Redovisningskonsultens roll

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Redovisningskonsultens roll"

Transkript

1 Anette Eriksson Annika Sebeniusson Redovisningskonsultens roll Redovisningsbyråers och revisionsbyråers syn på förändringar i branschen. Företagsekonomi C-uppsats Termin: Handledare: VT-2011 Katharina Rahnert

2 FÖRORD Ett stort tack till de revisions- och redovisningsbyråer som tagit sig tid för våra intervjuer och gjort detta på ett engagerat sätt. Vi vill även tacka vår handledare Katharina Rahnert för ett positivt och trevligt bemötande och den vägledning vi fått. Karlstad, maj 2011 Anette Eriksson Annika Sebeniusson

3 SAMMANFATTNING Titel Ämne Nivå Författare Handledare Nyckelord Syfte Metod Empiri Slutsats Redovisningskonsultens roll - Redovisningsbyråers och revisionsbyråers syn på förändringar i branschen. Företagsekonomi. C-uppsats, 15hp. Anette Eriksson & Annika Sebeniusson. Katharina Rahnert. Redovisningskonsult, Revisor, Ansvar, Bokslutsrapport, Revisionsberättelse, Förändring. Att ge en bild av hur redovisningskonsultens roll kommer att förändras framöver och kartlägga vilka förberedelser som eventuellt görs på revisions och redovisningsbyråer inför förändringarna. Underlaget för analys och slutsats har skaffats fram på två olika sätt, kvalitativa intervjuer och litteratur. Intervjuerna gjordes med åtta personer. Litteraturen bestod av böcker, tidskrifter, lagar, förarbeten, vetenskapliga artiklar och elektroniska källor. Intervjusvaren presenteras genom en sammanfattning av respondenternas svar på varje fråga. De fullständiga svaren finns även med som bilaga. Revisionsbyråerna har lagt ner mer resurser på att förbereda sig inför förändringarna i branschen än redovisningsbyråerna. I nuläget finns inget alternativ till revision och revisionsberättelsen. Vad gäller framväxt av alternativa tjänster är bokslutsrapporten inte ett erkänt alternativ än. Redovisningskonsulten är beredd att ta ansvar och ge försäkran men behöver inte det än eftersom ingen ny standard i branschen slagit igenom än.

4 Innehåll Definitioner och förkortningar Inledning Bakgrund Motivering till ämnesval Problemformulering Syfte Målgrupp och samhällsrelevans Avgränsning Disposition Metod Vetenskapligt angreppssätt Val av tillvägagångssätt Urval Sammanställning och analys Kritik mot metod och urval Källkritik Referensram Redovisning och revision Redovisningskonsultens ändrade roll, debatten Revision- och redovisningstjänster under ständig förändring Oberoendet en viktig aspekt Alternativa tjänster till revision Ansvar, försäkran och komfort Marknadsföring Empiri Redovisning och revision Redovisningskonsultens ändrade roll Revision- och redovisningstjänster under ständig förändring Oberoendet Alternativa tjänster till revision Ansvar, försäkran och komfort Marknadsföring Analys Revision och redovisning Redovisningskonsultens ändrade roll Revisions- och redovisningstjänster under ständig förändring Oberoendet Alternativa tjänster till revision Ansvar, försäkran och komfort Marknadsföring Slutsats Slutdiskussion Reflektioner Förslag till fortsatta studier Litteraturlista Bilaga Sammanställning intervjusvar

5 Definitioner och förkortningar Far Föreningen Auktoriserade Revisorer Revisorers och rådgivares branschorganisation, dess funktion är att utveckla revisions- och rådgivningsbranschen genom rekommendationer, utbildning och remissverksamhet (Far 2011). SRF Sveriges Redovisningskonsulters Förbund Den ledande branschorganisationen för redovisnings- och ekonomikonsulter. Jobbar för en sund branschutveckling och fortlöpande kvalitets- och kompetenshöjning av medlemmarna. Bedriver omfattande informations- och utbildningsverksamhet samt bevakar förändringar inom ekonomiområdet och har en remissinstans i syfte att påverka lagstiftning (SRF 2011). Reko Svensk standard för redovisningstjänster Ramverk för auktoriserade redovisningskonsulter som tagits fram av Far och SRF gemensamt. Innehåller grundläggande principer och riktlinjer som syftar till att hålla uppe kvalitén på redovisningstjänster (SRF 2011). SOU SNT4400 Statens offentliga utredningar Uppdrag att utföra granskning enligt särskild överenskommelse rörande finansiell information Standard för närliggande tjänster baserad på den internationella standarden ISRS 4400 (Far 2011). EU-direktivet (SOU 2008:32) Angående gränsvärden för revisionsplikten Högst euro i balansomslutning Högst euro i nettoomsättning Högst 50 anställda 5

6 1. Inledning Kapitlet presenterar bakgrunden till vår problemställning, motiveringen till valet av ämne och dess syfte. Det redogörs också för vilken målgruppen är och vilka avgränsningar som gjorts Bakgrund Från och med första november 2010 ges möjlighet för mindre företag att välja bort den tidigare lagstadgade revisionen. Lagändringen berör cirka företag vilket motsvarar ungefär 70 % av Sveriges aktiebolag (Regeringen, 2010). Till grund för detta ligger en utredning som föreslår att EU-direktivet ska matchas. Detta för att ge svenska företag möjlighet att stå sig i konkurrensen på europamarknaden. Den nya lagstiftningen kom dock att innefatta betydligt lägre gränsvärden (SOU 2008:32). Detta kanske är förklaringen till att många inom branschen ser den här ändringen som ett första steg och tror att ytterligare höjningar kommer att ske i framtiden. Det debatteras flitigt angående revisions- och redovisningsbyråers förändrade marknad där centrala frågeställningar är t.ex. redovisningskonsultens förändrade roll i form av ansvar, kompetens, nya arbetsuppgifter och karriärmöjligheter. Funderingar finns om huruvida redovisningskonsulten i vissa situationer kommer att kunna mantla revisorns roll Motivering till ämnesval Vi ansåg att ämnet låg i tiden och fann det intressant eftersom debatten har varit omfattande under de sista åren. Det finns frågetecken inför framtiden och åsikterna är skilda om hur förändringarna kommer att påverka verksamheten i revisions- och redovisningsbyråer. Därför ansåg vi det spännande att ta tempen på byråerna och framförallt urskilja om tankesättet skiljer sig mellan dem. Från vår sida finns också intresset att sätta oss djupare in i hur branschen fungerar och verkligen belysa skillnaden i att vara revisor respektive redovisningskonsult. Ribbestam (2009) skrev i en artikel i Balans att lagändringen gör det viktigt att tydliggöra rollerna för revisor respektive redovisningskonsult Problemformulering Kommer ersättningstjänster för revisionsberättelsen att växa fram, i så fall vilka? Är redovisningskonsulten redo att ta mer ansvar? Vilka skillnader finns i hur redovisningsbyråer respektive revisionsbyråer förbereder sig inför förändringarna i branschen vad gäller redovisningskonsultens roll? 6

7 1.4. Syfte Att ge en bild av hur redovisningskonsultens roll kommer att förändras framöver och kartlägga vilka förberedelser som eventuellt görs på revisions -och redovisningsbyråer inför förändringarna Målgrupp och samhällsrelevans Vi ansåg att frågeställningen har samhällsrelevans eftersom den har politisk betydelse. Det berör också företagen oavsett revisionsplikt eller ej eftersom alla företag är skyldiga att ha ordning på sin bokföring vilken är en av redovisningskonsultens huvudsysslor (SFS 1999:1078). Uppsatsen ska vara till nytta för redovisnings- och revisionsbranschen genom att visa de olika byråernas strategiska framtidsplaner. Tanken var också att den som är intresserad av och kanske på väg in i branschen ska kunna få en bra uppfattning om hur den fungerar i stort, vilka olika arbetsuppgifter och roller och ansvarsområden som finns och vart det förmodligen kommer att ske förändringar Avgränsning Fokus lades på redovisningskonsulten och hur företagen i branschen förhöll sig till förändringar. Geografiskt höll vi oss till den svenska marknaden vid analys, vad gäller fakta och teorier förekommer material från andra länder. Själva undersökningen utfördes enbart i Karlstad. 7

8 2. Disposition Kapitel 2 Metod Intervjuerna utfördes av oss båda och 20 frågor ställdes till varje respondent. En antecknade och en styrde upp intervjun, bandinspelning användes som stöd där det var möjligt. Tanken var att få fram så nyanserade svar som möjligt för att kanske även förutom våra frågor få andra perspektiv och tolkningar som vi inte tänkt på. För övrigt användes diverse olika skriftliga källor som underlag för referensramen. Kapitel 3 Referensram Här beskrivs redovisning och revision och vad respektive yrken och roller innebär. Det redogörs för debatten om redovisningskonsultens ändrade roll utifrån media och på vilka sätt branschen förändras. I jämförelse mellan redovisningskonsulten och revisorn kommer vi också in på oberoendefrågan. Förklaring ges av de nu i branschen befintliga alternativa tjänster som är tänkta att ersätta revision. Det presenteras också olika perspektiv på ansvarsfrågan och går även in på marknadsföring inom branschen. Kapitel 4 Empiri Genom att presentera respondenternas svar under de rubriker vi använt i referensramen ges en helhetsbild av data där likheter och skillnader kan utläsas. Kapitel 5 Analys Här tolkas respondenternas svar utifrån våra teorier för att försöka klargöra hur dessa stämmer eller inte stämmer med varandra. Kapitel 6 Slutsats De tre problemfrågorna besvaras. Kort kan utläsas att det enligt respondenterna för närvarande inte finns någon alternativ tjänst till revision och på grund av detta kan redovisningskonsulten inte ta mer ansvar. Det framkom också att det var skillnad i hur revisions- och redovisningsbyråer förberett sig inför förändringarna i branschen. En reflektion vi gjort är att intressenterna måste hitta nya förhållningssätt för att företagen ska kunna välja bort revisionen. 8

9 3. Metod Kapitlet handlar om vad kvalitativ forskningsmetod innebär. Vi presenterar också vilken metod vi valt och varför. Vi redogör för det konkreta tillvägagångssättet vid urval, intervjuer, sammanställning och analys. Slutligen presenteras kritik mot metod och källor Vetenskapligt angreppssätt Kvalitativ metod lämpar sig för forskning där svar på hur människor uppfattar och ser på olika situationer söks. Den kan ge en nyanserad beskrivning av ett ämne och den interna giltigheten blir som bäst när vi ställer frågorna så öppet som möjligt. En av metoderna för datainsamling med kvalitativ ansats är den öppna intervjun, den passar bäst när relativt få enheter undersöks. En intervju kan ha olika grader av öppenhet eller strukturering. Strukturering innebär att t.ex. ha fasta svarsalternativ eller fast ordningsföljd. Ju mer strukturerad en undersökning är desto mer sluten blir svaren. Inför en intervju bör forskarna ta ställning till om det ska bandinspelas eller inte. Nackdelarna med bandinspelning kan vara: intervjuobjektet kan känna sig obekväm, ha svårt att prata avslappnat och tekniska problem kan uppstå. Det kan även leda till att forskaren slappnar av lite och inte gör ett noggrant jobb. Fördelarna med bandinspelning kan vara: forskaren har allt som sagts ordagrant, kan slappna av, lyssnar ordentligt på svaren, kan få intervjun att flyta bättre och kan få med citat (Jacobsen 2010). Kvalitativ metod kännetecknas av närhet till forskningsobjektet. Genom närheten kan forskaren komma intervjuobjektet in på livet och har möjlighet att förstå den situation som denne befinner sig i. Målet att låta den intervjuade personen påverka samtalets utveckling. Intervjun bör spelas in med kassettbandspelare (Holme et al. 1991) Val av tillvägagångssätt Vår problemställning var av kvalitativ natur därför gjordes en liten studie på åtta personer där fokus låg på redovisningskonsultens framtida roll (Jacobsen 2002). Vårt syfte med studien var att den skulle beskriva hur redovisningskonsultens arbetsuppgifter, kompetens och roll kan komma att ändras. Vi ansåg det lämpligt att göra intervjuer med öppna frågor med viss strukturering av ordningsföljd och genomtänkta ordval. Struktureringen kändes nödvändig för att svaren inte skulle bli för spretiga vilket skulle ha försvårat analysen avsevärt. Målet var dock att vara så öppen som möjligt för att kunna fånga eventuella intressanta aspekter som vi inte tänkt på. För dokumentation av intervjuerna valdes att anteckna och ha bandinspelning som stöd. Eftersom vi var två personer hade den ena mer fokus på att prata och lyssna under tiden som den andra skrev. På så sätt ansågs att allt skulle 9

10 vara mer färdigarbetat när materialet sammanställdes och analyserades. Frågorna tillsammans med en kort sammanfattning av uppsatsens innehåll skickades ut en vecka innan intervjuerna. Detta beslut togs med motiveringen att det förhoppningsvis skulle spara tid genom att respondenten var mer förberedda och kunde ge mer utförliga svar Urval Bekvämlighetsurval innebär att de som är enklast att få tag i väljs ut (Jacobsen 2002). Eftersom tiden var begränsad gjorde vi ett urval efter den här metoden och valde åtta personer i Karlstad. Målet var att för jämviktens skull få lika många inom varje kategori eftersom skillnaderna mellan revisionsbyråer och redovisningsbyråer skulle belysas. Resultatet blev tre stycken revisionsbyråer och fem stycken redovisningsbyråer. På revisionsbyråerna intervjuades revisorer som tydligt ombads att utgå från redovisningskonsultens perspektiv Sammanställning och analys Efter varje intervju renskrevs anteckningarna för att säkerställa att de olika respondenternas svar inte blandades ihop av oss. De renskrivna svaren skickades per mail till varje respondent för godkännande. För att få överblick över materialet skrev vi ner samtliga åtta svar på varje fråga. Vi tog fram likheter och skillnader mellan revisionsbyråer och redovisningsbyråer och försökte utläsa om det fanns mönster. Skillnader och mönster analyserades sedan utifrån vår referensram. För respondenternas anonymitet togs tre frågor bort som handlade om respondentens befattning och storlek på byrån. Vi valde att publicera samtliga svar i en bilaga och har därför även tagit bort ett fåtal fakta som ansågs karaktäristiska för just den byrån för att säkra anonymiteten så mycket som möjligt. Motiveringen till detta var att det kan vara till nytta för läsaren att kunna se de utförligare svaren Kritik mot metod och urval Eftersom studien innefattade få enheter gick det inte att generalisera. Den geografiska begränsningen till Karlstad kan ha haft en negativ påverkan på tillförlitligheten eftersom marknadskrafterna kan se olika ut i olika städer beroende på kundunderlaget. Vår tanke var att det skulle råda jämvikt mellan revisions- och redovisningsbyråer men vi lyckades tyvärr inte med det vilket eventuellt påverkar resultatet. Genom att frågorna till viss del strukturerades genom ordningsföljd och ordval kan svaren ha påverkats genom att inte vara lika öppna. Vi hade tekniska problem med bandinspelningarna på de tre första intervjuerna och två av respondenterna ville inte bli inspelade vilket gör att det inte blev samma förutsättningar för alla. Det problemet hjälptes dock upp lite av att alla respondenter 10

11 läst igenom och gjort justeringar och tillägg. Förhoppningsvis har tillförlitligheten på så sätt delvis stärkts. Vad gäller de frågor som rör marknadsstrategier befarar vi att tillförlitligheten bör ifrågasättas eftersom det ofta rör sig om affärshemligheter som företagen inte vill dela med sig av till sina konkurrenter även om de är anonyma. Det måste också tas i beaktande att respondentens personliga referensramar, kunskaper och åsikter bryter fram och vi jämför typen av byrå, inte personliga åsikter. På fråga 15 där vi undrar om försäkran och ansvar var det svårt att förmedla exakt vad vi menade och respondenterna uppfattade den förmodligen på olika sätt. Kanske skulle den ha delats upp i två frågor och ställts med en kort förklaring om vad vi frågar efter. Det här gäller generellt att mer tid kunde ha lagts på att göra en introduktion till varje frågeställning där vi förklarade vissa termer och tankesätt. Å andra sidan kan påverkan på intervjuobjektet bli större. Att vi skickade ut frågorna i sin helhet i förväg kan ha påverkat svarens spontanitet Källkritik En källa är en skrift som åberopas för et viss uppgift och som utgör grunden för denna uppgifts auktoritet (Holme et al. 1991, s. 125), det innebär alltså att det skriftligt nedtecknade materialet blir källmaterial först när vi använder det. Källmaterialet kan vara av mycket olika kvalitet och karaktär. Men om vi är medvetna om vilka begränsningar som finns och om vi ställer de rätta frågorna till materialet, kan vi få en hel del information (Holme et al. 1991, s 126). Källkritik innebär att påståenden granskas kritiskt och att det som inte är trovärdigt elimineras (Thurén 2007) Som gyllene regel säger vi ofta: information från flera oberoende källor ger en giltig beskrivning av fenomenet (Jacobsen s. 261 ). För att värdera tyngden i våra källor bör vi kontrollera; källans förmåga och vilja att ge riktig information, är det en ursprungskälla och att sammanhanget i vilket vi ställer frågan gör att källan inte vill lämna riktig information (Jacobsen 2010). Vi upptäckte att det var svårt att leva upp till mottot med flera oberoende källor i det här ämnet och har inte alla teorier styrkta med flera källor. Referensramen är baserad på vetenskapliga publikationer, böcker, databaser, tidningsartiklar och webbsidor. Vi försökte beakta att tidningsartiklar och webbsidor inte har lika hög giltighet som de övriga typerna av källor i våra bedömningar. Vi har tagit i beaktning vem som publicerat tidskrifter och webbsidor. 11

12 4. Referensram Kapitlet behandlar olika teorier som legat till grund för undersökningen. Det ges en bild av revisorn respektive redovisningskonsulten. Vi fångar upp debatten kring förändringar i branschen och kommer in på frågeställningar runt ansvar och oberoende. Det handlar också om vilka alternativa tjänster som branschen hittills presenterat. För att fånga upp hur byråer förbereder sig redogörs även för relationsmarknadsföring Redovisning och revision Inom redovisning kan redovisningskonsultens uppdrag innefatta bokföring, bokslut, årsredovisning, årsbokslut, koncernredovisning, outsourcing och andra uppdrag som exempelvis kan vara åstadkommande av budget. Andra tjänster utanför redovisningen som också kan förekomma är löneservice, deklarationer, skatterådgivning, insourcing och processhantering (Far Komplett 2011). Skillnaden mellan redovisningskonsult/redovisning och revisor/revision är att redovisningskonsulten gör själva bokföringen fram till årsredovisningen och revisorn granska det redovisningskonsulten har utfört. Det finns en tjänst som heter kombiuppdrag och det innebär att redovisningskonsult och revisor arbetar på samma byrå och biträder uppdragsgivare med redovisningstjänster och revision. I sådant här uppdrag ska redovisningskonsulten och revisorn beakta de regler som finns för jäv i Aktiebolagslagen och Revisorslagen och det är alltid revisorn som har ansvaret för sin opartiskhet och oberoende mot uppdragsgivaren (Far komplett 2011). För att bli auktoriserad redovisningskonsult inom SRF måste en redovisningskonsultexamen i SRF:s regi avläggas eller akademisk examen med 180 poäng med företagsekonomisk inriktning läsas in. Därefter krävs minst tre års praktisk erfarenhet inom ekonomi och ekonomisk rådfrågning. Utbildningen avslutas med ett auktorisationsseminarium. Auktorisationen bibehålls sedan genom aktualitetsutbildningar, och en godkänd ansvarsförsäkring. Auktorisation infördes 2006 för att höja statusen på yrket och för att förstärka den ytterliggare har man under 2011 höjt antalet timmar på aktualitetsutbildningar från 50 till 60 timmar (SRF 2011). De akademiska kraven tillkom i maj 2010 och var också ett led i att höja statusen på redovisningskonsulten (SRF Årsredovisning ). För att bli auktoriserad genom Far måste först ett medlemskap sökas. Det finns två vägar att gå. Det första är akademisk examen med minst 180 poäng med företagsekonomisk inriktning och därefter praktisk utbildning under fem år inom redovisningsområdet, varav minst tre år som extern rådgivare. Det andra alternativet är tvåårig eftergymnasial utbildning med inriktning mot företagsekonomi 12

13 och redovisning som är godkänd enligt Far och därefter sex års praktik inom redovisningsområdet, varav minst tre år som extern rådgivare. När den praktiska utbildningen är färdig genomgås Fars godkända redovisningskonsultexamen för att bli auktoriserad (Far Akademi 2011). Fram till och med 2010 krävdes inte akademisk utbildning utan endast en kortare redovisningsekonomisk utbildning och 3 års praktik eller minst 10 års allsidig erfarenhet inom området. När medlemskap var klart deltog man i en auktorisationsdag och fick titeln auktoriserad redovisningskonsult Far 1. Redovisningskonsultens ansvar är att utföra sitt arbete på ett noggrant sätt avseende lämpliga lagar och föreskrifter. Det är dock alltid uppdragsgivaren som har ansvaret för redovisningen och att regler och lagar följs. Det finns situationer där redovisningskonsulten är ansvarig, det är när konsulten bistår eller underlättar för uppdragsgivaren att genomföra en brottslig handling t.ex. bokföringsbrott eller skattebrott. Den auktoriserade redovisningskonsulten omfattas utöver detta av egna legitima ansvarsregler för att motverka penningtvätt och kan dömas för ansvar enligt Brottsbalken och Rådgivningslagen om ett handlande i strid med lagstiftningen skett. Bryter den auktoriserade redovisningskonsulten mot Rekos föreskrifter kan denne förlora sin auktorisering (Far Komplett 2011). Revision innebär att den auktoriserade eller godkända revisorn har granskat, bedömt och uttalat sig om årsredovisning, bokföring och förvaltning i en revisionsberättelse. Revisionsberättelsen är ett beslutsunderlag för utomstående intressenter förslagsvis investerare. Den ska ange om god revisionssed frångåtts på grund av att den granskning revisorn planerat att göra inte kunnat fullgöras. Revisionsberättelsen och årsredovisningen skickas till bolagsverket vilket innebär att det blir en offentlig handling (Far 2006). De aktiebolag som i dag omfattas av revisionsplikten är de som överstiger ett av följande värden: 1,5 miljoner i balansomslutning, 3 miljoner i nettoomsättning eller 3 anställda (SFS 2005:551). En revisor ska innan varje uppdrag testa sin opartiskhet och självständighet enligt Revisorslagen 2001: Det görs genom analysmodellen där det utgås från fem olika huvudtyper av hot mot revisorns oberoende (Carrington 2010). De fem hoten enligt Carrington (2010) är: Egenintresse, förslagsvis om revisorn äger aktier i bolaget. Självgranskning, revisorn deltagit i och utfört redovisningen. Partsställning, revisorn tagit ställning för bolaget i en t.ex. skatteprocess. Vänskap, om revisor och ekonomichef är vänner. 1 Far Akademi, telefon och mail den 25 maj

14 Skrämsel, t.ex. att styrande på företaget hotat revisorn med att lämnandet av en oren revisionsberättelse kan ge personliga konsekvenser Redovisningskonsultens ändrade roll, debatten Halling (2010), vice ordförande i Far, SRF menar i en artikel i Balans att redovisningskonsultens roll till viss del närmar sig revisorns. Redovisningskonsulten kommer att jobba mer med rådgivning. Som det ser ut i dag jobbar många redovisningskonsulter på en revisionsbyrå med årsbokslut och årsredovisningar och inte särskilt mycket med rådgivning, detta kommer förmodligen att förändras. Halling nämner att redovisningskonsulten kommer i stort att göra det som revisorn gör i dag förutom själva revisionen och yrkesrollerna kommer att bli mer jämbördiga i ansvar. Det nya ansvaret kommer förmodligen att kräva mer kompetens och Halling tror att högskolor och universitet kommer att vara tvungna att revidera sin syn på redovisningskonsultens yrkesroll i framtiden. Vidare anser hon att en utmaning för branschen ligger i att kunna hjälpa klienten med beslutet; Ska det vara revision eller bokslutsrapport? I en artikel i tidningen Balans skriver Paulsson & Agélii: Även om redovisningskonsultens ansvar inte kommer att öka kommer förmodligen ansvarsfrågor kopplade till redovisningskonsultens arbete att hamna i större fokus än tidigare. När det inte längre finns en revisor i bolaget är plötsligt redovisningskonsulten den enda externa personen som har kännedom om bolagets bokföring och redovisning, det vill säga i förlängningen ytterligare en person som kan hållas ansvarig för att upptäcka fel och brister. (Paulsson & Agélii 2010, s.33) De menar också att för att inte hamna i en tråkig ansvarssituation bör redovisningskonsulterna höja sin medvetenhet om riskerna, känna till vilket ansvar bolagsorganen respektive redovisningskonsulten har, ha goda kunskaper om Reko, tillämpa god redovisningssed och lagstiftning (Paulsson & Agélii 2010) Revision- och redovisningstjänster under ständig förändring Revision har historiskt sett aldrig varit statiskt utan en ständigt pågående process av förändring. Revisionen stöps om därmed omdefinieras konsultverksamheten. Revisionsbyråer marknadsför fler och fler konsulttjänster och gör revision till en mindre del och konsulttjänsterna får större ekonomisk relevans och att revision har medvetet ändrats för att bättre kunna möta klientens önskemål och gränserna mellan revision och konsulttjänster suddas ut. Klienter efterfrågar revision med mervärde, de vill veta hur de ligger till jämfört med övriga i branschen och vilka potentiella risker som finns. Detta mervärde kommer den framtida revisionen att ge 14

15 genom rådgivningstjänster som i större grad anpassats till klientens behov. Tekniskt sett skiljer sig inte revisionen från konsultuppdragen utan det som skiljer dem åt är oberoendet som revisionen kräver d.v.s. att vid revision finns inget ekonomiskt intresse i klienten, det motsatta gäller för konsulttjänster som ger klienten underlag för affärsbeslut vilket leder till ekonomiskt intresse i klienten. I en studie inom EU som gjordes 1997, nämnd av Klarskov Jeppsen (1998), konstaterades det att enda sättet att garantera oberoende är att separera revision och rådgivning. En slutsats kan således dras att revision inte bara är teknisk utan även politisk och om intressenter och samhället anser att vi behöver oberoende revision måste vi hitta ett sätt att lösa det problemet med oberondefrågan (Klarskov Jeppsen 1998) Oberoendet en viktig aspekt Bazerman et al.(1997) menar att problemet med oberoende är större än de moraliska problem revisorn kan ställas inför på grund av de ekonomiska fördelar denne får genom att göra som klienten vill. De drar det ett steg längre till det psykologiska planet och menar att även en ärlig revisor med hög moral har svårt att vara objektiv. Vidare menar de att människan har psykologiska begränsningar och blir i relationen omedvetet påverkad att handla till klientens fördel. Författarna tycker att revisionsprofessionen och externa användare borde söka grundläggande förändringar i nuvarande arbetssätt. De anser att användarna betalar ett högt pris för bristerna i systemet och revisionsfirmor lägger i dag stora resurser på att försvara sig i just oberoendefrågan. Slutligen konstateras att det är ett växande problem som kommer att bli värre om det inte åtgärdas. Berörda parter borde ta tag i problemen innan staten gör det genom att göra revision statlig (Bazerman et al. 1997). Konsulttjänster har varit på tillväxt sedan 80-talet och utgör således en växande andel av revisionsfirmornas vinster. Det är också troligt att omstrukturering av företag i form av t.ex. sammanslagningar och globaliseringar av aktiviteter, kommer att öka efterfrågan på konsulttjänster från externt håll. Att konsulttjänster erbjuds till revisionskunder kan ha påverkan på oberoendet som är en grundbult i revision och central för bl.a. investerare, företag och för revisorsprofessionen som sådan. Eftersom absolut oberoende är svårt att uppnå är olika indikationer på oberoende det enda intressenter har att förlita sig till. En sådan indikation kan vara ekonomiska förbindelser. Om det utgås från att ju större ekonomiska förbindelser som finns desto större risk att oberoendet försämras kan vetskapen om hur stor dessa förbindelser är vara intressant för att kunna göra en bedömning av hur stort oberoendet är i det aktuella företaget. I Storbritannien, Australien och Norge har det lagstiftats om att konsulttjänster måste särredovisas just för att ge den möjligheten för tredje man att själv bedöma. Kanske kommer detta att leda till att företag som inte vill tumma på sitt oberoende kommer att köpa färre konsulttjänster från sin 15

16 revisor. I vissa länder t.ex. Italien och Japan är det förbjudet att tillhandahålla revision parallellt med konsulttjänster (Firth 1997) Alternativa tjänster till revision En alternativ tjänst till revisionen är bokslutsrapporten som Far och SRF utarbetat. Det är ett kvalitetsbevis för företagets redovisning. Den anger att redovisningen är kontrollerad, avstämd och rimlighetsbedömd i enlighet med de krav Reko ställer och det är endast den auktoriserade redovisningskonsulten som får skriva under den (Bokslutsrapporten 2011). En annan tjänst är att genomföra en granskning enligt särskild överenskommelse, SNT4400, som rör finansiell information. Typiskt fall på detta kan vara granskning av enskilda poster t.ex. leverantörsskulder, kundfodringar eller en balansräkning. Vad som ska granskas bestäms av företaget, eventuellt tredje man och revisorn (Far komplett 2011). Det finns också en variant som heter översiktlig granskning som innebär att kunskaper hämtas in om företagets verksamhet, organisation och rutiner vid bokföring och analyser utförs. Frågor ställs till ansvarig för redovisningen och det samlas in skriftliga bevis från företagsledningen. Utifrån detta blir det ett uttalande om den finansiella rapporten (Far komplett 2011) Ansvar, försäkran och komfort I en artikel i Balans skriver Carrington (2010) att eftersom revisorn har den positionen att denne ibland utses till syndabock är det viktigt att i debatten skilja på ansvarsfullhet och ansvarighet, där ansvarsfullhet är att ta ansvar i form av sunt förnuft, inte i första hand följa regler. Ansvarighet är att följa reglerna och har konsekvensen att personen kan vid brister hållas ansvarig. Carrington menar att vi behöver debattera den här frågan vad gäller revisorer, ska vi ha mer ansvarighet med mera regler och ännu tuffare regler för revisorer eller ska vi gå mer mot ansvarsfullhet? I de olika teorier och perspektiv som finns angående revision bearbetas här två orsaker till revision som är grundläggande för revisionen. Revisionsforskningen kan delas in i två traditioner, nationalekonomi och sociologi. Inom nationalekonomi ingår teorin om försäkran vilket innebär att informationsasymmetri ska minimeras. Inom sociologin är perspektivet komfort viktigt och ur revisorns perspektiv är det centralt att uppnå komfort vilket kan likställas med att veta när han är klar eftersom inte allt kan granskas. Ur användarnas perspektiv inger vetskapen om att revision görs en känsla av komfort, trovärdigheten och kvalitén på själva redovisningen i sig är självklar (Carrington 2010). I en studie från 2007 av Carrington & Catasús ger de revisionen ett nytt perspektiv genom komfortteori som förhoppningsvis gör att revisorn tänker till lite extra och för vidare diskussion i situationer där det inte känns 16

17 bekvämt. Det här blir ytterligare ett sätt att eliminera risken. Det här tankesättet avviker från den traditionella synen som innebär att revision gör ett systematiskt insamlande av verifikationer för att producera komfort (Carrington & Catasús 2007) 4.7. Marknadsföring Relationsmarknadsföring används för att framhålla kvalité och kundservice och är ett bra sätt att marknadsföra sig både för att få nya klienter och för att behålla de som redan finns. Relationsmarknadsföring innebär att aktivt jobba marknadsorienterat med kundservice och kvalité. För att kunna göra det måste organisationen jobba med intern marknadsföring som går ut på att möta både klientens, ledningens och medarbetarnas förväntningar. Fördelarna med den här typen av marknadsföring är att den hjälper organisationen att ha ett mer långsiktigt tänk och det främjar en stabil tillväxt. Det är också enklare och billigare att behålla en klient som redan finns än att skaffa en ny. Genom att se leverantörer och andra aktörer som partners byggs bra nätverk upp vilket kan reducera kostnader och ge bättre inflytande i branschen. Kvalité i en tjänst kan definieras som när klientens förväntningar uppfylls. Vid en ren servicetjänst är det svårt att hålla en jämn nivå eftersom leverans sker samtidigt som konsumtion och en viss variation blir oundviklig. För att få så bra kvalité som möjligt minimeras dessa variationer (Christopher et al. 1991). Relationsmarknadsföring innebär att man fokuserar på att ta väl hand om klienterna snarare än att lägga resurser på att skaffa nya klienter. Kärnan i den här typen av marknadsföring är att underhålla relationer mellan företaget och aktörerna runt det, t.ex. leverantörer, mellanhänder, allmänheten och framförallt klienten. Syftet är att skapa lojalitet vilket leder till en stabil och långsiktig relation som gynnar alla parter. Värde är en viktig komponent i relationsmarknadsföring eftersom mervärde är en viktig konkurrensfaktor (Ravald et al. 1996). Anledningen till att relationsmarknadsföring blivit intressant är bland annat att medvetenheten om de möjliga fördelarna för företagen och klienterna ökat. Klientens fördel är framför allt den minskade risken att servicen inte uppnår förväntad kvalité. Företagets fördel är att kunskapen om klienten och dennes behov ökar. Servicen kan kundanpassas bättre och ett mervärde kan erbjudas. Klienten får också ett mer personligt bemötande. Relationsmarknadsföring bygger på tillit och för att kunna uppnå det måste kommunikationen vara öppen, ärlig och frekvent (Berry 1995). Fars rådgivningssektion presenterade 2011 en undersökning av hur marknadsandelarna ser ut mellan revisionsbyråer och renodlade konsultbyråer. Den visade att revisionsbyråernas rådgivning har vuxit med 70 % från 2006 och tar nu 17

18 marknadsandelar, de har nu 13,1% av marknaden. Klar fördel för revisionsbyråerna är att de uppfattas som pålitliga och har ett komplett utbud av tjänster och specialister, förbättringsområde för dem är dock prisvärdheten (Danielsson 2011). 18

19 5. Empiri I detta kapitel presenteras vår undersökning med en sammanställning av respondenternas svar under respektive fråga. Respondenterna är indelade så att respondent 1-3 representerar revisionsbyråer och respondent 4-8 representerar redovisningsbyrå Redovisning och revision Respondenterna hade olika åsikter om auktorisationens betydelse för redovisningskonsulten. Respondent 1 2, 2 3 och 5 4 tyckte att det redan har betydelse. Respondent 3 5, 4 6, 6 7 och 7 8 tycker inte att auktorisationen har stor betydelse nu. Som anledning till detta nämner respondent 6 att det som har störst betydelse är om jobbet utförs bra eller inte. Samtliga var överens om att det kommer att ha större betydelse i framtiden som konsekvens de höjda kraven på auktorisationen. Respondent 2 svarade att det inte är lika viktigt för dem som för en mindre byrå eftersom de ändå har mycket kompetens bakom sig. De redovisningstjänster som säljs mest på samtliga byråer är löpande redovisning, bokslut, deklaration, årsredovisning och enklare skatterådgivning. Det säljs även mer avancerad skatte- och affärsrådgivning, analystjänster (för de större företagen), uthyrning av personal för olika tjänster t.ex. löneadministration. Vad gäller den slopade revisionspliktens effekt på företagen svarade respondent 6 att denne inte rekommenderar sina klienter att avstå i nuläget då denne anser att skatteverket kan bli hårdare mot dem som valt bort revisionen. Respondent 7 tror att de flesta kommer att avstå. Respondent 8 9 vet inte än men däremot avstår alla nystartade företag. Alla är överens om att beslutet styrs av vilken typ av företag det gäller Redovisningskonsultens ändrade roll Samtliga byråer är överens om att rollen kommer att förändras (ett undantag är respondent 6 som är ett nystartat företag och inte vet hur det var tidigare). Respondent 1,2 och 5 menar att kraven har ökats för att bli auktoriserad redovisningskonsult och respondent 3 och 7 tror att redovisningskonsulten kommer att få ta mer ansvar. Respondent 4 tror att det kommer bli mer accepterat hos bankerna att inte alltid ha revision och de kommer att titta mer på vem som gjort 2 Respondent 1, intervju den 26 april Respondent 2, intervju den 27 april Respondent 5, intervju den 27 april Respondent 3, intervju den 28 april Respondent 4, intervju den 26april Respondent 6, intervju den 3 maj Respondent 7, intervju den 3 maj Respondent 8, intervju den 4 maj

20 redovisningen, det blir en förtroendebedömning i stället. Respondent 8 säger att sen lång tid tillbaka har rollen förändrats lite varje år och att revisionsplikten är en del i förändringen. På frågeställningen om redovisningskonsultens roll kommer att likna revisorns i större utsträckning i framtiden svarade respondent 1,2,3 och 5 att de inte tror det. Respondent 4,6 och 7 menar att det kommer att bli så på sikt och respondent 8 säger att branschen redan kommit fram till det genom Reko och påpekar att det finns delar i Reko som liknar revisorns uppgifter men det är ingen fullständig revisionstjänst. Respondent 1 och 2 tror och hoppas att gränsvärdena för slopad revisionsplikt kommer att höjas någon gång i framtiden vilket gör att redovisningskonsultens krav ökar. Anledningen till detta är att de hellre vill vara efterfrågade än att det är påtvingat. Andra faktorer, förutom slopandet av revisionsplikten som kommer att bidra till förändrade roller i framtiden är enligt respondent 3,5,6 IT. Respondent 7 påtalar att det genom åren blivit mer noggranna jävsregler och att rollerna revisor och redovisningskonsult hela tiden förtydligas Revision- och redovisningstjänster under ständig förändring Respondent 1 säger att efterfrågan på redovisningstjänster har ökat. Respondent 5 säger att efterfrågan från befintliga klienter inte ökat däremot antalet klienter Respondent 3 har noterat att efterfrågan på outsourcing och vissa datoriserade tjänster har ökat. Resterande 2,4,6 och 7 ser ingen ökad efterfrågan. Respondent 8 säger att teknik- och programutveckling gör att effektiviteten ökar. Totala volymen administrationstimmar minskar samtidigt som redovisningsbranschen har möjligheter att leverera andra typer av tjänster till klienterna Oberoendet Respondent 1 och 2 säger att oberoendefrågan inte är helt enkel men att revisorn är omgärdad av ett stort regelverk och använder t.ex. analysmodellen. Respondent 1 menar att det ibland kan vara svårt att dra gränsen mellan redovisning och revision. Respondent 3 och 6 säger att det är svårt, respondent 3 menar att eftersom revisorn och klienten har en relation blir det en svår balansgång men då är det viktig att revisorn håller på etiken. Respondent 6 anser att revisorn befinner sig ibland i en gråzon när denne snuddar vid konsultbiten. Respondent 5 tror inte att revisorn kan vara oberoende på grund av relationen. Respondent 8 anser att oberoende inte är möjligt på grund av att klienten betalar revisorns faktura och att revisionen ofta utförs av samma företag som gjort även andra tjänster för klienten. 20

Praktikrapport. - En redogörelse för praktikperioden på Ernst & Young.

Praktikrapport. - En redogörelse för praktikperioden på Ernst & Young. Praktikrapport. - En redogörelse för praktikperioden på Ernst & Young. Klara Löwenberg Handledare: Monica Andersson Stockholms Universitet Yrkesförberedande praktik VT-2012 Innehållförteckning 1. Allmän

Läs mer

Här nedan är ett urval av de vanligaste frågorna (FAQ, Frequently Asked Questions) som kommit till FAR och Srf konsulterna om uppdragsavtal.

Här nedan är ett urval av de vanligaste frågorna (FAQ, Frequently Asked Questions) som kommit till FAR och Srf konsulterna om uppdragsavtal. Svensk standard för redovisningstjänster, Reko FAQ Vanliga frågor om uppdragsavtal Här nedan är ett urval av de vanligaste frågorna (FAQ, Frequently Asked Questions) som kommit till FAR och Srf konsulterna

Läs mer

Dnr 2015-1189 2015-11-06 F 15. Förhandsbesked enligt 22 och 23 revisorslagen (2001:883)

Dnr 2015-1189 2015-11-06 F 15. Förhandsbesked enligt 22 och 23 revisorslagen (2001:883) Dnr 2015-1189 2015-11-06 F 15 F 15 Förhandsbesked enligt 22 och 23 revisorslagen (2001:883) Den omständigheten att andra företag i det nätverk, i vilket det registrerade revisionsbolaget Y KB ingår, tillhandahåller

Läs mer

Här är ett urval av de vanligaste frågorna (FAQ, Frequently Asked Questions) som FAR och SRF har fått om uppdragsavtal.

Här är ett urval av de vanligaste frågorna (FAQ, Frequently Asked Questions) som FAR och SRF har fått om uppdragsavtal. Svensk standard för redovisningstjänster, Reko FAQ Vanliga frågor om uppdragsavtal Här är ett urval av de vanligaste frågorna (FAQ, Frequently Asked Questions) som FAR och SRF har fått om uppdragsavtal.

Läs mer

En bokslutsrapport kan lämnas som ett resultat. Vad är en bokslutsrapport? Fördjupning #4/2015 Balans

En bokslutsrapport kan lämnas som ett resultat. Vad är en bokslutsrapport? Fördjupning #4/2015 Balans Vad är en bokslutsrapport? Bokslutsrapporten är för många en kvalitetsstämpel. Men vad den innebär mer i detalj är inte lika känt. I denna artikel redogör Yvonne Jansson, Bodil Gistrand och Kristina Lilja

Läs mer

Kan redovisningskonsulten ersätta revisorn?

Kan redovisningskonsulten ersätta revisorn? UPPSALAUNIVERSITET Företagsekonomiskainstitutionen Magisteruppsats HT 2010 Kanredovisningskonsultenersättarevisorn? Enredogörelseförredovisningskonsultensochrevisorns kontrollfunktionidetmindreaktiebolaget.

Läs mer

Prislista Branschorganisationen för revisorer, redovisningskonsulter och rådgivare. ISO 9001:2008

Prislista Branschorganisationen för revisorer, redovisningskonsulter och rådgivare. ISO 9001:2008 Prislista 2017 Branschorganisationen för revisorer, redovisningskonsulter och rådgivare. ISO 9001:2008 den 1 januari 2017 Skriven av: Marzena Blomqvist Löpande redovisning E-ekonomi Din månads kostnad

Läs mer

SVAR 2012-01-10. Enheten för fastighetsrätt och associationsrätt Stefan Pärlhem 103 33 STOCKHOLM

SVAR 2012-01-10. Enheten för fastighetsrätt och associationsrätt Stefan Pärlhem 103 33 STOCKHOLM SVAR 2012-01-10 Enheten för fastighetsrätt och associationsrätt Stefan Pärlhem 103 33 STOCKHOLM Inbjudan att lämna synpunkter på förslag till EU-direktiv om årsbokslut, sammanställda redovisningar och

Läs mer

Metoduppgift 4 - PM. Barnfattigdom i Linköpings kommun. 2013-03-01 Pernilla Asp, 910119-3184 Statsvetenskapliga metoder: 733G02 Linköpings universitet

Metoduppgift 4 - PM. Barnfattigdom i Linköpings kommun. 2013-03-01 Pernilla Asp, 910119-3184 Statsvetenskapliga metoder: 733G02 Linköpings universitet Metoduppgift 4 - PM Barnfattigdom i Linköpings kommun 2013-03-01 Pernilla Asp, 910119-3184 Statsvetenskapliga metoder: 733G02 Linköpings universitet Problem Barnfattigdom är ett allvarligt socialt problem

Läs mer

Läs mer på www.frejs.se

Läs mer på www.frejs.se Om oss Frejs är en byrå med ca 50 anställda och tre kontor. Vi har kompetensen och kapaciteten att vara revisorer och rådgivare åt kunder i alla storlekar. Vi är stora nog att kunna erbjuda erfarenhet

Läs mer

EtikU 5 Revisorers verksamhet

EtikU 5 Revisorers verksamhet FARS UTTALANDEN I ETIKFRÅGOR EtikU 5 Revisorers verksamhet (december 2009) ETIKU 5 REVISORERS VERKSAMHET 1 1 Inledning... 1 2 Revisors verksamhet... 1 3 Kolumnerna: Analysmodellen... 2 4 Raderna: Verksamheterna...

Läs mer

Centralt innehåll årskurs 7-9

Centralt innehåll årskurs 7-9 SVENSKA Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom språket utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår hur andra känner och tänker. Att

Läs mer

Rutiner för opposition

Rutiner för opposition Rutiner för opposition Utdrag ur Rutiner för utförande av examensarbete vid Avdelningen för kvalitetsteknik och statistik, Luleå tekniska universitet Fjärde upplagan, gäller examensarbeten påbörjade efter

Läs mer

AMBLIN EKONOMIKONSULTATIONER OCH EKONOMISK FÖRVALTNING

AMBLIN EKONOMIKONSULTATIONER OCH EKONOMISK FÖRVALTNING AMBLIN EKONOMIKONSULTATIONER OCH EKONOMISK FÖRVALTNING För de bolag som endast konsoliderar i samband med kvartalsrapporter är det mer kostnadseffektivt att ta in en konsult vid dessa tillfällen, än att

Läs mer

Övergripande riktlinjer för kvalitetskontroll av auktoriserade redovisningskonsulter

Övergripande riktlinjer för kvalitetskontroll av auktoriserade redovisningskonsulter Övergripande riktlinjer för kvalitetskontroll av auktoriserade redovisningskonsulter Utgivna av FAR och Sveriges Redovisningskonsulters Förbund SRF. 1. FAR och SRF ett samarbete kring auktorisationen av

Läs mer

Angående FAR SRS förslag till Redovisningsstandard i Sverige (RedS)

Angående FAR SRS förslag till Redovisningsstandard i Sverige (RedS) YTTRANDE 2008-02-15 Dnr 2008-86 FAR SRS Box 6417 113 82 STOCKHOLM Angående FAR SRS förslag till Redovisningsstandard i Sverige (RedS) Inledning Revisorsnämnden (RN) som har beretts tillfälle att yttra

Läs mer

Källkritisk metod stora lathunden

Källkritisk metod stora lathunden Källkritisk metod stora lathunden Tryckt material, t ex böcker och tidningar, granskas noga innan det publiceras. På internet kan däremot alla enkelt publicera vad de önskar. Därför är det extra viktigt

Läs mer

Tentamen i Ekonomistyrning, Företagsekonomi B (HT 2012) Datum: 2012-10-12. Lärare: Jan Greve. Tillåtna hjälpmedel: Inga

Tentamen i Ekonomistyrning, Företagsekonomi B (HT 2012) Datum: 2012-10-12. Lärare: Jan Greve. Tillåtna hjälpmedel: Inga Tentamen i Ekonomistyrning, Företagsekonomi B (HT 2012) Datum: 2012-10-12 Lärare: Jan Greve Tillåtna hjälpmedel: Inga Skrivningen omfattar sex sidor (inklusive försättsblad) och den är uppdelad i tre avsnitt

Läs mer

Källkritik. - om att kritiskt granska och värdera information. Ted Gunnarsson 2014-04-10

Källkritik. - om att kritiskt granska och värdera information. Ted Gunnarsson 2014-04-10 Källkritik - om att kritiskt granska och värdera information Ted Gunnarsson 2014-04-10 Källkritik - Innehåll Vad är källkritik? Varför källkritik? De källkritiska kriterierna Exempel på källkritiska frågor

Läs mer

Stockholm den 19 oktober 2015

Stockholm den 19 oktober 2015 R-2015/1084 Stockholm den 19 oktober 2015 Till FAR Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 2 juli 2015 beretts tillfälle att avge yttrande över Nordiska Revisorsförbundets förslag till Nordisk standard

Läs mer

Särskilt yttrande med anledning av Revisorsnämndens yttrande över Betänkandet Oberoende, ägande och tillsyn i revisionsverksamhet

Särskilt yttrande med anledning av Revisorsnämndens yttrande över Betänkandet Oberoende, ägande och tillsyn i revisionsverksamhet Särskilt yttrande med anledning av Revisorsnämndens yttrande över Betänkandet Oberoende, ägande och tillsyn i revisionsverksamhet (1999:43) Inledning Undertecknade ledamöter av Revisorsnämnden har anmält

Läs mer

STATENS REVISIONSNÄMND STÄLLNINGSTAGANDE Givet i Helsingfors den 21 januari 2011 Nr 1/2011. Ledningens bekräftelsebrev. Initiativ

STATENS REVISIONSNÄMND STÄLLNINGSTAGANDE Givet i Helsingfors den 21 januari 2011 Nr 1/2011. Ledningens bekräftelsebrev. Initiativ STATENS REVISIONSNÄMND STÄLLNINGSTAGANDE Givet i Helsingfors den 21 januari 2011 Nr 1/2011 Ärende Initiativ Ställningstagande Ledningens bekräftelsebrev Föreningen CGR har i sitt brev av den 20 december

Läs mer

Bli riskmedveten - öka din lönsamhet

Bli riskmedveten - öka din lönsamhet REVISION Bli riskmedveten - öka din lönsamhet Rådgivning Revision Skatt Företagsservice 2 Bli riskmedveten - öka din lönsamhet AFFÄRSOMRÅDE REVISION #1 2015 VI HAR BRANSCHENS NÖJDASTE KUNDER FÖR TREDJE

Läs mer

EtikR 3 Skatterådgivningstjänster

EtikR 3 Skatterådgivningstjänster FARS REKOMMENDATIONER I ETIKFRÅGOR (december 2012) 1 Medlem som skatterådgivare EtikR 3 Skatterådgivningstjänster Flertalet FAR-medlemmar tillhandahåller skatterådgivning till sina kunder. I många kundrelationer

Läs mer

Invalskrav för medlemskap i FAR

Invalskrav för medlemskap i FAR FAR BRANSCHORGANISATIONEN FÖR REDOVISNINGSKONSULTER, REVISORER OCH RÅDGIVARE Invalskrav för medlemskap i FAR (2016-04-05) Medlemskap beviljas av styrelsen efter ansökan. De krav som gäller för inval framgår

Läs mer

www.pwc.com/se Revision av externt finansierade projekt 2014-04-02

www.pwc.com/se Revision av externt finansierade projekt 2014-04-02 www.pwc.com/se Revision av externt finansierade projekt Agenda Vad gör en revisor God revisionssed - ISA (International Standard on Auditing) Vad gör en auktoriserad/godkänd revisor? Finansiella rapporter

Läs mer

Revisorsexamen Kommentarer till provrättningen våren 2004

Revisorsexamen Kommentarer till provrättningen våren 2004 Revisorsexamen Kommentarer till provrättningen våren 2004 1.1 6,6 82 8 a) Huvuddelen av tentanderna har klarat deluppgiften. b) Flertalet tentander har klarat deluppgiften bra. De som har klarat frågan

Läs mer

Advokatsamfundet har följande övergripande kommentarer avseende Rekommendationen.

Advokatsamfundet har följande övergripande kommentarer avseende Rekommendationen. R-2007/0475 Stockholm den 20 april 2007 Till FAR SRS Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 21 mars 2007 beretts tillfälle att yttra sig över FAR SRS revisionskommittés förslag till rekommendation

Läs mer

Li#eratur och empiriska studier kap 12, Rienecker & Jørgensson kap 8-9, 11-12, Robson STEFAN HRASTINSKI STEFANHR@KTH.SE

Li#eratur och empiriska studier kap 12, Rienecker & Jørgensson kap 8-9, 11-12, Robson STEFAN HRASTINSKI STEFANHR@KTH.SE Li#eratur och empiriska studier kap 12, Rienecker & Jørgensson kap 8-9, 11-12, Robson STEFAN HRASTINSKI STEFANHR@KTH.SE Innehåll Vad är en bra uppsats? Söka, använda och refera till litteratur Insamling

Läs mer

Årsredovisning ONETOOFREE AB

Årsredovisning ONETOOFREE AB Årsredovisning för ONETOOFREE AB 556729-7758 Räkenskapsåret 2010 07 01 2011 06 30 Org.nr 556729-7758 1 (7) Förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten Bolaget utvecklar och tillhandahåller spel på internet

Läs mer

Etisk deklaration och etiska normer för studie- och yrkesvägledning

Etisk deklaration och etiska normer för studie- och yrkesvägledning Etisk deklaration och etiska normer för studie- och yrkesvägledning Sveriges Vägledarförening är en intresseförening för personer som har till uppgift att bedriva studie - och yrkesvägledning inom främst

Läs mer

VAD ÄR EN MENTOR OCH VAD INNEBÄR MENTORSKAP?

VAD ÄR EN MENTOR OCH VAD INNEBÄR MENTORSKAP? VAD ÄR MENTORSKAP? INTRODUKTION VAD ÄR EN MENTOR OCH VAD INNEBÄR MENTORSKAP? Mentorskap och coachning MENTORSKAP ATT BYGGA EN RELATION VARFÖR MENTORSKAP? Introduktion Mentorskap handlar om att bygga en

Läs mer

Konkurrensen i den svenska livsmedelsbranschen. Sammanfattning, bröd & spannmål

Konkurrensen i den svenska livsmedelsbranschen. Sammanfattning, bröd & spannmål Konkurrensen i den svenska livsmedelsbranschen Sammanfattning, bröd & spannmål KF granskar: Den svenska marknaden för bröd och spannmål En välfungerande marknad är en förutsättning för att konsumenten

Läs mer

2004-03-15 REMISSYTTRANDE. Finansinspektionen. Box 6750 113 85 Stockholm

2004-03-15 REMISSYTTRANDE. Finansinspektionen. Box 6750 113 85 Stockholm 2004-03-15 REMISSYTTRANDE Finansinspektionen Box 6750 113 85 Stockholm Yttrande över Finansinspektionens förslag till föreskrifter och allmänna råd om finansiell rådgivning till konsumenter (Fi Dnr. 03-8290-450)

Läs mer

Bakgrund. Frågeställning

Bakgrund. Frågeställning Bakgrund Svenska kyrkan har under en längre tid förlorat fler och fler av sina medlemmar. Bara under förra året så gick 54 483 personer ur Svenska kyrkan. Samtidigt som antalet som aktivt väljer att gå

Läs mer

Granskning av hur väl stödet av ekonomitjänster fungerar

Granskning av hur väl stödet av ekonomitjänster fungerar Revisionsrapport Granskning av hur väl stödet av ekonomitjänster fungerar Söderhamns kommun Rolf Hammar David Boman December 13 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 1.1 Bakgrund och syfte... 3 1. Revisionsfråga...

Läs mer

Har du gjort en affärsplan för ditt företag har du ett underlag för presentation och diskussion även i den.

Har du gjort en affärsplan för ditt företag har du ett underlag för presentation och diskussion även i den. Egenbedömning inför presentation Som företagare är du alltid fullt upptagen men alla väntar sig ändå att du är den som kan ditt företag bäst och kan beskriva det. Denna checklista tar dig igenom frågeställningar

Läs mer

Kommunstyrelsen Landstingsstyrelsen Kommunala företag Revisorerna Kommunjurist Revision i kommunala företag

Kommunstyrelsen Landstingsstyrelsen Kommunala företag Revisorerna Kommunjurist Revision i kommunala företag Cirkulärnr: 10:65 Diarienr: 10/5380 Handläggare: Avdelning: Sektion/Enhet: Datum: 2010-10-29 Mottagare: Rubrik: Per Henningsson Avdelningen för ekonomi och styrning, Avdelningen för juridik Kommunstyrelsen

Läs mer

BEDÖMNINGSKRITERIER FÖR GIVARGUIDEN 2014

BEDÖMNINGSKRITERIER FÖR GIVARGUIDEN 2014 BEDÖMNINGSKRITERIER FÖR GIVARGUIDEN 2014 Demokrati Givarguiden har valt att betygsätta ideella föreningars och trossamfunds demokratiska nivå utifrån organisationernas stadgar. Givarguidens bedömning utgår

Läs mer

Skräddarsydda kurser för dig som är redovisningskonsult. Redovisningskonsult

Skräddarsydda kurser för dig som är redovisningskonsult. Redovisningskonsult Skräddarsydda kurser för dig som är redovisningskonsult Redovisningskonsult Kurser våren 2014 Vi ordnar kompetensen Tillväxten kommer per automatik I rollen som redovisningskonsult är utbildning en förutsättning

Läs mer

Kurser för dig som vill vara steget före! KURSÖVERSIKT VÅREN 2013. För dig som är: Revisor Kvalificerad revisor

Kurser för dig som vill vara steget före! KURSÖVERSIKT VÅREN 2013. För dig som är: Revisor Kvalificerad revisor Kurser för dig som vill vara steget före! KURSÖVERSIKT VÅREN 2013 För dig som är: Revisor Kvalificerad revisor Dags att planera in vårens kurser Här har vi samlat vårens kurser för dig som är revisor,

Läs mer

Guide för inköp av redovisningsoch revisionstjänster

Guide för inköp av redovisningsoch revisionstjänster Guide för inköp av redovisningsoch revisionstjänster Administration, revision, bokföring, deklaration, likviditetsplanering, kontrolluppgifter, aktieägaravtal, momsdeklarationer, lönehantering, förfrågan

Läs mer

Bästa hållbarhetsredovisning 2010

Bästa hållbarhetsredovisning 2010 Bästa hållbarhetsredovisning 2010 Vad krävs för att göra en riktigt bra hållbarhetsredovisning? Åse Bäckström och Fredrik Ljungdahl, Finforum 6 december 2011 Agenda Vad är Far? Far och hållbar utveckling!

Läs mer

KÖPA MARKNADSUNDERSÖKNING. En guide för dig som överväger att göra en marknadsundersökning

KÖPA MARKNADSUNDERSÖKNING. En guide för dig som överväger att göra en marknadsundersökning KÖPA MARKNADSUNDERSÖKNING En guide för dig som överväger att göra en marknadsundersökning INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 INLEDNING... 3 BEHÖVER NI VERKLIGEN GENOMFÖRA EN UNDERSÖKNING...

Läs mer

Varför är vår uppförandekod viktig?

Varför är vår uppförandekod viktig? Vår uppförandekod Varför är vår uppförandekod viktig? Det finansiella systemet är beroende av att allmänheten har förtroende för oss som bank. Få saker påverkar kunden mer än det intryck du lämnar. Uppförandekoden

Läs mer

Särskild prövning Historia B

Särskild prövning Historia B Hej! Särskild prövning Historia B Du har visat intresse för att göra särskild prövning i Historia B. Här kommer mer exakta anvisningar. Detta gäller: Prövningen består av tre arbeten. En uppgift utgår

Läs mer

Examensarbete. Examensarbete

Examensarbete. Examensarbete Institutionen för ekonomi Titel: Författare: Examensarbete Avskaffandet av revisionsplikten En förskjutning av revisorernas och i ämnet företagsekonomi redovisningskonsulternas yrkesroll? Examensarbete

Läs mer

Frivillig revision och revisorns framtid

Frivillig revision och revisorns framtid Södertörns högskola Institutionen för Ekonomi och företagande Kandidatuppsats 15 hp Ämne vårterminterminen 2011 Frivillig revision och revisorns framtid Av: Karolin Varli Handledare: Ogi Chun Sammanfattning

Läs mer

Remissvar över betänkandet SOU 2016:74 Ökad insyn i partiers finansiering ett utbyggt regelverk (Ert Dnr: Ju2016/07989/L6)

Remissvar över betänkandet SOU 2016:74 Ökad insyn i partiers finansiering ett utbyggt regelverk (Ert Dnr: Ju2016/07989/L6) YTTRANDE 2017-02-10 Dnr 2016 1361 Justitiedepartementet 103 33 Stockholm Remissvar över betänkandet SOU 2016:74 Ökad insyn i partiers finansiering ett utbyggt regelverk (Ert Dnr: Ju2016/07989/L6) Inledning

Läs mer

Insamlingsstiftelsen IndianChildren Arbetsordning för styrelsen

Insamlingsstiftelsen IndianChildren Arbetsordning för styrelsen Fastställd av styrelsen den 9 november 2015 Insamlingsstiftelsen IndianChildren Arbetsordning för styrelsen Styrelsens övergripande uppgift är att för medlemmarnas räkning förvalta stiftelsens angelägenheter.

Läs mer

Lär känna ett yrke ÅRSKURS: Gymnasiet KURSER: Svenska 1

Lär känna ett yrke ÅRSKURS: Gymnasiet KURSER: Svenska 1 Lära känna ett yrke sida 1 Lär känna ett yrke ÅRSKURS: Gymnasiet KURSER: Svenska 1 Lära känna ett yrke sida 2 ELEVSIDA Lär känna ett yrke ÅRSKURS: Gymnasiet KURSER: Svenska 1 OMFATTNING: 2-3 lektionstimmar

Läs mer

Här är ett urval av de vanligaste frågorna (FAQ, Frequently Asked Questions) som FAR och SRF har fått om dokumentation.

Här är ett urval av de vanligaste frågorna (FAQ, Frequently Asked Questions) som FAR och SRF har fått om dokumentation. Svensk standard för redovisningstjänster, Reko FAQ Vanliga frågor om dokumentation Här är ett urval av de vanligaste frågorna (FAQ, Frequently Asked Questions) som FAR och SRF har fått om dokumentation.

Läs mer

Gymnasiearbetets titel (huvudrubrik)

Gymnasiearbetets titel (huvudrubrik) Risbergska skolan Program Gymnasiearbetets titel (huvudrubrik) Underrubrik Titeln på rapporten måste givetvis motsvara innehållet. En kort överrubrik kan förtydligas med en underrubrik. Knut Knutsson BetvetA10

Läs mer

FÖRETAGSEKONOMI. Ämnets syfte

FÖRETAGSEKONOMI. Ämnets syfte FÖRETAGSEKONOMI Ämnet företagsekonomi behandlar företagande i vid bemärkelse och belyser såväl ekonomiska som sociala och miljömässiga aspekter. I ämnet ingår marknadsföring, ledarskap och organisation,

Läs mer

Ideell sektor En presentation av PwC:s tjänster

Ideell sektor En presentation av PwC:s tjänster www.pwc.se Ideell sektor En presentation av PwC:s tjänster Kort om PwC Specialistkompetens inom ideell sektor PwC Sverige är marknadsledande inom revision, redovisning, skatte- och affärsrådgivning med

Läs mer

FÖRETAGSEKONOMI. Ämnets syfte

FÖRETAGSEKONOMI. Ämnets syfte FÖRETAGSEKONOMI Ämnet företagsekonomi behandlar företagande i vid bemärkelse och belyser såväl ekonomiska som sociala och miljömässiga aspekter. I ämnet ingår marknadsföring, ledarskap och organisation,

Läs mer

Skriv! Hur du enkelt skriver din uppsats

Skriv! Hur du enkelt skriver din uppsats Skriv! Hur du enkelt skriver din uppsats Josefine Möller och Meta Bergman 2014 Nu på gymnasiet ställs högra krav på dig när du ska skriva en rapport eller uppsats. För att du bättre ska vara förberedd

Läs mer

Frivillig Revision. -Redovisningskonsulters syn på den nya regleringen.

Frivillig Revision. -Redovisningskonsulters syn på den nya regleringen. Företagsekonomiska institutionen Magisteruppsats VT 2012 Handledare: Ulf Olsson Frivillig Revision -Redovisningskonsulters syn på den nya regleringen. Författare: Rasmus Mandel Förord Jag skulle vilja

Läs mer

FÖRSLAG TILL REVIDERAT REGLEMENTE FÖR LOMMA KOMMUNS REVISORER

FÖRSLAG TILL REVIDERAT REGLEMENTE FÖR LOMMA KOMMUNS REVISORER 1 (5) FÖRSLAG TILL REVIDERAT REGLEMENTE FÖR LOMMA KOMMUNS REVISORER Bilaga Revisionen 9/12 Revisorerna och lekmannarevisorerna (revisionen) är fullmäktiges och ytterst medborgarnas demokratiska instrument

Läs mer

Slutbetänkande av Föreningslagsutredningen: En ny lag om ekonomiska föreningar (SOU 2010:90) Ert dnr Ju2010/9441/L1

Slutbetänkande av Föreningslagsutredningen: En ny lag om ekonomiska föreningar (SOU 2010:90) Ert dnr Ju2010/9441/L1 YTTRANDE 2011-09-06 Dnr 2011-128 Justitiedepartementet 103 33 STOCKHOLM Slutbetänkande av Föreningslagsutredningen: En ny lag om ekonomiska föreningar (SOU 2010:90) Ert dnr Ju2010/9441/L1 Inledning Revisorsnämnden

Läs mer

Sammanfattning av Workshop om validering 15 november

Sammanfattning av Workshop om validering 15 november 2011-11-22 2011 Sammanfattning av Workshop om validering 15 november Susanna Carling Palmér Fastighetsbranschens Utbildningsnämnd 2011-11-21 1 Sammanfattning av konferens om validering den 15 november

Läs mer

UTVECKLINGSGUIDE FÖRSKOLLÄRARPROGRAMMET

UTVECKLINGSGUIDE FÖRSKOLLÄRARPROGRAMMET UTVECKLINGSGUIDE FÖRSKOLLÄRARPROGRAMMET För studenter antagna fr.o.m. H 11 Version augusti 2015 1 2 Utvecklingsguide och utvecklingsplan som redskap för lärande Utvecklingsguidens huvudsyfte är att erbjuda

Läs mer

Redovisningskonsulters främjande av bokföringsbrott en HD-dom i juni 2008. Promemoria

Redovisningskonsulters främjande av bokföringsbrott en HD-dom i juni 2008. Promemoria Redovisningskonsulters främjande av bokföringsbrott en HD-dom i juni 2008 Promemoria RättsPM 2008:9 Brottmålsavdelningen Ekobrottsmyndigheten September 2008 Innehållsförteckning HD:s dom den 11 juni 2008

Läs mer

Metoduppgift 4: Metod-PM

Metoduppgift 4: Metod-PM Metoduppgift 4: Metod-PM I dagens samhälle, är det av allt större vikt i vilken familj man föds i? Introduktion: Den 1 januari 2013 infördes en reform som innebar att det numera är tillåtet för vårdnadshavare

Läs mer

Uppdragsavtal. Uppdragsavtal enligt nedan har tecknats mellan:

Uppdragsavtal. Uppdragsavtal enligt nedan har tecknats mellan: Uppdragsavtal Uppdragsavtal enligt nedan har tecknats mellan: Uppdragsgivare Uppdragstagare (nedan kallad byrån ) Namn: Namn/Byrå: Adress: Adress: Hammarby fabriksväg 25 Postadress: Postadress: 120 33

Läs mer

Yttrande över Revisorsnämndens förslag till ändringar i föreskrifter

Yttrande över Revisorsnämndens förslag till ändringar i föreskrifter Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar för sina egna beslut. Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten

Läs mer

Årsredovisning. Romeleåsens Golfklubb IF

Årsredovisning. Romeleåsens Golfklubb IF Årsredovisning för Romeleåsens Golfklubb IF 845002-2218 Räkenskapsåret 2012 1 (7) Styrelsen för Romeleåsens Golfklubb IF får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

3.18 Svenska som andraspråk

3.18 Svenska som andraspråk 3.18 Svenska som andraspråk Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom språket utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår hur andra

Läs mer

Revisionen i finansiella samordningsförbund. seminarium 2014 01 14

Revisionen i finansiella samordningsförbund. seminarium 2014 01 14 Revisionen i finansiella samordningsförbund seminarium 2014 01 14 Så här är det tänkt Varje förbundsmedlem ska utse en revisor. För Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen utser Försäkringskassan en gemensam

Läs mer

Granskning av årsredovisning i Samordningsförbundet Välfärd Nacka Avrapportering av revision per 31 december 2012 2013-04-09 Revisorerna i Samordningsförbundet Välfärd i Nacka Min granskning har genomförts

Läs mer

PRÖVNINGSANVISNINGAR

PRÖVNINGSANVISNINGAR Prövning i Samhällskunskap 2 PRÖVNINGSANVISNINGAR Kurskod SAMSAM02 Gymnasiepoäng 100 Läromedel Aktuellt läromedel för kursen. Vt 13 är detta: Almgren/Höjelid/Nilsson: Reflex 123 Gleerups Utbildning AB,

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i revisorslagen (2001:883); SFS 2016:430 Utkom från trycket den 31 maj 2016 utfärdad den 19 maj 2016. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2 i fråga om revisorslagen

Läs mer

Inbjudan till företrädesemission av aktier i. Teckningstid: 4 september 2015 24 september 2015

Inbjudan till företrädesemission av aktier i. Teckningstid: 4 september 2015 24 september 2015 Inbjudan till företrädesemission av aktier i PromikBook AB (publ) Teckningstid: 4 september 2015 24 september 2015 Vårt mål är att vara det självklara systemet för företagskonsulter, redovisningskonsulter

Läs mer

Revisionen i finansiella samordningsförbund. seminarium

Revisionen i finansiella samordningsförbund. seminarium Revisionen i finansiella samordningsförbund seminarium 2015 10 13 Så här är det tänkt Varje förbundsmedlem ska utse en revisor. För Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen utser Försäkringskassan en gemensam

Läs mer

FÖRETAGSEKONOMI. Ämnets syfte. Kurser i ämnet

FÖRETAGSEKONOMI. Ämnets syfte. Kurser i ämnet FÖRETAGSEKONOMI Ämnet företagsekonomi behandlar företagande i vid bemärkelse och belyser såväl ekonomiska som sociala och miljömässiga aspekter. I ämnet ingår marknadsföring, ledarskap och organisation,

Läs mer

FARs kvalitetskontroll av revisionsverksamhet så funkar den

FARs kvalitetskontroll av revisionsverksamhet så funkar den FARs kvalitetskontroll av revisionsverksamhet så funkar den 2013 Kvalitetskontroll ett stöd i ditt kvalitetsarbete Kvalitetssäkring utgör revisions- och rådgivningsbranschens viktigaste medel för att ge

Läs mer

Revisionspaketets påverkan på SME-revisorer. Helene Agélii, FAR Adam Diamant, RN

Revisionspaketets påverkan på SME-revisorer. Helene Agélii, FAR Adam Diamant, RN Revisionspaketets påverkan på SME-revisorer Helene Agélii, FAR Adam Diamant, RN Lagstiftningsprocess 2010 Grönboken 2014 EUförordning och direktiv 2016 Ikraftträdande i nationell rätt Revisorsförordningen

Läs mer

Anvisningar till rapporter i psykologi på B-nivå

Anvisningar till rapporter i psykologi på B-nivå Anvisningar till rapporter i psykologi på B-nivå En rapport i psykologi är det enklaste formatet för att rapportera en vetenskaplig undersökning inom psykologins forskningsfält. Något som kännetecknar

Läs mer

KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP

KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP EN ANALYS AV INTERVJUER MED CHEFER OCH MEDARBETARE I FEM FÖRETAG NORRMEJERIER SAAB SANDVIK SPENDRUPS VOLVO Mittuniversitetet Avdelningen för medieoch kommunikationsvetenskap Catrin

Läs mer

Revisionsbyråernas förberedelser och åsikter om den avskaffade revisionsplikten för småföretag

Revisionsbyråernas förberedelser och åsikter om den avskaffade revisionsplikten för småföretag Göteborg 2010-01-10 Revisionsbyråernas förberedelser och åsikter om den avskaffade revisionsplikten för småföretag Företagsekonomiska Institutionen Kandidatuppsats Externredovisning, HT 10 Författare:

Läs mer

Uppdraget som biståndshandläggare inom äldreomsorgen

Uppdraget som biståndshandläggare inom äldreomsorgen BROMMA STADSDELSFÖRVALTNING BESTÄLLARAVDELNING ÄLDREOMSORG SID 1 (6) 2007-04-23 SDN 2007-05-14 Handläggare: Eva Lindström Telefon: 508 06 321 Till Bromma stadsdelsnämnd Uppdraget som biståndshandläggare

Läs mer

Remissvar Förslag om ändrade regler om direktupphandling

Remissvar Förslag om ändrade regler om direktupphandling Socialdepartementet Enheten för upphandlingsfrågor 103 33 Stockholm Stockholm Dnr 2014-01-27 S2013/9124/RU Remissvar Förslag om ändrade regler om direktupphandling Företagarna har givits möjlighet att

Läs mer

Auktorisationen av redovisningskonsulten samt dess inverkan på revisionsbranschen

Auktorisationen av redovisningskonsulten samt dess inverkan på revisionsbranschen Examensarbete Magisternivå HT 2010 Auktorisationen av redovisningskonsulten samt dess inverkan på revisionsbranschen Handledare Niklas Sandell Författare Jenny Fridh Olof Karlsson SAMMANFATTNING EXAMENSARBETETS

Läs mer

IBSE Ett självreflekterande(självkritiskt) verktyg för lärare. Riktlinjer för lärare

IBSE Ett självreflekterande(självkritiskt) verktyg för lärare. Riktlinjer för lärare Fibonacci / översättning från engelska IBSE Ett självreflekterande(självkritiskt) verktyg för lärare Riktlinjer för lärare Vad är det? Detta verktyg för självutvärdering sätter upp kriterier som gör det

Läs mer

Promemoria Förenklade redovisningsregler, m.m.

Promemoria Förenklade redovisningsregler, m.m. REMISSYTTRANDE AD 41 556/04 2005-03-01 1 (5) Justitiedepartementet Enheten för fastighetsrätt och associationsrätt 103 33 Stockholm Promemoria Förenklade redovisningsregler, m.m. Inledning Bolagsverket

Läs mer

Hantering av jäv och intressekonflikter m.m. i samband med anlitande av externt stöd

Hantering av jäv och intressekonflikter m.m. i samband med anlitande av externt stöd Sida: 1/9 LEDNINGSYSTEM Datum: 2010-06-30 Dokumenttyp: Policy Process: Säkerställa kunskap och kompetens Dokumentnummer: 138 Version: 1 Författare: Ulf Yngvesson Fastställd: Ann-Louise Eksborg Hantering

Läs mer

Övergripande riktlinjer för kvalitetskontroll av auktoriserade redovisningskonsulter

Övergripande riktlinjer för kvalitetskontroll av auktoriserade redovisningskonsulter Övergripande riktlinjer för kvalitetskontroll av auktoriserade redovisningskonsulter Utgivna av FAR och Srf konsulterna. 1. FAR och Srf konsulterna ett samarbete kring auktorisationen av redovisningskonsulter

Läs mer

Ny revisionsberättelse Från och med 2011 tillämpas ISA. Berättelsen du inte får missa...

Ny revisionsberättelse Från och med 2011 tillämpas ISA. Berättelsen du inte får missa... Ny revisionsberättelse Från och med 2011 tillämpas ISA Berättelsen du inte får missa... Ny utformning av revisionsberättelsen Från och med 2011 tillämpas ISA Känner du inte riktigt igen revisionsberättelsen

Läs mer

Yttrande över Nordiska Revisorsförbundets förslag till nordisk standard för revision i mindre företag

Yttrande över Nordiska Revisorsförbundets förslag till nordisk standard för revision i mindre företag 1 YTTRANDE 2015-10-16 2015-773 FAR Box 6417 113 82 STOCKHOLM Yttrande över Nordiska Revisorsförbundets förslag till nordisk standard för revision i mindre företag Revisorsnämnden har följande huvudsakliga

Läs mer

Revisor idag, Redovisningskonsult imorgon

Revisor idag, Redovisningskonsult imorgon Malin Eriksson och Kaisa Rutanen Revisor idag, Redovisningskonsult imorgon Har revisionen spelat ut sin roll i mindre företag? Auditor today, Accounting Consultant tomorrow Has the audit played out its

Läs mer

PM UPPHANDLING AV REVISION I KOMMUNALA BOLAG

PM UPPHANDLING AV REVISION I KOMMUNALA BOLAG PM 2016-04 UPPHANDLING AV REVISION I KOMMUNALA BOLAG 1 Inledning Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har tagit fram ett stödmaterial för processen att upphandla lagstadgad revision i kommunala bolag,

Läs mer

Revisorsnämndens uttalande dokumentationskrav vid tillämpning av analysmodellen i samband med fristående rådgivning m.m.

Revisorsnämndens uttalande dokumentationskrav vid tillämpning av analysmodellen i samband med fristående rådgivning m.m. UTTALANDE 2003-06-11 Dnr 2003-576 Revisorsnämndens uttalande dokumentationskrav vid tillämpning av analysmodellen i samband med fristående rådgivning m.m. 1. Inledning Revisorslagen (2001:883) trädde i

Läs mer

733G02: Statsvetenskaplig Metod Therése Olofsson Metod-PM - Gymnasiereformens påverkan på utbildningen

733G02: Statsvetenskaplig Metod Therése Olofsson Metod-PM - Gymnasiereformens påverkan på utbildningen 733G02: Statsvetenskaplig Metod Therése Olofsson 2013-03-05 911224-0222 - Gymnasiereformens påverkan på utbildningen Syfte Syftet med uppsatsen är ta reda på hur den gymnasiereform som infördes läsåret

Läs mer

SVENSKA. Ämnets syfte

SVENSKA. Ämnets syfte SVENSKA Kärnan i ämnet svenska är språk och litteratur. Språket är människans främsta redskap för reflektion, kommunikation och kunskapsutveckling. Genom språket kan människan uttrycka sin personlighet,

Läs mer

KUNDANALYS. Koncept 2. Varför byter man leverantör? Inget intresse från leverantören

KUNDANALYS. Koncept 2. Varför byter man leverantör? Inget intresse från leverantören KUNDANALYS Koncept 2 Varför byter man leverantör? 68% 14% 4% 5% 9% Inget intresse från leverantören Fick inte vad vi önskade Bättre pris/service hos annan leverantör Personlig bekant Leverantören upphörde

Läs mer

Försöker inte bli POPU LÄ R

Försöker inte bli POPU LÄ R nya tidningen balans Med en annons i Balans når du alla Sveriges auktoriserade revisorer och en stor del av de auktoriserade redovisningskonsulterna. Balans är Sveriges ledande tidskrift för auktoriserade

Läs mer

Revisorsexamen Kommentarer till provrättningen, maj 2005

Revisorsexamen Kommentarer till provrättningen, maj 2005 Revisorsexamen Kommentarer till provrättningen, maj 2005 1.1 6,4 80 8 Merparten av tentanderna har klarat frågan mycket bra. De flesta tar upp reglerna i revisorslagen avseende analysmodellen samt att

Läs mer

Strategisk plan 2013-2016

Strategisk plan 2013-2016 Strategisk plan 2013-2016 1 Förord Detta är IKSU:s strategiska plan för perioden 2013-2016. Planen är IKSU:s överordnade och styrande dokument. Den är antagen av IKSU:s styrelse. Alla i beslutande och

Läs mer

Riktlinjer för bedömning av examensarbeten

Riktlinjer för bedömning av examensarbeten Fastställda av Styrelsen för utbildning 2010-09-10 Dnr: 4603/10-300 Senast reviderade 2012-08-17 Riktlinjer för bedömning av Sedan 1 juli 2007 ska enligt högskoleförordningen samtliga yrkesutbildningar

Läs mer

PM efter genomförd löpande granskning

PM efter genomförd löpande granskning PM efter genomförd löpande granskning Föreningen Furuboda Till: Från: Styrelsen Håkan Sventorp, auktoriserad revisor Räkenskapsår: 2016-01-01 2016-12-31 Datum: 1 december 2016 Innehållsförteckning 1. Revisionens

Läs mer