Buller i förskolan Ohälsa och preventiva insatser. Vad är buller? En vanlig definition är oönskat ljud.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "2015-04-14. Buller i förskolan Ohälsa och preventiva insatser. Vad är buller? En vanlig definition är oönskat ljud."

Transkript

1 Buller i förskolan Ohälsa och preventiva insatser Umeå Universitet Institutionen för psykologi Örnsköldsvik Vad är buller? En vanlig definition är oönskat ljud. Definitionen säger tyvärr inget om vilka effekter bullret har på oss människor. Var finns bullret? 1

2 Barns bullerexponering Barn utsätts idag för en mängd olika bullerkällor. Allt ifrån trafikbuller i hemmet till musik i hörlurar, men även i sin skolmiljö. Nyligen uppmärksammade Sveriges Radio ljudsituationen i skolans matsalar. Barns bullerexponering För att läsa mer om barns bullerexponering kan ni ta del av en miljöhälsorapport som nyligen publicerades i samarbete mellan Länsstyrelserna: Västerbotten Västernorrland Norrbotten Jämtland /SiteCollectionDocuments/Sv/Publikatio ner/2014/bro_08450_milj%c3%b6h%c3 %a4lsorapport_low.pdf Arbeta i buller 2

3 Arbeta i buller FYSISK OHÄLSA Hörselnedsättning Tinnitus Ljudöverkänslighet Ljudtrötthet Ljudförvrängning PSYKISK OHÄLSA Ökad arbetsansträngning Trötthet Försvårar arbetet Stress Slitenhet Grad av bullerpåverkan Ljudnivån Frekvens Toner i buller Hur ljudet varierar Maskerings effekter Informationsinnehåll Förutsägbarhet Kontroll Inställning Möjligheter att sänka bullret Individuella skillnader Decibelskalan 3

4 Gränsvärden Gränsvärde 85 db(a) Mycket höga krav på koncentration och taluppfattning Höga krav på koncentration Normala förhållanden för Bullriga miljöer med och taluppfattning taluppfattbarhet stora maskiner 35 db(a) 40 db(a) 55 db(a) 70 db(a) Anmälningar av hörselrelaterad ohälsa Antalet anmälningar vad gäller bullerrelaterad ohälsa ifrån klassiskt bullriga miljöer ex. industri minskar. Antalet anmälningar vad gäller bullerrelaterad ohälsa ifrån ex. pedagogiska miljöer ökar. Bakgrund till forskningsprojekten Utreda bullerexponeringen, stress och hörselrelaterad ohälsa samt sambanden mellan dessa inom förskolan. Samt utvärdera olika åtgärders effekt på bullerexponering, stress och ohälsa. Två projekt ligger till grund för min avhandling. 4

5 Bakgrund till forskningsprojekten 17 förskolor inom Umeå kommun. Två avdelningar vid varje förskola. Umeå Kommun (skolkontoret, fastighetskontoret, miljökontoret). Företagshälsovården Feelgood samt Lärarförbundet. Ett flertal olika aktörer vad gäller åtgärdsinsatserna. Studiedesign 1:a mätning Åtgärder Sista mätning Ljudmätningar Ljudmätningar Frågeformulär Frågeformulär Kortisolprover Kortisolprover Sömndagbok Sömndagbok Hörselkontroller Hörselkontroller Preventiva insatser 5

6 Testade åtgärder Akustiska åtgärder Ny ventilation Ljuddämpade bord Ljudabsorbenter på väggar Nya leksaker Ny lekhall Minskad barngrupp Organisatoriska åtgärder Barnpedagogik Personalpedagogik Vilrum för personal Sinnes/vilrum för barn Ljusreglering Risk/buller utbildning Ljudnivåvakter 3st kontrollförskolor Resultat av ljudnivåmätningar före åtgärder Ljudnivåer före införandet av åtgärder Genomsnittlig ljudnivå Gränsvärde Insatsvärde Medelvärde våra mätningar Nr 1 Nr 2 Nr 3 Nr 4 Nr 5 Nr 6 Nr 7 Nr 8 Nr 9 Nr 10 Nr 11 Nr 12 Nr 13 Nr 14 Nr 15 Nr 16 Nr 17 6

7 Ljudnivåer före införandet av åtgärder Ljudnivåer före införandet av åtgärder Gränsvärde 115 db(a)max Approximativa intervaller för bullerexponering i olika branscher Militär Restaurang/nöjesbransch Kontorsarbete Skola och Undervisning Musiker Handel Förskolor db(a) Vård och omsorg Mekanisk industri Offentlig förvaltning Transporter Gruvindustri Tekniskt arbete Byggnadsarbeten Lager/förrådsarbete Mark och anläggning Bevakning/räddningstjänst/polis Verkstäder/metallarbete 7

8 Arbetstid vid olika ljudnivåer genomsnittlig ljudnivå db h 32h 16h 8h 4h 2h 1h 3o min 15 min 7,5 min Resultat av hörselundersökningar Prevalens av hörtrösklar sämre än 25 db för respektive öra Procent med hörtrösklar sämre än 25 db 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 3000 Hz 4000 Hz Hz Hz Vänster öra Höger öra 8

9 Genomsnittlig hörselnedsättning för olika frekvenser Genomsnittliga hörtrösklar Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 3000 Hz 4000 Hz Hz Hz Ej exponerade (referens material) Förskoleanställda Andel med tinnitus 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% Ja, i båda öronen Ja, vänster öra Ja, höger öra Annat Total andel med tinnitus Ljudtoppar i bullret 9

10 Ljudtoppar 120 Antal ljudtoppar över 85 dba per timme Kl 6-7 Kl 7-8 Kl 8-9 Kl 9-10 Kl 10 Kl Kl Kl Kl Kl Kl 16 Kl Skillnader i ljudmiljön före och efter åtgärder (Via ljudnivåmätningar) 10

11 Genomsnittlig ljudnivå Förändring av ljudnivå före och efter åtgärder (personburna mätningar) Före åtgärd Efter åtgärd 60 Akustiska åtgärder Organisatoriska åtgärder Kontroll förskolor Förändring av ljudnivå före och efter åtgärder (stationära mätningar) Genomsnittlig ljudnivå Före åtgärd Efter åtgärd 60 Akustiska åtgärder Organisatoriska åtgärder Kontroll förskolor Antal ljudtoppar över 85 dba per timme Efter åtgärd Före åtgärd Kl 6-7 Kl 7-8Kl 8-9 Kl 9 - Kl 10 - Kl 11 - Kl 12 - Kl 13 - Kl 14- Kl 15 - Kl 16 - Kl

12 Objektiva mått Subjektiva mått Störning av ljud Ljudnivå Ljudnivå (Personburen) (Stationär) Antal höga ljudtoppar Upplevd ljudnivå Upplevda ljudtoppar Störning av från barnens barnens röster aktiviteter Allmän ljudstörning Ny ventilation Ljuddämpade bord Ljudabsorbenter Nya leksaker Minskad barngrupp Ny lekhall Barnpedagogik Personalpedagogik Vilorum för personal Vilorum för barn Ljusreglering Risk/bullerutbildning Ljudnivåvakter Referens förskolor Antal barn i relation till ljudmiljön Antal ljudtoppar över 85 dba per timme / antal barn per timme Antal toppar Antal barn 0 Kl 6-7 Kl 7-8Kl 8-9 Kl 9 - Kl 10 - Kl 11 - Kl 12 - Kl 13 - Kl 14- Kl 15 - Kl 16 - Kl

13 Ljudnviåer i förhållande till antal barn Antal pojkar och flickor i förhållande till ljudnivåer Skillnader i hälsa före och efter olika preventiva åtgärder 13

14 Skillnader i hälsa före och efter införandet av åtgärder Utbrändhet och trötthet i arbetet var det hälsomått som hade lägst förbättringsgrad och tyvärr också i de flesta fall en försämring. Förskolor med åtgärd - utbrändhet 50% 45% 40% Före åtgärd Efter åtgärd 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% Friska Låg utbrändhet Hög utbrändhet Patologiskt utbränd Skillnader i hälsa före och efter införandet av åtgärder Uppleved Belastning och Stress kortisol Utbrändhet Depression Utmattning Sömn stress belöning Ny ventilation Ljuddämpade bord Ljudabsorbenter Nya leksaker Minskad barngrupp Ny lekhall Barnpedagogik Personalpedagogik Vilorum för personal Vilorum för barn Ljusreglering Risk/bullerutbildning Ljudnivåvakter Referens förskolor 14

15 Malmberg & Överbäck, Yrkesmedicinska kliniken i Lund, Stresskortisol Före akustiska åtgärder Kotisol nmol/l Vid uppvak 1h efter uppvak Efter akustiska åtder Kl 11 kl 21 15

16 Lunchtid 1h efter Nyvaken Kl 21:00 kl uppvak Hur väl har de olika åtgärderna fungerat? (Personalens bedömning) Ny lekhall Minskad barngrupp Nya leksaker Ljudabsorbenter Ljuddämpade bord Ny ventilation AKUSTISKA ÅTGÄRDER Hur effektiv har åtgärden varit i syfte att förbättra ljudmiljön? Risk/buller utbildning Vilorrum för barn Ljudnivåvakter Ljusinstallation Vilorum för personal Personalpedagogik Barnpedagogik ORGANISATORISKA ÅTGÄRDER Ingen 1,0 1,5 Liten 2,0 2,5 Stor 3,0 3,5 Mycket 4,0 stor förbättring förbättring förbättring förbättring 16

17 Total övergripande bedömning av den testade åtgärden I vilken utsträckning har du med anledning av eventuella bullerproblem på arbetet? 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Sammanfattning buller Personalen har hörtröskelförsämringar i större utsträckning än människor som inte är bullerexponerade i sitt arbete. Hörtröskelförsämringen förklaras inte av de uppmätta genomsnittliga ljudnivåerna, utan troligtvis finns det annat i ljudmiljön som ger upphov till nedsättningen. Akustiska åtgärder visar sig ha bättre effekt på upplevd ljudmiljö och till viss del även hälsa jämfört med organisatoriska åtgärder. En minskning av barngruppens storlek har positiva effekter på såväl den fysiska exponering som upplevd ljudmiljö. Den positiva effekten förklaras av färre bullerkällor, men även förändrade relationer mellan barnen. Personalen uppvisar högre stress i arbetet och en högre grad av utbrändhet än normalt för andra yrkesgrupper. Den upplevda stressen och utbrändheten kan till viss del härledas till ljudmiljön, men andra arbetsmiljöfaktorer påverkar sannolikt även ohälsan. En stresstudie har nyligen genomförts i syfte att belysa andra arbetsmiljöfaktorer som ytterligare förklarar graden av upplevd stress och utbrändhet. 17

18 Arbetsbelastning och stress Vår definition av stress Med stress menar vi den mentala och kroppsliga reaktion som man upplever när man utsätts för krav som man har svårt att hantera på grund av begränsade resurser. (ex saknar kunskap, dåligt stöd ifrån kollegor eller andra resurser). Eller att man oroas över att ställas inför en sådan situation. Känslan av att inte hinna med det planerade arbetet, frustration, oro och svårt att somna med mera kan också vara en indikation på stress. Fysiska symptom kan vara spända muskler, förhöjt blodtryck och hög puls. Det din känsla och upplevelse som avgör om du är stressad eller inte. Stress i arbetet Att arbeta under stress är sällan skadligt. Arbetar man däremot ofta under stress utan goda möjligheter till återhämtning ökar detta risken för stressrelaterad ohälsa. Det vi kan se i våra studier hittills är att personal som är stressad eller har en hög grad av utbrändhet har sämre återhämtning och att dessa dessutom lider mer av den dåliga ljudmiljön. Vid förbättringar av ljudmiljön har vi minskat stress och trötthet efter arbetsdagen slut. Men andra faktorer påverkar till stor del också den upplevda stressen i arbetet. 18

19 Stress i arbetet Det vi kan se i våra studier hittills är att personal som är stressad eller har en hög grad av utbrändhet har sämre återhämtning och att dessa dessutom lider mer av den dåliga ljudmiljön. Men andra faktorer, utöver buller, bidrar till den upplevda stressen i arbetet. Arbetsbelastning Procent Med min nuvarande arbetsbelastning kan jag utföra det arbete jag förutsätts att göra... Nej Ja, men jag upplever det inte stressande Ja, och det är i viss mån stressande Ja, och det är i hög grad stressande Ja, och det är i mycket hög grad stressande Låg stress Hög stress Arbetsbelastning Procent Våra administrativa arbetsuppgifter har ökat de senaste åren... Låg stress Hög stress Nej Ja, men jag Ja, och det är i Ja, och det är i Ja, och det är i upplever det inte viss mån hög grad mycket hög grad stressande stressande stressande stressande 19

20 Arbetsbelastning Procent Varje barn får den uppmärksamhet och tid det behöver av mig... Ja Nej, men jag upplever det inte stressande Nej, och det är i viss mån stressande Nej, och det är i hög grad stressande Nej, och det är i mycket hög grad stressande Låg stress Hög stress konflikter bland personal förberedelser inför matsituationer administration personalmöten planering röster på och avklädning ytterkläder ljud barnens aktiviteter ringande telefoner röster i omgivningen ljud från torkar diskmaskiner ventilationsljud fri lek barnen inomhus mellanmål med barnen WC lunch med barnen inomhusaktiveter där personalen medverkar fri lek barnen utomhus utomhusaktiviteter där personalen medverkar Stressorer Organisering av arbetet Ljudrelaterade faktorer Arbetssituationer barn speciella behov ej diagnos barn konkurerrar uppmärksamhet otåliga barn Barngruppen konflikter mellan barn barn speciella behov diagnos Ej stressande Ganska stressande Otroligt stressande 100 Arbetsbelastning Skattad stress Förberedelse Administrati Konflikter Byte av Fri lek för inför lunch Ringande Fri lek Personalkonf on och p- Mellanmål Lunch mellan kläder på barnen och telefoner inomhus likter möten barnen barnen mellanmål Hög stress 22,73 54,82 51,18 39,91 49,27 50,64 56,82 62,27 64,45 70,73 Låg Stress 16,46 21,69 25,23 25,46 27,77 27,92 32,69 38,00 45,85 50,67 20

21 Observationsstudie Observerad Barn 60 min före lunch Låg stress Hög stress 36,1 37,7 Barn Observerad 24,5 29,0 Observerad Kollegor 5,5 4,9 Kollegor Observerad 7,1 11,2 Översyn 13,2 13,3 Problemsituationer 1,6 2,0 Stress i arbetet Följande faktorer är utmärkande hos högstressande pedagoger i förskolan: Personer med småbarn hemma. De lägger mer tid än sina kollegor på att planera det pedagogiska arbetet. De förefaller vara personer som kollegor i större utsträckning förlitar sig på. Övergripande modell Buller på arbetsplatsen Egenskaper hos individen Stress Upplevelse av buller, Grad av ljudkänslighet, Hörsel problem ERI Sömn och sömnighet Slitenhet Utbrändhet Arbetsorganisation Externa faktorer 21

22 Pågående forskning Pågående forskning Ett projekt, finansierat av AFA Försäkring, pågår just nu i Umeå. Projektet utredér hur leksaker/pedagogiska material påverkar ljudmiljön i förskolan. 15 förskolor deltar i studien. Dåliga produkter har ersättas med nya ur bullerhänseende bättre produkter. Målet är att dels att påvisa effekten av produkter med dåliga akustiska egenskaper, men även underlätta för förskolor, distributörer och tillverkare att tillhandahålla produkter med goda ljudegenskaper. Pågående forskning Kök och matleksaker.. Bultbrädor, bilar, barnvagnar, Lego och duplo. Träklossar stora som små, kaplastavar Sedan börjar det komma mer spännande saker Parkeringsgarage, djur i plast. Utklädnadskläder... Spel. Pyssel. 22

23 Preliminära resultat Orsak till störande ljud hos leksak (alla typer av leksaker) pga hur barnen använder leksaken ljud som uppstår vid fram- och bortplockning materialet leksaken är byggd av ljud_pga_ljudkaraktär leksaken är designad att skapa ljud leksaken används för ofta av att leksaken upplevs som onödig 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% Preliminära resultat 70,0 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0 Upplevd störning av produkter sorterat utifrån huvudsyfte. Social Motorik Kunskaper Roa Preliminära resultat Peaknivåer dba och dbc Plocka fram Lekaktivitet Plocka bort LApeak [db] LCpeak [db] Gränsvärde 115 db(a)max 23

24 Preliminära resultat Gränsvärde 115 db(a)max 123 db(a)max - Leksakskuddar slå i golvet 120 db(a)max -Träborg som läggs tillbaka i en plast back. 117 db(a)max när den rivs. 118 db(a)max kugghjul i plast som läggs tillbaka i plastback 117 db(a)max Kaplastavar torn 65cm som rasar.... Schackpjäser i trälåda 104 db(a)max. Preliminära resultat Frekvensfördelning 100, , , , , , , , , ,0000 0,0000 ta fram aktivtet lägga tillbaka Preliminära resultat Före Efter 5 veckor Efter 11 veckor 24

25 Preliminära resultat Hur väl har de nya leksakerna motsvarat det syfte ni hade med de tidigare leksakerna? Skala veckor efter 11 veckor efter Preliminära resultat 25

Ljudmiljön i förskolor och dess inverkan på upplevelse och hälsa bland personal

Ljudmiljön i förskolor och dess inverkan på upplevelse och hälsa bland personal Ljudmiljön i förskolor och dess inverkan på upplevelse och hälsa bland personal Lena Söderberg, Ulf Landström och Anders Kjellberg arbetslivsrapport nr 01:11 issn 10-8211 http://www.niwl.se/ Programmet

Läs mer

ARBETSMILJÖVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING AFS 2005:16 BULLER

ARBETSMILJÖVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING AFS 2005:16 BULLER ARBETSMILJÖVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING AFS 2005:16 BULLER BULLER Arbetsmiljöverkets föreskrifter om buller samt allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna ISBN 91-7930-455-9 ISSN 1650-3163 ARBETSMILJÖVERKET

Läs mer

Bort med bullret en bra ljudmiljö lönar sig

Bort med bullret en bra ljudmiljö lönar sig Bort med bullret en bra ljudmiljö lönar sig Att ta bort eller minska bullret på arbetsplatsen är lönsamt. Ju säkrare och mer hälsosam arbetsmiljön är, desto mindre är risken att drabbas av kostnader för

Läs mer

Yvonne Andersson, Krossens förskola

Yvonne Andersson, Krossens förskola För den som aldrig varit i en förskola är det svårt att förstå hur vardagen där kan låta. Många ljud har blivit så vanliga att vi inte reflekterar över dem, utan i stället envist överröstar dem. Vi tänker

Läs mer

Hörselhälsa. Ett studiematerial för grundskolan

Hörselhälsa. Ett studiematerial för grundskolan Hörselhälsa Ett studiematerial för grundskolan Hörselhälsa Ett studiematerial för grundskolan Kim Kähäri arbetslivsinstitutet väst 2004 Innehåll 3 Bakgrund 5 Om materialet 6 Hörselhälsa lämpligt från

Läs mer

Buller. Höga ljudnivåer och buller inomhus

Buller. Höga ljudnivåer och buller inomhus Buller Höga ljudnivåer och buller inomhus Socialstyrelsen klassificerar sin utgivning i olika dokumenttyper. Denna publikation tillhör Handböcker för handläggning. Det innebär att innehållet kompletterar

Läs mer

Arbete befordrar hälsa och välstånd

Arbete befordrar hälsa och välstånd Arbete befordrar hälsa och välstånd Hur stämmer uttrycket 2011? En enkätundersökning bland Civilekonomernas medlemmar 2011 2 Arbete befordrar hälsa och välstånd - Hur stämmer uttrycket 2011? En enkätundersökning

Läs mer

Källor: Nationalencyklopedin, Bonniers svenska ordbok

Källor: Nationalencyklopedin, Bonniers svenska ordbok Kakofoni Störande missljud, störande blandning av olika ljud, disharmoni. Ordet kommer av grekiskans kakophonia missljud (kakos: dålig, phone: ljud, ton, röst ). Används subjektivt, om sådant ljud som

Läs mer

Redovisning av uppdraget att ta fram en lägesbeskrivning på arbetsmiljöområdet

Redovisning av uppdraget att ta fram en lägesbeskrivning på arbetsmiljöområdet 2015-05-26 2015/007002 Enheten för statistik och analys Peter Green arbetsmiljoverket@av.se Redovisning av uppdraget att ta fram en lägesbeskrivning på arbetsmiljöområdet Postadress: 112 79 Stockholm Telefon:

Läs mer

Medarbetarundersökning 2012

Medarbetarundersökning 2012 Lidköpings kommun Medarbetarundersökning 2012 Barn & Skola 926 respondenter Mars 2012 Genomförd av CMA Research AB Lidköpings kommun Medarbetarundersökning 2012, sid 1 Innehållsförteckning Sammanfattning

Läs mer

Anpassning av arbetsförhållandena med åldersperspektiv

Anpassning av arbetsförhållandena med åldersperspektiv Anpassning av arbetsförhållandena med åldersperspektiv En handledning om att anpassa arbetsmiljön till äldre arbetstagares särskilda förutsättningar i fysiskt och psykiskt avseende Anpassning av arbetsförhållandena

Läs mer

En kvartalstidskrift om arbetsmiljöforskning, 1/2013. som bidrar till bättre arbetsmiljö

En kvartalstidskrift om arbetsmiljöforskning, 1/2013. som bidrar till bättre arbetsmiljö En kvartalstidskrift om arbetsmiljöforskning, 1/2013 Foto: Roger Lindahl, Torbjörn Uhlin, Anna Holmgren Den här gången presenterar vi ett axplock av 2012 års mest användbara forskningsresultat. Nio nya

Läs mer

Förstudie om flygbuller och 70 db L Amax vid uteplats Förord Innehåll

Förstudie om flygbuller och 70 db L Amax vid uteplats Förord Innehåll 1(23) Förstudie om flygbuller och 70 db L Amax vid uteplats Slutrapport 2009-04-23 Mats E. Nilsson, Gösta Bluhm, Birgitta Berglund Institutet för Miljömedicin, Karolinska institutet, Stockholm Anna Preis

Läs mer

Förändring för en ännu bättre arbetsmiljö. Psykisk ohälsa. mer än en arbetsmiljöfråga

Förändring för en ännu bättre arbetsmiljö. Psykisk ohälsa. mer än en arbetsmiljöfråga Förändring för en ännu bättre arbetsmiljö Psykisk ohälsa mer än en arbetsmiljöfråga Författare: Anna Bergsten, Carin Hedström, Robert Thorburn Detta är en del i serien Förändring för en ännu bättre arbetsmiljö.

Läs mer

Barn i behov av särskilt stöd

Barn i behov av särskilt stöd Barn i behov av särskilt stöd Pedagogers arbete med integrering av barn i en förskola för alla Malin Andersson Anna-Erika Abrahamsson Student Ht 2012 Examensarbete, 15 hp Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

Läs mer

Att ge omsorg mitt i livet: hur påverkar det arbete och försörjning?

Att ge omsorg mitt i livet: hur påverkar det arbete och försörjning? Att ge omsorg mitt i livet: hur påverkar det arbete och försörjning? Marta Szebehely, Petra Ulmanen & Ann-Britt Sand Arbetsrapport/Institutionen för socialt arbete, 2014:1 Working Paper/Department of Social

Läs mer

Växjö kommun Medarbetarundersökning 2009

Växjö kommun Medarbetarundersökning 2009 Växjö kommun Medarbetarundersökning 2009 Mars 2009 Genomförd av CMA Centrum för Marknadsanalys AB www.cma.nu Växjö kommun Medarbetarundersökning 2009, sid 1 Disposition Sammanfattning 2 Åtgärdsprioritering

Läs mer

Fysiska och psykosociala orsakssamband samt möjligheter till prevention och tidig rehabilitering

Fysiska och psykosociala orsakssamband samt möjligheter till prevention och tidig rehabilitering 1999:22 Ett friskt arbetsliv Fysiska och psykosociala orsakssamband samt möjligheter till prevention och tidig rehabilitering Kerstin Jeding Göran M Hägg Staffan Marklund Åke Nygren Töres Theorell Eva

Läs mer

Boverket Allmänna råd 2008:1. Buller i planeringen. Planera för bostäder i områden utsatta för buller från väg- och spårtrafik

Boverket Allmänna råd 2008:1. Buller i planeringen. Planera för bostäder i områden utsatta för buller från väg- och spårtrafik Boverket Allmänna råd 2008:1 Buller i planeringen Planera för bostäder i områden utsatta för buller från väg- och spårtrafik Allmänna råd 2008:1 Buller i planeringen Planera för bostäder i områden utsatta

Läs mer

Konsekvensutredning för förslaget till nya föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö

Konsekvensutredning för förslaget till nya föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö 2014-09-16 REM 2011/101340 1 (17) Enheten för människa och omgivning Konsekvensutredning för förslaget till nya föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö 1. Sammanfattning Förslaget behandlar

Läs mer

Arbets- och miljömedicin Uppsala

Arbets- och miljömedicin Uppsala Rapport nr 1/2013 Arbets- och miljömedicin Uppsala Hälsa och framtid i kommuner och landsting Magnus Svartengren 1, 2 Ulrich Stoetzer 1 Marianne Parmsund 1 Tomas Eriksson 2 Åsa Stöllman 2 Eva Vingård 2

Läs mer

Skellefteå kommun Medarbetarundersökning

Skellefteå kommun Medarbetarundersökning Skellefteå kommun Medarbetarundersökning November 2008 Genomförd av CMA Centrum för Marknadsanalys AB www.cma.nu Medarbetarundersökning Skellefteå kommun, sid 1 Disposition Sammanfattning 2 Fakta om undersökningen

Läs mer

Medarbetare 2012: Ljusare syn på arbetsplatsen i dåliga tider

Medarbetare 2012: Ljusare syn på arbetsplatsen i dåliga tider Netigates Medarbetarrapport Medarbetare 2012: Ljusare syn på arbetsplatsen i dåliga tider Medarbetarundersökning för Sakarias Fasth, Netigate AB 14 februari, 2013 www.netigate.se NETIGATE Sverige, Lästmakargatan

Läs mer

Svår skolgång för elever i behov av särskilt stöd

Svår skolgång för elever i behov av särskilt stöd Svår skolgång för elever i behov av särskilt stöd en undersökning om hur barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar har det i skolan och hur det påverkar familjen 2014-02-06 Denna rapport är ett

Läs mer

Rapport till Halmstads kommun om medarbetarundersökning år 2011

Rapport till Halmstads kommun om medarbetarundersökning år 2011 Rapport till Halmstads kommun år 2011 SKOP har på uppdrag av Halmstads kommun genomfört en medarbetarundersökning bland stadens och dess bolags medarbetare. Huvudresultaten redovisas i denna rapport. Undersökningen

Läs mer

Engagemang i förskolans aktiviteter för barn i behov av särskilt stöd

Engagemang i förskolans aktiviteter för barn i behov av särskilt stöd A research environment at Jönköping University Engagemang i förskolans aktiviteter för barn i behov av särskilt stöd Mats Granlund Hälsohögskolan Högskolan i Jönköping Förskolan skyddar och stödjer Barn

Läs mer

Skuld, ensamhet och bristande tillit

Skuld, ensamhet och bristande tillit Skuld, ensamhet och bristande tillit Tre mönster av relationen mellan arbetsvillkor och psykisk ohälsa Kort rapport PART-projektet Rapport från Yrkesmedicinska enheten 2001:4 Per Wiklund, psykolog Rapport

Läs mer

Verksamhetsredogörelse avseende förskoleverksamheten i Eslövs kommun

Verksamhetsredogörelse avseende förskoleverksamheten i Eslövs kommun Verksamhetsredogörelse avseende förskoleverksamheten i Eslövs kommun Denna verksamhetsredogörelse kommer att användas som ett av flera underlag i tillsynen av er kommun. För Skolinspektionen är det värdefullt

Läs mer

Alltid uppkopplad Aldrig avkopplad

Alltid uppkopplad Aldrig avkopplad Alltid uppkopplad Aldrig avkopplad En undersökning om det gränslösa arbetslivet Alltid uppkopplad Aldrig avkopplad En undersökning om det gränslösa arbetslivet Innehållsförteckning Inledning...5 Det moderna

Läs mer

Medarbetarundersökning 2013

Medarbetarundersökning 2013 Rapport 1(23) Medarbetarundersökning 2013 2(23) Innehållsförteckning 3(23) 1 Bakgrund I Kramfors kommuns styrmodell har fokusområdet medarbetare det övergripande målet attraktiv arbetsgivare och ett av

Läs mer