Uppvidinge ./. PU 2 ./. ./. KFU 11 ./. KS 159 ./. ./. ./. Kallelse/underrättelse. Bilaga

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Uppvidinge ./. PU 2 ./. ./. KFU 11 ./. KS 159 ./. ./. ./. Kallelse/underrättelse. Bilaga"

Transkript

1 Uppvidinge KOMMUN Kallelse/underrättelse Sammanträde med: Kommunstyrelsen Datum: Tid: Plats: Korrmiunhuset, sal Storasjö Ärende 1. Upprop Bi 2. Val av justerare 3. Godkännande av dagordning Dnr Information från Stena, 02 och Upp Vind om läget i Uppvidinge 5. Kommunstyrelsens dialog med nämnderna och de kommunala bolagen Dnr Förvaltningsavtal mellan AB Uppvidingehus och./. Uppvidinge kommun Dnr KS Svar på medborgarförslag om att upprätta en detaljerad./. bullerkarta Dnr Dnr KF 28 KF Detaljplan över del av Åseda Centrum./. Dnr KSAU Överläggning avseende Länstransportplan Dnr Presenteras på sammanträdet 10. Uppdrag som ombud för dem som inte tillhör svenska./. kyrkan - Begravningsombud Dnr KS 37

2 Uppvidinge Kallelse/underrättelse KOMMUN Ärende 11. Förslag om avtal om beslutsdelegation för miljö- och hälsoskyddsinspektörer Dnr Bilaga / KSAU Ansökningar om kompetensutvecklingsmedel 2013 Dnr /. PU Svar på medborgarförslag om seniorboende i Åseda, på medborgarförslag om ombyggnad av sjtildiernmet på Olofsgården samt på motion om Olofsgårdens framtid Dnr Dnr Dnr /. KSAU 19 KSAU 18 KSAU Tingshuset i Lenhovda Dnr / KFU Stenhällen i Klavreström Dnr /. KFU Mål för kultur- och hitidspohtiken Dnr / KFU Överenskommelse om mottagande av flyktingar och andra skyddsbehövande 2013 Dnr Presenteras på sammanträdet 18. Fördelning av schablonersättning för kommunplacerade flyktingar 2012 Dnr /. KS Budget och verksamhetsplan Dnr Ekonomisk rapport Dnr / KF 10 Presenteras på sammanträdet 21. Räddningstjänsten Östra Kronobergs årsredovisning 2012 Dnr Revisor för Asta och Baldiun Hansens stiftelse Dnr Revisor för Augusta Johanssons och Aina Holmers stiftelse./../../.

3 Uppvidinge Kallelse/underrättelse KOMMUN Ärende Dnr Bilaga 24. Årsredovisning Asta och Balduin Hansens stiftelse 2012 Dnr /. 25. Årsredovisning Augusta Johanssons och Aina Holmers stiftelse 2012 Dnr / 26. Redovisning av delegeringsbeslut Dnr /. Akterna finns tillgängliga under sammanträdet 27. Redovisning från externa organ Dnr Meddelanden till kommunstyrelsen Dnr /. 29. Övriga frågor Dnr Åke Carlson ordförande Elin Beyersdorff sekreterare

4 $r-end- (o Uppvidinge V-^Of KOMMUN Kommunstyr els en SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 5 (22) Sammanträdesdatum Dnr Förvaltningsavtal mellan AB Uppvidingehus och Uppvidinge kommun S ammanf attning Den 21 november 2012 beslutade AB Uppvidingehus att säga upp förvaltningsavtalet med Uppvidinge kommun, daterat den 28 januari AB Uppvidingehus har meddelat att bakgrunden till beslutet är att nuvarande avtal inte är tids- och ändamålsenligt med gällande lagstiftning. Under kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde den 29 januari 2013 beslutades att bjuda in AB Uppvidingehus presidium till kommunstyrelsens sammanträde den 12 mars Beslutsunderlag Skrivelse, AB Uppvidingehus, Kommunstyrelsens arbetsutskott, , 12 Bolagsordning för AB Uppvidingehus Ägardirektiv för AB Uppvidingehus Förvaltningsavtal mellan AB Uppvidingehus och Uppvidinge kommun, Kommunstyrelsens beslut, Uppdra åt kommunstyrelsens presidium och AB Uppvidingehus presidium att till kommunstyrelsens sammanträde den 14 maj komma tillbaka med förslag för ett nytt avtal. Beslutsexpediering AB Uppvidingehus Kommunstyrelsens presidium Justerare Utdragsbestyrkande

5 B* I. åwadc " T, Uppvidinge K O M M U N Kommunkansliet I! UPPVIDINGE KC* KbmmunledningsförrajitftuKå % Diarienr Medborgarförslag om att upprätta en detaljerad bullerkarta omfattande allt buller från de vindkraftverk som finns och från de verk som planeras i kommunen Diarie nr S ammanf attning Den 11 mars 2013 inkom sju identiska medborgarförslag från familjer i Uppvidinge om att kommunen ska anlita en oberoende konsult för att upprätta en detaljerad bullerkarta omfattande allt buller från de vindkraftverk som redan finns och från de verk som planeras i kommunen. I förslaget ingår även att bullerkartan uppdateras varje månad, eller åtminstone varje kvartal. Förslagsställarna framhåller bland annat olika hälsoeffekter av vindkraftverk och anser att en buuerkarta skulle möjliggöra för kommuninvånarna att själva kunna orientera sig om vilka platser de kan tänka bosätta sig på. t Mellan och inkom ytterhgare 39 medborgarförslag identiska med de tidigare inkomna. v: 1 : Bakgrund Sju medborgarförslag om att upprätta en detaljerad bullerkarta omfattande allt buller från de vindkraftverk som finns och från de verk som planeras i kommunen anmäldes till kommunfullmäktige Kornmunfullmäktige beslutar att de sju förslagen behandlas som ett ärende samt att överlämna medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning B eslutsunderlag , Medborgarförslag om att upprätta en detaljerad bullerkarta omfattande allt buller från de vindkraftverk som redan finns och från de verk som planeras i kommunen, Sussi och Kennet Karlsson , Sluta tro på vindkraftspropagandan, Föreningen Vi K IS."- Kommunkansliet Uppvidinge kommun, Box Åseda Besök: Kyrkbacken Tfn Annie.OhmanOiuppvidinge.se Tfn

6 , Beslut vid sammanträde Kommunfullmäktige Förslag till beslut 1. Uppvidinge kommun anhåller till Länsstyrelsen Kronobergs län om en karta över det buller som finns idag från vindkraftverk och det buher som blir utifrån de verk som planeras i kommunen 2. Därmed anses förslaget vara besvarat Beslutsexpediering Länsstyrelsen Kronobergs län Förslagsställarna Annie Öhman Planerare/utvecklare Kommunkansliet Uppvidinge kommun, Box Åseda Besök: Kyrkbacken Tfn Annie, Ohman(5)uppvidinge, se Tfn

7 Uppvidinge KOMMUN Kommunfullmäktige SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 12 (12) Sammanträdesdatum Dnr Anmälan av medborgarförslag om att upprätta en karta över buller från vindkraftverk S ammanf attning Den 11 mars 2013 inkom sju identiska medborgarförslag från familjer i Uppvidinge om att kommunen ska anlita en oberoende konsult för att upprätta en detaljerad bullerkarta omfattande allt buller från de vindkraftverk som redan finns och från de verk som planeras i kommunen. I förslaget ingår även att bullerkartan uppdateras varje månad, eller åtminstone varje kvartal. Förslagsställarna framlråller bland annat olika hälsoeffekter av vindkraftverk och anser att en bullerkarta skulle möjhggöra för korrmnmmvånarna att själva kunna orientera sig om vilka platser de kan tänka bosätta sig på. Beslutsunderlag Medborgarförslag, Kommunfullmäktiges beslut 1. Behandla de sju medborgarförlagen som ett ärende. 2. Överlämna medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning. Justerare r Jo Utdragsbestyrkande

8 Sluta tro på vindkraftspropagandan Vi är alla grundlurade. Under vintern när snurrorna belastas låter det som en vansinnesorkester även på 3 kilometers avstånd. Uttalande av tidigare kommunstyrelsens ordförande Arne Hällsten angående 22 vj kommun, (tidningen skogen nr ) Kommunledningsförvii!*!! 2013 =03= 1 1 :;i i Diarienr 13 Ni kommer att bo på 1,5 kilometers avstånd från 20 vindkraftverk som är både högre och större än i Maiå Långvarig stress som man inte kan göra något åt, som buller från vindkraftverk, skapar den farligaste stressen - En klar risk att utveckla en hjärt- kärlsjukdom, som hjärtinfarktuttalande av forskaren Göran Holm, professor i preventiv kardiologi vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset Hjälp oss att stoppa Stena och vindkraftverken Samråd i Borgen tisdagen den 12 Mars kl VI finns på plats och ger den information som Stena döljer A - - ^ % Föreningen VI verkar för att bevara Småiands landsbygd som livsbejakande att bo och leva i samt sprida information om vindkraftsutbyggnadens negativa effekter Kontakt Kontakt Bengt Svensson Kennet Karlsson kennet.karlsson(5)karlsonhus.com Medlemsavgift 50 kr/år plusgiro

9 Även om inte detta området påverkar dig så finns det andra områden som ger påverkan på din fastighet. Är du med och stoppar Stena i Brännan så kommer inte heller den nya kraftledningen att byggas vilket innebär att vi får stopp på all den vansinniga utbygganden i kommunen. i För du vill väl inte at vår vackra kommune skall se ut så här, det är nog med ett i Norrhult. Medlemsavgift 50 kr/år plusgiro

10 Medborgarförslag Datum 25 Januari 2013 UPPVIDINGE KOMMUN Kommunledningsförvaltningen 2013 =03- t 1 Till Kommunalfullmäktige i Uppvidinge kommun Kommunhuset, Åseda Medborgarförslag: Inkommer härmed med ett medborgarförslag som vi vill att kommunfullmäktige säger ja till och genomför i vår kommun. Vårt förslag är att kommunen ger en oberoende konsult uppdraget att upprätta en detaljerad bullerkarta omfattande allt buller från de vindkraftverk som redan finns och från de verk som planeras i kommunen. Se bifogat exempel: Kommunal-Bullerkarta-f0r-Vindkraft.pdf Anledning: Då buller från vindkraftverk, enligt Göran Holm, professor och överläkare vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg, orsakar symtom såsom: sömnstörningar, huvudvärk, tinnitus, yrsel, hjärtpåverkan etc. Samma symtombild finns beskriven i vindkraftsstudier från ett flertal länder bl.a. Tyskland, Skottland, Australien, Kanada m.fl. Och att vid långvarig stress och en känsla av maktlöshet (som är likartade den stress som kan upplevas av störningar från vindkraftverk) ses en ökad aktivitet i HPA-axeln med framför allt ökad insöndring av kortisol. I de longitudinella populationsstudierna vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset noterades att långvarig stress leder till försämrad glukosomsättning med stegrade insulinnivåer, blodtrycksstegring, förhöjda blodfetter och immunologiska rubbningar (det s.k. metabola syndromet). Dessa förändringar innebär på sikt en ökad risk för utveckling av diabetes och för tidig död i hjärtkärlsjukdom. Av den anledningen förordar professor och överläkare Göran Holm ett lagstadgat skyddsavstånd på minst 2 km runt varje vindkraftverk. Se hela hans skrivelse via denna länk: Slutledning: Med en bulierkarta, över de olika bullernivåer som befintliga, och planerade, vindkraftverk orsakar, skulle invånarna i kommunen själva kunna orientera sig om vilka platser de kan tänka bosätta sig på, samt vilka områden de skyndsamt måste flytta ifrån för att inte riskera sin, och sina barns, hälsa och en för tidig död. I vårt medborgarförslag till Uppvidinge kommun, som ju har att tillgodose kommuninvånarnas bästa, ingår också att denna bulierkarta uppdaterades varje månad, eller åtminstone varje kvartal. Med vänlig hälsning Nedanstående underskrifter

11 Medborgarförslag Namn: Susanne Karlsson Kennet Karlsson Adress: Ekhorva Gård, Åseda Fastighet: Ekhorva Namn: Jonas Svensson Mathila Jusmo Adress: Ekhorva Gård, Åseda Fastighet: Ekhorva

12 Medborgarförslag Datum 25 Januari 2013 Till Kommunalfullmäktige i Uppvidinge kommun Kommunhuset, Åseda Medborgarförslag: Inkommer härmed med ett medborgarförslag som vi vill att kommunfulimäktige säger ja till och genomför i vår kommun. Vårt förslag är att kommunen ger en oberoende konsult uppdraget att upprätta en detaljerad bullerkarta omfattande allt buller från de vindkraftverk som redan finns och från de verk som planeras i kommunen. Se bifogat exempel: Kommunal-Bullerkarta-f0r-Vindkraft.pdf Anledning: Då buller från vindkraftverk, enligt Göran Holm, professor och överläkare vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg, orsakar symtom såsom: sömnstörningar, huvudvärk, tinnitus, yrsel, hjärtpåverkan etc. Samma symtombild finns beskriven i vindkraftsstudier från ett flertal länder bl.a. Tyskland, Skottland, Australien, Kanada m.fl. Och att vid långvarig stress och en känsla av maktlöshet (som är likartade den stress som kan upplevas av störningar från vindkraftverk) ses en ökad aktivitet i HPA-axeln med framför allt ökad insöndring av kortisol. I de longitudinella populationsstudierna vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset noterades att långvarig stress leder till försämrad glukosomsättning med stegrade insulinnivåer, blodtrycksstegring, förhöjda blodfetter och immunologiska rubbningar (det s.k. metabola syndromet). Dessa förändringar innebär på sikt en ökad risk för utveckling av diabetes och för tidig död i hjärtkärlsjukdom. Av den anledningen förordar professor och överläkare Göran Holm ett lagstadgat skyddsavstånd på minst 2 km runt varje vindkraftverk. Se hela hans skrivelse via denna länk: Slutledning: Med en bullerkarta, över de oiika bullernivåer som befintliga, och planerade, vindkraftverk orsakar, skulie invånarna i kommunen själva kunna orientera sig om vilka platser de kan tänka bosätta sig på, samt vilka områden de skyndsamt måste flytta ifrån för att inte riskera sin, och sina barns, hälsa och en för tidig död. I vårt medborgarförslag till Uppvidinge kommun, som ju har att tillgodose kommuninvånarnas bästa, ingår också att denna bullerkarta uppdaterades varje månad, eller åtminstone varje kvartal. Med vänlig hälsning Nedanstående underskrifter

13 Medborgarförslag / Namn: Susanne Karlsson Kennet Karlsson Adress: Fagraskruv 1, Åseda Fastighet: Fagraskruv 1:11 Namn: Catharina Svensson Bengt Svensson Adress: Ekhorva Gård, Åseda Fastighet: Ekhorva Namn: Jonas Svensson Mathila Jusmo Adress: Ekhorva Gård, Åseda Fastighet: Ekhorva

14 Datum.J1:1-J0.Q Till Kommunalfullmäktige i kommun Medborgarförslag: inkommer härmed med ett medborgarförslag som jag vill att kommunfullmäktige säger ja till och genomför i vår kommun. Mitt förslag är att kommunen ger en oberoende konsult uppdraget att upprätta en detaljerad bullerkarta omfattande allt buller från de vindkraftverk som redan finns och från de verk som planeras i kommunen. Se bifogat exempel eller via följande länk: Anledning: Då buller från vindkraftverk, enligt Göran Holm, professor och överläkare vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg, orsakar symtom såsom: sömnstörningar, huvudvärk, tinnitus, yrsel, hjärtpåverkan etc. Samma symtombild finns beskriven i vindkraftsstudier från ett flertal länder bl.a. Tyskland, Skottland, Australien, Kanada m.fl. Och att vid långvarig stress och en känsla av maktlöshet (som är likartade den stress som kan upplevas av störningar från vindkraftverk) ses en ökad aktivitet i HPA-axeln med framför allt ökad insöndring av kortisol. I de longitudinella populationsstudierna vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset noterades att långvarig stress leder till försämrad glukosomsättning med stegrade insulinnivåer, blodtrycksstegring, förhöjda blodfetter och immunologiska rubbningar (dei s.k. metabola syndromet). Dessa förändringar innebär på sikt en ökad risk för utveckling av diabetes och för tidig död i hjärtkärlsjukdom. Av den anledningen förordar professor och överläkare Göran Holm ett lagstadgat skyddsavstånd på minst 2 km runt varje vindkraftverk. Se hela hans skrivelse via denna länk: Slutledning: Med en bullerkarta, över de olika bullernivåer som befintliga, och planerade, vindkraftverk orsakar, skulle invånarna i kommunen själva kunna orientera sig om vilka platser de kan tänka bosätta sig på, samt vilka områden de skyndsamt måste flytta ifrån för ait inte riskera sin, och sina barns, hälsa och en för tidig död. I mitt medborgarförslag till kommunen, som ju har att tillgodose kommuninvånarnas bästa, ingår också att denna builerkarta uppdaterades varje månad, eller åtminstone varje kvartal. Med vänlig hälsning

15 Telefonnummer,.Q.w/..^yy

16 Datum Till Kommunalfullmäktige i.o.^.^å^^tyq kommun Medborgarförslag: Inkommer härmed med ett medborgarförslag som jag vill att kommunfullmäktige säger ja till och genomför i vår kommun. Mitt förslag är att kommunen ger en oberoende konsult uppdraget att upprätta en detaljerad bullerkarta omfattande allt buller från de vindkraftverk som redan finns och från de verk som planeras i kommunen. Se bifogat exempel eller via följande länk: Anledning: Då buller från vindkraftverk, enligt Göran Holm, professor och överläkare vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg, orsakar symtom såsom: sömnstörningar, huvudvärk, tinnitus, yrsel, hjärtpåverkan etc. Samma symtombild finns beskriven i vindkraftsstudier från ett flertal länder bl.a. Tyskland, Skottland, Australien, Kanada m.fl. Och att vid långvarig stress och en känsla av maktlöshet (som är likartade den stress som kan upplevas av störningar från vindkraftverk) ses en ökad aktivitet i HPA-axeln med framför allt ökad insöndring av kortisol. I de longitudinella populationsstudierna vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset noterades att långvarig stress leder till försämrad glukosomsättning med stegrade insulinnivåer, blodtrycksstegring, förhöjda blodfetter och immunologiska rubbningar (det s.k. metabola syndromet). Dessa förändringar innebär på sikt en ökad risk för utveckling av diabetes och för tidig död i hjärtkärlsjukdom. Av den anledningen förordar professor och överläkare Göran Holm ett lagstadgat skyddsavstånd på minst 2 km runt varje vindkraftverk. Se hela hans skrivelse via denna länk: Slutledning: Med en bullerkarta, över de olika bullernivåer som befintiiga, och planerade, vindkraftverk orsakar, skulle invånarna i kommunen själva kunna orientera sig om vilka platser de kan tänka bosätta sig på, samt vilka områden de skyndsamt måste flytta ifrån för att inte riskera sin, och sina barns, hälsa och en för tidig död. I mitt medborgarförslag till kommunen, som ju har att tillgodose kommuninvånarnas bästa, ingår också att denna bullerkarta uppdaterades varje månad, eller åtminstone varje kvartal.

17 Telefonnummer:.

18 Datum Z-hj.^i.r.^JP.få Till Kommunalfullmäktige i...u.pp.v.>^.'..ogc kommun Medborgarförslag: Inkommer härmed med ett medborgarförslag som jag vill att kommunfullmäktige säger ja till och genomför i vår kommun. Mitt förslag är att kommunen ger en oberoende konsult uppdraget att upprätta en detaljerad bullerkarta omfattande allt buller från de vindkraftverk som redan finns och från de verk som planeras i kommunen. Se bifogat exempel eller via följande länk: Anledning: Då buller från vindkraftverk, enligt Göran Holm, professor och överläkare vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg, orsakar symtom såsom: sömnstörningar, huvudvärk, tinnitus, yrsel, hjärtpåverkan etc. Samma symtombild finns beskriven i vindkraftsstudier från ett flertal länder bl.a. Tyskland, Skottland, Australien, Kanada m.fl. Och att vid långvarig stress och en känsla av maktlöshet (som är likartade den stress som kan upplevas av störningar från vindkraftverk) ses en ökad aktivitet i HPA-axeln med framför allt ökad insöndring av kortisol. I de longitudinella populationsstudierna vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset noterades att långvarig stress leder till försämrad glukosomsättning med stegrade insulinnivåer, blodtrycksstegring, förhöjda blodfetter och immunologiska rubbningar (det s.k. metabola syndromet). Dessa förändringar innebär på sikt en ökad risk för utveckling av diabetes och för tidig död i hjärtkärlsjukdom. Av den anledningen förordar professor och överläkare Göran Holm ett lagstadgat skyddsavstånd på minst 2 km runt varje vindkraftverk. Se hela hans skrivelse via denna länk: Slutledning: Med en bullerkarta, över de olika bullernivåer som befintliga, och planerade, vindkraftverk orsakar, skulle invånarna i kommunen själva kunna orientera sig om vilka platser de kan tänka bosätta sig på, samt vilka områden de skyndsamt måste flytta ifrån för att inte riskera sin, och sina barns, hälsa och en för tidig död. I mitt medborgarförslag till kommunen, som ju har att tillgodose kommuninvånarnas bästa, ingår också att denna bullerkarta uppdaterades varje månad, eller åtminstone värje kvartal. Med vänlig hälsning Namnförtydligande:.L!).\:S.arY^&^^.r.\... Adress:,Y&fefc» Sk! k. h>?. åif. &få

19 Telefonnummer:0^Jö523

20 Datum J ±i.:*l Till Kommunalfullmäktige i...6 /få^!*fär. kommun Medborgarförslag: Inkommer härmed med ett medborgarförslag som jag vill att kommunfullmäktige säger ja till och genomför i vår kommun. Mitt förslag är att kommunen ger en oberoende konsult uppdraget att upprätta en detaljerad bullerkarta omfattande allt buller från de vindkraftverk som redan finns och från de verk som planeras i kommunen. Se bifogat exempel eller via följande länk: Anledning: Då buller från vindkraftverk, enligt Göran Holm, professor och överläkare vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg, orsakar symtom såsom: sömnstörningar, huvudvärk, tinnitus, yrsel, hjärtpåverkan etc. Samma symtombild finns beskriven i vindkraftsstudier från ett flertal länder bl.a. Tyskland, Skottland, Australien, Kanada m.fl. Och att vid långvarig stress och en känsla av maktlöshet (som är likartade den stress som kan upplevas av störningar från vindkraftverk) ses en ökad aktivitet i HPA-axeln med framför allt ökad insöndring av kortisol. I de longitudinella populationsstudierna vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset noterades att långvarig stress leder till försämrad glukosomsättning med stegrade insulinnivåer, blodtrycksstegring, förhöjda blodfetter och immunologiska rubbningar (det s.k. metabola syndromet). Dessa förändringar innebär på sikt en ökad risk för utveckling av diabetes och för tidig död i hjärtkärlsjukdom. Av den anledningen förordar professor och överläkare Göran Holm ett lagstadgat skyddsavstånd på minst 2 km runt varje vindkraftverk. Se hela hans skrivelse via denna länk: Slutledning: Med en bulierkarta, över de olika bullernivåer som befintliga, och planerade, vindkraftverk orsakar, skulle invånarna i kommunen själva kunna orientera sig om vilka platser de kan tänka bosätta sig på, samt vilka områden de skyndsamt måste flytta ifrån för att inte riskera sin, och sina barns, hälsa och en för tidig död. I mitt medborgarförslag til! kommunen, som ju har att tillgodose kommuninvånarnas bästa, ingår också att denna bullerkarta uppdaterades varje månad, eller åtminstone varje kvartal. Med vänlig hälsning mnförtytade^ A d r e s s :. / ^ ^ ^. ^ Å fy.. 7 * 5 * * ^

21 Telefonnummer:.. Q!fffi.,.. $~?.9.,J.

22 Datum Till Kommunalfullmäktige i > kommun Medborgarförslag: Inkommer härmed med ett medborgarförslag som jag vill att kommunfullmäktige säger ja till och genomför i vår kommun. Mitt förslag är att kommunen ger en oberoende konsult uppdraget att upprätta en detaljerad bullerkarta omfattande allt buller från de vindkraftverk som redan finns och från de verk som planeras i kommunen. Se bifogat exempel eller via följande länk: Anledning: Då buller från vindkraftverk, enligt Göran Holm, professor och överläkare vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg, orsakar symtom såsom: sömnstörningar, huvudvärk, tinnitus, yrsel, hjärtpåverkan etc. Samma symtombild finns beskriven i vindkraftsstudier från ett flertal länder bl.a. Tyskland, Skottland, Australien, Kanada m.fl. Och att vid långvarig stress och en känsla av maktlöshet (som är likartade den stress som kan upplevas av störningar från vindkraftverk) ses en ökad aktivitet i HPA-axeln med framför allt ökad insöndring av kortisol. I de longitudinella populationsstudierna vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset noterades att långvarig stress leder till försämrad glukosomsättning med stegrade insulinnivåer, blodtrycksstegring, förhöjda blodfetter och immunologiska rubbningar (det s.k. metabola syndromet). Dessa förändringar innebär på sikt en ökad risk för utveckling av diabetes och för tidig död i hjärtkärlsjukdom. Av den anledningen förordar professor och överläkare Göran Holm ett lagstadgat skyddsavstånd på minst 2 km runt varje vindkraftverk. Se hela hans skrivelse via denna länk: Slutledning: Med en bullerkarta, över de olika bullernivåer som befintliga, och planerade, vindkraftverk orsakar, skulle invånarna i kommunen själva kunna orientera sig om vilka platser de kan tänka bosätta sig på, samt vilka områden de skyndsamt måste flytta ifrån för att inte riskera sin, och sina barns, hälsa och en för tidig död. I mitt medborgarförslag till kommunen, som ju har att tillgodose kommuninvånarnas bästa, ingår också att denna bulierkarta uppdaterades varje månad, eller åtminstone varje kvartal. Med vänlig hälsning

23 Telefonnummer:

24 Figur 4 - Buller från vindkraftverk i Uppvidinge kommun.

25 Till beslutande Myndighet rörande Eolus ansökan om att uppfora elindustri i Järnstadområdet Ödeshögs kommun. Vindkraft och hälsoeffekter. Rapporter om drabbade grannar till vindkraftverk ökar kontinuerligt i takt med den forcerade utbyggnaden. Problemet är internationellt. En ofta citerad rapport är Nina Pierpoints intevjustudie med 38 personer från 10 familjer boende i närheten av stora vindkraftverk (1,5-3,0 MW) i USA och som lett till begreppet The Wind Turbine Syndrome. De drabbade rapporterade en rad symptom såsom sömnstörningar, huvudvärk, tinnitus, yrsel, hjärtpåverkan etc. Samma symtombild finns beskriven i vindkraftsstudier från ett flertal länder bl.a. Tyskland, Skottland, Australien, Kanada m.fl. Det finns således starka belägg for att vindkraften har negativa effekter på hälsan, men samtidigt framförs kritik mot de citerade studierna. Det påpekas att studierna inte har något vetenskapligt upplägg; bl.a. att kontrollgrupper saloias, att ljudmätningarna inte har varit adekvata, att hälsostatus innan vindkraftsetableringen saknas. Samtidigt finns ett flertal exempel på där andra vetenskapliga rapporter ifrågasätts p.g.a. att studierna har beställts och finansierats av vindkraftsindustrin eller myndigheter, som har som mål att forcera utbyggnaden av vindkraft. Det finns dock data, som inte har ifrågasatts. Studier har visat att bullret från vindki-aftverk är underskattat. Ljud från vindkraftverk stör mer än buller från både vägar och flyg vid motsvarande ljudstyrka. I enkätundersökningar uppger % av de boende att de är ganska eller mycket störda av vindkraftsbuller vid nivåer på db(a). En viktig iakttagelse är dessutom att det värsta en närboende till vindkraftverk kan råka ut för är att inte bli trodd, vilket tyvärr är ett mycket vanligt fenomen inte minst i kontakten med myndigheter. Vidare finns ett klart samband mellan vindkraftsbuller och sömnstörningar. Det som saknas är epidemiologiska och longitudinella studier avseende vindkraftsbuller och risk för sjukdom. Däremot finns det ett flertal vetenskapliga studier, som belyser samma problematik. En mångårig och omfattande forskning vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset har visat hur stressfaktorer påverkar hälsan och vilka mekanismer som ligger bakom. Stressfaktorer kan vara mycket varierande såsom psykiska, sociala och ekonomiska påfrestningar eller buller, skuggor och blinkande rödljus från vindkraftverk. Även oro och ångest för sjunkande fastighetsvärden, försämrad livsmiljö, konflikter med markägare, vindkraftsindustrin och myndigheter kan ses som betydande stressfaktorer. Sida 1 av 3

26 Vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset har vi i longitudinella populationsstudier funnit att stressfaktorer leder till en störning i den neuroendokrina regleringen eller den s.k stressaxeln (HPA-axeln = hypotahalmus, hypofys, binjurar). Sambandscentralen i hjärnan hypothalamus reagerar på stress och signalerar till hypofysen, som i sin tur stimulerar binjurarna till insöndring av stresshormonet kortisol. Samtidigt sker en aktivering av det sympatiska nervsystemet, där stresshormonerna adrenalin och noradrenalin insöndras från binjurarna. Vid en kortvarig stressupplevelse exempelvis tillfällig rädsla/ilska noteras en övergående insöndring av stresshormoner, med snabbt övergående hjärtklappning, förhöjt blodtryck, blekhet samt ökad halt av glukos och fettsyror i blodet. Vid långvarig stress och en känsla av maktlöshet (som är likartade den stress som kan upplevas av störningar från vindkraftverk) ses en ökad aktivitet i HPA-axeln med framför allt ökad insöndring av kortisol. I de longitudinella populationsstudierna vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset noterades att långvarig stress leder till försämrad glukosomsättning med stegrade insulinnivåer, blodtrycksstegring, förhöjda blodfetter och immunologiska rubbningar (det s.k. metabola syndromet). Dessa förändringar innebär på sikt en ökad risk for utveckling av diabetes och för tidig död i hjärtkärlsjukdom. Det finns således klara paralleller mellan stresseffekter och sjukdomsutveckling i dessa studier och de stresseffekter, som ses hos individer, som drabbats av påverkan från vindkraftverk. Problemet är att det tar 5-10 år att genomfora liknande vetenskapliga studier avseende vindkraftspåverkan. I detta sammanhang kan nämnas att det tog 200 år innan tobaksrökningens sjukdomseffekter påvisades på 50-talet i en epidemiologisk studie i England med hypotesen att dammet från asfalterade vägar var orsaken till ökad frekvens av lungcancer Det tog ytterligare ett 20-tal år innan det stod klart att rökning orsakar hjärtsjukdom. Men det är först under senaste decenniet som våra politiker vidtagit åtgärder for att stoppa rökningen. Samma politiker och myndigheter måste nu lyfta frågan om vindkraften och dess negativa effekter for hälsan. Det finns ett flertal studier och utredningar angående ljudutbredningen från vindlcraftverk, där inte minst det lågfrekventa bullret i frekvensområdet Hz och infraljudet i frekvensområdet 1-20 Hz har uppmärksammats på sistone. Bullret i dessa frekvensområden sprids längre och är mer accentuerat från större vindkraftverk enligt publicerade studier från Aalborgs universitet. Gränser för buller även i övriga frekvensområden bör utredas avseende hälsoeffekter. I avvaktan på resultat från vetenskapliga studier avseende vindkraftsbuller, dess utbredning och effekter på hälsan måste ett lagstadgat skyddsavstånd på minst 2 km förordas. Göran Holm Professor/Överläkare Sahlgrenska Universitetssjukhuset GÖTEBORG Sida 2 av 3

HABO KOMMUN KALLELSE DELS TILL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTTS SAMMANTRADE 2013-01-22 OCH DELS TILL KOMMUNSTYRELSENS S MMANTRADE.

HABO KOMMUN KALLELSE DELS TILL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTTS SAMMANTRADE 2013-01-22 OCH DELS TILL KOMMUNSTYRELSENS S MMANTRADE. HABO KALLELSE DELS TILL STYRELSENS ARBETSUTSKOTTS SAMMANTRADE 2013-01-22 OCH DELS TILL STYRELSENS S MMANTRADE. 2013-02-04 HABO KALLELSE 2013-01-14 Kommunstyrelsens arbetsutskott Ledamf. ;r Agneta HäggIund

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2010-05-06. Miljö- och byggnadsnämnden. Beslutande organ

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2010-05-06. Miljö- och byggnadsnämnden. Beslutande organ 2010-05-06 Beslutande organ Innehållsförteckning Mbn 69... 1 Val av protokollsjusterare... 1 Mbn 70... 2 Godkännande av dagordning... 2 Mbn 71 2006.171... 3 Mariestad Bredsäter 4:14 och Sjöberg 5:1 Yttrande

Läs mer

KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN

KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN 27 november 2013 Kallelse Föredragningslista Kommunstyrelsen 1(3) 2013-11-19 Sammanträde Kommunstyrelsen Plats och tid Bäve, 2013-11-27 kl. Il :00 Ordförande sekreterare Henrik

Läs mer

16 kap. 4 Miljöbalken vad hände sen?

16 kap. 4 Miljöbalken vad hände sen? Handling Datum Sammanställning 16 kap. 4 miljöbalken 2010-12-07 Ägare/författare Weronica Andersson 16 kap. 4 Miljöbalken vad hände sen? Sammanställning av erfarenheter och enkätsvar med synpunkter som

Läs mer

Frågor och svar från informationsmöte

Frågor och svar från informationsmöte Frågor och svar från informationsmöte Nedan listas de frågor som har dokumenterats från informationsmötet den 12 juni. Svaren har i vissa fall utvecklats med mer information än vad som gavs muntligt på

Läs mer

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (58) Kommunfullmäktige 2006-08-31

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (58) Kommunfullmäktige 2006-08-31 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (58) Plats och tid Stadshuset, Ronnebysalen, Ronneby kl 18.30 21.50 Beslutande Enligt sammanträdeslista, bilaga A Kungörelse om sammanträdet, bilaga B, har anslagits

Läs mer

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Kallelse/underrättelse Tid Tisdag 14 april2015 kl. 09:00 Plats Sammanträdesrummet, kommunkontoret Torsby Val av justerare Tid för justering Ärendelista Nr Inte offentliga

Läs mer

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Lars-Gunnar Krantz September 2007 Innehållsförteckning 1 Inledning 2 Uppdrag,

Läs mer

Granskning av kommunstyrelsens rutiner för att bereda svar på motioner och medborgarförslag

Granskning av kommunstyrelsens rutiner för att bereda svar på motioner och medborgarförslag Revisionsrapport Granskning av kommunstyrelsens rutiner för att bereda svar på motioner och medborgarförslag Kalmar kommun 2010-09-28 Stefan Wik Innehållsförteckning 1 Bakgrund och revisionsfråga... 3

Läs mer

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014 ETABLERING AV VISSA NYANLÄNDA - BOSÄTTNING FÖR NYANLÄNDA INOM ETABLERINGSUPPDRAGET

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014 ETABLERING AV VISSA NYANLÄNDA - BOSÄTTNING FÖR NYANLÄNDA INOM ETABLERINGSUPPDRAGET Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014 ETABLERING AV VISSA NYANLÄNDA - BOSÄTTNING FÖR NYANLÄNDA INOM ETABLERINGSUPPDRAGET 2 maj 2014 Avser november 2013 till mars 2014 Sida: 2 av 26 Sida: 3 av 26 Dnr:

Läs mer

Bättre bemötande av äldre HBT-personer svar på motion väckt av Britt Björneke (V)

Bättre bemötande av äldre HBT-personer svar på motion väckt av Britt Björneke (V) KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2013-09-02 KS-2012/1176.730 1 (5) HANDLÄGGARE Viktoria Thonäng viktoria.thonang@huddinge.se Kommunstyrelsen Bättre bemötande av äldre HBT-personer

Läs mer

Får jag gå på promenad idag?

Får jag gå på promenad idag? Får jag gå på promenad idag? Vem vet i vilken utsträckning äldres behov av hjälp och stöd tillgodoses på särskilda boenden? Rapport från tillsynsinsats med anledning av uppdrag från regeringen 2014 Du

Läs mer

Gör Lövsta gård tillgänglig - svar på motion väckt av Ann- Marie Högberg (S)

Gör Lövsta gård tillgänglig - svar på motion väckt av Ann- Marie Högberg (S) KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 1 april 2015 7 Paragraf Diarienummer KS-2011/961.389 Gör Lövsta gård tillgänglig - svar på motion väckt av Ann- Marie Högberg (S) Kommunstyrelsens

Läs mer

Medborgardialog för unga

Medborgardialog för unga Medborgardialog för unga Unga vill inte delta, eller? Vi vet vad unga vill, eller? 9 Medborgardialog med unga NR 9 Upplysningar om innehållet: Lena Langlet, lena.langlet@skl.se Kjell-Åke Eriksson, kjell-ake.eriksson@skl.se

Läs mer

SÄRSKILD SAMMANSTÄLLNING ENLIGT MB 6 KAP 16

SÄRSKILD SAMMANSTÄLLNING ENLIGT MB 6 KAP 16 Särskild sammanställning enl. 6 kap 16 miljöbalken De inkomna yttrandena under utställningstiden har bemötts och kommenterats i kommunens Utlåtande. Samtliga inkomna synpunkter finns som bilagor till utlåtandet.

Läs mer

Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 16:00 23:30. Enligt separat närvaroförteckning. Biträdande sekreterare Eva Isaksson

Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 16:00 23:30. Enligt separat närvaroförteckning. Biträdande sekreterare Eva Isaksson Kommunfullmäktige 2008-09-29 1 (71) Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 16:00 23:30 Beslutande Övriga deltagare Enligt separat närvaroförteckning Kommunsekreterare Matti Ohlsson Biträdande sekreterare

Läs mer

Psykisk ohälsa hos vuxna. Program för Landstinget i Uppsala län

Psykisk ohälsa hos vuxna. Program för Landstinget i Uppsala län Psykisk ohälsa hos vuxna Program för Landstinget i Uppsala län Antaget av landstingsfullmäktige den 18 december 2002 Förord Landstinget påbörjade år 2001 ett arbete för att ta fram program kring olika

Läs mer

riksrevisionen granskar: offentliga finanser Överskuldsättning hur fungerar samhällets stöd och insatser? rir 2015:14

riksrevisionen granskar: offentliga finanser Överskuldsättning hur fungerar samhällets stöd och insatser? rir 2015:14 riksrevisionen granskar: offentliga finanser Överskuldsättning hur fungerar samhällets stöd och insatser? rir 2015:14 Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen med uppgift att granska den verksamhet

Läs mer

Plats och tid Miljönämnden sammanträder i Hansson-Holmsrummet, plan 5 Stadshuset, onsdagen den 18 juni 2014, kl. 16.30

Plats och tid Miljönämnden sammanträder i Hansson-Holmsrummet, plan 5 Stadshuset, onsdagen den 18 juni 2014, kl. 16.30 KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Plats och tid Miljönämnden sammanträder i Hansson-Holmsrummet, plan 5 Stadshuset, onsdagen den 18 juni 2014, kl. 16.30 A. Upprop och ersättare B. Dagordningens fastställande C. Val

Läs mer

Sammanträdesdatum. Ingrid Nilsson, sekreterare

Sammanträdesdatum. Ingrid Nilsson, sekreterare SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2011-08-23 Blad 1 (43) Plats och tid Sammanträdesrum Almen, kommunkontoret, Strömsund, kl. 08.00-15.30 Beslutande Gudrun Hansson (s), ordförande

Läs mer

Case Management & resursgruppsarbete

Case Management & resursgruppsarbete Case Management & resursgruppsarbete (Tidigare titel: Resursgrupps- och familjestöd, RFS) Version 3 Nisse Berglund, Per Borell Manualen får kopieras fritt, men inte säljas eller användas inom kommersiell

Läs mer

Plats och tid för sammanträdet Folkets Hus, Borgholm 2011-01-24 klockan 19:00. Jan Erici / Marie-Louise Johansson. Utses att justera:

Plats och tid för sammanträdet Folkets Hus, Borgholm 2011-01-24 klockan 19:00. Jan Erici / Marie-Louise Johansson. Utses att justera: Kommunfullmäktige KALLELSE Plats och tid för sammanträdet Folkets Hus, Borgholm 2011-01-24 klockan 19:00 Jan Erici / Marie-Louise Johansson Ordförande Sekreterare Utses att justera:. Plats och tid för

Läs mer

Tar socialtjänsten sitt ansvar för barn och unga?

Tar socialtjänsten sitt ansvar för barn och unga? Tar socialtjänsten sitt ansvar för barn och unga? Hantering av anmälningar och genomförande av utredningar Du får gärna citera Inspektionen för vård och omsorgs texter om du uppger källan, exempelvis i

Läs mer

Sal Balder, Valhall, Hultsfred 2015-03-30 kl. 18.30-21.40

Sal Balder, Valhall, Hultsfred 2015-03-30 kl. 18.30-21.40 Plats och tid Sal Balder, Valhall, Hultsfred kl. 18.30-21.40 Beslutande Se särskild närvarolista Övriga deltagande Lars Rönnlund, kommunchef Mats Stenström, tidigare ekonomichef 41-52 Henric Svensson,

Läs mer

Att ge omsorg mitt i livet: hur påverkar det arbete och försörjning?

Att ge omsorg mitt i livet: hur påverkar det arbete och försörjning? Att ge omsorg mitt i livet: hur påverkar det arbete och försörjning? Marta Szebehely, Petra Ulmanen & Ann-Britt Sand Arbetsrapport/Institutionen för socialt arbete, 2014:1 Working Paper/Department of Social

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2014-05-14 Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2014-05-14 Kommunstyrelsens arbetsutskott 1(25) Tid och plats 2014-05-14 - Kommunhuset klockan 13.30-16.55. Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Tomas Nilsson (C) - förste vice ordförande Christer Olsson (S) - andre vice ordförande Gunnar

Läs mer

Skrivelse till Socialdepartementet om Försäkringskassans striktare bedömning av assistansersättningen och konsekvenser för kommunerna

Skrivelse till Socialdepartementet om Försäkringskassans striktare bedömning av assistansersättningen och konsekvenser för kommunerna Anna Nerelius 2013-11-28 Dnr KSL/12/0167 Ärendegång: KSLs styrelse Skrivelse till Socialdepartementet om Försäkringskassans striktare bedömning av assistansersättningen och konsekvenser för kommunerna

Läs mer

Vindkraft i Malå och Norsjö

Vindkraft i Malå och Norsjö Samrådsredogörelse Vindkraft i Malå och Norsjö Tillägg till översiktsplaner för Malå och Norsjö kommuner Granskningshandling 2015-06-10 MALÅ/NORSJÖ 2014-09-01 2 Miljö och byggavdelning Vindkraft i Malå

Läs mer

Magnetfält och eventuella hälsorisker

Magnetfält och eventuella hälsorisker Magnetfält och eventuella hälsorisker Många människor funderar över om magnetfält är farliga för hälsan. I denna nya version av broschyren om magnetfält 1 har vi alla de myndigheter som anges på baksidan

Läs mer

A-salen, Växjö kommun. Beslutande Bo Frank (M), ordförande. Åsa Karlsson Björkmarker

A-salen, Växjö kommun. Beslutande Bo Frank (M), ordförande. Åsa Karlsson Björkmarker Plats A-salen, Växjö kommun Tid Kl. 10.00 10.45 Beslutande Ledamöter Bo Frank (M), ordförande Åsa Karlsson Björkmarker (S) Per Schöldberg (C) Anna Tenje (M) Nils Fransson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin

Läs mer