bli av med negativ stress, sömnsvårigheter, orosproblem och depressioner Anna Frostin

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "bli av med negativ stress, sömnsvårigheter, orosproblem och depressioner Anna Frostin"

Transkript

1 bli av med negativ stress, sömnsvårigheter, orosproblem och depressioner Anna Frostin

2 Prisma Besöksadress: Tryckerigatan 4 Box Stockholm Prisma ingår i Norstedts Förlagsgrupp AB grundad 1823 Anna Frostin och Prisma, Stockholm 2009 Omslag: Frida Axiö-Gelfgren Illustrationer: Cecilia Ljungström Tryckt hos ScandBook, Falun 2009 ISBN

3 Innehåll Förord 11 Inledning 13 Så här kan boken användas 23 Visionen: När livet är som bäst 27 Verkligheten: Livet är en berättelse 28 Är det för sent att få en lycklig barndom? 28 Depression och utmattningsdepression med sömn störningar Lenas historia 29 Oro och ångest Evas historia 46 Våra vägval 49 Hur påverkas vi av stress? 51 Hur livssynen påverkar hälsan 56 Teoretisk bakgrund 61 Kognitiv teori 61 Den kognitiva modellen 64 Anknytningsteorin 70 Kognitiv terapi och kognitiv beteendeterapi 76 Tillämpningsområden 76 Andra terapiformer som kan integreras i KBT 77 Metod 79 Förstå dina problem och hur du kan bli av med dem 83 Konceptualisering 83 Vilka är dina mål? 86 Livsträdet 94 Tidiga erfarenheter som bidrar till nuvarande problem 97 Tankens kraft 98 Förstå dina känslor bättre 104 Den inre spontana monologen 112

4 Kroppsliga reaktioner 129 Våra tankar leder till icke-hjälpsamma eller hjälpsamma ageranden/beteenden 138 Väglett upptäckande lär dig av Sokrates 148 Arbetsmodellerna OM-SKAKA och OM-SKAPA 150 OM-SKAKA 151 OM-SKAPA 154 Förstå hur dina livsregler påverkar ditt liv 159 Inre arbetsmodeller (inre övertygelser) grunden till vår självbild 178 Hur KBT kan hjälpa 192 Nedstämdhet och depression 192 Utmattningssyndrom och nedstämdhet 197 Ångest och oro 226 Sömnproblem 258 Tinnitus 275 Huvudvärk 277 Smärta 280 Dålig självkänsla och ätstörningar 286 Lär dig att förstå och minska din negativa stress 291 Goda nyheter: Det är aldrig för sent! 309 Framtiden 313 Hur går man vidare? 313 Lycklig eller olycklig 315 Lär dig att förändra och att acceptera 318 Slutord: Finn din skatt 330 Tack 335 Ordlista 336 Litteratur 338 Register 346 Arbetsblad Min vision av framtiden metaperspektiv 2. Problem det jag vill förändra 3. Mina mål 4. Viktiga barndomsupplevelser 5. Känslor

5 6. Tankedagbok SKAPA 7. Beteendeexperiment 8. Livsregler och strategier 9. Mina inre arbetsmodeller 10. Konceptualisering»Livsträdet«11. Vad jag har lärt mig

6 Inledning 13 Det krävs ett nytt sätt att tänka för att lösa de problem som vi skapat med det gamla sättet att tänka. Albert Einstein Det är ett oroande faktum att trots att vi har fått det allt bättre materiellt i vårt land så upplever många att de mår allt sämre. Dagens samhälle ställer höga krav. Vi låter vår vardag alltför ofta styras av stressande tankar och det är lätt att bli fartblind. Stressen och de stressrelaterade sjukdomarna har ökat och drabbar oss tidigare i livet; det är alarmerande att allt fler unga personer mår dåligt. Många människor söker efter möjligheter att hitta fram till ett bättre liv. Vi har aldrig tidigare fått så många goda råd om hur vi ska öka vårt välbefinnande och det skrivs mycket om snabba metoder. Men vad är det som slutligen fungerar i praktiken? Vad är det som vi behöver göra annorlunda? Behöver vi kanske bli bättre på att förstå vad som hindrar oss från att nå våra mål? Vi upptäcker efter hand att vissa strategier endast ger kortvarig lycka och att problemen stannar kvar olösta. Vi söker inte sällan lycka genom prestationer och materiella ting, men det verkar inte göra oss tillfreds i längden. Är det så att vi inriktar oss på symtomen istället för på roten till problemen? Vi behöver lära oss att tänka på ett nytt sätt. Det gäller att våga tro på sin egen förmåga och att använda den bättre. Den amerikanske presidenten Barack Obama har med sitt»yes, we can!«visat vägen för en annan sorts

7 14 tänkande. Men när vi ska förändra tanke- och handlingsmönster som vi haft i åratal väcker det motstånd. För att förändra sitt liv till något mycket bättre behövs inte bara kunskaper utan dessutom insikt och mod. Våga förändra ditt liv med KBT handlar om att förebygga ohälsa och att lära sig ett nytt sätt att tänka som går under beteckningen resilience en förmåga att klara av förändringar och vidareutvecklas; att psykiskt och fysiskt återhämta sig efter svårigheter. Begreppet resilience används ofta när man talar om att hjälpa naturen att återhämta sig vid miljöförstöring. Albert Einstein och Barack Obama visar på vikten av ett nytt sätt att tänka, och det gör även den amerikanska KBT-psykologen Christine Padesky, som menar att resilience innebär en möjlighet att plocka fram sina egna styrkor (som vi ibland har glömt bort att vi har) för att klara av livets förändringar. Genom att förstå orsakerna till våra svårigheter och använda våra förmågor hittar vi snabbare tillbaka till välbefinnande. Resilience handlar också om viktiga egenskaper som uthållighet och flexibilitet och att våga bryta hindrande mönster. Många forskare är oroade av utvecklingen mot sämre hälsa och påtalar vikten av att hitta sätt att minska problemen. Docent Sven Bremberg, Statens folkhälsoinstitut, skriver:»psykisk ohälsa är på väg att bli vårt största folkhälsoproblem. Trenden är oroande med ökade besvär, särskilt bland unga. Förebyggande insatser är i hög grad berättigade.«världshälsoorganisationen WHO beskriver dagens stressrelaterade problem som en av de viktigaste orsakerna till förtida död i Europa. Den överbelastade primärvården har otillräckliga resurser för att hinna arbeta förebyggande med stressrelaterade sjukdomar. Trots intensiva utbildningsinsatser inom sjukvården påtalas ofta att människor inte får den hjälp de behöver. Docent Leena Maria Johansson, psykiatriker och psykoterapeut, anger att var tredje till femte patient som söker på en vårdcentral har psy

8 kiska besvär, även om han/hon anger kroppsliga besvär. Patienterna efterfrågar en helhetsorienterad behandling. De vill också få råd om vad de kan göra själva för att må bättre fysiskt och psykiskt. Syftet med Våga förändra ditt liv med KBT är inte i första hand att redovisa en välfungerande teori och metod utan just att öka medvetenheten och visa på vägar till ett nytt sätt att tänka. Med KBT som grund vill jag lära ut några beprövade, välfungerande strategier och också några nya som har hjälpt människor med långvariga problem att förändra sina liv radikalt. Bokens många frågor vill hjälpa till att öka självkännedomen, för att på så sätt finna konstruktiva lösningar. Vi människor har en inneboende förmåga att kunna förändras som vi ibland är dåliga på att utnyttja. Vi har en enorm kapacitet att kunna hjälpa oss själva. Det är min erfarenhet utifrån mitt eget liv och ett mångårigt arbete som psykoterapeut att vi alla kan göra någonting för att skaffa oss en bättre hälsa, såväl fysiskt som psykiskt. 15 Inledning Vart är du på väg? Har du ett mål som du strävar mot? Om målen är oklara är det svårt att välja hur man ska gå. Och hur vet man att man siktar mot rätt mål? Hur ska man kunna veta vilka mål man har om man inte känner sig själv och vet vilka ens behov är? När man ser tillbaka på sitt liv blir det tydligt att vägvalen är viktiga. Vad har styrt våra val när vi har stått vid ett vägskäl? Hur ofta har inte yttre krafter fått styra istället för inre medvetenhet! Många av oss lägger ner mycket arbete på att välja rätt bilmodell vårt inre får ganska liten uppmärksamhet i jämförelse. Vår rädsla inför att inte vara»tillräckligt bra«och för att våga göra nya

9 16 val motverkar möjligheten att bli god vän med sig själv. Vi vill gärna må bättre och vi vill känna glädje, men vet vi hur vi ska gå tillväga för att uppnå detta? Människor har i alla tider sökt olika vägar för att nå lyckan. Men det finns också pessimister som tvivlar på att man överhuvudtaget kan bli lycklig i denna värld. Var på skalan finns du? Fundera på Vill du stanna upp och ge dig tid att lära känna dig själv? Vill du bli bättre på att tycka om dig själv? Vad önskar du av din bästa/bäste vän? Är det att hon/han: lyssnar aktivt? tror på dina förmågor? ger dig stöd? visar uppskattning, omtanke och kärlek? Hur mycket av ovanstående ger du dig själv? I vilka stunder kan du känna ro och harmoni? Vad ger dig glädje? Vad hindrar dig från att känna glädje? Vad kan du göra för att få mer av det du längtar efter? Rätt eller fel spår? De allra flesta människor vill göra sitt bästa, det kan vi utgå ifrån. Men det är inte alltid så enkelt att handla så att resultatet blir det vi vill. När okunskap, rädsla, ilska, ledsenhet, skuld eller skamkänslor tar över blir det

10 ofta fel. När vi blir sårade och besvikna hindras vi från att se klart. Våra tolkningar leder oss ofta in på fel spår. Vi kan anklaga oss själva för att göra fel och vara fel. Vi kan anklaga våra föräldrar för våra nuvarande svårigheter. Det är viktigt att tillåta sig att känna negativa känslor för att kunna bearbeta dem, men sedan bör vi släppa taget om dem. Det är inte konstruktivt att hålla kvar ett negativt synsätt på sina föräldrar, eftersom föräldrars sätt att handla är ett resultat av deras föräldrars påverkan i sin tur, och så vidare bakåt i tiden. Vi har alla blinda fläckar och tankar som lurar oss på fel spår ingen är felfri. Sårbarhet gör oss extra känsliga, så att vissa händelser kan förstoras och upplevas som kränkande. Sårbarhet från barndomen gör att vi feltolkar många situationer. Förmågan att inse att andra människor och vi själva handlar fel inte på grund av ondska eller illvilja utan snarare på grund av oförmåga och felaktiga tolkningsmönster, är en kunskap som inte kommer till oss gratis. Vi måste lära oss det sättet att se. 17 Inledning Fundera på Behöver du bli bättre på att förstå istället för att döma kritiskt? Behöver du bli bättre på att hitta vägar till förståelse och förlåtelse? Vi har kunskap men använder den inte Rökaren läser på cigarettpaketet att»tobak dödar«. Reklamen för vin följs av en mening om att»alkohol kan ge nerv- och hjärnskador«. Handen på hjärtat: Hur många av oss tar in dessa budskap?

11 18 Vi har en tendens att bortse från de negativa budskapen. De kan till och med, paradoxalt nog, få en motsatt effekt genom att ett företag som påtalar negativa saker kan upplevas som seriöst. Hur troligt är det att den här typen av information förändrar synsättet hos de grupper den riktar sig till? Vi vet att vi ska motionera och äta bra mat ändå gör vi det inte. Kostexperter kan själva vara överviktiga och dåliga på att följa de egna råden. De som talar om personlig utveckling lever inte alltid själva upp till vad de lär ut till andra. Kunskap är inte alltid tillräckligt. Vi måste också få insikt. Vi människor kan bespara oss många bekymmer om vi ger oss tid att tänka över och begripa vad som är viktigt. Ibland förstår vi inte att uppskatta det vi har förrän vi har förlorat det, som vid sjukdom eller förlust av en nära vän. Vi behöver använda både tanken och känslan. Först när vi tar in den kunskapen på djupet kan vi uppnå en varaktig förändring. Egna dyrköpta erfarenheter har gjort att jag vill försöka hjälpa andra att bli skickligare på att förstå vad som är väsentligt. En del av oss går och längtar efter att något yttre ska förändra livet. Många drömmer om att lyckan ska komma till dem och blir besvikna när så inte sker. Men glädjen kan finnas närmare än vi tror. Det kan vara så enkelt som att vi ännu inte har upptäckt den, och genom att förändra tänkandet kan vi hitta den. Dina tankar är kraftfulla redskap som får dig att må bättre eller sämre. Det gäller att sålla bort de tankar som hindrar dig från att nå dit du vill.

12 k Uthållighet När jag för cirka tjugo år sedan höll kurser i personlig utveckling var det många som efteråt kom fram och sa att nu skulle de verkligen förändra sina liv. Men ofta kom verkligheten i kapp och efter ett tag var många tillbaka på ruta ett. Några eldsjälar lyckades, men oftast behövs det mer än en enstaka känsloupplevelse för att uppnå en förändring som varar. Det gäller helt enkelt att vara uthållig för att komma i mål. Att träna intensivt en vecka och sedan sluta ger ett kortvarigt resultat; det gäller att satsa långsiktigt. 19 Inledning Kan man bli en bra vän till andra om man inte är en bra vän till sig själv? Du blir vad du tänker ett barndomsminne Tonerna från Beethovens»Für Elise«strömmar ut genom högtalarna. Minnen tränger sig på. Det var när jag kommit till»für Elise«som jag slutade att spela piano. Mamma sa:»det är inte lönt att betala dyra pianolektioner för dig, du verkar ha så svårt för att lära dig.«det hon förmedlade till mig var:»det är hopplöst, du klarar inte av att lära dig spela piano och du kommer aldrig att lära dig spela bra.«jag tog in budskapet»det är hopplöst«och»du klarar inte av«. Efter detta samtal inköptes en luta till min storasyster, en fiol till min andra syster och en blockflöjt till min bror. Jag fick ingenting och ingen kommenterade detta. Skammen fyllde mig.»jag är mindre värd.«från den dagen var det slut på pianospelandet. Jag fick en inre bild av mig själv som omusikalisk och den låsningen har

13 k 20 följt mig en stor del av mitt liv. Mina syskon däremot var duktiga på att sjunga och spela, och den övertygelsen att mina syskon kunde men inte jag var inte bra för mitt självförtroende. Jag trodde på påståendet utan att ifrågasätta det. Jag blev det jag tänkte. Mina syskon utvecklade sina musikaliska förmågor medan jag inte utvecklade min. Var mammas bedömning riktig? Nej, det var den inte. Jag är faktiskt musikalisk, även om jag inte förstod det då. Så ett musicerande som kunde ha gett mig glädje valdes bort på felaktiga grunder. Hur ska jag se på min mammas handlande? Idag inser jag att hon inte förstod bättre. Detta gör henne inte till en dålig mamma, även om det hon gjorde innebar att jag under många år gick miste om något som var viktigt för mig. Att själv få skapa musik eller att bara lyssna på musik är en viktig glädjekälla för de flesta av oss. Jag rekommenderar ofta mina klienter, speciellt om de är deprimerade, att lyssna på musik eller att sjunga i kör, som en hjälp för att öka välbefinnandet. Följande har ovanstående erfarenhet lärt mig: Fokusera inte på bristerna utan på förmågan. Låt inte tankar lura dig in på fel spår, undersök faktaunderlaget. Sök efter bevis för och emot innan du gör en bedömning. Sätt inte ribban för högt utan på rätt nivå. Jämför dig inte med andra utan tävla enbart med dig själv. Sök det som ger dig glädje och låt dig inte hindras av andras negativa uppfattning. Det är aldrig för sent att lära om. Du blir vad du tänker.

14 Att bli specialist på sitt eget liv I början av 1990-talet började jag utbilda psykoterapeuter i kognitiv terapi. Jag fick uppdraget att planera den första legitimationsgrundande 60 poängskursen i Stockholm. Vid den tidpunkten fanns inte särskilt mycket kunskap om kognitiv terapi men sedan dess har kunskapen ökat och denna terapiform har samtidigt vuxit och utvecklats. Vetenskaplig forskning har kunnat visa att KBT är ett av de pålitligaste sätten att hitta någorlunda snabba vägar till en bättre psykisk hälsa. I sin lärobok Psykoterapins skolbildningar beskriver Lars-Gunnar Lundh och Bengt Eriksson kognitiv terapi som»den kognitiva revolutionen«. KBT tillämpas idag inom många psykologiska problemområden. Efterfrågan på denna terapiform har ökat lavinartat. Trots intensiva utbildningsinsatser täcker antalet utbildade terapeuter långt ifrån behovet. Den kognitiva teorin används inte bara inom terapi utan även inom personalutveckling, coachning och personlig utveckling. Vi människor underskattar inte sällan vår förmåga att hjälpa oss själva. Genom en djupare förståelse av vårt inre kan vi upptäcka vad som hindrar oss från att förändras på det sätt vi vill. Mitt syfte med boken är att tydliggöra hur våra tankar kan leda oss på fel spår och visa hur vi kan finna bättre vägar att gå med hjälp av rätt verktyg. Mina slutsatser bygger på vetenskaplig forskning samt på egna erfarenheter av psykoterapier och undervisning. I samband med att jag har föreläst för allmänläkare och företagsläkare har självhjälpsmaterial efterfrågats, det vill säga material som kan beskriva hur vi som individer kan gå tillväga själva för att hantera vanliga psykologiska problem som stress, nedstämdhet och oro. Min förhoppning är att 21 Inledning

15 22 denna bok ska kunna fylla detta behov. Den innehåller information för att stimulera till eftertanke och är en sammanfattning av viktiga delar i mina introduktionskurser och utbildningar i kognitiv terapi. Den är utformad i samarbete med läkare inom primärvården. Ett viktigt mål i kognitiv terapi är att lära den hjälpsökande att bli»specialist på sitt eget liv«. Forskning har visat att goda självhjälpsböcker kan vara till stor nytta om materialet tillämpas praktiskt. Våga förändra ditt liv med KBT riktar sig till den som vill använda sin förmåga att snabbare hitta vägar för att må bättre och förändra sitt liv i positiv riktning. Den är gjord för att passa även dem som vill få en introduktion i KBT i sitt yrke eller sin utbildning. Den sistnämnda gruppen har uppskattat en tydlig indelning i teori, metod, tekniker och tillämpning, och jag har därför följt denna struktur här. Min förhoppning är att även andra läsare ska finna denna indelning pedagogisk och användbar.

DClium 1119 2011-04-08 2011-119-3541. Ert dgluri' 1 r. Ändring av CSN:s föreskrifter och allmänna råd om beviljning av studiemedel

DClium 1119 2011-04-08 2011-119-3541. Ert dgluri' 1 r. Ändring av CSN:s föreskrifter och allmänna råd om beviljning av studiemedel DClium 1119 2011-04-08 2011-119-3541 Ert dgluri' Rättavdelningen Mocika Haraldsson ANKOM 2011 -Ol~- 1 r Handikapp förbunden Box 1386 172 27 Sundbyberg Ändring av CSN:s föreskrifter och allmänna råd om

Läs mer

Möten som utvecklar staden.

Möten som utvecklar staden. Möten som utvecklar staden. Redan på 40-talet insåg boråsarna att det behövdes ett speciellt hus för möten. Därför byggdes ett stort möteshus av framsynta invånare. Byggnaden har sedan använts flitigt,

Läs mer

Nox Finans - Fakturahantering

Nox Finans - Fakturahantering Nox Finans - Fakturahantering ABONNEMANGSAVGIFT: 0 kr/ år FAKTURA, PÅMINNELSE, INKASSOKRAV Innebär att Nox Finans skickar ut fakturan till klientens kund via brev, e post eller e faktura. Nox Finans skickar

Läs mer

Instruktion för konfiguration av e-post IMAP-konto på Android 2.3

Instruktion för konfiguration av e-post IMAP-konto på Android 2.3 Sida 1 av 5 Här är en tydlig steg för steg-guide som beskriver hur du konfigurerar din e-post på en mobiltelefon eller surfplatta med Android 2.3. Utseendet i mobiltelefoner och surfplattor med Android

Läs mer

Från Novis till Expert

Från Novis till Expert Mentorsprogrammet för kommunala sjuksköterskor i Dalarna Från Novis till Expert Patricia Benner s modell en kort sammanfattning Från novis till expert 2012-01-09 Marie Olsen, Therese Granström, Lena Olai

Läs mer

Påverkar bostadsbristen viljan att söka och ta jobb i storstadsregionerna? EN UNDERSÖKNING AV HUR JOBBSÖKANDE PÅVERKAS AV BOSTADSBRIST 1 (5)

Påverkar bostadsbristen viljan att söka och ta jobb i storstadsregionerna? EN UNDERSÖKNING AV HUR JOBBSÖKANDE PÅVERKAS AV BOSTADSBRIST 1 (5) Påverkar bostadsbristen viljan att söka och ta jobb i storstadsregionerna? EN UNDERSÖKNING AV HUR JOBBSÖKANDE PÅVERKAS AV BOSTADSBRIST 1 (5) (5) Sammanfattning Enligt en undersökning genomförd av TNS SIFO

Läs mer

Enligt skollagspropositionen 2009/10:165. mats.soderberg@skl.se

Enligt skollagspropositionen 2009/10:165. mats.soderberg@skl.se Enligt skollagspropositionen 2009/10:165 mats.soderberg@skl.se Introduktionsprogram i gymnasieskolan Preparandutbildning Programinriktat individuellt val Yrkesintroduktion Individuellt alternativ Språkintroduktion

Läs mer

Dnr: 2011/367-KS 2011-09-13. Karin Hjärpe. @vasteras.see. programmet. Förslag till beslut. Kommunstyrelsen

Dnr: 2011/367-KS 2011-09-13. Karin Hjärpe. @vasteras.see. programmet. Förslag till beslut. Kommunstyrelsen Stadsledningskontoret Karin Hjärpe Telefon:021 393950 E-post:karin.hjarpe@ @vasteras.see Delges TJÄNSTESKRIVELSE Dnr: 2011/367-KS 2011-09-13 1 Revidering avv handikappolitiska programmet Förslag till beslut

Läs mer

NU! lanserar KONSTHANTVERKARNA KARLSTAD Sveriges största och vackraste webshop för konsthantverk!

NU! lanserar KONSTHANTVERKARNA KARLSTAD Sveriges största och vackraste webshop för konsthantverk! Evenemangslista NU! lanserar KONSTHANTVERKARNA KARLSTAD Sveriges största och vackraste webshop för konsthantverk! www.konsthantverkarnakarlstad.se Vår förhoppning är att kunder från när och fjärran skall

Läs mer

Enkelhet Trygghet Effek.vitet

Enkelhet Trygghet Effek.vitet Enkelhet Trygghet Effek.vitet www.reduca.se STYRELSENS BÄSTA VÄN! VÄLKOMMEN TILL REDUCA! Vi har sedan starten hjälpt hundratals bostadsräesföreningar ae effekhvisera och underläea styrelsearbetet. Vår

Läs mer

- your integration and education partner

- your integration and education partner HiFront - your integration and education partner Agenda HiFront Om mig Tjänster Utbildningar Samarbetspartner HiFront HiFront Grundat av Mattias Olofsson - www.hifront.se Tjänster Vi erbjuder marknadsledande

Läs mer

MELLAN Studentkåren i Borås Holding AB, 556591-9072, (nedan kallat Säljaren ) med adress 501 90 BORÅS OCH Borås Stad (nedan kallat Köparen ), med adress 501 80 Borås HAR DENNA DAG TRÄFFATS FÖLJANDE AVTAL

Läs mer

Exempel på utfall vid sänkt/minskad månadsersättningen för en som väljer att arbeta med stöd av de nya reglerna om steglös avräkning.

Exempel på utfall vid sänkt/minskad månadsersättningen för en som väljer att arbeta med stöd av de nya reglerna om steglös avräkning. Exempel på utfall vid sänkt/minskad månadsersättningen för en som väljer att arbeta med stöd av de nya reglerna om steglös avräkning. Vi har i nedan stående exempel använt samma exempel som Försäkringskassan

Läs mer

Vi står för kunskap, kvalitet och visioner...

Vi står för kunskap, kvalitet och visioner... Vi står för kunskap, kvalitet och visioner... Vill du sy, designa kläder och ha flera vägar öppna för framtiden? Då har Textilfabriken mycket att ge. Utbildningen håller hög kvalitet, lärarna är professionella

Läs mer

Stöd till anhöriga. Kungsbacka kommun

Stöd till anhöriga. Kungsbacka kommun Stöd till anhöriga Kungsbacka kommun Du får stöd Att hjälpa eller vårda en närstående ger både glädje och trygghet. Men det kan också skapa oro och trötthet. Därför är det viktigt att du som är anhörig

Läs mer

Något som alla känner till men få har fullständig inblick i. PuL

Något som alla känner till men få har fullständig inblick i. PuL Något som alla känner till men få har fullständig inblick i PuL Något som alla känner till men få fullständig inblick i Visst handlar det om lagring av personuppgifter, men det är så mycket mer. Personuppgiftslagen

Läs mer

Västerviks kommuns E-portal

Västerviks kommuns E-portal Västerviks kommuns E-portal Inledning Genom E-portalen får du åtkomst till vissa program och funktioner i kommunens IT-miljö utan att vara ansluten till kommunens interna nätverk. E-portalen är en säker

Läs mer

-Vi har gått från att vara en förening där man bara tränade och tävlade till att bli en förening som tar ett större samhällsansvar.

-Vi har gått från att vara en förening där man bara tränade och tävlade till att bli en förening som tar ett större samhällsansvar. -Vi har gått från att vara en förening där man bara tränade och tävlade till att bli en förening som tar ett större samhällsansvar. BOLLNÄS SS Idrottslyftet har öppnat dörrarna för fler ÖPPNAT DÖRRARNA

Läs mer

Simrishamnsbanan med på banan

Simrishamnsbanan med på banan Utvecklingsplan Simrishamnsbanan med på banan Sammanfattning av rapport från februari 2010 Gemensamt initiativ Kommunal samverkan för ett genomförande En stråkplanering med en livskvalitativ samhällsbyggnad

Läs mer

Välkommen till TCOs hearing om. En modern a-kassa. TCOs förslag till en ny arbetslöshetsförsäkring

Välkommen till TCOs hearing om. En modern a-kassa. TCOs förslag till en ny arbetslöshetsförsäkring Välkommen till TCOs hearing om En modern a-kassa TCOs förslag till en ny arbetslöshetsförsäkring Eva Nordmark, TCOs ordförande Varför måste försäkringen reformeras i grunden? Orimligt få omfattas av försäkringen

Läs mer

1 Duala problem vid linjär optimering

1 Duala problem vid linjär optimering Krister Svanberg, april 2012 1 Duala problem vid linjär optimering Detta kapitel handlar om två centrala teoretiska resultat för LP, nämligen dualitetssatsen och komplementaritetssatsen. Först måste vi

Läs mer

Att välja projektverktyg eller ska vi säga portföljverktyg. Lena Dubbelman Marknadsansvarig PMI Semcon Project Management

Att välja projektverktyg eller ska vi säga portföljverktyg. Lena Dubbelman Marknadsansvarig PMI Semcon Project Management Att välja projektverktyg eller ska vi säga portföljverktyg Lena Dubbelman Marknadsansvarig PMI Semcon Project Management Agenda Problem som ska lösas med verktyg Olika typer av verktyg Att utvärdera och

Läs mer

Utdrag ur Europa Europa program/noter/kampskrift (2014). Se europaeuropa.nu för mer information.

Utdrag ur Europa Europa program/noter/kampskrift (2014). Se europaeuropa.nu för mer information. Utdrag ur Europa Europa program/noter/kampskrift (2014). Se europaeuropa.nu för mer information. Newcomers: Queerklubbsbesök kan inte vara krav för asyl Migrationsverket ställer orimliga krav på hbtq-personer

Läs mer

Bra att veta om hjälpmedel. En vägledning om personliga hjälpmedel som förskrivs inom hälso- och sjukvården

Bra att veta om hjälpmedel. En vägledning om personliga hjälpmedel som förskrivs inom hälso- och sjukvården Bra att veta om hjälpmedel En vägledning om personliga hjälpmedel som förskrivs inom hälso- och sjukvården Vad är ett personligt hjälpmedel? Om du har en funktionsnedsättning eller långvarig sjukdom kan

Läs mer

Familjehem. Norrköpings Kommun Socialförvaltningen Familjehemsgruppen, tel: 011-15 00 00 vx. en viktig uppgift

Familjehem. Norrköpings Kommun Socialförvaltningen Familjehemsgruppen, tel: 011-15 00 00 vx. en viktig uppgift Familjehem Norrköpings Kommun Socialförvaltningen Familjehemsgruppen, tel: 011-15 00 00 vx en viktig uppgift barn föds och växer upp under olika villkor. Många har föräldrar som nästan alltid finns till

Läs mer

Ekonomicheferna AB. Bokföring & redovisning för bättre lönsamhet. Bokföring >>> Resultatuppföljning och Lönsamhetsanalys >>> Personligt Ledarskap

Ekonomicheferna AB. Bokföring & redovisning för bättre lönsamhet. Bokföring >>> Resultatuppföljning och Lönsamhetsanalys >>> Personligt Ledarskap Ekonomicheferna AB Bokföring & redovisning för bättre lönsamhet Bokföring >>> Resultatuppföljning och Lönsamhetsanalys >>> Personligt Ledarskap A Kort om Ekonomicheferna AB Vision Vår vision är att alltid

Läs mer

Hur kom det sig att folket litade på Hitler?

Hur kom det sig att folket litade på Hitler? Hur kom det sig att folket litade på Hitler? Ämne: Historia om media Namn: Carolin Zethelius Handledare: Anna Eriksson Klass: 9 Årtal: 2010 Innehållsförteckning INLEDNING... 2 BAKGRUND... 2 SYFTE, FRÅGESTÄLLNING,

Läs mer

Habilitering och Hjälpmedel, Landstinget i Uppsala län. ATT BLI ÄLDRE En broschyr om att bli äldre för personer med utvecklingsstörning

Habilitering och Hjälpmedel, Landstinget i Uppsala län. ATT BLI ÄLDRE En broschyr om att bli äldre för personer med utvecklingsstörning Habilitering och Hjälpmedel, Landstinget i Uppsala län. ATT BLI ÄLDRE En broschyr om att bli äldre för personer med utvecklingsstörning Alla blir äldre. Detta häfte hjälper dig att tänka på vad som händer

Läs mer

Program för Fritidsgårdarna i Sjöbo Kommun vecka 11-16 med temat Skapande och konst

Program för Fritidsgårdarna i Sjöbo Kommun vecka 11-16 med temat Skapande och konst Program för Fritidsgårdarna i Sjöbo Kommun vecka 11-16 med temat Skapande och konst Vecka 11, 10/3-15/3 Vollsjö har öppet onsdag 17-21 och fredag 18-22 Lövestad har öppet tisdag 17-21 och torsdag 17-21

Läs mer

Att verka i ett vattenskyddsområde. - det här behöver du veta.

Att verka i ett vattenskyddsområde. - det här behöver du veta. Att verka i ett vattenskyddsområde. - det här behöver du veta. Varför har vi vattenskyddsområden? Rent vatten är vår viktigaste naturtillgång. Vi människor kan avstå det mesta men vi klarar oss inte utan

Läs mer