 Bilaga 1 Verksamhetsbudget 1. Kultur- och turismnämndens övergripande planering med budget

Läs mer

Antaget av kommunfullmäktige 2004-11-25, 183 PROGRAM FÖR BARN- OCH UNGDOMSKULTUREN I VÄRNAMO KOMMUN

Antaget av kommunfullmäktige 2004-11-25, 183 PROGRAM FÖR BARN- OCH UNGDOMSKULTUREN I VÄRNAMO KOMMUN PROGRAM FÖR BARN- OCH UNGDOMSKULTUREN I VÄRNAMO KOMMUN Värnamo kommun ska genom sin egen verksamhet och genom stöd till föreningslivet verka för en allsidig och rik kulturverksamhet för barn och ungdom

Läs mer

Ärende 6. Verksamhetsrapport för kommunstyrelsens ledningskontor

Ärende 6. Verksamhetsrapport för kommunstyrelsens ledningskontor Ärende 6 Verksamhetsrapport för kommunstyrelsens ledningskontor Verksamhetsrapport för Kommunstyrelsens ledningskontor Ekonomisk rapport för KS ledningskontor februari månad Driftsredovisning Utfall jan-feb

Läs mer

Vår gemensamma målbild

Vår gemensamma målbild Vår gemensamma målbild från nu till 2017 Foto: Leif Samuelsson Kultur- och fritidsförvaltningen Till dig som arbetar inom kultur- och fritidsförvaltningen För att veta vart vi ska styra måste vi veta vart

Läs mer

Uppsala. Bibliotekplan för Uppsala kommun. Kulturnämnden. Förslag till beslut Kulturnämnden föreslås besluta

Uppsala. Bibliotekplan för Uppsala kommun. Kulturnämnden. Förslag till beslut Kulturnämnden föreslås besluta Uppsala ^ KOMMUN KULTURFÖRVALTNINGEN Handläggare Johanna Hansson Annika Strömberg Datum 2014-04-01 Diarienummer KTN 2015-0276 Kulturnämnden Bibliotekplan för Uppsala kommun Förslag till beslut Kulturnämnden

Läs mer

Biblioteksplan 2012-2014 Bräcke kommun

Biblioteksplan 2012-2014 Bräcke kommun Biblioteksplan 2012-2014 Bräcke kommun Innehåll 1 Bibliotekens lagrum 2 Vision för biblioteksverksamheten 2012-2014 3 Kommunens biblioteksstruktur 4 Bibliotekets uppdrag 4.1 Ett centrum för litteratur,

Läs mer

regional biblioteksplan förkortad version

regional biblioteksplan förkortad version regional biblioteksplan 2011 2014 förkortad version regional biblioteksplan 2011 2014 Vision Västra Götaland Det goda livet Det goda livet är den övergripande idé och vision som förenar kommuner, organisationer,

Läs mer

Verksamhetsplan 2014 Vimmerby gymnasium

Verksamhetsplan 2014 Vimmerby gymnasium Vimmerby gymnasium Skolan har en kompetent och engagerad personal som arbetar i lag med gemensamt fokus på elevernas studier. Målet är att eleven tillsammans med skolans lärare och övrig personal skall

Läs mer

Program för kultur - barn och unga i Vara kommun

Program för kultur - barn och unga i Vara kommun Program för kultur - barn och unga i Vara kommun Kulturplan för Vara kommun 2017-2021 Bilaga 1 Antagen av kommunfullmäktige 2017-02-27 8 unga i Vara kommun Sidan 1 Innehållsförteckning Inriktningsmål...

Läs mer

Verksamhetsplan Finskt förvaltningsområde. Antaget av kommunstyrelsen. Mariestad

Verksamhetsplan Finskt förvaltningsområde. Antaget av kommunstyrelsen. Mariestad Verksamhetsplan 2017 Finskt förvaltningsområde Antaget av kommunstyrelsen Mariestad 2016-11-28 Datum: Dnr: Sida: 2 (7) Verksamhetsplan och budget 2017 Bakgrund Mariestads kommun ingår i förvaltningsområdet

Läs mer

Program för personer med funktionsnedsättning Möjligheter i olikheter

Program för personer med funktionsnedsättning Möjligheter i olikheter Program för personer med funktionsnedsättning Möjligheter i olikheter Västerås stads vision 2026 Visionen, en målbild med framtidsfokus. Den anger den långsiktiga inriktningen för stadens egna verksamheter,

Läs mer

Kvalitetsarbete för förskolan Svedjan period 3 (jan mars), läsåret

Kvalitetsarbete för förskolan Svedjan period 3 (jan mars), läsåret Kvalitetsarbete för förskolan Svedjan period 3 (jan mars), läsåret 2013-14. 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvuvdmannanivå systematiskt

Läs mer

Information om KULTURTRAPPAN

Information om KULTURTRAPPAN Information om KULTURTRAPPAN Gävles kulturgaranti Bakgrund Vilka är vi? Gävle kommun 2015-09-08 2 Gävle kommun 2015-09-08 3 Information om Kulturtrappan Ninni berättar om bakgrunden till Kulturtrappan,

Läs mer

Kultur- och fritidspolitiskt program. Kumla kommun, 2015-2025 Antaget av kommunfullmäktige 2014-11-17 134

Kultur- och fritidspolitiskt program. Kumla kommun, 2015-2025 Antaget av kommunfullmäktige 2014-11-17 134 Kultur- och fritidspolitiskt program Kumla kommun, 2015-2025 Antaget av kommunfullmäktige 2014-11-17 134 Innehåll 1. Inledning 3 2. Varför ett kultur- och fritidspolitiskt program 4 3. Möten som utvecklar

Läs mer

Utvecklingsområde för Björkets Förskola 2014/2015

Utvecklingsområde för Björkets Förskola 2014/2015 Utvecklingsområde för Björkets Förskola 2014/2015 Utveckling och lärande Nulägesanalys Måluppfyllelsen har enligt resultat från helhetsanalysen varit god. Dock har vi valt att behålla samma mål från Lpfö

Läs mer

Kvalitetsanalys för Boo Gårds förskola läsåret 2013/14

Kvalitetsanalys för Boo Gårds förskola läsåret 2013/14 Datum 140909 1 (5) Kvalitetsanalys för Boo Gårds förskola läsåret 2013/14 Varje förskola har enligt skollagen ansvar för att systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen.

Läs mer

Strategi för kulturverksamheten i Blå Huset

Strategi för kulturverksamheten i Blå Huset Sida 1 (5) 2016-05-09 Handläggare Susanne Lundström 08-508 033 60 Till Spånga-Tensta stadsdelsnämnd Strategi för kulturverksamheten i Blå Huset Förvaltningens förslag till beslut Stadsdelsnämnden beslutar

Läs mer

Biblioteksplan för Hofors kommun 2009-2011

Biblioteksplan för Hofors kommun 2009-2011 Biblioteksplan för Hofors kommun 2009-2011 Antagen av Barn- och utbildningsnämnden 2009-06-16 1/10 Innehållsförteckning BAKGRUND OCH SYFTE 3 VERKSAMHETSBESKRIVNING 3 Folkbiblioteksverksamheten 3 Skolbiblioteksverksamheten

Läs mer

REGIONAL BIBLIOTEKSPLAN

REGIONAL BIBLIOTEKSPLAN REGIONAL BIBLIOTEKSPLAN 2016-2019 olkbiblioteken bidrar till det öppna, demokratiska samhället genom kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning där bibliotekens särskilda uppgift är att främja litteraturens

Läs mer

Biblioteksplan 2014--2018

Biblioteksplan 2014--2018 Biblioteksplan Datum 2014-11-07 Beslutad Kommunfullmäktige 242, 2014-12-16 1(7) Dnr 14/714-880 Biblioteksplan 2014--2018 Biblioteken i Mörbylånga kommun består av tre folkbibliotek, Mörbylånga, Färjestaden

Läs mer

Värnamo den mänskliga tillväxtkommunen, invånare Övergripande mål

Värnamo den mänskliga tillväxtkommunen, invånare Övergripande mål Värnamo den mänskliga tillväxtkommunen, 40 000 invånare 2035 Övergripande mål 2016-2018 DELAKTIGHET - medborgare och medarbetare är delaktiga i kommunens utveckling KOMPETENSFÖRSÖRJNING arbetsgivare kan

Läs mer

digital delaktighet i Sverige Trollhättan 24 maj 2011 Ann Wiklund, samordnare läns- och regionbiblioteken i Digidel

digital delaktighet i Sverige Trollhättan 24 maj 2011 Ann Wiklund, samordnare läns- och regionbiblioteken i Digidel En kampanj A new era? för digital delaktighet i Sverige Trollhättan 24 maj 2011 Ann Wiklund, samordnare läns- och regionbiblioteken i Digidel Affischen Överenskommelse mellan Regionbibliotek Kalmar, LänsbibliotekSydost

Läs mer

Styrande dokument för integrationsarbetet i Alingsås Kommun

Styrande dokument för integrationsarbetet i Alingsås Kommun Styrande dokument för integrationsarbetet i Alingsås Kommun Riktlinjer för integration av nya svenskar Dokumentet har skapats i samverkan med förvaltningar och bolag i Alingsås kommun samt med Arbetsförmedlingen

Läs mer

Riktlinjer för kulturpedagogiskt arbete

Riktlinjer för kulturpedagogiskt arbete Dnr BUN13/67 RIKTLINJER Riktlinjer för kulturpedagogiskt arbete Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2014-08-26 Dnr BUN13/67 2/8 Innehållsförteckning Inledning... 3 1 Mål och inriktning... 3 1.1 Övergripande

Läs mer

Solgläntans biblioteks- och läsutvecklingsplan. läsåret 2010-2011

Solgläntans biblioteks- och läsutvecklingsplan. läsåret 2010-2011 Solgläntans biblioteks- och läsutvecklingsplan läsåret 2010-2011 1 Biblioteks- och läsutvecklingsplan samt IT Övergripande verksamhetsmål för skolbiblioteket Skolbiblioteket ska hjälpa eleverna: att utveckla

Läs mer

Resultatet från medarbetarenkäten 2014, Måttband 245, och jämförelser med riket

Resultatet från medarbetarenkäten 2014, Måttband 245, och jämförelser med riket Bo Stenbom, HR chef Ärendenr BUN 2015/91 och 2014/891 Handlingstyp Tjänsteskrivelse 1 (1) Datum 20 april 2015 Barn- och utbildningsnämnden Resultatet från medarbetarenkäten 2014, Måttband 245, och jämförelser

Läs mer

MED KULTUR GENOM HELA LIVET

MED KULTUR GENOM HELA LIVET MED KULTUR GENOM HELA LIVET KULTURPLAN för Vänersborgs kommun 2014-2016 Kulturens Vänersborg Vänersborg ska vara känt för sitt kulturliv långt utanför kommungränsen. Kultur ska vara en drivkraft för utveckling

Läs mer

Kalix Kommun Kulturskolan Rektor Björn Emmoth

Kalix Kommun Kulturskolan Rektor Björn Emmoth Kalix Kommun Kulturskolan Rektor Björn Emmoth Kalix ordnar allt! I Kalix kommun samordnar kulturskolan undervisning i estetiska ämnen både i grundskola, gymnasium, och på fritiden. Hur går det till? Vision

Läs mer

Lokal handlingsplan för biblioteksverksamheten på Almunge skola

Lokal handlingsplan för biblioteksverksamheten på Almunge skola Lokal handlingsplan för biblioteksverksamheten på Almunge skola 2016-2018 Syfte Syftet med denna handlingsplan är att ange riktlinjer för skolbiblioteksverksamheten på Almunge skola och på så sätt vara

Läs mer

Information om Årsbokslut 2012, Degerfors

Information om Årsbokslut 2012, Degerfors Tjänsteskrivelse 2013-02-12 Handläggare: Madelene Hedström FHN 2013.0007 Information om Årsbokslut 2012, Degerfors Sammanfattning Folkhälsoförvaltningen har upprättat ett årsbokslut för Folkhälsonämnden

Läs mer

SURAHAMMARS KOMMUNS UTVECKLINGSPLAN FÖR. PEDAGOGISK VERKSAMHET (skolplan)

SURAHAMMARS KOMMUNS UTVECKLINGSPLAN FÖR. PEDAGOGISK VERKSAMHET (skolplan) SURAHAMMARS KOMMUNS UTVECKLINGSPLAN FÖR PEDAGOGISK VERKSAMHET (skolplan) Antagen av Barn- och bildningsnämnden 080218 Fastställd av kommunfullmäktige 080915 GRUNDSYN För förskolan och skolan finns värdegrund,

Läs mer

Verksamhetsplan för Kulturnämnden

Verksamhetsplan för Kulturnämnden Verksamhetsplan 1 (8) Datum 2014-09-01 KN Dnr. 2014/74 Verksamhetsplan för Kulturnämnden Inledning Kulturnämndens uppdrag är att driva kommunens stora kulturinstitutioner som Biblioteken, Kulturskolan,

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Kalix kommun Anna Carlénius Revisionskonsult Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2

Läs mer

VÄXTKRAFT EMMABODA. Näringslivsprogram för ett företagsammare Emmaboda. KF 15 december. Fotograf Anette Odelberg

VÄXTKRAFT EMMABODA. Näringslivsprogram för ett företagsammare Emmaboda. KF 15 december. Fotograf Anette Odelberg VÄXTKRAFT EMMABODA Fotograf Anette Odelberg Näringslivsprogram för ett företagsammare Emmaboda 2009 KF 15 december VÄXTKRAFT EMMABODA! ETT NÄRINGSLIVSPROGRAM FÖR ETT FÖRETAGSAMMARE EMMABODA. Ett väl fungerande

Läs mer

Inriktningsmål för kultur- och fritidsnämnden Alla medborgare i alla åldrar erbjuds att ta del av ett berikande kultur- och fritidsliv.

Inriktningsmål för kultur- och fritidsnämnden Alla medborgare i alla åldrar erbjuds att ta del av ett berikande kultur- och fritidsliv. Biblioteksplan 2011-2015 Antagen av kommunfullmäktige 2011-02-28, 79 Inledning Biblioteket som en dammig boksamling har försvunnit. Idag ser bibliotekstjänsterna helt annorlunda ut. Förväntningarna på

Läs mer

Satsa på Eslöv. Kultur - fritid - framtid. Mål för Kultur- och fritidsnämnden t.o.m. 2010

Satsa på Eslöv. Kultur - fritid - framtid. Mål för Kultur- och fritidsnämnden t.o.m. 2010 Satsa på Eslöv Kultur - fritid - framtid Mål för Kultur- och fritidsnämnden t.o.m. 2010 Godkänt av Kultur- och fritidsnämnden 2008-02-07 samt antaget av kommunfullmäktige 2008-04-28 Att välja Eslöv Eslöv

Läs mer

Ärende 2. Delårsrapport 1 Kommunstyrelsen år 2013. Rapporten finns publicerad i färg i Politikerrummet.

Ärende 2. Delårsrapport 1 Kommunstyrelsen år 2013. Rapporten finns publicerad i färg i Politikerrummet. Ärende 2 Delårsrapport 1 Kommunstyrelsen år Rapporten finns publicerad i färg i Politikerrummet. Rapporten finns även publicerad i färg på www.karlskoga.se under rubriken Kommun & politik/demokrati/kommunstyrelsen

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program 1 (7) Typ: Program Giltighetstid: Tills vidare Version: 2.0 Fastställd: KF 2010-04-20, 18 Uppdateras: 2015 Styrdokument för personalarbetet på samtliga arbetsplatser i Strömsunds kommun. Strömsunds kommun

Läs mer

Kommunstyrelsens inriktnings- och effektmål 2015

Kommunstyrelsens inriktnings- och effektmål 2015 Kommunstyrelsens inriktnings- och effektmål Nämnd/styrelse: Kommunstyrelsen År: Förvaltning/bolag: Kommunstyrelsens förvaltning Kommun- Inriktningsmål Effektmål gemensamt mål Nr. Önskvärt resultat: Nuläge

Läs mer

Enhetsplan 2016. Biblioteket

Enhetsplan 2016. Biblioteket Enhetsplan 2016 Biblioteket 2 Innehållsförteckning 1 Biblioteket...3 1.1 Verksamhetsområde 9: Bibliotek, kultur och fritid (inklusive fritidsgårdar)...3 1.1.1 Verksamhet och syfte...3 1.1.2 Verksamhetens

Läs mer

Vikarieanskaffning Internkontroll II 2014

Vikarieanskaffning Internkontroll II 2014 Tjänsteskrivelse 2014-11-27 KFN 2013.0086 Handläggare: Hans Lundell Kultur- och föreningsnämnden Vikarieanskaffning Internkontroll II 2014 Sammanfattning Ett av områdena i internkontrollplanen för 2014

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen Verksamhetsplan 2016

Barn- och utbildningsförvaltningen Verksamhetsplan 2016 Barn- och utbildningsförvaltningen Verksamhetsplan 2016 Södra Vi skola och Tallbackens fritidshem Djursdala skola och fritidshem Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 STYRKORT... 3 INLEDNING...

Läs mer

Verksamhetsplan

Verksamhetsplan Verksamhetsplan 2017-2019 Budget 2017 Överförmyndarnämnden Budgetberedningens förslag till Kommunstyrelsen Innehåll Planerings- och uppföljningsprocessen -----------------------------------------------------------------

Läs mer

Tillgänglighet via telefon och e-post

Tillgänglighet via telefon och e-post Tillgänglighet via telefon och e-post Gott bemötande efter att ha ringt kommunen och ställt en enkel fråga Svar på enkel e-postfråga inom två arbetsdagar Svar på enkel fråga efter att ha ringt kommunen

Läs mer

Personalpolitiskt Program

Personalpolitiskt Program Personalpolitiskt Program Landskrona kommuns personalpolitiska målsättning Kommunens personalpolitik är ett strategiskt medel för att kunna ge kommunens invånare omvårdnad, utbildning och övrig samhällsservice

Läs mer

Anders Westerlund Jenny Delén. Agneta Henriksson ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anders Westerlund Jenny Delén. Agneta Henriksson ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1 (13) Plats och tid: Kommunkontoret 16.15-18.00 Beslutande Thomas Lindqvist (PF), ordförande Anders Westerlund (S), vice ordförande Jenny Delén (M), ledamot Emelie Dockenfelt (C), ledamot Sven Magnusson

Läs mer

HR-strategi. HR-strategi

HR-strategi. HR-strategi HR-strategi HR-strategi 2017-2020 1 Dokumenttyp Dokumentnamn Fastställd Giltighetstid Strategi HR-strategi 2016 2020 Dokumentansvarig Senast reviderad Beslutsinstans Dokument gäller för Personalchef 2016-11-11

Läs mer