Kv. Pollux 5, Skövde

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kv. Pollux 5, Skövde"

Transkript

1 Kv. Pollux 5, Skövde Skövde stad och kommun, Renovering av tak och skorstenar 2003 Antikvarisk slutbesiktningsrapport Thomas Carlquist Byggnadshistorisk rapport 2005:20 s museum

2 1 Kv. Pollux 5 Renovering av tak och skorstenar på Kv. Pollux 5,, Skövde stad och kommun,. Antikvarisk slutbesiktningsrapport. s museum har genom undertecknad fungerat som antikvarisk kontrollant vid renovering av skorstenar och tak på rubricerade byggnad. Med anledning av att arbetena avslutats har slutbesiktning av renoveringsarbetet utförts den 22 juni Närvarande vid besiktningen var även ägaren, Bengt Novik. Beskrivning - tidigare ombyggnader Byggnaden är uppförd 1885 som villa för orgelbyggare AAhlstrand, troligen efter ritningar av ark. Frans A Wahlström. Förutom en smärre ombyggnad och modernisering 1925 har inga avgörande förändringar skett sedan byggnadstiden. Utvändigt innebar ombyggnaden 1925 att verandataket mot gatan förminskades och den ena fritrappan med all sannolikhet flyttades till trädgårdssidan. Samtidigt glasades den nedre verandan in. Ursprungligen byggdes villan med ett listtäckt papptak, vilket inte var ovanligt i slutet av 1800-talet. Redan på 1890-talet lades det ännu befintliga flacktegeltaket ovanpå det ca 10 år gamla papptaket. Detta papptak har nu tjänat ut och taket är i behov av diverse lagningar i takpanelen samt ny papp (underlagspapp), läktning och återläggning med ev. komplettering av flacktegelpannoma. Av de tre skorstenarna är endast den östliga, mot gården, ursprunglig medan de båda övriga har murats om med enklare utseende under 1900-talet. Kulturhistorisk status Området planlades 1877 och kom under den närmaste tjugoårsperioden att bebyggas med villor och mindre hyreshus. Området kring är välbevarat till idag, där också den första generationens bebyggelse dominerar och tillsammans med växtligheten ger en för slutet av 1800-talet tidstypisk karaktär åt stadsbilden. Såväl byggnaden som den stadsbild den ingår i uppmärksammades för sitt kulturhistoriska värde i länsmuseets inventering av bebyggelse i Skövde, publ början av 1990-talet utarbetades en detaljplan av kommunen, vars syfte är att vidmakthålla stadsdelens karaktär. På grund av att villan genomgått så få förändringar sedan nybyggnadstiden ägde den ännu 2003 ett betydande kulturhistoriskt värde. Den spelar alltjämt en viktig roll i stadsbilden vid Drottninggatan, huvudgata i Skövdes "villastad" från 1800-talets slut.

3 Kv. Pollux 5 Skadebild Läckage i taket framför allt i takfallet mot trädgården. Syfte Att åtgärda läckaget och samtidigt mura om de tre skorstenarna. Aktuella åtgärder Åtgärda skador och brister enligt ovan. Demontering av tegelpannor. Reparation av takpanel. Ny papp och läkt och återläggning av flackteglet. Nya plåtbeslag. Arbetsbeskrivning I anbud från entreprenören, Allt i Bygge. Länsmuseets kommentarer i remissvar till Länsstyrelsen Alla skorstenar avses rivas till nock och återuppmuras. I handlingarna är B-bruk föreslaget för detta arbete. B-bruk är cementhaltigt och får enligt museets mening ej användas till kulturhistoriskt värdefulla byggnader. I stället skall ett hydrauliskt kalkbruk användas. Beträffande skorstenarnas utseende skall den enda återstående ursprungliga skorstenen användas som förebild till hur alla tre skall uppmuras. Den återstående skorstenen sitter på utbyggnaden mot trädgårdssidan och uppvisar en något mer omerad murning än de båda främre och yngre. Skorstenarna bör beslås med plåt enligt gängse förfarande under talets slut. Utförda åtgärder 2003 Arbetet har omfattat omläggning av tegeltaket och ommuming av tre skorstenar. Befintliga flacktegelpannor demonterades och lagrades på ställning för återläggning. I stället för underlagspapp låg på detta hus ännu den med all sannolikhet från nybyggnadstiden ursprungliga papptäckningen med trekantslister, synlig på fotografier från ca 1890, innan teglet lades på några år därefter. Demia papp revs. Smärre lagningar i takpanelen, framför allt i fallet mot gården, där läckage förekommit. Ny ordinär underlagspapp och läkt samt återläggning av flackteglet med erforderlig komplettering av likartade pannor. All plåt i ränndalar, ståndrännor och övrig vattenföring, liksom skorstensbeslag, nytillverkad av galvaniserad plåt. All plåt på tak och skorstenar skall när så blir lämpligt målas med svart linoljefärg på lämplig alkalisäker grundning. Det råder olika uppfattningar om nyttan eller lämpligheten av att svepblästra ny galvaniserad plåtyta före målning. Efter vad museet har erfarit är det emellertid ett relativt säkert sätt att få oljebaserad rostskyddsfärg att fästa på galvaniserad plåt för att som slutstrykning kunna måla med linoljefärg,

4 3 Kv, Pollux 5 vilket är det enda tänkbara i detta fall. Ett annat sätt kan vara att grunda med en alkalisäker rostskyddsfärg och därpå måla med linoljefärg. Att, som föreslås, låta plåten stå ute och åldras, är en mera osäker metod att ge plåten en målningsbar yta. Den enda återstående ursprungliga skorstenen tjänade som förebild för nymurning av tre nya skorstenar från nock, varvid begagnat tegel användes. Skorstenarna murades med hydrauliskt bruk med sockel, "gördellist" och utkragade krön. Handlingarna hade föreskrivit B-bruk, vilket ej godkändes. Övrigt Parallellt med ovanstående arbeten har genom ägarens försorg byggnadens öppna veranda på andra våningen mot gatan börjat rekonstrueras till något av sin ursprungliga karaktär. Bottenvåningens glasveranda från 1920-talet avses bibehållas. Träpartierna i denna har renskrapats från färg, samt har fönstren börjat renoveras. Omfattande ombyggnadsarbeten pågår alltjämt invändigt. Anmärkning Kalkstenstrappan på trädgårdssidan, som troligen på 1920-talet flyttades från gatusidan, har under byggnadstiden rivits utan att länsmuseet tillkallats eller ens vidtalats. Adminstrativa uppgifter Kostnader Renoveringsarbetet var kostnadsberäknat till kr. Byggnadsvårdsbidrag Bidrag till vård av kulturhistoriskt värdefull bebyggelse: 50% av de kulturhistoriskt motiverade överkostnadema, i detta fall kr. Beslut om bidrag från länsstyrelsen Västra Götaland Antikvarisk kontroll Thomas Carlquist, s museum, Skara. Beställare Bengt Novik, Rådhusgatan 14, Skövde. Entreprenör Allt i Bygge, Bergman & Fredriksson, Lunnabacken, Ekedalen, Tidaholm. Arbetsledare Kenneth Bergman, Allt i Bygge. Byggmöten Har inte hållits.

5 Kv. Pollux 5 Besiktningar Besiktning inför påbörjad renovering samt besiktningar på arbetsplatsen ungefär en gång i veckan under arbetstiden. Antikvarisk slutbesiktning 22 juni Tidsperiod Renoveringen påbörjades under augusti 2003 och var i huvudsak avslutad i oktober samma år. Fotodokumentation Negativ färgfilm. Negativ och papperskopior förvaras på s museum, Skara. Handlingar Handlingar i ärendet sökes i s museums arkiv under diarienr 185/03, samt hos Länsstyrelsen Västra Götaland under diarienr s museums projektnr var Besiktningsutlåtande Vid slutbesiktningen den 22/ konstaterades att renoveringsarbetena beträffande tak- och skorstensarbeten var avslutade. Målning av ny plåt med svart linoljefärg återstår. Efter vad länsmuseet erfar har arbetena utförts väl och i enlighet med museets rekommendationer. Dessa arbeten godkändes, dock med reservation för anmärkningen ovan om den rivna trädgårdstrappan, från antikvarisk synpunkt den 24/ VÄSTERGÖTLANDS MUSEUM Skara i oktober 2005 Thomas Carlquist l:e antikvarie

6 Kv. Pollux 5 Fotografier Omslagsbild: efter renovering av tak och skorstenar. Nov /409:8. Foto: Thomas Carlquist.

7 6 Foto: Thom as C arlquist Kv. Pollux 5 Den nya södra stadsdelen hade p å 1890-talet etablerats som en villastad. (rött kryss) hade dä ä n n u tak. av listtäcktpapp. Foto L Ericsson ca 1895 i VGAL Villor i kv. Pollux sedda fr ä n öster åren kring å r (rött kryss) har få tt tegeltak. Foto i VGM.

8 7 Foto: Thom as C arlquist Kv. Pollux 5 Villans fasad mot Drottninggatan fö re renovering av tak och skorstenar.. 8 m aj /320:15. Den södra entrétrappan togs bort p å 1920-talet och en butikslokal inrymdes i gatuplanet. Sam ti digt avkortades verandataket i övre våningen. 8 m aj /320:16.

9 8 Kv. Pollux 5 Foto: Thom as C arlqu ist T.u. Fasad mot Drottninggatan. T.h. Detalj m ed trappa av kalksten och järnräcke. 8 m aj /320:19 & 18.. rnsmmm Villans fa s a d mot öster och trädgärden. Köksingångens trädgårdstrappa av kalksten m ed jä r n räcke flyttades till denna plats p ä 1920-talet. Trappan revs under april /319:3 7-

10 9 Foto: Thom as C arlquist, Y w o n n e Lilja Kv. Pollux 5 T.v. Det ursprungliga listtäcktapapptaket låg ä n n u 2003 kvar under teglet (YL). T.h. Ny underlagspapp, läkt och ränndalar av galv.plåt. 19 aug /430:13A. Nya ståndrännor av galv.plåt. 2 9 aug Lilla bilden: En av de tre skorstenarna var bevarad sedan 1880-talet. 03/423:36 resp. 03/430:14A.

11 10 Foto: Thom as C arlquist Kv. Pollux 5 De tre skorstenarna murades upp m ed begagnat tegel och hydrauliskt kalkbruk efter förebild fr å n den enda bevarade. 29 aug /423:33- Skorstenarna fä rd ig m u ra d e. 5 sept /435:29.

12 Kv. Pollux 5 11 Foto: Thom as C arlq uist Taket fä rd ig t m ed återlagt flacktegel och nygjorda plåtarbeten. Nockplåt av galvaniserad p lå t. 8 okt okt / A. 03/433:21A.

13 12 Foto: Thom as C arlquist Kv. Polluxö T.v. N ym urad skorsten med över- och underbeslag. T.h. Plåtarbete kring ett återanvänt takfönster av gjutjärn. 8 ok.t /433-'l6A& 18A. Alla takarbeten så n ä r som p å m ålning avslutade. Verandataket utdraget till ursprunglig utsträck ning. Fönstren under renovering. Butiksentrén igenmurad, f f r bild sid nov /409:9.

14 Rapporter i ämnet bebyggelse från s museum 2004:1 2004:2 2004:3 2004:4 2004:5 2004:6 2004:7 2004:8 2004:9 2004: : : : : : : : : : : : : : :24 Anestad Västergården. Främmestads socken, Essunga kommun,. Renovering av skorstenar Antikvarisk slutbesiktningsrapport. Flakabergsstugan. Uppsala 2:1, Ugglums socken, Falköpings kommun,. Renovering av tak Antikvarisk slutbesiktningsrapport. F.d. Flickskolans huvudbyggnad. Granen 2, Skara socken, Skara kommun,. Renovering av tak Antikvarisk slutbesiktningsrapport. Klosterkvarnen på Forentorp. Forentorp 1:2, Gudhems socken, Falköpings kommun,. Renovering av ytterväggar och bjälklag Antikvarisk slutbesiktningsrapport. Gammalstorp. Gammalstorp 2:19, Tuns socken, Lidköpings kommun,. Renovering av fönster på västra flygeln Antikvarisk slutbesiktningsrapport. Hönsäter. Österplana socken, Götene kommun,. Putsarbeten på huvudbyggnaden och trädgårdsmurarna Antikvarisk slutbesiktningsrapport. Anestad Västergården. Främmestads socken, Essunga kommun,. Renovering av tak på ladugården Antikvarisk slutbesiktningsrapport. Ryttmästarbostället Torp. Torp 1:2, Eggby socken, Skara kommun,. Renovering av bostadshus Antikvarisk slutbesiktningsrapport. Borrabo ladugård. Borrabo 1:9, Trävattna socken, Falköpings kommun,. Renovering av vasstak Antikvarisk slutbesiktningsrapport. Torps f.d. ryttmästarboställe. Torp 1:2, Eggby socken, Skara kommun,. Södra flygelbyggnaden. Antikvarisk förprojektering/dokumentation. Kiddösundsmuren. Göta kanal, farleden i sjön Viken, Undenäs socken, Karlsborgs kommun,. Restaurering etapp Antikvarisk slutbesiktningsrapport. Gastorp. Göta kanal, Björkängs socken, Töreboda kommun,. Renovering av murverk vid kulvert Antikvarisk slutbesiktningsrapport. Bäckagården. Kungslena socken, Tidaholms kommun,. Renovering av bostadshus Antikvarisk slutbesiktningsrapport. Vång Sörgården, Undenäs socken, Karlsborgs kommun,. Renovering av tak på södra flygeln Antikvarisk slutbesiktningsrapport. Kungsvillan vid Karlsborgs fästning. Karlsborgs socken och kommun,. Renovering av tre yttertrappor och två mindre tak Antikvarisk slutbesiktningsrapport. Råbäcks mekaniska stenhuggeri. Medelplana socken, Götene kommun,. Renoveringsarbeten på verkstadsbyggnaderna hösten våren Antikvarisk slutbesiktningsrapport. Åsaka Nolgården-Berget, Asaka 9:3, Vartofta-Åsaka socken, Falköpings kommun,. Renovering av vasstak Antikvarisk slutbesiktningsrapport. Ribbingsfors. Ribbingsfors 2:3, Amnehärads socken, Gullspångs kommun,. Renovering av tak på ladugård Antikvarisk slutbesiktningsrapport. Storegården. Berg-Esbjörnstorp 1:15, Bergs socken, Skövde kommun,. Renovering av tak Antikvarisk slutbesiktningsrapport. Smedja på Ribbingsfors. Ribbingsfors 2:3, Amnehärads socken, Gullspångs kommun,. Skyddstäckning av tak Antikvarisk slutbesiktningsrapport. Ribbingsfors huvudbyggnad. Ribbingsfors 2:3, Amnehärads socken, Gullspångs kommun,. Renovering av tre kakelugnar, putsade innertak och lerklinade innerväggar Antikvarisk slutbesiktningsrapport. Ladugård. Bastöna 18:9, Norra Vånga socken, Vara kommun,. Renovering av vasstak Antikvarisk slutbesiktningsrapport, Strålestugan. Fräckestad 1:73, Undenäs socken, Karlsborgs kommun,. Renovering av tak m.m Antikvarisk slutbesiktningsrapport. Soldathemmet. Skövde 5:369, Skövde socken, Skövde kommun,. Renovering av fönster och trappa Antikvarisk slutbesiktningsrapport.

15 2004:25 Enebackens f.d. tingshus. Enebacken 1:32, Holmestads socken, Götene kommun,. Renovering av tak Antikvarisk slutbesiktningsrapport. 2004:26 Axtorp Lillegården. Vårkumla-Axtorp 2:5, Vårkumla socken, Falköpings kommun,. Renovering av ladugårdens stomme Antikvarisk slutbesiktningsrapport. 2004:27 Axtorp Lillegården. Vårkumla-Axtorp 2:5, Vårkumla socken, Falköpings kommun,. Renovering av ladugårdens stomme Antikvarisk slutbesiktningsrapport. 2004:28 Kommissariatet. Axvall 1:19, Skärvs socken, Skara kommun.. Renovering Antikvarisk slutbesiktningsrapport. 2004:29 Fridhem och svinhus/vedbod. Klockarbolet 9:1, Odensåkers socken, Mariestads kommun,. Renovering av vass- och torvtak Antikvarisk slutbesiktningsrapport. 2004:30 Lagerhuset i Vara. En byggnadshistorisk studie av spannmålsanläggningen i Vara. 2004:31 Soldathemmet. Skövde 5:369, Skövde socken, Skövde kommun,. Renovering av fönster, tak och storstugan Antikvarisk slutbesiktningsrapport. 2004:32 Repslagargården. Tullporten 17, Hjo socken, Hjo kommun,. Renovering av stomme och panel Antikvarisk slutbesiktningsrapport. 2004:33 Bihus. Källegården 17:2, Norra Vånga socken, Vara kommun,. Renovering av tak, fasader m.m Antikvarisk slutbesiktningsrapport. 2004:34 Ladugård. Bastöna 18:9, Norra Vånga socken, Vara kommun,. Renovering av vasstak Antikvarisk slutbesiktningsrapport. 2004:35 Rangeitorp. Rangeltorp 1:5, Önums socken, Vara kommun,. Renovering av vagnslider Antikvarisk slutbesiktningsrapport. 2004:36 Uthus. Rättvisan 1, Hjo socken, Hjo kommun,. Renovering av stomme och fasad Antikvarisk slutbesiktningsrapport. 2004:37 Elings bro. Elings socken, Vara kommun,. Renovering av stenvalvsbro Antikvarisk slutbesiktningsrapport. 2004:38 Vasstak på ladugård. Borrabo 1:9, Trävattna socken, Falköpings kommun,. Ommörning Antikvarisk slutbesiktningsrapport. 2004:39 Ladugård på Sven Bengtsgården. Bjällum 11:1, Bolums socken; Falköpings kommun,. Omläggning av vass- och tegeltak Antikvarisk slutbesiktningsrapport. 2004:40 Kv. Sirius 4-5, Skövde stad och kommun,. Renovering av skorstenar Antikvarisk slutbesiktningsrapport. 2005:1 2005:2 2005:3 2005:4 2005:5 2005:6 2005:7 2005:8 2005:9 2005:10 Böja kyrka. Bergs pastorat, Skövde kommun,. Invändig renovering Antikvarisk slutbesiktningsrapport. Mariestads kyrkogårdar. Bevarandeplan för Domkyrkans kyrkogård, Södra begravningsplatsen, Leksbergs kyrkogård samt Torsö och Fågelö kyrkogårdar. Byggnadshistorisk rapport. Broddetorps kyrkogård. Bevarandeplan för Broddetorps kyrkogård, Stenstorps pastorat. Byggnadshistorisk rapport. Byggnad 756. P 4, Skövde garnison, Skövde kommun,. Antikvarisk förprojektering / Dokumentation. Byggnadshistorisk rapport. Nordöstra flygelbyggnaden på Hjällö. Hjällö 2:1, Södra Fågelås socken, Hjo kommun,. Svampsanering, renovering av fasad och vindsbjälklag samt rekonstruktion av golv Antikvarisk slutbesiktningsrapport. F.d. bränneriet på Almnäs bruk. Almnäs 1:1, Norra Fågelås socken, Hjo kommun,. Renovering av fasad Antikvarisk slutbesiktningsrapport. Värnhems kyrkogård. Bevarandeplan för Värnhems kyrkogård, Skara pastorat. Byggnadshistorisk rapport. Norra skolan, Mariestad. Byggnadshistorisk utredning. Skövdes kyrkogårdar. Bevarandeplan för S:t Sigfrids och Våmbs kyrkogårdar, Skövde. Byggnadshistorisk rapport. Axtorp Lillegården. Axtorp 2:5, Vårkumla socken, Falköpings kommun,. Invändig dokumentation. Byggnadshistorisk rapport.

16 2005:11 Vång Sörgården. Undenäs socken, Karlsborgs kommun,. Renovering av eldstäder i södra flygeln Antikvarisk slutbesiktningsrapport. 2005:12 Binnebergs tingshus. Backgården 4:35, Binnebergs socken, Skövde kommun,. Renovering av fasader m.m Antikvarisk slutbesiktningsrapport. 2005:13 Kungsvillan vid Karlsborgs fästning. Karlsborgs socken och kommun,. Renovering av takterass Antikvarisk slutbesiktningsrapport. 2005:14 Kungsvillan, köket vid Karlsborgs fästning. Karlsborgs socken och kommun,. Renovering av tak m.m Antikvarisk slutbesiktningsrapport. 2005:15 Piperska lazarettet. Brunnsborg 7:2, Ova socken, Götene kommun,. Renovering av fasader m.m Antikvarisk slutbesiktningsrapport. 2005:16 Kruthuset på Haganäset. Karlsborgs socken och kommun,. Renovering av tak m.m Antikvarisk slutbesiktningsrapport. 2005:17 Anestad Västergården. Främmestads socken, Essunga kommun,. Omläggning av tak m.m Antikvarisk slutbesiktningsrapport. 2005:18 Kungslena fd folkskola. Församlingshemmet, Kungslena Korsgården, Kungslena socken, Tidaholms kommun,. Renovering av uthus Antikvarisk slutbesiktningsrapport. 2005:19 Kv. Pollux 1. Hedenstiernas villa, Skövde stad och kommun,. Renovering av tak Antikvarisk slutbesiktningsrapport. 2005:20 Kv. Pollux 5., Skövde stad och kommun,. Renovering av tak och skorstenar Antikvarisk slutbesiktningsrapport.

VÅNG SÖRGÅRDEN. Renovering av eldstäder i södra flygeln 2004. Västergötlands museum. Undenäs socken, Karlsborgs kommun, Västergötland

VÅNG SÖRGÅRDEN. Renovering av eldstäder i södra flygeln 2004. Västergötlands museum. Undenäs socken, Karlsborgs kommun, Västergötland VÅNG SÖRGÅRDEN Undenäs socken, Karlsborgs kommun, Renovering av eldstäder i södra flygeln 2004 Antikvarisk slutbesiktningsrapport Thomas Carlquist Byggnadshistorisk rapport 2005:11 s museum 1 Vång Sörgården

Läs mer

Bostadshus "Bläckhornet" Yllestads socken, Falköpings kommun, Västergötland. Antikvarisk slutbesiktningsrapport. Byggnadshistorisk rapport 2002:11

Bostadshus Bläckhornet Yllestads socken, Falköpings kommun, Västergötland. Antikvarisk slutbesiktningsrapport. Byggnadshistorisk rapport 2002:11 Torvströfabriken Ryttaren "Bläckhornet" Yllestads socken, Falköpings kommun, Renovering av tak och skorstenar 2001 Antikvarisk slutbesiktningsrapport Thomas Carlquist ^ Byggnadshistorisk rapport 2002:11

Läs mer

Smula skola. museum. Ommålning av fasader m m 2004-2005. Västergötlands. B redene 5:2. Norra A sarps socken, Falköpings kom m un, Västergötland

Smula skola. museum. Ommålning av fasader m m 2004-2005. Västergötlands. B redene 5:2. Norra A sarps socken, Falköpings kom m un, Västergötland Smula skola B redene 5:2 o Norra A sarps socken, Falköpings kom m un, Ommålning av fasader m m 2004-2005 A ntikvarisk slu tbesiktningsrapport Thom as C arlquist Byggnadshistorisk rapport 2006:18 s museum

Läs mer

Seltorp. föutfv 1. Seltorp 3:1, Segerstads socken, Falköpings kommun, Västergötland. Renovering av norra flygelbyggnaden 1994

Seltorp. föutfv 1. Seltorp 3:1, Segerstads socken, Falköpings kommun, Västergötland. Renovering av norra flygelbyggnaden 1994 föutfv 1 T Ö '\TQ f? i L A: (r/\-(\t. Seltorp, Segerstads socken, Falköpings kommun, Västergötland Renovering av norra flygelbyggnaden 1994 Antikvarisk slutbesiktningsrapport Ulf Larsson Byggnadshistorisk

Läs mer

Skara domkyrka installation av klockspel 2014 Skara kn, Västergötland

Skara domkyrka installation av klockspel 2014 Skara kn, Västergötland Byggn.hist. rapport 2014:24 Datum 2014-12-11 Dnr 76-2014 Lst dnr 433-14366-2014 1 domkyrka domkyrka installation av klockspel 2014 kn, Vänster: Den 8 oktober lyfte kranen in delarna till stålkonstruktionen.

Läs mer

Gamla rådhuset, Skara Grundförstärkning och invändig renovering 2013

Gamla rådhuset, Skara Grundförstärkning och invändig renovering 2013 1 Gamla rådhuset Gamla rådhuset, Grundförstärkning och invändig renovering 2013 Gamla rådhuset, - grundförstärkning & inv. renovering 2013 Kv. Rådhuset 12, kn, Antikvarisk slutbesiktningsrapport Thomas

Läs mer

Ekebo. Ekebo 2:1, Otterstads socken, Lidköpings kommun, Västergötland. Renovering av källare och smedja 2007-2008. Antikvarisk slutbesiktningsrapport

Ekebo. Ekebo 2:1, Otterstads socken, Lidköpings kommun, Västergötland. Renovering av källare och smedja 2007-2008. Antikvarisk slutbesiktningsrapport Ekebo Ekebo 2:1, Otterstads socken, Lidköpings kommun, Västergötland Renovering av källare och smedja 2007-2008 Antikvarisk slutbesiktningsrapport Ulf Larsson Byggnadshistorisk rapport 2008:29 västergötlands

Läs mer

Vättlösa Stommen. Renovering av tak mm 2008. ^ ^5' Västergötlands museum. K rusehagen 1:1 V ättlösa socken, Götene kom m un, V ästergötland

Vättlösa Stommen. Renovering av tak mm 2008. ^ ^5' Västergötlands museum. K rusehagen 1:1 V ättlösa socken, Götene kom m un, V ästergötland -1 Vättlösa Stommen K rusehagen 1:1 V ättlösa socken, Götene kom m un, V ästergötland Renovering av tak mm 2008 A ntikvarisk slutbesiktningsrapport Thom as C arlquist Byggnadshistorisk rapport 2009:6 ^

Läs mer

Rangeltorp. Rangeltorp 1:5, Önums socken, Vara kommun, Västergötland. Renovering av vagnslider, 2000 Antikvarisk slutbesiktningsrapport.

Rangeltorp. Rangeltorp 1:5, Önums socken, Vara kommun, Västergötland. Renovering av vagnslider, 2000 Antikvarisk slutbesiktningsrapport. Rangeltorp, Önums socken, Vara kommun, Västergötland Renovering av vagnslider, 2000 Antikvarisk slutbesiktningsrapport Maria Sträng Byggnadshistorisk rapport 2004:35 Västergötlands museum Rangeltorp Önums

Läs mer

Bostadshus på Stommen

Bostadshus på Stommen Bostadshus på Stommen, Timmersdala socken, Skövde kommun, Västergötland Renovering av yttertak, stomme m.m. Antikvarisk slutbesiktningsrapport Ulf Larsson Byggnadshistorisk rapport 2001:7 Västergötlands

Läs mer

Årås Årås 1:11, Södra Råda socken, Gullspångs kommun, Värmland, Västra Götalands län

Årås Årås 1:11, Södra Råda socken, Gullspångs kommun, Värmland, Västra Götalands län Årås, Södra Råda socken, Gullspångs kommun, Värmland, Västra Götalands län Renovering av stall, magasin och mangelbod 1996 Antikvarisk slutbesiktningsrapport Ulf Larsson Byggnadshistorisk rapport 2003:13

Läs mer

Prästtorp 1:1 Ö S T E R G Ö T L A N D S M U S E U M. Rapport 2012:210. Antikvarisk medverkan. Strå socken Vadstena kommun Östergötlands län

Prästtorp 1:1 Ö S T E R G Ö T L A N D S M U S E U M. Rapport 2012:210. Antikvarisk medverkan. Strå socken Vadstena kommun Östergötlands län Rapport 2012:210 Antikvarisk medverkan Prästtorp 1:1 Strå socken Vadstena kommun Östergötlands län Marie Hagsten Ö S T E R G Ö T L A N D S M U S E U M AVDELNINGEN FÖR ARKEOLOGI OCH BYGGNADSVÅRD Prästtorp

Läs mer

Kapellet, Överjärva. Antikvarisk kontroll vid takrenovering, Kapellet, Överjärva, Solna socken, Solna kommun, Uppland. Kersti Lilja Rapport 2005:24

Kapellet, Överjärva. Antikvarisk kontroll vid takrenovering, Kapellet, Överjärva, Solna socken, Solna kommun, Uppland. Kersti Lilja Rapport 2005:24 Kapellet, Överjärva Antikvarisk kontroll vid takrenovering, Kapellet, Överjärva, Solna socken, Solna kommun, Uppland Kersti Lilja Rapport 2005:24 2 Kapellet, Överjärva Antikvarisk kontroll vid takrenovering,

Läs mer

Södra Sand Malexanders hembygdsgård

Södra Sand Malexanders hembygdsgård Rapport 2012:206 Antikvarisk medverkan Södra Sand Malexanders hembygdsgård Malexander 1:1 Malexanders socken Boxholms kommun Östergötlands län Marie Hagsten Ö S T E R G Ö T L A N D S M U S E U M AVDELNINGEN

Läs mer

2015:208 ANTIKVARISK MEDVERKAN KISA GRAVKAPELL FASADRENOVERING KISA GRAVKAPELL KISA KINDA KOMMUN ÖSTERGÖTLANDS LÄN ANITA LÖFGREN EK

2015:208 ANTIKVARISK MEDVERKAN KISA GRAVKAPELL FASADRENOVERING KISA GRAVKAPELL KISA KINDA KOMMUN ÖSTERGÖTLANDS LÄN ANITA LÖFGREN EK 2015:208 ANTIKVARISK MEDVERKAN KISA GRAVKAPELL FASADRENOVERING KISA GRAVKAPELL KISA KINDA KOMMUN ÖSTERGÖTLANDS LÄN ANITA LÖFGREN EK 2 Bakgrund Basfakta om objektet Beskrivning och historik Kyrkan och den

Läs mer

FLUNDRARP 1:46 HÖGANÄS KOMMUN, SKÅNE LÄN ANTIKVARISK FÖRBESIKTNING 2015 RENOVERING AV F.D. POSTHUSET TILL BOSTADHUS RANBY TEXT & KULTURMILJÖ

FLUNDRARP 1:46 HÖGANÄS KOMMUN, SKÅNE LÄN ANTIKVARISK FÖRBESIKTNING 2015 RENOVERING AV F.D. POSTHUSET TILL BOSTADHUS RANBY TEXT & KULTURMILJÖ FLUNDRARP 1:46 HÖGANÄS KOMMUN, SKÅNE LÄN ANTIKVARISK FÖRBESIKTNING 2015 RENOVERING AV F.D. POSTHUSET TILL BOSTADHUS RANBY TEXT & KULTURMILJÖ Innehåll Medverkande... 2 Bakgrund och omfattning... 2 Planerade

Läs mer

Görvälns slott. Antikvarisk kontroll vid upprustning av tak och vindsfönster m m, Görvälns slott, Järfälla socken, Järfälla kommun, Uppland

Görvälns slott. Antikvarisk kontroll vid upprustning av tak och vindsfönster m m, Görvälns slott, Järfälla socken, Järfälla kommun, Uppland Görvälns slott Antikvarisk kontroll vid upprustning av tak och vindsfönster m m, Görvälns slott, Järfälla socken, Järfälla kommun, Uppland Lisa Sundström Rapport 2006:12 Görvälns slott Antikvarisk kontroll

Läs mer

Hov Skräddaregård Ö S T E R G Ö T L A N D S M U S E U M. Rapport 2012:205. Antikvarisk rapport. Hovs socken Vadstena kommun Östergötlands län

Hov Skräddaregård Ö S T E R G Ö T L A N D S M U S E U M. Rapport 2012:205. Antikvarisk rapport. Hovs socken Vadstena kommun Östergötlands län Rapport 2012:205 Antikvarisk rapport Hov Skräddaregård Hovs socken Vadstena kommun Östergötlands län Marie Hagsten Ö S T E R G Ö T L A N D S M U S E U M AVDELNINGEN FÖR ARKEOLOGI OCH BYGGNADSVÅRD Hov

Läs mer

Hackvad kyrka Hackvad socken, Örebro kommun, Närke, Strängnäs stift

Hackvad kyrka Hackvad socken, Örebro kommun, Närke, Strängnäs stift Hackvad kyrka Hackvad socken, Örebro kommun, Närke, Strängnäs stift Takrenovering 2008 Anneli Borg Örebro läns museum Rapport 2008:15 INLEDNING Under sensommaren och hösten 2008 har tegeltaket på Hackvads

Läs mer

Rapport från antikvarisk kontroll av byggnadsvårdsprojekt. Mur och putsarbeten på Gullmarsbergs säteri

Rapport från antikvarisk kontroll av byggnadsvårdsprojekt. Mur och putsarbeten på Gullmarsbergs säteri Rapport från antikvarisk kontroll av byggnadsvårdsprojekt Mur och putsarbeten på Gullmarsbergs säteri Gullmarsberg 2:2 Skredsviks socken, Uddevalla kommun BOHUSLÄNS MUSEUM Rapport 2005:21 Lars Rydbom Katarina

Läs mer

MALMEN HUS 19 MALMSLÄTT KÄRNA SOCKEN LINKÖPINGS KOMMUN ÖSTERGÖTLANDS LÄN MARIE HAGSTEN

MALMEN HUS 19 MALMSLÄTT KÄRNA SOCKEN LINKÖPINGS KOMMUN ÖSTERGÖTLANDS LÄN MARIE HAGSTEN RAPPORT 2014:206 ANTIKVARISK MEDVERKAN MALMEN HUS 19 MALMSLÄTT KÄRNA SOCKEN LINKÖPINGS KOMMUN ÖSTERGÖTLANDS LÄN MARIE HAGSTEN Malmen Hus 19 Innehåll Bakgrund...............................................................4

Läs mer

Utdrag ur tryckta och ajourhållna ekonomiska kartor är återgivna enligt tillstånd: Lantmäteriet. Ärende nr MS2007/04833.

Utdrag ur tryckta och ajourhållna ekonomiska kartor är återgivna enligt tillstånd: Lantmäteriet. Ärende nr MS2007/04833. Göberga gård Antikvarisk medverkan i samband med partiell omläggning av gaveltak på mangårdsbyggnaden. Linderås socken i Tranås kommun, Jönköpings län JÖNKÖPINGS LÄNS MUSEUM Byggnadsvårdsrapport 2013:40

Läs mer

Tomtens kvarn. Tomten 1:5, Slöta socken, Falköpings kommun, Västergötland. Renovering av vasstak, 2002 Antikvari sk slutbesiktningsrapport

Tomtens kvarn. Tomten 1:5, Slöta socken, Falköpings kommun, Västergötland. Renovering av vasstak, 2002 Antikvari sk slutbesiktningsrapport Tomtens kvarn, Slöta socken, Falköpings kommun, Västergötland Renovering av vasstak, 2002 Antikvari sk slutbesiktningsrapport Lisa Molander Byggnadshistorisk rapport 2002:26 Västergötlands museum Tomtens

Läs mer

Swärdska huset, Kopparberg

Swärdska huset, Kopparberg Swärdska huset, Kopparberg Restaurering av veranda, 2004 Köpmannen 1, Ljusnarsbergs sn och kn, Västmanland Kulturmiljövård Linda Gustafsson 2006 Antikvarisk rapport Beskrivning Byggnaden i fråga är belägen

Läs mer

Kyrkskolan, Vintrosa Tysslinge församling, Örebro kommun, Närke, Strängnäs stift

Kyrkskolan, Vintrosa Tysslinge församling, Örebro kommun, Närke, Strängnäs stift Kyrkskolan, Vintrosa Tysslinge församling, Örebro kommun, Närke, Strängnäs stift Exteriör restaurering 2008 Charlotta Hagberg Örebro läns museum Rapport 2008:9 Innehållsförteckning Inledning 3 Översiktlig

Läs mer

ANGÅENDE NY DETALJPLAN FÖR DEL AV KV. LIBAU, FASTIGHETEN 24:9, GÄVLE

ANGÅENDE NY DETALJPLAN FÖR DEL AV KV. LIBAU, FASTIGHETEN 24:9, GÄVLE Gävle kommun Samhällsbyggnadsavdelningen Att: Lena Boox 801 84 Gävle ANGÅENDE NY DETALJPLAN FÖR DEL AV KV. LIBAU, FASTIGHETEN 24:9, GÄVLE Undertecknad har anlitats som antikvarisk sakkunnig i samband med

Läs mer

Simsons Prästgård Käringön 1:1 Käringön socken, Orust kommun. Rapport från antikvarisk kontroll av byggnadsvårdsprojekt.

Simsons Prästgård Käringön 1:1 Käringön socken, Orust kommun. Rapport från antikvarisk kontroll av byggnadsvårdsprojekt. Rapport från antikvarisk kontroll av byggnadsvårdsprojekt Arbeten på Simsons Prästgård Käringön 1:1 Käringön socken, Orust kommun BOHUSLÄNS MUSEUM Rapport 2002:34 Stefan Ädel Bohusläns museum rapport 2002:34

Läs mer

Bostadshus. Borrabo 1:9, Trävattna socken, Falköpings kommun, Västergötland

Bostadshus. Borrabo 1:9, Trävattna socken, Falköpings kommun, Västergötland Bostadshus, Trävattna socken, Falköpings kommun, Västergötland Renovering av bjälklag och golv, sanering av svampangrepp Antikvarisk slutbesiktningsrapport Elisabet Orebäck Krantz Byggnadshistorisk rapport

Läs mer

2010:38. Antikvarisk kontrollrapport. Kalmar kyrka. Ommålning av tak, Kalmar kyrka, Kalmar sn, Håbo kn

2010:38. Antikvarisk kontrollrapport. Kalmar kyrka. Ommålning av tak, Kalmar kyrka, Kalmar sn, Håbo kn 2010:38 Antikvarisk kontrollrapport Kalmar kyrka Ommålning av tak, Kalmar kyrka, Kalmar sn, Håbo kn Per Lundgren 2010 Omslagsfotografi: Kalmar kyrka 2010-10-19 Foto: Per Lundgren, Upplandsmuseet 2010 Upplandsmuseets

Läs mer

Lyby kyrka. Antikvarisk rapport UTVÄNDIG RENOVERING. Hörby församling, Lyby socken i Hörby kommun Skåne län. Jörgen Kling

Lyby kyrka. Antikvarisk rapport UTVÄNDIG RENOVERING. Hörby församling, Lyby socken i Hörby kommun Skåne län. Jörgen Kling Antikvarisk rapport Lyby kyrka UTVÄNDIG RENOVERING Hörby församling, Lyby socken i Hörby kommun Skåne län Malmö Museer Kulturarvsenheten Rapport 2010:007 Malmö Museer Box 406 201 24 Malmö Tel: 040-34 10

Läs mer

GUSUMS GRAVKAPELL UTVÄNDIGA ARBETEN 2015:223 ANTIKVARISK MEDVERKAN GUSUMS GRAVKAPELL RINGARUMS SOCKEN VALDEMARSVIKS KOMMUN ÖSTERGÖTLANDS LÄN

GUSUMS GRAVKAPELL UTVÄNDIGA ARBETEN 2015:223 ANTIKVARISK MEDVERKAN GUSUMS GRAVKAPELL RINGARUMS SOCKEN VALDEMARSVIKS KOMMUN ÖSTERGÖTLANDS LÄN 2015:223 ANTIKVARISK MEDVERKAN GUSUMS GRAVKAPELL UTVÄNDIGA ARBETEN GUSUMS GRAVKAPELL RINGARUMS SOCKEN VALDEMARSVIKS KOMMUN ÖSTERGÖTLANDS LÄN ANITA LÖFGREN EK 2 Bakgrund Basfakta om objektet Beskrivning

Läs mer

Lindgården Lasarettet Medevi brunn

Lindgården Lasarettet Medevi brunn Rapport 2012:208 Antikvarisk medverkan Lindgården Lasarettet Medevi brunn Medevi brunn 2:1 Västra Ny socken Motala kommun Östergötlands län Marie Hagsten Ö S T E R G Ö T L A N D S M U S E U M AVDELNINGEN

Läs mer

Gården Grunnarp. O m l ä g g n i n g a v t a k s a m t b y t e a v s y l l. D e n n i s A x e l s s o n ANTIKVARISK MEDVERKAN - RAPPORT

Gården Grunnarp. O m l ä g g n i n g a v t a k s a m t b y t e a v s y l l. D e n n i s A x e l s s o n ANTIKVARISK MEDVERKAN - RAPPORT Gården Grunnarp O m l ä g g n i n g a v t a k s a m t b y t e a v s y l l D e n n i s A x e l s s o n ANTIKVARISK MEDVERKAN - RAPPORT Gården Grunnarp, Varbergs kommun 2015:22 OMSLAG Vass till tak på Gården

Läs mer

byggnadsvård Solviks skola Antikvarisk medverkan Reparation av tak 2004 Solvik 1:2, Gåsinge-Dillnäs socken, Gnesta kommun, Södermanlands län

byggnadsvård Solviks skola Antikvarisk medverkan Reparation av tak 2004 Solvik 1:2, Gåsinge-Dillnäs socken, Gnesta kommun, Södermanlands län byggnadsvård Solviks skola Solvik 1:2, Gåsinge-Dillnäs socken, Gnesta kommun, Södermanlands län Antikvarisk medverkan Reparation av tak 2004 Eva Wockatz och Hugo Larsson Solviks skola Solvik 1:2, Gåsinge-Dillnäs

Läs mer

Reparation av tak Valla tingshus 2014

Reparation av tak Valla tingshus 2014 Reparation av tak Valla tingshus 2014 Text och foto av: Björn Frodin, Timmerbjörn Datum: 2014-11-05 Husets bakgrund: Tingshuset ägs av Töreboda kommun och förvaltas av MTG tekniska förvaltningen. Byggnaden

Läs mer

Tuna kyrka. Tuna socken Uppsala kommun. Restaurering av plåttak. Antikvarisk kontrollrapport över utförda arbeten 2009 Johan Dellbeck

Tuna kyrka. Tuna socken Uppsala kommun. Restaurering av plåttak. Antikvarisk kontrollrapport över utförda arbeten 2009 Johan Dellbeck Tuna kyrka Tuna socken Uppsala kommun Restaurering av plåttak. Antikvarisk kontrollrapport över utförda arbeten 2009 Johan Dellbeck 1 Omslagsbild: Tuna kyrka med nylagt plåttak, september 2009, DIG008299.

Läs mer

Skå kyrka. Antikvarisk medverkan vid Skå kyrka, Skå socken, Ekerö kommun, Uppland. Rapport 2012:18 Martina Berglund

Skå kyrka. Antikvarisk medverkan vid Skå kyrka, Skå socken, Ekerö kommun, Uppland. Rapport 2012:18 Martina Berglund Skå kyrka Antikvarisk medverkan vid Skå kyrka, Skå socken, Ekerö kommun, Uppland. Rapport 2012:18 Martina Berglund Skå kyrka Antikvarisk medverkan vid Skå kyrka, Skå socken, Ekerö kommun, Uppland. Rapport

Läs mer

2010:46. Antikvarisk kontrollrapport. Vaksala kyrka. Borttagande av kyrkbänk i Vaksala kyrka, Vaksala sn, Uppsala kn

2010:46. Antikvarisk kontrollrapport. Vaksala kyrka. Borttagande av kyrkbänk i Vaksala kyrka, Vaksala sn, Uppsala kn 2010:46 Antikvarisk kontrollrapport Vaksala kyrka Borttagande av kyrkbänk i Vaksala kyrka, Vaksala sn, Uppsala kn Per Lundgren 2010 Omslagsfotografi: Bänkkvarteret efter borttagande av en kyrkbänk Foto:

Läs mer

Vasatornet. Kersti Lilja. Restaurering av tak, klocktorn och fönster

Vasatornet. Kersti Lilja. Restaurering av tak, klocktorn och fönster Restaurering av tak, klocktorn och fönster Vasatornet Antikvarisk kontroll, Rydboholm 2:1, Östra Ryds socken i Österåkers kommun, Uppland Kersti Lilja Rapport 2003:35 Box 6176 102 33 Stockholm Tel 08-690

Läs mer

S:T ANNA KYRKOGÅRD REPARATION AV KYRKOGÅRDSMUR 2015:213 ANTIKVARISK MEDVERKAN S:T ANNA KYRKOGÅRD S:T ANNA SOCKEN SÖDERKÖPINGS KOMMUN ÖSTERGÖTLANDS LÄN

S:T ANNA KYRKOGÅRD REPARATION AV KYRKOGÅRDSMUR 2015:213 ANTIKVARISK MEDVERKAN S:T ANNA KYRKOGÅRD S:T ANNA SOCKEN SÖDERKÖPINGS KOMMUN ÖSTERGÖTLANDS LÄN 2015:213 ANTIKVARISK MEDVERKAN S:T ANNA KYRKOGÅRD REPARATION AV KYRKOGÅRDSMUR S:T ANNA KYRKOGÅRD S:T ANNA SOCKEN SÖDERKÖPINGS KOMMUN ÖSTERGÖTLANDS LÄN ANITA LÖFGREN EK 2 Bakgrund Basfakta om objektet Beskrivning

Läs mer

P E T T E R S C H W E N S A S K W Ä R N

P E T T E R S C H W E N S A S K W Ä R N Rapport från antikvarisk kontroll av byggnadsvårdsprojekt P E T T E R S C H W E N S A S K W Ä R N Upprustning av väderkvarnen på Lilla Askerön 2:6 Valla socken, Tjörns kommun B O H U S L Ä N S M U S E

Läs mer

Kulturreservatet Öna Ö S T E R G Ö T L A N D S M U S E U M. Antikvarisk medverkan. Rapport 2013:207

Kulturreservatet Öna Ö S T E R G Ö T L A N D S M U S E U M. Antikvarisk medverkan. Rapport 2013:207 Rapport 2013:207 Antikvarisk medverkan Kulturreservatet Öna Öna 1:3 och 1:5 Nykils socken Linköpings kommun Östergötlands län Marie Hagsten Ö S T E R G Ö T L A N D S M U S E U M AVDELNINGEN FÖR ARKEOLOGI

Läs mer

Värmdö kyrka. Antikvarisk medverkan vid renovering av delar av bogårdsmuren, Värmdö kyrka, Värmdö socken, Värmdö kommun, Uppland

Värmdö kyrka. Antikvarisk medverkan vid renovering av delar av bogårdsmuren, Värmdö kyrka, Värmdö socken, Värmdö kommun, Uppland Värmdö kyrka Antikvarisk medverkan vid renovering av delar av bogårdsmuren, Värmdö kyrka, Värmdö socken, Värmdö kommun, Uppland Lisa Sundström Rapport 2011:43 2 Värmdö kyrka Antikvarisk medverkan vid renovering

Läs mer

Mjällby kyrka. Mjällby socken, Sölvesborgs kommun. Antikvarisk kontroll vid renovering av torn och spåntak

Mjällby kyrka. Mjällby socken, Sölvesborgs kommun. Antikvarisk kontroll vid renovering av torn och spåntak Mjällby kyrka Mjällby socken, Sölvesborgs kommun Antikvarisk kontroll vid renovering av torn och spåntak Blekinge museum rapport 2009:6 1:e antikvarie Thomas Persson Innehåll Inledning... 2 Byggnadshistoria...

Läs mer

Stockholms läns museums rapporter finns i pdf: www.stockholmslansmuseum.se

Stockholms läns museums rapporter finns i pdf: www.stockholmslansmuseum.se Stockholms läns museums rapporter finns i pdf: www.stockholmslansmuseum.se Wira bruk Rapport 2014:38 Antikvarisk medverkan vid omläggning av tak på stora smedjan vid byggnadsminnet Wira bruk. Roslags-Kulla

Läs mer

Ställdalsgård, hus 4. Renovering av hus 4, år Ställdalen 1:2, Ljusnarsbergs socken, Ljusnarsbergs kommun, Västmanland.

Ställdalsgård, hus 4. Renovering av hus 4, år Ställdalen 1:2, Ljusnarsbergs socken, Ljusnarsbergs kommun, Västmanland. Ställdalsgård, hus 4 Ställdalen 1:2, Ljusnarsbergs socken, Ljusnarsbergs kommun, Västmanland Renovering av hus 4, år 2005-2006 Charlott Hansen Örebro läns museum Rapport 2006:31 Översiktlig beskrivning

Läs mer

Per Lundgren 2011. Omslagsfotografi: Byggnad 008, serviceförråd, under restaurering Foto: Per Lundgren, Upplandsmuseet 2011

Per Lundgren 2011. Omslagsfotografi: Byggnad 008, serviceförråd, under restaurering Foto: Per Lundgren, Upplandsmuseet 2011 Marma läger Per Lundgren 2011 Omslagsfotografi: Byggnad 008, serviceförråd, under restaurering Foto: Per Lundgren, Upplandsmuseet 2011 Upplandsmuseets rapporter 2011:17 ISSN 1654-8280 Upplandsmuseet 2011

Läs mer

Bunkeflo kyrka. Antikvarisk rapport RAMP SAMT DÖRR FÖR NÖDUTRYMNING. socken i Malmö kommun Skåne län

Bunkeflo kyrka. Antikvarisk rapport RAMP SAMT DÖRR FÖR NÖDUTRYMNING. socken i Malmö kommun Skåne län Antikvarisk rapport Bunkeflo kyrka RAMP SAMT DÖRR FÖR NÖDUTRYMNING N Bunkeflo kyrka/malmö kyrkliga samfällighet/bunkeflo socken i Malmö kommun Skåne län Malmö Museer Kulturarvsenheten Rapport 2013:11 Helena

Läs mer

FALSTERBO KYRKA FALSTERBO 2:25

FALSTERBO KYRKA FALSTERBO 2:25 FALSTERBO KYRKA FALSTERBO 2:25 VELLINGE KOMMUN, SKÅNE LÄN ANTIKVARISK RAPPORT 2013 RENOVERING AV TEGELTAK RANBY TEXT & KULTURMILJÖ Innehåll Medverkande...5 Bakgrund och omfattning...5 Historik...6 Beskrivning

Läs mer

Utvändig renovering av Valdemarsviks kyrka

Utvändig renovering av Valdemarsviks kyrka Rapport 2012:213 Antikvarisk medverkan Utvändig renovering av Valdemarsviks kyrka Valdemarsviks socken Valdemarsviks kommun Östergötlands län Anita Löfgren Ek Ö S T E R G Ö T L A N D S M U S E U M AVDELNINGEN

Läs mer

2010:42. Antikvarisk kontrollrapport. Marma läger. Utvändigt underhåll av byggnader på Marma läger, Älvkarleby sn, Älvkarleby kn

2010:42. Antikvarisk kontrollrapport. Marma läger. Utvändigt underhåll av byggnader på Marma läger, Älvkarleby sn, Älvkarleby kn 2010:42 Antikvarisk kontrollrapport Marma läger Utvändigt underhåll av byggnader på Marma läger, Älvkarleby sn, Älvkarleby kn Per Lundgren 2010 Omslagsfotografi: Badhuset efter restaurering Foto: Per Lundgren,

Läs mer

Antikvarisk kontroll i samband med renovering av skiffertaket på donjonen inom Drottningskärs kastell, Aspö socken, Karlskrona kommun

Antikvarisk kontroll i samband med renovering av skiffertaket på donjonen inom Drottningskärs kastell, Aspö socken, Karlskrona kommun Antikvarisk kontroll i samband med renovering av skiffertaket på donjonen inom Drottningskärs kastell, Aspö socken, Karlskrona kommun Blekinge museum rapport 2004:10 Thomas Persson Innehållsförteckning

Läs mer

Saltsjöbadens friluftsbad, herrbadet

Saltsjöbadens friluftsbad, herrbadet Saltsjöbadens friluftsbad, herrbadet Antikvarisk kontroll vid restaurering, Saltsjöbadens friluftsbad, herrbadet, Boo socken, Nacka kommun, Uppland Niss Maria Legars Kersti Lilja Rapport 2006:27 Saltsjöbadens

Läs mer

UTHUS PÅ ÖSTERTULL Rivningsdokumentation

UTHUS PÅ ÖSTERTULL Rivningsdokumentation UTHUS PÅ ÖSTERTULL Rivningsdokumentation Britt-Marie Lennartsson DOKUMENTATION INFÖR RIVNING Östertull, Lagaholm 2:8, Laholms stadsförsamling, Laholms kommun 2013:38 Dokumentation inför rivning, uthus

Läs mer

Odensala kyrka. Kersti Lilja Rapport 2004:30

Odensala kyrka. Kersti Lilja Rapport 2004:30 Odensala kyrka Antikvarisk kontroll vid restaurering av klockstapel, Odensala kyrka, Odensala socken, Sigtuna kommun, Uppland Kersti Lilja Rapport 2004:30 2 Odensala kyrka Antikvarisk kontroll vid restaurering

Läs mer

Laxbrogatan 7, Sternerska huset

Laxbrogatan 7, Sternerska huset Laxbrogatan 7, Sternerska huset Kopparberg 1:9, Ljusnarsbergs socken, Ljusnarsbergs kommun, Västmanland Restaurering av fönster och dörr, år 2006-2007 Charlott Hansen Mia Jungskär Örebro läns museum Rapport

Läs mer

6.4 Ö4 Nordgård (Ögården) Sandvik

6.4 Ö4 Nordgård (Ögården) Sandvik 6.4 Ö4 Nordgård (Ögården) Sandvik Området på nordvästra delen av Hamburgö heter egentligen Nordgård men går numera under namnet Ögården. Det är ett område med odlings- och betesmark med stengärdsgårdar.

Läs mer

Örserums skola. Antikvarisk medverkan i samband med byte av yttertak och takavvattningssystem. Gränna socken i Jönkäpings kommun, Jönköpings län.

Örserums skola. Antikvarisk medverkan i samband med byte av yttertak och takavvattningssystem. Gränna socken i Jönkäpings kommun, Jönköpings län. Örserums skola Antikvarisk medverkan i samband med byte av yttertak och takavvattningssystem Gränna socken i Jönkäpings kommun, Jönköpings län. JÖNKÖPINGS LÄNS MUSEUM Byggnadsvårdsrapport 2014: 29 Margaretha

Läs mer

Hässleby kyrka och begravningskapell

Hässleby kyrka och begravningskapell Hässleby kyrka och begravningskapell Antikvarisk medverkan i samband med utvändig målning. Hässleby socken i Eksjö kommun, Jönköpings län, Linköpings stift JÖNKÖPINGS LÄNS MUSEUM Byggnadsvårdsrapport 2014:48

Läs mer

VILLA TORA, RAMLÖSA BRUNNSPARK VILLA TORA 1

VILLA TORA, RAMLÖSA BRUNNSPARK VILLA TORA 1 VILLA TORA, RAMLÖSA BRUNNSPARK VILLA TORA 1 HELSINGBORGS KOMMUN, SKÅNE LÄN DOKUMENTATION 2013 BYTE AV ETERNITTAK MOT PAPPTAK RANBY TEXT & KULTURMILJÖ Innehåll Medverkande...5 Objekt och administrativa

Läs mer

Vidbo kyrka. Lisa Sundström Rapport 2010:22

Vidbo kyrka. Lisa Sundström Rapport 2010:22 Vidbo kyrka Antikvarisk medverkan vid renovering av kyrkogårdsmuren kring Vidbo kyrka, Vidbo socken, Sigtuna kommun, Uppland Lisa Sundström Rapport 2010:22 2 Vidbo kyrka Antikvarisk medverkan vid renovering

Läs mer

Fållnäs gård. Niss Maria Legars Rapport 2009:32

Fållnäs gård. Niss Maria Legars Rapport 2009:32 Fållnäs gård Antikvarisk kontroll vid fönsterrenovering/byte på ekonomibyggnad, Fållnäs gård, Sorunda socken, Nynäshamns kommun, Södermanland Niss Maria Legars Rapport 2009:32 2 Fållnäs gård Antikvarisk

Läs mer

Järnvägsstationen i Kopparberg

Järnvägsstationen i Kopparberg Järnvägsstationen i Kopparberg Herrhagen 1:33, Ljusnarsbergs socken och kommun, Västmanland Restaureringsarbeten 2008-2009 Charlott Torgén Charlotta Hagberg Örebro läns museum Rapport 2008:26 2 Innehållsförteckning

Läs mer

Kårnäs 1:1 - jordkällare

Kårnäs 1:1 - jordkällare Kårnäs 1:1 - jordkällare Antikvarisk kontroll vid restaurering av jordkällare, Kårnäs 1:1, Kårnäs by, Ljusterö socken, Österåker kommun, Uppland Lotta von Liewen Wistrand Rapport 2008:42 2 Kårnäs 1:1-

Läs mer

FU Hjo stad Hjo socken, Hjo kommun

FU Hjo stad Hjo socken, Hjo kommun FU Hjo stad Hjo socken, Hjo kommun RAÄ Hjo 17:1 Arkeologisk förundersökning Hjo socken, Hjo kommun Catharina Henriksson Västergötlands museum Arkeologisk rapport 2014:18 Hjo socken, Hjo kommun Arkeologisk

Läs mer

Tomteboda stationshus

Tomteboda stationshus Tomteboda stationshus Antikvarisk kontroll vid rivning, Tomteboda stationshus, Solna socken, Solna kommun, Uppland Kersti Lilja Rapport 2006:17 Tomteboda stationshus Antikvarisk kontroll vid rivning, Tomteboda

Läs mer

Gimmersta. Miljö. Gimmersta, Katrineholms kommun 87

Gimmersta. Miljö. Gimmersta, Katrineholms kommun 87 Gimmersta, Katrineholms kommun 87 orangeriet vid gimmersta sett från sydost med sjön öljaren i bakgrunden. gimmersta 1:8, julita socken, katrineholms kommun. Gimmersta nedan t h: flygbild över gimmersta

Läs mer

FEMSJÖ SKOLA Renovering av tak och veranda

FEMSJÖ SKOLA Renovering av tak och veranda FEMSJÖ SKOLA Renovering av tak och veranda Britt-Marie Lennartsson DOKUMENTATION AV EN RENOVERING Femsjö Skola, Femsjö Prästgård 2:2, Femsjö socken, Hylte kommun 2014:23 OMSLAGSBILD 2014-74-27 FOTO Britt-Marie

Läs mer

Hunnestads kyrka. Britt-Marie Lennartsson INTYG OCH RAPPORT ÖVER RENOVERING. Renovering av fönster och fasadlagning

Hunnestads kyrka. Britt-Marie Lennartsson INTYG OCH RAPPORT ÖVER RENOVERING. Renovering av fönster och fasadlagning Hunnestads kyrka Renovering av fönster och fasadlagning Britt-Marie Lennartsson INTYG OCH RAPPORT ÖVER RENOVERING Hunnestads kyrka, Hunnestads socken, Varbergs kommun 2016:25 Hunnestads läge i Halland

Läs mer

Göksholms slott Stora Mellösa socken, Örebro kommun, Närke Ommålning/renovering fönster 2008-2009 Charlott Torgén Örebro läns museum Rapport 2009:5

Göksholms slott Stora Mellösa socken, Örebro kommun, Närke Ommålning/renovering fönster 2008-2009 Charlott Torgén Örebro läns museum Rapport 2009:5 Göksholms slott Stora Mellösa socken, Örebro kommun, Närke Ommålning/renovering fönster 2008-2009 Charlott Torgén Örebro läns museum Rapport 2009:5 INLEDNING... 3 Administrativa uppgifter... 3 BYGGNADSBESKRIVNING...

Läs mer

Roslags-Kulla kyrka. Lisa Sundström Rapport 2010:51

Roslags-Kulla kyrka. Lisa Sundström Rapport 2010:51 Roslags-Kulla kyrka Antikvarisk medverkan vid renovering av fönster och spåntak, Roslags- Kulla kyrka, Roslags-Kulla socken, Österåkers kommun, Uppland Lisa Sundström Rapport 2010:51 2 Roslags-Kulla kyrka

Läs mer

Lundastugan Lunda 4:1, Kastlösa socken, Mörbylånga kommun, Öland Antikvarisk kontroll vid lagning av torvtak m.m.

Lundastugan Lunda 4:1, Kastlösa socken, Mörbylånga kommun, Öland Antikvarisk kontroll vid lagning av torvtak m.m. Lundastugan Lunda 4:1, Kastlösa socken, Mörbylånga kommun, Öland Antikvarisk kontroll vid lagning av torvtak m.m. Veronica Olofsson Kalmar läns museum Byggnadsantikvariska rapporter november 2007 KALMAR

Läs mer

Saltsjöbadens friluftsbad, dambadet

Saltsjöbadens friluftsbad, dambadet Saltsjöbadens friluftsbad, dambadet Antikvarisk kontroll vid restaurering, Saltsjöbadens friluftsbad, dambadet, Saltsjöbaden socken, Nacka kommun, Uppland Kersti Lilja Rapport 2005:14 2 Saltsjöbadens friluftsbad,

Läs mer

Jonsered 1:12 Partilie socken, Partillekommun

Jonsered 1:12 Partilie socken, Partillekommun Rapport från antikvarisk kontroll av byggnadsvårdsprojekt Jonsereds skorsten Jonsered 1:12 Partilie socken, Partillekommun BOHUSLÄNS MUSEUM Rapport 2005:39 Katarina Andersson Rapport Bohusläns museum 2005:39

Läs mer

VILLA SKANSEN LÄNSSTYRELSEN KALMAR LÄN INFORMERAR BYGGNADSANTIKVARISK KONTROLL. Skansen 2 Kalmar stads församling Kalmar kommun Småland

VILLA SKANSEN LÄNSSTYRELSEN KALMAR LÄN INFORMERAR BYGGNADSANTIKVARISK KONTROLL. Skansen 2 Kalmar stads församling Kalmar kommun Småland LÄNSSTYRELSEN KALMAR LÄN INFORMERAR BYGGNADSANTIKVARISK KONTROLL VILLA SKANSEN Skansen 2 Kalmar stads församling Kalmar kommun Småland Meddelande 2008:09 VILLA SKANSEN Meddelande 2008:09 ISSN 0348-8748

Läs mer

Rosendal 30 A och B, Karlskoga

Rosendal 30 A och B, Karlskoga Rosendal 30 A och B, Karlskoga Omläggning av plåttak på arbetarbostad, 2003 Karlskoga socken, Värmland Kulturmiljövård Linda Gustafsson 2006 Antikvarisk rapport Beskrivning Arbetarbostadsområdet Rosendal

Läs mer

Våthuits kyrka. Antikvarisk kontroll. Renoveringsarbeten på vapenhus och klockstapel. Våthuits socken i Gislaveds kommun Jönkbings län

Våthuits kyrka. Antikvarisk kontroll. Renoveringsarbeten på vapenhus och klockstapel. Våthuits socken i Gislaveds kommun Jönkbings län Antikvarisk kontroll Våthuits kyrka Renoveringsarbeten på vapenhus och klockstapel Våthuits socken i Gislaveds kommun Jönkbings län JÖNKÖPINGS LÄNS MUSEUM Byggnadsvårdsrapport 2012:33 Britt-Marie Börjesgård

Läs mer

C U R M A N S V l L L O R Byggnadsminne, fastigheten Kyrkvik 3:1 Lysekils kommun. Rapport från antikvarisk kontroll av byggnadsvårdsprojekt

C U R M A N S V l L L O R Byggnadsminne, fastigheten Kyrkvik 3:1 Lysekils kommun. Rapport från antikvarisk kontroll av byggnadsvårdsprojekt Rapport från antikvarisk kontroll av byggnadsvårdsprojekt Utvändig ommålning av C U R M A N S V l L L O R Byggnadsminne, fastigheten Kyrkvik 3:1 Lysekils kommun B O H U S L Ä N S M U S E U M Rapport 2005:28

Läs mer

ASPELID AB Möbler & inredning

ASPELID AB Möbler & inredning Curriculum Vitae Mars 2012 Håkan Bergsten Byggnadsingenjör Möbelsnickare Arbetslivserfarenhet 1992- Egen verksamhet, Aspelid Möbler&Inredning, Varnhem Projektering och tillverkning/restaurering av snickerier

Läs mer

Spelhuset vid Åkergruvan

Spelhuset vid Åkergruvan Spelhuset vid Åkergruvan Gamla Pershyttan 4:19, Nora socken, Västmanland, Örebro län Antikvarisk kontrollrapport Kulturmiljö 2005 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING...4 BYGGNADSBESKRIVNING...4 LÄGET FÖRE

Läs mer

2008:23 ANTIKVARISK KONTROLLRAPPORT. Vänge kyrka FASADRESTAURERING AV VÄNGE KYRKA, VÄNGE SN, UPPSALA KN

2008:23 ANTIKVARISK KONTROLLRAPPORT. Vänge kyrka FASADRESTAURERING AV VÄNGE KYRKA, VÄNGE SN, UPPSALA KN 2008:23 ANTIKVARISK KONTROLLRAPPORT Vänge kyrka FASADRESTAURERING AV VÄNGE KYRKA, VÄNGE SN, UPPSALA KN Per Lundgren 2008 Omslagsfotografi: Vapenhuset under rengöring Foto: Per Lundgren, Upplandsmuseet

Läs mer

Muskö kyrka. Antikvarisk kontroll vid fasadrenovering, Muskö kyrka, Muskö socken, Haninge kommun, Sörmlands län. Kersti Lilja Rapport 2004:17

Muskö kyrka. Antikvarisk kontroll vid fasadrenovering, Muskö kyrka, Muskö socken, Haninge kommun, Sörmlands län. Kersti Lilja Rapport 2004:17 Muskö kyrka Antikvarisk kontroll vid fasadrenovering, Muskö kyrka, Muskö socken, Haninge kommun, Sörmlands län Kersti Lilja Rapport 2004:17 Muskö kyrka Antikvarisk kontroll vid fasadrenovering, Muskö kyrka,

Läs mer

Danderyds kyrka. Lisa Sundström Rapport 2007:31

Danderyds kyrka. Lisa Sundström Rapport 2007:31 Danderyds kyrka Antikvarisk kontroll vid öppnande av igenmurad port, Danderyds kyrka, Danderyd socken, Danderyd kommun, Uppland Lisa Sundström Rapport 2007:31 Danderyds kyrka Antikvarisk kontroll vid öppnande

Läs mer

Edebo kyrka. Antikvarisk medverkan vid renovering av fönster i Edebo kyrka, Norrtälje kommun. Lisa Sundström Rapport 2010:40

Edebo kyrka. Antikvarisk medverkan vid renovering av fönster i Edebo kyrka, Norrtälje kommun. Lisa Sundström Rapport 2010:40 Edebo kyrka Antikvarisk medverkan vid renovering av fönster i Edebo kyrka, Norrtälje kommun. Lisa Sundström Rapport 2010:40 2 Edebo kyrka Antikvarisk medverkan vid renovering av fönster i Edebo kyrka,

Läs mer

Torpet Skivermåla 1:6

Torpet Skivermåla 1:6 Rapport 2012:215 Antikvarisk medverkan Torpet Skivermåla 1:6 Horns socken Kinda kommun Östergötlands län Marie Hagsten Ö S T E R G Ö T L A N D S M U S E U M AVDELNINGEN FÖR ARKEOLOGI OCH BYGGNADSVÅRD Torpet

Läs mer

Konstbacken. Målningsarbeten Örebro läns museum Rapport 2008:25. Charlott Torgén Charlotta Hagberg

Konstbacken. Målningsarbeten Örebro läns museum Rapport 2008:25. Charlott Torgén Charlotta Hagberg Konstbacken Konstbacken östra 17, Ljusnarsbergs socken och kommun, Västmanland Målningsarbeten 2008-2009 Charlott Torgén Charlotta Hagberg Örebro läns museum Rapport 2008:25 2 Innehållsförteckning INLEDNING...4

Läs mer

Stora Nyckelviken. Antikvarisk kontroll vid restaurering av spegeldammen, Stora Nyckelviken, Nacka socken, Nacka kommun, Södermanland

Stora Nyckelviken. Antikvarisk kontroll vid restaurering av spegeldammen, Stora Nyckelviken, Nacka socken, Nacka kommun, Södermanland Stora Nyckelviken Antikvarisk kontroll vid restaurering av spegeldammen, Stora Nyckelviken, Nacka socken, Nacka kommun, Södermanland Lisa Sundström Rapport 2006:18 Stora Nyckelviken Antikvarisk kontroll

Läs mer

Storegårdens symmetriska entréfasad sett från nordväst. Idag inrymmer den gamla disponentvillan från år 1918 fritidsgård.

Storegårdens symmetriska entréfasad sett från nordväst. Idag inrymmer den gamla disponentvillan från år 1918 fritidsgård. 12:b Storegårdsparken 194 Storegårdens symmetriska entréfasad sett från nordväst. Idag inrymmer den gamla disponentvillan från år 1918 fritidsgård. 3:3 Storegårdsparken SANDHEM grönytor och en fotbollsplan.

Läs mer

Norr Hårsbäcks fd missonshus

Norr Hårsbäcks fd missonshus Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2006:12 Norr Hårsbäcks fd missonshus Fönstrerrenovering 2005 Antikvarisk kontroll Norr Hårsbäck 1:10 Västerlövsta socken Uppland Helén Sjökvist Innehåll Inledning...

Läs mer

Loge i Tuna. Restaurering inom ramen för Länsstyrelsens stöd till utvald miljö. Antikvarisk rapport. Dingtuna Tuna 1:7 Dingtuna socken Västmanland

Loge i Tuna. Restaurering inom ramen för Länsstyrelsens stöd till utvald miljö. Antikvarisk rapport. Dingtuna Tuna 1:7 Dingtuna socken Västmanland Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2011:7 Loge i Tuna Restaurering inom ramen för Länsstyrelsens stöd till utvald miljö Antikvarisk rapport Dingtuna Tuna 1:7 Dingtuna socken Västmanland Helén Sjökvist

Läs mer

2015:203 ANTIKVARISK MEDVERKAN VIBY KYRKA OMLÄGGNING AV SPÅNTAK VIBY KYRKA VIBY SOCKEN MJÖLBY KOMMUN ÖSTERGÖTLANDS LÄN ANITA LÖFGREN EK

2015:203 ANTIKVARISK MEDVERKAN VIBY KYRKA OMLÄGGNING AV SPÅNTAK VIBY KYRKA VIBY SOCKEN MJÖLBY KOMMUN ÖSTERGÖTLANDS LÄN ANITA LÖFGREN EK 2015:203 ANTIKVARISK MEDVERKAN VIBY KYRKA OMLÄGGNING AV SPÅNTAK VIBY KYRKA VIBY SOCKEN MJÖLBY KOMMUN ÖSTERGÖTLANDS LÄN ANITA LÖFGREN EK 2 Bakgrund Basfakta om objektet Beskrivning och historik Viby kyrka

Läs mer

SKÖLLERSTA KYRKAS SAKRISTIA SKÖLLERSTA KLOCKSTAPEL Sköllersta socken, Hallsbergs kommun, Närke, Strängnäs stift

SKÖLLERSTA KYRKAS SAKRISTIA SKÖLLERSTA KLOCKSTAPEL Sköllersta socken, Hallsbergs kommun, Närke, Strängnäs stift SKÖLLERSTA KYRKAS SAKRISTIA SKÖLLERSTA KLOCKSTAPEL Sköllersta socken, Hallsbergs kommun, Närke, Strängnäs stift TJÄRSTRYKNING samt BYTE AV SPÅN 2015 Antikvarisk rapport Kyrkans sakristia efter tjärstrykning

Läs mer

Villa Vera, Ronneby brunn

Villa Vera, Ronneby brunn 2006:29 Villa Vera, Ronneby brunn Byggnadsminne nr 72 Slutrapport, antikvarisk kontroll Exteriör renovering Rapport, år och nr: 2006:29 Rapportnamn: Villa Vera, Ronneby Brunn Byggnadsminne nr 72. Slutrapport,

Läs mer

Brogården. Torbjörntorp 10:1, Torbjörntorps socken, Falköpings kommun, Västergötland. Renovering av tak, 2002 Antikvarisk slutbesiktningsrapport

Brogården. Torbjörntorp 10:1, Torbjörntorps socken, Falköpings kommun, Västergötland. Renovering av tak, 2002 Antikvarisk slutbesiktningsrapport Brogården, Torbjörntorps socken, Falköpings kommun, Västergötland Renovering av tak, 2002 Antikvarisk slutbesiktningsrapport Lisa Molander Byggnadshistorisk rapport 2003:41 Västergötlands museum Brogården

Läs mer

Aschanska gården Restaurering av papptak i Aschanska gården, Guldsmeden 2

Aschanska gården Restaurering av papptak i Aschanska gården, Guldsmeden 2 Antikvarisk medverkan Aschanska gården Restaurering av papptak i Aschanska gården, Guldsmeden 2 Eksjö stad i Eksjö kommun Jönköpings län JÖNKÖPINGS LÄNS MUSEUM Byggnadsvårdsrapport 2012:26 Anders Franzén

Läs mer

Kristine kyrka. Antikvarisk medverkan i samband med ombyggnad för ny toalett. Jönköpings stad i Jönköpings kommun, Jönköpings län, Växjö stift

Kristine kyrka. Antikvarisk medverkan i samband med ombyggnad för ny toalett. Jönköpings stad i Jönköpings kommun, Jönköpings län, Växjö stift Kristine kyrka Antikvarisk medverkan i samband med ombyggnad för ny toalett Jönköpings stad i Jönköpings kommun, Jönköpings län, Växjö stift JÖNKÖPINGS LÄNS MUSEUM Byggnadsvårdsrapport 2015:23 Anders Franzén

Läs mer

Nämdö kyrka. Antikvarisk kontroll vid ommålning, Nämdö kyrka, Nämdö socken, Värmdö kommun, Södermanland. Lisa Sundström Rapport 2007:32

Nämdö kyrka. Antikvarisk kontroll vid ommålning, Nämdö kyrka, Nämdö socken, Värmdö kommun, Södermanland. Lisa Sundström Rapport 2007:32 Nämdö kyrka Antikvarisk kontroll vid ommålning, Nämdö kyrka, Nämdö socken, Värmdö kommun, Södermanland Lisa Sundström Rapport 2007:32 Nämdö kyrka Antikvarisk kontroll vid ommålning, Nämdö kyrka, Nämdö

Läs mer

2014-01-01 1 (6) Vägledning för tillämpning av Kulturmiljölagen. Byggnadsminnen. Exempel på ersättningsutredning (3 kap 10-13 )

2014-01-01 1 (6) Vägledning för tillämpning av Kulturmiljölagen. Byggnadsminnen. Exempel på ersättningsutredning (3 kap 10-13 ) 2014-01-01 1 (6) Vägledning för tillämpning av Kulturmiljölagen Byggnadsminnen Exempel på ersättningsutredning (3 kap 10-13 ) 2014-01-01 2 (6) Riksantikvarieämbetet Box 5405 11484 Stockholm www.raa.se

Läs mer

VETA KYRKA RENOVERING AV KLOCKSTAPEL VETA KYRKA VETA SOCKEN MJÖLBY KOMMUN ÖSTERGÖTLANDS LÄN ANITA LÖFGREN EK

VETA KYRKA RENOVERING AV KLOCKSTAPEL VETA KYRKA VETA SOCKEN MJÖLBY KOMMUN ÖSTERGÖTLANDS LÄN ANITA LÖFGREN EK RAPPORT 2014:208 ANTIKVARISK MEDVERKAN VETA KYRKA RENOVERING AV KLOCKSTAPEL VETA KYRKA VETA SOCKEN MJÖLBY KOMMUN ÖSTERGÖTLANDS LÄN ANITA LÖFGREN EK Veta kyrka Renovering av klockstapel Innehåll Bakgrund...............................................................4

Läs mer