Stressen. Livsstilsförändring. av Aleksander Perski och Karin Kjellgren

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Stressen. Livsstilsförändring. av Aleksander Perski och Karin Kjellgren"

Transkript

1 SE.GLA Skire Project Thomas Möller & Co Livsstilsförändring Stressen av Aleksander Perski och Karin Kjellgren sanofi-aventis AB, Box 14142, Bromma Tel , Vid frågor om våra läkemedel kontakta:

2 Livsstilsförändring Stressen av Aleksander Perski och Karin Kjellgren

3 2 Livsstilsförändring Stressen Innehåll Inledning... 3 Vad är stress? Inledning Livsstilsförändring Stressen 3 Den här boken vänder sig till dig som känner att stressen i ditt liv har börjat ta över och funderar på att göra något åt det. Varför bryr du dig om din stressnivå?... 4 Kroppens stressreaktioner olika Resurser försök att återställa balansen HOT Resurser Belastning Belastning Tre faser av stress Varningsignaler för att balansen är rubbad... 9 Varför kan stress leda till sjukdom? Utmattningssyndrom (utbrändhet) orsakas av stress Hur kan du minska stressen i din livssituation? HOT Ta makten över din situation! Förändra dina livsvanor! Ändra dina tankemönster!.. 18 Är du drabbad av prestationsbaserad självkänsla? Vad kan man göra åt prestationsbaserad.... självkänsla? Ditt bästa är bäst, kom ihåg det du behöver inte vara bättre än så Befinner du dig i riskzonen för stresssjukdom? Återskapa resurser Stressdagbok Vill du veta mer?...30 Om du redan har bestämt dig för att ta dina egna stressvarningar på allvar är du en god bit på väg i beslutsprocessen. Då har du blivit medveten om att du har ett problem och är motiverad att försöka hantera stressen för att hitta tillbaka till en mer balanserad tillvaro. Du vet säkert att många forskare världen över har visat att stress är ett stort hot mot folkhälsan, där ribban sätts högt både i arbetslivet och privat och där allt går alldeles för fort. Informationsstressen i vårt samhälle, t ex att ständigt vara nåbar, kan vara stressande. Du vet nog också att du själv har mycket inneboende kunskap om hur du kan bekämpa och mota bort stressen ur ditt liv. Det svåra brukar vara att ta sina egna varningssignaler på allvar och avsätta tid för att återhämta sig i kropp och själ. Men det klarar du när du tänker på det hägrande målet: En tillvaro med större livskvalitet. Kanske är målet för dig: att få en bättre nattsömn att kunna koncentrera dig på att läsa en bok att få djupare kontakt med dig själv och dina närmaste att kunna tänka klarare att vara mer effektiv och produktiv när du jobbar att få en bättre fysisk och psykisk hälsa att känna dig mer tillfreds med dig själv Denna bok vill ge dig praktiska tips och stöd på vägen mot att hantera stressen i ditt liv och hitta tillbaka till en mer balanserad tillvaro. Stockholm, december 2009 Aleksander Perski Karin Kjellgren

4 4 Livsstilsförändring Stressen Vad är stress? Det överaktiva livet Livsstilsförändring Stressen 5 Stress är en instinktiv reaktion som alltid har funnits hos människan och gör kroppen beredd på en fysisk ansträngning. Det är kroppens uråldriga reaktion för att överleva, antingen genom att fly från en angripare eller genom att kämpa. Påfrestningar och ansträngningar i sig behöver inte nödvändigtvis vara skadliga. Det är snarare relationen mellan belastningarna samt förmågan att se sammanhang och mening i livet som bestämmer hur du kommer att påverkas. När du känner dig stressad har det uppstått en obalans mellan belastningarna i ditt liv och dina resurser (figur 1). Stress är alltså ett tillstånd som kan innebära en fara för din kropp. Det första svaret på stress är en febril aktivitet som vår storhjärna bedriver. Vår förmåga att lösa problem kommer då igång. Men när rationella försök att komma ur knipan inte fungerar, reagerar vår kropp på olika sätt. Våra stressprogram (se sidan 7 och 8) är till för att hjälpa oss att komma undan faran. Många faktorer i vårt moderna samhälle, som t ex arbetslöshet, dålig ekonomi, klimathot och/eller den ständigt ökande tidspressen, kan bidra till ökad stresskänsla. Resurser Belastning HOT Varför bryr du dig om din stressnivå? För höga och långvariga stressnivåer kan göra dig sjuk. När vi envist kämpar vidare trots en obalans mellan kraven på oss och våra resurser, kan vi hamna i en stresskollaps. Denna kan leda till en mängd olika sjukdomstillstånd som t.ex. depression, olika ångesttillstånd, akuta hjärtkärlsjukdomar, muskel- och ledsjukdomar, infektionssjukdomar, magtarmsjukdomar eller hudsjukdomar. Dessa sjukdomar är vanligt förekommande och utgör idag den största orsaken till långtidssjukskrivningar och förtidspensioneringar. Stress kan också påverka sexuallusten och förmågan negativt hos både kvinnor och män och bidra till infertilitet, missfall och för tidig födsel. Effekterna av en stressande livssituation varierar dock mycket beroende på hur du lever i övrigt. Du har ett bättre skydd mot stress om du sover tillräckligt, är fysiskt aktiv, äter regelbundet och hälsosamt, har stöd från din omgivning och inte tröstar dig med för mycket nikotin och alkohol. Trots att effekterna av en stressande livssituation kan vara allvarliga, är det viktigt att komma ihåg att även små förändringar kan vara betydelsefulla. Att bli medveten om ditt sätt att reagera i påfrestande situationer, börja sova bättre och leva mer regelbundet när det gäller kost och motion, kan få stor effekt på din totala livssituation. HOT Resurser Det passiva livet Belastning Figur 1. Relationen mellan belastningarna och dina resurser att hantera dem bestämmer hur du kommer att påverkas. När du känner dig stressad har det uppstått en obalans mellan belastningarna i ditt liv och dina resurser.

5 6 Livsstilsförändring Stressen Kroppens stressreaktioner olika försök att återställa balansen Som väl är, är vi människor mycket bra rustade för att klara även stora avvikelser från det normala. Medan huvudet, d v s storhjärnan, arbetar för fullt med att lösa problemen, kommer kroppen att ta till något av sina inbyggda stressprogram, kamp, flykt eller spela död-programmet, för att återställa balansen. Alarm HOT Motstånd Stressfaser Kamp/flykt Spela död Utmattning Figur 2. Stressfaser enligt Hans Selye en allvarlig hotupplevelse leder till en motståndsfas, där vi provar olika stressprogram för att undkomma faran. Om vi misslyckas och situationen blir för långvarig, leder våra egna stressreaktioner till utmattning och even tuellt en stressjukdom. Tre faser av stress Sjukdom Hans Selye, som på 1930-talet började med stressforskning, kunde se en tidsbunden utveckling av stressreaktioner (figur 2). Efter en kort alarmfas där alla aktiviteter avstannar och vi orienterar oss om vad som pågår och fattar beslut om ett visst reaktionsmönster, så inträffar en motståndsfas där vi anstränger oss på alla sätt för att undanröja faran. I den fasen är vi supermänniskor och antingen utvecklar vi en enorm motståndskraft eller så hamnar vi direkt i spela död-programmet, där vi inte heller är speciellt sårbara. Syftet med denna fas är ju att undanröja faran och antingen lyckas vi med det och kan återgå till det vanliga hushållnings läget, eller också går vi Livsstilsförändring Stressen 7 under. Om varken det ena eller det andra inträffar, vilket är typiskt för våra moderna livsvillkor, kan stressreaktionen bli mycket långvarig. I utmattningsfasen börjar vi tala om kronisk stress, d v s faran har inte gått över och våra ansträngningar är fruktlösa. Våra resurser börjar då ta slut och ändamålsenliga stressreaktioner kan vändas emot oss och börja förstöra vår egen kropp istället för angriparen. Kamp- och flyktprogrammet Detta program är till för att antingen oskadliggöra hotet eller fly, om vi bedömer att det är oss övermäktigt. Den del av vårt nervsystem som ska hjälpa oss att bekämpa faror, skapa resurser och på det sättet återställa balansen, kallas det sympatiska nervsystemet och kopplas på med full kraft när vi upplever att vi måste undanröja ett hot. Denna del av nervsystemet är också aktivt, då vi behöver agera för att skaffa resurser eller förändra något i vår omgivning. När stressituationen blir mer långvarig förstärks den sympatiska aktiveringen, vilket höjer bl a blodtryck och puls. När faran är över och situationen har lösts återgår kroppen till sin vanliga lunk, med lagom aktivering och lagom hushållning och återuppbyggnad. Men när vi inte lyckas lösa problemet, kan vi hamna i ett permanent tillstånd av kamp eller flykt med ständig aktivering av olika kroppssystem som följd. Det skadar och bryter i längden ner vår kropp och kan leda till en rad stressjukdomar. Det finns tydliga varningssignaler för att vi har hamnat i ett permanent kamp- och flyktprogram. Faktaruta 1. Sömnrubbningar För tidiga uppvaknanden Energiproblem Överaktivering Känslopåverkan Olust, rädsla, ångest Kognitiva besvär Minne, koncentration Kroppsproblem Hjärta, andning, mag/tarm Varningssignaler Kamp/flykt

6 8 Livsstilsförändring Stressen Spela död-programmet Vi tar till spela död-programmet, när vår hjärna gör bedömningen att faran är oss övermäktig och att vi inte har någon chans att ta oss ur situationen. I det läget försöker kroppen hjälpa oss med att försöka försvinna. I kroppen agerar den parasympatiska delen av nervsystemet broms, och vid akut fara är det denna del som utför det så kallade spela död-programmet. Det parasympatiska nervsystemet styr vår resurshushållning av aktiviteter, som att spara energi, använda olika ämnen och driva ut det som inte behövs från kroppen, reparera skador som uppkommit och förnya vävnader. Men vid mer utdragna stressituationer kan bromssystemen bli dominerande i kroppen, vilket leder till en överdriven uppbyggnad av kroppen utan att några större resurser förbrukas. Det är då vårt tröstbehov ökar markant. I motsats till en allmän föreställning, är den här typen av reaktion på en övermäktig fara kanske mer vanlig hos oss människor, än det uppvarvande kamp- eller flyktprogrammet som vi oftast sammankopplar med stress. Den uppgivna stressreaktionen att spela död, medför ofta svimningskänsla, trötthet, yrsel, muskelsvaghet och symptom från magen. På beteendeplanet tar det sig uttryck i ett oerhört behov av tröst som ofta leder till ökad konsumtion av sötsaker eller fet mat, alkohol, lugnande medicin eller sömnmedel. Man vill också isolera sig, försvinna och begränsa sina sociala kontakter. Känslomässigt kommer trötthetskänslor, ledsenhet, nedstämdhet, sorg och depression. Även när vi hamnat i spela död-programmet finns det klara varningssignaler. Faktaruta 2. Sömnrubbningar Stort sömnbehov Energiproblem Trötthet Känslopåverkan Nedstämdhet Kognitiva besvär Minnes-/koncentrationssvårigheter Kroppsproblem Smärta, tröstbehov Varningssignaler Spela död Referens: Folkow B. Mental stress and its importance for cardiovascular disorders; physiological aspects from-mice-to-man. Scand Cardiovasc J 2001;35: Livsstilsförändring Stressen 9 Varningssignaler för att balansen är rubbad Ett bra tips är att försöka lära känna dina personliga stressvarningar och ta dem på allvar. De tidiga stressvarningarna kan bestå av att du har svårt att somna, vaknar tidigt, är överaktiv i kroppen, irriterad, orolig, och känner ångest. Du kan också känna dig ledsen och nedstämd, övermäktigt trött, och ha ett omåttligt behov av sömn. De flesta människor brukar uppmärksamma de här signalerna och försöka backa ur den stressande situationen så gott de kan, för att hitta tillbaka till en mer balanserad tillvaro. Oftast räcker det med några dagars eller veckors vila och miljöombyte, för att kroppen ska återhämta sig. Men ibland krävs en mer drastisk förändring av levnadsvanorna. Här nedan beskrivs ett antal tillstånd som kan betyda att du är på väg in i ett utmattningstillstånd. Svara på de 14 frågorna och bedöm själv i vilken mån du upplever dessa tillstånd under större delen av din dag. Faktaruta 3. Utbrändhetsformulär (Efter SMBM, Shirom-Melamed Burnout Measure). 1 = Nästan aldrig 7 = Nästan alltid 1. Jag känner mig trött Det känns som om jag inte orkar gå till jobbet på morgonen Jag känner mig fysiskt utmattad Jag känner att jag har fått nog Mina batterier är uttömda Jag känner mig utbränd Jag tänker långsamt

7 10 Livsstilsförändring Stressen 8. Jag har svårt att koncentrera mig Jag har svårt att tänka klart Jag har svårt att fokusera mina tankar. 11. Jag har svårt att tänka på komplicerade saker Jag känner att jag har svårt att uppmärksamma mina medarbetarnas och kunders behov. 13. Jag känner att jag har svårt att engagera mig känslomässigt i mina medarbetare och kunder. 14. Jag känner att jag har svårt att hysa medkänsla med mina medarbetare och kunder. Frågorna 1, 2, 3, 4, 5, 6 fysisk trötthet Frågorna 7, 8, 9, 10, 11 motsvarar mental trötthet Frågorna 12, 13, 14 motsvarar emotionell trötthet Ju högre poäng desto högre risk för utmattning. Du kan räkna ut medelvärdet i varje delskala och även för alla frågor ligger du på 4,0 i snitt är det dags att söka hjälp, patienter som söker till en stressmottagning ligger oftast över 5,0. Varför kan stress leda till sjukdom? Mycket ny forskning tyder på att en huvudorsak till att människokroppen kan fungera felfritt i ca 110 år, beror på ett komplicerat samspel mellan nedbrytande och uppbyggande processer i organismen. Om din kropp använder sig av stressprogrammen för länge, leder det till att de nedbrytande processerna tar över. De uppbyggande processerna eller den s k reparationen och regenerationen i kroppen blir då så allvarligt störd att du kan bli sjuk. Livsstilsförändring Stressen 11 Utmattningssyndrom (utbrändhet) orsakas av stress Om obalansen mellan krav och resurser blir långvarig och inte återställs, kan det leda till en störning som brukar kallas för utmattningssyndrom eller utbrändhet. Det är ett tillstånd som ofta ligger till grund för andra stressrelaterade sjukdomar. Fyra grupper av symtom kan förekomma: Trötthet och sömnstörningar, kroppsproblem, kognitiva problem samt psykiska problem. Trötthet och sömnstörningar Trötthet orsakad av utmattningssyndrom karakteriseras av att den inte försvinner även om man vilar. Man kan känna sig totalt utslagen och övermäktigt trött efter bara några timmars aktivitet, som om energikällan är helt släckt. Det finns inget mer att ta. Sömnsvårigheter är också vanliga, man vaknar tidigt och kan inte somna om, vaknar flera gånger under natten eller också har man ett omåttligt sömnbehov. Man kan också ha problem med för tidigt uppvaknande. Oftast är tröttheten och sömnsvårigheterna intimt sammanvävda. Känslan av att inte ha någon livsenergi kvar, har i flera nya studier kopplats till störningar i djupsömnen och en osammanhängande sömn med korta uppvaknanden natten igenom. Den här typen av sömnstörningar kan ses hos de flesta med utmattningssyndrom och tyder på en allvarlig störning av kroppens återhämtningsförmåga.

8 12 Livsstilsförändring Stressen Kognitiva problem Vid utmattningssyndrom drabbas man oftast av mer eller mindre allvarliga kognitiva störningar d v s en markant nedsättning av förnuftsfunktionen. Man kan ha svårt att lägga saker på minnet, ha svårt att komma åt sina grundkunskaper och faktaminnet är rubbat. Man kan också ha allvarliga koncentrationssvårigheter. Att läsa en hel bok t ex kan kännas som en omöjlig uppgift. Man kan även ha svårigheter med att dela sin uppmärksamhet och lätt bli störd om flera saker händer samtidigt. Många upplever överkänslighet i olika sinnen. Somliga blir känsliga för ljud eller ljus eller får tunnelseende, känslighet för lukt eller starka smakupplevelser. En del personer klagar över svårigheter att följa tankebanor och får problem med sin inre dialog. Hos andra är orienteringen i tid eller rum ordentligt rubbad, man hittar plötsligt inte ut ur rummet eller har svårt att öppna bildörren inifrån. Tiden går ibland mycket långsamt och ibland rasande snabbt. Man tappar plötsligt ord eller uttryck. Allt detta gör att man blir otroligt stresskänslig och samtidigt helt oförmögen att genomföra mer komplicerade uppgifter. På sin höjd klarar man av repetitiva, monotona eller mycket begränsade arbetsmoment. Att passa sig till nya påfrestningar kan kännas helt omöjligt. Kroppsliga problem En tredje symtomgrupp handlar om störningar i kroppens fysiologiska reglering, både när det gäller funktioner som styrs av det autonoma (icke viljestyrda) nervsystemet och sådana som vi vanligen kan kontrollera med vilja. I det första fallet gäller det rubbningar av t ex temperaturkontroll, kontroll av magtarmfunktionen eller vätskebalansen. Man kan uppleva hjärtklappning, extra hjärtslag, för snabb eller för långsam puls. Pendlingar i blodtrycket förekommer, liksom diarré, förstoppning, smärta från magtarmkanalen; svårigheter med andningen, ont i bröstet, olika smärttillstånd, hudproblem eller plötsliga herpes virus-utslag. Man kan även få problem med muskelryckningar, skakningar, muskeldomningar eller t o m förlamning. Livsstilsförändring Stressen 13 esttillstånd eller panikångest. Andra psykiska åkommor, har att göra med tillstånd av nedstämdhet och ledsenhet eller något som på senare år fått namnet utmattningsdepression. Figur 3. Den urholkade kroppen, en skulptur av läkaren Margareta Klein. Utmattning Kognitiva problem Sömnrubbningar Trötthet, utmattning Kroppssymtom Neuromuskulära symtom Psykiska symtom Psykiska reaktioner En fjärde grupp av symtom har att göra med de psykiska reaktionerna. En del människor kan besväras av känslosvängningar, en otrolig känslosamhet, kort stubin och snabba svårkontrollerade kast i känslolivet. Starka ångestproblem kan leda till eller förstärka olika slags fobier, allmänna ång-

9 14 Livsstilsförändring Stressen Kontakt med barn eller djur kan minska stress. Hur kan du minska stressen i din livssituation? Stresskydd = Kontroll + Stöd + Mening + Vettiga livsvanor (Sömn!) För att undvika att bli utmattad och drabbas av stressrelaterade sjukdomar finns det mycket du kan göra för att skydda dig själv. Ta makten över din situation! Egen kontroll Om du konfronteras med ökade krav i ditt arbets- eller privatliv, behöver du uppleva en motsvarande ökad makt, kontroll och kompetens för att förbli frisk. Här följer några hållpunkter som kan hjälpa dig att göra kraven till en positiv utmaning snarare än en övermäktig belastning. Livsstilsförändring Stressen 15 Säg aldrig ja till nya uppgifter på en gång återkom dagen efter, när du har haft tid att fundera över saken. Försäkra dig om att du har gott om resurser och kunskaper för att utföra nya uppgifter. Om det är en stor ny utmaning, tänk på vilka uppgifter/krav du kan ta bort istället. Försök alltid ha någon kontroll över din budget både i arbetet och privat. Se till att du har en god framförhållning. Se till att du är med i beslutsprocesserna både på jobbet och privat. Bra feedback från närmaste medarbetare och chefer kan hjälpa dig på vägen. Skaffa dig vidareutbildning och handledning om du arbetar i yrken som utvecklas väldigt snabbt. Se till att du sysslar med saker som intresserar dig och där dina färdigheter är en tillgång. Socialt stöd Om du känner att du inte är ensam utan del av en familj eller en grupp, kan du få styrka att klara även stora påfrestningar. Ett tydligt och väl fungerande socialt nätverk, en stödjande familj, gott om vänner, och känslan av att vara älskad av någon, kan ge oerhörd kraft i livet. Mycket av det kan tyckas vara utanför din kontroll men ett socialt stöd kan ibland behöva organiseras och underhållas. Nedan följer några hållpunkter. Se till att du har en stödgrupp eller ett nätverk som träffas regelbundet. Isolera dig inte. Se till att du blir sedd av någon chefer, arbetskamrater, kompisar. Försumma inte dina vänner när livet blir krävande det är då de behövs som mest. Kärlek och vänskap är en självklar del av livet, men också ett fantastiskt stresskydd. Se till att alltid ha tid med familjen och dina närmaste. Studier visar att sällskapsdjur kan utgöra ett starkt skydd mot livets påfrestningar.

10 16 Livsstilsförändring Stressen Mening och belöningar Det är också viktigt att du försöker reflektera över om det du engagerar dig i, verkligen känns meningsfullt och om du upplever att du får tillräckligt med belöningar för dina insatser. Ska du utsätta dig för höga krav, gäller det att uppleva att ansträngningen handlar om något betydelsefullt, att strukturerna du ingår i, är någorlunda begripliga och förutsägbara och att du känner en stark samhörighet med omgivningen. När du har svårt att hitta ett övergripande motiv till det du gör, se åtminstone till att du får bra betalt för mödan! Förändra dina livsvanor! Regelbundna vanor Ett sunt balanserat liv bestående av regelbundna måltider, god mat med en vettig sammansättning och fysisk aktivitet i någon form, varje dag (även lättare aktiviteter som promenader gör nytta), har stor betydelse för din balans eftersom det främjar kroppens uppbyggande processer. Missbruk Livsstilsförändring Stressen 17 av alkohol, nikotin, fett och sött och olika andra substanser kan hjälpa oss att stå ut med påfrestningar för stunden. Men i längden hanterar vi stressen mindre effektivt. Dessutom får vi betala priset för dessa tröstbeteenden med en sämre hälsa. Vila/egen tid Vila, kontemplation och tillräckligt med egen tid är ett grundvillkor för en bra balans. Det moderna livet innehåller inte längre några naturliga pauser även det heliga eftermiddagskaffet håller på att försvinna. Därför är det viktigt att du hittar ditt eget sätt att uppnå stunder där själen känner sig fri och stilla. Det kan handla om att du ägnar dig åt en hobby, går i skogen, ägnar dig åt musik och konst, eller kanske lär dig någon teknik, som avslappning, yoga eller meditation för att uppnå själslig ro. Det viktiga är att du ger dig själv egna stunder för att hämta nya krafter och fylla på dina resurser. Sömn Under de faser av din sömn som kallas djupsömn sänks produktionen av aktiverande, stressrelaterade hormoner till ett minimum, medan utsöndringen av tillväxthormon ökar dramatiskt (60 80% av dygnets produktion sker då). Också utsöndringen av testosteron kommer igång vid insomningen och fortsätter natten igenom. Allt detta tyder på att din djupsömn är väldigt viktig för din kropps uppbyggande processer. Du kan störa djupsömnen med oregelbundna levnadsvanor, alkohol, nikotin, läkemedel eller helt enkelt för kort sovtid. Normal sovtid för vuxna bedöms numera vara 7 8 timmar per dygn under en arbetsvecka och längre under helgen. Naturligtvis finns stora variationer. Kanske tillhör du dem som inte behöver mer än 5 6 timmars sömn, speciellt om du har möjlighet till ett par korta tupplurer under dagen. En tupplur på 30 minuter beräknas ersätta 2 timmars förlorad huvudsömn. Vanan att ta siesta, som fortfarande finns i en del Medelhavsländer, bidrar inte bara till ökad livskvalitet utan också till minskad sjuklighet, bland annat när det gäller hjärtkärlsjukdomar. Tyvärr lider många människor av brist på sömn eller upplever betydande sömnstörningar p g a sin livssituation. Om du går och lägger dig när du är orolig, nervös, spänd eller överaktiverad kan din djupsömn störas. Ofta är spänningen kopplad till traumatiska händelser eller tankar kring nästa dags stressande aktiviteter. Men eftersom det främst är under djupsömnen som kroppen försöker återhämta sig, kan långvarig sömnbrist få ödesdigra konsekvenser.

11 18 Livsstilsförändring Stressen Det finns mycket du kan göra för att förbättra din sömn. Det första är att upprätthålla en någorlunda vettig dygnsrytm, eftersom vår biologiska klocka gärna vill att vi sover under dygnets mörka timmar och går till sängs någon gång mellan klockan tio och ett på natten. Det är bra om du skaffar dig regelbundna sovvanor, oberoende av om du är morgon- eller kvällsmänniska. För det andra är det viktigt att du ger dig tid att trappa ner efter dagens aktiviteter, ungefär två timmar före sänggåendet. Det gäller fysiska aktiviteter, men också tankar och aktiviteter som rör ditt arbete. Se till att du inte lägger dig hungrig. Det är inte heller bra att få i sig för mycket alkohol. Även om alkohol kan underlätta insomnandet, bidrar den ofta till för tidiga uppvaknanden. Däremot är motion, senast två timmar före sänggåendet, bra både för bättre nedvarvning och för djupsömnen. Se till att sovmiljön är tyst, mörk och sval (13 18 grader för att sänka kroppstemperaturen), sängen rymlig och lagom mjuk och följsam. Sist men inte minst; ta inte sömnproblemen för allvarligt. Det gör inget om du sover dåligt en natt. Din kropp återhämtar sig snabbt. Det är dock bra med regelbundna sovtider och att du någon gång under dagen exponeras för starkt ljus i minst en halvtimme, så att kroppen känner att det är dag. Detta är särskilt viktigt att tänka på under vinterhalvåret med dess långa mörkerperioder. Däremot bör du undvika starkt ljus sent på kvällen. Med lite omsorg om din sömn kan du säkert förbättra dina vanor avsevärt och därmed stärka din återuppbyggnadsförmåga. Livsstilsförändring Stressen 19 Stresskänslighet handlar oftast om de resurser du har för att kunna hantera livet. Men även din tolkning av situationen kan göra dig mer eller mindre stresskänslig. Prestationsbaserad självkänsla Människor som drabbas av stressjukdomar har ofta en prestationsbaserad självkänsla. Ofta är denna kopplad till att man i barndomen bara fick kärlek av sina föräldrar, eller andra viktiga personer, när man lyckades med något, men genast gick miste om den när man misslyckades. Om du har varit utsatt för den här typen av villkorlig kärlek, kan det ha skapat ett inre behov av framgångar eller överdrivet erkännande från andra, för att upprätthålla ditt egenvärde. Men att vinna sin självkänsla genom prestationer kan få långtgående konsekvenser. Livet är ibland motigt för oss alla. Det går inte alltid som vi har tänkt oss. Men om du tenderar att betrakta varje misslyckande som ett hot mot din egen självkänsla, kan du få svårt att stänga av eller komma ur din fysiologiska uppvarvning. Du blir då väldigt stresskänslig, speciellt när det inte går så bra som du tänkt dig. Framför allt bland kvinnor är detta en allt vanligare väg in i stressproblemen, även kallad duktig flicka syndromet. Ett nytt fenomen är att stressohälsa ökar mest bland yngre kvinnor. Redan i skolåldern förekommer stressymtom oftare bland flickor. En faktor kan vara att flickor och kvinnor lider mer av prestationsbaserad självkänsla. Tvånget att ständigt prestera mer och bättre, kan också leda till bråttomsjuka, ett Ändra dina tankemönster! Stresskänslighet Det är inte bara hur du har det utan också hur du tar det. Några av oss blir mer utsatta än andra när livet är svårt. Men det innebär också att du kan försöka förstå din egen känslighet och göra något åt situationen. Den biologiska skillnaden mellan oss människor är inte så stor, men det är uppenbart att det finns en ärftlig skillnad vad gäller känslighet för påfrestningar. Mycket tyder också på att en stresskänslighet kan aktiveras senare i livet om du varit utsatt för stora påfrestningar, speciellt i barn domen. Det finns säkert också en skillnad mellan människor i hur nervsystemet reagerar på påfrestningar, speciellt i de strukturer i hjärnan som styr våra reaktioner på hot. Att våra reaktioner dessutom kan vara inlärda råder det ingen tvekan om.

12 20 Livsstilsförändring Stressen fenomen som är lika vanligt bland män som kvinnor och tar sig uttryck i ett omättligt behov av att ständigt åstadkomma mer och delta i allt fler aktiviteter. I vårt västerländska samhälle är detta beteendemönster väldigt vanligt och ses t o m som ett tecken på att man är framgångsrik. I själva verket kan ett sånt beteende sluta i en hälsokatastrof. Är du drabbad av prestationsbaserad självkänsla? Svara på de fyra frågorna som psykologen Lennart Hallsten har formulerat: Faktaruta 5. Prestation och självkänsla 1 = Stämmer inte alls = Stämmer helt Jag tror att jag ibland försöker bevisa mitt värde genom att vara duktig. Jag känner ibland att jag måste vara lite bättre än andra för att duga inför mig själv. Min självkänsla är alltför mycket beroende av vad jag åstadkommer i mina dagliga sysslor. Jag känner ibland ett inre tvång att åstadkomma något värdefullt här i livet. Svarar du 4 eller 5 ligger du i riskzonen. Referens: Hallsten L, Josephson M, Torgén M. Performance-based self-esteem: A driving force in burnout process and its assessment. Arbete och Hälsa 2005;4:1 39. Fundera över: Om du inte hade det arbete du har nu, hur skulle det påverka din självbild? Skulle du vara samma person om du hade ett mindre kvalificerat jobb? Glömmer du att ge dig själv uppskattning för vad du klarar ser du bara de områden där du inte räcker till? Bedömer du dig själv efter din senaste prestation eller efter din hela verksamhet eller utveckling? Om du hade kort tid kvar att leva, vad skulle du då göra för förändringar när det gäller ditt sätt att arbeta och prestera? Livsstilsförändring Stressen 21 Vad kan man göra åt prestationsbaserad självkänsla? Professionell hjälp Man kan lära sig mycket om att leva bättre med sin dåliga självkänsla av böcker och internet. Men om det inte hjälper och man gång på gång hamnar i fällan, får man göra ett mer grundläggande arbete med en professionell partner. Skjut inte på det, ju längre tiden går desto svårare är det att påverka sin grundinställning. Belöningen kommer. Förutom ett mer effektivt liv, kan du få nya spännande kunskaper om dig själv och ett liv som snarare drivs av lust än av en ständig kamp för att slippa misslyckas. Faktaruta 6. Glöm inte formeln självkänsla = förmåga/ambition Hög självkänsla = God förmåga/måttlig ambition Låg självkänsla = Måttlig förmåga/hög ambition Du kan öka din förmåga på olika sätt. Att bättre förstå dig på dig själv, din omgivning och det samhälle du lever i, är ett sätt. Men du kan faktiskt också minska på ambitionerna. Det är absolut inget fel i att vara duktig, men inte på allt och inte samtidigt. Falska åtgärder Det lönar sig definitivt inte att blåsa upp sin egen eller andras självkänsla genom tillrop, mantran eller ett överbeskyddande beteende. Den inre självkänslan bygger på riktiga erfarenheter, både de goda och de dåliga, som du har fått under din uppväxt. Din dåliga självkänsla kan bara förändras genom ett gediget arbete kring din självuppfattning. Skräcken att tappa kontrollen Prova på att skippa kontrollen över en situation, bokstavligen. Du kan t ex börja prata med en främmande person och se vad som händer. Det brukar

13 22 Livsstilsförändring Stressen nämligen inte hända så mycket. Utsätt dig för en riktig risk för besvikelse eller utstötning och se vad som händer. Det är oftast rädslan och fantasierna kring vad som kan hända snarare än verkliga problem som driver oss till många av de överdrifter kring prestation som skadar oss i livet. Livsstilsförändring Stressen 23 Ju större den inre osäkerheten är, desto starkare behov av bekräftelse Att minska den inre osäkerheten är den enda vinnande strategin. Att försöka göra det genom att prestera är dömt att misslyckas, eftersom bekräftelserna som kommer räcker aldrig till. Du får aldrig nog. Att kunna allt, att allt är möjligt Detta är tyvärr en illusion som kan stå i vägen för att kunna välja. Ett beslut betyder också att du måste välja bort annat, och då är inte längre allt möjligt. Detta kanske kan förklara varför en del av oss velar så mycket, har svårt att bestämma sig välja partner, skaffa barn, yrke eller till och med frisyr. Alla människor har självklart lika värde, men vi är olika på många sätt. Det är klokt att bli varse sig själv och sina sidor. Att känna till sina starka drag och utnyttja dem medvetet kan leda till stor tillfredställelse i livet. Att drivas av sina svaga sidor kommer ofta att leda till problem. Håll kontakt med dina känslor De utgör en oerhört viktig kompass i livet. Saknar du en riktning som överensstämmer med dina känslor, riskerar du att bete dig felaktigt och irrationellt. Och kan därigenom skapa nya problem för dig själv. Dålig självkänsla Dålig självkänsla kan leda till att du inte backar ur situationer som är hopplösa från början. Driften att prestera överskuggar allt, du tappar omdömet och kan lätt köra slut dig själv på tappra försök att göra något som egentligen är omöjligt. Andra följder av dålig självkänsla är att du väljer krävande relationer eller yrken, eller har svårt att säga nej. Även minsta misslyckande blir stort och du har svårt att ta det lugnt när du kommit igång. Tvångspresterarna befinner sig alltid i konflikt De lockas och hotas av utmaningar samtidigt. Ju större utmaning desto mer bekräftelse behövs när man lyckas. Samtidigt är risken större då att misslyckas, göra bort sig. Konflikten tar så mycket på de psykiska krafterna att det knappt finns energi kvar för att verkligen koncentrera sig på själva uppgiften. Även tvångshjälparna befinner sig i en liknande konflikt mellan behov av kärlek och risken att avvisas. Att komma närmare någon människa för att uppleva lite kärlek eller erkännande kan öka risken för att bli bortstött och uppleva hur värdelös man egentligen är. Perfektionismen som styrs av lusten att uppnå något kan bli väldigt konstruktiv. Perfektionismen som en strategi att undvika misslyckande blir destruktiv och ickeproduktiv. Måste du vara perfektionistisk, så försök åtminstone se till att bara vara det i vissa utvalda delar av livet, inte i allt. Att vara bäst-paradoxen Om du är bäst så kommer du så småningom att hamna bland andra som också är bäst, på gymnasiet, högskolan eller toppjobbet, och då går det inte längre att vara bäst jämt. Vad gör du då?

14 24 Livsstilsförändring Stressen Ditt bästa är bäst, kom ihåg det du behöver inte vara bättre än så Optimism/pessimism Det som händer oss i livet kan tyckas vara ett objektivt faktum. Men du tolkar det som händer dig på helt olika sätt, beroende på om du är optimist eller pessimist. Om något negativt inträffar, kommer du som är pessimist att uppfatta det som orsakat av dig själv, medan optimisten kommer att göra precis tvärtom och säga att det berodde på otur eller andras illvilja. Om det däremot händer något positivt, kommer du som är mer optimistiskt lagd, att tolka det som din egen förtjänst, medan pessimisten kommer att se det som en slump eller orsakat av någon annan. Om du blir medveten om dina egna tendenser åt det ena eller andra hållet, kan du använda dina tankestrategier till att ändra din pessimistiska inställning. (Ev. med hjälp av kognitiv psykoterapi.) På det sättet kan du hjälpa dig själv att klara av din anpassning och relation till det som händer dig på ett bättre sätt. Skilj på vad du kan ändra måste acceptera I svåra situationer kan du använda olika strategier för att försöka lösa problemen. Du kan försöka agera när det är möjligt (instrumentellt bemästringssätt) eller du kan låta bli och istället agera känslomässigt (emotionellt bemästringssätt). Om du har en tendens att alltid använda samma metod och inte anpassa strategin efter situationen, kan det öka risken för att din kropps stressprogram mobiliseras för ofta. Den stora utmaningen är att kunna skilja på vad du faktiskt kan förändra genom dina handlingar och vad du inte kan ändra på, och därför måste hitta ett sätt att acceptera. Det kan sammanfattas med den bön om sinnesro som avslutar alla möten hos Anonyma Alkoholister: Gud ge mig sinnesro att acceptera det jag inte kan förändra, mod att förändra det jag kan och förstånd att inse skillnaden. Att återställa balansen när det gått för lång Om det har gått för långt med stressens skadliga verkan kan det vara svårt att göra allt på egen hand. När utmattningen har övergått i en stresskollaps behöver du professionell hjälp för att kunna vända din situation. Hjälpen finns och i första taget bör du kontakta din doktor på vårdcentralen eller företagshälsovården. I flera städer finns det också specialiserade stressmottagningar. Du hittar dessa genom att titta på Livsstilsförändring Stressen 25 Befinner du dig i riskzonen för stresssjukdom? Faktaruta 7. Bedömning av utbrändhet; exempel på formulär. Utmattningsformulär Besvara nedanstående frågor utifrån hur du känt dig den senaste tiden. Skriv in det alternativ som bäst stämmer in på dig. Har du Under det senaste året upplevt: 0 = Nej 1 = Ja Allvarliga svårigheter i ditt arbetsliv, studier eller familjelivet Stor ökning av arbetstid, ansvar eller belastning i livet Allvarliga händelser eller stora negativa förändringar i livet Allvarliga problem med dina relationer Allvarliga problem med din ekonomi Har du under den senaste månaden upplevt eller haft problem med att: 1 = Aldrig 2 = Sällan 3 = Ibland 4 = Ofta 5 = Alltid Komma ihåg namn, datum eller ärenden du ska göra Komma ihåg saker som är/varit viktiga för att utföra ditt yrke Fullfölja en tankebana Föra samtal med dig själv Orientera dig i tid eller rum Kortvarig känsla att vara frånvarande Koncentrera dig på en längre text, nyhetsartikel eller bok Göra flera saker samtidigt Göra saker under tidspress Lätt bli stressad Tunnelseende Överkänslighet för ljud, ljus eller lukter Somna Vakna tidigt och inte kunna somna om Ökat sömnbehov Vara trött för jämnan Känna den sortens trötthet som inte går att vila bort Dina batterier är uttömda Du har fått nog av livet

15 26 Livsstilsförändring Stressen Stor infektionskänslighet Överkänslighet för smärta Problem med magtarmkanalen Problem med extra hjärtslag eller snabb puls Problem med andningen eller ont i bröstet Problem med balans, yrsel eller tinnitus Problem med herpes eller andra hudproblem Problem med muskeldarrningar eller ryckningar Problem med muskelsvaghet eller domningar i armar eller ben Humöret har blivit vacklande Vara mer lättrörd känslomässigt Vara mera irriterad eller ilsken Kontrollera dina känslor Du känner mycket oro eller ångest Du känner dig väldigt ledsen Du känner dig deprimerad Svarar du Ja respektive 4 eller 5 på de flesta av frågorna så är det dags att söka professionell hjälp. Referens: Perski A. Ur balans. Bonnier Fakta, Återskapa resurser Att komma tillbaka efter en stresskollaps är en lång process som kan ta åratal i anspråk. Den första fasen kan vara från några dagar till några veckor. Målet här är att stärka och upprätta goda sömn- och levnadsvanor och få igång dina återuppbyggande krafter. I nästa fas är det viktigt att försöka få din kropp och själ i balans. Det kan man göra via försiktig fysisk träning av olika slag som sjukgymnastik och avslappningsövningar. Även metoder som akupunktur, tai chi, yoga eller meditation kan vara till stor hjälp. Kanske behöver man göra en utredning av eventuella hormonella störningar och hur de ska åtgärdas. Ibland kan det behövas psykiatrisk expertis för att fastställa vilket stöd och vilka behandlingar som kan behövas. Vissa kan behöva psykoterapi för att bearbeta de hinder som finns för att återfå en själslig balans. I en del fall kan läkemedelsbehandling eller annan behandling av läkare vara ett lämpligt alternativ. Livsstilsförändring Stressen 27 Stresshanteringsgrupper Om du har drabbats av en stresskollaps kan du känna dig väldigt ensam och utsatt. Det kan då vara till stor hjälp att få träffa andra personer med liknande problem. Någon gruppverksamhet där du kan ventilera dina problem med andra och få hjälp med att förstå kopplingen mellan ditt sjukdomstillstånd och hur du har levt, kan vara väldigt värdefullt. En kognitivt inriktad behandling, antingen i grupp eller individuellt, kan ge dig insikt i de olika värderingar och antaganden som ligger bakom en eventuell oförmåga att ta dig ur eller förändra en påfrestande situation. Du kan få bättre insikt i dina beteendestrategier och få tillfälle att prova på alternativa handlingssätt. Kanske kan du också få hjälp att omformulera dina mål i livet och få stöd i att genomföra en del praktiska förändringar. Stressdagbok Kontrollera att du lyckats Fyll i stressdagboken (sidan 28 29) innan och efter dina försök att förändra din stressituation och jämför dina skattningar. Kanske peppas du av dessa forskningsresultat? De allra flesta patienter som insjuk nat med utmattningssyndrom återgår till arbetslivet efter behandling och rehabilitering. Kognitiv terapi fungerar bra både vad gäller behandling av stress och stressrelaterad sömlöshet eller insomningsbesvär. Minskar man stressen förbättras sömnen. Bra sömn sömn kan bidra till viktminskning, lägre blodsockernivå, lägre blodtryck, mindre smärta, mindre dagtrötthet.

16 28 Livsstilsförändring Stressen Livsstilsförändring Stressen 29 stressdagbok Datum.../... Idag vaknade jag klockan... Jag har lagt mig klockan... Dessa frågor handlar om hur du känner dig under dagen. Du uppskattar hur du mår på fyra skalor Sömnighet, Uppvarvning, Mental trötthet och Stress vid 8 tillfällen under dagen. Du fyller i klockslag och skriver i en siffra (1 9), som motsvarar hur du genomsnittligt eller i högsta grad känt dig under den motsvarande tiden. Sömnighet 1 Mycket pigg 2 3 Pigg 4 5 Varken pigg eller sömning 6 7 Sömnig, men ej ansträngande vara vaken 8 9 Mycket sömnig, ansträngande vara vaken, kämpar mot sömnen Uppvarvning 1 Mycket avspänd 2 3 Avspänd 4 5 Varken eller 6 7 Uppvarvad 8 9 Mycket uppvarvad Mental trötthet 1 Mycket fräsch, på topp 2 3 Fräsch/energisk 4 5 Varken trött eller fräsch 6 7 Trött, men ej ansträngande 8 9 Mycket trött, utmattad, orkar inte anstränga mig mentalt Stress 1 Mycket avslappnad 2 3 Avslappnad 4 5 Varken eller 6 7 Stressad 8 9 Mycket stressad Tid Klockan Sömnighet Uppvarvning Mental trötthet Stress Övriga kommentarer Vaknar Efter frukosten Innan lunchen Kring klockan Kring klockan Kring klockan Kring klockan Vid läggdags

17 30 Livsstilsförändring Stressen Vill du veta mer! Boktips Sömn Sov bättre med kognitiv beteendeterapi av Marie Söderström. Viva förlag, 2007 Sömnproblem har blivit allt vanligare, framför allt bland yngre människor; främst beroende på vår livsstil och höga krav på oss själva. Alltfler upplever sömnstörningar pga stress och tankar på arbetet. Sömnbesvär kan även starkt bidra till utveckling av utmattningssyndrom. Kognitiv beteendeterapi (KBT) är den metod som långsiktigt i studier visat bäst resultat vid olika typer av sömnbesvär. Boken ger konkreta tips hur man, med hjälp av KBT, själv kan komma tillrätta med sömnproblem. Marie Söderström är legitimerad psykolog med KBT-inriktning. Hon arbetar med KBT-behandling av sömnbesvär vid Stiftelsen Stressmottagningen och Sömnmottagningen. Hon är doktorand vid Karolinska Institutet och har arbetat med sömn- och stressforskning. Duktighetsfällan en överlevnadsbok för prestationsprinsessor av Joanna Rose och Aleksander Perski. Prisma, 2008 Alltfler drabbas av stress och utmattning, framförallt unga kvinnor. De flesta som söker hjälp på Stressmottagningen är i 35-årsåldern. De har arbetat i mindre än tio år, och ändå har de tydliga symptom på utbrändhet. De har hamnat i duktighetsfällan. Oftast har de enorma krav på sig själva och förväntningar på sin prestation. Joanna Rose, vetenskapsjournalist, och Aleksander Perski, stressforskare och chef för Stressmottagningen, ger med denna bok exempel på vilka psykologiska krafter och samhällsmekanismer som kan leda till att många unga kvinnor drabbas. De betonar också att det går att undvika att hamna i fällan. Boken tillhandahåller grundfakta och praktiska tips om vad man själv kan göra. Hantera din stress med KBT Giorgio Grossi. Viva förlag, 2008 Stress är ett av det moderna livets stora hälsoproblem. Man kan, med rätt kunskap, sätta stopp för stressen i tid. Boken ges praktiska tips för att bl a kunna stressa och ta det lugnare. Du kan läsa om vad stress egentligen är och hur din hälsa och prestationsförmåga påverkas. Du får veta vad som gör oss stressade och hur vi påverkas såväl på kort som på lång sikt. Giorgio Grossi har, med hjälp av KBT (kognitiv beteendeterapi), satt ihop ett steg-för-steg-program med praktiska övningar och tekniker för att bättre hantera stressen i vardagen. Giorgio Grossi är docent i psykologi, forskare vid Stressforskningsinstitutet och arbetar med kognitiv beteendeterapi vid Stiftelsen Stressmottagningen i Stockholm. I balans Giorgio Grossi. Bonnier Fakta, På 90-talet drabbades alltfler av folksjukdomen utbrändhet. Många blev sjukskrivna flera år utan att läkare kunde finna något bot. Giorgio Grossi är forskare på Livsstilsförändring Stressen 31 Stressmottagningen på Karolinska sjukhuset. I sin bok ger han råd som kan hjälpa stressade att ta sig ur ett hälsovådligt tillstånd. Boken kan även läsas av de drabbades anhöriga, arbetskamrater eller chefer, samt andra som är intresserad av stress och stresshantering. Ur balans Aleksander Perski. Bonnier Fakta, 2006 Boken tar ett vidare grepp på stress i vardagen missbruket av vår tid och den livsfarliga obalansen. Boken beskriver varför de som lever på gränsen blir nedstämda och djuptrötta, vad som händer i kroppen när sammanbrottet är ett faktum, varför det kan ta flera år innan kraften kommer tillbaka och hur vi kan skydda oss genom sömn, kärlek och egen tid. Stress och den nya ohälsan Peter Währborg. Natur och Kultur, 2009 Sjukskrivningarna har ökat lavinartat och orsaken till den nya ohälsan är stress. Till och med barn lider av stress i vår tid. Det är allvarligt eftersom stress leder till andra allvarliga sjukdomar. Peter Währborg beskriver i boken stress hos såväl barn som vuxna. Författaren skiljer mellan två olika typer av stress: den aggressiva och den uppgivna. Båda leder till såväl psykiska som fysiska skador. Peter Währborg är professor i beteendemedicin vid Sveriges lantbruksuniversitet samt docent i kardiologi vid Sahlgrenska Akademin. Han är även sociolog, leg. psykolog (fil.dr) och leg. psykoterapeut med kommunikations- och systemteoretisk inriktning. Han var tidigare chef vid Institutet för stressmedicin i Göteborg. Stressad hjärna, stressad kropp om sambanden mellan psykisk stress och kroppslig ohälsa av Ulf Lundberg och Görel Wentz. Wahlström & Widstrand, 2004 I boken Stressad hjärna, stressad kropp visar stressforskaren Ulf Lundberg och journalisten Görel Wentz att psykiska faktorer har större betydelse för vår fysiska hälsa än vad vi tidigare trott. Den psykiska stressen kan bidra till uppkomsten av alla stora folksjukdomar i dagens moderna samhälle; hjärtkärlsjukdomar, cancer, värk i nacke och skuldror, allergier, diabe tes, kronisk trötthet m fl. Boken lär dig se sambanden och ger dig kunskap att göra något åt dem. Ulf Lundberg är professor i humanbiologisk psykologi vid Stockholms universitet och föreståndare för avdelningen för biologisk psykologi vid psykologiska institutionen. Han är även verksam vid Nationellt nätverkscentrum för forskning om ojämlikhet i hälsa, ett centrum knutet såväl till Stockholms universitet som Karolinska institutet.

18 32 Livsstilsförändring Stressen Om författarna Aleksander Perski är docent vid Karolinska Institutet och forskare vid Stressinstitutet, Stockholms Universitet. Han har forskat kring stress i 35 år och skrivit över 60 vetenskapliga artiklar. År 2000 startade han en forskningsmottagning för stressjuka Stressmottagningen i Solna, som sedan dess har behandlat och rehabiliterat över 700 patienter. Aleksander har skrivit flera böcker utifrån sina erfarenheter som forskare och chef för Stressmottaningen i Stockholm. Karin Kjellgren är medicine doktor, legitimerad sjuksköterska och professor i omvårdnad vid Institutionen för Vårdvetenskap och Hälsa, Göteborgs universitet. Hon har ca 15 års erfarenhet av utbildning och forskning om följsamhet till behandling inom olika terapiområden. Ett stort tack till professor Peter Nilsson, Institutionen för kliniska vetenskaper, UMAS, Malmö som faktagranskat boken. Ett stort tack även till Kerstin Perski för hjälp med texterna. /Aleksander Perski Innehållet i boken uttrycker författarnas egna åsikter och behöver inte nödvändigtvis överensstämma med företagets. Livsstilsförändring Stressen Text Aleksander Perski och Karin Kjellgren Redigering Gun Skire Formgivning Thomas Möller Illustrationer författarna och Thomas Möller Produktion Skire Project och Thomas Möller & Co Utgivning Skire Project för Sanofi-aventis AB Tryckning Ljungbergs Klippan 2009 Författarna, Sanofi-aventis AB och Skire Project ISBN

Utmattningssyndrom. Stressrelaterad psykisk ohälsa

Utmattningssyndrom. Stressrelaterad psykisk ohälsa Utmattningssyndrom Stressrelaterad psykisk ohälsa Socialstyrelsen klassificerar sin utgivning i olika dokumenttyper. Detta är ett Underlag från experter. Det innebär att det bygger på vetenskap och/eller

Läs mer

Blir man sjuk av stress?

Blir man sjuk av stress? Blir man sjuk av stress? Om utmattning och återhämtning ISM Institutet för stressmedicin Vad är stress? Olika områden inom vetenskapen definierar stress på olika sätt. Definitionen skiljer sig exempelvis

Läs mer

Sov gott. En liten bok för sömnlösa och andra som vill sova bättre. www.lvn.se

Sov gott. En liten bok för sömnlösa och andra som vill sova bättre. www.lvn.se Sov gott En liten bok för sömnlösa och andra som vill sova bättre www.lvn.se Innehåll Fakta om sömn 4 Sömnskolan steg 1 Skriv sömndagbok 7 Varför har du svårt att sova? 8 Granska din dag 8 Allmänna råd

Läs mer

Förändring för en ännu bättre arbetsmiljö. Psykisk ohälsa. mer än en arbetsmiljöfråga

Förändring för en ännu bättre arbetsmiljö. Psykisk ohälsa. mer än en arbetsmiljöfråga Förändring för en ännu bättre arbetsmiljö Psykisk ohälsa mer än en arbetsmiljöfråga Författare: Anna Bergsten, Carin Hedström, Robert Thorburn Detta är en del i serien Förändring för en ännu bättre arbetsmiljö.

Läs mer

Om livet känns. hopplöst. Stöd till självmordsnära medmänniskor

Om livet känns. hopplöst. Stöd till självmordsnära medmänniskor Om livet känns hopplöst Stöd till självmordsnära medmänniskor Författare: Skriften är framtagen av Nationella rådet för självmordsprevention, tillsatt av Socialstyrelsen och Folkhälsoinstitutet, i samarbete

Läs mer

TÄNK RÄTT! - bli framgångsrik -

TÄNK RÄTT! - bli framgångsrik - TÄNK RÄTT! - bli framgångsrik - Hur Du tar kontroll över Dina tankar, ökar Din självinsikt och får ett roligare liv! Dax Personalutveckling AB Bagaregatan 37, 611 30 Nyköping. Telefon 0155 210 210. Mobil

Läs mer

PÅ VÄG MOT ÅTERHÄMTNING

PÅ VÄG MOT ÅTERHÄMTNING PÅ VÄG MOT ÅTERHÄMTNING Ett studiematerial om att hantera svåra psykiska besvär Tommy Engman Studiematerialet är framtaget av Återhämtningsprojektet, som är ett samarbete mellan Riksförbundet för Social

Läs mer

första hjälpen vid spelproblem

första hjälpen vid spelproblem första hjälpen vid spelproblem för dig som har problem med spel om pengar för dig som vill hjälpa någon som har det för dig som vill veta mer om spelproblem Författare: Henrik Josephson Om.författaren.och.

Läs mer

vårdguiden nr 1 2008 För Stockholms län Klimakteriet det går över! Så sover du bättre! Unga med spelberoende det finns hjälp

vårdguiden nr 1 2008 För Stockholms län Klimakteriet det går över! Så sover du bättre! Unga med spelberoende det finns hjälp vårdguiden nr 1 2008 För Stockholms län Klimakteriet det går över! Så sover du bättre! Unga med spelberoende det finns hjälp Vårdguiden 08-320 100 www.vardguiden.se Innehåll nr 12008 3 Notiser 4 Tema Neuropsykiatriska

Läs mer

Ibland. finns det inga enkla svar. En bok om självskadebeteende och ätstörningar

Ibland. finns det inga enkla svar. En bok om självskadebeteende och ätstörningar Ibland finns det inga enkla svar En bok om självskadebeteende och ätstörningar 1 Ibland finns det inga enkla svar 3 isbn 978-91-637-2561-6 Föreningen SHEDO/Ego Nova och författarna 2013 Boken ges ut med

Läs mer

DEMENS OCH BEMÖTANDE

DEMENS OCH BEMÖTANDE DEMENS OCH BEMÖTANDE All glömska är inte demens Det händer oss alla ibland att vi inte tycker om den bild vi ser av oss själva i spegeln. Ansiktsdragen har blivit slappare och huden rynkigare. Men det

Läs mer

den ofrivillige RESENÄREN en bok om din cancerresa

den ofrivillige RESENÄREN en bok om din cancerresa den ofrivillige RESENÄREN en bok om din cancerresa Patrik Göransson 2012 den ofrivillige RESENÄREN Jag hade en bild av ett tåg som skenande och jag visste inte vart jag var på väg. Allt eftersom resan

Läs mer

Så gör du som kollega. handledning vid psykisk ohälsa på arbetsplatsen

Så gör du som kollega. handledning vid psykisk ohälsa på arbetsplatsen Så gör du som kollega handledning vid psykisk ohälsa på arbetsplatsen Det bästa är naturligtvis att köra med öppna kort från början. Men då gäller det att känna både sig själv och sjukdomen. Och framförallt

Läs mer

EN BROSCHYR OM ÅNGESTSJUKDOMAR Innehållsförteckning

EN BROSCHYR OM ÅNGESTSJUKDOMAR Innehållsförteckning DDet här är en broschyr om ångestsjukdomar eller ångestsyndrom, som de också kallas. Till ångestsjukdomarna räknas panikångest/paniksyndrom, social fobi, generaliserat ångestsyndrom, posttraumatiskt stressyndrom,

Läs mer

STUDENTERNAS HÄLSOVÅRDSSTIFTELSE GUIDER 7. Att spänna sig är en del av livet en guide för studerande

STUDENTERNAS HÄLSOVÅRDSSTIFTELSE GUIDER 7. Att spänna sig är en del av livet en guide för studerande STUDENTERNAS HÄLSOVÅRDSSTIFTELSE GUIDER 7 2011 Att spänna sig är en del av livet en guide för studerande 1 Utvärderad av Centret för hälsofrämjande rf. Utgiven av: Studenternas hälsovårdsstiftelse Beställningar:

Läs mer

Arbete befordrar hälsa och välstånd

Arbete befordrar hälsa och välstånd Arbete befordrar hälsa och välstånd Hur stämmer uttrycket 2011? En enkätundersökning bland Civilekonomernas medlemmar 2011 2 Arbete befordrar hälsa och välstånd - Hur stämmer uttrycket 2011? En enkätundersökning

Läs mer

Stress och psykisk ohälsa hos unga med Aspergers syndrom

Stress och psykisk ohälsa hos unga med Aspergers syndrom 2013-03-24 Stress och psykisk ohälsa hos unga med Aspergers syndrom Diana Lorenz Aspergers syndrom och stress Man hör ofta att personer med Aspergers syndrom är stress- eller kravkänsliga, eller att de

Läs mer

Sov bra. utan sömnmedicin

Sov bra. utan sömnmedicin Sov bra utan sömnmedicin 1 1 Innehåll Fakta om sömn 4 Fakta om sömnläkemedel 7 Sömnskolan steg 1 Skriv sömndagbok 8 Varför har du svårt att sova? 9 Granska din dag 9 Allmänna råd för en bättre sömn 9 Sömnskolan

Läs mer

STOCKHOLMS LÄN. Skuld mitt i sorgen Unga på nätet. Huden ditt bästa skalskydd. Ska vi vara oroliga? Fakta och myter om snuset Sömnskola för ungdomar

STOCKHOLMS LÄN. Skuld mitt i sorgen Unga på nätet. Huden ditt bästa skalskydd. Ska vi vara oroliga? Fakta och myter om snuset Sömnskola för ungdomar nr 1 2014 STOCKHOLMS LÄN Skuld mitt i sorgen Unga på nätet Ska vi vara oroliga? Fakta och myter om snuset Sömnskola för ungdomar Huden ditt bästa skalskydd Notiser Nya Kloka Listan Har du hämtat 2014 års

Läs mer

Aktivitet. Självständighet. och. Ett studiematerial om vardagsrehabilitering. Rebecka Arman

Aktivitet. Självständighet. och. Ett studiematerial om vardagsrehabilitering. Rebecka Arman Aktivitet och Självständighet Ett studiematerial om vardagsrehabilitering Rebecka Arman Förord Bakgrunden till detta studiematerial om vardagsrehabilitering är en satsning i Göteborgs Stad och stadsdelen

Läs mer

Previas handbok. för ett bättre arbetsliv. TIPS & RÅD om hur du skapar en effektiv och hållbar organisation och frigör den mänskliga faktorn

Previas handbok. för ett bättre arbetsliv. TIPS & RÅD om hur du skapar en effektiv och hållbar organisation och frigör den mänskliga faktorn Previas handbok för ett bättre arbetsliv TIPS & RÅD om hur du skapar en effektiv och hållbar organisation och frigör den mänskliga faktorn 2 INLEDNING Varför en handbok för ett bättre arbetsliv? VI TÄNKER

Läs mer

Studie från bris 2012. Barns egna ord om sin psykiska ohälsa. Se hela mig!

Studie från bris 2012. Barns egna ord om sin psykiska ohälsa. Se hela mig! Studie från bris 2012 Barns egna ord om sin psykiska ohälsa Se hela mig! Studie från bris 2012 Se hela mig! Barns egna ord om sin psykiska ohälsa Innehåll Förord 5 Sammanfattning 6 Bakgrund 8 BRIS 8 Psykisk

Läs mer

100 sätt att börja Älska sig själv

100 sätt att börja Älska sig själv 100 sätt att börja Älska sig själv Ta inte dig själv på för stort allvar! Det leder aldrig till något bra, haha. Om du kan skratta åt sig själv, är du på god väg. Bli kär i dig själv. Tänk på vad som gör

Läs mer

Från utmattning till balans. - ett befrielsearbete i vardagen. olle hallgren (ollehallgren@hotmail.com)

Från utmattning till balans. - ett befrielsearbete i vardagen. olle hallgren (ollehallgren@hotmail.com) Från utmattning till balans - ett befrielsearbete i vardagen olle hallgren (ollehallgren@hotmail.com) ord före Följande text är ett försök att sammanfatta mina erfarenheter från hundratals möten med individer

Läs mer

Det motiverande samtalet om tobaksvanor Leg psykolog Barbro Holm Ivarsson

Det motiverande samtalet om tobaksvanor Leg psykolog Barbro Holm Ivarsson Det motiverande samtalet om tobaksvanor Leg psykolog Barbro Holm Ivarsson Varje människa vill bli sedd, hörd, förstådd och respekterad. Om konsten att lyssna och i ett samtal både fokusera på tobak och

Läs mer

KNACKA DIG FRI MED EFT

KNACKA DIG FRI MED EFT Det är dags Det är dags att Knacka digatt fri! Knacka dig fri! EFTmitt har liv förbättrat liv och mitt arbete EFT har förbättrat och mittmitt arbete enormt, och jagenormt, kan inteoch jag kan inte tänka

Läs mer

Hur mår jag? självupplevt välbefinnande hos gymnasietjejer

Hur mår jag? självupplevt välbefinnande hos gymnasietjejer Mälardalens högskola Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling Hur mår jag? självupplevt välbefinnande hos gymnasietjejer Ida Ekman C-uppsats i psykologi, HT 2008 Handledare: Lena Almqvist Examinator:

Läs mer

B I P O L Ä R S J U K D O M. Av Tom Fahlén. d e l 5. Rutiner för att motverka sjukdomsperioder Rutiner för att förebygga risker

B I P O L Ä R S J U K D O M. Av Tom Fahlén. d e l 5. Rutiner för att motverka sjukdomsperioder Rutiner för att förebygga risker B I P O L Ä R S J U K D O M Av Tom Fahlén Rutiner för att motverka sjukdomsperioder Rutiner för att förebygga risker d e l 5 Utgivare: GlaxoSmithKline AB, Solna. Projektledare: Margaretha Cederholm, Corpus,

Läs mer

Ta kroppen till hjälp för din inre förändring

Ta kroppen till hjälp för din inre förändring Ta kroppen till hjälp för din inre förändring Att kombinera Taktil Stimulering & Samtalsterapi (SER) Åsa Nyvell Öland 140904 Sammanfattning Jag har utbildat mig till Socialpedagog, Taktilterapeut och SERterapeut.

Läs mer