Användbara ICD 10-diagnoser

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Användbara ICD 10-diagnoser"

Transkript

1 Användbara ICD 10-diagnoser för sjuksköterskor/undersköterskor inom primärvården - en översikt

2 Användbara diagnoskoder enligt KSH 97 P (ICD prim) för distriktssköterskor, sjuksköterskor och undersköterskor i primärvården Denna översikt är ett urval och innefattar inte alla diagnoskoder i KSH 97 P. Översikten ska underlätta för distriktssköterskor, sjuksköterskor och undersköterskor att registrera diagnos i samband med vårdkontakt. För en fullständig lista se Socialstyrelsen, Klassifikationer och koder. Inledning Det finns i dag ingen vedertagen praxis hos sjuksköterskor och undersköterskor att använda klassifikationer för att beskriva patientens tillstånd vilket medför bland annat att det är svårare att i den datoriserade patientjournalen söka dokumentation av vård. Det finns heller ingen vedertagen klassifikation för omvårdnad. Nationellt pågår inom arbetet med Strategin för ehälsa flera projekt som syftar till att vårdpersonal ska få användbara och enhetliga termer, begrepp och klassifikationer. Det finns många förställningar om att endast läkare får sätta eller registrera medicinska diagnoser enligt något klassifikationssystem i patientjournalen. Trots detta gör sjuksköterskor dagligen medicinska bedömningar. Att ställa och/eller registrera diagnos Att ställa en slutgiltig sjukdomsdiagnos kan vara en lång process där flera professioner bidrar med sin kompetens. Ett exempel är patienten som kontaktar sjuksköterskan pga. symtomet Hosta (som har en diagnoskod). Sjuksköterskan bekräftar hostan och ger råd om egenvård eller bokar en tid hos en läkare som konstaterar att patienten är Obstruktiv. Fortsatt utredning leder fram till att patient har Astma och då registreras diagnoskoden J45-P. Det gäller att skilja på att ställa diagnos och att registrera diagnos. Att ställa diagnos innebär att göra en analys av de beskrivna problemen och sätta dessa i relation till undersökningsfynd för att kunna bilda sig en uppfattning av bakomliggande orsaker. Att registrera diagnoskod är att i patientjournalen registrera lämplig diagnoskod som orsak till vårdåtgärder. Finns osäkerhet om slutgiltig medicinsk diagnos kan problem eller symtom som föranlett vård kodas. Syftet med diagnosregistreringen är - För att kunna kartlägga tydligare till vad hälso- och sjukvårdens resurser används - För att kartlägga vad vi gör inom primärvården - För att ha möjlighet att söka ut data om olika patientgrupper/diagnosgrupper på aggregerad nivå - I enhetlighet med MEON principen (mest effektiva omhändertagandenivå) träffar inte alla patienter en läkare vilket gör det nödvändigt att även andra yrkeskategorier diagnosregistrerar - Beräkna KPP - Utjämningssystem på nationell nivå för hälso- och sjukvårdskostnader för vissa patientgrupper med betydande vårdtyngd. - Ekonomiska system för beräkning av ersättning - 1

3 Tillvägagångssätt - Finns redan en befintlig diagnos som omfattar problemet som patienten söker för så används denna. - Finns ej befintlig diagnos används den diagnoskod som beskriver utredning eller behandling vid det aktuella vårdtillfället eller kan - Lämplig symtomdiagnos som återfinns i kapitel XVIII Symtom, sjukdomstecken och onormala kliniska fynd som inte klassificeras annorstädes, användas. Varför KSH97 P (ICD prim)? Idag är ett stort antal sjukvårdande behandlingar dokumenterade i patientjournalen utan att anledning till dessa finns angivet. Detta strider mot Patientdatalagen 2008:355 som fastslår att väsentliga uppgifter om bakgrund till vården och uppgifter ställd diagnos och anledning till vidtagna åtgärder ska dokumenteras i patientjournalen. Att börja använda klassifikationer och koder är ett sätt att uppfylla lagens krav och att kunna tydligare se vilka sjukdomstillstånd som föranleder vilka åtgärder. KSH 97 P (ICD prim) är en för primärvården i Sverige förkortad version av WHO:s International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems, tenth revision (ICD 10) och rekommenderad av Socialstyrelsen att använda inom primärvården. Läs gärna vidare i Svensk förening för allmänmedicins rekommendationer. Synpunkter på översikten framföres till Nyckelpersonerna för vidarebefordran till Diagnosregistreringsgruppen 2

4 - Kapitel I Vissa Infektionssjukdomar och parasitsjukdomar A09P Infektiös diarré Enterokolit Gastroenterit Matförgiftning Tarminfektion A37 A38 A46 A692 B002 B009P Pertussis, kikhosta, Scarlantina scharlakansfeber, Streptokockfaryngit (J02-) Erysipelas, rosfeber Borreliainfektion Borrelios Erythema chronicum migrans Herpesstomatit Herpes simplex-faryngit Munsår Stomatit (K122P) Herpes simplex infektion UNS B0 Varicellae vattenkoppor B02 Herpes Zoster bältros B05 Moribilli mässling B06 Rubella röda hund B.07 Verruca vulgaris, Virusvårta, vårta B081 B082 B083 B084 B08P B26 B34P B351 B353 B359P B360 Molluscum contagiosum, Mollusker Exanthema subitum Tredagarsfeber Erythema infectiosum Femte sjukan Höstblåsor hand, foot, mouth disease Virusexantem Parotit Påssjuka Virusinfekton Nagelsvamp Nagelmykos Onykomykos Fotsvamp Dermatofytos Hudsvamp Ringorm Tinea Pityriasis versicolor B379P B77 B80 B85 Candidainfektion Torsk Candidavaginit (B373P) Spolmask Ascaridiasis Askaridos Springmask Enterobiasis Oxyuriasis Trådmaskinfektion Pedikulos Löss B86 Scabies Skabb B99- Infektionssjukdom Infektionssjukdom, ospecifierad R05- Hosta R21- Hudutslag R234 Fjällande hud R490 Heshet R50- Oklar feber T00P Ytlig skada Insektsbett Kapitel II Tumörer C14P C15 C16 C17 C18P C20P Munhålecancer Malign tumör i munnen Muncancer Malign tumör i tunga, tonsill, rinofarynx, hypofarynx Läppcancer (C00-) Spottkörtelcancer (C08-P) Matstrupscancer Esofaguscancer Magsäckscancer Ventrikelcancer Tunntarmscancer Tjocktarmscancer Grovtarmscancer Koloncancer Ändtarmscancer (C20-P) Ändtarmscancer Rektalcancer Stolgångscancer Anus och analkanalen Hudcancer (C44-) 3

5 Malignt melanom (C43-) C22- Levercancer Metastas i levern C79-P C23-P Gallblåsecancer C25- Pankreascancer C26 C34P C43 C44 C49 Cancer i matsmältningsorganen Malign tumör i matsmältningsorganen Malign tumör i mjälten Gallblåsecancer (C23-P) Levercancer (C22-) Magsäckscancer (C16-) Matstrupscancer (C15-) Pankreascancer (C25-) Tjocktarmscancer (C18-P) Tunntarmscancer (C17-) Ändtarmscancer (C20-P) Lungcancer Bronkialcancer Cancer i nedre luftvägarna Malign tumör i lunga Innefattar Luftstrupe och luftrör Larynxcancer (C32-) Malignt melanom Malignt melanom på könsorganen (C51-, C60-) Hudcancer Basalcellscancer Basaliom Malign hudtumör Basalcellscancer på läppen Kaposis sarkom (C49-P) Läppcancer (C00-) Malign tumör på könsorganen (C51-, C60-) Malignt melanom (C43-) Bindvävscancer Kaposis sarkom Malign mjukdelstumör Mesoteliom Perifera nerver, blodkärl, brosk, bursor, fett, fascior, ligament, lymfkärl, pleura, muskler, senor, synovia, peritoneum Bindväv i bröstkörtel (C50-) Hjärtat och mediastinum (C39-P) C50 C61 C85P C96P D17 D180 D22 D23 D36 D48 Pleura förutom mesoteliom (C39-P) Bröstcancer Mammarcancer Hudcancer (C44-) Malignt melanom (C43-) C50 Prostatacancer Cancer i blåshalskörteln Malignt lymfom Hodgkins sjukdom Mycosis fungoides Non-Hodgkin-lymfom Malign blodsjukdom Andra leukemier med icke specificerad celltyp Leukemi, ospecificerad Monocytleukemi Hodgkins sjukdom, non-hodgkinlymfom, övriga maligna lymfom (C85-P) Immunproliferativ sjukdom (C90-) Lymfatisk leukemi (C91-) Multipelt myelom och maligna plasmacellstumörer (C90-) Myeloisk leukemi (C92-) Lipom Fettsvulst Haemangiom Blodkärlssvulst Blått nevus (D22-) Naevus Blått nevus Hårigt nevus Melanocytnevus Pigmentnevus Benign hudtumör Benign svettkörteltumör Benign talgkörteltumör Lipom (D17-) Melanocytnevus (D22-) D23 Hemangiom (D180) Benign tumör, ospecificerad Tumör Lymfkörtlar,perifera nerver Oklar tumör Svulst R190 Resistens i buk R22- Resistens i hud 4

6 R238 Hudförändring R59- Lymfkörtelförstoring Kapitel III Sjukdomar i blod och blodbildande organ samt vissa rubbningar i immunförsvaret D50 D51 D64P D759P Järnbristanemi Blödningsanemi Perniciös anemi B12-bristanemi på grund av defekt bildning av intrinsic factor eller defekt upptag Andra nutritionsanemier (D64-P) Folatbristanemi (D52-) Anemi Anemi efter akut större blödning Anemi vid kronisk sjukdom Anemi vid tumörsjukdom Aplastisk anemi Blodbrist Nutritionsanemi Järnbristanemi (D50-) Annan sjukdom i blod och blodbildande organ R59- Lymfkörtlförstoring Kapitel IV Endokrina sjukdomar, nutritionsrubbningar och ämnesomsättningssjukdomar E04 E14P R73 Struma Atoxisk diffus struma Sköldkörtelförstoring Jodbristrelaterad struma (E01-P) Medfödd struma (E03-) Diabetes mellitus, ospecificerad Diabetes mellitus, ospecificerad Diabetes: ej insulinberoende (E118P, E119) vid graviditet (O24-) insulinberoende (E108P, E109) neonatal (P70-) renal och ospecificerad glukosuri (R82-P) Hyperglykemi Latent diabetes E63P E66P E88P E890 Nedsatt glukostolerans Onormal glukostoleranstest Diabetes under graviditet (O24-) Näringsbrist Malnutrition Vitaminbrist Jodbristrelaterade sköldkörtelsjukdomar (E01-P) Rubbningar i mineralmetabolism (E88-P) Nutritionsanemier (D50-, D51-,D52-) Obesitas Adipositas Fetma Övernäring Övervikt Lipomatos (E88-P) Ämnesomsättningssjukdom Postoperativ hypotyreos Hypotyreoidism efter strålningåtgärd Kapitel V Psykiska sjukdomar och syndrom samt beteendestörningar F01 Vaskulär demens Arteriosklerotisk demens Multiinfarktdemens Alzheimers sjukdom (G30-) Senilitet (R54-) F03P G30 R410 R418 R45-P Demens Demens,ospecificerad Presenil demens Presenil psykos Senil demens Senil psykos Alzheimers sjukdom (G30P) Senilitet (R54-) Alzheimers sjukdom Vaskulär demens (F01-) Demens (F03-P) Senilitet UNS (R54-) Desorientering Konfusion Psykogen desorientering (F44-) Amnesi Minnessvårigheter Symtom avseende känsloläge 5

7 Dysfori Hyperaktivitet Nervositet Alkoholproblem F109P F17- Skadligt bruk av tobak F19P Drogberoende Drogmissbruk Läkemedelsberoende Narkomani F32- Depressiv episod Depression Psykogen depression Reaktiv depression F410 F419P Paniksyndrom Panikattack Paniktillstånd Ångesttillstånd Ångest F439P Stressreaktion Krisreaktion Sorgereaktion F51- Sömnstörning Mardrömmar Nattskräck Sömngång Organiska sömnstörningar (G47-) F55- Läkemedelsmissbruk Missbruk av ej beroendeframkallande substanser F95- Tics F99- Psykisk sjukdom Kapitel VI Sjukdomar i nervsystemet G20- Parkinsons sjukdom G250 G258 G30 Essentiell tremor Restless legs Myrkrypningar Rastlösa ben Alzheimers sjukdom Alzheimerdemens Demens vid Alzheimers sjukdom Senila och presenila former Vaskulär demens (F01-) Demens (F03-P) Senilitet UNS (R54-) G35- Multipel skleros G40-P Epilepsi G43- Migrän G442 Spänningshuvudvärk G98-P Neurologisk sjukdom R42- Yrsel R51 Huvudvärk Ansiktssmärta R753 Rörelsesjuka Kapitel VII sjukdomar i ögat och närliggande organ H00- Vagel Chalazion hordeolum H010 H100 Blefarit Ögonlocksinflammation Varig konjunktivit Bindhinnekatarr Allergisk konjunktivit H101 H109P Konjunktivit H113 Subkonjunktival blödning H40-P Glaukom H539P Synrubbning H579P Ögonsjukdom T15- Främmande kropp i öga Kapitel VIII Sjukdomar i örat och mastoidutskottet H60- Extern otit Hörselgångsinflammation Infektion i ytterörat Otitis externa H612 Vaxpropp H811 Benign paroxysmal yrsel Benign lägesyrsel H919P Hörselnedsättning H921 Öronflytning H931 Tinnitus H939P Öronsjukdom R42- Yrsel R040 Näsblödning T16- Främmande kropp i öra Kapitel IX Cirkulationsorganens sjukdomar I10- Hypertoni, I209P Angina pectoris Ischemiska bröstsmärtor Kärlkramp I48- Förmaksflimmer 6

8 I49- Hjärtarytmi I50- Hjärtsvikt Hjärtastma Hjärtinkompensation Hjärtinsufficiens Kronisk hjärtinsufficiens I63- Hjärninfarkt I67-P Cerebrovaskulär sjukdom I69- Funktionsnedsättningar efter cerebrovaskulär sjukdom I800 Tromboflebit i ben Inflammation i ytlig ven i ben I809P Ventrombos I832P I839P Venöst bensår Ytliga varicer på ben Åderbråck på ben I84- Hemorrojder I872P Venös insufficiens Hypostatiskt eksem Postrombotiskt syndrom srasdermatit I95- Hypotoni Hypotoni orskad av läkemedel Ortostatsik hypotoni I99P Sjukdom i cirkulationsorganen R000 Takykardi R001 Bradykardi R002 Hjärtklappning R030 Uppmätt förhöjt blodtryck R031 Uppmätt lågt blodtryck R07-P Bröstsmärta R60- Ödem Kapitel X Andningsorganens sjukdomar J01- Akut sinuit J02- Faryngit Halsont J03- Tonsillit J04- Akut laryngit, Stämbandsinflammation J06-P Övre luftvägsinfektion Förkylning ÖLI J11-P Influensa J304P Allergisk rinit J36- Peritonsillit J43- Emfysem J44- KOL J45-P Astma J98P Sjukdom i andningsorgan R05- Hosta R06 Dyspné Andfåddhet Andnöd Ytlig andning R065 Snarkning R490 Heshet T17- Främmande kropp i andningsvägar Kapitel XI Matsmältningsorganens sjukdomar K08-P Tandsjukdom K120 Recidiverande afte K122P Stomatit K13- Läpp-och munslemhinnesjukdom Gombesvär hos rökare Irritationshyperplasi i minslemhinna Kind- och läppbitning Leukoplaki Munvinkelragader K14- Tungsjukdom Atrofisk glossit Glossit Hårtunga Lingua geographica Tungsveda K30-P Dyspepsi K31-P Gastroduodenal sjukdom K35- Akut blindtarmsinflammation K40P Ljumskbråck Femoralbråck Hernia inguinalis pungbråck K42- Navelbråck K46-P Bukbråck Främre bukväggsbråck Ärrbråck K50- Chrohns sjukdom K51- Ulcerös kolit K52-P Icke infektiös magtarmsjukdom Allergisk och kostbetingad diarré Gastoenterit Icke infektiös diarré 7

9 Icke infektiös inflammation i magtarmkanal Kolit K590 Obstipation K61P Analfissur Analabcess Anorektal abcess Perianal abcess Perianal fistel Ändtarmsabcess Ändtarmsfistel K62- Rektalsjukdom Blödning i anus Polyp i ändtarmen Proktit Prolaps i ändtarm Rektalblödning Rektalpolyp Pektalprolaps Strålningsproktit Änddtarmssjukdom K83-P Gallvägssjukdom K921 Hematemes K922 Melena K922P Gastrointestinal sjukdom I84- Hemorrojder R104P Buksmärta Magknip Ömhet i magen R110P Illamående R111P Kräkningar R12- Halsbränna R13- Sväljningssvårigheter R14- Flatulens R15- Fecesinkontinens R190 Resistens i buk R194 R638P R682 Förändrade avföringsvanor Symtom relaterade till födooch vätskeintag Bristfälliga matvanor Intorkning Polydipsi och polyfagi Ätproblem Muntorrhet Kapitel XII Hudens och underhudens sjukdomar L01- Impetigo svinkoppor L02- Abcess Böld Furunkel L030 Karbunkel Paronyki Nagelbandsinfektion Paranritium L04 Lymfadenit Akut lymfkörtelinflammation L05- Pilonidalcysta Sakraldermoid L08 Hudinfektion Bakteriell hudinfektion Celluit Ektyma Erytrasma Lymfangit, akut Pyodermi L20- Atopisk dermatit Atopiskt eksem Böjveckseksem L21- Seborroisk dermatit, Mjälleksem Seborroiskt eksem L22- Blöjdermatit Blöjeksem L230 Nickeleksem allergisk kontaktdermatit av metaller L24- Traumativt eksem Husmorseksem Icke allergiskt kontaktdermatit Irrativ kontaktdermatit, Nötningseksem L25-P Kontaktdermatit L29- Pruritus Anal klåda Anogenital klåda Klåda Prurigo nodularis Strofulus L303 Infekterat eksem L309P Dermatit Eksem Pustulosis plantaris L403 L409P Psoriasis L42- Pityriasis rosea Fjällros L50- Urtikaria Nässelfeber Nässelutslag L53-P L56-P L600 Erytem Hudrodnad Toxiskt erytem Ljusdermatit Solbränna Solsveda Soleksem Nageltrång 8

10 L609P Nagelsjukdom L65P Alopeci Androgent håravfall Håravfall Ärrbildande håravfall L70- Akne L72- Aterom L73- Hidradent Follikulit Follikulär sjukdom Hidroadenit Skäggsvamp Sycosis barbe L74-P Svettkörtelsjukdom Milaria Värmeplitor L819P Pigmentrubbning Café au lait-fläck Fräknar Lentigo L82- Seborriskt keratos Seborroisk vårta Verruca seborrica L84- Hudförhårdnad Kallositet Klavus Liktorn L89- Trycksår L97- Bensår L984 Kroniskt hudsår L989P Hudsjukdom, ospecificerad A46 B084 B08P B353 B35 B351 B360 Erysipelas Höstblåsor, hand, foot, mouth disease Virusexantem Fotsvamp Dermatofytos Hudsvamp Ringorm Tinea Nagelsvamp Nagelmykos Onykomykos Pityriasis versicolor R003 Gangrän R20- Känselstörning i hud Bränningar Domningar Dysestesi Myrkrypningar Parestesi Sensibilitetsrubbning R21- Hudutslag R22- Resistens i hud R230 Cyanos R233 Petekier R234 Fjällande hud R238P Hudförändring T00-P T01-P T30-P T35-P Ytlig skada Skrubbsår Insektsbett Blåmärke Kontusion Sårskada Djurbett Klämskada Brännskada Köldskada Kapitel XIII sjukdomar i muskuloskeletala systemet och bindväven M06-P Reumatoid artrit M10- Gikt M13-P Artrit M16- Höftledsartros M17- Knäartros M19- Artros M201 Hallux valgus M239 Knäledssjukdom M255 Ledvärk M256 Ledstelhet M259P M436 Ledsjukdom Tortikollis nackspärr Ryggsjukdom M539P M544 Lumbago-ischias M549P Ryggvärk M653 Trigger finger M791 Myalgi M799P Mjukvävnadssjukdom M81- Osteoporos R251 R252 R258P R26-P Tremor Kramp Ofrivilliga rörelser Gångrubbning 9

11 Kapitel XIV Sjukdomar i urinoch könsorganen N30-P Cystit N32-P Sjukdom i urinblåsan N34- Uretrit N394P Urininkontinens Ansträngningsinkontinens Blandinkontinens Reflexinkontinens Stressinkontinens Trängningsinkontinens Urge inkontinens Överfyllnadsinkontinens Utesluter Ospecificerad urininkontinens R 32 Urinvägssjukdom N399P N40- Prostatahyperplasi N42- Prostatasjukdom N47- Fimosis N481P Balanit förhudsinflammation Sjukdom i manliga genitalia N50-P N600 Mammarcysta N61- Mastit N63- Knuta i bröstkörtel N76-P Vulvovaginit slidkatarr N819P N90-P N959P N99-P Uterovaginal prolaps Framfall Sjukdom i kvinnliga genitalia Klimakteriebesvär Komplikation efteringrepp i urin- och könsorgan R30- Smärta vid vattenkastning R31- Hematuri R32- Urininkontinens ospecificerad R33- Urinretention R35- Polyuri Nykturi Täta urinträngningar Täta urintömningar R391 Miktionssvårigheter Svag urinstråle Vattenkastningsbesvär Kapitel XV Graviditet, förlossning och barnsängstid O91- Mjölkstockning 092- Amningsproblem Kapitel XVI Vissa perinatala tillstånd P59-P Gulsot hos nyfödd, fysiologisk Kapitel XVII Medfödda missbildningar, deformiteter och kromosomavvikelser Kapitel XVIII Symtom, sjukdomstecken och onormala kliniska fynd och laboratorieprover som ej klassificeras annorstädes R000 Takykardi R001 Bradykardi R002 Hjärtklappning R003 Gangrän R030 Uppmätt förhöjt blodtryck R031 Uppmätt lågt blodtryck R040 Näsblödning R05- Hosta R060 Dyspné R065 Snarkning R066 Hicka R07-P R104P Bröstsmärta Buksmärta Ömhet i buken Magknip Spädbarnskolik R108P R110P Illamående R111P Kräkningar R12- Halsbränna R13- Sväljningssvårigheter R14- Flatuens Gasspänningar i buken R15- Facesinkontinens R190 R194 R20- Känselstörning i hud Bränningar Domningar Dystesi Myrkrypningar Parestesi Sensilibiltetsrubbning R21- Hudutslag R22- Resistens i hud Resistens i buk Förändrade avföringsvanor 10

12 R234 R238 R251 R252 R258P Fjällande hud Hudförändring Tremor Kramp Muskelkramp Vadkramp Ofrivilliga rörelser Utesluter Tics (F95-) R26-P Gångrubbning R30- Smärta vid vattenkastning R31- Hematuri R32- Urininkontinens ospecificerad R33- Urinretention R35- Polyuri Nykturi Täta urinträngningar Täta urintömningar R391 R410 R41.8P Miktionsvårigheter Svag urinstråle Vattenkastningsbesvär Desorientering Amnesi Minnessvårigheter R42- Yrsel R45-P Symtom avseende känsloläge Dysfori Hyperaktivitet Nervositet R47- Talsvårigheter R48- Läs- och skrivsvårigheter R490 Heshet R50- Oklar feber R51- Huvudvärk R52- Smärta R53- Trötthet R54- Ålderssvaghet R55- Svimning R56- Feberkramp R59- Lymfkörtelförstoring R60- Ödem R638P R 682 R688P Symtom relaterade till födooch vätskeintag Bristfälliga matvanor Intorkning Polydipsi och polyfagi Ätproblem Muntorrhet Okänd orsak till sjuklighet Irritabelt spädbarn Klubbfingrar Sjukdom utan diagnos icke specificerad till lokalisation eller organsystem Skrikigt spädbarn Urglasnaglar R73- Hyperglykemi R82-P Onormalt urinfynd Glukosuri Hemoglobinuri proteinuri Kapitel XIX Skador, förgiftningar mm. S134 Distorsion i halskotpelaren Whiplashskada S223P Revbensfraktur S525 Distal radiusfraktur S635 Handledsdistorsion S720P Lårbenshalsfraktur S822P Underbensfraktur S836P Knädistorsion S860 Hälseneskada S922P Fotfraktur S934P T00-P T01-P Fotledsdistorsion Ytlig skada Skrubbsår Insektsbett Blåmärke Kontusion Sårskada Djurbett Klämskada Fraktur T02-P T03-P Distorsion T05-P Traumatisk amputation T07-P Skada T15- Främmande kropp i öga T16- Främmande kropp i öra T17- Främmande kropp i andningsvägar T18- Främmande kropp i matsmältningsorganen Utesluter I svalget (T17-) T19- Främmande kropp i urinorgan/könsorgan T30-P Brännskada T35-P Köldskada T50-P Läkemedelsförgiftning T74- Misshandelssyndrom T753 Rörelsesjuka T78.4 Allergi 11

13 T789P Ogynnsam effekt Andra ogynnsamma reaktioner på födoämne som ej klassificeras annorstädes Effekt av yttre orsak Strålningssjuka Värmesynkope T80- Komplikation efter injektion T88-P Komplikation till kirurgisk åtgärd och medicinsk vård T98-P Sena besvär av skada Kapitel XXI Faktorer av betydelse för hälsotillståndet och för kontakter med hälso- och sjukvården Z000 Allmän medicinsk undersökning Z001 Hälsoövervakning av barn Z02- Undersökning för intyg Z03- Medicinsk bedömning för misstänkt sjukdom Z10- Hälsokontroll av definierad befolkningsgrupp Z13-P Hälsokontroll avseende specificerade sjukdomar Screening Z27-P Vaccination Z65-P Socialmedicinska problem Z710 Konsultation för annan Z711 Oro för sjukdom Z72- Livsstilsproblem Tobaksbruk, brist på fysisk träning etc. Utesluter Skadligt bruk av tobak (F17-) Alkoholberoende (F102) Z73- Livssituationsproblem Bristande coping Typ A-beteende Utbrändhet Z74- Beroende av vårdgivare Behov av kontinuerlig övervakning Hjälpbehov i hemmet Sängbunden Z760 Receptförnyelse Läkemedel, hjälpmedel, glasögon 12

för Kvinnosjukvården 2010

för Kvinnosjukvården 2010 SVENSK FÖRENING FÖR OBSTETRIK OCH GYNEKOLOGI DIAGNOSHANDBOK för Kvinnosjukvården 010 Fjärde upplagan Baserad på Klassifikation av sjukdomar och hälsoproblem 1997 Klassifikation av kirurgiska åtgärder 1997

Läs mer

Primör. Primärvård - Öron-Näsa-Hals

Primör. Primärvård - Öron-Näsa-Hals Primör Primärvård - Öron-Näsa-Hals Innehåll Inledning 3 Akut media otit 4-5 Extern otit 6 HNS hos barn utredning av hörselnedsättning 7 Hörapparat - utprovning 8 Kronisk Otit 9 Serös media otit (SOM, otosalpingit)

Läs mer

BILAGA I PRODUKTRESUMÉ

BILAGA I PRODUKTRESUMÉ BILAGA I PRODUKTRESUMÉ 1 1. LÄKEMEDLETS NAMN Pixuvri 29 mg pulver till koncentrat till infusionsvätska, lösning 2. KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING En injektionsflaska innehåller 29 mg pixantron

Läs mer

7 Information om antibiotika. 9 Några vanliga infektionssymtom och infektionssjukdomar. 20 Barnhälsovården i förskolan

7 Information om antibiotika. 9 Några vanliga infektionssymtom och infektionssjukdomar. 20 Barnhälsovården i förskolan När barnet är sjukt Ska barnet vara hemma eller i barngrupp? Råd om barns vardagssjuklighet och om andra sjukdomar som förekommer i förskoleverksamheten. Innehåll 4 När barnet är sjukt 5 Ovanligare smittor

Läs mer

Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder 2011

Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder 2011 Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder 2011 Tobaksbruk, riskbruk av alkohol, otillräcklig fysisk aktivitet och ohälsosamma matvanor Stöd för styrning och ledning Du får gärna citera Socialstyrelsens

Läs mer

När Ditt barn blir sjukt!

När Ditt barn blir sjukt! När Ditt barn blir sjukt! Denna skrift är framtagen av Smittskydd Skåne i samarbete med Barnhälsovårdsenheterna i Helsingborg, Kristianstad, Lund och Malmö. Innehåll Till föräldrar med barn i barnomsorgen!...

Läs mer

TERAPIREKOMMENDATIONER

TERAPIREKOMMENDATIONER TERAPIREKOMMENDATIONER 2013 Urvalet av läkemedel omfattar huvudsakligen rekommenderade förstahandsval inom respektive område och baseras på dokumenterad medicinsk och farmacevtisk ändamålsenlighet samt

Läs mer

Hur gör vi när barnen blir sjuka?

Hur gör vi när barnen blir sjuka? Hur gör vi när barnen blir sjuka? Råd till föräldrar med barn i förskolan Barnhälsovården i samarbete med Smittskydd Halland Innehåll Till dig som har ditt barn i förskola 2 Allmänt 3-4 Kontaktuppgifter

Läs mer

Befolkningen i Stockholms län lever allt längre. För förs

Befolkningen i Stockholms län lever allt längre. För förs 1 Hälsoutvecklingen i Stockholms län 1.1 Den ökande livslängden Aldrig förr har medellivslängden varit längre i Stockholms län än i riket Befolkningen i Stockholms län lever allt längre. För förs ta gången

Läs mer

REKOMMENDERADE LÄKEMEDEL 2015

REKOMMENDERADE LÄKEMEDEL 2015 REKOMMENDERADE LÄKEMEDEL 2015 1 REKOMMENDERADE LÄKEMEDEL 2015 Rekommendationerna har tagits fram av läkemedelskommittén i Landstinget Kronoberg med underlag från landstingets medicinska grupper. Rekommendationerna

Läs mer

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. Roaccutan 10 mg och 20mg mjuka kapslar. Isotretinoin

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. Roaccutan 10 mg och 20mg mjuka kapslar. Isotretinoin BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN Roaccutan 10 mg och 20mg mjuka kapslar Isotretinoin Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Spara denna information, du kan behöva

Läs mer

hur gör vi när barnen blir sjuka?

hur gör vi när barnen blir sjuka? hur gör vi när barnen blir sjuka? Råd till föräldrar med barn i förskolan Denna broschyr riktar sig till föräldrar med barn i förskolan, den är tänkt som en hjälp på vägen när barnen blir sjuka. För informationen

Läs mer

Downs syndrom medicinskt vårdprogram - 0-18 år. 21 mars 2013

Downs syndrom medicinskt vårdprogram - 0-18 år. 21 mars 2013 Downs syndrom medicinskt vårdprogram - 0-18 år 21 mars 2013 2:a revidering 26 augusti 2013 3:a revidering 21 februari 2014 Innehållsförteckning Introduktion... 4 Historik... 4 Genetik... 4 Epidemiologi...

Läs mer

Pregabalin Pfizer. 8.11.2013, version 10.0 OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN

Pregabalin Pfizer. 8.11.2013, version 10.0 OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN Pregabalin Pfizer 8.11.2013, version 10.0 OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN VI.2 Delområden av en offentlig sammanfattning VI.2.1 Information om sjukdomsförekomst Epilepsi Epilepsi är en

Läs mer

Handlingsprogram för Vård i livets slut

Handlingsprogram för Vård i livets slut Handlingsprogram för Vård i livets slut Skara kommun År 2009 Vård i livets slutskede Att veta när döden är nära och förstå vad som är att vänta Att behålla kontrollen över vad som händer Att få behålla

Läs mer

Statistik. Antalet fall av cancer ökar snabbt i Sverige...10 Cancerbördan växer i världen... 22

Statistik. Antalet fall av cancer ökar snabbt i Sverige...10 Cancerbördan växer i världen... 22 Statistik Nästan 58 000 cancerdiagnoser ställdes år 2011 i Sverige. Under de senaste 20 åren har antalet nya cancerfall ökat med i genomsnitt 1,7 procent per år. Ungefär lika många män som kvinnor får

Läs mer

ICF/ICF-CY utbildningsmaterial Del 1- Introduktion av modell, struktur och innehåll

ICF/ICF-CY utbildningsmaterial Del 1- Introduktion av modell, struktur och innehåll ICF/ICF-CY utbildningsmaterial Del 1- Introduktion av modell, struktur och innehåll 2 Förord Flera verksamhetsföreträdare har efterfrågat ett nationellt informationsmaterial om ICF/ICF-CY för att öka kunskapen

Läs mer

CARO LI NA J E R N B RO,

CARO LI NA J E R N B RO, CARO LI NA J E R N B RO, C A R L - G U S TA F B O R N E H A G & S TA F FA N J A N S O N ( R E D. ) Barns liv och hälsa i Värmland 2014 CAROLINA JERNBRO, CARL-GUSTAF BORNEHAG & STAFFAN JANSON (RED.) BARNS

Läs mer

UTBILDNINGSBOK AT. Socialstyrelsens föreskrifter med målbeskrivning läkarorganisationernas kommentarer LOKAL PLANERING OCH UPPFÖLJNING

UTBILDNINGSBOK AT. Socialstyrelsens föreskrifter med målbeskrivning läkarorganisationernas kommentarer LOKAL PLANERING OCH UPPFÖLJNING INNEHÅLL KAPITEL 1 SYFTET MED EN KAPITEL 2 HUR REGLERAS Socialstyrelsens föreskrifter med målbeskrivning läkarorganisationernas kommentarer KAPITEL 3 GENERELL HANDLINGSPLAN KAPITEL 4 INDIVIDUELL HANDLEDNINGS-

Läs mer

HÄLSOENKÄT REDOVISNING FINSK LAPPHUND

HÄLSOENKÄT REDOVISNING FINSK LAPPHUND HÄLSOENKÄT REDOVISNING FINSK LAPPHUND Underlaget till denna redovisning Under december månad 2013 gjordes ett utskick till 3044 stycken hushåll där ägare fanns registrerade av en Finsk lapphund i Svenska

Läs mer

Vårdprogram palliativ vård

Vårdprogram palliativ vård SOCIALFÖRVALTNINGEN Annika Nilsson, 0554-191 56 annika.nilsson@kil.se 2013-12-06 Vårdprogram palliativ vård INNEHÅLLSFÖRTECKNING SID BAKGRUND 3 SYFTE 3 PALLIATIV VÅRD 3 ETIK OCH PROFESSIONELLT FÖRHÅLLNINGSSÄTT

Läs mer

Svenska riktlinjer för första hjälpen

Svenska riktlinjer för första hjälpen Svenska riktlinjer för första hjälpen Version: 1.0 Fastställda: 2013-02-22 Redaktörer: Lars Adamsson, Andreas Claesson, Johan Skogmalm et al. I Svenska Första hjälpen-rådet ingår: Innehåll 1. INLEDNING...

Läs mer

Sjukgymnastik i palliativ vård

Sjukgymnastik i palliativ vård en klinisk handbok Sjukgymnastik i palliativ vård Ulla Frymark Lilian Hallgren Ann-Charlotte Reisberg 2 Innehåll Innehåll Utgiven av Palliativt Centrum, Stiftelsen Stockholms Sjukhem ISBN 978-91-978507-0-4

Läs mer

läkemedel 2015 Landstinget i Värmland Följ eller motivera

läkemedel 2015 Landstinget i Värmland Följ eller motivera läkemedel 2015 Landstinget i Värmland Följ eller motivera Bästa förskrivare! Rekommenderade läkemedel 2015 innehåller Läkemedelskommitténs rekommendationer för de vanligaste sjukdomarna, som tagits fram

Läs mer

Information för dig med. myelodysplastiskt syndrom (MDS)

Information för dig med. myelodysplastiskt syndrom (MDS) Information för dig med myelodysplastiskt syndrom (MDS) 1. Vad är MDS? Myelodysplastiskt syndrom (MDS) är ett samlingsnamn för en grupp tumörsjukdomar som utgår från benmärgens stamceller. Myelo betyder

Läs mer

Omvårdnad vid hematologiska maligniteter - Vuxna patienter

Omvårdnad vid hematologiska maligniteter - Vuxna patienter R E G I O N A L A V Å R D P R O G R A M Omvårdnad vid hematologiska maligniteter - Vuxna patienter ONKOLOGISKT CENTRUM VÄSTRA SJUKVÅRDSREGIONEN Här finner ni aktuella vårdprogram, riktlinjer och rapporter:

Läs mer

Det finns inga hopplösa fall Gunnar Eckerdal Sjunde upplagan 2008

Det finns inga hopplösa fall Gunnar Eckerdal Sjunde upplagan 2008 Det finns inga hopplösa fall Gunnar Eckerdal Sjunde upplagan 2008 Förord De flesta cancerpatienter i vårt land har sin viktigaste kontakt med sjukvården på sjukhusens vanliga avdelningar och mottagningar.

Läs mer

Kortversion Nationellt vårdprogram för palliativ vård 2012 2014

Kortversion Nationellt vårdprogram för palliativ vård 2012 2014 Kortversion Nationellt vårdprogram för palliativ vård 2012 2014 Version 1, april 2012 Regionalt cancercentrum Stockholm Gotland regionaltcancercentrum@sll.se Kortversion Nationellt vårdprogram för palliativ

Läs mer

Innehåll. Förord 3. Inledning 4

Innehåll. Förord 3. Inledning 4 Innehåll Förord 3 Inledning 4 1 Akut myeloisk leukemi 5 Blodkroppar och deras funktioner Hur uppstår leukemi Möjliga riskfaktorer Diagnos/Vanliga symtom 2 Symptom 9 Så ställs diagnosen AML 3 Behandling

Läs mer

Nyheter och rapporter

Nyheter och rapporter Nyheter och rapporter Söker du nyheter om bristsituationer, indragningar eller säkerhetsfrågor? På vår webbplats, www.lakemedelsverket.se, publicerar vi löpande information om detta, men även om större

Läs mer