NSAID PARACETAMOL ASA. Eva Olsson, specialistläkare GIC

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "NSAID PARACETAMOL ASA. Eva Olsson, specialistläkare GIC"

Transkript

1 NSAID PARACETAMOL ASA Eva Olsson, specialistläkare GIC

2 NSAID Indometacin Diklofenak Ketorolak Oxikamer (Xefo, Alganex m fl) Ibuprofen Naproxen Ketoprofen Dexibuprofen Coxiber (Celebra, Dynastat m fl) Nabumeton

3 Verkningsmekanism Hämmar enzymet cyklooxygenas (COX-1 och COX-2) och därmed prostaglandinsyntesen. Ev även centralnervös komponent medierad via opiatreceptorer och serotonerga system.

4 NSAID - Toxicitet Generellt låg toxicitet Förgiftningar vanliga men allvarliga förgiftningar ovanligt

5 NSAID - Symtom Symtom vid överdosering Gastrointestinala besvär ofta enda symtomen men de kan vara uttalade och ihållande, hematemes och melena vid upprepat intag. Yrsel, tinnitus, hörselnedsättning, hyperventilation, oro, förvirring. Metabolisk acidos, hypernatremi och vätskeretention (massiv överdos). Reversibel njurskada (debut inom några dygn), inte helt ovanligt framför allt hos riskpatienter.

6 NSAID - Njurpåverkan Ökad risk för reversibel njurpåverkan vid överdos av NSAIDs: Stor dos Samtidigt etanolintag Hjärt- kärlsjukdom Hypovolemi Njursjukdom SLE Genes till njurpåverkan: Minskat renalt blodflöde Akut tubulär nekros Akut interstitiell nefrit \Läkemedel\NSAID

7 NSAID - Behandling Ventrikeltömning behövs sällan! Kol Antacida Antiemetika God hydrering och diures Kontrollera njurfunktionen akut och efter några dygn hos riskpatienter (sällan barn) och efter exceptionellt stor dos Symtomatisk behandling

8 Paracetamol Vanligt med överdoser/feldoseringar av alla slag!

9

10 PARACETAMOL Metabolismen sker i levern Elimination via njurarna - 2 % som paracetamol - 98 % som metaboliter

11 PARACETAMOL Normal biotransformering - vid normal dosering (A) 95% konjugeras i levern med sulfat och glukuronsyra urinen (B) 3% oxideras via cytokrom P 450 systemet höggradigt reaktiv intermediär metabolit (NAPQI) konjugeras omgående med glutation i levern och utsöndras urinen

12 PARACETAMOL Överdos - huvudsaklig toxisk mekanism Leverns konjugeringskapacitet mättas Cytokrom P 450 (CYP2E) metabolismen ökar NAPQI Glutation-depåerna i levern utarmas NAPQI konjugeras inte längre, binds kovalent till macromolekyler i levern Centrilobulär levernekros

13 PARACETAMOL Enzymaktiviteten, särskilt CYP 2E1, kan öka 5-10 gånger hos alkoholister 2-5 gånger vid svält toxiciteten ökar (snabbare nedbrytning)

14 PARACETAMOL TOXISK DOS - Engångsdos Barn: 175 mg/kg Vuxna: 140 mg/kg (ca 10 g) 250 mg/kg (ca 18 g) uttalad leverskada hos 50% 350 mg/kg (ca 25 g) uttalad leverskada hos 100% Övervikt: 100 kg mg/kg 150 kg mg/kg 200 kg mg/kg OBS: Lägre dos kan vara toxisk för riskpatienter!

15 Initialt skede (0-24 tim) Inga symtom eller magbesvär. PARACETAMOL klinisk bild vid överdosering Latensfas (24-48 tim) I regel välbefinnande. Subklinisk stegring i leverenzymer. Leverfas (3-4 dygn) Kraftigt stegrade leverenzymer Tecken till sviktande leverfunktion njurfunktion Fulminant leversvikt Myokardskada Koagulopatier osv

16 PARACETAMOL Antidotbehandling Acetylcystein insatt 8-10 timmar efter överdosen ger nära nog 100 % skydd. Behandlingsnomogrammet bygger på S-paracetamolkonc från 4 timmar efter överdosen. Låga S-konc i sent skede är svårbedömda. Alltså: Blodprov för S-konc bör, om möjligt, tas 4 timmar efter intaget. Inkommer patienten senare, tages prov snarast. Om svar ej fås inom 8 timmar efter intaget insättes acetylcystein. Inkommer patienten sent (eller vid subakut "terapeutisk" överdosering) får anamnesen avgöra om behandlingsindikation finns.

17 N-ACETYLCYSTEIN (NAC) VID PARACETAMOLFÖRGIFTNING Verkningsmekanismer: NAC omvandlas till cystein som används i syntesen av glutation Återställd avgiftningskapacitet SH-gruppen i NAC binds också till NAPQI (scavenger) Återreduktion till paracetamol eller renal utsöndring av NAC/NAPQI komplexet

18 PARACETAMOL Antidotbehandling Behandlingstid - Om acetylcystein insättes inom 8-10 timmar räcker 20 timmars behandling - Påbörjas behandlingen efter 10 timmar eller vid subakut "terapeutisk överdos" ges acetylcystein tills minst 36 timmar förflutit sedan intaget, alternativt senaste dosen - Vid leverpåverkan fortsättes behandlingen tills transaminaserna är på väg ner och INR visar sjunkande värden ( x 3 med 6 tim intervall) \Läkemedel\Paracetamol.ppt

19 PARACETAMOL Biverkningar av acetylcystein Illamående, "flush", "rash", urtikaria, klåda (mer ovanligt är angioödem, bronkospasm och blodtrycksfall) Uppkommer nästan alltid inom 20 min - 1 timme efter behandlingsstarten. Åtgärder: Stäng av infusionen 0,5-1 timme, ge antihistamin (t ex 2 mg Tavegyl iv till vuxna) och ev kortikosteroider, om mer uttalad reaktion också adrenalin. Fortsätt sedan behandlingen enligt schemat. Om reaktionen inträffar under den initiala 15-minutersdosen ges denna i stället under fyra timmar.

20 S-Paracetamol Prov tages 4 timmar efter överdosen eller snarast om patienten inkommer senare. Upprepad provtagning är motiverad vid: extremt hög initial serumkoncentration risk för förlångsammad absorption (t ex samtidigt intag av kodein eller antikolinerga läkemedel) intag av depåpreparat

21 Genes till den dramatiska kliniska bilden? Hypotes: (1) De tidiga metabola rubbningar (acidos) som vid extremt höga paracetamolkoncentrationer utvecklas i avsaknad av leversvikt beror på inhibering av den mitokondriella andningen (visat i djurförsök). (2) Extremt höga paracetamolkoncentraioner kan i sig kan ge CNS-depression. (3) Cirkulationspåverkan är sekundär till de grava metabola rubbningarna.

22 ASA - Salicylat

23 Salicylat - verkningsmekanism Effekt: Analgetisk Antipyretisk Antiinflammatorisk Hämmar cyklooxygenas och därmed prostaglandinsyntesen Delvis oklara verkningsmekanismer

24 Salicylat Toxiska effekter Stimulering av hjärnstammen hyperventialtion, salicylism, kräkningar, svettningar Urkoppling av oxidativa fosforyleringen och enzymhämning i citronsyracykeln metabolisk acidos och ökad värmeproduktion Hindrar trombocytaggregation och syntes av protrombin och koagulationsfaktor VII ökad blödningsrisk Ökar kärlpermeabilitet i lungor och hjärna ödem i respektive organ

25 Salicylat Symtom (1) Salicylism - huvudvärk, yrsel, tinnitus, nedsatt hörsel, dimsyn, flush, svettningar Gastrointestinala symtom vanligt och tidigt Oro, somnolens Hyperventilation respiratorisk alkalos tidigt i förloppet Feber/hypertermi Metabolisk acidos (barn < 3 år kan snabbt få acidos utan resp alkalos)

26 Salicylat Symtom (2) Dehydrering pga svettningar, kräkningar, och osmotisk diures. Kan vara uttalad Hypokalemi, hypoglykemi (särskilt barn) Koagulationsrubbningar (INR stegring), förlängd blödningstid Medvetslöshet och kramper vid svår förgiftning, hjärnödem Icke-kardiellt lungödem Rhabdomyolys

27 Salicylat Toxiska koncentrationer 2,5-3,5 mmol/l lindrig ( salicylism ) 3,5-4,5 mmol/l måttlig 4,5-6,0 mmol/l allvarlig >6,0 mmol/l mycket allvarlig Barn: Värden som ovan -1,0 mmol/l oh\läkemedel\salicyl

28 Salicylat Behandling (1) Om relevant: ventrikeltömning Kol, initialt och i upprepade doser (ökar eliminationen) Antiemetika och antacida efter behov, t ex ondansetron och omeprazol (för att lindra obehag och möjliggöra koltillförsel) Rehydrering, korrektion av acidos och hypokalemi Håll temperaturen < 38 C

29 Salicylat Behandling (2) Påskyndad elimination: alkalinisering av urinen (urin > ph 7,5) K-vitamin Hemodialys/CVVHD vid uttalad förgiftning Symtomatisk behandling i övrigt

30 Salicylat Provtagning, observation S-salicylat initialt och upprepat tills värdena börjar sjunka Syra-bas- och elektrolytstatus, PK, B-glukos I svåra fall även koagulationsstatus, leverstatus, S-kreatinin, CK och myoglobin Följ kroppstemperaturen (viktig indikator avseende svårighetsgraden) oh\läkemedel\salicyl

31 Salicylat Indikationer för hemodialys S-salicylat > 6,5-7,5 mmol/l (barn > 4,0 mmol/l), dock inga exakta gränser - symtombild och grad av acidos är viktiga kriterier Lägre salicylatvärden om uttalad acidos, CNSpåverkan och hypertermi oh\läkemedel\salicyl

32 OBS tänk på att Intubation av kritiskt sjuk patient med metabolisk acidos och extremt lågt pco2 Riskabelt moment. 1. Svårt att ventilera med respirator till så låga nivåer => acidosen förvärras => patienten dör. Gäller alla förgiftningsutlösta metabola acidoser med hyperventilation. 2. Hypoventilation => acidos => mer salicylat i ojoniserad form => strömmar in i CNS => intracellulär acidos, hjärnödem och död.

33 Tack för uppmärksamheten!

intoxikation på akuten n klinik och vetenskap medicinens abc ABC om läs mer Fullständig referenslista Lakartidningen.se

intoxikation på akuten n klinik och vetenskap medicinens abc ABC om läs mer Fullständig referenslista Lakartidningen.se medicinens abc läs mer Fullständig referenslista Lakartidningen.se ABC om Intoxikation på akuten Mikael Stenkilsson, ST-läkare Eric Dryver, överläkare; båda VO akutsjukvård, Skånes universitetssjukhus,

Läs mer

Njursvikt för allmänpediatrikern

Njursvikt för allmänpediatrikern Njursvikt för allmänpediatrikern Barndagarna, Sachsska, 2015 Tryggve Nevéus, Uppsala Akademiska Barnsjukhus Bakgrund Vad gör njuren Vad händer när det slutar fungera? Akut njursvikt Kliniska situationer

Läs mer

Vårdprogram för hyponatremi

Vårdprogram för hyponatremi Vårdprogram för hyponatremi Bakgrund Hyponatremi (plasma/serum Natrium

Läs mer

Behandling av Epilepsi

Behandling av Epilepsi Behandlingsrekommendation Behandling av Epilepsi Definition Epilepsi är ett tillstånd med minst två spontant uppträdande epileptiska anfall förorsakade av en primär cerebral dysfunktion. Patienter med

Läs mer

Palliativ vård. Gunnar Eckerdal, Hallands sjukhus, Kungsbacka Hans Thulesius, FoU Kronoberg, Landstinget Kronoberg, Växjö.

Palliativ vård. Gunnar Eckerdal, Hallands sjukhus, Kungsbacka Hans Thulesius, FoU Kronoberg, Landstinget Kronoberg, Växjö. 914 Borttagen och ändrad text 2014-05-05, s 920. Ändrad 2014-07-16, s 916. Gunnar Eckerdal, Hallands sjukhus, Kungsbacka Hans Thulesius, FoU Kronoberg, Landstinget Kronoberg, Växjö Inledning Symtomlindring

Läs mer

Det finns inga hopplösa fall Gunnar Eckerdal Sjunde upplagan 2008

Det finns inga hopplösa fall Gunnar Eckerdal Sjunde upplagan 2008 Det finns inga hopplösa fall Gunnar Eckerdal Sjunde upplagan 2008 Förord De flesta cancerpatienter i vårt land har sin viktigaste kontakt med sjukvården på sjukhusens vanliga avdelningar och mottagningar.

Läs mer

Dokumenttyp Ansvarig verksamhet Version Antal sidor Riktlinje AK-mottagningen Centralsjukhuset Karlstad 6 18

Dokumenttyp Ansvarig verksamhet Version Antal sidor Riktlinje AK-mottagningen Centralsjukhuset Karlstad 6 18 Dokumenttyp Ansvarig verksamhet Version Antal sidor Riktlinje AK-mottagningen Centralsjukhuset Karlstad 6 18 Dokumentägare Fastställare Giltig fr.o.m. Giltig t.o.m. Anne Marie Edvardsson Anne Marie Edvardsson

Läs mer

Läkemedelsbehandling av de mest sjuka äldre

Läkemedelsbehandling av de mest sjuka äldre BEHANDLINGSREKOMMENDATIONER 2015 Läkemedelsbehandling av de mest sjuka äldre REGIONALA LÄKEMEDELSRÅDET I UPPSALA-ÖREBROREGIONEN FÖRORD Målsättning: Syftet med våra rekommendationer är att förbättra livskvaliteten

Läs mer

Behandling av och profylax mot influensa med antivirala medel uppdaterad rekommendation

Behandling av och profylax mot influensa med antivirala medel uppdaterad rekommendation Behandling av och profylax mot influensa med antivirala medel uppdaterad rekommendation Läkemedelsverket och Referensgruppen för Antiviral terapi (RAV) har vid ett expertmöte den 13 april 2011 uppdaterat

Läs mer

Läkemedlets väg genom kroppen. Hur påverkar kroppen läkemedlet och hur påverkar läkemedlet kroppen?

Läkemedlets väg genom kroppen. Hur påverkar kroppen läkemedlet och hur påverkar läkemedlet kroppen? Läkemedlets väg genom kroppen Hur påverkar kroppen läkemedlet och hur påverkar läkemedlet kroppen? HUR HITTAR LÄKEMEDLET RÄTT? Denna skrift är framtagen av LIF, som är branschorganisation för de forskande

Läs mer

Terapiråd Äldre och läkemedel

Terapiråd Äldre och läkemedel Februari 2012 Innehåll Normalt åldrande och läkemedel 2 Sjukdomar i högre åldrar och läkemedel 2 Rekommendationer vid vanliga diagnoser och symtom 2 Förstoppning 2 Gastroesofagel reflexsjukdom och ulcussjukdom

Läs mer

Bra att veta om diabetes. För dig som vill ha kontroll på ditt blodsocker.

Bra att veta om diabetes. För dig som vill ha kontroll på ditt blodsocker. Bra att veta om diabetes För dig som vill ha kontroll på ditt blodsocker. 1 Innehåll Inledning... 3 Vad är diabetes?... 4 Olika typer av diabetes... 5 Midjemåttet och typ 2-diabetes... 8 Högt blodtryck,

Läs mer

Akut internmedicin Behandlingsprogram 2012

Akut internmedicin Behandlingsprogram 2012 Akut internmedicin Behandlingsprogram 2012 NEUROLOGI EPILEPSI 2 176B Epilepsi 2 Redaktion: Johan Hulting Inger Gretzer Qvick Ulf Ludwigs Stefan Sjöberg Stockholms läns landsting NEUROLOGI - EPILEPSI 2(7)

Läs mer

1. Introduktion... 3. Lungtransplantation... 3. Hjärt-lungtransplantation... 3. Problem... 4. 2. Transplantationsenheten i Göteborg...

1. Introduktion... 3. Lungtransplantation... 3. Hjärt-lungtransplantation... 3. Problem... 4. 2. Transplantationsenheten i Göteborg... Innehåll 1. Introduktion... 3 Lungtransplantation... 3 Hjärt-lungtransplantation... 3 Problem... 4 2. Transplantationsenheten i Göteborg... 5 3. Resultat... 6 4. Indikationer... 7 Indikationer för hjärtlungtransplantation

Läs mer

Livet med njursvikt. En handbok om förebyggande och egenvård. Av Kerstin Bergström och Per Åke Zillén

Livet med njursvikt. En handbok om förebyggande och egenvård. Av Kerstin Bergström och Per Åke Zillén Livet med njursvikt En handbok om förebyggande och egenvård Av Kerstin Bergström och Per Åke Zillén Haraldsgatan 5, 413 14 Göteborg. Telefon 031-741 61 60 Kerstin Bergström är nefrologsjuksköterska. Per

Läs mer

5. Medicinering vid behov

5. Medicinering vid behov 5. Medicinering vid behov Många äldre människor har flera olika mediciner. De flesta mediciner tas regelbundet som stående ordination. Vissa mediciner tas vid behov. Det är viktigt att veta vilken effekt

Läs mer

Forskning. Utifrån utredningen bör man överväga om läkemedelsbehandling ska påbörjas.

Forskning. Utifrån utredningen bör man överväga om läkemedelsbehandling ska påbörjas. Kapitel Varför utreda? Har personen en demenssjukdom eller är det en annan orsak till symtomen (sjukdom, läkemedel). Vilken typ av demenssjukdom handlar det om? Informera/stödja/trösta. Vårdplanera. Behandla

Läs mer

TERAPIREKOMMENDATIONER

TERAPIREKOMMENDATIONER TERAPIREKOMMENDATIONER 2013 Urvalet av läkemedel omfattar huvudsakligen rekommenderade förstahandsval inom respektive område och baseras på dokumenterad medicinsk och farmacevtisk ändamålsenlighet samt

Läs mer

Munsjukdomar/tandvård

Munsjukdomar/tandvård Beskrivning Diarienr: Ej tillämpligt 1(13) Munsjukdomar/tandvård Antibiotikaprofylax amoxicillin* vuxna/barn > 12 år: 2 g 1tim före planerat ingrepp barn < 12 år: 50 mg/kg kroppsvikt 1tim före planerat

Läs mer

Läkemedelsbehandling vid typ 2-diabetes

Läkemedelsbehandling vid typ 2-diabetes Läkemedelsbehandling vid typ 2-diabetes ny rekommendation Myndighetssamverkan inom diabetesområdet (LV), Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU), Socialstyrelsen (SoS) och Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket

Läs mer

Behandlingsriktlinjer Smärta hos äldre 2015

Behandlingsriktlinjer Smärta hos äldre 2015 Behandlingsriktlinjer Smärta hos äldre 2015 Behandlingsriktlinjerna är utarbetade av en arbetsgrupp på uppdrag av Läkemedelskommitténs expertgrupp för smärta i Landstinget Sörmland Arbetsgruppen har bestått

Läs mer

NYA ANTIKOAGULANTIA - inte bara Waran nuförtiden

NYA ANTIKOAGULANTIA - inte bara Waran nuförtiden 1 NYA ANTIKOAGULANTIA - inte bara Waran nuförtiden MåndagsUpDate 2013-08-26 Mårten Söderberg VO Internmedicin, Södersjukhuset Informationsläkare, SLL marten.soderberg@sodersjukhuset.se 2 Antikoagulantia

Läs mer

Immunmedierad hemolytisk anemi (IHA) hos hund Inger Lilliehöök, leg vet, VMD Helene Hamlin, leg vet, VMD

Immunmedierad hemolytisk anemi (IHA) hos hund Inger Lilliehöök, leg vet, VMD Helene Hamlin, leg vet, VMD Januari 2009 Immunmedierad hemolytisk anemi (IHA) hos hund Inger Lilliehöök, leg vet, VMD Helene Hamlin, leg vet, VMD Bakgrund Immunmedierad hemolytisk anemi (IHA) är en relativt vanlig orsak till anemi

Läs mer

BILAGA I PRODUKTRESUMÉ

BILAGA I PRODUKTRESUMÉ BILAGA I PRODUKTRESUMÉ 1 1. LÄKEMEDLETS NAMN Pixuvri 29 mg pulver till koncentrat till infusionsvätska, lösning 2. KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING En injektionsflaska innehåller 29 mg pixantron

Läs mer

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig. Bipacksedel: Information till användaren Spiriva 18 mikrogram 18 mikrogram inhalationspulver, hård kapsel tiotropium Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller

Läs mer

Vilka vanligare biverkningar har medicinen?... 31 Annan viktig information... 31 Vincristin... 31 Beskrivning... 31

Vilka vanligare biverkningar har medicinen?... 31 Annan viktig information... 31 Vincristin... 31 Beskrivning... 31 Behandling av Akut lymfatisk leukemi... 5 Vad är akut lymfatisk leukemi?... 5 Hur uppkommer akut lymfatisk leukemi?... 6 Vilka riskgrupper finns i ALL2008?... 7 Den första riskindelningen... 7 Preliminär

Läs mer

LÄKEMEDELSBEHANDLING TILL ÄLDRE - MER SKADA ÄN NYTTA? Yngve Gustafson Professor,Överläkare Geriatriskt Centrum NUS, Umeå

LÄKEMEDELSBEHANDLING TILL ÄLDRE - MER SKADA ÄN NYTTA? Yngve Gustafson Professor,Överläkare Geriatriskt Centrum NUS, Umeå LÄKEMEDELSBEHANDLING TILL ÄLDRE - MER SKADA ÄN NYTTA? Yngve Gustafson Professor,Överläkare Geriatriskt Centrum NUS, Umeå GERIATRISKT CENTRUM UMEÅ DET NORMALA ÅLDRANDET LEDER TILL NEDSATT FUNKTION I ALLA

Läs mer

Hypotermi. Kylskador Drunkningstillbud i kallt vatten

Hypotermi. Kylskador Drunkningstillbud i kallt vatten Hypotermi Kylskador Drunkningstillbud i kallt vatten Socialstyrelsen klassificerar sin utgivning i olika dokumenttyper. Detta är ett Underlag från experter. Det innebär att det bygger på vetenskap och/eller

Läs mer

Till dig som har hjärtsvikt

Till dig som har hjärtsvikt Till dig som har hjärtsvikt Version 1 Hjärtsvikt Hjärtsvikt är en av våra vanligaste hjärtsjukdomar. I Sverige beräknas ca 200 000 vara drabbade och antalet som insjuknade ökar när befolkningen blir äldre.

Läs mer

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. Roaccutan 10 mg och 20mg mjuka kapslar. Isotretinoin

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. Roaccutan 10 mg och 20mg mjuka kapslar. Isotretinoin BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN Roaccutan 10 mg och 20mg mjuka kapslar Isotretinoin Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Spara denna information, du kan behöva

Läs mer