Buller i förskolan Ohälsa och preventiva insatser. Vad är buller? En vanlig definition är oönskat ljud.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "2015-04-14. Buller i förskolan Ohälsa och preventiva insatser. Vad är buller? En vanlig definition är oönskat ljud."

Transkript

1 Buller i förskolan Ohälsa och preventiva insatser Umeå Universitet Institutionen för psykologi Örnsköldsvik Vad är buller? En vanlig definition är oönskat ljud. Definitionen säger tyvärr inget om vilka effekter bullret har på oss människor. Var finns bullret? 1

2 Barns bullerexponering Barn utsätts idag för en mängd olika bullerkällor. Allt ifrån trafikbuller i hemmet till musik i hörlurar, men även i sin skolmiljö. Nyligen uppmärksammade Sveriges Radio ljudsituationen i skolans matsalar. Barns bullerexponering För att läsa mer om barns bullerexponering kan ni ta del av en miljöhälsorapport som nyligen publicerades i samarbete mellan Länsstyrelserna: Västerbotten Västernorrland Norrbotten Jämtland /SiteCollectionDocuments/Sv/Publikatio ner/2014/bro_08450_milj%c3%b6h%c3 %a4lsorapport_low.pdf Arbeta i buller 2

3 Arbeta i buller FYSISK OHÄLSA Hörselnedsättning Tinnitus Ljudöverkänslighet Ljudtrötthet Ljudförvrängning PSYKISK OHÄLSA Ökad arbetsansträngning Trötthet Försvårar arbetet Stress Slitenhet Grad av bullerpåverkan Ljudnivån Frekvens Toner i buller Hur ljudet varierar Maskerings effekter Informationsinnehåll Förutsägbarhet Kontroll Inställning Möjligheter att sänka bullret Individuella skillnader Decibelskalan 3

4 Gränsvärden Gränsvärde 85 db(a) Mycket höga krav på koncentration och taluppfattning Höga krav på koncentration Normala förhållanden för Bullriga miljöer med och taluppfattning taluppfattbarhet stora maskiner 35 db(a) 40 db(a) 55 db(a) 70 db(a) Anmälningar av hörselrelaterad ohälsa Antalet anmälningar vad gäller bullerrelaterad ohälsa ifrån klassiskt bullriga miljöer ex. industri minskar. Antalet anmälningar vad gäller bullerrelaterad ohälsa ifrån ex. pedagogiska miljöer ökar. Bakgrund till forskningsprojekten Utreda bullerexponeringen, stress och hörselrelaterad ohälsa samt sambanden mellan dessa inom förskolan. Samt utvärdera olika åtgärders effekt på bullerexponering, stress och ohälsa. Två projekt ligger till grund för min avhandling. 4

5 Bakgrund till forskningsprojekten 17 förskolor inom Umeå kommun. Två avdelningar vid varje förskola. Umeå Kommun (skolkontoret, fastighetskontoret, miljökontoret). Företagshälsovården Feelgood samt Lärarförbundet. Ett flertal olika aktörer vad gäller åtgärdsinsatserna. Studiedesign 1:a mätning Åtgärder Sista mätning Ljudmätningar Ljudmätningar Frågeformulär Frågeformulär Kortisolprover Kortisolprover Sömndagbok Sömndagbok Hörselkontroller Hörselkontroller Preventiva insatser 5

6 Testade åtgärder Akustiska åtgärder Ny ventilation Ljuddämpade bord Ljudabsorbenter på väggar Nya leksaker Ny lekhall Minskad barngrupp Organisatoriska åtgärder Barnpedagogik Personalpedagogik Vilrum för personal Sinnes/vilrum för barn Ljusreglering Risk/buller utbildning Ljudnivåvakter 3st kontrollförskolor Resultat av ljudnivåmätningar före åtgärder Ljudnivåer före införandet av åtgärder Genomsnittlig ljudnivå Gränsvärde Insatsvärde Medelvärde våra mätningar Nr 1 Nr 2 Nr 3 Nr 4 Nr 5 Nr 6 Nr 7 Nr 8 Nr 9 Nr 10 Nr 11 Nr 12 Nr 13 Nr 14 Nr 15 Nr 16 Nr 17 6

7 Ljudnivåer före införandet av åtgärder Ljudnivåer före införandet av åtgärder Gränsvärde 115 db(a)max Approximativa intervaller för bullerexponering i olika branscher Militär Restaurang/nöjesbransch Kontorsarbete Skola och Undervisning Musiker Handel Förskolor db(a) Vård och omsorg Mekanisk industri Offentlig förvaltning Transporter Gruvindustri Tekniskt arbete Byggnadsarbeten Lager/förrådsarbete Mark och anläggning Bevakning/räddningstjänst/polis Verkstäder/metallarbete 7

8 Arbetstid vid olika ljudnivåer genomsnittlig ljudnivå db h 32h 16h 8h 4h 2h 1h 3o min 15 min 7,5 min Resultat av hörselundersökningar Prevalens av hörtrösklar sämre än 25 db för respektive öra Procent med hörtrösklar sämre än 25 db 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 3000 Hz 4000 Hz Hz Hz Vänster öra Höger öra 8

9 Genomsnittlig hörselnedsättning för olika frekvenser Genomsnittliga hörtrösklar Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 3000 Hz 4000 Hz Hz Hz Ej exponerade (referens material) Förskoleanställda Andel med tinnitus 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% Ja, i båda öronen Ja, vänster öra Ja, höger öra Annat Total andel med tinnitus Ljudtoppar i bullret 9

10 Ljudtoppar 120 Antal ljudtoppar över 85 dba per timme Kl 6-7 Kl 7-8 Kl 8-9 Kl 9-10 Kl 10 Kl Kl Kl Kl Kl Kl 16 Kl Skillnader i ljudmiljön före och efter åtgärder (Via ljudnivåmätningar) 10

11 Genomsnittlig ljudnivå Förändring av ljudnivå före och efter åtgärder (personburna mätningar) Före åtgärd Efter åtgärd 60 Akustiska åtgärder Organisatoriska åtgärder Kontroll förskolor Förändring av ljudnivå före och efter åtgärder (stationära mätningar) Genomsnittlig ljudnivå Före åtgärd Efter åtgärd 60 Akustiska åtgärder Organisatoriska åtgärder Kontroll förskolor Antal ljudtoppar över 85 dba per timme Efter åtgärd Före åtgärd Kl 6-7 Kl 7-8Kl 8-9 Kl 9 - Kl 10 - Kl 11 - Kl 12 - Kl 13 - Kl 14- Kl 15 - Kl 16 - Kl

12 Objektiva mått Subjektiva mått Störning av ljud Ljudnivå Ljudnivå (Personburen) (Stationär) Antal höga ljudtoppar Upplevd ljudnivå Upplevda ljudtoppar Störning av från barnens barnens röster aktiviteter Allmän ljudstörning Ny ventilation Ljuddämpade bord Ljudabsorbenter Nya leksaker Minskad barngrupp Ny lekhall Barnpedagogik Personalpedagogik Vilorum för personal Vilorum för barn Ljusreglering Risk/bullerutbildning Ljudnivåvakter Referens förskolor Antal barn i relation till ljudmiljön Antal ljudtoppar över 85 dba per timme / antal barn per timme Antal toppar Antal barn 0 Kl 6-7 Kl 7-8Kl 8-9 Kl 9 - Kl 10 - Kl 11 - Kl 12 - Kl 13 - Kl 14- Kl 15 - Kl 16 - Kl

13 Ljudnviåer i förhållande till antal barn Antal pojkar och flickor i förhållande till ljudnivåer Skillnader i hälsa före och efter olika preventiva åtgärder 13

14 Skillnader i hälsa före och efter införandet av åtgärder Utbrändhet och trötthet i arbetet var det hälsomått som hade lägst förbättringsgrad och tyvärr också i de flesta fall en försämring. Förskolor med åtgärd - utbrändhet 50% 45% 40% Före åtgärd Efter åtgärd 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% Friska Låg utbrändhet Hög utbrändhet Patologiskt utbränd Skillnader i hälsa före och efter införandet av åtgärder Uppleved Belastning och Stress kortisol Utbrändhet Depression Utmattning Sömn stress belöning Ny ventilation Ljuddämpade bord Ljudabsorbenter Nya leksaker Minskad barngrupp Ny lekhall Barnpedagogik Personalpedagogik Vilorum för personal Vilorum för barn Ljusreglering Risk/bullerutbildning Ljudnivåvakter Referens förskolor 14

15 Malmberg & Överbäck, Yrkesmedicinska kliniken i Lund, Stresskortisol Före akustiska åtgärder Kotisol nmol/l Vid uppvak 1h efter uppvak Efter akustiska åtder Kl 11 kl 21 15

16 Lunchtid 1h efter Nyvaken Kl 21:00 kl uppvak Hur väl har de olika åtgärderna fungerat? (Personalens bedömning) Ny lekhall Minskad barngrupp Nya leksaker Ljudabsorbenter Ljuddämpade bord Ny ventilation AKUSTISKA ÅTGÄRDER Hur effektiv har åtgärden varit i syfte att förbättra ljudmiljön? Risk/buller utbildning Vilorrum för barn Ljudnivåvakter Ljusinstallation Vilorum för personal Personalpedagogik Barnpedagogik ORGANISATORISKA ÅTGÄRDER Ingen 1,0 1,5 Liten 2,0 2,5 Stor 3,0 3,5 Mycket 4,0 stor förbättring förbättring förbättring förbättring 16

17 Total övergripande bedömning av den testade åtgärden I vilken utsträckning har du med anledning av eventuella bullerproblem på arbetet? 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Sammanfattning buller Personalen har hörtröskelförsämringar i större utsträckning än människor som inte är bullerexponerade i sitt arbete. Hörtröskelförsämringen förklaras inte av de uppmätta genomsnittliga ljudnivåerna, utan troligtvis finns det annat i ljudmiljön som ger upphov till nedsättningen. Akustiska åtgärder visar sig ha bättre effekt på upplevd ljudmiljö och till viss del även hälsa jämfört med organisatoriska åtgärder. En minskning av barngruppens storlek har positiva effekter på såväl den fysiska exponering som upplevd ljudmiljö. Den positiva effekten förklaras av färre bullerkällor, men även förändrade relationer mellan barnen. Personalen uppvisar högre stress i arbetet och en högre grad av utbrändhet än normalt för andra yrkesgrupper. Den upplevda stressen och utbrändheten kan till viss del härledas till ljudmiljön, men andra arbetsmiljöfaktorer påverkar sannolikt även ohälsan. En stresstudie har nyligen genomförts i syfte att belysa andra arbetsmiljöfaktorer som ytterligare förklarar graden av upplevd stress och utbrändhet. 17

18 Arbetsbelastning och stress Vår definition av stress Med stress menar vi den mentala och kroppsliga reaktion som man upplever när man utsätts för krav som man har svårt att hantera på grund av begränsade resurser. (ex saknar kunskap, dåligt stöd ifrån kollegor eller andra resurser). Eller att man oroas över att ställas inför en sådan situation. Känslan av att inte hinna med det planerade arbetet, frustration, oro och svårt att somna med mera kan också vara en indikation på stress. Fysiska symptom kan vara spända muskler, förhöjt blodtryck och hög puls. Det din känsla och upplevelse som avgör om du är stressad eller inte. Stress i arbetet Att arbeta under stress är sällan skadligt. Arbetar man däremot ofta under stress utan goda möjligheter till återhämtning ökar detta risken för stressrelaterad ohälsa. Det vi kan se i våra studier hittills är att personal som är stressad eller har en hög grad av utbrändhet har sämre återhämtning och att dessa dessutom lider mer av den dåliga ljudmiljön. Vid förbättringar av ljudmiljön har vi minskat stress och trötthet efter arbetsdagen slut. Men andra faktorer påverkar till stor del också den upplevda stressen i arbetet. 18

19 Stress i arbetet Det vi kan se i våra studier hittills är att personal som är stressad eller har en hög grad av utbrändhet har sämre återhämtning och att dessa dessutom lider mer av den dåliga ljudmiljön. Men andra faktorer, utöver buller, bidrar till den upplevda stressen i arbetet. Arbetsbelastning Procent Med min nuvarande arbetsbelastning kan jag utföra det arbete jag förutsätts att göra... Nej Ja, men jag upplever det inte stressande Ja, och det är i viss mån stressande Ja, och det är i hög grad stressande Ja, och det är i mycket hög grad stressande Låg stress Hög stress Arbetsbelastning Procent Våra administrativa arbetsuppgifter har ökat de senaste åren... Låg stress Hög stress Nej Ja, men jag Ja, och det är i Ja, och det är i Ja, och det är i upplever det inte viss mån hög grad mycket hög grad stressande stressande stressande stressande 19

20 Arbetsbelastning Procent Varje barn får den uppmärksamhet och tid det behöver av mig... Ja Nej, men jag upplever det inte stressande Nej, och det är i viss mån stressande Nej, och det är i hög grad stressande Nej, och det är i mycket hög grad stressande Låg stress Hög stress konflikter bland personal förberedelser inför matsituationer administration personalmöten planering röster på och avklädning ytterkläder ljud barnens aktiviteter ringande telefoner röster i omgivningen ljud från torkar diskmaskiner ventilationsljud fri lek barnen inomhus mellanmål med barnen WC lunch med barnen inomhusaktiveter där personalen medverkar fri lek barnen utomhus utomhusaktiviteter där personalen medverkar Stressorer Organisering av arbetet Ljudrelaterade faktorer Arbetssituationer barn speciella behov ej diagnos barn konkurerrar uppmärksamhet otåliga barn Barngruppen konflikter mellan barn barn speciella behov diagnos Ej stressande Ganska stressande Otroligt stressande 100 Arbetsbelastning Skattad stress Förberedelse Administrati Konflikter Byte av Fri lek för inför lunch Ringande Fri lek Personalkonf on och p- Mellanmål Lunch mellan kläder på barnen och telefoner inomhus likter möten barnen barnen mellanmål Hög stress 22,73 54,82 51,18 39,91 49,27 50,64 56,82 62,27 64,45 70,73 Låg Stress 16,46 21,69 25,23 25,46 27,77 27,92 32,69 38,00 45,85 50,67 20

21 Observationsstudie Observerad Barn 60 min före lunch Låg stress Hög stress 36,1 37,7 Barn Observerad 24,5 29,0 Observerad Kollegor 5,5 4,9 Kollegor Observerad 7,1 11,2 Översyn 13,2 13,3 Problemsituationer 1,6 2,0 Stress i arbetet Följande faktorer är utmärkande hos högstressande pedagoger i förskolan: Personer med småbarn hemma. De lägger mer tid än sina kollegor på att planera det pedagogiska arbetet. De förefaller vara personer som kollegor i större utsträckning förlitar sig på. Övergripande modell Buller på arbetsplatsen Egenskaper hos individen Stress Upplevelse av buller, Grad av ljudkänslighet, Hörsel problem ERI Sömn och sömnighet Slitenhet Utbrändhet Arbetsorganisation Externa faktorer 21

22 Pågående forskning Pågående forskning Ett projekt, finansierat av AFA Försäkring, pågår just nu i Umeå. Projektet utredér hur leksaker/pedagogiska material påverkar ljudmiljön i förskolan. 15 förskolor deltar i studien. Dåliga produkter har ersättas med nya ur bullerhänseende bättre produkter. Målet är att dels att påvisa effekten av produkter med dåliga akustiska egenskaper, men även underlätta för förskolor, distributörer och tillverkare att tillhandahålla produkter med goda ljudegenskaper. Pågående forskning Kök och matleksaker.. Bultbrädor, bilar, barnvagnar, Lego och duplo. Träklossar stora som små, kaplastavar Sedan börjar det komma mer spännande saker Parkeringsgarage, djur i plast. Utklädnadskläder... Spel. Pyssel. 22

23 Preliminära resultat Orsak till störande ljud hos leksak (alla typer av leksaker) pga hur barnen använder leksaken ljud som uppstår vid fram- och bortplockning materialet leksaken är byggd av ljud_pga_ljudkaraktär leksaken är designad att skapa ljud leksaken används för ofta av att leksaken upplevs som onödig 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% Preliminära resultat 70,0 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0 Upplevd störning av produkter sorterat utifrån huvudsyfte. Social Motorik Kunskaper Roa Preliminära resultat Peaknivåer dba och dbc Plocka fram Lekaktivitet Plocka bort LApeak [db] LCpeak [db] Gränsvärde 115 db(a)max 23

24 Preliminära resultat Gränsvärde 115 db(a)max 123 db(a)max - Leksakskuddar slå i golvet 120 db(a)max -Träborg som läggs tillbaka i en plast back. 117 db(a)max när den rivs. 118 db(a)max kugghjul i plast som läggs tillbaka i plastback 117 db(a)max Kaplastavar torn 65cm som rasar.... Schackpjäser i trälåda 104 db(a)max. Preliminära resultat Frekvensfördelning 100, , , , , , , , , ,0000 0,0000 ta fram aktivtet lägga tillbaka Preliminära resultat Före Efter 5 veckor Efter 11 veckor 24

25 Preliminära resultat Hur väl har de nya leksakerna motsvarat det syfte ni hade med de tidigare leksakerna? Skala veckor efter 11 veckor efter Preliminära resultat

Buller i förskolan. Ohälsa och preventiva insatser. Fredrik Sjödin fredrik.sjodin@psy.umu.se. Umeå Universitet Institutionen för psykologi

Buller i förskolan. Ohälsa och preventiva insatser. Fredrik Sjödin fredrik.sjodin@psy.umu.se. Umeå Universitet Institutionen för psykologi Buller i förskolan Ohälsa och preventiva insatser fredrik.sjodin@psy.umu.se Umeå Universitet Institutionen för psykologi Örnsköldsvik 2015-04-14 Vad är buller? En vanlig definition är oönskat ljud. Definitionen

Läs mer

Hur kan man förbättra ljudmiljön på arbetsplatsen och vilken betydelse har det för personalens välmående?

Hur kan man förbättra ljudmiljön på arbetsplatsen och vilken betydelse har det för personalens välmående? Hur kan man förbättra ljudmiljön på arbetsplatsen och vilken betydelse har det för personalens välmående? - Med fokus på pedagogiska arbetsmiljöer Fredrik Umeå Universitet Sjödin Institutionen för för

Läs mer

Buller i förskolan. Ohälsa och preventiva insatser. Fredrik Sjödin fredrik.sjodin@psy.umu.se. Umeå Universitet Institutionen för psykologi

Buller i förskolan. Ohälsa och preventiva insatser. Fredrik Sjödin fredrik.sjodin@psy.umu.se. Umeå Universitet Institutionen för psykologi Buller i förskolan Ohälsa och preventiva insatser fredrik.sjodin@psy.umu.se Umeå Universitet Institutionen för psykologi Karlstad 2016-03-31 Var finns bullret? Arbeta i buller FYSISK OHÄLSA PSYKISK OHÄLSA

Läs mer

20 % av de anmälda arbetssjukdomarna inom byggindustrin är orsakat av buller. Antalet har gått ned något sedan föregående år men fördelningsprocenten

20 % av de anmälda arbetssjukdomarna inom byggindustrin är orsakat av buller. Antalet har gått ned något sedan föregående år men fördelningsprocenten 20 % av de anmälda arbetssjukdomarna inom byggindustrin är orsakat av buller. Antalet har gått ned något sedan föregående år men fördelningsprocenten har ökat. Allt oönskat ljud kallas för buller. Det

Läs mer

Bort med bullret! Hur minskar vi störande ljud i skolan?

Bort med bullret! Hur minskar vi störande ljud i skolan? Sidan 1 av 5 Bort med bullret! Det finns många sätt att minska ljudet från möbler, leksaker och annan utrustning. Vaxdukar på borden, lekunderlag på golvet och filtklädda leklådor är några av personalens

Läs mer

CHECKLISTA LJUDGUIDE FÖR FÖRSKOLAN

CHECKLISTA LJUDGUIDE FÖR FÖRSKOLAN CHECKLISTA LJUDGUIDE FÖR FÖRSKOLAN VÄGLEDNING TILL CHECKLISTAN I de situationer där pedagogen eller barnet önskar en tystare ljudmiljö eller en ljudmiljö som inte stör pågående verksamhet behövs en åtgärd.

Läs mer

LÅTER DET SOM GETING I MITT HUVUD GOD LJUDMILJÖ I FÖRSKOLA

LÅTER DET SOM GETING I MITT HUVUD GOD LJUDMILJÖ I FÖRSKOLA DET LÅTER SOM EN GETING I MITT HUVUD GOD LJUDMILJÖ I FÖRSKOLA Det blir allt bullrigare i våra förskolor och höga ljud från lek och skrik upplevs som väldigt jobbigt av såväl personal som barn. Orsakerna

Läs mer

Bort med bullret en bra ljudmiljö lönar sig

Bort med bullret en bra ljudmiljö lönar sig Bort med bullret en bra ljudmiljö lönar sig Att ta bort eller minska bullret på arbetsplatsen är lönsamt. Ju säkrare och mer hälsosam arbetsmiljön är, desto mindre är risken att drabbas av kostnader för

Läs mer

Riskerar förskolepersonal att drabbas av hörselnedsättningar?

Riskerar förskolepersonal att drabbas av hörselnedsättningar? Riskerar förskolepersonal att drabbas av hörselnedsättningar? Negativa effekter av höga ljudnivåer Författare: Anne Carlsson Handledare: Ulf Flodin vid Yrkes- och miljömedicinskt centrum i Linköping Projektarbete,

Läs mer

Fysisk och psykisk påverkan av ljudnivån bland förskolepersonal

Fysisk och psykisk påverkan av ljudnivån bland förskolepersonal Fysisk och psykisk påverkan av ljudnivån bland förskolepersonal Författare: Erika Larsson Sensia Hälsa, Tranås Handledare: Carl-Göran Ohlson Arbets- och miljömedicinska kliniken, Örebro Projektarbete vid

Läs mer

Varför är det viktigt att ha kunskap om ljud och människans hörselsinne?

Varför är det viktigt att ha kunskap om ljud och människans hörselsinne? Varför är det viktigt att ha kunskap om ljud och människans hörselsinne? Multi-modal interaktion Input via flera sinnen Mobil interaktion Personer med synnedsättning Det sammanhang i vilket tekniken används

Läs mer

F2 Samhällsbuller, Psykoakustik, SDOF

F2 Samhällsbuller, Psykoakustik, SDOF F2 Samhällsbuller, Psykoakustik, SDOF Samhällsbuller i Sverige Idag uppskattas 2 miljoner människor i Sverige vara utsatta för en bullernivå* från flyg, tåg och vägtrafik som överstiger de riktvärden som

Läs mer

AFS 2005:16 Buller

AFS 2005:16 Buller AFS 2005:16 Buller 1 Nya bullerföreskrifter fr.o.m. 2005-07-01 AFS 2005:16 ARBETSMILJÖVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING BULLER AFS 2005:16 - gäller för verksamheter där någon kan utsättas för buller i arbetet.

Läs mer

God ljudmiljö inom förskolan

God ljudmiljö inom förskolan God ljudmiljö inom förskolan Team: Angelica Ugrinovska, Fröafalls förskola avd. Sörgården, Tranås Kommun. Mål: En god ljudmiljö på vår förskola. Delmål: Lugnare måltider, lugnare tambur, mindre spring

Läs mer

F2 Samhällsbuller, Psykoakustik, SDOF

F2 Samhällsbuller, Psykoakustik, SDOF F2 Samhällsbuller, Psykoakustik, SDOF Samhällsbuller i Sverige Idag uppskattas 2 miljoner människor i Sverige vara utsatta för en bullernivå* från flyg, tåg och vägtrafik som överstiger de riktvärden som

Läs mer

Effekter av barngruppernas storlek på buller och upplevelser bland personal inom förskolan

Effekter av barngruppernas storlek på buller och upplevelser bland personal inom förskolan Effekter av barngruppernas storlek på buller och upplevelser bland personal inom förskolan Ulf Landström,* Bertil Nordström,* Anita Stenudd* och Lennart Åström** * Arbetslivsinstitutet Umeå ** AB Previa

Läs mer

God ljudmiljö inom förskolan

God ljudmiljö inom förskolan God ljudmiljö inom förskolan Ringens förskola/gislaved kommun: Jessica Thylander Jennie Josefsson Ulla-Karin Bengtström Mål att förbättra ljudmiljön kring matsituationen. förbättra ljudmiljön efter utevistelsen.

Läs mer

Utredning plasttallrikar. Ljudprov. Rapport nummer: r01 Datum: Att: Peter Wall Hejargatan Eskilstuna

Utredning plasttallrikar. Ljudprov. Rapport nummer: r01 Datum: Att: Peter Wall Hejargatan Eskilstuna Datum: 2015-11-12 Utredning plasttallrikar Ljudprov Beställare: Mälarplast AB Att: Peter Wall Hejargatan 14 632 29 Eskilstuna Vår uppdragsansvarige: Magnus Söderlund 08-522 97 903 070-693 19 80 magnus.soderlund@structor.se

Läs mer

Buller i arbetslivet

Buller i arbetslivet Buller i arbetslivet Kunskapsläget Buller i arbetslivet - kunskapsläget 2013-05-06 1 Buller i arbetsmiljön inget nytt problem Buller i arbetslivet - kunskapsläget 2013-05-06 2 1 Buller i många verksamheter

Läs mer

Varför ljud och hörsel?

Varför ljud och hörsel? Ljud & Hörsel Varför ljud och hörsel? Varför ljud och hörsel? Varför ljud och hörsel? Interaktionsdesign ligger flera decennier bakom filmindustrin George Lucas (1977): Ljudet är halva upplevelsen Varför

Läs mer

Buller och hörselskydd

Buller och hörselskydd Buller och hörselskydd Ibland hör man någon säga, visst bullrar det men man vänjer sig. Det är fel. Man vänjer sig inte. Man blir hörselskadad. Du ska inte behöva utsättas för buller som skadar dig. De

Läs mer

Slutrapport till projektet Höga ljudnivåer från leksaker om ohälsa och åtgärder inom förskolan, Dnr

Slutrapport till projektet Höga ljudnivåer från leksaker om ohälsa och åtgärder inom förskolan, Dnr Slutrapport till projektet Höga ljudnivåer från leksaker om ohälsa och åtgärder inom förskolan, Dnr 120269 Projektledare: Fredrik Sjödin, Umeå universitet Projektet har genomförts under perioden 2013-09-01

Läs mer

Elevers upplevelse av buller i skolan

Elevers upplevelse av buller i skolan 2013-12-19 Elevers upplevelse av buller i skolan Hösten 2013 Önskas mer information om hur Landstinget Kronoberg arbetar med kontaktklasser eller om innehållet i denna rapport, kontakta: Susann Swärd Barnrättsstrateg

Läs mer

Buller i skolmatsalar. En undersökning av 20 skolor i Stockholms län

Buller i skolmatsalar. En undersökning av 20 skolor i Stockholms län Buller i skolmatsalar En undersökning av 20 skolor i Stockholms län Skolmatsalen bör vara en plats där eleverna får en chans att återhämta sig från skolarbetet med både näringsrik mat och social samvaro

Läs mer

Tillsyn av ljudmiljö i skola och förskola BARBRO NILSSON Arbetsmiljöinspektör

Tillsyn av ljudmiljö i skola och förskola BARBRO NILSSON Arbetsmiljöinspektör Tillsyn av ljudmiljö i skola och förskola BARBRO NILSSON Arbetsmiljöinspektör 1 2008-11-27 Exempel på faktorer som kan påverka aktivitetsbullret Trafikbuller Ventilationsbuller Buller från apparater Buller

Läs mer

Bullersituationen i Göteborg

Bullersituationen i Göteborg Bullersituationen i Göteborg Bullerövervakning Framför allt övervakar vi trafikbuller eftersom det är den typen av buller som människor i städer störs mest av Vägtrafik är mest störande av de olika trafikslagen

Läs mer

SEMINARIERAPPORT MILJÖMEDICIN & EPIDEMILOGI

SEMINARIERAPPORT MILJÖMEDICIN & EPIDEMILOGI SEMINARIERAPPORT MILJÖMEDICIN&EPIDEMILOGI BULLER Av:Basgrupp1 Läkarlinjentermin4,HT2008 MikaelEdström,KristinaRosén,EbbaJonsäter,My Aronsson,JohanWiman INLEDNING Våruppgiftvarattsammanställaenrapportomvadbullerärochpåvilketsättvi

Läs mer

Fördjupningsuppgift: Buller

Fördjupningsuppgift: Buller Fördjupningsuppgift: Buller Basgrupp 1 Mårten Carlsson Johanna Hermanson Hannah Johansson Henrik Olsson Erik Rofors Vad är buller? Buller definieras av Nationalencyklopedins ordbok som ljud som uppfattas

Läs mer

Störande buller i arbetslivet Kunskapssammanställning Arbetsmiljöverket Rapport 2013:3

Störande buller i arbetslivet Kunskapssammanställning Arbetsmiljöverket Rapport 2013:3 Staffan Hygge Anders Kjellberg Ulf Landström Störande buller i arbetslivet Kunskapssammanställning Arbetsmiljöverket Rapport 2013:3 Staffan Hygge, Anders Kjellberg och Ulf Landström Miljöpsykologi Avdelningen

Läs mer

Möte Torsås Ljudmätning vindpark Kvilla. Paul Appelqvist, Senior Specialist Akustik, ÅF 2015-04-08

Möte Torsås Ljudmätning vindpark Kvilla. Paul Appelqvist, Senior Specialist Akustik, ÅF 2015-04-08 Möte Torsås Ljudmätning vindpark Kvilla Paul Appelqvist, Senior Specialist Akustik, ÅF 2015-04-08 ÅF - Division Infrastructure Skandinaviens ledande aktörer inom samhällsbyggnad AO Ljud och Vibrationer

Läs mer

KARTLÄGG MILJÖN I STADENS FÖRSKOLOR OCH SKOLOR Beredning av skrivelse från David Lindberg (kd) och Lena Kling m.fl. (fp).

KARTLÄGG MILJÖN I STADENS FÖRSKOLOR OCH SKOLOR Beredning av skrivelse från David Lindberg (kd) och Lena Kling m.fl. (fp). Barn och Ungdom VANTÖRS STADSDELSFÖRVALTNING Handläggare: Lena Skott Telefon: 08-508 20 032 TJÄNSTEUTLÅTANDE 2005-09-28 SDN 2005-10-20 Dnr 002-082/2005 KARTLÄGG MILJÖN I STADENS FÖRSKOLOR OCH SKOLOR Beredning

Läs mer

3. Metoder för mätning av hörförmåga

3. Metoder för mätning av hörförmåga 3. Metoder för mätning av hörförmåga Sammanfattning Förekomst och grad av hörselnedsättning kan mätas med flera olika metoder. I kliniskt arbete används oftast tonaudiogram. Andra metoder är taluppfattningstest

Läs mer

Bullermiljön i förskolor och skolor - svar på skrivelse från Désirée Pethrus Engström (kd) och Ulrica Nilsson (kd)

Bullermiljön i förskolor och skolor - svar på skrivelse från Désirée Pethrus Engström (kd) och Ulrica Nilsson (kd) ABCDE Avdelningen för utbildning och fritid Bromma stadsdelsförvaltning Tjänsteutlåtande sid 1 (5) 2006-03-10 Dnr 168-06-403 SDN 2006-03-23 Handläggare: Bengt Hammarlund Tfn: 08 508 06 168 Bromma stadsdelsnämnd

Läs mer

Magnus Nyberg Blixt. Lärare, författare, föreläsare!

Magnus Nyberg Blixt. Lärare, författare, föreläsare! * Magnus Nyberg Blixt Lärare, författare, föreläsare! www.blixtgordon.se www.twitter.com/blixtgordon13 lrbloggar.se/magnus pedagogstockholmblogg.se/mblixt www.blixtgordon.se * Varför? * Läroplanen * Stress?

Läs mer

Hörselpåverkan hos förskolepersonal och deras egna åsikter kring förebyggande åtgärder

Hörselpåverkan hos förskolepersonal och deras egna åsikter kring förebyggande åtgärder Hörselpåverkan hos förskolepersonal och deras egna åsikter kring förebyggande åtgärder Författare: Stina Persson Arbetsmiljöutveckling i Hälsingland AB, Bollnäs Handledare: Robert Wålinder Projektarbete

Läs mer

2014-10-17. Utmattning hos RIG- och NIUtränare. Vinnare i det långa loppet 2014-10-15. Kvällens presentation

2014-10-17. Utmattning hos RIG- och NIUtränare. Vinnare i det långa loppet 2014-10-15. Kvällens presentation Erik Lundkvist Institutionen för Psykologi Idrottshögskolan Vinnare i det långa loppet 2014-10-15 Utmattning hos RIG- och NIUtränare. Institutionen för Psykologi Umeå Universitet Kvällens presentation

Läs mer

Det kostar pengar att skapa en bra ljudmiljö i skolan. Vad är en bra ljudmiljö värd för elever, lärare och samhället? 2014-12-01

Det kostar pengar att skapa en bra ljudmiljö i skolan. Vad är en bra ljudmiljö värd för elever, lärare och samhället? 2014-12-01 Det kostar pengar att skapa en bra ljudmiljö i skolan. Vad är en bra ljudmiljö värd för elever, lärare och samhället? 2014-12-01 1 Innehåll sid 2 Kostnad och värde. Skolverkets läroplan Lgr 11. sid 3-9

Läs mer

Formgjutna hörselskydd för alla

Formgjutna hörselskydd för alla Formgjutna hörselskydd för alla 2 ÅRS GARANTI PRODUKT, PASSFORM & FUNKTION Personliga hörselskydd för en skönare vardag och fritid Idag utsätts varannan person dagligen för buller på arbetet. Störande,

Läs mer

Samband mellan arbete och hälsa

Samband mellan arbete och hälsa Samband mellan arbete och hälsa Lisbeth Slunga Järvholm, överläkare, docent Arbets- och miljömedicin Arbets- och beteendemedicinskt centrum, NUS, VLL Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, Umeå

Läs mer

Ragnar Rylander, professor emeritus

Ragnar Rylander, professor emeritus 1 Ragnar Rylander, professor emeritus Göteborgs universitet Box 414,, 405 30 Göteborg Fax: 031 825004, Tel: 031 773 3601, e-post: ragnar.rylander@envmed.gu.se Advokatfirman Åberg och Salmi Box 3095 111

Läs mer

Magnus Nyberg Blixt Lärare, författare.

Magnus Nyberg Blixt Lärare, författare. Magnus Nyberg Blixt Lärare, författare www.blixtgordon.se skapa de bästa samlade betingelserna för elevernas bildning, tänkande och kunskapsutveckling... en levande social gemenskap som ger trygghet och

Läs mer

DAGS FÖR ETT HÖRSELTEST? En undersökning om förekomsten av hörseltest från Hörselskadades Riksförbund (HRF/Novus 2011)

DAGS FÖR ETT HÖRSELTEST? En undersökning om förekomsten av hörseltest från Hörselskadades Riksförbund (HRF/Novus 2011) DAGS FÖR ETT HÖRSELTEST? En undersökning om förekomsten av hörseltest från Hörselskadades Riksförbund (HRF/Novus 2011) 2 en av tre arbetstagare har inte testat hörseln på över tio år. många av dem sliter

Läs mer

Slutrapport Från Ord till Handling

Slutrapport Från Ord till Handling Slutrapport Från Ord till Handling Mitt namn är Annkin och jag har arbetat i Team med Josefina. Vi är på varsin avdelning på Parkens förskola i Tranås. Detta handlar om Snövit, en småbarnsavdelning. Vårt

Läs mer

Höga ljud. Miljökontoret april 2011 Erik Engwall Pernilla Eriksson

Höga ljud. Miljökontoret april 2011 Erik Engwall Pernilla Eriksson Höga ljud Miljökontoret april 2011 Erik Engwall Pernilla Eriksson Innehållsförteckning Bakgrund...3 Syftet med mätningar av höga ljud...3 Riktvärden för höga ljudnivåer...4 Hörselskador...4 Metod...5 Resultat...6

Läs mer

Undersökning om ljudmiljön på jobbet:

Undersökning om ljudmiljön på jobbet: 2011-01-31 Undersökning om ljudmiljön på jobbet: Uppsala universitet. En arbetsplatsundersökning genomförd av Novus Opinion på uppdrag av Hörselskadades Riksförbund, HRF. Denna rapport är en del av ljudmiljökampanjen

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete Gubbo förskola 2012/2013

Systematiskt kvalitetsarbete Gubbo förskola 2012/2013 Systematiskt kvalitetsarbete Gubbo förskola 2012/2013 Barnantal Gubbo Förskola Systematiskt kvalitetsarbete Gubbo Förskola Födda -08 Födda -09 Födda -10 Födda -11 Födda -12 7 st 5 st 5 st 2 st 3 st Personal

Läs mer

ÅF Ljud och Vibrationer Akustik

ÅF Ljud och Vibrationer Akustik ÅF Ljud och Vibrationer Akustik Tillsynsträff 2012-10-10. Buller i och kring flerbostadshus Anna Berglöw Maikel Rofail Tel +46 (0)10 505 60 62 Tel +46 (0)10 505 60 28 anna.berglow@afconsult.com maikel.rofail@afconsult.com

Läs mer

Miljöhälsorapport 2017 Buller

Miljöhälsorapport 2017 Buller Miljöhälsorapport 2017 Buller Charlotta Eriksson, Centrum för arbets- och miljömedicin, SLL Mats E Nilsson, Psykologiska Institutionen, Stockholms Universitet Jenny Selander, Arbetsmedicin, Karolinska

Läs mer

Vad säger miljöbalken om buller i och kring bostäder?

Vad säger miljöbalken om buller i och kring bostäder? Vad säger miljöbalken om buller i och kring bostäder? 1 Buller Utbrett miljö- och folkhälsoproblem Miljöstörning som påverkar flest antal människor i Sverige Samhällsbuller består av ljud från exempelvis

Läs mer

Slutrapport till projektet Arbetsbelastning och stress inom förskolan om ohälsa och relation till arbete och miljö, Dnr

Slutrapport till projektet Arbetsbelastning och stress inom förskolan om ohälsa och relation till arbete och miljö, Dnr Slutrapport till projektet Arbetsbelastning och stress inom förskolan om ohälsa och relation till arbete och miljö, Dnr 100112. Projektledare: Ulf Landström, Högskolan i Gävle. Projektet har genomförts

Läs mer

Felanmälningar som gjorts otaliga gånger som ej åtgärdats.

Felanmälningar som gjorts otaliga gånger som ej åtgärdats. Felanmälningar som gjorts otaliga gånger som ej åtgärdats. Uddens förskola: Gräsmatta som är felanlagd i samband med när förskolan byggdes. Den är stenhård, vattnet rinner ut på asfalten/plattorna istället

Läs mer

Ljudlig miljö och TAKK-kommunikatör utmaningar och möjligheter

Ljudlig miljö och TAKK-kommunikatör utmaningar och möjligheter Ljudlig miljö och TAKK-kommunikatör utmaningar och möjligheter Ljudmiljöprojekt i förskolan Varje barns rätt till kommunikation Olika förutsättningar Motion Beslut Bullergrupp Kartläggning Handlingsplan

Läs mer

2011-01-24. F2 Psykoakustik + SDOF. Psykoakustik. Psykoakustik. Örat. A ytterörat. B mellanörat. Örats uppbyggnad och hörseln. Skador.

2011-01-24. F2 Psykoakustik + SDOF. Psykoakustik. Psykoakustik. Örat. A ytterörat. B mellanörat. Örats uppbyggnad och hörseln. Skador. 0-0-4 Psykoakustik Örats uppbyggnad och hörseln Skador Maskering F Psykoakustik + SDOF Subjektiva mått Binaural effekt Psykoakustik Örat Söker samband mellan ett ljuds fysikaliska parametrar och hur ljudet

Läs mer

Redovisning flygbuller

Redovisning flygbuller Redovisning flygbuller Del 3 Del 4 Bullerexponering och hälsokonsekvenser Bullerreducerande åtgärder 1 Allmänt om hälsoeffekter MKB med bilagor utgår från aktuella miljömedicinska studier. Upplevd störning

Läs mer

VARFÖR LJUD OCH HÖRSEL?

VARFÖR LJUD OCH HÖRSEL? Ljud och hörsel VARFÖR LJUD OCH HÖRSEL? VARFÖR LJUD OCH HÖRSEL? VARFÖR LJUD OCH HÖRSEL? Interaktionsdesign ligger flera decennier bakom filmindustrin George Lucas (1977): Ljudet är halva upplevelsen VARFÖR

Läs mer

Stressbarometern 2013

Stressbarometern 2013 Stressbarometern 2013 1,2 miljoner löntagare och 15 förbund i samverkan Stressbarometern 2013 Konflikter: 21 Trygghet: 21 Personligt stöd: 22 Förutsättningar: 31 Arbetsbelastning: 33 Uppskattning: 35 Kontroll:

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen. Handlingsplan mot störande buller. Tyresö förskolor och skolor

Barn- och utbildningsförvaltningen. Handlingsplan mot störande buller. Tyresö förskolor och skolor Barn- och utbildningsförvaltningen Handlingsplan mot störande buller i Tyresö förskolor och skolor 2006 Barn- och utbildningsförvaltningen 2006-01-13 Handlingsplan störande buller i Tyresö förskolor och

Läs mer

Konsekvenser av nya regelverk om industri- och trafikbuller Bullernätverket 5 november 2014. Lisa Johansson

Konsekvenser av nya regelverk om industri- och trafikbuller Bullernätverket 5 november 2014. Lisa Johansson Konsekvenser av nya regelverk om industri- och trafikbuller Bullernätverket 5 november 2014 Lisa Johansson Problem med dagens riktvärden och praxis Buller lyfts ofta fram som ett hinder för bostadsbyggande

Läs mer

Dags för en god ljudmiljö i förskolan!

Dags för en god ljudmiljö i förskolan! God ljudmiljö i förskola! 1 Förskolan utgör en av Sveriges största arbetsplatser. Nära en halv miljon anställda och barn vistas på förskola och många utsätts dagligen för höga ljudnivåer. Det är tidigare

Läs mer

Agenda. Psykologisk behandling vid tinnitus och ljudkänslighet: Internet- och gruppbaserad KBT-behandling. Vad gör vi psykologer?

Agenda. Psykologisk behandling vid tinnitus och ljudkänslighet: Internet- och gruppbaserad KBT-behandling. Vad gör vi psykologer? Agenda Psykologisk behandling vid tinnitus och ljudkänslighet: Internet- och gruppbaserad KBT-behandling Rikskonferens audionom- och pedagogdagarna 2017 Thomas Haak & Lisa Nordin Leg. psykologer Hörsel-

Läs mer

Rutiner som leder till god arbetsmiljö, hälsa och trafiksäkerhet

Rutiner som leder till god arbetsmiljö, hälsa och trafiksäkerhet Bergstena 2013-03-07 Rutiner som leder till god arbetsmiljö, hälsa och trafiksäkerhet Arbetstider Gunnar Perssons Grävmaskins AB:s medarbetare följer de arbetstider som beställaren fastställer. Maskiner

Läs mer

Utvärdering/uppföljning av hörseltester gjorda inom Folktandvården Västmanland

Utvärdering/uppföljning av hörseltester gjorda inom Folktandvården Västmanland Utvärdering/uppföljning av hörseltester gjorda inom Folktandvården Västmanland Författare: Margit Werner Landstingshälsan Västmanland Handledare: Lars-Gunnar Gunnarsson Arbets- och miljömedicinska kliniken,

Läs mer

Grundläggande akustik. Rikard Öqvist Tyréns AB

Grundläggande akustik. Rikard Öqvist Tyréns AB Grundläggande akustik Rikard Öqvist Tyréns AB Rikard Öqvist Umeåbo och Akustikkonsult sedan 2011 Industridoktorand sedan semestern 2014, disputation dec 2016 rikard.oqvist@tyrens.se 010-452 31 27 Vad är

Läs mer

Bortom noll en hälsofrämjande byggbransch

Bortom noll en hälsofrämjande byggbransch Bortom noll en hälsofrämjande byggbransch Magnus Stenberg Avdelningen för arbetsvetenskap Luleå tekniska universitet Bortom noll en hälsofrämjande byggbransch Syftet med projektet Bortom noll En hälsofrämjande

Läs mer

Föräldrasynpunkter på Lingonbackens förskola februari 2015

Föräldrasynpunkter på Lingonbackens förskola februari 2015 ngonbackens förskola Norum/Westerman-Annerborn KUN2015/64 2015-02-12 Föräldrasynpunkter på ngonbackens förskola februari 2015 Som ett led i arbetet att följa upp förskolans verksamhet och förbättra föräldrarnas

Läs mer

EXEMPEL PÅ LJUDNIVÅER

EXEMPEL PÅ LJUDNIVÅER HÖRSELSKYDD EXEMPEL PÅ LJUDNIVÅER Några exempel på ljudnivåer i db(a) 180 Rymdraket lyfter 135 Flygplan lyfter / Formel 1 120 Flygplansmotor / Rockkonsert (peak ljud) 105 Tryckluftsborr / Diskotek 80 Trafikbuller

Läs mer

Åtgärder mot trafikbuller: Exempel från verkligheten

Åtgärder mot trafikbuller: Exempel från verkligheten Seminarium om trafikbuller ett växande miljöhälsoproblem, 2013-03-26 Åtgärder mot trafikbuller: Exempel från verkligheten Tyst sida Anita Gidlöf-Gunnarsson Sahlgrenska Akademin vid Göteborgs universitet,

Läs mer

Hur pedagoger upplever ljudmiljön på förskolan

Hur pedagoger upplever ljudmiljön på förskolan Beteckning: Institutionen för matematik, natur- och datavetenskap Hur pedagoger upplever ljudmiljön på förskolan Marie Persson Ht-9 15 hp B-nivå Lärarprogrammet 1 hp Examinator: Christina Hultgren Handledare:

Läs mer

Hörselprojekt. Arbetsförmedlingen Göteborg Etablering 2013-09-26.2014-02-14. Pia Uhlin leg. audionom

Hörselprojekt. Arbetsförmedlingen Göteborg Etablering 2013-09-26.2014-02-14. Pia Uhlin leg. audionom Sida: 1 av 13 Hörselprojekt Arbetsförmedlingen Göteborg Etablering 2013-09-26.2014-02-14 Pia Uhlin leg. audionom Arbetsförmedlingen Rehabilitering till arbete Syn/Döv/Hörsel Väst Telefon: 010-487 62 04

Läs mer

Upplevda hörselproblem och stress bland personal vid förskolor i Växjö kommun

Upplevda hörselproblem och stress bland personal vid förskolor i Växjö kommun FoU Kronoberg FoU-rapport 2016:1 Upplevda hörselproblem och stress bland personal vid förskolor i Växjö kommun Äntligen är det någon som lyssnar och förstår vad vi menar CarinaSchmidt Sara Holmberg FoU

Läs mer

Föräldrasynpunkter på Fäbogårdens förskola februari 2013

Föräldrasynpunkter på Fäbogårdens förskola februari 2013 Fäbogårdens förskola Norum/Westerman-Annerborn KUN2013/73 2013-02-27 Föräldrasynpunkter på Fäbogårdens förskola februari 2013 Som ett led i arbetet att följa upp förskolans verksamhet och förbättra föräldrarnas

Läs mer

Rapport om deltagande i nationellt tillsynsprojekt Höga ljudnivåer från musik. Mätningar i Jönköping

Rapport om deltagande i nationellt tillsynsprojekt Höga ljudnivåer från musik. Mätningar i Jönköping Rapport om deltagande i nationellt tillsynsprojekt Höga er från musik Mätningar i Jönköping Miljökontoret kommun Per-Åke Sandberg och Erik Engwall November 2005 Projektet Socialstyrelsen har under våren,

Läs mer

Smultronet 4, Nyköping

Smultronet 4, Nyköping RAPPORT 14109 C 1 (5) Kund EUU Jens Albrektsson Box 545 611 10 Nyköping Datum Uppdragsnummer 14109 Bilagor C01 2015-02-26 Rapport C Smultronet 4, Nyköping Buller- och vibrationsutredning för detaljplan

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Kullborg förskola

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Kullborg förskola Plan mot diskriminering och kränkande behandling Kullborg förskola Läsår: 2016/2017 Grunduppgifter Ansvariga för planen Sarianne Segersten och Titti Karlsson Förskolechef Lejla Sultanic Vår vision Arbetet

Läs mer

Buller och luftföroreningar vid Solstrålens förskola, Partille kommun

Buller och luftföroreningar vid Solstrålens förskola, Partille kommun Buller och luftföroreningar vid Solstrålens förskola, Partille kommun Mikael Ögren Akustiker Mathias Holm Överläkare Pernilla Almerud 1:e yrkes- och miljöhygieniker Peter Molnár Miljöfysiker Göteborg den

Läs mer

Barnens ljudmiljö kartläggning av åtta förskolor i Stockholm Projektrapport från miljöförvaltningen

Barnens ljudmiljö kartläggning av åtta förskolor i Stockholm Projektrapport från miljöförvaltningen Utlåtande 2004:24 RVIII (Dnr 301-743/2003) Barnens ljudmiljö kartläggning av åtta förskolor i Stockholm Projektrapport från miljöförvaltningen Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta följande

Läs mer

Strict Line Ljudtestade skärmväggar för fler arbetsplatser utan buller

Strict Line Ljudtestade skärmväggar för fler arbetsplatser utan buller Strict Line Ljudtestade skärmväggar för fler arbetsplatser utan buller Bättre arbetsmiljö i öppna landskap Våra ISO-testade skärmar och väggar i glas, trä och textil är framtagna för att skapa en ny ljudkultur

Läs mer

Seminarium i miljömedicin och epidemiologi VT 2010

Seminarium i miljömedicin och epidemiologi VT 2010 Seminarium i miljömedicin och epidemiologi VT 2010 Pontus Hallenberg Tommy Hedin Amanda Möller Maria Normann Johan Rudenhed Petri Räisänen Julia Slezak Innehåll Buller och ljud... 2 När blir buller störande?...

Läs mer

Återhämtad eller inte: finns det någon koppling mellan kropp och knopp?

Återhämtad eller inte: finns det någon koppling mellan kropp och knopp? Återhämtad eller inte: finns det någon koppling mellan kropp och knopp? Petra Lindfors Professor Stockholms Universitet, Psykologiska institutionen pls@psychology.su.se Varför fokus på återhämtning? föregår

Läs mer

En attraktiv och modern musik- och kulturskola för alla

En attraktiv och modern musik- och kulturskola för alla En attraktiv och modern musik- och kulturskola för alla 800 lärare inom musik- och kulturskolan om sin arbetssituation En rapport från Lärarförbundet Dubbelklicka här och ange datum 2 [11] Musik- och kulturskolan

Läs mer

SBU:s sammanfattning och slutsatser

SBU:s sammanfattning och slutsatser SBU:s sammanfattning och slutsatser Inledning I Sverige beräknas 560 000 vuxna personer ha så stor hörselnedsättning att de kan ha nytta av hörapparat. Ungefär 270 000 vuxna har hörapparat, varav mer än

Läs mer

Inspiration för förskolor som vill starta ljudmiljöarbete.

Inspiration för förskolor som vill starta ljudmiljöarbete. Inspiration för förskolor som vill starta ljudmiljöarbete. Introduktion Upplever man som förskolepersonal att ljudmiljön är för hög och vill arbeta för förändring i arbets- och inlärningsmiljö, så kan

Läs mer

TRAFIKPILOTERS ARBETSVILLKOR, HÄLSA OCH FLYGSÄKERHET PILOTERS HÄLSA OCH FLYGSÄKERHET

TRAFIKPILOTERS ARBETSVILLKOR, HÄLSA OCH FLYGSÄKERHET PILOTERS HÄLSA OCH FLYGSÄKERHET TRAFIKPILOTERS ARBETSVILLKOR, HÄLSA OCH FLYGSÄKERHET PILOTERS HÄLSA OCH FLYGSÄKERHET GENOMGRIPANDE FÖRÄNDRINGAR Avreglering av flygmarknaden: från statlig och reglerad till kommersiell och hårt konkurrensdriven.

Läs mer

Kod: Ämnesområde Hörselvetenskap B Kurs Audiologisk rehabilitering Kurskod: HÖ1401 Tentamenstillfälle Ordinarie tentamen.

Kod: Ämnesområde Hörselvetenskap B Kurs Audiologisk rehabilitering Kurskod: HÖ1401 Tentamenstillfälle Ordinarie tentamen. Kod: Ämnesområde B Kurs Audiologisk rehabilitering Kurskod: HÖ1401 Tentamenstillfälle Ordinarie tentamen Datum 2012-05-30 Tid 3 timmar Kursansvarig Sara Båsjö Övrig information Resultat: Lärandemål Provkod:

Läs mer

Förändringar För att involvera barnen i arbetet började vi att prata med dem om olika ljud som finns i en matsal.

Förändringar För att involvera barnen i arbetet började vi att prata med dem om olika ljud som finns i en matsal. Teamet Vi som är med i teamet är Jenny Lennings, Ellen Berglund, Åsa Ivarsson och Susanne Blegvad-Jensen. Vi arbetar på Avdelningen Kråkan på Grästorps förskola. Mål Vi vill förbättra ljudmiljön i förskolan.

Läs mer

Hälsouniversitetet Linköping. Buller. Finns det ett samband mellan nattligt buller och högt blodtryck? Basgrupp 1 2009-11-23

Hälsouniversitetet Linköping. Buller. Finns det ett samband mellan nattligt buller och högt blodtryck? Basgrupp 1 2009-11-23 Hälsouniversitetet Linköping Buller Finns det ett samband mellan nattligt buller och högt blodtryck? Basgrupp 1 2009-11-23 INNEHÅLL Bakgrund... 3 Mått och mätning av ljud och buller... 3 Mätinstrument...

Läs mer

FOLKHÄLSORÅDET GULLSPÅNGS KOMMUN. Policy. för minskat buller i Gullspångs kommun

FOLKHÄLSORÅDET GULLSPÅNGS KOMMUN. Policy. för minskat buller i Gullspångs kommun FOLKHÄLSORÅDET GULLSPÅNGS KOMMUN Policy för minskat buller i Gullspångs kommun med fokus på barn och ungdomsmiljöer Vision 2013 Gullspångs kommun September 2005 Reviderad februari 2006 Reviderad januari

Läs mer

Hörselskadlig bullerexponering

Hörselskadlig bullerexponering SLUTRAPPORT SLO-920 Hörselskadlig bullerexponering medvetenhet, attityd och riskbeteende hos lantbrukare Qiuqing Geng Box 7033, 750 07 Uppsala 2 Bakgrund Under de senaste åren har jordbrukare varit den

Läs mer

Frisk under risk. - om förekomst och förebyggande av stressrelaterad psykisk ohälsa bland underläkare

Frisk under risk. - om förekomst och förebyggande av stressrelaterad psykisk ohälsa bland underläkare Frisk under risk - om förekomst och förebyggande av stressrelaterad psykisk ohälsa bland underläkare Bakgrund Under de senaste 20 åren har förekomsten av långtidssjukskrivningar på grund av psykisk ohälsa

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL FÖRSKOLAN BERGSNÄS AVD BLÅBÄRSSKOGEN

VÄLKOMMEN TILL FÖRSKOLAN BERGSNÄS AVD BLÅBÄRSSKOGEN VÄLKOMMEN TILL FÖRSKOLAN BERGSNÄS AVD BLÅBÄRSSKOGEN Blåbärsskogen är en avdelning med 20 barn i åldern 3-6 år. På Blåbärsskogen arbetar Anna Riseby, förskollärare 100%. Carina Gladh, förskollärare 100

Läs mer

Verksamhetsplan Vasa Neon Förskola

Verksamhetsplan Vasa Neon Förskola Verksamhetsplan Vasa Neon Förskola Senast uppdaterad mars 2010 1. Verksamhetsplan för Vasa Neon Förskola 1.1 Normer och värden Förskolan skall aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att utveckla

Läs mer

Mångsidig, trådlös kommunikationsförstärkare Nu kan du höra:

Mångsidig, trådlös kommunikationsförstärkare Nu kan du höra: Mångsidig, trådlös kommunikationsförstärkare Nu kan du höra: TV Samtal Telefon Mobiltelefon Trådlös flexibilitet HearIt All är en hörsellösning som kommunicerar ljud och tal utan kablar. Med eller utan

Läs mer

LJUDLANDSKAP FÖR BÄTTRE HÄLSA

LJUDLANDSKAP FÖR BÄTTRE HÄLSA Ett forskningsprogram finansierat av Mistra, Vägverket och Vinnova LJUDLANDSKAP FÖR BÄTTRE HÄLSA Den goda staden kräver goda ljudlandskap 38 db 40 db 42 db 44 db 46 db 48 db 50 db 52 db 54 db 56 38 db

Läs mer

Buller i arbetslivet

Buller i arbetslivet Buller i arbetslivet Innehåll VDs ord Buller ett utbrett problem - som går att hantera...4 Bakgrund och resultat Forskning för minskade bullerskador i arbetslivet...6 Deltagande projekt Så kan förskolans

Läs mer

Naturligt ljud skapar effektivare ljudmiljöer

Naturligt ljud skapar effektivare ljudmiljöer KONTORSmiljö Naturligt ljud skapar effektivare ljudmiljöer Vi människor är gjorda för att vara utomhus där vår syn och hörsel fungerar bäst. Våra sinnen har inte utvecklats i samma takt som vår omgivning.

Läs mer

HÖRSELBESVÄR OCH TINNITUS HOS FÖRSKOLEPERSONAL

HÖRSELBESVÄR OCH TINNITUS HOS FÖRSKOLEPERSONAL HÖRSELBESVÄR OCH TINNITUS HOS FÖRSKOLEPERSONAL Kerstin Mattsson AB Previa Box 119 39 404 39 Göteborg tel: 031-61 57 00 (vx) fax: 031-80 66 88 kerstin.mattsson@previa.se Handledare: Prof. Mats Hagberg Avd

Läs mer

Daghem i Stockholm. Projekt rapport. Barnens ljudmiljö i förskolor A. Stockholm

Daghem i Stockholm. Projekt rapport. Barnens ljudmiljö i förskolor A. Stockholm Projekt rapport Daghem i Stockholm Barnens ljudmiljö i förskolor Rapport Uppdragsansvarig 30-00934-02112200-A Stefan Troëng Stockholm 2002-12-02 Ingemansson Technology AB Box 47321, SE-100 74 Stockholm,

Läs mer

Verksamhetsplan Arbetsåret 2011/12

Verksamhetsplan Arbetsåret 2011/12 Verksamhetsplan Arbetsåret 2011/12 GÄRDESÄNGENS FÖRSKOLA Arbetsplan Gärdesängens förskola Begränsning Vårt val av problem/ område 1. Barns inflytande med leken i fokus 2. IKT- projekt 3. Pedagogiska samtal

Läs mer

Ohälsosam arbetsbelastning, vad är det och hur kan det motverkas? Maria Nordin, docent Institutionen för psykologi Umeå universitet

Ohälsosam arbetsbelastning, vad är det och hur kan det motverkas? Maria Nordin, docent Institutionen för psykologi Umeå universitet Ohälsosam arbetsbelastning, vad är det och hur kan det motverkas? Maria Nordin, docent Institutionen för psykologi Umeå universitet 1 De klassiska teorierna Krav-kontroll-stödmodellen (Karasek & Theorell,

Läs mer

Självskattning av mental trötthet

Självskattning av mental trötthet Självskattning av mental trötthet Namn: Datum: Arbetar du? Ja/Nej Ålder: Med det här formuläret vill vi ta reda på hur du mår. Vi är intresserade av ditt nuvarande tillstånd, d.v.s. ungefär hur du har

Läs mer