Folkuniversitetet. Stiftelsen Kursverksamheten vid Lunds universitet. Årsberättelse 2011

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Folkuniversitetet. Stiftelsen Kursverksamheten vid Lunds universitet. Årsberättelse 2011"

Transkript

1 Folkuniversitetet Stiftelsen Kursverksamheten vid Lunds universitet Årsberättelse

2 FOLKUNIVERSITETETS MÅL Folkuniversitet är ett studieförbund som bedriver folkbildning och vuxenutbildning. Vår verksamhetsidé Att genom kunskap och skapande ge människor förutsättningar för ett rikare liv! Fritt och frivilligt Folkuniversitetet vänder sig till enskilda människor som fritt vill utveckla och fördjupa sina kunskaper och kulturella intressen. Folkuniversitetet vänder sig också till företag och förvaltningar med kompetensutvecklande utbildningar. Pedagogisk utveckling Vår pedagogiska grundsyn bygger på att det är enskilda deltagares önskemål och förutsättningar som styr uppläggningen av undervisningen. Verksamheten präglas av intresse för nya pedagogiska idéer och utvecklingsinsatser när det gäller undervisningens innehåll och form. Vi är medvetet aktiva när det gäller att tillämpa ny teknik i verksamheten. Internationellt Folkuniversitetet verkar för att internationalisera studiearbetet. Det tar sig konkreta uttryck bland annat i språkkurser och utbildningar utomlands samt deltagande i olika EU-projekt. Knutet till universitet och högskolor Forskare, lärare och studenter engageras i folkbildningsarbetet på många olika sätt och sätter prägel på verksamheten. Vi eftersträvar att vetenskapligt grundade kunskaper förs fram i våra kurser och utbildningar. 2

3 Positiv spiral Foto: Øyvind Sviland Skolan har de senaste åren varit i politiskt fokus. Det är bra att politikerna nu visar även den grundläggande utbildningen ett större intresse. Kring friskolorna har en diskussion gett stora rubriker, nämligen den om friskolornas ägare ska kunna ta ut vinster, en diskussion som har ett speciellt intresse för Folkuniversitetet. Folkuniversitetet Syd är en stiftelse vilket innebär att eventuellt överskott används för att utveckla vår verksamhet eller våra anställda. Detta är en enorm styrka för Folkuniversitetet vi drivs aldrig av några ägares vinstintresse, utan verksamheten står hela tiden i centrum! Kravet på kvalitetskontroller ökar inom alla verksamheter i landet, privata såväl som offentliga. Dessa kontroller sker på många olika vis. Inom Folkuniversitetet har vi dels årliga stickprovskontroller av utvalda verksamheter, vilka kommer att fortsätta i olika former till fromma för vår kvalitetsutveckling, och vi har också sedan länge mer systematiska kvalitetsledningssystem. Ett nytt sådant är den ISO 9001 som vi under 2011 certifierat oss inom. Arbetet har varit omfattande, många har engagerats, och det är mycket glädjande att detta nu resulterat i en certifiering. Den systematisering av processerna som detta innebär kommer helt visst, direkt och indirekt, att få positiva effekter på verksamheten. I januari innevarande år drabbades Folkuniversitetet Syd av två stora förluster. I början av månaden gick professor Göte Hansson bort och något senare avled vår förre rektor, Göran Fasth, efter en tids sjukdom. Sedan c:a tjugo år tillbaka var Göte medlem av Folkuniversitetet Syds styrelse och fanns kvar till sin död. Hans insatser i styrelsearbetet var viktiga och mycket uppskattade. Betydelsen av Göran Fasths mer än trettioåriga rektorskap för Folkuniversitetet Syds utveckling kan inte överskattas, och även om han formellt var pensionerad, är förlusten enorm. Minnet av Göran kommer att leva länge inom vår region och hela Folkuniversitetssverige. Vi har förlorat två vänner och medarbetare, båda med osedvanlig mänsklig resning. Resultatmässigt har Folkuniversitetet Syd haft ett antal framgångsrika år. Det ger oss fortsatta möjligheter att genom riktade projekt och insatser vidareutveckla verksamheterna. I det ideala fallet bidrar detta till en positiv spiral goda resultat ger utvecklingsmöjligheter som ger fortsatt goda resultat. Men den drivande kraften i en sådan spiral är alltid de anställda genom fantastiska insatser från alla anställda inom Folkuniversitetet Syd, lärare och coacher, så väl som administrativ personal och ledning, har vi nu alltså befunnit oss i den positiva spiralen ett antal år. Styrelsen tackar alla medarbetare inom Folkuniversitet Syd för den positiva spiralen! Bengt Söderström, ordf i styrelsen 3

4 Med kunden i fokus Omsättningen har ökat med drygt 2%, vilket beror på att vi trots en rekordstor ökning föregående år ånyo ökat inom den offentliga uppdragsutbildningen i år med 8%. Verksamhetsområde skolor har i år minskat omsättningen med 3% medan folkbildningen visar en marginell ökning 1%. Folkbildning Folkuniversitetet som helhet har minskat sin andel av den totala folkbildningsvolymen något under året. Cirkelverksamheten har minskat med 6% i hela förbundet, medan lundastiftelsen endast minskat med 2%. Däremot har volymen annan folkbildning ökat något i förbundet medan lundastiftelsen minskat med 5% och inrapporterade kulturarrangemang har i förbundet ökat med 7% medan vår ökning endast är 2%. Det är vår kraftfulla satsning på att erbjuda människor möjligheter att själva starta studiecirklar med stöd av oss, s.k. studieservice, som gör att vi kan upprätthålla vår andel av den totala timvolymen. Vi har ökat vår studieserviceverksamhet och vi har konsekvent arbetat med att öka kundnöjdheten för de grupper som vänder sig till oss vilket vi börjar se resultatet av. Den programbundna verksamheten fortsätter att minska. Vi ser att det blir allt svårare att locka människor att gå på kurs men detta gäller inte bara i den södra delen av Sverige utan även övriga regioner ser samma mönster och det är primärt Folkuniversitetets andel av studiecirklar i språk (undantaget svenska) som minskar med nästan 2% i år. Vuxenutbildning Uppdragsutbildning har överträffat våra förväntningar genom att ha ökat omsätt- ningen med 7%, trots att personalutbildningar minskat med 1% och trots att 2010 var ett mycket framgångsrikt år för verksamhetsområde uppdrag. Vi har dock varit lyckosamma i att svara på anbud och kan erbjuda såväl uppdragsgivare; Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan, som deltagare i våra arbetsmarknadsutbildningar kvalitet i såväl genomförande som resultat av insatserna. Skolor Folkuniversitetet region syd driver sedan länge fyra gymnasieskolor varav några haft problem att fylla det antal utbildningsplatser man har att erbjuda detta leder till att omsättningen inte varit så hög som förväntad och minskningen i omsättning inom verksamhetsområde skolor på 3% beror till största delen på detta. Våra förskolor, och de utbildningar som sorterar under yrkeshögskolemyndigheten har i princip inte minskat i omsättning. Som en konsekvens av att vi inte lyckats fylla alla våra gymnasieskolor med elever har styrelsen, som är huvudman för skolorna, tvingats göra en analys kring huruvida vi på sikt ska kunna upprätthålla den höga kvalitet i verksamheten som såväl förordningstexter som vi själva kräver. Analysen gav vid handen att med det ringa antal elever som sökt sig till Tegnérgymnasiet i Växjö under de senaste åren och med den konkurrenssituation som råder i kommunen skulle skolan få svårt att rekrytera det antal elever som krävs för att kunna erbjuda lärare fulla tjänster och kunna bedriva ett utvecklingsarbete. Styrelsen såg sig därför tvingad att inleda en process för att lägga ner Tegnérgymnasiet och när 2012 års studentklass lämnat flyttas de elever som är kvar, och så har önskat, över till kommunens skolor för att slutföra sin utbildning där. Ekonomi Den totala omsättningen har ökat med 2 % med ett rörelseresultat om plus 6,9 Mkr. Det goda resultatet speglar det faktum att vi har blivit mer effektiva, bland annat genom det standardiserade arbetssätt vårt certifierade kvalitetsledningssystem medför. Personal Vår ökade omsättning har medfört ytterligare personalökningar antalet anställda har ökat med 3% och har därmed kunnat få en ytterst marginell, men dock förbättring av fördelningen män kvinnor genom att antal kvinnor minskat från 67 till 65%. Sjukfrånvaron har ökat något till strax över 3% vilket beror på att andelen långtidssjukskrivna har ökat med 0,5%. Vi fortsätter arbeta med målsättningen att vara den goda arbetsgivaren och 4

5 sträva efter låga sjukfrånvarosiffror genom att erbjuda personalen friskvårdsbidrag och möjligheter att utvecklas i arbetsrollen genom olika former av utbildningsinsatser. Framtiden externt Folkuniversitetet Kursverksamheten vid Lunds universitet har kommit att bli en viktig aktör inom ramen för de arbetsmarknadsåtgärder som Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen upphandlar och vi ser att vi kommer att fortsätta vara så. Vi har något väsentligt och värdefullt att tillföra genom det folkbildningsperspektiv som präglar vårt sätt att bemöta deltagare och själva genomförandet av uppdragen. Därför fortsätter vi att engagera oss och besvara anbud och välkomnar de initiativ som börjat tas av kommuner att låta människor som ska lära sig svenska själva få välja anordnare bland de som ackrediterats att vara utbildningsanordnare. Om människor får möjlighet att välja själva har vi som icke-vinstutdelande organisation, med sjuttio års erfarenhet av utbildning och dokumenterat hög kvalitet stora möjligheter att kunna fortsätta utveckla vår verksamhet och fortsätta skapa möjligheter för människor att genom kunskap och skapande få förutsättningar för ett rikare liv det som är själva kärnan i vår verksamhetsidé. Folkuniversitetet är en framgångsrik aktör inom yrkeshögskolan och i region syd har vi inlett ett systematiskt sätt att arbeta med att ta fram utbildningar som vinner gehör från myndigheten. Vi startar nästa år två nya utbildningar och räknar med att kunna starta ytterligare minst två nya året därpå. Diskussionen kring valfrihet inom skola, vård och omsorg och privata företags möjlighet till vinstuttag av skattemedel kommer sannolikt att fortsätta, med eventuella lagändringar som ett resultat. Som stiftelse ser vi dock inte att vår skolverksamhet är hotad, snarare att vi som icke-vinstuttagande organisation är en trovärdig aktör på marknaden. Vi hoppas också att den överenskommelse mellan Region Skåne och den idéburna sektorn som vi skrivit under på och anställt tre projektledare för att arbeta med ska ge upphov till ny, spännande verksamhet. Som enda studieförbund har Folkuniversitetet fått i uppdrag av Finansinspektionen att genomföra utbildningar i privatekonomi för yrkesverksamma människor. Detta projekt sträcker sig fram till 2014 och vi genomför utbildningar såväl inom ramen för vårt öppna folkbildningsutbud som på uppdrag av olika företag och organisationer som önskar fortbilda sin personal. Framtiden internt Folkuniversitetet Kursverksamheten vid Lunds universitet har under året blivit ISO-certifierade och vi har nu ett arbetssätt som i allt syftar till att öka kundnöjdheten. Vårt kvalitetsledningssystem är dock inte statiskt utan vi förbättrar det kontinuerligt genom att lyssna till vad våra kunder tycker, effektiviserar våra rutiner och utvärderar vår verksamhet. Vårt nästa steg i att öka kundnöjdheten är att undersöka möjligheterna att bli miljöcertifierade. Vår hemsida fortsätter vara ett viktigt verktyg för att ha en dialog med våra kunder och vi har för avsikt att öka vår närvaro i sociala media för att vara där våra kunder är och lättare kunna kommunicera den mångfacetterade verksamhet vi bedriver. Därav följer att vi nu ser över vårt interna kommunikationssystem såväl intranät som kommunikationskanaler så att vi får en större samklang mellan extern och intern kommunikation. För att kunna fortsätta utvecklingen av organisationen har vi satsat på att stärka våra mellanchefers roll genom ett utbildningspaket med fokus på det kommunicerande ledarskapet, baserat på deras önskemål och behov. Tack Avslutningsvis vill jag tacka alla anställda för den insats som gjorts i arbetet med att ta fram rutiner och granska processer för att möjliggöra för Folkuniversitetet Kursverksamheten vid Lunds universitet att bli ISO-certifierade. Detta att ni förmått arbeta inåt med kvalitetshöjande åtgärder, samtidigt som ni fortsatt arbeta utåt mot våra kunder och startat en mängd ny verksamhet visar på såväl stor professionalism som engagemang och borgar för att kommande år blir minst lika framgångsrikt. Annika Dolk Rektor för stiftelsen Kursverksamheten vid Lunds universitet Foto: Kennet Ruona 5

6 Distrikt Syd Namn: Hans Hansson Ålder: 62 år Bor: Lomma Intressen: Idrott och friluftsliv Senaste kursen jag gick: Utbildning i Thomassystemet Motto i livet: Att få vara frisk och att ha en god hälsa är det absolut viktigaste Därför arbetar jag på Folkuniversitetet: Folkuniversitetets värdegrund. Den idéburna organisationen som brinner för samhällsutveckling och ger människor förutsättningar för ett rikare liv. Hur har folkbildningen sett ut i distriktet 2011? Det har varit ett arbetsamt men intressant år som tvingat oss att tänka nytt samtidigt som vi försökt hålla hårt i resurserna. För den föreningsanknutna verksamheten har vi haft ett ganska tufft år för personalen, men vi har samtidigt arbetat mycket med utåtriktad verksamhet och deltagit vid bland annat, Mossagårdsfestivalen, Malmöfestivalen, Kulturnatten i Lund och i arrangemang på Stadsbiblioteket i Malmö. Även om verksamhetens volym i timmar inte ökat känner vi oss mycket efterfrågade som samarbetspartner. I det programförda utbudet är andra saker i fokus. Där handlar det mycket om att dels skapa ett attraktivt utbud av kurser samt att dels hitta effektiva arbetsformer. Den ekonomiska nedgången kräver ett förnyat nätverksarbete och nytänk kring både kursformer och utåtriktad verksamhet. Är det någon ny trend som visat sig? Intensivkurser inom olika ämnen är fortfarande populärt. En annan trend vi sett är att intresset för kurser för föräldralediga där deltagaren kan ta med sitt barn ökar. Vi har idag föräldralediga kurser inom foto, skrivande, språk, musik och klädsömnad. En nygammal trend är språkkurser för barn. Inom den föreningsanknutna verksamheten är vi, genom vårt stora nätverk, bra på spetskultur och trender. Vi försöker nu satsa på att stärka basverksamheten och inte bara se trenderna. Vilken är den populäraste kursen? Svenska är det ämne som har flest deltagare, men även spanska och italienska dagtid är populära ämnen. Språk som blivit populärare det senaste året är arabiska, swahili, dari och pasthu. Exempel på andra attraktiva ämnen där vi ständigt har fullbokade kurser är silversmide, journalistiskt skrivande, konsthistoria och sång. Även klädsömnad har blivit eftertraktat dagtid och inom ekonomi har vi fullbokade kurser i bokföring. Hur ser unga människor på folkbildning? Det beror förstås på vilka unga vi pratar om. Bakgrund, uppväxt och utbildningsnivå påverkar självklart hur man diskuterar eller ställer sig till begreppet. Det finns fortfarande ett glapp där många unga inte vet om att det de deltar i eller satsar sitt engagemang i, kallas folkbildning. Samtidigt möter vi fler och fler som kallar sig folkbildare. Det är en spännande utmaning att hitta vägar att förhålla sig till dem och de former för folkbildning de vill använda. DIY-rörelsen (Do it yourself) fortsätter växa, konstformer muterar och förnyas och intresset för att lära och utvecklas är minst lika stort idag som tidigare bland unga. Samtidigt kräver bidragssystemen att studiecirkeln håller sig till ett visst regelverk för att få kallas folkbildning. Vi måste kanske våga rucka på vad vi laddar begreppet folkbildning med och släppa in nya definitioner och nytt innehåll. Hur ser samarbetet med det lokala kulturlivet ut? Vi samarbetar med en mängd grupper, nätverk och föreningar kring studiecirklar och kulturarrangemang. Folkuniversitetet samverkar med befintliga arenor för musik och annan scenkonst där vi tar en aktiv del i festivaler och andra aktiviteter som ger mervärde i synlighet för våra samarbetspartners. I Lund har vi sedan länge väletablerade samarbeten med flera utskott inom Akademiska föreningen såsom Radio AF, Lundaspexarna och Boelspexarna, nationerna och övriga studentorganisationer (exempelvis Lunds universitets studentkårer och Galleri Pictura). I Malmö samarbetar vi med bland annat Clownronden, Galleriet Krets, Potato Potato, Folkets Bio, Makeriet och Studio Seved och vi finns på ungdomshuset Arena 305. Vi är också en samarbetspartner i Teaterns dag. I Trelleborg har vi sedan länge ett samarbete med Trelleborgs musikkår. Hur ser framtiden ut för folkbildningen vad gäller det öppna utbudet och studieservice? Inom både det programbundna utbudet och den föreningsanknutna verksamheten går vi mot en ökad flexibilitet och mångfald i både form, ämnen, innehåll och pris. Framtiden för folkbildningen tror jag hänger mycket på hur folkbildningen själv utvecklas och förnyas i takt med samhällsutvecklingen. Jag tror man måste jobba hårt med sin egen kompetensutveckling, och jag tror också att man måste skapa ett mycket större samspel med stat, region och kommun. Studieförbundens verksamhet kommer att vara mycket mer inriktad på en blandfinansiering. Det öppna utbudet är utsatt för stark konkurrens om tid och pengar. Det ställer krav på oss för att hitta en god balans mellan å ena sidan förnyelse och trender å andra sidan förvaltning och grundutbud. Vår idé/värdegrund måste förvaltas väl. Här finns stor erfarenhet och kunskap 6

7 inom organisationen som i samverkan med yngre idéer och trender kan ge en utveckling på stabil grund. Kan du nämna årets fem höjdpunkter för distriktet i stort? Vår starka ställning inom språkområdet och då speciellt svenskan samt utvecklingen inom konsthantverk. Det kvalitativa arbetet inom studieservice samt samarbetet med unga. Park där Folkuniversitetet stod för kulturell bredd och en spännande blandning upplevelser. Sydvenskan följde Clownronden runt under en dag. Artikeln framhöll oss som anordnare och engagemanget i verksamheten. Sydsvenskan hade kursen Foto för föräldralediga på framsidan. Intervju: Anna Svensson Foto: Kennet Ruona Medarbetarnas engagemang och lojalitet. Positiva påminnelser om att det vi gör bra i form av tidningsartikeln en kvinna i Trelleborg som intervjuades om sin släktforskning och lyfte fram Folkuniversitetet som en ovärderlig samarbetspartner. Samarbetet med stadsbiblioteket i Malmö och lördagsevenemang på Regementsgatan 4. Världskonferensen för folkbildning, framför allt med Folkbildningsdagen i Folkets 7

8 Distrikt Väst Namn: Tomas Jahn Ålder: 57 år Bor: Stora Görslöv Intressen: Människor, musik, jobbet, segling, arbeta med händerna, populärvetenskap, fotografering och lite till. Senaste kursen: Thomas International PPA Därför jobbar jag på Folkuniversitetet: Det är otroligt spännande att jobba med människor. Folkuniversitetet är en organisation som håller alla dörrar öppna och det är en ständig utmaning att jobba här. En stor fördel är att Folkuniversitetet också delar mina grundläggande värderingar. Motto i livet: Tänk själv Hur har folkbildningen sett ut i distriktet 2011? 2011 har präglats av många spännande samarbeten. Bland andra Värlsrekord i Ukululespelning, Foajéföreläsningar på Dunkers kulturhus, medverkan i Kultursoppan i Halmstad, Ide A på områdesbiblioteken i Helsingborg, digitalisering av kyrkböcker i samarbete med Släktforskarföreningen i Halland och projektet 600 mötesplatser i samarbete med Landskrona stad. Intresset för vårt kursutbud är fortfarande stort och klassiker som dans och silversmide ståtar med fulltecknade kurser. Inom språk märker vi vissa förändringar; de stora språken tappar deltagare, medan intresset för de mindre ökar. Svenska bibehåller sin ställning som det största språket. När det gäller våra konst- och konsthantverkskurser är intresset ungefär på samma nivå som tidigare, men priskänsligheten har ökat något. Är det någon ny trend som visat sig? Tidigare hade vi många deltagare som läste samma ämne termin efter termin. Idag är detta mindre vanligt och deltagarna provar gärna på nya kurser inför en ny termin. De är fortfarande trogna deltagare hos Folkuniversitetet, men de vill ha mer variation. Korta kurser och även helgkurser börjar bli mer attraktivt. Vilken är den populäraste kursen? Dans! Och det som vi tror har bidragit är att en av våra duktiga danslärare, Anna Gustafsson tillsammans med två av våra deltagare bildat gruppen OneToEight Dancecrew, tog hem segern i en koreografitävling. I samma tävling vann en annan av våra dansgrupper, Captivated, publikens pris. Hur ser unga människor på folkbildning? Unga människor folkbildar i stor omfattning, fast de är inte alltid medvetna om det. De flesta känner nog inte till begreppet, men skapar ständigt folkbildning i the Cloud. Vi har många ungdomar i våra olika verksamheter, men om vi vill nå fler av dagens och morgondagens ungdomar med folkbildning så måste vi också fånga upp dem där de befinner sig och via de medier de använder sig av. Hur ser samarbetet med det lokala kulturlivet ut? Som nämnts inledningsvis så har året 2011 präglats av många lokala samarbeten mellan oss, andra studieförbund, föreningar, kulturgrupper och institutioner. Hur ser framtiden ut för folkbildningen vad gäller det öppna utbudet och studieservice? Folkbildningen har definitivt en framtid. Vi kommer dock att se nya former och nya roller för folkbildningen. Mycket talar också för att vårt kursutbud kommer att genomgå omfattande förändringar, såväl vad gäller innehåll och form som plats och medium. Inom den föreningsanknutna verksamheten samt inom kulturområdet kommer vi att se mer av samverkansmodellen vinnavinna. Vår fördel gentemot andra studieförbund som uppskattas speciellt av unga, är att vi inte har några särintressen. 8

9 Kan du nämna årets fem höjdpunkter för distriktet i stort? Vi lyckades med att få in Folkuniversitetets namn i Guinness rekordbok genom att arrangera ett världsrekordsförsök i ukulelespelning. Den 20 augusti slog 1547 personer tillsammans det tidigare rekordet. Arrangemanget var ett samverkansprojekt mellan Folkuniversitetet, ABF och Vuxenskolan och genomfördes med stöd av Kulturförvaltningen, Helsingborgs Dagblad och Halméns musik i Helsingborg. En av våra studieservicegrupper, the Loyal, vann Folkuniversitetets musiktävling och fick en spelning i Barcelona som pris. Intervju: Anna Svensson Foto: Kennet Ruona Vi startade projektet Kultur Bjäre med stöd av Leadermedel från EU. Dansdeltagarnas årliga föreställningar i Falkenberg och Halmstad var fullsatta. SVT i Halland gjorde Folkuniversitetet känt över stora delar av landet med ett TV-inslag som visade hur vi gav människor i Fas 3 möjlighet att växa med kunskap genom att erbjuda dem att förkovra sig inom gemensamma intresseområden i studiecirkelns form. 9

10 Distrikt Öst Namn: Björn Ahlgren Ålder: 52 Bor: Lund Intressen: Musik, mat, vin, historia, politik, teknik Senaste kursen jag gick: Kurs i fotografi med min dotter Motto i livet: Jag har nog inget motto. Därför arbetar jag på Folkuniversitetet: Dels för att vi fyller en viktig uppgift för många människor, men också för att organisationen har en fantastisk mångfald i människor och idéer. Hur har folkbildningen sett ut i distriktet 2011? Folkbildningen totalt visar ett positivt resultat Antalet deltagare i den öppna kursverksamheten gick dock ner från Kursverksamheten är jämfört med våra andra distrikt liten i distrikt Öst, vägen till en större volym går via en utveckling av nya kursformer och ämnesområden. Den föreningsanknutna studiecirkelverksamheten har en fortsatt bra utveckling. Vår verksamhetsvolym ökar något, flera nya samarbeten med föreningar och institutioner har etablerats. I Kalmar fick vi förnyat förtroende av kommunen att driva musikverksamheten på Monokrom. Vi samarbetar kring olika föreläsningar med bland annat Folkuniversitetsföreningen, bibliotek, högskola/universitet och föreningar. Ett exempel är Teknik- och naturvetarcirkeln i Växjö och Kristianstad. Koncensus är en dagverksamhet för personer med fysiska funktionsnedsättningar i åldern 18 till 65 år som bedrivs av Folkuniversitetet i samarbete med Kristianstads kommun och sjukvården i Nordöstra Skåne. Där bedrivs en omfattande cirkelverksamhet framförallt i estetiska ämnen. Intresset för Pensionärsuniversitet växer. Vår verksamhet Seniorer i skolan ökar och finns nu i Ronneby, Karlskrona, Sölvesborg, Torsås och Kristianstad. Seniorerna arbetar ideellt på skolorna med syftet att ge de unga en chans att möta olika vuxna och tillvarata äldres kunskap och erfarenhet. Här gör vi verkligen en god samhällsinsats där alla inblandade är vinnare, såväl skolans personal och elever som seniorerna. Är det någon ny trend som visat sig? Intresset för estetverksamheten ökar medan språkkurserna ser ut att tappa deltagare. Vilken är den populäraste kursen? Det finns flera populära kurser, många av dem inom estetområdet. Till exempel digi- 10

11 talt foto, keramik, måleri och zumba. Bland musikkurserna är sång mest efterfrågat. Hur ser unga människor på folkbildning? Först och främst tror jag inte begreppet folkbildning är ett levande begrepp för unga människor idag. Möjligen känner man till vad ett studieförbund är, men ännu troligare vad en studiecirkel är för något, eftersom detta är något många har konkreta erfarenheter av. Folkbildningens värden ställer däremot många unga människor upp på. De uppskattar studiecirkelns metodik och dess demokratiska arbetssätt, möjligheten till delaktighet och påverkan och studieförbundets öppna och välkomnande attityd. Unga människor som vill göra skillnad kommer att söka sig till studieförbunden om de upplever att studieförbunden inte stelnar i sina former och är öppna för att se världen med nya ögon. Hur ser samarbetet med det lokala kulturlivet ut? Vi har ett mycket bra och brett samarbete med kulturlivet på många orter i vårt stora distrikt, omfattande tre och ett halvt län och trettio kommuner! De flesta av våra samarbetspartners hittar man i föreningslivet. I Kalmar samarbetar vi exempelvis med Soppscenen, en scen för teater, musik, litteratur och konst, där både magen och själen får sitt. I Kristianstad ställer Konstskolans vänner ut i anslutning till Konstskolans lokaler. Folkuniversitetet är en mångkulturell organisation och vi samarbetar med många föreningar med olika kulturell bakgrund och med människor från olika håll i världen. Vi bedriver både cirkelverksamhet och genomför kulturprogram med föreningarna på många orter över hela distriktet. Det handlar ofta om att sprida information om andra/egna länders kultur, bygga internationella samarbeten, utveckla internationellt kulturutbyte, eller aktivt arbeta mot diskriminering och segregation. I distrikt Öst finns många samarbeten med offentliga kulturinstitutioner. Vi samarbetar bland annat med Kalmar länsmuseum, Kulturhuset Barbacka och Regionmuseet i Kristianstad, Musik i Syd, Glimminge Hus, Aktivitetshuset Vilan- Charlottesborg, Kulturhuset Macken i Växjö med flera. Särskilt glädjande är att vi samarbetar med många bibliotek i våra kommuner, bland annat med föreläsningar, kulturprogram, musikcafé och annat. För ett litet bibliotek är ofta ett studieförbund en viktig samarbetspartner eftersom vi har goda nätverk i det lokala kulturlivet. I Kristianstad genomför vi Kulturlunch, som är ett samarbete mellan Folkuniversitetet, Musik i Syd, biblioteket och högskolan. Kalmar är den ort där vi har den mest omfattande musikverksamheten genom vårt samarbete med Kalmar kommun kring musikhusen Monokrom och Hangaren. Ett hundratal band repeterar, lär sig spela och ger konserter i lokalerna på Monokrom och Hangaren. I verksamheten finns inte bara musik utan även teater och annan kultur. Hur ser framtiden ut för folkbildningen vad gäller det öppna utbudet och studieservice? Den öppna kursverksamheten är en profilverksamhet för Folkuniversitetet och vi har ett bra och brett kursutbud, men vi måste hela tiden fokusera på att hänga med och utveckla oss för att möta nya krav och förväntningar. Kursverksamheten har en mycket hårdare konkurrens från Internet och andra aktiviteter idag än förut. Många har mindre tid, man vill gå kortare kurser och gärna två-tre dagarskurser, seminarier och föreläsningar, det ser vi av de kurser som är populärast. Vi har en stor uppgift i att utveckla kursverksamheten åt helt nya håll vad gäller former, pedagogik och tillgänglighet. Folkuniversitetets kursverksamhet behöver sticka ut för att märkas, vi måste bli mer intressanta för fler människor. Den föreningsanknutna- och studiecirkelverksamheten utvecklas positivt inom distrikt Öst, dels med ett mer genomarbetat innehåll, dels genom många nya samarbeten. Det är den nya distriktsorganisationen som nu börjar få effekt där medarbetare som arbetar med studieservice knyts samman på ett bättre sätt, kan dela med sig av sina erfarenheter och utnyttja nätverk och kompetenser på ett bättre sätt. Jag tror att folkbildningen behövs mer än någonsin. Information och nyheter färdas snabbare än någonsin tidigare över jorden, hela världen finns en musklick bort. Vill du delta i en diskussion så finns tusentals forum inte längre bort än närmsta dator. Men det innebär också att arenor skapas för de allra mörkaste krafterna i vårt samhälle. Folkbildningen har både möjlighet och skyldighet att delta i stärkandet av de demokratiska värdena i vårt samhälle. Det är en stor utmaning för oss. Kan du nämna årets fem höjdpunkter för distriktet i stort? Det händer så mycket att det är svårt att välja ut, detta är bara några axplock: Kampanjdagen den 3 september var mycket lyckad. Den engagerade både administratörer och lärare i mötet med både gamla och nya potentiella deltagare. Dagen innehöll både information, samtal, träff med lärare och uppvisningar av olika slag Folkuniversitetet deltog i Kalmars stadsfest i juni. Närmare 30 musikgrupper framträdde under två dagar både för en yngre och en äldre publik. Vi började samarbeta med flera nya invandrarföreningar under förra året. Alla är lika värda! var en gemensam manifestation för mångfald och tolerans som startade 2010 och som fortsatt med program under våren och hösten Manifestationen arrangerades i Kristianstad av samtliga studieförbund och med biblioteket, Regionmuseet och Kulturhuset Barbacka som medarrangörer. Ett nytt avtal skrevs med Kalmar kommun om samarbete kring Monokromverksamheten. Andra intressenter hade anmält intresse men det blev glädjande nog Folkuniversitetet som blev den fortsatta samarbetspartnern i ytterligare tre år. Intervju: Anna Svensson Foto: Kennet Ruona 11

Ramprogram för Folkuniversitetets gymnasieskolor

Ramprogram för Folkuniversitetets gymnasieskolor folkuniversitetet Box 26 152. 100 41 Stockholm Tel 08-679 29 50. Fax 08-678 15 44 info@folkuniversitetet.se www.folkuniversitetet.se Ramprogram för Folkuniversitetets gymnasieskolor Jonasson Grafisk Design.

Läs mer

Strategisk plan. för Studiefrämjandet från 2012. med vision, verksamhetsidé och kärnvärden

Strategisk plan. för Studiefrämjandet från 2012. med vision, verksamhetsidé och kärnvärden Strategisk plan för Studiefrämjandet från 2012 med vision, verksamhetsidé och kärnvärden Syften och motiv med statens stöd till folkbildningen Riksdagen har angett fyra syften med statens stöd till folkbildningen.

Läs mer

Folkuniversitetets verksamhetsidé

Folkuniversitetets verksamhetsidé folkuniversitetet Box 26 152. 100 41 Stockholm Tel 08-679 29 50. Fax 08-678 15 44 info@folkuniversitetet.se www.folkuniversitetet.se Folkuniversitetets verksamhetsidé Att genom kunskap och skapande ge

Läs mer

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf Programområde Kultur och bibliotek ghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjk

Läs mer

Verksamhetsinriktning

Verksamhetsinriktning Verksamhetsinriktning SISU Idrottsutbildarna 2014 2015 SISU Idrottsutbildarna Foto: Bildbyrån Grafisk form: Mu ab September 2013 Verksamhetsinriktning 2014-2015 För förbundsstyrelsens (FS) ledning av verksamheten

Läs mer

Boost by FC Rosengård Lantmannagatan 32 214 48 Malmö info@boostbyfcr.se www.boostbyfcr.se BOOST BY FC ROSENGÅRD VI TROR PÅ FRAMTIDEN!

Boost by FC Rosengård Lantmannagatan 32 214 48 Malmö info@boostbyfcr.se www.boostbyfcr.se BOOST BY FC ROSENGÅRD VI TROR PÅ FRAMTIDEN! Boost by FC Rosengård Lantmannagatan 32 214 48 Malmö info@boostbyfcr.se www.boostbyfcr.se BOOST BY FC ROSENGÅRD VI TROR PÅ FRAMTIDEN! OM ATT TRO PÅ FRAMTIDEN Fotbollen har en fantastisk förmåga att sammanföra

Läs mer

SV Hallands verksamhetsplan 2015

SV Hallands verksamhetsplan 2015 SV Hallands verksamhetsplan 2015 Inledning Det övergripande målet, är att SV 2020 är det studieförbund som når och engagerar flest människor med olika bildningsaktiviteter. Detta ska ske genom en stark

Läs mer

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vår medarbetaridé Värdegrund för oss medarbetare i Skövde kommun Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vision Skövde 2025 Vår vision! Skövderegionen är känd i landet som en välkomnande och växande

Läs mer

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY Vår verksamhetsidé Vi är många som jobbar på Eksjö kommun ungefär 1600 medarbetare och vår främsta uppgift är att tillhandahålla den service som alla behöver för att leva ett

Läs mer

Samtal pågår även med Malmö stad och Scherazade (en EU-finansierad verksamhet) i syfte att ge ut en antologi med texter av fristadsförfattare under

Samtal pågår även med Malmö stad och Scherazade (en EU-finansierad verksamhet) i syfte att ge ut en antologi med texter av fristadsförfattare under Datum 2011-09-12 Dnr 1100297 2 (3) Vid s inträde påbörjades arbetet med att etablera fler kommuner som fristadskommun bl.a. Landskrona, Helsingborg, Eslöv, Hörby, Sjöbo, Ystad, Kristianstad och Lund. Ett

Läs mer

Biblioteksstrategi för Halland 2010-2020. utvecklings- och samverkansområden för biblioteken i halland

Biblioteksstrategi för Halland 2010-2020. utvecklings- och samverkansområden för biblioteken i halland Biblioteksstrategi för Halland 2010-2020 utvecklings- och samverkansområden för biblioteken i halland 1 Innehåll Förord... 3 Biblioteksstrategi för Halland...4 Huvudmän och uppdrag... 5 Samarbetsparter...8

Läs mer

Verksamhetsplan 2014. Studiefrämjandet Lidköping-Skarabygden

Verksamhetsplan 2014. Studiefrämjandet Lidköping-Skarabygden Verksamhetsplan 2014 Studiefrämjandet Lidköping-Skarabygden Verksamhetsplan 2014 Studiefrämjandet Lidköping- Skarabygden Verksamhetsplanen utgår från Strategisk plan för Studiefrämjandet från 2014, Studiefrämjandets

Läs mer

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Grand Hotel, Lund den 12 september 2012 DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Arrangör: Forum Idéburna organisationer med social inriktning Sveriges Kommuner och Landsting Processledning och dokumentation:

Läs mer

KONFERENS, FÖRESTÄLLNINGAR & WORKSHOPS 24 25 SEPTEMBER PÅ SKÅNES DANSTEATER

KONFERENS, FÖRESTÄLLNINGAR & WORKSHOPS 24 25 SEPTEMBER PÅ SKÅNES DANSTEATER DANSFUNK 2.0 dansfunk [dansfunk ] s. -en -er förk. av dans & funktionsnedsättningar KONFERENS, FÖRESTÄLLNINGAR & WORKSHOPS 24 25 SEPTEMBER PÅ SKÅNES DANSTEATER DANSFUNK 2.0 Skånes Dansteater har sedan

Läs mer

RÅD FRÅN EN ENAD SCENKONSTBRANSCH TILL EN KOMMANDE KULTURMINISTER

RÅD FRÅN EN ENAD SCENKONSTBRANSCH TILL EN KOMMANDE KULTURMINISTER RÅD FRÅN EN ENAD SCENKONSTBRANSCH TILL EN KOMMANDE KULTURMINISTER TA VARA PÅ SCENKONSTENS MÖJLIGHETER! Kulturen var inte valets viktigaste fråga, men nu är det dags att lyfta fram den. Den kommande regeringen

Läs mer

Vår verksamhets plan

Vår verksamhets plan Vår verksamhets plan upswedens verksamhet bygger på en grundsyn att musik kan användas som ett verktyg för att öka människors förståelse för sig själva, sin omvärld och ge en känsla av sammanhang samtidigt

Läs mer

Avsiktsförklaring för samverkan mellan Statens kulturråd och Gotlands kommun avseende kulturverksamhet 2009 2010

Avsiktsförklaring för samverkan mellan Statens kulturråd och Gotlands kommun avseende kulturverksamhet 2009 2010 1(3) Avsiktsförklaring för samverkan mellan Statens kulturråd och Gotlands kommun avseende kulturverksamhet 2009 2010 Syfte Statens kulturråd (Kulturrådet) och Gotlands kommun vill gemensamt utveckla samverkan

Läs mer

VERKSAMHETSINRIKTNING 2013

VERKSAMHETSINRIKTNING 2013 VERKSAMHETSINRIKTNING 2013 Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna är idrottens studie, bildnings- och utbildningsorganisation. SISU Idrottsutbildarna består av specialidrottsförbund (SF) samt övriga medlemsorganisationer

Läs mer

SV Gotland Verksamhetsplan 2015

SV Gotland Verksamhetsplan 2015 SV Gotland Verksamhetsplan 2015 Verksamhetsplan SV Gotland Sida 2 av 12 Till grund för verksamhetsplanen 2015 finns följande:... 4 1. SVs långsiktiga prioriteringar... 5 Människor och främst unga i utsatta

Läs mer

SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se

SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se a v ti k A SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar www.ssu.se publicerat våren 2013 AKTIVA De aktiva är de som arrangerar aktiviteter i SSU-klubben och bär

Läs mer

Jämställdhetsintegrerad verksamhet. Regional utveckling med jämställdhetsperspektiv 25 maj-10

Jämställdhetsintegrerad verksamhet. Regional utveckling med jämställdhetsperspektiv 25 maj-10 Jämställdhetsintegrerad verksamhet 5.1 Den gemensamma värdegrunden Regeringens förslag: Statens stöd till folkbildningen skall bidra till att grundläggande demokratiska värden som alla människors lika

Läs mer

Projektansökan jämställdhet, integration och demokrati 2009

Projektansökan jämställdhet, integration och demokrati 2009 IAKCO Projektansökan jämställdhet, integration och demokrati 2009 1. Bakgrund Den ideella föreningen Internationella Afghanska Kvinnocenter Organisation, nedan kallat IAKCO, har varit verksam sedan 2005.

Läs mer

Slutrapport Trappan, Folkuniversitetet Varberg

Slutrapport Trappan, Folkuniversitetet Varberg Slutrapport Trappan, Folkuniversitetet Varberg Trappan, datastugor med Ipad. För Nyfikna seniorer i Varbergs kommun. Under juni månad 2012 tillsattes en styrgrupp för projektet som bestod utav. Emma Rosengren,

Läs mer

Allt att vinna. Juseks arbetslivspolitiska program. Akademikerförbundet

Allt att vinna. Juseks arbetslivspolitiska program. Akademikerförbundet Allt att vinna Juseks arbetslivspolitiska program Akademikerförbundet för jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare, kommunikatörer och samhällsvetare När arbetslivet präglas av förändringar är

Läs mer

DUKA för en utvecklande arbetsplats

DUKA för en utvecklande arbetsplats DUKA för en utvecklande arbetsplats Förord Sedan Försäkringskassan blev en myndighet den första januari 2005 har vi arbetat intensivt med att skapa myndighetsgemensamma metoder, processer och en gemensam

Läs mer

1. Vad har Carpe betytt för dig personligen i din yrkesroll?

1. Vad har Carpe betytt för dig personligen i din yrkesroll? det har gett mig mer kunskap och självkänsla för det jag arbetar med. det har kännts väldigt skönt att fått gått utbildningar som passat in i verksamheten,som man annars inte hade fått gått.. Ökade kunskaper

Läs mer

Verksamhetsinriktning. SISU Idrottsutbildarna 2012 2013

Verksamhetsinriktning. SISU Idrottsutbildarna 2012 2013 Verksamhetsinriktning SISU Idrottsutbildarna 2012 2013 Vi är där när idrotten lär! Det här är SISU Idrottsutbildarna Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna är idrottens studie- och utbildningsorganisation.

Läs mer

Kulturplan för barn och unga i Katrineholms kommun

Kulturplan för barn och unga i Katrineholms kommun Kulturplan för barn och unga i Katrineholms kommun Bildningsnämndens handling 9-2011 Inledning Katrineholms kommun har flera aktörer som påverkar barns och ungas kulturliv. Inte bara det traditionella

Läs mer

Program för ett integrerat samhälle

Program för ett integrerat samhälle Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Program för ett integrerat samhälle Integrerat samhälle 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för

Läs mer

På plats för utveckling. Studiefrämjandet en engagerad samarbetspartner

På plats för utveckling. Studiefrämjandet en engagerad samarbetspartner På plats för utveckling Studiefrämjandet en engagerad samarbetspartner Vi har mer att ge... Stockholmsregionen växer. För att utveckla vår del av Sverige behöver många bidra med kreativitet och kunskap.

Läs mer

Sensus 2012-12 Johanna Krook, Katharina Persson katharina.persson@sensus.se 08-4061695

Sensus 2012-12 Johanna Krook, Katharina Persson katharina.persson@sensus.se 08-4061695 Frisk & fri Sensus 2012-12 Johanna Krook, Katharina Persson katharina.persson@sensus.se 08-4061695 2. Projektets syfte Syftet är att utveckla ett material som dels ger djupare kunskaper i ämnet än vad

Läs mer

Ansökan om delfinansiering av evenemanget Kulturfestival 2014

Ansökan om delfinansiering av evenemanget Kulturfestival 2014 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Annette Andersson 2014-03-19 KS 2014/0177 Kommunstyrelsen Ansökan om delfinansiering av evenemanget Kulturfestival 2014 Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

SISU IDROTTSUTBILDARNA - VI ÄR DÄR NÄR IDROTTEN LÄR

SISU IDROTTSUTBILDARNA - VI ÄR DÄR NÄR IDROTTEN LÄR SISU IDROTTSUTBILDARNA - VI ÄR DÄR NÄR IDROTTEN LÄR SISU Idrottsutbildarna är idrottens studie- och utbildningsorganisation och vår verksamhet utgår från idrottens behov av utveckling. SISU Idrottsutbildarna

Läs mer

En vanlig vecka i MalMö

En vanlig vecka i MalMö En vanlig vecka i Malmö Foto: Eva Klamméus I början av april 2006 sändes brev och enkät till ideella och kommersiella arrangörer inom kultur- nöjes- och idrottslivet i Malmö. Syftet med undersökningen

Läs mer

TÄNK HUND 2014. studieframjandet.se

TÄNK HUND 2014. studieframjandet.se TÄNK HUND 2014 studieframjandet.se Studiefrämjandet hundorganisationernas självklara studieförbund! Studiefrämjandet har även 2014 valt att satsa extra på samarbetet med Sveriges stora hundorganisationer:

Läs mer

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Diarienummer: KS-504/2008 I Norrköping finns det goda livet. Här finns möjligheter till ett berikande liv för människor i alla åldrar med möjligheter

Läs mer

Umeå universitets samarbete med Säljhögskolan avseende uppdragsutbildning

Umeå universitets samarbete med Säljhögskolan avseende uppdragsutbildning Rektor Umeå universitet Juridiska avdelningen Verksjurist Pontus Kyrk Umeå universitets samarbete med Säljhögskolan avseende uppdragsutbildning Bakgrund Högskoleverket har uppmärksammat att Handelshögskolan

Läs mer

Förverkliga dina drömmar på. Einar Hansen. gymnasiet! Natur och Estet1

Förverkliga dina drömmar på. Einar Hansen. gymnasiet! Natur och Estet1 Förverkliga dina drömmar på Einar Hansen gymnasiet! Natur och Estet1 Grattis! Du har tre fantastiska år framför dig Gymnasietiden är speciell. För första gången har du möjlighet att välja skola och program

Läs mer

Vår gemensamma målbild

Vår gemensamma målbild Vår gemensamma målbild från nu till 2017 Foto: Leif Samuelsson Kultur- och fritidsförvaltningen Till dig som arbetar inom kultur- och fritidsförvaltningen För att veta vart vi ska styra måste vi veta vart

Läs mer

Ett mångkulturellt samhälle

Ett mångkulturellt samhälle Slutredovisning Ett mångkulturellt samhälle 2013 Slutredovisning Att genom kunskap om sociala medier ge människor förutsättningar för ett rikare liv. Studiefrämjandet Södra Lappland Projektledare Anne

Läs mer

Fakta och argument för SISU Idrottsutbildarnas finansiering

Fakta och argument för SISU Idrottsutbildarnas finansiering Fakta och argument för SISU Idrottsutbildarnas finansiering Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna Idrottsrörelsen har valt att låta studieförbundet, SISU Idrottsutbildarna, få nyckelrollen som idrottens

Läs mer

Budget 2013 Regional utveckling Utbildning

Budget 2013 Regional utveckling Utbildning Budget 2013 Regional utveckling Utbildning Vision För ett bra liv i ett attraktivt län Verksamhetsidé Genom kultur och kunnande, lust och lärande skapa ett rikt liv i en kreativ region Perspektiv med strategiska

Läs mer

Roligare att lära. - lättare att lyckas!

Roligare att lära. - lättare att lyckas! Roligare att lära - lättare att lyckas! På Johannes Hedberggymnasiet kommer vi att förbereda dig inför framtiden, med fokus på fortsatta studier, men även ett framtida yrkesliv. Du får arbeta ämnesövergripande

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2014-2016

VERKSAMHETSPLAN 2014-2016 1 VERKSAMHETSPLAN 2014-2016 2 BAKGRUND Riksteatern verksamhetsplanerar Riktesteatern verksamhetsplanerar är ett projekt som startade hösten 2012. På kongressen 2011 fattades beslut om att hela Riksteaterns

Läs mer

Kulturrådets strategi för att stärka den professionella dansen 2010 2014

Kulturrådets strategi för att stärka den professionella dansen 2010 2014 2010-06-09 Beslutsbilaga S 2010:21 Kulturrådets strategi för att stärka den professionella dansen 2010 2014 Inledning Kulturrådet överlämnade Handlingsprogrammet för den professionella dansen (KUR 2005/2366)

Läs mer

Diversa kompetensutveckling för lika möjligheter

Diversa kompetensutveckling för lika möjligheter Utvärdering - sammanställning Språk, flerspråkighet och språkinlärning, Kjell Kampe 26 mars 2012 1. Vilka förväntningar hade du på den här dagen? - Jag förväntade mig nya kunskaper kring språk och språkinlärning

Läs mer

En attraktiv skola i framkant som ger mening och berikar alla varje dag

En attraktiv skola i framkant som ger mening och berikar alla varje dag En attraktiv skola i framkant som ger mening och berikar alla varje dag Ledningsdeklaration för Östra skolan 2015-2017 Vision Östra skolan kännetecknas av en strävan att utveckla samverkan mellan skola

Läs mer

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun Som ledare i Lunds kommun har du en avgörande betydelse för verksamhetens kvalitet. Du har stort inflytande på hur medarbetare presterar och trivs samt hur

Läs mer

Framtid 2015. Kultur- och fritidsförvaltningen

Framtid 2015. Kultur- och fritidsförvaltningen Ett aktivt liv, där både kropp och själ får sitt, är bra för hälsan och välbefinnandet. Vi inom kultur och fritid arbetar för att skapa förutsättningarna. Kultur- och fritidsförvaltningen Till dig som

Läs mer

Välkomna! Ungas psykiska hälsa

Välkomna! Ungas psykiska hälsa Välkomna! Ungas psykiska hälsa Psykisk ohälsa hos unga 1 av 4 drabbas Fysisk ohälsa Psykisk ohälsa 2 av 5 pojkar och 3 av 5 flickor upplever stress Ser ljust på framtiden och trivs med livet Politiskt

Läs mer

Västra Götalandsregionens plattform. Värdegrund, vision, uppdrag, utgångspunkter

Västra Götalandsregionens plattform. Värdegrund, vision, uppdrag, utgångspunkter Västra Götalandsregionens plattform Värdegrund, vision, uppdrag, utgångspunkter Johan Assarsson Västra Götalandsregionens plattform vår gemensamma grund Som medarbetare i Västra Götalandsregionen har vi

Läs mer

Kompetensförsörjningsstrategi för Försäkringskassan.

Kompetensförsörjningsstrategi för Försäkringskassan. STRATEGI 1 (6) Kompetensförsörjningsstrategi för Försäkringskassan. Inledning Försäkringskassan mål är att vara en organisation som har medborgarnas fulla förtroende när det gäller service, bemötande och

Läs mer

TÄNK JAKT 2015. www.studieframjandet.se

TÄNK JAKT 2015. www.studieframjandet.se TÄNK JAKT 2015 www.studieframjandet.se Studiefrämjandet Svenska Jägareförbundets studieförbund! Studiefrämjandet värdesätter samarbetet med våra medlemsorganisationer, där Svenska Jägareförbundet är ett

Läs mer

Strategi 2011-2014. Fastställd av KMH:s högskolestyrelse 2011-02-18. Kungl. Musikhögskolan i Stockholm. Dnr 11/75. 110218_KMH_strategi_2011_2014.

Strategi 2011-2014. Fastställd av KMH:s högskolestyrelse 2011-02-18. Kungl. Musikhögskolan i Stockholm. Dnr 11/75. 110218_KMH_strategi_2011_2014. 110218_KMH_strategi_2011_2014.pdf Kungl. Musikhögskolan i Stockholm Strategi 2011-2014 Fastställd av KMH:s högskolestyrelse 2011-02-18 Dnr 11/75 Kungl. Musikhögskolan i Stockholm Besöksadress: Valhallavägen

Läs mer

KULTUR OCH HÄLSA FÖR SENIORER

KULTUR OCH HÄLSA FÖR SENIORER KULTUR OCH HÄLSA FÖR SENIORER Dikt av Bengt Bratt för att illustrera hur vi definierar kultur när vi arbetar med kultur och hälsa. Kultur är att arbeta, bo och bygga. Kultur är skrattet och gråten tillsammans.

Läs mer

Unionens handlingsprogram 2012 2015

Unionens handlingsprogram 2012 2015 Unionens handlingsprogram 2012 2015 Unionens handlingsprogram 2012 2015 Vår vision Vår vision är Tillsammans är vi i Unionen den ledande kraften som skapar framgång, trygghet och glädje i arbetslivet.

Läs mer

MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY

MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY Med gemensam kraft SKAPAR vi en BRA arbetsmiljö OCH GER samhällsservice med hög kvalitet. VARFÖR EN LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY? Alla vi som arbetar i koncernen

Läs mer

Kalmar 15 nov 2007 Irene Karlsson

Kalmar 15 nov 2007 Irene Karlsson kulturvara Kalmar 15 nov 2007 Irene Karlsson Välkommen till Karta x 2 Vara kommun 16 000 invånare - varannan på landsbygd - var fjärde i Vara Tillverkn/Jordbruk Tillverkningsindustri Jordbruk Låg utbildningsnivå

Läs mer

Kulturpolitiskt program för 2008 2020. Kommunfullmäktige 14 april 2009

Kulturpolitiskt program för 2008 2020. Kommunfullmäktige 14 april 2009 Kulturpolitiskt program för 2008 2020 Kommunfullmäktige 14 april 2009 1 2 Förord Tänk er ett torg en fredagseftermiddag i maj som myllrar av liv. Människor möts och skiljs, hittar nya vägar eller stannar

Läs mer

samverkan i örebro mellan Det civila samhället och kommunen

samverkan i örebro mellan Det civila samhället och kommunen ÖVERENSKOMMELSE OM samverkan i örebro mellan Det civila samhället och kommunen örebro kommun och det civila samhället presenterar i denna broschyr, som grund för sin samverkan, en överenskommelse om värdegrund,

Läs mer

Policy. Kulturpolitiskt program

Policy. Kulturpolitiskt program Sida 1/8 Kulturpolitiskt program Varför kultur? Kungsbacka är en av Sveriges främsta tillväxtkommuner vilket ställer höga krav inom flera områden, inte minst kulturen. Kungsbackas intention är att tänka

Läs mer

VÅRD- OCH OMSORGSCOLLEGE

VÅRD- OCH OMSORGSCOLLEGE På väg mot VÅRD- OCH OMSORGSCOLLEGE för dig som vill arbeta inom vården Utbildning och arbetsliv i samverkan i sydöstra Skåne 1 REKTORERNA Vi gör det tillsammans! Behoven av välutbildad personal inom vård

Läs mer

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska.

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. Centerpartiets idéprogram Det här idéprogrammet handlar om vad Centerpartiet tycker

Läs mer

Ditt företag och Linnéuniversitetet har mycket att lära. Av varandra.

Ditt företag och Linnéuniversitetet har mycket att lära. Av varandra. Ditt företag och Linnéuniversitetet har mycket att lära. Av varandra. Vi erbjuder möten som kan utveckla ditt företag. Och dig. Att samverka med forskare sätter igång kreativa processer och lyfter frågan

Läs mer

Välkommen till Fredrikshovs gymnasium

Välkommen till Fredrikshovs gymnasium Välkommen till Fredrikshovs gymnasium I grönskan på Kungliga Djurgården finner eleverna studiero och inspiration, med stadens puls och internationella influenser på promenadavstånd. Vår metod bygger på

Läs mer

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Borås den 2 oktober 2012 DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Arrangör: Forum Idéburna organisationer med social inriktning Sveriges Kommuner och Landsting Processledning och dokumentation: Thomas

Läs mer

FYRKLÖVERN 28 augusti 2013 Studieförbundet Vuxenskolan, Åmål KULTURSTRATEGI FÖR DALSLAND 2014 2020. Bilaga 3

FYRKLÖVERN 28 augusti 2013 Studieförbundet Vuxenskolan, Åmål KULTURSTRATEGI FÖR DALSLAND 2014 2020. Bilaga 3 Bilaga 3 FYRKLÖVERN 28 augusti 2013 Studieförbundet Vuxenskolan, Åmål KULTURSTRATEGI FÖR DALSLAND 2014 2020 Summering av workshop 28 augusti i Åmål. Rapporten kommer att användas som underlag i arbetet

Läs mer

MED KULTUR GENOM HELA LIVET

MED KULTUR GENOM HELA LIVET MED KULTUR GENOM HELA LIVET KULTURPLAN för Vänersborgs kommun 2014-2016 Kulturens Vänersborg Vänersborg ska vara känt för sitt kulturliv långt utanför kommungränsen. Kultur ska vara en drivkraft för utveckling

Läs mer

Digital delaktighet - Vilken roll har biblioteket? Anne Hederén & Sofia Larsson Jönköping 2010-09-29

Digital delaktighet - Vilken roll har biblioteket? Anne Hederén & Sofia Larsson Jönköping 2010-09-29 Digital delaktighet - Vilken roll har biblioteket? Anne Hederén & Sofia Larsson Jönköping 2010-09-29 Bibliotek och digital delaktighet i Östergötland Några steg på vägen Hur kom vi hit? - IT-utveckling

Läs mer

Demokrati och hållbar utveckling Utbildning är nyckeln till var och ens frihet samt till en gynnsam ekonomisk och personlig utveckling.

Demokrati och hållbar utveckling Utbildning är nyckeln till var och ens frihet samt till en gynnsam ekonomisk och personlig utveckling. Ger fler möjligheter Rätten till utbildning är en central fråga i socialdemokratisk politik. Alla har olika förutsättningar så därför måste utbudet vara brett, ändamålsenligt och anpassat till såväl individens

Läs mer

Unga arbetslösa. Från utanförskap till anställningsbara. Arbetsmarknaden. förändras gör du? Inbjudan till konferens i Stockholm den 22-23 augusti 2011

Unga arbetslösa. Från utanförskap till anställningsbara. Arbetsmarknaden. förändras gör du? Inbjudan till konferens i Stockholm den 22-23 augusti 2011 Unga arbetslösa Inbjudan till konferens i Stockholm den 22-23 augusti 2011 KEY NOTE SPEAKER Ordförande, Riksdagens arbetsmarknadsutskott Tomas Tobé (m) PRAKTIKFALL FRÅN Jobba i Västerås Björn Nordén Temagruppen

Läs mer

Antaget av kommunfullmäktige 2004-11-25, 183 PROGRAM FÖR BARN- OCH UNGDOMSKULTUREN I VÄRNAMO KOMMUN

Antaget av kommunfullmäktige 2004-11-25, 183 PROGRAM FÖR BARN- OCH UNGDOMSKULTUREN I VÄRNAMO KOMMUN PROGRAM FÖR BARN- OCH UNGDOMSKULTUREN I VÄRNAMO KOMMUN Värnamo kommun ska genom sin egen verksamhet och genom stöd till föreningslivet verka för en allsidig och rik kulturverksamhet för barn och ungdom

Läs mer

Sammanfattning Rapport 2010:15. Rektors ledarskap. En granskning av hur rektor leder skolans arbete mot ökad måluppfyllelse

Sammanfattning Rapport 2010:15. Rektors ledarskap. En granskning av hur rektor leder skolans arbete mot ökad måluppfyllelse Sammanfattning Rapport 2010:15 Rektors ledarskap En granskning av hur rektor leder skolans arbete mot ökad måluppfyllelse Sammanfattning Rektor har som pedagogisk ledare och chef för lärarna och övrig

Läs mer

Vår vision Vi skapar öppna vägar till kunskap för ett gott samhälle

Vår vision Vi skapar öppna vägar till kunskap för ett gott samhälle Vår vision Vi skapar öppna vägar till kunskap för ett gott samhälle Den högre utbildningen i Dalarna har långa traditioner inom ingenjörsutbildning (Fahlu Bergsskola 1822), lärarutbildning (Folkskolelärarinneseminariet

Läs mer

Hej studerandemedlem i FUF

Hej studerandemedlem i FUF 1 Hej studerandemedlem i FUF Nu är det dags att söka till höstens arbetsgrupper i världens bästa förening! FUF-bladet Seminariegruppen Biståndsdebatten.se Projektgruppen FUF-nätverket Vem kan söka till

Läs mer

VISION. Malmö högskola intar en framträdande roll när det gäller kunskapsdelning i Malmö, regionen och internationellt.

VISION. Malmö högskola intar en framträdande roll när det gäller kunskapsdelning i Malmö, regionen och internationellt. MALMÖ HÖGSKOLA DÄR MÅNGFALD GÖR SKILLNAD 2006 2015 VISION Malmö högskola har etablerat sig som Europas främsta professionsuniversitet känt som Malmömodellen där gränsöverskridande handlingskompetens inom

Läs mer

Modern och innovativ skolutveckling

Modern och innovativ skolutveckling Modern och innovativ skolutveckling Förändringsledning, kunskapsutveckling och systematik i digitala lärmiljöer Ett utbildningsprogram för skolledare och nyckelpersoner Välkommen till 4 dagar med TÄNK

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2015-03-24 dnr KS/2014:166 Dokumentansvarig: Personalchef Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun som skapar utrymme för att både

Läs mer

MEDARBETAR- OCH LEDARPOLICY Medarbetare och ledare i samspel

MEDARBETAR- OCH LEDARPOLICY Medarbetare och ledare i samspel JAG SAMSPELAR JAG VILL LYCKAS JAG SKAPAR VÄRDE JAG LEDER MIG SJÄLV MEDARBETAR- OCH LEDARPOLICY Medarbetare och ledare i samspel sid 1 av 8 Medarbetar- och ledarpolicy Medarbetare och ledare i samspel Syfte

Läs mer

The Stockholm Accords

The Stockholm Accords The Stockholm Accords STOCKHOLM 15 JUNI 2010 KL. 14:00 ETT UPPROP TILL KOMMUNIKATÖRER I DET GLOBALA SAMHÄLLET Detta dokument har tagits fram av PR- och kommunikationsexperter från hela världen i samband

Läs mer

media Det här är Fria Läroverken media För dig som ska söka till gymnasiet och är lite extra intresserad av att utveckla din kreativitet.

media Det här är Fria Läroverken media För dig som ska söka till gymnasiet och är lite extra intresserad av att utveckla din kreativitet. media Det här är Fria Läroverken media > > Upptäck och utvecklas inom massor av olika uttryckssätt och medier > > Arbeta i verklighetsnära projekt och samarbeta med andra skolor > > Arbeta tillsammans

Läs mer

Täby kommun Din arbetsgivare

Täby kommun Din arbetsgivare Täby kommun Din arbetsgivare 1 4 Ledar- och medarbetarskapspolicy 6 KOMPETENSPOLICY 8 Hälsofrämjande policy Täby kommun en arbetsgivare i ständig utveckling att arbeta i täby kommun 10 Lönepolicy Antagen

Läs mer

Om unga föräldrar. och arbetsmarknaden.

Om unga föräldrar. och arbetsmarknaden. Om unga föräldrar och arbetsmarknaden Text: Elisabet Wahl Inledning Ungdomsstyrelsen har fått i uppdrag av regeringen att genomföra insatser för att öka kunskapen om hur föräldrar under 25 års ålder kan

Läs mer

Integrationsprogram för Västerås stad

Integrationsprogram för Västerås stad för Västerås stad Antaget av kommunstyrelsen 2008-10-10 program policy handlingsplan riktlinje program policy uttrycker värdegrunder och förhållningssätt för arbetet med utvecklingen av Västerås som ort

Läs mer

Styrelsens verksamhetsplan 2015-16

Styrelsens verksamhetsplan 2015-16 Styrelsens verksamhetsplan 2015-16 Övergripande - långsiktig inriktning på verksamheten Blekinge Läns Bildningsförbund skall vara folkbildningens träffpunkt i Blekinge för diskussioner om gemensamma aktiviteter

Läs mer

Det här är vi! EN BOK OM VAD VI TYCKER ÄR VIKTIGT

Det här är vi! EN BOK OM VAD VI TYCKER ÄR VIKTIGT Det här är vi! EN BOK OM VAD VI TYCKER ÄR VIKTIGT Vi är samma lag Vi levererar minnen Ledande branschkunskap Våga sticka ut Ingen kund är den andra lik Glöd Vi är alla stolta ambassadörer Utstråla glädje

Läs mer

EN MÖTESPLATS FÖR ALLA DALKARLSÅ FOLKHÖGSKOLA LÄSÅRET 2014 2015

EN MÖTESPLATS FÖR ALLA DALKARLSÅ FOLKHÖGSKOLA LÄSÅRET 2014 2015 EN MÖTESPLATS FÖR ALLA DALKARLSÅ FOLKHÖGSKOLA LÄSÅRET 2014 2015 Dalkarlså Folkhögskola ligger vackert belägen i Västerbottens kustland, fyra mil norr om Umeå. Låt den kreativa miljön prägla studieåret

Läs mer

Utvärdering av temagruppen utbildningsplattformar. inom projektet. Ung kommunikation

Utvärdering av temagruppen utbildningsplattformar. inom projektet. Ung kommunikation Utvärdering av temagruppen utbildningsplattformar inom projektet Ung kommunikation Syftet med arbetet var att utvärdera en utbildningsplattform som pedagogiskt hjälpmedel, dels med avseende på vad det

Läs mer

Utbud hösten 2012. Nora. vt - 2013

Utbud hösten 2012. Nora. vt - 2013 Utbud hösten 2012 Nora vt - 2013 Hej Nytt år, nya möjligheter! Folkbildningens kulturskola fortsätter med nya spännande och kreativa studiecirklar. Studieförbunden har gemensamt arbetat fram vårens utbud

Läs mer

Välkommen till Uppdragsutbildningsenheten vid Ersta Sköndal högskola!

Välkommen till Uppdragsutbildningsenheten vid Ersta Sköndal högskola! UPPDRAGSUTBILDNING Välkommen till Uppdragsutbildningsenheten vid Ersta Sköndal högskola! Uppdragsutbildning är för Ersta Sköndal högskola ett viktigt instrument och resurs i samverkan med det omgivande

Läs mer

Kulturföretag inom Ljusdals kommun

Kulturföretag inom Ljusdals kommun Förstudie Kulturföretag inom Ljusdals kommun En förstudie om förutsättningar för samverkan för företag inom området kultur inom Ljusdals kommun Maria Sellberg 2007 Innehållsförteckning Innehållsförteckning...2

Läs mer

1(6) Patricia Staaf BESLUT. 2008-11-27 Dnr Mahr 12-2008/621. Handlingsplan för breddad rekrytering 2008 2010

1(6) Patricia Staaf BESLUT. 2008-11-27 Dnr Mahr 12-2008/621. Handlingsplan för breddad rekrytering 2008 2010 MAH /Centrum för kompetensbreddning 1(6) 2008-11-27 Dnr Mahr 12-2008/621 Handlingsplan för breddad rekrytering 2008 2010 Inledning Malmö högskola hade redan vid starten 1998 ett uttalat uppdrag att locka

Läs mer

Ansökan för projektstöd Piteå kommun

Ansökan för projektstöd Piteå kommun Ansökan för projektstöd Piteå kommun Popkollo Luleå, Norrbotten Projektnamn Popkollo Luleå Sökande / projektägare Föreningen Popkollo Luleå 802470-1487 Bank Konto nr. / Bankgiro Swedbank 8201-6 934.760.036-4

Läs mer

Vårt arbetssätt bygger på Läroplanen för förskolan (Lpfö98) och utbildningspolitiskt program för Lunds kommun. Här har vi brutit ner dessa mål till

Vårt arbetssätt bygger på Läroplanen för förskolan (Lpfö98) och utbildningspolitiskt program för Lunds kommun. Här har vi brutit ner dessa mål till Vårt arbetssätt bygger på Läroplanen för förskolan (Lpfö98) och utbildningspolitiskt program för Lunds kommun. Här har vi brutit ner dessa mål till våra lokala mål och beskrivit våra metoder. På förskolan

Läs mer

Projekt SIA. Stegen in i arbetsmarknaden

Projekt SIA. Stegen in i arbetsmarknaden Projekt SIA Stegen in i arbetsmarknaden 1 FöreningenFuruboda HSOSkåne 1Bakgrund Detfinnsidagca22000människormedfunktionsnedsättningsomärunder30årochsom haraktivitetsersättning(detsomtidigarehetteförtidspension)isverige.knappttretusenur

Läs mer

VERKSAMHETSMÅL FÖR FRIDHEMS FOLKHÖGSKOLAS 2014-2015

VERKSAMHETSMÅL FÖR FRIDHEMS FOLKHÖGSKOLAS 2014-2015 VERKSAMHETSMÅL FÖR FRIDHEMS FOLKHÖGSKOLAS 2014-2015 Ledningens mål Lägga upp en strategi för Fridhems pedagogiska utveckling för de närmaste fem åren. Göra en omvärldsanalys över presumtiva kursdeltagares

Läs mer

Verksamhetsplan 2013 Friluftsfrämjandet Region Öst

Verksamhetsplan 2013 Friluftsfrämjandet Region Öst Verksamhetsplan 2013 Friluftsfrämjandet Region Öst Innehållsförteckning Bakgrund Sid 3 Mission Sid 3 Vision Sid 3 Uppdrag Sid 3 Regionens övergripande ansvar Sid 4 Varumärkesutveckling och marknadsföring

Läs mer