Folkuniversitetet. Stiftelsen Kursverksamheten vid Lunds universitet. Årsberättelse 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Folkuniversitetet. Stiftelsen Kursverksamheten vid Lunds universitet. Årsberättelse 2011"

Transkript

1 Folkuniversitetet Stiftelsen Kursverksamheten vid Lunds universitet Årsberättelse

2 FOLKUNIVERSITETETS MÅL Folkuniversitet är ett studieförbund som bedriver folkbildning och vuxenutbildning. Vår verksamhetsidé Att genom kunskap och skapande ge människor förutsättningar för ett rikare liv! Fritt och frivilligt Folkuniversitetet vänder sig till enskilda människor som fritt vill utveckla och fördjupa sina kunskaper och kulturella intressen. Folkuniversitetet vänder sig också till företag och förvaltningar med kompetensutvecklande utbildningar. Pedagogisk utveckling Vår pedagogiska grundsyn bygger på att det är enskilda deltagares önskemål och förutsättningar som styr uppläggningen av undervisningen. Verksamheten präglas av intresse för nya pedagogiska idéer och utvecklingsinsatser när det gäller undervisningens innehåll och form. Vi är medvetet aktiva när det gäller att tillämpa ny teknik i verksamheten. Internationellt Folkuniversitetet verkar för att internationalisera studiearbetet. Det tar sig konkreta uttryck bland annat i språkkurser och utbildningar utomlands samt deltagande i olika EU-projekt. Knutet till universitet och högskolor Forskare, lärare och studenter engageras i folkbildningsarbetet på många olika sätt och sätter prägel på verksamheten. Vi eftersträvar att vetenskapligt grundade kunskaper förs fram i våra kurser och utbildningar. 2

3 Positiv spiral Foto: Øyvind Sviland Skolan har de senaste åren varit i politiskt fokus. Det är bra att politikerna nu visar även den grundläggande utbildningen ett större intresse. Kring friskolorna har en diskussion gett stora rubriker, nämligen den om friskolornas ägare ska kunna ta ut vinster, en diskussion som har ett speciellt intresse för Folkuniversitetet. Folkuniversitetet Syd är en stiftelse vilket innebär att eventuellt överskott används för att utveckla vår verksamhet eller våra anställda. Detta är en enorm styrka för Folkuniversitetet vi drivs aldrig av några ägares vinstintresse, utan verksamheten står hela tiden i centrum! Kravet på kvalitetskontroller ökar inom alla verksamheter i landet, privata såväl som offentliga. Dessa kontroller sker på många olika vis. Inom Folkuniversitetet har vi dels årliga stickprovskontroller av utvalda verksamheter, vilka kommer att fortsätta i olika former till fromma för vår kvalitetsutveckling, och vi har också sedan länge mer systematiska kvalitetsledningssystem. Ett nytt sådant är den ISO 9001 som vi under 2011 certifierat oss inom. Arbetet har varit omfattande, många har engagerats, och det är mycket glädjande att detta nu resulterat i en certifiering. Den systematisering av processerna som detta innebär kommer helt visst, direkt och indirekt, att få positiva effekter på verksamheten. I januari innevarande år drabbades Folkuniversitetet Syd av två stora förluster. I början av månaden gick professor Göte Hansson bort och något senare avled vår förre rektor, Göran Fasth, efter en tids sjukdom. Sedan c:a tjugo år tillbaka var Göte medlem av Folkuniversitetet Syds styrelse och fanns kvar till sin död. Hans insatser i styrelsearbetet var viktiga och mycket uppskattade. Betydelsen av Göran Fasths mer än trettioåriga rektorskap för Folkuniversitetet Syds utveckling kan inte överskattas, och även om han formellt var pensionerad, är förlusten enorm. Minnet av Göran kommer att leva länge inom vår region och hela Folkuniversitetssverige. Vi har förlorat två vänner och medarbetare, båda med osedvanlig mänsklig resning. Resultatmässigt har Folkuniversitetet Syd haft ett antal framgångsrika år. Det ger oss fortsatta möjligheter att genom riktade projekt och insatser vidareutveckla verksamheterna. I det ideala fallet bidrar detta till en positiv spiral goda resultat ger utvecklingsmöjligheter som ger fortsatt goda resultat. Men den drivande kraften i en sådan spiral är alltid de anställda genom fantastiska insatser från alla anställda inom Folkuniversitetet Syd, lärare och coacher, så väl som administrativ personal och ledning, har vi nu alltså befunnit oss i den positiva spiralen ett antal år. Styrelsen tackar alla medarbetare inom Folkuniversitet Syd för den positiva spiralen! Bengt Söderström, ordf i styrelsen 3

4 Med kunden i fokus Omsättningen har ökat med drygt 2%, vilket beror på att vi trots en rekordstor ökning föregående år ånyo ökat inom den offentliga uppdragsutbildningen i år med 8%. Verksamhetsområde skolor har i år minskat omsättningen med 3% medan folkbildningen visar en marginell ökning 1%. Folkbildning Folkuniversitetet som helhet har minskat sin andel av den totala folkbildningsvolymen något under året. Cirkelverksamheten har minskat med 6% i hela förbundet, medan lundastiftelsen endast minskat med 2%. Däremot har volymen annan folkbildning ökat något i förbundet medan lundastiftelsen minskat med 5% och inrapporterade kulturarrangemang har i förbundet ökat med 7% medan vår ökning endast är 2%. Det är vår kraftfulla satsning på att erbjuda människor möjligheter att själva starta studiecirklar med stöd av oss, s.k. studieservice, som gör att vi kan upprätthålla vår andel av den totala timvolymen. Vi har ökat vår studieserviceverksamhet och vi har konsekvent arbetat med att öka kundnöjdheten för de grupper som vänder sig till oss vilket vi börjar se resultatet av. Den programbundna verksamheten fortsätter att minska. Vi ser att det blir allt svårare att locka människor att gå på kurs men detta gäller inte bara i den södra delen av Sverige utan även övriga regioner ser samma mönster och det är primärt Folkuniversitetets andel av studiecirklar i språk (undantaget svenska) som minskar med nästan 2% i år. Vuxenutbildning Uppdragsutbildning har överträffat våra förväntningar genom att ha ökat omsätt- ningen med 7%, trots att personalutbildningar minskat med 1% och trots att 2010 var ett mycket framgångsrikt år för verksamhetsområde uppdrag. Vi har dock varit lyckosamma i att svara på anbud och kan erbjuda såväl uppdragsgivare; Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan, som deltagare i våra arbetsmarknadsutbildningar kvalitet i såväl genomförande som resultat av insatserna. Skolor Folkuniversitetet region syd driver sedan länge fyra gymnasieskolor varav några haft problem att fylla det antal utbildningsplatser man har att erbjuda detta leder till att omsättningen inte varit så hög som förväntad och minskningen i omsättning inom verksamhetsområde skolor på 3% beror till största delen på detta. Våra förskolor, och de utbildningar som sorterar under yrkeshögskolemyndigheten har i princip inte minskat i omsättning. Som en konsekvens av att vi inte lyckats fylla alla våra gymnasieskolor med elever har styrelsen, som är huvudman för skolorna, tvingats göra en analys kring huruvida vi på sikt ska kunna upprätthålla den höga kvalitet i verksamheten som såväl förordningstexter som vi själva kräver. Analysen gav vid handen att med det ringa antal elever som sökt sig till Tegnérgymnasiet i Växjö under de senaste åren och med den konkurrenssituation som råder i kommunen skulle skolan få svårt att rekrytera det antal elever som krävs för att kunna erbjuda lärare fulla tjänster och kunna bedriva ett utvecklingsarbete. Styrelsen såg sig därför tvingad att inleda en process för att lägga ner Tegnérgymnasiet och när 2012 års studentklass lämnat flyttas de elever som är kvar, och så har önskat, över till kommunens skolor för att slutföra sin utbildning där. Ekonomi Den totala omsättningen har ökat med 2 % med ett rörelseresultat om plus 6,9 Mkr. Det goda resultatet speglar det faktum att vi har blivit mer effektiva, bland annat genom det standardiserade arbetssätt vårt certifierade kvalitetsledningssystem medför. Personal Vår ökade omsättning har medfört ytterligare personalökningar antalet anställda har ökat med 3% och har därmed kunnat få en ytterst marginell, men dock förbättring av fördelningen män kvinnor genom att antal kvinnor minskat från 67 till 65%. Sjukfrånvaron har ökat något till strax över 3% vilket beror på att andelen långtidssjukskrivna har ökat med 0,5%. Vi fortsätter arbeta med målsättningen att vara den goda arbetsgivaren och 4

5 sträva efter låga sjukfrånvarosiffror genom att erbjuda personalen friskvårdsbidrag och möjligheter att utvecklas i arbetsrollen genom olika former av utbildningsinsatser. Framtiden externt Folkuniversitetet Kursverksamheten vid Lunds universitet har kommit att bli en viktig aktör inom ramen för de arbetsmarknadsåtgärder som Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen upphandlar och vi ser att vi kommer att fortsätta vara så. Vi har något väsentligt och värdefullt att tillföra genom det folkbildningsperspektiv som präglar vårt sätt att bemöta deltagare och själva genomförandet av uppdragen. Därför fortsätter vi att engagera oss och besvara anbud och välkomnar de initiativ som börjat tas av kommuner att låta människor som ska lära sig svenska själva få välja anordnare bland de som ackrediterats att vara utbildningsanordnare. Om människor får möjlighet att välja själva har vi som icke-vinstutdelande organisation, med sjuttio års erfarenhet av utbildning och dokumenterat hög kvalitet stora möjligheter att kunna fortsätta utveckla vår verksamhet och fortsätta skapa möjligheter för människor att genom kunskap och skapande få förutsättningar för ett rikare liv det som är själva kärnan i vår verksamhetsidé. Folkuniversitetet är en framgångsrik aktör inom yrkeshögskolan och i region syd har vi inlett ett systematiskt sätt att arbeta med att ta fram utbildningar som vinner gehör från myndigheten. Vi startar nästa år två nya utbildningar och räknar med att kunna starta ytterligare minst två nya året därpå. Diskussionen kring valfrihet inom skola, vård och omsorg och privata företags möjlighet till vinstuttag av skattemedel kommer sannolikt att fortsätta, med eventuella lagändringar som ett resultat. Som stiftelse ser vi dock inte att vår skolverksamhet är hotad, snarare att vi som icke-vinstuttagande organisation är en trovärdig aktör på marknaden. Vi hoppas också att den överenskommelse mellan Region Skåne och den idéburna sektorn som vi skrivit under på och anställt tre projektledare för att arbeta med ska ge upphov till ny, spännande verksamhet. Som enda studieförbund har Folkuniversitetet fått i uppdrag av Finansinspektionen att genomföra utbildningar i privatekonomi för yrkesverksamma människor. Detta projekt sträcker sig fram till 2014 och vi genomför utbildningar såväl inom ramen för vårt öppna folkbildningsutbud som på uppdrag av olika företag och organisationer som önskar fortbilda sin personal. Framtiden internt Folkuniversitetet Kursverksamheten vid Lunds universitet har under året blivit ISO-certifierade och vi har nu ett arbetssätt som i allt syftar till att öka kundnöjdheten. Vårt kvalitetsledningssystem är dock inte statiskt utan vi förbättrar det kontinuerligt genom att lyssna till vad våra kunder tycker, effektiviserar våra rutiner och utvärderar vår verksamhet. Vårt nästa steg i att öka kundnöjdheten är att undersöka möjligheterna att bli miljöcertifierade. Vår hemsida fortsätter vara ett viktigt verktyg för att ha en dialog med våra kunder och vi har för avsikt att öka vår närvaro i sociala media för att vara där våra kunder är och lättare kunna kommunicera den mångfacetterade verksamhet vi bedriver. Därav följer att vi nu ser över vårt interna kommunikationssystem såväl intranät som kommunikationskanaler så att vi får en större samklang mellan extern och intern kommunikation. För att kunna fortsätta utvecklingen av organisationen har vi satsat på att stärka våra mellanchefers roll genom ett utbildningspaket med fokus på det kommunicerande ledarskapet, baserat på deras önskemål och behov. Tack Avslutningsvis vill jag tacka alla anställda för den insats som gjorts i arbetet med att ta fram rutiner och granska processer för att möjliggöra för Folkuniversitetet Kursverksamheten vid Lunds universitet att bli ISO-certifierade. Detta att ni förmått arbeta inåt med kvalitetshöjande åtgärder, samtidigt som ni fortsatt arbeta utåt mot våra kunder och startat en mängd ny verksamhet visar på såväl stor professionalism som engagemang och borgar för att kommande år blir minst lika framgångsrikt. Annika Dolk Rektor för stiftelsen Kursverksamheten vid Lunds universitet Foto: Kennet Ruona 5

6 Distrikt Syd Namn: Hans Hansson Ålder: 62 år Bor: Lomma Intressen: Idrott och friluftsliv Senaste kursen jag gick: Utbildning i Thomassystemet Motto i livet: Att få vara frisk och att ha en god hälsa är det absolut viktigaste Därför arbetar jag på Folkuniversitetet: Folkuniversitetets värdegrund. Den idéburna organisationen som brinner för samhällsutveckling och ger människor förutsättningar för ett rikare liv. Hur har folkbildningen sett ut i distriktet 2011? Det har varit ett arbetsamt men intressant år som tvingat oss att tänka nytt samtidigt som vi försökt hålla hårt i resurserna. För den föreningsanknutna verksamheten har vi haft ett ganska tufft år för personalen, men vi har samtidigt arbetat mycket med utåtriktad verksamhet och deltagit vid bland annat, Mossagårdsfestivalen, Malmöfestivalen, Kulturnatten i Lund och i arrangemang på Stadsbiblioteket i Malmö. Även om verksamhetens volym i timmar inte ökat känner vi oss mycket efterfrågade som samarbetspartner. I det programförda utbudet är andra saker i fokus. Där handlar det mycket om att dels skapa ett attraktivt utbud av kurser samt att dels hitta effektiva arbetsformer. Den ekonomiska nedgången kräver ett förnyat nätverksarbete och nytänk kring både kursformer och utåtriktad verksamhet. Är det någon ny trend som visat sig? Intensivkurser inom olika ämnen är fortfarande populärt. En annan trend vi sett är att intresset för kurser för föräldralediga där deltagaren kan ta med sitt barn ökar. Vi har idag föräldralediga kurser inom foto, skrivande, språk, musik och klädsömnad. En nygammal trend är språkkurser för barn. Inom den föreningsanknutna verksamheten är vi, genom vårt stora nätverk, bra på spetskultur och trender. Vi försöker nu satsa på att stärka basverksamheten och inte bara se trenderna. Vilken är den populäraste kursen? Svenska är det ämne som har flest deltagare, men även spanska och italienska dagtid är populära ämnen. Språk som blivit populärare det senaste året är arabiska, swahili, dari och pasthu. Exempel på andra attraktiva ämnen där vi ständigt har fullbokade kurser är silversmide, journalistiskt skrivande, konsthistoria och sång. Även klädsömnad har blivit eftertraktat dagtid och inom ekonomi har vi fullbokade kurser i bokföring. Hur ser unga människor på folkbildning? Det beror förstås på vilka unga vi pratar om. Bakgrund, uppväxt och utbildningsnivå påverkar självklart hur man diskuterar eller ställer sig till begreppet. Det finns fortfarande ett glapp där många unga inte vet om att det de deltar i eller satsar sitt engagemang i, kallas folkbildning. Samtidigt möter vi fler och fler som kallar sig folkbildare. Det är en spännande utmaning att hitta vägar att förhålla sig till dem och de former för folkbildning de vill använda. DIY-rörelsen (Do it yourself) fortsätter växa, konstformer muterar och förnyas och intresset för att lära och utvecklas är minst lika stort idag som tidigare bland unga. Samtidigt kräver bidragssystemen att studiecirkeln håller sig till ett visst regelverk för att få kallas folkbildning. Vi måste kanske våga rucka på vad vi laddar begreppet folkbildning med och släppa in nya definitioner och nytt innehåll. Hur ser samarbetet med det lokala kulturlivet ut? Vi samarbetar med en mängd grupper, nätverk och föreningar kring studiecirklar och kulturarrangemang. Folkuniversitetet samverkar med befintliga arenor för musik och annan scenkonst där vi tar en aktiv del i festivaler och andra aktiviteter som ger mervärde i synlighet för våra samarbetspartners. I Lund har vi sedan länge väletablerade samarbeten med flera utskott inom Akademiska föreningen såsom Radio AF, Lundaspexarna och Boelspexarna, nationerna och övriga studentorganisationer (exempelvis Lunds universitets studentkårer och Galleri Pictura). I Malmö samarbetar vi med bland annat Clownronden, Galleriet Krets, Potato Potato, Folkets Bio, Makeriet och Studio Seved och vi finns på ungdomshuset Arena 305. Vi är också en samarbetspartner i Teaterns dag. I Trelleborg har vi sedan länge ett samarbete med Trelleborgs musikkår. Hur ser framtiden ut för folkbildningen vad gäller det öppna utbudet och studieservice? Inom både det programbundna utbudet och den föreningsanknutna verksamheten går vi mot en ökad flexibilitet och mångfald i både form, ämnen, innehåll och pris. Framtiden för folkbildningen tror jag hänger mycket på hur folkbildningen själv utvecklas och förnyas i takt med samhällsutvecklingen. Jag tror man måste jobba hårt med sin egen kompetensutveckling, och jag tror också att man måste skapa ett mycket större samspel med stat, region och kommun. Studieförbundens verksamhet kommer att vara mycket mer inriktad på en blandfinansiering. Det öppna utbudet är utsatt för stark konkurrens om tid och pengar. Det ställer krav på oss för att hitta en god balans mellan å ena sidan förnyelse och trender å andra sidan förvaltning och grundutbud. Vår idé/värdegrund måste förvaltas väl. Här finns stor erfarenhet och kunskap 6

7 inom organisationen som i samverkan med yngre idéer och trender kan ge en utveckling på stabil grund. Kan du nämna årets fem höjdpunkter för distriktet i stort? Vår starka ställning inom språkområdet och då speciellt svenskan samt utvecklingen inom konsthantverk. Det kvalitativa arbetet inom studieservice samt samarbetet med unga. Park där Folkuniversitetet stod för kulturell bredd och en spännande blandning upplevelser. Sydvenskan följde Clownronden runt under en dag. Artikeln framhöll oss som anordnare och engagemanget i verksamheten. Sydsvenskan hade kursen Foto för föräldralediga på framsidan. Intervju: Anna Svensson Foto: Kennet Ruona Medarbetarnas engagemang och lojalitet. Positiva påminnelser om att det vi gör bra i form av tidningsartikeln en kvinna i Trelleborg som intervjuades om sin släktforskning och lyfte fram Folkuniversitetet som en ovärderlig samarbetspartner. Samarbetet med stadsbiblioteket i Malmö och lördagsevenemang på Regementsgatan 4. Världskonferensen för folkbildning, framför allt med Folkbildningsdagen i Folkets 7

8 Distrikt Väst Namn: Tomas Jahn Ålder: 57 år Bor: Stora Görslöv Intressen: Människor, musik, jobbet, segling, arbeta med händerna, populärvetenskap, fotografering och lite till. Senaste kursen: Thomas International PPA Därför jobbar jag på Folkuniversitetet: Det är otroligt spännande att jobba med människor. Folkuniversitetet är en organisation som håller alla dörrar öppna och det är en ständig utmaning att jobba här. En stor fördel är att Folkuniversitetet också delar mina grundläggande värderingar. Motto i livet: Tänk själv Hur har folkbildningen sett ut i distriktet 2011? 2011 har präglats av många spännande samarbeten. Bland andra Värlsrekord i Ukululespelning, Foajéföreläsningar på Dunkers kulturhus, medverkan i Kultursoppan i Halmstad, Ide A på områdesbiblioteken i Helsingborg, digitalisering av kyrkböcker i samarbete med Släktforskarföreningen i Halland och projektet 600 mötesplatser i samarbete med Landskrona stad. Intresset för vårt kursutbud är fortfarande stort och klassiker som dans och silversmide ståtar med fulltecknade kurser. Inom språk märker vi vissa förändringar; de stora språken tappar deltagare, medan intresset för de mindre ökar. Svenska bibehåller sin ställning som det största språket. När det gäller våra konst- och konsthantverkskurser är intresset ungefär på samma nivå som tidigare, men priskänsligheten har ökat något. Är det någon ny trend som visat sig? Tidigare hade vi många deltagare som läste samma ämne termin efter termin. Idag är detta mindre vanligt och deltagarna provar gärna på nya kurser inför en ny termin. De är fortfarande trogna deltagare hos Folkuniversitetet, men de vill ha mer variation. Korta kurser och även helgkurser börjar bli mer attraktivt. Vilken är den populäraste kursen? Dans! Och det som vi tror har bidragit är att en av våra duktiga danslärare, Anna Gustafsson tillsammans med två av våra deltagare bildat gruppen OneToEight Dancecrew, tog hem segern i en koreografitävling. I samma tävling vann en annan av våra dansgrupper, Captivated, publikens pris. Hur ser unga människor på folkbildning? Unga människor folkbildar i stor omfattning, fast de är inte alltid medvetna om det. De flesta känner nog inte till begreppet, men skapar ständigt folkbildning i the Cloud. Vi har många ungdomar i våra olika verksamheter, men om vi vill nå fler av dagens och morgondagens ungdomar med folkbildning så måste vi också fånga upp dem där de befinner sig och via de medier de använder sig av. Hur ser samarbetet med det lokala kulturlivet ut? Som nämnts inledningsvis så har året 2011 präglats av många lokala samarbeten mellan oss, andra studieförbund, föreningar, kulturgrupper och institutioner. Hur ser framtiden ut för folkbildningen vad gäller det öppna utbudet och studieservice? Folkbildningen har definitivt en framtid. Vi kommer dock att se nya former och nya roller för folkbildningen. Mycket talar också för att vårt kursutbud kommer att genomgå omfattande förändringar, såväl vad gäller innehåll och form som plats och medium. Inom den föreningsanknutna verksamheten samt inom kulturområdet kommer vi att se mer av samverkansmodellen vinnavinna. Vår fördel gentemot andra studieförbund som uppskattas speciellt av unga, är att vi inte har några särintressen. 8

9 Kan du nämna årets fem höjdpunkter för distriktet i stort? Vi lyckades med att få in Folkuniversitetets namn i Guinness rekordbok genom att arrangera ett världsrekordsförsök i ukulelespelning. Den 20 augusti slog 1547 personer tillsammans det tidigare rekordet. Arrangemanget var ett samverkansprojekt mellan Folkuniversitetet, ABF och Vuxenskolan och genomfördes med stöd av Kulturförvaltningen, Helsingborgs Dagblad och Halméns musik i Helsingborg. En av våra studieservicegrupper, the Loyal, vann Folkuniversitetets musiktävling och fick en spelning i Barcelona som pris. Intervju: Anna Svensson Foto: Kennet Ruona Vi startade projektet Kultur Bjäre med stöd av Leadermedel från EU. Dansdeltagarnas årliga föreställningar i Falkenberg och Halmstad var fullsatta. SVT i Halland gjorde Folkuniversitetet känt över stora delar av landet med ett TV-inslag som visade hur vi gav människor i Fas 3 möjlighet att växa med kunskap genom att erbjuda dem att förkovra sig inom gemensamma intresseområden i studiecirkelns form. 9

10 Distrikt Öst Namn: Björn Ahlgren Ålder: 52 Bor: Lund Intressen: Musik, mat, vin, historia, politik, teknik Senaste kursen jag gick: Kurs i fotografi med min dotter Motto i livet: Jag har nog inget motto. Därför arbetar jag på Folkuniversitetet: Dels för att vi fyller en viktig uppgift för många människor, men också för att organisationen har en fantastisk mångfald i människor och idéer. Hur har folkbildningen sett ut i distriktet 2011? Folkbildningen totalt visar ett positivt resultat Antalet deltagare i den öppna kursverksamheten gick dock ner från Kursverksamheten är jämfört med våra andra distrikt liten i distrikt Öst, vägen till en större volym går via en utveckling av nya kursformer och ämnesområden. Den föreningsanknutna studiecirkelverksamheten har en fortsatt bra utveckling. Vår verksamhetsvolym ökar något, flera nya samarbeten med föreningar och institutioner har etablerats. I Kalmar fick vi förnyat förtroende av kommunen att driva musikverksamheten på Monokrom. Vi samarbetar kring olika föreläsningar med bland annat Folkuniversitetsföreningen, bibliotek, högskola/universitet och föreningar. Ett exempel är Teknik- och naturvetarcirkeln i Växjö och Kristianstad. Koncensus är en dagverksamhet för personer med fysiska funktionsnedsättningar i åldern 18 till 65 år som bedrivs av Folkuniversitetet i samarbete med Kristianstads kommun och sjukvården i Nordöstra Skåne. Där bedrivs en omfattande cirkelverksamhet framförallt i estetiska ämnen. Intresset för Pensionärsuniversitet växer. Vår verksamhet Seniorer i skolan ökar och finns nu i Ronneby, Karlskrona, Sölvesborg, Torsås och Kristianstad. Seniorerna arbetar ideellt på skolorna med syftet att ge de unga en chans att möta olika vuxna och tillvarata äldres kunskap och erfarenhet. Här gör vi verkligen en god samhällsinsats där alla inblandade är vinnare, såväl skolans personal och elever som seniorerna. Är det någon ny trend som visat sig? Intresset för estetverksamheten ökar medan språkkurserna ser ut att tappa deltagare. Vilken är den populäraste kursen? Det finns flera populära kurser, många av dem inom estetområdet. Till exempel digi- 10

11 talt foto, keramik, måleri och zumba. Bland musikkurserna är sång mest efterfrågat. Hur ser unga människor på folkbildning? Först och främst tror jag inte begreppet folkbildning är ett levande begrepp för unga människor idag. Möjligen känner man till vad ett studieförbund är, men ännu troligare vad en studiecirkel är för något, eftersom detta är något många har konkreta erfarenheter av. Folkbildningens värden ställer däremot många unga människor upp på. De uppskattar studiecirkelns metodik och dess demokratiska arbetssätt, möjligheten till delaktighet och påverkan och studieförbundets öppna och välkomnande attityd. Unga människor som vill göra skillnad kommer att söka sig till studieförbunden om de upplever att studieförbunden inte stelnar i sina former och är öppna för att se världen med nya ögon. Hur ser samarbetet med det lokala kulturlivet ut? Vi har ett mycket bra och brett samarbete med kulturlivet på många orter i vårt stora distrikt, omfattande tre och ett halvt län och trettio kommuner! De flesta av våra samarbetspartners hittar man i föreningslivet. I Kalmar samarbetar vi exempelvis med Soppscenen, en scen för teater, musik, litteratur och konst, där både magen och själen får sitt. I Kristianstad ställer Konstskolans vänner ut i anslutning till Konstskolans lokaler. Folkuniversitetet är en mångkulturell organisation och vi samarbetar med många föreningar med olika kulturell bakgrund och med människor från olika håll i världen. Vi bedriver både cirkelverksamhet och genomför kulturprogram med föreningarna på många orter över hela distriktet. Det handlar ofta om att sprida information om andra/egna länders kultur, bygga internationella samarbeten, utveckla internationellt kulturutbyte, eller aktivt arbeta mot diskriminering och segregation. I distrikt Öst finns många samarbeten med offentliga kulturinstitutioner. Vi samarbetar bland annat med Kalmar länsmuseum, Kulturhuset Barbacka och Regionmuseet i Kristianstad, Musik i Syd, Glimminge Hus, Aktivitetshuset Vilan- Charlottesborg, Kulturhuset Macken i Växjö med flera. Särskilt glädjande är att vi samarbetar med många bibliotek i våra kommuner, bland annat med föreläsningar, kulturprogram, musikcafé och annat. För ett litet bibliotek är ofta ett studieförbund en viktig samarbetspartner eftersom vi har goda nätverk i det lokala kulturlivet. I Kristianstad genomför vi Kulturlunch, som är ett samarbete mellan Folkuniversitetet, Musik i Syd, biblioteket och högskolan. Kalmar är den ort där vi har den mest omfattande musikverksamheten genom vårt samarbete med Kalmar kommun kring musikhusen Monokrom och Hangaren. Ett hundratal band repeterar, lär sig spela och ger konserter i lokalerna på Monokrom och Hangaren. I verksamheten finns inte bara musik utan även teater och annan kultur. Hur ser framtiden ut för folkbildningen vad gäller det öppna utbudet och studieservice? Den öppna kursverksamheten är en profilverksamhet för Folkuniversitetet och vi har ett bra och brett kursutbud, men vi måste hela tiden fokusera på att hänga med och utveckla oss för att möta nya krav och förväntningar. Kursverksamheten har en mycket hårdare konkurrens från Internet och andra aktiviteter idag än förut. Många har mindre tid, man vill gå kortare kurser och gärna två-tre dagarskurser, seminarier och föreläsningar, det ser vi av de kurser som är populärast. Vi har en stor uppgift i att utveckla kursverksamheten åt helt nya håll vad gäller former, pedagogik och tillgänglighet. Folkuniversitetets kursverksamhet behöver sticka ut för att märkas, vi måste bli mer intressanta för fler människor. Den föreningsanknutna- och studiecirkelverksamheten utvecklas positivt inom distrikt Öst, dels med ett mer genomarbetat innehåll, dels genom många nya samarbeten. Det är den nya distriktsorganisationen som nu börjar få effekt där medarbetare som arbetar med studieservice knyts samman på ett bättre sätt, kan dela med sig av sina erfarenheter och utnyttja nätverk och kompetenser på ett bättre sätt. Jag tror att folkbildningen behövs mer än någonsin. Information och nyheter färdas snabbare än någonsin tidigare över jorden, hela världen finns en musklick bort. Vill du delta i en diskussion så finns tusentals forum inte längre bort än närmsta dator. Men det innebär också att arenor skapas för de allra mörkaste krafterna i vårt samhälle. Folkbildningen har både möjlighet och skyldighet att delta i stärkandet av de demokratiska värdena i vårt samhälle. Det är en stor utmaning för oss. Kan du nämna årets fem höjdpunkter för distriktet i stort? Det händer så mycket att det är svårt att välja ut, detta är bara några axplock: Kampanjdagen den 3 september var mycket lyckad. Den engagerade både administratörer och lärare i mötet med både gamla och nya potentiella deltagare. Dagen innehöll både information, samtal, träff med lärare och uppvisningar av olika slag Folkuniversitetet deltog i Kalmars stadsfest i juni. Närmare 30 musikgrupper framträdde under två dagar både för en yngre och en äldre publik. Vi började samarbeta med flera nya invandrarföreningar under förra året. Alla är lika värda! var en gemensam manifestation för mångfald och tolerans som startade 2010 och som fortsatt med program under våren och hösten Manifestationen arrangerades i Kristianstad av samtliga studieförbund och med biblioteket, Regionmuseet och Kulturhuset Barbacka som medarrangörer. Ett nytt avtal skrevs med Kalmar kommun om samarbete kring Monokromverksamheten. Andra intressenter hade anmält intresse men det blev glädjande nog Folkuniversitetet som blev den fortsatta samarbetspartnern i ytterligare tre år. Intervju: Anna Svensson Foto: Kennet Ruona 11

Folkuniversitetets verksamhetsidé. Att genom kunskap och skapande ge människor förutsättningar för ett rikare liv

Folkuniversitetets verksamhetsidé. Att genom kunskap och skapande ge människor förutsättningar för ett rikare liv Folkuniversitetets verksamhetsidé Att genom kunskap och skapande ge människor förutsättningar för ett rikare liv Folkuniversitetet för ett rikare liv Folkuniversitetets idé är att kunskap, förståelse

Läs mer

Fakta om Folkuniversitetet

Fakta om Folkuniversitetet Fakta om Folkuniversitetet Folkbildningstanken alla människors livslånga rätt att fritt söka efter kunskap genomsyrar vår pedagogik, organisation och våra värderingar. Folkuniversitetet är ett studieförbund.

Läs mer

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY Vår verksamhetsidé Vi är många som jobbar på Eksjö kommun ungefär 1600 medarbetare och vår främsta uppgift är att tillhandahålla den service som alla behöver för att leva ett

Läs mer

Fakta om Folkuniversitetet

Fakta om Folkuniversitetet Fakta om Folkuniversitetet Kunskap förändrar. Folkuniversitetet är ett oberoende studieförbund utan vinstintressen. Vi bedriver vuxenutbildning och utvecklar människor genom kunskap och skapande. Vi finns

Läs mer

Folkuniversitetets verksamhetsidé

Folkuniversitetets verksamhetsidé folkuniversitetet Box 26 152. 100 41 Stockholm Tel 08-679 29 50. Fax 08-678 15 44 info@folkuniversitetet.se www.folkuniversitetet.se Folkuniversitetets verksamhetsidé Att genom kunskap och skapande ge

Läs mer

Bildning är det som är kvar, sedan vi glömt allt vad vi lärt. Ellen Key, 1849 1926. Foto: Marit Jorsäter. Vuxenutbildning Studieförbund

Bildning är det som är kvar, sedan vi glömt allt vad vi lärt. Ellen Key, 1849 1926. Foto: Marit Jorsäter. Vuxenutbildning Studieförbund Bildning är det som är kvar, sedan vi glömt allt vad vi lärt. Ellen Key, 1849 1926 Foto: Marit Jorsäter Vuxenutbildning Studieförbund 372 I över hundra år har människor i Sverige samlats för att tillsammans

Läs mer

Det här är Folkuniversitetet

Det här är Folkuniversitetet Kanske minns du hur det kändes när du lärde dig läsa? Hur du öppnade en dörr och såg världen på ett helt nytt sätt. Hur tecknen som tidigare varit oförståeliga plötsligt fick mening. Hur du i början läste

Läs mer

Världens mest nyfikna folk. En skrift om folkbildningens betydelse i Sverige

Världens mest nyfikna folk. En skrift om folkbildningens betydelse i Sverige Världens mest nyfikna folk En skrift om folkbildningens betydelse i Sverige Möten som utvecklar Sverige Folkbildningen är djupt förankrad i det svenska samhället, den är i det närmaste en del av den svenska

Läs mer

SV - Sveriges främsta studieförbund. En presentation för medarbetare och intresserade i KOMPIS-projektet (Kompetensutveckling inom Svensk Biodling)

SV - Sveriges främsta studieförbund. En presentation för medarbetare och intresserade i KOMPIS-projektet (Kompetensutveckling inom Svensk Biodling) SV - Sveriges främsta studieförbund En presentation för medarbetare och intresserade i KOMPIS-projektet (Kompetensutveckling inom Svensk Biodling) SVs Värdegrund SV hävdar alla människors lika värde och

Läs mer

Folkuniversitetets internationella ramprogram

Folkuniversitetets internationella ramprogram Folkuniversitetets internationella ramprogram folkuniversitetet Box 26 152. 100 41 Stockholm Tel 08-679 29 50. Fax 08-678 15 44 info@folkuniversitetet.se www.folkuniversitetet.se Folkuniversitetet Jonasson

Läs mer

Verksamhetsinriktning

Verksamhetsinriktning Verksamhetsinriktning SISU Idrottsutbildarna 2014 2015 SISU Idrottsutbildarna Foto: Bildbyrån Grafisk form: Mu ab September 2013 Verksamhetsinriktning 2014-2015 För förbundsstyrelsens (FS) ledning av verksamheten

Läs mer

TRELLEBORG. Föreningsliv och kommun i samverkan för ett levande Trelleborg

TRELLEBORG. Föreningsliv och kommun i samverkan för ett levande Trelleborg TRELLEBORG Tillsammans Föreningsliv och kommun i samverkan för ett levande Trelleborg Tillsammans Trelleborg Tillsammans är en lokal överenskommelse om samverkan mellan Trelleborgs kommun, föreningar

Läs mer

Ramprogram för Folkuniversitetets gymnasieskolor

Ramprogram för Folkuniversitetets gymnasieskolor folkuniversitetet Box 26 152. 100 41 Stockholm Tel 08-679 29 50. Fax 08-678 15 44 info@folkuniversitetet.se www.folkuniversitetet.se Ramprogram för Folkuniversitetets gymnasieskolor Jonasson Grafisk Design.

Läs mer

Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och Idéburen sektor i Skåne

Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och Idéburen sektor i Skåne Förslag till Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och Idéburen sektor i Skåne ÖVERENSKOMMELSEN SKÅNE Innehåll Förslag till Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne

Läs mer

Varför kultur i Falkenbergs förskolor och skolor?

Varför kultur i Falkenbergs förskolor och skolor? Tjänsteskrivelse Datum 2015-04-07 Barn- och utbildningsförvaltningen BUN-kansliet Handlingsplan för mer och bättre kultur för barn och elever i barn- och utbildningsnämndens verksamheter Handlingsplanen

Läs mer

Boost by FC Rosengård Lantmannagatan 32 214 48 Malmö info@boostbyfcr.se www.boostbyfcr.se BOOST BY FC ROSENGÅRD VI TROR PÅ FRAMTIDEN!

Boost by FC Rosengård Lantmannagatan 32 214 48 Malmö info@boostbyfcr.se www.boostbyfcr.se BOOST BY FC ROSENGÅRD VI TROR PÅ FRAMTIDEN! Boost by FC Rosengård Lantmannagatan 32 214 48 Malmö info@boostbyfcr.se www.boostbyfcr.se BOOST BY FC ROSENGÅRD VI TROR PÅ FRAMTIDEN! OM ATT TRO PÅ FRAMTIDEN Fotbollen har en fantastisk förmåga att sammanföra

Läs mer

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vår medarbetaridé Värdegrund för oss medarbetare i Skövde kommun Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vision Skövde 2025 Vår vision! Skövderegionen är känd i landet som en välkomnande och växande

Läs mer

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf Programområde Kultur och bibliotek ghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjk

Läs mer

Välkommen till vår vardag Tre filmer om Downs syndrom. Handledning av Kitte Arvidsson

Välkommen till vår vardag Tre filmer om Downs syndrom. Handledning av Kitte Arvidsson Välkommen till vår vardag Tre filmer om Downs syndrom Handledning av Kitte Arvidsson Innehåll sid Detta är Studieförbundet Vuxenskolan, SV 3 Det här är en studiecirkel 4 Träff 1 5 Träff 2 7 Träff 3 8 SVs

Läs mer

Kulturstrategi för Finspångs kommun

Kulturstrategi för Finspångs kommun Kulturstrategi för Finspångs kommun Antaget av kommunfullmäktige 2014-01-29 11 Kulturstrategi Finspångs kommun 612 80 Finspång Telefon 0122-85 000 Fax 0122-850 33 E-post: kommun@finspang.se Webbplats:

Läs mer

Detta bildningssystem är till för att sätta ramarna för detta arbete.

Detta bildningssystem är till för att sätta ramarna för detta arbete. Bildningssystem Antaget vid UNF:s kongress i Göteborg 2009 Reviderat vid UNF:s kongress i Åre 2011 Reviderat vid UNF:s kongress i Borås 2013 Reviderat vid UNF:s kongress i Lund 2015 Inledning UNF är en

Läs mer

Information om det statliga bidraget Skapande skola för läsåret 17/18

Information om det statliga bidraget Skapande skola för läsåret 17/18 PM Sida 1 (5) 2017-11-16 Skapande skola för läsåret 17/18 Den här informationen riktar sig endast till pedagoger inom Stockholms stads kommunala grundskolor samt kulturaktörer som samverkar med dessa.

Läs mer

Fastställd av förbundsstyrelsen 2012-02-23, uppdaterad 2012-10-10. Kulturens riktlinjer för folkbildningsverksamhet

Fastställd av förbundsstyrelsen 2012-02-23, uppdaterad 2012-10-10. Kulturens riktlinjer för folkbildningsverksamhet Fastställd av förbundsstyrelsen 2012-02-23, uppdaterad 2012-10-10 Kulturens riktlinjer för folkbildningsverksamhet Verksamhetsformer Det finns tre olika verksamhetsformer: studiecirkel, annan folkbildningsverksamhet

Läs mer

Fellingsbro folkhögskola. Måldokument 2014-2018

Fellingsbro folkhögskola. Måldokument 2014-2018 Måldokument 2014-2018 Skolans övergripande målformulering har Örebro läns landsting som huvudman och är således politiskt och religiöst obunden är en skola för alla, med särskild inriktning mot personer

Läs mer

Albins folkhögskola,

Albins folkhögskola, Idé- och måldokument för Albins folkhögskola, avseende perioden 2013-2017 Uppgift Föreningen Albins folkhögskola har till uppgift att: Ø bedriva folkhögskoleverksamhet i samarbete med medlemsorganisationerna,

Läs mer

Studieförbundet SISU Idrottsutbildarnas MÅL- OCH VERKSAMHETSPLAN

Studieförbundet SISU Idrottsutbildarnas MÅL- OCH VERKSAMHETSPLAN Studieförbundet SISU Idrottsutbildarnas MÅL- OCH VERKSAMHETSPLAN TROLLHÄTTAN 2013 Innehåll Inledning... 3 Det här är Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna... 4 Konsulentens roll... 5 Verksamhetsidé...

Läs mer

Jag ser fram emot att träffa alla nya elever

Jag ser fram emot att träffa alla nya elever Jag ser fram emot att träffa alla nya elever Ulrika Rosengren, rektor på Einar Hansengymnasiet Natur och Estet Ulrika Lena Fredrik Ulrika Mark Erik Stefan Den lilla skolan med de stora möjligheterna Mitt

Läs mer

Satsa på Eslöv. Kultur - fritid - framtid. Mål för Kultur- och fritidsnämnden t.o.m. 2010

Satsa på Eslöv. Kultur - fritid - framtid. Mål för Kultur- och fritidsnämnden t.o.m. 2010 Satsa på Eslöv Kultur - fritid - framtid Mål för Kultur- och fritidsnämnden t.o.m. 2010 Godkänt av Kultur- och fritidsnämnden 2008-02-07 samt antaget av kommunfullmäktige 2008-04-28 Att välja Eslöv Eslöv

Läs mer

Foto: Mattias Johansson

Foto: Mattias Johansson Foto: Mattias Johansson Kulturpolitiskt program 2013-2015 Förord Kultur frodas och finns där människor möts i studiecirkeln eller kören, på teatern eller biblioteket. Kultur påverkar oss. Det är i möten

Läs mer

Verksamhetsinriktning SISU Idrottsutbildarna Norrbotten 2014-2015

Verksamhetsinriktning SISU Idrottsutbildarna Norrbotten 2014-2015 VERKSAMHETSINRIKTNING 2014-2015 Verksamhetsinriktning SISU Idrottsutbildarna Norrbotten 2014-2015 OM SISU IDROTTSUTBILDARNA SISU Idrottsutbildarna är idrottens eget studieförbund skapat av medlemmarna,

Läs mer

Strategisk plan. för Studiefrämjandet från 2012. med vision, verksamhetsidé och kärnvärden

Strategisk plan. för Studiefrämjandet från 2012. med vision, verksamhetsidé och kärnvärden Strategisk plan för Studiefrämjandet från 2012 med vision, verksamhetsidé och kärnvärden Syften och motiv med statens stöd till folkbildningen Riksdagen har angett fyra syften med statens stöd till folkbildningen.

Läs mer

LÄRANDE I LERUM. hårt arbete lönar sig! lyckat eu-besök i lerum. hej där, göran careborg!

LÄRANDE I LERUM. hårt arbete lönar sig! lyckat eu-besök i lerum. hej där, göran careborg! LÄRANDE I LERUM FÖRSKOLA GRUNDSKOLA GYMNASIESKOLA VUXENUTBILDNING K U LT U R S K O L A BIBLIOTEK K U LT U R O C H F R I T I D hårt arbete lönar sig! hej där, göran careborg! juni 2014 hårt arbete lönar

Läs mer

Valberedd 2015 Din guide till valet!

Valberedd 2015 Din guide till valet! Valberedd 2015 Din guide till valet! 1 Valberedd 2015 Din guide till valet! Vad är valet? På måndag 23/11 kommer vi att rösta om vilka som ska sitta i förbundsstyrelsen år 2016! Vi i valberedningen har

Läs mer

VÄRDEGRUND FÖR CIVILFÖRSVARSFÖRBUNDET

VÄRDEGRUND FÖR CIVILFÖRSVARSFÖRBUNDET Sida 1 VÄRDEGRUND FÖR CIVILFÖRSVARSFÖRBUNDET Förbundsstämman 2011 antog värdegrunden för Civilförsvarsförbundets verksamhet på lokal, regional och nationell nivå med där ingående värden rangordnade i den

Läs mer

SISU IDROTTSUTBILDARNA - VI ÄR DÄR NÄR IDROTTEN LÄR

SISU IDROTTSUTBILDARNA - VI ÄR DÄR NÄR IDROTTEN LÄR SISU IDROTTSUTBILDARNA - VI ÄR DÄR NÄR IDROTTEN LÄR SISU Idrottsutbildarna är idrottens studie- och utbildningsorganisation och vår verksamhet utgår från idrottens behov av utveckling. SISU Idrottsutbildarna

Läs mer

SV:s idéprogram. vår värdegrund

SV:s idéprogram. vår värdegrund SV:s idéprogram vår värdegrund SV:s idéprogram, vår värdegrund Studieförbundet Vuxenskolan är en idéburen organisation med bred folkbildningsverksamhet över hela landet. Vår värdegrund hävdar principen

Läs mer

Miljöberättelse 2012 Rektor har ordet Organisation och verksamhet

Miljöberättelse 2012 Rektor har ordet Organisation och verksamhet Miljöberättelse 2012 Organisationsnummer: 802006-4096 Postadress Box 6901, 102 39 Stockholm Besöksadress: Kungstensgatan 45 Stockholm Tfn: 08-789 42 00 E-post: direkt@folkuniversitetet.se Hemsida: www.folkuniversitetet.se

Läs mer

➍ Mötas, lyssna och tala

➍ Mötas, lyssna och tala ➍ Mötas, lyssna och tala 26 Vi påverkas av hur möten genomförs. Vi kan också själva påverka möten. Bra möten kräver demokratiska mötesformer. Har du suttit på möte och inte förstått sammanhanget utan att

Läs mer

Verksamhetsplan med budget Musikskolan

Verksamhetsplan med budget Musikskolan Verksamhetsplan med budget - Musikskolan 1 Sammanfattning Musikskolans uppdrag är att, med utgångspunkt i Vision 2040, möjliggöra för ett attraktivt kulturoch fritidsutbud för kommuninvånare, med fokus

Läs mer

Kultur och idrott för större gemenskap och minskat utanförskap

Kultur och idrott för större gemenskap och minskat utanförskap Kommittémotion Motion till riksdagen 2017/18:3071 av Olof Lavesson m.fl. (M) Kultur och idrott för större gemenskap och minskat utanförskap Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen ställer sig bakom det

Läs mer

Strategi för fakulteten för hälsooch livsvetenskap

Strategi för fakulteten för hälsooch livsvetenskap Dnr: ST 2013/281-1.1 Strategi för fakulteten för hälsooch livsvetenskap 2013-2015 Beslutat av Fakultetsstyrelsen för hälso- och livsvetenskap Gäller från 2013-10-24 Beslutat av: Beslutsdatum: 2013-1024

Läs mer

SV Hallands verksamhetsplan 2015

SV Hallands verksamhetsplan 2015 SV Hallands verksamhetsplan 2015 Inledning Det övergripande målet, är att SV 2020 är det studieförbund som når och engagerar flest människor med olika bildningsaktiviteter. Detta ska ske genom en stark

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2015-03-24 dnr KS/2014:166 Dokumentansvarig: Personalchef Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun som skapar utrymme för att både

Läs mer

UTVECKLINGSGUIDE & Utvecklingsplan

UTVECKLINGSGUIDE & Utvecklingsplan UTVECKLINGSGUIDE & Utvecklingsplan GRUNDLÄRARPROGRAMMET F-3 och 4-6 För studenter antagna fr.o.m. H 11 (reviderad 161206) 1 Utvecklingsguide och utvecklingsplan som redskap för lärande Utvecklingsguidens

Läs mer

Biblioteket verkar i olika sammanhang och ska vara en klok, spännande och intressant samarbetspartner både i närområdet och utanför.

Biblioteket verkar i olika sammanhang och ska vara en klok, spännande och intressant samarbetspartner både i närområdet och utanför. 1 Inledning 1.1 VISION, VÄRDEGRUND OCH VERKSAMHETSIDÉ Lindängenbiblioteket ska vara en attraktiv mötesplats som tidigt bygger relationer med närområdets medborgare och stödjer dessa till lärande, utveckling

Läs mer

Humanistiska programmet (HU)

Humanistiska programmet (HU) Humanistiska programmet (HU) Humanistiska programmet (HU) ska utveckla elevernas kunskaper om människan i samtiden och historien utifrån kulturella och språkliga perspektiv, lokalt och globalt, nationellt

Läs mer

Biblioteksstrategi för Halland 2010-2020. utvecklings- och samverkansområden för biblioteken i halland

Biblioteksstrategi för Halland 2010-2020. utvecklings- och samverkansområden för biblioteken i halland Biblioteksstrategi för Halland 2010-2020 utvecklings- och samverkansområden för biblioteken i halland 1 Innehåll Förord... 3 Biblioteksstrategi för Halland...4 Huvudmän och uppdrag... 5 Samarbetsparter...8

Läs mer

Värdegrund SHG. Grundvärden, vision, handlingsprinciper. Fastställd 2013-11-20 Ver.2 reviderad 140107

Värdegrund SHG. Grundvärden, vision, handlingsprinciper. Fastställd 2013-11-20 Ver.2 reviderad 140107 Värdegrund SHG Grundvärden, vision, handlingsprinciper Fastställd 2013-11-20 Ver.2 reviderad 140107 Innehåll VÄRDEGRUNDEN SHG... 2 GRUNDVÄRDEN... 2 Respekt... 2 Värdighet... 3 Välbefinnande... 3 Bemötande...

Läs mer

Allt att vinna. Juseks arbetslivspolitiska program. Akademikerförbundet

Allt att vinna. Juseks arbetslivspolitiska program. Akademikerförbundet Allt att vinna Juseks arbetslivspolitiska program Akademikerförbundet för jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare, kommunikatörer och samhällsvetare När arbetslivet präglas av förändringar är

Läs mer

MEDARBETAR- OCH LEDARPOLICY Medarbetare och ledare i samspel

MEDARBETAR- OCH LEDARPOLICY Medarbetare och ledare i samspel JAG SAMSPELAR JAG VILL LYCKAS JAG SKAPAR VÄRDE JAG LEDER MIG SJÄLV MEDARBETAR- OCH LEDARPOLICY Medarbetare och ledare i samspel sid 1 av 8 Medarbetar- och ledarpolicy Medarbetare och ledare i samspel Syfte

Läs mer

Scenkonst och musik UTDRAG UR REGIONAL KULTURPLAN FÖR SKÅNE

Scenkonst och musik UTDRAG UR REGIONAL KULTURPLAN FÖR SKÅNE Scenkonst och musik UTDRAG UR REGIONAL KULTURPLAN FÖR SKÅNE 2016 2019 Detta är ett utdrag ur Regional kulturplan för Skåne 2016-2019, som är formad i samtal med Skånes kommuner, dess kulturliv och den

Läs mer

Arbetslös men inte värdelös

Arbetslös men inte värdelös Nina Jansdotter & Beate Möller Arbetslös men inte värdelös Så behåller du din självkänsla som arbetssökande Karavan förlag Box 1206 221 05 Lund info@karavanforlag.se www.karavanforlag.se Karavan förlag

Läs mer

1. Vad har Carpe betytt för dig personligen i din yrkesroll?

1. Vad har Carpe betytt för dig personligen i din yrkesroll? det har gett mig mer kunskap och självkänsla för det jag arbetar med. det har kännts väldigt skönt att fått gått utbildningar som passat in i verksamheten,som man annars inte hade fått gått.. Ökade kunskaper

Läs mer

Vårt arbetssätt bygger på Läroplanen för förskolan (Lpfö98) och utbildningspolitiskt program för Lunds kommun. Här har vi brutit ner dessa mål till

Vårt arbetssätt bygger på Läroplanen för förskolan (Lpfö98) och utbildningspolitiskt program för Lunds kommun. Här har vi brutit ner dessa mål till Vårt arbetssätt bygger på Läroplanen för förskolan (Lpfö98) och utbildningspolitiskt program för Lunds kommun. Här har vi brutit ner dessa mål till våra lokala mål och beskrivit våra metoder. På förskolan

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Du som medarbetare är viktig och gör skillnad genom ditt engagemang och mod att förändra i strävan att förbättra. 2 Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun

Läs mer

KULTUR OCH HÄLSA FÖR SENIORER

KULTUR OCH HÄLSA FÖR SENIORER KULTUR OCH HÄLSA FÖR SENIORER Dikt av Bengt Bratt för att illustrera hur vi definierar kultur när vi arbetar med kultur och hälsa. Kultur är att arbeta, bo och bygga. Kultur är skrattet och gråten tillsammans.

Läs mer

Innehåll. Kommunikationspolicy 4 Grundläggande värderingar för anställda i Lunds kommun 8

Innehåll. Kommunikationspolicy 4 Grundläggande värderingar för anställda i Lunds kommun 8 Innehåll Kommunikationspolicy 4 Grundläggande värderingar för anställda i Lunds kommun 8 Varumärkesstrategi 10 Lunds kommun som ett gemensamt varumärke 13 Lund idéernas stad 13 Kommunen som en del av staden

Läs mer

Kultur- och fritidspolitiskt program. Kumla kommun, 2015-2025 Antaget av kommunfullmäktige 2014-11-17 134

Kultur- och fritidspolitiskt program. Kumla kommun, 2015-2025 Antaget av kommunfullmäktige 2014-11-17 134 Kultur- och fritidspolitiskt program Kumla kommun, 2015-2025 Antaget av kommunfullmäktige 2014-11-17 134 Innehåll 1. Inledning 3 2. Varför ett kultur- och fritidspolitiskt program 4 3. Möten som utvecklar

Läs mer

Framtid 2015. Kultur- och fritidsförvaltningen

Framtid 2015. Kultur- och fritidsförvaltningen Ett aktivt liv, där både kropp och själ får sitt, är bra för hälsan och välbefinnandet. Vi inom kultur och fritid arbetar för att skapa förutsättningarna. Kultur- och fritidsförvaltningen Till dig som

Läs mer

Lättläst version av Överenskommelsen

Lättläst version av Överenskommelsen Lättläst version av Överenskommelsen Överenskommelsen Överenskommelsen handlar om hur regeringen, de idéburna organisationerna inom det sociala området och Sveriges kommuner och landsting ska förhålla

Läs mer

FÖRENINGEN POPKOLLO GÖTEBORGs VERKSAMHETSPLAN 2016-2018. Mål

FÖRENINGEN POPKOLLO GÖTEBORGs VERKSAMHETSPLAN 2016-2018. Mål FÖRENINGEN POPKOLLO GÖTEBORGs VERKSAMHETSPLAN 2016-2018 Popkollo Göteborg är en förening som bedriver musikverksamhet för tjejer/transpersoner. Vi är en del i den rikstäckande organisationen Popkollo,

Läs mer

Alla Vinner! Verktyg för ett gott liv i vår kommun

Alla Vinner! Verktyg för ett gott liv i vår kommun Alla Vinner! Verktyg för ett gott liv i vår kommun Åtta enkla, konkreta och varsamma verktyg som bygger broar mellan människor i och utan funktionssvårigheter Det ska vara lätt att leva i Lund för alla

Läs mer

Det goda livet, Kulturplan Mönsterås kommun

Det goda livet, Kulturplan Mönsterås kommun Förslag 2012-03-13 Det goda livet, Kulturplan Mönsterås kommun Kulturplanen bygger på insikten att vi, för att må bra, ha framtidstro och kunna utvecklas, behöver en god miljö att leva i, möjligheter till

Läs mer

Det här står vi för. Kultur- och fritidsförvaltningens värderingar 1 (7) Ur Elevers tankar i ord och bild

Det här står vi för. Kultur- och fritidsförvaltningens värderingar 1 (7) Ur Elevers tankar i ord och bild Det här står vi för Kultur- och fritidsförvaltningens värderingar Ur Elevers tankar i ord och bild 1 (7) Den mätta dagen, den är aldrig störst. Den bästa dagen är en dag av törst. Nog finns det mål och

Läs mer

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun Som ledare i Lunds kommun har du en avgörande betydelse för verksamhetens kvalitet. Du har stort inflytande på hur medarbetare presterar och trivs samt hur

Läs mer

Kunskap förändrar 2011

Kunskap förändrar 2011 Kunskap förändrar 2011 Estetiskt program med inriktningen Bild och Form (designprofil) Estetiskt program med inriktningarna Dans, Musik och Teater (musikalprofil) Liten skola med personlig atmosfär Folkuniversitetets

Läs mer

Varför kultur i Falkenbergs skolor och barnomsorg?

Varför kultur i Falkenbergs skolor och barnomsorg? Tjänsteskrivelse Datum 2010-06-23 Barn- och utbildningsförvaltningen BUN-kansliet Handlingsplan för mer och bättre kultur för barn och elever i barn- och utbildningsnämndens verksamheter Handlingsplanen

Läs mer

samverkan i örebro mellan Det civila samhället och kommunen

samverkan i örebro mellan Det civila samhället och kommunen ÖVERENSKOMMELSE OM samverkan i örebro mellan Det civila samhället och kommunen örebro kommun och det civila samhället presenterar i denna broschyr, som grund för sin samverkan, en överenskommelse om värdegrund,

Läs mer

En vanlig vecka i MalMö

En vanlig vecka i MalMö En vanlig vecka i Malmö Foto: Eva Klamméus I början av april 2006 sändes brev och enkät till ideella och kommersiella arrangörer inom kultur- nöjes- och idrottslivet i Malmö. Syftet med undersökningen

Läs mer

Scengymnasiet S:t Erik. Musik Musikal Musikproduktion Teater

Scengymnasiet S:t Erik. Musik Musikal Musikproduktion Teater Scengymnasiet S:t Erik Musik Musikal Musikproduktion Teater Estetiska programmet Med inriktning: Teater Musik Musikal Musikproduktion Högskolebehörighet och möjlighet att ta meritpoäng Vad innebär samarbetet

Läs mer

Förord 3 Om Studiefrämjandet 4 Fokusområden och inriktningsmål 5

Förord 3 Om Studiefrämjandet 4 Fokusområden och inriktningsmål 5 Förord 3 Om Studiefrämjandet 4 Fokusområden och inriktningsmål 5 1. Starkare demokrati 5 2. Ökat miljöansvar 6 3. Ökad mångfald 7 4. Bättre folkhälsa 8 5. Mer kultur till fler 9 Vår organisation 10 Samverkan

Läs mer

Program för ett integrerat samhälle

Program för ett integrerat samhälle Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Program för ett integrerat samhälle Integrerat samhälle 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för

Läs mer

Roligare att lära. - lättare att lyckas!

Roligare att lära. - lättare att lyckas! Roligare att lära - lättare att lyckas! På Johannes Hedberggymnasiet kommer vi att förbereda dig inför framtiden, med fokus på fortsatta studier, men även ett framtida yrkesliv. Du får arbeta ämnesövergripande

Läs mer

Jämställdhetsintegrerad verksamhet. Regional utveckling med jämställdhetsperspektiv 25 maj-10

Jämställdhetsintegrerad verksamhet. Regional utveckling med jämställdhetsperspektiv 25 maj-10 Jämställdhetsintegrerad verksamhet 5.1 Den gemensamma värdegrunden Regeringens förslag: Statens stöd till folkbildningen skall bidra till att grundläggande demokratiska värden som alla människors lika

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Kf 106/02 2003-01-01 Kn 5 1 Kf 83/09 2010-0101 ändring

FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Kf 106/02 2003-01-01 Kn 5 1 Kf 83/09 2010-0101 ändring FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Kf 106/02 2003-01-01 Kn 5 1 Kf 83/09 2010-0101 ändring Regler för Härjedalens kommun gällande anslag till studieförbunden från och med 2010-01-01. 1. Syftet

Läs mer

Folkbildning och folkbibliotek till ömsesidig nytta

Folkbildning och folkbibliotek till ömsesidig nytta Peter Alsbjer Länsbiblioteket i Örebro län peter.alsbjer@regionorebro.se 2010 Folkbildning och folkbibliotek till ömsesidig nytta Sedan 2008 bedriver folkbiblioteken och folkbildningen i Örebro län och

Läs mer

1(6) Patricia Staaf BESLUT. 2008-11-27 Dnr Mahr 12-2008/621. Handlingsplan för breddad rekrytering 2008 2010

1(6) Patricia Staaf BESLUT. 2008-11-27 Dnr Mahr 12-2008/621. Handlingsplan för breddad rekrytering 2008 2010 MAH /Centrum för kompetensbreddning 1(6) 2008-11-27 Dnr Mahr 12-2008/621 Handlingsplan för breddad rekrytering 2008 2010 Inledning Malmö högskola hade redan vid starten 1998 ett uttalat uppdrag att locka

Läs mer

Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014

Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014 Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014 Precis som i förra årets medarbetarundersökning är det 2014 en gemensam enkät för chefer och medarbetare. Detta innebär att du svarar på frågorna i enkäten utifrån

Läs mer

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Diarienummer: KS-504/2008 I Norrköping finns det goda livet. Här finns möjligheter till ett berikande liv för människor i alla åldrar med möjligheter

Läs mer

Vår verksamhets plan

Vår verksamhets plan Vår verksamhets plan upswedens verksamhet bygger på en grundsyn att musik kan användas som ett verktyg för att öka människors förståelse för sig själva, sin omvärld och ge en känsla av sammanhang samtidigt

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2015 FÖR FÖRENINGEN FYRISGÅRDEN

VERKSAMHETSPLAN 2015 FÖR FÖRENINGEN FYRISGÅRDEN VERKSAMHETSPLAN 2015 FÖR FÖRENINGEN FYRISGÅRDEN 1. FYRISGÅRDEN, MÖTESPLATSEN FÖR ALLA 1.1 VERKSAMHETSIDÉ Fyrisgården är en ideell förening som anordnar fritidsaktiviteter med mera för alla åldrar. Verksamheten

Läs mer

Folkuniversitetets pedagogiska ramprogram

Folkuniversitetets pedagogiska ramprogram Folkuniversitetets pedagogiska ramprogram folkuniversitetet Box 26 152. 100 41 Stockholm Tel 08-679 29 50. Fax 08-678 15 44 info@folkuniversitetet.se www.folkuniversitetet.se Folkuniversitetet Jonasson

Läs mer

RÅD FRÅN EN ENAD SCENKONSTBRANSCH TILL EN KOMMANDE KULTURMINISTER

RÅD FRÅN EN ENAD SCENKONSTBRANSCH TILL EN KOMMANDE KULTURMINISTER RÅD FRÅN EN ENAD SCENKONSTBRANSCH TILL EN KOMMANDE KULTURMINISTER TA VARA PÅ SCENKONSTENS MÖJLIGHETER! Kulturen var inte valets viktigaste fråga, men nu är det dags att lyfta fram den. Den kommande regeringen

Läs mer

Vuxnas lärande i kommunernas styrdokument

Vuxnas lärande i kommunernas styrdokument Ale - målbeskrivningen är detaljerad och - ska skapa företagsförlagd utbild- - ska öka valideringsmöjligheterna - satsningar på alternativa undervisinriktar sig på verksamhetens ning/lärlingsutbildning

Läs mer

Våra kunniga och kompetenta medarbetare skapar och möjliggör vår framgång.

Våra kunniga och kompetenta medarbetare skapar och möjliggör vår framgång. Våra värderingar Våra kunniga och kompetenta medarbetare skapar och möjliggör vår framgång. Vi vill att de ska fortsätta se oss som sin framtida arbetsgivare. Vi vill också att vårt varumärke ska locka

Läs mer

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Borås den 2 oktober 2012 DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Arrangör: Forum Idéburna organisationer med social inriktning Sveriges Kommuner och Landsting Processledning och dokumentation: Thomas

Läs mer

Verksamhetsinriktning. SISU Idrottsutbildarna 2012 2013

Verksamhetsinriktning. SISU Idrottsutbildarna 2012 2013 Verksamhetsinriktning SISU Idrottsutbildarna 2012 2013 Vi är där när idrotten lär! Det här är SISU Idrottsutbildarna Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna är idrottens studie- och utbildningsorganisation.

Läs mer

Lokal överenskommelse i Helsingborg

Lokal överenskommelse i Helsingborg Stadsledningsförvaltningen Serviceavdelningen 2017-03-15 Lokal överenskommelse i Helsingborg En överenskommelse om förstärkt samverkan mellan föreningslivet och Helsingborgs stad Kontaktcenter Postadress

Läs mer

Workshop om bibliotekens kompetensbehov sammanfattning Högskolan i Borås, BHS, 13 oktober 2009

Workshop om bibliotekens kompetensbehov sammanfattning Högskolan i Borås, BHS, 13 oktober 2009 Workshop om bibliotekens kompetensbehov sammanfattning Högskolan i Borås, BHS, 13 oktober 2009 Workshopen inleddes med en genomgång av begreppet kompetens och bibliotekens framtida kompetensbehov med utgångspunkt

Läs mer

Hej studerandemedlem i FUF

Hej studerandemedlem i FUF 1 Hej studerandemedlem i FUF Nu är det dags att söka till höstens arbetsgrupper i världens bästa förening! FUF-bladet Seminariegruppen Biståndsdebatten.se Projektgruppen FUF-nätverket Vem kan söka till

Läs mer

Diversa kompetensutveckling för lika möjligheter

Diversa kompetensutveckling för lika möjligheter Utvärdering - sammanställning Språk, flerspråkighet och språkinlärning, Kjell Kampe 26 mars 2012 1. Vilka förväntningar hade du på den här dagen? - Jag förväntade mig nya kunskaper kring språk och språkinlärning

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 Norra Mälardalen (Västmanland o Uppsala)

Verksamhetsplan 2015 Norra Mälardalen (Västmanland o Uppsala) Verksamhetsplan 2015 Norra Mälardalen (Västmanland o Uppsala) MENINGSFULLHET-SÄKERHET-KUNSKAP-HOPP-ANSVAR-MOD-RESPEKT-OMTANKE Innehållsförteckning Din trygghet sid. 3 Frivilliga resursgrupper sid. 3 Medlemsvård,

Läs mer

Ett mångkulturellt samhälle

Ett mångkulturellt samhälle Slutredovisning Ett mångkulturellt samhälle 2013 Slutredovisning Att genom kunskap om sociala medier ge människor förutsättningar för ett rikare liv. Studiefrämjandet Södra Lappland Projektledare Anne

Läs mer

UFV 2007/1478. Mål och strategier för Uppsala universitet

UFV 2007/1478. Mål och strategier för Uppsala universitet UFV 2007/1478 Mål och strategier för Uppsala universitet Fastställda av konsistoriet den 22 april 2008 Innehållsförteckning Förord 3 Uppsala universitet 4 Ett universitet för framstående forskning 5 Ett

Läs mer

Hej studerandemedlem i FUF

Hej studerandemedlem i FUF 1 Hej studerandemedlem i FUF Nu är det dags att söka till vårens arbetsgrupper - i världens bästa förening! Våren 2011 Filmgruppen FUF-bladet Biståndsdebatten Seminariegruppen Projektgruppen Vem kan söka

Läs mer

Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet läsåret 2010/ Hustomtens förskola, förskolechef: Ingrid Mathiasson

Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet läsåret 2010/ Hustomtens förskola, förskolechef: Ingrid Mathiasson Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet läsåret 2010/11 1. Redovisning för läsåret 2010/11 2. Hustomtens förskola, förskolechef: Ingrid Mathiasson 3. Hustomtens förskola är en verksamhet som drivs

Läs mer

dnr KS/2015/0173 Integrationsstrategi Öppna Söderhamn en kommun för alla

dnr KS/2015/0173 Integrationsstrategi Öppna Söderhamn en kommun för alla dnr KS/2015/0173 Integrationsstrategi Öppna Söderhamn en kommun för alla Antagen av kommunfullmäktige 2016-09-26 Tänk stort! I Söderhamn tänker vi större och alla bidrar. Vi är en öppen och attraktiv skärgårdsstad

Läs mer

Avsiktsförklaring för samverkan mellan Statens kulturråd och Gotlands kommun avseende kulturverksamhet 2009 2010

Avsiktsförklaring för samverkan mellan Statens kulturråd och Gotlands kommun avseende kulturverksamhet 2009 2010 1(3) Avsiktsförklaring för samverkan mellan Statens kulturråd och Gotlands kommun avseende kulturverksamhet 2009 2010 Syfte Statens kulturråd (Kulturrådet) och Gotlands kommun vill gemensamt utveckla samverkan

Läs mer

Innehåll. Kommunikationspolicy 4 Grundläggande värderingar för anställda i Lunds kommun 8

Innehåll. Kommunikationspolicy 4 Grundläggande värderingar för anställda i Lunds kommun 8 Innehåll Kommunikationspolicy 4 Grundläggande värderingar för anställda i Lunds kommun 8 Varumärkesstrategi 10 Lunds kommun som ett gemensamt varumärke 13 Lund idéernas stad 13 Kommunen som en del av staden

Läs mer