DOM Göteborg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "DOM 2012-03-27 Göteborg"

Transkript

1 1 HOVRÄTTEN FÖR VÄSTRA SVERIGE Avdelning 2 Rotel Göteborg Mål nr B ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Göteborgs tingsrätts dom den 4 januari 2012 i mål nr, se bilaga A PARTER (antal tilltalade 1) Klagande och motpart (Åklagare) Kammaråklagaren Ulrika Åberg Göteborgs åklagarkammare Klagande och motpart (Målsägande) 1. Ismail Diarra Skyddade personuppgifter 2. Annette Malmqvist Gothem Hage 254, Slite 3. Annika Malmqvist Gothem Hage 254, Slite Målsägandebiträde för 1 3: Advokaten Thomas Larsson Göteborgsvägen 61, Partille Klagande och motpart (Tilltalad) Adama Diarra, Medborgare i Elfenbenskusten Frihetsberövande: Häktad Blidvädersgatan 33 A, lgh 1301, Göteborg Ombud och offentlig försvarare: Advokaten Åke Fransson Kungsportsavenyen 31-35, Göteborg SAKEN Vållande till annans död m.m. HOVRÄTTENS SLUT Hovrätten ändrar, med tillämpning även av 34 kap. 1 första stycket 2, tingsrättens dom på så sätt att hovrätten Dok.Id Postadress Besöksadress Telefon Telefax Expeditionstid Box 40 Packhusplatsen måndag fredag Göteborg E-post: 08:00-16:00

2 2 HOVRÄTTEN FÖR VÄSTRA SVERIGE Avdelning B dömer Adama Diarra även enligt 3 kap. 6 andra stycket brottsbalken för grov misshandel (åtalspunkten 1 i bilaga 1 till tingsrättens dom) och bestämmer påföljden för detta och för de övriga brott som framgår av tingsrättens domslut till fängelse 8 år, 2. förbjuder Adama Diarra att återvända till Sverige före den 27 mars 2027 och 3. förordnar att beslaget av dator och skor ska bestå till dess domen i ansvarsdelen vunnit laga kraft mot Adama Diarra, varefter godset ska utlämnas till honom. Adama Diarra ska stanna kvar i häkte till dess hovrättens dom i ansvarsdelen vinner laga kraft mot honom. Åklagarens tillstånd att meddela restriktioner ska inte längre gälla. Tingsrättens förordnande om sekretess ska bestå enligt 21 kap. 1, 35 kap. l första stycket l och 7 3 samt 43 kap. 2 offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Sekretessbestämmelserna i 21 kap. 1, 35 kap. l första stycket l och 7 3 samt 43 kap. 2 offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) ska vara fortsatt tillämpliga för de uppgifter som förekommer på sidorna 5-6, 10-15, 18-88, , , 124 och i förundersökningens sekretessbilaga, tingsrättens aktbilaga 58, med undantag för de uppgifter i obduktionsrapporten som genom förhörsreferat tagits in i tingsrättens dom. Åke Fransson tillerkänns ersättning av allmänna medel med kr, varav kr för arbete, kr för tidsspillan och kr för mervärdesskatt. Thomas Larsson tillerkänns ersättning av allmänna medel med kr, varav kr för arbete, kr för tidsspillan, kr för utlägg och kr för mervärdesskatt. Staten ska svara för kostnaden för försvararen och målsägandebiträdet.

3 3 HOVRÄTTEN FÖR VÄSTRA SVERIGE Avdelning B YRKANDEN I HOVRÄTTEN Åklagaren har yrkat att hovrätten dömer Adama Diarra för mord och grov fridskränkning, skärper fängelsestraffet samt förenar utvisningsbeslutet med ett förbud att återvända till Sverige som inte är begränsat i tiden. Åklagaren har vidare yrkat att beslutet om förverkande avseende dator och skor upphävs och att hovrätten istället förordnar att beslaget av godset ska bestå till dess domen i ansvarsdelen vunnit laga kraft mot Adama Diarra. Annette Malmqvist, Annika Malmqvist och Ismael Diarra, som biträtt åtalet även i hovrätten, har yrkat fullt bifall till sin vid tingsrätten förda talan. Adama Diarra har yrkat att hovrätten ogillar åtalet och skadeståndsyrkandena samt under alla förhållanden lämnar utvisningsyrkandet utan bifall. Adama Diarra har bestritt åklagarens och målsägandenas ändringsyrkanden, förutom åklagarens yrkande avseende beslag, vilket medgetts. Åklagaren och målsägandena har bestritt Adama Diarras ändringsyrkanden. HOVRÄTTENS SKÄL Utredningen i hovrätten Utredningen i hovrätten är densamma som vid tingsrätten. De förhör som spelades in vid tingsrätten har spelats upp. Dessutom har syn hållits på den plats där Maria Diarras döda kropp påträffades samt i och omkring den bostadslägenhet som Adama Diarra tidigare innehade på Långströmsgatan 7 i Göteborg. Skuld Åtalspunkten 1 i bilaga 1 till tingsrättens dom Hovrätten instämmer i tingsrättens bedömning att det genom utredningen är styrkt att Maria Diarra berövades livet under den tidsperiod och genom det våld som åklagaren angett samt att Adama Diarra är den som utsatte henne för detta våld. Hovrätten sätter

4 4 HOVRÄTTEN FÖR VÄSTRA SVERIGE Avdelning B således tilltro till de uppgifter som Ismail Diarra under förhör slutligen lämnade och anser att det genom dessa uppgifter samt det som framgår av obduktionsrapporten är bevisat att Adama Diarra utsatte Maria Diarra för det våld som anges i gärningspåståendet. Frågan är då om Adama Diarra uppsåtligen, såsom åklagaren påstått, berövade Maria Diarra livet. Precis som när det gäller övriga brottsförutsättningar är det åklagaren som har bevisbördan i uppsåtsfrågan och beviskravet skiljer sig i princip inte från det som i allmänhet gäller i brottmål. Åklagaren måste därmed styrka sådana omständigheter som ger stöd för bedömningen att det är ställt utom rimligt tvivel att gärningsmannen handlade med uppsåt. Utgångspunkten vid bevisbedömningen särskilt vid de lindrigaste formerna av uppsåt är förhållandena vid gärningen där hänsynslöst beteende, upprörd sinnesstämning och gärningsmannens intresse av gärningen är omständigheter som kan leda till att uppsåt anses föreligga. Uppsåt kan föreligga även om gärningsmannen endast insåg att det fanns en viss risk för att effekten av hans handlande skulle inträda. Det avgörande är då, förutom gärningsmannens insikt om risken för att en effekt ska inträda, gärningsmannens inställning och attityd till effekten av handlandet. Är det i ett sådant fall en mycket hög sannolikhet för en viss effekt är detta normalt tillräckligt för att uppsåt ska anses föreligga. Även det som hände före gärningen samt gärningsmannens handlande efter gärningen kan få betydelse för uppsåtsbedömningen. Av obduktionsrapporten och förhöret med Mario Verdicchio framgår att Maria Diarra tillfogades sina skador genom upprepat trubbigt våld, att benbrotten på bål och huvud samt lever-, mjält- och lungskadorna uppkom före döden och att sistnämnda skador på inre organ var de skador som orsakade dödsfallet. Av Maria Diarras skador kan vidare dras slutsatsen att det trubbiga våld som hon utsattes för var kraftigt såsom vid slag med hårt föremål eller sparkar och att våldsutövningen ägde rum vid i vart fall fyra olika tillfällen. Av förhör med Ismail Diarra, vars uppgifter hovrätten såsom har angetts inte finner anledning att tvivla på, framgår att Adama Diarras misshandel av Maria Diarra föregicks av bråk dem emellan, bestod av en mängd slag och sparkar som utdelades när

5 5 HOVRÄTTEN FÖR VÄSTRA SVERIGE Avdelning B Maria Diarra befann sig i såväl sittande som liggande ställning samt åtminstone en gång utövades med tillhygge i form av ett stativ. Slaget med stativet träffade Maria Diarra i sidan av bålen. Vidare framgår att Adama Diarra under misshandeln flera gånger frågade Maria Diarra om hon ville stanna kvar hos honom och att misshandeln fortsatte trots att Maria Diarra varje gång svarade ja på Adama Diarras fråga samt att Ismail Diarra vid ett tillfälle fick hämta ett par kängor till Adama Diarra innan misshandeln fortsatte. Ismail Diarra har också berättat att Maria Diarra under skeendet såg livrädd ut samt att Adama Diarras sparkar träffade henne i vart fall i rygg och nacke. Av utredningen framgår således att händelseförloppet under misshandeln, till skillnad mot vad tingsrätten kommit fram till, varit förhållandevis utdraget. Ismail Diarra har däremot inte med tanke på situationen och hans ålder av lättförståeliga skäl kunnat ange mer exakt hur många slag och sparkar som utdelades och under hur lång tid misshandeln pågick. Annat är inte utrett än att slagen och sparkarna, med undantag för den misshandel som orsakade näsbensbrottet, träffade bål och nacke. Även om Adama Diarra, i enlighet med vad som framkommit om hur misshandeln gick till, agerade såväl hänsynslöst som i upprört sinnestillstånd samt efter misshandeln underlät att tillkalla hjälp åt den svårt skadade Maria Diarra anser hovrätten att det inte är bevisat att han hade för avsikt att beröva Maria Adama livet och inte heller att han, även om han insåg att hans handlande riskerade Maria Adamas liv, skulle ha handlat likadant om han visste att hon faktiskt skulle dö av misshandeln. Detta innebär sammantaget att det inte är ställt utom rimligt tvivel att Adama Diarra hade uppsåt att beröva Maria Diarra livet. Han ska därför inte dömas för mord utan istället för misshandelsbrott. Vid bedömningen av om ett misshandelsbrott är grovt ska enligt 3 kap. 6 brottsbalken särskilt beaktas om gärningen var livsfarlig eller om gärningsmannen har tillfogat en svår kroppsskada eller allvarlig sjukdom eller annars visat särskild hänsynslöshet eller råhet. Är kroppsskadan bestående eller om gärningen har orsakat synnerligt lidande eller om gärningsmannen har visat synnerlig hänsynslöshet kan brottet vara att anse som synnerligen grovt.

6 6 HOVRÄTTEN FÖR VÄSTRA SVERIGE Avdelning B I detta fall har misshandelsbrottet bestått av mycket kraftigt och livsfarligt våld som under förhållandevis lång tid riktat sig mot en i sammanhanget i det närmaste försvarslös person. Misshandeln måste utan tvivel ha medfört synnerligen svåra smärtor och djup ångest för Maria Diarra. Det kan inte råda någon tvekan om att Adama Diarra visat sådan synnerlig hänsynslöshet att misshandelsbrottet ska bedömas som synnerligen grovt. Därtill har Adama Diarra, såsom tingsrätten funnit, genom sitt agerande av oaktsamhet, vilken är att bedöma som grov, orsakat Maria Diarras död. Han ska därmed i denna del dömas för grov misshandel, vilken är att anse som synnerligen grov, samt vållande till annans död, grovt brott. Åtalspunkten 2 i bilaga 1 till tingsrättens dom Hovrätten gör samma bedömning som tingsrätten har gjort. Gärningen ska rubriceras på sätt tingsrätten funnit. Påföljd För de brott Adama Diarra gjort sig skyldig till ska han ådömas ett fängelsestraff. Brottens sammanlagda straffvärde är mycket högt. Som försvårande omständigheter ska dessutom beaktas de omständigheter tingsrätten angett. Hovrätten anser att fängelsestraffets längd ska bestämmas till åtta år, varvid hovrätten även har beaktat det men Adama Diarra förorsakas genom att han på grund av brotten utvisas ur Sverige. Utvisning Enligt 8 kap. 8 utlänningslagen (2005:716) får en utlänning utvisas ur Sverige, om han döms för ett brott som kan leda till fängelse. En utlänning får dock utvisas endast om han döms till svårare påföljd än böter och en av ytterligare två förutsättningar är uppfylld. Den första är att gärningen är av sådant slag och övriga omständigheter är sådana att det kan antas att utlänningen kommer att göra sig skyldig till fortsatt brottslighet här i landet. Den andra förutsättningen är att brottet med hänsyn till den skada, fara eller kränkning som det har inneburit för enskilda eller allmänna intressen är så allvarligt att utlänningen inte bör få stanna kvar.

7 7 HOVRÄTTEN FÖR VÄSTRA SVERIGE Avdelning B Adama Diarra är tidigare dömd för brott i Sverige. Det kan därför antas att Adama Diarra kommer att göra sig skyldig till fortsatt brottslighet här i landet. Dessutom är den synnerligen grova misshandel och det oaktsamhetsbrott som Adama Diarra nu döms för av sådan allvarlig karaktär att brotten i sig utgör skäl för utvisning. Vid övervägande av om utvisning ska ske ska emellertid, enligt 8 kap. 11 utlänningslagen, även tas hänsyn till utlänningens anknytning till det svenska samhället. Domstolen ska särskilt beakta utlänningens levnadsomständigheter, om utlänningen har barn i Sverige och, om så är fallet, barnets behov av kontakt med utlänningen, hur kontakten har varit och hur den skulle påverkas av att utlänningen utvisas. Vidare ska beaktas utlänningens övriga familjeförhållanden och hur länge utlänningen har vistats i Sverige. Enligt 8 kap. 12 utlänningslagen får en utlänning som vistats i Sverige med permanent uppehållstillstånd sedan minst fyra år när åtal väcktes eller då varit bosatt i Sverige sedan minst fem år utvisas endast om det finns synnerliga skäl. Adama Diarra kom till Sverige år 2000 och beviljades den 23 juni 2004 permanent uppehållstillstånd. Han har etablerat sig i Sverige med såväl bostad som arbete och talar bra svenska. Sonen Ismail Diarra är omhändertagen enligt lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga. Beslut om umgängesbegränsning har meddelats. Av yttrande från Migrationsverket framgår att hinder mot att genomföra ett utvisningsbeslut inte föreligger. Vid en samlad bedömning, där även barnperspektivet beaktas, får de brott Adama Diarra gjort sig skyldig till anses så allvarliga att det trots den långa tid han vistats här i landet och trots den starka anknytning som därmed uppstått föreligger synnerliga skäl för utvisning. Adama Diarra ska därför utvisas ur Sverige. Tiden för återreseförbud ska bestämmas till femton år. Skadestånd Såsom tingsrätten funnit är Adama Diarra skadeståndsskyldig gentemot målsägandena. Hovrätten ansluter sig till tingsrättens bedömning när det gäller skadeståndsbeloppens storlek.

8 8 HOVRÄTTEN FÖR VÄSTRA SVERIGE Avdelning B Beslag Tingsrättens beslut om förverkande av dator och skor ska upphävas. Åklagarens yrkande om bevisbeslag, som medgetts av Adama Diarra och är lagligen grundat, ska bifallas. Häktning För synnerligen grov misshandel är inte föreskrivet lindrigare straff än fängelse i två år och det är inte uppenbart att skäl för häktning saknas. Det föreligger även flyktfara. Adama Diarra ska därför vara häktad till dess att hovrättens dom i ansvarsdelen vinner laga kraft mot honom. Skäl att ge åklagaren fortsatt tillstånd att meddela restriktioner föreligger inte. ÖVERKLAGANDE, se bilaga B Överklagande senast den 24 april 2012 I avgörandet har deltagit hovrättslagmannen Hans Frennered, hovrättsrådet Peter Islander, referent, och tf. hovrättsassessorn Anna Aspling samt nämndemännen Göran Eksberg och Evert Samuelsson. AVRÄKNINGSUNDERLAG, se aktbilaga

9 Bilaga A Mål nr Rättelse/komplettering Dom, Domslut för Adama Diarra, Rättelse, Beslutat av: rådmannen Sven Martinger Dödsboet efter Maria Diarra ska rätteligen inte vara antecknad som part. Sak samma gäller anteckningen om målsägandebiträde för dödsboet.

10 Mål nr meddelad i Göteborg 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Ulrika Åberg Göteborgs åklagarkammare 1. Målsägande Ismail Diarra Skyddade personuppgifter Målsägandebiträde: Advokat Thomas Larsson Sävedalens Advokatbyrå AB Göteborgsvägen Partille 2. Dödsboet efter Maria Diarra Målsägandebiträde: Advokat Thomas Larsson Sävedalens Advokatbyrå AB Göteborgsvägen Partille 3. Anette Malmqvist Gothem Hage Slite Målsägandebiträde: Advokat Thomas Larsson Sävedalens Advokatbyrå AB Göteborgsvägen Partille 4. Annika Malmqvist Gothem Hage Slite Målsägandebiträde: Advokat Thomas Larsson Sävedalens Advokatbyrå AB Göteborgsvägen Partille Postadress Besöksadress Telefon Telefax Expeditionstid Ullevigatan måndag - fredag Göteborg E-post: 08:00-16:00

11 2 Tilltalad ADAMA Diarra, Frihetsberövande: Häktad Blidvädersgatan 33 A Lgh Göteborg Medborgare i Elfenbenskusten Offentlig försvarare: Advokat Åke Fransson Advokatfirman NORDIA Göteborg HB Kungsportsavenyen Göteborg SLUT Begångna brott 1. Vållande till annans död, grovt brott Lagrum 3 kap 7 2 st brottsbalken 2. Misshandel 3 kap 5 brottsbalken Påföljd m.m. Fängelse 5 år Utvisning Den tilltalade utvisas ur riket och förbjuds att återvända hit före Överträdelse av förbudet kan medföra fängelse i högst 1 år. Skadestånd 1. Adama Diarra ska utge skadestånd till Anette Malmqvist med kr jämte ränta på beloppet enligt 6 räntelagen (1975:635) från den 5 november 2010 till dess betalning sker. 2. Adama Diarra ska utge skadestånd till Annika Malmqvist med kr kr jämte ränta på beloppet enligt 6 räntelagen (1975:635) från den 5 november 2010 till dess betalning sker. 3. Adama Diarra ska utge skadestånd till Ismail Diarra med kr jämte ränta på beloppet enligt 6 räntelagen (1975:635) från den 5 november 2010 till dess betalning sker.

12 3 Förverkande och beslag I beslag tagen dator och skor förklaras förverkade. Beslagen ska bestå (Polismyndigheten i Västra Götaland; beslagsliggare BG7830 nr 6, beslagsliggare BG7505 nr 2 och beslagsliggare BG nr 1). Häktning m.m. 1. Adama Diarra ska stanna kvar i häkte till dess domen i fråga om ansvar och utvisning vinner laga kraft mot honom. 2. Tingsrättens beslut om tillstånd till restriktioner enligt 24 kap 5 a rättegångsbalken ska alltjämt gälla. Sekretess Sekretessen enligt 43 kap 3 2 stycket och 21 kap 1 offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) för de uppgifter som förekommer på sidorna 5-6, 10-15, 18-88, , , 124 och i sekretessbilagan ska bestå i målet. Brottsofferfond Den tilltalade åläggs att betala en avgift på 500 kr enligt lagen (1994:419) om brottsofferfond. Ersättning 1. Åke Fransson tillerkänns ersättning av allmänna medel med kr. Av beloppet avser kr mervärdesskatt. 2. Thomas Larsson tillerkänns ersättning av allmänna medel med kr. Av beloppet avser kr mervärdesskatt. 3. Kostnaden för försvaret och målsägandebiträdet ska stanna på staten.

13 4 YRKANDEN M.M. Åklagaren har yrkat enligt bilaga 1. Anette och Annika Malmqvist samt Ismail Diarra har begärt skadestånd enligt bilaga 2. SKÄL Ansvarsfrågan m.m. Den av åklagaren åberopade bevisningen framgår av stämningsansökningen samt av bilaga 3. Adama Diarra har för egen del åberopat vittnesförhör med Georg Olsson och Micael Christiansen. Adama Diarra har förnekat vad åklagaren lagt honom till last. Han har bestritt skadeståndskyldighet. Då det gäller eventuellt vitsordande av begärda belopp har Adama Diarra framfört att Anette och Annika Malmqvist över huvud taget inte är berättigade till någon ersättning. Gällande Ismail Diarra har Adama Diarra vid bifall till åtalet vitsordat såsom skäliga belopp kr respektive kr. Åklagaren har sammanfattningsvis lämnat följande bakgrundsbeskrivning. Den 1 juni 2010 påträffades i ett skogsparti en kraftigt förruttnad kvinnokropp. Fyndplatsen är ungefär 70 meter från Långströmsgatan 7. Kvinnan ifråga, Maria, hade den 7 november 2010 anmälts försvunnen av sin make Adama Diarra. Samma dag som liket påträffades flyttade Adama Diarra till ny lägenhet på Blidvädersgatan. Till en början var utredande myndigheter av den uppfattningen att det hela kunde röra sig om ett självmord. Vid påträffandet av Maria hade hon en kamouflagefärgad tygtrasa runt sin hals, dock hade inte tygstycket använts för att strypa henne. Maria var född Vid påträffandet hade hon en sportbh, rester av en tunika, leggings samt förutnämnda tygtrasa runt halsen. Hon saknade ytterplagg, skor samt sina glasögon.

14 5 Maria hade 2000 flyttat från Gotland till Göteborg. På Gotland hade hon levt i en samborelation med Roger. Tillsammans har de Anette, född 1992 och Annika, född Maria hade via nätet träffat en ny man och valde att bryta upp från Gotland och flytta till Göteborg. Relationen med den nye mannen tog dock snabbt slut och 2001 träffade Maria Adama som året dessförinnan hade sökt uppehållstillstånd i Sverige. Adama hade året innan gift sig med en kvinna med förnamnet Kristina. Äktenskapet med Kristina hade dock tagit slut 2001, samma år som Adama dömts till tio månaders fängelse för grov kvinnofridskränkning av just Kristina. Maria och Adama gifte sig i november Tidigare hade Maria burit namnet Inger. Maria kom också att konvertera till Islam, Adamas religion. Den 7 juni 2002 finns en journalanteckning att Maria, allt enligt henne själv, blivit misshandlad av Adama den 31 maj och att något sådant inte hänt tidigare. Vidare har hon beskrivit sin man, Adama, som en lynnig person som visat tecken på kontrollbehov. Under 2003 föds Ismail. Från november samma år finns anteckning om att Maria försökt ta sitt liv. I början av 2007 hade det från BUP på Gotland inkommit en anmälan om att Adama skulle ha misshandlat Maria och Ismail. Vid senare samtal på Socialkontoret bekräftar Maria att anmälan kan vara korrekt. Hon uttrycker samtidigt stark oro för Adamas eventuella reaktion om han kontaktades. Adama säger att inget av det som står i anmälan är riktigt. I stället har familjen det bra tillsammans. Ungefär samtidigt med detta tillbringade Maria två veckor på Kriscentrum för Kvinnor dit hon hänvisats av Sahlgrenska. Enligt journalanteckning från den 27 februari 2007 uppger Maria att hennes man vid upprepade tillfällen slagit henne och barnen. Samtidigt i tiden letar Maria efter ett separat boende för Adama, allt medan hon själv bor kvar på Långströmsgatan 50 C. Adama kommer senare att flytta till Långströmsgatan 7, en lägenhet på 22 kvadratmeter. I juni 2008 gjorde förskolan en polisanmälan om att Ismail, då en femårig pojke, blivit slagen av sin pappa. En ny socialtjänstutredning initierades, som resulterade i att familjen beviljades insats av två stödpersoner. Adama åtalades och kom att dömas den 17 december 2009 för misshandel av Ismail. Påföljden bestämdes till villkorlig

15 6 dom i förening med 100 timmars samhällstjänst. Alternativstraffet bestämdes till tre månaders fängelse. Mot slutet av 2008 hade Maria vunnit en Lottovinst på sammanlagt 1 miljon kronor. Hälften av vinstpengarna försvann under 2009, under ett år då familjen även gjorde en resa till Elfenbenskusten. Under 2009 och 2010 gjorde Maria ett respektive två självmordsförsök. I juli 2010 lämnades det till tingsrätten in en ansökan om äktenskapsskillnad. Den 4 oktober 2010 säger Maria upp sin lägenhet på Långströmsgatan 50 C och en ny hyresgäst kommer att flytta in den 1 december samma år. Vid läkarbesök dagen därpå står att läsa i journalen att Maria uppgav att hon med sina diagnoser, kroniskt trötthetssyndrom och fibromyalgi, inte har någon möjlighet alls att klara av ett vanligt arbete. Den 13 oktober gjorde Maria en förfrågan hos Shurgard om möjligheten att kunna magasinera sina möbler. Den 19 oktober inträffade en incident på Ismails skola, något som aktualiserade ett skolbyte, vilket i så fall skulle ske och som även kom att ske efter höstlovet i vecka 44. Maria, som var den som skötte bokningar o dyl för det band i vilket Adama spelade, hade en stationär dator som flyttades från Långströmsgatan 50C till Långströmsgatan 7 någon gång före höstlovet. Förutom sin musik arbetade Adama med att dela ut tidningar för GP. Han brukade lämna sin bostad någon gång mellan kl 02 och 03. Adama arbetade varje natt, förutom natten mellan lördag och söndag. I höstlovsveckan var Adama dock ledig även natten mellan fredag och lördag. På eftermiddagen den 7 november kontaktade Adama polisen och anmälde Maria som försvunnen. Dagen efter, dvs. den 8 november, tog Adama även kontakt med Socialen och berättade att Maria var försvunnen sedan fredagen den 5 november och att Adama är mycket orolig för Marias välbefinnande. Polisen gjorde helikoptersökning i området den 10 november, men inget av intresse påträffades. Enligt journalanteckning avslutas ärendet hos Socialen den 3 mars Det sista registrerade samtalet som Maria hade var den 2 november mellan kl 17 och 18. Den regelbundna aktivitet som tidigare förekommit på Marias stationära dator upphör nästan totalt efter den 2 november 2010.

16 7 Adama Diarra har uppgett bl.a. detta. Från början utgick polis och åklagare från att Maria hade tagit livet av sig. Åklagaren hyste även den åsikten att Maria, såsom hon tidigare gjort, lämnat familjen för en man som hon hade träffat över nätet. Det var nämligen på det viset att Maria då och då var inne på olika s.k. dejtingsajter. Adama har genom åren varit aktiv för att hindra Maria från att lyckas med sina självmordsförsök. Maria har spelat mycket aktivt. Även om hon vunnit pengar har hennes nätspelande tvingat henne att uppta lån. Det går inte heller att bortse ifrån att det mot Adama, men även mot familjen i övrigt finns en hotbild. Maria försvann den 5 november Ismail hade skolgång under våren nästan helt utan någon frånvaro. I juni 2011 greps Adama. Ismail omhändertogs av sociala myndigheter och placerades på akutboendet Bryggan. I de förhör som sedan kom att hållas med Ismail den 20 juni, den 22 juni och den 4 juli lämnade Ismail i stort sett samma berättelse om vad som enligt honom hade förevarit. Några dagar efter den 4 juli flyttades Ismail från Bryggan till ett jourboende hos Bibbi (Rönn) och Catja (Catharina Laersen). Då kom en ny värld att öppna sig för Ismail med tillgång till TV och nätet. Detta skulle sedan leda fram till att Ismail fram mot slutet av september kom att lämna en annan version av händelseförloppet än den ursprungliga. Ismail har under tiden påverkats eller i vart kunnat bli påverkad av sociala myndigheter och jourhemmet där antydningar kan ha förekommit att Ismails pappa skulle ha tagit livet av Ismails mamma. För att Ismail också skulle vara samarbetsvillig med utredarna ställdes det i utsikt att han skulle få ett play-station spel. Teknisk undersökning har genomförts av tre lägenheter, de två på Långströmsgatan och den på Blidvädersgatan. Inget har påträffats som ger stöd åt Ismails senaste version den som åtalet bl.a. bygger på av händelseförloppet. Maria har genom sitt leverne sitt spelande med skuldsättning som följd och sitt kontaktsökande via nätet exponerat sig för våld. Och även om det i hennes fall inte rör sig om självmord har Marias självmordsbenägenhet förhöjt hennes eget risktagande.

17 8 De hörda personerna har sammanfattningsvis lämnat uppgifter enligt följande. Anette Malmqvist: Hon är dotter till Maria Diarra. Hon ringde till Marias mobiltelefon veckan Maria försvann men fick inget svar utan bara en konstig ton i luren. Hon kom inte till telefonsvarare. Anette lade på och väntade en liten stund på att Maria skulle ringa upp som hon brukade göra men det gjorde hon inte. Anette ringde åter till Marias telefon men fick inget svar. Istället ringde hon till Adama. Han berättade att Maria var ute och handlade och att hon skulle byta telefonnummer men att det inte var klart än. Han gav henne inget nytt telefonnummer. Adama ringde senare på kvällen samma dag och berättade att Maria fortfarande inte kommit hem. Han berättade vidare att hon lämnat Ismail vid dörren till portuppgången efter att hon öppnat för honom och sagt till Ismail att hon skulle åka iväg med en kompis. Anettes första tanke när hon hörde detta var har hon fått kompisar. Vad hon vet umgicks inte Maria med särskilt många kompisar utan var mest hemma. I ett annat telefonsamtal med Adama berättade han för Anette att Maria ibland åkte iväg på helgerna men att hon brukade komma hem på söndagarna. Anette hade aldrig hört talas om att hon gjort så tidigare. Sista kontakten per telefon hade hon med Maria under höstlovet Maria var då väldigt glad för att hon slutat röka. Hon träffade Maria sista gången i slutet av augusti 2010 i Göteborg tillsammans med sin syster Annika och några kompisar. De träffade Maria i Adamas lägenhet. De var i Adamas lägenhet för att de sa att de trivdes bättre där än i Marias lägenhet. Adama pratade med dem medan mamma lagade mat. De var där mellan två och tre timmar. Adama och Ismail bad under den tid de var där. Maria verkade glad men pratade inte så mycket. Det var mest Adama som pratade. Efter att Maria träffade Adama uppkom en del nya regler grund av hans religion. Adama har blivit vansinnig på Anette många gånger. Marias och Adamas relation verkade till en början ganska bra. Under sin sista tid i livet var Maria trött och satt bara hemma och arbetade med Adamas hemsida på datorn. Ibland var hon inne på någon spelsida eller köpte kläder på nätet. Marias

18 9 ekonomi var dålig och hon berättade att hon tagit både SMS-lån och vanliga banklån. Anette visste inte att Maria konverterat helt till islam. Maria berättade att Adama tyckte att det var okej att hon inte bar slöja. Maria bad periodvis tillsammans med Adama. De hade en grön filt med vitt mönster i Marias lägenhet som de brukade be på tillsammans. I påskas 2011 såg hon att Adama köpt en ny bönematta som han och Ismail bad på i Adamas lägenhet. Hon minns inte hur den såg ut. Adama hade även en egen bönematta vid samma tillfälle som var ganska liten och grön med något mönster. I Marias lägenhet fanns ett kamouflagefärgat tyg som Maria köpt billigt i någon affär. De hade två bitar av detta tyg. Den ena större biten hade de för fönstret i sovrummet och den andra biten bad Adama på i köket. Efter att Maria försvunnit var de i Göteborg vid ett tillfälle, under påsken Anette, hennes syster Annika och några kompisar åkte till Göteborg och bodde på vandrarhem. De ville hitta på aktiviteter med Ismail vilket Adama gick med på. De bestämde att de skulle besöka Universeum och Adama skulle följa med. I kön frågade hon Adama om han betalade för Ismail, något som gjorde Adama jättearg. Hennes kompis skulle förklara att de var ett missförstånd vilket ledde till att han började skrika på hennes kompis. Ismail blev stel och hade inte roligt under besöket på Universeum. De fick inte vara ensamma med Ismail för Adama. När Maria levde fick de det. Vi detta tillfälle skickade Adama med Anette och Annika alla Marias kläder och skor. Adama uppgav, på fråga från Anette och Annika, att de skulle köpa nya kläder om Maria kom tillbaka. De fick med alla Marias saker till vandrarhemmet. Eftersom de hade fullt i bilen fick de kasta kläderna. Så fort Adama höjde rösten fick Maria panik i ögonen och spände sig. Maria blev även panikslagen när Adama skrek på Anette och Annika. Adama blev jättearg på en gång. Han blev alldeles svart i ögonen. Han har blivit så arg på Anette också. När Adama blev arg var han inte kontaktbar. Sade någon emot honom blev han ännu argare. Hon har sett att Adama gjort illa Ismail vid ett tillfälle. Ismail lekte för högljutt och Adama gav honom då en örfil. Ismail var då runt 3 år. Vid ett tillfälle träffade Ismail sin dagisfröken i en mataffär tillsammans med Anette och Annika.

19 10 Fröken undrade vad han hade för märken i ansiktet. Maria hade instruerat dem att säga att han fått dem när han cyklat omkull. Men Ismail sa sanningsenligt att Adama slagit honom. Mamma sa att Adama varit under någon form av woodo och att Adama inte slog frivilligt. Vid ett annat tillfälle när Anette och Annika var med tyckte Adama att Maria kommit hem för sent med Ismail. Adama tryckte då till Marias glasögon så hårt att hon fick blåmärken av det. Anette har även sett att Maria haft en blåtira vilket hon förklarade med att hon gått in en skåpdörr. När hon hade blåmärken på armarna vid ett tillfälle sade hon att det berodde på att en stol gått sönder. Anette trodde inte riktigt på hennes förklaringar. Maria gjorde det mesta av hushållsarbetet. När Marias mat inte dög åt Adama lagade han egen mat åt sig själv. Anette vet inte säkert var Maria bodde i slutet. När hon var på besök i augusti 2010 pratade Maria och Adama om att de skulle säga upp den stora lägenheten och bo i den lilla. Maria och Adama skulle sova i den stora sängen och Ismail i soffan. Maria pratade någon gång om dejtingsajter på internet. Maria sa att hon inte tyckte om sådana sidor och att killarna där bara var intresserade av sex vilket hon inte var. Adama sa tvärtom att Maria bara ville ha sex med killarna. I augusti 2010 berättade han att Maria försökt ligga med en man om var på visning av hennes lägenhet. Adama sa att han älskade Maria som en kompis. Maria tyckte väldigt mycket om Ismail vilket hon även talade om för honom. Anette har mått dåligt sedan Maria försvann. Hon har fått sämre betyg i skolan. Annika Malmqvist: Hon är dotter till Maria Diarra. Hon hade bra kontakt med sin mamma. Hon fick veta av sin syster Anette att Maria inte svarade i sin mobiltelefon den veckan hon försvann. När Maria inte hörde av sig förstod Annika att hon var död. Maria skulle aldrig lämna Ismail frivilligt. Hon skulle dessutom ha lämnat sitt telefonnummer. Adama berättade att Maria lämnat Ismail vid dörren för att hon skulle träffa en kompis. Annika har inte hört att Maria hade några kompisar. Under dagarna satt Maria vid datorn, städade och lagade mat. Maria hade sett sliten ut under många år. Hon har inte vågat fråga Maria om anledningen till det ifall Adama

20 11 skulle höra och då bli arg. Annika hade ingen bra kontakt med Adama. De var som katt och råtta. Hon fick ofta utskällningar av Adama. Då blev han svart i ögonen och det gick inte att prata med honom. Vid ett tillfälle ville Annika vänta lite med att äta för att maten var för varm. Då gav Adama henne en örfil. Maria gjorde ingenting. Hon tror att Maria var rädd. Det gick inte att veta var man hade Adama. Han var svår att kontrollera. Allt möjligt kunde hända. Adama vet inte vad han gör när han blir så arg. Annika har sett hur Adama blivit arg på Ismail. Det hände ganska ofta. Adama har blivit arg på Maria men det enda hon själv sett är när Adama tryckte in hennes glasögon. Annika har sett att Maria haft en blåtira och blåmärken på armarna. Maria förklarade detta med att hon gått in i en skåplucka och att en stol gått sönder. Annika trodde inte på dessa förklaringar. Sista gången hon träffade Maria var i augusti De var då i Adamas lägenhet. Maria var väldigt tillbakadragen. Det var bara Adama som pratade om bl.a. att Maria försökt ta livet av sig. Annika trodde inte på det eftersom Maria aldrig skulle lämna Ismail. Under påsken 2011 var Annika i Göteborg tillsammans med Anette och några kompisar för att hälsa på Ismail. Vid det tillfället berättade Adama att Maria brukade vara ute på helgerna, dricka öl och träffa massor med killar. Annika tyckte att det lät jättekonstigt. Annika kände inte igen Ismail i påskas. Han var tyst och tillbakadragen. Han tänkte sig för innan han sa något. Annika vågade inte fråga Ismail om det eftersom hon var rädd för hur Adama skulle reagera. De fick inte vara ensamma med Ismail för Adama, något de tidigare fått. De var på Universeum och Anettes kompis hamnade i gräl med Adama. Adama var jättearg. Adama sa åt Annika och Anette att ta med alla Marias kläder och andra tillgörigheter. Då måste Adama ha vetat att Maria inte skulle komma tillbaka. Hon har sett militärtyg i Marias lägenhet. En del av tyget hängde för fönstret i sovrummet och en annan del hade de i köket. När Adama bodde där bad han på tyget i köket. Hon kommer inte ihåg om det fanns någon bönematta/tyg i Adamas lilla lägenhet.

2009-07-03 meddelad i Alingsås

2009-07-03 meddelad i Alingsås ALINGSÅS TINGSRÄTT DOM Mål nr B 1065-09 meddelad i Alingsås 1 PARTER (Antal tilltalade: 2) Åklagare Kammaråklagare Louise Eriksson Åklagarkammaren i Borås Målsägande Sekretess, se bilaga 1 Särskild företrädare:

Läs mer

Begångna brott 1. Sexuellt övergrepp mot barn

Begångna brott 1. Sexuellt övergrepp mot barn Mål nr meddelad i Falun 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Niclas Eltenius Åklagarkammaren i Falun Målsägande Målsägande, se domsbilaga 1 Målsägandebiträde: Advokat Veronica Viklund

Läs mer

meddelad i Nacka Strand

meddelad i Nacka Strand NACKA TINGSRÄTT DOM Mål nr B 1554-11 meddelad i Nacka Strand 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Helena Lif City åklagarkammare i Stockholm Målsägande Sekretess Målsägandebiträde: Advokat

Läs mer

2011-06-15 meddelad i Gävle

2011-06-15 meddelad i Gävle DOM Mål nr B 2305-10 2011-06-15 meddelad i Gävle 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Birgitta Fernlund Åklagarkammaren i Gävle 1. Målsägande 804 28 Gävle Målsägandebiträde: Advokat Bengt

Läs mer

Begångna brott Dataintrång

Begångna brott Dataintrång BLEKINGE TINGSRÄTT DOM Mål nr B 1316-11 2011-08-31 meddelad i KARLSKRONA 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Sigrid Stengel Åklagarkammaren i Karlskrona Målsägande Patrik Rydén Långgatan

Läs mer

I Mål nr: B 2245~15. Postadress. Besöksadress Sundbybergsvägen5. SOLNA TINGSRÄTT Avdelning 1. DOM 2015-05-15 meddelad i Solna

I Mål nr: B 2245~15. Postadress. Besöksadress Sundbybergsvägen5. SOLNA TINGSRÄTT Avdelning 1. DOM 2015-05-15 meddelad i Solna meddelad i Solna I Mål nr: B 2245~15 1 PARTER (Antal tilltalade: l) Tilltalad Karl GÖRAN Rundström, 19370604-0015 Rådmansövägen 530 760 15 Gräddö Offentlig försvarare: Advokat Sven Severin LEX Advokatbyrå

Läs mer

DOM 2009-07-29 Göteborg. ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Halmstads tingsrätts dom den 27 maj 2009 i mål nr B 2835-08, se bilaga A

DOM 2009-07-29 Göteborg. ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Halmstads tingsrätts dom den 27 maj 2009 i mål nr B 2835-08, se bilaga A Rotel 11 Göteborg Mål nr Sid 1 (4) ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Halmstads tingsrätts dom den 27 maj 2009 i mål nr B 2835-08, se bilaga A PARTER (antal tilltalade 1) Motpart (Åklagare) Vice chefsåklagaren Aleksander

Läs mer

2014-05-02 meddelad i Göteborg. Begångna brott Grovt barnpornografibrott

2014-05-02 meddelad i Göteborg. Begångna brott Grovt barnpornografibrott DOM Mål nr B 16214-13 meddelad i Göteborg 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Spec Göran Hansson Åklagarmyndigheten Göteborgs åklagarkammare Göteborg Tilltalad JOHAN Anders Åsman, 660612-5091

Läs mer

2012-11-19 meddelad i Stockholm

2012-11-19 meddelad i Stockholm Mål nr meddelad i Stockholm 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Johanna Björkman Åklagarmyndigheten City åklagarkammare i Stockholm Tilltalad TINTIN Laurent Laurent Obinongo, 620202-6172

Läs mer

DOM 2013-04-05 meddelad i Gävle

DOM 2013-04-05 meddelad i Gävle GÄVLE TINGSRATT DOM meddelad i Gävle Mål nr B 2402-12 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Agneta Klinga Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Gävle Målsägande Sekretess A Sekretess Målsägandebiträde:

Läs mer

Begångna brott Våldtäkt mot barn

Begångna brott Våldtäkt mot barn HELSINGBORGS Avdelning 1 DOM Mål nr B 2855-10 2011-01-18 meddelad i Helsingborg 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Tom Svensson Åklagarkammaren i Helsingborg Målsägande Målsägande A

Läs mer

UPPSALA TINGSRÄTT Avdelning 2 Enhet 3 DOM Mål nr: B

UPPSALA TINGSRÄTT Avdelning 2 Enhet 3 DOM Mål nr: B UPPSALA TINGSRÄTT Mål nr: B 6 Häktning m.m. ska stanna kvar i häkte till dess domen i ansvarsdelen vinner laga kraft. Brottsofferfond Den tilltalade åläggs att betala en avgift på 800 kr enligt lagen (1994:419)

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (5) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 12 juni 2006 B 2996-05 KLAGANDE FT Ombud och offentlig försvarare: Advokat KH MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm SAKEN Utvisning

Läs mer

DOM 2012-11-22 meddelad i Umeå

DOM 2012-11-22 meddelad i Umeå l UMEÅ TINGSRÄTT meddelad i Umeå f Mål nr P ARTER (Antal tilltalade: 2) Åklagare Extra åklagare Minna Lintunen Alelagarmyndigheten Åklagarkammaren i Umeå Tilltalad Temur Ckhovrebovi, 750286-6135 Medborgare

Läs mer

2013-10-16 meddelad i Varberg

2013-10-16 meddelad i Varberg VARBERGS TINGSRÄTT DOM Mål nr B 1754-13 meddelad i Varberg 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Chefsåklagare Anders Johansson Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Halmstad Målsägande CW Företrädd av

Läs mer

Harnid Zia Hoseini, 830809 Frihetsberövande: Häktad stationsgatan 23 B 360 77 Fröseke Medborgare i Afghanistan

Harnid Zia Hoseini, 830809 Frihetsberövande: Häktad stationsgatan 23 B 360 77 Fröseke Medborgare i Afghanistan VÄXJÖ TINGSRÄTT meddelad i VÄXJÖ PARTER (Antal tilltalade: l) Åklagare Vice chefsåklagare Yvonne Rudinsson Åklagannyndigheten Åklagarkammaren i Växjö Målsägande Jafari Habibe Västra Järnvägsgatan Il B,

Läs mer

I Mål nr: B 2245~15. Postadress. Besöksadress Sundbybergsvägen5. SOLNA TINGSRÄTT Avdelning 1. DOM meddelad i Solna

I Mål nr: B 2245~15. Postadress. Besöksadress Sundbybergsvägen5. SOLNA TINGSRÄTT Avdelning 1. DOM meddelad i Solna SOLNA TINGSRÄTT meddelad i Solna I Mål nr: B 2245~15 1 PARTER (Antal tilltalade: l) Tilltalad Karl GÖRAN Rundström, 19370604-0015 Rådmansövägen 530 760 15 Gräddö Offentlig försvarare: Advokat Sven Severin

Läs mer

Begångna brott 1. Våldtäkt mot barn

Begångna brott 1. Våldtäkt mot barn BORÅS TINGSRÄTT DOM Mål nr B 3456-11 2011-12-30 meddelad i Borås 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Åsa Askenbäck Åklagarkammaren i Borås Målsägande Målsägande A Målsägandebiträde:

Läs mer

DOM 2012-06-20 meddelad i Karlstad

DOM 2012-06-20 meddelad i Karlstad VARMLANDS TINGSRATT DOM meddelad i Karlstad Mål nr B 6180-11 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Karlstad Tilltalad Oliver Teucke, 700212-50 Långban Pensionatet 682

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 3 juli 2009 B 1867-09 KLAGANDE YA Ombud och offentlig försvarare: Advokat PL MOTPARTER 1. Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm 2. Sekretessbelagda

Läs mer

2009-04-08 meddelad i Östersund. Tilltalad PONTUS Claes Magnus Bergvall Borg, 781222-8216 Divisionsgränd 3 2tr 831 38 Östersund

2009-04-08 meddelad i Östersund. Tilltalad PONTUS Claes Magnus Bergvall Borg, 781222-8216 Divisionsgränd 3 2tr 831 38 Östersund Mål nr meddelad i Östersund 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Assistentåklagare Stefan Karlsson Åklagarkammaren i Östersund Målsägande Målsägande A Målsägandebiträde: Advokat Malin Dromberg Dromberg

Läs mer

2013-01-04 meddelad i Göteborg

2013-01-04 meddelad i Göteborg DOM Mål nr B 13494-12 2013-01-04 meddelad i Göteborg 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Vice chefsåklagare Bengt Landahl Åklagarmyndigheten Riksenheten för polismål Målsägande Annika Ekström Von Holten

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 17 december 2015 B 2351-15 KLAGANDE DKN Ombud och offentlig försvarare: Advokat BÅ MOTPARTER 1. Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm

Läs mer

2013-01-03 meddelad i Varberg

2013-01-03 meddelad i Varberg Mål nr meddelad i Varberg 1 PARTER (Antal tilltalade: 2) Åklagare Assistentåklagare Jon Lindahl Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Halmstad Tilltalad Gylnara Shabanova, 720690-1147 Sjödalsvägen 17 516

Läs mer

2013-11-14 meddelad i Göteborg

2013-11-14 meddelad i Göteborg DOM Mål nr B 7807-13 2013-11-14 meddelad i Göteborg 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Caroline Fransson Åklagarmyndigheten Göteborgs åklagarkammare Göteborg Målsägande Sekretess Sekretess

Läs mer

meddelad i Malmö

meddelad i Malmö Avdelning 4 DOM Mål nr B 7817-09 2010-06-24 meddelad i Malmö 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Assistentåklagare Johan Larsson Malmö åklagarkammare Tilltalad Omid Mosavi, 800908-6177 Amiralsgatan

Läs mer

DOM 2012-12-28 Göteborg

DOM 2012-12-28 Göteborg 1 Rotel 31 Göteborg Mål nr ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Göteborgs tingsrätts dom den 30 oktober 2012 i mål nr B 11028-12, se bilaga A PARTER (antal tilltalade 2) Motpart (Åklagare) Kammaråklagaren Carl-Henrik

Läs mer

DOM Stockholm

DOM Stockholm 1 Rotel 030102 Stockholm Mål nr ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Stockholms tingsrätts dom den 5 november 2015 i mål nr, se bilaga A PARTER (antal tilltalade 3) Motpart (Åklagare) Kammaråklagare Christina Voigt Åklagarmyndigheten

Läs mer

2012-04-04 meddelad i Hudiksvall

2012-04-04 meddelad i Hudiksvall Mål nr meddelad i Hudiksvall 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Helena Swahn Åklagarkammaren i Gävle Tilltalad Elsie ANN-KRISTIN Ros, 520510-3509 Renskullen 1 821 50 Bollnäs Ombud och

Läs mer

2011-11-21 meddelad i Uppsala. Tilltalad IRFAN Ahmed Izzeldin Abusugra, 950204-1214 Väktargatan 68 B Lgh 1102 754 22 Uppsala

2011-11-21 meddelad i Uppsala. Tilltalad IRFAN Ahmed Izzeldin Abusugra, 950204-1214 Väktargatan 68 B Lgh 1102 754 22 Uppsala DOM Mål nr B 5571-11 meddelad i Uppsala 1 PARTER (Antal tilltalade: 3) Åklagare Kammaråklagare Johan G Delin Åklagarkammaren i Uppsala Målsägande Tim Swedman Tiby 21 755 92 Uppsala Målsägandebiträde: Advokat

Läs mer

2012-11-20 meddelad i Nyköping

2012-11-20 meddelad i Nyköping DOM Mål nr B 2815-12 meddelad i Nyköping 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Klas Engdahl Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Nyköping Målsägande Camilo Pina Vergara Ortvägen 37 611

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 11 april 2006 B 154-06 KLAGANDE YF Ombud och offentlig försvarare: Advokat KJ MOTPARTER 1. Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm 2. Sekretessbelagda

Läs mer

VALHALLA TINGSRÄTT DOM Mål nr B 66666666-06 Rotel 09 2006-10-06. Åklagare kammaråklagaren Helge Hurtig Åklagarmyndigheten i Valhalla

VALHALLA TINGSRÄTT DOM Mål nr B 66666666-06 Rotel 09 2006-10-06. Åklagare kammaråklagaren Helge Hurtig Åklagarmyndigheten i Valhalla VALHALLA TINGSRÄTT DOM Mål nr B 66666666-06 Rotel 09 2006-10-06 Avd 266 meddelad i Valhalla PARTER (antal tilltalade: 1) Referensnummer: Åklagare kammaråklagaren Helge Hurtig Åklagarmyndigheten i Valhalla

Läs mer

1 SUNDSVALLS TINGSRÄTT Rotel 21. DOM meddelad i Sundsvall

1 SUNDSVALLS TINGSRÄTT Rotel 21. DOM meddelad i Sundsvall 1 meddelad i Sundsvall Mål nr: PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad MAGNUS Lars Gösta Lundgren, 19840627-7858 Bergsgatan 54 Lgh 1002 852 36 Sundsvall Offentlig försvarare: Advokat Erik Hansson Hanssons

Läs mer

Övrigt Yrkandet om särskild avgift enligt 20 kap 12 utlänningslagen (2005:716) ogillas.

Övrigt Yrkandet om särskild avgift enligt 20 kap 12 utlänningslagen (2005:716) ogillas. SÖDERTÖRNS TINGSRÄTT DOM meddelad i Huddinge Mål nr B 12756-12 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Extra åklagare Mikael Ström Åklagarmyndigheten Söderorts åklagarkammare i Stockholm Tilltalad Radjabali

Läs mer

1 SÖDERTÖRNS TINGSRÄTT Avdelning 3. DOM 2015-03-24 meddelad i Huddinge

1 SÖDERTÖRNS TINGSRÄTT Avdelning 3. DOM 2015-03-24 meddelad i Huddinge 1 meddelad i Huddinge Mål nr: B 535-15 PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad Sonny Borg, 19721224-0993 c/o Tan Mercovich Visbyringen 16 Lgh 1002 163 73 SPÅNGA Medborgare i Norge Åklagare Kammaråklagare

Läs mer

meddelad i Östersund

meddelad i Östersund ÖSTERSUNDS TINGSRÄTT DOM Mål nr B 504-10 2011-11-09 meddelad i Östersund 1 PARTER (Antal tilltalade: 2) Åklagare Vice chefsåklagare Eva Lena Rimér Åklagarkammaren i Östersund Målsägande Målsägande A Särskild

Läs mer

2013-03-22 meddelad i VÄXJÖ. Åklagare Kammaråklagare Henrik Rasmusson Åklagarmyndigheten Internationella åklagarkammaren i Stockholm

2013-03-22 meddelad i VÄXJÖ. Åklagare Kammaråklagare Henrik Rasmusson Åklagarmyndigheten Internationella åklagarkammaren i Stockholm Mål nr meddelad i VÄXJÖ 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Henrik Rasmusson Åklagarmyndigheten Internationella åklagarkammaren i Stockholm Tilltalad NN, 84 Norrhult Offentlig försvarare:

Läs mer

1 LYCKSELE TINGSRÄTT Rotel 4. DOM meddelad i Lycksele

1 LYCKSELE TINGSRÄTT Rotel 4. DOM meddelad i Lycksele 1 meddelad i Lycksele Mål nr: B 530-14 PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad JOHNNY Axel Andersson, 19940806-8675 c/o Sören Andersson Bångvägen 38 B 921 32 LYCKSELE Offentlig försvarare: Advokat Per Nyberg

Läs mer

Påföljd m.m. Den tilltalade ska överlämnas till rättspsykiatrisk vård med särskild utskrivningsprövning.

Påföljd m.m. Den tilltalade ska överlämnas till rättspsykiatrisk vård med särskild utskrivningsprövning. DOM Mål nr B 9259-12 meddelad i Malmö 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Assistentåklagare Paulina Möller-Jönsson Åklagarmyndigheten Malmö åklagarkammare Målsägande Sekretess Sekretess (Bilaga 5)

Läs mer

Begångna brott Grov misshandel

Begångna brott Grov misshandel MALMÖ TINGSRÄTT Avdelning 1 DOM Mål nr B 7218-12 2012-11-06 meddelad i Malmö 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Anders Petersson Åklagarmyndigheten Malmö åklagarkammare Målsägande Målsägandebiträde:

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 11 oktober 2016 B 1432-16 KLAGANDE OCH MOTPARTER 1. Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm 2. Sekretess A Ombud och målsägandebiträde:

Läs mer

2012-07-24 meddelad i Visby

2012-07-24 meddelad i Visby Gotlands tingsrätt Rotel 4 Mål nr meddelad i Visby 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Mats Wihlborg Åklagarmyndigheten Lokal åklagare i Visby 1. Målsägande Hemlig Hemlig Målsägandebiträde:

Läs mer

Begångna brott 1. Olaga hot

Begångna brott 1. Olaga hot DOM Mål nr B 2-12 meddelad i Härnösand 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Catharina Kjelsson Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Sundsvall 1. Målsägande Dunia Ali Garvaregatan 8 Lgh

Läs mer

Tilltalad RICKARD Mattiaz Widderstadh, 720318-3335 Sekretess - se bilaga 2

Tilltalad RICKARD Mattiaz Widderstadh, 720318-3335 Sekretess - se bilaga 2 Mål nr meddelad i Uppsala 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Ingrid Isgren Åklagarkammaren i Uppsala 1. Målsägande Målsägande A, Sekretess - se bilaga 1 Målsägandebiträde: Advokat Per

Läs mer

Domstolarna och mäns våld mot kvinnor

Domstolarna och mäns våld mot kvinnor Domstolarna och mäns våld mot kvinnor Ett utbildningsmaterial för personal inom rättsväsendet, hälso- och sjukvården, socialtjänsten och kriminalvården Innehåll Domstolarna och mäns våld mot kvinnor Domstolarna

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 3 november 2008 B 4684-07 KLAGANDE Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm MOTPART T H Ombud och offentlig försvarare: Advokat J S SAKEN

Läs mer

2012-12-12 meddelad i VÄXJÖ

2012-12-12 meddelad i VÄXJÖ DOM Mål nr B 1573-12 meddelad i VÄXJÖ 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Extra åklagare Christel Anderberg Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Växjö 1. Målsägande Line Forsén Furugatan 36 343 35

Läs mer

1 VÄRMLANDS TINGSRÄTT Avdelning 1 Grupp 1. DOM meddelad i Karlstad

1 VÄRMLANDS TINGSRÄTT Avdelning 1 Grupp 1. DOM meddelad i Karlstad 1 VÄRMLANDS TINGSRÄTT Avdelning 1 DOM 2016-06-14 meddelad i Karlstad Mål nr: B 4608-15 PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad Bo KOLBJÖRN Karlsson, 19470527-7236 Telegatan 1 A Lgh 1001 682 30 Filipstad

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 4 juni 2009 B 5416-08 KLAGANDE IS Ombud och offentlig försvarare: Advokat PS MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm SAKEN Utpressning

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS. Ombud och offentlig försvarare: Advokat PE. Ombud och målsägandebiträde: Advokat AR

HÖGSTA DOMSTOLENS. Ombud och offentlig försvarare: Advokat PE. Ombud och målsägandebiträde: Advokat AR Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 10 april 2015 B 360-14 KLAGANDE TH Ombud och offentlig försvarare: Advokat PE MOTPARTER 1. Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm 2.

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 4 mars 2014 Ö 4211-13 SÖKANDE SR Ombud: Advokat TA MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm SAKEN Resning TIDIGARE AVGÖRANDEN

Läs mer

meddelad i Göteborg. Begångna brott Våldtäkt mot barn

meddelad i Göteborg. Begångna brott Våldtäkt mot barn DOM Mål nr B 16324-12 2013-02-08 meddelad i Göteborg 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Stefan Lind Åklagarmyndigheten Göteborgs åklagarkammare Göteborg Målsägande Målsägande A, se

Läs mer

2013-03-27 meddelad i Göteborg. Begångna brott Försök till köp av sexuell tjänst

2013-03-27 meddelad i Göteborg. Begångna brott Försök till köp av sexuell tjänst Avdelning 1 DOM Mål nr B 16354-12 2013-03-27 meddelad i Göteborg 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Lotta Nielsen Åklagarmyndigheten Göteborgs åklagarkammare Göteborg Tilltalad PETER

Läs mer

1 FALU TINGSRÄTT Enhet 1 1:9. DOM meddelad i Falun

1 FALU TINGSRÄTT Enhet 1 1:9. DOM meddelad i Falun 1 meddelad i Falun Mål nr: B 672-16 PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad Mityu Petrov, 19630587-7430 Ringvägen 7 714 92 Kopparberg Sverige Offentlig försvarare: Advokat Anders Karls Advokatfirman Anders

Läs mer

Rättelse/komplettering

Rättelse/komplettering HÖGSTA DOMSTOLEN Enhet 1 JS 04 Mål nr B 3480-14 Rättelse/komplettering Dom, 2015-12-14 Rättelse, 2015-12-16 Beslutat av: justitierådet Ella Nyström Högsta domstolen har rättat ordet straffminimum till

Läs mer

2008-03-06 meddelad i Helsingborg

2008-03-06 meddelad i Helsingborg Mål nr meddelad i Helsingborg 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Markus Bergdahl Åklagarkammaren i Helsingborg Målsägande Markus Israelsson Minörgatan 11 254 61 Helsingborg Målsägandebiträde:

Läs mer

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Södertörns tingsrätts dom den 6 april 2011 i mål nr B 17119-10, se bilaga A

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Södertörns tingsrätts dom den 6 april 2011 i mål nr B 17119-10, se bilaga A SVEA HOVRÄTT DOM Mål nr Avdelning 01 2011-06-07 B 3 582-11 Rotel 0111 Stockholm Sid l (4) ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Södertörns tingsrätts dom den 6 april 2011 i mål nr B 17119-10, se bilaga A PARTER (antal

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS. Ombud och offentlig försvarare: Advokat AB. Ombud och offentlig försvarare: Advokat RF

HÖGSTA DOMSTOLENS. Ombud och offentlig försvarare: Advokat AB. Ombud och offentlig försvarare: Advokat RF Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 30 juni 2011 B 2175-11 KLAGANDE Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm MOTPARTER 1. IA Ombud och offentlig försvarare: Advokat AB 2. SS

Läs mer

2012-11-29 meddelad i Sollentuna

2012-11-29 meddelad i Sollentuna DOM Mål nr B 5643-12 meddelad i Sollentuna 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Jesper Paulander Åklagarmyndigheten Norrorts åklagarkammare i Stockholm Tilltalad Mohammad Aladjam, 860730-0897

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 1 juli 2008 B 1075-08 KLAGANDE MA Ombud och offentlig försvarare: Advokat RvB MOTPARTER 1. Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm 2 AA

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 23 december 2014 B 1041-14 KLAGANDE M L Ombud och offentlig försvarare: Advokat P S MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm SAKEN

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS. Ombud och offentlig försvarare: Advokat PS. Ombud och målsägandebiträde: Advokat BÅ

HÖGSTA DOMSTOLENS. Ombud och offentlig försvarare: Advokat PS. Ombud och målsägandebiträde: Advokat BÅ Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 19 oktober 2010 B 2377-09 KLAGANDE AA Ombud och offentlig försvarare: Advokat PS MOTPARTER 1. Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm 2.

Läs mer

Sida 1 (6) MÖLNDALS TINGSRÄTT. DOM 2003-06-23 meddelad i Göteborg. Mål nr T637-01 PARTER. Kärande Kerstin NN, GÖTEBORG. Ombud: advokaten NN GÖTEBORG

Sida 1 (6) MÖLNDALS TINGSRÄTT. DOM 2003-06-23 meddelad i Göteborg. Mål nr T637-01 PARTER. Kärande Kerstin NN, GÖTEBORG. Ombud: advokaten NN GÖTEBORG Sida 1 (6) MÖLNDALS TINGSRÄTT DOM 2003-06-23 meddelad i Göteborg Mål nr T637-01 PARTER Kärande Kerstin NN, GÖTEBORG Ombud: advokaten NN GÖTEBORG Svarande Bertil Magnusson, Storskiftesvägen 3 433 41 PARTILLE

Läs mer

2012-01-26 meddelad i Örebro

2012-01-26 meddelad i Örebro DOM Mål nr B 4437-11 meddelad i Örebro 1 PARTER (Antal tilltalade: 2) Åklagare Kammaråklagare Magnus Oscarsson Åklagarkammaren i Örebro 1. Målsägande Simon Ahlstedt Östergårdsvägen 6 692 32 Kumla Målsägandebiträde:

Läs mer

DOM 2013-03-14 Umeå. ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Luleå tingsrätts dom den 11 oktober 2012 i mål nr B 784-12, se bilaga A

DOM 2013-03-14 Umeå. ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Luleå tingsrätts dom den 11 oktober 2012 i mål nr B 784-12, se bilaga A 1 HOVRÄTTEN FÖR ÖVRE NORRLAND rotel 4 K 4 2013-03-14 Umeå Mål nr B 852-12 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Luleå tingsrätts dom den 11 oktober 2012 i mål nr, se bilaga A PARTER (antal tilltalade 1) Motpart (Åklagare)

Läs mer

meddelad i Hudiksvall

meddelad i Hudiksvall DOM Mål nr B 2347-12 meddelad i Hudiksvall 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Peter Helsing Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Gävle Målsägande Sekretess Målsägande A, se bilaga 1

Läs mer

2013-03-18 meddelad i Lycksele

2013-03-18 meddelad i Lycksele Mål nr 2013-03-18 meddelad i Lycksele 1 PARTER (Antal tilltalade: 2) Åklagare Vice chefsåklagare Axel Holmberg Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Umeå Målsägande Åsele Gård AB Centralgatan 17 919 31

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 10 december 2015 B 2225-14 KLAGANDE TA med enskild firma Ombud och offentlig försvarare: Advokat SFG MOTPART Riksåklagaren SAKEN Företagsbot

Läs mer

J tillfrågas om varför hon nu, så här långt efteråt, velat anmäla sig själv för hon ljugit om våldtäkten som Lars Tovsten dömdes för?

J tillfrågas om varför hon nu, så här långt efteråt, velat anmäla sig själv för hon ljugit om våldtäkten som Lars Tovsten dömdes för? Lars Tovsten Från: Josefine Svensson Skickat: den 8 december 2012 17:10 Till: Lars.tovsten@gmail.com Ämne: Re: Förhöret... Här kommer kopian. Den 30 okt 2012 15:46 skrev

Läs mer

meddelad i Göteborg

meddelad i Göteborg Mål nr meddelad i Göteborg 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Vice chefsåklagare Göran Sjödell 2:a åklagarkammaren i Göteborg Målsägande Fredrik Lavén Nordhemsgatan 45 A 413 06 GÖTEBORG Målsägandebiträde:

Läs mer

GÄLLIVARE TINGSRÄTT DOM Mål nr B 697-12 2012-11-29 meddelad i Gällivare. PARTER (Antal tilltalade: 1)

GÄLLIVARE TINGSRÄTT DOM Mål nr B 697-12 2012-11-29 meddelad i Gällivare. PARTER (Antal tilltalade: 1) Mål nr meddelad i Gällivare 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Magnus Nilsson Åklagarmyndigheten Lokal åklagare i Gällivare Målsägande Emil Lauk Tallplan 2 K Kiruna Särskild företrädare:

Läs mer

HOVRÄTTEN FÖR DOM Mål nr ÖVRE NORRLAND 2012-11-28 B 813-12 Umeå

HOVRÄTTEN FÖR DOM Mål nr ÖVRE NORRLAND 2012-11-28 B 813-12 Umeå HOVRÄTTEN FÖR DOM Mål nr ÖVRE NORRLAND 2012-11-28 B 813-12 Umeå ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Umeå tingsrätts dom den 12 oktober 2012 i mål nr B 2110-12, se bilaga A PARTER (antal tilltalade 1) Motpart (Åklagare)

Läs mer

2013-03-28 meddelad i Norrköping. Begångna brott Brukande av falsk urkund

2013-03-28 meddelad i Norrköping. Begångna brott Brukande av falsk urkund Mål nr meddelad i Norrköping 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Marie Kronqvist Berg Åklagarmyndigheten Tilltalad Mustafa RAID Alhendi, 750118 Docentgatan 9 B Lgh 1201 215 52 Malmö

Läs mer

Begångna brott Skadegörelse

Begångna brott Skadegörelse DOM Mål nr B 3006-12 meddelad i Linköping 1 PARTER (Antal tilltalade: 2) Åklagare Kammaråklagare Kajsa Malmström Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Linköping Målsägande Vadstena kommun 592 80 Vadstena

Läs mer

HAR DU BLIVIT UTSATT FÖR SEXUALBROTT?

HAR DU BLIVIT UTSATT FÖR SEXUALBROTT? HAR DU BLIVIT UTSATT FÖR SEXUALBROTT? Kan någon hjälpa mig? Hur lång tid tar en rättegång? När preskriberas brottet? Kan jag åtalas för förtal? Det här dokumentet är framtaget för att guida dig om du har

Läs mer

DOM 2013-03-27 meddelad i Luleå

DOM 2013-03-27 meddelad i Luleå LULEÅ TINGSRATT DOM meddelad i Luleå Mål nr B 2945-12 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Ulla-Karin Lindström Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Luleå Målsägande Sekretess A Sekretess

Läs mer

DOM 2010-12-01 Stockholm

DOM 2010-12-01 Stockholm 1 Avdelning 6 Rotel 0613 Stockholm Mål nr ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Gotlands tingsrätts dom den 2 juni 2010 i mål nr B 203-10, se bilaga A PARTER (antal tilltalade 1) Klagande (Åklagare) Kammaråklagare Leif

Läs mer

1 SUNDSVALLS TINGSRÄTT Rotel 93. DOM 2015-06-24 meddelad i Sundsvall

1 SUNDSVALLS TINGSRÄTT Rotel 93. DOM 2015-06-24 meddelad i Sundsvall 1 meddelad i Sundsvall Mål nr: PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad GULED Haysow Mohamud, 19970330-3017 Kalmarvägen 9 Lgh 1101 857 30 Sundsvall Medborgare i Somalia Offentlig försvarare: Advokat Johan

Läs mer

1 GÄVLE TINGSRÄTT Enhet 2. DOM meddelad i Gävle

1 GÄVLE TINGSRÄTT Enhet 2. DOM meddelad i Gävle 1 GÄVLE TINGSRÄTT Enhet 2 DOM 2016-03-03 meddelad i Gävle Mål nr: B 1065-14 PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad Karl TOMAS Segerlund, 19650211-1278 c/o Segerlund Örsvängen 5 Lgh 1204 174 51 Sundbyberg

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 15 mars 2016 B 5692-14 KLAGANDE Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm MOTPART VD Offentlig försvarare: Advokat IN SAKEN Sexuellt ofredande

Läs mer

Kriminellt.com. VÄNERSBORGS TINGSRÄTT Avdelning meddelad i Vänersborg. PARTER (Antal tilltalade: 1)

Kriminellt.com. VÄNERSBORGS TINGSRÄTT Avdelning meddelad i Vänersborg. PARTER (Antal tilltalade: 1) VÄNERSBORGS TINGSRÄTT DOM Mål nr B 3052-13 2014-04-16 meddelad i Vänersborg 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Eva Oscarsson Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Uddevalla Tilltalad

Läs mer

Begångna brott 1. Grov stöld

Begångna brott 1. Grov stöld MALMÖ TINGSRÄTT DOM Mål nr B 3-12 meddelad i Malmö 1 PARTER (Antal tilltalade: 3) Åklagare Kammaråklagare Pernilla Trimmel Malmö åklagarkammare 1. Målsägande Håkan Fäldt Rosenlundsgatan 12 A 214 30 Malmö

Läs mer

DOM 2013-01-31 meddelad i Falun

DOM 2013-01-31 meddelad i Falun FALU TINGSRATT DOM meddelad i Falun Mål nr B 3330-12 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Extra åklagare Christel Anderberg Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Falun Tilltalad Tarek Malak, 840727-0555

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (9) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 13 juni 2013 B 1195-13 KLAGANDE 1. Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm 2. CJ Ombud och målsägandebiträde: Advokat MJ MOTPART RZ Ombud

Läs mer

2012-12-28 meddelad i KARLSKRONA

2012-12-28 meddelad i KARLSKRONA Mål nr meddelad i KARLSKRONA 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Ulrika Grenefors Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Karlskrona Målsägande Housni El Habri c/o Esmeralda Riviera Gullabergsvägen

Läs mer

meddelad i Härnösand

meddelad i Härnösand ÅNGERMANLANDS DOM Mål nr B 1822-12 meddelad i Härnösand 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Karin Everitt Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Sundsvall 1. Målsägande Sekretess N Sekretess Målsägandebiträde:

Läs mer

1 SÖDERTÖRNS TINGSRÄTT Enhet 5. DOM 2014-12-02 meddelad i Huddinge

1 SÖDERTÖRNS TINGSRÄTT Enhet 5. DOM 2014-12-02 meddelad i Huddinge 1 meddelad i Huddinge Mål nr: B 8171-14 PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad Jonas Stille, 19701231-0095 Himmelsvägen 16 141 91 Huddinge Offentlig försvarare: Advokat Ingemar Mårtensson Advokatfirman

Läs mer

1 GÄLLIVARE TINGSRÄTT meddelad i Gällivare. Tilltalad Sune Erik NIKLAS Duvenäs, Högalidsgatan 5 Lgh Kiruna

1 GÄLLIVARE TINGSRÄTT meddelad i Gällivare. Tilltalad Sune Erik NIKLAS Duvenäs, Högalidsgatan 5 Lgh Kiruna 1 meddelad i Gällivare Mål nr: PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad Sune Erik NIKLAS Duvenäs, 19970225-1258 Högalidsgatan 5 Lgh 1202 981 35 Kiruna Ombud och offentlig försvarare: Advokat Vera Gärdemalm

Läs mer

2013-01-17 meddelad i Karlstad

2013-01-17 meddelad i Karlstad Mål nr meddelad i Karlstad 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Cecilia Aronsson Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Karlstad Målsägande Sekretess Sekretess Målsägandebiträde: Advokat

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 5/10 Mål nr Bxxx/08

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 5/10 Mål nr Bxxx/08 ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 5/10 Mål nr Bxxx/08 Domen kommer inte att refereras i publikationen Arbetsdomstolens domar. Postadress Telefon Box 2018 08-617 66 00 kansliet@arbetsdomstolen.se 103 11 STOCKHOLM

Läs mer

meddelad i Malmö

meddelad i Malmö MALMÖ TINGSRÄTT Avdelning 4 DOM Mål nr B 1634-12 2012-03-14 meddelad i Malmö 1 PARTER (Antal tilltalade: 2) Åklagare Kammaråklagare Hans Harding Malmö åklagarkammare Tilltalad Hassan Khalebi, 910120 Adress

Läs mer

Begångna brott Våld mot tjänsteman

Begångna brott Våld mot tjänsteman Mål nr meddelad i Uppsala 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Anders Wahlberg Åklagarmyndigheten Målsägande Christofer Företrädd av åklagaren Tilltalad HANAD Omar Ali, 871023 Torggatan

Läs mer

DOM Meddelad i Stockholm

DOM Meddelad i Stockholm I STOCKHOLM 2010-10-21 Meddelad i Stockholm Mål nr UM 1346-10 1 KLAGANDE Migrationsverket MOTPART Ombud och offentligt biträde: Advokaten ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Länsrättens i Stockholms län, migrationsdomstolen,

Läs mer

DOM 2012-12-28 Göteborg

DOM 2012-12-28 Göteborg 1 Rotel 45 Göteborg Mål nr ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Göteborgs tingsrätts dom den 6 november 2012 i mål nr B 9009-12, se bilaga A PARTER (antal tilltalade 1) Motpart Kammaråklagaren Magnus Lindahl Göteborgs

Läs mer

Begångna brott Grovt förtal

Begångna brott Grovt förtal DOM Mål nr B 571-11 meddelad i Kalmar 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Vice chefsåklagare Kerstin Eriksson Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Kalmar Målsägande Målsägande A Målsägandebiträde:

Läs mer

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Solna tingsrätts dom den 10 januari 2013 i mål nr B 10738-12, se bilaga A

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Solna tingsrätts dom den 10 januari 2013 i mål nr B 10738-12, se bilaga A SVEA HOVRÄTT DOM Mål nr Avdelning 04 2013-03-13 B 986-13 Rotel 0401 Stockholm Sid l (2) ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Solna tingsrätts dom den 10 januari 2013 i mål nr B 10738-12, se bilaga A PARTER (antal tilltalade

Läs mer

Eva och Claes en berättelse om våld och brott i nära relationer

Eva och Claes en berättelse om våld och brott i nära relationer HANDLEDNING Eva och Claes en berättelse om våld och brott i nära relationer Utgiven mars 2014 av Polisen. Materialet är framtaget av Polisen i samarbete med Brottsförebyggande rådet, Brå. HANDLEDNING Eva

Läs mer

1 SOLNA TINGSRÄTT Avdelning 3. DOM meddelad i Solna

1 SOLNA TINGSRÄTT Avdelning 3. DOM meddelad i Solna 1 DOM 2015-10-15 meddelad i Solna Mål nr: B 5246-15 PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad Don Christian Tasic Stevic, 19890423-5119 Slåttervallsgatan 4 Lgh 1304 115 44 Stockholm Åklagare Kammaråklagare

Läs mer