Bruksanvisning. Stöd och Behandling & Designverktyget v 1.1. Stockholm,

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bruksanvisning. Stöd och Behandling & Designverktyget v 1.1. Stockholm, 2015-05-04"

Transkript

1 Bruksanvisning Stöd och Behandling & Designverktyget v 1.1 Stockholm,

2 Innehåll 1. Allmänt Inledning Begrepp Dokumentation Tillverkare Säkerhetsinformation utifrån riskanalys Designer i Designverktyg Behörighetsadministratör i Stöd och behandling Behandlare i Stöd och behandling Data-administratör i Stöd och behandling Invånare i Stöd och behandling Förklaringar av märkning och symboler RFTM i Stöd och behandling och designverktyget Versionsmärkningen på produkten Krav på utbildning Krav på utbildning Stöd och behandling och Designverktyget Tre kunskapsområden Tre utbildningsnivåer Produktöversikt Funktioner i produkten Designverktyget Stöd och behandling Vilka relationer produkten har till andra komponenter Arkitektur Avsedd användning Stöd och behandling Designverktyget Kompabilitet Tfn vx Organisationsnr sid 2 (38)

3 8.1. Kompatibla hårdvaror Systemkrav Avbrottsrutiner Installation Restriktioner Handhavande Inloggning och auktorisering Varningsmeddelande och signaler För rollen vårdgivaradministratör För rollerna Invånaradministratör och Behandlare i Stöd och behandling För rollen Behandlare i Stöd och Behandling För rollen Behörighetsadministratör För invånare i Stöd och behandling Underhåll Felmeddelande och åtgärd Sidan finns inte Något gick fel, underliggande tjänster svarar inte Något gick fel, formulärmotor verkar inte svara Avfalls och skrotningshantering Tfn vx Organisationsnr sid 3 (38)

4 1. Allmänt 1.1. Inledning Bruksanvisningen är ett dokument som alla måste läsa som kommer att arbeta med Stöd och behandling samt Designverktyget oavsett roll (verksamhet eller teknik) Begrepp Följande begrepp används inom Stöd och behandling och Designverktyget. De listas och beskrivs i tabellen nedan. Begrepp Formulär Steg Avsnitt Modul Moment Mätbatteri Presentationslogik Beskrivning Är en yta som innehåller förbestämda fält, inmatningstyper och kontroller som är avsedda att fyllas i med olika uppgifter. Designer skapar formulär i designverktyget för invånare att fylla i. Är byggsten i designverktyget som designer skapar, namnger och sedan fyller med innehåll såsom text, media, pdf, formulär. Ett avsnitt består av ett eller flera steg. Designer skapar avsnitt, namnger och bestämmer vilka steg som ska finnas i avsnittet i designverktyget. En modul består av ett eller flera avsnitt. Designer styr vilka avsnitt som ska finnas i vilken modul. Ett moment består av ett eller flera moduler. Designer namnger momentet i designverktyget som utgivare publicerar till vårdgivare. Vårdgivarens administratör aktiverar därefter momentet på valda/valda enheter. Vårdpersonal på en enhet kan sedan starta moment på invånare. Består av ett eller flera formulär som är obligatoriska för invånare att fylla i och kan vara del av ett moment. Designer kan skapa ett eller flera mätbatterier i ett moment samt bestämma styrningen för när de ska förekomma i momentet. Behandlaren kan även starta mätbatterier om designern tillåter det. Designer styr i designverktyget hur innehållet i momentet ska presenteras genom att skapa moduler och koppla avsnitt och formulär till dessa och ev. schemaläggning av mätbatterier. Designer kan även ange ett antal generella egenskaper för momentet tex om meddelandefunktionen Tfn vx Organisationsnr sid 4 (38)

5 ska aktiveras. Resultat Automatiserade Händelser Flagga Vidmakthålla Gallring Är en beräkning som designer kan skapa i designverktyget för ett moment som sedan matas med värden från ett formulär som en invånare har sparat. Ett resultat kan visualiseras både för invånaren och/eller behandlare i form av en tabell och/eller graf. Designer och behandlare i ett moment kan definiera regler för att en händelse automatiskt ska aktiveras beroende på andra händelser eller värden i systemet samt om händelsen ska notifieras till behandlaren och/eller invånaren. En automatiserad händelse notifieras i gränssnittet i form av en flagga. Utseendet och rubriken för flaggan styr designer och behandlare. Behandlare kan välja att sätta ett moment i vidmakthålla för en invånare under en vald tid. Invånaren har då tillgång till sitt moment men endast för att kunna ta del av innehållet i läsläge vilket innebär att det inte går att spara formulär. Det finns heller ingen möjlighet att kommunicera med sin behandlare. När behandlare har avslutat invånaren i sitt moment och journalföring är gjord i verksamhetssystem ska uppgifterna för invånaren gallras från Stöd och behandling, vilket person med roll Dataadministratör har behörighet att verkställa. Innan gallring görs finns möjlighet till export av invånarens data Dokumentation All dokumentation inklusive manualer och checklistor publiceras på Dokumentationen kommer att uppdateras i samband med releaser Tillverkare Namn: Invånartjänster, 1177 Vårdguiden Besöksadress: Adress: Södermalms allé 36, Stockholm Postadress: Stockholm Övrig kontakt: 2. Säkerhetsinformation utifrån riskanalys Tfn vx Organisationsnr sid 5 (38)

6 2.1. Designer i Designverktyg Vid skapande av resultat för moment i Designverktyget är det viktigt att designer publicerar momentet för test och validerar sitt skapade resultat, då risken finns att designer skapar etikett på fel fråga i formulär. Det är också viktigt att designer skapar information för resultat för att förklara för invånare och/eller behandlare vad resultatet som syns i graf eller tabell visar. Vid skapande av händelse utifrån resultat är det viktigt att designer inte väljer fel resultat att skapa resultat händelse på. Risken finns då att resultathändelse i moment är missvisande för behandlare. Vid konfigurering av händelse och val av flaggtyp så måste designer vara konsekvent med vilken typ av flagga som ska användas för en viss händelse och inte sätta prioritet på alla typer av flaggor. Flaggor ska kunna särskiljas och förstås av behandlare och invånaradministratör som arbetar i momentet därför är det också viktigt att namnsätta flaggorna tydligt. Vid verifiering av publicerat moment till test får inte riktig vård och behandling bedrivas i designverktyget med patienter och vårdpersonal. I designverktyget får endast test för att verifiera innehåll ske Behörighetsadministratör i Stöd och behandling I gränssnittet i Stöd och behandling beskrivs vilka roller behörighetsadministratör kan tilldela personal på enhet och vad rollen ger rättighet till i systemet. Verksamheten måste se till att rutiner finns för att tillse att rätt personal får rätt behörighet utifrån sin befattning Behandlare i Stöd och behandling Om resultat visas i form av graf eller tabell är det viktigt att läsa informationen som designer skrivit för att inte misstolka vilket resultat som visas. Behandlare måste se till att kontaktuppgifter till invånare finns i primärt verksamhetssystem (journal) då denna information inte visas i Stöd och behandling. Om behandlare har möjlighet att ändra på skapade händelser på moment är det viktigt att behandlaren förstår hur händelserna är kopplade till momentet så att de inte tar bort en händelse som är av vikt för invånaren i momentet. Om behandlare skapar egna händelser är det viktigt att behandlaren vet vilka andra flaggor som redan finns i momentet och hur de flaggorna ser ut, så att behandlaren inte skapar en händelse med en exakt likadan flagga som redan finns vilket leder till förvirring och att en viktig flagga kan misstolkas. Verksamheten borde genomföra riskanalys för moment som aktiveras för att identifiera risker i momentets uppbyggnad för att inte missa att det kanske finns formulär där invånaren kan fylla i information som är av vikt som behandlare kan löpa risk att missa Data-administratör i Stöd och behandling Tfn vx Organisationsnr sid 6 (38)

7 Det är viktigt att verksamheten arbetar fram tydliga gallring- och exportrutiner så att personal med rollen Data-administratör vet när i tid och hur detta ska göras i Stöd och behandling. Den zip-fil som tillhandhålls vid export är vårdgivarens ansvar att tillse Invånare i Stöd och behandling Det är viktigt att tydligt visa i momentet hur övningar under Att göra förhåller sig till övrigt innehåll i momentet, risken är annars att invånaren inte förstår skillnaden och missar att göra övning eller gör övning för många gånger. Om resultat visas i form av graf eller tabell för invånaren är det viktigt att invånare läser informationen som designer skrivit för att inte misstolka vilket resultat som visas. Om Stöd och behandling har driftavbrott är det viktigt att invånaren har fått information var hen ska ringa om hen behöver hjälp i sin stöd och behandling. Invånaren måste få information hur hen hittar sitt moment i Mina vårdkontakter när en invånaradministratör eller behandlare på enhet i Stöd och behandling har startat ett moment på invånaren. Information om mottagningen (öppettider, telefonnummer etc) syns inte automatiskt i Stöd och behandling för invånaren. Denna information finns att finna under mottagningen i Mina vårdkontakter där invånaren loggar in till Stöd och behandling ifrån. Det är därför viktigt att informera invånaren om kontaktuppgifter samt att mottagningen ser till att uppdatera mottagningsinformation i Mina vårdkontakter, då denna inte uppdateras automatiskt från HSA. Designer och/eller behandlare kan också använda välkomsttext fältet för invånare för att informera om var invånaren ska vända sig vid behov. 3. Förklaringar av märkning och symboler 3.1. RFTM i Stöd och behandling och designverktyget Följande symbol finns i Stöd och behandling samt designverktyget. När användaren klickar på symbolen visas förklarande text för att beskriva delar i gränssnittet Versionsmärkningen på produkten 7 april 2015 kom release 1.1 av tjänsten och mellan releaserna kommer tjänsten uppgraderas med en patch. Kunddokumentationen kommer uppdateras i samband med releaser. Nästa release (1.2) planeras till hösten Krav på utbildning Tfn vx Organisationsnr sid 7 (38)

8 4.1. Krav på utbildning Stöd och behandling och Designverktyget Plattformen Stöd och behandling innehåller olika funktioner som kommer att ställa krav på olika roller och utbildningar. Nedan specificeras aktuella kunskapsområden får Stöd och behandling och vilka roller som är aktuella inom respektive kunskapsområde. Till varje kunskapsområde och roll kopplas en utbildningsplan med tillhörande utbildningsmaterial. Den säkerhetsinformation som tagits fram utifrån genomförd riskanalys för Stöd och behandling (se kap 2) ska beaktas i de utbildningar som utvecklas och genomförs för de olika rollerna i Stöd och behandling Tre kunskapsområden A. Administration B. Användning C. Innehåll 4.3. Tre utbildningsnivåer 1. Obligatorisk utbildning: Så här gör du (handhavande) Kunskap utöver handhavande Utvärdering av inhämtade kunskaper 2. Obligatoriskt uppföljningsseminarium Erfarenhetsutbyte kring att själv ha utbildat en person Kompletterande information/utbildning vid behov 3. Kontinuerlig uppföljning och fördjupning/ inhämtning av kunskap genom Nätverksträffar Information om ny funktionalitet i plattformen Erfarenhetsutbyte kring användning av plattformen Tfn vx Organisationsnr sid 8 (38)

9 Kunskapsområde Roller Utbildningsnivå 1 Utbildningsnivå 2 Utbildningsnivå 3 X X X Administration av plattformen X X X X X X Vårdgivaradministratör Behörighetsadministratör Invånaradministratör Dataadministratör X X X Innehåll i plattformen Utgivare X X X Designer X X X Användning av plattformen Behandlare X X X Patient X 5. Produktöversikt Tjänsten Stöd och behandling ger vårdgivare möjlighet att erbjuda stöd och behandlingar till invånare på ett säkert sätt via internet. Exempel på användning via nätet är behandling mot ångest och depression, smärta, tinnitus och screening vid alkohol och drogproblem. Plattformen kan också användas för att bygga program och utbildningar som stöd för patientens egen vård och omsorg, men även för program som stödjer vårdprocesserna och skapar bättre interaktion mellan vård och patienter. Genom att använda plattformen kan vårdgivare enkelt ta del av program som andra har tagit fram och gjort tillgängliga, liksom de själva kan erbjuda stöd och behandlingar som de tagit fram. Det är vårdgivaren som har ansvar för innehållet i plattformen. Sveriges kommuner och landsting, SKL, ansvarar för frågor inom upphovsrätt och avtal. Tfn vx Organisationsnr sid 9 (38)

10 Patienten får tillgång till Stöd och behandling via säker inloggning till 1177 Vårdguidens e- tjänster på 1177.se Funktioner i produkten Designverktyget Roll Nationell Administratör Behörighetsadministratör på utgivarenhet Designer Funktioner Anslut ny utgivarenhet i Designverktyget Tilldela roll ansvarig på utgivarenhet som också blir första behörighetsadministratören på utgivarenheten Lägga till personer på utgivarenhet som ska ha tillgång till Designverktyget Tilldela roll/er (Designer, utgivare, behandlare, invånare) till person på utgivarenhet i Designverktyget Skapa moment Skapa formulär Skapa instruktioner/vägledning till Invånaren för hur formulär ska fyllas i Förhandsgranska formulär och spara formulär Göra Inställningar för formulär hur formulär ska visas i momentet Skapa Mätbatteri Skapa avsnitt och innehåll i steg Lägg in innehåll i steg (text, ljud, bild, video, formulär, punktlista, numrerad lista, stycke, brytning) Skapa presentationslogik Skapa Modul Lägga till och styra mätbatteri i moment Ställa in egenskaper för momentet Skapa resultat Tfn vx Organisationsnr sid 10 (38)

11 Utgivare Behandlare på utgivarenhet Invånare i Designverktyget Skapa händelser för momentet (modul, moment, resultat) Skapa resultat Styra vem som ska få se händelse Välj utseende på händelse (skapa flaggor) Testa och verifiera ditt skapade moment Exportera moment till Utgivare Versionshantera moment (minor, major) Publicera moment till vårdgivare Visa momentet publikt i innehållskatalogen Kan testa och verifiera moment utifrån behandlargränssnitt i Designverktyget Kan testa och verifiera moment utifrån invånargränssnitt i Designverktyget Stöd och behandling Roll Nationell Administratör Vårdgivaradministratör Behörighetsadministratör på enhet Invånaradministratör på enhet Funktioner Anslut ny vårdgivare i Stöd och behandling Tilldela roll vårdgivaradministratör Ta bort vårdgivaradministratör Starta enhet i Stöd och behandling Tilldela rollen Behörighetsadministratör på enhet Aktivera moment på enheter Lägga till personal i Stöd och behandling på enhet Ta bort eller ändra roller och inaktivera personal Starta moment på en Invånare Byta behandlare på invånare i moment Tfn vx Organisationsnr sid 11 (38)

12 Behandlare på enhet Övervaka moment på enhet (Flaggor) Se vilka invånare som är avslutade i moment Se innehållskatalogen Ställ in din profil för avsering (epost, SMS) Starta moment på en Invånare Se händelser (flaggor) i invånares moment Ta bort/ändra skapade händelser i moment (om designer gjort det möjlligt) Ska egna händelser i invånares moment Se innehåll i moment (moduler, avsnitt, steg, formulär) Överblicka status för en invånare i ett moment (genomförda moduler, antal dagar i moment, senast inloggad) Se om invånaren svarat på formulär som utkast Styra invånarens moment Se mätbatterier kopplat till moment Se ifyllda mätbatterier Redigera, ta bort mätbatterier för invånare om möjligt på mätbatteriet. Lägga till mätbatteri för en invånare Starta ett mätbatteri direkt för en invånare om möjligt för mätbatteriet Ändra välkomsttext för invånare (om designer satt det som möjligt) Se resultat för invånare (om momentet innehåller det) som graf eller tabell. Kommunicera med invånare (meddelande och/eller kommentarsfunktion) Avisera invånare Överblicka alla händelser historiskt för en invånare Tfn vx Organisationsnr sid 12 (38)

13 Data-administratör på enhet Invånare i aktiverat moment Sätt Invånares moment i vidmakthålla Avsluta en invånares moment Se vilka invånare som är avslutade av behandlare Exportera patientuppgifter från moment i Stöd och behandling på enhet för verksamhetsuppföljning Gallra patientuppgifter från Stöd och behandling Navigera mellan Mina vårdkontakter och innehåll i Stöd och behandling Kan få mätbatterier att fylla i (obligatoriskt) Får en översikt av sitt moment Får en flik Att göra om designer skapat övningar som ska finnas under vissa moduler eller under hela moment. Kan spara inmatningar som utkast (om designer ställt in formuläret på detta sätt) och bestämma när du är färdig för att behandlare ska bedöma innehållet. Se vilka värden som graf eller tabell om desinger ställt in det för momentet Kommunicera med behandlare via meddelandefunktion och/eller kommentarsfunktion beroende av vilka egenskaper designer satt på momentet. Få aviseringar (e-post eller SMS) till Mina vårdkontakters inkorg på händelser i momentet eller aviseringar från behandlare Tillgång till moment i vidmakthållande 5.2. Vilka relationer produkten har till andra komponenter Stöd och behandling ska kunna hantera information och kommunikation på ett flexibelt sätt. Det omfattar exempelvis hantering av formulär, text, bild, film och ljud. Möjliga användningsområden kan vara internetbaserad KBT-behandling, råd och stöd vid Tfn vx Organisationsnr sid 13 (38)

14 exempelvis habilitering, behandling av beroenden, vård- och omsorgsplanering, patientutbildningar, uppföljningar med mera. För att kunna tillhandahålla objektverksamheten används molntjänster inom 1177 vårdguiden samt stödtjänster (se tabell stödtjänster kap 8). 6. Arkitektur Plattformen är uppdelad i två delsystem. Plattform avsedd för stöd och behandling. Plattform avsedd för innehållsutveckling (Designerverktyget). Plattformarna administreras centralt av 1177 invånartjänster (Nationell admin). För varje vårdgivare utses en Vårdgivare administratör (VG Admin). VG Admin ansvarar för att aktivera enheter (Vårdenhet/enhet) registrerade i HSA. Utgivare aktiveras i designverktyget där innehållsutveckling och test sker. Utgivare publicerar innehåll (t.ex. en behandling) till plattformens innehållskatalog. Via innehållskatalogen distribueras innehåll till vårdenheter/enheter inom plattformen. En behandling består av: Moduler (Avsnitt och steg) Texter, ljud, bild video och dokument Olika typer av formulär Behandlingen struktureras i moduler som tillgängliggörs enligt ett förutbestämt sätt eller via styrning av behandlaren. Informationsmängder som skapas: Formulärdata Flaggor (en automatiserad händelse, till exempel en påminnelse, statusändring, varning baserat på formulärdata eller inaktivitet, notifieras i gränssnittet i form av en flagga). Tfn vx Organisationsnr sid 14 (38)

15 Figur 1 Översiktlig bild på systemet/funktionen 7. Avsedd användning 7.1. Stöd och behandling Produkten Stöd och behandling är avsedd att användas av vård- och omsorgstagare och vårdgivare i hälso- och sjukvård och kommunal vård och omsorg. Produkten är en teknisk plattform avsedd för vårdgivaren att ansluta olika verktyg/metoder som möjliggör för vård- och omsorgstagare att få stöd och behandling via internet. Produkten är inte avsedd för permanent lagring av patientuppgifter; det är ett stödsystem som kompletterar vårdgivarens primära verksamhetssystem för journalföring Designverktyget Produkten Designverktyget är avsedd att användas av innehållsleverantör utsedd av vårdgivare. Tfn vx Organisationsnr sid 15 (38)

16 Produkten Designverktyget är en utvecklingsmiljö/ mjukvara som tillhandahålls via internet för att ta fram innehåll. Verktyget ska fungera som ett stöd för leverantören att verifiera stöd- eller behandlingsprocesser. Produkten Designverktyget är inte avsedd för att bedriva vård och behandling, patientuppgifterna får inte hanteras. 8. Kompabilitet Tfn vx Organisationsnr sid 16 (38)

17 Mjukvara och verktyg Beskrivning Licens Tillhandahålls av Stöd- och styrning Projektplatsen JIRA Bamboo Confluence Verktyg för formell projektdokumentation. Styrande dokument Protokoll Referensgrupps relaterad information Verktyg för ärendehantering, teamplanering, JIRA är central för att styra utvecklingsprojektet. Produkten stöder agil utveckling, ärende- och felrapportering och uppföljning. Komponent/produkt som ansvarar för applikationsbygge och automatiska tester. Komponent/produkt integrerar med JIRA ärende och rapporterar utfall vid bygga och test. Verktyg för dokumentation (Versionshantering, kommentarsfunktion, länkning, export till olika format, kan integreras med diverse verktyg). SaaS. SaaS eller installation. Licensierad produkt per användare. Kommersiell licensierad. SaaS. Kommersiell licensierad. SLL Softronic Softronic Softronic Bitbucket Tjänst.för Git (Mercurial). SaaS. Softronic Git Versionshanteringsprogram för källkod. SaaS. (GNU General Public License v2) Gitflow Arbetssätt, metod för releasehantering. BSD License. Softronic HipChat Verktyg chatt och samverkansverktyg. Verktyg som tillåter grupp chatt som lagras persistent.verktyget är SaaS. Softronic

18 GoogleHangout integrerat med "BitBucket" och "Bamboo". Verktyg. Verktyg för att videokonferens för mindre grupper (Används för distansmöten, scrum standups). Kommersiell licensierad. SaaS. Utvecklings-miljö Eclipse/NetBeans Valfri miljö som stöder produkter kan användas. Eclipse Public License (EPL). Screenflow Verktyg för att skapa inspelningar (demos). Kommersiell licensierad. Camtasia Powtoon Marknadsföringsfilmer (illustrering av funktionalitet). SaaS. Kommersiell licensierad. Keynote kung-fu Wireframe verktyg Kommersiell licensierad. Axbom Språk och verktyg Java EE 6 Java 7 Maven Utvecklingsspråk. Apache Maven är ett verktyg för dokumentation, kod byggen och deploy. Bamboo använder bla Maven. Oracle Binary Code License Apache License, Version 2.0. HTML5 Gränssnittsstandard. W3C standard. CSS3 Cascading Style Sheets. W3C standard. Tfn vx Organisationsnr sid 18 (38)

19 AngularJS UI ramverk. MIT license. Bootstrap3 UI ramverk. Apache License, Version 2.0 jquery JS ramverk. MIT license. jquery UI JS ramverk. Tillägg till jquery. MIT license. Grunt Applikationsbygg. MIT license. NPM Paketering. The Artistic License 2.0. NodeJS Apache Mjukvara för server-side nätverksapplikationer. (maximering av throughput, using non-blocking I/O, asynchronous events) Webb/HTTPD server. Ev kräver drift befintlig version. Node Licens. MIT license. JBoss EAP Applikationsserver. LGPL 2.1. MySQL Community Edition Databas. Ev kräver drift befintlig version. Apache License, Version 2.0. GPL license. Hazelcast Sessionsreplikering. Apache 2.0 License Shibboleth Service provider (SP) 2.2 (Shibboleth el6.x86_64) Autentisering. SAMLv2 ramverk. SP komponent hanterar plattformens autentisering. Apache License, Version 2.0. Tfn vx Organisationsnr sid 19 (38)

20 Apache Shiro Shiro är ett java säkerhetsramverk som hanterar Apache License, Version 2.0. autentisering, auktorisering, kryptering och sessionshantering. Ramverket är generellt och kan hantera olika typer av applikationer. HornetQ JMS köhantering. Hanterar asynkrona flöden. Apache License, Version 2.0. Google Gson Javabibliotek för konvertering mellan strängar och json. Förenklar kod och hanterar saker som escapning. Apache License, Version 2.0. Dozer Bean mappning, objekt-objekt mappning Apache License, Version 2.0 Google Guava Utility-metoder Apache License, Version 2.0 Operativsystem Red Hat Ent Linux 6.5 Operativsystem. Red Hat Tfn vx Organisationsnr sid 20 (38)

21 Stödtjänst Interaktioner Beskrivning Producent Användarens profil (mvk:itintegration:userprofile ) Ärendeinkorg (mvk:crm:casemanagement:in box) GetUserProfile Verifiera Mina vårdkontakter konto Kontrollera invånarens aviseringsinställningar AddMessage Skicka meddelande/avisering till Mina vårdkontakter inkorg 1177 Invånartjänster 1177 Invånartjänster Autentiseringstjänst invånare (Mina vårdkontakter SAML/CGI IdP) SAMLv2 Web SSO Profile Http Post Binding Stark autentisering invånare 1177 Invånartjänster (CGI) Autentiseringstjänst personal (Inera säkerhetstjänster IdP) SAMLv2 Web SSO Profile Http Post Binding SAMBI Profile Stark autentisering personal (Inera säkerhetstjänster) SITHS SMS engångskod/otp Inera Tfn vx Organisationsnr sid 21 (38)

22 Logg (riv:ehr:log) StoreLog Loggning i enlighet med PDL Inera Personuppgift (riv:population:residentmaste r) LookupResidentForFullProfile Folkbokföringsuppgifter Verifiera invånare vid inloggning och behandlingsstart. Inera HSA tjänster (riv:infrastructure:directory) GetUnit GetHealthCareUnit GetCredentialsForPersonIncludingProtectedPers on GetEmployeeIncludedProtected 1. Hämta information om vårdenhet och kopplade enheter. 2. Kontrollera koppling mellan vårdenhet/enhet. 3. Kontrollera vårdpersonals koppling till vårdenhet. 4. Hämta information om personal. Inera Formulärtjänst (riv:infrastructure:eservicesu pply:forminteraction) GetFormTempates SaveFormTemplate GetForm CreateForm SaveFormPage SaveForm GetFormQuestionPage GetFormTemplate Formulärtjänst formulärmotor används för att hantera plattformens alla formulär. Nationella tjänsteplattformen Infrastruktur Integrationer för informationsåtkomst och -utbyte via NTjP sker för 1177 Invånartjänter Inera Tfn vx Organisationsnr sid 22 (38)

23 att möjliggöra interaktion mellan system och åtkomst av information och samtidigt behålla en lös koppling mellan konsumenter och producenter. Lös koppling mellan tjänsteproducent/tjänstekonsument. SITHS Infrastruktur PKI för system och personal Inera Avisering personal - Mina vårdkontakter SMTP Server Avisering invånare - Telia SMS (CallGuide Sms Engine) Infrastruktur E-post avisering personal Invånartjänster Infrastruktur SMS avisering personal Telia Mediaserver Infrastruktur Tjänst för att tillgängliggöra media (ljud, bild, film) 1177 Invånartjänster Tfn vx Organisationsnr sid 23 (38)

24 8.1. Kompatibla hårdvaror För personal i Stöd och behandling sker inloggning via Inera Säkerhetstjänster. Denna tjänst kräver kortläsare för SITHS-kort samt NetID för att avläsa kort. För användare som arbetar i Designverktyget krävs SITHS-kort eller en e-legitimation med SITHS certifikat och därmed också kortläsare Systemkrav Stöd och behandling kan användas i flera webbläsare, dock finns det beroenden till andra stödtjänster. Därmed är systemkraven som beskrivs i bilden nedan de rekommenderade webbläsarna för de olika gränssnitten för invånare, vårdpersonal och administrativ personal samt designer. Invånare För användare som arbetar i invånargränssnittet i Stöd och behandling så gäller samma uppsatta systemkrav som för 1177 Vårdguidens inloggade e-tjänster. Vårdpersonal och Administrativ personal För användare som arbetar som vårdpersonal i Stöd och behandling rekommenderas att Internet Explorer. Designverktyget För användare som arbetar i designverkyget för att skapa stöd och behandlingar rekommenderas Chrome. 9. Avbrottsrutiner Användare av stöd och behandling måste i sin verksamhet skapa rutiner för oförutsedda avbrott som till exempel strömavbrott eller om koppling till servern saknas. För att få kännedom om planerade avbrott från Stöd och behandling och för de stödtjänster som Stöd

25 och behandling använder (se tabell Stödtjänst, kap 8) ska verksamheten prenumerera på Ineras servicefönster. För avbrott och störningar av Stöd och behandling och dess stödtjänster ska användaren prenumerera på driftstatus. Båda prenumerationerna skapar användaren här: Prenumerera på servicefönster och driftstatus Vid avbrott i Stöd och behandling möts användaren (både vårdgivare och invånare) av en informationssida på 1177 Vårdguidens e-tjänster som säger att tjänsten för närvarande inte tillgänglig pga av ett planerat underhållsarbete eller annan störning. 10. Installation Produkten kräver ingen klientinstallation, produkten laddas över internet. Basnivå Invånare (IE8 samt modernare webbläsare) HTML5, CSS3 Stöd för Javascript Cookie aktiverat E-legitimation (BankId) Adobe Flash för video och ljud, om inbyggd MP4-uppspelning saknas Basnivå Personal (IE9 samt modernare webbläsare) HTML5, CSS3 Stöd för Javascript Cookie aktiverat SITHS/NetID HSA engångskod Adobe Flash för video och ljud, om inbyggd MP4-uppspeling saknas Basnivå designer (IE10 samt modernare webbläsare) HTML5, CSS3 Selection and Range APIs (Internet Explorer 9+) ECMAScript 5+ (Internet Explorer 9+, Firefox 4+, Safari , Chrome 7+, går delvis att fixa med shims om det måste) document.execcommand (Internet Explorer 7+, Firefox 2+, Safari 3+, Chrome) Element.querySelector (Internet Explorer 8+, Firefox 3.5+, Chrome 1+, Safari 3.2+) File API (Internet Explorer +10, Firefox 3.6+, Chrome 13+, Safari 6.0+) Stöd för Javascript Cookie aktiverat Tfn vx Organisationsnr sid 25 (38)

26 SITHS/NetID HSA engångskod Adobe Flash för video och ljud, om inbyggd MP4-uppspelning saknas 11. Restriktioner Plattformen tillhandahåller en webbaserad klient. Klienten laddas över internet anropar plattformens webbserver. 12. Handhavande Inloggning och auktorisering Tekniskt flöde: 1. Användare: Webbläsaren öppnar URL https://sob.minavardkontakter.se 1.1. SOB plattform - Auktoriseringspunkt: Kontrollerar om användaren har en giltig lokal session/biljett SOB plattform - Auktoriseringspunkt: Returnerar 403 behörighet saknas (om giltig session saknas). 2. E-tjänst: Redirect till autentiseringspunkt Autentiseringspunkt (SP): Kontrollerar om användaren har en giltig SP session. Tfn vx Organisationsnr sid 26 (38)

27 2.2. Autentiseringspunkt (SP): Redirect till autentiseringstjänst/inloggningstjänst (IdP). Autentisering sker via IdP (Autentiseringspunkt IdP). IdP gör redirect till autentiseringspunkt i SP. 3. Användaren: Webbläsaren har nu giltig biljett och webbläsaren kan anropa API för att hämta information SOB plattform - Auktorisationspunkt: Personal: Filtrerar information baserat på information i SAML (SAMBI) biljett (förmedlas av proxy via AJP header). Endast vårdenhet/enhet kopplade till medarbetaruppdrag reurneras. Invånare: Filtrerar information baserat på SAML biljettens identitet (förmedlas av proxy via AJP header) SOB plattform - Auktorisationspunkt: Verifierar resultat SOB plattform - Auktorisationspunkt: Data returneras till webbläsaren. Av säkerhetsskäl är det viktigt att användaren stänger/avsluta sin webbläsare. Detta för att säkerställa att alla sessioner avslutas. 13. Varningsmeddelande och signaler För rollen vårdgivaradministratör Tfn vx Organisationsnr sid 27 (38)

28 Felaktigt HSA-id eller enhet existerar inte i HSA när aktivera enhet i Stöd och behandling För rollerna Invånaradministratör och Behandlare i Stöd och behandling. Tfn vx Organisationsnr sid 28 (38)

29 Felaktigt format på personnummer för invånare när startar moment Invånaren saknar konto i Mina vårdkontakter visas när aktivera moment på invånare Invånare har ej avisering påslaget i sin profil i Mina vårdkontakter visas när aktivera moment på invånare Tfn vx Organisationsnr sid 29 (38)

30 Invånare är avliden går inte att starta moment på För rollen Behandlare i Stöd och Behandling Modul har ej godkända formulär (modul innehåller formulär med formulär inställningar obligatoriskt + godkänna) Tfn vx Organisationsnr sid 30 (38)

31 Invånare har ej avisering påslaget i sin profil i Mina vårdkontakter visas för behandlare när försöker avisera ett meddelande Flaggor i moment En designer sätter egenskaper när den skapar ett moment, exempelvis om det ska vara möjligt att skicka meddelande och kommentarer i momentet samt vilka flaggor som ska genereras vid händelse. Det betyder därför att många flaggor är specifika för momentet. Behandlare kan också själv skapa flaggor som är specifika för invånare i moment. Typer av flaggor som kan genereras i moment: Nytt moment Nytt moment tilldelat Varning Meddelande Kommentar Påminnelse Utgånget Generell Tfn vx Organisationsnr sid 31 (38)

32 Beskrivning för vad flaggan betyder skapar designer och/eller behandlare när de skapar händelser i moment. Generella flaggor Är flaggor som visas för dig som behandlare oavsett hur designer/utgivare har skapat moment. Nytt moment startat Flaggan syns när du startar ett nytt moment för en invånare och kopplar dig som behandlare. Du måste klicka Dölj flagga för att ta bort flaggan. Nytt moment tilldelat Flaggan syns om en invånaradministratör startar, Tfn vx Organisationsnr sid 32 (38)

33 tilldelar eller byter behandlare till dig för en Invånare. Du måste klicka Dölj flagga för att ta bort flaggan. Flaggor om meddelande och kommentarer Flaggor som syns i moment om meddelande och kommentarsfunktions finns i momentet. Invånaren skickar ett meddelande En flagga som ser ut som ett brev skapas när din invånare skickat eller besvarat ett meddelande om meddelandefunktion är påslaget för momentet. Invånaren skickar en Kommentar En flagga som ser ut som en pratbubbla när din invånare skickat eller besvarat en kommentar om kommentarsfunktionen är påslagen generell i momentet eller för ett specifikt formulär. Tfn vx Organisationsnr sid 33 (38)

34 Flagga med Prioritet Om en flagga har ställts in med prioritet blir flaggan röd och måste först omhändertas innan den kan döljas För rollen Behörighetsadministratör Personal saknar medarbetaruppdrag på enhet Tar bort eller inaktiverar sista personal med rollen invånaradministratör på enhet För invånare i Stöd och behandling Tfn vx Organisationsnr sid 34 (38)

35 Invånaren har mätbatteri att fylla i Fråga i formulär är obligatoriskt Tfn vx Organisationsnr sid 35 (38)

Användarhandbok. Nationella Säkerhetstjänster 2.4

Användarhandbok. Nationella Säkerhetstjänster 2.4 Nationella 2.4 Innehållsförteckning 1 INLEDNING 5 1.1.1 Allmänt... 5 1.1.2 Handbokens målgrupp... 5 1.1.3 Konventioner i handboken... 5 1.1.4 Säkerhet... 5 1.1.5 Att arbeta i en webbläsare... 6 1.1.6 Behörighet...

Läs mer

Kravspecifikation Upphandling av Kommunikationsplattform

Kravspecifikation Upphandling av Kommunikationsplattform Bilaga 2, 2011-12-19 Kravspecifikation Upphandling av Kommunikationsplattform Ifylls av anbudsgivaren Anbudsgivare: Sogeti Sverige AB Kontaktperson: Oscar Larsson, 070-55 292 44 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1

Läs mer

Bilaga 7. Tjänstebeskrivningar

Bilaga 7. Tjänstebeskrivningar 1 (114) Bilaga 7 Tjänstebeskrivningar 2 (114) Innehåll Tjänstebeskrivningar 4 1. Inledning 4 2. Beskrivning av tjänster 4 2.1 Informationstjänst 4 2.2 Elektronisk datafångst 9 2.3 Mina sidor 10 2.4 Söktjänst

Läs mer

Dokumentet får spridas fritt i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS.

Dokumentet får spridas fritt i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS. Copyright Detta dokument skyddas av upphovsrättslagen. Förändringar av innehåll eller delvis kopiering av innehåll får ej ske utan tillstånd från upphovsrättsinnehavaren. Dokumentet får spridas fritt i

Läs mer

Handboken får spridas fritt, i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS.

Handboken får spridas fritt, i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS. Copyright Denna handbok skyddas av upphovsrättslagen. Förändringar av innehåll eller delvis kopiering av innehåll får ej ske utan tillstånd från upphovsrättsinnehavaren. Handboken får spridas fritt, i

Läs mer

Bilaga 7. Tjänstebeskrivningar

Bilaga 7. Tjänstebeskrivningar 1 (172) Bilaga 7 Tjänstebeskrivningar 2 (172) Innehåll Tjänstebeskrivningar 4 1. Inledning 4 2. Beskrivning av tjänster 4 2.1 Informationstjänst 4 2.2 Elektronisk datafångst 9 2.3 Mina sidor 10 2.4 Söktjänst

Läs mer

Handboken får spridas fritt, i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS.

Handboken får spridas fritt, i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS. Copyright Denna handbok skyddas av upphovsrättslagen. Förändringar av innehåll eller delvis kopiering av innehåll får ej ske utan tillstånd från upphovsrättsinnehavaren. Handboken får spridas fritt, i

Läs mer

Medlemsregister IdrottOnline Klubb Medlemsregister

Medlemsregister IdrottOnline Klubb Medlemsregister Uppdaterad 2012-04-18 Medlemsregister IdrottOnline Klubb Medlemsregister Inledning IdrottOnline är idrottens verktyg för kommunikation och administration. IdrottOnline ägs och utvecklas av Riksidrottsförbundet,

Läs mer

Medlemsregistret Roller och Behörigheter. Uppdaterad 2012-12-04

Medlemsregistret Roller och Behörigheter. Uppdaterad 2012-12-04 Medlemsregistret Roller och Behörigheter Uppdaterad 2012-12-04 Innehållsförteckning Klicka på sidan här i innehållsförteckningen och du länkas dit direkt. Du behöver inte skrolla i dokumentet manuellt.

Läs mer

Webbaserat ordersystem samt CRM Webbased ordersystem and CRM

Webbaserat ordersystem samt CRM Webbased ordersystem and CRM Webbaserat ordersystem samt CRM Webbased ordersystem and CRM Zlatan Filipusic EXAMENSARBETE 2011 ÄMNE Datateknik Postadress: Besöksadress: Telefon: Box 1026 Gjuterigatan 5 036 10 10 00 (vx) 551 11 Jönköping

Läs mer

Bilaga 7. Tjänstebeskrivningar

Bilaga 7. Tjänstebeskrivningar 1 (84) Bilaga 7 Tjänstebeskrivningar Innehåll 2 (84) Tjänstebeskrivningar 4 1 Inledning 4 2 Beskrivning av tjänster 4 2.1 EF1 Informationstjänster 5 2.2 EF1 Elektronisk datafångst 7 2.3 EF1 Mina Sidor

Läs mer

Handbok för administratörer. SITHS Admin

Handbok för administratörer. SITHS Admin Handbok för administratörer SITHS Admin SITHS Admin Handbok 2 Handbok för administratörer. SITHS Admin (2010-03-19, Release v2.8) 2010 TeliaSonera Sverige AB SITHS Admin Handbok 3 Index administrera funktion,

Läs mer

Uppdaterad 2013-12-10. Ansök om LOK-stöd med närvaroregistrering

Uppdaterad 2013-12-10. Ansök om LOK-stöd med närvaroregistrering Uppdaterad 2013-12-10 Ansök om LOK-stöd med närvaroregistrering Inledning... 4 Utbildning... 4 Specialidrottsförbundens och distriktens hemsidor... 4 Information... 4 Manualer... 4 Operativsystem och webbläsare...

Läs mer

Survey&Report Produktblad

Survey&Report Produktblad Survey&Report Produktblad Survey&Report är ett webbaserat och flerspråkigt program som gör det enkelt att skapa professionella enkäter för undersökningar och utvärderingar. Du väljer frågor, utformar en

Läs mer

MANUAL TILL SVENSKA KYRKANS UNGAS MEDLEMSSIDOR. Utgåva mars 2015

MANUAL TILL SVENSKA KYRKANS UNGAS MEDLEMSSIDOR. Utgåva mars 2015 MANUAL TILL SVENSKA KYRKANS UNGAS MEDLEMSSIDOR Utgåva 205 Manual 20 INNEHÅLL Allmänt Logga in Nyhet: Logga in från hemsidan Glömt lösenord Lokalavdelningens sida. Ändra uppgifter på lokalavdelning och

Läs mer

WebPublish. Sju fördelar med. WebPublish. Faktaproduktion och formgivning i ett - för smidigt arbete och ett lyckat resultat.

WebPublish. Sju fördelar med. WebPublish. Faktaproduktion och formgivning i ett - för smidigt arbete och ett lyckat resultat. WebPublish Faktaproduktion och formgivning i ett - för smidigt arbete och ett lyckat resultat. WebPublish är ett modernt och kraftfullt publiceringsverktyg som anpassas individuellt för varje organisation.

Läs mer

o Uppdaterad 2014-03-11 Ansök om LOK-stöd med närvaroregistrering

o Uppdaterad 2014-03-11 Ansök om LOK-stöd med närvaroregistrering o Uppdaterad 2014-03-11 Ansök om LOK-stöd med närvaroregistrering Inledning... 4 Utbildning... 4 Specialidrottsförbundens och distriktens hemsidor... 4 Information... 4 Manualer... 4 Operativsystem och

Läs mer

Pyramid e-handel. Användarhandledning. Gäller från Pyramid Business Studio 3.41A sp10. (Version 1.1. 140919)

Pyramid e-handel. Användarhandledning. Gäller från Pyramid Business Studio 3.41A sp10. (Version 1.1. 140919) Pyramid e-handel Användarhandledning Gäller från Pyramid Business Studio 3.41A sp10 (Version 1.1. 140919) Pyramid e-line handbok för version 3.41A Användarhandledning för modulerna e-handel och e-kundtjänst

Läs mer

Användarmanual. FormPipe W3D3 2012R1 2012-04-30

Användarmanual. FormPipe W3D3 2012R1 2012-04-30 Användarmanual FormPipe W3D3 2012R1 2012-04-30 Innehållsförteckning Inledning... 1 Allmänna avsnitt... 3 Allmänna avsnitt... 3 Komma igång... 3 Komma igång... 3 Navigera i systemet... 3 Personlig startsida...

Läs mer

Webbaserat bokningssystem för studiehandledare. Rasmus Nylund

Webbaserat bokningssystem för studiehandledare. Rasmus Nylund Webbaserat bokningssystem för studiehandledare Rasmus Nylund Examensarbete för Tradenom (YH)-examen Utbildningsprogrammet i informationsbehandling Raseborg 2015 EXAMENSARBETE Författare: Rasmus Nylund

Läs mer

Uppdaterad: 2014-03-18. Lathund. Arbetsrum

Uppdaterad: 2014-03-18. Lathund. Arbetsrum Uppdaterad: 2014-03-18 Lathund Arbetsrum 1 1 Innehållsförteckning Inledning 3 Arbetsrum 4 Skapa arbetsrum, steg 1 4 Skapa arbetsrumslista 4 Olika typer av arbetsrum 6 Skapa arbetsrum, steg 2 6 Lägg in

Läs mer

Ärendehanteringssystem på web

Ärendehanteringssystem på web Ärendehanteringssystem på web Examensarbete inom Högskoleingenjörsprogrammet i datateknik JOHAN NILSSON HANSEN Institutionen för data- och informationsteknik CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA Göteborg, Sverige

Läs mer

Sammanfattning i Sammanfattning

Sammanfattning i Sammanfattning Sammanfattning i Sammanfattning Ett ärendehanteringssystem är ett komplett system vars mål är att effektivisera och koordinera processer av olika slag. Ett exempel på ärendehantering är försäkringsbolag

Läs mer

FileMaker 13. WebDirect Handbok

FileMaker 13. WebDirect Handbok FileMaker 13 WebDirect Handbok 2014 FileMaker Inc. Med ensamrätt. FileMaker, Inc. 5201 Patrick Henry Drive Santa Clara, Kalifornien 95054, USA FileMaker och Bento är varumärken som tillhör FileMaker, Inc.

Läs mer

Säkerhet i mobila lösningar inom kommunal vård och omsorg

Säkerhet i mobila lösningar inom kommunal vård och omsorg Säkerhet i mobila lösningar inom kommunal vård och omsorg Säkerhet i mobila lösningar inom kommunal vård och omsorg 1(44) Förord Denna rapport är resultatet av det uppdrag som Kommunförbundet Stockholms

Läs mer

CRM/Säljstöd Handbok. Pyramid Business Studio, version 3.40B. Version 1.1 - (100429)

CRM/Säljstöd Handbok. Pyramid Business Studio, version 3.40B. Version 1.1 - (100429) CRM/Säljstöd Handbok Pyramid Business Studio, version 3.40B Version 1.1 - (100429) CRM-handbok för Pyramid Business Studio Handbok för CRM/Säljstöd Pyramid Business Studio för användning med Microsoft

Läs mer

FileMaker 9. Handbok för Direkt webbpublicering

FileMaker 9. Handbok för Direkt webbpublicering FileMaker 9 Handbok för Direkt webbpublicering 2004-2007 FileMaker, Inc. Med ensamrätt. FileMaker, Inc. 5201 Patrick Henry Drive Santa Clara, Kalifornien 95054, USA FileMaker är ett varumärke som tillhör

Läs mer

Uppdaterad: 2014-03-18. För dig som är Gruppadministratör

Uppdaterad: 2014-03-18. För dig som är Gruppadministratör Uppdaterad: 2014-03-18 För dig som är Gruppadministratör 1 Skriv ej ut manualen! För att alltid ha aktuell information och slippa dyra utskriftskostnader ber vi dig att ladda hem manualen som en PDF från

Läs mer

Unifaun Orderkoppling

Unifaun Orderkoppling Unifaun Orderkoppling Unifaun OnlineConnect Installation och användning 2013-01-31 2 Innehåll 1 Översikt... 3 1.1 Orderfilen... 3 1.2 Systemkrav... 3 1.3 Så här fungerar det... 4 2 Installation i Windows-baserade

Läs mer

FileMaker 14. Guide för WebDirect

FileMaker 14. Guide för WebDirect FileMaker 14 Guide för WebDirect 2015 FileMaker Inc. Med ensamrätt. FileMaker, Inc. 5201 Patrick Henry Drive Santa Clara, Kalifornien 95054, USA FileMaker och FileMaker Go är varumärken som tillhör FileMaker,

Läs mer