bli av med negativ stress, sömnsvårigheter, orosproblem och depressioner Anna Frostin

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "bli av med negativ stress, sömnsvårigheter, orosproblem och depressioner Anna Frostin"

Transkript

1 bli av med negativ stress, sömnsvårigheter, orosproblem och depressioner Anna Frostin

2 Prisma Besöksadress: Tryckerigatan 4 Box Stockholm Prisma ingår i Norstedts Förlagsgrupp AB grundad 1823 Anna Frostin och Prisma, Stockholm 2009 Omslag: Frida Axiö-Gelfgren Illustrationer: Cecilia Ljungström Tryckt hos ScandBook, Falun 2009 ISBN

3 Innehåll Förord 11 Inledning 13 Så här kan boken användas 23 Visionen: När livet är som bäst 27 Verkligheten: Livet är en berättelse 28 Är det för sent att få en lycklig barndom? 28 Depression och utmattningsdepression med sömn störningar Lenas historia 29 Oro och ångest Evas historia 46 Våra vägval 49 Hur påverkas vi av stress? 51 Hur livssynen påverkar hälsan 56 Teoretisk bakgrund 61 Kognitiv teori 61 Den kognitiva modellen 64 Anknytningsteorin 70 Kognitiv terapi och kognitiv beteendeterapi 76 Tillämpningsområden 76 Andra terapiformer som kan integreras i KBT 77 Metod 79 Förstå dina problem och hur du kan bli av med dem 83 Konceptualisering 83 Vilka är dina mål? 86 Livsträdet 94 Tidiga erfarenheter som bidrar till nuvarande problem 97 Tankens kraft 98 Förstå dina känslor bättre 104 Den inre spontana monologen 112

4 Kroppsliga reaktioner 129 Våra tankar leder till icke-hjälpsamma eller hjälpsamma ageranden/beteenden 138 Väglett upptäckande lär dig av Sokrates 148 Arbetsmodellerna OM-SKAKA och OM-SKAPA 150 OM-SKAKA 151 OM-SKAPA 154 Förstå hur dina livsregler påverkar ditt liv 159 Inre arbetsmodeller (inre övertygelser) grunden till vår självbild 178 Hur KBT kan hjälpa 192 Nedstämdhet och depression 192 Utmattningssyndrom och nedstämdhet 197 Ångest och oro 226 Sömnproblem 258 Tinnitus 275 Huvudvärk 277 Smärta 280 Dålig självkänsla och ätstörningar 286 Lär dig att förstå och minska din negativa stress 291 Goda nyheter: Det är aldrig för sent! 309 Framtiden 313 Hur går man vidare? 313 Lycklig eller olycklig 315 Lär dig att förändra och att acceptera 318 Slutord: Finn din skatt 330 Tack 335 Ordlista 336 Litteratur 338 Register 346 Arbetsblad Min vision av framtiden metaperspektiv 2. Problem det jag vill förändra 3. Mina mål 4. Viktiga barndomsupplevelser 5. Känslor

5 6. Tankedagbok SKAPA 7. Beteendeexperiment 8. Livsregler och strategier 9. Mina inre arbetsmodeller 10. Konceptualisering»Livsträdet«11. Vad jag har lärt mig

6 Inledning 13 Det krävs ett nytt sätt att tänka för att lösa de problem som vi skapat med det gamla sättet att tänka. Albert Einstein Det är ett oroande faktum att trots att vi har fått det allt bättre materiellt i vårt land så upplever många att de mår allt sämre. Dagens samhälle ställer höga krav. Vi låter vår vardag alltför ofta styras av stressande tankar och det är lätt att bli fartblind. Stressen och de stressrelaterade sjukdomarna har ökat och drabbar oss tidigare i livet; det är alarmerande att allt fler unga personer mår dåligt. Många människor söker efter möjligheter att hitta fram till ett bättre liv. Vi har aldrig tidigare fått så många goda råd om hur vi ska öka vårt välbefinnande och det skrivs mycket om snabba metoder. Men vad är det som slutligen fungerar i praktiken? Vad är det som vi behöver göra annorlunda? Behöver vi kanske bli bättre på att förstå vad som hindrar oss från att nå våra mål? Vi upptäcker efter hand att vissa strategier endast ger kortvarig lycka och att problemen stannar kvar olösta. Vi söker inte sällan lycka genom prestationer och materiella ting, men det verkar inte göra oss tillfreds i längden. Är det så att vi inriktar oss på symtomen istället för på roten till problemen? Vi behöver lära oss att tänka på ett nytt sätt. Det gäller att våga tro på sin egen förmåga och att använda den bättre. Den amerikanske presidenten Barack Obama har med sitt»yes, we can!«visat vägen för en annan sorts

7 14 tänkande. Men när vi ska förändra tanke- och handlingsmönster som vi haft i åratal väcker det motstånd. För att förändra sitt liv till något mycket bättre behövs inte bara kunskaper utan dessutom insikt och mod. Våga förändra ditt liv med KBT handlar om att förebygga ohälsa och att lära sig ett nytt sätt att tänka som går under beteckningen resilience en förmåga att klara av förändringar och vidareutvecklas; att psykiskt och fysiskt återhämta sig efter svårigheter. Begreppet resilience används ofta när man talar om att hjälpa naturen att återhämta sig vid miljöförstöring. Albert Einstein och Barack Obama visar på vikten av ett nytt sätt att tänka, och det gör även den amerikanska KBT-psykologen Christine Padesky, som menar att resilience innebär en möjlighet att plocka fram sina egna styrkor (som vi ibland har glömt bort att vi har) för att klara av livets förändringar. Genom att förstå orsakerna till våra svårigheter och använda våra förmågor hittar vi snabbare tillbaka till välbefinnande. Resilience handlar också om viktiga egenskaper som uthållighet och flexibilitet och att våga bryta hindrande mönster. Många forskare är oroade av utvecklingen mot sämre hälsa och påtalar vikten av att hitta sätt att minska problemen. Docent Sven Bremberg, Statens folkhälsoinstitut, skriver:»psykisk ohälsa är på väg att bli vårt största folkhälsoproblem. Trenden är oroande med ökade besvär, särskilt bland unga. Förebyggande insatser är i hög grad berättigade.«världshälsoorganisationen WHO beskriver dagens stressrelaterade problem som en av de viktigaste orsakerna till förtida död i Europa. Den överbelastade primärvården har otillräckliga resurser för att hinna arbeta förebyggande med stressrelaterade sjukdomar. Trots intensiva utbildningsinsatser inom sjukvården påtalas ofta att människor inte får den hjälp de behöver. Docent Leena Maria Johansson, psykiatriker och psykoterapeut, anger att var tredje till femte patient som söker på en vårdcentral har psy

8 kiska besvär, även om han/hon anger kroppsliga besvär. Patienterna efterfrågar en helhetsorienterad behandling. De vill också få råd om vad de kan göra själva för att må bättre fysiskt och psykiskt. Syftet med Våga förändra ditt liv med KBT är inte i första hand att redovisa en välfungerande teori och metod utan just att öka medvetenheten och visa på vägar till ett nytt sätt att tänka. Med KBT som grund vill jag lära ut några beprövade, välfungerande strategier och också några nya som har hjälpt människor med långvariga problem att förändra sina liv radikalt. Bokens många frågor vill hjälpa till att öka självkännedomen, för att på så sätt finna konstruktiva lösningar. Vi människor har en inneboende förmåga att kunna förändras som vi ibland är dåliga på att utnyttja. Vi har en enorm kapacitet att kunna hjälpa oss själva. Det är min erfarenhet utifrån mitt eget liv och ett mångårigt arbete som psykoterapeut att vi alla kan göra någonting för att skaffa oss en bättre hälsa, såväl fysiskt som psykiskt. 15 Inledning Vart är du på väg? Har du ett mål som du strävar mot? Om målen är oklara är det svårt att välja hur man ska gå. Och hur vet man att man siktar mot rätt mål? Hur ska man kunna veta vilka mål man har om man inte känner sig själv och vet vilka ens behov är? När man ser tillbaka på sitt liv blir det tydligt att vägvalen är viktiga. Vad har styrt våra val när vi har stått vid ett vägskäl? Hur ofta har inte yttre krafter fått styra istället för inre medvetenhet! Många av oss lägger ner mycket arbete på att välja rätt bilmodell vårt inre får ganska liten uppmärksamhet i jämförelse. Vår rädsla inför att inte vara»tillräckligt bra«och för att våga göra nya

9 16 val motverkar möjligheten att bli god vän med sig själv. Vi vill gärna må bättre och vi vill känna glädje, men vet vi hur vi ska gå tillväga för att uppnå detta? Människor har i alla tider sökt olika vägar för att nå lyckan. Men det finns också pessimister som tvivlar på att man överhuvudtaget kan bli lycklig i denna värld. Var på skalan finns du? Fundera på Vill du stanna upp och ge dig tid att lära känna dig själv? Vill du bli bättre på att tycka om dig själv? Vad önskar du av din bästa/bäste vän? Är det att hon/han: lyssnar aktivt? tror på dina förmågor? ger dig stöd? visar uppskattning, omtanke och kärlek? Hur mycket av ovanstående ger du dig själv? I vilka stunder kan du känna ro och harmoni? Vad ger dig glädje? Vad hindrar dig från att känna glädje? Vad kan du göra för att få mer av det du längtar efter? Rätt eller fel spår? De allra flesta människor vill göra sitt bästa, det kan vi utgå ifrån. Men det är inte alltid så enkelt att handla så att resultatet blir det vi vill. När okunskap, rädsla, ilska, ledsenhet, skuld eller skamkänslor tar över blir det

10 ofta fel. När vi blir sårade och besvikna hindras vi från att se klart. Våra tolkningar leder oss ofta in på fel spår. Vi kan anklaga oss själva för att göra fel och vara fel. Vi kan anklaga våra föräldrar för våra nuvarande svårigheter. Det är viktigt att tillåta sig att känna negativa känslor för att kunna bearbeta dem, men sedan bör vi släppa taget om dem. Det är inte konstruktivt att hålla kvar ett negativt synsätt på sina föräldrar, eftersom föräldrars sätt att handla är ett resultat av deras föräldrars påverkan i sin tur, och så vidare bakåt i tiden. Vi har alla blinda fläckar och tankar som lurar oss på fel spår ingen är felfri. Sårbarhet gör oss extra känsliga, så att vissa händelser kan förstoras och upplevas som kränkande. Sårbarhet från barndomen gör att vi feltolkar många situationer. Förmågan att inse att andra människor och vi själva handlar fel inte på grund av ondska eller illvilja utan snarare på grund av oförmåga och felaktiga tolkningsmönster, är en kunskap som inte kommer till oss gratis. Vi måste lära oss det sättet att se. 17 Inledning Fundera på Behöver du bli bättre på att förstå istället för att döma kritiskt? Behöver du bli bättre på att hitta vägar till förståelse och förlåtelse? Vi har kunskap men använder den inte Rökaren läser på cigarettpaketet att»tobak dödar«. Reklamen för vin följs av en mening om att»alkohol kan ge nerv- och hjärnskador«. Handen på hjärtat: Hur många av oss tar in dessa budskap?

11 18 Vi har en tendens att bortse från de negativa budskapen. De kan till och med, paradoxalt nog, få en motsatt effekt genom att ett företag som påtalar negativa saker kan upplevas som seriöst. Hur troligt är det att den här typen av information förändrar synsättet hos de grupper den riktar sig till? Vi vet att vi ska motionera och äta bra mat ändå gör vi det inte. Kostexperter kan själva vara överviktiga och dåliga på att följa de egna råden. De som talar om personlig utveckling lever inte alltid själva upp till vad de lär ut till andra. Kunskap är inte alltid tillräckligt. Vi måste också få insikt. Vi människor kan bespara oss många bekymmer om vi ger oss tid att tänka över och begripa vad som är viktigt. Ibland förstår vi inte att uppskatta det vi har förrän vi har förlorat det, som vid sjukdom eller förlust av en nära vän. Vi behöver använda både tanken och känslan. Först när vi tar in den kunskapen på djupet kan vi uppnå en varaktig förändring. Egna dyrköpta erfarenheter har gjort att jag vill försöka hjälpa andra att bli skickligare på att förstå vad som är väsentligt. En del av oss går och längtar efter att något yttre ska förändra livet. Många drömmer om att lyckan ska komma till dem och blir besvikna när så inte sker. Men glädjen kan finnas närmare än vi tror. Det kan vara så enkelt som att vi ännu inte har upptäckt den, och genom att förändra tänkandet kan vi hitta den. Dina tankar är kraftfulla redskap som får dig att må bättre eller sämre. Det gäller att sålla bort de tankar som hindrar dig från att nå dit du vill.

12 k Uthållighet När jag för cirka tjugo år sedan höll kurser i personlig utveckling var det många som efteråt kom fram och sa att nu skulle de verkligen förändra sina liv. Men ofta kom verkligheten i kapp och efter ett tag var många tillbaka på ruta ett. Några eldsjälar lyckades, men oftast behövs det mer än en enstaka känsloupplevelse för att uppnå en förändring som varar. Det gäller helt enkelt att vara uthållig för att komma i mål. Att träna intensivt en vecka och sedan sluta ger ett kortvarigt resultat; det gäller att satsa långsiktigt. 19 Inledning Kan man bli en bra vän till andra om man inte är en bra vän till sig själv? Du blir vad du tänker ett barndomsminne Tonerna från Beethovens»Für Elise«strömmar ut genom högtalarna. Minnen tränger sig på. Det var när jag kommit till»für Elise«som jag slutade att spela piano. Mamma sa:»det är inte lönt att betala dyra pianolektioner för dig, du verkar ha så svårt för att lära dig.«det hon förmedlade till mig var:»det är hopplöst, du klarar inte av att lära dig spela piano och du kommer aldrig att lära dig spela bra.«jag tog in budskapet»det är hopplöst«och»du klarar inte av«. Efter detta samtal inköptes en luta till min storasyster, en fiol till min andra syster och en blockflöjt till min bror. Jag fick ingenting och ingen kommenterade detta. Skammen fyllde mig.»jag är mindre värd.«från den dagen var det slut på pianospelandet. Jag fick en inre bild av mig själv som omusikalisk och den låsningen har

13 k 20 följt mig en stor del av mitt liv. Mina syskon däremot var duktiga på att sjunga och spela, och den övertygelsen att mina syskon kunde men inte jag var inte bra för mitt självförtroende. Jag trodde på påståendet utan att ifrågasätta det. Jag blev det jag tänkte. Mina syskon utvecklade sina musikaliska förmågor medan jag inte utvecklade min. Var mammas bedömning riktig? Nej, det var den inte. Jag är faktiskt musikalisk, även om jag inte förstod det då. Så ett musicerande som kunde ha gett mig glädje valdes bort på felaktiga grunder. Hur ska jag se på min mammas handlande? Idag inser jag att hon inte förstod bättre. Detta gör henne inte till en dålig mamma, även om det hon gjorde innebar att jag under många år gick miste om något som var viktigt för mig. Att själv få skapa musik eller att bara lyssna på musik är en viktig glädjekälla för de flesta av oss. Jag rekommenderar ofta mina klienter, speciellt om de är deprimerade, att lyssna på musik eller att sjunga i kör, som en hjälp för att öka välbefinnandet. Följande har ovanstående erfarenhet lärt mig: Fokusera inte på bristerna utan på förmågan. Låt inte tankar lura dig in på fel spår, undersök faktaunderlaget. Sök efter bevis för och emot innan du gör en bedömning. Sätt inte ribban för högt utan på rätt nivå. Jämför dig inte med andra utan tävla enbart med dig själv. Sök det som ger dig glädje och låt dig inte hindras av andras negativa uppfattning. Det är aldrig för sent att lära om. Du blir vad du tänker.

14 Att bli specialist på sitt eget liv I början av 1990-talet började jag utbilda psykoterapeuter i kognitiv terapi. Jag fick uppdraget att planera den första legitimationsgrundande 60 poängskursen i Stockholm. Vid den tidpunkten fanns inte särskilt mycket kunskap om kognitiv terapi men sedan dess har kunskapen ökat och denna terapiform har samtidigt vuxit och utvecklats. Vetenskaplig forskning har kunnat visa att KBT är ett av de pålitligaste sätten att hitta någorlunda snabba vägar till en bättre psykisk hälsa. I sin lärobok Psykoterapins skolbildningar beskriver Lars-Gunnar Lundh och Bengt Eriksson kognitiv terapi som»den kognitiva revolutionen«. KBT tillämpas idag inom många psykologiska problemområden. Efterfrågan på denna terapiform har ökat lavinartat. Trots intensiva utbildningsinsatser täcker antalet utbildade terapeuter långt ifrån behovet. Den kognitiva teorin används inte bara inom terapi utan även inom personalutveckling, coachning och personlig utveckling. Vi människor underskattar inte sällan vår förmåga att hjälpa oss själva. Genom en djupare förståelse av vårt inre kan vi upptäcka vad som hindrar oss från att förändras på det sätt vi vill. Mitt syfte med boken är att tydliggöra hur våra tankar kan leda oss på fel spår och visa hur vi kan finna bättre vägar att gå med hjälp av rätt verktyg. Mina slutsatser bygger på vetenskaplig forskning samt på egna erfarenheter av psykoterapier och undervisning. I samband med att jag har föreläst för allmänläkare och företagsläkare har självhjälpsmaterial efterfrågats, det vill säga material som kan beskriva hur vi som individer kan gå tillväga själva för att hantera vanliga psykologiska problem som stress, nedstämdhet och oro. Min förhoppning är att 21 Inledning

15 22 denna bok ska kunna fylla detta behov. Den innehåller information för att stimulera till eftertanke och är en sammanfattning av viktiga delar i mina introduktionskurser och utbildningar i kognitiv terapi. Den är utformad i samarbete med läkare inom primärvården. Ett viktigt mål i kognitiv terapi är att lära den hjälpsökande att bli»specialist på sitt eget liv«. Forskning har visat att goda självhjälpsböcker kan vara till stor nytta om materialet tillämpas praktiskt. Våga förändra ditt liv med KBT riktar sig till den som vill använda sin förmåga att snabbare hitta vägar för att må bättre och förändra sitt liv i positiv riktning. Den är gjord för att passa även dem som vill få en introduktion i KBT i sitt yrke eller sin utbildning. Den sistnämnda gruppen har uppskattat en tydlig indelning i teori, metod, tekniker och tillämpning, och jag har därför följt denna struktur här. Min förhoppning är att även andra läsare ska finna denna indelning pedagogisk och användbar.

ATT MÅ DÅLIGT Vad kan orsaka att man börjar må dåligt?

ATT MÅ DÅLIGT Vad kan orsaka att man börjar må dåligt? ATT MÅ DÅLIGT De allra flesta har någon gång i livet känt hur det är att inte må bra. Man kan inte vara glad hela tiden och det är bra om man kan tillåta sig att känna det man känner. Man kanske har varit

Läs mer

SAPU Stockholms Akademi för Psykoterapiutbildning

SAPU Stockholms Akademi för Psykoterapiutbildning KÄNSLOFOKUSERAD PSYKOTERAPI SAPU Claesson McCullough 2010 Information för dig som söker psykoterapi Det finns många olika former av psykoterapi. Den form jag arbetar med kallas känslofokuserad terapi och

Läs mer

Hur psykologi kan hjälpa vid långvarig smärta

Hur psykologi kan hjälpa vid långvarig smärta Hur psykologi kan hjälpa vid långvarig smärta Ida Flink, Sofia Bergbom & Steven J. Linton Är du en av de personer som lider av smärta i rygg, axlar eller nacke? Ryggsmärta är mycket vanligt men också mycket

Läs mer

Komplexiologi löser de accelererande problemen med psykisk ohälsa!

Komplexiologi löser de accelererande problemen med psykisk ohälsa! Komplexiologi löser de accelererande problemen med psykisk ohälsa! En psykolog kan inte lösa flertalet av psykets problem eftersom de är komplexa, och då gäller givetvis samma sak för coacher, forskare

Läs mer

Ätstörningar. Att vilja bli nöjd

Ätstörningar. Att vilja bli nöjd Ätstörningar Ätstörningar innebär att ens förhållande till mat och ätande har blivit ett problem. Man tänker mycket på vad och när man ska äta, eller på vad man inte ska äta. Om man får ätstörningar brukar

Läs mer

Fråga 1: Diskutera för- och nackdelar med grupparbete i inlärningen i skolan.

Fråga 1: Diskutera för- och nackdelar med grupparbete i inlärningen i skolan. Psykologi 19.9.2011 Fråga 1: Diskutera för- och nackdelar med grupparbete i inlärningen i skolan. I svaret har skribenten behandlat både för- och nackdelar. Svaret är avgränsat till inlärning i skolan.

Läs mer

KBT. Kognitiv Beteendeterapi.

KBT. Kognitiv Beteendeterapi. KBT Kognitiv Beteendeterapi. Inledning. KBT är en förkortning för kognitiv beteendeterapi, som är en psykoterapeutisk behandlingsmetod med rötterna i både kognitiv terapi och beteendeterapi. URSPRUNGLIGEN

Läs mer

- Psykoterapi; ordets etiologi; från latin psyko själ, terapi att behandla, att vårda.

- Psykoterapi; ordets etiologi; från latin psyko själ, terapi att behandla, att vårda. 1 PSYKOTERAPI ALA PETRI - Psykoterapi; ordets etiologi; från latin psyko själ, terapi att behandla, att vårda. - Definition av psykoterapi: Psykoterapi är en behandlingsmetod väl förankrad i psykologisk

Läs mer

Nu Centrerad Terapi. Tredje vågens kognitiva terapiers möte med gestaltterapi

Nu Centrerad Terapi. Tredje vågens kognitiva terapiers möte med gestaltterapi Nu Centrerad Terapi Tredje vågens kognitiva terapiers möte med gestaltterapi Vadstena Gestaltdialog 2011 Vad är nucentrerad terapi (NCT)? NCT är en ny terapiform som integrerar det man ibland kallar den

Läs mer

Diskussion om vanliga reaktioner vid trauma. Vanliga reaktioner vid trauma. Diskussionen om vanliga reaktioner vid trauma har flera syften:

Diskussion om vanliga reaktioner vid trauma. Vanliga reaktioner vid trauma. Diskussionen om vanliga reaktioner vid trauma har flera syften: Diskussion om vanliga reaktioner vid trauma Diskussionen om vanliga reaktioner vid trauma har flera syften: Att hjälpa dig att dela med dig av dina egna erfarenheter av symtom på PTSD och relaterade problem,

Läs mer

Sömn och stress. www.somnhjalpen.se

Sömn och stress. www.somnhjalpen.se Sömn och stress www.somnhjalpen.se S ömnen tillhör ett av våra primära behov. Vi sover i genomsnitt ca 1/3 av våra liv. Sömnen är livsviktig för våra olika kroppsfunktioner. Om vi inte sover tillräckligt

Läs mer

Lever du ditt liv fullt ut eller väntar du på att livet ska börja?

Lever du ditt liv fullt ut eller väntar du på att livet ska börja? Lever du ditt liv fullt ut eller väntar du på att livet ska börja? Vi lever i en värld där mycket handlar om ägande och prestationer. Definitionen på att ha lyckats i sitt liv är att haft och gjort mycket,

Läs mer

Att inte våga synas kan vara tecken på social fobi

Att inte våga synas kan vara tecken på social fobi Att inte våga synas kan vara tecken på social fobi Social fobi Information till drabbade och anhöriga Går du ständigt omkring med en stark rädsla för att göra bort dig inför andra människor? Brukar du

Läs mer

Tre saker du behöver. Susanne Jönsson. www.sj-school.se

Tre saker du behöver. Susanne Jönsson. www.sj-school.se Steg 1 Grunden 0 Tre saker du behöver veta Susanne Jönsson www.sj-school.se 1 Steg 1 Grunden Kärleken till Dig. Vad har kärlek med saken att göra? De flesta har svårt att förstå varför det är viktigt att

Läs mer

Är kognitiv beteendeterapi något för dig?

Är kognitiv beteendeterapi något för dig? Målet med kognitiv psykoterapi är att lindra individens känslomässiga lidande via tankar, föreställningar, mentala bilder, principer eller kognitioner som kan resultera i plågsamma känslor och försämrad

Läs mer

Till dig som har varit med om en svår upplevelse

Till dig som har varit med om en svår upplevelse Till dig som har varit med om en svår upplevelse Vi vill ge dig information och praktiska råd kring vanliga reaktioner vid svåra händelser. Vilka reaktioner är vanliga? Det är normalt att reagera på svåra

Läs mer

Lösningsfokuserad terapi

Lösningsfokuserad terapi Lösningsfokuserad terapi Jeanette Niehof Leg. psykolog / logoped KBT terapeut steg 1 &2 EMDR terapeut Handledare 16 oktober 2013 Livet är som att cykla. För att hålla balansen måste du vara i rörelse.

Läs mer

tema lycka på lång sikt Positiv psykologi studerar det som fungerar.

tema lycka på lång sikt Positiv psykologi studerar det som fungerar. tema lycka på lång sikt Ta lyckan Positiv psykologi studerar det som fungerar. på allvar Gör mer av det som gör dig glad på sikt och mindre av det som ger snabba kickar. Lycka handlar om en ton i livet

Läs mer

Samband mellan arbete och hälsa

Samband mellan arbete och hälsa Samband mellan arbete och hälsa Lisbeth Slunga Järvholm, överläkare, docent Arbets- och miljömedicin Arbets- och beteendemedicinskt centrum, NUS, VLL Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, Umeå

Läs mer

Att leva med schizofreni - möt Marcus

Att leva med schizofreni - möt Marcus Artikel publicerad på Doktorn.com 2011-01-13 Att leva med schizofreni - möt Marcus Att ha en psykisk sjukdom kan vara mycket påfrestande för individen liksom för hela familjen. Ofta behöver man få medicinsk

Läs mer

VARFÖR ÄR DU SOM DU ÄR?

VARFÖR ÄR DU SOM DU ÄR? Karl-Magnus Spiik Ky Självtroendet / sidan 1 VARFÖR ÄR DU SOM DU ÄR? Självförtroendet är människans inre bild av sig själv. Man är sådan som man tror sig vara. Självförtroendet är alltså ingen fysisk storhet

Läs mer

Kan man bli sjuk av ord?

Kan man bli sjuk av ord? Kan man bli sjuk av ord? En studie om psykisk barnmisshandel och emotionell omsorgssvikt i BRIS barnkontakter år 2007 Definition: Psykisk misshandel: Olika former av systematisk destruktiv kommunikation

Läs mer

Fixa studierna och må bra. Samtidigt.

Fixa studierna och må bra. Samtidigt. Fixa studierna och må bra. Samtidigt. Susanne Evertsson, kurator susanne.evertsson@akademihalsan.se Telefonrådgivning av: Sjuksköterska, Psykolog/kurator Ergonom/sjukgymnast Enskilda samtal Medicinsk/psykiatrisk

Läs mer

Disposition introduktion i mindfulness

Disposition introduktion i mindfulness Disposition introduktion i mindfulness Samhället NU och DÅ Stressfysiologi Kognitiva filter Vad händer i hjärnan Mindfulness verkningsmekanismer Forskning På gång Att träna mindfulness Här&Nu Jägar och

Läs mer

fortsättning: Psykiatriska problem och behandling av unga Tillstånd som är specificerade inom

fortsättning: Psykiatriska problem och behandling av unga Tillstånd som är specificerade inom Psykiatriska problem och behandling av unga 1. Utgångspunkter i den barnpsykiatriska behandlingen 2. Behandling inom ungdomspsykiatrin 3. Mentaliseringsbegreppet 4. Depression/Ångest 5. Terapiformerna

Läs mer

Kan utbrändhet leda till samvetsstress? Anna Ekwall

Kan utbrändhet leda till samvetsstress? Anna Ekwall Kan utbrändhet leda till samvetsstress? Anna Ekwall JAG! Ambulanssjuksköterska Malmö Lärare på spec-utb akut och ambulans Lund Ansvarig för FoU vid Falck ambulans AB i Skåne Docent #toaselfie Presentation

Läs mer

Frågeunderlag. Bilaga 1

Frågeunderlag. Bilaga 1 Bilaga 1 Frågeunderlag Elevhälsan ska stödja elevens utveckling mot utbildningens mål och därför är huvudfokus i elevhälsoarbetet att eleven ska ha en fungerande skolsituation. Psykisk ohälsa riskerar

Läs mer

Det finns minnen som inte lämnar någon ro

Det finns minnen som inte lämnar någon ro Det finns minnen som inte lämnar någon ro Posttraumatiskt stressyndrom Information till patienter och anhöriga Har du varit med om en livshotande eller livsförändrande händelse? Så omskakande eller grym

Läs mer

Om kompetens och lärande

Om kompetens och lärande Om kompetens och lärande Vi bär på mycket mer kunskap än vi tror och kan så mycket mer än vi anar! När som helst i livet har du nytta och glädje av att bli medveten om delarna i din kompetens. Du funderar

Läs mer

Helena Hammerström 1

Helena Hammerström 1 Helena Hammerström 1 Behov 52 kort för att bli medveten om mänskliga behov Text: Helena Hammerström Design: Ewa Milunska Helena Hammerström Sociala Nycklar AB Vitkålsgatan 109 754 49 Uppsala www.socialanycklar.se

Läs mer

Bergenmodellen. Vårt sätt att förebygga och bemöta. hot och våld. på psykiatriska vårdavdelningar. i Stockholms läns sjukvårdsområde.

Bergenmodellen. Vårt sätt att förebygga och bemöta. hot och våld. på psykiatriska vårdavdelningar. i Stockholms läns sjukvårdsområde. Bergenmodellen Vårt sätt att förebygga och bemöta hot och våld på psykiatriska vårdavdelningar i Stockholms läns sjukvårdsområde. Innehåll Det här är Bergenmodellen... 5 Hot och våld på psykiatriska avdelningar...

Läs mer

Mats Jacobson Ingrid Almgren. Beteendeanalys. en praktisk guide. Verksam Psykologi

Mats Jacobson Ingrid Almgren. Beteendeanalys. en praktisk guide. Verksam Psykologi Mats Jacobson Ingrid Almgren Beteendeanalys en praktisk guide Verksam Psykologi Detta är en kort praktisk guide till hur du kan göra en klinisk beteendeanalys. Diagnos Om du kan sätta en klar DSM-IV diagnos

Läs mer

PEX Psychotherapy Expectations and Experiences Questionnaire. En kort introduktion. David Clinton och Rolf Sandell 2003

PEX Psychotherapy Expectations and Experiences Questionnaire. En kort introduktion. David Clinton och Rolf Sandell 2003 PEX Psychotherapy Expectations and Experiences Questionnaire En kort introduktion David Clinton och Rolf Sandell 2003 PEX är ett självskattningsformulär som har utvecklats av David Clinton och Rolf Sandell,

Läs mer

Innehåll. Förord... 7. Inledning... 9. Vardagsångest och hur man hanterar den... 65. kapitel 1 Vad är ångest?... 11. kapitel 2 Teorier om ångest...

Innehåll. Förord... 7. Inledning... 9. Vardagsångest och hur man hanterar den... 65. kapitel 1 Vad är ångest?... 11. kapitel 2 Teorier om ångest... Innehåll Förord.... 7 Inledning.... 9 kapitel 1 Vad är ångest?... 11 kapitel 2 Teorier om ångest.... 27 kapitel 3 Arv eller miljö?... 51 kapitel 4 Michael Palin och Graham Taylor: Vardagsångest och hur

Läs mer

Depression. Litteraturlista från Sjukhusbiblioteket i Västmanland. Sjukhusbiblioteket Västerås

Depression. Litteraturlista från Sjukhusbiblioteket i Västmanland. Sjukhusbiblioteket Västerås Depression Litteraturlista från Sjukhusbiblioteket i Västmanland Sjukhusbiblioteket Västerås FACKLITTERATUR Aarøe, Rolf Vinn över din depression: en självhjälpsbok. 2006, 274 s. Addis, Michael E Ta makten

Läs mer

Teorier om Hälsa och Sjukdom. Alla vetenskaper kräver tydligt definierade begrepp som beskriver vetenskapens objekt och deras relationer.

Teorier om Hälsa och Sjukdom. Alla vetenskaper kräver tydligt definierade begrepp som beskriver vetenskapens objekt och deras relationer. Teorier om Hälsa och Sjukdom Vetenskapsteoretisk bakgrund: Vetenskaperna innehåller alltid vissa grundantaganden 1) Teorier och lagar 2) Metafysik 3) Värderingar Alla vetenskaper kräver tydligt definierade

Läs mer

Värderingskartlägging. Vad är värderingar?

Värderingskartlägging. Vad är värderingar? Värderingskartlägging. Vad är värderingar? Man kan säga att värderingar är frågor som är grundläggande värdefullt för oss, som motiverar och är drivkraften bakom vårt beteende. De är centrala principer

Läs mer

Kan man bli sjuk av ord?

Kan man bli sjuk av ord? Kan man bli sjuk av ord? En studie om psykisk barnmisshandel och emotionell omsorgssvikt i BRIS barnkontakter år 2007 Definition: Psykisk misshandel: Olika former av systematisk destruktiv kommunikation

Läs mer

Information om Inre Balans-terapi

Information om Inre Balans-terapi Information om Inre Balans-terapi Inre Balans-terapi är en enkel och effektiv metod för stresshantering och personlig utveckling. Under tre sessioner arbetar man direkt med det undermedvetna för att starta

Läs mer

Vad är depression och vad är nedstämdhet?

Vad är depression och vad är nedstämdhet? Vad är depression och vad är nedstämdhet? Lars Jacobsson Professor emeritus i psykiatri Institutionen för klinisk vetenskap Målningen som avbildas i Figur 1 gjordes 1903 av Hugo Simberg, som var en finlandssvensk

Läs mer

Beteendeanalys Positiv och negativ förstärkning KBT i praktiken Exemplet paniksyndrom KBT vid depression KBT vid kroniska tillstånd Nya trender

Beteendeanalys Positiv och negativ förstärkning KBT i praktiken Exemplet paniksyndrom KBT vid depression KBT vid kroniska tillstånd Nya trender Innehåll: Beteendeanalys Positiv och negativ förstärkning KBT i praktiken Exemplet paniksyndrom KBT vid depression KBT vid kroniska tillstånd Nya trender Människan är rationell! Men vi gör ju så dumma

Läs mer

2010-04-12 Sundsvall Gun-Inger Soleymanpur Gis Handledning & Utveckling

2010-04-12 Sundsvall Gun-Inger Soleymanpur Gis Handledning & Utveckling Lyckas och må bra! Motivera dig själv till förändring Ditt minne påverkar hur du mår Parallellt tänkande, ta ett perspektiv i taget Vara i nuet och minska negativa tankar Skapa hållbara och effektiva lösningar

Läs mer

Mannens bästa stöd finns vid hans sida. en skrift om hur man tillsammans kommer tillrätta med erektil dysfunktion

Mannens bästa stöd finns vid hans sida. en skrift om hur man tillsammans kommer tillrätta med erektil dysfunktion Mannens bästa stöd finns vid hans sida. en skrift om hur man tillsammans kommer tillrätta med erektil dysfunktion Ett problem med många lösningar. Att mannen får problem med erektionen är inget ovanligt.

Läs mer

MÖTE MED TONÅRINGAR som har mist en förälder

MÖTE MED TONÅRINGAR som har mist en förälder MÖTE MED TONÅRINGAR som har mist en förälder Ulrica Melcher Familjeterapeut leg psykoterapeut & leg sjuksköterska FÖRE 21 ÅRS ÅLDER HAR VART 15:E BARN UPPLEVT ATT EN FÖRÄLDER FÅTT CANCER Varje år får 50

Läs mer

Burnout in parents of chronically ill children

Burnout in parents of chronically ill children Burnout in parents of chronically ill children Caisa Lindström Kurator, med.lic. Barn- och ungdomskliniken, Universitetssjukhuset, Örebro 2013-04-25 Publicerade artiklar Att vara förälder till ett barn

Läs mer

Vad är sorg? Vad kan orsaka sorg? Hur kan sorg påverka ditt liv? Hur bearbetar du din sorg idag? Så här kan du bearbeta din sorg i fortsättningen!

Vad är sorg? Vad kan orsaka sorg? Hur kan sorg påverka ditt liv? Hur bearbetar du din sorg idag? Så här kan du bearbeta din sorg i fortsättningen! Vad är sorg? Vad kan orsaka sorg? Hur kan sorg påverka ditt liv? Hur bearbetar du din sorg idag? Så här kan du bearbeta din sorg i fortsättningen! För ditt inre välbefinnande! Vad är sorg? Sorg är den

Läs mer

UPPTÄCK OCH SKYDDA DIG MOT ENERGITJUVAR. På en timme

UPPTÄCK OCH SKYDDA DIG MOT ENERGITJUVAR. På en timme UPPTÄCK OCH SKYDDA DIG MOT ENERGITJUVAR På en timme ingalill roos Tidigare utgivning Energitjuvar Kärlekens energi Bokförlaget Forum, Box 3159, 103 63 Stockholm www.forum.se Copyright Ingalill Roos 2012

Läs mer

Ett nytt perspektiv i arbetet med barn och föräldrar

Ett nytt perspektiv i arbetet med barn och föräldrar Ett nytt perspektiv i arbetet med barn och föräldrar Kurs för förskollärare och BVC-sköterskor i Kungälv 2011-2012, 8 tillfällen. Kursbok: Ditt kompetenta barn av Jesper Juul. Med praktiska exempel från

Läs mer

PSYKISK OHÄLSA HOS ÄLDRE

PSYKISK OHÄLSA HOS ÄLDRE SLSO P s y k i a t r i n S ö d r a PSYKISK OHÄLSA HOS ÄLDRE om psykiska problem hos äldre och dess bemötande inom Psykiatrin Södra layout/illustration: So I fo soifo@home.se Produktion: R L P 08-722 01

Läs mer

Själ & kropp. - levnadsvanor och psykisk hälsa

Själ & kropp. - levnadsvanor och psykisk hälsa Själ & kropp - levnadsvanor och psykisk hälsa Lästips från Sjukhusbiblioteken i Värmland 2014 Effekter av fysisk träning vid olika sjukdomstillstånd (2007) Av Ulla Svantesson m fl Motion är medicin! Så

Läs mer

KLARA LIVET LÄRARHANDLEDNING NIO STÄRKANDE ÖVNINGAR

KLARA LIVET LÄRARHANDLEDNING NIO STÄRKANDE ÖVNINGAR KLARA LIVET LÄRARHANDLEDNING NIO STÄRKANDE ÖVNINGAR 1 OM KLARA LIVET Den mobilanpassade webbplatsen Klara LIVET är ett stöd för elever som vill utmana sig själva och träna sig i att må bättre. Webbplatsen

Läs mer

VAD MAN KAN SOM FÖRÄLDER GÖRA OM ENS BARN VISAR TECKEN PÅ ATT MÅ PSYKISKT DÅLIGT

VAD MAN KAN SOM FÖRÄLDER GÖRA OM ENS BARN VISAR TECKEN PÅ ATT MÅ PSYKISKT DÅLIGT 1 VAD MAN KAN SOM FÖRÄLDER GÖRA OM ENS BARN VISAR TECKEN PÅ ATT MÅ PSYKISKT DÅLIGT 1. Gör något och gör det nu. Du kan rädda liv genom att räcka ut en hjälpande hand och att visa att du förstår och tror

Läs mer

Häremellan ligger ett universum av handlingsalternativ Mahatma Gandhi

Häremellan ligger ett universum av handlingsalternativ Mahatma Gandhi Jana Söderberg Föreläsning 13/5-13 Drömmar som drivkraft (Anteckningar av Johanna Pansera och Ingela Frän) Brist på drömmar leder till stor kollektiv påverkan. Vi måste medvetandegöra våra egna val och

Läs mer

Tankemönster. Maria Dellenmark Blom Leg.psykolog Barn och ungdomspsykiatrin

Tankemönster. Maria Dellenmark Blom Leg.psykolog Barn och ungdomspsykiatrin Maria Dellenmark Blom Leg.psykolog Barn och ungdomspsykiatrin UPPLÄGG 1. När används Tankemönster? 2. Vad är Tankemönster? 3. Varför är Tankemönster viktigt? Tankefällor. 4. Hur bryter och ändrar vi våra

Läs mer

Retorik - våra reflektioner. kring. Rätt sagt på rätt sätt, Berättarens handbok samt www.retorik.com

Retorik - våra reflektioner. kring. Rätt sagt på rätt sätt, Berättarens handbok samt www.retorik.com Berättare blir man genom att göra två saker så ofta som möjligt: 1. Lyssna. 2. Berätta. I den ordningen. Och omvänt. Om och om igen. Retorik - våra reflektioner kring Rätt sagt på rätt sätt, Berättarens

Läs mer

Psykisk ohälsa, 18-29 år - en fördjupningsstudie 2007. Eva-Carin Lindgren Håkan Bergh Katarina Haraldsson Amir Baigi Bertil Marklund

Psykisk ohälsa, 18-29 år - en fördjupningsstudie 2007. Eva-Carin Lindgren Håkan Bergh Katarina Haraldsson Amir Baigi Bertil Marklund Psykisk ohälsa, 18-29 år - en fördjupningsstudie 2007 Eva-Carin Lindgren Håkan Bergh Katarina Haraldsson Amir Baigi Bertil Marklund Psykisk ohälsa hos vuxna, 18-29 år En fördjupning av rapport 8 Hälsa

Läs mer

Till dig. som har varit med om en svår händelse. ljusdal.se

Till dig. som har varit med om en svår händelse. ljusdal.se Till dig som har varit med om en svår händelse ljusdal.se När man har varit med om en svår händelse kan man reagera på olika sätt. Det kan vara bra att känna till vilka reaktioner man kan förvänta sig

Läs mer

Till dig som varit med om en allvarlig händelse

Till dig som varit med om en allvarlig händelse Till dig som varit med om en allvarlig händelse 1 En krisreaktion känns sällan normal, även om den ofta är det med tanke på de starka påfrestningar man varit utsatt för. Och även om en del av oss reagerar

Läs mer

Mod, är det att hoppa

Mod, är det att hoppa Utmana rädslan Mod är årets tema på Allt för hälsan-mässan. Utan mod fastnar du lätt i livet och kan bli överkörd av andra. Ta din rädsla i hand, våga mer och du kommer att må bättre. text Maria Gerolfson

Läs mer

Ljusets barn. en resa mot självständighet

Ljusets barn. en resa mot självständighet Ljusets barn en resa mot självständighet 1 2 Ljusets barn - en resa mot självständighet Copyright 2012, Eva Lager Ansvarig utgivare: Eva Lager Omslagsbilder: Viktoria Wigenstam (Glommersträsk) Framställt

Läs mer

Rehabiliteringsgarantin RESULTAT FRÅN DE TRE FÖRSTA KVARTALEN 2011

Rehabiliteringsgarantin RESULTAT FRÅN DE TRE FÖRSTA KVARTALEN 2011 Rehabiliteringsgarantin RESULTAT FRÅN DE TRE FÖRSTA KVARTALEN 2011 1 Stockholm i december 2011 Sveriges Kommuner och Landsting Avdelningen för vård och omsorg. Annie Hansen Falkdal 2 Innehåll Sammanfattning...

Läs mer

Till åttondeklassarnas föräldrar Kriser och stöd för att klara av dem

Till åttondeklassarnas föräldrar Kriser och stöd för att klara av dem Till åttondeklassarnas föräldrar Kriser och stöd för att klara av dem Indelning av kriser Utvecklingskriser; normativa brytpunkter vid utveckling och förändring i livet, under vilka man måste avstå från

Läs mer

Kays måndagstips Nr 24 Den 26 nov. 2012

Kays måndagstips Nr 24 Den 26 nov. 2012 Kays måndagstips Nr 24 Den 26 nov. 2012 Välkomna till det 24:e inspirationsbrevet. Repetera: All förändring börjar med mina tankar. Det är på tankens nivå jag kan göra val. Målet med den här kursen är

Läs mer

10 STEG. till bättre SJÄLVKÄNSLA med KBT

10 STEG. till bättre SJÄLVKÄNSLA med KBT 10 STEG till bättre SJÄLVKÄNSLA med KBT 1 Steg 1. Lär känna din inre kärna Steg 2. Hur hindrar din självkänsla dig? Steg 3. Ifrågasätt negativa tankar Steg 4. Dina tankefällor Steg 5. Dina relationer Steg

Läs mer

Målplanering för relationer Exempel 3:1

Målplanering för relationer Exempel 3:1 Målplanering för relationer Exempel 3:1 Våra relationer mår bra av en fungerande arbetsfördelning hemma. Ställer upp för maka/make och barn. Sköter allt hemarbete trots mera smärta. Täta konflikter. Känner

Läs mer

Först vill vi förklara några ord och förkortningar. i broschyren: impulsiv för en del personer kan det vara som att

Först vill vi förklara några ord och förkortningar. i broschyren: impulsiv för en del personer kan det vara som att Hej! Du som har fått den här broschyren har antagligen ett syskon som har ADHD eller så känner du någon annan som har det. Vi har tagit fram den här broschyren för att vi vet att det inte alltid är så

Läs mer

Depression Diagnostik, vård och behandling i primärvården!

Depression Diagnostik, vård och behandling i primärvården! Depression Diagnostik, vård och behandling i primärvården! De olika depressiva tillstånden vanliga symtom och diagnostik Suicidriskbedömning och när patienten behöver vidare kontakt till psykiatrin Vid

Läs mer

Är du anhörig till någon med funktionshinder?

Är du anhörig till någon med funktionshinder? Är du anhörig till någon med funktionshinder? Kris- och samtalsmottagningen STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING Kris- och samtalsmottagningen kan hjälpa dig När man är med om något riktigt svårt kan det hända att

Läs mer

F2 Ångestsyndrom 2011-06-01. Upplägg. Kämpa eller fly? kämpa? stressor. fly? Cecilia Eriksson Grundläggande psykiatri, 7.5 hp

F2 Ångestsyndrom 2011-06-01. Upplägg. Kämpa eller fly? kämpa? stressor. fly? Cecilia Eriksson Grundläggande psykiatri, 7.5 hp F2 Ångestsyndrom Cecilia Eriksson Grundläggande psykiatri, 7.5 hp 1 Upplägg Sammanfattning av föreläsningen Stress Paniksyndrom Generaliserat ångestsyndrom (GAD) Tvångssyndrom (OCD) Fobier Posttraumatiskt

Läs mer

IMR-programmet. sjukdomshantering och återhämtning. 1 projektet Bättre psykosvård

IMR-programmet. sjukdomshantering och återhämtning. 1 projektet Bättre psykosvård IMR-programmet sjukdomshantering och återhämtning 1 projektet Bättre psykosvård 2 Vad är IMR-programmet? IMR-programmet är ett utbildningsprogram för den som har en psykisk sjukdom. Genom att lära sig

Läs mer

Åsa Österlund. Introduktion till KBT -att förståbeteende är grunden till förändring. Upplägg. Målsättning

Åsa Österlund. Introduktion till KBT -att förståbeteende är grunden till förändring. Upplägg. Målsättning Åsa Österlund Introduktion till KBT -att förståbeteende är grunden till förändring Legitimerad sjukgymnast Gruppledarutbildning i KBT med inriktning sömn, stress och smärta. Basutbildning i psykoterapi

Läs mer

Vad är det som gör ett svårt samtal svårt?

Vad är det som gör ett svårt samtal svårt? Vad är det som gör ett svårt samtal svårt? Budskapets innehåll Var mottagaren befinner sig kunskapsmässigt, känslor, acceptans Konsekvens av det svåra samtal, vad det ger för resultat Relationen Ämnet

Läs mer

Faktamaterial om röksug Därför är det så svårt att sluta röka

Faktamaterial om röksug Därför är det så svårt att sluta röka Faktamaterial om röksug Därför är det så svårt att sluta röka Ett pressmaterial framtaget av Niconovum AB Faktamaterialet är granskat av Karl Olov Fagerström, docent, tobaks- och nikotinforskare, tel:

Läs mer

En bok om ofrivillig barnlöshet. av Jenny Andén Angelström & Anna Sundström

En bok om ofrivillig barnlöshet. av Jenny Andén Angelström & Anna Sundström En bok om ofrivillig barnlöshet av Jenny Andén Angelström & Anna Sundström En bok om ofrivillig barnlöshet 2013 Jenny Andén Angelström & Anna Sundström Ansvarig utgivare: Jenny Andén Angelström ISBN: 978-91-637-2882-2

Läs mer

Varför ska tjugofem elever ha samma bok?

Varför ska tjugofem elever ha samma bok? 86 Varför ska tjugofem elever ha samma bok? Hon hade dåliga betyg i skolan och var övertygad om att hon var dum. Lärare var det sista hon skulle kunna bli, även om hon i hemlighet alltid drömt om det.

Läs mer

STÖDGRUPPER I DANDERYDS KOMMUN. Paraplyet

STÖDGRUPPER I DANDERYDS KOMMUN. Paraplyet STÖDGRUPPER I DANDERYDS KOMMUN Paraplyet Innehållsförteckning 1. Aladdin 2. Barnkraft 3. Skilda Världar 4. Komet 5. Anhörigstödet 6. Gapet 7. Öppenvårdsgrupper 8. Egna anteckningar 9. Kontaktuppgifter

Läs mer

Färdighetsträning Som kompetensutveckling för personal

Färdighetsträning Som kompetensutveckling för personal Färdighetsträning Som kompetensutveckling för personal 6 Mars 2013 Carolina Wihrén Btr Föreståndare, DBT/KBT Terapeut Strandhagens Behandlingshem Sävsjö Carolina.wihren@aleris.se Vad är färdighetsträning

Läs mer

Psykisk ohälsa hos barn och unga

Psykisk ohälsa hos barn och unga Psykisk ohälsa hos barn och unga 30% av flickorna 15% av pojkarna upplever att de mår psykiskt dåligt Framförallt ångest och depression Självskadebeteende, ätstörningar, missbruk, självmord, aggressionsutbrott

Läs mer

Depression post partum. Psykisk ohälsa i samband med barnafödandet

Depression post partum. Psykisk ohälsa i samband med barnafödandet Depression post partum Psykisk ohälsa i samband med barnafödandet Depression post partum Psykisk ohälsa i samband med barnafödandet Varför uppmärksamma BVC unik plats för nyblivna föräldrar Risk för att

Läs mer

Låt intuitionen guida dig! 229:- av Hans Thörn med Catarina Rolfsdotter-Jansson

Låt intuitionen guida dig! 229:- av Hans Thörn med Catarina Rolfsdotter-Jansson PERIODENS ERBJUDANDE HEL av Hans Thörn med av Hans Thörn med Låt intuitionen guida dig! För att ett barn ska växa upp till en hel människa, som lever livet fullt ut och utnyttjar sin fulla kapacitet, räcker

Läs mer

En broschyr om Tvångssyndrom

En broschyr om Tvångssyndrom En broschyr om Tvångssyndrom Riksförbundet för Social och Mental Hälsa Förekomst Tvångssyndrom är en form av psykiska besvär som över 2 % av befolkningen har. Man talar därför om det som en folksjukdom.

Läs mer

Litet råd kring speciella typer av lidande

Litet råd kring speciella typer av lidande Litet råd kring speciella typer av lidande I detta avsnitt kommer vi kort belysa några olika typer av lidande. Vi kommer att reflektera över egenvård i sammanhanget men också över när det är en god idé

Läs mer

o jag gillar mig själv, och har en god o jag känner mig lugn inför andra. o jag respekterar mig själv och jag är tydlig

o jag gillar mig själv, och har en god o jag känner mig lugn inför andra. o jag respekterar mig själv och jag är tydlig Guide-formulär. Kryssa för de påståenden du tycker stämmer in på dig själv. De nivåer där du mest har kryssat i till vänster behöver du fokusera mer på, de nivåer där du har kryssat i mest till höger,

Läs mer

Ångest, oro, rädsla, panik. Vad är vad och hur kan vi hjälpa?

Ångest, oro, rädsla, panik. Vad är vad och hur kan vi hjälpa? Ångest, oro, rädsla, panik. Vad är vad och hur kan vi hjälpa? Lisa Boutz Leg. psykolog Barn- och ungdomspsykiatri Ångest = ett sinnestillstånd som karaktäriseras av oro och rädsla och som påverkar oss

Läs mer

En bok av Mikael Glännström

En bok av Mikael Glännström En bok av Mikael Glännström TACK TILL Alla som tror på mig och alla som hjälper till. Min familj och mina vänner. INNEHÅLL - FÖRORD - DEL 1 Förklaringsdelen - DEL 2 Intervjuer och kommentarer INNEHÅLL

Läs mer

Arbetsplatsprogrammet. Arbetsglädje och hälsa. Nova Futura www.novafutura.se www.friskverktyget.se info@novafutura.se

Arbetsplatsprogrammet. Arbetsglädje och hälsa. Nova Futura www.novafutura.se www.friskverktyget.se info@novafutura.se 1 Arbetsplatsprogrammet Arbetsglädje och hälsa Nova Futura www.novafutura.se www.friskverktyget.se info@novafutura.se 2 Syfte och mål Det övergripande syftet med arbetsplatsprogrammet Arbetsglädje och

Läs mer

2. Den andra sanningen är att trovärdighet är grunden för ledarskap.

2. Den andra sanningen är att trovärdighet är grunden för ledarskap. LEDARSKAPETS SANNINGAR (Liber, 2011) James Kouzes är Barry Posner är båda professorer i ledarskap och i boken sammanfattar de det viktigaste de lärt sig efter att ha studerat framgångsrikt ledarskap i

Läs mer

Förekomst av psykisk hälsa, psykisk ohälsa och psykiatriska tillstånd hos barn och unga. Christina Dalman christina.dalman@ki.se

Förekomst av psykisk hälsa, psykisk ohälsa och psykiatriska tillstånd hos barn och unga. Christina Dalman christina.dalman@ki.se 1 Förekomst av psykisk hälsa, psykisk ohälsa och psykiatriska tillstånd hos barn och unga Christina Dalman christina.dalman@ki.se 2 Begrepp Förekomst: nuläge, köns skillnader, trender, jämförelse med andra

Läs mer

Har längden betydelse? -i psykologisk behandling Thomas Gustavsson leg psykolog & ACT-trainer

Har längden betydelse? -i psykologisk behandling Thomas Gustavsson leg psykolog & ACT-trainer Har längden betydelse? -i psykologisk behandling Thomas Gustavsson leg psykolog & ACT-trainer FACT Varför? Mer och mer konsultationer sker i miljöer som primärvård, skolor, fthv, krishjälp, korttidsboenden,

Läs mer

BLYGA OCH ÄNGSLIGA BARN

BLYGA OCH ÄNGSLIGA BARN Malin Gren Landell Fil dr, Leg psykolog, leg psykoterapeut Avd för klinisk psykologi och socialpsykologi BLYGA OCH ÄNGSLIGA BARN Ladda ned/beställ från www.sos.se/publikationer Vikten av kunskap om blyghet

Läs mer

Behandling av depression och ångestsyndrom hur gör vi i praktiken? Allmänläkare Malin André Britsarvets VC och Centrum för klinisk forskning, Falun

Behandling av depression och ångestsyndrom hur gör vi i praktiken? Allmänläkare Malin André Britsarvets VC och Centrum för klinisk forskning, Falun Behandling av depression och ångestsyndrom hur gör vi i praktiken? Allmänläkare Malin André Britsarvets VC och Centrum för klinisk forskning, Falun Disposition Bakgrund (professor Cecilia Björkelund) Egna

Läs mer

För dig som varit med om skrämmande upplevelser

För dig som varit med om skrämmande upplevelser För dig som varit med om skrämmande upplevelser Om man blivit väldigt hotad och rädd kan man få problem med hur man mår i efterhand. I den här broschyren finns information om hur man kan känna sig och

Läs mer

Bilaga A Traumaintervju

Bilaga A Traumaintervju Bilaga A Traumaintervju (används av terapeuten i session 1) Traumaintervju Klientens namn: Datum: Terapeut: Obs: Den här intervjun förutsätter att en grundlig bedömning eller undersökning redan är gjord,

Läs mer

En 34 veckors onlinereträtt i det dagliga livet. Vägledning vecka 2

En 34 veckors onlinereträtt i det dagliga livet. Vägledning vecka 2 i En 34 veckors onlinereträtt i det dagliga livet Vägledning vecka 2 Vägledning: Vi tittar närmare på våra berättelser Vår historia från djupet När vi granskade vårt livs historia i fotoalbumet förra veckan,

Läs mer

Hur viktigt är det att vara lycklig? Om lycka, mening och moral

Hur viktigt är det att vara lycklig? Om lycka, mening och moral Hur viktigt är det att vara lycklig? Om lycka, mening och moral Bengt Brülde Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori Göteborgs Universitet Institutionen för omvårdnad, hälsa och kultur

Läs mer

Barn kräver väldigt mycket, men de behöver inte lika mycket som de kräver! Det är ok att säga nej. Jesper Juul

Barn kräver väldigt mycket, men de behöver inte lika mycket som de kräver! Det är ok att säga nej. Jesper Juul Vi har en gammal föreställning om att vi föräldrar alltid måste vara överens med varandra. Men man måste inte säga samma sak, man måste inte alltid tycka samma sak. Barn kräver väldigt mycket, men de behöver

Läs mer

Stress, engagemang och lärande när man är ny

Stress, engagemang och lärande när man är ny Stress, engagemang och lärande när man är ny Longitudinell Undersökning av Sjuksköterskors Tillvaro: LUST Longitudinal Analysis of Nursing Education/Entry in work life: LANE ann.rudman@ki.se Institutionen

Läs mer

JUNI 2003. För hemvändare och hemmaväntare. Välkommen hem!

JUNI 2003. För hemvändare och hemmaväntare. Välkommen hem! JUNI 2003 För hemvändare och hemmaväntare Välkommen hem! 1 2 Den här broschyren riktar sig både till dig som kommer hem efter mission och till dig som väntat hemma. 3 Utgiven av Sida 2003 Avdelningen för

Läs mer

Barns och ungdomars hälsa i Kronobergs län

Barns och ungdomars hälsa i Kronobergs län Barns och ungdomars hälsa i Kronobergs län Inledning Är det viktigt att må bra? De flesta barn och ungdomar svarar nog ja på den frågan. God hälsa är värt att sträva efter. Landstinget Kronoberg genomför

Läs mer