Folkuniversitetet. Stiftelsen Kursverksamheten vid Lunds universitet. Årsberättelse 2011

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Folkuniversitetet. Stiftelsen Kursverksamheten vid Lunds universitet. Årsberättelse 2011"

Transkript

1 Folkuniversitetet Stiftelsen Kursverksamheten vid Lunds universitet Årsberättelse

2 FOLKUNIVERSITETETS MÅL Folkuniversitet är ett studieförbund som bedriver folkbildning och vuxenutbildning. Vår verksamhetsidé Att genom kunskap och skapande ge människor förutsättningar för ett rikare liv! Fritt och frivilligt Folkuniversitetet vänder sig till enskilda människor som fritt vill utveckla och fördjupa sina kunskaper och kulturella intressen. Folkuniversitetet vänder sig också till företag och förvaltningar med kompetensutvecklande utbildningar. Pedagogisk utveckling Vår pedagogiska grundsyn bygger på att det är enskilda deltagares önskemål och förutsättningar som styr uppläggningen av undervisningen. Verksamheten präglas av intresse för nya pedagogiska idéer och utvecklingsinsatser när det gäller undervisningens innehåll och form. Vi är medvetet aktiva när det gäller att tillämpa ny teknik i verksamheten. Internationellt Folkuniversitetet verkar för att internationalisera studiearbetet. Det tar sig konkreta uttryck bland annat i språkkurser och utbildningar utomlands samt deltagande i olika EU-projekt. Knutet till universitet och högskolor Forskare, lärare och studenter engageras i folkbildningsarbetet på många olika sätt och sätter prägel på verksamheten. Vi eftersträvar att vetenskapligt grundade kunskaper förs fram i våra kurser och utbildningar. 2

3 Positiv spiral Foto: Øyvind Sviland Skolan har de senaste åren varit i politiskt fokus. Det är bra att politikerna nu visar även den grundläggande utbildningen ett större intresse. Kring friskolorna har en diskussion gett stora rubriker, nämligen den om friskolornas ägare ska kunna ta ut vinster, en diskussion som har ett speciellt intresse för Folkuniversitetet. Folkuniversitetet Syd är en stiftelse vilket innebär att eventuellt överskott används för att utveckla vår verksamhet eller våra anställda. Detta är en enorm styrka för Folkuniversitetet vi drivs aldrig av några ägares vinstintresse, utan verksamheten står hela tiden i centrum! Kravet på kvalitetskontroller ökar inom alla verksamheter i landet, privata såväl som offentliga. Dessa kontroller sker på många olika vis. Inom Folkuniversitetet har vi dels årliga stickprovskontroller av utvalda verksamheter, vilka kommer att fortsätta i olika former till fromma för vår kvalitetsutveckling, och vi har också sedan länge mer systematiska kvalitetsledningssystem. Ett nytt sådant är den ISO 9001 som vi under 2011 certifierat oss inom. Arbetet har varit omfattande, många har engagerats, och det är mycket glädjande att detta nu resulterat i en certifiering. Den systematisering av processerna som detta innebär kommer helt visst, direkt och indirekt, att få positiva effekter på verksamheten. I januari innevarande år drabbades Folkuniversitetet Syd av två stora förluster. I början av månaden gick professor Göte Hansson bort och något senare avled vår förre rektor, Göran Fasth, efter en tids sjukdom. Sedan c:a tjugo år tillbaka var Göte medlem av Folkuniversitetet Syds styrelse och fanns kvar till sin död. Hans insatser i styrelsearbetet var viktiga och mycket uppskattade. Betydelsen av Göran Fasths mer än trettioåriga rektorskap för Folkuniversitetet Syds utveckling kan inte överskattas, och även om han formellt var pensionerad, är förlusten enorm. Minnet av Göran kommer att leva länge inom vår region och hela Folkuniversitetssverige. Vi har förlorat två vänner och medarbetare, båda med osedvanlig mänsklig resning. Resultatmässigt har Folkuniversitetet Syd haft ett antal framgångsrika år. Det ger oss fortsatta möjligheter att genom riktade projekt och insatser vidareutveckla verksamheterna. I det ideala fallet bidrar detta till en positiv spiral goda resultat ger utvecklingsmöjligheter som ger fortsatt goda resultat. Men den drivande kraften i en sådan spiral är alltid de anställda genom fantastiska insatser från alla anställda inom Folkuniversitetet Syd, lärare och coacher, så väl som administrativ personal och ledning, har vi nu alltså befunnit oss i den positiva spiralen ett antal år. Styrelsen tackar alla medarbetare inom Folkuniversitet Syd för den positiva spiralen! Bengt Söderström, ordf i styrelsen 3

4 Med kunden i fokus Omsättningen har ökat med drygt 2%, vilket beror på att vi trots en rekordstor ökning föregående år ånyo ökat inom den offentliga uppdragsutbildningen i år med 8%. Verksamhetsområde skolor har i år minskat omsättningen med 3% medan folkbildningen visar en marginell ökning 1%. Folkbildning Folkuniversitetet som helhet har minskat sin andel av den totala folkbildningsvolymen något under året. Cirkelverksamheten har minskat med 6% i hela förbundet, medan lundastiftelsen endast minskat med 2%. Däremot har volymen annan folkbildning ökat något i förbundet medan lundastiftelsen minskat med 5% och inrapporterade kulturarrangemang har i förbundet ökat med 7% medan vår ökning endast är 2%. Det är vår kraftfulla satsning på att erbjuda människor möjligheter att själva starta studiecirklar med stöd av oss, s.k. studieservice, som gör att vi kan upprätthålla vår andel av den totala timvolymen. Vi har ökat vår studieserviceverksamhet och vi har konsekvent arbetat med att öka kundnöjdheten för de grupper som vänder sig till oss vilket vi börjar se resultatet av. Den programbundna verksamheten fortsätter att minska. Vi ser att det blir allt svårare att locka människor att gå på kurs men detta gäller inte bara i den södra delen av Sverige utan även övriga regioner ser samma mönster och det är primärt Folkuniversitetets andel av studiecirklar i språk (undantaget svenska) som minskar med nästan 2% i år. Vuxenutbildning Uppdragsutbildning har överträffat våra förväntningar genom att ha ökat omsätt- ningen med 7%, trots att personalutbildningar minskat med 1% och trots att 2010 var ett mycket framgångsrikt år för verksamhetsområde uppdrag. Vi har dock varit lyckosamma i att svara på anbud och kan erbjuda såväl uppdragsgivare; Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan, som deltagare i våra arbetsmarknadsutbildningar kvalitet i såväl genomförande som resultat av insatserna. Skolor Folkuniversitetet region syd driver sedan länge fyra gymnasieskolor varav några haft problem att fylla det antal utbildningsplatser man har att erbjuda detta leder till att omsättningen inte varit så hög som förväntad och minskningen i omsättning inom verksamhetsområde skolor på 3% beror till största delen på detta. Våra förskolor, och de utbildningar som sorterar under yrkeshögskolemyndigheten har i princip inte minskat i omsättning. Som en konsekvens av att vi inte lyckats fylla alla våra gymnasieskolor med elever har styrelsen, som är huvudman för skolorna, tvingats göra en analys kring huruvida vi på sikt ska kunna upprätthålla den höga kvalitet i verksamheten som såväl förordningstexter som vi själva kräver. Analysen gav vid handen att med det ringa antal elever som sökt sig till Tegnérgymnasiet i Växjö under de senaste åren och med den konkurrenssituation som råder i kommunen skulle skolan få svårt att rekrytera det antal elever som krävs för att kunna erbjuda lärare fulla tjänster och kunna bedriva ett utvecklingsarbete. Styrelsen såg sig därför tvingad att inleda en process för att lägga ner Tegnérgymnasiet och när 2012 års studentklass lämnat flyttas de elever som är kvar, och så har önskat, över till kommunens skolor för att slutföra sin utbildning där. Ekonomi Den totala omsättningen har ökat med 2 % med ett rörelseresultat om plus 6,9 Mkr. Det goda resultatet speglar det faktum att vi har blivit mer effektiva, bland annat genom det standardiserade arbetssätt vårt certifierade kvalitetsledningssystem medför. Personal Vår ökade omsättning har medfört ytterligare personalökningar antalet anställda har ökat med 3% och har därmed kunnat få en ytterst marginell, men dock förbättring av fördelningen män kvinnor genom att antal kvinnor minskat från 67 till 65%. Sjukfrånvaron har ökat något till strax över 3% vilket beror på att andelen långtidssjukskrivna har ökat med 0,5%. Vi fortsätter arbeta med målsättningen att vara den goda arbetsgivaren och 4

5 sträva efter låga sjukfrånvarosiffror genom att erbjuda personalen friskvårdsbidrag och möjligheter att utvecklas i arbetsrollen genom olika former av utbildningsinsatser. Framtiden externt Folkuniversitetet Kursverksamheten vid Lunds universitet har kommit att bli en viktig aktör inom ramen för de arbetsmarknadsåtgärder som Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen upphandlar och vi ser att vi kommer att fortsätta vara så. Vi har något väsentligt och värdefullt att tillföra genom det folkbildningsperspektiv som präglar vårt sätt att bemöta deltagare och själva genomförandet av uppdragen. Därför fortsätter vi att engagera oss och besvara anbud och välkomnar de initiativ som börjat tas av kommuner att låta människor som ska lära sig svenska själva få välja anordnare bland de som ackrediterats att vara utbildningsanordnare. Om människor får möjlighet att välja själva har vi som icke-vinstutdelande organisation, med sjuttio års erfarenhet av utbildning och dokumenterat hög kvalitet stora möjligheter att kunna fortsätta utveckla vår verksamhet och fortsätta skapa möjligheter för människor att genom kunskap och skapande få förutsättningar för ett rikare liv det som är själva kärnan i vår verksamhetsidé. Folkuniversitetet är en framgångsrik aktör inom yrkeshögskolan och i region syd har vi inlett ett systematiskt sätt att arbeta med att ta fram utbildningar som vinner gehör från myndigheten. Vi startar nästa år två nya utbildningar och räknar med att kunna starta ytterligare minst två nya året därpå. Diskussionen kring valfrihet inom skola, vård och omsorg och privata företags möjlighet till vinstuttag av skattemedel kommer sannolikt att fortsätta, med eventuella lagändringar som ett resultat. Som stiftelse ser vi dock inte att vår skolverksamhet är hotad, snarare att vi som icke-vinstuttagande organisation är en trovärdig aktör på marknaden. Vi hoppas också att den överenskommelse mellan Region Skåne och den idéburna sektorn som vi skrivit under på och anställt tre projektledare för att arbeta med ska ge upphov till ny, spännande verksamhet. Som enda studieförbund har Folkuniversitetet fått i uppdrag av Finansinspektionen att genomföra utbildningar i privatekonomi för yrkesverksamma människor. Detta projekt sträcker sig fram till 2014 och vi genomför utbildningar såväl inom ramen för vårt öppna folkbildningsutbud som på uppdrag av olika företag och organisationer som önskar fortbilda sin personal. Framtiden internt Folkuniversitetet Kursverksamheten vid Lunds universitet har under året blivit ISO-certifierade och vi har nu ett arbetssätt som i allt syftar till att öka kundnöjdheten. Vårt kvalitetsledningssystem är dock inte statiskt utan vi förbättrar det kontinuerligt genom att lyssna till vad våra kunder tycker, effektiviserar våra rutiner och utvärderar vår verksamhet. Vårt nästa steg i att öka kundnöjdheten är att undersöka möjligheterna att bli miljöcertifierade. Vår hemsida fortsätter vara ett viktigt verktyg för att ha en dialog med våra kunder och vi har för avsikt att öka vår närvaro i sociala media för att vara där våra kunder är och lättare kunna kommunicera den mångfacetterade verksamhet vi bedriver. Därav följer att vi nu ser över vårt interna kommunikationssystem såväl intranät som kommunikationskanaler så att vi får en större samklang mellan extern och intern kommunikation. För att kunna fortsätta utvecklingen av organisationen har vi satsat på att stärka våra mellanchefers roll genom ett utbildningspaket med fokus på det kommunicerande ledarskapet, baserat på deras önskemål och behov. Tack Avslutningsvis vill jag tacka alla anställda för den insats som gjorts i arbetet med att ta fram rutiner och granska processer för att möjliggöra för Folkuniversitetet Kursverksamheten vid Lunds universitet att bli ISO-certifierade. Detta att ni förmått arbeta inåt med kvalitetshöjande åtgärder, samtidigt som ni fortsatt arbeta utåt mot våra kunder och startat en mängd ny verksamhet visar på såväl stor professionalism som engagemang och borgar för att kommande år blir minst lika framgångsrikt. Annika Dolk Rektor för stiftelsen Kursverksamheten vid Lunds universitet Foto: Kennet Ruona 5

6 Distrikt Syd Namn: Hans Hansson Ålder: 62 år Bor: Lomma Intressen: Idrott och friluftsliv Senaste kursen jag gick: Utbildning i Thomassystemet Motto i livet: Att få vara frisk och att ha en god hälsa är det absolut viktigaste Därför arbetar jag på Folkuniversitetet: Folkuniversitetets värdegrund. Den idéburna organisationen som brinner för samhällsutveckling och ger människor förutsättningar för ett rikare liv. Hur har folkbildningen sett ut i distriktet 2011? Det har varit ett arbetsamt men intressant år som tvingat oss att tänka nytt samtidigt som vi försökt hålla hårt i resurserna. För den föreningsanknutna verksamheten har vi haft ett ganska tufft år för personalen, men vi har samtidigt arbetat mycket med utåtriktad verksamhet och deltagit vid bland annat, Mossagårdsfestivalen, Malmöfestivalen, Kulturnatten i Lund och i arrangemang på Stadsbiblioteket i Malmö. Även om verksamhetens volym i timmar inte ökat känner vi oss mycket efterfrågade som samarbetspartner. I det programförda utbudet är andra saker i fokus. Där handlar det mycket om att dels skapa ett attraktivt utbud av kurser samt att dels hitta effektiva arbetsformer. Den ekonomiska nedgången kräver ett förnyat nätverksarbete och nytänk kring både kursformer och utåtriktad verksamhet. Är det någon ny trend som visat sig? Intensivkurser inom olika ämnen är fortfarande populärt. En annan trend vi sett är att intresset för kurser för föräldralediga där deltagaren kan ta med sitt barn ökar. Vi har idag föräldralediga kurser inom foto, skrivande, språk, musik och klädsömnad. En nygammal trend är språkkurser för barn. Inom den föreningsanknutna verksamheten är vi, genom vårt stora nätverk, bra på spetskultur och trender. Vi försöker nu satsa på att stärka basverksamheten och inte bara se trenderna. Vilken är den populäraste kursen? Svenska är det ämne som har flest deltagare, men även spanska och italienska dagtid är populära ämnen. Språk som blivit populärare det senaste året är arabiska, swahili, dari och pasthu. Exempel på andra attraktiva ämnen där vi ständigt har fullbokade kurser är silversmide, journalistiskt skrivande, konsthistoria och sång. Även klädsömnad har blivit eftertraktat dagtid och inom ekonomi har vi fullbokade kurser i bokföring. Hur ser unga människor på folkbildning? Det beror förstås på vilka unga vi pratar om. Bakgrund, uppväxt och utbildningsnivå påverkar självklart hur man diskuterar eller ställer sig till begreppet. Det finns fortfarande ett glapp där många unga inte vet om att det de deltar i eller satsar sitt engagemang i, kallas folkbildning. Samtidigt möter vi fler och fler som kallar sig folkbildare. Det är en spännande utmaning att hitta vägar att förhålla sig till dem och de former för folkbildning de vill använda. DIY-rörelsen (Do it yourself) fortsätter växa, konstformer muterar och förnyas och intresset för att lära och utvecklas är minst lika stort idag som tidigare bland unga. Samtidigt kräver bidragssystemen att studiecirkeln håller sig till ett visst regelverk för att få kallas folkbildning. Vi måste kanske våga rucka på vad vi laddar begreppet folkbildning med och släppa in nya definitioner och nytt innehåll. Hur ser samarbetet med det lokala kulturlivet ut? Vi samarbetar med en mängd grupper, nätverk och föreningar kring studiecirklar och kulturarrangemang. Folkuniversitetet samverkar med befintliga arenor för musik och annan scenkonst där vi tar en aktiv del i festivaler och andra aktiviteter som ger mervärde i synlighet för våra samarbetspartners. I Lund har vi sedan länge väletablerade samarbeten med flera utskott inom Akademiska föreningen såsom Radio AF, Lundaspexarna och Boelspexarna, nationerna och övriga studentorganisationer (exempelvis Lunds universitets studentkårer och Galleri Pictura). I Malmö samarbetar vi med bland annat Clownronden, Galleriet Krets, Potato Potato, Folkets Bio, Makeriet och Studio Seved och vi finns på ungdomshuset Arena 305. Vi är också en samarbetspartner i Teaterns dag. I Trelleborg har vi sedan länge ett samarbete med Trelleborgs musikkår. Hur ser framtiden ut för folkbildningen vad gäller det öppna utbudet och studieservice? Inom både det programbundna utbudet och den föreningsanknutna verksamheten går vi mot en ökad flexibilitet och mångfald i både form, ämnen, innehåll och pris. Framtiden för folkbildningen tror jag hänger mycket på hur folkbildningen själv utvecklas och förnyas i takt med samhällsutvecklingen. Jag tror man måste jobba hårt med sin egen kompetensutveckling, och jag tror också att man måste skapa ett mycket större samspel med stat, region och kommun. Studieförbundens verksamhet kommer att vara mycket mer inriktad på en blandfinansiering. Det öppna utbudet är utsatt för stark konkurrens om tid och pengar. Det ställer krav på oss för att hitta en god balans mellan å ena sidan förnyelse och trender å andra sidan förvaltning och grundutbud. Vår idé/värdegrund måste förvaltas väl. Här finns stor erfarenhet och kunskap 6

7 inom organisationen som i samverkan med yngre idéer och trender kan ge en utveckling på stabil grund. Kan du nämna årets fem höjdpunkter för distriktet i stort? Vår starka ställning inom språkområdet och då speciellt svenskan samt utvecklingen inom konsthantverk. Det kvalitativa arbetet inom studieservice samt samarbetet med unga. Park där Folkuniversitetet stod för kulturell bredd och en spännande blandning upplevelser. Sydvenskan följde Clownronden runt under en dag. Artikeln framhöll oss som anordnare och engagemanget i verksamheten. Sydsvenskan hade kursen Foto för föräldralediga på framsidan. Intervju: Anna Svensson Foto: Kennet Ruona Medarbetarnas engagemang och lojalitet. Positiva påminnelser om att det vi gör bra i form av tidningsartikeln en kvinna i Trelleborg som intervjuades om sin släktforskning och lyfte fram Folkuniversitetet som en ovärderlig samarbetspartner. Samarbetet med stadsbiblioteket i Malmö och lördagsevenemang på Regementsgatan 4. Världskonferensen för folkbildning, framför allt med Folkbildningsdagen i Folkets 7

8 Distrikt Väst Namn: Tomas Jahn Ålder: 57 år Bor: Stora Görslöv Intressen: Människor, musik, jobbet, segling, arbeta med händerna, populärvetenskap, fotografering och lite till. Senaste kursen: Thomas International PPA Därför jobbar jag på Folkuniversitetet: Det är otroligt spännande att jobba med människor. Folkuniversitetet är en organisation som håller alla dörrar öppna och det är en ständig utmaning att jobba här. En stor fördel är att Folkuniversitetet också delar mina grundläggande värderingar. Motto i livet: Tänk själv Hur har folkbildningen sett ut i distriktet 2011? 2011 har präglats av många spännande samarbeten. Bland andra Värlsrekord i Ukululespelning, Foajéföreläsningar på Dunkers kulturhus, medverkan i Kultursoppan i Halmstad, Ide A på områdesbiblioteken i Helsingborg, digitalisering av kyrkböcker i samarbete med Släktforskarföreningen i Halland och projektet 600 mötesplatser i samarbete med Landskrona stad. Intresset för vårt kursutbud är fortfarande stort och klassiker som dans och silversmide ståtar med fulltecknade kurser. Inom språk märker vi vissa förändringar; de stora språken tappar deltagare, medan intresset för de mindre ökar. Svenska bibehåller sin ställning som det största språket. När det gäller våra konst- och konsthantverkskurser är intresset ungefär på samma nivå som tidigare, men priskänsligheten har ökat något. Är det någon ny trend som visat sig? Tidigare hade vi många deltagare som läste samma ämne termin efter termin. Idag är detta mindre vanligt och deltagarna provar gärna på nya kurser inför en ny termin. De är fortfarande trogna deltagare hos Folkuniversitetet, men de vill ha mer variation. Korta kurser och även helgkurser börjar bli mer attraktivt. Vilken är den populäraste kursen? Dans! Och det som vi tror har bidragit är att en av våra duktiga danslärare, Anna Gustafsson tillsammans med två av våra deltagare bildat gruppen OneToEight Dancecrew, tog hem segern i en koreografitävling. I samma tävling vann en annan av våra dansgrupper, Captivated, publikens pris. Hur ser unga människor på folkbildning? Unga människor folkbildar i stor omfattning, fast de är inte alltid medvetna om det. De flesta känner nog inte till begreppet, men skapar ständigt folkbildning i the Cloud. Vi har många ungdomar i våra olika verksamheter, men om vi vill nå fler av dagens och morgondagens ungdomar med folkbildning så måste vi också fånga upp dem där de befinner sig och via de medier de använder sig av. Hur ser samarbetet med det lokala kulturlivet ut? Som nämnts inledningsvis så har året 2011 präglats av många lokala samarbeten mellan oss, andra studieförbund, föreningar, kulturgrupper och institutioner. Hur ser framtiden ut för folkbildningen vad gäller det öppna utbudet och studieservice? Folkbildningen har definitivt en framtid. Vi kommer dock att se nya former och nya roller för folkbildningen. Mycket talar också för att vårt kursutbud kommer att genomgå omfattande förändringar, såväl vad gäller innehåll och form som plats och medium. Inom den föreningsanknutna verksamheten samt inom kulturområdet kommer vi att se mer av samverkansmodellen vinnavinna. Vår fördel gentemot andra studieförbund som uppskattas speciellt av unga, är att vi inte har några särintressen. 8

9 Kan du nämna årets fem höjdpunkter för distriktet i stort? Vi lyckades med att få in Folkuniversitetets namn i Guinness rekordbok genom att arrangera ett världsrekordsförsök i ukulelespelning. Den 20 augusti slog 1547 personer tillsammans det tidigare rekordet. Arrangemanget var ett samverkansprojekt mellan Folkuniversitetet, ABF och Vuxenskolan och genomfördes med stöd av Kulturförvaltningen, Helsingborgs Dagblad och Halméns musik i Helsingborg. En av våra studieservicegrupper, the Loyal, vann Folkuniversitetets musiktävling och fick en spelning i Barcelona som pris. Intervju: Anna Svensson Foto: Kennet Ruona Vi startade projektet Kultur Bjäre med stöd av Leadermedel från EU. Dansdeltagarnas årliga föreställningar i Falkenberg och Halmstad var fullsatta. SVT i Halland gjorde Folkuniversitetet känt över stora delar av landet med ett TV-inslag som visade hur vi gav människor i Fas 3 möjlighet att växa med kunskap genom att erbjuda dem att förkovra sig inom gemensamma intresseområden i studiecirkelns form. 9

10 Distrikt Öst Namn: Björn Ahlgren Ålder: 52 Bor: Lund Intressen: Musik, mat, vin, historia, politik, teknik Senaste kursen jag gick: Kurs i fotografi med min dotter Motto i livet: Jag har nog inget motto. Därför arbetar jag på Folkuniversitetet: Dels för att vi fyller en viktig uppgift för många människor, men också för att organisationen har en fantastisk mångfald i människor och idéer. Hur har folkbildningen sett ut i distriktet 2011? Folkbildningen totalt visar ett positivt resultat Antalet deltagare i den öppna kursverksamheten gick dock ner från Kursverksamheten är jämfört med våra andra distrikt liten i distrikt Öst, vägen till en större volym går via en utveckling av nya kursformer och ämnesområden. Den föreningsanknutna studiecirkelverksamheten har en fortsatt bra utveckling. Vår verksamhetsvolym ökar något, flera nya samarbeten med föreningar och institutioner har etablerats. I Kalmar fick vi förnyat förtroende av kommunen att driva musikverksamheten på Monokrom. Vi samarbetar kring olika föreläsningar med bland annat Folkuniversitetsföreningen, bibliotek, högskola/universitet och föreningar. Ett exempel är Teknik- och naturvetarcirkeln i Växjö och Kristianstad. Koncensus är en dagverksamhet för personer med fysiska funktionsnedsättningar i åldern 18 till 65 år som bedrivs av Folkuniversitetet i samarbete med Kristianstads kommun och sjukvården i Nordöstra Skåne. Där bedrivs en omfattande cirkelverksamhet framförallt i estetiska ämnen. Intresset för Pensionärsuniversitet växer. Vår verksamhet Seniorer i skolan ökar och finns nu i Ronneby, Karlskrona, Sölvesborg, Torsås och Kristianstad. Seniorerna arbetar ideellt på skolorna med syftet att ge de unga en chans att möta olika vuxna och tillvarata äldres kunskap och erfarenhet. Här gör vi verkligen en god samhällsinsats där alla inblandade är vinnare, såväl skolans personal och elever som seniorerna. Är det någon ny trend som visat sig? Intresset för estetverksamheten ökar medan språkkurserna ser ut att tappa deltagare. Vilken är den populäraste kursen? Det finns flera populära kurser, många av dem inom estetområdet. Till exempel digi- 10

11 talt foto, keramik, måleri och zumba. Bland musikkurserna är sång mest efterfrågat. Hur ser unga människor på folkbildning? Först och främst tror jag inte begreppet folkbildning är ett levande begrepp för unga människor idag. Möjligen känner man till vad ett studieförbund är, men ännu troligare vad en studiecirkel är för något, eftersom detta är något många har konkreta erfarenheter av. Folkbildningens värden ställer däremot många unga människor upp på. De uppskattar studiecirkelns metodik och dess demokratiska arbetssätt, möjligheten till delaktighet och påverkan och studieförbundets öppna och välkomnande attityd. Unga människor som vill göra skillnad kommer att söka sig till studieförbunden om de upplever att studieförbunden inte stelnar i sina former och är öppna för att se världen med nya ögon. Hur ser samarbetet med det lokala kulturlivet ut? Vi har ett mycket bra och brett samarbete med kulturlivet på många orter i vårt stora distrikt, omfattande tre och ett halvt län och trettio kommuner! De flesta av våra samarbetspartners hittar man i föreningslivet. I Kalmar samarbetar vi exempelvis med Soppscenen, en scen för teater, musik, litteratur och konst, där både magen och själen får sitt. I Kristianstad ställer Konstskolans vänner ut i anslutning till Konstskolans lokaler. Folkuniversitetet är en mångkulturell organisation och vi samarbetar med många föreningar med olika kulturell bakgrund och med människor från olika håll i världen. Vi bedriver både cirkelverksamhet och genomför kulturprogram med föreningarna på många orter över hela distriktet. Det handlar ofta om att sprida information om andra/egna länders kultur, bygga internationella samarbeten, utveckla internationellt kulturutbyte, eller aktivt arbeta mot diskriminering och segregation. I distrikt Öst finns många samarbeten med offentliga kulturinstitutioner. Vi samarbetar bland annat med Kalmar länsmuseum, Kulturhuset Barbacka och Regionmuseet i Kristianstad, Musik i Syd, Glimminge Hus, Aktivitetshuset Vilan- Charlottesborg, Kulturhuset Macken i Växjö med flera. Särskilt glädjande är att vi samarbetar med många bibliotek i våra kommuner, bland annat med föreläsningar, kulturprogram, musikcafé och annat. För ett litet bibliotek är ofta ett studieförbund en viktig samarbetspartner eftersom vi har goda nätverk i det lokala kulturlivet. I Kristianstad genomför vi Kulturlunch, som är ett samarbete mellan Folkuniversitetet, Musik i Syd, biblioteket och högskolan. Kalmar är den ort där vi har den mest omfattande musikverksamheten genom vårt samarbete med Kalmar kommun kring musikhusen Monokrom och Hangaren. Ett hundratal band repeterar, lär sig spela och ger konserter i lokalerna på Monokrom och Hangaren. I verksamheten finns inte bara musik utan även teater och annan kultur. Hur ser framtiden ut för folkbildningen vad gäller det öppna utbudet och studieservice? Den öppna kursverksamheten är en profilverksamhet för Folkuniversitetet och vi har ett bra och brett kursutbud, men vi måste hela tiden fokusera på att hänga med och utveckla oss för att möta nya krav och förväntningar. Kursverksamheten har en mycket hårdare konkurrens från Internet och andra aktiviteter idag än förut. Många har mindre tid, man vill gå kortare kurser och gärna två-tre dagarskurser, seminarier och föreläsningar, det ser vi av de kurser som är populärast. Vi har en stor uppgift i att utveckla kursverksamheten åt helt nya håll vad gäller former, pedagogik och tillgänglighet. Folkuniversitetets kursverksamhet behöver sticka ut för att märkas, vi måste bli mer intressanta för fler människor. Den föreningsanknutna- och studiecirkelverksamheten utvecklas positivt inom distrikt Öst, dels med ett mer genomarbetat innehåll, dels genom många nya samarbeten. Det är den nya distriktsorganisationen som nu börjar få effekt där medarbetare som arbetar med studieservice knyts samman på ett bättre sätt, kan dela med sig av sina erfarenheter och utnyttja nätverk och kompetenser på ett bättre sätt. Jag tror att folkbildningen behövs mer än någonsin. Information och nyheter färdas snabbare än någonsin tidigare över jorden, hela världen finns en musklick bort. Vill du delta i en diskussion så finns tusentals forum inte längre bort än närmsta dator. Men det innebär också att arenor skapas för de allra mörkaste krafterna i vårt samhälle. Folkbildningen har både möjlighet och skyldighet att delta i stärkandet av de demokratiska värdena i vårt samhälle. Det är en stor utmaning för oss. Kan du nämna årets fem höjdpunkter för distriktet i stort? Det händer så mycket att det är svårt att välja ut, detta är bara några axplock: Kampanjdagen den 3 september var mycket lyckad. Den engagerade både administratörer och lärare i mötet med både gamla och nya potentiella deltagare. Dagen innehöll både information, samtal, träff med lärare och uppvisningar av olika slag Folkuniversitetet deltog i Kalmars stadsfest i juni. Närmare 30 musikgrupper framträdde under två dagar både för en yngre och en äldre publik. Vi började samarbeta med flera nya invandrarföreningar under förra året. Alla är lika värda! var en gemensam manifestation för mångfald och tolerans som startade 2010 och som fortsatt med program under våren och hösten Manifestationen arrangerades i Kristianstad av samtliga studieförbund och med biblioteket, Regionmuseet och Kulturhuset Barbacka som medarrangörer. Ett nytt avtal skrevs med Kalmar kommun om samarbete kring Monokromverksamheten. Andra intressenter hade anmält intresse men det blev glädjande nog Folkuniversitetet som blev den fortsatta samarbetspartnern i ytterligare tre år. Intervju: Anna Svensson Foto: Kennet Ruona 11

Aktuellt magasin från Regionbibliotek Västra Götaland Nr 2 2008. Från triss till ess. En ny förvaltning tar form. Framsidan 2/2008 1

Aktuellt magasin från Regionbibliotek Västra Götaland Nr 2 2008. Från triss till ess. En ny förvaltning tar form. Framsidan 2/2008 1 Framsidan Aktuellt magasin från Regionbibliotek Västra Götaland Nr 2 2008 Från triss till ess En ny förvaltning tar form Framsidan 2/2008 1 Utlåningen av böcker och annat material sjunker på de flesta

Läs mer

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring För att en process ska hållas vid liv, måste den ständigt fyllas med ny energi och få andrum för att ladda energi. Processen

Läs mer

Handbok. Schysst sommar

Handbok. Schysst sommar Handbok Schysst sommar 1 Varmt tack till Lars Vaste Andersson, Naturskyddsföreningen, vars engagemang och förtroende gjorde detta projekt möjligt, och särskilt tack till Linnéa Falk som skapade och idéutvecklade

Läs mer

Brev till Maria. Nio framtida reformer för civila samhället. Sektor3 tankesmedjan för det civila samhället

Brev till Maria. Nio framtida reformer för civila samhället. Sektor3 tankesmedjan för det civila samhället Brev till Maria Nio framtida reformer för civila samhället Sektor3 tankesmedjan för det civila samhället Den här rapporten ges ut av Sektor3 tankesmedjan för det civila samhället www.sektor3.se Idétidskriften

Läs mer

Förbundsordförande. och trygghet, kommunpolitiskt program 2011 Kapitel 10 Stärkt medborgarinflytande. Motioner 86-112

Förbundsordförande. och trygghet, kommunpolitiskt program 2011 Kapitel 10 Stärkt medborgarinflytande. Motioner 86-112 LEDARE Regeringen saknar inte visioner Blå Skåne Runt om i världen rasar kriser av olika slag. I både USA och Europa slåss regeringar med skenande underskott och ohållbara system. I Sverige är situationen

Läs mer

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7 Innehållsförteckning Introduktion 2 Varför inflytande för barn och unga? 3 Barnkonventionen 5 Definition av begrepp 7 Deltagande/delaktighet 7 Inflytande 8 Normer 8 Makt 9 Åldersmaktsordning 10 Olika nivåer

Läs mer

STöDMATERIAL. Vi lämnar till skolan det käraste vi har. Om samarbete med föräldrar en relation som utmanar

STöDMATERIAL. Vi lämnar till skolan det käraste vi har. Om samarbete med föräldrar en relation som utmanar STöDMATERIAL Vi lämnar till skolan det käraste vi har Om samarbete med föräldrar en relation som utmanar Vi lämnar till skolan det käraste vi har Om samarbete med föräldrar en relation som utmanar 1 beställningsadress:

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

Drömmen om ett bättre liv Framtidsbild 2018

Drömmen om ett bättre liv Framtidsbild 2018 Drömmen om ett bättre liv Framtidsbild 2018 DRÖMMEN OM ETT BÄTTRE LIV 1 Förord För att vi ska kunna utveckla verksamheten tillsammans är det viktigt att det finns en tydlig färdriktning. Med det här dokumentet

Läs mer

2010/2011 - UTBILDNINGSINSPIRATION FÖR DIG SOM ÄR LEDARE OCH CHEF

2010/2011 - UTBILDNINGSINSPIRATION FÖR DIG SOM ÄR LEDARE OCH CHEF 2010/2011 - UTBILDNINGSINSPIRATION FÖR DIG SOM ÄR LEDARE OCH CHEF Har du planerat in dina sex utbildningsdagar? Snittarbetstagaren i Sverige får sex betalda utbildningsdagar per år av sin arbetsgivare.

Läs mer

Disputerad och sen då? En intervjustudie om forskarutbildades arbetslivserfarenheter utanför högskolan

Disputerad och sen då? En intervjustudie om forskarutbildades arbetslivserfarenheter utanför högskolan Disputerad och sen då? En intervjustudie om forskarutbildades arbetslivserfarenheter utanför högskolan Referens: Fackförbundet ST (2014) Inger Ehn Knobblock, utredare inger@st.org Disputerad och sen då?

Läs mer

Kunskap för bättre assistans

Kunskap för bättre assistans Kunskap för bättre assistans 1. Kunskap ger bättre assistans Föreningen JAGs Kunskapsprojekt har pågått i drygt 4 år. Att kort sammanfatta resultaten i alla dess delar är inte alldeles enkelt. En övergripande

Läs mer

> Här bor var femte göteborgare > En fjärdedel av Göteborgs yta > Framtidens Göteborg växer i nordost

> Här bor var femte göteborgare > En fjärdedel av Göteborgs yta > Framtidens Göteborg växer i nordost OM sveriges största eu-projekt inom stadsutveckling > Här bor var femte göteborgare > En fjärdedel av Göteborgs yta > Framtidens Göteborg växer i nordost Utveckling Nordost satsar på nya jobb, fler mötesplatser

Läs mer

På 70-talet deltog jag i en barnkulturgrupp

På 70-talet deltog jag i en barnkulturgrupp ledare Barnkultur mycket retorik, men lite pengar På 70-talet deltog jag i en barnkulturgrupp som det nyinrättade Statens kulturråd skapat i efterdyningarna av den stora kulturpolitiska reformen 1974.

Läs mer

Projekt Upp! Rapport från ett följeforskningsuppdrag. Gunnar Gillberg

Projekt Upp! Rapport från ett följeforskningsuppdrag. Gunnar Gillberg Projekt Upp! Rapport från ett följeforskningsuppdrag Gunnar Gillberg Göteborgs universitet Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap Mars 2012 Projekt Upp! Rapport från ett följeforskningsuppdrag

Läs mer

Kompetens & Utveckling NOVEMBER 2005

Kompetens & Utveckling NOVEMBER 2005 ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING OM KOMPETENS & UTVECKLING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Kompetens & Utveckling NOVEMBER 2005 Jakten på den perfekta chefen Professor Rikard Larsson vet vad som gör

Läs mer

EN SKRIFT OM COACHNING TILL STUDIER

EN SKRIFT OM COACHNING TILL STUDIER stöd konsultation motivera riktlinjer frivillighet nätverk utbildning arbetslivserfarenhet planera rådgivning kartlägga vägledning mentorskap optimism TID FÖR COACHNING EN SKRIFT OM COACHNING TILL STUDIER

Läs mer

Ung kriminell eller bara annorlunda bakgrund?

Ung kriminell eller bara annorlunda bakgrund? Ung kriminell eller bara annorlunda bakgrund? Gemenskap, identitetsutveckling och integration inom Unga KRIS Philip Lalander, institutionen för socialt arbete, Linnéuniversitetet, Kalmar/Växjö, april 2010

Läs mer

Svenska. SJU år tre fonder två europeiska temaår

Svenska. SJU år tre fonder två europeiska temaår Svenska ESF-Rådet Svenska ESF-rådet SJU år tre fonder två europeiska temaår sju år, tre fonder och två temaår 3 Sju år, tre fonder och två temaår 4 Tre perspektiv på Europeiska socialfonden 6 Europeiska

Läs mer

OCH SEN DÅ......en rapport om tillstånd och framtidsdrömmar i lågkonjunkturens Västra Götaland

OCH SEN DÅ......en rapport om tillstånd och framtidsdrömmar i lågkonjunkturens Västra Götaland ...en rapport om tillstånd och framtidsdrömmar i lågkonjunkturens Västra Götaland Augusti 2009! 1 Och sen då... om framtidsdrömmar Syfte och bakgrund Syftet med denna rapport har varit att göra nedslag

Läs mer

INTEGRATION GENOM ARBETE

INTEGRATION GENOM ARBETE INTEGRATION GENOM ARBETE Åstorp - Söderåsstaden där människor och företag möts och växer INFORMATIONSHÄFTE OM PROJEKTET INTEGRATION GENOM ARBETE www.astorp.se INTEGRATION GENOM ARBETE Integration Genom

Läs mer

Steg för steg närmare arbetsmarknaden

Steg för steg närmare arbetsmarknaden Steg för steg närmare arbetsmarknaden Steg för steg närmare arbetsmarknaden Steg för steg närmare arbetsmarknaden erfarenheter från projekten Directa och Diversa Förord Vi kan och vi ska göra skillnad!

Läs mer

Jag bryter inte när jag tänker

Jag bryter inte när jag tänker Jag bryter inte när jag tänker Internationella yrkesmänniskor berättar om sin väg till arbete i Sverige Renée Danielson Vedad Begovic Jag bryter inte när jag tänker Internationella yrkesmänniskor berättar

Läs mer

14 år med samtalsgrupperna Ellen, allan och Coolt med koll. En sammanställning av deltagares tankar och upplevelser

14 år med samtalsgrupperna Ellen, allan och Coolt med koll. En sammanställning av deltagares tankar och upplevelser 14 år med samtalsgrupperna Ellen, allan och Coolt med koll En sammanställning av deltagares tankar och upplevelser Ett stort TACK till alla er som varit med och delat med er av era erfarenheter från Ellen,

Läs mer

Så skapar vi digital delaktighet idag

Så skapar vi digital delaktighet idag Så skapar vi digital delaktighet idag Om att ta de första stegen in på nätet En exempelsamling på lyckade Digidel Projekt ISBN: 978-91-87427-43-5 Foto: 2 Helena E:son Alm, Erik Cronberg, Birgitta Ehn,

Läs mer

Slutrapport för projektet. Fler ger mer 2009-2011

Slutrapport för projektet. Fler ger mer 2009-2011 Slutrapport för projektet Fler ger mer 2009-2011 Maud Willardsson Engström Projektledare Februari 2011 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Rekommendationer... 3 Vad är Fler ger mer?... 4 Hur

Läs mer

Nytänkande och innovationer inom vård och omsorg. Exempel på förnyelse och kreativitet i sektorn

Nytänkande och innovationer inom vård och omsorg. Exempel på förnyelse och kreativitet i sektorn Nytänkande och innovationer inom vård och omsorg Exempel på förnyelse och kreativitet i sektorn Tillväxtverkets publikationer finns att beställa eller ladda ner som pdf på tillvaxtverket.se/publikationer.

Läs mer

KULTURSAMVERKANSMODELLEN UR CIVILSAMHÄLLETS PERSPEKTIV Samråd på vems villkor

KULTURSAMVERKANSMODELLEN UR CIVILSAMHÄLLETS PERSPEKTIV Samråd på vems villkor KULTURSAMVERKANSMODELLEN UR CIVILSAMHÄLLETS PERSPEKTIV Samråd på vems villkor 1 KULTURSAMVERKANSMODELLEN UR CIVIL SAMHÄLLETS PERSPEKTIV Seriösa samtal eller enbart för syns skull Foto: Folkets Hus och

Läs mer

En praktisk handbok. idé. idé idé. idé. idé

En praktisk handbok. idé. idé idé. idé. idé En praktisk handbok Entreprenörskap handlar om att utveckla nya er och att omsätta dessa er till något värdeskapande. Värdet kan skapas i företag, i offentlig verksamhet och i föreningslivet. REGERINGEN

Läs mer

SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN

SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN Kandidatuppsats Organisations- och personalutvecklare i samhället Inriktning arbetsvetenskap 15 hp Alexandra

Läs mer