En försäkring kan aldrig förhindra att du råkar ut för ett olycksfall eller en sjukdom, men däremot kan den minska

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "En försäkring kan aldrig förhindra att du råkar ut för ett olycksfall eller en sjukdom, men däremot kan den minska"

Transkript

1 Personförsäkring Sjuk- och Olycksfallsförsäkring KOMBI Vuxen Olyckor och sjukdomar är tyvärr inget man kan styra över, de bara kommer. Och när det väl händer är det oftast fler personer i familjen som blir drabbade, inte minst ekonomiskt. En försäkring kan aldrig förhindra att du råkar ut för ett olycksfall eller en sjukdom, men däremot kan den minska de ekonomiska konsekvenserna. Sjuk- och Olycksfallsförsäkring KOMBI Vuxen ger dig ett bra skydd dygnet runt i Norden om du skulle råka ut för något. Vänd och läs mer. Det bästa med försäkringen: Gäller vid både sjukdom och olycksfall Ersätter Medicinsk invaliditet Ersätter bestående nedsatt arbetsförmåga Krisstöd dygnet runt Ersättning vid kritisk sjukdom Gäller dygnet runt i Norden Informationen gäller från

2 Sjuk- och Olycksfallsförsäkring KOMBI Vuxen Vad försäkringen gäller för Försäkringen ersätter både Medicinsk invaliditet, bestående nedsatt funktionsförmåga, och bestående nedsatt arbetsförmåga, Omställningskapital. Dessutom innehåller försäkringen ett antal delar för att minska konsekvenserna av skada, till exempel Hälsoombud. Försäkringen gäller dygnet runt, är skattefri och utan självrisk inom Norden. Vid tillfällig vistelse (högst ett år) i övriga världen ersätter försäkringen endast bestående nedsatt funktionsförmåga och momentet vanprydande ärr. Vem försäkringen gäller för Försäkringen kan tecknas mellan års ålder och behållas till 65 års ålder. Därefter övergår försäkringen till en Olycksfallsförsäkring med medicinsk invaliditet BAS 65+. För att teckna försäkringen måste du vara folkbokförd i Sverige och omfattas av lagen om allmän försäkring. Försäkringsbelopp Ersättningen beräknas på det försäkringsbelopp du väljer, 10, 20 eller 30 pbb, och anger hur stor ersättning du kan få beroende på grad av nedsatt funktions- och arbetsförmåga. Försäkringsbeloppet reduceras från årsförfallodagen efter fyllda 50 år med 5 % per år av det ursprungliga beloppet fram till och med årsförfallodagen efter att du fyllt 64 år. Reduktionen sker längst till att 3 pbb återstår. Ersättning för bestående nedsatt arbetsförmåga upphör vid 55 års ålder. Rätt till ersättning föreligger till 60 års ålder för olycksfall eller sjukdom som inträffat före 55 års ålder. Försäkringen är värdesäkrad vilket innebär att försäkringsbeloppet och andra ersättningsbelopp som är knutna till prisbasbeloppet följer inflationen. Detta räknas som olycksfall Som olycksfall räknas kroppsskada som uppkommit ofrivilligt genom en plötslig, yttre händelse. Som olycksfall räknar vi även avsliten hälsena, knäskada genom vridvåld samt kroppsskada vid solsting, värmeslag, förfrysning och fästingbett. Valbart tillägg: Månadsersättning vid sjukskrivning Månadsersättning vid sjukskrivning är en tilläggsförsäkring till försäkringen KOMBI Vuxen. Försäkringen ger dig, efter 3 månaders karens, en ekonomisk månadsersättning om du drabbas av nedsatt arbetsförmåga på grund av sjukdom eller olycksfall. Ersättning betalas ut efter karenstiden och lämnas i förhållande till nedsatt arbetsförmåga. Efter karenstidens utgång får du ersättning månadsvis i efterskott, under sjukperiod som du har nedsatt arbetsförmåga till minst 50 %. Ersättning betalas längst i 36 månader, dock längst till din 65-årsdag. Månadsersättning vid sjukskrivning kan sökas från 18 års ålder och endast om försäkringen KOMBI Vuxen finns eller söks. Avslutas KOMBI Vuxen upphör även tilläggsförsäkringen att gälla.

3 det här ingår i sjuk- och olycksfallsförsäkring kombi vuxen: Medicinsk invaliditet Försäkringsbelopp 10 pbb, kr 20 pbb, kr 30 pbb, kr Bestående nedsatt arbetsförmåga, Omställningskapital (Upphör vid 55 år) Försäkringsbelopp 10 pbb, kr 20 pbb, kr 30 pbb, kr Krisstöd dygnet runt oavsett orsak Tillgång till psykolog via telefon 365 dygn/år Krisförsäkring Max 10 behandlingstillfällen Kritisk sjukdom eller olycksfall Försäkringsbelopp 1 pbb, kr Akutersättning Försäkringsbelopp 1,5 % av 1 pbb, 660 kr Ersättning vid sjukhusvistelse Försäkringsbelopp 0,35 % av 1 pbb = 154 kr/dag Läke-, rese- & tandskadekostnader (Endast vid olycksfall mot kvitto) Försäkringsbelopp Skäliga kostnader Merkostnader (Endast vid olycksfall mot kvitto) Försäkringsbelopp 2 pbb, kr Personliga tillhörigheter (Endast vid olycksfall) Försäkringsbelopp 0,5 pbb, kr Rehabilitering Försäkringsbelopp 3 pbb, kr Hälsoombud Sjukskrivningsguide som hjälper dig tillbaka till arbetet. Sveda och värk, (Endast vid olycksfall) Enligt skadeståndsrättsliga regler Vanprydande ärr (Endast vid olycksfall) Enligt SalusAnsvars tabell Om du skulle få en bestående funktionsnedsättning på grund av sjukdom eller olycksfallsskada, Medicinsk invaliditet, lämnas ersättning från försäkringen. Om skadan dessutom påverkar din framtida arbetsförmåga till minst 50 % kan du även få kompensation för det genom Omställningskapital. Ersättningen beräknas utifrån den medicinska invaliditetsgraden. Vid 10 % - 29 % invaliditetsgrad beräknas ersättningen med faktor 1,2. Om den bestående funktionsnedsättningen är minst 30 %, beräknas ersättning i förhållande till grad av arbetsoförmåga till minst 50 %. Genom försäkringen får du tillgång till Krisstöd, jourhavande psykolog, dygnet runt över telefon. Du kan även få korttidsterapi genom Krisförsäkring, upp till 10 behandlingstillfällen om till exempel någon nära anhörig avlider eller om du själv råkar ut för ett olycksfall eller sjukdom. Behandling ska på förhand godkännas av bolaget. Ett engångsbelopp utbetalas för nedanstående diagnoser/sjukdomstillstånd som blir aktuella under tid försäkringen är gällande. Cancer (elakartad ), ICD C00-C97 Multipel Skleros (MS), ICD G35 Amyotrofisk Lateral Scleros (ALS), ICD G12.2 Vid sjukdom eller olycksfallsskada där du tvingas ligga på intensivvårdsavdelning, IVA, i minst fyra sammanhängande dygn. Om du blir akut inskriven för vård på sjukhus över natt utbetalas Akutersättning som ett engångsbelopp. Ersättning vid sjukhusvård utbetalas om du blir inlagd över natt för vård på sjukhus. För en och samma olycksfallsskada eller sjukdom kan ersättning betalas i högst 365 dagar. Ersättning lämnas inte från någon del av försäkringen för permissionsdagar, långvariga besök på till exempel akutmottagning eller sjukhusvistelse utanför Norden. Försäkringen ersätter Läke-, rese- och tandskadekostnader som uppkommer till följd av olycksfall. Försäkringen ersätter inte inkomstförlust, kostnader vid sjukdom, kostnader som ersätts från annat håll samt tandskada på grund av tugg- och bitskdor. Ersättning lämnas även för Merkostnader som uppstår om du under sjuktiden till exempel måste anlita någon för att utföra en syssla som du normalt gör, som till exempel rasta hunden, passa barnen eller städa ditt hem. Personliga tillhörigheter som till exempel cykelhjälm och kläder som skadas i samband med olyckstillfället ersätts också. Försäkringen ersätter inte förlust eller skadade personliga tillhörigheter i övrigt och inte specifik sport- eller skyddsutrustning. Medför sjukdomen eller olycksfallsskadan Rehabilitering som föreskrivits av läkare betalas även den kostnaden i längst fem år. Hälsoombuden fungerar som ett stöd för att påskynda rehabiliteringen efter ett olycksfall eller sjukdom. De blir din guide genom sjukskrivningen och hjälper dig att ta reda på dina rättigheter och skyldigheter för att du så snabbt som möjligt ska komma tillbaka igen till arbetet. Under den akuta behandlings- och läkningstiden ingår ersättning för Sveda och värk. Försäkringen ersätter inte sveda och värk om den försäkrade får ersättning från annat håll, till exempel en annan försäkring. Om du efter avslutad läkarbehandling får ett Vanprydande ärr kan ersättning ges för detta. Dödsfall Försäkringsbelopp 1 pbb, kr Om du avlider på grund av olycksfall eller sjukdom utbetalas ett Dödsfallsbelopp till dödsboet. det här ingår i kvinnors försäkring. Unikt för salusansvar: Fosterskadeförsäkring Försäkringsbelopp 50 % av valt försäkringsbelopp max 15 pbb, kr Om du som försäkrad är kvinna och blir gravid ingår automatiskt en försäkring för levande födda barn om födseln inträffar efter att försäkringen varit gällande i minst 8 månader. Förutsättning för att försäkringen ska kunna lämna ersättning är att barnets medfödda eller i samband med förlossning uppkomna skada medför en medicinsk invaliditet med minst 20 %. Utökad information finns i villkoret. Barnlivskydd Försäkringsbelopp 25 % av 1 pbb, kr Barnlivskydd är en försäkring som utbetalas vid dödsfall som drabbar den försäkrades barn, från graviditetsvecka 26 fram till och med 6 månaders ålder. Om flera försäkringar finns i bolaget gäller endast utbetalning av ett livbelopp.

4 Exempel på ersättning: Göran, 29 år, tecknar en Sjuk- och Olycksfallsförsäkring på 30 pbb. Göran råkar ut för en skidolycka. Han ådrar sig en nackskada som kräver operation. Göran får tillbringa 10 dagar på sjukhus. I samband med olyckan förstörs även hans skidkläder. Trots rehabiliteringsåtgärder har Göran tre år efter olyckan inte blivit återställd i nacken. Han har fått en bestående arbetsoförmåga till 50 % och hans medicinska invaliditetsgrad, bestående funktionsnedsättning, bedöms till 25 %. Ersättning beräknas enligt följande: Försäkringsbelopp 30 pbb x kr = kr. Den Medicinska invaliditetsgraden ersätts med 25 % x kr = kr. Omställningskapital ersätts med 25 % x kr x faktor 1,2 = kr. Rehabiliteringskostnader, kr. Akutersättning, 660 kr. Sjukhusvistelse, 10 x 154 = kr. Läke- och resekostnader enligt kvitto, kr. Skidkläder, kr. Sveda och värk för sju veckor under den akuta läkningstiden, kr. Den totala ersättningen från försäkringen blir kr. Viktiga begränsningar och undantag Försäkringen gäller inte för nedanstående sjukdomar och sjukdomstillstånd och inte heller för följder av dessa Psykiska sjukdomar/syndrom samt beteendestörningar ICD F00-F99,Z00-Z99 (ex depressioner, psykoser, schizofreni, ångestsyndrom och utbrändhet) Kroniskt smärttillstånd ICD R52 Dystoni ICD G24 (onormal muskelspänning) Tinnitus ICD H93.1 Sjukdomar i muskel- och skelett system ICD M47, M54, M79 (t ex fibromyalgi, myalgi, lumbago, ischias, cervikalgi, spondylos) Angivna ICD-koder Angivna ICD-koder refererar till Socialstyrelsens Klassifikation av sjukdomar och hälsoproblem Tillkommande diagnoser eller ändrade diagnosbeteckningar med ovan angivna ICD-koder omfattas även av undantaget. Klassifikationen finns på Socialstyrelsens hemsida, Begränsningar i försäkringens giltighet Olycksfall som inträffar när den försäkrade deltagit i sport och idrott, äventyrlig verksamhet, expeditioner eller annan riskfylld verksamhet, som inte kan anses som motions- eller fritidssysselsättning av normal omfattning är undantagna ur försäkringen. Nedan ges exempel på riskfylld verksamhet: Boxning eller annan kampsport där slag och sparkar ingår Tävling eller organiserad träning med motorfordon, motorfarkost eller vid hastighetskörning Klättring på berg, klippa, is och glaciär Off-piståkning Dykning (avseende större djup än 30 m, ensamdykning, vid avsaknad av ytorganisation eller is-, vrak- eller grottdykning) Fallskärmshoppning, segelflygning, drakflygning eller andra flygsporter Sport/idrottstävling eller organiserad träning som professionell idrottsutövare Stuntman, eller liknande aktivitet Särskild riskfylld yrkesverksamhet, såsom livvakt eller liknande Framkallande av försäkringsfall Försäkringen gäller inte för olycksfall som uppkommer om du utför eller medverkar till brottslig handling som enligt svensk lag leder till fängelse eller när skadan föranletts av påverkan av alkohol, andra berusningsmedel, narkotiska preparat eller läkemedel. Försäkringen gäller inte för sjukdom som antas vara en följd av missbruk av alkohol, andra berusningsmedel, narkotika eller läkemedel. Försäkringen gäller inte för olycksfall som redan har inträffat och sjukdomar som där symtomen visat sig före det att du tecknade försäkringen. Det finns speciella regler i försäkringens giltighet Vid vistelse utomlands i mer än ett år Vid flygning som annat än passagerare Krig, annan väpnad konflikt eller politiska oroligheter Terrorhandling Atomkärnreaktion. Utökad information finns att läsa i Försäkringsvillkor Sjuk- och Olycksfallsförsäkring KOMBI Vuxen. Ta alltid kontakt med SalusAnsvar om du planerar en utlandsvistelse på mer än ett år. Vad är ett prisbasbelopp (pbb)? *Prisbasbeloppet (pbb) är en enhet som bland annat används för att bestämma storlek på ersättningen i försäkringen. Pbb följer inflationen och regleras varje år. För 2012 är prisbasbeloppet satt till kronor.

5 Det här ingår i försäkringen Medicinsk invaliditet Bestående nedsatt arbetsförmåga ersätts med Omställningskapital Kritisk sjukdom eller olycksfall Krisstöd dygnet runt och Krisförsäkring Akutersättning Ersättning vid sjukhusvistelse Läke-, rese- och tandskadekostnader Merkostnader Personliga tillhörigheter Rehabilitering och hjälpmedel Hälsoombud Sveda och värk Vanprydande ärr Dödsfallsersättning Valbart tillägg Månadsersättning vid sjukskrivning Sjuk- och olycksfallsförsäkring kombi vuxen. Premie per år Försäkringsbelopp 18 år 19 år 20 år 21 år 22 år 23 år 24 år 25 år 26 år 27 år 28 år 10 pbb, kr 781 kr 806 kr 830 kr 854 kr 878 kr 902 kr 927 kr 951 kr kr kr kr 20 pbb, kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr 30 pbb, kr kr kr kr kr kr 2 051kr 2 102kr kr kr kr kr Försäkringsbelopp 29 år 30 år 31 år 32 år 33 år 34 år 35 år 36 år 37 år 38 år 39 år 10 pbb, kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr 20 pbb, kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr 30 pbb, kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr Försäkringsbelopp 40 år 41 år 42 år 43 år 44 år 45 år 46 år 47 år 48 år 49 år 50 år 10 pbb, kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr 20 pbb, kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr 30 pbb, kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr Försäkringsbelopp 51 år 52 år 53 år 54 år 10 pbb, kr kr kr kr kr 20 pbb, kr kr kr kr kr 30 pbb, kr kr kr kr kr Månadsersättning 36 månader 3 mån karens. Premie per år. valbart tillägg. Lönenivå Försäkringsbelopp Premie per år Upp till kr/mån kr/mån 252 kr kr/mån kr/mån 372 kr kr/mån kr/mån 492 kr Över kr/mån kr/mån 744 kr

6 Sjuk- och Olycksfallsförsäkring KOMBI Vuxen Viktigt att veta Hälsodeklaration och ansökan När du ansöker om försäkringen ska en hälsodeklaration fyllas i som måste godkännas av SalusAnsvar. Det är mycket viktigt att lämna fullständiga och riktiga uppgifter på de frågor som ställs i samband med försäkringsansökan. Alla frågor måste besvaras noggrant även om du tycker att frågan eller svaret saknar betydelse. I vissa fall kan det krävas en särskild hälsoprövning eller läkarundersökning. Om någon uppgift är oriktig eller ofullständig kan konsekvensen bli att försäkringen är ogiltig, att försäkringen sägs upp eller att försäkringsbeloppet reduceras. Hälsodeklarationen och ansökan ska skickas in direkt till SalusAnsvar efter att du undertecknat. Ansökan är giltig i 14 dagar efter undertecknandet. För mer information om hälsodeklarationen och för att beställa den besök eller ring Kundcenter på Ångerrätt Du som tecknar försäkringen har 30 dagars ångerrätt vid nytecknad försäkring. Ångerfristen börjar räknas från den dag du får hem försäkringsbeskedet. För att utnyttja din ångerrätt kontaktar du SalusAnsvar skriftligt på adress SalusAnsvar, Stockholm. Försäkringen sägs då upp från begynnelsedagen. Eventuellt erlagd premie återbetalas. Försäkringsperiod Försäkringsperioden är den tid för vilken försäkringsavtalet träffas. Försäkringsperioden framgår av försäkringsbeskedet. Försäkringen förlängs vid årsförfallodagen med ett år i sänder längst till den försäkrades 65-årsdag. Förnyelse sker inte om försäkringen har sagts upp. Uppsägning av försäkringen Du kan när som helst säga upp försäkringen genom att skrifligen meddela SalusAnsvar. Försäkringspremie Premien för din försäkring är beroende av valt försäkringsbelopp och din ålder. Premien framgår av försäkringsbesked och premiefaktura. Där finns också uppgifter om sista dag för betalning. Om du råkar ut för en skada Anmäl skador på telefon Om du inte är nöjd Missförstånd eller oenigheter kan oftast klaras upp på ett enkelt sätt, till exempel genom ett telefonsamtal. Om du av någon anledning tycker att vårt beslut i ett ärende är felaktigt ska du i första hand vända dig till din handläggare och be att få ärendet omprövat. Om du ändå inte anser att ditt ärende har bedömts rätt kan du få det prövat av Försäkringsnämnden SalusAnsvar Personförsäkring, Stockholm, Personförsäkringsnämnden, telefon , Allmänna reklamationsnämnden, telefon eller Konsumenternas försäkringsbyrå, telefon Fullständiga villkor Detta är en sammanfattning av försäkringen. Försäkringsvillkorets text ligger till grund för avtalet. Fullständiga villkor kan beställas från SalusAnsvar eller hämtas på Om du flyttar utomlands Ta alltid kontakt med SalusAnsvar om du planerar en utlandsvistelse på mer än ett år. Om du inte längre är folkbokförd i Sverige upphör möjligheten att behålla försäkringen. En sådan flytt ska omgående anmälas till SalusAnsvar. Information om Personuppgiftslagen (PuL) Alla personuppgifter du lämnar till oss eller som vi hämtar på annat sätt behandlas enligt PuL. Hanteringen sker i syfte att kunna bedöma försäkringsansökningar, administrera försäkringsavtal, utreda skadeärenden, genomföra marknadsanalyser och marknadsföring, produktutveckling samt riskhantering, Uppgifter om icke beviljade försäkringar eller försäkringar som avslutats sparas endast under en begränsad tid. Riskbedömning kan komma att utföras av bolagets anlitade återförsäkringsbolag. SalusAnsvar Personförsäkring AB registrerar även anmälda skador i ett för försäkringsbranschen gemensamt skadeanmälningsregister (GSR). Personuppgiftsansvarig för GSR är GSR AB, Box 24171, Stockholm. Om du önskar få information om vilka personuppgifter vi har om dig, begära rättelse av felaktiga uppgifter eller avböja vissa kontaktvägar för marknadsföring behöver vi en skriftlig, egenhändigt undertecknad ansökan/anmälan som skickas till SalusAnsvar AB, PUL ansvarig, Stockholm. Försäkringsgivaren SalusAnsvar Personförsäkring AB med organisationsnummer är försäkringsgivare. Bolaget bedriver försäkringsrörelse och erbjuder i huvudsak individuella riskförsäkringar och gruppförsäkringslösningar och står under Finansinspektionens tillsyn. Mer information Besök om du vill ha mer information eller kontakta SalusAnsvar, telefon , e-post eller skicka ett brev till SalusAnsvar, Stockholm : SA

Personförsäkring Gravidförsäkring Babydax. Det bästa med Babydax BAS: Den är kostnadsfri Ersätter bestående funktionsnedsättning

Personförsäkring Gravidförsäkring Babydax. Det bästa med Babydax BAS: Den är kostnadsfri Ersätter bestående funktionsnedsättning Personförsäkring Gravidförsäkring Babydax Grattis! Att vänta barn är bland det största som kan hända. Och frågorna du ställer dig själv är säkert många. Hur kommer det att bli? Kommer allt att gå bra?

Läs mer

Psykologförbundets Gruppförsäkringar. Speciellt framtagna för dig som är student. i samarbete med

Psykologförbundets Gruppförsäkringar. Speciellt framtagna för dig som är student. i samarbete med Psykologförbundets Gruppförsäkringar Speciellt framtagna för dig som är student. i samarbete med Ansvars första VD, Bror Gustav Bylund, med personal 1935 Över 100 år av erfarenhet. För hundra år sedan

Läs mer

IKEA/IKANO:s Gruppförsäkringar

IKEA/IKANO:s Gruppförsäkringar EXKLUSIVT för medarbetare i copyright Inter IKEA systems B.V. 2008 personförsäkringar IKEA/IKANO:s Gruppförsäkringar Speciellt framtagna för dig som är medarbetare. Corbis/Scanpix Över 100 år av omtanke

Läs mer

om dig som studerande och din trygghet.

om dig som studerande och din trygghet. EXKLUSIVT för dig som medlem i studentförsäkring om dig som studerande och din trygghet. Corbis/Scanpix Över 100 år av omtanke Där vi kommer ifrån måste man bry sig lite mer För drygt hundra år sedan var

Läs mer

om dig och din trygghet.

om dig och din trygghet. EXKLUS IV T för dig som m ed l e mi personförsäkringar om dig och din trygghet. Corbis/Scanpix Över 100 år av omtanke Där vi kommer ifrån måste man bry sig lite mer För drygt hundra år sedan var det en

Läs mer

MSF:s Gruppförsäkringar. Speciellt framtagna för dig som är student. i samarbete med

MSF:s Gruppförsäkringar. Speciellt framtagna för dig som är student. i samarbete med MSF:s Gruppförsäkringar Speciellt framtagna för dig som är student. i samarbete med Över 100 år av erfarenhet. För hundra år sedan kom några läkare på att de som grupp hade unika behov när det gällde deras

Läs mer

Grattis till ditt medlemskap i RPG. Här är dina förmåner hos SalusAnsvar. i samarbete med

Grattis till ditt medlemskap i RPG. Här är dina förmåner hos SalusAnsvar. i samarbete med Grattis till ditt medlemskap i RPG. Här är dina förmåner hos SalusAnsvar. i samarbete med Ansvars första VD, Bror Gustav Bylund, med personal 1935 Över 100 år av erfarenhet. För hundra år sedan kom några

Läs mer

Villkor för Sjuk- och Olycksfallsförsäkring KOMBI Barn. Gäller från 1 maj 2011

Villkor för Sjuk- och Olycksfallsförsäkring KOMBI Barn. Gäller från 1 maj 2011 Villkor för Sjuk- och Olycksfallsförsäkring KOMBI Barn Gäller från 1 maj 2011 Villkor för Sjuk- och Olycksfallsförsäkring KOMBI Barn 2011-05-01 Innehållsförteckning A Allmänna försäkringsregler... 6 A.1

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR 81:4 2008-10-01 TRYGG VUXEN

ALLMÄNNA VILLKOR 81:4 2008-10-01 TRYGG VUXEN ALLMÄNNA VILLKOR 81:4 2008-10-01 TRYGG VUXEN 2 Trygg vuxen 81:4 Trygg vuxen 81:4 3 Tack för att du valt försäkring i Trygg-Hansa! trygg vuxen 81:4 Sjuk- och olycksfallsförsäkring INNEHÅLL Vår strävan är

Läs mer

Sjuk- och olycksfallsförsäkring för barn och ungdom. Försäkringsvillkor Gäller avtal tecknade från och med 2015-01-01 Tre Kronor

Sjuk- och olycksfallsförsäkring för barn och ungdom. Försäkringsvillkor Gäller avtal tecknade från och med 2015-01-01 Tre Kronor Sjuk- och olycksfallsförsäkring Försäkringsvillkor Gäller avtal tecknade från och med 2015-01-01 Tre Kronor 2/15 Försäkringsvillkor Innehåll Sammanställning av ersättningsförmåner... 3 Förklaringar av

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR 82:5 2009-11-15 TRYGGA BARN

ALLMÄNNA VILLKOR 82:5 2009-11-15 TRYGGA BARN ALLMÄNNA VILLKOR 82:5 2009-11-15 TRYGGA BARN 2 TryggaBarn 82:5 3 TACK FÖR ATT DU VALT TRYGG-HANSA FÖR DITT BARN! TRYGGA BARN Sjuk- och olycksfallsförsäkring för barn och ungdom INNEHÅLL Här har vi samlat

Läs mer

Villkor individuell försäkring PRIVAT OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING

Villkor individuell försäkring PRIVAT OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING Villkor individuell försäkring PRIVAT OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING Danske Bank 2013-01-01 Innehållsförteckning Försäkringsgivare 1 Definitioner 1 1 Allmänna bestämmelser 1 1.1 Försäkringsavtalet 1 1.2 När försäkringen

Läs mer

Barnförsäkring. Allmänt Folksams barnförsäkring kan tecknas antingen som en sjuk-och olycksfallsförsäkring eller som en olycksfallsförsäkring,

Barnförsäkring. Allmänt Folksams barnförsäkring kan tecknas antingen som en sjuk-och olycksfallsförsäkring eller som en olycksfallsförsäkring, 1/5 Försäkringen tecknas hos Folksam ömsesidig sakförsäkring, organisationsnummer 502006-1619. Att Folksam är ett ömsesidigt försäkringsbolag innebär att det ägs av försäkringstagarna. Huvudkontorets adress

Läs mer

Hyresgästförsäkringen - Vid olycka

Hyresgästförsäkringen - Vid olycka Hyresgästförsäkringen - Vid olycka Villkor frivillig gruppförsäkring - Olycksfallsförsäkring Hyresgästföreningen 2013-01-01 Innehållsförteckning Sida Försäkringsgivare 3 Administration och skadereglering

Läs mer

Din information FÖRKÖPSINFORMATION BARNFÖRSÄKRING Gäller från 1 januari 2015

Din information FÖRKÖPSINFORMATION BARNFÖRSÄKRING Gäller från 1 januari 2015 BLIWA LIVFÖRSÄKRING, ÖMSESIDIGT BOX 5125, 102 43 STOCKHOLM Organisationsnummer 502006-6329 Din information FÖRKÖPSINFORMATION BARNFÖRSÄKRING Gäller från 1 januari 2015 Barnförsäkringen ger ett ekonomiskt

Läs mer

Ledarnas grupp försäkringar i Bliwa

Ledarnas grupp försäkringar i Bliwa FÖRKÖPSINFORMATION GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2015 Ledarnas grupp försäkringar i Bliwa DÖDSFALL SJUKDOM OLYCKSFALL BARN SJUKDOM OCH OLYCKSFALL BLIWA LIVFÖRSÄKRING I SAMARBETE MED LEDARNA Förköpsinformationen

Läs mer

Ansökan Skandia Gruppförsäkring

Ansökan Skandia Gruppförsäkring Ansökan Skandia Gruppförsäkring Avtal: 16220 Kungliga Tekniska H Enhet: 16220 Kungliga Tekniska Högskolan sid 1(11) * avser gruppmedlem, dvs. anställd på företaget. Premieberäkning sker normalt utifrån

Läs mer

Preem olycksfalls- och barnförsäkring i Bliwa

Preem olycksfalls- och barnförsäkring i Bliwa FÖRKÖPSINFORMATION GÄLLER FRÅN DEN 1 OKTOBER 2007 Preem olycksfalls- och barnförsäkring i Bliwa Det här faktabladet innehåller översiktlig och allmän information om Preem olycksfalls- och barnförsäkring

Läs mer

Allmänna villkor 70:5 2012-01-01. Kollektiv olycksfalls försäkring

Allmänna villkor 70:5 2012-01-01. Kollektiv olycksfalls försäkring Allmänna villkor 70:5 2012-01-01 Kollektiv olycksfalls försäkring 2 Kollektiv olycksfalls försäkring 70:5 Kollektiv olycksfalls försäkring 70:5 3 Kollektiv olycksfallsförsäkring 70:5 INNEHÅLL A. FÖRSÄKRINGENS

Läs mer

Fortsättningsförsäkring

Fortsättningsförsäkring FÖRKÖPSINFORMATION GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2014 Fortsättningsförsäkring i Bliwa AVTAL 8000 DÖDSFALL SJUKDOM OLYCKSFALL BARN SJUKDOM OCH OLYCKSFALL Förköpsinformationen innehåller översiktlig och allmän information

Läs mer

Din information FÖRKÖPSINFORMATION FORTSÄTTNINGSFÖRSÄKRING, AVTAL 8000 Gäller från 1 januari 2015

Din information FÖRKÖPSINFORMATION FORTSÄTTNINGSFÖRSÄKRING, AVTAL 8000 Gäller från 1 januari 2015 BLIWA LIVFÖRSÄKRING, ÖMSESIDIGT BOX 5125, 102 43 STOCKHOLM Organisationsnummer 502006-6329 Din information FÖRKÖPSINFORMATION FORTSÄTTNINGSFÖRSÄKRING, AVTAL 8000 Gäller från 1 januari 2015 A. Allmänt om

Läs mer

Barnförsäkring. Gäller från 2015-06-01

Barnförsäkring. Gäller från 2015-06-01 BARNFÖRSÄKRING FÖRKÖPSINFORMATION Barnförsäkring Gäller från 2015-06-01 Vår Barnförsäkring ger ditt barn en bra start i livet Precis som det är självklart att ha försäkring för hemmet och bilen så borde

Läs mer

Viktigt att veta. Livförsäkring. forenadeliv.se/sulf

Viktigt att veta. Livförsäkring. forenadeliv.se/sulf Viktigt att veta AUTOMATISK ANSLUTNING Som ny medlem får du automatiskt en livförsäkring, en olycksfallsförsäkring och en sjukvårdsförsäkring (grundskydd) i 3 månader utan att betala någon premie. Är du

Läs mer

Allmänna villkor 70:6 2013-01-01. Kollektiv olycksfalls försäkring

Allmänna villkor 70:6 2013-01-01. Kollektiv olycksfalls försäkring Allmänna villkor 70:6 2013-01-01 Kollektiv olycksfalls försäkring 2 Kollektiv olycksfalls försäkring 70:6 Kollektiv olycksfalls försäkring 70:6 3 Kollektiv olycksfallsförsäkring 70:6 INNEHÅLL A. FÖRSÄKRINGENS

Läs mer

kollektiv olycksfallsförsäkring

kollektiv olycksfallsförsäkring Information före och efter köp Det här är en kortfattad beskrivning av försäkringen. Fullständig information hittar du i försäkringsvillkoren som finns att hämta på trygghansa.se. kollektiv olycksfallsförsäkring

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR 93:8 2015-01-01. Seniorförsäkring Grupp

ALLMÄNNA VILLKOR 93:8 2015-01-01. Seniorförsäkring Grupp ALLMÄNNA VILLKOR 93:8 2015-01-01 Seniorförsäkring Grupp 2 Seniorförsäkring Grupp 93:8 Seniorförsäkring Grupp 93:8 3 SENIORFÖRSÄKRING GRUPP 93:8 INNEHÅLL A. FÖRSÄKRINGENS OMFATTNING Var försäkringen gäller

Läs mer

BARN- OCH UNGDOMSFÖRSÄKRING BUF 2008. Gäller från 2008-06-01

BARN- OCH UNGDOMSFÖRSÄKRING BUF 2008. Gäller från 2008-06-01 BARN- OCH UNGDOMSFÖRSÄKRING BUF 2008 Gäller från 2008-06-01 Innehåll Några ord om din försäkring...3 A. Barn- och ungdomsförsäkring...4 A.1 Försäkringsavtalet...4 A.2 Försäkrad...4 A.3 Självrisk...4 A.4

Läs mer

Olycksfallsförsäkring 2008-01-01

Olycksfallsförsäkring 2008-01-01 VILLKOR Individuell försäkring Olycksfallsförsäkring 2008-01-01 Innehållsförteckning Försäkringsgivare 1 1 Försäkringsavtalet 1 1.1 Allmänt gällande försäkringen 1 1.2 När försäkringen träder ikraft 1

Läs mer

Gruppförsäkring i Bliwa

Gruppförsäkring i Bliwa FÖRKÖPSINFORMATION GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2014 Gruppförsäkring i Bliwa DÖDSFALL SJUKDOM OLYCKSFALL BARN SJUKDOM OCH OLYCKSFALL Förköpsinformationen innehåller översiktlig och allmän information om frivillig

Läs mer

Allmän information om Skandias Gruppförsäkrin

Allmän information om Skandias Gruppförsäkrin Allmän information om Skandias Gruppförsäkrin Detta är en kortfattad beskrivning av Skandias gruppförsäkringar. I ett gruppavtal kan alla eller vissa av dessa försäkringar ingå. Vid skadereglering används

Läs mer